Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ
Vũ NghịKch Càn Khôn
Tác giảMm: Chúc Long NgữwA

Chương 48: Ta chỉGl muốn huynh đLVS

Nhóm dịrBtch: black
Nguồn: Vipvandan
- Lâm đJrBti ca, ngườfLDi có thểMm dạKhmy chúng ta phương pháp bảCto v tính mạgTng mình không? xem tạdki t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sở Nam dng bước….

Tiếng nói của Tư Đồ Dt Tiêu lạti vang lên:

- Nếu như có thểVj thì sau này chúng ta sẽ luôn nghe lờGli Lâm đvKCGri ca.
vipvanda :

- Nếu như có thểGoT thì sau này chúng ta sẽ nghe lờjwmi Lâm đvcVCGri ca.

Sở Nam nghe thấly nhữlng lờhGCi này thì quay đgTBLu lạDnFi nhìn Tư Đồ Dt Tiêu, không chỉvK nhìn hắXon có đhlủ tin cy hay không, mà còn nhìn hắjn có năng lc hay không, năng lc này không phảKhmi là tư chấXot, mà là trái tim, một trái tim có đtủ bn tâm vữong chí hay không, một trái tim muốn trở thành cườCGrng giảX….

- Cho ta một lý do!

Sở Nam hỏi.

- Ta muốn trở thành cườBLng giảK!

Ánh mắFAt của Tư Đồ Dt Tiêu trở nên sáng quắvcVc:

- Ta phảLVSi bảhGCo v muội muội của ta, bằXng hữGoTu của ta, huynh đhl của ta, ta muốn bọn hắtn có đkyược nhữhGCng ngày tốt lành, ăn sung mc sướng, ta muốn đkyvK chúng ta không bịhhv ngườhli khác khinh bỉbav, không đvKYvj ngườti khác khi d, không đBLt ngườSkhi khác muốn quát thì quát, muốn đbavánh thì đrBtánh, ta muốn lp một bầwAu trờnUi của mình, ta muốn có ột thế lc, đrBtJng trên đRfYnUnh của đCGrti lúc này. Ta muốn trong mảbavnh thiên đaLoa này sẽ lưu lạTti một dấgTu vết thuộc riêng mình ta!

Dng lạKi một chút, Tư Đồ Dt Tiêu còn nói thêm:

- Vì thế, ta dùng máu và mạFAng của mình th với trờmbCi, vĩkynh vin theo bên cạtXnh ngườkyi! Tôn ngườli làm chủ!

Đồ Dt Tiêu không h che dấFAu chút nào, nói rõ ràng tng câu một, hắqKn biết rõ đaLây là một cơ hội, bỏ lỡ là bỏ lỡ vĩdknh vin, cho nên hắaLn phảcJi nắFAm lấcJy tht cht cơ hội này, hắFAn phảfLDi đGoTánh cuộc một lầhhRn.

Mà Sở Nam nghe thấLVSy lờjwmi này, lạqKi nhìn thấcJy trên ngườcJi Tư Đồ Dt Tiêu bóng dáng quen thuộc của mình năm xưa, hắJn phảXoi trở nên mạGoTnh mẽ còn không phảfLDi vì bảnUo v ngườcJi thân yêu của mình, không đLfLD ngườXoi khác gọi là phế vt, đSkhX đVjược đlgTng trên đmlDnFnh cao hay sao….

- Ta bây giờt cũng không phảMmi là một cườdkng giảYvj!

Sở Nam trảVj lờSkhi.

Đồ Dt Tiêu cườgTi cườti nói:

- NgườhhRi so với ta mạvgdnh hơn, cho nên ngườhhvi chính là cườSKSng giảj!

- NgườaLi mạGoTnh hơn ngươi còn có rấvKt nhiu! truyn đVjược lấmly t website tung hoanh

- Nhưng ngườdki cứnUu mạGlng ta cũng chỉFA có mình ngườoi, có thểRfY khiến ta cam tâm tình nguyn tôn làm chủ cũng chỉhhv một mình ngườMmi!

Trong lờLVSi nói của Tư Đồ Dt Tiêu tràn ngp nhữhhRng lờLVSi lẽ khắfLDc cốt ghi tâm.

- Có một ngày nếu như ta không còn mạLVSnh hơn ngươi thì sao?

- Ngườmli ngay cảgT một phút giây cũng không bỏ lỡ, làm sao có thểt không trở thành cườlng giảSkh đLVSược, hơn nữYvja, với trc giác của ta, ngườVMqi sẽ trở nên rấMmt mạVjnh mẽ!

Nhìn thấVMqy Sở Nam có thểvK xách đKược trọng kiếm, lạTti có thểt lạnUnh lùng giết ngườnUi mà không nương tay thì loạLi trc giác này lp tứSKSc xuấRfYt hin trong lòng Tư Đồ Dt Tiêu.

Trong mắvKt Sở Nam lạKi càng sáng thêm vài phầCGrn, hắJn nghĩjwm đtến Càn Khôn Cu ChuyểCtn của sư phụ, nhưng hắcJn sẽ không d dàng truyn thụ, hắLVSn chỉml lạhhvnh lùng nói:

- Còn phảJi đJáp ứlng ta một đCtiu kin.

- Lâm đdkgTi ca mờJi nói.

- Ta không muốn ngươi tôn làm chủ, ta muốn ngươi trở thành huynh đKhm của ta!

Đồ Dt Tiêu lạgTi lầvKn nữwAa khiếp sợ, nhit huyết trong thân thểqK bịGl hai chữGoT “Huynh đfLD” kích thích đcJến sôi trào, mắhhRt nhìn chằBLm chằSKSm Sở Nam, không h nháy mắLVSt lấbavy một cái, mà Sở Nam lúc này lạgTi nói tiếp:

- Ta muốn nhữvKng ngườti ngồi đVMqây đVju là huynh đvcV của ta, có thểhl đtXồng cam cộng khổ, có thểVMq giúp đFAỡ nhau mà không tiếc tính mạqKng, có thểml hăng hái chiến đdkvgdu xảCt thân quên mình, có thểvK là huynh đXo tương giao!

- Huynh đRfY!

ĐLi Vũ ôm tiểGoTu Vũ hét lớn, trong mắkyt chỉFA có cảvgdm kích.

Đồ Dt Tiêu cũng không nói hai lờhli, lp tứXoc nói:

- Tốt, t nay v sau ngươi sẽ là đYvjvKi ca của chúng ta, chúng ta sẽ là huynh đky của ngươi, huynh đTt chân thành!

Sở Nam vươn tay ra, Tư Đồ Dt Tiêu nắtXm cht lấdky, hai bàn tay ở trong không trung vỗ “bốp” một cái, hai ngườLi đCtồng thanh nói:

- Huynh đtX!

Lúc này, ở bên cạjwmnh lạmli đdkột ngột vang lên một thanh âm:

- Ta thì sao?

Sở Nam nhìn v phía Trầhhvm MạXch Hân, cườhGCi nói:

- Ngươi cũng là huynh đVj của ta.

- Ta là nữFA.

- Nữt cũng có thểt trở thành huynh đtX!

- Ta không muốn!

- Vy ngươi làm muội muội của ta.

- Cái này cũng không t.

TrầvKm MạcJch Hân qut ming nói.

Trảhhvi qua chuyn va rồi, Sở Nam đhlã sáp nhp vào tiểJu thế lc của đvKám ngườli Tư Đồ Dt Tiêu, Tư Đồ Dt Tiêu muốn đVMqi chuẩdkn bịMm đnUồ ăn thì lạmli bịl Sở Nam gọi lạvcVi, bỗng nhiên hỏi:

- KểvK chuyn xưa của các ngươi, và cảVMq tình huống của thành Hùng La nữaLa.

Đồ Dt Tiêu không chút do d, va mở ming đLã kểaL.

Thì ra đRfYám ngườLi Tư Đồ Dt Tiêu và TrầBLm MạJch Hân t nhỏ đVjã lớn lên tạJi thành Hùng La, chỉtđrBtiu bọn hắln đCtu là nhữgTng tên ăn mày, con đGoTườLng này của bọn hắtXn lạmbCi càng là con đXoườqKng dành cho nhữjwmng ngườrBti nghèo khổ.

Ăn mày t nhiên suốt ngày bịRfY ngườLi khác bắVMqt nạVjt, còn có vô số ánh mắYvjt khinh thườTtng, cho đcJến một ngày Tư Đồ Dt Tiêu trong lúc vô tình có đtXược một quyểJn võ quyết tên là Lit Dim Quyết thì hắKn lin theo võ quyết đló mà tu luyn, mấgTt gầjwmn một năm thì Tư Đồ Dt Tiêu đaLã đvgdjt đfLDến cảCtnh giới cao cấaLp Võ SĩfLD, sau đKhmó hắXn lin tp hợp đkyám bạMmn cùng lớn lên t nhỏ của mình rồi truyn thụ Lit Dim Quyết cho bọn hắCGrn, chỉwAđGliu có lẽ do thiên phú của bọn hắLVSn chênh lch cho nên nhiu năm qua, phầLVSn lớn chỉwA đFAfLDt đBLến cao cấbavp Võ SĩrBt, thm chí ngay cảhl ĐLi Vũ cũng chỉt mới tấhhvn thăng trung cấFAp Võ SĩJ không lâu, tuy nhiên tư chấGoTt của Trầlm MạDnFch Hân cũng không t, đMmã là sơ cấDnFp Võ Sư rồi, v phầLn Tư Đồ Dt Tiêu, mc dù có tư chấjwmt kinh thiên, nhưng bởi vì Lit Dim Quyết chỉhl có hai ba tầjng công pháp cho nên Tư Đồ Dt Tiêu phảGoTi mấXot một năm mới có thểL tấmbCn thăng đRfYến trung cấRfYp Võ Sư, mà bởi vì không có phầhln sau của võ quyết cho nên tu vi cũng dng lạdki không tăng tiến nữKhma.

Đồ Dt Tiêu chỉgT bằSKSng vào tu vi trung cấhhvp Võ Sư và đYvjám sư huynh đKhm bên cạqKnh, dốc toàn lc tạmbCi nơi mạgTnh đkyược yếu thua này giành lấkyy một con đaLườnUng, làm nơi an thân của bọn họ.

Sở Nam nghe thấSkhy Tư Đồ Dt Tiêu kểdk vy thì trong lòng vô cùng chấXn đGoTộng, trc giác của hắhGCn cho thấqKy tư chấCGrt của Tư Đồ Dt Tiêu khng đRfYtnh so với BạhGCch Trạoch Vũ còn tốt hơn gấwAp trăm lầmln, vẻn vẹn chỉFA hai năm đjwmã đhhRGoTt đvgdến tu vi trung cấhlp Võ Sư, nếu như có võ quyết công pháp nguyên vẹn thì Tư Đồ Dt Tiêu bây giờSKS nhấFAt đgTRfYnh có thểtX đLVSaLt đqKến cảjnh giới ĐnUi Võ Sư.

- Nếu như Tư Đồ Dt Tiêu có thểK tiếp tục tu luyn Càn Khôn Cu Chuyểln của Càn Khôn Tông thì nói không chng hắtn có thểt tái hin nhữGlng ngày huy hoàng của sư phụ!

Trong lòng Sở Nam thầCGrm nghĩLVS, chợt hỏi:

- Thế lc tạbavi thành Hùng La này phân bố như thế nào?

- Thế lc lớn nhấYvjt tạoi thành Hùng La chính là thế lc của Thành chủ, thế lc của Thành chủ tấfLDt nhiên là HứcJa gia, mà dưới thế lc của HứcJa gia lạkyi có nhữtXng bang phái quy mô lớn va nhỏ, đtXi bang phái có hai cái, một gọi là Lam ThiểhhRm Bang, một gọi là Hoàng Vân Bang, v phầvKn bang phái quy mô trung đwAng thì có mấhhvy chục cái, còn tiu bang phái thì có hơn trăm, giống như Mãnh Bang của Hàn Mãnh và thế lc của chúng ta chỉqK chiếm lĩBLnh một con phố, xem như thuộc loạXi tiểLu bang phái!

- HứRfYa gia thế lc cc lớn, tạCti sao lạaLi cho phép nhiu bang phái như vy cùng tồn tạXi? Sao không đJem tng bang phái dit tr, như vy không phảRfYi là HứBLa gia sẽ đKộc bá thành Hùng La sao?

Sở Nam không hiểvcVu hỏi.

Đồ Dt Tiêu cườbavi cườDnFi, chm rãi nói:

- Vốn ta cũng không hiểBLu tạGli sao, nhưng nhữbavng năm gầRfYn đKhmây sau khi cân nhắdkc thì ta đRfYã hiểvKu rõ một phầMmn.

- Ồ?

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl