Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 7 04: Mục Tiểu Vận

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 7 04: Mục Tiểu Vận
Thiếu Gia BịpkU Bỏ Rơi
Tác giảV: Nga ThịkAR Lão Ngũ ThầLbn
Chương 704: Mục TiểBu Vn
Nhóm dịpkUch: Friendship
Nguồn: Mê truyn

- Em sao rồi?
Dip Mc lạjIi đBqoưa tay ra muốn nắvm lấkARy cổ tay cô ta xem có phảvi cô ta bnh rồi không, Mục TiểANiu Vn đUJột nhiên xuống giườvng vội đIMmi ra ngoài.
Thm chí không kịpkUp trảMV lờkARi Dip Mc.

Dip Mc nhíu nhíu mày, hắjIn cảMm thấWWAy Mục TiểBu Vn có gì không ổn.
Với s dịKSu dàng của Mục Tiểwu Vn, cô ta tuyt đBqoối sẽ trảqG lờIwJi câu hỏi của hắlxn.
Dip Mc lin đNhi theo, dù thầfBhn thứNhc của hắnBn có thểpkU thấUUjy Mục TiểVwu Vn, nhưng hắRPn cảzfam thấIMmy Mục TiểJIzu Vn nhấNpnt đVUUjnh không bình thườUUjng.

Đây chắMVc chắhon không phảJi là do bịJKU bnh, nếu ngã bnh, hắBn va nhìn là có thểUv nhìn ra ngay.

Mục TiểiVBu Vn đnRLi rấpkUt nhanh, cô ta mím cht môi không nói lờSi nào, chỉpkU đVwi v bên bếp lò cầKIJm lấJy cái kéo, gầMVn như không chút chầlxn ch lin đqâm ngay vào cổ họng của mình.

Cô ta muốn t t sao?
Dip Mc lin hiểJKUu ra, nhấJKUt đhwNfnh là Mục Tiểwu Vn phát hin mình và chồng cô ta không giống nhau, nên mới làm như vy.

Ở trước mt Dip Mc, hắfBhn đNhương nhiên không đIwJqG cô ta t sát.
Dip Mc đKIJưa tay chn lạUUji kéo của cô ta, kéo đSâm vào lòng bàn tay của Dip Mc, bịqG Dip Mc git lấLby.

- Sao em lạAgi muốn t t hảJ?
Giọng đMiu của Dip Mc rấvt bình tĩnRLnh, tuy hắJKUn mạANio nhn là chồng của cô ta, nhưng cũng không phảNQi là do hắfMn khởi xướng, chỉS là do Mục TiểnRLu Vn nhn lầIwJm ngườANii, hắnRLn tin thểJ lợi dụng cô ta một chút mà thôi.
Còn v kích đzfaộng buổi sáng, hoàn toàn là chuyn ngoài ý muốn, hơn nữaKaa hắMn cũng đSã kịNhp thờqi phảon ứwNfng lạwi rồi.

Dù cũng coi như xâm phạvm cô ta, nhưng ở bên ngoài mà nói, thì tình hình cũng có thểpkU chưa tính là rấRxt nghiêm trọng nhỉnRL.

- Anh, anh không phảqi là MạUvc Lang, anh không phảNpni là MạRPc HữANiu Thâm, anh, anh… Em… Em,…
Nói na chng, do kéo đjIã bịNpn Dip Mc lấNpny mấwt, cô ta chỉw có thểv ngồi xổm xuống không ngng khóc lóc. truyn copy t tunghoanh.com
Ngườuqi chồng khiến cô yêu thích cuối cùng vn là ngườlxi chồng giảauV mạJKUo.
MạJIzc Lang kia của cô có lẽ đUJã không đovược như ngày trước rồi.

Dip Mc thầwm lắuqc đJKUANiu, cuối cùng bịUJ nhn ra rồi, dù hắwNfn không biết làm sao Mục TiểnRLu Vn lạqi nhn ra đwNfược, nhưng hắVwn lạwi biết muốn âm thầIMmm đMưa Mục TiểnRLu Vn đwNfến một nơi an toàn, rồi bỏ đVlNi, bây giờB xem ra là không đUUjược rồi.
HắnBn phảaKai lp tứRxc rờNpni khỏi Mục TiểJu Vn.
ChỉUUj là với tình trạaKang này của Mục Tiểwu Vn, hắnBn bỏ lạANii cô ta ở bấNht kì nơi nào cũng không thích hợp.

Dù Dip Mc t hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù gì cũng đjIã lợi dụng ngườLbi ta.
Hơn nữKIJa còn sờfBh vào ngc ngườhi ta, nghĩVw đVến khích đJIzộng hồi sáng, Dip Mc vô cùng phin muộn.
Nếu không đqụng chạLbm vào cô ta, bảVlNn thân hắLbn muốn đhoi thì đaKai.
Bây giờnB nếu bỏ đVwi, cô ta mà muốn t t, coi như do mình mà ra rồi.

NghĩkAR ngợi nhiu như vy, liên tưởng đVlNến chuyn va nãy, lúc này Dip Mc đnRLã có chút ít manh mối.
Sở dĩov cô ta nhn ra mình, hn là do sờNpn vào chỗ đUvó, rấANit có thểVw tên MạnBc HữVwu Thâm kia không có bảJIzn lĩRxnh này, nên mới khiến cô ta hoài nghi.

đviu tâm đwNfqGa của Mục Tiểwu Vn tht s rấNht tốt, bây giờS cô ta biết rõ mình đhã sớm biết không phảJIzi là chồng cô ta, giảMV mạUvo làm chồng cô ta.
Nhưng lạNQi không chấpkUt vấwn lờiVBi nào.
Càng không cầSn nói là quát mắwNfng một trn.
Nếu Mục TiểRxu Vn quát mắIMmng ầLbm ĩJIz một trn, thì hắANin còn d x lý một chút, nhưng cô ta lạjIi không la mắNQng gì hắnRLn, chỉuq cầNpnm kéo đnBJKU t t.

Bây giờV phảRPi an ủi cô ta một chút, Dip Mc chưa tng an ủi ngườlxi ta.
HắJn vắMVt nát óc cũng không nghĩIMm ra cách nào hay.
Đột nhiên Dip Mc nghĩANi đMến một chuyn, chính là lúc Mục TiểaKau Vn va nhìn thấvy mình ở trấNpnn T Tây, s sợ hãi trong mắkARt cô ta dườJKUng như nhiu hơn nỗi nhớ nhung dành cho hắUvn.
Nói chính xác hơn, là cô ta đLbang né tránh tên mắauVt tam giác kia, gp phảqGi hắon chỉM là chuyn ngu nhiên.
Hoàn toàn không có khát vọng và nim vui bấRPt ngờRx tht s.

Hoc là nói s quyến luyến của cô ta với hắIwJn là sau khi dùng xong cơm ở tu lâu, Dip Mc hơi hồi tưởng lạnRLi khoảVng thờfBhi gian t tu lầVwu ăn cơm đJIzến đlxi Vu Gia, rồi trở v.
Mục TiểwNfu Vn càng lúc càng quyến luyến, càng không nỡ rờkARi xa hắVwn, nỗi quyến luyến và tình ý này thm chí còn sâu đVwm hơn lúc mới gp mt.
Hn là không sai, chính là như vy đNhó.

So sánh đNhôi chút, lúc cô ta va coi mình là Mạuqc Lang của cô ta, trong biểNhu hin thê lương thương tâm kia hoàn toàn không có bấaKat kì nim vui mng bấfMt ngờRx khi trùng phùng, mà là nỗi xót xa cho vn mạLbng.
S quyến luyến và yêu thương dành cho hắovn là chuyn sau này.

- Em và MạnBc Hữovu Thâm đnRLính hôn chưa? Hai ngườVi đIwJã c hành hôn l chưa? Nói cách khác em đMã là ngườhi của MạwNfc HữJIzu Thâm chưa? Hay là có thân mt v thểwNf xác chưa?
Dip Mc hỏi lin mấJKUy câu.
Sở dĩmv hỏi như vy, là vì Dip Mc thông qua tiếp xúc với Mục TiểVwu Vn, đIMmoán đfBhược Mục TiểnRLu Vn và MạauVc HữJu Thâm nhấJIzt đqAgnh chưa tng có s thân mt v thểiVB xác.


Mục TiểVlNu Vn vô thứuqc lắfMc đIMmMVu, vẻ mt có hơi ngỡ ngàng, nhưng đqGã ngng khóc.

Dip Mc thầJKUm nghĩKIJ cô gái này quảJ là cố chấJKUp, ở ngoài không cầRPn nói là chưa kết hôn, có vài cô gái dù đovã kết hôn nằNpnm chung một giườVlNng, muốn đvi là đBqoi, đqGâu có chuyn phảfBhi đKSzfan đauVo do d thế này?
Đng nói gì bên ngoài, cứpkU lấRxy Vu Vũ Yến ra mà nói, theo lý lun của Mục TiểfMu Vn, thì Vu Vũ Yến càng phảANii đKIJi t t rồi.

- Tốt lắnRLm, hôn ước giữJKUa em và MạSc HữVu Thâm cùng lắauVm chỉaKa là lờuqi thỏa thun bằuqng ming của các trưởng bối mà thôi, không nhữJng không có bấKIJt kì nghi thứKIJc nào, mà thc chấwNft em và MạJc Hữou Thâm cũng không có bấot kì liên quan gì.
Cho nên nói, bây giờVlN em hoàn toàn không phảLbi là vợ của MạnRLc HữnBu Thâm, em còn gì phảnRLi đnRLwNfn đuqo chứUv?

Dip Mc đVột nhiên phát hin tài ăn nói của mình cũng không t, hắBqon thm chí nghĩiVB cũng không thèm nghĩuq thì đaKaã tiếp tục nói:
- MạIwJc HữJIzu Thâm bỏ em và mẹ hắUvn ở nhà, hoàn toàn không bn tâm đpkUến, đwNfây đwã là bấovt trung bấRxt hiếu rồi.
- HắpkUn ra đmvi là đJKUi mấauVt mấwNfy năm, ngay cảM phí sinh hoạnRLt của em và mẹ hắUvn cũng không cầovm v, mẹ của hắBn phảqGi hoàn toàn da vào một cô gái yếu đaKauối không có quan hệ gì với hắUUjn chăm sóc, đvây rõ ràng là bấkARt nhân rồi, loạzfai ngườfMi này không cầfMn nhìn cũng biết không dính đAgược đRPến chữov nghĩSa.
- HạJKUng bấmvt nhân bấANit nghĩKIJa bấaKat hiếu này, có đKSáng đNpnNh một ngườJi không có bấRxt kì danh phn và liên can gì như em hứUva hẹn đmviu gì không?

- Được rồi, em nói cô hắUJn ta cứfMu em một mạovng, em nuôi mẹ hắaKan ta nhiu năm như vy, còn chăm lo cho bà ta đhoến lúc lâm chung. Điu này đJIzã đNQđfBhRx báo đqGáp ơn cứjIu mạJng của cô hắjIn ta rồi, hơn nữauVa em trảauV ơn cứwu mạJKUng, không có liên quan gì đUUjến hắIwJn ta, chỉov vì cô hắiVBn ta mà thôi. Thế nên, em không nợ tên MạnBc Hữlxu Thâm này đwNfiu gì, nếu nói nợ, cũng là hắJKUn nợ em.Mục Tiểwu Vn ngẩUUjng đlxjIu ngẩMVn ngơ nhìn Dip Mc, trước giờNpn cô ta chưa tng nghĩAg đMến nhữzfang chuyn này.
Sau khi bịkAR tên mắIwJt tam giác phát hin, cô ta đSã chuẩJKUn bịWWA trốn khỏi Hoàng Bình rồi, chỉqG là không ngờfM lạMi trùng hợp gp đpkUược Dip Mc mà thôi.
Bây giờho cô ta nghĩVlN trong lòng, trước khi gp đRxược Dip Mc, quảVw tht chưa tng nghĩIMm đnBến ngườVi chồng mấBy năm không gp là MạJIzc HữJKUu Thâm kia.
Càng ngày càng quyến luyến chồng, đKIJó là vì Dip Mc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đhến danh phn kia sao?

Hơn nữNha thân phn kia quảRx tht không đwược thông qua nghi thứiVBc đjIpkU đNpnNhnh, sở dĩVw cô ta ở nhà họ MạauVc, là vì trùng hợp gp phảMi họa lớn đuqược cô y cứNQu sống mà thôi.

Dip Mc đAgột nhiên lạiVBnh lùng nói:
- Nếu nói phảqGi thủ danh phn, dù anh cũng không có l nghĩIwJa gì với em, nhưng anh mới là ngườoi có quan h thân mt với em. Em bỏ rơi ngườNQi có quan hệ thân mt với mình, lạmvi vì một kẻ bấauVt nhân bấVlNt nghĩJa bấRPt chung bấSt hiếu, không có quan hệ gì với mình mà t t, sao em lạAgi không nghĩJIz tới ngườANii tht s có quan hệ thân mt với mình chứKS? Nếu em còn muốn t t, thì anh cũng không ngăn cảqGn nữJIza, em cứlx làm đUvi.Dip Mc nói xong mấovy lờwNfi này trong lòng vô cùng hổ thẹn, mấhoy lờVwi mt dày như vy chỉNpn có thểM la đJKUược cô em tiểwu Vn này, nếu nói mấaKay lờVwi này ở Hoa HạqG, thì nước miếng cũng có thểLb dìm chết hắVlNn rồi.

- A…
Mục TiểiVBu Vn nghe xong lờwi của Dip Mc, ánh mắfMt đhột nhiên lộ ra vẻ tuyt vọng.

Cô ta bỗng nhiên nhanh chóng đnBVng lên, đUJJIzu đfBhâm thng vào một cối đIMmá to ở góc phòng, nếu đfMâm vào rồi, thì Dip Mc cũng cứfMu không đNpnược.

Dip Mc hoảauVng hốt, nhanh chóng chn ở trước mt cô ta.
ĐnBu của Mục TiểAgu Vn va lúc đfBhâm vào bụng của Dip Mc, Dip Mc không dám dùng chân khí, lầpkUn này bịaKa đVlNụng quảzfa là không nhẹ.
HắIMmn tht không hiểVu, sao cô gái này lạKIJi nghĩUUj không thông đoến thế.

- Tướng công…
Mục TiểUJu Vn phát hin mình va vào bụng của Dip Mc, lin kinh ngạaKac, vội ôm lấwNfy Dip Mc kêu lên, giọng đRxiu vô cùng hoảpkUng hốt.

Dip Mc lạKIJi thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ta đjIã hiểwu ra rồi. Nếu là như vy, bịKS đoụng vào một cái cũng không thit.

Bây giờqG vn phảANii tiếp tục chỉVwnh sa quan đKIJiểhom của cô ta, tránh khi hắJn đBqoi rồi, cô ta lạvi nghĩo ngợi vẩIMmn vơ, hoc bịVlN ngườfBhi khác la gạKSt.

- TiểpkUu Vn à, tht ra anh cũng không đwNfược coi là chồng của em. Anh đlxến t phía bên ngoài của ThầjIn Châu, nơi đoó đhoược gọi là Hoa HạfBh. Ở Hoa HạNh, đwNfng nói là tụi mình chỉUv có thân mt v thểfBh xác mà thôi, dù là vợ chồng chính thứhoc cũng có thểfM ly hôn. Hơn nữqa nam nữNpn bình đvng, không có ai thôi ai. Nên v chuyn giữNQa em và anh, không cầpkUn phảIMmi quá điVBUJ tâm. Còn v chuyn em và tên Mạzfac HữAgu Thâm kia, loạoi quan hệ đKSó hoàn toàn có thểVlNđfMi, không đRPáng kểfM.


Nói đUvến đvây, Dip Mc nhìn ánh mắzfat dao đAgộng của Mục TiểIwJu Vn, càng đaKahoc ý nói:
- Chính là nói, em chính là em, không có bấwNft kì ai xứIMmng đIwJáng đMVuq em t t vì ngườUJi đfMó. Thế nên đANing nói là Mạqc HữANiu Thâm, ngay cảiVB quan hệ giữlxa em với anh cũng không cầuqn phảiVBi đaKauq tâm.


DườkARng như cảqGm thấVlNy lờwNfi của mình không ổn lắVwm, Dip Mc sờJIz sờLb mũi, nói:
- Này, chuyn buổi sáng cho anh xin lỗi nhé, vì em rấRxt đwẹp, nên anh nhấmvt thờANii không kìm lòng đNpnược.

Mục TiểkARu Vn lắfMc đJKUkARu, chỉkAR ôm cht lấNQy eo của Dip Mc, vùi đUUjJKUu vào lòng Dip Mc. Tht lâu sau, cô ta mới ngẩSng đoqGu lên nói với Dip Mc:

- Tướng công, anh nói đBqoúng. Anh và em đVlNã có quan hệ thân mt với nhau, cũng chính là nói anh đLbã là chồng em rồi.
Nhưng em lạkARi vì có quan hệ thân mt với chồng mình mà t t, sau khi em hiểhu ra, càng thêm hổ thẹn, nên em không còn mt mũi nào đUJV nhìn anh.Nói xong cô ta lạSi vùi mt vào lòng Dip Mc.

Dip Mc im lng nhìn Mục TiểIMmu Vn, đvây là đUvhoo lý gì chứIMm, hóa ra bảfMn thân hắmvn nói nãy giờnRL, cô ta vn không hiểhou đAgược là ý gì sao?
Thì ra cô ta t t lầkARn thứfM hai là vì có lỗi với mình, s thay đjIổi này cũng nhanh quá rồi.
ChỉKIJ trong chốc lát mà cô ta đnRLã t t vì hai ngườUvi. Như vy thì có bao nhiêu mạqGng cũng không đLbđJKUS t t đWWAâu nhỉlx?

Dip Mc lắIwJc đKSKIJu, không biết nên nói gì nữzfaa.

Nếu Mục TiểfBhu Vn đlxến thế giới bên ngoài, bịB ngườVi ta la một tí là hoàn toàn mấVwt phương hướng rồi.
Thế này không đKSược đoâu, dù đNpnUJ cho cô ta sống một mình, sau này vn sẽ chịUvu thit thôi, không phảhi nơi nào cũng là thôn Hoàng Bình.

Nhưng cảAgm thấnRLy cô ta không phảUJi là ngườzfai ngốc như thế, nếu cô ta ngốc tht, thì sẽ không dùng tro bụi che giấVwu dung mạpkUo rồi.

- Này, Tiểzfau Vn, em đqNpnng lên nghe anh nói đSi, em vn chưa hiểmvu đovược ý của anh. Ý anh nói ở bên ngoài…


Dip Mc chưa nói dứzfat lờJKUi, lầVlNn đJIzaKau tiên bịMV Mục TiểNhu Vn cắNpnt ngang rồi. Dườvng như cô ta đJã bình tĩfMnh lạBi, cô ta lạauVi nhìn Dip Mc nói:

- Có phảBqoi tướng công thấANiy em rấUJt ngốc không? Ai nói sao thì nghe vy…

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi