Trang chủ / Tiên Hiệp / Thông Thiên Chi Lộ / Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.
"Yêu thi phù, cương thi yêu thú?" Ngụy Tác mắkSMt lóe lên, "Trong thờoi gian ngắCDKn là bao nhiêu?"

"Phù lục này do Thi ThầYsln đDnCo t hai nghìn năm trước luyn chế thành. Ta chỉPi vô tình có đOược, chưa tng s dụng, chỉDn tra đGược trên đNNiểEDEn tịJAch một vài thông tin liên quan, còn thờlkYi gian cụ thểDVl là thế nào, ta cũng không rõ.” Lão đHEJICto râu chuột nói.

Ngụy Tác hơi trầwm ngâm một chốc, hỏi: "Hin tạPii Đổng Thanh Y ở đfFâu?"

Lão đKtsobo râu chuột nói: "Vn ở trong ThấHEJt Tinh thành.”

Ngụy Tác gt đvlllKWu, không nói thêm gì, vung tay phát ra một đKpELo hắICtc quang đjâm vào ngc lão đfFjo râu chuột.

Lão đYsllPNo râu chuột rùng mình, tỏ vẻ đlPNược giảUoi thoát, tích tắBGc sau đGjã không còn hơi thở.

Theo lờji lão đKttBvo râu chuột, lão hoàn toàn không rõ thân phn chân thc của Ngụy Tác không rõ gã là kẻ phá hoạsobi vic tốt của HắXQfc Sát tạpi đSOvja lăng Thanh Phong lăng, chỉHEJ vì lo lắDVlng Cơ Nhã cầICtu xin trợ giúp t ngườji khác nên không tha cho bấBGt kỳ tu sĩpC nào tiếp xúc với Linh BảlkYo phườCDKng MạMQcc chưởng qu. Nếu Ngụy Tác kém hơn thì đELã chết trong tay lão.

Vốn hiểvju rõ đKtJAo lý mạDnnh đMwược yếu thua của tu đpno giới, Ngụy Tác không h mm lòng đtBvối với tu sĩDVl kiểDVlu đkSMó.

Lão đBGICto râu chuột có tu vi Chu thiên cảBGnh tứlPN trọng, Thc huyết pháp đQpao ngưng xuấsobt đUoược huyết châu có uy năng cao hơn linh cấvllp trung giai pháp bảkSMo.

Nhìn Thc huyết pháp đMwao ánh lên hồng quang sau khi hút đOược khí huyết và chân nguyên của lão đOjo râu chuột, Ngụy Tác thu pháp bảpCo này và hai tấMwm Yêu thi phù không rõ uy năng cụ thểlkY nhưng ta hồ thp phầlKWn hữtBvu dụng lạOi. Trong tay gã còn thi thểNN lục cấbvp trung giai Hỏa yêu long.

Xong xuôi, Ngụy Tác đbvưa tay ngưng tụ một làn bạlKWch sắELc tiên thiên chân hỏa, bao lấlPNy thi thểC lão đVXGjo râu chuột, trong khoảbvnh khắXQfc, thi thểp hóa thành một dúm tro.

"Thiên NhấlMt môn, Đông Dao thắEDEng đWfkSMa, Kim Thứpu cung, Hắsobc Sát, một tu sĩj Phân nim cảGjnh ngũ trọng tọa trấQvXn, chung quanh lạlMi có nhiu tu sĩfF Đông Dao thắlPNng đlKWCa. Đến thờwi đSOiểDIlm, Đổng Thanh Y khng đCtBvnh sẽ mang thêm tu sĩJA đEDEến.” Lục bào lão đkSMUou chui khỏi Dưỡng quỷ quán, lạvjnh giọng: "Ngươi tưởng mình còn cơ hội hảlKW?"

"Muốn cứSOu Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi, thm chí gp đlMược Cơ Nhã là bấOt khản thi.” Ngụy Tác cũng cườOi lạWfnh, "BấlKWt quá Đổng Thanh Y lầvjn trước ở Thấvllt Tinh thành đkSMã trêu vào ta, ta không thểcHD đDnSO hắlGpn thỏa mãn. Hắjn cũng mới có tu vi Chu thiên cảpCnh tứn trọng, nếu ta giết hắvjn, hôn s sẽ thành tro nhỉVX?"

"Ngươi muốn giết Đổng Thanh Y?" Lục bào lão đlkYpu cườsobi lạfFnh, "Ta đtBvã nói với ngươi, tu sĩC tu nên lục thân bấQvXt nhn, nếu mỗi ngày ngươi đHEJu giữJA thái đvllộ tìm cách thu lợi t ngườQvXi khác, nhanh chóng đVX thăng tu vi mà nghĩv bin pháp giết ngườICti cướp của, vic này còn chấDnp nhn đGược, các tông môn đWfó đju là t đlGpối đkSMsobu của ngươi, ngươi mà bịsob phát giác, chúng sẽ không h lưu tình giết ngươi. Nhấot là Kim ThứPiu cung Lý Hồng Lân và Đổng Thanh Y chắfFc hn ngươi đQpến mứCc muốn xé thành vạlMn mảkSMnh, nên giết hết chúng. BấMQct quá ngươi muốn tìm cách cứJAu ngườUoi chứEL không phảoi thuầJAn túy muốn giết đJAối đXQfbvu đVXNN thu lợi thì ta khuyên ngươi nên mc k mọi s, an an tâm tâm đGột phá đlKWến Phân nim cảlkYnh, nghe theo ta sắELp xếp đwi tìm bảHEJo vt, giết yêu thú tu luyn là đDVlược. Vốn vic nghĩbv cách cứBGu ngườWfi có nhiu cố kịVX, ước thúc, tương đjương với bịGj đBGối đpClPNu dắMwt mũi, thm chí phảKti giao thủ với đJAối thủ mạvjnh hơn mình nhiu. ThuầfFn túy đCELnh giết đlMối thủ đDIloạICtt bảMwo, thì không có gì ước thúc, có nhiu chọn la, hành s càng an toàn.”

"Lão đwQpu nói rấNNt có lý.” Ngụy Tác nheo mắPit lạBGnh giọng: "Trước vic này ta còn nhiu cố kịcHD. Ta chỉJA hi vọng Đông Dao thắUong đcHDcHDa thiếu chủ vốn chỉQp có tu vi Chu thiên cảUonh tứCDK trọng không chịkSMu ngồi yên, rỗi hơi cũng đEDEến ThấSOt Tinh thành tìm vui. Đông Dao thắpCng đGwa không phảlPNi đJAang chuẩlKWn bịtBv vic vui hảVX, ta sẽ khiến chúng biến thành chuẩnn bịQp tang s!"
...

Sáng hôm sau, đKtổi sang y phục khác thành một thanh sam trung niên văn sĩHEJ, Ngụy Tác cưỡi phi đCDKộn pháp bảGjo hình lá liu của lão đEDEDIlo râu chuột lướt khỏi TiểhhMu Dạv sơn.

Bay đfFược ngoài Thiên khung cách Thanh Phong lăng hai, ba trăm dm, Ngụy Tác cẩGjn thn thu pháp bảlPNo lạKpi rồi cũng không s dụng bạjch ngọc hạXQfc, mà thi triểbvn Hỏa Vân đOộn pháp.

Trên thinh không rc l một làn mây la kinh nhân lao vút v phía Thanh Phong lăng, mãi đEDEến khi tới bên ngoài Thiên khung sát lăng, gã mới dng thi triểlPNn Hỏa Vân đnộn pháp, nuốt mấQvXy viên Hồi khí đDIlơn đVXáp xuống, da vào đkSMôi Phong vân lý dưới chân, t t vào trong bụng núi có bố trí pháp trn.

Thân ảNNnh va tan biến, không đQvXpy na chén trà sau, truyn tống pháp trn lóe linh quang, Ngụy Tác bước ra khỏi truyn tống pháp trn của ThấBGt Tinh thành.

Ra khỏi truyn tống pháp trn, thân thểj gã hơi lắMwc lư, rõ ràng t Thanh Phong lăng v Linh NhạDnc thành, rồi t Linh NhạDVlc thành truyn tống đHEJến LạELc Nguyt thành, rồi lạKti truyn tống đICtến ThấOt Tinh thành, liên tục s dụng hai truyn tống pháp trn c ly xa và một truyn tống pháp trn c ly gầWfn đKtã vượt cc hạsobn, khiến gã khó chịYslu.

Nhưng gã chỉNN hơi dng lạCi rồi đsobi vào ThấSOt Tinh thành, ra vẻ lầcHDn đXQflPNu tiên vào thành, va đKpi va ngắPim nghía.

Đi như vy chưa đpCBGy na canh giờfF, một tu sĩBG cấCDKp thấvp chng hai mươi tuổi, tu vi Thầwn hảlPNi cảNNnh lưỡng trọng, mc lam y vảELi bố, trông cc kỳ nhanh nhẹn, thp phầtBvn cung kính đDVlến trước mt gã.
đELọc truyn mới nhấcHDt tạlKWi tung hoanh . com
Trao đQpổi mấBGy câu, gã móc ra một viên hạvll phẩjm linh thạDVlch đCưa cho tu sĩCDK cấlKWp thấVXp đBGó.

Y lin hớn hở đvlli trước dn đnườsobng, đYslưa gã vào một khách sạjn có tĩlMnh thấVXt tu luyn.

Ngụy Tác thuê phòng ở khách sạkSMn, tu sĩO cấUop thấop này lạlGpi càng hoan hỉn đvlli ra.

ĐoạNNn y tìm một tu sĩo tht thà, tu vi còn thấpCp hơn, chỉMw ThầkSMn hảvlli cảlGpnh nhấJAt trọng, đOi vào khách sạSOn, đDnến phòng Ngụy Tác.

Tu sĩDVl cấCDKp thấGjp ThầcHDn hảDIli cảOnh lưỡng trọng rờoi đlkYi còn hai ngày tiếp đoó tu sĩfF ThầOn hảYsli cảNNnh nhấCt trọng thì cứp ở lỳ trong phòng Ngụy Tác.

Trưa hai ngày sau, tu sĩHEJ cấpCp thấKtp ThầMwn hảMQci cảlkYnh lưỡng trọng cc kỳ hưng phấcHDn chạOy đpến khách sạfFn gõ ca phòng, nói với Ngụy Tác tlPNnh thấjt đlKWi ra: “HắGjn tới rồi.”
...

Một tu sĩJA trẻ tuổi mc kim sắEDEc pháp y cườtBvi na ming thong thảvj dạoo bước trong một ngõ nhỏ.

T sĩlkY trẻ tuổi này mày kiếm mắVXt sao, trông thp phầlPNn phong lưu anh tuấOn, chính thịC Đông Dao thắMQcng đODVla thiếu chủ Đổng Thanh Y.

Đột nhiên, tình cảvnh ở một gian hàng ven đpCườDVlng khiến hắlKWn nhíu mày đKpwng lạVXi.

Bày hàng là một tán tu cấVXp thấDIlp ThầpCn hảMwi cảJAnh nhấHEJt trọng trông cc kỳ tht thà, còn một thanh sam văn sĩfF tu vi Chu thiên cảvjnh bình tĩXQfnh nhưng cc nhanh thu hai mảsobnh đcHDđlKWỏ vào ngc, trảG mấJAy viên linh thạvjch xong, thanh sam văn sĩDIl ta hồ còn hỏi tán tu cấKtp thấYslp v lai lịkSMch hai thứMw va mua, xem có còn nữQvXa không.

Ta hồ chú ý thấYsly Đổng Thanh Y đwang nhìn, thanh sam văn sĩlM thun tay cầkSMm hai ba thứDIl lên xem, rồi như không có hứHEJng thú, quay ngườlkYi đKti vào một ngõ nhỏ cạlKWnh đELó.

Thanh sam văn sĩHEJ nhanh chóng qua mấlKWy con ngõ rồi vào một tp thịYsl đlKWông đWfúc, đkSMoạDnn lanh lẹ ra khỏi ca thành, lao nhanh khỏi thành.

RờPii Thấvjt Tinh thành ước hơn mườOi dm, dưới chân thanh sam văn sĩj đCDKột nhiên dấJAy lên hỏa vân, lướt đkSMi cc nhanh.

Thoáng sau, cách sau lưng gã không xa rc lên một đbvkSMo xích sắCc đMQcộn quang, tốc đGjộ còn cao hơn thanh sam văn sĩv.

"Đổng Thanh Y, đvllng đNNXQf ta thấcHDt vọng.”

Thanh sam văn sĩlPN nhn ra xích sắpc đjộn quang nhưng không h tỏ vẻ kinh hoảjng mà tỏ ra hưng phấJAn, khẽ lẩUom bẩjm rồi liu mạbvng lao v phía ngược hướng ThấNNt Tinh thành.

NgườlkYi đMQcang thi triểcHDn Hỏa Vân đGjộn, tấjt nhiên là Ngụy Tác.

Đi lên t nấKtc thang tán tu cấHEJp thấsobp nên gã hiểbvu rõ, với tu sĩo ThầfFn hảlKWi cảKtnh nhấlGpt lưỡng trọng mà có cơ hội kiếm mấOy chục viên hạlGp phẩELm linh thạoch, tuyt đQpối sẽ phát cuồng, sẽ tìm mọi cách kiếm linh thạvch. Nên gã tìm một tu sĩBG trông có vẻ nhanh nhẹn, nhờj đXQfiu tra tin tứhhMc v Đổng Thanh Y. Quảsob nhiên, tu sĩMQc cấHEJp thấKpp này tìm đvược tin tứoc v Đổng Thanh Y.

ĐoạKtn gã và tu sĩEL tht thà đEDEó din kịDnch cho Đổng Thanh Y xem.

Hai mảOnh đNNo đWfđHEJó là ĐOa hỏa tiên liên.

Với kiến thứUoc của Đổng Thanh Y, dù không cách nào nhn ra ĐICta hỏa tiên liên, cũng nhìn ra hai vt đVXó bấGjt phàm.

Gã din kịwch quá đvKtt nên Đổng Thanh Y quảbv nhiên đpuổi theo.

Hin tạbvi gã cố gắKtng càng xa Thấjt Tinh thành càng tốt, đnvj khi đkSMộng thủ, Đổng Thanh Y có thủ đXQfoạGjn truyn tin, tu sĩDVl lợi hạhhMi của Đông Dao thắjng đNNlPNa cũng không thểpC đhhMến ngay.

Trước khi gã luôn coi an toàn là quan trọng nhấCt, đBGối với nhân vt có bối cảVXnh như Đổng Thanh Y , gã luôn tìm mọi cách tránh va chạXQfm, còn hin tạBGi hắtBvn biến thành con mồi của gã. T lúc quyết đoVXnh giết Đổng Thanh Y, phong cách hành s của gã đCDKã thay đDnổi căn bảfFn. Lục bào lão đGjMQcu lạOi càng hân thưởng thái đjộ này của gã. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Sau khi bàn lun với lục bào lão đtBvDnu, Ngụy Tác càng lĩICtnh ngộ rằsobng tán tu cũng có ưu thế. Tán tu không có sơn môn, đDVl t không thểcHD rũ bỏ như đYslDni tông môn, đKpi đsobâu cũng đMwược, ngay cảtBv đWfộng phủ cũng có thểj trở thành nơi tạjm thờNNi ẩbvn thân, không đfFánh nổi thì chạQpy.

Hin tạtBvi Ngụy Tác càng lúc càng thích thân phn tán tu rấCDKt có tin đfFồ này.


:73: :73: Mọi ngườlkYi vào đnây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ đMQclPN truyn ra nhanh hơn nào :99: :99:Thông Thiên Chi Lộ
Tác giảcHD: Vô Tội
------oo0oo-----
Chương 218: Thái đMwộ hân thưởng của lão đlGpou.

Nhóm DịNNch: Cong Tu Bac Lieu
Nguồn: Sưu TầCm

  • Gửi lúc 11:30 Ngày 28/12/2012

    fantruyenkiemhiep

    đang đọc, mình mà biết dịch thì tốt quá! không phải chờ lâu :(

  • Gửi lúc 15:26 Ngày 25/12/2012

    giangk0yn01

    truyện này hay lắm tks ad