Trang chủ / Dị Giới / Vô Thượng Long Ấn / Chương 59 : Giao dịch

Vô Thượng Long Ấn

Chương 59 : Giao dịch
Vô Thượng Long Ấn
Tác Giảsso: Thiên ĐườdWDng Bấet TịoXYch MịJwlch

Chương 59: Giao dịcch

Dịcch: Hero keyboard
Biên: tuanff10
Nhóm dịwuXch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


T BắKec hỏi Độc Nhãn:

- Ngươi có biết ai là ngườwNi đKidjng đquâu Tinh ThầoXYn không?

Độc Nhãn cũng lắiEic đJwKFTu nói:

- Tước gia, ngườKci đXIzoMfng đYVocu Tinh Thầfsn cũng là một trong nhữJwKng bí mt của thành Tây Linh, ngườDbi đNbó đDbược gọi là Tinh chủ. Nhưng rốt cục hắcn là cái dạMnng gì thì không ai biết đFTược.

- Nhưng một cái thế lc lớn như vy thì cũng phảqui có ngườmi khác nữdWDa quảcn lý chứTI?

T Bắquc nhíu mày nói.

- Tinh ThầDbn có Bát ĐMOi Tinh Tương chưởng quảspYn các sảwNn nghip. Bọn họ đEWược trc tiếp nắKcm quyn dưới Tinh Chủ, ngoài ra không còn ai nữuxNa.

Độc Nhãn hồi đdWDáp. T Bắbc suy tư trong chốc lát. “Tên Tinh Chủ này đYVoúng là kỳ bí. Xem ra vn phảfsi cầdWDn khai thác ba Tinh Linh kia chút thông tin.” Ba nữN Tinh Linh là chấoMfp s của Tinh Thầxjn, các nàng va rờti cốc chỉMn có một lát rồi vòng trở lạKei chứuxNng tỏ các nàng chưa nhn đJwKược lnh hành đtộng của Tinh Chủ. Chỉj như vy thôi cũng đjã nói lên đVYFxja vịC các nàng trong Tinh ThầoMfn không h thấbp, rấEWt có thểt là nhữwuXng ngườKci thân cn Tinh Chủ.

Na canh giờJwl sau, T BắNc quay trở lạoMfi doanh trướng.

- A. Không còn khóc nữKca rồi. Bổn thiếu gia lạei cùng các nàng chơi đlJsùa.

T Hắfsc cườMJMi dâm tin đOi v phía ba thiếu nữKc. Bỗng, hắVYFn dng trước mt các nàng, cp mắwNt quét tới quét lui, ta hồ đzNang suy nghĩIm chọn đbối tượng nào hạMO thủ trước.

- Nc ĐKidc T BắFTc. Ta nghĩe rằKcng ngươi không phảKei loạptti ngườxji như vy.

Yên Linh không h sợ hãi chút nào. Nàng liếc qua T BắdWDc, nhẹ nhàng nói.

- Tht xin lỗi nhưng bổn thiếu gia chính là loạJwKi ngườKci như vy đEWó.

T Bắquc ha ha cườiEii một tiếng, ma thủ nhằtm vào bộ ngc đwuXồ sộ của Yên Linh mà chộp tới.

- Vô sỉFt, khốn khiếp, bạci hoạNi mau dng tay.

Như Phong phn nộ gào to.

- Không đNược chạixm vào Yên Linh tỷ.

Phiêu Tuyết khẩVYFn trương kêu lên, khuôn mt nhỏ bé gấMOp đDbến đNng. Nhưng Yên Linh lạuxNi vô cùng bình tĩwNnh, dườbng như chắNbc chắWun T BắwuXc sẽ không dám xâm phạfsm thân thểYMK nàng. Bàn tay T Bắjc chỉYVo còn cách bộ ngc căng tròn của Yên Linh chút xíu nữdWDa thì dng lạNi, trong lòng bàn tay ta hồ vn cảImm giác đYWược nhit đwNộ ấDbm áp đjang tỏa ra.

- Được rồi. Ngươi thắKidng.

T BắYWc nhún nhún vai rồi rút tay v. Phi l với một cô gái không h có lc phảNn kháng thì hắxjn thc s không làm đquược. Yên Linh nở ra nụ cườci bình tĩqunh nhưng thc ra trong lòng nàng đYWang thở phào nhẹ nhõm. Du sao thì hin tạEWi ngườptti ta là dao thớt, mình là thịdTqt cá, trong thâm tâm nàng cũng lo sợ lắKidm chứFT. Chng qua cảFt ba ngườYWi đbã không h có lc phảdWDn kháng vy thì lo sợ có ích gì, đVYFoán đTIúng thì tốt mà khong đfsúng cũng chỉIm biết vy. Lúc nàên Linh lạei đmánh giá T BắYVoc lầzNn nữixa. Nàng tha sứiEic biết rằTIng ba tỷ muội nàng cho dù trong Tinh Linh tộc cũng thuộc loạJwKi xinh đixẹp xuấmt chúng, và trên đNbTIi này vô số nam nhân them nhỏ dãi nhữImng cô gái Tinh Linh tộc nên đetđMJMược các nàng thì bọn chúng sẽ không cha bấXKdt kỳ thủ đEWoạKcn nào.

- Vy là các ngươi đbã nhìn ra thiếu gia ta vô cùng thin lương, trong sáng. Bấfst quá thin lương và tà ác chỉe cách nhau một khoảYVong cách mong manh, ta nghĩzN các ngươi cũng không muốn nhìn thấwuXy bộ mt tà ác của ta phảoMfi không?

T BắFtc mỉdTqm cườfsi. Giờm khắYVoc này hắen lạNbi lộ ra cái vẻ mt vô hạTIi làm ngườMOi ta chỉYMK muốn đuxNNm một cái. “Vô sỉoMf, bạWui hoạNi, thin lương cái nỗi gì.” Phiêu Tuyết căm hn chi ầwuXm trong lòng. Mới va rồi nàng bịb hắxjn dọa cho sợ khóc thét. “Hắfsn không biết rằspYng nước mắYWt của Tinh Linh trân quý đspYến chng nào sao?” T BắwNc ngồi chồm hổm xuống ghế, cườMOi vô sỉlJs:

- Hin tạJwKi chúng ra hảKeo hảoXYo nói chuyn chút. Các ngươi đeến tìm ta đXKdzN nói chuyn gì?

- Ngươi đxjXIz cho ngườwNi khai giảTIi ma pháp khống chế trên ngườKci chúng ta đXIzi, bằtCng không làm sao mà nói đixây.

Yên Linh nói.

- Vy không có đwuXược! Ta rấqut nhát gan. Nếu như chúng ta nói chuyn vui vẻ thì mọi chuyn sẽ đmâu vào đtCó, còn như đOàm phán không thành thì khó nói lắdTqm ...

- Chúng ta tới đtCây muốn cùng ngườbi thc hin một giao dịNch.

Yên linh thấMny không cách nào đbVYF đKcộng đYVoược T Bắpttc, đjành dứxjt khoát nói ra.

- Giao dịVYFch? Các ngươi cùng ta giao dịquch hay là đmYMKi din cho Tinh Chủ?

T BắtCc nhướng mày lên, hỏi.

- Đương nhiên là đNbTIi biểuxNu cho Tinh Chủ rồi.

Như Phong h lạNnh một tiếng nói. T BắspYc cườJwli cườEWi, trong mắVYFt lóe ra một tia giảxjo hoạNt, giống như là một con hồ ly va bắFTt đOược gà. Yên Linh tứImc gin liếc Như Phong một cái, nha đmcu này lúc cầoMfn phát biểXIzu lạdWDi không thèm, lúc cầFTn im lng lạYWi nhảby vào bô bô. Hôm nay chắixc bịptt T BắJwKc dọa cho ngu ngốc rồi.

- Các ngươi có thểEW đNixi biểwNu cho Tinh Chủ thì có vẻ các ngươi với Tinh Chủ quan h vô cùng mt thiết a. Các ngươi cũng tha biết ta muốn tiếp quảYVon thành Tây Linh nên sẽ trở thành đDbxjch của tấwNt cảWu các thế lc trong thành. Ta nghĩMn Tinh ThầCn cũng không phảssoi ngoạti l, các ngươi cũng là một trong số đVYFó.

T BắtCc ha ha cườei nói. Như Phong nghe vy lạXIzi t trách bảMJMn thân mình. Không phảoXYi lúc nãy nàng tứFtc gin mà lỡ ming thì đxjã không bịlJs cái đVYFồ xảuxNo trá vô sỉoXY này tóm đcược đoXYuôi.

- Cho nên ngươi tốt nhấKet đbối x với chúng ta cho tốt. Giao dịOch mà chúng ta muốn làm sẽ có thu hoạNch vượt xa với tưởng tượng của ngươi.

Yên Linh nói. T BắtCc cườYVoi cườCi híp mắtCt, ngón tay nhịep nhịFtp vào cái ghế ta. Tng nhịWup gõ của ngón tay hắEWn như búa đlJsp thng vào trong tim ba nữdTq Tinh Linh làm các nàng cảdTqm thấMOy không thoảei mái chút nào.

- Nói xem giao dịoMfch như thế nào?

Một lúc sau T Bắbc mới thèm mở ming.

- Ngươi hợp tác với Tinh Thầjn chúng ta tiêu dit Huyết Lang và Mịm Ảnh, sau đOó hai bên cùng chia sẻ thành Tây Linh.

Yên Linh dụ hoc, nàng hết sứWuc t tin khi nói ra mục đixích của mình.

- Thành Tây Linh là đtJwlt phong của bổn thiếu gia ta. Cớ gì lạNbi phảTIi cùng các ngươi chia sẻ lợi ích?

T BắdWDc thảwuXn nhiên nói. Không khí cơ hồ có chút khẩqun trương. Yên Linh cũng chỉIm khẽ mỉwuXm cườOi, nói:

- T tước đmtCi nhân. Chính ngươi cũng hiểtCu đYMKược, chỉxj với hơn hai trăm Hắssoc Giáp quân thì không thểwuX nào hoàn toàn đKeộc chiếm đuxNược thành Tây Linh. Hợp tác với một số thế lc cùng chia sẻ lợi ích mới là la chọn sáng suốt nhấMnt. Nếu như cứTI muốn một mình mà đCối chọi với tấuxNt cảN thế lc thì e rằFtng vic giữoMf đcược tính mạbng cũng là một vấCn đix nan giảzNi.

- Ngươi nói không sai nhưng tạKei sao ta lạji phảdTqi la chọn Tinh ThầNn đquj hợp tác mà không phảwuXi hai thế lc kia?

T BắuxNc cườwuXi nói. HắuxNn không thểYW không tha nhn Yên Linh không h tầMnm thườYWng chút nào.

- Huyết Lang quá tham lam đOộc ác. Mịt Ảnh quá quỷ dịKe. chỉiEi có Tinh Thầxjn chúng ta làm cái gì cũng đXKdườdTqng đjườwNng chánh chánh. Tiếng lành đcồn xa.

Yên Linh hết sứKidc t tin nói. T Băc cũng không biết nói gì hơn. Đối với hắDbn cảTI ba thế lc trong thành đzNu là chướng ngạzNi, nhổ sạKidch hết mới là mục tiêu của hắFtn. Nhưng trong lúc thế lc đcơn bạNc xem ra la chọn hợp tác với một vài thế lc cũng là la chọn không tồi.

- Ta muốn gp Tinh Chủ của các ngươi.

T BắspYc mở ming nói.

- Tinh Chủ sẽ không gp bấjt cứFT ai.

Yến Linh nói.

- Nếu muốn cùng ta hợp tác thì ngay cảuxN Tinh Chủ cũng không gp mt thì nói chuyn làm gì?

T BắMJMc cườYMKi lạYWnh nói.

- Ta có thểYVo đTIixi biểXIzu cho Tinh Chủ.

Yên Linh nói.

- Nhưng ngươi cũng chng phảWui Tinh Chủ. nếu đFtNb ngươi giao dịssoch với Một ngườixi mà nhìn cũng không thấDby, sờuxN cũng không điEiược thì ngươi sẽ yên tâm sao?

T BắKec nói.

Yên Linh trầxjm mc một lúc mới mở ming nói:

- Ta chỉDb có thểoMf đwuXi cầtu xin Tinh Chủ mà thôi.

T BắuxNc ha ha cườdWDi. Ánh mắdTqt hắspYn nhìn trc din vào đNbôi mắMJMt đYMKẹp của Yên Linh:

- Không cầFTn, ta nghĩXKd hắbn nhấYMKt đXIzKenh sẽ gp ta.

 • Gửi lúc 10:11 Ngày 16/08/2014

  quagnphuoc@fb

  Truyen ra cham wa

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 23/07/2014

  quangtuyen

  truyện này hay ma ad ko post tiếp ak???

 • Gửi lúc 17:21 Ngày 03/10/2013

  mrhactong

  truyen nay ko post nua ha ad ? @@

 • Gửi lúc 10:01 Ngày 17/09/2013

  mrhactong

  tuyen hay. ad post tiếp đi :)

 • Gửi lúc 20:26 Ngày 13/05/2013

  ConDao

  hay sao ra chậm thế ad ra nhanh nhé tks!