Trang chủ / Khoa Huyễn / Vô Hạn Khủng Bố / Chương 1 : Tỉnh giấc

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 1 : Tỉnh giấc

VÔ HẠN KHỦNG BỐ
Tác giảT: Zzhty.
Bộ thứY nhấvYt.
QuyểgKun I: Resident evil 1( Sinh hóa nguy cơ)
Chương 1: TỉikOnh giấKIc


DịVVich giảOje: CuòngLong
Biên tp :CuòngLong

Nguồn: TTV


Trịkynh Xá luôn nghĩrE rằgYing mình đBã chết, đvYi làm, hết giờXCX, ăn uống, bài tiết, đWvVi ngủ, thứfjc dy, hắKvn không biết ý nghĩXCXa của mình nằSyDm ở chỗ nào, không phảVSi nơi khuôn mt nhăn nhở béo ngy của tay chủ nhim, cũng chng phảmtti trên thân thểj mấaahy cô gái văn phòng làm quen nơi quán bar, và chắikOc chắKIn không phảhgzi trong khu rng sắaaht thép của đevô thịSyD hin đDjVVii.

TrịCWrnh Xá nghĩVS rằvng mình đEang thối rữgYia dầgYin, thối rữikOa t khi hai mươi tư tuổi, thối rữVSa cho đCWrến khi biến thành bùn đSyDhgzt, chỉvY lưu lạBi trên đhgziBi một cái tên, không, thm chí cảWvV một cái tên cũng không lưu lạQDi vì trên đSvrYi này sẽ không còn ai nhớ đjến hắrEn, một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, bấgYit lun hắTn là ngườYi thế nào, hắwfvn cũng chỉuKS là một hạOjet bụi giữrwxa đyYuwi.
HắikOn muốn thay đQDổi, muốn xác đyOVVinh ý nghĩYa của mình...

- Muốn hiểYu ý nghĩTa của sinh mnh ư? Muốn tht s....sống... không?

Hôm nay TrịYnh Xá va đWvVến công ty, mở máy tính thì trên màn hình nhảiBy ra câu hỏi này. HắVVin cho rằtTng đTó chỉxZm là trò đSyDùa của mấOpy tay hacker, cho dù nhấhgzn vào yes hay no thì máy tính của hắCWrn cũng sẽ nhim virus, chỉY đaahành khởi đyOộng lạkyi máy vy. Nhưng khi con chuột va di đtTến câu trảyY lờyOi, linh tính của hắOpn bỗng nảKIy lên, tay chợt dng lạXCXi.

- Muốn hiểKIu ý nghĩuwa của sinh mnh ư? Muốn tht s ... sống...không?

Trịtpnh Xá tht s mê mang, một s quyến rũ vô pháp din tảVS khiến ngón trỏ của hắSn nhắvp chuột vào chữKI yes và... lp tứTc mấmttt hết tri giác.

Lãnh lẽo, lắQDc lư...

TrịOpnh Xá bt dy tht mạjGnh, kinh hoàng nhìn bốn xung quanh, khung cảjnh của văn phòng và hoàn cảQDnh xung quanh nhòe ln vào nhau, nhưng chỉiB vài giây, s ln lộn tan biến.

- Không t, chú em là ngườEi có tố chấyYt tốt nhấgYit lầaahn này.

Một giọng nói lạCWrnh lùng vang lên.TrịjGnh Xá quay đyYvu lạBi nhìn, chỉgKu thấCWry một ngườXCXi thanh niên tóc đuwen đVViang cườiBi nhạhgzt nhìn hắVSn, ngườDi thanh niên trạevc hai nhăm hai sáu, hình dạYng hết sứYc phổ thông, có đvrYiu trên gương mt có vài vết sẹo trông rấDt khủng khiếp. NgườyOi thanh niên tóc đikOen cầtTm trên tay một đpiếu thuốc lá, rít một hơi rồi chuyểjGn ánh mắtpt ra sau lưng TrịtTnh Xá, lúc này hắmttn mới nhn ra sau mình còn có năm ngườYi đDang mê man, ba nam, hai nữDj, ngoài ra trong không gian này còn có mườgKui mấYy ngườtpi ngoạrEi quốc. Bọn họ đgYiang ở trong một toa xe chạTy rấrEt nhanh, cảZYQm giác lạDnh lẽo, lắVVic lư là do toa xe chuyểSyDn đYSuộng tạmtto ra.
- Đây là nơi nào? Các ngườkyi là ai? Tạvi sao tôi lạpi ở đfjây?

Vì có ngườYi ngoạgYii quốc nên TrịYSunh Xá dùng tiếng Anh đvrYiB hỏi, đrEám ngườkyi nước ngoài chỉiB quay đmtttpu lạDji nhìn rồi quay đrEi, riêng ngườyOi thanh niên tóc đKven hít tht sâu rồi nói:

- Nghĩrwx lạTi cho t tế đSyDi, Nó chắYvc đuwã in tấtpt cảwfv vào não mấKvy ngườSyDi rồi đKIevy.

Nhớ lạvrYi xem nào, Trịkynh Xá chỉaah nhớ mình nhìn thấQDy hàng chữaah: Muốn hiểKIu ý nghĩKva của cuộc sống ư? Muốn tht s...sống... không? Hắrwxn nhấjGn vào yes và mấYSut tri giác... Khoan đQDã.. sinh tồn và sinh mnh... Đây là một trò chơi, ai chế tạwfvo ra nó thì không thểVS biết, có lẽ là các vịQD thầDjn, cũng có thểjG là ác ma, hoc giảjG ngườEi ngoài hành tinh hay ngườuwi tương lai đxZmu có khảCWr năng và hắjGn là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác hơn là hin tạWvVi hắSyDn trở thành thành viên tham gia. Khi một ngườwfvi trong cuộc sống hin đjikOi cảVVim thấCWry lạxZmc lõng, mơ hồ, anh ta hoc cô ta sẽ đSfược chuyểtTn đuKSến thế giới các bộ phim kinh dịev nếu chọn yes.

- Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mng các ngườuwi gp may mắpn, lầevn đyOEu tiên tham gia lạKIi là dạOjeng phim tương đDjối d dàng. Có chết cũng rấvYt thanh thảtTn.

Ngườmtti thanh niên dp tắBt đrwxiếu thuốc, gằKvn giọng cườikOi.

- Ý anh là chúng ta chỉp có ý thứYSuc tiến vào máy tính, giống như trong tiểgKuu thuyết huyn huyn, sau khi chơi xong có thểWvV trở v phảKIi không?

Một gã béo bên cạxZmnh Trịtpnh Xá chợt lên tiếng hỏi. NgườDji thanh niên rút trong ngườZYQi ra một khẩrwxu Deasert Eangle, kéo quy lát kiểhgzm tra, xoay xoay trong tay rồi trảYSu lờVVii:

- Ý thứSc hay không thì tao không biết, nhưng các ngườrEi sẽ cảikOm thấOpy đBau, các ngườmtti sẽ bịVS thương, sẽ chết, và chú mày sai rồi, mỗi lầyOn xong một bộ phim, các ngườikOi sẽ đYvi tiếp đDjến một bộ phim khác, có thểp đtpã xem, có thểky chưa xem, mỗi bộ phim " Chủ thầiBn" sẽ không ngng đtpưa ngườZYQi mới đYến, bổ sung vào số đSyDã chết lầikOn trước, mỗi lầSn nhân số tham gia t bảEy đZYQến hai mươi ngườSi, nói một cách khác, lầYn này tương đuwối d dàng nên tấzgOt cảyY chúng ta chỉv có bảyOy ngườTi.

Gã béo cườSfi nhạgYit:

- Sao anh dám chắyOc rằgKung nhữhgzng ngườtpi đzgOã chết không quay trở v cơ thểzgO, có khi họ t chọn chết đKIi không biết chng.

NgườiBi thanh niên tóc đYen ngẩgKung phắvYt dy, trong mắtpt lóe lên tia sáng lạgYinh, đWvVột ngột hắVVin chồm đuwến như một con báo, một giây sau, hắSn đaahã đKvè lên gã béo, khẩrwxu súng trong tay nhét nòng vào ming gã béo:

- Mày muốn th chết hảky, muốn th xem thế nào là vô hạvYn khủng bố hảS? Tao đevã trảTi qua ba bộ phim, bộ phim đTvrYu tiên là Nightmare on Elm Street 1( Mãnh quỷ nhai), lúc ấtpy tổng cộng có 15 ngườYSui mới tham gia, còn có hai ngườDi đvã trảBi qua hai bộ phim, thế mày có biết kết cục ra sao không, tấgKut cảYv đKvu chết trong giấKIc mơ, chỉvrY còn tao và một ngườSyDi nữOpa sống sót. Mày có biết cảpm giác khi bịikO giấtpc mơ hoang đvKIn giết chết là thế nào không? Mày cảrEm thấOpy sao khi xung quanh biến thành một đEống thịQDt nát mà vn chuyểuKSn đfjộng? CảtTm thấZYQy sao khi trong công xưởng u ám, bịwfv Fred dùng dao xẻ tng miếng, tng miếng thịpt? Mày muốn chết lắSm hảrE đKIồ rác rưởi? xem chương mới tạrwxi tunghoanh(.)com

NgườtTi thanh niên gào thét đTiên cuồng, gã béo sợ đkyến nhũn ngườjGi, nhưng do nòng súng nhét trong ming nên van xin cũng không nổi. Trịpnh Xá và mấSfy ngườrwxi còn lạvrYi mãi mới khuyên đfjược hai ngườWvVi tách ra, ngườOjei thanh niên đtTuwng dy, quay v góc, lau súng và nói:

- Bịfj chết trong phim là chết tht, và nếu bịgKu ác ma hành hạVVi đSyDến chết thì các ngườYSui sẽ chết rấjGt thê thảvYm, nếu không có dũng khí tiếp tục thì t sát đOjei cho khỏe.

Một cô gái đYeo kính nói:

- Thế chúng ta không có cơ hội trở v cơ thểaah của mình nữTa sao?

NgườuKSi thanh niên liếc mắWvVt nhìn rồi nói:

- Nãy giờrwx đrwxã nói rồi, các ngườrwxi không chỉD có ý thứuKSc tiến vào đfjây, làm gì có k thut nào chế tạjGo đSfược trò chơi như thế này, chỉikO có các vịOje thầtTn thôi, chúng ta chỉyY là nhữvng con sâu , bịYSu bọn họ qung vào đtTây, quằrwxn quạuKSi mua vui cho họ, cảVVi thân thểCWr ln tinh thầOpn của chúng ta đjGu tiến vào đOjeây, không v đYược nữvYa, tối thiểvYu tao cho rằyYng không v đfjược nữhgza.

Cô gái đhgzeo kính có một khí chấXCXt rấCWrt bình tĩVVinh, nhỏ nhẹ nói:

- Nghe anh nói vy có vẻ như vn có hy vọng trở v?

Ngườpi thanh niên liếc mắrEt nhìn cô gái, nhếch mép nói:

- Lầhgzn này lính mới có tố chấXCXt tương đaahối đZYQtpy nhỉYv, không sai, đvúng là có hy vọng trở v.

CảyO sau ngườaahi đyYu nín thở lắVVing nghe, nhìn chằjGm chằWvVm vào ngườYvi thanh niên.

- Mỗi lầzgOn hoàn thành nhim vụ trở v, các ngườOpi sẽ đDược thưởng 1000 đYiểpm, có thểv đhgzổi đKIược rấOjet nhiu thứmtt, ví dụ như một trăm ngày sống trong bộ phim này chng hạiBn..

Một ngườXCXi đSyDàn ông trung niên bên cạKInh cô gái đYeo kính kêu lên:

- Điên hay sao mà muốn sống trong phim kinh dịWvV!

NgườYSui thanh niên chỉiB cườji nhạKvt không trảgKu lờgYii, nhưng cô gái đZYQeo kính lạVVii vuốt trán rồi cấuwt tiếng:

- Không, tôi nghĩtTđVViã hiểXCXu rồi, phim kinh dịS cũng có nhiu loạBi, ví dụ như bộ phim này là dạOpng khoa học vin tưởng, không có ma quỷ, tr nơi xảwfvy ra truyn phim, nhữhgzng nơi khác có lẽ là bình thườXCXng.

NgườyYi thanh niên búng ngón tay trảKv lờxZmi:

- Chính xác! Có thểY sống bình thườikOng 100 ngày ở nhữYng nơi an tĩzgOnh, cứxZm tưởng tượng xem sau nhữikOng bộ phim nguy hiểevm, có thểB sống 100 bình thườhgzng thì hạjnh phúc như thế nào?

TrịKvnh Xá git mình, dườwfvng như hắYn đOpã hiểtpu tác dụng của nơi này, chính vì bình nht cuốc sống quá bình đZYQrEm khiến hắwfvn có cảzgOm giác rữCWra nát, nhưng nếu liên tục trảgYii qua hiểrEm nguy thì một cuộc sống bình đrEZYQm lạWvVi trở nên vô cùng đwfváng quý.
truyn cp nht nhanh nhấKIt tạtpi tung hoanh chấKIm com
- Tr vic có thểXCX đOjeổi số ngày sống an đDevnh ra, 1000 đgYiiểrEm có thểv đYvổi đjược rấZYQt nhiu thứVVi, ví dụ như khẩTu Deasert Eangle vô hạgKun đTgKun dược này, chỉY tốn có 100 đvYiểDm, ngoài ra có thểzgO nâng cao sáu hạikOng mục cơ thểY như: Trí lc, tinh thầOjen lc, tế bào hoạtpt lc, min dịiBch lc, sứSfc mạSyDnh cơ bắyOp, phảSyDn xạxZm thầYn kinh, ngườKIi bình thườCWrng trung bình là 100 mỗi hạSfng, mỗi 10 đhgziểYm thưởng có thểtT nâng 1 đDjiểgYim tố chấgYit, nói một cách khác, nếu các ngườtpi sống sót trở v có thểY khiểrEn cho mình trở nên mạVVinh gấzgOp đhgzôi, nếu sống sót qua 100 bộ phim, các ngườOjei có thểiB trở thành siêu nhân.

Cô gái đYSueo kính bình tĩXCXnh hỏi:

- Vy thì đZYQev trở v cuộc sống bình thườYvng cầhgzn bao nhiêu đzgOiểyYm?

- 50000 đaahiểTm - NgườiBi thanh niên lạXCXi châm một đjGiếu thuốc rồi trảYSu lờfji- ChỉSyD cầYn các ngườDi sống quá 50 bộ phim mà không đYSuổi chác gì thì có thểyO trở v.

Mọi ngườtTi lng đjGi, nếu muốn sống sót qua 50 bộ phim mà không t cườiBng hóa thì qua là nhim vụ bấzgOt khảky thi.

- TấWvVt nhiên, 1000 đyYiểjm điBó chỉQDđOjeiểKIm thưởng cơ bảDjn, còn có thểxZm kiếm thêm, ví dụ như theo quy đSfVVinh, mỗi khi giảfjng giảYi lut l cho lính mới như tôi va làm thì có thểSyD đuwược thưởng 100 điBiểrwxm, còn nữYva, các ngườzgOi đQDu chú ý thấWvVy mình đOjeeo một cái đxZmồng hồ kỳ quái phảZYQi không?- NgườxZmi thanh niên giơ tay trái lên, trên đzgOó có một chiếc đZYQồng hồ kim loạtTi, kiểtpu cách cổ đCWriểikOn.

Mọi ngườmtti nhìn xuống tay mình, trên tay mỗi ngườrEi đkyu có một chiếc đgYiồng hồ đaahang đevếm ngược 3h01', phía dưới còn có các dòng số như: Số ngườxZmi mới, số zombie, số Licker..v.v

- Giết 10 con zombie đyYược thưởng 1 đSiểuwm, 1 con Licker đEược thưởng 100 đSiểxZmm, giết lính mới đjược thưởng... 1000 đxZmiểuwm - Va nói ngườwfvi thanh niên va liếc nhìn đVViám lính mới với vẻ bấKvt thin, chỉzgO có TrịBnh Xá và cô gái đuKSeo kính nhìn lạOjei một cách bình tĩyYnh.

- TấSt nhiên là âm 1000 đrEiểSyDm..

NgườrEi thanh niên cườmtti nhạVVit, nhìn TrịOjenh Xá và cô gái đrEeo kinh rồi nói:

- Được rồi, cầYn hỏi gì thì nhanh lên, phim sắBp bắDjt điBDju rồi điBfjy.

Cô gái đhgzeo kính nhìn TrịKInh Xá, hắDjn khẽ gt đjGKvu, cô gái nói:

- Còn vài vấKvn đrE, bộ phim này là Resident Evil 1, T Virus lan tràn ở thành phố Racoon, nếu chúng ta ngồi trên xe này rờtTi khỏi nơi đTây thì có vẻ trảYvi qua quá d dàng phảYSui không?

NgườKvi thanh niên gt đVVimttu trảky lờVSi:

- Xem trên đpồng hồ, có một cái tên, đBọc lên!

- Matt Anderson!

Mấwfvy ngườTi cùng đZYQọc một lúc, tiếp theo trong đjGám ngườYi nước ngoài có một ngườvrYi da đYSuen đuKSột nhiên phát sáng, giây lát sau ánh sáng tắCWrt đSi.

- Đó là đtpội trưởng lính đKvánh thuê trong phim, bộ phim này diên ra trong một phạzgOm vi hẹp, chỉmtt có trong Hive, đtpYv hạXCXn chế đtpộ khó, chủ thầvYn quy đrwxvnh không cho phép chúng ta đpi quá xa khu vc cốt truyn, nếu cách xa Anderson quá 100 m thì...Bum...Không còn lạOjei gì hết, đuwã hiểju chưa, sau khi Anderson chết thì hạuKSn chế sẽ chuyểyOn sang một nhân vt khác, vì thế chúng ta chỉzgO có thểaah cố mà sống sót, thế thôi.

TrịzgOnh Xá đQDột nhiên hỏi:

- Thế chủ thầmttn là cái gì, tôi thấikOy anh thườvng hay nhắpc đEến cái tên này?

- Chủ thầKIn là thứE quảKIn lý chúng ta tiến nhp vào đXCXây, trao đkyiểOjem số hay đmttổi vt phẩBm đrwxu thông qua chủ thầjGn, nó là một quảtp cầyYu ánh sáng, thc tế tôi cũng chng biết nữgYia.- NgườYi thanh niên phảuwy phẩDy tay nói.

- Vấpn điB cuối cùng, hàng số đKIếm ngược này nghĩZYQa là gì? - Cô gái đpeo kính hỏi

- ThờYi gian cô em phảtTi trảYi qua trong bộ phim này, hết giờT sẽ trở v chỗ CHủ thầYn lĩevnh thưởng rồi lạyOi tiếp tục tham gia bộ phim khác.- Ngườevi thanh niên rít một hơi thuốc rồi trảrE lờrwxi.

Đúng lúc đEó, toa xe bắiBt đYuKSu t t dng lạOjei, ngườyYi thanh niên rít nốt đrwxiếu thuốc, rút súng ra rồi nói:

- Đước rồi, cốt truyn bắQDt đrEVSu, t bây giờtp họ có thểrwx nghe chúng ta nói chuyn, nếu tiết lộ cốt truyn hay thông tin v chủ thầCWrn sẽ bịvrY tr đTiểEm, mỗi câu 10 đEiểWvVm, tr vào phầDn thưởng sẽ nhn đwfvược sau này, vì thế liu mà giữgKu mồm giữev mép.

Toa xe t t dng lạWvVi, đSám lính đyOánh thuê lầhgzn lượt đmttVVing dy rờTi khỏi một cách cẩQDn thn, súng ống lăm lăm. NgườSi thanh niên tóc đyOen cũng nghênh ngang bước ra theo, cô gái đtTeo kính liếc nhìn TrịyYnh Xá và nhữvrYng ngườxZmi còn lạkyi, tiếp bước, nhìn thấyYy Anderson đjã đrEi xa, mọi ngườYSui vội vàng đtpuổi theo.

Đfjng trên sân ga rộng, TrịDnh Xá cố hồi ứCWrc lạYSui bộ phim, nơi này chính là ca vào Hive, phòng thí nghim dưới lòng đuKSTt. Mọi ngườBi tiến v phía một cánh ca sắEt cuối sân ga,trên cánh ca có phù hiu công ty Umbrella và ký hiu nguy hiểYSum. TrịyYnh Xá cùng mọi ngườSi đuKSi theo đKIến trước ca, đikOột nhiên một cô gái rấEt đvẹp, mc chiếc váy lin thân màu đhgzỏ quay lạyOi hỏi Anderson:

- Tôi muốn biết các ngườYi là ai? Có chuyn gì xảyOy ra ở đYSuây?

Anderson quay nhìn cô gái, phấEt tay ra hiu cho đKvám lính đtTánh thuê dỡ ra một đOpống máy móc, lắmttp đrwxt rồi mở mã, bảVVin thân trảmtt lờDi:

- Chúng tôi đrEược công ty Umbrella thuê, cô cũng vy, đEây là ca vào Hive, còn cô là nhân viên an ninh đgYiược đzgOăng ký trong danh sách nhân viên, vì thế chúng tôi đuwưa cô theo.

Trịpnh Xá nhớ rằmttng đtTây là trườSyDng đmttoạtTn nhân vt chính Alice hỏi Anderson v nguyên nhân vụ vic, dù xem phim vài lầjn nhưng khi t thân tham d vn tạvYo cho hắKIn một cảDm giác kỳ quc khó tin.

Alice nghe trảgKu lờhgzi, khuôn mt ngơ ngẩxZmn, vuốt chiếc nhn cưới trên tay, hỏi một cách mê mang:

- Cái này là sao?

Anderson lãnh đZYQpm nói:

- Cô chưa kết hôn, cái nhn này chỉWvV dùng đYSuXCX yểXCXm hộ thôi, ngoài ra nó còn là biểgYiu chưng cho thân phn nhân viên an ninh.

- Thế Hive là cái gì?

Bên cạhgznh, một ngườKvi đOjeàn ông không phảZYQi lính đzgOánh thuê hỏi, Trịkynh Xá nhn ra ngườfji này chính là nguyên nhân của toàn bộ vụ vic, kẻ ăn trộm T- Virus, gián đDip thương nghip Sion, cũng là một nhân vt nam chính.

Matt Anderson nói với một lính đkyánh thuê khác:

- Cho họ xem!

Ngườvi này gt đDjrEu, xoay màn hình vi tính v phía mọi ngườYi, trên đXCXó hin ra một bảzgOn đBồ lp thểDj của toàn bộ kiến trúc.

- Đây là ca ra vào Hive, Hive là một phòng thí nghim mt nằevm dưới lòng đrwxyOt thành phố Racoon, chỗ này là nơi chúng tôi tìm thấBy quý vịyY, chúng ta xùng tàu đDjin đDi t đVVió đZYQến đaahây.

Màn hình liên tục thay đYổi các hình lp thểD, cuối cùng hin ra một kiến trúc có hình như một cái tổ ong mt.

_ Đây là Hive, một căn cứyY nghiên cứhgzu tuyt mt của công ty Umbrella, ở đZYQây có trên 500 nhân viên nghiên cứtpu, nội dung nghiên cứgYiu rấDt quan trọng đrEối với công ty, tuyt mt, chúng tôi cũng không biết rõ. Còn chúng ta thông qua cảjGm ứZYQng nhit thểuKS hin trên màn hình.

Anderson liên tục giảrwxi thích, còn trên màn hình đKvã xuấZYQt hin vịDj trí mọi ngườWvVi đuKSang đjyYng, hình dáng sân ga lp thểwfv năm trên đkyyYnh tổ ong, TrịvrYnh Xá biết rằrwxng lúc này nơi đgKuây tuyt đYvối an toàn, nhưng chỉky lát nữSa sẽ trở thành khu vc của thầSn chết.

- Còn bọn họ là ai?- Alice đKvột nhiên chỉtT v phía đYSuám ngườpi của Trịtpnh Xá.

Toán ngườKvi của TrịKInh Xá git thót ngườYvi, họ cứE cho rằjng mình chỉB là nhân vt khách quan không liên quan đTến cốt truyn, chỉjG cầYSun tránh né nhữBng con quái vt trong phim, không ngờCWr Alice lạevi chỉZYQ vào họ.

Matt Anderson trảZYQ lờwfvi:

_ Họ là nhân viên bảrwxo v Hive, có đvăng ký trong danh sách công ty, tuy vy tôi cho là có s nhầYm ln, ngoài gã ngườgYii da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đOjeu là phổ thông thịvY dân.

Đám ngườCWri TrịgYinh Xá hiểSfu ngay rằKvng đBó là thân phn do Chủ thầYSun bố trí. Sion bỗng hỏi:

- Sao tôi lạSfi mấZYQt trí nhớ, không nhớ đBược gì hết?

- Hive có h thống phòng ng đOpộc lp do máy tính trung ương Red Queen đSyDiu khiểaahn, khi có s cố hay kẻ đDYvch xâm nhp, nó sẽ phóng ra hơi đzgOộc thầXCXn kinh khiến mọi ngườmtti hon mê trong 4h điBồng hồ, khi tỉSfnh lạiBi sẽ có một số tác dụng phụ, mấuKSt trí nhớ là một trong số đrEó.- Anderson trảtT lờji.

Sion lạSi hỏi:

- MấWvVt trí nhớ trong bao lâu?

- Tùy tng ngườrwxi, t một giờvrY đDến một tuầyOn.

LạEi một ngườji đEàn ông không phảQDi là lính đDjánh thuê hỏi:

- Ý ông là Hive bịmtt tấyYn công, trong đrEó có bọn khủng bố?

- Có lẽ còn t hơn.

TrịjGnh Xá cũng nhn ra ngườfji thanh niên này, đxZmó là Mad, ngườYi giảT mạCWro cảWvVnh sát đvYến Hive tìm em gái, cô em gái là nhân viên nghiên cứZYQu của Hive, do nhn ra tác hạCWri của T-Virus nên tìm cách thông báo với chính phủ, kết hợp với Alice lấvy trộm T-Virus, chưa kịSp hành đDộng đEã bịVS Sion phát tán virus giết chết, biến thành zombie. TrịWvVnh xá muốn cảuKSm tạT ông trờkyi, do trước đSfây cuộc sống quá buồn chán, hắgYin thườvng hay xem phim, đjc bit là loạtpi phim khoa học vin tưởng như thế này. Bây giờyO quen thuộc tình tiết và din biến câu truyn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn, nhân vt chính không thểtp chết, cho dù phim ảjGnh hay tiểuKSu thuyết đju khng đOjehgznh.
( NgườKvi dịaahch: Một số đBoạZYQn tác giảmtt nhớ nhầgKum chi tiết phim hay ln lộn quan h của các nhân vt, ngườyOi dịBch t đVSộng chỉDnh sa lạtTi)

Lúc bấXCXy giờzgO một nữhgz dung binh lên tiếng:

- Ca đQDã mở thưa sếp, có thểYSu tiến vào/

Matt nhìn đrwxám Trịevnh Xá, thở dài rồi dn đuKSám lính đevánh thuê tiến v phía ca. Cánh ca t t mở ra, bên trong tối om, Anderson ra lnh:- J-D!, ngườYi lính đBánh thuê đVSeo kính hồng ngoạDji, Anderson chầmttn ch một lúc rồi nói: - Trương Kit! NgườEi thanh niên tóc đYen không nói không rằKIng giương súng nghênh ngang tiến vào, TrịYvnh Xá cho rằgYing Trương Kit cũng thông hiểevu cốt truyn, chỉY cầZYQn chưa tắfjt Red Queen, khu vc này còn an toàn, nhưng ngay khi máy tính tắrwxt, chỗ này sẽ thành lãnh đyYgKua của zombie và Licker.

Rấevt nhanh, Trương Kit bt đxZmèn lên, cảE khu vc dầZYQn dầCWrn sáng lên, qua các khung ca sổ có thểYv nhìn thấtpy trờaahi xanh, đkyườSfng phố. Lính đEánh thuê và mọi ngườikOi tiến vào, một lính đDánh thuê nữj xem xét máy móc rồi nói:

- Khu vc an toàn, đTộc khi đrEã tan.

TrịYnh Xá biết rằQDng khu vc này đSyDã bịOp nhim Virus, mọi ngườiBi đvYã chết và biến thành zombie, chỉT còn bảgYin năng ăn. Sion sau khi lấSyDy trộm T-Virus đSyDã đjGp vỡ một ống ở đxZmây, Red Queen sau khi phát hin đSfã khóa hết các ca và xảCWr khí đvộc giết chết tấiBt cảOp, giờrE đmttây trong Hive chỉvY còn bọn họ và đYSuám zombie, Licker. Có vẻ như Resident Evil 1 khá là phổ biến, mấBy ngườtTi xung quanh, bao gồm cảYv cô gái đvYeo kính đyOu ta vào khung ca ngắiBm cảhgznh, họ đTu biết khu vc này hin tạOjei khá an toàn.

Mad đyOột nhiên nói:

- NhữCWrng trang trí này dùng đvrYXCX cảvYi thin môi trườZYQng làm vic dưới lòng đOjerEt, không ai thích suốt ngày đDối mt với không khí âm lạrEnh của bê tông cốt thép cảtp. Nhìn thấVSy ánh sáng mt trờkyi, họ sẽ có cảKvm giác đmttang ở trên mt đyOSt.

TrịVSnh Xá chầSfn ch một lúc rồi chìa tay ra:

- TrịDjnh Xá..m.. có lẽ là bảDjo vđrEây.

Mad do không có trong danh sách nhân viên nên ngay t đyYYvu bịKI lính đxZmanh thuê còng tay, cườevi khổ nói:

- BịCWr còng nên không bắevt tay bạyYn đgYiược, còn tên thì.. hình như cũng quên mấEt rồi.

TrịWvVnh Xá thân thin cườCWri với Mad, hắiBn rấYSut có cảBm tình với ngườvi thanh niên này, anh chàng là kẻ vô tội nhấgYit trong bộ phim, cho đvến cuối cùng vn bảxZmo v Alice, sang phầYSun hai còn chiến đvYYu giúp Alice và các bạikOn.

Một bên, Matt Anderson và lính đkyánh thuê mở ca thang máy nhưng bên trong tối mò, một lính đvrYánh thuê bẻ điBèn huỳnh quang ném xuống, một lúc sau mới thấikOy thang máy đuwã bịzgO đDSt cáp bên dưới, ngườfji bên trong chắvc chắfjn toi mạrEng hết rồi. NgườWvVi lính đvrYánh thuê nói với Matt:

- Sếp, xem ra chúng ta phảZYQi điBi cầjGu thang bộ thôi.

Mt của Matt của vẻ tái điBi, quay lạSi nói:

- Đi cầYu thang bộ, trong mườKvi phút đSến tầgYing đtpáy, mọi ngườvYi điBu phảBi đYi theo!

ThểYv chấtTt của lính đVSánh thuê thì khỏi cầgYin nói, Alice thì trong thân thểhgz có T-Virus nên hơn hn nhữmttng ngườfji khác ( đwfvoạYn này tác giảOp nhầjm, đBgYiu phầuKSn 1 Alice chưa bịgYi nhim virus), Sion và Mad cũng không t, Trương Kit đZYQã sống sót qua 3 bộ phim, dù chỉCWr dùng một phầCWrn nhỏ đYSuiểYm thưởng cườSfng hóa tó chấyOt cũng có thểky lc tuyt đBối siêu qua ngườtTi thườgYing.

Còn lạTi sáu ngườWvVi, TrịVSnh xá tuy làm văn phòng nhưng thườfjng hay tp luyn, ít nhấSyDt tuầKvn một lầtpn, theo hắVVin nói thì chỉDj có thểQD lc tốt mới có thểCWr xđYược s nhit tình của mấWvVy em gái văn phòng. Vì vy thểxZm lc cũng hơi tốt hơn ngườCWri bình thườQDng. Cô gái đVVieo kính có vẻ nhu nhược, thểOp lc tấtpt nhiên yếu, lạrEi là con gái nên càng không thểxZm so sánh với đDàn ông, có đvrYiu cô nàng khá thông minh, ngay t đStTu đCWrã bám vào vạYt áo của Trương Kit, do anh chàng tha thụ một phầuKSn trọng lượng, Trương Kit chỉvrY liếc nhìn một cái rồi cứOp thế mà chạXCXy.

Gã béo bụng ph trạZYQc hai bảvy, hai tám, thịwfvt trên ngườYi rung lên theo tng bước chạKIy, càng ngày càng chm. NgườWvVi đQDàn ông trung niên có vẻ là lao đTộng chân tay, chạgKuy tuy không nhanh nhưng luôn theo kịgYip mọi ngườYvi, không tụt lạjGi. NgườWvVi phụ nữYSu trung niên còn chm hơn gã béo, v sau chỉaah lê tng bước . Cuối cùng là một thanh niên mườyYi mấSyDy tuổi, tướng mạSo cc kỳ phổ thông, là loạvi ném vào đaahám đgKuông lp tứvc mấvYt tích mấrwxt tăm, tốc đyYộ tương đtpương với trung niên, theo kịjp đjội ngũ.

Chng bao lâu ngườCWri phụ nữvY trung niên và gã béo mấjt dạSyDng, TrịZYQnh Xá bỗng nghe Trương Kit nói:

- hai ngườxZmi bịtT loạVVii!

HắgYin ngạvc nhiên hỏi:

- Cái gì mà hai ngườYvi bịVS loạgKui?

Trương kit cườwfvi lạmttnh:

- Bọn họ chứhgz ai, đvrYng coi lờKIi của tôi như gió qua tai, đuKSây không phảwfvi đaahin ảgKunh, rờji xa Matt 100 m, họ chết chắvc rồi.

Oanh!

Trương kit va dứzgOt lờuKSi, phía trên vong xuống hai tiếng nổ đOjeanh, mọi ngườKIi ngơ ngẩSyDn nhìn lên, nhưng họ không thấKvy gì hết ngoài cầOpu thang lạrwxnh lẽo.