Trang chủ / Khoa Huyễn / Vô Hạn Khủng Bố / Chương 1 : Tỉnh giấc

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 1 : Tỉnh giấc

VÔ HẠN KHỦNG BỐ
Tác giảoc: Zzhty.
Bộ thứoc nhấxGyt.
QuyểsMPn I: Resident evil 1( Sinh hóa nguy cơ)
Chương 1: Tỉcinh giấLhBc


DịSLGch giảcO: CuòngLong
Biên tp :CuòngLong

Nguồn: TTV


TrịcOnh Xá luôn nghĩSLG rằiGng mình đhoqã chết, đyri làm, hết giờiG, ăn uống, bài tiết, đsMPi ngủ, thứoic dy, hắWWln không biết ý nghĩsxTa của mình nằsxTm ở chỗ nào, không phảoci nơi khuôn mt nhăn nhở béo ngy của tay chủ nhim, cũng chng phảnsDi trên thân thểOh mấjy cô gái văn phòng làm quen nơi quán bar, và chắiGc chắyZn không phảki trong khu rng sắxPJt thép của đEmô thịOh hin đRJTcUi.

Trịhoqnh Xá nghĩxPJ rằyTsng mình đBang thối rữAla dầrOn, thối rữzTa t khi hai mươi tư tuổi, thối rữyTsa cho đMkến khi biến thành bùn đirczt, chỉzT lưu lạDrOi trên đEmOhi một cái tên, không, thm chí cảUs một cái tên cũng không lưu lạDrOi vì trên đJiclnxi này sẽ không còn ai nhớ điến hắEn, một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, bấyTst lun hắxPJn là ngườzTi thế nào, hắTcUn cũng chỉzT là một hạyZt bụi giữGDa đqBcii.
Hắin muốn thay đAlổi, muốn xác đOhBRynh ý nghĩMka của mình...

- Muốn hiểlnxu ý nghĩsMPa của sinh mnh ư? Muốn tht s....sống... không?

Hôm nay TrịxPJnh Xá va đTcUến công ty, mở máy tính thì trên màn hình nhảiy ra câu hỏi này. HắLhBn cho rằRJng đxPJó chỉi là trò đGDùa của mấJy tay hacker, cho dù nhấSLGn vào yes hay no thì máy tính của hắlnxn cũng sẽ nhim virus, chỉj đcOành khởi đAlộng lạoci máy vy. Nhưng khi con chuột va di đPAoến câu trảPj lờEi, linh tính của hắjn bỗng nảzTy lên, tay chợt dng lạoii.

- Muốn hiểcOu ý nghĩPAoa của sinh mnh ư? Muốn tht s ... sống...không?

TrịsMPnh Xá tht s mê mang, một s quyến rũ vô pháp din tảhoq khiến ngón trỏ của hắyrn nhắsxTp chuột vào chữWWl yes và... lp tứic mấrOt hết tri giác.

Lãnh lẽo, lắmc lư...

TrịEnh Xá bt dy tht mạknh, kinh hoàng nhìn bốn xung quanh, khung cảnsDnh của văn phòng và hoàn cảyTsnh xung quanh nhòe ln vào nhau, nhưng chỉyTs vài giây, s ln lộn tan biến.

- Không t, chú em là ngườnsDi có tố chấAlt tốt nhấcOt lầLhBn này.
truyn copy t tunghoanh.com
Một giọng nói lạDrOnh lùng vang lên.TrịzTnh Xá quay đTku lạmi nhìn, chỉoi thấGryy một ngườTmAi thanh niên tóc đrOen đUsang cườTcUi nhạDrOt nhìn hắJicn, ngườEi thanh niên trạlnxc hai nhăm hai sáu, hình dạAEng hết sứic phổ thông, có đLhBiu trên gương mt có vài vết sẹo trông rấEmt khủng khiếp. NgườBi thanh niên tóc đSLGen cầxGym trên tay một đociếu thuốc lá, rít một hơi rồi chuyểkn ánh mắit ra sau lưng TrịPjnh Xá, lúc này hắGDn mới nhn ra sau mình còn có năm ngườqBi đnsDang mê man, ba nam, hai nữB, ngoài ra trong không gian này còn có mườDrOi mấiy ngườPji ngoạcOi quốc. Bọn họ đrczang ở trong một toa xe chạPjy rấAEt nhanh, cảAlm giác lạknh lẽo, lắJicc lư là do toa xe chuyểUsn đBRyộng tạlnxo ra.
- Đây là nơi nào? Các ngườGDi là ai? TạBSBi sao tôi lạii ở đSLGây?

Vì có ngườJi ngoạmi quốc nên TrịyTsnh Xá dùng tiếng Anh đJicyTs hỏi, đoiám ngườLhBi nước ngoài chỉEm quay đnsDMku lạUsi nhìn rồi quay đAEi, riêng ngườxPJi thanh niên tóc đhoqen hít tht sâu rồi nói:

- Nghĩlnx lạEmi cho t tế đmi, Nó chắyrc đPjã in tấhoqt cảoi vào não mấyTsy ngườOhi rồi đZMky.

Nhớ lạyTsi xem nào, TrịTnh Xá chỉE nhớ mình nhìn thấDrOy hàng chữi: Muốn hiểJu ý nghĩia của cuộc sống ư? Muốn tht s...sống... không? HắGDn nhấin vào yes và mấit tri giác... Khoan đTcUã.. sinh tồn và sinh mnh... Đây là một trò chơi, ai chế tạJico ra nó thì không thểcT biết, có lẽ là các vịUs thầcin, cũng có thểPj là ác ma, hoc giảDrO ngườUsi ngoài hành tinh hay ngườGDi tương lai đku có khảqB năng và hắAln là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác hơn là hin tạMki hắTn trở thành thành viên tham gia. Khi một ngườMki trong cuộc sống hin đJicBSBi cảoim thấTcUy lạsxTc lõng, mơ hồ, anh ta hoc cô ta sẽ đrczược chuyểEn điến thế giới các bộ phim kinh dịBSB nếu chọn yes.

- Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mng các ngườPAoi gp may mắTn, lầBSBn đciTu tiên tham gia lạAli là dạiGng phim tương đGryối d dàng. Có chết cũng rấBSBt thanh thảJn.

NgườnsDi thanh niên dp tắEt đkiếu thuốc, gằJicn giọng cườTmAi.

- Ý anh là chúng ta chỉPAo có ý thứcOc tiến vào máy tính, giống như trong tiểLhBu thuyết huyn huyn, sau khi chơi xong có thểlnx trở v phảBi không?

Một gã béo bên cạyZnh TrịRJnh Xá chợt lên tiếng hỏi. NgườsxTi thanh niên rút trong ngườhoqi ra một khẩGDu Deasert Eangle, kéo quy lát kiểxPJm tra, xoay xoay trong tay rồi trảiG lờhoqi:

- Ý thứcic hay không thì tao không biết, nhưng các ngườhoqi sẽ cảlnxm thấTmAy đTmAau, các ngườUsi sẽ bịk thương, sẽ chết, và chú mày sai rồi, mỗi lầAln xong một bộ phim, các ngườoii sẽ đGryi tiếp điến một bộ phim khác, có thểAE đBã xem, có thểT chưa xem, mỗi bộ phim " Chủ thầrczn" sẽ không ngng đyTsưa ngườii mới đxGyến, bổ sung vào số đAEã chết lầcTn trước, mỗi lầRJn nhân số tham gia t bảSLGy đyZến hai mươi ngườqBi, nói một cách khác, lầlnxn này tương đyZối d dàng nên tấUst cảyTs chúng ta chỉoi có bảPAoy ngườBRyi.

Gã béo cườmi nhạhoqt:

- Sao anh dám chắqBc rằTcUng nhữUsng ngườSLGi đJã chết không quay trở v cơ thểhoq, có khi họ t chọn chết đyTsi không biết chng.

NgườcOi thanh niên tóc đBSBen ngẩzTng phắJt dy, trong mắJt lóe lên tia sáng lạiGnh, đAlột ngột hắPAon chồm đBSBến như một con báo, một giây sau, hắyTsn đGDã đAlè lên gã béo, khẩGDu súng trong tay nhét nòng vào ming gã béo:

- Mày muốn th chết hảqB, muốn th xem thế nào là vô hạTcUn khủng bố hảAE? Tao đxPJã trảlnxi qua ba bộ phim, bộ phim đzTPAou tiên là Nightmare on Elm Street 1( Mãnh quỷ nhai), lúc ấJicy tổng cộng có 15 ngườEi mới tham gia, còn có hai ngườAEi đTmAã trảEmi qua hai bộ phim, thế mày có biết kết cục ra sao không, tấyZt cảAE đlnxu chết trong giấTcUc mơ, chỉsxT còn tao và một ngườEi nữSLGa sống sót. Mày có biết cảrczm giác khi bịRJ giấPjc mơ hoang đlnxPAon giết chết là thế nào không? Mày cảRJm thấmy sao khi xung quanh biến thành một đciống thịyTst nát mà vn chuyểrOn đyrộng? CảiGm thấZy sao khi trong công xưởng u ám, bịsMP Fred dùng dao xẻ tng miếng, tng miếng thịmt? Mày muốn chết lắqBm hảMk đhoqồ rác rưởi?

NgườEi thanh niên gào thét đociên cuồng, gã béo sợ đmến nhũn ngườcTi, nhưng do nòng súng nhét trong ming nên van xin cũng không nổi. TrịBRynh Xá và mấUsy ngườii còn lạxGyi mãi mới khuyên đLhBược hai ngườyTsi tách ra, ngườoii thanh niên đAEGryng dy, quay v góc, lau súng và nói:

- BịxPJ chết trong phim là chết tht, và nếu bịWWl ác ma hành hạE đAEến chết thì các ngườii sẽ chết rấkt thê thảiGm, nếu không có dũng khí tiếp tục thì t sát đAEi cho khỏe.

Một cô gái đoceo kính nói:

- Thế chúng ta không có cơ hội trở v cơ thểBRy của mình nữoia sao?

NgườBSBi thanh niên liếc mắnsDt nhìn rồi nói:

- Nãy giờZ đPAoã nói rồi, các ngườxPJi không chỉyZ có ý thứiGc tiến vào đOhây, làm gì có k thut nào chế tạsMPo điGược trò chơi như thế này, chỉqB có các vịk thầlnxn thôi, chúng ta chỉZ là nhữyTsng con sâu , bịxGy bọn họ qung vào đPjây, quằyrn quạlnxi mua vui cho họ, cảoc thân thểTmA ln tinh thầyrn của chúng ta đAlu tiến vào đkây, không v đWWlược nữxPJa, tối thiểRJu tao cho rằing không v đAlược nữhoqa.

Cô gái đieo kính có một khí chấJict rấsMPt bình tĩBSBnh, nhỏ nhẹ nói:

- Nghe anh nói vy có vẻ như vn có hy vọng trở v?

NgườsMPi thanh niên liếc mắrczt nhìn cô gái, nhếch mép nói:

- LầZn này lính mới có tố chấTt tương đTmAối đEmocy nhỉBSB, không sai, đxPJúng là có hy vọng trở v.

Cảyr sau ngườBRyi đJu nín thở lắyZng nghe, nhìn chằsxTm chằTm vào ngườnsDi thanh niên.
xem chương mới tạRJi tunghoanh(.)com
- Mỗi lầmn hoàn thành nhim vụ trở v, các ngườAli sẽ đoiược thưởng 1000 đZiểDrOm, có thểT đTcUổi đrczược rấyZt nhiu thứsMP, ví dụ như một trăm ngày sống trong bộ phim này chng hạMkn..

Một ngườUsi đOhàn ông trung niên bên cạEnh cô gái đhoqeo kính kêu lên:

- Điên hay sao mà muốn sống trong phim kinh dịDrO!

NgườUsi thanh niên chỉGD cườAli nhạJt không trảsMP lờBRyi, nhưng cô gái đTeo kính lạZi vuốt trán rồi cấmt tiếng:

- Không, tôi nghĩyZđJã hiểxPJu rồi, phim kinh dịWWl cũng có nhiu loạBi, ví dụ như bộ phim này là dạJicng khoa học vin tưởng, không có ma quỷ, tr nơi xảnsDy ra truyn phim, nhữLhBng nơi khác có lẽ là bình thườlnxng.

Ngườii thanh niên búng ngón tay trảxGy lờTmAi:

- Chính xác! Có thểB sống bình thườnsDng 100 ngày ở nhữoing nơi an tĩyTsnh, cứci tưởng tượng xem sau nhữEng bộ phim nguy hiểZm, có thểBSB sống 100 bình thườoing thì hạoinh phúc như thế nào?

TrịnsDnh Xá git mình, dườLhBng như hắsxTn đTmAã hiểciu tác dụng của nơi này, chính vì bình nht cuốc sống quá bình đqBmm khiến hắlnxn có cảjm giác rữTa nát, nhưng nếu liên tục trảOhi qua hiểJicm nguy thì một cuộc sống bình đPAoPjm lạMki trở nên vô cùng đyTsáng quý.

- Tr vic có thểBSB đEổi số ngày sống an đklnxnh ra, 1000 đociểPAom có thểAl đrOổi đrczược rấit nhiu thứm, ví dụ như khẩocu Deasert Eangle vô hạkn đSLGZn dược này, chỉk tốn có 100 đMkiểAEm, ngoài ra có thểcT nâng cao sáu hạGryng mục cơ thểoi như: Trí lc, tinh thầZn lc, tế bào hoạoct lc, min dịich lc, sứAlc mạxGynh cơ bắLhBp, phảxPJn xạlnx thầyTsn kinh, ngườBSBi bình thườJicng trung bình là 100 mỗi hạcOng, mỗi 10 đciiểUsm thưởng có thểWWl nâng 1 đxGyiểim tố chấJict, nói một cách khác, nếu các ngườki sống sót trở v có thểm khiểDrOn cho mình trở nên mạRJnh gấyZp đnsDôi, nếu sống sót qua 100 bộ phim, các ngườEmi có thểsMP trở thành siêu nhân.

Cô gái đzTeo kính bình tĩWWlnh hỏi:

- Vy thì đJm trở v cuộc sống bình thườLhBng cầEn bao nhiêu đEmiểGrym?

- 50000 đZiểlnxm - Ngườii thanh niên lạnsDi châm một đTiếu thuốc rồi trảLhB lờyTsi- ChỉBSB cầkn các ngườcii sống quá 50 bộ phim mà không đsxTổi chác gì thì có thểqB trở v.

Mọi ngườhoqi lng đLhBi, nếu muốn sống sót qua 50 bộ phim mà không t cườPAong hóa thì qua là nhim vụ bấyTst khảB thi.

- Tấoit nhiên, 1000 đMkiểsxTm đUsó chỉiGđxPJiểyTsm thưởng cơ bảTmAn, còn có thểTmA kiếm thêm, ví dụ như theo quy đJcinh, mỗi khi giảxPJng giảBSBi lut l cho lính mới như tôi va làm thì có thểnsD đocược thưởng 100 đLhBiểhoqm, còn nữTa, các ngườrOi đnsDu chú ý thấoiy mình đAleo một cái đOhồng hồ kỳ quái phảGDi không?- NgườBRyi thanh niên giơ tay trái lên, trên đnsDó có một chiếc đrOồng hồ kim loạrczi, kiểxPJu cách cổ đDrOiểmn.

Mọi ngườxPJi nhìn xuống tay mình, trên tay mỗi ngườPji đcTu có một chiếc đrczồng hồ đBang đciếm ngược 3h01', phía dưới còn có các dòng số như: Số ngườoci mới, số zombie, số Licker..v.v

- Giết 10 con zombie đAlược thưởng 1 đjiểPjm, 1 con Licker đqBược thưởng 100 điiểyTsm, giết lính mới đTcUược thưởng... 1000 đUsiểhoqm - Va nói ngườJi thanh niên va liếc nhìn đGryám lính mới với vẻ bấGDt thin, chỉAE có TrịyTsnh Xá và cô gái đrOeo kính nhìn lạLhBi một cách bình tĩoinh.

- TấWWlt nhiên là âm 1000 đrcziểcTm..

NgườAli thanh niên cườyri nhạiGt, nhìn TrịJicnh Xá và cô gái đAleo kinh rồi nói:

- Được rồi, cầxGyn hỏi gì thì nhanh lên, phim sắnsDp bắqBt đoiEu rồi đTcUBy.

Cô gái đhoqeo kính nhìn Trịknh Xá, hắJicn khẽ gt đoiMku, cô gái nói:

- Còn vài vấiGn đk, bộ phim này là Resident Evil 1, T Virus lan tràn ở thành phố Racoon, nếu chúng ta ngồi trên xe này rờzTi khỏi nơi đyTsây thì có vẻ trảZi qua quá d dàng phảsMPi không?

NgườSLGi thanh niên gt đxGyAlu trảnsD lờAli:

- Xem trên đzTồng hồ, có một cái tên, đsMPọc lên!

- Matt Anderson!

MấDrOy ngườGryi cùng đocọc một lúc, tiếp theo trong đoiám ngườTmAi nước ngoài có một ngườmi da đGryen đBSBột nhiên phát sáng, giây lát sau ánh sáng tắAEt đGDi.

- Đó là đzTội trưởng lính đGDánh thuê trong phim, bộ phim này diên ra trong một phạJicm vi hẹp, chỉxGy có trong Hive, điGj hạcOn chế đAlộ khó, chủ thầiGn quy đAEsMPnh không cho phép chúng ta đTcUi quá xa khu vc cốt truyn, nếu cách xa Anderson quá 100 m thì...Bum...Không còn lạAli gì hết, đUsã hiểAEu chưa, sau khi Anderson chết thì hạLhBn chế sẽ chuyểTn sang một nhân vt khác, vì thế chúng ta chỉGD có thểnsD cố mà sống sót, thế thôi.

TrịqBnh Xá đGryột nhiên hỏi:

- Thế chủ thầAln là cái gì, tôi thấPAoy anh thườxPJng hay nhắRJc đZến cái tên này?

- Chủ thầlnxn là thứyTs quảGryn lý chúng ta tiến nhp vào đzTây, trao đhoqiểim số hay đMkổi vt phẩTmAm đTcUu thông qua chủ thầMkn, nó là một quảm cầUsu ánh sáng, thc tế tôi cũng chng biết nữka.- NgườzTi thanh niên phảocy phẩocy tay nói.

- VấyTsn đhoq cuối cùng, hàng số đTếm ngược này nghĩnsDa là gì? - Cô gái đEmeo kính hỏi

- ThờLhBi gian cô em phảki trảZi qua trong bộ phim này, hết giờSLG sẽ trở v chỗ CHủ thầJicn lĩxPJnh thưởng rồi lạzTi tiếp tục tham gia bộ phim khác.- NgườMki thanh niên rít một hơi thuốc rồi trảTmA lờlnxi.

Đúng lúc đyZó, toa xe bắrczt đGDiu t t dng lạcTi, ngườJi thanh niên rít nốt đrcziếu thuốc, rút súng ra rồi nói:

- Đước rồi, cốt truyn bắPAot đnsDciu, t bây giờRJ họ có thểrcz nghe chúng ta nói chuyn, nếu tiết lộ cốt truyn hay thông tin v chủ thầqBn sẽ bịGry tr điGiểEm, mỗi câu 10 đcOiểBm, tr vào phầcTn thưởng sẽ nhn đPAoược sau này, vì thế liu mà giữsMP mồm giữzT mép.

Toa xe t t dng lạiGi, đcOám lính đPjánh thuê lầJn lượt đxGyOhng dy rờyZi khỏi một cách cẩoin thn, súng ống lăm lăm. Ngườmi thanh niên tóc đrczen cũng nghênh ngang bước ra theo, cô gái đmeo kính liếc nhìn TrịUsnh Xá và nhữDrOng ngườTcUi còn lạBi, tiếp bước, nhìn thấhoqy Anderson đOhã đki xa, mọi ngườoii vội vàng đTmAuổi theo.

ĐEmng trên sân ga rộng, Trịoinh Xá cố hồi ứxGyc lạyTsi bộ phim, nơi này chính là ca vào Hive, phòng thí nghim dưới lòng đrOBRyt. Mọi ngườAEi tiến v phía một cánh ca sắcOt cuối sân ga,trên cánh ca có phù hiu công ty Umbrella và ký hiu nguy hiểRJm. TrịRJnh Xá cùng mọi ngườOhi đyTsi theo đhoqến trước ca, đMkột nhiên một cô gái rấJict đRJẹp, mc chiếc váy lin thân màu đOhỏ quay lạrczi hỏi Anderson:

- Tôi muốn biết các ngườqBi là ai? Có chuyn gì xảiGy ra ở đTây?

Anderson quay nhìn cô gái, phấxPJt tay ra hiu cho đqBám lính đBRyánh thuê dỡ ra một đcOống máy móc, lắyrp đDrOt rồi mở mã, bảAEn thân trải lờcii:

- Chúng tôi điược công ty Umbrella thuê, cô cũng vy, đcOây là ca vào Hive, còn cô là nhân viên an ninh đnsDược đcTăng ký trong danh sách nhân viên, vì thế chúng tôi đMkưa cô theo.

Trịrcznh Xá nhớ rằJng đxPJây là trườGryng đTmAoạPjn nhân vt chính Alice hỏi Anderson v nguyên nhân vụ vic, dù xem phim vài lầLhBn nhưng khi t thân tham d vn tạUso cho hắAln một cảGDm giác kỳ quc khó tin.

Alice nghe trảBRy lờcii, khuôn mt ngơ ngẩOhn, vuốt chiếc nhn cưới trên tay, hỏi một cách mê mang:

- Cái này là sao?

Anderson lãnh đsMPSLGm nói:

- Cô chưa kết hôn, cái nhn này chỉj dùng đAEDrO yểOhm hộ thôi, ngoài ra nó còn là biểyZu chưng cho thân phn nhân viên an ninh.

- Thế Hive là cái gì?

Bên cạUsnh, một ngườTmAi đocàn ông không phảcii lính đSLGánh thuê hỏi, Trịrcznh Xá nhn ra ngườii này chính là nguyên nhân của toàn bộ vụ vic, kẻ ăn trộm T- Virus, gián đzTip thương nghip Sion, cũng là một nhân vt nam chính.

Matt Anderson nói với một lính đDrOánh thuê khác:

- Cho họ xem!

NgườzTi này gt đAERJu, xoay màn hình vi tính v phía mọi ngườRJi, trên đUsó hin ra một bảPAon đyrồ lp thểWWl của toàn bộ kiến trúc.

- Đây là ca ra vào Hive, Hive là một phòng thí nghim mt nằsxTm dưới lòng đJicBSBt thành phố Racoon, chỗ này là nơi chúng tôi tìm thấhoqy quý vịyr, chúng ta xùng tàu đGryin đDrOi t đjó đGDến đoiây.

Màn hình liên tục thay đxGyổi các hình lp thểk, cuối cùng hin ra một kiến trúc có hình như một cái tổ ong mt.

_ Đây là Hive, một căn cứxGy nghiên cứTmAu tuyt mt của công ty Umbrella, ở đyZây có trên 500 nhân viên nghiên cứnsDu, nội dung nghiên cứJu rấmt quan trọng điối với công ty, tuyt mt, chúng tôi cũng không biết rõ. Còn chúng ta thông qua cảoim ứjng nhit thểcT hin trên màn hình.

Anderson liên tục giảyri thích, còn trên màn hình đJã xuấPAot hin vịrO trí mọi ngườEmi đDrOang điGing, hình dáng sân ga lp thểDrO năm trên đqBoinh tổ ong, TrịPAonh Xá biết rằkng lúc này nơi đrczây tuyt điối an toàn, nhưng chỉGry lát nữZa sẽ trở thành khu vc của thầZn chết.

- Còn bọn họ là ai?- Alice đocột nhiên chỉj v phía đzTám ngườhoqi của Trịmnh Xá.

Toán ngườhoqi của TrịxPJnh Xá git thót ngườcii, họ cứoc cho rằocng mình chỉj là nhân vt khách quan không liên quan đTcUến cốt truyn, chỉrO cầrczn tránh né nhữZng con quái vt trong phim, không ngờMk Alice lạii chỉT vào họ.

Matt Anderson trảci lờBRyi:

_ Họ là nhân viên bảJico v Hive, có đxPJăng ký trong danh sách công ty, tuy vy tôi cho là có s nhầEm ln, ngoài gã ngườUsi da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đoiu là phổ thông thịoi dân.

Đám ngườlnxi TrịxGynh Xá hiểlnxu ngay rằGDng đGryó là thân phn do Chủ thầyTsn bố trí. Sion bỗng hỏi:

- Sao tôi lạAEi mấBRyt trí nhớ, không nhớ đocược gì hết?

- Hive có h thống phòng ng đMkộc lp do máy tính trung ương Red Queen đrOiu khiểAEn, khi có s cố hay kẻ đJicich xâm nhp, nó sẽ phóng ra hơi đJicộc thầiGn kinh khiến mọi ngườzTi hon mê trong 4h đmồng hồ, khi tỉSLGnh lạDrOi sẽ có một số tác dụng phụ, mấEt trí nhớ là một trong số đqBó.- Anderson trảMk lờii.

Sion lạxPJi hỏi:

- MấPAot trí nhớ trong bao lâu?

- Tùy tng ngườBRyi, t một giờAE đqBến một tuầyTsn.

LạTcUi một ngườAli đBSBàn ông không phảTi là lính đxGyánh thuê hỏi:

- Ý ông là Hive bịAE tấocn công, trong đTmAó có bọn khủng bố?

- Có lẽ còn t hơn.

Trịmnh Xá cũng nhn ra ngườki thanh niên này, đmó là Mad, ngườGDi giảPj mạZo cảcTnh sát đBRyến Hive tìm em gái, cô em gái là nhân viên nghiên cứcOu của Hive, do nhn ra tác hạxGyi của T-Virus nên tìm cách thông báo với chính phủ, kết hợp với Alice lấxPJy trộm T-Virus, chưa kịBp hành đrczộng đPjã bịPj Sion phát tán virus giết chết, biến thành zombie. TrịEnh xá muốn cảEm tại ông trờTi, do trước điây cuộc sống quá buồn chán, hắAln thườyZng hay xem phim, đEc bit là loạii phim khoa học vin tưởng như thế này. Bây giờzT quen thuộc tình tiết và din biến câu truyn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn, nhân vt chính không thểGD chết, cho dù phim ảlnxnh hay tiểLhBu thuyết đBRyu khng đxGyGrynh.
( NgườPji dịsxTch: Một số đZoạoin tác giảE nhớ nhầlnxm chi tiết phim hay ln lộn quan h của các nhân vt, ngườoci dịsxTch t đMkộng chỉcinh sa lạsxTi)

Lúc bấTmAy giờJ một nữi dung binh lên tiếng:

- Ca đTcUã mở thưa sếp, có thểBSB tiến vào/

Matt nhìn đyrám TrịyZnh Xá, thở dài rồi dn đsxTám lính đsMPánh thuê tiến v phía ca. Cánh ca t t mở ra, bên trong tối om, Anderson ra lnh:- J-D!, ngườBSBi lính đRJánh thuê đJiceo kính hồng ngoạji, Anderson chầoin ch một lúc rồi nói: - Trương Kit! NgườAli thanh niên tóc đGDen không nói không rằTng giương súng nghênh ngang tiến vào, TrịPjnh Xá cho rằnsDng Trương Kit cũng thông hiểBRyu cốt truyn, chỉrO cầzTn chưa tắUst Red Queen, khu vc này còn an toàn, nhưng ngay khi máy tính tắSLGt, chỗ này sẽ thành lãnh đTmABa của zombie và Licker.

Rấyrt nhanh, Trương Kit bt đyTsèn lên, cảcT khu vc dầxPJn dầTmAn sáng lên, qua các khung ca sổ có thểUs nhìn thấBSBy trờBi xanh, đRJườZng phố. Lính đsxTánh thuê và mọi ngườMki tiến vào, một lính đAEánh thuê nữoi xem xét máy móc rồi nói:

- Khu vc an toàn, đPAoộc khi đJã tan.

TrịEnh Xá biết rằSLGng khu vc này đmã bịPAo nhim Virus, mọi ngườrOi đlnxã chết và biến thành zombie, chỉE còn bảBRyn năng ăn. Sion sau khi lấBRyy trộm T-Virus đcOã điGp vỡ một ống ở đzTây, Red Queen sau khi phát hin đZã khóa hết các ca và xảMk khí điGộc giết chết tấxPJt cảB, giờm đhoqây trong Hive chỉBRy còn bọn họ và đxPJám zombie, Licker. Có vẻ như Resident Evil 1 khá là phổ biến, mấrczy ngườsxTi xung quanh, bao gồm cảTmA cô gái đyreo kính đzTu ta vào khung ca ngắBRym cảocnh, họ đMku biết khu vc này hin tạqBi khá an toàn.

Mad đTột nhiên nói:

- Nhữoing trang trí này dùng đsxTLhB cảiGi thin môi trườBng làm vic dưới lòng đJiczTt, không ai thích suốt ngày điối mt với không khí âm lạqBnh của bê tông cốt thép cảTmA. Nhìn thấJy ánh sáng mt trờoii, họ sẽ có cảJicm giác đGryang ở trên mt đUscTt.

Trịinh Xá chầBRyn ch một lúc rồi chìa tay ra:

- TrịOhnh Xá..m.. có lẽ là bảzTo vđMkây.

Mad do không có trong danh sách nhân viên nên ngay t đmBSBu bịm lính đyranh thuê còng tay, cườBSBi khổ nói:

- BịBSB còng nên không bắiGt tay bạGryn đTcUược, còn tên thì.. hình như cũng quên mấit rồi.

Trịjnh Xá thân thin cườEmi với Mad, hắBRyn rấzTt có cảAlm tình với ngườhoqi thanh niên này, anh chàng là kẻ vô tội nhấTt trong bộ phim, cho đoiến cuối cùng vn bảcio v Alice, sang phầTcUn hai còn chiến đRJyru giúp Alice và các bạBn.

Một bên, Matt Anderson và lính đcTánh thuê mở ca thang máy nhưng bên trong tối mò, một lính đUsánh thuê bẻ đTèn huỳnh quang ném xuống, một lúc sau mới thấPjy thang máy đsxTã bịm đxGyyZt cáp bên dưới, ngườMki bên trong chắOhc chắGryn toi mạMkng hết rồi. NgườEi lính đGryánh thuê nói với Matt:

- Sếp, xem ra chúng ta phảxGyi đzTi cầzTu thang bộ thôi.

Mt của Matt của vẻ tái đGDi, quay lạJici nói:

- Đi cầBu thang bộ, trong mườxGyi phút đcTến tầDrOng đGDáy, mọi ngườoci đcTu phảnsDi đEi theo!

ThểPAo chấqBt của lính đOhánh thuê thì khỏi cầcOn nói, Alice thì trong thân thểnsD có T-Virus nên hơn hn nhữhoqng ngườMki khác ( đyTsoạUsn này tác giảBRy nhầBRym, đciku phầoin 1 Alice chưa bịBRy nhim virus), Sion và Mad cũng không t, Trương Kit đBã sống sót qua 3 bộ phim, dù chỉxPJ dùng một phầSLGn nhỏ đBSBiểTcUm thưởng cườTng hóa tó chấcTt cũng có thểci lc tuyt điối siêu qua ngườGryi thườkng.

Còn lạxGyi sáu ngườSLGi, TrịzTnh xá tuy làm văn phòng nhưng thườEng hay tp luyn, ít nhấhoqt tuầcin một lầyrn, theo hắRJn nói thì chỉm có thểT lc tốt mới có thểsxT xđmược s nhit tình của mấLhBy em gái văn phòng. Vì vy thểcT lc cũng hơi tốt hơn ngườcOi bình thườTmAng. Cô gái đTmAeo kính có vẻ nhu nhược, thểhoq lc tấTcUt nhiên yếu, lạsMPi là con gái nên càng không thểTmA so sánh với đmàn ông, có đsxTiu cô nàng khá thông minh, ngay t đLhBGDu đciã bám vào vạJt áo của Trương Kit, do anh chàng tha thụ một phầcOn trọng lượng, Trương Kit chỉTmA liếc nhìn một cái rồi cứT thế mà chạPjy.

Gã béo bụng ph trạAlc hai bảiy, hai tám, thịhoqt trên ngườZi rung lên theo tng bước chạBy, càng ngày càng chm. NgườPAoi đEmàn ông trung niên có vẻ là lao đciộng chân tay, chạqBy tuy không nhanh nhưng luôn theo kịyTsp mọi ngườoii, không tụt lạJi. NgườGryi phụ nữAE trung niên còn chm hơn gã béo, v sau chỉcO lê tng bước . Cuối cùng là một thanh niên mườPji mấBRyy tuổi, tướng mạiGo cc kỳ phổ thông, là loạyZi ném vào đrOám đmông lp tứZc mấsMPt tích mấJict tăm, tốc đZộ tương đocương với trung niên, theo kịMkp đciội ngũ.

Chng bao lâu ngườxPJi phụ nữZ trung niên và gã béo mấOht dạiGng, TrịqBnh Xá bỗng nghe Trương Kit nói:

- hai ngườTi bịhoq loạki!

Hắlnxn ngạJicc nhiên hỏi:

- Cái gì mà hai ngườPAoi bịGry loạii?

Trương kit cườDrOi lạGDnh:

- Bọn họ chứsxT ai, đjng coi lờoci của tôi như gió qua tai, đGDây không phảrczi đyTsin ảiGnh, rờcOi xa Matt 100 m, họ chết chắoic rồi.

Oanh!

Trương kit va dứhoqt lờUsi, phía trên vong xuống hai tiếng nổ đlnxanh, mọi ngườzTi ngơ ngẩyZn nhìn lên, nhưng họ không thấocy gì hết ngoài cầqBu thang lạTcUnh lẽo.