Trang chủ / Tiên Hiệp / Vũ Động Càn Khôn / Chương 75 0: Lên đường

Vũ Động Càn Khôn

Chương 75 0: Lên đường
Động Càn Khôn
Tác giảjc:Thiên Tàm Thổ Đu

Chương 750: Lên đuuPườcpng

DịFkch: Nhóm dịnQPch black
Biên: NguyenDuy84


Trong khu quảJIng trườaYng rộng lớn trên đaYqNnh núi nguy nga ở trung tâm ĐocJo Tông, lúc này có vô số đGAo t đoioang đpqNng một cách yên lng, ánh mắZit bọn họ đYu kính sợ nhìn v trung tâm quảjcng trườFkng, ở đqKnó là mấqNy trăm đUP t đlang đEpJIng chỉTfnh t, tng đigợt năng lượng hùng hồn tỏa ra t ngườqoi bọn họ bao phủ cảN quảZing trườqUang.

NhữzDng ngườnQPi này thc lc ít nhấot là Lục Nguyên Niết Bàn, bọn họ là nhữqNng đo t ưu tú nhấDt của bốn đQIin trong ĐDo Tông, sẽ đjcigi din cho ĐAUo Tông tham gia cuộc Thi đDslu Tông phái lầFEn này.

Điu này chứoVng minh, trong số các đoV t, bọn họ là nhữUng nhân vt kit xuấdTqt nhấkzEt!

ĐZing hàng đqKnPMGu tiên là một vài thân ảAgqnh, có cảY Lâm Động trong đKFsó, phía sau hắqKnn là các đqKniqqi đTf t thân truyn như Tưởng HạzDo, Bàng Thống…

Ánh mắGAot bọn họ khi nhìn thân ảzDnh gầFEy gò trước mt không khỏi có chút kính sợ.

Sau trn chiến ở Đin Thí lầEpn trước, danh tiếng của Lâm Động đoioã đqoFkt đslến đslUPnh đqKniểFkm, không chỉAgq đzD t Hoang Đin nghe theo hắkzEn mà một số đPMGgti đqUa t thân truyn của ba đPMGin còn lạli cũng rấFEt kính phục hắdTqn.

Cuộc Thi đnQPkzEu Tông phái sắJIp bắlt đQIou, đUương nhiên ĐQIo Tông cũng bắnQPt đkzElilu chỉfnh đjcốn lc lượng chuẩliln bịFk đzDộng thân đqKnến Dịqo Ma Vc.

Lâm Động đEdTqng ở vịo trí đMbocpu tiên trong đoioội ngũ, nhìn bốn phía có chút vô vịU, rồi nhìn thấoy Ứng Hoan Hoan đjcJIng ở trước đJIội ngũ của Thiên Đin cách đigó không xa.

HiểNn nhiên nàng thiếu nữgt này cũng nhn ra ánh mắNt của hắJIn, lp tứoc nhìn hắKFsn cườEpi tht tươi. Điu này khiến không ít đE t xung quanh nhìn Lâm Động với ánh mắzDt ngưỡng mộ. Tuy bình thườUPng Ứng Hoan Hoan rấEt d hòa nhp với các đZi t khác nhưng ai cũng có thểiqq thấgty thái đKFsộ của nàng với Lâm Động có chút gì đkzEó khác…

Lâm Động cũng cườAUi, đVqkIZUnh nói gì đló thì trên đcpài cao phía trước bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một vài thân ảFEnh đjcáp xuống, dn đqKnqKnu chính là Chưởng giáo Điqqo Tông, Ứng Huyn T, phía sau là Đin chủ và Phó Đin chủ của TứD Đin.

ThấoVy Ứng Huyn T xuấFEt hin, nhữNng ting rì rầFkm bàn tán lp tứoioc yên lng, mọi ánh mắdTqt đfFju nhìn thân ảPonh bạZich y nho nhã với ánh mắUPt kính sợ.

Ứng Huyn T đsloVng trên đlilài cao nhìn xuống các đfFj t, rồi giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên.

- Mọi ngườqUai thân là điqq t ĐZio Tông chắGAoc cũng không lạsl gì mứPMGc đNộ nguy hiểfm và tàn khốc của cuộc Thi đzDcpu Tông phái. Đây không phảqKni giao lưu học hỏi ln nhau, ở đFEó các ngươi chỉPMG có thểaY tin đDược sư huynh đUP của mình!

- Ta không muốn nói nhiu, ta chỉI hy vọng các con đMboi bao nhiêu ngườNi thì sẽ v với đzDúng số ngườnQPi ấAgqy, đFEó chính là thành tích ưu tú nhấUt!

Giọng của Ứng Huyn T trầoiom thấYp, ánh mắIt có phầnQPn phứPoc tạDp nhìn nhữfng đqUa t vẻ mt đfoy hứYng khởi. Ông biết rằQIng khi trở v gương mt của nhữdTqng đZi t này chắiqqc chắqKnn sẽ có chút lãnh đqdVZim, nhữaYng đlilồng bạkzEn bên cạTfnh bọn họ sẽ là cái giá đslsl bọn họ lĩInh ngộ đPoược đEpiu đAUó…

Trưởng thành, luôn phảgti mấGAot đPoi cái gì đqUaó!

- Cuộc thi lầiqqn này Tiếu Tiếu chỉqdV huy, Lâm Động, Vương Diêm trợ giúp bên cạNnh. Ta hy vọng ba ngườJIi các ngươi sẽ đpưa đlilược các sư huynh đcp trở v mà không thiếu một ai!

Ứng Huyn T nghiêm nghịzD nhìn ba ngườIi đFEMbong đoioNu.

Ứng Tiếu Tiếu trầigm giọng đoioáp lạkzEi.

Lâm Động và Vương Diêm ở bên cạcpnh nhìn nhau, cũng gt đfFjigu, nhim vụ này không h nhẹ nhàng.

- Lầfn này bốn vịoio Đin chủ cũng sẽ cùng đEpến Dịcp Ma Vc với các ngươi, nhưng sau khi vào Dịjc Ma Vc thì phảlili da vào bảcpn thân mà thôi. Các ngươi đEã sẵsln sàng chưa?

Trên quảAgqng trườqUang, ánh mắiqqt của các đPMG t đfFjoy kiên nghịFE và cuồng nhit, không có một ai có ý đEYnh rút lui.

Ứng Huyn T cũng mỉDm cườNi, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu đgtã sẵsln sàng thì đocJộng thân thôi. Trên dưới ĐqdVo Tông ở đaYây đslợi mọi ngườJIi khảPMGi hoàn trở v!

Sau lờjci nói của Ứng Huyn T, trên nhữPong gương mt trẻ trung kia không kìm đDược hin lên vẻ đigfy kích đaYộng.

Đin thủ Thiên Đin T Lôi cũng bước ra, vy tay rồi cùng ba Đin chủ còn lạUi bay lên không trung.

Vút vút vút!

ThấIZUy vy các đFk t trên quảUPng trườMbong cũng bay lên, trn hình khá chỉIZUnh t, rồi bọn họ cúi xuống nhìn mọi ngườUPi cung tay ôm quyn.

Vô vàn đzD t trên đlqdVnh núi cũng nhìn lên trờoi ôm quyn, rồi cùng hô vang:

- Chư vịzD sư huynh, hãy làm rạIng danh ĐJIo Tông!

Tiếng hô vang vọng cảcp thiên đqoqKna, cũng khiến nhit huyết trong ngườaYi sục sôi.

Lâm Động hít sâu một hơi, cảFknh tượng đFEó cũng khiến hắqKnn có cảoiom giác nhit huyết xông thng lên não.

- Đi thôi!

T Lôi nhìn xung quanh rồi vung tay, hô một tiếng rồi bay đjci trước tiên.

SoạKFst!

MấqNy trăm đig t đAgqbIfng sau cũng gầln như đIồng thờAgqi bay theo, tiếng gió rít chói tai vang lên, rồi đPMGoàn ngườAUi ta một điqqám mây đkzEen phong quyểfn tàn vân bay ra khỏi Đslo Tông.

Trên cao đqKnài, Ứng Huyn T nhìn đuuPoàn ngườcpi bay đqoi, bàn tay trong tay áo cũng không khỏi nắnQPm lạqNi.

Cuộc thi lầUPn trước đAU t ĐUPo Tông tổn thấIt nghiêm trọng, không biết lầJIn này sẽ ra sao?

o0o

- LầEpn này chúng ta có ba trăm ngườoioi tham gia, đUPu là đnQP t ưu tú la chọn t Tứqo Đin, quy mô này cũng không nhỏ!

Trên bầfu trờgti, Lâm Động bay phía trước các điqq t Hoang Đin, Bàng Thống ở bên cạonh đTfang nói với hắocJn v quy mô lầUn này.

- Huynh có biết Nguyên Môn phái đoi bao nhiêu đfFj t không?

Lâm Động khẽ hỏi.

- Có lẽ khoảEpng năm trăm!

Bàng Thống nghĩAgq một chút rồi nói.

Lâm Động khẽ gt đcpfu, số lượng này không h ít, mà nhữkzEng ngườVqki tham gia đuuPu là tinh nhu trong các đkzE t, t đEpó có thểJI thấqdVy đbIfược thc lc của Nguyên Môn đqdVúng là mạKFsnh hơn Đoo Tông.

- Giờlil chúng ta sẽ đDến DịE Ma Vc, đAgqó là đqdVVqka đqNiểdTqm tp hợp của các Tông phái siêu cấEp. ChắdTqc lúc này các Tông phái siêu cấQIp khác cũng đoã lên đDườMbong rồi. Không lâu nữIa chúng ta sẽ gp bọn họ ở DịfFj Ma Vc. truyn đuuPược lấYy t website tung hoanh

- Đương nhiên tham gia cuộc thi đnQPqUau lầAgqn này không chỉnQP có Bát ĐUPi Tông Phái Siêu CấnQPp, các thế lc mạiqqnh khác trên Đông Huyn Vc cũng phái đqUa t đqNến. HắqNc hắoioc, tính ra thì đgtây đdTqúng là cuộc so tài giữqKna các đVqk t kit xuấaYt nhấocJt của Đông Huyn Vc. Các cườJIng giảN trẻ tuổi có chút danh tiếng v cơ bảDn điqqu tham gia. Tình hình này chỉjc có thểqKn dùng một chữE loạQIn đlIZU hình dung.

Nghe Bàng Thống nói thế, Lâm Động cũng khẽ gt gù. DịqUa Ma Vc vốn dĩEp rấigt nguy hiểPMGm, giờp lạYi có thêm nhiu kẻ tham gia với ý đocJồ bấUt minh, tht không hiểAgqu khi cục din mấqUat kiểoiom soát thì sẽ loạMbon đqdVến mứTfc nào.

- Nếu các Tông phái khác cũng đQIến thì chắkzEc Cu Thiên Thái Thanh Cung cũng sẽ xuấjct hin…

Lâm Động nhìn v phía xa, trong đUPoiou hắkzEn lạpi hin lên hình ảignh kiu dim đqKnó, trên đqokzEnh Bách Triu Sơn, khi Lâm Động đuuPối mt với nàng, cuối cùng vn la chọn ẩfFjn mình…

HắdTqn đUã tng nói, khi xuấVqkt hin trước mt nàng một lầln nữnQPa, hắKFsn sẽ có tư cách nhìn thng vào mắigt nàng. Mà hin giờkzE hắUPn đnQPã có tư cách đDó, thc lc của hắMbon hin giờaY có thểf coi là tuyt đoVYnh trong số các đzD t Đông Huyn Vc. Nếu chiến đVqkkzEu sinh t, hắEn cũng không h sợ bấuuPt cứqKn ai, kểfFj cảE Tam TiểPou Vương của Nguyên Môn!

- Lăng Thanh Trúc… năm năm rồi… lầiqqn này gp chính din đli!

Lâm Động nắocJm cht tay lạDi, ngẩslng đPoFku nhìn v nơi xa, khóe ming nhếch lên cườUPi nhàn nhạPot.

 • Gửi lúc 4:47 Ngày 08/08/2014

  linhnguyen88

  tac gia TU SUONG nhieu wa , vai

 • Gửi lúc 8:08 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  bat dai than vat do Phù Tổ Đại Nhân tao ra ha, vậy sao nhất Thần Vật ma Phù Tao ko Lanh hội dc,Tao Nghi thần vat dung o thu 1 La do Troi Dat tao thanh, ma trong truyen toan noi bat dai than vat la do Phu To tao ra tao thay Vai L0n wa

 • Gửi lúc 8:02 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  Vãi *** chưa có 1 đoạn mà lập đi lập mây lần, bo hết nội dung rồi sao mà lập lại, đọc 1 hoi chả hiểu j cà, chap 1307 cuoi doan sang 1308 thi lập lại, neu hết biết noi j thì kết thúc mẹ đi, Tao thấy Cửu Định Ký viết thấy hay mà truyện nay viết dở wa

 • Gửi lúc 1:22 Ngày 29/05/2014

  chithinh.le@fb

  Thằng nhân vật chính ngu vãi. Dòng họ đéo xem mình ra chó gì mà cứ bám theo. Như ta là ta đồ sát hết

 • Gửi lúc 7:34 Ngày 02/05/2014

  xdkama100

  cho hoi co phan 2 ko the?

  • Gửi lúc 19:35 Ngày 08/05/2014

   pxhieu1993

   Bạn có thể đọc Sê-ri truyện của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu.