Trang chủ / Tiên Hiệp / Vũ Động Càn Khôn / Chương 75 0: Lên đường

Vũ Động Càn Khôn

Chương 75 0: Lên đường
Động Càn Khôn
Tác giảZbC:Thiên Tàm Thổ Đu

Chương 750: Lên đNaườFhng

DịUzch: Nhóm dịqaIch black
Biên: NguyenDuy84


Trong khu quảLwng trườZbCng rộng lớn trên đXIKnh núi nguy nga ở trung tâm Đdo Tông, lúc này có vô số đBAM t đbNLang đaFhng một cách yên lng, ánh mắttZt bọn họ đMdu kính sợ nhìn v trung tâm quảLng trườRkng, ở đNasó là mấwAy trăm đK t đpFbang đsHBLng chỉhnh t, tng đFhợt năng lượng hùng hồn tỏa ra t ngườbNLi bọn họ bao phủ cảBL quảBLng trườcBXng.

NhữnZnng ngườLi này thc lc ít nhấZbCt là Lục Nguyên Niết Bàn, bọn họ là nhữdng đd t ưu tú nhấBLt của bốn đcBXin trong Đdo Tông, sẽ đUzNasi din cho ĐKo Tông tham gia cuộc Thi đDsNEqqu Tông phái lầZbCn này.

Điu này chứnZnng minh, trong số các đFj t, bọn họ là nhữpFbng nhân vt kit xuấNat nhấWlt!

ĐCing hàng đihu tiên là một vài thân ảXfnh, có cảIK Lâm Động trong đWló, phía sau hắqbCn là các đapAXi đdpA t thân truyn như Tưởng Hạlo, Bàng Thống…

Ánh mắRkt bọn họ khi nhìn thân ảFjnh gầOLy gò trước mt không khỏi có chút kính sợ.

Sau trn chiến ở Đin Thí lầwAn trước, danh tiếng của Lâm Động đFhã đOLbNLt đqbCến đFhKnh đXiểpFbm, không chỉLw đFh t Hoang Đin nghe theo hắOn mà một số đUzAQwi đd t thân truyn của ba đain còn lạAXi cũng rấat kính phục hắFhn.

Cuộc Thi đpFbZDdu Tông phái sắBLp bắnZnt đDsNRku, đqaIương nhiên ĐKo Tông cũng bắWlt đFjFhu chỉXnh đbXốn lc lượng chuẩzn bịNUF đwAộng thân đZbCến DịCBE Ma Vc.

Lâm Động đZbCZbCng ở vịbNL trí đbNLOu tiên trong đLwội ngũ, nhìn bốn phía có chút vô vịwA, rồi nhìn thấQfy Ứng Hoan Hoan đKing ở trước đdpAội ngũ của Thiên Đin cách đwAó không xa.

HiểXfn nhiên nàng thiếu nữnZn này cũng nhn ra ánh mắscmt của hắOLn, lp tứBLc nhìn hắhn cườii tht tươi. Điu này khiến không ít đK t xung quanh nhìn Lâm Động với ánh mắqbCt ngưỡng mộ. Tuy bình thườAQwng Ứng Hoan Hoan rấZDdt d hòa nhp với các đa t khác nhưng ai cũng có thểMd thấZbCy thái đqaIộ của nàng với Lâm Động có chút gì đpFbó khác…

Lâm Động cũng cườnZni, đKqaInh nói gì đló thì trên điài cao phía trước bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một vài thân ảNasnh đsHáp xuống, dn đWlRku chính là Chưởng giáo Đscmo Tông, Ứng Huyn T, phía sau là Đin chủ và Phó Đin chủ của Tứi Đin.

ThấnZny Ứng Huyn T xuấht hin, nhữbNLng ting rì rầhm bàn tán lp tứwAc yên lng, mọi ánh mắCBEt đXu nhìn thân ảAXnh bạCBEch y nho nhã với ánh mắNat kính sợ.

Ứng Huyn T đAXNang trên điài cao nhìn xuống các đsH t, rồi giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên.

- Mọi ngườBLi thân là đh t ĐZbCo Tông chắNUFc cũng không lạZbC gì mứac đsHộ nguy hiểqbCm và tàn khốc của cuộc Thi đBAMFju Tông phái. Đây không phảnZni giao lưu học hỏi ln nhau, ở đcBXó các ngươi chỉmLR có thểK tin đXược sư huynh đEqq của mình!

- Ta không muốn nói nhiu, ta chỉLOW hy vọng các con đmLRi bao nhiêu ngườbNLi thì sẽ v với đmLRúng số ngườNai ấhy, đbNLó chính là thành tích ưu tú nhấht!

Giọng của Ứng Huyn T trầWlm thấLOWp, ánh mắht có phầEqqn phứWlc tạLOWp nhìn nhữcBXng đNUF t vẻ mt đAQwapy hứNang khởi. Ông biết rằUzng khi trở v gương mt của nhữWlng đDsN t này chắAXc chắhn sẽ có chút lãnh đLwdm, nhữang đNasồng bạMdn bên cạmLRnh bọn họ sẽ là cái giá đRkNa bọn họ lĩanh ngộ đnZnược đttZiu đCBEó…

Trưởng thành, luôn phảFji mấKt đNasi cái gì đXó!

- Cuộc thi lầln này Tiếu Tiếu chỉX huy, Lâm Động, Vương Diêm trợ giúp bên cạinh. Ta hy vọng ba ngườLOWi các ngươi sẽ đNUFưa đpFbược các sư huynh đXf trở v mà không thiếu một ai!

Ứng Huyn T nghiêm nghịXf nhìn ba ngườNasi đZDdWlng đwAqbCu.

Ứng Tiếu Tiếu trầAXm giọng đDsNáp lạNUFi.

Lâm Động và Vương Diêm ở bên cạmLRnh nhìn nhau, cũng gt đKscmu, nhim vụ này không h nhẹ nhàng.

- LầmLRn này bốn vịl Đin chủ cũng sẽ cùng đAQwến DịEqq Ma Vc với các ngươi, nhưng sau khi vào DịQf Ma Vc thì phảFji da vào bảpFbn thân mà thôi. Các ngươi đpFbã sẵBAMn sàng chưa?

Trên quảwAng trườRkng, ánh mắwAt của các đLOW t đbNLdpAy kiên nghịL và cuồng nhit, không có một ai có ý đscmwAnh rút lui.

Ứng Huyn T cũng mỉOLm cườCii, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu đbXã sẵNUFn sàng thì đwAộng thân thôi. Trên dưới Đao Tông ở đNUFây đZDdợi mọi ngườKi khảai hoàn trở v!

Sau lờIKi nói của Ứng Huyn T, trên nhữNUFng gương mt trẻ trung kia không kìm đNaược hin lên vẻ đBLzy kích đapộng.

Đin thủ Thiên Đin T Lôi cũng bước ra, vy tay rồi cùng ba Đin chủ còn lạFji bay lên không trung.

Vút vút vút!

ThấXy vy các đNUF t trên quảmLRng trườbNLng cũng bay lên, trn hình khá chỉanh t, rồi bọn họ cúi xuống nhìn mọi ngườdi cung tay ôm quyn.

Vô vàn đUz t trên đlAXnh núi cũng nhìn lên trờapi ôm quyn, rồi cùng hô vang: truyn đpFbược lấay t website tung hoanh

- Chư vịi sư huynh, hãy làm rạNang danh Đho Tông!

Tiếng hô vang vọng cảCi thiên đEqqza, cũng khiến nhit huyết trong ngườii sục sôi.

Lâm Động hít sâu một hơi, cảXnh tượng đZbCó cũng khiến hắhn có cảAQwm giác nhit huyết xông thng lên não.

- Đi thôi!

T Lôi nhìn xung quanh rồi vung tay, hô một tiếng rồi bay đwAi trước tiên.

SoạCit!

MấMdy trăm đLw t đKKng sau cũng gầCBEn như đMdồng thờDsNi bay theo, tiếng gió rít chói tai vang lên, rồi đdpAoàn ngườWli ta một đNasám mây đBAMen phong quyểKn tàn vân bay ra khỏi ĐRko Tông.

Trên cao đnZnài, Ứng Huyn T nhìn đcBXoàn ngườOi bay đbNLi, bàn tay trong tay áo cũng không khỏi nắsHm lạsHi.

Cuộc thi lầhn trước đmLR t Đho Tông tổn thấpFbt nghiêm trọng, không biết lầbOn này sẽ ra sao?

o0o

- LầAQwn này chúng ta có ba trăm ngườZbCi tham gia, đNau là đdpA t ưu tú la chọn t Tứd Đin, quy mô này cũng không nhỏ!

Trên bầapu trờdpAi, Lâm Động bay phía trước các đFh t Hoang Đin, Bàng Thống ở bên cạCinh đpFbang nói với hắpFbn v quy mô lầwAn này.

- Huynh có biết Nguyên Môn phái đXi bao nhiêu đd t không?

Lâm Động khẽ hỏi.

- Có lẽ khoảAXng năm trăm!

Bàng Thống nghĩFh một chút rồi nói.

Lâm Động khẽ gt đRkzu, số lượng này không h ít, mà nhữKng ngườbXi tham gia đdu là tinh nhu trong các đZDd t, t đqbCó có thểRk thấsHy đRkược thc lc của Nguyên Môn đZDdúng là mạdnh hơn ĐqbCo Tông.

- GiờbNL chúng ta sẽ đAQwến DịNa Ma Vc, đzó là đRkAQwa đbNLiểapm tp hợp của các Tông phái siêu cấip. Chắdc lúc này các Tông phái siêu cấcBXp khác cũng đXã lên đaườqaIng rồi. Không lâu nữFja chúng ta sẽ gp bọn họ ở DịmLR Ma Vc.

- Đương nhiên tham gia cuộc thi đbNLqbCu lầmLRn này không chỉMd có Bát ĐXfi Tông Phái Siêu CấNUFp, các thế lc mạlnh khác trên Đông Huyn Vc cũng phái đz t đCBEến. HắZDdc hắLwc, tính ra thì đRkây đFjúng là cuộc so tài giữdpAa các đscm t kit xuấpFbt nhấbXt của Đông Huyn Vc. Các cườOng giảK trẻ tuổi có chút danh tiếng v cơ bảFhn đwAu tham gia. Tình hình này chỉWl có thểBAM dùng một chữAX loạMdn đNUFpFb hình dung.

Nghe Bàng Thống nói thế, Lâm Động cũng khẽ gt gù. Dịscm Ma Vc vốn dĩsH rấAQwt nguy hiểnZnm, giờNUF lạUzi có thêm nhiu kẻ tham gia với ý đsHồ bấLwt minh, tht không hiểFju khi cục din mấdt kiểXm soát thì sẽ loạcBXn đmLRến mứIKc nào.

- Nếu các Tông phái khác cũng đnZnến thì chắmLRc Cu Thiên Thái Thanh Cung cũng sẽ xuấBAMt hin… xem tạKi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Lâm Động nhìn v phía xa, trong đcBXDsNu hắLwn lạWli hin lên hình ảdnh kiu dim đmLRó, trên đDsNEqqnh Bách Triu Sơn, khi Lâm Động đXối mt với nàng, cuối cùng vn la chọn ẩLwn mình…

HắAXn đapã tng nói, khi xuấNat hin trước mt nàng một lầqaIn nữLa, hắbNLn sẽ có tư cách nhìn thng vào mắFjt nàng. Mà hin giờbX hắAXn đpFbã có tư cách đQfó, thc lc của hắXfn hin giờMd có thểAQw coi là tuyt đLMdnh trong số các đbX t Đông Huyn Vc. Nếu chiến đMdqaIu sinh t, hắLwn cũng không h sợ bấRkt cứNUF ai, kểIK cảsH Tam TiểqaIu Vương của Nguyên Môn!

- Lăng Thanh Trúc… năm năm rồi… lầBAMn này gp chính din đNai!

Lâm Động nắmLRm cht tay lạWli, ngẩLng đaQfu nhìn v nơi xa, khóe ming nhếch lên cườqbCi nhàn nhạQft.

 • Gửi lúc 4:47 Ngày 08/08/2014

  linhnguyen88

  tac gia TU SUONG nhieu wa , vai

 • Gửi lúc 8:08 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  bat dai than vat do Phù Tổ Đại Nhân tao ra ha, vậy sao nhất Thần Vật ma Phù Tao ko Lanh hội dc,Tao Nghi thần vat dung o thu 1 La do Troi Dat tao thanh, ma trong truyen toan noi bat dai than vat la do Phu To tao ra tao thay Vai L0n wa

 • Gửi lúc 8:02 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  Vãi *** chưa có 1 đoạn mà lập đi lập mây lần, bo hết nội dung rồi sao mà lập lại, đọc 1 hoi chả hiểu j cà, chap 1307 cuoi doan sang 1308 thi lập lại, neu hết biết noi j thì kết thúc mẹ đi, Tao thấy Cửu Định Ký viết thấy hay mà truyện nay viết dở wa

 • Gửi lúc 1:22 Ngày 29/05/2014

  chithinh.le@fb

  Thằng nhân vật chính ngu vãi. Dòng họ đéo xem mình ra chó gì mà cứ bám theo. Như ta là ta đồ sát hết

 • Gửi lúc 7:34 Ngày 02/05/2014

  xdkama100

  cho hoi co phan 2 ko the?

  • Gửi lúc 19:35 Ngày 08/05/2014

   pxhieu1993

   Bạn có thể đọc Sê-ri truyện của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu.