Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ
Vũ Nghịtch Càn Khôn
Tác giảW: Chúc Long Ngữo

Chương 48: Ta chỉuo muốn huynh đIJZ

Nhóm dịHoach: black
Nguồn: Vipvandan
- Lâm đoGOYi ca, ngườVVqi có thểpdQ dạrury chúng ta phương pháp bảOYo v tính mạyfng mình không?

Sở Nam dng bước….

Tiếng nói của Tư Đồ Dt Tiêu lạDFi vang lên:

- Nếu như có thểWyz thì sau này chúng ta sẽ luôn nghe lờvDoi Lâm đpdQoi ca.
vipvanda :

- Nếu như có thểnHH thì sau này chúng ta sẽ nghe lờyi Lâm đtoGi ca.

Sở Nam nghe thấtWEy nhữHwng lờWyi này thì quay đEOLzhu lạbHOi nhìn Tư Đồ Dt Tiêu, không chỉgmV nhìn hắhyn có đDFủ tin cy hay không, mà còn nhìn hắWyzn có năng lc hay không, năng lc này không phảXAhi là tư chấit, mà là trái tim, một trái tim có đvvgủ bn tâm vữoGng chí hay không, một trái tim muốn trở thành cườyfng giảoG….

- Cho ta một lý do!

Sở Nam hỏi.

- Ta muốn trở thành cườVtng giảz!

Ánh mắwZt của Tư Đồ Dt Tiêu trở nên sáng quắyfc:

- Ta phảQii bảoGo v muội muội của ta, bằyfng hữAHu của ta, huynh đoG của ta, ta muốn bọn hắmzn có đMYược nhữSpnng ngày tốt lành, ăn sung mc sướng, ta muốn đqItIJZ chúng ta không bịt ngườvDoi khác khinh bỉwZ, không đpdQF ngườXAhi khác khi d, không đWyzZwM ngườaQi khác muốn quát thì quát, muốn đFánh thì đLJánh, ta muốn lp một bầIu trờOYi của mình, ta muốn có ột thế lc, đOYuong trên đWJbXnh của đOYAHi lúc này. Ta muốn trong mảznh thiên đMYDFa này sẽ lưu lạHwi một dấaQu vết thuộc riêng mình ta!

Dng lạHoai một chút, Tư Đồ Dt Tiêu còn nói thêm:

- Vì thế, ta dùng máu và mạWng của mình th với trờzi, vĩtnh vin theo bên cạAHnh ngườHwi! Tôn ngườii làm chủ!

Đồ Dt Tiêu không h che dấHNWu chút nào, nói rõ ràng tng câu một, hắaQn biết rõ đNIây là một cơ hội, bỏ lỡ là bỏ lỡ vĩqItnh vin, cho nên hắZwMn phảti nắHNWm lấSpny tht cht cơ hội này, hắQin phảGi đqItánh cuộc một lầWyn.

Mà Sở Nam nghe thấrury lờOYi này, lạwZi nhìn thấLJy trên ngườOYi Tư Đồ Dt Tiêu bóng dáng quen thuộc của mình năm xưa, hắQn phảnHHi trở nên mạWynh mẽ còn không phảWyi vì bảVto v ngườvDoi thân yêu của mình, không đSpnWyz ngườWi khác gọi là phế vt, đGXAh đvDoược đyfuong trên đqIthynh cao hay sao…. đXAhọc truyn mới nhấvvgt tạDFi tung hoanh . com

- Ta bây giờAH cũng không phảti là một cườLJng giảG!

Sở Nam trảNI lờOYi.

Đồ Dt Tiêu cườzhi cườqIti nói:

- NgườnHHi so với ta mạWyznh hơn, cho nên ngườAHi chính là cườtWEng giảbHO!

- NgườMYi mạtnh hơn ngươi còn có rấNIt nhiu!

- Nhưng ngườqIti cứqItu mạyng ta cũng chỉmz có mình ngườWyzi, có thểgmV khiến ta cam tâm tình nguyn tôn làm chủ cũng chỉy một mình ngườIi!

Trong lờzi nói của Tư Đồ Dt Tiêu tràn ngp nhữOYng lờOYi lẽ khắDFc cốt ghi tâm.

- Có một ngày nếu như ta không còn mạNInh hơn ngươi thì sao?

- NgườaQi ngay cảmz một phút giây cũng không bỏ lỡ, làm sao có thểOY không trở thành cườNIng giảF đWược, hơn nữDFa, với trc giác của ta, ngườFi sẽ trở nên rấHoat mạwZnh mẽ!

Nhìn thấgmVy Sở Nam có thểQ xách đhyược trọng kiếm, lạNIi có thểuo lạzhnh lùng giết ngườOYi mà không nương tay thì loạEOLi trc giác này lp tứic xuấaQt hin trong lòng Tư Đồ Dt Tiêu.

Trong mắFt Sở Nam lạhyi càng sáng thêm vài phầIn, hắQin nghĩHw đIJZến Càn Khôn Cu ChuyểHNWn của sư phụ, nhưng hắHNWn sẽ không d dàng truyn thụ, hắbHOn chỉhy lạinh lùng nói:

- Còn phảii đOYáp ứEOLng ta một đNIiu kin.

- Lâm đzhoGi ca mờqIti nói.

- Ta không muốn ngươi tôn làm chủ, ta muốn ngươi trở thành huynh đQi của ta!

Đồ Dt Tiêu lạvDoi lầGn nữwZa khiếp sợ, nhit huyết trong thân thểy bịF hai chữyf “Huynh đOY” kích thích đgmVến sôi trào, mắdWt nhìn chằim chằnHHm Sở Nam, không h nháy mắzt lấGy một cái, mà Sở Nam lúc này lạNIi nói tiếp:

- Ta muốn nhữXAhng ngườOYi ngồi điây đMYu là huynh đW của ta, có thểy đwZồng cam cộng khổ, có thểXAh giúp đdWỡ nhau mà không tiếc tính mạHNWng, có thểoG hăng hái chiến đoSpnu xảuvS thân quên mình, có thểi là huynh đG tương giao!

- Huynh đvvg!

ĐDFi Vũ ôm tiểGu Vũ hét lớn, trong mắyft chỉW có cảAHm kích.

Đồ Dt Tiêu cũng không nói hai lờaQi, lp tứvvgc nói:

- Tốt, t nay v sau ngươi sẽ là đrurVVqi ca của chúng ta, chúng ta sẽ là huynh đhy của ngươi, huynh đW chân thành!

Sở Nam vươn tay ra, Tư Đồ Dt Tiêu nắEOLm cht lấXAhy, hai bàn tay ở trong không trung vỗ “bốp” một cái, hai ngườii đFồng thanh nói:

- Huynh đIJZ!

Lúc này, ở bên cạIJZnh lạpdQi đpdQột ngột vang lên một thanh âm:

- Ta thì sao?

Sở Nam nhìn v phía TrầHoam Mạych Hân, cườuvSi nói:

- Ngươi cũng là huynh đrur của ta.

- Ta là nữhy.

- Nữhy cũng có thểQ trở thành huynh đLJ!

- Ta không muốn!

- Vy ngươi làm muội muội của ta.

- Cái này cũng không t.

Trầtm MạGch Hân qut ming nói.

TrảVVqi qua chuyn va rồi, Sở Nam đXAhã sáp nhp vào tiểqItu thế lc của đpdQám ngườVVqi Tư Đồ Dt Tiêu, Tư Đồ Dt Tiêu muốn đyfi chuẩrurn bịgmV đyồ ăn thì lạIi bịvDo Sở Nam gọi lạZwMi, bỗng nhiên hỏi:

- Kểo chuyn xưa của các ngươi, và cảJbX tình huống của thành Hùng La nữia.

Đồ Dt Tiêu không chút do d, va mở ming đuvSã kểF.

Thì ra đQám ngườyfi Tư Đồ Dt Tiêu và TrầWyzm MạJbXch Hân t nhỏ đHoaã lớn lên tạDFi thành Hùng La, chỉtWEđIiu bọn hắWn đtWEu là nhữmzng tên ăn mày, con đAHườVtng này của bọn hắDFn lạmzi càng là con đZwMườWng dành cho nhữIng ngườuoi nghèo khổ.

Ăn mày t nhiên suốt ngày bịHw ngườFi khác bắuvSt nạtt, còn có vô số ánh mắIt khinh thườtWEng, cho đmzến một ngày Tư Đồ Dt Tiêu trong lúc vô tình có đtWEược một quyểHoan võ quyết tên là Lit Dim Quyết thì hắWyn lin theo võ quyết đJbXó mà tu luyn, mấzht gầon một năm thì Tư Đồ Dt Tiêu đQiã đrurbHOt đVtến cảznh giới cao cấVtp Võ SĩMY, sau đaQó hắaQn lin tp hợp đbHOám bạJbXn cùng lớn lên t nhỏ của mình rồi truyn thụ Lit Dim Quyết cho bọn hắIn, chỉwZđLJiu có lẽ do thiên phú của bọn hắOYn chênh lch cho nên nhiu năm qua, phầoGn lớn chỉmz đhyzt đAHến cao cấXAhp Võ Sĩi, thm chí ngay cảtWE Đzhi Vũ cũng chỉI mới tấqItn thăng trung cấqItp Võ Sĩy không lâu, tuy nhiên tư chấhyt của TrầFm MạuvSch Hân cũng không t, đuvSã là sơ cấbHOp Võ Sư rồi, v phầOYn Tư Đồ Dt Tiêu, mc dù có tư chấmzt kinh thiên, nhưng bởi vì Lit Dim Quyết chỉJbX có hai ba tầAHng công pháp cho nên Tư Đồ Dt Tiêu phảaQi mấGt một năm mới có thểQi tấSpnn thăng đwZến trung cấIp Võ Sư, mà bởi vì không có phầVtn sau của võ quyết cho nên tu vi cũng dng lạzi không tăng tiến nữZwMa.

Đồ Dt Tiêu chỉy bằdWng vào tu vi trung cấtWEp Võ Sư và đhyám sư huynh đuo bên cạWnh, dốc toàn lc tạbHOi nơi mạSpnnh đNIược yếu thua này giành lấwZy một con đdWườuong, làm nơi an thân của bọn họ.

Sở Nam nghe thấvDoy Tư Đồ Dt Tiêu kểXAh vy thì trong lòng vô cùng chấMYn đvvgộng, trc giác của hắDFn cho thấuoy tư chấEOLt của Tư Đồ Dt Tiêu khng đOYonh so với BạIJZch TrạFch Vũ còn tốt hơn gấvvgp trăm lầQn, vẻn vẹn chỉDF hai năm đhyã đgmVQt đNIến tu vi trung cấOYp Võ Sư, nếu như có võ quyết công pháp nguyên vẹn thì Tư Đồ Dt Tiêu bây giờvDo nhấVVqt đmzAHnh có thểzh đIJZMYt đoGến cảOYnh giới ĐQii Võ Sư.

- Nếu như Tư Đồ Dt Tiêu có thểHoa tiếp tục tu luyn Càn Khôn Cu ChuyểMYn của Càn Khôn Tông thì nói không chng hắWyzn có thểHw tái hin nhữong ngày huy hoàng của sư phụ!

Trong lòng Sở Nam thầOYm nghĩwZ, chợt hỏi:

- Thế lc tạWi thành Hùng La này phân bố như thế nào?

- Thế lc lớn nhấNIt tạpdQi thành Hùng La chính là thế lc của Thành chủ, thế lc của Thành chủ tấHwt nhiên là HứWyza gia, mà dưới thế lc của HứqIta gia lạbHOi có nhữGng bang phái quy mô lớn va nhỏ, đuvShyi bang phái có hai cái, một gọi là Lam ThiểqItm Bang, một gọi là Hoàng Vân Bang, v phầuvSn bang phái quy mô trung đZwMng thì có mấJbXy chục cái, còn tiu bang phái thì có hơn trăm, giống như Mãnh Bang của Hàn Mãnh và thế lc của chúng ta chỉbHO chiếm lĩXAhnh một con phố, xem như thuộc loạzhi tiểruru bang phái!

- HứnHHa gia thế lc cc lớn, tạQi sao lạSpni cho phép nhiu bang phái như vy cùng tồn tạSpni? Sao không đgmVem tng bang phái dit tr, như vy không phảOYi là Hứta gia sẽ đQộc bá thành Hùng La sao?

Sở Nam không hiểNIu hỏi.
truyn đaQược lấoy t website tung hoanh
Đồ Dt Tiêu cườoi cườhyi, chm rãi nói:

- Vốn ta cũng không hiểuou tạqIti sao, nhưng nhữing năm gầQin đhyây sau khi cân nhắvvgc thì ta đOYã hiểEOLu rõ một phầWyzn.

- Ồ?

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl