Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ
Vũ NghịkGjch Càn Khôn
Tác giảOa: Chúc Long Ngữb

Chương 48: Ta chỉGrS muốn huynh đdqd
truyn đaaược lấiky t website tung hoanh
Nhóm dịfgQch: black
Nguồn: Vipvandan
- Lâm đyMMZSi ca, ngườMHxi có thểAr dạzxry chúng ta phương pháp bảgfLo v tính mạxfng mình không?

Sở Nam dng bước….

Tiếng nói của Tư Đồ Dt Tiêu lạfji vang lên:

- Nếu như có thểMda thì sau này chúng ta sẽ luôn nghe lờqCIi Lâm đQZGcyi ca.
vipvanda :

- Nếu như có thểik thì sau này chúng ta sẽ nghe lờFExi Lâm đkSUi ca.

Sở Nam nghe thấry nhữMHxng lờSUi này thì quay đFrku lạgfLi nhìn Tư Đồ Dt Tiêu, không chỉdqd nhìn hắHFn có đfjủ tin cy hay không, mà còn nhìn hắArn có năng lc hay không, năng lc này không phảDQki là tư chấDQkt, mà là trái tim, một trái tim có đkGjủ bn tâm vữfgQng chí hay không, một trái tim muốn trở thành cườLung giảGrS….

- Cho ta một lý do!

Sở Nam hỏi.

- Ta muốn trở thành cườMdang giảzd!

Ánh mắFt của Tư Đồ Dt Tiêu trở nên sáng quắkGjc:

- Ta phảzdi bảMHxo v muội muội của ta, bằrang hữFu của ta, huynh đaa của ta, ta muốn bọn hắkn có đxTược nhữFExng ngày tốt lành, ăn sung mc sướng, ta muốn đraAr chúng ta không bịrk ngườri khác khinh bỉa, không đMdadr ngườki khác khi d, không đdrrk ngườbi khác muốn quát thì quát, muốn đAránh thì đTánh, ta muốn lp một bầMHxu trờGrSi của mình, ta muốn có ột thế lc, đDQkjOfng trên đSUbnh của đaari lúc này. Ta muốn trong mảynh thiên đUAczda này sẽ lưu lạai một dấdru vết thuộc riêng mình ta!

Dng lạrki một chút, Tư Đồ Dt Tiêu còn nói thêm:

- Vì thế, ta dùng máu và mạHFng của mình th với trờFExi, vĩzdnh vin theo bên cạMHxnh ngườqCIi! Tôn ngườQfzi làm chủ!

Đồ Dt Tiêu không h che dấOau chút nào, nói rõ ràng tng câu một, hắxfn biết rõ đzdây là một cơ hội, bỏ lỡ là bỏ lỡ vĩIUynh vin, cho nên hắaan phảZSi nắIUym lấUAcy tht cht cơ hội này, hắZSn phảri đLuánh cuộc một lầArn.

Mà Sở Nam nghe thấQfzy lờaai này, lạyMMi nhìn thấOay trên ngườgfLi Tư Đồ Dt Tiêu bóng dáng quen thuộc của mình năm xưa, hắkGjn phảiki trở nên mạFExnh mẽ còn không phảrki vì bảfto v ngườfi thân yêu của mình, không đdrCUF ngườri khác gọi là phế vt, đcyr đdrược đGrSbng trên đxTIUynh cao hay sao….

- Ta bây giờHF cũng không phảQZGi là một cườfng giảjOf!

Sở Nam trảr lờxYi.

Đồ Dt Tiêu cườMHxi cườUidi nói:

- Ngườrai so với ta mạqCInh hơn, cho nên ngườri chính là cườrng giảT!

- NgườEbi mạzdnh hơn ngươi còn có rấGNt nhiu!

- Nhưng ngườdi cứxYu mạftng ta cũng chỉZS có mình ngườaai, có thểra khiến ta cam tâm tình nguyn tôn làm chủ cũng chỉfgQ một mình ngườFi!

Trong lờaai nói của Tư Đồ Dt Tiêu tràn ngp nhữgfLng lờFi lẽ khắQZGc cốt ghi tâm.

- Có một ngày nếu như ta không còn mạZSnh hơn ngươi thì sao?

- NgườQZGi ngay cảOa một phút giây cũng không bỏ lỡ, làm sao có thểQZG không trở thành cườzdng giảyMM đxfược, hơn nữAra, với trc giác của ta, ngườkGji sẽ trở nên rấjOft mạaanh mẽ!

Nhìn thấQZGy Sở Nam có thểfgQ xách đxYược trọng kiếm, lạxTi có thểft lạxfnh lùng giết ngườxYi mà không nương tay thì loạri trc giác này lp tứfc xuấftt hin trong lòng Tư Đồ Dt Tiêu.

Trong mắOat Sở Nam lạxYi càng sáng thêm vài phầrn, hắQZGn nghĩr đfến Càn Khôn Cu ChuyểxYn của sư phụ, nhưng hắOan sẽ không d dàng truyn thụ, hắbn chỉcy lạyMMnh lùng nói:

- Còn phảiki đZSáp ứjOfng ta một đbiu kin.

- Lâm đraCUFi ca mờyMMi nói.

- Ta không muốn ngươi tôn làm chủ, ta muốn ngươi trở thành huynh đAr của ta!

Đồ Dt Tiêu lạIUyi lầHFn nữTa khiếp sợ, nhit huyết trong thân thểFEx bịdqd hai chữfgQ “Huynh đAr” kích thích đqCIến sôi trào, mắxTt nhìn chằfjm chằLum Sở Nam, không h nháy mắqCIt lấDQky một cái, mà Sở Nam lúc này lạyMMi nói tiếp:

- Ta muốn nhữrkng ngườGNi ngồi đEbây đLuu là huynh đLu của ta, có thểOa đMdaồng cam cộng khổ, có thểAr giúp đQZGỡ nhau mà không tiếc tính mạdqdng, có thểd hăng hái chiến đaaku xảjOf thân quên mình, có thểOa là huynh đfgQ tương giao!

- Huynh đQQD!

ĐxYi Vũ ôm tiểyMMu Vũ hét lớn, trong mắEbt chỉSU có cảfgQm kích.

Đồ Dt Tiêu cũng không nói hai lờfji, lp tứfc nói:

- Tốt, t nay v sau ngươi sẽ là đrxfi ca của chúng ta, chúng ta sẽ là huynh đIUy của ngươi, huynh đfgQ chân thành!

Sở Nam vươn tay ra, Tư Đồ Dt Tiêu nắxTm cht lấzxry, hai bàn tay ở trong không trung vỗ “bốp” một cái, hai ngườfgQi đkồng thanh nói:

- Huynh đF!

Lúc này, ở bên cạGrSnh lạHFi đQfzột ngột vang lên một thanh âm:

- Ta thì sao?

Sở Nam nhìn v phía TrầOam MạgfLch Hân, cườjOfi nói:

- Ngươi cũng là huynh đfj của ta.

- Ta là nữMda.

- Nữcy cũng có thểb trở thành huynh đy!

- Ta không muốn!

- Vy ngươi làm muội muội của ta.

- Cái này cũng không t.

TrầSUm Mạach Hân qut ming nói.

TrảQZGi qua chuyn va rồi, Sở Nam đyMMã sáp nhp vào tiểGNu thế lc của đkám ngườQZGi Tư Đồ Dt Tiêu, Tư Đồ Dt Tiêu muốn đAri chuẩFExn bịDQk đxTồ ăn thì lạTi bịT Sở Nam gọi lạdri, bỗng nhiên hỏi:

- Kểd chuyn xưa của các ngươi, và cảfgQ tình huống của thành Hùng La nữaaa.

Đồ Dt Tiêu không chút do d, va mở ming đOaã kểgfL.
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Thì ra đdám ngườgfLi Tư Đồ Dt Tiêu và TrầgfLm MạFch Hân t nhỏ đMHxã lớn lên tạdqdi thành Hùng La, chỉMHxđzxriu bọn hắbn đTu là nhữFng tên ăn mày, con đxYườfgQng này của bọn hắQfzn lạUAci càng là con đQfzườQZGng dành cho nhữFExng ngườkGji nghèo khổ.

Ăn mày t nhiên suốt ngày bịQZG ngườQZGi khác bắCUFt nạGrSt, còn có vô số ánh mắGNt khinh thườzdng, cho đQZGến một ngày Tư Đồ Dt Tiêu trong lúc vô tình có đxTược một quyểgfLn võ quyết tên là Lit Dim Quyết thì hắOan lin theo võ quyết đSUó mà tu luyn, mấGrSt gầGrSn một năm thì Tư Đồ Dt Tiêu đkã đSUEbt đQZGến cảDQknh giới cao cấQZGp Võ SĩyMM, sau đFó hắyn lin tp hợp đGrSám bạzxrn cùng lớn lên t nhỏ của mình rồi truyn thụ Lit Dim Quyết cho bọn hắrn, chỉbđxfiu có lẽ do thiên phú của bọn hắUAcn chênh lch cho nên nhiu năm qua, phầrn lớn chỉf đqCIxft đdrến cao cấHFp Võ SĩqCI, thm chí ngay cảr ĐxTi Vũ cũng chỉIUy mới tấyMMn thăng trung cấrap Võ SĩSU không lâu, tuy nhiên tư chấQQDt của Trầikm MạQQDch Hân cũng không t, đrã là sơ cấHFp Võ Sư rồi, v phầEbn Tư Đồ Dt Tiêu, mc dù có tư chấOat kinh thiên, nhưng bởi vì Lit Dim Quyết chỉIUy có hai ba tầikng công pháp cho nên Tư Đồ Dt Tiêu phảLui mấZSt một năm mới có thểcy tấdrn thăng đrến trung cấSUp Võ Sư, mà bởi vì không có phầrn sau của võ quyết cho nên tu vi cũng dng lạfgQi không tăng tiến nữfgQa.

Đồ Dt Tiêu chỉIUy bằTng vào tu vi trung cấzdp Võ Sư và đjOfám sư huynh đa bên cạFExnh, dốc toàn lc tạMHxi nơi mạyMMnh đdrược yếu thua này giành lấzdy một con đHFườzxrng, làm nơi an thân của bọn họ.

Sở Nam nghe thấFExy Tư Đồ Dt Tiêu kểra vy thì trong lòng vô cùng chấCUFn đcyộng, trc giác của hắFn cho thấcyy tư chấFt của Tư Đồ Dt Tiêu khng đyMMfjnh so với Bạzdch TrạxYch Vũ còn tốt hơn gấdp trăm lầaan, vẻn vẹn chỉqCI hai năm đUAcã đArdrt đArến tu vi trung cấfjp Võ Sư, nếu như có võ quyết công pháp nguyên vẹn thì Tư Đồ Dt Tiêu bây giờr nhấIUyt đzdFExnh có thểk đqCIMdat đaaến cảranh giới Đdri Võ Sư.

- Nếu như Tư Đồ Dt Tiêu có thểAr tiếp tục tu luyn Càn Khôn Cu Chuyểdqdn của Càn Khôn Tông thì nói không chng hắrn có thểgfL tái hin nhữyMMng ngày huy hoàng của sư phụ!

Trong lòng Sở Nam thầym nghĩUAc, chợt hỏi:

- Thế lc tạfti thành Hùng La này phân bố như thế nào?

- Thế lc lớn nhấaat tạri thành Hùng La chính là thế lc của Thành chủ, thế lc của Thành chủ tấrt nhiên là HứxYa gia, mà dưới thế lc của HứUAca gia lạGNi có nhữxfng bang phái quy mô lớn va nhỏ, đQfzMHxi bang phái có hai cái, một gọi là Lam ThiểgfLm Bang, một gọi là Hoàng Vân Bang, v phầzdn bang phái quy mô trung đxTng thì có mấfy chục cái, còn tiu bang phái thì có hơn trăm, giống như Mãnh Bang của Hàn Mãnh và thế lc của chúng ta chỉkGj chiếm lĩOanh một con phố, xem như thuộc loạfgQi tiểIUyu bang phái!

- HứZSa gia thế lc cc lớn, tạGNi sao lạbi cho phép nhiu bang phái như vy cùng tồn tạai? Sao không đQZGem tng bang phái dit tr, như vy không phảrki là HứDQka gia sẽ đdộc bá thành Hùng La sao?

Sở Nam không hiểHFu hỏi.

Đồ Dt Tiêu cườfi cườyMMi, chm rãi nói:

- Vốn ta cũng không hiểdru tạFExi sao, nhưng nhữdrng năm gầDQkn đxYây sau khi cân nhắrac thì ta đaã hiểru rõ một phầEbn.

- Ồ?

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật