Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Võ NghịbQBch Càn Khôn

Chương 500: Đá mài đUao (Thượng,hạw)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầBarm: tunghoanh.com

DịrJEch: Nhóm dịpSkch black

Đip Y Tiên T lp tứlQuc đbVdItp không bay lên, nhanh chóng đJduổi theo sau Sở Nam.

Lúc đZuuUu nàng còn theo kịsJsp, nhưng sau sáu canh giờj phi hành, nàng đJdã có chút cố hết sứpSkc. Tuy rằbVdng Võ Vương có thểdGH câu thông nguyên lc trong thin đdGHzZa, nhưng dù sao nàng mới chỉqQ là Võ Vương sơ cấQwp, năng lc còn không quá mạrJEnh mẽ. Sau đQwó Đip Y Tiên T t trên không hạF xuống, bắlQut đUGUu truy kích dưới mt đHZbQBt. Đip Y Tiên T mt đrBwã muốn lảpSk đqQi nhưng Sở Nam lúc này vn tinh thầaWwn phấqQn chấuUn, tốc đjCộ không nhữdGHng không giảpSkm mà ngược lạrBwi còn tăng lên.

Đip Y Tiên T vô cùng gin dữaWw, nàng quyết đNrNjnh liu mạnWng.

- Muốn bỏ rơi ta, ta nhấNjt quyết không đBPjC ngươi thc hin đQwược!

Sau đzZó nàng lấjCy t trong nhn trữbQB vt ra một cái bình ngọc, nhanh chóng nuốt đQJUan dược trong đwó. Lp tứDjNc có một cỗ nguyên lc khổng lồ lan truyn khắVZIp cơ thểKDl, Đip Y Tiên T tiếp tục bay lên không. Đến lúc này, nàng mới phát hin một vấUn đNj: Sở Nam không biết bay!

- Hóa ra tu vịEG tht của hắzZn còn chưa đWqNwt tới Võ Vương!

Đip Y Tiên T càng thêm khng đbVdjnh, sau đlQuó cảdm thán:

- Chưa tới Võ Vương nhưng thc lc còn kinh khủng hơn cảBar một tên Võ Vương cao cấWp, đGUúng là một tên quái thai mà!

Phát hin ra vấGUn đrJE này, nàng càng thêm quyết tâm đBPi theo sau hắUFn. NhữPng đzZan dược tích trữpSk bấuUy lâu nay bấaWwt lun quý giá đBarến mứQJUc nào đpSku hóa thành nguyên lc!

CứnW như vy, hai ngườaWwi một chạJRy một đJduổi tới tn BắVZIc T quốc. Sở Nam muốn hỏi thăm tin tứnWc vì vy giảHZm tốc đWộ, tiến vào một trấUn nhỏ. Nhưng hắKDln chưa hỏi thăm thì đNrã nghe thấUy mọi ngườJdi đWang bàn tán xôn xao tin tứNrc Lăng gia làm phảZun, Thầwn Khí Phái bịAzZ dit môn!

Nghe đDjNược tin tứrBwc này, Sở Nam chết đdGHiếng ngườWqNi:

- ThầNjn Khí Phái bịIt dit? Lăng gia làm phảDjNn?

Ánh mắBart hắUFn sắdGHc bén như đItao, la gin, sát khí trên ngườqQi không khống chế đWqNược bắsJst đUQJUu lan tỏa ra xung quanh. Hắdn quay đjCwu, đNji tới chỗ ngườwi va nói, lp tứkWrc ngườdGHi đQJUó rét run. ThấEGy Sở Nam đwang đVZIi tới, hắHZn vội vã cầJKbu xin tha thứsJs, Sở Nam lạjCnh giọng nói:

- Điu ngươi va nói là tht hay giảU?

- BẩNrm tin bối, lờHZi tiểZuu nhân va nói toàn bộ đJdu là s tht, không dám có một câu bịAzZa đZut. Tin tứnWc này hin giờAzZ đjCã lan truyn khắKDlp BắDjNc T quốc.

- Là ai gây ra?

- Tin bối, đBariu đDjNó cũng không phảGGpi hạwUng ngườrBwi như tiểVZIu nhân có thểlQu biết đUược. Nhưng tiểrJEu nhân nghe nói là do ThầZWn Khí phái không tuân theo, Thiên NhấVZIt tông bèn diết gà dọa khỉlQu, nhưng cũng có ngườpSki bảbVdo là không phảWqNi Thiên NhấUFt tông mà là do một thế lc thầpSkn bí nào đwUó gây ra.

- Lăng gia hin đwUang ở nơi đJdâu?

- Lăng gia đwã trở thành thế gia thứzZ năm tạbVdi BắDjNc T quốc, hin đWqNang ở Đông Nhạwc thành.

- Ngươi còn biết thêm gì nữPa hay không?

- ThầNjn Khí phái hin đpSkang bịww một đdGHám ngườZui không rõ lai lịqQch chiếm đWqNóng.

- Còn gì nữda?

- Còn có...

NgườUi này cảGUm thấCy sát khí cảpSkm nhn, không dám không nói. HắbVdn biết nếu mình không có câu trảQJU lờPi khiến ngườUi trước mt thỏa mãn thì nhấAzZt đdGHwnh sẽ mấGUt mạSbAng. Suy nghĩsJs hồi lâu đSbAột nhiên hắKDln nhớ ra, vội vàng nói:

- Còn nữNja, Thiên NhấKDlt tông đwwang truy bắKDlt nhữEGng ngườPi bịSbA thương tạjCi BắnWc T quốc. BấAzZt lun là tu vịC cao thấrBwp, là nam hay nữbQB đAzZu bịwU bắWt lạzZi.

- BắQJUt ngườpSki bịBar thương?

Sở Nam kinh ngạnWc, nhưng cũng lp tứdGHc hiểbQBu rõ. HắDjNc Quân Võ Đế làm vy là nhằFm vào hắZun, bởi vì HắwUc Quân Võ Đế đWã tng thấZuy qua Sở Nam thay đaWwổi dung mạDjNo, khí tứwwc. Nhưng Sở Nam không hiểbQBu tạSbAi sao Thiên NhấJKbt tông khng đwwuUnh hắNjn rơi xuống vc sâu vạaWwn trượng mà không chết. Sở Nam đwwâu biết vì hắJKbn mà HắaWwc Quân Võ Đế cùng Tân NhấPt Chân đwã đwến quỳ lạjCy Huyn Vô Kỳ, nói ra tấjCt cảjC mọi chuyn.

Sở Nam sữUFng sờU, không khí náo nhit trong phòng lp tứWc trở thành lạCnh thấJdu xương, sát khí lượn lờWqN.

NgườrBwi đwi đWườrJEng không khỏi run lên tng hồi. Cho dù là ĐuUi Võ Sư, thm chí là Võ Tướng ở dưới hàn băng sát khí bao phủ cũng không ngng run rẩEGy. TấJdt cảjC không ai dám có chút lộn xộn, sợ chỉkWr cầpSkn khẽ đbQBộng thì sát khí sẽ xâm nhp vào trong cơ thểQw.

Sau một lát, sắkWrc mt tấBPt cảjC mọi ngườEGi đPu trắpSkng bch, thân thểU sắpSkp không chịWqNu đZWng. Đúng lúc này, Sở Nam quay ngườWqNi đDjNi v phía Đông NhạZuc thành. Chân của Sở Nam hạJR xuống, hoa cỏ, núi đHZá, mt đWGUt đSbAu bịnW hóa thành băng, mà một bước tiếp theo, cỏ cây, núi đjCá đSbAu bịU đBPốt thành tro bụi.

Một bước băng, một bước hỏa, hoàn toàn trái ngược nhau!

Cư dân trong thịrJE trấFn nhỏ bịUF một phen hoảHZng hồn. Có một số ngườNji yếu ớt không chịsJsu đzZng nổi băng hỏa lưỡng trọng thiên còn lp tứdc ngã xuống đbVdZWt, hôn mê bấwUt tỉDjNnh.

Còn Sở nam càng đIti càng nhanh, cuối cùng mọi ngườBPi chi thấCy một đwbVdo tàn ảrJEnh đzZiên cuồng lao đEGi.

Sau khi Sở Nam đBari không lâu thì Đip Y Tiên T tới. Nàng thấQJUy cư dân trong trấNrn vn đBPang chấDjNn đJRộng, vội vã hạaWw xuống hỏi xem va rồi đNjã xảUy ra chuyn gì. NhữbVdng ngườDjNi kia đuUang hoảwng sợ không thôi thì lạlQui chứbVdng kiến một cườPng giảHZ, trong lòng càng thêm sợ hãi, kểQw cn kẽ tấdGHt cảAzZ mọi chuyn va xảrBwy ra cho nàng.

Đip Y Tiên T cũng không lp tứWqNc đJRuổi theo mà lạBPi nhắDjNm mắuUt cảQwm nhn thế giới băng và hỏa kia. Sau một chút, nàng khôi khỏi nhíu mày, nàng cảwUm nhn đGGpược “băng” có chút kỳ dịSbA, có vài phầwn không giống với băng chân chính. Trong “băng” có một cỗ khí tứUc dữwU dội, đUiên cuồng của hỏa.

Trong lòng Đip Y Tiên T lạJdi xuấBart hin thêm một đwiu nghi vấwwn. Nàng hiểsJsu muốn biết đUáp án thì chỉbQB có thểP đFi theo hắaWwn, vì vy nàng lp tứAzZc ng không mà bay đJRi.

Trong mắzZt ngườDjNi khác đQJUó là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng trong mắuUt Sở Nam chỉF có một, đwó chính là hỏa, là la gin ngút trờUFi. ThầDjNn Khí Phái là nơi hắSbAn trưởng thành! Nếu không có sư phụ LữbQB Dương Minh, tạpSki Hùng La thành e rằjng hắkWrn đwwã bịJd của ngườWqNi của HứQwa gia giết chết. Còn có cảNr T Mộng Nhân, đNriu Sở Nam lo lắZung nhấjCt chính là nàng. HắCn không biết giờrBw phút này T Mộng Nhân đFang ở đrJEâu, trong hoàn cảwUnh nào, có thểj bịQJU thế lc thầGUn bí kia đNruổi giết hay không…

- Lăng gia! Ta muốn huyết tẩJKby Lăng gia!

- Mộng nhi, ta sẽ tìm đNjược nàng! NhấlQut đbQBEGnh ta sẽ tìm đZuược nàng!

Sở Nam cảbQBm thấJRy hin giờBP mình đuUang rấbQBt rồi loạjCn, vội vã ổn đdGHAzZnh lạNji tâm tình. Hắwn cảbQBm thấQJUy có chút không đwúng, hắrJEn không tin ThầZun Khí Phái thc s bịpSk dit môn. ThầUFn Khí Phái có T Võ Hoàng và Hàn Võ Hoàng trấNjn giữP, lạNji có thêm hơn vạqQn đKDl t, một thế lc lớn như vy sao có thểkWr d dàng bịww tiêu dit đwến vy.

Chng lẽ là Thiên nhấUt tông sao?

- Cho dù không phảlQui nhưng bọn chúng cũng không thểnW thoát khỏi có liên quan!

Sở Nam nghĩU tới đUFây, trong lòng lạGUi nghĩGU tới lầaWwn giao phong thế lc thầHZn bí kia. Nhưng đkWró cũng chỉNj là ý nghĩaWw thoáng qua mà thôi, đWiu hắUn đWqNang suy nghĩqQ hin giờjC chính là hành đJRộng của Thiên NhấQwt tông lúc này.

Sở Nam đJdem sinh mnh lc lưu chuyểdn khắBarp cơ thểAzZ, sau đJKbó lạsJsi vn chuyểdn võ quyết NghịnWch Càn Khôn đUrJE giúp mình tỉkWrnh táo lạnWi. GiờP phút này, hắpSkn cầEGn phảuUi bình tĩWnh, bình tĩAzZnh suy nghĩkWr xem tiếp theo nên làm như thế nào.

- Thiên NhấNjt tông nhấGUt đnWEGnh đrBwang truy tìm ta. Nếu ta tiếp tục ẩdGHn trốn thì bọn hắbQBn sẽ chỉuU tốn công vô ích mà thôi! Thế nhưng ta không thểJR làm vy, ta cầWqNn phảQJUi khôi phục danh tiếng cho sư phụ. Thiên Nhấwwt tông nhấZWt đjCWqNnh phảUi bịw tiêu dit! Ta cầaWwn tiếp tục làm gây ra nhữCng chấNjn đwộng, bằHZng không với thủ đnWoạzZn của Thiên NhấPt tông, chỉGGp trong thờlQui gian ngắrBwn bọn hắWqNn cũng có thểkWr tiêu tr mọi ảGUnh hưởng. Như vy, mọi công sứJRc lúc trước coi như đPổ xuống sông xuống biểZWn cảDjN rồi!


- Muốn khôi phục danh d cho sư phụ, đQJUương nhiên phảzZi dùng chính tên của sư phụ. Như vy, chng nhữaWwng có thểZW tạbVdo dng lên một thế lc chống đwwối Thiên NhấnWt tông mà không chng còn có thểNj dụ đpSkược Thanh Phượng xuấUt hin…

Sở Nam có chút chầJdn ch. Nếu làm như vy, hắwn sẽ bạWqNi lộ tung tích, sẽ phảUi trc din đkWrối mt với Thiên Nhấjt tông.

Nhưng trên mt hắUFn hin lên vẻ kiên đGGpJKbnh:

- Cho dù bạji lộ thì sao? Thiên NhấVZIt tông chỉJKbđNrá mài đjao, đHZqQ ta càng trở thêm sắJKbc bén mà thôi! truyn cp nht nhanh nhấUt tạwwi tung hoanh chấUm com

Hai mắJRt Sở Nam bng sáng:

- Nếu như ta s dụng tên sư phụ đdGHHZ làm vic, đJdương nhiên cũng có thểpSk lấpSky danh nghĩUa Thiên NhấDjNt tông đBarrJE làm vic, đrBwJKb mọi ngườZui càng thêm oán hn Thiên NhấrJEt tông. Tuy làm như vy có phầNrn thiếu quang minh chính đaWwnWi, nhưng so với đpSkám hèn hạbQB Thiên NhấQwt tông, so với Huyn Vô Kỳ thì có thấQJUm vào đnWâu! Hơn nữzZa, làm vy có thểP thu hoạWch đsJsược rấWqNt nhiu tài nguyên tu luyn.

Sở Nam tuy suy nghĩaWw nhưng tốc đqQộ của hắjn không chm đlQui, ngược lạWqNi còn nhanh hơn vài phầSbAn. Khi Sở Nam tỉAzZnh táo trở lạuUi, băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không tiếp tục xuấKDlt hin. Đip Y Tiên T đZWang da vào nó đEGSbA bám theo cũng bịKDl mấQwt dấUu vết, không biết nên đGGpi hướng nào. Cuối cùng nàng nhớ tới tin tứpSkc va thăm dò đAzZược trong trấNrn nhỏ, ánh mắqQt đNjUo qua xung quanh, thầGGpm nói:

- Trước hết ta đUFi Đông NhạdGHc Lăng gia chờNr. Có quan h với Sở gia, khi nghe tin ThầrBwn Khí Phái dit vong lạGGpi tứrJEc gin tới vy, rốt cục ngươi là ai? Phụ thân, ngài đqQang ở đEGâu?!!

Đip Y Tiên T mc k tấUFt cảHZ, lp tứsJsc đUFi v phía Đông Nhạwc.

Lúc này Sở Nam đQwã hoàn toàn quên mấGUt s Đip Y Tiên T, hắuUn đQJUang suy nghĩkWr:

- Nếu mượn danh Thiên NhấkWrt tông đVZInW làm vic, vy tr đrJEến thờdi đUFiểZWm vạAzZn bấwt đHZzZc dĩJKb thì tuyt đwUối không thểwU lộ ra vũ k của bảrJEn thân. Nếu không, Thiên NhấUt tông sẽ biết ta là ai. Vic ta cầwn làm nhấzZt hin giờlQu là học tp vũ k của Thiên NhấjCt tông. Đồng thờGGpi vũ k của s phụ cũng cầUn chia ra, hình thành hai h thống đDjNộc lp. ChỉW đKDláng tiếc lúc trước sư phụ không đCqQ lạWi vũ k của Càn Khôn tông…

Suy nghĩZu hồi lâu, Sở Nam quyết đGUItnh khi mạSbAo danh Thiên NhấnWt tông sẽ s dụng kim nguyên lc, khi đSbAóng giảBar sư phụ thì sẽ s dụng hỏa nguyên lc. Sau đWqNó , hắVZIn lấIty ra nhn trữaWw vt của Tôn lão tam cùng Liu Khiếu Phong thu đSbAược khi còn ở Thiên NhấSbAt tông, trong đlQuó có vũ k của Thiên NhấUFt tông. Trong nhn trữlQu vt của Tôn lão tam chỉkWr có một quyểzZn vũ k trụ cột của đDjN t ngoạUi môn: Bách Phách Tam Thp Lục ThứZWc. Đương nhiên, cho dù là vũ k trụ cột thì đjó cũng là huyn giai trung phẩuUm. Liu Khiếu Phong là đVZI t nội môn, đdGHương nhiên vũ k sẽ tốt hơn. Đó là một môn vũ k ĐjCa giai hạnW phẩPm: LạPc Nht ĐoạGUn Nguyt TrảwUm!

V phầZun Cu Cung Vô Lượng của Đoạwn Vũ, Sở Nam tạUm thờCi không có thờWqNi gian đaWwi nghiên cứrJEu.

Va chạBPy như đNjiên, hắnWn va xem xét vũ k của Thiên NhấUFt tông. Với lịsJsch duyt, kinh nghim và kiến thứuUc của Sở Nam hin giờWqN, lạBari thêm s kiên nghịNr, cố chấWqNp, tu luyn Bách Phách Tam Thp Lục ThứaWwc không phảSbAi là chuyn quá khó khăn.

ChỉsJs ba ngày sau, hắItn đGUã tu luyn thành công hai mươi tám thứaWwc, chỉEG còn tám thứwwc chưa luyn thành. Tốc đQJUộ như vy cho dù đGGpt ở Thiên NhấzZt tông cũng coi như là siêu nhanh rồi.

Cũng chính lúc này Sở Nam đqQi tới môn phái đQwBPu tiên: Bách Hồi tông.

Sở Nam tung ngườwi một cái lin xuấJRt hin trước đUAzZi môn Bách Hồi tông. Đ t trông ca của Bách Hồi tông chỉHZ là một tên Võ SĩNr cao cấwp, t đHZó có thểUF thấaWwy đGUược s nhỏ yếu của môn phái. Mà cảNjnh giới của Sở Nam cũng không quá cao, hắuUn s dụng ThầQwn Hành Bách Biến đHZem khí tứItc dng ở Võ Quân trung giai,c òn khuôn mt thì vô cùng tầaWwm thườJRng.

Tên đuU t trông ca bịJKb uy áp dọa cho hoảrJEng sợ, run rẩwy nói không lên lờJKbi. Sở Nam thảrBwn nhiên nói:

- Đi vào gọi tông chủ các ngươi ra đkWrây!

- Vâng, tin bối!

Hai tên đGU t chân nam đNjá chân chiêu chạJRy vào trong, Sở Nam cũng không đAzZi theo, chỉU đNrFng nguyên tạBPi chỗ chờj đEGợi.

ChỉQJU sau chốc lát, tông chủ Bách Hồi tông dn theo hơn trăm tên đrJE t trong môn phái xuấqQt hin trước mt Sở nam. Tông chủ Bách Hồi tông râu tóc bạnWc trắuUng, mt đJdVZIy nếp nhăn, tu vịQJU chỉUF là Võ Quân trung giai mà thôi. ThấCy Sở Nam, hắwn vội vàng cung kinh vái chào, nói:

- Tin bối…

Sở Nam trc tiếp nói:

- Mang tấbVdt cảzZ của cảwi giao ra đQJUây!

SắEGc mt tông chủ Bách Hồi tông lp tứAzZc âm trầQJUm, nói:

- Tin bối, tuy rằUFng tu vịw của ngài cao hơn ta, nhưng Bách Hồi tông ta cũng không phảuUi d bịj bắUt nạQJUt như vy. Một mình ta không đWqNánh lạZui ngài, bấAzZt quá hơn một trăm ngườBPi ở đWqNây quầWn công thì cũng có thểAzZ giam chân ngài!

- Hơn trăm ngườDjNi? Trong mắUt ta chỉU là một đpSkám ăn hạrBwi mà thôi!

- Tin bối tốt nhấrBwt chớ nên mạbVdnh ming như vy. Bách Hồi tông thành lp đZuã gầJRn mườUi năm, ngài có thểZu đHZi xung quanh hỏi thăm Bách Hồi tông chúng ta…

Càng nói hắwUn càn thêm t tin. Sở Nam chỉj h lạKDlnh một tiếng, trc tiếp lấHZy ra một thanh bảFo kiếm, s dụng Bách Phách thứQwc thứww nhấzZt. Tông chủ Bách Hồi tông cảWm thấKDly có chút không ổn, vội vàng vn chuyểaWwn nguyên lc ngăn cảnWn, trên ngườUi tỏa ra hào quang. HắNjn rống lên với đUFám đdGH t xung quanh:

- Cùng nhau xông lên!

Nhưng va dứQJUt lờJdi thì một kiếm của Sở Nam đSbAã phá vỡ phòng ng của hắAzZn, nghin nát vũ khí, chém vào bờd vai của hắFn. Còn đQJUám đDjN t Bách Hồi tông ngay cảF một bước cũng không dám tiến tới.

Tông chủ Bách Hồi tông ôm cánh tay đwang ròng ròng máu, sợ hãi không thôi. Hơn trăm tên đww t không ai dám tiến lên, đKDlu chỉZu run sợ nhìn Sở Nam.

- Ta đnWã bảdGHo các ngươi là đjCồ bỏ đbQBi mà các ngươi còn không tin. Trước mt Thiên NhấAzZt tông, các ngươi không phảJKbi đWồ bỏ đEGi thì là thứwU gì?!!

Sở Nam lạzZnh giọng nói. TấuUt cảqQ đww t Bách Hồi tông đjCu hít một ngụm khí lạpSknh, Thiên NhấpSkt tông trong mắBPt bọn hắUn là một con quái vt khổng lồ!

Tông chủ Bách Hồi tông nhớ lạSbAi một kiếm kia đkWrúng là kiếm pháp Thiên NhấqQt tông, yếu ớt nói:

- Không biết tin bối…

- Đng nhiu lờFi. Nếu không giao chớ trách ta đGGppSki khai sát giới!

Nghe vy, tông chủ Bách Hồi tông sao còn dám có ý gì. Uy danh Thiên Nhấjt tông có ai không sợ? TiểZWu tông phái như bọn hắQJUn trong mắkWrt Thiên NhấrJEt tông chỉzZ là dạNjng tôm tép mà thôi. HắZWn vội vàng giao nộp tấJRt cảrBw tài sảkWrn.

Sở Nam sau khi nhn lấQwy, thân thểkWr vọt lên, rờdGHi khỏi đWây. NgườdGHi của Bách Hồi tông còn chưa kịAzZp lấrJEy lạbQBi tinh thầkWrn thì đJdột nhiên ầQJUm một tiếng, tông chủ vội vã mang đUám đNj t chạGUy ra ngoài, chỉZW thấjCy ba chứEG “Bách Hồi tông” đPã bịJKb chém nát.

Tông chủ Bách Hồi tông nghiến răng, siết cht tay, phun ra một ngụm máu tươi, gin dữqQ gào lên:

- Thiên NhấsJst tông tht quá đdGHáng!

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

banner