Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Võ NghịIDch Càn Khôn

Chương 1576: Tuyt T đNEin, tham ăn sao?


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầEEDm: tunghoanh.com

DịPfCch: Nhóm dịOQch black- Phù thành!

Phù quang lóng lánh bao phủ Phương Thiên BằNtng lp tứuhc biến mấHzt, nhưng mà theo phù quang của biến mấqt đzSLjXLy còn có da, còn có hai phầSLn ba huyết nhục cùng với mạwch máu, khiếu huyt ẩajkn trong huyết nhục của Phương Thiên BằyUng...

Huyết nhục chết điMi, hoá thành bụi phấLIhn, theo y phục của hắDILn mà bay lảDIL tảRzP xuống dưới!

- A...

Phương Thiên BằSLng kêu lên một tiếng cc kỳ bi thảIDm, trong ánh mắwNHt tràn ngp sợ hãi. Tiếng kêu của hắLIhn mạDILnh mẽ đSoến mứjXLc làm rách cảyU y phục trên ngườSQi mà lộ ra một bộ thân thểsF đLWyUm điMìa máu tươi, t đSLwNHu đIIgến chân, điMu là một mảXwnh đgPỏ au chói mắRzPt.

- Hít~~hà!

NhữhIsng ngườXwi khác ngược lạiMi hít sâu một ngụm lãnh khí, thân thểNE không khỏi lạiaRnh run, trong ánh mắpput nhìn v phía Sở Nam đBuã nhiu thêm một phầUn sợ hãi.

Vu Bái bịXw Sở Nam đsFánh ngấPwpt kia tht vấzSLt vảE mới tỉfLinh lạPfCi đFược, khi thấPfCy một màn như vy lp tứwNHc đMPfCu nghiêng sang một bên, không chút do d mà hôn mê bấOQt tỉSQnh.

Không nói tới bọn hắiMn, ngay cảID bảHzn thân Sở Nam thấLqy tràng cảSLnh như vy cũng hoảLWng sợ cảRzP lên. CấOQm Vụ tng nói qua, T Phù Văn chính là tinh tuý của Phù văn, nhưng mà hắLWn không có nói qua T Phù Văn uy lc như thế nào, chỉiM là tối sơ giai mà đgPã lợi hạPwpi như vy, vy thì tối cao giai T Phù Văn vy thì sẽ lợi hạQi tới cảRzPnh giới nào?

"Sơ giai T Phù Văn làm huyết nhục chết đLqi, tối cao giai kia sẽ làm cái gì chết đgPi? Linh hồn? ThầSQn nim? Hay là..."

Sở Nam suy nghĩID.

Tiếng kêu thảQm thiết thê lương vn còn tiếp tục, dưới máu tươi bịSQ huyết sắwc tinh thểgP tác đkSyộng tốc đqộ chảyUy ra càng lợi hạwNHi hơn. Phương Thiên Bằajkng tâm tình đhIsajki loạLn, nếu một mc kéo dài như vy, không bao lâu sau hắXwn sẽ trit đDILM chết di, giờW khắIIgc này bảuho bối gì cũng không hấgPp dn nổi hắiMn rồi.

Phương Thiên BằRzPng gầWm lên:

- Mau thảLW ta ra!

- Vì cái gì?

- Bởi vì ta là ngườQi của Tuyt T đIIgin! Nếu như ngươi giết ta, Tuyt T đsgin chắNEc chắLn sẽ không buông tha ngươi, vô luân là chân trờajki góc biểqn điaRu đIqem ngươi bắsFt lạwi, hoá thành một đSoống T khí!

Phương Thiên BằEng uy hiếp.

MườXwi hai tên võ giảsg khác nghe điMược Phương Thiên BằUng đXwến t Tuyt T đHzin thì thầiMn tình trên mt khẽ đjXLộng, Bán Tổ cườIDng giảL còn sinh ra một chút sợ hãi.

Phương Thiên BằLWng cho rằCsNng chiêu bài Tuyt T đqin này có thểgP hù Sở Nam, nhưng mà hắkSyn đwã thấLt sách rồi.

Sở Nam cườEEDi hỏi:

- Tuyt T đIIgin là cái gì? Tham ăn sao?

- Ngươi muốn chết.

- Nha.

Sở Nam lên tiếng, đNEem Sinh mnh lc bao phủ lấCsNy Phương Thiên BằkSyng, Phương Thiên BằIBOng há ming tới cc điMNti nhưng mà lạIDi không có na đSoiểLm thanh âm nào thoát ra, chỉID là khuôn mt kia hin lên vẻ khoa trương tới khủng bố.

Sau một lúc lâu, hai mắIIgt Phương Thiên BằLIhng như cá chết, không thểIBO tưởng tượng nổi mà nói:

- Ngươi... ngươi là ngườwi của TrườRiRng Sinh đIPIin?

- Ha ha...

Sở Nam cườWi cườpwi, không có nói gì, mc k cho bọn hắgPn suy đRiRoán lung tung.

Phương Thiên BằWng lạwi rống ro:

- Ngươi là ngườQi của Trườuhng Sinh đUin, vì cái gì còn có đEược T khí? Chưa tng nghe nói qua Sinh T nhịkSy khí có thểsg cùng tồn tạppui tạLi nhấyUt thểsF.

- Ngươi còn có át chủ bài gì không? Nếu không thì giữajka chúng ta đpwã xong rồi, bên kia còn rấjXLt nhiu ngườFi chờPfC ta đLIhi xđFây này!

- Ta không muốn chết, đgPng giết ta...

- Được rồi, ta cho ngươi không chết!

Sở Nam nói ra một câu lạoi khiến cho Phương Thiên BằLqng sữIDng sờE, tht không có nghĩiaR ra Sở Nam lạCsNi d nói chuyn như vy. Ngay tạkSyi lúc suy nghĩQ của hắsgn còn chưa kịOQp xoay chuyểwNHn thì Sở Nam đIqã lấzSLy đIqi một giọt máu của hắPwpn.

ChứSLng kiến cảEEDnh này Quỷ keo kit lin nở một nụ cườfLii, ánh mắpput hắCsNn lạiMi chuyểjXLn v phía nhữsFng ngườkSyi ở trong đqfLii liên minh xa xa kia, bắEt đajkIIgu nghĩQ tới làm như thế nào vơ vét sạIPIch sẽ của bọn hắBun, lạLIhi khiến cho bọn hắwn phảHzi bỏ ra một cái giá lớn trit đSoRiR. đzSLọc truyn mới nhấIPIt tạMi tung hoanh . com

Sở Nam dùng Sinh T Quyết luyn hoá xong lin thảgP Phương Thiên BằsFng ra, Phương Thiên BằWng vn một bộ không tin. Sau sữOQng sờiaR hắSQn lin chạiMy vội đPfCi, hắSon muốn tranh thủ thờiMi gian tìm kiếm một chỗ đDILF cho huyết nhục trọng sinh, trong nội tâm lạEi đLqang suy nghĩID:

"HắOQn có thểOQ đppuem Sinh t nhịPfC khí dung làm một thểSL, nhấWt đsFWnh phảRzPi truyn tin tứoc này Tuyt T đwNHin! Đến lúc đIBOó, nói không chng ta sẽ đLqược trọng thưởng."

Phương Thiên BằRiRng chạMy vội đWi Sở Nam t nhiên không có truy theo. Một màn này rơi vào mắXwt mườNti hai tên võ giảSL kia lạPfCi cảwm thấWy Sở Nam quá quái dịiaR, Sở Nam một ngón chỉBu tới một tên Thượng Tổ cảHznh cườyUng giảSL, nói:

- Ngươi cùng ta đuhánh một hồi, nếu ngươi thắRiRng ta thảU ngươi ly khai!

- Tht s?

- Vy thì coi như ta chưa nói qua, ngươi...

- Tốt, ta đEEDáp ứppung ngươi.

NgườBui này gọi là Mộc Uy, không đwợi Sở Nam nói gì tiếp hắzSLn lin mau chóng đSoồng ý, còn lp tứLc đpwánh tới nữCsNa. ThờMi đgPiểIIgm Mộc Uy đRiRánh tới hắqn cảwNHm giác đIDược máu tươi trong cơ thểBu không có dịQ đOQộng gì, trong nội tâm đLqPfCi hỉsg, ngoài ming lạIIgi quát:

- Quy tắPwpc đPfC nhịEED trọng, Mộc Chi Phn Nộ!

Mày kiếm Sở Nam giương lên, hắhIsn điaRM cho huyết sắIDc tinh thểPwp an tĩNEnh lạSLi là muốn hảPwpo hảkSyo rèn luyn một hai, khiến cho thc lc của mình gia tăng. ChứIqng kiến Mộc Uy va ra tay là uy năng khủng bố, cùng HoảjXL Vô Song lúc trước có khí tứSQc tương t thì trong mắHzt lin lộ ra vẻ kinh hỉHz, hắSQn hét:

- Bá NghịIBOch Thuỷ HoảjXL!

Thuỷ HoảzSL Âm Dương ngư đOQược ban cho Bá thế, NghịRiRch thế!

Trc din va chạIIgm!

Sở Nam lui lạLqi ba trăm mét, sắXwc mt tái nhợt càng thêm tái, còn Mộc Uy lạIqi không có tha cơ đzSLánh tới mà đsFang suy nghĩiM một chiêu Sở Nam đppuánh ra lúc nãy, thầajkm nói trong bụng:

"HắLIhn bước vào cánh ca Quy tắuhc đRiR nhấIqt trọng, nhưng Quy tắgPc chi thế của hắwNHn giống như không chỉkSy có một loạDILi..."

Đang thầEm nghĩM Sở Nam lạLIhi đkSyánh tới, lạPwpi là chiêu cũ. Lúc này, Mộc Uy đCsNã thp phầIBOn tinh tườiaRng, xác thc là hai chủng Quy tắCsNc, Mộc Uy cảHzm thấFy đfLiDILu óc của mình có chút không đFủ dùng rồi, trong mắIDt nhữSQng ngườRzPi khác cũng đwNHu là vẻ kinh hãi.

- Nếu như ngươi không nghe lờoi, vy thì ngươi không có giá trịRzP.

Thanh âm lạiaRnh lùng của Sở Nam khiến cho Mộc Uy hồi thầNtn lạuhi, cảXw gin nói:

- Mc k ngươi có bao nhiêu cổ quái, Quy tắQc điaR nhấIIgt trọng tuyt sẽ không thắRzPng nổi Quy tắsgc đLq nhịIIg trọng. Cho nên, ngươi đRiRi chết đfLii a! Mộc Vc không gian, Mộc Chi Phn Nộ!

Vc của cườRiRng giảkSy Thượng Tổ so với Võ Tôn thi triểiaRn ra uy lc đXwâu chỉw mạPfCnh gấWp hàng ứqc lầiaRn? Vc của Thượng Tổ đLIhã t thành tiểNEu không gian, mà bên trong cái không gian này Mộc Uy chính là chúa tểyU.

Sở Nam lạPfCi tế Bá NghịSQch Thuỷ HoảPwp đwâm thng vào trong Mộc Vc không gian. Va mới đRzPi vào đFã bịPwp Quy tắsgc đyU nhịLW trọng vây quanh trùng trùng đIIgip đppuip, Thuỷ HoảfLi Âm Dương ngư thoáng cái bịkSy ép đPfCến mứSoc nhỏ nhấSQt, nhưng mà không có hoàn toàn tan vỡ. Đồng thờajki, trong Mộc Vc không gian khắOQp nơi đDILu tràn ngp Mộc quy tắUc, khiến cho ngườjXLi khác cảBum thấPfCy phiến không gian này do vô số rng cây rm rạNtp cấHzu thành nhưng mà lạIqi chỉPfC có một câu duy nhấSot, tuy nhiên cái cây đsFó lạSoi vĩzSLnh vin xanh tươi khoẻ mạSQnh, sẽ không bao giờsF khô héo!

Mộc Chi Phn Nộ, không chỉNt xé rách thân thểXw của Sở Nam mà còn muốn điaRồng hoá hắkSyn, đOQồng hoá hắSon trở thành một cái cây, hoc là một đSooàn Mộc nguyên. Sở Nam cảUm thụ tht sâu một phen, nghĩwNH tới hình ảLIhnh sa bàn suy diểpwn huyn hoá ra chút ít hình ảLqnh kia mà nói ra:

- Đồng hoá, xem ngươi đIPIồng hoá ta hay là ta nuốt ngươi! HắOQc đXwộng, thôn! Âm Dương ngư, luyn!

Cùng lúc đWó, ánh mắuht mườPwpi một tên võ giảkSy kia đOQang cùng Mộc Uy mắEt đoi mày lạIIgi thương lượng, chỉU sau mấjXLy lầMn hít thở mườSLi hai tên võ giảSo đRiRu gt gt đHzOQu!

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl