Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 48 : Giữa đường gặp cướp

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 48 : Giữa đường gặp cướp
Thiếu Gia Bịb Bỏ Rơi
Tác giảfeB: Nga ThịFb Lão Ngũ ThầWYn
Chương 48: GiữWuxa đYườGWNng gp cướp

Nhóm dịuvMch: Friendship
Nguồn: Mê truyn


Tô TĩYFanh Văn vuốt ve ngắGWNm nghía chiếc vòng trên tay, bỗng cảQctm thấCy có chút hối hn vì đFbã tng ba hạaUt trân châu trên chiếc vòng cho Ninh Khinh Tuyết. Cô nghĩxQH mình không nên nghe lờFbi Tô Mi mà thay đtfMổi cách nhìn v Dip Mc như vy. Dù là tn tai nghe thấaUy Vô Tình Băng trách móc Dip Mc, nhưng chắDfc gì đWWã thc s là lỗi của hắMObn? Không biết chng chính cô giáo này mới có vấbln đxxw cũng nên. Mà cho dù là Dip Mc không phảMEi đZxZi chăng nữOa thì cũng đHONâu có can hđSBến cô ta?

Nếu cho Tô TĩxQHnh Văn thêm một cơ hội thì cô nhấXt đICnh sẽ chọn cách tin tưởng Dip Mc. Dù sao hai ngườaUi cũng là bạCn bè khá thân thiết, biết ngườaCi biết mt mà không biết lòng, nhìn b ngoài Vô Tình Băng này lạaUnh lùng là thế, nhưng bên trong tht s ra sao thì có trờeni mới biết. Hơn nữZxZa, Tô TĩVWxnh Văn cũng tin Dip Mc không phảbli loạxQHi ngườxxWi như Vân Băng và Tô Mi nói, chng có bằYng cớ gì cảGWN, họ chỉMOb là nói mò mà thôi.

Nhưng ba hạaCt trân châu trên chiếc vòng này thì đcWKã đKCưa cho Ninh Khinh Tuyết rồi, chng lẽ giờBH lạZxZi đYi đGWNòi lạxQHi? Có trách thì chỉIX trách Ninh Khinh Tuyết đMObã chọn không đWuxúng thờbli cơ mà thôi. Nếu đtfMợi đMEến khi s vic của Vân Băng qua đOii một thờEi gian rồi thì có lẽ cô cũng đYFaã thay đWWổi s chú ý của mình rồi.

May là mới chỉvYf tng cho Ninh Khinh Tuyết có ba hạCt trân châu, nếu lỡ tng hết rồi thì đMObúng là cô sẽ phảhbi ân hn suốt đSBQcti. Chiếc vòng này là Dip Mc tng cho cô, dù không đYáng bao nhiêu tin nhưng dù sao đoó cũng là quà sinh nht của mình, đMObồng thờxIi cũng là món quà duy nhấCt cô đIXược nhn mà do chính tay hắenn làm ra.

Tô TĩWuxnh Văn muốn lp tứvYfc đEi tìm Dip Mc nhưng lạOii chng biết giờWb hắIn đWang ở nơi nào. Đến Ninh Khinh Tuyết còn không rõ thì Lý Mộ Mai lạGWNi càng không thểYFa biết đIược. Dù sao cô cũng muốn hỏi một lầMObn cho chắpOc. NghĩI là làm ngay, Tô TĩQctnh Văn đxaDang đIMEnh ấxxwn số gọi cho Lý Mộ Mai thì di đVWxộng của cô lạSBi đWYổ chuông. Là số của Vân Băng gọi tới, chắEc chắIXn là do Tô Mi cho số rồi.

Sau khi hẹn đItfMa đKCiểNVGm gp mt, na giờBH sau Vân Băng đwShã có mt.

Nghe xong lý do đVWxến đuvMây của Vân Băng, Tô TĩXnh Văn rấKCt đSBỗi kinh ngạXc:
- Cái gì, cô muốn gp Dip Mc ư? LầxxWn trước em hỏi cô v Dip Mc, cô còn bảWYo cu ta là cái gì cái gì đIó mà....

Tô TĩHONnh Văn còn chưa nói hết câu thì ý của cô đZxZã rấHONt rõ ràng: Vân Băng, cô đIXã nói Dip Mc như vy rồi thì còn muốn gp hắHONn làm gì. Nhưng hai ngườvYfi dù sao cũng không phảaUi thân thiết nên nhữMObng ý nghĩO đxxwó Tô TĩOpInh Văn chỉuvM dám giữQct trong lòng. Mc dù rấxQHt muốn đxIi gp Dip Mc nhưng đHONiu đbó không có nghĩxIa là cô cũng đXồng ý dn cảcWK cái cô Vô Tình Băng này cùng đoi.

- RấIt xin lỗi, lầDfn trước là do tôi đEã hiểKCu lầCm hắDfn, lầxaDn này sở dĩWW tôi muốn tìm cu ta cũng chính là đbC nói câu xin lỗi.
Thái đCộ của Vân Băng rấxaDt dứNCt khoát, không chút vòng vo.

Quảxxw nhiên là như vy, Tô TĩVWxnh Văn nghe vy thì cũng cảSBm thấWuxy nhẹ lòng, nhưng dù sao cô cũng không có cảCm tình gì với ngườaUi như cô giáo Vân này. S vic vn chưa rõ ràng đVWxã nói ngườeni ta là thế nọ thế kia, loạQcti đNVGàn bà như vy đfoáng ghét vô cùng.

Thế nhưng đWNC cô ta đNVGi xin lỗi Dip Mc cũng là vic nên làm, vảYFa lạNVGi Tô TĩxaDnh Văn cũng đxQHang rấSBt muốn gp hắIXn.

Tô TĩCnh Văn sau khi gọi đtfMin cho Lý Mộ Mai thì đtfMã biết đuvMược vn không có tin tứuvMc gì của Dip Mc, như thểSB hắVWxn đBHã biến mấIXt khỏi cõi đWGWNi này rồi vy, một chút manh mối cũng không có.

- Cái gì, vn không biết Dip Mc đaCang ở đxaDâu sao?
Vân Băng thấxIt vọng kêu lên, thm chí cô còn hoài nghi vì Tô TĩOpInh Văn ghét mình nên mới cố tình nói vy. Thế nhưng trông Tô Tĩfonh Văn không có vẻ gì là đwShang nói dối cảNVG, có lẽ là do mình quá đWuxa nghi thôi.Dip Mc đxIem hành lí tới nhà khách nơi Trác Ái Quốc đEang ở. Vé máy bay chuyến 8h sáng hôm sau đhbã đpOược Trác Ái Quốc lo liu xong xuôi.

Hai giờY sau, chiếc máy bay đMObã đaCáp xuống sân bay Đin LĩZxZnh thuộc thành phố Quý Lâm. Trong chuyến bay không xảIXy ra bấCt kì s cố gì, xem ra Trác Ái Quốc này còn cẩenn thn và chu đxxwáo hơn cảO tay Văn Đông kia. Văn Đông đxxWã nói sẽ đNVGWbm bảMEo không xảOpIy ra bấOit cứxxw vấXn đenê gì cho Dip Mc, thế mà kết quảuvM thì... nếu không phảZxZi hắOpIn đKCang luyn khí tầIng thứHON hai thì có lẽ đtfMã chết mấIXt xác rồi.

Cô ta chết không có gì phảwShi nói, có đOiiu Dip Mc là ngườWWi vô tội, chỉVWx vì mấIXy chục ngàn mà mấWbt mạblng thì đtfMúng là đGWNáng tiếc.

- Dip Mc, tới sân bay Quý Lâm rồi, ra ngoài sẽ có ngườfoi đaCón chúng ta. Theo tôi thì cứwSh đbến thng Lưu Xà, đMEỡ mấWuxt công ở lạeni Quý Lâm thêm một đBHêm, biết đaUâu lạCi xảxQHy ra chuyn gì rắfoc rối.
Trác Ái Quốc muốn giảZxZi quyết nhanh chóng cho xong vic đVWxxxW lp tứxIc rờcWKi khỏi cái chốn quỷ quái này. Điu này cũng trùng với suy nghĩWb của Dip Mc, hắOin không muốn ở lạtfMi đIây thêm một phút nào nữNCa.

Hai ngườCi va xuống khỏi máy bay thì đwShã có một chiếc Audi loạIXi vit dã phóng tới trước mt. Lái xe là một gã thanh niên trông có vẻ tht thà chấtfMt phác. Nhìn thấGWNy Trác Ái Quốc, y cung kính chào một tiếng ông chủ.

- Đây là tài xế của tôi – TiểSBu Vu, cũng là nhân viên trong công ty tôi. Dù không biết võ nhưng đZxZã tới Lưu Xà mấKCy lầNVGn nên cu ta cũng khá thông thuộc đxQHườYFang đWuxi.
Trác Ái Quốc giới thiu một chút cho Dip Mc.

Dip Mc va nhìn là biết cu thanh niên này chỉaC có dáng vẻ to cao chứI đWYúng như Trác Ái Quốc, cu ta căn bảZxZn không h biết võ công.

Cu tài xế này lái xe rấfot nhanh nhưng cũng lạXi rấvYft vữIng tay. RờwShi khỏi Quý Lâm hai giờcWK đWWồng hồ thì đtfMườKCng khá d đtfMi, nhưng sau khúc ngot thì lạpOi tới đMOboạWuxn đIườHONng núi gp ghnh.

Lái tiếp hai giờZxZ nữSBa, con đenườWbng núi mới d đfoi hơn một chút. Bốn b chỉWW là rng núi, chng thấSBy bóng dáng một thôn trang nào. Không biết Trác Ái Quốc muốn tới nơi hang cùng quỷ cốc này làm gì nữfeBa, hoang vu như thế thảYo nào mà gã cầxQHn ngườpOi thông thạBHo dn đxIườSBng.

Tuy vy, Dip Mc lạFbi cảcWKm thấhby khá thích thú với nơi núi rng hẻo lánh này, nói gì thì nói giờfeB hắDfn đaUang ở thế phảGWNi trốn chạOpIy, chỗ này đFbúng là rấvYft phù hợp đDfYFaxaDn náu và tu luyn. Tống gia thế lc mạCnh, với công phu của Dip Mc bây giờC thì chưa thểhb trc tiếp đenối đaCenu với chúng đWbược.

ChạcWKy thêm đKCược khoảCng hơn mườuvMi phút nữMOba thì chiếc xe đxIã tiến vào một vùng sơn cốc. Dip Mc nghe phía sau sườNCn núi dườHONng như có tiếng tới âm thanh gì đFbó. HắaUn lin mở ca sổ ra xem thì hóa ra đWoạxxwn đBHườbng trước mt đxIã bịWY ngườuvMi ta vây kín.

SắEc mt của Trác Ái Quốc lp tứCc trở nên rấIXt khó coi, thế nhưng cu tài xế của gã lạaUi tỏ ra rấCt bình thườMEng. Quay sang Trác Ái Quốc, cu nói:
- Ông chủ không cầIn lo lắMEng, nhữEng ngườWbi này cầhbn tin thôi, lát nữoa chỉDf cầwShn cho chúng chút tin là xong.

Trác Ái Quốc gt đOiwShu, tài xế cho chiếc xe tiến lên 100m nữGWNa thì quảxQH nhiên bịDf chn lạXi. Không chỉX có một chiếc xe mà bên cạQctnh còn có một Mercedes-Benz đaUen loạtfMi vit dã.

- Xuống, xuống hết cho ta.
Một gã thanh niên rấxaDt cườxaDng tráng ăn mc hầxQHm hố đCang hét vào loa. Bên cạWYnh gã có hai tên trong tay đxIang lăm lăm khẩuvMu AK. Hai khẩvYfu này của chúng mà đxxwem so với khẩVWxu AK của Văn Đông thì đEúng là một trờxIi một vc. Dip Mc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, súng kia mà bắNVGn thì có lẽ ngủ một giấOpIc rồi thì đDfSBn mới tới nơi.

Có hai tên bước xuống t chiếc Mercedes Benz trước mt, một tên là thanh niên, dáng cao to và một tên là phụ nữNC dáng ngườbli mảBHnh dẻ. Gã thanh niên nhìn cũng khá tuấon tú, quầfon áo trên ngườpOi gã lạcWKi là hàng hiu. Dù không mấGWNy quan tâm tới mấZxZy thứIX hàng hiu nhưng Dip Mc vn nhn ra đblồ mà gã kia đDfang mc thuộc nhãn hiu vô cùng nổi tiếng. Mt gã lúc này tái nhợt như đSBang kinh hãi đGWNiu gì đWuxó.

NgườEi phụ nữY quay lạDfi nhìn chiếc xe Audi của bọn Dip Mc, nét mt tỏ ra rấfeBt kì lạZxZ. Cô gái này toát ra khí chấblt vô cùng cao nhã, chiếc quầMObn bò ôm sát lấtfMy cp đQctùi thon thảfo, làm tôn lên vòng ba đfoxaDy đaUn gợi cảhbm. Khuôn mt đfeBược trang đBHiểCm bởi một lớp phấYFan nhẹ, trên chiếc cổ trắbng nõn nà là sợi dây chuyn bạSBc càng gợi lên vẻ thanh lịench và trang nhã. truyn copy t tunghoanh.com

Mc dù nét mt cô không xinh đHONẹp bằxaDng Tô TĩHONnh Văn và Ninh Khinh Tuyết nhưng có một đVWxiểxQHm đIXc bit đCó mái tóc dài buông xõa tạuvMo nên vẻ nữGWN tính rấtfMt hợp với dáng ngườBHi và khí chấOt của cô. NgườIi này và gã thanh niên tuấQctn tú kia chắcWKc chắWn có quan hđoó, cô gái cứFb bám sát lấxxwy gã thanh niên bên cạblnh, vẻ mt khá căng thng nhưng không đCến nỗi kinh hãi như gã thanh niên kia.

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi

 • Gửi lúc 11:20 Ngày 31/07/2014

  lamchivu@fb

  AD úp nốt 4 chương cuối đi, chương 2270 mới là Đại kết cục http://www.metruyen.co m/full-thieu-gia-bi-bo- roi/2590-doan-ket-thieu -gia-bi-bo-roi.html