Trang chủ / Tiên Hiệp / Tru Tiên II / Chương 78 : Bạch Hồ

Tru Tiên II

Chương 78 : Bạch Hồ
Tru Tiên II
Tác giảe: Tiêu ĐmkLnh

Chương 78: Bạksxch Hồ

DịpLLch giảCsP: Phượng Vũ
Biên tp: Phượng Vũ
Nguồn: Bachngocsach.com


 

Chương 78: BạuXch Hồ

ThờNi gian trôi qua mau, đLQqxvqo mắRt đksxã năm năm trôi qua.

Có ngườFi sinh, có ngườGUyi t, nhân gian buồn rồi vui, ly rồi hợp, cuộc đksxuXi biến đeổi không ngng, thờsTwi gian chng vì ai mà dng lạWNi.

Phía tây bắtNc của Thầqfn Châu chính là Lương Châu, một trong chín châu, là nơi thầxvqn bí khó lườsTwng, khu vc hoang dã chiếm một din tích lớn, đKXeồng thờei phía bắfc còn tiếp giáp Cc BắmkLc Băng Nguyên, đvBa phầKXen đsWmu là núi, nhiu rng, ít đGUyTOpt bằmYng. Càng v gầqfn phía Cc Bắimoc Băng Nguyên thì càng thấUey nhiu sông băng tan chảmYy tạLco thành nhữQTbng con suối nhỏ khiến cho ở Lương Châu có tới mấmmmy trăm sông suối chảOWty qua, chia cắbxt núi non này thành vô số hiểqfm đRQTba thầmkLn bí. Trong ngày thườRng, cho dù ở khoảPng cách rấBt xa cũng có thểeR nghe thấNy t trong u cốc xa xa truyn ra nhữxng tiếng thú hống thê lương. Ở Lương Châu có nhiu truyn kỳ cổ xưa, nói có vô số thú dữx hung tợn ở trong sơn cốc, tấLAt cảCsP đyUu khát máu, thích ăn thịGUyt ngườLQqi, đqfđxvqmY dọa cho trẻ con khóc đxvqêm phảNi nín.

Mc dù Lương Châu nhiu vùng khỉWN ho cò gáy, nhưng vn là một trong cu châu của ThầqKVn Châu rộng lớn, so với dãy núi Thanh Vân ở Trung Châu thì còn có nhiu nhân khẩyUu cư ngụ hơn. Đc bit càng xuôi v nam bộ Lương Châu, thì núi càng ít đPi, sông ngòi chằdRng chịbbCt, sông chảKPy ngàn vạOWtn năm, phù sa bồi đwdQLcp tạRo thành nhữRng bình nguyên rộng lớn, cư tụ vô số dân cư, tạtNo thành một vùng thành trì trung tâm của Lương Châu vô cùng phồn thịCsPnh.

Qua Lương Châu thành, đQTbi lên phía bắTOpc, chỉqf có núi non vc sâu liên miên không dứksxt, mây mù che phủ ngày đsWmêm. Trong số đOWtó có một kỳ cảksxnh, cách Lương Châu thành khoảGUyng ngàn dm. CảwdQnh sắLAc nơi này chia là hai phầimon, chính là một dãy núi non khổng lồ trùng đimoip, kéo dài mấpy chục vạpn dm có tên là Man Sơn. Sở dĩP có tên này vì núi ấsTwy cao lớn hùng vĩx, chắvBn nhữUeng cơn bão cát hoang dã thổi tới t phía Tây BắVUKc và gió rét của vùng Cc Bắfc Băng Nguyên. Lấpy núi này làm ranh giới, sườmkLn núi phía nam cỏ cây xanh biếc, nhiu rng rm, nhưng sườqKVn núi phía bắWNc lạOWti toàn đdRtNnh trọc chp chùng, kéo dài liên miên không dứimot, tràn đLAUfy vẻ hoang vu ghê rợn.

T xưa tới nay, ngườmFi dân Lương Châu đLAu gọi núi ấofy là Man Sơn, ý tứf rằbxng phía bắQLc núi này chính là vùng đRPiGt hoang dã, là vùng khỉGUy ho cò gáy. Mc dù khí hu phía bắimoc Man Sơn có khắPiGc nghit hơn so với phía nam Man Sơn rấGUyt nhiu, nhưng so với vùng hoang dã tuyt đXKXea ở Cc BắqKVc Băng Nguyên thì còn tốt chán. Cho nên cũng có không ít ngườQLi cư trú ở vùng núi phía bắPiGc này, nhưng tấvBt nhiên so với vùng bình nguyên mà trung tâm là Lương Châu thành thì còn kém xa.

Hin tạPiGi đOWtang là đbbCbbCu mùa xuân, bởi vì gầQLn Cc BắmkLc Băng Nguyên nên quanh khu vc thành Lương Châu vn rấGUyt lạxvqnh. Gió lạpLLnh t vùng đyUmmmt quanh năm băng tuyết không ngng thổi xuống làm cho núi non, sông ngòi của Lương Châu càng có thêm vài phầqfn buốt giá, thm chí ở trên vài đGUyksxnh non cao còn sót lạLQqi cảwdQ chút ít màu tuyết trắmYng.

Cách thành Lương Châu v phía bắeRc trăm ngàn dm, có một u cốc, trong có vài ngọn núi thấUfp, cây già run rẩTOpy trong gió, dây leo lan tràn, một con suối nhỏ chảPiGy qua cốc, bịqf nhữimong tán lá cây và sương trắtNng ẩpLLn hin che đofi hơn na. T xa nhìn lạsWmi, chỉpLL có thểimo thấmkLy Man Sơn nhưng một c long vắQTbt ngang Lương Châu, chp chùng liên miên. Sơn cốc này ở một góc bí ẩsTwn phía nam Man Sơn.

Sơn cốc hẹp và dài, kéo theo hướng nam bắmkLc, mt đTpông của ngọn núi vô cùng hiểxvqm trở, phía tây thì tốt hơn một chút, đWNộ dốc cũng thoảbxi hơn, trên đTpKXey quái thạqfch, rêu xanh mọc đKXedRy trên đKXexvqt, thỉqKVnh thoảdRng lạdRi có hoa cỏ màu xanh t trong khe đxvqá kiên cườqfng nhô ra, nhẹ nhàng run rẩfy trong gió rét.

Ở một chỗ cao trên sườCsPn phía tây, có một tảvBng đxvqá lớn, giờLA phút này trên đUfó có bốn thân ảimonh, một nữUe, ba nam, thầQTbn sắPiGc đeRu nghiêm nghịX và lãnh đLcKPm, thỉPiGnh thoảTOpng lạXi đmmmưa mắimot nhìn xung quanh như đwdQang chờmY đtNợi cái gì. Nhưng bốn phía sườxvqn núi vn hoàn toàn yên tĩimonh, một chút lay đLcộng cũng không có, chỉWN có tng trn gió rét t Man Sơn thổi tới đPWNy lạsWmnh lẽo, làm cho cây cỏ xung quanh như càng thêm run rẩmmmy hơn.

Bốn ngườmmmi này cũng là ngườtNi tu hành nên với cái lạQLnh lẽo này cũng chng quan tâm gì, vn ngồi yên trên tảsTwng đyUá lớn. Một lát sau, trên bầLcu trờbbCi có tiếng xé gió, bốn ngườqfi đLcu ngẩFng đLAxvqu nhìn tới, chỉQL thấqfy hai đwdQofo quang mang màu đsTwen t trên cao bay xuống sơn cốc như quạbx đVUKen, sau đTpó trc tiếp bay v chỗ sâu trong u cốc.

Trong bốn ngườPi, cô gái mc áo đOWtỏ hai mắpt tỏa sáng, thấtNp giọng nói: “Là ngườWNi của Hàn Nha phái.”

Ba nam t ở bên cạdRnh nàng cũng hít sâu một hơi, sau đWNó chm rãi lộ ra thân thểGUy, chẩdRn thn nhìn v phía sơn cốc ẩWNn nc trong sương mù kia, chỉmkL thấOWty hai bóng đmkLen nhanh chóng tiến vào trong sương mù không thấvBy đTpâu nữUea. T trên này nhìn tới, chỉof có thểxvq thấPy phía dưới sơn cốc đvBea hình nhấsWmp nhô phứeRc tạfp, hơn nữQLa trên vách cốc còn có vô số khe hở, huyt đGUyộng, cũng không biết do thiên nhiên tạuXo thành hay con ngườuXi kiến tạimoo, trong sương mù này càng khiến chúng trở nên thầuXn bí.

Trong sương mù, dưới u cốc, t xa truyn tới tng tiếng kêu khóc quỷ dịWN, thanh âm thê lương nhưng lạpLLi không giống tiếng ngườmFi, giống như là gió thổi qua các khe đimoá mà thành. Tr nó ra, thỉwdQnh thoảUfng lạLQqi có tiếng quạN kêu, không biết t nơi nào trong sơn cốc vọng ra.

Nam t có gương mt anh tuấTpn nhưng khí sắsTwc tràn ngp vẻ âm l h lạFnh một tiếng, nói: “NhữuXng tên chỉWN thích quỷ khí âm u này, không đyUâu lạimoi chọn chỗ đuXợi là một đLQqfa phương quỷ quái thế này.”

Bên cạdRnh hắKXen là một nam t to con, so với ba ngườwdQi chung quanh thì cao hơn đeến na cái đimoksxu, nghe vy cườsWmi nói: “QuảKPn bọn chúng làm khỉsWm gì, dù sao qua một chút nữqfa, sơn cốc này chính là của chúng ta rồi.” HắFn có thân hình cao lớn, thanh âm ta hồ trờXi sinh cũng lớn như thế, mc dù đeRã cố gắuXng nói nhỏ nhưng vn khiến nhữTpng ngườwdQi bên cạxvqnh git mình.

NữQTb t mc áo đRỏ quay đKPGUyu lạUfi, trợn mắtNt nhìn gã nam t to con này, quát: “Ngao Khuê, ngươi câm ming lạxvqi đWNi.”

Tên to con tên gọi Ngao Khuê này vóc ngườsWmi to gấvBp đUfôi nữR t mc áo đsTwỏ, nhưng lạQLi hết sứQLc kính sợ nàng ta, lp tứimoc gt đofqfu đeáp ứQLng, không dám nhiu lờmmmi nữQTba. Nhìn lạGUyi nữTp t áo đXỏ này, chỉWN thấLQqy nàng ta có một đmFôi mắbbCt xếch, dung mạsTwo m miu, khoảUfng hai mươi tuổi, thân thểLc phong lưu, váy đyUỏ trên ngườFi lộ ra nhữbxng đUeườfng cong lảpLL lướt khiến nàng ta có vài phầofn quyến rũ, khiến ngườqfi nhìn tới phảei nảPiGy sinh sắuXc ý. Nhưng không hiểmkLu tạQTbi sao, ba nam t con lạei dườimong như đKXeu coi nàng ta là kẻ cầLcm đksxuXu cảQL bọn.

Nữp t áo đNỏ lạmkLi nhìn xuống phía dưới, sau đTpó mới xoay ngườyUi lạmYi nói: “Phó môn chủ có chuyn quan trọng cầuXn làm, một thờQLi gian nữyUa mới có thểqKV quay v. Nhưng trước đvBây ta đuXã nói, chuyn đimoánh giết sẽ làm kinh đLQqộng tới nhữmkLng ngườCsPi khác, chúng ta chỉVUK có thểeR âm thầqKVm tìm kiếm ‘ĐRnh hồn thạQLch’, chiếm đeược chính là công lớn, hiểLcu chưa?”

Ba nam t ở cạOWtnh nàng không lên tiếng, nữx t áo đQTbỏ nhìn ba ngườTpi đeRó, sau cùng nhìn tới một nam t trẻ tuổi nhấKPt, trong mắFt lộ ra một tia thăm hỏi, nói:

“TiểKXeu Vương?”

Thanh niên đtNang ngồi da lưng vào một tảXng đbxá gt đCsPqfu không nói gì, thầQTbn sắyUc nhàn nhạGUyt, cổ tay hơi lt lên, Cốt Kiếm màu trắLQqng lóe lên trong tay hắimon.

Ngao Khuê hướng tới nữmF t áo đxvqỏ, thấmFp giọng hói: “Hồng tỷ, tông môn quyết đyULAnh thế nào, khi nào thì ra tay?” nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Hồng y nữLQq t h một tiếng, trong mắWNt xẹt qua một tia sát khí, lạxnh lùng nói: “Không quá một tháng.”

Ngao Khuê “Ồ” lên một tiếng sau đLQqó thân thểp to lớn lạNi rụt trở v, không cẩLcn thn đXụng phảBi TiểPiGu Vương ngồi ở phía sau. TiểmYu Vương nhích sang bên một chút, Ngao Khuê quay đksxFu lạpLLi nhìn, cườksxi với hắUfn và gt đXWNu một cái, cũng không có ý gì khẩvBn trương cảf.

TiểQTbu Vương da lưng vào tảxvqng đeá lớn, t t ngẩtNng đTOpOWtu lên, chỉx thấimoy t sườLQqn núi này có thểLA nhìn thấuXy Man Sơn hùng vĩVUK xa xa, tng đmYQLnh núi trắKPng xóa màu tuyết, trên trờbbCi lạmYi có mây trắWNng chuyểTOpn đXộng. BầKPu trờOWti cao rộng, gió núi hiu hắTOpt, cảPnh sắmmmc tráng l kia làm cho hắLAn có chút xuấxt thầwdQn, không biết đKPang nghĩWN tới đLAiu gì.

***

Cách Man Sơn ở Lương Châu vạpn dm, trên núi Thanh Vân, ĐwdQi Trúc Phong.

Thờimoi gian năm năm qua đsTwi, ngọn núi này vn một màu xanh biếc, trúc xanh như biểxn, một trong sáu cảenh nổi danh thế gian của núi Thanh Vân là Trúc Đào vn rì rào như hát, vây quanh một nơi cư trú yên tĩuXnh như thế ngoạksxi đKXeào nguyên.

Trong một nơi sâu trong rng trúc trên Đxi Trúc Phong, đLAột nhiên hin lên một bóng trắuXng, lát sau t sau một cây măng nhảUfy ra một cái bóng nhỏ, mũi ming đeRen, hai lỗ tai giơ lên, toàn thân tuyết trắLcng, hai con ngươi xinh đwdQẹp như hai viên bảmkLo thạWNch, đxvqúng là một con bạBch hồ.

Hồ ly màu trắmFng nhìn xung quanh như đpang cảofnh giác đbxiu gì, sau một hồi lâu cảXm thấeRy trong rng trúc an tĩpLLnh này không có gì nguy hiểfm, chung quanh chỉUf có một mảpLLnh yên lng, ánh mt trờQTbi chiếu qua khe hở của lá trúc lên mt đmYGUyt tạKPo thành hoa nắwdQng khẽ lay đqKVộng.

Không khí mang theo hương thơm ngát của lá trúc, gan của bạLcch hồ cũng lớn dầKPn, sau khi đCsPi ra, tung mình lăn trên mt đXXt một vòng, một đUfLQqo quang mang hin lên, nó hóa thân thành một thiếu nữe tóc đfen xinh đxvqẹp trạBc mườqKVi sáu, mườNi bảbxy tuổi, sóng mắOWtt dịPu dàng, khuôn mt nhu hòa, nhìn vô cùng đmkLáng yêu.

Giờof phút này, nàng ta sa sang xiêm y trên ngườei, sau đCsPó lẩBm bẩWNm t nói: “Không thểx ngờdR, trước đvBây ta cứUe tưởng Thanh Vân môn lợi hạKXei lắWNm, nhưng tr Thông Thiên Phong phòng v sâm nghiêm không thểX đtNi lên thì nhữmmmng chỗ khác cũng chng có gì đfc bit. NhấmkLt là ĐLci Trúc Phong này, ở đPiGây còn có một nhân vt lợi hạBi gì đTpó, khi ta còn nhỏ, bà ta tng nói không nên lên núi này. Bà nội không phảPi tu hành nhiu đLAâm hồ đTpồ rồi sao, hay là tạVUKi cái tên đbbCmmmu bếp kia chỉx có hư danh gạNt ngườQTbi mà thôi.”

Nói mấLcy câu, nàng lạmkLi đBi v phía trước một đTOpoạOWtn, theo đKPườRng mòn quanh co khúc khuỷu trong rng đNi v phía trước hơn mườFi trượng, trước mắxt lin hin ra một khoảRng trống trảVUKi, xuấGUyt hin một sườwdQn núi. T đKPây nhìn tới, có thểmF thấWNy một mảvBng phòng ốc, lấKPy Thủ TĩNnh đVUKườNng làm trung tâm ở trên đxyUnh ĐOWti Trúc Phong. Ở phía xa hơn còn có mấtNy gian nhà gỗ bình yên, t nóc nhà có ống khói vươn lên, một đTpofo khói bếp chm rãi lượn lờF.

TrờwdQi đmkLqft, núi rng như thơ, như vẽ, nhưng trong mắeRt thiếu nữLA này lạmmmi sinh ra vẻ bấksxt mãn lớn, h một tiếng, đeang đxvqTOpnh phát tán chút bc tứmYc, bỗng chỉxvq cảtNm thấLAy ống tay áo của mình bịP ngườvBi git git.

LầmYn này thiếu nữN hoàn toàn bịGUy chấWNn kinh, làm sao có thểLc có ngườWNi lạmmmi gầTpn như thế mà mình không phát giác gì, vội vàng xoay ngườsWmi lạmmmi, tay trái vn bí quyết, tay phảTpi quang hoa sáng ngờksxi, trong nháy mắpLLt đVUKã rơi vào thế phòng thủ.

Không ngờPiG đPiGLcng sau lạGUyi chng có ai, một cái bóng cũng chng có.

Thiếu nữB ngơ ngẩfn, bỗng lạxi thấeRy dưới chân truyn tới tiếng kêu “chi chi”, bèn git mình cúi đmYFu, chỉbx thấfy một con khỉmkL lông xám ngồi chồm hỗm dưới chân, ánh mắCsPt cổ quái đBang nhìn tới mình.

Chng hiểLQqu sao, trong lòng thiếu nữR này đpột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh lit, phảvBng phấmmmt như gp phảNi một c thú thiên đCsPWNch, thân thểKP run rẩwdQy. Song nàng ta còn chưa kịTpp phảpLLn ứFng gì thì t sau trong rng trúc truyn ra một trn tiếng chó sủa đpLLVUKy hưng phấen, còn có tiếng kêu hơi căm tứCsPc của một nam hài, dườxvqng như đsTwang quát lớn cái gì, một đTOpườPng đBuổi tới.

Thiếu nữOWt ngẩofn ngơ, theo bảPiGn năng xoay ngườLQqi rờksxi đKXei, song thân thểLA va mới đmkLộng thì đUeột nhiên con khỉB xám lạWNi bắKPt đLQqược mắNt cá chân của nàng ta, sau đTpó khiến cho thiếu nữPiG vô cùng cảmmmm thấUfy khó tin, con khỉQTb không chút thương hoa tiếc ngọc nào, vung thng tay ném thiếu nữTp v phía sau. (DG: làm mình nhớ tới nhu đOWtPiGo quá @@)

“Bộp” Thân thểpLL thiếu nữmY nng n đeRp lên thân một cây trúc, kèm theo đUfó là một tiếng rên sau đLQqó rơi bịpLLch xuống mt đofqft. Trong lòng nàng ta còn đwdQang mờN mịyUt, đdRWNu choáng mắGUyt hoa chưa hiểRu chuyn gì đsTwã xảVUKy ra thì đimoã lạmYi cảsWmm thấKXey trước mt tối sầofm lạGUyi, bầXu trờmmmi phía trên bịGUy một con quái vt to lớn che đpLLi. Một con chó lông vàng thân thểP cc lớn mà lầPn đbxeRu trong đqKVksxi nàng mới thấLAy t trong rng trúc đOWti ra, trong ming kêu lên mấmkLy tiếng: “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu...” Tiếng chó sủa không ngng, chân lạNi càng liu mạvBng, giơ lên đQTbBp lên ngc của thiếu nữR.

Một cỗ lc mạvBnh đLAp tới, thiếu nữeR chỉuX cảNm thấTOpy lồng ngc mình như muốn vỡ ra, suýt chút nữksxa thì hôn mê bấsTwt tỉWNnh, vội vàng tung mình, bạOWtch quang lóe lên, lp tứLcc đyUã biến trở v thành con bạVUKch hồ, xoay ngườTpi lin muốn chạksxy đsTwi, tránh xa hai con quái vt này càng nhanh càng tốt.

Song nàng va mới nhấxc chân đUewdQnh chạOWty, đGUyã nghe đtNược t trong rng trúc một trn tiếng bước chân dồn dp, đLAuổi theo ngay phía sau con chó lông vàng là một đQLUea bé trai chng tám, chín tuổi. ThằRng nhóc va bước ra, đtNang hùng hùng hổ hổ mắxng con chó lông vàng cái gì đqfó nên căn bảBn chng đKXee ý đTOpến dưới chân, một bước dm xuống.

“Bẹp!”

Mt bạofch hồ tối sầofm lạCsPi, cảdR thân thểqKV cứtNng ngắQLc như đfá, xem ra khuôn mt nhỏ nhắmmmn, quyến rũ, xinh đxvqẹp như tranh đtNã bịLA thằsWmng nhóc này một cước đCsPmYp lên, trc tiếp làm mt nó dí cht xuống đWNqft.

 • Gửi lúc 0:44 Ngày 03/07/2014

  baivong.ctrlc@fb

  truyện này ngừng rồi hay sao thế?

 • Gửi lúc 17:06 Ngày 20/03/2014

  elidabeth31

  ???

 • Gửi lúc 15:16 Ngày 18/02/2014

  cuchuoib10

  Lau co chap moi vay ad

 • Gửi lúc 14:42 Ngày 02/01/2014

  julon1412

  Ad ơi sao lâu wa ko dịch chap mới vậy đợi mún dài cổ lun gòy

 • Gửi lúc 14:09 Ngày 26/12/2013

  Drazuka

  Bgjo moi co chap moi zi mn