Trang chủ / Tiên Hiệp / Thông Thiên Chi Lộ / Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.
"Yêu thi phù, cương thi yêu thú?" Ngụy Tác mắXt lóe lên, "Trong thờrDri gian ngắkrUn là bao nhiêu?"

"Phù lục này do Thi Thầakn đMgieo t hai nghìn năm trước luyn chế thành. Ta chỉak vô tình có đUDược, chưa tng s dụng, chỉeUh tra đieược trên đsiểXn tịyXch một vài thông tin liên quan, còn thờhJi gian cụ thểg là thế nào, ta cũng không rõ.” Lão đXeUho râu chuột nói.

Ngụy Tác hơi trầVCym ngâm một chốc, hỏi: "Hin tạkrUi Đổng Thanh Y ở đrsâu?"

Lão đAiEyyAo râu chuột nói: "Vn ở trong ThấyXt Tinh thành.”

Ngụy Tác gt đghxu, không nói thêm gì, vung tay phát ra một đyyAzo hắCihc quang đQEâm vào ngc lão đsVAicMo râu chuột.

Lão đhxtzo râu chuột rùng mình, tỏ vẻ đUeQược giảJi thoát, tích tắyXc sau đQEã không còn hơi thở.

Theo lờhJi lão đUmUmo râu chuột, lão hoàn toàn không rõ thân phn chân thc của Ngụy Tác không rõ gã là kẻ phá hoạeJi vic tốt của HắPzdc Sát tạdBi đgBa lăng Thanh Phong lăng, chỉhJ vì lo lắsVAng Cơ Nhã cầieu xin trợ giúp t ngườhJi khác nên không tha cho bấJgt kỳ tu sĩrg nào tiếp xúc với Linh BảhJo phườyXng MạeUhc chưởng qu. Nếu Ngụy Tác kém hơn thì đpkzã chết trong tay lão.

Vốn hiểQEu rõ đyyAgo lý mạTynh đrDrược yếu thua của tu đpkzUeQo giới, Ngụy Tác không h mm lòng đhJối với tu sĩyyA kiểUeQu đeó.

Lão đBjzo râu chuột có tu vi Chu thiên cảPzdnh tứe trọng, Thc huyết pháp đeJao ngưng xuấeUht đzược huyết châu có uy năng cao hơn linh cấXp trung giai pháp bảTyo.

Nhìn Thc huyết pháp đgao ánh lên hồng quang sau khi hút đyXược khí huyết và chân nguyên của lão đxrtPzdo râu chuột, Ngụy Tác thu pháp bảxeqo này và hai tấjzm Yêu thi phù không rõ uy năng cụ thểeUh nhưng ta hồ thp phầUeQn hữVCyu dụng lạhJi. Trong tay gã còn thi thểe lục cấXp trung giai Hỏa yêu long.

Xong xuôi, Ngụy Tác đUmưa tay ngưng tụ một làn bạyyAch sắrgc tiên thiên chân hỏa, bao lấCihy thi thểUD lão đXUmo râu chuột, trong khoảyyAnh khắyyAc, thi thểTy hóa thành một dúm tro.

"Thiên NhấAgt môn, Đông Dao thắieng đakeUha, Kim Thứrgu cung, HắzUac Sát, một tu sĩs Phân nim cảjznh ngũ trọng tọa trấzn, chung quanh lạhJi có nhiu tu sĩrg Đông Dao thắEPxng đkrUxeqa. Đến thờJi đgiểjzm, Đổng Thanh Y khng đEPxeJnh sẽ mang thêm tu sĩg đBến.” Lục bào lão đsBu chui khỏi Dưỡng quỷ quán, lạUDnh giọng: "Ngươi tưởng mình còn cơ hội hảak?"

"Muốn cứAgu Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi, thm chí gp đVCyược Cơ Nhã là bấrgt khảJ thi.” Ngụy Tác cũng cườhJi lạzUanh, "BấicMt quá Đổng Thanh Y lầcpxn trước ở ThấyyAt Tinh thành đyXã trêu vào ta, ta không thểB đXe hắhJn thỏa mãn. HắqTJn cũng mới có tu vi Chu thiên cảaknh tứUm trọng, nếu ta giết hắhJn, hôn s sẽ thành tro nhỉce?"

"Ngươi muốn giết Đổng Thanh Y?" Lục bào lão đPzdaku cườsVAi lạeJnh, "Ta đUDã nói với ngươi, tu sĩAiE tu nên lục thân bấRsRt nhn, nếu mỗi ngày ngươi đceu giữicM thái đAgộ tìm cách thu lợi t ngườrgi khác, nhanh chóng đX thăng tu vi mà nghĩak bin pháp giết ngườXi cướp của, vic này còn chấQEp nhn đceược, các tông môn đtzó đXu là t đDOối đVCycpxu của ngươi, ngươi mà bịg phát giác, chúng sẽ không h lưu tình giết ngươi. Nhấakt là Kim ThứUDu cung Lý Hồng Lân và Đổng Thanh Y chắxeqc hn ngươi đCihến mứgc muốn xé thành vạhJn mảVCynh, nên giết hết chúng. BấQEt quá ngươi muốn tìm cách cứrsu ngườzi chứX không phảEPxi thuầtzn túy muốn giết đUDối đrDricMu đVCyVCy thu lợi thì ta khuyên ngươi nên mc k mọi s, an an tâm tâm đzUaột phá đyXến Phân nim cảUDnh, nghe theo ta sắep xếp đUDi tìm bảso vt, giết yêu thú tu luyn là đsVAược. Vốn vic nghĩqTJ cách cứhJu ngườaki có nhiu cố kịX, ước thúc, tương đzUaương với bịTy đsối đyXUeQu dắxeqt mũi, thm chí phảAiEi giao thủ với đieối thủ mạRsRnh hơn mình nhiu. ThuầzUan túy đUDsVAnh giết đDOối thủ đsVAoạUmt bảso, thì không có gì ước thúc, có nhiu chọn la, hành s càng an toàn.”

"Lão đsdBu nói rấsVAt có lý.” Ngụy Tác nheo mắqTJt lạJnh giọng: "Trước vic này ta còn nhiu cố kịCih. Ta chỉjz hi vọng Đông Dao thắXng đBrga thiếu chủ vốn chỉUm có tu vi Chu thiên cảenh tứzUa trọng không chịMgu ngồi yên, rỗi hơi cũng đdBến ThấAgt Tinh thành tìm vui. Đông Dao thắceng đUeQiea không phảXi đAgang chuẩjzn bịMg vic vui hảeUh, ta sẽ khiến chúng biến thành chuẩJgn bịs tang s!"
...

Sáng hôm sau, đicMổi sang y phục khác thành một thanh sam trung niên văn sĩeJ, Ngụy Tác cưỡi phi đjzộn pháp bảDOo hình lá liu của lão đPzdtzo râu chuột lướt khỏi TiểMgu DạdB sơn.

Bay đxrtược ngoài Thiên khung cách Thanh Phong lăng hai, ba trăm dm, Ngụy Tác cẩEPxn thn thu pháp bảeo lạEPxi rồi cũng không s dụng bạiech ngọc hạakc, mà thi triểien Hỏa Vân đdBộn pháp.

Trên thinh không rc l một làn mây la kinh nhân lao vút v phía Thanh Phong lăng, mãi đJến khi tới bên ngoài Thiên khung sát lăng, gã mới dng thi triểqTJn Hỏa Vân đqTJộn pháp, nuốt mấAgy viên Hồi khí đMgơn đUDáp xuống, da vào đzôi Phong vân lý dưới chân, t t vào trong bụng núi có bố trí pháp trn.

Thân ảaknh va tan biến, không đBrsy na chén trà sau, truyn tống pháp trn lóe linh quang, Ngụy Tác bước ra khỏi truyn tống pháp trn của Thấgt Tinh thành.

Ra khỏi truyn tống pháp trn, thân thểX gã hơi lắJc lư, rõ ràng t Thanh Phong lăng v Linh Nhạpkzc thành, rồi t Linh NhạQEc thành truyn tống đhJến Lạgc Nguyt thành, rồi lạUmi truyn tống đAiEến ThấEPxt Tinh thành, liên tục s dụng hai truyn tống pháp trn c ly xa và một truyn tống pháp trn c ly gầyXn đPzdã vượt cc hạyyAn, khiến gã khó chịeUhu.

Nhưng gã chỉB hơi dng lạzUai rồi đaki vào ThấdBt Tinh thành, ra vẻ lầRsRn đcpxQEu tiên vào thành, va đEPxi va ngắQEm nghía.

Đi như vy chưa đrscpxy na canh giờhJ, một tu sĩAiE cấAiEp thấCihp chng hai mươi tuổi, tu vi ThầAgn hảsVAi cảqTJnh lưỡng trọng, mc lam y vảeJi bố, trông cc kỳ nhanh nhẹn, thp phầsVAn cung kính đkrUến trước mt gã.

Trao đrDrổi mấTyy câu, gã móc ra một viên hạak phẩcem linh thạMgch đhxưa cho tu sĩtz cấep thấicMp đBó.

Y lin hớn hở đBi trước dn đkrUườRsRng, đgưa gã vào một khách sạien có tĩrsnh thấiet tu luyn.

Ngụy Tác thuê phòng ở khách sạrgn, tu sĩhx cấzp thấcpxp này lạsVAi càng hoan hỉyyA đUeQi ra.

ĐoạBn y tìm một tu sĩhx tht thà, tu vi còn thấiicp hơn, chỉg ThầQEn hảaki cảCihnh nhấyXt trọng, đdBi vào khách sạakn, đsVAến phòng Ngụy Tác.

Tu sĩce cấcpxp thấJp ThầBn hảei cảQEnh lưỡng trọng rờsi điici còn hai ngày tiếp đkrUó tu sĩJ Thầakn hảei cảpkznh nhấdBt trọng thì cứxeq ở lỳ trong phòng Ngụy Tác.

Trưa hai ngày sau, tu sĩg cấVCyp thấgp ThầJn hảsi cảsVAnh lưỡng trọng cc kỳ hưng phấkrUn chạeJy điicến khách sạzn gõ ca phòng, nói với Ngụy Tác trgnh thấrDrt đMgi ra: “HắAgn tới rồi.”
...

Một tu sĩzUa trẻ tuổi mc kim sắjzc pháp y cườkrUi na ming thong thảrs dạQEo bước trong một ngõ nhỏ.

T sĩe trẻ tuổi này mày kiếm mắhxt sao, trông thp phầhJn phong lưu anh tuấXn, chính thịrDr Đông Dao thắXng đxeqMga thiếu chủ Đổng Thanh Y.

Đột nhiên, tình cảTynh ở một gian hàng ven đjzườUeQng khiến hắeUhn nhíu mày đVCyQEng lạrsi.

Bày hàng là một tán tu cấyXp thấMgp ThầrDrn hảjzi cảgnh nhấgt trọng trông cc kỳ tht thà, còn một thanh sam văn sĩg tu vi Chu thiên cảBnh bình tĩsnh nhưng cc nhanh thu hai mảpkznh đUmđeỏ vào ngc, trảPzd mấhJy viên linh thạyXch xong, thanh sam văn sĩUm ta hồ còn hỏi tán tu cấJp thấAiEp v lai lịicMch hai thứiic va mua, xem có còn nữrDra không.

Ta hồ chú ý thấAiEy Đổng Thanh Y đzang nhìn, thanh sam văn sĩrDr thun tay cầUeQm hai ba thứqTJ lên xem, rồi như không có hứzUang thú, quay ngườzi đsVAi vào một ngõ nhỏ cạAiEnh đAiEó.

Thanh sam văn sĩrs nhanh chóng qua mấaky con ngõ rồi vào một tp thịpkz đCihông đCihúc, đkrUoạsn lanh lẹ ra khỏi ca thành, lao nhanh khỏi thành.

RờAgi ThấQEt Tinh thành ước hơn mườAgi dm, dưới chân thanh sam văn sĩDO đBột nhiên dấxrty lên hỏa vân, lướt đeUhi cc nhanh.

Thoáng sau, cách sau lưng gã không xa rc lên một đUDeo xích sắAgc đEPxộn quang, tốc đxrtộ còn cao hơn thanh sam văn sĩie. xem chương mới tạUeQi tunghoanh(.)com

"Đổng Thanh Y, đzng đgUeQ ta thấgt vọng.”

Thanh sam văn sĩeJ nhn ra xích sắzc đqTJộn quang nhưng không h tỏ vẻ kinh hoảCihng mà tỏ ra hưng phấqTJn, khẽ lẩyyAm bẩVCym rồi liu mạrgng lao v phía ngược hướng Thấst Tinh thành.

NgườJgi đzang thi triểAgn Hỏa Vân đzUaộn, tấXt nhiên là Ngụy Tác.

Đi lên t nấMgc thang tán tu cấkrUp thấkrUp nên gã hiểyXu rõ, với tu sĩPzd ThầTyn hảVCyi cảxrtnh nhấxeqt lưỡng trọng mà có cơ hội kiếm mấXy chục viên hạX phẩDOm linh thạMgch, tuyt đDOối sẽ phát cuồng, sẽ tìm mọi cách kiếm linh thạPzdch. Nên gã tìm một tu sĩhx trông có vẻ nhanh nhẹn, nhờUD đeiu tra tin tứeUhc v Đổng Thanh Y. QuảPzd nhiên, tu sĩRsR cấXp thấCihp này tìm đDOược tin tứVCyc v Đổng Thanh Y.

Đoạzn gã và tu sĩkrU tht thà đXó din kịMgch cho Đổng Thanh Y xem. xem tạzUai t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Hai mảiicnh đCiho đRsRđBó là Đrsa hỏa tiên liên.

Với kiến thứeUhc của Đổng Thanh Y, dù không cách nào nhn ra Đza hỏa tiên liên, cũng nhìn ra hai vt đBó bấrgt phàm.

Gã din kịEPxch quá đzkrUt nên Đổng Thanh Y quảak nhiên đrguổi theo.

Hin tạzUai gã cố gắsVAng càng xa Thấet Tinh thành càng tốt, đicMpkz khi đxrtộng thủ, Đổng Thanh Y có thủ đqTJoạsVAn truyn tin, tu sĩtz lợi hạDOi của Đông Dao thắxrtng đjzza cũng không thểMg đpkzến ngay.

Trước khi gã luôn coi an toàn là quan trọng nhấet, đicMối với nhân vt có bối cảgnh như Đổng Thanh Y , gã luôn tìm mọi cách tránh va chạeUhm, còn hin tạXi hắxrtn biến thành con mồi của gã. T lúc quyết đakqTJnh giết Đổng Thanh Y, phong cách hành s của gã đVCyã thay đVCyổi căn bảgn. Lục bào lão đeeu lạXi càng hân thưởng thái đtzộ này của gã.

Sau khi bàn lun với lục bào lão đshxu, Ngụy Tác càng lĩUeQnh ngộ rằicMng tán tu cũng có ưu thế. Tán tu không có sơn môn, đrDr t không thểUD rũ bỏ như đEPxUeQi tông môn, đeUhi đqTJâu cũng đMgược, ngay cảPzd đPzdộng phủ cũng có thểtz trở thành nơi tạUeQm thờyXi ẩrDrn thân, không đpkzánh nổi thì chạaky.

Hin tạgi Ngụy Tác càng lúc càng thích thân phn tán tu rấJgt có tin đBồ này.


:73: :73: Mọi ngườUeQi vào đhxây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ đCihz truyn ra nhanh hơn nào :99: :99:Thông Thiên Chi Lộ
Tác giảz: Vô Tội
------oo0oo-----
Chương 218: Thái đxeqộ hân thưởng của lão đxrtAiEu.

Nhóm Dịjzch: Cong Tu Bac Lieu
Nguồn: Sưu Tầem

  • Gửi lúc 11:30 Ngày 28/12/2012

    fantruyenkiemhiep

    đang đọc, mình mà biết dịch thì tốt quá! không phải chờ lâu :(

  • Gửi lúc 15:26 Ngày 25/12/2012

    giangk0yn01

    truyện này hay lắm tks ad