Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Võ Nghịhlch Càn Khôn

Chương 1576: Tuyt T đGvin, tham ăn sao?


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầIm: tunghoanh.com

DịZcch: Nhóm dịkxhch black- Phù thành!

Phù quang lóng lánh bao phủ Phương Thiên BằVng lp tứMc biến mấRt, nhưng mà theo phù quang của biến mấwt đcHVHy còn có da, còn có hai phầvn ba huyết nhục cùng với mạkAch máu, khiếu huyt ẩIn trong huyết nhục của Phương Thiên BằPng...

Huyết nhục chết đRi, hoá thành bụi phấrVRn, theo y phục của hắcHn mà bay lảL tảIw xuống dưới!

- A...

Phương Thiên BằrVRng kêu lên một tiếng cc kỳ bi thảWiWm, trong ánh mắJLit tràn ngp sợ hãi. Tiếng kêu của hắPn mạFGrnh mẽ đIwến mứGvc làm rách cảWiW y phục trên ngườsMi mà lộ ra một bộ thân thểkA đGvWLm đJvsìa máu tươi, t đJkscHu đVHến chân, đrVRu là một mảiInh đIỏ au chói mắGvt.

- Hít~~hà!

NhữLng ngườPi khác ngược lạPci hít sâu một ngụm lãnh khí, thân thểUSJ không khỏi lạrMnh run, trong ánh mắRt nhìn v phía Sở Nam đPcã nhiu thêm một phầJvsn sợ hãi.

Vu Bái bịI Sở Nam đrzCánh ngấGvt kia tht vấkAt vảqK mới tỉWiWnh lạMi đcược, khi thấzcqy một màn như vy lp tứzcqc đrVRPcu nghiêng sang một bên, không chút do d mà hôn mê bấUSJt tỉPnnh.

Không nói tới bọn hắMn, ngay cảrM bảJksn thân Sở Nam thấrVRy tràng cảWiWnh như vy cũng hoảWLng sợ cảGv lên. CấWLm Vụ tng nói qua, T Phù Văn chính là tinh tuý của Phù văn, nhưng mà hắrzCn không có nói qua T Phù Văn uy lc như thế nào, chỉM là tối sơ giai mà đMã lợi hạGvi như vy, vy thì tối cao giai T Phù Văn vy thì sẽ lợi hạVHi tới cảJJPnh giới nào?

"Sơ giai T Phù Văn làm huyết nhục chết đcHi, tối cao giai kia sẽ làm cái gì chết đcHi? Linh hồn? ThầCZPn nim? Hay là..."

Sở Nam suy nghĩc.

Tiếng kêu thảrPm thiết thê lương vn còn tiếp tục, dưới máu tươi bịPn huyết sắLRc tinh thểSrr tác đRộng tốc đLRộ chảrPy ra càng lợi hạGvi hơn. Phương Thiên Bằcng tâm tình điwqwi loạMn, nếu một mc kéo dài như vy, không bao lâu sau hắwn sẽ trit đsIkIw chết di, giờM khắPnc này bảqKo bối gì cũng không hấsMp dn nổi hắCZPn rồi.

Phương Thiên BằggUng gầrVRm lên:

- Mau thảM ta ra!

- Vì cái gì?

- Bởi vì ta là ngườIi của Tuyt T đSrrin! Nếu như ngươi giết ta, Tuyt T đVin chắqFJc chắywn sẽ không buông tha ngươi, vô luân là chân trờPrWi góc biểPcn đIu đcem ngươi bắiIt lạzcqi, hoá thành một đRống T khí!

Phương Thiên BằrVRng uy hiếp.

MườggUi hai tên võ giảv khác nghe điwqược Phương Thiên Bằvng đkxhến t Tuyt T điIin thì thầCZPn tình trên mt khẽ đSrrộng, Bán Tổ cườiwqng giảJJP còn sinh ra một chút sợ hãi.

Phương Thiên BằiIng cho rằWiWng chiêu bài Tuyt T đggUin này có thểkA hù Sở Nam, nhưng mà hắcHn đzcqã thấhlt sách rồi.

Sở Nam cườwHJi hỏi:

- Tuyt T đrPin là cái gì? Tham ăn sao?

- Ngươi muốn chết.

- Nha.

Sở Nam lên tiếng, đqFJem Sinh mnh lc bao phủ lấWiWy Phương Thiên BằwHJng, Phương Thiên BằUSJng há ming tới cc đywcHi nhưng mà lạCZPi không có na đUSJiểRZm thanh âm nào thoát ra, chỉUSJ là khuôn mt kia hin lên vẻ khoa trương tới khủng bố.

Sau một lúc lâu, hai mắIwt Phương Thiên BằHPyng như cá chết, không thểWiW tưởng tượng nổi mà nói:

- Ngươi... ngươi là ngườFGri của TrườqKng Sinh đUSJin?

- Ha ha...

Sở Nam cườPni cườMi, không có nói gì, mc k cho bọn hắHPyn suy điIoán lung tung.

Phương Thiên BằHPyng lạwi rống ro:

- Ngươi là ngườHPyi của TrườJvsng Sinh đWLin, vì cái gì còn có đJvsược T khí? Chưa tng nghe nói qua Sinh T nhịwHJ khí có thểM cùng tồn tạIwi tạRi nhấJvst thểw.

- Ngươi còn có át chủ bài gì không? Nếu không thì giữggUa chúng ta đMã xong rồi, bên kia còn rấrPt nhiu ngườSrri chờhl ta đUSJi xđRZây này!

- Ta không muốn chết, đWLng giết ta...

- Được rồi, ta cho ngươi không chết!

Sở Nam nói ra một câu lạqFJi khiến cho Phương Thiên Bằwng sữywng sờUSJ, tht không có nghĩCZP ra Sở Nam lạMi d nói chuyn như vy. Ngay tạIi lúc suy nghĩRZ của hắxfn còn chưa kịVp xoay chuyểqFJn thì Sở Nam đPnã lấwy đVi một giọt máu của hắSrrn.

ChứVng kiến cảJvsnh này Quỷ keo kit lin nở một nụ cườIwi, ánh mắMt hắJksn lạhli chuyểiwqn v phía nhữJksng ngườZci ở trong đwHJFGri liên minh xa xa kia, bắLt đwJLiu nghĩR tới làm như thế nào vơ vét sạSrrch sẽ của bọn hắwn, lạVi khiến cho bọn hắqFJn phảsIki bỏ ra một cái giá lớn trit điwqsIk.

Sở Nam dùng Sinh T Quyết luyn hoá xong lin thảIw Phương Thiên BằGVng ra, Phương Thiên Bằzcqng vn một bộ không tin. Sau sữPng sờI hắVn lin chạMy vội đHPyi, hắcn muốn tranh thủ thờwi gian tìm kiếm một chỗ đkAUSJ cho huyết nhục trọng sinh, trong nội tâm lạMi đqKang suy nghĩVH:

"HắWLn có thểv đUSJem Sinh t nhịVH khí dung làm một thểIw, nhấIt đVHiwqnh phảJvsi truyn tin tứsIkc này Tuyt T đJksin! Đến lúc đGVó, nói không chng ta sẽ đZcược trọng thưởng."

Phương Thiên BằRng chạqKy vội điIi Sở Nam t nhiên không có truy theo. Một màn này rơi vào mắkxht mườrzCi hai tên võ giảLR kia lạVi cảVHm thấqKy Sở Nam quá quái dịRZ, Sở Nam một ngón chỉGv tới một tên Thượng Tổ cảqFJnh cườggUng giảCZP, nói:

- Ngươi cùng ta đqKánh một hồi, nếu ngươi thắCZPng ta thảLR ngươi ly khai!

- Tht s?

- Vy thì coi như ta chưa nói qua, ngươi...

- Tốt, ta đsIkáp ứPcng ngươi.

NgườCZPi này gọi là Mộc Uy, không đFGrợi Sở Nam nói gì tiếp hắzcqn lin mau chóng đwHJồng ý, còn lp tứJksc đqFJánh tới nữLRa. ThờPni đMiểGvm Mộc Uy đywánh tới hắUSJn cảRm giác đPược máu tươi trong cơ thểrP không có dịIw đJJPộng gì, trong nội tâm đWLVHi hỉJJP, ngoài ming lạLRi quát:

- Quy tắRc đJJP nhịJLi trọng, Mộc Chi Phn Nộ!

Mày kiếm Sở Nam giương lên, hắsMn đrVRJks cho huyết sắVc tinh thểSrr an tĩywnh lạHPyi là muốn hảLRo hảywo rèn luyn một hai, khiến cho thc lc của mình gia tăng. Chứcng kiến Mộc Uy va ra tay là uy năng khủng bố, cùng HoảP Vô Song lúc trước có khí tứLc tương t thì trong mắGvt lin lộ ra vẻ kinh hỉJLi, hắUSJn hét:

- Bá NghịGVch Thuỷ HoảGv!

Thuỷ Hoảc Âm Dương ngư đRược ban cho Bá thế, NghịRch thế!

Trc din va chạwHJm!

Sở Nam lui lạPni ba trăm mét, sắPrWc mt tái nhợt càng thêm tái, còn Mộc Uy lạVi không có tha cơ đMánh tới mà đzcqang suy nghĩqK một chiêu Sở Nam đJLiánh ra lúc nãy, thầSrrm nói trong bụng:

"HắrzCn bước vào cánh ca Quy tắJJPc đI nhấhlt trọng, nhưng Quy tắrMc chi thế của hắwHJn giống như không chỉrVR có một loạFGri..."

Đang thầwHJm nghĩkA Sở Nam lạrPi đkAánh tới, lạJksi là chiêu cũ. Lúc này, Mộc Uy đZcã thp phầSrrn tinh tườggUng, xác thc là hai chủng Quy tắrPc, Mộc Uy cảZcm thấUSJy đUSJMu óc của mình có chút không đPrWủ dùng rồi, trong mắkAt nhữhlng ngườzcqi khác cũng đsMu là vẻ kinh hãi.

- Nếu như ngươi không nghe lờzcqi, vy thì ngươi không có giá trịWL.

Thanh âm lạggUnh lùng của Sở Nam khiến cho Mộc Uy hồi thầkAn lạVHi, cảR gin nói:

- Mc k ngươi có bao nhiêu cổ quái, Quy tắxfc đyw nhấVt trọng tuyt sẽ không thắJvsng nổi Quy tắsIkc đLR nhịrVR trọng. Cho nên, ngươi đcHi chết đPrWi a! Mộc Vc không gian, Mộc Chi Phn Nộ!

Vc của cườRng giảR Thượng Tổ so với Võ Tôn thi triểJLin ra uy lc đCZPâu chỉv mạiwqnh gấrMp hàng ứrMc lầywn? Vc của Thượng Tổ đMã t thành tiểVHu không gian, mà bên trong cái không gian này Mộc Uy chính là chúa tểJJP.

Sở Nam lạIwi tế Bá NghịqKch Thuỷ HoảHPy đkxhâm thng vào trong Mộc Vc không gian. Va mới đGVi vào đRZã bịUSJ Quy tắRZc đWL nhịqFJ trọng vây quanh trùng trùng đzcqip đWiWip, Thuỷ HoảqFJ Âm Dương ngư thoáng cái bịM ép đcến mứkAc nhỏ nhấct, nhưng mà không có hoàn toàn tan vỡ. Đồng thờvi, trong Mộc Vc không gian khắggUp nơi đJJPu tràn ngp Mộc quy tắPc, khiến cho ngườywi khác cảLm thấHPyy phiến không gian này do vô số rng cây rm rạJJPp cấJLiu thành nhưng mà lạCZPi chỉIw có một câu duy nhấPct, tuy nhiên cái cây đrMó lạVi vĩPnh vin xanh tươi khoẻ mạHPynh, sẽ không bao giờxf khô héo!

Mộc Chi Phn Nộ, không chỉrzC xé rách thân thểv của Sở Nam mà còn muốn đGvồng hoá hắJLin, đIwồng hoá hắZcn trở thành một cái cây, hoc là một đJLioàn Mộc nguyên. Sở Nam cảywm thụ tht sâu một phen, nghĩSrr tới hình ảwnh sa bàn suy diểCZPn huyn hoá ra chút ít hình ảJLinh kia mà nói ra:

- Đồng hoá, xem ngươi đsIkồng hoá ta hay là ta nuốt ngươi! HắJLic đxfộng, thôn! Âm Dương ngư, luyn!

Cùng lúc đzcqó, ánh mắrVRt mườzcqi một tên võ giảZc kia đLang cùng Mộc Uy mắHPyt đkAi mày lạJksi thương lượng, chỉUSJ sau mấJksy lầHPyn hít thở mườLRi hai tên võ giảc đvu gt gt đkxhGVu!

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl

 • Gửi lúc 14:44 Ngày 16/06/2014

  thanhlqn2

  Má toàn file ảnh vl thật