Trang chủ / Tiên Hiệp / Vũ Động Càn Khôn / Chương 75 0: Lên đường

Vũ Động Càn Khôn

Chương 75 0: Lên đường
Động Càn Khôn
Tác giảqa:Thiên Tàm Thổ Đu

Chương 750: Lên đYườnSng

DịEkch: Nhóm dịXUnch black
Biên: NguyenDuy84


Trong khu quảung trườJLng rộng lớn trên đXGBnSnh núi nguy nga ở trung tâm Đqao Tông, lúc này có vô số đXGB t đsbMang đhyTRZng một cách yên lng, ánh mắMrt bọn họ đJu kính sợ nhìn v trung tâm quảXUnng trườAZng, ở đgqxó là mấqTy trăm đXUn t đZNBang đyFng chỉTRZnh t, tng đOợt năng lượng hùng hồn tỏa ra t ngườTRZi bọn họ bao phủ cảy quảYng trườPUng.

NhữWsFng ngườyi này thc lc ít nhấbut là Lục Nguyên Niết Bàn, bọn họ là nhữFAqng đO t ưu tú nhấAZt của bốn đBEWin trong ĐRco Tông, sẽ đAZZNBi din cho ĐMro Tông tham gia cuộc Thi đxJEcbu Tông phái lầRfQn này.

Điu này chứPUng minh, trong số các đEcb t, bọn họ là nhữFAqng nhân vt kit xuấWsFt nhấEsJt!

Đrng hàng đYYu tiên là một vài thân ảhynh, có cảS Lâm Động trong đbuó, phía sau hắfYn là các đUbui đEcb t thân truyn như Tưởng Hạyo, Bàng Thống… nguồn tunghoanh.com

Ánh mắcFt bọn họ khi nhìn thân ảhynh gầbuy gò trước mt không khỏi có chút kính sợ.

Sau trn chiến ở Đin Thí lầhyn trước, danh tiếng của Lâm Động đQXWã đXGBNat đRcến đBFfYnh đSiểSm, không chỉJTE đGgE t Hoang Đin nghe theo hắQJn mà một số đWXNai đfY t thân truyn của ba đBEWin còn lạNai cũng rấOt kính phục hắcFn.

Cuộc Thi đXGBWXu Tông phái sắBFp bắWXt đIJIWsFu, đuương nhiên Đgqxo Tông cũng bắnSt đIJIQJu chỉQJnh đEcbốn lc lượng chuẩAZn bịWsF đYộng thân đhyến Dịbu Ma Vc.

Lâm Động đBFAZng ở vịBWh trí đBFfYu tiên trong đnSội ngũ, nhìn bốn phía có chút vô vịAZ, rồi nhìn thấWXy Ứng Hoan Hoan đEsJang ở trước đWsFội ngũ của Thiên Đin cách đJTEó không xa.

Hiểyn nhiên nàng thiếu nữxJ này cũng nhn ra ánh mắAZt của hắTRZn, lp tứBWhc nhìn hắWsFn cườFAqi tht tươi. Điu này khiến không ít đnS t xung quanh nhìn Lâm Động với ánh mắqat ngưỡng mộ. Tuy bình thườSng Ứng Hoan Hoan rấPUt d hòa nhp với các đZNB t khác nhưng ai cũng có thểF thấJy thái đbrộ của nàng với Lâm Động có chút gì đXUnó khác…

Lâm Động cũng cườcFi, đsRJqTnh nói gì đUó thì trên đBWhài cao phía trước bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một vài thân ảynh đEcbáp xuống, dn đrFu chính là Chưởng giáo ĐfYo Tông, Ứng Huyn T, phía sau là Đin chủ và Phó Đin chủ của Tứgqx Đin.

ThấNay Ứng Huyn T xuấEcbt hin, nhữnSng ting rì rầJTEm bàn tán lp tứFc yên lng, mọi ánh mắxJt đfYu nhìn thân ảqanh bạgqxch y nho nhã với ánh mắPPQt kính sợ.

Ứng Huyn T đJBEWng trên đsbMài cao nhìn xuống các đWsF t, rồi giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên.

- Mọi ngườFAqi thân là đO t ĐRco Tông chắJc cũng không lạEcb gì mứJLc đJTEộ nguy hiểWOm và tàn khốc của cuộc Thi đQXWuu Tông phái. Đây không phảQXWi giao lưu học hỏi ln nhau, ở đIJIó các ngươi chỉsRJ có thểGgE tin đJLược sư huynh đEcb của mình!

- Ta không muốn nói nhiu, ta chỉxJ hy vọng các con đMri bao nhiêu ngườRci thì sẽ v với đqTúng số ngườPPQi ấOy, đró chính là thành tích ưu tú nhấPPQt!

Giọng của Ứng Huyn T trầgqxm thấMrp, ánh mắEkt có phầEsJn phứQXWc tạIJIp nhìn nhữBFng đfY t vẻ mt đhyUy hứung khởi. Ông biết rằYng khi trở v gương mt của nhữFng đfY t này chắWXc chắJTEn sẽ có chút lãnh đBFbum, nhữUng đcFồng bạJLn bên cạxJnh bọn họ sẽ là cái giá đhyWsF bọn họ lĩOnh ngộ đJược đBFiu đRfQó…

Trưởng thành, luôn phảJTEi mấMrt đJXBi cái gì đqTó!

- Cuộc thi lầJn này Tiếu Tiếu chỉRfQ huy, Lâm Động, Vương Diêm trợ giúp bên cạWOnh. Ta hy vọng ba ngườAZi các ngươi sẽ đQXWưa đbuược các sư huynh đPU trở v mà không thiếu một ai!

Ứng Huyn T nghiêm nghịQJ nhìn ba ngườQJi đXUnfYng đuBWhu.

Ứng Tiếu Tiếu trầZNBm giọng đuáp lạqTi.

Lâm Động và Vương Diêm ở bên cạUnh nhìn nhau, cũng gt đsRJYu, nhim vụ này không h nhẹ nhàng.

- LầEkn này bốn vịRc Đin chủ cũng sẽ cùng đxJến DịJXB Ma Vc với các ngươi, nhưng sau khi vào DịJ Ma Vc thì phảQXWi da vào bảXUnn thân mà thôi. Các ngươi đWOã sẵqan sàng chưa?

Trên quảEkng trườung, ánh mắrt của các đZNB t đSBWhy kiên nghịFAq và cuồng nhit, không có một ai có ý đRfQynh rút lui.

Ứng Huyn T cũng mỉJXBm cườxJi, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu đqaã sẵZNBn sàng thì đyộng thân thôi. Trên dưới ĐGgEo Tông ở đRfQây đRfQợi mọi ngườYi khảBWhi hoàn trở v!

Sau lờyi nói của Ứng Huyn T, trên nhữqang gương mt trẻ trung kia không kìm đUược hin lên vẻ đsbMBWhy kích đJXBộng.

Đin thủ Thiên Đin T Lôi cũng bước ra, vy tay rồi cùng ba Đin chủ còn lạBFi bay lên không trung.

Vút vút vút!

ThấNay vy các đbr t trên quảyng trườQXWng cũng bay lên, trn hình khá chỉFAqnh t, rồi bọn họ cúi xuống nhìn mọi ngườbri cung tay ôm quyn.

Vô vàn đAZ t trên đXUnBFnh núi cũng nhìn lên trờgqxi ôm quyn, rồi cùng hô vang:

- Chư vịEcb sư huynh, hãy làm rạEcbng danh ĐUo Tông!

Tiếng hô vang vọng cảQXW thiên đuJa, cũng khiến nhit huyết trong ngườQXWi sục sôi.

Lâm Động hít sâu một hơi, cảcFnh tượng đJTEó cũng khiến hắJTEn có cảqam giác nhit huyết xông thng lên não.

- Đi thôi!

T Lôi nhìn xung quanh rồi vung tay, hô một tiếng rồi bay đbui trước tiên.

SoạRct!

MấEsJy trăm đRc t đqTAZng sau cũng gầEsJn như đNaồng thờBEWi bay theo, tiếng gió rít chói tai vang lên, rồi đEkoàn ngườPUi ta một đJLám mây đqTen phong quyểNan tàn vân bay ra khỏi Đuo Tông.

Trên cao đEkài, Ứng Huyn T nhìn đJXBoàn ngườai bay đFAqi, bàn tay trong tay áo cũng không khỏi nắNam lạnSi.

Cuộc thi lầTRZn trước đJTE t Đhyo Tông tổn thấgqxt nghiêm trọng, không biết lầBFn này sẽ ra sao?

o0o

- LầUn này chúng ta có ba trăm ngườIJIi tham gia, đTRZu là đEsJ t ưu tú la chọn t Tứy Đin, quy mô này cũng không nhỏ!

Trên bầWXu trờBWhi, Lâm Động bay phía trước các đNa t Hoang Đin, Bàng Thống ở bên cạEsJnh đNaang nói với hắbun v quy mô lầZNBn này.

- Huynh có biết Nguyên Môn phái đbui bao nhiêu đEk t không?

Lâm Động khẽ hỏi.

- Có lẽ khoảXGBng năm trăm!

Bàng Thống nghĩO một chút rồi nói.

Lâm Động khẽ gt đJxJu, số lượng này không h ít, mà nhữWOng ngườyi tham gia đZNBu là tinh nhu trong các đGgE t, t đró có thểTRZ thấJXBy đxJược thc lc của Nguyên Môn đXGBúng là mạAZnh hơn Đao Tông.

- GiờqT chúng ta sẽ đRcến DịAZ Ma Vc, đYó là đJnSa đPUiểum tp hợp của các Tông phái siêu cấsbMp. ChắBWhc lúc này các Tông phái siêu cấWXp khác cũng đFAqã lên đxJườGgEng rồi. Không lâu nữua chúng ta sẽ gp bọn họ ở DịNa Ma Vc.

- Đương nhiên tham gia cuộc thi đFWsFu lầJXBn này không chỉnS có Bát ĐfYi Tông Phái Siêu CấWsFp, các thế lc mạgqxnh khác trên Đông Huyn Vc cũng phái đWsF t đsRJến. HắXUnc hắXUnc, tính ra thì đFây đJTEúng là cuộc so tài giữxJa các đXUn t kit xuấXUnt nhấEsJt của Đông Huyn Vc. Các cườhyng giảBWh trẻ tuổi có chút danh tiếng v cơ bảsRJn đOu tham gia. Tình hình này chỉJXB có thểa dùng một chữcF loạRcn đWOJXB hình dung.

Nghe Bàng Thống nói thế, Lâm Động cũng khẽ gt gù. DịXUn Ma Vc vốn dĩJXB rấEcbt nguy hiểBFm, giờBEW lạbri có thêm nhiu kẻ tham gia với ý đWXồ bấcFt minh, tht không hiểJTEu khi cục din mấXGBt kiểBEWm soát thì sẽ loạXGBn đEsJến mứQXWc nào.

- Nếu các Tông phái khác cũng đFAqến thì chắJTEc Cu Thiên Thái Thanh Cung cũng sẽ xuấFAqt hin…

Lâm Động nhìn v phía xa, trong đXGBfYu hắIJIn lạBWhi hin lên hình ảRfQnh kiu dim đBFó, trên đuJXBnh Bách Triu Sơn, khi Lâm Động đxJối mt với nàng, cuối cùng vn la chọn ẩgqxn mình…

HắBWhn đWXã tng nói, khi xuấFAqt hin trước mt nàng một lầUn nữYa, hắnSn sẽ có tư cách nhìn thng vào mắAZt nàng. Mà hin giờIJI hắGgEn đRfQã có tư cách đBFó, thc lc của hắIJIn hin giờRfQ có thểS coi là tuyt đEkynh trong số các đxJ t Đông Huyn Vc. Nếu chiến đZNBsbMu sinh t, hắSn cũng không h sợ bấfYt cứGgE ai, kểAZ cảBF Tam TiểGgEu Vương của Nguyên Môn!

- Lăng Thanh Trúc… năm năm rồi… lầJLn này gp chính din đri!

Lâm Động nắWOm cht tay lạWOi, ngẩTRZng đxJXGBu nhìn v nơi xa, khóe ming nhếch lên cườBWhi nhàn nhạXUnt.

 • Gửi lúc 4:47 Ngày 08/08/2014

  linhnguyen88

  tac gia TU SUONG nhieu wa , vai

 • Gửi lúc 8:08 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  bat dai than vat do Phù Tổ Đại Nhân tao ra ha, vậy sao nhất Thần Vật ma Phù Tao ko Lanh hội dc,Tao Nghi thần vat dung o thu 1 La do Troi Dat tao thanh, ma trong truyen toan noi bat dai than vat la do Phu To tao ra tao thay Vai L0n wa

 • Gửi lúc 8:02 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  Vãi *** chưa có 1 đoạn mà lập đi lập mây lần, bo hết nội dung rồi sao mà lập lại, đọc 1 hoi chả hiểu j cà, chap 1307 cuoi doan sang 1308 thi lập lại, neu hết biết noi j thì kết thúc mẹ đi, Tao thấy Cửu Định Ký viết thấy hay mà truyện nay viết dở wa

 • Gửi lúc 1:22 Ngày 29/05/2014

  chithinh.le@fb

  Thằng nhân vật chính ngu vãi. Dòng họ đéo xem mình ra chó gì mà cứ bám theo. Như ta là ta đồ sát hết

 • Gửi lúc 7:34 Ngày 02/05/2014

  xdkama100

  cho hoi co phan 2 ko the?

  • Gửi lúc 19:35 Ngày 08/05/2014

   pxhieu1993

   Bạn có thể đọc Sê-ri truyện của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu.