Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản
 Thiếu gia bịGl bỏ rơi
Tác giảGwS: Nga Thịkb Lão Ngũ Thầrqn

Chương 40: Kiếm tin dườsng như rấoDt đvWơn giảGrn

Nguồn dịSPSch: Nhóm dịsch Friendship
Sưu tầmXm: tunghoanh.com

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013
An khang - ThịxTOnh vượng - SứrCc khỏe - Hạlnh phúc

    Dip Mc đRwem hai thi thểNq kéo vào rng cây, nhìn nhìn trên ngườvNWi hai ngườCi, không có vt gì tốt, cộng lạOovi chỉvW có hơn một ngàn tin mt, v phầOovn thẻ Dip Mc căn bảFCn cũng không cầvNWn. Tuy nhiên cây dao găm kia lạqSGi không t, thoạjmt nhìn rấrCt sắIdrc bén, Dip Mc rút ra xem như chiến lợi phẩoCm của mình.

    Vài cái hỏa cầoXRu thut, đXem hai ngườWxi này đAốt thành một đGwSống, nhưng lạNqi không thểkb đWxốt xong. Dip Mc thở dài, cấSkop bc hỏa cầIdru thut của mình còn quá thấwp, nếu luyn khí tới tầFCng ba, hắRwn một hỏa cầGru thut là có thểC hoàn toàn khiến hai ngườXi này biến mấmXt.

    Tùy tin một chưởng đsAào một cái hố tht lớn, đqem hai ngườNqi đGrá vào, lạjmi một chưởng đwIdry một ít đzvoSkot lấSeIp vào.

    Hắwn giết ngườNqi chưa bao giờq chôn, nhưng lầGwSn này nhn mấmXy ngàn t, coi như làm công nhân một lầCn.

    Dip Mc x lý xong hai tên cướp này, cũng không trở v, trc tiếp hướng ngọn núi mà đeLvi.

    - Anh kia chờxTO một chút...
    NgườIdri phụ nữHpz ở ven đmXườGrng đVdợi một hồi cũng không thấmXy Dip Mc quay lạIdri, lp tứTrGc chạxTOy ra quốc lộ, cũng tiến vào rng, lúc này mới phát hin Dip Mc không ngờrC vào núi rồi, chỉIdr có thểA mơ hồ thấIdry bóng lưng của hắeLvn. Nếu cô chm một chút nữrqa, nói không chng Dip Mc đrCã sớm đrqi không thấeLvy bóng.

    Dip Mc nghe thấqy ngườtUi phụ nữoD kia quát to, lin ngng lạXi. ThấxTOy Dip Mc dng lạRwi, cô tht s có chút kinh ngạxTOc, theo cô thấSXy, Dip Mc là bởi vì sợ cô mới đoCi, nên nghe thấSXy tiếng kêu của cô hn là chạmy càng xa càng tốt mới đwVvúng, không nghĩmX tới hắvNWn không ngờjm dng lạXi.

    Cô muốn nghĩkb Dip Mc sợ cô mới dng lạSkoi, nhưng ngườoDi phụ nữr này biết Dip Mc không phảrqi như vy, hắXn dườVdng như ngay chút thầoCn thái sợ hãi đvNWu không có.

    - Anh không sợ tôi?
    NgườPHxi phụ nữvjm đGwSi tới trước mt Dip Mc có chút ý tứmX hàm súc nói.

    Dip Mc kéo lạtUi ba lô trên bảxTO vai, thảBBqn nhiên cườSeIi nói:
    - Cô sẽ giết tôi?

    - Không, anh không có mạRwo phạAm tôi, tôi không thích giết ngườjmi.
    NgườpsGi phụ nữzvo này theo bảln năng lắoDc đjmmu.

    - Ồ, cô sẽ không giết tôi, tôi tạGwSi sao phảoDi sợ?
    Dip Mc dườBBqng như có chút kỳ quái nói.

    NgườvNWi phụ nữw này lạtUi nhìn nhìn Dip Mc, một thanh niên bình thườIdrng, bộ dạLtFng không xấNqu, còn có chút trắkbng nõn, quầRwn áo rấpsGt sạwch sẽ, thm chí giống một học sinh. Phỏng chng hơn hai mươi một chút, hơn nữSeIa trên ngườFCi cũng không có bấTrGt kỳ cái gì làm cho nàng cảGlm thấPHxy nguy hiểVdm. Cô vô số lầFCn chạwy trốn t thầwn, có một loạtUi cảSkom giác nhạXy bén trờvWi sinh, chính là có một loạvsi trc giác phát hin ngườeLvi khác lợi hạwVvi hơn so với cô, rõ ràng Dip Mc không phảjmi loạtUi ngườPHxi đsAó.

    - Anh có lá gan rấNqt lớn, tuy nhiên anh nếu không sợ tôi, anh muốn t ngọn núi này chạGry trốn đoXRSX làm gì.

    - Núi này là của nhà cô hay sao? Chng lẽ tôi không thểtU đdEi?

    ...

    NgườvNWi phụ nữNq nhấvWt thờsAi nghẹn lờmXi, tuy rằVdng Dip Mc nói lờrqi có chút xung, nhưng cô không tứWxc gin, mà là tiếp tục cườIdri nói:
    - Được rồi, coi như anh nói đVdúng, làm quen một chút đXi, ta gọi là Văn Đông, chữrC Văn trong kiến văn, chữPHx Đông trong đlông giá.

    - Dip Mc.
    Dip Mc nói đvsơn giảrqn tên của mình, hắeLvn không biết ngườGri phụ nữFC này vốn không quen biết tìm hắTrGn làm gì.

    - Anh có biết tạSXi sao tôi phảTrGi gọi anh, hơn nữla còn muốn cùng anh làm quen không?
    Văn Đông hỏi một câu, tuy nhiên cô không đwVvợi Dip Mc trảOov lờSPSi, mà t mình nói:
    - Bởi vì tôi khá thích anh, va rồi anh cũng nhìn thấIdry, tôi không phảvjmi ngườvjmi bình thườjmng, nếu anh nguyn ý, tôi có thểSko giới thiu cho anh một sư phụ.

    Dip Mc khoát tay nói:
    - Giới thiu sư phụ thì miễn đwVvi, cô cũng thưởng thứrqc qua, nếu như không có chuyn gì khác, tôi đvWi đtUây.

    - Đng nóng vội, xem ra anh vn không hiểqu cườtUng nhân thế giới này mạoCnh đmXến mứsc nào, nếu như vy, vic thu đeLvđoXR đwợi lát nữCa nói sau. Tôi hin tạTrGi có một cuộc làm ăn muốn làm, anh có hứsng thú cùng đli với tôi hay không? Đương nhiên thù lao có thểRw nhiu hơn chôn hai cái xác rác rưởi này.
    Cô gái này thấCy Dip Mc c tuyt hảSPSo ý của nàng, cũng không đGwSs ý, mà chm rãi nói.

    Thù lao? Dip Mc nghĩeLv thầSPSm giúp ngườTrGi phụ nữvs này x lý hai cái xác rác rưởi đqSGã thu mấTrGy ngàn t, chính mình đqang cầwVvn dùng tin, nếu ngườoCi phụ nữr này có thểm cho hắdEn nhiu tin hơn, giúp cô thêm một chuyn cũng không sao cảrC. Hơn nữCa, hin tạjmi hắqn đeLvã luyn khí tầxTOng hai, cũng không sợ ngườVdi phụ nữIdr này sẽ đvNWánh lén hắSXn. Chủ yếu là, một khi hắrqn bắxTOt đoXRCu tu luyn, sẽ không có thờvNWi gian đvsi kiếm tin.

    - Nói đVdi, chuyn gì, thù lao bao nhiêu?
    Dip Mc đXối với vic bao nhiêu tin mới là đkbiu hắWxn quan tâm nhấzvot, nếu mà có đvNWược tin, hắeLvn không cầtUn tiếp tục vì tin mà phin não nữVda. xem tạqi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Văn Đông không trc tiếp trảrC lờSXi, mà nói:
    - T nơi này đTrGi hướng bắrqc, chng hai mươi dm, còn có một quốc lộ trc tiếp đri thông đzvoiểSXm du lịoCch Tương Sơn LĩSXnh, trong một công ty lữSeI hành nhỏ ở đsAiểqm du lịIdrch tôi có hai cái rương, đqến lúc đkbó anh chỉpsG phảpsGi giúp tôi mang hai cái rương đpsGó theo, cùng tôi đwVvi tới một cuộc giao dịSeIch là đNqược.

    - Yên tâm, có tôi ở đSXây, anh sẽ rấrCt an toàn. Đến lúc đBBqó, anh chỉrq phụ trách giao chiếc rương, không cầtUn nói nhiu. V phầjmn thù lao, cho anh năm mươi ngàn, thế nào? xem chương mới tạzvoi tunghoanh(.)com

    Đi xách cái rương đRwược năm mươi ngàn, tin này cũng quá d kiếm rồi, Dip Mc đeLvộng lòng. HắeLvn cc khổ bán bùa, còn giúp ngườrCi ta xem bnh, dưới tình huống gp thờPHxi cũng chỉGr kiếm đdEược mấmy chục ngàn t mà thôi.

    V phầvsn Văn Đông có by hắjmn hay không, hắxTOn căn bảeLvn cũng không sợ, hắpsGn không tin có ngườLtFi có thểm giết hắAn, cho dù lợi hạGwSi hơn so với hắvWn, nếu hắjmn muốn đsi, cũng không ai có thểkb ngăn cảSeIn.

    - Được, tôi làm, tuy nhiên không thểGl đxTOi nơi quá xa, ta còn muốn đSeIi nơi khác.
    Dip Mc gt gt đSXsu, hai lờqi chưa nói lin đXồng ý.

    Văn Đông thấvsy Dip Mc vui vẻ đláp ứmXng như thế, gt gt đoDrCu nói:
    - RấSPSt tốt, anh là một ngườkbi thng thắTrGn, là một ngườli làm đqSGược đwXi s đeLveLvy, tôi thích loạPHxi ngườpsGi thng thắsAn này. BấmXt kểHpz anh đsi đPHxâu, cũng sẽ không ảwnh hưởng, nơi tôi đIdri giao dịTrGch chỉvjm có mấtUy giờC đSXi đsAườkbng, giao dịrCch kết thúc, đrqu không làm lỡ chuyn của anh một phút nào.

    ThấoCy Dip Mc không nói gì nữGla, Văn Đông cũng không nhiu lờoCi, bắst đxTOCu đSeIi phía trước dn đNqườoDng. Mc dù là bên trong núi non trùng đWxip, nhưng Văn Đông đmXi đOovmng rấwt nhẹ nhàng thoảWxi mái, không thấvNWy khó nhọc chút nào. Cô sợ Dip Mc theo không kịGwSp, cố ý đsi chm lạRwi, có thểl sau khi phát hin thểw lc Dip Mc rấAt tốt, không có dấIdru hiu theo không kịqSGp, trong lòng âm thầvsm ngạGwSc nhiên.

    Nếu không phảoXRi Dip Mc thoạGrt nhìn căn bảoCn cũng không phảSXi là ngườHpzi luyn võ, còn có hai tay thon dài trắjmng nõn, Văn Đông thm chí hoài nghi Dip Mc cũng là ngườCi qua đrườvWng mà thôi.

    Văn Đông nói không sai, hai ngườvjmi ở trong núi đmi chng một giờA, đrã nhìn thấwVvy ở phía trước có một quốc lộ vòng qua núi vắvjmt ngang. Quốc lộ này rõ ràng hơi ngườvsi nhiu hơn so với con đqườeLvng va rồi bọn Dip Mc xuống xe, ít nhấFCt thỉvWnh thoảAng có thểoD thấsy một chiếc xe lui tới.

    Văn Đông và Dip Mc không đSeIợi bao lâu, lin lên một chiếc xe buýt đsAi hướng Tương Sơn LĩPHxnh.

    Tương Sơn LĩLtFnh là một trong nhữOovng đTrGiểxTOm du lịeLvch khá nổi tiếng của Hoa HạtU, tên tuổi cũng không kém Ngũ Nhạwc, nhưng vì hàng năm ngườkbi đrCến Tương Sơn LĩwVvnh du lịsAch đOovu bịdE mấHpzt tích. Hơn nữoXRa chỗ này quốc lộ vòng qua núi, s cố xe buýt gp tai nạqn tương đPHxối cao, cho nên lượng ngườsi tới đoCây du lịHpzch lạNqi kém xa so với Ngũ NhạxTOc và Hoàng Sơn.

    Dip Mc va đIdrến Tương Sơn LĩeLvnh cũng cảLtFm giác đFCược nơi này thiên đjmOova linh khí so với Ninh HảWxi mạvNWnh hơn rấLtFt nhiu, nếu nơi này không quá gầAn Ninh Hảqi, hắoCn sẽ muốn la chọn đBBqến đSkoây tu luyn.

    Xe buýt dng lạIdri tạSkoi một bãi đNqỗ xe trong sườLtFn núi Tương Sơn Lĩrqnh, Văn Đông nói Dip Mc chờoC ở chỗ này, cô đqi lấvNWy đpsGồ.

    QuảoD nhiên Dip Mc không đqSGợi bao lâu thì Văn Đông lái tới một chiếc Buick.

    - Đồ lấqy đlược rồi, lên xe, chúng ta đHpzi thôi.
    Văn Đông đFCem xe dng trước mt Dip Mc thoảeLvi mái nói.

    Dip Mc thầjmn thứSXc tuy rằqng chỉmX nhìn đCược năm sáu mét, nhưng đrCvjm kiểWxm tra chiếc xe này một chút cũng tha sứmc. Thầrqn trí của hắLtFn quét nhìn một chút, xe không có gì bấeLvt thườHpzng. ChỉHpzđSPSiu chỗ ngồi ở phía sau có hai cái rương.

    Dip Mc mở ca xe ngồi ở ghế phía sau, thầtUn thứIdrc lạXi quét vào rương. Một cái rương có chứdEa một khẩmXu súng trườGwSng, Dip Mc đTrGối với súng cũng không hiểrqu lắjmm, súng này rốt cuộc là loạtUi gì, hắrqn cũng không biết, thoạVdt nhìn có chút giống AK. Một cái rương khác chỉSeI có một xấCp tài liu, còn có một cái mô hình rấNqt là kỳ quái.

    Văn Đông thấPHxy Dip Mc chưa nói gì lin ngồi ở phía sau, rấlt va lòng đXối với hành đSPSộng này của Dip Mc. Tuy nhiên trong lòng lạGri nghĩzvo, Dip Mc này trờdEi sinh lá gan quá lớn đoXRrqy, nhưng vn là chưa trảdEi qua chuyn đqSGRwi?

    Nếu như là chưa tng trảqi qua chuyn đSeIjmi, đoCến lúc đoXRó ngàn lầeLvn không nên làm ra chuyn mấrt mt. NghĩdE đqSGến đIdrây Văn Đông lạoCi nói:
    - Dip Mc, đtUợi lát nữqa khi chúng ta đGli vào, nếu bên cạqSGnh có ngườPHxi nhìn chằGwSm chằRwm chúng ta, anh không cầwVvn lo lắTrGng, chỉoC cầPHxn nghe tôi chỉtU bảGwSo, sau đSeIó cùng đoXRối phương trao đFCổi chiếc rương là đpsGược rồi.

    - Tôi biết.
    Dip Mc d đXoán cái phảoCi trao đpsGổi chính là cái rương có một mô hình và một xấSkop tài liu kia, nếu Văn Đông bình tĩVdnh như vy, chứCng tỏ hắkbn sẽ không gp nguy hiểGlm. Hơn nữsa, ngay cảq có nguy hiểCm, Dip Mc cũng không sợ, làm xong vụ này, hắAn có thểw yên tâm tu luyn.

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi

 • Gửi lúc 11:20 Ngày 31/07/2014

  lamchivu@fb

  AD úp nốt 4 chương cuối đi, chương 2270 mới là Đại kết cục http://www.metruyen.co m/full-thieu-gia-bi-bo- roi/2590-doan-ket-thieu -gia-bi-bo-roi.html