Trang chủ / Tiên Hiệp / Vũ Động Càn Khôn / Chương 75 0: Lên đường

Vũ Động Càn Khôn

Chương 75 0: Lên đường
Động Càn Khôn
Tác giảm:Thiên Tàm Thổ Đu

Chương 750: Lên đSWiườiEXng

DịQHTch: Nhóm dịLFch black
Biên: NguyenDuy84


Trong khu quảpng trườjng rộng lớn trên đCPYTynh núi nguy nga ở trung tâm Đco Tông, lúc này có vô số đLF t đnOuang đhjTyng một cách yên lng, ánh mắGBt bọn họ đbou kính sợ nhìn v trung tâm quảnOung trườcng, ở đMRWó là mấxhLy trăm đc t đSCang đtWxnng chỉWxnnh t, tng đycợt năng lượng hùng hồn tỏa ra t ngườci bọn họ bao phủ cảj quảWXng trườQHTng.

Nhữcng ngườhji này thc lc ít nhấBpt là Lục Nguyên Niết Bàn, bọn họ là nhữSWing đc t ưu tú nhấYzt của bốn đOfMin trong Đqco Tông, sẽ đxhLGBi din cho ĐiEXo Tông tham gia cuộc Thi đDSDtu Tông phái lầqln này.

Điu này chứWXng minh, trong số các đnOu t, bọn họ là nhữcng nhân vt kit xuấct nhấqct!

ĐSWing hàng đSWiuGbu tiên là một vài thân ảDSDnh, có cảWxn Lâm Động trong đBpó, phía sau hắcn là các đxhLBpi đMRW t thân truyn như Tưởng HạWxno, Bàng Thống…

Ánh mắRdt bọn họ khi nhìn thân ảFnh gầXvCy gò trước mt không khỏi có chút kính sợ.

Sau trn chiến ở Đin Thí lầvmyn trước, danh tiếng của Lâm Động đtã đHFSWXt đBpến đmOfMnh đWXiểnqTm, không chỉGB đc t Hoang Đin nghe theo hắbon mà một số đTyYci đEPB t thân truyn của ba đHFSin còn lạqli cũng rấtt kính phục hắHFSn.

Cuộc Thi đjbou Tông phái sắycp bắBpt đPtHmu, đPtương nhiên ĐHFSo Tông cũng bắGBt đnqTPmu chỉycnh đQHTốn lc lượng chuẩqcn bịOfM đqlộng thân đyến Dịm Ma Vc.

Lâm Động đWxnllxng ở vịMRW trí đboiEXu tiên trong đllxội ngũ, nhìn bốn phía có chút vô vịF, rồi nhìn thấTyy Ứng Hoan Hoan đDSDbong ở trước đYzội ngũ của Thiên Đin cách đjó không xa.

HiểuGbn nhiên nàng thiếu nữWxn này cũng nhn ra ánh mắxnQt của hắycn, lp tứiEXc nhìn hắMRWn cườqci tht tươi. Điu này khiến không ít điEX t xung quanh nhìn Lâm Động với ánh mắPtt ngưỡng mộ. Tuy bình thườPmng Ứng Hoan Hoan rấyt d hòa nhp với các đQHT t khác nhưng ai cũng có thểnOu thấxnQy thái đBpộ của nàng với Lâm Động có chút gì đEPBó khác…

Lâm Động cũng cườPti, đpFLnh nói gì đpó thì trên đjài cao phía trước bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một vài thân ảTynh đcaáp xuống, dn đmWxnu chính là Chưởng giáo Đqlo Tông, Ứng Huyn T, phía sau là Đin chủ và Phó Đin chủ của TứnqT Đin. truyn cp nht nhanh nhấEPBt tạqli tung hoanh chấuGbm com

Thấqcy Ứng Huyn T xuấFLt hin, nhữFng ting rì rầmm bàn tán lp tứtc yên lng, mọi ánh mắyt đhju nhìn thân ảnOunh bạych y nho nhã với ánh mắLFt kính sợ.

Ứng Huyn T đQHTmng trên đEPBài cao nhìn xuống các đfcz t, rồi giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên.

- Mọi ngườci thân là đGB t ĐSWio Tông chắxnQc cũng không lạQHT gì mứnOuc đWxnộ nguy hiểFm và tàn khốc của cuộc Thi đcPtu Tông phái. Đây không phảqli giao lưu học hỏi ln nhau, ở đnOuó các ngươi chỉm có thểRd tin đcược sư huynh đTy của mình!

- Ta không muốn nói nhiu, ta chỉiEX hy vọng các con đRdi bao nhiêu ngườEPBi thì sẽ v với đllxúng số ngườHFSi ấnqTy, đuGbó chính là thành tích ưu tú nhấQHTt!

Giọng của Ứng Huyn T trầycm thấcp, ánh mắTYqt có phầTyn phứSWic tạHFSp nhìn nhữllxng đy t vẻ mt đxnQQHTy hứYcng khởi. Ông biết rằtng khi trở v gương mt của nhữmng đca t này chắEPBc chắLFn sẽ có chút lãnh đqlmm, nhữcang đRdồng bạWxnn bên cạYcnh bọn họ sẽ là cái giá đCPYSWi bọn họ lĩWXnh ngộ đyược đboiu đTYqó…

Trưởng thành, luôn phảPti mấQHTt đYzi cái gì đSWió!

- Cuộc thi lầFn này Tiếu Tiếu chỉyc huy, Lâm Động, Vương Diêm trợ giúp bên cạxhLnh. Ta hy vọng ba ngườLFi các ngươi sẽ đqlưa đxhLược các sư huynh đXvC trở v mà không thiếu một ai!

Ứng Huyn T nghiêm nghịPm nhìn ba ngườfczi đSWiycng đnOunOuu.

Ứng Tiếu Tiếu trầOfMm giọng đFLáp lạTYqi.

Lâm Động và Vương Diêm ở bên cạzlnh nhìn nhau, cũng gt đycDSDu, nhim vụ này không h nhẹ nhàng.

- Lầtn này bốn vịQHT Đin chủ cũng sẽ cùng đGBến DịDSD Ma Vc với các ngươi, nhưng sau khi vào DịBp Ma Vc thì phảCPYi da vào bảmn thân mà thôi. Các ngươi đGBã sẵuGbn sàng chưa?

Trên quảycng trườXvCng, ánh mắbot của các điEX t đzlCPYy kiên nghịfcz và cuồng nhit, không có một ai có ý đmXvCnh rút lui.

Ứng Huyn T cũng mỉBpm cườhji, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu đYzã sẵXvCn sàng thì đPtộng thân thôi. Trên dưới ĐTyo Tông ở đEPBây đxhLợi mọi ngườzli khảfczi hoàn trở v!

Sau lờqli nói của Ứng Huyn T, trên nhữMRWng gương mt trẻ trung kia không kìm đGBược hin lên vẻ đqcRdy kích đvmyộng.

Đin thủ Thiên Đin T Lôi cũng bước ra, vy tay rồi cùng ba Đin chủ còn lạHmi bay lên không trung.

Vút vút vút!

ThấPmy vy các đnOu t trên quảBpng trườEPBng cũng bay lên, trn hình khá chỉRdnh t, rồi bọn họ cúi xuống nhìn mọi ngườqci cung tay ôm quyn.

Vô vàn đj t trên đuGbMRWnh núi cũng nhìn lên trờXvCi ôm quyn, rồi cùng hô vang:

- Chư vịxhL sư huynh, hãy làm rạPtng danh Đpo Tông!

Tiếng hô vang vọng cảp thiên đHFSWxna, cũng khiến nhit huyết trong ngườYci sục sôi.

Lâm Động hít sâu một hơi, cảycnh tượng đycó cũng khiến hắmn có cảTYqm giác nhit huyết xông thng lên não.

- Đi thôi!

T Lôi nhìn xung quanh rồi vung tay, hô một tiếng rồi bay đBpi trước tiên.

Soạjt!

MấOfMy trăm đFL t đHFSuGbng sau cũng gầnqTn như đvmyồng thờci bay theo, tiếng gió rít chói tai vang lên, rồi đtoàn ngườmi ta một đpám mây đzlen phong quyểYzn tàn vân bay ra khỏi Đto Tông.

Trên cao đTyài, Ứng Huyn T nhìn đzloàn ngườuGbi bay đnOui, bàn tay trong tay áo cũng không khỏi nắfczm lạci.

Cuộc thi lầnqTn trước đxhL t ĐFLo Tông tổn thấRdt nghiêm trọng, không biết lầqcn này sẽ ra sao?

o0o

- LầQHTn này chúng ta có ba trăm ngườSWii tham gia, đDSDu là đvmy t ưu tú la chọn t TứnOu Đin, quy mô này cũng không nhỏ!

Trên bầmu trờti, Lâm Động bay phía trước các đxnQ t Hoang Đin, Bàng Thống ở bên cạSCnh đuGbang nói với hắEPBn v quy mô lầnOun này.

- Huynh có biết Nguyên Môn phái đPti bao nhiêu đGB t không?

Lâm Động khẽ hỏi.

- Có lẽ khoảuGbng năm trăm!

Bàng Thống nghĩYc một chút rồi nói.

Lâm Động khẽ gt đvmyWXu, số lượng này không h ít, mà nhữqlng ngườBpi tham gia đSWiu là tinh nhu trong các đMRW t, t điEXó có thểbo thấllxy đzlược thc lc của Nguyên Môn đfczúng là mạllxnh hơn ĐnOuo Tông.

- GiờEPB chúng ta sẽ đfczến DịDSD Ma Vc, đFó là đFLca đciểbom tp hợp của các Tông phái siêu cấnOup. Chắpc lúc này các Tông phái siêu cấtp khác cũng đHFSã lên đcườuGbng rồi. Không lâu nữLFa chúng ta sẽ gp bọn họ ở Dịm Ma Vc.

- Đương nhiên tham gia cuộc thi đTynqTu lầhjn này không chỉLF có Bát ĐiEXi Tông Phái Siêu CấFLp, các thế lc mạSWinh khác trên Đông Huyn Vc cũng phái đHm t đSCến. HắYcc hắPmc, tính ra thì đllxây đqlúng là cuộc so tài giữSWia các đXvC t kit xuấnOut nhấPmt của Đông Huyn Vc. Các cườTYqng giảiEX trẻ tuổi có chút danh tiếng v cơ bảTyn đuGbu tham gia. Tình hình này chỉYz có thểSC dùng một chữllx loạXvCn đFm hình dung.

Nghe Bàng Thống nói thế, Lâm Động cũng khẽ gt gù. Dịqc Ma Vc vốn dĩvmy rấqct nguy hiểcm, giờLF lạMRWi có thêm nhiu kẻ tham gia với ý đyồ bấcat minh, tht không hiểPtu khi cục din mấHmt kiểcm soát thì sẽ loạTYqn đcaến mứcac nào.

- Nếu các Tông phái khác cũng đYzến thì chắhjc Cu Thiên Thái Thanh Cung cũng sẽ xuấSCt hin…

Lâm Động nhìn v phía xa, trong điEXYcu hắqln lạmi hin lên hình ảmnh kiu dim đpó, trên đyGBnh Bách Triu Sơn, khi Lâm Động đWxnối mt với nàng, cuối cùng vn la chọn ẩPmn mình…

Hắvmyn đqlã tng nói, khi xuấjt hin trước mt nàng một lầFn nữPta, hắHFSn sẽ có tư cách nhìn thng vào mắmt nàng. Mà hin giờc hắnOun đzlã có tư cách đqló, thc lc của hắtn hin giờFL có thểuGb coi là tuyt đqcqcnh trong số các đMRW t Đông Huyn Vc. Nếu chiến đGBGBu sinh t, hắXvCn cũng không h sợ bấct cứbo ai, kểql cảYz Tam Tiểcu Vương của Nguyên Môn!

- Lăng Thanh Trúc… năm năm rồi… lầhjn này gp chính din đcai!

Lâm Động nắYzm cht tay lạGBi, ngẩyng đTYqDSDu nhìn v nơi xa, khóe ming nhếch lên cườyci nhàn nhạTYqt.

 • Gửi lúc 4:47 Ngày 08/08/2014

  linhnguyen88

  tac gia TU SUONG nhieu wa , vai

 • Gửi lúc 8:08 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  bat dai than vat do Phù Tổ Đại Nhân tao ra ha, vậy sao nhất Thần Vật ma Phù Tao ko Lanh hội dc,Tao Nghi thần vat dung o thu 1 La do Troi Dat tao thanh, ma trong truyen toan noi bat dai than vat la do Phu To tao ra tao thay Vai L0n wa

 • Gửi lúc 8:02 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  Vãi *** chưa có 1 đoạn mà lập đi lập mây lần, bo hết nội dung rồi sao mà lập lại, đọc 1 hoi chả hiểu j cà, chap 1307 cuoi doan sang 1308 thi lập lại, neu hết biết noi j thì kết thúc mẹ đi, Tao thấy Cửu Định Ký viết thấy hay mà truyện nay viết dở wa

 • Gửi lúc 1:22 Ngày 29/05/2014

  chithinh.le@fb

  Thằng nhân vật chính ngu vãi. Dòng họ đéo xem mình ra chó gì mà cứ bám theo. Như ta là ta đồ sát hết

 • Gửi lúc 7:34 Ngày 02/05/2014

  xdkama100

  cho hoi co phan 2 ko the?

  • Gửi lúc 19:35 Ngày 08/05/2014

   pxhieu1993

   Bạn có thể đọc Sê-ri truyện của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu.