Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Võ NghịPotch Càn Khôn

Chương 1576: Tuyt T đHQPin, tham ăn sao?


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầXm: tunghoanh.com

DịYvkch: Nhóm dịkXch black- Phù thành!

Phù quang lóng lánh bao phủ Phương Thiên BằXng lp tứXc biến mấft, nhưng mà theo phù quang của biến mấEt đPhKy còn có da, còn có hai phầyJHn ba huyết nhục cùng với mạfch máu, khiếu huyt ẩRn trong huyết nhục của Phương Thiên BằKng...

Huyết nhục chết đMKi, hoá thành bụi phấYvkn, theo y phục của hắJIwn mà bay lảX tảvPo xuống dưới!

- A...

Phương Thiên BằHYvng kêu lên một tiếng cc kỳ bi thảvPom, trong ánh mắIXMt tràn ngp sợ hãi. Tiếng kêu của hắVRn mạVRnh mẽ đDến mứrVTc làm rách cảN y phục trên ngườZWIi mà lộ ra một bộ thân thểIcv đtElBom đlBoìa máu tươi, t đvfRWRu đEến chân, đoNu là một mảZWInh đIXMỏ au chói mắyJHt.

- Hít~~hà!

NhữSPYng ngườYvki khác ngược lạizi hít sâu một ngụm lãnh khí, thân thểX không khỏi lạtEnh run, trong ánh mắYvkt nhìn v phía Sở Nam đoHã nhiu thêm một phầIXMn sợ hãi.

Vu Bái bịYvk Sở Nam đWyvánh ngấEt kia tht vấPht vảSPY mới tỉoHnh lạlBoi đJIwược, khi thấkXy một màn như vy lp tứDc đYvkMKu nghiêng sang một bên, không chút do d mà hôn mê bấoIrt tỉGGLnh.

Không nói tới bọn hắBn, ngay cảIXM bảSPYn thân Sở Nam thấIcvy tràng cảkPnh như vy cũng hoảYvkng sợ cảiz lên. CấHQPm Vụ tng nói qua, T Phù Văn chính là tinh tuý của Phù văn, nhưng mà hắLZSn không có nói qua T Phù Văn uy lc như thế nào, chỉX là tối sơ giai mà đITã lợi hạwfi như vy, vy thì tối cao giai T Phù Văn vy thì sẽ lợi hạEi tới cảIcvnh giới nào?

"Sơ giai T Phù Văn làm huyết nhục chết đkXi, tối cao giai kia sẽ làm cái gì chết đDi? Linh hồn? ThầPimn nim? Hay là..."

Sở Nam suy nghĩmM.

Tiếng kêu thảITm thiết thê lương vn còn tiếp tục, dưới máu tươi bịD huyết sắvjc tinh thểkP tác đZWIộng tốc đMKộ chảfy ra càng lợi hạoIri hơn. Phương Thiên Bằfng tâm tình đmMizi loạRWRn, nếu một mc kéo dài như vy, không bao lâu sau hắPhn sẽ trit đITvPo chết di, giờQS khắkPc này bảYvko bối gì cũng không hấHYvp dn nổi hắSPYn rồi.

Phương Thiên BằNng gầEm lên:

- Mau thảmM ta ra!

- Vì cái gì? truyn đKược lấRWRy t website tung hoanh

- Bởi vì ta là ngườkXi của Tuyt T đvjin! Nếu như ngươi giết ta, Tuyt T đITin chắIXMc chắQSn sẽ không buông tha ngươi, vô luân là chân trờTDi góc biểtEn đVRu đBem ngươi bắRt lạRWRi, hoá thành một đRWRống T khí!

Phương Thiên BằoHng uy hiếp.

MườXi hai tên võ giảPh khác nghe đIXMược Phương Thiên Bằcung đoNến t Tuyt T đWyvin thì thầYvkn tình trên mt khẽ đQSộng, Bán Tổ cườyJHng giảSPY còn sinh ra một chút sợ hãi.

Phương Thiên BằTng cho rằIcvng chiêu bài Tuyt T đkPin này có thểPim hù Sở Nam, nhưng mà hắvfn đvjã thấWyvt sách rồi.

Sở Nam cườvPoi hỏi:

- Tuyt T đRin là cái gì? Tham ăn sao?

- Ngươi muốn chết.

- Nha.

Sở Nam lên tiếng, đPhem Sinh mnh lc bao phủ lấLZSy Phương Thiên BằIXMng, Phương Thiên BằvPong há ming tới cc đPotlBoi nhưng mà lạvfi không có na đJIwiểkPm thanh âm nào thoát ra, chỉIT là khuôn mt kia hin lên vẻ khoa trương tới khủng bố.

Sau một lúc lâu, hai mắizt Phương Thiên BằkPng như cá chết, không thểoIr tưởng tượng nổi mà nói:

- Ngươi... ngươi là ngườwfi của Trườvjng Sinh đHQPin?

- Ha ha...

Sở Nam cườtEi cườPhi, không có nói gì, mc k cho bọn hắMKn suy đtEoán lung tung.

Phương Thiên BằtEng lạvPoi rống ro:

- Ngươi là ngườLZSi của TrườKng Sinh đJIwin, vì cái gì còn có đmMược T khí? Chưa tng nghe nói qua Sinh T nhịyJH khí có thểVR cùng tồn tạIcvi tạtEi nhấITt thểT.

- Ngươi còn có át chủ bài gì không? Nếu không thì giữHYva chúng ta đJIwã xong rồi, bên kia còn rấkXt nhiu ngườXi chờWyv ta đPoti xđvPoây này!

- Ta không muốn chết, đSPYng giết ta...

- Được rồi, ta cho ngươi không chết!

Sở Nam nói ra một câu lạBi khiến cho Phương Thiên BằRWRng sữvjng sờYB, tht không có nghĩR ra Sở Nam lạMKi d nói chuyn như vy. Ngay tạPhi lúc suy nghĩWyv của hắLZSn còn chưa kịPhp xoay chuyểJIwn thì Sở Nam đlBoã lấLZSy đyJHi một giọt máu của hắIXMn.

ChứEng kiến cảYvknh này Quỷ keo kit lin nở một nụ cườEi, ánh mắSPYt hắwfn lạPoti chuyểNn v phía nhữBng ngườPoti ở trong đBtEi liên minh xa xa kia, bắSPYt đBBpu nghĩWlH tới làm như thế nào vơ vét sạITch sẽ của bọn hắTn, lạYvki khiến cho bọn hắwfn phảoIri bỏ ra một cái giá lớn trit đRWRN.

Sở Nam dùng Sinh T Quyết luyn hoá xong lin thảvj Phương Thiên BằmMng ra, Phương Thiên BằXng vn một bộ không tin. Sau sữlBong sờmM hắwfn lin chạlBoy vội đBpi, hắvjn muốn tranh thủ thờPhi gian tìm kiếm một chỗ đvPoBp cho huyết nhục trọng sinh, trong nội tâm lạTDi đWlHang suy nghĩSPY:

"HắRn có thểvt đyJHem Sinh t nhịHQP khí dung làm một thểmM, nhấWyvt đBWlHnh phảyJHi truyn tin tứPotc này Tuyt T đkPin! Đến lúc đTó, nói không chng ta sẽ đyJHược trọng thưởng."

Phương Thiên Bằfng chạmMy vội đHYvi Sở Nam t nhiên không có truy theo. Một màn này rơi vào mắoNt mườvti hai tên võ giảYvk kia lạQSi cảKm thấJIwy Sở Nam quá quái dịPim, Sở Nam một ngón chỉSPY tới một tên Thượng Tổ cảvfnh cườkXng giảGGL, nói:

- Ngươi cùng ta đYvkánh một hồi, nếu ngươi thắDng ta thảD ngươi ly khai!

- Tht s?

- Vy thì coi như ta chưa nói qua, ngươi...

- Tốt, ta đfáp ứYBng ngươi.

NgườyJHi này gọi là Mộc Uy, không đKợi Sở Nam nói gì tiếp hắWlHn lin mau chóng đVRồng ý, còn lp tứXc đoNánh tới nữDa. ThờBpi đfiểZWIm Mộc Uy đITánh tới hắYBn cảvfm giác đWyvược máu tươi trong cơ thểkX không có dịPot đoNộng gì, trong nội tâm đfPimi hỉIcv, ngoài ming lạWlHi quát:

- Quy tắQSc đcu nhịHYv trọng, Mộc Chi Phn Nộ!

Mày kiếm Sở Nam giương lên, hắIXMn đPotiz cho huyết sắZWIc tinh thểkP an tĩYBnh lạfi là muốn hảrVTo hảfo rèn luyn một hai, khiến cho thc lc của mình gia tăng. ChứPotng kiến Mộc Uy va ra tay là uy năng khủng bố, cùng HoảR Vô Song lúc trước có khí tứEc tương t thì trong mắITt lin lộ ra vẻ kinh hỉBp, hắJIwn hét:

- Bá Nghịizch Thuỷ HoảHYv!

Thuỷ Hoảf Âm Dương ngư đKược ban cho Bá thế, NghịmMch thế!

Trc din va chạvjm!

Sở Nam lui lạPimi ba trăm mét, sắPhc mt tái nhợt càng thêm tái, còn Mộc Uy lạoIri không có tha cơ đQSánh tới mà đoIrang suy nghĩZWI một chiêu Sở Nam đvfánh ra lúc nãy, thầJIwm nói trong bụng:

"HắoNn bước vào cánh ca Quy tắMKc đoH nhấITt trọng, nhưng Quy tắmMc chi thế của hắfn giống như không chỉHQP có một loạJIwi..."

Đang thầTDm nghĩPh Sở Nam lạYvki đGGLánh tới, lạNi là chiêu cũ. Lúc này, Mộc Uy đITã thp phầwfn tinh tườfng, xác thc là hai chủng Quy tắIXMc, Mộc Uy cảPhm thấJIwy đKkXu óc của mình có chút không đvfủ dùng rồi, trong mắGGLt nhữKng ngườZWIi khác cũng đBu là vẻ kinh hãi. nguồn tunghoanh.com

- Nếu như ngươi không nghe lờwfi, vy thì ngươi không có giá trịoH.

Thanh âm lạTnh lùng của Sở Nam khiến cho Mộc Uy hồi thầoIrn lạHYvi, cảoN gin nói:

- Mc k ngươi có bao nhiêu cổ quái, Quy tắKc đvt nhấKt trọng tuyt sẽ không thắTng nổi Quy tắoHc đIT nhịcu trọng. Cho nên, ngươi đRWRi chết đrVTi a! Mộc Vc không gian, Mộc Chi Phn Nộ!

Vc của cườrVTng giảoN Thượng Tổ so với Võ Tôn thi triểRWRn ra uy lc đrVTâu chỉVR mạRWRnh gấvfp hàng ứkXc lầWyvn? Vc của Thượng Tổ đKã t thành tiểcuu không gian, mà bên trong cái không gian này Mộc Uy chính là chúa tểHYv.

Sở Nam lạYBi tế Bá NghịBpch Thuỷ HoảPh đoIrâm thng vào trong Mộc Vc không gian. Va mới đTi vào đQSã bịRWR Quy tắRc đD nhịMK trọng vây quanh trùng trùng đEip đHQPip, Thuỷ HoảPim Âm Dương ngư thoáng cái bịlBo ép đvtến mứoIrc nhỏ nhấvtt, nhưng mà không có hoàn toàn tan vỡ. Đồng thờMKi, trong Mộc Vc không gian khắvfp nơi đBu tràn ngp Mộc quy tắoHc, khiến cho ngườNi khác cảHYvm thấHYvy phiến không gian này do vô số rng cây rm rạEp cấtEu thành nhưng mà lạoHi chỉX có một câu duy nhấoNt, tuy nhiên cái cây đTDó lạTDi vĩPimnh vin xanh tươi khoẻ mạDnh, sẽ không bao giờwf khô héo!

Mộc Chi Phn Nộ, không chỉYvk xé rách thân thểQS của Sở Nam mà còn muốn đvjồng hoá hắGGLn, đDồng hoá hắoIrn trở thành một cái cây, hoc là một đvjoàn Mộc nguyên. Sở Nam cảTm thụ tht sâu một phen, nghĩyJH tới hình ảZWInh sa bàn suy diểHQPn huyn hoá ra chút ít hình ảWlHnh kia mà nói ra:

- Đồng hoá, xem ngươi đrVTồng hoá ta hay là ta nuốt ngươi! HắPhc đBpộng, thôn! Âm Dương ngư, luyn!

Cùng lúc đSPYó, ánh mắcut mườYBi một tên võ giảBp kia đPotang cùng Mộc Uy mắtEt đYvki mày lạWyvi thương lượng, chỉN sau mấTy lầvfn hít thở mườkPi hai tên võ giảmM đfu gt gt đvtGGLu!

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật