Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Võ Nghịcch Càn Khôn

Chương 500: Đá mài đaEJao (Thượng,hạawJ)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầYtm: tunghoanh.com

DịWqch: Nhóm dịxCch black

Đip Y Tiên T lp tứJWYc đawJawJp không bay lên, nhanh chóng đIyFuổi theo sau Sở Nam.

Lúc đsYcu nàng còn theo kịekGp, nhưng sau sáu canh giờyF phi hành, nàng đGlã có chút cố hết sứXeqc. Tuy rằYtng Võ Vương có thểpM câu thông nguyên lc trong thin đawJqvxa, nhưng dù sao nàng mới chỉvK là Võ Vương sơ cấGlp, năng lc còn không quá mạrXanh mẽ. Sau đvKó Đip Y Tiên T t trên không hạGl xuống, bắXeqt đdpMu truy kích dưới mt đrXatvst. Đip Y Tiên T mt đFã muốn lảvK đYQi nhưng Sở Nam lúc này vn tinh thầon phấGln chấzdn, tốc đsYộ không nhữawJng không giảdm mà ngược lạLtIi còn tăng lên.

Đip Y Tiên T vô cùng gin dữF, nàng quyết đtUzmtanh liu mạFng.

- Muốn bỏ rơi ta, ta nhấdt quyết không đvKqvx ngươi thc hin đJWYược!

Sau đNbó nàng lấXeqy t trong nhn trữl vt ra một cái bình ngọc, nhanh chóng nuốt đxCan dược trong đYtó. Lp tứzdc có một cỗ nguyên lc khổng lồ lan truyn khắJWYp cơ thểawJ, Đip Y Tiên T tiếp tục bay lên không. Đến lúc này, nàng mới phát hin một vấsYn đLtI: Sở Nam không biết bay!

- Hóa ra tu vịQt tht của hắGln còn chưa đEFaEJt tới Võ Vương!

Đip Y Tiên T càng thêm khng đkUonh, sau đló cảmPm thán:

- Chưa tới Võ Vương nhưng thc lc còn kinh khủng hơn cảLtI một tên Võ Vương cao cấxCp, đXeqúng là một tên quái thai mà!

Phát hin ra vấbn đJc này, nàng càng thêm quyết tâm đpSpi theo sau hắGmpn. NhữEFng đZzan dược tích trữGmp bấoy lâu nay bấLtIt lun quý giá đXeqến mứYmmc nào đsmu hóa thành nguyên lc!

CứF như vy, hai ngườvvi một chạYQy một đluổi tới tn BắYQc T quốc. Sở Nam muốn hỏi thăm tin tứpSpc vì vy giảpSpm tốc đtUzộ, tiến vào một trấwZYn nhỏ. Nhưng hắsYn chưa hỏi thăm thì đYtã nghe thấUy mọi ngườvKi đbang bàn tán xôn xao tin tứwZYc Lăng gia làm phảon, ThầYmmn Khí Phái bịZz dit môn!

Nghe đoược tin tứXeqc này, Sở Nam chết đwZYiếng ngườXeqi:

- ThầFn Khí Phái bịNNr dit? Lăng gia làm phảYmmn?

Ánh mắsYt hắksQn sắxCc bén như đtvsao, la gin, sát khí trên ngườQti không khống chế đXeqược bắYt đGlQtu lan tỏa ra xung quanh. Hắsmn quay đGlYtu, đYti tới chỗ ngườzdi va nói, lp tứYQc ngườtvsi đawJó rét run. Thấsmy Sở Nam đZzang đtUzi tới, hắtUzn vội vã cầsYu xin tha thứNb, Sở Nam lạEFnh giọng nói:

- Điu ngươi va nói là tht hay giảrXa?

- BẩekGm tin bối, lờpSpi tiểbu nhân va nói toàn bộ đbu là s tht, không dám có một câu bịZza đkUt. Tin tứEFc này hin giờZz đQtã lan truyn khắIyFp BắEFc T quốc.

- Là ai gây ra?

- Tin bối, đGmpiu đvvó cũng không phảxCi hạaEJng ngườEFi như tiểZzu nhân có thểmP biết đUược. Nhưng tiểvvu nhân nghe nói là do ThầYn Khí phái không tuân theo, Thiên NhấmPt tông bèn diết gà dọa khỉtvs, nhưng cũng có ngườGli bảSLYo là không phảbi Thiên NhấUt tông mà là do một thế lc thầSLYn bí nào đzdó gây ra.

- Lăng gia hin đsmang ở nơi đdâu?

- Lăng gia đxCã trở thành thế gia thứsm năm tạWqi BắNNrc T quốc, hin đQtang ở Đông NhạFc thành.

- Ngươi còn biết thêm gì nữoa hay không?

- ThầtUzn Khí phái hin đvang bịXeq một đvám ngườoi không rõ lai lịXeqch chiếm đrXaóng.

- Còn gì nữNba?

- Còn có...

Ngườsmi này cảvKm thấpMy sát khí cảcm nhn, không dám không nói. HắJcn biết nếu mình không có câu trảNb lờmGNi khiến ngườmGNi trước mt thỏa mãn thì nhấYt đWqXeqnh sẽ mấtvst mạJcng. Suy nghĩksQ hồi lâu đdột nhiên hắFn nhớ ra, vội vàng nói:

- Còn nữda, Thiên Nhấmtat tông đFang truy bắaEJt nhữXeqng ngườzdi bịYt thương tạYi BắsYc T quốc. BấWqt lun là tu vịEF cao thấekGp, là nam hay nữvv đkUu bịFo bắwZYt lạli.

- Bắvt ngườekGi bịSLY thương?

Sở Nam kinh ngạGlc, nhưng cũng lp tứbc hiểtUzu rõ. HắXeqc Quân Võ Đế làm vy là nhằJcm vào hắIyFn, bởi vì HắksQc Quân Võ Đế đYmmã tng thấwZYy qua Sở Nam thay đSLYổi dung mạFo, khí tứLtIc. Nhưng Sở Nam không hiểyFu tạsYi sao Thiên NhấsYt tông khng đYQSLYnh hắln rơi xuống vc sâu vạmPn trượng mà không chết. Sở Nam đsmâu biết vì hắFn mà HắSLYc Quân Võ Đế cùng Tân NhấFt Chân đWqã đbến quỳ lạzdy Huyn Vô Kỳ, nói ra tấGlt cảsm mọi chuyn.

Sở Nam sữaEJng sờmGN, không khí náo nhit trong phòng lp tứlc trở thành lạwZYnh thấmtau xương, sát khí lượn lờl.

NgườEFi đkUi đpMườmtang không khỏi run lên tng hồi. Cho dù là ĐGli Võ Sư, thm chí là Võ Tướng ở dưới hàn băng sát khí bao phủ cũng không ngng run rẩyFy. Tấdt cảLtI không ai dám có chút lộn xộn, sợ chỉF cầIyFn khẽ đIyFộng thì sát khí sẽ xâm nhp vào trong cơ thểtUz.

Sau một lát, sắoc mt tấFt cảZz mọi ngườtvsi đaEJu trắGlng bch, thân thểawJ sắzdp không chịtvsu đXeqng. Đúng lúc này, Sở Nam quay ngườLtIi đFoi v phía Đông Nhạcc thành. Chân của Sở Nam hạGl xuống, hoa cỏ, núi đvvá, mt đrXaSLYt đGlu bịtUz hóa thành băng, mà một bước tiếp theo, cỏ cây, núi đcá đksQu bịQt đLtIốt thành tro bụi.

Một bước băng, một bước hỏa, hoàn toàn trái ngược nhau!

Cư dân trong thịGmp trấmGNn nhỏ bịU một phen hoảtUzng hồn. Có một số ngườIyFi yếu ớt không chịaEJu đong nổi băng hỏa lưỡng trọng thiên còn lp tứekGc ngã xuống đIyFtvst, hôn mê bấNNrt tỉLtInh.

Còn Sở nam càng đsYi càng nhanh, cuối cùng mọi ngườZzi chi thấYty một đdZzo tàn ảlnh đYmmiên cuồng lao đoi.

Sau khi Sở Nam đvKi không lâu thì Đip Y Tiên T tới. Nàng thấGly cư dân trong trấQtn vn đmtaang chấxCn đFộng, vội vã hạl xuống hỏi xem va rồi đdã xảJcy ra chuyn gì. NhữXeqng ngườrXai kia đawJang hoảJWYng sợ không thôi thì lạYQi chứyFng kiến một cườsYng giảl, trong lòng càng thêm sợ hãi, kểF cn kẽ tấQtt cảvv mọi chuyn va xảkUy ra cho nàng.

Đip Y Tiên T cũng không lp tứFc đmGNuổi theo mà lạksQi nhắYQm mắqvxt cảrXam nhn thế giới băng và hỏa kia. Sau một chút, nàng khôi khỏi nhíu mày, nàng cảEFm nhn đwZYược “băng” có chút kỳ dịtvs, có vài phầGmpn không giống với băng chân chính. Trong “băng” có một cỗ khí tứawJc dữmP dội, đksQiên cuồng của hỏa.

Trong lòng Đip Y Tiên T lạXeqi xuấksQt hin thêm một đqvxiu nghi vấksQn. Nàng hiểvu muốn biết đekGáp án thì chỉrXa có thểsm đpMi theo hắFn, vì vy nàng lp tứoc ng không mà bay đFoi.

Trong mắvt ngườIyFi khác đló là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng trong mắct Sở Nam chỉYmm có một, đmGNó chính là hỏa, là la gin ngút trờtvsi. ThầYQn Khí Phái là nơi hắLtIn trưởng thành! Nếu không có sư phụ LữGl Dương Minh, tạmGNi Hùng La thành e rằGmpng hắxCn đmGNã bịYmm của ngườksQi của HứYmma gia giết chết. Còn có cảsm T Mộng Nhân, đviu Sở Nam lo lắIyFng nhấYmmt chính là nàng. HắYmmn không biết giờc phút này T Mộng Nhân đqvxang ở đtUzâu, trong hoàn cảonh nào, có thểvv bịLtI thế lc thầtUzn bí kia đtvsuổi giết hay không…

- Lăng gia! Ta muốn huyết tẩaEJy Lăng gia!

- Mộng nhi, ta sẽ tìm đpSpược nàng! Nhấzdt đmPxCnh ta sẽ tìm đcược nàng!

Sở Nam cảYm thấZzy hin giờFo mình đmPang rấwZYt rồi loạvKn, vội vã ổn đLtIYtnh lạci tâm tình. HắFn cảwZYm thấksQy có chút không đcúng, hắFon không tin Thầsmn Khí Phái thc s bịLtI dit môn. Thầvvn Khí Phái có T Võ Hoàng và Hàn Võ Hoàng trấLtIn giữekG, lạJWYi có thêm hơn vạvn đU t, một thế lc lớn như vy sao có thểYmm d dàng bịJWY tiêu dit đpMến vy.

Chng lẽ là Thiên nhấaEJt tông sao?

- Cho dù không phảyFi nhưng bọn chúng cũng không thểv thoát khỏi có liên quan!

Sở Nam nghĩGmp tới đekGây, trong lòng lạqvxi nghĩxC tới lầksQn giao phong thế lc thầzdn bí kia. Nhưng đNNró cũng chỉzd là ý nghĩmta thoáng qua mà thôi, đFiu hắUn đGlang suy nghĩtvs hin giờvK chính là hành đJWYộng của Thiên NhấtUzt tông lúc này.

Sở Nam đFem sinh mnh lc lưu chuyểYmmn khắEFp cơ thểb, sau đpMó lạIyFi vn chuyểXeqn võ quyết NghịpSpch Càn Khôn đtvsYQ giúp mình tỉdnh táo lạFoi. GiờtUz phút này, hắqvxn cầGmpn phảaEJi bình tĩIyFnh, bình tĩFnh suy nghĩvK xem tiếp theo nên làm như thế nào.

- Thiên Nhấot tông nhấyFt đQtksQnh đoang truy tìm ta. Nếu ta tiếp tục ẩksQn trốn thì bọn hắaEJn sẽ chỉawJ tốn công vô ích mà thôi! Thế nhưng ta không thểyF làm vy, ta cầvn phảbi khôi phục danh tiếng cho sư phụ. Thiên NhấpMt tông nhấNNrt đcQtnh phảNNri bịGmp tiêu dit! Ta cầQtn tiếp tục làm gây ra nhữdng chấon đawJộng, bằvKng không với thủ đvvoạWqn của Thiên NhấxCt tông, chỉLtI trong thờWqi gian ngắekGn bọn hắekGn cũng có thểsm tiêu tr mọi ảLtInh hưởng. Như vy, mọi công sứFc lúc trước coi như đNbổ xuống sông xuống biểvn cảkU rồi!


- Muốn khôi phục danh d cho sư phụ, đmtaương nhiên phảYQi dùng chính tên của sư phụ. Như vy, chng nhữsmng có thểkU tạsYo dng lên một thế lc chống đYQối Thiên NhấWqt tông mà không chng còn có thểd dụ đzdược Thanh Phượng xuấrXat hin…

Sở Nam có chút chầqvxn ch. Nếu làm như vy, hắZzn sẽ bạyFi lộ tung tích, sẽ phảYQi trc din đUối mt với Thiên NhấawJt tông.

Nhưng trên mt hắvKn hin lên vẻ kiên đmPSLYnh:

- Cho dù bạyFi lộ thì sao? Thiên NhấYmmt tông chỉcđsYá mài đYmmao, đoFo ta càng trở thêm sắwZYc bén mà thôi!

Hai mắYQt Sở Nam bng sáng:

- Nếu như ta s dụng tên sư phụ đFoJc làm vic, đmPương nhiên cũng có thểLtI lấFy danh nghĩYmma Thiên NhấQtt tông đGmpksQ làm vic, đJWYGl mọi ngườSLYi càng thêm oán hn Thiên NhấQtt tông. Tuy làm như vy có phầZzn thiếu quang minh chính đwZYJWYi, nhưng so với đFám hèn hạo Thiên NhấkUt tông, so với Huyn Vô Kỳ thì có thấGlm vào đsmâu! Hơn nữca, làm vy có thểmP thu hoạekGch đpSpược rấLtIt nhiu tài nguyên tu luyn.

Sở Nam tuy suy nghĩawJ nhưng tốc đUộ của hắNbn không chm đwZYi, ngược lạsYi còn nhanh hơn vài phầFn. Khi Sở Nam tỉlnh táo trở lạJWYi, băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không tiếp tục xuấmGNt hin. Đip Y Tiên T đmtaang da vào nó đekGXeq bám theo cũng bịxC mấUt dấFu vết, không biết nên đyFi hướng nào. Cuối cùng nàng nhớ tới tin tứoc va thăm dò đpMược trong trấtvsn nhỏ, ánh mắvvt đmGNawJo qua xung quanh, thầekGm nói:

- Trước hết ta đdi Đông Nhạzdc Lăng gia chờtvs. Có quan h với Sở gia, khi nghe tin ThầwZYn Khí Phái dit vong lạvKi tứekGc gin tới vy, rốt cục ngươi là ai? Phụ thân, ngài đmPang ở đvKâu?!!

Đip Y Tiên T mc k tấXeqt cảLtI, lp tứJcc đvKi v phía Đông NhạWqc.

Lúc này Sở Nam đJcã hoàn toàn quên mấZzt s Đip Y Tiên T, hắGmpn đmtaang suy nghĩNb:

- Nếu mượn danh Thiên NhấGmpt tông đbYmm làm vic, vy tr đYmmến thờaEJi đksQiểNNrm vạvvn bấYQt đbUc dĩJc thì tuyt đcối không thểrXa lộ ra vũ k của bảawJn thân. Nếu không, Thiên NhấekGt tông sẽ biết ta là ai. Vic ta cầmGNn làm nhấYmmt hin giờekG là học tp vũ k của Thiên NhấYtt tông. Đồng thờqvxi vũ k của s phụ cũng cầGln chia ra, hình thành hai h thống đekGộc lp. ChỉwZY đNbáng tiếc lúc trước sư phụ không đekGkU lạNbi vũ k của Càn Khôn tông…

Suy nghĩZz hồi lâu, Sở Nam quyết đtvsSLYnh khi mạsmo danh Thiên NhấFt tông sẽ s dụng kim nguyên lc, khi đYQóng giảpSp sư phụ thì sẽ s dụng hỏa nguyên lc. Sau đGmpó , hắqvxn lấGly ra nhn trữpM vt của Tôn lão tam cùng Liu Khiếu Phong thu đyFược khi còn ở Thiên NhấrXat tông, trong đmGNó có vũ k của Thiên NhấJWYt tông. Trong nhn trữmGN vt của Tôn lão tam chỉU có một quyểzdn vũ k trụ cột của đLtI t ngoạvKi môn: Bách Phách Tam Thp Lục Thứvvc. Đương nhiên, cho dù là vũ k trụ cột thì đZzó cũng là huyn giai trung phẩxCm. Liu Khiếu Phong là đmP t nội môn, đJcương nhiên vũ k sẽ tốt hơn. Đó là một môn vũ k ĐmGNa giai hạmta phẩmtam: LạJWYc Nht Đoạmtan Nguyt Trảzdm!

V phầqvxn Cu Cung Vô Lượng của ĐoạSLYn Vũ, Sở Nam tạekGm thờkUi không có thờrXai gian đtUzi nghiên cứekGu.

Va chạEFy như đFiên, hắNNrn va xem xét vũ k của Thiên NhấvKt tông. Với lịaEJch duyt, kinh nghim và kiến thứmGNc của Sở Nam hin giờYQ, lạkUi thêm s kiên nghịY, cố chấWqp, tu luyn Bách Phách Tam Thp Lục ThứsYc không phảtvsi là chuyn quá khó khăn.

ChỉtUz ba ngày sau, hắJcn đLtIã tu luyn thành công hai mươi tám thứSLYc, chỉv còn tám thứekGc chưa luyn thành. Tốc đYQộ như vy cho dù đpMt ở Thiên NhấSLYt tông cũng coi như là siêu nhanh rồi.

Cũng chính lúc này Sở Nam đoi tới môn phái đZzFou tiên: Bách Hồi tông.

Sở Nam tung ngườsYi một cái lin xuấYt hin trước đsYrXai môn Bách Hồi tông. Đ t trông ca của Bách Hồi tông chỉIyF là một tên Võ SĩFo cao cấYtp, t đsYó có thểmGN thấNby đYQược s nhỏ yếu của môn phái. Mà cảJWYnh giới của Sở Nam cũng không quá cao, hắWqn s dụng ThầJWYn Hành Bách Biến đyFem khí tứcc dng ở Võ Quân trung giai,c òn khuôn mt thì vô cùng tầwZYm thườxCng.

Tên đFo t trông ca bịpSp uy áp dọa cho hoảbng sợ, run rẩsYy nói không lên lờrXai. Sở Nam thảGmpn nhiên nói:

- Đi vào gọi tông chủ các ngươi ra đsmây!

- Vâng, tin bối!

Hai tên đqvx t chân nam đsmá chân chiêu chạSLYy vào trong, Sở Nam cũng không đmtai theo, chỉrXa đGllng nguyên tạSLYi chỗ chờpM đpSpợi.

ChỉYt sau chốc lát, tông chủ Bách Hồi tông dn theo hơn trăm tên đU t trong môn phái xuấct hin trước mt Sở nam. Tông chủ Bách Hồi tông râu tóc bạJcc trắNNrng, mt đxCIyFy nếp nhăn, tu vịJc chỉJc là Võ Quân trung giai mà thôi. Thấly Sở Nam, hắYmmn vội vàng cung kinh vái chào, nói:

- Tin bối…

Sở Nam trc tiếp nói:

- Mang tấEFt cảekG của cảdi giao ra đdây!

Sắcc mt tông chủ Bách Hồi tông lp tứksQc âm trầGlm, nói:

- Tin bối, tuy rằqvxng tu vịWq của ngài cao hơn ta, nhưng Bách Hồi tông ta cũng không phảzdi d bịY bắFt nạGlt như vy. Một mình ta không đXeqánh lạbi ngài, bấpMt quá hơn một trăm ngườdi ở đmPây quầEFn công thì cũng có thểzd giam chân ngài!

- Hơn trăm ngườmtai? Trong mắSLYt ta chỉQt là một đJWYám ăn hạWqi mà thôi!

- Tin bối tốt nhấzdt chớ nên mạtUznh ming như vy. Bách Hồi tông thành lp đYã gầmPn mườoi năm, ngài có thểtUz đFoi xung quanh hỏi thăm Bách Hồi tông chúng ta…

Càng nói hắXeqn càn thêm t tin. Sở Nam chỉWq h lạWqnh một tiếng, trc tiếp lấaEJy ra một thanh bảYQo kiếm, s dụng Bách Phách thứmtac thứmP nhấFot. Tông chủ Bách Hồi tông cảXeqm thấmGNy có chút không ổn, vội vàng vn chuyểYtn nguyên lc ngăn cảFon, trên ngườawJi tỏa ra hào quang. HắawJn rống lên với đyFám đvK t xung quanh:

- Cùng nhau xông lên!

Nhưng va dứGlt lờekGi thì một kiếm của Sở Nam đmPã phá vỡ phòng ng của hắcn, nghin nát vũ khí, chém vào bờc vai của hắGmpn. Còn đZzám đl t Bách Hồi tông ngay cảqvx một bước cũng không dám tiến tới.

Tông chủ Bách Hồi tông ôm cánh tay đaEJang ròng ròng máu, sợ hãi không thôi. Hơn trăm tên đkU t không ai dám tiến lên, đFu chỉyF run sợ nhìn Sở Nam.

- Ta đYtã bảWqo các ngươi là đXeqồ bỏ đli mà các ngươi còn không tin. Trước mt Thiên NhấYtt tông, các ngươi không phảmtai đpSpồ bỏ đYmmi thì là thứzd gì?!!

Sở Nam lạvvnh giọng nói. TấFot cảFo đkU t Bách Hồi tông đksQu hít một ngụm khí lạksQnh, Thiên Nhấot tông trong mắYmmt bọn hắJcn là một con quái vt khổng lồ!

Tông chủ Bách Hồi tông nhớ lạIyFi một kiếm kia đoúng là kiếm pháp Thiên NhấFt tông, yếu ớt nói:

- Không biết tin bối…

- Đng nhiu lờbi. Nếu không giao chớ trách ta đoYmmi khai sát giới!

Nghe vy, tông chủ Bách Hồi tông sao còn dám có ý gì. Uy danh Thiên NhấWqt tông có ai không sợ? TiểJWYu tông phái như bọn hắvKn trong mắsYt Thiên NhấSLYt tông chỉvK là dạYtng tôm tép mà thôi. HắxCn vội vàng giao nộp tấxCt cảksQ tài sảvKn.

Sở Nam sau khi nhn lấxCy, thân thểGl vọt lên, rờEFi khỏi đYQây. NgườawJi của Bách Hồi tông còn chưa kịLtIp lấQty lạWqi tinh thầYmmn thì đJcột nhiên ầFm một tiếng, tông chủ vội vã mang đNbám đY t chạpSpy ra ngoài, chỉY thấmtay ba chứvK “Bách Hồi tông” đFã bịksQ chém nát.

Tông chủ Bách Hồi tông nghiến răng, siết cht tay, phun ra một ngụm máu tươi, gin dữsY gào lên:

- Thiên Nhấvvt tông tht quá đLtIáng!

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật