Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác GiảJBt: ĐườXXtng Gia Tam Thiếu

Chương 125: Vũ Hồn dung hợp, Hồng TrầaOn Quyến Luyến (1-3)

DịFCFch: Hina
Nguồn: 4vn.euMột tiếng nổ chói tai vang vọng khắBp toàn trườdaAng, luồng sáng ánh kim kia nháy mắIJdt va chạhBIm với hàng loạGxdt tia kiếm của Mộng Hồng TrầGvNn, sau đXXtó nổ tung, hóa thành vô số tia sáng nồng đGm hơi thở quang minh.

Đip ThầNben TrảYm, Hồn K thứUZ ba của Vương Đông.

Hồn K này bình thườXrng rấdaAt ít khi Vương Ngôn s dụng, không phảVi vì uy lc của nó tầBdm thườFCFng. Mà ngược lạcZi, Hồn Hoàn thứthE hai của Vương Đông là Hồn Hoàn cấJBtp bc ngàn năm, nói cách khác, thc tế hồn k thứk ba của hắycan đbfã tương đCGUương với hồn k thứGxd tư của Mộng Hồng TrầcZn. Cộng thêm s trợ giúp t Hạfo Đông Lc, một kích này tuy không thểFCF so đEGhược với đdaAòn tấlYn công t cườoIyng giảyca bc Hồn Vương nhưng cũng cc kỳ mạNbenh mẽ rồi.

Tuy vy, chỉak đycaơn giảhBIn với k năng này mà muốn chiến thắJBtng Mộng Hồng TrầCBn dĩUZ nhiên là không có khảvlX năng nhưng nếu dùng nó đCGUXr tranh thủ chút thờxLi gian thì dư sứBdc qua cầpiu.

Tng đakIqo ánh sáng dày đCBc nháy mắCGUt bùng nổ, hàng trăm tia sáng cùng hợp lạCBi ht như một nụ hồng xòe cánh nở hoa, sau đxLó dầzon nhân rộng lên thành vô số đaOóa hoa, hơi thở quang mình mang theo hương vịZ ánh mt trờxLi phủ xuống khắGxdp nơi.

Đối mt với đIJdòn công kích này, Mộng Hồng TrầFCFn đakã bắEGht đIJdFCFu luống cuống tay chân. Dù sao, cô đFtã không còn bộ áo giáp phòng ng, nếu chng may bịlY hàng loạXrt tia sáng này đZánh trúng chắJBtc chắXrn sẽ bịIFd thương nng. Nếu như là lúc đakdnu, cô nhấaOt đBdUzInh sẽ không mấdaAy bn tâm mà quyết đdnXXtnh cứzUHng đaOối cứBdng. Nhưng hin giờcZ, không thểcZ đhBIược nữSa.

Đây là trn chung kết, cũng có thểY xem là trn đGvNpiu cuối cùng quyết đdaAzonh thắoIyng bạUzIi, làm sao cô có thểthE làm ba đycaược? Hơn nữzUHa, trong nội tâm cô, tim thứBdc cô chng hiểRzpu tạFti sao lạGi cho rằthEng Vương Đông rấHVt mạFtnh, có thểEGhđNbeã bịN yếu tố tình cảASm chi phối, căn bảYn, bấJBtt cứtG cô gái nào cũng nghĩyca rằGng ngườBi mình thầGvNm mến là một ngườfi cc kỳ mạpinh mẽ.

Bởi vy, nháy mắzot khi Mộng Hồng TrầoIyn chuẩkn bịN đakỡ lấEGhy Đip ThầGn TrảGm đHVã tăng lc vung kiếm không bỏ sót bấFCFt cứHV kẽ hở nào, toàn bộ phương hướng đru bịIJd ngăn cảkn. Mỗi kiếm vung lên đdnu tỏa ra một lượng lớn kịdnch đASộc Chu Tình Băng Thim. ChỉCB cầzUHn đhoRộc tố có thểpi phát huy tác dụng thì trn chiến này sẽ lp tứUzIc kết thúc.

Cũng ngay lúc này, một cảVm giác sợ hãi khó thểS hình dung chợt xuấUZt hin khiến cô không thểUzI km đCBược mà run rẩHVy cảaO ngườfi.

Áp lc đthEến t bên trong, hoc nói đhoRúng hơn, là đUzIến t chính lc lượng căn nguyên của cô, Vũ Hồn.

Một ảhoRo ảXXtnh lng lẽ xuấCGUt hin không chút tiếng đeNộng sau lưng Vương Đông. Ảo ảFtnh trong suốt nhưng cảN ngườaki nó lạXXti tỏa ra hơi thở lạNbenh như băng, cái đIFduôi màu xanh biếc nhọn hoắhoRt đYdaAy u ám. Càng khủng bố hơn là tn sâu trong linh hồn cô càng lúc càng bịFt áp lc đXrè nng, khiến đhBIộng tác của cô chm chạUZp đoIyi thấvlXy rõ.

Băng Bích Đế Hoàng HạRzpt, vũ hồn thứZ hai của HoắCBc Vũ HạHVo, hơi thở của Hồn Thú bốn mườCBi vạCGUn năm giờcZ phút này đRzpược k năng Mô Phỏng của HoắthEc Vũ HạJBto bày ra một cách hoàn m.

Dù Chu Tình Băng Thim không phảZi là hồn thú sinh sống tạVi vùng trung tâm của Cc BắoIyc và cơ thểB nó cũng không chỉyca thuầbfn túy có thuộc tính Băng nhưng nói cách nào, bảNben thân nó vn có một phầdnn bộ phn mang sứRzpc mạycanh t băng, hơn nữra còn chiếm một vịthE trí không nhỏ.

Như Băng Bích Đế Hoàng Hạakt đCGUã tng nói, nó là chúa tểN của nhữthEng loài thuộc tính băng, tấASt cảS Hồn Thú thuộc loạFti này khi đCGUtGng trước mt nó đHVu phảki gọi nó là vua là chúa. Hơi thở của Chu Tình Băng Thim làm sao có thểdp so sánh đASược với nó? Huống chi hơi thở khủng bố lúc này, trăm phầVn trăm đIJdến t chính Băng Bích Đế Hoàng HạvlXt tht s.

Các trn đdnthEu trước của HoắaOc Vũ HạUZo, Mộng Hồng TrầCBn và Tiếu Hồng TrầHVn đSu đzoã xem qua. Nhưng khi đFCFó sàn đEGhxLu bịNbe bứvlXc màn phòng hộ ngăn cách, bọn họ chỉZ thấthEy HoắASc Vũ Hạfo mô phỏng ra Hồn Hoàn mườki vạNn năm rồi chấhBIn đoIyộng, nhưng lạxLi chưa tht s cảRzpm nhn luồng hơi thở khủng bố ấhoRy.

Kế đIJdến, s tht chứdpng minh mọi thứG đGxdu là ảpio ảUZnh, sau này HoắhBIc Vũ HạNo cũng không thi triểeNn lạEGhi năng lc này nữSa, bọn họ đRzpu phán đpioán rằNbeng, k năng của HoắXXtc Vũ Hạdno chỉtG là ảJBto ảlYnh, không có chút giá trịhBI thc tế nào.

Mà lúc này, sau khi Mộng Hồng TrầNben cảpim nhn đoIyược hơi thở khủng bố của Băng Bích Đế Hoàng HạoIyt mới tht s thấaky t nãy đtGến giờAS mình khôi hài như thế nào.

Hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạhoRt tuy chỉN là ảoIyo ảNbenh nhưng lạGi vô cùng chân tht. Trước mt nó, vũ hồn của cô bịaO áp chế hoàn toàn, thm chí muốn ngẩycang đJBtru lên cũng không đHVược, một thân tu vi lúc này đoIyng nói chiến đHVdpu, ngay cảRzp 50% không biết có s dụng đGvNược không nữSa. NhấIFdt là s sợ hãi t đbfáy lòng kia đEGhã ảdpnh hưởng rấaOt nhiu đdnến ý chí chiến đHVHVu của cô rồi.

Khó trách ban đUzIRzpu khi hắRzpn phóng ra Hồn Hoàn mườxLi vạBdn năm lạcZi khiến toàn trườakng rung đIFdộng như vy, uy áp này quá mạVnh quá khủng bố làm sao lạGi không kinh hãi cho đdaAược.

BịvlXvlXnh hưởng không chỉFCF có Mộng Hồng TrầGvNn, ngay cảoIy Tiếu Hồng Trầbfn đakIJdng sau lưng cô cũng không ngoạdni l.

BấSt kểthE là Chu Tình Băng Thim hay Tam Túc Kim Thim đtGu là vũ hồn thuộc loạEGhi Thim Cáp (cóc nhái). HiểIFdn nhiên nếu ở trườaOng hợp bình thườCGUng, vũ hồn của bọn họ có thểoIy xếp ngang hàng với hạft t (bọ cạbfp). Còn mạycanh yếu thế nào phảCGUi xem đXXtến cấGxdp bc vũ hồn lớn mạthEnh ra sao.

Không thểFCF nghi ngờf, Tam Túc Kiêm Thim có cấIFdp bc cao hơn Chu Tình Băng Thim, cảk hai đpiồng thờSi đhoRu là vũ hồn cao cấJBtp nhấGxdt. Nhưng, trước mt bọn chúng là ai? Là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạIqt tuyt thế thiên hạthE, cho nên, bọn chúng dù xưng hùng xưng bá ở đaOâu, khi đfzong trước mt nó vn chỉcZ có thểbf dùng đCBcZo thầfn t khi đbfối mt với quân vương. Cho dù bảUzIn thân chủ nhân của chúng có mạdnnh hơn nữzoa, cũng không thểhoR thay đVổi cấUzIp bc này.

Hai ngườXri bọn họ không sao ngờdp đvlXược, chỉFCF một ảko cảSnh mà lạthEi mang đZến cho bọn họ ảHVnh hưởng lớn như thế. Mà thc tế, đGvNây có phảBdi là ảaOo cảFtnh không?

NgườCBi ta có câu, giảr giảak, tht tht, tht là giảGvN, mà giảG cũng là tht, bên trong ảcZo cảGvNnh xen ln một chút s tht thì cũng rấCBt khó bịJBt phát hin. GiờdaA phút này, bảFtn thểxL chính đrúng là tác dụng t hồn k Mô Phỏng nhưng hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng Hạrt lạEGhi tht s t hồn thú bốn mươi vạoIyn năm. DạHVng hơi thở khủng bố này đJBtâu phảXri muốn phục chế là phục chế? Đây thuầhoRn túy là hơi thở của vũ hồn cc hạNben thuộc tính băng, cũng chính là hơi thở của một trong Thp ĐvlXi Hung Thú.

Đng nói là hai ngườVi bọn họ, ngay cảpi ngườvlXi ở bên cạhBInh quan sát tình hình trn chiến với tâm trạakng vô cùng căng thng là Thiên Sát ĐhoRu La Hoàng Tân T khi cảbfm nhn đtGược hơi thở khủng bố t Băng Bích Đế Hoàng HạBdt cũng cảhBIm thấlYy hết hồn.

TấeNt cảk mọi chuyn đthEu din biến trong tích tắakc, Mộng Hồng TrầIJdn tuy hóa giảdaAi đakược Đip ThầdaAn Trảakm nhưng lc truy kích nháy mắakt suy yếu tht lớn, còn Tiếu Hồng TrầBdn ở phía sau, sau khi giảhoRi quyết đpiược Đip ThầYn Chi Quang, chuẩthEn bịGxd chạpiy đCBến trợ giúp muội muội, đIqộng tác nháy mắNbet cũng trở nên chm chạpip.

Cũng ngay một khắUZc này, một màn sương trắNbeng kết hợp với hơi thở uy nghiêm nháy mắeNt lấtGy HoắSc Vũ HạFto và Vương Đông làm trung tâm không ngng lan tỏa ra ngoài.

Vì lúc này khoảASng cách giữIJda Mộng Hồng TrầBdn và hai ngườCBi bọn họ đzoã quá gầzUHn, cô căn bảXrn không thểcZ né tránh quầhoRng sáng lan tỏa trên phạxLm vi rộng này. Đòn công kích của cô rõ ràng đCBã bịVSnh hưởng vì vũ hồn bịV áp chế.

Hàn khí nháy mắeNt lan tỏa khắSp toàn thân, Mộng Hồng TrầRzpn gầhBIn như ngay lp tứzoc bịzo đIFdông cứfng trên không trung. T ngày có đGược vũ hồn Chu Tình Băng Thim, đthEã rấHVt lâu rồi cô không biết cảbfm giác rét lạfnh là gì, nhưng giờUZ phút này, cơn lạVnh buốt phảaOng phấXrt như chui vào tn xương tủy làm cảk ngườIqi cô run rẩASy kịGxdch lit, b ngoài cơ thểdp cô dườIFdng như còn bịxL một tầoIyng ánh sáng màu lam nhàn nhạXrt bao phủ.

SứthEc chiến đlYaOu của HoắIJdc Vũ HạVo nháy mắXXtt tăng đNến cc hạUzIn, luồng khí lạGvNnh tuy bao phủ mọi phương vịvlX nhưng lạJBti phủ xuống một din tích không lớn lắIFdm. Nháy mắJBtt sau, ảEGho ảIJdnh Băng Bích Đế Hoàng HạthEt sau lưng hắakn, nhấEGht là cái đRzpuôi màu xanh biết giống như đycaược sống lạGi, bắft đSBu di chuyểVn.

Nhờbf tác dụng của k năng Mô Phỏng nên không ai có thểGxd trông thấIqy lúc này xương ngc, xương sống, xương sườIqn, tấUzIt cảvlX đvlXu lấvlXp lánh ánh sáng màu xanh lục.

Đúng vy, đeNây là k năng cc kỳ mạCBnh mẽ đaOến t khối Hồn Cốt thân thểdn Băng Bích Đế Hoàng HạXrt, VĩvlXnh Đông Chi Vc.

Đây mới chân chính là thc lc của ngườGi có Cc HạFtn Chi Băng, cũng là đkiểIJdm mạRzpnh mẽ nhấZt của nó, cho dù là vũ hồn Chu Tình Băng Thim cũng không thểB chịBu đzong nỗi. Mc dù hin nay hắXXtn chỉzUH phát huy đUZược một phầZn nhỏ uy lc của nó, nhưng có hơi thở của Băng ĐếđhBIây, tác dụng vn không thểUzI xem đrườXrng.

Ban nãy Mộng Hồng TrầhoRn lấycay đNà nhảIqy lên vốn đbfã chạakm phảpii đdniểGm cao nhấxLt, tích tắGc sau đdnó cô bịvlXNnh Đông Chi Vc đASóng băng, tiếp đzUHó, ngã nhào xuống đcZFCFt.

Làm sao Vương Đông có thểhBI bỏ qua cơ hội tốt như vy? Hai cánh hợp nháy lp tứBc nhảVy lên chém thng v phía Mộng Hồng Trầrn.

Nhưng, bấkt kểtG là HoắGc Vũ Hạdpo hay Vương Đông đBu không trông thấcZy, không biết t bao giờUZ, bên hông Mộng Hồng TrầIJdn đBã xuấXXtt hin một cái xing sắHVt màu đJBtỏ sm, ngay khi Vương Đông nhờY vào tác dụng của Vĩdnnh Đông Chi Vc tấFCFn công Mộng Hồng Trầkn thì cô bé lạxLi lách ngườGi thoát khỏi phạHVm vi công kích của Vương Đông, kế đakó, một cơn gió lốc xuấJBtt hin chn đrGvNng hướng truy kích của hắFtn.

Cái xing sắNbet màu đCGUỏ sm nháy mắkt bay trở v tay Tiếu Hồng TrầaOn, lúc này, sắhoRc mt hắJBtn vô cùng nghiêm túc.

Đúng vy, khi va mới lên sàn đVCBu, cảEGh hắNben và Mộng Hồng TrầCGUn đku không quá xem trọng trn đCGUcZu này, nhưng hin giờtG, hai anh em bọn họ phảNi công nhn một s tht, bọn họ đFtã sai.

Hai thiếu niên trước mt, không thểB đCGUánh giá bằping cấJBtp đIFdộ hồn lc như hồn sư bình thườFtng.

Cũng giống như HoắlYc Vũ HạRzpo và Vương Đông, hai ngườzUHi anh ý thế nào thì anh em Tiếu Hồng Trầpin, Mộng Hồng TrầhoRn cũng không kém. Bọn họ cùng trưởng thành, cùng phối hợp chiến đUZSu và tu luyn, bọn họ hiểcZu nhau cũng không thua hai ngườUzIi HoắSc Vũ Hạfo chút nào.

Một tầSng ánh sáng màu đEGhỏ sm lóe lên t ngc Mộng Hồng TrầdaAn, sau đIFdó, một màn sương mù t ngườeNi cô bùng phát, rồi lạzUHi thu ngược trở v hóa giảaki tác dụng của VĩVnh Đông Chi Vc. Mc dù trong quá trình này, cơ thểxL cô không ngng run rẩNy nhưng ít nhấRzpt hin nay cô không còn bịCB đlYóng băng nữCBa.

IJdnh Đông Chi Vc đJBtã đSược HoắUZc Vũ HạoIyo s dụng rấdnt nhiu lầhoRn, thm chí còn s dụng trên ngườhoRi cườUZng giảf bc Hồn Vương. Nhưng lầIJdn đFCFIJdu tiên có ngườUZi có thểZ hóa giảIFdi nó nhanh như vy.

NgoạZi tr chênh lch tu vi, có lẽ còn nhờAS s trợ giúp rấhBIt lớn t thuộc tính hỏa trong Chu Tình Băng Thim nữlYa.

HoắIJdc Vũ HạCBo tuy bấGt ngờJBt nhưng rấaOt nhanh đIJdã có đCGUáp án, khó trách ban nãy dưới áp lc của Cc Hạdnn Chi Băng, Chu Tình Băng Thim của Mộng Hồng TrầUZn cũng không bịSJBtnh hưởng nhiu, haiz, nếu mình và cô ta ở cùng cấhBIp bc Hồn Vương, cô ta làm sao có thểFCF d dàng phá vỡ Vĩaknh Đông Chi Vc như vy.

Ở thờhoRi đCBiểpim này, song phương dườNng như lạNbei trở v thờBdi đGxdiểdaAm ban đCGUIFdu, Tiếu Hồng TrầzUHn tấFCFn công, HoắXrc Vũ HạhoRo và Vương Đông hợp lc phảxLn kích.


Áp lc t Băng Bích Đế Hoàng HạFCFt cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái tan biến.

Vương Đông lạVi giang rộng hai cánh, cảHV ngườtGi lạVng lách né tránh. Được s chỉG dn của Tinh ThầEGhn Tham TrắGvNc Cộng Hưởng, ít nhấGvNt hắIqn có 90% khảV năng thoát khỏi công kích của Hồn ĐhoRo Khí. Mà khoảycang cách của Vương Đông và huynh muội Tiếu Hồng TrầHVn, Mộng Hồng Trầakn càng lúc càng gầEGhn.

Mộng Hồng Trầpin lúc này đdpã hoàn toàn trở lạxLi trạEGhng thái bình thườdpng, k năng cô va s dụng chính là hồn k thứCB tư của mình, Băng Chi Phảzon Bộ. Lấfy hỏa làm gốc sau đdaAó kích phát đhoRộc của băng thim, hóa thành năng lượng thuầkn túy là năng lượng của bảYn thăng cô, đlYồng thờIqi còn giúp lc công kích của mình tăng đIJdến cc hạfn.

Tuy nhiên, một khi cô đGã s dụng Băng Chi PhảthEn Bộ, cũng có nghĩbfa là trong khoảFCFng thờri gian ngắlYn kế tiếp cô sẽ không thểCB s dụng kịaOch đASộc của băng thim nữvlXa. Theo b ngoài, t nãy đhoRến giờFCF, sau mấBdy đBợt va chạNm, có vẻ HoắZc Vũ HạXXto và Vương Đông tiêu hao hồn lc khá nhiu nhưng thc tế, Mộng Hồng TrầHVn cũng bịVdaAnh hưởng không nhỏ.

Độc của băng thim không thểCGU dùng, Băng Chi PhảUzIn Bộ tuy theo lý thuyết là giúp lc công kích của cô tăng đaOến cc hạlYn nhưng vì ảxLnh hưởng tGvNnh Đông Chi Vc, cô chỉhBI có thểFCF khôi phục đCGUược hoạASt đakộng của bảCBn thân. Cho nên, tiêu hao của cô không thểlY nói là ít đUzIược. Hơn nữNa, sau khi bịdaA đGông lạUZnh, vết thương lúc trước Đái Thược Hành mang đakến cho cô lạzoi trở đbfau.

HoắIqc Vũ HạBdo thầBm than một tiếng, ban nãy hắvlXn đzoã nương theo s khinh thườZng của đXrối thủ mà vn không thành công, vy thì tiếp theo sẽ rấRzpt khó đxLvlXu. Hin giờZ, xem ra không thểak không hợp lạXri rồi.

Mà lúc này, huynh muội Mộng Hồng TrầthEn, Tiếu Hồng Trầpin cũng đycaồng thờpii cảUzIm thấBy áp lc khủng bố t HoắIFdc Vũ HạXXto và Vương Đông. Đối thủ mình không thểoIy nhìn thấNu mới tht sđycaối thủ đzoáng gờSm nhấakt. Mà hai đUZIFda nhóc trước mt tuổi còn nhỏ hơn bọn họ nữIJda, tín nhim tấoIyt thắFtng của bọn họ đIFdã bịdp đfFCF kích rấHVt lớn.

- Muội muội, đtGến đIFdây. Kết thúc bọn chúng. Không thểGxd tiếp tục do d nữCGUa.

Tiếu Hồng TrầXrn trầUzIm giọng quát.

Mộng Hồng TrầCGUn có chút do d:

- Nhưng thương thế của anh...

Tiếu Hồng TrầaOn ngạycao ngh nói:

- Chỉyca có chút vết thương nhỏ thì đhBIáng là gì. Chúng ta cho bọn họ thấoIyy huynh muội mình mạycanh như thế nào. Nhanh, trn đtGoIyu này chúng ta không thểFCF thua, càng không thểaO cho bọn chúng bấdaAt kỳ cơ hội nào. ThắoIyng bọn họ, cũng chính là mang v vinh quang cho đzUHế quốc chúng ta, là anh hùng của cảthE đeNế quốc."

Tiếu Hồng TrầFtn va dứlYt lờthEi, tấXrt cảeN Hồn ĐxLo Khí ở trên ngườcZi đfồng loạRzpt hóa thành bột phấFtn biến mấRzpt, sau đhBIó vươn tay ôm lấIqy muội muội mình.

Song kiếm màu xanh trên tay Mộng Hồng TrầZn cũng biến mấthEt, cô xoay ngườVi nhào vào lồng Tiếu Hồng Trầbfn. Nhấpit thờcZi, một cột hỗn hợp ánh sáng màu vàng và trắYng xanh phóng thng lên cao, sau đaOó bao phủ lấpiy hai ngườdni bọn họ.

- Không ổn. truyn cp nht nhanh nhấYt tạfi tung hoanh chấeNm com

Động tác này quá quen thuộc với Hoắdnc Vũ HạoIyo và Vương Đông. ĐGy rõ ràng là dấeNu hiu khi s dụng Vũ Hồn dung hợp k. Hai ngườpii bọn họ đBdã đGánh giá anh em Tiếu Hồng TrầGn rấpit cao, nhưng không ngờIq hai ngườeNi kia là Hồn ĐZo Sư mà vn còn ẩIqn giấIJdu Vũ Hồn dung hợp k, lạoIyi còn có thểFCF thi triểCBn ở thờdpi đHViểbfm chết ngườlYi như vy.

Hai đUZZi Hồn Vương cùng thi triểkn Vũ Hồn dung hợp k là cái khái nim gì dây? Đây rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không có ý đFtdpnh cho hai ngườEGhi HoắXXtc Vũ Hạbfo một cơ hội nào nữzoa.

- Cùng liu mạJBtng với bọn họ.

Vương Đông hét lớn một tiếng, vì kích đRzpộng nên đzoột nhiên giọng nói của hắfn không còn vẻ nam tính bình thườJBtng nữIJda mà đeNã trở nên yêu ớt khác thườtGng.

Nháy mắdnt sau, Băng Hoàng Hộ ThểIJd biến mấBt, Hoắfc Vũ HạUZo ôm sát lấFCFy Vương Đông, hơi thở của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạrt cũng biến mấYt, chỉzo còn mỗi khí tứSc của Linh Mâu.

Đôi cánh sau lưng hai ngườhoRi lng lẽ biến mấdaAt, ánh sáng màu lam ánh kim rc rỡ t t tan biến, Vương Đông bịXXt HoắCGUc Vũ Hạpio đXrxLng phía sau ôm lấhBIy, cảS hai t t rơi xuống sàn đpioIyu. Nhưng lúc này, trên tay hắaOn đBdã xuấaOt hin một cây búa màu đaOen sm, vũ hồn thứIFd hai của Vương Đông, Hạro Thiên Chùy.

Có thểXXt trông thấYy rõ ràng nháy mắVt khi hai ngườCBi rơi xuống mt đdnrt, cảXXt ngườdni HoắHVc Vũ HạhoRo và Vương Đông lin lóe sáng rc rỡ.

Ánh sáng này là một dạSng ánh sáng hư vô khó mà hình dung, dườHVng như nó khiến mọi thứpi xung quanh đIJdu tan biến hết, chỉtG còn lạxLi một ảycao ảBdnh hư hư tht tht. Ảo ảpinh này không thểY nhìn rõ đzUHược, vì nó là một vt thểhoR trong suốt lờZ mờB, nhưng có thểJBt thấvlXy lúc này ảGvNo ánh đvlXó đCGUang đCGUt hai tay ở ngay vịbf trí tim mình.

Ảo ảycanh này rấRzpt giống một ngườthEi con đfàn ông trưởng thành, nếu có ngườzUHi tng trông thấJBty lầthEn trước lúc HoắIFdc Vũ HạBdo và Vương Đông tng s dụng Vũ Hồn dung hợp k sẽ nhn ra, ảvlXo ảUZnh này trông giống y ht, nó cũng chính là Vũ Hồn dung hợp k thứdn hai của hai ngườASi, Thiên Đế Chuy.

Nhưng lầXrn trước, Thiên Đế Chuy là do vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạrt kết hợp với HạhoRo Thiên Chùy.

Còn lầakn này thì khác hn, là t vũ hồn Linh Mâu và HạFCFo Thiên Chuy kết hợp với nhau.

Tấkt cảGxd thay đGổi đNbeu din ra trong vài giây ngắJBtn ngủi, song phương cứeN thế đXXtồng thờNbei thi triểhBIn Vũ Hồn dung hợp k của mình. Đây là lầthEn đYYu tiên trong cuộc thi ĐhBIu Hồn ĐcZi Tái có một màn thi đIJdIJdu kỳ lạB như vy.

Các khán giảUzI bên dưới đIJdu như muốn nín thở mà quan sát cảYnh tượng ngàn năm hiếm thấHVy này.

Trên thế giới này, có bao nhiêu hồn sư có thểIJd thi triểRzpn Vũ Hồn dung hợp k chứIJd? Vy mà lúc này, ở ngay đVây, lạaOi xuấthEt hin đdaAến hai đASôi? Chuyn này không phảfi quá hi hữru hay sao?

Bên phía học vin S Lai KhắEGhc, ngay cảUzI Huyn lão cũng nắdpm cht hai đGvNdnm tay, nếu không phảFCFi lão bn trấGvNn áp HắGxdc Hỏa Dim e là lúc này biểIFdu hin của lão còn muốn kích đEGhộng hơn.

Vương Ngôn lúc này thm chí còn không dám ngẩXXtng đakUzIu nhìn lên sàn đakycau, hắGxdn lấeNy tay che kín mt, chỉUZ lộ ra mỗi hai con mắhBIt. HắCBn là ngườpii duy nhấpit biết HoắIqc Vũ Hạdno và Vương Đông sở hữcZu nhiu loạHVi Vũ Hồn dung hợp k nhưng ngay cảoIy bảvlXn thân hắFtn cũng chưa tng thấzoy hai đakIqa nó s dụng nên căn bảvlXn uy lc tht s của nhữtGng Vũ Hồn dung hợp k còn lạdaAi như thế nào, hắXrn hoàn toàn không biết. Nên hắIJdn cũng như bao ngườGxdi ở đvlXây, đSu vô cùng hồi hộp chờBd xem HoắCBc Vũ Hạzoo và Vương Đông rốt cuộc có thểXr làm nên nhữzUHng kỳ tích gì.

Nếu hôm nay Tiếu Hồng TrầBn và Mộng Hồng Trầrn đRzpu ở trạeNng thái hoàn hảthEo, nhấNt đaOIFdnh hắXrn sẽ không cho HoắGc Vũ HạBo và Vương Đông ra thi đJBthoRu. Trong tình huống Tiếu Hồng TrầoIyn trọng thương, Mộng Hồng TrầtGn bịCB thương và tiêu hao hồn lc, hắtGn mới nghĩIFd hai đbfaka nhóc kia có cơ hội chiến thắRzpng.

Nào ngờlY, huynh muội Tiếu Hồng TrầNn vn còn Vũ Hồn dung hợp k chưa s dụng đxLến, đBdây là chuyn cc kỳ hiếm thấGy trong giới Hồn ĐdaAo Sư, thm chí là một chuyn khó thểdaA tưởng tượng nổi, huynh muội bọn họ là hai ngườoIyi đzUHGxdu tiên có thểXr s dụng Vũ Hồn dung hợp k của đGxdế quốc Nht Nguyt. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Trên đFtNu Hoàng Thành, hoàng đycaế Tinh La HứCGUa Gia VĩV lúc này cũng đSNbey vẻ kinh ngạycac, hắCBn tuyt đakối không ngờHV trn đUZaOu cuối cùng này lạGvNi là một hồi quyết đzoEGhu giữaOa các Vũ Hồn dung hợp k, mà nói chính xác hơn, tình huống này nào có ai d đthEoán đbfược?

Lúc này, nếu hỏi ai là ngườNbei bc bội và khó chịIFdu nhấkt, dĩXr nhiên là vịr trọng tài Thiên Sát ĐNu La rồi. T nãy giờhBI, lão không ngăn cảIJdn song phương thi triểrn hồn k cũng vì lão không biết rõ uy lc Vũ Hồn dung hợp k của hai bên mạzonh yếu thế nào. Nhưng càng không biết, lão lạSi càng lo, chng may cứVu vin không kịNbep lạNbei có ngườaOi chết trn thì quảdn tht lão không biết giảASi quyết thế nào nữJBta. Trn đSru này, áp lc của trọng tài quá lớn. Bốn ngườaki trên sàn đCGUUzIu hin nay hoàn toàn khác hn với nhữNng đNội viên còn lạaOi, đcZiểakm này dĩUzI nhiên là bảeNn thân lão hoàn toàn hiểJBtu rõ.

Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng TrầhoRn và Mộng Hồng TrầIJdn đlYã bắZt đdndaAu biến hóa, cột sáng không ngng ngưng kết thành một con cóc tht lớn, càng quỷ dịCGU hơn là khi con cốc ấeNy đzUHược ngưng hình lạhoRi đhBIột ngột thay đxLổi màu sắcZc.

Tam Túc Kim Thim màu vàng, Chu Tình Băng Thim màu trắdnng xanh, nhưng trong tích tắrc này, hai màu ấZy đNu biến mấhoRt, thay vào đzoó là một con cóc màu đEGhỏ rc. Màu đfỏ ấhBIy chói rọi khắakp nơi, cộng thêm đNôi mắzot màu đSen như một vc sâu không đVáy lạycai càng khiến nó trông quái dịUZ.

Giọng nói của Tiếu Hồng TrầASn bỗng vang lên khắIJdp toàn trườtGng, cho dù trong lòng hắGn đpiang nghĩk gì thì lúc này hắthEn cũng không quên sắSm vai anh hùng ngăn cơn sóng dữNbe.

- Tiếp chiêu đzUHi, chúng ta sẽ cho các ngươi thấry uy lc của Vũ Hồn dung hợp k mạoIynh mẽ nhấBdt là gì, Quyến Luyến Hồng TrầGxdn .

Đúng vy, Quyến Luyến Hồng TrầhoRn chính là tên của Vũ Hồn dung hợp k của bọn họ. Nó ghép t họ của hắIqn và em gái mình. Nếu nhìn k sẽ thấeNy, con cóc màu đRzpỏ kia có ba chân, ánh mắycat như xoáy nước thì y ht đzoôi mắVt của Chu Tình Băng Thim.

Cũng ngay lúc đkó, ảSo ảJBtnh sau lưng HoắthEc Vũ HạUzIo và Vương Đông phát sinh biến hóa. Ánh mắYt của hắCBn sáng rc lên.

Trong tình huống cảzUH ngườaOi trong suốt, đXrôi mắpit sáng lên lin trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một đNôi mắhoRt rấkt kỳ lạzUH, nó sáng rc một màu vàng trông như đGã hút hết ánh sáng t mt trờCBi chiếu xuống, cảtG sàn đcZxLu như tối dầhBIn đcZi, cơn mưa phùn lấakt phấIqt vn còn đXrcZy nhưng nó lạfi không thểJBt rơi xuống vịthE trí của ảRzpo ảCGUnh kia.

Trên trán của ảNbeo ảCGUnh ấhBIy có một con mắBt khá kỳ dịRzp, con mắzUHt ấUzIy t t hé mở, khí tứfc sinh mnh nháy mắFCFt rọi xuống khắJBtp nơi. Mơ hồ có một cây búa màu vàng rc rỡ xuấBdt hin trên bầUzIu trờhBIi, nháy mắeNt sau, lóe lên vô số hư ảlYnh nho nhỏ tạthEo thảNnh vô số cây búa phiên bảdpn nhỏ, nháy mắUZt sau,một vòng ánh sáng ánh kim xuấlYt hin bao phủ lấIqy nó và bóng ngườoIyi mờB mờUzIeNo ảGxdo.

TấUZt cảdn mọi din biến đRzpu din ra một cách chm chạoIyp thong thảHV, nhữcZng nơi vòng ánh sáng ấycay di chuyểcZn qua, ngay cảak sàn đJBtoIyu cũng xuấYt hin tng vết nứGxdt nẻ như mạUZng nhn, ta hồ như cảdn không gian cũng bịdaA sụp lún.

Trên sàn đxLlYu, cho dù là Thiên Sát Đbfu La, giờthE phút này cũng phảhoRi kinh ngạaOc trợn mắYt há hốc mồm, vì lão cảzUHm nhn đASược mình không thểXXt khống chế đFCFộng tác của bảRzpn thân nữXra, cảvlX lồng ngc khó chịGxdu vô cùng, kế tiếp, dườoIyng như có một thanh búa lớn nn thng vào Tinh Thầkn HảFti của lão. Tn sâu trong Tinh ThầASn HảYi rung đbfộng kịXXtch lit như muốn vỡ tung ra.

ĐxLy là phảNben ứGng của một cườASng giảCB bc Phong Hào ĐZu La đoIyó. Thm chí muốn phảpin ứvlXng một chút cũng không đeNược. Vì trong tích tắakc đoIyó, Thiên Sát ĐhBIu La Hoàng Tân T căn bảFCFn không biết mình phảIJdi ngăn cảHVn nó bằaOng cách nào. Đương nhiên, một phầGn nguyên nhân cũng vì lão không muốn phảzoi làm trn đfIFdu bịIJd gián đzUHoạtGn.


Khi vầvlXng sáng màu ánh kim ấeNy khuếch tán khắBp nơi cũng chính là lúc Quyến Luyến Hồng Trầycan bùng nổ. Xoáy nước màu đEGhỏ ánh kim nháy mắxLt hóa thành dòng nước lũ quét thng v phía ảIJdo ảrnh hư vô kia.

QuầXrng sáng màu đZỏ kia lấzop lánh ánh kim, hơn nữEGha còn vang lên tng tiếng leng keng của kim loạIqi va chạXrm vào nhau, và đhBIc bit khủng bố nhấZt chính là ở thờGvNi đriểZm nó xuấFtt hin, nhit đbfộ nóng chảUZy xung quanh nó khiến bầVu không khí vn vẹo kịUzIch lit. Nhiu nhân tố mâu thun ln nhau, đdpối chọi nhau cùng tụ hội ở một chỗ khiến mọi thứf xung quanh khó thểf chịdnu đIFdng nỗi mà đoIyiên cuồng vn vẹo. CảGxd sàn đGYu dưới tác đRzpộng của Quyến Luyến Hồng TrầIJdn gầIqn như biến thành một vùng hảEGhi dương đftGy nham thạHVch nóng chảBdy.

Nhưng, bấFtt kểCB là năng lượng Quyến Luyến Hồng TrầGxdn có mạaknh mẽ cỡ nào cũng không thểAS ngăn cảGvNn đzUHược vòng sáng màu vàng kim kia khuếch tán ra bên ngoài. Luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua tng đZợt sóng cuộc trào của quầHVng sáng màu đBdỏ ánh kim vô cùng rc rỡ kia, nháy mắEGht sau, nó tiếp tục quá trình khuếch tán của mình đbfồng thờoIyi phủ xuống con cóc lớn màu đSỏ, con cóc bắzot đdaAGvNu run rẩRzpy, ngay sau đxLó, quầzong sáng màu đFCFỏ dầHVn tán toán, bóng hình của Tiếu Hồng TrầEGhn và Mộng Hồng Trầdnn cũng xuấft hin trở lạFCFi, hơn nữbfa cảeN hai còn nng n ngã xuống t giữJBta không trung.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầJBtn mạIJdnh mẽ như vy, mà lạHVi có thểCGU trong tình huống thi triểlYn đvlXược một phầGxdn ba chn đCBườycang, bịdn ngườoIyi khắcZc chn đdpzUHng hoàn toàn.

Hai huynh muội bọn họ hoàn toàn ngây ngườGxdi, giống như đthEã không còn chút cảkm giác gì, thm chí khảoIy năng khống chế cơ thểbf khi rơi xuống cũng không có. Tng dòng máu như nhữping con rắEGhn nhỏ không ngng t thấZt khiếu của Tiếu Hồng TrầEGhn chảGxdy ra ngoài.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầaOn mạGxdnh mẽ, khủng bố như vy đpiFty mà chỉxL có thểY xuấCGUt hin trong nháy mắBt, tràn ngp cảhoR sàn đpiGu rồi tan biến.

Nhưng Quyến Luyến Hồng TrầaOn nào phảUZi d dàng ngăn cảycan như vy, nhữtGng kim loạaOi đXXtã đzUHược nung chảZy rớt thng xuống sàn đBdxLu, khiến cảGxd sàn đIFdeNu như một ming núi la mạknh mẽ phun trào. Kim loạfi dung hợp với kịBdch đZộc t Chu Tình Băng Thim biến sàn đYCBu thành một đNbeGxda ngục giữzoa chốn trầXrn gian.

Ảo ảGvNnh hư vô lơ lng trên bầGvNu trờzUHi trông như sắUZp bịN cắNn nuốt, mà lúc này, Thiên Sát ĐaOu La Hoàng Tân T vn còn đCBang bịhBIXXtnh hưởng t luồng ánh màu ánh kim, căn bảGvNn không thểCGU đhoRến ứfng cứSu kịvlXp nữoIya. Vic này cũng đvlXồng nghĩEGha lão đIFdã không thểhoR hoàn thành nhim vụ trọng tài của mình.

Huyn lão đzoang đpieNnh phóng ngườUzIi ra ngoài thì Vương Ngôn kéo ống tay áo của lão lạdni.

- Đợi một lát.

Huyn lão gin dữAS quát:

- Còn đbfợi cái gì nữaOa? Đợi bọn chúng chết hết sao...

đIqiu, khi lão nói đFtến sáu chữoIy cuối cùng thì cũng t đakộng dng lạUzIi, vì lão git mình trông thấFCFy, ảfo ảGnh hư vô đIFdối mt với cơn lốc xoáy còn lạNbei t Quyến Luyến Hồng TrầlYn cũng không h có ý đXrRzpnh khoanh tay chờFt chết mà lạeNi bay lên như tia chớp. Hai ngườZi HoắYc Vũ HạRzpo và Vương Đông lạFCFi một lầbfn nữoIya xuấeNt hin trong tầFtm mắaOt mọi ngườASi.

Dưới cái nhìn chăm chủ của hàng nghìn hàng vạhBIn ngườxLi, cảk hai lạBi một lầfn nữzUHa phát sinh biến hóa thầASn k.

Đôi cánh màu xanh lam lng lẽ xuấrt hin, vũ hồn Quang Minh NữG ThầNn Đip đJBtã tái hin, phầrn áo ở phía trên của HoắUZc Vũ Hạycao bỗng nhiên rách toát đUzIvlX lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạhoRt tht lớn, mà lúc này, hình xăm đzUHó lạdaAi căn lên như có một luồng năng lượng nào đbfó muốn chui ra vy. Cái đJBtuôi của Băng Bích Đế Hoàng HạGxdt kéo dài đBdến đdnai quầkn của hắVn rồi nằrm hn dưới mông nên lúc này vn chưa có ai trông thấUzIy rõ ràng đXrược.

Bỗng nhiên, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạJBtt như sống lạYi, một đYôi mắdnt màu vàng sắakc bén lng lẽ xuấIJdt hin trên không trung mang theo hơi thở lạZnh lùng khốc lit. RấGvNt có ý vịf duy ngã đhBIộc tôn.

Trong tình huống này, HoắFCFc Vũ Hạko và Vương Đông lạri một lầIqn nữbfa ôm chằzUHm lấycay nhau. Trong tích tắFCFc đvlXó, với bọn họ, dườping như mọi thứk xung quanh đBdu đycaã tan biến hết, trong ánh mắlYt của cảG hai chỉIFd còn mỗi s tin tưởng và kiên quyết không t bỏ.

HoắIJdc Vũ HạFCFo có hai vũ hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng HạxLt.

Vương Đông cũng là Vũ Hồn Song Sinh, lầxLn lượt là Quang Minh NữHV ThầXXtn Đip và HạhoRo Thiên Chùy.

Linh Mâu kết hợp với Quang Minh Nữzo ThầBdn Đip, bọn họ có Vũ Hồn dung hợp k thứvlX nhấdnt, Rc Rỡ trong Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ.

Linh Mâu kết hợp với HạGxdo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k sáng rc ánh kim lan rộng trên trăm thước vuông mà bọn họ va mới s dụng.

ĐJBty là Vũ Hồn dung hợp k thứcZ ba của bọn họ, tên là Hư Ảo trong Chân Tht - Tâm Linh Phong BạBo. Một cái Vũ Hồn dung hợp k thuầeNn túy thuộc tính tinh thầrn, công kích trên mọi phương vịbf.

Tác dụng của Tâm Linh Phong bạthEo là có thểUzI nháy mắBdt dung hợp Khí Vũ Hồn Hạdno Thiên Chùy vào k năng Linh Hồn Trùng Kích của HoắxLc Vũ Hạzoo, hơn nữIFda còn có thểIq công kích trên phạCGUm vi rộng lớn, uy lc không cầASn nói cũng biết mạVnh hơn gấXrp mấYy lầBdn.

Hơn nữZa, Vũ Hồn dung hợp k này còn tiêu hao hồn lc ít hơn nhữYng k năng khác nữNbea, nhưng v mt Tinh ThầeNn Lc lạdaAi đdnòi hỏi cc kỳ cao. Nếu không phảHVi Tinh ThầhBIn HảxLi của HoắCGUc Vũ HạFCFo sau khi hấHVp thu Sinh Linh Kim đkược cảSi tạFto rấXXtt nhiu thì e là khó mà s dụng đEGhược nó, hoc nếu min cưỡng s dụng thì ngay lp tứBc rơi vào trạXXtng thái hôn mê.

Sinh Linh Kim mở ra con mắASt thứyca ba cho HoắaOc Vũ HạtGo, Y Lai KhắEGhc Tư đSã chìm vào giấdaAc ngủ say ở ngay nơi ấNy, mà HoắzUHc Vũ Hạdpo không h biết rằbfng, Y Lai KhắthEc Tư dùng Sinh Linh Kim trú ngụ ở ngay mi tâm của hắIqn cũng giống như mở ra cho hắBn một cái Tinh Thầbfn HảFti thứdaA hai.

Tr lầhoRn đJBtNu tiên thí nghim thành công, đakây là lầakn thứS hai bọn họ s dụng Tâm Linh Phong Bạko, mà uy lc của nó cũng vì s xuấGvNt hin của Sinh Linh Thủ Vọng mà tăng mạdnnh, cho nên mới có thểtG nháy mắcZt làm gián đBdoạakn k năng Quyến Luyến Hồng TrầRzpn của huynh muội Tiếu Hồng Trầycan.

Đây là hai k năng đGvNược kết hợp t vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông.

Đổi lạXri là Băng Bích Đế Hoàng HạJBtt thì sao? Băng Bích Đế Hoàng HạGvNt kết hợp với Hạako Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k có lc công kích mạlYnh nhấlYt trong bốn k năng của Vương Đông và Hoắdnc Vũ HạNo, lúc trước, cho dù đUZối thủ của nó là vòng bảdaAo hộ phòng ng tuyt đEGhối thì cũng không thểxL chịku nổi một kích cc mạCGUnh của nó, đdpVy dĩthE nhiên là k năng Băng Giá trong Nóng Bỏng, Thiên Đế Chùy.

Mà giờBd phút này, k năng Hoắbfc Vũ HạhBIo và Vương Đông đIFdang thi triểUzIn kia cũng chính là tổ hợp Vũ Hồn dung hợp k cuối cùng của bọ họ, là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạdaAt kết hợp với vũ hồn Quang Minh NữoIy ThầHVn Đip.

Nó vn là một k năng đRzpơn thuầoIyn v mc công kích, tuy uy lc không bằping Thiên Đế Chùy nhưng lạJBti là hồn k duy nhấcZt do Vương Đông chủ đFtycao, nên xét v đCBộ linh hoạRzpt, nó hơn xa k năng Thiên Đế Chùy rấeNt nhiu lầvlXn.

Hàng nghìn hàng vạXXtn tia sáng lấcZy HoắFCFc Vũ Hạzoo và Vương Đông làm trung tâm bỗng nhiên nổ mạNnh bay thng ra xung quanh, hào quang rc rỡ của nó thm chí khiến các khán giảaO bên dưới không dám mở mắakt nhìn thng vào nó nữcZa.

Và cơn gió lốc còn sót lạki t Quyến Luyến Hồng TrầBn trong tích tắzoc này cũng bịV nó ảxLnh hưởng mà ngng lạUzIi giây lát.

Ngay sau đhBIó, đlYôi cánh màu lam giang rộng ra với tốc đkộ kinh ngườNbei, cũng trong lúc đNó, nó bỗng hóa lớn ra gấXrp đGxdôi bình tưh[fng.

Đôi cánh Quang Minh Nữbf ThầBdn Đip không biết t lúc nào đoIyã xuấUZt hin thêm một đVôi cánh màu xanh phỉdn thúy trong suốt tuyt đvlXẹp. Đôi cánh này tỏa ra hơi thở quang minh nồng đfm và tinh khiết, hơi thở sinh mnh và hơi thở quang minh cùng bổ trợ ln nhau.

Khi đBdôi cánh xinh đIJdẹp kia xuấZt hin, quầFCFng sáng màu xanh lam lạki càng thêm sáng rc, mt ngoài của đUzIôi cánh bướm dườhoRng như có nhữIFdng hạvlXt nước be bé nhẹ nhàng chuyểdpn đxLộng, nhữCBng hạZt châu đJBtó dưới quầycang sáng lấBdp lạzonh lạdpi càng phảGxdn chiếu ra nhữeNng tia sáng rc rỡ chói mắxLt hơn, nhữvlXng tia sáng này nhẹ nhàng bao phủ lấXry một ảzUHo ảBdnh đNbeang dầUZn dầlYn ngưng tụ.

Sau đNó, nhữtGng hơi nước trong không khí t t ngưng tụ hóa thành thế giới đbfFty băng tuyết, hàn khí lạASnh buốt tỏa khắGxdp sàn đakGvNu, mà ảBdo ảlYnh sau lưng HoắIJdc Vũ Hạzoo và Vương Đông lạBi một lầNben nữXra làm mọi ngườbfi dưới khán đlYài phảFti rung đoIyộng, một bóng ngườCGUi cao gầbfy lng lẽ xuấpit hin giữNbea quầoIyng sáng ba màu.

Đó là một cô gái đEGhã trưởng thành, cô gái này cao khoảbfng một thước tám, đIFdôi chân rấdpt dài, vô cùng quyến rũ.

Cô có mái tóc dài màu xanh lam rũ đtGến tn gót chân, đhoRôi mắlYt lạSi có màu vàng rc rỡ, dáng ngườoIyi ln dung mạeNo của cô đFtẹp đNến nỗi khiến bấASt cứhoR cô gái nào ở đJBtây trông thấBdy cũng phảvlXi xấFCFu hổ. Bấzot kểdp là nam hay nữaO khi trông thấNy cô gái ấcZy đGvNu bịak vẻ đzoẹp của cô thu hút trit đVr.

Ngay sau đeNó, cô gái di chuyểdnn, chân trái bước v trước, cảV ngườGxdi lơ lữGng giữhBIa không trung, đRzpôi cánh bướm ba màu sau lưng cô khẽ đkỡ lấzUHy thân thểUZ mm mạNbei bay lượn, nhảBy múa trên bầUZu trờycai.

Một màn sương băng t t lan tỏa t dưới chân cô, hóa thành tng màn tng màn lượn vòng quanh cô.

Trên bầzUHu trờVi bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắVng mt trờeNi t trên cao rọi xuống, xuyên qua bứbfc màn phòng hộ, buông xuống ngườEGhi cô.

Luồng sáng màu vàng ấVy va chiếu xuống ngườBi cô lin khiến cô trông giống ht như một nữthE thầEGhn mt trờGvNi va hin thân xuống mt đYZt.

Cơn lốc Quyến Luyến Hồng TrầhBIn bắlYt đkIFdu di chuyểrn đBdến nhưng nháy mắEGht khi chạXrm vào ngườIqi cô lạIqi bịUzI chia thành hai phầUzIn, sau đCBó, cũng bắzUHt đGvNhoRu xoay quanh ngườIJdi cô.

Cô gái ấlYy nhẹ nhàng nhảXXty mua trên không trung, mỗi bước di chuyểkn rấJBtt t nhiên, nhẹ như mây, đlYôi cánh sau lưng cô lúc này lạhoRi trở thành một món trang sứCBc hoàn m nhấFtt, cô đIFdã hoàn toàn đUZxLm chìm trong vũ khúc kia, vũ khúc với tên gọi, Quang Nghê ThườeNng.

Cô gái xinh đdaAẹp ấIJdy trông như không biết có nguy hiểzom đthEang ở cạzUHnh mình, cô cứcZ mua, và đEGhôi cánh bướm ba màu nhẹ nhàng nâng đZỡ thân cô.

Trên trán cô không biết t lúc nào đSã xuấzUHt hin một ký hiu màu vàng, vì cô múa càng lúc càng nhanh nên lúc này không ai có thểN thấJBty rõ cảdaA.

Quyến Luyến Hồng Trầbfn ban đVpiu là mang đZến nguy hiểycam cho cô, nhưng kết thúc lạUzIi là một món đJBtồ trợ giúp cho màn khiêu vũ vô cùng tuyt đZẹp của cô gái xinh đtGẹp này.

Ngay cảlY công tước BạhBIch Hổ ý chí kiên đCGUknh lúc này cũng ngẩNben ngườhoRi, hắRzpn thm chí có chút không tin vào nhữEGhng gì mình đCBang nhìn thấfy, hắbfn t hỏi, trên đXrdaAi này tht s có một cô gái xinh đxLẹp như vy sao?

Đôi cánh bướm ba màu giây lát sau, dầBdn dầCGUn biến mấIJdt, bóng ngườtGi xinh đycaẹp kia chuyểIFdn hướng bay nhanh v phía huynh muội Tiếu Hồng TrầhBIn, Mộng Hồng TrầUzIn đGxdang rơi xuống đrGxdt.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(

banner