Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 514 : Cửu tử nhất sinh, ai chê cười ai? (Thượng,hạ)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 514 : Cửu tử nhất sinh, ai chê cười ai? (Thượng,hạ)


Võ NghịBch Càn Khôn

Chương 514: Cu t nhấndt sinh, ai chê cườMWfi ai? (Thượng,hạBn)

Nguồn: Vipvandan
Sưu tầKiCm: tunghoanh.com

DịxHKch: Nhóm dịMWfch black

<< Boom mng 8-3 >>>
Cơ mt Sở Nam ngoạCPCi tr run rẩKiCy bởi vì Long Cung hấjBp thu uy năng cc lớn ra thì không chút ưu sầndu, sợ hãi hay lo lắhpng gì. Sở Nam nói:

- Cung kéo căng dây thì đzsFBNt điMNược uy lc lớn nhấzst, nhưng có ai nói cung chưa kéo căng thì không đpaược bắtkn đzâu? Đối phó con kiến như ngươi, lão phu cầMOn phảpai kéo căng dây sao? CầWln thiết sao?

Sắzc mt Tấvxzt Chính thoáng trở nên khó coi, bởi vì lờvxzi Sở Nam nói là tht, cung không kéo căng dây cũng có thểs bắHnMn, nhưng Tấlt Chính cũng không chịzsu thua, quát:

- Mũi tên của ngươi chưa kéo căng, có thểv cảtkn đxHKược bốn mũi HạAJxo Thiên Tin sao? Cảxhqn đyozược không?

- Th một lầB thì chng phảCPCi sẽ biết sao?

- Grào…

TấNyt Chính cuồng khiếu, nguyên lc trên ngườhpi bạWlo xạKiC đkến cc đliểItSm, lúc tiếng cuồng khiếu phá không vang lên, Hạzso Thiên Cung đFBNã bịtk kéo căng mườQdi phầfcyn.

Dây cung kéo căng.

Cũng trong nháy mắSvt đAJxó, Sở Nam dốc hết toàn thân nguyên lc, toàn bộ năng lượng hắndn tồn trữxHK trong đMWfan châu ra, phóng thích ra toàn bộ, thế nhưng Long Cung cũng chỉjB bịhp kéo ra đvxzược một na.

Lúc này, Kỳ Liên Thắpang đCPCã đzsến, phiêu phù trong hư không, nhìn thấndy cảndnh tượng chiến đndSvu kia, trong lòng không khỏi chấfzn kinh, cảQdm giác phân tích lúc trước của hắndn và tình cảAJxnh lúc này hoàn toàn không giống, hắzn nhìn v phía Sở Nam, trong mắQdt lóe lên một tia hung tàn.

- ChỉPAi cầzBQn giết hắsn là đyozược, bấzst quảpn dùng thủ đCPCoạvn gì, kẻ thắang mới có tư cách phán đqpcnknh ai chính ai tà!

Kỳ Liên Thắcnkng nói xong, trên mt lộ vẻ chính nghĩCPCa lm lit, trong tay xuấSvt hin một cái Bát Quái Bàn Luân.

Bát Quái Bàn Luân là pháp bảQdo mà Kỳ Liên ThắCCng tỉB mỉv chuẩfcyn bịzU đooCC kích sát Ma Đfzo T trong lầiMNn hạqp sơn này, mc dù phẩCPCm cấCCp chỉyoz là thượng phẩFBNm Tông Khí, nhưng uy lc thc tế so với thượng phẩam Tông Khí còn mạpnh hơn vài phầWln.

Sở Nam chuẩsn bịvxz bắyozn ra HạPAio Thiên Tin, trong môt khắxHKc này, lòng của hắMOn đpột nhiên an tĩPvfnh vô cùng, không h đyozau khổ, không h bi hoan, đfcyjBt đcnkến cảsnh giới không linh, giống như hoa nở hoa tàn, nghe mưa rơi trên lá chuối, vinh nhục trên thế gian, thiên đndQdi vạkSn vt đzsu là không…

Bên trong thầPAin nim của hắsn, bên trong tâm tình của hắBnn, chỉnp có một mũi tên, giống như hắhpn chính là mũi tên vy.

Hoc có thểnp nói, mũi tên chính là hắiMNn.

CảBm giác này rấxHKt kỳ diu, đcnkang lúc muốn buông dây…

BấJzpt thình lình, một cỗ d cảSvm bấyozt tườhpng dâng lên trong lòng Sở Nam, cỗ cảndm giác này phá vỡ cảzsnh giới không linh của Sở Nam, bóng ma t vong hoàn toàn nhấsn chìm hắsn.

- Ma Đfcyo T, giao mạpng ra đndây!

Bát Quái Bàn Luân mang theo sát khí ngp tràn phá không mà đjBến, muốn dit tr Ma ĐKiCo T.

Cùng trong nháy mắvt đWló, TấItSt Chính cũng bắyn ra bốn mũi HạSvo Thiên Tin.

Bốn mũi Hạzso Thiên Tin phát ra tiếng kêu “păng păng” chói tai, phảNyng phấfzt như tia sáng xuyên vân, cũng giống như Bát Quái Bàn Luân, đFBNiên cuồng p đQdến, như muốn xuyên thủng Ma Đnpo T, lấfzy mạpng hắNFIn.

Lúc toàn thân bịv nhấfzn chìm trong cảKKPm giác t vong, Sở Nam không chút nghĩMWf ngợi, ngay cảCPC cảyozm xúc tứJzpc tối, chấNFIn kinh,… đQdu không có, thân hình lp tứyozc lách sang một bên, cc kỳ cht vt, bốn mũi HạxHKo Thiên Tin của TấAJxt Chính vốn đfzã nhắym chính xác, cũng bắkn vào không trung, mang theo khí tứBc hủy dit bắNFIn v phía Bát Quái Bàn Luân.

Mt khác, cũng trong một khắMWfc đItSó.

Sở Nam móc tấfcym Long lân và hắkc đKiCBnn t trong nhn trữJzp vt ra, trong lòng quát:

- Long lân, cảjBn lạpi ột mũi HạSvo Thiên Tin lạPvfi cho ta! Hắkc đNFISvn, ngươi cũng cảSvn cảndn một mũi HạxHKo Thiên Tin cho ta!

- Long nha! Long gân! Tán!

Sở Nam cầPAim Long nha cảxhqn lạJzpi một mũi tên, đyozồng thờyozi dùng Long gân cuốn lấpy mũi tên cuối cùng.

Tấat cảhp hành đqpộng này của Sở Nam đAJxu phát sinh trong khoảpnh khắooc.

Ầm… ầPvfm… ầNFIm…

Ba tiếng nổ lớn vang lên trong thiên đzaa, phảzBQng phấcnkt tiếng sấPvfm vang lên.

Trạvch t của Chu gia sớm đPAiã bịpa san thành bình đtkKiCa, tấst cảfz nhữyng thứxHK tồn tạfzi trong phương viên hai mươi dm, bấyozt kểJzp hoa cỏ cây cối, bấndt kểnp phòng ốc thạkSch sơn, đMWfu hóa thành tro bụi, trở thành hư không.

Ngay cảyoz ở phía xa, tườzBQng thành cổ xưa của thành Tùng Mộc cũng xuấzst hin tng đHnMko vết nứoot lớn.

Tiếng nổ kinh thiên đjBộng đSvqpa này là do Hạvo Thiên Tin ẩqpn hàm Ngũ Hành nguyên lc và đzsược quán chú bốn mươi vạxhqn cân lc phát ra, cùng va chạkm với Bát Quái Bàn Luân, còn Long lân thì cảvn lạqpi một mũi tên, hắpc đzpn cũng cảKKPn lạSvi một mũi tên…

Sau tiếng nổ mạvxznh, Bát Quái Bàn Luân lp tứBc vỡ vụn thành tng mảPvfnh, Hạso Thiên Tin cườkng hãn cũng bịqp chia năm xẻ bảhpy, uy thế cuồn cuộn kinh ngườWli cũng p thng v phía Kỳ Liên Thắpng.

Kỳ Liên Thắhpng lâm vào tình cảlnh tuyt kinh, thầxhqm nghĩoo:

- HạKiCo Thiên Tin trong tay hắln sao lạFBNi phát huy uy lc lớn như vy? Không ngờvxz có thểcnk hủy cảkS Bát Quái Bàn Luân, hơn nữjBa…

Kỳ Liên ThắWlng một bên chấItSn kinh, một bên huy chưởng phá tan cỗ năng lượng p v phía hắkn.

Tiếp đAJxó, bốn mũi tên mang theo thầNFIn niêm của TấMWft Chính, mũi thứqp nhấkt thì bịnp Long lân trên ngườvxzi Sở Nam cảyn lạvxzi, mũi thứqp hai thì va vào hắpc đpvn, v phầiMn Long gân trói cht lấhpy HạiMNo Thiên Tin, mc dù Long gân siết rấyt cht, nhưng phảzUi do Sở Nam thao túng, nhưng Sở Nam lúc này thân thểhp đKiCã hư nhược, căn bảzUn không thểzBQ phát huy toàn bộ uy lc của Long gân.

Cho nên, mũi tên thứiMN ba này lin đpâm thng đaến tâm tạzng của Sở Nam.

Sở Nam dùng Long nha điMánh bt mũi Hạhpo Thiên Tin thứvxz tư, cũng bởi vì lc lượng của Sở Nam không đPvfủ, cho nên chỉzs có thểMO điMánh lch hướng Hạao Thiên Tin, nhưng lc va chạNFIm cc mạvnh cũng khiến hắzBQn bịfz chấjBn bay ra ngoài, trong thân thểMO vang lên âm thanh xương cốt đtkiMNt đCCoạtkn, khóe ming rỉz máu.

Đổi lạzi là ngày thườNyng, thân thểk cườJzpng hãn của Sở Nam tuyt không đFBNến mứkc bịk chấKKPn đItSộng này làm cho xương cốt nứHnMt đhpoạNyn, đMWfây là bởi vì khi hắzUn bắKKPn ra mũi Hạcnko Thiên Tin kia, nguyên lc và lc lượng trong cơ thểcnk gầNFIn như bịtk rút sạvxzch, tương t như một tòa trn pháp, cho dù vô cùng lợi hạKiCi, có thểKKP giết cảqp Võ Tôn, nhưng nếu không có năng lượng đHnMvxz duy trì trn pháp thì cũng chỉNy là con hổ giấvxzy mà thôi.

Ngay lúc Sở Nam bịl chấxHKn bay ra ngoài, Long nha cũng đzBQánh văng HạCPCo Thiên Tin, dưới thầKKPn nim chỉAJx huy của Tấpt Chính, lạnpi lầCPCn nữaa bắxHKn v phía Sở Nam, ba mũi Hạao Thiên Tin khác cũng sát khí đpzng đsxhqng.


Trên không trung, Kỳ Liên Thắzsng trong giây lát tung ra mườMWfi tám chưởng, nhưng vn không thểyoz hóa giảpi hoàn toàn cỗ năng lượng kia, cỗ năng lượng kia đpaánh lên ngườkSi hắzBQn, sau đvxzó nổ tung, màn chắyozn phòng ng nguyên lc của hắvn bịKiC nỗ tan, sau đvxzó nghin nát cảv pháp y của hắln, sắfcyc mt đqpen kịiMNt, xương sườMWfn đkSoạndn lit, khóe ming chảxhqy ra một giọt huyết.

Trong lòng Kỳ Liên ThắkSng chấpn kinh cc đHnMộ, âm thầCPCm cảBnm thấpy may mắzn, may mắCPCn là Bát Quái Bàn Luân đjBã chịxHKu một phầcnkn lớn công kích, bằtkng không, nếu mũi tên kia trc tiếp bắyozn trúng hắqpn, có khi một mạFBNng hắAJxn lin trc tiếp ô hô ai tai.

TấxHKt Chính cũng cảzBQm thấiMNy năng lượng bộc phát t mũi Hạyo Thiên Tin của Sở Nam, trong lòng cũng cảzUm thấky may mắsn vì mũi tên đAJxó không bắfzn v phía hắzsn, bằyng không thì bốn mũi HạPvfo Thiên Tin kia cũng tuyt đaối không cảSvn nổi, bảWln thân hắcnkn cũng sẽ mấxhqt mạAJxng.

ChỉfcyđBniu, chyn như vy lạzi không phát sinh, Tấxhqt Chính tràn đCCJzpy t tin nhìn Sở Nam rơi vào tình cảCPCnh cu t nhấPvft sinh, vội vã lấxhqy ra đzsan dược nuốt vào, bởi vì bắMWfn ra bốn mũi HạNyo Thiên Tin cho nên thân thểiM hắkn đcnkã bịz vắlt kit, cầnpn cấCCp bách bổ sung nguyên lc, muốn thu đNFIược nguyên lc t trong thiên đcnkHnMa là không có khảjB năng, bởi vì Thiên Đfcya nguyên lc đaã trở nên vô cùng hỗn loạCCn.

Đan dược mà Tấnpt Chính nuốt vào không phảAJxi là Sinh Nguyên Đan cấzp bảfzy, mà là một loạnpi đlan dược siêu cao cấnpp, hắyn chỉzU có một viên, chỉMOđSviu, cho dù hắfcyn nuốt đnpan dược cấqpp năm cũng có thểiMN nhanh chóng khôi phục nguyên lc.

Một bên va hồi phục, một bên Tấxhqt Chính cườpi dữB tợn:

- Hi vọng ngươi đvng bịiMN HạCCo Thiên Tin bắSvn chết, ngươi phảkSi đAJxợi ta… đNFIến, đHnMích thân… lấiMy đxhqcnku ngươi…

Lúc này, Sở Nam mới ngng lạWli thế lùi.

Hạndo Thiên Tin bịFBN Long gân siết cht, hung mãnh p đkến.

- Phụt…

Sở Nam bên trong tuyt cảPAinh ct lc né tránh, mc dù đnpã tránh khỏi vịvxz trí tâm tạCPCng, nhưng vn bịKiC HạKKPo Thiên Tin xuyên thủng sườndn trái, Sở Nam bịSv một cỗ lc lượng khổng lồ chấjBn bay ra ngoài xa hơn trăm mét, sau đKiCó hung hăng nn lên mt đPAiAJxt.

Máu tươi bắAJxn tung tóe, nhuốm đtkđFBNpai đxhqcnka.

Tên lút đWlến tn cuối.Một mũi Hạao Thiên Tin cắBm trên ngc Sở Nam vn không ngng rung rung, còn chưa ngng rung thì mũi Hạfzo Thiên Tin bịzs Long nha đQdánh văng lạfzi bắQdn đzBQến trước ngườai, Sở Nam không quảMWfn đfcyến đCPCau đSvớn, thân thểKiC xoay tròn né tránh.

Cuối cùng, cũng tránh đfzược vịCPC trí đMWfan đtkin, mũi HạNFIo Thiên Tin này cắyozm lên đMOùi Sở Nam.

Đồng dạHnMng, mũi tên này cũng lút đzUến cuối, hung hăng ghim Sở Nam xuống đzBQzBQt.

- Còn hai mũi tên nữsa, ta xem ngươi né tránh thế nào!

TấPvft Chính va khôi phục nguyên lc, va cườPvfi lớn:

- Ma ĐMOo T, ngươi bấzUt quá cũng chỉjB như thế mà thôi, ngươi hôm nay phảCPCi chết dưới bốn mũi HạWlo Thiên Tin này!

Va dứzUt lờPAii, hai mũi HạSvo Thiên Tin còn lạtki cũng p đKKPến.

Long lân chắNFIn trên bụng Sở Nam, HạHnMo Thiên Tin cắFBNm lên, nhưng năng lượng vn không giảBnm bớt, một cỗ lc lượng xông lên tn não.

- Phụt…

Sở Nam phun ra một ngụm máu, cảyozm thấzy bụng dưới như muốn nứcnkt ra vy.

Trong mảpnh huyết vũ này, hắWlc đyndn bay đAJxến, lp tứkc cũng gp phảNyi tình cảNFInh như Long lân, toàn bộ máu tươi Sở Nam phun ra đpau bịiMN hắkc đzszn hấfcyp thụ, chỉMO trong nháy mắItSt, ngũ thảzi quang mang bạMWfo phát, Hạso Thiên Tin không thểfz tiến đkSược thêm chút nào.

- Ồ…

TấPvft Chính kinh ngạiMc hô lên, hắPAin không ngờpa hắBc đzBQvn này có thểk bạao phát ra năng lượng như vy, không khỏi gin dữkS, quát:

- Phá cho ta, phá nát nó!

HạPvfo Thiên Tin như cảSvm nhn đsược s tứlc gin của Tấtkt Chính, thân tin kịkch lit rung đQdộng một trn, muốn bắSvn xuyên phá hắcnkc đhpkn.

Thế nhưng, HạQdo Thiên Tin không chỉJzp không phá đfzược, ngược lạItSi còn bịNy hắItSc đMOjBn làm bt ngược lạJzpi.

Ngay lp tứFBNc, năng lượng trên Hạpo Thiên Tin bịCPC tiêu hao sạjBch, “đjBương” một tiếng rơi xuống đWlyt.

- Đây là pháp bảko gì?

Ánh mắMWft Tấat Chính trở thành huyết hồng, chỉp cầjBn giết chết Ma Đvo T thì hắndn chng nhữFBNng sẽ thu đPvfược thanh danh to lớn, mà còn có thểzU lp công lao bấlt thế cho Thiên Nhấoot Tông, nói không chng vịhp trí Tông chủ Thiên NhấMOt Tông sau này cũng sẽ thuộc v hắMWfn.

- Ta nhấfzt đaiMnh phảnpi giết chết Ma ĐNFIo T, nhấoot đjBItSnh phảzBQi giết hắPAin!

TấKKPt Chính giống như bịMWf ma nhp, không quảMWfn đcnkến bảjBn thân mới khôi phục hai thành nguyên lc đQdã lp tứtkc xông tới giết.

Lúc này, trên trờooi truyn đKiCến một âm thanh:

- Đnd ta đaến!

Thanh âm này tấWlt nhiên là do Kỳ Liên Thắvng hét lên, ánh mắHnMt Kỳ Liên ThắzBQng không ngng nhìn chằcnkm chằPAim hắpc đMOpan, trong lòng đAJxqpy chấsn kinh, ming quát lớn:

- Là ngươi, quảSv nhiên là ngươi, ngươi làm sao có thểzs t Vạvn Trượng Thâm Uyên ra đfcyược đtkây?

Kỳ Liên Thắkng nhìn hắvxzc đcnkxHKn kia, tấkt nhiên nhn ra Ma ĐjBo T trước mt chính là Ma ĐiMNo T lầKKPn trước đlã dùng một chiêu “dòng xoáy Thủy Hỏa”, thiếu chút nữxHKa hủy cảB tòa Thiên Vân Phong.

TấjBt Chính nghe thấsy lờzi của Kỳ Liên Thắang, chỉWl đzBQành dng bước, tiếp đItSó khôi phục nguyên lc, trong lòng có chút khó chịKKPu, nhưng ming vn nói:

- Có sư thúc ra tay, tên Ma ĐCCo T vốn đzsã cu t nhấoot sinh kia chắiMNc chắcnkn sẽ thp t vô sinh rồi.

- Ma Đyo T, ngươi đNFIến cùng là ngườsi gì? Tạzsi sao lạtki giấsu giấkSy diếm diếm, không dám quang minh chính đSvMOi lộ ra chân thân? Hành vi này không khỏi khiến ngườWli trong thiên hạiM chê cườMOi!

Kỳ Liên ThắkSng muốn dùng ngôn ngữB đfcyItS khích bác, lộ ra thân phn Sở Nam, bởi vì Kỳ Liên ThắFBNng hiểndu rõ loạJzpi ngườfzi này hắyn không thểnp bắvxzt sống, tr phi là Thái Thượng trưởng lão đpích thân ra tay, bằNyng không, cho dù hắpn có ra tay cũng chỉWl có thểpa một chưởng giết đBối phương mà thôi.

Bởi vì hắHnMc đzBQndn đBột nhiên phát uy, Sở Nam lin có cơ hội thở dốc, đveo Hỗn Nguyên Ban ChỉAJx lên ngón cái, nghe thấCPCy câu hỏi của Kỳ Liên ThắNFIng, không khỏi bt cườMOi ha hảPvf, trong tiếng cườpai tràn ngp chế nhạiMNo.

- Chết đndến nơi rồi còn cườCCi đCCược!

Kỳ Liên ThắMOng lạznh giọng nói.

- Buồn cườzsi thì t nhiên muốn cườpai, ngươi điMườFBNng dườiMng là một Võ Hoàng vy mà còn đNyánh lén, ngươi nói ngườooi trong thiên hạBn chê cườfcyi lão phu, vy nếu lão phu đPAiem chuyn ngươi đvánh lén truyn khắJzpp thiên hạa, ngườBni biết đpược sẽ chê cườSvi ngươi hay chê cườpi lão phu? Nc cườJzpi, đQdúng là nc cườQdi, không chỉfz nc cườcnki mà còn vô sỉQd, hèn hạa

- Đủ rồi!

Kỳ Liên ThắHnMng rống lớn, trên trán nổi lên gân xanh, hiểPAin nhiên bịWl Sở Nam nói trúng nỗi đqpau trong lòng, dù sao thì hắxhqn cũng là một Võ Hoàng trung cấjBp.

- Đủ rồi, làm sao có thểxHK đvxzủ chứzU?


 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật