Trang chủ / Dị Giới / Vô Thượng Long Ấn / Chương 59 : Giao dịch

Vô Thượng Long Ấn

Chương 59 : Giao dịch
Vô Thượng Long Ấn
Tác GiảVUB: Thiên Đườkhng Bấpgt TịfRVch Mịpgch

Chương 59: Giao dịzoch

DịeLch: Hero keyboard
Biên: tuanff10
Nhóm dịlXch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


T Bắzc hỏi Độc Nhãn:

- Ngươi có biết ai là ngườzFQi đgfgLng đRpâu Tinh ThầfRVn không?

Độc Nhãn cũng lắODc đDIUzu nói:

- Tước gia, ngườIkpi đLBZUng đZqHgu Tinh ThầfRVn cũng là một trong nhữOMng bí mt của thành Tây Linh, ngườEIqi đUFpó đEIqược gọi là Tinh chủ. Nhưng rốt cục hắxzn là cái dạgfgng gì thì không ai biết đZược.

- Nhưng một cái thế lc lớn như vy thì cũng phảOi có ngườlXi khác nữeLa quảfRVn lý chứBZU?

T BắrZc nhíu mày nói.

- Tinh Thầon có Bát ĐDIUi Tinh Tương chưởng quảFQn các sảBZUn nghip. Bọn họ đODược trc tiếp nắpm quyn dưới Tinh Chủ, ngoài ra không còn ai nữpba.

Độc Nhãn hồi đkáp. T BắRpc suy tư trong chốc lát. “Tên Tinh Chủ này đkúng là kỳ bí. Xem ra vn phảkhi cầqHgn khai thác ba Tinh Linh kia chút thông tin.” Ba nữdOO Tinh Linh là chấkp s của Tinh ThầZLln, các nàng va rờlXi cốc chỉIkp có một lát rồi vòng trở lạgKi chứGkng tỏ các nàng chưa nhn đOpược lnh hành đUUPộng của Tinh Chủ. Chỉgfg như vy thôi cũng đXã nói lên đUrGGka vịFO các nàng trong Tinh ThầOMn không h thấUOzp, rấPuEt có thểrZ là nhữqHgng ngườeLi thân cn Tinh Chủ.

Na canh giờrZ sau, T BắOpc quay trở lạVUBi doanh trướng.

- A. Không còn khóc nữzoa rồi. Bổn thiếu gia lạDi cùng các nàng chơi đXùa.

T HắqHgc cườGki dâm tin đOpi v phía ba thiếu nữuDd. Bỗng, hắZLln dng trước mt các nàng, cp mắqHgt quét tới quét lui, ta hồ đPuEang suy nghĩz chọn đFOối tượng nào hạEIq thủ trước.

- Nc ĐNCc T Bắzc. Ta nghĩL rằIkpng ngươi không phảOi loạDIUi ngườXi như vy.

Yên Linh không h sợ hãi chút nào. Nàng liếc qua T BắLc, nhẹ nhàng nói.

- Tht xin lỗi nhưng bổn thiếu gia chính là loạFQi ngườzoi như vy đrZó.

T BắIcNc ha ha cườeLi một tiếng, ma thủ nhằCRxm vào bộ ngc đFQồ sộ của Yên Linh mà chộp tới.

- Vô sỉD, khốn khiếp, bạGki hoạHPi mau dng tay.

Như Phong phn nộ gào to.

- Không đOược chạIkpm vào Yên Linh tỷ.

Phiêu Tuyết khẩgKn trương kêu lên, khuôn mt nhỏ bé gấFOp đkến đODng. Nhưng Yên Linh lạlXi vô cùng bình tĩBnh, dườODng như chắqHgc chắOn T BắODc sẽ không dám xâm phạxzm thân thểB nàng. Bàn tay T BắRpc chỉHP còn cách bộ ngc căng tròn của Yên Linh chút xíu nữUUPa thì dng lạPuEi, trong lòng bàn tay ta hồ vn cảFQm giác đUrGược nhit đODộ ấOm áp đUOzang tỏa ra.

- Được rồi. Ngươi thắCRxng.

T BắBc nhún nhún vai rồi rút tay v. Phi l với một cô gái không h có lc phảzn kháng thì hắEIqn thc s không làm đIkpược. Yên Linh nở ra nụ cườzi bình tĩFOnh nhưng thc ra trong lòng nàng đOpang thở phào nhẹ nhõm. Du sao thì hin tạpi ngườLi ta là dao thớt, mình là thịpbt cá, trong thâm tâm nàng cũng lo sợ lắZLlm chứcV. Chng qua cảk ba ngườLi đBã không h có lc phảpgn kháng vy thì lo sợ có ích gì, đODoán đOúng thì tốt mà khong đZúng cũng chỉFQ biết vy. Lúc nàên Linh lạZi đeLánh giá T Bắkhc lầxzn nữka. Nàng tha sứdOOc biết rằQBng ba tỷ muội nàng cho dù trong Tinh Linh tộc cũng thuộc loạOpi xinh đEIqẹp xuấUOzt chúng, và trên đGkpbi này vô số nam nhân them nhỏ dãi nhữXng cô gái Tinh Linh tộc nên đBGkđgKược các nàng thì bọn chúng sẽ không cha bấBt kỳ thủ đDoạpbn nào.

- Vy là các ngươi đGkã nhìn ra thiếu gia ta vô cùng thin lương, trong sáng. BấDt quá thin lương và tà ác chỉqHg cách nhau một khoảXng cách mong manh, ta nghĩO các ngươi cũng không muốn nhìn thấxzy bộ mt tà ác của ta phảGki không?

T BắzFQc mỉcVm cườlXi. GiờQB khắZc này hắGkn lạFQi lộ ra cái vẻ mt vô hạBi làm ngườBZUi ta chỉgK muốn đzUUPm một cái. “Vô sỉfRV, bạqHgi hoạIcNi, thin lương cái nỗi gì.” Phiêu Tuyết căm hn chi ầZm trong lòng. Mới va rồi nàng bịpg hắZLln dọa cho sợ khóc thét. “HắqHgn không biết rằCRxng nước mắRpt của Tinh Linh trân quý đFOến chng nào sao?” T BắQBc ngồi chồm hổm xuống ghế, cườpbi vô sỉz:

- Hin tạpbi chúng ra hảHPo hảko nói chuyn chút. Các ngươi đeLến tìm ta đcVO nói chuyn gì?

- Ngươi đZzFQ cho ngườOpi khai giảgfgi ma pháp khống chế trên ngườOpi chúng ta đeLi, bằcVng không làm sao mà nói đlXây.

Yên Linh nói.

- Vy không có đEIqược! Ta rấZt nhát gan. Nếu như chúng ta nói chuyn vui vẻ thì mọi chuyn sẽ đDIUâu vào đLó, còn như đUOzàm phán không thành thì khó nói lắUrGm ...

- Chúng ta tới đOpây muốn cùng ngườQBi thc hin một giao dịUOzch.

Yên linh thấrZy không cách nào đFOEIq đcVộng đeLược T BắlXc, đzoành dứDt khoát nói ra.

- Giao dịrZch? Các ngươi cùng ta giao dịpch hay là đLrZi din cho Tinh Chủ?

T BắOMc nhướng mày lên, hỏi.

- Đương nhiên là đBZi biểDu cho Tinh Chủ rồi.

Như Phong h lạODnh một tiếng nói. T BắLc cườUUPi cườUUPi, trong mắRzCt lóe ra một tia giảqHgo hoạzot, giống như là một con hồ ly va bắpbt đdOOược gà. Yên Linh tứpgc gin liếc Như Phong một cái, nha đCRxzou này lúc cầOMn phát biểeLu lạzoi không thèm, lúc cầkn im lng lạDi nhảqHgy vào bô bô. Hôm nay chắzFQc bịk T BắUOzc dọa cho ngu ngốc rồi.

- Các ngươi có thểlX đlXNCi biểFQu cho Tinh Chủ thì có vẻ các ngươi với Tinh Chủ quan h vô cùng mt thiết a. Các ngươi cũng tha biết ta muốn tiếp quảeLn thành Tây Linh nên sẽ trở thành đpUOzch của tấpbt cảO các thế lc trong thành. Ta nghĩdOO Tinh Thầpbn cũng không phảBi ngoạUrGi l, các ngươi cũng là một trong số đXó.

T Bắzoc ha ha cườuDdi nói. Như Phong nghe vy lạOMi t trách bảUFpn thân mình. Không phảBi lúc nãy nàng tứHPc gin mà lỡ ming thì đOMã không bịFQ cái đDồ xảFQo trá vô sỉxz này tóm đlXược đzuôi.

- Cho nên ngươi tốt nhấHPt đpgối x với chúng ta cho tốt. Giao dịZLlch mà chúng ta muốn làm sẽ có thu hoạCRxch vượt xa với tưởng tượng của ngươi.

Yên Linh nói. T BắUFpc cườgfgi cườFQi híp mắRpt, ngón tay nhịHPp nhịdOOp vào cái ghế ta. Tng nhịVUBp gõ của ngón tay hắDIUn như búa đHPp thng vào trong tim ba nữZLl Tinh Linh làm các nàng cảUrGm thấpby không thoảZi mái chút nào.

- Nói xem giao dịgfgch như thế nào?

Một lúc sau T BắUUPc mới thèm mở ming.

- Ngươi hợp tác với Tinh ThầrZn chúng ta tiêu dit Huyết Lang và MịFQ Ảnh, sau đUFpó hai bên cùng chia sẻ thành Tây Linh.

Yên Linh dụ hoc, nàng hết sứQBc t tin khi nói ra mục đRzCích của mình.

- Thành Tây Linh là đOzt phong của bổn thiếu gia ta. Cớ gì lạXi phảoi cùng các ngươi chia sẻ lợi ích?

T Bắpgc thảUrGn nhiên nói. Không khí cơ hồ có chút khẩOpn trương. Yên Linh cũng chỉdOO khẽ mỉODm cườQBi, nói:

- T tước đCRxLi nhân. Chính ngươi cũng hiểfRVu đkhược, chỉD với hơn hai trăm HắPuEc Giáp quân thì không thểPuE nào hoàn toàn đIcNộc chiếm đrZược thành Tây Linh. Hợp tác với một số thế lc cùng chia sẻ lợi ích mới là la chọn sáng suốt nhấot. Nếu như cứQB muốn một mình mà đpối chọi với tấDt cảkh thế lc thì e rằFOng vic giữkh đqHgược tính mạRpng cũng là một vấzFQn đD nan giảeLi.

- Ngươi nói không sai nhưng tạXi sao ta lạcVi phảkhi la chọn Tinh ThầBZUn đHPuDd hợp tác mà không phảcVi hai thế lc kia?

T BắZLlc cườFOi nói. HắHPn không thểqHg không tha nhn Yên Linh không h tầpbm thườUrGng chút nào.

- Huyết Lang quá tham lam đkộc ác. MịfRV Ảnh quá quỷ dịPuE. chỉFO có Tinh ThầUrGn chúng ta làm cái gì cũng đzoườXng đUUPườkhng chánh chánh. Tiếng lành đCRxồn xa.

Yên Linh hết sứrZc t tin nói. T Băc cũng không biết nói gì hơn. Đối với hắlXn cảzo ba thế lc trong thành đku là chướng ngạFOi, nhổ sạHPch hết mới là mục tiêu của hắpgn. Nhưng trong lúc thế lc đCRxơn bạzoc xem ra la chọn hợp tác với một vài thế lc cũng là la chọn không tồi.

- Ta muốn gp Tinh Chủ của các ngươi.

T BắRzCc mở ming nói.

- Tinh Chủ sẽ không gp bấFQt cứuDd ai.

Yến Linh nói.

- Nếu muốn cùng ta hợp tác thì ngay cảVUB Tinh Chủ cũng không gp mt thì nói chuyn làm gì?

T BắUFpc cườzoi lạpgnh nói.

- Ta có thểB đDHPi biểku cho Tinh Chủ.

Yên Linh nói.

- Nhưng ngươi cũng chng phảgKi Tinh Chủ. nếu đzoDIU ngươi giao dịEIqch với Một ngườcVi mà nhìn cũng không thấEIqy, sờlX cũng không đcVược thì ngươi sẽ yên tâm sao?

T BắFQc nói.

Yên Linh trầpm mc một lúc mới mở ming nói:

- Ta chỉZ có thểFQ đeLi cầgfgu xin Tinh Chủ mà thôi.

T BắrZc ha ha cườOpi. Ánh mắNCt hắDn nhìn trc din vào đUFpôi mắDt đLẹp của Yên Linh:

- Không cầXn, ta nghĩPuE hắBZUn nhấOMt đzUUPnh sẽ gp ta.

 • Gửi lúc 10:11 Ngày 16/08/2014

  quagnphuoc@fb

  Truyen ra cham wa

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 23/07/2014

  quangtuyen

  truyện này hay ma ad ko post tiếp ak???

 • Gửi lúc 17:21 Ngày 03/10/2013

  mrhactong

  truyen nay ko post nua ha ad ? @@

 • Gửi lúc 10:01 Ngày 17/09/2013

  mrhactong

  tuyen hay. ad post tiếp đi :)

 • Gửi lúc 20:26 Ngày 13/05/2013

  ConDao

  hay sao ra chậm thế ad ra nhanh nhé tks!