Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác Giảu: Đườnsng Gia Tam Thiếu

Chương 125: Vũ Hồn dung hợp, Hồng TrầdvUn Quyến Luyến (1-3)

DịZwTch: Hina
Nguồn: 4vn.euMột tiếng nổ chói tai vang vọng khắLp toàn trườcung, luồng sáng ánh kim kia nháy mắIpt va chạsm với hàng loạIpt tia kiếm của Mộng Hồng TrầHukn, sau đuBó nổ tung, hóa thành vô số tia sáng nồng đULm hơi thở quang minh.

Đip ThầMvZn Trảum, Hồn K thứrMr ba của Vương Đông.

Hồn K này bình thườsng rấDt ít khi Vương Ngôn s dụng, không phảLi vì uy lc của nó tầTHYm thườFSng. Mà ngược lạcui, Hồn Hoàn thứS hai của Vương Đông là Hồn Hoàn cấYUdp bc ngàn năm, nói cách khác, thc tế hồn k thứUuX ba của hắpben đYUKã tương đLương với hồn k thứbzR tư của Mộng Hồng TrầuBn. Cộng thêm s trợ giúp t Hạoo Đông Lc, một kích này tuy không thểKX so đLxược với đUuXòn tấdvUn công t cườYUKng giảF bc Hồn Vương nhưng cũng cc kỳ mạLnh mẽ rồi.

Tuy vy, chỉL đxơn giảSn với k năng này mà muốn chiến thắUuXng Mộng Hồng TrầZwTn dĩkD nhiên là không có khảWQp năng nhưng nếu dùng nó đdvUns tranh thủ chút thờYUdi gian thì dư sứeEIc qua cầxu.

Tng đYUdkKJo ánh sáng dày đUuXc nháy mắOOWt bùng nổ, hàng trăm tia sáng cùng hợp lạuBi ht như một nụ hồng xòe cánh nở hoa, sau đFSó dầSn nhân rộng lên thành vô số đxóa hoa, hơi thở quang mình mang theo hương vịMvZ ánh mt trờKXi phủ xuống khắvsp nơi.

Đối mt với đUFòn công kích này, Mộng Hồng Trầun đIpã bắst đwocuu luống cuống tay chân. Dù sao, cô đrMrã không còn bộ áo giáp phòng ng, nếu chng may bịo hàng loạYLwt tia sáng này đDánh trúng chắsc chắbzRn sẽ bịdvU thương nng. Nếu như là lúc đUNwou, cô nhấTHYt đZwTuBnh sẽ không mấYUKy bn tâm mà quyết đzIpbenh cứQYkng đJHối cứYLwng. Nhưng hin giờQYk, không thểD đwoược nữLxa.

Đây là trn chung kết, cũng có thểKX xem là trn đovYNu cuối cùng quyết đUFsnh thắFSng bạLi, làm sao cô có thểTHY làm ba đdvUược? Hơn nữDa, trong nội tâm cô, tim thứYUKc cô chng hiểzIu tạnsi sao lạMvZi cho rằwnFng Vương Đông rấuBt mạUuXnh, có thểULđZwTã bịcu yếu tố tình cảsm chi phối, căn bảNhUn, bấFSt cứIp cô gái nào cũng nghĩUL rằhLng ngườXUi mình thầSm mến là một ngườQYki cc kỳ mạZwTnh mẽ.

Bởi vy, nháy mắpbet khi Mộng Hồng TrầJHn chuẩSn bịvYN đLỡ lấwoy Đip ThầIpn TrảUuXm đeEIã tăng lc vung kiếm không bỏ sót bấst cứx kẽ hở nào, toàn bộ phương hướng đou bịUL ngăn cảwnFn. Mỗi kiếm vung lên đhLu tỏa ra một lượng lớn kịLch đQYkộc Chu Tình Băng Thim. ChỉrMr cầcun đYUdộc tố có thểx phát huy tác dụng thì trn chiến này sẽ lp tứnsc kết thúc.

Cũng ngay lúc này, một cảULm giác sợ hãi khó thểrMr hình dung chợt xuấhLt hin khiến cô không thểrMr km đTHYược mà run rẩYLwy cảQYk ngườMvZi.

Áp lc đnsến t bên trong, hoc nói đvsúng hơn, là đHukến t chính lc lượng căn nguyên của cô, Vũ Hồn.

Một ảnso ảEanh lng lẽ xuấDt hin không chút tiếng đSộng sau lưng Vương Đông. Ảo ảcunh trong suốt nhưng cảMvZ ngườuBi nó lạKXi tỏa ra hơi thở lạUNnh như băng, cái đRwuôi màu xanh biếc nhọn hoắULt đLxFSy u ám. Càng khủng bố hơn là tn sâu trong linh hồn cô càng lúc càng bịdvU áp lc đwnFè nng, khiến đEaộng tác của cô chm chạZwTp đui thấxy rõ.

Băng Bích Đế Hoàng Hạnst, vũ hồn thứF hai của HoắhLc Vũ Hạnso, hơi thở của Hồn Thú bốn mườdvUi vạDn năm giờUF phút này đLược k năng Mô Phỏng của HoắLc Vũ HạHuko bày ra một cách hoàn m.

Dù Chu Tình Băng Thim không phảrMri là hồn thú sinh sống tạui vùng trung tâm của Cc BắQYkc và cơ thểHuk nó cũng không chỉx thuầIpn túy có thuộc tính Băng nhưng nói cách nào, bảkDn thân nó vn có một phầpben bộ phn mang sứFc mạULnh t băng, hơn nữNhUa còn chiếm một vịXU trí không nhỏ.

Như Băng Bích Đế Hoàng HạeEIt đuBã tng nói, nó là chúa tểRw của nhữJHng loài thuộc tính băng, tấSt cảJH Hồn Thú thuộc loạYUdi này khi đxRwng trước mt nó đFu phảUFi gọi nó là vua là chúa. Hơi thở của Chu Tình Băng Thim làm sao có thểNhU so sánh đhLược với nó? Huống chi hơi thở khủng bố lúc này, trăm phầMvZn trăm đUuXến t chính Băng Bích Đế Hoàng HạzIt tht s.

Các trn đLFu trước của HoắTHYc Vũ Hạvso, Mộng Hồng TrầkKJn và Tiếu Hồng TrầEan đkKJu đhLã xem qua. Nhưng khi đnsó sàn đYLwOOWu bịD bứdvUc màn phòng hộ ngăn cách, bọn họ chỉD thấSy HoắbzRc Vũ HạkDo mô phỏng ra Hồn Hoàn mườsi vạcun năm rồi chấYUdn đzIộng, nhưng lạxi chưa tht s cảzIm nhn luồng hơi thở khủng bố ấzIy.

Kế đkDến, s tht chứWQpng minh mọi thứD đzIu là ảSo ảNhUnh, sau này HoắOOWc Vũ HạLxo cũng không thi triểYUKn lạLi năng lc này nữFa, bọn họ đWQpu phán đuBoán rằEang, k năng của Hoắxc Vũ HạUNo chỉkD là ảbzRo ảRwnh, không có chút giá trịNhU thc tế nào.

Mà lúc này, sau khi Mộng Hồng TrầEan cảeEIm nhn đkKJược hơi thở khủng bố của Băng Bích Đế Hoàng Hạot mới tht s thấNhUy t nãy đTHYến giờNhU mình khôi hài như thế nào.

Hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạHukt tuy chỉkD là ảXUo ảwnFnh nhưng lạULi vô cùng chân tht. Trước mt nó, vũ hồn của cô bịkKJ áp chế hoàn toàn, thm chí muốn ngẩvYNng đEaUuXu lên cũng không đUNược, một thân tu vi lúc này đnsng nói chiến đpbeHuku, ngay cảKx 50% không biết có s dụng đMvZược không nữvsa. NhấzIt là s sợ hãi t đeEIáy lòng kia đdvUã ảZwTnh hưởng rấQYkt nhiu đvsến ý chí chiến đYUKZwTu của cô rồi.

Khó trách ban đbzRYLwu khi hắnsn phóng ra Hồn Hoàn mườQYki vạYUdn năm lạLi khiến toàn trườvYNng rung đvsộng như vy, uy áp này quá mạDnh quá khủng bố làm sao lạYUKi không kinh hãi cho đcuược.

BịkKJsnh hưởng không chỉcu có Mộng Hồng TrầDn, ngay cảYUK Tiếu Hồng TrầQYkn đJHrMrng sau lưng cô cũng không ngoạKxi l.

BấYUKt kểS là Chu Tình Băng Thim hay Tam Túc Kim Thim đhLu là vũ hồn thuộc loạMvZi Thim Cáp (cóc nhái). HiểzIn nhiên nếu ở trườkDng hợp bình thườWQpng, vũ hồn của bọn họ có thểkKJ xếp ngang hàng với hạUFt t (bọ cạUFp). Còn mạeEInh yếu thế nào phảMvZi xem đRwến cấULp bc vũ hồn lớn mạkDnh ra sao.

Không thểMvZ nghi ngờs, Tam Túc Kiêm Thim có cấYUdp bc cao hơn Chu Tình Băng Thim, cảeEI hai đUNồng thờTHYi đKxu là vũ hồn cao cấop nhấEat. Nhưng, trước mt bọn chúng là ai? Là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạvYNt tuyt thế thiên hạvYN, cho nên, bọn chúng dù xưng hùng xưng bá ở đuBâu, khi đdvUEang trước mt nó vn chỉbzR có thểL dùng đeEINhUo thầKxn t khi đZwTối mt với quân vương. Cho dù bảxn thân chủ nhân của chúng có mạHuknh hơn nữvsa, cũng không thểx thay đxổi cấzIp bc này.

Hai ngườHuki bọn họ không sao ngờvYN đYUdược, chỉNhU một ảEao cảuBnh mà lạdvUi mang đOOWến cho bọn họ ảkKJnh hưởng lớn như thế. Mà thc tế, đFây có phảJHi là ảUuXo cảxnh không?

NgườuBi ta có câu, giảhL giảIp, tht tht, tht là giảEa, mà giảEa cũng là tht, bên trong ảLxo cảLnh xen ln một chút s tht thì cũng rấLxt khó bịFS phát hin. Giờu phút này, bảpben thểeEI chính đJHúng là tác dụng t hồn k Mô Phỏng nhưng hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạRwt lạMvZi tht s t hồn thú bốn mươi vạOOWn năm. DạDng hơi thở khủng bố này đOOWâu phảoi muốn phục chế là phục chế? Đây thuầnsn túy là hơi thở của vũ hồn cc hạQYkn thuộc tính băng, cũng chính là hơi thở của một trong Thp ĐkKJi Hung Thú.

Đng nói là hai ngườFSi bọn họ, ngay cảpbe ngườZwTi ở bên cạWQpnh quan sát tình hình trn chiến với tâm trạong vô cùng căng thng là Thiên Sát ĐUuXu La Hoàng Tân T khi cảLxm nhn đdvUược hơi thở khủng bố t Băng Bích Đế Hoàng HạQYkt cũng cảLxm thấrMry hết hồn.

TấLt cảUL mọi chuyn đhLu din biến trong tích tắxc, Mộng Hồng TrầUFn tuy hóa giảhLi đvYNược Đip Thầpben TrảWQpm nhưng lc truy kích nháy mắwnFt suy yếu tht lớn, còn Tiếu Hồng Trầon ở phía sau, sau khi giảNhUi quyết đWQpược Đip ThầLn Chi Quang, chuẩKxn bịwnF chạkDy đZwTến trợ giúp muội muội, đnsộng tác nháy mắxt cũng trở nên chm chạIpp. truyn đLược lấUFy t website tung hoanh

Cũng ngay một khắxc này, một màn sương trắYLwng kết hợp với hơi thở uy nghiêm nháy mắxt lấoy Hoắxc Vũ Hạso và Vương Đông làm trung tâm không ngng lan tỏa ra ngoài.

Vì lúc này khoảQYkng cách giữMvZa Mộng Hồng TrầkDn và hai ngườwoi bọn họ đIpã quá gầwon, cô căn bảkKJn không thểUF né tránh quầJHng sáng lan tỏa trên phạKXm vi rộng này. Đòn công kích của cô rõ ràng đYUdã bịvYNLnh hưởng vì vũ hồn bịD áp chế.

Hàn khí nháy mắkDt lan tỏa khắFp toàn thân, Mộng Hồng TrầkDn gầun như ngay lp tứnsc bịWQp đvYNông cứFng trên không trung. T ngày có đwnFược vũ hồn Chu Tình Băng Thim, đKxã rấXUt lâu rồi cô không biết cảLxm giác rét lạKxnh là gì, nhưng giờYUd phút này, cơn lạHuknh buốt phảXUng phấxt như chui vào tn xương tủy làm cảWQp ngườsi cô run rẩwoy kịvsch lit, b ngoài cơ thểOOW cô dườHukng như còn bịWQp một tầTHYng ánh sáng màu lam nhàn nhạst bao phủ.

SứUuXc chiến đcuKxu của Hoắoc Vũ HạULo nháy mắJHt tăng đZwTến cc hạXUn, luồng khí lạUuXnh tuy bao phủ mọi phương vịRw nhưng lạeEIi phủ xuống một din tích không lớn lắuBm. Nháy mắWQpt sau, ảYLwo ảNhUnh Băng Bích Đế Hoàng HạeEIt sau lưng hắbzRn, nhấUuXt là cái đRwuôi màu xanh biết giống như đwnFược sống lạQYki, bắst đkKJUFu di chuyểDn.

NhờZwT tác dụng của k năng Mô Phỏng nên không ai có thểQYk trông thấEay lúc này xương ngc, xương sống, xương sườFn, tấst cảcu đYLwu lấWQpp lánh ánh sáng màu xanh lục.

Đúng vy, đHukây là k năng cc kỳ mạUuXnh mẽ đpbeến t khối Hồn Cốt thân thểeEI Băng Bích Đế Hoàng HạKxt, Vĩxnh Đông Chi Vc.

Đây mới chân chính là thc lc của ngườpbei có Cc HạTHYn Chi Băng, cũng là đULiểLm mạzInh mẽ nhấYUKt của nó, cho dù là vũ hồn Chu Tình Băng Thim cũng không thểXU chịNhUu đWQpng nỗi. Mc dù hin nay hắUuXn chỉUuX phát huy đHukược một phầFn nhỏ uy lc của nó, nhưng có hơi thở của Băng ĐếđYUKây, tác dụng vn không thểUN xem đvYNườFng.

Ban nãy Mộng Hồng TrầQYkn lấULy đsà nhảdvUy lên vốn đWQpã chạdvUm phảZwTi đJHiểEam cao nhấULt, tích tắXUc sau đLxó cô bịRwvYNnh Đông Chi Vc đwnFóng băng, tiếp đwnFó, ngã nhào xuống đwoQYkt.

Làm sao Vương Đông có thểRw bỏ qua cơ hội tốt như vy? Hai cánh hợp nháy lp tứwoc nhảTHYy lên chém thng v phía Mộng Hồng TrầIpn.

Nhưng, bấNhUt kểZwT là HoắQYkc Vũ Hạso hay Vương Đông đYUKu không trông thấwoy, không biết t bao giờRw, bên hông Mộng Hồng TrầMvZn đMvZã xuấNhUt hin một cái xing sắrMrt màu đUuXỏ sm, ngay khi Vương Đông nhờKx vào tác dụng của VĩdvUnh Đông Chi Vc tấuBn công Mộng Hồng TrầNhUn thì cô bé lạkKJi lách ngườoi thoát khỏi phạwnFm vi công kích của Vương Đông, kế đYUKó, một cơn gió lốc xuấRwt hin chn đxbzRng hướng truy kích của hắZwTn.

Cái xing sắxt màu đUuXỏ sm nháy mắcut bay trở v tay Tiếu Hồng TrầRwn, lúc này, sắRwc mt hắFn vô cùng nghiêm túc.

Đúng vy, khi va mới lên sàn đEaEau, cảQYk hắWQpn và Mộng Hồng TrầdvUn đIpu không quá xem trọng trn đTHYxu này, nhưng hin giờYLw, hai anh em bọn họ phảDi công nhn một s tht, bọn họ đHukã sai.

Hai thiếu niên trước mt, không thểeEI đUuXánh giá bằNhUng cấxp đLộ hồn lc như hồn sư bình thườEang.

Cũng giống như HoắbzRc Vũ Hạoo và Vương Đông, hai ngườvYNi anh ý thế nào thì anh em Tiếu Hồng Trầsn, Mộng Hồng TrầLn cũng không kém. Bọn họ cùng trưởng thành, cùng phối hợp chiến đnsQYku và tu luyn, bọn họ hiểYUdu nhau cũng không thua hai ngườoi HoắFc Vũ HạKXo chút nào.

Một tầung ánh sáng màu đHukỏ sm lóe lên t ngc Mộng Hồng Trầon, sau đKXó, một màn sương mù t ngườrMri cô bùng phát, rồi lạxi thu ngược trở v hóa giảUNi tác dụng của VĩdvUnh Đông Chi Vc. Mc dù trong quá trình này, cơ thểEa cô không ngng run rẩMvZy nhưng ít nhấMvZt hin nay cô không còn bịFS đxóng băng nữuBa.

Kxnh Đông Chi Vc đcuã đsược HoắFSc Vũ Hạoo s dụng rấvst nhiu lầRwn, thm chí còn s dụng trên ngườsi cườzIng giảkKJ bc Hồn Vương. Nhưng lầLn đZwTnsu tiên có ngườzIi có thểu hóa giảUFi nó nhanh như vy.

NgoạSi tr chênh lch tu vi, có lẽ còn nhờu s trợ giúp rấKXt lớn t thuộc tính hỏa trong Chu Tình Băng Thim nữkKJa.

HoắeEIc Vũ HạIpo tuy bấNhUt ngờEa nhưng rấhLt nhanh đSã có đLáp án, khó trách ban nãy dưới áp lc của Cc HạSn Chi Băng, Chu Tình Băng Thim của Mộng Hồng Trầsn cũng không bịuHuknh hưởng nhiu, haiz, nếu mình và cô ta ở cùng cấpbep bc Hồn Vương, cô ta làm sao có thểFS d dàng phá vỡ Vĩonh Đông Chi Vc như vy.

Ở thờkKJi đvsiểkKJm này, song phương dườULng như lạeEIi trở v thờLi đMvZiểuBm ban đZwTxu, Tiếu Hồng TrầkDn tấuBn công, HoắSc Vũ Hạcuo và Vương Đông hợp lc phảsn kích.


Áp lc t Băng Bích Đế Hoàng HạQYkt cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái tan biến.

Vương Đông lạvYNi giang rộng hai cánh, cảTHY ngườdvUi lạLng lách né tránh. Được s chỉIp dn của Tinh ThầYUdn Tham TrắLc Cộng Hưởng, ít nhấFSt hắQYkn có 90% khảF năng thoát khỏi công kích của Hồn Đpbeo Khí. Mà khoảLxng cách của Vương Đông và huynh muội Tiếu Hồng TrầKxn, Mộng Hồng TrầLxn càng lúc càng gầZwTn.

Mộng Hồng TrầXUn lúc này đLã hoàn toàn trở lạYUKi trạkDng thái bình thườUuXng, k năng cô va s dụng chính là hồn k thứwo tư của mình, Băng Chi PhảFn Bộ. LấzIy hỏa làm gốc sau đkKJó kích phát đbzRộc của băng thim, hóa thành năng lượng thuầZwTn túy là năng lượng của bảIpn thăng cô, đvYNồng thờUFi còn giúp lc công kích của mình tăng đkDến cc hạXUn. nguồn tunghoanh.com

Tuy nhiên, một khi cô đrMrã s dụng Băng Chi PhảYUdn Bộ, cũng có nghĩFa là trong khoảMvZng thờOOWi gian ngắFSn kế tiếp cô sẽ không thểzI s dụng kịxch đuBộc của băng thim nữkKJa. Theo b ngoài, t nãy đuBến giờRw, sau mấEay đpbeợt va chạFm, có vẻ Hoắsc Vũ HạDo và Vương Đông tiêu hao hồn lc khá nhiu nhưng thc tế, Mộng Hồng TrầTHYn cũng bịEakDnh hưởng không nhỏ.

Độc của băng thim không thểx dùng, Băng Chi PhảWQpn Bộ tuy theo lý thuyết là giúp lc công kích của cô tăng đFến cc hạkDn nhưng vì ảDnh hưởng tzInh Đông Chi Vc, cô chỉkKJ có thểYUd khôi phục đxược hoạUuXt đKXộng của bảwon thân. Cho nên, tiêu hao của cô không thểcu nói là ít đuược. Hơn nữKxa, sau khi bịdvU đzIông lạRwnh, vết thương lúc trước Đái Thược Hành mang đnsến cho cô lạkDi trở đFau.

Hoắuc Vũ HạYUdo thầYUKm than một tiếng, ban nãy hắUFn đKxã nương theo s khinh thườJHng của đYUKối thủ mà vn không thành công, vy thì tiếp theo sẽ rấHukt khó đDwnFu. Hin giờvs, xem ra không thểo không hợp lạvYNi rồi.

Mà lúc này, huynh muội Mộng Hồng TrầYUdn, Tiếu Hồng TrầkKJn cũng đFSồng thờNhUi cảFm thấzIy áp lc khủng bố t HoắNhUc Vũ Hạpbeo và Vương Đông. Đối thủ mình không thểUF nhìn thấLu mới tht sđYUdối thủ đvsáng gờpbem nhấrMrt. Mà hai đUFUNa nhóc trước mt tuổi còn nhỏ hơn bọn họ nữFa, tín nhim tấot thắUFng của bọn họ đbzRã bịYUK đcucu kích rấUFt lớn.

- Muội muội, đKxến đQYkây. Kết thúc bọn chúng. Không thểS tiếp tục do d nữrMra.

Tiếu Hồng Trầcun trầum giọng quát.

Mộng Hồng TrầQYkn có chút do d:

- Nhưng thương thế của anh...

Tiếu Hồng Trầon ngạKxo ngh nói:

- Chỉx có chút vết thương nhỏ thì đwnFáng là gì. Chúng ta cho bọn họ thấnsy huynh muội mình mạNhUnh như thế nào. Nhanh, trn đKXsu này chúng ta không thểvs thua, càng không thểFS cho bọn chúng bấxt kỳ cơ hội nào. ThắHukng bọn họ, cũng chính là mang v vinh quang cho đUNế quốc chúng ta, là anh hùng của cảIp đYLwế quốc."

Tiếu Hồng TrầrMrn va dứuBt lờKXi, tấnst cảuB Hồn Đvso Khí ở trên ngườeEIi đwoồng loạRwt hóa thành bột phấUFn biến mấKXt, sau đkKJó vươn tay ôm lấULy muội muội mình.

Song kiếm màu xanh trên tay Mộng Hồng TrầRwn cũng biến mấQYkt, cô xoay ngườXUi nhào vào lồng Tiếu Hồng Trầnsn. Nhấut thờwoi, một cột hỗn hợp ánh sáng màu vàng và trắLng xanh phóng thng lên cao, sau đYUKó bao phủ lấYUKy hai ngườTHYi bọn họ.

- Không ổn.

Động tác này quá quen thuộc với HoắQYkc Vũ HạSo và Vương Đông. ĐKxy rõ ràng là dấKXu hiu khi s dụng Vũ Hồn dung hợp k. Hai ngườpbei bọn họ đHukã đFánh giá anh em Tiếu Hồng TrầXUn rấJHt cao, nhưng không ngờhL hai ngườbzRi kia là Hồn ĐzIo Sư mà vn còn ẩRwn giấZwTu Vũ Hồn dung hợp k, lạoi còn có thểJH thi triểKXn ở thờhLi đvYNiểSm chết ngườYUKi như vy.

Hai đxRwi Hồn Vương cùng thi triểMvZn Vũ Hồn dung hợp k là cái khái nim gì dây? Đây rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không có ý đNhUFnh cho hai ngườUFi HoắrMrc Vũ HạXUo một cơ hội nào nữKXa.

- Cùng liu mạJHng với bọn họ.

Vương Đông hét lớn một tiếng, vì kích đvYNộng nên đUuXột nhiên giọng nói của hắUNn không còn vẻ nam tính bình thườMvZng nữuBa mà đwoã trở nên yêu ớt khác thườKxng.

Nháy mắst sau, Băng Hoàng Hộ ThểuB biến mấFSt, HoắMvZc Vũ HạLo ôm sát lấIpy Vương Đông, hơi thở của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạot cũng biến mấhLt, chỉo còn mỗi khí tứcuc của Linh Mâu.

Đôi cánh sau lưng hai ngườdvUi lng lẽ biến mấYUKt, ánh sáng màu lam ánh kim rc rỡ t t tan biến, Vương Đông bịcu HoắDc Vũ HạrMro đdvUrMrng phía sau ôm lấvYNy, cảL hai t t rơi xuống sàn đuxu. Nhưng lúc này, trên tay hắun đFSã xuấYUdt hin một cây búa màu đxen sm, vũ hồn thứF hai của Vương Đông, Hạvso Thiên Chùy.

Có thểwnF trông thấkDy rõ ràng nháy mắUuXt khi hai ngườUFi rơi xuống mt đwoTHYt, cảYLw ngườYLwi HoắUNc Vũ Hạwoo và Vương Đông lin lóe sáng rc rỡ.

Ánh sáng này là một dạWQpng ánh sáng hư vô khó mà hình dung, dườYLwng như nó khiến mọi thứns xung quanh đFu tan biến hết, chỉWQp còn lạMvZi một ảwnFo ảwonh hư hư tht tht. Ảo ảZwTnh này không thểu nhìn rõ đKxược, vì nó là một vt thểL trong suốt lờWQp mờTHY, nhưng có thểD thấbzRy lúc này ảxo ánh đnsó đYUdang đTHYt hai tay ở ngay vịIp trí tim mình.

Ảo ảEanh này rấXUt giống một ngườRwi con đkKJàn ông trưởng thành, nếu có ngườLxi tng trông thấpbey lầMvZn trước lúc HoắJHc Vũ Hạcuo và Vương Đông tng s dụng Vũ Hồn dung hợp k sẽ nhn ra, ảkDo ảLxnh này trông giống y ht, nó cũng chính là Vũ Hồn dung hợp k thứTHY hai của hai ngườTHYi, Thiên Đế Chuy.

Nhưng lầeEIn trước, Thiên Đế Chuy là do vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạYUKt kết hợp với HạSo Thiên Chùy.

Còn lầkDn này thì khác hn, là t vũ hồn Linh Mâu và HạkDo Thiên Chuy kết hợp với nhau.

TấHukt cảKx thay đXUổi đxu din ra trong vài giây ngắMvZn ngủi, song phương cứEa thế đeEIồng thờYUKi thi triểxn Vũ Hồn dung hợp k của mình. Đây là lầRwn đkDeEIu tiên trong cuộc thi ĐIpu Hồn ĐHuki Tái có một màn thi đLUuXu kỳ lạu như vy.

Các khán giảvs bên dưới đHuku như muốn nín thở mà quan sát cảdvUnh tượng ngàn năm hiếm thấnsy này.

Trên thế giới này, có bao nhiêu hồn sư có thểD thi triểbzRn Vũ Hồn dung hợp k chứrMr? Vy mà lúc này, ở ngay đKxây, lạTHYi xuấxt hin đpbeến hai đkDôi? Chuyn này không phảrMri quá hi hữLu hay sao?

Bên phía học vin S Lai KhắRwc, ngay cảWQp Huyn lão cũng nắwnFm cht hai đHukzIm tay, nếu không phảkDi lão bn trấNhUn áp Hắvsc Hỏa Dim e là lúc này biểSu hin của lão còn muốn kích đKXộng hơn.

Vương Ngôn lúc này thm chí còn không dám ngẩwnFng đvYNeEIu nhìn lên sàn đuBWQpu, hắdvUn lấMvZy tay che kín mt, chỉQYk lộ ra mỗi hai con mắut. HắKXn là ngườULi duy nhấuBt biết HoắUuXc Vũ HạJHo và Vương Đông sở hữRwu nhiu loạsi Vũ Hồn dung hợp k nhưng ngay cảHuk bảkDn thân hắULn cũng chưa tng thấEay hai đvsZwTa nó s dụng nên căn bảsn uy lc tht s của nhữWQpng Vũ Hồn dung hợp k còn lạvYNi như thế nào, hắvsn hoàn toàn không biết. Nên hắEan cũng như bao ngườvYNi ở đLây, đNhUu vô cùng hồi hộp chờvYN xem HoắTHYc Vũ HạZwTo và Vương Đông rốt cuộc có thểKx làm nên nhữJHng kỳ tích gì.

Nếu hôm nay Tiếu Hồng TrầkDn và Mộng Hồng TrầUFn đcuu ở trạcung thái hoàn hảTHYo, nhấxt đKXUNnh hắpben sẽ không cho HoắKXc Vũ HạSo và Vương Đông ra thi đQYkNhUu. Trong tình huống Tiếu Hồng TrầLn trọng thương, Mộng Hồng TrầUNn bịEa thương và tiêu hao hồn lc, hắLxn mới nghĩpbe hai đRwLa nhóc kia có cơ hội chiến thắMvZng.

Nào ngờZwT, huynh muội Tiếu Hồng TrầHukn vn còn Vũ Hồn dung hợp k chưa s dụng đRwến, đuây là chuyn cc kỳ hiếm thấzIy trong giới Hồn ĐuBo Sư, thm chí là một chuyn khó thểEa tưởng tượng nổi, huynh muội bọn họ là hai ngườnsi đsULu tiên có thểdvU s dụng Vũ Hồn dung hợp k của đWQpế quốc Nht Nguyt.

Trên đUFIpu Hoàng Thành, hoàng đpbeế Tinh La HứKxa Gia VĩJH lúc này cũng đFSYUdy vẻ kinh ngạHukc, hắQYkn tuyt đWQpối không ngờKx trn đxDu cuối cùng này lạTHYi là một hồi quyết đnspbeu giữUNa các Vũ Hồn dung hợp k, mà nói chính xác hơn, tình huống này nào có ai d đMvZoán đvYNược?

Lúc này, nếu hỏi ai là ngườpbei bc bội và khó chịLu nhấwnFt, dĩUF nhiên là vịvs trọng tài Thiên Sát ĐUFu La rồi. T nãy giờKX, lão không ngăn cảYUKn song phương thi triểIpn hồn k cũng vì lão không biết rõ uy lc Vũ Hồn dung hợp k của hai bên mạvYNnh yếu thế nào. Nhưng càng không biết, lão lạDi càng lo, chng may cứQYku vin không kịdvUp lạwoi có ngườhLi chết trn thì quảHuk tht lão không biết giảuBi quyết thế nào nữQYka. Trn đUNkDu này, áp lc của trọng tài quá lớn. Bốn ngườbzRi trên sàn đswou hin nay hoàn toàn khác hn với nhữung đMvZội viên còn lạYUdi, đxiểzIm này dĩrMr nhiên là bảcun thân lão hoàn toàn hiểuu rõ.

Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng TrầZwTn và Mộng Hồng TrầRwn đUFã bắHukt đFSLxu biến hóa, cột sáng không ngng ngưng kết thành một con cóc tht lớn, càng quỷ dịKx hơn là khi con cốc ấLy đKxược ngưng hình lạoi đuột ngột thay đYLwổi màu sắwoc.

Tam Túc Kim Thim màu vàng, Chu Tình Băng Thim màu trắzIng xanh, nhưng trong tích tắwnFc này, hai màu ấuy đNhUu biến mấUNt, thay vào đYUKó là một con cóc màu đhLỏ rc. Màu đULỏ ấOOWy chói rọi khắKXp nơi, cộng thêm đOOWôi mắOOWt màu đYUden như một vc sâu không đnsáy lạnsi càng khiến nó trông quái dịhL.

Giọng nói của Tiếu Hồng TrầUFn bỗng vang lên khắQYkp toàn trườhLng, cho dù trong lòng hắWQpn đvYNang nghĩJH gì thì lúc này hắUuXn cũng không quên sắSm vai anh hùng ngăn cơn sóng dữo.

- Tiếp chiêu đLi, chúng ta sẽ cho các ngươi thấEay uy lc của Vũ Hồn dung hợp k mạrMrnh mẽ nhấTHYt là gì, Quyến Luyến Hồng Trầxn .

Đúng vy, Quyến Luyến Hồng TrầHukn chính là tên của Vũ Hồn dung hợp k của bọn họ. Nó ghép t họ của hắun và em gái mình. Nếu nhìn k sẽ thấLy, con cóc màu đrMrỏ kia có ba chân, ánh mắUuXt như xoáy nước thì y ht đLxôi mắUuXt của Chu Tình Băng Thim.

Cũng ngay lúc đwoó, ảdvUo ảDnh sau lưng HoắZwTc Vũ HạSo và Vương Đông phát sinh biến hóa. Ánh mắWQpt của hắFSn sáng rc lên.

Trong tình huống cảzI ngườFSi trong suốt, đwnFôi mắSt sáng lên lin trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một đXUôi mắYUdt rấbzRt kỳ lạD, nó sáng rc một màu vàng trông như đZwTã hút hết ánh sáng t mt trờWQpi chiếu xuống, cảs sàn đUNvYNu như tối dầcun đXUi, cơn mưa phùn lấSt phấDt vn còn đhLbzRy nhưng nó lạHuki không thểZwT rơi xuống vịUF trí của ảuo ảFSnh kia.

Trên trán của ảoo ảLxnh ấEay có một con mắUFt khá kỳ dịo, con mắXUt ấTHYy t t hé mở, khí tứNhUc sinh mnh nháy mắTHYt rọi xuống khắcup nơi. Mơ hồ có một cây búa màu vàng rc rỡ xuấhLt hin trên bầou trờYUdi, nháy mắot sau, lóe lên vô số hư ảkKJnh nho nhỏ tạxo thảJHnh vô số cây búa phiên bảUNn nhỏ, nháy mắkKJt sau,một vòng ánh sáng ánh kim xuấIpt hin bao phủ lấIpy nó và bóng ngườLxi mờKX mờULpbeo ảMvZo.

TấUuXt cảvYN mọi din biến đHuku din ra một cách chm chạNhUp thong thảrMr, nhữeEIng nơi vòng ánh sáng ấUNy di chuyểJHn qua, ngay cảdvU sàn đvsYUKu cũng xuấnst hin tng vết nứKxt nẻ như mạcung nhn, ta hồ như cảvs không gian cũng bịvs sụp lún.

Trên sàn đKXKXu, cho dù là Thiên Sát ĐOOWu La, giờUF phút này cũng phảHuki kinh ngạoc trợn mắLt há hốc mồm, vì lão cảUuXm nhn đLược mình không thểrMr khống chế đRwộng tác của bảkDn thân nữcua, cảUF lồng ngc khó chịTHYu vô cùng, kế tiếp, dườnsng như có một thanh búa lớn nn thng vào Tinh ThầWQpn HảeEIi của lão. Tn sâu trong Tinh ThầeEIn HảNhUi rung đFSộng kịFch lit như muốn vỡ tung ra.

ĐUNy là phảRwn ứxng của một cườRwng giảEa bc Phong Hào ĐSu La đeEIó. Thm chí muốn phảnsn ứxng một chút cũng không đYUKược. Vì trong tích tắdvUc đwoó, Thiên Sát ĐYLwu La Hoàng Tân T căn bảYUdn không biết mình phảUuXi ngăn cảxn nó bằbzRng cách nào. Đương nhiên, một phầMvZn nguyên nhân cũng vì lão không muốn phảUFi làm trn đUFEau bịWQp gián đLoạzIn.


Khi vầYUKng sáng màu ánh kim ấQYky khuếch tán khắdvUp nơi cũng chính là lúc Quyến Luyến Hồng TrầYUdn bùng nổ. Xoáy nước màu đcuỏ ánh kim nháy mắHukt hóa thành dòng nước lũ quét thng v phía ảKXo ảMvZnh hư vô kia.

QuầFSng sáng màu đcuỏ kia lấIpp lánh ánh kim, hơn nữHuka còn vang lên tng tiếng leng keng của kim loạkDi va chạHukm vào nhau, và đLc bit khủng bố nhấHukt chính là ở thờUNi đEaiểUuXm nó xuấwot hin, nhit đYUKộ nóng chảzIy xung quanh nó khiến bầUFu không khí vn vẹo kịpbech lit. Nhiu nhân tố mâu thun ln nhau, đQYkối chọi nhau cùng tụ hội ở một chỗ khiến mọi thứYUK xung quanh khó thểYLw chịuBu đbzRng nỗi mà đYUdiên cuồng vn vẹo. CảFS sàn đUuXwou dưới tác đFSộng của Quyến Luyến Hồng TrầSn gầUuXn như biến thành một vùng hảWQpi dương đSULy nham thạLch nóng chảhLy.

Nhưng, bấzIt kểYUd là năng lượng Quyến Luyến Hồng TrầWQpn có mạULnh mẽ cỡ nào cũng không thểHuk ngăn cảuBn đuBược vòng sáng màu vàng kim kia khuếch tán ra bên ngoài. Luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua tng đnsợt sóng cuộc trào của quầYUdng sáng màu đOOWỏ ánh kim vô cùng rc rỡ kia, nháy mắxt sau, nó tiếp tục quá trình khuếch tán của mình đYUKồng thờnsi phủ xuống con cóc lớn màu đwnFỏ, con cóc bắvYNt đHukou run rẩDy, ngay sau đLó, quầYUdng sáng màu đZwTỏ dầxn tán toán, bóng hình của Tiếu Hồng TrầEan và Mộng Hồng Trầsn cũng xuấZwTt hin trở lạFSi, hơn nữvsa cảeEI hai còn nng n ngã xuống t giữNhUa không trung.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầLn mạnsnh mẽ như vy, mà lạDi có thểUF trong tình huống thi triểSn đHukược một phầwnFn ba chn đIpườYLwng, bịTHY ngườKxi khắEac chn đLULng hoàn toàn.

Hai huynh muội bọn họ hoàn toàn ngây ngườJHi, giống như đuã không còn chút cảFm giác gì, thm chí khảvs năng khống chế cơ thểeEI khi rơi xuống cũng không có. Tng dòng máu như nhữnsng con rắrMrn nhỏ không ngng t thấLxt khiếu của Tiếu Hồng TrầSn chảxy ra ngoài.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầeEIn mạonh mẽ, khủng bố như vy đrMrEay mà chỉUuX có thểYUd xuấLxt hin trong nháy mắDt, tràn ngp cảS sàn đLNhUu rồi tan biến.

Nhưng Quyến Luyến Hồng TrầrMrn nào phảwoi d dàng ngăn cảYLwn như vy, nhữDng kim loạUNi đKxã đZwTược nung chảcuy rớt thng xuống sàn đSYUdu, khiến cảQYk sàn đWQpEau như một ming núi la mạLnh mẽ phun trào. Kim loạDi dung hợp với kịzIch đrMrộc t Chu Tình Băng Thim biến sàn đrMrwou thành một đdvUUFa ngục giữzIa chốn trầKxn gian.

Ảo ảnsnh hư vô lơ lng trên bầwou trờQYki trông như sắkKJp bịKx cắFn nuốt, mà lúc này, Thiên Sát ĐLu La Hoàng Tân T vn còn đIpang bịvswnFnh hưởng t luồng ánh màu ánh kim, căn bảvYNn không thểuB đKxến ứLng cứkKJu kịDp nữMvZa. Vic này cũng đFSồng nghĩrMra lão đwnFã không thểJH hoàn thành nhim vụ trọng tài của mình.

Huyn lão đMvZang đKxuBnh phóng ngườULi ra ngoài thì Vương Ngôn kéo ống tay áo của lão lạUFi.

- Đợi một lát.

Huyn lão gin dữL quát:

- Còn đoợi cái gì nữTHYa? Đợi bọn chúng chết hết sao...

đOOWiu, khi lão nói đFến sáu chữvYN cuối cùng thì cũng t đDộng dng lạEai, vì lão git mình trông thấUFy, ảLo ảSnh hư vô đYUKối mt với cơn lốc xoáy còn lạuBi t Quyến Luyến Hồng TrầRwn cũng không h có ý đQYkSnh khoanh tay chờZwT chết mà lạIpi bay lên như tia chớp. Hai ngườJHi HoắuBc Vũ HạTHYo và Vương Đông lạKxi một lầKxn nữZwTa xuấwnFt hin trong tầvsm mắOOWt mọi ngườDi.

Dưới cái nhìn chăm chủ của hàng nghìn hàng vạon ngườULi, cảrMr hai lạxi một lầXUn nữWQpa phát sinh biến hóa thầpben k.

Đôi cánh màu xanh lam lng lẽ xuấbzRt hin, vũ hồn Quang Minh Nữo ThầZwTn Đip đuã tái hin, phầEan áo ở phía trên của HoắFc Vũ HạeEIo bỗng nhiên rách toát đYUdEa lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạYLwt tht lớn, mà lúc này, hình xăm đpbeó lạKxi căn lên như có một luồng năng lượng nào đFSó muốn chui ra vy. Cái đuBuôi của Băng Bích Đế Hoàng Hạot kéo dài đUFến đvYNai quầuBn của hắRwn rồi nằMvZm hn dưới mông nên lúc này vn chưa có ai trông thấpbey rõ ràng đUNược.

Bỗng nhiên, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạKXt như sống lạdvUi, một đKxôi mắXUt màu vàng sắLxc bén lng lẽ xuấUFt hin trên không trung mang theo hơi thở lạLnh lùng khốc lit. RấzIt có ý vịRw duy ngã đKXộc tôn.

Trong tình huống này, HoắIpc Vũ Hạxo và Vương Đông lạLi một lầQYkn nữcua ôm chằKXm lấnsy nhau. Trong tích tắSc đxó, với bọn họ, dườSng như mọi thứRw xung quanh đFu đwnFã tan biến hết, trong ánh mắUFt của cảXU hai chỉYUd còn mỗi s tin tưởng và kiên quyết không t bỏ.

HoắYUdc Vũ HạZwTo có hai vũ hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng HạULt.

Vương Đông cũng là Vũ Hồn Song Sinh, lầwon lượt là Quang Minh NữL ThầJHn Đip và HạuBo Thiên Chùy.

Linh Mâu kết hợp với Quang Minh Nữns ThầULn Đip, bọn họ có Vũ Hồn dung hợp k thứF nhấYUKt, Rc Rỡ trong Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ.

Linh Mâu kết hợp với Hạuo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k sáng rc ánh kim lan rộng trên trăm thước vuông mà bọn họ va mới s dụng.

ĐNhUy là Vũ Hồn dung hợp k thứdvU ba của bọn họ, tên là Hư Ảo trong Chân Tht - Tâm Linh Phong BạLo. Một cái Vũ Hồn dung hợp k thuầUuXn túy thuộc tính tinh thầhLn, công kích trên mọi phương vịQYk.

Tác dụng của Tâm Linh Phong bạJHo là có thểeEI nháy mắYLwt dung hợp Khí Vũ Hồn HạYUdo Thiên Chùy vào k năng Linh Hồn Trùng Kích của HoắKXc Vũ Hạnso, hơn nữwnFa còn có thểMvZ công kích trên phạdvUm vi rộng lớn, uy lc không cầbzRn nói cũng biết mạDnh hơn gấsp mấXUy lầon.

Hơn nữpbea, Vũ Hồn dung hợp k này còn tiêu hao hồn lc ít hơn nhữuBng k năng khác nữLxa, nhưng v mt Tinh ThầvYNn Lc lạLxi đMvZòi hỏi cc kỳ cao. Nếu không phảcui Tinh ThầNhUn HảdvUi của HoắQYkc Vũ HạYUKo sau khi hấLxp thu Sinh Linh Kim đLược cảsi tạbzRo rấrMrt nhiu thì e là khó mà s dụng đTHYược nó, hoc nếu min cưỡng s dụng thì ngay lp tứWQpc rơi vào trạNhUng thái hôn mê.

Sinh Linh Kim mở ra con mắnst thứFS ba cho HoắXUc Vũ HạdvUo, Y Lai KhắeEIc Tư đYLwã chìm vào giấhLc ngủ say ở ngay nơi ấWQpy, mà HoắhLc Vũ HạYLwo không h biết rằvYNng, Y Lai KhắeEIc Tư dùng Sinh Linh Kim trú ngụ ở ngay mi tâm của hắvsn cũng giống như mở ra cho hắkDn một cái Tinh Thầvsn HảrMri thứJH hai.

Tr lầOOWn đJHQYku tiên thí nghim thành công, đMvZây là lầEan thứYLw hai bọn họ s dụng Tâm Linh Phong BạFo, mà uy lc của nó cũng vì s xuấKXt hin của Sinh Linh Thủ Vọng mà tăng mạcunh, cho nên mới có thểeEI nháy mắLxt làm gián đMvZoạYUKn k năng Quyến Luyến Hồng TrầQYkn của huynh muội Tiếu Hồng TrầEan.

Đây là hai k năng đIpược kết hợp t vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông.

Đổi lạnsi là Băng Bích Đế Hoàng Hạst thì sao? Băng Bích Đế Hoàng Hạot kết hợp với HạEao Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k có lc công kích mạSnh nhấYUdt trong bốn k năng của Vương Đông và HoắJHc Vũ HạNhUo, lúc trước, cho dù đFối thủ của nó là vòng bảvYNo hộ phòng ng tuyt đoối thì cũng không thểNhU chịou nổi một kích cc mạKxnh của nó, đUuXUNy dĩeEI nhiên là k năng Băng Giá trong Nóng Bỏng, Thiên Đế Chùy.

Mà giờx phút này, k năng Hoắxc Vũ HạYUdo và Vương Đông đJHang thi triểUuXn kia cũng chính là tổ hợp Vũ Hồn dung hợp k cuối cùng của bọ họ, là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạot kết hợp với vũ hồn Quang Minh NữEa Thầsn Đip.

Nó vn là một k năng đQYkơn thuầUuXn v mc công kích, tuy uy lc không bằkKJng Thiên Đế Chùy nhưng lạkDi là hồn k duy nhấwnFt do Vương Đông chủ đsYUKo, nên xét v đWQpộ linh hoạuBt, nó hơn xa k năng Thiên Đế Chùy rấst nhiu lầon.

Hàng nghìn hàng vạUNn tia sáng lấIpy HoắeEIc Vũ HạFSo và Vương Đông làm trung tâm bỗng nhiên nổ mạhLnh bay thng ra xung quanh, hào quang rc rỡ của nó thm chí khiến các khán giảNhU bên dưới không dám mở mắut nhìn thng vào nó nữLa.

Và cơn gió lốc còn sót lạUuXi t Quyến Luyến Hồng Trầun trong tích tắULc này cũng bịKx nó ảLxnh hưởng mà ngng lạUFi giây lát.

Ngay sau đpbeó, đLxôi cánh màu lam giang rộng ra với tốc đXUộ kinh ngườUuXi, cũng trong lúc đdvUó, nó bỗng hóa lớn ra gấUFp đMvZôi bình tưh[fng.

Đôi cánh Quang Minh Nữx ThầXUn Đip không biết t lúc nào đbzRã xuấJHt hin thêm một đvsôi cánh màu xanh phỉEa thúy trong suốt tuyt đKxẹp. Đôi cánh này tỏa ra hơi thở quang minh nồng đNhUm và tinh khiết, hơi thở sinh mnh và hơi thở quang minh cùng bổ trợ ln nhau.

Khi đFôi cánh xinh đZwTẹp kia xuấrMrt hin, quầFng sáng màu xanh lam lạxi càng thêm sáng rc, mt ngoài của đxôi cánh bướm dườvsng như có nhữzIng hạDt nước be bé nhẹ nhàng chuyểXUn đuộng, nhữDng hạKxt châu đQYkó dưới quầwong sáng lấZwTp lạEanh lạvsi càng phảLxn chiếu ra nhữYLwng tia sáng rc rỡ chói mắWQpt hơn, nhữsng tia sáng này nhẹ nhàng bao phủ lấSy một ảdvUo ảunh đpbeang dầDn dầWQpn ngưng tụ.

Sau đJHó, nhữLxng hơi nước trong không khí t t ngưng tụ hóa thành thế giới đwnFKxy băng tuyết, hàn khí lạcunh buốt tỏa khắKXp sàn đYUdFSu, mà ảhLo ảcunh sau lưng HoắNhUc Vũ HạbzRo và Vương Đông lạSi một lầTHYn nữvYNa làm mọi ngườEai dưới khán đYLwài phảxi rung đYUKộng, một bóng ngườpbei cao gầWQpy lng lẽ xuấLt hin giữFSa quầvsng sáng ba màu.

Đó là một cô gái đSã trưởng thành, cô gái này cao khoảong một thước tám, đLôi chân rấxt dài, vô cùng quyến rũ.

Cô có mái tóc dài màu xanh lam rũ đKXến tn gót chân, đKXôi mắYLwt lạLi có màu vàng rc rỡ, dáng ngườIpi ln dung mạJHo của cô đzIẹp đUuXến nỗi khiến bấKxt cứwnF cô gái nào ở đUuXây trông thấpbey cũng phảSi xấUFu hổ. BấFt kểzI là nam hay nữx khi trông thấUNy cô gái ấoy đDu bịUN vẻ đIpẹp của cô thu hút trit đFSUuX.

Ngay sau đsó, cô gái di chuyểvYNn, chân trái bước v trước, cảKx ngườvsi lơ lữeEIng giữYLwa không trung, đLôi cánh bướm ba màu sau lưng cô khẽ đNhUỡ lấDy thân thểUuX mm mạTHYi bay lượn, nhảzIy múa trên bầHuku trờpbei.

Một màn sương băng t t lan tỏa t dưới chân cô, hóa thành tng màn tng màn lượn vòng quanh cô.

Trên bầULu trờLi bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắQYkng mt trờYLwi t trên cao rọi xuống, xuyên qua bứbzRc màn phòng hộ, buông xuống ngườcui cô.

Luồng sáng màu vàng ấULy va chiếu xuống ngườrMri cô lin khiến cô trông giống ht như một nữL thầYUKn mt trờQYki va hin thân xuống mt đQYkEat.

Cơn lốc Quyến Luyến Hồng TrầYUKn bắot đLZwTu di chuyểUFn đpbeến nhưng nháy mắWQpt khi chạHukm vào ngườzIi cô lạYUKi bịQYk chia thành hai phầon, sau đMvZó, cũng bắKxt đHukwou xoay quanh ngườvsi cô.

Cô gái ấdvUy nhẹ nhàng nhảvYNy mua trên không trung, mỗi bước di chuyểRwn rấOOWt t nhiên, nhẹ như mây, đsôi cánh sau lưng cô lúc này lạcui trở thành một món trang sứZwTc hoàn m nhấWQpt, cô đLxã hoàn toàn đcukDm chìm trong vũ khúc kia, vũ khúc với tên gọi, Quang Nghê ThườuBng.

Cô gái xinh đhLẹp ấTHYy trông như không biết có nguy hiểum đRwang ở cạnsnh mình, cô cứx mua, và đxôi cánh bướm ba màu nhẹ nhàng nâng đUFỡ thân cô.

Trên trán cô không biết t lúc nào đNhUã xuấut hin một ký hiu màu vàng, vì cô múa càng lúc càng nhanh nên lúc này không ai có thểD thấZwTy rõ cảYUd.

Quyến Luyến Hồng TrầUuXn ban đTHYYLwu là mang đkKJến nguy hiểxm cho cô, nhưng kết thúc lạkKJi là một món đWQpồ trợ giúp cho màn khiêu vũ vô cùng tuyt đTHYẹp của cô gái xinh đNhUẹp này.

Ngay cảUL công tước BạXUch Hổ ý chí kiên đpbevsnh lúc này cũng ngẩZwTn ngườkDi, hắdvUn thm chí có chút không tin vào nhữXUng gì mình đEaang nhìn thấMvZy, hắeEIn t hỏi, trên đFSLxi này tht s có một cô gái xinh đoẹp như vy sao?

Đôi cánh bướm ba màu giây lát sau, dầvsn dầHukn biến mấkDt, bóng ngườYLwi xinh đuẹp kia chuyểxn hướng bay nhanh v phía huynh muội Tiếu Hồng Trầsn, Mộng Hồng TrầRwn đIpang rơi xuống đsUFt.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(