Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Nghịch Càn Khôn / Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1576 : Tuyệt Tử điện, tham ăn sao?

Võ NghịZch Càn Khôn

Chương 1576: Tuyt T đkin, tham ăn sao?


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầMm: tunghoanh.com

DịAVWch: Nhóm dịxch black- Phù thành!

Phù quang lóng lánh bao phủ Phương Thiên BằxmNng lp tứUHc biến mấLGat, nhưng mà theo phù quang của biến mấKNqt đAVWGAmy còn có da, còn có hai phầZn ba huyết nhục cùng với mạWlch máu, khiếu huyt ẩGkn trong huyết nhục của Phương Thiên BằxmNng...

Huyết nhục chết đJxi, hoá thành bụi phấcZn, theo y phục của hắZn mà bay lảm tảVB xuống dưới!

- A...

Phương Thiên BằZbng kêu lên một tiếng cc kỳ bi thảYLSm, trong ánh mắwcZt tràn ngp sợ hãi. Tiếng kêu của hắmcun mạKNqnh mẽ đUtnến mứnGwc làm rách cảNm y phục trên ngườnGwi mà lộ ra một bộ thân thểtb đEbYmrm đGkìa máu tươi, t đvvFxJZu đcMến chân, đadu là một mảUtnnh đUHỏ au chói mắHt.

- Hít~~hà!

NhữUEUng ngườvi khác ngược lạIUxi hít sâu một ngụm lãnh khí, thân thểtb không khỏi lạWlnh run, trong ánh mắJxt nhìn v phía Sở Nam đcZã nhiu thêm một phầnyn sợ hãi.

Vu Bái bịNm Sở Nam đcZánh ngấcMt kia tht vấLGat vảmcu mới tỉNbnh lạUtni đmược, khi thấady một màn như vy lp tứmc đFnIvvFu nghiêng sang một bên, không chút do d mà hôn mê bấZt tỉtnh.

Không nói tới bọn hắWln, ngay cảSoK bảnGwn thân Sở Nam thấmy tràng cảHnh như vy cũng hoảZbng sợ cảtb lên. CấnGwm Vụ tng nói qua, T Phù Văn chính là tinh tuý của Phù văn, nhưng mà hắVGn không có nói qua T Phù Văn uy lc như thế nào, chỉny là tối sơ giai mà đZvã lợi hạJxi như vy, vy thì tối cao giai T Phù Văn vy thì sẽ lợi hạqZi tới cảtnh giới nào?

"Sơ giai T Phù Văn làm huyết nhục chết đmri, tối cao giai kia sẽ làm cái gì chết đSoKi? Linh hồn? ThầMn nim? Hay là..."

Sở Nam suy nghĩKNq.

Tiếng kêu thảmm thiết thê lương vn còn tiếp tục, dưới máu tươi bịny huyết sắUHc tinh thểbVx tác đZvộng tốc đAVWộ chảGAmy ra càng lợi hạcZi hơn. Phương Thiên Bằxng tâm tình đNbxJZi loạUtnn, nếu một mc kéo dài như vy, không bao lâu sau hắxn sẽ trit đVkVNm chết di, giờxJZ khắcMc này bảSoKo bối gì cũng không hấqZp dn nổi hắVBn rồi.

Phương Thiên Bằmcung gầcZm lên:

- Mau thảv ta ra!

- Vì cái gì?

- Bởi vì ta là ngườZbi của Tuyt T đFnIin! Nếu như ngươi giết ta, Tuyt T đHin chắVBc chắIUxn sẽ không buông tha ngươi, vô luân là chân trờJxi góc biểvn đFnIu đGkem ngươi bắVGt lạAVWi, hoá thành một đZbống T khí!

Phương Thiên BằcZng uy hiếp.

MườAVWi hai tên võ giảt khác nghe đMược Phương Thiên BằWlng đFtến t Tuyt T đnyin thì thầMn tình trên mt khẽ đEbYộng, Bán Tổ cườZbng giảnGw còn sinh ra một chút sợ hãi.

Phương Thiên BằUtnng cho rằxmNng chiêu bài Tuyt T đVBin này có thểKNq hù Sở Nam, nhưng mà hắdn đkMã thấGkt sách rồi.

Sở Nam cườLGai hỏi:

- Tuyt T đotUin là cái gì? Tham ăn sao?

- Ngươi muốn chết.

- Nha.

Sở Nam lên tiếng, đUEUem Sinh mnh lc bao phủ lấbVxy Phương Thiên BằVGng, Phương Thiên Bằvng há ming tới cc đZvSoKi nhưng mà lạadi không có na đkiểNbm thanh âm nào thoát ra, chỉSoK là khuôn mt kia hin lên vẻ khoa trương tới khủng bố.

Sau một lúc lâu, hai mắZbt Phương Thiên BằJxng như cá chết, không thểUtn tưởng tượng nổi mà nói:

- Ngươi... ngươi là ngườotUi của TrườxmNng Sinh đcZin?

- Ha ha...

Sở Nam cườZvi cườIUxi, không có nói gì, mc k cho bọn hắZn suy đAVWoán lung tung.

Phương Thiên BằGAmng lạadi rống ro:

- Ngươi là ngườnyi của Trườmng Sinh đZin, vì cái gì còn có đxmNược T khí? Chưa tng nghe nói qua Sinh T nhịUH khí có thểtb cùng tồn tạqZi tạmcui nhấMt thểx.

- Ngươi còn có át chủ bài gì không? Nếu không thì giữcZa chúng ta đwcZã xong rồi, bên kia còn rấtt nhiu ngườmri chờIUx ta đEbYi xđxmNây này!

- Ta không muốn chết, đJxng giết ta...

- Được rồi, ta cho ngươi không chết!

Sở Nam nói ra một câu lạZbi khiến cho Phương Thiên BằkMng sữUtnng sờEbY, tht không có nghĩut ra Sở Nam lạLGai d nói chuyn như vy. Ngay tạUEUi lúc suy nghĩmcu của hắVBn còn chưa kịotUp xoay chuyểFtn thì Sở Nam đGAmã lấNby đotUi một giọt máu của hắNbn.

Chứtng kiến cảknh này Quỷ keo kit lin nở một nụ cườcZi, ánh mắGAmt hắFtn lạZi chuyểvn v phía nhữEbYng ngườnGwi ở trong đcZnGwi liên minh xa xa kia, bắMt đtbGAmu nghĩVG tới làm như thế nào vơ vét sạxch sẽ của bọn hắFnIn, lạYLSi khiến cho bọn hắUEUn phảvi bỏ ra một cái giá lớn trit đYLSZv. xem chương mới tạki tunghoanh(.)com

Sở Nam dùng Sinh T Quyết luyn hoá xong lin thảt Phương Thiên Bằnyng ra, Phương Thiên BằFtng vn một bộ không tin. Sau sữGAmng sờZv hắqZn lin chạAVWy vội đwcZi, hắGn muốn tranh thủ thờLGai gian tìm kiếm một chỗ đEbYYLS cho huyết nhục trọng sinh, trong nội tâm lạmri đxang suy nghĩkM:

"Hắutn có thểkM đUtnem Sinh t nhịZ khí dung làm một thểNb, nhấqZt đVBZvnh phảGAmi truyn tin tứFtc này Tuyt T đZin! Đến lúc đvó, nói không chng ta sẽ đZbược trọng thưởng."

Phương Thiên Bằutng chạdy vội đwcZi Sở Nam t nhiên không có truy theo. Một màn này rơi vào mắwcZt mườxmNi hai tên võ giảLGa kia lạMi cảmm thấmcuy Sở Nam quá quái dịWl, Sở Nam một ngón chỉSoK tới một tên Thượng Tổ cảUEUnh cườAVWng giảmr, nói:

- Ngươi cùng ta đVBánh một hồi, nếu ngươi thắkMng ta thảUEU ngươi ly khai!

- Tht s?

- Vy thì coi như ta chưa nói qua, ngươi...

- Tốt, ta đGAmáp ứtbng ngươi.

NgườZvi này gọi là Mộc Uy, không đUEUợi Sở Nam nói gì tiếp hắUtnn lin mau chóng đGAmồng ý, còn lp tứnGwc đdánh tới nữada. ThờUEUi đUHiểcZm Mộc Uy đJxánh tới hắZn cảkm giác đIUxược máu tươi trong cơ thểFnI không có dịvvF đIUxộng gì, trong nội tâm đbVxLGai hỉm, ngoài ming lạVkVi quát:

- Quy tắnyc đk nhịUH trọng, Mộc Chi Phn Nộ!

Mày kiếm Sở Nam giương lên, hắxn đZbx cho huyết sắdc tinh thểmr an tĩLGanh lạZi là muốn hảado hảUHo rèn luyn một hai, khiến cho thc lc của mình gia tăng. ChứUHng kiến Mộc Uy va ra tay là uy năng khủng bố, cùng HoảNb Vô Song lúc trước có khí tứLGac tương t thì trong mắVkVt lin lộ ra vẻ kinh hỉqZ, hắtbn hét:

- Bá NghịwcZch Thuỷ HoảbVx!

Thuỷ HoảAVW Âm Dương ngư đSoKược ban cho Bá thế, NghịvvFch thế!

Trc din va chạmcum!

Sở Nam lui lạti ba trăm mét, sắVGc mt tái nhợt càng thêm tái, còn Mộc Uy lạqZi không có tha cơ đVkVánh tới mà đAVWang suy nghĩG một chiêu Sở Nam đotUánh ra lúc nãy, thầZvm nói trong bụng:

"HắGkn bước vào cánh ca Quy tắMc đx nhấnGwt trọng, nhưng Quy tắEbYc chi thế của hắqZn giống như không chỉIUx có một loạGi..."

Đang thầUEUm nghĩFt Sở Nam lạmri đxmNánh tới, lạvvFi là chiêu cũ. Lúc này, Mộc Uy đcZã thp phầxmNn tinh tườmng, xác thc là hai chủng Quy tắtbc, Mộc Uy cảJxm thấMy đUEUNmu óc của mình có chút không đMủ dùng rồi, trong mắtt nhữtng ngườNmi khác cũng đvvFu là vẻ kinh hãi.

- Nếu như ngươi không nghe lờLGai, vy thì ngươi không có giá trịUH.

Thanh âm lạVGnh lùng của Sở Nam khiến cho Mộc Uy hồi thầNbn lạcZi, cảVG gin nói:

- Mc k ngươi có bao nhiêu cổ quái, Quy tắUtnc đmcu nhấHt trọng tuyt sẽ không thắxmNng nổi Quy tắvc đZv nhịVkV trọng. Cho nên, ngươi đcZi chết đxmNi a! Mộc Vc không gian, Mộc Chi Phn Nộ!

Vc của cườcMng giảv Thượng Tổ so với Võ Tôn thi triểGkn ra uy lc đVGâu chỉGAm mạMnh gấZp hàng ứVkVc lầAVWn? Vc của Thượng Tổ đJxã t thành tiểqZu không gian, mà bên trong cái không gian này Mộc Uy chính là chúa tểVkV.

Sở Nam lạVBi tế Bá NghịJxch Thuỷ HoảcZ đEbYâm thng vào trong Mộc Vc không gian. Va mới đFnIi vào đJxã bịny Quy tắbVxc đxmN nhịmr trọng vây quanh trùng trùng đVkVip đVBip, Thuỷ HoảUEU Âm Dương ngư thoáng cái bịZb ép đHến mứHc nhỏ nhấtt, nhưng mà không có hoàn toàn tan vỡ. Đồng thờGAmi, trong Mộc Vc không gian khắGkp nơi đUEUu tràn ngp Mộc quy tắFnIc, khiến cho ngườIUxi khác cảLGam thấJxy phiến không gian này do vô số rng cây rm rạkMp cấGAmu thành nhưng mà lạnyi chỉVG có một câu duy nhấbVxt, tuy nhiên cái cây đadó lạHi vĩZbnh vin xanh tươi khoẻ mạqZnh, sẽ không bao giờUtn khô héo!

Mộc Chi Phn Nộ, không chỉUtn xé rách thân thểUtn của Sở Nam mà còn muốn đwcZồng hoá hắotUn, đZbồng hoá hắZbn trở thành một cái cây, hoc là một đEbYoàn Mộc nguyên. Sở Nam cảNmm thụ tht sâu một phen, nghĩcZ tới hình ảUtnnh sa bàn suy diểwcZn huyn hoá ra chút ít hình ảUEUnh kia mà nói ra:

- Đồng hoá, xem ngươi đZbồng hoá ta hay là ta nuốt ngươi! HắKNqc đbVxộng, thôn! Âm Dương ngư, luyn!

Cùng lúc đvó, ánh mắUEUt mườUtni một tên võ giảUEU kia đIUxang cùng Mộc Uy mắcZt đLGai mày lạUtni thương lượng, chỉNm sau mấVGy lầHn hít thở mườLGai hai tên võ giảt đGu gt gt đadEbYu!

 • Gửi lúc 1:59 Ngày 15/08/2015

  Benc

  Từ khoảng chương 2071 đọc ko hiểu gì cả

 • Gửi lúc 12:22 Ngày 27/03/2015

  nhanh12

  mnj

 • Gửi lúc 22:56 Ngày 21/11/2014

  tantai

  Dang doc truyen kia di dich truyeng nay chan vai l

 • Gửi lúc 0:52 Ngày 04/07/2014

  thanhlqn2

  Câu cú lủng củng vừa đọc vừa suy nghĩ sao cho đúng ý nghĩa của câu. Một số câu đọc mãi chẳng hiểu

 • Gửi lúc 14:22 Ngày 27/06/2014

  thanhlqn2

  Con mẹ nhân vật chính biến thành Lâm Động vl