Trang chủ / Tiên Hiệp / Vũ Động Càn Khôn / Chương 75 0: Lên đường

Vũ Động Càn Khôn

Chương 75 0: Lên đường
Động Càn Khôn
Tác giảe:Thiên Tàm Thổ Đu

Chương 750: Lên đTJườRfng

DịAch: Nhóm dịmch black
Biên: NguyenDuy84


Trong khu quảTJng trườeng rộng lớn trên đEEiGnh núi nguy nga ở trung tâm ĐRfo Tông, lúc này có vô số đTJ t đSMzang đgrSMKPng một cách yên lng, ánh mắYt bọn họ đRfu kính sợ nhìn v trung tâm quảHng trườisKng, ở đKYHó là mấey trăm đe t đMKPang đMeSGing chỉMKPnh t, tng đGiợt năng lượng hùng hồn tỏa ra t ngườisKi bọn họ bao phủ cảkG quảfng trườKdng.

NhữKYHng ngườei này thc lc ít nhấpFt là Lục Nguyên Niết Bàn, bọn họ là nhữmng đpF t ưu tú nhấft của bốn đHpqin trong Đeo Tông, sẽ đqDGi din cho ĐKeo Tông tham gia cuộc Thi đKeKeu Tông phái lầpFn này.

Điu này chứlGng minh, trong số các đe t, bọn họ là nhữSYng nhân vt kit xuấRjt nhấNkRt!

ĐnCng hàng đMTqDu tiên là một vài thân ảhdnh, có cảPA Lâm Động trong đKeó, phía sau hắSYn là các đdJmi đG t thân truyn như Tưởng HạrlKo, Bàng Thống…

Ánh mắsmit bọn họ khi nhìn thân ảKenh gầIey gò trước mt không khỏi có chút kính sợ.

Sau trn chiến ở Đin Thí lầnCn trước, danh tiếng của Lâm Động đTJã đJhThdt đfến đMTTJnh đpFiểkGm, không chỉYIn đe t Hoang Đin nghe theo hắMeSn mà một số đKYHYIni đixR t thân truyn của ba đNogin còn lạMeSi cũng rấhdt kính phục hắKdn.

Cuộc Thi đMThdu Tông phái sắSYp bắxzt đxzlGu, đmpJương nhiên ĐJmo Tông cũng bắhdt đKYHmu chỉhdnh đisKốn lc lượng chuẩzEJn bịoMN đRfộng thân đeến DịrlK Ma Vc.

Lâm Động đEHJmng ở vịde trí đMTrlKu tiên trong đnCội ngũ, nhìn bốn phía có chút vô vịYIn, rồi nhìn thấNogy Ứng Hoan Hoan đHpqixRng ở trước đEHội ngũ của Thiên Đin cách đMKPó không xa.

HiểIen nhiên nàng thiếu nữgrS này cũng nhn ra ánh mắxzt của hắsmin, lp tứTJc nhìn hắsmin cườNogi tht tươi. Điu này khiến không ít đUNU t xung quanh nhìn Lâm Động với ánh mắUNUt ngưỡng mộ. Tuy bình thườGing Ứng Hoan Hoan rấnCt d hòa nhp với các đnC t khác nhưng ai cũng có thểd thấey thái đGộ của nàng với Lâm Động có chút gì đKeó khác…

Lâm Động cũng cườmpJi, đJhTEEinh nói gì đJhTó thì trên đMeSài cao phía trước bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một vài thân ảxznh đJmáp xuống, dn đnCxzu chính là Chưởng giáo ĐqDo Tông, Ứng Huyn T, phía sau là Đin chủ và Phó Đin chủ của TứlG Đin.

ThấEHy Ứng Huyn T xuấnCt hin, nhữdng ting rì rầpGMm bàn tán lp tứfc yên lng, mọi ánh mắsmit đHpqu nhìn thân ảTJnh bạNogch y nho nhã với ánh mắMTt kính sợ.

Ứng Huyn T đGEHng trên đIeài cao nhìn xuống các đkG t, rồi giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên.

- Mọi ngườqDi thân là đRf t ĐnCo Tông chắnCc cũng không lạUNU gì mứdec đxzộ nguy hiểpFm và tàn khốc của cuộc Thi đMeSRju Tông phái. Đây không phảIei giao lưu học hỏi ln nhau, ở đKYHó các ngươi chỉrlK có thểMT tin đUNUược sư huynh đIe của mình!

- Ta không muốn nói nhiu, ta chỉRj hy vọng các con đdi bao nhiêu ngườYi thì sẽ v với đsmiúng số ngườTJi ấMKPy, đPAó chính là thành tích ưu tú nhấPAt!

Giọng của Ứng Huyn T trầSYm thấixRp, ánh mắRjt có phầKen phứzEJc tạep nhìn nhữrlKng đd t vẻ mt đYey hứRjng khởi. Ông biết rằkGng khi trở v gương mt của nhữdng đmpJ t này chắRjc chắlGn sẽ có chút lãnh đpFfm, nhữmpJng đnCồng bạkGn bên cạkGnh bọn họ sẽ là cái giá đeUNU bọn họ lĩSYnh ngộ đUNUược đAiu đJhTó…

Trưởng thành, luôn phảJhTi mấpGMt đlGi cái gì đrlKó!

- Cuộc thi lầzEJn này Tiếu Tiếu chỉRj huy, Lâm Động, Vương Diêm trợ giúp bên cạisKnh. Ta hy vọng ba ngườHpqi các ngươi sẽ đmpJưa đSYược các sư huynh đMT trở v mà không thiếu một ai!

Ứng Huyn T nghiêm nghịJm nhìn ba ngườMKPi đdempJng đKYHUNUu.

Ứng Tiếu Tiếu trầixRm giọng đJhTáp lạgrSi.

Lâm Động và Vương Diêm ở bên cạKdnh nhìn nhau, cũng gt đisKkGu, nhim vụ này không h nhẹ nhàng.

- LầmpJn này bốn vịgrS Đin chủ cũng sẽ cùng đdeến Dịsmi Ma Vc với các ngươi, nhưng sau khi vào DịixR Ma Vc thì phảpFi da vào bảYn thân mà thôi. Các ngươi đpFã sẵMKPn sàng chưa?

Trên quảTJng trườixRng, ánh mắSMzt của các đpGM t đMeSmy kiên nghịe và cuồng nhit, không có một ai có ý đdedenh rút lui.

Ứng Huyn T cũng mỉGm cườrlKi, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu đMKPã sẵGn sàng thì đGộng thân thôi. Trên dưới ĐKdo Tông ở đzEJây đYợi mọi ngườsmii khảlGi hoàn trở v!

Sau lờdei nói của Ứng Huyn T, trên nhữIeng gương mt trẻ trung kia không kìm đGược hin lên vẻ đRjzEJy kích đzEJộng.

Đin thủ Thiên Đin T Lôi cũng bước ra, vy tay rồi cùng ba Đin chủ còn lạRji bay lên không trung.

Vút vút vút!

ThấnCy vy các đTJ t trên quảMTng trườKeng cũng bay lên, trn hình khá chỉMKPnh t, rồi bọn họ cúi xuống nhìn mọi ngườNkRi cung tay ôm quyn.

Vô vàn đKd t trên đpFUNUnh núi cũng nhìn lên trờSMzi ôm quyn, rồi cùng hô vang:

- Chư vịYIn sư huynh, hãy làm rạmng danh ĐUNUo Tông!

Tiếng hô vang vọng cảpF thiên đPAKea, cũng khiến nhit huyết trong ngườmpJi sục sôi.

Lâm Động hít sâu một hơi, cảlGnh tượng đNogó cũng khiến hắTJn có cảdm giác nhit huyết xông thng lên não.

- Đi thôi!

T Lôi nhìn xung quanh rồi vung tay, hô một tiếng rồi bay đIei trước tiên.

Soạsmit!

MấKYHy trăm đH t đdeSMzng sau cũng gầEHn như đHồng thờKYHi bay theo, tiếng gió rít chói tai vang lên, rồi đRjoàn ngườMTi ta một đMKPám mây đMTen phong quyểGn tàn vân bay ra khỏi ĐpGMo Tông.

Trên cao đpFài, Ứng Huyn T nhìn đisKoàn ngườKei bay đYi, bàn tay trong tay áo cũng không khỏi nắYm lạMTi.

Cuộc thi lầHpqn trước đKe t ĐNogo Tông tổn thấNkRt nghiêm trọng, không biết lầfn này sẽ ra sao?

o0o

- LầAn này chúng ta có ba trăm ngườAi tham gia, đoMNu là đG t ưu tú la chọn t TứKe Đin, quy mô này cũng không nhỏ!

Trên bầisKu trờgrSi, Lâm Động bay phía trước các đH t Hoang Đin, Bàng Thống ở bên cạGinh đmang nói với hắisKn v quy mô lầYInn này.

- Huynh có biết Nguyên Môn phái đSMzi bao nhiêu đHpq t không?

Lâm Động khẽ hỏi.

- Có lẽ khoảKYHng năm trăm!

Bàng Thống nghĩde một chút rồi nói.

Lâm Động khẽ gt đKdHu, số lượng này không h ít, mà nhữmpJng ngườJhTi tham gia đGu là tinh nhu trong các đde t, t đfó có thểhd thấlGy đNogược thc lc của Nguyên Môn đixRúng là mạJmnh hơn ĐSYo Tông.

- GiờpF chúng ta sẽ đMeSến DịixR Ma Vc, đeó là đdepGMa đKYHiểHpqm tp hợp của các Tông phái siêu cấAp. ChắHc lúc này các Tông phái siêu cấnCp khác cũng đRjã lên đNogườhdng rồi. Không lâu nữda chúng ta sẽ gp bọn họ ở DịqD Ma Vc.

- Đương nhiên tham gia cuộc thi đMKPrlKu lầsmin này không chỉkG có Bát ĐKdi Tông Phái Siêu CấRfp, các thế lc mạYInnh khác trên Đông Huyn Vc cũng phái đKe t đpFến. HắgrSc hắHc, tính ra thì đAây đHpqúng là cuộc so tài giữIea các đhd t kit xuấmt nhấKet của Đông Huyn Vc. Các cườGng giảMKP trẻ tuổi có chút danh tiếng v cơ bảGn đoMNu tham gia. Tình hình này chỉm có thểnC dùng một chữzEJ loạpFn đrlKHpq hình dung.

Nghe Bàng Thống nói thế, Lâm Động cũng khẽ gt gù. DịEH Ma Vc vốn dĩm rấKYHt nguy hiểRfm, giờTJ lạUNUi có thêm nhiu kẻ tham gia với ý đKdồ bấMTt minh, tht không hiểKdu khi cục din mấMeSt kiểoMNm soát thì sẽ loạkGn đNogến mứHpqc nào.

- Nếu các Tông phái khác cũng đpFến thì chắRjc Cu Thiên Thái Thanh Cung cũng sẽ xuấkGt hin…

Lâm Động nhìn v phía xa, trong đJmMeSu hắKYHn lạRfi hin lên hình ảJmnh kiu dim đeó, trên đIekGnh Bách Triu Sơn, khi Lâm Động đNkRối mt với nàng, cuối cùng vn la chọn ẩMKPn mình…

HắIen đeã tng nói, khi xuấHpqt hin trước mt nàng một lầHpqn nữKea, hắJhTn sẽ có tư cách nhìn thng vào mắKet nàng. Mà hin giờJm hắen đKdã có tư cách đEEió, thc lc của hắen hin giờMT có thểpGM coi là tuyt đpGMhdnh trong số các đGi t Đông Huyn Vc. Nếu chiến đGYu sinh t, hắnCn cũng không h sợ bấpGMt cứsmi ai, kểKd cảnC Tam Tiểsmiu Vương của Nguyên Môn!

- Lăng Thanh Trúc… năm năm rồi… lầMTn này gp chính din đKei!

Lâm Động nắYInm cht tay lạoMNi, ngẩKeng đGiGiu nhìn v nơi xa, khóe ming nhếch lên cườpGMi nhàn nhạgrSt.

 • Gửi lúc 4:47 Ngày 08/08/2014

  linhnguyen88

  tac gia TU SUONG nhieu wa , vai

 • Gửi lúc 8:08 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  bat dai than vat do Phù Tổ Đại Nhân tao ra ha, vậy sao nhất Thần Vật ma Phù Tao ko Lanh hội dc,Tao Nghi thần vat dung o thu 1 La do Troi Dat tao thanh, ma trong truyen toan noi bat dai than vat la do Phu To tao ra tao thay Vai L0n wa

 • Gửi lúc 8:02 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  Vãi *** chưa có 1 đoạn mà lập đi lập mây lần, bo hết nội dung rồi sao mà lập lại, đọc 1 hoi chả hiểu j cà, chap 1307 cuoi doan sang 1308 thi lập lại, neu hết biết noi j thì kết thúc mẹ đi, Tao thấy Cửu Định Ký viết thấy hay mà truyện nay viết dở wa

 • Gửi lúc 1:22 Ngày 29/05/2014

  chithinh.le@fb

  Thằng nhân vật chính ngu vãi. Dòng họ đéo xem mình ra chó gì mà cứ bám theo. Như ta là ta đồ sát hết

 • Gửi lúc 7:34 Ngày 02/05/2014

  xdkama100

  cho hoi co phan 2 ko the?

  • Gửi lúc 19:35 Ngày 08/05/2014

   pxhieu1993

   Bạn có thể đọc Sê-ri truyện của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu.