Trang chủ / Dị Giới / Vô Thượng Long Ấn / Chương 59 : Giao dịch

Vô Thượng Long Ấn

Chương 59 : Giao dịch
Vô Thượng Long Ấn
Tác GiảyJN: Thiên Đườrlcng BấWst TịWWDch MịYch

Chương 59: Giao dịPzIch

Dịllch: Hero keyboard
Biên: tuanff10
Nhóm dịJlch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


T BắzNJc hỏi Độc Nhãn:

- Ngươi có biết ai là ngườDai đLNung đXâu Tinh ThầWfAn không?

Độc Nhãn cũng lắQWJc đlYZPu nói:

- Tước gia, ngườchi đcYJAng đpLTFu Tinh Thầrlcn cũng là một trong nhữfng bí mt của thành Tây Linh, ngườdBi đNfó đtJcược gọi là Tinh chủ. Nhưng rốt cục hắDan là cái dạOFng gì thì không ai biết đfxlược.

- Nhưng một cái thế lc lớn như vy thì cũng phảZrWi có ngườrlci khác nữYZPa quảrXn lý chứIwd?

T BắNfc nhíu mày nói.

- Tinh Thầftn có Bát Đlli Tinh Tương chưởng quảrXn các sảfxln nghip. Bọn họ đvYvược trc tiếp nắNfm quyn dưới Tinh Chủ, ngoài ra không còn ai nữTQya.

Độc Nhãn hồi đJAáp. T BắBc suy tư trong chốc lát. “Tên Tinh Chủ này đWfAúng là kỳ bí. Xem ra vn phảai cầxLn khai thác ba Tinh Linh kia chút thông tin.” Ba nữIwd Tinh Linh là chấQWJp s của Tinh ThầyJNn, các nàng va rờwpi cốc chỉCLr có một lát rồi vòng trở lạJAi chứJCOng tỏ các nàng chưa nhn đfược lnh hành đllộng của Tinh Chủ. ChỉdB như vy thôi cũng đQWJã nói lên đlpBa vịLTF các nàng trong Tinh Thầln không h thấrXp, rấFtft có thểyJN là nhữLTFng ngườBi thân cn Tinh Chủ.

Na canh giờxL sau, T BắNuc quay trở lạWWDi doanh trướng.

- A. Không còn khóc nữJla rồi. Bổn thiếu gia lạrlci cùng các nàng chơi đtJcùa.

T HắICIc cườOFi dâm tin đyJNi v phía ba thiếu nữch. Bỗng, hắyJNn dng trước mt các nàng, cp mắftt quét tới quét lui, ta hồ đXang suy nghĩs chọn đvYvối tượng nào hạCo thủ trước.

- Nc Đllc T BắNfc. Ta nghĩxL rằyJNng ngươi không phảfi loạBi ngườzNJi như vy.

Yên Linh không h sợ hãi chút nào. Nàng liếc qua T BắWfAc, nhẹ nhàng nói.

- Tht xin lỗi nhưng bổn thiếu gia chính là loạJCOi ngườfti như vy đrlcó.

T BắYc ha ha cườWsi một tiếng, ma thủ nhằTQym vào bộ ngc đCLrồ sộ của Yên Linh mà chộp tới.

- Vô sỉWfA, khốn khiếp, bạlli hoạlpi mau dng tay.

Như Phong phn nộ gào to.

- Không đLược chạllm vào Yên Linh tỷ.

Phiêu Tuyết khẩsn trương kêu lên, khuôn mt nhỏ bé gấrXp đllến đrlcng. Nhưng Yên Linh lạIwdi vô cùng bình tĩDanh, dườWfAng như chắTQyc chắlln T BắZrWc sẽ không dám xâm phạNum thân thểll nàng. Bàn tay T BắJRc chỉzNJ còn cách bộ ngc căng tròn của Yên Linh chút xíu nữWfAa thì dng lạCoi, trong lòng bàn tay ta hồ vn cảam giác đMLược nhit đYộ ấtJcm áp đpang tỏa ra.

- Được rồi. Ngươi thắdBng.

T Bắsc nhún nhún vai rồi rút tay v. Phi l với một cô gái không h có lc phảLn kháng thì hắchn thc s không làm đICIược. Yên Linh nở ra nụ cườDai bình tĩYZPnh nhưng thc ra trong lòng nàng đWsang thở phào nhẹ nhõm. Du sao thì hin tạOFi ngườAVi ta là dao thớt, mình là thịwpt cá, trong thâm tâm nàng cũng lo sợ lắCLrm chứYZP. Chng qua cảch ba ngườCoi đYZPã không h có lc phảTQyn kháng vy thì lo sợ có ích gì, đtJcoán đJAúng thì tốt mà khong đICIúng cũng chỉCLr biết vy. Lúc nàên Linh lạWsi đCoánh giá T BắJCOc lầrXn nữyJNa. Nàng tha sứchc biết rằrlcng ba tỷ muội nàng cho dù trong Tinh Linh tộc cũng thuộc loạIwdi xinh đvYvẹp xuấDat chúng, và trên đchcYi này vô số nam nhân them nhỏ dãi nhữQWJng cô gái Tinh Linh tộc nên đftMLđJAược các nàng thì bọn chúng sẽ không cha bấdBt kỳ thủ đsoạLTFn nào.

- Vy là các ngươi đvYvã nhìn ra thiếu gia ta vô cùng thin lương, trong sáng. BấLt quá thin lương và tà ác chỉX cách nhau một khoảWfAng cách mong manh, ta nghĩrlc các ngươi cũng không muốn nhìn thấICIy bộ mt tà ác của ta phảpi không?

T Bắfxlc mỉFtfm cườJAi. GiờyyL khắDac này hắcYn lạJRi lộ ra cái vẻ mt vô hạfi làm ngườfti ta chỉrlc muốn đrlcICIm một cái. “Vô sỉYZP, bạLi hoạPzIi, thin lương cái nỗi gì.” Phiêu Tuyết căm hn chi ầIwdm trong lòng. Mới va rồi nàng bịfxl hắLTFn dọa cho sợ khóc thét. “Hắln không biết rằJCOng nước mắwpt của Tinh Linh trân quý đXến chng nào sao?” T Bắpc ngồi chồm hổm xuống ghế, cườNui vô sỉp:

- Hin tạchi chúng ra hảQWJo hảcho nói chuyn chút. Các ngươi đQWJến tìm ta đpY nói chuyn gì?

- Ngươi đCoft cho ngườlpi khai giảtJci ma pháp khống chế trên ngườICIi chúng ta đLTFi, bằWWDng không làm sao mà nói đDaây.

Yên Linh nói.

- Vy không có đYZPược! Ta rấXt nhát gan. Nếu như chúng ta nói chuyn vui vẻ thì mọi chuyn sẽ đtJcâu vào đyJNó, còn như đaàm phán không thành thì khó nói lắAVm ...

- Chúng ta tới đJCOây muốn cùng ngườYZPi thc hin một giao dịlpch.

Yên linh thấpy không cách nào đrlcdB đNuộng đdBược T BắWsc, đJlành dứAVt khoát nói ra.

- Giao dịLTFch? Các ngươi cùng ta giao dịJlch hay là đFtfchi din cho Tinh Chủ?

T BắzNJc nhướng mày lên, hỏi.

- Đương nhiên là đAVTQyi biểlu cho Tinh Chủ rồi.

Như Phong h lạsnh một tiếng nói. T BắxLc cườLi cườTQyi, trong mắLt lóe ra một tia giảIwdo hoạyyLt, giống như là một con hồ ly va bắJRt đYZPược gà. Yên Linh tứfxlc gin liếc Như Phong một cái, nha đllLTFu này lúc cầyJNn phát biểQWJu lạZrWi không thèm, lúc cầIwdn im lng lạQWJi nhảJRy vào bô bô. Hôm nay chắYZPc bịll T Bắac dọa cho ngu ngốc rồi.

- Các ngươi có thểtJc đsWfAi biểZrWu cho Tinh Chủ thì có vẻ các ngươi với Tinh Chủ quan h vô cùng mt thiết a. Các ngươi cũng tha biết ta muốn tiếp quảBn thành Tây Linh nên sẽ trở thành đTQyyyLch của tấfxlt cảlp các thế lc trong thành. Ta nghĩfxl Tinh Thầfxln cũng không phảYi ngoạLi l, các ngươi cũng là một trong số đrlcó.

T BắWfAc ha ha cườAVi nói. Như Phong nghe vy lạli t trách bảLTFn thân mình. Không phảNfi lúc nãy nàng tứsc gin mà lỡ ming thì đYZPã không bịtJc cái đdBồ xảpo trá vô sỉtJc này tóm đJRược đFtfuôi.

- Cho nên ngươi tốt nhấcht đXối x với chúng ta cho tốt. Giao dịlpch mà chúng ta muốn làm sẽ có thu hoạWsch vượt xa với tưởng tượng của ngươi.

Yên Linh nói. T BắFtfc cườLTFi cườJCOi híp mắJCOt, ngón tay nhịJlp nhịIwdp vào cái ghế ta. Tng nhịZrWp gõ của ngón tay hắJAn như búa đJlp thng vào trong tim ba nữOF Tinh Linh làm các nàng cảvYvm thấtJcy không thoảMLi mái chút nào.

- Nói xem giao dịtJcch như thế nào?

Một lúc sau T Bắchc mới thèm mở ming.

- Ngươi hợp tác với Tinh ThầLn chúng ta tiêu dit Huyết Lang và MịcY Ảnh, sau đAVó hai bên cùng chia sẻ thành Tây Linh.

Yên Linh dụ hoc, nàng hết sứCoc t tin khi nói ra mục đtJcích của mình.

- Thành Tây Linh là đllYt phong của bổn thiếu gia ta. Cớ gì lạYZPi phảJAi cùng các ngươi chia sẻ lợi ích?

T BắFtfc thảNfn nhiên nói. Không khí cơ hồ có chút khẩJln trương. Yên Linh cũng chỉyyL khẽ mỉpm cườPzIi, nói:

- T tước đrXai nhân. Chính ngươi cũng hiểlpu đQWJược, chỉWs với hơn hai trăm HắCLrc Giáp quân thì không thểWs nào hoàn toàn đxLộc chiếm đllược thành Tây Linh. Hợp tác với một số thế lc cùng chia sẻ lợi ích mới là la chọn sáng suốt nhấLt. Nếu như cứll muốn một mình mà đICIối chọi với tấlpt cảf thế lc thì e rằlng vic giữvYv đNuược tính mạfng cũng là một vấpn đa nan giảWWDi.

- Ngươi nói không sai nhưng tạsi sao ta lạrXi phảJli la chọn Tinh ThầWWDn đJlX hợp tác mà không phảJli hai thế lc kia?

T BắZrWc cườJli nói. HắCon không thểNf không tha nhn Yên Linh không h tầyJNm thườNung chút nào.

- Huyết Lang quá tham lam đlpộc ác. MịNf Ảnh quá quỷ dịYZP. chỉL có Tinh ThầOFn chúng ta làm cái gì cũng đJAườlpng đrlcườCLrng chánh chánh. Tiếng lành đpồn xa.

Yên Linh hết sứJlc t tin nói. T Băc cũng không biết nói gì hơn. Đối với hắlpn cảp ba thế lc trong thành đpu là chướng ngạzNJi, nhổ sạftch hết mới là mục tiêu của hắan. Nhưng trong lúc thế lc đwpơn bạJlc xem ra la chọn hợp tác với một vài thế lc cũng là la chọn không tồi.

- Ta muốn gp Tinh Chủ của các ngươi.

T BắZrWc mở ming nói.

- Tinh Chủ sẽ không gp bấZrWt cứWs ai.

Yến Linh nói.

- Nếu muốn cùng ta hợp tác thì ngay cảZrW Tinh Chủ cũng không gp mt thì nói chuyn làm gì?

T BắCoc cườNfi lạsnh nói.

- Ta có thểLTF đXcYi biểWsu cho Tinh Chủ.

Yên Linh nói.

- Nhưng ngươi cũng chng phảtJci Tinh Chủ. nếu đsvYv ngươi giao dịfch với Một ngườcYi mà nhìn cũng không thấNuy, sờrlc cũng không đtJcược thì ngươi sẽ yên tâm sao?

T BắNfc nói.

Yên Linh trầJRm mc một lúc mới mở ming nói:

- Ta chỉxL có thểDa đwpi cầyJNu xin Tinh Chủ mà thôi.

T Bắrlcc ha ha cườAVi. Ánh mắIwdt hắrXn nhìn trc din vào đftôi mắyJNt đDaẹp của Yên Linh:

- Không cầln, ta nghĩp hắLn nhấftt đvYvFtfnh sẽ gp ta.

 • Gửi lúc 10:11 Ngày 16/08/2014

  quagnphuoc@fb

  Truyen ra cham wa

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 23/07/2014

  quangtuyen

  truyện này hay ma ad ko post tiếp ak???

 • Gửi lúc 17:21 Ngày 03/10/2013

  mrhactong

  truyen nay ko post nua ha ad ? @@

 • Gửi lúc 10:01 Ngày 17/09/2013

  mrhactong

  tuyen hay. ad post tiếp đi :)

 • Gửi lúc 20:26 Ngày 13/05/2013

  ConDao

  hay sao ra chậm thế ad ra nhanh nhé tks!