Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác Giảb: ĐườKCng Gia Tam Thiếu

Chương 125: Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trầbn Quyến Luyến (1-3)

DịSch: Hina
Nguồn: 4vn.euMột tiếng nổ chói tai vang vọng khắHisp toàn trườCng, luồng sáng ánh kim kia nháy mắYawt va chạYawm với hàng loạeRUt tia kiếm của Mộng Hồng Trầgrn, sau đHisó nổ tung, hóa thành vô số tia sáng nồng đmwam hơi thở quang minh.

Đip ThầMHn TrảSm, Hồn K thứiJ ba của Vương Đông.

Hồn K này bình thườmwang rấUmNt ít khi Vương Ngôn s dụng, không phảmwUi vì uy lc của nó tầsSm thườaaPng. Mà ngược lạRqi, Hồn Hoàn thứQ hai của Vương Đông là Hồn Hoàn cấSp bc ngàn năm, nói cách khác, thc tế hồn k thứkQR ba của hắHisn đesã tương đRmYương với hồn k thứiO tư của Mộng Hồng TrầSn. Cộng thêm s trợ giúp t HạUmNo Đông Lc, một kích này tuy không thểRS so đmwUược với đJòn tấQSn công t cườYng giảwHX bc Hồn Vương nhưng cũng cc kỳ mạwgenh mẽ rồi.

Tuy vy, chỉS đasWơn giảMHn với k năng này mà muốn chiến thắbng Mộng Hồng TrầNKRn dĩMH nhiên là không có khảRmY năng nhưng nếu dùng nó đfUb tranh thủ chút thờmwai gian thì dư sứiOc qua cầRSu.

Tng đUmNmYmo ánh sáng dày đSc nháy mắMHt bùng nổ, hàng trăm tia sáng cùng hợp lạJi ht như một nụ hồng xòe cánh nở hoa, sau đfó dầmwan nhân rộng lên thành vô số đGYóa hoa, hơi thở quang mình mang theo hương vịY ánh mt trờbi phủ xuống khắfp nơi.

Đối mt với đwUòn công kích này, Mộng Hồng Trầgrn đapã bắSt đmYmfu luống cuống tay chân. Dù sao, cô đeRUã không còn bộ áo giáp phòng ng, nếu chng may bịTx hàng loạmwat tia sáng này đUánh trúng chắsSc chắfn sẽ bịYQM thương nng. Nếu như là lúc đfesu, cô nhấQSt đwUSnh sẽ không mấfy bn tâm mà quyết đQSPfGnh cứWCng đmwaối cứwgeng. Nhưng hin giờGY, không thểNKR đsSược nữJa.

Đây là trn chung kết, cũng có thểff xem là trn đmwaCu cuối cùng quyết đSUpinh thắFQng bạUmNi, làm sao cô có thểf làm ba đUpiược? Hơn nữRSa, trong nội tâm cô, tim thứRqc cô chng hiểwgeu tạYi sao lạWCi cho rằpbng Vương Đông rấYawt mạaaPnh, có thểeRUđSã bịwHX yếu tố tình cảasWm chi phối, căn bảmwUn, bấsSt cứgr cô gái nào cũng nghĩmme rằbng ngườQSi mình thầfm mến là một ngườKCi cc kỳ mạQnh mẽ.

Bởi vy, nháy mắfft khi Mộng Hồng TrầYQMn chuẩYn bịfU đapỡ lấfy Đip Thầapn TrảUpim đpbã tăng lc vung kiếm không bỏ sót bấapt cứPfG kẽ hở nào, toàn bộ phương hướng đapu bịasW ngăn cảRSn. Mỗi kiếm vung lên đFQu tỏa ra một lượng lớn kịCch đQSộc Chu Tình Băng Thim. ChỉYQM cầUpin đWCộc tố có thểx phát huy tác dụng thì trn chiến này sẽ lp tứwHXc kết thúc.

Cũng ngay lúc này, một cảiJm giác sợ hãi khó thểC hình dung chợt xuấFQt hin khiến cô không thểap km đCược mà run rẩsSy cảmwa ngườSi.

Áp lc điJến t bên trong, hoc nói đMHúng hơn, là đQSến t chính lc lượng căn nguyên của cô, Vũ Hồn.

Một ảfo ảbnh lng lẽ xuấeRUt hin không chút tiếng đwHXộng sau lưng Vương Đông. Ảo ảTxnh trong suốt nhưng cảGY ngườUi nó lạeRUi tỏa ra hơi thở lạwHXnh như băng, cái đapuôi màu xanh biếc nhọn hoắaaPt đSXkKy u ám. Càng khủng bố hơn là tn sâu trong linh hồn cô càng lúc càng bịaaP áp lc đbè nng, khiến đkQRộng tác của cô chm chạwHXp đsSi thấeRUy rõ.

Băng Bích Đế Hoàng Hạsbt, vũ hồn thứNKR hai của Hoắgrc Vũ HạiJo, hơi thở của Hồn Thú bốn mườsbi vạwHXn năm giờUpi phút này đwHXược k năng Mô Phỏng của HoắKTfc Vũ Hạwgeo bày ra một cách hoàn m.

Dù Chu Tình Băng Thim không phảTxi là hồn thú sinh sống tạxi vùng trung tâm của Cc BắHisc và cơ thểwU nó cũng không chỉeRU thuầSn túy có thuộc tính Băng nhưng nói cách nào, bảWCn thân nó vn có một phầGYn bộ phn mang sứUc mạsSnh t băng, hơn nữffa còn chiếm một vịwge trí không nhỏ.

Như Băng Bích Đế Hoàng Hạpbt đsSã tng nói, nó là chúa tểQS của nhữpbng loài thuộc tính băng, tấJt cảRq Hồn Thú thuộc loạSi này khi đGYaaPng trước mt nó đpbu phảffi gọi nó là vua là chúa. Hơi thở của Chu Tình Băng Thim làm sao có thểQ so sánh đFQược với nó? Huống chi hơi thở khủng bố lúc này, trăm phầbn trăm đUến t chính Băng Bích Đế Hoàng HạUmNt tht s.

Các trn đNKRQu trước của HoắmYmc Vũ HạQo, Mộng Hồng TrầTxn và Tiếu Hồng TrầHisn đRmYu đmwUã xem qua. Nhưng khi đbó sàn đfSu bịmwU bứapc màn phòng hộ ngăn cách, bọn họ chỉx thấby Hoắesc Vũ HạUpio mô phỏng ra Hồn Hoàn mườpbi vạJn năm rồi chấCn đpbộng, nhưng lạkQRi chưa tht s cảSm nhn luồng hơi thở khủng bố ấiOy.

Kế đKCến, s tht chứasWng minh mọi thứkQR đHisu là ảsSo ảsbnh, sau này HoắKCc Vũ HạiJo cũng không thi triểQn lạGYi năng lc này nữxa, bọn họ đRqu phán đkQRoán rằTxng, k năng của HoắUmNc Vũ Hạsbo chỉaaP là ảeRUo ảPfGnh, không có chút giá trịb thc tế nào.

Mà lúc này, sau khi Mộng Hồng TrầaaPn cảwgem nhn điJược hơi thở khủng bố của Băng Bích Đế Hoàng HạUmNt mới tht s thấQy t nãy đsSến giờsb mình khôi hài như thế nào.

Hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng Hạmwat tuy chỉRmY là ảYo ảRqnh nhưng lạmwai vô cùng chân tht. Trước mt nó, vũ hồn của cô bịap áp chế hoàn toàn, thm chí muốn ngẩxng đXkKYu lên cũng không đgrược, một thân tu vi lúc này đUng nói chiến đwUwHXu, ngay cảUmN 50% không biết có s dụng đGYược không nữRmYa. NhấJt là s sợ hãi t đxáy lòng kia đmYmã ảwUnh hưởng rấmwUt nhiu đapến ý chí chiến đsSNKRu của cô rồi.

Khó trách ban đPfGeRUu khi hắiJn phóng ra Hồn Hoàn mườWCi vạNKRn năm lạapi khiến toàn trườPfGng rung đYQMộng như vy, uy áp này quá mạFQnh quá khủng bố làm sao lạTxi không kinh hãi cho đxược.

BịPfGGYnh hưởng không chỉWC có Mộng Hồng TrầYawn, ngay cảY Tiếu Hồng TrầYQMn đffGYng sau lưng cô cũng không ngoạsbi l.

BấUt kểap là Chu Tình Băng Thim hay Tam Túc Kim Thim đJu là vũ hồn thuộc loạwUi Thim Cáp (cóc nhái). Hiểesn nhiên nếu ở trườYQMng hợp bình thườMHng, vũ hồn của bọn họ có thểS xếp ngang hàng với hạiJt t (bọ cạKTfp). Còn mạwHXnh yếu thế nào phảTxi xem đmYmến cấRqp bc vũ hồn lớn mạRmYnh ra sao.

Không thểgr nghi ngờap, Tam Túc Kiêm Thim có cấFQp bc cao hơn Chu Tình Băng Thim, cảHis hai đfUồng thờPfGi đQu là vũ hồn cao cấUpip nhấasWt. Nhưng, trước mt bọn chúng là ai? Là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạapt tuyt thế thiên hạb, cho nên, bọn chúng dù xưng hùng xưng bá ở đQâu, khi đpbaaPng trước mt nó vn chỉwHX có thểmwU dùng đfUYo thầYawn t khi đkQRối mt với quân vương. Cho dù bảapn thân chủ nhân của chúng có mạmwanh hơn nữeRUa, cũng không thểmYm thay đSổi cấbp bc này.

Hai ngườeRUi bọn họ không sao ngờS đSược, chỉx một ảmwUo cảwUnh mà lạYQMi mang đmwaến cho bọn họ ảRqnh hưởng lớn như thế. Mà thc tế, đffây có phảFQi là ảJo cảapnh không?

NgườwUi ta có câu, giảmYm giảC, tht tht, tht là giảwU, mà giảmwU cũng là tht, bên trong ảmYmo cảRmYnh xen ln một chút s tht thì cũng rấRqt khó bịpb phát hin. GiờS phút này, bảwHXn thểgr chính đPfGúng là tác dụng t hồn k Mô Phỏng nhưng hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng Hạpbt lạNKRi tht s t hồn thú bốn mươi vạUmNn năm. DạXkKng hơi thở khủng bố này đaaPâu phảxi muốn phục chế là phục chế? Đây thuầJn túy là hơi thở của vũ hồn cc hạfn thuộc tính băng, cũng chính là hơi thở của một trong Thp Đesi Hung Thú.

Đng nói là hai ngườkQRi bọn họ, ngay cảRmY ngườffi ở bên cạasWnh quan sát tình hình trn chiến với tâm trạxng vô cùng căng thng là Thiên Sát ĐRmYu La Hoàng Tân T khi cảsSm nhn đSược hơi thở khủng bố t Băng Bích Đế Hoàng HạYt cũng cảUpim thấSy hết hồn.

TấSt cảNKR mọi chuyn đWCu din biến trong tích tắKTfc, Mộng Hồng Trầgrn tuy hóa giảpbi đwHXược Đip ThầeRUn Trảbm nhưng lc truy kích nháy mắKTft suy yếu tht lớn, còn Tiếu Hồng Trầpbn ở phía sau, sau khi giảUmNi quyết đxược Đip ThầXkKn Chi Quang, chuẩXkKn bịWC chạby đUến trợ giúp muội muội, đRmYộng tác nháy mắUpit cũng trở nên chm chạYQMp.

Cũng ngay một khắesc này, một màn sương trắwHXng kết hợp với hơi thở uy nghiêm nháy mắQSt lấGYy HoắTxc Vũ Hạmmeo và Vương Đông làm trung tâm không ngng lan tỏa ra ngoài.

Vì lúc này khoảaaPng cách giữYa Mộng Hồng TrầMHn và hai ngườQi bọn họ đUã quá gầwHXn, cô căn bảSn không thểmYm né tránh quầfng sáng lan tỏa trên phạkQRm vi rộng này. Đòn công kích của cô rõ ràng đQã bịsSgrnh hưởng vì vũ hồn bịU áp chế.

Hàn khí nháy mắQt lan tỏa khắFQp toàn thân, Mộng Hồng TrầHisn gầHisn như ngay lp tứaaPc bịU đUpiông cứmwUng trên không trung. T ngày có đUmNược vũ hồn Chu Tình Băng Thim, đSã rấCt lâu rồi cô không biết cảUpim giác rét lạkQRnh là gì, nhưng giờS phút này, cơn lạNKRnh buốt phảgrng phấsSt như chui vào tn xương tủy làm cảYQM ngườSi cô run rẩYawy kịMHch lit, b ngoài cơ thểRq cô dườKCng như còn bịf một tầRqng ánh sáng màu lam nhàn nhạTxt bao phủ.

SứwUc chiến đfYu của HoắUc Vũ HạYawo nháy mắUmNt tăng đmYmến cc hạgrn, luồng khí lạWCnh tuy bao phủ mọi phương vịfU nhưng lạQSi phủ xuống một din tích không lớn lắRqm. Nháy mắYawt sau, ảYQMo ảPfGnh Băng Bích Đế Hoàng HạWCt sau lưng hắQSn, nhấQt là cái đHisuôi màu xanh biết giống như đasWược sống lạwHXi, bắkQRt đUmNGYu di chuyểYn.

NhờYaw tác dụng của k năng Mô Phỏng nên không ai có thểpb trông thấSy lúc này xương ngc, xương sống, xương sườfn, tấft cảMH đwUu lấRmYp lánh ánh sáng màu xanh lục.

Đúng vy, đKCây là k năng cc kỳ mạXkKnh mẽ đRSến t khối Hồn Cốt thân thểaaP Băng Bích Đế Hoàng HạMHt, VĩSnh Đông Chi Vc.

Đây mới chân chính là thc lc của ngườfUi có Cc HạfUn Chi Băng, cũng là đFQiểWCm mạWCnh mẽ nhấiJt của nó, cho dù là vũ hồn Chu Tình Băng Thim cũng không thểsb chịXkKu đpbng nỗi. Mc dù hin nay hắSn chỉPfG phát huy đxược một phầHisn nhỏ uy lc của nó, nhưng có hơi thở của Băng Đếđpbây, tác dụng vn không thểb xem đYawườTxng.

Ban nãy Mộng Hồng TrầHisn lấmmey đwHXà nhảffy lên vốn đHisã chạwUm phảeRUi đwgeiểCm cao nhấFQt, tích tắUmNc sau đsSó cô bịSRqnh Đông Chi Vc đNKRóng băng, tiếp đUó, ngã nhào xuống đeRUapt.

Làm sao Vương Đông có thểC bỏ qua cơ hội tốt như vy? Hai cánh hợp nháy lp tứXkKc nhảYy lên chém thng v phía Mộng Hồng TrầSn.

Nhưng, bấQSt kểS là HoắPfGc Vũ HạiOo hay Vương Đông đasWu không trông thấby, không biết t bao giờRS, bên hông Mộng Hồng Trầmwan đUmNã xuấUt hin một cái xing sắapt màu đffỏ sm, ngay khi Vương Đông nhờmwa vào tác dụng của VĩFQnh Đông Chi Vc tấQSn công Mộng Hồng Trầffn thì cô bé lạfUi lách ngườWCi thoát khỏi phạfUm vi công kích của Vương Đông, kế đfUó, một cơn gió lốc xuấYawt hin chn đesiOng hướng truy kích của hắffn.

Cái xing sắwUt màu đXkKỏ sm nháy mắapt bay trở v tay Tiếu Hồng TrầkQRn, lúc này, sắWCc mt hắRqn vô cùng nghiêm túc.

Đúng vy, khi va mới lên sàn đfUHisu, cảpb hắRmYn và Mộng Hồng TrầKTfn đkQRu không quá xem trọng trn đQSfUu này, nhưng hin giờasW, hai anh em bọn họ phảgri công nhn một s tht, bọn họ đwHXã sai.

Hai thiếu niên trước mt, không thểXkK đNKRánh giá bằgrng cấYQMp đTxộ hồn lc như hồn sư bình thườbng.

Cũng giống như HoắSc Vũ HạwHXo và Vương Đông, hai ngườRSi anh ý thế nào thì anh em Tiếu Hồng Trầpbn, Mộng Hồng Trầapn cũng không kém. Bọn họ cùng trưởng thành, cùng phối hợp chiến đHisgru và tu luyn, bọn họ hiểxu nhau cũng không thua hai ngườUi HoắPfGc Vũ HạKTfo chút nào.

Một tầmYmng ánh sáng màu đQSỏ sm lóe lên t ngc Mộng Hồng Trầmwan, sau đgró, một màn sương mù t ngườkQRi cô bùng phát, rồi lạYi thu ngược trở v hóa giảSi tác dụng của VĩTxnh Đông Chi Vc. Mc dù trong quá trình này, cơ thểJ cô không ngng run rẩeRUy nhưng ít nhấsSt hin nay cô không còn bịPfG đRmYóng băng nữNKRa.

Snh Đông Chi Vc đWCã đSược Hoắgrc Vũ HạHiso s dụng rấfft nhiu lầaaPn, thm chí còn s dụng trên ngườYi cườYQMng giảmwa bc Hồn Vương. Nhưng lầUpin đCeRUu tiên có ngườiJi có thểWC hóa giảesi nó nhanh như vy.

Ngoạmmei tr chênh lch tu vi, có lẽ còn nhờXkK s trợ giúp rấQSt lớn t thuộc tính hỏa trong Chu Tình Băng Thim nữSa. truyn copy t tunghoanh.com

HoắWCc Vũ HạFQo tuy bấQt ngờmme nhưng rấTxt nhanh đpbã có điJáp án, khó trách ban nãy dưới áp lc của Cc Hạpbn Chi Băng, Chu Tình Băng Thim của Mộng Hồng TrầmYmn cũng không bịapYawnh hưởng nhiu, haiz, nếu mình và cô ta ở cùng cấMHp bc Hồn Vương, cô ta làm sao có thểx d dàng phá vỡ VĩeRUnh Đông Chi Vc như vy.

Ở thờSi đapiểKCm này, song phương dườWCng như lạUpii trở v thờYawi đPfGiểgrm ban đfGYu, Tiếu Hồng TrầPfGn tấRSn công, Hoắffc Vũ HạFQo và Vương Đông hợp lc phảSn kích.


Áp lc t Băng Bích Đế Hoàng HạGYt cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái tan biến.

Vương Đông lạNKRi giang rộng hai cánh, cảap ngườUpii lạPfGng lách né tránh. Được s chỉY dn của Tinh ThầmYmn Tham TrắUmNc Cộng Hưởng, ít nhấGYt hắYQMn có 90% khảaaP năng thoát khỏi công kích của Hồn Đapo Khí. Mà khoảiOng cách của Vương Đông và huynh muội Tiếu Hồng TrầYQMn, Mộng Hồng TrầUn càng lúc càng gầiJn.

Mộng Hồng TrầmwUn lúc này đXkKã hoàn toàn trở lạWCi trạCng thái bình thườYawng, k năng cô va s dụng chính là hồn k thứRmY tư của mình, Băng Chi PhảWCn Bộ. Lấgry hỏa làm gốc sau đwUó kích phát đesộc của băng thim, hóa thành năng lượng thuầgrn túy là năng lượng của bảsbn thăng cô, đXkKồng thờUmNi còn giúp lc công kích của mình tăng đfến cc hạWCn.

Tuy nhiên, một khi cô đYã s dụng Băng Chi PhảNKRn Bộ, cũng có nghĩYa là trong khoảmmeng thờwUi gian ngắRqn kế tiếp cô sẽ không thểQ s dụng kịKCch đQộc của băng thim nữfUa. Theo b ngoài, t nãy đffến giờRq, sau mấgry đRSợt va chạUmNm, có vẻ HoắUpic Vũ HạSo và Vương Đông tiêu hao hồn lc khá nhiu nhưng thc tế, Mộng Hồng Trầpbn cũng bịUmNTxnh hưởng không nhỏ.

Độc của băng thim không thểaaP dùng, Băng Chi Phảxn Bộ tuy theo lý thuyết là giúp lc công kích của cô tăng đSến cc hạUpin nhưng vì ảmwUnh hưởng tRmYnh Đông Chi Vc, cô chỉwge có thểmYm khôi phục đSược hoạQt đsSộng của bảsSn thân. Cho nên, tiêu hao của cô không thểRq nói là ít đbược. Hơn nữPfGa, sau khi bịYQM đasWông lạUpinh, vết thương lúc trước Đái Thược Hành mang đwUến cho cô lạRqi trở đHisau.

HoắGYc Vũ HạJo thầmwam than một tiếng, ban nãy hắpbn đkQRã nương theo s khinh thườmwang của đwgeối thủ mà vn không thành công, vy thì tiếp theo sẽ rấiJt khó đUpiiJu. Hin giờaaP, xem ra không thểasW không hợp lạJi rồi.

Mà lúc này, huynh muội Mộng Hồng Trầapn, Tiếu Hồng TrầwUn cũng đQSồng thờkQRi cảXkKm thấRqy áp lc khủng bố t HoắQSc Vũ HạRqo và Vương Đông. Đối thủ mình không thểb nhìn thấwgeu mới tht sđUpiối thủ đaaPáng gờKCm nhấwUt. Mà hai đUQa nhóc trước mt tuổi còn nhỏ hơn bọn họ nữkQRa, tín nhim tấfUt thắmYmng của bọn họ đgrã bịmwa đffb kích rấmwUt lớn.

- Muội muội, đmwUến đwUây. Kết thúc bọn chúng. Không thểx tiếp tục do d nữapa.

Tiếu Hồng TrầYn trầTxm giọng quát.

Mộng Hồng Trầpbn có chút do d:

- Nhưng thương thế của anh...

Tiếu Hồng TrầYn ngạQo ngh nói:

- Chỉf có chút vết thương nhỏ thì đQSáng là gì. Chúng ta cho bọn họ thấKCy huynh muội mình mạPfGnh như thế nào. Nhanh, trn đsSmwUu này chúng ta không thểFQ thua, càng không thểWC cho bọn chúng bấYawt kỳ cơ hội nào. ThắmYmng bọn họ, cũng chính là mang v vinh quang cho đwUế quốc chúng ta, là anh hùng của cảJ đSế quốc."

Tiếu Hồng TrầUpin va dứwUt lờCi, tấwget cảYaw Hồn ĐUo Khí ở trên ngườQi đwgeồng loạgrt hóa thành bột phấkQRn biến mấsbt, sau đCó vươn tay ôm lấffy muội muội mình.

Song kiếm màu xanh trên tay Mộng Hồng Trầapn cũng biến mấmwat, cô xoay ngườsSi nhào vào lồng Tiếu Hồng Trầmwan. NhấkQRt thờffi, một cột hỗn hợp ánh sáng màu vàng và trắHisng xanh phóng thng lên cao, sau đsSó bao phủ lấFQy hai ngườSi bọn họ.

- Không ổn.

Động tác này quá quen thuộc với HoắRqc Vũ HạSo và Vương Đông. ĐmwUy rõ ràng là dấmwUu hiu khi s dụng Vũ Hồn dung hợp k. Hai ngườiOi bọn họ đWCã đKTfánh giá anh em Tiếu Hồng Trầgrn rấmmet cao, nhưng không ngờTx hai ngườRmYi kia là Hồn ĐJo Sư mà vn còn ẩfUn giấRSu Vũ Hồn dung hợp k, lạfi còn có thểmwU thi triểJn ở thờQi đwHXiểwgem chết ngườSi như vy. truyn đapược lấQSy t website tung hoanh

Hai đMHbi Hồn Vương cùng thi triểasWn Vũ Hồn dung hợp k là cái khái nim gì dây? Đây rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không có ý đHisYnh cho hai ngườYawi HoắmYmc Vũ Hạsbo một cơ hội nào nữiJa.

- Cùng liu mạpbng với bọn họ.

Vương Đông hét lớn một tiếng, vì kích đUộng nên đRmYột nhiên giọng nói của hắiJn không còn vẻ nam tính bình thườPfGng nữapa mà đmYmã trở nên yêu ớt khác thườeRUng.

Nháy mắUpit sau, Băng Hoàng Hộ ThểQS biến mấRSt, Hoắfc Vũ HạiJo ôm sát lấasWy Vương Đông, hơi thở của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạMHt cũng biến mấmwat, chỉsb còn mỗi khí tứRqc của Linh Mâu.

Đôi cánh sau lưng hai ngườSi lng lẽ biến mấxt, ánh sáng màu lam ánh kim rc rỡ t t tan biến, Vương Đông bịQ Hoắgrc Vũ HạiJo đYYng phía sau ôm lấYy, cảfU hai t t rơi xuống sàn đgrTxu. Nhưng lúc này, trên tay hắkQRn đmwUã xuấwUt hin một cây búa màu đgren sm, vũ hồn thứap hai của Vương Đông, HạUpio Thiên Chùy.

Có thểQ trông thấNKRy rõ ràng nháy mắkQRt khi hai ngườGYi rơi xuống mt đKTfQt, cảmwa ngườMHi HoắFQc Vũ HạRqo và Vương Đông lin lóe sáng rc rỡ.

Ánh sáng này là một dạYQMng ánh sáng hư vô khó mà hình dung, dườwUng như nó khiến mọi thứiO xung quanh đffu tan biến hết, chỉKTf còn lạMHi một ảMHo ảaaPnh hư hư tht tht. Ảo ảTxnh này không thểWC nhìn rõ đeRUược, vì nó là một vt thểWC trong suốt lờRq mờRmY, nhưng có thểQS thấJy lúc này ảmYmo ánh điOó đkQRang đeRUt hai tay ở ngay vịU trí tim mình.

Ảo ảRmYnh này rấfUt giống một ngườHisi con đPfGàn ông trưởng thành, nếu có ngườPfGi tng trông thấmYmy lầesn trước lúc HoắUc Vũ HạRSo và Vương Đông tng s dụng Vũ Hồn dung hợp k sẽ nhn ra, ảRqo ảYQMnh này trông giống y ht, nó cũng chính là Vũ Hồn dung hợp k thứsb hai của hai ngườapi, Thiên Đế Chuy.

Nhưng lầpbn trước, Thiên Đế Chuy là do vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạest kết hợp với HạUo Thiên Chùy.

Còn lầYn này thì khác hn, là t vũ hồn Linh Mâu và Hạeso Thiên Chuy kết hợp với nhau.

Tấwget cảS thay đWCổi đfu din ra trong vài giây ngắYn ngủi, song phương cứgr thế đMHồng thờmmei thi triểHisn Vũ Hồn dung hợp k của mình. Đây là lầsSn đwHXRqu tiên trong cuộc thi ĐRqu Hồn ĐFQi Tái có một màn thi đCffu kỳ lạKC như vy.

Các khán giảYQM bên dưới đYu như muốn nín thở mà quan sát cảXkKnh tượng ngàn năm hiếm thấiOy này.

Trên thế giới này, có bao nhiêu hồn sư có thểf thi triểHisn Vũ Hồn dung hợp k chứsb? Vy mà lúc này, ở ngay đmwUây, lạKTfi xuấfft hin đfến hai đeRUôi? Chuyn này không phảRSi quá hi hữYawu hay sao?

Bên phía học vin S Lai KhắQSc, ngay cảb Huyn lão cũng nắNKRm cht hai điOSm tay, nếu không phảYawi lão bn trấYQMn áp HắMHc Hỏa Dim e là lúc này biểUu hin của lão còn muốn kích đXkKộng hơn.

Vương Ngôn lúc này thm chí còn không dám ngẩwgeng đmwUTxu nhìn lên sàn điOFQu, hắffn lấfUy tay che kín mt, chỉGY lộ ra mỗi hai con mắiJt. HắXkKn là ngườUmNi duy nhấkQRt biết HoắaaPc Vũ Hạgro và Vương Đông sở hữSu nhiu loạNKRi Vũ Hồn dung hợp k nhưng ngay cảPfG bảwUn thân hắRSn cũng chưa tng thấUmNy hai đbRqa nó s dụng nên căn bảQSn uy lc tht s của nhữSng Vũ Hồn dung hợp k còn lạCi như thế nào, hắiOn hoàn toàn không biết. Nên hắUpin cũng như bao ngườNKRi ở đYQMây, đRqu vô cùng hồi hộp chờfU xem Hoắsbc Vũ HạUmNo và Vương Đông rốt cuộc có thểC làm nên nhữxng kỳ tích gì.

Nếu hôm nay Tiếu Hồng TrầsSn và Mộng Hồng TrầKTfn đRqu ở trạYng thái hoàn hảwUo, nhấHist đPfGiJnh hắYQMn sẽ không cho HoắwUc Vũ HạSo và Vương Đông ra thi đmwURSu. Trong tình huống Tiếu Hồng TrầYn trọng thương, Mộng Hồng Trầffn bịY thương và tiêu hao hồn lc, hắaaPn mới nghĩWC hai đesGYa nhóc kia có cơ hội chiến thắJng.

Nào ngờKTf, huynh muội Tiếu Hồng TrầFQn vn còn Vũ Hồn dung hợp k chưa s dụng đmmeến, đTxây là chuyn cc kỳ hiếm thấpby trong giới Hồn ĐXkKo Sư, thm chí là một chuyn khó thểGY tưởng tượng nổi, huynh muội bọn họ là hai ngườaaPi đkQRFQu tiên có thểasW s dụng Vũ Hồn dung hợp k của đsSế quốc Nht Nguyt.

Trên đKCsbu Hoàng Thành, hoàng đapế Tinh La HứRqa Gia Vĩpb lúc này cũng đRqUmNy vẻ kinh ngạkQRc, hắTxn tuyt đwUối không ngờfU trn đeRUwUu cuối cùng này lạapi là một hồi quyết đTxRqu giữUpia các Vũ Hồn dung hợp k, mà nói chính xác hơn, tình huống này nào có ai d đwgeoán đgrược?

Lúc này, nếu hỏi ai là ngườRSi bc bội và khó chịSu nhấYawt, dĩmwa nhiên là vịU trọng tài Thiên Sát ĐXkKu La rồi. T nãy giờNKR, lão không ngăn cảaaPn song phương thi triểsbn hồn k cũng vì lão không biết rõ uy lc Vũ Hồn dung hợp k của hai bên mạfUnh yếu thế nào. Nhưng càng không biết, lão lạesi càng lo, chng may cứasWu vin không kịTxp lạPfGi có ngườCi chết trn thì quảKC tht lão không biết giảapi quyết thế nào nữXkKa. Trn đmmegru này, áp lc của trọng tài quá lớn. Bốn ngườGYi trên sàn đSWCu hin nay hoàn toàn khác hn với nhữKCng đaaPội viên còn lạYQMi, đfiểNKRm này dĩQ nhiên là bảKCn thân lão hoàn toàn hiểbu rõ.

Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng TrầFQn và Mộng Hồng TrầmYmn điOã bắsSt đRmYxu biến hóa, cột sáng không ngng ngưng kết thành một con cóc tht lớn, càng quỷ dịmwa hơn là khi con cốc ấpby đUược ngưng hình lạNKRi đUpiột ngột thay đmwUổi màu sắffc.

Tam Túc Kim Thim màu vàng, Chu Tình Băng Thim màu trắHisng xanh, nhưng trong tích tắSc này, hai màu ấSy đaaPu biến mấbt, thay vào đaaPó là một con cóc màu đUmNỏ rc. Màu đSỏ ấMHy chói rọi khắPfGp nơi, cộng thêm đUmNôi mắSt màu đwHXen như một vc sâu không đmwUáy lạfi càng khiến nó trông quái dịeRU.

Giọng nói của Tiếu Hồng TrầUpin bỗng vang lên khắUp toàn trườaaPng, cho dù trong lòng hắGYn đSang nghĩKTf gì thì lúc này hắsbn cũng không quên sắQSm vai anh hùng ngăn cơn sóng dữNKR.

- Tiếp chiêu đNKRi, chúng ta sẽ cho các ngươi thấpby uy lc của Vũ Hồn dung hợp k mạapnh mẽ nhấiJt là gì, Quyến Luyến Hồng TrầmwUn .

Đúng vy, Quyến Luyến Hồng TrầYn chính là tên của Vũ Hồn dung hợp k của bọn họ. Nó ghép t họ của hắiJn và em gái mình. Nếu nhìn k sẽ thấWCy, con cóc màu đbỏ kia có ba chân, ánh mắYQMt như xoáy nước thì y ht đRSôi mắKTft của Chu Tình Băng Thim.

Cũng ngay lúc đXkKó, ảRqo ảKCnh sau lưng HoắWCc Vũ Hạwgeo và Vương Đông phát sinh biến hóa. Ánh mắsSt của hắsSn sáng rc lên.

Trong tình huống cảmwU ngườCi trong suốt, đYawôi mắft sáng lên lin trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một đwUôi mắKCt rấwHXt kỳ lạf, nó sáng rc một màu vàng trông như đesã hút hết ánh sáng t mt trờiOi chiếu xuống, cảS sàn đUmNiJu như tối dầwgen đRqi, cơn mưa phùn lấiOt phấSt vn còn đGYQy nhưng nó lạwgei không thểS rơi xuống vịRS trí của ảfUo ảQnh kia.

Trên trán của ảpbo ảbnh ấYQMy có một con mắfft khá kỳ dịgr, con mắmmet ấgry t t hé mở, khí tứWCc sinh mnh nháy mắNKRt rọi xuống khắwHXp nơi. Mơ hồ có một cây búa màu vàng rc rỡ xuấest hin trên bầSu trờmmei, nháy mắYQMt sau, lóe lên vô số hư ảUnh nho nhỏ tạGYo thảfnh vô số cây búa phiên bảiJn nhỏ, nháy mắJt sau,một vòng ánh sáng ánh kim xuấiOt hin bao phủ lấNKRy nó và bóng ngườXkKi mờgr mờmYmkQRo ảQSo.

TấQSt cảmwU mọi din biến đQu din ra một cách chm chạbp thong thảff, nhữffng nơi vòng ánh sáng ấasWy di chuyểUpin qua, ngay cảiJ sàn đTxeRUu cũng xuấbt hin tng vết nứQSt nẻ như mạQSng nhn, ta hồ như cảwHX không gian cũng bịf sụp lún.

Trên sàn đYQMYQMu, cho dù là Thiên Sát Đapu La, giờYaw phút này cũng phảxi kinh ngạsbc trợn mắxt há hốc mồm, vì lão cảSm nhn đUược mình không thểKC khống chế đJộng tác của bảKTfn thân nữSa, cảaaP lồng ngc khó chịaaPu vô cùng, kế tiếp, dườiJng như có một thanh búa lớn nn thng vào Tinh ThầasWn HảsSi của lão. Tn sâu trong Tinh ThầwUn Hảffi rung đQSộng kịWCch lit như muốn vỡ tung ra.

ĐSy là phảasWn ứwgeng của một cườpbng giảf bc Phong Hào ĐYQMu La đHisó. Thm chí muốn phảmwUn ứKCng một chút cũng không đpbược. Vì trong tích tắRqc đHisó, Thiên Sát ĐUpiu La Hoàng Tân T căn bảCn không biết mình phảapi ngăn cảXkKn nó bằxng cách nào. Đương nhiên, một phầiOn nguyên nhân cũng vì lão không muốn phảmYmi làm trn đUKTfu bịwge gián đSoạRSn.


Khi vầYng sáng màu ánh kim ấUpiy khuếch tán khắsSp nơi cũng chính là lúc Quyến Luyến Hồng Trầfn bùng nổ. Xoáy nước màu điOỏ ánh kim nháy mắft hóa thành dòng nước lũ quét thng v phía ảSo ảfUnh hư vô kia.

QuầeRUng sáng màu đUmNỏ kia lấfUp lánh ánh kim, hơn nữiJa còn vang lên tng tiếng leng keng của kim loạbi va chạCm vào nhau, và đYc bit khủng bố nhấCt chính là ở thờRSi đKTfiểUpim nó xuấRSt hin, nhit đRqộ nóng chảesy xung quanh nó khiến bầYu không khí vn vẹo kịwgech lit. Nhiu nhân tố mâu thun ln nhau, đapối chọi nhau cùng tụ hội ở một chỗ khiến mọi thứS xung quanh khó thểRmY chịRSu đfUng nỗi mà đQSiên cuồng vn vẹo. CảRS sàn đfmwUu dưới tác đTxộng của Quyến Luyến Hồng TrầYn gầpbn như biến thành một vùng hảaaPi dương đaaPasWy nham thạWCch nóng chảffy.

Nhưng, bấfUt kểaaP là năng lượng Quyến Luyến Hồng TrầYawn có mạRqnh mẽ cỡ nào cũng không thểiJ ngăn cảFQn đffược vòng sáng màu vàng kim kia khuếch tán ra bên ngoài. Luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua tng đRqợt sóng cuộc trào của quầMHng sáng màu đYawỏ ánh kim vô cùng rc rỡ kia, nháy mắYawt sau, nó tiếp tục quá trình khuếch tán của mình đesồng thờTxi phủ xuống con cóc lớn màu đJỏ, con cóc bắYt đXkKsbu run rẩsSy, ngay sau đmwaó, quầKCng sáng màu đRmYỏ dầwUn tán toán, bóng hình của Tiếu Hồng Trầmwan và Mộng Hồng TrầYn cũng xuấfUt hin trở lạmmei, hơn nữmmea cảYQM hai còn nng n ngã xuống t giữJa không trung.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng Trầpbn mạmwUnh mẽ như vy, mà lạwUi có thểGY trong tình huống thi triểgrn đPfGược một phầKCn ba chn đWCườRSng, bịgr ngườTxi khắmwac chn đwgeYng hoàn toàn.

Hai huynh muội bọn họ hoàn toàn ngây ngườXkKi, giống như đMHã không còn chút cảmYmm giác gì, thm chí khảY năng khống chế cơ thểJ khi rơi xuống cũng không có. Tng dòng máu như nhữsbng con rắTxn nhỏ không ngng t thấxt khiếu của Tiếu Hồng TrầmYmn chảKTfy ra ngoài.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầmwUn mạCnh mẽ, khủng bố như vy đKTfUpiy mà chỉx có thểKTf xuấest hin trong nháy mắWCt, tràn ngp cảwge sàn đPfGTxu rồi tan biến.

Nhưng Quyến Luyến Hồng TrầRmYn nào phảkQRi d dàng ngăn cảiOn như vy, nhữeRUng kim loạYi đbã đeRUược nung chảby rớt thng xuống sàn đGYSu, khiến cảgr sàn đmYmHisu như một ming núi la mạwgenh mẽ phun trào. Kim loạffi dung hợp với kịmmech đSộc t Chu Tình Băng Thim biến sàn đQwUu thành một đKCesa ngục giữJa chốn trầpbn gian.

Ảo ảUmNnh hư vô lơ lng trên bầTxu trờPfGi trông như sắUp bịkQR cắbn nuốt, mà lúc này, Thiên Sát ĐYu La Hoàng Tân T vn còn đRSang bịRqbnh hưởng t luồng ánh màu ánh kim, căn bảwHXn không thểS đYến ứffng cứUpiu kịsbp nữba. Vic này cũng đRmYồng nghĩwUa lão đCã không thểQ hoàn thành nhim vụ trọng tài của mình.

Huyn lão đaaPang đapYawnh phóng ngườxi ra ngoài thì Vương Ngôn kéo ống tay áo của lão lạYawi.

- Đợi một lát.

Huyn lão gin dữPfG quát:

- Còn đPfGợi cái gì nữJa? Đợi bọn chúng chết hết sao...

đmwUiu, khi lão nói đUến sáu chữiO cuối cùng thì cũng t đPfGộng dng lạJi, vì lão git mình trông thấmway, ảxo ảfUnh hư vô đwUối mt với cơn lốc xoáy còn lạGYi t Quyến Luyến Hồng TrầwHXn cũng không h có ý đfJnh khoanh tay chờaaP chết mà lạQSi bay lên như tia chớp. Hai ngườGYi HoắwUc Vũ HạMHo và Vương Đông lạUpii một lầXkKn nữfa xuấRmYt hin trong tầfm mắwHXt mọi ngườeRUi.

Dưới cái nhìn chăm chủ của hàng nghìn hàng vạKCn ngườxi, cảNKR hai lạXkKi một lầRqn nữapa phát sinh biến hóa thầUn k.

Đôi cánh màu xanh lam lng lẽ xuấbt hin, vũ hồn Quang Minh NữQ ThầRSn Đip đwUã tái hin, phầUmNn áo ở phía trên của HoắKTfc Vũ HạsSo bỗng nhiên rách toát đHisYQM lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạfft tht lớn, mà lúc này, hình xăm đWCó lạfi căn lên như có một luồng năng lượng nào đkQRó muốn chui ra vy. Cái đfuôi của Băng Bích Đế Hoàng Hạsbt kéo dài đHisến đkQRai quầUpin của hắfUn rồi nằRmYm hn dưới mông nên lúc này vn chưa có ai trông thấSy rõ ràng đwHXược.

Bỗng nhiên, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạKCt như sống lạNKRi, một đmwUôi mắsSt màu vàng sắfc bén lng lẽ xuấfUt hin trên không trung mang theo hơi thở lạHisnh lùng khốc lit. Rấsbt có ý vịap duy ngã đQSộc tôn.

Trong tình huống này, Hoắfc Vũ Hạffo và Vương Đông lạiOi một lầeRUn nữGYa ôm chằFQm lấYawy nhau. Trong tích tắYc đeRUó, với bọn họ, dườfng như mọi thứS xung quanh đYQMu đapã tan biến hết, trong ánh mắPfGt của cảb hai chỉsb còn mỗi s tin tưởng và kiên quyết không t bỏ.

HoắeRUc Vũ Hạapo có hai vũ hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng HạNKRt.

Vương Đông cũng là Vũ Hồn Song Sinh, lầXkKn lượt là Quang Minh NữwHX ThầCn Đip và HạRSo Thiên Chùy.

Linh Mâu kết hợp với Quang Minh NữPfG ThầaaPn Đip, bọn họ có Vũ Hồn dung hợp k thứRmY nhấUt, Rc Rỡ trong Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ.

Linh Mâu kết hợp với Hạpbo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k sáng rc ánh kim lan rộng trên trăm thước vuông mà bọn họ va mới s dụng.

ĐasWy là Vũ Hồn dung hợp k thứKC ba của bọn họ, tên là Hư Ảo trong Chân Tht - Tâm Linh Phong BạeRUo. Một cái Vũ Hồn dung hợp k thuầGYn túy thuộc tính tinh thầYawn, công kích trên mọi phương vịiJ.

Tác dụng của Tâm Linh Phong bạasWo là có thểS nháy mắYt dung hợp Khí Vũ Hồn HạHiso Thiên Chùy vào k năng Linh Hồn Trùng Kích của HoắfUc Vũ HạRmYo, hơn nữRqa còn có thểUpi công kích trên phạiOm vi rộng lớn, uy lc không cầeRUn nói cũng biết mạXkKnh hơn gấsbp mấWCy lầeRUn.

Hơn nữHisa, Vũ Hồn dung hợp k này còn tiêu hao hồn lc ít hơn nhữSng k năng khác nữWCa, nhưng v mt Tinh ThầmYmn Lc lạeRUi đSòi hỏi cc kỳ cao. Nếu không phảJi Tinh ThầUpin HảaaPi của HoắkQRc Vũ HạYawo sau khi hấpbp thu Sinh Linh Kim đYược cảffi tạasWo rấUmNt nhiu thì e là khó mà s dụng đTxược nó, hoc nếu min cưỡng s dụng thì ngay lp tứKCc rơi vào trạffng thái hôn mê.

Sinh Linh Kim mở ra con mắKTft thứRq ba cho HoắfUc Vũ HạiOo, Y Lai KhắsSc Tư đQã chìm vào giấasWc ngủ say ở ngay nơi ấmYmy, mà HoắRqc Vũ HạsSo không h biết rằwgeng, Y Lai KhắkQRc Tư dùng Sinh Linh Kim trú ngụ ở ngay mi tâm của hắeRUn cũng giống như mở ra cho hắwgen một cái Tinh ThầRSn HảCi thứpb hai.

Tr lầCn đHisKTfu tiên thí nghim thành công, đHisây là lầxn thứNKR hai bọn họ s dụng Tâm Linh Phong BạKTfo, mà uy lc của nó cũng vì s xuấeRUt hin của Sinh Linh Thủ Vọng mà tăng mạRSnh, cho nên mới có thểasW nháy mắbt làm gián đmYmoạfn k năng Quyến Luyến Hồng TrầUn của huynh muội Tiếu Hồng TrầNKRn.

Đây là hai k năng đUpiược kết hợp t vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông.

Đổi lạNKRi là Băng Bích Đế Hoàng HạRmYt thì sao? Băng Bích Đế Hoàng HạYt kết hợp với HạiOo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k có lc công kích mạmwUnh nhấft trong bốn k năng của Vương Đông và HoắRmYc Vũ Hạapo, lúc trước, cho dù đMHối thủ của nó là vòng bảmwao hộ phòng ng tuyt đesối thì cũng không thểfU chịHisu nổi một kích cc mạWCnh của nó, đUmNKTfy dĩwge nhiên là k năng Băng Giá trong Nóng Bỏng, Thiên Đế Chùy.

Mà giờNKR phút này, k năng Hoắmmec Vũ HạQSo và Vương Đông đUang thi triểWCn kia cũng chính là tổ hợp Vũ Hồn dung hợp k cuối cùng của bọ họ, là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạSt kết hợp với vũ hồn Quang Minh NữmwU Thầsbn Đip.

Nó vn là một k năng đwHXơn thuầFQn v mc công kích, tuy uy lc không bằCng Thiên Đế Chùy nhưng lạmwai là hồn k duy nhấfUt do Vương Đông chủ đxfo, nên xét v đmYmộ linh hoạgrt, nó hơn xa k năng Thiên Đế Chùy rấQt nhiu lầwHXn.

Hàng nghìn hàng vạapn tia sáng lấFQy HoắMHc Vũ HạNKRo và Vương Đông làm trung tâm bỗng nhiên nổ mạFQnh bay thng ra xung quanh, hào quang rc rỡ của nó thm chí khiến các khán giảes bên dưới không dám mở mắSt nhìn thng vào nó nữGYa.

Và cơn gió lốc còn sót lạGYi t Quyến Luyến Hồng Trầxn trong tích tắWCc này cũng bịU nó ảfnh hưởng mà ngng lạXkKi giây lát.

Ngay sau đbó, đRmYôi cánh màu lam giang rộng ra với tốc đJộ kinh ngườFQi, cũng trong lúc đUó, nó bỗng hóa lớn ra gấQp đmwaôi bình tưh[fng.

Đôi cánh Quang Minh NữKC ThầYn Đip không biết t lúc nào đSã xuấXkKt hin thêm một đKTfôi cánh màu xanh phỉiO thúy trong suốt tuyt đXkKẹp. Đôi cánh này tỏa ra hơi thở quang minh nồng đSm và tinh khiết, hơi thở sinh mnh và hơi thở quang minh cùng bổ trợ ln nhau.

Khi đRqôi cánh xinh đffẹp kia xuấGYt hin, quầUng sáng màu xanh lam lạkQRi càng thêm sáng rc, mt ngoài của đYQMôi cánh bướm dườKTfng như có nhữXkKng hạgrt nước be bé nhẹ nhàng chuyểRqn đwgeộng, nhữYQMng hạmYmt châu đQó dưới quầJng sáng lấfp lạWCnh lạYi càng phảXkKn chiếu ra nhữSng tia sáng rc rỡ chói mắpbt hơn, nhữUmNng tia sáng này nhẹ nhàng bao phủ lấkQRy một ảpbo ảKCnh điOang dầwgen dầbn ngưng tụ.

Sau đfó, nhữUng hơi nước trong không khí t t ngưng tụ hóa thành thế giới đfUPfGy băng tuyết, hàn khí lạfUnh buốt tỏa khắRqp sàn đPfGRSu, mà ảeso ảHisnh sau lưng HoắKCc Vũ Hạeso và Vương Đông lạQi một lầiOn nữXkKa làm mọi ngườNKRi dưới khán đWCài phảYQMi rung đKTfộng, một bóng ngườXkKi cao gầiJy lng lẽ xuấkQRt hin giữxa quầTxng sáng ba màu.

Đó là một cô gái đwHXã trưởng thành, cô gái này cao khoảfUng một thước tám, đapôi chân rấPfGt dài, vô cùng quyến rũ.

Cô có mái tóc dài màu xanh lam rũ đffến tn gót chân, đxôi mắSt lạQi có màu vàng rc rỡ, dáng ngườfUi ln dung mạYo của cô đsSẹp đkQRến nỗi khiến bấest cứYQM cô gái nào ở đesây trông thấQy cũng phảiOi xấasWu hổ. BấkQRt kểRmY là nam hay nữes khi trông thấQy cô gái ấCy đUu bịYaw vẻ đeRUẹp của cô thu hút trit đmmeY.

Ngay sau đwUó, cô gái di chuyểsbn, chân trái bước v trước, cảS ngườgri lơ lữasWng giữGYa không trung, đYawôi cánh bướm ba màu sau lưng cô khẽ đWCỡ lấfUy thân thểmwU mm mạUmNi bay lượn, nhảiOy múa trên bầfu trờYi.

Một màn sương băng t t lan tỏa t dưới chân cô, hóa thành tng màn tng màn lượn vòng quanh cô.

Trên bầmwUu trờYi bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắWCng mt trờiJi t trên cao rọi xuống, xuyên qua bứYawc màn phòng hộ, buông xuống ngườmwai cô.

Luồng sáng màu vàng ấmwUy va chiếu xuống ngườXkKi cô lin khiến cô trông giống ht như một nữUpi thầYawn mt trờapi va hin thân xuống mt đxSt.

Cơn lốc Quyến Luyến Hồng TrầYawn bắmYmt điORSu di chuyểQn đasWến nhưng nháy mắYt khi chạRqm vào ngườPfGi cô lạRSi bịkQR chia thành hai phầCn, sau đMHó, cũng bắRmYt đpbeRUu xoay quanh ngườesi cô.

Cô gái ấmYmy nhẹ nhàng nhảWCy mua trên không trung, mỗi bước di chuyểRmYn rấXkKt t nhiên, nhẹ như mây, đwgeôi cánh sau lưng cô lúc này lạeRUi trở thành một món trang sứbc hoàn m nhấft, cô đUã hoàn toàn đwUFQm chìm trong vũ khúc kia, vũ khúc với tên gọi, Quang Nghê ThườasWng.

Cô gái xinh đapẹp ấSy trông như không biết có nguy hiểHism điJang ở cạfnh mình, cô cứsS mua, và đQSôi cánh bướm ba màu nhẹ nhàng nâng đXkKỡ thân cô.

Trên trán cô không biết t lúc nào đgrã xuấfft hin một ký hiu màu vàng, vì cô múa càng lúc càng nhanh nên lúc này không ai có thểRS thấYawy rõ cảFQ.

Quyến Luyến Hồng Trầpbn ban đXkKwgeu là mang đgrến nguy hiểKTfm cho cô, nhưng kết thúc lạJi là một món đTxồ trợ giúp cho màn khiêu vũ vô cùng tuyt đmwaẹp của cô gái xinh đmYmẹp này.

Ngay cảmYm công tước BạsSch Hổ ý chí kiên đHisRmYnh lúc này cũng ngẩXkKn ngườNKRi, hắKTfn thm chí có chút không tin vào nhữQSng gì mình đesang nhìn thấffy, hắaaPn t hỏi, trên đQSNKRi này tht s có một cô gái xinh đasWẹp như vy sao?

Đôi cánh bướm ba màu giây lát sau, dầgrn dầfn biến mấRmYt, bóng ngườJi xinh đmwUẹp kia chuyểfUn hướng bay nhanh v phía huynh muội Tiếu Hồng TrầWCn, Mộng Hồng TrầRmYn đSang rơi xuống đwUTxt.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(