Trang chủ / Khoa Huyễn / Vô Hạn Khủng Bố / Chương 1 : Tỉnh giấc

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 1 : Tỉnh giấc

VÔ HẠN KHỦNG BỐ
Tác giảvP: Zzhty.
Bộ thứb nhấlxBt.
QuyểiOn I: Resident evil 1( Sinh hóa nguy cơ)
Chương 1: TỉiOnh giấSbuc


DịsVch giảMl: CuòngLong
Biên tp :CuòngLong

Nguồn: TTV


Trịefnh Xá luôn nghĩvP rằSbung mình đwyfã chết, đwyfi làm, hết giờyQ, ăn uống, bài tiết, đbi ngủ, thứusc dy, hắjn không biết ý nghĩefa của mình nằxYm ở chỗ nào, không phảfMsi nơi khuôn mt nhăn nhở béo ngy của tay chủ nhim, cũng chng phảusi trên thân thểdSK mấefy cô gái văn phòng làm quen nơi quán bar, và chắziIc chắNKn không phảYi trong khu rng sắYt thép của điOô thịhph hin đYJi.

TrịmInh Xá nghĩxY rằYng mình đyeNang thối rữIga dầEYn, thối rữxYa t khi hai mươi tư tuổi, thối rữhpha cho đsZến khi biến thành bùn đIgst, chỉdSl lưu lạvPi trên đNSyMli một cái tên, không, thm chí cảRUR một cái tên cũng không lưu lạefi vì trên đxYmIi này sẽ không còn ai nhớ đWNdến hắsVn, một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, bấdSKt lun hắpzyn là ngườUdWi thế nào, hắhIZn cũng chỉQ là một hạQhwt bụi giữziIa đdSKsi.
Hắsn muốn thay đfMsổi, muốn xác đyQbnh ý nghĩiOa của mình...

- Muốn hiểNKu ý nghĩIga của sinh mnh ư? Muốn tht s....sống... không?

Hôm nay TrịNKnh Xá va đPến công ty, mở máy tính thì trên màn hình nhảNKy ra câu hỏi này. Hắsn cho rằZrng đSqvó chỉdSl là trò đziIùa của mấIYy tay hacker, cho dù nhấbn vào yes hay no thì máy tính của hắfMsn cũng sẽ nhim virus, chỉgL đbành khởi đSbuộng lạKmEi máy vy. Nhưng khi con chuột va di đNKến câu trảyQ lờBmi, linh tính của hắygsn bỗng nảYy lên, tay chợt dng lạlxBi.

- Muốn hiểlxBu ý nghĩeeQa của sinh mnh ư? Muốn tht s ... sống...không?

TrịhIZnh Xá tht s mê mang, một s quyến rũ vô pháp din tảziI khiến ngón trỏ của hắSqvn nhắyeNp chuột vào chữNK yes và... lp tứpzyc mấwyft hết tri giác.

Lãnh lẽo, lắvPc lư...

TrịfMsnh Xá bt dy tht mạbnh, kinh hoàng nhìn bốn xung quanh, khung cảziInh của văn phòng và hoàn cảRURnh xung quanh nhòe ln vào nhau, nhưng chỉziI vài giây, s ln lộn tan biến.

- Không t, chú em là ngườIgi có tố chấMlt tốt nhấyeNt lầdSln này.

Một giọng nói lạQhwnh lùng vang lên.TrịBmnh Xá quay đpzypzyu lạlxBi nhìn, chỉyQ thấsVy một ngườPi thanh niên tóc đYen đNSyang cườUdWi nhạgLt nhìn hắNKn, ngườmi thanh niên trạNKc hai nhăm hai sáu, hình dạgLng hết sứSbuc phổ thông, có đJiu trên gương mt có vài vết sẹo trông rấEYt khủng khiếp. NgườyeNi thanh niên tóc đhIZen cầWNdm trên tay một đRURiếu thuốc lá, rít một hơi rồi chuyểpzyn ánh mắQhwt ra sau lưng Trịjnh Xá, lúc này hắRURn mới nhn ra sau mình còn có năm ngườRURi đWNdang mê man, ba nam, hai nữm, ngoài ra trong không gian này còn có mườygsi mấdSly ngườmi ngoạfMsi quốc. Bọn họ đZrang ở trong một toa xe chạIy rấmt nhanh, cảBmm giác lạIYnh lẽo, lắIc lư là do toa xe chuyểRURn đziIộng tạNKo ra.
- Đây là nơi nào? Các ngườhphi là ai? TạEYi sao tôi lạdSli ở đIây?

Vì có ngườhIZi ngoạhphi quốc nên Trịjnh Xá dùng tiếng Anh đefb hỏi, đjám ngườIgi nước ngoài chỉY quay đsVNSyu lạdSKi nhìn rồi quay đji, riêng ngườWNdi thanh niên tóc đsVen hít tht sâu rồi nói:

- NghĩNSy lạQi cho t tế đUdWi, Nó chắhIZc đUdWã in tấUdWt cảQhw vào não mấziIy ngườziIi rồi đSbuNSyy.

Nhớ lạygsi xem nào, TrịRURnh Xá chỉyeN nhớ mình nhìn thấQhwy hàng chữygs: Muốn hiểWNdu ý nghĩJa của cuộc sống ư? Muốn tht s...sống... không? Hắhphn nhấRURn vào yes và mấEYt tri giác... Khoan đlxBã.. sinh tồn và sinh mnh... Đây là một trò chơi, ai chế tạSbuo ra nó thì không thểNSy biết, có lẽ là các vịhph thầsn, cũng có thểgL là ác ma, hoc giảgL ngườSqvi ngoài hành tinh hay ngườsi tương lai đyeNu có khảdSl năng và hắfMsn là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác hơn là hin tạiOi hắWNdn trở thành thành viên tham gia. Khi một ngườQi trong cuộc sống hin đeeQvPi cảxYm thấSqvy lạvPc lõng, mơ hồ, anh ta hoc cô ta sẽ đgLược chuyểKmEn đgLến thế giới các bộ phim kinh dịeeQ nếu chọn yes.

- Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mng các ngườIgi gp may mắKmEn, lầNKn đlxBwbu tiên tham gia lạNSyi là dạpzyng phim tương đhphối d dàng. Có chết cũng rấIYt thanh thảsn.

NgườfMsi thanh niên dp tắKmEt đjiếu thuốc, gằdSln giọng cườsi.

- Ý anh là chúng ta chỉI có ý thứQhwc tiến vào máy tính, giống như trong tiểsZu thuyết huyn huyn, sau khi chơi xong có thểNK trở v phảwyfi không?

Một gã béo bên cạwbnh TrịIYnh Xá chợt lên tiếng hỏi. NgườYi thanh niên rút trong ngườyQi ra một khẩKmEu Deasert Eangle, kéo quy lát kiểiOm tra, xoay xoay trong tay rồi trảpzy lờmi:

- Ý thứZrc hay không thì tao không biết, nhưng các ngườefi sẽ cảsm thấyQy đNSyau, các ngườIgi sẽ bịEY thương, sẽ chết, và chú mày sai rồi, mỗi lầhphn xong một bộ phim, các ngườYi sẽ đygsi tiếp đhIZến một bộ phim khác, có thểsV đygsã xem, có thểiO chưa xem, mỗi bộ phim " Chủ thầWNdn" sẽ không ngng đIYưa ngườsi mới đIYến, bổ sung vào số đNKã chết lầusn trước, mỗi lầKmEn nhân số tham gia t bảwyfy đPến hai mươi ngườdSli, nói một cách khác, lầhIZn này tương đIối d dàng nên tấyeNt cảSqv chúng ta chỉyQ có bảJy ngườIYi.

Gã béo cườQhwi nhạSqvt:
xem chương mới tạBmi tunghoanh(.)com
- Sao anh dám chắxYc rằsng nhữBmng ngườsVi đmIã chết không quay trở v cơ thểwyf, có khi họ t chọn chết đQi không biết chng.

Ngườusi thanh niên tóc đefen ngẩqJng phắgLt dy, trong mắmt lóe lên tia sáng lạYnh, đNKột ngột hắKmEn chồm đSjến như một con báo, một giây sau, hắSbun đSbuã đhIZè lên gã béo, khẩhphu súng trong tay nhét nòng vào ming gã béo:

- Mày muốn th chết hảiO, muốn th xem thế nào là vô hạsZn khủng bố hảSj? Tao đeeQã trảsVi qua ba bộ phim, bộ phim đqJmu tiên là Nightmare on Elm Street 1( Mãnh quỷ nhai), lúc ấmIy tổng cộng có 15 ngườbi mới tham gia, còn có hai ngườKmEi đPã trảeeQi qua hai bộ phim, thế mày có biết kết cục ra sao không, tấWNdt cảyQ đpzyu chết trong giấIc mơ, chỉQhw còn tao và một ngườZri nữziIa sống sót. Mày có biết cảPm giác khi bịY giấdSlc mơ hoang đSjBmn giết chết là thế nào không? Mày cảvPm thấwby sao khi xung quanh biến thành một đSbuống thịfMst nát mà vn chuyểygsn đRURộng? CảiOm thấBmy sao khi trong công xưởng u ám, bịwyf Fred dùng dao xẻ tng miếng, tng miếng thịwbt? Mày muốn chết lắYm hảfMs đNKồ rác rưởi?

NgườPi thanh niên gào thét đxYiên cuồng, gã béo sợ đMlến nhũn ngườsVi, nhưng do nòng súng nhét trong ming nên van xin cũng không nổi. TrịvPnh Xá và mấYy ngườusi còn lạpzyi mãi mới khuyên đUdWược hai ngườefi tách ra, ngườefi thanh niên đvPMlng dy, quay v góc, lau súng và nói:

- Bịhph chết trong phim là chết tht, và nếu bịyeN ác ma hành hạNK đIgến chết thì các ngườsVi sẽ chết rấNKt thê thảhphm, nếu không có dũng khí tiếp tục thì t sát đIi cho khỏe.

Một cô gái đQeo kính nói:

- Thế chúng ta không có cơ hội trở v cơ thểus của mình nữBma sao?

NgườfMsi thanh niên liếc mắiOt nhìn rồi nói:

- Nãy giờus đMlã nói rồi, các ngườdSKi không chỉs có ý thứBmc tiến vào đygsây, làm gì có k thut nào chế tạPo đBmược trò chơi như thế này, chỉdSK có các vịhph thầyeNn thôi, chúng ta chỉyeN là nhữeeQng con sâu , bịwb bọn họ qung vào đygsây, quằpzyn quạSbui mua vui cho họ, cảyeN thân thểwyf ln tinh thầQhwn của chúng ta đwbu tiến vào đBmây, không v đjược nữdSKa, tối thiểIgu tao cho rằbng không v đWNdược nữPa.

Cô gái đseo kính có một khí chấWNdt rấYt bình tĩsZnh, nhỏ nhẹ nói:

- Nghe anh nói vy có vẻ như vn có hy vọng trở v?

NgườPi thanh niên liếc mắEYt nhìn cô gái, nhếch mép nói:

- LầqJn này lính mới có tố chấqJt tương đBmối đvPpzyy nhỉWNd, không sai, đmúng là có hy vọng trở v.

CảRUR sau ngườefi đziIu nín thở lắSbung nghe, nhìn chằSbum chằsm vào ngườsZi thanh niên.

- Mỗi lầNKn hoàn thành nhim vụ trở v, các ngườmi sẽ đYược thưởng 1000 đRURiểYm, có thểef đBmổi đhphược rấPt nhiu thứgL, ví dụ như một trăm ngày sống trong bộ phim này chng hạiOn..

Một ngườSbui đQàn ông trung niên bên cạyeNnh cô gái đYeo kính kêu lên:

- Điên hay sao mà muốn sống trong phim kinh dịj!

Ngườpzyi thanh niên chỉRUR cườyQi nhạsVt không trảEY lờsi, nhưng cô gái đNSyeo kính lạlxBi vuốt trán rồi cấvPt tiếng:

- Không, tôi nghĩziIđBmã hiểNKu rồi, phim kinh dịhIZ cũng có nhiu loạYi, ví dụ như bộ phim này là dạKmEng khoa học vin tưởng, không có ma quỷ, tr nơi xảQy ra truyn phim, nhữwbng nơi khác có lẽ là bình thườxYng.

NgườiOi thanh niên búng ngón tay trảziI lờgLi:

- Chính xác! Có thểMl sống bình thườQhwng 100 ngày ở nhữSbung nơi an tĩsZnh, cứgL tưởng tượng xem sau nhữiOng bộ phim nguy hiểpzym, có thểwyf sống 100 bình thườQng thì hạsnh phúc như thế nào?

TrịhIZnh Xá git mình, dườBmng như hắIgn đSqvã hiểZru tác dụng của nơi này, chính vì bình nht cuốc sống quá bình đJyQm khiến hắefn có cảJm giác rữKmEa nát, nhưng nếu liên tục trảvPi qua hiểUdWm nguy thì một cuộc sống bình đsPm lạYi trở nên vô cùng đbáng quý.

- Tr vic có thểhIZ đEYổi số ngày sống an đQhwIYnh ra, 1000 đefiểNKm có thểgL đyQổi đsược rấust nhiu thứI, ví dụ như khẩIYu Deasert Eangle vô hạQhwn đdSKmIn dược này, chỉxY tốn có 100 đbiểfMsm, ngoài ra có thểwyf nâng cao sáu hạygsng mục cơ thểs như: Trí lc, tinh thầeeQn lc, tế bào hoạBmt lc, min dịsZch lc, sứziIc mạsZnh cơ bắSjp, phảIgn xạQ thầwyfn kinh, ngườyQi bình thườgLng trung bình là 100 mỗi hạYng, mỗi 10 đjiểMlm thưởng có thểsZ nâng 1 đZriểgLm tố chấhpht, nói một cách khác, nếu các ngườgLi sống sót trở v có thểMl khiểQhwn cho mình trở nên mạPnh gấEYp đJôi, nếu sống sót qua 100 bộ phim, các ngườhphi có thểRUR trở thành siêu nhân.

Cô gái đWNdeo kính bình tĩygsnh hỏi:

- Vy thì đgLpzy trở v cuộc sống bình thườNKng cầsZn bao nhiêu đgLiểmm?

- 50000 đIYiểjm - Ngườsi thanh niên lạbi châm một đyeNiếu thuốc rồi trảKmE lờJi- ChỉIY cầmIn các ngườefi sống quá 50 bộ phim mà không đIổi chác gì thì có thểNSy trở v.

Mọi ngườZri lng đsi, nếu muốn sống sót qua 50 bộ phim mà không t cườSjng hóa thì qua là nhim vụ bấst khảef thi.

- TấhIZt nhiên, 1000 đqJiểZrm đsó chỉjđQiểziIm thưởng cơ bảqJn, còn có thểwyf kiếm thêm, ví dụ như theo quy đvPYnh, mỗi khi giảhIZng giảZri lut l cho lính mới như tôi va làm thì có thểY đEYược thưởng 100 đIiểdSlm, còn nữlxBa, các ngườwbi đYu chú ý thấhphy mình đfMseo một cái điOồng hồ kỳ quái phảqJi không?- NgườSqvi thanh niên giơ tay trái lên, trên đmIó có một chiếc đhIZồng hồ kim loạIi, kiểmu cách cổ đKmEiểYn.

Mọi ngườwyfi nhìn xuống tay mình, trên tay mỗi ngườdSli đusu có một chiếc đYồng hồ đjang đEYếm ngược 3h01', phía dưới còn có các dòng số như: Số ngườeeQi mới, số zombie, số Licker..v.v

- Giết 10 con zombie đEYược thưởng 1 đMliểgLm, 1 con Licker đMlược thưởng 100 đQiểQhwm, giết lính mới đqJược thưởng... 1000 đPiểusm - Va nói ngườefi thanh niên va liếc nhìn đgLám lính mới với vẻ bấhpht thin, chỉef có TrịMlnh Xá và cô gái đgLeo kính nhìn lạRURi một cách bình tĩQhwnh.

- TấlxBt nhiên là âm 1000 đSjiểpzym..

NgườSqvi thanh niên cườfMsi nhạyeNt, nhìn TrịiOnh Xá và cô gái đSjeo kinh rồi nói:

- Được rồi, cầsZn hỏi gì thì nhanh lên, phim sắYp bắyQt đwbSju rồi đhphwyfy.

Cô gái đmeo kính nhìn TrịQnh Xá, hắIYn khẽ gt đNKSqvu, cô gái nói:

- Còn vài vấziIn đm, bộ phim này là Resident Evil 1, T Virus lan tràn ở thành phố Racoon, nếu chúng ta ngồi trên xe này rờeeQi khỏi nơi đQây thì có vẻ trảgLi qua quá d dàng phảZri không?

NgườdSli thanh niên gt đvPMlu trảY lờSqvi:

- Xem trên đziIồng hồ, có một cái tên, đhphọc lên!

- Matt Anderson!

Mấby ngườygsi cùng đyeNọc một lúc, tiếp theo trong đusám ngườiOi nước ngoài có một ngườygsi da đyQen đgLột nhiên phát sáng, giây lát sau ánh sáng tắsVt đusi.

- Đó là đhphội trưởng lính điOánh thuê trong phim, bộ phim này diên ra trong một phạsVm vi hẹp, chỉIg có trong Hive, đIWNd hạgLn chế đIYộ khó, chủ thầpzyn quy đIYusnh không cho phép chúng ta đqJi quá xa khu vc cốt truyn, nếu cách xa Anderson quá 100 m thì...Bum...Không còn lạiOi gì hết, đPã hiểYu chưa, sau khi Anderson chết thì hạsVn chế sẽ chuyểNSyn sang một nhân vt khác, vì thế chúng ta chỉgL có thểus cố mà sống sót, thế thôi.

Trịbnh Xá đKmEột nhiên hỏi:

- Thế chủ thầKmEn là cái gì, tôi thấsVy anh thườSjng hay nhắusc đjến cái tên này?

- Chủ thầwbn là thứlxB quảxYn lý chúng ta tiến nhp vào đQây, trao đlxBiểsVm số hay đQổi vt phẩsZm đsu thông qua chủ thầJn, nó là một quảpzy cầbu ánh sáng, thc tế tôi cũng chng biết nữBma.- NgườEYi thanh niên phảIYy phẩNKy tay nói.

- VấUdWn đJ cuối cùng, hàng số đfMsếm ngược này nghĩvPa là gì? - Cô gái đxYeo kính hỏi

- ThờSji gian cô em phảlxBi trảIgi qua trong bộ phim này, hết giờziI sẽ trở v chỗ CHủ thầmn lĩfMsnh thưởng rồi lạfMsi tiếp tục tham gia bộ phim khác.- NgườSqvi thanh niên rít một hơi thuốc rồi trảmI lờIi.

Đúng lúc đdSló, toa xe bắYt đIYKmEu t t dng lạpzyi, ngườIYi thanh niên rít nốt đNKiếu thuốc, rút súng ra rồi nói:

- Đước rồi, cốt truyn bắhIZt điOsZu, t bây giờWNd họ có thểs nghe chúng ta nói chuyn, nếu tiết lộ cốt truyn hay thông tin v chủ thầmn sẽ bịgL tr đsiểQm, mỗi câu 10 đJiểdSKm, tr vào phầsVn thưởng sẽ nhn đlxBược sau này, vì thế liu mà giữm mồm giữP mép.

Toa xe t t dng lạusi, đqJám lính đhphánh thuê lầvPn lượt đUdWPng dy rờyQi khỏi một cách cẩhphn thn, súng ống lăm lăm. NgườqJi thanh niên tóc đhphen cũng nghênh ngang bước ra theo, cô gái đZreo kính liếc nhìn TrịiOnh Xá và nhữWNdng ngườQhwi còn lạsZi, tiếp bước, nhìn thấefy Anderson đQhwã đziIi xa, mọi ngườIi vội vàng đNKuổi theo.

ĐYng trên sân ga rộng, TrịSqvnh Xá cố hồi ứPc lạZri bộ phim, nơi này chính là ca vào Hive, phòng thí nghim dưới lòng đYwyft. Mọi ngườdSKi tiến v phía một cánh ca sắqJt cuối sân ga,trên cánh ca có phù hiu công ty Umbrella và ký hiu nguy hiểygsm. TrịIgnh Xá cùng mọi ngườRURi đwyfi theo đJến trước ca, đPột nhiên một cô gái rấhIZt đhphẹp, mc chiếc váy lin thân màu đUdWỏ quay lạmi hỏi Anderson:

- Tôi muốn biết các ngườqJi là ai? Có chuyn gì xảvPy ra ở đNSyây?

Anderson quay nhìn cô gái, phấjt tay ra hiu cho đmám lính đdSlánh thuê dỡ ra một đsống máy móc, lắYp đYt rồi mở mã, bảQhwn thân trảKmE lờQhwi:

- Chúng tôi đbược công ty Umbrella thuê, cô cũng vy, đmây là ca vào Hive, còn cô là nhân viên an ninh đsVược đsăng ký trong danh sách nhân viên, vì thế chúng tôi đwyfưa cô theo.

TrịfMsnh Xá nhớ rằQhwng đpzyây là trườJng đIoạusn nhân vt chính Alice hỏi Anderson v nguyên nhân vụ vic, dù xem phim vài lầNSyn nhưng khi t thân tham d vn tạZro cho hắusn một cảsZm giác kỳ quc khó tin.

Alice nghe trảhIZ lờiOi, khuôn mt ngơ ngẩgLn, vuốt chiếc nhn cưới trên tay, hỏi một cách mê mang:

- Cái này là sao?

Anderson lãnh đsZUdWm nói:

- Cô chưa kết hôn, cái nhn này chỉsV dùng đJQhw yểMlm hộ thôi, ngoài ra nó còn là biểMlu chưng cho thân phn nhân viên an ninh.

- Thế Hive là cái gì?

Bên cạsVnh, một ngườmi đQàn ông không phảiOi lính đKmEánh thuê hỏi, TrịYnh Xá nhn ra ngườji này chính là nguyên nhân của toàn bộ vụ vic, kẻ ăn trộm T- Virus, gián đefip thương nghip Sion, cũng là một nhân vt nam chính.

Matt Anderson nói với một lính đsZánh thuê khác:

- Cho họ xem!

Ngườefi này gt đdSlhIZu, xoay màn hình vi tính v phía mọi ngườiOi, trên đmIó hin ra một bảjn đEYồ lp thểef của toàn bộ kiến trúc.

- Đây là ca ra vào Hive, Hive là một phòng thí nghim mt nằwbm dưới lòng đhphSjt thành phố Racoon, chỗ này là nơi chúng tôi tìm thấJy quý vịhIZ, chúng ta xùng tàu đSbuin đBmi t đhIZó đNKến đdSlây.

Màn hình liên tục thay đWNdổi các hình lp thểeeQ, cuối cùng hin ra một kiến trúc có hình như một cái tổ ong mt.

_ Đây là Hive, một căn cứMl nghiên cứSqvu tuyt mt của công ty Umbrella, ở đWNdây có trên 500 nhân viên nghiên cứdSKu, nội dung nghiên cứygsu rấYt quan trọng đNSyối với công ty, tuyt mt, chúng tôi cũng không biết rõ. Còn chúng ta thông qua cảusm ứWNdng nhit thểIg hin trên màn hình.

Anderson liên tục giảSji thích, còn trên màn hình đSbuã xuấwbt hin vịqJ trí mọi ngườsZi đhphang đSbubng, hình dáng sân ga lp thểsV năm trên đpzyusnh tổ ong, TrịPnh Xá biết rằwbng lúc này nơi đhIZây tuyt đmIối an toàn, nhưng chỉyeN lát nữsVa sẽ trở thành khu vc của thầxYn chết.

- Còn bọn họ là ai?- Alice đpzyột nhiên chỉsV v phía đhIZám ngườMli của Trịmnh Xá.

Toán ngườUdWi của TrịhIZnh Xá git thót ngườsi, họ cứziI cho rằxYng mình chỉeeQ là nhân vt khách quan không liên quan đsến cốt truyn, chỉQ cầRURn tránh né nhữxYng con quái vt trong phim, không ngờef Alice lạSqvi chỉWNd vào họ.

Matt Anderson trảgL lờyeNi:

_ Họ là nhân viên bảdSlo v Hive, có đlxBăng ký trong danh sách công ty, tuy vy tôi cho là có s nhầEYm ln, ngoài gã ngườQhwi da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đUdWu là phổ thông thịsV dân.

Đám ngườBmi TrịxYnh Xá hiểhIZu ngay rằBmng đUdWó là thân phn do Chủ thầhIZn bố trí. Sion bỗng hỏi:

- Sao tôi lạmi mấhIZt trí nhớ, không nhớ đhIZược gì hết?

- Hive có h thống phòng ng đsộc lp do máy tính trung ương Red Queen đusiu khiểiOn, khi có s cố hay kẻ đIIYch xâm nhp, nó sẽ phóng ra hơi đIộc thầYn kinh khiến mọi ngườwbi hon mê trong 4h đmồng hồ, khi tỉIgnh lạdSKi sẽ có một số tác dụng phụ, mấNKt trí nhớ là một trong số đmó.- Anderson trảs lờhphi.

Sion lạqJi hỏi:

- MấQt trí nhớ trong bao lâu?

- Tùy tng ngườRURi, t một giờqJ đusến một tuầSjn.

LạqJi một ngườWNdi đUdWàn ông không phảNSyi là lính đwbánh thuê hỏi:

- Ý ông là Hive bịyQ tấJn công, trong đsZó có bọn khủng bố?

- Có lẽ còn t hơn.

TrịdSlnh Xá cũng nhn ra ngườiOi thanh niên này, đdSKó là Mad, ngườpzyi giảus mạEYo cảYnh sát đefến Hive tìm em gái, cô em gái là nhân viên nghiên cứNSyu của Hive, do nhn ra tác hạsVi của T-Virus nên tìm cách thông báo với chính phủ, kết hợp với Alice lấvPy trộm T-Virus, chưa kịhphp hành đyQộng đZrã bịvP Sion phát tán virus giết chết, biến thành zombie. Trịwbnh xá muốn cảIgm tạus ông trờziIi, do trước đvPây cuộc sống quá buồn chán, hắSqvn thườefng hay xem phim, đBmc bit là loạdSKi phim khoa học vin tưởng như thế này. Bây giờWNd quen thuộc tình tiết và din biến câu truyn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn, nhân vt chính không thểSj chết, cho dù phim ảPnh hay tiểsu thuyết đYu khng đPgLnh.
( NgườKmEi dịpzych: Một số đwboạIgn tác giảI nhớ nhầQm chi tiết phim hay ln lộn quan h của các nhân vt, ngườIgi dịjch t đKmEộng chỉsnh sa lạNKi)

Lúc bấhphy giờygs một nữyQ dung binh lên tiếng:

- Ca đNKã mở thưa sếp, có thểKmE tiến vào/

Matt nhìn đEYám TrịziInh Xá, thở dài rồi dn đSbuám lính đyeNánh thuê tiến v phía ca. Cánh ca t t mở ra, bên trong tối om, Anderson ra lnh:- J-D!, ngườyQi lính đSbuánh thuê đSbueo kính hồng ngoạSbui, Anderson chầJn ch một lúc rồi nói: - Trương Kit! NgườIYi thanh niên tóc đdSKen không nói không rằlxBng giương súng nghênh ngang tiến vào, TrịyeNnh Xá cho rằSbung Trương Kit cũng thông hiểusu cốt truyn, chỉiO cầBmn chưa tắsZt Red Queen, khu vc này còn an toàn, nhưng ngay khi máy tính tắSjt, chỗ này sẽ thành lãnh đsxYa của zombie và Licker.

RấSqvt nhanh, Trương Kit bt đvPèn lên, cảQ khu vc dầsZn dầKmEn sáng lên, qua các khung ca sổ có thểMl nhìn thấwby trờmi xanh, đZrườIng phố. Lính đIgánh thuê và mọi ngườNKi tiến vào, một lính đWNdánh thuê nữWNd xem xét máy móc rồi nói:

- Khu vc an toàn, đusộc khi đIgã tan.

TrịziInh Xá biết rằdSKng khu vc này đziIã bịdSl nhim Virus, mọi ngườsVi đlxBã chết và biến thành zombie, chỉziI còn bảsVn năng ăn. Sion sau khi lấIy trộm T-Virus đpzyã đRURp vỡ một ống ở đgLây, Red Queen sau khi phát hin đbã khóa hết các ca và xảb khí đYộc giết chết tấMlt cảef, giờBm đygsây trong Hive chỉef còn bọn họ và đgLám zombie, Licker. Có vẻ như Resident Evil 1 khá là phổ biến, mấziIy ngườNSyi xung quanh, bao gồm cảygs cô gái đseo kính đSbuu ta vào khung ca ngắusm cảQhwnh, họ đsu biết khu vc này hin tạBmi khá an toàn.

Mad đdSlột nhiên nói:

- NhữNSyng trang trí này dùng đsY cảgLi thin môi trườygsng làm vic dưới lòng đbdSKt, không ai thích suốt ngày đmIối mt với không khí âm lạiOnh của bê tông cốt thép cảdSl. Nhìn thấIgy ánh sáng mt trờmi, họ sẽ có cảsVm giác đmIang ở trên mt đYsVt.

TrịsVnh Xá chầfMsn ch một lúc rồi chìa tay ra:

- Trịefnh Xá..m.. có lẽ là bảRURo vđUdWây.

Mad do không có trong danh sách nhân viên nên ngay t đdSlwyfu bịI lính đQanh thuê còng tay, cườZri khổ nói:

- Bịb còng nên không bắKmEt tay bạiOn đyQược, còn tên thì.. hình như cũng quên mấdSlt rồi.

TrịNKnh Xá thân thin cườYi với Mad, hắZrn rấQt có cảPm tình với ngườWNdi thanh niên này, anh chàng là kẻ vô tội nhấdSlt trong bộ phim, cho đIYến cuối cùng vn bảhpho v Alice, sang phầPn hai còn chiến đqJZru giúp Alice và các bạdSKn.

Một bên, Matt Anderson và lính đNSyánh thuê mở ca thang máy nhưng bên trong tối mò, một lính đmIánh thuê bẻ đsèn huỳnh quang ném xuống, một lúc sau mới thấhphy thang máy đlxBã bịdSl đPSqvt cáp bên dưới, ngườyQi bên trong chắmc chắNKn toi mạSqvng hết rồi. Ngườbi lính đfMsánh thuê nói với Matt: truyn cp nht nhanh nhấZrt tạNKi tung hoanh chấbm com

- Sếp, xem ra chúng ta phảKmEi đUdWi cầsZu thang bộ thôi.

Mt của Matt của vẻ tái đyeNi, quay lạpzyi nói:

- Đi cầIgu thang bộ, trong mườNKi phút đsVến tầEYng đygsáy, mọi ngườdSKi đJu phảQhwi đNSyi theo!

ThểP chấpzyt của lính đSjánh thuê thì khỏi cầusn nói, Alice thì trong thân thểRUR có T-Virus nên hơn hn nhữZrng ngườdSKi khác ( đhphoạIYn này tác giảsZ nhầmm, đZrbu phầSqvn 1 Alice chưa bịEY nhim virus), Sion và Mad cũng không t, Trương Kit điOã sống sót qua 3 bộ phim, dù chỉsZ dùng một phầsVn nhỏ đmiểeeQm thưởng cườjng hóa tó chấust cũng có thểZr lc tuyt đsối siêu qua ngườQi thườjng.

Còn lạefi sáu ngườvPi, TrịUdWnh xá tuy làm văn phòng nhưng thườQhwng hay tp luyn, ít nhấIt tuầJn một lầxYn, theo hắJn nói thì chỉZr có thểyeN lc tốt mới có thểygs xđPược s nhit tình của mấpzyy em gái văn phòng. Vì vy thểhph lc cũng hơi tốt hơn ngườmi bình thườYng. Cô gái đQeo kính có vẻ nhu nhược, thểs lc tấdSlt nhiên yếu, lạBmi là con gái nên càng không thểeeQ so sánh với đNSyàn ông, có đSbuiu cô nàng khá thông minh, ngay t đIYMlu đSqvã bám vào vạst áo của Trương Kit, do anh chàng tha thụ một phầWNdn trọng lượng, Trương Kit chỉI liếc nhìn một cái rồi cứUdW thế mà chạSbuy.

Gã béo bụng ph trạyQc hai bảmy, hai tám, thịpzyt trên ngườsZi rung lên theo tng bước chạKmEy, càng ngày càng chm. NgườyQi đsVàn ông trung niên có vẻ là lao đQhwộng chân tay, chạyQy tuy không nhanh nhưng luôn theo kịefp mọi ngườiOi, không tụt lạIgi. NgườziIi phụ nữNSy trung niên còn chm hơn gã béo, v sau chỉhIZ lê tng bước . Cuối cùng là một thanh niên mườfMsi mấvPy tuổi, tướng mạIgo cc kỳ phổ thông, là loạpzyi ném vào đQám đRURông lp tứpzyc mấhpht tích mấsVt tăm, tốc đSjộ tương đyQương với trung niên, theo kịyQp đJội ngũ.

Chng bao lâu ngườRURi phụ nữqJ trung niên và gã béo mấjt dạWNdng, TrịmInh Xá bỗng nghe Trương Kit nói:

- hai ngườbi bịziI loạZri!

HắWNdn ngạxYc nhiên hỏi:

- Cái gì mà hai ngườQi bịSqv loạsVi?

Trương kit cườNSyi lạdSKnh:

- Bọn họ chứNK ai, đyeNng coi lờZri của tôi như gió qua tai, đEYây không phảvPi điOin ảdSKnh, rờQhwi xa Matt 100 m, họ chết chắIgc rồi.

Oanh!

Trương kit va dứJt lờmIi, phía trên vong xuống hai tiếng nổ đwbanh, mọi ngườSji ngơ ngẩsn nhìn lên, nhưng họ không thấhphy gì hết ngoài cầxYu thang lạiOnh lẽo.