Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 48 : Ta chỉ muốn huynh đệ
Vũ Nghịach Càn Khôn
Tác giảsiH: Chúc Long NgữZlL

Chương 48: Ta chỉZlL muốn huynh đpTM

Nhóm dịpTMch: black
Nguồn: Vipvandan
- Lâm đJwZlwli ca, ngườYKDi có thểK dạqnsy chúng ta phương pháp bảLZo v tính mạLng mình không?

Sở Nam dng bước….

Tiếng nói của Tư Đồ Dt Tiêu lạMdi vang lên:

- Nếu như có thểRZb thì sau này chúng ta sẽ luôn nghe lờNpJi Lâm đtFZIti ca.
vipvanda :

- Nếu như có thểnQ thì sau này chúng ta sẽ nghe lờlxi Lâm đMGwsi ca.

Sở Nam nghe thấLy nhữwknng lờQi này thì quay đTeJIwu lạFi nhìn Tư Đồ Dt Tiêu, không chỉDL nhìn hắIn có đYKDủ tin cy hay không, mà còn nhìn hắQn có năng lc hay không, năng lc này không phảpTMi là tư chấsiHt, mà là trái tim, một trái tim có đbMLủ bn tâm vữIang chí hay không, một trái tim muốn trở thành cườnIJng giảSfR….

- Cho ta một lý do!

Sở Nam hỏi.

- Ta muốn trở thành cườang giảqns!

Ánh mắKt của Tư Đồ Dt Tiêu trở nên sáng quắLc:

- Ta phảFi bảRZbo v muội muội của ta, bằZItng hữVXlu của ta, huynh đQ của ta, ta muốn bọn hắVXln có đSfRược nhữIng ngày tốt lành, ăn sung mc sướng, ta muốn đllqns chúng ta không bịh ngườqnsi khác khinh bỉHY, không đQI ngườQi khác khi d, không đKLL ngườHYi khác muốn quát thì quát, muốn đIaánh thì đlxánh, ta muốn lp một bầSfRu trờMdi của mình, ta muốn có ột thế lc, đXTnIJng trên đsiHKLnh của đLwkni lúc này. Ta muốn trong mảnIJnh thiên đKLLa này sẽ lưu lạIsi một dấLu vết thuộc riêng mình ta!

Dng lạRZbi một chút, Tư Đồ Dt Tiêu còn nói thêm:

- Vì thế, ta dùng máu và mạwsng của mình th với trờtFi, vĩtFnh vin theo bên cạLnh ngườlwli! Tôn ngườYKDi làm chủ!

Đồ Dt Tiêu không h che dấXTu chút nào, nói rõ ràng tng câu một, hắwJXn biết rõ đhây là một cơ hội, bỏ lỡ là bỏ lỡ vĩNpJnh vin, cho nên hắIn phảHYi nắTem lấkKy tht cht cơ hội này, hắwknn phảnQi đIánh cuộc một lầJwZn.

Mà Sở Nam nghe thấwJXy lờKi này, lạJMi nhìn thấbMLy trên ngườZIti Tư Đồ Dt Tiêu bóng dáng quen thuộc của mình năm xưa, hắkKn phảhi trở nên mạIsnh mẽ còn không phảLi vì bảXTo v ngườqnsi thân yêu của mình, không đIsL ngườwkni khác gọi là phế vt, đYKDL đLược đlwlIang trên đllqnsnh cao hay sao….

- Ta bây giờws cũng không phảKi là một cườwsng giảJM!

Sở Nam trảL lờVXli.

Đồ Dt Tiêu cườIsi cườkKi nói:

- NgườIi so với ta mạqnsnh hơn, cho nên ngườJMi chính là cườnQng giảLZ!

- NgườZIti mạXYqnh hơn ngươi còn có rấTet nhiu!

- Nhưng ngườpTMi cứihu mạZlLng ta cũng chỉMd có mình ngườVVSi, có thểh khiến ta cam tâm tình nguyn tôn làm chủ cũng chỉwJX một mình ngườwJXi!

Trong lờJIwi nói của Tư Đồ Dt Tiêu tràn ngp nhữNpJng lờJMi lẽ khắwJXc cốt ghi tâm.

- Có một ngày nếu như ta không còn mạLnh hơn ngươi thì sao?

- NgườsiHi ngay cảL một phút giây cũng không bỏ lỡ, làm sao có thểnIJ không trở thành cườhng giảih đHYược, hơn nữqnsa, với trc giác của ta, ngườLi sẽ trở nên rấlwlt mạLWnh mẽ!

Nhìn thấXYqy Sở Nam có thểDI xách đYược trọng kiếm, lạJwZi có thểIs lạLnh lùng giết ngườMi mà không nương tay thì loạVXli trc giác này lp tứLc xuấLt hin trong lòng Tư Đồ Dt Tiêu.

Trong mắJIwt Sở Nam lạXTi càng sáng thêm vài phầLWn, hắXTn nghĩNpJ đLWến Càn Khôn Cu ChuyểnIJn của sư phụ, nhưng hắNpJn sẽ không d dàng truyn thụ, hắHYn chỉih lạlwlnh lùng nói:

- Còn phảKLi đLZáp ứqnsng ta một đtFiu kin.

- Lâm đihDLi ca mờwsi nói.

- Ta không muốn ngươi tôn làm chủ, ta muốn ngươi trở thành huynh đlx của ta! truyn đJMược lấihy t website tung hoanh

Đồ Dt Tiêu lạIi lầkKn nữXYqa khiếp sợ, nhit huyết trong thân thểMG bịDI hai chữRZb “Huynh đZIt” kích thích đDLến sôi trào, mắLZt nhìn chằTem chằZlLm Sở Nam, không h nháy mắwknt lấLWy một cái, mà Sở Nam lúc này lạLWi nói tiếp:

- Ta muốn nhữhng ngườfNVi ngồi đKây đVXlu là huynh đL của ta, có thểh đLồng cam cộng khổ, có thểL giúp đnQỡ nhau mà không tiếc tính mạllng, có thểlx hăng hái chiến đSfRIau xảL thân quên mình, có thểZIt là huynh đIs tương giao!

- Huynh đih!

ĐpTMi Vũ ôm tiểDIu Vũ hét lớn, trong mắZItt chỉfNV có cảLWm kích.

Đồ Dt Tiêu cũng không nói hai lờtFi, lp tứHYc nói:

- Tốt, t nay v sau ngươi sẽ là đIIi ca của chúng ta, chúng ta sẽ là huynh đY của ngươi, huynh đVXl chân thành!
xem tạQi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Sở Nam vươn tay ra, Tư Đồ Dt Tiêu nắHYm cht lấhy, hai bàn tay ở trong không trung vỗ “bốp” một cái, hai ngườQi đfNVồng thanh nói:

- Huynh đVXl!

Lúc này, ở bên cạkKnh lạqnsi đFột ngột vang lên một thanh âm:

- Ta thì sao?

Sở Nam nhìn v phía TrầVXlm MạkKch Hân, cườXTi nói:

- Ngươi cũng là huynh đLW của ta.

- Ta là nữXT.

- NữHY cũng có thểnIJ trở thành huynh đsiH!

- Ta không muốn!

- Vy ngươi làm muội muội của ta.

- Cái này cũng không t.

TrầJwZm MạDIch Hân qut ming nói.

Trảwkni qua chuyn va rồi, Sở Nam đihã sáp nhp vào tiểYKDu thế lc của đRZbám ngườZIti Tư Đồ Dt Tiêu, Tư Đồ Dt Tiêu muốn đLi chuẩlxn bịI đkKồ ăn thì lạHYi bịQ Sở Nam gọi lạJMi, bỗng nhiên hỏi:

- Kểlx chuyn xưa của các ngươi, và cảtF tình huống của thành Hùng La nữlwla.

Đồ Dt Tiêu không chút do d, va mở ming đwsã kểF.

Thì ra đKLám ngườVVSi Tư Đồ Dt Tiêu và TrầLWm MạDLch Hân t nhỏ đMGã lớn lên tạsiHi thành Hùng La, chỉađIaiu bọn hắwsn đwsu là nhữllng tên ăn mày, con đQườwknng này của bọn hắNpJn lạDLi càng là con đwsườang dành cho nhữDIng ngườKi nghèo khổ.

Ăn mày t nhiên suốt ngày bịLZ ngườMdi khác bắllt nạMdt, còn có vô số ánh mắQt khinh thườkKng, cho đDLến một ngày Tư Đồ Dt Tiêu trong lúc vô tình có đlwlược một quyểZItn võ quyết tên là Lit Dim Quyết thì hắan lin theo võ quyết đVXló mà tu luyn, mấSfRt gầYKDn một năm thì Tư Đồ Dt Tiêu đIaã đFiht đlxến cảQnh giới cao cấYp Võ SĩNpJ, sau đnIJó hắJwZn lin tp hợp đLám bạZItn cùng lớn lên t nhỏ của mình rồi truyn thụ Lit Dim Quyết cho bọn hắLZn, chỉVXlđLWiu có lẽ do thiên phú của bọn hắwJXn chênh lch cho nên nhiu năm qua, phầDIn lớn chỉIs đLWDLt đLến cao cấap Võ SĩXYq, thm chí ngay cảI ĐfNVi Vũ cũng chỉtF mới tấTen thăng trung cấHYp Võ SĩL không lâu, tuy nhiên tư chấwJXt của TrầKm MạMGch Hân cũng không t, đIsã là sơ cấIap Võ Sư rồi, v phầwknn Tư Đồ Dt Tiêu, mc dù có tư chấFt kinh thiên, nhưng bởi vì Lit Dim Quyết chỉYKD có hai ba tầXYqng công pháp cho nên Tư Đồ Dt Tiêu phảkKi mấLt một năm mới có thểF tấVVSn thăng đZlLến trung cấwJXp Võ Sư, mà bởi vì không có phầsiHn sau của võ quyết cho nên tu vi cũng dng lạTei không tăng tiến nữNpJa.

Đồ Dt Tiêu chỉKL bằLng vào tu vi trung cấYKDp Võ Sư và đDIám sư huynh đMG bên cạlxnh, dốc toàn lc tạLi nơi mạMdnh đwknược yếu thua này giành lấIsy một con đZItườMGng, làm nơi an thân của bọn họ.

Sở Nam nghe thấMdy Tư Đồ Dt Tiêu kểQ vy thì trong lòng vô cùng chấYn đKLộng, trc giác của hắZItn cho thấlwly tư chấVXlt của Tư Đồ Dt Tiêu khng đFpTMnh so với BạIch TrạDIch Vũ còn tốt hơn gấJIwp trăm lầnIJn, vẻn vẹn chỉXYq hai năm đHYã đKLwst đXTến tu vi trung cấMp Võ Sư, nếu như có võ quyết công pháp nguyên vẹn thì Tư Đồ Dt Tiêu bây giờnIJ nhấYt đLlxnh có thểY đSfRht đwsến cảLnh giới ĐXYqi Võ Sư.

- Nếu như Tư Đồ Dt Tiêu có thểpTM tiếp tục tu luyn Càn Khôn Cu ChuyểYn của Càn Khôn Tông thì nói không chng hắNpJn có thểwJX tái hin nhữpTMng ngày huy hoàng của sư phụ!

Trong lòng Sở Nam thầYKDm nghĩIs, chợt hỏi:

- Thế lc tạlli thành Hùng La này phân bố như thế nào?

- Thế lc lớn nhấXTt tạHYi thành Hùng La chính là thế lc của Thành chủ, thế lc của Thành chủ tấZItt nhiên là HứMda gia, mà dưới thế lc của HứYa gia lạVXli có nhữDLng bang phái quy mô lớn va nhỏ, đatFi bang phái có hai cái, một gọi là Lam ThiểJwZm Bang, một gọi là Hoàng Vân Bang, v phầXTn bang phái quy mô trung đllng thì có mấwsy chục cái, còn tiu bang phái thì có hơn trăm, giống như Mãnh Bang của Hàn Mãnh và thế lc của chúng ta chỉJIw chiếm lĩLZnh một con phố, xem như thuộc loạZlLi tiểIsu bang phái!

- HứTea gia thế lc cc lớn, tạDLi sao lạIai cho phép nhiu bang phái như vy cùng tồn tạQi? Sao không đFem tng bang phái dit tr, như vy không phảMGi là HứfNVa gia sẽ đMGộc bá thành Hùng La sao?

Sở Nam không hiểqnsu hỏi.

Đồ Dt Tiêu cườpTMi cườNpJi, chm rãi nói:

- Vốn ta cũng không hiểYu tạKLi sao, nhưng nhữTeng năm gầTen đKây sau khi cân nhắVXlc thì ta đtFã hiểYKDu rõ một phầlxn.

- Ồ?

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật