Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Luyện Điên Phong / Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc


    Vũ Luyn Điên Phong
    Tác GiảMHh: MạwJc Mc
    Chương 109: Ngươi đFkúng tht là ngu ngốc

    Nhóm DịoCch: Hoa Hướng Dương
    Nguồn: metruyen.com

    - ĐJqy là cô ép ta đCxCcrFy nhé!
    Vẻ mt Nguyên Lãng lạYhanh tanh.

    - Ngươi ứxKc hiếp ngườqi quá đKfwáng!
    Hạhg Ngưng ThườrMng không h nhân nhượng.

    Nguyên lãng lạcrFnh lùng nghiêm nghịoC, đrQhgnh huýt sáo truyn tin, nhưng lạCi đhgổi ý, hắhgn khẽ cườbxZi:
    - Vy thì phảKKri xem bí bảko phòng ng của cô nương có thểYou ngăn đrMược đxLòn tấXbCn công của ta không!

    HắCxCn tht s không nỡ đXtNHni món ngon sắrMp đrMXếnming lạki cứC thế ra đicJi. Nếu hắNYwn có thểQ da vào chính sứrQc mạCunh của mình đCm bắKfwt Hạum Ngưng Thườhqng đkayu hàng, vy thì có nghĩka là hắCxCn sẽ thu hoạtcYch đayược ít nhấkt một Thiên cấbxZp bí bảYhao! Có bảJqo bối này rồi, đxLYhat trờhqi rộng lớn, muốn đyi đZwâu mà chng đhgược? Không cầCxCn phảnrbi báng mạXtNng vì Huyết Chiến Bang nữdca rồi? Huống hồ, nữrMX nhân này lai lịwKwch bí ẩcrFn, giá trịxK cũng không thấrQp, trên ngườyi xem chng không chỉy có một món bí bảtcYo.

    Cho nên hắwKwn muốn th xem! Nếu không đkược thì lúc đumó truyn tin cũng không muộn, dù gì có hắMHhn án ngữHniđqây, nàng ta có mọc cánh cũng khó mà bay đrfược.

    NghĩcrF đCến đcrFó, Nguyên Lãng cườJqi gian xảhqo, đVAi đYhaến phía HạtcY Ngưng ThườrMXng.

    Hạhg Ngưng ThườcrFng thầhqm kêu cứrMu, tuy nàng đMHhã hồi phục đhqược hai phầrMXn nguyên khí, cũng có thểicJ vn hành bí bảwJo phòng ng, nhưng thứnrb này quá hao tổn nguyên khí, h dùng là toàn thân sẽ lạQi rơi vào trạwdVng thái bấCut lc, nàng còn phảCui dùng lượng nguyên khí ít ỏi này đhqXbC đCui tìm Dương Khai, sao có thểm tiêu hao đrMược?

    Nhưng nếu không dùng đYhaến, nàng cũng không có t tin đcrFánh bạsXsi Nguyên Lãng, đqHnia hình ở đfây quá xấCxCu, căn bảqn không thểwKw phát huy công lc thc s.

    ChỉsXs còn nước th ngăn đcòn trước, xem xem có thểnrb tìm cơ hội giết chết hắQn hay không.

    Hạq Ngưng Thườcng cũng không có ý đwKwHninh nương tay, đrMXối phương đrMã ứCuc tiếp đumến mứXtNc này, nàng sao thểcrF thỏa hip?

    KhoảFkng cách hai ngườKKri ngày càng gầwJn, HạrM Ngưng ThườYhang chm rãi đwJwJng dy, nguyên khí toàn thân âm thầrMm trào lên, cảxLnh giác nhìn tên Nguyên Lãng đumối din.

    Thế này mới đkúng là oan gia ngõ hẹp tht s! Trong khe núi chỉA chứhhra đwdVược một ngườumi, bấYout kểcrF là ai đXbCu không thểJ d dàng tránh né đYhaòn công kích của đrMối phương.

    KhoảKKrng cách còn ba trượng, nụ cườQi của Nguyên Lãng dầbxZn biến mấwKwt, sắwKwc mt hắrMn trở nên cứZwng đXtNbW.

    HạwdV ngưng ThườtcYng chợt đJộng thủ, không hđrQim báo và cũng nằxLm ngoài d đXtNoán của Nguyên Lãng, cánh tay nhỏ nhắJn bày thế Lan Hoa ChỉwdV, bấumm tay bắbxZn v phía trước, một luồng ChỉHni Phong lạAnh buốt bay thng v hướng Nguyên Lãng như mũi tên rờrMXi cung.

    Tên Nguyên Lãng biến sắQc, căn bảxKn không ngờC nữNYw t này vn còn sứXtNc đhgCxC đmộng thủ với mình, rõ ràng ảq ta mới bịbxZ thương chưa đCược bao lâu mà? Kểhq cảMHh có uống thêm đman dược, cũng không thểbxZ phục hồi nhanh đdcến thế?

    Hắhgn đhqâu hiểhqu đVAc thù thểxK chấQt của HạJq Ngưng ThườJng, đVAan dược vào ngườHnii, có thểMHh trc tiếp luyn hóa, nếu không phảayi đkan dược nàngđxLem theo không đoCủ nhiu, thì làm gì có chuyn chỉoC mới hồi phục đbWược hai phầQn công lc?

    Luồng ChỉrQ Phong này lạwJnh thấicJm vào xương cốt, như một cái nhũ băng sắZwc bén, do Hạrf Ngưng ThườMHhng lợi dụng âm khí trong thung lũng, phối hợp với thểXtN chấFkt đoCc bit của mình luyn hóa mà ra, đwKwộ sát thương không cao lắwKwm, hay ở chỗ tiêu hao nguyên khí cc thấrMp, tốc đbxZộ lạNYwi đhgủ nhanh.

    Một tiếng gào rít nghẹn ngào vang lên, Nguyên Lãng dùng chưởng vn đqao, nguyên khí bắhqn ra, một chưởng cắft đXbCến, hắumn gầJqm lên:
    - Phi Vân TrảYham!

    Phi Vân TrảrMXm không phảCui là chưởng pháp, mà là đtcYao pháp, là một bộ võ học Đka cấkp hạFk phẩqm, uy lc không h yếu, có đQiu trong tay Nguyên Lãng không có đbxZao, chỉnrb có thểay dùng chưởng lc thay thế, uy lc tung ra t khắrMXc cũng yếu hơn.

    Nhưng dù vy, đsXsòn tấVAn công của HạwdV Ngưng ThườKfwng cũng bịHni hắXbCn cht đMHhXtNt, không thểm thành công.

    CảXbCm thấVAy luồng ChỉFk Phong này không có đfộ sát thương, Nguyên Lãng đwdVNYwnh phá lên cườoCi thì lạki phảJi đayối mt với một đCòn khác, Hạc Ngưng ThườJqng lạhgi phóng ra một luồng Chỉnrb Phong khác.

    Nguyên Lãng tứrMc tối, đumổi t chưởng sang quyn, hắwdVn tung quyn ra, ming quát: -
    - Thương Long Ngâm!

    QuảbW nhiên là có thoảayng tiếng rồng gầCxCm, uy lc của chiêu này còn mạhgnh hơn Phi Vân TrảNYwm lúc nãy.

    Không đwKwợi hắayn tạumm nghỉHni, âm thanh vù vù lạwJi truyn đkến, hai tay HạYou Ngưng Thườkng biến ảCuo không ngớt, tng luồng ChỉxL Phong ào ào bắmn ra.

    Nguyên Lãng không lùi na bước, vội vàng thi triểCun mọi đYhaòn hóa giảtcYi hắqn đVAã học.

    Thiên Tru Thiểfm, Phi Phượng Quỷ Sát, Thiên Mnh Lôi, Hóa Thiết Chưởng, Trảczm Cương Thủ, Linh Long Quyn...

    Không hổ là cao thủ Li Hợp cảMHhnh, võ k tu luyn đKfwược vô cùng nhiu, phong phú đwJa dạdcng, hắrfn kiếm đoCủ mọi cách đnrbọ sứumc với HạrQ Ngưng ThườXbCng, đCánh đVAến mứrfc nước sôi la bỏng.

    Còn Hạc Ngưng Thườfng thì lạyi dĩXtN bấct biến ứYhang vạbWn biến, mc ngươi tung ra võ k gì, ta cũng sẽ cho ngươi nếm Chỉk Phong lạXtNnh buốt, đcrFúng là kỳ phùng đcCch thủ, bên tám lạXtNng, ngườXbCi na cân.

    Vách đKfwá bên cạdcnh khe núi tóe la loạCn xạhhr, tấtcYt cảbxZ đnrbã bịXtN chiêu thứsXsc của cảNYw hai quét sạCuch.

    Hỗn chiến một hồi lâu, Nguyên Lãng cuối cùng đYouã phát hin có gì không ổn, hắcn đVAang bịCu phong ấXtNn công lc, lạayi phảhqi chế ng hàn khí, liên tiếp tung ra nhiu đicJòn hao tổn nguyên khí đcến vy, hắQn chợt có cảoCm giác thểcz lc bịYha tổn hạQi. Trái lạNYwi, nữnrb t đkối din kia, lúc bắJqt đCucu trông thế nào thì bây giờXbC vn thếwJy, mt không đsXsỏ, tim không đYhap mạwdVnh, dườCng như ChỉCxC Phong đsXsó không phảhqi tiêu tốn bấVAt cứbW nguyên khí nào.

    Hắumn nào biết ChỉYha Phong của Hạk Ngưng ThườrMng đMHha phầqn đumu là hàn khí hội tụ trong thung lũng, nàng chỉay cầfn dùng đMHhến một chút nguyên khí đcã có thểxL tạxKo ra lc sát thương không nhỏ.

    LạrMXi đumwKwu thêm một lát, Nguyên Lãng cuối cùng đCã rõ với hin trạhqng của mình, căn bảhqn không thểhg đrfánh gục HạZw Ngưng ThườrMng.

    TứrQc thì thẹn quá quá gin, hung hăng nói:
    - ĐđrMXàn bà thối tha, nếu cô không đwdVfu hàng, ta sẽ gọi Long Huy thiếu gia đCuến đtcYây, nếu thiếu gia mà đFkến, chắbxZc chắrMXn sẽ giày vò cô đCxCến sống không bằrMng chết!

    - Đê tin! xem chương mới tạCxCi tunghoanh(.)com
    HạCxC Ngưng ThườAng phn nộ.

    - Ha ha, nữC t rơi vào tay Long thiếu gia, không có ai đYhaược yên ổn cảhg, chi bằmng cô hãy theo ta, ta cam đXtNoan sẽ đoCối x với cô tht tốt!

    - Vô liêm sỉbxZ!
    Hạcz Ngưng ThườYhang mắFkng tiếp.

    - Ta đNYwếm ba tiếng, nếu cô không xin hàng, thì đrMng có trách sao ta không cho cô cơ hội!
    Nguyên Lãng lạCunh mt, đKKrưa ra thông đHniip cuối cùng, rồi chm rãi hô:
    - Một...

    Ầm ầhqm, đhqọc truyn mới nhấyt tạdci tung hoanh . com
    Hai ngườJqi đxLang lúc nói chuyn, hai tay cũng chng bỏ không mà vn đcánh kịmch lit như cũ.

    - Hai...
    Nguyên Lãng cố ý kéo dài âm thanh.

    Đôi mắAt HạJ Ngưng ThườNYwng chợt cong thành hình lưỡi lim, tuy có chiếc khăn che mt, nhưng Nguyên Lãng có thểJq khng đAFknh, nữHni t này va mới nở nụ cườdci.

    Nàng cườrMXi trông tht là đrMẹp!
    Nguyên Lãng thầmm nghĩCu, nhấCut thờmi không km đcrFược hét tên con số ba.

    - Cô nghĩwdV k chưa? Nguyên Lãng tưởng nàng đxKã thay đczổi chủ ý.

    Cp mắrMt Hạq Ngưng ThườXtNng vn ở dạsXsng lưỡi lim như cũ, nàng quát lên:
    - Ngươi tưởng chỉk có mình ngươi biết gọi ngườQi thôi sao?

    “Cái gì?” Nguyên Lãng vn chưa hiểJqu.

    - Ta cũng biết gọi ngườci đtcYCy.
    HạCxC Ngưng ThườicJng hướng ánh nhìn v sau lưng hắbWn, giọng đwdViu nghẹn ngào: - Sư đxK, đZw cuối cùng cũng đCến rồi!

    Nguyên Lãng không thèm quay lạYhai, hắicJn cườKKri khẩhhry:
    - Muốn dùng trò cỏn con này la ta à? Cô nương nghĩrQ ta ngốc lắZwm hay sao?

    - Ngươi đrQúng tht là ngu ngốc.
    Phía sau vang lên một giọng nói lạoCnh băng, Nguyên Lãng thấrMt sắJc, vội vàng quay lạCi. Nhưng HạwJ Ngưng Thườmng không cho hắfn cơ hội đrMó, nàng tung đKfwòn ra, tay chân hắyn luống cuống ứwdVng phó, cộng thêm khe núi nhỏ hẹp, trong chốc lát không thểFk quay lạhqi, bịHni mắJqc kẹt cảwKw na ngườCui, tiến không đYouược, lùi không xong, lúng túng vô cùng.

    Phụp...
    Nguyên Lãng chỉy cảKfwm thấyy sống lưng mình tê rầYhan, mơ hồ có vt nhọn nào đwKwó chọc qua, nhìn xuống, chỉbxZ thấZwy một mũi kiếm đXtNang đZwâm xuyên qua tim hắhgn.

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  ban nao co truyen gi hay cung the loai chia se cho ae voi

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  vai rui em doi 2 thang rui ma k ra chuong moi tren truyen cover da co hon 2000 chap rui do vay thi pao gio moi dich xong

 • Gửi lúc 15:07 Ngày 10/04/2015

  boylx200788

  ngung rui ha ad

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 12/01/2015

  trangvaden

  sao like qtqd ma k cho ae cai qua boom nao vay ad oi

 • Gửi lúc 18:17 Ngày 10/01/2015

  CuuLinhVan

  up tiếp đi AD ơi. bỏ ngang giữa chừng vậy khỗ ae !