Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Võ NghịnNch Càn Khôn

Chương 500: Đá mài đLLdao (Thượng,hạhXS)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầLtUm: tunghoanh.com

DịAqch: Nhóm dịAnch black

Đip Y Tiên T lp tứSxc đAqMXAp không bay lên, nhanh chóng đaZuổi theo sau Sở Nam.

Lúc đAwJzeu nàng còn theo kịdgp, nhưng sau sáu canh giờU phi hành, nàng đpbFã có chút cố hết sứmfAc. Tuy rằdfrng Võ Vương có thểCL câu thông nguyên lc trong thin đTXJzea, nhưng dù sao nàng mới chỉeU là Võ Vương sơ cấTXp, năng lc còn không quá mạAnnh mẽ. Sau đFLó Đip Y Tiên T t trên không hạaA xuống, bắJzet đeUmfAu truy kích dưới mt đizit. Đip Y Tiên T mt đUã muốn lảTX đaZi nhưng Sở Nam lúc này vn tinh thầsn phấpbFn chấzin, tốc đxộ không nhữiAnng không giảuaam mà ngược lạMXAi còn tăng lên.

Đip Y Tiên T vô cùng gin dữLk, nàng quyết đruJmsnh liu mạMXAng.

- Muốn bỏ rơi ta, ta nhấcust quyết không điAnhXS ngươi thc hin đSxược!

Sau đAqó nàng lấaAy t trong nhn trữaZ vt ra một cái bình ngọc, nhanh chóng nuốt đUan dược trong đbfó. Lp tứLc có một cỗ nguyên lc khổng lồ lan truyn khắFLp cơ thểf, Đip Y Tiên T tiếp tục bay lên không. Đến lúc này, nàng mới phát hin một vấqn đL: Sở Nam không biết bay!

- Hóa ra tu vịx tht của hắAqn còn chưa đAnUJWt tới Võ Vương!

Đip Y Tiên T càng thêm khng đkruJnh, sau đfó cảLm thán:

- Chưa tới Võ Vương nhưng thc lc còn kinh khủng hơn cảaZ một tên Võ Vương cao cấruJp, đaAúng là một tên quái thai mà!

Phát hin ra vấqn đf này, nàng càng thêm quyết tâm đUi theo sau hắAnn. Nhữbfng đAwan dược tích trữdg bấaAy lâu nay bấLkt lun quý giá đtinến mứnNc nào đmfAu hóa thành nguyên lc!

CứU như vy, hai ngườAwi một chạaZy một đTXuổi tới tn BắLtUc T quốc. Sở Nam muốn hỏi thăm tin tứLtUc vì vy giảukm tốc đLLdộ, tiến vào một trấtinn nhỏ. Nhưng hắkn chưa hỏi thăm thì đdfrã nghe thấuky mọi ngườnLmi đfang bàn tán xôn xao tin tứcusc Lăng gia làm phảAnn, Thầmsn Khí Phái bịFL dit môn!

Nghe đflMược tin tứJzec này, Sở Nam chết đFLiếng ngườii:

- Thầdgn Khí Phái bịms dit? Lăng gia làm phảmfAn?

Ánh mắWhpt hắiAnn sắWhpc bén như đlmcao, la gin, sát khí trên ngườsSi không khống chế đAnược bắUJWt đaAXLXu lan tỏa ra xung quanh. HắAwn quay đXZfu, đXLXi tới chỗ ngườNi va nói, lp tứXc ngườLtUi đeUó rét run. ThấAny Sở Nam đFLang đUJWi tới, hắUn vội vã cầhXSu xin tha thứdfr, Sở Nam lạmfAnh giọng nói:

- Điu ngươi va nói là tht hay giảms?

- BẩXLXm tin bối, lờnNi tiểAwu nhân va nói toàn bộ đsSu là s tht, không dám có một câu bịAwa đfot. Tin tứruJc này hin giờdfr đdfrã lan truyn khắLtUp BắAqc T quốc.

- Là ai gây ra?

- Tin bối, đAniu đaAó cũng không phảeUi hạAnng ngườLtUi như tiểfou nhân có thểbf biết đfoược. Nhưng tiểWhpu nhân nghe nói là do Thầuaan Khí phái không tuân theo, Thiên NhấAqt tông bèn diết gà dọa khỉSx, nhưng cũng có ngườnNi bảko là không phảuaai Thiên NhấTXt tông mà là do một thế lc thầsSn bí nào đFLó gây ra.

- Lăng gia hin đAqang ở nơi đMXAâu?

- Lăng gia đnLmã trở thành thế gia thứi năm tạruJi BắJzec T quốc, hin điang ở Đông NhạhXSc thành.

- Ngươi còn biết thêm gì nữxa hay không?

- Thầfn Khí phái hin đLLdang bịUJW một đfoám ngườmfAi không rõ lai lịdgch chiếm đXZóng.

- Còn gì nữCLa?

- Còn có...

NgườJzei này cảlmcm thấxy sát khí cảfm nhn, không dám không nói. HắLtUn biết nếu mình không có câu trảaA lờNi khiến ngườfoi trước mt thỏa mãn thì nhấtint đhXSnNnh sẽ mấCLt mạJdCng. Suy nghĩs hồi lâu đCLột nhiên hắqn nhớ ra, vội vàng nói:

- Còn nữsa, Thiên Nhấukt tông đcusang truy bắst nhữqng ngườhXSi bịXLX thương tạsi BắmfAc T quốc. BấJdCt lun là tu vịruJ cao thấUJWp, là nam hay nữeU đMXAu bịaA bắaZt lạJzei.

- BắflMt ngườAqi bịTX thương?

Sở Nam kinh ngạmsc, nhưng cũng lp tứAqc hiểLku rõ. Hắbfc Quân Võ Đế làm vy là nhằpbFm vào hắnLmn, bởi vì HắnNc Quân Võ Đế đdfrã tng thấuaay qua Sở Nam thay đWhpổi dung mạhXSo, khí tứsc. Nhưng Sở Nam không hiểdgu tạaZi sao Thiên NhấNt tông khng đfoJzenh hắLn rơi xuống vc sâu vạAqn trượng mà không chết. Sở Nam đaAâu biết vì hắSxn mà HắNc Quân Võ Đế cùng Tân NhấSxt Chân đLtUã điAnến quỳ lạXLXy Huyn Vô Kỳ, nói ra tấaZt cảaZ mọi chuyn.

Sở Nam sữFLng sờWhp, không khí náo nhit trong phòng lp tứzic trở thành lạpbFnh thấfu xương, sát khí lượn lờms.

NgườAwi đWhpi đMXAườqng không khỏi run lên tng hồi. Cho dù là ĐXZi Võ Sư, thm chí là Võ Tướng ở dưới hàn băng sát khí bao phủ cũng không ngng run rẩqy. Tấlmct cảAq không ai dám có chút lộn xộn, sợ chỉnN cầMXAn khẽ đhXSộng thì sát khí sẽ xâm nhp vào trong cơ thểiAn.

Sau một lát, sắnNc mt tấLtUt cảlmc mọi ngườJzei đfu trắukng bch, thân thểXLX sắruJp không chịLtUu đUng. Đúng lúc này, Sở Nam quay ngườtini đnLmi v phía Đông NhạCLc thành. Chân của Sở Nam hạnN xuống, hoa cỏ, núi đziá, mt đsJzet đUu bịruJ hóa thành băng, mà một bước tiếp theo, cỏ cây, núi đJdCá đWhpu bịtin đWhpốt thành tro bụi.

Một bước băng, một bước hỏa, hoàn toàn trái ngược nhau!

Cư dân trong thịXZ trấJzen nhỏ bịeU một phen hoảAnng hồn. Có một số ngườsSi yếu ớt không chịtinu đLtUng nổi băng hỏa lưỡng trọng thiên còn lp tứsSc ngã xuống đflMLkt, hôn mê bấAwt tỉzinh.

Còn Sở nam càng đqi càng nhanh, cuối cùng mọi ngườsSi chi thấeUy một đsAno tàn ảcusnh đeUiên cuồng lao đCLi.

Sau khi Sở Nam đdfri không lâu thì Đip Y Tiên T tới. Nàng thấiAny cư dân trong trấkn vn đCLang chấCLn đXZộng, vội vã hạf xuống hỏi xem va rồi đLkã xảnLmy ra chuyn gì. Nhữdfrng ngườJdCi kia đAwang hoảLkng sợ không thôi thì lạLtUi chứTXng kiến một cườAwng giảfo, trong lòng càng thêm sợ hãi, kểpbF cn kẽ tấUJWt cảiAn mọi chuyn va xảbfy ra cho nàng.

Đip Y Tiên T cũng không lp tứpbFc đXLXuổi theo mà lạaZi nhắzim mắkt cảsm nhn thế giới băng và hỏa kia. Sau một chút, nàng khôi khỏi nhíu mày, nàng cảaAm nhn đtinược “băng” có chút kỳ dịN, có vài phầTXn không giống với băng chân chính. Trong “băng” có một cỗ khí tứlmcc dữJze dội, đnNiên cuồng của hỏa.

Trong lòng Đip Y Tiên T lạMXAi xuấaAt hin thêm một đziiu nghi vấfn. Nàng hiểWhpu muốn biết đuaaáp án thì chỉAw có thểi đUJWi theo hắAqn, vì vy nàng lp tứAnc ng không mà bay đuaai.

Trong mắaAt ngườpbFi khác đcusó là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng trong mắmst Sở Nam chỉU có một, đmsó chính là hỏa, là la gin ngút trờJzei. ThầflMn Khí Phái là nơi hắukn trưởng thành! Nếu không có sư phụ Lữx Dương Minh, tạcusi Hùng La thành e rằaAng hắXLXn đSxã bịi của ngườtini của HứNa gia giết chết. Còn có cảUJW T Mộng Nhân, đCLiu Sở Nam lo lắnNng nhấxt chính là nàng. HắUn không biết giờnN phút này T Mộng Nhân đWhpang ở đNâu, trong hoàn cảUnh nào, có thểms bịbf thế lc thầsSn bí kia đXuổi giết hay không…

- Lăng gia! Ta muốn huyết tẩsy Lăng gia!

- Mộng nhi, ta sẽ tìm đUược nàng! NhấLtUt đeUfnh ta sẽ tìm đmfAược nàng!

Sở Nam cảUm thấsy hin giờFL mình đsSang rấzit rồi loạnNn, vội vã ổn đlmcLtUnh lạnLmi tâm tình. HắmfAn cảbfm thấpbFy có chút không đJdCúng, hắWhpn không tin ThầWhpn Khí Phái thc s bịXZ dit môn. Thầxn Khí Phái có T Võ Hoàng và Hàn Võ Hoàng trấiAnn giữi, lạMXAi có thêm hơn vạUJWn đruJ t, một thế lc lớn như vy sao có thểdg d dàng bịeU tiêu dit đnNến vy.

Chng lẽ là Thiên nhấmst tông sao?

- Cho dù không phảki nhưng bọn chúng cũng không thểfo thoát khỏi có liên quan!

Sở Nam nghĩuaa tới điây, trong lòng lạuaai nghĩf tới lầiAnn giao phong thế lc thầMXAn bí kia. Nhưng điAnó cũng chỉAw là ý nghĩlmc thoáng qua mà thôi, đMXAiu hắdgn đfoang suy nghĩms hin giờWhp chính là hành đaAộng của Thiên NhấUt tông lúc này.

Sở Nam đlmcem sinh mnh lc lưu chuyểsn khắpbFp cơ thểsS, sau đUó lạAwi vn chuyểdfrn võ quyết NghịnNch Càn Khôn đMXAsS giúp mình tỉXLXnh táo lạAqi. Giờuk phút này, hắJdCn cầaAn phảJzei bình tĩAnnh, bình tĩruJnh suy nghĩuaa xem tiếp theo nên làm như thế nào.

- Thiên Nhấft tông nhấruJt đUnNnh đdfrang truy tìm ta. Nếu ta tiếp tục ẩAqn trốn thì bọn hắMXAn sẽ chỉzi tốn công vô ích mà thôi! Thế nhưng ta không thểnLm làm vy, ta cầdgn phảaZi khôi phục danh tiếng cho sư phụ. Thiên NhấiAnt tông nhấhXSt đnNpbFnh phảqi bịflM tiêu dit! Ta cầbfn tiếp tục làm gây ra nhữMXAng chấnLmn đsộng, bằflMng không với thủ đCLoạruJn của Thiên Nhấdgt tông, chỉAw trong thờbfi gian ngắTXn bọn hắukn cũng có thểdg tiêu tr mọi ảinh hưởng. Như vy, mọi công sứxc lúc trước coi như đAwổ xuống sông xuống biểflMn cảx rồi!


- Muốn khôi phục danh d cho sư phụ, đruJương nhiên phảSxi dùng chính tên của sư phụ. Như vy, chng nhữxng có thểeU tạeUo dng lên một thế lc chống đUối Thiên NhấLkt tông mà không chng còn có thểzi dụ đdgược Thanh Phượng xuấmst hin…

Sở Nam có chút chầAwn ch. Nếu làm như vy, hắfn sẽ bạki lộ tung tích, sẽ phảdfri trc din đaAối mt với Thiên Nhấit tông.

Nhưng trên mt hắAqn hin lên vẻ kiên đmfAJzenh:

- Cho dù bạFLi lộ thì sao? Thiên NhấXZt tông chỉsđlmcá mài điao, đMXAlmc ta càng trở thêm sắlmcc bén mà thôi!

Hai mắtint Sở Nam bng sáng:

- Nếu như ta s dụng tên sư phụ đaZpbF làm vic, đcusương nhiên cũng có thểiAn lấJdCy danh nghĩnNa Thiên NhấUt tông đbfpbF làm vic, đsx mọi ngườnLmi càng thêm oán hn Thiên NhấLt tông. Tuy làm như vy có phầkn thiếu quang minh chính đCLXi, nhưng so với đUám hèn hạx Thiên NhấnLmt tông, so với Huyn Vô Kỳ thì có thấfm vào điAnâu! Hơn nữAwa, làm vy có thểq thu hoạTXch đAnược rấLtUt nhiu tài nguyên tu luyn.

Sở Nam tuy suy nghĩaA nhưng tốc đUJWộ của hắdgn không chm đJzei, ngược lạxi còn nhanh hơn vài phầLkn. Khi Sở Nam tỉflMnh táo trở lạXi, băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không tiếp tục xuấlmct hin. Đip Y Tiên T đAqang da vào nó đkLtU bám theo cũng bịzi mấuaat dấWhpu vết, không biết nên đMXAi hướng nào. Cuối cùng nàng nhớ tới tin tứukc va thăm dò đhXSược trong trấukn nhỏ, ánh mắaZt đAqmso qua xung quanh, thầLm nói:

- Trước hết ta đxi Đông NhạnLmc Lăng gia chờnLm. Có quan h với Sở gia, khi nghe tin ThầeUn Khí Phái dit vong lạtini tứkc gin tới vy, rốt cục ngươi là ai? Phụ thân, ngài đsSang ở đAnâu?!!

Đip Y Tiên T mc k tấbft cảq, lp tứmsc đruJi v phía Đông NhạXZc.

Lúc này Sở Nam đaAã hoàn toàn quên mấhXSt s Đip Y Tiên T, hắLtUn đSxang suy nghĩX:

- Nếu mượn danh Thiên NhấXZt tông đnLmq làm vic, vy tr đSxến thờmfAi đqiểLtUm vạhXSn bấUt đhXSXLXc dĩX thì tuyt đdfrối không thểlmc lộ ra vũ k của bảAnn thân. Nếu không, Thiên NhấMXAt tông sẽ biết ta là ai. Vic ta cầhXSn làm nhấst hin giờAw là học tp vũ k của Thiên Nhấkt tông. Đồng thờSxi vũ k của s phụ cũng cầXLXn chia ra, hình thành hai h thống đUộc lp. Chỉtin đcusáng tiếc lúc trước sư phụ không đmfAUJW lạXZi vũ k của Càn Khôn tông…

Suy nghĩeU hồi lâu, Sở Nam quyết đXZXLXnh khi mạAno danh Thiên NhấCLt tông sẽ s dụng kim nguyên lc, khi đdgóng giảaA sư phụ thì sẽ s dụng hỏa nguyên lc. Sau đlmcó , hắin lấAwy ra nhn trữfo vt của Tôn lão tam cùng Liu Khiếu Phong thu đruJược khi còn ở Thiên Nhấtint tông, trong đmsó có vũ k của Thiên NhấTXt tông. Trong nhn trữnN vt của Tôn lão tam chỉhXS có một quyểzin vũ k trụ cột của đnLm t ngoạnNi môn: Bách Phách Tam Thp Lục ThứmfAc. Đương nhiên, cho dù là vũ k trụ cột thì đJzeó cũng là huyn giai trung phẩuaam. Liu Khiếu Phong là đXLX t nội môn, đbfương nhiên vũ k sẽ tốt hơn. Đó là một môn vũ k Đuaaa giai hạAq phẩlmcm: Lạkc Nht ĐoạWhpn Nguyt Trảukm!

V phầmsn Cu Cung Vô Lượng của ĐoạXZn Vũ, Sở Nam tạnLmm thờFLi không có thờXi gian đpbFi nghiên cứNu.

Va chạxy như đuaaiên, hắJzen va xem xét vũ k của Thiên Nhấtint tông. Với lịflMch duyt, kinh nghim và kiến thứAwc của Sở Nam hin giờzi, lạiAni thêm s kiên nghịJdC, cố chấnLmp, tu luyn Bách Phách Tam Thp Lục Thứdgc không phảzii là chuyn quá khó khăn.

Chỉdfr ba ngày sau, hắTXn đWhpã tu luyn thành công hai mươi tám thứAwc, chỉhXS còn tám thứXZc chưa luyn thành. Tốc đAnộ như vy cho dù đxt ở Thiên NhấAwt tông cũng coi như là siêu nhanh rồi.

Cũng chính lúc này Sở Nam đeUi tới môn phái đAnaAu tiên: Bách Hồi tông.

Sở Nam tung ngườdfri một cái lin xuấzit hin trước đcuseUi môn Bách Hồi tông. Đ t trông ca của Bách Hồi tông chỉzi là một tên Võ SĩsS cao cấFLp, t đCLó có thểXLX thấaAy đaZược s nhỏ yếu của môn phái. Mà cảLtUnh giới của Sở Nam cũng không quá cao, hắukn s dụng Thầqn Hành Bách Biến đbfem khí tứXc dng ở Võ Quân trung giai,c òn khuôn mt thì vô cùng tầukm thườTXng.

Tên đTX t trông ca bịuk uy áp dọa cho hoảmsng sợ, run rẩfy nói không lên lờXi. Sở Nam thảeUn nhiên nói:

- Đi vào gọi tông chủ các ngươi ra đmfAây!

- Vâng, tin bối!

Hai tên đhXS t chân nam đeUá chân chiêu chạiy vào trong, Sở Nam cũng không đXZi theo, chỉeU đqWhpng nguyên tạuaai chỗ chờFL đdfrợi.

ChỉflM sau chốc lát, tông chủ Bách Hồi tông dn theo hơn trăm tên đAq t trong môn phái xuấJdCt hin trước mt Sở nam. Tông chủ Bách Hồi tông râu tóc bạCLc trắqng, mt đXhXSy nếp nhăn, tu vịdg chỉi là Võ Quân trung giai mà thôi. Thấfy Sở Nam, hắAqn vội vàng cung kinh vái chào, nói:

- Tin bối…

Sở Nam trc tiếp nói:

- Mang tấXt cảlmc của cảzii giao ra đxây!

SắnLmc mt tông chủ Bách Hồi tông lp tứAnc âm trầlmcm, nói:

- Tin bối, tuy rằaAng tu vịL của ngài cao hơn ta, nhưng Bách Hồi tông ta cũng không phảXi d bịcus bắlmct nạukt như vy. Một mình ta không đUánh lạXZi ngài, bấXLXt quá hơn một trăm ngườeUi ở đmfAây quầXn công thì cũng có thểpbF giam chân ngài!

- Hơn trăm ngườNi? Trong mắdfrt ta chỉk là một điAnám ăn hạAqi mà thôi!

- Tin bối tốt nhấCLt chớ nên mạLtUnh ming như vy. Bách Hồi tông thành lp đuaaã gầsn mườfi năm, ngài có thểdg đfoi xung quanh hỏi thăm Bách Hồi tông chúng ta…

Càng nói hắsn càn thêm t tin. Sở Nam chỉsS h lạaZnh một tiếng, trc tiếp lấLy ra một thanh bảaZo kiếm, s dụng Bách Phách thứukc thứJze nhấqt. Tông chủ Bách Hồi tông cảXZm thấfy có chút không ổn, vội vàng vn chuyểuaan nguyên lc ngăn cảnNn, trên ngườnLmi tỏa ra hào quang. HắaZn rống lên với đnLmám đN t xung quanh:

- Cùng nhau xông lên!

Nhưng va dứft lờJzei thì một kiếm của Sở Nam đTXã phá vỡ phòng ng của hắukn, nghin nát vũ khí, chém vào bờflM vai của hắlmcn. Còn đuaaám đCL t Bách Hồi tông ngay cảdfr một bước cũng không dám tiến tới.

Tông chủ Bách Hồi tông ôm cánh tay đLLdang ròng ròng máu, sợ hãi không thôi. Hơn trăm tên đCL t không ai dám tiến lên, đlmcu chỉnN run sợ nhìn Sở Nam.

- Ta đfoã bảXo các ngươi là đLLdồ bỏ đtini mà các ngươi còn không tin. Trước mt Thiên NhấJzet tông, các ngươi không phảtini đWhpồ bỏ đAqi thì là thứSx gì?!!

Sở Nam lạNnh giọng nói. TấTXt cảLLd đsS t Bách Hồi tông đNu hít một ngụm khí lạCLnh, Thiên Nhấmst tông trong mắJdCt bọn hắFLn là một con quái vt khổng lồ!

Tông chủ Bách Hồi tông nhớ lạcusi một kiếm kia đLkúng là kiếm pháp Thiên NhấNt tông, yếu ớt nói:

- Không biết tin bối…

- Đng nhiu lờcusi. Nếu không giao chớ trách ta đfoaZi khai sát giới!

Nghe vy, tông chủ Bách Hồi tông sao còn dám có ý gì. Uy danh Thiên NhấXZt tông có ai không sợ? TiểAnu tông phái như bọn hắsSn trong mắsSt Thiên Nhấfot tông chỉTX là dạflMng tôm tép mà thôi. Hắlmcn vội vàng giao nộp tấuaat cảdg tài sảCLn.

Sở Nam sau khi nhn lấXy, thân thểX vọt lên, rờXZi khỏi đxây. NgườsSi của Bách Hồi tông còn chưa kịsSp lấUJWy lạeUi tinh thầmsn thì đXZột nhiên ầim một tiếng, tông chủ vội vã mang đAnám đhXS t chạxy ra ngoài, chỉLtU thấsy ba chứaA “Bách Hồi tông” đmfAã bịi chém nát.

Tông chủ Bách Hồi tông nghiến răng, siết cht tay, phun ra một ngụm máu tươi, gin dữJze gào lên:

- Thiên NhấFLt tông tht quá đmfAáng!

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật