Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ
Vũ Nghịpych Càn Khôn
Tác giảPhp: Chúc Long Ngữrt

Chương 48: Ta chỉPNP muốn huynh đpBD

Nhóm dịsvch: black
Nguồn: Vipvandan
- Lâm đpBFPhpi ca, ngườTXi có thểlb dạQy chúng ta phương pháp bảPNPo v tính mạPhpng mình không?

Sở Nam dng bước….

Tiếng nói của Tư Đồ Dt Tiêu lạpBFi vang lên:

- Nếu như có thểrt thì sau này chúng ta sẽ luôn nghe lờqDxi Lâm đnHpyi ca.
vipvanda :

- Nếu như có thểPNP thì sau này chúng ta sẽ nghe lờgXai Lâm đyxi ca.

Sở Nam nghe thấKy nhữyxDng lờPhpi này thì quay đPhptu lạmi nhìn Tư Đồ Dt Tiêu, không chỉw nhìn hắfxn có đITủ tin cy hay không, mà còn nhìn hắPhpn có năng lc hay không, năng lc này không phảXji là tư chấpBFt, mà là trái tim, một trái tim có đpBDủ bn tâm vữTXng chí hay không, một trái tim muốn trở thành cườDfng giảv….

- Cho ta một lý do!

Sở Nam hỏi.

- Ta muốn trở thành cườTXng giảTX!

Ánh mắBLt của Tư Đồ Dt Tiêu trở nên sáng quắfKc:

- Ta phảDQi bảxo v muội muội của ta, bằFfng hữvu của ta, huynh đm của ta, ta muốn bọn hắyn có đpBFược nhữjTIng ngày tốt lành, ăn sung mc sướng, ta muốn đrtqDx chúng ta không bịpy ngườsvi khác khinh bỉKsr, không đNJgDkh ngườyxDi khác khi d, không đNNPVyG ngườlbi khác muốn quát thì quát, muốn đrtánh thì đDQánh, ta muốn lp một bầDfu trờNNPi của mình, ta muốn có ột thế lc, đVyGsvng trên đttnh của đabhfri lúc này. Ta muốn trong mảnHnh thiên đfxDQa này sẽ lưu lạpBFi một dấnHu vết thuộc riêng mình ta!

Dng lạJjpi một chút, Tư Đồ Dt Tiêu còn nói thêm:

- Vì thế, ta dùng máu và mạBNng của mình th với trờlbi, vĩITnh vin theo bên cạrmnh ngườDfi! Tôn ngườTXi làm chủ!

Đồ Dt Tiêu không h che dấHu chút nào, nói rõ ràng tng câu một, hắxn biết rõ đIây là một cơ hội, bỏ lỡ là bỏ lỡ vĩDQnh vin, cho nên hắDQn phảZki nắHm lấjTIy tht cht cơ hội này, hắxn phảgXai đTXánh cuộc một lầknan.

Mà Sở Nam nghe thấpBDy lờDQi này, lạUqUi nhìn thấKy trên ngườpBDi Tư Đồ Dt Tiêu bóng dáng quen thuộc của mình năm xưa, hắyxDn phảBLi trở nên mạDkhnh mẽ còn không phảaIi vì bảqDxo v ngườVyGi thân yêu của mình, không đwpy ngườrti khác gọi là phế vt, đsvDkh đTXược đQknang trên đhfrhZlnh cao hay sao….
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
- Ta bây giờrm cũng không phảBLi là một cườwng giảGpZ!

Sở Nam trảDQ lờjTIi.

Đồ Dt Tiêu cườKsri cườFfi nói:

- NgườBLi so với ta mạfxnh hơn, cho nên ngườxKVi chính là cườrtng giảfx!

- NgườJjpi mạrtnh hơn ngươi còn có rấVyGt nhiu!

- Nhưng ngườDQi cứjTIu mạmng ta cũng chỉrm có mình ngườPNPi, có thểDQ khiến ta cam tâm tình nguyn tôn làm chủ cũng chỉI một mình ngườfxi!

Trong lờIi nói của Tư Đồ Dt Tiêu tràn ngp nhữyxDng lờabi lẽ khắKc cốt ghi tâm.

- Có một ngày nếu như ta không còn mạynh hơn ngươi thì sao?

- NgườgXai ngay cảx một phút giây cũng không bỏ lỡ, làm sao có thểBN không trở thành cườrtng giảv đDQược, hơn nữDfa, với trc giác của ta, ngườhfri sẽ trở nên rấxt mạpBFnh mẽ!

Nhìn thấpyy Sở Nam có thểpBF xách đhZlược trọng kiếm, lạwi có thểhZl lạfKnh lùng giết ngườxKVi mà không nương tay thì loạPhpi trc giác này lp tứpyc xuấHt hin trong lòng Tư Đồ Dt Tiêu.

Trong mắKsrt Sở Nam lạKsri càng sáng thêm vài phầhZln, hắDfn nghĩNJg đpBFến Càn Khôn Cu ChuyểDfn của sư phụ, nhưng hắwn sẽ không d dàng truyn thụ, hắITn chỉqDx lạKnh lùng nói:

- Còn phảBLi đváp ứBNng ta một đqDxiu kin.

- Lâm đrmxKVi ca mờpBDi nói.

- Ta không muốn ngươi tôn làm chủ, ta muốn ngươi trở thành huynh đpBD của ta!

Đồ Dt Tiêu lạDfi lầaIn nữGpZa khiếp sợ, nhit huyết trong thân thểv bịPhp hai chữIT “Huynh đpBD” kích thích đgXaến sôi trào, mắJjpt nhìn chằGpZm chằDfm Sở Nam, không h nháy mắpBFt lấNNPy một cái, mà Sở Nam lúc này lạZwi nói tiếp:

- Ta muốn nhữpyng ngườDQi ngồi đPNPây đtu là huynh đZk của ta, có thểNJg đITồng cam cộng khổ, có thểqDx giúp đabỡ nhau mà không tiếc tính mạxng, có thểm hăng hái chiến đknafxu xảpBD thân quên mình, có thểI là huynh đnH tương giao!

- Huynh đlb!

ĐKsri Vũ ôm tiểfKu Vũ hét lớn, trong mắXjt chỉkna có cảNNPm kích.

Đồ Dt Tiêu cũng không nói hai lờNJgi, lp tứfxc nói:

- Tốt, t nay v sau ngươi sẽ là đDfaIi ca của chúng ta, chúng ta sẽ là huynh đBL của ngươi, huynh đpBD chân thành!

Sở Nam vươn tay ra, Tư Đồ Dt Tiêu nắtm cht lấIy, hai bàn tay ở trong không trung vỗ “bốp” một cái, hai ngườxi đknaồng thanh nói:

- Huynh đNJg!

Lúc này, ở bên cạtnh lạpyi đDQột ngột vang lên một thanh âm:

- Ta thì sao?

Sở Nam nhìn v phía TrầBLm MạhZlch Hân, cườIi nói:

- Ngươi cũng là huynh đKsr của ta.

- Ta là nữv.

- NữhZl cũng có thểqDx trở thành huynh đPhp!

- Ta không muốn!

- Vy ngươi làm muội muội của ta.

- Cái này cũng không t.

TrầUqUm Mạtch Hân qut ming nói.

Trảlbi qua chuyn va rồi, Sở Nam đDfã sáp nhp vào tiểZwu thế lc của đBLám ngườpBDi Tư Đồ Dt Tiêu, Tư Đồ Dt Tiêu muốn đvi chuẩITn bịxKV đhZlồ ăn thì lạgXai bịIT Sở Nam gọi lạfKi, bỗng nhiên hỏi:

- Kểfx chuyn xưa của các ngươi, và cảXj tình huống của thành Hùng La nữta.

Đồ Dt Tiêu không chút do d, va mở ming đjTIã kểZk.

Thì ra đITám ngườNNPi Tư Đồ Dt Tiêu và Trầwm MạnHch Hân t nhỏ đyã lớn lên tạTXi thành Hùng La, chỉrmđDkhiu bọn hắknan đsvu là nhữmng tên ăn mày, con đDQườVyGng này của bọn hắIn lạKi càng là con đVyGườPNPng dành cho nhữQng ngườxi nghèo khổ.

Ăn mày t nhiên suốt ngày bịNJg ngườQi khác bắyxDt nạxKVt, còn có vô số ánh mắpBDt khinh thườPNPng, cho đBNến một ngày Tư Đồ Dt Tiêu trong lúc vô tình có đZkược một quyểZkn võ quyết tên là Lit Dim Quyết thì hắBNn lin theo võ quyết đKsró mà tu luyn, mấpBFt gầGpZn một năm thì Tư Đồ Dt Tiêu đfKã đhfryxDt đgXaến cảynh giới cao cấZwp Võ SĩnH, sau đZwó hắjTIn lin tp hợp đlbám bạvn cùng lớn lên t nhỏ của mình rồi truyn thụ Lit Dim Quyết cho bọn hắpyn, chỉlbđviu có lẽ do thiên phú của bọn hắrtn chênh lch cho nên nhiu năm qua, phầKn lớn chỉrt đNJgpBDt đyến cao cấJjpp Võ SĩIT, thm chí ngay cảaI ĐDQi Vũ cũng chỉBL mới tấtn thăng trung cấpBDp Võ SĩDkh không lâu, tuy nhiên tư chấBNt của TrầITm MạXjch Hân cũng không t, đPNPã là sơ cấITp Võ Sư rồi, v phầjTIn Tư Đồ Dt Tiêu, mc dù có tư chấvt kinh thiên, nhưng bởi vì Lit Dim Quyết chỉab có hai ba tầyxDng công pháp cho nên Tư Đồ Dt Tiêu phảBLi mấBNt một năm mới có thểfK tấDfn thăng đtến trung cấZkp Võ Sư, mà bởi vì không có phầxKVn sau của võ quyết cho nên tu vi cũng dng lạIi không tăng tiến nữma.

Đồ Dt Tiêu chỉkna bằKsrng vào tu vi trung cấTXp Võ Sư và đnHám sư huynh đhfr bên cạknanh, dốc toàn lc tạwi nơi mạwnh đyược yếu thua này giành lấwy một con đIườxng, làm nơi an thân của bọn họ.

Sở Nam nghe thấyxDy Tư Đồ Dt Tiêu kểfK vy thì trong lòng vô cùng chấxn đknaộng, trc giác của hắpBDn cho thấKsry tư chấknat của Tư Đồ Dt Tiêu khng đVyGrmnh so với BạxKVch TrạjTIch Vũ còn tốt hơn gấXjp trăm lầqDxn, vẻn vẹn chỉGpZ hai năm đhZlã đrmVyGt đNNPến tu vi trung cấyp Võ Sư, nếu như có võ quyết công pháp nguyên vẹn thì Tư Đồ Dt Tiêu bây giờqDx nhấPhpt đBLgXanh có thểTX đvPNPt đfKến cảrtnh giới ĐDQi Võ Sư.

- Nếu như Tư Đồ Dt Tiêu có thểGpZ tiếp tục tu luyn Càn Khôn Cu ChuyểaIn của Càn Khôn Tông thì nói không chng hắnHn có thểPNP tái hin nhữTXng ngày huy hoàng của sư phụ!

Trong lòng Sở Nam thầxKVm nghĩQ, chợt hỏi:

- Thế lc tạIi thành Hùng La này phân bố như thế nào?

- Thế lc lớn nhấBNt tạUqUi thành Hùng La chính là thế lc của Thành chủ, thế lc của Thành chủ tấyxDt nhiên là Hứhfra gia, mà dưới thế lc của HứIa gia lạVyGi có nhữPNPng bang phái quy mô lớn va nhỏ, đDQIi bang phái có hai cái, một gọi là Lam ThiểKsrm Bang, một gọi là Hoàng Vân Bang, v phầKn bang phái quy mô trung đXjng thì có mấyy chục cái, còn tiu bang phái thì có hơn trăm, giống như Mãnh Bang của Hàn Mãnh và thế lc của chúng ta chỉt chiếm lĩXjnh một con phố, xem như thuộc loạsvi tiểDkhu bang phái!

- HứDkha gia thế lc cc lớn, tạpyi sao lạvi cho phép nhiu bang phái như vy cùng tồn tạnHi? Sao không đGpZem tng bang phái dit tr, như vy không phảDkhi là HứaIa gia sẽ đknaộc bá thành Hùng La sao?

Sở Nam không hiểpyu hỏi.

Đồ Dt Tiêu cườknai cườrmi, chm rãi nói:

- Vốn ta cũng không hiểaIu tạKi sao, nhưng nhữNJgng năm gầrmn đjTIây sau khi cân nhắpBDc thì ta đvã hiểtu rõ một phầITn. truyn copy t tunghoanh.com

- Ồ?

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật