Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 7 04: Mục Tiểu Vận

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 7 04: Mục Tiểu Vận
Thiếu Gia BịuR Bỏ Rơi
Tác giảaDl: Nga ThịlB Lão Ngũ Thầikin
Chương 704: Mục TiểOcu Vn
Nhóm dịuQch: Friendship
Nguồn: Mê truyn

- Em sao rồi?
Dip Mc lạEVi đtMưa tay ra muốn nắSVym lấCuFy cổ tay cô ta xem có phảvdii cô ta bnh rồi không, Mục TiểSVyu Vn đqqjột nhiên xuống giườSVyng vội đuWLi ra ngoài.
Thm chí không kịisZp trảiU lờikii Dip Mc.

Dip Mc nhíu nhíu mày, hắmuxn cảHatm thấVy Mục TiểsCu Vn có gì không ổn.
Với s dịOu dàng của Mục TiểDKu Vn, cô ta tuyt đdối sẽ trảHA lờCi câu hỏi của hắHatn.
Dip Mc lin đkosi theo, dù thầEVn thứFJc của hắDxn có thểCuF thấPQmy Mục TiểmBDu Vn, nhưng hắDxn cảmuxm thấLSmy Mục TiểjdPu Vn nhấyMt đHAdYanh không bình thườkosng.

Đây chắaDlc chắQOHn không phảMi là do bịdx bnh, nếu ngã bnh, hắEVn va nhìn là có thểOc nhìn ra ngay.

Mục Tiểvdiu Vn đLSmi rấEVt nhanh, cô ta mím cht môi không nói lờmuxi nào, chỉQOH đPQmi v bên bếp lò cầQOHm lấjdPy cái kéo, gầOn như không chút chầEVn ch lin đCuFâm ngay vào cổ họng của mình.

Cô ta muốn t t sao?
Dip Mc lin hiểFJu ra, nhấkost đLSmdYanh là Mục TiểaOu Vn phát hin mình và chồng cô ta không giống nhau, nên mới làm như vy.

Ở trước mt Dip Mc, hắrn đHAương nhiên không đmBDaO cô ta t sát.
Dip Mc đWJưa tay chn lạiUi kéo của cô ta, kéo đsiLâm vào lòng bàn tay của Dip Mc, bịiki Dip Mc git lấPQmy.

- Sao em lạMi muốn t t hảoCH?
Giọng đmuxiu của Dip Mc rấjdPt bình tĩPQmnh, tuy hắCuFn mạsiLo nhn là chồng của cô ta, nhưng cũng không phảQi là do hắJn khởi xướng, chỉZr là do Mục TiểsCu Vn nhn lầCm ngườisZi, hắMn tin thểmux lợi dụng cô ta một chút mà thôi.
Còn v kích đuRộng buổi sáng, hoàn toàn là chuyn ngoài ý muốn, hơn nữda hắuQn cũng đvdiã kịuRp thờCuFi phảPQmn ứLJng lạaDli rồi.

Dù cũng coi như xâm phạkosm cô ta, nhưng ở bên ngoài mà nói, thì tình hình cũng có thểoCH chưa tính là rấLSmt nghiêm trọng nhỉPQm.

- Anh, anh không phảtMi là Mạikic Lang, anh không phảoCHi là MạHAc HữuRu Thâm, anh, anh… Em… Em,…
Nói na chng, do kéo đFJã bịQ Dip Mc lấEVy mấYvut, cô ta chỉuWL có thểHat ngồi xổm xuống không ngng khóc lóc.
NgườHAi chồng khiến cô yêu thích cuối cùng vn là ngườEVi chồng giảCuF mạxbo.
Mạvdic Lang kia của cô có lẽ đVã không đoCHược như ngày trước rồi.

Dip Mc thầsCm lắsCc đkosCu, cuối cùng bịDK nhn ra rồi, dù hắsiLn không biết làm sao Mục TiểYvuu Vn lạOci nhn ra đuRược, nhưng hắsiLn lạKi biết muốn âm thầdm đkosưa Mục TiểoCHu Vn đDxến một nơi an toàn, rồi bỏ đaDli, bây giờFJ xem ra là không đMược rồi.
HắQn phảPQmi lp tứWJc rờEVi khỏi Mục TiểQu Vn.
ChỉM là với tình trạJng này của Mục TiểOcu Vn, hắvdin bỏ lạBdi cô ta ở bấuRt kì nơi nào cũng không thích hợp.

Dù Dip Mc t hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù gì cũng đHAã lợi dụng ngườyMi ta.
Hơn nữDKa còn sờyM vào ngc ngườmuxi ta, nghĩV đYvuến khích đlBộng hồi sáng, Dip Mc vô cùng phin muộn.
Nếu không đisZụng chạlBm vào cô ta, bảMn thân hắKn muốn đVi thì đaOi.
Bây giờuR nếu bỏ đVi, cô ta mà muốn t t, coi như do mình mà ra rồi.

NghĩQ ngợi nhiu như vy, liên tưởng đlBến chuyn va nãy, lúc này Dip Mc đCã có chút ít manh mối.
Sở dĩM cô ta nhn ra mình, hn là do sờHat vào chỗ đOó, rấJt có thểDx tên MạJc HữuQu Thâm kia không có bảsCn lĩvdinh này, nên mới khiến cô ta hoài nghi.

đOiu tâm đOjdPa của Mục TiểMu Vn tht s rấdxt tốt, bây giờHA cô ta biết rõ mình đOã sớm biết không phảQOHi là chồng cô ta, giảsC mạaOo làm chồng cô ta.
Nhưng lạHAi không chấdxt vấxbn lờaDli nào.
Càng không cầWJn nói là quát mắVng một trn.
Nếu Mục Tiểvdiu Vn quát mắuRng ầoCHm ĩuR một trn, thì hắQOHn còn d x lý một chút, nhưng cô ta lạjdPi không la mắJng gì hắMn, chỉmux cầOm kéo đdjdP t t.

Bây giờYvu phảikii an ủi cô ta một chút, Dip Mc chưa tng an ủi ngườOci ta.
HắLSmn vắdt nát óc cũng không nghĩQ ra cách nào hay.
Đột nhiên Dip Mc nghĩiki đEVến một chuyn, chính là lúc Mục TiểuQu Vn va nhìn thấQOHy mình ở trấtMn T Tây, s sợ hãi trong mắdxt cô ta dườuQng như nhiu hơn nỗi nhớ nhung dành cho hắqqjn.
Nói chính xác hơn, là cô ta đCang né tránh tên mắdt tam giác kia, gp phảri hắZrn chỉM là chuyn ngu nhiên.
Hoàn toàn không có khát vọng và nim vui bấlBt ngờZr tht s.

Hoc là nói s quyến luyến của cô ta với hắaDln là sau khi dùng xong cơm ở tu lâu, Dip Mc hơi hồi tưởng lạKi khoảCng thờCuFi gian t tu lầuWLu ăn cơm đQOHến đxbi Vu Gia, rồi trở v.
Mục Tiểmuxu Vn càng lúc càng quyến luyến, càng không nỡ rờMi xa hắCuFn, nỗi quyến luyến và tình ý này thm chí còn sâu đisZm hơn lúc mới gp mt.
Hn là không sai, chính là như vy đoCHó.

So sánh đoCHôi chút, lúc cô ta va coi mình là MạuRc Lang của cô ta, trong biểsiLu hin thê lương thương tâm kia hoàn toàn không có bấEVt kì nim vui mng bấaOt ngờK khi trùng phùng, mà là nỗi xót xa cho vn mạvding.
S quyến luyến và yêu thương dành cho hắMn là chuyn sau này.

- Em và Mạrc HữuRu Thâm đCuFính hôn chưa? Hai ngườuWLi đSVyã c hành hôn l chưa? Nói cách khác em đuRã là ngườiUi của MạsCc HữPQmu Thâm chưa? Hay là có thân mt v thểjdP xác chưa?
Dip Mc hỏi lin mấBdy câu.
Sở dĩjdP hỏi như vy, là vì Dip Mc thông qua tiếp xúc với Mục TiểdYau Vn, đSVyoán đyMược Mục TiểaOu Vn và MạtMc HữLSmu Thâm nhấFJt đuRaDlnh chưa tng có s thân mt v thểr xác.


Mục TiểoCHu Vn vô thứVc lắOcc đZrHatu, vẻ mt có hơi ngỡ ngàng, nhưng đMã ngng khóc.

Dip Mc thầikim nghĩQOH cô gái này quảlB là cố chấkosp, ở ngoài không cầsCn nói là chưa kết hôn, có vài cô gái dù đaOã kết hôn nằQm chung một giườdxng, muốn đHAi là đsCi, đHAâu có chuyn phảVi đaOYvun đuRo do d thế này?
Đng nói gì bên ngoài, cứaO lấdYay Vu Vũ Yến ra mà nói, theo lý lun của Mục TiểiUu Vn, thì Vu Vũ Yến càng phảOci đVi t t rồi.

- Tốt lắLJm, hôn ước giữDxa em và MạMc HữyMu Thâm cùng lắPQmm chỉuR là lờWJi thỏa thun bằuQng ming của các trưởng bối mà thôi, không nhữisZng không có bấtMt kì nghi thứJc nào, mà thc chấCuFt em và MạtMc Hữkosu Thâm cũng không có bấOt kì liên quan gì.
Cho nên nói, bây giờkos em hoàn toàn không phảDxi là vợ của Mạikic Hữxbu Thâm, em còn gì phảqqji đaDlEVn đisZo chứsC?

Dip Mc đHatột nhiên phát hin tài ăn nói của mình cũng không t, hắlBn thm chí nghĩK cũng không thèm nghĩM thì đikiã tiếp tục nói:
- Mạrc HữCu Thâm bỏ em và mẹ hắEVn ở nhà, hoàn toàn không bn tâm điUến, đaDlây đqqjã là bấqqjt trung bấFJt hiếu rồi.
- HắoCHn ra đMi là đQi mấdYat mấFJy năm, ngay cảHat phí sinh hoạiUt của em và mẹ hắaDln cũng không cầaOm v, mẹ của hắJn phảri hoàn toàn da vào một cô gái yếu đOuối không có quan hệ gì với hắBdn chăm sóc, đVây rõ ràng là bấmBDt nhân rồi, loạZri ngườMi này không cầMn nhìn cũng biết không dính đFJược đkosến chữxb nghĩHAa.
- Hạkosng bấaOt nhân bấaOt nghĩda bấCuFt hiếu này, có đikiáng đuRCuF một ngườKi không có bấZrt kì danh phn và liên can gì như em hứuQa hẹn đHatiu gì không?

- Được rồi, em nói cô hắyMn ta cứDKu em một mạMng, em nuôi mẹ hắVn ta nhiu năm như vy, còn chăm lo cho bà ta đBdến lúc lâm chung. Điu này đaDlã đMđtMyM báo đMáp ơn cứsiLu mạkosng của cô hắsCn ta rồi, hơn nữdYaa em trảtM ơn cứdu mạDxng, không có liên quan gì đZrến hắYvun ta, chỉjdP vì cô hắOn ta mà thôi. Thế nên, em không nợ tên Mạkosc HữJu Thâm này đkosiu gì, nếu nói nợ, cũng là hắJn nợ em.Mục TiểyMu Vn ngẩdng đCyMu ngẩWJn ngơ nhìn Dip Mc, trước giờLJ cô ta chưa tng nghĩHat đkosến nhữuRng chuyn này.
Sau khi bịHat tên mắLSmt tam giác phát hin, cô ta đWJã chuẩlBn bịBd trốn khỏi Hoàng Bình rồi, chỉoCH là không ngờsiL lạoCHi trùng hợp gp đMược Dip Mc mà thôi.
Bây giờZr cô ta nghĩC trong lòng, trước khi gp đCuFược Dip Mc, quảr tht chưa tng nghĩvdi đkosến ngườVi chồng mấtMy năm không gp là Mạdxc HữEVu Thâm kia.
Càng ngày càng quyến luyến chồng, đMó là vì Dip Mc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đyMến danh phn kia sao?

Hơn nữuQa thân phn kia quảd tht không đEVược thông qua nghi thứQOHc đaOmux đMDxnh, sở dĩxb cô ta ở nhà họ MạPQmc, là vì trùng hợp gp phảmuxi họa lớn đdược cô y cứisZu sống mà thôi.

Dip Mc đmBDột nhiên lạOnh lùng nói:
- Nếu nói phảyMi thủ danh phn, dù anh cũng không có l nghĩlBa gì với em, nhưng anh mới là ngườCi có quan h thân mt với em. Em bỏ rơi ngườQOHi có quan hệ thân mt với mình, lạWJi vì một kẻ bấkost nhân bấEVt nghĩra bấuWLt chung bấVt hiếu, không có quan hệ gì với mình mà t t, sao em lạPQmi không nghĩkos tới ngườaOi tht s có quan hệ thân mt với mình chứuQ? Nếu em còn muốn t t, thì anh cũng không ngăn cảuRn nữQOHa, em cứOc làm đDxi.Dip Mc nói xong mấJy lờuWLi này trong lòng vô cùng hổ thẹn, mấmBDy lờisZi mt dày như vy chỉEV có thểxb la đjdPược cô em tiểikiu Vn này, nếu nói mấry lờikii này ở Hoa HạsC, thì nước miếng cũng có thểlB dìm chết hắdxn rồi.

- A…
Mục TiểtMu Vn nghe xong lờVi của Dip Mc, ánh mắiUt đaOột nhiên lộ ra vẻ tuyt vọng.

Cô ta bỗng nhiên nhanh chóng điUOng lên, đuQikiu đjdPâm thng vào một cối đOcá to ở góc phòng, nếu đWJâm vào rồi, thì Dip Mc cũng cứDxu không đrược.

Dip Mc hoảkosng hốt, nhanh chóng chn ở trước mt cô ta.
Đdu của Mục Tiểkosu Vn va lúc đLJâm vào bụng của Dip Mc, Dip Mc không dám dùng chân khí, lầHatn này bịO đDxụng quảmux là không nhẹ.
HắjdPn tht không hiểKu, sao cô gái này lạZri nghĩWJ không thông điUến thế.

- Tướng công…
Mục TiểWJu Vn phát hin mình va vào bụng của Dip Mc, lin kinh ngạiUc, vội ôm lấBdy Dip Mc kêu lên, giọng đdYaiu vô cùng hoảmBDng hốt.

Dip Mc lạMi thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ta đQã hiểqqju ra rồi. Nếu là như vy, bịjdP đCuFụng vào một cái cũng không thit.

Bây giờmux vn phảLSmi tiếp tục chỉmBDnh sa quan đdxiểMm của cô ta, tránh khi hắDxn đvdii rồi, cô ta lạaOi nghĩaDl ngợi vẩOn vơ, hoc bịFJ ngườMi khác la gạCt.

- TiểFJu Vn à, tht ra anh cũng không đHAược coi là chồng của em. Anh đFJến t phía bên ngoài của Thầdxn Châu, nơi đEVó đWJược gọi là Hoa HạDK. Ở Hoa HạBd, đmuxng nói là tụi mình chỉuWL có thân mt v thểaO xác mà thôi, dù là vợ chồng chính thứZrc cũng có thểd ly hôn. Hơn nữyMa nam nữyM bình đZrng, không có ai thôi ai. Nên v chuyn giữCa em và anh, không cầPQmn phảuRi quá đaOyM tâm. Còn v chuyn em và tên MạDxc HữDxu Thâm kia, loạdi quan hệ đLJó hoàn toàn có thểuRđVi, không đMáng kểdx.


Nói đvdiến đdxây, Dip Mc nhìn ánh mắuWLt dao đHatộng của Mục TiểMu Vn, càng đHAuWLc ý nói:
- Chính là nói, em chính là em, không có bấWJt kì ai xứZrng đoCHáng đaDlDK em t t vì ngườMi đQOHó. Thế nên đDxng nói là MạCuFc HữsCu Thâm, ngay cảC quan hệ giữkosa em với anh cũng không cầJn phảCuFi đqqjQ tâm.


DườMng như cảHAm thấMy lờoCHi của mình không ổn lắlBm, Dip Mc sờM sờxb mũi, nói:
- Này, chuyn buổi sáng cho anh xin lỗi nhé, vì em rấiUt đOcẹp, nên anh nhấWJt thờsCi không kìm lòng đWJược.

Mục TiểDKu Vn lắLJc điUQOHu, chỉWJ ôm cht lấyMy eo của Dip Mc, vùi đQOHdYau vào lòng Dip Mc. Tht lâu sau, cô ta mới ngẩLSmng đPQmOcu lên nói với Dip Mc:

- Tướng công, anh nói đMúng. Anh và em đDKã có quan hệ thân mt với nhau, cũng chính là nói anh đLJã là chồng em rồi.
Nhưng em lạaDli vì có quan hệ thân mt với chồng mình mà t t, sau khi em hiểSVyu ra, càng thêm hổ thẹn, nên em không còn mt mũi nào đLSmDx nhìn anh.Nói xong cô ta lạri vùi mt vào lòng Dip Mc.

Dip Mc im lng nhìn Mục Tiểdxu Vn, đQOHây là đLSmVo lý gì chứaO, hóa ra bảyMn thân hắLJn nói nãy giờuR, cô ta vn không hiểDxu đmBDược là ý gì sao?
Thì ra cô ta t t lầSVyn thứLSm hai là vì có lỗi với mình, s thay đYvuổi này cũng nhanh quá rồi.
ChỉO trong chốc lát mà cô ta đaDlã t t vì hai ngườCi. Như vy thì có bao nhiêu mạxbng cũng không đZrđdYaHat t t đMâu nhỉdx?

Dip Mc lắaDlc đQOHDKu, không biết nên nói gì nữOca.

Nếu Mục Tiểkosu Vn đxbến thế giới bên ngoài, bịuWL ngườOi ta la một tí là hoàn toàn mấyMt phương hướng rồi.
Thế này không đtMược đYvuâu, dù đJV cho cô ta sống một mình, sau này vn sẽ chịQu thit thôi, không phảQOHi nơi nào cũng là thôn Hoàng Bình.

Nhưng cảjdPm thấikiy cô ta không phảyMi là ngườOi ngốc như thế, nếu cô ta ngốc tht, thì sẽ không dùng tro bụi che giấOu dung mạmuxo rồi.

- Này, TiểYvuu Vn, em điUdYang lên nghe anh nói đEVi, em vn chưa hiểHAu đaDlược ý của anh. Ý anh nói ở bên ngoài…


Dip Mc chưa nói dứsiLt lờsiLi, lầMn đZrtMu tiên bịaDl Mục TiểYvuu Vn cắvdit ngang rồi. DườuWLng như cô ta đCuFã bình tĩLSmnh lạiUi, cô ta lạDKi nhìn Dip Mc nói:

- Có phảYvui tướng công thấOy em rấaDlt ngốc không? Ai nói sao thì nghe vy…

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi