Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 48 : Giữa đường gặp cướp

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 48 : Giữa đường gặp cướp
Thiếu Gia BịhjG Bỏ Rơi
Tác giảysD: Nga ThịAR Lão Ngũ ThầRn
Chương 48: GiữMRa đCườGEng gp cướp

Nhóm dịBwch: Friendship
Nguồn: Mê truyn


Tô TĩRnh Văn vuốt ve ngắCm nghía chiếc vòng trên tay, bỗng cảwm thấNXcy có chút hối hn vì đJFdã tng ba hạZZpt trân châu trên chiếc vòng cho Ninh Khinh Tuyết. Cô nghĩysD mình không nên nghe lờgDAi Tô Mi mà thay đMRổi cách nhìn v Dip Mc như vy. Dù là tn tai nghe thấaCy Vô Tình Băng trách móc Dip Mc, nhưng chắaCc gì đARã thc s là lỗi của hắpvKn? Không biết chng chính cô giáo này mới có vấgDAn đZZp cũng nên. Mà cho dù là Dip Mc không phảdi đMCi chăng nữGEa thì cũng đGâu có can hđMCến cô ta?

Nếu cho Tô Tĩwnh Văn thêm một cơ hội thì cô nhấgDAt đtOGYnh sẽ chọn cách tin tưởng Dip Mc. Dù sao hai ngườBwi cũng là bạDMMn bè khá thân thiết, biết ngườEi biết mt mà không biết lòng, nhìn b ngoài Vô Tình Băng này lạRnh lùng là thế, nhưng bên trong tht s ra sao thì có trờDui mới biết. Hơn nữYa, Tô TĩMRnh Văn cũng tin Dip Mc không phảsGai loạMii ngườdi như Vân Băng và Tô Mi nói, chng có bằFVng cớ gì cảDMM, họ chỉsGa là nói mò mà thôi.

Nhưng ba hạMCt trân châu trên chiếc vòng này thì đNXcã đQwAưa cho Ninh Khinh Tuyết rồi, chng lẽ giờAR lạDGi đDDti đwòi lạMCi? Có trách thì chỉR trách Ninh Khinh Tuyết đIQhã chọn không đEúng thờKCJi cơ mà thôi. Nếu đHgIợi đLALến khi s vic của Vân Băng qua đysDi một thờHgIi gian rồi thì có lẽ cô cũng đHgIã thay đkqổi s chú ý của mình rồi.

May là mới chỉtO tng cho Ninh Khinh Tuyết có ba hạMit trân châu, nếu lỡ tng hết rồi thì đFVúng là cô sẽ phảFVi ân hn suốt đMCdi. Chiếc vòng này là Dip Mc tng cho cô, dù không đvNDáng bao nhiêu tin nhưng dù sao đCó cũng là quà sinh nht của mình, đBwồng thờkqi cũng là món quà duy nhấtOt cô đRược nhn mà do chính tay hắUMn làm ra.

Tô TĩvNDnh Văn muốn lp tứMic đDui tìm Dip Mc nhưng lạACi chng biết giờsGa hắFFn đdang ở nơi nào. Đến Ninh Khinh Tuyết còn không rõ thì Lý Mộ Mai lạDbi càng không thểMC biết đwược. Dù sao cô cũng muốn hỏi một lầCn cho chắXFkc. NghĩsGa là làm ngay, Tô TĩGnh Văn đaCang đAyHBwnh ấMCn số gọi cho Lý Mộ Mai thì di đvNDộng của cô lạCi đtOổ chuông. Là số của Vân Băng gọi tới, chắUMc chắQwAn là do Tô Mi cho số rồi.

Sau khi hẹn đUMCa đNXciểGEm gp mt, na giờpvK sau Vân Băng đzJã có mt.

Nghe xong lý do đCến đDuây của Vân Băng, Tô TĩpvKnh Văn rấDDtt đKCJỗi kinh ngạdDc:
- Cái gì, cô muốn gp Dip Mc ư? LầFFn trước em hỏi cô v Dip Mc, cô còn bảACo cu ta là cái gì cái gì đDuó mà....

Tô TĩHgInh Văn còn chưa nói hết câu thì ý của cô đDMMã rấUMt rõ ràng: Vân Băng, cô đGYã nói Dip Mc như vy rồi thì còn muốn gp hắZZpn làm gì. Nhưng hai ngườDbi dù sao cũng không phảMCi thân thiết nên nhữGYng ý nghĩcUD đhjGó Tô TĩEnh Văn chỉFF dám giữCMz trong lòng. Mc dù rấFVt muốn đQwAi gp Dip Mc nhưng đJFdiu đDGó không có nghĩpvKa là cô cũng đvNDồng ý dn cảcUD cái cô Vô Tình Băng này cùng đkqi.

- RấARt xin lỗi, lầjdn trước là do tôi đIQhã hiểCu lầGm hắjdn, lầdDn này sở dĩGY tôi muốn tìm cu ta cũng chính là đGvND nói câu xin lỗi.
Thái đHgIộ của Vân Băng rấvNDt dứDMMt khoát, không chút vòng vo.

QuảY nhiên là như vy, Tô TĩDunh Văn nghe vy thì cũng cảFFm thấMiy nhẹ lòng, nhưng dù sao cô cũng không có cảysDm tình gì với ngườtOi như cô giáo Vân này. S vic vn chưa rõ ràng đDDtã nói ngườtOi ta là thế nọ thế kia, loạzJi đYàn bà như vy đFFáng ghét vô cùng.

Thế nhưng đCpvK cô ta đaCi xin lỗi Dip Mc cũng là vic nên làm, vảGY lạFFi Tô TĩzJnh Văn cũng đHgIang rấARt muốn gp hắDun.

Tô TĩLALnh Văn sau khi gọi đIQhin cho Lý Mộ Mai thì đEã biết đGEược vn không có tin tứYc gì của Dip Mc, như thểd hắACn đGEã biến mấDbt khỏi cõi đHgIpvKi này rồi vy, một chút manh mối cũng không có.

- Cái gì, vn không biết Dip Mc đDbang ở đMCâu sao? nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Vân Băng thấDbt vọng kêu lên, thm chí cô còn hoài nghi vì Tô TĩtOnh Văn ghét mình nên mới cố tình nói vy. Thế nhưng trông Tô TĩGEnh Văn không có vẻ gì là đDbang nói dối cảXFk, có lẽ là do mình quá đYa nghi thôi.Dip Mc đFFem hành lí tới nhà khách nơi Trác Ái Quốc đvNDang ở. Vé máy bay chuyến 8h sáng hôm sau đdã đXFkược Trác Ái Quốc lo liu xong xuôi.

Hai giờR sau, chiếc máy bay đDbã đysDáp xuống sân bay Đin LĩgDAnh thuộc thành phố Quý Lâm. Trong chuyến bay không xảcUDy ra bấHgIt kì s cố gì, xem ra Trác Ái Quốc này còn cẩvNDn thn và chu đACáo hơn cảkq tay Văn Đông kia. Văn Đông đgDAã nói sẽ đCMzYm bảKCJo không xảpvKy ra bấYt cứCMz vấtOn đCê gì cho Dip Mc, thế mà kết quảQwA thì... nếu không phảMii hắXFkn đzJang luyn khí tầGEng thứhjG hai thì có lẽ đARã chết mấBwt xác rồi.

Cô ta chết không có gì phảdDi nói, có đzJiu Dip Mc là ngườzJi vô tội, chỉKCJ vì mấysDy chục ngàn mà mấARt mạGng thì đCúng là đkqáng tiếc.

- Dip Mc, tới sân bay Quý Lâm rồi, ra ngoài sẽ có ngườjdi đGYón chúng ta. Theo tôi thì cứGY đgDAến thng Lưu Xà, đcUDỡ mấIQht công ở lạRi Quý Lâm thêm một đLALêm, biết đDGâu lạBwi xảcUDy ra chuyn gì rắDGc rối.
Trác Ái Quốc muốn giảcUDi quyết nhanh chóng cho xong vic đvNDtO lp tứkqc rờGYi khỏi cái chốn quỷ quái này. Điu này cũng trùng với suy nghĩgDA của Dip Mc, hắwn không muốn ở lạMCi đRây thêm một phút nào nữMRa.

Hai ngườRi va xuống khỏi máy bay thì đXFkã có một chiếc Audi loạzJi vit dã phóng tới trước mt. Lái xe là một gã thanh niên trông có vẻ tht thà chấCt phác. Nhìn thấRy Trác Ái Quốc, y cung kính chào một tiếng ông chủ.

- Đây là tài xế của tôi – TiểRu Vu, cũng là nhân viên trong công ty tôi. Dù không biết võ nhưng đMCã tới Lưu Xà mấIQhy lầNXcn nên cu ta cũng khá thông thuộc đDuườpvKng đRi.
Trác Ái Quốc giới thiu một chút cho Dip Mc.

Dip Mc va nhìn là biết cu thanh niên này chỉGY có dáng vẻ to cao chứE đsGaúng như Trác Ái Quốc, cu ta căn bảtOn không h biết võ công.

Cu tài xế này lái xe rấhjGt nhanh nhưng cũng lạaCi rấjdt vữDung tay. Rờdi khỏi Quý Lâm hai giờysD đCMzồng hồ thì đhjGườFFng khá d đzJi, nhưng sau khúc ngot thì lạCi tới đARoạAyHn đJFdườkqng núi gp ghnh.

Lái tiếp hai giờFF nữACa, con đkqườACng núi mới d đAyHi hơn một chút. Bốn b chỉjd là rng núi, chng thấRy bóng dáng một thôn trang nào. Không biết Trác Ái Quốc muốn tới nơi hang cùng quỷ cốc này làm gì nữXFka, hoang vu như thế thảvNDo nào mà gã cầGn ngườAyHi thông thạKCJo dn đaCườHgIng.

Tuy vy, Dip Mc lạzJi cảjdm thấDby khá thích thú với nơi núi rng hẻo lánh này, nói gì thì nói giờC hắGYn đFVang ở thế phảCi trốn chạDby, chỗ này đhjGúng là rấdDt phù hợp đFVDuFVn náu và tu luyn. Tống gia thế lc mạCnh, với công phu của Dip Mc bây giờDG thì chưa thểDMM trc tiếp đGối đvNDkqu với chúng đgDAược.

ChạMCy thêm đtOược khoảsGang hơn mườCMzi phút nữRa thì chiếc xe đcUDã tiến vào một vùng sơn cốc. Dip Mc nghe phía sau sườBwn núi dườwng như có tiếng tới âm thanh gì đFFó. HắGEn lin mở ca sổ ra xem thì hóa ra đzJoạJFdn đwườNXcng trước mt đDbã bịdD ngườHgIi ta vây kín.

SắsGac mt của Trác Ái Quốc lp tứHgIc trở nên rấgDAt khó coi, thế nhưng cu tài xế của gã lạDGi tỏ ra rấGt bình thườtOng. Quay sang Trác Ái Quốc, cu nói:
- Ông chủ không cầARn lo lắACng, nhữsGang ngườJFdi này cầMin tin thôi, lát nữCMza chỉC cầhjGn cho chúng chút tin là xong.

Trác Ái Quốc gt đCwu, tài xế cho chiếc xe tiến lên 100m nữHgIa thì quảXFk nhiên bịC chn lạQwAi. Không chỉQwA có một chiếc xe mà bên cạGEnh còn có một Mercedes-Benz đDGen loạGi vit dã.

- Xuống, xuống hết cho ta.
Một gã thanh niên rấCt cườARng tráng ăn mc hầZZpm hố đkqang hét vào loa. Bên cạwnh gã có hai tên trong tay đtOang lăm lăm khẩAyHu AK. Hai khẩGYu này của chúng mà đRem so với khẩsGau AK của Văn Đông thì đJFdúng là một trờFVi một vc. Dip Mc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, súng kia mà bắMRn thì có lẽ ngủ một giấFVc rồi thì đHgIvNDn mới tới nơi.

Có hai tên bước xuống t chiếc Mercedes Benz trước mt, một tên là thanh niên, dáng cao to và một tên là phụ nữDb dáng ngườGYi mảAyHnh dẻ. Gã thanh niên nhìn cũng khá tuấARn tú, quầjdn áo trên ngườCi gã lạRi là hàng hiu. Dù không mấDGy quan tâm tới mấARy thứd hàng hiu nhưng Dip Mc vn nhn ra đFVồ mà gã kia đJFdang mc thuộc nhãn hiu vô cùng nổi tiếng. Mt gã lúc này tái nhợt như đRang kinh hãi đMiiu gì đGEó.

NgườQwAi phụ nữDDt quay lạJFdi nhìn chiếc xe Audi của bọn Dip Mc, nét mt tỏ ra rấKCJt kì lạDMM. Cô gái này toát ra khí chấACt vô cùng cao nhã, chiếc quầGYn bò ôm sát lấvNDy cp đYùi thon thảIQh, làm tôn lên vòng ba đaCKCJy đGEn gợi cảXFkm. Khuôn mt đLALược trang đvNDiểDMMm bởi một lớp phấtOn nhẹ, trên chiếc cổ trắtOng nõn nà là sợi dây chuyn bạtOc càng gợi lên vẻ thanh lịDuch và trang nhã.

Mc dù nét mt cô không xinh đMRẹp bằkqng Tô TĩtOnh Văn và Ninh Khinh Tuyết nhưng có một đkqiểjdm đCc bit đMCó mái tóc dài buông xõa tạvNDo nên vẻ nữvND tính rấDDtt hợp với dáng ngườGEi và khí chấMRt của cô. NgườKCJi này và gã thanh niên tuấCMzn tú kia chắXFkc chắHgIn có quan hđRó, cô gái cứFV bám sát lấjdy gã thanh niên bên cạwnh, vẻ mt khá căng thng nhưng không đIQhến nỗi kinh hãi như gã thanh niên kia.

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi