Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Luyện Điên Phong / Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc


    Vũ Luyn Điên Phong
    Tác GiảR: Mạskc Mc
    Chương 109: Ngươi đskúng tht là ngu ngốc

    Nhóm DịVcch: Hoa Hướng Dương
    Nguồn: metruyen.com

    - Đsky là cô ép ta đJuoy nhé!
    Vẻ mt Nguyên Lãng lạZjXnh tanh.

    - Ngươi ứtVc hiếp ngườqi quá đNQráng!
    HạBa Ngưng ThườQhng không h nhân nhượng.

    Nguyên lãng lạVcnh lùng nghiêm nghịfrV, đuoibnh huýt sáo truyn tin, nhưng lạJuii đmJổi ý, hắJn khẽ cườwfLi:
    - Vy thì phảLsi xem bí bảrUo phòng ng của cô nương có thểLs ngăn đibược đgfuòn tấfAMn công của ta không!

    HắJuin tht s không nỡ đSuJJg món ngon sắgSgp đhếnming lạVci cứLs thế ra đSqi. Nếu hắon có thểXFE da vào chính sứhc mạXFEnh của mình đXFEJ bắJJgt HạFtB Ngưng Thườibng đfrVJuiu hàng, vy thì có nghĩNQra là hắNQrn sẽ thu hoạJuich đSuược ít nhấESlt một Thiên cấltp bí bảqqZo! Có bảLso bối này rồi, đJJgct trờrQsi rộng lớn, muốn đuoi đwfLâu mà chng đfgược? Không cầPcn phảuoi báng mạgfung vì Huyết Chiến Bang nữfrVa rồi? Huống hồ, nữVR nhân này lai lịZjXch bí ẩuSrn, giá trịqqZ cũng không thấSqp, trên ngườNQri xem chng không chỉib có một món bí bảtVo.

    Cho nên hắjVSn muốn th xem! Nếu không đbược thì lúc đcó truyn tin cũng không muộn, dù gì có hắon án ngữcđXFEây, nàng ta có mọc cánh cũng khó mà bay đhược.

    NghĩFtB đSNJến đmJó, Nguyên Lãng cườfAMi gian xảco, đQmPi đfAMến phía HạrU Ngưng ThườVcng.

    Hạr Ngưng ThườBang thầQmPm kêu cứfrVu, tuy nàng đNQrã hồi phục đtVược hai phầrUn nguyên khí, cũng có thểr vn hành bí bảESlo phòng ng, nhưng thứJui này quá hao tổn nguyên khí, h dùng là toàn thân sẽ lạri rơi vào trạAing thái bấSut lc, nàng còn phảmJi dùng lượng nguyên khí ít ỏi này đZjXrQs đjVSi tìm Dương Khai, sao có thểPc tiêu hao đNQrược?

    Nhưng nếu không dùng đSNJến, nàng cũng không có t tin đcánh bạibi Nguyên Lãng, đVwfrQsa hình ở đVcây quá xấtVu, căn bảVRn không thểR phát huy công lc thc s.

    ChỉgSg còn nước th ngăn đgfuòn trước, xem xem có thểSRV tìm cơ hội giết chết hắSqn hay không.

    HạSu Ngưng ThườVwfng cũng không có ý đURnh nương tay, đRDối phương đNQrã ứfAMc tiếp đhến mứFtBc này, nàng sao thểVc thỏa hip?

    Khoảqng cách hai ngườSui ngày càng gầon, HạLs Ngưng ThườNQrng chm rãi đcwfLng dy, nguyên khí toàn thân âm thầrUm trào lên, cảmJnh giác nhìn tên Nguyên Lãng đmJối din.

    Thế này mới đbúng là oan gia ngõ hẹp tht s! Trong khe núi chỉib chứuSra đVcược một ngườSRVi, bấrt kểRD là ai đltu không thểib d dàng tránh né đAròn công kích của đrối phương.

    KhoảjVSng cách còn ba trượng, nụ cườSui của Nguyên Lãng dầwfLn biến mấUt, sắrc mt hắuon trở nên cứgfung đJJguo.

    HạPc ngưng ThườQhng chợt đVwfộng thủ, không hđskim báo và cũng nằgfum ngoài d đVRoán của Nguyên Lãng, cánh tay nhỏ nhắJJgn bày thế Lan Hoa ChỉSNJ, bấgSgm tay bắskn v phía trước, một luồng ChỉLs Phong lạuSrnh buốt bay thng v hướng Nguyên Lãng như mũi tên rờqqZi cung.

    Tên Nguyên Lãng biến sắJuic, căn bảfAMn không ngờNQr nữsk t này vn còn sứcc đJuik đArộng thủ với mình, rõ ràng ảJ ta mới bịfg thương chưa đJuiược bao lâu mà? KểjVS cảU có uống thêm đZjXan dược, cũng không thểfAM phục hồi nhanh đfgến thế?

    HắfrVn đhâu hiểSRVu đrc thù thểESl chấESlt của Hạk Ngưng ThườrUng, đSNJan dược vào ngườfgi, có thểESl trc tiếp luyn hóa, nếu không phảAii đuSran dược nàngđhem theo không đfAMủ nhiu, thì làm gì có chuyn chỉSq mới hồi phục đQmPược hai phầrQsn công lc?

    Luồng ChỉtV Phong này lạZjXnh thấgfum vào xương cốt, như một cái nhũ băng sắRDc bén, do Hạk Ngưng ThườJuing lợi dụng âm khí trong thung lũng, phối hợp với thểo chấRDt đltc bit của mình luyn hóa mà ra, đUộ sát thương không cao lắtVm, hay ở chỗ tiêu hao nguyên khí cc thấFtBp, tốc đqộ lạJi đSRVủ nhanh.

    Một tiếng gào rít nghẹn ngào vang lên, Nguyên Lãng dùng chưởng vn đQmPao, nguyên khí bắVRn ra, một chưởng cắAit đtVến, hắRDn gầJuim lên:
    - Phi Vân TrảfrVm!

    Phi Vân TrảQhm không phảESli là chưởng pháp, mà là đJJgao pháp, là một bộ võ học ĐRDa cấUp hạh phẩPcm, uy lc không h yếu, có đfAMiu trong tay Nguyên Lãng không có đLsao, chỉk có thểrU dùng chưởng lc thay thế, uy lc tung ra t khắSqc cũng yếu hơn.

    Nhưng dù vy, đESlòn tấLsn công của HạSRV Ngưng Thườltng cũng bịgfu hắrUn cht đgfuJt, không thểib thành công.

    CảgSgm thấSRVy luồng Chỉh Phong này không có đskộ sát thương, Nguyên Lãng đcfgnh phá lên cườSui thì lạPci phảhi đZjXối mt với một đuoòn khác, Hạq Ngưng ThườjVSng lạci phóng ra một luồng ChỉPc Phong khác.

    Nguyên Lãng tứZjXc tối, đXFEổi t chưởng sang quyn, hắhn tung quyn ra, ming quát: -
    - Thương Long Ngâm!

    Quảh nhiên là có thoảPcng tiếng rồng gầLsm, uy lc của chiêu này còn mạNQrnh hơn Phi Vân TrảESlm lúc nãy.

    Không đskợi hắltn tạVcm nghỉAi, âm thanh vù vù lạrUi truyn đAiến, hai tay HạuSr Ngưng Thườhng biến ảfAMo không ngớt, tng luồng ChỉfrV Phong ào ào bắJuin ra.

    Nguyên Lãng không lùi na bước, vội vàng thi triểVwfn mọi đfrVòn hóa giảUi hắRDn đJuiã học.

    Thiên Tru ThiểArm, Phi Phượng Quỷ Sát, Thiên Mnh Lôi, Hóa Thiết Chưởng, TrảjVSm Cương Thủ, Linh Long Quyn...

    Không hổ là cao thủ Li Hợp cảAinh, võ k tu luyn đrUược vô cùng nhiu, phong phú đQmPa dạLsng, hắUn kiếm đRủ mọi cách đMkọ sứQmPc với HạQh Ngưng Thườltng, đUánh đQmPến mứMkc nước sôi la bỏng.

    Còn Hạuo Ngưng ThườXFEng thì lạmJi dĩU bấltt biến ứJng vạNQrn biến, mc ngươi tung ra võ k gì, ta cũng sẽ cho ngươi nếm ChỉNQr Phong lạfgnh buốt, đqúng là kỳ phùng đXFEjVSch thủ, bên tám lạAing, ngườuoi na cân.

    Vách đRDá bên cạqqZnh khe núi tóe la loạrn xạXFE, tấSut cảrU đbã bịJui chiêu thứXFEc của cảfAM hai quét sạSNJch.

    Hỗn chiến một hồi lâu, Nguyên Lãng cuối cùng đtVã phát hin có gì không ổn, hắjVSn đSuang bịR phong ấSqn công lc, lạRi phảESli chế ng hàn khí, liên tiếp tung ra nhiu đskòn hao tổn nguyên khí đSNJến vy, hắrn chợt có cảSRVm giác thểb lc bịAi tổn hạmJi. Trái lạhi, nữSq t đgSgối din kia, lúc bắqt đwfLAru trông thế nào thì bây giờU vn thếXFEy, mt không đSNJỏ, tim không đrp mạfAMnh, dườZjXng như ChỉwfL Phong đwfLó không phảmJi tiêu tốn bấuSrt cứwfL nguyên khí nào.

    HắSNJn nào biết ChỉVc Phong của HạJui Ngưng ThườwfLng đVca phầrUn đuSru là hàn khí hội tụ trong thung lũng, nàng chỉQmP cầqqZn dùng đrQsến một chút nguyên khí đkã có thểmJ tạMko ra lc sát thương không nhỏ.

    Lạki đfgSRVu thêm một lát, Nguyên Lãng cuối cùng đrã rõ với hin trạESlng của mình, căn bảibn không thểJJg đVcánh gục HạfrV Ngưng ThườtVng.

    Tứltc thì thẹn quá quá gin, hung hăng nói:
    - ĐđRDàn bà thối tha, nếu cô không đFtBUu hàng, ta sẽ gọi Long Huy thiếu gia đgSgến đRây, nếu thiếu gia mà đmJến, chắkc chắbn sẽ giày vò cô đVwfến sống không bằltng chết!

    - Đê tin!
    HạR Ngưng ThườmJng phn nộ.

    - Ha ha, nữVwf t rơi vào tay Long thiếu gia, không có ai đtVược yên ổn cảfrV, chi bằRDng cô hãy theo ta, ta cam đgfuoan sẽ đrối x với cô tht tốt!

    - Vô liêm sỉU!
    HạNQr Ngưng ThườPcng mắrng tiếp.

    - Ta đLsếm ba tiếng, nếu cô không xin hàng, thì đhng có trách sao ta không cho cô cơ hội!
    Nguyên Lãng lạrUnh mt, đfAMưa ra thông đBaip cuối cùng, rồi chm rãi hô:
    - Một...

    Ầm ầSNJm,
    Hai ngườfgi đrang lúc nói chuyn, hai tay cũng chng bỏ không mà vn đSNJánh kịVRch lit như cũ.

    - Hai...
    Nguyên Lãng cố ý kéo dài âm thanh.

    Đôi mắSNJt HạrQs Ngưng ThườRng chợt cong thành hình lưỡi lim, tuy có chiếc khăn che mt, nhưng Nguyên Lãng có thểrU khng đZjXXFEnh, nữBa t này va mới nở nụ cườUi.

    Nàng cườLsi trông tht là đtVẹp!
    Nguyên Lãng thầRDm nghĩU, nhấNQrt thờmJi không km đArược hét tên con số ba.

    - Cô nghĩrQs k chưa? Nguyên Lãng tưởng nàng đhã thay đVRổi chủ ý.

    Cp mắmJt HạVR Ngưng ThườRng vn ở dạNQrng lưỡi lim như cũ, nàng quát lên:
    - Ngươi tưởng chỉR có mình ngươi biết gọi ngườQhi thôi sao?

    “Cái gì?” Nguyên Lãng vn chưa hiểrQsu.

    - Ta cũng biết gọi ngườSNJi đVwfESly.
    HạU Ngưng Thườfgng hướng ánh nhìn v sau lưng hắBan, giọng đJiu nghẹn ngào: - Sư đfAM, đib cuối cùng cũng đfrVến rồi!

    Nguyên Lãng không thèm quay lạci, hắkn cườLsi khẩJJgy:
    - Muốn dùng trò cỏn con này la ta à? Cô nương nghĩo ta ngốc lắXFEm hay sao?

    - Ngươi đoúng tht là ngu ngốc.
    Phía sau vang lên một giọng nói lạrUnh băng, Nguyên Lãng thấrUt sắESlc, vội vàng quay lạJuii. Nhưng HạVwf Ngưng Thườong không cho hắrUn cơ hội đVwfó, nàng tung đhòn ra, tay chân hắUn luống cuống ứJng phó, cộng thêm khe núi nhỏ hẹp, trong chốc lát không thểfrV quay lạibi, bịQmP mắXFEc kẹt cảSNJ na ngườgfui, tiến không đqược, lùi không xong, lúng túng vô cùng.

    Phụp...
    Nguyên Lãng chỉXFE cảrUm thấgfuy sống lưng mình tê rầVcn, mơ hồ có vt nhọn nào đkó chọc qua, nhìn xuống, chỉjVS thấjVSy một mũi kiếm đLsang đfgâm xuyên qua tim hắArn.

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 12/01/2015

  trangvaden

  sao like qtqd ma k cho ae cai qua boom nao vay ad oi

 • Gửi lúc 18:17 Ngày 10/01/2015

  CuuLinhVan

  up tiếp đi AD ơi. bỏ ngang giữa chừng vậy khỗ ae !

 • Gửi lúc 15:53 Ngày 29/12/2014

  trangvaden

  noel cung k co qua boom nao het sao admin

 • Gửi lúc 18:40 Ngày 14/11/2014

  trangvaden

  boom di ad oi

 • Gửi lúc 20:30 Ngày 10/11/2014

  huyantung159

  bận wa hả ad