Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Luyện Điên Phong / Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc


    Vũ Luyn Điên Phong
    Tác GiảPV: MạZpJc Mc
    Chương 109: Ngươi đySBúng tht là ngu ngốc

    Nhóm DịwBch: Hoa Hướng Dương
    Nguồn: metruyen.com

    - ĐySBy là cô ép ta đzRTPy nhé!
    Vẻ mt Nguyên Lãng lạxgnh tanh.

    - Ngươi ứxgc hiếp ngườhKbi quá đxgáng!
    HạwB Ngưng ThườBng không h nhân nhượng.

    Nguyên lãng lạFhZnh lùng nghiêm nghịsP, đNuZsxnh huýt sáo truyn tin, nhưng lạxgi đySBổi ý, hắbmNn khẽ cườszTi:
    - Vy thì phảhKbi xem bí bảBo phòng ng của cô nương có thểNu ngăn đPVược đBRiòn tấRn công của ta không!

    HắBgCn tht s không nỡ đTPNu món ngon sắBxwp đFhZếnming lạji cứwB thế ra đRi. Nếu hắKPPn có thểR da vào chính sứxKZc mạTPnh của mình đFhZzR bắzRt HạSw Ngưng ThườBRing đHHvKPPu hàng, vy thì có nghĩMma là hắpBn sẽ thu hoạiach đMmược ít nhấVt một Thiên cấgp bí bảVo! Có bảZsxo bối này rồi, đFhZCet trờKPPi rộng lớn, muốn đpBi đZpJâu mà chng đNuược? Không cầaByn phảxKZi báng mạMmng vì Huyết Chiến Bang nữzRa rồi? Huống hồ, nữVi nhân này lai lịRch bí ẩvpJn, giá trịPV cũng không thấgp, trên ngườRi xem chng không chỉBgC có một món bí bảmYo.

    Cho nên hắNun muốn th xem! Nếu không đBxwược thì lúc đIMVó truyn tin cũng không muộn, dù gì có hắNun án ngữiađmYây, nàng ta có mọc cánh cũng khó mà bay đxgược.

    NghĩwB đBến đVó, Nguyên Lãng cườKPMi gian xảuo, đKPPi đTPến phía HạBxw Ngưng ThườxKZng.

    HạMm Ngưng ThườSwng thầIMVm kêu cứpBu, tuy nàng đKPPã hồi phục đjược hai phầTPn nguyên khí, cũng có thểZpJ vn hành bí bảVio phòng ng, nhưng thứia này quá hao tổn nguyên khí, h dùng là toàn thân sẽ lạYi rơi vào trạIMVng thái bấZsxt lc, nàng còn phảPVi dùng lượng nguyên khí ít ỏi này điaBL đsPi tìm Dương Khai, sao có thểaBy tiêu hao đFhZược?

    Nhưng nếu không dùng đszTến, nàng cũng không có t tin đRránh bạji Nguyên Lãng, đuMma hình ở đRrây quá xấPu, căn bảhKbn không thểgj phát huy công lc thc s.

    Chỉg còn nước th ngăn đPòn trước, xem xem có thểTP tìm cơ hội giết chết hắPVn hay không.

    HạxKZ Ngưng ThườpaBng cũng không có ý đIMVRnh nương tay, đrFrối phương đFhZã ứaByc tiếp đBLến mứIMVc này, nàng sao thểR thỏa hip?

    Khoảjng cách hai ngườszTi ngày càng gầFhZn, HạKPM Ngưng ThườPVng chm rãi đFhZSwng dy, nguyên khí toàn thân âm thầRm trào lên, cảVnh giác nhìn tên Nguyên Lãng đszTối din.

    Thế này mới đgjúng là oan gia ngõ hẹp tht s! Trong khe núi chỉvpJ chứpBa đmYược một ngườxKZi, bấjt kểrFr là ai đPgu không thểR d dàng tránh né đySBòn công kích của đxKZối phương.

    KhoảPng cách còn ba trượng, nụ cườRi của Nguyên Lãng dầFhZn biến mấrFrt, sắiac mt hắsPn trở nên cứKPMng đvpJMm.

    Hạia ngưng ThườFhZng chợt đKPMộng thủ, không hđRim báo và cũng nằRm ngoài d đszToán của Nguyên Lãng, cánh tay nhỏ nhắRn bày thế Lan Hoa ChỉsP, bấySBm tay bắaByn v phía trước, một luồng ChỉVi Phong lạFhZnh buốt bay thng v hướng Nguyên Lãng như mũi tên rờJRi cung.

    Tên Nguyên Lãng biến sắIMVc, căn bảMmn không ngờP nữpaB t này vn còn sứPgc đNuTP đBRiộng thủ với mình, rõ ràng ảbmN ta mới bịgj thương chưa đpaBược bao lâu mà? KểTP cảia có uống thêm đHHvan dược, cũng không thểzR phục hồi nhanh đRrến thế?

    HắMjn đjâu hiểxgu đBxwc thù thểzR chấPgt của HạZpJ Ngưng ThườzRng, đHHvan dược vào ngườzRi, có thểzR trc tiếp luyn hóa, nếu không phảbmNi đgjan dược nàngđHHvem theo không đzRủ nhiu, thì làm gì có chuyn chỉZsx mới hồi phục đFhZược hai phầPVn công lc?

    Luồng ChỉpB Phong này lạsPnh thấvpJm vào xương cốt, như một cái nhũ băng sắSwc bén, do HạKPM Ngưng ThườaByng lợi dụng âm khí trong thung lũng, phối hợp với thểu chấsPt đJIBc bit của mình luyn hóa mà ra, điaộ sát thương không cao lắMjm, hay ở chỗ tiêu hao nguyên khí cc thấCep, tốc đPgộ lạRri đBủ nhanh.

    Một tiếng gào rít nghẹn ngào vang lên, Nguyên Lãng dùng chưởng vn đBgCao, nguyên khí bắgn ra, một chưởng cắpBt đZsxến, hắMjn gầbmNm lên:
    - Phi Vân TrảSwm!

    Phi Vân TrảpaBm không phảRi là chưởng pháp, mà là đBLao pháp, là một bộ võ học Đgja cấMjp hạg phẩCem, uy lc không h yếu, có đBLiu trong tay Nguyên Lãng không có đrFrao, chỉIMV có thểxKZ dùng chưởng lc thay thế, uy lc tung ra t khắySBc cũng yếu hơn.

    Nhưng dù vy, đaByòn tấxKZn công của HạBL Ngưng ThườySBng cũng bịBgC hắMmn cht đsPJRt, không thểg thành công.

    CảsPm thấJIBy luồng ChỉP Phong này không có đBLộ sát thương, Nguyên Lãng đvpJxKZnh phá lên cườJIBi thì lạVi phảVi đbmNối mt với một đCeòn khác, HạIMV Ngưng ThườZpJng lạVii phóng ra một luồng ChỉCe Phong khác.

    Nguyên Lãng tứxgc tối, đuổi t chưởng sang quyn, hắKPMn tung quyn ra, ming quát: -
    - Thương Long Ngâm!

    QuảxKZ nhiên là có thoảySBng tiếng rồng gầpaBm, uy lc của chiêu này còn mạPnh hơn Phi Vân TrảxKZm lúc nãy.

    Không đTPợi hắYn tạpaBm nghỉHHv, âm thanh vù vù lạVi truyn đRến, hai tay HạpaB Ngưng ThườySBng biến ảHHvo không ngớt, tng luồng ChỉV Phong ào ào bắRn ra.

    Nguyên Lãng không lùi na bước, vội vàng thi triểBRin mọi đBLòn hóa giảBi hắgjn đBRiã học.

    Thiên Tru ThiểsPm, Phi Phượng Quỷ Sát, Thiên Mnh Lôi, Hóa Thiết Chưởng, TrảvpJm Cương Thủ, Linh Long Quyn...

    Không hổ là cao thủ Li Hợp cảFhZnh, võ k tu luyn đBxwược vô cùng nhiu, phong phú đZpJa dạRng, hắBLn kiếm đJRủ mọi cách đgjọ sứpBc với HạFhZ Ngưng ThườbmNng, đZsxánh đViến mứBgCc nước sôi la bỏng.

    Còn HạMj Ngưng Thườgng thì lạhKbi dĩJIB bấPt biến ứsPng vạhKbn biến, mc ngươi tung ra võ k gì, ta cũng sẽ cho ngươi nếm ChỉMj Phong lạsPnh buốt, đySBúng là kỳ phùng đFhZxKZch thủ, bên tám lạCeng, ngườJIBi na cân.

    Vách đhKbá bên cạxKZnh khe núi tóe la loạRn xạbmN, tấySBt cảSw đPã bịzR chiêu thứBRic của cảxKZ hai quét sạPVch.

    Hỗn chiến một hồi lâu, Nguyên Lãng cuối cùng đRrã phát hin có gì không ổn, hắPn đvpJang bịIMV phong ấTPn công lc, lạZpJi phảrFri chế ng hàn khí, liên tiếp tung ra nhiu đaByòn hao tổn nguyên khí đjến vy, hắHHvn chợt có cảBRim giác thểpaB lc bịJR tổn hạPgi. Trái lạVi, nữKPM t đBgCối din kia, lúc bắBt đgBu trông thế nào thì bây giờpB vn thếiay, mt không đMmỏ, tim không đPp mạNunh, dườPVng như Chỉia Phong đVió không phảBLi tiêu tốn bấZpJt cứia nguyên khí nào.

    HắaByn nào biết ChỉySB Phong của HạszT Ngưng ThườMmng đZpJa phầun đxgu là hàn khí hội tụ trong thung lũng, nàng chỉB cầMjn dùng đbmNến một chút nguyên khí đrFrã có thểJR tạySBo ra lc sát thương không nhỏ.

    LạszTi đIMVaByu thêm một lát, Nguyên Lãng cuối cùng đRã rõ với hin trạiang của mình, căn bảPn không thểY đxKZánh gục HạPV Ngưng ThườzRng.

    TứPc thì thẹn quá quá gin, hung hăng nói:
    - ĐđTPàn bà thối tha, nếu cô không đPgvpJu hàng, ta sẽ gọi Long Huy thiếu gia đMjến đbmNây, nếu thiếu gia mà đTPến, chắbmNc chắBLn sẽ giày vò cô đxKZến sống không bằBLng chết!

    - Đê tin!
    HạySB Ngưng ThườJRng phn nộ.

    - Ha ha, nữhKb t rơi vào tay Long thiếu gia, không có ai đySBược yên ổn cảBxw, chi bằBng cô hãy theo ta, ta cam đCeoan sẽ đVối x với cô tht tốt!

    - Vô liêm sỉg!
    HạpB Ngưng ThườFhZng mắHHvng tiếp.

    - Ta đTPếm ba tiếng, nếu cô không xin hàng, thì đmYng có trách sao ta không cho cô cơ hội!
    Nguyên Lãng lạbmNnh mt, đvpJưa ra thông đZpJip cuối cùng, rồi chm rãi hô:
    - Một...

    Ầm ầgjm,
    Hai ngườmYi đbmNang lúc nói chuyn, hai tay cũng chng bỏ không mà vn đBgCánh kịwBch lit như cũ.

    - Hai...
    Nguyên Lãng cố ý kéo dài âm thanh.

    Đôi mắZpJt HạFhZ Ngưng ThườRng chợt cong thành hình lưỡi lim, tuy có chiếc khăn che mt, nhưng Nguyên Lãng có thểpB khng đZsxrFrnh, nữVi t này va mới nở nụ cườCei.

    Nàng cườxgi trông tht là đMjẹp!
    Nguyên Lãng thầMjm nghĩbmN, nhấSwt thờpBi không km đszTược hét tên con số ba.

    - Cô nghĩSw k chưa? Nguyên Lãng tưởng nàng đBLã thay đHHvổi chủ ý.

    Cp mắMmt HạBxw Ngưng ThườBRing vn ở dạHHvng lưỡi lim như cũ, nàng quát lên:
    - Ngươi tưởng chỉP có mình ngươi biết gọi ngườBLi thôi sao?

    “Cái gì?” Nguyên Lãng vn chưa hiểYu.

    - Ta cũng biết gọi ngườYi đpBbmNy.
    HạKPM Ngưng ThườRrng hướng ánh nhìn v sau lưng hắIMVn, giọng đhKbiu nghẹn ngào: - Sư đRr, đR cuối cùng cũng đgjến rồi!

    Nguyên Lãng không thèm quay lạKPPi, hắTPn cườFhZi khẩRy:
    - Muốn dùng trò cỏn con này la ta à? Cô nương nghĩhKb ta ngốc lắRrm hay sao?

    - Ngươi đMmúng tht là ngu ngốc.
    Phía sau vang lên một giọng nói lạJIBnh băng, Nguyên Lãng thấKPMt sắRc, vội vàng quay lạxgi. Nhưng Hạg Ngưng ThườPng không cho hắYn cơ hội đPó, nàng tung đTPòn ra, tay chân hắBLn luống cuống ứmYng phó, cộng thêm khe núi nhỏ hẹp, trong chốc lát không thểPg quay lạPi, bịaBy mắySBc kẹt cảJR na ngườRi, tiến không đszTược, lùi không xong, lúng túng vô cùng.

    Phụp...
    Nguyên Lãng chỉwB cảxKZm thấBRiy sống lưng mình tê rầsPn, mơ hồ có vt nhọn nào đJRó chọc qua, nhìn xuống, chỉg thấaByy một mũi kiếm điaang đJIBâm xuyên qua tim hắZsxn.

 • Gửi lúc 19:35 Ngày 20/09/2015

  mrvietdung

  Sao cứ có file hình là mình không coi được nhỉ

 • Gửi lúc 9:48 Ngày 21/08/2015

  boynhangheo

  the k dich nua ha ad the dinh doi cho bon em ve gia xong de cho con chau vua cho an vua doc truyen cho nghe ha

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  ban nao co truyen gi hay cung the loai chia se cho ae voi

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  vai rui em doi 2 thang rui ma k ra chuong moi tren truyen cover da co hon 2000 chap rui do vay thi pao gio moi dich xong

 • Gửi lúc 15:07 Ngày 10/04/2015

  boylx200788

  ngung rui ha ad