Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Võ Nghịfch Càn Khôn

Chương 1576: Tuyt T đnSBin, tham ăn sao?


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầarm: tunghoanh.com

DịrPXch: Nhóm dịrPXch black- Phù thành!

Phù quang lóng lánh bao phủ Phương Thiên BằIqing lp tứTVrc biến mấqet, nhưng mà theo phù quang của biến mấXet điYiGy còn có da, còn có hai phầWXn ba huyết nhục cùng với mạUigch máu, khiếu huyt ẩcbn trong huyết nhục của Phương Thiên BằXng...

Huyết nhục chết đbi, hoá thành bụi phấAfsn, theo y phục của hắUign mà bay lảTVr tảI xuống dưới!

- A...

Phương Thiên Bằbng kêu lên một tiếng cc kỳ bi thảcbm, trong ánh mắBynt tràn ngp sợ hãi. Tiếng kêu của hắRIkn mạTVrnh mẽ đSubến mứUigc làm rách cảw y phục trên ngườGi mà lộ ra một bộ thân thểbQ đBynHcUm đSdìa máu tươi, t đAfsXeu đgfến chân, đPWu là một mảnSBnh điYỏ au chói mắBnat.

- Hít~~hà! xem tạIi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

NhữeReng ngườyTIi khác ngược lạiGi hít sâu một ngụm lãnh khí, thân thểMl không khỏi lạPWnh run, trong ánh mắSdt nhìn v phía Sở Nam đnWã nhiu thêm một phầiYn sợ hãi.

Vu Bái bịb Sở Nam đeReánh ngấPXWt kia tht vấet vảXe mới tỉyTInh lạswi đSubược, khi thấGy một màn như vy lp tứlc đSubiYu nghiêng sang một bên, không chút do d mà hôn mê bấXt tỉRIknh.

Không nói tới bọn hắcYMn, ngay cảiA bảnWn thân Sở Nam thấgfy tràng cảyTInh như vy cũng hoảIPBng sợ cảEB lên. CấGm Vụ tng nói qua, T Phù Văn chính là tinh tuý của Phù văn, nhưng mà hắwn không có nói qua T Phù Văn uy lc như thế nào, chỉXM là tối sơ giai mà đXã lợi hạbi như vy, vy thì tối cao giai T Phù Văn vy thì sẽ lợi hạXei tới cảGnh giới nào?

"Sơ giai T Phù Văn làm huyết nhục chết đRIki, tối cao giai kia sẽ làm cái gì chết đbQi? Linh hồn? ThầIn nim? Hay là..."

Sở Nam suy nghĩBSc.

Tiếng kêu thảrPXm thiết thê lương vn còn tiếp tục, dưới máu tươi bịiA huyết sắeRec tinh thểar tác đBnaộng tốc đarộ chảSdy ra càng lợi hạVFi hơn. Phương Thiên Bằlng tâm tình đPXWGi loạiGn, nếu một mc kéo dài như vy, không bao lâu sau hắPXWn sẽ trit đGIPB chết di, giờY khắVFc này bảgfo bối gì cũng không hấnSBp dn nổi hắBynn rồi.

Phương Thiên BằBynng gầeRem lên:

- Mau thảWX ta ra! truyn đyTIược lấYy t website tung hoanh

- Vì cái gì?

- Bởi vì ta là ngườAfsi của Tuyt T đeRein! Nếu như ngươi giết ta, Tuyt T đyTIin chắIqic chắIPBn sẽ không buông tha ngươi, vô luân là chân trờyTIi góc biểfn đXu đarem ngươi bắet lạrPXi, hoá thành một đbQống T khí!

Phương Thiên BằrPXng uy hiếp.

MườHcUi hai tên võ giảsw khác nghe đXMược Phương Thiên BằBScng đEBến t Tuyt T đYin thì thầRIkn tình trên mt khẽ đnSBộng, Bán Tổ cườrPXng giảTVr còn sinh ra một chút sợ hãi.

Phương Thiên Bằeng cho rằnWng chiêu bài Tuyt T đWXin này có thểXe hù Sở Nam, nhưng mà hắBnan đswã thấbQt sách rồi.

Sở Nam cườbi hỏi:

- Tuyt T đfIin là cái gì? Tham ăn sao?

- Ngươi muốn chết.

- Nha.

Sở Nam lên tiếng, đXem Sinh mnh lc bao phủ lấiAy Phương Thiên BằIqing, Phương Thiên BằPXWng há ming tới cc đVVEPXWi nhưng mà lạGi không có na đHcUiểlm thanh âm nào thoát ra, chỉnSB là khuôn mt kia hin lên vẻ khoa trương tới khủng bố.

Sau một lúc lâu, hai mắfIt Phương Thiên BằWXng như cá chết, không thểHcU tưởng tượng nổi mà nói:

- Ngươi... ngươi là ngườdi của TrườSubng Sinh đbQin?

- Ha ha...

Sở Nam cườBnai cườPWi, không có nói gì, mc k cho bọn hắwn suy đBScoán lung tung.

Phương Thiên BằPWng lạVVEi rống ro:

- Ngươi là ngườTVri của TrườGng Sinh đXin, vì cái gì còn có đbQược T khí? Chưa tng nghe nói qua Sinh T nhịf khí có thểX cùng tồn tạRIki tạbi nhấlt thểf.

- Ngươi còn có át chủ bài gì không? Nếu không thì giữrPXa chúng ta đSubã xong rồi, bên kia còn rấMlt nhiu ngườVFi chờl ta đswi xđrPXây này!

- Ta không muốn chết, đyTIng giết ta...

- Được rồi, ta cho ngươi không chết!

Sở Nam nói ra một câu lạMli khiến cho Phương Thiên BằnWng sữnWng sờl, tht không có nghĩG ra Sở Nam lạgfi d nói chuyn như vy. Ngay tạVFi lúc suy nghĩEB của hắbn còn chưa kịcYMp xoay chuyểXen thì Sở Nam đIã lấary đRIki một giọt máu của hắAfsn.

Chứfng kiến cảIPBnh này Quỷ keo kit lin nở một nụ cườTVri, ánh mắVVEt hắGn lạli chuyểiGn v phía nhữuwng ngườSdi ở trong đXVVEi liên minh xa xa kia, bắcYMt đGwu nghĩI tới làm như thế nào vơ vét sạcbch sẽ của bọn hắiAn, lạWXi khiến cho bọn hắXen phảAfsi bỏ ra một cái giá lớn trit đAfsw.

Sở Nam dùng Sinh T Quyết luyn hoá xong lin thảrPX Phương Thiên Bằarng ra, Phương Thiên BằyTIng vn một bộ không tin. Sau sữAfsng sờnSB hắUign lin chạVVEy vội đIPBi, hắSdn muốn tranh thủ thờrPXi gian tìm kiếm một chỗ đeXe cho huyết nhục trọng sinh, trong nội tâm lạswi đXang suy nghĩHcU:

"HắUign có thểXe đyTIem Sinh t nhịf khí dung làm một thểnW, nhấswt đnSBHcUnh phảEBi truyn tin tứiGc này Tuyt T đcYMin! Đến lúc đbQó, nói không chng ta sẽ đfIược trọng thưởng."

Phương Thiên Bằdng chạdy vội đSubi Sở Nam t nhiên không có truy theo. Một màn này rơi vào mắPXWt mườSubi hai tên võ giảIqi kia lạIi cảwm thấgfy Sở Nam quá quái dịbQ, Sở Nam một ngón chỉsw tới một tên Thượng Tổ cảVFnh cườXng giảAfs, nói:

- Ngươi cùng ta đaránh một hồi, nếu ngươi thắHcUng ta thảw ngươi ly khai!

- Tht s?

- Vy thì coi như ta chưa nói qua, ngươi...

- Tốt, ta đHcUáp ứXng ngươi.

NgườIqii này gọi là Mộc Uy, không đswợi Sở Nam nói gì tiếp hắRIkn lin mau chóng điAồng ý, còn lp tứwc đcbánh tới nữbQa. ThờkAHi đHcUiểIPBm Mộc Uy điAánh tới hắUign cảdm giác đnSBược máu tươi trong cơ thểTVr không có dịbQ đGộng gì, trong nội tâm đUigTVri hỉqe, ngoài ming lạMli quát:

- Quy tắPWc đSub nhịHcU trọng, Mộc Chi Phn Nộ!

Mày kiếm Sở Nam giương lên, hắen đyTISub cho huyết sắwc tinh thểIPB an tĩuwnh lạYi là muốn hảnWo hảRIko rèn luyn một hai, khiến cho thc lc của mình gia tăng. ChứcYMng kiến Mộc Uy va ra tay là uy năng khủng bố, cùng HoảIqi Vô Song lúc trước có khí tứXec tương t thì trong mắlt lin lộ ra vẻ kinh hỉY, hắarn hét:

- Bá NghịIqich Thuỷ HoảIPB!

Thuỷ HoảI Âm Dương ngư đfược ban cho Bá thế, NghịiYch thế!

Trc din va chạyTIm!

Sở Nam lui lạkAHi ba trăm mét, sắEBc mt tái nhợt càng thêm tái, còn Mộc Uy lạcYMi không có tha cơ đyTIánh tới mà đIqiang suy nghĩRIk một chiêu Sở Nam đrPXánh ra lúc nãy, thầIPBm nói trong bụng:

"HắVVEn bước vào cánh ca Quy tắarc đX nhấbQt trọng, nhưng Quy tắIPBc chi thế của hắHcUn giống như không chỉiA có một loạcYMi..."

Đang thầBScm nghĩWX Sở Nam lạrPXi đIqiánh tới, lạEBi là chiêu cũ. Lúc này, Mộc Uy đuwã thp phầSubn tinh tườcbng, xác thc là hai chủng Quy tắqec, Mộc Uy cảcbm thấfIy đnWIu óc của mình có chút không đTVrủ dùng rồi, trong mắft nhữyTIng ngườrPXi khác cũng đlu là vẻ kinh hãi.

- Nếu như ngươi không nghe lờRIki, vy thì ngươi không có giá trịe.

Thanh âm lạiAnh lùng của Sở Nam khiến cho Mộc Uy hồi thầSubn lạkAHi, cảe gin nói:

- Mc k ngươi có bao nhiêu cổ quái, Quy tắTVrc đBna nhấIPBt trọng tuyt sẽ không thắUigng nổi Quy tắswc đEB nhịPW trọng. Cho nên, ngươi đUigi chết đkAHi a! Mộc Vc không gian, Mộc Chi Phn Nộ!

Vc của cườEBng giảsw Thượng Tổ so với Võ Tôn thi triểkAHn ra uy lc đyTIâu chỉByn mạswnh gấXep hàng ứiYc lầIPBn? Vc của Thượng Tổ đarã t thành tiểswu không gian, mà bên trong cái không gian này Mộc Uy chính là chúa tểVVE.

Sở Nam lạyTIi tế Bá NghịVVEch Thuỷ HoảcYM đbQâm thng vào trong Mộc Vc không gian. Va mới đHHBi vào đuwã bịByn Quy tắRIkc đSd nhịHcU trọng vây quanh trùng trùng đSubip đdip, Thuỷ HoảiA Âm Dương ngư thoáng cái bịcb ép đPXWến mứgfc nhỏ nhấWXt, nhưng mà không có hoàn toàn tan vỡ. Đồng thờMli, trong Mộc Vc không gian khắBScp nơi đwu tràn ngp Mộc quy tắiGc, khiến cho ngườRIki khác cảuwm thấqey phiến không gian này do vô số rng cây rm rạbQp cấIqiu thành nhưng mà lạVFi chỉI có một câu duy nhấRIkt, tuy nhiên cái cây đVFó lạiYi vĩbQnh vin xanh tươi khoẻ mạenh, sẽ không bao giờBna khô héo!

Mộc Chi Phn Nộ, không chỉb xé rách thân thểcYM của Sở Nam mà còn muốn đrPXồng hoá hắcYMn, đVFồng hoá hắWXn trở thành một cái cây, hoc là một đwoàn Mộc nguyên. Sở Nam cảBynm thụ tht sâu một phen, nghĩI tới hình ảEBnh sa bàn suy diểYn huyn hoá ra chút ít hình ảfInh kia mà nói ra:

- Đồng hoá, xem ngươi đMlồng hoá ta hay là ta nuốt ngươi! HắiGc đeộng, thôn! Âm Dương ngư, luyn!

Cùng lúc đbó, ánh mắSubt mườHcUi một tên võ giảnSB kia đfIang cùng Mộc Uy mắGt đByni mày lạSubi thương lượng, chỉVVE sau mấiGy lầSubn hít thở mườyTIi hai tên võ giảVF đBnau gt gt đPXWfIu!

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl