Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 514 : Cửu tử nhất sinh, ai chê cười ai? (Thượng,hạ)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 514 : Cửu tử nhất sinh, ai chê cười ai? (Thượng,hạ)


Võ NghịYch Càn Khôn

Chương 514: Cu t nhấckVt sinh, ai chê cườri ai? (Thượng,hạLUx)

Nguồn: Vipvandan
Sưu tầKm: tunghoanh.com

Dịpch: Nhóm dịSHch black

<< Boom mng 8-3 >>>
Cơ mt Sở Nam ngoạqi tr run rẩqry bởi vì Long Cung hấUCp thu uy năng cc lớn ra thì không chút ưu sầqYu, sợ hãi hay lo lắuvmng gì. Sở Nam nói:

- Cung kéo căng dây thì đYVNBt đDfược uy lc lớn nhấvqht, nhưng có ai nói cung chưa kéo căng thì không đDfược bắLBn đqYâu? Đối phó con kiến như ngươi, lão phu cầqVn phảKi kéo căng dây sao? CầqYn thiết sao?

SắYc mt Tấvqht Chính thoáng trở nên khó coi, bởi vì lờUCi Sở Nam nói là tht, cung không kéo căng dây cũng có thểxO bắtQn, nhưng Tấhit Chính cũng không chịKhqu thua, quát:

- Mũi tên của ngươi chưa kéo căng, có thểKhq cảHJRn đqVược bốn mũi HạckVo Thiên Tin sao? CảtQn đpVpược không?

- Th một lầr thì chng phảKhqi sẽ biết sao?

- Grào…

Tấhit Chính cuồng khiếu, nguyên lc trên ngườdKui bạJDo xạpVp đckVến cc đtQiểmDLm, lúc tiếng cuồng khiếu phá không vang lên, HạVo Thiên Cung đvUtã bịqr kéo căng mườLVi phầBrtn.

Dây cung kéo căng.

Cũng trong nháy mắVvLt đLó, Sở Nam dốc hết toàn thân nguyên lc, toàn bộ năng lượng hắqn tồn trữK trong đLVan châu ra, phóng thích ra toàn bộ, thế nhưng Long Cung cũng chỉV bịVp kéo ra đVNBược một na.

Lúc này, Kỳ Liên Thắvqhng đDfã đOến, phiêu phù trong hư không, nhìn thấHJRy cảVpnh tượng chiến đhLqYu kia, trong lòng không khỏi chấqYn kinh, cảqVm giác phân tích lúc trước của hắRTn và tình cảJDnh lúc này hoàn toàn không giống, hắpVpn nhìn v phía Sở Nam, trong mắmDLt lóe lên một tia hung tàn.

- Chỉp cầUKn giết hắVNBn là đpVpược, bấBrtt quảqYn dùng thủ đckoạhLn gì, kẻ thắhLng mới có tư cách phán đSSLckVnh ai chính ai tà!

Kỳ Liên ThắYNqng nói xong, trên mt lộ vẻ chính nghĩVVda lm lit, trong tay xuấLBt hin một cái Bát Quái Bàn Luân.

Bát Quái Bàn Luân là pháp bảko mà Kỳ Liên ThắvUtng tỉhL mỉpVp chuẩqrn bịHJR đtQSH kích sát Ma ĐJDo T trong lầOn hạL sơn này, mc dù phẩRTm cấrp chỉLB là thượng phẩRTm Tông Khí, nhưng uy lc thc tế so với thượng phẩdKum Tông Khí còn mạckVnh hơn vài phầLBn.

Sở Nam chuẩYNqn bịck bắxOn ra HạhLo Thiên Tin, trong môt khắmDLc này, lòng của hắBrtn đpột nhiên an tĩRTnh vô cùng, không h đkau khổ, không h bi hoan, đckLBt đckVến cảtgnh giới không linh, giống như hoa nở hoa tàn, nghe mưa rơi trên lá chuối, vinh nhục trên thế gian, thiên đVNBhii vạDfn vt đKu là không…

Bên trong thầqn nim của hắpVpn, bên trong tâm tình của hắUCn, chỉYNq có một mũi tên, giống như hắrn chính là mũi tên vy.

Hoc có thểdKu nói, mũi tên chính là hắLUxn.

CảVm giác này rấNqt kỳ diu, đrang lúc muốn buông dây…

BấfVut thình lình, một cỗ d cảvqhm bấVpt tườNqng dâng lên trong lòng Sở Nam, cỗ cảVNBm giác này phá vỡ cảrnh giới không linh của Sở Nam, bóng ma t vong hoàn toàn nhấqYn chìm hắxOn.

- Ma Đro T, giao mạVng ra đckây!

Bát Quái Bàn Luân mang theo sát khí ngp tràn phá không mà đqYến, muốn dit tr Ma ĐUCo T.

Cùng trong nháy mắfVut đBrtó, TấdKut Chính cũng bắYn ra bốn mũi HạqYo Thiên Tin.

Bốn mũi HạxOo Thiên Tin phát ra tiếng kêu “păng păng” chói tai, phảrzng phấJDt như tia sáng xuyên vân, cũng giống như Bát Quái Bàn Luân, đKhqiên cuồng p đrzến, như muốn xuyên thủng Ma ĐYNqo T, lấVy mạLng hắLn.

Lúc toàn thân bịrz nhấuvmn chìm trong cảSHm giác t vong, Sở Nam không chút nghĩVvL ngợi, ngay cảqY cảOm xúc tứLBc tối, chấNHSn kinh,… điu không có, thân hình lp tứkc lách sang một bên, cc kỳ cht vt, bốn mũi HạBrto Thiên Tin của Tấrzt Chính vốn đHJRã nhắUKm chính xác, cũng bắdKun vào không trung, mang theo khí tứVc hủy dit bắvUtn v phía Bát Quái Bàn Luân.

Mt khác, cũng trong một khắVNBc đckVó.

Sở Nam móc tấrm Long lân và hắucYc đxOkn t trong nhn trữVVd vt ra, trong lòng quát:

- Long lân, cảVNBn lạckVi ột mũi HạLo Thiên Tin lạSHi cho ta! HắYc đqYNqn, ngươi cũng cảvqhn cảNHSn một mũi HạvUto Thiên Tin cho ta!

- Long nha! Long gân! Tán!

Sở Nam cầrm Long nha cảxOn lạfVui một mũi tên, đHJRồng thờqVi dùng Long gân cuốn lấmDLy mũi tên cuối cùng.

TấDft cảucY hành đKộng này của Sở Nam đSSLu phát sinh trong khoảpVpnh khắckc.

Ầm… ầOm… ầYm…

Ba tiếng nổ lớn vang lên trong thiên đSHVpa, phảYNqng phấVpt tiếng sấVvLm vang lên.

TrạvUtch t của Chu gia sớm đvUtã bịi san thành bình đmDLHJRa, tấhit cảqV nhữBrtng thứdKu tồn tạKi trong phương viên hai mươi dm, bấkt kểuvm hoa cỏ cây cối, bấLBt kểLB phòng ốc thạYch sơn, đtQu hóa thành tro bụi, trở thành hư không.

Ngay cảLUx ở phía xa, tườucYng thành cổ xưa của thành Tùng Mộc cũng xuấmDLt hin tng đpVpcko vết nứqt lớn.

Tiếng nổ kinh thiên đckộng đvqhSSLa này là do HạVVdo Thiên Tin ẩtQn hàm Ngũ Hành nguyên lc và đLBược quán chú bốn mươi vạNqn cân lc phát ra, cùng va chạNHSm với Bát Quái Bàn Luân, còn Long lân thì cảpVpn lạUKi một mũi tên, hắSSLc đYNqqrn cũng cảLBn lạSHi một mũi tên…

Sau tiếng nổ mạRTnh, Bát Quái Bàn Luân lp tứSSLc vỡ vụn thành tng mảRTnh, Hạhio Thiên Tin cườckVng hãn cũng bịVNB chia năm xẻ bảSSLy, uy thế cuồn cuộn kinh ngườSSLi cũng p thng v phía Kỳ Liên ThắqYng.

Kỳ Liên ThắRTng lâm vào tình cảcknh tuyt kinh, thầdKum nghĩck:

- HạNqo Thiên Tin trong tay hắYNqn sao lạhLi phát huy uy lc lớn như vy? Không ngờLV có thểLB hủy cảdKu Bát Quái Bàn Luân, hơn nữLBa…

Kỳ Liên ThắtQng một bên chấSSLn kinh, một bên huy chưởng phá tan cỗ năng lượng p v phía hắVvLn.

Tiếp đió, bốn mũi tên mang theo thầVvLn niêm của TấVvLt Chính, mũi thứckV nhấfVut thì bịxO Long lân trên ngườNqi Sở Nam cảLVn lạRTi, mũi thứNHS hai thì va vào hắUCc đKVpn, v phầLUxn Long gân trói cht lấqVy HạNqo Thiên Tin, mc dù Long gân siết rấrzt cht, nhưng phảqYi do Sở Nam thao túng, nhưng Sở Nam lúc này thân thểYNq đBrtã hư nhược, căn bảVvLn không thểrz phát huy toàn bộ uy lc của Long gân.

Cho nên, mũi tên thứNq ba này lin đHJRâm thng đHJRến tâm tạqng của Sở Nam.

Sở Nam dùng Long nha đKhqánh bt mũi HạDfo Thiên Tin thứLUx tư, cũng bởi vì lc lượng của Sở Nam không đhLủ, cho nên chỉUC có thểhL đKhqánh lch hướng HạpVpo Thiên Tin, nhưng lc va chạVNBm cc mạSSLnh cũng khiến hắLBn bịk chấNHSn bay ra ngoài, trong thân thểNHS vang lên âm thanh xương cốt đUCRTt đfVuoạrn, khóe ming rỉKhq máu.

Đổi lạNHSi là ngày thườrzng, thân thểp cườUKng hãn của Sở Nam tuyt không đLến mứmDLc bịVVd chấpn đNqộng này làm cho xương cốt nứLt đckoạLUxn, đSHây là bởi vì khi hắKhqn bắOn ra mũi Hạko Thiên Tin kia, nguyên lc và lc lượng trong cơ thểSSL gầtgn như bịNq rút sạLVch, tương t như một tòa trn pháp, cho dù vô cùng lợi hạLi, có thểLUx giết cảrz Võ Tôn, nhưng nếu không có năng lượng đSSLLB duy trì trn pháp thì cũng chỉBrt là con hổ giấrzy mà thôi.

Ngay lúc Sở Nam bịfVu chấLn bay ra ngoài, Long nha cũng đdKuánh văng HạqVo Thiên Tin, dưới thầhLn nim chỉxO huy của TấdKut Chính, lạYNqi lầKhqn nữvUta bắmDLn v phía Sở Nam, ba mũi HạckVo Thiên Tin khác cũng sát khí đYYng đVNBvUtng.


Trên không trung, Kỳ Liên ThắhLng trong giây lát tung ra mườqYi tám chưởng, nhưng vn không thểucY hóa giảHJRi hoàn toàn cỗ năng lượng kia, cỗ năng lượng kia đvUtánh lên ngườVi hắuvmn, sau đckó nổ tung, màn chắpVpn phòng ng nguyên lc của hắLVn bịmDL nỗ tan, sau đkó nghin nát cải pháp y của hắhLn, sắckc mt đtgen kịSHt, xương sườpn đpVpoạSSLn lit, khóe ming chảmDLy ra một giọt huyết.

Trong lòng Kỳ Liên Thắtgng chấUCn kinh cc đLUxộ, âm thầVm cảBrtm thấDfy may mắhin, may mắdKun là Bát Quái Bàn Luân đrã chịmDLu một phầvqhn lớn công kích, bằOng không, nếu mũi tên kia trc tiếp bắqn trúng hắNqn, có khi một mạOng hắuvmn lin trc tiếp ô hô ai tai.

Tấpt Chính cũng cảrm thấvUty năng lượng bộc phát t mũi HạVvLo Thiên Tin của Sở Nam, trong lòng cũng cảSSLm thấrzy may mắckn vì mũi tên đfVuó không bắSSLn v phía hắLUxn, bằtQng không thì bốn mũi Hạro Thiên Tin kia cũng tuyt đVvLối không cảNqn nổi, bảpn thân hắVVdn cũng sẽ mấJDt mạrzng.

ChỉNHSđhiiu, chyn như vy lạmDLi không phát sinh, TấLBt Chính tràn đtgLUxy t tin nhìn Sở Nam rơi vào tình cảSSLnh cu t nhấHJRt sinh, vội vã lấky ra đtgan dược nuốt vào, bởi vì bắRTn ra bốn mũi HạYo Thiên Tin cho nên thân thểp hắtQn đSHã bịxO vắVpt kit, cầNqn cấYp bách bổ sung nguyên lc, muốn thu đhLược nguyên lc t trong thiên đYOa là không có khảVvL năng, bởi vì Thiên Đpa nguyên lc đHJRã trở nên vô cùng hỗn loạtgn.

Đan dược mà TấvUtt Chính nuốt vào không phảtgi là Sinh Nguyên Đan cấVvLp bảVy, mà là một loạLi đtQan dược siêu cao cấUCp, hắVNBn chỉVVd có một viên, chỉBrtđvqhiu, cho dù hắKn nuốt đYNqan dược cấDfp năm cũng có thểi nhanh chóng khôi phục nguyên lc.

Một bên va hồi phục, một bên Tấhit Chính cườtQi dữVvL tợn:

- Hi vọng ngươi đSHng bịLUx HạNqo Thiên Tin bắYNqn chết, ngươi phảri đVVdợi ta… đLến, đLích thân… lấVVdy đfVuUCu ngươi…

Lúc này, Sở Nam mới ngng lạhii thế lùi.

Hạrzo Thiên Tin bịq Long gân siết cht, hung mãnh p đUCến.

- Phụt…

Sở Nam bên trong tuyt cảqVnh ct lc né tránh, mc dù đRTã tránh khỏi vịhi trí tâm tạYNqng, nhưng vn bịtQ HạYNqo Thiên Tin xuyên thủng sườLUxn trái, Sở Nam bịxO một cỗ lc lượng khổng lồ chấucYn bay ra ngoài xa hơn trăm mét, sau đqVó hung hăng nn lên mt đKuvmt.

Máu tươi bắucYn tung tóe, nhuốm đmDLđDfqYi đKhqucYa.

Tên lút đSSLến tn cuối.Một mũi HạfVuo Thiên Tin cắVVdm trên ngc Sở Nam vn không ngng rung rung, còn chưa ngng rung thì mũi HạLUxo Thiên Tin bịO Long nha điánh văng lạJDi bắVNBn đqrến trước ngườLVi, Sở Nam không quảNHSn đNqến đHJRau đckớn, thân thểvUt xoay tròn né tránh.

Cuối cùng, cũng tránh đqược vịO trí đqVan đrin, mũi HạKhqo Thiên Tin này cắim lên đqùi Sở Nam.

Đồng dạrzng, mũi tên này cũng lút đqến cuối, hung hăng ghim Sở Nam xuống đuvmfVut.

- Còn hai mũi tên nữVvLa, ta xem ngươi né tránh thế nào!

TấpVpt Chính va khôi phục nguyên lc, va cườhLi lớn:

- Ma ĐBrto T, ngươi bấuvmt quá cũng chỉBrt như thế mà thôi, ngươi hôm nay phảUCi chết dưới bốn mũi HạUCo Thiên Tin này!

Va dứHJRt lờLUxi, hai mũi HạfVuo Thiên Tin còn lạqYi cũng p đqVến.

Long lân chắtQn trên bụng Sở Nam, Hạcko Thiên Tin cắKhqm lên, nhưng năng lượng vn không giảqVm bớt, một cỗ lc lượng xông lên tn não.

- Phụt…

Sở Nam phun ra một ngụm máu, cảpm thấOy bụng dưới như muốn nứckt ra vy.

Trong mảqVnh huyết vũ này, hắUKc đvUtLn bay đpVpến, lp tứVpc cũng gp phảqYi tình cảRTnh như Long lân, toàn bộ máu tươi Sở Nam phun ra đLBu bịLB hắUCc đRTVn hấqVp thụ, chỉNq trong nháy mắDft, ngũ thảDfi quang mang bạtgo phát, HạxOo Thiên Tin không thểYNq tiến đqược thêm chút nào.

- Ồ…

TấVVdt Chính kinh ngạuvmc hô lên, hắYn không ngờuvm hắckc đVpVpn này có thểqY bạqo phát ra năng lượng như vy, không khỏi gin dữtQ, quát:

- Phá cho ta, phá nát nó!

Hạcko Thiên Tin như cảkm nhn đhiược s tứxOc gin của Tấpt Chính, thân tin kịHJRch lit rung đvUtộng một trn, muốn bắVvLn xuyên phá hắYNqc đhiOn.

Thế nhưng, HạVpo Thiên Tin không chỉHJR không phá đvqhược, ngược lạpVpi còn bịrz hắUKc đqVucYn làm bt ngược lạtQi.

Ngay lp tứLc, năng lượng trên HạLo Thiên Tin bịq tiêu hao sạLUxch, “đSSLương” một tiếng rơi xuống đUCLUxt.

- Đây là pháp bảNqo gì?

Ánh mắvUtt Tấpt Chính trở thành huyết hồng, chỉNHS cầJDn giết chết Ma Đuvmo T thì hắtgn chng nhữtQng sẽ thu đxOược thanh danh to lớn, mà còn có thểHJR lp công lao bấckVt thế cho Thiên NhấYt Tông, nói không chng vịVVd trí Tông chủ Thiên NhấLUxt Tông sau này cũng sẽ thuộc v hắNHSn.

- Ta nhấdKut đVinh phảuvmi giết chết Ma ĐmDLo T, nhấNqt đvqhvUtnh phảJDi giết hắfVun!

TấdKut Chính giống như bịYYf ma nhp, không quảKhqn đVVdến bảkn thân mới khôi phục hai thành nguyên lc đrzã lp tứUCc xông tới giết.

Lúc này, trên trờKhqi truyn đYến một âm thanh:

- Đp ta đvUtến!

Thanh âm này tấNHSt nhiên là do Kỳ Liên ThắBrtng hét lên, ánh mắdKut Kỳ Liên ThắLVng không ngng nhìn chằBrtm chằNqm hắtgc đVVdJDn, trong lòng đtQVVdy chấBrtn kinh, ming quát lớn:

- Là ngươi, quải nhiên là ngươi, ngươi làm sao có thểVVd t Vạtgn Trượng Thâm Uyên ra đLUxược đKhqây?

Kỳ Liên ThắYNqng nhìn hắqYc đrOn kia, tấucYt nhiên nhn ra Ma ĐUCo T trước mt chính là Ma Đpo T lầOn trước đLã dùng một chiêu “dòng xoáy Thủy Hỏa”, thiếu chút nữqra hủy cảtQ tòa Thiên Vân Phong.

TấVVdt Chính nghe thấvUty lờYNqi của Kỳ Liên ThắucYng, chỉp đrzành dng bước, tiếp đKhqó khôi phục nguyên lc, trong lòng có chút khó chịdKuu, nhưng ming vn nói:

- Có sư thúc ra tay, tên Ma ĐKo T vốn đUKã cu t nhấVvLt sinh kia chắtgc chắVn sẽ thp t vô sinh rồi.

- Ma ĐUKo T, ngươi đfVuến cùng là ngườrzi gì? TạLBi sao lạrzi giấVVdu giấUCy diếm diếm, không dám quang minh chính đNqKhqi lộ ra chân thân? Hành vi này không khỏi khiến ngườhii trong thiên hại chê cườvUti!

Kỳ Liên Thắkng muốn dùng ngôn ngữVVd đmDLRT khích bác, lộ ra thân phn Sở Nam, bởi vì Kỳ Liên ThắmDLng hiểiu rõ loạLUxi ngườki này hắkn không thểJD bắucYt sống, tr phi là Thái Thượng trưởng lão đqích thân ra tay, bằRTng không, cho dù hắJDn có ra tay cũng chỉVvL có thểVVd một chưởng giết đVVdối phương mà thôi.

Bởi vì hắKc đLBin đYYfột nhiên phát uy, Sở Nam lin có cơ hội thở dốc, đqYeo Hỗn Nguyên Ban ChỉO lên ngón cái, nghe thấUKy câu hỏi của Kỳ Liên ThắNHSng, không khỏi bt cườxOi ha hảrz, trong tiếng cườii tràn ngp chế nhạhLo.

- Chết đqrến nơi rồi còn cườvUti đVược!

Kỳ Liên Thắqrng lạrnh giọng nói.

- Buồn cườLi thì t nhiên muốn cườKhqi, ngươi đRTườHJRng dườhing là một Võ Hoàng vy mà còn đLBánh lén, ngươi nói ngườqVi trong thiên hạNq chê cườpVpi lão phu, vy nếu lão phu đVNBem chuyn ngươi đVánh lén truyn khắSHp thiên hạfVu, ngườBrti biết đVNBược sẽ chê cườuvmi ngươi hay chê cườdKui lão phu? Nc cườVi, điúng là nc cườLBi, không chỉdKu nc cườLi mà còn vô sỉY, hèn hạhi

- Đủ rồi!

Kỳ Liên ThắYNqng rống lớn, trên trán nổi lên gân xanh, hiểvUtn nhiên bịNq Sở Nam nói trúng nỗi đRTau trong lòng, dù sao thì hắpn cũng là một Võ Hoàng trung cấBrtp.

- Đủ rồi, làm sao có thểxO đBrtủ chứqr?


 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl