Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 7 04: Mục Tiểu Vận

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 7 04: Mục Tiểu Vận




Thiếu Gia BịvdI Bỏ Rơi
Tác giảlY: Nga ThịVUf Lão Ngũ Thầzpn
Chương 704: Mục TiểlYu Vn




Nhóm dịlYch: Friendship
Nguồn: Mê truyn





- Em sao rồi?
Dip Mc lạGkli đvmBưa tay ra muốn nắBcm lấdZy cổ tay cô ta xem có phảJOi cô ta bnh rồi không, Mục TiểJOu Vn đvmBột nhiên xuống giườxPng vội đwzdi ra ngoài.
Thm chí không kịrvHp trảm lờBBli Dip Mc.

Dip Mc nhíu nhíu mày, hắvmBn cảDxm thấYYAy Mục TiểMu Vn có gì không ổn.
Với s dịzpu dàng của Mục TiểUXu Vn, cô ta tuyt đfHối sẽ trảrGw lờTi câu hỏi của hắYYAn.
Dip Mc lin đQDli theo, dù thầun thứmc của hắGkln có thểUX thấAXy Mục TiểdZu Vn, nhưng hắjn cảQDlm thấrvHy Mục TiểVUfu Vn nhấrvHt đwzdwzdnh không bình thườcng.

Đây chắrcuc chắHJun không phảci là do bịc bnh, nếu ngã bnh, hắIKNn va nhìn là có thểGkl nhìn ra ngay.

Mục TiểYVu Vn đYVi rấvdIt nhanh, cô ta mím cht môi không nói lờYYAi nào, chỉQDl đhmi v bên bếp lò cầVUfm lấlrry cái kéo, gầBBln như không chút chầSn ch lin đGklâm ngay vào cổ họng của mình.

Cô ta muốn t t sao?
Dip Mc lin hiểJOu ra, nhấDxt đuvYBcnh là Mục TiểYVu Vn phát hin mình và chồng cô ta không giống nhau, nên mới làm như vy.

Ở trước mt Dip Mc, hắSn đDxương nhiên không đMS cô ta t sát.
Dip Mc đlYưa tay chn lạfHi kéo của cô ta, kéo đhmâm vào lòng bàn tay của Dip Mc, bịfH Dip Mc git lấOy.

- Sao em lạVi muốn t t hảAX?
Giọng đmSiu của Dip Mc rấmSt bình tĩdZnh, tuy hắrGwn mạVUfo nhn là chồng của cô ta, nhưng cũng không phảdZi là do hắOn khởi xướng, chỉJO là do Mục TiểHJuu Vn nhn lầlgm ngườVUfi, hắun tin thểj lợi dụng cô ta một chút mà thôi.
Còn v kích đvdIộng buổi sáng, hoàn toàn là chuyn ngoài ý muốn, hơn nữBca hắdmxn cũng đYVã kịQDlp thờvmBi phảmSn ứlrrng lạJJEi rồi.

Dù cũng coi như xâm phạUXm cô ta, nhưng ở bên ngoài mà nói, thì tình hình cũng có thểHJu chưa tính là rấkDt nghiêm trọng nhỉdZ.

- Anh, anh không phảhmi là MạNMc Lang, anh không phảOi là MạVc HữHJuu Thâm, anh, anh… Em… Em,…
Nói na chng, do kéo đuã bịV Dip Mc lấNMy mấJOt, cô ta chỉYYA có thểvmB ngồi xổm xuống không ngng khóc lóc.
Ngườui chồng khiến cô yêu thích cuối cùng vn là ngườVri chồng giảdmx mạSo.
MạfHc Lang kia của cô có lẽ đXã không đcVQược như ngày trước rồi.

Dip Mc thầIKNm lắwzdc đhmdZu, cuối cùng bịxT nhn ra rồi, dù hắJJEn không biết làm sao Mục TiểTu Vn lạKji nhn ra đvmBược, nhưng hắmn lạTi biết muốn âm thầKjm đOưa Mục TiểGklu Vn đJJEến một nơi an toàn, rồi bỏ đHJui, bây giờX xem ra là không đIKNược rồi.
HắGkln phảdZi lp tứdZc rờHJui khỏi Mục TiểUXu Vn.
ChỉuvY là với tình trạYYAng này của Mục TiểJOu Vn, hắwzdn bỏ lạfHi cô ta ở bấfHt kì nơi nào cũng không thích hợp.

Dù Dip Mc t hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù gì cũng đQDlã lợi dụng ngườrcui ta.
Hơn nữBBla còn sờGkl vào ngc ngườYVi ta, nghĩxT đrcuến khích đzpộng hồi sáng, Dip Mc vô cùng phin muộn.
Nếu không đVụng chạjm vào cô ta, bảVUfn thân hắzpn muốn đBBli thì đEui.
Bây giờIKN nếu bỏ đrcui, cô ta mà muốn t t, coi như do mình mà ra rồi.

NghĩUX ngợi nhiu như vy, liên tưởng đYYAến chuyn va nãy, lúc này Dip Mc đvrvã có chút ít manh mối.
Sở dĩX cô ta nhn ra mình, hn là do sờm vào chỗ đdZó, rấSt có thểBc tên Mạdmxc HữxPu Thâm kia không có bảOn lĩJJEnh này, nên mới khiến cô ta hoài nghi.

đmSiu tâm đlYVa của Mục TiểBcu Vn tht s rấIKNt tốt, bây giờuvY cô ta biết rõ mình đQDlã sớm biết không phảvrvi là chồng cô ta, giảuxV mạQDlo làm chồng cô ta.
Nhưng lạXi không chấYVt vấIKNn lờlrri nào.
Càng không cầJOn nói là quát mắvmBng một trn.
Nếu Mục TiểxTu Vn quát mắlgng ầzpm ĩrGw một trn, thì hắHJun còn d x lý một chút, nhưng cô ta lạlYi không la mắYYAng gì hắQDln, chỉQDl cầhmm kéo đAXV t t.

Bây giờuxV phảJOi an ủi cô ta một chút, Dip Mc chưa tng an ủi ngườlrri ta.
HắxPn vắut nát óc cũng không nghĩkD ra cách nào hay.
Đột nhiên Dip Mc nghĩQDl đXến một chuyn, chính là lúc Mục TiểrvHu Vn va nhìn thấlrry mình ở trấXn T Tây, s sợ hãi trong mắJOt cô ta dườwzdng như nhiu hơn nỗi nhớ nhung dành cho hắBcn.
Nói chính xác hơn, là cô ta đfHang né tránh tên mắrGwt tam giác kia, gp phảxPi hắJOn chỉT là chuyn ngu nhiên.
Hoàn toàn không có khát vọng và nim vui bấVUft ngờmS tht s.

Hoc là nói s quyến luyến của cô ta với hắUXn là sau khi dùng xong cơm ở tu lâu, Dip Mc hơi hồi tưởng lạEui khoảmSng thờkDi gian t tu lầYVu ăn cơm đuxVến đrvHi Vu Gia, rồi trở v.
Mục TiểvmBu Vn càng lúc càng quyến luyến, càng không nỡ rờmSi xa hắYVn, nỗi quyến luyến và tình ý này thm chí còn sâu đGklm hơn lúc mới gp mt.
Hn là không sai, chính là như vy đAXó.

So sánh đrcuôi chút, lúc cô ta va coi mình là MạxTc Lang của cô ta, trong biểvdIu hin thê lương thương tâm kia hoàn toàn không có bấXt kì nim vui mng bấDxt ngờDx khi trùng phùng, mà là nỗi xót xa cho vn mạNMng.
S quyến luyến và yêu thương dành cho hắhmn là chuyn sau này.

- Em và MạkDc HữAXu Thâm đdmxính hôn chưa? Hai ngườvrvi đlrrã c hành hôn l chưa? Nói cách khác em đrcuã là ngườxPi của MạBBlc HữIKNu Thâm chưa? Hay là có thân mt v thểlg xác chưa?
Dip Mc hỏi lin mấlrry câu.
Sở dĩX hỏi như vy, là vì Dip Mc thông qua tiếp xúc với Mục TiểBcu Vn, đVroán đJJEược Mục TiểJOu Vn và MạXc HữvdIu Thâm nhấTt đlgrvHnh chưa tng có s thân mt v thểdZ xác.


Mục TiểrGwu Vn vô thứVc lắfHc đlrrKju, vẻ mt có hơi ngỡ ngàng, nhưng đzpã ngng khóc.

Dip Mc thầlYm nghĩxP cô gái này quảkD là cố chấrcup, ở ngoài không cầIKNn nói là chưa kết hôn, có vài cô gái dù đGklã kết hôn nằVUfm chung một giườkDng, muốn đrcui là đMi, đVUfâu có chuyn phảkDi đXOn đmo do d thế này?
Đng nói gì bên ngoài, cứrvH lấVUfy Vu Vũ Yến ra mà nói, theo lý lun của Mục TiểlYu Vn, thì Vu Vũ Yến càng phảHJui đNMi t t rồi.

- Tốt lắEum, hôn ước giữSa em và MạTc Hữzpu Thâm cùng lắjm chỉm là lờBci thỏa thun bằxPng ming của các trưởng bối mà thôi, không nhữcng không có bấxTt kì nghi thứIKNc nào, mà thc chấIKNt em và MạfHc HữrGwu Thâm cũng không có bấxTt kì liên quan gì.
Cho nên nói, bây giờX em hoàn toàn không phảAXi là vợ của MạYVc HữkDu Thâm, em còn gì phảGkli đdZkDn đxPo chứX?

Dip Mc đXột nhiên phát hin tài ăn nói của mình cũng không t, hắBBln thm chí nghĩS cũng không thèm nghĩj thì đrvHã tiếp tục nói:
- MạrvHc HữrGwu Thâm bỏ em và mẹ hắJJEn ở nhà, hoàn toàn không bn tâm đhmến, đrvHây đwzdã là bấrcut trung bấVUft hiếu rồi.
- HắVn ra đXi là đVUfi mấwzdt mấYYAy năm, ngay cảS phí sinh hoạYYAt của em và mẹ hắDxn cũng không cầuvYm v, mẹ của hắdmxn phảuxVi hoàn toàn da vào một cô gái yếu đSuối không có quan hệ gì với hắcn chăm sóc, đdmxây rõ ràng là bấHJut nhân rồi, loạxTi ngườci này không cầlYn nhìn cũng biết không dính đKjược đVến chữEu nghĩKja.
- Hạrcung bấVt nhân bấYYAt nghĩxPa bấMt hiếu này, có đdZáng đvrvQDl một ngườQDli không có bấlrrt kì danh phn và liên can gì như em hứuxVa hẹn đzpiu gì không?

- Được rồi, em nói cô hắHJun ta cứYVu em một mạuxVng, em nuôi mẹ hắVn ta nhiu năm như vy, còn chăm lo cho bà ta đdmxến lúc lâm chung. Điu này đHJuã đEuđrcuBc báo đrcuáp ơn cứAXu mạkDng của cô hắUXn ta rồi, hơn nữhma em trảmS ơn cứrcuu mạrvHng, không có liên quan gì đuvYến hắcVQn ta, chỉcVQ vì cô hắvmBn ta mà thôi. Thế nên, em không nợ tên MạVrc Hữlrru Thâm này đuvYiu gì, nếu nói nợ, cũng là hắxTn nợ em.



Mục Tiểmu Vn ngẩrGwng đDxmSu ngẩmn ngơ nhìn Dip Mc, trước giờUX cô ta chưa tng nghĩlg đGklến nhữkDng chuyn này.
Sau khi bịj tên mắwzdt tam giác phát hin, cô ta đjã chuẩcVQn bịGkl trốn khỏi Hoàng Bình rồi, chỉvmB là không ngờdZ lạBci trùng hợp gp đBcược Dip Mc mà thôi.
Bây giờEu cô ta nghĩkD trong lòng, trước khi gp đcVQược Dip Mc, quảxT tht chưa tng nghĩc đdZến ngườdZi chồng mấxPy năm không gp là MạkDc HữEuu Thâm kia.
Càng ngày càng quyến luyến chồng, đuvYó là vì Dip Mc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đBcến danh phn kia sao?

Hơn nữlYa thân phn kia quảIKN tht không đBcược thông qua nghi thứmSc đBcm đvmBJJEnh, sở dĩYYA cô ta ở nhà họ Mạcc, là vì trùng hợp gp phảkDi họa lớn đJJEược cô y cứdZu sống mà thôi.

Dip Mc đNMột nhiên lạSnh lùng nói:
- Nếu nói phảYVi thủ danh phn, dù anh cũng không có l nghĩVa gì với em, nhưng anh mới là ngườkDi có quan h thân mt với em. Em bỏ rơi ngườSi có quan hệ thân mt với mình, lạXi vì một kẻ bấIKNt nhân bấdmxt nghĩYVa bấjt chung bấGklt hiếu, không có quan hệ gì với mình mà t t, sao em lạTi không nghĩYV tới ngườrcui tht s có quan hệ thân mt với mình chứlY? Nếu em còn muốn t t, thì anh cũng không ngăn cảmn nữNMa, em cứrcu làm đVi.



Dip Mc nói xong mấVry lờuxVi này trong lòng vô cùng hổ thẹn, mấkDy lờzpi mt dày như vy chỉdmx có thểHJu la đrcuược cô em tiểBcu Vn này, nếu nói mấlrry lờGkli này ở Hoa HạdZ, thì nước miếng cũng có thểrcu dìm chết hắEun rồi.

- A…
Mục Tiểzpu Vn nghe xong lờxTi của Dip Mc, ánh mắrGwt đOột nhiên lộ ra vẻ tuyt vọng.

Cô ta bỗng nhiên nhanh chóng đmShmng lên, đEulYu đdZâm thng vào một cối đHJuá to ở góc phòng, nếu đIKNâm vào rồi, thì Dip Mc cũng cứxPu không đdmxược.

Dip Mc hoảlrrng hốt, nhanh chóng chn ở trước mt cô ta.
Đju của Mục Tiểzpu Vn va lúc đJOâm vào bụng của Dip Mc, Dip Mc không dám dùng chân khí, lầQDln này bịdmx đuvYụng quảcVQ là không nhẹ.
HắSn tht không hiểVu, sao cô gái này lạBBli nghĩu không thông đNMến thế.

- Tướng công…
Mục TiểVru Vn phát hin mình va vào bụng của Dip Mc, lin kinh ngạTc, vội ôm lấkDy Dip Mc kêu lên, giọng đJJEiu vô cùng hoảung hốt.

Dip Mc lạlYi thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ta đzpã hiểrGwu ra rồi. Nếu là như vy, bịrvH đvmBụng vào một cái cũng không thit.

Bây giờlY vn phảMi tiếp tục chỉNMnh sa quan đcVQiểXm của cô ta, tránh khi hắAXn đQDli rồi, cô ta lạxTi nghĩkD ngợi vẩxPn vơ, hoc bịu ngườUXi khác la gạSt.

- TiểuvYu Vn à, tht ra anh cũng không đVUfược coi là chồng của em. Anh đSến t phía bên ngoài của ThầEun Châu, nơi đIKNó đOược gọi là Hoa HạBc. Ở Hoa HạfH, đKjng nói là tụi mình chỉkD có thân mt v thểvdI xác mà thôi, dù là vợ chồng chính thứOc cũng có thểmS ly hôn. Hơn nữhma nam nữlY bình đwzdng, không có ai thôi ai. Nên v chuyn giữdmxa em và anh, không cầJOn phảBci quá đrGwDx tâm. Còn v chuyn em và tên MạXc HữXu Thâm kia, loạBci quan hệ đAXó hoàn toàn có thểmSđlgi, không đJOáng kểxT.






Nói đxPến đQDlây, Dip Mc nhìn ánh mắlYt dao đNMộng của Mục Tiểcu Vn, càng đcuc ý nói:
- Chính là nói, em chính là em, không có bấkDt kì ai xứuvYng đuáng đmSkD em t t vì ngườvdIi đKjó. Thế nên đdmxng nói là MạTc Hữlrru Thâm, ngay cảEu quan hệ giữxTa em với anh cũng không cầxTn phảGkli đvrvDx tâm.


DườUXng như cảwzdm thấGkly lờAXi của mình không ổn lắuvYm, Dip Mc sờM sờwzd mũi, nói:
- Này, chuyn buổi sáng cho anh xin lỗi nhé, vì em rấcVQt đcẹp, nên anh nhấIKNt thờQDli không kìm lòng đcược.

Mục TiểGklu Vn lắlYc đvrvdZu, chỉxP ôm cht lấDxy eo của Dip Mc, vùi đUXEuu vào lòng Dip Mc. Tht lâu sau, cô ta mới ngẩVng đhmYVu lên nói với Dip Mc:

- Tướng công, anh nói đKjúng. Anh và em đmSã có quan hệ thân mt với nhau, cũng chính là nói anh đlrrã là chồng em rồi.
Nhưng em lạHJui vì có quan hệ thân mt với chồng mình mà t t, sau khi em hiểBBlu ra, càng thêm hổ thẹn, nên em không còn mt mũi nào đXu nhìn anh.



Nói xong cô ta lạVi vùi mt vào lòng Dip Mc.

Dip Mc im lng nhìn Mục TiểrvHu Vn, đlYây là đuxVlgo lý gì chứm, hóa ra bảlrrn thân hắuxVn nói nãy giờDx, cô ta vn không hiểHJuu đzpược là ý gì sao?
Thì ra cô ta t t lầYYAn thứzp hai là vì có lỗi với mình, s thay đGklổi này cũng nhanh quá rồi.
Chỉm trong chốc lát mà cô ta đrcuã t t vì hai ngườdZi. Như vy thì có bao nhiêu mạhmng cũng không đYYAđlYm t t đMâu nhỉxT?

Dip Mc lắuxVc đrvHAXu, không biết nên nói gì nữua.

Nếu Mục TiểOu Vn đKjến thế giới bên ngoài, bịcVQ ngườlYi ta la một tí là hoàn toàn mấQDlt phương hướng rồi.
Thế này không đYVược đuxVâu, dù đrcuVr cho cô ta sống một mình, sau này vn sẽ chịBcu thit thôi, không phảMi nơi nào cũng là thôn Hoàng Bình. truyn đHJuược lấIKNy t website tung hoanh

Nhưng cảcVQm thấkDy cô ta không phảrcui là ngườVUfi ngốc như thế, nếu cô ta ngốc tht, thì sẽ không dùng tro bụi che giấKju dung mạUXo rồi.

- Này, Tiểlrru Vn, em đYVXng lên nghe anh nói đDxi, em vn chưa hiểmu đHJuược ý của anh. Ý anh nói ở bên ngoài…


Dip Mc chưa nói dứvmBt lờEui, lầuxVn đYVfHu tiên bịKj Mục TiểQDlu Vn cắuvYt ngang rồi. DườKjng như cô ta đuxVã bình tĩJJEnh lạmSi, cô ta lạji nhìn Dip Mc nói:

- Có phảHJui tướng công thấwzdy em rấxPt ngốc không? Ai nói sao thì nghe vy…

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi

banner