Trang chủ / Kiếm Hiệp / Truyền Kiếm / Chương 65 : Mạc gia nguy cấp

Truyền Kiếm

Chương 65 : Mạc gia nguy cấp
QuyểAsn 2: Thái Hồ kiếm hội

Chương 65: MạFAGc gia nguy cấVp

DịjOEch giảbo: Box đPào tạBMo BạHbch Ngọc sách
Biên tp: 123456vn
Nguồn: BạEXoch Ngọc Sách và Bàn Long Hội

 

Mạojc vấzPn nhìn chằnUm chằDVzm vào trạMi chủ cu đJộc trạMi già nua. Hắgn thảEXLn nhiên bảnUo lão trạYVi chủ da mt nhăn nheo như da quýt: "Ngươi đGWng có trêu chọc ta, ta cầjOEn một đAEDồ vt trong trạori các ngươi, kính xin lão trạSi chủ đRrưa ta đDvzi lấPCy."

"Đó là cái gì vy?" TrạPCi chủ cu đEXoộc trạSRBi càng thêm hồi hộp. Lão nhớ lạTBPi cu đEXoộc trạXi Miêu gia tung hoành du châu mấbJDy chục năm, đUã khi nào phảhTqi chịRru khuấBmt nhục đHbến vy? LạRri bịS ngườboi ta đGbRánh lên sơn môn, dùng bạhTqo lc đjOELLb vơ vét tài sảGWn!

MạBMc Vấrn ghé ming vào tai trạLji chủ cu đUộc trạbJDi. HắTBPn thì thầbJDm một cái tên làm cho trạbJDi chủ đEXLộc trạGbRi bịGW bò cạHbp chui vào trong ngườBMi vy, chỉg thiếu đOhFiu nhảEKy dng lên ngay tạRri đMương trườOhFng.

"Không thểTBP nào! Không thểbo cho ngươi đTBPược! Đó lạzJi chấBmn trạUi chi bảMo của Miêu gia!"

Mạrc Vấrn khẽ h lạEXLnh lùng: "Ta là ma đSgu của ma đDOEKo, đrng ép ta phảDvzi làm cái chuyn tàn sát dit tộc."

TrạbJDi chủ cu đBmộc trạhTqi lp tứzPc giống như hạEXLt cà bịEGE đboánh nát, thầSRBn sắzJc trong mắYVt đXoHbou tranh không cam chịAsu mấLLby lầGbRn, sau rồi cúi đqDEVSu nói khé: "Ta đGWRSA ngươi mang vt đjOEó đLji nhưng ngươi phảXi đJồng ý với ta, ngươi không đBMược làm thương tổn bấhTqt kỳ ngườlXi nào của Miêu gia chúng ta nữSRBa."

" Không!" MạMc VấYVn hứJa như chém đPCinh cht sắYVt.

KHuôn mt trạSRBi chủ cu đrộc trạGWi biến sắhTqc. Lão nghĩLLb đFAGến chuyn MạRrc VấAsn không bằRrng lòng. Nhưng khi nghe thấXy lờEXoi nói chắHbc nịBMch của hắHbn thì bình tĩPCnh trở lạAsi.

"Ngươi phảzJi đUưa ta đFAGi lấGbRy." Mạojc VấDvzn nghiêm túc bảhTqo.

Yêu cầhTqu này tuy mang tính ép buộc làm ngườMi nghe khó chịSRBu nhưng không phảzPi là không thểV chấSRBp nhn. Huống chi hin thờJi bảrn thân là cá thịJYnt nằSRBm trên thớt gỗ cũng chỉOhF có thểjOE mc ngườEGEi chém giết.

"Được, ta đBmưa ngươi đgi."

đPộng hu sơn cu đRSAộc trạJi phảjOEi đJYni qua một vùng đAEDộc xà, đHbộc trùng và nhữHbng vt kịojch đEXLộc đBMược nuôi trong đSRBộc trì. Sau khi đbJDi qua hết nhữLLbng chỗ đBmó thì ở phía trước xuấXoHt hin một cái dàn tế bằEKng Ngọc. Trên tế đBMàn có một củ sâm vương giống như búp bê hình ngườSRBi có các dây đBmđSRBc thù quấSRBn quanh.

Đến khi thu sâm vương ngàn năm và kiếm nang, MạAsc VấDVzn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Qua một tháng bôn ba cuối cùng cũng lấMy đjOEược một linh vt vào tay!

Đ t Miêu gia cu đJYnộc âm thầnUm nguyn rủa. MạOhFc Vấvgn đzJg lạRri sáu cái hòm châu báu giá trịLj năm mươi vạEXLn lượng hoàng kim rồi thảSRBn nhiên bỏ đUi.

HắJYnn cưỡi Yến vân bảSo mã chạSy thng đBmến nơi đOhFồng không mông quạAEDnh mới dng cương. HắEXLn bình tĩzJnh hô lên: "Còn không ra sao? Hin giờOhF ta phảEGEi đbJDi v rồi."

Cộp, cộp, cộp, cộp. NhữJYnng tiếng vó nga vang lên, bạBMch y bạPCch mã thong thảvg t trong bụi cỏ rm rạEXop đzPi ra.

Khuôn mt Nguyt Ảnh tỏ ra khó chịxxju: "Sao ngươi đDvzoán đJYnược?"

MạSRBc VấLLbn bình tĩojnh nhìn thịoj một cái: "Tr ngươi ra, ta không tưởng tượng đjOEược ra ngườLji khác."

" H" Nguyt Ảnh h nhẹ một tiếng đroạMt Thiên Sơn tuyết liên, VạDvzn Niên Ôn Ngọc của ngươi mà ngươi không tứVc gin sao?"

" Tứorc gin ư, nếu ta có thc lc Kiếm Thánh thì nhấYVt đTBPEKnh sẽ tr ma v đEKqDEo, tru sát Ma Môn yêu nữM nhà ngươi."

Hơi thở Nguyt Ảnh nghẹn lạzJi, nỗi nim tủi thân t đSRBáy lòng dâng lên làm cho mũi và mắEXLt đRru cảbJDm thấvgy cay cay. Thịr trợn trng mắbot nhìn chằGWm chằzPm tht sâu MạEKc VấGWn. PhảGWi tht lâu sau, thịGbR đboột nhiên giơ tay ném ba vt xuống đorSRBt phía trước mt MạXoHc VấVSn.

"Đồ vớ vẩHbn ngươi cầlXn đDOây này! Trảg lạzJi cho ngươi!"

Nguyt Ảnh lớn tiếng hét lên, câu cuối cùng rõ ràng mang theo một tia gin dỗi. ThịDvz kéo cương phi nga, không thèm quay lạFAGi.

MạqDEc VấGWn nhìn tam cái hộp trên mt đbJDMt, hắTBPn ngẩbJDn ra một hồi tht lâu, sau cùng đLjành thở dài phấbot tay thu lạri ba cái hộp vào kiếm nang rồi cũng giục nga bỏ đlXi.

...

" Mộc thiếu gia đjOEã v!"

Một gã đgội trưởng đGWội thủ v thấSRBy Mạgc VấPCn lp tứzPc tiến lên nghênh đxxjón. Gã cầjOEm lấYVy dây cương bảzJo mã hộ cho MạXc VấGbRn.

MạOhFc VấnUn liếc mắxxjt nhìn lạnUi sơn trang thì thấSRBy lc lc thủ v so với trước giảOhFm đgến bảxxjy phầrn nên ngạLLbc nhiên hỏi: "BảEXLo v sơn trang giảRSAm đori sao? Sao lạori giảDvzm hn đBmi như vy?"

đojội trưởng lp tứgc trảEXL lờXoHi: "Đúng vy, gia chủ dn các huynh đU gấSp rút đEGEến tiếp vin cho Chú Kiếm Sơn Trang Giang Châu. Đúng rồi, gia chủ nhờVS tiểHbu nhân báo lạqDEi cho ngài là thế lc tà đTBPBmo phía Nam liên hợp tấhTqn công Chú Kiếm Sơn Trang, khi nhn đHbược tin tứgc xin ngài lp tứorc xuôi nam v Giang Châu.

MạlXc VấEXon đRSAg cảSRB ngườBMi, âm thanh hốt hoảAsng hỏi lạEXLi: "Chuyn xảOhFy ra khi nào?"

" MườqDEi ngày trước, Ngọc Liu Sơn Trang chúng ta nhn đTBPược tin. Khi đXoHó Chú Kiếm Sơn Trang đXoHã bịr vây khốn ba ngày. Gia chủ nhn đhTqược tin tứPCc lin suấFAGt lĩMnh bảXoHy thành đvg t sơn trang xuôi nam tiếp vin cho Giang Châu. Vốn gia chủ muốn chúng ta báo tin cho ngài tht sớm nhưng hành tung của ngài bấUt đEXozJnh nên chúng ta tung ngườFAGi đTBPi khắDvzp nơi cũng không thểDvz nào liên lạPc đEKược với ngài. HảYV, Mộc công t, Mộc công t, ngài sao vy?"

MạqDEc VấEXLn không nghe thấhTqy thanh âm của tên đJYnội trưởng hò hét. Hắorn đFAGang thấDVzt hồn lạDOc phách trảAED lờxxji mu thân đrang đAsUng trước đnUình vin.

" "VấUn nhi! Con cũng đDVzã v!"

Liu Tu Tâm thấEGEy MạRrc VấDvzn thì lp tứojc vui vẻ phát khóc. Bà tiến tới giữEGE cht tay MạHbc VấYVn: "Bây giờTBP chúng ta lên đDvzườHbng v nhà thôi."

" Mẹ!" MạHbc VấJYnn ngạboc nhiên nhìn mu thân của mình.

" Sơn trang có chuyn lớn như vy mà NhịHb bá của con còn muốn gạOhFt ta nhưng ta có phảPCi ngườRSAi mù, đBMiếc đHbâu. Lúc này Liu Tu Tâm trở nên quyết đMoán, lão luyn như một ngườoji chủ mu gia đTBPình. Bà nghiêm trang nhìn Mạvgc VấDvzn: "VấMn nhi, ta biết trong lòng con có oán khí nhưng dù gì đlXó cũng là nhà của chúng ta! Phụ thân của con, thân nhân của con đDvzu ở đOhFó cảDO."

MạLLbc VấAsn gượng cườLLbi, nhà sao, cái nhà đAEDó khi nhớ lạHbi chỉxxj cho hắjOEn cảVm giác lạEXonh lẽo, thân nhân ư. Ha ha, hắVn chưa bao giờLj cảOhFm giác nhn đrược s quan tâm ủng hộ của bấRrt cứOhF thân nhân nào.

Cũng đOhFành, nơi đEXLó cũng là nơi chôn nhau cắort rốn, còn một cái nhân tình. Phụ thân à, sau lầbJDn này ta sẽ không còn nợ cái gì nữxxja.

Hít sâu một hơi, MạhTqc VấSn đHbáp: "Mẹ, ngườDVzi không phảFAGi lo. NhịBMđrã dn nhân thủ đXoHến tiếp vin rồi. Phỏng chng đUSi bá cũng nhn đojược tin tứOhFc cầOhFn trợ giúp. Sơn trang nhấXoHt thờEXoi chắGWc vn chưa sao. Con xuôi Giang Châu ngay bây giờLLb, ngườGWi không cầGbRn phảVi đRri đrâu."

HắPCn giơ tay ra, một cái hộp ngọc ấJYnm áp hin ra: "Mẹ, đgây là VạVn Niên Ôn Ngọc. Đeo nó bên ngườBMi sẽ có lợi cho sứAEDc khỏe, có thểBM sống lâu. NgườXi nên đJYneo nó bên ngườoji."

Hai mắrt Liu Tu Tâm đlXỏ hoe, giơ tay vuốt đBMoju MạFAGc VấRSAn, trong giọng nói có hơi bùi ngùi: "Mẹ không chăm sóc con chu đGWáo mà con thương ta vy. Lòng ta rấDOt vui. Con quay v sơn trang nhấSt đDvzjOEnh phảhTqi cẩzPn thn. Mẹ biết con đorã mạLjnh mẽ lăm nhưng thân phn của con khá nhạJy cảDOm, không đEGEược đXoHVS lộ chân din mục.

Trong lòng MạlXc Vấojn min cưỡng cườDOi. Mu thân là chủ mu Chú Kiếm Sơn Trang quảoj nhiên không phảRri ngườvgi phụ nữDO thườEXLng. Mình mới đEXoi có một tháng mà mu thân đGWã thăm dò toàn bộ nhữDOng gì mình làm trong hai năm qua.

" Mẹ yên tâm đnUi, con sẽ hành s tùy theo hoàn cảSRBnh."

T bit mu thân, MạPCc VấnUn cỡi Yến vân bảEGEo mã phi thng v phía Nam ...

Chú Kiếm Sơn Trang là một sơn trang cổ xưa đAsã sng sữzJng ba trăm năm. Hin giờAs, nó trông tht vắnUng lng, xơ xác tiêu đzPiu. Trên tườRrng loang lổ vết máu, đSâu đboây là nhữJng mảzJnh thịEXot vụn nát. Bên trong sơn trang, phàm ai còn có thểr vung kiếm đTBPu mc nhung trang, ngay cảDVz hài đGbRồng mườPCi một mườSi hai tuổi cũng cầFAGm kiếm, bộ mt nghiêm trọng tuầFAGn tra sơn trang.

Trong phòng nghịg s, nhữqDEng vịr cao tầUng Chú Kiếm Sơn Trang đjOEu có mt. Còn có cảHb gia chủ Mộ gia Mộ Lôi của Lôi Vân kiếm đDOườhTqng, thông vn xa hành gia chủ liu gia Liu Thanh Lâm ở Vân Châu và nhữvgng linh kiếm sư cao giai của hai nhờjOE đPCu t tụ ở đrây.

"Rốt cuộc bao giờOhF Tam đor có thểr xuấGbRt quan?" Mộ Lôi nhìn chằbom chằlXm vào một chỗ trống không hỏi.

Khuôn mt MạEKc Hư lộ vẻ ngạDvzi ngùng. Thế s vô thườHbng, lão căn bảEXLn rấTBPt không hy vọng MạXc Thiên xuấgt quan thành công nhưng hin tạzPi Chú Kiếm Sơn Trang đSRBã đzPến thờEXoi khắHbc sinh t nên lão lạMi mong mỏi đGbRiu ngược lạHbi. Chuyn tranh đnUYVu nội bộ sơn trang trở nên không có chút ý nghĩXoHa nào nữzJa.

"Điu này chỉDvz có mỗi gia chủ mới biết đzJược." MạXc Hư thở dài.

" Hai năm! Đã hai năm rồi!"

Mộ Lôi oán hn, tay nắjOEm cht tay vịAEDn chiếc ghế cứxxj như thểzJ nó có thâm cu đAEDPCi hn gì vy. Lão bt dy hét lớn: "Không cho hắbon bế quan nữboa! Bây giờJYn gọi hắRrn ra đzJi!"

MạEGEc Hư lắXoHc đUru, chán chườPCng bảhTqo: "Mộ đDOườMng chủ, ngài không cầEKn thăm dò. Gia chủ đboúng tht đBmang bế quan. Tình cảEXLnh bây giờHb mà la các ngườEKi còn có ý nghĩra sao? Nếu ngươi muốn gọi gia chủ ra, ta không cảJn nhưng ngươi nên biết gia chủ đTBPang tu luyn "Thiêu tâm thut". Thế cho nên nếu bịg bên ngoài quấEGEy rầSRBy sẽ tẩoru hỏa nhp ma, vạrn kiếp bấrt phục!"

SắLjc mt Mộ Lôi âm trầzPm, lão nhìn chằrm chằVm vào MạRSAc Hư. Ánh mắEXLt lóe lên tinh quang dườOhFng như lão đbJDang phán đvgoán nhữLjng lờUi này có thểSRB tin đnUược hay không.

Liu Thanh Lâm lạYVi nói: "Nếu Tam đJYn không thểDVz xuấzPt quan, vy không nên đxxjt hy vọng vào đzJó làm gì. Bây giờGbR chúng ta cầBMn làm một chuyn."

" Chuyn gì?" Mộ Lôi nhìn sang phía Liu Thanh Lâm, trên khuôn mt tỏ ra nghi hoc. Hin giờBm Chú Kiếm Sơn Trang không hiếm linh kiếm sư bát giai nhưng lạLLbi không có linh kiếm cu giai đzJDvz kẻ khác phảvgi e dè. Tam đBM Mạvgc Thiên dù không phảEKi là linh kiếm sư cu giai nhưng xích tiêu là linh kiếm tuyt phẩGWm, hơn nữxxja còn là tâm huyết MạEXLc gia. Nó có thểor tương liên với huyết mạTBPch MạEXLc gia, khi đYVó mới có thểHb phát huy hoàn toàn sứjOEc mạhTqnh linh kiếm cho dù linh kiếm sư cu giai trung kỳ cũng chưa thểbJD chắHbc chắFAGn đorV bạjOEi đOhFược Tam đV.

Hin giờLLb, đLjEGEch nhân có ba linh kiếm sư cu giai. Vic này làm cho bọn họ khổ sở ứRSAng phó. Mỗi lầHbn giao phong đDOu ở thế hạV phong. Hin giờjOE đAs t Chú Kiếm Sơn Trang và nhân thủ hai nhà đJưa tới đBMu t thương thảEKm trọng. Mc dù còn có thểAED min cưỡng lấEXLy ưu thế số lượng đhTqVS duy trì s cân bằzPng nhưng tình cảornh không thểzJ kéo dài đDOược.

"ChờqDE!"

Liu Thanh Lâm phun ra một chữV, ánh mắlXt như có như không ở phía sau Mộ Lôi là Mộ Thanh Thanh sắvgp tiến giai thấMt giai bỗng sinh đEKộng hn.

"Chờor hảJYn?"

Câu này làm cho Mộ Lôi cc kỳ thấXt vọng, lão ngồi phịnUch trở lạDOi ghế: "Lão Nhịvg, bây giờjOE không phảHbi là lúc đLLbùa giỡn. Tiếp tục chờjOE thì chúng ta bịAED bọn chúng vào nồi hấzPp rồi!"

"Đúng là cầvgn chờLLb đVợi!" Ánh mắYVt Liu Thanh Lâm kiên đLLbOhFnh: "PhảOhFi tn hết sứXoHc lc đvgbJD kéo dài thờEKi gian, tránh nhữSRBng trn chiến quy mô lớn chính din, lấBmy vic trin đzPBMu làm chính. Ta tính, với lc lượng hin thờxxji của chúng ta có thểBm chống đnUược sáu, bảHby ngày nữbJDa."

"Sau sáu, bảojy ngày đnUó thì tiếp tục thế nào? Tam đGbR vn chưa chắgc xuấEGEt quan. Chng lẽ trông vào chính đqDEXoHo liên mình t tư t lợi nổi lương tâm đEKến cứGWu vin chúng ta sao?"

Mộ Lôi nói, châm chọc. Lão chng chút hảXo cảvgm với cái đSRBám gọi là chính đAsSo, thườEXong ngày xưng huynh gọi đGbR một bộ chính nghĩoja đGbRườLjng đVSườzPng. Nếu như hy vọng vào chúng thì chng bằDvzng mong heo mẹ leo cây.

Đến giờEGE Chú Kiếm Sơn Trang đqDEã bịjOE bao vây na tháng rồi, nhữhTqng tên vỗ ngc là chính đEXLro chưa ai thò mt ra, phỏng chng chờS Chú Kiếm Sơn Trang bịM đzPồng minh tà đYVVo công phá thì sẽ tha cơ cắSRBn cho một phát cuối cùng đorxxj đzJòi chia một chén canh. Chuyn như vy bình thườPng lắgm, ngay cảor đHbồng minh tà đBmEXoo vây công Chú Kiếm Sơn Trang lầMn này có lẽ cũng có cảzP bọn chúng đPCnUng sau thúc đEGElXy.

Chú Kiếm Sơn Trang lấDOy vic đAsúc kiếm mà dương danh. Họ có bốn thanh linh kiếm tuyt phẩSm, ai trên giang hồ đOhFu biết, lạgi còn bao nhiêu thứTBP còn trong kho nữzPa. Hn linh kiếm cao giai cũng có rấGWt nhiu, linh kiếm trung, đrê giai lạGbRi càng nhiu vô số kểS. Sợ rằhTqng không chỉDO có một thế lc nhìn chằPCm chằEKm vào miếng thịVSt này. ChỉEXo là bao năm qua Chú Kiếm Sơn Trang có ảlXnh hưởng quá sâu, lạSRBi có bí thut "Thiêu tâm thut" làm quầBmn hùng thiên hạDVz kinh sợ. Khi xưa tng có đPBmi gia chủ Chú Kiếm Sơn Trang tng làm một chiến tích đDVzáng sợ, trong một ngày dit năm vịhTq linh kiếm sư cu giai mà trong đAsó có hai vịLj cu giai cu giai đDvzzPnh!

Thế nhưng, thế h hin thờDOi ở Chú Kiếm Sơn Trang không bằJng đPCEKi trước nên phầYVn đYVông thế lc ngày càng nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
coi thườMng. LầzPn kiếm hội ở Thái Hồ va rồi ai cũng biết Vô trầJn nhai kích đEXLộng chính tà nước Triu hỗn chiến. Đây chính là một cơ hội đgTBP đXông đojSo thế lc ra tay.

" Ha ha ha ha ... nhữRSAng con chuột Chú Kiếm Sơn Trang mau ra đAEDây chịEXLu chết!"

Một tiếng cuồng tiếu hùng hồn vang khắvgp Chú Kiếm Sơn Trang.

SắXc mt mọi ngườEGEi trong phòng nghịor s đoju biến đUổi.

"Tht là bọn tiểVu nhân hèn hạr! Không thểYV chịDVzu đjOEược, hôm nay nhấxxjt đEGEDOnh phảPi băm vằXoHm tng đMPCa trong bọn chúng!"

Mộ Lôi căm phn bt dy, nhanh chóng bước ra ngoài. Theo sau là Liu Thanh Lâm, Mạvgc Hư và các linh kiếm sư bát giai họ MạJYnc khác.

Ba gã linh kiếm sư cu giai đEXLrng ở trên tườVSng bên trong ngọn kiếm tháp Chú Kiếm Sơn Trang. Chúng nhìn xuống đJám ngườMi Mộ Lôi, vẻ ngạro mạPn ngông cuồng không coi ai ra gì.

" Ngọc kiếm Ngọc Vô Khuyết! Huyết lục kiếm Vương Tiếu! BạqDEch cốt kiếm BạTBPch Linh! Ba tên chuột nhắAst các ngươi xuống đEGEây nhn cái chết đVSi!"

Mộ Lôi đFAGvgng ở trên một bứAsc tườlXng đPCổ, gin dữRSA chỉDvz vào ba ngườXi nọ mắDvzng to.

Trên Kiếm tháp, ba tên linh kiếm sư cu giai thì một tên cầVSm đDVzXu din mạVo cc kỳ âm nhu tuấEXLn lãng, khoảjOEng bốn mươi tuổi, linh lc toàn thân đnUm đzJc, tu vi đYVã đGbRến mứPc cu giai đbolXnh. Y cườori âm hiểRSAm: "Mộ đFAGườDOng chủ, Liu hành chủ, hai thế lc lôi vân kiếm đXườJng và thông vn xa hành hà tấAst phảhTqi hòa mình vào chỗ nước đboục này? Ta khuyên các ngươi lầOhFn nữxxja, rờnUi đjOEi ngay thôi thì chuyn giữlXa chúng ta coi như chưa có vic gì, Mộ gia Lôi Vân kiếm đBMườSRBng các ngươi vn là Lôi Vân kiếm đYVườEKng lôi, Liu gia thông vn xa hành vn là Liu gia thông vn xa hành.

" Ngọc Vô Khuyết! Ngươi đAsúng là đSàn bà, không cầXn khích bác ly gián, muốn dit Lôi Vân kiếm đHbườbJDng chúng ta cứP vic đEKến lôi châu mà làm! Mộ Lôi ta nếu hơi nhíu mày sẽ không xứYVng với cái danh 'Bôn Lôi kiếm'"

" Rượu mờxxji không uống lạlXi thích uống rượu phạGWt!" Bộ mt âm nhu của Ngọc Vô Khuyết càng thêm âm trầGbRm. Y tu luyn loạDVzi kiếm quyết kỳ lạvg, cầXoHn nguyên âm thiếu nữnU đFAGDvz thái bổ tu luyn nhưng bởi vì kiếm quyết không hoàn chỉbonh nên di chứTBPng vô cùng rõ ràng. Con ngườVSi y càng ngày càng âm nhu chng khác gì hoạSn quan. Bình nht y hn nhấvgt ngườri ta vạqDEch trầFAGn sở đRSAoảMn của mình. Mộ Lôi một câu bảAso y đràn bà làm dn phát la gin. Linh kiếm múa một hồi, một đAEDJo kiếm quang dài chng mườzJi trượng bổ xuống. truyn copy t tunghoanh.com

"Kết trn!"

Mộ Lôi hét lớn một tiếng. Liu Thanh Lâm, MạAEDc Hư, MạBMc Bình và hai vịYV linh kiếm sư bát giai đJYnFAGnh hai nhà Mộ, Liu ở phía sau xen kẽ tiến lên. Sáu ngườqDEi trấnUn một phương vịSRB tạUo thành thế Lục hợp vây ba tên linh kiếm sư cu giai vào giữora.

Bọn họ có thểr chống lạzPi ba tên linh kiếm sư cu giai lâu như vy là nhờM vào một bộ trn pháp tên là Lục Hợp phong ma kiếm trn. BằAsng không thì với một tên linh kiếm sư cu giai hu kỳ, hai tên linh kiếm sư cu giai trung kỳ làm sao họ ngăn cảEGEn nổi.

Cuộc chiến bên trong đMang din ra thì bên ngoài cũng vang lên tiếng kêu. Đó là đAED t sơn trang chiến đlXSRBu với linh kiếm sư tà đrJYno vây công sơn trang.

Chiến đAsRru t buổi sáng kéo dài đqDEến ban đPCêm, song phương đgu có t thương nhưng không có thắzJng lợi cuối cùng. Ba tên linh kiếm sư cu giai tà đXoHjOEo bèn thối lui dù không cam lòng.

Chú Kiếm Sơn Trang vội vàng quét dọn chiến trườLjng, thu dọn thi thểqDE. PhầPCn đAEDông linh kiếm trung cao giai nhanh chóng khôi phục tinh lc, chuẩLLbn bịTBP cho trn ác chiến ngày mai.

Trăng sáng sao thưa, ánh trăng chiếu xuống doanh trạXi liên minh tà đVSGWo.

" Đgi ca, Chú Kiếm Sơn Trang tht đrúng là cái xương cứJYnng. Chúng ta vây công na tháng thế mà chng chút tiến triểjOEn gì. Cái kiếm trn chó má hỗn tạPp của mấOhFy đGbRAEDa bát giai thc nhứMc đTBPEKu."

Huyết lục kiếm Vương Tiếu mắDVzt đnUỏ sòng sọc, cái đUBmu rối bờXoHi, cườlXi hung dữLj, toàn thân phát ra một luồng dã tính.

" Không sao, bọn chúng không còn c đLLbược bao lâu nữxxja. ChỉSRB cầVSn chúng ta tn lc đTBPBm thương linh kiếm sư linh kiếm và các linh kiếm sư trung giai của bọn chúng thì chảoj mấAEDy chốc chúng sẽ không chống nổi!" Âm ngọc kiếm Âm Vô Khuyết tỏ ra lo lắJYnng. TấDVzn công mãi không đDvzược cũng làm cho y mấJt dầRrn kiên nhn.

BạBmch Cốt kiếm BạjOEch Linh trông rấAEDt gày gò, cảP ngườLji như một bộ xương lên tiếng: "ĐHbi ca, với thc lc của chúng ta chỉRr cầEKn cố lên là có thểzP chọc thủng phòng v bọn chúng, chuyn công phá sơn trang chỉTBP là sớm muộn. Vì sao cứXoH đOhFến thờEXoi khắAsc mấFAGu chốt lạUi rút nhân thủ v vy?"

Âm Vô Khuyết cườri một tiếng âm lãnh: "Bên ngoài có rấDVzt nhiu ánh mắXoHt nhìn vào Chú Kiếm Sơn Trang. Bọn chúng muốn làm bọ nga, ve sầPCu. Ta sao lạUi cho bọn chúng như ý đVSược?"

" Thì ra là như vy, đEKlXi ca sợ lc lượng của chúng ta hao tổn quá lớn cho nên mới t t tng bước tiêu dit lc lượng Chú Kiếm Sơn Trang." BạLLbch Linh gt đLjAEDu tỏ vẻ khâm phục.

Nhưng vào lúc này Âm Vô Khuyết ngẩxxjng đhTqzJu nhìn chăm chú bên ngoài lu trạxxji: "Ai!"

Hai luồng linh khí cườRSAng đEXLMi dao đFAGộng bên ngoài lu, kèm theo hai tiếng cườoji dài.

" Ha ha ha ha, ba vịBM Tà vương t lúc chia tay vn khỏe chứS?"

Hai lão giảU sóng vai bước vào lu, khí tứhTqc trên thân không sánh kém hơn Vương Tiếu và BạSRBch Linh, hai ngườoji là linh kiếm sư cu giai trung kỳ.

Âm Vô Khuyết lạPCnh lùng nhìn hai lão giảr: "Dư gia châu, Tôn gia Giang Châu! Hai lão bấlXt t các ngươi tới đqDEây làm gì? Hai nhà các ngươi luôn giao hảAEDo với Mạxxjc gia, chng lẽ ra mt vì MạLjc gia?"

"Ha hảX." Một lão giảr sắHbc mt hồng nhun cườoji nhẹ: "LờAsi của Âm vương sai rồi, chúng ta chỉU vì làm ăn với Chú Kiếm Sơn Trang mà có quan h. Hin giờGW tình hình đDvzã đEXoến nước này sẽ không vì một gia tộc sắMp xuống dốc mà tạnUo thêm cườrng đSRBJch. MấUy ngày qua ta thấUy ba vịXoH Tà vương tn lc vây công Chú Kiếm Sơn Trang mãi vn chưa xong nên đHbc bit tới đzJr trợ trn."

"Điu này thì bổn vương cầoju còn không đDvzược." Âm Vô Khuyết âm hiểTBPm cườri, bỗng nói sang một chuyn khác: "Thế nhưng lợi ích sau khi đEKánh xong Chú Kiếm Sơn Trang nên phân phối như thế nào?"

"Chính ĐPo Liên Minh bốn châu Giang Nam chúng ta chỉXoH lấHby một bộ"TứSRB linh đPồ", bốn thanh linh kiếm tuyt phẩhTqm không lấboy thanh nào, nhữLLbng vt phẩDvzm khác phân chia đPCu." Dư lão đPC nghịHb.

"NgoạGWm lớn quá đBmó!"

Âm Vô Khuyết chưa nói gì mà BạRSAch Linh đLLbã bt dy gầRSAm lên: "Chúng ta tấOhFn công nhữEKng na tháng, huynh đEXo chết bao nhiêu. Các ngươi chen vào sau cùng mà mới nói đPã đHbòi một na! Không sợ no chết à?"

Dư lão nhìn lạzPi hỏi: "Vy cốt vương nghĩr sao?"

Bạvgch Linh chìa ba ngón tay: "Các ngươi tối đxxja là ba thành!"

Dư lão h lạBmnh một tiếng: "Các ngươi cho bọn ăn mày hảGW? Ít nhấPCt phảboi bốn thành! Còn phảzPi thêm một thanh linh kiếm tuyt phẩXoHm nữqDEa."

"Bốn thành không đBMược." Âm Vô Khuyết quảGbR quyết nói :"Của các ngươi tối đGWa là ba phầEXLn, thêm một thanh linh kiếm tuyt phẩAEDm."

Dư lão nhìn hắrn một cái tht sâu: "Được, hy vọng ngày mai Âm vương thc hin lờbJDi ước hẹn."

 • Gửi lúc 2:15 Ngày 12/01/2015

  dan666

  da doi 1 nam roi , lau qua ad oi !!

 • Gửi lúc 13:58 Ngày 06/05/2014

  truonggiang

  Dich nhanh nhe amin mình đợi lâu quá rồi đó

 • Gửi lúc 14:24 Ngày 01/01/2014

  xitencute

  K đọc đc ad ơi

 • Gửi lúc 10:34 Ngày 17/12/2013

  macvan

  mong ae som dich xong

 • Gửi lúc 10:34 Ngày 17/12/2013

  macvan

  bao gio moi co chuong moi day dich cham qua

banner