Trang chủ / Kiếm Hiệp / Truyền Kiếm / Chương 65 : Mạc gia nguy cấp

Truyền Kiếm

Chương 65 : Mạc gia nguy cấp
Quyểwn 2: Thái Hồ kiếm hội

Chương 65: Mạdac gia nguy cấxpp

DịTnnch giảsH: Box đnYxào tạoHco Bạfch Ngọc sách
Biên tp: 123456vn
Nguồn: Bạvdmch Ngọc Sách và Bàn Long Hội

 

MạdkRc vấxfn nhìn chằuam chằIm vào trạHECi chủ cu đHECộc trạMwi già nua. HắJn thảIn nhiên bảVoYo lão trạTnni chủ da mt nhăn nheo như da quýt: "Ngươi đjJgng có trêu chọc ta, ta cầfn một đEyồ vt trong trạTHdi các ngươi, kính xin lão trạdkRi chủ đCgưa ta đdai lấnJy."

"Đó là cái gì vy?" TrạnYxi chủ cu đMwộc trạdkRi càng thêm hồi hộp. Lão nhớ lạRMi cu đgsWộc trạJNFi Miêu gia tung hoành du châu mấFvy chục năm, đdkRã khi nào phảni chịjJgu khuấCt nhục đxpến vy? Lạxfi bịvdm ngườMi ta đnYxánh lên sơn môn, dùng bạECo lc đVoYhVj vơ vét tài sảsHn!

MạYPuc VấJsTn ghé ming vào tai trạdkRi chủ cu đhVjộc trạvdmi. HắCn thì thầTnnm một cái tên làm cho trạIi chủ đnJộc trạPYi bịxp bò cạnIp chui vào trong ngườWMi vy, chỉkt thiếu đaiu nhảHECy dng lên ngay tạMi đCương trườJng.

"Không thển nào! Không thểPF cho ngươi đRMược! Đó lạWMi chấxfn trạsHi chi bảRJvo của Miêu gia!"

MạYc Vấdan khẽ h lạsHnh lùng: "Ta là ma đhVjkpu của ma đxpckxo, đckxng ép ta phảMwi làm cái chuyn tàn sát dit tộc."

TrạdkRi chủ cu đMwộc trạxfi lp tứRMc giống như hạJsTt cà bịC đJNFánh nát, thầMwn sắHECc trong mắFvt đktkpu tranh không cam chịTHdu mấTnny lầnn, sau rồi cúi đJvdmu nói khé: "Ta đNFvdm ngươi mang vt đaó đnIi nhưng ngươi phảTHdi đoHcồng ý với ta, ngươi không đPYược làm thương tổn bấoHct kỳ ngườkpi nào của Miêu gia chúng ta nữtRta."

" Không!" MạRJvc VấEyn hứllha như chém đHECinh cht sắHnt.

KHuôn mt trạHECi chủ cu đJNFộc trạnIi biến sắac. Lão nghĩsH đYPuến chuyn MạEyc Vấckxn không bằnYxng lòng. Nhưng khi nghe thấTHdy lờMi nói chắJNFc nịYPuch của hắxpn thì bình tĩWMnh trở lạhVji.

"Ngươi phảsMEi đxfưa ta đdai lấYPuy." MạHECc Vấfn nghiêm túc bảkto.

Yêu cầmnTu này tuy mang tính ép buộc làm ngườVoYi nghe khó chịPFu nhưng không phảdai là không thểFv chấRMp nhn. Huống chi hin thờHECi bảTnnn thân là cá thịxft nằdkRm trên thớt gỗ cũng chỉRM có thểckx mc ngườnIi chém giết.

"Được, ta đkpưa ngươi đni."

đnIộng hu sơn cu đkpộc trạtRti phảMi đtRti qua một vùng đFvộc xà, đktộc trùng và nhữmnTng vt kịnJch đmnTộc đTnnược nuôi trong đHnộc trì. Sau khi đsMEi qua hết nhữkpng chỗ đEyó thì ở phía trước xuấuat hin một cái dàn tế bằYng Ngọc. Trên tế đxpàn có một củ sâm vương giống như búp bê hình ngườMi có các dây đvdmđCc thù quấnn quanh.

Đến khi thu sâm vương ngàn năm và kiếm nang, MạIc VấoHcn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Qua một tháng bôn ba cuối cùng cũng lấTHdy đvdmược một linh vt vào tay!

Đ t Miêu gia cu đIộc âm thầVoYm nguyn rủa. MạFvc VấgsWn đsHEC lạYi sáu cái hòm châu báu giá trịsH năm mươi vạFvn lượng hoàng kim rồi thảdan nhiên bỏ đuai.

HắTnnn cưỡi Yến vân bảJsTo mã chạTnny thng đgsWến nơi đNFồng không mông quạRJvnh mới dng cương. HắCgn bình tĩInh hô lên: "Còn không ra sao? Hin giờTHd ta phảYi đPFi v rồi."

Cộp, cộp, cộp, cộp. Nhữnng tiếng vó nga vang lên, bạJNFch y bạktch mã thong thảsH t trong bụi cỏ rm rạMwp đNFi ra.

Khuôn mt Nguyt Ảnh tỏ ra khó chịnu: "Sao ngươi đWMoán đmnTược?"

MạHECc VấTnnn bình tĩPFnh nhìn thịgsW một cái: "Tr ngươi ra, ta không tưởng tượng đECược ra ngườIi khác."

" H" Nguyt Ảnh h nhẹ một tiếng đuaoạECt Thiên Sơn tuyết liên, VạIn Niên Ôn Ngọc của ngươi mà ngươi không tứckxc gin sao?"

" Tứfc gin ư, nếu ta có thc lc Kiếm Thánh thì nhấHECt đoHcnJnh sẽ tr ma v đvdmwo, tru sát Ma Môn yêu nữNF nhà ngươi."

Hơi thở Nguyt Ảnh nghẹn lạYPui, nỗi nim tủi thân t đRMáy lòng dâng lên làm cho mũi và mắPYt đdkRu cảxfm thấCgy cay cay. ThịoHc trợn trng mắtRtt nhìn chằEym chằPYm tht sâu Mạvdmc Vấuan. PhảYi tht lâu sau, thịa đgsWột nhiên giơ tay ném ba vt xuống đJsTsMEt phía trước mt MạIc VấJsTn.

"Đồ vớ vẩCn ngươi cầnJn đPFây này! TrảnI lạxpi cho ngươi!"

Nguyt Ảnh lớn tiếng hét lên, câu cuối cùng rõ ràng mang theo một tia gin dỗi. ThịtRt kéo cương phi nga, không thèm quay lạdkRi.

MạRMc VấMwn nhìn tam cái hộp trên mt đpnJt, hắnn ngẩJsTn ra một hồi tht lâu, sau cùng đuaành thở dài phấxpt tay thu lạNFi ba cái hộp vào kiếm nang rồi cũng giục nga bỏ đni.

...

" Mộc thiếu gia đCgã v!"

Một gã đYội trưởng đktội thủ v thấJy Mạpc VấtRtn lp tứCgc tiến lên nghênh đMón. Gã cầNFm lấPYy dây cương bảpo mã hộ cho MạjJgc VấnYxn.

MạRJvc VấHECn liếc mắsMEt nhìn lạxpi sơn trang thì thấMy lc lc thủ v so với trước giảckxm đJNFến bảPYy phầRJvn nên ngạCgc nhiên hỏi: "BảtRto v sơn trang giảECm đRMi sao? Sao lạwi giảnYxm hn đni như vy?"

đhVjội trưởng lp tứRMc trảkt lờCi: "Đúng vy, gia chủ dn các huynh đEy gấCp rút đaến tiếp vin cho Chú Kiếm Sơn Trang Giang Châu. Đúng rồi, gia chủ nhờPY tiểMu nhân báo lạnIi cho ngài là thế lc tà đxpHno phía Nam liên hợp tấllhn công Chú Kiếm Sơn Trang, khi nhn đYPuược tin tứfc xin ngài lp tứEyc xuôi nam v Giang Châu.

MạJNFc Vấllhn đdaY cảC ngườMwi, âm thanh hốt hoảjJgng hỏi lạHECi: "Chuyn xảjJgy ra khi nào?"

" MườJi ngày trước, Ngọc Liu Sơn Trang chúng ta nhn đWMược tin. Khi đYó Chú Kiếm Sơn Trang đaã bịRJv vây khốn ba ngày. Gia chủ nhn đJNFược tin tứCgc lin suấkpt lĩRMnh bảCy thành đxf t sơn trang xuôi nam tiếp vin cho Giang Châu. Vốn gia chủ muốn chúng ta báo tin cho ngài tht sớm nhưng hành tung của ngài bấktt đgsWnYxnh nên chúng ta tung ngườHni đdai khắkpp nơi cũng không thểa nào liên lạpc đPFược với ngài. HảMw, Mộc công t, Mộc công t, ngài sao vy?"

MạJc VấRMn không nghe thấdkRy thanh âm của tên đpội trưởng hò hét. Hắpn đxfang thấJsTt hồn lạNFc phách trảxf lờRJvi mu thân đFvang đWMEyng trước đdkRình vin.

" "VấPFn nhi! Con cũng đTnnã v!"

Liu Tu Tâm thấTHdy MạmnTc VấTHdn thì lp tứMc vui vẻ phát khóc. Bà tiến tới giữnJ cht tay MạJc VấnJn: "Bây giờxf chúng ta lên đkpườtRtng v nhà thôi."

" Mẹ!" MạMc VấYn ngạYc nhiên nhìn mu thân của mình.

" Sơn trang có chuyn lớn như vy mà NhịsH bá của con còn muốn gạEyt ta nhưng ta có phảVoYi ngườIi mù, đMwiếc đxfâu. Lúc này Liu Tu Tâm trở nên quyết đVoYoán, lão luyn như một ngườdai chủ mu gia đWMình. Bà nghiêm trang nhìn MạPYc VấmnTn: "VấMwn nhi, ta biết trong lòng con có oán khí nhưng dù gì đxpó cũng là nhà của chúng ta! Phụ thân của con, thân nhân của con đHECu ở đVoYó cảRJv."

MạnYxc Vấxpn gượng cườPFi, nhà sao, cái nhà đoHcó khi nhớ lạckxi chỉgsW cho hắIn cảwm giác lạCgnh lẽo, thân nhân ư. Ha ha, hắHnn chưa bao giờnI cảECm giác nhn đkpược s quan tâm ủng hộ của bấsHt cứRJv thân nhân nào.

Cũng đjJgành, nơi đtRtó cũng là nơi chôn nhau cắvdmt rốn, còn một cái nhân tình. Phụ thân à, sau lầRMn này ta sẽ không còn nợ cái gì nữpa.

Hít sâu một hơi, MạsMEc Vấktn đYPuáp: "Mẹ, ngườNFi không phảPYi lo. NhịtRtđMwã dn nhân thủ đkpến tiếp vin rồi. Phỏng chng đktgsWi bá cũng nhn đoHcược tin tứnYxc cầFvn trợ giúp. Sơn trang nhấJsTt thờhVji chắCgc vn chưa sao. Con xuôi Giang Châu ngay bây giờoHc, ngườJi không cầktn phảECi đPFi đpâu."

HắYn giơ tay ra, một cái hộp ngọc ấVoYm áp hin ra: "Mẹ, đgsWây là VạtRtn Niên Ôn Ngọc. Đeo nó bên ngườJsTi sẽ có lợi cho sứTnnc khỏe, có thểPF sống lâu. NgườgsWi nên đHneo nó bên ngườRJvi."

Hai mắJNFt Liu Tu Tâm đxfỏ hoe, giơ tay vuốt đmnTuau Mạxpc VấIn, trong giọng nói có hơi bùi ngùi: "Mẹ không chăm sóc con chu đktáo mà con thương ta vy. Lòng ta rấkpt vui. Con quay v sơn trang nhấsMEt đnYxMnh phảjJgi cẩgsWn thn. Mẹ biết con đVoYã mạnJnh mẽ lăm nhưng thân phn của con khá nhạvdmy cảMm, không đHECược đPFvdm lộ chân din mục.

Trong lòng MạYc VấHnn min cưỡng cườsMEi. Mu thân là chủ mu Chú Kiếm Sơn Trang quảHEC nhiên không phảPYi ngườoHci phụ nữoHc thườJNFng. Mình mới đxfi có một tháng mà mu thân đCã thăm dò toàn bộ nhữTHdng gì mình làm trong hai năm qua.

" Mẹ yên tâm đYi, con sẽ hành s tùy theo hoàn cảnJnh."

T bit mu thân, MạhVjc VấECn cỡi Yến vân bảckxo mã phi thng v phía Nam ...

Chú Kiếm Sơn Trang là một sơn trang cổ xưa đYPuã sng sữtRtng ba trăm năm. Hin giờTHd, nó trông tht vắRMng lng, xơ xác tiêu đjJgiu. Trên tườvdmng loang lổ vết máu, đaâu đWMây là nhữJng mảHECnh thịjJgt vụn nát. Bên trong sơn trang, phàm ai còn có thểvdm vung kiếm đJsTu mc nhung trang, ngay cảnJ hài đTHdồng mườMwi một mườfi hai tuổi cũng cầkpm kiếm, bộ mt nghiêm trọng tuầwn tra sơn trang.

Trong phòng nghịHEC s, nhữHnng vịsME cao tầktng Chú Kiếm Sơn Trang đPYu có mt. Còn có cảdkR gia chủ Mộ gia Mộ Lôi của Lôi Vân kiếm đdkRườxpng, thông vn xa hành gia chủ liu gia Liu Thanh Lâm ở Vân Châu và nhữMng linh kiếm sư cao giai của hai nhờda đkpu t tụ ở đEyây.

"Rốt cuộc bao giờHn Tam đCg có thểHEC xuấYPut quan?" Mộ Lôi nhìn chằEym chằRMm vào một chỗ trống không hỏi.

Khuôn mt MạmnTc Hư lộ vẻ ngạuai ngùng. Thế s vô thườECng, lão căn bảdkRn rấuat không hy vọng Mạxfc Thiên xuấdkRt quan thành công nhưng hin tạRMi Chú Kiếm Sơn Trang đoHcã đPYến thờai khắfc sinh t nên lão lạJi mong mỏi đoHciu ngược lạvdmi. Chuyn tranh đsMEhVju nội bộ sơn trang trở nên không có chút ý nghĩMwa nào nữhVja.

"Điu này chỉkt có mỗi gia chủ mới biết đnIược." Mạfc Hư thở dài.

" Hai năm! Đã hai năm rồi!"

Mộ Lôi oán hn, tay nắoHcm cht tay vịHECn chiếc ghế cứPF như thểFv nó có thâm cu đCYi hn gì vy. Lão bt dy hét lớn: "Không cho hắJNFn bế quan nữJsTa! Bây giờNF gọi hắsHn ra đPYi!"

MạnJc Hư lắxfc đpWMu, chán chườang bảwo: "Mộ đTnnườsMEng chủ, ngài không cầHECn thăm dò. Gia chủ đJúng tht đRMang bế quan. Tình cảsHnh bây giờY mà la các ngườPFi còn có ý nghĩsHa sao? Nếu ngươi muốn gọi gia chủ ra, ta không cảHECn nhưng ngươi nên biết gia chủ đJNFang tu luyn "Thiêu tâm thut". Thế cho nên nếu bịTHd bên ngoài quấJy rầsMEy sẽ tẩWMu hỏa nhp ma, vạIn kiếp bấckxt phục!"

Sắpc mt Mộ Lôi âm trầmnTm, lão nhìn chằCm chằEym vào MạPFc Hư. Ánh mắft lóe lên tinh quang dườFvng như lão đIang phán đhVjoán nhữYng lờFvi này có thểnYx tin đaược hay không.

Liu Thanh Lâm lạYi nói: "Nếu Tam đoHc không thểxf xuấYPut quan, vy không nên đhVjt hy vọng vào đEyó làm gì. Bây giờHn chúng ta cầFvn làm một chuyn."

" Chuyn gì?" Mộ Lôi nhìn sang phía Liu Thanh Lâm, trên khuôn mt tỏ ra nghi hoc. Hin giờn Chú Kiếm Sơn Trang không hiếm linh kiếm sư bát giai nhưng lạHni không có linh kiếm cu giai đnkt kẻ khác phảllhi e dè. Tam đJ MạTHdc Thiên dù không phảdkRi là linh kiếm sư cu giai nhưng xích tiêu là linh kiếm tuyt phẩnm, hơn nữNFa còn là tâm huyết MạsHc gia. Nó có thểkp tương liên với huyết mạEych MạhVjc gia, khi đYPuó mới có thểckx phát huy hoàn toàn sứtRtc mạxpnh linh kiếm cho dù linh kiếm sư cu giai trung kỳ cũng chưa thểJNF chắnc chắdan đJRM bạIi đWMược Tam đJsT.

Hin giờMw, đECYPuch nhân có ba linh kiếm sư cu giai. Vic này làm cho bọn họ khổ sở ứmnTng phó. Mỗi lầllhn giao phong đRMu ở thế hạsH phong. Hin giờgsW đa t Chú Kiếm Sơn Trang và nhân thủ hai nhà đEyưa tới đCgu t thương thảxpm trọng. Mc dù còn có thểnJ min cưỡng lấJsTy ưu thế số lượng đEyw duy trì s cân bằJNFng nhưng tình cảckxnh không thểdkR kéo dài đVoYược.

"Chờf!"

Liu Thanh Lâm phun ra một chữp, ánh mắRMt như có như không ở phía sau Mộ Lôi là Mộ Thanh Thanh sắTnnp tiến giai thấPFt giai bỗng sinh đmnTộng hn.

"ChờHEC hảtRt?"

Câu này làm cho Mộ Lôi cc kỳ thấnIt vọng, lão ngồi phịRMch trở lạsHi ghế: "Lão Nhịua, bây giờHEC không phảHECi là lúc đCgùa giỡn. Tiếp tục chờFv thì chúng ta bịYPu bọn chúng vào nồi hấPYp rồi!"

"Đúng là cầTnnn chờTHd đtRtợi!" Ánh mắuat Liu Thanh Lâm kiên đMECnh: "Phảkti tn hết sứYc lc đJNFEC kéo dài thờMwi gian, tránh nhữgsWng trn chiến quy mô lớn chính din, lấnIy vic trin đjJgMu làm chính. Ta tính, với lc lượng hin thờdai của chúng ta có thểHEC chống đRMược sáu, bảuay ngày nữMa."

"Sau sáu, bảTHdy ngày đaó thì tiếp tục thế nào? Tam đVoY vn chưa chắJNFc xuấTHdt quan. Chng lẽ trông vào chính đvdmkpo liên mình t tư t lợi nổi lương tâm đMwến cứxfu vin chúng ta sao?"

Mộ Lôi nói, châm chọc. Lão chng chút hảsMEo cảsHm với cái đsMEám gọi là chính đWMuao, thườPYng ngày xưng huynh gọi đEC một bộ chính nghĩaa đktườgsWng đllhườsHng. Nếu như hy vọng vào chúng thì chng bằuang mong heo mẹ leo cây.

Đến giờsME Chú Kiếm Sơn Trang đEyã bịTnn bao vây na tháng rồi, nhữMwng tên vỗ ngc là chính đktnJo chưa ai thò mt ra, phỏng chng chờgsW Chú Kiếm Sơn Trang bịYPu đvdmồng minh tà đpNFo công phá thì sẽ tha cơ cắvdmn cho một phát cuối cùng đECFv đVoYòi chia một chén canh. Chuyn như vy bình thườMng lắxpm, ngay cảw đfồng minh tà đCnYxo vây công Chú Kiếm Sơn Trang lầYPun này có lẽ cũng có cảTnn bọn chúng đMwRMng sau thúc đPFJNFy.

Chú Kiếm Sơn Trang lấxfy vic đxpúc kiếm mà dương danh. Họ có bốn thanh linh kiếm tuyt phẩRMm, ai trên giang hồ đTHdu biết, lạmnTi còn bao nhiêu thứjJg còn trong kho nữMwa. Hn linh kiếm cao giai cũng có rấat nhiu, linh kiếm trung, đdkRê giai lạTHdi càng nhiu vô số kểM. Sợ rằECng không chỉRJv có một thế lc nhìn chằnIm chằHnm vào miếng thịHECt này. ChỉEC là bao năm qua Chú Kiếm Sơn Trang có ảTnnnh hưởng quá sâu, lạvdmi có bí thut "Thiêu tâm thut" làm quầCgn hùng thiên hạC kinh sợ. Khi xưa tng có đpIi gia chủ Chú Kiếm Sơn Trang tng làm một chiến tích đsMEáng sợ, trong một ngày dit năm vịn linh kiếm sư cu giai mà trong đMó có hai vịJNF cu giai cu giai đkpNFnh!

Thế nhưng, thế h hin thờYi ở Chú Kiếm Sơn Trang không bằMng đnIwi trước nên phầgsWn đxfông thế lc ngày càng
coi thườnng. LầjJgn kiếm hội ở Thái Hồ va rồi ai cũng biết Vô trầYn nhai kích đMộng chính tà nước Triu hỗn chiến. Đây chính là một cơ hội đuaM đIông đgsWjJgo thế lc ra tay.

" Ha ha ha ha ... nhữEyng con chuột Chú Kiếm Sơn Trang mau ra đMây chịuau chết!"

Một tiếng cuồng tiếu hùng hồn vang khắEyp Chú Kiếm Sơn Trang.

SắEyc mt mọi ngườjJgi trong phòng nghịWM s đdau biến đJNFổi.

"Tht là bọn tiểRJvu nhân hèn hạkt! Không thểTnn chịCgu đPYược, hôm nay nhấYPut đJsTktnh phảTnni băm vằckxm tng đfHna trong bọn chúng!"

Mộ Lôi căm phn bt dy, nhanh chóng bước ra ngoài. Theo sau là Liu Thanh Lâm, MạoHcc Hư và các linh kiếm sư bát giai họ Mạwc khác.

Ba gã linh kiếm sư cu giai đRJvjJgng ở trên tườuang bên trong ngọn kiếm tháp Chú Kiếm Sơn Trang. Chúng nhìn xuống đoHcám ngườNFi Mộ Lôi, vẻ ngạHECo mạgsWn ngông cuồng không coi ai ra gì.

" Ngọc kiếm Ngọc Vô Khuyết! Huyết lục kiếm Vương Tiếu! BạJNFch cốt kiếm BạdkRch Linh! Ba tên chuột nhắnIt các ngươi xuống đIây nhn cái chết đsHi!"

Mộ Lôi đCPYng ở trên một bứEyc tườTHdng đnYxổ, gin dữua chỉnYx vào ba ngườJNFi nọ mắCng to.

Trên Kiếm tháp, ba tên linh kiếm sư cu giai thì một tên cầgsWm đCgCu din mạHno cc kỳ âm nhu tuấxpn lãng, khoảgsWng bốn mươi tuổi, linh lc toàn thân đwm đkpc, tu vi đwã đCến mứwc cu giai đJNFnYxnh. Y cườdkRi âm hiểHECm: "Mộ đjJgườHECng chủ, Liu hành chủ, hai thế lc lôi vân kiếm đTnnườvdmng và thông vn xa hành hà tấckxt phảEyi hòa mình vào chỗ nước đjJgục này? Ta khuyên các ngươi lầktn nữPFa, rờgsWi đYPui ngay thôi thì chuyn giữjJga chúng ta coi như chưa có vic gì, Mộ gia Lôi Vân kiếm đECườTnnng các ngươi vn là Lôi Vân kiếm đCườMwng lôi, Liu gia thông vn xa hành vn là Liu gia thông vn xa hành.

" Ngọc Vô Khuyết! Ngươi đckxúng là đYPuàn bà, không cầVoYn khích bác ly gián, muốn dit Lôi Vân kiếm đPFườYng chúng ta cứnYx vic đxfến lôi châu mà làm! Mộ Lôi ta nếu hơi nhíu mày sẽ không xứuang với cái danh 'Bôn Lôi kiếm'"

" Rượu mờckxi không uống lạJNFi thích uống rượu phạnJt!" Bộ mt âm nhu của Ngọc Vô Khuyết càng thêm âm trầsHm. Y tu luyn loạPFi kiếm quyết kỳ lạxf, cầHECn nguyên âm thiếu nữvdm đCda thái bổ tu luyn nhưng bởi vì kiếm quyết không hoàn chỉhVjnh nên di chứNFng vô cùng rõ ràng. Con ngườuai y càng ngày càng âm nhu chng khác gì hoạECn quan. Bình nht y hn nhấoHct ngườYi ta vạpch trầnn sở đktoảJn của mình. Mộ Lôi một câu bảpo y đHECàn bà làm dn phát la gin. Linh kiếm múa một hồi, một đnuao kiếm quang dài chng mườxpi trượng bổ xuống.

"Kết trn!"

Mộ Lôi hét lớn một tiếng. Liu Thanh Lâm, MạHnc Hư, MạMwc Bình và hai vịsME linh kiếm sư bát giai đuadkRnh hai nhà Mộ, Liu ở phía sau xen kẽ tiến lên. Sáu ngườJNFi trấvdmn một phương vịxf tạJsTo thành thế Lục hợp vây ba tên linh kiếm sư cu giai vào giữTnna.

Bọn họ có thểRJv chống lạnYxi ba tên linh kiếm sư cu giai lâu như vy là nhờvdm vào một bộ trn pháp tên là Lục Hợp phong ma kiếm trn. BằhVjng không thì với một tên linh kiếm sư cu giai hu kỳ, hai tên linh kiếm sư cu giai trung kỳ làm sao họ ngăn cảsHn nổi.

Cuộc chiến bên trong đuaang din ra thì bên ngoài cũng vang lên tiếng kêu. Đó là đvdm t sơn trang chiến đCgoHcu với linh kiếm sư tà đJNFhVjo vây công sơn trang.

Chiến đPFktu t buổi sáng kéo dài đTHdến ban đjJgêm, song phương đMwu có t thương nhưng không có thắTnnng lợi cuối cùng. Ba tên linh kiếm sư cu giai tà đWMRMo bèn thối lui dù không cam lòng.

Chú Kiếm Sơn Trang vội vàng quét dọn chiến trườjJgng, thu dọn thi thểmnT. Phầdan đvdmông linh kiếm trung cao giai nhanh chóng khôi phục tinh lc, chuẩMwn bịhVj cho trn ác chiến ngày mai.

Trăng sáng sao thưa, ánh trăng chiếu xuống doanh trạWMi liên minh tà đHnHno.

" ĐnIi ca, Chú Kiếm Sơn Trang tht đTnnúng là cái xương cứvdmng. Chúng ta vây công na tháng thế mà chng chút tiến triểYPun gì. Cái kiếm trn chó má hỗn tạRJvp của mấxfy đWMTHda bát giai thc nhứTnnc đTnntRtu."

Huyết lục kiếm Vương Tiếu mắckxt đuaỏ sòng sọc, cái đNFYPuu rối bờkti, cườfi hung dữa, toàn thân phát ra một luồng dã tính. nguồn tunghoanh.com

" Không sao, bọn chúng không còn c đCgược bao lâu nữRJva. ChỉMw cầnIn chúng ta tn lc đJsTvdm thương linh kiếm sư linh kiếm và các linh kiếm sư trung giai của bọn chúng thì chảC mấRMy chốc chúng sẽ không chống nổi!" Âm ngọc kiếm Âm Vô Khuyết tỏ ra lo lắnIng. Tấnn công mãi không đNFược cũng làm cho y mấsMEt dầgsWn kiên nhn.

BạMch Cốt kiếm Bạdach Linh trông rấJNFt gày gò, cảa ngườsMEi như một bộ xương lên tiếng: "ĐECi ca, với thc lc của chúng ta chỉHEC cầHnn cố lên là có thểw chọc thủng phòng v bọn chúng, chuyn công phá sơn trang chỉEC là sớm muộn. Vì sao cứTHd đCgến thờnJi khắPYc mấnu chốt lạJi rút nhân thủ v vy?"

Âm Vô Khuyết cườnIi một tiếng âm lãnh: "Bên ngoài có rấsHt nhiu ánh mắxft nhìn vào Chú Kiếm Sơn Trang. Bọn chúng muốn làm bọ nga, ve sầMwu. Ta sao lạai cho bọn chúng như ý đCược?"

" Thì ra là như vy, đmnToHci ca sợ lc lượng của chúng ta hao tổn quá lớn cho nên mới t t tng bước tiêu dit lc lượng Chú Kiếm Sơn Trang." BạtRtch Linh gt đkpIu tỏ vẻ khâm phục.

Nhưng vào lúc này Âm Vô Khuyết ngẩpng đsMEkpu nhìn chăm chú bên ngoài lu trạTnni: "Ai!"

Hai luồng linh khí cườEyng đxpJi dao đnJộng bên ngoài lu, kèm theo hai tiếng cườdai dài.

" Ha ha ha ha, ba vịRM Tà vương t lúc chia tay vn khỏe chứRJv?"

Hai lão giảkt sóng vai bước vào lu, khí tứMwc trên thân không sánh kém hơn Vương Tiếu và Bạckxch Linh, hai ngườdkRi là linh kiếm sư cu giai trung kỳ.

Âm Vô Khuyết lạJsTnh lùng nhìn hai lão giảf: "Dư gia châu, Tôn gia Giang Châu! Hai lão bấckxt t các ngươi tới đFvây làm gì? Hai nhà các ngươi luôn giao hảJsTo với Mạnc gia, chng lẽ ra mt vì MạgsWc gia?"

"Ha hảPY." Một lão giảI sắdkRc mt hồng nhun cườdkRi nhẹ: "LờoHci của Âm vương sai rồi, chúng ta chỉw vì làm ăn với Chú Kiếm Sơn Trang mà có quan h. Hin giờEy tình hình đnIã đxpến nước này sẽ không vì một gia tộc sắhVjp xuống dốc mà tạpo thêm cườEyng đwRMch. MấFvy ngày qua ta thấMwy ba vịkt Tà vương tn lc vây công Chú Kiếm Sơn Trang mãi vn chưa xong nên đPYc bit tới đoHca trợ trn."

"Điu này thì bổn vương cầsMEu còn không đHECược." Âm Vô Khuyết âm hiểoHcm cườPFi, bỗng nói sang một chuyn khác: "Thế nhưng lợi ích sau khi đJsTánh xong Chú Kiếm Sơn Trang nên phân phối như thế nào?" truyn đpược lấRJvy t website tung hoanh

"Chính ĐPYo Liên Minh bốn châu Giang Nam chúng ta chỉdkR lấVoYy một bộ"TứRM linh đnYxồ", bốn thanh linh kiếm tuyt phẩPFm không lấday thanh nào, nhữJNFng vt phẩdam khác phân chia đnIu." Dư lão đM nghịnYx.

"NgoạYPum lớn quá đuaó!"

Âm Vô Khuyết chưa nói gì mà BạMch Linh đIã bt dy gầFvm lên: "Chúng ta tấnIn công nhữTnnng na tháng, huynh đkt chết bao nhiêu. Các ngươi chen vào sau cùng mà mới nói đvdmã đVoYòi một na! Không sợ no chết à?"

Dư lão nhìn lạRMi hỏi: "Vy cốt vương nghĩVoY sao?"

Bạach Linh chìa ba ngón tay: "Các ngươi tối đRMa là ba thành!"

Dư lão h lạJNFnh một tiếng: "Các ngươi cho bọn ăn mày hảMw? Ít nhấckxt phảCgi bốn thành! Còn phảTHdi thêm một thanh linh kiếm tuyt phẩsMEm nữHna."

"Bốn thành không đCgược." Âm Vô Khuyết quảnI quyết nói :"Của các ngươi tối đJNFa là ba phầRJvn, thêm một thanh linh kiếm tuyt phẩHnm."

Dư lão nhìn hắktn một cái tht sâu: "Được, hy vọng ngày mai Âm vương thc hin lờai ước hẹn."

 • Gửi lúc 2:15 Ngày 12/01/2015

  dan666

  da doi 1 nam roi , lau qua ad oi !!

 • Gửi lúc 13:58 Ngày 06/05/2014

  truonggiang

  Dich nhanh nhe amin mình đợi lâu quá rồi đó

 • Gửi lúc 14:24 Ngày 01/01/2014

  xitencute

  K đọc đc ad ơi

 • Gửi lúc 10:34 Ngày 17/12/2013

  macvan

  mong ae som dich xong

 • Gửi lúc 10:34 Ngày 17/12/2013

  macvan

  bao gio moi co chuong moi day dich cham qua