Trang chủ / Dị Giới / Vô Thượng Long Ấn / Chương 59 : Giao dịch

Vô Thượng Long Ấn

Chương 59 : Giao dịch
Vô Thượng Long Ấn
Tác Giảd: Thiên ĐườmNng BấBCt TịGch Mịbbch

Chương 59: Giao dịpzwch

DịbeAch: Hero keyboard
Biên: tuanff10
Nhóm dịklBch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


T BắxDYc hỏi Độc Nhãn:

- Ngươi có biết ai là ngườAnGi đAhAng đevâu Tinh ThầYcn không?

Độc Nhãn cũng lắwDc đokzLu nói:

- Tước gia, ngườCi đvGxkng đHoVzAu Tinh ThầYcn cũng là một trong nhữCng bí mt của thành Tây Linh, ngườyai đevó đHoVược gọi là Tinh chủ. Nhưng rốt cục hắxn là cái dạbyng gì thì không ai biết đAược.

- Nhưng một cái thế lc lớn như vy thì cũng phảlxi có ngườyai khác nữeVya quảAdn lý chứokz?

T BắUfc nhíu mày nói. truyn copy t tunghoanh.com

- Tinh ThầzAn có Bát ĐOOOi Tinh Tương chưởng quảSyjn các sảbyn nghip. Bọn họ đeVyược trc tiếp nắokzm quyn dưới Tinh Chủ, ngoài ra không còn ai nữrAya.

Độc Nhãn hồi đváp. T BắngKc suy tư trong chốc lát. “Tên Tinh Chủ này đSyjúng là kỳ bí. Xem ra vn phảVdi cầDan khai thác ba Tinh Linh kia chút thông tin.” Ba nữwbk Tinh Linh là chấkCp s của Tinh ThầCn, các nàng va rờkCi cốc chỉby có một lát rồi vòng trở lạVdi chứxUng tỏ các nàng chưa nhn đOOOược lnh hành đbyộng của Tinh Chủ. ChỉbeA như vy thôi cũng đAhã nói lên đmNKmba vịklB các nàng trong Tinh ThầHoVn không h thấwbkp, rấlxt có thểAd là nhữAhng ngườokzi thân cn Tinh Chủ.

Na canh giờGxk sau, T BắngKc quay trở lạLi doanh trướng.

- A. Không còn khóc nữgUAa rồi. Bổn thiếu gia lạAhi cùng các nàng chơi đlxùa.

T HắwDc cườpzwi dâm tin đHoVi v phía ba thiếu nữya. Bỗng, hắxn dng trước mt các nàng, cp mắvt quét tới quét lui, ta hồ đgUAang suy nghĩklB chọn đbeAối tượng nào hạAnG thủ trước.

- Nc Đbyc T BắGc. Ta nghĩngK rằmmrng ngươi không phảklBi loạAnGi ngườWi như vy.

Yên Linh không h sợ hãi chút nào. Nàng liếc qua T BắgUAc, nhẹ nhàng nói.

- Tht xin lỗi nhưng bổn thiếu gia chính là loạOwHi ngườBCi như vy đokzó.

T BắCc ha ha cườBCi một tiếng, ma thủ nhằbeAm vào bộ ngc đVSpồ sộ của Yên Linh mà chộp tới.

- Vô sỉzG, khốn khiếp, bạyai hoạOwHi mau dng tay.

Như Phong phn nộ gào to.

- Không đbeAược chạokzm vào Yên Linh tỷ.

Phiêu Tuyết khẩbbn trương kêu lên, khuôn mt nhỏ bé gấyap đwDến đUfng. Nhưng Yên Linh lạokzi vô cùng bình tĩvnh, dườBCng như chắGc chắGxkn T BắwDc sẽ không dám xâm phạwDm thân thểwbk nàng. Bàn tay T Bắyac chỉOOO còn cách bộ ngc căng tròn của Yên Linh chút xíu nữva thì dng lạwDi, trong lòng bàn tay ta hồ vn cảxDYm giác đOOOược nhit đVSpộ ấHoVm áp đAnGang tỏa ra.

- Được rồi. Ngươi thắxUng.

T BắYcc nhún nhún vai rồi rút tay v. Phi l với một cô gái không h có lc phảVdn kháng thì hắzAn thc s không làm đAnGược. Yên Linh nở ra nụ cườWi bình tĩGxknh nhưng thc ra trong lòng nàng đVSpang thở phào nhẹ nhõm. Du sao thì hin tạkLi ngườxDYi ta là dao thớt, mình là thịzGt cá, trong thâm tâm nàng cũng lo sợ lắVdm chứG. Chng qua cảx ba ngườpzwi đOwHã không h có lc phảAn kháng vy thì lo sợ có ích gì, đLoán đDaúng thì tốt mà khong đxDYúng cũng chỉpzw biết vy. Lúc nàên Linh lạmNi đAnGánh giá T BắAhc lầokzn nữSyja. Nàng tha sứrAyc biết rằWng ba tỷ muội nàng cho dù trong Tinh Linh tộc cũng thuộc loạGi xinh đVdẹp xuấzAt chúng, và trên đbyeVyi này vô số nam nhân them nhỏ dãi nhữLng cô gái Tinh Linh tộc nên đyxeyxeđbyược các nàng thì bọn chúng sẽ không cha bấjWt kỳ thủ đGoạOOOn nào.

- Vy là các ngươi đdã nhìn ra thiếu gia ta vô cùng thin lương, trong sáng. BấAdt quá thin lương và tà ác chỉSyj cách nhau một khoảyxeng cách mong manh, ta nghĩVSp các ngươi cũng không muốn nhìn thấgUAy bộ mt tà ác của ta phảWi không?

T BắKmbc mỉzGm cườevi. GiờBC khắbbc này hắxDYn lạUfi lộ ra cái vẻ mt vô hạWi làm ngườlxi ta chỉW muốn đSyjCm một cái. “Vô sỉpzw, bạyxei hoạxUi, thin lương cái nỗi gì.” Phiêu Tuyết căm hn chi ầgUAm trong lòng. Mới va rồi nàng bịjW hắAn dọa cho sợ khóc thét. “Hắbyn không biết rằdng nước mắAnGt của Tinh Linh trân quý đdến chng nào sao?” T BắAhc ngồi chồm hổm xuống ghế, cườyai vô sỉYc:

- Hin tạAhi chúng ra hảvo hảvo nói chuyn chút. Các ngươi đOOOến tìm ta đSyjbb nói chuyn gì?

- Ngươi đmNAnG cho ngườdi khai giảxi ma pháp khống chế trên ngườAhi chúng ta đwDi, bằWng không làm sao mà nói đvây.

Yên Linh nói.

- Vy không có đmNược! Ta rấeVyt nhát gan. Nếu như chúng ta nói chuyn vui vẻ thì mọi chuyn sẽ đklBâu vào đVSpó, còn như đAhàm phán không thành thì khó nói lắCm ...

- Chúng ta tới đGxkây muốn cùng ngườCi thc hin một giao dịngKch.

Yên linh thấKmby không cách nào đokzVSp đOOOộng đvược T BắxUc, đpzwành dứdt khoát nói ra.

- Giao dịHoVch? Các ngươi cùng ta giao dịxDYch hay là đwDklBi din cho Tinh Chủ?

T BắVSpc nhướng mày lên, hỏi.

- Đương nhiên là đAdAdi biểCu cho Tinh Chủ rồi.

Như Phong h lạeVynh một tiếng nói. T BắGxkc cườVdi cườDi, trong mắxUt lóe ra một tia giảwDo hoạwbkt, giống như là một con hồ ly va bắCt đAdược gà. Yên Linh tứbbc gin liếc Như Phong một cái, nha đklBbyu này lúc cầVdn phát biểxu lạxDYi không thèm, lúc cầyan im lng lạKmbi nhảDy vào bô bô. Hôm nay chắxUc bịby T BắwDc dọa cho ngu ngốc rồi.

- Các ngươi có thểngK đrAyrAyi biểokzu cho Tinh Chủ thì có vẻ các ngươi với Tinh Chủ quan h vô cùng mt thiết a. Các ngươi cũng tha biết ta muốn tiếp quảokzn thành Tây Linh nên sẽ trở thành đwDokzch của tấvt cảyxe các thế lc trong thành. Ta nghĩOOO Tinh ThầYcn cũng không phảkLi ngoạpzwi l, các ngươi cũng là một trong số đzGó.

T BắUfc ha ha cườyxei nói. Như Phong nghe vy lạxi t trách bảCn thân mình. Không phảxi lúc nãy nàng tứwDc gin mà lỡ ming thì đgUAã không bịAh cái đxDYồ xảGo trá vô sỉkC này tóm đxược đwDuôi.

- Cho nên ngươi tốt nhấyxet đeVyối x với chúng ta cho tốt. Giao dịevch mà chúng ta muốn làm sẽ có thu hoạkCch vượt xa với tưởng tượng của ngươi.

Yên Linh nói. T BắGxkc cườkCi cườkCi híp mắAnGt, ngón tay nhịWp nhịbyp vào cái ghế ta. Tng nhịdp gõ của ngón tay hắAhn như búa đjWp thng vào trong tim ba nữSyj Tinh Linh làm các nàng cảzAm thấOwHy không thoảSyji mái chút nào.

- Nói xem giao dịyxech như thế nào?

Một lúc sau T BắGc mới thèm mở ming.

- Ngươi hợp tác với Tinh ThầSyjn chúng ta tiêu dit Huyết Lang và MịDa Ảnh, sau đyxeó hai bên cùng chia sẻ thành Tây Linh.

Yên Linh dụ hoc, nàng hết sứbeAc t tin khi nói ra mục đdích của mình.

- Thành Tây Linh là đwbkxt phong của bổn thiếu gia ta. Cớ gì lạCi phảkCi cùng các ngươi chia sẻ lợi ích?

T Bắpzwc thảdn nhiên nói. Không khí cơ hồ có chút khẩHoVn trương. Yên Linh cũng chỉAnG khẽ mỉAdm cườSyji, nói:

- T tước đDaxDYi nhân. Chính ngươi cũng hiểzGu đHoVược, chỉD với hơn hai trăm HắDc Giáp quân thì không thểG nào hoàn toàn đyộc chiếm đklBược thành Tây Linh. Hợp tác với một số thế lc cùng chia sẻ lợi ích mới là la chọn sáng suốt nhấVdt. Nếu như cứkL muốn một mình mà đxối chọi với tấVdt cảBC thế lc thì e rằpzwng vic giữkC đHoVược tính mạAdng cũng là một vấkLn đD nan giảYci.

- Ngươi nói không sai nhưng tạxi sao ta lạyai phảbeAi la chọn Tinh ThầGn đAheVy hợp tác mà không phảxi hai thế lc kia?

T Bắbyc cườmmri nói. HắxUn không thểmN không tha nhn Yên Linh không h tầmNm thườyxeng chút nào.

- Huyết Lang quá tham lam đyaộc ác. MịbeA Ảnh quá quỷ dịkL. chỉyxe có Tinh ThầGxkn chúng ta làm cái gì cũng đgUAườYcng đGxkườVdng chánh chánh. Tiếng lành đeVyồn xa.

Yên Linh hết sứLc t tin nói. T Băc cũng không biết nói gì hơn. Đối với hắgUAn cảya ba thế lc trong thành đAdu là chướng ngạpzwi, nhổ sạxch hết mới là mục tiêu của hắGn. Nhưng trong lúc thế lc đokzơn bạevc xem ra la chọn hợp tác với một vài thế lc cũng là la chọn không tồi.

- Ta muốn gp Tinh Chủ của các ngươi.

T BắrAyc mở ming nói.

- Tinh Chủ sẽ không gp bấdt cứA ai.

Yến Linh nói.

- Nếu muốn cùng ta hợp tác thì ngay cảD Tinh Chủ cũng không gp mt thì nói chuyn làm gì?

T Bắbbc cườngKi lạOOOnh nói.

- Ta có thểwD đAnGxDYi biểzAu cho Tinh Chủ.

Yên Linh nói.

- Nhưng ngươi cũng chng phảzGi Tinh Chủ. nếu đzGVSp ngươi giao dịpzwch với Một ngườbbi mà nhìn cũng không thấxy, sờHoV cũng không đBCược thì ngươi sẽ yên tâm sao?

T BắklBc nói.

Yên Linh trầDm mc một lúc mới mở ming nói:

- Ta chỉwbk có thểW đgUAi cầSyju xin Tinh Chủ mà thôi.

T BắGxkc ha ha cườyxei. Ánh mắjWt hắOwHn nhìn trc din vào đokzôi mắKmbt đjWẹp của Yên Linh:

- Không cầOOOn, ta nghĩHoV hắAdn nhấAht đHoVVdnh sẽ gp ta.

 • Gửi lúc 10:11 Ngày 16/08/2014

  quagnphuoc@fb

  Truyen ra cham wa

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 23/07/2014

  quangtuyen

  truyện này hay ma ad ko post tiếp ak???

 • Gửi lúc 17:21 Ngày 03/10/2013

  mrhactong

  truyen nay ko post nua ha ad ? @@

 • Gửi lúc 10:01 Ngày 17/09/2013

  mrhactong

  tuyen hay. ad post tiếp đi :)

 • Gửi lúc 20:26 Ngày 13/05/2013

  ConDao

  hay sao ra chậm thế ad ra nhanh nhé tks!