Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Võ NghịhUFch Càn Khôn

Chương 1576: Tuyt T đpoin, tham ăn sao?


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầNJGm: tunghoanh.com

Dịxgsch: Nhóm dịyMch black- Phù thành!

Phù quang lóng lánh bao phủ Phương Thiên BằpbAng lp tứUPuc biến mấSmt, nhưng mà theo phù quang của biến mấNJGt đSsQImSy còn có da, còn có hai phầuqcn ba huyết nhục cùng với mạach máu, khiếu huyt ẩUPun trong huyết nhục của Phương Thiên Bằmmng...

Huyết nhục chết đkSki, hoá thành bụi phấKYbn, theo y phục của hắhUFn mà bay lảuqc tảuV xuống dưới!

- A...

Phương Thiên Bằgmng kêu lên một tiếng cc kỳ bi thảkSkm, trong ánh mắgmt tràn ngp sợ hãi. Tiếng kêu của hắUPun mạOanh mẽ đcdến mứANyc làm rách cảsIx y phục trên ngườyMi mà lộ ra một bộ thân thểRNK đuVSsQm đxgsìa máu tươi, t đNyImSu đKYbến chân, đNJGu là một mảfTnh đImSỏ au chói mắRNKt.

- Hít~~hà!

NhữUhng ngườNyi khác ngược lạKYbi hít sâu một ngụm lãnh khí, thân thểgS không khỏi lạmmnh run, trong ánh mắkhRt nhìn v phía Sở Nam đmmã nhiu thêm một phầuqcn sợ hãi.

Vu Bái bịOa Sở Nam đNyánh ngấpbAt kia tht vấat vảbau mới tỉhUFnh lạcri đyược, khi thấhy một màn như vy lp tứyMc đImSANyu nghiêng sang một bên, không chút do d mà hôn mê bấYUt tỉkSknh. truyn đUPuược lấRNKy t website tung hoanh

Không nói tới bọn hắxgsn, ngay cảV bảfTn thân Sở Nam thấSsQy tràng cảRNKnh như vy cũng hoảang sợ cảM lên. CấGUcm Vụ tng nói qua, T Phù Văn chính là tinh tuý của Phù văn, nhưng mà hắSsQn không có nói qua T Phù Văn uy lc như thế nào, chỉGUc là tối sơ giai mà đYUã lợi hạGUci như vy, vy thì tối cao giai T Phù Văn vy thì sẽ lợi hạsIxi tới cảmnh giới nào?

"Sơ giai T Phù Văn làm huyết nhục chết đGUci, tối cao giai kia sẽ làm cái gì chết đgSi? Linh hồn? ThầOan nim? Hay là..."

Sở Nam suy nghĩgS.

Tiếng kêu thảUPum thiết thê lương vn còn tiếp tục, dưới máu tươi bịcd huyết sắmc tinh thểyM tác đsIxộng tốc đmộ chảSy ra càng lợi hạKYbi hơn. Phương Thiên BằrLng tâm tình đseYUi loạNyn, nếu một mc kéo dài như vy, không bao lâu sau hắxgsn sẽ trit đGJuqc chết di, giờuqc khắGUcc này bảOao bối gì cũng không hấcdp dn nổi hắpon rồi.

Phương Thiên BằgSng gầfTm lên:

- Mau thảse ta ra!

- Vì cái gì?

- Bởi vì ta là ngườUPui của Tuyt T đSmin! Nếu như ngươi giết ta, Tuyt T đGJin chắpbAc chắkhRn sẽ không buông tha ngươi, vô luân là chân trờgmi góc biểUPun đuVu đrLem ngươi bắKYbt lạsIxi, hoá thành một đfTống T khí!

Phương Thiên Bằgmng uy hiếp.

MườfTi hai tên võ giảQGp khác nghe đyMược Phương Thiên BằSng đUPuến t Tuyt T đNJGin thì thầrLn tình trên mt khẽ đgSộng, Bán Tổ cườseng giảUh còn sinh ra một chút sợ hãi.

Phương Thiên Bằang cho rằOang chiêu bài Tuyt T đNJGin này có thểSm hù Sở Nam, nhưng mà hắmmn đmã thấuVt sách rồi.

Sở Nam cườGJi hỏi:

- Tuyt T đkhRin là cái gì? Tham ăn sao?

- Ngươi muốn chết.

- Nha.

Sở Nam lên tiếng, đcrem Sinh mnh lc bao phủ lấpoy Phương Thiên BằGJng, Phương Thiên Bằgmng há ming tới cc đNymi nhưng mà lạhi không có na đkhRiểOam thanh âm nào thoát ra, chỉQGp là khuôn mt kia hin lên vẻ khoa trương tới khủng bố.

Sau một lúc lâu, hai mắGJt Phương Thiên BằyMng như cá chết, không thểd tưởng tượng nổi mà nói:

- Ngươi... ngươi là ngườSmi của Trườcdng Sinh đSin?

- Ha ha...

Sở Nam cườNyi cườei, không có nói gì, mc k cho bọn hắSsQn suy đpooán lung tung.

Phương Thiên BằSmng lạANyi rống ro:

- Ngươi là ngườGUci của TrườNyng Sinh đhin, vì cái gì còn có đGUcược T khí? Chưa tng nghe nói qua Sinh T nhịSm khí có thểNy cùng tồn tạrLi tạyMi nhấFgpt thểkhR.

- Ngươi còn có át chủ bài gì không? Nếu không thì giữaa chúng ta đSmã xong rồi, bên kia còn rấmt nhiu ngườmmi chờgm ta đUhi xđqMây này!

- Ta không muốn chết, đSmng giết ta...

- Được rồi, ta cho ngươi không chết!

Sở Nam nói ra một câu lạrLi khiến cho Phương Thiên Bằmng sữQGpng sờh, tht không có nghĩJA ra Sở Nam lạuqci d nói chuyn như vy. Ngay tạQGpi lúc suy nghĩUPu của hắmn còn chưa kịmp xoay chuyểxgsn thì Sở Nam đfTã lấYUy đgSi một giọt máu của hắPPkn.

ChứsIxng kiến cảuVnh này Quỷ keo kit lin nở một nụ cườgmi, ánh mắKYbt hắsIxn lạhi chuyểuVn v phía nhữANyng ngườJAi ở trong đNymi liên minh xa xa kia, bắGJt đpbAmu nghĩSm tới làm như thế nào vơ vét sạych sẽ của bọn hắFgpn, lạsei khiến cho bọn hắNJGn phảpbAi bỏ ra một cái giá lớn trit đMsIx.

Sở Nam dùng Sinh T Quyết luyn hoá xong lin thảbau Phương Thiên BằPfrng ra, Phương Thiên Bằpong vn một bộ không tin. Sau sữpbAng sờqM hắhUFn lin chạcdy vội đrLi, hắsIxn muốn tranh thủ thờhUFi gian tìm kiếm một chỗ đdYU cho huyết nhục trọng sinh, trong nội tâm lạsIxi đmang suy nghĩM:

"Hắsen có thểxgs đGJem Sinh t nhịKYb khí dung làm một thểImS, nhấyMt đagmnh phảcri truyn tin tứkSkc này Tuyt T đxgsin! Đến lúc đsIxó, nói không chng ta sẽ đxgsược trọng thưởng."

Phương Thiên BằPfrng chạNJGy vội đyMi Sở Nam t nhiên không có truy theo. Một màn này rơi vào mắpbAt mườhi hai tên võ giảse kia lạImSi cảNym thấRNKy Sở Nam quá quái dịpo, Sở Nam một ngón chỉFgp tới một tên Thượng Tổ cảNynh cườRNKng giảm, nói:

- Ngươi cùng ta đrLánh một hồi, nếu ngươi thắeng ta thảImS ngươi ly khai!

- Tht s?

- Vy thì coi như ta chưa nói qua, ngươi...

- Tốt, ta đGJáp ứKYbng ngươi.

NgườpbAi này gọi là Mộc Uy, không đUhợi Sở Nam nói gì tiếp hắpon lin mau chóng đmồng ý, còn lp tứKYbc đkSkánh tới nữgSa. Thờpoi đeiểSm Mộc Uy đbauánh tới hắPfrn cảpbAm giác đdược máu tươi trong cơ thểe không có dịFgp đUPuộng gì, trong nội tâm đSSi hỉgS, ngoài ming lạcri quát:

- Quy tắgmc đfT nhịbd trọng, Mộc Chi Phn Nộ!

Mày kiếm Sở Nam giương lên, hắkhRn đxgsJA cho huyết sắUPuc tinh thểbau an tĩYUnh lạei là muốn hảho hảKYbo rèn luyn một hai, khiến cho thc lc của mình gia tăng. ChứSmng kiến Mộc Uy va ra tay là uy năng khủng bố, cùng HoảgS Vô Song lúc trước có khí tứqMc tương t thì trong mắSsQt lin lộ ra vẻ kinh hỉGJ, hắPPkn hét:

- Bá NghịgSch Thuỷ Hoảy!

Thuỷ Hoảcr Âm Dương ngư đgSược ban cho Bá thế, NghịUPuch thế!

Trc din va chạym!

Sở Nam lui lạuVi ba trăm mét, sắhc mt tái nhợt càng thêm tái, còn Mộc Uy lạMi không có tha cơ đJAánh tới mà đKYbang suy nghĩGJ một chiêu Sở Nam đSánh ra lúc nãy, thầGUcm nói trong bụng:

"HắuVn bước vào cánh ca Quy tắOac đbau nhấset trọng, nhưng Quy tắPPkc chi thế của hắbaun giống như không chỉSsQ có một loạkSki..."

Đang thầSmm nghĩUh Sở Nam lạUhi đfTánh tới, lạrLi là chiêu cũ. Lúc này, Mộc Uy đgmã thp phầNyn tinh tườgSng, xác thc là hai chủng Quy tắPfrc, Mộc Uy cảPPkm thấgSy đmyu óc của mình có chút không đVủ dùng rồi, trong mắNyt nhữcdng ngườpbAi khác cũng đmmu là vẻ kinh hãi.

- Nếu như ngươi không nghe lờVi, vy thì ngươi không có giá trịV.

Thanh âm lạJAnh lùng của Sở Nam khiến cho Mộc Uy hồi thầUhn lạsei, cảcd gin nói:

- Mc k ngươi có bao nhiêu cổ quái, Quy tắImSc đRNK nhấANyt trọng tuyt sẽ không thắSmng nổi Quy tắQGpc đuqc nhịQGp trọng. Cho nên, ngươi đuVi chết đcdi a! Mộc Vc không gian, Mộc Chi Phn Nộ!

Vc của cườyng giảQGp Thượng Tổ so với Võ Tôn thi triểKYbn ra uy lc đxgsâu chỉgS mạhnh gấVp hàng ứQGpc lầpon? Vc của Thượng Tổ đImSã t thành tiểsIxu không gian, mà bên trong cái không gian này Mộc Uy chính là chúa tểKYb.

Sở Nam lạxgsi tế Bá Nghịych Thuỷ HoảUh đUhâm thng vào trong Mộc Vc không gian. Va mới đmmi vào đmã bịJA Quy tắFgpc đpbA nhịSsQ trọng vây quanh trùng trùng đyip đmip, Thuỷ HoảJA Âm Dương ngư thoáng cái bịhUF ép đqMến mứSsQc nhỏ nhấat, nhưng mà không có hoàn toàn tan vỡ. Đồng thờImSi, trong Mộc Vc không gian khắPfrp nơi đhu tràn ngp Mộc quy tắpoc, khiến cho ngườQGpi khác cảhUFm thấcry phiến không gian này do vô số rng cây rm rạSp cấOau thành nhưng mà lạmi chỉbau có một câu duy nhấmt, tuy nhiên cái cây đNJGó lạUPui vĩuVnh vin xanh tươi khoẻ mạGJnh, sẽ không bao giờpbA khô héo!

Mộc Chi Phn Nộ, không chỉcd xé rách thân thểImS của Sở Nam mà còn muốn đANyồng hoá hắKYbn, đpoồng hoá hắPfrn trở thành một cái cây, hoc là một đxgsoàn Mộc nguyên. Sở Nam cảSm thụ tht sâu một phen, nghĩQGp tới hình ảkhRnh sa bàn suy diểpon huyn hoá ra chút ít hình ảyMnh kia mà nói ra:

- Đồng hoá, xem ngươi đqMồng hoá ta hay là ta nuốt ngươi! HắQGpc đbdộng, thôn! Âm Dương ngư, luyn!

Cùng lúc đmmó, ánh mắfTt mườdi một tên võ giảSm kia đMang cùng Mộc Uy mắuqct đmmi mày lạPfri thương lượng, chỉkSk sau mấsey lầSn hít thở mườQGpi hai tên võ giảm đpbAu gt gt đsIxuqcu!

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

banner