Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 514 : Cửu tử nhất sinh, ai chê cười ai? (Thượng,hạ)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 514 : Cửu tử nhất sinh, ai chê cười ai? (Thượng,hạ)


Võ Nghịych Càn Khôn

Chương 514: Cu t nhấsWbt sinh, ai chê cườNSji ai? (Thượng,hạaz)

Nguồn: Vipvandan
Sưu tầZNm: tunghoanh.com

DịJich: Nhóm dịcOEch black

<< Boom mng 8-3 >>>
Cơ mt Sở Nam ngoạfi tr run rẩkZOy bởi vì Long Cung hấNp thu uy năng cc lớn ra thì không chút ưu sầNau, sợ hãi hay lo lắltlng gì. Sở Nam nói:

- Cung kéo căng dây thì đoPDoPDt đKkược uy lc lớn nhấltlt, nhưng có ai nói cung chưa kéo căng thì không đvược bắOyn đNâu? Đối phó con kiến như ngươi, lão phu cầNn phảZNi kéo căng dây sao? CầWdn thiết sao?

SắMXc mt TấMMgt Chính thoáng trở nên khó coi, bởi vì lờfi Sở Nam nói là tht, cung không kéo căng dây cũng có thểltl bắaNEn, nhưng TấgWkt Chính cũng không chịWaWu thua, quát:

- Mũi tên của ngươi chưa kéo căng, có thểLar cảELn đJiược bốn mũi HạWo Thiên Tin sao? CảFn đWược không?

- Th một lầTW thì chng phảkZOi sẽ biết sao?

- Grào…

TấEJOt Chính cuồng khiếu, nguyên lc trên ngườPRTi bạsWbo xạrcW đELến cc đcYiểDsNm, lúc tiếng cuồng khiếu phá không vang lên, HạaNEo Thiên Cung đWdã bịtgo kéo căng mườazi phầsWbn.

Dây cung kéo căng.

Cũng trong nháy mắMXt đvó, Sở Nam dốc hết toàn thân nguyên lc, toàn bộ năng lượng hắWFn tồn trữf trong đOQMan châu ra, phóng thích ra toàn bộ, thế nhưng Long Cung cũng chỉNSj bịOQM kéo ra đNaược một na.

Lúc này, Kỳ Liên ThắDsNng đrcWã đZGến, phiêu phù trong hư không, nhìn thấazy cảbvnh tượng chiến đTWPRTu kia, trong lòng không khỏi chấfn kinh, cảZNm giác phân tích lúc trước của hắltln và tình cảZNnh lúc này hoàn toàn không giống, hắwKZn nhìn v phía Sở Nam, trong mắPRTt lóe lên một tia hung tàn.

- ChỉTN cầNan giết hắJin là đWaWược, bấWt quảgWkn dùng thủ đNSjoạMMgn gì, kẻ thắazng mới có tư cách phán đgWkMMgnh ai chính ai tà!

Kỳ Liên ThắJing nói xong, trên mt lộ vẻ chính nghĩZNa lm lit, trong tay xuấAt hin một cái Bát Quái Bàn Luân.

Bát Quái Bàn Luân là pháp bảLcwo mà Kỳ Liên ThắWaWng tỉRA mỉOy chuẩwKZn bịgLL đTWWd kích sát Ma ĐKko T trong lầjfn hạKk sơn này, mc dù phẩgLLm cấNap chỉA là thượng phẩvm Tông Khí, nhưng uy lc thc tế so với thượng phẩKkm Tông Khí còn mạOQMnh hơn vài phầazn.

Sở Nam chuẩWn bịf bắTWn ra HạFo Thiên Tin, trong môt khắsWbc này, lòng của hắOHn đNột nhiên an tĩSWnh vô cùng, không h đtgoau khổ, không h bi hoan, đQKELt đJiến cảWnh giới không linh, giống như hoa nở hoa tàn, nghe mưa rơi trên lá chuối, vinh nhục trên thế gian, thiên đWFSWi vạgLLn vt đNu là không…

Bên trong thầNSjn nim của hắMMgn, bên trong tâm tình của hắPRTn, chỉN có một mũi tên, giống như hắaNEn chính là mũi tên vy.

Hoc có thểN nói, mũi tên chính là hắZNn.

Cảzm giác này rấcYt kỳ diu, đAang lúc muốn buông dây…

Bấtgot thình lình, một cỗ d cảNm bấbvt tườcOEng dâng lên trong lòng Sở Nam, cỗ cảZNm giác này phá vỡ cảWnh giới không linh của Sở Nam, bóng ma t vong hoàn toàn nhấZNn chìm hắrcWn.

- Ma ĐLcwo T, giao mạNang ra đLarây!

Bát Quái Bàn Luân mang theo sát khí ngp tràn phá không mà đltlến, muốn dit tr Ma Đvo T.

Cùng trong nháy mắELt đNaó, TấcOEt Chính cũng bắrcWn ra bốn mũi HạkZOo Thiên Tin.

Bốn mũi Hạbvo Thiên Tin phát ra tiếng kêu “păng păng” chói tai, phảJing phấZNt như tia sáng xuyên vân, cũng giống như Bát Quái Bàn Luân, đEJOiên cuồng p đvến, như muốn xuyên thủng Ma ĐLcwo T, lấLary mạcYng hắjfn.

Lúc toàn thân bịN nhấLarn chìm trong cảazm giác t vong, Sở Nam không chút nghĩEL ngợi, ngay cảltl cảgWkm xúc tứOQMc tối, chấvn kinh,… đPRTu không có, thân hình lp tứELc lách sang một bên, cc kỳ cht vt, bốn mũi HạEJOo Thiên Tin của TấWt Chính vốn đWaWã nhắwKZm chính xác, cũng bắFn vào không trung, mang theo khí tứWaWc hủy dit bắazn v phía Bát Quái Bàn Luân.

Mt khác, cũng trong một khắMMgc đWaWó.

Sở Nam móc tấOQMm Long lân và hắcOEc đOQMOyn t trong nhn trữZN vt ra, trong lòng quát:

- Long lân, cảjfn lạWaWi ột mũi Hạjfo Thiên Tin lạWaWi cho ta! HắJic đazQKn, ngươi cũng cảOyn cảTWn một mũi HạgWko Thiên Tin cho ta!

- Long nha! Long gân! Tán!

Sở Nam cầcYm Long nha cảtgon lạLari một mũi tên, đcYồng thờELi dùng Long gân cuốn lấTWy mũi tên cuối cùng.

TấMXt cảEL hành đgWkộng này của Sở Nam đQKu phát sinh trong khoảFnh khắltlc.

Ầm… ầZNm… ầNm…

Ba tiếng nổ lớn vang lên trong thiên đgLLaNEa, phảPRTng phấwKZt tiếng sấkZOm vang lên.

TrạKkch t của Chu gia sớm đWã bịNSj san thành bình đZGDsNa, tấQKt cảZN nhữZNng thứLar tồn tạJii trong phương viên hai mươi dm, bấELt kểcY hoa cỏ cây cối, bấLcwt kểOQM phòng ốc thạOQMch sơn, đyu hóa thành tro bụi, trở thành hư không.

Ngay cảJi ở phía xa, tườkZOng thành cổ xưa của thành Tùng Mộc cũng xuấcYt hin tng đQKZNo vết nứgWkt lớn.

Tiếng nổ kinh thiên đQKộng đcOEcOEa này là do HạMMgo Thiên Tin ẩjfn hàm Ngũ Hành nguyên lc và đNược quán chú bốn mươi vạrcWn cân lc phát ra, cùng va chạLcwm với Bát Quái Bàn Luân, còn Long lân thì cảZNn lạtgoi một mũi tên, hắoPDc đrcWNn cũng cảrcWn lạWdi một mũi tên…

Sau tiếng nổ mạNnh, Bát Quái Bàn Luân lp tứLcwc vỡ vụn thành tng mảNnh, HạLcwo Thiên Tin cườPRTng hãn cũng bịW chia năm xẻ bảQKy, uy thế cuồn cuộn kinh ngườJii cũng p thng v phía Kỳ Liên ThắcOEng.

Kỳ Liên ThắoPDng lâm vào tình cảEJOnh tuyt kinh, thầjfm nghĩZG:

- HạWdo Thiên Tin trong tay hắRAn sao lạPRTi phát huy uy lc lớn như vy? Không ngờDsN có thểZN hủy cảaNE Bát Quái Bàn Luân, hơn nữQKa…

Kỳ Liên ThắTWng một bên chấZGn kinh, một bên huy chưởng phá tan cỗ năng lượng p v phía hắWn.

Tiếp đWFó, bốn mũi tên mang theo thầcYn niêm của TấaNEt Chính, mũi thứW nhấKkt thì bịSW Long lân trên ngườELi Sở Nam cảOHn lạNai, mũi thứz hai thì va vào hắtgoc đaNEJin, v phầfn Long gân trói cht lấKky Hạyo Thiên Tin, mc dù Long gân siết rấEJOt cht, nhưng phảLari do Sở Nam thao túng, nhưng Sở Nam lúc này thân thểbv đZNã hư nhược, căn bảDsNn không thểLcw phát huy toàn bộ uy lc của Long gân.

Cho nên, mũi tên thứy ba này lin đtgoâm thng đFến tâm tạsWbng của Sở Nam.

Sở Nam dùng Long nha đKkánh bt mũi HạcOEo Thiên Tin thứN tư, cũng bởi vì lc lượng của Sở Nam không đcOEủ, cho nên chỉPRT có thểcOE đrcWánh lch hướng HạNo Thiên Tin, nhưng lc va chạDsNm cc mạWaWnh cũng khiến hắWaWn bịOH chấZNn bay ra ngoài, trong thân thểEJO vang lên âm thanh xương cốt đNSjazt đNoạQKn, khóe ming rỉMX máu.

Đổi lạFi là ngày thườkZOng, thân thểDsN cườZGng hãn của Sở Nam tuyt không đAến mứLcwc bịF chấOyn đsWbộng này làm cho xương cốt nứZGt đazoạEJOn, đtgoây là bởi vì khi hắaNEn bắfn ra mũi HạRAo Thiên Tin kia, nguyên lc và lc lượng trong cơ thểEL gầLcwn như bịOH rút sạEJOch, tương t như một tòa trn pháp, cho dù vô cùng lợi hạzi, có thểjf giết cảLar Võ Tôn, nhưng nếu không có năng lượng đkZON duy trì trn pháp thì cũng chỉWd là con hổ giấWdy mà thôi.

Ngay lúc Sở Nam bịLar chấQKn bay ra ngoài, Long nha cũng đOyánh văng HạWaWo Thiên Tin, dưới thầLcwn nim chỉltl huy của Tấyt Chính, lạWaWi lầcYn nữKka bắaNEn v phía Sở Nam, ba mũi HạrcWo Thiên Tin khác cũng sát khí đZGNng đTWWaWng.


Trên không trung, Kỳ Liên ThắRAng trong giây lát tung ra mườOyi tám chưởng, nhưng vn không thểMX hóa giảaNEi hoàn toàn cỗ năng lượng kia, cỗ năng lượng kia đNánh lên ngườNSji hắNn, sau đNó nổ tung, màn chắWn phòng ng nguyên lc của hắMXn bịOH nỗ tan, sau đOQMó nghin nát cảN pháp y của hắwKZn, sắLcwc mt đjfen kịgWkt, xương sườrcWn đKkoạjfn lit, khóe ming chảWy ra một giọt huyết. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Trong lòng Kỳ Liên ThắaNEng chấELn kinh cc đZNộ, âm thầwKZm cảcYm thấgLLy may mắMMgn, may mắLarn là Bát Quái Bàn Luân đzã chịaNEu một phầLcwn lớn công kích, bằAng không, nếu mũi tên kia trc tiếp bắZGn trúng hắazn, có khi một mạMXng hắcOEn lin trc tiếp ô hô ai tai.

TấPRTt Chính cũng cảgLLm thấvy năng lượng bộc phát t mũi HạNo Thiên Tin của Sở Nam, trong lòng cũng cảTWm thấgWky may mắzn vì mũi tên đNó không bắrcWn v phía hắjfn, bằrcWng không thì bốn mũi HạLcwo Thiên Tin kia cũng tuyt đJiối không cảaNEn nổi, bảKkn thân hắzn cũng sẽ mấTWt mạsWbng.

ChỉOyđOyiu, chyn như vy lạZNi không phát sinh, Tấyt Chính tràn đWaWoPDy t tin nhìn Sở Nam rơi vào tình cảfnh cu t nhấNt sinh, vội vã lấoPDy ra đOQMan dược nuốt vào, bởi vì bắWdn ra bốn mũi HạOHo Thiên Tin cho nên thân thểW hắJin đtgoã bịTW vắtgot kit, cầOyn cấQKp bách bổ sung nguyên lc, muốn thu đAược nguyên lc t trong thiên đgLLcOEa là không có khảaNE năng, bởi vì Thiên ĐWa nguyên lc đELã trở nên vô cùng hỗn loạWFn.

Đan dược mà TấcOEt Chính nuốt vào không phảWi là Sinh Nguyên Đan cấcYp bảKky, mà là một loạjfi đWan dược siêu cao cấgLLp, hắrcWn chỉJi có một viên, chỉcYđgLLiu, cho dù hắltln nuốt đNaan dược cấWp năm cũng có thểsWb nhanh chóng khôi phục nguyên lc.

Một bên va hồi phục, một bên TấLcwt Chính cườrcWi dữy tợn:

- Hi vọng ngươi đwKZng bịcOE Hạazo Thiên Tin bắOHn chết, ngươi phảoPDi đKkợi ta… đOyến, đELích thân… lấEJOy đgWkgLLu ngươi…

Lúc này, Sở Nam mới ngng lạLcwi thế lùi.

Hạbvo Thiên Tin bịLar Long gân siết cht, hung mãnh p đkZOến.

- Phụt…

Sở Nam bên trong tuyt cảWFnh ct lc né tránh, mc dù đWaWã tránh khỏi vịgWk trí tâm tạNSjng, nhưng vn bịEL Hạltlo Thiên Tin xuyên thủng sườOyn trái, Sở Nam bịJi một cỗ lc lượng khổng lồ chấzn bay ra ngoài xa hơn trăm mét, sau đrcWó hung hăng nn lên mt đLcwWt.

Máu tươi bắNn tung tóe, nhuốm đNSjđJiltli đTNza.

Tên lút đWdến tn cuối.Một mũi HạcYo Thiên Tin cắWdm trên ngc Sở Nam vn không ngng rung rung, còn chưa ngng rung thì mũi HạSWo Thiên Tin bịgWk Long nha đfánh văng lạDsNi bắtgon đzến trước ngườbvi, Sở Nam không quảcYn đEJOến đgWkau đltlớn, thân thểOy xoay tròn né tránh.

Cuối cùng, cũng tránh đcOEược vịW trí đLcwan đSWin, mũi HạRAo Thiên Tin này cắJim lên đOQMùi Sở Nam.

Đồng dạltlng, mũi tên này cũng lút đaNEến cuối, hung hăng ghim Sở Nam xuống đOHQKt.

- Còn hai mũi tên nữgLLa, ta xem ngươi né tránh thế nào!

Tấjft Chính va khôi phục nguyên lc, va cườNi lớn:

- Ma ĐTWo T, ngươi bấft quá cũng chỉgWk như thế mà thôi, ngươi hôm nay phảfi chết dưới bốn mũi HạrcWo Thiên Tin này!

Va dứoPDt lờELi, hai mũi HạNo Thiên Tin còn lạkZOi cũng p đOQMến.

Long lân chắLcwn trên bụng Sở Nam, HạTWo Thiên Tin cắfm lên, nhưng năng lượng vn không giảWaWm bớt, một cỗ lc lượng xông lên tn não.

- Phụt…

Sở Nam phun ra một ngụm máu, cảELm thấOHy bụng dưới như muốn nứWdt ra vy.

Trong mảOHnh huyết vũ này, hắwKZc đcYltln bay đMMgến, lp tứOHc cũng gp phảfi tình cảTNnh như Long lân, toàn bộ máu tươi Sở Nam phun ra đcOEu bịW hắQKc đWFcOEn hấWp thụ, chỉoPD trong nháy mắWt, ngũ thảJii quang mang bạaNEo phát, HạTWo Thiên Tin không thểJi tiến đfược thêm chút nào.

- Ồ…

TấoPDt Chính kinh ngạLcwc hô lên, hắazn không ngờW hắkZOc đsWbWFn này có thểEL bạgLLo phát ra năng lượng như vy, không khỏi gin dữsWb, quát:

- Phá cho ta, phá nát nó!

HạkZOo Thiên Tin như cảJim nhn đSWược s tứWFc gin của TấLcwt Chính, thân tin kịWaWch lit rung đELộng một trn, muốn bắoPDn xuyên phá hắjfc đrcWSWn.

Thế nhưng, Hạtgoo Thiên Tin không chỉMMg không phá đJiược, ngược lạJii còn bịLcw hắWFc đSWOyn làm bt ngược lạOQMi.

Ngay lp tứZNc, năng lượng trên HạcYo Thiên Tin bịQK tiêu hao sạQKch, “đQKương” một tiếng rơi xuống đwKZRAt.

- Đây là pháp bảazo gì?

Ánh mắPRTt TấOQMt Chính trở thành huyết hồng, chỉWF cầWdn giết chết Ma ĐAo T thì hắLarn chng nhữsWbng sẽ thu đTWược thanh danh to lớn, mà còn có thểkZO lp công lao bấZNt thế cho Thiên NhấOQMt Tông, nói không chng vịv trí Tông chủ Thiên NhấcYt Tông sau này cũng sẽ thuộc v hắFn.

- Ta nhấgLLt đgLLKknh phảTNi giết chết Ma Đltlo T, nhấNat đOHvnh phảWFi giết hắaNEn!

TấPRTt Chính giống như bịOy ma nhp, không quảsWbn đTWến bảEJOn thân mới khôi phục hai thành nguyên lc đQKã lp tứsWbc xông tới giết.

Lúc này, trên trờDsNi truyn đvến một âm thanh:

- ĐN ta đMXến!

Thanh âm này tấtgot nhiên là do Kỳ Liên ThắcYng hét lên, ánh mắltlt Kỳ Liên ThắLcwng không ngng nhìn chằNm chằNam hắNc đZGazn, trong lòng đFrcWy chấzn kinh, ming quát lớn:

- Là ngươi, quảEL nhiên là ngươi, ngươi làm sao có thểN t VạWdn Trượng Thâm Uyên ra đOHược đJiây?

Kỳ Liên ThắrcWng nhìn hắKkc đySWn kia, tấTNt nhiên nhn ra Ma ĐAo T trước mt chính là Ma ĐQKo T lầSWn trước đcYã dùng một chiêu “dòng xoáy Thủy Hỏa”, thiếu chút nữOQMa hủy cảMX tòa Thiên Vân Phong.

TấNSjt Chính nghe thấRAy lờTNi của Kỳ Liên ThắgLLng, chỉWd đtgoành dng bước, tiếp đWaWó khôi phục nguyên lc, trong lòng có chút khó chịrcWu, nhưng ming vn nói:

- Có sư thúc ra tay, tên Ma ĐNao T vốn đWã cu t nhấNt sinh kia chắQKc chắDsNn sẽ thp t vô sinh rồi.

- Ma ĐJio T, ngươi đLarến cùng là ngườTNi gì? Tạazi sao lạbvi giấDsNu giấwKZy diếm diếm, không dám quang minh chính đPRTNai lộ ra chân thân? Hành vi này không khỏi khiến ngườkZOi trong thiên hạN chê cườQKi!

Kỳ Liên Thắvng muốn dùng ngôn ngữNa đDsNZN khích bác, lộ ra thân phn Sở Nam, bởi vì Kỳ Liên ThắRAng hiểWu rõ loạSWi ngườjfi này hắFn không thểW bắLcwt sống, tr phi là Thái Thượng trưởng lão đkZOích thân ra tay, bằsWbng không, cho dù hắTWn có ra tay cũng chỉcY có thểMMg một chưởng giết đcOEối phương mà thôi.

Bởi vì hắLcwc đWNan đNSjột nhiên phát uy, Sở Nam lin có cơ hội thở dốc, đMXeo Hỗn Nguyên Ban Chỉf lên ngón cái, nghe thấgWky câu hỏi của Kỳ Liên ThắKkng, không khỏi bt cườWFi ha hảLar, trong tiếng cườJii tràn ngp chế nhạcYo.

- Chết đRAến nơi rồi còn cườELi đAược!

Kỳ Liên ThắTNng lạcYnh giọng nói.

- Buồn cườltli thì t nhiên muốn cườWi, ngươi đNaườLcwng dườRAng là một Võ Hoàng vy mà còn đMMgánh lén, ngươi nói ngườsWbi trong thiên hạOQM chê cườazi lão phu, vy nếu lão phu đNem chuyn ngươi đLcwánh lén truyn khắNSjp thiên hạgLL, ngườvi biết đoPDược sẽ chê cườOyi ngươi hay chê cườvi lão phu? Nc cườLcwi, đNaúng là nc cườZGi, không chỉaNE nc cườMXi mà còn vô sỉcY, hèn hạOH

- Đủ rồi!

Kỳ Liên ThắOQMng rống lớn, trên trán nổi lên gân xanh, hiểcOEn nhiên bịJi Sở Nam nói trúng nỗi đTNau trong lòng, dù sao thì hắcOEn cũng là một Võ Hoàng trung cấyp.

- Đủ rồi, làm sao có thểNa đDsNủ chứKk?


 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl