Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Luyện Điên Phong / Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc


    Vũ Luyn Điên Phong
    Tác Giảohe: MạnWqc Mc
    Chương 109: Ngươi đHhnúng tht là ngu ngốc

    Nhóm DịnWqch: Hoa Hướng Dương
    Nguồn: metruyen.com

    - ĐbNby là cô ép ta đkHhXby nhé!
    Vẻ mt Nguyên Lãng lạihunh tanh.

    - Ngươi ứjc hiếp ngườlji quá đzVáng!
    Hạlo Ngưng ThườBoHng không h nhân nhượng.

    Nguyên lãng lạEbnh lùng nghiêm nghịb, đyAyhCFnh huýt sáo truyn tin, nhưng lạhkei đAiHổi ý, hắHnNn khẽ cườCji:
    - Vy thì phảlji xem bí bảbo phòng ng của cô nương có thểhb ngăn đhkeược đBoHòn tấljn công của ta không!

    HắHhnn tht s không nỡ đdTbJ món ngon sắljp đqXếnming lạji cứyh thế ra đuXyi. Nếu hắjn có thểj da vào chính sứFrc mạInh của mình đnWqhke bắNlt Hạb Ngưng ThườIng đzVeWu hàng, vy thì có nghĩhba là hắdTn sẽ thu hoạhCFch đljược ít nhấrt một Thiên cấhXbp bí bảezdo! Có bảyho bối này rồi, đNlkHt trờohei rộng lớn, muốn đezdi đHhnâu mà chng đsIược? Không cầjn phảbi báng mạoheng vì Huyết Chiến Bang nữHnNa rồi? Huống hồ, nữbNb nhân này lai lịnWqch bí ẩzjn, giá trịo cũng không thấyhp, trên ngườzVi xem chng không chỉI có một món bí bảbo.

    Cho nên hắojsn muốn th xem! Nếu không đbược thì lúc đsIó truyn tin cũng không muộn, dù gì có hắdTn án ngữzjđyAyây, nàng ta có mọc cánh cũng khó mà bay đzVược.

    NghĩWt đbJến đzVó, Nguyên Lãng cườHhni gian xảloo, đAiHi đhXbến phía HạkH Ngưng ThườHnNng.

    HạnhE Ngưng ThườCjng thầhkem kêu cứju, tuy nàng đhã hồi phục đduược hai phầdun nguyên khí, cũng có thểhke vn hành bí bảNoMo phòng ng, nhưng thứMll này quá hao tổn nguyên khí, h dùng là toàn thân sẽ lạMlli rơi vào trạCjng thái bấEbt lc, nàng còn phảloi dùng lượng nguyên khí ít ỏi này đOqdT đoi tìm Dương Khai, sao có thểj tiêu hao đIược?

    Nhưng nếu không dùng đHnNến, nàng cũng không có t tin đjánh bạdTi Nguyên Lãng, đbdua hình ở đojsây quá xấAiHu, căn bảihun không thểqX phát huy công lc thc s.

    Chỉohe còn nước th ngăn đzVòn trước, xem xem có thểihu tìm cơ hội giết chết hắhken hay không.

    HạzV Ngưng Thườhbng cũng không có ý đdTbnh nương tay, đjối phương đkHã ứnhEc tiếp đjến mứXjc này, nàng sao thểHhn thỏa hip?

    Khoảdung cách hai ngườIi ngày càng gầrn, Hạb Ngưng ThườkHng chm rãi đzjMllng dy, nguyên khí toàn thân âm thầAiHm trào lên, cảnWqnh giác nhìn tên Nguyên Lãng đihuối din.

    Thế này mới đbúng là oan gia ngõ hẹp tht s! Trong khe núi chỉHhn chứuXya đdTược một ngườji, bấdTt kểihu là ai đCju không thểbNb d dàng tránh né đbJòn công kích của đjối phương.

    KhoảhXbng cách còn ba trượng, nụ cườqXi của Nguyên Lãng dầXjn biến mấqXt, sắihuc mt hắCjn trở nên cứBoHng đdTXdO.

    HạsI ngưng ThườyAyng chợt đNlộng thủ, không hđOqim báo và cũng nằhCFm ngoài d đooBoán của Nguyên Lãng, cánh tay nhỏ nhắhken bày thế Lan Hoa ChỉbNb, bấnWqm tay bắjn v phía trước, một luồng ChỉhCF Phong lạdunh buốt bay thng v hướng Nguyên Lãng như mũi tên rờji cung.

    Tên Nguyên Lãng biến sắhbc, căn bảyAyn không ngờyAy nữdT t này vn còn sứWtc đojssI đljộng thủ với mình, rõ ràng ảdu ta mới bịzj thương chưa đjược bao lâu mà? KểzV cảohe có uống thêm đezdan dược, cũng không thểhb phục hồi nhanh đXjến thế?

    HắCjn đljâu hiểbJu đihuc thù thểHnN chấEbt của Hạh Ngưng ThườWtng, đoan dược vào ngườAiHi, có thểnWq trc tiếp luyn hóa, nếu không phảyAyi đuXyan dược nàngđMllem theo không đhXbủ nhiu, thì làm gì có chuyn chỉj mới hồi phục đzVược hai phầnWqn công lc?

    Luồng ChỉOq Phong này lạbNbnh thấMllm vào xương cốt, như một cái nhũ băng sắljc bén, do Hạojs Ngưng ThườqXng lợi dụng âm khí trong thung lũng, phối hợp với thểkH chấuXyt đljc bit của mình luyn hóa mà ra, đqXộ sát thương không cao lắeWm, hay ở chỗ tiêu hao nguyên khí cc thấAiHp, tốc đhbộ lạNli đhCFủ nhanh.

    Một tiếng gào rít nghẹn ngào vang lên, Nguyên Lãng dùng chưởng vn đHhnao, nguyên khí bắWtn ra, một chưởng cắht đsIến, hắljn gầjm lên:
    - Phi Vân Trảzjm!

    Phi Vân Trảbm không phảohei là chưởng pháp, mà là đHnNao pháp, là một bộ võ học Đja cấbp hạojs phẩNlm, uy lc không h yếu, có đhiu trong tay Nguyên Lãng không có đbJao, chỉyh có thểo dùng chưởng lc thay thế, uy lc tung ra t khắXdOc cũng yếu hơn.

    Nhưng dù vy, đMllòn tấWtn công của Hạyh Ngưng Thườjng cũng bịdT hắeWn cht đohXbt, không thểsI thành công.

    Cảdum thấhkey luồng Chỉj Phong này không có đIộ sát thương, Nguyên Lãng đoheljnh phá lên cườEbi thì lạdui phảeWi đeWối mt với một đojsòn khác, Hạj Ngưng ThườuXyng lạloi phóng ra một luồng Chỉlo Phong khác.

    Nguyên Lãng tứezdc tối, đoổi t chưởng sang quyn, hắHhnn tung quyn ra, ming quát: -
    - Thương Long Ngâm!

    Quảj nhiên là có thoảBoHng tiếng rồng gầbJm, uy lc của chiêu này còn mạFrnh hơn Phi Vân TrảeWm lúc nãy.

    Không đuXyợi hắdTn tạhCFm nghỉdT, âm thanh vù vù lạji truyn đHnNến, hai tay Hạj Ngưng Thườjng biến ảHhno không ngớt, tng luồng Chỉyh Phong ào ào bắhXbn ra.

    Nguyên Lãng không lùi na bước, vội vàng thi triểzVn mọi đWtòn hóa giảFri hắrn đooBã học.

    Thiên Tru Thiểjm, Phi Phượng Quỷ Sát, Thiên Mnh Lôi, Hóa Thiết Chưởng, Trảdum Cương Thủ, Linh Long Quyn...

    Không hổ là cao thủ Li Hợp cảHhnnh, võ k tu luyn đduược vô cùng nhiu, phong phú đIa dạNlng, hắWtn kiếm đyhủ mọi cách đdTọ sứWtc với Hạihu Ngưng Thườbng, đjánh đCjến mứAiHc nước sôi la bỏng.

    Còn HạXj Ngưng Thườljng thì lạihui dĩuXy bấhket biến ứNlng vạdTn biến, mc ngươi tung ra võ k gì, ta cũng sẽ cho ngươi nếm Chỉj Phong lạzjnh buốt, đzVúng là kỳ phùng đHnNloch thủ, bên tám lạFrng, ngườNoMi na cân.

    Vách đEbá bên cạjnh khe núi tóe la loạOqn xạsI, tấXjt cảdu đljã bịqX chiêu thứFrc của cảyh hai quét sạjch.

    Hỗn chiến một hồi lâu, Nguyên Lãng cuối cùng đnWqã phát hin có gì không ổn, hắdTn đCjang bịCj phong ấohen công lc, lạri phảbNbi chế ng hàn khí, liên tiếp tung ra nhiu đbJòn hao tổn nguyên khí đCjến vy, hắzjn chợt có cảHnNm giác thểhb lc bịqX tổn hạWti. Trái lạihui, nữXdO t đXdOối din kia, lúc bắbJt đloju trông thế nào thì bây giờojs vn thếljy, mt không đooBỏ, tim không đhp mạHnNnh, dườFrng như ChỉNl Phong đIó không phảji tiêu tốn bấohet cứNoM nguyên khí nào.

    Hắljn nào biết ChỉyAy Phong của Hạyh Ngưng Thườojsng đhCFa phầFrn đyhu là hàn khí hội tụ trong thung lũng, nàng chỉEb cầbn dùng đXdOến một chút nguyên khí đhkeã có thểihu tạHhno ra lc sát thương không nhỏ.

    LạOqi đhkeezdu thêm một lát, Nguyên Lãng cuối cùng đNoMã rõ với hin trạnWqng của mình, căn bảAiHn không thểdu đHnNánh gục HạBoH Ngưng Thườjng.

    Tứrc thì thẹn quá quá gin, hung hăng nói:
    - Đđbàn bà thối tha, nếu cô không đIlou hàng, ta sẽ gọi Long Huy thiếu gia đkHến đhkeây, nếu thiếu gia mà đihuến, chắNoMc chắCjn sẽ giày vò cô đjến sống không bằWtng chết!

    - Đê tin!
    Hạj Ngưng ThườnWqng phn nộ. truyn đzVược lấooBy t website tung hoanh

    - Ha ha, nữb t rơi vào tay Long thiếu gia, không có ai đeWược yên ổn cảnWq, chi bằHhnng cô hãy theo ta, ta cam đnWqoan sẽ đzVối x với cô tht tốt!

    - Vô liêm sỉHnN!
    Hạb Ngưng Thườhbng mắeWng tiếp.

    - Ta đhếm ba tiếng, nếu cô không xin hàng, thì đNlng có trách sao ta không cho cô cơ hội!
    Nguyên Lãng lạdunh mt, đHnNưa ra thông đBoHip cuối cùng, rồi chm rãi hô:
    - Một...

    Ầm ầOqm,
    Hai ngườeWi đzVang lúc nói chuyn, hai tay cũng chng bỏ không mà vn đzjánh kịohech lit như cũ.

    - Hai...
    Nguyên Lãng cố ý kéo dài âm thanh.

    Đôi mắjt Hạj Ngưng Thườihung chợt cong thành hình lưỡi lim, tuy có chiếc khăn che mt, nhưng Nguyên Lãng có thểzj khng đbNbWtnh, nữj t này va mới nở nụ cườhCFi.

    Nàng cườhbi trông tht là đjẹp!
    Nguyên Lãng thầyAym nghĩsI, nhấbt thờyAyi không km đhkeược hét tên con số ba.

    - Cô nghĩojs k chưa? Nguyên Lãng tưởng nàng đuXyã thay đEbổi chủ ý.

    Cp mắihut HạXj Ngưng ThườNlng vn ở dạzVng lưỡi lim như cũ, nàng quát lên:
    - Ngươi tưởng chỉBoH có mình ngươi biết gọi ngườbNbi thôi sao?

    “Cái gì?” Nguyên Lãng vn chưa hiểuXyu.

    - Ta cũng biết gọi ngườji đXjdTy.
    HạMll Ngưng ThườyAyng hướng ánh nhìn v sau lưng hắezdn, giọng đeWiu nghẹn ngào: - Sư đXj, đFr cuối cùng cũng đnhEến rồi!

    Nguyên Lãng không thèm quay lạlji, hắjn cườbNbi khẩjy:
    - Muốn dùng trò cỏn con này la ta à? Cô nương nghĩzj ta ngốc lắMllm hay sao?

    - Ngươi đhXbúng tht là ngu ngốc.
    Phía sau vang lên một giọng nói lạjnh băng, Nguyên Lãng thấbt sắFrc, vội vàng quay lạEbi. Nhưng HạnWq Ngưng ThườdTng không cho hắnhEn cơ hội đzjó, nàng tung đHhnòn ra, tay chân hắrn luống cuống ứojsng phó, cộng thêm khe núi nhỏ hẹp, trong chốc lát không thểo quay lạlji, bịEb mắojsc kẹt cảFr na ngườMlli, tiến không đeWược, lùi không xong, lúng túng vô cùng.

    Phụp...
    Nguyên Lãng chỉeW cảjm thấHhny sống lưng mình tê rầzVn, mơ hồ có vt nhọn nào đbó chọc qua, nhìn xuống, chỉeW thấoy một mũi kiếm đjang đeWâm xuyên qua tim hắXdOn.

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  ban nao co truyen gi hay cung the loai chia se cho ae voi

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  vai rui em doi 2 thang rui ma k ra chuong moi tren truyen cover da co hon 2000 chap rui do vay thi pao gio moi dich xong

 • Gửi lúc 15:07 Ngày 10/04/2015

  boylx200788

  ngung rui ha ad

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 12/01/2015

  trangvaden

  sao like qtqd ma k cho ae cai qua boom nao vay ad oi

 • Gửi lúc 18:17 Ngày 10/01/2015

  CuuLinhVan

  up tiếp đi AD ơi. bỏ ngang giữa chừng vậy khỗ ae !