Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 7 04: Mục Tiểu Vận

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 7 04: Mục Tiểu Vận
Thiếu Gia BịDm Bỏ Rơi
Tác giảpJM: Nga ThịnU Lão Ngũ ThầIbn
Chương 704: Mục TiểsSnu Vn
Nhóm dịbtch: Friendship
Nguồn: Mê truyn

- Em sao rồi?
Dip Mc lạOi đEiưa tay ra muốn nắNFm lấBny cổ tay cô ta xem có phảZi cô ta bnh rồi không, Mục TiểDmu Vn đnUột nhiên xuống giườVDng vội đmBi ra ngoài.
Thm chí không kịcJp trảm lờOi Dip Mc.

Dip Mc nhíu nhíu mày, hắEin cảbfm thấkpdy Mục TiểmBu Vn có gì không ổn.
Với s dịcJu dàng của Mục Tiểbu Vn, cô ta tuyt đIbối sẽ trảBn lờmi câu hỏi của hắSzPn.
Dip Mc lin đNFi theo, dù thầdpSn thứDmc của hắNon có thểC thấhERy Mục TiểLNNu Vn, nhưng hắObQn cảMZm thấnUy Mục Tiểmu Vn nhấOt đbtbhsnh không bình thườRFng.

Đây chắSzPc chắgbn không phảFIPi là do bịbf bnh, nếu ngã bnh, hắCkCn va nhìn là có thểALa nhìn ra ngay.

Mục TiểVVfu Vn đJDi rấBnt nhanh, cô ta mím cht môi không nói lờRFi nào, chỉC đLNNi v bên bếp lò cầVVfm lấQgBy cái kéo, gầCkCn như không chút chầDmn ch lin đcJâm ngay vào cổ họng của mình.

Cô ta muốn t t sao?
Dip Mc lin hiểIOAu ra, nhấpJMt đPbmCkCnh là Mục Tiểgbu Vn phát hin mình và chồng cô ta không giống nhau, nên mới làm như vy.

Ở trước mt Dip Mc, hắIOAn đcJương nhiên không đhERC cô ta t sát.
Dip Mc đbtưa tay chn lạmBi kéo của cô ta, kéo đPCâm vào lòng bàn tay của Dip Mc, bịD Dip Mc git lấNFy.

- Sao em lạSHi muốn t t hảfO? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Giọng đEiiu của Dip Mc rấfOt bình tĩDnh, tuy hắPbmn mạQgBo nhn là chồng của cô ta, nhưng cũng không phảVVfi là do hắVVfn khởi xướng, chỉB là do Mục TiểNFu Vn nhn lầLNNm ngườbti, hắDmn tin thểD lợi dụng cô ta một chút mà thôi.
Còn v kích đQgBộng buổi sáng, hoàn toàn là chuyn ngoài ý muốn, hơn nữCa hắEin cũng đBã kịbfp thờLNNi phảVDn ứOng lạbfi rồi.

Dù cũng coi như xâm phạmBm cô ta, nhưng ở bên ngoài mà nói, thì tình hình cũng có thểCkC chưa tính là rấVVft nghiêm trọng nhỉPC.

- Anh, anh không phảmBi là Mạbtc Lang, anh không phảIOAi là MạBc HữDmu Thâm, anh, anh… Em… Em,…
Nói na chng, do kéo đRFã bịfO Dip Mc lấbty mấmmIt, cô ta chỉSH có thểF ngồi xổm xuống không ngng khóc lóc.
Ngườzmmi chồng khiến cô yêu thích cuối cùng vn là ngườabci chồng giảf mạCkCo.
MạEic Lang kia của cô có lẽ đFIPã không đQgBược như ngày trước rồi.

Dip Mc thầhERm lắdpSc đmBnUu, cuối cùng bịpFV nhn ra rồi, dù hắDn không biết làm sao Mục Tiểbhsu Vn lạmBi nhn ra đJDược, nhưng hắIbn lạpJMi biết muốn âm thầmm đgbưa Mục TiểDmu Vn đDmến một nơi an toàn, rồi bỏ đgbi, bây giờALa xem ra là không đpFVược rồi.
Hắbhsn phảCkCi lp tứVDc rờIbi khỏi Mục TiểfOu Vn.
ChỉIOA là với tình trạBng này của Mục Tiểbu Vn, hắDmn bỏ lạJDi cô ta ở bấZt kì nơi nào cũng không thích hợp.

Dù Dip Mc t hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù gì cũng đbã lợi dụng ngườFIPi ta.
Hơn nữDa còn sờfO vào ngc ngườmFi ta, nghĩALa đDmến khích đmmIộng hồi sáng, Dip Mc vô cùng phin muộn.
Nếu không đFIPụng chạsSnm vào cô ta, bảFn thân hắZn muốn đfOi thì đfOi.
Bây giờbhs nếu bỏ đCi, cô ta mà muốn t t, coi như do mình mà ra rồi.

NghĩIb ngợi nhiu như vy, liên tưởng đmến chuyn va nãy, lúc này Dip Mc đhERã có chút ít manh mối.
Sở dĩbhs cô ta nhn ra mình, hn là do sờO vào chỗ đCó, rấpFVt có thểD tên MạDmc Hữbtu Thâm kia không có bảFIPn lĩkpdnh này, nên mới khiến cô ta hoài nghi.

đPbmiu tâm đObQCa của Mục TiểCu Vn tht s rấFt tốt, bây giờcJ cô ta biết rõ mình đQgBã sớm biết không phảbti là chồng cô ta, giảf mạbhso làm chồng cô ta.
Nhưng lạfOi không chấmBt vấdpSn lờPCi nào.
Càng không cầDmn nói là quát mắJDng một trn.
Nếu Mục TiểBnu Vn quát mắIOAng ầQgBm ĩB một trn, thì hắcJn còn d x lý một chút, nhưng cô ta lạZi không la mắFng gì hắhERn, chỉbhs cầpJMm kéo đNFmmI t t.

Bây giờpFV phảVVfi an ủi cô ta một chút, Dip Mc chưa tng an ủi ngườabci ta.
HắVVfn vắNot nát óc cũng không nghĩQgB ra cách nào hay.
Đột nhiên Dip Mc nghĩdpS đIbến một chuyn, chính là lúc Mục TiểOu Vn va nhìn thấIOAy mình ở trấcJn T Tây, s sợ hãi trong mắmFt cô ta dườALang như nhiu hơn nỗi nhớ nhung dành cho hắCn.
Nói chính xác hơn, là cô ta đhERang né tránh tên mắbtt tam giác kia, gp phảJDi hắcJn chỉZ là chuyn ngu nhiên.
Hoàn toàn không có khát vọng và nim vui bấbtt ngờZ tht s.

Hoc là nói s quyến luyến của cô ta với hắBnn là sau khi dùng xong cơm ở tu lâu, Dip Mc hơi hồi tưởng lạkpdi khoảPCng thờMZi gian t tu lầkpdu ăn cơm đALaến đDi Vu Gia, rồi trở v.
Mục TiểpJMu Vn càng lúc càng quyến luyến, càng không nỡ rờDi xa hắEin, nỗi quyến luyến và tình ý này thm chí còn sâu đSHm hơn lúc mới gp mt.
Hn là không sai, chính là như vy đBnó.

So sánh đnUôi chút, lúc cô ta va coi mình là MạOc Lang của cô ta, trong biểhERu hin thê lương thương tâm kia hoàn toàn không có bấfOt kì nim vui mng bấBnt ngờJD khi trùng phùng, mà là nỗi xót xa cho vn mạsSnng.
S quyến luyến và yêu thương dành cho hắQgBn là chuyn sau này.

- Em và Mạzmmc Hữzmmu Thâm đPbmính hôn chưa? Hai ngườCi đIOAã c hành hôn l chưa? Nói cách khác em đVVfã là ngườsSni của MạmFc HữCkCu Thâm chưa? Hay là có thân mt v thểCkC xác chưa?
Dip Mc hỏi lin mấOy câu.
Sở dĩBn hỏi như vy, là vì Dip Mc thông qua tiếp xúc với Mục TiểpJMu Vn, đFIPoán đpJMược Mục TiểOu Vn và MạFc Hữbu Thâm nhấCt đPCsSnnh chưa tng có s thân mt v thểC xác.


Mục Tiểkpdu Vn vô thứLNNc lắFc đMZcJu, vẻ mt có hơi ngỡ ngàng, nhưng đIbã ngng khóc.

Dip Mc thầpFVm nghĩIb cô gái này quảObQ là cố chấmmIp, ở ngoài không cầCkCn nói là chưa kết hôn, có vài cô gái dù đLNNã kết hôn nằPCm chung một giườLNNng, muốn đCi là đmBi, đSzPâu có chuyn phảBni đPbmbhsn đbhso do d thế này?
Đng nói gì bên ngoài, cứkpd lấgby Vu Vũ Yến ra mà nói, theo lý lun của Mục Tiểbhsu Vn, thì Vu Vũ Yến càng phảPbmi đCi t t rồi.

- Tốt lắEim, hôn ước giữOa em và Mạmc HữQgBu Thâm cùng lắBm chỉJD là lờmFi thỏa thun bằmng ming của các trưởng bối mà thôi, không nhữzmmng không có bấgbt kì nghi thứnUc nào, mà thc chấNFt em và MạNFc HữQgBu Thâm cũng không có bấSzPt kì liên quan gì.
Cho nên nói, bây giờcJ em hoàn toàn không phảabci là vợ của MạDc HữmBu Thâm, em còn gì phảkpdi đNFZn đdpSo chứfO?

Dip Mc đmột nhiên phát hin tài ăn nói của mình cũng không t, hắBn thm chí nghĩgb cũng không thèm nghĩfO thì đVDã tiếp tục nói:
- MạJDc HữIOAu Thâm bỏ em và mẹ hắbtn ở nhà, hoàn toàn không bn tâm đJDến, đDây đVVfã là bấnUt trung bấFIPt hiếu rồi.
- HắFn ra đbfi là đIOAi mấhERt mấIOAy năm, ngay cảIb phí sinh hoạSHt của em và mẹ hắMZn cũng không cầZm v, mẹ của hắbn phảMZi hoàn toàn da vào một cô gái yếu đmmIuối không có quan hệ gì với hắRFn chăm sóc, đfOây rõ ràng là bấBt nhân rồi, loạkpdi ngườDi này không cầnUn nhìn cũng biết không dính đCkCược đLNNến chữFIP nghĩmFa.
- HạRFng bấsSnt nhân bấmFt nghĩEia bấDt hiếu này, có đDáng đMZQgB một ngườdpSi không có bấOt kì danh phn và liên can gì như em hứmFa hẹn đFIPiu gì không?

- Được rồi, em nói cô hắRFn ta cứpJMu em một mạQgBng, em nuôi mẹ hắOn ta nhiu năm như vy, còn chăm lo cho bà ta đVVfến lúc lâm chung. Điu này đcJã đdpSđOD báo đCkCáp ơn cứfu mạpJMng của cô hắsSnn ta rồi, hơn nữcJa em trảb ơn cứBu mạbtng, không có liên quan gì đDến hắCkCn ta, chỉm vì cô hắabcn ta mà thôi. Thế nên, em không nợ tên MạBc HữALau Thâm này đNFiu gì, nếu nói nợ, cũng là hắkpdn nợ em.Mục TiểdpSu Vn ngẩnUng đmFCkCu ngẩVVfn ngơ nhìn Dip Mc, trước giờCkC cô ta chưa tng nghĩgb đNoến nhữOng chuyn này.
Sau khi bịCkC tên mắIbt tam giác phát hin, cô ta đNoã chuẩCn bịSzP trốn khỏi Hoàng Bình rồi, chỉbt là không ngờQgB lạbi trùng hợp gp đcJược Dip Mc mà thôi.
Bây giờfO cô ta nghĩcJ trong lòng, trước khi gp đMZược Dip Mc, quảZ tht chưa tng nghĩCkC đJDến ngườRFi chồng mấsSny năm không gp là MạNoc HữFIPu Thâm kia.
Càng ngày càng quyến luyến chồng, đSzPó là vì Dip Mc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đnUến danh phn kia sao?

Hơn nữFIPa thân phn kia quảzmm tht không đDmược thông qua nghi thứmc đpJMVVf đNoIbnh, sở dĩmmI cô ta ở nhà họ MạCkCc, là vì trùng hợp gp phảNoi họa lớn đPbmược cô y cứNFu sống mà thôi.

Dip Mc đmBột nhiên lạBnnh lùng nói:
- Nếu nói phảNoi thủ danh phn, dù anh cũng không có l nghĩmBa gì với em, nhưng anh mới là ngườpJMi có quan h thân mt với em. Em bỏ rơi ngườCi có quan hệ thân mt với mình, lạkpdi vì một kẻ bấFIPt nhân bấmBt nghĩbfa bấVDt chung bấRFt hiếu, không có quan hệ gì với mình mà t t, sao em lạcJi không nghĩf tới ngườpJMi tht s có quan hệ thân mt với mình chứpFV? Nếu em còn muốn t t, thì anh cũng không ngăn cảCn nữPCa, em cứcJ làm đOi.Dip Mc nói xong mấDmy lờLNNi này trong lòng vô cùng hổ thẹn, mấCy lờbhsi mt dày như vy chỉB có thểObQ la đbhsược cô em tiểFIPu Vn này, nếu nói mấCy lờmFi này ở Hoa HạmF, thì nước miếng cũng có thểLNN dìm chết hắBnn rồi.

- A…
Mục TiểRFu Vn nghe xong lờgbi của Dip Mc, ánh mắsSnt đsSnột nhiên lộ ra vẻ tuyt vọng.

Cô ta bỗng nhiên nhanh chóng đObQIbng lên, đfOQgBu đcJâm thng vào một cối đnUá to ở góc phòng, nếu đLNNâm vào rồi, thì Dip Mc cũng cứDmu không đSzPược.

Dip Mc hoảQgBng hốt, nhanh chóng chn ở trước mt cô ta.
ĐEiu của Mục TiểDmu Vn va lúc đEiâm vào bụng của Dip Mc, Dip Mc không dám dùng chân khí, lầhERn này bịVD đVDụng quảF là không nhẹ.
Hắgbn tht không hiểdpSu, sao cô gái này lạzmmi nghĩSzP không thông đEiến thế.

- Tướng công…
Mục Tiểfu Vn phát hin mình va vào bụng của Dip Mc, lin kinh ngạmc, vội ôm lấbfy Dip Mc kêu lên, giọng đDmiu vô cùng hoảmFng hốt.

Dip Mc lạcJi thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ta đFIPã hiểNou ra rồi. Nếu là như vy, bịO đIOAụng vào một cái cũng không thit.

Bây giờRF vn phảCi tiếp tục chỉDnh sa quan đObQiểbm của cô ta, tránh khi hắgbn đQgBi rồi, cô ta lạZi nghĩALa ngợi vẩfn vơ, hoc bịMZ ngườVDi khác la gạhERt.

- TiểDmu Vn à, tht ra anh cũng không đFược coi là chồng của em. Anh đIOAến t phía bên ngoài của ThầVDn Châu, nơi đDó đEiược gọi là Hoa HạF. Ở Hoa HạMZ, đIOAng nói là tụi mình chỉDm có thân mt v thểNo xác mà thôi, dù là vợ chồng chính thứZc cũng có thểMZ ly hôn. Hơn nữIOAa nam nữD bình đLNNng, không có ai thôi ai. Nên v chuyn giữDma em và anh, không cầOn phảmmIi quá đcJC tâm. Còn v chuyn em và tên MạIOAc HữnUu Thâm kia, loạfOi quan hệ đbfó hoàn toàn có thểIOAđbti, không đnUáng kểPC.


Nói đRFến đPbmây, Dip Mc nhìn ánh mắDt dao đpFVộng của Mục TiểQgBu Vn, càng đBDc ý nói:
- Chính là nói, em chính là em, không có bấpFVt kì ai xứgbng đFIPáng đRFb em t t vì ngườNFi đSzPó. Thế nên đmng nói là MạDmc HữmBu Thâm, ngay cảSH quan hệ giữNFa em với anh cũng không cầZn phảpJMi đMZPC tâm.


DườLNNng như cảQgBm thấOy lờkpdi của mình không ổn lắgbm, Dip Mc sờnU sờgb mũi, nói:
- Này, chuyn buổi sáng cho anh xin lỗi nhé, vì em rấfOt đBnẹp, nên anh nhấsSnt thờCi không kìm lòng đNFược.

Mục TiểsSnu Vn lắSHc đPCVVfu, chỉpJM ôm cht lấLNNy eo của Dip Mc, vùi đnUnUu vào lòng Dip Mc. Tht lâu sau, cô ta mới ngẩsSnng đNoNFu lên nói với Dip Mc:

- Tướng công, anh nói đbhsúng. Anh và em đfã có quan hệ thân mt với nhau, cũng chính là nói anh đPbmã là chồng em rồi.
Nhưng em lạEii vì có quan hệ thân mt với chồng mình mà t t, sau khi em hiểSzPu ra, càng thêm hổ thẹn, nên em không còn mt mũi nào đgbZ nhìn anh.Nói xong cô ta lạOi vùi mt vào lòng Dip Mc.

Dip Mc im lng nhìn Mục TiểpJMu Vn, đcJây là đEiLNNo lý gì chứC, hóa ra bảsSnn thân hắIOAn nói nãy giờbhs, cô ta vn không hiểmu đmmIược là ý gì sao?
Thì ra cô ta t t lầmBn thứsSn hai là vì có lỗi với mình, s thay đQgBổi này cũng nhanh quá rồi.
ChỉIb trong chốc lát mà cô ta đVDã t t vì hai ngườsSni. Như vy thì có bao nhiêu mạJDng cũng không đCđhERNF t t đmFâu nhỉdpS?

Dip Mc lắObQc đNobu, không biết nên nói gì nữmFa.

Nếu Mục TiểnUu Vn đVVfến thế giới bên ngoài, bịcJ ngườsSni ta la một tí là hoàn toàn mấhERt phương hướng rồi.
Thế này không đbhsược đNFâu, dù đPbmmF cho cô ta sống một mình, sau này vn sẽ chịFIPu thit thôi, không phảmi nơi nào cũng là thôn Hoàng Bình.

Nhưng cảbfm thấJDy cô ta không phảOi là ngườZi ngốc như thế, nếu cô ta ngốc tht, thì sẽ không dùng tro bụi che giấgbu dung mạNFo rồi.

- Này, TiểRFu Vn, em đfRFng lên nghe anh nói đEii, em vn chưa hiểbhsu đCkCược ý của anh. Ý anh nói ở bên ngoài…


Dip Mc chưa nói dứJDt lờbi, lầOn đZDu tiên bịgb Mục TiểALau Vn cắQgBt ngang rồi. DườVDng như cô ta đmBã bình tĩbfnh lạCi, cô ta lạJDi nhìn Dip Mc nói:

- Có phảDmi tướng công thấNoy em rấIOAt ngốc không? Ai nói sao thì nghe vy…

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi

 • Gửi lúc 11:20 Ngày 31/07/2014

  lamchivu@fb

  AD úp nốt 4 chương cuối đi, chương 2270 mới là Đại kết cục http://www.metruyen.co m/full-thieu-gia-bi-bo- roi/2590-doan-ket-thieu -gia-bi-bo-roi.html