Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 48 : Giữa đường gặp cướp

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 48 : Giữa đường gặp cướp
Thiếu Gia BịLbv Bỏ Rơi
Tác giảyuz: Nga Thịvf Lão Ngũ ThầEXn
Chương 48: Giữra đJfườSXbng gp cướp

Nhóm dịXch: Friendship
Nguồn: Mê truyn


Tô TĩLbvnh Văn vuốt ve ngắcScm nghía chiếc vòng trên tay, bỗng cảvfm thấkmty có chút hối hn vì đXã tng ba hạcCJt trân châu trên chiếc vòng cho Ninh Khinh Tuyết. Cô nghĩSSR mình không nên nghe lờmLgi Tô Mi mà thay đkmtổi cách nhìn v Dip Mc như vy. Dù là tn tai nghe thấgjy Vô Tình Băng trách móc Dip Mc, nhưng chắSXbc gì đYrYã thc s là lỗi của hắcMn? Không biết chng chính cô giáo này mới có vấcMn đCk cũng nên. Mà cho dù là Dip Mc không phảbNi đgfi chăng nữkmta thì cũng đyHyâu có can hđBpcến cô ta?

Nếu cho Tô TĩLgnh Văn thêm một cơ hội thì cô nhấBrt đLbvqBnh sẽ chọn cách tin tưởng Dip Mc. Dù sao hai ngườci cũng là bạyuzn bè khá thân thiết, biết ngườbNi biết mt mà không biết lòng, nhìn b ngoài Vô Tình Băng này lạMJnh lùng là thế, nhưng bên trong tht s ra sao thì có trờBfi mới biết. Hơn nữkmta, Tô TĩTFgnh Văn cũng tin Dip Mc không phảcMi loạHAqi ngườYrYi như Vân Băng và Tô Mi nói, chng có bằmLgng cớ gì cảIc, họ chỉyHy là nói mò mà thôi.

Nhưng ba hạMJt trân châu trên chiếc vòng này thì đXMUã đrưa cho Ninh Khinh Tuyết rồi, chng lẽ giờU lạgfi đSSRi đFKòi lạcSci? Có trách thì chỉBr trách Ninh Khinh Tuyết đSXbã chọn không đcMúng thờcSci cơ mà thôi. Nếu đcCJợi đfến khi s vic của Vân Băng qua đmgTi một thờyuzi gian rồi thì có lẽ cô cũng đcã thay đcCJổi s chú ý của mình rồi.

May là mới chỉBf tng cho Ninh Khinh Tuyết có ba hạAUt trân châu, nếu lỡ tng hết rồi thì đJfúng là cô sẽ phảUoi ân hn suốt đBpctBci. Chiếc vòng này là Dip Mc tng cho cô, dù không đbcáng bao nhiêu tin nhưng dù sao đcó cũng là quà sinh nht của mình, đAUồng thờkmti cũng là món quà duy nhấbct cô đbcược nhn mà do chính tay hắcCJn làm ra.

Tô TĩIcnh Văn muốn lp tứyHyc đgXLi tìm Dip Mc nhưng lạcCJi chng biết giờMJ hắBrn đrang ở nơi nào. Đến Ninh Khinh Tuyết còn không rõ thì Lý Mộ Mai lạyHyi càng không thểzR biết đMJược. Dù sao cô cũng muốn hỏi một lầRmkn cho chắrc. NghĩcM là làm ngay, Tô TĩYrYnh Văn đtBcang đBfmgTnh ấXn số gọi cho Lý Mộ Mai thì di đHAqộng của cô lạSSRi đyHyổ chuông. Là số của Vân Băng gọi tới, chắXMUc chắTFgn là do Tô Mi cho số rồi.

Sau khi hẹn đqBbNa đBpciểEXm gp mt, na giờmLg sau Vân Băng đrã có mt.

Nghe xong lý do đqBến đkmtây của Vân Băng, Tô Tĩbcnh Văn rấYrYt đMJỗi kinh ngạyuzc:
- Cái gì, cô muốn gp Dip Mc ư? LầTFgn trước em hỏi cô v Dip Mc, cô còn bảTFgo cu ta là cái gì cái gì đTFgó mà....

Tô TĩIcnh Văn còn chưa nói hết câu thì ý của cô đYrYã rấBft rõ ràng: Vân Băng, cô đcã nói Dip Mc như vy rồi thì còn muốn gp hắcn làm gì. Nhưng hai ngườHAqi dù sao cũng không phảMJi thân thiết nên nhữqBng ý nghĩBf đmgTó Tô TĩNnh Văn chỉgj dám giữgj trong lòng. Mc dù rấTFgt muốn đIci gp Dip Mc nhưng đXMUiu đRó không có nghĩBfa là cô cũng đmgTồng ý dn cảvf cái cô Vô Tình Băng này cùng đCki.

- Rấkmtt xin lỗi, lầHAqn trước là do tôi đgfã hiểmLgu lầTFgm hắXn, lầHAqn này sở dĩuV tôi muốn tìm cu ta cũng chính là đIccM nói câu xin lỗi.
Thái đBrộ của Vân Băng rấYrYt dứBrt khoát, không chút vòng vo.

QuảB nhiên là như vy, Tô Tĩcnh Văn nghe vy thì cũng cảrm thấfy nhẹ lòng, nhưng dù sao cô cũng không có cảqBm tình gì với ngườTFgi như cô giáo Vân này. S vic vn chưa rõ ràng đFKã nói ngườki ta là thế nọ thế kia, loạMJi đtBcàn bà như vy đUáng ghét vô cùng.

Thế nhưng đCkyuz cô ta đAUi xin lỗi Dip Mc cũng là vic nên làm, vảBr lạIci Tô TĩuVnh Văn cũng đqBang rấBt muốn gp hắMJn.

Tô TĩcMnh Văn sau khi gọi đcin cho Lý Mộ Mai thì đyuzã biết đYrYược vn không có tin tứgfc gì của Dip Mc, như thểbN hắVn đXMUã biến mấRmkt khỏi cõi đTFgBri này rồi vy, một chút manh mối cũng không có.

- Cái gì, vn không biết Dip Mc đVang ở đcCJâu sao?
Vân Băng thấgft vọng kêu lên, thm chí cô còn hoài nghi vì Tô TĩUonh Văn ghét mình nên mới cố tình nói vy. Thế nhưng trông Tô TĩUonh Văn không có vẻ gì là đgfang nói dối cảLbv, có lẽ là do mình quá đLga nghi thôi.Dip Mc đfem hành lí tới nhà khách nơi Trác Ái Quốc đLgang ở. Vé máy bay chuyến 8h sáng hôm sau đHAqã đBược Trác Ái Quốc lo liu xong xuôi.

Hai giờLg sau, chiếc máy bay đcã đRáp xuống sân bay Đin LĩXMUnh thuộc thành phố Quý Lâm. Trong chuyến bay không xảmgTy ra bấkmtt kì s cố gì, xem ra Trác Ái Quốc này còn cẩfn thn và chu đIcáo hơn cảIc tay Văn Đông kia. Văn Đông đtBcã nói sẽ đzRtBcm bảcMo không xảNy ra bấzRt cứcCJ vấXMUn đHAqê gì cho Dip Mc, thế mà kết quảf thì... nếu không phảuVi hắbNn đyHyang luyn khí tầIcng thứf hai thì có lẽ đYrYã chết mấbct xác rồi. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Cô ta chết không có gì phảVi nói, có đBfiu Dip Mc là ngườmLgi vô tội, chỉmgT vì mấry chục ngàn mà mấzRt mạYrYng thì đuVúng là đgjáng tiếc.

- Dip Mc, tới sân bay Quý Lâm rồi, ra ngoài sẽ có ngườJfi đRmkón chúng ta. Theo tôi thì cứXMU đLbvến thng Lưu Xà, đMJỡ mấpBIt công ở lạFKi Quý Lâm thêm một đcCJêm, biết đzRâu lạpBIi xảky ra chuyn gì rắNc rối.
Trác Ái Quốc muốn giảBfi quyết nhanh chóng cho xong vic đBrgj lp tứgXLc rờXMUi khỏi cái chốn quỷ quái này. Điu này cũng trùng với suy nghĩJf của Dip Mc, hắmgTn không muốn ở lạcCJi đgXLây thêm một phút nào nữUa.

Hai ngườBpci va xuống khỏi máy bay thì đcScã có một chiếc Audi loạBpci vit dã phóng tới trước mt. Lái xe là một gã thanh niên trông có vẻ tht thà chấmLgt phác. Nhìn thấtBcy Trác Ái Quốc, y cung kính chào một tiếng ông chủ.

- Đây là tài xế của tôi – TiểIcu Vu, cũng là nhân viên trong công ty tôi. Dù không biết võ nhưng đJfã tới Lưu Xà mấmgTy lầcn nên cu ta cũng khá thông thuộc đSSRườpBIng đYrYi.
Trác Ái Quốc giới thiu một chút cho Dip Mc.

Dip Mc va nhìn là biết cu thanh niên này chỉBf có dáng vẻ to cao chứuV đmLgúng như Trác Ái Quốc, cu ta căn bảRn không h biết võ công.

Cu tài xế này lái xe rấzRt nhanh nhưng cũng lạki rấLgt vữuVng tay. RờVi khỏi Quý Lâm hai giờryB đIcồng hồ thì đpBIườkmtng khá d đBfi, nhưng sau khúc ngot thì lạUi tới đtBcoạYrYn đkmtườrng núi gp ghnh.

Lái tiếp hai giờgf nữmLga, con đgjườfng núi mới d đzRi hơn một chút. Bốn b chỉU là rng núi, chng thấCky bóng dáng một thôn trang nào. Không biết Trác Ái Quốc muốn tới nơi hang cùng quỷ cốc này làm gì nữkmta, hoang vu như thế thảCko nào mà gã cầIcn ngườuVi thông thạgjo dn đFKườHAqng.

Tuy vy, Dip Mc lạSSRi cảryBm thấgjy khá thích thú với nơi núi rng hẻo lánh này, nói gì thì nói giờAU hắmLgn đcScang ở thế phảIci trốn chạbcy, chỗ này đYrYúng là rấryBt phù hợp đcScyHyHAqn náu và tu luyn. Tống gia thế lc mạRnh, với công phu của Dip Mc bây giờvf thì chưa thểcM trc tiếp đTFgối đpBItBcu với chúng đUoược.

ChạRy thêm đmgTược khoảSSRng hơn mườpBIi phút nữra thì chiếc xe đMJã tiến vào một vùng sơn cốc. Dip Mc nghe phía sau sườpBIn núi dườbcng như có tiếng tới âm thanh gì đBfó. HắXn lin mở ca sổ ra xem thì hóa ra đBfoạcn đkườXMUng trước mt đCkã bịBf ngườbci ta vây kín.

SắBfc mt của Trác Ái Quốc lp tứrc trở nên rấkmtt khó coi, thế nhưng cu tài xế của gã lạFKi tỏ ra rấUt bình thườcMng. Quay sang Trác Ái Quốc, cu nói:
- Ông chủ không cầNn lo lắryBng, nhữAUng ngườbNi này cầgfn tin thôi, lát nữvfa chỉB cầkmtn cho chúng chút tin là xong.

Trác Ái Quốc gt đrmgTu, tài xế cho chiếc xe tiến lên 100m nữCka thì quảpBI nhiên bịV chn lạpBIi. Không chỉN có một chiếc xe mà bên cạSXbnh còn có một Mercedes-Benz đpBIen loạVi vit dã.

- Xuống, xuống hết cho ta.
Một gã thanh niên rấLgt cườkmtng tráng ăn mc hầvfm hố đBrang hét vào loa. Bên cạAUnh gã có hai tên trong tay đmgTang lăm lăm khẩXMUu AK. Hai khẩEXu này của chúng mà đXMUem so với khẩcScu AK của Văn Đông thì đHAqúng là một trờXi một vc. Dip Mc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, súng kia mà bắYrYn thì có lẽ ngủ một giấvfc rồi thì đRgfn mới tới nơi.

Có hai tên bước xuống t chiếc Mercedes Benz trước mt, một tên là thanh niên, dáng cao to và một tên là phụ nữV dáng ngườqBi mảTFgnh dẻ. Gã thanh niên nhìn cũng khá tuấSSRn tú, quầgfn áo trên ngườLgi gã lạfi là hàng hiu. Dù không mấbNy quan tâm tới mấcCJy thứRmk hàng hiu nhưng Dip Mc vn nhn ra đyHyồ mà gã kia đAUang mc thuộc nhãn hiu vô cùng nổi tiếng. Mt gã lúc này tái nhợt như đpBIang kinh hãi đLgiu gì đgXLó.

NgườHAqi phụ nữgXL quay lạMJi nhìn chiếc xe Audi của bọn Dip Mc, nét mt tỏ ra rấyHyt kì lạEX. Cô gái này toát ra khí chấJft vô cùng cao nhã, chiếc quầpBIn bò ôm sát lấvfy cp đLbvùi thon thảLbv, làm tôn lên vòng ba đLbvvfy đBfn gợi cảmLgm. Khuôn mt đkược trang đuViểBm bởi một lớp phấFKn nhẹ, trên chiếc cổ trắSXbng nõn nà là sợi dây chuyn bạFKc càng gợi lên vẻ thanh lịcCJch và trang nhã.

Mc dù nét mt cô không xinh đrẹp bằkng Tô TĩRnh Văn và Ninh Khinh Tuyết nhưng có một đHAqiểgjm đEXc bit đgfó mái tóc dài buông xõa tạvfo nên vẻ nữBf tính rấXt hợp với dáng ngườbNi và khí chấJft của cô. NgườJfi này và gã thanh niên tuấLbvn tú kia chắJfc chắcMn có quan hđqBó, cô gái cứgf bám sát lấyHyy gã thanh niên bên cạpBInh, vẻ mt khá căng thng nhưng không đUến nỗi kinh hãi như gã thanh niên kia.

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi