Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 22 : Tự do trấn

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 22 : Tự do trấn
Vũ NghịyCch Càn Khôn
Tác giảIzy: Chúc Long NgữAX

Chương 22: T do trấRin

Nhóm dịQeXch: black
Nguồn: VipvandanMột đSgóa huyết hoa nở rộ trên ngc Sở Nam, lộ vẻ có chút yêu dịWRt.

Sở Nam căn bảHzHn cũng không đtji băng bó vết thương, bởi vì thân thểLM của hắPn đjã đLược long đLan cảyCi tạXAPo cho nên năng lc hồi phục vết thương rấdpmt mạSgnh. Mà khi ming vết thương khép lạsci thì Sở Nam lạJi cầjm một chiếc long nha khác đSgâm phía trên huyết hoa….

Sở Nam muốn ngc của hắjn luôn nở rộ đxgóa huyết hoa cho đjjFến khi tìm đBcược nàng.

Sở Nam không thểQeX kích phát ra đmabược nguyên lc trong cơ thểtj nên vn dùng cách thứLc đPIánh la cổ xưa nhấct, sau đXAPó đxoCem thi thểL của Hỏa Minh và Phong Dương ném vào trong ngọn la. Sở Nam cũng không lột y phục trên ngườHzHi bọn chúng xuống đtjLr mc lên ngườAXi mình, trái lạIzyi ném toàn bộ vào la, tấtjt cảjqx lp tứzoc hóa thành một đcống tro tàn.

Sở Nam cũng không muốn vì một bộ y phục mà đFQGem đcến cho mình phin toái to lớn, hắxoCn lẻ loi một mình, võ quyết chưa thành, cũng không muốn bịhL VạpSsn Độc Môn giết chết.

Hơn nữBca, Sở Nam không thểwzL chết đtPược! Tuyt đjối không thểmab chết đbXược! HắAXn còn trở lạjqxi bên cạgnh cha mẹ, đcLr bọn họ không nên lo lắGIjng cho mình. Hắemwn còn phảBci thay sư phụ báo thù, hủy dit cảCFW Thiên NhấFQGt Tông, hoàn thành nguyn vọng của sư phụ….

Còn nữHzHa, Sở Nam phảhLi tìm cho đxoCược nàng….

- Ta sẽ chịzou trách nhim với nàng, ta biết rõ thân phn và thc lc hin nay của ta căn bảBcn không xứdpmng với nàng, nhưng….

Ánh mắgt đWRtột nhiên Sở Nam trở nên rắxoCn rỏi giống như hàn thiết vạFchn năm, gằMn tng chữc một:

- Ta chắSgc chắhLn sẽ khiến cho mình trở nên mạLrnh mẽ!

Mc dù đPem thân thểosL và quầwzLn áo của Hỏa Minh và Phong Dương thiêu hủy hết, thế nhưng hai chiếc nhn trữFQG vt vn bịLr Sở Nam thu vào trong lòng, chỉLrđdiu hắJn bây giờzz vn không biết tác dụng của nhn trữwzL vt, mà cho dù có biết nhưng nếu thểBc xuấCFWt ra đgược nguyên lc thì cũng là lc bấPt tòng tâm mà thôi.

Hủy thi dit tích, đyCem hết mọi chuyn x lý thỏa đPáng xong thì Sở Nam lạCFWi hướng v phía bên ngoài khu rng mà đemwi.

Sở Nam không biết đJược, toàn da vào cảWRtm giác mà xông ra, thng cho đemwến khi màn đLJêm lạRii buông xuống lầFQGn nữjjFa thì Sở Nam mới rờFchi đpSsược khỏi khu rng.

Sở Nam đLri ra khỏi khu rng, chuyn thứosL nhấLJt hắLJn muốn làm không phảgi là bắjt đLJtPu bước đdpmi trên con đAXườAXng cườLJng giảxoC, cũng không phảXAPi là mở ra một khúc dạMo đyCXAPu tươi sáng, cuộc sống rộng mở gì….

Cái mà Sở Nam muốn…. đRió là làm thế nào nhét đSgbXy cái bao t.

GầSgn hai ngày không có ăn cơm, lạemwi phí hết toàn lc liu mình chiến đxoCLru, còn loanh quanh trong khu rng cảqi buổi, Sở Nam đqiã đCFWói đAXến mứXAPc bụng dính vào lưng rồi, chỉjjF thấSgy đSgyCu óc cc kỳ choáng váng.

Đi không bao xa, Sở Nam lin đPến một cái thôn trấQeXn, mc dù là ban đpSsêm, thế nhưng ngườzdxi tới lui trong trấjjFn thì lạCFWi không ít, có đosLủ loạLJi ngườgi, có ngườGIji bán hàng rong điang rao bán, có hán t cườMng tráng, có cụ già xanh xao, còn có một điám hài đzdxồng chạdpmy lung tung trên đcườemwng, đsdồng thờii cũng có một vài nữd nhân ăn mc đqiẹp đGIjẽ….

Sở Nam t nhỏ lớn lên ở BạWRtch gia thôn, nhưng đxoCây là lầJn đCFWdpmu tiên nhìn thấLMy cảjqxnh tượng náo nhit như vy, trong nhấzot thờmLti cũng có chút ngây ngẩjn.

Cách ăn mc của Sở Nam lúc này rấFcht là quái dịsd, thân trên xích lõa, ngc thì có một đaióa huyết hoa, trên cổ thì đxoCeo nghịGIjch lân của Huyết Mãng làm trang trí, bên hông thì quấXAPn lấMy lá cây rộng thùng thình, long nha cũng cột vào trong đLrám lá cây đPIó, thoạLJt nhìn bộ dạLrng giống như một dã nhân.

Theo lý thuyết, ăn mc kỳ quái như vy kiểGIju gì cũng sẽ hấFQGp dn s chú ý của vô số ngườxgi, hoc hoài nghi, hoc hiếu kỳ một chút. Thế nhưng, Sở Nam lạzdxi thấLMy tấsct cảSg mọi ngườJi đxgu hờXAP hữjqxng, giống như đaiã nhìn thấXAPy quen, ngay cảsd đtjám hài đFQGồng đSgang hát ca dao cũng chạxgy qua chạmaby lạwzLi bên cạSgnh hắIzyn, không dng lạji chút nào.

- Cái trấRin này, có gì đmLtó quái lạFQG, rấsct không bình thườcng!

Đây chính là cảgm giác đgdpmu tiên của Sở Nam, Sở Nam lin đLi vào trong trấgn, muốn tìm ít đPIồ ăn nhét đzdxRiy bao t đjã rồi nói sau, mà va đtPi thì một vài tiếng nghịmLt lun cũng truyn vào trong tai hắemwn.

- NhữLMng ngày này, không biết bên trong Thp VạjjFn ĐmLti Sơn đLã phát sinh chuyn gì?

- Ai mà biết? LạhLi nói, ngay tạjqxi tít mãi ngoài rng, nhữLJng ma thú dườLJng như cũng biến mấyCt không còn thấscy tăm hơi nữsda, tht giống như nhữRing ma thú này chưa tng xuấGIjt hin tạemwi Thp VạLJn Đqii Sơn vy.

- Tht kỳ quái, ta ở trong trấPn T Do này đtjã hơn mườFQGi năm, cho tới bây giờCFW cũng chưa tng gp qua chuyn lạxg như vy.

- Không biết sau này ma thú bên trong Thp VạpSsn ĐhLi Sơn có còn xuấhLt hin nữWRta không?

- Không có khảd năng, ta nghe nói nhữPng cườCFWng giảzz Đci Võ Sư, Võ Tướng của trấLMn T Do đyCã liên hợp lạQeXi, chuẩcn bịg tiến vào Thp Vạcn Đdpmi Sơn thăm dò một phen, nhìn xem bên trong đGIjến tột cùng xảRiy ra chuyn gì!

- Nếu như bên trong Thp Vạzon ĐXAPi Sơn không có ma thú thì trấMn T Do này cũng sẽ không tồn tạLri nữFQGa.

- Đúng vy. Ồ, ngườqii va đBci qua dườing như có chút thú vịg….

- Ở đdpmâu?

- Kia kìa, tiểJu t dùng lá cây đRibX che thân đPIzdxy.

- Phương hướng mà va rồi hắcn tiến vào trấcn là t trong Thp Vạzon ĐyCi Sơn ra thì phảdpmi?

- Hình như là vy, tuổi còn trẻ, không biết hắjjFn phạHzHm tội gì mà lạzdxi tới trấFQGn T Do này.

Sở Nam đWRtã đyCi xa, thế nhưng nhữzzng lờJi kia thì hắqin cũng hiểGIju đBcosLi khái, trấXAPn này gọi là trấhLn T Do, cảzdx vùng núi rộng lớn này gọi là Thp VạjjFn ĐXAPi Sơn. Mà chuyn ma thú biến mấtjt, với trc giác của Sở Nam, chuyn này hn có liên quan rấsdt lớn đxgến Huyn Hỏa Huyết Mãng và nhữmabng hung thú t tụ kia.

ChỉwzLđpSsiu, Sở Nam vn còn một nghi vấBcn: “Tạzoi sao lạjqxi nói ta phạLrm tội gì?”

NghĩmLt đtjến đyCây, Sở Nam lạFchi nghĩzz đbXến nàng, trong cuộc đzzWRti hắzdxn, ngoạPi tr mu thân ra thì nàng chính là nữAX t quan trọng nhấbXt đLJối với hắjqxn, nàng vào Thp VạwzLn ĐWRti Sơn đdpSs làm gì?

Lúc nghĩLJ đzoến đemwây thì Sở Nam đQeXã dng lạLri trước một cái khách đFchiếm, bên trong bay ra mùi thơm phứzoc khiến bụng của Sở Nam réo liên hồi, Sở Nam đwzLi vào, tìm một cái bàn trống ngồi xuống, nhữPIng thc khách khác quay đjpSsu liếc hắLMn một cái rồi lạPIi quay đbXscu đgi.

Lúc này, một ngườPIi đLJi đaiến, hoàn toàn không có bộ dạLJng của tiểQeXu nhịAX vn luôn cúi đLrbXu, nở nụ cườPIi điqiy mt, chỉtj có ngữFQG khí lạBcnh tanh:

- Ăn cái gì?

- Nơi này có gì ăn?

Sở Nam có chút khó khăn hỏi, mc dù Bạjch gia thôn rấLt nhỏ và vắmLtng vẻ, nhưng Sở Nam cũng biết đyCjqxo lý ăn cái gì cũng phảwzLi có kim t, giống như nhữmLtng thôn dân tìm phụ thân hắPn đQeXXAP luyn chế thiết tin, mà trên ngườqii hắLrn lúc này ngay cảmLt một hạzzt bụi cũng không có.

- Muốn ăn cái gì thì sẽ có cái đbXó!

NgữFch khí này không chỉc lạinh mà lạMi còn vô cùng cuồng vọng.

- Có màn thầPu không?

- Mấmaby cái?

- Lấqiy trước mườsci cái đPIi.

Sở Nam chọn thứhL rẻ nhấpSst.

RấRit nhanh, mườhLi cái màn thầQeXu to bằwzLng bàn tay “phịdpmch” một tiếng đzot trước mt Sở Nam.

Nhìn màn thầxgu bốc hơi nóng, Sở Nam lúc này cũng bấyCt chấemwp tấsdt cảJ, mỗi tay chụp lấFQGy một cái, cắzdxn tng ngụm rồi nuốt.

Giống như gió thu thổi qua lá vàng, chỉmab trong chốc lát thì Sở Nam đPIã đosLem toàn bộ mườdi cái màn thầzou tiêu dit sạscch sẽ.

Mc dù ăn hết mườosLi cái màn thầmLtu, thế nhưng Sở Nam vn cảzom giác đpSsói, lạxoCi hô:

- Có thểSg thêm mườdi cái nữPa không?

Tiếng nói va dứbXt thì không lâu sau lạSgi có mườsci cái màn thầosLu khác đzzt ở trên bàn của Sở Nam.

LầPn này tiểaiu nhịXAP không đWRti ra, nhìn Sở Nam ăn giống như gió cuốn mây tan, ngốn nga ngốn nghiến hết mườtji cái màn thầzzu thì lạcnh giọng hỏi:

- Còn cầjjFn không?

Sở Nam ngẩLJng đLJcu thoáng nhìn, trong lòng có chút kiên quyết, lạji gt đBczzu nhè nhẹ.

Mườdi cái màn thầPIu, lạci mườWRti cái màn thầLu, lạIzyi mườXAPi cái màn thầmLtu nữwzLa….

Các thc khách khác trong khách đXAPiếm đxgu tp trung toàn bộ lc chú ý v phía Sở Nam, bởi vì không đLến na canh giờai mà Sở Nam đPã đWRtem hơn trăm cái màn thầbXu nhét vào bụng.

Tên tiểLMu nhịtP vn hỏi:

- Còn cầmabn nữPIa không?

Tht ra thì Sở Nam vn còn hơi đLrói, nhưng hắjqxn đSgã ăn đLrến mứLrc chính hắyCn cũng thấCFWy phát ngượng cho nên mới lắLJc đdaiu.

- 500 kim t!

TiểGIju nhịj vô cùng dứLJt khoát nói.

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl