Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ
Vũ NghịiKch Càn Khôn
Tác giảbl: Chúc Long NgữS

Chương 48: Ta chỉNL muốn huynh đoE

Nhóm dịxEVch: black
Nguồn: Vipvandan
- Lâm đGAfpi ca, ngườAFi có thểgvj dạAFy chúng ta phương pháp bảNZo v tính mạVkyng mình không?

Sở Nam dng bước….

Tiếng nói của Tư Đồ Dt Tiêu lạEi vang lên:

- Nếu như có thểYxo thì sau này chúng ta sẽ luôn nghe lờkvGi Lâm đSWyCKi ca.
vipvanda :

- Nếu như có thểSeN thì sau này chúng ta sẽ nghe lờvbCi Lâm đYxooai ca.

Sở Nam nghe thấEy nhữEbSng lờzni này thì quay đSeNznu lạtaUi nhìn Tư Đồ Dt Tiêu, không chỉWfj nhìn hắWRn có đSWyủ tin cy hay không, mà còn nhìn hắUUYn có năng lc hay không, năng lc này không phảNLi là tư chấett, mà là trái tim, một trái tim có đjủ bn tâm vữGAng chí hay không, một trái tim muốn trở thành cườAFng giảjn….

- Cho ta một lý do!

Sở Nam hỏi.

- Ta muốn trở thành cườgvjng giảY!
truyn đSược lấnKy t website tung hoanh
Ánh mắAFt của Tư Đồ Dt Tiêu trở nên sáng quắZc:

- Ta phảgvji bảSWyo v muội muội của ta, bằgvjng hữUSu của ta, huynh đyY của ta, ta muốn bọn hắFonn có đEược nhữozing ngày tốt lành, ăn sung mc sướng, ta muốn đooSSeN chúng ta không bịa ngườnKi khác khinh bỉK, không đpxpWR ngườDZi khác khi d, không đoEgvj ngườKi khác muốn quát thì quát, muốn đbADánh thì đUUYánh, ta muốn lp một bầNLu trờjNci của mình, ta muốn có ột thế lc, đxgWSeNng trên điKkvGnh của đjai lúc này. Ta muốn trong mảEbSnh thiên đooSWRa này sẽ lưu lạgvji một dấNZu vết thuộc riêng mình ta!

Dng lạbli một chút, Tư Đồ Dt Tiêu còn nói thêm:

- Vì thế, ta dùng máu và mạgvjng của mình th với trờNLi, vĩanh vin theo bên cạEnh ngườai! Tôn ngườcEi làm chủ!

Đồ Dt Tiêu không h che dấWfju chút nào, nói rõ ràng tng câu một, hắan biết rõ đGAây là một cơ hội, bỏ lỡ là bỏ lỡ vĩNLnh vin, cho nên hắSeNn phảgvji nắYm lấjny tht cht cơ hội này, hắFn phảeti đYxoánh cuộc một lầKn.

Mà Sở Nam nghe thấVkyy lờzni này, lạtaUi nhìn thấgvjy trên ngườCKi Tư Đồ Dt Tiêu bóng dáng quen thuộc của mình năm xưa, hắNZn phảfpi trở nên mạxEVnh mẽ còn không phảji vì bảjo v ngườeti thân yêu của mình, không đgvjWR ngườfpi khác gọi là phế vt, đYAF đznược đxgWKng trên đaNLnh cao hay sao….

- Ta bây giờF cũng không phảnKi là một cườfpng giảxgW!

Sở Nam trảvbC lờjni.

Đồ Dt Tiêu cườai cườjNci nói:

- NgườiKi so với ta mạWRnh hơn, cho nên ngườRi chính là cườSWyng giảAF!

- Ngườji mạkvGnh hơn ngươi còn có rấjnt nhiu!

- Nhưng ngườDZi cứznu mạooSng ta cũng chỉA có mình ngườWfji, có thểUS khiến ta cam tâm tình nguyn tôn làm chủ cũng chỉAF một mình ngườzni!

Trong lờytFi nói của Tư Đồ Dt Tiêu tràn ngp nhữVkyng lờAFi lẽ khắAc cốt ghi tâm.

- Có một ngày nếu như ta không còn mạjnnh hơn ngươi thì sao?

- Ngườpxpi ngay cảnK một phút giây cũng không bỏ lỡ, làm sao có thểAF không trở thành cườYng giảbAD đFonược, hơn nữEa, với trc giác của ta, ngườAFi sẽ trở nên rấUSt mạozinh mẽ!

Nhìn thấKy Sở Nam có thểjn xách đooSược trọng kiếm, lạNZi có thểyY lạEnh lùng giết ngườFoni mà không nương tay thì loạjni trc giác này lp tứSWyc xuấoat hin trong lòng Tư Đồ Dt Tiêu.

Trong mắNZt Sở Nam lạSWyi càng sáng thêm vài phầWRn, hắYn nghĩbl đooSến Càn Khôn Cu ChuyểooSn của sư phụ, nhưng hắZn sẽ không d dàng truyn thụ, hắiKn chỉcE lạcEnh lùng nói:

- Còn phảSeNi đbADáp ứUSng ta một đWRiu kin.

- Lâm đytFcEi ca mờpxpi nói.

- Ta không muốn ngươi tôn làm chủ, ta muốn ngươi trở thành huynh đEbS của ta!

Đồ Dt Tiêu lạAi lầSWyn nữNLa khiếp sợ, nhit huyết trong thân thểWfj bịet hai chữytF “Huynh đZ” kích thích đUUYến sôi trào, mắSt nhìn chằEbSm chằooSm Sở Nam, không h nháy mắozit lấzny một cái, mà Sở Nam lúc này lạEbSi nói tiếp:

- Ta muốn nhữytFng ngườSi ngồi đoziây đau là huynh đbAD của ta, có thểcE đooSồng cam cộng khổ, có thểK giúp đDZỡ nhau mà không tiếc tính mạAng, có thểDZ hăng hái chiến đblcEu xảZ thân quên mình, có thểK là huynh đSeN tương giao!

- Huynh đgvj! truyn copy t tunghoanh.com

ĐNLi Vũ ôm tiểju Vũ hét lớn, trong mắblt chỉSWy có cảFonm kích.

Đồ Dt Tiêu cũng không nói hai lờWRi, lp tứWRc nói:

- Tốt, t nay v sau ngươi sẽ là đAVkyi ca của chúng ta, chúng ta sẽ là huynh đVky của ngươi, huynh đvj chân thành!

Sở Nam vươn tay ra, Tư Đồ Dt Tiêu nắAm cht lấWRy, hai bàn tay ở trong không trung vỗ “bốp” một cái, hai ngườoai đYxoồng thanh nói:

- Huynh đoa!

Lúc này, ở bên cạKnh lạWRi đDZột ngột vang lên một thanh âm:

- Ta thì sao?

Sở Nam nhìn v phía Trầetm MạYch Hân, cườooSi nói:

- Ngươi cũng là huynh đj của ta.

- Ta là nữjNc.

- NữWR cũng có thểvj trở thành huynh đUS!

- Ta không muốn!

- Vy ngươi làm muội muội của ta.

- Cái này cũng không t.

Trầvjm Mạpxpch Hân qut ming nói.

TrảKi qua chuyn va rồi, Sở Nam đaã sáp nhp vào tiểUUYu thế lc của đvjám ngườji Tư Đồ Dt Tiêu, Tư Đồ Dt Tiêu muốn đNZi chuẩetn bịgvj đFồ ăn thì lạUUYi bịDZ Sở Nam gọi lạxgWi, bỗng nhiên hỏi:

- Kểjn chuyn xưa của các ngươi, và cảj tình huống của thành Hùng La nữNZa.

Đồ Dt Tiêu không chút do d, va mở ming đFã kểCK.

Thì ra đSám ngườSi Tư Đồ Dt Tiêu và TrầZm MạooSch Hân t nhỏ đEbSã lớn lên tạyYi thành Hùng La, chỉVkyđvjiu bọn hắoan đoziu là nhữoang tên ăn mày, con đVkyườNLng này của bọn hắFonn lạEi càng là con đetườkvGng dành cho nhữSng ngườooSi nghèo khổ.

Ăn mày t nhiên suốt ngày bịjNc ngườji khác bắznt nạUSt, còn có vô số ánh mắat khinh thườyYng, cho đDZến một ngày Tư Đồ Dt Tiêu trong lúc vô tình có đUSược một quyểWRn võ quyết tên là Lit Dim Quyết thì hắSeNn lin theo võ quyết đaó mà tu luyn, mấyYt gầAFn một năm thì Tư Đồ Dt Tiêu đWfjã đfppxpt đjnến cảRnh giới cao cấyYp Võ SĩCK, sau đGAó hắan lin tp hợp đoEám bạFonn cùng lớn lên t nhỏ của mình rồi truyn thụ Lit Dim Quyết cho bọn hắZn, chỉWRđjNciu có lẽ do thiên phú của bọn hắoEn chênh lch cho nên nhiu năm qua, phầoEn lớn chỉoE đjNcSt đSến cao cấznp Võ SĩR, thm chí ngay cảjn ĐyYi Vũ cũng chỉS mới tấozin thăng trung cấNLp Võ Sĩvj không lâu, tuy nhiên tư chấjnt của TrầEm Mạznch Hân cũng không t, đjã là sơ cấYxop Võ Sư rồi, v phầooSn Tư Đồ Dt Tiêu, mc dù có tư chấcEt kinh thiên, nhưng bởi vì Lit Dim Quyết chỉcE có hai ba tầooSng công pháp cho nên Tư Đồ Dt Tiêu phảxgWi mấUUYt một năm mới có thểjn tấWfjn thăng đGAến trung cấjp Võ Sư, mà bởi vì không có phầEbSn sau của võ quyết cho nên tu vi cũng dng lạNZi không tăng tiến nữCKa.

Đồ Dt Tiêu chỉSeN bằFonng vào tu vi trung cấooSp Võ Sư và đoaám sư huynh đA bên cạblnh, dốc toàn lc tạai nơi mạSeNnh đvbCược yếu thua này giành lấxgWy một con đjườnKng, làm nơi an thân của bọn họ.

Sở Nam nghe thấety Tư Đồ Dt Tiêu kểoE vy thì trong lòng vô cùng chấkvGn đxEVộng, trc giác của hắDZn cho thấNZy tư chấYxot của Tư Đồ Dt Tiêu khng đkvGFnh so với BạAFch TrạEbSch Vũ còn tốt hơn gấGAp trăm lầYxon, vẻn vẹn chỉZ hai năm đfpã đvbCWRt đaến tu vi trung cấAFp Võ Sư, nếu như có võ quyết công pháp nguyên vẹn thì Tư Đồ Dt Tiêu bây giờooS nhấyYt đAVkynh có thểR đEbSWfjt đxEVến cảKnh giới Đpxpi Võ Sư.

- Nếu như Tư Đồ Dt Tiêu có thểpxp tiếp tục tu luyn Càn Khôn Cu ChuyểEn của Càn Khôn Tông thì nói không chng hắCKn có thểZ tái hin nhữvbCng ngày huy hoàng của sư phụ!

Trong lòng Sở Nam thầUUYm nghĩWR, chợt hỏi:

- Thế lc tạytFi thành Hùng La này phân bố như thế nào?

- Thế lc lớn nhấRt tạvbCi thành Hùng La chính là thế lc của Thành chủ, thế lc của Thành chủ tấvbCt nhiên là HứSeNa gia, mà dưới thế lc của HứYa gia lạai có nhữznng bang phái quy mô lớn va nhỏ, đDZgvji bang phái có hai cái, một gọi là Lam Thiểjnm Bang, một gọi là Hoàng Vân Bang, v phầcEn bang phái quy mô trung điKng thì có mấytFy chục cái, còn tiu bang phái thì có hơn trăm, giống như Mãnh Bang của Hàn Mãnh và thế lc của chúng ta chỉNL chiếm lĩkvGnh một con phố, xem như thuộc loạnKi tiểjnu bang phái!

- Hứzna gia thế lc cc lớn, tạSWyi sao lạjNci cho phép nhiu bang phái như vy cùng tồn tạcEi? Sao không đSeNem tng bang phái dit tr, như vy không phảiKi là HứAa gia sẽ đoEộc bá thành Hùng La sao?

Sở Nam không hiểWfju hỏi.

Đồ Dt Tiêu cườSi cườGAi, chm rãi nói:

- Vốn ta cũng không hiểoziu tạEbSi sao, nhưng nhữCKng năm gầkvGn đSeNây sau khi cân nhắjc thì ta đAã hiểbADu rõ một phầSWyn.

- Ồ?

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật