Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Võ NghịwVych Càn Khôn

Chương 500: Đá mài đAao (Thượng,hạEbu)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầPTam: tunghoanh.com

DịUgUch: Nhóm dịDUch black

Đip Y Tiên T lp tứZhc đArSp không bay lên, nhanh chóng đIIuổi theo sau Sở Nam.

Lúc đSzbu nàng còn theo kịbLp, nhưng sau sáu canh giờQA phi hành, nàng đUã có chút cố hết sứPLc. Tuy rằqIzng Võ Vương có thểrSV câu thông nguyên lc trong thin đDorza, nhưng dù sao nàng mới chỉEbu là Võ Vương sơ cấrAvp, năng lc còn không quá mạUlnh mẽ. Sau đgQkó Đip Y Tiên T t trên không hạU xuống, bắbLt đIDPLu truy kích dưới mt đlqIzt. Đip Y Tiên T mt đQAã muốn lảhO đPTai nhưng Sở Nam lúc này vn tinh thầTrEn phấAn chấDUn, tốc đSgộ không nhữVIng không giảrAvm mà ngược lạkori còn tăng lên.

Đip Y Tiên T vô cùng gin dữZh, nàng quyết đVIQAnh liu mạuQng.

- Muốn bỏ rơi ta, ta nhấNit quyết không đAlpaDI ngươi thc hin đwVyược!

Sau đkoró nàng lấUgUy t trong nhn trữID vt ra một cái bình ngọc, nhanh chóng nuốt đzban dược trong đyhZó. Lp tứsCQc có một cỗ nguyên lc khổng lồ lan truyn khắEbup cơ thểS, Đip Y Tiên T tiếp tục bay lên không. Đến lúc này, nàng mới phát hin một vấVIn đgPw: Sở Nam không biết bay!

- Hóa ra tu vịsCQ tht của hắuQn còn chưa đQAQAt tới Võ Vương!

Đip Y Tiên T càng thêm khng đDbBnh, sau đgQkó cảUm thán:

- Chưa tới Võ Vương nhưng thc lc còn kinh khủng hơn cảU một tên Võ Vương cao cấrp, đCrúng là một tên quái thai mà!

Phát hin ra vấrn đS này, nàng càng thêm quyết tâm đNii theo sau hắrAvn. NhữIIng đqIzan dược tích trữD bấNiy lâu nay bấDt lun quý giá đhOến mứrAvc nào đPTau hóa thành nguyên lc!

CứNi như vy, hai ngườkori một chạVIy một đvcbuổi tới tn BắUc T quốc. Sở Nam muốn hỏi thăm tin tứUlc vì vy giảgPwm tốc đAộ, tiến vào một trấPLn nhỏ. Nhưng hắAlpn chưa hỏi thăm thì đGã nghe thấNiy mọi ngườNii đVPNang bàn tán xôn xao tin tứSgc Lăng gia làm phảbBn, ThầgPwn Khí Phái bịNi dit môn!

Nghe đPTaược tin tứaDIc này, Sở Nam chết đrSViếng ngườwVyi:

- Thầbn Khí Phái bịzG dit? Lăng gia làm phảkorn?

Ánh mắzGt hắIIn sắLc bén như đPLao, la gin, sát khí trên ngườSgi không khống chế đvcbược bắSgt đbDUu lan tỏa ra xung quanh. Hắkorn quay đyhZPTau, đqIzi tới chỗ ngườDi va nói, lp tứrc ngườbi đQsqó rét run. ThấIIy Sở Nam đVIang đaDIi tới, hắln vội vã cầwVyu xin tha thứrSV, Sở Nam lạNinh giọng nói:

- Điu ngươi va nói là tht hay giảorz?

- BẩQsqm tin bối, lờzGi tiểLu nhân va nói toàn bộ đrSu là s tht, không dám có một câu bịqIza đVIt. Tin tứqIzc này hin giờs đgQkã lan truyn khắrSp BắyhZc T quốc.

- Là ai gây ra?

- Tin bối, đppgiu đgQkó cũng không phảhOi hạrng ngườgPwi như tiểsCQu nhân có thểEbu biết đPLược. Nhưng tiểwVyu nhân nghe nói là do ThầaDIn Khí phái không tuân theo, Thiên NhấDUt tông bèn diết gà dọa khỉTrE, nhưng cũng có ngườZhi bảlo là không phảrSVi Thiên NhấNit tông mà là do một thế lc thầgPwn bí nào đrSó gây ra.

- Lăng gia hin đLang ở nơi đrAvâu?

- Lăng gia đSgã trở thành thế gia thứbB năm tạkori BắpUc T quốc, hin đEbuang ở Đông Nhạsc thành.

- Ngươi còn biết thêm gì nữaDIa hay không?

- ThầQsqn Khí phái hin đppgang bịrAv một đDám ngườLi không rõ lai lịuQch chiếm đEbuóng.

- Còn gì nữrSa?

- Còn có...

NgườTrEi này cảqIzm thấVPNy sát khí cảbLm nhn, không dám không nói. HắAn biết nếu mình không có câu trảPL lờIDi khiến ngườAi trước mt thỏa mãn thì nhấPLt đQsqbBnh sẽ mấlt mạrSVng. Suy nghĩppg hồi lâu đIDột nhiên hắTrEn nhớ ra, vội vàng nói:

- Còn nữAa, Thiên NhấVIt tông đcsang truy bắNit nhữorzng ngườvcbi bịPL thương tạzbi BắDc T quốc. BấNit lun là tu vịAlp cao thấNip, là nam hay nữgPw đSu bịUl bắZht lạzbi.

- BắUlt ngườTrEi bịU thương?

Sở Nam kinh ngạrSc, nhưng cũng lp tứkorc hiểsCQu rõ. HắwVyc Quân Võ Đế làm vy là nhằAm vào hắhOn, bởi vì HắAlpc Quân Võ Đế đPTaã tng thấgQky qua Sở Nam thay đzGổi dung mạDUo, khí tứrAvc. Nhưng Sở Nam không hiểUgUu tạrAvi sao Thiên NhấVIt tông khng đsCQZhnh hắSn rơi xuống vc sâu vạaDIn trượng mà không chết. Sở Nam đwVyâu biết vì hắrAvn mà HắAlpc Quân Võ Đế cùng Tân Nhấbt Chân đrã đLến quỳ lạIIy Huyn Vô Kỳ, nói ra tấEbut cảCr mọi chuyn.

Sở Nam sữGng sờEbu, không khí náo nhit trong phòng lp tứhOc trở thành lạrAvnh thấgPwu xương, sát khí lượn lờII.

NgườrSi đaDIi đwVyườrAvng không khỏi run lên tng hồi. Cho dù là Đvcbi Võ Sư, thm chí là Võ Tướng ở dưới hàn băng sát khí bao phủ cũng không ngng run rẩby. Tấorzt cảb không ai dám có chút lộn xộn, sợ chỉUgU cầVPNn khẽ đvcbộng thì sát khí sẽ xâm nhp vào trong cơ thểyhZ.

Sau một lát, sắorzc mt tấgQkt cảL mọi ngườDUi đorzu trắAlpng bch, thân thểPTa sắQAp không chịPLu đuQng. Đúng lúc này, Sở Nam quay ngườIDi đLi v phía Đông NhạQsqc thành. Chân của Sở Nam hạaDI xuống, hoa cỏ, núi đIDá, mt đQArSt đrAvu bịwVy hóa thành băng, mà một bước tiếp theo, cỏ cây, núi đrá đgQku bịr đgPwốt thành tro bụi.

Một bước băng, một bước hỏa, hoàn toàn trái ngược nhau!

Cư dân trong thịwVy trấzbn nhỏ bịwVy một phen hoảlng hồn. Có một số ngườQAi yếu ớt không chịZhu đaDIng nổi băng hỏa lưỡng trọng thiên còn lp tứVPNc ngã xuống đbBSgt, hôn mê bấDUt tỉrAvnh.

Còn Sở nam càng đNii càng nhanh, cuối cùng mọi ngườvcbi chi thấyhZy một đvcbQAo tàn ảvcbnh đNiiên cuồng lao đorzi.

Sau khi Sở Nam đrAvi không lâu thì Đip Y Tiên T tới. Nàng thấgPwy cư dân trong trấUn vn đaDIang chấZhn đAộng, vội vã hạA xuống hỏi xem va rồi đAã xảTrEy ra chuyn gì. NhữLng ngườCri kia đrSVang hoảDUng sợ không thôi thì lạbi chứpUng kiến một cườrng giảaDI, trong lòng càng thêm sợ hãi, kểb cn kẽ tấbLt cảII mọi chuyn va xảrAvy ra cho nàng.

Đip Y Tiên T cũng không lp tứbc đIDuổi theo mà lạEbui nhắDm mắGt cảvcbm nhn thế giới băng và hỏa kia. Sau một chút, nàng khôi khỏi nhíu mày, nàng cảSgm nhn đQAược “băng” có chút kỳ dịs, có vài phầNin không giống với băng chân chính. Trong “băng” có một cỗ khí tứcsc dữD dội, đppgiên cuồng của hỏa.

Trong lòng Đip Y Tiên T lạUli xuấhOt hin thêm một đEbuiu nghi vấrSVn. Nàng hiểsCQu muốn biết đNiáp án thì chỉU có thểUl đPLi theo hắZhn, vì vy nàng lp tứEbuc ng không mà bay đTrEi.

Trong mắNit ngườUi khác đIDó là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng trong mắgQkt Sở Nam chỉvcb có một, đwVyó chính là hỏa, là la gin ngút trờZhi. Thầppgn Khí Phái là nơi hắDUn trưởng thành! Nếu không có sư phụ Lữr Dương Minh, tạAlpi Hùng La thành e rằrSng hắNin đSã bịEbu của ngườaDIi của HứSa gia giết chết. Còn có cảUl T Mộng Nhân, đDiu Sở Nam lo lắaDIng nhấQsqt chính là nàng. Hắbn không biết giờSg phút này T Mộng Nhân đUgUang ở đNiâu, trong hoàn cảsnh nào, có thểaDI bịrSV thế lc thầpUn bí kia đPLuổi giết hay không…

- Lăng gia! Ta muốn huyết tẩIDy Lăng gia!

- Mộng nhi, ta sẽ tìm đaDIược nàng! NhấVIt đVPNGnh ta sẽ tìm đsCQược nàng!

Sở Nam cảQsqm thấVPNy hin giờAlp mình đIDang rấNit rồi loạVPNn, vội vã ổn đUlgPwnh lạbLi tâm tình. HắAn cảbBm thấrSy có chút không đSúng, hắVPNn không tin ThầIDn Khí Phái thc s bịEbu dit môn. ThầIIn Khí Phái có T Võ Hoàng và Hàn Võ Hoàng trấEbun giữVPN, lạgQki có thêm hơn vạbLn đQsq t, một thế lc lớn như vy sao có thểkor d dàng bịQA tiêu dit đDUến vy.

Chng lẽ là Thiên nhấaDIt tông sao?

- Cho dù không phảQsqi nhưng bọn chúng cũng không thểuQ thoát khỏi có liên quan!

Sở Nam nghĩAlp tới đrSVây, trong lòng lạUli nghĩSg tới lầAlpn giao phong thế lc thầQAn bí kia. Nhưng đDUó cũng chỉVI là ý nghĩwVy thoáng qua mà thôi, đhOiu hắPTan đIDang suy nghĩG hin giờzb chính là hành đCrộng của Thiên Nhấzbt tông lúc này.

Sở Nam đUlem sinh mnh lc lưu chuyểTrEn khắaDIp cơ thểD, sau đbLó lạli vn chuyểaDIn võ quyết NghịDch Càn Khôn đkorEbu giúp mình tỉrSnh táo lạDi. GiờQsq phút này, hắwVyn cầbn phảUgUi bình tĩSgnh, bình tĩVPNnh suy nghĩNi xem tiếp theo nên làm như thế nào.

- Thiên NhấrSVt tông nhấDt đDQAnh đuQang truy tìm ta. Nếu ta tiếp tục ẩkorn trốn thì bọn hắzGn sẽ chỉvcb tốn công vô ích mà thôi! Thế nhưng ta không thểNi làm vy, ta cầUln phảNii khôi phục danh tiếng cho sư phụ. Thiên NhấUgUt tông nhấPLt đNiDUnh phảAi bịhO tiêu dit! Ta cầUgUn tiếp tục làm gây ra nhữSng chấorzn đcsộng, bằgQkng không với thủ đGoạQsqn của Thiên NhấpUt tông, chỉQA trong thờVIi gian ngắcsn bọn hắIDn cũng có thểb tiêu tr mọi ảbLnh hưởng. Như vy, mọi công sứZhc lúc trước coi như đGổ xuống sông xuống biểUgUn cảL rồi!


- Muốn khôi phục danh d cho sư phụ, đhOương nhiên phảDi dùng chính tên của sư phụ. Như vy, chng nhữPTang có thểCr tạVIo dng lên một thế lc chống đVPNối Thiên NhấzGt tông mà không chng còn có thểzb dụ đyhZược Thanh Phượng xuấwVyt hin…

Sở Nam có chút chầSn ch. Nếu làm như vy, hắaDIn sẽ bạUi lộ tung tích, sẽ phảUi trc din đSối mt với Thiên Nhấppgt tông.

Nhưng trên mt hắppgn hin lên vẻ kiên đwVyQsqnh:

- Cho dù bạGi lộ thì sao? Thiên NhấAt tông chỉAlpđQsqá mài đbao, đSgrAv ta càng trở thêm sắyhZc bén mà thôi!

Hai mắgPwt Sở Nam bng sáng:

- Nếu như ta s dụng tên sư phụ đyhZAlp làm vic, đvcbương nhiên cũng có thểorz lấzby danh nghĩwVya Thiên Nhấcst tông đyhZrAv làm vic, đPLr mọi ngườZhi càng thêm oán hn Thiên NhấQAt tông. Tuy làm như vy có phầDUn thiếu quang minh chính đDUorzi, nhưng so với đUám hèn hạG Thiên NhấrSVt tông, so với Huyn Vô Kỳ thì có thấIIm vào đUâu! Hơn nữaDIa, làm vy có thểgPw thu hoạsCQch đrSược rấhOt nhiu tài nguyên tu luyn.

Sở Nam tuy suy nghĩNi nhưng tốc đAlpộ của hắsn không chm đaDIi, ngược lạuQi còn nhanh hơn vài phầLn. Khi Sở Nam tỉUlnh táo trở lạsi, băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không tiếp tục xuấLt hin. Đip Y Tiên T đbLang da vào nó đlwVy bám theo cũng bịs mấbt dấqIzu vết, không biết nên đCri hướng nào. Cuối cùng nàng nhớ tới tin tứzbc va thăm dò đQsqược trong trấbn nhỏ, ánh mắDt đgQkyhZo qua xung quanh, thầsCQm nói:

- Trước hết ta đGi Đông NhạrAvc Lăng gia chờSg. Có quan h với Sở gia, khi nghe tin ThầpUn Khí Phái dit vong lạbLi tứrSVc gin tới vy, rốt cục ngươi là ai? Phụ thân, ngài đqIzang ở đsCQâu?!!

Đip Y Tiên T mc k tấsCQt cảppg, lp tứaDIc đrSVi v phía Đông NhạQsqc.

Lúc này Sở Nam đZhã hoàn toàn quên mấqIzt s Đip Y Tiên T, hắPLn đIDang suy nghĩII:

- Nếu mượn danh Thiên NhấsCQt tông đwVygPw làm vic, vy tr đUgUến thờaDIi đzGiểsm vạsCQn bấIDt đSguQc dĩCr thì tuyt đUối không thểgPw lộ ra vũ k của bảgQkn thân. Nếu không, Thiên NhấpUt tông sẽ biết ta là ai. Vic ta cầgQkn làm nhấNit hin giờr là học tp vũ k của Thiên NhấIIt tông. Đồng thờorzi vũ k của s phụ cũng cầgQkn chia ra, hình thành hai h thống đqIzộc lp. ChỉD đGáng tiếc lúc trước sư phụ không đSgID lạrSVi vũ k của Càn Khôn tông…

Suy nghĩQA hồi lâu, Sở Nam quyết đzbuQnh khi mạNio danh Thiên NhấpUt tông sẽ s dụng kim nguyên lc, khi đyhZóng giảaDI sư phụ thì sẽ s dụng hỏa nguyên lc. Sau đqIzó , hắUgUn lấcsy ra nhn trữVI vt của Tôn lão tam cùng Liu Khiếu Phong thu đsược khi còn ở Thiên NhấIIt tông, trong đLó có vũ k của Thiên NhấsCQt tông. Trong nhn trữzG vt của Tôn lão tam chỉb có một quyểTrEn vũ k trụ cột của đCr t ngoạUgUi môn: Bách Phách Tam Thp Lục ThứrSc. Đương nhiên, cho dù là vũ k trụ cột thì đZhó cũng là huyn giai trung phẩVIm. Liu Khiếu Phong là đCr t nội môn, đSgương nhiên vũ k sẽ tốt hơn. Đó là một môn vũ k Đkora giai hạU phẩQAm: LạEbuc Nht ĐoạbLn Nguyt TrảUlm!

V phầbn Cu Cung Vô Lượng của ĐoạqIzn Vũ, Sở Nam tạrSVm thờcsi không có thờUi gian đri nghiên cứppgu.

Va chạIDy như đzbiên, hắuQn va xem xét vũ k của Thiên NhấDUt tông. Với lịcsch duyt, kinh nghim và kiến thứsc của Sở Nam hin giờgQk, lạUli thêm s kiên nghịsCQ, cố chấyhZp, tu luyn Bách Phách Tam Thp Lục ThứQsqc không phảLi là chuyn quá khó khăn.

ChỉSg ba ngày sau, hắDn đUlã tu luyn thành công hai mươi tám thứQAc, chỉqIz còn tám thứNic chưa luyn thành. Tốc đUlộ như vy cho dù đkort ở Thiên NhấIDt tông cũng coi như là siêu nhanh rồi.

Cũng chính lúc này Sở Nam đbBi tới môn phái đGkoru tiên: Bách Hồi tông.

Sở Nam tung ngườrAvi một cái lin xuấUt hin trước đDUTrEi môn Bách Hồi tông. Đ t trông ca của Bách Hồi tông chỉzG là một tên Võ SĩUgU cao cấQsqp, t đDUó có thểbB thấSgy đyhZược s nhỏ yếu của môn phái. Mà cảuQnh giới của Sở Nam cũng không quá cao, hắln s dụng Thầsn Hành Bách Biến đaDIem khí tứGc dng ở Võ Quân trung giai,c òn khuôn mt thì vô cùng tầCrm thườzbng.

Tên đqIz t trông ca bịl uy áp dọa cho hoảzbng sợ, run rẩqIzy nói không lên lờAlpi. Sở Nam thảVPNn nhiên nói:

- Đi vào gọi tông chủ các ngươi ra đVPNây!

- Vâng, tin bối!

Hai tên đSg t chân nam đpUá chân chiêu chạbLy vào trong, Sở Nam cũng không đyhZi theo, chỉsCQ đorzgPwng nguyên tạbBi chỗ chờzb đhOợi.

ChỉQsq sau chốc lát, tông chủ Bách Hồi tông dn theo hơn trăm tên đrS t trong môn phái xuấQsqt hin trước mt Sở nam. Tông chủ Bách Hồi tông râu tóc bạrAvc trắaDIng, mt đbSgy nếp nhăn, tu vịhO chỉqIz là Võ Quân trung giai mà thôi. ThấyhZy Sở Nam, hắDUn vội vàng cung kinh vái chào, nói:

- Tin bối…

Sở Nam trc tiếp nói:

- Mang tấNit cảppg của cảLi giao ra đuQây!

SắUgUc mt tông chủ Bách Hồi tông lp tứDUc âm trầNim, nói:

- Tin bối, tuy rằgPwng tu vịs của ngài cao hơn ta, nhưng Bách Hồi tông ta cũng không phảUgUi d bịZh bắvcbt nạDUt như vy. Một mình ta không đZhánh lạVIi ngài, bấUt quá hơn một trăm ngườgQki ở đUgUây quầln công thì cũng có thểs giam chân ngài!

- Hơn trăm ngườsi? Trong mắLt ta chỉDU là một đSám ăn hạkori mà thôi!

- Tin bối tốt nhấVIt chớ nên mạAlpnh ming như vy. Bách Hồi tông thành lp đAã gầkorn mườbLi năm, ngài có thểPL đQAi xung quanh hỏi thăm Bách Hồi tông chúng ta…

Càng nói hắhOn càn thêm t tin. Sở Nam chỉPL h lạDnh một tiếng, trc tiếp lấVIy ra một thanh bảSgo kiếm, s dụng Bách Phách thứAc thứID nhấpUt. Tông chủ Bách Hồi tông cảppgm thấzGy có chút không ổn, vội vàng vn chuyểbBn nguyên lc ngăn cảrAvn, trên ngườli tỏa ra hào quang. HắVIn rống lên với đDUám đqIz t xung quanh:

- Cùng nhau xông lên!

Nhưng va dứcst lờPTai thì một kiếm của Sở Nam đIIã phá vỡ phòng ng của hắwVyn, nghin nát vũ khí, chém vào bờb vai của hắpUn. Còn đqIzám đbL t Bách Hồi tông ngay cảCr một bước cũng không dám tiến tới.

Tông chủ Bách Hồi tông ôm cánh tay đZhang ròng ròng máu, sợ hãi không thôi. Hơn trăm tên đzG t không ai dám tiến lên, đLu chỉTrE run sợ nhìn Sở Nam.

- Ta đPTaã bảNio các ngươi là đAồ bỏ đDUi mà các ngươi còn không tin. Trước mt Thiên NhấUgUt tông, các ngươi không phảrSi đorzồ bỏ đsi thì là thứAlp gì?!!

Sở Nam lạEbunh giọng nói. TấVIt cảrSV đwVy t Bách Hồi tông đUgUu hít một ngụm khí lạvcbnh, Thiên Nhấzbt tông trong mắaDIt bọn hắwVyn là một con quái vt khổng lồ!

Tông chủ Bách Hồi tông nhớ lạEbui một kiếm kia đhOúng là kiếm pháp Thiên NhấVIt tông, yếu ớt nói:

- Không biết tin bối…

- Đng nhiu lờzbi. Nếu không giao chớ trách ta đvcbEbui khai sát giới!

Nghe vy, tông chủ Bách Hồi tông sao còn dám có ý gì. Uy danh Thiên NhấSgt tông có ai không sợ? TiểgPwu tông phái như bọn hắyhZn trong mắSt Thiên Nhấbt tông chỉyhZ là dạrSVng tôm tép mà thôi. HắNin vội vàng giao nộp tấbt cảTrE tài sảbLn.

Sở Nam sau khi nhn lấEbuy, thân thểUl vọt lên, rờIIi khỏi đpUây. NgườGi của Bách Hồi tông còn chưa kịsCQp lấzGy lạQAi tinh thầvcbn thì đsột nhiên ầNim một tiếng, tông chủ vội vã mang đcsám đrAv t chạrSy ra ngoài, chỉS thấwVyy ba chứpU “Bách Hồi tông” đsCQã bịDU chém nát.

Tông chủ Bách Hồi tông nghiến răng, siết cht tay, phun ra một ngụm máu tươi, gin dữNi gào lên:

- Thiên NhấhOt tông tht quá đláng!

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật