Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 7 04: Mục Tiểu Vận

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 7 04: Mục Tiểu Vận
Thiếu Gia BịGbG Bỏ Rơi
Tác giảWs: Nga Thịx Lão Ngũ ThầpOn
Chương 704: Mục Tiểju Vn
Nhóm dịvTch: Friendship
Nguồn: Mê truyn

- Em sao rồi?
Dip Mc lạli điEưa tay ra muốn nắWsm lấDly cổ tay cô ta xem có phảNgyi cô ta bnh rồi không, Mục TiểsBDu Vn điiFột nhiên xuống giườtlng vội đrzfi ra ngoài.
Thm chí không kịFrup trảGAx lờikQi Dip Mc.

Dip Mc nhíu nhíu mày, hắdVn cảuUim thấGbGy Mục TiểuUiu Vn có gì không ổn.
Với s dịBPu dàng của Mục TiểsBDu Vn, cô ta tuyt đgGối sẽ trảrj lờxeNi câu hỏi của hắgGn.
Dip Mc lin đFrui theo, dù thầxn thứsBDc của hắUtOn có thểs thấUtOy Mục Tiểiviu Vn, nhưng hắuGxn cảvTm thấuGxy Mục TiểDlu Vn nhấAdnt đAdnxeNnh không bình thườNgyng.

Đây chắrzfc chắpOn không phảDki là do bịeGr bnh, nếu ngã bnh, hắrzfn va nhìn là có thểAx nhìn ra ngay.

Mục Tiểtsiu Vn đxeNi rấGt nhanh, cô ta mím cht môi không nói lờgGi nào, chỉFru đxpi v bên bếp lò cầrjm lấDly cái kéo, gầvTn như không chút chầrjn ch lin đikQâm ngay vào cổ họng của mình.

Cô ta muốn t t sao?
Dip Mc lin hiểePu ra, nhấuUit đQfjnh là Mục TiểUtOu Vn phát hin mình và chồng cô ta không giống nhau, nên mới làm như vy.

Ở trước mt Dip Mc, hắgGn đzAiương nhiên không đUtODk cô ta t sát.
Dip Mc đdVưa tay chn lạePi kéo của cô ta, kéo đgGâm vào lòng bàn tay của Dip Mc, bịj Dip Mc git lấGbGy.

- Sao em lạvTi muốn t t hảp?
Giọng đbtuiu của Dip Mc rấygt bình tĩPnh, tuy hắrzfn mạtsio nhn là chồng của cô ta, nhưng cũng không phảQfi là do hắygn khởi xướng, chỉFru là do Mục TiểuGxu Vn nhn lầieWm ngườsi, hắrjn tin thểUtO lợi dụng cô ta một chút mà thôi.
Còn v kích điEộng buổi sáng, hoàn toàn là chuyn ngoài ý muốn, hơn nữdVa hắvTn cũng đfDpã kịOwp thờrji phảUtOn ứGbGng lạdVi rồi.

Dù cũng coi như xâm phạvTm cô ta, nhưng ở bên ngoài mà nói, thì tình hình cũng có thểDk chưa tính là rấygt nghiêm trọng nhỉrj.

- Anh, anh không phảrji là MạnKc Lang, anh không phảxi là Mạrzfc HữAdnu Thâm, anh, anh… Em… Em,…
Nói na chng, do kéo đbtuã bịuGx Dip Mc lấpOy mấkwt, cô ta chỉQf có thểgG ngồi xổm xuống không ngng khóc lóc.
NgườieWi chồng khiến cô yêu thích cuối cùng vn là ngườuGxi chồng giảeP mạQfo.
Mạivic Lang kia của cô có lẽ đlã không đeGrược như ngày trước rồi.

Dip Mc thầrzfm lắgGc đdVxu, cuối cùng bịNgy nhn ra rồi, dù hắNgyn không biết làm sao Mục Tiểiviu Vn lạivii nhn ra đxpược, nhưng hắBPn lạieWi biết muốn âm thầPm đieWưa Mục TiểgGu Vn đPến một nơi an toàn, rồi bỏ đli, bây giờP xem ra là không đDkược rồi.
HắiEn phảBPi lp tứFruc rờFrui khỏi Mục TiểuGxu Vn.
Chỉs là với tình trạuUing này của Mục TiểNgyu Vn, hắpOn bỏ lạxeNi cô ta ở bấDkt kì nơi nào cũng không thích hợp.

Dù Dip Mc t hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù gì cũng đfDpã lợi dụng ngườGi ta.
Hơn nữxpa còn sờG vào ngc ngườsBDi ta, nghĩzAi đgGến khích đFruộng hồi sáng, Dip Mc vô cùng phin muộn.
Nếu không đeGrụng chạWsm vào cô ta, bảpOn thân hắePn muốn đxpi thì đpi.
Bây giờzAi nếu bỏ đrji, cô ta mà muốn t t, coi như do mình mà ra rồi.

NghĩWs ngợi nhiu như vy, liên tưởng đieWến chuyn va nãy, lúc này Dip Mc đlã có chút ít manh mối.
Sở dĩiiF cô ta nhn ra mình, hn là do sờeGr vào chỗ đsBDó, rấnKt có thểdV tên MạuGxc Hữgu Thâm kia không có bảiiFn lĩivinh này, nên mới khiến cô ta hoài nghi.

đpOiu tâm đxpAdna của Mục TiểDlu Vn tht s rấxt tốt, bây giờDl cô ta biết rõ mình đdVã sớm biết không phảuUii là chồng cô ta, giảnK mạxpo làm chồng cô ta.
Nhưng lạiiFi không chấrjt vấgGn lờxeNi nào.
Càng không cầPn nói là quát mắlng một trn.
Nếu Mục TiểNgyu Vn quát mắygng ầkwm ĩgG một trn, thì hắivin còn d x lý một chút, nhưng cô ta lạpOi không la mắjng gì hắGAxn, chỉl cầHGm kéo đsBDAdn t t.

Bây giờG phảli an ủi cô ta một chút, Dip Mc chưa tng an ủi ngườji ta.
HắuGxn vắAdnt nát óc cũng không nghĩDl ra cách nào hay.
Đột nhiên Dip Mc nghĩNgy đGAxến một chuyn, chính là lúc Mục TiểfDpu Vn va nhìn thấAxy mình ở trấiEn T Tây, s sợ hãi trong mắGt cô ta dườDlng như nhiu hơn nỗi nhớ nhung dành cho hắikQn.
Nói chính xác hơn, là cô ta đGang né tránh tên mắGt tam giác kia, gp phảAdni hắsn chỉrj là chuyn ngu nhiên.
Hoàn toàn không có khát vọng và nim vui bấivit ngờQf tht s.

Hoc là nói s quyến luyến của cô ta với hắQfn là sau khi dùng xong cơm ở tu lâu, Dip Mc hơi hồi tưởng lạGbGi khoảtlng thờGbGi gian t tu lầQfu ăn cơm đzAiến đsBDi Vu Gia, rồi trở v.
Mục Tiểrzfu Vn càng lúc càng quyến luyến, càng không nỡ rờbtui xa hắpn, nỗi quyến luyến và tình ý này thm chí còn sâu điEm hơn lúc mới gp mt.
Hn là không sai, chính là như vy đbtuó. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

So sánh đgGôi chút, lúc cô ta va coi mình là MạdVc Lang của cô ta, trong biểnKu hin thê lương thương tâm kia hoàn toàn không có bấuUit kì nim vui mng bấWst ngờOw khi trùng phùng, mà là nỗi xót xa cho vn mạHGng.
S quyến luyến và yêu thương dành cho hắuUin là chuyn sau này.

- Em và MạDlc HữGAxu Thâm đPính hôn chưa? Hai ngườtsii đWsã c hành hôn l chưa? Nói cách khác em đjã là ngườGi của MạGc HữuGxu Thâm chưa? Hay là có thân mt v thểieW xác chưa?
Dip Mc hỏi lin mấxeNy câu.
Sở dĩkw hỏi như vy, là vì Dip Mc thông qua tiếp xúc với Mục TiểiEu Vn, đvToán đnKược Mục TiểGu Vn và MạFruc HữuUiu Thâm nhấDkt đzAiikQnh chưa tng có s thân mt v thểtsi xác.


Mục TiểdVu Vn vô thứeGrc lắGc đsBDiEu, vẻ mt có hơi ngỡ ngàng, nhưng đGã ngng khóc.

Dip Mc thầxeNm nghĩiiF cô gái này quảxeN là cố chấtsip, ở ngoài không cầrjn nói là chưa kết hôn, có vài cô gái dù đkwã kết hôn nằGm chung một giườOwng, muốn đAdni là đuGxi, đgâu có chuyn phảzAii đzAibtun đygo do d thế này?
Đng nói gì bên ngoài, cứAdn lấjy Vu Vũ Yến ra mà nói, theo lý lun của Mục TiểDlu Vn, thì Vu Vũ Yến càng phảGi đrzfi t t rồi.

- Tốt lắeGrm, hôn ước giữrzfa em và MạiEc HữHGu Thâm cùng lắbtum chỉp là lờuGxi thỏa thun bằgGng ming của các trưởng bối mà thôi, không nhữiEng không có bấNgyt kì nghi thứpOc nào, mà thc chấfDpt em và Mạygc HữfDpu Thâm cũng không có bấzAit kì liên quan gì.
Cho nên nói, bây giờuGx em hoàn toàn không phảWsi là vợ của Mạpc HữGAxu Thâm, em còn gì phảdVi đGbGygn đpo chứxeN?

Dip Mc đlột nhiên phát hin tài ăn nói của mình cũng không t, hắtln thm chí nghĩkw cũng không thèm nghĩG thì đrjã tiếp tục nói:
- MạAxc HữieWu Thâm bỏ em và mẹ hắnKn ở nhà, hoàn toàn không bn tâm đPến, đzAiây đpã là bấeGrt trung bấnKt hiếu rồi.
- HắWsn ra đDli là đxeNi mấpOt mấAdny năm, ngay cảWs phí sinh hoạuUit của em và mẹ hắieWn cũng không cầtsim v, mẹ của hắAdnn phảPi hoàn toàn da vào một cô gái yếu đGuối không có quan hệ gì với hắNgyn chăm sóc, đlây rõ ràng là bấvTt nhân rồi, loạji ngườiiFi này không cầkwn nhìn cũng biết không dính đnKược đlến chữFru nghĩGbGa.
- HạieWng bấBPt nhân bấgt nghĩQfa bấGbGt hiếu này, có đbtuáng đgGAx một ngườpi không có bấOwt kì danh phn và liên can gì như em hứnKa hẹn đjiu gì không?

- Được rồi, em nói cô hắNgyn ta cứPu em một mạQfng, em nuôi mẹ hắtsin ta nhiu năm như vy, còn chăm lo cho bà ta đGến lúc lâm chung. Điu này đPã đQfđNgyWs báo đxáp ơn cứFruu mạGng của cô hắiEn ta rồi, hơn nữla em trảeGr ơn cứQfu mạeGrng, không có liên quan gì đxpến hắrjn ta, chỉxeN vì cô hắUtOn ta mà thôi. Thế nên, em không nợ tên MạsBDc HữuGxu Thâm này đWsiu gì, nếu nói nợ, cũng là hắiEn nợ em.Mục TiểsBDu Vn ngẩkwng đGAxUtOu ngẩDkn ngơ nhìn Dip Mc, trước giờGAx cô ta chưa tng nghĩDk đxến nhữsng chuyn này.
Sau khi bịQf tên mắDlt tam giác phát hin, cô ta đrjã chuẩDln bịg trốn khỏi Hoàng Bình rồi, chỉG là không ngờfDp lạAxi trùng hợp gp đygược Dip Mc mà thôi.
Bây giờAdn cô ta nghĩOw trong lòng, trước khi gp điEược Dip Mc, quảtsi tht chưa tng nghĩs đGbGến ngườivii chồng mấDly năm không gp là MạGc Hữju Thâm kia.
Càng ngày càng quyến luyến chồng, đfDpó là vì Dip Mc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đygến danh phn kia sao?

Hơn nữsa thân phn kia quảP tht không đtsiược thông qua nghi thứnKc đHGiE đsWsnh, sở dĩtl cô ta ở nhà họ Mạsc, là vì trùng hợp gp phảtli họa lớn đrzfược cô y cứikQu sống mà thôi.

Dip Mc đsột nhiên lạGnh lùng nói:
- Nếu nói phảikQi thủ danh phn, dù anh cũng không có l nghĩieWa gì với em, nhưng anh mới là ngườrzfi có quan h thân mt với em. Em bỏ rơi ngườGbGi có quan hệ thân mt với mình, lạPi vì một kẻ bấsBDt nhân bấPt nghĩuGxa bấpOt chung bấiiFt hiếu, không có quan hệ gì với mình mà t t, sao em lạxpi không nghĩG tới ngườAdni tht s có quan hệ thân mt với mình chứyg? Nếu em còn muốn t t, thì anh cũng không ngăn cảxeNn nữGbGa, em cứAx làm đxi.Dip Mc nói xong mấieWy lờpi này trong lòng vô cùng hổ thẹn, mấAdny lờGi mt dày như vy chỉuUi có thểQf la đGbGược cô em tiểxeNu Vn này, nếu nói mấpOy lờli này ở Hoa HạOw, thì nước miếng cũng có thểAdn dìm chết hắQfn rồi.

- A…
Mục TiểQfu Vn nghe xong lờkwi của Dip Mc, ánh mắikQt đxeNột nhiên lộ ra vẻ tuyt vọng.

Cô ta bỗng nhiên nhanh chóng đuGxHGng lên, đGtsiu đrjâm thng vào một cối đvTá to ở góc phòng, nếu đGâm vào rồi, thì Dip Mc cũng cứBPu không đGược.

Dip Mc hoảBPng hốt, nhanh chóng chn ở trước mt cô ta.
ĐuUiu của Mục TiểeGru Vn va lúc đQfâm vào bụng của Dip Mc, Dip Mc không dám dùng chân khí, lầOwn này bịeP đvTụng quảtl là không nhẹ.
HắzAin tht không hiểikQu, sao cô gái này lạrji nghĩiE không thông đHGến thế.

- Tướng công…
Mục TiểUtOu Vn phát hin mình va vào bụng của Dip Mc, lin kinh ngạivic, vội ôm lấieWy Dip Mc kêu lên, giọng đuGxiu vô cùng hoảbtung hốt.

Dip Mc lạAxi thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ta đQfã hiểPu ra rồi. Nếu là như vy, bịvT đxụng vào một cái cũng không thit.

Bây giờxeN vn phảWsi tiếp tục chỉBPnh sa quan đBPiểOwm của cô ta, tránh khi hắuGxn đHGi rồi, cô ta lạtsii nghĩG ngợi vẩBPn vơ, hoc bịP ngườbtui khác la gạxeNt.

- TiểGAxu Vn à, tht ra anh cũng không đuUiược coi là chồng của em. Anh đkwến t phía bên ngoài của ThầNgyn Châu, nơi đDkó đNgyược gọi là Hoa HạfDp. Ở Hoa HạWs, đtsing nói là tụi mình chỉNgy có thân mt v thểrzf xác mà thôi, dù là vợ chồng chính thứQfc cũng có thểfDp ly hôn. Hơn nữzAia nam nữdV bình đBPng, không có ai thôi ai. Nên v chuyn giữPa em và anh, không cầAdnn phảFrui quá đlAdn tâm. Còn v chuyn em và tên MạpOc Hữrzfu Thâm kia, loạdVi quan hệ điEó hoàn toàn có thểpđiiFi, không đeGráng kểQf.


Nói đUtOến đGAxây, Dip Mc nhìn ánh mắrzft dao đuUiộng của Mục Tiểpu Vn, càng đstlc ý nói:
- Chính là nói, em chính là em, không có bấvTt kì ai xứsng đxpáng đuUix em t t vì ngườGbGi đieWó. Thế nên đnKng nói là Mạrjc Hữbtuu Thâm, ngay cảieW quan hệ giữUtOa em với anh cũng không cầHGn phảgi đPtl tâm.


DườUtOng như cảtlm thấfDpy lờji của mình không ổn lắGm, Dip Mc sờDl sờvT mũi, nói:
- Này, chuyn buổi sáng cho anh xin lỗi nhé, vì em rấvTt đvTẹp, nên anh nhấfDpt thờxi không kìm lòng đGAxược.

Mục Tiểxpu Vn lắsBDc đpePu, chỉtl ôm cht lấgGy eo của Dip Mc, vùi đHGuUiu vào lòng Dip Mc. Tht lâu sau, cô ta mới ngẩeGrng đsBDju lên nói với Dip Mc:

- Tướng công, anh nói đieWúng. Anh và em đgGã có quan hệ thân mt với nhau, cũng chính là nói anh đAxã là chồng em rồi.
Nhưng em lạieWi vì có quan hệ thân mt với chồng mình mà t t, sau khi em hiểtlu ra, càng thêm hổ thẹn, nên em không còn mt mũi nào đeGrkw nhìn anh.Nói xong cô ta lạGbGi vùi mt vào lòng Dip Mc.

Dip Mc im lng nhìn Mục Tiểtlu Vn, đsây là đrjygo lý gì chứpO, hóa ra bảHGn thân hắDln nói nãy giờg, cô ta vn không hiểQfu đUtOược là ý gì sao?
Thì ra cô ta t t lầxpn thứdV hai là vì có lỗi với mình, s thay đlổi này cũng nhanh quá rồi.
ChỉDk trong chốc lát mà cô ta đrzfã t t vì hai ngườAxi. Như vy thì có bao nhiêu mạtlng cũng không đGđgiiF t t đrjâu nhỉWs?

Dip Mc lắxc đNgyiiFu, không biết nên nói gì nữUtOa.

Nếu Mục TiểBPu Vn đtsiến thế giới bên ngoài, bịyg ngườkwi ta la một tí là hoàn toàn mấDlt phương hướng rồi.
Thế này không điiFược đQfâu, dù đgG cho cô ta sống một mình, sau này vn sẽ chịtsiu thit thôi, không phảOwi nơi nào cũng là thôn Hoàng Bình.

Nhưng cảxm thấgGy cô ta không phảGbGi là ngườDki ngốc như thế, nếu cô ta ngốc tht, thì sẽ không dùng tro bụi che giấkwu dung mạso rồi.

- Này, TiểDku Vn, em điEBPng lên nghe anh nói đPi, em vn chưa hiểlu đpOược ý của anh. Ý anh nói ở bên ngoài…


Dip Mc chưa nói dứjt lờvTi, lầGn đieWPu tiên bịOw Mục TiểAdnu Vn cắzAit ngang rồi. Dườgng như cô ta đePã bình tĩOwnh lạpi, cô ta lạnKi nhìn Dip Mc nói:

- Có phảli tướng công thấOwy em rấtsit ngốc không? Ai nói sao thì nghe vy…

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi