Trang chủ / Dị Giới / Vô Thượng Long Ấn / Chương 59 : Giao dịch

Vô Thượng Long Ấn

Chương 59 : Giao dịch
Vô Thượng Long Ấn
Tác GiảcS: Thiên ĐườSng BấtOt TịhBsch MịEDSch

Chương 59: Giao dịRwXch

Dịphch: Hero keyboard
Biên: tuanff10
Nhóm dịktmch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


T BắxOxc hỏi Độc Nhãn:

- Ngươi có biết ai là ngườRwXi đGanFng đaVLâu Tinh ThầSBn không?

Độc Nhãn cũng lắECVc đEDSktmu nói:

- Tước gia, ngườmvi đCQQng đSuIu Tinh Thầdbn cũng là một trong nhữrqEng bí mt của thành Tây Linh, ngườDYi đVkEó đVrược gọi là Tinh chủ. Nhưng rốt cục hắBan là cái dạpFAng gì thì không ai biết đCược.

- Nhưng một cái thế lc lớn như vy thì cũng phảCSui có ngườri khác nữIa quảSnn lý chứyi?

T BắDYc nhíu mày nói.

- Tinh Thầwmn có Bát ĐSni Tinh Tương chưởng quảffGn các sảkn nghip. Bọn họ đqQpược trc tiếp nắQm quyn dưới Tinh Chủ, ngoài ra không còn ai nữmsRa.

Độc Nhãn hồi đpháp. T BắVkEc suy tư trong chốc lát. “Tên Tinh Chủ này đdbúng là kỳ bí. Xem ra vn phảQi cầsRn khai thác ba Tinh Linh kia chút thông tin.” Ba nữuI Tinh Linh là chấECVp s của Tinh ThầBan, các nàng va rờhBsi cốc chỉpFA có một lát rồi vòng trở lạmi chứffGng tỏ các nàng chưa nhn đyiược lnh hành đxOxộng của Tinh Chủ. ChỉxOx như vy thôi cũng đuIã nói lên đwmnpha vịECV các nàng trong Tinh ThầqQpn không h thấVkEp, rấyit có thểBa là nhữVdlng ngườpFAi thân cn Tinh Chủ.

Na canh giờyi sau, T BắIc quay trở lạUki doanh trướng.

- A. Không còn khóc nữqQpa rồi. Bổn thiếu gia lạphi cùng các nàng chơi đQQùa.

T Hắphc cườtOi dâm tin đxOxi v phía ba thiếu nữAH. Bỗng, hắxOxn dng trước mt các nàng, cp mắIt quét tới quét lui, ta hồ đVkEang suy nghĩQ chọn đmsRối tượng nào hạktm thủ trước.

- Nc Đmvc T BắlCc. Ta nghĩQQ rằmvng ngươi không phảtOi loạrqEi ngườXFi như vy.

Yên Linh không h sợ hãi chút nào. Nàng liếc qua T BắpFAc, nhẹ nhàng nói.

- Tht xin lỗi nhưng bổn thiếu gia chính là loạri ngườri như vy đOmró.

T BắaVLc ha ha cườSBi một tiếng, ma thủ nhằGanm vào bộ ngc đmồ sộ của Yên Linh mà chộp tới.

- Vô sỉQ, khốn khiếp, bạEDSi hoạsUVi mau dng tay.

Như Phong phn nộ gào to.

- Không đVkEược chạVdlm vào Yên Linh tỷ. xem tạuIi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Phiêu Tuyết khẩVkEn trương kêu lên, khuôn mt nhỏ bé gấIp đpFAến đdbng. Nhưng Yên Linh lạsUVi vô cùng bình tĩbnh, dườFLng như chắSc chắaVLn T BắGanc sẽ không dám xâm phạXFm thân thểECV nàng. Bàn tay T Bắphc chỉuI còn cách bộ ngc căng tròn của Yên Linh chút xíu nữRwXa thì dng lạAHi, trong lòng bàn tay ta hồ vn cảECVm giác đCSuược nhit đsUVộ ấVdlm áp đVkEang tỏa ra.

- Được rồi. Ngươi thắpFAng.

T Bắdbc nhún nhún vai rồi rút tay v. Phi l với một cô gái không h có lc phảFn kháng thì hắDYn thc s không làm đFLược. Yên Linh nở ra nụ cườQQi bình tĩDYnh nhưng thc ra trong lòng nàng đXFang thở phào nhẹ nhõm. Du sao thì hin tạmvi ngườwmi ta là dao thớt, mình là thịcSt cá, trong thâm tâm nàng cũng lo sợ lắpFAm chứrqE. Chng qua cảhBs ba ngườktmi đQQã không h có lc phảFLn kháng vy thì lo sợ có ích gì, đtOoán đmvúng thì tốt mà khong đwmúng cũng chỉOmr biết vy. Lúc nàên Linh lạwmi đSnánh giá T BắuIc lầktmn nữhBsa. Nàng tha sứXFc biết rằffGng ba tỷ muội nàng cho dù trong Tinh Linh tộc cũng thuộc loạDYi xinh đIẹp xuấEDSt chúng, và trên đrphi này vô số nam nhân them nhỏ dãi nhữEDSng cô gái Tinh Linh tộc nên đrqEAHđEDSược các nàng thì bọn chúng sẽ không cha bấmt kỳ thủ đlCoạmn nào.

- Vy là các ngươi đEDSã nhìn ra thiếu gia ta vô cùng thin lương, trong sáng. BấrqEt quá thin lương và tà ác chỉwm cách nhau một khoảqQpng cách mong manh, ta nghĩSn các ngươi cũng không muốn nhìn thấby bộ mt tà ác của ta phảVri không?

T BắIc mỉECVm cườsUVi. GiờmsR khắUkc này hắhn lạaVLi lộ ra cái vẻ mt vô hạEDSi làm ngườVkEi ta chỉDY muốn đVdlFm một cái. “Vô sỉnph, bạGani hoạVri, thin lương cái nỗi gì.” Phiêu Tuyết căm hn chi ầEDSm trong lòng. Mới va rồi nàng bịEDS hắRwXn dọa cho sợ khóc thét. “HắCn không biết rằVdlng nước mắbt của Tinh Linh trân quý đhến chng nào sao?” T BắVdlc ngồi chồm hổm xuống ghế, cườQQi vô sỉQ:

- Hin tạxOxi chúng ra hảVro hảpho nói chuyn chút. Các ngươi đktmến tìm ta đbsUV nói chuyn gì?

- Ngươi đEDSsUV cho ngườVkEi khai giảpFAi ma pháp khống chế trên ngườaVLi chúng ta đEDSi, bằpFAng không làm sao mà nói đlCây.

Yên Linh nói.

- Vy không có đphược! Ta rấCSut nhát gan. Nếu như chúng ta nói chuyn vui vẻ thì mọi chuyn sẽ đQâu vào đBaó, còn như đQàm phán không thành thì khó nói lắAHm ...

- Chúng ta tới đnphây muốn cùng ngườLySi thc hin một giao dịhBsch.

Yên linh thấktmy không cách nào đFLLyS đXFộng đmược T Bắmvc, đGanành dứSnt khoát nói ra.

- Giao dịbch? Các ngươi cùng ta giao dịlCch hay là đsUVtOi din cho Tinh Chủ?

T BắSc nhướng mày lên, hỏi.

- Đương nhiên là đAHki biểmvu cho Tinh Chủ rồi.

Như Phong h lạInh một tiếng nói. T BắDYc cườktmi cườSi, trong mắRwXt lóe ra một tia giảmo hoạpFAt, giống như là một con hồ ly va bắuIt đffGược gà. Yên Linh tứSBc gin liếc Như Phong một cái, nha đIBau này lúc cầVrn phát biểmsRu lạLySi không thèm, lúc cầGann im lng lạmvi nhảmsRy vào bô bô. Hôm nay chắVrc bịGan T BắAHc dọa cho ngu ngốc rồi.

- Các ngươi có thểwm đCSudbi biểaVLu cho Tinh Chủ thì có vẻ các ngươi với Tinh Chủ quan h vô cùng mt thiết a. Các ngươi cũng tha biết ta muốn tiếp quảmn thành Tây Linh nên sẽ trở thành đRwXffGch của tấpht cảECV các thế lc trong thành. Ta nghĩEDS Tinh Thầmvn cũng không phảmi ngoạwmi l, các ngươi cũng là một trong số đVró.

T BắVkEc ha ha cườhBsi nói. Như Phong nghe vy lạhBsi t trách bảcSn thân mình. Không phảmsRi lúc nãy nàng tứCSuc gin mà lỡ ming thì đsUVã không bịm cái đSồ xảmsRo trá vô sỉCSu này tóm đECVược đqQpuôi.

- Cho nên ngươi tốt nhấVkEt đOmrối x với chúng ta cho tốt. Giao dịUkch mà chúng ta muốn làm sẽ có thu hoạcSch vượt xa với tưởng tượng của ngươi.

Yên Linh nói. T Bắwmc cườxOxi cườQi híp mắsUVt, ngón tay nhịnphp nhịSnp vào cái ghế ta. Tng nhịyip gõ của ngón tay hắnphn như búa đEDSp thng vào trong tim ba nữECV Tinh Linh làm các nàng cảlCm thấSBy không thoảdbi mái chút nào.

- Nói xem giao dịxOxch như thế nào?

Một lúc sau T BắqQpc mới thèm mở ming.

- Ngươi hợp tác với Tinh ThầmsRn chúng ta tiêu dit Huyết Lang và MịmsR Ảnh, sau đrqEó hai bên cùng chia sẻ thành Tây Linh.

Yên Linh dụ hoc, nàng hết sứEDSc t tin khi nói ra mục đmsRích của mình.

- Thành Tây Linh là đBaVrt phong của bổn thiếu gia ta. Cớ gì lạVri phảEDSi cùng các ngươi chia sẻ lợi ích?

T BắFc thảmn nhiên nói. Không khí cơ hồ có chút khẩCn trương. Yên Linh cũng chỉXF khẽ mỉrqEm cườCi, nói:

- T tước đmsRuIi nhân. Chính ngươi cũng hiểRwXu đpFAược, chỉS với hơn hai trăm HắrqEc Giáp quân thì không thểyi nào hoàn toàn đmộc chiếm đECVược thành Tây Linh. Hợp tác với một số thế lc cùng chia sẻ lợi ích mới là la chọn sáng suốt nhấsRt. Nếu như cứb muốn một mình mà đwmối chọi với tấQt cảyi thế lc thì e rằSBng vic giữQ đwmược tính mạrng cũng là một vấpFAn đS nan giảsUVi.

- Ngươi nói không sai nhưng tạsRi sao ta lạaVLi phảLySi la chọn Tinh ThầaVLn đQb hợp tác mà không phảSBi hai thế lc kia?

T BắtOc cườwmi nói. HắhBsn không thểDY không tha nhn Yên Linh không h tầLySm thườsRng chút nào.

- Huyết Lang quá tham lam đVkEộc ác. MịXF Ảnh quá quỷ dịr. chỉk có Tinh ThầFLn chúng ta làm cái gì cũng đSBườSng đwmườdbng chánh chánh. Tiếng lành đwmồn xa.

Yên Linh hết sứSc t tin nói. T Băc cũng không biết nói gì hơn. Đối với hắbn cảsUV ba thế lc trong thành đXFu là chướng ngạcSi, nhổ sạmsRch hết mới là mục tiêu của hắSn. Nhưng trong lúc thế lc đmơn bạwmc xem ra la chọn hợp tác với một vài thế lc cũng là la chọn không tồi.

- Ta muốn gp Tinh Chủ của các ngươi.

T Bắkc mở ming nói.

- Tinh Chủ sẽ không gp bấCt cứEDS ai.

Yến Linh nói.

- Nếu muốn cùng ta hợp tác thì ngay cảqQp Tinh Chủ cũng không gp mt thì nói chuyn làm gì?

T BắDYc cườmi lạLySnh nói.

- Ta có thểk đVdlhi biểmu cho Tinh Chủ.

Yên Linh nói.

- Nhưng ngươi cũng chng phảVkEi Tinh Chủ. nếu đmvhBs ngươi giao dịUkch với Một ngườLySi mà nhìn cũng không thấQy, sờAH cũng không đSnược thì ngươi sẽ yên tâm sao?

T BắAHc nói.

Yên Linh trầSBm mc một lúc mới mở ming nói:

- Ta chỉdb có thểxOx đEDSi cầsRu xin Tinh Chủ mà thôi.

T Bắdbc ha ha cườuIi. Ánh mắEDSt hắmvn nhìn trc din vào đrôi mắQQt đDYẹp của Yên Linh:

- Không cầFLn, ta nghĩwm hắyin nhấVrt đqQpUknh sẽ gp ta.

 • Gửi lúc 10:11 Ngày 16/08/2014

  quagnphuoc@fb

  Truyen ra cham wa

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 23/07/2014

  quangtuyen

  truyện này hay ma ad ko post tiếp ak???

 • Gửi lúc 17:21 Ngày 03/10/2013

  mrhactong

  truyen nay ko post nua ha ad ? @@

 • Gửi lúc 10:01 Ngày 17/09/2013

  mrhactong

  tuyen hay. ad post tiếp đi :)

 • Gửi lúc 20:26 Ngày 13/05/2013

  ConDao

  hay sao ra chậm thế ad ra nhanh nhé tks!