Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ
Vũ NghịOpch Càn Khôn
Tác giảqn: Chúc Long NgữDxl

Chương 48: Ta chỉyM muốn huynh đR

Nhóm dịnch: black
Nguồn: Vipvandan
- Lâm điqrGtCi ca, ngườIii có thểdq dạqny chúng ta phương pháp bảKYo v tính mạGuxng mình không?

Sở Nam dng bước….

Tiếng nói của Tư Đồ Dt Tiêu lạyMi vang lên:

- Nếu như có thểxu thì sau này chúng ta sẽ luôn nghe lờofi Lâm đuviPi ca.
vipvanda :

- Nếu như có thểO thì sau này chúng ta sẽ nghe lờrvri Lâm đxOZKYi ca.

Sở Nam nghe thấlHoy nhữqnng lờgi này thì quay đaGdqu lạviPi nhìn Tư Đồ Dt Tiêu, không chỉyM nhìn hắGuxn có đIiủ tin cy hay không, mà còn nhìn hắxun có năng lc hay không, năng lc này không phảtui là tư chấlHot, mà là trái tim, một trái tim có đGuxủ bn tâm vữung chí hay không, một trái tim muốn trở thành cườiqrng giảzbO….

- Cho ta một lý do!

Sở Nam hỏi.

- Ta muốn trở thành cườung giảzqy!

Ánh mắOxt của Tư Đồ Dt Tiêu trở nên sáng quắzRc:

- Ta phảni bảGuxo v muội muội của ta, bằxOZng hữaGu của ta, huynh đu của ta, ta muốn bọn hắzqyn có đEdược nhữrGIng ngày tốt lành, ăn sung mc sướng, ta muốn đYGzg chúng ta không bịg ngườOxi khác khinh bỉGtC, không đgGtC ngườOOPi khác khi d, không đPLDiqr ngườtUEi khác muốn quát thì quát, muốn đGtCánh thì đPzYánh, ta muốn lp một bầOu trờzRi của mình, ta muốn có ột thế lc, đgiqrng trên đuPzYnh của đzbOqazi lúc này. Ta muốn trong mảrvrnh thiên đCdQPLDa này sẽ lưu lạdqi một dấofu vết thuộc riêng mình ta!

Dng lạGuxi một chút, Tư Đồ Dt Tiêu còn nói thêm:

- Vì thế, ta dùng máu và mạCdQng của mình th với trờiqri, vĩdqnh vin theo bên cạGuxnh ngườtUEi! Tôn ngườDxli làm chủ!

Đồ Dt Tiêu không h che dấuu chút nào, nói rõ ràng tng câu một, hắUDn biết rõ điqrây là một cơ hội, bỏ lỡ là bỏ lỡ vĩrGInh vin, cho nên hắCdQn phảGuxi nắOpm lấKYy tht cht cơ hội này, hắviPn phảGtCi đIiánh cuộc một lầDxln.

Mà Sở Nam nghe thấQmy lờPzYi này, lạKYi nhìn thấtuy trên ngườxui Tư Đồ Dt Tiêu bóng dáng quen thuộc của mình năm xưa, hắBKQn phảqni trở nên mạofnh mẽ còn không phảii vì bảxOZo v ngườzqyi thân yêu của mình, không điqrUD ngườOi khác gọi là phế vt, đdqof đlHoược đbgqazng trên đPzYnnh cao hay sao….

- Ta bây giờDxl cũng không phảLGBi là một cườgng giảrGI!

Sở Nam trảGO lờKYi.

Đồ Dt Tiêu cườYGzi cườGi nói:

- NgườLGBi so với ta mạqnnh hơn, cho nên ngườlHoi chính là cườqnng giảg!

- NgườPzYi mạqnnh hơn ngươi còn có rấtUEt nhiu!

- Nhưng ngườGi cứbgu mạQmng ta cũng chỉrGI có mình ngườGuxi, có thểPzY khiến ta cam tâm tình nguyn tôn làm chủ cũng chỉZN một mình ngườGi!

Trong lờlHoi nói của Tư Đồ Dt Tiêu tràn ngp nhữDxlng lờMi lẽ khắUDc cốt ghi tâm.

- Có một ngày nếu như ta không còn mạgnh hơn ngươi thì sao?

- NgườKYi ngay cảxu một phút giây cũng không bỏ lỡ, làm sao có thểQm không trở thành cườUDng giảzqy đnược, hơn nữDxla, với trc giác của ta, ngườBKQi sẽ trở nên rấaGt mạKYnh mẽ!

Nhìn thấZNy Sở Nam có thểGtC xách đtUEược trọng kiếm, lạZNi có thểg lạyMnh lùng giết ngườZNi mà không nương tay thì loạGi trc giác này lp tứLGBc xuấHft hin trong lòng Tư Đồ Dt Tiêu.

Trong mắzqyt Sở Nam lạGi càng sáng thêm vài phầin, hắzqyn nghĩrGI đxOZến Càn Khôn Cu Chuyểofn của sư phụ, nhưng hắin sẽ không d dàng truyn thụ, hắdqn chỉUD lạGtCnh lùng nói:

- Còn phảZNi đbgáp ứiqrng ta một đlHoiu kin.

- Lâm đEdOpi ca mờUDi nói.

- Ta không muốn ngươi tôn làm chủ, ta muốn ngươi trở thành huynh đG của ta!

Đồ Dt Tiêu lạQci lầrvrn nữga khiếp sợ, nhit huyết trong thân thểG bịO hai chữGO “Huynh đUD” kích thích đHfến sôi trào, mắBKQt nhìn chằzqym chằKYm Sở Nam, không h nháy mắOOPt lấBKQy một cái, mà Sở Nam lúc này lạHfi nói tiếp:

- Ta muốn nhữing ngườxi ngồi đBKQây đzqyu là huynh đu của ta, có thểOOP đuồng cam cộng khổ, có thểGO giúp đYGzỡ nhau mà không tiếc tính mạzqyng, có thểOp hăng hái chiến đQcqnu xảu thân quên mình, có thểu là huynh đYGz tương giao!

- Huynh đZN!

ĐHfi Vũ ôm tiểyMu Vũ hét lớn, trong mắGuxt chỉR có cảGuxm kích.

Đồ Dt Tiêu cũng không nói hai lờyMi, lp tứgc nói:

- Tốt, t nay v sau ngươi sẽ là đKYOOPi ca của chúng ta, chúng ta sẽ là huynh đHf của ngươi, huynh đlHo chân thành!

Sở Nam vươn tay ra, Tư Đồ Dt Tiêu nắMm cht lấofy, hai bàn tay ở trong không trung vỗ “bốp” một cái, hai ngườzRi đOồng thanh nói:

- Huynh đxu!

Lúc này, ở bên cạzqynh lạxOZi đHfột ngột vang lên một thanh âm:
truyn đofược lấOOPy t website tung hoanh
- Ta thì sao?

Sở Nam nhìn v phía TrầRm MạQcch Hân, cườIii nói:

- Ngươi cũng là huynh đlHo của ta.

- Ta là nữEd. truyn cp nht nhanh nhấxut tạui tung hoanh chấqnm com

- Nữxu cũng có thểu trở thành huynh đtu!

- Ta không muốn!

- Vy ngươi làm muội muội của ta.

- Cái này cũng không t.

TrầOm Mạiqrch Hân qut ming nói.

Trảqni qua chuyn va rồi, Sở Nam đCdQã sáp nhp vào tiểbgu thế lc của đxOZám ngườBKQi Tư Đồ Dt Tiêu, Tư Đồ Dt Tiêu muốn đBKQi chuẩviPn bịDxl đdqồ ăn thì lạZNi bịGux Sở Nam gọi lạOxi, bỗng nhiên hỏi:

- KểR chuyn xưa của các ngươi, và cảUD tình huống của thành Hùng La nữia.

Đồ Dt Tiêu không chút do d, va mở ming đOOPã kểIi.

Thì ra đofám ngườRi Tư Đồ Dt Tiêu và Trầum Mạgch Hân t nhỏ đPzYã lớn lên tạni thành Hùng La, chỉrvrđqniu bọn hắRn đlHou là nhữbgng tên ăn mày, con đOườzbOng này của bọn hắqazn lạgi càng là con đLGBườQcng dành cho nhữnng ngườni nghèo khổ.

Ăn mày t nhiên suốt ngày bịyM ngườDxli khác bắCdQt nạKYt, còn có vô số ánh mắGuxt khinh thườUDng, cho đMến một ngày Tư Đồ Dt Tiêu trong lúc vô tình có đzbOược một quyểqazn võ quyết tên là Lit Dim Quyết thì hắQcn lin theo võ quyết đOxó mà tu luyn, mấqnt gầCdQn một năm thì Tư Đồ Dt Tiêu đlHoã đQmIit đHfến cảunh giới cao cấGtCp Võ Sĩdq, sau đrvró hắPzYn lin tp hợp đrvrám bạPLDn cùng lớn lên t nhỏ của mình rồi truyn thụ Lit Dim Quyết cho bọn hắZNn, chỉGtCđrvriu có lẽ do thiên phú của bọn hắOxn chênh lch cho nên nhiu năm qua, phầtun lớn chỉLGB đGtCQmt đGến cao cấOxp Võ SĩOp, thm chí ngay cảviP Đxi Vũ cũng chỉHf mới tấPzYn thăng trung cấviPp Võ SĩyM không lâu, tuy nhiên tư chấgt của TrầrGIm Mạqazch Hân cũng không t, đbgã là sơ cấGtCp Võ Sư rồi, v phầBKQn Tư Đồ Dt Tiêu, mc dù có tư chấIit kinh thiên, nhưng bởi vì Lit Dim Quyết chỉOx có hai ba tầRng công pháp cho nên Tư Đồ Dt Tiêu phảLGBi mấxut một năm mới có thểdq tấPzYn thăng đrvrến trung cấYGzp Võ Sư, mà bởi vì không có phầun sau của võ quyết cho nên tu vi cũng dng lạGOi không tăng tiến nữzqya.

Đồ Dt Tiêu chỉHf bằzqyng vào tu vi trung cấQcp Võ Sư và đbgám sư huynh đx bên cạofnh, dốc toàn lc tạOOPi nơi mạEdnh đbgược yếu thua này giành lấyMy một con đQcườLGBng, làm nơi an thân của bọn họ.

Sở Nam nghe thấDxly Tư Đồ Dt Tiêu kểKY vy thì trong lòng vô cùng chấZNn đQmộng, trc giác của hắPLDn cho thấlHoy tư chấPzYt của Tư Đồ Dt Tiêu khng đPLDHfnh so với BạzbOch TrạKYch Vũ còn tốt hơn gấPzYp trăm lầtun, vẻn vẹn chỉQc hai năm đQcã đrvrGOt đOpến tu vi trung cấDxlp Võ Sư, nếu như có võ quyết công pháp nguyên vẹn thì Tư Đồ Dt Tiêu bây giờbg nhấOxt đuyMnh có thểg đEddqt đCdQến cảofnh giới Đxui Võ Sư.

- Nếu như Tư Đồ Dt Tiêu có thểLGB tiếp tục tu luyn Càn Khôn Cu ChuyểlHon của Càn Khôn Tông thì nói không chng hắxOZn có thểzR tái hin nhữGuxng ngày huy hoàng của sư phụ!

Trong lòng Sở Nam thầQcm nghĩGO, chợt hỏi:

- Thế lc tạGuxi thành Hùng La này phân bố như thế nào?

- Thế lc lớn nhấrGIt tạzbOi thành Hùng La chính là thế lc của Thành chủ, thế lc của Thành chủ tấQmt nhiên là HứxOZa gia, mà dưới thế lc của HứGuxa gia lạui có nhữzbOng bang phái quy mô lớn va nhỏ, đxuxOZi bang phái có hai cái, một gọi là Lam ThiểOm Bang, một gọi là Hoàng Vân Bang, v phầrGIn bang phái quy mô trung đing thì có mấaGy chục cái, còn tiu bang phái thì có hơn trăm, giống như Mãnh Bang của Hàn Mãnh và thế lc của chúng ta chỉUD chiếm lĩIinh một con phố, xem như thuộc loạqni tiểPzYu bang phái!

- HứMa gia thế lc cc lớn, tạui sao lạYGzi cho phép nhiu bang phái như vy cùng tồn tạQci? Sao không đHfem tng bang phái dit tr, như vy không phảIii là HứviPa gia sẽ đnộc bá thành Hùng La sao?

Sở Nam không hiểGtCu hỏi.

Đồ Dt Tiêu cườiqri cườYGzi, chm rãi nói:

- Vốn ta cũng không hiểYGzu tạqni sao, nhưng nhữYGzng năm gầLGBn đCdQây sau khi cân nhắOpc thì ta đzRã hiểOpu rõ một phầOpn.

- Ồ?

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

banner