Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Võ NghịWMjch Càn Khôn

Chương 500: Đá mài đgyAao (Thượng,hạyQ)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầNm: tunghoanh.com

DịUch: Nhóm dịyQch black

Đip Y Tiên T lp tứZNc đGVniPp không bay lên, nhanh chóng đZSguổi theo sau Sở Nam.

Lúc đeuUbiOu nàng còn theo kịOap, nhưng sau sáu canh giờM phi hành, nàng đRã có chút cố hết sứZNc. Tuy rằuxng Võ Vương có thểGVn câu thông nguyên lc trong thin đeuUjha, nhưng dù sao nàng mới chỉh là Võ Vương sơ cấeuUp, năng lc còn không quá mạFosnh mẽ. Sau đyQó Đip Y Tiên T t trên không hạUFH xuống, bắGBWt đUUBFu truy kích dưới mt đyQMYt. Đip Y Tiên T mt đGBWã muốn lảZSg đZSgi nhưng Sở Nam lúc này vn tinh thầgyAn phấPn chấBWn, tốc đZNộ không nhữMYng không giảHRm mà ngược lạsWbi còn tăng lên.

Đip Y Tiên T vô cùng gin dữZSg, nàng quyết đQuXeuUnh liu mạFosng.

- Muốn bỏ rơi ta, ta nhấsct quyết không đGVnGBW ngươi thc hin đWMjược!

Sau đGBWó nàng lấFty t trong nhn trữWMj vt ra một cái bình ngọc, nhanh chóng nuốt đnZan dược trong đxó. Lp tứFtc có một cỗ nguyên lc khổng lồ lan truyn khắuxp cơ thểR, Đip Y Tiên T tiếp tục bay lên không. Đến lúc này, nàng mới phát hin một vấOan đXF: Sở Nam không biết bay!

- Hóa ra tu vịM tht của hắUFHn còn chưa đjGGht tới Võ Vương!

Đip Y Tiên T càng thêm khng đjhGVnnh, sau đaó cảAOm thán:

- Chưa tới Võ Vương nhưng thc lc còn kinh khủng hơn cảjGG một tên Võ Vương cao cấgyAp, đWxúng là một tên quái thai mà!

Phát hin ra vấUUn đbiO này, nàng càng thêm quyết tâm đeuUi theo sau hắHRn. Nhữang đbiOan dược tích trữux bấBFy lâu nay bấDiDt lun quý giá đbiOến mứhc nào đNu hóa thành nguyên lc!

CứDiD như vy, hai ngườrZQi một chạrZQy một đeuUuổi tới tn BắOac T quốc. Sở Nam muốn hỏi thăm tin tứPc vì vy giảWm tốc đBWộ, tiến vào một trấan nhỏ. Nhưng hắAOn chưa hỏi thăm thì đieFã nghe thấnZy mọi ngườgyAi đUUang bàn tán xôn xao tin tứsWbc Lăng gia làm phảWxn, ThầVrjn Khí Phái bịjh dit môn!

Nghe đGBWược tin tứiPc này, Sở Nam chết đaiếng ngườGBWi:

- ThầHRn Khí Phái bịN dit? Lăng gia làm phảtn?

Ánh mắSMst hắjGGn sắQuXc bén như đyQao, la gin, sát khí trên ngườxi không khống chế đDiDược bắWBt đnZtu lan tỏa ra xung quanh. HắSMsn quay đhOau, đUFHi tới chỗ ngườSMsi va nói, lp tứnZc ngườHRi đjhó rét run. ThấPy Sở Nam đtang đAOi tới, hắWBn vội vã cầWu xin tha thứyQ, Sở Nam lạRnh giọng nói:

- Điu ngươi va nói là tht hay giảWx?

- Bẩhm tin bối, lờBWi tiểjGGu nhân va nói toàn bộ đVHu là s tht, không dám có một câu bịAMa đgyAt. Tin tứeuUc này hin giờrZQ đWã lan truyn khắUp Bắxc T quốc.

- Là ai gây ra?

- Tin bối, đHRiu đFtó cũng không phảSMsi hạPng ngườWMji như tiểHRu nhân có thểnZ biết đyQược. Nhưng tiểbiOu nhân nghe nói là do ThầOan Khí phái không tuân theo, Thiên NhấXFt tông bèn diết gà dọa khỉGBW, nhưng cũng có ngườyQi bảNo là không phảjGGi Thiên NhấFost tông mà là do một thế lc thầUUn bí nào đtó gây ra.

- Lăng gia hin đDiDang ở nơi đaâu?

- Lăng gia đBFã trở thành thế gia thứgyA năm tạnZi BắGBWc T quốc, hin đjhang ở Đông NhạMc thành.

- Ngươi còn biết thêm gì nữjGGa hay không?

- ThầeuUn Khí phái hin đGVnang bịDiD một đVHám ngườsWbi không rõ lai lịVHch chiếm đRóng.

- Còn gì nữZNa?

- Còn có...

NgườAMi này cảNm thấSMsy sát khí cảWBm nhn, không dám không nói. HắQuXn biết nếu mình không có câu trảSMs lờGVni khiến ngườWBi trước mt thỏa mãn thì nhấieFt đRanh sẽ mấPt mạXFng. Suy nghĩVH hồi lâu đAOột nhiên hắRn nhớ ra, vội vàng nói:

- Còn nữQuXa, Thiên NhấVrjt tông đrZQang truy bắWMjt nhữhng ngườsci bịVrj thương tạAMi BắRc T quốc. Bấxt lun là tu vịjh cao thấuxp, là nam hay nữAO đscu bịAM bắUFHt lạSMsi.

- BắVrjt ngườBWi bịAO thương?

Sở Nam kinh ngạWBc, nhưng cũng lp tứnZc hiểMu rõ. HắAMc Quân Võ Đế làm vy là nhằWxm vào hắbiOn, bởi vì HắWMjc Quân Võ Đế điPã tng thấxy qua Sở Nam thay đWxổi dung mạWBo, khí tứuWUc. Nhưng Sở Nam không hiểgyAu tạoZBi sao Thiên NhấjGGt tông khng đXFUFHnh hắan rơi xuống vc sâu vạMYn trượng mà không chết. Sở Nam đGBWâu biết vì hắZNn mà HắnZc Quân Võ Đế cùng Tân NhấBFt Chân đsWbã đWMjến quỳ lạAMy Huyn Vô Kỳ, nói ra tấWxt cảh mọi chuyn.

Sở Nam sữWng sờsc, không khí náo nhit trong phòng lp tứiPc trở thành lạUFHnh thấAOu xương, sát khí lượn lờBF.

NgườDiDi đAMi điPườGVnng không khỏi run lên tng hồi. Cho dù là ĐAOi Võ Sư, thm chí là Võ Tướng ở dưới hàn băng sát khí bao phủ cũng không ngng run rẩAOy. TấSMst cảSMs không ai dám có chút lộn xộn, sợ chỉuWU cầHRn khẽ đFtộng thì sát khí sẽ xâm nhp vào trong cơ thểsc.

Sau một lát, sắFtc mt tấeuUt cảsWb mọi ngườGBWi đBFu trắiPng bch, thân thểh sắVrjp không chịxu đDiDng. Đúng lúc này, Sở Nam quay ngườoZBi đeuUi v phía Đông NhạPc thành. Chân của Sở Nam hạuWU xuống, hoa cỏ, núi đBFá, mt đFtuWUt đQuXu bịjGG hóa thành băng, mà một bước tiếp theo, cỏ cây, núi đgyAá đjhu bịFt đhốt thành tro bụi.

Một bước băng, một bước hỏa, hoàn toàn trái ngược nhau!

Cư dân trong thịWx trấtn nhỏ bịWx một phen hoảUFHng hồn. Có một số ngườnZi yếu ớt không chịQuXu đsWbng nổi băng hỏa lưỡng trọng thiên còn lp tứXFc ngã xuống đAMtt, hôn mê bấVrjt tỉUnh.

Còn Sở nam càng đNi càng nhanh, cuối cùng mọi ngườZNi chi thấscy một đbiOho tàn ảxnh đXFiên cuồng lao đZNi.

Sau khi Sở Nam đhi không lâu thì Đip Y Tiên T tới. Nàng thấuWUy cư dân trong trấGBWn vn đOaang chấxn đscộng, vội vã hạAM xuống hỏi xem va rồi đMYã xảNy ra chuyn gì. NhữUUng ngườFti kia đyQang hoảQuXng sợ không thôi thì lạWMji chứsWbng kiến một cườVHng giảuWU, trong lòng càng thêm sợ hãi, kểnZ cn kẽ tấXFt cảBW mọi chuyn va xảXFy ra cho nàng.

Đip Y Tiên T cũng không lp tứXFc đRuổi theo mà lạxi nhắZNm mắWBt cảUm nhn thế giới băng và hỏa kia. Sau một chút, nàng khôi khỏi nhíu mày, nàng cảZSgm nhn đgyAược “băng” có chút kỳ dịDiD, có vài phầGVnn không giống với băng chân chính. Trong “băng” có một cỗ khí tứWxc dữAO dội, đjhiên cuồng của hỏa.

Trong lòng Đip Y Tiên T lạrZQi xuấjht hin thêm một đgyAiu nghi vấVHn. Nàng hiểQuXu muốn biết đjGGáp án thì chỉsWb có thểbiO đWxi theo hắuWUn, vì vy nàng lp tứGBWc ng không mà bay đVHi.

Trong mắXFt ngườWBi khác điPó là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng trong mắWMjt Sở Nam chỉa có một, đWBó chính là hỏa, là la gin ngút trờeuUi. ThầiPn Khí Phái là nơi hắeuUn trưởng thành! Nếu không có sư phụ Lữux Dương Minh, tạuWUi Hùng La thành e rằtng hắRn đOaã bịGVn của ngườAMi của Hứxa gia giết chết. Còn có cảN T Mộng Nhân, đyQiu Sở Nam lo lắbiOng nhấSMst chính là nàng. Hắxn không biết giờx phút này T Mộng Nhân đFtang ở đWMjâu, trong hoàn cảjGGnh nào, có thểux bịAM thế lc thầnZn bí kia đVrjuổi giết hay không…

- Lăng gia! Ta muốn huyết tẩieFy Lăng gia!

- Mộng nhi, ta sẽ tìm đGVnược nàng! NhấZSgt đHRUnh ta sẽ tìm đieFược nàng!

Sở Nam cảVHm thấxy hin giờUU mình đUang rấZSgt rồi loạXFn, vội vã ổn đAODiDnh lạAOi tâm tình. HắWxn cảUFHm thấVrjy có chút không đOaúng, hắBWn không tin ThầBFn Khí Phái thc s bịoZB dit môn. ThầMYn Khí Phái có T Võ Hoàng và Hàn Võ Hoàng trấiPn giữoZB, lạVrji có thêm hơn vạWn đZSg t, một thế lc lớn như vy sao có thểjGG d dàng bịGBW tiêu dit đQuXến vy.

Chng lẽ là Thiên nhấjGGt tông sao?

- Cho dù không phảVrji nhưng bọn chúng cũng không thểiP thoát khỏi có liên quan!

Sở Nam nghĩiP tới điPây, trong lòng lạWxi nghĩt tới lầiPn giao phong thế lc thầtn bí kia. Nhưng đjGGó cũng chỉSMs là ý nghĩx thoáng qua mà thôi, đPiu hắjGGn đsWbang suy nghĩMY hin giờgyA chính là hành đVrjộng của Thiên NhấUt tông lúc này.

Sở Nam đDiDem sinh mnh lc lưu chuyểMYn khắhp cơ thểsc, sau đhó lạFti vn chuyểjhn võ quyết Nghịscch Càn Khôn đZNnZ giúp mình tỉscnh táo lạWi. GiờBF phút này, hắan cầrZQn phảVHi bình tĩuWUnh, bình tĩZNnh suy nghĩGVn xem tiếp theo nên làm như thế nào.

- Thiên NhấOat tông nhấxt đSMsZNnh đtang truy tìm ta. Nếu ta tiếp tục ẩoZBn trốn thì bọn hắoZBn sẽ chỉN tốn công vô ích mà thôi! Thế nhưng ta không thểZSg làm vy, ta cầQuXn phảSMsi khôi phục danh tiếng cho sư phụ. Thiên NhấBWt tông nhấOat đbiOUnh phảWi bịjGG tiêu dit! Ta cầGVnn tiếp tục làm gây ra nhữoZBng chấWBn đaộng, bằAOng không với thủ đXFoạjGGn của Thiên NhấXFt tông, chỉGBW trong thờGBWi gian ngắxn bọn hắMn cũng có thểoZB tiêu tr mọi ảWBnh hưởng. Như vy, mọi công sứWBc lúc trước coi như đBFổ xuống sông xuống biểZSgn cảOa rồi!


- Muốn khôi phục danh d cho sư phụ, đieFương nhiên phảFosi dùng chính tên của sư phụ. Như vy, chng nhữOang có thểAO tạSMso dng lên một thế lc chống đGBWối Thiên NhấsWbt tông mà không chng còn có thểx dụ đUFHược Thanh Phượng xuấNt hin… nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Sở Nam có chút chầMYn ch. Nếu làm như vy, hắMYn sẽ bạyQi lộ tung tích, sẽ phảSMsi trc din đNối mt với Thiên NhấnZt tông.

Nhưng trên mt hắDiDn hin lên vẻ kiên đoZBUUnh:

- Cho dù bạxi lộ thì sao? Thiên NhấBWt tông chỉGVnđHRá mài đWMjao, đZSgWMj ta càng trở thêm sắWc bén mà thôi!

Hai mắHRt Sở Nam bng sáng:

- Nếu như ta s dụng tên sư phụ đxjjV làm vic, đnZương nhiên cũng có thểeuU lấVHy danh nghĩgyAa Thiên NhấGVnt tông đjjVDiD làm vic, đWN mọi ngườQuXi càng thêm oán hn Thiên NhấOat tông. Tuy làm như vy có phầWn thiếu quang minh chính đZSgBFi, nhưng so với đFtám hèn hạnZ Thiên NhấsWbt tông, so với Huyn Vô Kỳ thì có thấOam vào đHRâu! Hơn nữBWa, làm vy có thểVrj thu hoạjhch đMược rấVrjt nhiu tài nguyên tu luyn.

Sở Nam tuy suy nghĩMY nhưng tốc đWBộ của hắnZn không chm đjhi, ngược lạyQi còn nhanh hơn vài phầBFn. Khi Sở Nam tỉsWbnh táo trở lạVrji, băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không tiếp tục xuấWBt hin. Đip Y Tiên T đGBWang da vào nó đWh bám theo cũng bịrZQ mấFost dấUu vết, không biết nên đsci hướng nào. Cuối cùng nàng nhớ tới tin tứPc va thăm dò đGVnược trong trấMn nhỏ, ánh mắUt đsWbHRo qua xung quanh, thầGVnm nói:

- Trước hết ta đUFHi Đông NhạGBWc Lăng gia chờuWU. Có quan h với Sở gia, khi nghe tin ThầFosn Khí Phái dit vong lạuWUi tứbiOc gin tới vy, rốt cục ngươi là ai? Phụ thân, ngài đoZBang ở đDiDâu?!!

Đip Y Tiên T mc k tấjjVt cảuWU, lp tứNc đGBWi v phía Đông Nhạhc.

Lúc này Sở Nam đjhã hoàn toàn quên mấAMt s Đip Y Tiên T, hắUUn đFtang suy nghĩVH:

- Nếu mượn danh Thiên NhấZSgt tông đPUU làm vic, vy tr đNến thờbiOi đMiểHRm vạrZQn bấWBt đMYGVnc dĩsWb thì tuyt đhối không thểGVn lộ ra vũ k của bảBWn thân. Nếu không, Thiên NhấSMst tông sẽ biết ta là ai. Vic ta cầVHn làm nhấBFt hin giờU là học tp vũ k của Thiên NhấUUt tông. Đồng thờPi vũ k của s phụ cũng cầZNn chia ra, hình thành hai h thống đxộc lp. ChỉoZB đFtáng tiếc lúc trước sư phụ không đHRUFH lạsWbi vũ k của Càn Khôn tông…

Suy nghĩt hồi lâu, Sở Nam quyết đrZQXFnh khi mạBFo danh Thiên NhấGVnt tông sẽ s dụng kim nguyên lc, khi đOaóng giảVH sư phụ thì sẽ s dụng hỏa nguyên lc. Sau đSMsó , hắoZBn lấVrjy ra nhn trữieF vt của Tôn lão tam cùng Liu Khiếu Phong thu đuWUược khi còn ở Thiên NhấUUt tông, trong đAOó có vũ k của Thiên NhấBFt tông. Trong nhn trữWB vt của Tôn lão tam chỉQuX có một quyểXFn vũ k trụ cột của đBW t ngoạGVni môn: Bách Phách Tam Thp Lục ThứDiDc. Đương nhiên, cho dù là vũ k trụ cột thì đMYó cũng là huyn giai trung phẩVrjm. Liu Khiếu Phong là đieF t nội môn, đgyAương nhiên vũ k sẽ tốt hơn. Đó là một môn vũ k ĐBWa giai hạux phẩyQm: LạFosc Nht ĐoạHRn Nguyt TrảnZm!

V phầQuXn Cu Cung Vô Lượng của ĐoạRn Vũ, Sở Nam tạGBWm thờieFi không có thờUFHi gian đhi nghiên cứGVnu.

Va chạFty như đPiên, hắZSgn va xem xét vũ k của Thiên NhấVrjt tông. Với lịoZBch duyt, kinh nghim và kiến thứAOc của Sở Nam hin giờnZ, lạXFi thêm s kiên nghịVrj, cố chấscp, tu luyn Bách Phách Tam Thp Lục ThứnZc không phảjGGi là chuyn quá khó khăn.

Chỉh ba ngày sau, hắyQn đeuUã tu luyn thành công hai mươi tám thứWMjc, chỉsWb còn tám thứoZBc chưa luyn thành. Tốc đUFHộ như vy cho dù đQuXt ở Thiên NhấnZt tông cũng coi như là siêu nhanh rồi.

Cũng chính lúc này Sở Nam đjGGi tới môn phái đMYsWbu tiên: Bách Hồi tông.

Sở Nam tung ngườUFHi một cái lin xuấAOt hin trước đAOBWi môn Bách Hồi tông. Đ t trông ca của Bách Hồi tông chỉQuX là một tên Võ SĩXF cao cấWp, t đWxó có thểN thấay đtược s nhỏ yếu của môn phái. Mà cảFosnh giới của Sở Nam cũng không quá cao, hắjjVn s dụng ThầPn Hành Bách Biến đOaem khí tứgyAc dng ở Võ Quân trung giai,c òn khuôn mt thì vô cùng tầAOm thườjhng.

Tên đsWb t trông ca bịU uy áp dọa cho hoảiPng sợ, run rẩMy nói không lên lờuWUi. Sở Nam thảscn nhiên nói:

- Đi vào gọi tông chủ các ngươi ra đQuXây!

- Vâng, tin bối!

Hai tên đUU t chân nam đyQá chân chiêu chạnZy vào trong, Sở Nam cũng không đbiOi theo, chỉh đWMjoZBng nguyên tạDiDi chỗ chờiP đeuUợi.

ChỉW sau chốc lát, tông chủ Bách Hồi tông dn theo hơn trăm tên đMY t trong môn phái xuấsWbt hin trước mt Sở nam. Tông chủ Bách Hồi tông râu tóc bạPc trắnZng, mt đbiOxy nếp nhăn, tu vịnZ chỉux là Võ Quân trung giai mà thôi. ThấWBy Sở Nam, hắFosn vội vàng cung kinh vái chào, nói:

- Tin bối…

Sở Nam trc tiếp nói:

- Mang tấUFHt cảXF của cảZNi giao ra đFosây!

SắMc mt tông chủ Bách Hồi tông lp tứoZBc âm trầGBWm, nói:

- Tin bối, tuy rằjhng tu vịW của ngài cao hơn ta, nhưng Bách Hồi tông ta cũng không phảHRi d bịWB bắAMt nạjht như vy. Một mình ta không đWánh lạoZBi ngài, bấDiDt quá hơn một trăm ngườVHi ở đZNây quầPn công thì cũng có thểZSg giam chân ngài!

- Hơn trăm ngườQuXi? Trong mắUFHt ta chỉoZB là một đjhám ăn hạWMji mà thôi!

- Tin bối tốt nhấVHt chớ nên mạHRnh ming như vy. Bách Hồi tông thành lp đuxã gầieFn mườjGGi năm, ngài có thểWx đAMi xung quanh hỏi thăm Bách Hồi tông chúng ta…

Càng nói hắieFn càn thêm t tin. Sở Nam chỉa h lạUnh một tiếng, trc tiếp lấbiOy ra một thanh bảeuUo kiếm, s dụng Bách Phách thứjGGc thứuWU nhấGBWt. Tông chủ Bách Hồi tông cảiPm thấDiDy có chút không ổn, vội vàng vn chuyểQuXn nguyên lc ngăn cảZNn, trên ngườHRi tỏa ra hào quang. HắWMjn rống lên với đUUám đDiD t xung quanh:

- Cùng nhau xông lên!

Nhưng va dứht lờyQi thì một kiếm của Sở Nam đoZBã phá vỡ phòng ng của hắuxn, nghin nát vũ khí, chém vào bờQuX vai của hắRn. Còn đMám đUFH t Bách Hồi tông ngay cảgyA một bước cũng không dám tiến tới.

Tông chủ Bách Hồi tông ôm cánh tay đVrjang ròng ròng máu, sợ hãi không thôi. Hơn trăm tên đBW t không ai dám tiến lên, đBFu chỉR run sợ nhìn Sở Nam.

- Ta đDiDã bảNo các ngươi là đaồ bỏ đAMi mà các ngươi còn không tin. Trước mt Thiên NhấGVnt tông, các ngươi không phảbiOi đAMồ bỏ đMYi thì là thứyQ gì?!!

Sở Nam lạGVnnh giọng nói. TấHRt cảt đMY t Bách Hồi tông đAMu hít một ngụm khí lạZSgnh, Thiên NhấeuUt tông trong mắWMjt bọn hắuWUn là một con quái vt khổng lồ!

Tông chủ Bách Hồi tông nhớ lạUi một kiếm kia đBFúng là kiếm pháp Thiên NhấAOt tông, yếu ớt nói:

- Không biết tin bối…

- Đng nhiu lờZSgi. Nếu không giao chớ trách ta đWMjjhi khai sát giới!

Nghe vy, tông chủ Bách Hồi tông sao còn dám có ý gì. Uy danh Thiên NhấGVnt tông có ai không sợ? TiểDiDu tông phái như bọn hắPn trong mắRt Thiên NhấUFHt tông chỉbiO là dạVHng tôm tép mà thôi. HắRn vội vàng giao nộp tấRt cảN tài sảan.

Sở Nam sau khi nhn lấUUy, thân thểux vọt lên, rờyQi khỏi đieFây. NgườMi của Bách Hồi tông còn chưa kịieFp lấZNy lạjjVi tinh thầUUn thì đHRột nhiên ầVrjm một tiếng, tông chủ vội vã mang đjjVám đoZB t chạoZBy ra ngoài, chỉjh thấiPy ba chứP “Bách Hồi tông” đUã bịOa chém nát.

Tông chủ Bách Hồi tông nghiến răng, siết cht tay, phun ra một ngụm máu tươi, gin dữZSg gào lên:

- Thiên NhấrZQt tông tht quá đUáng!

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl