Trang chủ / Huyền Huyễn / Vũ Luyện Điên Phong / Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1 09: Ngươi đúng thật là ngu ngốc


    Vũ Luyn Điên Phong
    Tác GiảKl: MạfUc Mc
    Chương 109: Ngươi đYogúng tht là ngu ngốc

    Nhóm DịYogch: Hoa Hướng Dương
    Nguồn: metruyen.com

    - Đjcny là cô ép ta đQTiJy nhé!
    Vẻ mt Nguyên Lãng lạGHnh tanh.

    - Ngươi ứUc hiếp ngườbLYi quá đoQáng!
    HạOHf Ngưng Thườjcnng không h nhân nhượng.

    Nguyên lãng lạBDnh lùng nghiêm nghịLls, đWbWTiJnh huýt sáo truyn tin, nhưng lạOi đhổi ý, hắLlsn khẽ cườBCji:
    - Vy thì phảsGpi xem bí bảbLYo phòng ng của cô nương có thểMh ngăn đsGpược đLlsòn tấhn công của ta không!

    HắQXBn tht s không nỡ đJQBmKz món ngon sắgOTp đGHếnming lạGHi cứpy thế ra đWbWi. Nếu hắTiJn có thểgOT da vào chính sứCMYc mạbLYnh của mình đOJT bắoHt HạYz Ngưng ThườmKzng đsGpneu hàng, vy thì có nghĩoHa là hắphn sẽ thu hoạsGpch đphược ít nhấXmzt một Thiên cấgOTp bí bảxHo! Có bảomo bối này rồi, đoQjcnt trờUi rộng lớn, muốn đYzi đoHâu mà chng đJQBược? Không cầWbWn phảpyi báng mạjcnng vì Huyết Chiến Bang nữfUa rồi? Huống hồ, nữne nhân này lai lịlonch bí ẩJQBn, giá trịYog cũng không thấhp, trên ngườKli xem chng không chỉYz có một món bí bảKlo.

    Cho nên hắBDn muốn th xem! Nếu không đTPược thì lúc đhó truyn tin cũng không muộn, dù gì có hắmKzn án ngữneđzToây, nàng ta có mọc cánh cũng khó mà bay đzToược.

    NghĩBxB đhến đYzó, Nguyên Lãng cườnei gian xảyo, đsGpi đzXến phía HạoFp Ngưng ThườTng.

    HạOHf Ngưng ThườBDng thầQXBm kêu cứxHu, tuy nàng đXmzã hồi phục đneược hai phầUn nguyên khí, cũng có thểYog vn hành bí bảfUo phòng ng, nhưng thứjcn này quá hao tổn nguyên khí, h dùng là toàn thân sẽ lạJQBi rơi vào trạoQng thái bấLlst lc, nàng còn phảjcni dùng lượng nguyên khí ít ỏi này đlonYz đBDi tìm Dương Khai, sao có thểQ tiêu hao đJTược?

    Nhưng nếu không dùng đHến, nàng cũng không có t tin đXmzánh bạnei Nguyên Lãng, đgOToHa hình ở đBDây quá xấneu, căn bảsGpn không thểBD phát huy công lc thc s.

    ChỉYog còn nước th ngăn đCMYòn trước, xem xem có thểMh tìm cơ hội giết chết hắiOn hay không.

    HạCMY Ngưng ThườQng cũng không có ý đbLYCMYnh nương tay, đsGpối phương đTiJã ứHc tiếp đHến mứCMYc này, nàng sao thểgOT thỏa hip?

    Khoảphng cách hai ngườYzi ngày càng gầoQn, HạH Ngưng Thườyng chm rãi đbLYphng dy, nguyên khí toàn thân âm thầQXBm trào lên, cảbLYnh giác nhìn tên Nguyên Lãng đBDối din.

    Thế này mới đlonúng là oan gia ngõ hẹp tht s! Trong khe núi chỉH chứBCja đgOTược một ngườYzi, bấgOTt kểci là ai đzXu không thểjcn d dàng tránh né đHòn công kích của đmKzối phương.

    KhoảYogng cách còn ba trượng, nụ cườOHfi của Nguyên Lãng dầWbWn biến mấgOTt, sắphc mt hắQXBn trở nên cứzXng đCMYBxB.

    HạBCj ngưng ThườYzng chợt đQộng thủ, không hđFgim báo và cũng nằQm ngoài d đBxBoán của Nguyên Lãng, cánh tay nhỏ nhắoQn bày thế Lan Hoa ChỉBxB, bấym tay bắnen v phía trước, một luồng ChỉT Phong lạcinh buốt bay thng v hướng Nguyên Lãng như mũi tên rờTPi cung.

    Tên Nguyên Lãng biến sắHc, căn bảCMYn không ngờH nữT t này vn còn sứKlc đlonph đOộng thủ với mình, rõ ràng ảU ta mới bịoFp thương chưa đFgược bao lâu mà? KểQXB cảQ có uống thêm đean dược, cũng không thểzX phục hồi nhanh đBxBến thế?

    HắYzn đQâu hiểYogu đgOTc thù thểbLY chấht của Hạci Ngưng ThườbLYng, đcian dược vào ngườyi, có thểMh trc tiếp luyn hóa, nếu không phảgi đOan dược nàngđiOem theo không đOủ nhiu, thì làm gì có chuyn chỉsGp mới hồi phục đJQBược hai phầpyn công lc?

    Luồng ChỉFg Phong này lạLlsnh thấQXBm vào xương cốt, như một cái nhũ băng sắoFpc bén, do HạFg Ngưng ThườxHng lợi dụng âm khí trong thung lũng, phối hợp với thểph chấoQt đUc bit của mình luyn hóa mà ra, đBxBộ sát thương không cao lắoHm, hay ở chỗ tiêu hao nguyên khí cc thấGHp, tốc đHộ lạKli đWbWủ nhanh.

    Một tiếng gào rít nghẹn ngào vang lên, Nguyên Lãng dùng chưởng vn đTao, nguyên khí bắnen ra, một chưởng cắomt đzXến, hắLlsn gầCMYm lên:
    - Phi Vân Trảomm!

    Phi Vân TrảHm không phảHi là chưởng pháp, mà là đOHfao pháp, là một bộ võ học ĐfUa cấnep hạQXB phẩjcnm, uy lc không h yếu, có đneiu trong tay Nguyên Lãng không có đJTao, chỉg có thểne dùng chưởng lc thay thế, uy lc tung ra t khắiOc cũng yếu hơn.

    Nhưng dù vy, đQXBòn tấHn công của HạoQ Ngưng ThườQng cũng bịO hắzXn cht đOiOt, không thểWbW thành công.

    CảTm thấvvJy luồng ChỉO Phong này không có đfUộ sát thương, Nguyên Lãng đgOTBxBnh phá lên cườGHi thì lạzToi phảCMYi đGHối mt với một đFgòn khác, HạfU Ngưng ThườTPng lạTiJi phóng ra một luồng Chỉh Phong khác.

    Nguyên Lãng tứcic tối, đBCjổi t chưởng sang quyn, hắTiJn tung quyn ra, ming quát: -
    - Thương Long Ngâm!

    Quảg nhiên là có thoảfUng tiếng rồng gầMhm, uy lc của chiêu này còn mạomnh hơn Phi Vân TrảJQBm lúc nãy.

    Không đYogợi hắHn tạcim nghỉYz, âm thanh vù vù lạQXBi truyn đTến, hai tay HạxH Ngưng ThườsGpng biến ảBCjo không ngớt, tng luồng Chỉpy Phong ào ào bắBxBn ra.

    Nguyên Lãng không lùi na bước, vội vàng thi triểgOTn mọi đneòn hóa giảoFpi hắFgn đjcnã học.

    Thiên Tru ThiểLlsm, Phi Phượng Quỷ Sát, Thiên Mnh Lôi, Hóa Thiết Chưởng, TrảoQm Cương Thủ, Linh Long Quyn...

    Không hổ là cao thủ Li Hợp cảphnh, võ k tu luyn đBxBược vô cùng nhiu, phong phú đJQBa dạzTong, hắoFpn kiếm đLlsủ mọi cách đlonọ sứyc với Hạy Ngưng Thườjcnng, đGHánh đzXến mứxHc nước sôi la bỏng.

    Còn HạOHf Ngưng ThườGHng thì lạTiJi dĩJQB bấxHt biến ứHng vạJQBn biến, mc ngươi tung ra võ k gì, ta cũng sẽ cho ngươi nếm ChỉsGp Phong lạCMYnh buốt, đneúng là kỳ phùng đlonCMYch thủ, bên tám lạmKzng, ngườLlsi na cân.

    Vách đYogá bên cạBCjnh khe núi tóe la loạoQn xạGH, tấoHt cảH đQXBã bịoFp chiêu thứBxBc của cảH hai quét sạKlch.

    Hỗn chiến một hồi lâu, Nguyên Lãng cuối cùng đJTã phát hin có gì không ổn, hắQn đJTang bịJT phong ấWbWn công lc, lạpyi phảGHi chế ng hàn khí, liên tiếp tung ra nhiu đneòn hao tổn nguyên khí đTến vy, hắgOTn chợt có cảnem giác thểQ lc bịoH tổn hạjcni. Trái lạKli, nữLls t đJQBối din kia, lúc bắJTt đOxHu trông thế nào thì bây giờgOT vn thếiOy, mt không đzToỏ, tim không đUp mạTiJnh, dườTng như ChỉoH Phong đHó không phảBDi tiêu tốn bấYzt cứKl nguyên khí nào.

    HắTPn nào biết ChỉgOT Phong của HạzX Ngưng Thườyng đoFpa phầoFpn đBCju là hàn khí hội tụ trong thung lũng, nàng chỉGH cầYzn dùng đYogến một chút nguyên khí đFgã có thểYog tạvvJo ra lc sát thương không nhỏ.

    LạQi đoHsGpu thêm một lát, Nguyên Lãng cuối cùng đBxBã rõ với hin trạMhng của mình, căn bảQn không thểLls đJQBánh gục HạmKz Ngưng Thườneng.

    Tứcic thì thẹn quá quá gin, hung hăng nói:
    - ĐđHàn bà thối tha, nếu cô không đneBCju hàng, ta sẽ gọi Long Huy thiếu gia đzXến đYzây, nếu thiếu gia mà đbLYến, chắhc chắMhn sẽ giày vò cô đHến sống không bằbLYng chết!

    - Đê tin!
    Hạlon Ngưng Thườpyng phn nộ.

    - Ha ha, nữe t rơi vào tay Long thiếu gia, không có ai đeược yên ổn cảKl, chi bằhng cô hãy theo ta, ta cam đToan sẽ đzXối x với cô tht tốt!

    - Vô liêm sỉGH!
    HạTiJ Ngưng ThườQng mắBxBng tiếp.

    - Ta đYzếm ba tiếng, nếu cô không xin hàng, thì đBCjng có trách sao ta không cho cô cơ hội!
    Nguyên Lãng lạmKznh mt, đBxBưa ra thông đlonip cuối cùng, rồi chm rãi hô:
    - Một...

    Ầm ầlonm,
    Hai ngườYogi đBxBang lúc nói chuyn, hai tay cũng chng bỏ không mà vn đgOTánh kịLlsch lit như cũ.

    - Hai...
    Nguyên Lãng cố ý kéo dài âm thanh.

    Đôi mắvvJt HạH Ngưng Thườlonng chợt cong thành hình lưỡi lim, tuy có chiếc khăn che mt, nhưng Nguyên Lãng có thểzX khng đyoHnh, nữci t này va mới nở nụ cườpyi.

    Nàng cườJQBi trông tht là đgẹp!
    Nguyên Lãng thầBCjm nghĩJT, nhấlont thờMhi không km đQược hét tên con số ba.

    - Cô nghĩTP k chưa? Nguyên Lãng tưởng nàng đpyã thay đxHổi chủ ý.

    Cp mắet Hạg Ngưng ThườFgng vn ở dạTPng lưỡi lim như cũ, nàng quát lên:
    - Ngươi tưởng chỉoQ có mình ngươi biết gọi ngườFgi thôi sao?

    “Cái gì?” Nguyên Lãng vn chưa hiểzXu.

    - Ta cũng biết gọi ngườBxBi đyGHy.
    HạfU Ngưng ThườzXng hướng ánh nhìn v sau lưng hắFgn, giọng đyiu nghẹn ngào: - Sư đO, đTP cuối cùng cũng đQXBến rồi!

    Nguyên Lãng không thèm quay lạhi, hắbLYn cườKli khẩomy:
    - Muốn dùng trò cỏn con này la ta à? Cô nương nghĩWbW ta ngốc lắjcnm hay sao?

    - Ngươi đCMYúng tht là ngu ngốc.
    Phía sau vang lên một giọng nói lạTiJnh băng, Nguyên Lãng thấQt sắgOTc, vội vàng quay lạKli. Nhưng HạBCj Ngưng ThườHng không cho hắoQn cơ hội đWbWó, nàng tung đxHòn ra, tay chân hắJTn luống cuống ứomng phó, cộng thêm khe núi nhỏ hẹp, trong chốc lát không thểph quay lạTiJi, bịFg mắbLYc kẹt cảfU na ngườYzi, tiến không đeược, lùi không xong, lúng túng vô cùng.

    Phụp...
    Nguyên Lãng chỉlon cảcim thấhy sống lưng mình tê rầGHn, mơ hồ có vt nhọn nào đHó chọc qua, nhìn xuống, chỉXmz thấUy một mũi kiếm đBCjang đzXâm xuyên qua tim hắnen.

 • Gửi lúc 19:35 Ngày 20/09/2015

  mrvietdung

  Sao cứ có file hình là mình không coi được nhỉ

 • Gửi lúc 9:48 Ngày 21/08/2015

  boynhangheo

  the k dich nua ha ad the dinh doi cho bon em ve gia xong de cho con chau vua cho an vua doc truyen cho nghe ha

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  ban nao co truyen gi hay cung the loai chia se cho ae voi

 • Gửi lúc 8:36 Ngày 02/06/2015

  boynhangheo

  vai rui em doi 2 thang rui ma k ra chuong moi tren truyen cover da co hon 2000 chap rui do vay thi pao gio moi dich xong

 • Gửi lúc 15:07 Ngày 10/04/2015

  boylx200788

  ngung rui ha ad