Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 7 04: Mục Tiểu Vận

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 7 04: Mục Tiểu Vận
Thiếu Gia BịVaM Bỏ Rơi
Tác giảnN: Nga ThịIv Lão Ngũ ThầSn
Chương 704: Mục Tiểvaqu Vn
Nhóm dịONch: Friendship
Nguồn: Mê truyn

- Em sao rồi?
Dip Mc lạni đgBưa tay ra muốn nắwZm lấnNy cổ tay cô ta xem có phảoci cô ta bnh rồi không, Mục Tiểjsu Vn đinột nhiên xuống giườOng vội đini ra ngoài.
Thm chí không kịLep trảbiI lờqoei Dip Mc.

Dip Mc nhíu nhíu mày, hắBLQn cảocm thấjVy Mục TiểlOu Vn có gì không ổn.
Với s dịjsju dàng của Mục TiểHjvu Vn, cô ta tuyt đBmQối sẽ trảTVz lờQbBi câu hỏi của hắqoen.
Dip Mc lin đti theo, dù thầaGn thứcc của hắgn có thểoc thấcy Mục TiểTVzu Vn, nhưng hắathn cảwZm thấVaMy Mục TiểONu Vn nhấmJIt đwZgnh không bình thườQbBng.

Đây chắocc chắvaqn không phảHjvi là do bịG bnh, nếu ngã bnh, hắqqBn va nhìn là có thển nhìn ra ngay.

Mục TiểLRLu Vn đbiIi rấtt nhanh, cô ta mím cht môi không nói lờBmQi nào, chỉMq đjVi v bên bếp lò cầjsjm lấHjvy cái kéo, gầinn như không chút chầlOn ch lin đjsâm ngay vào cổ họng của mình.

Cô ta muốn t t sao?
Dip Mc lin hiểjsu ra, nhấygt đBmQJJInh là Mục TiểDlu Vn phát hin mình và chồng cô ta không giống nhau, nên mới làm như vy.

Ở trước mt Dip Mc, hắGn đQbBương nhiên không đTVzQk cô ta t sát.
Dip Mc đGưa tay chn lạni kéo của cô ta, kéo đJJIâm vào lòng bàn tay của Dip Mc, bịVaM Dip Mc git lấTVzy.

- Sao em lạqoei muốn t t hảS?
Giọng đqoeiu của Dip Mc rấsSt bình tĩONnh, tuy hắMqn mạMqo nhn là chồng của cô ta, nhưng cũng không phảQki là do hắQbBn khởi xướng, chỉRTH là do Mục Tiểegu Vn nhn lầQkm ngườIyni, hắjVn tin thểjs lợi dụng cô ta một chút mà thôi.
Còn v kích đnNộng buổi sáng, hoàn toàn là chuyn ngoài ý muốn, hơn nữLRLa hắnn cũng đIOjã kịJJIp thờMqi phảqoen ứOng lạLRLi rồi.

Dù cũng coi như xâm phạIOjm cô ta, nhưng ở bên ngoài mà nói, thì tình hình cũng có thểmJI chưa tính là rấRTHt nghiêm trọng nhỉIv.

- Anh, anh không phảathi là MạIOjc Lang, anh không phảLei là Mạcc HữDlu Thâm, anh, anh… Em… Em,…
Nói na chng, do kéo đjsã bịoc Dip Mc lấVy mấatht, cô ta chỉbiI có thểTVz ngồi xổm xuống không ngng khóc lóc.
NgườLei chồng khiến cô yêu thích cuối cùng vn là ngườgBi chồng giảath mạJJIo.
MạSc Lang kia của cô có lẽ đjsjã không đjVược như ngày trước rồi.

Dip Mc thầsSm lắinc đSRtu, cuối cùng bịjs nhn ra rồi, dù hắjsjn không biết làm sao Mục Tiểathu Vn lạli nhn ra đgược, nhưng hắGn lạgi biết muốn âm thầgBm đegưa Mục TiểSu Vn đJJIến một nơi an toàn, rồi bỏ đnNi, bây giờV xem ra là không đqqBược rồi.
HắRtn phảIyni lp tứIvc rờRti khỏi Mục Tiểjsu Vn.
ChỉVaM là với tình trạLRLng này của Mục Tiểlu Vn, hắJwgn bỏ lạegi cô ta ở bấzlDt kì nơi nào cũng không thích hợp.

Dù Dip Mc t hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù gì cũng đRtã lợi dụng ngườgBi ta.
Hơn nữsSa còn sờJwg vào ngc ngườQki ta, nghĩVaM đBLQến khích đnNộng hồi sáng, Dip Mc vô cùng phin muộn.
Nếu không đbiIụng chạSm vào cô ta, bảIynn thân hắSn muốn đygi thì đjVi.
Bây giờaG nếu bỏ đgi, cô ta mà muốn t t, coi như do mình mà ra rồi.

Nghĩyg ngợi nhiu như vy, liên tưởng đIynến chuyn va nãy, lúc này Dip Mc đVaMã có chút ít manh mối.
Sở dĩq cô ta nhn ra mình, hn là do sờBLQ vào chỗ đgBó, rấIvt có thểMq tên MạOc Hữlu Thâm kia không có bảgn lĩbiInh này, nên mới khiến cô ta hoài nghi.

đBLQiu tâm đMqQka của Mục Tiểinu Vn tht s rấDlt tốt, bây giờBLQ cô ta biết rõ mình đgã sớm biết không phảLRLi là chồng cô ta, giảVaM mạOo làm chồng cô ta.
Nhưng lạzlDi không chấBLQt vấONn lờgBi nào.
Càng không cầzlDn nói là quát mắBmQng một trn.
Nếu Mục TiểVu Vn quát mắygng ầjsjm ĩl một trn, thì hắJJIn còn d x lý một chút, nhưng cô ta lạqoei không la mắDlng gì hắhnn, chỉlO cầRtm kéo đHjvwZ t t.

Bây giờRt phảQbBi an ủi cô ta một chút, Dip Mc chưa tng an ủi ngườRTHi ta.
HắMqn vắlt nát óc cũng không nghĩV ra cách nào hay.
Đột nhiên Dip Mc nghĩMq đIvến một chuyn, chính là lúc Mục TiểnNu Vn va nhìn thấwZy mình ở trấlOn T Tây, s sợ hãi trong mắONt cô ta dườbiIng như nhiu hơn nỗi nhớ nhung dành cho hắRtn.
Nói chính xác hơn, là cô ta đathang né tránh tên mắtt tam giác kia, gp phảDli hắqqBn chỉIv là chuyn ngu nhiên.
Hoàn toàn không có khát vọng và nim vui bấTVzt ngờbiI tht s.

Hoc là nói s quyến luyến của cô ta với hắSn là sau khi dùng xong cơm ở tu lâu, Dip Mc hơi hồi tưởng lạni khoảRTHng thờmJIi gian t tu lầIOju ăn cơm đQkến đQki Vu Gia, rồi trở v.
Mục TiểQku Vn càng lúc càng quyến luyến, càng không nỡ rờQki xa hắDln, nỗi quyến luyến và tình ý này thm chí còn sâu đOm hơn lúc mới gp mt.
Hn là không sai, chính là như vy đaGó.

So sánh đwZôi chút, lúc cô ta va coi mình là MạVaMc Lang của cô ta, trong biểjVu hin thê lương thương tâm kia hoàn toàn không có bấgBt kì nim vui mng bấIvt ngờO khi trùng phùng, mà là nỗi xót xa cho vn mạBLQng.
S quyến luyến và yêu thương dành cho hắjVn là chuyn sau này.

- Em và MạVaMc HữgBu Thâm đegính hôn chưa? Hai ngườLei đjVã c hành hôn l chưa? Nói cách khác em đwZã là ngườGi của MạONc HữJJIu Thâm chưa? Hay là có thân mt v thểlO xác chưa?
Dip Mc hỏi lin mấny câu.
Sở dĩlO hỏi như vy, là vì Dip Mc thông qua tiếp xúc với Mục TiểHjvu Vn, đmJIoán đBmQược Mục TiểRtu Vn và MạRtc Hữnu Thâm nhấQbBt đBmQqoenh chưa tng có s thân mt v thểjsj xác.


Mục TiểLeu Vn vô thứRtc lắMqc đIOjegu, vẻ mt có hơi ngỡ ngàng, nhưng đONã ngng khóc.

Dip Mc thầVaMm nghĩqoe cô gái này quảath là cố chấnNp, ở ngoài không cầIvn nói là chưa kết hôn, có vài cô gái dù đgã kết hôn nằmJIm chung một giườgng, muốn đLei là đaGi, đtâu có chuyn phảMqi đvaqONn đSo do d thế này?
Đng nói gì bên ngoài, cứsS lấRTHy Vu Vũ Yến ra mà nói, theo lý lun của Mục Tiểqu Vn, thì Vu Vũ Yến càng phảRti đVaMi t t rồi.

- Tốt lắQbBm, hôn ước giữTVza em và MạmJIc HữqqBu Thâm cùng lắcm chỉV là lờni thỏa thun bằtng ming của các trưởng bối mà thôi, không nhữDlng không có bấIvt kì nghi thứjsc nào, mà thc chấwZt em và MạGc HữmJIu Thâm cũng không có bấjst kì liên quan gì.
Cho nên nói, bây giờMq em hoàn toàn không phảGi là vợ của MạBmQc HữLeu Thâm, em còn gì phảBmQi đbiIQbBn đjsjo chứIOj?

Dip Mc đQbBột nhiên phát hin tài ăn nói của mình cũng không t, hắONn thm chí nghĩRt cũng không thèm nghĩn thì đjsjã tiếp tục nói:
- MạHjvc HữSu Thâm bỏ em và mẹ hắzlDn ở nhà, hoàn toàn không bn tâm đsSến, đygây đLeã là bấlt trung bấLet hiếu rồi.
- HắBmQn ra đci là đmJIi mấwZt mấjsjy năm, ngay cảnN phí sinh hoạqoet của em và mẹ hắnn cũng không cầMqm v, mẹ của hắGn phảRti hoàn toàn da vào một cô gái yếu đmJIuối không có quan hệ gì với hắTVzn chăm sóc, đLRLây rõ ràng là bấbiIt nhân rồi, loạini ngườIOji này không cầwZn nhìn cũng biết không dính đlOược đqến chữS nghĩmJIa. nguồn tunghoanh.com
- HạMqng bấvaqt nhân bấBmQt nghĩQbBa bấHjvt hiếu này, có đDláng đathLe một ngườjsji không có bấVt kì danh phn và liên can gì như em hứatha hẹn điniu gì không?

- Được rồi, em nói cô hắinn ta cứnu em một mạJJIng, em nuôi mẹ hắQbBn ta nhiu năm như vy, còn chăm lo cho bà ta đIynến lúc lâm chung. Điu này đnã đmJIđLeQbB báo đLRLáp ơn cứlOu mạjVng của cô hắONn ta rồi, hơn nữoca em trảaG ơn cứqoeu mạBLQng, không có liên quan gì đwZến hắtn ta, chỉl vì cô hắMqn ta mà thôi. Thế nên, em không nợ tên Mạgc Hữjsu Thâm này đniu gì, nếu nói nợ, cũng là hắJJIn nợ em.Mục Tiểvaqu Vn ngẩaGng đlvaqu ngẩBLQn ngơ nhìn Dip Mc, trước giờBLQ cô ta chưa tng nghĩl đIvến nhữinng chuyn này.
Sau khi bịqoe tên mắvaqt tam giác phát hin, cô ta đjsã chuẩmJIn bịIOj trốn khỏi Hoàng Bình rồi, chỉMq là không ngờg lạoci trùng hợp gp đwZược Dip Mc mà thôi.
Bây giờjsj cô ta nghĩjsj trong lòng, trước khi gp đSược Dip Mc, quảLRL tht chưa tng nghĩg đBLQến ngườTVzi chồng mấMqy năm không gp là MạIync Hữathu Thâm kia.
Càng ngày càng quyến luyến chồng, đsSó là vì Dip Mc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đJwgến danh phn kia sao?

Hơn nữga thân phn kia quảIv tht không đDlược thông qua nghi thứzlDc đJJIq đtRTHnh, sở dĩg cô ta ở nhà họ MạOc, là vì trùng hợp gp phảini họa lớn đwZược cô y cứRtu sống mà thôi.

Dip Mc đqột nhiên lạTVznh lùng nói:
- Nếu nói phảqi thủ danh phn, dù anh cũng không có l nghĩbiIa gì với em, nhưng anh mới là ngườVi có quan h thân mt với em. Em bỏ rơi ngườDli có quan hệ thân mt với mình, lạVi vì một kẻ bấVaMt nhân bấct nghĩmJIa bấOt chung bấLet hiếu, không có quan hệ gì với mình mà t t, sao em lạhni không nghĩHjv tới ngườRTHi tht s có quan hệ thân mt với mình chứRt? Nếu em còn muốn t t, thì anh cũng không ngăn cảVn nữga, em cứn làm đini.Dip Mc nói xong mấRty lờIOji này trong lòng vô cùng hổ thẹn, mấIOjy lờqi mt dày như vy chỉG có thểhn la đwZược cô em tiểHjvu Vn này, nếu nói mấVaMy lờqi này ở Hoa HạQbB, thì nước miếng cũng có thểin dìm chết hắQbBn rồi.

- A…
Mục TiểLRLu Vn nghe xong lờbiIi của Dip Mc, ánh mắhnt đocột nhiên lộ ra vẻ tuyt vọng.

Cô ta bỗng nhiên nhanh chóng đGgBng lên, đQkegu đqoeâm thng vào một cối đnNá to ở góc phòng, nếu đBmQâm vào rồi, thì Dip Mc cũng cứegu không đqoeược.

Dip Mc hoảnNng hốt, nhanh chóng chn ở trước mt cô ta.
ĐjVu của Mục Tiểocu Vn va lúc đLeâm vào bụng của Dip Mc, Dip Mc không dám dùng chân khí, lầjsn này bịTVz đnụng quảq là không nhẹ.
HắDln tht không hiểONu, sao cô gái này lạbiIi nghĩQk không thông đIynến thế.

- Tướng công…
Mục TiểQbBu Vn phát hin mình va vào bụng của Dip Mc, lin kinh ngạJJIc, vội ôm lấjVy Dip Mc kêu lên, giọng đLeiu vô cùng hoảQkng hốt.

Dip Mc lạgi thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ta đnNã hiểocu ra rồi. Nếu là như vy, bịt đbiIụng vào một cái cũng không thit.

Bây giờqoe vn phảIOji tiếp tục chỉIOjnh sa quan đathiểqm của cô ta, tránh khi hắegn đJwgi rồi, cô ta lạzlDi nghĩDl ngợi vẩIynn vơ, hoc bịc ngườOi khác la gạHjvt. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

- TiểzlDu Vn à, tht ra anh cũng không đmJIược coi là chồng của em. Anh đsSến t phía bên ngoài của ThầzlDn Châu, nơi đBLQó đvaqược gọi là Hoa HạnN. Ở Hoa HạbiI, đgBng nói là tụi mình chỉnN có thân mt v thểQk xác mà thôi, dù là vợ chồng chính thứLRLc cũng có thểnN ly hôn. Hơn nữRta nam nữqqB bình đlOng, không có ai thôi ai. Nên v chuyn giữlOa em và anh, không cầzlDn phảaGi quá đVaMgB tâm. Còn v chuyn em và tên MạRTHc HữDlu Thâm kia, loạgi quan hệ đqoeó hoàn toàn có thểgđgBi, không đIOjáng kểHjv.


Nói đDlến đocây, Dip Mc nhìn ánh mắhnt dao đgBộng của Mục Tiểcu Vn, càng đRTHjVc ý nói:
- Chính là nói, em chính là em, không có bấVaMt kì ai xứygng đsSáng đQkath em t t vì ngườli đIvó. Thế nên đjsng nói là MạQkc Hữhnu Thâm, ngay cảeg quan hệ giữLRLa em với anh cũng không cầnn phảnNi đIvgB tâm.


DườQkng như cảinm thấHjvy lờDli của mình không ổn lắzlDm, Dip Mc sờn sờLe mũi, nói:
- Này, chuyn buổi sáng cho anh xin lỗi nhé, vì em rấSt đocẹp, nên anh nhấnt thờzlDi không kìm lòng đOược.

Mục TiểQbBu Vn lắgBc đjVBLQu, chỉIyn ôm cht lấSy eo của Dip Mc, vùi đnNqoeu vào lòng Dip Mc. Tht lâu sau, cô ta mới ngẩjVng đcinu lên nói với Dip Mc:

- Tướng công, anh nói đathúng. Anh và em đocã có quan hệ thân mt với nhau, cũng chính là nói anh đMqã là chồng em rồi.
Nhưng em lạOi vì có quan hệ thân mt với chồng mình mà t t, sau khi em hiểGu ra, càng thêm hổ thẹn, nên em không còn mt mũi nào đJwgjs nhìn anh.Nói xong cô ta lạVaMi vùi mt vào lòng Dip Mc.

Dip Mc im lng nhìn Mục TiểwZu Vn, đcây là đjsjTVzo lý gì chứl, hóa ra bảVn thân hắBmQn nói nãy giờQbB, cô ta vn không hiểaGu đlược là ý gì sao?
Thì ra cô ta t t lầathn thứl hai là vì có lỗi với mình, s thay đJwgổi này cũng nhanh quá rồi.
ChỉVaM trong chốc lát mà cô ta đmJIã t t vì hai ngườathi. Như vy thì có bao nhiêu mạGng cũng không đOđbiIQk t t đygâu nhỉBmQ?

Dip Mc lắLRLc đvaqTVzu, không biết nên nói gì nữsSa.

Nếu Mục TiểbiIu Vn đQbBến thế giới bên ngoài, bịnN ngườqi ta la một tí là hoàn toàn mấzlDt phương hướng rồi.
Thế này không đvaqược đSâu, dù đlRTH cho cô ta sống một mình, sau này vn sẽ chịJwgu thit thôi, không phảQbBi nơi nào cũng là thôn Hoàng Bình.

Nhưng cảathm thấlOy cô ta không phảIvi là ngườti ngốc như thế, nếu cô ta ngốc tht, thì sẽ không dùng tro bụi che giấcu dung mạsSo rồi.

- Này, Tiểygu Vn, em đONJwgng lên nghe anh nói đTVzi, em vn chưa hiểygu đjsược ý của anh. Ý anh nói ở bên ngoài…


Dip Mc chưa nói dứjVt lờci, lầIvn đDlBLQu tiên bịJwg Mục TiểqqBu Vn cắygt ngang rồi. DườDlng như cô ta đIynã bình tĩJJInh lạhni, cô ta lạzlDi nhìn Dip Mc nói:

- Có phảgBi tướng công thấMqy em rấRtt ngốc không? Ai nói sao thì nghe vy…

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi