Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Võ NghịJkch Càn Khôn

Chương 1576: Tuyt T đnDfin, tham ăn sao?


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầJkm: tunghoanh.com

DịwXch: Nhóm dịCyMch black- Phù thành!

Phù quang lóng lánh bao phủ Phương Thiên BằaJng lp tứnDfc biến mấnGot, nhưng mà theo phù quang của biến mấTClt đKTCly còn có da, còn có hai phầdspn ba huyết nhục cùng với mạDzch máu, khiếu huyt ẩMUCn trong huyết nhục của Phương Thiên BằNng...

Huyết nhục chết đfZi, hoá thành bụi phấqxn, theo y phục của hắnGon mà bay lảsK tảnDf xuống dưới!

- A...

Phương Thiên Bằoajng kêu lên một tiếng cc kỳ bi thảfZm, trong ánh mắTIt tràn ngp sợ hãi. Tiếng kêu của hắyWnn mạOOTnh mẽ đOkến mứMUCc làm rách cảyWn y phục trên ngườKi mà lộ ra một bộ thân thểrW đlGJm đMIJìa máu tươi, t đZLZLu đlNến chân, đlNu là một mảJVnh đxdMỏ au chói mắqxt.

- Hít~~hà!

NhữnDfng ngườMIJi khác ngược lạqxi hít sâu một ngụm lãnh khí, thân thểH không khỏi lạnDfnh run, trong ánh mắGIt nhìn v phía Sở Nam đzã nhiu thêm một phầJkn sợ hãi.

Vu Bái bịsnx Sở Nam đNánh ngấaJt kia tht vấnGot vảlN mới tỉoajnh lạaJi đCqMược, khi thấrWy một màn như vy lp tứCqMc đOOTKu nghiêng sang một bên, không chút do d mà hôn mê bấnDft tỉLnh.

Không nói tới bọn hắsnxn, ngay cảG bảlNn thân Sở Nam thấMUCy tràng cảaJnh như vy cũng hoảCqMng sợ cảqz lên. CấxdMm Vụ tng nói qua, T Phù Văn chính là tinh tuý của Phù văn, nhưng mà hắOkn không có nói qua T Phù Văn uy lc như thế nào, chỉWOG là tối sơ giai mà đLã lợi hạXi như vy, vy thì tối cao giai T Phù Văn vy thì sẽ lợi hạnDfi tới cảMUCnh giới nào?

"Sơ giai T Phù Văn làm huyết nhục chết đjHi, tối cao giai kia sẽ làm cái gì chết đdspi? Linh hồn? ThầwXn nim? Hay là..." xem tạqzi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sở Nam suy nghĩnDf.

Tiếng kêu thảtm thiết thê lương vn còn tiếp tục, dưới máu tươi bịUGw huyết sắlGc tinh thểX tác đZLộng tốc đdspộ chảfZy ra càng lợi hạJi hơn. Phương Thiên BằnDfng tâm tình đJVnqJi loạOkn, nếu một mc kéo dài như vy, không bao lâu sau hắQrTn sẽ trit đbaJ chết di, giờJV khắHc này bảMIJo bối gì cũng không hấGlZp dn nổi hắrWn rồi.

Phương Thiên BằnGong gầJVm lên:

- Mau thảsnx ta ra!

- Vì cái gì?

- Bởi vì ta là ngườqzi của Tuyt T đMUCin! Nếu như ngươi giết ta, Tuyt T đdspin chắwXc chắnqJn sẽ không buông tha ngươi, vô luân là chân trờGi góc biểxdMn đGIu đOkem ngươi bắwXt lạrWi, hoá thành một đxdMống T khí!

Phương Thiên Bằqzng uy hiếp.

MườsKi hai tên võ giảTI khác nghe đoajược Phương Thiên Bằptng đoajến t Tuyt T đlNin thì thầaJn tình trên mt khẽ đnGoộng, Bán Tổ cườptng giảJk còn sinh ra một chút sợ hãi.

Phương Thiên BằXng cho rằjHng chiêu bài Tuyt T đLin này có thểz hù Sở Nam, nhưng mà hắbn đzã thấjHt sách rồi.

Sở Nam cườJi hỏi:

- Tuyt T đGlZin là cái gì? Tham ăn sao?

- Ngươi muốn chết.

- Nha.

Sở Nam lên tiếng, đjHem Sinh mnh lc bao phủ lấDzy Phương Thiên BằJng, Phương Thiên BằTClng há ming tới cc đnDfrWi nhưng mà lạJVi không có na đnqJiểHm thanh âm nào thoát ra, chỉN là khuôn mt kia hin lên vẻ khoa trương tới khủng bố.

Sau một lúc lâu, hai mắWOGt Phương Thiên BằOkng như cá chết, không thểGI tưởng tượng nổi mà nói:

- Ngươi... ngươi là ngườlNi của TrườCqMng Sinh đIsin?

- Ha ha...

Sở Nam cườsnxi cườKi, không có nói gì, mc k cho bọn hắnqJn suy đboán lung tung.

Phương Thiên Bằoajng lạLi rống ro:

- Ngươi là ngườUGwi của TrườGIng Sinh đJin, vì cái gì còn có đOkược T khí? Chưa tng nghe nói qua Sinh T nhịaJ khí có thểIs cùng tồn tạLi tạfZi nhấUGwt thểTI.

- Ngươi còn có át chủ bài gì không? Nếu không thì giữJVa chúng ta đMbã xong rồi, bên kia còn rấIst nhiu ngườOOTi chờWOG ta đHi xđsKây này!

- Ta không muốn chết, đTClng giết ta...

- Được rồi, ta cho ngươi không chết!

Sở Nam nói ra một câu lạsnxi khiến cho Phương Thiên BằIsng sữnGong sờL, tht không có nghĩG ra Sở Nam lạJi d nói chuyn như vy. Ngay tạDzi lúc suy nghĩCyM của hắJkn còn chưa kịnDfp xoay chuyểoajn thì Sở Nam đTIã lấCyMy đMUCi một giọt máu của hắwXn.

Chứtng kiến cảrWnh này Quỷ keo kit lin nở một nụ cườlnQi, ánh mắqxt hắdspn lạDzi chuyểCqMn v phía nhữqzng ngườaJi ở trong đTIUGwi liên minh xa xa kia, bắMIJt đlNzu nghĩIs tới làm như thế nào vơ vét sạrWch sẽ của bọn hắyWnn, lạaJi khiến cho bọn hắTCln phảjHi bỏ ra một cái giá lớn trit đtrW.

Sở Nam dùng Sinh T Quyết luyn hoá xong lin thảpt Phương Thiên BằGIng ra, Phương Thiên BằTClng vn một bộ không tin. Sau sữyWnng sờdsp hắMbn lin chạxdMy vội đxdMi, hắDzn muốn tranh thủ thờwXi gian tìm kiếm một chỗ đUGwH cho huyết nhục trọng sinh, trong nội tâm lạnqJi đNang suy nghĩaJ:

"HắwXn có thểX đWOGem Sinh t nhịJ khí dung làm một thểxdM, nhấMUCt đqxlNnh phảnGoi truyn tin tứnGoc này Tuyt T đnqJin! Đến lúc đWOGó, nói không chng ta sẽ đbược trọng thưởng."

Phương Thiên BằGlZng chạGlZy vội đbi Sở Nam t nhiên không có truy theo. Một màn này rơi vào mắfZt mườsnxi hai tên võ giảOk kia lạTIi cảHm thấdspy Sở Nam quá quái dịwX, Sở Nam một ngón chỉOk tới một tên Thượng Tổ cảMUCnh cườrWng giảDz, nói:

- Ngươi cùng ta đzánh một hồi, nếu ngươi thắoajng ta thảnqJ ngươi ly khai!

- Tht s?

- Vy thì coi như ta chưa nói qua, ngươi...

- Tốt, ta đsKáp ứtng ngươi.

NgườHi này gọi là Mộc Uy, không đdspợi Sở Nam nói gì tiếp hắTIn lin mau chóng đptồng ý, còn lp tứjHc đtánh tới nữMIJa. ThờOki đqziểUGwm Mộc Uy đaJánh tới hắAsAn cảMIJm giác đJkược máu tươi trong cơ thểqz không có dịN đUGwộng gì, trong nội tâm đOkGIi hỉoaj, ngoài ming lạCqMi quát:

- Quy tắQrTc đDz nhịqx trọng, Mộc Chi Phn Nộ!

Mày kiếm Sở Nam giương lên, hắJn đTCllN cho huyết sắqxc tinh thểMIJ an tĩZLnh lạCqMi là muốn hảWOGo hảUGwo rèn luyn một hai, khiến cho thc lc của mình gia tăng. ChứTIng kiến Mộc Uy va ra tay là uy năng khủng bố, cùng HoảX Vô Song lúc trước có khí tứOkc tương t thì trong mắzt lin lộ ra vẻ kinh hỉb, hắXn hét:

- Bá NghịQrTch Thuỷ HoảyWn!

Thuỷ Hoảz Âm Dương ngư đUGwược ban cho Bá thế, Nghịoajch thế!

Trc din va chạMbm!

Sở Nam lui lạnGoi ba trăm mét, sắlNc mt tái nhợt càng thêm tái, còn Mộc Uy lạnDfi không có tha cơ đnGoánh tới mà đoajang suy nghĩwX một chiêu Sở Nam đOkánh ra lúc nãy, thầGIm nói trong bụng:

"HắJkn bước vào cánh ca Quy tắdspc đG nhấOkt trọng, nhưng Quy tắKc chi thế của hắZLn giống như không chỉlG có một loạMbi..."

Đang thầDzm nghĩwX Sở Nam lạzi đJkánh tới, lạKi là chiêu cũ. Lúc này, Mộc Uy đGã thp phầGn tinh tườrWng, xác thc là hai chủng Quy tắrWc, Mộc Uy cảJVm thấlNy đbMIJu óc của mình có chút không đsKủ dùng rồi, trong mắnqJt nhữptng ngườUGwi khác cũng đTIu là vẻ kinh hãi.

- Nếu như ngươi không nghe lờti, vy thì ngươi không có giá trịDz.

Thanh âm lạtnh lùng của Sở Nam khiến cho Mộc Uy hồi thầjHn lạCyMi, cảH gin nói:

- Mc k ngươi có bao nhiêu cổ quái, Quy tắwXc đwX nhấMIJt trọng tuyt sẽ không thắGIng nổi Quy tắGc đMIJ nhịMUC trọng. Cho nên, ngươi đyWni chết đyWni a! Mộc Vc không gian, Mộc Chi Phn Nộ!

Vc của cườJkng giảb Thượng Tổ so với Võ Tôn thi triểlNn ra uy lc đGlZâu chỉL mạwXnh gấQrTp hàng ứsnxc lầNn? Vc của Thượng Tổ đDzã t thành tiểCqMu không gian, mà bên trong cái không gian này Mộc Uy chính là chúa tểN.

Sở Nam lạrWi tế Bá NghịMbch Thuỷ Hoảqx đZLâm thng vào trong Mộc Vc không gian. Va mới đaJi vào đlNã bịaJ Quy tắTIc đDz nhịTI trọng vây quanh trùng trùng đOkip đjHip, Thuỷ HoảlN Âm Dương ngư thoáng cái bịX ép đoajến mứOOTc nhỏ nhấxdMt, nhưng mà không có hoàn toàn tan vỡ. Đồng thờsKi, trong Mộc Vc không gian khắCyMp nơi đGlZu tràn ngp Mộc quy tắJc, khiến cho ngườlGi khác cảCyMm thấnGoy phiến không gian này do vô số rng cây rm rạLp cấfZu thành nhưng mà lạaJi chỉJk có một câu duy nhấMUCt, tuy nhiên cái cây đZLó lạTIi vĩnqJnh vin xanh tươi khoẻ mạJknh, sẽ không bao giờMb khô héo!

Mộc Chi Phn Nộ, không chỉb xé rách thân thểGlZ của Sở Nam mà còn muốn đJVồng hoá hắHn, đTIồng hoá hắwXn trở thành một cái cây, hoc là một đGIoàn Mộc nguyên. Sở Nam cảsKm thụ tht sâu một phen, nghĩxdM tới hình ảJknh sa bàn suy diểZLn huyn hoá ra chút ít hình ảGnh kia mà nói ra:

- Đồng hoá, xem ngươi đNồng hoá ta hay là ta nuốt ngươi! Hắtc đlNộng, thôn! Âm Dương ngư, luyn!

Cùng lúc đlGó, ánh mắCqMt mườdspi một tên võ giảb kia đWOGang cùng Mộc Uy mắGlZt đGIi mày lạJi thương lượng, chỉOOT sau mấnDfy lầlnQn hít thở mườlNi hai tên võ giảWOG đsKu gt gt đTClTClu!

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật