Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 48 : Giữa đường gặp cướp

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 48 : Giữa đường gặp cướp
Thiếu Gia Bịdi Bỏ Rơi
Tác giảTmM: Nga ThịmIo Lão Ngũ Thầon
Chương 48: Giữooa đmfDườTIng gp cướp

Nhóm dịDVSch: Friendship
Nguồn: Mê truyn


Tô TĩjNznh Văn vuốt ve ngắdzmm nghía chiếc vòng trên tay, bỗng cảqom thấBVy có chút hối hn vì đmIoã tng ba hạiOt trân châu trên chiếc vòng cho Ninh Khinh Tuyết. Cô nghĩID mình không nên nghe lờCJi Tô Mi mà thay đoổi cách nhìn v Dip Mc như vy. Dù là tn tai nghe thấmIoy Vô Tình Băng trách móc Dip Mc, nhưng chắoc gì đmNã thc s là lỗi của hắdzmn? Không biết chng chính cô giáo này mới có vấmfDn đdzm cũng nên. Mà cho dù là Dip Mc không phảMIi đdii chăng nữOCca thì cũng đXâu có can hđNến cô ta?

Nếu cho Tô Tĩdzmnh Văn thêm một cơ hội thì cô nhấVbt đIJYTnh sẽ chọn cách tin tưởng Dip Mc. Dù sao hai ngườOi cũng là bạokn bè khá thân thiết, biết ngườzmJi biết mt mà không biết lòng, nhìn b ngoài Vô Tình Băng này lạSiNnh lùng là thế, nhưng bên trong tht s ra sao thì có trờCJi mới biết. Hơn nữTIa, Tô TĩmNnh Văn cũng tin Dip Mc không phảSXi loạZi ngườjOUi như Vân Băng và Tô Mi nói, chng có bằzfng cớ gì cảdzm, họ chỉyE là nói mò mà thôi.

Nhưng ba hạNt trân châu trên chiếc vòng này thì đmIoã đBVưa cho Ninh Khinh Tuyết rồi, chng lẽ giờVoM lạoyVi đmNi đNXòi lạzmJi? Có trách thì chỉjOU trách Ninh Khinh Tuyết đBVã chọn không đSiNúng thờXi cơ mà thôi. Nếu đzTRợi đcHến khi s vic của Vân Băng qua đAi một thờTmMi gian rồi thì có lẽ cô cũng đmIoã thay đYdổi s chú ý của mình rồi.

May là mới chỉI tng cho Ninh Khinh Tuyết có ba hạiOt trân châu, nếu lỡ tng hết rồi thì đOCcúng là cô sẽ phảIDi ân hn suốt điOMIi. Chiếc vòng này là Dip Mc tng cho cô, dù không đDVSáng bao nhiêu tin nhưng dù sao đfBSó cũng là quà sinh nht của mình, đXồng thờVbi cũng là món quà duy nhấAt cô đNjoược nhn mà do chính tay hắNjon làm ra.

Tô TĩzmJnh Văn muốn lp tứNXc đoki tìm Dip Mc nhưng lạNjoi chng biết giờO hắVbn đOang ở nơi nào. Đến Ninh Khinh Tuyết còn không rõ thì Lý Mộ Mai lạZi càng không thểTmM biết đMAược. Dù sao cô cũng muốn hỏi một lầokn cho chắDVSc. NghĩO là làm ngay, Tô Tĩonh Văn đjNzang đXmNnh ấOCcn số gọi cho Lý Mộ Mai thì di đRIoộng của cô lạoki đzfổ chuông. Là số của Vân Băng gọi tới, chắDVSc chắfBSn là do Tô Mi cho số rồi.

Sau khi hẹn đjOUDVSa đOdOiểiOm gp mt, na giờBV sau Vân Băng đqoã có mt.

Nghe xong lý do đNjoến đOdOây của Vân Băng, Tô TĩVbnh Văn rấjOUt đSiNỗi kinh ngạRIoc:
- Cái gì, cô muốn gp Dip Mc ư? LầiOn trước em hỏi cô v Dip Mc, cô còn bảzTRo cu ta là cái gì cái gì đSiNó mà....

Tô TĩNnh Văn còn chưa nói hết câu thì ý của cô đyEã rấoot rõ ràng: Vân Băng, cô đcHã nói Dip Mc như vy rồi thì còn muốn gp hắXn làm gì. Nhưng hai ngườUdzi dù sao cũng không phảooi thân thiết nên nhữcHng ý nghĩoyV đVó Tô Tĩzfnh Văn chỉmN dám giữSiN trong lòng. Mc dù rấNjot muốn đZi gp Dip Mc nhưng đNXiu đIDó không có nghĩzTRa là cô cũng đokồng ý dn cảok cái cô Vô Tình Băng này cùng đqoi.

- RấMAt xin lỗi, lầMAn trước là do tôi đIZã hiểVoMu lầSiNm hắIZn, lầokn này sở dĩX tôi muốn tìm cu ta cũng chính là đcHOCc nói câu xin lỗi.
Thái đTmMộ của Vân Băng rấZt dứdzmt khoát, không chút vòng vo. đmIoọc truyn mới nhấUdzt tạmNi tung hoanh . com

QuảOdO nhiên là như vy, Tô TĩSiNnh Văn nghe vy thì cũng cảjNzm thấqoy nhẹ lòng, nhưng dù sao cô cũng không có cảmNm tình gì với ngườNjoi như cô giáo Vân này. S vic vn chưa rõ ràng đoyVã nói ngườNjoi ta là thế nọ thế kia, loạBVi đzTRàn bà như vy đooáng ghét vô cùng.

Thế nhưng đYdSiN cô ta đmNi xin lỗi Dip Mc cũng là vic nên làm, vảX lạTIi Tô TĩOCcnh Văn cũng đHHjang rấDVSt muốn gp hắCJn.

Tô TĩXnh Văn sau khi gọi đNjoin cho Lý Mộ Mai thì đDVSã biết đSXược vn không có tin tứNXc gì của Dip Mc, như thểOdO hắXn đSiNã biến mấSiNt khỏi cõi đoyViOi này rồi vy, một chút manh mối cũng không có.

- Cái gì, vn không biết Dip Mc đdiang ở đVbâu sao?
Vân Băng thấyEt vọng kêu lên, thm chí cô còn hoài nghi vì Tô TĩyEnh Văn ghét mình nên mới cố tình nói vy. Thế nhưng trông Tô TĩOCcnh Văn không có vẻ gì là đMAang nói dối cảMI, có lẽ là do mình quá đUdza nghi thôi.Dip Mc đSXem hành lí tới nhà khách nơi Trác Ái Quốc đyEang ở. Vé máy bay chuyến 8h sáng hôm sau đZã đcHược Trác Ái Quốc lo liu xong xuôi.

Hai giờMA sau, chiếc máy bay đOdOã đXáp xuống sân bay Đin LĩInh thuộc thành phố Quý Lâm. Trong chuyến bay không xảjNzy ra bấcHt kì s cố gì, xem ra Trác Ái Quốc này còn cẩIDn thn và chu đzfáo hơn cảNjo tay Văn Đông kia. Văn Đông đoã nói sẽ đqoAm bảoo không xảZy ra bấyEt cứYd vấNjon đIDê gì cho Dip Mc, thế mà kết quảX thì... nếu không phảIZi hắVn đYdang luyn khí tầZng thứCJ hai thì có lẽ đOã chết mấjOUt xác rồi.

Cô ta chết không có gì phảOi nói, có đRIoiu Dip Mc là ngườIDi vô tội, chỉmIo vì mấXy chục ngàn mà mấTIt mạMIng thì đRIoúng là đVbáng tiếc.

- Dip Mc, tới sân bay Quý Lâm rồi, ra ngoài sẽ có ngườdzmi đyEón chúng ta. Theo tôi thì cứOdO đBVến thng Lưu Xà, đcHỡ mấSiNt công ở lạcHi Quý Lâm thêm một đfBSêm, biết đzmJâu lạCJi xảjOUy ra chuyn gì rắCJc rối.
Trác Ái Quốc muốn giảfBSi quyết nhanh chóng cho xong vic đXdzm lp tứUdzc rờXi khỏi cái chốn quỷ quái này. Điu này cũng trùng với suy nghĩA của Dip Mc, hắYdn không muốn ở lạdzmi đXây thêm một phút nào nữNa.

Hai ngườRIoi va xuống khỏi máy bay thì đOCcã có một chiếc Audi loạSiNi vit dã phóng tới trước mt. Lái xe là một gã thanh niên trông có vẻ tht thà chấMAt phác. Nhìn thấNy Trác Ái Quốc, y cung kính chào một tiếng ông chủ.

- Đây là tài xế của tôi – Tiểdiu Vu, cũng là nhân viên trong công ty tôi. Dù không biết võ nhưng đmNã tới Lưu Xà mấoy lầRIon nên cu ta cũng khá thông thuộc đNườDVSng đfBSi.
Trác Ái Quốc giới thiu một chút cho Dip Mc.

Dip Mc va nhìn là biết cu thanh niên này chỉBV có dáng vẻ to cao chứRIo đSiNúng như Trác Ái Quốc, cu ta căn bảNXn không h biết võ công. truyn copy t tunghoanh.com

Cu tài xế này lái xe rấMIt nhanh nhưng cũng lạNi rấZt vữXng tay. RờiOi khỏi Quý Lâm hai giờiO đNXồng hồ thì đoyVườyEng khá d đVbi, nhưng sau khúc ngot thì lạyEi tới đMIoạmNn đZườVbng núi gp ghnh.

Lái tiếp hai giờV nữXa, con đIDườTmMng núi mới d đXi hơn một chút. Bốn b chỉN là rng núi, chng thấoky bóng dáng một thôn trang nào. Không biết Trác Ái Quốc muốn tới nơi hang cùng quỷ cốc này làm gì nữVba, hoang vu như thế thảmIoo nào mà gã cầOdOn ngườMIi thông thạDVSo dn đIDườokng.

Tuy vy, Dip Mc lạRIoi cảcHm thấAy khá thích thú với nơi núi rng hẻo lánh này, nói gì thì nói giờTI hắzTRn đNXang ở thế phảOi trốn chạzmJy, chỗ này đoyVúng là rấAt phù hợp đoZiOn náu và tu luyn. Tống gia thế lc mạzfnh, với công phu của Dip Mc bây giờID thì chưa thểmIo trc tiếp đjNzối đNjoXu với chúng đcHược.

ChạiOy thêm đdzmược khoảokng hơn mườDVSi phút nữVba thì chiếc xe đVbã tiến vào một vùng sơn cốc. Dip Mc nghe phía sau sườYdn núi dườoong như có tiếng tới âm thanh gì đoó. HắNjon lin mở ca sổ ra xem thì hóa ra đYdoạon đMIườYdng trước mt đNjoã bịSiN ngườmNi ta vây kín.

SắUdzc mt của Trác Ái Quốc lp tứIc trở nên rấOCct khó coi, thế nhưng cu tài xế của gã lạmNi tỏ ra rấzmJt bình thườokng. Quay sang Trác Ái Quốc, cu nói:
- Ông chủ không cầqon lo lắVng, nhữding ngườIDi này cầcHn tin thôi, lát nữJYTa chỉYd cầjNzn cho chúng chút tin là xong.

Trác Ái Quốc gt đmfDoyVu, tài xế cho chiếc xe tiến lên 100m nữzfa thì quảSX nhiên bịO chn lạoi. Không chỉjNz có một chiếc xe mà bên cạonh còn có một Mercedes-Benz đzmJen loạjOUi vit dã.

- Xuống, xuống hết cho ta.
Một gã thanh niên rấmIot cườVng tráng ăn mc hầIm hố đmIoang hét vào loa. Bên cạUdznh gã có hai tên trong tay đXang lăm lăm khẩMAu AK. Hai khẩdzmu này của chúng mà đOCcem so với khẩVbu AK của Văn Đông thì đMAúng là một trờoki một vc. Dip Mc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, súng kia mà bắUdzn thì có lẽ ngủ một giấVc rồi thì đMIon mới tới nơi.

Có hai tên bước xuống t chiếc Mercedes Benz trước mt, một tên là thanh niên, dáng cao to và một tên là phụ nữzmJ dáng ngườoi mảTInh dẻ. Gã thanh niên nhìn cũng khá tuấCJn tú, quầoyVn áo trên ngườYdi gã lạYdi là hàng hiu. Dù không mấMAy quan tâm tới mấMIy thứTmM hàng hiu nhưng Dip Mc vn nhn ra đoyVồ mà gã kia đXang mc thuộc nhãn hiu vô cùng nổi tiếng. Mt gã lúc này tái nhợt như đSXang kinh hãi đYdiu gì đjNzó.

NgườMAi phụ nữOdO quay lạVoMi nhìn chiếc xe Audi của bọn Dip Mc, nét mt tỏ ra rấNjot kì lạjOU. Cô gái này toát ra khí chấot vô cùng cao nhã, chiếc quầDVSn bò ôm sát lấzTRy cp đzmJùi thon thảA, làm tôn lên vòng ba đXOCcy đOdOn gợi cảRIom. Khuôn mt đVbược trang đjNziểIm bởi một lớp phấoon nhẹ, trên chiếc cổ trắqong nõn nà là sợi dây chuyn bạIZc càng gợi lên vẻ thanh lịdzmch và trang nhã.

Mc dù nét mt cô không xinh đIDẹp bằNng Tô TĩfBSnh Văn và Ninh Khinh Tuyết nhưng có một đTmMiểDVSm đBVc bit đyEó mái tóc dài buông xõa tạfBSo nên vẻ nữOdO tính rấNt hợp với dáng ngườoki và khí chấVt của cô. NgườNXi này và gã thanh niên tuấVbn tú kia chắjNzc chắAn có quan hđCJó, cô gái cứBV bám sát lấVy gã thanh niên bên cạUdznh, vẻ mt khá căng thng nhưng không đCJến nỗi kinh hãi như gã thanh niên kia.

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi