Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 7 04: Mục Tiểu Vận

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 7 04: Mục Tiểu Vận
Thiếu Gia BịA Bỏ Rơi
Tác giảXv: Nga ThịSdo Lão Ngũ ThầSdon
Chương 704: Mục TiểQsMu Vn
Nhóm dịkch: Friendship
Nguồn: Mê truyn

- Em sao rồi?
Dip Mc lạli đQlưa tay ra muốn nắkm lấay cổ tay cô ta xem có phảRai cô ta bnh rồi không, Mục TiểAu Vn đuột nhiên xuống giườnDng vội đHqi ra ngoài.
Thm chí không kịUzp trảk lờXvi Dip Mc.

Dip Mc nhíu nhíu mày, hắVn cảlVlm thấMQXy Mục TiểaPu Vn có gì không ổn.
Với s dịCSu dàng của Mục TiểysUu Vn, cô ta tuyt đkối sẽ trảUWa lờWDHi câu hỏi của hắDn.
Dip Mc lin đUWai theo, dù thầMkn thứlVlc của hắatn có thểnvE thấvIy Mục TiểDu Vn, nhưng hắKgn cảJCOm thấUWay Mục TiểysUu Vn nhấysUt đJCOaPnh không bình thườaPng.

Đây chắnDc chắQsMn không phảRVi là do bịsEU bnh, nếu ngã bnh, hắkn va nhìn là có thểMk nhìn ra ngay.

Mục TiểMku Vn đui rấMQXt nhanh, cô ta mím cht môi không nói lờsEUi nào, chỉEA đJCOi v bên bếp lò cầqm lấRay cái kéo, gầln như không chút chầDn ch lin đrQMâm ngay vào cổ họng của mình.

Cô ta muốn t t sao?
Dip Mc lin hiểRau ra, nhấEAt đDJAASnh là Mục TiểJCOu Vn phát hin mình và chồng cô ta không giống nhau, nên mới làm như vy.

Ở trước mt Dip Mc, hắMQXn đatương nhiên không đVryEA cô ta t sát.
Dip Mc đEAưa tay chn lạRai kéo của cô ta, kéo đMQXâm vào lòng bàn tay của Dip Mc, bịEA Dip Mc git lấMky.

- Sao em lạlVli muốn t t hảa?
Giọng đOQiu của Dip Mc rấQlt bình tĩSdonh, tuy hắonYn mạao nhn là chồng của cô ta, nhưng cũng không phảzi là do hắMkn khởi xướng, chỉA là do Mục Tiểku Vn nhn lầXvm ngườUzi, hắRVn tin thểGur lợi dụng cô ta một chút mà thôi.
Còn v kích đDộng buổi sáng, hoàn toàn là chuyn ngoài ý muốn, hơn nữVa hắEsn cũng đUWaã kịdGJp thờuayi phảUWan ứYaIng lạdGJi rồi.

Dù cũng coi như xâm phạRam cô ta, nhưng ở bên ngoài mà nói, thì tình hình cũng có thểXv chưa tính là rấaPt nghiêm trọng nhỉSdo.

- Anh, anh không phảKgi là Mạsuc Lang, anh không phảDi là MạyBc HữnDu Thâm, anh, anh… Em… Em,…
Nói na chng, do kéo đaPã bịHq Dip Mc lấMky mấut, cô ta chỉlVl có thểUz ngồi xổm xuống không ngng khóc lóc.
NgườyBi chồng khiến cô yêu thích cuối cùng vn là ngườWDHi chồng giảIs mạnvEo.
Mạac Lang kia của cô có lẽ đXvã không đRaược như ngày trước rồi.

Dip Mc thầVm lắqc đrQMdGJu, cuối cùng bịrQM nhn ra rồi, dù hắUWan không biết làm sao Mục TiểRau Vn lạUzi nhn ra đMQXược, nhưng hắDJn lạuayi biết muốn âm thầrKDm đVryưa Mục TiểJCOu Vn đlVlến một nơi an toàn, rồi bỏ đonYi, bây giờz xem ra là không đMkược rồi.
HắlVln phảYaIi lp tứRVc rờRVi khỏi Mục TiểEsu Vn.
ChỉIs là với tình trạDng này của Mục TiểMQXu Vn, hắuayn bỏ lạati cô ta ở bấRat kì nơi nào cũng không thích hợp.

Dù Dip Mc t hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù gì cũng đysUã lợi dụng ngườvi ta.
Hơn nữDJa còn sờQsM vào ngc ngườzi ta, nghĩRa đEsến khích đDộng hồi sáng, Dip Mc vô cùng phin muộn.
Nếu không đYaIụng chạQlm vào cô ta, bảOQn thân hắHqn muốn đRai thì đlVli.
Bây giờonY nếu bỏ đDJi, cô ta mà muốn t t, coi như do mình mà ra rồi.

NghĩaP ngợi nhiu như vy, liên tưởng đVến chuyn va nãy, lúc này Dip Mc đonYã có chút ít manh mối.
Sở dĩaRR cô ta nhn ra mình, hn là do sờGur vào chỗ đató, rấMkt có thểnvE tên MạXvc HữrQMu Thâm kia không có bảEAn lĩsEUnh này, nên mới khiến cô ta hoài nghi.

đnDiu tâm đyBEsa của Mục TiểRVu Vn tht s rấlt tốt, bây giờonY cô ta biết rõ mình đXvã sớm biết không phảai là chồng cô ta, giảD mạlVlo làm chồng cô ta.
Nhưng lạMki không chấKgt vấaPn lờDJi nào.
Càng không cầXvn nói là quát mắSdong một trn.
Nếu Mục Tiểzu Vn quát mắVng ầlVlm ĩl một trn, thì hắrQMn còn d x lý một chút, nhưng cô ta lạonYi không la mắung gì hắdGJn, chỉIs cầum kéo đaRRQl t t.

Bây giờysU phảqi an ủi cô ta một chút, Dip Mc chưa tng an ủi ngườyBi ta.
HắVryn vắCSt nát óc cũng không nghĩQl ra cách nào hay.
Đột nhiên Dip Mc nghĩMQX đnDến một chuyn, chính là lúc Mục Tiểsuu Vn va nhìn thấay mình ở trấCSn T Tây, s sợ hãi trong mắRat cô ta dườrKDng như nhiu hơn nỗi nhớ nhung dành cho hắEsn.
Nói chính xác hơn, là cô ta đYaIang né tránh tên mắqt tam giác kia, gp phảUzi hắuayn chỉXv là chuyn ngu nhiên.
Hoàn toàn không có khát vọng và nim vui bấnDt ngờysU tht s.

Hoc là nói s quyến luyến của cô ta với hắan là sau khi dùng xong cơm ở tu lâu, Dip Mc hơi hồi tưởng lạui khoảang thờsEUi gian t tu lầrQMu ăn cơm đJCOến đli Vu Gia, rồi trở v.
Mục Tiểzu Vn càng lúc càng quyến luyến, càng không nỡ rờEsi xa hắJCOn, nỗi quyến luyến và tình ý này thm chí còn sâu đyBm hơn lúc mới gp mt.
Hn là không sai, chính là như vy đDó.

So sánh đWDHôi chút, lúc cô ta va coi mình là MạaPc Lang của cô ta, trong biểUWau hin thê lương thương tâm kia hoàn toàn không có bấdGJt kì nim vui mng bấut ngờv khi trùng phùng, mà là nỗi xót xa cho vn mạkng.
S quyến luyến và yêu thương dành cho hắan là chuyn sau này.

- Em và MạsEUc HữAu Thâm đqính hôn chưa? Hai ngườXvi đysUã c hành hôn l chưa? Nói cách khác em đVã là ngườqi của MạrKDc HữDu Thâm chưa? Hay là có thân mt v thểQl xác chưa?
Dip Mc hỏi lin mấnDy câu.
Sở dĩvI hỏi như vy, là vì Dip Mc thông qua tiếp xúc với Mục Tiểzu Vn, đatoán đQlược Mục TiểRVu Vn và MạsEUc Hữau Thâm nhấnvEt đvJCOnh chưa tng có s thân mt v thểKg xác.


Mục TiểaRRu Vn vô thứMQXc lắzc đrQMOQu, vẻ mt có hơi ngỡ ngàng, nhưng đYaIã ngng khóc.

Dip Mc thầrKDm nghĩVry cô gái này quảOQ là cố chấvIp, ở ngoài không cầHqn nói là chưa kết hôn, có vài cô gái dù đUWaã kết hôn nằSdom chung một giườDJng, muốn đnDi là đai, đvIâu có chuyn phảaRRi đAAn đSdoo do d thế này?
Đng nói gì bên ngoài, cứRa lấDy Vu Vũ Yến ra mà nói, theo lý lun của Mục TiểUzu Vn, thì Vu Vũ Yến càng phảEAi đati t t rồi.

- Tốt lắvm, hôn ước giữsua em và MạUzc HữrQMu Thâm cùng lắsEUm chỉnD là lờyBi thỏa thun bằYaIng ming của các trưởng bối mà thôi, không nhữRang không có bấSdot kì nghi thứCSc nào, mà thc chấDt em và MạEAc Hữlu Thâm cũng không có bấlt kì liên quan gì.
Cho nên nói, bây giờQl em hoàn toàn không phảyBi là vợ của Mạatc HữMku Thâm, em còn gì phảUWai đysUVn đXvo chứMQX?

Dip Mc đlVlột nhiên phát hin tài ăn nói của mình cũng không t, hắGurn thm chí nghĩuay cũng không thèm nghĩsEU thì đCSã tiếp tục nói:
- MạUWac Hữqu Thâm bỏ em và mẹ hắyBn ở nhà, hoàn toàn không bn tâm đlến, đysUây đnvEã là bấVryt trung bấMQXt hiếu rồi.
- HắQsMn ra đQli là đdGJi mấat mấOQy năm, ngay cảq phí sinh hoạJCOt của em và mẹ hắnvEn cũng không cầAm v, mẹ của hắWDHn phảCSi hoàn toàn da vào một cô gái yếu đvuối không có quan hệ gì với hắDJn chăm sóc, đDây rõ ràng là bấSdot nhân rồi, loạSdoi ngườaRRi này không cầan nhìn cũng biết không dính đnvEược đGurến chữnD nghĩUWaa.
- HạUzng bấlt nhân bấonYt nghĩrKDa bấaPt hiếu này, có đláng đvQsM một ngườUzi không có bấnvEt kì danh phn và liên can gì như em hứDa hẹn đaiu gì không?

- Được rồi, em nói cô hắlVln ta cứIsu em một mạdGJng, em nuôi mẹ hắVryn ta nhiu năm như vy, còn chăm lo cho bà ta đnvEến lúc lâm chung. Điu này đVã đVđKgsEU báo đnDáp ơn cứUWau mạMkng của cô hắMkn ta rồi, hơn nữva em trảvI ơn cứrQMu mạAng, không có liên quan gì đDJến hắAn ta, chỉa vì cô hắVryn ta mà thôi. Thế nên, em không nợ tên MạaPc Hữau Thâm này đViu gì, nếu nói nợ, cũng là hắMkn nợ em.Mục TiểGuru Vn ngẩDJng đaPnDu ngẩlVln ngơ nhìn Dip Mc, trước giờaRR cô ta chưa tng nghĩD đsuến nhữlVlng chuyn này.
Sau khi bịGur tên mắSdot tam giác phát hin, cô ta đnvEã chuẩzn bịyB trốn khỏi Hoàng Bình rồi, chỉHq là không ngờRa lạaRRi trùng hợp gp đlược Dip Mc mà thôi.
Bây giờJCO cô ta nghĩSdo trong lòng, trước khi gp đJCOược Dip Mc, quảq tht chưa tng nghĩGur đYaIến ngườDi chồng mấQsMy năm không gp là Mạvc HữHqu Thâm kia.
Càng ngày càng quyến luyến chồng, đSdoó là vì Dip Mc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đsuến danh phn kia sao?

Hơn nữXva thân phn kia quảnD tht không đonYược thông qua nghi thứKgc đRVAAS đXvuaynh, sở dĩVry cô ta ở nhà họ Mạsuc, là vì trùng hợp gp phảQsMi họa lớn đWDHược cô y cứUzu sống mà thôi.

Dip Mc đAASột nhiên lạQlnh lùng nói:
- Nếu nói phảki thủ danh phn, dù anh cũng không có l nghĩAASa gì với em, nhưng anh mới là ngườDJi có quan h thân mt với em. Em bỏ rơi ngườonYi có quan hệ thân mt với mình, lạki vì một kẻ bấatt nhân bấIst nghĩsEUa bấatt chung bấlVlt hiếu, không có quan hệ gì với mình mà t t, sao em lạaPi không nghĩV tới ngườrQMi tht s có quan hệ thân mt với mình chứRV? Nếu em còn muốn t t, thì anh cũng không ngăn cảMQXn nữua, em cứDJ làm đHqi.Dip Mc nói xong mấrQMy lờMki này trong lòng vô cùng hổ thẹn, mấvy lờOQi mt dày như vy chỉMk có thểMk la đaPược cô em tiểvIu Vn này, nếu nói mấlVly lờnvEi này ở Hoa HạRV, thì nước miếng cũng có thểGur dìm chết hắatn rồi.

- A…
Mục TiểsEUu Vn nghe xong lờGuri của Dip Mc, ánh mắzt đaPột nhiên lộ ra vẻ tuyt vọng.

Cô ta bỗng nhiên nhanh chóng đqXvng lên, đJCOsEUu đnvEâm thng vào một cối đIsá to ở góc phòng, nếu đDâm vào rồi, thì Dip Mc cũng cứuayu không đGurược.

Dip Mc hoảOQng hốt, nhanh chóng chn ở trước mt cô ta.
ĐJCOu của Mục TiểonYu Vn va lúc đaâm vào bụng của Dip Mc, Dip Mc không dám dùng chân khí, lầaRRn này bịyB đAụng quảQl là không nhẹ.
HắOQn tht không hiểvu, sao cô gái này lạMki nghĩWDH không thông đDến thế.

- Tướng công… nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Mục TiểRVu Vn phát hin mình va vào bụng của Dip Mc, lin kinh ngạDJc, vội ôm lấonYy Dip Mc kêu lên, giọng đysUiu vô cùng hoảUWang hốt.

Dip Mc lạrKDi thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ta đKgã hiểvu ra rồi. Nếu là như vy, bịsu đCSụng vào một cái cũng không thit.

Bây giờonY vn phảai tiếp tục chỉyBnh sa quan đEsiểXvm của cô ta, tránh khi hắRVn đaRRi rồi, cô ta lạRai nghĩGur ngợi vẩsEUn vơ, hoc bịMk ngườnvEi khác la gạsEUt.

- Tiểvu Vn à, tht ra anh cũng không đnDược coi là chồng của em. Anh đkến t phía bên ngoài của ThầGurn Châu, nơi đIsó đAược gọi là Hoa HạrKD. Ở Hoa HạCS, đrQMng nói là tụi mình chỉnD có thân mt v thểonY xác mà thôi, dù là vợ chồng chính thứqc cũng có thểz ly hôn. Hơn nữva nam nữuay bình đnvEng, không có ai thôi ai. Nên v chuyn giữDJa em và anh, không cầun phảSdoi quá đDKg tâm. Còn v chuyn em và tên MạJCOc HữUWau Thâm kia, loạOQi quan hệ đOQó hoàn toàn có thểMQXđati, không đláng kểIs.


Nói đvIến đOQây, Dip Mc nhìn ánh mắkt dao đJCOộng của Mục Tiểlu Vn, càng đyBrQMc ý nói:
- Chính là nói, em chính là em, không có bấsut kì ai xứkng đnvEáng đWDHRV em t t vì ngườzi đuayó. Thế nên đsEUng nói là MạrKDc HữVryu Thâm, ngay cảk quan hệ giữRaa em với anh cũng không cầqn phảUzi đaRRCS tâm.


DườysUng như cảvm thấAy lờnvEi của mình không ổn lắQlm, Dip Mc sờJCO sờSdo mũi, nói:
- Này, chuyn buổi sáng cho anh xin lỗi nhé, vì em rấJCOt đonYẹp, nên anh nhấEst thờrQMi không kìm lòng đRVược.

Mục TiểonYu Vn lắsEUc đMkUzu, chỉu ôm cht lấaPy eo của Dip Mc, vùi đvlu vào lòng Dip Mc. Tht lâu sau, cô ta mới ngẩrQMng đaRRDu lên nói với Dip Mc:

- Tướng công, anh nói đQlúng. Anh và em đVã có quan hệ thân mt với nhau, cũng chính là nói anh đsEUã là chồng em rồi.
Nhưng em lạQli vì có quan hệ thân mt với chồng mình mà t t, sau khi em hiểJCOu ra, càng thêm hổ thẹn, nên em không còn mt mũi nào đQsMaRR nhìn anh.Nói xong cô ta lạAi vùi mt vào lòng Dip Mc.

Dip Mc im lng nhìn Mục TiểRVu Vn, đQsMây là đonYMko lý gì chứrQM, hóa ra bảVn thân hắvn nói nãy giờQsM, cô ta vn không hiểOQu đSdoược là ý gì sao?
Thì ra cô ta t t lầVryn thứKg hai là vì có lỗi với mình, s thay đQsMổi này cũng nhanh quá rồi.
ChỉWDH trong chốc lát mà cô ta đEAã t t vì hai ngườnvEi. Như vy thì có bao nhiêu mạDJng cũng không đQlđQsMEA t t đDJâu nhỉk? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Dip Mc lắaPc đrQMdGJu, không biết nên nói gì nữAa.

Nếu Mục Tiểuayu Vn đWDHến thế giới bên ngoài, bịSdo ngườGuri ta la một tí là hoàn toàn mấsut phương hướng rồi.
Thế này không đysUược đUWaâu, dù đJCOCS cho cô ta sống một mình, sau này vn sẽ chịaPu thit thôi, không phảIsi nơi nào cũng là thôn Hoàng Bình.

Nhưng cảSdom thấAy cô ta không phảaRRi là ngườysUi ngốc như thế, nếu cô ta ngốc tht, thì sẽ không dùng tro bụi che giấVryu dung mạdGJo rồi.

- Này, Tiểatu Vn, em đrKDXvng lên nghe anh nói đlVli, em vn chưa hiểau đQsMược ý của anh. Ý anh nói ở bên ngoài…


Dip Mc chưa nói dứMkt lờsui, lầnvEn đUWaatu tiên bịA Mục TiểCSu Vn cắQsMt ngang rồi. DườaPng như cô ta đMQXã bình tĩnvEnh lạWDHi, cô ta lạrKDi nhìn Dip Mc nói:

- Có phảlVli tướng công thấDJy em rấsEUt ngốc không? Ai nói sao thì nghe vy…

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi

 • Gửi lúc 11:20 Ngày 31/07/2014

  lamchivu@fb

  AD úp nốt 4 chương cuối đi, chương 2270 mới là Đại kết cục http://www.metruyen.co m/full-thieu-gia-bi-bo- roi/2590-doan-ket-thieu -gia-bi-bo-roi.html