Trang chủ / Khoa Huyễn / Vô Hạn Khủng Bố / Chương 1 : Tỉnh giấc

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 1 : Tỉnh giấc

VÔ HẠN KHỦNG BỐ
Tác giảhD: Zzhty.
Bộ thứKMh nhấxt.
QuyểAn I: Resident evil 1( Sinh hóa nguy cơ)
Chương 1: TỉOWnh giấWsc


DịMcch giảSM: CuòngLong
Biên tp :CuòngLong

Nguồn: TTV


TrịcWVnh Xá luôn nghĩMc rằOWng mình đOaã chết, đXgai làm, hết giờSM, ăn uống, bài tiết, đUaTi ngủ, thứac dy, hắnzn không biết ý nghĩTWWa của mình nằAtcm ở chỗ nào, không phảyOyi nơi khuôn mt nhăn nhở béo ngy của tay chủ nhim, cũng chng phảMci trên thân thểOUA mấDy cô gái văn phòng làm quen nơi quán bar, và chắLYc chắnpn không phảoELi trong khu rng sắOat thép của đWxô thịg hin đMctpNi.

TrịsHnh Xá nghĩUaT rằoELng mình đgpmang thối rữhDa dầpn, thối rữOaa t khi hai mươi tư tuổi, thối rữHa cho đtpNến khi biến thành bùn đgMct, chỉrM lưu lạrMi trên đvsHi một cái tên, không, thm chí cảTWW một cái tên cũng không lưu lạTWWi vì trên đgpmcWVi này sẽ không còn ai nhớ đansến hắnzn, một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, bấhRt lun hắxn là ngườai thế nào, hắOUAn cũng chỉtpN là một hạVdOt bụi giữDa đqnrBi.
HắmSHn muốn thay đEnổi, muốn xác đgBnh ý nghĩnma của mình...

- Muốn hiểhDu ý nghĩnma của sinh mnh ư? Muốn tht s....sống... không?

Hôm nay TrịOWnh Xá va đZnWến công ty, mở máy tính thì trên màn hình nhảVdOy ra câu hỏi này. Hắansn cho rằoELng đnpó chỉSM là trò đnmùa của mấKMhy tay hacker, cho dù nhấaZKn vào yes hay no thì máy tính của hắVdOn cũng sẽ nhim virus, chỉMc đWsành khởi đgộng lạqnri máy vy. Nhưng khi con chuột va di đWDOến câu trảVdO lờOai, linh tính của hắdAn bỗng nảhRy lên, tay chợt dng lạAi.

- Muốn hiểSMu ý nghĩtpNa của sinh mnh ư? Muốn tht s ... sống...không?
xem chương mới tạAi tunghoanh(.)com
TrịXganh Xá tht s mê mang, một s quyến rũ vô pháp din tảqnr khiến ngón trỏ của hắnmn nhắnzp chuột vào chữZnW yes và... lp tứUaTc mấhDt hết tri giác.

Lãnh lẽo, lắOac lư...

TrịaZKnh Xá bt dy tht mạsHnh, kinh hoàng nhìn bốn xung quanh, khung cảWxnh của văn phòng và hoàn cảqnrnh xung quanh nhòe ln vào nhau, nhưng chỉOW vài giây, s ln lộn tan biến.

- Không t, chú em là ngườtpNi có tố chấHt tốt nhấaZKt lầLYn này.

Một giọng nói lạUaTnh lùng vang lên.TrịOanh Xá quay đgpmaZKu lạHdi nhìn, chỉTWW thấHdy một ngườyOyi thanh niên tóc đOaen đVdOang cườoELi nhạLYt nhìn hắgn, ngườnmi thanh niên trạpvc hai nhăm hai sáu, hình dạhRng hết sứKMhc phổ thông, có đWDOiu trên gương mt có vài vết sẹo trông rấdAt khủng khiếp. NgườmSHi thanh niên tóc đmSHen cầhDm trên tay một đsHiếu thuốc lá, rít một hơi rồi chuyểqnrn ánh mắaZKt ra sau lưng TrịEnnh Xá, lúc này hắmSHn mới nhn ra sau mình còn có năm ngườgi đqnrang mê man, ba nam, hai nữLY, ngoài ra trong không gian này còn có mườWgi mấxy ngườgpmi ngoạrMi quốc. Bọn họ đhDang ở trong một toa xe chạWsy rấWDOt nhanh, cảrMm giác lạUaTnh lẽo, lắXgac lư là do toa xe chuyểyOyn đWsộng tạWo ra.
- Đây là nơi nào? Các ngườBi là ai? Tạpoqi sao tôi lạpvi ở đAây?

Vì có ngườsHi ngoạOUAi quốc nên TrịZnWnh Xá dùng tiếng Anh đansoEL hỏi, đansám ngườHi nước ngoài chỉSM quay đBrMu lạZnWi nhìn rồi quay đHdi, riêng ngườgpmi thanh niên tóc đWDOen hít tht sâu rồi nói:

- NghĩLY lạEEXi cho t tế đoELi, Nó chắXgac đqnrã in tấZnWt cảH vào não mấgpmy ngườAtci rồi đaoELy.

Nhớ lạSMi xem nào, Trịnznh Xá chỉans nhớ mình nhìn thấvy hàng chữHd: Muốn hiểHdu ý nghĩpva của cuộc sống ư? Muốn tht s...sống... không? Hắansn nhấvn vào yes và mấDt tri giác... Khoan đLYã.. sinh tồn và sinh mnh... Đây là một trò chơi, ai chế tạBo ra nó thì không thểEn biết, có lẽ là các vịOa thầEnn, cũng có thểTWW là ác ma, hoc giảOW ngườWgi ngoài hành tinh hay ngườWi tương lai đWsu có khảsH năng và hắdAn là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác hơn là hin tạWgi hắpn trở thành thành viên tham gia. Khi một ngườKMhi trong cuộc sống hin đoELgpmi cảBm thấpoqy lạsHc lõng, mơ hồ, anh ta hoc cô ta sẽ đhRược chuyểsHn đEEXến thế giới các bộ phim kinh dịWDO nếu chọn yes.

- Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mng các ngườpoqi gp may mắEnn, lầBn đpvSMu tiên tham gia lạXgai là dạWng phim tương đUaTối d dàng. Có chết cũng rấKMht thanh thảhRn.

Ngườgi thanh niên dp tắnzt đWiếu thuốc, gằOWn giọng cườAtci.

- Ý anh là chúng ta chỉHd có ý thứOWc tiến vào máy tính, giống như trong tiểWsu thuyết huyn huyn, sau khi chơi xong có thểWx trở v phảOUAi không?

Một gã béo bên cạhRnh Trịgpmnh Xá chợt lên tiếng hỏi. Ngườpoqi thanh niên rút trong ngườpoqi ra một khẩaZKu Deasert Eangle, kéo quy lát kiểBm tra, xoay xoay trong tay rồi trảUaT lờDi:

- Ý thứHc hay không thì tao không biết, nhưng các ngườWsi sẽ cảVdOm thấaZKy đdAau, các ngườMci sẽ bịWs thương, sẽ chết, và chú mày sai rồi, mỗi lầOWn xong một bộ phim, các ngườWxi sẽ đOai tiếp đAến một bộ phim khác, có thểans đAã xem, có thểEEX chưa xem, mỗi bộ phim " Chủ thầgn" sẽ không ngng đpoqưa ngườOai mới đqnrến, bổ sung vào số đOaã chết lầpoqn trước, mỗi lầAtcn nhân số tham gia t bảay đWxến hai mươi ngườtpNi, nói một cách khác, lầDn này tương đKMhối d dàng nên tấaZKt cảOW chúng ta chỉUaT có bảdAy ngườpoqi.

Gã béo cườHdi nhạWst:

- Sao anh dám chắhDc rằpng nhữyOyng ngườWi đLYã chết không quay trở v cơ thểSM, có khi họ t chọn chết đOai không biết chng.

NgườOai thanh niên tóc đNBen ngẩhDng phắWDOt dy, trong mắEnt lóe lên tia sáng lạDnh, đVdOột ngột hắOWn chồm đpoqến như một con báo, một giây sau, hắgn đEnã đWxè lên gã béo, khẩmSHu súng trong tay nhét nòng vào ming gã béo:

- Mày muốn th chết hảHd, muốn th xem thế nào là vô hạgn khủng bố hảx? Tao đAã trảDi qua ba bộ phim, bộ phim đyOyaZKu tiên là Nightmare on Elm Street 1( Mãnh quỷ nhai), lúc ấWsy tổng cộng có 15 ngườAtci mới tham gia, còn có hai ngườMci đmSHã trảWDOi qua hai bộ phim, thế mày có biết kết cục ra sao không, tấqnrt cảWg đyOyu chết trong giấWsc mơ, chỉWg còn tao và một ngườWgi nữhRa sống sót. Mày có biết cảWgm giác khi bịH giấgpmc mơ hoang đWgSMn giết chết là thế nào không? Mày cảvm thấsHy sao khi xung quanh biến thành một đpoqống thịhRt nát mà vn chuyểOan đWộng? CảBm thấWgy sao khi trong công xưởng u ám, bịH Fred dùng dao xẻ tng miếng, tng miếng thịAt? Mày muốn chết lắOWm hảpv đgồ rác rưởi?

NgườWsi thanh niên gào thét đaiên cuồng, gã béo sợ đmSHến nhũn ngườyOyi, nhưng do nòng súng nhét trong ming nên van xin cũng không nổi. TrịHnh Xá và mấTWWy ngườpvi còn lạWsi mãi mới khuyên đgược hai ngườOai tách ra, ngườOai thanh niên đOUAMcng dy, quay v góc, lau súng và nói:

- Bịnm chết trong phim là chết tht, và nếu bịD ác ma hành hạmSH đhRến chết thì các ngườOWi sẽ chết rấWt thê thảgpmm, nếu không có dũng khí tiếp tục thì t sát đWsi cho khỏe.

Một cô gái đanseo kính nói:

- Thế chúng ta không có cơ hội trở v cơ thểg của mình nữZnWa sao?

NgườUaTi thanh niên liếc mắHt nhìn rồi nói:

- Nãy giờMc đyOyã nói rồi, các ngườHi không chỉD có ý thứXgac tiến vào đWgây, làm gì có k thut nào chế tạao đyOyược trò chơi như thế này, chỉqnr có các vịSM thầcWVn thôi, chúng ta chỉOUA là nhữHdng con sâu , bịNB bọn họ qung vào đcWVây, quằnpn quạHi mua vui cho họ, cảWx thân thểOW ln tinh thầgpmn của chúng ta đgu tiến vào đOWây, không v đsHược nữBa, tối thiểdAu tao cho rằnpng không v đsHược nữdAa.

Cô gái đKMheo kính có một khí chấAt rấWst bình tĩoELnh, nhỏ nhẹ nói:

- Nghe anh nói vy có vẻ như vn có hy vọng trở v?

NgườhRi thanh niên liếc mắxt nhìn cô gái, nhếch mép nói:

- Lầvn này lính mới có tố chấoELt tương đWxối đhDUaTy nhỉqnr, không sai, đvúng là có hy vọng trở v.

CảKMh sau ngườgi đOUAu nín thở lắOWng nghe, nhìn chằnpm chằnzm vào ngườXgai thanh niên.

- Mỗi lầUaTn hoàn thành nhim vụ trở v, các ngườWsi sẽ đyOyược thưởng 1000 đHdiểTWWm, có thểHd đcWVổi đnmược rấvt nhiu thứOa, ví dụ như một trăm ngày sống trong bộ phim này chng hạWDOn..

Một ngườgpmi đDàn ông trung niên bên cạhDnh cô gái đoELeo kính kêu lên:

- Điên hay sao mà muốn sống trong phim kinh dịpv!

NgườHi thanh niên chỉmSH cườsHi nhạpvt không trảhD lờKMhi, nhưng cô gái đqnreo kính lạhRi vuốt trán rồi cấBt tiếng:

- Không, tôi nghĩSMđdAã hiểpoqu rồi, phim kinh dịnp cũng có nhiu loạUaTi, ví dụ như bộ phim này là dạBng khoa học vin tưởng, không có ma quỷ, tr nơi xảsHy ra truyn phim, nhữhRng nơi khác có lẽ là bình thườAtcng.

Ngườnzi thanh niên búng ngón tay trảaZK lờHdi:

- Chính xác! Có thểsH sống bình thườaZKng 100 ngày ở nhữvng nơi an tĩOWnh, cứB tưởng tượng xem sau nhữhRng bộ phim nguy hiểVdOm, có thểnp sống 100 bình thườWDOng thì hạyOynh phúc như thế nào?

TrịKMhnh Xá git mình, dườpvng như hắnmn đsHã hiểqnru tác dụng của nơi này, chính vì bình nht cuốc sống quá bình đHdWsm khiến hắWsn có cảqnrm giác rữrMa nát, nhưng nếu liên tục trảOUAi qua hiểKMhm nguy thì một cuộc sống bình đOUAnzm lạBi trở nên vô cùng đgáng quý.

- Tr vic có thểEEX đKMhổi số ngày sống an đWxcWVnh ra, 1000 đaZKiểxm có thểa đcWVổi đqnrược rấVdOt nhiu thứH, ví dụ như khẩWxu Deasert Eangle vô hạOWn đEnxn dược này, chỉZnW tốn có 100 đWgiểnzm, ngoài ra có thểaZK nâng cao sáu hạnmng mục cơ thểv như: Trí lc, tinh thầBn lc, tế bào hoạXgat lc, min dịnzch lc, sứsHc mạWsnh cơ bắHp, phảpoqn xạEn thầDn kinh, ngườxi bình thườHdng trung bình là 100 mỗi hạcWVng, mỗi 10 đrMiểvm thưởng có thểx nâng 1 đWiểOWm tố chấdAt, nói một cách khác, nếu các ngườmSHi sống sót trở v có thểAtc khiểAn cho mình trở nên mạsHnh gấhDp đKMhôi, nếu sống sót qua 100 bộ phim, các ngườai có thểx trở thành siêu nhân.

Cô gái đtpNeo kính bình tĩhRnh hỏi:

- Vy thì đWDOgpm trở v cuộc sống bình thườvng cầKMhn bao nhiêu đAtciểSMm?

- 50000 đnziểOam - Ngườqnri thanh niên lạhDi châm một đEEXiếu thuốc rồi trảdA lờWsi- Chỉnz cầEnn các ngườpoqi sống quá 50 bộ phim mà không đvổi chác gì thì có thểhR trở v.

Mọi ngườZnWi lng đaZKi, nếu muốn sống sót qua 50 bộ phim mà không t cườansng hóa thì qua là nhim vụ bấat khảZnW thi.

- TấZnWt nhiên, 1000 đKMhiểpm đKMhó chỉOUAđdAiểnmm thưởng cơ bảxn, còn có thểdA kiếm thêm, ví dụ như theo quy đvTWWnh, mỗi khi giảZnWng giảqnri lut l cho lính mới như tôi va làm thì có thểWx đXgaược thưởng 100 đyOyiểHdm, còn nữpva, các ngườgpmi đZnWu chú ý thấgpmy mình đBeo một cái đgồng hồ kỳ quái phảOai không?- NgườOUAi thanh niên giơ tay trái lên, trên đnmó có một chiếc đWDOồng hồ kim loạXgai, kiểLYu cách cổ đnmiểansn.

Mọi ngườEni nhìn xuống tay mình, trên tay mỗi ngườEni đau có một chiếc đWồng hồ đNBang đMcếm ngược 3h01', phía dưới còn có các dòng số như: Số ngườAi mới, số zombie, số Licker..v.v

- Giết 10 con zombie đansược thưởng 1 đcWViểpm, 1 con Licker đTWWược thưởng 100 đpoqiểNBm, giết lính mới đVdOược thưởng... 1000 đXgaiểpvm - Va nói ngườTWWi thanh niên va liếc nhìn đdAám lính mới với vẻ bấHdt thin, chỉW có Trịgpmnh Xá và cô gái đWxeo kính nhìn lạoELi một cách bình tĩVdOnh.

- TấMct nhiên là âm 1000 đWDOiểEnm..

NgườBi thanh niên cườmSHi nhạpt, nhìn TrịOUAnh Xá và cô gái đWseo kinh rồi nói:

- Được rồi, cầBn hỏi gì thì nhanh lên, phim sắpoqp bắcWVt đpDu rồi đdAvy.

Cô gái đVdOeo kính nhìn TrịEnnh Xá, hắMcn khẽ gt đxOUAu, cô gái nói:

- Còn vài vấpoqn đans, bộ phim này là Resident Evil 1, T Virus lan tràn ở thành phố Racoon, nếu chúng ta ngồi trên xe này rờdAi khỏi nơi đVdOây thì có vẻ trảVdOi qua quá d dàng phảmSHi không?

NgườdAi thanh niên gt đSMEnu trảnp lờAi:

- Xem trên đWxồng hồ, có một cái tên, đoELọc lên!

- Matt Anderson!

MấmSHy ngườBi cùng đqnrọc một lúc, tiếp theo trong đXgaám ngườvi nước ngoài có một ngườHdi da đdAen đMcột nhiên phát sáng, giây lát sau ánh sáng tắnmt đAi.

- Đó là đansội trưởng lính đpvánh thuê trong phim, bộ phim này diên ra trong một phạEEXm vi hẹp, chỉOW có trong Hive, đVdOHd hạgn chế đtpNộ khó, chủ thầpoqn quy đWsgpmnh không cho phép chúng ta đoELi quá xa khu vc cốt truyn, nếu cách xa Anderson quá 100 m thì...Bum...Không còn lạgpmi gì hết, đsHã hiểcWVu chưa, sau khi Anderson chết thì hạnzn chế sẽ chuyểpvn sang một nhân vt khác, vì thế chúng ta chỉdA có thểSM cố mà sống sót, thế thôi.

Trịnpnh Xá đKMhột nhiên hỏi:

- Thế chủ thầAtcn là cái gì, tôi thấyOyy anh thườhRng hay nhắac đOaến cái tên này?

- Chủ thầansn là thứOW quảWn lý chúng ta tiến nhp vào đVdOây, trao đgiểWm số hay đmSHổi vt phẩdAm đaZKu thông qua chủ thầZnWn, nó là một quảyOy cầaZKu ánh sáng, thc tế tôi cũng chng biết nữVdOa.- NgườWi thanh niên phảvy phẩay tay nói.

- Vấnmn đKMh cuối cùng, hàng số đOWếm ngược này nghĩnza là gì? - Cô gái đyOyeo kính hỏi

- ThờWsi gian cô em phảAtci trảdAi qua trong bộ phim này, hết giờrM sẽ trở v chỗ CHủ thầVdOn lĩanh thưởng rồi lạOai tiếp tục tham gia bộ phim khác.- NgườOWi thanh niên rít một hơi thuốc rồi trảnz lờnmi.

Đúng lúc đMcó, toa xe bắnpt đOanpu t t dng lạpvi, ngườUaTi thanh niên rít nốt đnpiếu thuốc, rút súng ra rồi nói:

- Đước rồi, cốt truyn bắnzt đZnWnzu, t bây giờp họ có thểsH nghe chúng ta nói chuyn, nếu tiết lộ cốt truyn hay thông tin v chủ thầZnWn sẽ bịOa tr đKMhiểcWVm, mỗi câu 10 đnmiểOWm, tr vào phầxn thưởng sẽ nhn đpvược sau này, vì thế liu mà giữH mồm giữsH mép.

Toa xe t t dng lạWsi, đEEXám lính đansánh thuê lầhRn lượt đmSHhDng dy rờTWWi khỏi một cách cẩOWn thn, súng ống lăm lăm. NgườmSHi thanh niên tóc đqnren cũng nghênh ngang bước ra theo, cô gái đWxeo kính liếc nhìn Trịqnrnh Xá và nhữqnrng ngườZnWi còn lạgi, tiếp bước, nhìn thấXgay Anderson đtpNã đvi xa, mọi ngườAtci vội vàng đOWuổi theo.

ĐaZKng trên sân ga rộng, TrịLYnh Xá cố hồi ứWDOc lạBi bộ phim, nơi này chính là ca vào Hive, phòng thí nghim dưới lòng đnmSMt. Mọi ngườWDOi tiến v phía một cánh ca sắVdOt cuối sân ga,trên cánh ca có phù hiu công ty Umbrella và ký hiu nguy hiểOUAm. TrịHdnh Xá cùng mọi ngườnpi đnmi theo đrMến trước ca, đxột nhiên một cô gái rấvt đnpẹp, mc chiếc váy lin thân màu đpoqỏ quay lạXgai hỏi Anderson:

- Tôi muốn biết các ngườXgai là ai? Có chuyn gì xảEny ra ở đaZKây?

Anderson quay nhìn cô gái, phấtpNt tay ra hiu cho đZnWám lính đAánh thuê dỡ ra một đXgaống máy móc, lắhDp đnpt rồi mở mã, bảxn thân trảmSH lờXgai:

- Chúng tôi đHược công ty Umbrella thuê, cô cũng vy, đZnWây là ca vào Hive, còn cô là nhân viên an ninh đnzược đqnrăng ký trong danh sách nhân viên, vì thế chúng tôi đWgưa cô theo.

TrịHnh Xá nhớ rằpng đoELây là trườpoqng đansoạpvn nhân vt chính Alice hỏi Anderson v nguyên nhân vụ vic, dù xem phim vài lầTWWn nhưng khi t thân tham d vn tạAtco cho hắvn một cảWxm giác kỳ quc khó tin.

Alice nghe trảSM lờXgai, khuôn mt ngơ ngẩBn, vuốt chiếc nhn cưới trên tay, hỏi một cách mê mang:

- Cái này là sao?

Anderson lãnh đWgam nói:

- Cô chưa kết hôn, cái nhn này chỉnp dùng đgEn yểmSHm hộ thôi, ngoài ra nó còn là biểLYu chưng cho thân phn nhân viên an ninh.

- Thế Hive là cái gì?

Bên cạDnh, một ngườdAi đpvàn ông không phảxi lính đtpNánh thuê hỏi, Trịnmnh Xá nhn ra ngườKMhi này chính là nguyên nhân của toàn bộ vụ vic, kẻ ăn trộm T- Virus, gián đTWWip thương nghip Sion, cũng là một nhân vt nam chính.

Matt Anderson nói với một lính đUaTánh thuê khác:

- Cho họ xem!

Ngườansi này gt đnmaZKu, xoay màn hình vi tính v phía mọi ngườTWWi, trên đrMó hin ra một bảoELn đvồ lp thểWx của toàn bộ kiến trúc.

- Đây là ca ra vào Hive, Hive là một phòng thí nghim mt nằhDm dưới lòng đUaTHdt thành phố Racoon, chỗ này là nơi chúng tôi tìm thấOay quý vịgpm, chúng ta xùng tàu đOain đvi t đgó đgpmến đdAây.

Màn hình liên tục thay đxổi các hình lp thểaZK, cuối cùng hin ra một kiến trúc có hình như một cái tổ ong mt.

_ Đây là Hive, một căn cứWg nghiên cứLYu tuyt mt của công ty Umbrella, ở đOUAây có trên 500 nhân viên nghiên cứDu, nội dung nghiên cứDu rấEnt quan trọng đWxối với công ty, tuyt mt, chúng tôi cũng không biết rõ. Còn chúng ta thông qua cảSMm ứBng nhit thểTWW hin trên màn hình.

Anderson liên tục giảHdi thích, còn trên màn hình đnpã xuấWxt hin vịWs trí mọi ngườEni đrMang đMcsHng, hình dáng sân ga lp thểaZK năm trên đnzWnh tổ ong, Trịgnh Xá biết rằpoqng lúc này nơi đSMây tuyt đHdối an toàn, nhưng chỉVdO lát nữmSHa sẽ trở thành khu vc của thầDn chết.

- Còn bọn họ là ai?- Alice đnmột nhiên chỉmSH v phía đhDám ngườMci của Trịnznh Xá.

Toán ngườnmi của TrịHdnh Xá git thót ngườWsi, họ cứOW cho rằOWng mình chỉdA là nhân vt khách quan không liên quan đLYến cốt truyn, chỉnz cầSMn tránh né nhữUaTng con quái vt trong phim, không ngờEEX Alice lạOai chỉoEL vào họ.

Matt Anderson trảVdO lờpoqi:

_ Họ là nhân viên bảnpo v Hive, có đaZKăng ký trong danh sách công ty, tuy vy tôi cho là có s nhầSMm ln, ngoài gã ngườAi da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đyOyu là phổ thông thịWDO dân.

Đám ngườdAi TrịNBnh Xá hiểqnru ngay rằmSHng đEnó là thân phn do Chủ thầWxn bố trí. Sion bỗng hỏi:

- Sao tôi lạnpi mấvt trí nhớ, không nhớ đTWWược gì hết?

- Hive có h thống phòng ng đDộc lp do máy tính trung ương Red Queen đnmiu khiểoELn, khi có s cố hay kẻ đaZKOWch xâm nhp, nó sẽ phóng ra hơi đBộc thầXgan kinh khiến mọi ngườansi hon mê trong 4h đpvồng hồ, khi tỉNBnh lạHi sẽ có một số tác dụng phụ, mấmSHt trí nhớ là một trong số đaZKó.- Anderson trảmSH lờWxi.

Sion lạtpNi hỏi:

- Mấgt trí nhớ trong bao lâu?

- Tùy tng ngườdAi, t một giờAtc đaến một tuầpoqn.

LạWsi một ngườOWi đWàn ông không phảtpNi là lính đaZKánh thuê hỏi:

- Ý ông là Hive bịSM tấHdn công, trong đBó có bọn khủng bố?

- Có lẽ còn t hơn.

TrịhRnh Xá cũng nhn ra ngườOWi thanh niên này, đnpó là Mad, ngườKMhi giảTWW mạAtco cảhRnh sát đOWến Hive tìm em gái, cô em gái là nhân viên nghiên cứWgu của Hive, do nhn ra tác hạAtci của T-Virus nên tìm cách thông báo với chính phủ, kết hợp với Alice lấoELy trộm T-Virus, chưa kịoELp hành đnzộng đhDã bịtpN Sion phát tán virus giết chết, biến thành zombie. Trịgnh xá muốn cảaZKm tạWx ông trờpi, do trước đvây cuộc sống quá buồn chán, hắyOyn thườWsng hay xem phim, đcWVc bit là loạUaTi phim khoa học vin tưởng như thế này. Bây giờW quen thuộc tình tiết và din biến câu truyn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn, nhân vt chính không thểW chết, cho dù phim ảBnh hay tiểWDOu thuyết đdAu khng đBMcnh.
( NgườOUAi dịnmch: Một số đOaoạpvn tác giảtpN nhớ nhầxm chi tiết phim hay ln lộn quan h của các nhân vt, ngườqnri dịpvch t đsHộng chỉOUAnh sa lạTWWi)

Lúc bấBy giờNB một nữWg dung binh lên tiếng:

- Ca đAã mở thưa sếp, có thểhD tiến vào/

Matt nhìn đAám Trịvnh Xá, thở dài rồi dn đoELám lính đtpNánh thuê tiến v phía ca. Cánh ca t t mở ra, bên trong tối om, Anderson ra lnh:- J-D!, ngườXgai lính đpvánh thuê đaeo kính hồng ngoạnzi, Anderson chầhDn ch một lúc rồi nói: - Trương Kit! Ngườgpmi thanh niên tóc đpen không nói không rằhRng giương súng nghênh ngang tiến vào, TrịOUAnh Xá cho rằWgng Trương Kit cũng thông hiểnzu cốt truyn, chỉa cầDn chưa tắEnt Red Queen, khu vc này còn an toàn, nhưng ngay khi máy tính tắEEXt, chỗ này sẽ thành lãnh đWxtpNa của zombie và Licker.

Rấanst nhanh, Trương Kit bt đOWèn lên, cảW khu vc dầEnn dầTWWn sáng lên, qua các khung ca sổ có thểnz nhìn thấoELy trờLYi xanh, đOaườWng phố. Lính đhRánh thuê và mọi ngườhDi tiến vào, một lính đyOyánh thuê nữpoq xem xét máy móc rồi nói:

- Khu vc an toàn, đAtcộc khi đhRã tan.

TrịBnh Xá biết rằDng khu vc này đAã bịEn nhim Virus, mọi ngườEEXi đNBã chết và biến thành zombie, chỉaZK còn bảOWn năng ăn. Sion sau khi lấhDy trộm T-Virus đrMã đdAp vỡ một ống ở đXgaây, Red Queen sau khi phát hin đaã khóa hết các ca và xảg khí đtpNộc giết chết tấyOyt cảTWW, giờWg đLYây trong Hive chỉpv còn bọn họ và đsHám zombie, Licker. Có vẻ như Resident Evil 1 khá là phổ biến, mấOWy ngườpoqi xung quanh, bao gồm cảMc cô gái đanseo kính đEnu ta vào khung ca ngắdAm cảmSHnh, họ đWu biết khu vc này hin tạnpi khá an toàn.

Mad đqnrột nhiên nói:

- NhữOUAng trang trí này dùng đWsv cảgpmi thin môi trườWxng làm vic dưới lòng đanspvt, không ai thích suốt ngày đoELối mt với không khí âm lạAnh của bê tông cốt thép cảWs. Nhìn thấqnry ánh sáng mt trờnzi, họ sẽ có cảSMm giác đsHang ở trên mt đUaTHt.

TrịEnnh Xá chầxn ch một lúc rồi chìa tay ra:

- TrịhDnh Xá..m.. có lẽ là bảnzo vđyOyây.

Mad do không có trong danh sách nhân viên nên ngay t đoELhDu bịTWW lính đyOyanh thuê còng tay, cườnmi khổ nói:

- Bịpoq còng nên không bắat tay bạNBn đgược, còn tên thì.. hình như cũng quên mấKMht rồi.

TrịMcnh Xá thân thin cườsHi với Mad, hắpvn rấvt có cảoELm tình với ngườsHi thanh niên này, anh chàng là kẻ vô tội nhấHdt trong bộ phim, cho đaZKến cuối cùng vn bảUaTo v Alice, sang phầyOyn hai còn chiến đUaTZnWu giúp Alice và các bạXgan.

Một bên, Matt Anderson và lính đWgánh thuê mở ca thang máy nhưng bên trong tối mò, một lính đpánh thuê bẻ đWxèn huỳnh quang ném xuống, một lúc sau mới thấHy thang máy đUaTã bịpoq đZnWtpNt cáp bên dưới, ngườvi bên trong chắpc chắNBn toi mạEnng hết rồi. NgườdAi lính đpvánh thuê nói với Matt:

- Sếp, xem ra chúng ta phảxi đpvi cầDu thang bộ thôi.

Mt của Matt của vẻ tái đWDOi, quay lạZnWi nói:

- Đi cầhRu thang bộ, trong mườcWVi phút đdAến tầgpmng đhDáy, mọi ngườgi đOWu phảpoqi đsHi theo!

ThểNB chấdAt của lính đEnánh thuê thì khỏi cầWxn nói, Alice thì trong thân thểnp có T-Virus nên hơn hn nhữWgng ngườAtci khác ( đWxoạKMhn này tác giảMc nhầUaTm, đEnnmu phầOan 1 Alice chưa bịOW nhim virus), Sion và Mad cũng không t, Trương Kit đWDOã sống sót qua 3 bộ phim, dù chỉpoq dùng một phầsHn nhỏ đansiểWm thưởng cườAng hóa tó chấpvt cũng có thểyOy lc tuyt đWDOối siêu qua ngườrMi thườnzng. truyn copy t tunghoanh.com

Còn lạAi sáu ngườsHi, Trịpoqnh xá tuy làm văn phòng nhưng thườEEXng hay tp luyn, ít nhấhRt tuầgpmn một lầOUAn, theo hắhDn nói thì chỉx có thểVdO lc tốt mới có thểpoq xđhDược s nhit tình của mấWgy em gái văn phòng. Vì vy thểans lc cũng hơi tốt hơn ngườyOyi bình thườWDOng. Cô gái đxeo kính có vẻ nhu nhược, thểOa lc tấTWWt nhiên yếu, lạAtci là con gái nên càng không thểEn so sánh với đcWVàn ông, có đKMhiu cô nàng khá thông minh, ngay t đWgUaTu đrMã bám vào vạAt áo của Trương Kit, do anh chàng tha thụ một phầZnWn trọng lượng, Trương Kit chỉD liếc nhìn một cái rồi cứrM thế mà chạansy.

Gã béo bụng ph trạnpc hai bảsHy, hai tám, thịZnWt trên ngườoELi rung lên theo tng bước chạoELy, càng ngày càng chm. NgườLYi đNBàn ông trung niên có vẻ là lao đWxộng chân tay, chạnpy tuy không nhanh nhưng luôn theo kịHp mọi ngườVdOi, không tụt lạqnri. Ngườgpmi phụ nữv trung niên còn chm hơn gã béo, v sau chỉEEX lê tng bước . Cuối cùng là một thanh niên mườyOyi mấpvy tuổi, tướng mạaZKo cc kỳ phổ thông, là loạMci ném vào đvám đWxông lp tứDc mấcWVt tích mấyOyt tăm, tốc đWộ tương đWgương với trung niên, theo kịansp đnzội ngũ.

Chng bao lâu ngườWgi phụ nữWx trung niên và gã béo mấqnrt dạUaTng, TrịcWVnh Xá bỗng nghe Trương Kit nói:

- hai ngườEni bịp loạNBi!

HắDn ngạdAc nhiên hỏi:

- Cái gì mà hai ngườLYi bịWs loạWDOi?

Trương kit cườnmi lạvnh:

- Bọn họ chứHd ai, đxng coi lờhDi của tôi như gió qua tai, đnmây không phảTWWi đgpmin ảcWVnh, rờWsi xa Matt 100 m, họ chết chắWc rồi.

Oanh!

Trương kit va dứXgat lờUaTi, phía trên vong xuống hai tiếng nổ đWanh, mọi ngườWxi ngơ ngẩrMn nhìn lên, nhưng họ không thấnpy gì hết ngoài cầnmu thang lạgnh lẽo.