Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác GiảtA: ĐườYMvng Gia Tam Thiếu

Chương 125: Vũ Hồn dung hợp, Hồng TrầAn Quyến Luyến (1-3)

DịWNch: Hina
Nguồn: 4vn.euMột tiếng nổ chói tai vang vọng khắHerp toàn trườcWMng, luồng sáng ánh kim kia nháy mắSWt va chạNuNm với hàng loạAt tia kiếm của Mộng Hồng TrầRbn, sau đrxó nổ tung, hóa thành vô số tia sáng nồng đgtim hơi thở quang minh.

Đip ThầnHYn TrảSFm, Hồn K thứXv ba của Vương Đông.

Hồn K này bình thườTStng rấAt ít khi Vương Ngôn s dụng, không phảuTni vì uy lc của nó tầYMvm thườEGnng. Mà ngược lạRi, Hồn Hoàn thứcWM hai của Vương Đông là Hồn Hoàn cấvp bc ngàn năm, nói cách khác, thc tế hồn k thứSW ba của hắAn đWNã tương đSWương với hồn k thứnD tư của Mộng Hồng TrầLgPn. Cộng thêm s trợ giúp t Hạwvo Đông Lc, một kích này tuy không thểFyr so đrxược với đyhòn tấMon công t cườtAng giảnHY bc Hồn Vương nhưng cũng cc kỳ mạEGnnh mẽ rồi.

Tuy vy, chỉMvF đDơn giảRbn với k năng này mà muốn chiến thắMong Mộng Hồng TrầHern dĩS nhiên là không có khảW năng nhưng nếu dùng nó đPFcS tranh thủ chút thờrUi gian thì dư sứwvc qua cầnHYu.

Tng đeWRbo ánh sáng dày đmcc nháy mắAt bùng nổ, hàng trăm tia sáng cùng hợp lạGSi ht như một nụ hồng xòe cánh nở hoa, sau đrxó dầQJn nhân rộng lên thành vô số đWóa hoa, hơi thở quang mình mang theo hương vịiRQ ánh mt trờWNi phủ xuống khắFop nơi.

Đối mt với đyzòn công kích này, Mộng Hồng Trầrxn đYMvã bắTETt đRtxMu luống cuống tay chân. Dù sao, cô đPFcã không còn bộ áo giáp phòng ng, nếu chng may bịrx hàng loạRt tia sáng này đMNXánh trúng chắMNXc chắiRQn sẽ bịA thương nng. Nếu như là lúc đWPFcu, cô nhấcWMt đtxMLgPnh sẽ không mấmcy bn tâm mà quyết đGSWNnh cứSWng đDối cứTETng. Nhưng hin giờo, không thểLgP đTETược nữva.

Đây là trn chung kết, cũng có thểW xem là trn đMNXcu cuối cùng quyết đvDnh thắgting bạiRQi, làm sao cô có thểmc làm ba đLgPược? Hơn nữTSta, trong nội tâm cô, tim thứSWc cô chng hiểSWu tạvi sao lạmci cho rằtAng Vương Đông rấvt mạyhnh, có thểMvFđtAã bịNuN yếu tố tình cảSm chi phối, căn bảRbn, bấtxMt cứEGn cô gái nào cũng nghĩcWM rằQJng ngườGSi mình thầxm mến là một ngườtAi cc kỳ mạEGnnh mẽ.

Bởi vy, nháy mắnDt khi Mộng Hồng TrầYMvn chuẩxSyn bịW đYMvỡ lấTSty Đip ThầFon TrảnHYm đFoã tăng lc vung kiếm không bỏ sót bấSWt cứnD kẽ hở nào, toàn bộ phương hướng đHeru bịXv ngăn cảQJn. Mỗi kiếm vung lên đvu tỏa ra một lượng lớn kịTETch đvmeộc Chu Tình Băng Thim. ChỉeW cầvn đnDộc tố có thểYMv phát huy tác dụng thì trn chiến này sẽ lp tứNBc kết thúc.

Cũng ngay lúc này, một cảMom giác sợ hãi khó thểxSy hình dung chợt xuấAt hin khiến cô không thểR km đMNXược mà run rẩTTLy cảyh ngườwvi.

Áp lc đwvến t bên trong, hoc nói đHerúng hơn, là đNBến t chính lc lượng căn nguyên của cô, Vũ Hồn.

Một ảTTLo ảWNnh lng lẽ xuấvmet hin không chút tiếng đxSyộng sau lưng Vương Đông. Ảo ảPFcnh trong suốt nhưng cảSF ngườmci nó lạyhi tỏa ra hơi thở lạWnh như băng, cái đWuôi màu xanh biếc nhọn hoắMvFt đMvFYMvy u ám. Càng khủng bố hơn là tn sâu trong linh hồn cô càng lúc càng bịTET áp lc đnHYè nng, khiến đcWMộng tác của cô chm chạxp đHeri thấtAy rõ.

Băng Bích Đế Hoàng Hạmct, vũ hồn thứTSt hai của HoắFoc Vũ HạYMvo, hơi thở của Hồn Thú bốn mườMoi vạQJn năm giờEGn phút này đcWMược k năng Mô Phỏng của Hoắxc Vũ HạSFo bày ra một cách hoàn m.

Dù Chu Tình Băng Thim không phảPFci là hồn thú sinh sống tạvi vùng trung tâm của Cc BắNBc và cơ thểGS nó cũng không chỉWN thuầGSn túy có thuộc tính Băng nhưng nói cách nào, bảXvn thân nó vn có một phầxn bộ phn mang sứYMvc mạeRnh t băng, hơn nữTSta còn chiếm một vịxSy trí không nhỏ.

Như Băng Bích Đế Hoàng HạTETt đyzã tng nói, nó là chúa tểrU của nhữSng loài thuộc tính băng, tấMNXt cảuTn Hồn Thú thuộc loạWi này khi đDSng trước mt nó đSFu phảTSti gọi nó là vua là chúa. Hơi thở của Chu Tình Băng Thim làm sao có thểwv so sánh đDược với nó? Huống chi hơi thở khủng bố lúc này, trăm phầFon trăm đWNến t chính Băng Bích Đế Hoàng HạiRQt tht s.

Các trn đuTnDu trước của Hoắcc Vũ HạnDo, Mộng Hồng TrầrUn và Tiếu Hồng TrầeWn điRQu đFoã xem qua. Nhưng khi đvó sàn đwvvmeu bịMNX bứDc màn phòng hộ ngăn cách, bọn họ chỉgti thấoy HoắTETc Vũ HạNuNo mô phỏng ra Hồn Hoàn mườTSti vạyhn năm rồi chấAn đoộng, nhưng lạrxi chưa tht s cảeRm nhn luồng hơi thở khủng bố ấeWy.

Kế đYMvến, s tht chứvmeng minh mọi thức đAu là ảwvo ảnHYnh, sau này HoắeRc Vũ HạMvFo cũng không thi triểTTLn lạSFi năng lc này nữAa, bọn họ đwvu phán đcoán rằWNng, k năng của HoắNuNc Vũ HạnDo chỉcWM là ảMNXo ảFonh, không có chút giá trịmc thc tế nào.

Mà lúc này, sau khi Mộng Hồng TrầTETn cảyzm nhn đvmeược hơi thở khủng bố của Băng Bích Đế Hoàng HạHert mới tht s thấyhy t nãy đuTnến giờgti mình khôi hài như thế nào.

Hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạLgPt tuy chỉS là ảRo ảNBnh nhưng lạnHYi vô cùng chân tht. Trước mt nó, vũ hồn của cô bịmc áp chế hoàn toàn, thm chí muốn ngẩmcng đNBvmeu lên cũng không đXvược, một thân tu vi lúc này đong nói chiến đHerrxu, ngay cảFyr 50% không biết có s dụng đQJược không nữTSta. NhấnDt là s sợ hãi t đHeráy lòng kia đWNã ảGSnh hưởng rấWt nhiu đoến ý chí chiến đNBEGnu của cô rồi.

Khó trách ban đtxMMvFu khi hắRbn phóng ra Hồn Hoàn mườYMvi vạTETn năm lạTSti khiến toàn trườyhng rung đrUộng như vy, uy áp này quá mạtxMnh quá khủng bố làm sao lạWi không kinh hãi cho đWược.

BịeWcWMnh hưởng không chỉLgP có Mộng Hồng TrầFyrn, ngay cảv Tiếu Hồng TrầAn đQJiRQng sau lưng cô cũng không ngoạTETi l.

BấNBt kểFyr là Chu Tình Băng Thim hay Tam Túc Kim Thim đMNXu là vũ hồn thuộc loạTSti Thim Cáp (cóc nhái). Hiểmcn nhiên nếu ở trườNBng hợp bình thườHerng, vũ hồn của bọn họ có thểHer xếp ngang hàng với hạtAt t (bọ cạrUp). Còn mạRbnh yếu thế nào phảEGni xem đtxMến cấuTnp bc vũ hồn lớn mạLgPnh ra sao.

Không thểEGn nghi ngờyz, Tam Túc Kiêm Thim có cấeWp bc cao hơn Chu Tình Băng Thim, cảFo hai đeRồng thờTETi đNuNu là vũ hồn cao cấDp nhấnHYt. Nhưng, trước mt bọn chúng là ai? Là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạNuNt tuyt thế thiên hạtA, cho nên, bọn chúng dù xưng hùng xưng bá ở đWâu, khi đnDAng trước mt nó vn chỉeR có thểNuN dùng đAyho thầAn t khi đTStối mt với quân vương. Cho dù bảwvn thân chủ nhân của chúng có mạyhnh hơn nữYMva, cũng không thểFo thay đRbổi cấcp bc này.

Hai ngườMNXi bọn họ không sao ngờD đvmeược, chỉW một ảnHYo cảxnh mà lạwvi mang đTStến cho bọn họ ảMonh hưởng lớn như thế. Mà thc tế, đQJây có phảrxi là ảnHYo cảcnh không?

NgườSFi ta có câu, giảv giảMo, tht tht, tht là giảLgP, mà giảA cũng là tht, bên trong ảQJo cảonh xen ln một chút s tht thì cũng rấPFct khó bịSF phát hin. GiờNB phút này, bảeRn thểXv chính đQJúng là tác dụng t hồn k Mô Phỏng nhưng hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạFyrt lạTETi tht s t hồn thú bốn mươi vạSn năm. Dạmcng hơi thở khủng bố này đWâu phảiRQi muốn phục chế là phục chế? Đây thuầrUn túy là hơi thở của vũ hồn cc hạxn thuộc tính băng, cũng chính là hơi thở của một trong Thp ĐNBi Hung Thú.

Đng nói là hai ngườtAi bọn họ, ngay cảEGn ngườyzi ở bên cạcWMnh quan sát tình hình trn chiến với tâm trạyzng vô cùng căng thng là Thiên Sát ĐRu La Hoàng Tân T khi cảSWm nhn đWược hơi thở khủng bố t Băng Bích Đế Hoàng Hạot cũng cảgtim thấAy hết hồn.

Tấvmet cảxSy mọi chuyn đEGnu din biến trong tích tắYMvc, Mộng Hồng TrầHern tuy hóa giảTTLi đrxược Đip ThầFyrn TrảtAm nhưng lc truy kích nháy mắMot suy yếu tht lớn, còn Tiếu Hồng TrầeRn ở phía sau, sau khi giảiRQi quyết đxược Đip ThầWn Chi Quang, chuẩSn bịW chạWy đWến trợ giúp muội muội, đSFộng tác nháy mắeRt cũng trở nên chm chạYMvp.

Cũng ngay một khắnDc này, một màn sương trắwvng kết hợp với hơi thở uy nghiêm nháy mắot lấvmey HoắTETc Vũ HạuTno và Vương Đông làm trung tâm không ngng lan tỏa ra ngoài.

Vì lúc này khoảMvFng cách giữwva Mộng Hồng TrầWNn và hai ngườFoi bọn họ đDã quá gầvn, cô căn bảgtin không thểMvF né tránh quầRng sáng lan tỏa trên phạMom vi rộng này. Đòn công kích của cô rõ ràng đMvFã bịGScWMnh hưởng vì vũ hồn bịLgP áp chế.

Hàn khí nháy mắiRQt lan tỏa khắSFp toàn thân, Mộng Hồng TrầLgPn gầuTnn như ngay lp tứyhc bịtA đRbông cứHerng trên không trung. T ngày có đxSyược vũ hồn Chu Tình Băng Thim, đSã rấFot lâu rồi cô không biết cảxm giác rét lạcWMnh là gì, nhưng giờiRQ phút này, cơn lạcWMnh buốt phảWng phấHert như chui vào tn xương tủy làm cảEGn ngườxSyi cô run rẩLgPy kịgtich lit, b ngoài cơ thểMo cô dườtAng như còn bịQJ một tầEGnng ánh sáng màu lam nhàn nhạmct bao phủ.

SứeWc chiến đouTnu của HoắLgPc Vũ HạDo nháy mắvt tăng đmcến cc hạAn, luồng khí lạSFnh tuy bao phủ mọi phương vịYMv nhưng lạQJi phủ xuống một din tích không lớn lắMNXm. Nháy mắLgPt sau, ảgtio ảwvnh Băng Bích Đế Hoàng HạEGnt sau lưng hắuTnn, nhấSFt là cái đyhuôi màu xanh biết giống như đDược sống lạtAi, bắxt đoXvu di chuyểrUn.

NhờrU tác dụng của k năng Mô Phỏng nên không ai có thểSF trông thấTETy lúc này xương ngc, xương sống, xương sườXvn, tấnHYt cảTTL đyzu lấMop lánh ánh sáng màu xanh lục.

Đúng vy, điRQây là k năng cc kỳ mạcWMnh mẽ đnDến t khối Hồn Cốt thân thểTSt Băng Bích Đế Hoàng Hạot, Vĩyznh Đông Chi Vc.

Đây mới chân chính là thc lc của ngườvi có Cc HạnDn Chi Băng, cũng là đxSyiểyzm mạvnh mẽ nhấyht của nó, cho dù là vũ hồn Chu Tình Băng Thim cũng không thểwv chịNBu đxSyng nỗi. Mc dù hin nay hắWn chỉNuN phát huy đMoược một phầEGnn nhỏ uy lc của nó, nhưng có hơi thở của Băng ĐếđnDây, tác dụng vn không thểPFc xem đRườAng.

Ban nãy Mộng Hồng TrầuTnn lấWy đgtià nhảQJy lên vốn đcã chạyzm phảYMvi đRiểGSm cao nhấSWt, tích tắMNXc sau đWNó cô bịNBSFnh Đông Chi Vc đSWóng băng, tiếp đWó, ngã nhào xuống đXvTTLt.

Làm sao Vương Đông có thểMNX bỏ qua cơ hội tốt như vy? Hai cánh hợp nháy lp tứiRQc nhảFyry lên chém thng v phía Mộng Hồng TrầiRQn.

Nhưng, bấMot kểSF là HoắLgPc Vũ HạXvo hay Vương Đông đcWMu không trông thấuTny, không biết t bao giờnHY, bên hông Mộng Hồng TrầnHYn đTStã xuấLgPt hin một cái xing sắSFt màu đeWỏ sm, ngay khi Vương Đông nhờyz vào tác dụng của VĩTTLnh Đông Chi Vc tấnHYn công Mộng Hồng Trầxn thì cô bé lạyzi lách ngườrUi thoát khỏi phạmcm vi công kích của Vương Đông, kế đTStó, một cơn gió lốc xuấct hin chn đHerMong hướng truy kích của hắMon.

Cái xing sắTETt màu đTETỏ sm nháy mắNBt bay trở v tay Tiếu Hồng TrầEGnn, lúc này, sắxc mt hắDn vô cùng nghiêm túc.

Đúng vy, khi va mới lên sàn đRbRbu, cảW hắAn và Mộng Hồng Trầxn đeWu không quá xem trọng trn đyhSFu này, nhưng hin giờSW, hai anh em bọn họ phảeRi công nhn một s tht, bọn họ đRã sai.

Hai thiếu niên trước mt, không thểcWM đvánh giá bằvmeng cấWNp đSộ hồn lc như hồn sư bình thườAng.

Cũng giống như HoắSFc Vũ HạFyro và Vương Đông, hai ngườwvi anh ý thế nào thì anh em Tiếu Hồng TrầeWn, Mộng Hồng TrầMon cũng không kém. Bọn họ cùng trưởng thành, cùng phối hợp chiến đRuTnu và tu luyn, bọn họ hiểtAu nhau cũng không thua hai ngườtxMi HoắxSyc Vũ Hạvo chút nào.

Một tầnDng ánh sáng màu đNBỏ sm lóe lên t ngc Mộng Hồng TrầTStn, sau đvmeó, một màn sương mù t ngườAi cô bùng phát, rồi lạSWi thu ngược trở v hóa giảuTni tác dụng của VĩSnh Đông Chi Vc. Mc dù trong quá trình này, cơ thểFo cô không ngng run rẩiRQy nhưng ít nhấwvt hin nay cô không còn bịYMv đDóng băng nữTSta.

EGnnh Đông Chi Vc đvã đvmeược HoắWc Vũ HạRbo s dụng rấcWMt nhiu lầMNXn, thm chí còn s dụng trên ngườSFi cườwvng giảnD bc Hồn Vương. Nhưng lầWn đrUWu tiên có ngườAi có thểv hóa giảLgPi nó nhanh như vy.

NgoạLgPi tr chênh lch tu vi, có lẽ còn nhờtA s trợ giúp rấTETt lớn t thuộc tính hỏa trong Chu Tình Băng Thim nữxa.

Hoắvmec Vũ HạNuNo tuy bấRt ngờrU nhưng rấPFct nhanh đgtiã có đFoáp án, khó trách ban nãy dưới áp lc của Cc HạtAn Chi Băng, Chu Tình Băng Thim của Mộng Hồng TrầrUn cũng không bịeWLgPnh hưởng nhiu, haiz, nếu mình và cô ta ở cùng cấgtip bc Hồn Vương, cô ta làm sao có thểrU d dàng phá vỡ Vĩvnh Đông Chi Vc như vy.

Ở thờWi đvmeiểWm này, song phương dườPFcng như lạPFci trở v thờmci đXviểGSm ban đTTLXvu, Tiếu Hồng TrầGSn tấvn công, HoắxSyc Vũ Hạrxo và Vương Đông hợp lc phảFon kích.


Áp lc t Băng Bích Đế Hoàng Hạrxt cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái tan biến.

Vương Đông lạWi giang rộng hai cánh, cảWN ngườTSti lạAng lách né tránh. Được s chỉtxM dn của Tinh Thầvn Tham TrắxSyc Cộng Hưởng, ít nhấyht hắSFn có 90% khảPFc năng thoát khỏi công kích của Hồn ĐTTLo Khí. Mà khoảNBng cách của Vương Đông và huynh muội Tiếu Hồng TrầuTnn, Mộng Hồng TrầMon càng lúc càng gầSFn.

Mộng Hồng TrầNuNn lúc này đvmeã hoàn toàn trở lạNuNi trạWng thái bình thườNuNng, k năng cô va s dụng chính là hồn k thứSW tư của mình, Băng Chi PhảeRn Bộ. LấtAy hỏa làm gốc sau đYMvó kích phát đeRộc của băng thim, hóa thành năng lượng thuầYMvn túy là năng lượng của bảNBn thăng cô, đLgPồng thờMNXi còn giúp lc công kích của mình tăng đSến cc hạMon.

Tuy nhiên, một khi cô đgtiã s dụng Băng Chi PhảtAn Bộ, cũng có nghĩvmea là trong khoảeRng thờNuNi gian ngắHern kế tiếp cô sẽ không thểSF s dụng kịFoch đXvộc của băng thim nữyha. Theo b ngoài, t nãy đSến giờPFc, sau mấYMvy đNuNợt va chạMNXm, có vẻ HoắMNXc Vũ HạWo và Vương Đông tiêu hao hồn lc khá nhiu nhưng thc tế, Mộng Hồng TrầtAn cũng bịHerLgPnh hưởng không nhỏ.

Độc của băng thim không thểWN dùng, Băng Chi PhảHern Bộ tuy theo lý thuyết là giúp lc công kích của cô tăng đxSyến cc hạTETn nhưng vì ảvmenh hưởng tGSnh Đông Chi Vc, cô chỉeW có thểv khôi phục đWược hoạwvt đTStộng của bảvn thân. Cho nên, tiêu hao của cô không thểgti nói là ít đXvược. Hơn nữSWa, sau khi bịc đeWông lạtxMnh, vết thương lúc trước Đái Thược Hành mang đxến cho cô lạHeri trở đRbau.

Hoắvc Vũ HạeWo thầvmem than một tiếng, ban nãy hắiRQn đMoã nương theo s khinh thườRbng của đGSối thủ mà vn không thành công, vy thì tiếp theo sẽ rấiRQt khó đMvFQJu. Hin giờNB, xem ra không thểNuN không hợp lạtAi rồi.

Mà lúc này, huynh muội Mộng Hồng TrầQJn, Tiếu Hồng Trầvn cũng đHerồng thờYMvi cảEGnm thấyzy áp lc khủng bố t HoắuTnc Vũ HạeRo và Vương Đông. Đối thủ mình không thểgti nhìn thấmcu mới tht sđuTnối thủ đFoáng gờrUm nhấrxt. Mà hai đSWAa nhóc trước mt tuổi còn nhỏ hơn bọn họ nữLgPa, tín nhim tấxt thắnDng của bọn họ đTETã bịc đwvXv kích rấnHYt lớn.

- Muội muội, đeRến đxSyây. Kết thúc bọn chúng. Không thểD tiếp tục do d nữwva.

Tiếu Hồng TrầFon trầSFm giọng quát.

Mộng Hồng TrầrUn có chút do d:

- Nhưng thương thế của anh...

Tiếu Hồng TrầFyrn ngạPFco ngh nói:

- ChỉMNX có chút vết thương nhỏ thì đvmeáng là gì. Chúng ta cho bọn họ thấcy huynh muội mình mạcWMnh như thế nào. Nhanh, trn đLgPSFu này chúng ta không thểFyr thua, càng không thểMvF cho bọn chúng bấiRQt kỳ cơ hội nào. Thắgting bọn họ, cũng chính là mang v vinh quang cho đTStế quốc chúng ta, là anh hùng của cảmc đvế quốc."

Tiếu Hồng TrầSFn va dứxSyt lờTETi, tấMot cảuTn Hồn ĐMvFo Khí ở trên ngườrxi đwvồng loạot hóa thành bột phấNBn biến mấWNt, sau đyzó vươn tay ôm lấeRy muội muội mình.

Song kiếm màu xanh trên tay Mộng Hồng TrầWNn cũng biến mấxt, cô xoay ngườnDi nhào vào lồng Tiếu Hồng TrầWNn. NhấrUt thờyzi, một cột hỗn hợp ánh sáng màu vàng và trắtAng xanh phóng thng lên cao, sau đuTnó bao phủ lấvmey hai ngườRbi bọn họ.

- Không ổn.

Động tác này quá quen thuộc với HoắWc Vũ HạMvFo và Vương Đông. ĐeRy rõ ràng là dấWu hiu khi s dụng Vũ Hồn dung hợp k. Hai ngườQJi bọn họ đAã đQJánh giá anh em Tiếu Hồng TrầDn rấot cao, nhưng không ngờRb hai ngườRbi kia là Hồn ĐSWo Sư mà vn còn ẩTETn giấTETu Vũ Hồn dung hợp k, lạWNi còn có thểcWM thi triểNuNn ở thờuTni đLgPiểMom chết ngườcWMi như vy.

Hai đvmeEGni Hồn Vương cùng thi triểSWn Vũ Hồn dung hợp k là cái khái nim gì dây? Đây rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không có ý đuTnGSnh cho hai ngườMoi Hoắcc Vũ HạTTLo một cơ hội nào nữvmea.

- Cùng liu mạQJng với bọn họ.

Vương Đông hét lớn một tiếng, vì kích đGSộng nên đvmeột nhiên giọng nói của hắSn không còn vẻ nam tính bình thườXvng nữva mà đwvã trở nên yêu ớt khác thườiRQng.

Nháy mắMot sau, Băng Hoàng Hộ Thểyh biến mấWt, HoắEGnc Vũ HạLgPo ôm sát lấwvy Vương Đông, hơi thở của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạWt cũng biến mấSt, chỉuTn còn mỗi khí tứSc của Linh Mâu.

Đôi cánh sau lưng hai ngườGSi lng lẽ biến mấyzt, ánh sáng màu lam ánh kim rc rỡ t t tan biến, Vương Đông bịFyr HoắSFc Vũ HạRbo đwvcWMng phía sau ôm lấFyry, cảEGn hai t t rơi xuống sàn đNuNMvFu. Nhưng lúc này, trên tay hắSWn đSã xuấrUt hin một cây búa màu đMoen sm, vũ hồn thứo hai của Vương Đông, HạLgPo Thiên Chùy.

Có thểvme trông thấyzy rõ ràng nháy mắMvFt khi hai ngườtAi rơi xuống mt đtANuNt, cảiRQ ngườRi HoắDc Vũ HạFoo và Vương Đông lin lóe sáng rc rỡ.

Ánh sáng này là một dạLgPng ánh sáng hư vô khó mà hình dung, dườYMvng như nó khiến mọi thứHer xung quanh đHeru tan biến hết, chỉA còn lạSWi một ảnHYo ảyznh hư hư tht tht. Ảo ảcnh này không thểRb nhìn rõ đXvược, vì nó là một vt thểTTL trong suốt lờFo mờTET, nhưng có thểMNX thấHery lúc này ảvo ánh đxó đNBang đTTLt hai tay ở ngay vịXv trí tim mình.

Ảo ảeWnh này rấSWt giống một ngườyzi con đvàn ông trưởng thành, nếu có ngườYMvi tng trông thấmcy lầxSyn trước lúc Hoắcc Vũ HạxSyo và Vương Đông tng s dụng Vũ Hồn dung hợp k sẽ nhn ra, ảyho ảGSnh này trông giống y ht, nó cũng chính là Vũ Hồn dung hợp k thứW hai của hai ngườyhi, Thiên Đế Chuy.

Nhưng lầwvn trước, Thiên Đế Chuy là do vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạrxt kết hợp với HạRo Thiên Chùy.

Còn lầSn này thì khác hn, là t vũ hồn Linh Mâu và HạXvo Thiên Chuy kết hợp với nhau.

TấNBt cảYMv thay đMNXổi đnHYu din ra trong vài giây ngắtAn ngủi, song phương cứXv thế đyzồng thờWi thi triểnHYn Vũ Hồn dung hợp k của mình. Đây là lầWNn đrxTStu tiên trong cuộc thi ĐQJu Hồn ĐxSyi Tái có một màn thi đLgPHeru kỳ lạx như vy.

Các khán giảnD bên dưới đMvFu như muốn nín thở mà quan sát cảTTLnh tượng ngàn năm hiếm thấoy này.

Trên thế giới này, có bao nhiêu hồn sư có thểFo thi triểxn Vũ Hồn dung hợp k chứW? Vy mà lúc này, ở ngay đvmeây, lạwvi xuấRt hin đuTnến hai đFoôi? Chuyn này không phảnDi quá hi hữyhu hay sao?

Bên phía học vin S Lai KhắuTnc, ngay cảeR Huyn lão cũng nắNuNm cht hai đoeRm tay, nếu không phảmci lão bn trấvmen áp HắNuNc Hỏa Dim e là lúc này biểTETu hin của lão còn muốn kích đMvFộng hơn.

Vương Ngôn lúc này thm chí còn không dám ngẩvng đnDrxu nhìn lên sàn đFyrAu, hắeRn lấgtiy tay che kín mt, chỉFyr lộ ra mỗi hai con mắyht. HắMon là ngườvmei duy nhấXvt biết HoắWc Vũ HạnHYo và Vương Đông sở hữMou nhiu loạLgPi Vũ Hồn dung hợp k nhưng ngay cảFo bảrxn thân hắgtin cũng chưa tng thấmcy hai đwvSWa nó s dụng nên căn bảvn uy lc tht s của nhữeWng Vũ Hồn dung hợp k còn lạeWi như thế nào, hắxn hoàn toàn không biết. Nên hắEGnn cũng như bao ngườvmei ở đyhây, đWu vô cùng hồi hộp chờMvF xem HoắYMvc Vũ HạXvo và Vương Đông rốt cuộc có thểNB làm nên nhữcng kỳ tích gì.

Nếu hôm nay Tiếu Hồng TrầSWn và Mộng Hồng TrầxSyn đmcu ở trạtxMng thái hoàn hảSWo, nhấgtit đANuNnh hắGSn sẽ không cho HoắAc Vũ Hạmco và Vương Đông ra thi đxSyEGnu. Trong tình huống Tiếu Hồng TrầTStn trọng thương, Mộng Hồng Trầmcn bịYMv thương và tiêu hao hồn lc, hắon mới nghĩwv hai đRbFyra nhóc kia có cơ hội chiến thắRbng.

Nào ngờrx, huynh muội Tiếu Hồng TrầuTnn vn còn Vũ Hồn dung hợp k chưa s dụng điRQến, đyhây là chuyn cc kỳ hiếm thấSy trong giới Hồn ĐuTno Sư, thm chí là một chuyn khó thểEGn tưởng tượng nổi, huynh muội bọn họ là hai ngườrUi đTStrUu tiên có thểWN s dụng Vũ Hồn dung hợp k của đQJế quốc Nht Nguyt.

Trên đWNTTLu Hoàng Thành, hoàng đyhế Tinh La HứTTLa Gia VĩWN lúc này cũng đgtinHYy vẻ kinh ngạXvc, hắGSn tuyt đNBối không ngờx trn đSFEGnu cuối cùng này lạFyri là một hồi quyết đrUnDu giữPFca các Vũ Hồn dung hợp k, mà nói chính xác hơn, tình huống này nào có ai d điRQoán đMoược?

Lúc này, nếu hỏi ai là ngườcWMi bc bội và khó chịGSu nhấSFt, dĩwv nhiên là vịc trọng tài Thiên Sát ĐrUu La rồi. T nãy giờtxM, lão không ngăn cảyzn song phương thi triểrUn hồn k cũng vì lão không biết rõ uy lc Vũ Hồn dung hợp k của hai bên mạFyrnh yếu thế nào. Nhưng càng không biết, lão lạvi càng lo, chng may cứxSyu vin không kịtxMp lạNuNi có ngườEGni chết trn thì quảnD tht lão không biết giảFyri quyết thế nào nữxSya. Trn đmccu này, áp lc của trọng tài quá lớn. Bốn ngườXvi trên sàn đrUTETu hin nay hoàn toàn khác hn với nhữnDng đrxội viên còn lạoi, đnHYiểtxMm này dĩcWM nhiên là bảSFn thân lão hoàn toàn hiểRu rõ.

Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng TrầGSn và Mộng Hồng TrầRbn đQJã bắLgPt đnDwvu biến hóa, cột sáng không ngng ngưng kết thành một con cóc tht lớn, càng quỷ dịLgP hơn là khi con cốc ấYMvy đDược ngưng hình lạSFi điRQột ngột thay đcổi màu sắxc.

Tam Túc Kim Thim màu vàng, Chu Tình Băng Thim màu trắQJng xanh, nhưng trong tích tắLgPc này, hai màu ấWy điRQu biến mấnDt, thay vào đRó là một con cóc màu đPFcỏ rc. Màu đAỏ ấMNXy chói rọi khắxp nơi, cộng thêm đHerôi mắNuNt màu đPFcen như một vc sâu không đxSyáy lạxSyi càng khiến nó trông quái dịGS.

Giọng nói của Tiếu Hồng TrầGSn bỗng vang lên khắrUp toàn trườiRQng, cho dù trong lòng hắnHYn đtxMang nghĩnHY gì thì lúc này hắWNn cũng không quên sắLgPm vai anh hùng ngăn cơn sóng dữMvF.

- Tiếp chiêu đgtii, chúng ta sẽ cho các ngươi thấYMvy uy lc của Vũ Hồn dung hợp k mạWnh mẽ nhấWt là gì, Quyến Luyến Hồng TrầWn .

Đúng vy, Quyến Luyến Hồng Trầwvn chính là tên của Vũ Hồn dung hợp k của bọn họ. Nó ghép t họ của hắSWn và em gái mình. Nếu nhìn k sẽ thấeWy, con cóc màu đWNỏ kia có ba chân, ánh mắSt như xoáy nước thì y ht đuTnôi mắrUt của Chu Tình Băng Thim.

Cũng ngay lúc đAó, ảtxMo ảAnh sau lưng HoắWc Vũ HạXvo và Vương Đông phát sinh biến hóa. Ánh mắFot của hắvmen sáng rc lên.

Trong tình huống cảWN ngườEGni trong suốt, đyhôi mắEGnt sáng lên lin trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một đWôi mắWt rấSFt kỳ lạQJ, nó sáng rc một màu vàng trông như đnHYã hút hết ánh sáng t mt trờxSyi chiếu xuống, cảRb sàn đRrxu như tối dầQJn điRQi, cơn mưa phùn lấYMvt phấrxt vn còn đYMvgtiy nhưng nó lạeRi không thểiRQ rơi xuống vịW trí của ảwvo ảiRQnh kia.

Trên trán của ảeWo ảEGnnh ấSWy có một con mắtxMt khá kỳ dịmc, con mắot ấxy t t hé mở, khí tứYMvc sinh mnh nháy mắyht rọi xuống khắtxMp nơi. Mơ hồ có một cây búa màu vàng rc rỡ xuấtxMt hin trên bầSu trờMoi, nháy mắTStt sau, lóe lên vô số hư ảSWnh nho nhỏ tạPFco thảLgPnh vô số cây búa phiên bảxSyn nhỏ, nháy mắFyrt sau,một vòng ánh sáng ánh kim xuấRt hin bao phủ lấcWMy nó và bóng ngườYMvi mờSF mờWNSWo ảnDo.

TấSWt cảLgP mọi din biến đnHYu din ra một cách chm chạmcp thong thảeW, nhữmcng nơi vòng ánh sáng ấNuNy di chuyểcn qua, ngay cảSF sàn đTStyzu cũng xuấRbt hin tng vết nứWt nẻ như mạrxng nhn, ta hồ như cảHer không gian cũng bịXv sụp lún.

Trên sàn đuTnGSu, cho dù là Thiên Sát ĐxSyu La, giờW phút này cũng phảvmei kinh ngạiRQc trợn mắXvt há hốc mồm, vì lão cảrxm nhn đNuNược mình không thểR khống chế đnDộng tác của bảon thân nữXva, cảRb lồng ngc khó chịNuNu vô cùng, kế tiếp, dườFyrng như có một thanh búa lớn nn thng vào Tinh ThầMNXn HảTTLi của lão. Tn sâu trong Tinh Thầon HảXvi rung đYMvộng kịxSych lit như muốn vỡ tung ra.

ĐWNy là phảMvFn ứxSyng của một cườgting giảrx bc Phong Hào ĐrUu La đvmeó. Thm chí muốn phảFyrn ứMvFng một chút cũng không đvmeược. Vì trong tích tắcc đSWó, Thiên Sát ĐNuNu La Hoàng Tân T căn bảtxMn không biết mình phảWNi ngăn cảyzn nó bằMvFng cách nào. Đương nhiên, một phầFyrn nguyên nhân cũng vì lão không muốn phảFyri làm trn đPFcrxu bịHer gián đTEToạvmen.


Khi vầNBng sáng màu ánh kim ấLgPy khuếch tán khắSWp nơi cũng chính là lúc Quyến Luyến Hồng Trầwvn bùng nổ. Xoáy nước màu đTTLỏ ánh kim nháy mắcWMt hóa thành dòng nước lũ quét thng v phía ảMvFo ảtxMnh hư vô kia.

QuầWng sáng màu đSFỏ kia lấTETp lánh ánh kim, hơn nữiRQa còn vang lên tng tiếng leng keng của kim loạtAi va chạcWMm vào nhau, và đtAc bit khủng bố nhấGSt chính là ở thờMoi đYMviểom nó xuấLgPt hin, nhit đeWộ nóng chảrxy xung quanh nó khiến bầTStu không khí vn vẹo kịcch lit. Nhiu nhân tố mâu thun ln nhau, đmcối chọi nhau cùng tụ hội ở một chỗ khiến mọi thứEGn xung quanh khó thểrU chịYMvu đwvng nỗi mà đeRiên cuồng vn vẹo. CảS sàn đARu dưới tác đYMvộng của Quyến Luyến Hồng TrầxSyn gầeRn như biến thành một vùng hảWi dương đMoLgPy nham thạTTLch nóng chảcy.

Nhưng, bấyzt kểW là năng lượng Quyến Luyến Hồng TrầRn có mạNBnh mẽ cỡ nào cũng không thểMvF ngăn cảiRQn đNBược vòng sáng màu vàng kim kia khuếch tán ra bên ngoài. Luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua tng đcWMợt sóng cuộc trào của quầDng sáng màu đWỏ ánh kim vô cùng rc rỡ kia, nháy mắRt sau, nó tiếp tục quá trình khuếch tán của mình đQJồng thờSWi phủ xuống con cóc lớn màu đgtiỏ, con cóc bắAt đxSyRbu run rẩMoy, ngay sau đFoó, quầSWng sáng màu đYMvỏ dầGSn tán toán, bóng hình của Tiếu Hồng TrầFyrn và Mộng Hồng TrầiRQn cũng xuấTStt hin trở lạSFi, hơn nữSa cảA hai còn nng n ngã xuống t giữAa không trung.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng Trầvmen mạuTnnh mẽ như vy, mà lạoi có thểS trong tình huống thi triểTStn đuTnược một phầDn ba chn đgtiườTStng, bịtA ngườMNXi khắiRQc chn đxSFng hoàn toàn.

Hai huynh muội bọn họ hoàn toàn ngây ngườMoi, giống như đAã không còn chút cảgtim giác gì, thm chí khảuTn năng khống chế cơ thểnD khi rơi xuống cũng không có. Tng dòng máu như nhữRng con rắMNXn nhỏ không ngng t thấSt khiếu của Tiếu Hồng Trầxn chảWNy ra ngoài.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầWn mạcnh mẽ, khủng bố như vy đrUeRy mà chỉD có thểMo xuấnDt hin trong nháy mắot, tràn ngp cảc sàn đEGnrUu rồi tan biến.

Nhưng Quyến Luyến Hồng TrầPFcn nào phảoi d dàng ngăn cảPFcn như vy, nhữMNXng kim loạSWi đFyrã đMvFược nung chảPFcy rớt thng xuống sàn đxPFcu, khiến cảFyr sàn đyzMNXu như một ming núi la mạRbnh mẽ phun trào. Kim loạvmei dung hợp với kịWNch đyzộc t Chu Tình Băng Thim biến sàn đTTLGSu thành một đQJmca ngục giữHera chốn trầiRQn gian.

Ảo ảYMvnh hư vô lơ lng trên bầWNu trờRi trông như sắSp bịTSt cắSWn nuốt, mà lúc này, Thiên Sát ĐGSu La Hoàng Tân T vn còn đFyrang bịFyrYMvnh hưởng t luồng ánh màu ánh kim, căn bảRn không thểW đeWến ứRbng cứMvFu kịxSyp nữrxa. Vic này cũng đrxồng nghĩgtia lão đGSã không thểuTn hoàn thành nhim vụ trọng tài của mình.

Huyn lão đYMvang điRQYMvnh phóng ngườAi ra ngoài thì Vương Ngôn kéo ống tay áo của lão lạMvFi.

- Đợi một lát.

Huyn lão gin dữv quát:

- Còn đwvợi cái gì nữRa? Đợi bọn chúng chết hết sao...

đRbiu, khi lão nói đyzến sáu chữW cuối cùng thì cũng t đtAộng dng lạSFi, vì lão git mình trông thấSFy, ảxo ảyznh hư vô đWNối mt với cơn lốc xoáy còn lạrxi t Quyến Luyến Hồng TrầEGnn cũng không h có ý đyhYMvnh khoanh tay chờNB chết mà lạcWMi bay lên như tia chớp. Hai ngườSFi HoắSc Vũ Hạvo và Vương Đông lạXvi một lầNBn nữyza xuấHert hin trong tầeRm mắyzt mọi ngườXvi.

Dưới cái nhìn chăm chủ của hàng nghìn hàng vạHern ngườFoi, cảrU hai lạwvi một lầxSyn nữFyra phát sinh biến hóa thầrxn k.

Đôi cánh màu xanh lam lng lẽ xuấxt hin, vũ hồn Quang Minh NữeR Thầwvn Đip đTTLã tái hin, phầyzn áo ở phía trên của HoắRc Vũ HạtxMo bỗng nhiên rách toát đTStR lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạEGnt tht lớn, mà lúc này, hình xăm đvó lạMNXi căn lên như có một luồng năng lượng nào đQJó muốn chui ra vy. Cái đDuôi của Băng Bích Đế Hoàng HạSFt kéo dài đWến đRbai quầgtin của hắHern rồi nằcWMm hn dưới mông nên lúc này vn chưa có ai trông thấMoy rõ ràng đWược.

Bỗng nhiên, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạrUt như sống lạci, một đNBôi mắSt màu vàng sắxSyc bén lng lẽ xuấFyrt hin trên không trung mang theo hơi thở lạonh lùng khốc lit. RấEGnt có ý vịmc duy ngã đeWộc tôn.

Trong tình huống này, HoắnDc Vũ HạFyro và Vương Đông lạAi một lầQJn nữSa ôm chằTETm lấxy nhau. Trong tích tắuTnc đvó, với bọn họ, dườMong như mọi thứS xung quanh đMou đcã tan biến hết, trong ánh mắiRQt của cảyh hai chỉnHY còn mỗi s tin tưởng và kiên quyết không t bỏ.

HoắFoc Vũ HạWNo có hai vũ hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng Hạvmet.

Vương Đông cũng là Vũ Hồn Song Sinh, lầnHYn lượt là Quang Minh NữPFc ThầTTLn Đip và HạMNXo Thiên Chùy.

Linh Mâu kết hợp với Quang Minh NữMvF Thầvmen Đip, bọn họ có Vũ Hồn dung hợp k thứA nhấrUt, Rc Rỡ trong Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ.

Linh Mâu kết hợp với HạHero Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k sáng rc ánh kim lan rộng trên trăm thước vuông mà bọn họ va mới s dụng.

ĐRy là Vũ Hồn dung hợp k thứS ba của bọn họ, tên là Hư Ảo trong Chân Tht - Tâm Linh Phong BạnDo. Một cái Vũ Hồn dung hợp k thuầvn túy thuộc tính tinh thầvmen, công kích trên mọi phương vịo.

Tác dụng của Tâm Linh Phong bạMNXo là có thểS nháy mắMvFt dung hợp Khí Vũ Hồn HạPFco Thiên Chùy vào k năng Linh Hồn Trùng Kích của Hoắcc Vũ HạEGno, hơn nữMvFa còn có thểHer công kích trên phạTStm vi rộng lớn, uy lc không cầMon nói cũng biết mạnHYnh hơn gấYMvp mấtxMy lầcWMn.

Hơn nữrUa, Vũ Hồn dung hợp k này còn tiêu hao hồn lc ít hơn nhữXvng k năng khác nữvmea, nhưng v mt Tinh ThầWn Lc lạTTLi đWNòi hỏi cc kỳ cao. Nếu không phảvi Tinh Thầwvn Hảrxi của HoắEGnc Vũ HạuTno sau khi hấFop thu Sinh Linh Kim đgtiược cảSWi tạHero rấLgPt nhiu thì e là khó mà s dụng đgtiược nó, hoc nếu min cưỡng s dụng thì ngay lp tứWc rơi vào trạxSyng thái hôn mê. truyn đMvFược lấuTny t website tung hoanh

Sinh Linh Kim mở ra con mắYMvt thứrU ba cho HoắAc Vũ HạRbo, Y Lai Khắoc Tư đGSã chìm vào giấHerc ngủ say ở ngay nơi ấeRy, mà HoắeWc Vũ HạNuNo không h biết rằeWng, Y Lai KhắMvFc Tư dùng Sinh Linh Kim trú ngụ ở ngay mi tâm của hắHern cũng giống như mở ra cho hắmcn một cái Tinh Thầyzn HảFoi thứv hai.

Tr lầTStn đyhNBu tiên thí nghim thành công, đQJây là lầeRn thứgti hai bọn họ s dụng Tâm Linh Phong BạWo, mà uy lc của nó cũng vì s xuấtxMt hin của Sinh Linh Thủ Vọng mà tăng mạeRnh, cho nên mới có thểiRQ nháy mắct làm gián đWoạQJn k năng Quyến Luyến Hồng Trầrxn của huynh muội Tiếu Hồng TrầnHYn.

Đây là hai k năng đSFược kết hợp t vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông.

Đổi lạGSi là Băng Bích Đế Hoàng HạrUt thì sao? Băng Bích Đế Hoàng HạTStt kết hợp với Hạyzo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k có lc công kích mạtxMnh nhấeWt trong bốn k năng của Vương Đông và Hoắrxc Vũ HạAo, lúc trước, cho dù đEGnối thủ của nó là vòng bảQJo hộ phòng ng tuyt đYMvối thì cũng không thểyz chịHeru nổi một kích cc mạuTnnh của nó, đTTLDy dĩTET nhiên là k năng Băng Giá trong Nóng Bỏng, Thiên Đế Chùy.

Mà giờv phút này, k năng HoắWc Vũ HạcWMo và Vương Đông đWNang thi triểQJn kia cũng chính là tổ hợp Vũ Hồn dung hợp k cuối cùng của bọ họ, là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạuTnt kết hợp với vũ hồn Quang Minh NữMo ThầrUn Đip.

Nó vn là một k năng đyzơn thuầrxn v mc công kích, tuy uy lc không bằwvng Thiên Đế Chùy nhưng lạGSi là hồn k duy nhấYMvt do Vương Đông chủ đxTSto, nên xét v đRbộ linh hoạuTnt, nó hơn xa k năng Thiên Đế Chùy rấNBt nhiu lầeRn.

Hàng nghìn hàng vạFyrn tia sáng lấwvy HoắxSyc Vũ HạSFo và Vương Đông làm trung tâm bỗng nhiên nổ mạmcnh bay thng ra xung quanh, hào quang rc rỡ của nó thm chí khiến các khán giảWN bên dưới không dám mở mắyht nhìn thng vào nó nữRba.

Và cơn gió lốc còn sót lạWi t Quyến Luyến Hồng TrầNuNn trong tích tắYMvc này cũng bịW nó ảtAnh hưởng mà ngng lạDi giây lát.

Ngay sau đcWMó, đTStôi cánh màu lam giang rộng ra với tốc đyzộ kinh ngườtxMi, cũng trong lúc đRbó, nó bỗng hóa lớn ra gấWNp đFyrôi bình tưh[fng.

Đôi cánh Quang Minh Nữvme Thầmcn Đip không biết t lúc nào đrUã xuấiRQt hin thêm một đEGnôi cánh màu xanh phỉwv thúy trong suốt tuyt đTETẹp. Đôi cánh này tỏa ra hơi thở quang minh nồng đSWm và tinh khiết, hơi thở sinh mnh và hơi thở quang minh cùng bổ trợ ln nhau.

Khi đMvFôi cánh xinh đHerẹp kia xuấRbt hin, quầvmeng sáng màu xanh lam lạvmei càng thêm sáng rc, mt ngoài của đcWMôi cánh bướm dườDng như có nhữWNng hạWNt nước be bé nhẹ nhàng chuyểvmen đFyrộng, nhữeWng hạyzt châu đNBó dưới quầSFng sáng lấTETp lạGSnh lạvi càng phảxSyn chiếu ra nhữrUng tia sáng rc rỡ chói mắxSyt hơn, nhữyhng tia sáng này nhẹ nhàng bao phủ lấwvy một ảyho ảTStnh đxSyang dầTETn dầTETn ngưng tụ.

Sau đvmeó, nhữSWng hơi nước trong không khí t t ngưng tụ hóa thành thế giới đQJPFcy băng tuyết, hàn khí lạnDnh buốt tỏa khắLgPp sàn đNBrxu, mà ảMoo ảcnh sau lưng HoắWNc Vũ HạQJo và Vương Đông lạFoi một lầMvFn nữNuNa làm mọi ngườci dưới khán đnHYài phảHeri rung đuTnộng, một bóng ngườQJi cao gầyhy lng lẽ xuấxt hin giữDa quầxng sáng ba màu.

Đó là một cô gái đvmeã trưởng thành, cô gái này cao khoảWng một thước tám, đcôi chân rấyzt dài, vô cùng quyến rũ.

Cô có mái tóc dài màu xanh lam rũ đTStến tn gót chân, đrUôi mắeWt lạDi có màu vàng rc rỡ, dáng ngườeWi ln dung mạFyro của cô đcWMẹp đQJến nỗi khiến bấPFct cứeR cô gái nào ở đWây trông thấWNy cũng phảXvi xấMNXu hổ. BấNBt kểD là nam hay nữPFc khi trông thấYMvy cô gái ấrxy đrUu bịGS vẻ đDẹp của cô thu hút trit đYMvW.

Ngay sau đXvó, cô gái di chuyểnDn, chân trái bước v trước, cảrU ngườWi lơ lữuTnng giữRba không trung, đrxôi cánh bướm ba màu sau lưng cô khẽ đmcỡ lấyhy thân thểA mm mạgtii bay lượn, nhảuTny múa trên bầiRQu trờrUi.

Một màn sương băng t t lan tỏa t dưới chân cô, hóa thành tng màn tng màn lượn vòng quanh cô.

Trên bầSFu trờGSi bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắWng mt trờXvi t trên cao rọi xuống, xuyên qua bứmcc màn phòng hộ, buông xuống ngườFoi cô.

Luồng sáng màu vàng ấcWMy va chiếu xuống ngườgtii cô lin khiến cô trông giống ht như một nữQJ thầTStn mt trờWNi va hin thân xuống mt đXvot.

Cơn lốc Quyến Luyến Hồng TrầiRQn bắnHYt đWxu di chuyểSFn đmcến nhưng nháy mắNuNt khi chạWm vào ngườci cô lạMoi bịGS chia thành hai phầEGnn, sau đSFó, cũng bắiRQt đcNBu xoay quanh ngườTETi cô.

Cô gái ấMNXy nhẹ nhàng nhảiRQy mua trên không trung, mỗi bước di chuyểcWMn rấrUt t nhiên, nhẹ như mây, đnDôi cánh sau lưng cô lúc này lạtAi trở thành một món trang sứWc hoàn m nhấxSyt, cô đxSyã hoàn toàn đEGnTETm chìm trong vũ khúc kia, vũ khúc với tên gọi, Quang Nghê Thườyzng.

Cô gái xinh đcWMẹp ấNBy trông như không biết có nguy hiểHerm đrxang ở cạMvFnh mình, cô cứNB mua, và đvmeôi cánh bướm ba màu nhẹ nhàng nâng đGSỡ thân cô. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Trên trán cô không biết t lúc nào đTTLã xuấPFct hin một ký hiu màu vàng, vì cô múa càng lúc càng nhanh nên lúc này không ai có thểSW thấFyry rõ cảiRQ.

Quyến Luyến Hồng TrầQJn ban đeRcu là mang đxSyến nguy hiểtxMm cho cô, nhưng kết thúc lạnDi là một món đvmeồ trợ giúp cho màn khiêu vũ vô cùng tuyt đHerẹp của cô gái xinh đMvFẹp này.

Ngay cảXv công tước BạWch Hổ ý chí kiên đMouTnnh lúc này cũng ngẩSWn ngườWi, hắwvn thm chí có chút không tin vào nhữHerng gì mình đEGnang nhìn thấSFy, hắwvn t hỏi, trên đFoXvi này tht s có một cô gái xinh đyhẹp như vy sao?

Đôi cánh bướm ba màu giây lát sau, dầEGnn dầQJn biến mấrxt, bóng ngườXvi xinh đQJẹp kia chuyểXvn hướng bay nhanh v phía huynh muội Tiếu Hồng TrầDn, Mộng Hồng Trầmcn đeWang rơi xuống đSDt.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(