Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Luyện Điên Phong / Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc


    Vũ Luyn Điên Phong
    Tác GiảkvW: MạOgc Mc
    Chương 109: Ngươi đvuBúng tht là ngu ngốc

    Nhóm DịRZhch: Hoa Hướng Dương
    Nguồn: metruyen.com

    - Đyy là cô ép ta đEqEuvy nhé!
    Vẻ mt Nguyên Lãng lạnQknh tanh.

    - Ngươi ứEXc hiếp ngườuKji quá đváng!
    HạAcR Ngưng ThườOgng không h nhân nhượng.

    Nguyên lãng lạnQknh lùng nghiêm nghịQJX, đSlWnh huýt sáo truyn tin, nhưng lạfki đWudổi ý, hắcfgn khẽ cườSwi:
    - Vy thì phảeAIi xem bí bảkvWo phòng ng của cô nương có thểfk ngăn đIvuược đRZhòn tấZDn công của ta không!

    Hắon tht s không nỡ đmZD món ngon sắRZhp đkZOếnming lạbi cứdCy thế ra đEXi. Nếu hắmn có thểZm da vào chính sứbc mạQJXnh của mình đWEX bắSwt HạuKj Ngưng ThườXGng đuvWudu hàng, vy thì có nghĩSwa là hắRZhn sẽ thu hoạyfch đCMược ít nhấXGt một Thiên cấXGp bí bảEXo! Có bảJbo bối này rồi, đWudRZht trờbi rộng lớn, muốn đFoi đkWâu mà chng đWudược? Không cầnQkn phảRZhi báng mạjdng vì Huyết Chiến Bang nữJba rồi? Huống hồ, nữkW nhân này lai lịGch bí ẩSwn, giá trịjd cũng không thấdCyp, trên ngườKdi xem chng không chỉkZO có một món bí bảvuBo.

    Cho nên hắon muốn th xem! Nếu không đMược thì lúc đfkó truyn tin cũng không muộn, dù gì có hắvfOn án ngữnQkđdCyây, nàng ta có mọc cánh cũng khó mà bay đkZOược.

    NghĩZD đuKjến đuokó, Nguyên Lãng cườMi gian xảuoko, đgSEi đQJXến phía HạeAI Ngưng ThườvuBng.

    HạnQk Ngưng Thườyng thầqVm kêu cứZDu, tuy nàng đFoã hồi phục đuKjược hai phầEXn nguyên khí, cũng có thểm vn hành bí bảKdo phòng ng, nhưng thứm này quá hao tổn nguyên khí, h dùng là toàn thân sẽ lạAcRi rơi vào trạhUng thái bấhUt lc, nàng còn phảCMi dùng lượng nguyên khí ít ỏi này đSwqV đuoki tìm Dương Khai, sao có thểB tiêu hao đmược?

    Nhưng nếu không dùng đfkến, nàng cũng không có t tin đJbánh bạcfgi Nguyên Lãng, đSluva hình ở đnQkây quá xấdCyu, căn bảcfgn không thểZm phát huy công lc thc s.

    ChỉgSE còn nước th ngăn đQJXòn trước, xem xem có thểSw tìm cơ hội giết chết hắqnkn hay không.

    HạSl Ngưng Thườqnkng cũng không có ý đMZDnh nương tay, đFoối phương đOBã ứgSEc tiếp đfến mứQJXc này, nàng sao thểQJX thỏa hip? xem tạQJXi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    KhoảvuBng cách hai ngườgSEi ngày càng gầkZOn, HạfSq Ngưng ThườZDng chm rãi đkWkvWng dy, nguyên khí toàn thân âm thầmm trào lên, cảnQknh giác nhìn tên Nguyên Lãng đWudối din.

    Thế này mới đMúng là oan gia ngõ hẹp tht s! Trong khe núi chỉOOe chứnQka đWược một ngườOBi, bấBt kểkvW là ai đuKju không thểuKj d dàng tránh né đZDòn công kích của đAcRối phương.

    Khoảjdng cách còn ba trượng, nụ cườdCyi của Nguyên Lãng dầfSqn biến mấuKjt, sắmc mt hắZmn trở nên cứeAIng đmKd.

    HạIvu ngưng ThườeAIng chợt đmộng thủ, không hđkvWim báo và cũng nằBym ngoài d đFooán của Nguyên Lãng, cánh tay nhỏ nhắcfgn bày thế Lan Hoa ChỉqV, bấWm tay bắIvun v phía trước, một luồng ChỉZm Phong lạRZhnh buốt bay thng v hướng Nguyên Lãng như mũi tên rờIvui cung.

    Tên Nguyên Lãng biến sắhUc, căn bảgSEn không ngờqnk nữjd t này vn còn sứhUc đfSqyf đjdộng thủ với mình, rõ ràng ảfk ta mới bịKd thương chưa đqVược bao lâu mà? KểB cảZD có uống thêm đeAIan dược, cũng không thểSl phục hồi nhanh đZDến thế?

    HắJbn đqnkâu hiểEXu đOBc thù thểnQk chấbt của Hạyf Ngưng Thườmng, đSlan dược vào ngườAcRi, có thểBy trc tiếp luyn hóa, nếu không phảvi đuokan dược nàngđJbem theo không đuokủ nhiu, thì làm gì có chuyn chỉIvu mới hồi phục đuKjược hai phầSwn công lc?

    Luồng ChỉOB Phong này lạEXnh thấGm vào xương cốt, như một cái nhũ băng sắuKjc bén, do HạQJX Ngưng ThườKdng lợi dụng âm khí trong thung lũng, phối hợp với thểJb chấMt đmc bit của mình luyn hóa mà ra, đAcRộ sát thương không cao lắGm, hay ở chỗ tiêu hao nguyên khí cc thấbp, tốc đAcRộ lạyi đBủ nhanh.

    Một tiếng gào rít nghẹn ngào vang lên, Nguyên Lãng dùng chưởng vn đuokao, nguyên khí bắkWn ra, một chưởng cắeAIt đbến, hắkZOn gầGm lên:
    - Phi Vân TrảGm!

    Phi Vân TrảeAIm không phảSli là chưởng pháp, mà là đSwao pháp, là một bộ võ học ĐOBa cấOgp hạo phẩfkm, uy lc không h yếu, có đGiu trong tay Nguyên Lãng không có đXGao, chỉSl có thểEX dùng chưởng lc thay thế, uy lc tung ra t khắvuBc cũng yếu hơn.

    Nhưng dù vy, đyòn tấnQkn công của Hạb Ngưng Thườcfgng cũng bịvfO hắXGn cht đobt, không thểhU thành công.

    Cảym thấOgy luồng Chỉyf Phong này không có đZDộ sát thương, Nguyên Lãng đkZOQJXnh phá lên cườnQki thì lạfSqi phảWi đuokối mt với một đdCyòn khác, HạKd Ngưng Thườfng lạvi phóng ra một luồng ChỉWud Phong khác.

    Nguyên Lãng tứRZhc tối, đuvổi t chưởng sang quyn, hắyn tung quyn ra, ming quát: -
    - Thương Long Ngâm!

    Quảfk nhiên là có thoảOOeng tiếng rồng gầkZOm, uy lc của chiêu này còn mạSlnh hơn Phi Vân TrảuKjm lúc nãy.

    Không đuokợi hắuokn tạeAIm nghỉvfO, âm thanh vù vù lạbi truyn đqnkến, hai tay HạG Ngưng Thườfkng biến ảyfo không ngớt, tng luồng ChỉZD Phong ào ào bắjdn ra.

    Nguyên Lãng không lùi na bước, vội vàng thi triểWn mọi đAcRòn hóa giảJbi hắOOen đqnkã học.

    Thiên Tru ThiểdCym, Phi Phượng Quỷ Sát, Thiên Mnh Lôi, Hóa Thiết Chưởng, Trảbm Cương Thủ, Linh Long Quyn...

    Không hổ là cao thủ Li Hợp cảhUnh, võ k tu luyn đjdược vô cùng nhiu, phong phú đCMa dạong, hắJbn kiếm đIvuủ mọi cách đoọ sứOOec với HạWud Ngưng ThườIvung, đkvWánh đMến mứRZhc nước sôi la bỏng.

    Còn HạgSE Ngưng ThườIvung thì lạFoi dĩkZO bấFot biến ứZDng vạCMn biến, mc ngươi tung ra võ k gì, ta cũng sẽ cho ngươi nếm ChỉgSE Phong lạfSqnh buốt, đWúng là kỳ phùng đqVuvch thủ, bên tám lạjdng, ngườvi na cân.

    Vách đKdá bên cạvuBnh khe núi tóe la loạOOen xạdCy, tấyt cảeAI đZmã bịFo chiêu thứByc của cảB hai quét sạuvch.

    Hỗn chiến một hồi lâu, Nguyên Lãng cuối cùng đqnkã phát hin có gì không ổn, hắfkn đOBang bịZm phong ấmn công lc, lạRZhi phảkZOi chế ng hàn khí, liên tiếp tung ra nhiu đGòn hao tổn nguyên khí đgSEến vy, hắMn chợt có cảuokm giác thểSl lc bịM tổn hạkZOi. Trái lạFoi, nữFo t đvfOối din kia, lúc bắeAIt đofSqu trông thế nào thì bây giờvfO vn thếMy, mt không đByỏ, tim không đgSEp mạkZOnh, dườvfOng như ChỉhU Phong đvfOó không phảEXi tiêu tốn bấuvt cứfk nguyên khí nào.

    HắZmn nào biết ChỉAcR Phong của HạWud Ngưng Thườvng đeAIa phầkvWn đuoku là hàn khí hội tụ trong thung lũng, nàng chỉnQk cầFon dùng đkvWến một chút nguyên khí đQJXã có thểfSq tạSlo ra lc sát thương không nhỏ.

    LạGi đkWhUu thêm một lát, Nguyên Lãng cuối cùng đWudã rõ với hin trạQJXng của mình, căn bảdCyn không thểEqE đEXánh gục HạW Ngưng ThườXGng.

    TứKdc thì thẹn quá quá gin, hung hăng nói:
    - Đđqnkàn bà thối tha, nếu cô không đWJbu hàng, ta sẽ gọi Long Huy thiếu gia đEqEến đvây, nếu thiếu gia mà đBến, chắGc chắCMn sẽ giày vò cô đJbến sống không bằhUng chết!

    - Đê tin!
    HạFo Ngưng ThườEqEng phn nộ.

    - Ha ha, nữJb t rơi vào tay Long thiếu gia, không có ai đOBược yên ổn cảm, chi bằkWng cô hãy theo ta, ta cam đRZhoan sẽ đIvuối x với cô tht tốt!

    - Vô liêm sỉCM!
    Hạfk Ngưng ThườuKjng mắcfgng tiếp.

    - Ta đmếm ba tiếng, nếu cô không xin hàng, thì đfkng có trách sao ta không cho cô cơ hội!
    Nguyên Lãng lạvuBnh mt, đXGưa ra thông đuokip cuối cùng, rồi chm rãi hô:
    - Một...

    Ầm ầuvm,
    Hai ngườuoki đkvWang lúc nói chuyn, hai tay cũng chng bỏ không mà vn đdCyánh kịhUch lit như cũ.

    - Hai...
    Nguyên Lãng cố ý kéo dài âm thanh.

    Đôi mắfSqt HạQJX Ngưng ThườkZOng chợt cong thành hình lưỡi lim, tuy có chiếc khăn che mt, nhưng Nguyên Lãng có thểqnk khng đdCyMnh, nữIvu t này va mới nở nụ cườgSEi.

    Nàng cườZmi trông tht là đRZhẹp!
    Nguyên Lãng thầbm nghĩuok, nhấJbt thờXGi không km đyfược hét tên con số ba.

    - Cô nghĩG k chưa? Nguyên Lãng tưởng nàng đZmã thay đZmổi chủ ý.

    Cp mắkWt HạOB Ngưng ThườQJXng vn ở dạQJXng lưỡi lim như cũ, nàng quát lên:
    - Ngươi tưởng chỉWud có mình ngươi biết gọi ngườZmi thôi sao?

    “Cái gì?” Nguyên Lãng vn chưa hiểvfOu.

    - Ta cũng biết gọi ngườIvui đqVoy.
    HạWud Ngưng ThườZDng hướng ánh nhìn v sau lưng hắEqEn, giọng đEXiu nghẹn ngào: - Sư đBy, đCM cuối cùng cũng đFoến rồi!

    Nguyên Lãng không thèm quay lạKdi, hắKdn cườuoki khẩdCyy:
    - Muốn dùng trò cỏn con này la ta à? Cô nương nghĩuv ta ngốc lắvuBm hay sao?

    - Ngươi đZmúng tht là ngu ngốc.
    Phía sau vang lên một giọng nói lạGnh băng, Nguyên Lãng thấot sắqnkc, vội vàng quay lạIvui. Nhưng HạRZh Ngưng ThườQJXng không cho hắmn cơ hội đmó, nàng tung đSlòn ra, tay chân hắOBn luống cuống ứyng phó, cộng thêm khe núi nhỏ hẹp, trong chốc lát không thểZD quay lạOgi, bịSw mắnQkc kẹt cảRZh na ngườmi, tiến không đAcRược, lùi không xong, lúng túng vô cùng.

    Phụp...
    Nguyên Lãng chỉgSE cảWm thấhUy sống lưng mình tê rầZmn, mơ hồ có vt nhọn nào đOBó chọc qua, nhìn xuống, chỉcfg thấByy một mũi kiếm đZmang đSlâm xuyên qua tim hắgSEn.

 • Gửi lúc 15:07 Ngày 10/04/2015

  boylx200788

  ngung rui ha ad

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 12/01/2015

  trangvaden

  sao like qtqd ma k cho ae cai qua boom nao vay ad oi

 • Gửi lúc 18:17 Ngày 10/01/2015

  CuuLinhVan

  up tiếp đi AD ơi. bỏ ngang giữa chừng vậy khỗ ae !

 • Gửi lúc 15:53 Ngày 29/12/2014

  trangvaden

  noel cung k co qua boom nao het sao admin

 • Gửi lúc 18:40 Ngày 14/11/2014

  trangvaden

  boom di ad oi