Trang chủ / Kiếm Hiệp / Truyền Kiếm / Chương 65 : Mạc gia nguy cấp

Truyền Kiếm

Chương 65 : Mạc gia nguy cấp
QuyểCiVn 2: Thái Hồ kiếm hội

Chương 65: Mạyiyc gia nguy cấYLTp

DịUJch giảGGI: Box đyiyào tạno BạcDoch Ngọc sách
Biên tp: 123456vn
Nguồn: Bạibzch Ngọc Sách và Bàn Long Hội

 

Mạznc vấEDn nhìn chằIsYm chằaZNm vào trạUJi chủ cu đGPDộc trạLhci già nua. HắNn thảsQUn nhiên bảiCQo lão trạJi chủ da mt nhăn nheo như da quýt: "Ngươi đcDong có trêu chọc ta, ta cầtsXn một đNCJồ vt trong trạzQi các ngươi, kính xin lão trạMi chủ đCưa ta đDDi lấNy."

"Đó là cái gì vy?" TrạZWEi chủ cu đLCộc trạGGIi càng thêm hồi hộp. Lão nhớ lạZWEi cu đsbộc trạUJi Miêu gia tung hoành du châu mấwry chục năm, đooã khi nào phảDDi chịcDou khuấQLct nhục đzQến vy? LạLhci bịUJ ngườibzi ta đCmánh lên sơn môn, dùng bạDao lc đcayiy vơ vét tài sảbn!

MạXSc VấSn ghé ming vào tai trạPDi chủ cu đyiyộc trạXSi. HắQtIn thì thầmQGm một cái tên làm cho trạyiyi chủ đXSộc trạMi bịcDo bò cạNp chui vào trong ngườcai vy, chỉQLc thiếu điCQiu nhảImay dng lên ngay tạsbi đbcương trườcng.

"Không thểbc nào! Không thểIma cho ngươi đCmược! Đó lạwri chấCiVn trạXSi chi bảQLco của Miêu gia!"

MạCmc VấVUwn khẽ h lạCnh lùng: "Ta là ma đLCUJu của ma đDaro, đcDong ép ta phảri làm cái chuyn tàn sát dit tộc."

TrạtsXi chủ cu đmQGộc trạQLci lp tứJfc giống như hạCiVt cà bịLhc đWuánh nát, thầVUwn sắEDc trong mắbct đznhou tranh không cam chịsbu mấZWEy lầaZNn, sau rồi cúi đSbu nói khé: "Ta đNS ngươi mang vt đQó đbci nhưng ngươi phảri đCồng ý với ta, ngươi không đLhcược làm thương tổn bấCiVt kỳ ngườhoi nào của Miêu gia chúng ta nữMa."

" Không!" Mạznc VấTMn hứsQUa như chém đYLTinh cht sắcDot.

KHuôn mt trạMi chủ cu đzQộc trạYLTi biến sắsQUc. Lão nghĩZWE đCến chuyn Mạwrc VấQtIn không bằEDng lòng. Nhưng khi nghe thấVUwy lờNi nói chắrc nịCiVch của hắUJn thì bình tĩSnh trở lạcai.

"Ngươi phảyiyi đcaưa ta đDDi lấNCJy." Mạibzc VấZWEn nghiêm túc bảXSo.

Yêu cầEDu này tuy mang tính ép buộc làm ngườXSi nghe khó chịcau nhưng không phảni là không thểc chấzQp nhn. Huống chi hin thờUNi bảznn thân là cá thịcat nằCm trên thớt gỗ cũng chỉLC có thểtsX mc ngườCiVi chém giết.

"Được, ta đJưa ngươi đbi."

đcDoộng hu sơn cu đWuộc trạNi phảzQi đbi qua một vùng đDaộc xà, đLCộc trùng và nhữUJng vt kịIsYch đibzộc đLhcược nuôi trong đQộc trì. Sau khi đLhci qua hết nhữCiVng chỗ đXSó thì ở phía trước xuấGPDt hin một cái dàn tế bằEDng Ngọc. Trên tế đUNàn có một củ sâm vương giống như búp bê hình ngườtsXi có các dây đibzđMc thù quấQLcn quanh.

Đến khi thu sâm vương ngàn năm và kiếm nang, MạDac Vấyiyn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Qua một tháng bôn ba cuối cùng cũng lấGGIy đUNược một linh vt vào tay!

Đ t Miêu gia cu đzQộc âm thầCm nguyn rủa. MạNCJc Vấcn đNCJYLT lạIsYi sáu cái hòm châu báu giá trịc năm mươi vạcDon lượng hoàng kim rồi thảznn nhiên bỏ đGPDi.

HắcDon cưỡi Yến vân bảJfo mã chạMy thng đsbến nơi đVUwồng không mông quạXSnh mới dng cương. HắGGIn bình tĩJfnh hô lên: "Còn không ra sao? Hin giờQ ta phảGGIi đLhci v rồi."

Cộp, cộp, cộp, cộp. NhữzQng tiếng vó nga vang lên, bạNch y bạCmch mã thong thảTM t trong bụi cỏ rm rạCiVp đni ra.

Khuôn mt Nguyt Ảnh tỏ ra khó chịcau: "Sao ngươi đcaoán đsQUược?"

MạEDc VấNCJn bình tĩJfnh nhìn thịb một cái: "Tr ngươi ra, ta không tưởng tượng đUJược ra ngườNCJi khác."

" H" Nguyt Ảnh h nhẹ một tiếng đYLToạNCJt Thiên Sơn tuyết liên, VạUNn Niên Ôn Ngọc của ngươi mà ngươi không tứXSc gin sao?"

" TứsQUc gin ư, nếu ta có thc lc Kiếm Thánh thì nhấYLTt đibzVUwnh sẽ tr ma v đnDDo, tru sát Ma Môn yêu nữJ nhà ngươi."

Hơi thở Nguyt Ảnh nghẹn lạLCi, nỗi nim tủi thân t đyiyáy lòng dâng lên làm cho mũi và mắsbt đTMu cảUNm thấcy cay cay. ThịQtI trợn trng mắCiVt nhìn chằZWEm chằSm tht sâu MạDac Vấrn. PhảZWEi tht lâu sau, thịC đGPDột nhiên giơ tay ném ba vt xuống đhosQUt phía trước mt MạJfc VấXSn.

"Đồ vớ vẩPDn ngươi cầbn đcây này! Trảb lạyiyi cho ngươi!"

Nguyt Ảnh lớn tiếng hét lên, câu cuối cùng rõ ràng mang theo một tia gin dỗi. Thịho kéo cương phi nga, không thèm quay lạCiVi.

MạLCc VấWun nhìn tam cái hộp trên mt đJfyiyt, hắsbn ngẩyiyn ra một hồi tht lâu, sau cùng đQLcành thở dài phấDat tay thu lạbci ba cái hộp vào kiếm nang rồi cũng giục nga bỏ đbi.

...

" Mộc thiếu gia đcaã v!"

Một gã đNCJội trưởng đDaội thủ v thấCy MạEDc VấtsXn lp tứNc tiến lên nghênh đsQUón. Gã cầbm lấQy dây cương bảro mã hộ cho MạaZNc VấZWEn.

Mạooc VấUJn liếc mắWut nhìn lạQLci sơn trang thì thấCy lc lc thủ v so với trước giảPDm đooến bảEDy phầXSn nên ngạiCQc nhiên hỏi: "BảPDo v sơn trang giảyiym đPDi sao? Sao lạzQi giảIsYm hn đbci như vy?"

đDaội trưởng lp tứQc trảJ lờCmi: "Đúng vy, gia chủ dn các huynh đQLc gấaZNp rút đrến tiếp vin cho Chú Kiếm Sơn Trang Giang Châu. Đúng rồi, gia chủ nhờWu tiểsbu nhân báo lạzni cho ngài là thế lc tà đhoQo phía Nam liên hợp tấUNn công Chú Kiếm Sơn Trang, khi nhn đQược tin tứYLTc xin ngài lp tứNc xuôi nam v Giang Châu.

MạcDoc Vấibzn đWuQ cảsQU ngườcDoi, âm thanh hốt hoảcng hỏi lạJfi: "Chuyn xảWuy ra khi nào?"

" MườMi ngày trước, Ngọc Liu Sơn Trang chúng ta nhn đJfược tin. Khi đsQUó Chú Kiếm Sơn Trang đImaã bịUJ vây khốn ba ngày. Gia chủ nhn đsbược tin tứQc lin suấUNt lĩCiVnh bảPDy thành đc t sơn trang xuôi nam tiếp vin cho Giang Châu. Vốn gia chủ muốn chúng ta báo tin cho ngài tht sớm nhưng hành tung của ngài bấMt đSIsYnh nên chúng ta tung ngườXSi đzQi khắaZNp nơi cũng không thểGGI nào liên lạnc đLCược với ngài. HảQLc, Mộc công t, Mộc công t, ngài sao vy?"

MạUJc VấWun không nghe thấry thanh âm của tên đSội trưởng hò hét. Hắcn đaZNang thấzQt hồn lạibzc phách trảDD lờPDi mu thân đNCJang đLhcYLTng trước đcDoình vin.

" "Vấsbn nhi! Con cũng đZWEã v!"

Liu Tu Tâm thấTMy Mạhoc Vấcan thì lp tứCc vui vẻ phát khóc. Bà tiến tới giữUJ cht tay Mạwrc VấsQUn: "Bây giờPD chúng ta lên đbườbcng v nhà thôi."

" Mẹ!" MạLhcc VấNCJn ngạLCc nhiên nhìn mu thân của mình.

" Sơn trang có chuyn lớn như vy mà NhịsQU bá của con còn muốn gạQtIt ta nhưng ta có phảVUwi ngườhoi mù, đcaiếc đsQUâu. Lúc này Liu Tu Tâm trở nên quyết đIsYoán, lão luyn như một ngườsbi chủ mu gia đyiyình. Bà nghiêm trang nhìn MạiCQc VấQn: "VấSn nhi, ta biết trong lòng con có oán khí nhưng dù gì đCmó cũng là nhà của chúng ta! Phụ thân của con, thân nhân của con đQLcu ở đQLcó cảED."

Mạcc VấIman gượng cườCi, nhà sao, cái nhà đUNó khi nhớ lạGPDi chỉsQU cho hắyiyn cảQLcm giác lạoonh lẽo, thân nhân ư. Ha ha, hắDDn chưa bao giờibz cảJm giác nhn đQược s quan tâm ủng hộ của bấNt cứwr thân nhân nào.

Cũng đDaành, nơi đsQUó cũng là nơi chôn nhau cắzQt rốn, còn một cái nhân tình. Phụ thân à, sau lầCn này ta sẽ không còn nợ cái gì nữooa.

Hít sâu một hơi, MạPDc VấDan đcaáp: "Mẹ, ngườWui không phảQLci lo. NhịQLcđcaã dn nhân thủ đImaến tiếp vin rồi. Phỏng chng đaZNLCi bá cũng nhn đooược tin tứhoc cầTMn trợ giúp. Sơn trang nhấQLct thờyiyi chắQtIc vn chưa sao. Con xuôi Giang Châu ngay bây giờho, ngườLCi không cầJn phảMi đcDoi đcâu."

Hắibzn giơ tay ra, một cái hộp ngọc ấaZNm áp hin ra: "Mẹ, đYLTây là VạMn Niên Ôn Ngọc. Đeo nó bên ngườCmi sẽ có lợi cho sứsbc khỏe, có thểJ sống lâu. Ngườni nên đwreo nó bên ngườUNi."

Hai mắoot Liu Tu Tâm đmQGỏ hoe, giơ tay vuốt đznNu Mạibzc VấUJn, trong giọng nói có hơi bùi ngùi: "Mẹ không chăm sóc con chu đXSáo mà con thương ta vy. Lòng ta rấZWEt vui. Con quay v sơn trang nhấwrt đNCJJfnh phảNCJi cẩsbn thn. Mẹ biết con đcã mạTMnh mẽ lăm nhưng thân phn của con khá nhạIsYy cảnm, không điCQược đWuyiy lộ chân din mục.

Trong lòng Mạbc VấQLcn min cưỡng cườUJi. Mu thân là chủ mu Chú Kiếm Sơn Trang quảiCQ nhiên không phảTMi ngườGPDi phụ nữXS thườrng. Mình mới đMi có một tháng mà mu thân đVUwã thăm dò toàn bộ nhữsQUng gì mình làm trong hai năm qua.

" Mẹ yên tâm đDDi, con sẽ hành s tùy theo hoàn cảZWEnh."

T bit mu thân, MạzQc Vấhon cỡi Yến vân bảibzo mã phi thng v phía Nam ...

Chú Kiếm Sơn Trang là một sơn trang cổ xưa đDDã sng sữNCJng ba trăm năm. Hin giờmQG, nó trông tht vắZWEng lng, xơ xác tiêu đJfiu. Trên tườSng loang lổ vết máu, đzQâu đhoây là nhữnng mảYLTnh thịznt vụn nát. Bên trong sơn trang, phàm ai còn có thểQLc vung kiếm đsQUu mc nhung trang, ngay cảGGI hài đbcồng mườCiVi một mườGPDi hai tuổi cũng cầPDm kiếm, bộ mt nghiêm trọng tuầcDon tra sơn trang.

Trong phòng nghịC s, nhữMng vịDa cao tầcDong Chú Kiếm Sơn Trang đLhcu có mt. Còn có cảCm gia chủ Mộ gia Mộ Lôi của Lôi Vân kiếm đIsYườSng, thông vn xa hành gia chủ liu gia Liu Thanh Lâm ở Vân Châu và nhữiCQng linh kiếm sư cao giai của hai nhờS đWuu t tụ ở đooây.

"Rốt cuộc bao giờDa Tam đTM có thểzQ xuấLCt quan?" Mộ Lôi nhìn chằEDm chằLhcm vào một chỗ trống không hỏi.

Khuôn mt MạQc Hư lộ vẻ ngạcDoi ngùng. Thế s vô thườQLcng, lão căn bảIsYn rấwrt không hy vọng MạiCQc Thiên xuấWut quan thành công nhưng hin tạCiVi Chú Kiếm Sơn Trang đcDoã đnến thờni khắEDc sinh t nên lão lạwri mong mỏi đGGIiu ngược lạUNi. Chuyn tranh đImaiCQu nội bộ sơn trang trở nên không có chút ý nghĩsQUa nào nữhoa.

"Điu này chỉIsY có mỗi gia chủ mới biết đTMược." Mạsbc Hư thở dài.

" Hai năm! Đã hai năm rồi!"

Mộ Lôi oán hn, tay nắVUwm cht tay vịIman chiếc ghế cứcDo như thểiCQ nó có thâm cu đIsYSi hn gì vy. Lão bt dy hét lớn: "Không cho hắNn bế quan nữmQGa! Bây giờYLT gọi hắbcn ra đQLci!"

MạzQc Hư lắMc đVUwQu, chán chườVUwng bảno: "Mộ đVUwườVUwng chủ, ngài không cầmQGn thăm dò. Gia chủ đaZNúng tht đJang bế quan. Tình cảUJnh bây giờM mà la các ngườCi còn có ý nghĩmQGa sao? Nếu ngươi muốn gọi gia chủ ra, ta không cảVUwn nhưng ngươi nên biết gia chủ đnang tu luyn "Thiêu tâm thut". Thế cho nên nếu bịQtI bên ngoài quấooy rầMy sẽ tẩnu hỏa nhp ma, vạQLcn kiếp bấiCQt phục!"

SắQtIc mt Mộ Lôi âm trầCmm, lão nhìn chằcm chằPDm vào MạUNc Hư. Ánh mắcDot lóe lên tinh quang dườQtIng như lão đLhcang phán đNCJoán nhữQng lờEDi này có thểho tin đooược hay không.

Liu Thanh Lâm lạhoi nói: "Nếu Tam đVUw không thển xuấPDt quan, vy không nên đVUwt hy vọng vào đQLcó làm gì. Bây giờaZN chúng ta cầQtIn làm một chuyn."

" Chuyn gì?" Mộ Lôi nhìn sang phía Liu Thanh Lâm, trên khuôn mt tỏ ra nghi hoc. Hin giờsQU Chú Kiếm Sơn Trang không hiếm linh kiếm sư bát giai nhưng lạJi không có linh kiếm cu giai đJfPD kẻ khác phảQi e dè. Tam đmQG MạQLcc Thiên dù không phảaZNi là linh kiếm sư cu giai nhưng xích tiêu là linh kiếm tuyt phẩwrm, hơn nữEDa còn là tâm huyết Mạbc gia. Nó có thểGPD tương liên với huyết mạcDoch MạNc gia, khi đNCJó mới có thểZWE phát huy hoàn toàn sứmQGc mạTMnh linh kiếm cho dù linh kiếm sư cu giai trung kỳ cũng chưa thểXS chắcDoc chắUNn đPDbc bạJfi đCược Tam đJ.

Hin giờZWE, đIsYsQUch nhân có ba linh kiếm sư cu giai. Vic này làm cho bọn họ khổ sở ứDang phó. Mỗi lầMn giao phong đsbu ở thế hạibz phong. Hin giờwr đC t Chú Kiếm Sơn Trang và nhân thủ hai nhà đYLTưa tới đcau t thương thảiCQm trọng. Mc dù còn có thểCiV min cưỡng lấzny ưu thế số lượng đImaQLc duy trì s cân bằcDong nhưng tình cảWunh không thểPD kéo dài đYLTược.

"ChờsQU!"

Liu Thanh Lâm phun ra một chữC, ánh mắCmt như có như không ở phía sau Mộ Lôi là Mộ Thanh Thanh sắCmp tiến giai thấLhct giai bỗng sinh đUNộng hn.

"ChờsQU hảYLT?"

Câu này làm cho Mộ Lôi cc kỳ thấoot vọng, lão ngồi phịJfch trở lạDDi ghế: "Lão NhịIsY, bây giờN không phảCi là lúc đMùa giỡn. Tiếp tục chờZWE thì chúng ta bịJf bọn chúng vào nồi hấhop rồi!"

"Đúng là cầIman chờsb đQLcợi!" Ánh mắXSt Liu Thanh Lâm kiên đQbcnh: "PhảUNi tn hết sứZWEc lc đJibz kéo dài thờsQUi gian, tránh nhữiCQng trn chiến quy mô lớn chính din, lấby vic trin đGPDDau làm chính. Ta tính, với lc lượng hin thờsbi của chúng ta có thểUJ chống đLCược sáu, bảNy ngày nữQtIa."

"Sau sáu, bảImay ngày đwró thì tiếp tục thế nào? Tam đho vn chưa chắEDc xuấYLTt quan. Chng lẽ trông vào chính đXSQLco liên mình t tư t lợi nổi lương tâm đQLcến cứJu vin chúng ta sao?"

Mộ Lôi nói, châm chọc. Lão chng chút hảUJo cảiCQm với cái đCám gọi là chính đCmno, thườbcng ngày xưng huynh gọi đZWE một bộ chính nghĩibza đzQườGPDng đPDườVUwng. Nếu như hy vọng vào chúng thì chng bằNCJng mong heo mẹ leo cây.

Đến giờn Chú Kiếm Sơn Trang đmQGã bịCm bao vây na tháng rồi, nhữQLcng tên vỗ ngc là chính đJftsXo chưa ai thò mt ra, phỏng chng chờoo Chú Kiếm Sơn Trang bịb đrồng minh tà đIsYcDoo công phá thì sẽ tha cơ cắaZNn cho một phát cuối cùng đDDIma đUJòi chia một chén canh. Chuyn như vy bình thườiCQng lắMm, ngay cảQLc đVUwồng minh tà đyiyYLTo vây công Chú Kiếm Sơn Trang lầLCn này có lẽ cũng có cảLhc bọn chúng đbCmng sau thúc đWuQy.

Chú Kiếm Sơn Trang lấaZNy vic đXSúc kiếm mà dương danh. Họ có bốn thanh linh kiếm tuyt phẩmQGm, ai trên giang hồ đDDu biết, lạDDi còn bao nhiêu thứb còn trong kho nữbca. Hn linh kiếm cao giai cũng có rấmQGt nhiu, linh kiếm trung, đVUwê giai lạUJi càng nhiu vô số kểwr. Sợ rằUJng không chỉiCQ có một thế lc nhìn chằCm chằtsXm vào miếng thịaZNt này. ChỉED là bao năm qua Chú Kiếm Sơn Trang có ảcDonh hưởng quá sâu, lạTMi có bí thut "Thiêu tâm thut" làm quầGPDn hùng thiên hạzQ kinh sợ. Khi xưa tng có đTMQi gia chủ Chú Kiếm Sơn Trang tng làm một chiến tích đLCáng sợ, trong một ngày dit năm vịJ linh kiếm sư cu giai mà trong đXSó có hai vịzQ cu giai cu giai đYLTPDnh!

Thế nhưng, thế h hin thờni ở Chú Kiếm Sơn Trang không bằyiyng đNLhci trước nên phầJn đrông thế lc ngày càng
coi thườcng. Lầcan kiếm hội ở Thái Hồ va rồi ai cũng biết Vô trầYLTn nhai kích đCiVộng chính tà nước Triu hỗn chiến. Đây chính là một cơ hội đbJ đbcông đDDbo thế lc ra tay.

" Ha ha ha ha ... nhữCiVng con chuột Chú Kiếm Sơn Trang mau ra đDDây chịsbu chết!"

Một tiếng cuồng tiếu hùng hồn vang khắCmp Chú Kiếm Sơn Trang.

Sắooc mt mọi ngườYLTi trong phòng nghịLC s đUJu biến đbcổi.

"Tht là bọn tiểQu nhân hèn hạQtI! Không thểJ chịcDou đIsYược, hôm nay nhấGPDt đGPDQLcnh phảwri băm vằGPDm tng đZWEibza trong bọn chúng!"

Mộ Lôi căm phn bt dy, nhanh chóng bước ra ngoài. Theo sau là Liu Thanh Lâm, MạtsXc Hư và các linh kiếm sư bát giai họ MạCiVc khác.

Ba gã linh kiếm sư cu giai đcaZNng ở trên tườImang bên trong ngọn kiếm tháp Chú Kiếm Sơn Trang. Chúng nhìn xuống đNám ngườNCJi Mộ Lôi, vẻ ngạXSo mạIsYn ngông cuồng không coi ai ra gì.

" Ngọc kiếm Ngọc Vô Khuyết! Huyết lục kiếm Vương Tiếu! BạVUwch cốt kiếm Bạyiych Linh! Ba tên chuột nhắPDt các ngươi xuống đcây nhn cái chết đUNi!"

Mộ Lôi đYLTcang ở trên một bứCiVc tườznng đbcổ, gin dữED chỉPD vào ba ngườcai nọ mắiCQng to.

Trên Kiếm tháp, ba tên linh kiếm sư cu giai thì một tên cầbm đLCibzu din mạhoo cc kỳ âm nhu tuấDDn lãng, khoảyiyng bốn mươi tuổi, linh lc toàn thân đSm đYLTc, tu vi đibzã đEDến mứGGIc cu giai đzQaZNnh. Y cườcDoi âm hiểLhcm: "Mộ đJfườcDong chủ, Liu hành chủ, hai thế lc lôi vân kiếm đEDườZWEng và thông vn xa hành hà tấzQt phảni hòa mình vào chỗ nước đcaục này? Ta khuyên các ngươi lầcDon nữVUwa, rờCmi đcDoi ngay thôi thì chuyn giữUNa chúng ta coi như chưa có vic gì, Mộ gia Lôi Vân kiếm đDDườImang các ngươi vn là Lôi Vân kiếm đyiyườiCQng lôi, Liu gia thông vn xa hành vn là Liu gia thông vn xa hành.

" Ngọc Vô Khuyết! Ngươi đCúng là đIsYàn bà, không cầQtIn khích bác ly gián, muốn dit Lôi Vân kiếm đQLcườrng chúng ta cứCm vic đLCến lôi châu mà làm! Mộ Lôi ta nếu hơi nhíu mày sẽ không xứUJng với cái danh 'Bôn Lôi kiếm'"

" Rượu mờJi không uống lạVUwi thích uống rượu phạiCQt!" Bộ mt âm nhu của Ngọc Vô Khuyết càng thêm âm trầQLcm. Y tu luyn loạYLTi kiếm quyết kỳ lạiCQ, cầSn nguyên âm thiếu nữoo đVUwXS thái bổ tu luyn nhưng bởi vì kiếm quyết không hoàn chỉNnh nên di chứQLcng vô cùng rõ ràng. Con ngườUJi y càng ngày càng âm nhu chng khác gì hoạTMn quan. Bình nht y hn nhấNt ngườNi ta vạUNch trầUNn sở đnoảQtIn của mình. Mộ Lôi một câu bảno y đVUwàn bà làm dn phát la gin. Linh kiếm múa một hồi, một đDabo kiếm quang dài chng mườwri trượng bổ xuống.

"Kết trn!"

Mộ Lôi hét lớn một tiếng. Liu Thanh Lâm, MạVUwc Hư, MạNCJc Bình và hai vịTM linh kiếm sư bát giai đmQGQtInh hai nhà Mộ, Liu ở phía sau xen kẽ tiến lên. Sáu ngườCiVi trấCiVn một phương vịtsX tạGPDo thành thế Lục hợp vây ba tên linh kiếm sư cu giai vào giữLhca.

Bọn họ có thểDa chống lạTMi ba tên linh kiếm sư cu giai lâu như vy là nhờUN vào một bộ trn pháp tên là Lục Hợp phong ma kiếm trn. BằSng không thì với một tên linh kiếm sư cu giai hu kỳ, hai tên linh kiếm sư cu giai trung kỳ làm sao họ ngăn cảPDn nổi.

Cuộc chiến bên trong đGPDang din ra thì bên ngoài cũng vang lên tiếng kêu. Đó là đYLT t sơn trang chiến đYLTIsYu với linh kiếm sư tà đImaQo vây công sơn trang.

Chiến đIsYcau t buổi sáng kéo dài đyiyến ban đmQGêm, song phương đCiVu có t thương nhưng không có thắLCng lợi cuối cùng. Ba tên linh kiếm sư cu giai tà đznGPDo bèn thối lui dù không cam lòng.

Chú Kiếm Sơn Trang vội vàng quét dọn chiến trườoong, thu dọn thi thểho. Phầbcn đnông linh kiếm trung cao giai nhanh chóng khôi phục tinh lc, chuẩcDon bịIsY cho trn ác chiến ngày mai.

Trăng sáng sao thưa, ánh trăng chiếu xuống doanh trạQLci liên minh tà đnGPDo.

" ĐUNi ca, Chú Kiếm Sơn Trang tht đNúng là cái xương cứznng. Chúng ta vây công na tháng thế mà chng chút tiến triểwrn gì. Cái kiếm trn chó má hỗn tạiCQp của mấCmy đaZNGPDa bát giai thc nhứGGIc đbcNu."

Huyết lục kiếm Vương Tiếu mắaZNt đSỏ sòng sọc, cái điCQhou rối bờEDi, cườyiyi hung dữJ, toàn thân phát ra một luồng dã tính.

" Không sao, bọn chúng không còn c đUNược bao lâu nữooa. ChỉC cầaZNn chúng ta tn lc đPDGGI thương linh kiếm sư linh kiếm và các linh kiếm sư trung giai của bọn chúng thì chảho mấny chốc chúng sẽ không chống nổi!" Âm ngọc kiếm Âm Vô Khuyết tỏ ra lo lắznng. TấCmn công mãi không đwrược cũng làm cho y mấLhct dầibzn kiên nhn.

BạCiVch Cốt kiếm BạWuch Linh trông rấiCQt gày gò, cảC ngườLhci như một bộ xương lên tiếng: "ĐTMi ca, với thc lc của chúng ta chỉaZN cầibzn cố lên là có thểwr chọc thủng phòng v bọn chúng, chuyn công phá sơn trang chỉIma là sớm muộn. Vì sao cứPD đwrến thờNCJi khắUJc mấnu chốt lạNCJi rút nhân thủ v vy?"

Âm Vô Khuyết cườWui một tiếng âm lãnh: "Bên ngoài có rấJt nhiu ánh mắsQUt nhìn vào Chú Kiếm Sơn Trang. Bọn chúng muốn làm bọ nga, ve sầNu. Ta sao lạCiVi cho bọn chúng như ý đzQược?"

" Thì ra là như vy, đYLTPDi ca sợ lc lượng của chúng ta hao tổn quá lớn cho nên mới t t tng bước tiêu dit lc lượng Chú Kiếm Sơn Trang." BạWuch Linh gt đsQUTMu tỏ vẻ khâm phục.

Nhưng vào lúc này Âm Vô Khuyết ngẩCiVng đCmQtIu nhìn chăm chú bên ngoài lu trạUNi: "Ai!"

Hai luồng linh khí cườzQng đSsQUi dao đzQộng bên ngoài lu, kèm theo hai tiếng cườGPDi dài.

" Ha ha ha ha, ba vịsb Tà vương t lúc chia tay vn khỏe chứtsX?"

Hai lão giảN sóng vai bước vào lu, khí tứhoc trên thân không sánh kém hơn Vương Tiếu và Bạcch Linh, hai ngườPDi là linh kiếm sư cu giai trung kỳ.

Âm Vô Khuyết lạwrnh lùng nhìn hai lão giảsQU: "Dư gia châu, Tôn gia Giang Châu! Hai lão bấZWEt t các ngươi tới đtsXây làm gì? Hai nhà các ngươi luôn giao hảPDo với Mạcc gia, chng lẽ ra mt vì Mạnc gia?"

"Ha hảaZN." Một lão giảS sắooc mt hồng nhun cườTMi nhẹ: "LờtsXi của Âm vương sai rồi, chúng ta chỉLhc vì làm ăn với Chú Kiếm Sơn Trang mà có quan h. Hin giờXS tình hình đsbã đVUwến nước này sẽ không vì một gia tộc sắYLTp xuống dốc mà tạNCJo thêm cườJng đUJDDch. MấiCQy ngày qua ta thấUNy ba vịca Tà vương tn lc vây công Chú Kiếm Sơn Trang mãi vn chưa xong nên đooc bit tới đGGIJf trợ trn."

"Điu này thì bổn vương cầWuu còn không đznược." Âm Vô Khuyết âm hiểGPDm cườZWEi, bỗng nói sang một chuyn khác: "Thế nhưng lợi ích sau khi đIsYánh xong Chú Kiếm Sơn Trang nên phân phối như thế nào?"

"Chính ĐIsYo Liên Minh bốn châu Giang Nam chúng ta chỉho lấNCJy một bộ"Tứwr linh đYLTồ", bốn thanh linh kiếm tuyt phẩDam không lấby thanh nào, nhữzQng vt phẩyiym khác phân chia đJfu." Dư lão đPD nghịsQU.

"NgoạTMm lớn quá đyiyó!"

Âm Vô Khuyết chưa nói gì mà BạGPDch Linh đWuã bt dy gầNCJm lên: "Chúng ta tấUNn công nhữNng na tháng, huynh đM chết bao nhiêu. Các ngươi chen vào sau cùng mà mới nói đsQUã đMòi một na! Không sợ no chết à?"

Dư lão nhìn lạmQGi hỏi: "Vy cốt vương nghĩzQ sao?"

BạUJch Linh chìa ba ngón tay: "Các ngươi tối đsQUa là ba thành!"

Dư lão h lạcnh một tiếng: "Các ngươi cho bọn ăn mày hảUJ? Ít nhấrt phảCmi bốn thành! Còn phảNCJi thêm một thanh linh kiếm tuyt phẩtsXm nữXSa."

"Bốn thành không đsbược." Âm Vô Khuyết quảNCJ quyết nói :"Của các ngươi tối đNCJa là ba phầCiVn, thêm một thanh linh kiếm tuyt phẩSm."

Dư lão nhìn hắbn một cái tht sâu: "Được, hy vọng ngày mai Âm vương thc hin lờhoi ước hẹn."

 • Gửi lúc 2:15 Ngày 12/01/2015

  dan666

  da doi 1 nam roi , lau qua ad oi !!

 • Gửi lúc 13:58 Ngày 06/05/2014

  truonggiang

  Dich nhanh nhe amin mình đợi lâu quá rồi đó

 • Gửi lúc 14:24 Ngày 01/01/2014

  xitencute

  K đọc đc ad ơi

 • Gửi lúc 10:34 Ngày 17/12/2013

  macvan

  mong ae som dich xong

 • Gửi lúc 10:34 Ngày 17/12/2013

  macvan

  bao gio moi co chuong moi day dich cham qua