Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Võ NghịPch Càn Khôn

Chương 500: Đá mài đSEPao (Thượng,hạYR)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầvm: tunghoanh.com

DịTQch: Nhóm dịwFch black

Đip Y Tiên T lp tứrEc đstmacPp không bay lên, nhanh chóng đtbuổi theo sau Sở Nam.

Lúc đTkbcIu nàng còn theo kịFp, nhưng sau sáu canh giờF phi hành, nàng đdmOã có chút cố hết sứmFc. Tuy rằiTang Võ Vương có thểwF câu thông nguyên lc trong thin đgEFa, nhưng dù sao nàng mới chỉmF là Võ Vương sơ cấdp, năng lc còn không quá mạxWSnh mẽ. Sau đYRó Đip Y Tiên T t trên không hạkwl xuống, bắcIt đbKuiTau truy kích dưới mt đSTRacPt. Đip Y Tiên T mt đkXdã muốn lảF đEi nhưng Sở Nam lúc này vn tinh thầEn phấstmn chấwFn, tốc đmvộ không nhữEWgng không giảVtm mà ngược lạVti còn tăng lên.

Đip Y Tiên T vô cùng gin dữiTa, nàng quyết đmvtfnh liu mạbKung.

- Muốn bỏ rơi ta, ta nhấjmDt quyết không đuukXd ngươi thc hin đzziược!

Sau đXrtó nàng lấjmDy t trong nhn trữcxc vt ra một cái bình ngọc, nhanh chóng nuốt đjmDan dược trong đXrtó. Lp tứRdc có một cỗ nguyên lc khổng lồ lan truyn khắgEp cơ thểcI, Đip Y Tiên T tiếp tục bay lên không. Đến lúc này, nàng mới phát hin một vấmXn đstm: Sở Nam không biết bay!

- Hóa ra tu vịWSj tht của hắVn còn chưa điTamvt tới Võ Vương!

Đip Y Tiên T càng thêm khng đkwlbKunh, sau đdó cảQm thán:

- Chưa tới Võ Vương nhưng thc lc còn kinh khủng hơn cảKK một tên Võ Vương cao cấaCap, đPskúng là một tên quái thai mà!

Phát hin ra vấSEPn đSEP này, nàng càng thêm quyết tâm đVi theo sau hắaCan. NhữQng đrEan dược tích trữSEP bấPsky lâu nay bấvt lun quý giá đlVến mứbKuc nào đVu hóa thành nguyên lc!

CứacP như vy, hai ngườQi một chạFy một đSTRuổi tới tn BắcIc T quốc. Sở Nam muốn hỏi thăm tin tứVc vì vy giảlVm tốc đFộ, tiến vào một trấVn nhỏ. Nhưng hắzzin chưa hỏi thăm thì đacPã nghe thấRdy mọi ngườTQi đcIang bàn tán xôn xao tin tứgEc Lăng gia làm phảSEPn, ThầwFn Khí Phái bịWF dit môn!

Nghe đdmOược tin tứuuc này, Sở Nam chết đSEPiếng ngườEWgi:

- Thầtfn Khí Phái bịrE dit? Lăng gia làm phảFn?

Ánh mắCYtt hắVn sắjmDc bén như đEao, la gin, sát khí trên ngườkwli không khống chế đmFược bắkXdt đWSjSEPu lan tỏa ra xung quanh. HắmFn quay đgEcxcu, đtfi tới chỗ ngườstmi va nói, lp tứstmc ngườti đSTRó rét run. ThấSEPy Sở Nam đQang đti tới, hắtbn vội vã cầkwlu xin tha thứdmO, Sở Nam lạFnh giọng nói:

- Điu ngươi va nói là tht hay giảPsk?

- Bẩmvm tin bối, lờcIi tiểkwlu nhân va nói toàn bộ đstmu là s tht, không dám có một câu bịmva đQt. Tin tứcIc này hin giờmF đlVã lan truyn khắCYtp BắwFc T quốc.

- Là ai gây ra?

- Tin bối, đWSjiu đDPó cũng không phảiTai hạPYng ngườstmi như tiểacPu nhân có thểTkb biết đQược. Nhưng tiểmvu nhân nghe nói là do Thầtbn Khí phái không tuân theo, Thiên NhấEWgt tông bèn diết gà dọa khỉmv, nhưng cũng có ngườstmi bảQo là không phảrEi Thiên NhấTQt tông mà là do một thế lc thầRdn bí nào đWFó gây ra.

- Lăng gia hin đWSjang ở nơi điTaâu?

- Lăng gia đOAã trở thành thế gia thứYR năm tạQi BắKKc T quốc, hin đWFang ở Đông NhạYRc thành.

- Ngươi còn biết thêm gì nữtfa hay không?

- ThầFn Khí phái hin đcIang bịbKu một đdám ngườbKui không rõ lai lịgEch chiếm đTkbóng.

- Còn gì nữEWga?

- Còn có...

NgườaCai này cảVtm thấVy sát khí cảcIm nhn, không dám không nói. Hắtfn biết nếu mình không có câu trảiTa lờFi khiến ngườmFi trước mt thỏa mãn thì nhấWFt đjmDSEPnh sẽ mấmXt mạmFng. Suy nghĩiTa hồi lâu đkXdột nhiên hắPYn nhớ ra, vội vàng nói:

- Còn nữPYa, Thiên Nhấtt tông đdang truy bắFt nhữDPng ngườXrti bịXrt thương tạrEi BắKKc T quốc. BấmXt lun là tu vịwF cao thấgEp, là nam hay nữDP đcxcu bịcI bắTQt lạFi.

- BắFt ngườxWSi bịmF thương?

Sở Nam kinh ngạTkbc, nhưng cũng lp tứmvc hiểrEu rõ. HắTQc Quân Võ Đế làm vy là nhằcIm vào hắmXn, bởi vì HắwFc Quân Võ Đế đaCaã tng thấPYy qua Sở Nam thay đFổi dung mạvo, khí tứTQc. Nhưng Sở Nam không hiểbKuu tạEWgi sao Thiên NhấbKut tông khng đtfuunh hắdmOn rơi xuống vc sâu vạSTRn trượng mà không chết. Sở Nam đjmDâu biết vì hắiTan mà HắDPc Quân Võ Đế cùng Tân Nhấcxct Chân đjmDã đwFến quỳ lạTkby Huyn Vô Kỳ, nói ra tấOAt cảwF mọi chuyn.

Sở Nam sữdng sờxWS, không khí náo nhit trong phòng lp tứgEc trở thành lạEWgnh thấkXdu xương, sát khí lượn lờXrt.

NgườQi đtbi đSTRườSTRng không khỏi run lên tng hồi. Cho dù là Đcxci Võ Sư, thm chí là Võ Tướng ở dưới hàn băng sát khí bao phủ cũng không ngng run rẩSEPy. Tấzzit cảF không ai dám có chút lộn xộn, sợ chỉSEP cầmXn khẽ đRdộng thì sát khí sẽ xâm nhp vào trong cơ thểdmO.

Sau một lát, sắdmOc mt tấXrtt cảQ mọi ngườrEi đVu trắrEng bch, thân thểjmD sắXrtp không chịWSju đcxcng. Đúng lúc này, Sở Nam quay ngườFi đQi v phía Đông Nhạtc thành. Chân của Sở Nam hạPY xuống, hoa cỏ, núi đtá, mt đgETkbt đtfu bịkXd hóa thành băng, mà một bước tiếp theo, cỏ cây, núi đmXá đtbu bịbKu đkXdốt thành tro bụi.

Một bước băng, một bước hỏa, hoàn toàn trái ngược nhau!

Cư dân trong thịPsk trấtbn nhỏ bịmX một phen hoảCYtng hồn. Có một số ngườxWSi yếu ớt không chịrEu đEng nổi băng hỏa lưỡng trọng thiên còn lp tứTkbc ngã xuống đDPtt, hôn mê bấkXdt tỉFnh.

Còn Sở nam càng đdi càng nhanh, cuối cùng mọi ngườtfi chi thấWSjy một đcIaCao tàn ảRdnh đacPiên cuồng lao đPski.

Sau khi Sở Nam đDPi không lâu thì Đip Y Tiên T tới. Nàng thấiTay cư dân trong trấTQn vn đFang chấEWgn đdmOộng, vội vã hạiTa xuống hỏi xem va rồi đPskã xảFy ra chuyn gì. NhữgEng ngườkXdi kia đVang hoảbKung sợ không thôi thì lạSEPi chứDPng kiến một cườmFng giảwF, trong lòng càng thêm sợ hãi, kểwF cn kẽ tấPYt cảVt mọi chuyn va xảacPy ra cho nàng.

Đip Y Tiên T cũng không lp tứKKc đTkbuổi theo mà lạmXi nhắmXm mắvt cảTkbm nhn thế giới băng và hỏa kia. Sau một chút, nàng khôi khỏi nhíu mày, nàng cảgEm nhn đXrtược “băng” có chút kỳ dịjmD, có vài phầzzin không giống với băng chân chính. Trong “băng” có một cỗ khí tứRdc dữd dội, đViên cuồng của hỏa.

Trong lòng Đip Y Tiên T lạOAi xuấFt hin thêm một đgEiu nghi vấdmOn. Nàng hiểbKuu muốn biết đkwláp án thì chỉjmD có thểiTa đcxci theo hắPn, vì vy nàng lp tứFc ng không mà bay đFi.

Trong mắcxct ngườiTai khác đtó là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng trong mắmFt Sở Nam chỉSEP có một, đacPó chính là hỏa, là la gin ngút trờdmOi. ThầSTRn Khí Phái là nơi hắcxcn trưởng thành! Nếu không có sư phụ LữOA Dương Minh, tạbKui Hùng La thành e rằdmOng hắwFn đFã bịkXd của ngườtbi của Hứtfa gia giết chết. Còn có cảE T Mộng Nhân, đTQiu Sở Nam lo lắEWgng nhấdmOt chính là nàng. HắCYtn không biết giờWF phút này T Mộng Nhân đSEPang ở đtfâu, trong hoàn cảdnh nào, có thểEWg bịtf thế lc thầEn bí kia đcIuổi giết hay không…

- Lăng gia! Ta muốn huyết tẩFy Lăng gia!

- Mộng nhi, ta sẽ tìm đcxcược nàng! Nhấdt đXrtPsknh ta sẽ tìm đlVược nàng!

Sở Nam cảcIm thấkXdy hin giờuu mình đDPang rấSEPt rồi loạxWSn, vội vã ổn đtbwFnh lạcxci tâm tình. HắTQn cảzzim thấstmy có chút không đgEúng, hắmFn không tin Thầkwln Khí Phái thc s bịF dit môn. ThầCYtn Khí Phái có T Võ Hoàng và Hàn Võ Hoàng trấmvn giữF, lạcIi có thêm hơn vạEn đdmO t, một thế lc lớn như vy sao có thểcxc d dàng bịgE tiêu dit đPskến vy.

Chng lẽ là Thiên nhấVtt tông sao?

- Cho dù không phảmXi nhưng bọn chúng cũng không thểkwl thoát khỏi có liên quan!

Sở Nam nghĩVt tới đCYtây, trong lòng lạtbi nghĩKK tới lầCYtn giao phong thế lc thầkXdn bí kia. Nhưng đXrtó cũng chỉtf là ý nghĩwF thoáng qua mà thôi, đtfiu hắKKn đkXdang suy nghĩOA hin giờbKu chính là hành đkwlộng của Thiên NhấWSjt tông lúc này.

Sở Nam đWSjem sinh mnh lc lưu chuyểdmOn khắdp cơ thểTQ, sau đjmDó lạSEPi vn chuyểcIn võ quyết NghịSTRch Càn Khôn đPYtf giúp mình tỉFnh táo lạstmi. GiờbKu phút này, hắCYtn cầbKun phảVi bình tĩmXnh, bình tĩPnh suy nghĩkwl xem tiếp theo nên làm như thế nào.

- Thiên NhấEt tông nhấPt đTQbKunh đPYang truy tìm ta. Nếu ta tiếp tục ẩwFn trốn thì bọn hắPYn sẽ chỉt tốn công vô ích mà thôi! Thế nhưng ta không thểWF làm vy, ta cầdmOn phảkXdi khôi phục danh tiếng cho sư phụ. Thiên NhấTkbt tông nhấFt đrEwFnh phảYRi bịTkb tiêu dit! Ta cầEWgn tiếp tục làm gây ra nhữFng chấvn đPskộng, bằXrtng không với thủ đTkboạWFn của Thiên Nhấcxct tông, chỉkXd trong thờdmOi gian ngắTkbn bọn hắbKun cũng có thểE tiêu tr mọi ảrEnh hưởng. Như vy, mọi công sứXrtc lúc trước coi như đKKổ xuống sông xuống biểPn cảtb rồi!


- Muốn khôi phục danh d cho sư phụ, đdmOương nhiên phảVi dùng chính tên của sư phụ. Như vy, chng nhữFng có thểacP tạbKuo dng lên một thế lc chống đzziối Thiên NhấYRt tông mà không chng còn có thểmX dụ đOAược Thanh Phượng xuấEWgt hin…

Sở Nam có chút chầiTan ch. Nếu làm như vy, hắwFn sẽ bạzzii lộ tung tích, sẽ phảmFi trc din đSEPối mt với Thiên NhấCYtt tông.

Nhưng trên mt hắPYn hin lên vẻ kiên đcImFnh:

- Cho dù bạRdi lộ thì sao? Thiên NhấDPt tông chỉWSjđcIá mài đVao, đtdmO ta càng trở thêm sắzzic bén mà thôi!

Hai mắVtt Sở Nam bng sáng:

- Nếu như ta s dụng tên sư phụ đPYtf làm vic, đTQương nhiên cũng có thểcxc lấFy danh nghĩgEa Thiên NhấiTat tông điTacxc làm vic, đPsklV mọi ngườFi càng thêm oán hn Thiên NhấPt tông. Tuy làm như vy có phầwFn thiếu quang minh chính đdmOkwli, nhưng so với đmvám hèn hạKK Thiên NhấSEPt tông, so với Huyn Vô Kỳ thì có thấmXm vào đOAâu! Hơn nữFa, làm vy có thểjmD thu hoạDPch đQược rấdmOt nhiu tài nguyên tu luyn.

Sở Nam tuy suy nghĩcI nhưng tốc đYRộ của hắYRn không chm đQi, ngược lạKKi còn nhanh hơn vài phầdn. Khi Sở Nam tỉPnh táo trở lạCYti, băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không tiếp tục xuấPt hin. Đip Y Tiên T đFang da vào nó đacPkXd bám theo cũng bịP mấiTat dấdu vết, không biết nên đTkbi hướng nào. Cuối cùng nàng nhớ tới tin tứwFc va thăm dò đVược trong trấdmOn nhỏ, ánh mắDPt đKKcIo qua xung quanh, thầcIm nói:

- Trước hết ta đPYi Đông NhạVtc Lăng gia chờSEP. Có quan h với Sở gia, khi nghe tin ThầDPn Khí Phái dit vong lạXrti tứcIc gin tới vy, rốt cục ngươi là ai? Phụ thân, ngài đXrtang ở đacPâu?!!

Đip Y Tiên T mc k tấEt cảt, lp tứtbc đSTRi v phía Đông Nhạtbc.

Lúc này Sở Nam đtã hoàn toàn quên mấcIt s Đip Y Tiên T, hắXrtn đEWgang suy nghĩmv:

- Nếu mượn danh Thiên NhấDPt tông đgEmv làm vic, vy tr đmXến thờPski đbKuiểTkbm vạzzin bấgEt đEWgxWSc dĩF thì tuyt đKKối không thểWSj lộ ra vũ k của bảkXdn thân. Nếu không, Thiên Nhấcxct tông sẽ biết ta là ai. Vic ta cầTQn làm nhấvt hin giờF là học tp vũ k của Thiên Nhấtt tông. Đồng thờbKui vũ k của s phụ cũng cầQn chia ra, hình thành hai h thống đdộc lp. ChỉrE đVáng tiếc lúc trước sư phụ không đcxcVt lạuui vũ k của Càn Khôn tông…

Suy nghĩKK hồi lâu, Sở Nam quyết đSEPFnh khi mạTkbo danh Thiên NhấSEPt tông sẽ s dụng kim nguyên lc, khi đFóng giảPsk sư phụ thì sẽ s dụng hỏa nguyên lc. Sau đTkbó , hắlVn lấxWSy ra nhn trữmF vt của Tôn lão tam cùng Liu Khiếu Phong thu đWSjược khi còn ở Thiên NhấmXt tông, trong đKKó có vũ k của Thiên NhấVtt tông. Trong nhn trữrE vt của Tôn lão tam chỉWSj có một quyểDPn vũ k trụ cột của đPsk t ngoạDPi môn: Bách Phách Tam Thp Lục ThứdmOc. Đương nhiên, cho dù là vũ k trụ cột thì đPskó cũng là huyn giai trung phẩRdm. Liu Khiếu Phong là đgE t nội môn, đkwlương nhiên vũ k sẽ tốt hơn. Đó là một môn vũ k ĐPska giai hạRd phẩSTRm: LạQc Nht Đoạstmn Nguyt TrảxWSm!

V phầWSjn Cu Cung Vô Lượng của Đoạdn Vũ, Sở Nam tạwFm thờXrti không có thờgEi gian đtbi nghiên cứFu.

Va chạbKuy như đtbiên, hắvn va xem xét vũ k của Thiên NhấOAt tông. Với lịdmOch duyt, kinh nghim và kiến thứwFc của Sở Nam hin giờE, lạSEPi thêm s kiên nghịkXd, cố chấkXdp, tu luyn Bách Phách Tam Thp Lục ThứgEc không phảSTRi là chuyn quá khó khăn.

ChỉwF ba ngày sau, hắPskn đEWgã tu luyn thành công hai mươi tám thứkwlc, chỉXrt còn tám thứdmOc chưa luyn thành. Tốc đwFộ như vy cho dù đdt ở Thiên NhấKKt tông cũng coi như là siêu nhanh rồi.

Cũng chính lúc này Sở Nam đTkbi tới môn phái đDPEWgu tiên: Bách Hồi tông.

Sở Nam tung ngườuui một cái lin xuấuut hin trước đPskDPi môn Bách Hồi tông. Đ t trông ca của Bách Hồi tông chỉPY là một tên Võ Sĩd cao cấwFp, t đWFó có thểaCa thấiTay đdược s nhỏ yếu của môn phái. Mà cảmXnh giới của Sở Nam cũng không quá cao, hắXrtn s dụng ThầiTan Hành Bách Biến đKKem khí tứtfc dng ở Võ Quân trung giai,c òn khuôn mt thì vô cùng tầmFm thườcIng.

Tên đkwl t trông ca bịSEP uy áp dọa cho hoảmXng sợ, run rẩaCay nói không lên lờmvi. Sở Nam thảEWgn nhiên nói:

- Đi vào gọi tông chủ các ngươi ra đlVây!

- Vâng, tin bối!

Hai tên đTQ t chân nam đtfá chân chiêu chạVy vào trong, Sở Nam cũng không đKKi theo, chỉkXd đtmFng nguyên tạkXdi chỗ chờmv đmXợi.

Chỉt sau chốc lát, tông chủ Bách Hồi tông dn theo hơn trăm tên đmv t trong môn phái xuấTkbt hin trước mt Sở nam. Tông chủ Bách Hồi tông râu tóc bạCYtc trắmXng, mt đaCaPy nếp nhăn, tu vịwF chỉXrt là Võ Quân trung giai mà thôi. ThấcIy Sở Nam, hắmXn vội vàng cung kinh vái chào, nói:

- Tin bối…

Sở Nam trc tiếp nói:

- Mang tấdt cảlV của cảiTai giao ra đXrtây!

SắjmDc mt tông chủ Bách Hồi tông lp tứmXc âm trầrEm, nói:

- Tin bối, tuy rằcIng tu vịYR của ngài cao hơn ta, nhưng Bách Hồi tông ta cũng không phảDPi d bịSEP bắacPt nạPt như vy. Một mình ta không đmXánh lạWSji ngài, bấTkbt quá hơn một trăm ngườPski ở đcIây quầlVn công thì cũng có thểt giam chân ngài!

- Hơn trăm ngườCYti? Trong mắmFt ta chỉcI là một đWSjám ăn hạRdi mà thôi!

- Tin bối tốt nhấcIt chớ nên mạjmDnh ming như vy. Bách Hồi tông thành lp đPYã gầstmn mườti năm, ngài có thểVt đTQi xung quanh hỏi thăm Bách Hồi tông chúng ta…

Càng nói hắPYn càn thêm t tin. Sở Nam chỉRd h lạkXdnh một tiếng, trc tiếp lấxWSy ra một thanh bảxWSo kiếm, s dụng Bách Phách thứCYtc thứkwl nhấjmDt. Tông chủ Bách Hồi tông cảTkbm thấEy có chút không ổn, vội vàng vn chuyểmFn nguyên lc ngăn cảtbn, trên ngườFi tỏa ra hào quang. HắTQn rống lên với đWFám đYR t xung quanh:

- Cùng nhau xông lên!

Nhưng va dứSTRt lờDPi thì một kiếm của Sở Nam đmXã phá vỡ phòng ng của hắtn, nghin nát vũ khí, chém vào bờacP vai của hắkXdn. Còn đkwlám đV t Bách Hồi tông ngay cảRd một bước cũng không dám tiến tới.

Tông chủ Bách Hồi tông ôm cánh tay đdang ròng ròng máu, sợ hãi không thôi. Hơn trăm tên điTa t không ai dám tiến lên, đPsku chỉEWg run sợ nhìn Sở Nam.

- Ta đmFã bảdmOo các ngươi là đtfồ bỏ đPYi mà các ngươi còn không tin. Trước mt Thiên NhấwFt tông, các ngươi không phảFi đSEPồ bỏ đYRi thì là thứDP gì?!! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Sở Nam lạSEPnh giọng nói. TấrEt cảF đCYt t Bách Hồi tông đlVu hít một ngụm khí lạFnh, Thiên NhấbKut tông trong mắKKt bọn hắOAn là một con quái vt khổng lồ!

Tông chủ Bách Hồi tông nhớ lạstmi một kiếm kia đjmDúng là kiếm pháp Thiên Nhấuut tông, yếu ớt nói:

- Không biết tin bối…

- Đng nhiu lờmvi. Nếu không giao chớ trách ta đYRiTai khai sát giới!

Nghe vy, tông chủ Bách Hồi tông sao còn dám có ý gì. Uy danh Thiên NhấYRt tông có ai không sợ? TiểVtu tông phái như bọn hắvn trong mắSEPt Thiên NhấbKut tông chỉTkb là dạWSjng tôm tép mà thôi. HắTQn vội vàng giao nộp tấKKt cảQ tài sảYRn.

Sở Nam sau khi nhn lấwFy, thân thểF vọt lên, rờDPi khỏi đwFây. NgườDPi của Bách Hồi tông còn chưa kịgEp lấiTay lạPYi tinh thầQn thì đVtột nhiên ầOAm một tiếng, tông chủ vội vã mang đmvám đOA t chạYRy ra ngoài, chỉCYt thấYRy ba chứVt “Bách Hồi tông” đQã bịDP chém nát.

Tông chủ Bách Hồi tông nghiến răng, siết cht tay, phun ra một ngụm máu tươi, gin dữiTa gào lên:

- Thiên NhấmXt tông tht quá đacPáng!

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl