Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 125 : Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác GiảhGS: ĐườkFKng Gia Tam Thiếu

Chương 125: Vũ Hồn dung hợp, Hồng TrầxAn Quyến Luyến (1-3)

DịjZch: Hina
Nguồn: 4vn.euMột tiếng nổ chói tai vang vọng khắup toàn trườWFxng, luồng sáng ánh kim kia nháy mắht va chạfTRm với hàng loạFt tia kiếm của Mộng Hồng TrầOsn, sau đqkló nổ tung, hóa thành vô số tia sáng nồng đUEm hơi thở quang minh.

Đip ThầxAn Trảdm, Hồn K thứvKO ba của Vương Đông.

Hồn K này bình thườnzng rấdHKt ít khi Vương Ngôn s dụng, không phảVdi vì uy lc của nó tầOm thườSOUng. Mà ngược lạKgfi, Hồn Hoàn thứTh hai của Vương Đông là Hồn Hoàn cấdp bc ngàn năm, nói cách khác, thc tế hồn k thứxA ba của hắKgfn đvKOã tương đPaương với hồn k thứqkl tư của Mộng Hồng Trầotn. Cộng thêm s trợ giúp t HạOso Đông Lc, một kích này tuy không thểhGS so đdược với đKuòn tấsqdn công t cườFOng giảL bc Hồn Vương nhưng cũng cc kỳ mạKunh mẽ rồi.

Tuy vy, chỉKFd đlVAơn giảZLn với k năng này mà muốn chiến thắusung Mộng Hồng TrầfTRn dĩHoV nhiên là không có khảlnn năng nhưng nếu dùng nó đOjPjZ tranh thủ chút thờhi gian thì dư sứkFKc qua cầVdu.

Tng đdvKOo ánh sáng dày đOjPc nháy mắkFKt bùng nổ, hàng trăm tia sáng cùng hợp lạsqdi ht như một nụ hồng xòe cánh nở hoa, sau đFTó dầqkln nhân rộng lên thành vô số đsqdóa hoa, hơi thở quang mình mang theo hương vịd ánh mt trờnci phủ xuống khắOp nơi.

Đối mt với đdHKòn công kích này, Mộng Hồng TrầHoVn đSã bắkFKt đsqdKFdu luống cuống tay chân. Dù sao, cô đPaã không còn bộ áo giáp phòng ng, nếu chng may bịZL hàng loạTht tia sáng này đfTRánh trúng chắAuc chắdmn sẽ bịF thương nng. Nếu như là lúc đFTuu, cô nhấOjPt đKgfotnh sẽ không mấFSy bn tâm mà quyết đxAgLFnh cứFOng đnzối cứxng. Nhưng hin giờnz, không thểO đKuược nữHoVa.

Đây là trn chung kết, cũng có thểFT xem là trn đhqklu cuối cùng quyết đOsOnh thắxAng bạlnni, làm sao cô có thểkFK làm ba đsqdược? Hơn nữdHKa, trong nội tâm cô, tim thứqklc cô chng hiểxu tạGWli sao lạThi cho rằHoVng Vương Đông rấKFdt mạdmnh, có thểRFđxã bịFS yếu tố tình cảxAm chi phối, căn bảvKOn, bấht cứZL cô gái nào cũng nghĩKgf rằHoVng ngườKFdi mình thầSOUm mến là một ngườti cc kỳ mạGWlnh mẽ.

Bởi vy, nháy mắott khi Mộng Hồng Trầncn chuẩFTn bịSOU đdHKỡ lấOy Đip ThầKgfn Trảum đdã tăng lc vung kiếm không bỏ sót bấfTRt cứu kẽ hở nào, toàn bộ phương hướng đSOUu bịS ngăn cảlnnn. Mỗi kiếm vung lên đuu tỏa ra một lượng lớn kịtch đFSộc Chu Tình Băng Thim. ChỉkFK cầFTn đRFộc tố có thểnc phát huy tác dụng thì trn chiến này sẽ lp tứGWlc kết thúc.

Cũng ngay lúc này, một cảsqdm giác sợ hãi khó thểSOU hình dung chợt xuấut hin khiến cô không thểkFK km đGWlược mà run rẩKFdy cảKu ngườxAi.

Áp lc đFTến t bên trong, hoc nói đuúng hơn, là đuến t chính lc lượng căn nguyên của cô, Vũ Hồn.

Một ảZLo ảfTRnh lng lẽ xuấFt hin không chút tiếng đgLFộng sau lưng Vương Đông. Ảo ảjZnh trong suốt nhưng cảu ngườKui nó lạAui tỏa ra hơi thở lạLnh như băng, cái đlVAuôi màu xanh biếc nhọn hoắqklt đZLFy u ám. Càng khủng bố hơn là tn sâu trong linh hồn cô càng lúc càng bịPa áp lc đjZè nng, khiến đsqdộng tác của cô chm chạPap đusui thấdmy rõ.

Băng Bích Đế Hoàng HạxAt, vũ hồn thứZL hai của Hoắusuc Vũ HạPao, hơi thở của Hồn Thú bốn mườPai vạPan năm giờAu phút này đFOược k năng Mô Phỏng của HoắkFKc Vũ HạZLo bày ra một cách hoàn m.

Dù Chu Tình Băng Thim không phảVdi là hồn thú sinh sống tạgLFi vùng trung tâm của Cc BắKuc và cơ thểFO nó cũng không chỉusu thuầRFn túy có thuộc tính Băng nhưng nói cách nào, bảLn thân nó vn có một phầSOUn bộ phn mang sứGWlc mạLnh t băng, hơn nữlVAa còn chiếm một vịKgf trí không nhỏ.

Như Băng Bích Đế Hoàng HạVxt đUEã tng nói, nó là chúa tểPa của nhữjZng loài thuộc tính băng, tấLt cảWFx Hồn Thú thuộc loạLi này khi đSOUjZng trước mt nó đFTu phảhGSi gọi nó là vua là chúa. Hơi thở của Chu Tình Băng Thim làm sao có thểnc so sánh đTTIược với nó? Huống chi hơi thở khủng bố lúc này, trăm phầun trăm đvKOến t chính Băng Bích Đế Hoàng HạvKOt tht s.

Các trn đdmvKOu trước của HoắjZc Vũ HạSOUo, Mộng Hồng TrầFSn và Tiếu Hồng TrầKgfn đuu đSã xem qua. Nhưng khi đFTó sàn đdHKkFKu bịGWl bứFSc màn phòng hộ ngăn cách, bọn họ chỉot thấlVAy HoắFOc Vũ HạlVAo mô phỏng ra Hồn Hoàn mườxAi vạFn năm rồi chấgLFn đAuộng, nhưng lạnci chưa tht s cảxm nhn luồng hơi thở khủng bố ấdHKy.

Kế đfTRến, s tht chứdHKng minh mọi thứu đKFdu là ảusuo ảZLnh, sau này HoắjZc Vũ Hạnzo cũng không thi triểTTIn lạRFi năng lc này nữOjPa, bọn họ đncu phán đncoán rằvKOng, k năng của Hoắsqdc Vũ HạxAo chỉKgf là ảLo ảlnnnh, không có chút giá trịRF thc tế nào.

Mà lúc này, sau khi Mộng Hồng TrầFTn cảxAm nhn đVxược hơi thở khủng bố của Băng Bích Đế Hoàng Hạdt mới tht s thấVxy t nãy đfTRến giờsqd mình khôi hài như thế nào.

Hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng Hạtt tuy chỉsqd là ảfTRo ảUEnh nhưng lạKFdi vô cùng chân tht. Trước mt nó, vũ hồn của cô bịnc áp chế hoàn toàn, thm chí muốn ngẩFSng đOjPVdu lên cũng không đFTược, một thân tu vi lúc này đqklng nói chiến đlnnOu, ngay cảFT 50% không biết có s dụng đKgfược không nữFSa. Nhấut là s sợ hãi t đsqdáy lòng kia đRFã ảlnnnh hưởng rấUEt nhiu đotến ý chí chiến đGWlvKOu của cô rồi.

Khó trách ban đdmKFdu khi hắun phóng ra Hồn Hoàn mườlnni vạFTn năm lạxAi khiến toàn trườsqdng rung đFSộng như vy, uy áp này quá mạxnh quá khủng bố làm sao lạnci không kinh hãi cho đFOược.

BịOsAunh hưởng không chỉVd có Mộng Hồng Trầhn, ngay cảS Tiếu Hồng Trầxn đvKOkFKng sau lưng cô cũng không ngoạKui l.

BấKut kểZL là Chu Tình Băng Thim hay Tam Túc Kim Thim đjZu là vũ hồn thuộc loạnzi Thim Cáp (cóc nhái). Hiểtn nhiên nếu ở trườKgfng hợp bình thườIhvng, vũ hồn của bọn họ có thểAu xếp ngang hàng với hạVdt t (bọ cạFOp). Còn mạkFKnh yếu thế nào phảSi xem đGWlến cấvKOp bc vũ hồn lớn mạOjPnh ra sao.

Không thểVx nghi ngờUE, Tam Túc Kiêm Thim có cấTTIp bc cao hơn Chu Tình Băng Thim, cảkFK hai đdHKồng thờoti đAuu là vũ hồn cao cấFTp nhấGWlt. Nhưng, trước mt bọn chúng là ai? Là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạnzt tuyt thế thiên hạkFK, cho nên, bọn chúng dù xưng hùng xưng bá ở đlVAâu, khi đKufTRng trước mt nó vn chỉIhv có thểhGS dùng đWFxqklo thầsqdn t khi đFTối mt với quân vương. Cho dù bảhn thân chủ nhân của chúng có mạLnh hơn nữdma, cũng không thểL thay đFổi cấdp bc này.

Hai ngườVdi bọn họ không sao ngờlVA đIhvược, chỉGWl một ảxAo cảThnh mà lạdmi mang đlVAến cho bọn họ ảxnh hưởng lớn như thế. Mà thc tế, đvKOây có phảlVAi là ảdHKo cảotnh không?

NgườkFKi ta có câu, giảIhv giảOs, tht tht, tht là giảSOU, mà giảIhv cũng là tht, bên trong ảFTo cảWFxnh xen ln một chút s tht thì cũng rấKFdt khó bịot phát hin. GiờOs phút này, bảFTn thểdm chính đkFKúng là tác dụng t hồn k Mô Phỏng nhưng hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng Hạsqdt lạui tht s t hồn thú bốn mươi vạgLFn năm. DạdHKng hơi thở khủng bố này đdâu phảOi muốn phục chế là phục chế? Đây thuầncn túy là hơi thở của vũ hồn cc hạlVAn thuộc tính băng, cũng chính là hơi thở của một trong Thp Đqkli Hung Thú.

Đng nói là hai ngườOsi bọn họ, ngay cảjZ ngườLi ở bên cạdnh quan sát tình hình trn chiến với tâm trạdng vô cùng căng thng là Thiên Sát ĐAuu La Hoàng Tân T khi cảOm nhn đAuược hơi thở khủng bố t Băng Bích Đế Hoàng HạFSt cũng cảlVAm thấdmy hết hồn.

Tấnzt cảusu mọi chuyn đlVAu din biến trong tích tắncc, Mộng Hồng Trầhn tuy hóa giảxi đhGSược Đip ThầFTn TrảFTm nhưng lc truy kích nháy mắTTIt suy yếu tht lớn, còn Tiếu Hồng TrầVdn ở phía sau, sau khi giảFi quyết đgLFược Đip ThầHoVn Chi Quang, chuẩLn bịnc chạIhvy đGWlến trợ giúp muội muội, đUEộng tác nháy mắusut cũng trở nên chm chạjZp.

Cũng ngay một khắdmc này, một màn sương trắFOng kết hợp với hơi thở uy nghiêm nháy mắUEt lấVxy HoắGWlc Vũ Hạdmo và Vương Đông làm trung tâm không ngng lan tỏa ra ngoài.

Vì lúc này khoảfTRng cách giữKua Mộng Hồng TrầUEn và hai ngườlnni bọn họ đhã quá gầFTn, cô căn bảVxn không thểOjP né tránh quầFSng sáng lan tỏa trên phạum vi rộng này. Đòn công kích của cô rõ ràng đFOã bịtdHKnh hưởng vì vũ hồn bịFS áp chế.

Hàn khí nháy mắsqdt lan tỏa khắVdp toàn thân, Mộng Hồng TrầGWln gầFn như ngay lp tứjZc bịfTR đkFKông cứFSng trên không trung. T ngày có đWFxược vũ hồn Chu Tình Băng Thim, đdã rấdmt lâu rồi cô không biết cảotm giác rét lạVxnh là gì, nhưng giờRF phút này, cơn lạqklnh buốt phảOng phấPat như chui vào tn xương tủy làm cảvKO ngườui cô run rẩVxy kịxAch lit, b ngoài cơ thểGWl cô dườfTRng như còn bịlVA một tầdng ánh sáng màu lam nhàn nhạtt bao phủ.

SứSOUc chiến đFShGSu của Hoắlnnc Vũ Hạsqdo nháy mắdHKt tăng đlnnến cc hạusun, luồng khí lạTTInh tuy bao phủ mọi phương vịWFx nhưng lạSOUi phủ xuống một din tích không lớn lắSm. Nháy mắFSt sau, ảqklo ảKgfnh Băng Bích Đế Hoàng HạOst sau lưng hắRFn, nhấKut là cái đOjPuôi màu xanh biết giống như đhGSược sống lạnci, bắxt đThVxu di chuyểFn.

Nhờsqd tác dụng của k năng Mô Phỏng nên không ai có thểkFK trông thấuy lúc này xương ngc, xương sống, xương sườFn, tấGWlt cảlVA đThu lấlnnp lánh ánh sáng màu xanh lục.

Đúng vy, đSây là k năng cc kỳ mạThnh mẽ đHoVến t khối Hồn Cốt thân thểdm Băng Bích Đế Hoàng HạdHKt, VĩOnh Đông Chi Vc.

Đây mới chân chính là thc lc của ngườui có Cc Hạlnnn Chi Băng, cũng là đAuiểUEm mạWFxnh mẽ nhấWFxt của nó, cho dù là vũ hồn Chu Tình Băng Thim cũng không thểFT chịSu đVdng nỗi. Mc dù hin nay hắZLn chỉdHK phát huy đHoVược một phầFTn nhỏ uy lc của nó, nhưng có hơi thở của Băng ĐếđFây, tác dụng vn không thểjZ xem đkFKườxAng.

Ban nãy Mộng Hồng TrầVdn lấIhvy đIhvà nhảKgfy lên vốn đVdã chạncm phảdi đuiểotm cao nhấLt, tích tắVxc sau đdó cô bịVdhnh Đông Chi Vc đPaóng băng, tiếp đFó, ngã nhào xuống đdHKSOUt.

Làm sao Vương Đông có thểvKO bỏ qua cơ hội tốt như vy? Hai cánh hợp nháy lp tứjZc nhảty lên chém thng v phía Mộng Hồng TrầKun.

Nhưng, bấfTRt kểgLF là Hoắncc Vũ HạPao hay Vương Đông đRFu không trông thấvKOy, không biết t bao giờu, bên hông Mộng Hồng Trầncn đotã xuấlnnt hin một cái xing sắIhvt màu đPaỏ sm, ngay khi Vương Đông nhờFT vào tác dụng của VĩWFxnh Đông Chi Vc tấPan công Mộng Hồng TrầkFKn thì cô bé lạAui lách ngườlnni thoát khỏi phạOsm vi công kích của Vương Đông, kế đgLFó, một cơn gió lốc xuấAut hin chn đhGSFOng hướng truy kích của hắgLFn.

Cái xing sắvKOt màu đvKOỏ sm nháy mắFSt bay trở v tay Tiếu Hồng TrầSn, lúc này, sắWFxc mt hắHoVn vô cùng nghiêm túc.

Đúng vy, khi va mới lên sàn đhGSKgfu, cảOs hắThn và Mộng Hồng TrầjZn đPau không quá xem trọng trn đThncu này, nhưng hin giờhGS, hai anh em bọn họ phảFi công nhn một s tht, bọn họ đAuã sai.

Hai thiếu niên trước mt, không thểlVA đxAánh giá bằotng cấdHKp đjZộ hồn lc như hồn sư bình thườtng.

Cũng giống như HoắxAc Vũ HạSo và Vương Đông, hai ngườKgfi anh ý thế nào thì anh em Tiếu Hồng Trầncn, Mộng Hồng TrầVxn cũng không kém. Bọn họ cùng trưởng thành, cùng phối hợp chiến đkFKFSu và tu luyn, bọn họ hiểuu nhau cũng không thua hai ngườgLFi HoắFOc Vũ HạUEo chút nào.

Một tầZLng ánh sáng màu đxAỏ sm lóe lên t ngc Mộng Hồng TrầhGSn, sau đTTIó, một màn sương mù t ngườlVAi cô bùng phát, rồi lạkFKi thu ngược trở v hóa giảjZi tác dụng của VĩFTnh Đông Chi Vc. Mc dù trong quá trình này, cơ thểO cô không ngng run rẩHoVy nhưng ít nhấdmt hin nay cô không còn bịPa đAuóng băng nữda.

unh Đông Chi Vc đUEã đSOUược Hoắxc Vũ HạOo s dụng rấLt nhiu lầFOn, thm chí còn s dụng trên ngườKFdi cườSOUng giảlnn bc Hồn Vương. Nhưng lầRFn đFTSOUu tiên có ngườnzi có thểlVA hóa giảgLFi nó nhanh như vy.

Ngoạusui tr chênh lch tu vi, có lẽ còn nhờh s trợ giúp rấFTt lớn t thuộc tính hỏa trong Chu Tình Băng Thim nữvKOa.

HoắfTRc Vũ HạFo tuy bấOt ngờqkl nhưng rấKgft nhanh đdã có đxáp án, khó trách ban nãy dưới áp lc của Cc HạHoVn Chi Băng, Chu Tình Băng Thim của Mộng Hồng Trầtn cũng không bịtfTRnh hưởng nhiu, haiz, nếu mình và cô ta ở cùng cấZLp bc Hồn Vương, cô ta làm sao có thểt d dàng phá vỡ VĩlVAnh Đông Chi Vc như vy.

Ở thờoti đgLFiểVxm này, song phương dườkFKng như lạUEi trở v thờFSi đlnniểFSm ban đvKOAuu, Tiếu Hồng Trầotn tấotn công, HoắVdc Vũ HạRFo và Vương Đông hợp lc phảtn kích.


Áp lc t Băng Bích Đế Hoàng HạTht cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái tan biến.

Vương Đông lạSi giang rộng hai cánh, cảTh ngườAui lạxAng lách né tránh. Được s chỉlnn dn của Tinh ThầHoVn Tham Trắotc Cộng Hưởng, ít nhấfTRt hắkFKn có 90% khảxA năng thoát khỏi công kích của Hồn Đuo Khí. Mà khoảSOUng cách của Vương Đông và huynh muội Tiếu Hồng Trầotn, Mộng Hồng TrầOn càng lúc càng gầxn.

Mộng Hồng TrầGWln lúc này đlnnã hoàn toàn trở lạdi trạPang thái bình thườFng, k năng cô va s dụng chính là hồn k thứVx tư của mình, Băng Chi PhảVdn Bộ. LấgLFy hỏa làm gốc sau đotó kích phát đvKOộc của băng thim, hóa thành năng lượng thuầZLn túy là năng lượng của bảotn thăng cô, đdmồng thờSi còn giúp lc công kích của mình tăng đOến cc hạsqdn.

Tuy nhiên, một khi cô đOsã s dụng Băng Chi PhảKFdn Bộ, cũng có nghĩqkla là trong khoảSOUng thờxi gian ngắotn kế tiếp cô sẽ không thểdm s dụng kịSch đuộc của băng thim nữPaa. Theo b ngoài, t nãy đFTến giờqkl, sau mấOsy đPaợt va chạxm, có vẻ Hoắsqdc Vũ HạVdo và Vương Đông tiêu hao hồn lc khá nhiu nhưng thc tế, Mộng Hồng Trầun cũng bịSOUThnh hưởng không nhỏ.

Độc của băng thim không thểlVA dùng, Băng Chi PhảFOn Bộ tuy theo lý thuyết là giúp lc công kích của cô tăng đdmến cc hạUEn nhưng vì ảSnh hưởng tWFxnh Đông Chi Vc, cô chỉO có thểFS khôi phục đOsược hoạFTt đKFdộng của bảdmn thân. Cho nên, tiêu hao của cô không thểKgf nói là ít đusuược. Hơn nữkFKa, sau khi bịdm đVdông lạHoVnh, vết thương lúc trước Đái Thược Hành mang đHoVến cho cô lạTTIi trở đVxau.

HoắIhvc Vũ Hạsqdo thầhGSm than một tiếng, ban nãy hắtn đKgfã nương theo s khinh thườotng của đSOUối thủ mà vn không thành công, vy thì tiếp theo sẽ rấZLt khó đvKOhGSu. Hin giờOjP, xem ra không thểFT không hợp lạfTRi rồi.

Mà lúc này, huynh muội Mộng Hồng TrầWFxn, Tiếu Hồng TrầFn cũng đuồng thờxAi cảAum thấOjPy áp lc khủng bố t HoắAuc Vũ HạxAo và Vương Đông. Đối thủ mình không thểHoV nhìn thấRFu mới tht sđIhvối thủ đVdáng gờhm nhấKut. Mà hai đdfTRa nhóc trước mt tuổi còn nhỏ hơn bọn họ nữnca, tín nhim tấSt thắdHKng của bọn họ đtã bịdHK đlVAGWl kích rấOjPt lớn.

- Muội muội, đfTRến đKFdây. Kết thúc bọn chúng. Không thểGWl tiếp tục do d nữTha.

Tiếu Hồng TrầxAn trầVxm giọng quát.

Mộng Hồng Trầnzn có chút do d:

- Nhưng thương thế của anh...

Tiếu Hồng TrầVxn ngạSo ngh nói:

- ChỉhGS có chút vết thương nhỏ thì đdáng là gì. Chúng ta cho bọn họ thấvKOy huynh muội mình mạFTnh như thế nào. Nhanh, trn đnzOsu này chúng ta không thểF thua, càng không thểHoV cho bọn chúng bấdmt kỳ cơ hội nào. ThắSng bọn họ, cũng chính là mang v vinh quang cho đFOế quốc chúng ta, là anh hùng của cảgLF đdmế quốc."

Tiếu Hồng TrầgLFn va dứjZt lờlVAi, tấVxt cảt Hồn ĐHoVo Khí ở trên ngườZLi đFồng loạRFt hóa thành bột phấotn biến mấPat, sau đncó vươn tay ôm lấsqdy muội muội mình.

Song kiếm màu xanh trên tay Mộng Hồng TrầFOn cũng biến mấFSt, cô xoay ngườKgfi nhào vào lồng Tiếu Hồng TrầhGSn. Nhấqklt thờgLFi, một cột hỗn hợp ánh sáng màu vàng và trắung xanh phóng thng lên cao, sau đZLó bao phủ lấnzy hai ngườti bọn họ.

- Không ổn.

Động tác này quá quen thuộc với HoắFc Vũ HạTho và Vương Đông. ĐOjPy rõ ràng là dấFOu hiu khi s dụng Vũ Hồn dung hợp k. Hai ngườFOi bọn họ đuã đkFKánh giá anh em Tiếu Hồng TrầKgfn rấOjPt cao, nhưng không ngờKgf hai ngườFTi kia là Hồn ĐFTo Sư mà vn còn ẩVdn giấIhvu Vũ Hồn dung hợp k, lạFTi còn có thểUE thi triểRFn ở thờLi đnziểkFKm chết ngườusui như vy.

Hai đHoVOjPi Hồn Vương cùng thi triểvKOn Vũ Hồn dung hợp k là cái khái nim gì dây? Đây rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không có ý đThnznh cho hai ngườZLi HoắWFxc Vũ HạhGSo một cơ hội nào nữFTa.

- Cùng liu mạFng với bọn họ.

Vương Đông hét lớn một tiếng, vì kích đSộng nên đThột nhiên giọng nói của hắAun không còn vẻ nam tính bình thườKung nữAua mà đThã trở nên yêu ớt khác thườkFKng.

Nháy mắut sau, Băng Hoàng Hộ ThểjZ biến mấZLt, HoắVdc Vũ HạWFxo ôm sát lấSy Vương Đông, hơi thở của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạIhvt cũng biến mấnct, chỉdm còn mỗi khí tứLc của Linh Mâu.

Đôi cánh sau lưng hai ngườKui lng lẽ biến mấOjPt, ánh sáng màu lam ánh kim rc rỡ t t tan biến, Vương Đông bịusu Hoắlnnc Vũ HạKgfo đFSUEng phía sau ôm lấAuy, cảOs hai t t rơi xuống sàn đFSusuu. Nhưng lúc này, trên tay hắun đvKOã xuấAut hin một cây búa màu đnzen sm, vũ hồn thứUE hai của Vương Đông, HạTho Thiên Chùy.

Có thểlVA trông thấxy rõ ràng nháy mắRFt khi hai ngườqkli rơi xuống mt đAuVxt, cảqkl ngườti HoắvKOc Vũ HạOjPo và Vương Đông lin lóe sáng rc rỡ.

Ánh sáng này là một dạIhvng ánh sáng hư vô khó mà hình dung, dườvKOng như nó khiến mọi thứIhv xung quanh đLu tan biến hết, chỉO còn lạHoVi một ảGWlo ảvKOnh hư hư tht tht. Ảo ảotnh này không thểd nhìn rõ đlVAược, vì nó là một vt thểot trong suốt lờu mờTh, nhưng có thểZL thấKFdy lúc này ảFo ánh đxó đsqdang đlnnt hai tay ở ngay vịAu trí tim mình.

Ảo ảOjPnh này rấRFt giống một ngườxi con đgLFàn ông trưởng thành, nếu có ngườOjPi tng trông thấSOUy lầdHKn trước lúc Hoắnzc Vũ HạkFKo và Vương Đông tng s dụng Vũ Hồn dung hợp k sẽ nhn ra, ảnzo ảUEnh này trông giống y ht, nó cũng chính là Vũ Hồn dung hợp k thứu hai của hai ngườOi, Thiên Đế Chuy.

Nhưng lầqkln trước, Thiên Đế Chuy là do vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạPat kết hợp với HạSOUo Thiên Chùy.

Còn lầOsn này thì khác hn, là t vũ hồn Linh Mâu và HạfTRo Thiên Chuy kết hợp với nhau.

TấUEt cảRF thay đKgfổi đusuu din ra trong vài giây ngắRFn ngủi, song phương cứGWl thế đFTồng thờui thi triểxAn Vũ Hồn dung hợp k của mình. Đây là lầlVAn đgLFPau tiên trong cuộc thi ĐvKOu Hồn ĐSi Tái có một màn thi đjZvKOu kỳ lạIhv như vy.

Các khán giảusu bên dưới đqklu như muốn nín thở mà quan sát cảxnh tượng ngàn năm hiếm thấnzy này.

Trên thế giới này, có bao nhiêu hồn sư có thểdHK thi triểPan Vũ Hồn dung hợp k chứvKO? Vy mà lúc này, ở ngay đAuây, lạFi xuấAut hin đFOến hai đGWlôi? Chuyn này không phảSi quá hi hữnzu hay sao?

Bên phía học vin S Lai KhắFTc, ngay cảxA Huyn lão cũng nắhGSm cht hai đFTqklm tay, nếu không phảFTi lão bn trấhGSn áp HắfTRc Hỏa Dim e là lúc này biểdHKu hin của lão còn muốn kích đdmộng hơn.

Vương Ngôn lúc này thm chí còn không dám ngẩVxng đThVxu nhìn lên sàn đsqdFSu, hắVxn lấSy tay che kín mt, chỉZL lộ ra mỗi hai con mắdHKt. Hắqkln là ngườFTi duy nhấTht biết HoắFOc Vũ Hạxo và Vương Đông sở hữThu nhiu loạjZi Vũ Hồn dung hợp k nhưng ngay cảFO bảhn thân hắOjPn cũng chưa tng thấFSy hai đOsZLa nó s dụng nên căn bảgLFn uy lc tht s của nhữotng Vũ Hồn dung hợp k còn lạPai như thế nào, hắAun hoàn toàn không biết. Nên hắotn cũng như bao ngườOjPi ở đusuây, đIhvu vô cùng hồi hộp chờjZ xem HoắFTc Vũ HạFOo và Vương Đông rốt cuộc có thểTTI làm nên nhữtng kỳ tích gì.

Nếu hôm nay Tiếu Hồng TrầUEn và Mộng Hồng Trầdmn đuu ở trạFOng thái hoàn hảOo, nhấxAt đOsunh hắlVAn sẽ không cho HoắjZc Vũ HạGWlo và Vương Đông ra thi đdmUEu. Trong tình huống Tiếu Hồng Trầhn trọng thương, Mộng Hồng TrầKFdn bịKgf thương và tiêu hao hồn lc, hắtn mới nghĩnz hai đnclVAa nhóc kia có cơ hội chiến thắOng.

Nào ngờx, huynh muội Tiếu Hồng Trầdn vn còn Vũ Hồn dung hợp k chưa s dụng đOjPến, đtây là chuyn cc kỳ hiếm thấlnny trong giới Hồn Đdo Sư, thm chí là một chuyn khó thểKu tưởng tượng nổi, huynh muội bọn họ là hai ngườKgfi đWFxSOUu tiên có thểL s dụng Vũ Hồn dung hợp k của đUEế quốc Nht Nguyt.

Trên đVxVxu Hoàng Thành, hoàng đvKOế Tinh La HứfTRa Gia Vĩu lúc này cũng đFTAuy vẻ kinh ngạxc, hắUEn tuyt đgLFối không ngờdHK trn đdHKUEu cuối cùng này lạUEi là một hồi quyết đnclVAu giữOjPa các Vũ Hồn dung hợp k, mà nói chính xác hơn, tình huống này nào có ai d đRFoán đSược?

Lúc này, nếu hỏi ai là ngườOsi bc bội và khó chịuu nhấOst, dĩd nhiên là vịxA trọng tài Thiên Sát Đuu La rồi. T nãy giờx, lão không ngăn cảFSn song phương thi triểZLn hồn k cũng vì lão không biết rõ uy lc Vũ Hồn dung hợp k của hai bên mạIhvnh yếu thế nào. Nhưng càng không biết, lão lạFi càng lo, chng may cứFTu vin không kịOjPp lạlVAi có ngườkFKi chết trn thì quảdm tht lão không biết giảsqdi quyết thế nào nữFOa. Trn đHoVKgfu này, áp lc của trọng tài quá lớn. Bốn ngườfTRi trên sàn đlVAgLFu hin nay hoàn toàn khác hn với nhữVdng đOội viên còn lạWFxi, đuiểVdm này dĩlVA nhiên là bảSn thân lão hoàn toàn hiểFu rõ.

Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng Trầun và Mộng Hồng Trầtn đUEã bắFSt đKgfOu biến hóa, cột sáng không ngng ngưng kết thành một con cóc tht lớn, càng quỷ dịFS hơn là khi con cốc ấKgfy đsqdược ngưng hình lạZLi đnzột ngột thay đKFdổi màu sắSOUc.

Tam Túc Kim Thim màu vàng, Chu Tình Băng Thim màu trắqklng xanh, nhưng trong tích tắWFxc này, hai màu ấty đhGSu biến mấut, thay vào đdmó là một con cóc màu đkFKỏ rc. Màu đdmỏ ấOjPy chói rọi khắlVAp nơi, cộng thêm đfTRôi mắOt màu đZLen như một vc sâu không đRFáy lạFTi càng khiến nó trông quái dịqkl.

Giọng nói của Tiếu Hồng TrầSn bỗng vang lên khắUEp toàn trườgLFng, cho dù trong lòng hắKun đHoVang nghĩu gì thì lúc này hắqkln cũng không quên sắdHKm vai anh hùng ngăn cơn sóng dữu.

- Tiếp chiêu đGWli, chúng ta sẽ cho các ngươi thấGWly uy lc của Vũ Hồn dung hợp k mạRFnh mẽ nhấAut là gì, Quyến Luyến Hồng TrầdHKn .

Đúng vy, Quyến Luyến Hồng Trầhn chính là tên của Vũ Hồn dung hợp k của bọn họ. Nó ghép t họ của hắvKOn và em gái mình. Nếu nhìn k sẽ thấxy, con cóc màu đKuỏ kia có ba chân, ánh mắht như xoáy nước thì y ht đPaôi mắKgft của Chu Tình Băng Thim.

Cũng ngay lúc đnzó, ảuo ảjZnh sau lưng HoắgLFc Vũ HạIhvo và Vương Đông phát sinh biến hóa. Ánh mắHoVt của hắhGSn sáng rc lên.

Trong tình huống cảhGS ngườdmi trong suốt, đGWlôi mắkFKt sáng lên lin trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một đdôi mắRFt rấlnnt kỳ lạnc, nó sáng rc một màu vàng trông như đPaã hút hết ánh sáng t mt trờHoVi chiếu xuống, cảKgf sàn đSOUOjPu như tối dầncn đIhvi, cơn mưa phùn lấOst phấgLFt vn còn đFTPay nhưng nó lạti không thểPa rơi xuống vịfTR trí của ảZLo ảOsnh kia.

Trên trán của ảFTo ảFTnh ấusuy có một con mắxAt khá kỳ dịKgf, con mắsqdt ấOy t t hé mở, khí tứFc sinh mnh nháy mắht rọi xuống khắsqdp nơi. Mơ hồ có một cây búa màu vàng rc rỡ xuấtt hin trên bầWFxu trờOi, nháy mắvKOt sau, lóe lên vô số hư ảVdnh nho nhỏ tạxAo thảThnh vô số cây búa phiên bảotn nhỏ, nháy mắKFdt sau,một vòng ánh sáng ánh kim xuấGWlt hin bao phủ lấKFdy nó và bóng ngườThi mờdHK mờThOo ảxAo.

TấVdt cảh mọi din biến đfTRu din ra một cách chm chạKgfp thong thảO, nhữOjPng nơi vòng ánh sáng ấuy di chuyểfTRn qua, ngay cảnc sàn đHoVvKOu cũng xuấusut hin tng vết nứOjPt nẻ như mạThng nhn, ta hồ như cảOjP không gian cũng bịdHK sụp lún.

Trên sàn đWFxVdu, cho dù là Thiên Sát ĐVdu La, giờGWl phút này cũng phảnzi kinh ngạSOUc trợn mắPat há hốc mồm, vì lão cảgLFm nhn đFTược mình không thểgLF khống chế đsqdộng tác của bảvKOn thân nữusua, cảO lồng ngc khó chịhu vô cùng, kế tiếp, dườKFdng như có một thanh búa lớn nn thng vào Tinh Thầncn Hảxi của lão. Tn sâu trong Tinh ThầdHKn Hảxi rung đncộng kịZLch lit như muốn vỡ tung ra.

ĐFOy là phảUEn ứOng của một cườSOUng giảh bc Phong Hào ĐfTRu La đuó. Thm chí muốn phảKFdn ứdng một chút cũng không đhGSược. Vì trong tích tắFTc đncó, Thiên Sát ĐThu La Hoàng Tân T căn bảRFn không biết mình phảxi ngăn cảHoVn nó bằung cách nào. Đương nhiên, một phầqkln nguyên nhân cũng vì lão không muốn phảui làm trn đFOHoVu bịnz gián đsqdoạFn.


Khi vầdHKng sáng màu ánh kim ấlVAy khuếch tán khắdmp nơi cũng chính là lúc Quyến Luyến Hồng TrầPan bùng nổ. Xoáy nước màu đqklỏ ánh kim nháy mắtt hóa thành dòng nước lũ quét thng v phía ảKgfo ảjZnh hư vô kia.

QuầxAng sáng màu đKFdỏ kia lấhGSp lánh ánh kim, hơn nữfTRa còn vang lên tng tiếng leng keng của kim loạOjPi va chạSOUm vào nhau, và đFc bit khủng bố nhấFt chính là ở thờLi đlnniểGWlm nó xuấSOUt hin, nhit đusuộ nóng chảty xung quanh nó khiến bầOjPu không khí vn vẹo kịuch lit. Nhiu nhân tố mâu thun ln nhau, đFối chọi nhau cùng tụ hội ở một chỗ khiến mọi thứHoV xung quanh khó thểS chịFTu đdng nỗi mà đThiên cuồng vn vẹo. CảxA sàn đkFKVdu dưới tác đqklộng của Quyến Luyến Hồng TrầWFxn gầotn như biến thành một vùng hảui dương đgLFKuy nham thạFch nóng chảhy.

Nhưng, bấIhvt kểu là năng lượng Quyến Luyến Hồng Trầxn có mạsqdnh mẽ cỡ nào cũng không thểF ngăn cảFTn đWFxược vòng sáng màu vàng kim kia khuếch tán ra bên ngoài. Luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua tng đhợt sóng cuộc trào của quầqklng sáng màu đSỏ ánh kim vô cùng rc rỡ kia, nháy mắkFKt sau, nó tiếp tục quá trình khuếch tán của mình đVdồng thờkFKi phủ xuống con cóc lớn màu đotỏ, con cóc bắott đPaIhvu run rẩvKOy, ngay sau đFSó, quầLng sáng màu đhỏ dầFSn tán toán, bóng hình của Tiếu Hồng TrầVxn và Mộng Hồng Trầusun cũng xuấdHKt hin trở lạHoVi, hơn nữVxa cảVd hai còn nng n ngã xuống t giữlVAa không trung.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng Trầdn mạWFxnh mẽ như vy, mà lạVdi có thểdm trong tình huống thi triểHoVn đFược một phầvKOn ba chn đFTườqklng, bịUE ngườFSi khắFc chn đLusung hoàn toàn.

Hai huynh muội bọn họ hoàn toàn ngây ngườTTIi, giống như đVdã không còn chút cảOm giác gì, thm chí khảFT năng khống chế cơ thểd khi rơi xuống cũng không có. Tng dòng máu như nhữGWlng con rắxn nhỏ không ngng t thấOt khiếu của Tiếu Hồng TrầTTIn chảGWly ra ngoài.

Vũ Hồn dung hợp k Quyến Luyến Hồng Trầusun mạncnh mẽ, khủng bố như vy đSOUhGSy mà chỉOjP có thểgLF xuấnct hin trong nháy mắGWlt, tràn ngp cảqkl sàn đSUEu rồi tan biến.

Nhưng Quyến Luyến Hồng TrầGWln nào phảusui d dàng ngăn cảgLFn như vy, nhữlnnng kim loạhi đnzã đxược nung chảPay rớt thng xuống sàn đIhvHoVu, khiến cảVd sàn đKFdFOu như một ming núi la mạsqdnh mẽ phun trào. Kim loạlVAi dung hợp với kịOch đOộc t Chu Tình Băng Thim biến sàn đfTROu thành một đWFxOsa ngục giữlVAa chốn trầhn gian.

Ảo ảUEnh hư vô lơ lng trên bầFTu trờLi trông như sắThp bịRF cắsqdn nuốt, mà lúc này, Thiên Sát ĐFTu La Hoàng Tân T vn còn đVxang bịdHKnznh hưởng t luồng ánh màu ánh kim, căn bảFTn không thểqkl đOến ứdmng cứhGSu kịOsp nữkFKa. Vic này cũng đSồng nghĩhGSa lão đKuã không thểO hoàn thành nhim vụ trọng tài của mình.

Huyn lão đkFKang đlnnHoVnh phóng ngườFi ra ngoài thì Vương Ngôn kéo ống tay áo của lão lạdi.

- Đợi một lát.

Huyn lão gin dữkFK quát:

- Còn đZLợi cái gì nữFOa? Đợi bọn chúng chết hết sao...

đOjPiu, khi lão nói đdHKến sáu chữS cuối cùng thì cũng t đlnnộng dng lạui, vì lão git mình trông thấty, ảdo ảSnh hư vô đlVAối mt với cơn lốc xoáy còn lạFTi t Quyến Luyến Hồng TrầVxn cũng không h có ý đFOKgfnh khoanh tay chờTh chết mà lạSOUi bay lên như tia chớp. Hai ngườFSi Hoắqklc Vũ HạSo và Vương Đông lạti một lầncn nữSOUa xuấKut hin trong tầKgfm mắxAt mọi ngườSi.

Dưới cái nhìn chăm chủ của hàng nghìn hàng vạlnnn ngườxAi, cảx hai lạThi một lầnzn nữFOa phát sinh biến hóa thầxAn k. truyn copy t tunghoanh.com

Đôi cánh màu xanh lam lng lẽ xuấWFxt hin, vũ hồn Quang Minh NữUE Thầlnnn Đip đvKOã tái hin, phầHoVn áo ở phía trên của HoắThc Vũ Hạlnno bỗng nhiên rách toát đnzFS lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạRFt tht lớn, mà lúc này, hình xăm đqkló lạnci căn lên như có một luồng năng lượng nào đxó muốn chui ra vy. Cái đotuôi của Băng Bích Đế Hoàng HạfTRt kéo dài đLến đGWlai quầhn của hắFTn rồi nằAum hn dưới mông nên lúc này vn chưa có ai trông thấuy rõ ràng đVxược.

Bỗng nhiên, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng HạFTt như sống lạSi, một đSOUôi mắqklt màu vàng sắhc bén lng lẽ xuấTht hin trên không trung mang theo hơi thở lạlnnnh lùng khốc lit. RấPat có ý vịHoV duy ngã đtộc tôn.

Trong tình huống này, HoắAuc Vũ HạFOo và Vương Đông lạZLi một lầnzn nữlVAa ôm chằum lấTTIy nhau. Trong tích tắotc đFTó, với bọn họ, dườPang như mọi thứGWl xung quanh đFSu đdã tan biến hết, trong ánh mắdmt của cảPa hai chỉkFK còn mỗi s tin tưởng và kiên quyết không t bỏ.

HoắKgfc Vũ Hạnzo có hai vũ hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng Hạht.

Vương Đông cũng là Vũ Hồn Song Sinh, lầncn lượt là Quang Minh NữUE ThầvKOn Đip và HạlVAo Thiên Chùy.

Linh Mâu kết hợp với Quang Minh Nữx ThầThn Đip, bọn họ có Vũ Hồn dung hợp k thứu nhấut, Rc Rỡ trong Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ.

Linh Mâu kết hợp với HạTho Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k sáng rc ánh kim lan rộng trên trăm thước vuông mà bọn họ va mới s dụng.

ĐFy là Vũ Hồn dung hợp k thứS ba của bọn họ, tên là Hư Ảo trong Chân Tht - Tâm Linh Phong BạgLFo. Một cái Vũ Hồn dung hợp k thuầsqdn túy thuộc tính tinh thầOjPn, công kích trên mọi phương vịhGS.

Tác dụng của Tâm Linh Phong bạFSo là có thểVx nháy mắnzt dung hợp Khí Vũ Hồn Hạsqdo Thiên Chùy vào k năng Linh Hồn Trùng Kích của HoắvKOc Vũ HạUEo, hơn nữFa còn có thểF công kích trên phạVxm vi rộng lớn, uy lc không cầvKOn nói cũng biết mạvKOnh hơn gấFOp mấKgfy lầfTRn.

Hơn nữSOUa, Vũ Hồn dung hợp k này còn tiêu hao hồn lc ít hơn nhữTTIng k năng khác nữnca, nhưng v mt Tinh ThầjZn Lc lạFSi đhGSòi hỏi cc kỳ cao. Nếu không phảdHKi Tinh ThầKgfn HảFi của HoắxAc Vũ HạSOUo sau khi hấAup thu Sinh Linh Kim đhGSược cảOi tạGWlo rấjZt nhiu thì e là khó mà s dụng đOsược nó, hoc nếu min cưỡng s dụng thì ngay lp tứVxc rơi vào trạRFng thái hôn mê.

Sinh Linh Kim mở ra con mắusut thứot ba cho Hoắotc Vũ HạKuo, Y Lai KhắhGSc Tư đfTRã chìm vào giấZLc ngủ say ở ngay nơi ấAuy, mà HoắAuc Vũ Hạoto không h biết rằnzng, Y Lai KhắTTIc Tư dùng Sinh Linh Kim trú ngụ ở ngay mi tâm của hắnzn cũng giống như mở ra cho hắdmn một cái Tinh Thầnzn HảUEi thứxA hai.

Tr lầdmn đuFSu tiên thí nghim thành công, đHoVây là lầFTn thứdm hai bọn họ s dụng Tâm Linh Phong BạZLo, mà uy lc của nó cũng vì s xuấhGSt hin của Sinh Linh Thủ Vọng mà tăng mạVdnh, cho nên mới có thểkFK nháy mắfTRt làm gián đKFdoạhn k năng Quyến Luyến Hồng TrầfTRn của huynh muội Tiếu Hồng Trầdmn.

Đây là hai k năng đkFKược kết hợp t vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông.

Đổi lạsqdi là Băng Bích Đế Hoàng Hạht thì sao? Băng Bích Đế Hoàng HạPat kết hợp với HạVdo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp k có lc công kích mạFOnh nhấHoVt trong bốn k năng của Vương Đông và Hoắlnnc Vũ HạOso, lúc trước, cho dù đVxối thủ của nó là vòng bảAuo hộ phòng ng tuyt đThối thì cũng không thểu chịVdu nổi một kích cc mạOnh của nó, đotnzy dĩu nhiên là k năng Băng Giá trong Nóng Bỏng, Thiên Đế Chùy.

Mà giờdm phút này, k năng Hoắusuc Vũ Hạxo và Vương Đông đUEang thi triểVxn kia cũng chính là tổ hợp Vũ Hồn dung hợp k cuối cùng của bọ họ, là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng HạxAt kết hợp với vũ hồn Quang Minh NữRF Thầusun Đip.

Nó vn là một k năng đFTơn thuầZLn v mc công kích, tuy uy lc không bằLng Thiên Đế Chùy nhưng lạOjPi là hồn k duy nhấOst do Vương Đông chủ đgLFxAo, nên xét v đKgfộ linh hoạPat, nó hơn xa k năng Thiên Đế Chùy rấFTt nhiu lầKFdn.

Hàng nghìn hàng vạOn tia sáng lấdmy Hoắusuc Vũ HạLo và Vương Đông làm trung tâm bỗng nhiên nổ mạhnh bay thng ra xung quanh, hào quang rc rỡ của nó thm chí khiến các khán giảAu bên dưới không dám mở mắgLFt nhìn thng vào nó nữSa.

Và cơn gió lốc còn sót lạui t Quyến Luyến Hồng TrầThn trong tích tắdc này cũng bịdm nó ảunh hưởng mà ngng lạlnni giây lát.

Ngay sau đxAó, đOjPôi cánh màu lam giang rộng ra với tốc đGWlộ kinh ngườHoVi, cũng trong lúc đtó, nó bỗng hóa lớn ra gấFp đsqdôi bình tưh[fng.

Đôi cánh Quang Minh NữHoV Thầhn Đip không biết t lúc nào đdmã xuấut hin thêm một đSôi cánh màu xanh phỉgLF thúy trong suốt tuyt đhGSẹp. Đôi cánh này tỏa ra hơi thở quang minh nồng đVxm và tinh khiết, hơi thở sinh mnh và hơi thở quang minh cùng bổ trợ ln nhau.

Khi đKuôi cánh xinh đgLFẹp kia xuấsqdt hin, quầqklng sáng màu xanh lam lạLi càng thêm sáng rc, mt ngoài của đVxôi cánh bướm dườlnnng như có nhữPang hạOjPt nước be bé nhẹ nhàng chuyểhGSn đtộng, nhữjZng hạFt châu đUEó dưới quầSng sáng lấFTp lạvKOnh lạfTRi càng phảUEn chiếu ra nhữxAng tia sáng rc rỡ chói mắdt hơn, nhữZLng tia sáng này nhẹ nhàng bao phủ lấIhvy một ảdHKo ảhnh đnzang dầFTn dầHoVn ngưng tụ.

Sau đuó, nhữAung hơi nước trong không khí t t ngưng tụ hóa thành thế giới đdHKfTRy băng tuyết, hàn khí lạvKOnh buốt tỏa khắqklp sàn đThgLFu, mà ảLo ảxnh sau lưng HoắGWlc Vũ HạFTo và Vương Đông lạnci một lầotn nữFSa làm mọi ngườKgfi dưới khán đUEài phảkFKi rung đtộng, một bóng ngườnci cao gầThy lng lẽ xuấKFdt hin giữKFda quầFng sáng ba màu.

Đó là một cô gái đVdã trưởng thành, cô gái này cao khoảKung một thước tám, đqklôi chân rấUEt dài, vô cùng quyến rũ.

Cô có mái tóc dài màu xanh lam rũ đsqdến tn gót chân, đPaôi mắusut lạfTRi có màu vàng rc rỡ, dáng ngườFTi ln dung mạvKOo của cô đlnnẹp đhến nỗi khiến bấZLt cứu cô gái nào ở đlnnây trông thấFSy cũng phảdHKi xấVxu hổ. BấGWlt kểSOU là nam hay nữGWl khi trông thấdmy cô gái ấTTIy đFTu bịVd vẻ đUEẹp của cô thu hút trit đdmqkl.

Ngay sau đAuó, cô gái di chuyểxn, chân trái bước v trước, cảWFx ngườRFi lơ lữFTng giữVxa không trung, đdmôi cánh bướm ba màu sau lưng cô khẽ đdỡ lấFTy thân thểfTR mm mạkFKi bay lượn, nhảIhvy múa trên bầfTRu trờqkli.

Một màn sương băng t t lan tỏa t dưới chân cô, hóa thành tng màn tng màn lượn vòng quanh cô.

Trên bầOsu trờGWli bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắZLng mt trờAui t trên cao rọi xuống, xuyên qua bứOsc màn phòng hộ, buông xuống ngườFTi cô.

Luồng sáng màu vàng ấTTIy va chiếu xuống ngườSi cô lin khiến cô trông giống ht như một nữFT thầVxn mt trờKFdi va hin thân xuống mt đkFKht.

Cơn lốc Quyến Luyến Hồng TrầvKOn bắSt đKFdOu di chuyểRFn đIhvến nhưng nháy mắnzt khi chạdm vào ngườKgfi cô lạkFKi bịnc chia thành hai phầxn, sau đFOó, cũng bắvKOt đdmOu xoay quanh ngườThi cô.

Cô gái ấnzy nhẹ nhàng nhảFOy mua trên không trung, mỗi bước di chuyểKun rấOjPt t nhiên, nhẹ như mây, đlVAôi cánh sau lưng cô lúc này lạWFxi trở thành một món trang sứlnnc hoàn m nhấKgft, cô đuã hoàn toàn đkFKUEm chìm trong vũ khúc kia, vũ khúc với tên gọi, Quang Nghê ThườlVAng.

Cô gái xinh đVdẹp ấqkly trông như không biết có nguy hiểfTRm đGWlang ở cạqklnh mình, cô cứqkl mua, và đuôi cánh bướm ba màu nhẹ nhàng nâng đUEỡ thân cô.

Trên trán cô không biết t lúc nào đOsã xuấVxt hin một ký hiu màu vàng, vì cô múa càng lúc càng nhanh nên lúc này không ai có thểvKO thấHoVy rõ cảot.

Quyến Luyến Hồng TrầPan ban đsqdqklu là mang đfTRến nguy hiểOsm cho cô, nhưng kết thúc lạnci là một món đvKOồ trợ giúp cho màn khiêu vũ vô cùng tuyt đVdẹp của cô gái xinh đVxẹp này.

Ngay cảh công tước BạxAch Hổ ý chí kiên đlVAncnh lúc này cũng ngẩGWln ngườFSi, hắThn thm chí có chút không tin vào nhữIhvng gì mình đnzang nhìn thấdHKy, hắKgfn t hỏi, trên đjZRFi này tht s có một cô gái xinh đgLFẹp như vy sao?

Đôi cánh bướm ba màu giây lát sau, dầdmn dầxn biến mấht, bóng ngườVdi xinh đPaẹp kia chuyểZLn hướng bay nhanh v phía huynh muội Tiếu Hồng TrầgLFn, Mộng Hồng TrầOsn đUEang rơi xuống đdAut.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(