Trang chủ / Tiên Hiệp / Thông Thiên Chi Lộ / Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.




"Yêu thi phù, cương thi yêu thú?" Ngụy Tác mắCrut lóe lên, "Trong thờayli gian ngắrxn là bao nhiêu?"

"Phù lục này do Thi ThầGCUn đSUvlSo t hai nghìn năm trước luyn chế thành. Ta chỉqWi vô tình có đvlSược, chưa tng s dụng, chỉzc tra đyược trên đCzciểlkhn tịyVvch một vài thông tin liên quan, còn thờoi gian cụ thểyVv là thế nào, ta cũng không rõ.” Lão đCruZqo râu chuột nói.

Ngụy Tác hơi trầIm ngâm một chốc, hỏi: "Hin tạIi Đổng Thanh Y ở đcâu?"

Lão đxaylo râu chuột nói: "Vn ở trong Thấqt Tinh thành.”

Ngụy Tác gt đlHUZku, không nói thêm gì, vung tay phát ra một đmcgqo hắUZkc quang đZqâm vào ngc lão đwJGCUo râu chuột.

Lão đCzcGCUo râu chuột rùng mình, tỏ vẻ đZqược giảxi thoát, tích tắyc sau đrxã không còn hơi thở.

Theo lờWyi lão đrxkCqo râu chuột, lão hoàn toàn không rõ thân phn chân thc của Ngụy Tác không rõ gã là kẻ phá hoạrAri vic tốt của HắhWgc Sát tạkbCi đIhWga lăng Thanh Phong lăng, chỉuy vì lo lắWng Cơ Nhã cầWu xin trợ giúp t ngườgqi khác nên không tha cho bấxt kỳ tu sĩhW nào tiếp xúc với Linh BảkOo phườhWng MạlOc chưởng qu. Nếu Ngụy Tác kém hơn thì đCfã chết trong tay lão.

Vốn hiểSIu rõ đCruGCUo lý mạuynh đxược yếu thua của tu đkOoo giới, Ngụy Tác không h mm lòng đCzcối với tu sĩy kiểCruu đvlSó.

Lão đqWiyo râu chuột có tu vi Chu thiên cảAGknh tứmc trọng, Thc huyết pháp đhcCao ngưng xuấCht đWyược huyết châu có uy năng cao hơn linh cấhWgp trung giai pháp bảhWgo.

Nhìn Thc huyết pháp đhWao ánh lên hồng quang sau khi hút đyVvược khí huyết và chân nguyên của lão đqSUo râu chuột, Ngụy Tác thu pháp bảco này và hai tấwJm Yêu thi phù không rõ uy năng cụ thểlO nhưng ta hồ thp phầuyn hữGCUu dụng lạlkhi. Trong tay gã còn thi thểhW lục cấqWip trung giai Hỏa yêu long.

Xong xuôi, Ngụy Tác đvlSưa tay ngưng tụ một làn bạDmlch sắlOc tiên thiên chân hỏa, bao lấcy thi thểCru lão đhWWyo râu chuột, trong khoảSUnh khắCzcc, thi thểuy hóa thành một dúm tro.
truyn copy t tunghoanh.com
"Thiên NhấkCqt môn, Đông Dao thắzcng đSUcIa, Kim ThứCzcu cung, Hắgqc Sát, một tu sĩvlS Phân nim cảInh ngũ trọng tọa trấAGkn, chung quanh lạhWi có nhiu tu sĩJ Đông Dao thắSIng đVDhrxa. Đến thờrxi đCzciểJm, Đổng Thanh Y khng đAGkAGknh sẽ mang thêm tu sĩhcC đCzcến.” Lục bào lão đkbCcIu chui khỏi Dưỡng quỷ quán, lạgqnh giọng: "Ngươi tưởng mình còn cơ hội hảZq?" truyn cp nht nhanh nhấxt tạOi tung hoanh chấlkhm com

"Muốn cứWu Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi, thm chí gp đDmlược Cơ Nhã là bấuyt khảGCU thi.” Ngụy Tác cũng cườrAri lạInh, "BấCzct quá Đổng Thanh Y lầCzcn trước ở ThấkbCt Tinh thành đIã trêu vào ta, ta không thểgq đICh hắSUn thỏa mãn. Hắmcn cũng mới có tu vi Chu thiên cảqWinh tứhWg trọng, nếu ta giết hắkCqn, hôn s sẽ thành tro nhỉWow?"

"Ngươi muốn giết Đổng Thanh Y?" Lục bào lão đcrWowu cườChi lạlOnh, "Ta đWã nói với ngươi, tu sĩvlS tu nên lục thân bấWt nhn, nếu mỗi ngày ngươi đbgu giữmc thái đSIộ tìm cách thu lợi t ngườIi khác, nhanh chóng đWy thăng tu vi mà nghĩrAr bin pháp giết ngườxi cướp của, vic này còn chấCrup nhn đSUược, các tông môn đIó đlkhu là t đaylối đczcu của ngươi, ngươi mà bịGCU phát giác, chúng sẽ không h lưu tình giết ngươi. Nhấot là Kim Thứbgu cung Lý Hồng Lân và Đổng Thanh Y chắrArc hn ngươi đaylến mứGCUc muốn xé thành vạzcn mảUZknh, nên giết hết chúng. BấyVvt quá ngươi muốn tìm cách cứyu ngườSIi chứcr không phảJi thuầuyn túy muốn giết đbgối đbgrAru đgqkCq thu lợi thì ta khuyên ngươi nên mc k mọi s, an an tâm tâm đaylột phá đSIến Phân nim cảmcnh, nghe theo ta sắcrp xếp đZqi tìm bảCfo vt, giết yêu thú tu luyn là đcrược. Vốn vic nghĩZq cách cứUZku ngườrAri có nhiu cố kịWow, ước thúc, tương đWowương với bịWy đhWối đyVvVDhu dắmct mũi, thm chí phảhWi giao thủ với đkOối thủ mạInh hơn mình nhiu. Thuầcrn túy đkOQonh giết đlOối thủ đyVvoạqt bảIo, thì không có gì ước thúc, có nhiu chọn la, hành s càng an toàn.”

"Lão đJwJu nói rấCht có lý.” Ngụy Tác nheo mắihSt lạzcnh giọng: "Trước vic này ta còn nhiu cố kịCf. Ta chỉJ hi vọng Đông Dao thắUZkng đGCUrxa thiếu chủ vốn chỉvlS có tu vi Chu thiên cảxnh tứI trọng không chịQou ngồi yên, rỗi hơi cũng đkbCến ThấqWit Tinh thành tìm vui. Đông Dao thắIng đrxmca không phảhcCi đCzcang chuẩkOn bịzc vic vui hảWow, ta sẽ khiến chúng biến thành chuẩIn bịhW tang s!"
...

Sáng hôm sau, đOổi sang y phục khác thành một thanh sam trung niên văn sĩmc, Ngụy Tác cưỡi phi đyVvộn pháp bảqo hình lá liu của lão đxco râu chuột lướt khỏi Tiểzcu DạW sơn.

Bay đuyược ngoài Thiên khung cách Thanh Phong lăng hai, ba trăm dm, Ngụy Tác cẩvlSn thn thu pháp bảaylo lạSIi rồi cũng không s dụng bạych ngọc hạJc, mà thi triểcrn Hỏa Vân đJộn pháp.

Trên thinh không rc l một làn mây la kinh nhân lao vút v phía Thanh Phong lăng, mãi đlHến khi tới bên ngoài Thiên khung sát lăng, gã mới dng thi triểhWgn Hỏa Vân đSIộn pháp, nuốt mấcry viên Hồi khí đrxơn đxáp xuống, da vào đAGkôi Phong vân lý dưới chân, t t vào trong bụng núi có bố trí pháp trn.

Thân ảhWnh va tan biến, không đqbgy na chén trà sau, truyn tống pháp trn lóe linh quang, Ngụy Tác bước ra khỏi truyn tống pháp trn của ThấhWgt Tinh thành.

Ra khỏi truyn tống pháp trn, thân thểAGk gã hơi lắJc lư, rõ ràng t Thanh Phong lăng v Linh NhạChc thành, rồi t Linh NhạyVvc thành truyn tống đAGkến LạkCqc Nguyt thành, rồi lạWi truyn tống đAGkến ThấWowt Tinh thành, liên tục s dụng hai truyn tống pháp trn c ly xa và một truyn tống pháp trn c ly gầQon đCzcã vượt cc hạqWin, khiến gã khó chịGCUu.

Nhưng gã chỉvlS hơi dng lạSUi rồi đhcCi vào ThấAGkt Tinh thành, ra vẻ lầrxn đhcCWyu tiên vào thành, va đlHi va ngắDmlm nghía.

Đi như vy chưa đrxhWgy na canh giờW, một tu sĩayl cấrArp thấIp chng hai mươi tuổi, tu vi ThầSIn hảcIi cảGCUnh lưỡng trọng, mc lam y vảzci bố, trông cc kỳ nhanh nhẹn, thp phầayln cung kính đGCUến trước mt gã.

Trao đhWổi mấhcCy câu, gã móc ra một viên hạUZk phẩaylm linh thạxch đGCUưa cho tu sĩCh cấCfp thấJp đzcó.

Y lin hớn hở đDmli trước dn đhcCườVDhng, đlHưa gã vào một khách sạqn có tĩmcnh thấuyt tu luyn.

Ngụy Tác thuê phòng ở khách sạcIn, tu sĩSU cấQop thấkCqp này lạrAri càng hoan hỉayl đSIi ra.

ĐoạCzcn y tìm một tu sĩlH tht thà, tu vi còn thấJp hơn, chỉbg ThầJn hảqWii cảkbCnh nhấGCUt trọng, đgqi vào khách sạqWin, đCruến phòng Ngụy Tác.

Tu sĩJ cấUZkp thấrxp ThầlHn hảhcCi cảuynh lưỡng trọng rờWyi đZqi còn hai ngày tiếp đChó tu sĩGCU ThầGCUn hảkbCi cảWynh nhấCrut trọng thì cứCf ở lỳ trong phòng Ngụy Tác.

Trưa hai ngày sau, tu sĩI cấQop thấwJp Thầrxn hảkbCi cảCzcnh lưỡng trọng cc kỳ hưng phấhcCn chạqy đlOến khách sạyn gõ ca phòng, nói với Ngụy Tác tynh thấcrt đUZki ra: “Hắon tới rồi.”
...

Một tu sĩayl trẻ tuổi mc kim sắCzcc pháp y cườlOi na ming thong thảI dạkCqo bước trong một ngõ nhỏ.

T sĩcI trẻ tuổi này mày kiếm mắyt sao, trông thp phầIn phong lưu anh tuấcn, chính thịSI Đông Dao thắSIng đyCrua thiếu chủ Đổng Thanh Y.

Đột nhiên, tình cảCfnh ở một gian hàng ven đDmlườcrng khiến hắzcn nhíu mày đyVvgqng lạVDhi.

Bày hàng là một tán tu cấZqp thấyVvp ThầUZkn hảkOi cảxnh nhấDmlt trọng trông cc kỳ tht thà, còn một thanh sam văn sĩZq tu vi Chu thiên cảWynh bình tĩWownh nhưng cc nhanh thu hai mảCrunh đIđOỏ vào ngc, trảqWi mấCruy viên linh thạOch xong, thanh sam văn sĩCzc ta hồ còn hỏi tán tu cấIp thấQop v lai lịlkhch hai thứSSa va mua, xem có còn nữAGka không.

Ta hồ chú ý thấrAry Đổng Thanh Y đUZkang nhìn, thanh sam văn sĩcI thun tay cầkCqm hai ba thứI lên xem, rồi như không có hứwJng thú, quay ngườvlSi đWowi vào một ngõ nhỏ cạbgnh đqWió.

Thanh sam văn sĩO nhanh chóng qua mấkOy con ngõ rồi vào một tp thịkCq đCfông đOúc, đyoạIn lanh lẹ ra khỏi ca thành, lao nhanh khỏi thành.

RờlHi Thấrxt Tinh thành ước hơn mườhcCi dm, dưới chân thanh sam văn sĩhWg đlkhột nhiên dấJy lên hỏa vân, lướt đSIi cc nhanh.

Thoáng sau, cách sau lưng gã không xa rc lên một đhcCihSo xích sắJc đhcCộn quang, tốc đihSộ còn cao hơn thanh sam văn sĩZq.

"Đổng Thanh Y, đUZkng đSIDml ta thấCht vọng.”

Thanh sam văn sĩSU nhn ra xích sắmcc đrxộn quang nhưng không h tỏ vẻ kinh hoảmcng mà tỏ ra hưng phấzcn, khẽ lẩCzcm bẩcIm rồi liu mạcIng lao v phía ngược hướng ThấDmlt Tinh thành.

NgườZqi đDmlang thi triểhWgn Hỏa Vân đuyộn, tấrxt nhiên là Ngụy Tác.

Đi lên t nấlHc thang tán tu cấJp thấSIp nên gã hiểrxu rõ, với tu sĩWy Thầgqn hảbgi cảSUnh nhấlkht lưỡng trọng mà có cơ hội kiếm mấqy chục viên hạSI phẩom linh thạwJch, tuyt đGCUối sẽ phát cuồng, sẽ tìm mọi cách kiếm linh thạUZkch. Nên gã tìm một tu sĩgq trông có vẻ nhanh nhẹn, nhờAGk đWyiu tra tin tứlkhc v Đổng Thanh Y. QuảWow nhiên, tu sĩc cấvlSp thấbgp này tìm đlOược tin tứZqc v Đổng Thanh Y.

Đoạbgn gã và tu sĩayl tht thà đwJó din kịCruch cho Đổng Thanh Y xem.

Hai mảDmlnh đyVvo đrxđDmló là ĐqWia hỏa tiên liên.

Với kiến thứvlSc của Đổng Thanh Y, dù không cách nào nhn ra ĐVDha hỏa tiên liên, cũng nhìn ra hai vt đIó bấSUt phàm.

Gã din kịxch quá đZqCft nên Đổng Thanh Y quảy nhiên đrxuổi theo.

Hin tạGCUi gã cố gắQong càng xa ThấSUt Tinh thành càng tốt, đCrukO khi đUZkộng thủ, Đổng Thanh Y có thủ đbgoạihSn truyn tin, tu sĩrAr lợi hạkbCi của Đông Dao thắCrung đkCqgqa cũng không thểO đcến ngay.

Trước khi gã luôn coi an toàn là quan trọng nhấlkht, đAGkối với nhân vt có bối cảChnh như Đổng Thanh Y , gã luôn tìm mọi cách tránh va chạOm, còn hin tạSSai hắSUn biến thành con mồi của gã. T lúc quyết đUZkCzcnh giết Đổng Thanh Y, phong cách hành s của gã đVDhã thay đwJổi căn bảhWn. Lục bào lão đCfrxu lạihSi càng hân thưởng thái đbgộ này của gã.

Sau khi bàn lun với lục bào lão đIChu, Ngụy Tác càng lĩaylnh ngộ rằhWng tán tu cũng có ưu thế. Tán tu không có sơn môn, đO t không thểvlS rũ bỏ như đrxkCqi tông môn, đzci đwJâu cũng đkOược, ngay cảcI đxộng phủ cũng có thểhWg trở thành nơi tạIm thờkOi ẩSUn thân, không đcánh nổi thì chạkbCy.

Hin tạAGki Ngụy Tác càng lúc càng thích thân phn tán tu rấVDht có tin đmcồ này.


:73: :73: Mọi ngườayli vào đhWây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ đlkhWy truyn ra nhanh hơn nào :99: :99:Thông Thiên Chi Lộ
Tác giảCru: Vô Tội
------oo0oo-----
Chương 218: Thái đzcộ hân thưởng của lão đxlOu.

Nhóm Dịoch: Cong Tu Bac Lieu
Nguồn: Sưu TầDmlm

  • Gửi lúc 11:30 Ngày 28/12/2012

    fantruyenkiemhiep

    đang đọc, mình mà biết dịch thì tốt quá! không phải chờ lâu :(

  • Gửi lúc 15:26 Ngày 25/12/2012

    giangk0yn01

    truyện này hay lắm tks ad