Trang chủ / Đô Thị / Trọng Sinh Vi Quan / Chương 54 : Tình thâm

Trọng Sinh Vi Quan

Chương 54 : Tình thâm
Trọng Sinh Vi Quan
Tác giảm: Túy T Mộng Sinh

Chương 54: Tình thâm

DịMch: AND
Nguồn : Mê Truyn


BấIum nút "Thu gọn" đMKCIM thu gọn nội dungThu gọn

Ca phòng đIuược đcVbmKy ra, Tôn Minh Tu xách theo túi lớn túi nhỏ vào nhà thấZZey chỉsD có một mình HứsDa Lp ngồi trên ghế, bà vội vàng nói:
- TiểZfu Hoa đMâu vy cháu?
Không đFaợi Hứvza Lp mở ming, PhạOtlm Ngọc Hoa ở trong phòng v sinh đUAKã nói vọng ra.
- Mẹ, con ở trong này.

Va nói Phạwdm Ngọc Hoa va thò đZau t trong ra, Tôn Minh Tu nhìn nước vn còn trên mt con gái, bà cườGi mắeHsng:
- Con bé này, đszi ra mt làm gì chứtsK? ĐM TiểFau Hứbpa một mình ở phòng khách là sao?

- Không phảxGi, mẹ, va nãy bọn con nói chuyn v bạOtln học cũ mắJsmc ung thư mà chết nên con …

Có ai hiểMKu con gái bằKHng mẹ, nghe Phạdm Ngọc Hoa nói, Tôn Minh Tu mỉaam cườJsmi nói với HứhOa Lp:
- Cô bé này rấMt mm yếu, nhấszt là nghe mấJsmy chuyn như thế kia sẽ khóc ròng, va nãy chắGc lạVCi khóc rồi.

HứUAKa Lp đhOi lên cầmm túi vào bếp giúp Tôn Minh Tu, hắMn va đsaUi va nói:
- Con gái tha nhấlMt là nguyên tố nước, va nãy cô ấwdy khóc rấCIMt thương tâm.

Lúc này Tôn Minh Tu cũng thấKHy đsDược cp mắVCt đZfỏ bng của con gái, bà kêu lên.
- Ôi, sao con lạlMi khóc thành thế này chứvz? Lát me luộc trứsxYng gà cho con đZIup mắcVbt mới đhOược.

PhạKAjm Ngọc Hoa ôm lấZfy tay mẹ làm nũng.
- Vn là mẹ tốt nhấAWt đdối với con.

Tôn Minh Tu nhẹ nhàng vỗ đMjOJu Phạctm Ngọc Hoa, cườUAKi mắsxYng. xem tạeHsi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- GiờKAj cô mới biết à?
Nói xong bà vào bếp nấZfu cơm.

Phạam Ngọc Hoa lau khô mt đai ra ngồi xuống nhỏ giọng nói bên tai HứMa Lp.
- Mt anh sao nhăn nhó vy? Chng lẽ làm bạJsmn trai của em là làm khó anh ư?

HứmKa Lp gt đasDu.

- Không đUAKược gt đJsmOtlu.
PhạUycm Ngọc Hoa thấVCy HứKFMa Lp không ngờYZ dám gt đYZfu, cô véo mạUAKnh vào eo hắctn.
- Anh mà còn gt đYZjOJu, em … em ..
PhạZfm Ngọc Hoa vốn đzAZwnh nói “không thèm đMKM ý đZến hắZn” nhưng cô nghĩyDy hình như mình ép hắsaUn, mình làm thế kia không phảlMi hợp ý hắFan sao. Vì thế PhạUAKm Ngọc Hoa đlMổi giọng.
- Em không đmsaU yên.

Hứda Lp cườDtKi khổ lắzc đAWaau, bây giờa HứHUCa Lp tht s không biết nên đwdối x với PhạsxYm Ngọc Hoa như thế nào nữsDa. Không phảaai hắHUCn không có chút tình cảAWm nào với Phạmm Ngọc Hoa, nếu như không phảMKi trong lòng hắMKn chỉDtK nghĩaa đAWến LữVCwdnh thì PhạKAjm Ngọc Hoa chính là s la chọn tuyt vờszi.

Nhưng vấysvn đa là trong lòng mình đfã có LữGKHnh, phầeHsn Kế Xuân Mai mình cũng nợ cô ấUycy một lờfi giảUAKi thích. Hơn nữaa Phạzm Ngọc Hoa và Kế Xuân Mai rấAZwt khác nhau, hắsDn và Kế Xuân Mai tuy có quan h, tuy Kế Xuân Mai mấAWy lầMmn cho mình uống thuốc nhưng hắCIMn không gin cô, hắlMn cũng không có cảDtKm giác trách nhim mấtsKy với cô.

Ở bên PhạsxYm Ngọc Hoa lạOtli khác, nếu cứhO phát triểfn xuống thì Hứvza Lp không biết cuối cùng nó sẽ thành ra như thế nào.

Nhìn vẻ mt nhăn nhó của HứKHa Lp, hai tay Phạzm Ngọc Hoa đUycưa ra khẽ véo má HứDtKa Lp.
- Không đMược nhăn nhó, chng lẽ em kém bạMKn gái anh nhiu thế sao? Mà em có phảIui muốn tranh với cô ấYZy đaahâu, khi cô ấeHsy không có ở bên cạZZenh anh, em thay thế chăm sóc anh thôi mà. Có một cô bé xinh đtsKẹp thế này chăm sóc là phước của anh đeHsó, anh còn mấZft hứaahng gì.

Tôn Minh Tu ở trong phòng bếp gọi ra.
- Con gái, trứcVbng chín rồi, con vào lấMy ra đbpi.

- Vâng.
Phạctm Ngọc Hoa thấJsmy mẹ gọi nên đMmành phảsDi bỏ qua HứmKa Lp đzOtl đsxYDtKng lên đsaUi tới. Lát sau cô cầKFMm khăn bông cùng trứxGng gà đMi ra. Tôn Minh Tu cũng đtsKi theo sau con gái.
- Con nằUAKm trên ghế đcti, mẹ giúp cho.

- Cô, cô đfa cháu giúp Ngọc Hoa cho.
HứKa Lp mc dù còn không có tha nhn làm bạHUCn trai của PhạKFMm Ngọc Hoa nhưng hai mắMt PhạHUCm Ngọc Hoa vì mình mà sưng lên, hắmKn sao có thểKAj không giúp.

- Vy cũng đsxYược, Tiểaau HứGa, cháu giúp TiểxGu Hoa một chút, cô vào bếp nấMKu cơm.
Tôn Minh Tu đGã coi HứhOa Lp là con rểsz tương lai, HứAWa Lp giúp PhạKAjm Ngọc Hoa một chút cũng không vấtn đd gì.

HứeHsa Lp tiến lên đaHUCnh cầKAjm khăn lông trong tay Phạaahm Ngọc Hoa nhưng ai ngờMK đMKối phương lạzi nói.
- Nằvzm trên ghế không thoảVCi mái, hay là vào phòng ngủ của em đhOi.
Nói xong không đyDyợi HứMa Lp có ý kiến, PhạsDm Ngọc Hoa đMã kéo hắvzn đVCi vào.

Ngồi trên giườfng, HứKAja Lp nhìn PhạKFMm Ngọc Hoa đVCã nhằeHsm mắzt nằVCm đlMó,HứZZea Lp không biết nên nói cái gì mới tốt. Không đtợi cho mình t chối, PhạHUCm Ngọc Hoa va vào phòng đsxYã đeHsưa khăn cho mình, cô nằdm xuống giườJsmng. Cái này còn chưa tính, cô cuối cùng còn gối đYZzu lên đsxYùi hắKHn.

Hứta Lp lắaahc đDtKhOu lấYZy khăn xoa nhẹ lên hai bên mắUAKt PhạKAjm Ngọc Hoa, PhạyDym Ngọc Hoa lạmKi mở ming nói.
- HứGa Lp, bạAWn gái anh tên gì, trông như thế nào? Nói cho em nghe một chút đcVbi mà.

Đợi một lúc lâu không thấay HứOtla Lp nói chuyn, Phạwdm Ngọc Hoa lầsxYn mò tìm đAWược tay Hứda Lp, nhẹ nhàng đbpt nó lên mt mình.

PhạHUCm Ngọc Hoa lạKHi nói tiếp.
- HứHUCa Lp, anh nói tht xem rốt cuộc là do em kém cô ấMmy nhiu quá, hay chỉaah là cô ấFay đszến sớm hơn em?

Điu này Hứaa Lp sao trảm lờzi đsaUược, nếu nói kém quá nhiu vy là quá giảZf, bảhOn thân PhạtsKm Ngọc Hoa đUAKã đMKủ xuấAZwt sắcVbc, ngườAWi có thểKH trông xinh hơn cô dù là cảm thịJsm xã Tùng Giang cũng không có mấGy, càng đCIMng nói vượt xa. Mà nói chỉjOJđsxYến sớm hơn cô vy PhạZfm Ngọc Hoa càng không chịUAKu bỏ qua, vy sau này mình sao có cuộc sống tốt đxGược chứAW? HứGa Lp chỉK có thểt thở dài một tiếng.

- Thôi, coi như em chưa hỏi.
PhạjOJm Ngọc Hoa thấUycy HứUAKa Lp không vui, cô vội vàng nói.
- Sau này em sẽ không hỏi vấwdn đjOJ này nữta, chỉsaU cầGn cô ấty không ở đMây, anh có thểz đctUyc cho em ở bên cạhOnh anh là đcVbủ rồi, yêu cầdu này không cao chứsxY?

- Ngọc Hoa, sao em t làm khổ mình như vy? Với đKiu kin của em …

Phạysvm Ngọc Hoa không chịMmu nghe, cô lấOtly tay bịAWt tai.
- Không nghe, không nghe, em yêu anh.
CŨng may lúc hai ngườcti vào phòng PhạeHsm Ngọc Hoa đCIMã đMmóng ca lạvzi nếu không Tôn Minh Tu chắlMc chắcVbn sẽ nghe đxGược.

Nói xong PhạcVbm Ngọc Hoa không thèm đZfYZ ý đMKến chiếc khăn trên mt, cô ngồi bt dy ôm lấZy HứsxYa Lp. Cô vùi mt vào lòng hắMmn, nứxGc nở.
- Anh không nói nữUAKa có đOtlược không? Đợi bạsDn gái anh v, em sẽ không làm phin anh, tuyt đAWối không ảznh hưởng đvzến quan h của hai ngườAWi. Em th nếu em cố ý phá hoạszi quan h của hai ngườMi, ông trờUyci sẽ cho em chết không đOtlược yên thân…

  • Gửi lúc 3:15 Ngày 05/09/2013

    minhthanh.nguyen.1044@fb

    Viet sai het ca roi. sao lai la trinh quan ba di dieu tra mo cua minh.