Trang chủ / Tiên Hiệp / Thông Thiên Chi Lộ / Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.
"Yêu thi phù, cương thi yêu thú?" Ngụy Tác mắhAt lóe lên, "Trong thờAi gian ngắsbn là bao nhiêu?"

"Phù lục này do Thi Thầyon đsJgo t hai nghìn năm trước luyn chế thành. Ta chỉoHq vô tình có đIgGược, chưa tng s dụng, chỉROy tra đeGxược trên đAiểbn tịIgGch một vài thông tin liên quan, còn thờlsi gian cụ thểJg là thế nào, ta cũng không rõ.” Lão đdlXMvo râu chuột nói.

Ngụy Tác hơi trầAmm ngâm một chốc, hỏi: "Hin tạKIi Đổng Thanh Y ở đdlâu?"

Lão đSoIZMdo râu chuột nói: "Vn ở trong ThấSoIt Tinh thành.”

Ngụy Tác gt đGOAJgu, không nói thêm gì, vung tay phát ra một đOZXqMno hắbc quang đdlâm vào ngc lão đHJpxco râu chuột.

Lão đMBMso râu chuột rùng mình, tỏ vẻ đMeược giảgeNi thoát, tích tắZRgc sau đAã không còn hơi thở.

Theo lờyoi lão đGvoHqo râu chuột, lão hoàn toàn không rõ thân phn chân thc của Ngụy Tác không rõ gã là kẻ phá hoạKIi vic tốt của HắJgc Sát tạToi đxcOZa lăng Thanh Phong lăng, chỉZRg vì lo lắOZXng Cơ Nhã cầsu xin trợ giúp t ngườsi khác nên không tha cho bấqMnt kỳ tu sĩvn nào tiếp xúc với Linh Bảgsso phườXMvng Mạlc chưởng qu. Nếu Ngụy Tác kém hơn thì đOZXã chết trong tay lão.

Vốn hiểgssu rõ đGOAso lý mạgnh đsược yếu thua của tu đslso giới, Ngụy Tác không h mm lòng đKIối với tu sĩH kiểyKvu đlsó.

Lão đNTyAmo râu chuột có tu vi Chu thiên cảHJpnh tứAm trọng, Thc huyết pháp đGOAao ngưng xuấZRgt đROyược huyết châu có uy năng cao hơn linh cấNTyp trung giai pháp bảOZo.

Nhìn Thc huyết pháp đbao ánh lên hồng quang sau khi hút đbược khí huyết và chân nguyên của lão đhAAo râu chuột, Ngụy Tác thu pháp bảso này và hai tấZRgm Yêu thi phù không rõ uy năng cụ thểm nhưng ta hồ thp phầomhn hữvIu dụng lạZRgi. Trong tay gã còn thi thểyo lục cấmHp trung giai Hỏa yêu long.

Xong xuôi, Ngụy Tác đJgưa tay ngưng tụ một làn bạmch sắAc tiên thiên chân hỏa, bao lấvIy thi thểpl lão đgssnAo râu chuột, trong khoảyKvnh khắyKvc, thi thểAm hóa thành một dúm tro.

"Thiên Nhấst môn, Đông Dao thắgng đsbmHa, Kim ThứeGxu cung, Hắxcc Sát, một tu sĩpl Phân nim cảppZnh ngũ trọng tọa trấTon, chung quanh lạsi có nhiu tu sĩROy Đông Dao thắbng đsbOZa. Đến thờZRgi đnAiểnAm, Đổng Thanh Y khng đZMdHJpnh sẽ mang thêm tu sĩdl đmến.” Lục bào lão đomhsu chui khỏi Dưỡng quỷ quán, lạqMnnh giọng: "Ngươi tưởng mình còn cơ hội hảvn?"

"Muốn cứhAu Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi, thm chí gp đZRgược Cơ Nhã là bấMet khảvn thi.” Ngụy Tác cũng cườZi lạyKvnh, "BấSoIt quá Đổng Thanh Y lầqoSn trước ở ThấTot Tinh thành đGOAã trêu vào ta, ta không thểIgG đvIeGx hắAn thỏa mãn. HắhAn cũng mới có tu vi Chu thiên cảZnh tứsb trọng, nếu ta giết hắyon, hôn s sẽ thành tro nhỉsb?"

"Ngươi muốn giết Đổng Thanh Y?" Lục bào lão đOZXTou cườyKvi lạxcnh, "Ta đgeNã nói với ngươi, tu sĩXMv tu nên lục thân bấoHqt nhn, nếu mỗi ngày ngươi đSqSu giữMe thái đvnộ tìm cách thu lợi t ngườoHqi khác, nhanh chóng đSoI thăng tu vi mà nghĩpl bin pháp giết ngườAi cướp của, vic này còn chấXMvp nhn đeGxược, các tông môn đvIó đHJpu là t đomhối đgssAmu của ngươi, ngươi mà bịA phát giác, chúng sẽ không h lưu tình giết ngươi. Nhấgsst là Kim ThứhAu cung Lý Hồng Lân và Đổng Thanh Y chắsbc hn ngươi đSqSến mứgssc muốn xé thành vạsn mảgnh, nên giết hết chúng. Bấmt quá ngươi muốn tìm cách cứmHu ngườGvi chứHJp không phảoHqi thuầdln túy muốn giết đHối đplTou đMeOZ thu lợi thì ta khuyên ngươi nên mc k mọi s, an an tâm tâm đMsột phá đAmến Phân nim cảqoSnh, nghe theo ta sắhAp xếp đMei tìm bảxco vt, giết yêu thú tu luyn là đomhược. Vốn vic nghĩJg cách cứIgGu ngườIgGi có nhiu cố kịZ, ước thúc, tương đlương với bịg đAối đplAmu dắHt mũi, thm chí phảdli giao thủ với đsbối thủ mạAnh hơn mình nhiu. ThuầIgGn túy đZMsnh giết đMBối thủ đAoạhAt bảAo, thì không có gì ước thúc, có nhiu chọn la, hành s càng an toàn.”

"Lão đqMnROyu nói rấbt có lý.” Ngụy Tác nheo mắGvt lạoHqnh giọng: "Trước vic này ta còn nhiu cố kịs. Ta chỉROy hi vọng Đông Dao thắmHng đAZMda thiếu chủ vốn chỉl có tu vi Chu thiên cảOZXnh tứeGx trọng không chịTou ngồi yên, rỗi hơi cũng đIgGến ThấAmt Tinh thành tìm vui. Đông Dao thắSqSng đNTyoHqa không phảvIi đvnang chuẩAmn bịls vic vui hảg, ta sẽ khiến chúng biến thành chuẩOZn bịqMn tang s!" truyn copy t tunghoanh.com
... truyn cp nht nhanh nhấyot tạsi tung hoanh chấlsm com

Sáng hôm sau, đbổi sang y phục khác thành một thanh sam trung niên văn sĩTo, Ngụy Tác cưỡi phi đJgộn pháp bảomho hình lá liu của lão đvIoHqo râu chuột lướt khỏi TiểOZXu DạA sơn.

Bay đAược ngoài Thiên khung cách Thanh Phong lăng hai, ba trăm dm, Ngụy Tác cẩJgn thn thu pháp bảNTyo lạqMni rồi cũng không s dụng bạROych ngọc hạlsc, mà thi triểgeNn Hỏa Vân đomhộn pháp.

Trên thinh không rc l một làn mây la kinh nhân lao vút v phía Thanh Phong lăng, mãi đMeến khi tới bên ngoài Thiên khung sát lăng, gã mới dng thi triểSqSn Hỏa Vân đbộn pháp, nuốt mấyKvy viên Hồi khí đKIơn đgáp xuống, da vào đsbôi Phong vân lý dưới chân, t t vào trong bụng núi có bố trí pháp trn.

Thân ảKInh va tan biến, không đdlROyy na chén trà sau, truyn tống pháp trn lóe linh quang, Ngụy Tác bước ra khỏi truyn tống pháp trn của ThấZt Tinh thành.

Ra khỏi truyn tống pháp trn, thân thểMe gã hơi lắlsc lư, rõ ràng t Thanh Phong lăng v Linh NhạqoSc thành, rồi t Linh NhạnAc thành truyn tống đqMnến Lạlsc Nguyt thành, rồi lạOZXi truyn tống đZến Thấbt Tinh thành, liên tục s dụng hai truyn tống pháp trn c ly xa và một truyn tống pháp trn c ly gầSqSn đOZã vượt cc hạsn, khiến gã khó chịomhu.

Nhưng gã chỉgss hơi dng lạdli rồi đlsi vào ThấZRgt Tinh thành, ra vẻ lầAn đMBMeu tiên vào thành, va đsi va ngắTom nghía.

Đi như vy chưa đmhAy na canh giờIgG, một tu sĩyKv cấplp thấTop chng hai mươi tuổi, tu vi ThầeGxn hảomhi cảomhnh lưỡng trọng, mc lam y vảHJpi bố, trông cc kỳ nhanh nhẹn, thp phầdln cung kính đMBến trước mt gã.

Trao đeGxổi mấSqSy câu, gã móc ra một viên hạZRg phẩOZXm linh thạsch đGOAưa cho tu sĩSoI cấbp thấhAp đsó.

Y lin hớn hở đdli trước dn đXMvườmHng, đvnưa gã vào một khách sạZRgn có tĩlsnh thấst tu luyn.

Ngụy Tác thuê phòng ở khách sạeGxn, tu sĩdl cấyop thấxcp này lạZMdi càng hoan hỉmH đROyi ra.

ĐoạOZn y tìm một tu sĩs tht thà, tu vi còn thấnAp hơn, chỉqMn ThầAmn hảZMdi cảAnh nhấNTyt trọng, đAi vào khách sạOZXn, đeGxến phòng Ngụy Tác.

Tu sĩH cấsp thấROyp Thầpln hảqoSi cảgssnh lưỡng trọng rờsbi đeGxi còn hai ngày tiếp đGvó tu sĩqMn ThầHn hảKIi cảnAnh nhấNTyt trọng thì cứROy ở lỳ trong phòng Ngụy Tác.

Trưa hai ngày sau, tu sĩyo cấnAp thấyKvp ThầSoIn hảOZXi cảOZXnh lưỡng trọng cc kỳ hưng phấsbn chạMBy đZến khách sạIgGn gõ ca phòng, nói với Ngụy Tác tqoSnh thấGvt đoHqi ra: “Hắsn tới rồi.”
...

Một tu sĩyo trẻ tuổi mc kim sắqMnc pháp y cườOZXi na ming thong thảOZX dạKIo bước trong một ngõ nhỏ.

T sĩls trẻ tuổi này mày kiếm mắyot sao, trông thp phầqMnn phong lưu anh tuấAn, chính thịZRg Đông Dao thắgng đIgGma thiếu chủ Đổng Thanh Y.

Đột nhiên, tình cảAmnh ở một gian hàng ven đSqSườqMnng khiến hắln nhíu mày đGvNTyng lạsi.

Bày hàng là một tán tu cấmp thấOZp Thầsn hảvIi cảxcnh nhấlt trọng trông cc kỳ tht thà, còn một thanh sam văn sĩnA tu vi Chu thiên cảhAnh bình tĩNTynh nhưng cc nhanh thu hai mảSqSnh đgđqMnỏ vào ngc, trảs mấeGxy viên linh thạZMdch xong, thanh sam văn sĩGv ta hồ còn hỏi tán tu cấgeNp thấgssp v lai lịxcch hai thứMe va mua, xem có còn nữZMda không.

Ta hồ chú ý thấby Đổng Thanh Y đmHang nhìn, thanh sam văn sĩgeN thun tay cầMsm hai ba thứls lên xem, rồi như không có hứlng thú, quay ngườsbi đAi vào một ngõ nhỏ cạHnh đlsó.

Thanh sam văn sĩvI nhanh chóng qua mấOZXy con ngõ rồi vào một tp thịmH đqoSông đmúc, đIgGoạsn lanh lẹ ra khỏi ca thành, lao nhanh khỏi thành.

RờnAi Thấdlt Tinh thành ước hơn mườGvi dm, dưới chân thanh sam văn sĩyKv đgột nhiên dấyoy lên hỏa vân, lướt đnAi cc nhanh.

Thoáng sau, cách sau lưng gã không xa rc lên một đyoso xích sắZRgc đMsộn quang, tốc đhAộ còn cao hơn thanh sam văn sĩMs.

"Đổng Thanh Y, đgng đHJpoHq ta thấHJpt vọng.”

Thanh sam văn sĩHJp nhn ra xích sắOZXc đJgộn quang nhưng không h tỏ vẻ kinh hoảZng mà tỏ ra hưng phấnAn, khẽ lẩqMnm bẩdlm rồi liu mạKIng lao v phía ngược hướng ThấmHt Tinh thành.

NgườZMdi đGOAang thi triểMBn Hỏa Vân đZộn, tấppZt nhiên là Ngụy Tác.

Đi lên t nấMBc thang tán tu cấsp thấSqSp nên gã hiểbu rõ, với tu sĩppZ Thầsbn hảomhi cảdlnh nhấROyt lưỡng trọng mà có cơ hội kiếm mấMsy chục viên hạpl phẩNTym linh thạHJpch, tuyt đMeối sẽ phát cuồng, sẽ tìm mọi cách kiếm linh thạomhch. Nên gã tìm một tu sĩAm trông có vẻ nhanh nhẹn, nhờl đomhiu tra tin tứHc v Đổng Thanh Y. QuảmH nhiên, tu sĩs cấmp thấgp này tìm đeGxược tin tứgeNc v Đổng Thanh Y.

Đoạsn gã và tu sĩZMd tht thà đAó din kịvIch cho Đổng Thanh Y xem.

Hai mảmHnh đNTyo đgđKIó là Đdla hỏa tiên liên.

Với kiến thứeGxc của Đổng Thanh Y, dù không cách nào nhn ra ĐZRga hỏa tiên liên, cũng nhìn ra hai vt đGvó bấmt phàm.

Gã din kịZMdch quá đMBst nên Đổng Thanh Y quảOZX nhiên đyouổi theo.

Hin tạvIi gã cố gắxcng càng xa ThấMst Tinh thành càng tốt, đxcb khi đmHộng thủ, Đổng Thanh Y có thủ đGvoạGOAn truyn tin, tu sĩeGx lợi hạAi của Đông Dao thắhAng đgssgeNa cũng không thểOZ đqoSến ngay.

Trước khi gã luôn coi an toàn là quan trọng nhấHJpt, đKIối với nhân vt có bối cảKInh như Đổng Thanh Y , gã luôn tìm mọi cách tránh va chạSqSm, còn hin tạsi hắdln biến thành con mồi của gã. T lúc quyết đAmnh giết Đổng Thanh Y, phong cách hành s của gã đOZXã thay đXMvổi căn bảmHn. Lục bào lão đZsbu lạSoIi càng hân thưởng thái đsộ này của gã.

Sau khi bàn lun với lục bào lão đeGxKIu, Ngụy Tác càng lĩAnh ngộ rằppZng tán tu cũng có ưu thế. Tán tu không có sơn môn, đqMn t không thểmH rũ bỏ như đSoIeGxi tông môn, đZi đIgGâu cũng đdlược, ngay cảKI đGOAộng phủ cũng có thểls trở thành nơi tạHJpm thờxci ẩsbn thân, không đOZánh nổi thì chạMBy.

Hin tạppZi Ngụy Tác càng lúc càng thích thân phn tán tu rấmHt có tin đnAồ này.


:73: :73: Mọi ngườyKvi vào đToây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ đAA truyn ra nhanh hơn nào :99: :99:Thông Thiên Chi Lộ
Tác giảdl: Vô Tội
------oo0oo-----
Chương 218: Thái đAộ hân thưởng của lão đGOAhAu.

Nhóm DịnAch: Cong Tu Bac Lieu
Nguồn: Sưu TầSqSm

  • Gửi lúc 11:30 Ngày 28/12/2012

    fantruyenkiemhiep

    đang đọc, mình mà biết dịch thì tốt quá! không phải chờ lâu :(

  • Gửi lúc 15:26 Ngày 25/12/2012

    giangk0yn01

    truyện này hay lắm tks ad