Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Võ NghịWgOch Càn Khôn

Chương 1576: Tuyt T đAvqin, tham ăn sao?


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầxym: tunghoanh.com

DịTEch: Nhóm dịWgOch black- Phù thành!

Phù quang lóng lánh bao phủ Phương Thiên BằprWng lp tứjzac biến mấxyt, nhưng mà theo phù quang của biến mấet đzTddTy còn có da, còn có hai phầzTdn ba huyết nhục cùng với mạOLxch máu, khiếu huyt ẩrbn trong huyết nhục của Phương Thiên BằOLxng...

Huyết nhục chết đLfi, hoá thành bụi phấqmmn, theo y phục của hắWgOn mà bay lảKV tảqL xuống dưới!

- A...

Phương Thiên Bằosng kêu lên một tiếng cc kỳ bi thảgjpm, trong ánh mắrbt tràn ngp sợ hãi. Tiếng kêu của hắdTn mạjzanh mẽ đjzaến mứrYc làm rách cảAbI y phục trên ngườKPki mà lộ ra một bộ thân thểnAg đKVTEm đWyìa máu tươi, t đrYVu đPuến chân, đFu là một mảjnh đRAỏ au chói mắWyt.

- Hít~~hà!

NhữLfng ngườrYi khác ngược lạEKi hít sâu một ngụm lãnh khí, thân thểF không khỏi lạgKInh run, trong ánh mắjzat nhìn v phía Sở Nam đzTdã nhiu thêm một phầLfn sợ hãi.

Vu Bái bịKV Sở Nam đosánh ngấgjpt kia tht vấgjpt vảzTd mới tỉRAnh lạmXi đprWược, khi thấjy một màn như vy lp tứAbIc đTEAbIu nghiêng sang một bên, không chút do d mà hôn mê bấOqOt tỉWgOnh.

Không nói tới bọn hắAbIn, ngay cảzTd bảgjpn thân Sở Nam thấWyy tràng cảYnh như vy cũng hoảAbIng sợ cảqL lên. CấAvqm Vụ tng nói qua, T Phù Văn chính là tinh tuý của Phù văn, nhưng mà hắrYn không có nói qua T Phù Văn uy lc như thế nào, chỉjza là tối sơ giai mà đrbã lợi hạji như vy, vy thì tối cao giai T Phù Văn vy thì sẽ lợi hạrYi tới cảjzanh giới nào?

"Sơ giai T Phù Văn làm huyết nhục chết đqroi, tối cao giai kia sẽ làm cái gì chết đzTdi? Linh hồn? Thầxyn nim? Hay là..."

Sở Nam suy nghĩOLx.

Tiếng kêu thảEKm thiết thê lương vn còn tiếp tục, dưới máu tươi bịLf huyết sắkLc tinh thểmd tác đaERộng tốc đgjpộ chảLy ra càng lợi hạgKIi hơn. Phương Thiên BằFng tâm tình đvjYi loạPun, nếu một mc kéo dài như vy, không bao lâu sau hắPbn sẽ trit đmdxy chết di, giờaER khắAvqc này bảVo bối gì cũng không hấgjpp dn nổi hắIFn rồi.

Phương Thiên BằRAng gầzTdm lên:

- Mau thảY ta ra!

- Vì cái gì?

- Bởi vì ta là ngườqmmi của Tuyt T đaERin! Nếu như ngươi giết ta, Tuyt T đYin chắOqOc chắWyn sẽ không buông tha ngươi, vô luân là chân trờprWi góc biểkLn đjzau đeem ngươi bắnAgt lạIei, hoá thành một đkLống T khí!

Phương Thiên BằmXng uy hiếp.

Mườosi hai tên võ giảgjp khác nghe đFược Phương Thiên BằmXng đzTdến t Tuyt T đgjpin thì thầKVn tình trên mt khẽ đrYộng, Bán Tổ cườKVng giảY còn sinh ra một chút sợ hãi.

Phương Thiên BằRAng cho rằqmmng chiêu bài Tuyt T đuin này có thểOLx hù Sở Nam, nhưng mà hắFn đAvqã thấprWt sách rồi.

Sở Nam cườmdi hỏi:

- Tuyt T đkLin là cái gì? Tham ăn sao?

- Ngươi muốn chết.

- Nha.

Sở Nam lên tiếng, đWyem Sinh mnh lc bao phủ lấjy Phương Thiên BằKPkng, Phương Thiên BằLng há ming tới cc đnAgji nhưng mà lạmdi không có na đuiểjzam thanh âm nào thoát ra, chỉOqO là khuôn mt kia hin lên vẻ khoa trương tới khủng bố.

Sau một lúc lâu, hai mắbt Phương Thiên BằkLng như cá chết, không thểWgO tưởng tượng nổi mà nói:

- Ngươi... ngươi là ngườmdi của TrườWyng Sinh đaERin?

- Ha ha...

Sở Nam cườqroi cườLi, không có nói gì, mc k cho bọn hắKVn suy đYoán lung tung.

Phương Thiên BằKVng lạaERi rống ro:

- Ngươi là ngườsi của TrườkNDng Sinh đein, vì cái gì còn có đWyược T khí? Chưa tng nghe nói qua Sinh T nhịe khí có thểKV cùng tồn tạxyi tạKVi nhấst thểNAq.

- Ngươi còn có át chủ bài gì không? Nếu không thì giữAvqa chúng ta đNAqã xong rồi, bên kia còn rấBkBt nhiu ngườBkBi chờjza ta đYi xđrYây này!

- Ta không muốn chết, đxyng giết ta...

- Được rồi, ta cho ngươi không chết!

Sở Nam nói ra một câu lạPui khiến cho Phương Thiên BằWgOng sữqrong sờe, tht không có nghĩBkB ra Sở Nam lạAvqi d nói chuyn như vy. Ngay tạBkBi lúc suy nghĩqL của hắqmmn còn chưa kịep xoay chuyểKPkn thì Sở Nam đrYã lấqroy đKVi một giọt máu của hắrbn.

Chứsng kiến cảmXnh này Quỷ keo kit lin nở một nụ cườLfi, ánh mắNAqt hắuuWn lạAvqi chuyểzTdn v phía nhữPung ngườmXi ở trong đLfIFi liên minh xa xa kia, bắkLt đKVLu nghĩrY tới làm như thế nào vơ vét sạBkBch sẽ của bọn hắzTdn, lạqmmi khiến cho bọn hắIen phảji bỏ ra một cái giá lớn trit đaERprW.

Sở Nam dùng Sinh T Quyết luyn hoá xong lin thảPb Phương Thiên BằLfng ra, Phương Thiên BằOqOng vn một bộ không tin. Sau sữqLng sờLf hắVn lin chạYy vội đnAgi, hắsn muốn tranh thủ thờDKni gian tìm kiếm một chỗ đkNDnAg cho huyết nhục trọng sinh, trong nội tâm lạmXi đmdang suy nghĩj:

"HắKVn có thểY đKVem Sinh t nhịrb khí dung làm một thểKPk, nhấAbIt đzTdOLxnh phảzTdi truyn tin tứgjpc này Tuyt T đzTdin! Đến lúc đjzaó, nói không chng ta sẽ đqmmược trọng thưởng."

Phương Thiên BằprWng chạDKny vội đLi Sở Nam t nhiên không có truy theo. Một màn này rơi vào mắqLt mườprWi hai tên võ giảL kia lạVi cảum thấgKIy Sở Nam quá quái dịTE, Sở Nam một ngón chỉV tới một tên Thượng Tổ cảvjnh cườEKng giảj, nói:

- Ngươi cùng ta đrbánh một hồi, nếu ngươi thắosng ta thảPu ngươi ly khai!

- Tht s?

- Vy thì coi như ta chưa nói qua, ngươi...

- Tốt, ta đuáp ứNAqng ngươi.

NgườKVi này gọi là Mộc Uy, không đprWợi Sở Nam nói gì tiếp hắPun lin mau chóng đxyồng ý, còn lp tứgjpc đprWánh tới nữKPka. Thờbi đEKiểkLm Mộc Uy đAbIánh tới hắrYn cảrbm giác đnAgược máu tươi trong cơ thểrY không có dịKV đnAgộng gì, trong nội tâm đjzakLi hỉPb, ngoài ming lạkLi quát:

- Quy tắbc đKV nhịNAq trọng, Mộc Chi Phn Nộ!

Mày kiếm Sở Nam giương lên, hắYn đbAbI cho huyết sắLfc tinh thểTE an tĩrYnh lạei là muốn hảqroo hảaERo rèn luyn một hai, khiến cho thc lc của mình gia tăng. ChứEKng kiến Mộc Uy va ra tay là uy năng khủng bố, cùng HoảOLx Vô Song lúc trước có khí tứuuWc tương t thì trong mắgKIt lin lộ ra vẻ kinh hỉj, hắKPkn hét:

- Bá NghịTEch Thuỷ HoảDKn!

Thuỷ HoảOqO Âm Dương ngư đLfược ban cho Bá thế, Nghịosch thế!

Trc din va chạkNDm!

Sở Nam lui lạui ba trăm mét, sắDKnc mt tái nhợt càng thêm tái, còn Mộc Uy lạRAi không có tha cơ đPuánh tới mà đbang suy nghĩPb một chiêu Sở Nam đLánh ra lúc nãy, thầkLm nói trong bụng:

"HắdTn bước vào cánh ca Quy tắKVc đKV nhấxyt trọng, nhưng Quy tắKPkc chi thế của hắqmmn giống như không chỉmX có một loạvji..."

Đang thầnAgm nghĩqro Sở Nam lạqroi đEKánh tới, lạkNDi là chiêu cũ. Lúc này, Mộc Uy đqroã thp phầPun tinh tườKVng, xác thc là hai chủng Quy tắkNDc, Mộc Uy cảvjm thấkNDy đFRAu óc của mình có chút không đIFủ dùng rồi, trong mắFt nhữmXng ngườRAi khác cũng đKPku là vẻ kinh hãi.

- Nếu như ngươi không nghe lờEKi, vy thì ngươi không có giá trịAbI. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Thanh âm lạOqOnh lùng của Sở Nam khiến cho Mộc Uy hồi thầFn lạKVi, cảAvq gin nói:

- Mc k ngươi có bao nhiêu cổ quái, Quy tắrbc đaER nhấLt trọng tuyt sẽ không thắRAng nổi Quy tắqLc đe nhịBkB trọng. Cho nên, ngươi đWyi chết đAvqi a! Mộc Vc không gian, Mộc Chi Phn Nộ!

Vc của cườFng giảY Thượng Tổ so với Võ Tôn thi triểnAgn ra uy lc đYâu chỉIe mạOLxnh gấFp hàng ứkNDc lầqron? Vc của Thượng Tổ đmdã t thành tiểWyu không gian, mà bên trong cái không gian này Mộc Uy chính là chúa tểprW.

Sở Nam lạjzai tế Bá NghịWych Thuỷ Hoảe đjzaâm thng vào trong Mộc Vc không gian. Va mới đrbi vào đrbã bịPb Quy tắWyc đIF nhịNAq trọng vây quanh trùng trùng đKPkip đvjip, Thuỷ Hoảjza Âm Dương ngư thoáng cái bịAbI ép đzTdến mứNAqc nhỏ nhấAvqt, nhưng mà không có hoàn toàn tan vỡ. Đồng thờrbi, trong Mộc Vc không gian khắqmmp nơi đKPku tràn ngp Mộc quy tắOLxc, khiến cho ngườsi khác cảLm thấgKIy phiến không gian này do vô số rng cây rm rạLfp cấqmmu thành nhưng mà lạqLi chỉWy có một câu duy nhấnAgt, tuy nhiên cái cây đWyó lạrbi vĩenh vin xanh tươi khoẻ mạunh, sẽ không bao giờIe khô héo!

Mộc Chi Phn Nộ, không chỉrY xé rách thân thểIe của Sở Nam mà còn muốn đnAgồng hoá hắqmmn, đzTdồng hoá hắVn trở thành một cái cây, hoc là một đFoàn Mộc nguyên. Sở Nam cảgjpm thụ tht sâu một phen, nghĩV tới hình ảTEnh sa bàn suy diểrbn huyn hoá ra chút ít hình ảPbnh kia mà nói ra:

- Đồng hoá, xem ngươi đsồng hoá ta hay là ta nuốt ngươi! HắOLxc đrYộng, thôn! Âm Dương ngư, luyn!

Cùng lúc đRAó, ánh mắmdt mườIFi một tên võ giảxy kia đaERang cùng Mộc Uy mắKPkt đmdi mày lạaERi thương lượng, chỉgKI sau mấosy lầrbn hít thở mườLi hai tên võ giảrY đRAu gt gt đosdTu!

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật