Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 7 04: Mục Tiểu Vận

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 7 04: Mục Tiểu Vận
Thiếu Gia Bịg Bỏ Rơi
Tác giảhEl: Nga Thịfl Lão Ngũ Thầgrhn
Chương 704: Mục Tiểylyu Vn
Nhóm dịlYgch: Friendship
Nguồn: Mê truyn

- Em sao rồi?
Dip Mc lạKAi đlUhưa tay ra muốn nắZlum lấSyy cổ tay cô ta xem có phảgwi cô ta bnh rồi không, Mục TiểlYgu Vn đGmcột nhiên xuống giườQZOng vội đvYi ra ngoài.
Thm chí không kịlKGp trảyfS lờJni Dip Mc.

Dip Mc nhíu nhíu mày, hắzn cảzm thấQZOy Mục TiểuUYu Vn có gì không ổn.
Với s dịOEyu dàng của Mục TiểKJwu Vn, cô ta tuyt đEnKối sẽ trảyfS lờfli câu hỏi của hắWPn.
Dip Mc lin đgPxi theo, dù thầrzn thứEnKc của hắyfSn có thểgrh thấwVy Mục TiểhElu Vn, nhưng hắgPxn cảcbm thấooQy Mục Tiểcbu Vn nhấYt đlUhgPxnh không bình thườPHng.

Đây chắcbc chắWPn không phảuUYi là do bịUQ bnh, nếu ngã bnh, hắQZOn va nhìn là có thểcb nhìn ra ngay.

Mục Tiểylyu Vn đUQi rấmCt nhanh, cô ta mím cht môi không nói lờhvi nào, chỉiMW đPHi v bên bếp lò cầJnm lấEgEy cái kéo, gầooQn như không chút chầAn ch lin đgrhâm ngay vào cổ họng của mình.

Cô ta muốn t t sao?
Dip Mc lin hiểSyu ra, nhấvt đKJwYnh là Mục TiểlUhu Vn phát hin mình và chồng cô ta không giống nhau, nên mới làm như vy.

Ở trước mt Dip Mc, hắYn đrzương nhiên không đvYxY cô ta t sát.
Dip Mc đYưa tay chn lạYi kéo của cô ta, kéo đGmcâm vào lòng bàn tay của Dip Mc, bịrz Dip Mc git lấEAy.

- Sao em lạYGvi muốn t t hảY?
Giọng đlUhiu của Dip Mc rấVt bình tĩSynh, tuy hắMVn mạPo nhn là chồng của cô ta, nhưng cũng không phảSyi là do hắvn khởi xướng, chỉYP là do Mục Tiểgu Vn nhn lầngm ngườJni, hắJnn tin thểUQ lợi dụng cô ta một chút mà thôi.
Còn v kích đUigộng buổi sáng, hoàn toàn là chuyn ngoài ý muốn, hơn nữYa hắuUYn cũng đQZOã kịzp thờzi phảJnn ứZlung lạGmci rồi.

Dù cũng coi như xâm phạhvm cô ta, nhưng ở bên ngoài mà nói, thì tình hình cũng có thểV chưa tính là rấZlut nghiêm trọng nhỉYP.

- Anh, anh không phảUQi là MạSyc Lang, anh không phảhEli là MạQZOc Hữgu Thâm, anh, anh… Em… Em,…
Nói na chng, do kéo đgwã bịiMW Dip Mc lấWPy mấmCt, cô ta chỉEgE có thểiMW ngồi xổm xuống không ngng khóc lóc.
NgườvGi chồng khiến cô yêu thích cuối cùng vn là ngườSyi chồng giảwV mạUigo.
MạYPc Lang kia của cô có lẽ đvYã không đHược như ngày trước rồi.

Dip Mc thầSym lắwVc đGmcUQu, cuối cùng bịV nhn ra rồi, dù hắSyn không biết làm sao Mục TiểlKGu Vn lạYGvi nhn ra điMWược, nhưng hắYPn lạlUhi biết muốn âm thầvYm đHưa Mục TiểxYu Vn đVến một nơi an toàn, rồi bỏ đYi, bây giờz xem ra là không đcbược rồi.
HắmCn phảJni lp tứMVc rờQZOi khỏi Mục TiểOEyu Vn.
ChỉMV là với tình trạVng này của Mục TiểxYu Vn, hắUign bỏ lạgwi cô ta ở bấSyt kì nơi nào cũng không thích hợp.

Dù Dip Mc t hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù gì cũng đYã lợi dụng ngườgrhi ta.
Hơn nữiMWa còn sờH vào ngc ngườSyi ta, nghĩZlu đYến khích đYộng hồi sáng, Dip Mc vô cùng phin muộn.
Nếu không đEgEụng chạUQm vào cô ta, bảgrhn thân hắKJwn muốn đJni thì đSyi.
Bây giờWP nếu bỏ đHi, cô ta mà muốn t t, coi như do mình mà ra rồi.

Nghĩv ngợi nhiu như vy, liên tưởng đUQến chuyn va nãy, lúc này Dip Mc đylyã có chút ít manh mối.
Sở dĩSy cô ta nhn ra mình, hn là do sờMV vào chỗ đEnKó, rấGmct có thểEgE tên MạvYc HữHu Thâm kia không có bảAn lĩZlunh này, nên mới khiến cô ta hoài nghi.

đYiu tâm đgrhyfSa của Mục TiểooQu Vn tht s rấwVt tốt, bây giờgPx cô ta biết rõ mình đVã sớm biết không phảGi là chồng cô ta, giảYGv mạzo làm chồng cô ta.
Nhưng lạWPi không chấUigt vấrzn lờooQi nào.
Càng không cầmCn nói là quát mắrzng một trn.
Nếu Mục Tiểvu Vn quát mắflng ầVm ĩYP một trn, thì hắZlun còn d x lý một chút, nhưng cô ta lạUQi không la mắgng gì hắUQn, chỉv cầgrhm kéo đvGY t t.

Bây giờEnK phảylyi an ủi cô ta một chút, Dip Mc chưa tng an ủi ngườfli ta.
HắlKGn vắwVt nát óc cũng không nghĩvG ra cách nào hay.
Đột nhiên Dip Mc nghĩhEl đJnến một chuyn, chính là lúc Mục TiểMVu Vn va nhìn thấZluy mình ở trấyfSn T Tây, s sợ hãi trong mắgwt cô ta dườuUYng như nhiu hơn nỗi nhớ nhung dành cho hắKJwn.
Nói chính xác hơn, là cô ta đvang né tránh tên mắKAt tam giác kia, gp phảvYi hắuUYn chỉfl là chuyn ngu nhiên.
Hoàn toàn không có khát vọng và nim vui bấQZOt ngờgPx tht s.

Hoc là nói s quyến luyến của cô ta với hắYn là sau khi dùng xong cơm ở tu lâu, Dip Mc hơi hồi tưởng lạGi khoảOEyng thờgi gian t tu lầxYu ăn cơm đlKGến đlYgi Vu Gia, rồi trở v.
Mục TiểiMWu Vn càng lúc càng quyến luyến, càng không nỡ rờEAi xa hắKJwn, nỗi quyến luyến và tình ý này thm chí còn sâu đEAm hơn lúc mới gp mt.
Hn là không sai, chính là như vy đlKGó.

So sánh đPôi chút, lúc cô ta va coi mình là Mạgrhc Lang của cô ta, trong biểYPu hin thê lương thương tâm kia hoàn toàn không có bấgrht kì nim vui mng bấwVt ngờlKG khi trùng phùng, mà là nỗi xót xa cho vn mạyfSng.
S quyến luyến và yêu thương dành cho hắYn là chuyn sau này.

- Em và MạxYc HữYu Thâm đGính hôn chưa? Hai ngườvi đyfSã c hành hôn l chưa? Nói cách khác em điMWã là ngườlUhi của MạvGc HữSyu Thâm chưa? Hay là có thân mt v thểv xác chưa?
Dip Mc hỏi lin mấUQy câu.
Sở dĩz hỏi như vy, là vì Dip Mc thông qua tiếp xúc với Mục TiểvYu Vn, đlYgoán đMVược Mục TiểgPxu Vn và MạgPxc Hữgwu Thâm nhấKAt đUQYGvnh chưa tng có s thân mt v thểlKG xác.


Mục TiểEAu Vn vô thứMVc lắZluc đOEyQZOu, vẻ mt có hơi ngỡ ngàng, nhưng đEgEã ngng khóc.

Dip Mc thầcbm nghĩwV cô gái này quảH là cố chấvGp, ở ngoài không cầUQn nói là chưa kết hôn, có vài cô gái dù đrzã kết hôn nằmCm chung một giườWPng, muốn đAi là đrzi, điMWâu có chuyn phảcbi đHEnKn đAo do d thế này?
Đng nói gì bên ngoài, cứhEl lấrzy Vu Vũ Yến ra mà nói, theo lý lun của Mục TiểWPu Vn, thì Vu Vũ Yến càng phảHi đlUhi t t rồi. truyn cp nht nhanh nhấEnKt tạiMWi tung hoanh chấgPxm com

- Tốt lắzm, hôn ước giữgwa em và MạiMWc Hữvu Thâm cùng lắKAm chỉcb là lờGi thỏa thun bằiMWng ming của các trưởng bối mà thôi, không nhữUigng không có bấPt kì nghi thứUQc nào, mà thc chấxYt em và MạEAc HữvGu Thâm cũng không có bấYGvt kì liên quan gì.
Cho nên nói, bây giờEgE em hoàn toàn không phảgPxi là vợ của Mạgrhc HữGu Thâm, em còn gì phảxYi đgPxYn đngo chứiMW?

Dip Mc đxYột nhiên phát hin tài ăn nói của mình cũng không t, hắzn thm chí nghĩUig cũng không thèm nghĩxY thì đGmcã tiếp tục nói:
- MạVc Hữzu Thâm bỏ em và mẹ hắYn ở nhà, hoàn toàn không bn tâm đYến, đKAây đxYã là bấPt trung bấPt hiếu rồi.
- HắxYn ra đwVi là đwVi mấgPxt mấgy năm, ngay cảyly phí sinh hoạAt của em và mẹ hắAn cũng không cầzm v, mẹ của hắzn phảKAi hoàn toàn da vào một cô gái yếu đUiguối không có quan hệ gì với hắMVn chăm sóc, đEgEây rõ ràng là bấrzt nhân rồi, loạYPi ngườiMWi này không cầlKGn nhìn cũng biết không dính đvGược đyfSến chữJn nghĩlYga.
- HạvGng bấgPxt nhân bấWPt nghĩva bấyfSt hiếu này, có đGáng đUQv một ngườVi không có bấhvt kì danh phn và liên can gì như em hứcba hẹn đPHiu gì không?

- Được rồi, em nói cô hắHn ta cứKAu em một mạxYng, em nuôi mẹ hắJnn ta nhiu năm như vy, còn chăm lo cho bà ta đGến lúc lâm chung. Điu này đlYgã đOEyđrzuUY báo đgPxáp ơn cứwVu mạUigng của cô hắZlun ta rồi, hơn nữQZOa em trảwV ơn cứuUYu mạYng, không có liên quan gì đOEyến hắfln ta, chỉWP vì cô hắcbn ta mà thôi. Thế nên, em không nợ tên Mạylyc HữEnKu Thâm này đUigiu gì, nếu nói nợ, cũng là hắgwn nợ em.Mục Tiểgwu Vn ngẩUQng đAgu ngẩwVn ngơ nhìn Dip Mc, trước giờgrh cô ta chưa tng nghĩuUY đgwến nhữGng chuyn này.
Sau khi bịrz tên mắuUYt tam giác phát hin, cô ta đOEyã chuẩVn bịng trốn khỏi Hoàng Bình rồi, chỉKA là không ngờhv lạSyi trùng hợp gp đGmcược Dip Mc mà thôi.
Bây giờKA cô ta nghĩY trong lòng, trước khi gp đylyược Dip Mc, quảlYg tht chưa tng nghĩwV đPHến ngườhEli chồng mấgrhy năm không gp là MạEAc HữvYu Thâm kia.
Càng ngày càng quyến luyến chồng, đSyó là vì Dip Mc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đylyến danh phn kia sao?

Hơn nữlKGa thân phn kia quảP tht không đHược thông qua nghi thứylyc đngWP đUiguUYnh, sở dĩv cô ta ở nhà họ MạQZOc, là vì trùng hợp gp phảgPxi họa lớn đgược cô y cứYPu sống mà thôi.

Dip Mc đYGvột nhiên lạJnnh lùng nói:
- Nếu nói phảAi thủ danh phn, dù anh cũng không có l nghĩYa gì với em, nhưng anh mới là ngườlUhi có quan h thân mt với em. Em bỏ rơi ngườOEyi có quan hệ thân mt với mình, lạYPi vì một kẻ bấUQt nhân bấlKGt nghĩYa bấJnt chung bấZlut hiếu, không có quan hệ gì với mình mà t t, sao em lạuUYi không nghĩg tới ngườQZOi tht s có quan hệ thân mt với mình chứxY? Nếu em còn muốn t t, thì anh cũng không ngăn cảhvn nữPa, em cứUQ làm đcbi.Dip Mc nói xong mấcby lờAi này trong lòng vô cùng hổ thẹn, mấGy lờYi mt dày như vy chỉP có thểxY la đPHược cô em tiểylyu Vn này, nếu nói mấlKGy lờlUhi này ở Hoa HạA, thì nước miếng cũng có thểvY dìm chết hắooQn rồi.

- A…
Mục TiểiMWu Vn nghe xong lờgPxi của Dip Mc, ánh mắUQt đAột nhiên lộ ra vẻ tuyt vọng.

Cô ta bỗng nhiên nhanh chóng đngvGng lên, đyfSKAu đGmcâm thng vào một cối đyfSá to ở góc phòng, nếu đngâm vào rồi, thì Dip Mc cũng cứrzu không đYGvược.

Dip Mc hoảKJwng hốt, nhanh chóng chn ở trước mt cô ta.
ĐKJwu của Mục TiểAu Vn va lúc đmCâm vào bụng của Dip Mc, Dip Mc không dám dùng chân khí, lầwVn này bịYGv đEgEụng quảiMW là không nhẹ.
Hắgrhn tht không hiểYu, sao cô gái này lạiMWi nghĩEgE không thông đSyến thế.

- Tướng công…
Mục Tiểngu Vn phát hin mình va vào bụng của Dip Mc, lin kinh ngạvYc, vội ôm lấhvy Dip Mc kêu lên, giọng đOEyiu vô cùng hoảKAng hốt.

Dip Mc lạHi thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ta đngã hiểQZOu ra rồi. Nếu là như vy, bịPH đJnụng vào một cái cũng không thit.

Bây giờMV vn phảYi tiếp tục chỉxYnh sa quan đooQiểGm của cô ta, tránh khi hắlKGn đgrhi rồi, cô ta lạzi nghĩYP ngợi vẩuUYn vơ, hoc bịvG ngườPHi khác la gạlYgt.

- TiểQZOu Vn à, tht ra anh cũng không đhvược coi là chồng của em. Anh đhElến t phía bên ngoài của ThầZlun Châu, nơi đzó đgPxược gọi là Hoa HạQZO. Ở Hoa HạuUY, đYng nói là tụi mình chỉEA có thân mt v thểQZO xác mà thôi, dù là vợ chồng chính thứgwc cũng có thểvY ly hôn. Hơn nữwVa nam nữOEy bình đYGvng, không có ai thôi ai. Nên v chuyn giữva em và anh, không cầvYn phảUQi quá đKAvG tâm. Còn v chuyn em và tên MạQZOc HữvYu Thâm kia, loạylyi quan hệ đEAó hoàn toàn có thểrzđYi, không đmCáng kểgw.


Nói đrzến đflây, Dip Mc nhìn ánh mắUigt dao đAộng của Mục TiểGmcu Vn, càng đmCgwc ý nói:
- Chính là nói, em chính là em, không có bấJnt kì ai xứUigng đrzáng đYGvgPx em t t vì ngườZlui đSyó. Thế nên đlKGng nói là Mạflc HữxYu Thâm, ngay cảxY quan hệ giữGmca em với anh cũng không cầcbn phảlUhi đYKJw tâm.


DườuUYng như cảYm thấQZOy lờzi của mình không ổn lắYGvm, Dip Mc sờvG sờfl mũi, nói:
- Này, chuyn buổi sáng cho anh xin lỗi nhé, vì em rấEAt đooQẹp, nên anh nhấPt thờuUYi không kìm lòng đEnKược.

Mục TiểJnu Vn lắrzc đzWPu, chỉA ôm cht lấSyy eo của Dip Mc, vùi đzQZOu vào lòng Dip Mc. Tht lâu sau, cô ta mới ngẩyfSng đJnylyu lên nói với Dip Mc:

- Tướng công, anh nói đxYúng. Anh và em đuUYã có quan hệ thân mt với nhau, cũng chính là nói anh đgã là chồng em rồi.
Nhưng em lạlUhi vì có quan hệ thân mt với chồng mình mà t t, sau khi em hiểPu ra, càng thêm hổ thẹn, nên em không còn mt mũi nào đKJwmC nhìn anh.Nói xong cô ta lạPi vùi mt vào lòng Dip Mc.

Dip Mc im lng nhìn Mục TiểKJwu Vn, đKAây là đvUQo lý gì chứYGv, hóa ra bảvYn thân hắUQn nói nãy giờgPx, cô ta vn không hiểyfSu đGược là ý gì sao?
Thì ra cô ta t t lầOEyn thứgw hai là vì có lỗi với mình, s thay đHổi này cũng nhanh quá rồi.
ChỉUig trong chốc lát mà cô ta đcbã t t vì hai ngườlKGi. Như vy thì có bao nhiêu mạEgEng cũng không đgđVgrh t t đgrhâu nhỉgrh?

Dip Mc lắVc đZlugrhu, không biết nên nói gì nữEgEa.

Nếu Mục TiểQZOu Vn đWPến thế giới bên ngoài, bịUig ngườvYi ta la một tí là hoàn toàn mấhElt phương hướng rồi.
Thế này không đUQược đrzâu, dù đgPxUQ cho cô ta sống một mình, sau này vn sẽ chịUQu thit thôi, không phảPi nơi nào cũng là thôn Hoàng Bình.

Nhưng cảooQm thấylyy cô ta không phảSyi là ngườvYi ngốc như thế, nếu cô ta ngốc tht, thì sẽ không dùng tro bụi che giấwVu dung mạOEyo rồi.

- Này, Tiểylyu Vn, em đylyAng lên nghe anh nói đlUhi, em vn chưa hiểflu đPược ý của anh. Ý anh nói ở bên ngoài…


Dip Mc chưa nói dứSyt lờEAi, lầvYn đPGmcu tiên bịGmc Mục TiểGmcu Vn cắGmct ngang rồi. DườlUhng như cô ta đYã bình tĩcbnh lạmCi, cô ta lạxYi nhìn Dip Mc nói:

- Có phảYi tướng công thấrzy em rấgPxt ngốc không? Ai nói sao thì nghe vy…

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi