Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ
Vũ Nghịtjrch Càn Khôn
Tác giảvdH: Chúc Long NgữDU

Chương 48: Ta chỉWIi muốn huynh đcJ

Nhóm dịaFkch: black
Nguồn: Vipvandan
- Lâm đSYBi ca, ngườYBi có thểDU dạWIiy chúng ta phương pháp bảFvXo v tính mạjIAng mình không?

Sở Nam dng bước….

Tiếng nói của Tư Đồ Dt Tiêu lạgi vang lên:

- Nếu như có thểjIA thì sau này chúng ta sẽ luôn nghe lờri Lâm đgEi ca.
vipvanda :

- Nếu như có thểur thì sau này chúng ta sẽ nghe lờuri Lâm đvdHEi ca.

Sở Nam nghe thấASy nhữVEng lờdLi này thì quay đggu lạtjri nhìn Tư Đồ Dt Tiêu, không chỉfqh nhìn hắYin có đrLủ tin cy hay không, mà còn nhìn hắkpYn có năng lc hay không, năng lc này không phảqVoi là tư chấDUt, mà là trái tim, một trái tim có đFvXủ bn tâm vữSng chí hay không, một trái tim muốn trở thành cườkpYng giảmWf….

- Cho ta một lý do!

Sở Nam hỏi.

- Ta muốn trở thành cườYBng giảoF!

Ánh mắFt của Tư Đồ Dt Tiêu trở nên sáng quắpMc:

- Ta phảWIii bảtjro v muội muội của ta, bằpMng hữiTFu của ta, huynh đlP của ta, ta muốn bọn hắrLn có đGIược nhữhjHng ngày tốt lành, ăn sung mc sướng, ta muốn đjIAVE chúng ta không bịrL ngườmWfi khác khinh bỉVE, không đgS ngườkkDi khác khi d, không đFvXDah ngườKfi khác muốn quát thì quát, muốn đqVoánh thì đkkDánh, ta muốn lp một bầDUu trờtjri của mình, ta muốn có ột thế lc, đWIigng trên đBzknh của đKfrLi lúc này. Ta muốn trong mảdLnh thiên đKfdLa này sẽ lưu lạgi một dấcJu vết thuộc riêng mình ta!

Dng lạrLi một chút, Tư Đồ Dt Tiêu còn nói thêm:

- Vì thế, ta dùng máu và mạIYung của mình th với trờkkDi, vĩjhnh vin theo bên cạrnh ngườYii! Tôn ngườBi làm chủ!

Đồ Dt Tiêu không h che dấGIu chút nào, nói rõ ràng tng câu một, hắHwn biết rõ đYây là một cơ hội, bỏ lỡ là bỏ lỡ vĩrLnh vin, cho nên hắASn phảYBi nắQzKm lấASy tht cht cơ hội này, hắfqhn phảYii đvdHánh cuộc một lầtjrn.

Mà Sở Nam nghe thấlmly lờFgi này, lạASi nhìn thấgy trên ngườSi Tư Đồ Dt Tiêu bóng dáng quen thuộc của mình năm xưa, hắhQtn phảvdHi trở nên mạrnh mẽ còn không phảGIi vì bảhQto v ngườqVoi thân yêu của mình, không đzkhjH ngườfqhi khác gọi là phế vt, đhjHHnl đGIược đlPQzKng trên đKfGInh cao hay sao….

- Ta bây giờY cũng không phảASi là một cườFvXng giảI!

Sở Nam trảI lờPi.

Đồ Dt Tiêu cườIYui cườIYui nói:

- NgườIYui so với ta mạBnh hơn, cho nên ngườIYui chính là cườhQtng giảpM!

- NgườqVoi mạPnh hơn ngươi còn có rấzkt nhiu!

- Nhưng ngườYi cứkpYu mạgng ta cũng chỉWIi có mình ngườXcDi, có thểKf khiến ta cam tâm tình nguyn tôn làm chủ cũng chỉvdH một mình ngườSi!

Trong lờdLi nói của Tư Đồ Dt Tiêu tràn ngp nhữjhng lờWIii lẽ khắdLc cốt ghi tâm.

- Có một ngày nếu như ta không còn mạHwnh hơn ngươi thì sao?

- NgườXcDi ngay cảFg một phút giây cũng không bỏ lỡ, làm sao có thểF không trở thành cườGIng giảQzK đlmlược, hơn nữhQta, với trc giác của ta, ngườri sẽ trở nên rấjIAt mạaFknh mẽ!

Nhìn thấYy Sở Nam có thểB xách đBược trọng kiếm, lạYii có thểcJ lạrnh lùng giết ngườri mà không nương tay thì loạrLi trc giác này lp tứVEc xuấhjHt hin trong lòng Tư Đồ Dt Tiêu.

Trong mắHwt Sở Nam lạVEi càng sáng thêm vài phầDahn, hắYn nghĩnY đKfến Càn Khôn Cu ChuyểIYun của sư phụ, nhưng hắrn sẽ không d dàng truyn thụ, hắFn chỉlP lạurnh lùng nói:

- Còn phảcJi đzkáp ứIYung ta một đhjHiu kin.

- Lâm đfqhjIAi ca mờpMi nói.

- Ta không muốn ngươi tôn làm chủ, ta muốn ngươi trở thành huynh đWIi của ta!

Đồ Dt Tiêu lạHwi lầgn nữSa khiếp sợ, nhit huyết trong thân thểHw bịYi hai chữIYu “Huynh đB” kích thích đVEến sôi trào, mắIYut nhìn chằpMm chằWIim Sở Nam, không h nháy mắjht lấFy một cái, mà Sở Nam lúc này lạjIAi nói tiếp:

- Ta muốn nhữDahng ngườDahi ngồi đYiây đoFu là huynh đg của ta, có thểHw đkpYồng cam cộng khổ, có thểkpY giúp đpMỡ nhau mà không tiếc tính mạFng, có thểF hăng hái chiến đWIiaFku xảWIi thân quên mình, có thểg là huynh đqVo tương giao!

- Huynh đzk!

ĐaFki Vũ ôm tiểcJu Vũ hét lớn, trong mắgt chỉur có cảaFkm kích.

Đồ Dt Tiêu cũng không nói hai lờQzKi, lp tứYic nói:

- Tốt, t nay v sau ngươi sẽ là đpMoFi ca của chúng ta, chúng ta sẽ là huynh đE của ngươi, huynh đFvX chân thành!

Sở Nam vươn tay ra, Tư Đồ Dt Tiêu nắHwm cht lấFy, hai bàn tay ở trong không trung vỗ “bốp” một cái, hai ngườSi đDUồng thanh nói:

- Huynh đcJ!

Lúc này, ở bên cạhjHnh lạIYui đFvXột ngột vang lên một thanh âm:

- Ta thì sao?

Sở Nam nhìn v phía TrầoFm MạrLch Hân, cườaFki nói:

- Ngươi cũng là huynh đcJ của ta.

- Ta là nữE.

- Nữzk cũng có thểqVo trở thành huynh đoF!

- Ta không muốn!

- Vy ngươi làm muội muội của ta.

- Cái này cũng không t.

TrầlPm MạXcDch Hân qut ming nói.

TrảEi qua chuyn va rồi, Sở Nam đnYã sáp nhp vào tiểFu thế lc của đXcDám ngườtjri Tư Đồ Dt Tiêu, Tư Đồ Dt Tiêu muốn đhQti chuẩBn bịlP đFgồ ăn thì lạlPi bịmWf Sở Nam gọi lạASi, bỗng nhiên hỏi:

- KểI chuyn xưa của các ngươi, và cảE tình huống của thành Hùng La nữFvXa.

Đồ Dt Tiêu không chút do d, va mở ming đASã kểI. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Thì ra đXcDám ngườgi Tư Đồ Dt Tiêu và TrầQzKm MạASch Hân t nhỏ đHnlã lớn lên tạXcDi thành Hùng La, chỉGIđlmliu bọn hắFgn đfqhu là nhữdLng tên ăn mày, con đrườQzKng này của bọn hắFgn lạoFi càng là con đKfườnYng dành cho nhữIYung ngườhQti nghèo khổ.

Ăn mày t nhiên suốt ngày bịHnl ngườTgi khác bắVEt nạEt, còn có vô số ánh mắmWft khinh thườHwng, cho đkkDến một ngày Tư Đồ Dt Tiêu trong lúc vô tình có đjIAược một quyểFgn võ quyết tên là Lit Dim Quyết thì hắHnln lin theo võ quyết đnYó mà tu luyn, mấFgt gầEn một năm thì Tư Đồ Dt Tiêu đlmlã đKfpMt đYến cảWIinh giới cao cấKfp Võ SĩoF, sau đrLó hắVEn lin tp hợp đVEám bạkpYn cùng lớn lên t nhỏ của mình rồi truyn thụ Lit Dim Quyết cho bọn hắqVon, chỉPđGIiu có lẽ do thiên phú của bọn hắASn chênh lch cho nên nhiu năm qua, phầASn lớn chỉVE đPnYt đlmlến cao cấTgp Võ SĩHnl, thm chí ngay cảS ĐjIAi Vũ cũng chỉvdH mới tấurn thăng trung cấgp Võ SĩIYu không lâu, tuy nhiên tư chấrt của TrầaFkm Mạurch Hân cũng không t, đVEã là sơ cấIYup Võ Sư rồi, v phầmWfn Tư Đồ Dt Tiêu, mc dù có tư chấiTFt kinh thiên, nhưng bởi vì Lit Dim Quyết chỉdL có hai ba tầvdHng công pháp cho nên Tư Đồ Dt Tiêu phảVEi mấkkDt một năm mới có thểF tấHwn thăng đhjHến trung cấTgp Võ Sư, mà bởi vì không có phầgn sau của võ quyết cho nên tu vi cũng dng lạjIAi không tăng tiến nữoFa.

Đồ Dt Tiêu chỉjIA bằcJng vào tu vi trung cấASp Võ Sư và đfqhám sư huynh đYi bên cạXcDnh, dốc toàn lc tạlmli nơi mạvdHnh đhjHược yếu thua này giành lấASy một con đmWfườFng, làm nơi an thân của bọn họ.
truyn đurược lấjhy t website tung hoanh
Sở Nam nghe thấqVoy Tư Đồ Dt Tiêu kểDU vy thì trong lòng vô cùng chấgn đoFộng, trc giác của hắWIin cho thấDUy tư chấFgt của Tư Đồ Dt Tiêu khng đYiSnh so với BạFvXch TrạQzKch Vũ còn tốt hơn gấdLp trăm lầqVon, vẻn vẹn chỉXcD hai năm đWIiã đTgiTFt đEến tu vi trung cấYp Võ Sư, nếu như có võ quyết công pháp nguyên vẹn thì Tư Đồ Dt Tiêu bây giờVE nhấEt đFgmWfnh có thểI đTgpMt đtjrến cảIYunh giới ĐaFki Võ Sư.

- Nếu như Tư Đồ Dt Tiêu có thểtjr tiếp tục tu luyn Càn Khôn Cu ChuyểoFn của Càn Khôn Tông thì nói không chng hắdLn có thểAS tái hin nhữIYung ngày huy hoàng của sư phụ!

Trong lòng Sở Nam thầYim nghĩqVo, chợt hỏi:

- Thế lc tạWIii thành Hùng La này phân bố như thế nào?

- Thế lc lớn nhấYBt tạhjHi thành Hùng La chính là thế lc của Thành chủ, thế lc của Thành chủ tấkpYt nhiên là HứFvXa gia, mà dưới thế lc của HứmWfa gia lạASi có nhữXcDng bang phái quy mô lớn va nhỏ, đIhQti bang phái có hai cái, một gọi là Lam ThiểKfm Bang, một gọi là Hoàng Vân Bang, v phầlmln bang phái quy mô trung đzkng thì có mấBy chục cái, còn tiu bang phái thì có hơn trăm, giống như Mãnh Bang của Hàn Mãnh và thế lc của chúng ta chỉlml chiếm lĩXcDnh một con phố, xem như thuộc loạiTFi tiểhQtu bang phái!

- HứBa gia thế lc cc lớn, tạhQti sao lạWIii cho phép nhiu bang phái như vy cùng tồn tạhQti? Sao không đDahem tng bang phái dit tr, như vy không phảYi là Hứura gia sẽ đdLộc bá thành Hùng La sao?

Sở Nam không hiểdLu hỏi.

Đồ Dt Tiêu cườvdHi cườgi, chm rãi nói:

- Vốn ta cũng không hiểQzKu tạGIi sao, nhưng nhữjhng năm gầYin đDahây sau khi cân nhắurc thì ta đSã hiểKfu rõ một phầFgn.

- Ồ?

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl