Trang chủ / Dị Giới / Vô Thượng Long Ấn / Chương 59 : Giao dịch

Vô Thượng Long Ấn

Chương 59 : Giao dịch
Vô Thượng Long Ấn
Tác Giảg: Thiên ĐườpBZng BấKlit TịZAch MịXch

Chương 59: Giao dịpBZch truyn cp nht nhanh nhấjt tạtBpi tung hoanh chấWHm com

Dịxch: Hero keyboard
Biên: tuanff10
Nhóm dịWYch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


T BắNGpc hỏi Độc Nhãn:

- Ngươi có biết ai là ngườikZi đBMXNGpng đgWLâu Tinh ThầLVn không?

Độc Nhãn cũng lắgc đUBPyByu nói:

- Tước gia, ngườHXi đFxBeng đlHFBtlu Tinh ThầyByn cũng là một trong nhữNBNng bí mt của thành Tây Linh, ngườHXi đHNEó đLVược gọi là Tinh chủ. Nhưng rốt cục hắHNEn là cái dạHNEng gì thì không ai biết đlsjược.

- Nhưng một cái thế lc lớn như vy thì cũng phảNi có ngườjsi khác nữllKa quảBqn lý chứg?

T Bắjc nhíu mày nói.

- Tinh ThầHXn có Bát ĐBZi Tinh Tương chưởng quảan các sảBqn nghip. Bọn họ đWDược trc tiếp nắFjm quyn dưới Tinh Chủ, ngoài ra không còn ai nữXa.

Độc Nhãn hồi đBMXáp. T BắWDc suy tư trong chốc lát. “Tên Tinh Chủ này đFxúng là kỳ bí. Xem ra vn phảlsji cầHNEn khai thác ba Tinh Linh kia chút thông tin.” Ba nữRWW Tinh Linh là chấUp s của Tinh ThầkXn, các nàng va rờikZi cốc chỉlsj có một lát rồi vòng trở lạNGpi chứjsng tỏ các nàng chưa nhn đtBpược lnh hành đBtlộng của Tinh Chủ. ChỉHX như vy thôi cũng đGgyã nói lên đPImmHa vịlsj các nàng trong Tinh ThầZUn không h thấNp, rấxt có thểs là nhữjsng ngườZUi thân cn Tinh Chủ.

Na canh giờpFf sau, T BắGgyc quay trở lạxi doanh trướng.

- A. Không còn khóc nữKlia rồi. Bổn thiếu gia lạpFfi cùng các nàng chơi đBqùa.

T HắXxc cườUBPi dâm tin đHNEi v phía ba thiếu nữlsj. Bỗng, hắsn dng trước mt các nàng, cp mắNBNt quét tới quét lui, ta hồ đlsjang suy nghĩWH chọn đBZối tượng nào hạgWL thủ trước.

- Nc ĐWYc T BắlHFc. Ta nghĩikZ rằgWLng ngươi không phảZUi loạlsji ngườRWWi như vy.

Yên Linh không h sợ hãi chút nào. Nàng liếc qua T BắXc, nhẹ nhàng nói.

- Tht xin lỗi nhưng bổn thiếu gia chính là loạBqi ngườgWLi như vy đRWWó.

T BắyOc ha ha cườBZi một tiếng, ma thủ nhằXm vào bộ ngc đaồ sộ của Yên Linh mà chộp tới.

- Vô sỉx, khốn khiếp, bạkXi hoạBZi mau dng tay.

Như Phong phn nộ gào to.

- Không đmmHược chạBMXm vào Yên Linh tỷ.

Phiêu Tuyết khẩWHn trương kêu lên, khuôn mt nhỏ bé gấxp đMNến đWHng. Nhưng Yên Linh lạxi vô cùng bình tĩNGpnh, dườNGpng như chắlHFc chắMNn T BắPIc sẽ không dám xâm phạERUm thân thểUBP nàng. Bàn tay T BắikZc chỉtBp còn cách bộ ngc căng tròn của Yên Linh chút xíu nữpBZa thì dng lạai, trong lòng bàn tay ta hồ vn cảxm giác đFxược nhit đpFfộ ấUBPm áp đyOang tỏa ra.

- Được rồi. Ngươi thắjang.

T BắERUc nhún nhún vai rồi rút tay v. Phi l với một cô gái không h có lc phảZAn kháng thì hắjn thc s không làm đNGpược. Yên Linh nở ra nụ cườfgi bình tĩXnh nhưng thc ra trong lòng nàng đpBZang thở phào nhẹ nhõm. Du sao thì hin tạWHi ngườikZi ta là dao thớt, mình là thịFxt cá, trong thâm tâm nàng cũng lo sợ lắllKm chứNGp. Chng qua cảHX ba ngườFxi đGgyã không h có lc phảjsn kháng vy thì lo sợ có ích gì, đZUoán đsúng thì tốt mà khong đBqúng cũng chỉBtl biết vy. Lúc nàên Linh lạNi đgánh giá T Bắjsc lầllKn nữja. Nàng tha sứNGpc biết rằUBPng ba tỷ muội nàng cho dù trong Tinh Linh tộc cũng thuộc loạWDi xinh đtBpẹp xuấBet chúng, và trên đpFfBqi này vô số nam nhân them nhỏ dãi nhữHNEng cô gái Tinh Linh tộc nên đKliUđjaược các nàng thì bọn chúng sẽ không cha bấLVt kỳ thủ đBZoạLVn nào.

- Vy là các ngươi đZAã nhìn ra thiếu gia ta vô cùng thin lương, trong sáng. BấpBZt quá thin lương và tà ác chỉZU cách nhau một khoảxng cách mong manh, ta nghĩlHF các ngươi cũng không muốn nhìn thấpBZy bộ mt tà ác của ta phảGgyi không?

T BắXxc mỉtBpm cườjsi. GiờBe khắUc này hắLVn lạZAi lộ ra cái vẻ mt vô hạji làm ngườlHFi ta chỉBe muốn đHXxm một cái. “Vô sỉKli, bạNGpi hoạWDi, thin lương cái nỗi gì.” Phiêu Tuyết căm hn chi ầxm trong lòng. Mới va rồi nàng bịmmH hắBqn dọa cho sợ khóc thét. “HắGgyn không biết rằNng nước mắLVt của Tinh Linh trân quý đxến chng nào sao?” T Bắlsjc ngồi chồm hổm xuống ghế, cườikZi vô sỉX:

- Hin tạMNi chúng ra hảtBpo hảikZo nói chuyn chút. Các ngươi đLVến tìm ta đNBNMN nói chuyn gì?

- Ngươi đNGpx cho ngườjai khai giảai ma pháp khống chế trên ngườtBpi chúng ta đFxi, bằERUng không làm sao mà nói đjsây.

Yên Linh nói.

- Vy không có đyByược! Ta rấPIt nhát gan. Nếu như chúng ta nói chuyn vui vẻ thì mọi chuyn sẽ đWYâu vào đBZó, còn như đjsàm phán không thành thì khó nói lắjsm ...

- Chúng ta tới đfgây muốn cùng ngườxi thc hin một giao dịBqch.

Yên linh thấgy không cách nào đRWWBq đZAộng đaược T BắyByc, đBMXành dứXxt khoát nói ra.

- Giao dịgch? Các ngươi cùng ta giao dịNGpch hay là đtBpNBNi din cho Tinh Chủ?

T BắZAc nhướng mày lên, hỏi.

- Đương nhiên là đFjji biểyByu cho Tinh Chủ rồi.

Như Phong h lạGgynh một tiếng nói. T Bắac cườji cườBZi, trong mắHXt lóe ra một tia giảBZo hoạUt, giống như là một con hồ ly va bắNt đBZược gà. Yên Linh tứHXc gin liếc Như Phong một cái, nha đlsjBZu này lúc cầyByn phát biểRWWu lạBMXi không thèm, lúc cầBtln im lng lạMNi nhảfgy vào bô bô. Hôm nay chắGgyc bịWY T BắNBNc dọa cho ngu ngốc rồi.

- Các ngươi có thểHNE đlHFBqi biểlsju cho Tinh Chủ thì có vẻ các ngươi với Tinh Chủ quan h vô cùng mt thiết a. Các ngươi cũng tha biết ta muốn tiếp quảjn thành Tây Linh nên sẽ trở thành đHNEMNch của tấikZt cảfg các thế lc trong thành. Ta nghĩpBZ Tinh ThầERUn cũng không phảgi ngoạLVi l, các ngươi cũng là một trong số đgó.

T BắERUc ha ha cườjai nói. Như Phong nghe vy lạGgyi t trách bảxn thân mình. Không phảllKi lúc nãy nàng tứjsc gin mà lỡ ming thì đtBpã không bịPI cái đjồ xảBqo trá vô sỉUBP này tóm đPIược đpFfuôi.

- Cho nên ngươi tốt nhấBet đgối x với chúng ta cho tốt. Giao dịXch mà chúng ta muốn làm sẽ có thu hoạNBNch vượt xa với tưởng tượng của ngươi.

Yên Linh nói. T Bắxc cườWYi cườxi híp mắMNt, ngón tay nhịKlip nhịgp vào cái ghế ta. Tng nhịkXp gõ của ngón tay hắNBNn như búa đjsp thng vào trong tim ba nữja Tinh Linh làm các nàng cảPIm thấBtly không thoảERUi mái chút nào.

- Nói xem giao dịKlich như thế nào?

Một lúc sau T BắpFfc mới thèm mở ming.

- Ngươi hợp tác với Tinh ThầUn chúng ta tiêu dit Huyết Lang và MịWH Ảnh, sau đBtló hai bên cùng chia sẻ thành Tây Linh.

Yên Linh dụ hoc, nàng hết sứBZc t tin khi nói ra mục đERUích của mình.

- Thành Tây Linh là đlHFRWWt phong của bổn thiếu gia ta. Cớ gì lạjsi phảWYi cùng các ngươi chia sẻ lợi ích?

T BắikZc thảsn nhiên nói. Không khí cơ hồ có chút khẩERUn trương. Yên Linh cũng chỉa khẽ mỉXm cườZUi, nói:

- T tước đWYtBpi nhân. Chính ngươi cũng hiểERUu đkXược, chỉgWL với hơn hai trăm HắBtlc Giáp quân thì không thểWH nào hoàn toàn đaộc chiếm đFjược thành Tây Linh. Hợp tác với một số thế lc cùng chia sẻ lợi ích mới là la chọn sáng suốt nhấBZt. Nếu như cứx muốn một mình mà đRWWối chọi với tấjt cảja thế lc thì e rằpBZng vic giữLV đllKược tính mạXxng cũng là một vấyOn đZA nan giảfgi.

- Ngươi nói không sai nhưng tạsi sao ta lạjsi phảXxi la chọn Tinh ThầWDn đpFfLV hợp tác mà không phảyOi hai thế lc kia?

T Bắjc cườUi nói. HắKlin không thểyBy không tha nhn Yên Linh không h tầBZm thườERUng chút nào.

- Huyết Lang quá tham lam đERUộc ác. MịmmH Ảnh quá quỷ dịWD. chỉHX có Tinh ThầUn chúng ta làm cái gì cũng đPIườfgng đaườUBPng chánh chánh. Tiếng lành đtBpồn xa.

Yên Linh hết sứPIc t tin nói. T Băc cũng không biết nói gì hơn. Đối với hắNn cảPI ba thế lc trong thành đKliu là chướng ngạXi, nhổ sạGgych hết mới là mục tiêu của hắERUn. Nhưng trong lúc thế lc đZAơn bạZUc xem ra la chọn hợp tác với một vài thế lc cũng là la chọn không tồi.

- Ta muốn gp Tinh Chủ của các ngươi.

T BắZUc mở ming nói.

- Tinh Chủ sẽ không gp bấWDt cứtBp ai.

Yến Linh nói.

- Nếu muốn cùng ta hợp tác thì ngay cảikZ Tinh Chủ cũng không gp mt thì nói chuyn làm gì?

T BắERUc cườBei lạUBPnh nói.

- Ta có thểX đafgi biểERUu cho Tinh Chủ.

Yên Linh nói.

- Nhưng ngươi cũng chng phảUi Tinh Chủ. nếu đUBPWD ngươi giao dịZAch với Một ngườXi mà nhìn cũng không thấZAy, sờRWW cũng không đBMXược thì ngươi sẽ yên tâm sao?

T Bắsc nói. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Yên Linh trầBMXm mc một lúc mới mở ming nói:

- Ta chỉj có thểWD đHNEi cầBtlu xin Tinh Chủ mà thôi.

T BắBqc ha ha cườKlii. Ánh mắgWLt hắMNn nhìn trc din vào đZAôi mắBZt đNẹp của Yên Linh:

- Không cầBen, ta nghĩlHF hắNBNn nhấjt đRWWRWWnh sẽ gp ta.

 • Gửi lúc 10:11 Ngày 16/08/2014

  quagnphuoc@fb

  Truyen ra cham wa

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 23/07/2014

  quangtuyen

  truyện này hay ma ad ko post tiếp ak???

 • Gửi lúc 17:21 Ngày 03/10/2013

  mrhactong

  truyen nay ko post nua ha ad ? @@

 • Gửi lúc 10:01 Ngày 17/09/2013

  mrhactong

  tuyen hay. ad post tiếp đi :)

 • Gửi lúc 20:26 Ngày 13/05/2013

  ConDao

  hay sao ra chậm thế ad ra nhanh nhé tks!

banner