Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Luyện Điên Phong / Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc


    Vũ Luyn Điên Phong
    Tác GiảVy: MạVyc Mc
    Chương 109: Ngươi đoMqúng tht là ngu ngốc

    Nhóm DịASch: Hoa Hướng Dương
    Nguồn: metruyen.com

    - ĐmAIy là cô ép ta đyVVy nhé!
    Vẻ mt Nguyên Lãng lạMnh tanh.

    - Ngươi ứxvc hiếp ngườJi quá đQkzáng!
    HạYg Ngưng Thườxsng không h nhân nhượng.

    Nguyên lãng lạYgnh lùng nghiêm nghịV, đgXxWnh huýt sáo truyn tin, nhưng lạzzIi đASổi ý, hắmAIn khẽ cườWMi:
    - Vy thì phảnIi xem bí bảaKo phòng ng của cô nương có thểWHs ngăn đAMXược đmAIòn tấpgn công của ta không!

    Hắzdn tht s không nỡ đaKd món ngon sắyVp đnIếnming lạCi cứxJ thế ra đWHsi. Nếu hắXxWn có thểd da vào chính sứXxWc mạAMXnh của mình đomoXxW bắuXt HạypK Ngưng ThườypKng đYgHVzu hàng, vy thì có nghĩXxWa là hắXxWn sẽ thu hoạJch đzzIược ít nhấkoWt một Thiên cấWMp bí bảpgo! Có bảVo bối này rồi, đvquVt trờcCi rộng lớn, muốn đHui đxJâu mà chng đxsược? Không cầzcTn phảmAIi báng mạQkzng vì Huyết Chiến Bang nữCa rồi? Huống hồ, nữpg nhân này lai lịcCch bí ẩKdn, giá trịuX cũng không thấWAnp, trên ngườYgi xem chng không chỉxv có một món bí bảzcTo.

    Cho nên hắxvn muốn th xem! Nếu không đomoược thì lúc đdó truyn tin cũng không muộn, dù gì có hắYgn án ngữkoWđsYGây, nàng ta có mọc cánh cũng khó mà bay đGCược.

    Nghĩzd đASến đdó, Nguyên Lãng cườxvi gian xảgo, đdi đJến phía HạquV Ngưng ThườcCng.

    HạVy Ngưng Thườpgng thầDm kêu cứAMXu, tuy nàng đaKã hồi phục đdược hai phầuXn nguyên khí, cũng có thểoMq vn hành bí bảIHxo phòng ng, nhưng thứoMq này quá hao tổn nguyên khí, h dùng là toàn thân sẽ lạJi rơi vào trạcCng thái bấaKt lc, nàng còn phảdi dùng lượng nguyên khí ít ỏi này đyVXxW đIyWi tìm Dương Khai, sao có thểTj tiêu hao đASược?

    Nhưng nếu không dùng đUdến, nàng cũng không có t tin đYgánh bạIyWi Nguyên Lãng, đGGQquVa hình ở đYgây quá xấHuu, căn bảJn không thểquV phát huy công lc thc s.

    Chỉd còn nước th ngăn đnIòn trước, xem xem có thểzcT tìm cơ hội giết chết hắASn hay không.

    HạWAn Ngưng ThườMng cũng không có ý đnIzcTnh nương tay, đpgối phương đMã ứdc tiếp đQkzến mứJc này, nàng sao thểHu thỏa hip?

    KhoảoMqng cách hai ngườxvi ngày càng gầsYGn, HạQkz Ngưng ThườaKng chm rãi đWHsCng dy, nguyên khí toàn thân âm thầypKm trào lên, cảsYGnh giác nhìn tên Nguyên Lãng đquVối din.

    Thế này mới đVúng là oan gia ngõ hẹp tht s! Trong khe núi chỉd chứquVa đxvược một ngườyVi, bấIHxt kểPD là ai đcCu không thểMUa d dàng tránh né đCòn công kích của đxJối phương.

    KhoảWAnng cách còn ba trượng, nụ cườgi của Nguyên Lãng dầQkzn biến mấmAIt, sắPDc mt hắUdn trở nên cứXxWng đIHxMUa.

    HạYg ngưng ThườquVng chợt đxJộng thủ, không hđYgim báo và cũng nằxJm ngoài d đHVzoán của Nguyên Lãng, cánh tay nhỏ nhắdn bày thế Lan Hoa Chỉg, bấHum tay bắdn v phía trước, một luồng Chỉv Phong lạzcTnh buốt bay thng v hướng Nguyên Lãng như mũi tên rờYgi cung.

    Tên Nguyên Lãng biến sắHVzc, căn bảIHxn không ngờAS nữHVz t này vn còn sứASc đHuypK đAMXộng thủ với mình, rõ ràng ảzcT ta mới bịzd thương chưa đXxWược bao lâu mà? KểmAI cảd có uống thêm đquVan dược, cũng không thểIHx phục hồi nhanh đYgến thế?

    HắzzIn đzdâu hiểASu đMPxc thù thểWHs chấmAIt của Hạd Ngưng ThườPDng, đcCan dược vào ngườzzIi, có thểzzI trc tiếp luyn hóa, nếu không phảIyWi đUdan dược nàngđHuem theo không đXxWủ nhiu, thì làm gì có chuyn chỉxv mới hồi phục đdược hai phầIyWn công lc?

    Luồng ChỉUd Phong này lạYgnh thấMm vào xương cốt, như một cái nhũ băng sắuXc bén, do HạAMX Ngưng ThườzzIng lợi dụng âm khí trong thung lũng, phối hợp với thểzd chấsYGt đIyWc bit của mình luyn hóa mà ra, đzcTộ sát thương không cao lắJm, hay ở chỗ tiêu hao nguyên khí cc thấdp, tốc đQkzộ lạVi đcCủ nhanh.

    Một tiếng gào rít nghẹn ngào vang lên, Nguyên Lãng dùng chưởng vn đIyWao, nguyên khí bắMPxn ra, một chưởng cắIHxt đGCến, hắuXn gầWHsm lên:
    - Phi Vân TrảWHsm!

    Phi Vân TrảHum không phảTji là chưởng pháp, mà là đAMXao pháp, là một bộ võ học Đga cấJp hạquV phẩgm, uy lc không h yếu, có đWHsiu trong tay Nguyên Lãng không có đWHsao, chỉVy có thểMPx dùng chưởng lc thay thế, uy lc tung ra t khắzcTc cũng yếu hơn.

    Nhưng dù vy, đAMXòn tấAMXn công của HạIyW Ngưng ThườTjng cũng bịpg hắYgn cht đQkzvt, không thểuX thành công.

    CảMPxm thấIHxy luồng ChỉPD Phong này không có đHuộ sát thương, Nguyên Lãng đxvDnh phá lên cườoMqi thì lạvi phảHVzi đsYGối mt với một đCòn khác, HạaK Ngưng Thườzdng lạUdi phóng ra một luồng Chỉd Phong khác.

    Nguyên Lãng tứDc tối, đWHsổi t chưởng sang quyn, hắTjn tung quyn ra, ming quát: -
    - Thương Long Ngâm!

    QuảPD nhiên là có thoảUdng tiếng rồng gầXxWm, uy lc của chiêu này còn mạxvnh hơn Phi Vân Trảgm lúc nãy. đomoọc truyn mới nhấquVt tạxJi tung hoanh . com

    Không đVyợi hắsYGn tạzcTm nghỉXxW, âm thanh vù vù lạHui truyn đgến, hai tay HạTj Ngưng ThườASng biến ảomoo không ngớt, tng luồng ChỉGC Phong ào ào bắquVn ra.

    Nguyên Lãng không lùi na bước, vội vàng thi triểdn mọi đyVòn hóa giảquVi hắpgn đWHsã học.

    Thiên Tru ThiểWMm, Phi Phượng Quỷ Sát, Thiên Mnh Lôi, Hóa Thiết Chưởng, TrảzcTm Cương Thủ, Linh Long Quyn...

    Không hổ là cao thủ Li Hợp cảWMnh, võ k tu luyn đvược vô cùng nhiu, phong phú đQkza dạvng, hắkoWn kiếm đaKủ mọi cách đaKọ sứHuc với Hạzd Ngưng ThườDng, đMPxánh đkoWến mứzzIc nước sôi la bỏng.

    Còn HạVy Ngưng ThườVyng thì lạMPxi dĩuX bấuXt biến ứMPxng vạkoWn biến, mc ngươi tung ra võ k gì, ta cũng sẽ cho ngươi nếm ChỉuX Phong lạdnh buốt, đaKúng là kỳ phùng đcCWMch thủ, bên tám lạquVng, ngườaKi na cân.

    Vách đYgá bên cạWMnh khe núi tóe la loạXxWn xạM, tấGGQt cảcC đxJã bịIHx chiêu thứpgc của cảWHs hai quét sạoMqch.

    Hỗn chiến một hồi lâu, Nguyên Lãng cuối cùng đWAnã phát hin có gì không ổn, hắIyWn đQkzang bịHVz phong ấIHxn công lc, lạaKi phảzdi chế ng hàn khí, liên tiếp tung ra nhiu đGCòn hao tổn nguyên khí đWHsến vy, hắMUan chợt có cảomom giác thểGC lc bịd tổn hạoMqi. Trái lạgi, nữzcT t đzdối din kia, lúc bắHut đzzIHuu trông thế nào thì bây giờzd vn thếgy, mt không đYgỏ, tim không đVp mạxJnh, dườYgng như ChỉQkz Phong đkoWó không phảMi tiêu tốn bấkoWt cứkoW nguyên khí nào.

    Hắgn nào biết Chỉg Phong của Hạd Ngưng ThườyVng đMUaa phầJn đzdu là hàn khí hội tụ trong thung lũng, nàng chỉomo cầMn dùng đWAnến một chút nguyên khí đIyWã có thểVy tạxso ra lc sát thương không nhỏ.

    Lạzdi đGCnIu thêm một lát, Nguyên Lãng cuối cùng đxvã rõ với hin trạdng của mình, căn bảHVzn không thểWHs đWMánh gục HạaK Ngưng ThườHVzng.

    TứquVc thì thẹn quá quá gin, hung hăng nói:
    - Đđgàn bà thối tha, nếu cô không đMUdu hàng, ta sẽ gọi Long Huy thiếu gia đmAIến đWMây, nếu thiếu gia mà đHVzến, chắxvc chắgn sẽ giày vò cô đnIến sống không bằGCng chết!

    - Đê tin!
    HạHVz Ngưng Thườxsng phn nộ.

    - Ha ha, nữAS t rơi vào tay Long thiếu gia, không có ai đxvược yên ổn cảd, chi bằMng cô hãy theo ta, ta cam đMPxoan sẽ đyVối x với cô tht tốt!

    - Vô liêm sỉAMX!
    HạAS Ngưng ThườsYGng mắvng tiếp.

    - Ta đIHxếm ba tiếng, nếu cô không xin hàng, thì đgng có trách sao ta không cho cô cơ hội!
    Nguyên Lãng lạcCnh mt, đMUaưa ra thông đpgip cuối cùng, rồi chm rãi hô:
    - Một...

    Ầm ầJm,
    Hai ngườzcTi đTjang lúc nói chuyn, hai tay cũng chng bỏ không mà vn đDánh kịcCch lit như cũ.

    - Hai...
    Nguyên Lãng cố ý kéo dài âm thanh.

    Đôi mắomot HạD Ngưng ThườYgng chợt cong thành hình lưỡi lim, tuy có chiếc khăn che mt, nhưng Nguyên Lãng có thểMPx khng đdsYGnh, nữWM t này va mới nở nụ cườzdi.

    Nàng cườGGQi trông tht là đASẹp!
    Nguyên Lãng thầzdm nghĩcC, nhấVyt thờoMqi không km đmAIược hét tên con số ba.

    - Cô nghĩzd k chưa? Nguyên Lãng tưởng nàng đMUaã thay đcCổi chủ ý.

    Cp mắMt HạxJ Ngưng Thườxsng vn ở dạomong lưỡi lim như cũ, nàng quát lên:
    - Ngươi tưởng chỉpg có mình ngươi biết gọi ngườaKi thôi sao?

    “Cái gì?” Nguyên Lãng vn chưa hiểzzIu.

    - Ta cũng biết gọi ngườdi đaKMPxy.
    Hạxs Ngưng ThườYgng hướng ánh nhìn v sau lưng hắIHxn, giọng đQkziu nghẹn ngào: - Sư đzd, đaK cuối cùng cũng đMPxến rồi!

    Nguyên Lãng không thèm quay lạzcTi, hắKdn cườJi khẩWMy:
    - Muốn dùng trò cỏn con này la ta à? Cô nương nghĩg ta ngốc lắVym hay sao?

    - Ngươi đWMúng tht là ngu ngốc.
    Phía sau vang lên một giọng nói lạyVnh băng, Nguyên Lãng thấQkzt sắxJc, vội vàng quay lạPDi. Nhưng HạVy Ngưng ThườWAnng không cho hắQkzn cơ hội đPDó, nàng tung đGCòn ra, tay chân hắHun luống cuống ứpgng phó, cộng thêm khe núi nhỏ hẹp, trong chốc lát không thểMUa quay lạvi, bịMPx mắgc kẹt cảv na ngườxJi, tiến không đQkzược, lùi không xong, lúng túng vô cùng.

    Phụp...
    Nguyên Lãng chỉpg cảMUam thấuXy sống lưng mình tê rầdn, mơ hồ có vt nhọn nào đIyWó chọc qua, nhìn xuống, chỉomo thấYgy một mũi kiếm đxJang đJâm xuyên qua tim hắxsn.

 • Gửi lúc 19:35 Ngày 20/09/2015

  mrvietdung

  Sao cứ có file hình là mình không coi được nhỉ

 • Gửi lúc 9:48 Ngày 21/08/2015

  boynhangheo

  the k dich nua ha ad the dinh doi cho bon em ve gia xong de cho con chau vua cho an vua doc truyen cho nghe ha

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  ban nao co truyen gi hay cung the loai chia se cho ae voi

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  vai rui em doi 2 thang rui ma k ra chuong moi tren truyen cover da co hon 2000 chap rui do vay thi pao gio moi dich xong

 • Gửi lúc 15:07 Ngày 10/04/2015

  boylx200788

  ngung rui ha ad

banner