Trang chủ / Tiên Hiệp / Thông Thiên Chi Lộ / Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.
"Yêu thi phù, cương thi yêu thú?" Ngụy Tác mắoGst lóe lên, "Trong thờni gian ngắFXn là bao nhiêu?"

"Phù lục này do Thi ThầsFUn đUNHZo t hai nghìn năm trước luyn chế thành. Ta chỉT vô tình có đXược, chưa tng s dụng, chỉGth tra điVược trên đgiểZn tịHch một vài thông tin liên quan, còn thờiVi gian cụ thển là thế nào, ta cũng không rõ.” Lão đnwtbo râu chuột nói.

Ngụy Tác hơi trầoGsm ngâm một chốc, hỏi: "Hin tạtti Đổng Thanh Y ở đHâu?"

Lão đhcZtto râu chuột nói: "Vn ở trong Thấwtbt Tinh thành.”

Ngụy Tác gt đcZqqu, không nói thêm gì, vung tay phát ra một đsjcZo hắttc quang đqqâm vào ngc lão đUDzzcFo râu chuột.

Lão đttHo râu chuột rùng mình, tỏ vẻ đoược giảoi thoát, tích tắlnc sau đHã không còn hơi thở.

Theo lờZi lão đZlno râu chuột, lão hoàn toàn không rõ thân phn chân thc của Ngụy Tác không rõ gã là kẻ phá hoạqi vic tốt của HắNmHc Sát tạbqi đZoEa lăng Thanh Phong lăng, chỉZ vì lo lắTng Cơ Nhã cầtUru xin trợ giúp t ngườARi khác nên không tha cho bấSPUt kỳ tu sĩmV nào tiếp xúc với Linh BảFXo phườcZng MạcZc chưởng qu. Nếu Ngụy Tác kém hơn thì đDoBã chết trong tay lão.
xem chương mới tạDoBi tunghoanh(.)com
Vốn hiểTu rõ điVmVo lý mạnnh đHJược yếu thua của tu đFqllno giới, Ngụy Tác không h mm lòng đSPUối với tu sĩBB kiểZou đaió.

Lão đmVFXo râu chuột có tu vi Chu thiên cảTnh tứcZ trọng, Thc huyết pháp đUDzao ngưng xuấUDzt đcZược huyết châu có uy năng cao hơn linh cấsjp trung giai pháp bảaio.

Nhìn Thc huyết pháp đttao ánh lên hồng quang sau khi hút đHsaược khí huyết và chân nguyên của lão đXUHo râu chuột, Ngụy Tác thu pháp bảno này và hai tấXm Yêu thi phù không rõ uy năng cụ thểyg nhưng ta hồ thp phầtUrn hữwtbu dụng lạZi. Trong tay gã còn thi thểGth lục cấdKwp trung giai Hỏa yêu long.

Xong xuôi, Ngụy Tác đUHưa tay ngưng tụ một làn bạoGsch sắZc tiên thiên chân hỏa, bao lấoGsy thi thểsj lão đUDzaio râu chuột, trong khoảDTynh khắoTc, thi thểwtb hóa thành một dúm tro.

"Thiên Nhấwtbt môn, Đông Dao thắZong đHsaUNHa, Kim ThứrZu cung, Hắttc Sát, một tu sĩq Phân nim cảttnh ngũ trọng tọa trấXn, chung quanh lạKAii có nhiu tu sĩhcZ Đông Dao thắUHng đsFUZa. Đến thờoi đgiểom, Đổng Thanh Y khng đUHbqnh sẽ mang thêm tu sĩUNH đBBến.” Lục bào lão đmVgu chui khỏi Dưỡng quỷ quán, lạTnh giọng: "Ngươi tưởng mình còn cơ hội hảoE?"

"Muốn cứsju Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi, thm chí gp đygược Cơ Nhã là bấBBt khảtt thi.” Ngụy Tác cũng cườsFUi lạZnh, "BấhcZt quá Đổng Thanh Y lầTn trước ở ThấZot Tinh thành đZã trêu vào ta, ta không thểUH đsjg hắdKwn thỏa mãn. Hắain cũng mới có tu vi Chu thiên cảZonh tứsFU trọng, nếu ta giết hắUDzn, hôn s sẽ thành tro nhỉKAi?"

"Ngươi muốn giết Đổng Thanh Y?" Lục bào lão đhcZoEu cườgi lạqqnh, "Ta đARã nói với ngươi, tu sĩHJ tu nên lục thân bấUHt nhn, nếu mỗi ngày ngươi đttu giữSPU thái đtUrộ tìm cách thu lợi t ngườKAii khác, nhanh chóng đGth thăng tu vi mà nghĩX bin pháp giết ngườoi cướp của, vic này còn chấZp nhn đDoBược, các tông môn đGthó đccSu là t đoGsối đlnPdDu của ngươi, ngươi mà bịrZ phát giác, chúng sẽ không h lưu tình giết ngươi. NhấPdDt là Kim ThứzcFu cung Lý Hồng Lân và Đổng Thanh Y chắBBc hn ngươi điVến mứHc muốn xé thành vạon mảoGsnh, nên giết hết chúng. BấKAit quá ngươi muốn tìm cách cứSPUu ngườoTi chứzcF không phảtti thuầUDzn túy muốn giết đFXối đrorFXu đPdDtUr thu lợi thì ta khuyên ngươi nên mc k mọi s, an an tâm tâm đZột phá đNmHến Phân nim cảtUrnh, nghe theo ta sắPdDp xếp đaii tìm bảsjo vt, giết yêu thú tu luyn là đGthược. Vốn vic nghĩNmH cách cứqqu ngườaii có nhiu cố kịH, ước thúc, tương đTương với bịH đsjối đrorsFUu dắoEt mũi, thm chí phảsji giao thủ với đcZối thủ mạccSnh hơn mình nhiu. ThuầtUrn túy đdKwwtbnh giết đrZối thủ đrZoạGtht bảFXo, thì không có gì ước thúc, có nhiu chọn la, hành s càng an toàn.”

"Lão đUHwtbu nói rấait có lý.” Ngụy Tác nheo mắZot lạsFUnh giọng: "Trước vic này ta còn nhiu cố kịn. Ta chỉZ hi vọng Đông Dao thắaing đqqFXa thiếu chủ vốn chỉo có tu vi Chu thiên cảwtbnh tứqq trọng không chịUHu ngồi yên, rỗi hơi cũng đtUrến ThấGtht Tinh thành tìm vui. Đông Dao thắqng đoGsyga không phảTi đcZang chuẩTn bịq vic vui hảSPU, ta sẽ khiến chúng biến thành chuẩttn bịDoB tang s!"
...

Sáng hôm sau, đcZổi sang y phục khác thành một thanh sam trung niên văn sĩrZ, Ngụy Tác cưỡi phi đXộn pháp bảFXo hình lá liu của lão đoHsao râu chuột lướt khỏi Tiểwtbu DạFX sơn.

Bay đPdDược ngoài Thiên khung cách Thanh Phong lăng hai, ba trăm dm, Ngụy Tác cẩUHn thn thu pháp bảdKwo lạoTi rồi cũng không s dụng bạZch ngọc hạZc, mà thi triểBBn Hỏa Vân đsFUộn pháp.

Trên thinh không rc l một làn mây la kinh nhân lao vút v phía Thanh Phong lăng, mãi đttến khi tới bên ngoài Thiên khung sát lăng, gã mới dng thi triểZn Hỏa Vân đUNHộn pháp, nuốt mấccSy viên Hồi khí đzcFơn đroráp xuống, da vào đoôi Phong vân lý dưới chân, t t vào trong bụng núi có bố trí pháp trn.

Thân ảrornh va tan biến, không đZZy na chén trà sau, truyn tống pháp trn lóe linh quang, Ngụy Tác bước ra khỏi truyn tống pháp trn của ThấtUrt Tinh thành.

Ra khỏi truyn tống pháp trn, thân thểsj gã hơi lắbqc lư, rõ ràng t Thanh Phong lăng v Linh NhạzcFc thành, rồi t Linh NhạARc thành truyn tống điVến LạFqlc Nguyt thành, rồi lạUDzi truyn tống đttến ThấcZt Tinh thành, liên tục s dụng hai truyn tống pháp trn c ly xa và một truyn tống pháp trn c ly gầUHn đccSã vượt cc hạlnn, khiến gã khó chịoTu.

Nhưng gã chỉln hơi dng lạtUri rồi đaii vào ThấiVt Tinh thành, ra vẻ lầHn đZttu tiên vào thành, va đHJi va ngắccSm nghía.

Đi như vy chưa đlnTy na canh giờq, một tu sĩcZ cấqqp thấPdDp chng hai mươi tuổi, tu vi ThầrZn hảTi cảtUrnh lưỡng trọng, mc lam y vảoTi bố, trông cc kỳ nhanh nhẹn, thp phầqn cung kính đqqến trước mt gã.

Trao đBBổi mấFqly câu, gã móc ra một viên hạzcF phẩoGsm linh thạZch đHJưa cho tu sĩsj cấlnp thấoEp đGthó.

Y lin hớn hở đbqi trước dn đoTườiVng, đdKwưa gã vào một khách sạUDzn có tĩlnnh thấccSt tu luyn.
đBBọc truyn mới nhấsFUt tạBBi tung hoanh . com
Ngụy Tác thuê phòng ở khách sạrorn, tu sĩyg cấaip thấHp này lạoi càng hoan hỉUH đoTi ra.

Đoạqn y tìm một tu sĩUH tht thà, tu vi còn thấbqp hơn, chỉPdD ThầrZn hảrori cảUHnh nhấKAit trọng, đDTyi vào khách sạiVn, đFqlến phòng Ngụy Tác.

Tu sĩmV cấlnp thấZp ThầiVn hảFqli cảdKwnh lưỡng trọng rờDoBi điVi còn hai ngày tiếp đXó tu sĩPdD Thầygn hảFqli cảDoBnh nhấKAit trọng thì cứZ ở lỳ trong phòng Ngụy Tác.

Trưa hai ngày sau, tu sĩccS cấoTp thấGthp Thầrorn hảlni cảPdDnh lưỡng trọng cc kỳ hưng phấzcFn chạcZy đFXến khách sạbqn gõ ca phòng, nói với Ngụy Tác tainh thấZt đDoBi ra: “HắXn tới rồi.”
...

Một tu sĩHsa trẻ tuổi mc kim sắDTyc pháp y cườqqi na ming thong thảiV dạgo bước trong một ngõ nhỏ.

T sĩZ trẻ tuổi này mày kiếm mắDTyt sao, trông thp phầiVn phong lưu anh tuấXn, chính thịH Đông Dao thắzcFng đTGtha thiếu chủ Đổng Thanh Y.

Đột nhiên, tình cảUDznh ở một gian hàng ven đoTườong khiến hắsjn nhíu mày đttrZng lạrori.

Bày hàng là một tán tu cấHsap thấGthp ThầcZn hảsFUi cảARnh nhấqqt trọng trông cc kỳ tht thà, còn một thanh sam văn sĩq tu vi Chu thiên cảKAinh bình tĩTnh nhưng cc nhanh thu hai mảDTynh đARđTỏ vào ngc, trảo mấtty viên linh thạbqch xong, thanh sam văn sĩUDz ta hồ còn hỏi tán tu cấoEp thấzcFp v lai lịGthch hai thứdKw va mua, xem có còn nữZa không.

Ta hồ chú ý thấygy Đổng Thanh Y đccSang nhìn, thanh sam văn sĩo thun tay cầUDzm hai ba thứFX lên xem, rồi như không có hứcZng thú, quay ngườqqi đGthi vào một ngõ nhỏ cạZnh đZoó.

Thanh sam văn sĩyg nhanh chóng qua mấhcZy con ngõ rồi vào một tp thịDoB đTông đsjúc, đUDzoạSPUn lanh lẹ ra khỏi ca thành, lao nhanh khỏi thành.

RờmVi Thấlnt Tinh thành ước hơn mườZoi dm, dưới chân thanh sam văn sĩDoB đTột nhiên dấiVy lên hỏa vân, lướt đHJi cc nhanh.

Thoáng sau, cách sau lưng gã không xa rc lên một đsFUUNHo xích sắrorc đFqlộn quang, tốc đnộ còn cao hơn thanh sam văn sĩDoB.

"Đổng Thanh Y, đbqng đTwtb ta thấoTt vọng.”

Thanh sam văn sĩhcZ nhn ra xích sắttc đoGsộn quang nhưng không h tỏ vẻ kinh hoảTng mà tỏ ra hưng phấzcFn, khẽ lẩdKwm bẩsFUm rồi liu mạHng lao v phía ngược hướng ThấNmHt Tinh thành.

NgườFXi đdKwang thi triểwtbn Hỏa Vân đSPUộn, tấrort nhiên là Ngụy Tác.

Đi lên t nấdKwc thang tán tu cấZop thấiVp nên gã hiểlnu rõ, với tu sĩFql Thầygn hảtti cảhcZnh nhấSPUt lưỡng trọng mà có cơ hội kiếm mấqy chục viên hạbq phẩmVm linh thạHJch, tuyt đZối sẽ phát cuồng, sẽ tìm mọi cách kiếm linh thạlnch. Nên gã tìm một tu sĩZ trông có vẻ nhanh nhẹn, nhờHsa đniu tra tin tứHc v Đổng Thanh Y. Quảsj nhiên, tu sĩUNH cấqqp thấZp này tìm đPdDược tin tứrorc v Đổng Thanh Y.

ĐoạZon gã và tu sĩai tht thà đttó din kịZch cho Đổng Thanh Y xem.

Hai mảbqnh đtUro đTđcZó là ĐSPUa hỏa tiên liên.

Với kiến thứsjc của Đổng Thanh Y, dù không cách nào nhn ra ĐARa hỏa tiên liên, cũng nhìn ra hai vt đUDzó bấoTt phàm.

Gã din kịFXch quá đDoBFqlt nên Đổng Thanh Y quảDTy nhiên đzcFuổi theo.

Hin tạUNHi gã cố gắmVng càng xa ThấZt Tinh thành càng tốt, đUNHcZ khi đzcFộng thủ, Đổng Thanh Y có thủ đhcZoạrZn truyn tin, tu sĩq lợi hạUNHi của Đông Dao thắccSng đARBBa cũng không thểai đaiến ngay.

Trước khi gã luôn coi an toàn là quan trọng nhấBBt, đlnối với nhân vt có bối cảUNHnh như Đổng Thanh Y , gã luôn tìm mọi cách tránh va chạtUrm, còn hin tạrori hắygn biến thành con mồi của gã. T lúc quyết đtUrqqnh giết Đổng Thanh Y, phong cách hành s của gã đwtbã thay đNmHổi căn bảUNHn. Lục bào lão đqqoEu lạUDzi càng hân thưởng thái đmVộ này của gã.

Sau khi bàn lun với lục bào lão đZoqu, Ngụy Tác càng lĩhcZnh ngộ rằXng tán tu cũng có ưu thế. Tán tu không có sơn môn, đdKw t không thểUH rũ bỏ như đHhcZi tông môn, đGthi đnâu cũng đcZược, ngay cảDTy đNmHộng phủ cũng có thểFX trở thành nơi tạsjm thờZi ẩXn thân, không điVánh nổi thì chạccSy.

Hin tạlni Ngụy Tác càng lúc càng thích thân phn tán tu rấKAit có tin đDoBồ này.


:73: :73: Mọi ngườARi vào đygây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ đrorZ truyn ra nhanh hơn nào :99: :99:Thông Thiên Chi Lộ
Tác giảHJ: Vô Tội
------oo0oo-----
Chương 218: Thái đARộ hân thưởng của lão đZHu.

Nhóm DịSPUch: Cong Tu Bac Lieu
Nguồn: Sưu Tầqqm

  • Gửi lúc 11:30 Ngày 28/12/2012

    fantruyenkiemhiep

    đang đọc, mình mà biết dịch thì tốt quá! không phải chờ lâu :(

  • Gửi lúc 15:26 Ngày 25/12/2012

    giangk0yn01

    truyện này hay lắm tks ad