Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 22 : Tự do trấn

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 22 : Tự do trấn
Vũ Nghịcuoch Càn Khôn
Tác giảoZZ: Chúc Long NgữpPr

Chương 22: T do trấmwsn

Nhóm dịapch: black
Nguồn: VipvandanMột đWóa huyết hoa nở rộ trên ngc Sở Nam, lộ vẻ có chút yêu dịovW.

Sở Nam căn bảUiqn cũng không đcuoi băng bó vết thương, bởi vì thân thểap của hắrn đQtã đrược long đcpoan cảWi tạsDo cho nên năng lc hồi phục vết thương rấpPrt mạovWnh. Mà khi ming vết thương khép lạoi thì Sở Nam lạOi cầqafm một chiếc long nha khác đcgâm phía trên huyết hoa….

Sở Nam muốn ngc của hắTPMn luôn nở rộ đMjmóa huyết hoa cho đZRCến khi tìm đuFXược nàng.

Sở Nam không thểrO kích phát ra đZtJược nguyên lc trong cơ thểJY nên vn dùng cách thứmwsc đZRCánh la cổ xưa nhấqaft, sau đTPMó đkccem thi thểZtJ của Hỏa Minh và Phong Dương ném vào trong ngọn la. Sở Nam cũng không lột y phục trên ngườvJci bọn chúng xuống điaUiq mc lên ngườti mình, trái lạiai ném toàn bộ vào la, tấsDt cảt lp tứsDc hóa thành một đFWống tro tàn.

Sở Nam cũng không muốn vì một bộ y phục mà đcpoem đQtến cho mình phin toái to lớn, hắWn lẻ loi một mình, võ quyết chưa thành, cũng không muốn bịvo Vạcgn Độc Môn giết chết.

Hơn nữPQUa, Sở Nam không thểNo chết đLược! Tuyt đpPrối không thểvo chết đAược! HắZtJn còn trở lạmwsi bên cạmwsnh cha mẹ, đfwZRC bọn họ không nên lo lắZtJng cho mình. HắLn còn phảPAi thay sư phụ báo thù, hủy dit cảA Thiên NhấWrt Tông, hoàn thành nguyn vọng của sư phụ….

Còn nữPQUa, Sở Nam phảti tìm cho đrOược nàng….

- Ta sẽ chịfwu trách nhim với nàng, ta biết rõ thân phn và thc lc hin nay của ta căn bảRn không xứPQUng với nàng, nhưng….

Ánh mắWrt đuFXột nhiên Sở Nam trở nên rắMjmn rỏi giống như hàn thiết vạcgn năm, gằPQUn tng chữXr một:

- Ta chắFWc chắapn sẽ khiến cho mình trở nên mạqafnh mẽ!

Mc dù đkccem thân thểcg và quầwKn áo của Hỏa Minh và Phong Dương thiêu hủy hết, thế nhưng hai chiếc nhn trữvJc vt vn bịvo Sở Nam thu vào trong lòng, chỉQtđapiu hắTPMn bây giờNo vn không biết tác dụng của nhn trữRL vt, mà cho dù có biết nhưng nếu thểQqv xuấapt ra đoZZược nguyên lc thì cũng là lc bấOt tòng tâm mà thôi.

Hủy thi dit tích, đZRCem hết mọi chuyn x lý thỏa đsDáng xong thì Sở Nam lạKkKi hướng v phía bên ngoài khu rng mà đapi.

Sở Nam không biết đrược, toàn da vào cảRm giác mà xông ra, thng cho đQtến khi màn đJRêm lạcgi buông xuống lầRn nữpPra thì Sở Nam mới rờFWi đRLược khỏi khu rng.

Sở Nam đPAi ra khỏi khu rng, chuyn thứPQU nhấXrt hắPQUn muốn làm không phảQti là bắPQUt đLqHu bước đOi trên con đcgườpPrng cườmwsng giảap, cũng không phảPQUi là mở ra một khúc dạqHo đfwJYu tươi sáng, cuộc sống rộng mở gì….

Cái mà Sở Nam muốn…. đPAó là làm thế nào nhét đNoty cái bao t.

GầCon hai ngày không có ăn cơm, lạWi phí hết toàn lc liu mình chiến đNoqafu, còn loanh quanh trong khu rng cảkcc buổi, Sở Nam đrã đcpoói đLến mứtc bụng dính vào lưng rồi, chỉovW thấapy đcgjNdu óc cc kỳ choáng váng.

Đi không bao xa, Sở Nam lin đZtJến một cái thôn trấZRCn, mc dù là ban đqHêm, thế nhưng ngườJRi tới lui trong trấLn thì lạjNdi không ít, có đoủ loạpPri ngườOi, có ngườiai bán hàng rong đdeang rao bán, có hán t cườiiTng tráng, có cụ già xanh xao, còn có một đZtJám hài đjNdồng chạqafy lung tung trên đcuoườFWng, đWrồng thờuFXi cũng có một vài nữW nhân ăn mc đRLẹp đpPrẽ….

Sở Nam t nhỏ lớn lên ở Bạcpoch gia thôn, nhưng đrây là lầZtJn đFWNou tiên nhìn thấXry cảrnh tượng náo nhit như vy, trong nhấUiqt thờpPri cũng có chút ngây ngẩcuon.

Cách ăn mc của Sở Nam lúc này rấqaft là quái dịvo, thân trên xích lõa, ngc thì có một đmwsóa huyết hoa, trên cổ thì đPQUeo nghịAch lân của Huyết Mãng làm trang trí, bên hông thì quấMjmn lấPAy lá cây rộng thùng thình, long nha cũng cột vào trong đJYám lá cây đovWó, thoạdet nhìn bộ dạTPMng giống như một dã nhân.

Theo lý thuyết, ăn mc kỳ quái như vy kiểtu gì cũng sẽ hấkccp dn s chú ý của vô số ngườOi, hoc hoài nghi, hoc hiếu kỳ một chút. Thế nhưng, Sở Nam lạapi thấqHy tấRLt cảW mọi ngườXri đKkKu hờKkK hữQqvng, giống như đJYã nhìn thấCoy quen, ngay cảcpo đjNdám hài đFWồng đjNdang hát ca dao cũng chạry qua chạry lạti bên cạUiqnh hắQtn, không dng lạAi chút nào.

- Cái trấrOn này, có gì đpPró quái lạW, rấMjmt không bình thườKkKng!

Đây chính là cảZtJm giác đQqvPQUu tiên của Sở Nam, Sở Nam lin đPQUi vào trong trấMjmn, muốn tìm ít đFWồ ăn nhét đrapy bao t đNoã rồi nói sau, mà va đRLi thì một vài tiếng nghịr lun cũng truyn vào trong tai hắrn.

- NhữqHng ngày này, không biết bên trong Thp VạvJcn ĐQti Sơn điaã phát sinh chuyn gì?

- Ai mà biết? Lạri nói, ngay tạMjmi tít mãi ngoài rng, nhữfwng ma thú dườkccng như cũng biến mấovWt không còn thấJRy tăm hơi nữKkKa, tht giống như nhữRng ma thú này chưa tng xuấZtJt hin tạQqvi Thp VạqHn ĐQqvi Sơn vy.

- Tht kỳ quái, ta ở trong trấuFXn T Do này đJYã hơn mườFWi năm, cho tới bây giờPQU cũng chưa tng gp qua chuyn lạr như vy.

- Không biết sau này ma thú bên trong Thp VạjNdn ĐTPMi Sơn có còn xuấCot hin nữjNda không?

- Không có khảFW năng, ta nghe nói nhữong cườCong giảWr Đapi Võ Sư, Võ Tướng của trấsDn T Do đcpoã liên hợp lạti, chuẩXrn bịcg tiến vào Thp VạRn Đri Sơn thăm dò một phen, nhìn xem bên trong đvJcến tột cùng xảKkKy ra chuyn gì!

- Nếu như bên trong Thp VạZRCn Đdei Sơn không có ma thú thì trấWn T Do này cũng sẽ không tồn tạoi nữta.

- Đúng vy. Ồ, ngườPAi va đQqvi qua dườqHng như có chút thú vịQqv….

- Ở đoZZâu?

- Kia kìa, tiểJYu t dùng lá cây đKkKjNd che thân đWrrOy.

- Phương hướng mà va rồi hắtn tiến vào trấWrn là t trong Thp VạLn Điai Sơn ra thì phảTPMi?

- Hình như là vy, tuổi còn trẻ, không biết hắvon phạUiqm tội gì mà lạcpoi tới trấFWn T Do này.

Sở Nam đvoã đKkKi xa, thế nhưng nhữcuong lờoi kia thì hắJRn cũng hiểAu đdekcci khái, trấvon này gọi là trấrOn T Do, cảqH vùng núi rộng lớn này gọi là Thp VạjNdn ĐpPri Sơn. Mà chuyn ma thú biến mấrt, với trc giác của Sở Nam, chuyn này hn có liên quan rấLt lớn đXrến Huyn Hỏa Huyết Mãng và nhữLng hung thú t tụ kia.

ChỉpPrđCoiu, Sở Nam vn còn một nghi vấon: “TạZRCi sao lạcgi nói ta phạtm tội gì?”

NghĩovW đjNdến đtây, Sở Nam lạZRCi nghĩPA đfwến nàng, trong cuộc đTPMcpoi hắovWn, ngoạJRi tr mu thân ra thì nàng chính là nữde t quan trọng nhấPQUt đtối với hắQqvn, nàng vào Thp VạJRn ĐUiqi Sơn đQtPQU làm gì?

Lúc nghĩZtJ đovWến đZtJây thì Sở Nam đcgã dng lạTPMi trước một cái khách đapiếm, bên trong bay ra mùi thơm phứPQUc khiến bụng của Sở Nam réo liên hồi, Sở Nam đZRCi vào, tìm một cái bàn trống ngồi xuống, nhữkccng thc khách khác quay đMjmZRCu liếc hắiiTn một cái rồi lạiiTi quay đWrru đapi.

Lúc này, một ngườqafi đvJci đFWến, hoàn toàn không có bộ dạQtng của tiểru nhịNo vn luôn cúi đJRUiqu, nở nụ cườiai đRpPry mt, chỉr có ngữr khí lạsDnh tanh:

- Ăn cái gì?

- Nơi này có gì ăn?

Sở Nam có chút khó khăn hỏi, mc dù Bạoch gia thôn rấcuot nhỏ và vắqHng vẻ, nhưng Sở Nam cũng biết đovWZtJo lý ăn cái gì cũng phảwKi có kim t, giống như nhữovWng thôn dân tìm phụ thân hắon đrXr luyn chế thiết tin, mà trên ngườpPri hắjNdn lúc này ngay cảWr một hạPQUt bụi cũng không có.

- Muốn ăn cái gì thì sẽ có cái đRó!

NgữPA khí này không chỉr lạZRCnh mà lạRLi còn vô cùng cuồng vọng.

- Có màn thầcuou không?

- MấUiqy cái?

- Lấmwsy trước mườXri cái đPAi.

Sở Nam chọn thứwK rẻ nhấrOt.

RấJRt nhanh, mườCoi cái màn thầPQUu to bằWng bàn tay “phịapch” một tiếng đWrt trước mt Sở Nam. đvoọc truyn mới nhấCot tạqHi tung hoanh . com

Nhìn màn thầiiTu bốc hơi nóng, Sở Nam lúc này cũng bấAt chấkccp tấpPrt cảjNd, mỗi tay chụp lấAy một cái, cắFWn tng ngụm rồi nuốt.

Giống như gió thu thổi qua lá vàng, chỉde trong chốc lát thì Sở Nam đQtã đkccem toàn bộ mườri cái màn thầpPru tiêu dit sạvoch sẽ.

Mc dù ăn hết mườXri cái màn thầru, thế nhưng Sở Nam vn cảXrm giác đmwsói, lạZRCi hô:

- Có thểJR thêm mườZtJi cái nữJYa không?

Tiếng nói va dứrt thì không lâu sau lạovWi có mườTPMi cái màn thầjNdu khác đOt ở trên bàn của Sở Nam.

LầUiqn này tiểKkKu nhịFW không đQqvi ra, nhìn Sở Nam ăn giống như gió cuốn mây tan, ngốn nga ngốn nghiến hết mườkcci cái màn thầru thì lạpPrnh giọng hỏi:

- Còn cầZRCn không?

Sở Nam ngẩrng đWoZZu thoáng nhìn, trong lòng có chút kiên quyết, lạAi gt đTPMLu nhè nhẹ.

MườWi cái màn thầou, lạWri mườcgi cái màn thầmwsu, lạAi mườQti cái màn thầqafu nữWa….

Các thc khách khác trong khách đcpoiếm đJYu tp trung toàn bộ lc chú ý v phía Sở Nam, bởi vì không đoến na canh giờfw mà Sở Nam đovWã đtem hơn trăm cái màn thầcuou nhét vào bụng.

Tên tiểoZZu nhịvJc vn hỏi:

- Còn cầAn nữWa không?

Tht ra thì Sở Nam vn còn hơi đtói, nhưng hắCon đPAã ăn đUiqến mứNoc chính hắPAn cũng thấpPry phát ngượng cho nên mới lắXrc đqHMjmu.

- 500 kim t!

Tiểcuou nhịoZZ vô cùng dứQqvt khoát nói.

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl