Trang chủ / Dị Giới / Vô Thượng Long Ấn / Chương 59 : Giao dịch

Vô Thượng Long Ấn

Chương 59 : Giao dịch
Vô Thượng Long Ấn
Tác GiảP: Thiên ĐườYYyng BấIt TịYdAch MịAqich

Chương 59: Giao dịdch

DịZnFch: Hero keyboard
Biên: tuanff10
Nhóm dịEJch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


T Bắvc hỏi Độc Nhãn:

- Ngươi có biết ai là ngườCbi đHIng đCbâu Tinh ThầiWn không?

Độc Nhãn cũng lắYdAc đFSiWu nói:

- Tước gia, ngườyOYi đInnomng đnpEIu Tinh ThầnIn cũng là một trong nhữWLxng bí mt của thành Tây Linh, ngườCbi đkó đnIược gọi là Tinh chủ. Nhưng rốt cục hắckn là cái dạLLSng gì thì không ai biết đAwược. truyn copy t tunghoanh.com

- Nhưng một cái thế lc lớn như vy thì cũng phảOIbi có ngườmi khác nữPa quảigin lý chứAqi?

T BắIc nhíu mày nói.

- Tinh Thầvn có Bát Đigii Tinh Tương chưởng quảEn các sảnpn nghip. Bọn họ đZnFược trc tiếp nắxfdm quyn dưới Tinh Chủ, ngoài ra không còn ai nữtHa.

Độc Nhãn hồi đZnFáp. T Bắdzoc suy tư trong chốc lát. “Tên Tinh Chủ này đomúng là kỳ bí. Xem ra vn phảdzoi cầhMn khai thác ba Tinh Linh kia chút thông tin.” Ba nữEJ Tinh Linh là chấqJp s của Tinh ThầtHn, các nàng va rờOIbi cốc chỉv có một lát rồi vòng trở lạhMi chứyOYng tỏ các nàng chưa nhn đvược lnh hành đOIbộng của Tinh Chủ. ChỉYdA như vy thôi cũng đyOYã nói lên đInncka vịLLS các nàng trong Tinh ThầCbn không h thấzvp, rấdYtt có thểnp là nhữCbng ngườnPi thân cn Tinh Chủ.

Na canh giờAw sau, T BắIc quay trở lạEJi doanh trướng.

- A. Không còn khóc nữIcZa rồi. Bổn thiếu gia lạEIi cùng các nàng chơi đfHcùa.

T Hắzvc cườqJi dâm tin đlEEi v phía ba thiếu nữlEE. Bỗng, hắnIn dng trước mt các nàng, cp mắbTt quét tới quét lui, ta hồ đZnFang suy nghĩZnF chọn đYqối tượng nào hạnP thủ trước.

- Nc ĐQHc T BắfHcc. Ta nghĩYq rằInnng ngươi không phảAqii loạAqii ngườtHi như vy.

Yên Linh không h sợ hãi chút nào. Nàng liếc qua T BắIc, nhẹ nhàng nói.

- Tht xin lỗi nhưng bổn thiếu gia chính là loạPi ngườJi như vy đdYtó.

T BắIc ha ha cườEIi một tiếng, ma thủ nhằYqm vào bộ ngc đyOYồ sộ của Yên Linh mà chộp tới.

- Vô sỉiW, khốn khiếp, bạOIbi hoạbbCi mau dng tay.

Như Phong phn nộ gào to.

- Không đEJược chạInnm vào Yên Linh tỷ.

Phiêu Tuyết khẩLLSn trương kêu lên, khuôn mt nhỏ bé gấInnp đdzoến đnpng. Nhưng Yên Linh lạhMi vô cùng bình tĩnInh, dườhMng như chắOIbc chắInnn T BắhMc sẽ không dám xâm phạQHm thân thểyOY nàng. Bàn tay T BắeIlc chỉiW còn cách bộ ngc căng tròn của Yên Linh chút xíu nữyOYa thì dng lạigii, trong lòng bàn tay ta hồ vn cảInnm giác đckược nhit đAwộ ấgeWm áp đLLSang tỏa ra.

- Được rồi. Ngươi thắnPng.

T BắEc nhún nhún vai rồi rút tay v. Phi l với một cô gái không h có lc phảEIn kháng thì hắEIn thc s không làm đdYtược. Yên Linh nở ra nụ cườgeWi bình tĩInnnh nhưng thc ra trong lòng nàng đYdAang thở phào nhẹ nhõm. Du sao thì hin tạchAi ngườmi ta là dao thớt, mình là thịdt cá, trong thâm tâm nàng cũng lo sợ lắmm chứnP. Chng qua cảAw ba ngườInni đAqiã không h có lc phảAwn kháng vy thì lo sợ có ích gì, đdzooán đvúng thì tốt mà khong đomúng cũng chỉCb biết vy. Lúc nàên Linh lạZnFi đqJánh giá T BắeIlc lầxfdn nữka. Nàng tha sứxfdc biết rằLLSng ba tỷ muội nàng cho dù trong Tinh Linh tộc cũng thuộc loạdi xinh đzvẹp xuấQHt chúng, và trên đdYtLEi này vô số nam nhân them nhỏ dãi nhữtHng cô gái Tinh Linh tộc nên đEbbCđYdAược các nàng thì bọn chúng sẽ không cha bấdt kỳ thủ đEoạHn nào.

- Vy là các ngươi đeIlã nhìn ra thiếu gia ta vô cùng thin lương, trong sáng. Bấxfdt quá thin lương và tà ác chỉH cách nhau một khoảZnFng cách mong manh, ta nghĩCb các ngươi cũng không muốn nhìn thấJy bộ mt tà ác của ta phảnIi không?

T Bắnpc mỉEm cườzvi. GiờP khắInnc này hắqJn lạIi lộ ra cái vẻ mt vô hạki làm ngườtHi ta chỉnP muốn đAwEJm một cái. “Vô sỉFS, bạOIbi hoạYYyi, thin lương cái nỗi gì.” Phiêu Tuyết căm hn chi ầhMm trong lòng. Mới va rồi nàng bịiW hắYYyn dọa cho sợ khóc thét. “HắbTn không biết rằgeWng nước mắJt của Tinh Linh trân quý đYqến chng nào sao?” T Bắdzoc ngồi chồm hổm xuống ghế, cườtHi vô sỉFS:

- Hin tạIi chúng ra hảigio hảnpo nói chuyn chút. Các ngươi đckến tìm ta đIcZv nói chuyn gì?

- Ngươi đEIYdA cho ngườCbi khai giảFSi ma pháp khống chế trên ngườbTi chúng ta đchAi, bằgeWng không làm sao mà nói đlEEây.

Yên Linh nói.

- Vy không có đigiược! Ta rấFSt nhát gan. Nếu như chúng ta nói chuyn vui vẻ thì mọi chuyn sẽ đnIâu vào đPó, còn như đInnàm phán không thành thì khó nói lắLLSm ...

- Chúng ta tới đInnây muốn cùng ngườQHi thc hin một giao dịAqich.

Yên linh thấLLSy không cách nào điWOIb đnIộng đYqược T BắInnc, đbTành dứEJt khoát nói ra.

- Giao dịigich? Các ngươi cùng ta giao dịYdAch hay là đEJomi din cho Tinh Chủ?

T BắHc nhướng mày lên, hỏi.

- Đương nhiên là đCbEJi biểlEEu cho Tinh Chủ rồi.

Như Phong h lạhMnh một tiếng nói. T BắbbCc cườAqii cườIi, trong mắWLxt lóe ra một tia giảQHo hoạxfdt, giống như là một con hồ ly va bắvt đdYtược gà. Yên Linh tứdzoc gin liếc Như Phong một cái, nha đvIu này lúc cầYqn phát biểYYyu lạcki không thèm, lúc cầFSn im lng lạEJi nhảWLxy vào bô bô. Hôm nay chắdzoc bịEJ T BắIc dọa cho ngu ngốc rồi.

- Các ngươi có thểk đnInIi biểJu cho Tinh Chủ thì có vẻ các ngươi với Tinh Chủ quan h vô cùng mt thiết a. Các ngươi cũng tha biết ta muốn tiếp quảOIbn thành Tây Linh nên sẽ trở thành đeIlZnFch của tấnPt cảJ các thế lc trong thành. Ta nghĩeIl Tinh ThầLEn cũng không phảmi ngoạPi l, các ngươi cũng là một trong số đZnFó.

T BắHc ha ha cườzvi nói. Như Phong nghe vy lạIi t trách bảJn thân mình. Không phảbTi lúc nãy nàng tứigic gin mà lỡ ming thì đIcZã không bịP cái đOIbồ xảLLSo trá vô sỉdzo này tóm đEIược đnpuôi.

- Cho nên ngươi tốt nhấiWt đfHcối x với chúng ta cho tốt. Giao dịmch mà chúng ta muốn làm sẽ có thu hoạCbch vượt xa với tưởng tượng của ngươi.

Yên Linh nói. T BắfHcc cườSdi cườmi híp mắIt, ngón tay nhịJp nhịLEp vào cái ghế ta. Tng nhịnPp gõ của ngón tay hắnPn như búa đIp thng vào trong tim ba nữck Tinh Linh làm các nàng cảIm thấcky không thoảOIbi mái chút nào.

- Nói xem giao dịYdAch như thế nào?

Một lúc sau T BắiWc mới thèm mở ming.

- Ngươi hợp tác với Tinh ThầPn chúng ta tiêu dit Huyết Lang và MịEJ Ảnh, sau đvó hai bên cùng chia sẻ thành Tây Linh.

Yên Linh dụ hoc, nàng hết sứfHcc t tin khi nói ra mục đnpích của mình.

- Thành Tây Linh là đbTdYtt phong của bổn thiếu gia ta. Cớ gì lạCbi phảQHi cùng các ngươi chia sẻ lợi ích?

T BắfHcc thảvn nhiên nói. Không khí cơ hồ có chút khẩYdAn trương. Yên Linh cũng chỉck khẽ mỉZnFm cườYqi, nói:

- T tước đtHYqi nhân. Chính ngươi cũng hiểnpu đLLSược, chỉk với hơn hai trăm HắbbCc Giáp quân thì không thểtH nào hoàn toàn đZnFộc chiếm điWược thành Tây Linh. Hợp tác với một số thế lc cùng chia sẻ lợi ích mới là la chọn sáng suốt nhấQHt. Nếu như cứWLx muốn một mình mà đYYyối chọi với tấchAt cảJ thế lc thì e rằIcZng vic giữJ đeIlược tính mạxfdng cũng là một vấAqin đI nan giảnpi.

- Ngươi nói không sai nhưng tạtHi sao ta lạYqi phảAwi la chọn Tinh ThầEJn đzvE hợp tác mà không phảbTi hai thế lc kia?

T BắLEc cườZnFi nói. HắiWn không thểzv không tha nhn Yên Linh không h tầQHm thườIng chút nào.

- Huyết Lang quá tham lam đdYtộc ác. Mịv Ảnh quá quỷ dịInn. chỉFS có Tinh ThầYqn chúng ta làm cái gì cũng đkườlEEng đdzoườbbCng chánh chánh. Tiếng lành đAqiồn xa.

Yên Linh hết sứvc t tin nói. T Băc cũng không biết nói gì hơn. Đối với hắkn cảE ba thế lc trong thành đEJu là chướng ngạtHi, nhổ sạOIbch hết mới là mục tiêu của hắkn. Nhưng trong lúc thế lc đdơn bạnpc xem ra la chọn hợp tác với một vài thế lc cũng là la chọn không tồi.

- Ta muốn gp Tinh Chủ của các ngươi.

T Bắkc mở ming nói.

- Tinh Chủ sẽ không gp bấlEEt cứH ai.

Yến Linh nói.

- Nếu muốn cùng ta hợp tác thì ngay cảLLS Tinh Chủ cũng không gp mt thì nói chuyn làm gì?

T BắEc cườYdAi lạInh nói.

- Ta có thểdYt đdYtZnFi biểlEEu cho Tinh Chủ.

Yên Linh nói.

- Nhưng ngươi cũng chng phảOIbi Tinh Chủ. nếu đIiW ngươi giao dịOIbch với Một ngườIi mà nhìn cũng không thấAqiy, sờLLS cũng không đbbCược thì ngươi sẽ yên tâm sao?

T BắnIc nói.

Yên Linh trầlEEm mc một lúc mới mở ming nói:

- Ta chỉInn có thểm đmi cầEu xin Tinh Chủ mà thôi.

T BắInnc ha ha cườFSi. Ánh mắnpt hắzvn nhìn trc din vào đAqiôi mắnPt đWLxẹp của Yên Linh:

- Không cầzvn, ta nghĩom hắzvn nhấIcZt đbTYdAnh sẽ gp ta.

 • Gửi lúc 10:11 Ngày 16/08/2014

  quagnphuoc@fb

  Truyen ra cham wa

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 23/07/2014

  quangtuyen

  truyện này hay ma ad ko post tiếp ak???

 • Gửi lúc 17:21 Ngày 03/10/2013

  mrhactong

  truyen nay ko post nua ha ad ? @@

 • Gửi lúc 10:01 Ngày 17/09/2013

  mrhactong

  tuyen hay. ad post tiếp đi :)

 • Gửi lúc 20:26 Ngày 13/05/2013

  ConDao

  hay sao ra chậm thế ad ra nhanh nhé tks!