Trang chủ / Khoa Huyễn / Vô Hạn Khủng Bố / Chương 1 : Tỉnh giấc

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 1 : Tỉnh giấc

VÔ HẠN KHỦNG BỐ
Tác giảEX: Zzhty.
Bộ thứhq nhấRt.
QuyểhOn I: Resident evil 1( Sinh hóa nguy cơ)
Chương 1: TỉRnh giấLYuc


DịhRch giảhR: CuòngLong
Biên tp :CuòngLong

Nguồn: TTV


TrịXmJnh Xá luôn nghĩwh rằWtng mình đhqã chết, đKNi làm, hết giờtW, ăn uống, bài tiết, đoOi ngủ, thứdgWc dy, hắhn không biết ý nghĩhOa của mình nằTnm ở chỗ nào, không phảCqi nơi khuôn mt nhăn nhở béo ngy của tay chủ nhim, cũng chng phảXi trên thân thểuY mấzIMy cô gái văn phòng làm quen nơi quán bar, và chắzTsc chắXmJn không phảhRi trong khu rng sắzTst thép của đgmwô thịzIM hin đEXTni.

TrịmzLnh Xá nghĩRsR rằhOng mình đEXang thối rữdgWa dầoOn, thối rữZVa t khi hai mươi tư tuổi, thối rữmzLa cho đUến khi biến thành bùn đVuJKt, chỉhO lưu lạEXi trên đsSzMmGi một cái tên, không, thm chí cảMmG một cái tên cũng không lưu lạNi vì trên đsSzZVi này sẽ không còn ai nhớ đOến hắuJKn, một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, bấhOt lun hắzIMn là ngườsSzi thế nào, hắqn cũng chỉItE là một hạWtt bụi giữvWa đYBKNi.
HắCqn muốn thay đhổi, muốn xác đwMLYunh ý nghĩhOa của mình...

- Muốn hiểJWhu ý nghĩWta của sinh mnh ư? Muốn tht s....sống... không?

Hôm nay Trịgmwnh Xá va đJUến công ty, mở máy tính thì trên màn hình nhảchhy ra câu hỏi này. HắYBn cho rằVng đsSzó chỉX là trò đmzLùa của mấVy tay hacker, cho dù nhấCqn vào yes hay no thì máy tính của hắXn cũng sẽ nhim virus, chỉKN đmXdành khởi đKNộng lạMmGi máy vy. Nhưng khi con chuột va di đwMến câu trảh lờsVi, linh tính của hắuYn bỗng nảhOy lên, tay chợt dng lạXmJi.

- Muốn hiểchhu ý nghĩYBa của sinh mnh ư? Muốn tht s ... sống...không?

TrịZVnh Xá tht s mê mang, một s quyến rũ vô pháp din tảsV khiến ngón trỏ của hắXn nhắmOZp chuột vào chữq yes và... lp tứVc mấhOt hết tri giác.

Lãnh lẽo, lắJUc lư...

TrịoOnh Xá bt dy tht mạsSznh, kinh hoàng nhìn bốn xung quanh, khung cảzIMnh của văn phòng và hoàn cảognh xung quanh nhòe ln vào nhau, nhưng chỉWoC vài giây, s ln lộn tan biến.

- Không t, chú em là ngườqi có tố chấWt tốt nhấRt lầWoCn này.

Một giọng nói lạKNnh lùng vang lên.TrịKNnh Xá quay đJUzIMu lạzIMi nhìn, chỉwM thấuYy một ngườwMi thanh niên tóc đuJKen đvWang cườwMi nhạhRt nhìn hắTnn, ngườKNi thanh niên trạWtc hai nhăm hai sáu, hình dạWtng hết sứRsRc phổ thông, có đoOiu trên gương mt có vài vết sẹo trông rấqt khủng khiếp. NgườtWi thanh niên tóc đchhen cầwMm trên tay một đogiếu thuốc lá, rít một hơi rồi chuyểCqn ánh mắsSzt ra sau lưng TrịhRnh Xá, lúc này hắwhn mới nhn ra sau mình còn có năm ngườWi đogang mê man, ba nam, hai nữTn, ngoài ra trong không gian này còn có mườWi mấOy ngườmJi ngoạXmJi quốc. Bọn họ đuYang ở trong một toa xe chạUy rấuYt nhanh, cảWoCm giác lạvWnh lẽo, lắhqc lư là do toa xe chuyểRsRn đvWộng tạgmwo ra.
- Đây là nơi nào? Các ngườsVi là ai? TạKNi sao tôi lạWoCi ở đhây?

Vì có ngườKNi ngoạScui quốc nên Trịhnh Xá dùng tiếng Anh đwhItE hỏi, đuYám ngườEXi nước ngoài chỉq quay đCqvWu lạMmGi nhìn rồi quay đsVi, riêng ngườmXdi thanh niên tóc đJWhen hít tht sâu rồi nói:

- NghĩzTs lạoOi cho t tế đTni, Nó chắWc đWtã in tấKNt cảWt vào não mấqy ngườogi rồi đEXZVy.

Nhớ lạsSzi xem nào, TrịWoCnh Xá chỉmOZ nhớ mình nhìn thấhOy hàng chữq: Muốn hiểXmJu ý nghĩvWa của cuộc sống ư? Muốn tht s...sống... không? HắsVn nhấmOZn vào yes và mấXmJt tri giác... Khoan đKNã.. sinh tồn và sinh mnh... Đây là một trò chơi, ai chế tạKNo ra nó thì không thểR biết, có lẽ là các vịO thầXn, cũng có thểhR là ác ma, hoc giảoO ngườogi ngoài hành tinh hay ngườRi tương lai đXmJu có khảsV năng và hắTnn là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác hơn là hin tạhqi hắScun trở thành thành viên tham gia. Khi một ngườhRi trong cuộc sống hin đmJoOi cảmJm thấTny lạItEc lõng, mơ hồ, anh ta hoc cô ta sẽ đhqược chuyểmJn đOến thế giới các bộ phim kinh dịItE nếu chọn yes.

- Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mng các ngườhi gp may mắOn, lầqn đYBsVu tiên tham gia lạoOi là dạXng phim tương đXmJối d dàng. Có chết cũng rấhqt thanh thảXmJn.

NgườItEi thanh niên dp tắWt đsSziếu thuốc, gằRn giọng cườRsRi.

- Ý anh là chúng ta chỉwh có ý thứVc tiến vào máy tính, giống như trong tiểqu thuyết huyn huyn, sau khi chơi xong có thểJWh trở v phảzIMi không?

Một gã béo bên cạJWhnh TrịXmJnh Xá chợt lên tiếng hỏi. Ngườhi thanh niên rút trong ngườchhi ra một khẩvWu Deasert Eangle, kéo quy lát kiểNm tra, xoay xoay trong tay rồi trảItE lờWoCi:

- Ý thứzIMc hay không thì tao không biết, nhưng các ngườtWi sẽ cảYBm thấMmGy đXmJau, các ngườogi sẽ bịggm thương, sẽ chết, và chú mày sai rồi, mỗi lầXn xong một bộ phim, các ngườuJKi sẽ đchhi tiếp đoOến một bộ phim khác, có thểmzL đScuã xem, có thểmJ chưa xem, mỗi bộ phim " Chủ thầsVn" sẽ không ngng đOưa ngườgmwi mới đWến, bổ sung vào số đhOã chết lầuJKn trước, mỗi lầuYn nhân số tham gia t bảggmy đzIMến hai mươi ngườJUi, nói một cách khác, lầScun này tương đdgWối d dàng nên tấuYt cảJU chúng ta chỉJU có bảzIMy ngườWti.

Gã béo cườmzLi nhạgmwt:

- Sao anh dám chắKNc rằXng nhữXmJng ngườuJKi đuYã chết không quay trở v cơ thểuJK, có khi họ t chọn chết đEXi không biết chng.

NgườmOZi thanh niên tóc đhqen ngẩtWng phắuJKt dy, trong mắmzLt lóe lên tia sáng lạsVnh, đzIMột ngột hắmOZn chồm đwMến như một con báo, một giây sau, hắdgWn đuJKã đWè lên gã béo, khẩTnu súng trong tay nhét nòng vào ming gã béo:

- Mày muốn th chết hảWoC, muốn th xem thế nào là vô hạOn khủng bố hảZV? Tao đJUã trảvWi qua ba bộ phim, bộ phim đItEsVu tiên là Nightmare on Elm Street 1( Mãnh quỷ nhai), lúc ấYBy tổng cộng có 15 ngườWti mới tham gia, còn có hai ngườoOi đhã trảWti qua hai bộ phim, thế mày có biết kết cục ra sao không, tấOt cảJWh đuJKu chết trong giấtWc mơ, chỉmOZ còn tao và một ngườOi nữdgWa sống sót. Mày có biết cảdgWm giác khi bịog giấwhc mơ hoang đVEXn giết chết là thế nào không? Mày cảhRm thấhOy sao khi xung quanh biến thành một đhqống thịsVt nát mà vn chuyểdgWn đOộng? CảWoCm thấchhy sao khi trong công xưởng u ám, bịhO Fred dùng dao xẻ tng miếng, tng miếng thịmzLt? Mày muốn chết lắhm hảuJK đJUồ rác rưởi?

NgườEXi thanh niên gào thét đuJKiên cuồng, gã béo sợ đmXdến nhũn ngườXmJi, nhưng do nòng súng nhét trong ming nên van xin cũng không nổi. TrịJWhnh Xá và mấhqy ngườgmwi còn lạXmJi mãi mới khuyên đMmGược hai ngườKNi tách ra, ngườvWi thanh niên đYBWng dy, quay v góc, lau súng và nói:

- BịXmJ chết trong phim là chết tht, và nếu bịoO ác ma hành hạmOZ đWến chết thì các ngườLYui sẽ chết rấuYt thê thảmJm, nếu không có dũng khí tiếp tục thì t sát đogi cho khỏe.

Một cô gái đWoCeo kính nói:

- Thế chúng ta không có cơ hội trở v cơ thểWoC của mình nữoga sao?

NgườmzLi thanh niên liếc mắwMt nhìn rồi nói:

- Nãy giờhR đsSzã nói rồi, các ngườggmi không chỉwh có ý thứXc tiến vào đUây, làm gì có k thut nào chế tạuYo đUược trò chơi như thế này, chỉWoC có các vịU thầLYun thôi, chúng ta chỉN là nhữWoCng con sâu , bịScu bọn họ qung vào đRsRây, quằMmGn quạhOi mua vui cho họ, cảhO thân thểdgW ln tinh thầJUn của chúng ta đItEu tiến vào đZVây, không v đRsRược nữoga, tối thiểZVu tao cho rằVng không v đItEược nữuJKa.

Cô gái đMmGeo kính có một khí chấLYut rấhOt bình tĩdgWnh, nhỏ nhẹ nói:

- Nghe anh nói vy có vẻ như vn có hy vọng trở v?

Ngườqi thanh niên liếc mắWtt nhìn cô gái, nhếch mép nói:

- LầEXn này lính mới có tố chấGvwt tương đzTsối đJWhGvwy nhỉuY, không sai, đCqúng là có hy vọng trở v.

CảMmG sau ngườWi đgmwu nín thở lắItEng nghe, nhìn chằzTsm chằNm vào ngườhRi thanh niên.

- Mỗi lầWn hoàn thành nhim vụ trở v, các ngườmOZi sẽ đdgWược thưởng 1000 đhiểogm, có thểsV đGvwổi đXmJược rấht nhiu thứtW, ví dụ như một trăm ngày sống trong bộ phim này chng hạUn..

Một ngườgmwi đuYàn ông trung niên bên cạmOZnh cô gái đGvweo kính kêu lên:

- Điên hay sao mà muốn sống trong phim kinh dịGvw!
xem chương mới tạOi tunghoanh(.)com
NgườmzLi thanh niên chỉJU cườZVi nhạhqt không trảW lờJUi, nhưng cô gái đheo kính lạtWi vuốt trán rồi cấwht tiếng:

- Không, tôi nghĩYBđwhã hiểXmJu rồi, phim kinh dịXmJ cũng có nhiu loạMmGi, ví dụ như bộ phim này là dạhRng khoa học vin tưởng, không có ma quỷ, tr nơi xảItEy ra truyn phim, nhữLYung nơi khác có lẽ là bình thườMmGng.

NgườsSzi thanh niên búng ngón tay trảJU lờmOZi:

- Chính xác! Có thểJU sống bình thườvWng 100 ngày ở nhữScung nơi an tĩhqnh, cứN tưởng tượng xem sau nhữhRng bộ phim nguy hiểGvwm, có thểmXd sống 100 bình thườqng thì hạScunh phúc như thế nào?

Trịggmnh Xá git mình, dườqng như hắzTsn đhqã hiểRsRu tác dụng của nơi này, chính vì bình nht cuốc sống quá bình đzTsXmJm khiến hắsVn có cảMmGm giác rữmJa nát, nhưng nếu liên tục trảVi qua hiểwMm nguy thì một cuộc sống bình đsSzuYm lạzTsi trở nên vô cùng đMmGáng quý.

- Tr vic có thểLYu đtWổi số ngày sống an đGvwmOZnh ra, 1000 đwMiểsSzm có thểZV đScuổi đMmGược rấoOt nhiu thứvW, ví dụ như khẩmzLu Deasert Eangle vô hạWn đKNWn dược này, chỉsV tốn có 100 đNiểWoCm, ngoài ra có thểsV nâng cao sáu hạmOZng mục cơ thểJWh như: Trí lc, tinh thầchhn lc, tế bào hoạZVt lc, min dịOch lc, sứMmGc mạgmwnh cơ bắsSzp, phảgmwn xạN thầKNn kinh, ngườTni bình thườRsRng trung bình là 100 mỗi hạScung, mỗi 10 đScuiểKNm thưởng có thểhO nâng 1 đRiểRsRm tố chấMmGt, nói một cách khác, nếu các ngườWti sống sót trở v có thểN khiểvWn cho mình trở nên mạmzLnh gấWp đWtôi, nếu sống sót qua 100 bộ phim, các ngườRi có thểCq trở thành siêu nhân.

Cô gái đZVeo kính bình tĩVnh hỏi:

- Vy thì đNhq trở v cuộc sống bình thườhng cầmzLn bao nhiêu đWoCiểogm?

- 50000 đYBiểWm - NgườmOZi thanh niên lạuJKi châm một đhOiếu thuốc rồi trảCq lờgmwi- ChỉsSz cầzTsn các ngườZVi sống quá 50 bộ phim mà không đCqổi chác gì thì có thểdgW trở v.

Mọi ngườWti lng đGvwi, nếu muốn sống sót qua 50 bộ phim mà không t cườJWhng hóa thì qua là nhim vụ bấchht khảdgW thi.

- TấEXt nhiên, 1000 đTniểsSzm đCqó chỉqđoOiểmXdm thưởng cơ bảZVn, còn có thểwM kiếm thêm, ví dụ như theo quy đwhvWnh, mỗi khi giảEXng giảLYui lut l cho lính mới như tôi va làm thì có thểJWh đhRược thưởng 100 đsViểRm, còn nữtWa, các ngườJUi đUu chú ý thấhRy mình đzTseo một cái đScuồng hồ kỳ quái phảhOi không?- NgườwMi thanh niên giơ tay trái lên, trên đUó có một chiếc đScuồng hồ kim loạmJi, kiểRu cách cổ đgmwiểXn.

Mọi ngườUi nhìn xuống tay mình, trên tay mỗi ngườogi đuJKu có một chiếc đScuồng hồ đwhang đZVếm ngược 3h01', phía dưới còn có các dòng số như: Số ngườWi mới, số zombie, số Licker..v.v

- Giết 10 con zombie đZVược thưởng 1 đZViểmzLm, 1 con Licker đRược thưởng 100 đuJKiểRm, giết lính mới đNược thưởng... 1000 đzIMiểUm - Va nói ngườmXdi thanh niên va liếc nhìn đuJKám lính mới với vẻ bấKNt thin, chỉW có TrịItEnh Xá và cô gái đOeo kính nhìn lạTni một cách bình tĩNnh.

- TấmOZt nhiên là âm 1000 đKNiểGvwm..

NgườhOi thanh niên cườKNi nhạuJKt, nhìn Trịhqnh Xá và cô gái đogeo kinh rồi nói:

- Được rồi, cầmXdn hỏi gì thì nhanh lên, phim sắhp bắXmJt đqOu rồi đhchhy.

Cô gái đCqeo kính nhìn TrịdgWnh Xá, hắJUn khẽ gt đzIMgmwu, cô gái nói:

- Còn vài vấzIMn đTn, bộ phim này là Resident Evil 1, T Virus lan tràn ở thành phố Racoon, nếu chúng ta ngồi trên xe này rờmJi khỏi nơi đdgWây thì có vẻ trảchhi qua quá d dàng phảWoCi không?

NgườKNi thanh niên gt đzIMZVu trảKN lờhRi:

- Xem trên đLYuồng hồ, có một cái tên, đwMọc lên!

- Matt Anderson!

MấUy ngườuYi cùng đoOọc một lúc, tiếp theo trong đsSzám ngườuJKi nước ngoài có một ngườmXdi da đLYuen đchhột nhiên phát sáng, giây lát sau ánh sáng tắTnt đEXi.

- Đó là đhRội trưởng lính đItEánh thuê trong phim, bộ phim này diên ra trong một phạzTsm vi hẹp, chỉzIM có trong Hive, đZVX hạhqn chế đZVộ khó, chủ thầmzLn quy đJWhdgWnh không cho phép chúng ta đZVi quá xa khu vc cốt truyn, nếu cách xa Anderson quá 100 m thì...Bum...Không còn lạScui gì hết, đWã hiểXmJu chưa, sau khi Anderson chết thì hạwhn chế sẽ chuyểZVn sang một nhân vt khác, vì thế chúng ta chỉW có thểzIM cố mà sống sót, thế thôi.

Trịchhnh Xá đLYuột nhiên hỏi:

- Thế chủ thầRn là cái gì, tôi thấogy anh thườLYung hay nhắzTsc đOến cái tên này?

- Chủ thầWtn là thứEX quảsSzn lý chúng ta tiến nhp vào đNây, trao đCqiểwhm số hay đoOổi vt phẩRsRm đuYu thông qua chủ thầgmwn, nó là một quảJU cầNu ánh sáng, thc tế tôi cũng chng biết nữsVa.- NgườScui thanh niên phảhy phẩJWhy tay nói.

- VấNn đX cuối cùng, hàng số đCqếm ngược này nghĩWa là gì? - Cô gái đJWheo kính hỏi

- ThờOi gian cô em phảchhi trảhRi qua trong bộ phim này, hết giờKN sẽ trở v chỗ CHủ thầKNn lĩmOZnh thưởng rồi lạZVi tiếp tục tham gia bộ phim khác.- Ngườhi thanh niên rít một hơi thuốc rồi trảvW lờchhi.

Đúng lúc đGvwó, toa xe bắEXt đXRu t t dng lạRsRi, ngườmXdi thanh niên rít nốt đJUiếu thuốc, rút súng ra rồi nói:

- Đước rồi, cốt truyn bắmXdt đoOmOZu, t bây giờEX họ có thểh nghe chúng ta nói chuyn, nếu tiết lộ cốt truyn hay thông tin v chủ thầWoCn sẽ bịTn tr đWiểItEm, mỗi câu 10 đJWhiểmXdm, tr vào phầItEn thưởng sẽ nhn đWtược sau này, vì thế liu mà giữLYu mồm giữhO mép.

Toa xe t t dng lạItEi, đWoCám lính đmzLánh thuê lầWoCn lượt đzTszIMng dy rờJWhi khỏi một cách cẩwhn thn, súng ống lăm lăm. NgườmXdi thanh niên tóc đWen cũng nghênh ngang bước ra theo, cô gái đNeo kính liếc nhìn TrịWnh Xá và nhữTnng ngườqi còn lạXmJi, tiếp bước, nhìn thấMmGy Anderson đhOã đVi xa, mọi ngườYBi vội vàng đoguổi theo.

ĐsSzng trên sân ga rộng, TrịRnh Xá cố hồi ứwhc lạchhi bộ phim, nơi này chính là ca vào Hive, phòng thí nghim dưới lòng đTnScut. Mọi ngườTni tiến v phía một cánh ca sắht cuối sân ga,trên cánh ca có phù hiu công ty Umbrella và ký hiu nguy hiểItEm. TrịzIMnh Xá cùng mọi ngườogi đMmGi theo đNến trước ca, đhột nhiên một cô gái rấEXt đhOẹp, mc chiếc váy lin thân màu đWỏ quay lạYBi hỏi Anderson:

- Tôi muốn biết các ngườItEi là ai? Có chuyn gì xảdgWy ra ở đTnây?

Anderson quay nhìn cô gái, phấMmGt tay ra hiu cho đGvwám lính đhRánh thuê dỡ ra một đWống máy móc, lắvWp đsVt rồi mở mã, bảchhn thân trảgmw lờgmwi:

- Chúng tôi đWược công ty Umbrella thuê, cô cũng vy, đsVây là ca vào Hive, còn cô là nhân viên an ninh đUược đNăng ký trong danh sách nhân viên, vì thế chúng tôi đmOZưa cô theo.

Trịchhnh Xá nhớ rằmXdng đuJKây là trườRsRng đwMoạchhn nhân vt chính Alice hỏi Anderson v nguyên nhân vụ vic, dù xem phim vài lầoOn nhưng khi t thân tham d vn tạGvwo cho hắRsRn một cảhRm giác kỳ quc khó tin.

Alice nghe trảvW lờRi, khuôn mt ngơ ngẩWtn, vuốt chiếc nhn cưới trên tay, hỏi một cách mê mang:

- Cái này là sao?

Anderson lãnh đGvwsVm nói:

- Cô chưa kết hôn, cái nhn này chỉLYu dùng đTntW yểmzLm hộ thôi, ngoài ra nó còn là biểScuu chưng cho thân phn nhân viên an ninh.

- Thế Hive là cái gì?

Bên cạoOnh, một ngườvWi đhàn ông không phảYBi lính đRánh thuê hỏi, TrịXnh Xá nhn ra ngườhRi này chính là nguyên nhân của toàn bộ vụ vic, kẻ ăn trộm T- Virus, gián đXmJip thương nghip Sion, cũng là một nhân vt nam chính.

Matt Anderson nói với một lính đItEánh thuê khác:

- Cho họ xem!

NgườGvwi này gt đWtWu, xoay màn hình vi tính v phía mọi ngườwMi, trên đoOó hin ra một bảvWn đWtồ lp thểzIM của toàn bộ kiến trúc.

- Đây là ca ra vào Hive, Hive là một phòng thí nghim mt nằwhm dưới lòng đggmJUt thành phố Racoon, chỗ này là nơi chúng tôi tìm thấJUy quý vịsSz, chúng ta xùng tàu đhqin đEXi t đuYó đNến đdgWây.

Màn hình liên tục thay đsSzổi các hình lp thểZV, cuối cùng hin ra một kiến trúc có hình như một cái tổ ong mt.

_ Đây là Hive, một căn cứhR nghiên cứRsRu tuyt mt của công ty Umbrella, ở đwMây có trên 500 nhân viên nghiên cứdgWu, nội dung nghiên cứhRu rấWtt quan trọng đXối với công ty, tuyt mt, chúng tôi cũng không biết rõ. Còn chúng ta thông qua cảhOm ứXng nhit thểmzL hin trên màn hình.

Anderson liên tục giảTni thích, còn trên màn hình đWtã xuấoOt hin vịsV trí mọi ngườoOi đhOang đmzLYBng, hình dáng sân ga lp thểGvw năm trên đItEmXdnh tổ ong, TrịUnh Xá biết rằWng lúc này nơi đwhây tuyt đYBối an toàn, nhưng chỉmJ lát nữzIMa sẽ trở thành khu vc của thầEXn chết.

- Còn bọn họ là ai?- Alice đdgWột nhiên chỉchh v phía đwhám ngườzIMi của TrịWoCnh Xá.

Toán ngườogi của TrịzTsnh Xá git thót ngườogi, họ cứzIM cho rằMmGng mình chỉW là nhân vt khách quan không liên quan đmXdến cốt truyn, chỉZV cầRn tránh né nhữWtng con quái vt trong phim, không ngờKN Alice lạuJKi chỉItE vào họ.

Matt Anderson trảKN lờWi:

_ Họ là nhân viên bảWto v Hive, có đWtăng ký trong danh sách công ty, tuy vy tôi cho là có s nhầuYm ln, ngoài gã ngườItEi da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đdgWu là phổ thông thịRsR dân.

Đám ngườUi TrịLYunh Xá hiểogu ngay rằsVng đWtó là thân phn do Chủ thầchhn bố trí. Sion bỗng hỏi:

- Sao tôi lạgmwi mấVt trí nhớ, không nhớ đtWược gì hết?

- Hive có h thống phòng ng đhqộc lp do máy tính trung ương Red Queen đwMiu khiểvWn, khi có s cố hay kẻ đhRmOZch xâm nhp, nó sẽ phóng ra hơi đsSzộc thầCqn kinh khiến mọi ngườZVi hon mê trong 4h đuJKồng hồ, khi tỉVnh lạuJKi sẽ có một số tác dụng phụ, mấqt trí nhớ là một trong số đWoCó.- Anderson trảmOZ lờRsRi.

Sion lạOi hỏi:

- MấOt trí nhớ trong bao lâu?

- Tùy tng ngườLYui, t một giờW đwMến một tuầJWhn.

Lạgmwi một ngườogi đWàn ông không phảuJKi là lính đXánh thuê hỏi:

- Ý ông là Hive bịKN tấMmGn công, trong đchhó có bọn khủng bố?

- Có lẽ còn t hơn.

TrịwMnh Xá cũng nhn ra ngườmzLi thanh niên này, đuYó là Mad, ngườchhi giảchh mạXmJo cảLYunh sát đuJKến Hive tìm em gái, cô em gái là nhân viên nghiên cứLYuu của Hive, do nhn ra tác hạmJi của T-Virus nên tìm cách thông báo với chính phủ, kết hợp với Alice lấdgWy trộm T-Virus, chưa kịEXp hành đuYộng đhRã bịScu Sion phát tán virus giết chết, biến thành zombie. TrịmXdnh xá muốn cảWoCm tạYB ông trờItEi, do trước đchhây cuộc sống quá buồn chán, hắuYn thườCqng hay xem phim, đogc bit là loạvWi phim khoa học vin tưởng như thế này. Bây giờXmJ quen thuộc tình tiết và din biến câu truyn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn, nhân vt chính không thểh chết, cho dù phim ảOnh hay tiểRu thuyết đOu khng đTnXnh.
( NgườzIMi dịYBch: Một số đdgWoạogn tác giảYB nhớ nhầJWhm chi tiết phim hay ln lộn quan h của các nhân vt, ngườVi dịdgWch t đggmộng chỉRnh sa lạhOi)

Lúc bấzIMy giờW một nữScu dung binh lên tiếng:

- Ca đhqã mở thưa sếp, có thểhq tiến vào/

Matt nhìn đRsRám TrịZVnh Xá, thở dài rồi dn đqám lính đEXánh thuê tiến v phía ca. Cánh ca t t mở ra, bên trong tối om, Anderson ra lnh:- J-D!, ngườgmwi lính đmzLánh thuê đWeo kính hồng ngoạuYi, Anderson chầogn ch một lúc rồi nói: - Trương Kit! NgườCqi thanh niên tóc đNen không nói không rằuJKng giương súng nghênh ngang tiến vào, Trịhqnh Xá cho rằKNng Trương Kit cũng thông hiểwhu cốt truyn, chỉXmJ cầXmJn chưa tắTnt Red Queen, khu vc này còn an toàn, nhưng ngay khi máy tính tắWtt, chỗ này sẽ thành lãnh đzIMuJKa của zombie và Licker.

RấYBt nhanh, Trương Kit bt đMmGèn lên, cảwM khu vc dầKNn dầmXdn sáng lên, qua các khung ca sổ có thểTn nhìn thấhy trờXi xanh, đMmGườgmwng phố. Lính đhOánh thuê và mọi ngườmzLi tiến vào, một lính đWtánh thuê nữZV xem xét máy móc rồi nói:

- Khu vc an toàn, đmJộc khi đNã tan.

TrịzTsnh Xá biết rằhqng khu vc này đWtã bịgmw nhim Virus, mọi ngườmJi đLYuã chết và biến thành zombie, chỉuY còn bảVn năng ăn. Sion sau khi lấLYuy trộm T-Virus đgmwã đchhp vỡ một ống ở đTnây, Red Queen sau khi phát hin đCqã khóa hết các ca và xảItE khí đuJKộc giết chết tấsVt cảW, giờN đOây trong Hive chỉtW còn bọn họ và đXám zombie, Licker. Có vẻ như Resident Evil 1 khá là phổ biến, mấhRy ngườogi xung quanh, bao gồm cảwh cô gái đWeo kính đvWu ta vào khung ca ngắhOm cảWnh, họ đYBu biết khu vc này hin tạuYi khá an toàn.

Mad đJUột nhiên nói:

- Nhữogng trang trí này dùng đchhq cảUi thin môi trườItEng làm vic dưới lòng đLYudgWt, không ai thích suốt ngày đMmGối mt với không khí âm lạoOnh của bê tông cốt thép cảZV. Nhìn thấRsRy ánh sáng mt trờGvwi, họ sẽ có cảWm giác đuJKang ở trên mt đJUZVt.

TrịwMnh Xá chầWtn ch một lúc rồi chìa tay ra:

- TrịtWnh Xá..m.. có lẽ là bảmzLo vđRây.

Mad do không có trong danh sách nhân viên nên ngay t đCqhOu bịXmJ lính đoOanh thuê còng tay, cườUi khổ nói:

- Bịwh còng nên không bắggmt tay bạmOZn đsSzược, còn tên thì.. hình như cũng quên mấLYut rồi.

TrịdgWnh Xá thân thin cườtWi với Mad, hắhqn rấvWt có cảmXdm tình với ngườVi thanh niên này, anh chàng là kẻ vô tội nhấogt trong bộ phim, cho đdgWến cuối cùng vn bảVo v Alice, sang phầRsRn hai còn chiến đYBhOu giúp Alice và các bạsVn.

Một bên, Matt Anderson và lính đLYuánh thuê mở ca thang máy nhưng bên trong tối mò, một lính đoOánh thuê bẻ đRsRèn huỳnh quang ném xuống, một lúc sau mới thấogy thang máy đvWã bịhR đvWhqt cáp bên dưới, ngườuYi bên trong chắwMc chắsVn toi mạwMng hết rồi. NgườWi lính đmXdánh thuê nói với Matt:

- Sếp, xem ra chúng ta phảXmJi đKNi cầScuu thang bộ thôi. đScuọc truyn mới nhấsSzt tạogi tung hoanh . com

Mt của Matt của vẻ tái đwMi, quay lạItEi nói:

- Đi cầKNu thang bộ, trong mườhqi phút đXmJến tầwMng đScuáy, mọi ngườKNi đgmwu phảmOZi đOi theo!

ThểwM chấWtt của lính đuJKánh thuê thì khỏi cầwhn nói, Alice thì trong thân thểO có T-Virus nên hơn hn nhữYBng ngườJWhi khác ( đwMoạRn này tác giảmJ nhầmzLm, đwhCqu phầhOn 1 Alice chưa bịhO nhim virus), Sion và Mad cũng không t, Trương Kit đKNã sống sót qua 3 bộ phim, dù chỉzIM dùng một phầItEn nhỏ đmXdiểJUm thưởng cườhng hóa tó chấVt cũng có thểtW lc tuyt đmJối siêu qua ngườXi thườogng.

Còn lạYBi sáu ngườggmi, TrịWtnh xá tuy làm văn phòng nhưng thườwMng hay tp luyn, ít nhấvWt tuầmOZn một lầogn, theo hắuJKn nói thì chỉmzL có thểItE lc tốt mới có thểCq xđmzLược s nhit tình của mấEXy em gái văn phòng. Vì vy thểhO lc cũng hơi tốt hơn ngườggmi bình thườhOng. Cô gái đXeo kính có vẻ nhu nhược, thểEX lc tấqt nhiên yếu, lạogi là con gái nên càng không thểWoC so sánh với đhOàn ông, có đEXiu cô nàng khá thông minh, ngay t đvWRu đoOã bám vào vạItEt áo của Trương Kit, do anh chàng tha thụ một phầZVn trọng lượng, Trương Kit chỉMmG liếc nhìn một cái rồi cứX thế mà chạgmwy.

Gã béo bụng ph trạtWc hai bảsSzy, hai tám, thịWoCt trên ngườRi rung lên theo tng bước chạVy, càng ngày càng chm. NgườoOi đhRàn ông trung niên có vẻ là lao đuJKộng chân tay, chạWy tuy không nhanh nhưng luôn theo kịmJp mọi ngườWti, không tụt lạXmJi. NgườzTsi phụ nữvW trung niên còn chm hơn gã béo, v sau chỉCq lê tng bước . Cuối cùng là một thanh niên mườmOZi mấEXy tuổi, tướng mạJUo cc kỳ phổ thông, là loạwMi ném vào đVám đhOông lp tứmzLc mấGvwt tích mấMmGt tăm, tốc đuYộ tương đEXương với trung niên, theo kịmJp đWội ngũ.

Chng bao lâu ngườMmGi phụ nữhO trung niên và gã béo mấgmwt dạJUng, TrịZVnh Xá bỗng nghe Trương Kit nói:

- hai ngườzIMi bịO loạuJKi!

Hắogn ngạJUc nhiên hỏi:

- Cái gì mà hai ngườWi bịWoC loạchhi?

Trương kit cườhqi lạmJnh:

- Bọn họ chứsSz ai, đWoCng coi lờmXdi của tôi như gió qua tai, đXây không phảoOi đzTsin ảJWhnh, rờzIMi xa Matt 100 m, họ chết chắUc rồi.

Oanh!

Trương kit va dứqt lờdgWi, phía trên vong xuống hai tiếng nổ đKNanh, mọi ngườuYi ngơ ngẩggmn nhìn lên, nhưng họ không thấtWy gì hết ngoài cầwhu thang lạhqnh lẽo.