Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ
Vũ Nghịzewch Càn Khôn đHPọc truyn mới nhấbMgt tạki tung hoanh . com
Tác giảMw: Chúc Long NgữkEk

Chương 48: Ta chỉHw muốn huynh đP

Nhóm dịgch: black
Nguồn: Vipvandan
- Lâm đCHPi ca, ngườEdi có thểPTV dạEdy chúng ta phương pháp bảzewo v tính mạKkng mình không?

Sở Nam dng bước….

Tiếng nói của Tư Đồ Dt Tiêu lạBHpi vang lên:

- Nếu như có thểbMg thì sau này chúng ta sẽ luôn nghe lờYJDi Lâm đEKpLOri ca.
vipvanda :

- Nếu như có thểk thì sau này chúng ta sẽ nghe lờHOdi Lâm đrJnZi ca.

Sở Nam nghe thấZy nhữCng lờjkHi này thì quay đGzAVgu lạNHi nhìn Tư Đồ Dt Tiêu, không chỉPTV nhìn hắJnNn có đucủ tin cy hay không, mà còn nhìn hắern có năng lc hay không, năng lc này không phảNHi là tư chấKkt, mà là trái tim, một trái tim có đVgủ bn tâm vữDIsng chí hay không, một trái tim muốn trở thành cườwPng giảjkH….

- Cho ta một lý do!

Sở Nam hỏi.

- Ta muốn trở thành cườrJng giảwP!

Ánh mắrt của Tư Đồ Dt Tiêu trở nên sáng quắWBbc:

- Ta phảzewi bảHPo v muội muội của ta, bằEKpng hữsCu của ta, huynh đrJ của ta, ta muốn bọn hắkWLn có đZược nhữrJng ngày tốt lành, ăn sung mc sướng, ta muốn đNHr chúng ta không bịYJD ngườdjHi khác khinh bỉg, không đZHw ngườYJDi khác khi d, không đOuEkWL ngườEYGi khác muốn quát thì quát, muốn đkEkánh thì đpSánh, ta muốn lp một bầjsu trờsCi của mình, ta muốn có ột thế lc, đzewnZng trên đQTkWLnh của đjsEYGi lúc này. Ta muốn trong mảEYGnh thiên đHOdjsa này sẽ lưu lạOFi một dấYJDu vết thuộc riêng mình ta!

Dng lạki một chút, Tư Đồ Dt Tiêu còn nói thêm:

- Vì thế, ta dùng máu và mạVgng của mình th với trờGzAi, vĩPTVnh vin theo bên cạOFnh ngườHOdi! Tôn ngườTi làm chủ!

Đồ Dt Tiêu không h che dấjkHu chút nào, nói rõ ràng tng câu một, hắpDn biết rõ đppjây là một cơ hội, bỏ lỡ là bỏ lỡ vĩsCnh vin, cho nên hắOFn phảuci nắkEkm lấpDy tht cht cơ hội này, hắPTVn phảIOi đNHánh cuộc một lầzewn.

Mà Sở Nam nghe thấpDy lờWBbi này, lạYJDi nhìn thấDy trên ngườEYGi Tư Đồ Dt Tiêu bóng dáng quen thuộc của mình năm xưa, hắHPn phảOi trở nên mạEKpnh mẽ còn không phảrJi vì bảbMgo v ngườCi thân yêu của mình, không đLOrjs ngườuci khác gọi là phế vt, đerEYG đDIsược đOuErng trên đOuEsCnh cao hay sao….

- Ta bây giờVg cũng không phảBHpi là một cườbMgng giảdjH!

Sở Nam trảT lờEdi.

Đồ Dt Tiêu cườPi cườLOri nói:

- NgườTi so với ta mạrJnh hơn, cho nên ngườjsi chính là cườQTng giảjkH!

- NgườkWLi mạBHpnh hơn ngươi còn có rấjst nhiu!

- Nhưng ngườPTVi cứEKpu mạOFng ta cũng chỉwP có mình ngườzewi, có thểuc khiến ta cam tâm tình nguyn tôn làm chủ cũng chỉO một mình ngườIOi!

Trong lờki nói của Tư Đồ Dt Tiêu tràn ngp nhữerng lờjsi lẽ khắDIsc cốt ghi tâm.

- Có một ngày nếu như ta không còn mạDnh hơn ngươi thì sao?

- NgườDIsi ngay cảVg một phút giây cũng không bỏ lỡ, làm sao có thểzew không trở thành cườVgng giảWBb đgược, hơn nữnZa, với trc giác của ta, ngườHi sẽ trở nên rấPTVt mạNHnh mẽ!

Nhìn thấOy Sở Nam có thểWBb xách đucược trọng kiếm, lạNHi có thểHOd lạDnh lùng giết ngườkEki mà không nương tay thì loạLOri trc giác này lp tứgsc xuấGzAt hin trong lòng Tư Đồ Dt Tiêu.

Trong mắTt Sở Nam lạHPi càng sáng thêm vài phầHn, hắHn nghĩsC đOFến Càn Khôn Cu ChuyểPn của sư phụ, nhưng hắHOdn sẽ không d dàng truyn thụ, hắkn chỉuc lạgnh lùng nói:

- Còn phảIOi đEKpáp ứPng ta một đYJDiu kin.

- Lâm đJnNjkHi ca mờHi nói.

- Ta không muốn ngươi tôn làm chủ, ta muốn ngươi trở thành huynh đdjH của ta!

Đồ Dt Tiêu lạHwi lầDIsn nữsCa khiếp sợ, nhit huyết trong thân thểZ bịWBb hai chữOuE “Huynh đrJ” kích thích đpDến sôi trào, mắnZt nhìn chằjkHm chằzewm Sở Nam, không h nháy mắuct lấgsy một cái, mà Sở Nam lúc này lạQTi nói tiếp:

- Ta muốn nhữHng ngườPi ngồi đHOdây đnZu là huynh đjs của ta, có thểg đEdồng cam cộng khổ, có thểHOd giúp đkEkỡ nhau mà không tiếc tính mạgsng, có thểgs hăng hái chiến đHPzewu xảYJD thân quên mình, có thểppj là huynh đr tương giao!

- Huynh đIO!

ĐdjHi Vũ ôm tiểEYGu Vũ hét lớn, trong mắKkt chỉNH có cảrJm kích.

Đồ Dt Tiêu cũng không nói hai lờEKpi, lp tứOFc nói:

- Tốt, t nay v sau ngươi sẽ là đzewQTi ca của chúng ta, chúng ta sẽ là huynh đNH của ngươi, huynh đIO chân thành!

Sở Nam vươn tay ra, Tư Đồ Dt Tiêu nắEdm cht lấdjHy, hai bàn tay ở trong không trung vỗ “bốp” một cái, hai ngườgi đkEkồng thanh nói:

- Huynh đk!

Lúc này, ở bên cạCnh lạDIsi đIOột ngột vang lên một thanh âm:

- Ta thì sao?

Sở Nam nhìn v phía TrầrJm MạJnNch Hân, cườEYGi nói:

- Ngươi cũng là huynh đwP của ta.

- Ta là nữT.

- NữOF cũng có thểjkH trở thành huynh đsC!

- Ta không muốn!

- Vy ngươi làm muội muội của ta.

- Cái này cũng không t.

TrầjkHm MạpSch Hân qut ming nói.

TrảGzAi qua chuyn va rồi, Sở Nam đrã sáp nhp vào tiểOFu thế lc của đgsám ngườrJi Tư Đồ Dt Tiêu, Tư Đồ Dt Tiêu muốn đHOdi chuẩgsn bịH đjkHồ ăn thì lạzewi bịO Sở Nam gọi lạEYGi, bỗng nhiên hỏi:

- KểAPE chuyn xưa của các ngươi, và cảuc tình huống của thành Hùng La nữdjHa.

Đồ Dt Tiêu không chút do d, va mở ming đEKpã kểZ.

Thì ra đCám ngườZi Tư Đồ Dt Tiêu và TrầOuEm MạkWLch Hân t nhỏ đDIsã lớn lên tạLOri thành Hùng La, chỉNHđzewiu bọn hắern đPu là nhữHPng tên ăn mày, con đGzAườrJng này của bọn hắCn lạgi càng là con đkườEdng dành cho nhữTng ngườKki nghèo khổ.

Ăn mày t nhiên suốt ngày bịrJ ngườri khác bắTt nạDIst, còn có vô số ánh mắHOdt khinh thườEdng, cho đHPến một ngày Tư Đồ Dt Tiêu trong lúc vô tình có đMwược một quyểkWLn võ quyết tên là Lit Dim Quyết thì hắsCn lin theo võ quyết đEKpó mà tu luyn, mấEYGt gầgsn một năm thì Tư Đồ Dt Tiêu đjkHã đernZt đrến cảnZnh giới cao cấHp Võ SĩEd, sau đTó hắPn lin tp hợp đBHpám bạwPn cùng lớn lên t nhỏ của mình rồi truyn thụ Lit Dim Quyết cho bọn hắDn, chỉDIsđPTViu có lẽ do thiên phú của bọn hắwPn chênh lch cho nên nhiu năm qua, phầdjHn lớn chỉHOd đEKpDIst đQTến cao cấMwp Võ SĩWBb, thm chí ngay cảGzA ĐHOdi Vũ cũng chỉZ mới tấkWLn thăng trung cấHPp Võ SĩJnN không lâu, tuy nhiên tư chấnZt của TrầjkHm Mạjsch Hân cũng không t, đNHã là sơ cấjsp Võ Sư rồi, v phầCn Tư Đồ Dt Tiêu, mc dù có tư chấpDt kinh thiên, nhưng bởi vì Lit Dim Quyết chỉbMg có hai ba tầEdng công pháp cho nên Tư Đồ Dt Tiêu phảki mấrJt một năm mới có thểLOr tấgn thăng đHến trung cấgsp Võ Sư, mà bởi vì không có phầTn sau của võ quyết cho nên tu vi cũng dng lạsCi không tăng tiến nữra. xem chương mới tạMwi tunghoanh(.)com

Đồ Dt Tiêu chỉzew bằMwng vào tu vi trung cấOuEp Võ Sư và đkWLám sư huynh đkWL bên cạOnh, dốc toàn lc tạHPi nơi mạEYGnh đWBbược yếu thua này giành lấOFy một con đIOườEdng, làm nơi an thân của bọn họ.

Sở Nam nghe thấPTVy Tư Đồ Dt Tiêu kểD vy thì trong lòng vô cùng chấKkn đMwộng, trc giác của hắrn cho thấry tư chấpSt của Tư Đồ Dt Tiêu khng đjsDIsnh so với BạIOch TrạJnNch Vũ còn tốt hơn gấIOp trăm lầpDn, vẻn vẹn chỉnZ hai năm đPã đzewkWLt đHOdến tu vi trung cấpSp Võ Sư, nếu như có võ quyết công pháp nguyên vẹn thì Tư Đồ Dt Tiêu bây giờkEk nhấgst đgsTnh có thểD đkVgt đerến cảDnh giới ĐsCi Võ Sư.

- Nếu như Tư Đồ Dt Tiêu có thểdjH tiếp tục tu luyn Càn Khôn Cu ChuyểnZn của Càn Khôn Tông thì nói không chng hắZn có thểHOd tái hin nhữMwng ngày huy hoàng của sư phụ!

Trong lòng Sở Nam thầrJm nghĩHP, chợt hỏi:

- Thế lc tạIOi thành Hùng La này phân bố như thế nào?

- Thế lc lớn nhấkWLt tạOFi thành Hùng La chính là thế lc của Thành chủ, thế lc của Thành chủ tấYJDt nhiên là HứAPEa gia, mà dưới thế lc của HứEYGa gia lạHi có nhữucng bang phái quy mô lớn va nhỏ, đHPHPi bang phái có hai cái, một gọi là Lam ThiểDm Bang, một gọi là Hoàng Vân Bang, v phầEYGn bang phái quy mô trung đVgng thì có mấNHy chục cái, còn tiu bang phái thì có hơn trăm, giống như Mãnh Bang của Hàn Mãnh và thế lc của chúng ta chỉYJD chiếm lĩdjHnh một con phố, xem như thuộc loạPTVi tiểJnNu bang phái!

- HứMwa gia thế lc cc lớn, tạpSi sao lạgsi cho phép nhiu bang phái như vy cùng tồn tạIOi? Sao không đerem tng bang phái dit tr, như vy không phảHPi là HứYJDa gia sẽ đJnNộc bá thành Hùng La sao?

Sở Nam không hiểEdu hỏi.

Đồ Dt Tiêu cườDIsi cườjkHi, chm rãi nói:

- Vốn ta cũng không hiểAPEu tạPi sao, nhưng nhữppjng năm gầrJn đMwây sau khi cân nhắgsc thì ta đpSã hiểVgu rõ một phầZn.

- Ồ?

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật