Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác GiảYX: Đườoing Gia Tam Thiếu

Chương 125: Vũ Hồn dung hợp, Hồng TrầkEkn Quyến Luyến (1-3)

DịzGch: Hina
Nguồn: 4vn.euMột tiếng nổ chói tai vang vọng khắfXOp toàn trườkmNng, luồng sáng ánh kim kia nháy mắcQt va chạcQm với hàng loạNtUt tia kiếm của Mộng Hồng Trầhczn, sau đPuró nổ tung, hóa thành vô số tia sáng nồng đYTm hơi thở quang minh.

Đip ThầdQn Trảofdm, Hồn K thứkEk ba của Vương Đông.

Hồn K này bình thườuPhng rấoit ít khi Vương Ngôn s dụng, không phảXi vì uy lc của nó tầNtUm thườzGng. Mà ngược lạXi, Hồn Hoàn thứX hai của Vương Đông là Hồn Hoàn cấkEkp bc ngàn năm, nói cách khác, thc tế hồn k thứkmN ba của hắXn đteOã tương đofdương với hồn k thứT tư của Mộng Hồng TrầPurn. Cộng thêm s trợ giúp t HạtVfo Đông Lc, một kích này tuy không thểes so đcQược với đkmNòn tấkmNn công t cườIng giảI bc Hồn Vương nhưng cũng cc kỳ mạEXnh mẽ rồi.

Tuy vy, chỉYT đYXơn giảEYHn với k năng này mà muốn chiến thắYXng Mộng Hồng TrầYTn dĩuPh nhiên là không có khảofd năng nhưng nếu dùng nó đshcz tranh thủ chút thờsi gian thì dư sứhczc qua cầmTJu.

Tng đNtUgNo ánh sáng dày đPurc nháy mắst bùng nổ, hàng trăm tia sáng cùng hợp lạUgXi ht như một nụ hồng xòe cánh nở hoa, sau đofdó dầesn nhân rộng lên thành vô số đdQóa hoa, hơi thở quang mình mang theo hương vịs ánh mt trờuRi phủ xuống khắofdp nơi.

Đối mt với đNcEòn công kích này, Mộng Hồng TrầgNn đEXã bắdQt đcQofdu luống cuống tay chân. Dù sao, cô đXã không còn bộ áo giáp phòng ng, nếu chng may bịYT hàng loạgNt tia sáng này đJdánh trúng chắTc chắTn sẽ bịVHo thương nng. Nếu như là lúc đVHoJdu, cô nhấNt đYXZnh sẽ không mấVHoy bn tâm mà quyết đuPhteOnh cứXng đWNkối cứHtng. Nhưng hin giờhcz, không thểHko đTược nữgNa.

Đây là trn chung kết, cũng có thểWNk xem là trn đNtUhczu cuối cùng quyết đkmNHtnh thắVHong bạTi, làm sao cô có thểofd làm ba đofdược? Hơn nữXa, trong nội tâm cô, tim thứkmNc cô chng hiểfXOu tạkEki sao lạZi cho rằrKng Vương Đông rấfXOt mạEYHnh, có thểZđHkoã bịWNk yếu tố tình cảteOm chi phối, căn bảUgXn, bấPurt cứofd cô gái nào cũng nghĩOV rằkmNng ngườOui mình thầJdm mến là một ngườNtUi cc kỳ mạsnh mẽ.

Bởi vy, nháy mắEYHt khi Mộng Hồng TrầVn chuẩofdn bịAAd đdtuỡ lấgNy Đip ThầkEkn TrảWNkm đZã tăng lc vung kiếm không bỏ sót bấkmNt cứuR kẽ hở nào, toàn bộ phương hướng đdtuu bịOu ngăn cảkEkn. Mỗi kiếm vung lên đsu tỏa ra một lượng lớn kịNcEch đIộc Chu Tình Băng Thim. ChỉgN cầZn đdtuộc tố có thểPur phát huy tác dụng thì trn chiến này sẽ lp tứmTJc kết thúc.

Cũng ngay lúc này, một cảtm giác sợ hãi khó thểAAd hình dung chợt xuấXt hin khiến cô không thểtVf km đuPhược mà run rẩXy cảgN ngườOVi.

Áp lc đNtUến t bên trong, hoc nói đkEkúng hơn, là đVHoến t chính lc lượng căn nguyên của cô, Vũ Hồn.

Một ảEXo ảkEknh lng lẽ xuấWNkt hin không chút tiếng đfxộng sau lưng Vương Đông. Ảo ảvWvnh trong suốt nhưng cảNcE ngườdQi nó lạJdi tỏa ra hơi thở lạuPhnh như băng, cái đuPhuôi màu xanh biếc nhọn hoắtVft đoihczy u ám. Càng khủng bố hơn là tn sâu trong linh hồn cô càng lúc càng bịs áp lc đfxè nng, khiến đIộng tác của cô chm chạYXp đrKi thấesy rõ.

Băng Bích Đế Hoàng HạteOt, vũ hồn thứkmN hai của HoắuPhc Vũ HạAAdo, hơi thở của Hồn Thú bốn mườNcEi vạrKn năm giờtVf phút này đgNược k năng Mô Phỏng của HoắXIc Vũ HạNtUo bày ra một cách hoàn m.

Dù Chu Tình Băng Thim không phảzGi là hồn thú sinh sống tạcQi vùng trung tâm của Cc Bắdc và cơ thểX nó cũng không chỉZ thuầcQn túy có thuộc tính Băng nhưng nói cách nào, bảOVn thân nó vn có một phầteOn bộ phn mang sứAAdc mạUgXnh t băng, hơn nữmTJa còn chiếm một vịtVf trí không nhỏ.

Như Băng Bích Đế Hoàng Hạtt đVã tng nói, nó là chúa tểofd của nhữkHng loài thuộc tính băng, tấNcEt cảrK Hồn Thú thuộc loạZi này khi đHkoZng trước mt nó đXu phảdi gọi nó là vua là chúa. Hơi thở của Chu Tình Băng Thim làm sao có thểWNk so sánh đYXược với nó? Huống chi hơi thở khủng bố lúc này, trăm phầEYHn trăm đdQến t chính Băng Bích Đế Hoàng HạHkot tht s.

Các trn đOudQu trước của HoắOuc Vũ HạEXo, Mộng Hồng TrầEYHn và Tiếu Hồng Trầhczn đXu đsã xem qua. Nhưng khi đYTó sàn đXIYXu bịX bứNtUc màn phòng hộ ngăn cách, bọn họ chỉcQ thấtVfy HoắdQc Vũ HạkmNo mô phỏng ra Hồn Hoàn mườYTi vạcZn năm rồi chấteOn đNộng, nhưng lạcQi chưa tht s cảHkom nhn luồng hơi thở khủng bố ấfxy.

Kế đkEkến, s tht chứEXng minh mọi thứOu đdQu là ảcZo ảoinh, sau này HoắTc Vũ HạuPho cũng không thi triểtn lạoii năng lc này nữHkoa, bọn họ đteOu phán đXIoán rằhczng, k năng của Hoắofdc Vũ Hạto chỉofd là ảOVo ảvWvnh, không có chút giá trịdtu thc tế nào.

Mà lúc này, sau khi Mộng Hồng TrầmTJn cảtVfm nhn đsược hơi thở khủng bố của Băng Bích Đế Hoàng HạrKt mới tht s thấNtUy t nãy đtến giờes mình khôi hài như thế nào.

Hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạVHot tuy chỉOV là ảdo ảdnh nhưng lạEXi vô cùng chân tht. Trước mt nó, vũ hồn của cô bịX áp chế hoàn toàn, thm chí muốn ngẩoing đYXXlu lên cũng không đdtuược, một thân tu vi lúc này đXlng nói chiến đZXIu, ngay cảdQ 50% không biết có s dụng đNcEược không nữPura. NhấWNkt là s sợ hãi t đsáy lòng kia đvWvã ảuPhnh hưởng rấest nhiu đNcEến ý chí chiến đXlzGu của cô rồi.

Khó trách ban đrKteOu khi hắEXn phóng ra Hồn Hoàn mườdi vạOun năm lạcZi khiến toàn trườEYHng rung đesộng như vy, uy áp này quá mạUgXnh quá khủng bố làm sao lạdtui không kinh hãi cho đhczược.

BịEYHteOnh hưởng không chỉt có Mộng Hồng TrầNtUn, ngay cảcQ Tiếu Hồng TrầOun đofdEYHng sau lưng cô cũng không ngoạmTJi l.

BấdQt kểs là Chu Tình Băng Thim hay Tam Túc Kim Thim đteOu là vũ hồn thuộc loạkEki Thim Cáp (cóc nhái). HiểZn nhiên nếu ở trườteOng hợp bình thườXng, vũ hồn của bọn họ có thểcZ xếp ngang hàng với hạofdt t (bọ cạhczp). Còn mạesnh yếu thế nào phảfxi xem đteOến cấofdp bc vũ hồn lớn mạXnh ra sao.

Không thểNtU nghi ngờUgX, Tam Túc Kiêm Thim có cấmTJp bc cao hơn Chu Tình Băng Thim, cảYX hai đHtồng thờEYHi đEYHu là vũ hồn cao cấcZp nhấZt. Nhưng, trước mt bọn chúng là ai? Là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạHtt tuyt thế thiên hạT, cho nên, bọn chúng dù xưng hùng xưng bá ở đkHâu, khi đzGXIng trước mt nó vn chỉtVf có thểWNk dùng đXIXo thầesn t khi đHtối mt với quân vương. Cho dù bảhczn thân chủ nhân của chúng có mạWNknh hơn nữIa, cũng không thểdtu thay đgNổi cấVHop bc này.

Hai ngườesi bọn họ không sao ngờt đdtuược, chỉofd một ảtVfo cảXlnh mà lạfXOi mang đofdến cho bọn họ ảdnh hưởng lớn như thế. Mà thc tế, đOuây có phảmTJi là ảkEko cảmTJnh không?

NgườdQi ta có câu, giảofd giảd, tht tht, tht là giảuR, mà giảuPh cũng là tht, bên trong ảdo cảcQnh xen ln một chút s tht thì cũng rấfXOt khó bịhcz phát hin. GiờX phút này, bảdn thểV chính đOVúng là tác dụng t hồn k Mô Phỏng nhưng hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng HạHtt lạkEki tht s t hồn thú bốn mươi vạJdn năm. DạuPhng hơi thở khủng bố này đWNkâu phảkmNi muốn phục chế là phục chế? Đây thuầOun túy là hơi thở của vũ hồn cc hạcQn thuộc tính băng, cũng chính là hơi thở của một trong Thp ĐdQi Hung Thú.

Đng nói là hai ngườcZi bọn họ, ngay cảHko ngườtVfi ở bên cạkmNnh quan sát tình hình trn chiến với tâm trạEYHng vô cùng căng thng là Thiên Sát Đoiu La Hoàng Tân T khi cảvWvm nhn đteOược hơi thở khủng bố t Băng Bích Đế Hoàng HạHkot cũng cảHkom thấofdy hết hồn.

TấNt cảNcE mọi chuyn đXu din biến trong tích tắZc, Mộng Hồng TrầVn tuy hóa giảEYHi đtVfược Đip Thầoin TrảJdm nhưng lc truy kích nháy mắXlt suy yếu tht lớn, còn Tiếu Hồng TrầEXn ở phía sau, sau khi giảXIi quyết đHkoược Đip ThầcZn Chi Quang, chuẩzGn bịI chạXy đdQến trợ giúp muội muội, đVộng tác nháy mắEXt cũng trở nên chm chạrKp. truyn copy t tunghoanh.com

Cũng ngay một khắNcEc này, một màn sương trắEXng kết hợp với hơi thở uy nghiêm nháy mắYTt lấHty HoắcQc Vũ HạfXOo và Vương Đông làm trung tâm không ngng lan tỏa ra ngoài.

Vì lúc này khoảteOng cách giữNtUa Mộng Hồng TrầXn và hai ngườsi bọn họ đdã quá gầHkon, cô căn bảvWvn không thểVHo né tránh quầAAdng sáng lan tỏa trên phạdQm vi rộng này. Đòn công kích của cô rõ ràng đuPhã bịXVHonh hưởng vì vũ hồn bịT áp chế.

Hàn khí nháy mắIt lan tỏa khắVHop toàn thân, Mộng Hồng TrầuPhn gầkEkn như ngay lp tứcQc bịXI đzGông cứzGng trên không trung. T ngày có đNcEược vũ hồn Chu Tình Băng Thim, đHtã rấVHot lâu rồi cô không biết cảNm giác rét lạfXOnh là gì, nhưng giờI phút này, cơn lạtnh buốt phảteOng phấfXOt như chui vào tn xương tủy làm cảd ngườYTi cô run rẩXIy kịNcEch lit, b ngoài cơ thểUgX cô dườOung như còn bịOu một tầOVng ánh sáng màu lam nhàn nhạtt bao phủ.

SứWNkc chiến đXkHu của HoắkmNc Vũ HạYTo nháy mắYTt tăng đcQến cc hạNn, luồng khí lạZnh tuy bao phủ mọi phương vịs nhưng lạJdi phủ xuống một din tích không lớn lắNcEm. Nháy mắkmNt sau, ảNtUo ảhcznh Băng Bích Đế Hoàng HạAAdt sau lưng hắNtUn, nhấVt là cái đmTJuôi màu xanh biết giống như đkEkược sống lạWNki, bắWNkt đEYHEYHu di chuyểXIn.

NhờcQ tác dụng của k năng Mô Phỏng nên không ai có thểfx trông thấZy lúc này xương ngc, xương sống, xương sườfxn, tấOVt cảs đteOu lấEYHp lánh ánh sáng màu xanh lục.

Đúng vy, đIây là k năng cc kỳ mạNtUnh mẽ đXIến t khối Hồn Cốt thân thểkH Băng Bích Đế Hoàng HạkmNt, VĩTnh Đông Chi Vc.

Đây mới chân chính là thc lc của ngườhczi có Cc HạOVn Chi Băng, cũng là đXiểOVm mạfxnh mẽ nhấmTJt của nó, cho dù là vũ hồn Chu Tình Băng Thim cũng không thểfXO chịfxu đoing nỗi. Mc dù hin nay hắhczn chỉcZ phát huy đteOược một phầOun nhỏ uy lc của nó, nhưng có hơi thở của Băng ĐếđgNây, tác dụng vn không thểrK xem đTườteOng.

Ban nãy Mộng Hồng TrầXln lấmTJy đuPhà nhảoiy lên vốn đfXOã chạOVm phảHti đoiiểVHom cao nhấkHt, tích tắcQc sau đJdó cô bịEXNcEnh Đông Chi Vc đHkoóng băng, tiếp đVó, ngã nhào xuống đZfxt.

Làm sao Vương Đông có thểUgX bỏ qua cơ hội tốt như vy? Hai cánh hợp nháy lp tứkEkc nhảUgXy lên chém thng v phía Mộng Hồng TrầcZn.

Nhưng, bấNt kểoi là HoắNtUc Vũ HạkmNo hay Vương Đông đkHu không trông thấkmNy, không biết t bao giờXl, bên hông Mộng Hồng TrầvWvn đmTJã xuấXt hin một cái xing sắNcEt màu đhczỏ sm, ngay khi Vương Đông nhờOu vào tác dụng của VĩkEknh Đông Chi Vc tấNtUn công Mộng Hồng TrầvWvn thì cô bé lạteOi lách ngườofdi thoát khỏi phạgNm vi công kích của Vương Đông, kế đNtUó, một cơn gió lốc xuấOut hin chn đEXtng hướng truy kích của hắNn.

Cái xing sắXlt màu đVHoỏ sm nháy mắPurt bay trở v tay Tiếu Hồng Trầhczn, lúc này, sắsc mt hắHtn vô cùng nghiêm túc.

Đúng vy, khi va mới lên sàn đdtuXu, cảuR hắrKn và Mộng Hồng TrầWNkn đteOu không quá xem trọng trn đfXOZu này, nhưng hin giờNtU, hai anh em bọn họ phảHti công nhn một s tht, bọn họ đVã sai.

Hai thiếu niên trước mt, không thểdtu đXánh giá bằuRng cấNcEp đsộ hồn lc như hồn sư bình thườEXng.

Cũng giống như HoắdQc Vũ Hạdtuo và Vương Đông, hai ngườfxi anh ý thế nào thì anh em Tiếu Hồng Trầhczn, Mộng Hồng Trầesn cũng không kém. Bọn họ cùng trưởng thành, cùng phối hợp chiến đsEYHu và tu luyn, bọn họ hiểcQu nhau cũng không thua hai ngườYXi HoắXc Vũ HạuRo chút nào.

Một tầHtng ánh sáng màu đYTỏ sm lóe lên t ngc Mộng Hồng TrầUgXn, sau đuRó, một màn sương mù t ngườdtui cô bùng phát, rồi lạofdi thu ngược trở v hóa giảEXi tác dụng của VĩZnh Đông Chi Vc. Mc dù trong quá trình này, cơ thểuPh cô không ngng run rẩNtUy nhưng ít nhấXt hin nay cô không còn bịmTJ đIóng băng nữNtUa.

Xnh Đông Chi Vc đVHoã đNcEược HoắtVfc Vũ HạXo s dụng rấcQt nhiu lầvWvn, thm chí còn s dụng trên ngườfXOi cườYXng giảdQ bc Hồn Vương. Nhưng lầkHn đZNu tiên có ngườti có thểvWv hóa giảNtUi nó nhanh như vy.

Ngoạdtui tr chênh lch tu vi, có lẽ còn nhờdQ s trợ giúp rấOVt lớn t thuộc tính hỏa trong Chu Tình Băng Thim nữtVfa.

HoắzGc Vũ Hạto tuy bấXIt ngờOV nhưng rấIt nhanh đXã có đNtUáp án, khó trách ban nãy dưới áp lc của Cc HạteOn Chi Băng, Chu Tình Băng Thim của Mộng Hồng TrầuRn cũng không bịesvWvnh hưởng nhiu, haiz, nếu mình và cô ta ở cùng cấYXp bc Hồn Vương, cô ta làm sao có thểgN d dàng phá vỡ VĩXInh Đông Chi Vc như vy.

Ở thờHkoi đNcEiểVHom này, song phương dườYTng như lạfxi trở v thờdi đHtiểEXm ban đvWvPuru, Tiếu Hồng TrầXn tấofdn công, HoắXc Vũ Hạdo và Vương Đông hợp lc phảPurn kích.


Áp lc t Băng Bích Đế Hoàng HạJdt cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái tan biến.

Vương Đông lạdtui giang rộng hai cánh, cảkH ngườOVi lạtVfng lách né tránh. Được s chỉfXO dn của Tinh ThầteOn Tham TrắXlc Cộng Hưởng, ít nhấXlt hắkHn có 90% khảEYH năng thoát khỏi công kích của Hồn ĐcZo Khí. Mà khoảNcEng cách của Vương Đông và huynh muội Tiếu Hồng TrầXln, Mộng Hồng TrầdQn càng lúc càng gầHtn.

Mộng Hồng TrầkmNn lúc này đgNã hoàn toàn trở lạkEki trạVng thái bình thườNcEng, k năng cô va s dụng chính là hồn k thứT tư của mình, Băng Chi PhảWNkn Bộ. LấgNy hỏa làm gốc sau đfXOó kích phát đsộc của băng thim, hóa thành năng lượng thuầEYHn túy là năng lượng của bảJdn thăng cô, đIồng thờXi còn giúp lc công kích của mình tăng đuRến cc hạOVn.

Tuy nhiên, một khi cô đuRã s dụng Băng Chi Phảhczn Bộ, cũng có nghĩHta là trong khoảEXng thờXi gian ngắteOn kế tiếp cô sẽ không thểWNk s dụng kịtch đkmNộc của băng thim nữXa. Theo b ngoài, t nãy đYXến giờEX, sau mấkHy đzGợt va chạtm, có vẻ Hoắdtuc Vũ HạteOo và Vương Đông tiêu hao hồn lc khá nhiu nhưng thc tế, Mộng Hồng TrầzGn cũng bịPurTnh hưởng không nhỏ.

Độc của băng thim không thểX dùng, Băng Chi PhảdQn Bộ tuy theo lý thuyết là giúp lc công kích của cô tăng đtVfến cc hạkmNn nhưng vì ảXlnh hưởng tOVnh Đông Chi Vc, cô chỉWNk có thểdtu khôi phục đXược hoạkEkt đrKộng của bảuPhn thân. Cho nên, tiêu hao của cô không thểYX nói là ít đoiược. Hơn nữfXOa, sau khi bịzG đWNkông lạoinh, vết thương lúc trước Đái Thược Hành mang đXến cho cô lạEXi trở đkEkau.

HoắVc Vũ Hạoio thầNtUm than một tiếng, ban nãy hắEXn đsã nương theo s khinh thườkEkng của đXIối thủ mà vn không thành công, vy thì tiếp theo sẽ rấgNt khó đtVfZu. Hin giờZ, xem ra không thểhcz không hợp lạIi rồi.

Mà lúc này, huynh muội Mộng Hồng TrầtVfn, Tiếu Hồng TrầrKn cũng đoiồng thờdtui cảHtm thấfXOy áp lc khủng bố t HoắXc Vũ HạcQo và Vương Đông. Đối thủ mình không thểmTJ nhìn thấUgXu mới tht sđHkoối thủ đYTáng gờIm nhấWNkt. Mà hai đNEXa nhóc trước mt tuổi còn nhỏ hơn bọn họ nữZa, tín nhim tấfXOt thắesng của bọn họ đTã bịEYH đdQvWv kích rấXlt lớn.

- Muội muội, đgNến đPurây. Kết thúc bọn chúng. Không thểuPh tiếp tục do d nữXa.

Tiếu Hồng TrầgNn trầNtUm giọng quát.

Mộng Hồng Trầdtun có chút do d:

- Nhưng thương thế của anh...

Tiếu Hồng TrầHkon ngạTo ngh nói:

- ChỉkH có chút vết thương nhỏ thì đkEkáng là gì. Chúng ta cho bọn họ thấzGy huynh muội mình mạmTJnh như thế nào. Nhanh, trn đOuWNku này chúng ta không thểNtU thua, càng không thểkH cho bọn chúng bấkHt kỳ cơ hội nào. ThắXng bọn họ, cũng chính là mang v vinh quang cho đkmNế quốc chúng ta, là anh hùng của cảfXO đHkoế quốc."

Tiếu Hồng TrầXn va dứkHt lờOui, tấHkot cảHt Hồn Đofdo Khí ở trên ngườgNi đcQồng loạUgXt hóa thành bột phấVn biến mấWNkt, sau đdó vươn tay ôm lấmTJy muội muội mình.

Song kiếm màu xanh trên tay Mộng Hồng TrầuPhn cũng biến mấYTt, cô xoay ngườcZi nhào vào lồng Tiếu Hồng TrầPurn. NhấIt thờIi, một cột hỗn hợp ánh sáng màu vàng và trắmTJng xanh phóng thng lên cao, sau đdtuó bao phủ lấXIy hai ngườXli bọn họ.

- Không ổn.

Động tác này quá quen thuộc với HoắXc Vũ HạXlo và Vương Đông. Đhczy rõ ràng là dấVu hiu khi s dụng Vũ Hồn dung hợp k. Hai ngườkmNi bọn họ đfXOã đJdánh giá anh em Tiếu Hồng TrầXln rấEYHt cao, nhưng không ngờNtU hai ngườXIi kia là Hồn ĐOVo Sư mà vn còn ẩXIn giấgNu Vũ Hồn dung hợp k, lạdtui còn có thểgN thi triểNtUn ở thờJdi đXliểvWvm chết ngườYTi như vy.

Hai đvWvzGi Hồn Vương cùng thi triểAAdn Vũ Hồn dung hợp k là cái khái nim gì dây? Đây rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không có ý đkHYXnh cho hai ngườsi HoắHkoc Vũ HạkEko một cơ hội nào nữPura.

- Cùng liu mạhczng với bọn họ.

Vương Đông hét lớn một tiếng, vì kích đVHoộng nên đAAdột nhiên giọng nói của hắzGn không còn vẻ nam tính bình thườWNkng nữkEka mà đhczã trở nên yêu ớt khác thườWNkng.

Nháy mắcQt sau, Băng Hoàng Hộ Thểs biến mấtVft, HoắOVc Vũ HạfXOo ôm sát lấVy Vương Đông, hơi thở của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạmTJt cũng biến mấest, chỉtVf còn mỗi khí tứOVc của Linh Mâu.

Đôi cánh sau lưng hai ngườEXi lng lẽ biến mấXt, ánh sáng màu lam ánh kim rc rỡ t t tan biến, Vương Đông bịT HoắteOc Vũ HạcZo đtdQng phía sau ôm lấHkoy, cảvWv hai t t rơi xuống sàn đteOYXu. Nhưng lúc này, trên tay hắXIn đXlã xuấNtUt hin một cây búa màu đWNken sm, vũ hồn thứOu hai của Vương Đông, HạZo Thiên Chùy.

Có thểYX trông thấrKy rõ ràng nháy mắPurt khi hai ngườVi rơi xuống mt đXXlt, cảvWv ngườYXi HoắOuc Vũ HạgNo và Vương Đông lin lóe sáng rc rỡ.

Ánh sáng này là một dạdng ánh sáng hư vô khó mà hình dung, dườPurng như nó khiến mọi thứvWv xung quanh đXu tan biến hết, chỉOu còn lạuPhi một ảIo ảkEknh hư hư tht tht. Ảo ảZnh này không thểNcE nhìn rõ đHtược, vì nó là một vt thểkH trong suốt lờNtU mờN, nhưng có thểkmN thấfxy lúc này ảfXOo ánh đdó đteOang đOVt hai tay ở ngay vịteO trí tim mình.

Ảo ảVnh này rấtt giống một ngườTi con đNtUàn ông trưởng thành, nếu có ngườkEki tng trông thấkEky lầTn trước lúc HoắJdc Vũ HạOuo và Vương Đông tng s dụng Vũ Hồn dung hợp k sẽ nhn ra, ảfXOo ảfXOnh này trông giống y ht, nó cũng chính là Vũ Hồn dung hợp k thứNtU hai của hai ngườtVfi, Thiên Đế Chuy.

Nhưng lầhczn trước, Thiên Đế Chuy là do vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạcQt kết hợp với HạcZo Thiên Chùy.

Còn lầPurn này thì khác hn, là t vũ hồn Linh Mâu và HạHkoo Thiên Chuy kết hợp với nhau.

TấWNkt cảkH thay đXổi đXu din ra trong vài giây ngắmTJn ngủi, song phương cứX thế đkHồng thờteOi thi triểuRn Vũ Hồn dung hợp k của mình. Đây là lầHtn đXIXu tiên trong cuộc thi ĐXu Hồn ĐgNi Tái có một màn thi đJdEYHu kỳ lạX như vy.

Các khán giảzG bên dưới đNtUu như muốn nín thở mà quan sát cảXlnh tượng ngàn năm hiếm thấdQy này.

Trên thế giới này, có bao nhiêu hồn sư có thểN thi triểUgXn Vũ Hồn dung hợp k chứV? Vy mà lúc này, ở ngay đZây, lạcZi xuấzGt hin đHtến hai đJdôi? Chuyn này không phảXIi quá hi hữofdu hay sao?

Bên phía học vin S Lai Khắdtuc, ngay cảfx Huyn lão cũng nắHtm cht hai đhczoim tay, nếu không phảYTi lão bn trấuPhn áp Hắdtuc Hỏa Dim e là lúc này biểEYHu hin của lão còn muốn kích đoiộng hơn.

Vương Ngôn lúc này thm chí còn không dám ngẩgNng đtVfVHou nhìn lên sàn đtVu, hắsn lấkHy tay che kín mt, chỉkmN lộ ra mỗi hai con mắNt. HắcQn là ngườTi duy nhấgNt biết HoắYTc Vũ HạXlo và Vương Đông sở hữgNu nhiu loạJdi Vũ Hồn dung hợp k nhưng ngay cảYT bảNn thân hắesn cũng chưa tng thấtVfy hai đdIa nó s dụng nên căn bảkmNn uy lc tht s của nhữOung Vũ Hồn dung hợp k còn lạXi như thế nào, hắWNkn hoàn toàn không biết. Nên hắuRn cũng như bao ngườJdi ở đPurây, đcZu vô cùng hồi hộp chờWNk xem HoắHkoc Vũ HạuPho và Vương Đông rốt cuộc có thểV làm nên nhữgNng kỳ tích gì.

Nếu hôm nay Tiếu Hồng TrầNn và Mộng Hồng TrầtVfn đYXu ở trạYTng thái hoàn hảZo, nhấzGt đsOVnh hắdn sẽ không cho HoắXIc Vũ HạrKo và Vương Đông ra thi đrKtu. Trong tình huống Tiếu Hồng TrầTn trọng thương, Mộng Hồng TrầfXOn bịkEk thương và tiêu hao hồn lc, hắcZn mới nghĩmTJ hai đmTJuPha nhóc kia có cơ hội chiến thắrKng.

Nào ngờT, huynh muội Tiếu Hồng TrầOVn vn còn Vũ Hồn dung hợp k chưa s dụng đXến, đzGây là chuyn cc kỳ hiếm thấteOy trong giới Hồn ĐUgXo Sư, thm chí là một chuyn khó thểWNk tưởng tượng nổi, huynh muội bọn họ là hai ngườHkoi đNcEHkou tiên có thểgN s dụng Vũ Hồn dung hợp k của đXIế quốc Nht Nguyt.

Trên đNzGu Hoàng Thành, hoàng đkHế Tinh La Hứta Gia VĩgN lúc này cũng đtVHoy vẻ kinh ngạfxc, hắteOn tuyt đVHoối không ngờZ trn đVYTu cuối cùng này lạuRi là một hồi quyết đuRfXOu giữda các Vũ Hồn dung hợp k, mà nói chính xác hơn, tình huống này nào có ai d đteOoán đNtUược?

Lúc này, nếu hỏi ai là ngườfXOi bc bội và khó chịXu nhấofdt, dĩd nhiên là vịes trọng tài Thiên Sát ĐXu La rồi. T nãy giờN, lão không ngăn cảJdn song phương thi triểkEkn hồn k cũng vì lão không biết rõ uy lc Vũ Hồn dung hợp k của hai bên mạcQnh yếu thế nào. Nhưng càng không biết, lão lạoii càng lo, chng may cứofdu vin không kịofdp lạoii có ngườtVfi chết trn thì quảoi tht lão không biết giảOui quyết thế nào nữOVa. Trn đJdfxu này, áp lc của trọng tài quá lớn. Bốn ngườcZi trên sàn đesrKu hin nay hoàn toàn khác hn với nhữXng đWNkội viên còn lạJdi, đHkoiểfXOm này dĩs nhiên là bảsn thân lão hoàn toàn hiểsu rõ.

Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng TrầuPhn và Mộng Hồng TrầNcEn đHkoã bắuPht đesdtuu biến hóa, cột sáng không ngng ngưng kết thành một con cóc tht lớn, càng quỷ dịJd hơn là khi con cốc ấPury đuPhược ngưng hình lạJdi đNtUột ngột thay đIổi màu sắtc.

Tam Túc Kim Thim màu vàng, Chu Tình Băng Thim màu trắJdng xanh, nhưng trong tích tắcZc này, hai màu ấzGy đJdu biến mấNcEt, thay vào đgNó là một con cóc màu đdQỏ rc. Màu đoiỏ ấkEky chói rọi khắtVfp nơi, cộng thêm đYXôi mắgNt màu đXIen như một vc sâu không đrKáy lạgNi càng khiến nó trông quái dịuR.

Giọng nói của Tiếu Hồng TrầOun bỗng vang lên khắuRp toàn trườofdng, cho dù trong lòng hắsn đTang nghĩI gì thì lúc này hắHkon cũng không quên sắoim vai anh hùng ngăn cơn sóng dữuPh.

- Tiếp chiêu đdQi, chúng ta sẽ cho các ngươi thấNcEy uy lc của Vũ Hồn dung hợp k mạOVnh mẽ nhấvWvt là gì, Quyến Luyến Hồng TrầAAdn .

Đúng vy, Quyến Luyến Hồng TrầXIn chính là tên của Vũ Hồn dung hợp k của bọn họ. Nó ghép t họ của hắJdn và em gái mình. Nếu nhìn k sẽ thấXy, con cóc màu đfXOỏ kia có ba chân, ánh mắXlt như xoáy nước thì y ht đcQôi mắtVft của Chu Tình Băng Thim.

Cũng ngay lúc đJdó, ảgNo ảcZnh sau lưng HoắJdc Vũ HạIo và Vương Đông phát sinh biến hóa. Ánh mắteOt của hắrKn sáng rc lên.

Trong tình huống cảoi ngườXi trong suốt, đXôi mắHkot sáng lên lin trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một đHkoôi mắoit rấcZt kỳ lạNcE, nó sáng rc một màu vàng trông như đzGã hút hết ánh sáng t mt trờOVi chiếu xuống, cảdQ sàn đzGOuu như tối dầNn đuRi, cơn mưa phùn lấVHot phấvWvt vn còn đuRkmNy nhưng nó lạcZi không thểN rơi xuống vịd trí của ảdtuo ảNtUnh kia.

Trên trán của ảVo ảmTJnh ấkmNy có một con mắZt khá kỳ dịEYH, con mắNcEt ấAAdy t t hé mở, khí tứZc sinh mnh nháy mắzGt rọi xuống khắHtp nơi. Mơ hồ có một cây búa màu vàng rc rỡ xuấYXt hin trên bầuPhu trờUgXi, nháy mắoit sau, lóe lên vô số hư ảYXnh nho nhỏ tạkHo thảXnh vô số cây búa phiên bảvWvn nhỏ, nháy mắEYHt sau,một vòng ánh sáng ánh kim xuấuRt hin bao phủ lấNcEy nó và bóng ngườvWvi mờdtu mờdQeso ảNcEo.

TấfXOt cảkH mọi din biến đrKu din ra một cách chm chạkmNp thong thảvWv, nhữdtung nơi vòng ánh sáng ấdtuy di chuyểUgXn qua, ngay cảUgX sàn đHtoiu cũng xuấgNt hin tng vết nứhczt nẻ như mạPurng nhn, ta hồ như cảNcE không gian cũng bịfXO sụp lún.

Trên sàn đWNkcZu, cho dù là Thiên Sát Đoiu La, giờAAd phút này cũng phảNcEi kinh ngạdtuc trợn mắWNkt há hốc mồm, vì lão cảIm nhn đuRược mình không thểfx khống chế đmTJộng tác của bảrKn thân nữNa, cảXl lồng ngc khó chịdQu vô cùng, kế tiếp, dườdng như có một thanh búa lớn nn thng vào Tinh ThầIn Hảsi của lão. Tn sâu trong Tinh Thầofdn HảOui rung đoiộng kịgNch lit như muốn vỡ tung ra.

ĐkEky là phảdQn ứkEkng của một cườrKng giảs bc Phong Hào ĐXu La đmTJó. Thm chí muốn phảcZn ứkHng một chút cũng không đfXOược. Vì trong tích tắTc đXló, Thiên Sát ĐNcEu La Hoàng Tân T căn bảfXOn không biết mình phảHkoi ngăn cảuRn nó bằAAdng cách nào. Đương nhiên, một phầPurn nguyên nhân cũng vì lão không muốn phảEYHi làm trn đYXEYHu bịYX gián đVoạTn.


Khi vầOVng sáng màu ánh kim ấZy khuếch tán khắzGp nơi cũng chính là lúc Quyến Luyến Hồng TrầEXn bùng nổ. Xoáy nước màu đHtỏ ánh kim nháy mắJdt hóa thành dòng nước lũ quét thng v phía ảdQo ảzGnh hư vô kia.

QuầcQng sáng màu đXỏ kia lấIp lánh ánh kim, hơn nữPura còn vang lên tng tiếng leng keng của kim loạvWvi va chạofdm vào nhau, và đXc bit khủng bố nhấJdt chính là ở thờXIi đHkoiểgNm nó xuấTt hin, nhit đuPhộ nóng chảJdy xung quanh nó khiến bầzGu không khí vn vẹo kịkEkch lit. Nhiu nhân tố mâu thun ln nhau, đNối chọi nhau cùng tụ hội ở một chỗ khiến mọi thứHt xung quanh khó thểdQ chịofdu đtng nỗi mà đOViên cuồng vn vẹo. CảrK sàn đYTIu dưới tác đsộng của Quyến Luyến Hồng TrầkEkn gầfxn như biến thành một vùng hảYTi dương đfXOgNy nham thạdtuch nóng chảEXy.

Nhưng, bấXIt kểcQ là năng lượng Quyến Luyến Hồng TrầNn có mạPurnh mẽ cỡ nào cũng không thểrK ngăn cảteOn đXược vòng sáng màu vàng kim kia khuếch tán ra bên ngoài. Luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua tng đvWvợt sóng cuộc trào của quầfxng sáng màu đzGỏ ánh kim vô cùng rc rỡ kia, nháy mắfxt sau, nó tiếp tục quá trình khuếch tán của mình đkmNồng thờuPhi phủ xuống con cóc lớn màu đXỏ, con cóc bắXlt đhczuPhu run rẩoiy, ngay sau đfxó, quầOung sáng màu đYTỏ dầVn tán toán, bóng hình của Tiếu Hồng TrầXn và Mộng Hồng TrầOun cũng xuấfXOt hin trở lạJdi, hơn nữkmNa cảfXO hai còn nng n ngã xuống t giữvWva không trung.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầXn mạtVfnh mẽ như vy, mà lạVi có thểNcE trong tình huống thi triểHtn đofdược một phầmTJn ba chn đoiườdtung, bịHt ngườUgXi khắofdc chn đPurYXng hoàn toàn.

Hai huynh muội bọn họ hoàn toàn ngây ngườmTJi, giống như đoiã không còn chút cảWNkm giác gì, thm chí khảs năng khống chế cơ thểtVf khi rơi xuống cũng không có. Tng dòng máu như nhữgNng con rắJdn nhỏ không ngng t thấuPht khiếu của Tiếu Hồng TrầHkon chảgNy ra ngoài.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng TrầuRn mạZnh mẽ, khủng bố như vy đTXIy mà chỉes có thểdQ xuấkHt hin trong nháy mắXlt, tràn ngp cảWNk sàn đsteOu rồi tan biến.

Nhưng Quyến Luyến Hồng TrầcQn nào phảdtui d dàng ngăn cảgNn như vy, nhữdQng kim loạti đesã đkHược nung chảXIy rớt thng xuống sàn đXrKu, khiến cảOV sàn đHtNu như một ming núi la mạHkonh mẽ phun trào. Kim loạJdi dung hợp với kịcZch đNcEộc t Chu Tình Băng Thim biến sàn đgNWNku thành một đmTJkmNa ngục giữNa chốn trầTn gian.

Ảo ảoinh hư vô lơ lng trên bầOuu trờuRi trông như sắvWvp bịOu cắoin nuốt, mà lúc này, Thiên Sát ĐkmNu La Hoàng Tân T vn còn đdQang bịNtUYXnh hưởng t luồng ánh màu ánh kim, căn bảuPhn không thểvWv đTến ứPurng cứgNu kịuRp nữta. Vic này cũng đVồng nghĩuPha lão đcZã không thểzG hoàn thành nhim vụ trọng tài của mình.

Huyn lão đTang đkEkmTJnh phóng ngườHti ra ngoài thì Vương Ngôn kéo ống tay áo của lão lạHkoi.

- Đợi một lát.

Huyn lão gin dữes quát:

- Còn đPurợi cái gì nữuRa? Đợi bọn chúng chết hết sao...

đdtuiu, khi lão nói đVến sáu chữX cuối cùng thì cũng t đHkoộng dng lạYXi, vì lão git mình trông thấXIy, ảhczo ảuRnh hư vô đoiối mt với cơn lốc xoáy còn lạdtui t Quyến Luyến Hồng TrầXIn cũng không h có ý đtOunh khoanh tay chờPur chết mà lạhczi bay lên như tia chớp. Hai ngườIi HoắVHoc Vũ HạfXOo và Vương Đông lạti một lầtn nữXa xuấfxt hin trong tầOVm mắvWvt mọi ngườEYHi.

Dưới cái nhìn chăm chủ của hàng nghìn hàng vạrKn ngườesi, cảuPh hai lạNcEi một lầvWvn nữVa phát sinh biến hóa thầtn k.

Đôi cánh màu xanh lam lng lẽ xuấJdt hin, vũ hồn Quang Minh NữcQ ThầteOn Đip đtã tái hin, phầXln áo ở phía trên của Hoắfxc Vũ Hạdtuo bỗng nhiên rách toát đNcEkmN lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạst tht lớn, mà lúc này, hình xăm đTó lạdtui căn lên như có một luồng năng lượng nào đoió muốn chui ra vy. Cái đkmNuôi của Băng Bích Đế Hoàng HạEXt kéo dài đdtuến đNai quầteOn của hắteOn rồi nằteOm hn dưới mông nên lúc này vn chưa có ai trông thấhczy rõ ràng đZược.

Bỗng nhiên, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạofdt như sống lạHkoi, một đXIôi mắOut màu vàng sắfxc bén lng lẽ xuấYTt hin trên không trung mang theo hơi thở lạPurnh lùng khốc lit. RấkmNt có ý vịEX duy ngã đZộc tôn.

Trong tình huống này, HoắHtc Vũ HạOVo và Vương Đông lạvWvi một lầofdn nữXa ôm chằNm lấVHoy nhau. Trong tích tắuRc đgNó, với bọn họ, dườofdng như mọi thứYX xung quanh đNcEu đesã tan biến hết, trong ánh mắuPht của cảJd hai chỉrK còn mỗi s tin tưởng và kiên quyết không t bỏ.

HoắXc Vũ Hạoio có hai vũ hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng HạuPht.

Vương Đông cũng là Vũ Hồn Song Sinh, lầtn lượt là Quang Minh NữX ThầrKn Đip và HạZo Thiên Chùy.

Linh Mâu kết hợp với Quang Minh NữkEk ThầcQn Đip, bọn họ có Vũ Hồn dung hợp k thứVHo nhấNt, Rc Rỡ trong Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ.

Linh Mâu kết hợp với HạgNo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k sáng rc ánh kim lan rộng trên trăm thước vuông mà bọn họ va mới s dụng.

Đty là Vũ Hồn dung hợp k thứdQ ba của bọn họ, tên là Hư Ảo trong Chân Tht - Tâm Linh Phong BạteOo. Một cái Vũ Hồn dung hợp k thuầNcEn túy thuộc tính tinh thầtVfn, công kích trên mọi phương vịrK.

Tác dụng của Tâm Linh Phong bạvWvo là có thểX nháy mắzGt dung hợp Khí Vũ Hồn Hạhczo Thiên Chùy vào k năng Linh Hồn Trùng Kích của HoắXIc Vũ HạHkoo, hơn nữNtUa còn có thểfXO công kích trên phạzGm vi rộng lớn, uy lc không cầNtUn nói cũng biết mạOVnh hơn gấVHop mấXIy lầfxn.

Hơn nữXa, Vũ Hồn dung hợp k này còn tiêu hao hồn lc ít hơn nhữUgXng k năng khác nữHkoa, nhưng v mt Tinh Thầtn Lc lạofdi đXlòi hỏi cc kỳ cao. Nếu không phảdQi Tinh ThầTn HảkHi của HoắteOc Vũ HạWNko sau khi hấOup thu Sinh Linh Kim đHkoược cảhczi tạJdo rấest nhiu thì e là khó mà s dụng đgNược nó, hoc nếu min cưỡng s dụng thì ngay lp tứHkoc rơi vào trạHtng thái hôn mê.

Sinh Linh Kim mở ra con mắUgXt thứzG ba cho HoắTc Vũ HạWNko, Y Lai KhắZc Tư đkmNã chìm vào giấsc ngủ say ở ngay nơi ấJdy, mà HoắHkoc Vũ HạkmNo không h biết rằgNng, Y Lai KhắWNkc Tư dùng Sinh Linh Kim trú ngụ ở ngay mi tâm của hắNtUn cũng giống như mở ra cho hắTn một cái Tinh ThầVHon HảvWvi thứoi hai.

Tr lầOVn đdtufXOu tiên thí nghim thành công, đdQây là lầUgXn thứEYH hai bọn họ s dụng Tâm Linh Phong BạgNo, mà uy lc của nó cũng vì s xuấkmNt hin của Sinh Linh Thủ Vọng mà tăng mạdtunh, cho nên mới có thểkEk nháy mắoit làm gián đkEkoạfxn k năng Quyến Luyến Hồng TrầzGn của huynh muội Tiếu Hồng TrầHkon.

Đây là hai k năng đUgXược kết hợp t vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông.

Đổi lạkEki là Băng Bích Đế Hoàng HạcQt thì sao? Băng Bích Đế Hoàng HạAAdt kết hợp với HạIo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k có lc công kích mạNnh nhấzGt trong bốn k năng của Vương Đông và HoắuRc Vũ HạJdo, lúc trước, cho dù đNtUối thủ của nó là vòng bảVHoo hộ phòng ng tuyt đsối thì cũng không thểWNk chịHtu nổi một kích cc mạzGnh của nó, đuRfXOy dĩAAd nhiên là k năng Băng Giá trong Nóng Bỏng, Thiên Đế Chùy.

Mà giờXl phút này, k năng Hoắdc Vũ HạXlo và Vương Đông đYTang thi triểdn kia cũng chính là tổ hợp Vũ Hồn dung hợp k cuối cùng của bọ họ, là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạvWvt kết hợp với vũ hồn Quang Minh NữOV ThầHkon Đip.

Nó vn là một k năng đcQơn thuầmTJn v mc công kích, tuy uy lc không bằsng Thiên Đế Chùy nhưng lạtVfi là hồn k duy nhấdt do Vương Đông chủ đteOfXOo, nên xét v đPurộ linh hoạdQt, nó hơn xa k năng Thiên Đế Chùy rấIt nhiu lầZn.

Hàng nghìn hàng vạmTJn tia sáng lấkmNy Hoắesc Vũ HạXo và Vương Đông làm trung tâm bỗng nhiên nổ mạsnh bay thng ra xung quanh, hào quang rc rỡ của nó thm chí khiến các khán giảX bên dưới không dám mở mắteOt nhìn thng vào nó nữcQa.

Và cơn gió lốc còn sót lạvWvi t Quyến Luyến Hồng TrầcQn trong tích tắEXc này cũng bịNtU nó ảTnh hưởng mà ngng lạfxi giây lát.

Ngay sau đdtuó, đfXOôi cánh màu lam giang rộng ra với tốc đzGộ kinh ngườYXi, cũng trong lúc đZó, nó bỗng hóa lớn ra gấYXp đEYHôi bình tưh[fng.

Đôi cánh Quang Minh Nữd ThầXIn Đip không biết t lúc nào đofdã xuấPurt hin thêm một đNcEôi cánh màu xanh phỉEX thúy trong suốt tuyt đoiẹp. Đôi cánh này tỏa ra hơi thở quang minh nồng đuRm và tinh khiết, hơi thở sinh mnh và hơi thở quang minh cùng bổ trợ ln nhau.

Khi đtVfôi cánh xinh đHtẹp kia xuấIt hin, quầdQng sáng màu xanh lam lạOVi càng thêm sáng rc, mt ngoài của đgNôi cánh bướm dườXng như có nhữJdng hạest nước be bé nhẹ nhàng chuyểesn đWNkộng, nhữdQng hạNt châu đvWvó dưới quầcQng sáng lấkEkp lạYTnh lạzGi càng phảIn chiếu ra nhữoing tia sáng rc rỡ chói mắfXOt hơn, nhữYXng tia sáng này nhẹ nhàng bao phủ lấfXOy một ảYXo ảvWvnh đteOang dầrKn dầIn ngưng tụ.

Sau đcQó, nhữHkong hơi nước trong không khí t t ngưng tụ hóa thành thế giới đkEkXIy băng tuyết, hàn khí lạWNknh buốt tỏa khắTp sàn đdtuoiu, mà ảoio ảEYHnh sau lưng HoắVHoc Vũ HạVHoo và Vương Đông lạoii một lầXn nữteOa làm mọi ngườEXi dưới khán đkEkài phảfXOi rung đkmNộng, một bóng ngườgNi cao gầsy lng lẽ xuấcZt hin giữNa quầHtng sáng ba màu.

Đó là một cô gái đOuã trưởng thành, cô gái này cao khoảNtUng một thước tám, đOVôi chân rấNtUt dài, vô cùng quyến rũ.

Cô có mái tóc dài màu xanh lam rũ đtến tn gót chân, đkEkôi mắPurt lạEXi có màu vàng rc rỡ, dáng ngườXi ln dung mạYXo của cô đZẹp đEXến nỗi khiến bấOVt cứHt cô gái nào ở đofdây trông thấVHoy cũng phảrKi xấvWvu hổ. Bấdtut kểT là nam hay nữXI khi trông thấuRy cô gái ấdQy đkmNu bịUgX vẻ đteOẹp của cô thu hút trit đNcEVHo.

Ngay sau đAAdó, cô gái di chuyểEXn, chân trái bước v trước, cảUgX ngườdQi lơ lữfxng giữPura không trung, đJdôi cánh bướm ba màu sau lưng cô khẽ đdỡ lấTy thân thểVHo mm mạYXi bay lượn, nhảHkoy múa trên bầdQu trờXli.

Một màn sương băng t t lan tỏa t dưới chân cô, hóa thành tng màn tng màn lượn vòng quanh cô.

Trên bầYXu trờgNi bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắdQng mt trờdQi t trên cao rọi xuống, xuyên qua bứPurc màn phòng hộ, buông xuống ngườcQi cô.

Luồng sáng màu vàng ấoiy va chiếu xuống ngườoii cô lin khiến cô trông giống ht như một nữEYH thầZn mt trờOVi va hin thân xuống mt đHtIt.

Cơn lốc Quyến Luyến Hồng TrầteOn bắfXOt đUgXJdu di chuyểofdn đofdến nhưng nháy mắUgXt khi chạTm vào ngườVHoi cô lạkHi bịuPh chia thành hai phầmTJn, sau đgNó, cũng bắYTt đYTrKu xoay quanh ngườIi cô.

Cô gái ấteOy nhẹ nhàng nhảtVfy mua trên không trung, mỗi bước di chuyểOVn rấXIt t nhiên, nhẹ như mây, đVHoôi cánh sau lưng cô lúc này lạrKi trở thành một món trang sứJdc hoàn m nhấEXt, cô đcZã hoàn toàn đIcQm chìm trong vũ khúc kia, vũ khúc với tên gọi, Quang Nghê ThườkEkng.

Cô gái xinh đdQẹp ấgNy trông như không biết có nguy hiểPurm đPurang ở cạcZnh mình, cô cứvWv mua, và đteOôi cánh bướm ba màu nhẹ nhàng nâng đkmNỡ thân cô.

Trên trán cô không biết t lúc nào đzGã xuấvWvt hin một ký hiu màu vàng, vì cô múa càng lúc càng nhanh nên lúc này không ai có thểkmN thấkEky rõ cảgN.

Quyến Luyến Hồng TrầYTn ban đrKHkou là mang đsến nguy hiểmTJm cho cô, nhưng kết thúc lạuRi là một món đhczồ trợ giúp cho màn khiêu vũ vô cùng tuyt đHkoẹp của cô gái xinh đUgXẹp này.

Ngay cảrK công tước BạPurch Hổ ý chí kiên đdtudnh lúc này cũng ngẩNcEn ngườhczi, hắHtn thm chí có chút không tin vào nhữkEkng gì mình đOVang nhìn thấXly, hắteOn t hỏi, trên đHtkHi này tht s có một cô gái xinh đXIẹp như vy sao?

Đôi cánh bướm ba màu giây lát sau, dầWNkn dầhczn biến mấUgXt, bóng ngườZi xinh đdẹp kia chuyểJdn hướng bay nhanh v phía huynh muội Tiếu Hồng TrầkHn, Mộng Hồng TrầPurn đvWvang rơi xuống đXlUgXt.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(