Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác GiảS: Đườjmmng Gia Tam Thiếu

Chương 125: Vũ Hồn dung hợp, Hồng TrầSn Quyến Luyến (1-3)

DịZch: Hina
Nguồn: 4vn.euMột tiếng nổ chói tai vang vọng khắSp toàn trườiUSng, luồng sáng ánh kim kia nháy mắMrnt va chạJzm với hàng loạTOBt tia kiếm của Mộng Hồng TrầiUSn, sau đGó nổ tung, hóa thành vô số tia sáng nồng đNm hơi thở quang minh.

Đip ThầuIbn TrảnSm, Hồn K thứWI ba của Vương Đông.

Hồn K này bình thườSng rấakat ít khi Vương Ngôn s dụng, không phảbfi vì uy lc của nó tầmGm thườlSng. Mà ngược lạpITi, Hồn Hoàn thứDh hai của Vương Đông là Hồn Hoàn cấISp bc ngàn năm, nói cách khác, thc tế hồn k thứp ba của hắLJfn đmNã tương đZương với hồn k thứUR tư của Mộng Hồng Trầwsn. Cộng thêm s trợ giúp t HạpITo Đông Lc, một kích này tuy không thểS so đISược với đcFuòn tấiUSn công t cườMrnng giảMrn bc Hồn Vương nhưng cũng cc kỳ mạbfnh mẽ rồi.

Tuy vy, chỉfn đIơn giảfnn với k năng này mà muốn chiến thắnwQng Mộng Hồng Trầjmmn dĩMrn nhiên là không có khảnwQ năng nhưng nếu dùng nó đNLJf tranh thủ chút thờMZi gian thì dư sứmNc qua cầfnu.

Tng đpIo ánh sáng dày đMZc nháy mắwst bùng nổ, hàng trăm tia sáng cùng hợp lạbfi ht như một nụ hồng xòe cánh nở hoa, sau đTMló dầmNn nhân rộng lên thành vô số đTOBóa hoa, hơi thở quang mình mang theo hương vịS ánh mt trờqi phủ xuống khắJjpp nơi.

Đối mt với đMZòn công kích này, Mộng Hồng TrầSn đSã bắjmmt đmNpITu luống cuống tay chân. Dù sao, cô đDhã không còn bộ áo giáp phòng ng, nếu chng may bịrLi hàng loạNt tia sáng này đIpnánh trúng chắnSc chắmNn sẽ bịws thương nng. Nếu như là lúc đOIlJzu, cô nhấIvt đakaLJfnh sẽ không mấmGy bn tâm mà quyết đGBpnh cứbfng đISối cứTOBng. Nhưng hin giờMrn, không thểpIT đURược nữQoa.

Đây là trn chung kết, cũng có thểBWD xem là trn đuIbrLiu cuối cùng quyết đBWDuIbnh thắISng bạMZi, làm sao cô có thểcFu làm ba đTOBược? Hơn nữGa, trong nội tâm cô, tim thứTOBc cô chng hiểIvu tạMrni sao lạDhi cho rằhng Vương Đông rấht mạSNnh, có thểpđISã bịuIb yếu tố tình cảkTJm chi phối, căn bảJjpn, bấfnt cứfn cô gái nào cũng nghĩkkN rằWgng ngườSi mình thầDhm mến là một ngườrNi cc kỳ mạMrnnh mẽ.

Bởi vy, nháy mắDht khi Mộng Hồng TrầLJfn chuẩmGn bịQo đqỡ lấIpny Đip ThầSn TrảTMlm đNã tăng lc vung kiếm không bỏ sót bấWgt cứLJf kẽ hở nào, toàn bộ phương hướng đmGu bịOIl ngăn cảLJfn. Mỗi kiếm vung lên đcFuu tỏa ra một lượng lớn kịSch đqộc Chu Tình Băng Thim. ChỉnwQ cầWIn đNộc tố có thểTMl phát huy tác dụng thì trn chiến này sẽ lp tứIvc kết thúc.

Cũng ngay lúc này, một cảlqm giác sợ hãi khó thểq hình dung chợt xuấOIlt hin khiến cô không thểZ km đSược mà run rẩURy cảWI ngườJzi.

Áp lc đlqến t bên trong, hoc nói đNúng hơn, là đJjpến t chính lc lượng căn nguyên của cô, Vũ Hồn.

Một ảNo ảInh lng lẽ xuấnSt hin không chút tiếng đwsộng sau lưng Vương Đông. Ảo ảOIlnh trong suốt nhưng cảS ngườLJfi nó lạFWri tỏa ra hơi thở lạmGnh như băng, cái đuIbuôi màu xanh biếc nhọn hoắJjpt đrNWgy u ám. Càng khủng bố hơn là tn sâu trong linh hồn cô càng lúc càng bịJjp áp lc đGè nng, khiến đSNộng tác của cô chm chạmNp đnwQi thấIpny rõ.

Băng Bích Đế Hoàng Hạht, vũ hồn thứIv hai của Hoắakac Vũ HạuIbo, hơi thở của Hồn Thú bốn mườBpi vạqn năm giờBWD phút này đTOBược k năng Mô Phỏng của HoắISc Vũ HạURo bày ra một cách hoàn m.

Dù Chu Tình Băng Thim không phảMZi là hồn thú sinh sống tạGi vùng trung tâm của Cc BắZc và cơ thểQo nó cũng không chỉMrn thuầLJfn túy có thuộc tính Băng nhưng nói cách nào, bảrLin thân nó vn có một phầkkNn bộ phn mang sứFWrc mạTOBnh t băng, hơn nữGa còn chiếm một vịrN trí không nhỏ.

Như Băng Bích Đế Hoàng HạIt đkkNã tng nói, nó là chúa tểMrn của nhữcFung loài thuộc tính băng, tấjmmt cảS Hồn Thú thuộc loạSi này khi đWIMZng trước mt nó đWIu phảjmmi gọi nó là vua là chúa. Hơi thở của Chu Tình Băng Thim làm sao có thểmG so sánh đJjpược với nó? Huống chi hơi thở khủng bố lúc này, trăm phầSn trăm đJzến t chính Băng Bích Đế Hoàng HạuIbt tht s.

Các trn đZpITu trước của HoắBWDc Vũ HạrLio, Mộng Hồng TrầDhn và Tiếu Hồng TrầJzn đURu đZã xem qua. Nhưng khi đSó sàn đIOIlu bịaka bứpITc màn phòng hộ ngăn cách, bọn họ chỉiUS thấLJfy HoắNMcc Vũ HạiUSo mô phỏng ra Hồn Hoàn mườFWri vạjmmn năm rồi chấNMcn đISộng, nhưng lạGi chưa tht s cảpm nhn luồng hơi thở khủng bố ấmNy.

Kế đSNến, s tht chứiUSng minh mọi thứuIb đJjpu là ảpo ảrNnh, sau này HoắmGc Vũ Hạpo cũng không thi triểpITn lạwsi năng lc này nữTMla, bọn họ đMrnu phán đkTJoán rằjmmng, k năng của HoắQoc Vũ HạJzo chỉIv là ảjmmo ảTMlnh, không có chút giá trịS thc tế nào.

Mà lúc này, sau khi Mộng Hồng TrầSNn cảDhm nhn đBWDược hơi thở khủng bố của Băng Bích Đế Hoàng Hạht mới tht s thấlqy t nãy đMZến giờTOB mình khôi hài như thế nào.

Hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạQot tuy chỉNMc là ảfno ảTOBnh nhưng lạGi vô cùng chân tht. Trước mt nó, vũ hồn của cô bịrLi áp chế hoàn toàn, thm chí muốn ngẩcFung đnSMZu lên cũng không đTMlược, một thân tu vi lúc này đrNng nói chiến đNkTJu, ngay cảS 50% không biết có s dụng đwsược không nữpITa. NhấLJft là s sợ hãi t đWgáy lòng kia đlqã ảIpnnh hưởng rấTOBt nhiu đNến ý chí chiến đWgJzu của cô rồi.

Khó trách ban đTMlcFuu khi hắURn phóng ra Hồn Hoàn mườWIi vạMrnn năm lạjmmi khiến toàn trườBpng rung đSộng như vy, uy áp này quá mạLJfnh quá khủng bố làm sao lạSi không kinh hãi cho đDhược.

BịJzBpnh hưởng không chỉMZ có Mộng Hồng TrầURn, ngay cảjmm Tiếu Hồng TrầlSn đkTJWIng sau lưng cô cũng không ngoạSi l.

BấLJft kểcFu là Chu Tình Băng Thim hay Tam Túc Kim Thim đwsu là vũ hồn thuộc loạlSi Thim Cáp (cóc nhái). HiểGn nhiên nếu ở trườTOBng hợp bình thườNMcng, vũ hồn của bọn họ có thểS xếp ngang hàng với hạFWrt t (bọ cạbfp). Còn mạmNnh yếu thế nào phảNMci xem đkkNến cấURp bc vũ hồn lớn mạQonh ra sao.

Không thểUR nghi ngờUR, Tam Túc Kiêm Thim có cấfnp bc cao hơn Chu Tình Băng Thim, cảrN hai đfnồng thờNi đqu là vũ hồn cao cấjmmp nhấBWDt. Nhưng, trước mt bọn chúng là ai? Là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạURt tuyt thế thiên hạDh, cho nên, bọn chúng dù xưng hùng xưng bá ở đakaâu, khi đQoMrnng trước mt nó vn chỉJjp có thểG dùng đlqiUSo thầcFun t khi đIvối mt với quân vương. Cho dù bảBWDn thân chủ nhân của chúng có mạSNnh hơn nữJza, cũng không thểQo thay đNổi cấnSp bc này.

Hai ngườBpi bọn họ không sao ngờS đlqược, chỉaka một ảjmmo cảNMcnh mà lạuIbi mang đOIlến cho bọn họ ảmGnh hưởng lớn như thế. Mà thc tế, đrNây có phảpITi là ảWgo cảmNnh không?

NgườTMli ta có câu, giảrLi giảS, tht tht, tht là giảMrn, mà giảnS cũng là tht, bên trong ảwso cảWInh xen ln một chút s tht thì cũng rấLJft khó bịmG phát hin. GiờSN phút này, bảMZn thểNMc chính đuIbúng là tác dụng t hồn k Mô Phỏng nhưng hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạSNt lạGi tht s t hồn thú bốn mươi vạWgn năm. DạOIlng hơi thở khủng bố này đTOBâu phảSNi muốn phục chế là phục chế? Đây thuầISn túy là hơi thở của vũ hồn cc hạDhn thuộc tính băng, cũng chính là hơi thở của một trong Thp ĐFWri Hung Thú.

Đng nói là hai ngườfni bọn họ, ngay cảTOB ngườIpni ở bên cạJznh quan sát tình hình trn chiến với tâm trạZng vô cùng căng thng là Thiên Sát ĐBWDu La Hoàng Tân T khi cảSm nhn đTOBược hơi thở khủng bố t Băng Bích Đế Hoàng Hạbft cũng cảnSm thấJzy hết hồn.

TấTOBt cảuIb mọi chuyn điUSu din biến trong tích tắSc, Mộng Hồng TrầBWDn tuy hóa giảURi đIpnược Đip ThầSn TrảrLim nhưng lc truy kích nháy mắJjpt suy yếu tht lớn, còn Tiếu Hồng TrầkTJn ở phía sau, sau khi giảpi quyết đakaược Đip ThầOIln Chi Quang, chuẩGn bịnS chạfny đGến trợ giúp muội muội, đWIộng tác nháy mắkTJt cũng trở nên chm chạISp.

Cũng ngay một khắJzc này, một màn sương trắrNng kết hợp với hơi thở uy nghiêm nháy mắSt lấIvy HoắBWDc Vũ HạURo và Vương Đông làm trung tâm không ngng lan tỏa ra ngoài.

Vì lúc này khoảSng cách giữISa Mộng Hồng TrầIn và hai ngườMrni bọn họ đTMlã quá gầDhn, cô căn bảkTJn không thểBWD né tránh quầJzng sáng lan tỏa trên phạMrnm vi rộng này. Đòn công kích của cô rõ ràng đwsã bịjmmbfnh hưởng vì vũ hồn bịBWD áp chế.

Hàn khí nháy mắIvt lan tỏa khắQop toàn thân, Mộng Hồng TrầLJfn gầkkNn như ngay lp tứfnc bịS đIông cứiUSng trên không trung. T ngày có đSược vũ hồn Chu Tình Băng Thim, đDhã rấIpnt lâu rồi cô không biết cảlqm giác rét lạnwQnh là gì, nhưng giờp phút này, cơn lạBWDnh buốt phảOIlng phấfnt như chui vào tn xương tủy làm cảnwQ ngườlqi cô run rẩuIby kịMrnch lit, b ngoài cơ thểlq cô dườpng như còn bịkTJ một tầWIng ánh sáng màu lam nhàn nhạNMct bao phủ.

SứZc chiến đwsakau của HoắkkNc Vũ HạBpo nháy mắakat tăng đBWDến cc hạDhn, luồng khí lạIpnnh tuy bao phủ mọi phương vịMrn nhưng lạnwQi phủ xuống một din tích không lớn lắqm. Nháy mắuIbt sau, ảDho ảSnh Băng Bích Đế Hoàng HạlSt sau lưng hắIn, nhấrLit là cái đIvuôi màu xanh biết giống như đZược sống lạSi, bắakat đURWgu di chuyểcFun.

NhờTMl tác dụng của k năng Mô Phỏng nên không ai có thểfn trông thấpITy lúc này xương ngc, xương sống, xương sườwsn, tấDht cảh đFWru lấqp lánh ánh sáng màu xanh lục.

Đúng vy, đOIlây là k năng cc kỳ mạcFunh mẽ đWgến t khối Hồn Cốt thân thểTOB Băng Bích Đế Hoàng HạNt, VĩDhnh Đông Chi Vc.

Đây mới chân chính là thc lc của ngườpITi có Cc HạkkNn Chi Băng, cũng là đQoiểQom mạJznh mẽ nhấNMct của nó, cho dù là vũ hồn Chu Tình Băng Thim cũng không thểq chịjmmu đSng nỗi. Mc dù hin nay hắOIln chỉmG phát huy đDhược một phầWIn nhỏ uy lc của nó, nhưng có hơi thở của Băng Đếđlqây, tác dụng vn không thểuIb xem đMrnườWgng.

Ban nãy Mộng Hồng TrầBpn lấSy đIvà nhảNMcy lên vốn đOIlã chạMrnm phảBpi đTMliểkTJm cao nhấbft, tích tắNMcc sau đrLió cô bịiUSGnh Đông Chi Vc đhóng băng, tiếp đBpó, ngã nhào xuống đrNnSt.

Làm sao Vương Đông có thểBp bỏ qua cơ hội tốt như vy? Hai cánh hợp nháy lp tứnSc nhảMZy lên chém thng v phía Mộng Hồng Trầwsn.

Nhưng, bấlSt kểnwQ là Hoắbfc Vũ HạnwQo hay Vương Đông đWIu không trông thấISy, không biết t bao giờJz, bên hông Mộng Hồng TrầOIln đmGã xuấpt hin một cái xing sắQot màu đakaỏ sm, ngay khi Vương Đông nhờh vào tác dụng của VĩZnh Đông Chi Vc tấQon công Mộng Hồng TrầQon thì cô bé lạNMci lách ngườWIi thoát khỏi phạbfm vi công kích của Vương Đông, kế đmNó, một cơn gió lốc xuấnwQt hin chn đMZFWrng hướng truy kích của hắWgn.

Cái xing sắIt màu đIỏ sm nháy mắIt bay trở v tay Tiếu Hồng TrầQon, lúc này, sắmGc mt hắWgn vô cùng nghiêm túc.

Đúng vy, khi va mới lên sàn đURJzu, cảfn hắmGn và Mộng Hồng TrầDhn đZu không quá xem trọng trn đuIbWgu này, nhưng hin giờLJf, hai anh em bọn họ phảmGi công nhn một s tht, bọn họ đQoã sai.

Hai thiếu niên trước mt, không thểNMc đkkNánh giá bằIng cấpp đSộ hồn lc như hồn sư bình thườbfng.

Cũng giống như HoắNMcc Vũ Hạwso và Vương Đông, hai ngườlqi anh ý thế nào thì anh em Tiếu Hồng TrầnSn, Mộng Hồng TrầkTJn cũng không kém. Bọn họ cùng trưởng thành, cùng phối hợp chiến đSfnu và tu luyn, bọn họ hiểWIu nhau cũng không thua hai ngườJjpi HoắrLic Vũ HạrNo chút nào.

Một tầpITng ánh sáng màu điUSỏ sm lóe lên t ngc Mộng Hồng TrầMZn, sau đWgó, một màn sương mù t ngườmGi cô bùng phát, rồi lạIpni thu ngược trở v hóa giảrLii tác dụng của VĩOIlnh Đông Chi Vc. Mc dù trong quá trình này, cơ thểBWD cô không ngng run rẩLJfy nhưng ít nhấkTJt hin nay cô không còn bịpIT đTMlóng băng nữiUSa.

Ivnh Đông Chi Vc đFWrã đrNược HoắrLic Vũ HạOIlo s dụng rấTOBt nhiu lầrLin, thm chí còn s dụng trên ngườNi cườNMcng giảI bc Hồn Vương. Nhưng lầrLin đlSBpu tiên có ngườISi có thểnwQ hóa giảnwQi nó nhanh như vy.

NgoạTOBi tr chênh lch tu vi, có lẽ còn nhờJz s trợ giúp rấnwQt lớn t thuộc tính hỏa trong Chu Tình Băng Thim nữmNa.

HoắIvc Vũ HạIpno tuy bấTMlt ngờmN nhưng rấpt nhanh đMrnã có đURáp án, khó trách ban nãy dưới áp lc của Cc Hạwsn Chi Băng, Chu Tình Băng Thim của Mộng Hồng TrầSNn cũng không bịSDhnh hưởng nhiu, haiz, nếu mình và cô ta ở cùng cấDhp bc Hồn Vương, cô ta làm sao có thểI d dàng phá vỡ VĩpITnh Đông Chi Vc như vy.

Ở thờjmmi đQoiểNMcm này, song phương dườhng như lạWgi trở v thờNMci đmNiểIpnm ban đIvTMlu, Tiếu Hồng TrầMrnn tấnwQn công, HoắTOBc Vũ HạIo và Vương Đông hợp lc phảmGn kích.


Áp lc t Băng Bích Đế Hoàng HạTMlt cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái tan biến.

Vương Đông lạwsi giang rộng hai cánh, cảIS ngườrNi lạFWrng lách né tránh. Được s chỉmG dn của Tinh ThầkTJn Tham TrắnwQc Cộng Hưởng, ít nhấfnt hắIpnn có 90% khảlq năng thoát khỏi công kích của Hồn ĐkkNo Khí. Mà khoảIvng cách của Vương Đông và huynh muội Tiếu Hồng TrầkTJn, Mộng Hồng TrầcFun càng lúc càng gầDhn.

Mộng Hồng TrầWIn lúc này đWIã hoàn toàn trở lạIpni trạDhng thái bình thườkkNng, k năng cô va s dụng chính là hồn k thứkTJ tư của mình, Băng Chi PhảQon Bộ. LấQoy hỏa làm gốc sau đJjpó kích phát đZộc của băng thim, hóa thành năng lượng thuầlqn túy là năng lượng của bảQon thăng cô, đnwQồng thờSi còn giúp lc công kích của mình tăng đrLiến cc hạJzn.

Tuy nhiên, một khi cô đWIã s dụng Băng Chi PhảLJfn Bộ, cũng có nghĩcFua là trong khoảJjpng thờSi gian ngắSn kế tiếp cô sẽ không thểN s dụng kịBpch đWIộc của băng thim nữakaa. Theo b ngoài, t nãy đTMlến giờMZ, sau mấSy đnwQợt va chạWIm, có vẻ HoắpITc Vũ HạSo và Vương Đông tiêu hao hồn lc khá nhiu nhưng thc tế, Mộng Hồng TrầnwQn cũng bịcFuTMlnh hưởng không nhỏ.

Độc của băng thim không thểS dùng, Băng Chi PhảWgn Bộ tuy theo lý thuyết là giúp lc công kích của cô tăng đlSến cc hạIn nhưng vì ảFWrnh hưởng tkTJnh Đông Chi Vc, cô chỉmN có thểkTJ khôi phục đnSược hoạDht đakaộng của bảWgn thân. Cho nên, tiêu hao của cô không thểSN nói là ít đJjpược. Hơn nữTMla, sau khi bịS đmNông lạSNnh, vết thương lúc trước Đái Thược Hành mang đISến cho cô lạSi trở đhau.

HoắQoc Vũ HạJzo thầLJfm than một tiếng, ban nãy hắrLin đnSã nương theo s khinh thườLJfng của đWgối thủ mà vn không thành công, vy thì tiếp theo sẽ rấGt khó đMrnMZu. Hin giờfn, xem ra không thểN không hợp lạIpni rồi.

Mà lúc này, huynh muội Mộng Hồng Trầfnn, Tiếu Hồng Trầakan cũng đFWrồng thờTMli cảFWrm thấmNy áp lc khủng bố t HoắSc Vũ HạSo và Vương Đông. Đối thủ mình không thểIS nhìn thấMrnu mới tht sđMZối thủ đURáng gờJzm nhấTMlt. Mà hai đuIbkTJa nhóc trước mt tuổi còn nhỏ hơn bọn họ nữwsa, tín nhim tấpt thắFWrng của bọn họ đNã bịMrn đmGuIb kích rấkTJt lớn.

- Muội muội, đDhến đLJfây. Kết thúc bọn chúng. Không thểN tiếp tục do d nữISa.

Tiếu Hồng TrầnwQn trầwsm giọng quát.

Mộng Hồng TrầSn có chút do d:

- Nhưng thương thế của anh...

Tiếu Hồng TrầNMcn ngạNo ngh nói:

- ChỉLJf có chút vết thương nhỏ thì đSáng là gì. Chúng ta cho bọn họ thấWgy huynh muội mình mạTOBnh như thế nào. Nhanh, trn đrNJjpu này chúng ta không thểcFu thua, càng không thểBWD cho bọn chúng bấbft kỳ cơ hội nào. ThắFWrng bọn họ, cũng chính là mang v vinh quang cho đrNế quốc chúng ta, là anh hùng của cảcFu đIvế quốc."

Tiếu Hồng TrầuIbn va dứTMlt lờLJfi, tấqt cảnwQ Hồn ĐGo Khí ở trên ngườqi đJzồng loạht hóa thành bột phấDhn biến mấIvt, sau điUSó vươn tay ôm lấISy muội muội mình.

Song kiếm màu xanh trên tay Mộng Hồng TrầmGn cũng biến mấSt, cô xoay ngườcFui nhào vào lồng Tiếu Hồng Trầqn. NhấSNt thờISi, một cột hỗn hợp ánh sáng màu vàng và trắrLing xanh phóng thng lên cao, sau điUSó bao phủ lấGy hai ngườbfi bọn họ.

- Không ổn.

Động tác này quá quen thuộc với Hoắakac Vũ HạQoo và Vương Đông. ĐDhy rõ ràng là dấDhu hiu khi s dụng Vũ Hồn dung hợp k. Hai ngườlqi bọn họ đQoã đZánh giá anh em Tiếu Hồng TrầlSn rấNMct cao, nhưng không ngờS hai ngườpi kia là Hồn ĐSNo Sư mà vn còn ẩakan giấJzu Vũ Hồn dung hợp k, lạOIli còn có thểMrn thi triểQon ở thờLJfi đrLiiểNm chết ngườrLii như vy.

Hai đSNfni Hồn Vương cùng thi triểJzn Vũ Hồn dung hợp k là cái khái nim gì dây? Đây rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không có ý đBpNnh cho hai ngườSNi HoắSc Vũ Hạlqo một cơ hội nào nữGa.

- Cùng liu mạSng với bọn họ.

Vương Đông hét lớn một tiếng, vì kích điUSộng nên đpITột nhiên giọng nói của hắMZn không còn vẻ nam tính bình thườMrnng nữnwQa mà đMrnã trở nên yêu ớt khác thườfnng.

Nháy mắnwQt sau, Băng Hoàng Hộ ThểcFu biến mấbft, HoắIvc Vũ HạURo ôm sát lấJzy Vương Đông, hơi thở của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạwst cũng biến mấBWDt, chỉnS còn mỗi khí tứakac của Linh Mâu.

Đôi cánh sau lưng hai ngườLJfi lng lẽ biến mấIt, ánh sáng màu lam ánh kim rc rỡ t t tan biến, Vương Đông bịq HoắTMlc Vũ HạnwQo đQonwQng phía sau ôm lấJjpy, cảQo hai t t rơi xuống sàn đcFuwsu. Nhưng lúc này, trên tay hắSn đQoã xuấNt hin một cây búa màu đmNen sm, vũ hồn thứjmm hai của Vương Đông, HạkkNo Thiên Chùy.

Có thểlS trông thấlSy rõ ràng nháy mắwst khi hai ngườlqi rơi xuống mt đIrLit, cảcFu ngườWgi HoắURc Vũ HạSo và Vương Đông lin lóe sáng rc rỡ.

Ánh sáng này là một dạMZng ánh sáng hư vô khó mà hình dung, dườkTJng như nó khiến mọi thứS xung quanh đnwQu tan biến hết, chỉWg còn lạWIi một ảakao ảNMcnh hư hư tht tht. Ảo ảSnh này không thểpIT nhìn rõ đGược, vì nó là một vt thểS trong suốt lờJz mờQo, nhưng có thểp thấSy lúc này ảcFuo ánh đFWró đSang đmNt hai tay ở ngay vịmG trí tim mình.

Ảo ảWgnh này rấTMlt giống một ngườFWri con đnwQàn ông trưởng thành, nếu có ngườcFui tng trông thấFWry lầNMcn trước lúc Hoắfnc Vũ HạJzo và Vương Đông tng s dụng Vũ Hồn dung hợp k sẽ nhn ra, ảBWDo ảBpnh này trông giống y ht, nó cũng chính là Vũ Hồn dung hợp k thứrN hai của hai ngườJzi, Thiên Đế Chuy.

Nhưng lầOIln trước, Thiên Đế Chuy là do vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạDht kết hợp với HạWgo Thiên Chùy.

Còn lầlSn này thì khác hn, là t vũ hồn Linh Mâu và HạpITo Thiên Chuy kết hợp với nhau.

TấTMlt cảfn thay đWgổi đuIbu din ra trong vài giây ngắNn ngủi, song phương cứq thế đuIbồng thờSNi thi triểqn Vũ Hồn dung hợp k của mình. Đây là lầakan đOIlBWDu tiên trong cuộc thi Đfnu Hồn ĐTOBi Tái có một màn thi đcFulqu kỳ lạOIl như vy.

Các khán giảS bên dưới đpu như muốn nín thở mà quan sát cảakanh tượng ngàn năm hiếm thấpITy này.

Trên thế giới này, có bao nhiêu hồn sư có thểcFu thi triểJzn Vũ Hồn dung hợp k chứQo? Vy mà lúc này, ở ngay đlqây, lạwsi xuấSt hin đSến hai đNMcôi? Chuyn này không phảlqi quá hi hữWgu hay sao?

Bên phía học vin S Lai KhắBpc, ngay cảWg Huyn lão cũng nắakam cht hai đmNiUSm tay, nếu không phảTMli lão bn trấZn áp Hắpc Hỏa Dim e là lúc này biểkTJu hin của lão còn muốn kích đSộng hơn.

Vương Ngôn lúc này thm chí còn không dám ngẩJzng đDhBWDu nhìn lên sàn đSIpnu, hắGn lấJzy tay che kín mt, chỉrN lộ ra mỗi hai con mắpITt. HắJzn là ngườakai duy nhấNMct biết HoắNMcc Vũ HạBpo và Vương Đông sở hữrNu nhiu loạakai Vũ Hồn dung hợp k nhưng ngay cảfn bảWIn thân hắQon cũng chưa tng thấakay hai đJzSa nó s dụng nên căn bảBWDn uy lc tht s của nhữnwQng Vũ Hồn dung hợp k còn lạBWDi như thế nào, hắSn hoàn toàn không biết. Nên hắSn cũng như bao ngườlSi ở đLJfây, đuIbu vô cùng hồi hộp chờQo xem HoắWgc Vũ HạJzo và Vương Đông rốt cuộc có thểJz làm nên nhữMrnng kỳ tích gì.

Nếu hôm nay Tiếu Hồng TrầnwQn và Mộng Hồng TrầTOBn đrNu ở trạBpng thái hoàn hảLJfo, nhấrNt đpSnh hắNn sẽ không cho HoắnSc Vũ HạmGo và Vương Đông ra thi đFWrTMlu. Trong tình huống Tiếu Hồng Trầakan trọng thương, Mộng Hồng TrầMZn bịG thương và tiêu hao hồn lc, hắMZn mới nghĩcFu hai đlSSa nhóc kia có cơ hội chiến thắSng.

Nào ngờkTJ, huynh muội Tiếu Hồng TrầMZn vn còn Vũ Hồn dung hợp k chưa s dụng đTOBến, đmNây là chuyn cc kỳ hiếm thấmNy trong giới Hồn Đakao Sư, thm chí là một chuyn khó thểIpn tưởng tượng nổi, huynh muội bọn họ là hai ngườTMli đSFWru tiên có thểMrn s dụng Vũ Hồn dung hợp k của đnwQế quốc Nht Nguyt.

Trên đURqu Hoàng Thành, hoàng đSế Tinh La HứMrna Gia VĩuIb lúc này cũng đIpnhy vẻ kinh ngạNMcc, hắnSn tuyt đISối không ngờI trn đSJjpu cuối cùng này lạwsi là một hồi quyết đmGnSu giữrNa các Vũ Hồn dung hợp k, mà nói chính xác hơn, tình huống này nào có ai d điUSoán đmGược?

Lúc này, nếu hỏi ai là ngườFWri bc bội và khó chịSu nhấjmmt, dĩFWr nhiên là vịuIb trọng tài Thiên Sát ĐcFuu La rồi. T nãy giờS, lão không ngăn cảfnn song phương thi triểMZn hồn k cũng vì lão không biết rõ uy lc Vũ Hồn dung hợp k của hai bên mạwsnh yếu thế nào. Nhưng càng không biết, lão lạkkNi càng lo, chng may cứbfu vin không kịJjpp lạWIi có ngườnSi chết trn thì quảI tht lão không biết giảSi quyết thế nào nữkTJa. Trn đDhnwQu này, áp lc của trọng tài quá lớn. Bốn ngườNMci trên sàn đhrLiu hin nay hoàn toàn khác hn với nhữZng đmGội viên còn lạJjpi, đwsiểfnm này dĩiUS nhiên là bảLJfn thân lão hoàn toàn hiểQou rõ.

Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng Trầfnn và Mộng Hồng TrầSn đfnã bắBWDt đInSu biến hóa, cột sáng không ngng ngưng kết thành một con cóc tht lớn, càng quỷ dịUR hơn là khi con cốc ấJjpy đMrnược ngưng hình lạlqi đSột ngột thay đmNổi màu sắGc.

Tam Túc Kim Thim màu vàng, Chu Tình Băng Thim màu trắGng xanh, nhưng trong tích tắnSc này, hai màu ấSy đuIbu biến mấNt, thay vào đIvó là một con cóc màu đSNỏ rc. Màu điUSỏ ấSy chói rọi khắIpnp nơi, cộng thêm đGôi mắWIt màu đBWDen như một vc sâu không đLJfáy lạOIli càng khiến nó trông quái dịMrn.

Giọng nói của Tiếu Hồng TrầlSn bỗng vang lên khắfnp toàn trườcFung, cho dù trong lòng hắMrnn đakaang nghĩlq gì thì lúc này hắMrnn cũng không quên sắkkNm vai anh hùng ngăn cơn sóng dữIpn.

- Tiếp chiêu đpITi, chúng ta sẽ cho các ngươi thấnwQy uy lc của Vũ Hồn dung hợp k mạmGnh mẽ nhấrNt là gì, Quyến Luyến Hồng TrầGn .

Đúng vy, Quyến Luyến Hồng TrầiUSn chính là tên của Vũ Hồn dung hợp k của bọn họ. Nó ghép t họ của hắIvn và em gái mình. Nếu nhìn k sẽ thấJjpy, con cóc màu đakaỏ kia có ba chân, ánh mắMZt như xoáy nước thì y ht đFWrôi mắLJft của Chu Tình Băng Thim.

Cũng ngay lúc đBWDó, ảjmmo ảJznh sau lưng HoắBpc Vũ Hạpo và Vương Đông phát sinh biến hóa. Ánh mắSt của hắlSn sáng rc lên.

Trong tình huống cảnS ngườQoi trong suốt, đJjpôi mắSt sáng lên lin trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một đfnôi mắlqt rấNMct kỳ lạQo, nó sáng rc một màu vàng trông như đnSã hút hết ánh sáng t mt trờMrni chiếu xuống, cảG sàn đrNlSu như tối dầMZn đakai, cơn mưa phùn lấcFut phấnwQt vn còn đISOIly nhưng nó lạOIli không thểTMl rơi xuống vịWg trí của ảlqo ảfnnh kia.

Trên trán của ảrNo ảIpnnh ấLJfy có một con mắMrnt khá kỳ dịWI, con mắqt ấSy t t hé mở, khí tứDhc sinh mnh nháy mắWIt rọi xuống khắSNp nơi. Mơ hồ có một cây búa màu vàng rc rỡ xuấpt hin trên bầrLiu trờISi, nháy mắqt sau, lóe lên vô số hư ảmGnh nho nhỏ tạOIlo thảjmmnh vô số cây búa phiên bảOIln nhỏ, nháy mắcFut sau,một vòng ánh sáng ánh kim xuấkTJt hin bao phủ lấiUSy nó và bóng ngườDhi mờIv mờQoJjpo ảWIo.

TấlSt cảp mọi din biến đNMcu din ra một cách chm chạnwQp thong thảN, nhữfnng nơi vòng ánh sáng ấqy di chuyểkkNn qua, ngay cảS sàn đFWrbfu cũng xuấakat hin tng vết nứqt nẻ như mạQong nhn, ta hồ như cảpIT không gian cũng bịBp sụp lún.

Trên sàn đQoIu, cho dù là Thiên Sát Đakau La, giờS phút này cũng phảfni kinh ngạrNc trợn mắSt há hốc mồm, vì lão cảISm nhn đlqược mình không thểmG khống chế đOIlộng tác của bảWgn thân nữZa, cảjmm lồng ngc khó chịZu vô cùng, kế tiếp, dườakang như có một thanh búa lớn nn thng vào Tinh ThầJjpn HảFWri của lão. Tn sâu trong Tinh ThầBWDn HảpITi rung đMrnộng kịSch lit như muốn vỡ tung ra.

Đlqy là phảURn ứOIlng của một cườjmmng giảpIT bc Phong Hào ĐcFuu La đmGó. Thm chí muốn phảIpnn ứNMcng một chút cũng không đSược. Vì trong tích tắSc đIó, Thiên Sát ĐNu La Hoàng Tân T căn bảlSn không biết mình phảuIbi ngăn cảBpn nó bằnwQng cách nào. Đương nhiên, một phầGn nguyên nhân cũng vì lão không muốn phảfni làm trn đmGpITu bịcFu gián đlSoạkTJn.

xem chương mới tạlqi tunghoanh(.)com
Khi vầSng sáng màu ánh kim ấIy khuếch tán khắJjpp nơi cũng chính là lúc Quyến Luyến Hồng Trầwsn bùng nổ. Xoáy nước màu đqỏ ánh kim nháy mắjmmt hóa thành dòng nước lũ quét thng v phía ảpo ảakanh hư vô kia.

QuầmNng sáng màu đJzỏ kia lấMZp lánh ánh kim, hơn nữIpna còn vang lên tng tiếng leng keng của kim loạSi va chạURm vào nhau, và đSc bit khủng bố nhấBpt chính là ở thờnSi đDhiểDhm nó xuấkTJt hin, nhit đnSộ nóng chảQoy xung quanh nó khiến bầWgu không khí vn vẹo kịMZch lit. Nhiu nhân tố mâu thun ln nhau, đJjpối chọi nhau cùng tụ hội ở một chỗ khiến mọi thứiUS xung quanh khó thểS chịSu đSng nỗi mà đqiên cuồng vn vẹo. Cảws sàn đQoFWru dưới tác đrNộng của Quyến Luyến Hồng Trầjmmn gầIpnn như biến thành một vùng hảhi dương đfnTOBy nham thạIch nóng chảBpy.

Nhưng, bấBWDt kểmG là năng lượng Quyến Luyến Hồng TrầBpn có mạbfnh mẽ cỡ nào cũng không thểBWD ngăn cảQon đWgược vòng sáng màu vàng kim kia khuếch tán ra bên ngoài. Luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua tng đBpợt sóng cuộc trào của quầwsng sáng màu đMrnỏ ánh kim vô cùng rc rỡ kia, nháy mắIvt sau, nó tiếp tục quá trình khuếch tán của mình đDhồng thờZi phủ xuống con cóc lớn màu đIpnỏ, con cóc bắrLit đcFufnu run rẩrLiy, ngay sau đrNó, quầGng sáng màu đnwQỏ dầTOBn tán toán, bóng hình của Tiếu Hồng TrầmNn và Mộng Hồng TrầmGn cũng xuấLJft hin trở lạmGi, hơn nữTOBa cảuIb hai còn nng n ngã xuống t giữSa không trung.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầNMcn mạcFunh mẽ như vy, mà lạIvi có thểTOB trong tình huống thi triểrLin đLJfược một phầSn ba chn đJjpườLJfng, bịbf ngườIi khắQoc chn đBWDlSng hoàn toàn.

Hai huynh muội bọn họ hoàn toàn ngây ngườNMci, giống như đLJfã không còn chút cảWIm giác gì, thm chí khảS năng khống chế cơ thểlq khi rơi xuống cũng không có. Tng dòng máu như nhữuIbng con rắNn nhỏ không ngng t thấIvt khiếu của Tiếu Hồng TrầSn chảURy ra ngoài.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầZn mạakanh mẽ, khủng bố như vy đMZSNy mà chỉnS có thểpIT xuấZt hin trong nháy mắSt, tràn ngp cảcFu sàn đIvfnu rồi tan biến.

Nhưng Quyến Luyến Hồng TrầIpnn nào phảURi d dàng ngăn cảQon như vy, nhữBWDng kim loạlSi đIpnã đlqược nung chảakay rớt thng xuống sàn đlSrNu, khiến cảIv sàn đhiUSu như một ming núi la mạZnh mẽ phun trào. Kim loạSi dung hợp với kịmNch đMZộc t Chu Tình Băng Thim biến sàn đMrnQou thành một đTMlGa ngục giữlSa chốn trầWgn gian.

Ảo ảSnh hư vô lơ lng trên bầQou trờlqi trông như sắDhp bịnwQ cắSn nuốt, mà lúc này, Thiên Sát ĐlSu La Hoàng Tân T vn còn đWgang bịpITIvnh hưởng t luồng ánh màu ánh kim, căn bảGn không thểZ đSến ứlqng cứNMcu kịTOBp nữDha. Vic này cũng đBWDồng nghĩcFua lão đbfã không thểSN hoàn thành nhim vụ trọng tài của mình.

Huyn lão đmNang đqbfnh phóng ngườakai ra ngoài thì Vương Ngôn kéo ống tay áo của lão lạOIli.

- Đợi một lát.

Huyn lão gin dữh quát:

- Còn đmNợi cái gì nữIa? Đợi bọn chúng chết hết sao...

đIiu, khi lão nói đFWrến sáu chữmG cuối cùng thì cũng t đGộng dng lạjmmi, vì lão git mình trông thấrNy, ảwso ảrLinh hư vô đNMcối mt với cơn lốc xoáy còn lạSi t Quyến Luyến Hồng TrầBpn cũng không h có ý đSmNnh khoanh tay chờaka chết mà lạnSi bay lên như tia chớp. Hai ngườURi HoắWIc Vũ HạSNo và Vương Đông lạJjpi một lầnSn nữIa xuấOIlt hin trong tầWIm mắIpnt mọi ngườrNi.

Dưới cái nhìn chăm chủ của hàng nghìn hàng vạFWrn ngườnwQi, cảaka hai lạwsi một lầwsn nữpITa phát sinh biến hóa thầFWrn k.

Đôi cánh màu xanh lam lng lẽ xuấlSt hin, vũ hồn Quang Minh NữnwQ ThầNMcn Đip đlqã tái hin, phầlqn áo ở phía trên của HoắTMlc Vũ HạOIlo bỗng nhiên rách toát đcFuS lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạJzt tht lớn, mà lúc này, hình xăm đDhó lạSNi căn lên như có một luồng năng lượng nào đIpnó muốn chui ra vy. Cái đhuôi của Băng Bích Đế Hoàng HạNt kéo dài đFWrến đbfai quầJzn của hắkTJn rồi nằlqm hn dưới mông nên lúc này vn chưa có ai trông thấQoy rõ ràng đjmmược.

Bỗng nhiên, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạQot như sống lạIpni, một đNôi mắNMct màu vàng sắIvc bén lng lẽ xuấpt hin trên không trung mang theo hơi thở lạpITnh lùng khốc lit. RấTMlt có ý vịlS duy ngã đJzộc tôn.

Trong tình huống này, HoắTOBc Vũ Hạwso và Vương Đông lạSi một lầSn nữiUSa ôm chằhm lấrNy nhau. Trong tích tắMrnc đmGó, với bọn họ, dườrLing như mọi thứJjp xung quanh đMrnu đjmmã tan biến hết, trong ánh mắkTJt của cảDh hai chỉbf còn mỗi s tin tưởng và kiên quyết không t bỏ.

HoắnwQc Vũ HạSo có hai vũ hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng HạcFut.

Vương Đông cũng là Vũ Hồn Song Sinh, lầTMln lượt là Quang Minh Nữp ThầMZn Đip và Hạho Thiên Chùy.

Linh Mâu kết hợp với Quang Minh Nữq Thầlqn Đip, bọn họ có Vũ Hồn dung hợp k thứS nhấwst, Rc Rỡ trong Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ. xem tạIi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Linh Mâu kết hợp với Hạpo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k sáng rc ánh kim lan rộng trên trăm thước vuông mà bọn họ va mới s dụng.

ĐnwQy là Vũ Hồn dung hợp k thứrLi ba của bọn họ, tên là Hư Ảo trong Chân Tht - Tâm Linh Phong BạWIo. Một cái Vũ Hồn dung hợp k thuầbfn túy thuộc tính tinh thầSn, công kích trên mọi phương vịuIb.

Tác dụng của Tâm Linh Phong bạNMco là có thểJz nháy mắrNt dung hợp Khí Vũ Hồn Hạakao Thiên Chùy vào k năng Linh Hồn Trùng Kích của HoắISc Vũ HạkkNo, hơn nữrLia còn có thểfn công kích trên phạLJfm vi rộng lớn, uy lc không cầkTJn nói cũng biết mạInh hơn gấpp mấTOBy lầNn.

Hơn nữJjpa, Vũ Hồn dung hợp k này còn tiêu hao hồn lc ít hơn nhữjmmng k năng khác nữpITa, nhưng v mt Tinh ThầMZn Lc lạLJfi đSòi hỏi cc kỳ cao. Nếu không phảSi Tinh ThầURn HảQoi của HoắmGc Vũ HạWIo sau khi hấBWDp thu Sinh Linh Kim đNMcược cảJzi tạwso rấakat nhiu thì e là khó mà s dụng đQoược nó, hoc nếu min cưỡng s dụng thì ngay lp tứNMcc rơi vào trạMZng thái hôn mê.

Sinh Linh Kim mở ra con mắbft thứTMl ba cho HoắJjpc Vũ HạIo, Y Lai Khắbfc Tư đrLiã chìm vào giấjmmc ngủ say ở ngay nơi ấFWry, mà HoắkTJc Vũ HạBpo không h biết rằDhng, Y Lai KhắSc Tư dùng Sinh Linh Kim trú ngụ ở ngay mi tâm của hắJjpn cũng giống như mở ra cho hắkTJn một cái Tinh Thầhn HảQoi thứnS hai.

Tr lầBWDn điUSnwQu tiên thí nghim thành công, đlSây là lầqn thứNMc hai bọn họ s dụng Tâm Linh Phong Bạwso, mà uy lc của nó cũng vì s xuấakat hin của Sinh Linh Thủ Vọng mà tăng mạkTJnh, cho nên mới có thểlq nháy mắlqt làm gián đFWroạTOBn k năng Quyến Luyến Hồng TrầrLin của huynh muội Tiếu Hồng TrầWIn.

Đây là hai k năng đTOBược kết hợp t vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông.

Đổi lạTOBi là Băng Bích Đế Hoàng Hạfnt thì sao? Băng Bích Đế Hoàng HạuIbt kết hợp với HạSo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k có lc công kích mạFWrnh nhấIt trong bốn k năng của Vương Đông và Hoắfnc Vũ HạSNo, lúc trước, cho dù đuIbối thủ của nó là vòng bảmGo hộ phòng ng tuyt đMrnối thì cũng không thểS chịIpnu nổi một kích cc mạjmmnh của nó, đISmNy dĩQo nhiên là k năng Băng Giá trong Nóng Bỏng, Thiên Đế Chùy.

Mà giờNMc phút này, k năng HoắNc Vũ HạTMlo và Vương Đông đrNang thi triểcFun kia cũng chính là tổ hợp Vũ Hồn dung hợp k cuối cùng của bọ họ, là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạjmmt kết hợp với vũ hồn Quang Minh NữmN ThầkTJn Đip.

Nó vn là một k năng đBpơn thuầZn v mc công kích, tuy uy lc không bằpITng Thiên Đế Chùy nhưng lạlSi là hồn k duy nhấMZt do Vương Đông chủ đmNOIlo, nên xét v đBpộ linh hoạnSt, nó hơn xa k năng Thiên Đế Chùy rấBpt nhiu lầIn.

Hàng nghìn hàng vạlqn tia sáng lấNy HoắSNc Vũ HạSo và Vương Đông làm trung tâm bỗng nhiên nổ mạJznh bay thng ra xung quanh, hào quang rc rỡ của nó thm chí khiến các khán giảS bên dưới không dám mở mắIpnt nhìn thng vào nó nữTMla.

Và cơn gió lốc còn sót lạJzi t Quyến Luyến Hồng TrầSn trong tích tắmGc này cũng bịjmm nó ảBpnh hưởng mà ngng lạSi giây lát.

Ngay sau đwsó, đWgôi cánh màu lam giang rộng ra với tốc đURộ kinh ngườQoi, cũng trong lúc đBWDó, nó bỗng hóa lớn ra gấpp đSôi bình tưh[fng.

Đôi cánh Quang Minh NữiUS Thầjmmn Đip không biết t lúc nào đTOBã xuấqt hin thêm một đSNôi cánh màu xanh phỉkkN thúy trong suốt tuyt đWgẹp. Đôi cánh này tỏa ra hơi thở quang minh nồng đNm và tinh khiết, hơi thở sinh mnh và hơi thở quang minh cùng bổ trợ ln nhau.

Khi đNôi cánh xinh đSẹp kia xuấTOBt hin, quầOIlng sáng màu xanh lam lạISi càng thêm sáng rc, mt ngoài của đqôi cánh bướm dườMZng như có nhữSng hạGt nước be bé nhẹ nhàng chuyểfnn đSộng, nhữSNng hạkTJt châu đSó dưới quầpng sáng lấmGp lạTOBnh lạmNi càng phảfnn chiếu ra nhữrNng tia sáng rc rỡ chói mắQot hơn, nhữJzng tia sáng này nhẹ nhàng bao phủ lấNMcy một ảTOBo ảURnh đjmmang dầGn dầbfn ngưng tụ.

Sau đcFuó, nhữWgng hơi nước trong không khí t t ngưng tụ hóa thành thế giới đTMlOIly băng tuyết, hàn khí lạjmmnh buốt tỏa khắBpp sàn đISSu, mà ảpITo ảIpnnh sau lưng HoắDhc Vũ HạnSo và Vương Đông lạWIi một lầQon nữha làm mọi ngườiUSi dưới khán đmNài phảQoi rung đSộng, một bóng ngườfni cao gầMZy lng lẽ xuấNMct hin giữha quầmGng sáng ba màu.

Đó là một cô gái đMrnã trưởng thành, cô gái này cao khoảMZng một thước tám, đJjpôi chân rấOIlt dài, vô cùng quyến rũ.

Cô có mái tóc dài màu xanh lam rũ đFWrến tn gót chân, đbfôi mắMZt lạhi có màu vàng rc rỡ, dáng ngườjmmi ln dung mạSo của cô đjmmẹp đuIbến nỗi khiến bấISt cứpIT cô gái nào ở đFWrây trông thấSy cũng phảiUSi xấrLiu hổ. Bấjmmt kểMZ là nam hay nữQo khi trông thấmNy cô gái ấlSy đcFuu bịFWr vẻ đWgẹp của cô thu hút trit đhjmm.

Ngay sau đWIó, cô gái di chuyểkkNn, chân trái bước v trước, cảiUS ngườSNi lơ lữSng giữwsa không trung, đLJfôi cánh bướm ba màu sau lưng cô khẽ đBpỡ lấIvy thân thểnwQ mm mạMZi bay lượn, nhảakay múa trên bầDhu trờBpi.

Một màn sương băng t t lan tỏa t dưới chân cô, hóa thành tng màn tng màn lượn vòng quanh cô.

Trên bầSu trờJjpi bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắIvng mt trờIvi t trên cao rọi xuống, xuyên qua bứISc màn phòng hộ, buông xuống ngườGi cô.

Luồng sáng màu vàng ấSy va chiếu xuống ngườbfi cô lin khiến cô trông giống ht như một nữws thầhn mt trờmGi va hin thân xuống mt đmGBWDt.

Cơn lốc Quyến Luyến Hồng Trầhn bắuIbt đrNcFuu di chuyểrLin đjmmến nhưng nháy mắpITt khi chạZm vào ngườWgi cô lạBWDi bịkTJ chia thành hai phầfnn, sau đBWDó, cũng bắSt đWIZu xoay quanh ngườBpi cô.

Cô gái ấMZy nhẹ nhàng nhảcFuy mua trên không trung, mỗi bước di chuyểIn rấISt t nhiên, nhẹ như mây, đFWrôi cánh sau lưng cô lúc này lạwsi trở thành một món trang sứJjpc hoàn m nhấZt, cô đSã hoàn toàn đISNm chìm trong vũ khúc kia, vũ khúc với tên gọi, Quang Nghê ThườuIbng.

Cô gái xinh đpITẹp ấTOBy trông như không biết có nguy hiểrLim đrLiang ở cạnwQnh mình, cô cứLJf mua, và đuIbôi cánh bướm ba màu nhẹ nhàng nâng đSỡ thân cô.

Trên trán cô không biết t lúc nào đnwQã xuấOIlt hin một ký hiu màu vàng, vì cô múa càng lúc càng nhanh nên lúc này không ai có thểlS thấNy rõ cảTMl.

Quyến Luyến Hồng TrầcFun ban đqmNu là mang đIến nguy hiểakam cho cô, nhưng kết thúc lạwsi là một món đMZồ trợ giúp cho màn khiêu vũ vô cùng tuyt đcFuẹp của cô gái xinh đnwQẹp này.

Ngay cảuIb công tước BạTMlch Hổ ý chí kiên đbfiUSnh lúc này cũng ngẩWIn ngườISi, hắBWDn thm chí có chút không tin vào nhữwsng gì mình điUSang nhìn thấJjpy, hắNn t hỏi, trên đWgMZi này tht s có một cô gái xinh đmGẹp như vy sao?

Đôi cánh bướm ba màu giây lát sau, dầnSn dầqn biến mấZt, bóng ngườBWDi xinh đfnẹp kia chuyểIn hướng bay nhanh v phía huynh muội Tiếu Hồng TrầrLin, Mộng Hồng TrầlSn đrNang rơi xuống đGmNt.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(