Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 7 04: Mục Tiểu Vận

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 7 04: Mục Tiểu Vận
Thiếu Gia BịEu Bỏ Rơi
Tác giảXFq: Nga Thịig Lão Ngũ ThầUVn
Chương 704: Mục TiểzTDu Vn
Nhóm dịXch: Friendship
Nguồn: Mê truyn

- Em sao rồi?
Dip Mc lạUVi đCưa tay ra muốn nắgm lấDzVy cổ tay cô ta xem có phảigi cô ta bnh rồi không, Mục TiểANu Vn đypHột nhiên xuống giườuslng vội đGPi ra ngoài.
Thm chí không kịgp trảor lờvZi Dip Mc.

Dip Mc nhíu nhíu mày, hắGYn cảpbm thấTyuy Mục TiểEdu Vn có gì không ổn.
Với s dịGYu dàng của Mục Tiểzfu Vn, cô ta tuyt đHCối sẽ trảlU lờgi câu hỏi của hắdn.
Dip Mc lin đEi theo, dù thầlGon thứOWEc của hắyGn có thểvZ thấWry Mục TiểGYu Vn, nhưng hắDzVn cảdm thấgyUy Mục TiểHCu Vn nhấut đKnyKnh không bình thườyKng.

Đây chắdc chắign không phảzXmi là do bịKn bnh, nếu ngã bnh, hắUVn va nhìn là có thểu nhìn ra ngay.

Mục TiểKnu Vn đJGNi rấbt nhanh, cô ta mím cht môi không nói lờDzVi nào, chỉr đDzVi v bên bếp lò cầDEm lấEuy cái kéo, gầFfin như không chút chầFfin ch lin đlGoâm ngay vào cổ họng của mình.

Cô ta muốn t t sao?
Dip Mc lin hiểigu ra, nhấbt đypHzDEnh là Mục Tiểigu Vn phát hin mình và chồng cô ta không giống nhau, nên mới làm như vy.

Ở trước mt Dip Mc, hắHCn đzDEương nhiên không đuslypH cô ta t sát.
Dip Mc đFXlưa tay chn lạusli kéo của cô ta, kéo đHCâm vào lòng bàn tay của Dip Mc, bịqAv Dip Mc git lấXKyy.

- Sao em lạJGNi muốn t t hảKn?
Giọng đqAviu của Dip Mc rấANt bình tĩlUnh, tuy hắun mạpbo nhn là chồng của cô ta, nhưng cũng không phảvZi là do hắDzVn khởi xướng, chỉf là do Mục TiểXu Vn nhn lầgyUm ngườori, hắbn tin thểzTD lợi dụng cô ta một chút mà thôi.
Còn v kích đbộng buổi sáng, hoàn toàn là chuyn ngoài ý muốn, hơn nữKna hắTyun cũng đyGã kịqAvp thờEi phảusln ứung lạui rồi.

Dù cũng coi như xâm phạyKm cô ta, nhưng ở bên ngoài mà nói, thì tình hình cũng có thểFfi chưa tính là rấgt nghiêm trọng nhỉGY.

- Anh, anh không phảDEi là MạlUc Lang, anh không phảbi là Mạzfc HữzDEu Thâm, anh, anh… Em… Em,…
Nói na chng, do kéo đlUã bịyK Dip Mc lấlUy mấEt, cô ta chỉWr có thểszs ngồi xổm xuống không ngng khóc lóc.
NgườFfii chồng khiến cô yêu thích cuối cùng vn là ngườmgJi chồng giảDzV mạyGo.
Mạpbc Lang kia của cô có lẽ đbã không đDEược như ngày trước rồi.

Dip Mc thầKKzm lắWrc đGYVFOu, cuối cùng bịmgJ nhn ra rồi, dù hắvZn không biết làm sao Mục TiểzDEu Vn lạEi nhn ra đKnược, nhưng hắUn lạpbi biết muốn âm thầEum đszsưa Mục TiểEu Vn đXFqến một nơi an toàn, rồi bỏ đui, bây giờlU xem ra là không đorược rồi.
HắzXmn phảori lp tứDzVc rờusli khỏi Mục TiểqAvu Vn.
Chỉd là với tình trạEdng này của Mục TiểEdu Vn, hắrn bỏ lạzDEi cô ta ở bấKKzt kì nơi nào cũng không thích hợp.

Dù Dip Mc t hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù gì cũng đzXmã lợi dụng ngườsXi ta.
Hơn nữyKa còn sờXKy vào ngc ngườHCi ta, nghĩAN đuslến khích đOWEộng hồi sáng, Dip Mc vô cùng phin muộn.
Nếu không đTyuụng chạUVm vào cô ta, bảANn thân hắusln muốn đyGi thì đEdi.
Bây giờvZ nếu bỏ đGYi, cô ta mà muốn t t, coi như do mình mà ra rồi.

Nghĩpb ngợi nhiu như vy, liên tưởng đszsến chuyn va nãy, lúc này Dip Mc đgã có chút ít manh mối.
Sở dĩb cô ta nhn ra mình, hn là do sờb vào chỗ đdó, rấort có thểXKy tên MạVFOc HữOWEu Thâm kia không có bảdn lĩANnh này, nên mới khiến cô ta hoài nghi.

đVFOiu tâm đUVmgJa của Mục Tiểszsu Vn tht s rấzDEt tốt, bây giờFXl cô ta biết rõ mình đXã sớm biết không phảJGNi là chồng cô ta, giảszs mạdo làm chồng cô ta.
Nhưng lạEui không chấFXlt vấHCn lờusli nào.
Càng không cầANn nói là quát mắfng một trn.
Nếu Mục TiểXu Vn quát mắgyUng ầgm ĩlGo một trn, thì hắszsn còn d x lý một chút, nhưng cô ta lạVFOi không la mắJGNng gì hắKKzn, chỉlU cầqAvm kéo đANypH t t.

Bây giờVFO phảTyui an ủi cô ta một chút, Dip Mc chưa tng an ủi ngườWri ta.
HắzDEn vắrt nát óc cũng không nghĩGP ra cách nào hay.
Đột nhiên Dip Mc nghĩDE đzDEến một chuyn, chính là lúc Mục TiểFfiu Vn va nhìn thấGYy mình ở trấKnn T Tây, s sợ hãi trong mắEut cô ta dườUng như nhiu hơn nỗi nhớ nhung dành cho hắGPn.
Nói chính xác hơn, là cô ta đqAvang né tránh tên mắEut tam giác kia, gp phảKKzi hắszsn chỉzf là chuyn ngu nhiên.
Hoàn toàn không có khát vọng và nim vui bấHCt ngờTyu tht s.

Hoc là nói s quyến luyến của cô ta với hắsXn là sau khi dùng xong cơm ở tu lâu, Dip Mc hơi hồi tưởng lạzfi khoảyGng thờEi gian t tu lầGYu ăn cơm đfến đXi Vu Gia, rồi trở v.
Mục TiểTyuu Vn càng lúc càng quyến luyến, càng không nỡ rờszsi xa hắHCn, nỗi quyến luyến và tình ý này thm chí còn sâu đyKm hơn lúc mới gp mt.
Hn là không sai, chính là như vy đyGó.

So sánh đuôi chút, lúc cô ta va coi mình là Mạorc Lang của cô ta, trong biểzXmu hin thê lương thương tâm kia hoàn toàn không có bấEt kì nim vui mng bấigt ngờAN khi trùng phùng, mà là nỗi xót xa cho vn mạzDEng.
S quyến luyến và yêu thương dành cho hắHCn là chuyn sau này.

- Em và MạANc HữXFqu Thâm đTyuính hôn chưa? Hai ngườmgJi đmgJã c hành hôn l chưa? Nói cách khác em đorã là ngườzfi của MạqAvc HữVFOu Thâm chưa? Hay là có thân mt v thểGY xác chưa?
Dip Mc hỏi lin mấdy câu.
Sở dĩXFq hỏi như vy, là vì Dip Mc thông qua tiếp xúc với Mục TiểWru Vn, đyKoán đuslược Mục Tiểgu Vn và Mạuc HữEdu Thâm nhấXt đXKyyKnh chưa tng có s thân mt v thểFfi xác.


Mục Tiểpbu Vn vô thứrc lắvZc đsXsXu, vẻ mt có hơi ngỡ ngàng, nhưng đDEã ngng khóc.

Dip Mc thầDEm nghĩE cô gái này quảvZ là cố chấEp, ở ngoài không cầFXln nói là chưa kết hôn, có vài cô gái dù đzDEã kết hôn nằyKm chung một giườdng, muốn đNDi là đOWEi, đyKâu có chuyn phảGPi đbusln đGYo do d thế này?
Đng nói gì bên ngoài, cứszs lấqAvy Vu Vũ Yến ra mà nói, theo lý lun của Mục TiểvZu Vn, thì Vu Vũ Yến càng phảusli đqAvi t t rồi.

- Tốt lắEum, hôn ước giữfa em và MạXFqc HữKnu Thâm cùng lắXFqm chỉf là lờANi thỏa thun bằyKng ming của các trưởng bối mà thôi, không nhữDEng không có bấTyut kì nghi thứszsc nào, mà thc chấJGNt em và MạFfic HữTyuu Thâm cũng không có bấKKzt kì liên quan gì.
Cho nên nói, bây giờvZ em hoàn toàn không phảori là vợ của MạANc HữzXmu Thâm, em còn gì phảyGi đXFqKnn đEdo chứg?

Dip Mc đgyUột nhiên phát hin tài ăn nói của mình cũng không t, hắDEn thm chí nghĩd cũng không thèm nghĩEd thì đXKyã tiếp tục nói:
- MạEdc Hữszsu Thâm bỏ em và mẹ hắqAvn ở nhà, hoàn toàn không bn tâm đypHến, đFXlây đpbã là bấFfit trung bấGYt hiếu rồi.
- HắNDn ra đEui là đUVi mấOWEt mấyGy năm, ngay cảEd phí sinh hoạdt của em và mẹ hắlUn cũng không cầypHm v, mẹ của hắANn phảbi hoàn toàn da vào một cô gái yếu đHCuối không có quan hệ gì với hắqAvn chăm sóc, đypHây rõ ràng là bấANt nhân rồi, loạEui ngườvZi này không cầzXmn nhìn cũng biết không dính đUVược đHCến chữX nghĩszsa.
- HạXFqng bấbt nhân bấvZt nghĩzDEa bấypHt hiếu này, có đJGNáng đqAvzDE một ngườri không có bấJGNt kì danh phn và liên can gì như em hứCa hẹn đpbiu gì không?

- Được rồi, em nói cô hắKnn ta cứfu em một mạqAvng, em nuôi mẹ hắHCn ta nhiu năm như vy, còn chăm lo cho bà ta đlUến lúc lâm chung. Điu này đuslã đzXmđUVGP báo đzfáp ơn cứyGu mạlUng của cô hắEun ta rồi, hơn nữzfa em trảvZ ơn cứEdu mạDzVng, không có liên quan gì đvZến hắlGon ta, chỉlGo vì cô hắzXmn ta mà thôi. Thế nên, em không nợ tên Mạrc Hữszsu Thâm này đuiu gì, nếu nói nợ, cũng là hắXKyn nợ em.Mục TiểyGu Vn ngẩOWEng đgyGu ngẩusln ngơ nhìn Dip Mc, trước giờTyu cô ta chưa tng nghĩu đOWEến nhữdng chuyn này.
Sau khi bịC tên mắvZt tam giác phát hin, cô ta đigã chuẩEdn bịsX trốn khỏi Hoàng Bình rồi, chỉDE là không ngờVFO lạlGoi trùng hợp gp đUVược Dip Mc mà thôi.
Bây giờypH cô ta nghĩUV trong lòng, trước khi gp đOWEược Dip Mc, quảEd tht chưa tng nghĩFfi đEdến ngườXFqi chồng mấXy năm không gp là MạOWEc HữmgJu Thâm kia.
Càng ngày càng quyến luyến chồng, đGPó là vì Dip Mc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đlUến danh phn kia sao?

Hơn nữUVa thân phn kia quảX tht không đrược thông qua nghi thứqAvc đyGsX đzXmpbnh, sở dĩgyU cô ta ở nhà họ MạsXc, là vì trùng hợp gp phảui họa lớn đXKyược cô y cứuu sống mà thôi.

Dip Mc đyKột nhiên lạJGNnh lùng nói:
- Nếu nói phảfi thủ danh phn, dù anh cũng không có l nghĩypHa gì với em, nhưng anh mới là ngườNDi có quan h thân mt với em. Em bỏ rơi ngườsXi có quan hệ thân mt với mình, lạUi vì một kẻ bấUt nhân bấFfit nghĩGPa bấKnt chung bấNDt hiếu, không có quan hệ gì với mình mà t t, sao em lạVFOi không nghĩFfi tới ngườyKi tht s có quan hệ thân mt với mình chứb? Nếu em còn muốn t t, thì anh cũng không ngăn cảDzVn nữmgJa, em cứlU làm đigi.Dip Mc nói xong mấry lờmgJi này trong lòng vô cùng hổ thẹn, mấqAvy lờqAvi mt dày như vy chỉKn có thểvZ la đEược cô em tiểWru Vn này, nếu nói mấDEy lờvZi này ở Hoa HạDzV, thì nước miếng cũng có thểyK dìm chết hắrn rồi.

- A…
Mục TiểEu Vn nghe xong lờmgJi của Dip Mc, ánh mắANt đANột nhiên lộ ra vẻ tuyt vọng.

Cô ta bỗng nhiên nhanh chóng đEuFXlng lên, đEdbu đOWEâm thng vào một cối đdá to ở góc phòng, nếu đorâm vào rồi, thì Dip Mc cũng cứgu không đrược.

Dip Mc hoảANng hốt, nhanh chóng chn ở trước mt cô ta.
ĐKnu của Mục Tiểszsu Vn va lúc đUâm vào bụng của Dip Mc, Dip Mc không dám dùng chân khí, lầyKn này bịzTD đzXmụng quảND là không nhẹ.
HắyKn tht không hiểlGou, sao cô gái này lạzXmi nghĩEu không thông đrến thế.

- Tướng công…
Mục TiểXFqu Vn phát hin mình va vào bụng của Dip Mc, lin kinh ngạqAvc, vội ôm lấszsy Dip Mc kêu lên, giọng đJGNiu vô cùng hoảCng hốt.

Dip Mc lạEui thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ta đyGã hiểKKzu ra rồi. Nếu là như vy, bịXKy đbụng vào một cái cũng không thit.

Bây giờHC vn phảgi tiếp tục chỉVFOnh sa quan đpbiểyGm của cô ta, tránh khi hắdn đbi rồi, cô ta lạEi nghĩND ngợi vẩEun vơ, hoc bịusl ngườsXi khác la gạzDEt.

- TiểXu Vn à, tht ra anh cũng không đFXlược coi là chồng của em. Anh đpbến t phía bên ngoài của ThầFXln Châu, nơi đDzVó đyGược gọi là Hoa Hạb. Ở Hoa Hạb, đzXmng nói là tụi mình chỉzf có thân mt v thểusl xác mà thôi, dù là vợ chồng chính thứmgJc cũng có thểVFO ly hôn. Hơn nữXFqa nam nữAN bình đung, không có ai thôi ai. Nên v chuyn giữANa em và anh, không cầyKn phảGYi quá đEuzf tâm. Còn v chuyn em và tên MạXKyc HữzXmu Thâm kia, loạri quan hệ đigó hoàn toàn có thểFXlđzDEi, không đXKyáng kểyG.


Nói đUVến đHCây, Dip Mc nhìn ánh mắUVt dao đVFOộng của Mục Tiểzfu Vn, càng đJGNFXlc ý nói:
- Chính là nói, em chính là em, không có bấEt kì ai xứgyUng đANáng đDEOWE em t t vì ngườsXi đgó. Thế nên đigng nói là MạDzVc Hữdu Thâm, ngay cảVFO quan hệ giữFXla em với anh cũng không cầUVn phảzDEi đypHGP tâm.


DườKnng như cảmgJm thấGYy lờqAvi của mình không ổn lắmgJm, Dip Mc sờAN sờzDE mũi, nói:
- Này, chuyn buổi sáng cho anh xin lỗi nhé, vì em rấuslt đbẹp, nên anh nhấqAvt thờFfii không kìm lòng đrược.

Mục TiểXFqu Vn lắFfic đzfGPu, chỉXKy ôm cht lấVFOy eo của Dip Mc, vùi đGYVFOu vào lòng Dip Mc. Tht lâu sau, cô ta mới ngẩrng đUFXlu lên nói với Dip Mc:

- Tướng công, anh nói đUVúng. Anh và em đDEã có quan hệ thân mt với nhau, cũng chính là nói anh đuã là chồng em rồi.
Nhưng em lạqAvi vì có quan hệ thân mt với chồng mình mà t t, sau khi em hiểigu ra, càng thêm hổ thẹn, nên em không còn mt mũi nào đJGNXFq nhìn anh.Nói xong cô ta lạEi vùi mt vào lòng Dip Mc.

Dip Mc im lng nhìn Mục Tiểszsu Vn, đKnây là đbqAvo lý gì chứU, hóa ra bảGYn thân hắCn nói nãy giờTyu, cô ta vn không hiểXFqu đgược là ý gì sao?
Thì ra cô ta t t lầrn thứWr hai là vì có lỗi với mình, s thay đFfiổi này cũng nhanh quá rồi.
ChỉVFO trong chốc lát mà cô ta đEuã t t vì hai ngườui. Như vy thì có bao nhiêu mạuslng cũng không đXđXlU t t đVFOâu nhỉFfi?

Dip Mc lắFfic đFfigyUu, không biết nên nói gì nữiga.

Nếu Mục Tiểigu Vn đANến thế giới bên ngoài, bịf ngườzXmi ta la một tí là hoàn toàn mấVFOt phương hướng rồi. đTyuọc truyn mới nhấEdt tạTyui tung hoanh . com
Thế này không đHCược đXFqâu, dù đDzVXFq cho cô ta sống một mình, sau này vn sẽ chịigu thit thôi, không phảEui nơi nào cũng là thôn Hoàng Bình.

Nhưng cảdm thấry cô ta không phảOWEi là ngườUVi ngốc như thế, nếu cô ta ngốc tht, thì sẽ không dùng tro bụi che giấuu dung mạUVo rồi.

- Này, TiểEuu Vn, em đXvZng lên nghe anh nói đsXi, em vn chưa hiểWru đFXlược ý của anh. Ý anh nói ở bên ngoài…


Dip Mc chưa nói dứGPt lờGYi, lầmgJn đVFOru tiên bịJGN Mục TiểgyUu Vn cắHCt ngang rồi. DườANng như cô ta đzTDã bình tĩzfnh lạVFOi, cô ta lạUi nhìn Dip Mc nói:

- Có phảHCi tướng công thấgyUy em rấigt ngốc không? Ai nói sao thì nghe vy…

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi

 • Gửi lúc 11:20 Ngày 31/07/2014

  lamchivu@fb

  AD úp nốt 4 chương cuối đi, chương 2270 mới là Đại kết cục http://www.metruyen.co m/full-thieu-gia-bi-bo- roi/2590-doan-ket-thieu -gia-bi-bo-roi.html