Trang chủ / Dị Giới / Vô Thượng Long Ấn / Chương 59 : Giao dịch

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Vô Thượng Long Ấn

Chương 59 : Giao dịch
Vô Thượng Long Ấn
Tác GiảrAs: Thiên ĐườKYang BấGGt TịPFach Mịrdjch

Chương 59: Giao dịayich

Dịgkch: Hero keyboard
Biên: tuanff10
Nhóm dịrdjch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


T BắyGBc hỏi Độc Nhãn:

- Ngươi có biết ai là ngườpwMi đdhVrdjng đgWâu Tinh Thầgfgn không?

Độc Nhãn cũng lắKYac đngfgu nói:

- Tước gia, ngườIi đjCFOrng đKYanu Tinh ThầTKn cũng là một trong nhữdqng bí mt của thành Tây Linh, ngườVFi đWó đnược gọi là Tinh chủ. Nhưng rốt cục hắzn là cái dạFOng gì thì không ai biết đKYaược.

- Nhưng một cái thế lc lớn như vy thì cũng phảTKi có ngườBVi khác nữqa quảSipn lý chứOdu?

T Bắzc nhíu mày nói.

- Tinh Thầun có Bát ĐBVi Tinh Tương chưởng quảOn các sảdqn nghip. Bọn họ đazược trc tiếp nắAlm quyn dưới Tinh Chủ, ngoài ra không còn ai nữYzSa.

Độc Nhãn hồi đGGáp. T Bắdqc suy tư trong chốc lát. “Tên Tinh Chủ này đnúng là kỳ bí. Xem ra vn phảzi cầjCn khai thác ba Tinh Linh kia chút thông tin.” Ba nữYW Tinh Linh là chấWp s của Tinh ThầirKn, các nàng va rờigti cốc chỉuTY có một lát rồi vòng trở lạgWi chứzng tỏ các nàng chưa nhn đrAsược lnh hành đgkộng của Tinh Chủ. ChỉI như vy thôi cũng đrdjã nói lên đfSiYzSa vịSO các nàng trong Tinh ThầdhVn không h thấSipp, rấfSit có thểuTY là nhữaying ngườtni thân cn Tinh Chủ.

Na canh giờirK sau, T BắCc quay trở lạWi doanh trướng.

- A. Không còn khóc nữyGBa rồi. Bổn thiếu gia lạVFi cùng các nàng chơi đBVùa.

T Hắhyc cườqi dâm tin đPFai v phía ba thiếu nữdq. Bỗng, hắTKn dng trước mt các nàng, cp mắYWt quét tới quét lui, ta hồ đOang suy nghĩFOr chọn đYzSối tượng nào hạP thủ trước.

- Nc ĐTKc T BắYWc. Ta nghĩrdj rằAlng ngươi không phảOi loạBVi ngườhyi như vy.

Yên Linh không h sợ hãi chút nào. Nàng liếc qua T Bắgfgc, nhẹ nhàng nói.

- Tht xin lỗi nhưng bổn thiếu gia chính là loạwui ngườnIi như vy đqó.

T BắgWc ha ha cườnIi một tiếng, ma thủ nhằhym vào bộ ngc đirKồ sộ của Yên Linh mà chộp tới.

- Vô sỉC, khốn khiếp, bạPFai hoạYzSi mau dng tay.

Như Phong phn nộ gào to.

- Không đYWược chạrAsm vào Yên Linh tỷ.

Phiêu Tuyết khẩFOrn trương kêu lên, khuôn mt nhỏ bé gấzp đqến đMPng. Nhưng Yên Linh lạni vô cùng bình tĩirKnh, dườPFang như chắOc chắrdjn T BắGGc sẽ không dám xâm phạrAsm thân thểSip nàng. Bàn tay T BắPFac chỉI còn cách bộ ngc căng tròn của Yên Linh chút xíu nữatFa thì dng lạOdui, trong lòng bàn tay ta hồ vn cảnm giác đSipược nhit đWộ ấingm áp đdqang tỏa ra.

- Được rồi. Ngươi thắOdung.

T BắVFc nhún nhún vai rồi rút tay v. Phi l với một cô gái không h có lc phảgkn kháng thì hắnn thc s không làm đayiược. Yên Linh nở ra nụ cườFOri bình tĩsynh nhưng thc ra trong lòng nàng đSOang thở phào nhẹ nhõm. Du sao thì hin tạtni ngườVFi ta là dao thớt, mình là thịPt cá, trong thâm tâm nàng cũng lo sợ lắBVm chứFOr. Chng qua cảigt ba ngườIi đhyã không h có lc phảBVn kháng vy thì lo sợ có ích gì, đGGoán đIúng thì tốt mà khong đjCúng cũng chỉdq biết vy. Lúc nàên Linh lạSOi đayiánh giá T BắYzSc lầigtn nữjCa. Nàng tha sứIc biết rằrAsng ba tỷ muội nàng cho dù trong Tinh Linh tộc cũng thuộc loạMPi xinh đSipẹp xuấqt chúng, và trên đatFVFi này vô số nam nhân them nhỏ dãi nhữjCng cô gái Tinh Linh tộc nên đWPFađWược các nàng thì bọn chúng sẽ không cha bấingt kỳ thủ đgkoạIn nào.

- Vy là các ngươi đdhVã nhìn ra thiếu gia ta vô cùng thin lương, trong sáng. Bấdqt quá thin lương và tà ác chỉdhV cách nhau một khoảSOng cách mong manh, ta nghĩYW các ngươi cũng không muốn nhìn thấWy bộ mt tà ác của ta phảAli không?

T Bắsyc mỉYWm cườigti. Giờaz khắdqc này hắgfgn lạni lộ ra cái vẻ mt vô hạYWi làm ngườyGBi ta chỉwu muốn đdhVayim một cái. “Vô sỉayi, bạYzSi hoạatFi, thin lương cái nỗi gì.” Phiêu Tuyết căm hn chi ầGGm trong lòng. Mới va rồi nàng bịpwM hắtnn dọa cho sợ khóc thét. “HắIn không biết rằYWng nước mắWt của Tinh Linh trân quý đGGến chng nào sao?” T BắOduc ngồi chồm hổm xuống ghế, cườdqi vô sỉdhV:

- Hin tạBVi chúng ra hảazo hảPo nói chuyn chút. Các ngươi đWến tìm ta đhyBV nói chuyn gì?

- Ngươi đBVtn cho ngườyGBi khai giảwui ma pháp khống chế trên ngườirKi chúng ta đTKi, bằPFang không làm sao mà nói đCây.

Yên Linh nói.

- Vy không có đSipược! Ta rấOdut nhát gan. Nếu như chúng ta nói chuyn vui vẻ thì mọi chuyn sẽ đuTYâu vào đtnó, còn như đirKàm phán không thành thì khó nói lắGGm ...

- Chúng ta tới đnây muốn cùng ngườnIi thc hin một giao dịigtch.

Yên linh thấtPy không cách nào đqO đgWộng đVFược T BắdhVc, đAlành dứYzSt khoát nói ra.

- Giao dịSipch? Các ngươi cùng ta giao dịFOrch hay là đFOPi din cho Tinh Chủ?

T BắYWc nhướng mày lên, hỏi.

- Đương nhiên là đrAsqi biểwuu cho Tinh Chủ rồi.

Như Phong h lạOnh một tiếng nói. T BắfSic cườfSii cườTKi, trong mắsyt lóe ra một tia giảIo hoạPFat, giống như là một con hồ ly va bắayit đrdjược gà. Yên Linh tứOduc gin liếc Như Phong một cái, nha đuTYOu này lúc cầsyn phát biểingu lạBVi không thèm, lúc cầgWn im lng lạnIi nhảfSiy vào bô bô. Hôm nay chắayic bịP T BắFOrc dọa cho ngu ngốc rồi.

- Các ngươi có thểwu đingSipi biểqu cho Tinh Chủ thì có vẻ các ngươi với Tinh Chủ quan h vô cùng mt thiết a. Các ngươi cũng tha biết ta muốn tiếp quảhyn thành Tây Linh nên sẽ trở thành đirKKYach của tấOt cảOdu các thế lc trong thành. Ta nghĩI Tinh ThầjCn cũng không phảpwMi ngoạOdui l, các ngươi cũng là một trong số đazó.

T BắuTYc ha ha cườAli nói. Như Phong nghe vy lạPFai t trách bảGGn thân mình. Không phảingi lúc nãy nàng tứpwMc gin mà lỡ ming thì đayiã không bịuTY cái đrAsồ xảtPo trá vô sỉirK này tóm đYzSược đWuôi.

- Cho nên ngươi tốt nhấuTYt đwuối x với chúng ta cho tốt. Giao dịsych mà chúng ta muốn làm sẽ có thu hoạKYach vượt xa với tưởng tượng của ngươi.

Yên Linh nói. T BắYzSc cườfSii cườTKi híp mắrdjt, ngón tay nhịayip nhịrdjp vào cái ghế ta. Tng nhịOp gõ của ngón tay hắSOn như búa đtnp thng vào trong tim ba nữP Tinh Linh làm các nàng cảOm thấMPy không thoảyGBi mái chút nào.

- Nói xem giao dịPch như thế nào?

Một lúc sau T BắOduc mới thèm mở ming.

- Ngươi hợp tác với Tinh ThầGGn chúng ta tiêu dit Huyết Lang và MịfSi Ảnh, sau đwuó hai bên cùng chia sẻ thành Tây Linh.

Yên Linh dụ hoc, nàng hết sứzc t tin khi nói ra mục đazích của mình.

- Thành Tây Linh là đWYzSt phong của bổn thiếu gia ta. Cớ gì lạrdji phảazi cùng các ngươi chia sẻ lợi ích?

T Bắwuc thảTKn nhiên nói. Không khí cơ hồ có chút khẩuTYn trương. Yên Linh cũng chỉrAs khẽ mỉayim cườsyi, nói: truyn đFFPược lấigty t website tung hoanh

- T tước đVFOi nhân. Chính ngươi cũng hiểKYau đPược, chỉAl với hơn hai trăm HắPc Giáp quân thì không thểC nào hoàn toàn đSipộc chiếm đnIược thành Tây Linh. Hợp tác với một số thế lc cùng chia sẻ lợi ích mới là la chọn sáng suốt nhấGGt. Nếu như cứgk muốn một mình mà đingối chọi với tấut cảO thế lc thì e rằKYang vic giữpwM đwuược tính mạAlng cũng là một vấFOn đz nan giảAli.

- Ngươi nói không sai nhưng tạBVi sao ta lạtPi phảazi la chọn Tinh ThầgWn đgkAl hợp tác mà không phảui hai thế lc kia?

T BắKYac cườMPi nói. HắAln không thểtn không tha nhn Yên Linh không h tầBVm thườirKng chút nào.

- Huyết Lang quá tham lam đtnộc ác. Mịayi Ảnh quá quỷ dịuTY. chỉI có Tinh Thầqn chúng ta làm cái gì cũng đazườgWng đIườrAsng chánh chánh. Tiếng lành đpwMồn xa.

Yên Linh hết sứnc t tin nói. T Băc cũng không biết nói gì hơn. Đối với hắuTYn cảP ba thế lc trong thành đPFau là chướng ngạOdui, nhổ sạOch hết mới là mục tiêu của hắnIn. Nhưng trong lúc thế lc đrdjơn bạOc xem ra la chọn hợp tác với một vài thế lc cũng là la chọn không tồi.

- Ta muốn gp Tinh Chủ của các ngươi.

T BắnIc mở ming nói.

- Tinh Chủ sẽ không gp bấdqt cứgk ai.

Yến Linh nói.

- Nếu muốn cùng ta hợp tác thì ngay cảC Tinh Chủ cũng không gp mt thì nói chuyn làm gì?

T BắOc cườVFi lạayinh nói.

- Ta có thểtn đVFrdji biểWu cho Tinh Chủ.

Yên Linh nói.

- Nhưng ngươi cũng chng phảFOi Tinh Chủ. nếu đFOrtn ngươi giao dịrdjch với Một ngườtni mà nhìn cũng không thấIy, sờO cũng không đwuược thì ngươi sẽ yên tâm sao?

T Bắgkc nói.

Yên Linh trầatFm mc một lúc mới mở ming nói:

- Ta chỉtP có thểyGB đazi cầMPu xin Tinh Chủ mà thôi.

T Bắdqc ha ha cườayii. Ánh mắirKt hắnn nhìn trc din vào đtPôi mắpwMt đatFẹp của Yên Linh:

- Không cầFFPn, ta nghĩayi hắAln nhấOt đnYWnh sẽ gp ta.

 • Gửi lúc 10:11 Ngày 16/08/2014

  quagnphuoc@fb

  Truyen ra cham wa

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 23/07/2014

  quangtuyen

  truyện này hay ma ad ko post tiếp ak???

 • Gửi lúc 17:21 Ngày 03/10/2013

  mrhactong

  truyen nay ko post nua ha ad ? @@

 • Gửi lúc 10:01 Ngày 17/09/2013

  mrhactong

  tuyen hay. ad post tiếp đi :)

 • Gửi lúc 20:26 Ngày 13/05/2013

  ConDao

  hay sao ra chậm thế ad ra nhanh nhé tks!