Trang chủ / Tiên Hiệp / Thông Thiên Chi Lộ / Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.
"Yêu thi phù, cương thi yêu thú?" Ngụy Tác mắht lóe lên, "Trong thờoi gian ngắowOn là bao nhiêu?"

"Phù lục này do Thi Thầszan đyBTaBto t hai nghìn năm trước luyn chế thành. Ta chỉa vô tình có đyvược, chưa tng s dụng, chỉWxR tra đKược trên đzIyiểMaSn tịoch một vài thông tin liên quan, còn thờWxRi gian cụ thểyBT là thế nào, ta cũng không rõ.” Lão đwTaBto râu chuột nói.

Ngụy Tác hơi trầaBtm ngâm một chốc, hỏi: "Hin tạKi Đổng Thanh Y ở đTzâu?"

Lão đjQMMo râu chuột nói: "Vn ở trong ThấUANt Tinh thành.”
đMzọc truyn mới nhấXtt tạti tung hoanh . com
Ngụy Tác gt đIVQEu, không nói thêm gì, vung tay phát ra một đpZwTo hắdEc quang đaâm vào ngc lão đBdLSo râu chuột.

Lão đFsysPo râu chuột rùng mình, tỏ vẻ đhược giảai thoát, tích tắoc sau đNRã không còn hơi thở.

Theo lờQMMi lão đcMcRKo râu chuột, lão hoàn toàn không rõ thân phn chân thc của Ngụy Tác không rõ gã là kẻ phá hoạxti vic tốt của HắWxRc Sát tạMmi đoowOa lăng Thanh Phong lăng, chỉBN vì lo lắojng Cơ Nhã cầBdLu xin trợ giúp t ngườXti khác nên không tha cho bấyBTt kỳ tu sĩyBT nào tiếp xúc với Linh BảcMco phườEng MạUANc chưởng qu. Nếu Ngụy Tác kém hơn thì đAuã chết trong tay lão.

Vốn hiểxtu rõ đOSowTo lý mạowOnh đRKược yếu thua của tu đQMMfSo giới, Ngụy Tác không h mm lòng đwTối với tu sĩwT kiểIou đxtó.

Lão đhAuo râu chuột có tu vi Chu thiên cảyvnh tứxt trọng, Thc huyết pháp đhao ngưng xuấMaSt đcMcược huyết châu có uy năng cao hơn linh cấFsyp trung giai pháp bảTo.

Nhìn Thc huyết pháp đfSao ánh lên hồng quang sau khi hút đdEược khí huyết và chân nguyên của lão đdExto râu chuột, Ngụy Tác thu pháp bảOSoo này và hai tấTzm Yêu thi phù không rõ uy năng cụ thểsza nhưng ta hồ thp phầNRn hữTu dụng lạUANi. Trong tay gã còn thi thểyv lục cấVpXp trung giai Hỏa yêu long.

Xong xuôi, Ngụy Tác đNRưa tay ngưng tụ một làn bạVpXch sắjc tiên thiên chân hỏa, bao lấKy thi thểtID lão đhttso râu chuột, trong khoảFsynh khắszac, thi thểwT hóa thành một dúm tro.

"Thiên NhấOGt môn, Đông Dao thắBdLng đojoja, Kim ThứSWTu cung, HắWxRc Sát, một tu sĩMz Phân nim cảSWTnh ngũ trọng tọa trấOSon, chung quanh lạowOi có nhiu tu sĩIVQ Đông Dao thắRKng đaBtSWTa. Đến thờSi đyBTiểSWTm, Đổng Thanh Y khng đyBTKnh sẽ mang thêm tu sĩcMc đxtến.” Lục bào lão đxtQMMu chui khỏi Dưỡng quỷ quán, lạEnh giọng: "Ngươi tưởng mình còn cơ hội hảzIy?"

"Muốn cứyBTu Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi, thm chí gp đBNược Cơ Nhã là bấAut khảcMc thi.” Ngụy Tác cũng cườpZi lạTznh, "Bấxtt quá Đổng Thanh Y lầtIDn trước ở ThấRKt Tinh thành đpZã trêu vào ta, ta không thểT đtIDtts hắaBtn thỏa mãn. HắBNn cũng mới có tu vi Chu thiên cảOSonh tứaFU trọng, nếu ta giết hắojn, hôn s sẽ thành tro nhỉa?"

"Ngươi muốn giết Đổng Thanh Y?" Lục bào lão đQMMTOou cườti lạSnh, "Ta đSWTã nói với ngươi, tu sĩyv tu nên lục thân bấKt nhn, nếu mỗi ngày ngươi đcMcu giữDh thái đIoộ tìm cách thu lợi t ngườaFUi khác, nhanh chóng đTz thăng tu vi mà nghĩsza bin pháp giết ngườfSi cướp của, vic này còn chấRKp nhn đttsược, các tông môn đowOó đaBtu là t đcMcối đyBTMzu của ngươi, ngươi mà bịFsy phát giác, chúng sẽ không h lưu tình giết ngươi. NhấIot là Kim ThứGu cung Lý Hồng Lân và Đổng Thanh Y chắxtc hn ngươi đVpXến mứTOoc muốn xé thành vạyBTn mảjnh, nên giết hết chúng. Bấojt quá ngươi muốn tìm cách cứwTu ngườji chứcMc không phảXti thuầNRn túy muốn giết đwTối đEsPu đMaSyBT thu lợi thì ta khuyên ngươi nên mc k mọi s, an an tâm tâm đzIyột phá đRKến Phân nim cảyvnh, nghe theo ta sắNRp xếp đai tìm bảszao vt, giết yêu thú tu luyn là đNRược. Vốn vic nghĩj cách cứSWTu ngườMzi có nhiu cố kịwT, ước thúc, tương đUANương với bịK đojối đXtyBTu dắVpXt mũi, thm chí phảyBTi giao thủ với đWxRối thủ mạAunh hơn mình nhiu. ThuầzIyn túy đUANaBtnh giết đAuối thủ đaBtoạdEt bảoo, thì không có gì ước thúc, có nhiu chọn la, hành s càng an toàn.”

"Lão đowOQMMu nói rấTzt có lý.” Ngụy Tác nheo mắMaSt lạaBtnh giọng: "Trước vic này ta còn nhiu cố kịtts. Ta chỉzIy hi vọng Đông Dao thắOSong đOSoIoa thiếu chủ vốn chỉWxR có tu vi Chu thiên cảowOnh tứXt trọng không chịMaSu ngồi yên, rỗi hơi cũng đMaSến ThấLat Tinh thành tìm vui. Đông Dao thắNRng đQMMaBta không phảLai đwTang chuẩzIyn bịWxR vic vui hảa, ta sẽ khiến chúng biến thành chuẩfSn bịsP tang s!"
...

Sáng hôm sau, đjổi sang y phục khác thành một thanh sam trung niên văn sĩMaS, Ngụy Tác cưỡi phi đUANộn pháp bảowOo hình lá liu của lão đWxRFsyo râu chuột lướt khỏi TiểXtu DạIo sơn.

Bay đaược ngoài Thiên khung cách Thanh Phong lăng hai, ba trăm dm, Ngụy Tác cẩTn thn thu pháp bảTo lạQMMi rồi cũng không s dụng bạWxRch ngọc hạAuc, mà thi triểRKn Hỏa Vân đSộn pháp.

Trên thinh không rc l một làn mây la kinh nhân lao vút v phía Thanh Phong lăng, mãi đMzến khi tới bên ngoài Thiên khung sát lăng, gã mới dng thi triểAun Hỏa Vân đyvộn pháp, nuốt mấXty viên Hồi khí đaBtơn đsPáp xuống, da vào đIVQôi Phong vân lý dưới chân, t t vào trong bụng núi có bố trí pháp trn.

Thân ảOSonh va tan biến, không đMmowOy na chén trà sau, truyn tống pháp trn lóe linh quang, Ngụy Tác bước ra khỏi truyn tống pháp trn của ThấtIDt Tinh thành. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Ra khỏi truyn tống pháp trn, thân thểOSo gã hơi lắtIDc lư, rõ ràng t Thanh Phong lăng v Linh Nhạyvc thành, rồi t Linh NhạSWTc thành truyn tống đRKến LạTc Nguyt thành, rồi lạOGi truyn tống đSến ThấsPt Tinh thành, liên tục s dụng hai truyn tống pháp trn c ly xa và một truyn tống pháp trn c ly gầQMMn đMaSã vượt cc hạEn, khiến gã khó chịttsu.

Nhưng gã chỉaBt hơi dng lạzIyi rồi đIVQi vào Thấojt Tinh thành, ra vẻ lầGn đAuGu tiên vào thành, va đDhi va ngắzIym nghía.

Đi như vy chưa đtay na canh giờa, một tu sĩa cấBdLp thấpZp chng hai mươi tuổi, tu vi Thầon hảOSoi cảSnh lưỡng trọng, mc lam y vảai bố, trông cc kỳ nhanh nhẹn, thp phầzIyn cung kính đyvến trước mt gã.

Trao đIoổi mấEy câu, gã móc ra một viên hạpZ phẩVpXm linh thạMzch đVpXưa cho tu sĩBN cấKp thấfSp đxtó.

Y lin hớn hở đowOi trước dn đxtườSWTng, đyvưa gã vào một khách sạSn có tĩBdLnh thấNRt tu luyn.

Ngụy Tác thuê phòng ở khách sạNRn, tu sĩWxR cấpZp thấOGp này lạLai càng hoan hỉfS đFsyi ra.

Đoạxtn y tìm một tu sĩtID tht thà, tu vi còn thấSWTp hơn, chỉsza ThầNRn hảTi cảEnh nhấBdLt trọng, đtIDi vào khách sạhn, đaến phòng Ngụy Tác.

Tu sĩSWT cấTp thấLap ThầBNn hảMmi cảSnh lưỡng trọng rờTi đMmi còn hai ngày tiếp đxtó tu sĩT ThầRKn hảzIyi cảQMMnh nhấAut trọng thì cứG ở lỳ trong phòng Ngụy Tác.

Trưa hai ngày sau, tu sĩWxR cấzIyp thấBNp ThầGn hảRKi cảIonh lưỡng trọng cc kỳ hưng phấcMcn chạTOoy đaến khách sạSWTn gõ ca phòng, nói với Ngụy Tác tttsnh thấSWTt đBdLi ra: “HắLan tới rồi.”
...

Một tu sĩE trẻ tuổi mc kim sắszac pháp y cườBdLi na ming thong thảo dạttso bước trong một ngõ nhỏ.

T sĩowO trẻ tuổi này mày kiếm mắszat sao, trông thp phầBdLn phong lưu anh tuấRKn, chính thịFsy Đông Dao thắzIyng đszaQMMa thiếu chủ Đổng Thanh Y.

Đột nhiên, tình cảTznh ở một gian hàng ven đoườXtng khiến hắan nhíu mày đTzzIyng lạLai.

Bày hàng là một tán tu cấAup thấWxRp ThầowOn hảMmi cảfSnh nhấsPt trọng trông cc kỳ tht thà, còn một thanh sam văn sĩtID tu vi Chu thiên cảjnh bình tĩWxRnh nhưng cc nhanh thu hai mảVpXnh đTđOSoỏ vào ngc, trảoj mấowOy viên linh thạwTch xong, thanh sam văn sĩcMc ta hồ còn hỏi tán tu cấXtp thấap v lai lịFsych hai thứSWT va mua, xem có còn nữtIDa không.

Ta hồ chú ý thấyBTy Đổng Thanh Y đyBTang nhìn, thanh sam văn sĩNR thun tay cầxtm hai ba thứSWT lên xem, rồi như không có hứRKng thú, quay ngườji đtIDi vào một ngõ nhỏ cạSnh đsPó.

Thanh sam văn sĩFsy nhanh chóng qua mấDhy con ngõ rồi vào một tp thịIo đojông đBNúc, đTOooạNRn lanh lẹ ra khỏi ca thành, lao nhanh khỏi thành.

RờFsyi ThấowOt Tinh thành ước hơn mườaFUi dm, dưới chân thanh sam văn sĩj đXtột nhiên dấEy lên hỏa vân, lướt đyBTi cc nhanh.

Thoáng sau, cách sau lưng gã không xa rc lên một đIooo xích sắoc đLaộn quang, tốc đTộ còn cao hơn thanh sam văn sĩoj.

"Đổng Thanh Y, đyBTng đBNSWT ta thấWxRt vọng.”

Thanh sam văn sĩRK nhn ra xích sắTzc đoộn quang nhưng không h tỏ vẻ kinh hoảLang mà tỏ ra hưng phấwTn, khẽ lẩMaSm bẩBdLm rồi liu mạxtng lao v phía ngược hướng ThấaFUt Tinh thành.

NgườtIDi đVpXang thi triểAun Hỏa Vân đOGộn, tấdEt nhiên là Ngụy Tác.

Đi lên t nấdEc thang tán tu cấKp thấTzp nên gã hiểXtu rõ, với tu sĩVpX ThầsPn hảQMMi cảOGnh nhấaFUt lưỡng trọng mà có cơ hội kiếm mấQMMy chục viên hạaBt phẩtm linh thạojch, tuyt đSWTối sẽ phát cuồng, sẽ tìm mọi cách kiếm linh thạIoch. Nên gã tìm một tu sĩj trông có vẻ nhanh nhẹn, nhờo đFsyiu tra tin tứaBtc v Đổng Thanh Y. QuảdE nhiên, tu sĩa cấGp thấMmp này tìm đVpXược tin tứyBTc v Đổng Thanh Y.

ĐoạVpXn gã và tu sĩS tht thà đMzó din kịLach cho Đổng Thanh Y xem.

Hai mảyvnh đsPo đRKđojó là ĐAua hỏa tiên liên.

Với kiến thứOGc của Đổng Thanh Y, dù không cách nào nhn ra ĐzIya hỏa tiên liên, cũng nhìn ra hai vt đLaó bấaFUt phàm.

Gã din kịfSch quá đcMcQMMt nên Đổng Thanh Y quảMz nhiên đzIyuổi theo.

Hin tạowOi gã cố gắRKng càng xa ThấaFUt Tinh thành càng tốt, đWxRVpX khi đXtộng thủ, Đổng Thanh Y có thủ đAuoạOGn truyn tin, tu sĩAu lợi hạWxRi của Đông Dao thắXtng đxtQMMa cũng không thểBdL đBNến ngay.

Trước khi gã luôn coi an toàn là quan trọng nhấszat, đszaối với nhân vt có bối cảTOonh như Đổng Thanh Y , gã luôn tìm mọi cách tránh va chạojm, còn hin tạMaSi hắIon biến thành con mồi của gã. T lúc quyết đtTOonh giết Đổng Thanh Y, phong cách hành s của gã đaBtã thay đWxRổi căn bảSn. Lục bào lão đaFUcMcu lạEi càng hân thưởng thái đBdLộ này của gã.

Sau khi bàn lun với lục bào lão đUANaFUu, Ngụy Tác càng lĩSWTnh ngộ rằOGng tán tu cũng có ưu thế. Tán tu không có sơn môn, đdE t không thểTOo rũ bỏ như đMaSti tông môn, đoi đTâu cũng đxtược, ngay cảaBt đBdLộng phủ cũng có thểpZ trở thành nơi tạdEm thờcMci ẩTOon thân, không đDhánh nổi thì chạFsyy.

Hin tạWxRi Ngụy Tác càng lúc càng thích thân phn tán tu rấzIyt có tin đKồ này.


:73: :73: Mọi ngườTzi vào đTây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ đxtpZ truyn ra nhanh hơn nào :99: :99:Thông Thiên Chi Lộ
Tác giảMz: Vô Tội
------oo0oo-----
Chương 218: Thái đVpXộ hân thưởng của lão đAuKu.

Nhóm DịsPch: Cong Tu Bac Lieu
Nguồn: Sưu TầGm

  • Gửi lúc 11:30 Ngày 28/12/2012

    fantruyenkiemhiep

    đang đọc, mình mà biết dịch thì tốt quá! không phải chờ lâu :(

  • Gửi lúc 15:26 Ngày 25/12/2012

    giangk0yn01

    truyện này hay lắm tks ad