Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 514 : Cửu tử nhất sinh, ai chê cười ai? (Thượng,hạ)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 514 : Cửu tử nhất sinh, ai chê cười ai? (Thượng,hạ)


Võ Nghịach Càn Khôn

Chương 514: Cu t nhấZiQt sinh, ai chê cườAjIi ai? (Thượng,hạdi)

Nguồn: Vipvandan
Sưu tầFm: tunghoanh.com

Dịklch: Nhóm dịESpch black

<< Boom mng 8-3 >>>
Cơ mt Sở Nam ngoạDXi tr run rẩJlZy bởi vì Long Cung hấUUnp thu uy năng cc lớn ra thì không chút ưu sầJXu, sợ hãi hay lo lắIFng gì. Sở Nam nói:

- Cung kéo căng dây thì đIXqqit đKEược uy lc lớn nhấKEt, nhưng có ai nói cung chưa kéo căng thì không đkoược bắHn đkoâu? Đối phó con kiến như ngươi, lão phu cầvdqn phảgi kéo căng dây sao? Cầan thiết sao?

SắjIXc mt TấXgt Chính thoáng trở nên khó coi, bởi vì lờHi Sở Nam nói là tht, cung không kéo căng dây cũng có thểdi bắan, nhưng TấmXt Chính cũng không chịlu thua, quát:

- Mũi tên của ngươi chưa kéo căng, có thểmX cảFn đmFược bốn mũi HạINmo Thiên Tin sao? Cảln đIFược không?

- Th một lầMDK thì chng phảpJvi sẽ biết sao?

- Grào…

TấnEgt Chính cuồng khiếu, nguyên lc trên ngườZYi bạQuo xạDX đgVMến cc đNmNiểgVMm, lúc tiếng cuồng khiếu phá không vang lên, HạmXo Thiên Cung đqHã bịmX kéo căng mườli phầFn.

Dây cung kéo căng.

Cũng trong nháy mắAjIt đKEó, Sở Nam dốc hết toàn thân nguyên lc, toàn bộ năng lượng hắAjIn tồn trữmX trong đLYan châu ra, phóng thích ra toàn bộ, thế nhưng Long Cung cũng chỉid bịLY kéo ra đLYược một na.

Lúc này, Kỳ Liên ThắmFng đQuã đFến, phiêu phù trong hư không, nhìn thấjIXy cảidnh tượng chiến đAjIVVmu kia, trong lòng không khỏi chấkln kinh, cảnEgm giác phân tích lúc trước của hắDXn và tình cảSZAnh lúc này hoàn toàn không giống, hắMDKn nhìn v phía Sở Nam, trong mắYt lóe lên một tia hung tàn.

- Chỉkl cầAjIn giết hắXgn là đJlZược, bấgVMt quảFn dùng thủ đioạXgn gì, kẻ thắVbng mới có tư cách phán đqiINmnh ai chính ai tà!

Kỳ Liên ThắIXqng nói xong, trên mt lộ vẻ chính nghĩUUna lm lit, trong tay xuấZYt hin một cái Bát Quái Bàn Luân.

Bát Quái Bàn Luân là pháp bảXJAo mà Kỳ Liên Thắgng tỉqH mỉESp chuẩqin bịLY đjIXAjI kích sát Ma Đlo T trong lầin hạSZA sơn này, mc dù phẩgVMm cấfp chỉAjI là thượng phẩjam Tông Khí, nhưng uy lc thc tế so với thượng phẩVVmm Tông Khí còn mạFnh hơn vài phầSZAn.

Sở Nam chuẩan bịqi bắln ra HạmXo Thiên Tin, trong môt khắjIXc này, lòng của hắqin đaột nhiên an tĩfnh vô cùng, không h đmFau khổ, không h bi hoan, đXJAat đESpến cảZYnh giới không linh, giống như hoa nở hoa tàn, nghe mưa rơi trên lá chuối, vinh nhục trên thế gian, thiên đDXqHi vạIXqn vt đkou là không…

Bên trong thầmXn nim của hắFn, bên trong tâm tình của hắNmNn, chỉZiQ có một mũi tên, giống như hắln chính là mũi tên vy.

Hoc có thểmF nói, mũi tên chính là hắXJAn.

CảHm giác này rấNft kỳ diu, đINmang lúc muốn buông dây…

Bấgt thình lình, một cỗ d cảFm bấvdqt tườmFng dâng lên trong lòng Sở Nam, cỗ cảfm giác này phá vỡ cảanh giới không linh của Sở Nam, bóng ma t vong hoàn toàn nhấFn chìm hắMDKn.

- Ma ĐSZAo T, giao mạgng ra đSZAây!

Bát Quái Bàn Luân mang theo sát khí ngp tràn phá không mà điến, muốn dit tr Ma Đio T.

Cùng trong nháy mắidt đVbó, TấINmt Chính cũng bắidn ra bốn mũi Hạdio Thiên Tin.

Bốn mũi HạmKjo Thiên Tin phát ra tiếng kêu “păng păng” chói tai, phảvdqng phấJlZt như tia sáng xuyên vân, cũng giống như Bát Quái Bàn Luân, đmXiên cuồng p đqiến, như muốn xuyên thủng Ma ĐpJvo T, lấJlZy mạklng hắvin.

Lúc toàn thân bịmF nhấin chìm trong cảmFm giác t vong, Sở Nam không chút nghĩl ngợi, ngay cảAkL cảAkLm xúc tứYc tối, chấkon kinh,… đklu không có, thân hình lp tứKIvc lách sang một bên, cc kỳ cht vt, bốn mũi HạJXo Thiên Tin của TấSZAt Chính vốn đkoã nhắklm chính xác, cũng bắESpn vào không trung, mang theo khí tứkoc hủy dit bắgn v phía Bát Quái Bàn Luân.

Mt khác, cũng trong một khắFc đmKjó.

Sở Nam móc tấNfm Long lân và hắLYc đmKjjIXn t trong nhn trữNmN vt ra, trong lòng quát:

- Long lân, cảin lạIFi ột mũi HạmXo Thiên Tin lạnEgi cho ta! HắnEgc đFjan, ngươi cũng cảMDKn cảFn một mũi HạZYo Thiên Tin cho ta!

- Long nha! Long gân! Tán!

Sở Nam cầINmm Long nha cảXgn lạjai một mũi tên, đFồng thờDXi dùng Long gân cuốn lấKEy mũi tên cuối cùng.

TấDXt cảl hành đviộng này của Sở Nam đJlZu phát sinh trong khoảnEgnh khắHc.

Ầm… ầqHm… ầqHm…

Ba tiếng nổ lớn vang lên trong thiên đdiSZAa, phảQung phấQut tiếng sấmXm vang lên.

TrạYch t của Chu gia sớm đSZAã bịIF san thành bình đINmga, tấXgt cảJX nhữing thứa tồn tạDXi trong phương viên hai mươi dm, bấvdqt kểSZA hoa cỏ cây cối, bấgt kểZiQ phòng ốc thạXJAch sơn, điu hóa thành tro bụi, trở thành hư không.

Ngay cảVVm ở phía xa, tườFng thành cổ xưa của thành Tùng Mộc cũng xuấqit hin tng đjIXmXo vết nứvit lớn.

Tiếng nổ kinh thiên đAjIộng đIFvdqa này là do HạQuo Thiên Tin ẩAkLn hàm Ngũ Hành nguyên lc và đZYược quán chú bốn mươi vạIXqn cân lc phát ra, cùng va chạgVMm với Bát Quái Bàn Luân, còn Long lân thì cảJXn lạVVmi một mũi tên, hắNfc đVVmgVMn cũng cảXJAn lạidi một mũi tên…

Sau tiếng nổ mạJXnh, Bát Quái Bàn Luân lp tứvdqc vỡ vụn thành tng mảFnh, HạHo Thiên Tin cườkong hãn cũng bịAkL chia năm xẻ bảfy, uy thế cuồn cuộn kinh ngườMDKi cũng p thng v phía Kỳ Liên ThắjIXng.

Kỳ Liên ThắmXng lâm vào tình cảNfnh tuyt kinh, thầNfm nghĩXg:

- HạNmNo Thiên Tin trong tay hắMDKn sao lạINmi phát huy uy lc lớn như vy? Không ngờvdq có thểKE hủy cảa Bát Quái Bàn Luân, hơn nữSZAa…

Kỳ Liên ThắpJvng một bên chấgn kinh, một bên huy chưởng phá tan cỗ năng lượng p v phía hắfn.

Tiếp đKIvó, bốn mũi tên mang theo thầAjIn niêm của TấYt Chính, mũi thứVb nhấFt thì bịNf Long lân trên ngườAjIi Sở Nam cảJXn lạKEi, mũi thứnEg hai thì va vào hắAkLc đINmnEgn, v phầqHn Long gân trói cht lấIXqy Hạvio Thiên Tin, mc dù Long gân siết rấJlZt cht, nhưng phảkoi do Sở Nam thao túng, nhưng Sở Nam lúc này thân thểJlZ đMDKã hư nhược, căn bảESpn không thểIF phát huy toàn bộ uy lc của Long gân.

Cho nên, mũi tên thứSZA ba này lin đjaâm thng đidến tâm tạAjIng của Sở Nam.

Sở Nam dùng Long nha đdiánh bt mũi Hạlo Thiên Tin thứSZA tư, cũng bởi vì lc lượng của Sở Nam không đQuủ, cho nên chỉgVM có thểg đIFánh lch hướng HạAkLo Thiên Tin, nhưng lc va chạVbm cc mạXJAnh cũng khiến hắmXn bịF chấHn bay ra ngoài, trong thân thểi vang lên âm thanh xương cốt đKESZAt đNfoạnEgn, khóe ming rỉf máu.

Đổi lạKIvi là ngày thườHng, thân thểNf cườgng hãn của Sở Nam tuyt không đjaến mứIXqc bịja chấVbn đNmNộng này làm cho xương cốt nứESpt đkooạkon, đvdqây là bởi vì khi hắINmn bắnEgn ra mũi HạJlZo Thiên Tin kia, nguyên lc và lc lượng trong cơ thểVb gầin như bịXg rút sạXgch, tương t như một tòa trn pháp, cho dù vô cùng lợi hạINmi, có thểi giết cảIF Võ Tôn, nhưng nếu không có năng lượng điINm duy trì trn pháp thì cũng chỉESp là con hổ giấYy mà thôi.

Ngay lúc Sở Nam bịi chấAkLn bay ra ngoài, Long nha cũng đmXánh văng HạJlZo Thiên Tin, dưới thầKIvn nim chỉKE huy của Tấft Chính, lạvdqi lầZYn nữmXa bắgn v phía Sở Nam, ba mũi HạmKjo Thiên Tin khác cũng sát khí đDXAkLng đESpFng.


Trên không trung, Kỳ Liên ThắMDKng trong giây lát tung ra mườLYi tám chưởng, nhưng vn không thểi hóa giảFi hoàn toàn cỗ năng lượng kia, cỗ năng lượng kia đESpánh lên ngườZYi hắHn, sau đIXqó nổ tung, màn chắHn phòng ng nguyên lc của hắVVmn bịKE nỗ tan, sau đgó nghin nát cảko pháp y của hắSZAn, sắFc mt đAjIen kịIFt, xương sườDXn đgoạjIXn lit, khóe ming chảUUny ra một giọt huyết.

Trong lòng Kỳ Liên ThắmKjng chấQun kinh cc đIFộ, âm thầmKjm cảAkLm thấZYy may mắHn, may mắin là Bát Quái Bàn Luân đIFã chịFu một phầgn lớn công kích, bằQung không, nếu mũi tên kia trc tiếp bắLYn trúng hắNmNn, có khi một mạding hắYn lin trc tiếp ô hô ai tai.

TấmKjt Chính cũng cảdim thấIXqy năng lượng bộc phát t mũi HạVVmo Thiên Tin của Sở Nam, trong lòng cũng cảvim thấVby may mắNfn vì mũi tên đaó không bắgVMn v phía hắQun, bằqing không thì bốn mũi HạJlZo Thiên Tin kia cũng tuyt đLYối không cảNfn nổi, bảNfn thân hắDXn cũng sẽ mấJlZt mạAjIng.

ChỉFđMDKiu, chyn như vy lạii không phát sinh, TấjIXt Chính tràn đgVMpJvy t tin nhìn Sở Nam rơi vào tình cảnEgnh cu t nhấmFt sinh, vội vã lấkoy ra đian dược nuốt vào, bởi vì bắIFn ra bốn mũi HạYo Thiên Tin cho nên thân thểja hắnEgn đidã bịZiQ vắJlZt kit, cầVVmn cấFp bách bổ sung nguyên lc, muốn thu đUUnược nguyên lc t trong thiên đidga là không có khảmX năng, bởi vì Thiên ĐFa nguyên lc đFã trở nên vô cùng hỗn loạln.

Đan dược mà TấNft Chính nuốt vào không phảFi là Sinh Nguyên Đan cấpJvp bảgVMy, mà là một loạqii đmXan dược siêu cao cấdip, hắfn chỉH có một viên, chỉFđKIviu, cho dù hắDXn nuốt đlan dược cấJXp năm cũng có thểmKj nhanh chóng khôi phục nguyên lc.

Một bên va hồi phục, một bên TấJlZt Chính cườNmNi dữi tợn:

- Hi vọng ngươi đJXng bịvdq HạpJvo Thiên Tin bắjan chết, ngươi phảESpi đINmợi ta… đjIXến, đNfích thân… lấkly đXgKEu ngươi…

Lúc này, Sở Nam mới ngng lạgi thế lùi.

HạMDKo Thiên Tin bịqH Long gân siết cht, hung mãnh p đHến.

- Phụt…

Sở Nam bên trong tuyt cảJlZnh ct lc né tránh, mc dù đIFã tránh khỏi vịvi trí tâm tạmKjng, nhưng vn bịmX HạYo Thiên Tin xuyên thủng sườLYn trái, Sở Nam bịF một cỗ lc lượng khổng lồ chấINmn bay ra ngoài xa hơn trăm mét, sau đFó hung hăng nn lên mt đAjIESpt.

Máu tươi bắnEgn tung tóe, nhuốm đgVMđAjImKji đQuKIva.

Tên lút đklến tn cuối.Một mũi HạIXqo Thiên Tin cắDXm trên ngc Sở Nam vn không ngng rung rung, còn chưa ngng rung thì mũi HạJXo Thiên Tin bịKE Long nha đXgánh văng lạqHi bắINmn đKEến trước ngườai, Sở Nam không quảQun đaến đIFau đNmNớn, thân thểg xoay tròn né tránh. truyn đjaược lấpJvy t website tung hoanh

Cuối cùng, cũng tránh đFược vịQu trí đjaan đFin, mũi Hạklo Thiên Tin này cắJlZm lên đHùi Sở Nam.

Đồng dạJlZng, mũi tên này cũng lút đjaến cuối, hung hăng ghim Sở Nam xuống đfjat.

- Còn hai mũi tên nữZYa, ta xem ngươi né tránh thế nào!

TấSZAt Chính va khôi phục nguyên lc, va cườjIXi lớn:

- Ma ĐVVmo T, ngươi bấgt quá cũng chỉko như thế mà thôi, ngươi hôm nay phảgi chết dưới bốn mũi Hạvio Thiên Tin này!

Va dứmKjt lờmFi, hai mũi Hạdio Thiên Tin còn lạai cũng p đJlZến.

Long lân chắSZAn trên bụng Sở Nam, HạIXqo Thiên Tin cắim lên, nhưng năng lượng vn không giảklm bớt, một cỗ lc lượng xông lên tn não.

- Phụt…

Sở Nam phun ra một ngụm máu, cảim thấNfy bụng dưới như muốn nứVVmt ra vy.

Trong mảanh huyết vũ này, hắjIXc đpJvvin bay đIXqến, lp tứfc cũng gp phảFi tình cảESpnh như Long lân, toàn bộ máu tươi Sở Nam phun ra đJXu bịvdq hắac đZYIFn hấESpp thụ, chỉSZA trong nháy mắFt, ngũ thảvii quang mang bạvio phát, HạNmNo Thiên Tin không thểko tiến đSZAược thêm chút nào.

- Ồ…

TấNft Chính kinh ngạSZAc hô lên, hắgVMn không ngờdi hắXJAc đlHn này có thểNmN bạLYo phát ra năng lượng như vy, không khỏi gin dữi, quát:

- Phá cho ta, phá nát nó!

Hạgo Thiên Tin như cảLYm nhn đviược s tứDXc gin của TấnEgt Chính, thân tin kịach lit rung đNmNộng một trn, muốn bắVVmn xuyên phá hắSZAc đXgSZAn.

Thế nhưng, HạmXo Thiên Tin không chỉa không phá đXJAược, ngược lạFi còn bịid hắgc đSZAINmn làm bt ngược lạkoi.

Ngay lp tứESpc, năng lượng trên Hạao Thiên Tin bịMDK tiêu hao sạDXch, “điương” một tiếng rơi xuống đDXZYt.

- Đây là pháp bảlo gì?

Ánh mắqHt TấqHt Chính trở thành huyết hồng, chỉVb cầin giết chết Ma ĐKIvo T thì hắvdqn chng nhữVVmng sẽ thu đVVmược thanh danh to lớn, mà còn có thểKE lp công lao bấqit thế cho Thiên Nhấdit Tông, nói không chng vịUUn trí Tông chủ Thiên NhấIXqt Tông sau này cũng sẽ thuộc v hắYn.

- Ta nhấjIXt đdijanh phảJlZi giết chết Ma Đjao T, nhấESpt đmKjpJvnh phảjIXi giết hắINmn!

TấESpt Chính giống như bịZY ma nhp, không quảXJAn đESpến bảVbn thân mới khôi phục hai thành nguyên lc đvdqã lp tứJlZc xông tới giết.

Lúc này, trên trờdii truyn đXgến một âm thanh:

- Đkl ta đIXqến!

Thanh âm này tấVVmt nhiên là do Kỳ Liên ThắgVMng hét lên, ánh mắjIXt Kỳ Liên ThắLYng không ngng nhìn chằgVMm chằvim hắLYc đFSZAn, trong lòng đklnEgy chấFn kinh, ming quát lớn:

- Là ngươi, quảXg nhiên là ngươi, ngươi làm sao có thểKIv t VạLYn Trượng Thâm Uyên ra đklược điây?

Kỳ Liên ThắpJvng nhìn hắNfc đNfESpn kia, tấgVMt nhiên nhn ra Ma ĐIXqo T trước mt chính là Ma ĐqHo T lầAkLn trước đnEgã dùng một chiêu “dòng xoáy Thủy Hỏa”, thiếu chút nữvdqa hủy cảLY tòa Thiên Vân Phong.

TấESpt Chính nghe thấkoy lờDXi của Kỳ Liên ThắVVmng, chỉH đZiQành dng bước, tiếp đMDKó khôi phục nguyên lc, trong lòng có chút khó chịkou, nhưng ming vn nói:

- Có sư thúc ra tay, tên Ma ĐKIvo T vốn đKIvã cu t nhấlt sinh kia chắNmNc chắFn sẽ thp t vô sinh rồi.

- Ma ĐIFo T, ngươi đqHến cùng là ngườZiQi gì? TạVVmi sao lạkli giấNfu giấJXy diếm diếm, không dám quang minh chính đqiDXi lộ ra chân thân? Hành vi này không khỏi khiến ngườli trong thiên hạmX chê cườqii!

Kỳ Liên ThắVbng muốn dùng ngôn ngữAkL đIFF khích bác, lộ ra thân phn Sở Nam, bởi vì Kỳ Liên Thắlng hiểVVmu rõ loạjai ngườSZAi này hắFn không thểF bắit sống, tr phi là Thái Thượng trưởng lão đINmích thân ra tay, bằIXqng không, cho dù hắjIXn có ra tay cũng chỉIF có thểSZA một chưởng giết đXJAối phương mà thôi.

Bởi vì hắINmc đQuSZAn đUUnột nhiên phát uy, Sở Nam lin có cơ hội thở dốc, đjaeo Hỗn Nguyên Ban ChỉINm lên ngón cái, nghe thấKIvy câu hỏi của Kỳ Liên ThắmKjng, không khỏi bt cườJXi ha hảpJv, trong tiếng cườidi tràn ngp chế nhạnEgo.

- Chết đaến nơi rồi còn cườESpi đESpược!

Kỳ Liên Thắklng lạdinh giọng nói.

- Buồn cườNmNi thì t nhiên muốn cườjIXi, ngươi đvdqườmKjng dườLYng là một Võ Hoàng vy mà còn đjIXánh lén, ngươi nói ngườIFi trong thiên hạmF chê cườkoi lão phu, vy nếu lão phu đmXem chuyn ngươi đIXqánh lén truyn khắFp thiên hạF, ngườNfi biết đqiược sẽ chê cườFi ngươi hay chê cườZYi lão phu? Nc cườINmi, đZiQúng là nc cườFi, không chỉko nc cườNfi mà còn vô sỉIXq, hèn hạMDK

- Đủ rồi!

Kỳ Liên ThắmKjng rống lớn, trên trán nổi lên gân xanh, hiểYn nhiên bịi Sở Nam nói trúng nỗi đmFau trong lòng, dù sao thì hắjIXn cũng là một Võ Hoàng trung cấFp.

- Đủ rồi, làm sao có thểjIX đnEgủ chứja?


 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật