Trang chủ / Đô Thị / Trọng Sinh Vi Quan / Chương 54 : Tình thâm

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 54 : Tình thâm
Trọng Sinh Vi Quan
Tác giảfGo: Túy T Mộng Sinh

Chương 54: Tình thâm

DịRTch: AND
Nguồn : Mê Truyn


BấCyOm nút "Thu gọn" đyvyVk thu gọn nội dungThu gọn

Ca phòng đfGoược đVkYsy ra, Tôn Minh Tu xách theo túi lớn túi nhỏ vào nhà thấYsy chỉxc có một mình HứeUAa Lp ngồi trên ghế, bà vội vàng nói:
- TiểBu Hoa đkWâu vy cháu?
Không đVợi Hứua Lp mở ming, PhạyROm Ngọc Hoa ở trong phòng v sinh đzã nói vọng ra.
- Mẹ, con ở trong này.

Va nói PhạAyVm Ngọc Hoa va thò đYsbhbu t trong ra, Tôn Minh Tu nhìn nước vn còn trên mt con gái, bà cườCyOi mắyROng:
- Con bé này, đGCi ra mt làm gì chứfo? ĐOAf Tiểhfeu HứODa một mình ở phòng khách là sao?

- Không phảZGi, mẹ, va nãy bọn con nói chuyn v bạRzn học cũ mắyafc ung thư mà chết nên con …

Có ai hiểZGu con gái bằVng mẹ, nghe Phạsm Ngọc Hoa nói, Tôn Minh Tu mỉVm cườGCi nói với HứRza Lp:
- Cô bé này rấCyOt mm yếu, nhấfyot là nghe mấdXy chuyn như thế kia sẽ khóc ròng, va nãy chắOAfc lạDui khóc rồi.

HứoBa Lp đAyVi lên cầym túi vào bếp giúp Tôn Minh Tu, hắxcn va đoi va nói:
- Con gái tha nhấqt là nguyên tố nước, va nãy cô ấoCdy khóc rấusxt thương tâm.

Lúc này Tôn Minh Tu cũng thấoy đkWược cp mắdXt đUmRỏ bng của con gái, bà kêu lên.
- Ôi, sao con lạxci khóc thành thế này chứvfz? Lát me luộc trứong gà cho con đzVZRTp mắyLt mới đBược.

PhạdXm Ngọc Hoa ôm lấyvyy tay mẹ làm nũng.
- Vn là mẹ tốt nhấVDt đyROối với con.

Tôn Minh Tu nhẹ nhàng vỗ đfoVDu PhạoBm Ngọc Hoa, cườyLi mắoBng.
- GiờB cô mới biết à?
Nói xong bà vào bếp nấODu cơm.

PhạAyVm Ngọc Hoa lau khô mt đyLi ra ngồi xuống nhỏ giọng nói bên tai HứfIka Lp.
- Mt anh sao nhăn nhó vy? Chng lẽ làm bạvfzn trai của em là làm khó anh ư?

HứdXa Lp gt đODdXu.

- Không đZZCược gt đYsRTu.
PhạeUAm Ngọc Hoa thấODy HứBa Lp không ngờIK dám gt đOAfvfzu, cô véo mạzVZnh vào eo hắOAfn.
- Anh mà còn gt đYscu, em … em ..
PhạODm Ngọc Hoa vốn đvfzAujnh nói “không thèm đeUADu ý đCyOến hắyn” nhưng cô nghĩaV hình như mình ép hắozn, mình làm thế kia không phảfyoi hợp ý hắBn sao. Vì thế Phạfyom Ngọc Hoa đaVổi giọng.
- Em không đyLy yên.

HứVa Lp cườzVZi khổ lắusxc đkWAyVu, bây giờfo Hứza Lp tht s không biết nên đXối x với PhạIKm Ngọc Hoa như thế nào nữqa. Không phảkWi hắXn không có chút tình cảODm nào với Phạqm Ngọc Hoa, nếu như không phảRTi trong lòng hắhfen chỉeUA nghĩxc đBến LữfGoOAfnh thì PhạfGom Ngọc Hoa chính là s la chọn tuyt vờIKi.

Nhưng vấmqn đhfe là trong lòng mình đGCã có LữvfzVnh, phầCyOn Kế Xuân Mai mình cũng nợ cô ấVky một lờqi giảdXi thích. Hơn nữoBa PhạeUAm Ngọc Hoa và Kế Xuân Mai rấzVZt khác nhau, hắfon và Kế Xuân Mai tuy có quan h, tuy Kế Xuân Mai mấyvyy lầVn cho mình uống thuốc nhưng hắozn không gin cô, hắfyon cũng không có cảmqm giác trách nhim mấozy với cô.

Ở bên PhạXm Ngọc Hoa lạqi khác, nếu cứX phát triểeUAn xuống thì Hứhfea Lp không biết cuối cùng nó sẽ thành ra như thế nào.

Nhìn vẻ mt nhăn nhó của HứfIka Lp, hai tay PhạRTm Ngọc Hoa đDuưa ra khẽ véo má HứZZCa Lp. xem chương mới tạozi tunghoanh(.)com
- Không đqược nhăn nhó, chng lẽ em kém bạCyn gái anh nhiu thế sao? Mà em có phảozi muốn tranh với cô ấAujy đZZCâu, khi cô ấOAfy không có ở bên cạAyVnh anh, em thay thế chăm sóc anh thôi mà. Có một cô bé xinh đVkẹp thế này chăm sóc là phước của anh đbhbó, anh còn mấst hứUmRng gì.

Tôn Minh Tu ở trong phòng bếp gọi ra.
- Con gái, trứong chín rồi, con vào lấIKy ra đzVZi.

- Vâng.
PhạdXm Ngọc Hoa thấAujy mẹ gọi nên đyLành phảyi bỏ qua Hứyvya Lp đRTkW đfoqng lên đZGi tới. Lát sau cô cầCyOm khăn bông cùng trứyROng gà đyLi ra. Tôn Minh Tu cũng đoi theo sau con gái.
- Con nằVDm trên ghế đVi, mẹ giúp cho.

- Cô, cô đkWZZC cháu giúp Ngọc Hoa cho.
HứBa Lp mc dù còn không có tha nhn làm bạcn trai của Phạozm Ngọc Hoa nhưng hai mắzt Phạyafm Ngọc Hoa vì mình mà sưng lên, hắDun sao có thểAyV không giúp.

- Vy cũng đozược, TiểyROu Hứxca, cháu giúp TiểfGou Hoa một chút, cô vào bếp nấAyVu cơm.
Tôn Minh Tu đCyOã coi Hứvfza Lp là con rểusx tương lai, HứRTa Lp giúp Phạum Ngọc Hoa một chút cũng không vấfIkn đRz gì.

Hứvfza Lp tiến lên đyROusxnh cầXm khăn lông trong tay Phạzm Ngọc Hoa nhưng ai ngờyvy đXối phương lạui nói.
- NằDum trên ghế không thoảzi mái, hay là vào phòng ngủ của em đoi.
Nói xong không đVợi Hứyvya Lp có ý kiến, PhạDum Ngọc Hoa đsã kéo hắBn đZZCi vào.

Ngồi trên giườVng, Hứca Lp nhìn PhạoBm Ngọc Hoa đbhbã nhằVDm mắDut nằxcm đkWó,HứkWa Lp không biết nên nói cái gì mới tốt. Không đdXợi cho mình t chối, PhạoCdm Ngọc Hoa va vào phòng đVã đZGưa khăn cho mình, cô nằBm xuống giườhfeng. Cái này còn chưa tính, cô cuối cùng còn gối đVmqu lên đbhbùi hắjDon.

HứyROa Lp lắoBc đDuoCdu lấzVZy khăn xoa nhẹ lên hai bên mắusxt PhạaVm Ngọc Hoa, Phạsm Ngọc Hoa lạZGi mở ming nói.
- Hứusxa Lp, bạeUAn gái anh tên gì, trông như thế nào? Nói cho em nghe một chút đjDoi mà.

Đợi một lúc lâu không thấaVy Hứfoa Lp nói chuyn, PhạyROm Ngọc Hoa lầkWn mò tìm đqược tay Hứza Lp, nhẹ nhàng đeUAt nó lên mt mình.

PhạaVm Ngọc Hoa lạyafi nói tiếp.
- HứBa Lp, anh nói tht xem rốt cuộc là do em kém cô ấCyy nhiu quá, hay chỉGC là cô ấXy đCyOến sớm hơn em? nguồn tunghoanh.com

Điu này HứAuja Lp sao trảvfz lờfGoi đDuược, nếu nói kém quá nhiu vy là quá giảyaf, bảsn thân Phạym Ngọc Hoa đdXã đusxủ xuấaVt sắaVc, ngườfIki có thểjDo trông xinh hơn cô dù là cảmq thịAuj xã Tùng Giang cũng không có mấBy, càng đBng nói vượt xa. Mà nói chỉAujđoến sớm hơn cô vy PhạBm Ngọc Hoa càng không chịqu bỏ qua, vy sau này mình sao có cuộc sống tốt đfyoược chứfo? HứyLa Lp chỉyL có thểyaf thở dài một tiếng.

- Thôi, coi như em chưa hỏi.
PhạVm Ngọc Hoa thấoBy HứXa Lp không vui, cô vội vàng nói.
- Sau này em sẽ không hỏi vấdXn đxc này nữRza, chỉxc cầDun cô ấDuy không ở đcây, anh có thểdX đeUAz cho em ở bên cạfyonh anh là đAujủ rồi, yêu cầVu này không cao chứdX?

- Ngọc Hoa, sao em t làm khổ mình như vy? Với đeUAiu kin của em …

PhạODm Ngọc Hoa không chịhfeu nghe, cô lấkWy tay bịvfzt tai.
- Không nghe, không nghe, em yêu anh.
CŨng may lúc hai ngườCyi vào phòng Phạfom Ngọc Hoa đODã đVDóng ca lạDui nếu không Tôn Minh Tu chắdXc chắbhbn sẽ nghe đfoược.

Nói xong PhạZGm Ngọc Hoa không thèm đusxYs ý đoến chiếc khăn trên mt, cô ngồi bt dy ôm lấCyOy Hứhfea Lp. Cô vùi mt vào lòng hắDun, nứYsc nở.
- Anh không nói nữhfea có đjDoược không? Đợi bạzn gái anh v, em sẽ không làm phin anh, tuyt đuối không ảVDnh hưởng đozến quan h của hai ngườzVZi. Em th nếu em cố ý phá hoạAuji quan h của hai ngườbhbi, ông trờoCdi sẽ cho em chết không đkWược yên thân…

  • Gửi lúc 3:15 Ngày 05/09/2013

    minhthanh.nguyen.1044@fb

    Viet sai het ca roi. sao lai la trinh quan ba di dieu tra mo cua minh.

banner