Trang chủ / Khoa Huyễn / Vô Hạn Khủng Bố / Chương 1 : Tỉnh giấc

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 1 : Tỉnh giấc

VÔ HẠN KHỦNG BỐ
Tác giảNP: Zzhty.
Bộ thứBo nhấTHBt.
Quyểnn I: Resident evil 1( Sinh hóa nguy cơ)
Chương 1: TỉbInh giấuNRc


DịHpch giảyRH: CuòngLong
Biên tp :CuòngLong

Nguồn: TTV

truyn copy t tunghoanh.com
TrịEAEnh Xá luôn nghĩRt rằnng mình đAlã chết, đBMi làm, hết giờZYH, ăn uống, bài tiết, đHDi ngủ, thứMc dy, hắYAYn không biết ý nghĩRYa của mình nằgWm ở chỗ nào, không phảzoi nơi khuôn mt nhăn nhở béo ngy của tay chủ nhim, cũng chng phảZYHi trên thân thểHuX mấIy cô gái văn phòng làm quen nơi quán bar, và chắqyc chắXgqn không phảni trong khu rng sắrLt thép của đRYô thịHuX hin đZYHBMi.

TrịNPnh Xá nghĩuNR rằMng mình đKNang thối rữKNa dầEAEn, thối rữzoa t khi hai mươi tư tuổi, thối rữSJAa cho đnWến khi biến thành bùn đRYSJAt, chỉn lưu lạFrTi trên đLIGbi một cái tên, không, thm chí cảqy một cái tên cũng không lưu lạFrTi vì trên đNkyALGi này sẽ không còn ai nhớ đRtến hắHuXn, một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, bấvbt lun hắIn là ngườGzvi thế nào, hắkrGn cũng chỉGn là một hạYNYt bụi giữzoa đLIGrbni.
HắMn muốn thay đbổi, muốn xác đgWFrTnh ý nghĩIa của mình...

- Muốn hiểRtu ý nghĩZYHa của sinh mnh ư? Muốn tht s....sống... không?

Hôm nay TrịALGnh Xá va đuNRến công ty, mở máy tính thì trên màn hình nhảYAYy ra câu hỏi này. HắGnn cho rằzong đYsó chỉp là trò đHuXùa của mấoy tay hacker, cho dù nhấYNYn vào yes hay no thì máy tính của hắRYn cũng sẽ nhim virus, chỉHp đqyành khởi đGzvộng lạXgqi máy vy. Nhưng khi con chuột va di đLIGến câu trảYs lờbi, linh tính của hắJKBn bỗng nảby lên, tay chợt dng lạni.

- Muốn hiểBMu ý nghĩNa của sinh mnh ư? Muốn tht s ... sống...không?

Trịonh Xá tht s mê mang, một s quyến rũ vô pháp din tảALG khiến ngón trỏ của hắvbn nhắvbp chuột vào chữn yes và... lp tứTHBc mấRtt hết tri giác.

Lãnh lẽo, lắGzvc lư...

TrịYsnh Xá bt dy tht mạBonh, kinh hoàng nhìn bốn xung quanh, khung cảrbnnh của văn phòng và hoàn cảNPnh xung quanh nhòe ln vào nhau, nhưng chỉRt vài giây, s ln lộn tan biến.

- Không t, chú em là ngườGzvi có tố chấJKBt tốt nhấGjt lầNkyn này.

Một giọng nói lạHDnh lùng vang lên.TrịBonh Xá quay đLIGZYHu lạNi nhìn, chỉYs thấALGy một ngườQQZi thanh niên tóc đben đyRHang cườFrTi nhạyRHt nhìn hắGnn, ngườNPi thanh niên trạoc hai nhăm hai sáu, hình dạvbng hết sứIc phổ thông, có đNPiu trên gương mt có vài vết sẹo trông rấJKBt khủng khiếp. NgườrLi thanh niên tóc đpen cầzom trên tay một đIiếu thuốc lá, rít một hơi rồi chuyểMn ánh mắDIt ra sau lưng TrịkrGnh Xá, lúc này hắEAEn mới nhn ra sau mình còn có năm ngườZYHi đzoang mê man, ba nam, hai nữgW, ngoài ra trong không gian này còn có mườBoi mấpy ngườgWi ngoạbIi quốc. Bọn họ đRYang ở trong một toa xe chạqyy rấrLt nhanh, cảRYm giác lạkrGnh lẽo, lắHDc lư là do toa xe chuyểGzvn đTHBộng tạrLo ra.
- Đây là nơi nào? Các ngườgWi là ai? TạJKBi sao tôi lạEAEi ở đvbây?

Vì có ngườni ngoạbIi quốc nên TrịMnh Xá dùng tiếng Anh đrbnEAE hỏi, đoám ngườTHBi nước ngoài chỉW quay đyRHTHBu lạGni nhìn rồi quay đDIi, riêng ngườYsi thanh niên tóc đIen hít tht sâu rồi nói:

- Nghĩp lạGzvi cho t tế đNkyi, Nó chắFrTc đnã in tấHpt cảHuX vào não mấRty ngườyRHi rồi đuNRGny.

Nhớ lạvbi xem nào, TrịBonh Xá chỉAFS nhớ mình nhìn thấNkyy hàng chữGzv: Muốn hiểJKBu ý nghĩHuXa của cuộc sống ư? Muốn tht s...sống... không? HắKNn nhấYNYn vào yes và mấGzvt tri giác... Khoan đpã.. sinh tồn và sinh mnh... Đây là một trò chơi, ai chế tạMo ra nó thì không thểI biết, có lẽ là các vịI thầrbnn, cũng có thểHD là ác ma, hoc giảp ngườpi ngoài hành tinh hay ngườLIGi tương lai đIu có khảbI năng và hắkrGn là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác hơn là hin tạni hắHuXn trở thành thành viên tham gia. Khi một ngườyRHi trong cuộc sống hin đRtGzvi cảNPm thấby lạDIc lõng, mơ hồ, anh ta hoc cô ta sẽ đEAEược chuyểMn đMến thế giới các bộ phim kinh dịGzv nếu chọn yes.

- Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mng các ngườNi gp may mắFrTn, lầqyn đGjAlu tiên tham gia lạvbi là dạRYng phim tương đYAYối d dàng. Có chết cũng rấMt thanh thảYNYn.

NgườYsi thanh niên dp tắIt đIiếu thuốc, gằHDn giọng cườAli.

- Ý anh là chúng ta chỉYs có ý thứEAEc tiến vào máy tính, giống như trong tiểpu thuyết huyn huyn, sau khi chơi xong có thểJKB trở v phảzoi không?

Một gã béo bên cạAFSnh TrịBMnh Xá chợt lên tiếng hỏi. NgườIi thanh niên rút trong ngườYsi ra một khẩNkyu Deasert Eangle, kéo quy lát kiểYNYm tra, xoay xoay trong tay rồi trảYAY lờFrTi:

- Ý thứuNRc hay không thì tao không biết, nhưng các ngườSJAi sẽ cảnWm thấvby đoau, các ngườFrTi sẽ bịRt thương, sẽ chết, và chú mày sai rồi, mỗi lầpn xong một bộ phim, các ngườWi sẽ đHDi tiếp đnWến một bộ phim khác, có thểzo đrbnã xem, có thểLIG chưa xem, mỗi bộ phim " Chủ thầgWn" sẽ không ngng đoưa ngườBMi mới đHpến, bổ sung vào số đGnã chết lầFrTn trước, mỗi lầnn nhân số tham gia t bảTHBy đzoến hai mươi ngườGzvi, nói một cách khác, lầYsn này tương đYNYối d dàng nên tấqyt cảbI chúng ta chỉNky có bảFrTy ngườbi.

Gã béo cườALGi nhạuNRt:

- Sao anh dám chắHpc rằHpng nhữbIng ngườALGi đGjã chết không quay trở v cơ thểJKB, có khi họ t chọn chết đvbi không biết chng.

NgườTHBi thanh niên tóc đHpen ngẩpng phắnt dy, trong mắGzvt lóe lên tia sáng lạNnh, đoột ngột hắuNRn chồm đBoến như một con báo, một giây sau, hắLIGn đGnã đDIè lên gã béo, khẩrbnu súng trong tay nhét nòng vào ming gã béo:

- Mày muốn th chết hảALG, muốn th xem thế nào là vô hạon khủng bố hảHp? Tao đpã trảnWi qua ba bộ phim, bộ phim đyRHZYHu tiên là Nightmare on Elm Street 1( Mãnh quỷ nhai), lúc ấrbny tổng cộng có 15 ngườHpi mới tham gia, còn có hai ngườRYi đDIã trảzoi qua hai bộ phim, thế mày có biết kết cục ra sao không, tấJKBt cảBo đrbnu chết trong giấHDc mơ, chỉGj còn tao và một ngườQQZi nữWa sống sót. Mày có biết cảrLm giác khi bịGj giấRtc mơ hoang đBopn giết chết là thế nào không? Mày cảqym thấyRHy sao khi xung quanh biến thành một đFrTống thịrbnt nát mà vn chuyểpn đRYộng? Cảom thấJKBy sao khi trong công xưởng u ám, bịRt Fred dùng dao xẻ tng miếng, tng miếng thịpt? Mày muốn chết lắGzvm hảrbn đNkyồ rác rưởi?

NgườSJAi thanh niên gào thét đBoiên cuồng, gã béo sợ đDIến nhũn ngườYAYi, nhưng do nòng súng nhét trong ming nên van xin cũng không nổi. TrịDInh Xá và mấZYHy ngườEAEi còn lạHpi mãi mới khuyên đAlược hai ngườKNi tách ra, ngườoi thanh niên đBobIng dy, quay v góc, lau súng và nói:

- BịyRH chết trong phim là chết tht, và nếu bịvb ác ma hành hạXgq đHpến chết thì các ngườRti sẽ chết rấGjt thê thảHpm, nếu không có dũng khí tiếp tục thì t sát đNi cho khỏe.

Một cô gái đAleo kính nói:

- Thế chúng ta không có cơ hội trở v cơ thểNP của mình nữHuXa sao?

NgườYAYi thanh niên liếc mắyRHt nhìn rồi nói:

- Nãy giờDI đNã nói rồi, các ngườvbi không chỉkrG có ý thứvbc tiến vào đzoây, làm gì có k thut nào chế tạkrGo đRYược trò chơi như thế này, chỉI có các vịbI thầSJAn thôi, chúng ta chỉHD là nhữGzvng con sâu , bịI bọn họ qung vào đrLây, quằALGn quạNkyi mua vui cho họ, cảRt thân thểkrG ln tinh thầDIn của chúng ta đQQZu tiến vào đFrTây, không v đJKBược nữHDa, tối thiểYsu tao cho rằAFSng không v đAlược nữKNa. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Cô gái đHDeo kính có một khí chấHpt rấGzvt bình tĩAFSnh, nhỏ nhẹ nói:

- Nghe anh nói vy có vẻ như vn có hy vọng trở v?

NgườYsi thanh niên liếc mắot nhìn cô gái, nhếch mép nói:

- Lầvbn này lính mới có tố chấQQZt tương đHDối đHpLIGy nhỉI, không sai, đEAEúng là có hy vọng trở v.

CảAl sau ngườRti đKNu nín thở lắEAEng nghe, nhìn chằkrGm chằALGm vào ngườRYi thanh niên.

- Mỗi lầSJAn hoàn thành nhim vụ trở v, các ngườSJAi sẽ đYNYược thưởng 1000 đHpiểTHBm, có thểo đYAYổi đYsược rấJKBt nhiu thứn, ví dụ như một trăm ngày sống trong bộ phim này chng hạzon..

Một ngườBMi đBoàn ông trung niên bên cạNPnh cô gái đHuXeo kính kêu lên:

- Điên hay sao mà muốn sống trong phim kinh dịFrT!

NgườRYi thanh niên chỉnW cườSJAi nhạnWt không trảDI lờEAEi, nhưng cô gái đDIeo kính lạFrTi vuốt trán rồi cấIt tiếng:

- Không, tôi nghĩAlđYAYã hiểnu rồi, phim kinh dịRY cũng có nhiu loạSJAi, ví dụ như bộ phim này là dạong khoa học vin tưởng, không có ma quỷ, tr nơi xảBMy ra truyn phim, nhữGzvng nơi khác có lẽ là bình thườZYHng.

NgườBMi thanh niên búng ngón tay trảI lờYAYi:

- Chính xác! Có thểuNR sống bình thườHuXng 100 ngày ở nhữALGng nơi an tĩAlnh, cứYAY tưởng tượng xem sau nhữWng bộ phim nguy hiểNm, có thểnW sống 100 bình thườHpng thì hạbInh phúc như thế nào?

TrịInh Xá git mình, dườMng như hắZYHn đWã hiểnu tác dụng của nơi này, chính vì bình nht cuốc sống quá bình đTHBAFSm khiến hắbn có cảkrGm giác rữLIGa nát, nhưng nếu liên tục trảyRHi qua hiểKNm nguy thì một cuộc sống bình đALGNkym lạHuXi trở nên vô cùng đvbáng quý.

- Tr vic có thểZYH đBMổi số ngày sống an đEAEonh ra, 1000 đHpiểNm có thểTHB đALGổi đuNRược rấTHBt nhiu thứI, ví dụ như khẩbu Deasert Eangle vô hạnWn đHuXZYHn dược này, chỉDI tốn có 100 đHDiểrbnm, ngoài ra có thểHp nâng cao sáu hạKNng mục cơ thểI như: Trí lc, tinh thầYAYn lc, tế bào hoạBMt lc, min dịYsch lc, sứqyc mạGnnh cơ bắyRHp, phảHpn xạN thầBMn kinh, ngườXgqi bình thườDIng trung bình là 100 mỗi hạpng, mỗi 10 đHuXiểIm thưởng có thểNky nâng 1 đXgqiểRtm tố chấvbt, nói một cách khác, nếu các ngườZYHi sống sót trở v có thểN khiểvbn cho mình trở nên mạonh gấNPp đNkyôi, nếu sống sót qua 100 bộ phim, các ngườRti có thểN trở thành siêu nhân.

Cô gái đWeo kính bình tĩAFSnh hỏi:

- Vy thì đYNYkrG trở v cuộc sống bình thườIng cầgWn bao nhiêu đKNiểGjm?

- 50000 đbiểZYHm - Ngườpi thanh niên lạHDi châm một đyRHiếu thuốc rồi trảqy lờAFSi- ChỉuNR cầYsn các ngườgWi sống quá 50 bộ phim mà không đSJAổi chác gì thì có thểM trở v.

Mọi ngườXgqi lng đAFSi, nếu muốn sống sót qua 50 bộ phim mà không t cườAlng hóa thì qua là nhim vụ bấgWt khảFrT thi.

- Tấrbnt nhiên, 1000 đzoiểNPm đpó chỉIđLIGiểrLm thưởng cơ bảBMn, còn có thểYAY kiếm thêm, ví dụ như theo quy đZYHFrTnh, mỗi khi giảyRHng giảrbni lut l cho lính mới như tôi va làm thì có thểW đpược thưởng 100 đAliểTHBm, còn nữLIGa, các ngườrbni đNu chú ý thấTHBy mình đyRHeo một cái đFrTồng hồ kỳ quái phảHuXi không?- NgườDIi thanh niên giơ tay trái lên, trên đBoó có một chiếc đHuXồng hồ kim loạGji, kiểGnu cách cổ đZYHiểrbnn.

Mọi ngườRti nhìn xuống tay mình, trên tay mỗi ngườbi đWu có một chiếc đNkyồng hồ đYAYang đTHBếm ngược 3h01', phía dưới còn có các dòng số như: Số ngườZYHi mới, số zombie, số Licker..v.v

- Giết 10 con zombie đFrTược thưởng 1 đBoiểHpm, 1 con Licker đnược thưởng 100 đAliểRYm, giết lính mới đRtược thưởng... 1000 đLIGiểXgqm - Va nói ngườYsi thanh niên va liếc nhìn đLIGám lính mới với vẻ bấIt thin, chỉGzv có TrịLIGnh Xá và cô gái đuNReo kính nhìn lạoi một cách bình tĩEAEnh.

- TấGzvt nhiên là âm 1000 đbIiểrbnm..

NgườRYi thanh niên cườJKBi nhạrLt, nhìn TrịYNYnh Xá và cô gái đWeo kinh rồi nói:

- Được rồi, cầALGn hỏi gì thì nhanh lên, phim sắDIp bắbt đSJAHDu rồi đHuXBMy.

Cô gái đAleo kính nhìn TrịHuXnh Xá, hắYNYn khẽ gt đYNYyRHu, cô gái nói:

- Còn vài vấvbn đHD, bộ phim này là Resident Evil 1, T Virus lan tràn ở thành phố Racoon, nếu chúng ta ngồi trên xe này rờyRHi khỏi nơi đnWây thì có vẻ trảTHBi qua quá d dàng phảAFSi không?

NgườuNRi thanh niên gt đSJAAlu trảGzv lờIi:

- Xem trên đHpồng hồ, có một cái tên, đbIọc lên!

- Matt Anderson!

MấHDy ngườBMi cùng đbọc một lúc, tiếp theo trong đRYám ngườYNYi nước ngoài có một ngườDIi da đRten đALGột nhiên phát sáng, giây lát sau ánh sáng tắpt đFrTi.

- Đó là đRtội trưởng lính đYNYánh thuê trong phim, bộ phim này diên ra trong một phạLIGm vi hẹp, chỉI có trong Hive, đWSJA hạAFSn chế đqyộ khó, chủ thầrLn quy đQQZGnnh không cho phép chúng ta đkrGi quá xa khu vc cốt truyn, nếu cách xa Anderson quá 100 m thì...Bum...Không còn lạHpi gì hết, đJKBã hiểNu chưa, sau khi Anderson chết thì hạYNYn chế sẽ chuyểIn sang một nhân vt khác, vì thế chúng ta chỉXgq có thểnW cố mà sống sót, thế thôi.

Trịonh Xá đKNột nhiên hỏi:

- Thế chủ thầIn là cái gì, tôi thấYAYy anh thườgWng hay nhắIc đYsến cái tên này?

- Chủ thầNPn là thứRY quảon lý chúng ta tiến nhp vào đXgqây, trao đNiểIm số hay đIổi vt phẩrbnm đWu thông qua chủ thầQQZn, nó là một quảFrT cầFrTu ánh sáng, thc tế tôi cũng chng biết nữBoa.- NgườSJAi thanh niên phảGjy phẩALGy tay nói.

- VấyRHn đkrG cuối cùng, hàng số đnWếm ngược này nghĩGna là gì? - Cô gái đRteo kính hỏi

- Thờvbi gian cô em phảbIi trảALGi qua trong bộ phim này, hết giờqy sẽ trở v chỗ CHủ thầDIn lĩRYnh thưởng rồi lạkrGi tiếp tục tham gia bộ phim khác.- NgườALGi thanh niên rít một hơi thuốc rồi trảJKB lờQQZi.

Đúng lúc đNPó, toa xe bắGzvt đHuXnWu t t dng lạbi, ngườHpi thanh niên rít nốt đFrTiếu thuốc, rút súng ra rồi nói:

- Đước rồi, cốt truyn bắWt đBoMu, t bây giờFrT họ có thểzo nghe chúng ta nói chuyn, nếu tiết lộ cốt truyn hay thông tin v chủ thầZYHn sẽ bịW tr đGjiểEAEm, mỗi câu 10 đXgqiểom, tr vào phầKNn thưởng sẽ nhn đkrGược sau này, vì thế liu mà giữBo mồm giữb mép.

Toa xe t t dng lạTHBi, đuNRám lính đXgqánh thuê lầKNn lượt đEAEnng dy rờNi khỏi một cách cẩFrTn thn, súng ống lăm lăm. NgườLIGi thanh niên tóc đrLen cũng nghênh ngang bước ra theo, cô gái đXgqeo kính liếc nhìn TrịKNnh Xá và nhữrLng ngườGni còn lạXgqi, tiếp bước, nhìn thấHpy Anderson đrLã đSJAi xa, mọi ngườIi vội vàng đrbnuổi theo.

ĐAFSng trên sân ga rộng, Trịonh Xá cố hồi ứNkyc lạHuXi bộ phim, nơi này chính là ca vào Hive, phòng thí nghim dưới lòng đNPGjt. Mọi ngườMi tiến v phía một cánh ca sắvbt cuối sân ga,trên cánh ca có phù hiu công ty Umbrella và ký hiu nguy hiểTHBm. Trịonh Xá cùng mọi ngườvbi đJKBi theo đKNến trước ca, đNPột nhiên một cô gái rấFrTt đbẹp, mc chiếc váy lin thân màu đRtỏ quay lạFrTi hỏi Anderson:

- Tôi muốn biết các ngườni là ai? Có chuyn gì xảYsy ra ở đAlây?

Anderson quay nhìn cô gái, phấot tay ra hiu cho đAFSám lính đyRHánh thuê dỡ ra một đHDống máy móc, lắLIGp đFrTt rồi mở mã, bảbn thân trảAl lờBoi:

- Chúng tôi đrLược công ty Umbrella thuê, cô cũng vy, đgWây là ca vào Hive, còn cô là nhân viên an ninh đoược đNPăng ký trong danh sách nhân viên, vì thế chúng tôi đFrTưa cô theo.

TrịDInh Xá nhớ rằLIGng đMây là trườMng đEAEoạFrTn nhân vt chính Alice hỏi Anderson v nguyên nhân vụ vic, dù xem phim vài lầHuXn nhưng khi t thân tham d vn tạBMo cho hắIn một cảKNm giác kỳ quc khó tin.

Alice nghe trảRt lờTHBi, khuôn mt ngơ ngẩTHBn, vuốt chiếc nhn cưới trên tay, hỏi một cách mê mang:

- Cái này là sao?

Anderson lãnh đYNYYAYm nói:

- Cô chưa kết hôn, cái nhn này chỉGn dùng đEAErbn yểrbnm hộ thôi, ngoài ra nó còn là biểqyu chưng cho thân phn nhân viên an ninh.

- Thế Hive là cái gì?

Bên cạRtnh, một ngườNPi đrLàn ông không phảQQZi lính đSJAánh thuê hỏi, TrịnWnh Xá nhn ra ngườAli này chính là nguyên nhân của toàn bộ vụ vic, kẻ ăn trộm T- Virus, gián đIip thương nghip Sion, cũng là một nhân vt nam chính.

Matt Anderson nói với một lính đRtánh thuê khác:

- Cho họ xem!

NgườHDi này gt đDIAFSu, xoay màn hình vi tính v phía mọi ngườALGi, trên đpó hin ra một bảYNYn đHuXồ lp thểI của toàn bộ kiến trúc.

- Đây là ca ra vào Hive, Hive là một phòng thí nghim mt nằGzvm dưới lòng đYNYIt thành phố Racoon, chỗ này là nơi chúng tôi tìm thấoy quý vịHD, chúng ta xùng tàu đMin đWi t đWó đEAEến đnây.

Màn hình liên tục thay đAlổi các hình lp thểuNR, cuối cùng hin ra một kiến trúc có hình như một cái tổ ong mt.

_ Đây là Hive, một căn cứHp nghiên cứyRHu tuyt mt của công ty Umbrella, ở đAlây có trên 500 nhân viên nghiên cứQQZu, nội dung nghiên cứpu rấrLt quan trọng đpối với công ty, tuyt mt, chúng tôi cũng không biết rõ. Còn chúng ta thông qua cảSJAm ứFrTng nhit thểzo hin trên màn hình.

Anderson liên tục giảNi thích, còn trên màn hình đYsã xuấkrGt hin vịI trí mọi ngườAli đFrTang đpRYng, hình dáng sân ga lp thểHD năm trên đuNRAlnh tổ ong, TrịYNYnh Xá biết rằKNng lúc này nơi đoây tuyt đMối an toàn, nhưng chỉJKB lát nữYNYa sẽ trở thành khu vc của thầHuXn chết.

- Còn bọn họ là ai?- Alice đNPột nhiên chỉTHB v phía đJKBám ngườHpi của TrịnWnh Xá.

Toán ngườMi của TrịALGnh Xá git thót ngườHpi, họ cứo cho rằBMng mình chỉRt là nhân vt khách quan không liên quan đAFSến cốt truyn, chỉn cầHuXn tránh né nhữRtng con quái vt trong phim, không ngờAl Alice lạAFSi chỉAFS vào họ.

Matt Anderson trảW lờEAEi:

_ Họ là nhân viên bảSJAo v Hive, có đBoăng ký trong danh sách công ty, tuy vy tôi cho là có s nhầGjm ln, ngoài gã ngườrbni da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đkrGu là phổ thông thịM dân.

Đám ngườoi TrịNnh Xá hiểIu ngay rằpng đuNRó là thân phn do Chủ thầon bố trí. Sion bỗng hỏi:

- Sao tôi lạni mấRtt trí nhớ, không nhớ đoược gì hết?

- Hive có h thống phòng ng đLIGộc lp do máy tính trung ương Red Queen đHuXiu khiểrbnn, khi có s cố hay kẻ đMpch xâm nhp, nó sẽ phóng ra hơi đNộc thầHuXn kinh khiến mọi ngườTHBi hon mê trong 4h đIồng hồ, khi tỉGjnh lạGzvi sẽ có một số tác dụng phụ, mấKNt trí nhớ là một trong số đrLó.- Anderson trảGzv lờYNYi.

Sion lạpi hỏi:

- MấYNYt trí nhớ trong bao lâu?

- Tùy tng ngườHpi, t một giờALG đYAYến một tuầSJAn.

LạGji một ngườrLi đNPàn ông không phảNkyi là lính đRtánh thuê hỏi:

- Ý ông là Hive bịHp tấAln công, trong đMó có bọn khủng bố?

- Có lẽ còn t hơn.

TrịEAEnh Xá cũng nhn ra ngườHDi thanh niên này, đpó là Mad, ngườFrTi giảb mạNo cảrbnnh sát đqyến Hive tìm em gái, cô em gái là nhân viên nghiên cứkrGu của Hive, do nhn ra tác hạDIi của T-Virus nên tìm cách thông báo với chính phủ, kết hợp với Alice lấoy trộm T-Virus, chưa kịLIGp hành đGnộng đrLã bịTHB Sion phát tán virus giết chết, biến thành zombie. TrịMnh xá muốn cảrLm tạZYH ông trờAFSi, do trước đFrTây cuộc sống quá buồn chán, hắon thườBMng hay xem phim, đIc bit là loạoi phim khoa học vin tưởng như thế này. Bây giờn quen thuộc tình tiết và din biến câu truyn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn, nhân vt chính không thểzo chết, cho dù phim ảInh hay tiểnWu thuyết đNkyu khng đRtbnh.
( NgườWi dịNkych: Một số đNkyoạGzvn tác giảrL nhớ nhầXgqm chi tiết phim hay ln lộn quan h của các nhân vt, ngườRYi dịbch t đGzvộng chỉrLnh sa lạrbni)

Lúc bấTHBy giờrL một nữLIG dung binh lên tiếng:

- Ca đYNYã mở thưa sếp, có thểo tiến vào/

Matt nhìn đALGám TrịHuXnh Xá, thở dài rồi dn đNám lính đBoánh thuê tiến v phía ca. Cánh ca t t mở ra, bên trong tối om, Anderson ra lnh:- J-D!, ngườqyi lính đHpánh thuê đyRHeo kính hồng ngoạrbni, Anderson chầMn ch một lúc rồi nói: - Trương Kit! NgườgWi thanh niên tóc đYAYen không nói không rằqyng giương súng nghênh ngang tiến vào, TrịGnnh Xá cho rằbng Trương Kit cũng thông hiểNu cốt truyn, chỉYNY cầNn chưa tắXgqt Red Queen, khu vc này còn an toàn, nhưng ngay khi máy tính tắyRHt, chỗ này sẽ thành lãnh đWGzva của zombie và Licker.

RấNkyt nhanh, Trương Kit bt đrbnèn lên, cảrbn khu vc dầHpn dầNkyn sáng lên, qua các khung ca sổ có thểNky nhìn thấYsy trờvbi xanh, đNPườKNng phố. Lính đMánh thuê và mọi ngườrLi tiến vào, một lính đGnánh thuê nữI xem xét máy móc rồi nói:

- Khu vc an toàn, đpộc khi đLIGã tan.

TrịKNnh Xá biết rằbng khu vc này đbã bịb nhim Virus, mọi ngườAFSi đBoã chết và biến thành zombie, chỉGn còn bảKNn năng ăn. Sion sau khi lấDIy trộm T-Virus đGjã đYsp vỡ một ống ở đNây, Red Queen sau khi phát hin đAlã khóa hết các ca và xảzo khí đGjộc giết chết tấzot cảGzv, giờI đSJAây trong Hive chỉHuX còn bọn họ và đvbám zombie, Licker. Có vẻ như Resident Evil 1 khá là phổ biến, mấyRHy ngườnWi xung quanh, bao gồm cảGn cô gái đWeo kính đrbnu ta vào khung ca ngắRtm cảuNRnh, họ đZYHu biết khu vc này hin tạYAYi khá an toàn.

Mad đbột nhiên nói:

- NhữHpng trang trí này dùng đBoHD cảgWi thin môi trườnWng làm vic dưới lòng đrLBMt, không ai thích suốt ngày đYsối mt với không khí âm lạNnh của bê tông cốt thép cảQQZ. Nhìn thấXgqy ánh sáng mt trờYsi, họ sẽ có cảpm giác đJKBang ở trên mt đTHBpt.

TrịkrGnh Xá chầNn ch một lúc rồi chìa tay ra:

- TrịRtnh Xá..m.. có lẽ là bảNo vđNây.

Mad do không có trong danh sách nhân viên nên ngay t đrLpu bịKN lính đoanh thuê còng tay, cườGni khổ nói:

- Bịp còng nên không bắBMt tay bạnWn đoược, còn tên thì.. hình như cũng quên mấHDt rồi.

TrịHDnh Xá thân thin cườuNRi với Mad, hắKNn rấHuXt có cảom tình với ngườqyi thanh niên này, anh chàng là kẻ vô tội nhấYst trong bộ phim, cho đFrTến cuối cùng vn bảGjo v Alice, sang phầJKBn hai còn chiến đYAYbu giúp Alice và các bạHpn.

Một bên, Matt Anderson và lính đHpánh thuê mở ca thang máy nhưng bên trong tối mò, một lính đNánh thuê bẻ đnèn huỳnh quang ném xuống, một lúc sau mới thấgWy thang máy đKNã bịNky đSJAAlt cáp bên dưới, ngườbi bên trong chắALGc chắon toi mạZYHng hết rồi. NgườLIGi lính đSJAánh thuê nói với Matt:

- Sếp, xem ra chúng ta phảIi đYsi cầzou thang bộ thôi.

Mt của Matt của vẻ tái đFrTi, quay lạbIi nói:

- Đi cầkrGu thang bộ, trong mườGji phút đIến tầNng đkrGáy, mọi ngườIi đou phảYsi đbIi theo!

ThểHp chấGzvt của lính đyRHánh thuê thì khỏi cầLIGn nói, Alice thì trong thân thểHp có T-Virus nên hơn hn nhữrLng ngườGni khác ( đNkyoạNn này tác giảNP nhầgWm, đRtMu phầkrGn 1 Alice chưa bịTHB nhim virus), Sion và Mad cũng không t, Trương Kit đqyã sống sót qua 3 bộ phim, dù chỉAFS dùng một phầRYn nhỏ đIiểYsm thưởng cườnWng hóa tó chấot cũng có thểLIG lc tuyt đBMối siêu qua ngườoi thườJKBng.

Còn lạbi sáu ngườMi, TrịRYnh xá tuy làm văn phòng nhưng thườrLng hay tp luyn, ít nhấHpt tuầbIn một lầyRHn, theo hắRYn nói thì chỉBo có thểTHB lc tốt mới có thểJKB xđNkyược s nhit tình của mấKNy em gái văn phòng. Vì vy thểNky lc cũng hơi tốt hơn ngườNkyi bình thườSJAng. Cô gái đQQZeo kính có vẻ nhu nhược, thểkrG lc tấXgqt nhiên yếu, lạrLi là con gái nên càng không thểo so sánh với đzoàn ông, có đTHBiu cô nàng khá thông minh, ngay t đMRYu đRYã bám vào vạNt áo của Trương Kit, do anh chàng tha thụ một phầAln trọng lượng, Trương Kit chỉW liếc nhìn một cái rồi cứkrG thế mà chạny.

Gã béo bụng ph trạkrGc hai bảbIy, hai tám, thịMt trên ngườIi rung lên theo tng bước chạbIy, càng ngày càng chm. NgườDIi đzoàn ông trung niên có vẻ là lao đYsộng chân tay, chạbIy tuy không nhanh nhưng luôn theo kịBMp mọi ngườXgqi, không tụt lạYNYi. NgườAFSi phụ nữo trung niên còn chm hơn gã béo, v sau chỉqy lê tng bước . Cuối cùng là một thanh niên mườbIi mấIy tuổi, tướng mạNPo cc kỳ phổ thông, là loạLIGi ném vào đIám đAFSông lp tứBMc mấvbt tích mấHpt tăm, tốc đIộ tương đJKBương với trung niên, theo kịYsp đYsội ngũ.

Chng bao lâu ngườBMi phụ nữEAE trung niên và gã béo mấRYt dạIng, TrịHpnh Xá bỗng nghe Trương Kit nói:

- hai ngườNPi bịHp loạDIi!

HắNn ngạyRHc nhiên hỏi:

- Cái gì mà hai ngườuNRi bịXgq loạALGi?

Trương kit cườni lạkrGnh:

- Bọn họ chứHuX ai, đTHBng coi lờqyi của tôi như gió qua tai, đAFSây không phảIi đNkyin ảnWnh, rờALGi xa Matt 100 m, họ chết chắEAEc rồi.

Oanh!

Trương kit va dứbt lờgWi, phía trên vong xuống hai tiếng nổ đAlanh, mọi ngườAli ngơ ngẩHDn nhìn lên, nhưng họ không thấrbny gì hết ngoài cầFrTu thang lạTHBnh lẽo.