Trang chủ / Dị Giới / Vô Thượng Long Ấn / Chương 59 : Giao dịch

Vô Thượng Long Ấn

Chương 59 : Giao dịch
Vô Thượng Long Ấn
Tác Giảq: Thiên Đườvyng Bấlqt Tịnwch Mịtpch

Chương 59: Giao dịotch

Dịnwch: Hero keyboard
Biên: tuanff10
Nhóm dịCATch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


T BắrSc hỏi Độc Nhãn:

- Ngươi có biết ai là ngườwi đFlVlxWng đvyâu Tinh Thầsn không?

Độc Nhãn cũng lắQFrc đtprwu nói:

- Tước gia, ngườDGi đtohng đqPrrAPu Tinh ThầlxWn cũng là một trong nhữqPrng bí mt của thành Tây Linh, ngườenRi đzPó đqsược gọi là Tinh chủ. Nhưng rốt cục hắqPrn là cái dạtng gì thì không ai biết đCATược.

- Nhưng một cái thế lc lớn như vy thì cũng phảnwi có ngườTvDi khác nữWyna quảsn lý chứnw?

T BắVRoc nhíu mày nói.

- Tinh ThầlxWn có Bát Đti Tinh Tương chưởng quảhCln các sảtpn nghip. Bọn họ đBược trc tiếp nắyzm quyn dưới Tinh Chủ, ngoài ra không còn ai nữTvDa.

Độc Nhãn hồi đSoáp. T Bắvkc suy tư trong chốc lát. “Tên Tinh Chủ này đoúng là kỳ bí. Xem ra vn phảDGi cầAqvn khai thác ba Tinh Linh kia chút thông tin.” Ba nữenR Tinh Linh là chấDQDp s của Tinh Thầngn, các nàng va rờAqei cốc chỉyz có một lát rồi vòng trở lạtpi chứRvng tỏ các nàng chưa nhn đRFược lnh hành đOộng của Tinh Chủ. ChỉAqe như vy thôi cũng đhClã nói lên đPBwVRoa vịSo các nàng trong Tinh ThầlxWn không h thấDGp, rấzPt có thểFlV là nhữxtong ngườzBi thân cn Tinh Chủ.

Na canh giờw sau, T BắzPc quay trở lạlqi doanh trướng.

- A. Không còn khóc nữhCla rồi. Bổn thiếu gia lạBozi cùng các nàng chơi đrAPùa.

T HắWync cườDGi dâm tin đzPi v phía ba thiếu nữTvD. Bỗng, hắFlVn dng trước mt các nàng, cp mắqst quét tới quét lui, ta hồ đotang suy nghĩBoz chọn đzPối tượng nào hạSo thủ trước.

- Nc ĐSoc T BắPUc. Ta nghĩRv rằAqeng ngươi không phảBozi loạlxWi ngườSoi như vy.

Yên Linh không h sợ hãi chút nào. Nàng liếc qua T BắDQDc, nhẹ nhàng nói.

- Tht xin lỗi nhưng bổn thiếu gia chính là loạvi ngườti như vy đenRó.

T Bắyzc ha ha cườFlVi một tiếng, ma thủ nhằDGm vào bộ ngc đsồ sộ của Yên Linh mà chộp tới.

- Vô sỉMO, khốn khiếp, bạCATi hoạoti mau dng tay.

Như Phong phn nộ gào to.

- Không đAqvược chạwlzm vào Yên Linh tỷ.

Phiêu Tuyết khẩPUn trương kêu lên, khuôn mt nhỏ bé gấMOp đhClến đCATng. Nhưng Yên Linh lạCATi vô cùng bình tĩenRnh, dườnwng như chắOc chắrwn T BắSoc sẽ không dám xâm phạzBm thân thểq nàng. Bàn tay T BắlxWc chỉxto còn cách bộ ngc căng tròn của Yên Linh chút xíu nữQFra thì dng lạzBi, trong lòng bàn tay ta hồ vn cảohm giác đxtoược nhit đqPrộ ấQFrm áp đwlzang tỏa ra.

- Được rồi. Ngươi thắWynng.

T Bắtc nhún nhún vai rồi rút tay v. Phi l với một cô gái không h có lc phảnwn kháng thì hắqsn thc s không làm đrSược. Yên Linh nở ra nụ cườhCli bình tĩTvDnh nhưng thc ra trong lòng nàng đlrMang thở phào nhẹ nhõm. Du sao thì hin tạAqvi ngườAqvi ta là dao thớt, mình là thịTvDt cá, trong thâm tâm nàng cũng lo sợ lắBm chứP. Chng qua cảvk ba ngườzBi đqã không h có lc phảvkn kháng vy thì lo sợ có ích gì, đRFoán đohúng thì tốt mà khong đvúng cũng chỉPBw biết vy. Lúc nàên Linh lạxtoi đOánh giá T BắPUc lầvyn nữBa. Nàng tha sứPUc biết rằCATng ba tỷ muội nàng cho dù trong Tinh Linh tộc cũng thuộc loạhCli xinh đkẹp xuấrSt chúng, và trên đVRooti này vô số nam nhân them nhỏ dãi nhữvyng cô gái Tinh Linh tộc nên đrwVRođlxWược các nàng thì bọn chúng sẽ không cha bấwlzt kỳ thủ đRFoạkn nào.

- Vy là các ngươi đRvã nhìn ra thiếu gia ta vô cùng thin lương, trong sáng. Bấnwt quá thin lương và tà ác chỉzP cách nhau một khoảlqng cách mong manh, ta nghĩxto các ngươi cũng không muốn nhìn thấhCly bộ mt tà ác của ta phảPBwi không?

T BắFFhc mỉRFm cườDQDi. GiờB khắAqvc này hắenRn lạAqvi lộ ra cái vẻ mt vô hạenRi làm ngườPBwi ta chỉng muốn đwlzohm một cái. “Vô sỉBoz, bạTvDi hoạBi, thin lương cái nỗi gì.” Phiêu Tuyết căm hn chi ầBm trong lòng. Mới va rồi nàng bịTvD hắrSn dọa cho sợ khóc thét. “HắVRon không biết rằtpng nước mắCATt của Tinh Linh trân quý đTvDến chng nào sao?” T BắlxWc ngồi chồm hổm xuống ghế, cườngi vô sỉs:

- Hin tạohi chúng ra hảFFho hảPBwo nói chuyn chút. Các ngươi đwến tìm ta đPBwBoz nói chuyn gì?

- Ngươi đlqFlV cho ngườki khai giảBozi ma pháp khống chế trên ngườrSi chúng ta đPi, bằDGng không làm sao mà nói đPây.

Yên Linh nói.

- Vy không có đzBược! Ta rấoht nhát gan. Nếu như chúng ta nói chuyn vui vẻ thì mọi chuyn sẽ đvâu vào đxtoó, còn như đkàm phán không thành thì khó nói lắVRom ...

- Chúng ta tới đsây muốn cùng ngườenRi thc hin một giao dịOch.

Yên linh thấenRy không cách nào đqswlz đyzộng đOược T Bắngc, đotành dứvt khoát nói ra.

- Giao dịOch? Các ngươi cùng ta giao dịnwch hay là đlrMVRoi din cho Tinh Chủ?

T BắPUc nhướng mày lên, hỏi.

- Đương nhiên là đvkrAPi biểyzu cho Tinh Chủ rồi.

Như Phong h lạvnh một tiếng nói. T BắSoc cườoi cườki, trong mắst lóe ra một tia giảrAPo hoạkt, giống như là một con hồ ly va bắvkt đsược gà. Yên Linh tứRvc gin liếc Như Phong một cái, nha đWynrSu này lúc cầRFn phát biểotu lạDGi không thèm, lúc cầPUn im lng lạAqei nhảwy vào bô bô. Hôm nay chắnwc bịxto T BắzPc dọa cho ngu ngốc rồi.

- Các ngươi có thểq đkCATi biểRFu cho Tinh Chủ thì có vẻ các ngươi với Tinh Chủ quan h vô cùng mt thiết a. Các ngươi cũng tha biết ta muốn tiếp quảsn thành Tây Linh nên sẽ trở thành đohlqch của tấenRt cảot các thế lc trong thành. Ta nghĩwlz Tinh ThầBozn cũng không phảrAPi ngoạtpi l, các ngươi cũng là một trong số đrSó.

T BắRvc ha ha cườohi nói. Như Phong nghe vy lạVRoi t trách bảDQDn thân mình. Không phảFFhi lúc nãy nàng tứzBc gin mà lỡ ming thì đyzã không bịlrM cái đDGồ xảWyno trá vô sỉPBw này tóm đvyược đAqvuôi.

- Cho nên ngươi tốt nhấoht đnwối x với chúng ta cho tốt. Giao dịCATch mà chúng ta muốn làm sẽ có thu hoạtpch vượt xa với tưởng tượng của ngươi.

Yên Linh nói. T Bắvc cườqi cườVRoi híp mắwlzt, ngón tay nhịRFp nhịBp vào cái ghế ta. Tng nhịsp gõ của ngón tay hắxton như búa đPUp thng vào trong tim ba nữzB Tinh Linh làm các nàng cảsm thấPy không thoảDQDi mái chút nào.

- Nói xem giao dịlqch như thế nào?

Một lúc sau T BắenRc mới thèm mở ming.

- Ngươi hợp tác với Tinh ThầPUn chúng ta tiêu dit Huyết Lang và MịhCl Ảnh, sau đrwó hai bên cùng chia sẻ thành Tây Linh.

Yên Linh dụ hoc, nàng hết sứzPc t tin khi nói ra mục đlqích của mình. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

- Thành Tây Linh là đrAPvkt phong của bổn thiếu gia ta. Cớ gì lạlqi phảPi cùng các ngươi chia sẻ lợi ích?

T BắCATc thảAqvn nhiên nói. Không khí cơ hồ có chút khẩAqvn trương. Yên Linh cũng chỉo khẽ mỉtpm cườki, nói:

- T tước đlrMBozi nhân. Chính ngươi cũng hiểrwu đAqvược, chỉs với hơn hai trăm HắqPrc Giáp quân thì không thểvk nào hoàn toàn đrAPộc chiếm đqược thành Tây Linh. Hợp tác với một số thế lc cùng chia sẻ lợi ích mới là la chọn sáng suốt nhấWynt. Nếu như cứk muốn một mình mà đnwối chọi với tấPBwt cảlq thế lc thì e rằPng vic giữPBw đrSược tính mạlrMng cũng là một vấPn đqs nan giảtpi.

- Ngươi nói không sai nhưng tạQFri sao ta lạRFi phảVRoi la chọn Tinh ThầenRn đqPrvy hợp tác mà không phảtpi hai thế lc kia?

T Bắwc cườDQDi nói. HắQFrn không thểTvD không tha nhn Yên Linh không h tầnwm thườVRong chút nào.

- Huyết Lang quá tham lam đWynộc ác. Mịt Ảnh quá quỷ dịrw. chỉw có Tinh Thầkn chúng ta làm cái gì cũng đqsườOng đwlzườvyng chánh chánh. Tiếng lành đDGồn xa.

Yên Linh hết sứvc t tin nói. T Băc cũng không biết nói gì hơn. Đối với hắlrMn cảk ba thế lc trong thành đFlVu là chướng ngạqPri, nhổ sạyzch hết mới là mục tiêu của hắvkn. Nhưng trong lúc thế lc đvkơn bạrwc xem ra la chọn hợp tác với một vài thế lc cũng là la chọn không tồi.

- Ta muốn gp Tinh Chủ của các ngươi.

T BắenRc mở ming nói.

- Tinh Chủ sẽ không gp bấhClt cứrw ai.

Yến Linh nói.

- Nếu muốn cùng ta hợp tác thì ngay cảvy Tinh Chủ cũng không gp mt thì nói chuyn làm gì?

T BắTvDc cườzBi lạrAPnh nói.

- Ta có thểFlV đotrAPi biểFlVu cho Tinh Chủ.

Yên Linh nói.

- Nhưng ngươi cũng chng phảzPi Tinh Chủ. nếu đotrAP ngươi giao dịlxWch với Một ngườyzi mà nhìn cũng không thấPUy, sờzP cũng không đMOược thì ngươi sẽ yên tâm sao?

T BắRvc nói.

Yên Linh trầBozm mc một lúc mới mở ming nói:

- Ta chỉFlV có thểO đAqei cầAqvu xin Tinh Chủ mà thôi.

T Bắvyc ha ha cườBozi. Ánh mắvkt hắQFrn nhìn trc din vào đrwôi mắVRot đWynẹp của Yên Linh:

- Không cầSon, ta nghĩvy hắDGn nhấngt đvFlVnh sẽ gp ta.

 • Gửi lúc 10:11 Ngày 16/08/2014

  quagnphuoc@fb

  Truyen ra cham wa

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 23/07/2014

  quangtuyen

  truyện này hay ma ad ko post tiếp ak???

 • Gửi lúc 17:21 Ngày 03/10/2013

  mrhactong

  truyen nay ko post nua ha ad ? @@

 • Gửi lúc 10:01 Ngày 17/09/2013

  mrhactong

  tuyen hay. ad post tiếp đi :)

 • Gửi lúc 20:26 Ngày 13/05/2013

  ConDao

  hay sao ra chậm thế ad ra nhanh nhé tks!