Trang chủ / Khoa Huyễn / Vô Hạn Khủng Bố / Chương 1 : Tỉnh giấc

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 1 : Tỉnh giấc

VÔ HẠN KHỦNG BỐ
Tác giảSDl: Zzhty.
Bộ thứqv nhấHt.
QuyểJgn I: Resident evil 1( Sinh hóa nguy cơ)
Chương 1: Tỉnknh giấFc


DịAzYch giảBN: CuòngLong
Biên tp :CuòngLong

Nguồn: TTV


Trịdnh Xá luôn nghĩCJW rằTkng mình đInvã chết, đNFi làm, hết giờHIb, ăn uống, bài tiết, đczAi ngủ, thứJcJc dy, hắbqGn không biết ý nghĩHIba của mình nằaHm ở chỗ nào, không phảFBni nơi khuôn mt nhăn nhở béo ngy của tay chủ nhim, cũng chng phảBNi trên thân thểH mấJgy cô gái văn phòng làm quen nơi quán bar, và chắYSAc chắAwan không phảJcJi trong khu rng sắWdt thép của đuRô thịTk hin đOnFBNi.

TrịWDnh Xá nghĩAwa rằJcJng mình đFang thối rữOnFa dầuIHn, thối rữuIHa t khi hai mươi tư tuổi, thối rữbKa cho đYSAến khi biến thành bùn đInvTkt, chỉbqG lưu lạmi trên đCJWdi một cái tên, không, thm chí cảGF một cái tên cũng không lưu lạBNi vì trên đbqGOnFi này sẽ không còn ai nhớ đYSAến hắHn, một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, bấInvt lun hắqn là ngườnki thế nào, hắzTAn cũng chỉEEU là một hạDt bụi giữaNLa đFBnAmi.
HắIgn muốn thay đUZuổi, muốn xác đDczAnh ý nghĩnUa của mình...

- Muốn hiểIgu ý nghĩqa của sinh mnh ư? Muốn tht s....sống... không?

Hôm nay TrịNFnh Xá va đWdến công ty, mở máy tính thì trên màn hình nhảSDly ra câu hỏi này. HắFBnn cho rằIgng đuIHó chỉuR là trò đBNùa của mấGFy tay hacker, cho dù nhấYSAn vào yes hay no thì máy tính của hắUOun cũng sẽ nhim virus, chỉIg đUành khởi đUOuộng lạDi máy vy. Nhưng khi con chuột va di đbKến câu trảk lờzTAi, linh tính của hắNFn bỗng nảmy lên, tay chợt dng lạczAi.

- Muốn hiểNFu ý nghĩbKa của sinh mnh ư? Muốn tht s ... sống...không?

TrịOnFnh Xá tht s mê mang, một s quyến rũ vô pháp din tảzTA khiến ngón trỏ của hắnUn nhắuRp chuột vào chữTk yes và... lp tứqc mấwDt hết tri giác.

Lãnh lẽo, lắTkc lư...

TrịEEUnh Xá bt dy tht mạnUnh, kinh hoàng nhìn bốn xung quanh, khung cảbqGnh của văn phòng và hoàn cảAmnh xung quanh nhòe ln vào nhau, nhưng chỉLq vài giây, s ln lộn tan biến.

- Không t, chú em là ngườFBni có tố chấOnFt tốt nhấczAt lầaNLn này.

Một giọng nói lạTknh lùng vang lên.TrịzTAnh Xá quay đUZuqu lạWDi nhìn, chỉzTA thấDy một ngườNFi thanh niên tóc đden đzTAang cườBNi nhạHIbt nhìn hắbqGn, ngườBNi thanh niên trạnkc hai nhăm hai sáu, hình dạHng hết sứaNLc phổ thông, có đaNLiu trên gương mt có vài vết sẹo trông rấOnFt khủng khiếp. NgườUi thanh niên tóc đAwaen cầIgm trên tay một đAmiếu thuốc lá, rít một hơi rồi chuyểnkn ánh mắDt ra sau lưng TrịDnh Xá, lúc này hắOnFn mới nhn ra sau mình còn có năm ngườdi đwDang mê man, ba nam, hai nữuR, ngoài ra trong không gian này còn có mườDi mấlUy ngườIgi ngoạYSAi quốc. Bọn họ đBNang ở trong một toa xe chạuIHy rấHt nhanh, cảAmm giác lạwDnh lẽo, lắEEUc lư là do toa xe chuyểWDn đGFộng tạBNo ra.
- Đây là nơi nào? Các ngườaHi là ai? TạuRi sao tôi lạczAi ở đdây?

Vì có ngườuRi ngoạBNi quốc nên Trịknh Xá dùng tiếng Anh đFBnHIb hỏi, đbqGám ngườuRi nước ngoài chỉAm quay đGFBNu lạAzYi nhìn rồi quay đFi, riêng ngườzTAi thanh niên tóc đken hít tht sâu rồi nói:

- Nghĩnk lạnUi cho t tế đqvi, Nó chắbqGc đuRã in tấvCt cảlU vào não mấHIby ngườgi rồi đbqGAmy.

Nhớ lạAwai xem nào, TrịCJWnh Xá chỉzaC nhớ mình nhìn thấvCy hàng chữuIH: Muốn hiểUZuu ý nghĩJga của cuộc sống ư? Muốn tht s...sống... không? HắczAn nhấAwan vào yes và mấbqGt tri giác... Khoan đDã.. sinh tồn và sinh mnh... Đây là một trò chơi, ai chế tạBNo ra nó thì không thểU biết, có lẽ là các vịg thầWDn, cũng có thểAwa là ác ma, hoc giảuR ngườEEUi ngoài hành tinh hay ngườFBni tương lai đzaCu có khảBN năng và hắnkn là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác hơn là hin tạJcJi hắaNLn trở thành thành viên tham gia. Khi một ngườHIbi trong cuộc sống hin đJcJWDi cảTkm thấUOuy lạYSAc lõng, mơ hồ, anh ta hoc cô ta sẽ đYSAược chuyểWdn đaNLến thế giới các bộ phim kinh dịOnF nếu chọn yes.

- Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mng các ngườzaCi gp may mắqn, lầaNLn đWdaNLu tiên tham gia lạNFi là dạnUng phim tương đdối d dàng. Có chết cũng rấczAt thanh thảzaCn.

Ngườdi thanh niên dp tắbqGt đOnFiếu thuốc, gằGFn giọng cườTki.

- Ý anh là chúng ta chỉvC có ý thứFBnc tiến vào máy tính, giống như trong tiểku thuyết huyn huyn, sau khi chơi xong có thểbqG trở v phảJgi không?

Một gã béo bên cạgnh TrịFBnnh Xá chợt lên tiếng hỏi. NgườaNLi thanh niên rút trong ngườAmi ra một khẩnku Deasert Eangle, kéo quy lát kiểAzYm tra, xoay xoay trong tay rồi trảCJW lờFi:

- Ý thứTkc hay không thì tao không biết, nhưng các ngườUZui sẽ cảlUm thấWdy đYSAau, các ngườbKi sẽ bịnUb thương, sẽ chết, và chú mày sai rồi, mỗi lầTkn xong một bộ phim, các ngườaHi sẽ đLqi tiếp đDến một bộ phim khác, có thểCJW đbqGã xem, có thểvC chưa xem, mỗi bộ phim " Chủ thầaNLn" sẽ không ngng đgưa ngườIgi mới đYSAến, bổ sung vào số đaNLã chết lầAmn trước, mỗi lầFn nhân số tham gia t bảJgy đTkến hai mươi ngườUZui, nói một cách khác, lầaHn này tương đWdối d dàng nên tấqvt cảH chúng ta chỉYSA có bảUy ngườUZui.

Gã béo cườzaCi nhạUt:

- Sao anh dám chắZsc rằwDng nhữInvng ngườYSAi đDã chết không quay trở v cơ thểJg, có khi họ t chọn chết đLqi không biết chng.

NgườInvi thanh niên tóc đnUen ngẩAwang phắuIHt dy, trong mắHIbt lóe lên tia sáng lạuRnh, đUOuột ngột hắuIHn chồm đDến như một con báo, một giây sau, hắZsn đbqGã đdè lên gã béo, khẩFBnu súng trong tay nhét nòng vào ming gã béo:

- Mày muốn th chết hảUZu, muốn th xem thế nào là vô hạTkn khủng bố hảOnF? Tao đJgã trảvCi qua ba bộ phim, bộ phim đUbqGu tiên là Nightmare on Elm Street 1( Mãnh quỷ nhai), lúc ấJgy tổng cộng có 15 ngườJgi mới tham gia, còn có hai ngườWDi đBNã trảnki qua hai bộ phim, thế mày có biết kết cục ra sao không, tấbKt cảD đuRu chết trong giấuIHc mơ, chỉzTA còn tao và một ngườGFi nữzTAa sống sót. Mày có biết cảmm giác khi bịFBn giấaNLc mơ hoang đlUYSAn giết chết là thế nào không? Mày cảuIHm thấUOuy sao khi xung quanh biến thành một đnkống thịczAt nát mà vn chuyểLqn đnUbộng? CảDm thấbKy sao khi trong công xưởng u ám, bịWD Fred dùng dao xẻ tng miếng, tng miếng thịSDlt? Mày muốn chết lắGFm hảq đCJWồ rác rưởi?

NgườJcJi thanh niên gào thét đmiên cuồng, gã béo sợ đuIHến nhũn ngườNFi, nhưng do nòng súng nhét trong ming nên van xin cũng không nổi. TrịInvnh Xá và mấOnFy ngườZsi còn lạUi mãi mới khuyên đInvược hai ngườgi tách ra, ngườnUi thanh niên đlUNFng dy, quay v góc, lau súng và nói:

- BịAwa chết trong phim là chết tht, và nếu bịm ác ma hành hạCJW đqến chết thì các ngườmi sẽ chết rấDt thê thảbqGm, nếu không có dũng khí tiếp tục thì t sát đGFi cho khỏe. đuIHọc truyn mới nhấCJWt tạzTAi tung hoanh . com

Một cô gái đUZueo kính nói:

- Thế chúng ta không có cơ hội trở v cơ thểczA của mình nữczAa sao?

NgườYSAi thanh niên liếc mắJgt nhìn rồi nói:

- Nãy giờSDl đAzYã nói rồi, các ngườgi không chỉd có ý thứbKc tiến vào đWDây, làm gì có k thut nào chế tạuIHo đZsược trò chơi như thế này, chỉUZu có các vịnUb thầFn thôi, chúng ta chỉInv là nhữHIbng con sâu , bịnU bọn họ qung vào đDây, quằnUn quạOnFi mua vui cho họ, cảUOu thân thểH ln tinh thầzaCn của chúng ta đUZuu tiến vào đzTAây, không v đJcJược nữFBna, tối thiểbqGu tao cho rằnUng không v đmược nữzaCa.

Cô gái đvCeo kính có một khí chấdt rấZst bình tĩmnh, nhỏ nhẹ nói:

- Nghe anh nói vy có vẻ như vn có hy vọng trở v?

NgườHIbi thanh niên liếc mắUt nhìn cô gái, nhếch mép nói:

- LầnUbn này lính mới có tố chấUOut tương đFối đWDdy nhỉFBn, không sai, đnkúng là có hy vọng trở v.

CảczA sau ngườlUi đmu nín thở lắWdng nghe, nhìn chằUOum chằFm vào ngườGFi thanh niên.

- Mỗi lầJgn hoàn thành nhim vụ trở v, các ngườnUbi sẽ đJcJược thưởng 1000 đnUbiểTkm, có thểUOu đWdổi đvCược rấuRt nhiu thứIg, ví dụ như một trăm ngày sống trong bộ phim này chng hạqn..

Một ngườUOui đWdàn ông trung niên bên cạUnh cô gái đIgeo kính kêu lên:

- Điên hay sao mà muốn sống trong phim kinh dịqv!

NgườDi thanh niên chỉOnF cườFBni nhạAzYt không trảzaC lờAmi, nhưng cô gái đzTAeo kính lạczAi vuốt trán rồi cấNFt tiếng:

- Không, tôi nghĩAmđbKã hiểFu rồi, phim kinh dịg cũng có nhiu loạaHi, ví dụ như bộ phim này là dạWDng khoa học vin tưởng, không có ma quỷ, tr nơi xảHy ra truyn phim, nhữWdng nơi khác có lẽ là bình thườJgng.

NgườAmi thanh niên búng ngón tay trảYSA lờFBni:

- Chính xác! Có thểAm sống bình thườLqng 100 ngày ở nhữbKng nơi an tĩnUbnh, cứBN tưởng tượng xem sau nhữlUng bộ phim nguy hiểIgm, có thểAwa sống 100 bình thườnUbng thì hạDnh phúc như thế nào?

TrịOnFnh Xá git mình, dườzTAng như hắAwan đlUã hiểInvu tác dụng của nơi này, chính vì bình nht cuốc sống quá bình đAmbKm khiến hắnkn có cảDm giác rữFBna nát, nhưng nếu liên tục trảzTAi qua hiểIgm nguy thì một cuộc sống bình đUOuFm lạFi trở nên vô cùng đvCáng quý.

- Tr vic có thểzaC đFổi số ngày sống an đWdbKnh ra, 1000 đmiểSDlm có thểWD đTkổi đZsược rấUZut nhiu thứD, ví dụ như khẩuIHu Deasert Eangle vô hạlUn đInvuRn dược này, chỉzTA tốn có 100 đlUiểzaCm, ngoài ra có thểuR nâng cao sáu hạzTAng mục cơ thểTk như: Trí lc, tinh thầOnFn lc, tế bào hoạUZut lc, min dịzaCch lc, sứdc mạAmnh cơ bắbqGp, phảDn xạUZu thầbKn kinh, ngườLqi bình thườlUng trung bình là 100 mỗi hạuRng, mỗi 10 đuIHiểwDm thưởng có thểnU nâng 1 đWdiểzaCm tố chấzaCt, nói một cách khác, nếu các ngườdi sống sót trở v có thểTk khiểzaCn cho mình trở nên mạHnh gấDp đuRôi, nếu sống sót qua 100 bộ phim, các ngườUZui có thểaH trở thành siêu nhân.

Cô gái đFeo kính bình tĩaHnh hỏi:

- Vy thì đwDlU trở v cuộc sống bình thườWDng cầwDn bao nhiêu đvCiểuIHm?

- 50000 đmiểGFm - NgườBNi thanh niên lạHIbi châm một đWdiếu thuốc rồi trảD lờczAi- Chỉq cầkn các ngườzTAi sống quá 50 bộ phim mà không đWDổi chác gì thì có thểqv trở v.

Mọi ngườqi lng đbKi, nếu muốn sống sót qua 50 bộ phim mà không t cườZsng hóa thì qua là nhim vụ bấvCt khảU thi.

- TấFBnt nhiên, 1000 đTkiểgm đmó chỉInvđDiểHIbm thưởng cơ bảmn, còn có thểTk kiếm thêm, ví dụ như theo quy đJgFBnnh, mỗi khi giảDng giảUi lut l cho lính mới như tôi va làm thì có thểF đlUược thưởng 100 đNFiểvCm, còn nữHa, các ngườIgi đmu chú ý thấJcJy mình đUOueo một cái đgồng hồ kỳ quái phảJgi không?- NgườEEUi thanh niên giơ tay trái lên, trên đbqGó có một chiếc đuRồng hồ kim loạDi, kiểgu cách cổ đqviểgn.

Mọi ngườUOui nhìn xuống tay mình, trên tay mỗi ngườzaCi đzaCu có một chiếc đJcJồng hồ đqvang đAmếm ngược 3h01', phía dưới còn có các dòng số như: Số ngườwDi mới, số zombie, số Licker..v.v

- Giết 10 con zombie đbKược thưởng 1 đIgiểlUm, 1 con Licker đDược thưởng 100 đWDiểOnFm, giết lính mới đFBnược thưởng... 1000 đBNiểaHm - Va nói ngườzaCi thanh niên va liếc nhìn đAwaám lính mới với vẻ bấUt thin, chỉH có TrịTknh Xá và cô gái đbqGeo kính nhìn lạJcJi một cách bình tĩHIbnh.

- TấHIbt nhiên là âm 1000 đaHiểSDlm..

NgườbqGi thanh niên cườqvi nhạDt, nhìn TrịWdnh Xá và cô gái đHIbeo kinh rồi nói:

- Được rồi, cầzaCn hỏi gì thì nhanh lên, phim sắYSAp bắaNLt đBNCJWu rồi đZsdy.

Cô gái đqveo kính nhìn TrịIgnh Xá, hắUZun khẽ gt đWDqvu, cô gái nói:

- Còn vài vấbqGn đAwa, bộ phim này là Resident Evil 1, T Virus lan tràn ở thành phố Racoon, nếu chúng ta ngồi trên xe này rờuIHi khỏi nơi đvCây thì có vẻ trảJcJi qua quá d dàng phảlUi không?

NgườAzYi thanh niên gt đWDYSAu trảGF lờzaCi:

- Xem trên đBNồng hồ, có một cái tên, đGFọc lên!

- Matt Anderson!

MấJgy ngườCJWi cùng đHIbọc một lúc, tiếp theo trong đvCám ngườDi nước ngoài có một ngườIgi da đuIHen đWdột nhiên phát sáng, giây lát sau ánh sáng tắuRt đqi.

- Đó là đSDlội trưởng lính đuRánh thuê trong phim, bộ phim này diên ra trong một phạbKm vi hẹp, chỉd có trong Hive, đEEUWD hạHIbn chế đqvộ khó, chủ thầCJWn quy đYSAaHnh không cho phép chúng ta đmi quá xa khu vc cốt truyn, nếu cách xa Anderson quá 100 m thì...Bum...Không còn lạLqi gì hết, đInvã hiểAzYu chưa, sau khi Anderson chết thì hạZsn chế sẽ chuyểUOun sang một nhân vt khác, vì thế chúng ta chỉvC có thểD cố mà sống sót, thế thôi.

TrịAwanh Xá đbKột nhiên hỏi:

- Thế chủ thầHIbn là cái gì, tôi thấJcJy anh thườlUng hay nhắuIHc đnUbến cái tên này?

- Chủ thầHIbn là thứaH quảCJWn lý chúng ta tiến nhp vào đHây, trao đUZuiểvCm số hay đZsổi vt phẩSDlm đUZuu thông qua chủ thầJgn, nó là một quảU cầlUu ánh sáng, thc tế tôi cũng chng biết nữAma.- NgườUOui thanh niên phảgy phẩdy tay nói.

- VấuIHn đd cuối cùng, hàng số đDếm ngược này nghĩAwaa là gì? - Cô gái đuIHeo kính hỏi

- ThờuRi gian cô em phảUi trảAzYi qua trong bộ phim này, hết giờWd sẽ trở v chỗ CHủ thầYSAn lĩlUnh thưởng rồi lạWdi tiếp tục tham gia bộ phim khác.- NgườZsi thanh niên rít một hơi thuốc rồi trảGF lờnki.

Đúng lúc đvCó, toa xe bắwDt đHbqGu t t dng lạOnFi, ngườIgi thanh niên rít nốt đAzYiếu thuốc, rút súng ra rồi nói:

- Đước rồi, cốt truyn bắLqt đDAmu, t bây giờuR họ có thểUZu nghe chúng ta nói chuyn, nếu tiết lộ cốt truyn hay thông tin v chủ thầWDn sẽ bịnU tr đNFiểaNLm, mỗi câu 10 đUOuiểbqGm, tr vào phầOnFn thưởng sẽ nhn đWdược sau này, vì thế liu mà giữD mồm giữTk mép.

Toa xe t t dng lạaHi, đFBnám lính đDánh thuê lầWDn lượt đgOnFng dy rờUOui khỏi một cách cẩnUbn thn, súng ống lăm lăm. NgườJgi thanh niên tóc đvCen cũng nghênh ngang bước ra theo, cô gái đTkeo kính liếc nhìn TrịbqGnh Xá và nhữbKng ngườJcJi còn lạczAi, tiếp bước, nhìn thấNFy Anderson đBNã đuIHi xa, mọi ngườNFi vội vàng đFBnuổi theo.

Đnkng trên sân ga rộng, TrịUOunh Xá cố hồi ứCJWc lạWdi bộ phim, nơi này chính là ca vào Hive, phòng thí nghim dưới lòng đAzYCJWt. Mọi ngườTki tiến v phía một cánh ca sắIgt cuối sân ga,trên cánh ca có phù hiu công ty Umbrella và ký hiu nguy hiểEEUm. TrịBNnh Xá cùng mọi ngườBNi đuRi theo đOnFến trước ca, đmột nhiên một cô gái rấZst đDẹp, mc chiếc váy lin thân màu đFBnỏ quay lạSDli hỏi Anderson:

- Tôi muốn biết các ngườnki là ai? Có chuyn gì xảWdy ra ở đmây?

Anderson quay nhìn cô gái, phấJgt tay ra hiu cho đnUám lính đLqánh thuê dỡ ra một đUZuống máy móc, lắlUp đSDlt rồi mở mã, bảGFn thân trảH lờCJWi:

- Chúng tôi đNFược công ty Umbrella thuê, cô cũng vy, đnkây là ca vào Hive, còn cô là nhân viên an ninh đLqược đWdăng ký trong danh sách nhân viên, vì thế chúng tôi đHưa cô theo.

TrịYSAnh Xá nhớ rằbKng đJcJây là trườczAng đAwaoạbqGn nhân vt chính Alice hỏi Anderson v nguyên nhân vụ vic, dù xem phim vài lầUOun nhưng khi t thân tham d vn tạFBno cho hắGFn một cảmm giác kỳ quc khó tin.

Alice nghe trảFBn lờlUi, khuôn mt ngơ ngẩzaCn, vuốt chiếc nhn cưới trên tay, hỏi một cách mê mang:

- Cái này là sao?

Anderson lãnh đFLqm nói:

- Cô chưa kết hôn, cái nhn này chỉInv dùng đlUWD yểNFm hộ thôi, ngoài ra nó còn là biểBNu chưng cho thân phn nhân viên an ninh.

- Thế Hive là cái gì?

Bên cạgnh, một ngườnUbi đWdàn ông không phảAwai lính đJcJánh thuê hỏi, TrịAmnh Xá nhn ra ngườzTAi này chính là nguyên nhân của toàn bộ vụ vic, kẻ ăn trộm T- Virus, gián đYSAip thương nghip Sion, cũng là một nhân vt nam chính.

Matt Anderson nói với một lính đLqánh thuê khác:

- Cho họ xem!

NgườOnFi này gt đnUbuRu, xoay màn hình vi tính v phía mọi ngườbKi, trên đJcJó hin ra một bảDn đmồ lp thểYSA của toàn bộ kiến trúc.

- Đây là ca ra vào Hive, Hive là một phòng thí nghim mt nằCJWm dưới lòng đqvLqt thành phố Racoon, chỗ này là nơi chúng tôi tìm thấJgy quý vịF, chúng ta xùng tàu đnkin đAmi t đUZuó đYSAến đZsây.

Màn hình liên tục thay đvCổi các hình lp thểNF, cuối cùng hin ra một kiến trúc có hình như một cái tổ ong mt.

_ Đây là Hive, một căn cứaNL nghiên cứvCu tuyt mt của công ty Umbrella, ở đFBnây có trên 500 nhân viên nghiên cứDu, nội dung nghiên cứmu rấDt quan trọng đzaCối với công ty, tuyt mt, chúng tôi cũng không biết rõ. Còn chúng ta thông qua cảkm ứbqGng nhit thểZs hin trên màn hình.

Anderson liên tục giảczAi thích, còn trên màn hình đSDlã xuấLqt hin vịuIH trí mọi ngườAzYi đOnFang đJgInvng, hình dáng sân ga lp thểNF năm trên đUOunknh tổ ong, TrịbqGnh Xá biết rằuRng lúc này nơi đWDây tuyt đuRối an toàn, nhưng chỉwD lát nữwDa sẽ trở thành khu vc của thầHn chết.

- Còn bọn họ là ai?- Alice đdột nhiên chỉnk v phía đlUám ngườdi của Trịqnh Xá.

Toán ngườlUi của TrịzTAnh Xá git thót ngườnki, họ cứWD cho rằFng mình chỉbqG là nhân vt khách quan không liên quan đczAến cốt truyn, chỉlU cầHn tránh né nhữAzYng con quái vt trong phim, không ngờBN Alice lạUZui chỉD vào họ.

Matt Anderson trảAm lờAzYi:

_ Họ là nhân viên bảUo v Hive, có đnUbăng ký trong danh sách công ty, tuy vy tôi cho là có s nhầGFm ln, ngoài gã ngườmi da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đBNu là phổ thông thịLq dân.

Đám ngườUi Trịknh Xá hiểGFu ngay rằLqng đbqGó là thân phn do Chủ thầLqn bố trí. Sion bỗng hỏi:

- Sao tôi lạczAi mấczAt trí nhớ, không nhớ đqvược gì hết?

- Hive có h thống phòng ng đnkộc lp do máy tính trung ương Red Queen đDiu khiểIgn, khi có s cố hay kẻ đzTAHIbch xâm nhp, nó sẽ phóng ra hơi đmộc thầJgn kinh khiến mọi ngườBNi hon mê trong 4h đZsồng hồ, khi tỉUnh lạzaCi sẽ có một số tác dụng phụ, mấZst trí nhớ là một trong số đJgó.- Anderson trảYSA lờFi.

Sion lạwDi hỏi:

- MấBNt trí nhớ trong bao lâu?

- Tùy tng ngườbKi, t một giờIg đAmến một tuầAzYn.

LạLqi một ngườHIbi đwDàn ông không phảDi là lính đqvánh thuê hỏi:

- Ý ông là Hive bịqv tấqvn công, trong đAwaó có bọn khủng bố?

- Có lẽ còn t hơn.

TrịUZunh Xá cũng nhn ra ngườAmi thanh niên này, đUOuó là Mad, ngườnUi giảAwa mạzaCo cảUOunh sát đzTAến Hive tìm em gái, cô em gái là nhân viên nghiên cứaHu của Hive, do nhn ra tác hạnUbi của T-Virus nên tìm cách thông báo với chính phủ, kết hợp với Alice lấNFy trộm T-Virus, chưa kịDp hành đInvộng đnkã bịFBn Sion phát tán virus giết chết, biến thành zombie. TrịUOunh xá muốn cảuIHm tạbK ông trờmi, do trước đwDây cuộc sống quá buồn chán, hắWdn thườwDng hay xem phim, đnkc bit là loạczAi phim khoa học vin tưởng như thế này. Bây giờuR quen thuộc tình tiết và din biến câu truyn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn, nhân vt chính không thểAm chết, cho dù phim ảdnh hay tiểGFu thuyết đuIHu khng đWDvCnh.
( Ngườmi dịuRch: Một số đwDoạDn tác giảJcJ nhớ nhầWDm chi tiết phim hay ln lộn quan h của các nhân vt, ngườki dịIgch t đzTAộng chỉaNLnh sa lạAwai)

Lúc bấFy giờg một nữq dung binh lên tiếng:

- Ca đUOuã mở thưa sếp, có thểg tiến vào/

Matt nhìn đDám TrịbqGnh Xá, thở dài rồi dn đlUám lính đbqGánh thuê tiến v phía ca. Cánh ca t t mở ra, bên trong tối om, Anderson ra lnh:- J-D!, ngườlUi lính đFBnánh thuê đBNeo kính hồng ngoạHi, Anderson chầHIbn ch một lúc rồi nói: - Trương Kit! NgườzaCi thanh niên tóc đnUen không nói không rằUng giương súng nghênh ngang tiến vào, TrịvCnh Xá cho rằqng Trương Kit cũng thông hiểBNu cốt truyn, chỉk cầbKn chưa tắOnFt Red Queen, khu vc này còn an toàn, nhưng ngay khi máy tính tắuIHt, chỗ này sẽ thành lãnh đSDlCJWa của zombie và Licker.

Rấnkt nhanh, Trương Kit bt đnUbèn lên, cảm khu vc dầmn dầFBnn sáng lên, qua các khung ca sổ có thểczA nhìn thấlUy trờAmi xanh, đqvườaNLng phố. Lính đYSAánh thuê và mọi ngườTki tiến vào, một lính đwDánh thuê nữLq xem xét máy móc rồi nói:

- Khu vc an toàn, đnUộc khi đlUã tan.

TrịYSAnh Xá biết rằNFng khu vc này đNFã bịNF nhim Virus, mọi ngườCJWi đAwaã chết và biến thành zombie, chỉJg còn bảmn năng ăn. Sion sau khi lấnky trộm T-Virus đzTAã đqp vỡ một ống ở đCJWây, Red Queen sau khi phát hin đvCã khóa hết các ca và xảInv khí đJgộc giết chết tấTkt cảJcJ, giờH đZsây trong Hive chỉzTA còn bọn họ và đJcJám zombie, Licker. Có vẻ như Resident Evil 1 khá là phổ biến, mấnUy ngườdi xung quanh, bao gồm cảU cô gái đCJWeo kính đLqu ta vào khung ca ngắIgm cảSDlnh, họ đzaCu biết khu vc này hin tạnUbi khá an toàn. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Mad đWdột nhiên nói:

- NhữAmng trang trí này dùng đCJWF cảNFi thin môi trườJcJng làm vic dưới lòng đTkkt, không ai thích suốt ngày đczAối mt với không khí âm lạOnFnh của bê tông cốt thép cảaNL. Nhìn thấbqGy ánh sáng mt trờIgi, họ sẽ có cảUm giác đbqGang ở trên mt đlUbKt.

TrịAmnh Xá chầFn ch một lúc rồi chìa tay ra:

- TrịczAnh Xá..m.. có lẽ là bảgo vđUZuây.

Mad do không có trong danh sách nhân viên nên ngay t đqvuRu bịlU lính đJcJanh thuê còng tay, cườAmi khổ nói:

- Bịk còng nên không bắWDt tay bạnUn đnUbược, còn tên thì.. hình như cũng quên mấSDlt rồi.

TrịaNLnh Xá thân thin cườdi với Mad, hắbKn rấnUt có cảNFm tình với ngườFBni thanh niên này, anh chàng là kẻ vô tội nhấczAt trong bộ phim, cho đaHến cuối cùng vn bảYSAo v Alice, sang phầNFn hai còn chiến đmmu giúp Alice và các bạaNLn.

Một bên, Matt Anderson và lính đzTAánh thuê mở ca thang máy nhưng bên trong tối mò, một lính đzaCánh thuê bẻ đJcJèn huỳnh quang ném xuống, một lúc sau mới thấgy thang máy đuRã bịOnF đFAzYt cáp bên dưới, ngườzaCi bên trong chắWdc chắHn toi mạSDlng hết rồi. NgườJgi lính đdánh thuê nói với Matt:

- Sếp, xem ra chúng ta phảOnFi đWdi cầHu thang bộ thôi.

Mt của Matt của vẻ tái đGFi, quay lạbKi nói:

- Đi cầwDu thang bộ, trong mườYSAi phút đzaCến tầqng đaHáy, mọi ngườLqi đHIbu phảFBni đWdi theo!

Thểq chấkt của lính đUOuánh thuê thì khỏi cầIgn nói, Alice thì trong thân thểaH có T-Virus nên hơn hn nhữmng ngườAmi khác ( đAmoạWdn này tác giảd nhầZsm, đknku phầCJWn 1 Alice chưa bịYSA nhim virus), Sion và Mad cũng không t, Trương Kit đAmã sống sót qua 3 bộ phim, dù chỉEEU dùng một phầZsn nhỏ đAzYiểHm thưởng cườczAng hóa tó chấUt cũng có thểaH lc tuyt đzaCối siêu qua ngườaNLi thườFBnng.

Còn lạwDi sáu ngườJgi, Trịdnh xá tuy làm văn phòng nhưng thườbKng hay tp luyn, ít nhấnUbt tuầTkn một lầZsn, theo hắFn nói thì chỉk có thểUZu lc tốt mới có thểHIb xđSDlược s nhit tình của mấHIby em gái văn phòng. Vì vy thểD lc cũng hơi tốt hơn ngườEEUi bình thườzTAng. Cô gái đJgeo kính có vẻ nhu nhược, thểbqG lc tấqt nhiên yếu, lạUZui là con gái nên càng không thểLq so sánh với đDàn ông, có đAzYiu cô nàng khá thông minh, ngay t đquIHu đnUã bám vào vạBNt áo của Trương Kit, do anh chàng tha thụ một phầaNLn trọng lượng, Trương Kit chỉczA liếc nhìn một cái rồi cứD thế mà chạlUy.

Gã béo bụng ph trạNFc hai bảuIHy, hai tám, thịTkt trên ngườDi rung lên theo tng bước chạFy, càng ngày càng chm. NgườDi đaNLàn ông trung niên có vẻ là lao đczAộng chân tay, chạWDy tuy không nhanh nhưng luôn theo kịUZup mọi ngườNFi, không tụt lạaNLi. NgườbqGi phụ nữAm trung niên còn chm hơn gã béo, v sau chỉNF lê tng bước . Cuối cùng là một thanh niên mườSDli mấqvy tuổi, tướng mạnUbo cc kỳ phổ thông, là loạbqGi ném vào đLqám đwDông lp tứGFc mấnUbt tích mấaNLt tăm, tốc đnUbộ tương đczAương với trung niên, theo kịJcJp đOnFội ngũ.

Chng bao lâu ngườGFi phụ nữlU trung niên và gã béo mấczAt dạaHng, TrịAwanh Xá bỗng nghe Trương Kit nói:

- hai ngườEEUi bịAm loạuIHi!

HắOnFn ngạqvc nhiên hỏi:

- Cái gì mà hai ngườwDi bịwD loạwDi?

Trương kit cườNFi lạYSAnh:

- Bọn họ chứBN ai, đAzYng coi lờYSAi của tôi như gió qua tai, đAwaây không phảOnFi đmin ảuIHnh, rờwDi xa Matt 100 m, họ chết chắmc rồi.

Oanh!

Trương kit va dứAwat lờUZui, phía trên vong xuống hai tiếng nổ đUanh, mọi ngườczAi ngơ ngẩdn nhìn lên, nhưng họ không thấwDy gì hết ngoài cầczAu thang lạzaCnh lẽo.