Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác GiảRd: ĐườeiXng Gia Tam Thiếu

Chương 125: Vũ Hồn dung hợp, Hồng TrầbDn Quyến Luyến (1-3)

DịFvfch: Hina
Nguồn: 4vn.euMột tiếng nổ chói tai vang vọng khắiYp toàn trườFvfng, luồng sáng ánh kim kia nháy mắGVt va chạmm với hàng loạeiXt tia kiếm của Mộng Hồng Trầdn, sau đScRó nổ tung, hóa thành vô số tia sáng nồng đFvfm hơi thở quang minh.

Đip Thầzn Trảzm, Hồn K thứScR ba của Vương Đông.

Hồn K này bình thườFvfng rấRAt ít khi Vương Ngôn s dụng, không phảei vì uy lc của nó tầSQm thườPng. Mà ngược lạEIi, Hồn Hoàn thứFvf hai của Vương Đông là Hồn Hoàn cấHGAp bc ngàn năm, nói cách khác, thc tế hồn k thứrt ba của hắEIn đmã tương đFvfương với hồn k thứd tư của Mộng Hồng TrầFvfn. Cộng thêm s trợ giúp t HạKNxo Đông Lc, một kích này tuy không thểY so đtPJược với đnwòn tấAXn công t cườYng giảHGA bc Hồn Vương nhưng cũng cc kỳ mạvnh mẽ rồi.

Tuy vy, chỉbD đLFLơn giảQSwn với k năng này mà muốn chiến thắmng Mộng Hồng Trầwzn dĩRA nhiên là không có khảEI năng nhưng nếu dùng nó đufQK tranh thủ chút thờTAi gian thì dư sứRgLc qua cầbDu.

Tng đeiXvo ánh sáng dày đttSc nháy mắwPt bùng nổ, hàng trăm tia sáng cùng hợp lạGVi ht như một nụ hồng xòe cánh nở hoa, sau đaYó dầaYn nhân rộng lên thành vô số đEIóa hoa, hơi thở quang mình mang theo hương vịwz ánh mt trờGVi phủ xuống khắeiXp nơi.

Đối mt với đeiXòn công kích này, Mộng Hồng Trầun đttSã bắaYt đPugSTu luống cuống tay chân. Dù sao, cô đgSTã không còn bộ áo giáp phòng ng, nếu chng may bịeiX hàng loạPet tia sáng này đaYánh trúng chắFvfc chắRAn sẽ bịwMn thương nng. Nếu như là lúc đwMnmu, cô nhấFvft đTAPnh sẽ không mấzy bn tâm mà quyết đzenh cứnwng đQối cứiYng. Nhưng hin giờz, không thểv đvwtược nữeiXa.

Đây là trn chung kết, cũng có thểgST xem là trn đmdu cuối cùng quyết đHGAEInh thắQng bạxHoi, làm sao cô có thểz làm ba đSQược? Hơn nữbDa, trong nội tâm cô, tim thứLFLc cô chng hiểJvu tạLbRi sao lạxHoi cho rằHGAng Vương Đông rấPet mạoErnh, có thểwPđJvã bịTA yếu tố tình cảvwtm chi phối, căn bảbDn, bấQSwt cứgST cô gái nào cũng nghĩwMn rằPeng ngườMmi mình thầmm mến là một ngườtPJi cc kỳ mạttSnh mẽ.

Bởi vy, nháy mắwPt khi Mộng Hồng Trầcxen chuẩLFLn bịtPJ đtPJỡ lấaYy Đip Thầen TrảNYwm đEIã tăng lc vung kiếm không bỏ sót bấNYwt cứcxe kẽ hở nào, toàn bộ phương hướng điYu bịeiX ngăn cảwMnn. Mỗi kiếm vung lên đzu tỏa ra một lượng lớn kịnwch đPuộc Chu Tình Băng Thim. ChỉNYw cầJvn đvwtộc tố có thểnw phát huy tác dụng thì trn chiến này sẽ lp tứcxec kết thúc.

Cũng ngay lúc này, một cảLbRm giác sợ hãi khó thểgST hình dung chợt xuấgSTt hin khiến cô không thểLFL km đNYwược mà run rẩttSy cảNYw ngườEIi.

Áp lc đcxeến t bên trong, hoc nói đmúng hơn, là đgSTến t chính lc lượng căn nguyên của cô, Vũ Hồn.

Một ảAXo ảnwnh lng lẽ xuấbDt hin không chút tiếng đxHoộng sau lưng Vương Đông. Ảo ảwnh trong suốt nhưng cảv ngườui nó lạwMni tỏa ra hơi thở lạfQKnh như băng, cái đmuôi màu xanh biếc nhọn hoắSbt đGVxRPy u ám. Càng khủng bố hơn là tn sâu trong linh hồn cô càng lúc càng bịLFL áp lc đPè nng, khiến đeộng tác của cô chm chạvwtp đScRi thấwy rõ.

Băng Bích Đế Hoàng HạScRt, vũ hồn thứrt hai của HoắSQc Vũ HạPeo, hơi thở của Hồn Thú bốn mườPei vạmn năm giờcxe phút này đgSTược k năng Mô Phỏng của Hoắmc Vũ Hạvo bày ra một cách hoàn m.

Dù Chu Tình Băng Thim không phảrti là hồn thú sinh sống tạLFLi vùng trung tâm của Cc BắMmc và cơ thểrt nó cũng không chỉScR thuầwn túy có thuộc tính Băng nhưng nói cách nào, bảmn thân nó vn có một phầmn bộ phn mang sứRgLc mạnwnh t băng, hơn nữEIa còn chiếm một vịMm trí không nhỏ.

Như Băng Bích Đế Hoàng HạXTt đeiXã tng nói, nó là chúa tểeiX của nhữTAng loài thuộc tính băng, tấxHot cảcxe Hồn Thú thuộc loạwPi này khi đRAvwtng trước mt nó đeiXu phảcxei gọi nó là vua là chúa. Hơi thở của Chu Tình Băng Thim làm sao có thểtPJ so sánh đtPJược với nó? Huống chi hơi thở khủng bố lúc này, trăm phầSQn trăm đGVến t chính Băng Bích Đế Hoàng HạbDt tht s.

Các trn đRAvwtu trước của HoắNYwc Vũ HạttSo, Mộng Hồng TrầFvfn và Tiếu Hồng Trầnwn đoEru điYã xem qua. Nhưng khi đvwtó sàn đxHoQu bịoEr bứLbRc màn phòng hộ ngăn cách, bọn họ chỉe thấwPy HoắxHoc Vũ HạRgLo mô phỏng ra Hồn Hoàn mườvi vạLbRn năm rồi chấLbRn đJvộng, nhưng lạTAi chưa tht s cảvm nhn luồng hơi thở khủng bố ấSby.

Kế đYến, s tht chứXTng minh mọi thứRgL đfQKu là ảQo ảfQKnh, sau này HoắXTc Vũ HạeiXo cũng không thi triểXTn lạRgLi năng lc này nữPua, bọn họ đxHou phán đxRPoán rằaYng, k năng của HoắKNxc Vũ HạbDo chỉiY là ảSQo ảenh, không có chút giá trịrt thc tế nào.

Mà lúc này, sau khi Mộng Hồng TrầaYn cảEIm nhn đPuược hơi thở khủng bố của Băng Bích Đế Hoàng Hạvwtt mới tht s thấAXy t nãy đtPJến giờFvf mình khôi hài như thế nào.

Hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạxRPt tuy chỉFvf là ảJvo ảRgLnh nhưng lạgSTi vô cùng chân tht. Trước mt nó, vũ hồn của cô bịiY áp chế hoàn toàn, thm chí muốn ngẩXTng đfQKfQKu lên cũng không đRgLược, một thân tu vi lúc này đeiXng nói chiến đRgLSQu, ngay cảxHo 50% không biết có s dụng đXTược không nữRda. NhấRdt là s sợ hãi t đcxeáy lòng kia đaYã ảoErnh hưởng rấFvft nhiu đTAến ý chí chiến đTAaYu của cô rồi.

Khó trách ban đTAKNxu khi hắPn phóng ra Hồn Hoàn mườaYi vạXTn năm lạei khiến toàn trườPng rung đPộng như vy, uy áp này quá mạznh quá khủng bố làm sao lạSbi không kinh hãi cho đRgLược.

BịGViYnh hưởng không chỉP có Mộng Hồng TrầaYn, ngay cảQSw Tiếu Hồng TrầRgLn đvPung sau lưng cô cũng không ngoạwPi l.

BấxRPt kểv là Chu Tình Băng Thim hay Tam Túc Kim Thim đLFLu là vũ hồn thuộc loạAXi Thim Cáp (cóc nhái). HiểNYwn nhiên nếu ở trườaYng hợp bình thườcxeng, vũ hồn của bọn họ có thểEI xếp ngang hàng với hạSbt t (bọ cạvp). Còn mạnwnh yếu thế nào phảei xem đwMnến cấMmp bc vũ hồn lớn mạKNxnh ra sao.

Không thểLFL nghi ngờm, Tam Túc Kiêm Thim có cấwp bc cao hơn Chu Tình Băng Thim, cảcxe hai đLFLồng thờSQi đRdu là vũ hồn cao cấwp nhấet. Nhưng, trước mt bọn chúng là ai? Là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạoErt tuyt thế thiên hạFvf, cho nên, bọn chúng dù xưng hùng xưng bá ở đvâu, khi đcxeMmng trước mt nó vn chỉQSw có thểP dùng đaYQo thầRgLn t khi đnwối mt với quân vương. Cho dù bảxRPn thân chủ nhân của chúng có mạXTnh hơn nữTAa, cũng không thểPu thay đGVổi cấKNxp bc này.

Hai ngườLFLi bọn họ không sao ngờEI đSQược, chỉcxe một ảnwo cảTAnh mà lạei mang đAXến cho bọn họ ảtPJnh hưởng lớn như thế. Mà thc tế, đAXây có phảQSwi là ảPeo cảenh không?

Ngườwi ta có câu, giảHGA giảw, tht tht, tht là giảxHo, mà giảFvf cũng là tht, bên trong ảzo cảNYwnh xen ln một chút s tht thì cũng rấiYt khó bịbD phát hin. GiờSb phút này, bảRAn thểJv chính đSbúng là tác dụng t hồn k Mô Phỏng nhưng hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng Hạzt lạiYi tht s t hồn thú bốn mươi vạttSn năm. DạYng hơi thở khủng bố này đuâu phảaYi muốn phục chế là phục chế? Đây thuầXTn túy là hơi thở của vũ hồn cc hạmn thuộc tính băng, cũng chính là hơi thở của một trong Thp ĐwMni Hung Thú.

Đng nói là hai ngườtPJi bọn họ, ngay cảPe ngườTAi ở bên cạtPJnh quan sát tình hình trn chiến với tâm trạrtng vô cùng căng thng là Thiên Sát Đuu La Hoàng Tân T khi cảmm nhn đRdược hơi thở khủng bố t Băng Bích Đế Hoàng HạSbt cũng cảeiXm thấrty hết hồn.

TấFvft cảd mọi chuyn đPeu din biến trong tích tắiYc, Mộng Hồng Trầcxen tuy hóa giảLFLi đLFLược Đip ThầxRPn TrảeiXm nhưng lc truy kích nháy mắnwt suy yếu tht lớn, còn Tiếu Hồng TrầKNxn ở phía sau, sau khi giảRAi quyết đcxeược Đip ThầNYwn Chi Quang, chuẩMmn bịoEr chạoEry đdến trợ giúp muội muội, đRgLộng tác nháy mắMmt cũng trở nên chm chạQSwp.

Cũng ngay một khắaYc này, một màn sương trắfQKng kết hợp với hơi thở uy nghiêm nháy mắRAt lấEIy Hoắdc Vũ HạgSTo và Vương Đông làm trung tâm không ngng lan tỏa ra ngoài.

Vì lúc này khoảSbng cách giữza Mộng Hồng TrầaYn và hai ngườGVi bọn họ đtPJã quá gầdn, cô căn bảiYn không thểbD né tránh quầvwtng sáng lan tỏa trên phạQSwm vi rộng này. Đòn công kích của cô rõ ràng đmã bịLbRvwtnh hưởng vì vũ hồn bịRd áp chế.

Hàn khí nháy mắAXt lan tỏa khắep toàn thân, Mộng Hồng TrầTAn gầtPJn như ngay lp tứFvfc bịKNx đwMnông cứPung trên không trung. T ngày có đbDược vũ hồn Chu Tình Băng Thim, đPuã rấvwtt lâu rồi cô không biết cảKNxm giác rét lạgSTnh là gì, nhưng giờxRP phút này, cơn lạEInh buốt phảoErng phấMmt như chui vào tn xương tủy làm cảwMn ngườTAi cô run rẩXTy kịJvch lit, b ngoài cơ thểEI cô dườSQng như còn bịe một tầbDng ánh sáng màu lam nhàn nhạRgLt bao phủ.

Sứec chiến đmQu của HoắEIc Vũ Hạuo nháy mắiYt tăng đGVến cc hạScRn, luồng khí lạRAnh tuy bao phủ mọi phương vịv nhưng lạHGAi phủ xuống một din tích không lớn lắKNxm. Nháy mắSbt sau, ảwPo ảEInh Băng Bích Đế Hoàng HạoErt sau lưng hắPn, nhấtPJt là cái đMmuôi màu xanh biết giống như đdược sống lạPui, bắxHot đtPJfQKu di chuyểYn.

NhờRA tác dụng của k năng Mô Phỏng nên không ai có thểScR trông thấRgLy lúc này xương ngc, xương sống, xương sườeiXn, tấvt cảwP điYu lấGVp lánh ánh sáng màu xanh lục.

Đúng vy, đrtây là k năng cc kỳ mạQSwnh mẽ đYến t khối Hồn Cốt thân thểSQ Băng Bích Đế Hoàng HạMmt, VĩgSTnh Đông Chi Vc.

Đây mới chân chính là thc lc của ngườcxei có Cc HạxHon Chi Băng, cũng là đmiểTAm mạRAnh mẽ nhấPt của nó, cho dù là vũ hồn Chu Tình Băng Thim cũng không thểiY chịtPJu đvwtng nỗi. Mc dù hin nay hắSQn chỉgST phát huy đeược một phầvwtn nhỏ uy lc của nó, nhưng có hơi thở của Băng ĐếđEIây, tác dụng vn không thểLbR xem đtPJườLFLng.

Ban nãy Mộng Hồng TrầKNxn lấGVy đPuà nhảQSwy lên vốn đTAã chạLFLm phảScRi đAXiểeiXm cao nhấLFLt, tích tắzc sau đXTó cô bịYxHonh Đông Chi Vc đwMnóng băng, tiếp đgSTó, ngã nhào xuống đScRFvft.

Làm sao Vương Đông có thểY bỏ qua cơ hội tốt như vy? Hai cánh hợp nháy lp tứGVc nhảAXy lên chém thng v phía Mộng Hồng TrầQn.

Nhưng, bấfQKt kểeiX là HoắttSc Vũ HạMmo hay Vương Đông đEIu không trông thấeiXy, không biết t bao giờz, bên hông Mộng Hồng Trầen đPã xuấmt hin một cái xing sắHGAt màu đScRỏ sm, ngay khi Vương Đông nhờwMn vào tác dụng của VĩRgLnh Đông Chi Vc tấHGAn công Mộng Hồng Trầmn thì cô bé lạYi lách ngườQSwi thoát khỏi phạRAm vi công kích của Vương Đông, kế đMmó, một cơn gió lốc xuấQt hin chn đEIfQKng hướng truy kích của hắaYn.

Cái xing sắJvt màu đnwỏ sm nháy mắGVt bay trở v tay Tiếu Hồng TrầQn, lúc này, sắSbc mt hắwzn vô cùng nghiêm túc.

Đúng vy, khi va mới lên sàn đgSTFvfu, cảHGA hắPen và Mộng Hồng TrầwPn đKNxu không quá xem trọng trn đmmu này, nhưng hin giờScR, hai anh em bọn họ phảKNxi công nhn một s tht, bọn họ đLbRã sai.

Hai thiếu niên trước mt, không thểrt đxRPánh giá bằQng cấGVp đoErộ hồn lc như hồn sư bình thườgSTng.

Cũng giống như HoắxHoc Vũ Hạwo và Vương Đông, hai ngườxHoi anh ý thế nào thì anh em Tiếu Hồng TrầKNxn, Mộng Hồng TrầwPn cũng không kém. Bọn họ cùng trưởng thành, cùng phối hợp chiến đwzrtu và tu luyn, bọn họ hiểYu nhau cũng không thua hai ngườFvfi Hoắnwc Vũ HạXTo chút nào.

Một tầNYwng ánh sáng màu đAXỏ sm lóe lên t ngc Mộng Hồng TrầQn, sau đRAó, một màn sương mù t ngườxRPi cô bùng phát, rồi lạLbRi thu ngược trở v hóa giảSQi tác dụng của VĩgSTnh Đông Chi Vc. Mc dù trong quá trình này, cơ thểz cô không ngng run rẩbDy nhưng ít nhấRdt hin nay cô không còn bịeiX đmóng băng nữRAa.

Punh Đông Chi Vc đrtã đwPược Hoắzc Vũ HạXTo s dụng rấeiXt nhiu lầwPn, thm chí còn s dụng trên ngườmi cườTAng giảGV bc Hồn Vương. Nhưng lầwzn đwMnzu tiên có ngườfQKi có thểwMn hóa giảwzi nó nhanh như vy.

Ngoạzi tr chênh lch tu vi, có lẽ còn nhờgST s trợ giúp rấbDt lớn t thuộc tính hỏa trong Chu Tình Băng Thim nữMma.

HoắiYc Vũ HạJvo tuy bấFvft ngờPe nhưng rấEIt nhanh đoErã có đTAáp án, khó trách ban nãy dưới áp lc của Cc Hạvn Chi Băng, Chu Tình Băng Thim của Mộng Hồng TrầEIn cũng không bịuJvnh hưởng nhiu, haiz, nếu mình và cô ta ở cùng cấiYp bc Hồn Vương, cô ta làm sao có thểPe d dàng phá vỡ VĩPunh Đông Chi Vc như vy.

Ở thờXTi đviểHGAm này, song phương dườTAng như lạQSwi trở v thờxHoi đRdiểRAm ban đFvfTAu, Tiếu Hồng Trầun tấMmn công, HoắfQKc Vũ HạRgLo và Vương Đông hợp lc phảRdn kích.


Áp lc t Băng Bích Đế Hoàng HạScRt cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái tan biến.

Vương Đông lạvi giang rộng hai cánh, cảz ngườScRi lạNYwng lách né tránh. Được s chỉRd dn của Tinh ThầQSwn Tham TrắoErc Cộng Hưởng, ít nhấPt hắLFLn có 90% khảGV năng thoát khỏi công kích của Hồn ĐaYo Khí. Mà khoảnwng cách của Vương Đông và huynh muội Tiếu Hồng TrầPun, Mộng Hồng TrầNYwn càng lúc càng gầmn.

Mộng Hồng TrầAXn lúc này đwzã hoàn toàn trở lạGVi trạzng thái bình thườPng, k năng cô va s dụng chính là hồn k thứTA tư của mình, Băng Chi Phảdn Bộ. LấJvy hỏa làm gốc sau đScRó kích phát đwMnộc của băng thim, hóa thành năng lượng thuầGVn túy là năng lượng của bảzn thăng cô, đwPồng thờSQi còn giúp lc công kích của mình tăng đzến cc hạJvn.

Tuy nhiên, một khi cô đdã s dụng Băng Chi PhảtPJn Bộ, cũng có nghĩoEra là trong khoảLbRng thờTAi gian ngắcxen kế tiếp cô sẽ không thểSb s dụng kịfQKch đwPộc của băng thim nữbDa. Theo b ngoài, t nãy đPến giờv, sau mấoEry đRdợt va chạRgLm, có vẻ HoắiYc Vũ HạNYwo và Vương Đông tiêu hao hồn lc khá nhiu nhưng thc tế, Mộng Hồng TrầXTn cũng bịEIGVnh hưởng không nhỏ.

Độc của băng thim không thểbD dùng, Băng Chi Phảzn Bộ tuy theo lý thuyết là giúp lc công kích của cô tăng đQến cc hạiYn nhưng vì ảQSwnh hưởng tgSTnh Đông Chi Vc, cô chỉY có thểXT khôi phục đSbược hoạvwtt đFvfộng của bảwMnn thân. Cho nên, tiêu hao của cô không thểLbR nói là ít đzược. Hơn nữwPa, sau khi bịScR đRgLông lạtPJnh, vết thương lúc trước Đái Thược Hành mang đmến cho cô lạMmi trở đwau.

HoắYc Vũ HạaYo thầdm than một tiếng, ban nãy hắun đuã nương theo s khinh thườLFLng của đSQối thủ mà vn không thành công, vy thì tiếp theo sẽ rấut khó đQEIu. Hin giờXT, xem ra không thểe không hợp lạrti rồi.

Mà lúc này, huynh muội Mộng Hồng TrầLbRn, Tiếu Hồng TrầQn cũng đdồng thờzi cảQm thấeiXy áp lc khủng bố t HoắfQKc Vũ HạMmo và Vương Đông. Đối thủ mình không thểFvf nhìn thấSbu mới tht sđzối thủ đEIáng gờLFLm nhấoErt. Mà hai đQda nhóc trước mt tuổi còn nhỏ hơn bọn họ nữJva, tín nhim tấPut thắvng của bọn họ đRgLã bịe đPubD kích rấSQt lớn.

- Muội muội, đfQKến đQSwây. Kết thúc bọn chúng. Không thểcxe tiếp tục do d nữScRa.

Tiếu Hồng TrầgSTn trầoErm giọng quát.

Mộng Hồng TrầYn có chút do d:

- Nhưng thương thế của anh...

Tiếu Hồng Trầvn ngạxRPo ngh nói:

- Chỉcxe có chút vết thương nhỏ thì đwMnáng là gì. Chúng ta cho bọn họ thấJvy huynh muội mình mạgSTnh như thế nào. Nhanh, trn đxHonwu này chúng ta không thểtPJ thua, càng không thểwP cho bọn chúng bấRdt kỳ cơ hội nào. ThắbDng bọn họ, cũng chính là mang v vinh quang cho đHGAế quốc chúng ta, là anh hùng của cảu đFvfế quốc."

Tiếu Hồng TrầRdn va dứnwt lờNYwi, tấiYt cảrt Hồn ĐfQKo Khí ở trên ngườvwti đnwồng loạQSwt hóa thành bột phấen biến mấNYwt, sau đHGAó vươn tay ôm lấRdy muội muội mình.

Song kiếm màu xanh trên tay Mộng Hồng Trầvn cũng biến mấwMnt, cô xoay ngườoEri nhào vào lồng Tiếu Hồng TrầXTn. NhấGVt thờxRPi, một cột hỗn hợp ánh sáng màu vàng và trắvng xanh phóng thng lên cao, sau đLFLó bao phủ lấeiXy hai ngườiYi bọn họ.

- Không ổn.

Động tác này quá quen thuộc với HoắLFLc Vũ HạTAo và Vương Đông. ĐJvy rõ ràng là dấxHou hiu khi s dụng Vũ Hồn dung hợp k. Hai ngườFvfi bọn họ đdã đwMnánh giá anh em Tiếu Hồng Trầnwn rấYt cao, nhưng không ngờu hai ngườPui kia là Hồn ĐPo Sư mà vn còn ẩRAn giấxHou Vũ Hồn dung hợp k, lạNYwi còn có thểm thi triểaYn ở thờui đtPJiểvm chết ngườwPi như vy.

Hai đwPKNxi Hồn Vương cùng thi triểTAn Vũ Hồn dung hợp k là cái khái nim gì dây? Đây rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không có ý đmbDnh cho hai ngườttSi Hoắcxec Vũ HạLbRo một cơ hội nào nữAXa.

- Cùng liu mạKNxng với bọn họ.

Vương Đông hét lớn một tiếng, vì kích đYộng nên đAXột nhiên giọng nói của hắPn không còn vẻ nam tính bình thườvng nữGVa mà đwMnã trở nên yêu ớt khác thườLbRng.

Nháy mắtPJt sau, Băng Hoàng Hộ ThểHGA biến mấYt, HoắRgLc Vũ HạPeo ôm sát lấaYy Vương Đông, hơi thở của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạwMnt cũng biến mấut, chỉbD còn mỗi khí tứYc của Linh Mâu.

Đôi cánh sau lưng hai ngườdi lng lẽ biến mấQt, ánh sáng màu lam ánh kim rc rỡ t t tan biến, Vương Đông bịAX HoắRAc Vũ HạSQo đSbwMnng phía sau ôm lấSQy, cảSQ hai t t rơi xuống sàn đoErdu. Nhưng lúc này, trên tay hắxRPn đeiXã xuấJvt hin một cây búa màu đeen sm, vũ hồn thứAX hai của Vương Đông, HạxRPo Thiên Chùy.

Có thểEI trông thấLbRy rõ ràng nháy mắEIt khi hai ngườMmi rơi xuống mt đuEIt, cảwMn ngườvwti HoắTAc Vũ HạPuo và Vương Đông lin lóe sáng rc rỡ.

Ánh sáng này là một dạxRPng ánh sáng hư vô khó mà hình dung, dườaYng như nó khiến mọi thứNYw xung quanh đeu tan biến hết, chỉQSw còn lạxHoi một ảPuo ảrtnh hư hư tht tht. Ảo ảfQKnh này không thểd nhìn rõ đcxeược, vì nó là một vt thểaY trong suốt lờJv mờLFL, nhưng có thểwz thấbDy lúc này ảLbRo ánh đPó đMmang đwt hai tay ở ngay vịLbR trí tim mình.

Ảo ảmnh này rấnwt giống một ngườzi con đwzàn ông trưởng thành, nếu có ngườrti tng trông thấvy lầaYn trước lúc HoắRgLc Vũ Hạeo và Vương Đông tng s dụng Vũ Hồn dung hợp k sẽ nhn ra, ảGVo ảHGAnh này trông giống y ht, nó cũng chính là Vũ Hồn dung hợp k thứRgL hai của hai ngườSQi, Thiên Đế Chuy.

Nhưng lầTAn trước, Thiên Đế Chuy là do vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạRAt kết hợp với HạLbRo Thiên Chùy.

Còn lầFvfn này thì khác hn, là t vũ hồn Linh Mâu và HạwPo Thiên Chuy kết hợp với nhau.

TấScRt cảPe thay đPeổi đtPJu din ra trong vài giây ngắiYn ngủi, song phương cứfQK thế đvồng thờHGAi thi triểPn Vũ Hồn dung hợp k của mình. Đây là lầPen đHGAwzu tiên trong cuộc thi ĐQu Hồn Đmi Tái có một màn thi đoErQSwu kỳ lạFvf như vy.

Các khán giảRgL bên dưới đeiXu như muốn nín thở mà quan sát cảunh tượng ngàn năm hiếm thấwPy này.

Trên thế giới này, có bao nhiêu hồn sư có thểRd thi triểMmn Vũ Hồn dung hợp k chứz? Vy mà lúc này, ở ngay điYây, lạwzi xuấgSTt hin đSbến hai đwôi? Chuyn này không phảwi quá hi hữnwu hay sao?

Bên phía học vin S Lai KhắPc, ngay cảd Huyn lão cũng nắcxem cht hai đeiXLbRm tay, nếu không phảLFLi lão bn trấwn áp HắXTc Hỏa Dim e là lúc này biểGVu hin của lão còn muốn kích đGVộng hơn.

Vương Ngôn lúc này thm chí còn không dám ngẩNYwng đAXxRPu nhìn lên sàn đttSRgLu, hắPn lấPey tay che kín mt, chỉe lộ ra mỗi hai con mắXTt. HắeiXn là ngườFvfi duy nhấRdt biết HoắttSc Vũ HạaYo và Vương Đông sở hữLFLu nhiu loạQi Vũ Hồn dung hợp k nhưng ngay cảLFL bảLbRn thân hắTAn cũng chưa tng thấKNxy hai đRgLea nó s dụng nên căn bảScRn uy lc tht s của nhữSbng Vũ Hồn dung hợp k còn lạaYi như thế nào, hắTAn hoàn toàn không biết. Nên hắEIn cũng như bao ngườXTi ở đNYwây, đvu vô cùng hồi hộp chờm xem HoắLFLc Vũ HạgSTo và Vương Đông rốt cuộc có thểtPJ làm nên nhữRgLng kỳ tích gì.

Nếu hôm nay Tiếu Hồng TrầTAn và Mộng Hồng TrầKNxn đeu ở trạXTng thái hoàn hảRAo, nhấvt đRdHGAnh hắwn sẽ không cho Hoắvc Vũ HạLbRo và Vương Đông ra thi đwMnaYu. Trong tình huống Tiếu Hồng TrầRdn trọng thương, Mộng Hồng Trầzn bịQ thương và tiêu hao hồn lc, hắMmn mới nghĩfQK hai đtPJPua nhóc kia có cơ hội chiến thắung.

Nào ngờSb, huynh muội Tiếu Hồng TrầxHon vn còn Vũ Hồn dung hợp k chưa s dụng đnwến, đSQây là chuyn cc kỳ hiếm thấLbRy trong giới Hồn ĐoEro Sư, thm chí là một chuyn khó thểiY tưởng tượng nổi, huynh muội bọn họ là hai ngườQi đwPvwtu tiên có thểu s dụng Vũ Hồn dung hợp k của đxRPế quốc Nht Nguyt.

Trên đfQKHGAu Hoàng Thành, hoàng đGVế Tinh La HứKNxa Gia VĩP lúc này cũng đEIYy vẻ kinh ngạRgLc, hắrtn tuyt đPối không ngờQSw trn đXTdu cuối cùng này lạTAi là một hồi quyết đLbRJvu giữPua các Vũ Hồn dung hợp k, mà nói chính xác hơn, tình huống này nào có ai d đxRPoán đQược?

Lúc này, nếu hỏi ai là ngườui bc bội và khó chịMmu nhấHGAt, dĩm nhiên là vịtPJ trọng tài Thiên Sát ĐEIu La rồi. T nãy giờKNx, lão không ngăn cảmn song phương thi triểzn hồn k cũng vì lão không biết rõ uy lc Vũ Hồn dung hợp k của hai bên mạGVnh yếu thế nào. Nhưng càng không biết, lão lạLFLi càng lo, chng may cứLFLu vin không kịwMnp lạJvi có ngườPi chết trn thì quảScR tht lão không biết giảEIi quyết thế nào nữnwa. Trn đxRPScRu này, áp lc của trọng tài quá lớn. Bốn ngườMmi trên sàn đxHoNYwu hin nay hoàn toàn khác hn với nhữgSTng đQSwội viên còn lạTAi, đbDiểLbRm này dĩtPJ nhiên là bảvwtn thân lão hoàn toàn hiểFvfu rõ.

Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng Trầun và Mộng Hồng TrầHGAn đzã bắnwt đLbRPeu biến hóa, cột sáng không ngng ngưng kết thành một con cóc tht lớn, càng quỷ dịRgL hơn là khi con cốc ấxHoy đfQKược ngưng hình lạScRi đvwtột ngột thay đQSwổi màu sắwPc.

Tam Túc Kim Thim màu vàng, Chu Tình Băng Thim màu trắFvfng xanh, nhưng trong tích tắeiXc này, hai màu ấNYwy đwzu biến mấGVt, thay vào đTAó là một con cóc màu đAXỏ rc. Màu đGVỏ ấLFLy chói rọi khắMmp nơi, cộng thêm đScRôi mắiYt màu đnwen như một vc sâu không đPuáy lạTAi càng khiến nó trông quái dịxRP.

Giọng nói của Tiếu Hồng TrầAXn bỗng vang lên khắSbp toàn trườSbng, cho dù trong lòng hắwMnn đKNxang nghĩY gì thì lúc này hắRgLn cũng không quên sắxRPm vai anh hùng ngăn cơn sóng dữTA.

- Tiếp chiêu đSbi, chúng ta sẽ cho các ngươi thấvwty uy lc của Vũ Hồn dung hợp k mạunh mẽ nhấet là gì, Quyến Luyến Hồng TrầeiXn .

Đúng vy, Quyến Luyến Hồng TrầtPJn chính là tên của Vũ Hồn dung hợp k của bọn họ. Nó ghép t họ của hắbDn và em gái mình. Nếu nhìn k sẽ thấScRy, con cóc màu đeiXỏ kia có ba chân, ánh mắwPt như xoáy nước thì y ht đfQKôi mắEIt của Chu Tình Băng Thim.

Cũng ngay lúc đTAó, ảScRo ảSQnh sau lưng HoắtPJc Vũ HạwMno và Vương Đông phát sinh biến hóa. Ánh mắmt của hắtPJn sáng rc lên.

Trong tình huống cảxHo ngườzi trong suốt, đXTôi mắmt sáng lên lin trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một đvwtôi mắcxet rấut kỳ lạwP, nó sáng rc một màu vàng trông như đPuã hút hết ánh sáng t mt trờoEri chiếu xuống, cảw sàn đXTMmu như tối dầwzn đSbi, cơn mưa phùn lấSQt phấet vn còn đAXwzy nhưng nó lạKNxi không thểJv rơi xuống vịP trí của ảxRPo ảwnh kia.

Trên trán của ảdo ảcxenh ấiYy có một con mắPet khá kỳ dịMm, con mắxRPt ấPey t t hé mở, khí tứmc sinh mnh nháy mắeiXt rọi xuống khắmp nơi. Mơ hồ có một cây búa màu vàng rc rỡ xuấaYt hin trên bầFvfu trờei, nháy mắaYt sau, lóe lên vô số hư ảPenh nho nhỏ tạwPo thảTAnh vô số cây búa phiên bảQSwn nhỏ, nháy mắtPJt sau,một vòng ánh sáng ánh kim xuấmt hin bao phủ lấeiXy nó và bóng ngườnwi mờSQ mờvScRo ảfQKo.

TấEIt cảwP mọi din biến đQu din ra một cách chm chạRgLp thong thảu, nhữRgLng nơi vòng ánh sáng ấPy di chuyểRdn qua, ngay cảz sàn đScRHGAu cũng xuấvt hin tng vết nứXTt nẻ như mạSbng nhn, ta hồ như cảSQ không gian cũng bịQ sụp lún.

Trên sàn đgSTScRu, cho dù là Thiên Sát ĐXTu La, giờRd phút này cũng phảRgLi kinh ngạvc trợn mắEIt há hốc mồm, vì lão cảJvm nhn đrtược mình không thểiY khống chế đbDộng tác của bảSbn thân nữfQKa, cảLFL lồng ngc khó chịPu vô cùng, kế tiếp, dườdng như có một thanh búa lớn nn thng vào Tinh ThầMmn HảQi của lão. Tn sâu trong Tinh ThầRgLn HảGVi rung đrtộng kịdch lit như muốn vỡ tung ra.

ĐTAy là phảMmn ứvwtng của một cườLbRng giảTA bc Phong Hào ĐGVu La đvó. Thm chí muốn phảdn ứNYwng một chút cũng không đHGAược. Vì trong tích tắvc đNYwó, Thiên Sát Đwzu La Hoàng Tân T căn bảRgLn không biết mình phảzi ngăn cảPun nó bằwPng cách nào. Đương nhiên, một phầLbRn nguyên nhân cũng vì lão không muốn phảmi làm trn đPeLbRu bịbD gián đuoạJvn.


Khi vầRgLng sáng màu ánh kim ấHGAy khuếch tán khắLbRp nơi cũng chính là lúc Quyến Luyến Hồng Trầun bùng nổ. Xoáy nước màu đeỏ ánh kim nháy mắtPJt hóa thành dòng nước lũ quét thng v phía ảoEro ảvnh hư vô kia.

QuầGVng sáng màu đJvỏ kia lấwzp lánh ánh kim, hơn nữeiXa còn vang lên tng tiếng leng keng của kim loạwi va chạwzm vào nhau, và đKNxc bit khủng bố nhấSbt chính là ở thờdi đPiểRAm nó xuấtPJt hin, nhit đPuộ nóng chảPuy xung quanh nó khiến bầzu không khí vn vẹo kịHGAch lit. Nhiu nhân tố mâu thun ln nhau, đRAối chọi nhau cùng tụ hội ở một chỗ khiến mọi thứPu xung quanh khó thểNYw chịwPu đwPng nỗi mà đaYiên cuồng vn vẹo. CảSQ sàn đQSwTAu dưới tác đtPJộng của Quyến Luyến Hồng TrầAXn gầLbRn như biến thành một vùng hảxHoi dương đSQcxey nham thạHGAch nóng chảAXy.

Nhưng, bấHGAt kểnw là năng lượng Quyến Luyến Hồng TrầKNxn có mạJvnh mẽ cỡ nào cũng không thểLbR ngăn cảKNxn điYược vòng sáng màu vàng kim kia khuếch tán ra bên ngoài. Luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua tng đeợt sóng cuộc trào của quầwzng sáng màu đxHoỏ ánh kim vô cùng rc rỡ kia, nháy mắKNxt sau, nó tiếp tục quá trình khuếch tán của mình đuồng thờxRPi phủ xuống con cóc lớn màu đoErỏ, con cóc bắet đeiXPu run rẩvwty, ngay sau đPuó, quầvng sáng màu đHGAỏ dầKNxn tán toán, bóng hình của Tiếu Hồng Trầwzn và Mộng Hồng Trầvwtn cũng xuấwt hin trở lạttSi, hơn nữNYwa cảttS hai còn nng n ngã xuống t giữfQKa không trung.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầxHon mạQnh mẽ như vy, mà lạAXi có thểP trong tình huống thi triểaYn đKNxược một phầSQn ba chn đRgLườaYng, bịwMn ngườMmi khắQc chn đaYvwtng hoàn toàn.

Hai huynh muội bọn họ hoàn toàn ngây ngườXTi, giống như đKNxã không còn chút cảPum giác gì, thm chí khảfQK năng khống chế cơ thểScR khi rơi xuống cũng không có. Tng dòng máu như nhữvng con rắvn nhỏ không ngng t thấbDt khiếu của Tiếu Hồng TrầPn chảLFLy ra ngoài.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầRdn mạYnh mẽ, khủng bố như vy đvwPy mà chỉNYw có thểu xuấRAt hin trong nháy mắiYt, tràn ngp cảgST sàn đMmmu rồi tan biến.

Nhưng Quyến Luyến Hồng Trầen nào phảdi d dàng ngăn cảYn như vy, nhữTAng kim loạRAi đeiXã đJvược nung chảfQKy rớt thng xuống sàn đRgLoEru, khiến cảSb sàn điYzu như một ming núi la mạvwtnh mẽ phun trào. Kim loạnwi dung hợp với kịmch đGVộc t Chu Tình Băng Thim biến sàn đvwtTAu thành một đcxefQKa ngục giữva chốn trầoErn gian.

Ảo ảvnh hư vô lơ lng trên bầwzu trờeiXi trông như sắFvfp bịd cắnwn nuốt, mà lúc này, Thiên Sát ĐMmu La Hoàng Tân T vn còn đRgLang bịLbRaYnh hưởng t luồng ánh màu ánh kim, căn bảtPJn không thểttS đttSến ứeng cứRAu kịQSwp nữYa. Vic này cũng đPeồng nghĩQa lão đRAã không thểEI hoàn thành nhim vụ trọng tài của mình.

Huyn lão đPeang đuwnh phóng ngườzi ra ngoài thì Vương Ngôn kéo ống tay áo của lão lạaYi.

- Đợi một lát.

Huyn lão gin dữaY quát:

- Còn đJvợi cái gì nữda? Đợi bọn chúng chết hết sao...

đtPJiu, khi lão nói đXTến sáu chữKNx cuối cùng thì cũng t đzộng dng lạEIi, vì lão git mình trông thấKNxy, ảPeo ảNYwnh hư vô đLbRối mt với cơn lốc xoáy còn lạNYwi t Quyến Luyến Hồng TrầiYn cũng không h có ý đMmznh khoanh tay chờP chết mà lạSQi bay lên như tia chớp. Hai ngườnwi HoắQSwc Vũ HạwMno và Vương Đông lạGVi một lầdn nữLbRa xuấxHot hin trong tầTAm mắPut mọi ngườQi.

Dưới cái nhìn chăm chủ của hàng nghìn hàng vạHGAn ngườgSTi, cảFvf hai lạJvi một lầdn nữttSa phát sinh biến hóa thầun k.

Đôi cánh màu xanh lam lng lẽ xuấTAt hin, vũ hồn Quang Minh NữScR ThầQSwn Đip đPeã tái hin, phầfQKn áo ở phía trên của HoắaYc Vũ Hạwzo bỗng nhiên rách toát đzcxe lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạxRPt tht lớn, mà lúc này, hình xăm đcxeó lạTAi căn lên như có một luồng năng lượng nào đxRPó muốn chui ra vy. Cái đduôi của Băng Bích Đế Hoàng HạRgLt kéo dài đSbến đwai quầHGAn của hắcxen rồi nằQm hn dưới mông nên lúc này vn chưa có ai trông thấtPJy rõ ràng đuược.

Bỗng nhiên, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạet như sống lạQi, một đTAôi mắcxet màu vàng sắLFLc bén lng lẽ xuấHGAt hin trên không trung mang theo hơi thở lạMmnh lùng khốc lit. RấNYwt có ý vịw duy ngã đPeộc tôn.

Trong tình huống này, HoắHGAc Vũ HạwMno và Vương Đông lạGVi một lầPen nữgSTa ôm chằTAm lấaYy nhau. Trong tích tắdc đYó, với bọn họ, dườYng như mọi thứNYw xung quanh đPu đcxeã tan biến hết, trong ánh mắAXt của cảGV hai chỉFvf còn mỗi s tin tưởng và kiên quyết không t bỏ.

HoắMmc Vũ HạtPJo có hai vũ hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng HạbDt.

Vương Đông cũng là Vũ Hồn Song Sinh, lầTAn lượt là Quang Minh Nữnw Thầrtn Đip và Hạeo Thiên Chùy.

Linh Mâu kết hợp với Quang Minh NữaY ThầRAn Đip, bọn họ có Vũ Hồn dung hợp k thứLFL nhấxRPt, Rc Rỡ trong Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ.

Linh Mâu kết hợp với HạTAo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k sáng rc ánh kim lan rộng trên trăm thước vuông mà bọn họ va mới s dụng.

Đcxey là Vũ Hồn dung hợp k thứd ba của bọn họ, tên là Hư Ảo trong Chân Tht - Tâm Linh Phong BạbDo. Một cái Vũ Hồn dung hợp k thuầKNxn túy thuộc tính tinh thầGVn, công kích trên mọi phương vịAX.

Tác dụng của Tâm Linh Phong bạmo là có thểiY nháy mắTAt dung hợp Khí Vũ Hồn HạfQKo Thiên Chùy vào k năng Linh Hồn Trùng Kích của HoắxRPc Vũ HạfQKo, hơn nữHGAa còn có thểiY công kích trên phạem vi rộng lớn, uy lc không cầQSwn nói cũng biết mạdnh hơn gấnwp mấoEry lầdn.

Hơn nữxRPa, Vũ Hồn dung hợp k này còn tiêu hao hồn lc ít hơn nhữcxeng k năng khác nữAXa, nhưng v mt Tinh ThầPun Lc lạFvfi đbDòi hỏi cc kỳ cao. Nếu không phảXTi Tinh ThầKNxn HảQi của HoắRgLc Vũ HạgSTo sau khi hấxHop thu Sinh Linh Kim đQSwược cảGVi tạtPJo rấNYwt nhiu thì e là khó mà s dụng đxHoược nó, hoc nếu min cưỡng s dụng thì ngay lp tứcxec rơi vào trạSbng thái hôn mê.

Sinh Linh Kim mở ra con mắeiXt thứSb ba cho HoắNYwc Vũ HạYo, Y Lai KhắgSTc Tư đdã chìm vào giấYc ngủ say ở ngay nơi ấPey, mà HoắQc Vũ HạJvo không h biết rằNYwng, Y Lai KhắRAc Tư dùng Sinh Linh Kim trú ngụ ở ngay mi tâm của hắPen cũng giống như mở ra cho hắScRn một cái Tinh Thầwn HảxHoi thứaY hai.

Tr lầJvn đRgLvwtu tiên thí nghim thành công, đSbây là lầGVn thứSb hai bọn họ s dụng Tâm Linh Phong Bạeo, mà uy lc của nó cũng vì s xuấxHot hin của Sinh Linh Thủ Vọng mà tăng mạtPJnh, cho nên mới có thểTA nháy mắYt làm gián đTAoạxHon k năng Quyến Luyến Hồng TrầPen của huynh muội Tiếu Hồng Trầwzn.

Đây là hai k năng đYược kết hợp t vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông.

Đổi lạScRi là Băng Bích Đế Hoàng HạfQKt thì sao? Băng Bích Đế Hoàng HạwMnt kết hợp với HạaYo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k có lc công kích mạoErnh nhấSQt trong bốn k năng của Vương Đông và HoắxHoc Vũ HạttSo, lúc trước, cho dù đcxeối thủ của nó là vòng bảuo hộ phòng ng tuyt đwMnối thì cũng không thểu chịAXu nổi một kích cc mạTAnh của nó, đGVLbRy dĩeiX nhiên là k năng Băng Giá trong Nóng Bỏng, Thiên Đế Chùy.

Mà giờEI phút này, k năng HoắwMnc Vũ HạRgLo và Vương Đông đvang thi triểSbn kia cũng chính là tổ hợp Vũ Hồn dung hợp k cuối cùng của bọ họ, là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạAXt kết hợp với vũ hồn Quang Minh Nữrt ThầaYn Đip. xem chương mới tạLbRi tunghoanh(.)com

Nó vn là một k năng đPuơn thuầFvfn v mc công kích, tuy uy lc không bằGVng Thiên Đế Chùy nhưng lạPui là hồn k duy nhấYt do Vương Đông chủ đAXoEro, nên xét v đSbộ linh hoạcxet, nó hơn xa k năng Thiên Đế Chùy rấgSTt nhiu lầxHon.

Hàng nghìn hàng vạxHon tia sáng lấQy HoắAXc Vũ HạXTo và Vương Đông làm trung tâm bỗng nhiên nổ mạeiXnh bay thng ra xung quanh, hào quang rc rỡ của nó thm chí khiến các khán giảvwt bên dưới không dám mở mắiYt nhìn thng vào nó nữSba.

Và cơn gió lốc còn sót lạSQi t Quyến Luyến Hồng TrầRAn trong tích tắEIc này cũng bịQSw nó ảvnh hưởng mà ngng lạxHoi giây lát.

Ngay sau điYó, đXTôi cánh màu lam giang rộng ra với tốc đFvfộ kinh ngườXTi, cũng trong lúc đwzó, nó bỗng hóa lớn ra gấwp đvôi bình tưh[fng.

Đôi cánh Quang Minh Nữrt ThầLbRn Đip không biết t lúc nào đbDã xuấSQt hin thêm một đLbRôi cánh màu xanh phỉxHo thúy trong suốt tuyt đJvẹp. Đôi cánh này tỏa ra hơi thở quang minh nồng đQSwm và tinh khiết, hơi thở sinh mnh và hơi thở quang minh cùng bổ trợ ln nhau.

Khi đYôi cánh xinh đrtẹp kia xuấmt hin, quầEIng sáng màu xanh lam lạxHoi càng thêm sáng rc, mt ngoài của đLbRôi cánh bướm dườYng như có nhữgSTng hạRAt nước be bé nhẹ nhàng chuyểYn đPộng, nhữvng hạzt châu đLFLó dưới quầoErng sáng lấwMnp lạPenh lạPi càng phảiYn chiếu ra nhữwzng tia sáng rc rỡ chói mắTAt hơn, nhữwMnng tia sáng này nhẹ nhàng bao phủ lấxRPy một ảiYo ảTAnh đaYang dầnwn dầcxen ngưng tụ.

Sau đbDó, nhữYng hơi nước trong không khí t t ngưng tụ hóa thành thế giới đMmmy băng tuyết, hàn khí lạEInh buốt tỏa khắRAp sàn đeiXRgLu, mà ảwo ảwnh sau lưng Hoắec Vũ HạAXo và Vương Đông lạzi một lầvn nữtPJa làm mọi ngườmi dưới khán đwài phảwPi rung đRAộng, một bóng ngườEIi cao gầNYwy lng lẽ xuấgSTt hin giữcxea quầMmng sáng ba màu.

Đó là một cô gái đMmã trưởng thành, cô gái này cao khoảXTng một thước tám, đQôi chân rấtPJt dài, vô cùng quyến rũ.

Cô có mái tóc dài màu xanh lam rũ đoErến tn gót chân, đeôi mắxRPt lạmi có màu vàng rc rỡ, dáng ngườRgLi ln dung mạaYo của cô đwMnẹp đtPJến nỗi khiến bấHGAt cứMm cô gái nào ở đKNxây trông thấoEry cũng phảPei xấwzu hổ. BấoErt kểRgL là nam hay nữw khi trông thấey cô gái ấPy đgSTu bịLbR vẻ đwPẹp của cô thu hút trit đScRP.

Ngay sau đttSó, cô gái di chuyểrtn, chân trái bước v trước, cảwP ngườMmi lơ lữXTng giữLFLa không trung, đYôi cánh bướm ba màu sau lưng cô khẽ đRAỡ lấbDy thân thểRd mm mạgSTi bay lượn, nhảQSwy múa trên bầScRu trờKNxi.

Một màn sương băng t t lan tỏa t dưới chân cô, hóa thành tng màn tng màn lượn vòng quanh cô.

Trên bầEIu trờwzi bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắSbng mt trờTAi t trên cao rọi xuống, xuyên qua bứQSwc màn phòng hộ, buông xuống ngườgSTi cô.

Luồng sáng màu vàng ấXTy va chiếu xuống ngườRAi cô lin khiến cô trông giống ht như một nữwz thầPn mt trờTAi va hin thân xuống mt đQSwJvt.

Cơn lốc Quyến Luyến Hồng TrầbDn bắGVt đvwtiYu di chuyểxRPn đJvến nhưng nháy mắxRPt khi chạem vào ngườKNxi cô lạfQKi bịe chia thành hai phầTAn, sau đaYó, cũng bắiYt đPzu xoay quanh ngườcxei cô.

Cô gái ấaYy nhẹ nhàng nhảNYwy mua trên không trung, mỗi bước di chuyểKNxn rấwzt t nhiên, nhẹ như mây, đLFLôi cánh sau lưng cô lúc này lạdi trở thành một món trang sứaYc hoàn m nhấzt, cô đuã hoàn toàn đvRAm chìm trong vũ khúc kia, vũ khúc với tên gọi, Quang Nghê ThườNYwng.

Cô gái xinh đTAẹp ấAXy trông như không biết có nguy hiểEIm đFvfang ở cạwPnh mình, cô cứwz mua, và đdôi cánh bướm ba màu nhẹ nhàng nâng đLbRỡ thân cô.

Trên trán cô không biết t lúc nào đwã xuấPt hin một ký hiu màu vàng, vì cô múa càng lúc càng nhanh nên lúc này không ai có thểwz thấgSTy rõ cảwMn.

Quyến Luyến Hồng Trầzn ban đRgLbDu là mang đgSTến nguy hiểSbm cho cô, nhưng kết thúc lạYi là một món đYồ trợ giúp cho màn khiêu vũ vô cùng tuyt đJvẹp của cô gái xinh đuẹp này. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Ngay cảHGA công tước BạRAch Hổ ý chí kiên đtPJxHonh lúc này cũng ngẩeiXn ngườtPJi, hắdn thm chí có chút không tin vào nhữXTng gì mình đQSwang nhìn thấQSwy, hắrtn t hỏi, trên đSbMmi này tht s có một cô gái xinh đzẹp như vy sao?

Đôi cánh bướm ba màu giây lát sau, dầwMnn dầaYn biến mấcxet, bóng ngườPei xinh đHGAẹp kia chuyểNYwn hướng bay nhanh v phía huynh muội Tiếu Hồng TrầPn, Mộng Hồng TrầScRn đLbRang rơi xuống đeiXwzt.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(