Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Luyện Điên Phong / Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc


    Vũ Luyn Điên Phong
    Tác Giảx: MạCiUc Mc
    Chương 109: Ngươi đwjúng tht là ngu ngốc

    Nhóm Dịhch: Hoa Hướng Dương
    Nguồn: metruyen.com

    - ĐMPay là cô ép ta đpcty nhé!
    Vẻ mt Nguyên Lãng lạGkbnh tanh.

    - Ngươi ứCiUc hiếp ngườJpi quá đVGláng!
    Hạwj Ngưng Thườpng không h nhân nhượng.

    Nguyên lãng lạSDCnh lùng nghiêm nghịp, đkAjJmnh huýt sáo truyn tin, nhưng lạAATi đhổi ý, hắPjun khẽ cườkAi: truyn copy t tunghoanh.com
    - Vy thì phảPjui xem bí bảmho phòng ng của cô nương có thểt ngăn đSDCược đxòn tấpn công của ta không!

    HắbOn tht s không nỡ đihGkb món ngon sắmhp đhếnming lạkMki cứbO thế ra đPjui. Nếu hắmhn có thểDC da vào chính sứaavc mạDnh của mình đjJmSCO bắwjt HạbO Ngưng ThườkAng đaTwxtu hàng, vy thì có nghĩDQa là hắlGKn sẽ thu hoạOpich đVGlược ít nhấRt một Thiên cấmhp bí bảTlo! Có bảJpo bối này rồi, đlxDahDt trờCi rộng lớn, muốn đQi đTlSâu mà chng đbRược? Không cầGzn phảTli báng mạmng vì Huyết Chiến Bang nữwDa rồi? Huống hồ, nữbO nhân này lai lịxch bí ẩjJmn, giá trịTlS cũng không thấzp, trên ngườihi xem chng không chỉTlS có một món bí bảCiUo.

    Cho nên hắKRn muốn th xem! Nếu không đihược thì lúc đaTwó truyn tin cũng không muộn, dù gì có hắVGln án ngữpđmhây, nàng ta có mọc cánh cũng khó mà bay đOpiược.

    Nghĩhx đmến đVGló, Nguyên Lãng cườvSli gian xảSDCo, đRi đpcến phía Hạpc Ngưng ThườDCng.

    Hạz Ngưng Thườubxng thầDQm kêu cứUZu, tuy nàng đmhã hồi phục đmược hai phầzn nguyên khí, cũng có thểvSl vn hành bí bảlxDo phòng ng, nhưng thứwD này quá hao tổn nguyên khí, h dùng là toàn thân sẽ lạKRi rơi vào trạbOng thái bấiht lc, nàng còn phảjJmi dùng lượng nguyên khí ít ỏi này đDQahD đOpii tìm Dương Khai, sao có thểaTw tiêu hao đhược?

    Nhưng nếu không dùng đDCến, nàng cũng không có t tin đTlSánh bạUZi Nguyên Lãng, đihxta hình ở đTlSây quá xấbOu, căn bảhn không thểlVa phát huy công lc thc s.

    ChỉD còn nước th ngăn đGzòn trước, xem xem có thểCm tìm cơ hội giết chết hắQn hay không.

    HạPju Ngưng ThườCiUng cũng không có ý đAATbOnh nương tay, đRối phương đzã ứtc tiếp đQến mứJpc này, nàng sao thểSCO thỏa hip?

    KhoảCiUng cách hai ngườkAi ngày càng gầRn, Hạt Ngưng ThườlxDng chm rãi đSCOOping dy, nguyên khí toàn thân âm thầkAm trào lên, cảpcnh giác nhìn tên Nguyên Lãng đaTwối din.

    Thế này mới đihúng là oan gia ngõ hẹp tht s! Trong khe núi chỉCiU chứiZa đVGlược một ngườCi, bấwjt kểKR là ai đGkbu không thểVGl d dàng tránh né đxòn công kích của đPjuối phương.

    Khoảmhng cách còn ba trượng, nụ cườOpii của Nguyên Lãng dầDn biến mấlxDt, sắubxc mt hắlVan trở nên cứCmng đaTwCm.

    HạlVa ngưng ThườJpng chợt đhxộng thủ, không hđPjuim báo và cũng nằVGlm ngoài d đkMkoán của Nguyên Lãng, cánh tay nhỏ nhắihn bày thế Lan Hoa Chỉubx, bấDQm tay bắkMkn v phía trước, một luồng ChỉiZ Phong lạAATnh buốt bay thng v hướng Nguyên Lãng như mũi tên rờwji cung.

    Tên Nguyên Lãng biến sắbRc, căn bảTln không ngờC nữxz t này vn còn sứxc đDQaTw đhxộng thủ với mình, rõ ràng ảKR ta mới bịxt thương chưa đRược bao lâu mà? Kểh cảm có uống thêm đxzan dược, cũng không thểiZ phục hồi nhanh đMPaến thế?

    Hắxtn đxzâu hiểCu đjJmc thù thểaTw chấVGlt của HạlGK Ngưng ThườRng, đRan dược vào ngườti, có thểahD trc tiếp luyn hóa, nếu không phảCiUi đvSlan dược nàngđpcem theo không đlVaủ nhiu, thì làm gì có chuyn chỉih mới hồi phục đDQược hai phầlxDn công lc?

    Luồng Chỉz Phong này lạvSlnh thấRm vào xương cốt, như một cái nhũ băng sắxtc bén, do HạaTw Ngưng ThườKRng lợi dụng âm khí trong thung lũng, phối hợp với thểD chấkMkt đPjuc bit của mình luyn hóa mà ra, đCmộ sát thương không cao lắlGKm, hay ở chỗ tiêu hao nguyên khí cc thấhp, tốc đpộ lạzi đlxDủ nhanh.

    Một tiếng gào rít nghẹn ngào vang lên, Nguyên Lãng dùng chưởng vn đzao, nguyên khí bắGkbn ra, một chưởng cắpct đUZến, hắmn gầDQm lên:
    - Phi Vân TrảKRm!

    Phi Vân Trảxzm không phảTlSi là chưởng pháp, mà là đAATao pháp, là một bộ võ học ĐTlSa cấTlSp hạwj phẩOpim, uy lc không h yếu, có đUZiu trong tay Nguyên Lãng không có đaavao, chỉPju có thểbR dùng chưởng lc thay thế, uy lc tung ra t khắCiUc cũng yếu hơn.

    Nhưng dù vy, điZòn tấCn công của Hạz Ngưng ThườKRng cũng bịOpi hắKRn cht đRubxt, không thểlGK thành công.

    CảVGlm thấTly luồng ChỉKR Phong này không có đGkbộ sát thương, Nguyên Lãng đCiUTlnh phá lên cườlVai thì lạTlSi phảaavi đDối mt với một đwjòn khác, HạlxD Ngưng ThườlVang lạGzi phóng ra một luồng Chỉxt Phong khác.

    Nguyên Lãng tứGzc tối, đlVaổi t chưởng sang quyn, hắRn tung quyn ra, ming quát: -
    - Thương Long Ngâm!

    QuảjJm nhiên là có thoảlxDng tiếng rồng gầAATm, uy lc của chiêu này còn mạmnh hơn Phi Vân TrảaTwm lúc nãy.

    Không đbRợi hắwDn tạmm nghỉbO, âm thanh vù vù lạbRi truyn đTlến, hai tay HạQ Ngưng ThườPjung biến ảMPao không ngớt, tng luồng ChỉTlS Phong ào ào bắihn ra.

    Nguyên Lãng không lùi na bước, vội vàng thi triểihn mọi đMPaòn hóa giảiZi hắbOn đahDã học.

    Thiên Tru Thiểhxm, Phi Phượng Quỷ Sát, Thiên Mnh Lôi, Hóa Thiết Chưởng, Trảihm Cương Thủ, Linh Long Quyn...

    Không hổ là cao thủ Li Hợp cảVGlnh, võ k tu luyn đOpiược vô cùng nhiu, phong phú đjJma dạpcng, hắCiUn kiếm đaTwủ mọi cách đxtọ sứjJmc với HạSDC Ngưng ThườjJmng, đJpánh đihến mứkAc nước sôi la bỏng.

    Còn HạDQ Ngưng ThườkAng thì lạti dĩC bấwDt biến ứwjng vạiZn biến, mc ngươi tung ra võ k gì, ta cũng sẽ cho ngươi nếm Chỉx Phong lạpnh buốt, đvSlúng là kỳ phùng đUZPjuch thủ, bên tám lạkMkng, ngườDQi na cân.

    Vách điZá bên cạwjnh khe núi tóe la loạlGKn xạhx, tấPjut cảJp đkAã bịCm chiêu thứGkbc của cảGz hai quét sạbOch.

    Hỗn chiến một hồi lâu, Nguyên Lãng cuối cùng đjJmã phát hin có gì không ổn, hắbRn đubxang bịaTw phong ấwjn công lc, lạTlSi phảSDCi chế ng hàn khí, liên tiếp tung ra nhiu đUZòn hao tổn nguyên khí đkMkến vy, hắDQn chợt có cảSDCm giác thểxt lc bịmh tổn hạwDi. Trái lạTli, nữPju t đSCOối din kia, lúc bắlGKt đSDCxu trông thế nào thì bây giờlVa vn thếGzy, mt không đDQỏ, tim không đahDp mạRnh, dườPjung như ChỉkMk Phong đpcó không phảSDCi tiêu tốn bấVGlt cứCm nguyên khí nào.

    HắAATn nào biết ChỉOpi Phong của Hạx Ngưng Thườubxng đVGla phầtn đxu là hàn khí hội tụ trong thung lũng, nàng chỉbO cầSCOn dùng đihến một chút nguyên khí đlGKã có thểPju tạlGKo ra lc sát thương không nhỏ.

    Lạihi đahDbOu thêm một lát, Nguyên Lãng cuối cùng đwjã rõ với hin trạwDng của mình, căn bảahDn không thểSDC đVGlánh gục Hạih Ngưng Thườwjng.

    TứaTwc thì thẹn quá quá gin, hung hăng nói:
    - ĐđlGKàn bà thối tha, nếu cô không đwjCmu hàng, ta sẽ gọi Long Huy thiếu gia đKRến đxtây, nếu thiếu gia mà đKRến, chắbRc chắDCn sẽ giày vò cô đTlến sống không bằkAng chết!

    - Đê tin!
    HạD Ngưng ThườGzng phn nộ.

    - Ha ha, nữahD t rơi vào tay Long thiếu gia, không có ai đhược yên ổn cảx, chi bằAATng cô hãy theo ta, ta cam đKRoan sẽ đaTwối x với cô tht tốt!

    - Vô liêm sỉTl!
    HạC Ngưng ThườVGlng mắKRng tiếp.

    - Ta đhếm ba tiếng, nếu cô không xin hàng, thì đxng có trách sao ta không cho cô cơ hội!
    Nguyên Lãng lạznh mt, đTlSưa ra thông đGkbip cuối cùng, rồi chm rãi hô:
    - Một...

    Ầm ầlxDm,
    Hai ngườkMki đmhang lúc nói chuyn, hai tay cũng chng bỏ không mà vn đlxDánh kịTlSch lit như cũ.

    - Hai...
    Nguyên Lãng cố ý kéo dài âm thanh.

    Đôi mắpct HạlxD Ngưng ThườVGlng chợt cong thành hình lưỡi lim, tuy có chiếc khăn che mt, nhưng Nguyên Lãng có thểAAT khng đTlSaavnh, nữD t này va mới nở nụ cườTlSi.

    Nàng cườDi trông tht là đihẹp!
    Nguyên Lãng thầahDm nghĩxt, nhấQt thờwDi không km đmhược hét tên con số ba.

    - Cô nghĩwj k chưa? Nguyên Lãng tưởng nàng đxzã thay đmhổi chủ ý.

    Cp mắxtt Hạubx Ngưng ThườJpng vn ở dạMPang lưỡi lim như cũ, nàng quát lên:
    - Ngươi tưởng chỉpc có mình ngươi biết gọi ngườaavi thôi sao?

    “Cái gì?” Nguyên Lãng vn chưa hiểaTwu.

    - Ta cũng biết gọi ngườahDi đGkblxDy.
    HạbR Ngưng Thườubxng hướng ánh nhìn v sau lưng hắUZn, giọng đlVaiu nghẹn ngào: - Sư đh, đCm cuối cùng cũng đhxến rồi!

    Nguyên Lãng không thèm quay lạSCOi, hắpn cườhxi khẩKRy:
    - Muốn dùng trò cỏn con này la ta à? Cô nương nghĩR ta ngốc lắGkbm hay sao?

    - Ngươi đvSlúng tht là ngu ngốc.
    Phía sau vang lên một giọng nói lạhnh băng, Nguyên Lãng thấbOt sắbOc, vội vàng quay lạCi. Nhưng HạjJm Ngưng ThườGkbng không cho hắaTwn cơ hội đxó, nàng tung đRòn ra, tay chân hắlVan luống cuống ứwDng phó, cộng thêm khe núi nhỏ hẹp, trong chốc lát không thểaav quay lạmhi, bịt mắxtc kẹt cảubx na ngườAATi, tiến không đCmược, lùi không xong, lúng túng vô cùng.

    Phụp...
    Nguyên Lãng chỉlVa cảzm thấxy sống lưng mình tê rầSCOn, mơ hồ có vt nhọn nào đtó chọc qua, nhìn xuống, chỉx thấMPay một mũi kiếm đahDang đlxDâm xuyên qua tim hắzn.

 • Gửi lúc 9:48 Ngày 21/08/2015

  boynhangheo

  the k dich nua ha ad the dinh doi cho bon em ve gia xong de cho con chau vua cho an vua doc truyen cho nghe ha

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  ban nao co truyen gi hay cung the loai chia se cho ae voi

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  vai rui em doi 2 thang rui ma k ra chuong moi tren truyen cover da co hon 2000 chap rui do vay thi pao gio moi dich xong

 • Gửi lúc 15:07 Ngày 10/04/2015

  boylx200788

  ngung rui ha ad

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 12/01/2015

  trangvaden

  sao like qtqd ma k cho ae cai qua boom nao vay ad oi