Trang chủ / Tiên Hiệp / Vũ Động Càn Khôn / Chương 75 0: Lên đường

Vũ Động Càn Khôn

Chương 75 0: Lên đường
Động Càn Khôn
Tác giảvcK:Thiên Tàm Thổ Đu

Chương 750: Lên đxwườvrng

DịKBnch: Nhóm dịrDch black
Biên: NguyenDuy84


Trong khu quảZUng trườnkng rộng lớn trên đwKDCnh núi nguy nga ở trung tâm Đcwyo Tông, lúc này có vô số đKBn t đoFang đVuFJThng một cách yên lng, ánh mắGJKt bọn họ đIu kính sợ nhìn v trung tâm quảUng trườBvBng, ở đuKaó là mấawy trăm đZU t đxwang đZdhng chỉnknh t, tng đwgdợt năng lượng hùng hồn tỏa ra t ngườChi bọn họ bao phủ cảdh quảUng trườTng.

NhữyxAng ngườBvBi này thc lc ít nhấcwyt là Lục Nguyên Niết Bàn, bọn họ là nhữZUng đBvB t ưu tú nhấBZt của bốn đvrin trong ĐDTo Tông, sẽ đwgdryai din cho ĐVuFo Tông tham gia cuộc Thi đvrqVGu Tông phái lầKn này. xem chương mới tạIi tunghoanh(.)com

Điu này chứyxAng minh, trong số các đavr t, bọn họ là nhữKDCng nhân vt kit xuấBkt nhấrDt!

ĐFoIng hàng đoFBvBu tiên là một vài thân ảhnh, có cảBZ Lâm Động trong đDTó, phía sau hắZUn là các đdhTi đBZ t thân truyn như Tưởng HạKTo, Bàng Thống…

Ánh mắavrt bọn họ khi nhìn thân ảyxAnh gầxwy gò trước mt không khỏi có chút kính sợ.

Sau trn chiến ở Đin Thí lầKn trước, danh tiếng của Lâm Động đZUã đKBnZQjt đKDCến đKBnnknh đwiểKm, không chỉVuF đZU t Hoang Đin nghe theo hắyKn mà một số đKBvBi đyxA t thân truyn của ba đwin còn lạBki cũng rấwt kính phục hắqn.

Cuộc Thi đawwu Tông phái sắdhp bắKBnt đwBku, đhương nhiên ĐjBKo Tông cũng bắavrt đjBKIUu chỉrDnh đhốn lc lượng chuẩvcKn bịjBK đKTộng thân đZQjến DịyK Ma Vc.

Lâm Động đqVGIUng ở vịyK trí đIUrDu tiên trong đuKaội ngũ, nhìn bốn phía có chút vô vịQTZ, rồi nhìn thấdhy Ứng Hoan Hoan đgwAqng ở trước đhUội ngũ của Thiên Đin cách đFoIó không xa.

HiểyxAn nhiên nàng thiếu nữyxA này cũng nhn ra ánh mắKTt của hắKDCn, lp tứvcKc nhìn hắAqn cườryai tht tươi. Điu này khiến không ít đvcK t xung quanh nhìn Lâm Động với ánh mắwt ngưỡng mộ. Tuy bình thườdhng Ứng Hoan Hoan rấGJKt d hòa nhp với các đT t khác nhưng ai cũng có thểuKa thấKTy thái đryaộ của nàng với Lâm Động có chút gì đxwó khác…

Lâm Động cũng cườGJKi, đvrxwnh nói gì đawó thì trên đvrài cao phía trước bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một vài thân ảxwnh đwáp xuống, dn đThawu chính là Chưởng giáo Đxwo Tông, Ứng Huyn T, phía sau là Đin chủ và Phó Đin chủ của TứhU Đin.

Thấdhy Ứng Huyn T xuấFoIt hin, nhữBZng ting rì rầnkm bàn tán lp tứAqc yên lng, mọi ánh mắqVGt đwgdu nhìn thân ảAqnh bạAqch y nho nhã với ánh mắQTZt kính sợ.

Ứng Huyn T đKThUng trên đAqài cao nhìn xuống các đBk t, rồi giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên.

- Mọi ngườqi thân là đQTZ t ĐKBno Tông chắwc cũng không lạI gì mứrDc đKDCộ nguy hiểqVGm và tàn khốc của cuộc Thi đDTIUu Tông phái. Đây không phảdhi giao lưu học hỏi ln nhau, ở đVuFó các ngươi chỉI có thểh tin đBkược sư huynh đKDC của mình!

- Ta không muốn nói nhiu, ta chỉI hy vọng các con đBvBi bao nhiêu ngườqVGi thì sẽ v với đwgdúng số ngườThi ấuKay, đnkó chính là thành tích ưu tú nhấqVGt!

Giọng của Ứng Huyn T trầawm thấIp, ánh mắcwyt có phầhUn phứZc tạvrp nhìn nhữKTng đhU t vẻ mt đIwgdy hứyxAng khởi. Ông biết rằnkng khi trở v gương mt của nhữvcKng đGJK t này chắKDCc chắvrn sẽ có chút lãnh đKDCdhm, nhữwng đwồng bạqn bên cạKrZnh bọn họ sẽ là cái giá đBkw bọn họ lĩIUnh ngộ đjBKược đcwyiu đKó…

Trưởng thành, luôn phảqi mấZQjt đwi cái gì đgwó!

- Cuộc thi lầThn này Tiếu Tiếu chỉoF huy, Lâm Động, Vương Diêm trợ giúp bên cạZnh. Ta hy vọng ba ngườBki các ngươi sẽ đThưa đgwược các sư huynh đI trở v mà không thiếu một ai!

Ứng Huyn T nghiêm nghịJTh nhìn ba ngườBvBi đxwQTZng đqVGQTZu.

Ứng Tiếu Tiếu trầawm giọng đKáp lạChi.

Lâm Động và Vương Diêm ở bên cạGJKnh nhìn nhau, cũng gt đDTjBKu, nhim vụ này không h nhẹ nhàng.

- Lầwn này bốn vịK Đin chủ cũng sẽ cùng đIến DịT Ma Vc với các ngươi, nhưng sau khi vào DịhU Ma Vc thì phảIi da vào bảThn thân mà thôi. Các ngươi đUã sẵKDCn sàng chưa?

Trên quảZng trườryang, ánh mắryat của các đhU t đcwyhy kiên nghịKI và cuồng nhit, không có một ai có ý đZUKTnh rút lui.

Ứng Huyn T cũng mỉxwm cườcwyi, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu đFoIã sẵAqn sàng thì đFoIộng thân thôi. Trên dưới ĐjBKo Tông ở đhây đKDCợi mọi ngườUi khảChi hoàn trở v!

Sau lờyxAi nói của Ứng Huyn T, trên nhữwng gương mt trẻ trung kia không kìm đBZược hin lên vẻ đBvBTy kích đcwyộng.

Đin thủ Thiên Đin T Lôi cũng bước ra, vy tay rồi cùng ba Đin chủ còn lạZUi bay lên không trung. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Vút vút vút!

ThấZy vy các đxw t trên quảZng trườBvBng cũng bay lên, trn hình khá chỉgwnh t, rồi bọn họ cúi xuống nhìn mọi ngườKrZi cung tay ôm quyn.

Vô vàn đq t trên đyxAhnh núi cũng nhìn lên trờcwyi ôm quyn, rồi cùng hô vang:

- Chư vịAq sư huynh, hãy làm rạKBnng danh ĐCho Tông!

Tiếng hô vang vọng cảTh thiên đgwFoIa, cũng khiến nhit huyết trong ngườavri sục sôi.

Lâm Động hít sâu một hơi, cảAqnh tượng đJThó cũng khiến hắIUn có cảqm giác nhit huyết xông thng lên não.

- Đi thôi!

T Lôi nhìn xung quanh rồi vung tay, hô một tiếng rồi bay đIUi trước tiên.

Soạryat!

MấFoIy trăm đU t đxwIng sau cũng gầBkn như đwgdồng thờKBni bay theo, tiếng gió rít chói tai vang lên, rồi đoFoàn ngườnki ta một đZám mây đrDen phong quyểwn tàn vân bay ra khỏi Đwgdo Tông.

Trên cao đTài, Ứng Huyn T nhìn đvcKoàn ngườwi bay đThi, bàn tay trong tay áo cũng không khỏi nắZUm lạawi.

Cuộc thi lầyKn trước đK t ĐUo Tông tổn thấvcKt nghiêm trọng, không biết lầyKn này sẽ ra sao?

o0o

- Lầwn này chúng ta có ba trăm ngườhi tham gia, đgwu là đGJK t ưu tú la chọn t Tứw Đin, quy mô này cũng không nhỏ!

Trên bầyxAu trờhi, Lâm Động bay phía trước các đgw t Hoang Đin, Bàng Thống ở bên cạIUnh đBZang nói với hắIUn v quy mô lầyKn này.

- Huynh có biết Nguyên Môn phái đwi bao nhiêu đvcK t không?

Lâm Động khẽ hỏi.

- Có lẽ khoảwng năm trăm!

Bàng Thống nghĩqVG một chút rồi nói.

Lâm Động khẽ gt đKTIUu, số lượng này không h ít, mà nhữChng ngườwi tham gia đJThu là tinh nhu trong các đqVG t, t đhUó có thểDT thấKrZy đgwược thc lc của Nguyên Môn đavrúng là mạKInh hơn Đryao Tông.

- GiờGJK chúng ta sẽ đUến DịVuF Ma Vc, đvcKó là đKrZnka đBZiểvcKm tp hợp của các Tông phái siêu cấjBKp. ChắqVGc lúc này các Tông phái siêu cấyKp khác cũng đqã lên đVuFườBvBng rồi. Không lâu nữBka chúng ta sẽ gp bọn họ ở Dịwgd Ma Vc.

- Đương nhiên tham gia cuộc thi đDTBku lầKIn này không chỉU có Bát ĐyKi Tông Phái Siêu CấZp, các thế lc mạvcKnh khác trên Đông Huyn Vc cũng phái đTh t đUến. HắvcKc hắBZc, tính ra thì đFoIây đyKúng là cuộc so tài giữgwa các đw t kit xuấTht nhấvcKt của Đông Huyn Vc. Các cườThng giảh trẻ tuổi có chút danh tiếng v cơ bảwn đBvBu tham gia. Tình hình này chỉCh có thểqVG dùng một chữw loạIn đZQjGJK hình dung.

Nghe Bàng Thống nói thế, Lâm Động cũng khẽ gt gù. Dịaw Ma Vc vốn dĩw rấuKat nguy hiểTm, giờyxA lạGJKi có thêm nhiu kẻ tham gia với ý đyKồ bấTht minh, tht không hiểyKu khi cục din mấwt kiểgwm soát thì sẽ loạKTn đIUến mứrDc nào.

- Nếu các Tông phái khác cũng đhến thì chắwc Cu Thiên Thái Thanh Cung cũng sẽ xuấKIt hin…

Lâm Động nhìn v phía xa, trong đwavru hắwn lạZQji hin lên hình ảTnh kiu dim đyKó, trên đhvrnh Bách Triu Sơn, khi Lâm Động đgwối mt với nàng, cuối cùng vn la chọn ẩyxAn mình…

HắZn đxwã tng nói, khi xuấBvBt hin trước mt nàng một lầAAqn nữrDa, hắKDCn sẽ có tư cách nhìn thng vào mắuKat nàng. Mà hin giờAq hắKIn đhUã có tư cách đBkó, thc lc của hắIUn hin giờcwy có thểyK coi là tuyt đoFyKnh trong số các đxw t Đông Huyn Vc. Nếu chiến đKBnwu sinh t, hắjBKn cũng không h sợ bấhUt cứBZ ai, kểrya cảI Tam TiểVuFu Vương của Nguyên Môn!

- Lăng Thanh Trúc… năm năm rồi… lầgwn này gp chính din đKDCi!

Lâm Động nắZm cht tay lạrDi, ngẩZUng đryaFoIu nhìn v nơi xa, khóe ming nhếch lên cườxwi nhàn nhạyKt.

 • Gửi lúc 4:47 Ngày 08/08/2014

  linhnguyen88

  tac gia TU SUONG nhieu wa , vai

 • Gửi lúc 8:08 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  bat dai than vat do Phù Tổ Đại Nhân tao ra ha, vậy sao nhất Thần Vật ma Phù Tao ko Lanh hội dc,Tao Nghi thần vat dung o thu 1 La do Troi Dat tao thanh, ma trong truyen toan noi bat dai than vat la do Phu To tao ra tao thay Vai L0n wa

 • Gửi lúc 8:02 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  Vãi *** chưa có 1 đoạn mà lập đi lập mây lần, bo hết nội dung rồi sao mà lập lại, đọc 1 hoi chả hiểu j cà, chap 1307 cuoi doan sang 1308 thi lập lại, neu hết biết noi j thì kết thúc mẹ đi, Tao thấy Cửu Định Ký viết thấy hay mà truyện nay viết dở wa

 • Gửi lúc 1:22 Ngày 29/05/2014

  chithinh.le@fb

  Thằng nhân vật chính ngu vãi. Dòng họ đéo xem mình ra chó gì mà cứ bám theo. Như ta là ta đồ sát hết

 • Gửi lúc 7:34 Ngày 02/05/2014

  xdkama100

  cho hoi co phan 2 ko the?

  • Gửi lúc 19:35 Ngày 08/05/2014

   pxhieu1993

   Bạn có thể đọc Sê-ri truyện của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu.