Trang chủ / Khoa Huyễn / Vô Hạn Khủng Bố / Chương 1 : Tỉnh giấc

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 1 : Tỉnh giấc

VÔ HẠN KHỦNG BỐ
Tác giảIat: Zzhty.
Bộ thứxE nhấuit.
QuyểChn I: Resident evil 1( Sinh hóa nguy cơ)
Chương 1: Tỉqqnh giấBrEc


DịEYch giảdav: CuòngLong
Biên tp :CuòngLong

Nguồn: TTV


TrịCaCnh Xá luôn nghĩqq rằBrEng mình đBrEã chết, đWi làm, hết giờEY, ăn uống, bài tiết, đWCci ngủ, thứvAc dy, hắCEsn không biết ý nghĩxEa của mình nằCaCm ở chỗ nào, không phảCEsi nơi khuôn mt nhăn nhở béo ngy của tay chủ nhim, cũng chng phảMZBi trên thân thểdqo mấmFy cô gái văn phòng làm quen nơi quán bar, và chắsQQc chắmFn không phảoIsi trong khu rng sắEYt thép của đBrEô thịqq hin đqubMZBi.

TrịWCcnh Xá nghĩil rằCEsng mình đCaCang thối rữMZBa dầTIn, thối rữmFa t khi hai mươi tư tuổi, thối rữEYa cho đxEến khi biến thành bùn đCaCsMWt, chỉqub lưu lạrqi trên đrIi một cái tên, không, thm chí cảBrE một cái tên cũng không lưu lạEri vì trên đKJXi này sẽ không còn ai nhớ đXến hắmFn, một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, bấIatt lun hắKJn là ngườMBdi thế nào, hắrn cũng chỉX là một hạEt bụi giữTIa đJuii. xem tạXi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
HắKJn muốn thay đWổi, muốn xác đsMWcWnh ý nghĩQya của mình...

- Muốn hiểbXu ý nghĩxEa của sinh mnh ư? Muốn tht s....sống... không?

Hôm nay TrịWnh Xá va đTIến công ty, mở máy tính thì trên màn hình nhảuiy ra câu hỏi này. Hắuin cho rằbXng đtEqó chỉsC là trò đTIùa của mấsMWy tay hacker, cho dù nhấTIn vào yes hay no thì máy tính của hắCEsn cũng sẽ nhim virus, chỉMZB đBLành khởi đWCcộng lạIati máy vy. Nhưng khi con chuột va di đrến câu trảCEs lờtEqi, linh tính của hắEYn bỗng nảEYy lên, tay chợt dng lạEYi.

- Muốn hiểrqu ý nghĩaima của sinh mnh ư? Muốn tht s ... sống...không?

TrịCnh Xá tht s mê mang, một s quyến rũ vô pháp din tảmF khiến ngón trỏ của hắayn nhắMKTp chuột vào chữtEq yes và... lp tứtEqc mấht hết tri giác.

Lãnh lẽo, lắilc lư...

Trịqubnh Xá bt dy tht mạInh, kinh hoàng nhìn bốn xung quanh, khung cảBLnh của văn phòng và hoàn cảsCnh xung quanh nhòe ln vào nhau, nhưng chỉCEs vài giây, s ln lộn tan biến.

- Không t, chú em là ngườuii có tố chấuit tốt nhấLt lầMBdn này.

Một giọng nói lạQynh lùng vang lên.Trịuinh Xá quay đQyuoMu lạQQui nhìn, chỉQy thấiy một ngườdavi thanh niên tóc đQQuen đvAang cườoIsi nhạIt nhìn hắQyn, ngườEi thanh niên trạoIsc hai nhăm hai sáu, hình dạCEsng hết sứJc phổ thông, có điiu trên gương mt có vài vết sẹo trông rấsCt khủng khiếp. NgườWi thanh niên tóc đIen cầMKTm trên tay một đCaCiếu thuốc lá, rít một hơi rồi chuyểoIsn ánh mắCaCt ra sau lưng TrịuoMnh Xá, lúc này hắbXn mới nhn ra sau mình còn có năm ngườCaCi đMKTang mê man, ba nam, hai nữoCM, ngoài ra trong không gian này còn có mườWi mấBLy ngườWi ngoạCaCi quốc. Bọn họ đcWang ở trong một toa xe chạily rấvAt nhanh, cảKJm giác lạqubnh lẽo, lắMKTc lư là do toa xe chuyểIn đcWộng tạoIso ra.
- Đây là nơi nào? Các ngườbXi là ai? TạBLi sao tôi lạLi ở đdqoây?

Vì có ngườuii ngoạaimi quốc nên Trịasdnh Xá dùng tiếng Anh đJIat hỏi, đBLám ngườBLi nước ngoài chỉaim quay đQfIu lạKJi nhìn rồi quay đMBdi, riêng ngườuii thanh niên tóc đren hít tht sâu rồi nói:

- NghĩvA lạrqi cho t tế đtEqi, Nó chắQyc đtEqã in tấCaCt cảWCc vào não mấtEqy ngườQyi rồi đrqsMWy.

Nhớ lạmFi xem nào, Trịuinh Xá chỉsQQ nhớ mình nhìn thấCEsy hàng chữQy: Muốn hiểBrEu ý nghĩMBda của cuộc sống ư? Muốn tht s...sống... không? HắsCn nhấrn vào yes và mấKJt tri giác... Khoan đayã.. sinh tồn và sinh mnh... Đây là một trò chơi, ai chế tạilo ra nó thì không thểsMW biết, có lẽ là các vịX thầTIn, cũng có thểEY là ác ma, hoc giảW ngườsQQi ngoài hành tinh hay ngườEYi tương lai đWu có khảBrE năng và hắMKTn là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác hơn là hin tạuii hắayn trở thành thành viên tham gia. Khi một ngườrqi trong cuộc sống hin đIayi cảrqm thấIy lạuic lõng, mơ hồ, anh ta hoc cô ta sẽ đWược chuyểrn đKJến thế giới các bộ phim kinh dịvA nếu chọn yes.

- Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mng các ngườili gp may mắrn, lầCn đMKTCaCu tiên tham gia lạChi là dạtEqng phim tương đIatối d dàng. Có chết cũng rấJt thanh thảXn.

Ngườrqi thanh niên dp tắQft đcWiếu thuốc, gằMBdn giọng cườMZBi.

- Ý anh là chúng ta chỉoIs có ý thứCaCc tiến vào máy tính, giống như trong tiểMKTu thuyết huyn huyn, sau khi chơi xong có thểbX trở v phảEYi không?

Một gã béo bên cạhnh TrịQynh Xá chợt lên tiếng hỏi. NgườKJi thanh niên rút trong ngườdqoi ra một khẩoIsu Deasert Eangle, kéo quy lát kiểWm tra, xoay xoay trong tay rồi trảdav lờWi:

- Ý thứoCMc hay không thì tao không biết, nhưng các ngườhi sẽ cảdqom thấMKTy đMBdau, các ngườcWi sẽ bịQQu thương, sẽ chết, và chú mày sai rồi, mỗi lầMBdn xong một bộ phim, các ngườasdi sẽ đayi tiếp đsMWến một bộ phim khác, có thểCh đsQQã xem, có thểQy chưa xem, mỗi bộ phim " Chủ thầaimn" sẽ không ngng đLưa ngườuii mới đBrEến, bổ sung vào số đBLã chết lầLn trước, mỗi lầJn nhân số tham gia t bảsCy đWến hai mươi ngườbXi, nói một cách khác, lầbXn này tương đQfối d dàng nên tấbXt cảE chúng ta chỉuoM có bảCy ngườxEi.

Gã béo cườili nhạqubt:

- Sao anh dám chắQQuc rằqubng nhữQfng ngườii đuoMã chết không quay trở v cơ thểqub, có khi họ t chọn chết đuoMi không biết chng.

Ngườqubi thanh niên tóc đBLen ngẩMBdng phắWt dy, trong mắCaCt lóe lên tia sáng lạWnh, đuiột ngột hắZrn chồm đXến như một con báo, một giây sau, hắMKTn đWCcã đaimè lên gã béo, khẩIu súng trong tay nhét nòng vào ming gã béo:

- Mày muốn th chết hảui, muốn th xem thế nào là vô hạIatn khủng bố hảaim? Tao đEã trảZri qua ba bộ phim, bộ phim đbXdqou tiên là Nightmare on Elm Street 1( Mãnh quỷ nhai), lúc ấsMWy tổng cộng có 15 ngườqqi mới tham gia, còn có hai ngườrqi đMKTã trảTIi qua hai bộ phim, thế mày có biết kết cục ra sao không, tấQyt cảL đuiu chết trong giấic mơ, chỉi còn tao và một ngườEri nữia sống sót. Mày có biết cảuoMm giác khi bịIat giấChc mơ hoang đilMZBn giết chết là thế nào không? Mày cảaimm thấIy sao khi xung quanh biến thành một đsCống thịrqt nát mà vn chuyểsMWn đoCMộng? CảCEsm thấEry sao khi trong công xưởng u ám, bịasd Fred dùng dao xẻ tng miếng, tng miếng thịit? Mày muốn chết lắJm hảEY đEồ rác rưởi?

NgườEi thanh niên gào thét đqqiên cuồng, gã béo sợ đKJến nhũn ngườMKTi, nhưng do nòng súng nhét trong ming nên van xin cũng không nổi. TrịQynh Xá và mấuoMy ngườuoMi còn lạoIsi mãi mới khuyên đZrược hai ngườhi tách ra, ngườLi thanh niên đTIQfng dy, quay v góc, lau súng và nói:

- BịEr chết trong phim là chết tht, và nếu bịoIs ác ma hành hạxE đJến chết thì các ngườoIsi sẽ chết rấXt thê thảCEsm, nếu không có dũng khí tiếp tục thì t sát đMBdi cho khỏe.

Một cô gái đMKTeo kính nói:

- Thế chúng ta không có cơ hội trở v cơ thểrq của mình nữbXa sao?

NgườEi thanh niên liếc mắCht nhìn rồi nói:

- Nãy giờC đhã nói rồi, các ngườChi không chỉbX có ý thứuoMc tiến vào đEây, làm gì có k thut nào chế tạsMWo đMKTược trò chơi như thế này, chỉI có các vịCEs thầMZBn thôi, chúng ta chỉTI là nhữErng con sâu , bịsMW bọn họ qung vào đuoMây, quằin quạEYi mua vui cho họ, cảCh thân thểKJ ln tinh thầdqon của chúng ta đvAu tiến vào đLây, không v đxEược nữsCa, tối thiểayu tao cho rằTIng không v đIược nữdava.

Cô gái đXeo kính có một khí chấrt rấTIt bình tĩqqnh, nhỏ nhẹ nói:

- Nghe anh nói vy có vẻ như vn có hy vọng trở v?

NgườWCci thanh niên liếc mắrqt nhìn cô gái, nhếch mép nói:

- LầBrEn này lính mới có tố chấIt tương đrối đQQuWy nhỉCEs, không sai, đEúng là có hy vọng trở v.

CảCaC sau ngườoIsi đasdu nín thở lắBLng nghe, nhìn chằBLm chằdavm vào ngườrqi thanh niên.

- Mỗi lầuoMn hoàn thành nhim vụ trở v, các ngườMZBi sẽ đQyược thưởng 1000 đoIsiểaimm, có thểKJ đEổi đsMWược rấEYt nhiu thứWCc, ví dụ như một trăm ngày sống trong bộ phim này chng hạhn.. truyn cp nht nhanh nhấWt tạIi tung hoanh chấuim com

Một ngườTIi đqqàn ông trung niên bên cạdqonh cô gái đieo kính kêu lên:

- Điên hay sao mà muốn sống trong phim kinh dịCEs!

NgườKJi thanh niên chỉCEs cườcWi nhạTIt không trảay lờrqi, nhưng cô gái đEreo kính lạqubi vuốt trán rồi cấoCMt tiếng:

- Không, tôi nghĩoIsđayã hiểJu rồi, phim kinh dịQy cũng có nhiu loạoCMi, ví dụ như bộ phim này là dạErng khoa học vin tưởng, không có ma quỷ, tr nơi xảIy ra truyn phim, nhữcWng nơi khác có lẽ là bình thườKJng.

NgườCEsi thanh niên búng ngón tay trảI lờCi:

- Chính xác! Có thểr sống bình thườChng 100 ngày ở nhữJng nơi an tĩInh, cứvA tưởng tượng xem sau nhữJng bộ phim nguy hiểoIsm, có thểasd sống 100 bình thườdavng thì hạMBdnh phúc như thế nào?

TrịKJnh Xá git mình, dườBrEng như hắaimn đrqã hiểqubu tác dụng của nơi này, chính vì bình nht cuốc sống quá bình đdavIm khiến hắiln có cảuoMm giác rữasda nát, nhưng nếu liên tục trảsQQi qua hiểZrm nguy thì một cuộc sống bình đrqQym lạChi trở nên vô cùng đaimáng quý.

- Tr vic có thểQf đMKTổi số ngày sống an đvAqubnh ra, 1000 đbXiểCaCm có thểvA điổi đsQQược rấvAt nhiu thứTI, ví dụ như khẩCaCu Deasert Eangle vô hạXn đCEsoIsn dược này, chỉX tốn có 100 đxEiểJm, ngoài ra có thểWCc nâng cao sáu hạCaCng mục cơ thểJ như: Trí lc, tinh thầsCn lc, tế bào hoạqubt lc, min dịhch lc, sứqubc mạWCcnh cơ bắCp, phảaimn xạQy thầdqon kinh, ngườsCi bình thườasdng trung bình là 100 mỗi hạoCMng, mỗi 10 đcWiểKJm thưởng có thểbX nâng 1 đCEsiểWm tố chấrt, nói một cách khác, nếu các ngườMBdi sống sót trở v có thểJ khiểiln cho mình trở nên mạqqnh gấdavp đEôi, nếu sống sót qua 100 bộ phim, các ngườEYi có thểBrE trở thành siêu nhân.

Cô gái đWeo kính bình tĩdqonh hỏi:

- Vy thì đbXcW trở v cuộc sống bình thườKJng cầsQQn bao nhiêu đJiểcWm?

- 50000 đxEiểoIsm - NgườKJi thanh niên lạrqi châm một đCEsiếu thuốc rồi trảasd lờBLi- Chỉqq cầEYn các ngườuii sống quá 50 bộ phim mà không đQQuổi chác gì thì có thểZr trở v.

Mọi ngườxEi lng đhi, nếu muốn sống sót qua 50 bộ phim mà không t cườtEqng hóa thì qua là nhim vụ bấsCt khảWCc thi.

- Tấit nhiên, 1000 đvAiểdavm đdavó chỉMZBđuoMiểilm thưởng cơ bảLn, còn có thểqq kiếm thêm, ví dụ như theo quy đKJChnh, mỗi khi giảvAng giảTIi lut l cho lính mới như tôi va làm thì có thểrq đBrEược thưởng 100 đChiểQfm, còn nữXa, các ngườBLi đaimu chú ý thấEy mình đsMWeo một cái đoIsồng hồ kỳ quái phảxEi không?- Ngườayi thanh niên giơ tay trái lên, trên đXó có một chiếc đWồng hồ kim loạsMWi, kiểuiu cách cổ đQyiểMBdn.

Mọi ngườbXi nhìn xuống tay mình, trên tay mỗi ngườqqi đIatu có một chiếc đEồng hồ đqubang đXếm ngược 3h01', phía dưới còn có các dòng số như: Số ngườdqoi mới, số zombie, số Licker..v.v

- Giết 10 con zombie đqqược thưởng 1 đrqiểqqm, 1 con Licker đbXược thưởng 100 điliểWCcm, giết lính mới đrqược thưởng... 1000 đoIsiểErm - Va nói ngườqqi thanh niên va liếc nhìn đoIsám lính mới với vẻ bấsCt thin, chỉBrE có Trịaynh Xá và cô gái đcWeo kính nhìn lạWi một cách bình tĩJnh.

- Tấdqot nhiên là âm 1000 đCiểaym..

NgườTIi thanh niên cườqqi nhạqqt, nhìn TrịQQunh Xá và cô gái đTIeo kinh rồi nói:

- Được rồi, cầuin hỏi gì thì nhanh lên, phim sắqubp bắErt đEriu rồi đMZBJy.

Cô gái đtEqeo kính nhìn TrịBrEnh Xá, hắmFn khẽ gt đZrqubu, cô gái nói:

- Còn vài vấqubn đBL, bộ phim này là Resident Evil 1, T Virus lan tràn ở thành phố Racoon, nếu chúng ta ngồi trên xe này rờqubi khỏi nơi đXây thì có vẻ trảri qua quá d dàng phảQyi không?

NgườsQQi thanh niên gt đEqqu trảdqo lờQyi:

- Xem trên đTIồng hồ, có một cái tên, đQyọc lên!

- Matt Anderson!

MấoIsy ngườmFi cùng đMBdọc một lúc, tiếp theo trong đCaCám ngườdavi nước ngoài có một ngườMKTi da đEen điột nhiên phát sáng, giây lát sau ánh sáng tắIt đBrEi.

- Đó là đrqội trưởng lính đuiánh thuê trong phim, bộ phim này diên ra trong một phạdavm vi hẹp, chỉaim có trong Hive, đoCMsQQ hạayn chế đhộ khó, chủ thầTIn quy đvAasdnh không cho phép chúng ta đEi quá xa khu vc cốt truyn, nếu cách xa Anderson quá 100 m thì...Bum...Không còn lạIati gì hết, đKJã hiểoCMu chưa, sau khi Anderson chết thì hạZrn chế sẽ chuyểin sang một nhân vt khác, vì thế chúng ta chỉh có thểsMW cố mà sống sót, thế thôi.

TrịErnh Xá đilột nhiên hỏi:

- Thế chủ thầuin là cái gì, tôi thấquby anh thườZrng hay nhắuoMc đMKTến cái tên này?

- Chủ thầuin là thứWCc quảMKTn lý chúng ta tiến nhp vào đIây, trao đtEqiểCEsm số hay đBrEổi vt phẩChm đtEqu thông qua chủ thầqqn, nó là một quảdav cầayu ánh sáng, thc tế tôi cũng chng biết nữQfa.- NgườcWi thanh niên phảqqy phẩuoMy tay nói.

- VấvAn đTI cuối cùng, hàng số đTIếm ngược này nghĩcWa là gì? - Cô gái đoCMeo kính hỏi

- Thờhi gian cô em phảWi trảqqi qua trong bộ phim này, hết giờoCM sẽ trở v chỗ CHủ thầWCcn lĩqqnh thưởng rồi lạuii tiếp tục tham gia bộ phim khác.- Ngườhi thanh niên rít một hơi thuốc rồi trảqq lờMBdi.

Đúng lúc đvAó, toa xe bắtEqt đCaCEYu t t dng lạii, ngườuii thanh niên rít nốt điiếu thuốc, rút súng ra rồi nói:

- Đước rồi, cốt truyn bắErt đKJqqu, t bây giờCaC họ có thểZr nghe chúng ta nói chuyn, nếu tiết lộ cốt truyn hay thông tin v chủ thầBLn sẽ bịMKT tr đJiểtEqm, mỗi câu 10 đmFiểxEm, tr vào phầoCMn thưởng sẽ nhn đEược sau này, vì thế liu mà giữsQQ mồm giữCaC mép.

Toa xe t t dng lạdqoi, đilám lính đEYánh thuê lầJn lượt đJChng dy rờTIi khỏi một cách cẩErn thn, súng ống lăm lăm. NgườEYi thanh niên tóc đqqen cũng nghênh ngang bước ra theo, cô gái đsMWeo kính liếc nhìn Trịasdnh Xá và nhữErng ngườCaCi còn lạcWi, tiếp bước, nhìn thấoCMy Anderson đdavã đoCMi xa, mọi ngườtEqi vội vàng đuiuổi theo.

ĐLng trên sân ga rộng, TrịbXnh Xá cố hồi ứmFc lạXi bộ phim, nơi này chính là ca vào Hive, phòng thí nghim dưới lòng đMBdBLt. Mọi ngườQyi tiến v phía một cánh ca sắCEst cuối sân ga,trên cánh ca có phù hiu công ty Umbrella và ký hiu nguy hiểdavm. TrịChnh Xá cùng mọi ngườoIsi đdavi theo đilến trước ca, đCEsột nhiên một cô gái rấsQQt đMBdẹp, mc chiếc váy lin thân màu đBrEỏ quay lạqubi hỏi Anderson:

- Tôi muốn biết các ngườoIsi là ai? Có chuyn gì xảEYy ra ở đXây?

Anderson quay nhìn cô gái, phấdqot tay ra hiu cho đCaCám lính đrqánh thuê dỡ ra một đCaCống máy móc, lắTIp đWCct rồi mở mã, bảrn thân trảMBd lờxEi:

- Chúng tôi đEược công ty Umbrella thuê, cô cũng vy, đMZBây là ca vào Hive, còn cô là nhân viên an ninh đQfược đrăng ký trong danh sách nhân viên, vì thế chúng tôi đuiưa cô theo.

TrịChnh Xá nhớ rằilng đMZBây là trườCng đdqooạQyn nhân vt chính Alice hỏi Anderson v nguyên nhân vụ vic, dù xem phim vài lầrqn nhưng khi t thân tham d vn tạvAo cho hắMBdn một cảilm giác kỳ quc khó tin.

Alice nghe trảEY lờsMWi, khuôn mt ngơ ngẩIatn, vuốt chiếc nhn cưới trên tay, hỏi một cách mê mang:

- Cái này là sao?

Anderson lãnh đCtEqm nói:

- Cô chưa kết hôn, cái nhn này chỉBL dùng đZrsQQ yểKJm hộ thôi, ngoài ra nó còn là biểsQQu chưng cho thân phn nhân viên an ninh.

- Thế Hive là cái gì?

Bên cạEnh, một ngườxEi đsCàn ông không phảChi lính đuoMánh thuê hỏi, TrịxEnh Xá nhn ra ngườri này chính là nguyên nhân của toàn bộ vụ vic, kẻ ăn trộm T- Virus, gián đCip thương nghip Sion, cũng là một nhân vt nam chính.

Matt Anderson nói với một lính đasdánh thuê khác:

- Cho họ xem!

Ngườayi này gt đBLqqu, xoay màn hình vi tính v phía mọi ngườEi, trên đuió hin ra một bảasdn đBLồ lp thểQQu của toàn bộ kiến trúc.

- Đây là ca ra vào Hive, Hive là một phòng thí nghim mt nằBrEm dưới lòng đCrt thành phố Racoon, chỗ này là nơi chúng tôi tìm thấCy quý vịJ, chúng ta xùng tàu đCEsin đxEi t đBrEó đWCcến đilây.

Màn hình liên tục thay đvAổi các hình lp thểE, cuối cùng hin ra một kiến trúc có hình như một cái tổ ong mt.

_ Đây là Hive, một căn cứQy nghiên cứcWu tuyt mt của công ty Umbrella, ở đsQQây có trên 500 nhân viên nghiên cứcWu, nội dung nghiên cứKJu rấuoMt quan trọng đuiối với công ty, tuyt mt, chúng tôi cũng không biết rõ. Còn chúng ta thông qua cảrqm ứLng nhit thểMZB hin trên màn hình.

Anderson liên tục giảri thích, còn trên màn hình đrqã xuấWt hin vịBL trí mọi ngườMZBi đQQuang đasdCaCng, hình dáng sân ga lp thểsMW năm trên đmFrnh tổ ong, TrịBLnh Xá biết rằqqng lúc này nơi đCaCây tuyt đaimối an toàn, nhưng chỉuoM lát nữra sẽ trở thành khu vc của thầmFn chết.

- Còn bọn họ là ai?- Alice đBrEột nhiên chỉuoM v phía đaimám ngườbXi của TrịvAnh Xá.

Toán ngườdqoi của TrịKJnh Xá git thót ngườasdi, họ cứxE cho rằXng mình chỉuoM là nhân vt khách quan không liên quan đCEsến cốt truyn, chỉE cầMKTn tránh né nhữTIng con quái vt trong phim, không ngờBrE Alice lạEi chỉZr vào họ.

Matt Anderson trảCaC lờZri:

_ Họ là nhân viên bảCEso v Hive, có đrqăng ký trong danh sách công ty, tuy vy tôi cho là có s nhầoCMm ln, ngoài gã ngườdavi da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đasdu là phổ thông thịC dân.

Đám ngườJi TrịQQunh Xá hiểasdu ngay rằCaCng đqubó là thân phn do Chủ thầsQQn bố trí. Sion bỗng hỏi:

- Sao tôi lạrqi mấoIst trí nhớ, không nhớ đtEqược gì hết?

- Hive có h thống phòng ng đMKTộc lp do máy tính trung ương Red Queen đBLiu khiểhn, khi có s cố hay kẻ đirch xâm nhp, nó sẽ phóng ra hơi đErộc thầIatn kinh khiến mọi ngườCEsi hon mê trong 4h đmFồng hồ, khi tỉsQQnh lạKJi sẽ có một số tác dụng phụ, mấvAt trí nhớ là một trong số đuió.- Anderson trảTI lờqubi.

Sion lạBrEi hỏi:

- MấEt trí nhớ trong bao lâu?

- Tùy tng ngườCi, t một giờtEq đbXến một tuầErn.

LạxEi một ngườTIi đWCcàn ông không phảoIsi là lính đdavánh thuê hỏi:

- Ý ông là Hive bịmF tấqqn công, trong đMKTó có bọn khủng bố?

- Có lẽ còn t hơn.

TrịXnh Xá cũng nhn ra ngườCEsi thanh niên này, đXó là Mad, ngườIi giảsQQ mạMZBo cảCaCnh sát đdavến Hive tìm em gái, cô em gái là nhân viên nghiên cứqubu của Hive, do nhn ra tác hạQfi của T-Virus nên tìm cách thông báo với chính phủ, kết hợp với Alice lấQfy trộm T-Virus, chưa kịMZBp hành đMBdộng đCEsã bịmF Sion phát tán virus giết chết, biến thành zombie. TrịtEqnh xá muốn cảtEqm tạsC ông trờoCMi, do trước đrqây cuộc sống quá buồn chán, hắQyn thườsMWng hay xem phim, đaimc bit là loạCEsi phim khoa học vin tưởng như thế này. Bây giờTI quen thuộc tình tiết và din biến câu truyn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn, nhân vt chính không thểxE chết, cho dù phim ảrqnh hay tiểaimu thuyết đMZBu khng đuoMdavnh.
( NgườoCMi dịhch: Một số đdqooạqubn tác giảBL nhớ nhầvAm chi tiết phim hay ln lộn quan h của các nhân vt, ngườsQQi dịQfch t đtEqộng chỉaimnh sa lạMZBi)

Lúc bấsMWy giờuoM một nữMBd dung binh lên tiếng:

- Ca đMZBã mở thưa sếp, có thểW tiến vào/

Matt nhìn đhám TrịInh Xá, thở dài rồi dn đEYám lính đJánh thuê tiến v phía ca. Cánh ca t t mở ra, bên trong tối om, Anderson ra lnh:- J-D!, ngườuoMi lính đsMWánh thuê đsQQeo kính hồng ngoạCaCi, Anderson chầXn ch một lúc rồi nói: - Trương Kit! NgườMBdi thanh niên tóc đBrEen không nói không rằBrEng giương súng nghênh ngang tiến vào, Trịaynh Xá cho rằuoMng Trương Kit cũng thông hiểayu cốt truyn, chỉKJ cầvAn chưa tắmFt Red Queen, khu vc này còn an toàn, nhưng ngay khi máy tính tắcWt, chỗ này sẽ thành lãnh đrqsQQa của zombie và Licker.

Rấit nhanh, Trương Kit bt đvAèn lên, cảBrE khu vc dầBLn dầasdn sáng lên, qua các khung ca sổ có thểcW nhìn thấoIsy trờZri xanh, đoIsườcWng phố. Lính đuoMánh thuê và mọi ngườhi tiến vào, một lính đdqoánh thuê nữI xem xét máy móc rồi nói:

- Khu vc an toàn, đZrộc khi đWã tan.

Trịqubnh Xá biết rằCaCng khu vc này đQyã bịay nhim Virus, mọi ngườEYi đrqã chết và biến thành zombie, chỉxE còn bảdavn năng ăn. Sion sau khi lấily trộm T-Virus đEYã đMBdp vỡ một ống ở đoIsây, Red Queen sau khi phát hin đuoMã khóa hết các ca và xảBrE khí đWCcộc giết chết tấKJt cảrq, giờWCc đCây trong Hive chỉQf còn bọn họ và đCám zombie, Licker. Có vẻ như Resident Evil 1 khá là phổ biến, mấasdy ngườEYi xung quanh, bao gồm cảoCM cô gái đaimeo kính đWu ta vào khung ca ngắdqom cảasdnh, họ đoCMu biết khu vc này hin tạCEsi khá an toàn.

Mad đMKTột nhiên nói:

- NhữZrng trang trí này dùng đMZBi cảtEqi thin môi trườuoMng làm vic dưới lòng đMKTXt, không ai thích suốt ngày đrqối mt với không khí âm lạMKTnh của bê tông cốt thép cảTI. Nhìn thấoCMy ánh sáng mt trờii, họ sẽ có cảQym giác đQQuang ở trên mt đrqErt.

TrịEYnh Xá chầZrn ch một lúc rồi chìa tay ra:

- TrịInh Xá..m.. có lẽ là bảsMWo vđErây.

Mad do không có trong danh sách nhân viên nên ngay t đQfLu bịvA lính đXanh thuê còng tay, cườsMWi khổ nói:

- BịuoM còng nên không bắJt tay bạrqn đEược, còn tên thì.. hình như cũng quên mấIatt rồi.

TrịBrEnh Xá thân thin cườXi với Mad, hắWCcn rấht có cảErm tình với ngườXi thanh niên này, anh chàng là kẻ vô tội nhấCht trong bộ phim, cho đMBdến cuối cùng vn bảqubo v Alice, sang phầChn hai còn chiến đMKTiu giúp Alice và các bạoIsn.

Một bên, Matt Anderson và lính đChánh thuê mở ca thang máy nhưng bên trong tối mò, một lính đránh thuê bẻ đWCcèn huỳnh quang ném xuống, một lúc sau mới thấbXy thang máy đoCMã bịaim đMBdMBdt cáp bên dưới, ngườXi bên trong chắtEqc chắuoMn toi mạsMWng hết rồi. Ngườayi lính đJánh thuê nói với Matt:

- Sếp, xem ra chúng ta phảhi đIati cầdavu thang bộ thôi.

Mt của Matt của vẻ tái đuii, quay lạbXi nói:

- Đi cầsMWu thang bộ, trong mườChi phút điến tầilng đdaváy, mọi ngườayi đIu phảcWi đMBdi theo!

ThểCh chấuoMt của lính đilánh thuê thì khỏi cầiln nói, Alice thì trong thân thểIat có T-Virus nên hơn hn nhữXng ngườBrEi khác ( đTIoạin này tác giảui nhầZrm, đEYKJu phầin 1 Alice chưa bịKJ nhim virus), Sion và Mad cũng không t, Trương Kit đrã sống sót qua 3 bộ phim, dù chỉBL dùng một phầdqon nhỏ đayiểMBdm thưởng cườKJng hóa tó chấuit cũng có thểil lc tuyt đMKTối siêu qua ngườsCi thườQfng.

Còn lạBrEi sáu ngườQQui, TrịQynh xá tuy làm văn phòng nhưng thườing hay tp luyn, ít nhấEYt tuầbXn một lầiln, theo hắCn nói thì chỉJ có thểui lc tốt mới có thểoIs xđayược s nhit tình của mấsCy em gái văn phòng. Vì vy thểqq lc cũng hơi tốt hơn ngườdavi bình thườrng. Cô gái đBrEeo kính có vẻ nhu nhược, thểBrE lc tấBLt nhiên yếu, lạsMWi là con gái nên càng không thểvA so sánh với đhàn ông, có đxEiu cô nàng khá thông minh, ngay t điEYu đEYã bám vào vạQyt áo của Trương Kit, do anh chàng tha thụ một phầZrn trọng lượng, Trương Kit chỉui liếc nhìn một cái rồi cứdqo thế mà chạXy.

Gã béo bụng ph trạaimc hai bảasdy, hai tám, thịilt trên ngườili rung lên theo tng bước chạdavy, càng ngày càng chm. NgườbXi đLàn ông trung niên có vẻ là lao đWộng chân tay, chạJy tuy không nhanh nhưng luôn theo kịmFp mọi ngườoCMi, không tụt lạuii. NgườEYi phụ nữC trung niên còn chm hơn gã béo, v sau chỉsC lê tng bước . Cuối cùng là một thanh niên mườCaCi mấrqy tuổi, tướng mạvAo cc kỳ phổ thông, là loạQfi ném vào đMBdám đKJông lp tứJc mấtEqt tích mấdavt tăm, tốc đuoMộ tương đdavương với trung niên, theo kịoCMp đChội ngũ.

Chng bao lâu ngườsMWi phụ nữCh trung niên và gã béo mấdqot dạCng, TrịsCnh Xá bỗng nghe Trương Kit nói:

- hai ngườMKTi bịoIs loạQfi!

Hắhn ngạuoMc nhiên hỏi:

- Cái gì mà hai ngườcWi bịE loạsCi?

Trương kit cườuoMi lạTInh:

- Bọn họ chứEY ai, đasdng coi lờCaCi của tôi như gió qua tai, đqubây không phảasdi đoIsin ảCnh, rờMKTi xa Matt 100 m, họ chết chắrqc rồi.

Oanh!

Trương kit va dứQft lờZri, phía trên vong xuống hai tiếng nổ đQfanh, mọi ngườEri ngơ ngẩcWn nhìn lên, nhưng họ không thấLy gì hết ngoài cầCaCu thang lạIatnh lẽo.

banner