Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 5 00: Đá mài đao (Thượng,hạ)

Võ Nghịplch Càn Khôn

Chương 500: Đá mài đeTmao (Thượng,hạqBM)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầfm: tunghoanh.com

Dịfch: Nhóm dịbAch black

Đip Y Tiên T lp tứsppc đDTDp không bay lên, nhanh chóng đQXuổi theo sau Sở Nam.

Lúc đplTu nàng còn theo kịBpp, nhưng sau sáu canh giờiPP phi hành, nàng đplã có chút cố hết sứwEc. Tuy rằOHung Võ Vương có thểPu câu thông nguyên lc trong thin đRkRQXa, nhưng dù sao nàng mới chỉD là Võ Vương sơ cấOHup, năng lc còn không quá mạznh mẽ. Sau đuó Đip Y Tiên T t trên không hạrD xuống, bắmot đpluu truy kích dưới mt đPTAt. Đip Y Tiên T mt đHã muốn lảH đui nhưng Sở Nam lúc này vn tinh thầDn phấAqsn chấfn, tốc đrDộ không nhữPung không giảTm mà ngược lạpli còn tăng lên.

Đip Y Tiên T vô cùng gin dữpl, nàng quyết đRkRPTnh liu mạmong.

- Muốn bỏ rơi ta, ta nhấOHut quyết không đufbz ngươi thc hin đBAcược!

Sau đfó nàng lấzy t trong nhn trữH vt ra một cái bình ngọc, nhanh chóng nuốt đplan dược trong đfó. Lp tứmoc có một cỗ nguyên lc khổng lồ lan truyn khắfp cơ thểBAc, Đip Y Tiên T tiếp tục bay lên không. Đến lúc này, nàng mới phát hin một vấqBMn đeTm: Sở Nam không biết bay!

- Hóa ra tu vịAqs tht của hắeTmn còn chưa đEUrjt tới Võ Vương!

Đip Y Tiên T càng thêm khng đrDbAnh, sau đMeOó cảeTmm thán:

- Chưa tới Võ Vương nhưng thc lc còn kinh khủng hơn cảE một tên Võ Vương cao cấsppp, đPuúng là một tên quái thai mà!

Phát hin ra vấMeOn đzIi này, nàng càng thêm quyết tâm đeTmi theo sau hắwEn. NhữbAng đQXan dược tích trữqBM bấrDy lâu nay bấplt lun quý giá đEến mứkzKc nào đsppu hóa thành nguyên lc!

Cứf như vy, hai ngườTDi một chạuwy một đMcuổi tới tn Bắfc T quốc. Sở Nam muốn hỏi thăm tin tứbAc vì vy giảHvm tốc đKFlộ, tiến vào một trấHn nhỏ. Nhưng hắPun chưa hỏi thăm thì đAã nghe thấFdEy mọi ngườHi đMeOang bàn tán xôn xao tin tứqBMc Lăng gia làm phảEn, Thầsppn Khí Phái bịzs dit môn!

Nghe đMeOược tin tứAqsc này, Sở Nam chết đTDiếng ngườFdEi:

- Thầun Khí Phái bịPT dit? Lăng gia làm phảaBMn?

Ánh mắOHut hắrDn sắEfc bén như đPTao, la gin, sát khí trên ngườkzKi không khống chế đuược bắPTt đuBAcu lan tỏa ra xung quanh. HắjHn quay đEfFdEu, đfi tới chỗ ngườbAi va nói, lp tứIwPc ngườaBMi đMeOó rét run. ThấFdEy Sở Nam đAqsang đfi tới, hắAqsn vội vã cầFdEu xin tha thứrD, Sở Nam lạaBMnh giọng nói:

- Điu ngươi va nói là tht hay giảiPP?

- BẩPum tin bối, lờbAi tiểHvu nhân va nói toàn bộ đplu là s tht, không dám có một câu bịAqsa đEft. Tin tứfc này hin giờBp đjHã lan truyn khắKFlp BắEfc T quốc.

- Là ai gây ra?

- Tin bối, đPuiu đRkRó cũng không phảjHi hạwEng ngườPui như tiểTu nhân có thểufb biết đdzược. Nhưng tiểuu nhân nghe nói là do ThầMcn Khí phái không tuân theo, Thiên NhấkzKt tông bèn diết gà dọa khỉiPP, nhưng cũng có ngườwEi bảEfo là không phảzi Thiên NhấOHut tông mà là do một thế lc thầpln bí nào đHvó gây ra.

- Lăng gia hin đEfang ở nơi đMeOâu?

- Lăng gia đTDã trở thành thế gia thứFdE năm tạzi BắEfc T quốc, hin đppaang ở Đông NhạPTc thành.

- Ngươi còn biết thêm gì nữBpa hay không?

- Thầpln Khí phái hin đIwPang bịE một đmoám ngườPTi không rõ lai lịwEch chiếm đMcóng.

- Còn gì nữaBMa?

- Còn có...

NgườiPPi này cảPTm thấbAy sát khí cảufbm nhn, không dám không nói. HắRkRn biết nếu mình không có câu trảT lờuwi khiến ngườui trước mt thỏa mãn thì nhấaBMt đkzKmonh sẽ mấzst mạIwPng. Suy nghĩIwP hồi lâu đbAột nhiên hắfn nhớ ra, vội vàng nói:

- Còn nữMca, Thiên NhấEft tông đuwang truy bắzt nhữDng ngườEi bịufb thương tạEfi BắQXc T quốc. BấTt lun là tu vịiPP cao thấEp, là nam hay nữpl đDu bịAqs bắft lạEi.

- BắPft ngườPfi bịT thương?

Sở Nam kinh ngạAqsc, nhưng cũng lp tứAqsc hiểTDu rõ. HắaBMc Quân Võ Đế làm vy là nhằzsm vào hắiPPn, bởi vì HắIwPc Quân Võ Đế đEfã tng thấEfy qua Sở Nam thay đkzKổi dung mạzIio, khí tứqBMc. Nhưng Sở Nam không hiểufbu tạIwPi sao Thiên Nhấdzt tông khng điPPHnh hắAn rơi xuống vc sâu vạEfn trượng mà không chết. Sở Nam đdzâu biết vì hắmon mà HắzIic Quân Võ Đế cùng Tân Nhấft Chân đplã đdzến quỳ lạHy Huyn Vô Kỳ, nói ra tấAt cảmo mọi chuyn.

Sở Nam sữplng sờufb, không khí náo nhit trong phòng lp tứQXc trở thành lạRkRnh thấFdEu xương, sát khí lượn lờBp.

Ngườuwi đrDi đufbườbAng không khỏi run lên tng hồi. Cho dù là ĐAqsi Võ Sư, thm chí là Võ Tướng ở dưới hàn băng sát khí bao phủ cũng không ngng run rẩfy. Tấppat cảKFl không ai dám có chút lộn xộn, sợ chỉPT cầun khẽ đzsộng thì sát khí sẽ xâm nhp vào trong cơ thểMc.

Sau một lát, sắrDc mt tấiPPt cảeTm mọi ngườFdEi đplu trắrDng bch, thân thểspp sắczQp không chịAqsu đeTmng. Đúng lúc này, Sở Nam quay ngườbAi đui v phía Đông NhạMeOc thành. Chân của Sở Nam hạA xuống, hoa cỏ, núi đAqsá, mt đAEft đBAcu bịu hóa thành băng, mà một bước tiếp theo, cỏ cây, núi đkzKá đPTu bịEf đKFlốt thành tro bụi.

Một bước băng, một bước hỏa, hoàn toàn trái ngược nhau!

Cư dân trong thịz trấwEn nhỏ bịmo một phen hoảTng hồn. Có một số ngườfi yếu ớt không chịFdEu đDng nổi băng hỏa lưỡng trọng thiên còn lp tứHc ngã xuống đwEAqst, hôn mê bấufbt tỉunh.

Còn Sở nam càng đjHi càng nhanh, cuối cùng mọi ngườEfi chi thấMcy một đqBMzIio tàn ảjHnh đfiên cuồng lao đPui.

Sau khi Sở Nam đluUi không lâu thì Đip Y Tiên T tới. Nàng thấufby cư dân trong trấHn vn đBAcang chấfn đrDộng, vội vã hạA xuống hỏi xem va rồi đBAcã xảAy ra chuyn gì. NhữrDng ngườAi kia đwEang hoảdzng sợ không thôi thì lạEi chứQXng kiến một cườplng giảMeO, trong lòng càng thêm sợ hãi, kểjH cn kẽ tấeTmt cảT mọi chuyn va xảufby ra cho nàng.

Đip Y Tiên T cũng không lp tứBAcc đczQuổi theo mà lạTDi nhắMcm mắeTmt cảppam nhn thế giới băng và hỏa kia. Sau một chút, nàng khôi khỏi nhíu mày, nàng cảjHm nhn đsppược “băng” có chút kỳ dịu, có vài phầluUn không giống với băng chân chính. Trong “băng” có một cỗ khí tứzIic dữjH dội, đEfiên cuồng của hỏa.

Trong lòng Đip Y Tiên T lạufbi xuấEt hin thêm một đHviu nghi vấPTn. Nàng hiểjHu muốn biết đqBMáp án thì chỉEf có thểjH đDi theo hắRkRn, vì vy nàng lp tứzIic ng không mà bay đRkRi.

Trong mắplt ngườBAci khác đAqsó là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng trong mắEft Sở Nam chỉjH có một, đfó chính là hỏa, là la gin ngút trờeTmi. ThầQXn Khí Phái là nơi hắpln trưởng thành! Nếu không có sư phụ Lữz Dương Minh, tạEfi Hùng La thành e rằfng hắQXn đfã bịaBM của ngườaBMi của HứrDa gia giết chết. Còn có cảrD T Mộng Nhân, đfiu Sở Nam lo lắmong nhấzIit chính là nàng. Hắzsn không biết giờu phút này T Mộng Nhân đwEang ở đplâu, trong hoàn cảwEnh nào, có thểD bịFdE thế lc thầmon bí kia đOHuuổi giết hay không…

- Lăng gia! Ta muốn huyết tẩRkRy Lăng gia!

- Mộng nhi, ta sẽ tìm đzIiược nàng! NhấFdEt đHzsnh ta sẽ tìm đOHuược nàng!

Sở Nam cảDm thấqBMy hin giờA mình đppaang rấufbt rồi loạUrjn, vội vã ổn đczQHvnh lạqBMi tâm tình. HắTn cảFdEm thấPfy có chút không đPTúng, hắkzKn không tin Thầzsn Khí Phái thc s bịz dit môn. ThầPfn Khí Phái có T Võ Hoàng và Hàn Võ Hoàng trấzn giữf, lạqBMi có thêm hơn vạUrjn đrD t, một thế lc lớn như vy sao có thểqBM d dàng bịT tiêu dit đAến vy.

Chng lẽ là Thiên nhấplt tông sao?

- Cho dù không phảPfi nhưng bọn chúng cũng không thểzs thoát khỏi có liên quan!

Sở Nam nghĩPf tới đOHuây, trong lòng lạppai nghĩIwP tới lầIwPn giao phong thế lc thầMcn bí kia. Nhưng đeTmó cũng chỉppa là ý nghĩqBM thoáng qua mà thôi, đBpiu hắMcn đHang suy nghĩufb hin giờdz chính là hành đPuộng của Thiên NhấAt tông lúc này.

Sở Nam đsppem sinh mnh lc lưu chuyểMeOn khắIwPp cơ thểKFl, sau đEó lạjHi vn chuyểfn võ quyết NghịEfch Càn Khôn đPTf giúp mình tỉiPPnh táo lạzsi. GiờEf phút này, hắiPPn cầBAcn phảqBMi bình tĩfnh, bình tĩfnh suy nghĩD xem tiếp theo nên làm như thế nào.

- Thiên NhấeTmt tông nhấsppt đluUuwnh đBpang truy tìm ta. Nếu ta tiếp tục ẩrDn trốn thì bọn hắaBMn sẽ chỉzs tốn công vô ích mà thôi! Thế nhưng ta không thểczQ làm vy, ta cầRkRn phảrDi khôi phục danh tiếng cho sư phụ. Thiên Nhấft tông nhấqBMt đRkRrDnh phảOHui bịzIi tiêu dit! Ta cầPTn tiếp tục làm gây ra nhữAng chấPTn đplộng, bằEng không với thủ đEfoạwEn của Thiên NhấeTmt tông, chỉIwP trong thờOHui gian ngắpln bọn hắufbn cũng có thểf tiêu tr mọi ảufbnh hưởng. Như vy, mọi công sứmoc lúc trước coi như đEổ xuống sông xuống biểEn cảBAc rồi!


- Muốn khôi phục danh d cho sư phụ, đEfương nhiên phảufbi dùng chính tên của sư phụ. Như vy, chng nhữHng có thểczQ tạfo dng lên một thế lc chống đwEối Thiên NhấEft tông mà không chng còn có thểAqs dụ đczQược Thanh Phượng xuấmot hin…

Sở Nam có chút chầTDn ch. Nếu làm như vy, hắjHn sẽ bạQXi lộ tung tích, sẽ phảHi trc din đPTối mt với Thiên NhấIwPt tông.

Nhưng trên mt hắfn hin lên vẻ kiên đQXBAcnh:

- Cho dù bạwEi lộ thì sao? Thiên NhấeTmt tông chỉuwđeTmá mài đwEao, đEbA ta càng trở thêm sắHc bén mà thôi!

Hai mắqBMt Sở Nam bng sáng:

- Nếu như ta s dụng tên sư phụ đOHuMeO làm vic, đjHương nhiên cũng có thểUrj lấkzKy danh nghĩHa Thiên NhấHvt tông đEBp làm vic, đplFdE mọi ngườHvi càng thêm oán hn Thiên NhấaBMt tông. Tuy làm như vy có phầPfn thiếu quang minh chính đwEmoi, nhưng so với đUrjám hèn hạKFl Thiên NhấEft tông, so với Huyn Vô Kỳ thì có thấzIim vào đfâu! Hơn nữBAca, làm vy có thểf thu hoạfch đkzKược rấAqst nhiu tài nguyên tu luyn.

Sở Nam tuy suy nghĩluU nhưng tốc đrDộ của hắAqsn không chm đwEi, ngược lạFdEi còn nhanh hơn vài phầuwn. Khi Sở Nam tỉiPPnh táo trở lạpli, băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không tiếp tục xuấBpt hin. Đip Y Tiên T đBpang da vào nó đplqBM bám theo cũng bịpl mấAt dấmou vết, không biết nên đui hướng nào. Cuối cùng nàng nhớ tới tin tứufbc va thăm dò đzIiược trong trấAn nhỏ, ánh mắBAct đHOHuo qua xung quanh, thầiPPm nói:

- Trước hết ta đaBMi Đông NhạaBMc Lăng gia chờE. Có quan h với Sở gia, khi nghe tin Thầpln Khí Phái dit vong lạDi tứPfc gin tới vy, rốt cục ngươi là ai? Phụ thân, ngài đmoang ở đuâu?!!

Đip Y Tiên T mc k tấwEt cảOHu, lp tứHvc đEi v phía Đông NhạEfc.

Lúc này Sở Nam đEfã hoàn toàn quên mấHt s Đip Y Tiên T, hắHvn đczQang suy nghĩspp:

- Nếu mượn danh Thiên NhấMct tông đuwMeO làm vic, vy tr đplến thờzsi đziểPfm vạsppn bấBAct đkzKHc dĩPT thì tuyt đMcối không thểufb lộ ra vũ k của bảufbn thân. Nếu không, Thiên NhấczQt tông sẽ biết ta là ai. Vic ta cầBpn làm nhấHvt hin giờbA là học tp vũ k của Thiên NhấMct tông. Đồng thờAqsi vũ k của s phụ cũng cầdzn chia ra, hình thành hai h thống đHvộc lp. ChỉaBM đMeOáng tiếc lúc trước sư phụ không đEfwE lạzi vũ k của Càn Khôn tông…

Suy nghĩeTm hồi lâu, Sở Nam quyết đBpPTnh khi mạfo danh Thiên Nhấuwt tông sẽ s dụng kim nguyên lc, khi đQXóng giảeTm sư phụ thì sẽ s dụng hỏa nguyên lc. Sau đPfó , hắluUn lấOHuy ra nhn trữH vt của Tôn lão tam cùng Liu Khiếu Phong thu đAược khi còn ở Thiên Nhấzt tông, trong đUrjó có vũ k của Thiên NhấFdEt tông. Trong nhn trữqBM vt của Tôn lão tam chỉmo có một quyểjHn vũ k trụ cột của đczQ t ngoạzsi môn: Bách Phách Tam Thp Lục ThứHc. Đương nhiên, cho dù là vũ k trụ cột thì đDó cũng là huyn giai trung phẩjHm. Liu Khiếu Phong là đAqs t nội môn, đAqsương nhiên vũ k sẽ tốt hơn. Đó là một môn vũ k ĐKFla giai hạpl phẩzm: LạBAcc Nht ĐoạjHn Nguyt TrảMcm!

V phầwEn Cu Cung Vô Lượng của ĐoạIwPn Vũ, Sở Nam tạTDm thờPui không có thờEfi gian đzIii nghiên cứkzKu.

Va chạzsy như đPuiên, hắbAn va xem xét vũ k của Thiên NhấwEt tông. Với lịfch duyt, kinh nghim và kiến thứPuc của Sở Nam hin giờmo, lạpli thêm s kiên nghịluU, cố chấbAp, tu luyn Bách Phách Tam Thp Lục ThứQXc không phảkzKi là chuyn quá khó khăn.

Chỉf ba ngày sau, hắAn đTDã tu luyn thành công hai mươi tám thứkzKc, chỉmo còn tám thứbAc chưa luyn thành. Tốc đzIiộ như vy cho dù đIwPt ở Thiên NhấaBMt tông cũng coi như là siêu nhanh rồi.

Cũng chính lúc này Sở Nam đfi tới môn phái đzuu tiên: Bách Hồi tông.

Sở Nam tung ngườEfi một cái lin xuấufbt hin trước đOHuMci môn Bách Hồi tông. Đ t trông ca của Bách Hồi tông chỉpl là một tên Võ SĩwE cao cấufbp, t đmoó có thểczQ thấbAy đqBMược s nhỏ yếu của môn phái. Mà cảfnh giới của Sở Nam cũng không quá cao, hắfn s dụng Thầfn Hành Bách Biến đwEem khí tứMcc dng ở Võ Quân trung giai,c òn khuôn mt thì vô cùng tầfm thườqBMng.

Tên đIwP t trông ca bịiPP uy áp dọa cho hoảmong sợ, run rẩzsy nói không lên lờfi. Sở Nam thảKFln nhiên nói:

- Đi vào gọi tông chủ các ngươi ra đKFlây!

- Vâng, tin bối!

Hai tên đmo t chân nam đdzá chân chiêu chạPfy vào trong, Sở Nam cũng không đjHi theo, chỉOHu đPuTDng nguyên tạdzi chỗ chờrD đluUợi.

Chỉpl sau chốc lát, tông chủ Bách Hồi tông dn theo hơn trăm tên đqBM t trong môn phái xuấHvt hin trước mt Sở nam. Tông chủ Bách Hồi tông râu tóc bạplc trắqBMng, mt đBpQXy nếp nhăn, tu vịT chỉT là Võ Quân trung giai mà thôi. ThấczQy Sở Nam, hắaBMn vội vàng cung kinh vái chào, nói:

- Tin bối…

Sở Nam trc tiếp nói:

- Mang tấPft cảPu của cảMci giao ra đmoây!

SắeTmc mt tông chủ Bách Hồi tông lp tứHvc âm trầbAm, nói:

- Tin bối, tuy rằIwPng tu vịPu của ngài cao hơn ta, nhưng Bách Hồi tông ta cũng không phảeTmi d bịeTm bắOHut nạufbt như vy. Một mình ta không đfánh lạrDi ngài, bấczQt quá hơn một trăm ngườczQi ở đMcây quầqBMn công thì cũng có thểPu giam chân ngài!

- Hơn trăm ngườFdEi? Trong mắkzKt ta chỉPf là một đPTám ăn hạeTmi mà thôi!

- Tin bối tốt nhấAqst chớ nên mạHnh ming như vy. Bách Hồi tông thành lp điPPã gầQXn mườufbi năm, ngài có thểHv đfi xung quanh hỏi thăm Bách Hồi tông chúng ta…

Càng nói hắMeOn càn thêm t tin. Sở Nam chỉHv h lạuwnh một tiếng, trc tiếp lấEfy ra một thanh bảBAco kiếm, s dụng Bách Phách thứQXc thứf nhấplt. Tông chủ Bách Hồi tông cảqBMm thấsppy có chút không ổn, vội vàng vn chuyểEn nguyên lc ngăn cảUrjn, trên ngườuwi tỏa ra hào quang. HắEfn rống lên với đOHuám đspp t xung quanh:

- Cùng nhau xông lên!

Nhưng va dứAt lờPTi thì một kiếm của Sở Nam đufbã phá vỡ phòng ng của hắufbn, nghin nát vũ khí, chém vào bờUrj vai của hắufbn. Còn đrDám đaBM t Bách Hồi tông ngay cảppa một bước cũng không dám tiến tới.

Tông chủ Bách Hồi tông ôm cánh tay đQXang ròng ròng máu, sợ hãi không thôi. Hơn trăm tên đu t không ai dám tiến lên, đQXu chỉQX run sợ nhìn Sở Nam.

- Ta đwEã bảHo các ngươi là đczQồ bỏ đQXi mà các ngươi còn không tin. Trước mt Thiên Nhấut tông, các ngươi không phảczQi đEồ bỏ đpli thì là thứf gì?!!

Sở Nam lạwEnh giọng nói. Tấsppt cảEf đPu t Bách Hồi tông đEu hít một ngụm khí lạplnh, Thiên NhấMct tông trong mắft bọn hắHvn là một con quái vt khổng lồ!

Tông chủ Bách Hồi tông nhớ lạkzKi một kiếm kia đIwPúng là kiếm pháp Thiên NhấaBMt tông, yếu ớt nói:

- Không biết tin bối…

- Đng nhiu lờrDi. Nếu không giao chớ trách ta đDRkRi khai sát giới!

Nghe vy, tông chủ Bách Hồi tông sao còn dám có ý gì. Uy danh Thiên NhấqBMt tông có ai không sợ? Tiểuu tông phái như bọn hắrDn trong mắqBMt Thiên NhấTDt tông chỉOHu là dạTDng tôm tép mà thôi. HắRkRn vội vàng giao nộp tấufbt cảPu tài sảEn.

Sở Nam sau khi nhn lấwEy, thân thểFdE vọt lên, rờEfi khỏi đaBMây. Ngườdzi của Bách Hồi tông còn chưa kịmop lấRkRy lạdzi tinh thầEfn thì đPfột nhiên ầczQm một tiếng, tông chủ vội vã mang đrDám đKFl t chạRkRy ra ngoài, chỉIwP thấmoy ba chứpl “Bách Hồi tông” đluUã bịqBM chém nát.

Tông chủ Bách Hồi tông nghiến răng, siết cht tay, phun ra một ngụm máu tươi, gin dữqBM gào lên:

- Thiên NhấBAct tông tht quá đAáng!

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật