Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Võ NghịgEch Càn Khôn

Chương 500: Đá mài đllaao (Thượng,hạl)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầlhVm: tunghoanh.com

DịdZch: Nhóm dịZch black

Đip Y Tiên T lp tứkoc đpduufp không bay lên, nhanh chóng đlhVuổi theo sau Sở Nam.

Lúc đmmmQu nàng còn theo kịpsp, nhưng sau sáu canh giờyQ phi hành, nàng đyQã có chút cố hết sứJhc. Tuy rằEeng Võ Vương có thểgE câu thông nguyên lc trong thin đXOQa, nhưng dù sao nàng mới chỉoKA là Võ Vương sơ cấRCp, năng lc còn không quá mạdWnh mẽ. Sau đPETó Đip Y Tiên T t trên không hạZ xuống, bắKSrt đPETuolu truy kích dưới mt đCZt. Đip Y Tiên T mt đoKAã muốn lảlla đTPi nhưng Sở Nam lúc này vn tinh thầaXgn phấln chấQn, tốc đufộ không nhữkong không giảoKAm mà ngược lạunPi còn tăng lên.

Đip Y Tiên T vô cùng gin dữunP, nàng quyết đrJpyQnh liu mạbbung.

- Muốn bỏ rơi ta, ta nhấkot quyết không đllaC ngươi thc hin đuolược!

Sau đzEó nàng lấPETy t trong nhn trữlla vt ra một cái bình ngọc, nhanh chóng nuốt đfan dược trong đEddó. Lp tứSEzc có một cỗ nguyên lc khổng lồ lan truyn khắEbp cơ thểC, Đip Y Tiên T tiếp tục bay lên không. Đến lúc này, nàng mới phát hin một vấmNgn đC: Sở Nam không biết bay!

- Hóa ra tu vịSEz tht của hắfn còn chưa đAEpNDpt tới Võ Vương!

Đip Y Tiên T càng thêm khng đllarJpnh, sau đkoó cảnAym thán:

- Chưa tới Võ Vương nhưng thc lc còn kinh khủng hơn cảVn một tên Võ Vương cao cấRCp, đdlúng là một tên quái thai mà!

Phát hin ra vấNDpn đko này, nàng càng thêm quyết tâm đpsi theo sau hắmmmn. NhữSEzng đRCan dược tích trữmmm bấSEzy lâu nay bấlhVt lun quý giá đXOến mứEec nào đSEzu hóa thành nguyên lc!

CứZ như vy, hai ngườdli một chạfy một đdZuổi tới tn BắyQc T quốc. Sở Nam muốn hỏi thăm tin tứpsc vì vy giảunPm tốc đpsộ, tiến vào một trấDRkn nhỏ. Nhưng hắJhn chưa hỏi thăm thì đdZã nghe thấaXgy mọi ngườNDpi đnAyang bàn tán xôn xao tin tứllac Lăng gia làm phảgEun, ThầzEn Khí Phái bịf dit môn!

Nghe đTPược tin tứRCc này, Sở Nam chết đgEuiếng ngườyQi:

- ThầzEn Khí Phái bịoKA dit? Lăng gia làm phảEen?

Ánh mắnAyt hắpdun sắTPc bén như đYao, la gin, sát khí trên ngườNDpi không khống chế đhpược bắdlt đSEzCu lan tỏa ra xung quanh. HắVnn quay đWyQu, đDRki tới chỗ ngườgEui va nói, lp tứuolc ngườKSri đPETó rét run. Thấpey Sở Nam đkoang đufi tới, hắWn vội vã cầKSru xin tha thứpdu, Sở Nam lạyQnh giọng nói:

- Điu ngươi va nói là tht hay giảdl?

- Bẩom tin bối, lờdZi tiểkou nhân va nói toàn bộ đKSru là s tht, không dám có một câu bịoKAa đzEt. Tin tứQc này hin giờdZ đmmmã lan truyn khắDRkp BắEbc T quốc.

- Là ai gây ra?

- Tin bối, đEbiu đoKAó cũng không phảEddi hạSEzng ngườlhVi như tiểzEu nhân có thểDRk biết đXOược. Nhưng tiểWu nhân nghe nói là do ThầEen Khí phái không tuân theo, Thiên NhấmNgt tông bèn diết gà dọa khỉuol, nhưng cũng có ngườlhVi bảEeo là không phảdWi Thiên Nhấdlt tông mà là do một thế lc thầDRkn bí nào đkoó gây ra.

- Lăng gia hin đgEang ở nơi đCâu?

- Lăng gia đllaã trở thành thế gia thứuf năm tạEYi Bắkoc T quốc, hin đpduang ở Đông NhạgEuc thành.

- Ngươi còn biết thêm gì nữyQa hay không?

- ThầdWn Khí phái hin đllaang bịQ một đdWám ngườXOi không rõ lai lịoKAch chiếm đEYóng.

- Còn gì nữpsa?

- Còn có...

NgườYi này cảmmmm thấpey sát khí cảkom nhn, không dám không nói. HắdZn biết nếu mình không có câu trảl lờrJpi khiến ngườVni trước mt thỏa mãn thì nhấunPt đfdZnh sẽ mấlhVt mạYng. Suy nghĩmNg hồi lâu đSEzột nhiên hắTPn nhớ ra, vội vàng nói:

- Còn nữdZa, Thiên NhấPt tông đpeang truy bắunPt nhữdlng ngườdWi bịpe thương tạunPi Bắmmmc T quốc. BấEet lun là tu vịEdd cao thấuolp, là nam hay nữnAy đuolu bịA bắgEt lạaAi.

- BắaXgt ngườdli bịRC thương?

Sở Nam kinh ngạRCc, nhưng cũng lp tứrJpc hiểaXgu rõ. HắEbc Quân Võ Đế làm vy là nhằaXgm vào hắDRkn, bởi vì HắCc Quân Võ Đế đnAyã tng thấlhVy qua Sở Nam thay đYổi dung mạQo, khí tứEYc. Nhưng Sở Nam không hiểpeu tạYi sao Thiên NhấYt tông khng đDRkdlnh hắEddn rơi xuống vc sâu vạSEzn trượng mà không chết. Sở Nam đmmmâu biết vì hắdln mà HắEec Quân Võ Đế cùng Tân NhấdZt Chân đpeã đuolến quỳ lạPy Huyn Vô Kỳ, nói ra tấmmmt cảC mọi chuyn.

Sở Nam sữufng sờpdu, không khí náo nhit trong phòng lp tứKSrc trở thành lạunPnh thấhpu xương, sát khí lượn lờbbu.

NgườXOi đunPi đufườXOng không khỏi run lên tng hồi. Cho dù là ĐnAyi Võ Sư, thm chí là Võ Tướng ở dưới hàn băng sát khí bao phủ cũng không ngng run rẩrJpy. TấJht cảmmm không ai dám có chút lộn xộn, sợ chỉmmm cầufn khẽ đWộng thì sát khí sẽ xâm nhp vào trong cơ thểXO.

Sau một lát, sắAc mt tấpet cảgEu mọi ngườgEi đpeu trắAng bch, thân thểEY sắoKAp không chịdWu đKSrng. Đúng lúc này, Sở Nam quay ngườKSri đSEzi v phía Đông Nhạhpc thành. Chân của Sở Nam hạgE xuống, hoa cỏ, núi đPETá, mt đlpdut đdZu bịXO hóa thành băng, mà một bước tiếp theo, cỏ cây, núi đoKAá đllau bịY đoKAốt thành tro bụi.

Một bước băng, một bước hỏa, hoàn toàn trái ngược nhau!

Cư dân trong thịJh trấAEpn nhỏ bịP một phen hoảaXgng hồn. Có một số ngườCi yếu ớt không chịQu đdZng nổi băng hỏa lưỡng trọng thiên còn lp tứdZc ngã xuống đKSrft, hôn mê bấlt tỉkonh.

Còn Sở nam càng đNDpi càng nhanh, cuối cùng mọi ngườAEpi chi thấly một đhpVno tàn ảkonh đoiên cuồng lao đCi.

Sau khi Sở Nam đQi không lâu thì Đip Y Tiên T tới. Nàng thấdly cư dân trong trấVnn vn đPETang chấon đoKAộng, vội vã hạuol xuống hỏi xem va rồi đTPã xảpsy ra chuyn gì. NhữZng ngườhpi kia đXOang hoảZng sợ không thôi thì lạrJpi chứdWng kiến một cườllang giảgEu, trong lòng càng thêm sợ hãi, kểgEu cn kẽ tấhpt cảW mọi chuyn va xảufy ra cho nàng.

Đip Y Tiên T cũng không lp tứuolc đDRkuổi theo mà lạgEi nhắufm mắhpt cảdlm nhn thế giới băng và hỏa kia. Sau một chút, nàng khôi khỏi nhíu mày, nàng cảRCm nhn đkoược “băng” có chút kỳ dịaA, có vài phầdln không giống với băng chân chính. Trong “băng” có một cỗ khí tứdWc dữyQ dội, đKSriên cuồng của hỏa.

Trong lòng Đip Y Tiên T lạaAi xuấot hin thêm một đSEziu nghi vấAEpn. Nàng hiểEeu muốn biết đJháp án thì chỉZ có thểgEu đufi theo hắRCn, vì vy nàng lp tứEYc ng không mà bay đufi.

Trong mắoKAt ngườhpi khác đWó là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng trong mắgEut Sở Nam chỉmNg có một, đZó chính là hỏa, là la gin ngút trờlhVi. ThầAEpn Khí Phái là nơi hắmmmn trưởng thành! Nếu không có sư phụ LữQ Dương Minh, tạgEui Hùng La thành e rằEddng hắon đfã bịzE của ngườAEpi của HứPa gia giết chết. Còn có cảoKA T Mộng Nhân, đdliu Sở Nam lo lắpsng nhấdZt chính là nàng. HắPETn không biết giờdW phút này T Mộng Nhân đufang ở đEddâu, trong hoàn cảnAynh nào, có thểaA bịaA thế lc thầufn bí kia đfuổi giết hay không…

- Lăng gia! Ta muốn huyết tẩoKAy Lăng gia!

- Mộng nhi, ta sẽ tìm đoKAược nàng! NhấPt đXOyQnh ta sẽ tìm đEddược nàng!

Sở Nam cảXOm thấPETy hin giờlla mình đufang rấgEt rồi loạyQn, vội vã ổn đpefnh lạhpi tâm tình. HắAn cảVnm thấfy có chút không đufúng, hắDRkn không tin Thầuoln Khí Phái thc s bịlla dit môn. ThầdWn Khí Phái có T Võ Hoàng và Hàn Võ Hoàng trấyQn giữDRk, lạTPi có thêm hơn vạufn đQ t, một thế lc lớn như vy sao có thểC d dàng bịPET tiêu dit đPETến vy.

Chng lẽ là Thiên nhấYt tông sao?

- Cho dù không phảEbi nhưng bọn chúng cũng không thểKSr thoát khỏi có liên quan!

Sở Nam nghĩgE tới đrJpây, trong lòng lạTPi nghĩpdu tới lầzEn giao phong thế lc thầNDpn bí kia. Nhưng đEbó cũng chỉmmm là ý nghĩlla thoáng qua mà thôi, đYiu hắPETn đAang suy nghĩf hin giờdW chính là hành đufộng của Thiên NhấNDpt tông lúc này.

Sở Nam đKSrem sinh mnh lc lưu chuyểllan khắKSrp cơ thểhp, sau đXOó lạWi vn chuyểbbun võ quyết Nghịpduch Càn Khôn đEeko giúp mình tỉNDpnh táo lạWi. Giờhp phút này, hắYn cầWn phảQi bình tĩhpnh, bình tĩZnh suy nghĩf xem tiếp theo nên làm như thế nào.

- Thiên NhấTPt tông nhấoKAt đkommmnh đrJpang truy tìm ta. Nếu ta tiếp tục ẩYn trốn thì bọn hắEYn sẽ chỉunP tốn công vô ích mà thôi! Thế nhưng ta không thểrJp làm vy, ta cầgEn phảPi khôi phục danh tiếng cho sư phụ. Thiên Nhấot tông nhấft đyQgEunh phảpdui bịAEp tiêu dit! Ta cầJhn tiếp tục làm gây ra nhữkong chấEen đEYộng, bằVnng không với thủ đdloạYn của Thiên Nhấuft tông, chỉyQ trong thờrJpi gian ngắNDpn bọn hắrJpn cũng có thểAEp tiêu tr mọi ảQnh hưởng. Như vy, mọi công sứufc lúc trước coi như đSEzổ xuống sông xuống biểNDpn cảdW rồi!


- Muốn khôi phục danh d cho sư phụ, đYương nhiên phảmNgi dùng chính tên của sư phụ. Như vy, chng nhữdWng có thểlhV tạufo dng lên một thế lc chống đdlối Thiên NhấRCt tông mà không chng còn có thểEe dụ đQược Thanh Phượng xuấhpt hin…

Sở Nam có chút chầln ch. Nếu làm như vy, hắaAn sẽ bạaXgi lộ tung tích, sẽ phảzEi trc din đNDpối mt với Thiên Nhấkot tông.

Nhưng trên mt hắnAyn hin lên vẻ kiên đaXgbbunh:

- Cho dù bạZi lộ thì sao? Thiên Nhấbbut tông chỉWđCá mài đyQao, đmNgPET ta càng trở thêm sắPETc bén mà thôi!

Hai mắSEzt Sở Nam bng sáng:

- Nếu như ta s dụng tên sư phụ đRCdZ làm vic, đWương nhiên cũng có thểTP lấoKAy danh nghĩgEua Thiên NhấNDpt tông đgEuoKA làm vic, đDRkgEu mọi ngườCi càng thêm oán hn Thiên NhấgEut tông. Tuy làm như vy có phầEddn thiếu quang minh chính đdWdZi, nhưng so với đAEpám hèn hạPET Thiên NhấTPt tông, so với Huyn Vô Kỳ thì có thấzEm vào đdlâu! Hơn nữEYa, làm vy có thểhp thu hoạmmmch đaXgược rấaAt nhiu tài nguyên tu luyn.

Sở Nam tuy suy nghĩmmm nhưng tốc đAộ của hắEen không chm đXOi, ngược lạdZi còn nhanh hơn vài phầnAyn. Khi Sở Nam tỉJhnh táo trở lạoi, băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không tiếp tục xuấRCt hin. Đip Y Tiên T đEddang da vào nó đQnAy bám theo cũng bịo mấllat dấAEpu vết, không biết nên đEddi hướng nào. Cuối cùng nàng nhớ tới tin tứdZc va thăm dò đaXgược trong trấYn nhỏ, ánh mắEbt đDRkmmmo qua xung quanh, thầmmmm nói:

- Trước hết ta đWi Đông NhạEec Lăng gia chờoKA. Có quan h với Sở gia, khi nghe tin ThầNDpn Khí Phái dit vong lạdWi tứEbc gin tới vy, rốt cục ngươi là ai? Phụ thân, ngài đEYang ở đEeâu?!!

Đip Y Tiên T mc k tấWt cảZ, lp tứpsc đJhi v phía Đông Nhạmmmc.

Lúc này Sở Nam đPã hoàn toàn quên mấunPt s Đip Y Tiên T, hắuoln đufang suy nghĩko:

- Nếu mượn danh Thiên Nhấft tông đhpQ làm vic, vy tr đgEuến thờAEpi đaXgiểpsm vạon bấRCt đkopsc dĩps thì tuyt đkoối không thểQ lộ ra vũ k của bảRCn thân. Nếu không, Thiên NhấdZt tông sẽ biết ta là ai. Vic ta cầzEn làm nhấpet hin giờo là học tp vũ k của Thiên NhấWt tông. Đồng thờEbi vũ k của s phụ cũng cầDRkn chia ra, hình thành hai h thống đpduộc lp. ChỉSEz đzEáng tiếc lúc trước sư phụ không đCEdd lạEei vũ k của Càn Khôn tông…

Suy nghĩaA hồi lâu, Sở Nam quyết đCpdunh khi mạuolo danh Thiên Nhấpet tông sẽ s dụng kim nguyên lc, khi đXOóng giảlla sư phụ thì sẽ s dụng hỏa nguyên lc. Sau đEbó , hắgEn lấzEy ra nhn trữpdu vt của Tôn lão tam cùng Liu Khiếu Phong thu đufược khi còn ở Thiên NhấdZt tông, trong đAó có vũ k của Thiên NhấunPt tông. Trong nhn trữPET vt của Tôn lão tam chỉdl có một quyểdWn vũ k trụ cột của đnAy t ngoạKSri môn: Bách Phách Tam Thp Lục ThứaAc. Đương nhiên, cho dù là vũ k trụ cột thì đdWó cũng là huyn giai trung phẩJhm. Liu Khiếu Phong là đEY t nội môn, đEddương nhiên vũ k sẽ tốt hơn. Đó là một môn vũ k ĐaAa giai hạEdd phẩSEzm: LạPc Nht ĐoạnAyn Nguyt TrảdZm!

V phầmmmn Cu Cung Vô Lượng của Đoạhpn Vũ, Sở Nam tạSEzm thờAi không có thờkoi gian đkoi nghiên cứunPu.

Va chạhpy như đpduiên, hắEddn va xem xét vũ k của Thiên NhấCt tông. Với lịQch duyt, kinh nghim và kiến thứEddc của Sở Nam hin giờhp, lạhpi thêm s kiên nghịuol, cố chấrJpp, tu luyn Bách Phách Tam Thp Lục Thứfc không phảaAi là chuyn quá khó khăn.

ChỉaA ba ngày sau, hắlhVn đdlã tu luyn thành công hai mươi tám thứQc, chỉC còn tám thứunPc chưa luyn thành. Tốc đaAộ như vy cho dù đEbt ở Thiên NhấEddt tông cũng coi như là siêu nhanh rồi.

Cũng chính lúc này Sở Nam đJhi tới môn phái đWmmmu tiên: Bách Hồi tông.

Sở Nam tung ngườkoi một cái lin xuấVnt hin trước đufkoi môn Bách Hồi tông. Đ t trông ca của Bách Hồi tông chỉZ là một tên Võ Sĩo cao cấRCp, t đrJpó có thểmNg thấAEpy đhpược s nhỏ yếu của môn phái. Mà cảyQnh giới của Sở Nam cũng không quá cao, hắzEn s dụng ThầrJpn Hành Bách Biến đpduem khí tứAc dng ở Võ Quân trung giai,c òn khuôn mt thì vô cùng tầzEm thườAEpng.

Tên đps t trông ca bịEY uy áp dọa cho hoảEbng sợ, run rẩoKAy nói không lên lờpdui. Sở Nam thảaXgn nhiên nói:

- Đi vào gọi tông chủ các ngươi ra đbbuây!

- Vâng, tin bối!

Hai tên đmNg t chân nam đpsá chân chiêu chạRCy vào trong, Sở Nam cũng không đPETi theo, chỉTP đoKANDpng nguyên tạkoi chỗ chờZ đWợi.

ChỉaA sau chốc lát, tông chủ Bách Hồi tông dn theo hơn trăm tên đzE t trong môn phái xuấnAyt hin trước mt Sở nam. Tông chủ Bách Hồi tông râu tóc bạfc trắmNgng, mt đPETufy nếp nhăn, tu vịQ chỉps là Võ Quân trung giai mà thôi. ThấNDpy Sở Nam, hắXOn vội vàng cung kinh vái chào, nói:

- Tin bối…

Sở Nam trc tiếp nói:

- Mang tấaXgt cảEdd của cảKSri giao ra đlây!

Sắkoc mt tông chủ Bách Hồi tông lp tứAEpc âm trầom, nói:

- Tin bối, tuy rằpsng tu vịAEp của ngài cao hơn ta, nhưng Bách Hồi tông ta cũng không phảdZi d bịuf bắmNgt nạoKAt như vy. Một mình ta không đRCánh lạmmmi ngài, bấRCt quá hơn một trăm ngườmNgi ở đaXgây quầCn công thì cũng có thểzE giam chân ngài!

- Hơn trăm ngườpei? Trong mắdWt ta chỉEY là một đufám ăn hạmNgi mà thôi!

- Tin bối tốt nhấdZt chớ nên mạhpnh ming như vy. Bách Hồi tông thành lp đSEzã gầyQn mườmmmi năm, ngài có thểgEu đAi xung quanh hỏi thăm Bách Hồi tông chúng ta…

Càng nói hắVnn càn thêm t tin. Sở Nam chỉpe h lạKSrnh một tiếng, trc tiếp lấufy ra một thanh bảnAyo kiếm, s dụng Bách Phách thứAEpc thứDRk nhấQt. Tông chủ Bách Hồi tông cảom thấJhy có chút không ổn, vội vàng vn chuyểCn nguyên lc ngăn cảEbn, trên ngườEei tỏa ra hào quang. HắEYn rống lên với đCám đaA t xung quanh:

- Cùng nhau xông lên!

Nhưng va dứft lờCi thì một kiếm của Sở Nam đdlã phá vỡ phòng ng của hắAn, nghin nát vũ khí, chém vào bờZ vai của hắVnn. Còn đaXgám đRC t Bách Hồi tông ngay cảzE một bước cũng không dám tiến tới.

Tông chủ Bách Hồi tông ôm cánh tay đEYang ròng ròng máu, sợ hãi không thôi. Hơn trăm tên đP t không ai dám tiến lên, đPu chỉTP run sợ nhìn Sở Nam.

- Ta đunPã bảgEuo các ngươi là đhpồ bỏ đlhVi mà các ngươi còn không tin. Trước mt Thiên NhấgEut tông, các ngươi không phảVni đdWồ bỏ đaAi thì là thứko gì?!!

Sở Nam lạpenh giọng nói. Tấmmmt cảbbu đJh t Bách Hồi tông đgEuu hít một ngụm khí lạaAnh, Thiên Nhấlt tông trong mắWt bọn hắdZn là một con quái vt khổng lồ!

Tông chủ Bách Hồi tông nhớ lạEei một kiếm kia đEYúng là kiếm pháp Thiên NhấKSrt tông, yếu ớt nói:

- Không biết tin bối…

- Đng nhiu lờpei. Nếu không giao chớ trách ta đPETdWi khai sát giới!

Nghe vy, tông chủ Bách Hồi tông sao còn dám có ý gì. Uy danh Thiên Nhấpdut tông có ai không sợ? TiểoKAu tông phái như bọn hắdZn trong mắunPt Thiên NhấEYt tông chỉdl là dạPng tôm tép mà thôi. Hắufn vội vàng giao nộp tấmmmt cảlhV tài sảEen.

Sở Nam sau khi nhn lấZy, thân thểbbu vọt lên, rờufi khỏi đpduây. NgườTPi của Bách Hồi tông còn chưa kịPETp lấXOy lạAi tinh thầNDpn thì đKSrột nhiên ầom một tiếng, tông chủ vội vã mang đRCám đf t chạyQy ra ngoài, chỉlla thấuoly ba chứNDp “Bách Hồi tông” đXOã bịoKA chém nát.

Tông chủ Bách Hồi tông nghiến răng, siết cht tay, phun ra một ngụm máu tươi, gin dữJh gào lên:

- Thiên NhấCt tông tht quá đEddáng!

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl