Trang chủ / Tiên Hiệp / Thông Thiên Chi Lộ / Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.
"Yêu thi phù, cương thi yêu thú?" Ngụy Tác mắat lóe lên, "Trong thờiJi gian ngắiJn là bao nhiêu?"

"Phù lục này do Thi ThầrkIn đzFWIo t hai nghìn năm trước luyn chế thành. Ta chỉGAs vô tình có đUzược, chưa tng s dụng, chỉMhV tra đzJược trên đAyWiểJn tịrkIch một vài thông tin liên quan, còn thờGAsi gian cụ thểrkI là thế nào, ta cũng không rõ.” Lão đhaisso râu chuột nói.

Ngụy Tác hơi trầim ngâm một chốc, hỏi: "Hin tạTgYi Đổng Thanh Y ở đzâu?"

Lão đOaWGo râu chuột nói: "Vn ở trong ThấAyWt Tinh thành.”

Ngụy Tác gt đOafiu, không nói thêm gì, vung tay phát ra một đXrQMhVo hắFzc quang đyXâm vào ngc lão đFzIOo râu chuột.

Lão đbbCFzo râu chuột rùng mình, tỏ vẻ điược giảrZi thoát, tích tắbc sau đxrã không còn hơi thở.

Theo lờFzi lão đWZiao râu chuột, lão hoàn toàn không rõ thân phn chân thc của Ngụy Tác không rõ gã là kẻ phá hoạOai vic tốt của Hắssc Sát tạJi đTgYiJa lăng Thanh Phong lăng, chỉBGw vì lo lắWng Cơ Nhã cầrZu xin trợ giúp t ngườJi khác nên không tha cho bấSXSt kỳ tu sĩwsK nào tiếp xúc với Linh BảIOo phườiang MạKFTc chưởng qu. Nếu Ngụy Tác kém hơn thì đUzã chết trong tay lão.

Vốn hiểFzu rõ đgOJo lý mạIOnh đfiược yếu thua của tu đfiao giới, Ngụy Tác không h mm lòng đKxối với tu sĩiJ kiểVEUu đZó.

Lão đBGwJo râu chuột có tu vi Chu thiên cảznh tứKx trọng, Thc huyết pháp đJao ngưng xuấiJt đUzược huyết châu có uy năng cao hơn linh cấBGwp trung giai pháp bảrkIo.

Nhìn Thc huyết pháp đkfFao ánh lên hồng quang sau khi hút đaược khí huyết và chân nguyên của lão đGAsGAso râu chuột, Ngụy Tác thu pháp bảGAso này và hai tấIOm Yêu thi phù không rõ uy năng cụ thểgO nhưng ta hồ thp phầAyWn hữIznu dụng lạhaii. Trong tay gã còn thi thểfi lục cấhcp trung giai Hỏa yêu long.

Xong xuôi, Ngụy Tác đMhVưa tay ngưng tụ một làn bạbch sắIOc tiên thiên chân hỏa, bao lấiJy thi thểrZ lão đBGwIzno râu chuột, trong khoảJnh khắfic, thi thểsxO hóa thành một dúm tro.

"Thiên NhấEbt môn, Đông Dao thắzJng đYaia, Kim ThứGAsu cung, Hắzc Sát, một tu sĩJ Phân nim cảYanh ngũ trọng tọa trấWn, chung quanh lạFWIi có nhiu tu sĩEb Đông Dao thắrZng đrZZa. Đến thờWi đTgYiểWm, Đổng Thanh Y khng đssQxMnh sẽ mang thêm tu sĩUz đfiến.” Lục bào lão đyXIznu chui khỏi Dưỡng quỷ quán, lạWGnh giọng: "Ngươi tưởng mình còn cơ hội hảyX?"

"Muốn cứkfFu Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi, thm chí gp đbược Cơ Nhã là bấVEUt khảXrQ thi.” Ngụy Tác cũng cườiai lạznh, "BấiJt quá Đổng Thanh Y lầZn trước ở ThấGAst Tinh thành đsxOã trêu vào ta, ta không thểWG đzJW hắbn thỏa mãn. HắsxOn cũng mới có tu vi Chu thiên cảfinh tứOa trọng, nếu ta giết hắhcn, hôn s sẽ thành tro nhỉxhr?"

"Ngươi muốn giết Đổng Thanh Y?" Lục bào lão đWZfiu cườFzi lạXrQnh, "Ta đSXSã nói với ngươi, tu sĩyX tu nên lục thân bấBGwt nhn, nếu mỗi ngày ngươi điJu giữBGw thái đXrQộ tìm cách thu lợi t ngườxhri khác, nhanh chóng đa thăng tu vi mà nghĩc bin pháp giết ngườfii cướp của, vic này còn chấUzp nhn đXrQược, các tông môn đkfFó đnWu là t đrZối đAyWhaiu của ngươi, ngươi mà bịb phát giác, chúng sẽ không h lưu tình giết ngươi. Nhấiat là Kim ThứnWu cung Lý Hồng Lân và Đổng Thanh Y chắzc hn ngươi đWến mứhaic muốn xé thành vạWn mảQxMnh, nên giết hết chúng. BấAyWt quá ngươi muốn tìm cách cứzJu ngườMhVi chứKFT không phảxri thuầSXSn túy muốn giết đKxối đkfFIOu đkfFgO thu lợi thì ta khuyên ngươi nên mc k mọi s, an an tâm tâm đzJột phá đBGwến Phân nim cảrkInh, nghe theo ta sắwsKp xếp đbbCi tìm bảsso vt, giết yêu thú tu luyn là đgOược. Vốn vic nghĩrkI cách cứiJu ngườSXSi có nhiu cố kịhai, ước thúc, tương đaương với bịrZ đWối đhaiKxu dắXrQt mũi, thm chí phảhaii giao thủ với đCBKối thủ mạwsKnh hơn mình nhiu. ThuầsxOn túy đSXSWnh giết đYaối thủ đzoạxrt bảBGwo, thì không có gì ước thúc, có nhiu chọn la, hành s càng an toàn.”

"Lão đfiJu nói rấWt có lý.” Ngụy Tác nheo mắzt lạfinh giọng: "Trước vic này ta còn nhiu cố kịa. Ta chỉIO hi vọng Đông Dao thắGAsng đQxMJa thiếu chủ vốn chỉi có tu vi Chu thiên cảUznh tứxhr trọng không chịnWu ngồi yên, rỗi hơi cũng đbến ThấBGwt Tinh thành tìm vui. Đông Dao thắSXSng đfiWGa không phảyXi đBGwang chuẩXrQn bịYa vic vui hảJ, ta sẽ khiến chúng biến thành chuẩMhVn bịrZ tang s!"
...

Sáng hôm sau, đzJổi sang y phục khác thành một thanh sam trung niên văn sĩXrQ, Ngụy Tác cưỡi phi đfiộn pháp bảIOo hình lá liu của lão đyXOao râu chuột lướt khỏi TiểrZu Dạss sơn.

Bay đXrQược ngoài Thiên khung cách Thanh Phong lăng hai, ba trăm dm, Ngụy Tác cẩrZn thn thu pháp bảfio lạxhri rồi cũng không s dụng bạZch ngọc hạIznc, mà thi triểkfFn Hỏa Vân đkfFộn pháp.

Trên thinh không rc l một làn mây la kinh nhân lao vút v phía Thanh Phong lăng, mãi đOaến khi tới bên ngoài Thiên khung sát lăng, gã mới dng thi triểEbn Hỏa Vân đZộn pháp, nuốt mấssy viên Hồi khí đQxMơn đbáp xuống, da vào điaôi Phong vân lý dưới chân, t t vào trong bụng núi có bố trí pháp trn.

Thân ảQxMnh va tan biến, không đzCBKy na chén trà sau, truyn tống pháp trn lóe linh quang, Ngụy Tác bước ra khỏi truyn tống pháp trn của Thấat Tinh thành.

Ra khỏi truyn tống pháp trn, thân thểWZ gã hơi lắic lư, rõ ràng t Thanh Phong lăng v Linh NhạVEUc thành, rồi t Linh NhạMhVc thành truyn tống đrkIến LạAyWc Nguyt thành, rồi lạWZi truyn tống đxhrến ThấWt Tinh thành, liên tục s dụng hai truyn tống pháp trn c ly xa và một truyn tống pháp trn c ly gầcn đbã vượt cc hạzn, khiến gã khó chịXrQu.

Nhưng gã chỉJ hơi dng lạii rồi đai vào ThấMhVt Tinh thành, ra vẻ lầJn đJIznu tiên vào thành, va đsxOi va ngắIznm nghía.

Đi như vy chưa điaMhVy na canh giờVEU, một tu sĩz cấUzp thấnWp chng hai mươi tuổi, tu vi ThầSXSn hảAyWi cảrZnh lưỡng trọng, mc lam y vảIOi bố, trông cc kỳ nhanh nhẹn, thp phầTgYn cung kính đhaiến trước mt gã.

Trao đIznổi mấIOy câu, gã móc ra một viên hạxhr phẩQxMm linh thạJch đFWIưa cho tu sĩhc cấAyWp thấsxOp đzJó.

Y lin hớn hở đGAsi trước dn đhaiườzng, đEbưa gã vào một khách sạhcn có tĩwsKnh thấBGwt tu luyn.

Ngụy Tác thuê phòng ở khách sạOan, tu sĩxr cấxhrp thấWp này lạyXi càng hoan hỉQxM đWZi ra.

ĐoạOan y tìm một tu sĩi tht thà, tu vi còn thấhaip hơn, chỉb ThầIOn hảWi cảhainh nhấUzt trọng, đai vào khách sạrkIn, đEbến phòng Ngụy Tác.

Tu sĩss cấwsKp thấCBKp ThầWn hảFWIi cảWnh lưỡng trọng rờJi đKFTi còn hai ngày tiếp đyXó tu sĩia ThầKxn hảssi cảGAsnh nhấhct trọng thì cứAyW ở lỳ trong phòng Ngụy Tác.

Trưa hai ngày sau, tu sĩJ cấiJp thấJp ThầWn hảiai cảssnh lưỡng trọng cc kỳ hưng phấTgYn chạiay điến khách sạgOn gõ ca phòng, nói với Ngụy Tác tJnh thấAyWt đxhri ra: “HắXrQn tới rồi.”
...
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Một tu sĩIzn trẻ tuổi mc kim sắgOc pháp y cườGAsi na ming thong thảgO dạhaio bước trong một ngõ nhỏ.

T sĩJ trẻ tuổi này mày kiếm mắct sao, trông thp phầMhVn phong lưu anh tuấTgYn, chính thịCBK Đông Dao thắiJng đKxba thiếu chủ Đổng Thanh Y.

Đột nhiên, tình cảbnh ở một gian hàng ven đzườFzng khiến hắXrQn nhíu mày đrZzng lạMhVi.

Bày hàng là một tán tu cấXrQp thấZp ThầIOn hảBGwi cảZnh nhấit trọng trông cc kỳ tht thà, còn một thanh sam văn sĩwsK tu vi Chu thiên cảianh bình tĩTgYnh nhưng cc nhanh thu hai mảTgYnh đBGwđXrQỏ vào ngc, trảhai mấcy viên linh thạFWIch xong, thanh sam văn sĩWG ta hồ còn hỏi tán tu cấrZp thấwsKp v lai lịFWIch hai thứJ va mua, xem có còn nữJa không.

Ta hồ chú ý thấWy Đổng Thanh Y đfiang nhìn, thanh sam văn sĩUz thun tay cầQxMm hai ba thứia lên xem, rồi như không có hứrkIng thú, quay ngườhci đii vào một ngõ nhỏ cạTgYnh đUzó.

Thanh sam văn sĩW nhanh chóng qua mấQxMy con ngõ rồi vào một tp thịVEU đyXông đSXSúc, đzoạiJn lanh lẹ ra khỏi ca thành, lao nhanh khỏi thành.

RờJi ThấIOt Tinh thành ước hơn mườrZi dm, dưới chân thanh sam văn sĩWG đzột nhiên dấKxy lên hỏa vân, lướt đgOi cc nhanh.

Thoáng sau, cách sau lưng gã không xa rc lên một đzao xích sắzc đUzộn quang, tốc đwsKộ còn cao hơn thanh sam văn sĩb.

"Đổng Thanh Y, đXrQng điJBGw ta thấGAst vọng.”

Thanh sam văn sĩZ nhn ra xích sắWGc đKxộn quang nhưng không h tỏ vẻ kinh hoảwsKng mà tỏ ra hưng phấUzn, khẽ lẩbm bẩTgYm rồi liu mạrZng lao v phía ngược hướng ThấnWt Tinh thành.

NgườWZi đKxang thi triểssn Hỏa Vân điộn, tấJt nhiên là Ngụy Tác. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Đi lên t nấwsKc thang tán tu cấZp thấZp nên gã hiểgOu rõ, với tu sĩyX ThầCBKn hảFzi cảOanh nhấQxMt lưỡng trọng mà có cơ hội kiếm mấrZy chục viên hạJ phẩiJm linh thạTgYch, tuyt đWGối sẽ phát cuồng, sẽ tìm mọi cách kiếm linh thạCBKch. Nên gã tìm một tu sĩKx trông có vẻ nhanh nhẹn, nhờhc đGAsiu tra tin tứTgYc v Đổng Thanh Y. QuảUz nhiên, tu sĩWZ cấiJp thấssp này tìm đbược tin tứYac v Đổng Thanh Y.

Đoạxrn gã và tu sĩia tht thà đWGó din kịOach cho Đổng Thanh Y xem.

Hai mảWZnh đyXo đWđJó là Đba hỏa tiên liên.

Với kiến thứwsKc của Đổng Thanh Y, dù không cách nào nhn ra Đxra hỏa tiên liên, cũng nhìn ra hai vt đIOó bấbt phàm.

Gã din kịbch quá đrZJt nên Đổng Thanh Y quảZ nhiên đxhruổi theo.

Hin tạrZi gã cố gắxrng càng xa Thấit Tinh thành càng tốt, đYaEb khi đUzộng thủ, Đổng Thanh Y có thủ đwsKoạssn truyn tin, tu sĩss lợi hạCBKi của Đông Dao thắhaing đxrxra cũng không thểUz đVEUến ngay.

Trước khi gã luôn coi an toàn là quan trọng nhấZt, đsxOối với nhân vt có bối cảssnh như Đổng Thanh Y , gã luôn tìm mọi cách tránh va chạim, còn hin tạzi hắYan biến thành con mồi của gã. T lúc quyết đsxOcnh giết Đổng Thanh Y, phong cách hành s của gã đVEUã thay đFzổi căn bảEbn. Lục bào lão đUzIOu lạKFTi càng hân thưởng thái đOaộ này của gã.

Sau khi bàn lun với lục bào lão đJEbu, Ngụy Tác càng lĩWGnh ngộ rằMhVng tán tu cũng có ưu thế. Tán tu không có sơn môn, đWZ t không thểss rũ bỏ như đTgYxhri tông môn, đZi đfiâu cũng đIOược, ngay cảwsK đKxộng phủ cũng có thểgO trở thành nơi tạcm thờnWi ẩin thân, không đTgYánh nổi thì chạay.

Hin tạIzni Ngụy Tác càng lúc càng thích thân phn tán tu rấYat có tin đxhrồ này.


:73: :73: Mọi ngườFzi vào đJây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ đWGKFT truyn ra nhanh hơn nào :99: :99:Thông Thiên Chi Lộ
Tác giảBGw: Vô Tội
------oo0oo-----
Chương 218: Thái đrZộ hân thưởng của lão đWGAyWu.

Nhóm DịUzch: Cong Tu Bac Lieu
Nguồn: Sưu Tầssm

  • Gửi lúc 11:30 Ngày 28/12/2012

    fantruyenkiemhiep

    đang đọc, mình mà biết dịch thì tốt quá! không phải chờ lâu :(

  • Gửi lúc 15:26 Ngày 25/12/2012

    giangk0yn01

    truyện này hay lắm tks ad

banner