Trang chủ / Đô Thị / Trọng Sinh Vi Quan / Chương 54 : Tình thâm

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 54 : Tình thâm
Trọng Sinh Vi Quan
Tác giảrbH: Túy T Mộng Sinh

Chương 54: Tình thâm

DịMWch: AND
Nguồn : Mê Truyn


Bấoncm nút "Thu gọn" đUcUc thu gọn nội dungThu gọn

Ca phòng đXdAược đbRmGoy ra, Tôn Minh Tu xách theo túi lớn túi nhỏ vào nhà thấmTEy chỉD có một mình Hứnzna Lp ngồi trên ghế, bà vội vàng nói:
- TiểFEu Hoa đPâu vy cháu?
Không đMWợi HứOGZa Lp mở ming, PhạPm Ngọc Hoa ở trong phòng v sinh đEZaã nói vọng ra.
- Mẹ, con ở trong này.

Va nói PhạbRmm Ngọc Hoa va thò đUcbou t trong ra, Tôn Minh Tu nhìn nước vn còn trên mt con gái, bà cườZPi mắrbHng:
- Con bé này, đSi ra mt làm gì chứOGZ? ĐHs TiểzXsu Hứiha một mình ở phòng khách là sao?

- Không phảoi, mẹ, va nãy bọn con nói chuyn v bạon học cũ mắOGZc ung thư mà chết nên con …

Có ai hiểihu con gái bằNng mẹ, nghe PhạTDMm Ngọc Hoa nói, Tôn Minh Tu mỉnznm cườNi nói với HứAha Lp:
- Cô bé này rấUct mm yếu, nhấonct là nghe mấsUiy chuyn như thế kia sẽ khóc ròng, va nãy chắnVjc lạFiDi khóc rồi.

Hứoa Lp điqi lên cầGom túi vào bếp giúp Tôn Minh Tu, hắzXsn va đvDi va nói: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- Con gái tha nhấUct là nguyên tố nước, va nãy cô ấSy khóc rấUct thương tâm.

Lúc này Tôn Minh Tu cũng thấoncy đdzược cp mắaWat đWỏ bng của con gái, bà kêu lên.
- Ôi, sao con lạboi khóc thành thế này chứFiD? Lát me luộc trứkBng gà cho con đRQUoOrp mắNt mới đnVjược.

PhạWm Ngọc Hoa ôm lấOGZy tay mẹ làm nũng.
- Vn là mẹ tốt nhấWobt đHsối với con.

Tôn Minh Tu nhẹ nhàng vỗ đjfZou PhạFEm Ngọc Hoa, cườFiDi mắrbHng.
- GiờDb cô mới biết à?
Nói xong bà vào bếp nấzXsu cơm.

PhạFiDm Ngọc Hoa lau khô mt đdzi ra ngồi xuống nhỏ giọng nói bên tai HứZoa Lp.
- Mt anh sao nhăn nhó vy? Chng lẽ làm bạWn trai của em là làm khó anh ư? xem tạbRmi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Hứiqa Lp gt đUcdzu.

- Không đoược gt đUcbou.
Phạom Ngọc Hoa thấGoy HứOGZa Lp không ngờo dám gt đTDMZPu, cô véo mạoOrnh vào eo hắjfn.
- Anh mà còn gt đWobiqu, em … em ..
PhạFiDm Ngọc Hoa vốn đHsvDnh nói “không thèm đsUiiq ý đcến hắbRmn” nhưng cô nghĩdFk hình như mình ép hắGon, mình làm thế kia không phảaWai hợp ý hắiqn sao. Vì thế Phạiqm Ngọc Hoa đUqổi giọng.
- Em không đDbN yên.

HứoOra Lp cườWi khổ lắUqc đWobDu, bây giờbo Hứnzna Lp tht s không biết nên đzXsối x với PhạaNm Ngọc Hoa như thế nào nữDba. Không phảvDi hắkBn không có chút tình cảaNm nào với Phạnznm Ngọc Hoa, nếu như không phảAhi trong lòng hắFEn chỉnVj nghĩN đrbHến LữDbzXsnh thì PhạXdAm Ngọc Hoa chính là s la chọn tuyt vờci.

Nhưng vấZPn đXdA là trong lòng mình đoOrã có Lữoncnznnh, phầDbn Kế Xuân Mai mình cũng nợ cô ấDy một lờmTEi giảUqi thích. Hơn nữsUia PhạoOrm Ngọc Hoa và Kế Xuân Mai rấst khác nhau, hắFEn và Kế Xuân Mai tuy có quan h, tuy Kế Xuân Mai mấrbHy lầon cho mình uống thuốc nhưng hắoOrn không gin cô, hắEZan cũng không có cảdzm giác trách nhim mấXdAy với cô.

Ở bên PhạcdFm Ngọc Hoa lạsUii khác, nếu cứaWa phát triểSn xuống thì HứsUia Lp không biết cuối cùng nó sẽ thành ra như thế nào.

Nhìn vẻ mt nhăn nhó của HứTDMa Lp, hai tay PhạPm Ngọc Hoa đSưa ra khẽ véo má Hứsa Lp.
- Không đSược nhăn nhó, chng lẽ em kém bạdFkn gái anh nhiu thế sao? Mà em có phảFiDi muốn tranh với cô ấboy đjfâu, khi cô ấUcy không có ở bên cạRQUnh anh, em thay thế chăm sóc anh thôi mà. Có một cô bé xinh đHsẹp thế này chăm sóc là phước của anh đZPó, anh còn mấdzt hứUqng gì.

Tôn Minh Tu ở trong phòng bếp gọi ra.
- Con gái, trứoOrng chín rồi, con vào lấEZay ra điqi.

- Vâng.
Phạihm Ngọc Hoa thấUqy mẹ gọi nên đFiDành phảsUii bỏ qua Hứoa Lp điqbRm đnznsUing lên đXdAi tới. Lát sau cô cầnznm khăn bông cùng trứbRmng gà đoOri ra. Tôn Minh Tu cũng đPi theo sau con gái.
- Con nằNm trên ghế đmTEi, mẹ giúp cho.

- Cô, cô đDOGZ cháu giúp Ngọc Hoa cho.
HứDba Lp mc dù còn không có tha nhn làm bạoncn trai của Phạbom Ngọc Hoa nhưng hai mắSt PhạPm Ngọc Hoa vì mình mà sưng lên, hắHsn sao có thểaN không giúp.

- Vy cũng điqược, TiểZou HứQSa, cháu giúp TiểUcu Hoa một chút, cô vào bếp nấGou cơm.
Tôn Minh Tu đHsã coi HứVma Lp là con rểFE tương lai, HứvDa Lp giúp PhạMWm Ngọc Hoa một chút cũng không vấon đUq gì.

HứUqa Lp tiến lên đrbHQSnh cầdzm khăn lông trong tay PhạdFkm Ngọc Hoa nhưng ai ngờS đdFkối phương lạihi nói.
- NằDm trên ghế không thoảSi mái, hay là vào phòng ngủ của em đTDMi.
Nói xong không đoOrợi HứAha Lp có ý kiến, PhạsUim Ngọc Hoa đPã kéo hắHsn đkBi vào.

Ngồi trên giườQSng, HứUqa Lp nhìn PhạNm Ngọc Hoa đrbHã nhằAhm mắWobt nằHsm đihó,HứTDMa Lp không biết nên nói cái gì mới tốt. Không đoợi cho mình t chối, PhạZPm Ngọc Hoa va vào phòng đkBã đXdAưa khăn cho mình, cô nằcdFm xuống giườDng. Cái này còn chưa tính, cô cuối cùng còn gối đrbHMWu lên đHsùi hắFiDn.

HứOGZa Lp lắAhc đsihu lấZPy khăn xoa nhẹ lên hai bên mắnznt PhạZom Ngọc Hoa, PhạoOrm Ngọc Hoa lạoi mở ming nói.
- HứFEa Lp, bạRQUn gái anh tên gì, trông như thế nào? Nói cho em nghe một chút đmTEi mà.

Đợi một lúc lâu không thấQSy HứDa Lp nói chuyn, Phạsm Ngọc Hoa lầRQUn mò tìm đdFkược tay HứWoba Lp, nhẹ nhàng đNt nó lên mt mình.

PhạSm Ngọc Hoa lạdzi nói tiếp.
- Hứiqa Lp, anh nói tht xem rốt cuộc là do em kém cô ấFEy nhiu quá, hay chỉUq là cô ấZPy đoến sớm hơn em?

Điu này HứQSa Lp sao trảHs lờZPi đOGZược, nếu nói kém quá nhiu vy là quá giảih, bảon thân PhạrbHm Ngọc Hoa đZPã đWobủ xuấFiDt sắoc, ngườsUii có thểN trông xinh hơn cô dù là cảrbH thịP xã Tùng Giang cũng không có mấGoy, càng đmTEng nói vượt xa. Mà nói chỉcdFđihến sớm hơn cô vy PhạFEm Ngọc Hoa càng không chịWu bỏ qua, vy sau này mình sao có cuộc sống tốt đHsược chứDb? HứdFka Lp chỉS có thểo thở dài một tiếng.

- Thôi, coi như em chưa hỏi.
Phạcm Ngọc Hoa thấAhy HứTDMa Lp không vui, cô vội vàng nói.
- Sau này em sẽ không hỏi vấFEn đTDM này nữmTEa, chỉvD cầXdAn cô ấDby không ở đcdFây, anh có thểonc đoFiD cho em ở bên cạsUinh anh là đdFkủ rồi, yêu cầTDMu này không cao chứUq?

- Ngọc Hoa, sao em t làm khổ mình như vy? Với đAhiu kin của em …

PhạdFkm Ngọc Hoa không chịUqu nghe, cô lấnVjy tay bịZot tai.
- Không nghe, không nghe, em yêu anh.
CŨng may lúc hai ngườPi vào phòng Phạnznm Ngọc Hoa đoã đcóng ca lạUqi nếu không Tôn Minh Tu chắMWc chắon sẽ nghe đKKoược.

Nói xong PhạrbHm Ngọc Hoa không thèm đVmTDM ý đmTEến chiếc khăn trên mt, cô ngồi bt dy ôm lấAhy Hứiqa Lp. Cô vùi mt vào lòng hắdFkn, nứDbc nở.
- Anh không nói nữaWaa có đVmược không? Đợi bạTDMn gái anh v, em sẽ không làm phin anh, tuyt đaWaối không ảcdFnh hưởng đoến quan h của hai ngườjfi. Em th nếu em cố ý phá hoạGoi quan h của hai ngườRQUi, ông trờXdAi sẽ cho em chết không đcược yên thân…

  • Gửi lúc 3:15 Ngày 05/09/2013

    minhthanh.nguyen.1044@fb

    Viet sai het ca roi. sao lai la trinh quan ba di dieu tra mo cua minh.