Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Luyện Điên Phong / Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc


    Vũ Luyn Điên Phong
    Tác Giảu: MạCGc Mc
    Chương 109: Ngươi đPOUúng tht là ngu ngốc

    Nhóm DịAUpch: Hoa Hướng Dương
    Nguồn: metruyen.com

    - ĐoMy là cô ép ta đIwiy nhé!
    Vẻ mt Nguyên Lãng lạOCdnh tanh.

    - Ngươi ứNRc hiếp ngườOCdi quá đGyáng!
    HạUgz Ngưng Thườpng không h nhân nhượng.

    Nguyên lãng lạOkGnh lùng nghiêm nghịoM, đuGnh huýt sáo truyn tin, nhưng lạzvi đpổi ý, hắBZn khẽ cườdLi: truyn copy t tunghoanh.com
    - Vy thì phảpi xem bí bảGo phòng ng của cô nương có thểcG ngăn đJoIược đMPJòn tấCGn công của ta không!

    HắNRn tht s không nỡ đAUpdL món ngon sắmUp đdLếnming lạCGi cứbR thế ra đigi. Nếu hắGyn có thểJoI da vào chính sứUNKc mạPOUnh của mình đAUpHcm bắut Hạu Ngưng ThườbRng đKMpNRu hàng, vy thì có nghĩCMa là hắnmzn sẽ thu hoạkuch đPOUược ít nhấJDt một Thiên cấpp bí bảGo! Có bảbRo bối này rồi, điqMit trờgi rộng lớn, muốn đJDi đOCdâu mà chng đPOUược? Không cầnmzn phảigi báng mạing vì Huyết Chiến Bang nữGya rồi? Huống hồ, nữcG nhân này lai lịKMpch bí ẩqpn, giá trịqp cũng không thấNRp, trên ngườiqMi xem chng không chỉRJR có một món bí bảpBbo.

    Cho nên hắJDn muốn th xem! Nếu không đqpược thì lúc điqMó truyn tin cũng không muộn, dù gì có hắzHAn án ngữmUđKpây, nàng ta có mọc cánh cũng khó mà bay đoMược.

    NghĩHcm đGến đpROó, Nguyên Lãng cườMPJi gian xảNRo, đkui đmUến phía HạCCK Ngưng ThườdLng.

    Hại Ngưng ThườBZng thầzHAm kêu cứKMpu, tuy nàng đLiã hồi phục đNRược hai phầmYin nguyên khí, cũng có thểUNK vn hành bí bảdLo phòng ng, nhưng thứHcm này quá hao tổn nguyên khí, h dùng là toàn thân sẽ lạPOUi rơi vào trạUng thái bấmYit lc, nàng còn phảnmzi dùng lượng nguyên khí ít ỏi này đmUOCd đKMpi tìm Dương Khai, sao có thểHcm tiêu hao đKMpược? truyn cp nht nhanh nhấut tạiqMi tung hoanh chấGm com

    Nhưng nếu không dùng đUgzến, nàng cũng không có t tin đJDánh bạii Nguyên Lãng, đGpBba hình ở đAUpây quá xấqpu, căn bảzvn không thểzHA phát huy công lc thc s.

    ChỉIw còn nước th ngăn đRòn trước, xem xem có thểLi tìm cơ hội giết chết hắIwn hay không.

    Hạnmz Ngưng ThườiqMng cũng không có ý đAUpNRnh nương tay, điối phương đGã ứkuc tiếp đuến mứGyc này, nàng sao thểp thỏa hip?

    KhoảCGng cách hai ngườzHAi ngày càng gầmUn, HạpBb Ngưng ThườGng chm rãi đOkGKpng dy, nguyên khí toàn thân âm thầBZm trào lên, cảnmznh giác nhìn tên Nguyên Lãng đkuối din.

    Thế này mới đKMpúng là oan gia ngõ hẹp tht s! Trong khe núi chỉku chứnmza đMPJược một ngườYCLi, bấmUt kểYCL là ai đkuu không thểGy d dàng tránh né đzHAòn công kích của đmYiối phương.

    KhoảCMng cách còn ba trượng, nụ cườZi của Nguyên Lãng dầBZn biến mấmYit, sắCGc mt hắBZn trở nên cứZng đUnUHcm.

    HạdL ngưng ThườRAng chợt đnmzộng thủ, không hđoMim báo và cũng nằZm ngoài d đmUoán của Nguyên Lãng, cánh tay nhỏ nhắiqMn bày thế Lan Hoa ChỉOkG, bấBZm tay bắmUn v phía trước, một luồng ChỉCCK Phong lạHcmnh buốt bay thng v hướng Nguyên Lãng như mũi tên rờOCdi cung.

    Tên Nguyên Lãng biến sắnmzc, căn bảgn không ngờzHA nữmU t này vn còn sứKMpc đgCM đJoIộng thủ với mình, rõ ràng ảu ta mới bịiqM thương chưa đIwược bao lâu mà? KểLi cảOCd có uống thêm đMPJan dược, cũng không thểRJR phục hồi nhanh đdLến thế?

    HắAUpn đJDâu hiểOCdu đoMc thù thểMPJ chấzvt của Hạv Ngưng Thườnmzng, đCCKan dược vào ngườkui, có thểG trc tiếp luyn hóa, nếu không phảIwi đAUpan dược nàngđKpem theo không đHcmủ nhiu, thì làm gì có chuyn chỉMu mới hồi phục đzvược hai phầUNKn công lc?

    Luồng ChỉBZ Phong này lạcGnh thấGm vào xương cốt, như một cái nhũ băng sắMuc bén, do HạPOU Ngưng ThườGng lợi dụng âm khí trong thung lũng, phối hợp với thểMPJ chấpROt đCMc bit của mình luyn hóa mà ra, đdLộ sát thương không cao lắRJRm, hay ở chỗ tiêu hao nguyên khí cc thấigp, tốc đGyộ lạpROi đIwủ nhanh.

    Một tiếng gào rít nghẹn ngào vang lên, Nguyên Lãng dùng chưởng vn đoMao, nguyên khí bắOCdn ra, một chưởng cắRt đMPJến, hắun gầmYim lên:
    - Phi Vân TrảcGm!

    Phi Vân TrảOCdm không phảCMi là chưởng pháp, mà là đgao pháp, là một bộ võ học ĐCGa cấPOUp hạOCd phẩnmzm, uy lc không h yếu, có đKpiu trong tay Nguyên Lãng không có đuao, chỉJoI có thểku dùng chưởng lc thay thế, uy lc tung ra t khắRJRc cũng yếu hơn.

    Nhưng dù vy, đqpòn tấzvn công của HạOkG Ngưng ThườRAng cũng bịmYi hắvn cht đUNKIwt, không thểoM thành công.

    CảKMpm thấGy luồng ChỉKp Phong này không có đmUộ sát thương, Nguyên Lãng đdLunh phá lên cườOCdi thì lạqpi phảGi đUNKối mt với một đgòn khác, HạKMp Ngưng Thườung lạui phóng ra một luồng ChỉU Phong khác.

    Nguyên Lãng tứpc tối, đBZổi t chưởng sang quyn, hắiqMn tung quyn ra, ming quát: -
    - Thương Long Ngâm!

    QuảJD nhiên là có thoảnmzng tiếng rồng gầRJRm, uy lc của chiêu này còn mạunh hơn Phi Vân TrảmUm lúc nãy.

    Không đuợi hắAUpn tạNRm nghỉZ, âm thanh vù vù lạIwi truyn đzHAến, hai tay HạR Ngưng ThườLing biến ảzHAo không ngớt, tng luồng Chỉp Phong ào ào bắMPJn ra.

    Nguyên Lãng không lùi na bước, vội vàng thi triểdLn mọi đKMpòn hóa giảOkGi hắYCLn đnmzã học.

    Thiên Tru ThiểGm, Phi Phượng Quỷ Sát, Thiên Mnh Lôi, Hóa Thiết Chưởng, TrảRJRm Cương Thủ, Linh Long Quyn...

    Không hổ là cao thủ Li Hợp cảpBbnh, võ k tu luyn đOkGược vô cùng nhiu, phong phú đLia dạOkGng, hắYCLn kiếm đpủ mọi cách đpBbọ sứzvc với HạYCL Ngưng ThườLing, đAUpánh đZến mứpc nước sôi la bỏng.

    Còn Hạv Ngưng ThườMung thì lạHcmi dĩp bấcGt biến ứpng vạUnUn biến, mc ngươi tung ra võ k gì, ta cũng sẽ cho ngươi nếm ChỉUgz Phong lạGnh buốt, đpBbúng là kỳ phùng điHcmch thủ, bên tám lạGng, ngườMui na cân.

    Vách đZá bên cạIwnh khe núi tóe la loạkun xạJD, tấpBbt cảCM đHcmã bịpRO chiêu thứpc của cảIw hai quét sạKpch.

    Hỗn chiến một hồi lâu, Nguyên Lãng cuối cùng đRã phát hin có gì không ổn, hắMPJn đigang bịmU phong ấpROn công lc, lạGyi phảJoIi chế ng hàn khí, liên tiếp tung ra nhiu đkuòn hao tổn nguyên khí đBZến vy, hắvn chợt có cảMPJm giác thểMu lc bịzv tổn hạRi. Trái lạzHAi, nữUNK t đPOUối din kia, lúc bắiqMt đUgzOCdu trông thế nào thì bây giờU vn thếPOUy, mt không đGỏ, tim không đRJRp mạZnh, dườPOUng như ChỉKMp Phong đRó không phảJDi tiêu tốn bấdLt cứOCd nguyên khí nào.

    HắOkGn nào biết ChỉUNK Phong của HạAUp Ngưng ThườdLng đdLa phầmUn đNRu là hàn khí hội tụ trong thung lũng, nàng chỉmYi cầbRn dùng đHcmến một chút nguyên khí đBZã có thểU tạPOUo ra lc sát thương không nhỏ.

    Lạvi đvJoIu thêm một lát, Nguyên Lãng cuối cùng đUnUã rõ với hin trạqpng của mình, căn bảKMpn không thểZ đoMánh gục Hạku Ngưng ThườUgzng.

    TứUnUc thì thẹn quá quá gin, hung hăng nói:
    - ĐđNRàn bà thối tha, nếu cô không đLiCGu hàng, ta sẽ gọi Long Huy thiếu gia đRến đdLây, nếu thiếu gia mà đUNKến, chắigc chắUn sẽ giày vò cô đCMến sống không bằKpng chết!

    - Đê tin!
    HạmU Ngưng ThườpBbng phn nộ.

    - Ha ha, nữmU t rơi vào tay Long thiếu gia, không có ai đZược yên ổn cảRA, chi bằoMng cô hãy theo ta, ta cam đuoan sẽ đkuối x với cô tht tốt!

    - Vô liêm sỉG!
    HạJD Ngưng Thườgng mắiqMng tiếp.

    - Ta đUếm ba tiếng, nếu cô không xin hàng, thì đUnUng có trách sao ta không cho cô cơ hội!
    Nguyên Lãng lạRAnh mt, đuưa ra thông đRAip cuối cùng, rồi chm rãi hô:
    - Một...

    Ầm ầBZm,
    Hai ngườIwi đJoIang lúc nói chuyn, hai tay cũng chng bỏ không mà vn đpROánh kịuch lit như cũ.

    - Hai...
    Nguyên Lãng cố ý kéo dài âm thanh.

    Đôi mắpROt HạmYi Ngưng ThườCCKng chợt cong thành hình lưỡi lim, tuy có chiếc khăn che mt, nhưng Nguyên Lãng có thểYCL khng đOCdgnh, nữi t này va mới nở nụ cườmUi.

    Nàng cườgi trông tht là đpẹp!
    Nguyên Lãng thầum nghĩGy, nhấqpt thờiqMi không km đqpược hét tên con số ba.

    - Cô nghĩqp k chưa? Nguyên Lãng tưởng nàng đpROã thay đLiổi chủ ý.

    Cp mắigt HạHcm Ngưng ThườIwng vn ở dạUNKng lưỡi lim như cũ, nàng quát lên:
    - Ngươi tưởng chỉYCL có mình ngươi biết gọi ngườpROi thôi sao?

    “Cái gì?” Nguyên Lãng vn chưa hiểPOUu.

    - Ta cũng biết gọi ngườkui đRPOUy.
    Hạv Ngưng ThườdLng hướng ánh nhìn v sau lưng hắmYin, giọng đPOUiu nghẹn ngào: - Sư đCM, đnmz cuối cùng cũng đKMpến rồi!

    Nguyên Lãng không thèm quay lạBZi, hắIwn cườigi khẩMuy:
    - Muốn dùng trò cỏn con này la ta à? Cô nương nghĩzHA ta ngốc lắim hay sao?

    - Ngươi điúng tht là ngu ngốc.
    Phía sau vang lên một giọng nói lạLinh băng, Nguyên Lãng thấGt sắJoIc, vội vàng quay lạUgzi. Nhưng Hạqp Ngưng Thườung không cho hắUNKn cơ hội đUNKó, nàng tung đOkGòn ra, tay chân hắpROn luống cuống ứNRng phó, cộng thêm khe núi nhỏ hẹp, trong chốc lát không thểJD quay lạUgzi, bịYCL mắHcmc kẹt cảJD na ngườBZi, tiến không đqpược, lùi không xong, lúng túng vô cùng.

    Phụp...
    Nguyên Lãng chỉbR cảbRm thấRAy sống lưng mình tê rầOCdn, mơ hồ có vt nhọn nào đYCLó chọc qua, nhìn xuống, chỉg thấUgzy một mũi kiếm đoMang đUnUâm xuyên qua tim hắpBbn.

 • Gửi lúc 15:07 Ngày 10/04/2015

  boylx200788

  ngung rui ha ad

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 12/01/2015

  trangvaden

  sao like qtqd ma k cho ae cai qua boom nao vay ad oi

 • Gửi lúc 18:17 Ngày 10/01/2015

  CuuLinhVan

  up tiếp đi AD ơi. bỏ ngang giữa chừng vậy khỗ ae !

 • Gửi lúc 15:53 Ngày 29/12/2014

  trangvaden

  noel cung k co qua boom nao het sao admin

 • Gửi lúc 18:40 Ngày 14/11/2014

  trangvaden

  boom di ad oi