Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 48 : Giữa đường gặp cướp

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 48 : Giữa đường gặp cướp
Thiếu Gia Bịhm Bỏ Rơi
Tác giảg: Nga ThịJF Lão Ngũ ThầRgn
Chương 48: GiữskUa đCsXườjXQng gp cướp

Nhóm dịxch: Friendship
Nguồn: Mê truyn


Tô TĩCnh Văn vuốt ve ngắAmum nghía chiếc vòng trên tay, bỗng cảdom thấkny có chút hối hn vì đmã tng ba hạskUt trân châu trên chiếc vòng cho Ninh Khinh Tuyết. Cô nghĩQx mình không nên nghe lờuRni Tô Mi mà thay đjALổi cách nhìn v Dip Mc như vy. Dù là tn tai nghe thấUTy Vô Tình Băng trách móc Dip Mc, nhưng chắavjc gì đAmuã thc s là lỗi của hắan? Không biết chng chính cô giáo này mới có vấknn đjAL cũng nên. Mà cho dù là Dip Mc không phảjXQi đvuQi chăng nữLBka thì cũng đjXQâu có can hđaến cô ta?

Nếu cho Tô TĩkCnh Văn thêm một cơ hội thì cô nhấXt đuhuhnh sẽ chọn cách tin tưởng Dip Mc. Dù sao hai ngườjXQi cũng là bạkCn bè khá thân thiết, biết ngườqi biết mt mà không biết lòng, nhìn b ngoài Vô Tình Băng này lạYAanh lùng là thế, nhưng bên trong tht s ra sao thì có trờxi mới biết. Hơn nữvuQa, Tô TĩDZnh Văn cũng tin Dip Mc không phảkni loạQi ngườQxi như Vân Băng và Tô Mi nói, chng có bằPdng cớ gì cảp, họ chỉC là nói mò mà thôi. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Nhưng ba hạht trân châu trên chiếc vòng này thì đcYã đmưa cho Ninh Khinh Tuyết rồi, chng lẽ giờQ lạQxi đcYi đAyuòi lạAyui? Có trách thì chỉdo trách Ninh Khinh Tuyết đBaã chọn không đavjúng thờyfdi cơ mà thôi. Nếu đhhLợi đpến khi s vic của Vân Băng qua đkni một thờYFi gian rồi thì có lẽ cô cũng đCã thay đYFổi s chú ý của mình rồi.

May là mới chỉq tng cho Ninh Khinh Tuyết có ba hạfXt trân châu, nếu lỡ tng hết rồi thì đjXQúng là cô sẽ phảXi ân hn suốt đhmavji. Chiếc vòng này là Dip Mc tng cho cô, dù không đupáng bao nhiêu tin nhưng dù sao đuRnó cũng là quà sinh nht của mình, đsmồng thờpi cũng là món quà duy nhấdCct cô đdCcược nhn mà do chính tay hắXRdn làm ra.

Tô TĩAmunh Văn muốn lp tứdCcc đRgi tìm Dip Mc nhưng lạJFi chng biết giờavj hắJFn đYFang ở nơi nào. Đến Ninh Khinh Tuyết còn không rõ thì Lý Mộ Mai lạRgi càng không thểBa biết đaược. Dù sao cô cũng muốn hỏi một lầLBkn cho chắCc. Nghĩh là làm ngay, Tô TĩcDYnh Văn đgang đhdonh ấxn số gọi cho Lý Mộ Mai thì di đQộng của cô lạpi đQổ chuông. Là số của Vân Băng gọi tới, chắDZc chắcDYn là do Tô Mi cho số rồi.

Sau khi hẹn đdQXa đQxiểnqm gp mt, na giờXRd sau Vân Băng đAmuã có mt.

Nghe xong lý do đgến đaây của Vân Băng, Tô Tĩsmnh Văn rấat đdoỗi kinh ngạupc:
- Cái gì, cô muốn gp Dip Mc ư? LầXRdn trước em hỏi cô v Dip Mc, cô còn bảfXo cu ta là cái gì cái gì đqó mà....

Tô Tĩnqnh Văn còn chưa nói hết câu thì ý của cô đJFã rấvuQt rõ ràng: Vân Băng, cô đmã nói Dip Mc như vy rồi thì còn muốn gp hắdCcn làm gì. Nhưng hai ngườDZi dù sao cũng không phảsmi thân thiết nên nhữxng ý nghĩDZ đaó Tô Tĩdonh Văn chỉLBk dám giữh trong lòng. Mc dù rấnqt muốn đUTi gp Dip Mc nhưng đyYyiu đxó không có nghĩcYa là cô cũng đQxồng ý dn cảXcs cái cô Vô Tình Băng này cùng đAyui.

- RấXcst xin lỗi, lầjXQn trước là do tôi đupã hiểdou lầcDYm hắvuQn, lầAyun này sở dĩYF tôi muốn tìm cu ta cũng chính là đQC nói câu xin lỗi.
Thái đAyuộ của Vân Băng rấpt dứhmt khoát, không chút vòng vo.

QuảX nhiên là như vy, Tô Tĩanh Văn nghe vy thì cũng cảuhm thấcDYy nhẹ lòng, nhưng dù sao cô cũng không có cảQxm tình gì với ngườXi như cô giáo Vân này. S vic vn chưa rõ ràng đknã nói ngườQi ta là thế nọ thế kia, loạupi đYFàn bà như vy đcYáng ghét vô cùng.

Thế nhưng đXcsyfd cô ta đhmi xin lỗi Dip Mc cũng là vic nên làm, vảvuQ lạsmi Tô TĩdCcnh Văn cũng đCsXang rấQPJt muốn gp hắJFn.

Tô TĩskUnh Văn sau khi gọi đcDYin cho Lý Mộ Mai thì đXRdã biết đBaược vn không có tin tứjXQc gì của Dip Mc, như thểdCc hắUTn đPdã biến mấBat khỏi cõi đXCi này rồi vy, một chút manh mối cũng không có.

- Cái gì, vn không biết Dip Mc đknang ở đskUâu sao?
Vân Băng thấCsXt vọng kêu lên, thm chí cô còn hoài nghi vì Tô TĩcDYnh Văn ghét mình nên mới cố tình nói vy. Thế nhưng trông Tô TĩLdjnh Văn không có vẻ gì là đQang nói dối cảkC, có lẽ là do mình quá đuha nghi thôi.Dip Mc đmem hành lí tới nhà khách nơi Trác Ái Quốc đXang ở. Vé máy bay chuyến 8h sáng hôm sau đCã đhược Trác Ái Quốc lo liu xong xuôi.

Hai giờdQ sau, chiếc máy bay đqã đdCcáp xuống sân bay Đin LĩvuQnh thuộc thành phố Quý Lâm. Trong chuyến bay không xảsmy ra bấpt kì s cố gì, xem ra Trác Ái Quốc này còn cẩyYyn thn và chu đyYyáo hơn cảhhL tay Văn Đông kia. Văn Đông đJFã nói sẽ đLdjupm bảdoo không xảBay ra bấupt cứuh vấknn đjALê gì cho Dip Mc, thế mà kết quảdQ thì... nếu không phảdoi hắdQn đavjang luyn khí tầqng thứfX hai thì có lẽ đjALã chết mấxt xác rồi.

Cô ta chết không có gì phảXi nói, có đJFiu Dip Mc là ngườYFi vô tội, chỉup vì mấay chục ngàn mà mấcYt mạXRdng thì đcDYúng là đhhLáng tiếc.

- Dip Mc, tới sân bay Quý Lâm rồi, ra ngoài sẽ có ngườYAai đknón chúng ta. Theo tôi thì cứskU đcYến thng Lưu Xà, đQỡ mấknt công ở lạBai Quý Lâm thêm một đjALêm, biết đXRdâu lạAmui xảuhy ra chuyn gì rắcDYc rối.
Trác Ái Quốc muốn giảyfdi quyết nhanh chóng cho xong vic đdCcskU lp tứuhc rờyfdi khỏi cái chốn quỷ quái này. Điu này cũng trùng với suy nghĩkC của Dip Mc, hắQPJn không muốn ở lạPdi đCsXây thêm một phút nào nữyfda.

Hai ngườsmi va xuống khỏi máy bay thì đQxã có một chiếc Audi loạRgi vit dã phóng tới trước mt. Lái xe là một gã thanh niên trông có vẻ tht thà chấYAat phác. Nhìn thấupy Trác Ái Quốc, y cung kính chào một tiếng ông chủ.

- Đây là tài xế của tôi – TiểkCu Vu, cũng là nhân viên trong công ty tôi. Dù không biết võ nhưng đRgã tới Lưu Xà mấCy lầcDYn nên cu ta cũng khá thông thuộc đnqườBang đYAai.
Trác Ái Quốc giới thiu một chút cho Dip Mc.

Dip Mc va nhìn là biết cu thanh niên này chỉAmu có dáng vẻ to cao chứup đRbúng như Trác Ái Quốc, cu ta căn bảpn không h biết võ công.

Cu tài xế này lái xe rấcDYt nhanh nhưng cũng lạAyui rấBat vữkCng tay. RờXcsi khỏi Quý Lâm hai giờcDY đXcsồng hồ thì đhườvuQng khá d đBai, nhưng sau khúc ngot thì lạXi tới đsmoạdCcn đmườcDYng núi gp ghnh.

Lái tiếp hai giờX nữDZa, con đjALườgng núi mới d đCi hơn một chút. Bốn b chỉPd là rng núi, chng thấYFy bóng dáng một thôn trang nào. Không biết Trác Ái Quốc muốn tới nơi hang cùng quỷ cốc này làm gì nữBaa, hoang vu như thế thảRgo nào mà gã cầnqn ngườyYyi thông thạAyuo dn đsmườcDYng.

Tuy vy, Dip Mc lạfXi cảjXQm thấLdjy khá thích thú với nơi núi rng hẻo lánh này, nói gì thì nói giờJF hắhn đYFang ở thế phảcDYi trốn chạAmuy, chỗ này đyfdúng là rấBat phù hợp đdCcxxn náu và tu luyn. Tống gia thế lc mạgnh, với công phu của Dip Mc bây giờAmu thì chưa thểLdj trc tiếp đLBkối đhmdCcu với chúng đJFược.

ChạCy thêm đvuQược khoảkCng hơn mườupi phút nữjXQa thì chiếc xe đAmuã tiến vào một vùng sơn cốc. Dip Mc nghe phía sau sườXcsn núi dườQPJng như có tiếng tới âm thanh gì đQó. HắdQn lin mở ca sổ ra xem thì hóa ra đBaoạjXQn đvuQườCsXng trước mt đsmã bịkn ngườdCci ta vây kín.

SắcYc mt của Trác Ái Quốc lp tứLdjc trở nên rấXt khó coi, thế nhưng cu tài xế của gã lạLdji tỏ ra rấCsXt bình thườXcsng. Quay sang Trác Ái Quốc, cu nói:
- Ông chủ không cầfXn lo lắpng, nhữAyung ngườnqi này cầdon tin thôi, lát nữkna chỉCsX cầXRdn cho chúng chút tin là xong.

Trác Ái Quốc gt đDZjXQu, tài xế cho chiếc xe tiến lên 100m nữavja thì quảQ nhiên bịa chn lạai. Không chỉdCc có một chiếc xe mà bên cạdonh còn có một Mercedes-Benz đJFen loạkCi vit dã.

- Xuống, xuống hết cho ta.
Một gã thanh niên rấat cườQng tráng ăn mc hầuhm hố đdQang hét vào loa. Bên cạCsXnh gã có hai tên trong tay đnqang lăm lăm khẩvuQu AK. Hai khẩQxu này của chúng mà đknem so với khẩdCcu AK của Văn Đông thì đLdjúng là một trờQPJi một vc. Dip Mc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, súng kia mà bắXcsn thì có lẽ ngủ một giấhc rồi thì đXRdQPJn mới tới nơi.

Có hai tên bước xuống t chiếc Mercedes Benz trước mt, một tên là thanh niên, dáng cao to và một tên là phụ nữsm dáng ngườskUi mảUTnh dẻ. Gã thanh niên nhìn cũng khá tuấuRnn tú, quầhn áo trên ngườQxi gã lạgi là hàng hiu. Dù không mấyYyy quan tâm tới mấYFy thứcY hàng hiu nhưng Dip Mc vn nhn ra đskUồ mà gã kia đxang mc thuộc nhãn hiu vô cùng nổi tiếng. Mt gã lúc này tái nhợt như đjALang kinh hãi đQiu gì đLdjó.

NgườuRni phụ nữBa quay lạXi nhìn chiếc xe Audi của bọn Dip Mc, nét mt tỏ ra rấyfdt kì lạcDY. Cô gái này toát ra khí chấXRdt vô cùng cao nhã, chiếc quầuhn bò ôm sát lấqy cp đLdjùi thon thảDZ, làm tôn lên vòng ba đpYFy đPdn gợi cảAmum. Khuôn mt đdQược trang đqiểqm bởi một lớp phấPdn nhẹ, trên chiếc cổ trắhmng nõn nà là sợi dây chuyn bạAmuc càng gợi lên vẻ thanh lịupch và trang nhã.

Mc dù nét mt cô không xinh đfXẹp bằang Tô TĩBanh Văn và Ninh Khinh Tuyết nhưng có một đcYiểAyum đhmc bit đxó mái tóc dài buông xõa tạkCo nên vẻ nữhm tính rấpt hợp với dáng ngườgi và khí chấJFt của cô. Ngườhmi này và gã thanh niên tuấdCcn tú kia chắpc chắQPJn có quan hđhhLó, cô gái cứdCc bám sát lấQy gã thanh niên bên cạCsXnh, vẻ mt khá căng thng nhưng không đdCcến nỗi kinh hãi như gã thanh niên kia.

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi

 • Gửi lúc 11:20 Ngày 31/07/2014

  lamchivu@fb

  AD úp nốt 4 chương cuối đi, chương 2270 mới là Đại kết cục http://www.metruyen.co m/full-thieu-gia-bi-bo- roi/2590-doan-ket-thieu -gia-bi-bo-roi.html