Trang chủ / Tiên Hiệp / Thông Thiên Chi Lộ / Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 218 : Thái độ hân thưởng của lão đầu.
"Yêu thi phù, cương thi yêu thú?" Ngụy Tác mắGkot lóe lên, "Trong thờPVNi gian ngắkrJn là bao nhiêu?"

"Phù lục này do Thi ThầolIn đBXaHo t hai nghìn năm trước luyn chế thành. Ta chỉJkE vô tình có đaHược, chưa tng s dụng, chỉEJG tra đjược trên đqiểGdn tịJAch một vài thông tin liên quan, còn thờhri gian cụ thểeIo là thế nào, ta cũng không rõ.” Lão đmndo râu chuột nói.

Ngụy Tác hơi trầjm ngâm một chốc, hỏi: "Hin tạBXi Đổng Thanh Y ở đozâu?"

Lão đJjyro râu chuột nói: "Vn ở trong Thấrt Tinh thành.”

Ngụy Tác gt đhrhru, không nói thêm gì, vung tay phát ra một đolIoBGo hắlBuc quang đTMâm vào ngc lão đDJeGkoo râu chuột. xem chương mới tạBXi tunghoanh(.)com

Lão đKVuo râu chuột rùng mình, tỏ vẻ đuTược giảzi thoát, tích tắGkoc sau đTMã không còn hơi thở.

Theo lờkzi lão đJmtuo râu chuột, lão hoàn toàn không rõ thân phn chân thc của Ngụy Tác không rõ gã là kẻ phá hoạeIoi vic tốt của HắuTc Sát tạXdki đuToza lăng Thanh Phong lăng, chỉF vì lo lắJmtng Cơ Nhã cầtJu xin trợ giúp t ngườui khác nên không tha cho bấoBGt kỳ tu sĩolI nào tiếp xúc với Linh BảBXo phườaHng Mạhhoc chưởng qu. Nếu Ngụy Tác kém hơn thì đNKã chết trong tay lão.

Vốn hiểJjyu rõ đlBuGkoo lý mạDJenh đGdược yếu thua của tu đhDUKo giới, Ngụy Tác không h mm lòng đPVNối với tu sĩaH kiểkXPu đFó.

Lão đDJelBuo râu chuột có tu vi Chu thiên cảoznh tứIUT trọng, Thc huyết pháp đhDUao ngưng xuấmnt đlBuược huyết châu có uy năng cao hơn linh cấFp trung giai pháp bảjqo.

Nhìn Thc huyết pháp đzao ánh lên hồng quang sau khi hút đduược khí huyết và chân nguyên của lão đBXJkEo râu chuột, Ngụy Tác thu pháp bảlBuo này và hai tấyjm Yêu thi phù không rõ uy năng cụ thểkrJ nhưng ta hồ thp phầKKhn hữhhou dụng lạkrJi. Trong tay gã còn thi thểF lục cấoBGp trung giai Hỏa yêu long.

Xong xuôi, Ngụy Tác đuưa tay ngưng tụ một làn bạduch sắkzc tiên thiên chân hỏa, bao lấkzy thi thểPVN lão đuhDUo râu chuột, trong khoảJkEnh khắKKhc, thi thểJkE hóa thành một dúm tro.

"Thiên Nhấzt môn, Đông Dao thắBFng đqeIoa, Kim ThứhDUu cung, Hắmnc Sát, một tu sĩjq Phân nim cảGdnh ngũ trọng tọa trấaHn, chung quanh lạXdki có nhiu tu sĩXdk Đông Dao thắJkEng đoIua. Đến thờBFi đeIoiểhhom, Đổng Thanh Y khng đeIounh sẽ mang thêm tu sĩoz đeIoến.” Lục bào lão đAJAu chui khỏi Dưỡng quỷ quán, lạunh giọng: "Ngươi tưởng mình còn cơ hội hảDJe?"

"Muốn cứGkou Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi, thm chí gp đDJeược Cơ Nhã là bấJjyt khảBF thi.” Ngụy Tác cũng cườJAi lạaHnh, "BấoBGt quá Đổng Thanh Y lầoBGn trước ở Thấrt Tinh thành đuã trêu vào ta, ta không thểdu đoBGJA hắkXPn thỏa mãn. HắKn cũng mới có tu vi Chu thiên cảqnh tứGd trọng, nếu ta giết hắozn, hôn s sẽ thành tro nhỉeIo?"

"Ngươi muốn giết Đổng Thanh Y?" Lục bào lão đhDUAu cườDJei lạUoanh, "Ta đzã nói với ngươi, tu sĩdu tu nên lục thân bấVut nhn, nếu mỗi ngày ngươi đru giữIUT thái đKộ tìm cách thu lợi t ngườKi khác, nhanh chóng đr thăng tu vi mà nghĩj bin pháp giết ngườdi cướp của, vic này còn chấozp nhn đhDUược, các tông môn đGkoó đeIou là t đolIối đBFWJWu của ngươi, ngươi mà bịkXP phát giác, chúng sẽ không h lưu tình giết ngươi. NhấkXPt là Kim ThứUiu cung Lý Hồng Lân và Đổng Thanh Y chắEJGc hn ngươi đuến mứUic muốn xé thành vạqn mảolInh, nên giết hết chúng. BấUit quá ngươi muốn tìm cách cứdu ngườzi chứF không phảaHi thuầkXPn túy muốn giết đkrJối đFju đeIoz thu lợi thì ta khuyên ngươi nên mc k mọi s, an an tâm tâm đhrột phá đGdến Phân nim cảoBGnh, nghe theo ta sắup xếp đtJi tìm bảeIoo vt, giết yêu thú tu luyn là đIaược. Vốn vic nghĩz cách cứozu ngườaHi có nhiu cố kịdu, ước thúc, tương đJmtương với bịF đNKối đozhhou dắjt mũi, thm chí phảEJGi giao thủ với đJAối thủ mạtJnh hơn mình nhiu. Thuầqn túy đkrJoznh giết đlBuối thủ đkXPoạBXt bảGdo, thì không có gì ước thúc, có nhiu chọn la, hành s càng an toàn.”

"Lão đGdkzu nói rấuTt có lý.” Ngụy Tác nheo mắut lạuTnh giọng: "Trước vic này ta còn nhiu cố kịIUT. Ta chỉkz hi vọng Đông Dao thắdung đuFa thiếu chủ vốn chỉoz có tu vi Chu thiên cảKnh tứlBu trọng không chịmnu ngồi yên, rỗi hơi cũng đNKến Thấkzt Tinh thành tìm vui. Đông Dao thắEJGng đjqlBua không phảFi đrang chuẩhhon bịtJ vic vui hảXdk, ta sẽ khiến chúng biến thành chuẩyjn bịJmt tang s!"
...

Sáng hôm sau, đUiổi sang y phục khác thành một thanh sam trung niên văn sĩq, Ngụy Tác cưỡi phi đTMộn pháp bảzo hình lá liu của lão đPVNGdo râu chuột lướt khỏi TiểaHu DạaH sơn.

Bay đKược ngoài Thiên khung cách Thanh Phong lăng hai, ba trăm dm, Ngụy Tác cẩkrJn thn thu pháp bảdo lạAi rồi cũng không s dụng bạuch ngọc hạhhoc, mà thi triểkrJn Hỏa Vân đhrộn pháp.

Trên thinh không rc l một làn mây la kinh nhân lao vút v phía Thanh Phong lăng, mãi đzến khi tới bên ngoài Thiên khung sát lăng, gã mới dng thi triểNKn Hỏa Vân đoBGộn pháp, nuốt mấoBGy viên Hồi khí đPVNơn đKKháp xuống, da vào đmnôi Phong vân lý dưới chân, t t vào trong bụng núi có bố trí pháp trn.

Thân ảTMnh va tan biến, không đhhohry na chén trà sau, truyn tống pháp trn lóe linh quang, Ngụy Tác bước ra khỏi truyn tống pháp trn của ThấDJet Tinh thành.

Ra khỏi truyn tống pháp trn, thân thểuT gã hơi lắFc lư, rõ ràng t Thanh Phong lăng v Linh NhạkrJc thành, rồi t Linh NhạXdkc thành truyn tống đuến LạolIc Nguyt thành, rồi lạPVNi truyn tống đTMến ThấUit Tinh thành, liên tục s dụng hai truyn tống pháp trn c ly xa và một truyn tống pháp trn c ly gầVun đozã vượt cc hạoIn, khiến gã khó chịAu.

Nhưng gã chỉkz hơi dng lạGdi rồi đkrJi vào ThấBFt Tinh thành, ra vẻ lầBXn đumnu tiên vào thành, va đFi va ngắolIm nghía.

Đi như vy chưa đEJGqy na canh giờXdk, một tu sĩu cấhhop thấAp chng hai mươi tuổi, tu vi Thầdn hảBFi cảznh lưỡng trọng, mc lam y vảUii bố, trông cc kỳ nhanh nhẹn, thp phầEJGn cung kính đFến trước mt gã.

Trao đIUTổi mấdy câu, gã móc ra một viên hạaH phẩhhom linh thạozch đWJWưa cho tu sĩoBG cấoBGp thấrp đoBGó.

Y lin hớn hở đmni trước dn đGdườhrng, đkrJưa gã vào một khách sạFn có tĩFnh thấUit tu luyn.

Ngụy Tác thuê phòng ở khách sạmnn, tu sĩJkE cấup thấjqp này lạIai càng hoan hỉEJG đhri ra.

ĐoạGdn y tìm một tu sĩj tht thà, tu vi còn thấozp hơn, chỉkrJ ThầoBGn hảIai cảrnh nhấhrt trọng, đmni vào khách sạhDUn, đkXPến phòng Ngụy Tác.

Tu sĩhr cấTMp thấIap ThầJjyn hảkrJi cảkznh lưỡng trọng rờoBGi đlBui còn hai ngày tiếp đIUTó tu sĩXdk ThầUoan hảAi cảeIonh nhấGdt trọng thì cứu ở lỳ trong phòng Ngụy Tác.

Trưa hai ngày sau, tu sĩoBG cấDJep thấJkEp ThầGdn hảJjyi cảkXPnh lưỡng trọng cc kỳ hưng phấjqn chạUiy đuTến khách sạVun gõ ca phòng, nói với Ngụy Tác tGdnh thấNKt đNKi ra: “Hắhrn tới rồi.”
...

Một tu sĩJkE trẻ tuổi mc kim sắhhoc pháp y cườri na ming thong thảUi dạtJo bước trong một ngõ nhỏ.

T sĩoBG trẻ tuổi này mày kiếm mắKt sao, trông thp phầun phong lưu anh tuấun, chính thịNK Đông Dao thắUing đkXPUoaa thiếu chủ Đổng Thanh Y.

Đột nhiên, tình cảunh ở một gian hàng ven đyjườeIong khiến hắoBGn nhíu mày đlBuJkEng lạGkoi.

Bày hàng là một tán tu cấJjyp thấKKhp ThầJmtn hảGdi cảGkonh nhấUoat trọng trông cc kỳ tht thà, còn một thanh sam văn sĩTM tu vi Chu thiên cảjnh bình tĩdunh nhưng cc nhanh thu hai mảoBGnh đuđdỏ vào ngc, trảoI mấoBGy viên linh thạAch xong, thanh sam văn sĩaH ta hồ còn hỏi tán tu cấUoap thấhDUp v lai lịEJGch hai thứNK va mua, xem có còn nữAa không.

Ta hồ chú ý thấJAy Đổng Thanh Y đUoaang nhìn, thanh sam văn sĩBX thun tay cầjqm hai ba thứjq lên xem, rồi như không có hứoIng thú, quay ngườTMi đIai vào một ngõ nhỏ cạtJnh đró.

Thanh sam văn sĩdu nhanh chóng qua mấyjy con ngõ rồi vào một tp thịz đhhoông đkXPúc, đEJGoạNKn lanh lẹ ra khỏi ca thành, lao nhanh khỏi thành.

RờaHi ThấPVNt Tinh thành ước hơn mườTMi dm, dưới chân thanh sam văn sĩq đmnột nhiên dấlBuy lên hỏa vân, lướt đhhoi cc nhanh.

Thoáng sau, cách sau lưng gã không xa rc lên một đVuUio xích sắWJWc đkzộn quang, tốc đtJộ còn cao hơn thanh sam văn sĩIa.

"Đổng Thanh Y, đrng đGdNK ta thấoIt vọng.”

Thanh sam văn sĩolI nhn ra xích sắtJc đXdkộn quang nhưng không h tỏ vẻ kinh hoảNKng mà tỏ ra hưng phấolIn, khẽ lẩqm bẩhhom rồi liu mạJmtng lao v phía ngược hướng ThấJmtt Tinh thành.

NgườJjyi đkrJang thi triểeIon Hỏa Vân đqộn, tấDJet nhiên là Ngụy Tác.

Đi lên t nấEJGc thang tán tu cấhrp thấUoap nên gã hiểhhou rõ, với tu sĩDJe ThầkXPn hảozi cảKKhnh nhấDJet lưỡng trọng mà có cơ hội kiếm mấGdy chục viên hạBX phẩozm linh thạWJWch, tuyt đolIối sẽ phát cuồng, sẽ tìm mọi cách kiếm linh thạolIch. Nên gã tìm một tu sĩUi trông có vẻ nhanh nhẹn, nhờBF đuTiu tra tin tứKc v Đổng Thanh Y. QuảGd nhiên, tu sĩyj cấlBup thấWJWp này tìm đtJược tin tứFc v Đổng Thanh Y.

ĐoạIan gã và tu sĩUi tht thà đuó din kịXdkch cho Đổng Thanh Y xem.

Hai mảJjynh đoIo đtJđBFó là ĐolIa hỏa tiên liên.

Với kiến thứVuc của Đổng Thanh Y, dù không cách nào nhn ra ĐJkEa hỏa tiên liên, cũng nhìn ra hai vt đhró bấdt phàm.

Gã din kịTMch quá đIUTIUTt nên Đổng Thanh Y quảoI nhiên đUiuổi theo.

Hin tạIUTi gã cố gắUoang càng xa ThấIUTt Tinh thành càng tốt, đlBuoBG khi đKộng thủ, Đổng Thanh Y có thủ đIUToạJAn truyn tin, tu sĩj lợi hạWJWi của Đông Dao thắJAng đIaDJea cũng không thểlBu đmnến ngay.

Trước khi gã luôn coi an toàn là quan trọng nhấAt, đTMối với nhân vt có bối cảznh như Đổng Thanh Y , gã luôn tìm mọi cách tránh va chạozm, còn hin tạhri hắBFn biến thành con mồi của gã. T lúc quyết đhrEJGnh giết Đổng Thanh Y, phong cách hành s của gã đoIã thay đuổi căn bảJAn. Lục bào lão đJkElBuu lạui càng hân thưởng thái đIUTộ này của gã. truyn copy t tunghoanh.com

Sau khi bàn lun với lục bào lão đjqhru, Ngụy Tác càng lĩJAnh ngộ rằoBGng tán tu cũng có ưu thế. Tán tu không có sơn môn, đyj t không thểBF rũ bỏ như đWJWeIoi tông môn, đDJei đTMâu cũng đUoaược, ngay cảUi đIUTộng phủ cũng có thểIUT trở thành nơi tạGkom thờTMi ẩUin thân, không đTMánh nổi thì chạIay.

Hin tạlBui Ngụy Tác càng lúc càng thích thân phn tán tu rấut có tin đJmtồ này.


:73: :73: Mọi ngườkzi vào đoBGây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ đduhho truyn ra nhanh hơn nào :99: :99:Thông Thiên Chi Lộ
Tác giảd: Vô Tội
------oo0oo-----
Chương 218: Thái đJmtộ hân thưởng của lão đmntJu.

Nhóm DịAch: Cong Tu Bac Lieu
Nguồn: Sưu Tầqm

  • Gửi lúc 11:30 Ngày 28/12/2012

    fantruyenkiemhiep

    đang đọc, mình mà biết dịch thì tốt quá! không phải chờ lâu :(

  • Gửi lúc 15:26 Ngày 25/12/2012

    giangk0yn01

    truyện này hay lắm tks ad