Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Võ Nghịmgch Càn Khôn

Chương 1576: Tuyt T đOin, tham ăn sao?


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầbKjm: tunghoanh.com

DịDych: Nhóm dịfkch black- Phù thành!

Phù quang lóng lánh bao phủ Phương Thiên BằLCqng lp tứJc biến mấJt, nhưng mà theo phù quang của biến mấTat đPSfLLUy còn có da, còn có hai phầfin ba huyết nhục cùng với mạych máu, khiếu huyt ẩmOn trong huyết nhục của Phương Thiên Bằing...

Huyết nhục chết đJi, hoá thành bụi phấCDFn, theo y phục của hắJn mà bay lảXQ tảfi xuống dưới!

- A...

Phương Thiên BằddSng kêu lên một tiếng cc kỳ bi thảiWSm, trong ánh mắnat tràn ngp sợ hãi. Tiếng kêu của hắjfn mạTXnnh mẽ điến mứBBTc làm rách cảf y phục trên ngườDyi mà lộ ra một bộ thân thểmg đFpLLUm đOìa máu tươi, t đvFbxJu đsiến chân, đxJu là một mảxJnh đmOỏ au chói mắBBTt.

- Hít~~hà! xem tạmgi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

NhữSCing ngườyei khác ngược lạUPvi hít sâu một ngụm lãnh khí, thân thểf không khỏi lạxJnh run, trong ánh mắit nhìn v phía Sở Nam đFpã nhiu thêm một phầCDFn sợ hãi.

Vu Bái bịy Sở Nam đLLUánh ngấWfmt kia tht vấfNt vảLLU mới tỉJnh lạLLLi đTaược, khi thấnay một màn như vy lp tứOc đddSsiu nghiêng sang một bên, không chút do d mà hôn mê bấBBTt tỉXQnh.

Không nói tới bọn hắmgn, ngay cảBAF bảFpn thân Sở Nam thấSfTy tràng cảJfnh như vy cũng hoảyng sợ cảCBW lên. CấSCim Vụ tng nói qua, T Phù Văn chính là tinh tuý của Phù văn, nhưng mà hắXQn không có nói qua T Phù Văn uy lc như thế nào, chỉddS là tối sơ giai mà đLLLã lợi hạFiJi như vy, vy thì tối cao giai T Phù Văn vy thì sẽ lợi hạFiJi tới cảinh giới nào?

"Sơ giai T Phù Văn làm huyết nhục chết đfii, tối cao giai kia sẽ làm cái gì chết đqmxi? Linh hồn? ThầLHn nim? Hay là..."

Sở Nam suy nghĩxJ.

Tiếng kêu thảfm thiết thê lương vn còn tiếp tục, dưới máu tươi bịSCi huyết sắJc tinh thểy tác đBBTộng tốc đxJộ chảSfTy ra càng lợi hạUPvi hơn. Phương Thiên Bằing tâm tình đTXnLLUi loạfkn, nếu một mc kéo dài như vy, không bao lâu sau hắiWSn sẽ trit đBBTfk chết di, giờFp khắsic này bảTXno bối gì cũng không hấCBWp dn nổi hắWfmn rồi.

Phương Thiên BằAong gầUPvm lên:

- Mau thảO ta ra!

- Vì cái gì?

- Bởi vì ta là ngườJi của Tuyt T đFBin! Nếu như ngươi giết ta, Tuyt T đPSfin chắSGc chắWfmn sẽ không buông tha ngươi, vô luân là chân trờSfTi góc biểCBWn đfiu đLHem ngươi bắJt lạSGi, hoá thành một đBBTống T khí!

Phương Thiên Bằing uy hiếp.

MườFiJi hai tên võ giảCDF khác nghe đsiược Phương Thiên BằJng đBAFến t Tuyt T đAoin thì thầmgn tình trên mt khẽ đSfTộng, Bán Tổ cườfing giảmO còn sinh ra một chút sợ hãi.

Phương Thiên Bằing cho rằxJng chiêu bài Tuyt T đCDFin này có thểCBW hù Sở Nam, nhưng mà hắsin đfiã thấLLUt sách rồi.

Sở Nam cườqmxi hỏi:

- Tuyt T đTXnin là cái gì? Tham ăn sao?

- Ngươi muốn chết.

- Nha.

Sở Nam lên tiếng, đqmxem Sinh mnh lc bao phủ lấUPvy Phương Thiên Bằmgng, Phương Thiên BằddSng há ming tới cc đLHWfmi nhưng mà lạvFbi không có na đLLUiểSfTm thanh âm nào thoát ra, chỉJf là khuôn mt kia hin lên vẻ khoa trương tới khủng bố.

Sau một lúc lâu, hai mắFpt Phương Thiên BằWfmng như cá chết, không thểiWS tưởng tượng nổi mà nói:

- Ngươi... ngươi là ngườpi của TrườfNng Sinh đxJin?

- Ha ha...

Sở Nam cườbKji cườfii, không có nói gì, mc k cho bọn hắBAFn suy đsioán lung tung.

Phương Thiên Bằing lạLHi rống ro:

- Ngươi là ngườnai của TrườiWSng Sinh đAoin, vì cái gì còn có đsiược T khí? Chưa tng nghe nói qua Sinh T nhịUPv khí có thểFB cùng tồn tạLLUi tạmgi nhấWLyt thểfk.

- Ngươi còn có át chủ bài gì không? Nếu không thì giữSGa chúng ta đSCiã xong rồi, bên kia còn rấft nhiu ngườXQi chờqmx ta đxJi xđvFbây này!

- Ta không muốn chết, đDyng giết ta...

- Được rồi, ta cho ngươi không chết!

Sở Nam nói ra một câu lạfi khiến cho Phương Thiên BằJng sữsing sờfN, tht không có nghĩO ra Sở Nam lạPSfi d nói chuyn như vy. Ngay tạBBTi lúc suy nghĩsi của hắBAFn còn chưa kịOp xoay chuyểsin thì Sở Nam đmgã lấmOy điWSi một giọt máu của hắin.

ChứCDFng kiến cảLLUnh này Quỷ keo kit lin nở một nụ cườCDFi, ánh mắmgt hắBAFn lạBBTi chuyểTXnn v phía nhữyeng ngườFiJi ở trong đmgSCii liên minh xa xa kia, bắyt đpFBu nghĩSfT tới làm như thế nào vơ vét sạLHch sẽ của bọn hắfn, lạXQi khiến cho bọn hắmgn phảLCqi bỏ ra một cái giá lớn trit đyeLH.

Sở Nam dùng Sinh T Quyết luyn hoá xong lin thảUPv Phương Thiên BằTang ra, Phương Thiên Bằpng vn một bộ không tin. Sau sữfkng sờWLy hắfn lin chạBBTy vội đmgi, hắfn muốn tranh thủ thờTXni gian tìm kiếm một chỗ đUPvna cho huyết nhục trọng sinh, trong nội tâm lạLLLi đFpang suy nghĩfi:

"HắWLyn có thểy đpem Sinh t nhịf khí dung làm một thểAo, nhấFBt đfNOnh phảUPvi truyn tin tứqmxc này Tuyt T đJin! Đến lúc đXQó, nói không chng ta sẽ đJược trọng thưởng."

Phương Thiên BằLLLng chạKJy vội đWfmi Sở Nam t nhiên không có truy theo. Một màn này rơi vào mắit mườddSi hai tên võ giảxJ kia lạBAFi cảTam thấmOy Sở Nam quá quái dịBBT, Sở Nam một ngón chỉLLL tới một tên Thượng Tổ cảCDFnh cườxJng giảWfm, nói:

- Ngươi cùng ta đDyánh một hồi, nếu ngươi thắUPvng ta thảFp ngươi ly khai!

- Tht s?

- Vy thì coi như ta chưa nói qua, ngươi...

- Tốt, ta đvFbáp ứLHng ngươi.

Ngườmgi này gọi là Mộc Uy, không đyợi Sở Nam nói gì tiếp hắvFbn lin mau chóng đJồng ý, còn lp tứfc điWSánh tới nữia. ThờiWSi đTaiểBBTm Mộc Uy đJánh tới hắfNn cảBAFm giác điược máu tươi trong cơ thểp không có dịf điộng gì, trong nội tâm đJGi hỉfk, ngoài ming lạjfi quát:

- Quy tắLLUc đmg nhịp trọng, Mộc Chi Phn Nộ!

Mày kiếm Sở Nam giương lên, hắyen đqmxiWS cho huyết sắKJc tinh thểSfT an tĩSCinh lạUPvi là muốn hảBAFo hảAoo rèn luyn một hai, khiến cho thc lc của mình gia tăng. ChứSfTng kiến Mộc Uy va ra tay là uy năng khủng bố, cùng HoảLLU Vô Song lúc trước có khí tứTXnc tương t thì trong mắXQt lin lộ ra vẻ kinh hỉSfT, hắqmxn hét:

- Bá Nghịfch Thuỷ Hoảfi!

Thuỷ Hoảfk Âm Dương ngư đfược ban cho Bá thế, NghịUPvch thế!

Trc din va chạAom!

Sở Nam lui lạfNi ba trăm mét, sắJfc mt tái nhợt càng thêm tái, còn Mộc Uy lạvFbi không có tha cơ đjfánh tới mà đbKjang suy nghĩXQ một chiêu Sở Nam đmOánh ra lúc nãy, thầSCim nói trong bụng:

"Hắyn bước vào cánh ca Quy tắLHc đi nhấBBTt trọng, nhưng Quy tắPSfc chi thế của hắin giống như không chỉJ có một loạPSfi..."

Đang thầCBWm nghĩmO Sở Nam lạTXni đLLUánh tới, lạii là chiêu cũ. Lúc này, Mộc Uy đUPvã thp phầiWSn tinh tườiWSng, xác thc là hai chủng Quy tắLHc, Mộc Uy cảCBWm thấSGy đFpJu óc của mình có chút không đJfủ dùng rồi, trong mắKJt nhữnang ngườFpi khác cũng đJu là vẻ kinh hãi.

- Nếu như ngươi không nghe lờUPvi, vy thì ngươi không có giá trịp.

Thanh âm lạWfmnh lùng của Sở Nam khiến cho Mộc Uy hồi thầsin lạBBTi, cảna gin nói:

- Mc k ngươi có bao nhiêu cổ quái, Quy tắqmxc đp nhấTXnt trọng tuyt sẽ không thắBAFng nổi Quy tắvFbc đye nhịsi trọng. Cho nên, ngươi đLLLi chết đyei a! Mộc Vc không gian, Mộc Chi Phn Nộ!

Vc của cườpng giảsi Thượng Tổ so với Võ Tôn thi triểTXnn ra uy lc đvFbâu chỉfk mạinh gấWLyp hàng ứfNc lầfkn? Vc của Thượng Tổ đSGã t thành tiểLLLu không gian, mà bên trong cái không gian này Mộc Uy chính là chúa tểjf.

Sở Nam lạqmxi tế Bá NghịddSch Thuỷ HoảAo đyâm thng vào trong Mộc Vc không gian. Va mới đSGi vào đDyã bịf Quy tắfic đG nhịFiJ trọng vây quanh trùng trùng đyeip đfip, Thuỷ HoảWLy Âm Dương ngư thoáng cái bịTa ép đFBến mứJfc nhỏ nhấTat, nhưng mà không có hoàn toàn tan vỡ. Đồng thờCBWi, trong Mộc Vc không gian khắSfTp nơi đSfTu tràn ngp Mộc quy tắKJc, khiến cho ngườLHi khác cảSGm thấddSy phiến không gian này do vô số rng cây rm rạLLUp cấsiu thành nhưng mà lạSCii chỉbKj có một câu duy nhấLLLt, tuy nhiên cái cây đCDFó lạJi vĩLCqnh vin xanh tươi khoẻ mạTXnnh, sẽ không bao giờWfm khô héo!

Mộc Chi Phn Nộ, không chỉf xé rách thân thểf của Sở Nam mà còn muốn đSCiồng hoá hắJn, đFiJồng hoá hắTan trở thành một cái cây, hoc là một đUPvoàn Mộc nguyên. Sở Nam cảCDFm thụ tht sâu một phen, nghĩxJ tới hình ảJnh sa bàn suy diểSGn huyn hoá ra chút ít hình ảAonh kia mà nói ra:

- Đồng hoá, xem ngươi đSfTồng hoá ta hay là ta nuốt ngươi! HắCDFc đCDFộng, thôn! Âm Dương ngư, luyn!

Cùng lúc đfó, ánh mắyt mườiWSi một tên võ giảBAF kia đBAFang cùng Mộc Uy mắBAFt đCBWi mày lạLCqi thương lượng, chỉiWS sau mấWLyy lầqmxn hít thở mườyi hai tên võ giảWLy đKJu gt gt đWfmAou!

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật