Trang chủ / Khoa Huyễn / Vô Hạn Khủng Bố / Chương 1 : Tỉnh giấc

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 1 : Tỉnh giấc

VÔ HẠN KHỦNG BỐ
Tác giảc: Zzhty.
Bộ thứQZE nhấCZt.
QuyểEn I: Resident evil 1( Sinh hóa nguy cơ)
Chương 1: TỉEQknh giấWIc


DịcpRch giảWI: CuòngLong
Biên tp :CuòngLong

Nguồn: TTV


TrịdMnh Xá luôn nghĩo rằvsng mình đSEã chết, đRQSi làm, hết giờhhE, ăn uống, bài tiết, đfi ngủ, thứMUc dy, hắXMn không biết ý nghĩmSa của mình nằEm ở chỗ nào, không phảDli nơi khuôn mt nhăn nhở béo ngy của tay chủ nhim, cũng chng phảsi trên thân thểc mấviCy cô gái văn phòng làm quen nơi quán bar, và chắvGzc chắln không phảhhEi trong khu rng sắZfRt thép của đsô thịCZ hin đioWIi.

TrịEnh Xá nghĩWI rằWIng mình đviCang thối rữoa dầXMn, thối rữNla t khi hai mươi tư tuổi, thối rữmSa cho đrvcến khi biến thành bùn đviCQst, chỉGmN lưu lạDli trên đMzdWi một cái tên, không, thm chí cảdo một cái tên cũng không lưu lạvsi vì trên đdMpfXi này sẽ không còn ai nhớ đMUến hắon, một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, bấAft lun hắNln là ngườioi thế nào, hắZn cũng chỉvgr là một hạrvbt bụi giữZa đCZrvci.
HắXMn muốn thay đpfXổi, muốn xác đRQSCZnh ý nghĩQca của mình...

- Muốn hiểmSu ý nghĩrvca của sinh mnh ư? Muốn tht s....sống... không?

Hôm nay TrịgOHnh Xá va đlến công ty, mở máy tính thì trên màn hình nhảWIy ra câu hỏi này. Hắken cho rằvsng đSEó chỉf là trò đvfùa của mấfy tay hacker, cho dù nhấZn vào yes hay no thì máy tính của hắpfXn cũng sẽ nhim virus, chỉmS đZfRành khởi đbWMộng lạQci máy vy. Nhưng khi con chuột va di đZến câu trảOdv lờhhEi, linh tính của hắdMn bỗng nảviCy lên, tay chợt dng lạvfi.

- Muốn hiểWAu ý nghĩXMa của sinh mnh ư? Muốn tht s ... sống...không?

TrịZfRnh Xá tht s mê mang, một s quyến rũ vô pháp din tảcpR khiến ngón trỏ của hắdon nhắZfRp chuột vào chữfh yes và... lp tứQZEc mấEQkt hết tri giác.
xem tạRQSi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lãnh lẽo, lắhhEc lư...

TrịWInh Xá bt dy tht mạsnh, kinh hoàng nhìn bốn xung quanh, khung cảQsnh của văn phòng và hoàn cảsnh xung quanh nhòe ln vào nhau, nhưng chỉZ vài giây, s ln lộn tan biến.

- Không t, chú em là ngườvvvi có tố chấEQkt tốt nhấZt lầNln này.

Một giọng nói lạCZnh lùng vang lên.Trịvfnh Xá quay đfiou lạErQi nhìn, chỉvs thấvfy một ngườrvbi thanh niên tóc đNlen đviCang cườkei nhạiot nhìn hắZfRn, ngườrvci thanh niên trạXMc hai nhăm hai sáu, hình dạGmNng hết sứpfXc phổ thông, có đdoiu trên gương mt có vài vết sẹo trông rấQct khủng khiếp. NgườSEi thanh niên tóc đQsen cầSEm trên tay một đdoiếu thuốc lá, rít một hơi rồi chuyểQZEn ánh mắvvvt ra sau lưng TrịviCnh Xá, lúc này hắRQSn mới nhn ra sau mình còn có năm ngườfi đGmNang mê man, ba nam, hai nữRQS, ngoài ra trong không gian này còn có mườZfRi mấfhy ngườNli ngoạrvbi quốc. Bọn họ đvvvang ở trong một toa xe chạXMy rấlt nhanh, cảgOHm giác lạlnh lẽo, lắvvvc lư là do toa xe chuyểcpRn đDlộng tạEo ra.
- Đây là nơi nào? Các ngườWAi là ai? TạQZEi sao tôi lạkei ở đoây?

Vì có ngườRai ngoạEi quốc nên Trịrvbnh Xá dùng tiếng Anh đzdWl hỏi, đvgrám ngườWAi nước ngoài chỉdo quay đNlErQu lạCZi nhìn rồi quay đNli, riêng ngườioi thanh niên tóc đsen hít tht sâu rồi nói:

- Nghĩo lạGmNi cho t tế đfi, Nó chắvvvc đpfXã in tấket cảpfX vào não mấXMy ngườvvvi rồi đSEErQy.

Nhớ lạRQSi xem nào, TrịSEnh Xá chỉrvb nhớ mình nhìn thấfhy hàng chữNl: Muốn hiểvgru ý nghĩOdva của cuộc sống ư? Muốn tht s...sống... không? HắQcn nhấQsn vào yes và mấMUt tri giác... Khoan đvgrã.. sinh tồn và sinh mnh... Đây là một trò chơi, ai chế tạZfRo ra nó thì không thểc biết, có lẽ là các vịNl thầvGzn, cũng có thểo là ác ma, hoc giảRQS ngườvvvi ngoài hành tinh hay ngườvsi tương lai đcpRu có khảOdv năng và hắon là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác hơn là hin tạMi hắOdvn trở thành thành viên tham gia. Khi một ngườAfi trong cuộc sống hin đCZGmNi cảGmNm thấQZEy lạOdvc lõng, mơ hồ, anh ta hoc cô ta sẽ đviCược chuyểzdWn đSEến thế giới các bộ phim kinh dịEQk nếu chọn yes.

- Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mng các ngườdMi gp may mắQZEn, lầWIn đNlcpRu tiên tham gia lạpfXi là dạMUng phim tương đWAối d dàng. Có chết cũng rấvvvt thanh thảMUn.

NgườAfi thanh niên dp tắQct đcpRiếu thuốc, gằWAn giọng cườfi.

- Ý anh là chúng ta chỉAf có ý thứgOHc tiến vào máy tính, giống như trong tiểWAu thuyết huyn huyn, sau khi chơi xong có thểM trở v phảSEi không?

Một gã béo bên cạAfnh Trịonh Xá chợt lên tiếng hỏi. NgườRai thanh niên rút trong ngườvGzi ra một khẩEu Deasert Eangle, kéo quy lát kiểviCm tra, xoay xoay trong tay rồi trảdM lờZi:

- Ý thứioc hay không thì tao không biết, nhưng các ngườvGzi sẽ cảfm thấEy đgOHau, các ngườOdvi sẽ bịfh thương, sẽ chết, và chú mày sai rồi, mỗi lầbWMn xong một bộ phim, các ngườrvci sẽ đQci tiếp đviCến một bộ phim khác, có thểCZ đbWMã xem, có thểCZ chưa xem, mỗi bộ phim " Chủ thầzdWn" sẽ không ngng đpfXưa ngườQZEi mới đQcến, bổ sung vào số đvgrã chết lầMn trước, mỗi lầbWMn nhân số tham gia t bảoy đoến hai mươi ngườErQi, nói một cách khác, lầXMn này tương đvfối d dàng nên tấrvct cảvGz chúng ta chỉRQS có bảEy ngườsi.

Gã béo cườOdvi nhạWIt:

- Sao anh dám chắzdWc rằQcng nhữpfXng ngườMi đXMã chết không quay trở v cơ thểWA, có khi họ t chọn chết đoi không biết chng.

NgườMUi thanh niên tóc đcen ngẩkeng phắXMt dy, trong mắiot lóe lên tia sáng lạbWMnh, đdMột ngột hắOdvn chồm đGmNến như một con báo, một giây sau, hắmSn đZfRã đoè lên gã béo, khẩDlu súng trong tay nhét nòng vào ming gã béo:

- Mày muốn th chết hảAf, muốn th xem thế nào là vô hạvfn khủng bố hảgOH? Tao đmSã trảHADi qua ba bộ phim, bộ phim đosu tiên là Nightmare on Elm Street 1( Mãnh quỷ nhai), lúc ấcy tổng cộng có 15 ngườXMi mới tham gia, còn có hai ngườWAi đMã trảRQSi qua hai bộ phim, thế mày có biết kết cục ra sao không, tấCZt cảbWM đdou chết trong giấvsc mơ, chỉNl còn tao và một ngườMi nữpfXa sống sót. Mày có biết cảWAm giác khi bịmS giấviCc mơ hoang đgOHfn giết chết là thế nào không? Mày cảlm thấoy sao khi xung quanh biến thành một đfống thịcpRt nát mà vn chuyểfn đrvbộng? CảRam thấEy sao khi trong công xưởng u ám, bịf Fred dùng dao xẻ tng miếng, tng miếng thịMt? Mày muốn chết lắQsm hảvvv đEQkồ rác rưởi?

NgườZi thanh niên gào thét đsiên cuồng, gã béo sợ đAfến nhũn ngườZi, nhưng do nòng súng nhét trong ming nên van xin cũng không nổi. TrịAfnh Xá và mấdoy ngườEQki còn lạkei mãi mới khuyên đOdvược hai ngườbWMi tách ra, ngườviCi thanh niên đEvvvng dy, quay v góc, lau súng và nói:

- Bịdo chết trong phim là chết tht, và nếu bịNl ác ma hành hạviC đSEến chết thì các ngườvvvi sẽ chết rấQst thê thảbWMm, nếu không có dũng khí tiếp tục thì t sát đdMi cho khỏe.

Một cô gái đRQSeo kính nói:

- Thế chúng ta không có cơ hội trở v cơ thểvf của mình nữrvba sao?

NgườviCi thanh niên liếc mắQct nhìn rồi nói:

- Nãy giờgOH đdoã nói rồi, các ngườoi không chỉo có ý thứNlc tiến vào đXMây, làm gì có k thut nào chế tạcpRo đkeược trò chơi như thế này, chỉWA có các vịNl thầNln thôi, chúng ta chỉke là nhữEng con sâu , bịMU bọn họ qung vào đAfây, quằDln quạpfXi mua vui cho họ, cảgOH thân thểdo ln tinh thầWAn của chúng ta đfhu tiến vào đviCây, không v đbWMược nữHADa, tối thiểsu tao cho rằgOHng không v đcược nữvGza.

Cô gái đZfReo kính có một khí chấmSt rấZt bình tĩMnh, nhỏ nhẹ nói:

- Nghe anh nói vy có vẻ như vn có hy vọng trở v?

NgườNli thanh niên liếc mắrvbt nhìn cô gái, nhếch mép nói: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

- LầEn này lính mới có tố chấot tương đvGzối đrvczdWy nhỉWI, không sai, đWIúng là có hy vọng trở v.

Cảvvv sau ngườvsi đMUu nín thở lắCZng nghe, nhìn chằcpRm chằGmNm vào ngườSEi thanh niên.

- Mỗi lầfn hoàn thành nhim vụ trở v, các ngườvfi sẽ đmSược thưởng 1000 đMiểgOHm, có thểOdv đrvbổi đlược rấRQSt nhiu thứvvv, ví dụ như một trăm ngày sống trong bộ phim này chng hạrvbn..

Một ngườbWMi đEQkàn ông trung niên bên cạpfXnh cô gái đDleo kính kêu lên:

- Điên hay sao mà muốn sống trong phim kinh dịAf!

Ngườfi thanh niên chỉZ cườzdWi nhạGmNt không trảviC lờviCi, nhưng cô gái đvGzeo kính lạpfXi vuốt trán rồi cấft tiếng:

- Không, tôi nghĩfhđRQSã hiểcpRu rồi, phim kinh dịbWM cũng có nhiu loạDli, ví dụ như bộ phim này là dạbWMng khoa học vin tưởng, không có ma quỷ, tr nơi xảEQky ra truyn phim, nhữQsng nơi khác có lẽ là bình thườong.

NgườWAi thanh niên búng ngón tay trảgOH lờOdvi:

- Chính xác! Có thểRa sống bình thườdMng 100 ngày ở nhữvGzng nơi an tĩionh, cứhhE tưởng tượng xem sau nhữOdvng bộ phim nguy hiểEQkm, có thểZfR sống 100 bình thườbWMng thì hạgOHnh phúc như thế nào?

Trịcnh Xá git mình, dườErQng như hắfn đQsã hiểAfu tác dụng của nơi này, chính vì bình nht cuốc sống quá bình đbWMdom khiến hắviCn có cảRam giác rữbWMa nát, nhưng nếu liên tục trảvGzi qua hiểvsm nguy thì một cuộc sống bình đMXMm lạQsi trở nên vô cùng đZfRáng quý.

- Tr vic có thểQZE đioổi số ngày sống an đSESEnh ra, 1000 đsiểEQkm có thểmS đcpRổi đCZược rấvgrt nhiu thứvs, ví dụ như khẩdou Deasert Eangle vô hạRan đXMXMn dược này, chỉdo tốn có 100 đioiểQsm, ngoài ra có thểs nâng cao sáu hạhhEng mục cơ thểE như: Trí lc, tinh thầhhEn lc, tế bào hoạrvbt lc, min dịMUch lc, sứcpRc mạZfRnh cơ bắzdWp, phảMUn xạZ thầfn kinh, ngườQsi bình thườZfRng trung bình là 100 mỗi hạcpRng, mỗi 10 đpfXiểvsm thưởng có thểSE nâng 1 đoiểiom tố chấiot, nói một cách khác, nếu các ngườQsi sống sót trở v có thểMU khiểcpRn cho mình trở nên mạRQSnh gấvgrp đZfRôi, nếu sống sót qua 100 bộ phim, các ngườDli có thểXM trở thành siêu nhân.

Cô gái đdoeo kính bình tĩvfnh hỏi:

- Vy thì đgOHo trở v cuộc sống bình thườmSng cầRQSn bao nhiêu đdoiểEm?

- 50000 đCZiểOdvm - Ngườrvbi thanh niên lạfhi châm một đCZiếu thuốc rồi trảdM lờsi- ChỉMU cầEn các ngườDli sống quá 50 bộ phim mà không đvfổi chác gì thì có thểWI trở v.

Mọi ngườgOHi lng đWIi, nếu muốn sống sót qua 50 bộ phim mà không t cườMUng hóa thì qua là nhim vụ bấEQkt khảfh thi.

- TấEt nhiên, 1000 đCZiểom đfó chỉfđkeiểZm thưởng cơ bảMUn, còn có thểvf kiếm thêm, ví dụ như theo quy đZfnh, mỗi khi giảZfRng giảvsi lut l cho lính mới như tôi va làm thì có thểSE đZfRược thưởng 100 đdoiểlm, còn nữdoa, các ngườQZEi đhhEu chú ý thấvsy mình đceo một cái đvvvồng hồ kỳ quái phảQci không?- Ngườvgri thanh niên giơ tay trái lên, trên đQsó có một chiếc đvsồng hồ kim loạEi, kiểWAu cách cổ đNliểEn.

Mọi ngườMUi nhìn xuống tay mình, trên tay mỗi ngườAfi đEQku có một chiếc đmSồng hồ đQZEang đSEếm ngược 3h01', phía dưới còn có các dòng số như: Số ngườdMi mới, số zombie, số Licker..v.v

- Giết 10 con zombie đAfược thưởng 1 đEiểvfm, 1 con Licker đkeược thưởng 100 đEiểQsm, giết lính mới đDlược thưởng... 1000 đRaiểXMm - Va nói ngườMi thanh niên va liếc nhìn đdoám lính mới với vẻ bấzdWt thin, chỉcpR có TrịpfXnh Xá và cô gái đErQeo kính nhìn lạrvci một cách bình tĩGmNnh.

- Tấket nhiên là âm 1000 đvsiểSEm..

Ngườvfi thanh niên cườEi nhạrvbt, nhìn Trịkenh Xá và cô gái đvvveo kinh rồi nói:

- Được rồi, cầcpRn hỏi gì thì nhanh lên, phim sắdMp bắDlt đAfvGzu rồi đkeMy.

Cô gái đDleo kính nhìn TrịcpRnh Xá, hắfn khẽ gt đzdWcpRu, cô gái nói:

- Còn vài vấXMn đgOH, bộ phim này là Resident Evil 1, T Virus lan tràn ở thành phố Racoon, nếu chúng ta ngồi trên xe này rờmSi khỏi nơi đQZEây thì có vẻ trảGmNi qua quá d dàng phảmSi không?

NgườRai thanh niên gt đmSQZEu trảHAD lờfhi:

- Xem trên đioồng hồ, có một cái tên, đRaọc lên!

- Matt Anderson!

MấZfRy ngườvGzi cùng đvsọc một lúc, tiếp theo trong đrvcám ngườWIi nước ngoài có một ngườErQi da đcpRen đsột nhiên phát sáng, giây lát sau ánh sáng tắcpRt đdMi.

- Đó là đzdWội trưởng lính đmSánh thuê trong phim, bộ phim này diên ra trong một phạrvcm vi hẹp, chỉWI có trong Hive, đvszdW hạbWMn chế đCZộ khó, chủ thầdMn quy đgOHQsnh không cho phép chúng ta đioi quá xa khu vc cốt truyn, nếu cách xa Anderson quá 100 m thì...Bum...Không còn lạNli gì hết, đWIã hiểWIu chưa, sau khi Anderson chết thì hạXMn chế sẽ chuyểGmNn sang một nhân vt khác, vì thế chúng ta chỉQc có thểl cố mà sống sót, thế thôi.

TrịzdWnh Xá đviCột nhiên hỏi:

- Thế chủ thầvgrn là cái gì, tôi thấQsy anh thườRang hay nhắviCc đRQSến cái tên này?

- Chủ thầvvvn là thứbWM quảfhn lý chúng ta tiến nhp vào đErQây, trao đRQSiểviCm số hay đRQSổi vt phẩXMm đpfXu thông qua chủ thầOdvn, nó là một quảo cầGmNu ánh sáng, thc tế tôi cũng chng biết nữQca.- Ngườioi thanh niên phảoy phẩrvcy tay nói.

- VấmSn đNl cuối cùng, hàng số đEQkếm ngược này nghĩla là gì? - Cô gái đZfReo kính hỏi

- Thờvvvi gian cô em phảMi trảSEi qua trong bộ phim này, hết giờzdW sẽ trở v chỗ CHủ thầfn lĩAfnh thưởng rồi lạMi tiếp tục tham gia bộ phim khác.- Ngườsi thanh niên rít một hơi thuốc rồi trảdo lờWAi.

Đúng lúc đoó, toa xe bắMt đCZdou t t dng lạvvvi, ngườQsi thanh niên rít nốt đXMiếu thuốc, rút súng ra rồi nói:

- Đước rồi, cốt truyn bắXMt đoXMu, t bây giờmS họ có thểQs nghe chúng ta nói chuyn, nếu tiết lộ cốt truyn hay thông tin v chủ thầcpRn sẽ bịvvv tr đSEiểOdvm, mỗi câu 10 đCZiểsm, tr vào phầAfn thưởng sẽ nhn đZfRược sau này, vì thế liu mà giữQc mồm giữEQk mép.

Toa xe t t dng lạfi, đWAám lính đvgránh thuê lầvgrn lượt đvfErQng dy rờzdWi khỏi một cách cẩQsn thn, súng ống lăm lăm. NgườCZi thanh niên tóc đEQken cũng nghênh ngang bước ra theo, cô gái đoeo kính liếc nhìn TrịNlnh Xá và nhữsng ngườrvbi còn lạfhi, tiếp bước, nhìn thấWAy Anderson đEQkã đDli xa, mọi ngườdoi vội vàng đQZEuổi theo.

ĐEng trên sân ga rộng, TrịZfRnh Xá cố hồi ứDlc lạWIi bộ phim, nơi này chính là ca vào Hive, phòng thí nghim dưới lòng đSEdot. Mọi ngườZfRi tiến v phía một cánh ca sắzdWt cuối sân ga,trên cánh ca có phù hiu công ty Umbrella và ký hiu nguy hiểQcm. TrịXMnh Xá cùng mọi ngườfi đfi theo đQcến trước ca, đzdWột nhiên một cô gái rấEt đrvbẹp, mc chiếc váy lin thân màu đZfRỏ quay lạkei hỏi Anderson:

- Tôi muốn biết các ngườbWMi là ai? Có chuyn gì xảdoy ra ở đdoây?

Anderson quay nhìn cô gái, phấOdvt tay ra hiu cho đEám lính đQcánh thuê dỡ ra một đzdWống máy móc, lắlp đWIt rồi mở mã, bảdon thân trảf lờoi:

- Chúng tôi đkeược công ty Umbrella thuê, cô cũng vy, đoây là ca vào Hive, còn cô là nhân viên an ninh đDlược đCZăng ký trong danh sách nhân viên, vì thế chúng tôi đcưa cô theo.

Trịfnh Xá nhớ rằkeng đoây là trườzdWng đMoạErQn nhân vt chính Alice hỏi Anderson v nguyên nhân vụ vic, dù xem phim vài lầvGzn nhưng khi t thân tham d vn tạoo cho hắfhn một cảSEm giác kỳ quc khó tin.

Alice nghe trảrvb lờgOHi, khuôn mt ngơ ngẩmSn, vuốt chiếc nhn cưới trên tay, hỏi một cách mê mang:

- Cái này là sao?

Anderson lãnh đfRam nói:

- Cô chưa kết hôn, cái nhn này chỉSE dùng đgOHRQS yểrvbm hộ thôi, ngoài ra nó còn là biểEu chưng cho thân phn nhân viên an ninh.

- Thế Hive là cái gì?

Bên cạfnh, một ngườviCi đcàn ông không phảvsi lính đpfXánh thuê hỏi, Trịionh Xá nhn ra ngườHADi này chính là nguyên nhân của toàn bộ vụ vic, kẻ ăn trộm T- Virus, gián đZip thương nghip Sion, cũng là một nhân vt nam chính.

Matt Anderson nói với một lính đErQánh thuê khác:

- Cho họ xem!

NgườCZi này gt đvgrviCu, xoay màn hình vi tính v phía mọi ngườzdWi, trên đNló hin ra một bảfn đviCồ lp thểZfR của toàn bộ kiến trúc.

- Đây là ca ra vào Hive, Hive là một phòng thí nghim mt nằEm dưới lòng đfvst thành phố Racoon, chỗ này là nơi chúng tôi tìm thấMUy quý vịNl, chúng ta xùng tàu đcin đbWMi t đWIó đAfến đZây.

Màn hình liên tục thay đWIổi các hình lp thểAf, cuối cùng hin ra một kiến trúc có hình như một cái tổ ong mt.

_ Đây là Hive, một căn cứf nghiên cứkeu tuyt mt của công ty Umbrella, ở đmSây có trên 500 nhân viên nghiên cứSEu, nội dung nghiên cứQZEu rấRQSt quan trọng đEQkối với công ty, tuyt mt, chúng tôi cũng không biết rõ. Còn chúng ta thông qua cảsm ứong nhit thểDl hin trên màn hình.

Anderson liên tục giảvGzi thích, còn trên màn hình đEã xuấiot hin vịdM trí mọi ngườCZi đrvcang đWAviCng, hình dáng sân ga lp thểMU năm trên đXMOdvnh tổ ong, TrịhhEnh Xá biết rằong lúc này nơi đQZEây tuyt đviCối an toàn, nhưng chỉvf lát nữWIa sẽ trở thành khu vc của thầcpRn chết.

- Còn bọn họ là ai?- Alice đXMột nhiên chỉl v phía đbWMám ngườMUi của Trịrvcnh Xá.

Toán ngườWAi của TrịQZEnh Xá git thót ngườMi, họ cứWA cho rằZfRng mình chỉdM là nhân vt khách quan không liên quan đMến cốt truyn, chỉf cầviCn tránh né nhữWIng con quái vt trong phim, không ngờQZE Alice lạfi chỉGmN vào họ.

Matt Anderson trảGmN lờCZi:

_ Họ là nhân viên bảcpRo v Hive, có đEQkăng ký trong danh sách công ty, tuy vy tôi cho là có s nhầGmNm ln, ngoài gã ngườbWMi da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đQsu là phổ thông thịGmN dân.

Đám ngườpfXi TrịzdWnh Xá hiểvGzu ngay rằGmNng đDló là thân phn do Chủ thầpfXn bố trí. Sion bỗng hỏi:

- Sao tôi lạOdvi mấket trí nhớ, không nhớ đDlược gì hết?

- Hive có h thống phòng ng đdoộc lp do máy tính trung ương Red Queen đvvviu khiểfn, khi có s cố hay kẻ đRaEQkch xâm nhp, nó sẽ phóng ra hơi đvsộc thầWAn kinh khiến mọi ngườli hon mê trong 4h đgOHồng hồ, khi tỉQZEnh lạZi sẽ có một số tác dụng phụ, mấHADt trí nhớ là một trong số đfhó.- Anderson trảhhE lờzdWi.

Sion lạHADi hỏi:

- MấRQSt trí nhớ trong bao lâu?

- Tùy tng ngườOdvi, t một giờdo đNlến một tuầsn.

Lạoi một ngườcpRi đpfXàn ông không phảvvvi là lính đErQánh thuê hỏi:

- Ý ông là Hive bịWI tấRQSn công, trong đDló có bọn khủng bố?

- Có lẽ còn t hơn.

Trịionh Xá cũng nhn ra ngườErQi thanh niên này, đgOHó là Mad, ngườfhi giảvvv mạdMo cảWAnh sát đDlến Hive tìm em gái, cô em gái là nhân viên nghiên cứRau của Hive, do nhn ra tác hạZfRi của T-Virus nên tìm cách thông báo với chính phủ, kết hợp với Alice lấvsy trộm T-Virus, chưa kịMp hành đfộng đWIã bịhhE Sion phát tán virus giết chết, biến thành zombie. TrịRanh xá muốn cảfm tạviC ông trờZfRi, do trước đmSây cuộc sống quá buồn chán, hắdMn thườhhEng hay xem phim, đCZc bit là loạdMi phim khoa học vin tưởng như thế này. Bây giờke quen thuộc tình tiết và din biến câu truyn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn, nhân vt chính không thểke chết, cho dù phim ảpfXnh hay tiểQcu thuyết đsu khng đMUdonh.
( Ngườli dịWAch: Một số đvsoạdMn tác giảviC nhớ nhầvGzm chi tiết phim hay ln lộn quan h của các nhân vt, ngườMi dịRach t đviCộng chỉErQnh sa lạfi)

Lúc bấQZEy giờAf một nữSE dung binh lên tiếng:

- Ca đfhã mở thưa sếp, có thểke tiến vào/

Matt nhìn đXMám TrịEnh Xá, thở dài rồi dn đOdvám lính đHADánh thuê tiến v phía ca. Cánh ca t t mở ra, bên trong tối om, Anderson ra lnh:- J-D!, ngườfhi lính đMánh thuê đbWMeo kính hồng ngoạOdvi, Anderson chầgOHn ch một lúc rồi nói: - Trương Kit! NgườcpRi thanh niên tóc đcen không nói không rằWIng giương súng nghênh ngang tiến vào, TrịEnh Xá cho rằfng Trương Kit cũng thông hiểXMu cốt truyn, chỉo cầDln chưa tắEQkt Red Queen, khu vc này còn an toàn, nhưng ngay khi máy tính tắgOHt, chỗ này sẽ thành lãnh đSEca của zombie và Licker.

RấHADt nhanh, Trương Kit bt đvGzèn lên, cảzdW khu vc dầdMn dầDln sáng lên, qua các khung ca sổ có thểHAD nhìn thấMy trờvGzi xanh, đXMườXMng phố. Lính đdMánh thuê và mọi ngườioi tiến vào, một lính đlánh thuê nữzdW xem xét máy móc rồi nói:

- Khu vc an toàn, đZộc khi đEQkã tan.

TrịbWMnh Xá biết rằErQng khu vc này đOdvã bịcpR nhim Virus, mọi ngườQsi đMUã chết và biến thành zombie, chỉcpR còn bảzdWn năng ăn. Sion sau khi lấioy trộm T-Virus đCZã đvsp vỡ một ống ở đoây, Red Queen sau khi phát hin đrvcã khóa hết các ca và xảf khí đbWMộc giết chết tấMUt cảbWM, giờl đcây trong Hive chỉvf còn bọn họ và đrvbám zombie, Licker. Có vẻ như Resident Evil 1 khá là phổ biến, mấRay ngườfhi xung quanh, bao gồm cảf cô gái đWAeo kính đvvvu ta vào khung ca ngắZfRm cảcpRnh, họ đkeu biết khu vc này hin tạoi khá an toàn.

Mad đvGzột nhiên nói:

- Nhữdong trang trí này dùng đcpRXM cảXMi thin môi trườvsng làm vic dưới lòng đWAQst, không ai thích suốt ngày đXMối mt với không khí âm lạcnh của bê tông cốt thép cảf. Nhìn thấfhy ánh sáng mt trờMUi, họ sẽ có cảiom giác đDlang ở trên mt đost.

Trịvvvnh Xá chầEn ch một lúc rồi chìa tay ra:

- TrịQZEnh Xá..m.. có lẽ là bảso vđvgrây.

Mad do không có trong danh sách nhân viên nên ngay t đQcGmNu bịpfX lính đQsanh thuê còng tay, cườCZi khổ nói:

- Bịke còng nên không bắiot tay bạken đEQkược, còn tên thì.. hình như cũng quên mấot rồi.

TrịmSnh Xá thân thin cườRQSi với Mad, hắOdvn rấrvct có cảMUm tình với ngườRai thanh niên này, anh chàng là kẻ vô tội nhấct trong bộ phim, cho đdMến cuối cùng vn bảso v Alice, sang phầviCn hai còn chiến đvgrHADu giúp Alice và các bạMUn.

Một bên, Matt Anderson và lính đoánh thuê mở ca thang máy nhưng bên trong tối mò, một lính đcánh thuê bẻ đOdvèn huỳnh quang ném xuống, một lúc sau mới thấvGzy thang máy đWAã bịQc đhhEzdWt cáp bên dưới, ngườZi bên trong chắoc chắEn toi mạvsng hết rồi. NgườpfXi lính đmSánh thuê nói với Matt:

- Sếp, xem ra chúng ta phảEQki đRQSi cầEu thang bộ thôi.

Mt của Matt của vẻ tái đrvci, quay lạMUi nói:

- Đi cầdMu thang bộ, trong mườfi phút đvfến tầZng đvsáy, mọi ngườci đcpRu phảQci đWAi theo!

ThểgOH chấviCt của lính đvGzánh thuê thì khỏi cầgOHn nói, Alice thì trong thân thểc có T-Virus nên hơn hn nhữmSng ngườioi khác ( đSEoạQsn này tác giảo nhầXMm, đWAWAu phầAfn 1 Alice chưa bịl nhim virus), Sion và Mad cũng không t, Trương Kit đHADã sống sót qua 3 bộ phim, dù chỉmS dùng một phầNln nhỏ đvgriểzdWm thưởng cườCZng hóa tó chấft cũng có thểDl lc tuyt đEQkối siêu qua ngườviCi thườpfXng.

Còn lạmSi sáu ngườbWMi, TrịQZEnh xá tuy làm văn phòng nhưng thườQcng hay tp luyn, ít nhấNlt tuầRQSn một lầvvvn, theo hắWAn nói thì chỉWA có thểvvv lc tốt mới có thểvvv xđsược s nhit tình của mấEQky em gái văn phòng. Vì vy thểDl lc cũng hơi tốt hơn ngườvGzi bình thườfng. Cô gái đCZeo kính có vẻ nhu nhược, thểHAD lc tấdot nhiên yếu, lạMi là con gái nên càng không thểAf so sánh với đvsàn ông, có đioiu cô nàng khá thông minh, ngay t đfWIu đsã bám vào vạst áo của Trương Kit, do anh chàng tha thụ một phầRan trọng lượng, Trương Kit chỉMU liếc nhìn một cái rồi cứrvc thế mà chạMy.

Gã béo bụng ph trạEc hai bảMUy, hai tám, thịvGzt trên ngườrvci rung lên theo tng bước chạNly, càng ngày càng chm. Ngườci đoàn ông trung niên có vẻ là lao đZộng chân tay, chạZfRy tuy không nhanh nhưng luôn theo kịEp mọi ngườWIi, không tụt lạMi. NgườdMi phụ nữRa trung niên còn chm hơn gã béo, v sau chỉzdW lê tng bước . Cuối cùng là một thanh niên mườQsi mấfhy tuổi, tướng mạkeo cc kỳ phổ thông, là loạviCi ném vào đcám đZfRông lp tứvGzc mấWAt tích mấHADt tăm, tốc đfhộ tương đSEương với trung niên, theo kịlp đvGzội ngũ.

Chng bao lâu ngườrvci phụ nữOdv trung niên và gã béo mấvst dạErQng, TrịMUnh Xá bỗng nghe Trương Kit nói:

- hai ngườQsi bịvf loạpfXi!

Hắfn ngạvGzc nhiên hỏi:

- Cái gì mà hai ngườZfRi bịRQS loạQZEi?

Trương kit cườbWMi lạHADnh:

- Bọn họ chứGmN ai, đZfRng coi lờWIi của tôi như gió qua tai, đQsây không phảMi đCZin ảDlnh, rờpfXi xa Matt 100 m, họ chết chắAfc rồi.

Oanh!

Trương kit va dứviCt lờgOHi, phía trên vong xuống hai tiếng nổ đHADanh, mọi ngườQZEi ngơ ngẩZfRn nhìn lên, nhưng họ không thấQcy gì hết ngoài cầviCu thang lạzdWnh lẽo.