Trang chủ / Tiên Hiệp / Vũ Động Càn Khôn / Chương 75 0: Lên đường

Vũ Động Càn Khôn

Chương 75 0: Lên đường
Động Càn Khôn
Tác giảau:Thiên Tàm Thổ Đu

Chương 750: Lên đXeườPIyng

DịTiTch: Nhóm dịJTFch black
Biên: NguyenDuy84


Trong khu quảyUng trườVWng rộng lớn trên đrWPnh núi nguy nga ở trung tâm ĐIto Tông, lúc này có vô số đavq t đrgvang đJTFUbng một cách yên lng, ánh mắqjit bọn họ đGPu kính sợ nhìn v trung tâm quảgXjng trườZyng, ở đqjió là mấyy trăm đaZ t đppWang đsWrnng chỉpaCnh t, tng đpaCợt năng lượng hùng hồn tỏa ra t ngườysi bọn họ bao phủ cảCM quảVWng trườXeng.

NhữiEOng ngườOPai này thc lc ít nhấyUt là Lục Nguyên Niết Bàn, bọn họ là nhữFng đEzQ t ưu tú nhấPt của bốn đUbin trong ĐUbo Tông, sẽ đpaCUi din cho ĐHo Tông tham gia cuộc Thi đItZu Tông phái lầJTFn này.

Điu này chứOPang minh, trong số các đrW t, bọn họ là nhữKhng nhân vt kit xuấZyt nhấyUt!

ĐjWng hàng đyUauu tiên là một vài thân ảgXjnh, có cảF Lâm Động trong đWó, phía sau hắhGn là các đCGPi đgXj t thân truyn như Tưởng HạJTFo, Bàng Thống…

Ánh mắJTFt bọn họ khi nhìn thân ảjWnh gầFUy gò trước mt không khỏi có chút kính sợ.

Sau trn chiến ở Đin Thí lầppWn trước, danh tiếng của Lâm Động đItã đZTVt đvPaến đPEzQnh đTViểrWm, không chỉzyp đP t Hoang Đin nghe theo hắqjin mà một số đnJpyUi đyU t thân truyn của ba đZyin còn lạvrXi cũng rấPt kính phục hắZyn.

Cuộc Thi đOPavPau Tông phái sắyUp bắOPat đysOPau, đUbương nhiên ĐFo Tông cũng bắZyt đItrWu chỉCMnh đFốn lc lượng chuẩsn bịaZ đrWộng thân đOPaến DịU Ma Vc.

Lâm Động đFUFUng ở vịau trí đrWZyu tiên trong đCội ngũ, nhìn bốn phía có chút vô vịW, rồi nhìn thấUby Ứng Hoan Hoan đHUng ở trước đtội ngũ của Thiên Đin cách đvrXó không xa.

HiểWrnn nhiên nàng thiếu nữjUh này cũng nhn ra ánh mắHt của hắzypn, lp tứJTFc nhìn hắrWn cườsi tht tươi. Điu này khiến không ít đpC t xung quanh nhìn Lâm Động với ánh mắFt ngưỡng mộ. Tuy bình thườpCng Ứng Hoan Hoan rấKht d hòa nhp với các đQoZ t khác nhưng ai cũng có thểhG thấXey thái đUộ của nàng với Lâm Động có chút gì đysó khác…

Lâm Động cũng cườXei, đQoZFUnh nói gì đpaCó thì trên đZài cao phía trước bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một vài thân ảpCnh đJTFáp xuống, dn đyUjUhu chính là Chưởng giáo ĐZyo Tông, Ứng Huyn T, phía sau là Đin chủ và Phó Đin chủ của TứOPa Đin.

ThấXey Ứng Huyn T xuấrgvt hin, nhữtng ting rì rầCMm bàn tán lp tứXKVc yên lng, mọi ánh mắXet đCMu nhìn thân ảTVnh bạFch y nho nhã với ánh mắjUht kính sợ.

Ứng Huyn T đavqCMng trên đItài cao nhìn xuống các đKh t, rồi giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên.

- Mọi ngườiFi thân là đqji t ĐKho Tông chắWc cũng không lạU gì mứpCc đTiTộ nguy hiểZym và tàn khốc của cuộc Thi đyUrWu Tông phái. Đây không phảgXji giao lưu học hỏi ln nhau, ở đpCó các ngươi chỉXKV có thểqji tin đQoZược sư huynh đnJp của mình!

- Ta không muốn nói nhiu, ta chỉH hy vọng các con đUbi bao nhiêu ngườzypi thì sẽ v với đyUúng số ngườQoZi ấQoZy, đnJpó chính là thành tích ưu tú nhấUt!

Giọng của Ứng Huyn T trầVWm thấXep, ánh mắGPt có phầaun phứKhc tạnJpp nhìn nhữpCng đXe t vẻ mt đOPaHy hứJTFng khởi. Ông biết rằhGng khi trở v gương mt của nhữOPang đaZ t này chắavqc chắJTFn sẽ có chút lãnh đUhGm, nhữGPng đUbồng bạaun bên cạCMnh bọn họ sẽ là cái giá đvPavPa bọn họ lĩCnh ngộ đqjiược đpCiu đVWó…

Trưởng thành, luôn phảTVi mấvrXt điFi cái gì đKhó!

- Cuộc thi lầXen này Tiếu Tiếu chỉaZ huy, Lâm Động, Vương Diêm trợ giúp bên cạWnh. Ta hy vọng ba ngườPi các ngươi sẽ đPIyưa đFUược các sư huynh điEO trở v mà không thiếu một ai!

Ứng Huyn T nghiêm nghịgXj nhìn ba ngườTiTi đavqjWng đXKVzypu.

Ứng Tiếu Tiếu trầpCm giọng đZáp lạUi.

Lâm Động và Vương Diêm ở bên cạjUhnh nhìn nhau, cũng gt đUbFu, nhim vụ này không h nhẹ nhàng.

- LầoHn này bốn vịzyp Đin chủ cũng sẽ cùng đqjiến DịZ Ma Vc với các ngươi, nhưng sau khi vào Dịau Ma Vc thì phảppWi da vào bảPIyn thân mà thôi. Các ngươi đvrXã sẵtn sàng chưa?

Trên quảZng trườsng, ánh mắiEOt của các đWrn t đhGoHy kiên nghịjW và cuồng nhit, không có một ai có ý đWrnZynh rút lui.

Ứng Huyn T cũng mỉHm cườUbi, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu đavqã sẵysn sàng thì đFUộng thân thôi. Trên dưới ĐXKVo Tông ở đItây đWợi mọi ngườiFi khảiEOi hoàn trở v!

Sau lờPIyi nói của Ứng Huyn T, trên nhữsng gương mt trẻ trung kia không kìm đFược hin lên vẻ điFrWy kích đTVộng.

Đin thủ Thiên Đin T Lôi cũng bước ra, vy tay rồi cùng ba Đin chủ còn lạUbi bay lên không trung.

Vút vút vút!

ThấKhy vy các đys t trên quảrgvng trườZyng cũng bay lên, trn hình khá chỉUnh t, rồi bọn họ cúi xuống nhìn mọi ngườIti cung tay ôm quyn.

Vô vàn đavq t trên đsUnh núi cũng nhìn lên trờUbi ôm quyn, rồi cùng hô vang:

- Chư vịXKV sư huynh, hãy làm rạUbng danh Đyo Tông!

Tiếng hô vang vọng cảpaC thiên đZysa, cũng khiến nhit huyết trong ngườpaCi sục sôi.

Lâm Động hít sâu một hơi, cảXKVnh tượng đavqó cũng khiến hắPn có cảWrnm giác nhit huyết xông thng lên não.

- Đi thôi!

T Lôi nhìn xung quanh rồi vung tay, hô một tiếng rồi bay đUbi trước tiên.

SoạFt!

Mấqjiy trăm đavq t đHjWng sau cũng gầZyn như đEzQồng thờPIyi bay theo, tiếng gió rít chói tai vang lên, rồi đzypoàn ngườjWi ta một đqjiám mây đysen phong quyểCn tàn vân bay ra khỏi ĐCo Tông.

Trên cao đpaCài, Ứng Huyn T nhìn đauoàn ngườti bay đqjii, bàn tay trong tay áo cũng không khỏi nắrgvm lạVWi.

Cuộc thi lầWn trước đTV t Đrgvo Tông tổn thấrWt nghiêm trọng, không biết lầPn này sẽ ra sao?

o0o

- LầOPan này chúng ta có ba trăm ngườZi tham gia, đjWu là đTiT t ưu tú la chọn t Tứt Đin, quy mô này cũng không nhỏ!

Trên bầPIyu trờTiTi, Lâm Động bay phía trước các đEzQ t Hoang Đin, Bàng Thống ở bên cạaZnh đWrnang nói với hắGPn v quy mô lầItn này.

- Huynh có biết Nguyên Môn phái đzypi bao nhiêu đP t không?

Lâm Động khẽ hỏi.

- Có lẽ khoảPng năm trăm!

Bàng Thống nghĩZy một chút rồi nói.

Lâm Động khẽ gt đpaCXKVu, số lượng này không h ít, mà nhữEzQng ngườjUhi tham gia đZu là tinh nhu trong các đF t, t đjWó có thểpaC thấCMy đXKVược thc lc của Nguyên Môn đauúng là mạoHnh hơn ĐyUo Tông.

- GiờvPa chúng ta sẽ đgXjến DịXe Ma Vc, đrgvó là điEOXKVa đUbiểaum tp hợp của các Tông phái siêu cấavqp. ChắFc lúc này các Tông phái siêu cấZyp khác cũng đCã lên đQoZườjWng rồi. Không lâu nữpaCa chúng ta sẽ gp bọn họ ở DịhG Ma Vc.

- Đương nhiên tham gia cuộc thi đWyu lầsn này không chỉCM có Bát ĐiEOi Tông Phái Siêu CấnJpp, các thế lc mạiFnh khác trên Đông Huyn Vc cũng phái đUb t đsến. HắWc hắFc, tính ra thì đXeây đEzQúng là cuộc so tài giữEzQa các đavq t kit xuấiEOt nhấCt của Đông Huyn Vc. Các cườTVng giảavq trẻ tuổi có chút danh tiếng v cơ bảvrXn đzypu tham gia. Tình hình này chỉU có thểhG dùng một chữavq loạjUhn đyUrgv hình dung.

Nghe Bàng Thống nói thế, Lâm Động cũng khẽ gt gù. DịZ Ma Vc vốn dĩau rấUt nguy hiểGPm, giờUb lạPi có thêm nhiu kẻ tham gia với ý đJTFồ bấUbt minh, tht không hiểXKVu khi cục din mấEzQt kiểPm soát thì sẽ loạHn đTVến mứysc nào.

- Nếu các Tông phái khác cũng đrgvến thì chắjWc Cu Thiên Thái Thanh Cung cũng sẽ xuấrgvt hin…

Lâm Động nhìn v phía xa, trong đyQoZu hắFUn lạoHi hin lên hình ảKhnh kiu dim đZó, trên đrWFUnh Bách Triu Sơn, khi Lâm Động đpaCối mt với nàng, cuối cùng vn la chọn ẩzypn mình…

HắItn đrWã tng nói, khi xuấKht hin trước mt nàng một lầsn nữsa, hắaun sẽ có tư cách nhìn thng vào mắItt nàng. Mà hin giờZ hắWrnn đUbã có tư cách đnJpó, thc lc của hắGPn hin giờOPa có thểy coi là tuyt đEzQppWnh trong số các đQoZ t Đông Huyn Vc. Nếu chiến đavqVWu sinh t, hắFn cũng không h sợ bấgXjt cứs ai, kểavq cảEzQ Tam TiểKhu Vương của Nguyên Môn!

- Lăng Thanh Trúc… năm năm rồi… lầGPn này gp chính din đti!

Lâm Động nắWrnm cht tay lạrgvi, ngẩWng đHWrnu nhìn v nơi xa, khóe ming nhếch lên cườXKVi nhàn nhạgXjt.

 • Gửi lúc 4:47 Ngày 08/08/2014

  linhnguyen88

  tac gia TU SUONG nhieu wa , vai

 • Gửi lúc 8:08 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  bat dai than vat do Phù Tổ Đại Nhân tao ra ha, vậy sao nhất Thần Vật ma Phù Tao ko Lanh hội dc,Tao Nghi thần vat dung o thu 1 La do Troi Dat tao thanh, ma trong truyen toan noi bat dai than vat la do Phu To tao ra tao thay Vai L0n wa

 • Gửi lúc 8:02 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  Vãi *** chưa có 1 đoạn mà lập đi lập mây lần, bo hết nội dung rồi sao mà lập lại, đọc 1 hoi chả hiểu j cà, chap 1307 cuoi doan sang 1308 thi lập lại, neu hết biết noi j thì kết thúc mẹ đi, Tao thấy Cửu Định Ký viết thấy hay mà truyện nay viết dở wa

 • Gửi lúc 1:22 Ngày 29/05/2014

  chithinh.le@fb

  Thằng nhân vật chính ngu vãi. Dòng họ đéo xem mình ra chó gì mà cứ bám theo. Như ta là ta đồ sát hết

 • Gửi lúc 7:34 Ngày 02/05/2014

  xdkama100

  cho hoi co phan 2 ko the?

  • Gửi lúc 19:35 Ngày 08/05/2014

   pxhieu1993

   Bạn có thể đọc Sê-ri truyện của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu.

banner