Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác GiảDw: ĐườEgng Gia Tam Thiếu

Chương 125: Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trầfln Quyến Luyến (1-3)

DịKaLch: Hina
Nguồn: 4vn.euMột tiếng nổ chói tai vang vọng khắKaLp toàn trườFvQng, luồng sáng ánh kim kia nháy mắhbt va chạvFfm với hàng loạHt tia kiếm của Mộng Hồng TrầVxn, sau đtvLó nổ tung, hóa thành vô số tia sáng nồng đOHm hơi thở quang minh.

Đip Thầpnhn TrảQEm, Hồn K thứmD ba của Vương Đông.

Hồn K này bình thườOHng rấLYt ít khi Vương Ngôn s dụng, không phảXi vì uy lc của nó tầQinm thườjhMng. Mà ngược lạpQmi, Hồn Hoàn thứX hai của Vương Đông là Hồn Hoàn cấhGp bc ngàn năm, nói cách khác, thc tế hồn k thứjhM ba của hắKaLn đYã tương đMxương với hồn k thứhG tư của Mộng Hồng TrầQinn. Cộng thêm s trợ giúp t HạXo Đông Lc, một kích này tuy không thểH so đtvLược với đtKtòn tấtKtn công t cườgpjng giảg bc Hồn Vương nhưng cũng cc kỳ mạtKtnh mẽ rồi.

Tuy vy, chỉhb đHKUơn giảxn với k năng này mà muốn chiến thắMxng Mộng Hồng Trầnn dĩY nhiên là không có khảaw năng nhưng nếu dùng nó đJuDw tranh thủ chút thờJQgi gian thì dư sứHKUc qua cầKHJu.

Tng đJuno ánh sáng dày đJuc nháy mắjlt bùng nổ, hàng trăm tia sáng cùng hợp lạYi ht như một nụ hồng xòe cánh nở hoa, sau đHKUó dầQEn nhân rộng lên thành vô số đflóa hoa, hơi thở quang mình mang theo hương vịGb ánh mt trờXi phủ xuống khắbbtp nơi.

Đối mt với đYòn công kích này, Mộng Hồng TrầHn đfDfã bắJut đpnhDwu luống cuống tay chân. Dù sao, cô đXã không còn bộ áo giáp phòng ng, nếu chng may bịJu hàng loạMxt tia sáng này đJuánh trúng chắxc chắxn sẽ bịH thương nng. Nếu như là lúc đhbJuu, cô nhấpQmt đXDwnh sẽ không mấFIy bn tâm mà quyết đtKtXnh cứXng đbối cứQJFng. Nhưng hin giờH, không thểQin đKaLược nữKHJa.

Đây là trn chung kết, cũng có thểjhM xem là trn đvGjynu cuối cùng quyết đgQinnh thắJung bạhGi, làm sao cô có thểw làm ba đYược? Hơn nữFIa, trong nội tâm cô, tim thứMxc cô chng hiểYu tạDwi sao lạEgi cho rằhGng Vương Đông rấEgt mạKaLnh, có thểYđDwã bịFI yếu tố tình cảFvQm chi phối, căn bảQJFn, bấFIt cứLpE cô gái nào cũng nghĩpnh rằHKUng ngườVxi mình thầpQmm mến là một ngườvGji cc kỳ mạwnh mẽ.

Bởi vy, nháy mắbt khi Mộng Hồng TrầjhMn chuẩKaLn bịfl đbỡ lấUOEy Đip ThầnXn TrảVxm đGbã tăng lc vung kiếm không bỏ sót bấDwt cứVx kẽ hở nào, toàn bộ phương hướng đKHJu bịgpj ngăn cảQEn. Mỗi kiếm vung lên đKHJu tỏa ra một lượng lớn kịYch đHộc Chu Tình Băng Thim. ChỉvGj cầxn đHKUộc tố có thểb phát huy tác dụng thì trn chiến này sẽ lp tứYc kết thúc.

Cũng ngay lúc này, một cảbm giác sợ hãi khó thểLY hình dung chợt xuấvGjt hin khiến cô không thểEVj km đtvLược mà run rẩny cảJu ngườawi.

Áp lc đQJFến t bên trong, hoc nói đgúng hơn, là đJQgến t chính lc lượng căn nguyên của cô, Vũ Hồn.

Một ảbbto ảfDfnh lng lẽ xuấnt hin không chút tiếng đwộng sau lưng Vương Đông. Ảo ảflnh trong suốt nhưng cảGb ngườJQgi nó lạjli tỏa ra hơi thở lạnXnh như băng, cái đjluôi màu xanh biếc nhọn hoắtvLt đQEawy u ám. Càng khủng bố hơn là tn sâu trong linh hồn cô càng lúc càng bịjhM áp lc đLpEè nng, khiến đGộng tác của cô chm chạbbtp đfDfi thấbbty rõ.

Băng Bích Đế Hoàng Hạnt, vũ hồn thứmD hai của HoắfDfc Vũ HạGo, hơi thở của Hồn Thú bốn mườFIi vạfln năm giờKHJ phút này đtvLược k năng Mô Phỏng của Hoắgc Vũ Hạflo bày ra một cách hoàn m.

Dù Chu Tình Băng Thim không phảmDi là hồn thú sinh sống tạQini vùng trung tâm của Cc BắQJFc và cơ thểmD nó cũng không chỉg thuầwn túy có thuộc tính Băng nhưng nói cách nào, bảgn thân nó vn có một phầFIn bộ phn mang sứVxc mạEgnh t băng, hơn nữfDfa còn chiếm một vịpQm trí không nhỏ.

Như Băng Bích Đế Hoàng Hạhbt đhGã tng nói, nó là chúa tểtKt của nhữUOEng loài thuộc tính băng, tấnXt cảQJF Hồn Thú thuộc loạGi này khi đbbtjhMng trước mt nó đfDfu phảGi gọi nó là vua là chúa. Hơi thở của Chu Tình Băng Thim làm sao có thểfl so sánh đjlược với nó? Huống chi hơi thở khủng bố lúc này, trăm phầOHn trăm đQinến t chính Băng Bích Đế Hoàng HạDwt tht s.

Các trn đYiYu trước của HoắKHJc Vũ HạmDo, Mộng Hồng Trầfln và Tiếu Hồng TrầhGn đQinu đjlã xem qua. Nhưng khi đvFfó sàn đYxu bịGb bứtvLc màn phòng hộ ngăn cách, bọn họ chỉDw thấvGjy HoắtKtc Vũ HạhGo mô phỏng ra Hồn Hoàn mườjli vạpnhn năm rồi chấvFfn đQEộng, nhưng lạLYi chưa tht s cảjKm nhn luồng hơi thở khủng bố ấvGjy.

Kế đMxến, s tht chứjlng minh mọi thứUOE đgu là ảpQmo ảVxnh, sau này Hoắhbc Vũ HạDwo cũng không thi triểXn lạGi năng lc này nữyna, bọn họ đYu phán đmDoán rằnXng, k năng của Hoắpnhc Vũ HạnXo chỉH là ảhGo ảXnh, không có chút giá trịVx thc tế nào.

Mà lúc này, sau khi Mộng Hồng TrầGbn cảgpjm nhn đUOEược hơi thở khủng bố của Băng Bích Đế Hoàng HạEgt mới tht s thấHy t nãy đjKến giờEg mình khôi hài như thế nào.

Hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạKaLt tuy chỉhG là ảvFfo ảnXnh nhưng lạjli vô cùng chân tht. Trước mt nó, vũ hồn của cô bịjl áp chế hoàn toàn, thm chí muốn ngẩOHng đXYu lên cũng không đbược, một thân tu vi lúc này đjlng nói chiến đnnXu, ngay cảg 50% không biết có s dụng đKaLược không nữEga. NhấHt là s sợ hãi t đynáy lòng kia đwã ảpQmnh hưởng rấnt nhiu đOHến ý chí chiến đmDGu của cô rồi.

Khó trách ban đhGMxu khi hắvGjn phóng ra Hồn Hoàn mườHKUi vạXn năm lạLYi khiến toàn trườEgng rung đvGjộng như vy, uy áp này quá mạnnh quá khủng bố làm sao lạhGi không kinh hãi cho đawược.

BịXgnh hưởng không chỉx có Mộng Hồng Trầgn, ngay cảhb Tiếu Hồng TrầHKUn đjhMMxng sau lưng cô cũng không ngoạtvLi l.

Bấgt kển là Chu Tình Băng Thim hay Tam Túc Kim Thim đgpju là vũ hồn thuộc loạxi Thim Cáp (cóc nhái). Hiểxn nhiên nếu ở trườQEng hợp bình thườXng, vũ hồn của bọn họ có thểEVj xếp ngang hàng với hạjlt t (bọ cạGp). Còn mạxnh yếu thế nào phảKaLi xem đKHJến cấFIp bc vũ hồn lớn mạLYnh ra sao.

Không thểaw nghi ngờb, Tam Túc Kiêm Thim có cấfDfp bc cao hơn Chu Tình Băng Thim, cảFI hai đgpjồng thờUOEi đDwu là vũ hồn cao cấmDp nhấKHJt. Nhưng, trước mt bọn chúng là ai? Là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạYt tuyt thế thiên hạhb, cho nên, bọn chúng dù xưng hùng xưng bá ở đnâu, khi đflLYng trước mt nó vn chỉnX có thểtvL dùng đhbnXo thầXn t khi đfDfối mt với quân vương. Cho dù bảiYn thân chủ nhân của chúng có mạmDnh hơn nữGa, cũng không thểjhM thay đYổi cấbbtp bc này.

Hai ngườDwi bọn họ không sao ngờJu đQEược, chỉtvL một ảGo cảEgnh mà lạawi mang đLpEến cho bọn họ ảjKnh hưởng lớn như thế. Mà thc tế, đpnhây có phảJQgi là ảjlo cảHnh không?

NgườGbi ta có câu, giảjl giảQE, tht tht, tht là giảLY, mà giảjl cũng là tht, bên trong ảKaLo cảjlnh xen ln một chút s tht thì cũng rấKHJt khó bịKaL phát hin. Giờx phút này, bảgn thểQJF chính đMxúng là tác dụng t hồn k Mô Phỏng nhưng hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạvGjt lạEVji tht s t hồn thú bốn mươi vạFvQn năm. DạXng hơi thở khủng bố này đnXâu phảEgi muốn phục chế là phục chế? Đây thuầjhMn túy là hơi thở của vũ hồn cc hạvGjn thuộc tính băng, cũng chính là hơi thở của một trong Thp ĐJQgi Hung Thú.

Đng nói là hai ngườGbi bọn họ, ngay cảDw ngườjli ở bên cạHKUnh quan sát tình hình trn chiến với tâm trạfDfng vô cùng căng thng là Thiên Sát ĐhGu La Hoàng Tân T khi cảJum nhn đwược hơi thở khủng bố t Băng Bích Đế Hoàng HạGbt cũng cảwm thấEgy hết hồn.

TấEgt cảJu mọi chuyn đMxu din biến trong tích tắXc, Mộng Hồng TrầvFfn tuy hóa giảFIi đJQgược Đip ThầfDfn TrảUOEm nhưng lc truy kích nháy mắvGjt suy yếu tht lớn, còn Tiếu Hồng TrầJun ở phía sau, sau khi giảmDi quyết đFvQược Đip ThầUOEn Chi Quang, chuẩFIn bịaw chạKaLy đMxến trợ giúp muội muội, đKHJộng tác nháy mắynt cũng trở nên chm chạmDp. truyn cp nht nhanh nhấKHJt tạjhMi tung hoanh chấjKm com

Cũng ngay một khắtvLc này, một màn sương trắUOEng kết hợp với hơi thở uy nghiêm nháy mắKaLt lấLYy HoắtKtc Vũ HạFvQo và Vương Đông làm trung tâm không ngng lan tỏa ra ngoài.

Vì lúc này khoảLpEng cách giữJua Mộng Hồng Trầwn và hai ngườpnhi bọn họ đvGjã quá gầvFfn, cô căn bảHKUn không thểjK né tránh quầjhMng sáng lan tỏa trên phạHKUm vi rộng này. Đòn công kích của cô rõ ràng đLYã bịVxYnh hưởng vì vũ hồn bịhG áp chế.

Hàn khí nháy mắYt lan tỏa khắtKtp toàn thân, Mộng Hồng Trầgn gầvFfn như ngay lp tứiYc bịKHJ đXông cứJung trên không trung. T ngày có đjKược vũ hồn Chu Tình Băng Thim, đYã rấDwt lâu rồi cô không biết cảXm giác rét lạvFfnh là gì, nhưng giờFvQ phút này, cơn lạynnh buốt phảgpjng phấGt như chui vào tn xương tủy làm cảQin ngườxi cô run rẩjKy kịnXch lit, b ngoài cơ thểQJF cô dườFIng như còn bịY một tầhGng ánh sáng màu lam nhàn nhạvFft bao phủ.

SứhGc chiến đflQJFu của HoắnXc Vũ HạOHo nháy mắvGjt tăng đXến cc hạwn, luồng khí lạQEnh tuy bao phủ mọi phương vịvGj nhưng lạyni phủ xuống một din tích không lớn lắKHJm. Nháy mắjhMt sau, ảUOEo ảawnh Băng Bích Đế Hoàng HạGt sau lưng hắfln, nhấEgt là cái đfluôi màu xanh biết giống như đXược sống lạJQgi, bắQint đYiYu di chuyểYn.

NhờiY tác dụng của k năng Mô Phỏng nên không ai có thểw trông thấKaLy lúc này xương ngc, xương sống, xương sườjhMn, tấjlt cảEVj đQinu lấGbp lánh ánh sáng màu xanh lục.

Đúng vy, đJQgây là k năng cc kỳ mạGnh mẽ đGến t khối Hồn Cốt thân thểg Băng Bích Đế Hoàng HạKHJt, Vĩjlnh Đông Chi Vc.

Đây mới chân chính là thc lc của ngườtvLi có Cc HạQJFn Chi Băng, cũng là đpnhiểawm mạHnh mẽ nhấLYt của nó, cho dù là vũ hồn Chu Tình Băng Thim cũng không thểKHJ chịQinu đfDfng nỗi. Mc dù hin nay hắOHn chỉX phát huy đYược một phầDwn nhỏ uy lc của nó, nhưng có hơi thở của Băng ĐếđQEây, tác dụng vn không thểpnh xem đKHJườmDng.

Ban nãy Mộng Hồng TrầFvQn lấny đQinà nhảKHJy lên vốn đpnhã chạfDfm phảyni đvGjiểtKtm cao nhấFIt, tích tắVxc sau đEgó cô bịpQmbnh Đông Chi Vc đUOEóng băng, tiếp đVxó, ngã nhào xuống đJQgOHt.

Làm sao Vương Đông có thểMx bỏ qua cơ hội tốt như vy? Hai cánh hợp nháy lp tứbc nhảtvLy lên chém thng v phía Mộng Hồng Trầpnhn.

Nhưng, bấfDft kểY là HoắvGjc Vũ HạHKUo hay Vương Đông đKaLu không trông thấJQgy, không biết t bao giờfDf, bên hông Mộng Hồng TrầjKn đLpEã xuấbt hin một cái xing sắEgt màu đjKỏ sm, ngay khi Vương Đông nhờtKt vào tác dụng của VĩJQgnh Đông Chi Vc tấMxn công Mộng Hồng Trầbbtn thì cô bé lạhGi lách ngườYi thoát khỏi phạhbm vi công kích của Vương Đông, kế đgó, một cơn gió lốc xuấLpEt hin chn điYLpEng hướng truy kích của hắfDfn.

Cái xing sắawt màu đnỏ sm nháy mắvGjt bay trở v tay Tiếu Hồng TrầvGjn, lúc này, sắKHJc mt hắGbn vô cùng nghiêm túc.

Đúng vy, khi va mới lên sàn đLYjhMu, cảnX hắvGjn và Mộng Hồng TrầEgn đKaLu không quá xem trọng trn đvGjYu này, nhưng hin giờnX, hai anh em bọn họ phảLpEi công nhn một s tht, bọn họ đGã sai.

Hai thiếu niên trước mt, không thểjhM đLYánh giá bằiYng cấjKp đpnhộ hồn lc như hồn sư bình thườjlng.

Cũng giống như HoắEgc Vũ HạQino và Vương Đông, hai ngườni anh ý thế nào thì anh em Tiếu Hồng Trầbn, Mộng Hồng TrầjhMn cũng không kém. Bọn họ cùng trưởng thành, cùng phối hợp chiến đwKHJu và tu luyn, bọn họ hiểHu nhau cũng không thua hai ngườYi HoắYc Vũ HạVxo chút nào.

Một tầtvLng ánh sáng màu đXỏ sm lóe lên t ngc Mộng Hồng TrầMxn, sau đUOEó, một màn sương mù t ngườHKUi cô bùng phát, rồi lạbi thu ngược trở v hóa giảbi tác dụng của Vĩynnh Đông Chi Vc. Mc dù trong quá trình này, cơ thểvFf cô không ngng run rẩGy nhưng ít nhấEVjt hin nay cô không còn bịbbt đEgóng băng nữvFfa.

gnh Đông Chi Vc đQJFã đynược HoắMxc Vũ HạGbo s dụng rấflt nhiu lầhbn, thm chí còn s dụng trên ngườLpEi cườHKUng giảY bc Hồn Vương. Nhưng lầUOEn đGiYu tiên có ngườfDfi có thểKHJ hóa giảUOEi nó nhanh như vy.

NgoạKHJi tr chênh lch tu vi, có lẽ còn nhờvFf s trợ giúp rấwt lớn t thuộc tính hỏa trong Chu Tình Băng Thim nữpQma.

HoắOHc Vũ HạQino tuy bấbt ngờQE nhưng rấawt nhanh đEVjã có đbbtáp án, khó trách ban nãy dưới áp lc của Cc HạiYn Chi Băng, Chu Tình Băng Thim của Mộng Hồng TrầpQmn cũng không bịtvLtvLnh hưởng nhiu, haiz, nếu mình và cô ta ở cùng cấYp bc Hồn Vương, cô ta làm sao có thểbbt d dàng phá vỡ VĩQJFnh Đông Chi Vc như vy.

Ở thờhGi đFIiểLYm này, song phương dườYng như lạfDfi trở v thờUOEi đwiểpQmm ban đGbnXu, Tiếu Hồng TrầDwn tấHn công, HoắVxc Vũ Hạbbto và Vương Đông hợp lc phảbn kích.


Áp lc t Băng Bích Đế Hoàng HạfDft cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái tan biến.

Vương Đông lạEgi giang rộng hai cánh, cảQin ngườwi lạGbng lách né tránh. Được s chỉtKt dn của Tinh ThầfDfn Tham TrắMxc Cộng Hưởng, ít nhấvGjt hắFIn có 90% khảGb năng thoát khỏi công kích của Hồn ĐEgo Khí. Mà khoảDwng cách của Vương Đông và huynh muội Tiếu Hồng Trầfln, Mộng Hồng TrầFIn càng lúc càng gầKHJn.

Mộng Hồng TrầmDn lúc này đjKã hoàn toàn trở lạYi trạbng thái bình thườmDng, k năng cô va s dụng chính là hồn k thứb tư của mình, Băng Chi PhảXn Bộ. Lấwy hỏa làm gốc sau đhGó kích phát đtKtộc của băng thim, hóa thành năng lượng thuầnXn túy là năng lượng của bảvFfn thăng cô, đVxồng thờFIi còn giúp lc công kích của mình tăng đHKUến cc hạJQgn.

Tuy nhiên, một khi cô điYã s dụng Băng Chi PhảHKUn Bộ, cũng có nghĩGa là trong khoảJung thờUOEi gian ngắjhMn kế tiếp cô sẽ không thểHKU s dụng kịUOEch đawộc của băng thim nữnXa. Theo b ngoài, t nãy đHến giờVx, sau mấKaLy đnXợt va chạGm, có vẻ HoắQEc Vũ HạFIo và Vương Đông tiêu hao hồn lc khá nhiu nhưng thc tế, Mộng Hồng TrầOHn cũng bịpQmiYnh hưởng không nhỏ.

Độc của băng thim không thểw dùng, Băng Chi PhảLYn Bộ tuy theo lý thuyết là giúp lc công kích của cô tăng đfDfến cc hạfDfn nhưng vì ảjlnh hưởng twnh Đông Chi Vc, cô chỉnX có thểLY khôi phục đLpEược hoạQEt đnộng của bảJQgn thân. Cho nên, tiêu hao của cô không thểQJF nói là ít đJuược. Hơn nữFIa, sau khi bịDw đhGông lạnXnh, vết thương lúc trước Đái Thược Hành mang đHến cho cô lạnXi trở đmDau.

HoắmDc Vũ HạVxo thầiYm than một tiếng, ban nãy hắmDn đgpjã nương theo s khinh thườynng của đKaLối thủ mà vn không thành công, vy thì tiếp theo sẽ rấhGt khó đpQmtKtu. Hin giờnX, xem ra không thểfl không hợp lạHi rồi.

Mà lúc này, huynh muội Mộng Hồng TrầtKtn, Tiếu Hồng TrầtvLn cũng đfDfồng thờJui cảXm thấKaLy áp lc khủng bố t HoắEVjc Vũ HạLpEo và Vương Đông. Đối thủ mình không thểpnh nhìn thấmDu mới tht sđDwối thủ đKaLáng gờFvQm nhấjKt. Mà hai đvFfpQma nhóc trước mt tuổi còn nhỏ hơn bọn họ nữgpja, tín nhim tấawt thắhGng của bọn họ đJQgã bịOH đbKHJ kích rấHt lớn.

- Muội muội, đKaLến đpQmây. Kết thúc bọn chúng. Không thểvGj tiếp tục do d nữOHa.

Tiếu Hồng Trầpnhn trầFIm giọng quát.

Mộng Hồng TrầmDn có chút do d:

- Nhưng thương thế của anh...

Tiếu Hồng Trầynn ngạVxo ngh nói:

- Chỉgpj có chút vết thương nhỏ thì đxáng là gì. Chúng ta cho bọn họ thấpQmy huynh muội mình mạYnh như thế nào. Nhanh, trn đJQgVxu này chúng ta không thểGb thua, càng không thểFI cho bọn chúng bấHKUt kỳ cơ hội nào. ThắDwng bọn họ, cũng chính là mang v vinh quang cho đGế quốc chúng ta, là anh hùng của cảx đUOEế quốc."

Tiếu Hồng TrầnXn va dứMxt lờyni, tấjlt cảY Hồn ĐOHo Khí ở trên ngườvFfi đHồng loạpQmt hóa thành bột phấtvLn biến mấpnht, sau đLpEó vươn tay ôm lấEVjy muội muội mình.

Song kiếm màu xanh trên tay Mộng Hồng TrầJQgn cũng biến mấhbt, cô xoay ngườbbti nhào vào lồng Tiếu Hồng TrầQJFn. Nhấgt thờxi, một cột hỗn hợp ánh sáng màu vàng và trắjKng xanh phóng thng lên cao, sau đfló bao phủ lấpQmy hai ngườJui bọn họ.

- Không ổn.

Động tác này quá quen thuộc với HoắnXc Vũ Hạjlo và Vương Đông. Đfly rõ ràng là dấJuu hiu khi s dụng Vũ Hồn dung hợp k. Hai ngườHKUi bọn họ đOHã đXánh giá anh em Tiếu Hồng Trầpnhn rấLpEt cao, nhưng không ngờg hai ngườtKti kia là Hồn ĐFvQo Sư mà vn còn ẩEVjn giấjlu Vũ Hồn dung hợp k, lạLpEi còn có thểEVj thi triểFIn ở thờvGji đbiểiYm chết ngườni như vy.

Hai đQEjli Hồn Vương cùng thi triểGn Vũ Hồn dung hợp k là cái khái nim gì dây? Đây rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không có ý đKHJjlnh cho hai ngườDwi Hoắxc Vũ HạJuo một cơ hội nào nữJQga.

- Cùng liu mạEVjng với bọn họ.

Vương Đông hét lớn một tiếng, vì kích đHKUộng nên đnột nhiên giọng nói của hắEgn không còn vẻ nam tính bình thườJQgng nữGa mà đjKã trở nên yêu ớt khác thườEVjng.

Nháy mắQJFt sau, Băng Hoàng Hộ Thểjl biến mấQEt, HoắFIc Vũ HạLYo ôm sát lấtvLy Vương Đông, hơi thở của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạKHJt cũng biến mấtKtt, chỉvFf còn mỗi khí tứnXc của Linh Mâu.

Đôi cánh sau lưng hai ngườjKi lng lẽ biến mấGbt, ánh sáng màu lam ánh kim rc rỡ t t tan biến, Vương Đông bịQJF HoắJuc Vũ Hạhbo đtKtgng phía sau ôm lấhby, cảVx hai t t rơi xuống sàn đtvLpnhu. Nhưng lúc này, trên tay hắhbn đhGã xuấQint hin một cây búa màu đpQmen sm, vũ hồn thứG hai của Vương Đông, HạQino Thiên Chùy.

Có thểJQg trông thấOHy rõ ràng nháy mắGbt khi hai ngườjhMi rơi xuống mt đFItvLt, cảvGj ngườOHi HoắYc Vũ Hạhbo và Vương Đông lin lóe sáng rc rỡ.

Ánh sáng này là một dạYng ánh sáng hư vô khó mà hình dung, dườpQmng như nó khiến mọi thứY xung quanh đpnhu tan biến hết, chỉbbt còn lạyni một ảpQmo ảMxnh hư hư tht tht. Ảo ảvFfnh này không thểpQm nhìn rõ đLpEược, vì nó là một vt thểpQm trong suốt lờgpj mờn, nhưng có thểjK thấiYy lúc này ảxo ánh đfDfó đhbang đOHt hai tay ở ngay vịVx trí tim mình.

Ảo ảnXnh này rấgpjt giống một ngườfli con đHKUàn ông trưởng thành, nếu có ngườawi tng trông thấMxy lầvFfn trước lúc HoắOHc Vũ HạYo và Vương Đông tng s dụng Vũ Hồn dung hợp k sẽ nhn ra, ảLYo ảEgnh này trông giống y ht, nó cũng chính là Vũ Hồn dung hợp k thứLpE hai của hai ngườhGi, Thiên Đế Chuy.

Nhưng lầQEn trước, Thiên Đế Chuy là do vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạKHJt kết hợp với HạFIo Thiên Chùy.

Còn lầmDn này thì khác hn, là t vũ hồn Linh Mâu và HạQEo Thiên Chuy kết hợp với nhau.

TấQJFt cảgpj thay đQinổi đtKtu din ra trong vài giây ngắjhMn ngủi, song phương cứX thế đEVjồng thờVxi thi triểfDfn Vũ Hồn dung hợp k của mình. Đây là lầgn đflLYu tiên trong cuộc thi ĐVxu Hồn ĐYi Tái có một màn thi đKHJvFfu kỳ lạKHJ như vy.

Các khán giảvGj bên dưới đynu như muốn nín thở mà quan sát cảnXnh tượng ngàn năm hiếm thấjly này.

Trên thế giới này, có bao nhiêu hồn sư có thểhb thi triểFIn Vũ Hồn dung hợp k chứFvQ? Vy mà lúc này, ở ngay đQinây, lạKaLi xuấQEt hin đDwến hai đhbôi? Chuyn này không phảgpji quá hi hữXu hay sao?

Bên phía học vin S Lai KhắHKUc, ngay cảFI Huyn lão cũng nắLYm cht hai đVxEVjm tay, nếu không phảxi lão bn trấbn áp HắtKtc Hỏa Dim e là lúc này biểgpju hin của lão còn muốn kích đgpjộng hơn.

Vương Ngôn lúc này thm chí còn không dám ngẩgpjng đnXpQmu nhìn lên sàn đXtKtu, hắfln lấpQmy tay che kín mt, chỉgpj lộ ra mỗi hai con mắgpjt. HắEgn là ngườJui duy nhấHKUt biết HoắpQmc Vũ HạYo và Vương Đông sở hữhbu nhiu loạjKi Vũ Hồn dung hợp k nhưng ngay cảDw bảiYn thân hắUOEn cũng chưa tng thấjKy hai đYMxa nó s dụng nên căn bảwn uy lc tht s của nhữtKtng Vũ Hồn dung hợp k còn lạKaLi như thế nào, hắVxn hoàn toàn không biết. Nên hắEgn cũng như bao ngườbbti ở đQJFây, đtKtu vô cùng hồi hộp chờn xem Hoắgpjc Vũ HạOHo và Vương Đông rốt cuộc có thển làm nên nhữJQgng kỳ tích gì.

Nếu hôm nay Tiếu Hồng TrầFvQn và Mộng Hồng TrầYn đmDu ở trạbng thái hoàn hảLYo, nhấawt đQJFFInh hắfln sẽ không cho HoắtvLc Vũ Hạflo và Vương Đông ra thi đgpjHKUu. Trong tình huống Tiếu Hồng TrầtvLn trọng thương, Mộng Hồng TrầHn bịvGj thương và tiêu hao hồn lc, hắKaLn mới nghĩyn hai đpnhQina nhóc kia có cơ hội chiến thắYng.

Nào ngờnX, huynh muội Tiếu Hồng Trầwn vn còn Vũ Hồn dung hợp k chưa s dụng đtvLến, đpnhây là chuyn cc kỳ hiếm thấhby trong giới Hồn ĐQEo Sư, thm chí là một chuyn khó thểLpE tưởng tượng nổi, huynh muội bọn họ là hai ngườXi đtKtfDfu tiên có thểbbt s dụng Vũ Hồn dung hợp k của đFvQế quốc Nht Nguyt.

Trên đOHFIu Hoàng Thành, hoàng đawế Tinh La HứMxa Gia Vĩgpj lúc này cũng đtvLLpEy vẻ kinh ngạtvLc, hắDwn tuyt đpnhối không ngờiY trn đYvGju cuối cùng này lạUOEi là một hồi quyết đtKttKtu giữjla các Vũ Hồn dung hợp k, mà nói chính xác hơn, tình huống này nào có ai d đYoán đflược?

Lúc này, nếu hỏi ai là ngườKHJi bc bội và khó chịnXu nhấJut, dĩg nhiên là vịJu trọng tài Thiên Sát Đawu La rồi. T nãy giờMx, lão không ngăn cảHn song phương thi triểXn hồn k cũng vì lão không biết rõ uy lc Vũ Hồn dung hợp k của hai bên mạxnh yếu thế nào. Nhưng càng không biết, lão lạjKi càng lo, chng may cứiYu vin không kịpnhp lạhGi có ngườHKUi chết trn thì quảX tht lão không biết giảXi quyết thế nào nữGa. Trn đpQmjKu này, áp lc của trọng tài quá lớn. Bốn ngườYi trên sàn đhGYu hin nay hoàn toàn khác hn với nhữnng đpQmội viên còn lạjKi, đDwiểflm này dĩg nhiên là bảjhMn thân lão hoàn toàn hiểtvLu rõ.

Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng Trầfln và Mộng Hồng TrầJun đnã bắhGt đVxKaLu biến hóa, cột sáng không ngng ngưng kết thành một con cóc tht lớn, càng quỷ dịb hơn là khi con cốc ấmDy đLpEược ngưng hình lạJui đLYột ngột thay đtvLổi màu sắhbc.

Tam Túc Kim Thim màu vàng, Chu Tình Băng Thim màu trắQinng xanh, nhưng trong tích tắHc này, hai màu ấjKy đhGu biến mấYt, thay vào đbó là một con cóc màu đJQgỏ rc. Màu đtvLỏ ấvFfy chói rọi khắEgp nơi, cộng thêm đFvQôi mắhbt màu đvGjen như một vc sâu không đfláy lạQEi càng khiến nó trông quái dịEVj.

Giọng nói của Tiếu Hồng TrầfDfn bỗng vang lên khắmDp toàn trườXng, cho dù trong lòng hắjln đHKUang nghĩjK gì thì lúc này hắjhMn cũng không quên sắpQmm vai anh hùng ngăn cơn sóng dữiY.

- Tiếp chiêu đHKUi, chúng ta sẽ cho các ngươi thấDwy uy lc của Vũ Hồn dung hợp k mạxnh mẽ nhấEVjt là gì, Quyến Luyến Hồng TrầiYn .

Đúng vy, Quyến Luyến Hồng Trầwn chính là tên của Vũ Hồn dung hợp k của bọn họ. Nó ghép t họ của hắQEn và em gái mình. Nếu nhìn k sẽ thấvFfy, con cóc màu đgpjỏ kia có ba chân, ánh mắbbtt như xoáy nước thì y ht đmDôi mắwt của Chu Tình Băng Thim.

Cũng ngay lúc đvFfó, ảbo ảwnh sau lưng HoắMxc Vũ HạtvLo và Vương Đông phát sinh biến hóa. Ánh mắVxt của hắpnhn sáng rc lên.

Trong tình huống cảjl ngườXi trong suốt, điYôi mắflt sáng lên lin trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một đKaLôi mắKaLt rấawt kỳ lạvFf, nó sáng rc một màu vàng trông như đLpEã hút hết ánh sáng t mt trờXi chiếu xuống, cảFI sàn đOHJuu như tối dầvFfn đJQgi, cơn mưa phùn lấvGjt phấYt vn còn đFIJQgy nhưng nó lạgi không thểw rơi xuống vịgpj trí của ảbbto ảawnh kia.

Trên trán của ảJuo ảhGnh ấGy có một con mắEgt khá kỳ dịg, con mắLYt ấEVjy t t hé mở, khí tứMxc sinh mnh nháy mắmDt rọi xuống khắawp nơi. Mơ hồ có một cây búa màu vàng rc rỡ xuấtKtt hin trên bầVxu trờiYi, nháy mắEgt sau, lóe lên vô số hư ảEgnh nho nhỏ tạpnho thảynnh vô số cây búa phiên bảnXn nhỏ, nháy mắHKUt sau,một vòng ánh sáng ánh kim xuấGt hin bao phủ lấvGjy nó và bóng ngườmDi mờY mờMxQJFo ảQino.

TấKaLt cảQin mọi din biến đVxu din ra một cách chm chạQJFp thong thảY, nhữpnhng nơi vòng ánh sáng ấvGjy di chuyểFvQn qua, ngay cảFI sàn đxvFfu cũng xuấUOEt hin tng vết nứFvQt nẻ như mạnng nhn, ta hồ như cảw không gian cũng bịmD sụp lún.

Trên sàn đjljhMu, cho dù là Thiên Sát ĐLpEu La, giờyn phút này cũng phảvGji kinh ngạflc trợn mắpnht há hốc mồm, vì lão cảnm nhn đLYược mình không thểvGj khống chế đMxộng tác của bảQinn thân nữJua, cảQE lồng ngc khó chịwu vô cùng, kế tiếp, dườEVjng như có một thanh búa lớn nn thng vào Tinh Thầnn Hảhbi của lão. Tn sâu trong Tinh ThầQEn Hảxi rung đHKUộng kịJuch lit như muốn vỡ tung ra.

ĐVxy là phảmDn ứMxng của một cườgpjng giảH bc Phong Hào ĐQEu La đLpEó. Thm chí muốn phảGbn ứfDfng một chút cũng không đQJFược. Vì trong tích tắXc đEgó, Thiên Sát ĐmDu La Hoàng Tân T căn bảfln không biết mình phảFIi ngăn cảQinn nó bằYng cách nào. Đương nhiên, một phầKHJn nguyên nhân cũng vì lão không muốn phảhbi làm trn đhGflu bịjK gián đnXoạLpEn.


Khi vầQinng sáng màu ánh kim ấgy khuếch tán khắQEp nơi cũng chính là lúc Quyến Luyến Hồng TrầXn bùng nổ. Xoáy nước màu đhbỏ ánh kim nháy mắXt hóa thành dòng nước lũ quét thng v phía ảflo ảjlnh hư vô kia.

Quầhbng sáng màu đhbỏ kia lấUOEp lánh ánh kim, hơn nữpnha còn vang lên tng tiếng leng keng của kim loạni va chạiYm vào nhau, và đQEc bit khủng bố nhấhbt chính là ở thờpnhi đvFfiểMxm nó xuấJut hin, nhit đpnhộ nóng chảJQgy xung quanh nó khiến bầjKu không khí vn vẹo kịgch lit. Nhiu nhân tố mâu thun ln nhau, đpnhối chọi nhau cùng tụ hội ở một chỗ khiến mọi thứUOE xung quanh khó thểFvQ chịHKUu đflng nỗi mà đtvLiên cuồng vn vẹo. CảQE sàn đLpEGu dưới tác đgpjộng của Quyến Luyến Hồng TrầFvQn gầFIn như biến thành một vùng hảGbi dương đntvLy nham thạEVjch nóng chảfDfy.

Nhưng, bấXt kểyn là năng lượng Quyến Luyến Hồng TrầtKtn có mạJunh mẽ cỡ nào cũng không thểKHJ ngăn cảHKUn đfDfược vòng sáng màu vàng kim kia khuếch tán ra bên ngoài. Luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua tng đQinợt sóng cuộc trào của quầfDfng sáng màu đJuỏ ánh kim vô cùng rc rỡ kia, nháy mắHt sau, nó tiếp tục quá trình khuếch tán của mình đYồng thờQEi phủ xuống con cóc lớn màu đEVjỏ, con cóc bắtvLt đKaLOHu run rẩvGjy, ngay sau đEVjó, quầnXng sáng màu đbỏ dầnn tán toán, bóng hình của Tiếu Hồng Trầynn và Mộng Hồng TrầUOEn cũng xuấKaLt hin trở lạhbi, hơn nữHKUa cảjl hai còn nng n ngã xuống t giữQina không trung.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầFIn mạJQgnh mẽ như vy, mà lạHKUi có thểw trong tình huống thi triểGn đJuược một phầbbtn ba chn đjlườLpEng, bịEg ngườjhMi khắtKtc chn đvFfvGjng hoàn toàn.

Hai huynh muội bọn họ hoàn toàn ngây ngườEVji, giống như đEgã không còn chút cảJQgm giác gì, thm chí khảX năng khống chế cơ thểKHJ khi rơi xuống cũng không có. Tng dòng máu như nhữLpEng con rắFvQn nhỏ không ngng t thấEVjt khiếu của Tiếu Hồng TrầGbn chảgy ra ngoài.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầXn mạLpEnh mẽ, khủng bố như vy đQJFawy mà chỉhb có thểLY xuấtvLt hin trong nháy mắmDt, tràn ngp cảJu sàn đQinflu rồi tan biến.

Nhưng Quyến Luyến Hồng TrầJQgn nào phảHi d dàng ngăn cảGbn như vy, nhữMxng kim loạxi đtKtã đtvLược nung chảFvQy rớt thng xuống sàn đflYu, khiến cảFvQ sàn đFIJuu như một ming núi la mạFInh mẽ phun trào. Kim loạvFfi dung hợp với kịYch đjhMộc t Chu Tình Băng Thim biến sàn đLYnu thành một đjlhba ngục giữpnha chốn trầGn gian.

Ảo ảXnh hư vô lơ lng trên bầpQmu trờMxi trông như sắflp bịFvQ cắawn nuốt, mà lúc này, Thiên Sát ĐhGu La Hoàng Tân T vn còn đQinang bịJuMxnh hưởng t luồng ánh màu ánh kim, căn bảGn không thểX đMxến ứHKUng cứYu kịtKtp nữMxa. Vic này cũng đjlồng nghĩga lão đtKtã không thểjhM hoàn thành nhim vụ trọng tài của mình.

Huyn lão đLYang đGXnh phóng ngườYi ra ngoài thì Vương Ngôn kéo ống tay áo của lão lạjKi.

- Đợi một lát.

Huyn lão gin dữHKU quát:

- Còn đUOEợi cái gì nữJQga? Đợi bọn chúng chết hết sao...

đEgiu, khi lão nói điYến sáu chữaw cuối cùng thì cũng t đFIộng dng lạtvLi, vì lão git mình trông thấjly, ảpQmo ảvFfnh hư vô đynối mt với cơn lốc xoáy còn lạXi t Quyến Luyến Hồng TrầQinn cũng không h có ý đQEnnh khoanh tay chờMx chết mà lạiYi bay lên như tia chớp. Hai ngườfDfi HoắEgc Vũ HạtvLo và Vương Đông lạJQgi một lầmDn nữKaLa xuấjKt hin trong tầpnhm mắLpEt mọi ngườfDfi.

Dưới cái nhìn chăm chủ của hàng nghìn hàng vạfDfn ngườjli, cảiY hai lạhGi một lầynn nữbbta phát sinh biến hóa thầMxn k.

Đôi cánh màu xanh lam lng lẽ xuấvGjt hin, vũ hồn Quang Minh NữLpE Thầynn Đip đYã tái hin, phầgpjn áo ở phía trên của Hoắgpjc Vũ Hạflo bỗng nhiên rách toát đpQmvFf lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạflt tht lớn, mà lúc này, hình xăm đVxó lạUOEi căn lên như có một luồng năng lượng nào đtvLó muốn chui ra vy. Cái đLpEuôi của Băng Bích Đế Hoàng HạiYt kéo dài đYến đjhMai quầMxn của hắDwn rồi nằpQmm hn dưới mông nên lúc này vn chưa có ai trông thấLpEy rõ ràng đjKược.

Bỗng nhiên, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạhbt như sống lạUOEi, một đflôi mắjKt màu vàng sắbc bén lng lẽ xuấHt hin trên không trung mang theo hơi thở lạQJFnh lùng khốc lit. Rấbt có ý vịQJF duy ngã đUOEộc tôn.

Trong tình huống này, HoắUOEc Vũ HạYo và Vương Đông lạhGi một lầfln nữfla ôm chằUOEm lấgy nhau. Trong tích tắjlc đjKó, với bọn họ, dườQinng như mọi thứtKt xung quanh đOHu đvGjã tan biến hết, trong ánh mắOHt của cảmD hai chỉY còn mỗi s tin tưởng và kiên quyết không t bỏ.

HoắGc Vũ Hạgo có hai vũ hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng HạOHt.

Vương Đông cũng là Vũ Hồn Song Sinh, lầYn lượt là Quang Minh NữJu Thầbn Đip và HạmDo Thiên Chùy.

Linh Mâu kết hợp với Quang Minh NữOH Thầxn Đip, bọn họ có Vũ Hồn dung hợp k thứjhM nhấpnht, Rc Rỡ trong Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ.

Linh Mâu kết hợp với HạKaLo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k sáng rc ánh kim lan rộng trên trăm thước vuông mà bọn họ va mới s dụng.

Đby là Vũ Hồn dung hợp k thứQE ba của bọn họ, tên là Hư Ảo trong Chân Tht - Tâm Linh Phong Bạflo. Một cái Vũ Hồn dung hợp k thuầUOEn túy thuộc tính tinh thầGn, công kích trên mọi phương vịhG.

Tác dụng của Tâm Linh Phong bạGbo là có thểjl nháy mắjhMt dung hợp Khí Vũ Hồn HạUOEo Thiên Chùy vào k năng Linh Hồn Trùng Kích của HoắKHJc Vũ HạjhMo, hơn nữYa còn có thểb công kích trên phạMxm vi rộng lớn, uy lc không cầfln nói cũng biết mạEVjnh hơn gấhGp mấgpjy lầYn.

Hơn nữwa, Vũ Hồn dung hợp k này còn tiêu hao hồn lc ít hơn nhữFvQng k năng khác nữGa, nhưng v mt Tinh ThầLpEn Lc lạYi đYòi hỏi cc kỳ cao. Nếu không phảJui Tinh ThầhGn HảJui của Hoắgc Vũ HạQEo sau khi hấjhMp thu Sinh Linh Kim đHKUược cảHi tạgpjo rấawt nhiu thì e là khó mà s dụng đJQgược nó, hoc nếu min cưỡng s dụng thì ngay lp tứvFfc rơi vào trạEVjng thái hôn mê.

Sinh Linh Kim mở ra con mắFIt thứtvL ba cho HoắVxc Vũ Hạhbo, Y Lai KhắhGc Tư đGã chìm vào giấXc ngủ say ở ngay nơi ấawy, mà HoắvGjc Vũ HạQEo không h biết rằnng, Y Lai Khắhbc Tư dùng Sinh Linh Kim trú ngụ ở ngay mi tâm của hắpnhn cũng giống như mở ra cho hắtvLn một cái Tinh ThầUOEn HảEVji thứfDf hai.

Tr lầDwn đjhMawu tiên thí nghim thành công, đEgây là lầgpjn thứQJF hai bọn họ s dụng Tâm Linh Phong Bạawo, mà uy lc của nó cũng vì s xuấQint hin của Sinh Linh Thủ Vọng mà tăng mạLYnh, cho nên mới có thểjK nháy mắQEt làm gián đjhMoạKHJn k năng Quyến Luyến Hồng TrầQEn của huynh muội Tiếu Hồng Trầnn.

Đây là hai k năng đHKUược kết hợp t vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông.

Đổi lạKaLi là Băng Bích Đế Hoàng Hạynt thì sao? Băng Bích Đế Hoàng HạFvQt kết hợp với Hạjlo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k có lc công kích mạiYnh nhấhGt trong bốn k năng của Vương Đông và HoắHc Vũ Hạawo, lúc trước, cho dù đQJFối thủ của nó là vòng bảLYo hộ phòng ng tuyt đhbối thì cũng không thểyn chịFvQu nổi một kích cc mạHKUnh của nó, đXVxy dĩn nhiên là k năng Băng Giá trong Nóng Bỏng, Thiên Đế Chùy.

Mà giờpQm phút này, k năng HoắhGc Vũ HạJQgo và Vương Đông đfDfang thi triểwn kia cũng chính là tổ hợp Vũ Hồn dung hợp k cuối cùng của bọ họ, là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạnt kết hợp với vũ hồn Quang Minh NữhG ThầvFfn Đip.

Nó vn là một k năng đmDơn thuầDwn v mc công kích, tuy uy lc không bằfDfng Thiên Đế Chùy nhưng lạFvQi là hồn k duy nhấQint do Vương Đông chủ đnQino, nên xét v đtKtộ linh hoạawt, nó hơn xa k năng Thiên Đế Chùy rấFIt nhiu lầtvLn.

Hàng nghìn hàng vạMxn tia sáng lấHKUy HoắjhMc Vũ HạXo và Vương Đông làm trung tâm bỗng nhiên nổ mạHnh bay thng ra xung quanh, hào quang rc rỡ của nó thm chí khiến các khán giảLY bên dưới không dám mở mắhbt nhìn thng vào nó nữtvLa.

Và cơn gió lốc còn sót lạvGji t Quyến Luyến Hồng TrầEgn trong tích tắHKUc này cũng bịQin nó ảMxnh hưởng mà ngng lạFIi giây lát.

Ngay sau đUOEó, đhbôi cánh màu lam giang rộng ra với tốc đbbtộ kinh ngườFIi, cũng trong lúc đjKó, nó bỗng hóa lớn ra gấGp đvGjôi bình tưh[fng.

Đôi cánh Quang Minh NữHKU ThầiYn Đip không biết t lúc nào đjhMã xuấUOEt hin thêm một đUOEôi cánh màu xanh phỉQE thúy trong suốt tuyt đbẹp. Đôi cánh này tỏa ra hơi thở quang minh nồng đYm và tinh khiết, hơi thở sinh mnh và hơi thở quang minh cùng bổ trợ ln nhau.

Khi đUOEôi cánh xinh đQJFẹp kia xuấynt hin, quầbng sáng màu xanh lam lạawi càng thêm sáng rc, mt ngoài của đvFfôi cánh bướm dườgpjng như có nhữgpjng hạjlt nước be bé nhẹ nhàng chuyểYn đKHJộng, nhữUOEng hạVxt châu đDwó dưới quầfDfng sáng lấjhMp lạwnh lạHi càng phảnXn chiếu ra nhữwng tia sáng rc rỡ chói mắEgt hơn, nhữpnhng tia sáng này nhẹ nhàng bao phủ lấLYy một ảjhMo ảvFfnh đEVjang dầDwn dầpQmn ngưng tụ.

Sau đKaLó, nhữpQmng hơi nước trong không khí t t ngưng tụ hóa thành thế giới đhbKHJy băng tuyết, hàn khí lạMxnh buốt tỏa khắHp sàn đEVjtKtu, mà ảgo ảmDnh sau lưng Hoắwc Vũ HạDwo và Vương Đông lạwi một lầHKUn nữawa làm mọi ngườQini dưới khán đFIài phảVxi rung đpnhộng, một bóng ngườUOEi cao gầXy lng lẽ xuấpQmt hin giữLpEa quầynng sáng ba màu.

Đó là một cô gái đxã trưởng thành, cô gái này cao khoảQinng một thước tám, đJuôi chân rấKaLt dài, vô cùng quyến rũ.

Cô có mái tóc dài màu xanh lam rũ đpQmến tn gót chân, đtKtôi mắQJFt lạQEi có màu vàng rc rỡ, dáng ngườLpEi ln dung mạmDo của cô đwẹp đjhMến nỗi khiến bấJQgt cứnX cô gái nào ở đawây trông thấxy cũng phảhbi xấLYu hổ. Bấgt kểx là nam hay nữKaL khi trông thấfly cô gái ấhGy đUOEu bịVx vẻ đtvLẹp của cô thu hút trit đvGjY.

Ngay sau đYó, cô gái di chuyểhbn, chân trái bước v trước, cảOH ngườxi lơ lữjhMng giữhGa không trung, đbôi cánh bướm ba màu sau lưng cô khẽ đxỡ lấawy thân thểOH mm mạJui bay lượn, nhảEgy múa trên bầHKUu trờbi.

Một màn sương băng t t lan tỏa t dưới chân cô, hóa thành tng màn tng màn lượn vòng quanh cô.

Trên bầLYu trờJui bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắnXng mt trờGbi t trên cao rọi xuống, xuyên qua bứHc màn phòng hộ, buông xuống ngườjhMi cô.

Luồng sáng màu vàng ấFvQy va chiếu xuống ngườLYi cô lin khiến cô trông giống ht như một nữUOE thầhGn mt trờfli va hin thân xuống mt đKHJJut.

Cơn lốc Quyến Luyến Hồng TrầGbn bắynt đjKhGu di chuyểjhMn đvGjến nhưng nháy mắFIt khi chạtvLm vào ngườQini cô lạhGi bịnX chia thành hai phầvFfn, sau đHó, cũng bắawt đOHFIu xoay quanh ngườbi cô.

Cô gái ấGy nhẹ nhàng nhảQiny mua trên không trung, mỗi bước di chuyểVxn rấfDft t nhiên, nhẹ như mây, đnXôi cánh sau lưng cô lúc này lạUOEi trở thành một món trang sứmDc hoàn m nhấYt, cô đGbã hoàn toàn đvGjJum chìm trong vũ khúc kia, vũ khúc với tên gọi, Quang Nghê ThườFvQng.

Cô gái xinh đtKtẹp ấfDfy trông như không biết có nguy hiểHKUm đjlang ở cạKHJnh mình, cô cứn mua, và đhGôi cánh bướm ba màu nhẹ nhàng nâng đLpEỡ thân cô.

Trên trán cô không biết t lúc nào đjKã xuấXt hin một ký hiu màu vàng, vì cô múa càng lúc càng nhanh nên lúc này không ai có thểvFf thấmDy rõ cảVx.

Quyến Luyến Hồng TrầtvLn ban đGHu là mang đMxến nguy hiểFvQm cho cô, nhưng kết thúc lạHKUi là một món đJuồ trợ giúp cho màn khiêu vũ vô cùng tuyt đflẹp của cô gái xinh đKHJẹp này.

Ngay cảjhM công tước BạDwch Hổ ý chí kiên đfDfHKUnh lúc này cũng ngẩJQgn ngườMxi, hắKHJn thm chí có chút không tin vào nhữtvLng gì mình đvGjang nhìn thấgpjy, hắhbn t hỏi, trên đYbi này tht s có một cô gái xinh đhGẹp như vy sao?

Đôi cánh bướm ba màu giây lát sau, dầFIn dầpnhn biến mấvGjt, bóng ngườYi xinh đwẹp kia chuyểYn hướng bay nhanh v phía huynh muội Tiếu Hồng TrầjhMn, Mộng Hồng TrầLpEn đHKUang rơi xuống đGbQEt.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(