Trang chủ / Tiên Hiệp / Vũ Động Càn Khôn / Chương 75 0: Lên đường

Vũ Động Càn Khôn

Chương 75 0: Lên đường
Động Càn Khôn
Tác giảYl:Thiên Tàm Thổ Đu

Chương 750: Lên điBườSNKng

DịMFch: Nhóm dịiBch black
Biên: NguyenDuy84


Trong khu quảwCng trườIng rộng lớn trên đvixYlnh núi nguy nga ở trung tâm Đflo Tông, lúc này có vô số đLL t đLVSang đZnxJng một cách yên lng, ánh mắSNKt bọn họ đIcu kính sợ nhìn v trung tâm quảIXgng trườBng, ở đyyó là mấkEy trăm đEL t đWRRang đWRRIXgng chỉRUfnh t, tng đKffợt năng lượng hùng hồn tỏa ra t ngườIci bọn họ bao phủ cảZIW quảIXgng trườhjng.

NhữfuZng ngườWRRi này thc lc ít nhấWRRt là Lục Nguyên Niết Bàn, bọn họ là nhữSPng đLL t ưu tú nhấRyht của bốn đKffin trong ĐgMLo Tông, sẽ đXDVvixi din cho ĐDIko Tông tham gia cuộc Thi đffZIu Tông phái lầgMLn này.

Điu này chứSPng minh, trong số các đWRR t, bọn họ là nhữCng nhân vt kit xuấVGvt nhấgMLt!

ĐZIWng hàng đfuZLVSu tiên là một vài thân ảyynh, có cảxJ Lâm Động trong đYló, phía sau hắIn là các đfvixi đNwB t thân truyn như Tưởng HạXDVo, Bàng Thống…

Ánh mắBt bọn họ khi nhìn thân ảflnh gầYly gò trước mt không khỏi có chút kính sợ.

Sau trn chiến ở Đin Thí lầyyn trước, danh tiếng của Lâm Động đnã đSNKRUft đvixến đDLVSnh đRUfiểVEYm, không chỉP đWRR t Hoang Đin nghe theo hắkIn mà một số đBDPi đEL t thân truyn của ba đLVSin còn lạfli cũng rấRUft kính phục hắULUn.

Cuộc Thi đELULUu Tông phái sắRyhp bắIct đVEYBu, đfương nhiên ĐIXgo Tông cũng bắZnt đSPgMLu chỉDIknh đUWốn lc lượng chuẩiBn bịf đLLộng thân đCến Dịhj Ma Vc.

Lâm Động đSNKkEng ở vịZIW trí đPLVSu tiên trong đSPội ngũ, nhìn bốn phía có chút vô vịC, rồi nhìn thấRUfy Ứng Hoan Hoan đVEYBng ở trước đUfội ngũ của Thiên Đin cách đkEó không xa.

HiểIXgn nhiên nàng thiếu nữhj này cũng nhn ra ánh mắuBt của hắBn, lp tứruc nhìn hắDIkn cườPi tht tươi. Điu này khiến không ít đC t xung quanh nhìn Lâm Động với ánh mắIct ngưỡng mộ. Tuy bình thườNwBng Ứng Hoan Hoan rấuBt d hòa nhp với các đB t khác nhưng ai cũng có thểMF thấkEy thái điBộ của nàng với Lâm Động có chút gì đUfó khác…

Lâm Động cũng cườIci, đXDVLLnh nói gì đWRRó thì trên đWRRài cao phía trước bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một vài thân ảkEnh đVEYáp xuống, dn đIUfu chính là Chưởng giáo ĐLVSo Tông, Ứng Huyn T, phía sau là Đin chủ và Phó Đin chủ của TứD Đin.

Thấfy Ứng Huyn T xuấVGvt hin, nhữRyhng ting rì rầJm bàn tán lp tứflc yên lng, mọi ánh mắZIWt đRUfu nhìn thân ảkEnh bạruch y nho nhã với ánh mắELt kính sợ.

Ứng Huyn T đMFxJng trên đCài cao nhìn xuống các đxJ t, rồi giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên.

- Mọi ngườNwBi thân là đVEY t Đuo Tông chắSNKc cũng không lạLVS gì mứIc đULUộ nguy hiểYlm và tàn khốc của cuộc Thi đKffLVSu Tông phái. Đây không phảJi giao lưu học hỏi ln nhau, ở đELó các ngươi chỉu có thểu tin đULUược sư huynh đfl của mình!

- Ta không muốn nói nhiu, ta chỉhj hy vọng các con đCi bao nhiêu ngườCi thì sẽ v với đvixúng số ngườPi ấKffy, đKffó chính là thành tích ưu tú nhấNwBt!

Giọng của Ứng Huyn T trầCm thấfkUp, ánh mắkEt có phầGuSn phứxJc tạSNKp nhìn nhữLVSng đULU t vẻ mt đIcDy hứKffng khởi. Ông biết rằhjng khi trở v gương mt của nhữflng đu t này chắVGvc chắrun sẽ có chút lãnh đMFUWm, nhữUfng đfồng bạIXgn bên cạLLnh bọn họ sẽ là cái giá đwCBD bọn họ lĩkInh ngộ đZIWược đGuSiu đELó…

Trưởng thành, luôn phảxJi mấIt đni cái gì đELó!

- Cuộc thi lầYln này Tiếu Tiếu chỉiB huy, Lâm Động, Vương Diêm trợ giúp bên cạXDVnh. Ta hy vọng ba ngườGuSi các ngươi sẽ đxJưa đkIược các sư huynh đSNK trở v mà không thiếu một ai!

Ứng Huyn T nghiêm nghịRUf nhìn ba ngườgMLi đWRRSNKng đBIu.

Ứng Tiếu Tiếu trầVEYm giọng đPáp lạIci.

Lâm Động và Vương Diêm ở bên cạJnh nhìn nhau, cũng gt đYlNwBu, nhim vụ này không h nhẹ nhàng.

- LầRyhn này bốn vịru Đin chủ cũng sẽ cùng đUfến DịRyh Ma Vc với các ngươi, nhưng sau khi vào DịkI Ma Vc thì phảkEi da vào bảYln thân mà thôi. Các ngươi đGuSã sẵgMLn sàng chưa?

Trên quảung trườfuZng, ánh mắYlt của các đDIk t đULUffZy kiên nghịuB và cuồng nhit, không có một ai có ý đWRRfnh rút lui.

Ứng Huyn T cũng mỉfkUm cườDi, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu điBã sẵffZn sàng thì đxJộng thân thôi. Trên dưới ĐuBo Tông ở đfkUây đSPợi mọi ngườJi khảGuSi hoàn trở v!

Sau lờLLi nói của Ứng Huyn T, trên nhữKffng gương mt trẻ trung kia không kìm đRyhược hin lên vẻ đMFgMLy kích đfkUộng.

Đin thủ Thiên Đin T Lôi cũng bước ra, vy tay rồi cùng ba Đin chủ còn lạKffi bay lên không trung.

Vút vút vút!

ThấJy vy các đkE t trên quảLLng trườuBng cũng bay lên, trn hình khá chỉiBnh t, rồi bọn họ cúi xuống nhìn mọi ngườfi cung tay ôm quyn.

Vô vàn đBD t trên đIXghjnh núi cũng nhìn lên trờNwBi ôm quyn, rồi cùng hô vang:

- Chư vịC sư huynh, hãy làm rạULUng danh ĐfkUo Tông!

Tiếng hô vang vọng cảLL thiên đflIa, cũng khiến nhit huyết trong ngườui sục sôi.

Lâm Động hít sâu một hơi, cảffZnh tượng đPó cũng khiến hắBn có cảVEYm giác nhit huyết xông thng lên não.

- Đi thôi!

T Lôi nhìn xung quanh rồi vung tay, hô một tiếng rồi bay đVGvi trước tiên.

SoạfuZt!

MấCy trăm đkI t đyyvixng sau cũng gầVGvn như đRUfồng thờrui bay theo, tiếng gió rít chói tai vang lên, rồi đYloàn ngườPi ta một đSNKám mây đfkUen phong quyểRyhn tàn vân bay ra khỏi ĐJo Tông.

Trên cao đKffài, Ứng Huyn T nhìn đSPoàn ngườDIki bay đYli, bàn tay trong tay áo cũng không khỏi nắRyhm lạNwBi.

Cuộc thi lầIn trước đf t Đruo Tông tổn thấwCt nghiêm trọng, không biết lầVEYn này sẽ ra sao?

o0o

- LầMFn này chúng ta có ba trăm ngườwCi tham gia, đDIku là đu t ưu tú la chọn t TứI Đin, quy mô này cũng không nhỏ!

Trên bầNwBu trờxJi, Lâm Động bay phía trước các đUW t Hoang Đin, Bàng Thống ở bên cạNwBnh đZnang nói với hắELn v quy mô lầBDn này.

- Huynh có biết Nguyên Môn phái đkEi bao nhiêu đEL t không?

Lâm Động khẽ hỏi.

- Có lẽ khoảVGvng năm trăm!

Bàng Thống nghĩkI một chút rồi nói.

Lâm Động khẽ gt đSPULUu, số lượng này không h ít, mà nhữUfng ngườKffi tham gia đSNKu là tinh nhu trong các đRUf t, t đZIWó có thểkI thấiBy đRUfược thc lc của Nguyên Môn đCúng là mạUfnh hơn ĐgMLo Tông.

- GiờXDV chúng ta sẽ đLVSến DịKff Ma Vc, đyyó là đSPRUfa đvixiểgMLm tp hợp của các Tông phái siêu cấYlp. ChắGuSc lúc này các Tông phái siêu cấfkUp khác cũng đBã lên đDIkườNwBng rồi. Không lâu nữPa chúng ta sẽ gp bọn họ ở DịB Ma Vc.

- Đương nhiên tham gia cuộc thi đruGuSu lầBn này không chỉRUf có Bát ĐSPi Tông Phái Siêu CấWRRp, các thế lc mạhjnh khác trên Đông Huyn Vc cũng phái đfuZ t đflến. HắPc hắUfc, tính ra thì đRyhây đMFúng là cuộc so tài giữULUa các đD t kit xuấxJt nhấELt của Đông Huyn Vc. Các cườWRRng giảwC trẻ tuổi có chút danh tiếng v cơ bảXDVn đYlu tham gia. Tình hình này chỉSP có thểJ dùng một chữB loạPn đMFBD hình dung.

Nghe Bàng Thống nói thế, Lâm Động cũng khẽ gt gù. Dịfl Ma Vc vốn dĩSNK rấRUft nguy hiểnm, giờUW lạVGvi có thêm nhiu kẻ tham gia với ý đZnồ bấIXgt minh, tht không hiểDu khi cục din mấSPt kiểiBm soát thì sẽ loạKffn đULUến mứLVSc nào.

- Nếu các Tông phái khác cũng đBến thì chắxJc Cu Thiên Thái Thanh Cung cũng sẽ xuấxJt hin…

Lâm Động nhìn v phía xa, trong đXDVJu hắwCn lạUWi hin lên hình ảZnnh kiu dim đIcó, trên đWRRNwBnh Bách Triu Sơn, khi Lâm Động đRyhối mt với nàng, cuối cùng vn la chọn ẩvixn mình…

HắRyhn đIã tng nói, khi xuấLLt hin trước mt nàng một lầxJn nữXDVa, hắun sẽ có tư cách nhìn thng vào mắVEYt nàng. Mà hin giờLL hắgMLn đJã có tư cách đIcó, thc lc của hắZIWn hin giờDIk có thểJ coi là tuyt đfZIWnh trong số các đUW t Đông Huyn Vc. Nếu chiến đvixfkUu sinh t, hắnn cũng không h sợ bấIct cứIc ai, kểB cảkI Tam Tiểfu Vương của Nguyên Môn!

- Lăng Thanh Trúc… năm năm rồi… lầSNKn này gp chính din đVGvi!

Lâm Động nắVEYm cht tay lạGuSi, ngẩBng đfSPu nhìn v nơi xa, khóe ming nhếch lên cườiBi nhàn nhạBt.

 • Gửi lúc 4:47 Ngày 08/08/2014

  linhnguyen88

  tac gia TU SUONG nhieu wa , vai

 • Gửi lúc 8:08 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  bat dai than vat do Phù Tổ Đại Nhân tao ra ha, vậy sao nhất Thần Vật ma Phù Tao ko Lanh hội dc,Tao Nghi thần vat dung o thu 1 La do Troi Dat tao thanh, ma trong truyen toan noi bat dai than vat la do Phu To tao ra tao thay Vai L0n wa

 • Gửi lúc 8:02 Ngày 31/05/2014

  moichoiconga

  Vãi *** chưa có 1 đoạn mà lập đi lập mây lần, bo hết nội dung rồi sao mà lập lại, đọc 1 hoi chả hiểu j cà, chap 1307 cuoi doan sang 1308 thi lập lại, neu hết biết noi j thì kết thúc mẹ đi, Tao thấy Cửu Định Ký viết thấy hay mà truyện nay viết dở wa

 • Gửi lúc 1:22 Ngày 29/05/2014

  chithinh.le@fb

  Thằng nhân vật chính ngu vãi. Dòng họ đéo xem mình ra chó gì mà cứ bám theo. Như ta là ta đồ sát hết

 • Gửi lúc 7:34 Ngày 02/05/2014

  xdkama100

  cho hoi co phan 2 ko the?

  • Gửi lúc 19:35 Ngày 08/05/2014

   pxhieu1993

   Bạn có thể đọc Sê-ri truyện của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu.