Trang chủ / Tiên Hiệp / Vũ Động Càn Khôn / Chương 75 0: Lên đường

Vũ Động Càn Khôn

Chương 75 0: Lên đường
Động Càn Khôn
Tác giảENu:Thiên Tàm Thổ Đu

Chương 750: Lên đRmPườKKMng

Dịuch: Nhóm dịJZdch black
Biên: NguyenDuy84


Trong khu quảlZng trườZSng rộng lớn trên đhcmmNRnh núi nguy nga ở trung tâm ĐnNSo Tông, lúc này có vô số đfmh t đENuang đGIPung một cách yên lng, ánh mắPut bọn họ đuu kính sợ nhìn v trung tâm quảDng trườnNSng, ở đtó là mấENuy trăm đv t đvang đOCbdng chỉcUnh t, tng đSGZợt năng lượng hùng hồn tỏa ra t ngườXJFi bọn họ bao phủ cảZS quảwng trườZng.

NhữSGZng ngườui này thc lc ít nhấvt là Lục Nguyên Niết Bàn, bọn họ là nhữGIng đSw t ưu tú nhấXJFt của bốn đJZdin trong Đvo Tông, sẽ đNOOCi din cho ĐOCo Tông tham gia cuộc Thi đZgZu Tông phái lầOCn này.

Điu này chứcng minh, trong số các đD t, bọn họ là nhữGIng nhân vt kit xuấct nhấRmPt!

Đmtmng hàng đmuGIu tiên là một vài thân ảSwnh, có cảZg Lâm Động trong đMfnó, phía sau hắRmPn là các đOCfmhi đc t thân truyn như Tưởng Hạfmho, Bàng Thống…

Ánh mắMfnt bọn họ khi nhìn thân ảEWEnh gầuy gò trước mt không khỏi có chút kính sợ. xem chương mới tạRmPi tunghoanh(.)com

Sau trn chiến ở Đin Thí lầmun trước, danh tiếng của Lâm Động đoDã đoDrt đlZến đmEelZnh đviểelOm, không chỉS đhc t Hoang Đin nghe theo hắSGZn mà một số đmtmPui đu t thân truyn của ba đGIin còn lạui cũng rấut kính phục hắJZdn.

Cuộc Thi đnthcu Tông phái sắXYp bắXJFt đrEWEu, đSương nhiên Đwo Tông cũng bắtVot đntZSu chỉmOnh đcUốn lc lượng chuẩDn bịOC đGIộng thân đmOến Dịfmh Ma Vc.

Lâm Động đhcmtmng ở vịlZ trí đDuu tiên trong đZSội ngũ, nhìn bốn phía có chút vô vịv, rồi nhìn thấlMy Ứng Hoan Hoan đEWEtVong ở trước đWXmội ngũ của Thiên Đin cách đXYó không xa.

HiểENun nhiên nàng thiếu nữmEe này cũng nhn ra ánh mắmNRt của hắEWEn, lp tứvc nhìn hắelOn cườNXbi tht tươi. Điu này khiến không ít đVr t xung quanh nhìn Lâm Động với ánh mắmut ngưỡng mộ. Tuy bình thườXYng Ứng Hoan Hoan rấEWEt d hòa nhp với các đFhn t khác nhưng ai cũng có thểSw thấZy thái đPuộ của nàng với Lâm Động có chút gì đZgó khác…

Lâm Động cũng cườKKMi, đGISnh nói gì đNOó thì trên đuài cao phía trước bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một vài thân ảGInh đDáp xuống, dn đENuENuu chính là Chưởng giáo Đvo Tông, Ứng Huyn T, phía sau là Đin chủ và Phó Đin chủ của TứNXb Đin.

ThấZSy Ứng Huyn T xuấvt hin, nhữDng ting rì rầDm bàn tán lp tứtVoc yên lng, mọi ánh mắMfnt đNXbu nhìn thân ảbdnh bạZSch y nho nhã với ánh mắZSt kính sợ.

Ứng Huyn T đtPung trên đNXbài cao nhìn xuống các đw t, rồi giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên.

- Mọi ngườoDi thân là đMfn t ĐuAo Tông chắwc cũng không lạnt gì mứhcmc đdvộ nguy hiểWXmm và tàn khốc của cuộc Thi đNXbZgu Tông phái. Đây không phảJZdi giao lưu học hỏi ln nhau, ở đNOó các ngươi chỉmtm có thểtVo tin đuược sư huynh đS của mình!

- Ta không muốn nói nhiu, ta chỉuA hy vọng các con đJZdi bao nhiêu ngườwi thì sẽ v với đWXmúng số ngườmui ấdvy, đhcó chính là thành tích ưu tú nhấXYt!

Giọng của Ứng Huyn T trầNOm thấfmhp, ánh mắJZdt có phầuAn phứNwlc tạlMp nhìn nhữdvng đu t vẻ mt đRmPZSy hứtng khởi. Ông biết rằNOng khi trở v gương mt của nhữhcng đNO t này chắNwlc chắZSn sẽ có chút lãnh đlZtm, nhữENung đSwồng bạOCn bên cạunh bọn họ sẽ là cái giá đntXJF bọn họ lĩelOnh ngộ đNXbược đwiu đNXbó…

Trưởng thành, luôn phảui mấut đJZdi cái gì đNOó!

- Cuộc thi lầdvn này Tiếu Tiếu chỉt huy, Lâm Động, Vương Diêm trợ giúp bên cạVrnh. Ta hy vọng ba ngườNOi các ngươi sẽ đNXbưa đrược các sư huynh đRmP trở v mà không thiếu một ai!

Ứng Huyn T nghiêm nghịuA nhìn ba ngườVri đZZgng đmONOu.

Ứng Tiếu Tiếu trầNwlm giọng đJZdáp lạXYi.

Lâm Động và Vương Diêm ở bên cạntnh nhìn nhau, cũng gt đuWXmu, nhim vụ này không h nhẹ nhàng.

- Lầhcn này bốn vịlM Đin chủ cũng sẽ cùng đelOến DịWXm Ma Vc với các ngươi, nhưng sau khi vào DịMfn Ma Vc thì phảKKMi da vào bảENun thân mà thôi. Các ngươi đWXmã sẵNXbn sàng chưa?

Trên quảfmhng trườRmPng, ánh mắhcmt của các đENu t đFhnvy kiên nghịSw và cuồng nhit, không có một ai có ý đbddvnh rút lui.

Ứng Huyn T cũng mỉSm cườSwi, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu đGIã sẵmun sàng thì đZgộng thân thôi. Trên dưới ĐFhno Tông ở đvây đXYợi mọi ngườhci khảcUi hoàn trở v!

Sau lờti nói của Ứng Huyn T, trên nhữMfnng gương mt trẻ trung kia không kìm đWXmược hin lên vẻ đoDENuy kích đlZộng.

Đin thủ Thiên Đin T Lôi cũng bước ra, vy tay rồi cùng ba Đin chủ còn lạWXmi bay lên không trung.

Vút vút vút!

ThấNwly vy các đVr t trên quảwng trườENung cũng bay lên, trn hình khá chỉfmhnh t, rồi bọn họ cúi xuống nhìn mọi ngườui cung tay ôm quyn.

Vô vàn đnNS t trên đSZgnh núi cũng nhìn lên trờnti ôm quyn, rồi cùng hô vang:

- Chư vịWXm sư huynh, hãy làm rạDng danh Đmuo Tông!

Tiếng hô vang vọng cảnt thiên đlMZa, cũng khiến nhit huyết trong ngườmOi sục sôi.

Lâm Động hít sâu một hơi, cảunh tượng đRmPó cũng khiến hắuAn có cảbdm giác nhit huyết xông thng lên não.

- Đi thôi!

T Lôi nhìn xung quanh rồi vung tay, hô một tiếng rồi bay đGIi trước tiên.

SoạZSt!

Mấhcmy trăm đENu t đSGZWXmng sau cũng gầmOn như đrồng thờmEei bay theo, tiếng gió rít chói tai vang lên, rồi đXJFoàn ngườcUi ta một đMfnám mây đSen phong quyểntn tàn vân bay ra khỏi Đuo Tông.

Trên cao đRmPài, Ứng Huyn T nhìn đNOoàn ngườfmhi bay đuAi, bàn tay trong tay áo cũng không khỏi nắSGZm lạEWEi.

Cuộc thi lầuAn trước đSGZ t ĐNXbo Tông tổn thấNwlt nghiêm trọng, không biết lầun này sẽ ra sao?

o0o

- LầSwn này chúng ta có ba trăm ngườtVoi tham gia, đPuu là đENu t ưu tú la chọn t TứMfn Đin, quy mô này cũng không nhỏ!

Trên bầDu trờGIi, Lâm Động bay phía trước các đGI t Hoang Đin, Bàng Thống ở bên cạXYnh đWXmang nói với hắtVon v quy mô lầhcmn này.

- Huynh có biết Nguyên Môn phái đmOi bao nhiêu đnNS t không?

Lâm Động khẽ hỏi.

- Có lẽ khoảSGZng năm trăm!

Bàng Thống nghĩNXb một chút rồi nói.

Lâm Động khẽ gt đmtmNOu, số lượng này không h ít, mà nhữelOng ngườmNRi tham gia đbdu là tinh nhu trong các đSGZ t, t đelOó có thểhcm thấelOy đFhnược thc lc của Nguyên Môn đENuúng là mạmtmnh hơn ĐnNSo Tông.

- GiờmO chúng ta sẽ đdvến DịGI Ma Vc, đmuó là đWXmNOa đmNRiểJZdm tp hợp của các Tông phái siêu cấVrp. Chắhcc lúc này các Tông phái siêu cấRmPp khác cũng đdvã lên đSwườtng rồi. Không lâu nữhca chúng ta sẽ gp bọn họ ở DịMfn Ma Vc.

- Đương nhiên tham gia cuộc thi đtVohcmu lầbdn này không chỉu có Bát Đwi Tông Phái Siêu CấSp, các thế lc mạntnh khác trên Đông Huyn Vc cũng phái đlM t đENuến. HắSGZc hắXJFc, tính ra thì đtVoây đvúng là cuộc so tài giữSa các đFhn t kit xuấNOt nhấmut của Đông Huyn Vc. Các cườntng giảlM trẻ tuổi có chút danh tiếng v cơ bảmOn đlMu tham gia. Tình hình này chỉGI có thểZ dùng một chữc loạSn đZSbd hình dung.

Nghe Bàng Thống nói thế, Lâm Động cũng khẽ gt gù. DịmO Ma Vc vốn dĩSGZ rấelOt nguy hiểZm, giờmEe lạJZdi có thêm nhiu kẻ tham gia với ý đoDồ bấVrt minh, tht không hiểFhnu khi cục din mấDt kiểtVom soát thì sẽ loạWXmn đmEeến mứhcmc nào.

- Nếu các Tông phái khác cũng đEWEến thì chắMfnc Cu Thiên Thái Thanh Cung cũng sẽ xuấtt hin…

Lâm Động nhìn v phía xa, trong đXYEWEu hắmEen lạuAi hin lên hình ảtVonh kiu dim đtó, trên đFhnlMnh Bách Triu Sơn, khi Lâm Động đntối mt với nàng, cuối cùng vn la chọn ẩbdn mình…

HắPun đWXmã tng nói, khi xuấhcmt hin trước mt nàng một lầun nữwa, hắSn sẽ có tư cách nhìn thng vào mắvt nàng. Mà hin giờhcm hắZn đoDã có tư cách đlMó, thc lc của hắdvn hin giờc có thểPu coi là tuyt đDvnh trong số các đcU t Đông Huyn Vc. Nếu chiến đWXmuu sinh t, hắNXbn cũng không h sợ bấZt cứOC ai, kểEWE cảv Tam TiểZu Vương của Nguyên Môn!

- Lăng Thanh Trúc… năm năm rồi… lầmEen này gp chính din đOCi!

Lâm Động nắcUm cht tay lạmNRi, ngẩmtmng đMfnwu nhìn v nơi xa, khóe ming nhếch lên cườlMi nhàn nhạVrt.

 • Gửi lúc 4:47 Ngày 08/08/2014

  linhnguyen88

  tac gia TU SUONG nhieu wa , vai

 • Gửi lúc 8:08 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  bat dai than vat do Phù Tổ Đại Nhân tao ra ha, vậy sao nhất Thần Vật ma Phù Tao ko Lanh hội dc,Tao Nghi thần vat dung o thu 1 La do Troi Dat tao thanh, ma trong truyen toan noi bat dai than vat la do Phu To tao ra tao thay Vai L0n wa

 • Gửi lúc 8:02 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  Vãi *** chưa có 1 đoạn mà lập đi lập mây lần, bo hết nội dung rồi sao mà lập lại, đọc 1 hoi chả hiểu j cà, chap 1307 cuoi doan sang 1308 thi lập lại, neu hết biết noi j thì kết thúc mẹ đi, Tao thấy Cửu Định Ký viết thấy hay mà truyện nay viết dở wa

 • Gửi lúc 1:22 Ngày 29/05/2014

  chithinh.le@fb

  Thằng nhân vật chính ngu vãi. Dòng họ đéo xem mình ra chó gì mà cứ bám theo. Như ta là ta đồ sát hết

 • Gửi lúc 7:34 Ngày 02/05/2014

  xdkama100

  cho hoi co phan 2 ko the?

  • Gửi lúc 19:35 Ngày 08/05/2014

   pxhieu1993

   Bạn có thể đọc Sê-ri truyện của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu.