Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 48 : Giữa đường gặp cướp

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 48 : Giữa đường gặp cướp
Thiếu Gia Bịu Bỏ Rơi
Tác giảa: Nga ThịFm Lão Ngũ ThầyYn
Chương 48: GiữNa đGgườsYjng gp cướp

Nhóm dịEDch: Friendship
Nguồn: Mê truyn


Tô Tĩcznh Văn vuốt ve ngắDm nghía chiếc vòng trên tay, bỗng cảam thấXuXy có chút hối hn vì đEDã tng ba hạIuYt trân châu trên chiếc vòng cho Ninh Khinh Tuyết. Cô nghĩCX mình không nên nghe lờyqi Tô Mi mà thay đEruổi cách nhìn v Dip Mc như vy. Dù là tn tai nghe thấyqy Vô Tình Băng trách móc Dip Mc, nhưng chắuBsc gì đEruã thc s là lỗi của hắMn? Không biết chng chính cô giáo này mới có vấFFnn đZty cũng nên. Mà cho dù là Dip Mc không phảqi đFmi chăng nữBEha thì cũng đyYâu có can hđcFIến cô ta?

Nếu cho Tô TĩNnh Văn thêm một cơ hội thì cô nhấErut đFmunh sẽ chọn cách tin tưởng Dip Mc. Dù sao hai ngườcFIi cũng là bạXuXn bè khá thân thiết, biết ngườPCEi biết mt mà không biết lòng, nhìn b ngoài Vô Tình Băng này lạIcInh lùng là thế, nhưng bên trong tht s ra sao thì có trờgi mới biết. Hơn nữEDa, Tô Tĩwanh Văn cũng tin Dip Mc không phảrTi loạMi ngườjOPi như Vân Băng và Tô Mi nói, chng có bằMng cớ gì cảCM, họ chỉED là nói mò mà thôi.

Nhưng ba hạYwmt trân châu trên chiếc vòng này thì đhKGã đZtyưa cho Ninh Khinh Tuyết rồi, chng lẽ giờcz lạupi đIuYi đjOPòi lạOIai? Có trách thì chỉcFI trách Ninh Khinh Tuyết đYlã chọn không đOIaúng thờsYji cơ mà thôi. Nếu đjOPợi đSdến khi s vic của Vân Băng qua đOzyi một thờui gian rồi thì có lẽ cô cũng đYwmã thay đqổi s chú ý của mình rồi.

May là mới chỉtn tng cho Ninh Khinh Tuyết có ba hạOIat trân châu, nếu lỡ tng hết rồi thì đuúng là cô sẽ phảtni ân hn suốt đMZtyi. Chiếc vòng này là Dip Mc tng cho cô, dù không đOIaáng bao nhiêu tin nhưng dù sao đNó cũng là quà sinh nht của mình, đgồng thờOIai cũng là món quà duy nhấZtyt cô đIuYược nhn mà do chính tay hắaZEn làm ra.

Tô TĩOIanh Văn muốn lp tứmuc đCMi tìm Dip Mc nhưng lạai chng biết giờFFn hắsYjn đupang ở nơi nào. Đến Ninh Khinh Tuyết còn không rõ thì Lý Mộ Mai lạzi càng không thểCX biết đhKGược. Dù sao cô cũng muốn hỏi một lầYwmn cho chắMc. NghĩED là làm ngay, Tô TĩaZEnh Văn đCMang đqIuYnh ấCXn số gọi cho Lý Mộ Mai thì di đEDộng của cô lạNi đFmổ chuông. Là số của Vân Băng gọi tới, chắPCEc chắErun là do Tô Mi cho số rồi.

Sau khi hẹn đrTZtya đnriểISam gp mt, na giờPCE sau Vân Băng đulã có mt.

Nghe xong lý do đIuYến đqây của Vân Băng, Tô TĩGgnh Văn rấFFnt đnrỗi kinh ngạIuYc:
- Cái gì, cô muốn gp Dip Mc ư? LầZtyn trước em hỏi cô v Dip Mc, cô còn bảawo cu ta là cái gì cái gì đuó mà....

Tô Tĩupnh Văn còn chưa nói hết câu thì ý của cô đoNã rấOIat rõ ràng: Vân Băng, cô đsYjã nói Dip Mc như vy rồi thì còn muốn gp hắCMn làm gì. Nhưng hai ngườupi dù sao cũng không phảaZEi thân thiết nên nhữang ý nghĩEru đMó Tô TĩXuXnh Văn chỉa dám giữFm trong lòng. Mc dù rấgt muốn đEoCi gp Dip Mc nhưng đtniu đCMó không có nghĩOIaa là cô cũng đXồng ý dn cảu cái cô Vô Tình Băng này cùng đczi.

- RấBEht xin lỗi, lầsYjn trước là do tôi đgã hiểulu lầczm hắwan, lầYwmn này sở dĩEru tôi muốn tìm cu ta cũng chính là đKaKa nói câu xin lỗi.
Thái đupộ của Vân Băng rấBEht dứSdt khoát, không chút vòng vo.

Quảul nhiên là như vy, Tô TĩISanh Văn nghe vy thì cũng cảNm thấXuXy nhẹ lòng, nhưng dù sao cô cũng không có cảGgm tình gì với ngườkkOi như cô giáo Vân này. S vic vn chưa rõ ràng đOzyã nói ngườuli ta là thế nọ thế kia, loạczi đhKGàn bà như vy đDáng ghét vô cùng.

Thế nhưng đMIcI cô ta đDi xin lỗi Dip Mc cũng là vic nên làm, vảwa lạCMi Tô TĩEoCnh Văn cũng đFmang rấNt muốn gp hắKan.

Tô TĩNnh Văn sau khi gọi đnrin cho Lý Mộ Mai thì đFFnã biết đGgược vn không có tin tứawc gì của Dip Mc, như thểOIa hắgn đFFnã biến mấSdt khỏi cõi đawoNi này rồi vy, một chút manh mối cũng không có.

- Cái gì, vn không biết Dip Mc đISaang ở đYlâu sao?
Vân Băng thấOzyt vọng kêu lên, thm chí cô còn hoài nghi vì Tô TĩCXnh Văn ghét mình nên mới cố tình nói vy. Thế nhưng trông Tô TĩISanh Văn không có vẻ gì là đKaang nói dối cảSd, có lẽ là do mình quá đaa nghi thôi.Dip Mc đczem hành lí tới nhà khách nơi Trác Ái Quốc đEoCang ở. Vé máy bay chuyến 8h sáng hôm sau đulã đqược Trác Ái Quốc lo liu xong xuôi.

Hai giờmu sau, chiếc máy bay đuã đDáp xuống sân bay Đin LĩrTnh thuộc thành phố Quý Lâm. Trong chuyến bay không xảIcIy ra bấhKGt kì s cố gì, xem ra Trác Ái Quốc này còn cẩEDn thn và chu đawáo hơn cảaZE tay Văn Đông kia. Văn Đông đyYã nói sẽ đqNm bảtno không xảuBsy ra bấwat cứXuX vấXn đsYjê gì cho Dip Mc, thế mà kết quảD thì... nếu không phảjOPi hắkkOn đMang luyn khí tầyqng thứBEh hai thì có lẽ đaZEã chết mấFFnt xác rồi.

Cô ta chết không có gì phảai nói, có đmuiu Dip Mc là ngườuBsi vô tội, chỉZty vì mấZtyy chục ngàn mà mấZtyt mạEDng thì đupúng là đyqáng tiếc.

- Dip Mc, tới sân bay Quý Lâm rồi, ra ngoài sẽ có ngườyYi đYwmón chúng ta. Theo tôi thì cứg đEoCến thng Lưu Xà, đoNỡ mấyqt công ở lạai Quý Lâm thêm một đczêm, biết đBEhâu lạXi xảczy ra chuyn gì rắuc rối. truyn copy t tunghoanh.com
Trác Ái Quốc muốn giảYli quyết nhanh chóng cho xong vic đCMhKG lp tứOIac rờOIai khỏi cái chốn quỷ quái này. Điu này cũng trùng với suy nghĩM của Dip Mc, hắan không muốn ở lạgi đuBsây thêm một phút nào nữFma.

Hai ngườjOPi va xuống khỏi máy bay thì đEoCã có một chiếc Audi loạrTi vit dã phóng tới trước mt. Lái xe là một gã thanh niên trông có vẻ tht thà chấIuYt phác. Nhìn thấGgy Trác Ái Quốc, y cung kính chào một tiếng ông chủ.

- Đây là tài xế của tôi – TiểIuYu Vu, cũng là nhân viên trong công ty tôi. Dù không biết võ nhưng đCMã tới Lưu Xà mấay lầNn nên cu ta cũng khá thông thuộc đKaườrTng đtni.
Trác Ái Quốc giới thiu một chút cho Dip Mc.

Dip Mc va nhìn là biết cu thanh niên này chỉGg có dáng vẻ to cao chứBEh đYlúng như Trác Ái Quốc, cu ta căn bảISan không h biết võ công.

Cu tài xế này lái xe rấErut nhanh nhưng cũng lạtni rấKat vữNng tay. RờZtyi khỏi Quý Lâm hai giờBEh đcFIồng hồ thì đSdườzng khá d đui, nhưng sau khúc ngot thì lạYwmi tới đcFIoạOIan đgườsYjng núi gp ghnh.

Lái tiếp hai giờEru nữyqa, con đEruườawng núi mới d đuli hơn một chút. Bốn b chỉul là rng núi, chng thấay bóng dáng một thôn trang nào. Không biết Trác Ái Quốc muốn tới nơi hang cùng quỷ cốc này làm gì nữqa, hoang vu như thế thảzo nào mà gã cầan ngườEoCi thông thạIcIo dn đBEhườXuXng.

Tuy vy, Dip Mc lạPCEi cảyYm thấOIay khá thích thú với nơi núi rng hẻo lánh này, nói gì thì nói giờPCE hắCMn đaang ở thế phảczi trốn chạay, chỗ này đKaúng là rấEDt phù hợp đjOPNNn náu và tu luyn. Tống gia thế lc mạulnh, với công phu của Dip Mc bây giờhKG thì chưa thểM trc tiếp đEoCối đEDYwmu với chúng đyqược.

Chạuly thêm đtnược khoảnrng hơn mườISai phút nữyqa thì chiếc xe đupã tiến vào một vùng sơn cốc. Dip Mc nghe phía sau sườYwmn núi dườIcIng như có tiếng tới âm thanh gì đYwmó. HắIcIn lin mở ca sổ ra xem thì hóa ra đczoạOzyn đEruườXng trước mt đBEhã bịtn ngườoNi ta vây kín.

SắFFnc mt của Trác Ái Quốc lp tứMc trở nên rấYlt khó coi, thế nhưng cu tài xế của gã lạISai tỏ ra rấFmt bình thườczng. Quay sang Trác Ái Quốc, cu nói:
- Ông chủ không cầSdn lo lắhKGng, nhữNng ngườwai này cầOzyn tin thôi, lát nữXuXa chỉIcI cầGgn cho chúng chút tin là xong.

Trác Ái Quốc gt đPCEyYu, tài xế cho chiếc xe tiến lên 100m nữXa thì quảXuX nhiên bịrT chn lạuBsi. Không chỉZty có một chiếc xe mà bên cạCMnh còn có một Mercedes-Benz đEruen loạtni vit dã.

- Xuống, xuống hết cho ta.
Một gã thanh niên rấrTt cườYlng tráng ăn mc hầYlm hố đIcIang hét vào loa. Bên cạnrnh gã có hai tên trong tay đawang lăm lăm khẩoNu AK. Hai khẩYlu này của chúng mà đBEhem so với khẩCMu AK của Văn Đông thì đnrúng là một trờcFIi một vc. Dip Mc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, súng kia mà bắOIan thì có lẽ ngủ một giấhKGc rồi thì đnrMn mới tới nơi.

Có hai tên bước xuống t chiếc Mercedes Benz trước mt, một tên là thanh niên, dáng cao to và một tên là phụ nữOIa dáng ngườFmi mảanh dẻ. Gã thanh niên nhìn cũng khá tuấgn tú, quầEoCn áo trên ngườOIai gã lạFFni là hàng hiu. Dù không mấjOPy quan tâm tới mấIuYy thứaw hàng hiu nhưng Dip Mc vn nhn ra đFmồ mà gã kia đCMang mc thuộc nhãn hiu vô cùng nổi tiếng. Mt gã lúc này tái nhợt như đuBsang kinh hãi đOIaiu gì đawó.

NgườaZEi phụ nữrT quay lạCMi nhìn chiếc xe Audi của bọn Dip Mc, nét mt tỏ ra rấcFIt kì lạcz. Cô gái này toát ra khí chấmut vô cùng cao nhã, chiếc quầPCEn bò ôm sát lấFmy cp đIuYùi thon thảYwm, làm tôn lên vòng ba đYlOIay đYwmn gợi cảYlm. Khuôn mt đXược trang đtniểEoCm bởi một lớp phấOIan nhẹ, trên chiếc cổ trắzng nõn nà là sợi dây chuyn bạgc càng gợi lên vẻ thanh lịulch và trang nhã.

Mc dù nét mt cô không xinh đZtyẹp bằXuXng Tô Tĩnrnh Văn và Ninh Khinh Tuyết nhưng có một đrTiểDm đIuYc bit đqó mái tóc dài buông xõa tạXo nên vẻ nữu tính rấSdt hợp với dáng ngườtni và khí chấoNt của cô. Ngườgi này và gã thanh niên tuấan tú kia chắYwmc chắqn có quan hđOzyó, cô gái cứjOP bám sát lấCXy gã thanh niên bên cạqnh, vẻ mt khá căng thng nhưng không đnrến nỗi kinh hãi như gã thanh niên kia.

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi