Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản
 Thiếu gia bịf bỏ rơi
Tác giảnfL: Nga ThịLZ Lão Ngũ Thầavn

Chương 40: Kiếm tin dườEqdng như rấjSJt đGCrơn giảLZn

Nguồn dịosch: Nhóm dịEqdch Friendship
Sưu tầJlm: tunghoanh.com

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013
An khang - ThịHNonh vượng - SứAc khỏe - HạCynh phúc

    Dip Mc đUloem hai thi thểyH kéo vào rng cây, nhìn nhìn trên ngườSti hai ngườvqzi, không có vt gì tốt, cộng lạCGi chỉLZ có hơn một ngàn tin mt, v phầjvZn thẻ Dip Mc căn bảCGn cũng không cầFGn. Tuy nhiên cây dao găm kia lạAi không t, thoạHNot nhìn rấNlt sắavc bén, Dip Mc rút ra xem như chiến lợi phẩLZm của mình.

    Vài cái hỏa cầzryu thut, đFGem hai ngườHi này đAốt thành một đmfmống, nhưng lạAi không thểmfm đCGốt xong. Dip Mc thở dài, cấyUEp bc hỏa cầLHu thut của mình còn quá thấzryp, nếu luyn khí tới tầFGng ba, hắxn một hỏa cầGu thut là có thểNl hoàn toàn khiến hai ngườAi này biến mấAt.

    Tùy tin một chưởng đjvZào một cái hố tht lớn, đmfem hai ngườdIni đyHá vào, lạqvCi một chưởng đEqdQzjy một ít đNlGCrt lấzryp vào.

    Hắosn giết ngườodQi chưa bao giờx chôn, nhưng lầoAn này nhn mấqvCy ngàn t, coi như làm công nhân một lầGn.

    Dip Mc x lý xong hai tên cướp này, cũng không trở v, trc tiếp hướng ngọn núi mà đoAi.

    - Anh kia chờI một chút...
    NgườLZi phụ nữdmP ở ven đJlườNlng đZFLợi một hồi cũng không thấqGy Dip Mc quay lạSti, lp tứHc chạCGy ra quốc lộ, cũng tiến vào rng, lúc này mới phát hin Dip Mc không ngờry vào núi rồi, chỉos có thểG mơ hồ thấosy bóng lưng của hắZFLn. Nếu cô chm một chút nữodQa, nói không chng Dip Mc đosã sớm đLZi không thấyUEy bóng.

    Dip Mc nghe thấlIy ngườxxoi phụ nữG kia quát to, lin ngng lạGCri. ThấjvZy Dip Mc dng lạfjyi, cô tht s có chút kinh ngạQzjc, theo cô thấUloy, Dip Mc là bởi vì sợ cô mới đIi, nên nghe thấPxy tiếng kêu của cô hn là chạNly càng xa càng tốt mới đryúng, không nghĩfh tới hắQzjn không ngờqG dng lạfhi.

    Cô muốn nghĩqG Dip Mc sợ cô mới dng lạJli, nhưng ngườQzji phụ nữav này biết Dip Mc không phảzIi như vy, hắoAn dườGCrng như ngay chút thầdmPn thái sợ hãi đGu không có.

    - Anh không sợ tôi?
    NgườNli phụ nữCy đfi tới trước mt Dip Mc có chút ý tứSt hàm súc nói.

    Dip Mc kéo lạLHi ba lô trên bảoA vai, thảzryn nhiên cườmfi nói:
    - Cô sẽ giết tôi?

    - Không, anh không có mạHNoo phạZFLm tôi, tôi không thích giết ngườQzji.
    NgườIGHi phụ nữI này theo bảqvCn năng lắCyc đHGu.

    - Ồ, cô sẽ không giết tôi, tôi tạmfi sao phảryi sợ?
    Dip Mc dườNlng như có chút kỳ quái nói.

    NgườdIni phụ nữzI này lạIi nhìn nhìn Dip Mc, một thanh niên bình thườzIng, bộ dạmfng không xấPxu, còn có chút trắlIng nõn, quầryn áo rấdInt sạyUEch sẽ, thm chí giống một học sinh. Phỏng chng hơn hai mươi một chút, hơn nữIa trên ngườIi cũng không có bấzryt kỳ cái gì làm cho nàng cảGCrm thấvy nguy hiểosm. Cô vô số lầzIn chạSty trốn t thầZFLn, có một loạEqdi cảGm giác nhạEqdy bén trờHNoi sinh, chính là có một loạNli trc giác phát hin ngườNli khác lợi hạdmPi hơn so với cô, rõ ràng Dip Mc không phảSti loạPxi ngườfhi đfjyó.

    - Anh có lá gan rấCGt lớn, tuy nhiên anh nếu không sợ tôi, anh muốn t ngọn núi này chạqGy trốn đFGJl làm gì.

    - Núi này là của nhà cô hay sao? Chng lẽ tôi không thểjSJ đGi?

    ...

    NgườZFLi phụ nữQzj nhấHt thờJli nghẹn lờHNoi, tuy rằStng Dip Mc nói lờIi có chút xung, nhưng cô không tứrgc gin, mà là tiếp tục cườodQi nói: truyn đNlược lấCyy t website tung hoanh
    - Được rồi, coi như anh nói đfúng, làm quen một chút đzryi, ta gọi là Văn Đông, chữH Văn trong kiến văn, chữHNo Đông trong đfjyông giá.

    - Dip Mc.
    Dip Mc nói đCyơn giảGn tên của mình, hắZFLn không biết ngườfi phụ nữGCr này vốn không quen biết tìm hắxn làm gì.

    - Anh có biết tạJli sao tôi phảlIi gọi anh, hơn nữGCra còn muốn cùng anh làm quen không?
    Văn Đông hỏi một câu, tuy nhiên cô không đHNoợi Dip Mc trảrg lờIi, mà t mình nói:
    - Bởi vì tôi khá thích anh, va rồi anh cũng nhìn thấlIy, tôi không phảNli ngườNli bình thườzIng, nếu anh nguyn ý, tôi có thểyH giới thiu cho anh một sư phụ.

    Dip Mc khoát tay nói:
    - Giới thiu sư phụ thì miễn đodQi, cô cũng thưởng thứGc qua, nếu như không có chuyn gì khác, tôi đHi đmfmây.

    - Đng nóng vội, xem ra anh vn không hiểodQu cườmfng nhân thế giới này mạzInh đUloến mứAc nào, nếu như vy, vic thu đqGđos đGợi lát nữjSJa nói sau. Tôi hin tạGi có một cuộc làm ăn muốn làm, anh có hứfjyng thú cùng đmfi với tôi hay không? Đương nhiên thù lao có thểzI nhiu hơn chôn hai cái xác rác rưởi này.
    Cô gái này thấJly Dip Mc c tuyt hảmfmo ý của nàng, cũng không đUloG ý, mà chm rãi nói.

    Thù lao? Dip Mc nghĩCy thầvqzm giúp ngườfi phụ nữzI này x lý hai cái xác rác rưởi đPxã thu mấHNoy ngàn t, chính mình đUloang cầyHn dùng tin, nếu ngườjvZi phụ nữos này có thểyUE cho hắAn nhiu tin hơn, giúp cô thêm một chuyn cũng không sao cảA. Hơn nữHa, hin tạHNoi hắIn đCyã luyn khí tầnfLng hai, cũng không sợ ngườavi phụ nữav này sẽ đGánh lén hắHNon. Chủ yếu là, một khi hắosn bắHt đNlZFLu tu luyn, sẽ không có thờAi gian đrgi kiếm tin.

    - Nói đHi, chuyn gì, thù lao bao nhiêu?
    Dip Mc đdmPối với vic bao nhiêu tin mới là đosiu hắyHn quan tâm nhấLHt, nếu mà có đJlược tin, hắfhn không cầGCrn tiếp tục vì tin mà phin não nữUloa.

    Văn Đông không trc tiếp trảG lờSti, mà nói:
    - T nơi này đfhi hướng bắqvCc, chng hai mươi dm, còn có một quốc lộ trc tiếp đavi thông đStiểyHm du lịHch Tương Sơn LĩHnh, trong một công ty lữQzj hành nhỏ ở đjvZiểIGHm du lịIch tôi có hai cái rương, đmfmến lúc đIó anh chỉf phảGi giúp tôi mang hai cái rương đPxó theo, cùng tôi đLHi tới một cuộc giao dịqGch là đIGHược.

    - Yên tâm, có tôi ở đGây, anh sẽ rấCyt an toàn. Đến lúc đPxó, anh chỉf phụ trách giao chiếc rương, không cầdmPn nói nhiu. V phầJln thù lao, cho anh năm mươi ngàn, thế nào?

    Đi xách cái rương đzIược năm mươi ngàn, tin này cũng quá d kiếm rồi, Dip Mc đzIộng lòng. HắqGn cc khổ bán bùa, còn giúp ngườqvCi ta xem bnh, dưới tình huống gp thờAi cũng chỉx kiếm đPxược mấfy chục ngàn t mà thôi.

    V phầnfLn Văn Đông có by hắxxon hay không, hắStn căn bảvqzn cũng không sợ, hắfn không tin có ngườCGi có thểI giết hắzIn, cho dù lợi hạmfi hơn so với hắodQn, nếu hắoAn muốn đQzji, cũng không ai có thểv ngăn cảosn.

    - Được, tôi làm, tuy nhiên không thểf đFGi nơi quá xa, ta còn muốn đxi nơi khác.
    Dip Mc gt gt đmfmGCru, hai lờCyi chưa nói lin đIGHồng ý.

    Văn Đông thấFGy Dip Mc vui vẻ đJláp ứzryng như thế, gt gt đryGu nói:
    - RấJlt tốt, anh là một ngườqGi thng thắzIn, là một ngườIi làm đyUEược đIavi s đxyHy, tôi thích loạLHi ngườjvZi thng thắmfmn này. Bấvqzt kểQzj anh đZFLi đxxoâu, cũng sẽ không ảCynh hưởng, nơi tôi đQzji giao dịrgch chỉLZ có mấIy giờmf đnfLi đQzjườPxng, giao dịdInch kết thúc, đGu không làm lỡ chuyn của anh một phút nào.

    ThấNly Dip Mc không nói gì nữjSJa, Văn Đông cũng không nhiu lờmfi, bắyHt đrgZFLu đjvZi phía trước dn đoAườIGHng. Mc dù là bên trong núi non trùng đIip, nhưng Văn Đông đlIi đGGng rấjSJt nhẹ nhàng thoảUloi mái, không thấGy khó nhọc chút nào. Cô sợ Dip Mc theo không kịxxop, cố ý đIi chm lạavi, có thểmfm sau khi phát hin thểyUE lc Dip Mc rấIGHt tốt, không có dấjSJu hiu theo không kịZFLp, trong lòng âm thầdmPm ngạIGHc nhiên.

    Nếu không phảoAi Dip Mc thoạxxot nhìn căn bảfjyn cũng không phảLZi là ngườryi luyn võ, còn có hai tay thon dài trắPxng nõn, Văn Đông thm chí hoài nghi Dip Mc cũng là ngườNli qua đxườyHng mà thôi.

    Văn Đông nói không sai, hai ngườGi ở trong núi đQzji chng một giờNl, đzryã nhìn thấmfy ở phía trước có một quốc lộ vòng qua núi vắdmPt ngang. Quốc lộ này rõ ràng hơi ngườFGi nhiu hơn so với con đqGườmfmng va rồi bọn Dip Mc xuống xe, ít nhấEqdt thỉEqdnh thoảGCrng có thểfh thấdIny một chiếc xe lui tới. xem chương mới tạfhi tunghoanh(.)com

    Văn Đông và Dip Mc không đGợi bao lâu, lin lên một chiếc xe buýt đHi hướng Tương Sơn LĩLZnh.

    Tương Sơn LĩyHnh là một trong nhữCGng đryiểJlm du lịfhch khá nổi tiếng của Hoa Hạmfm, tên tuổi cũng không kém Ngũ NhạIc, nhưng vì hàng năm ngườryi đosến Tương Sơn LĩGCrnh du lịLHch đUlou bịIGH mấGCrt tích. Hơn nữGa chỗ này quốc lộ vòng qua núi, s cố xe buýt gp tai nạGn tương đzryối cao, cho nên lượng ngườLHi tới đdInây du lịyUEch lạdmPi kém xa so với Ngũ Nhạxc và Hoàng Sơn.

    Dip Mc va đmfến Tương Sơn LĩFGnh cũng cảlIm giác đlIược nơi này thiên đIoAa linh khí so với Ninh HảAi mạGnh hơn rấCyt nhiu, nếu nơi này không quá gầdmPn Ninh Hảxxoi, hắEqdn sẽ muốn la chọn đodQến đvây tu luyn.

    Xe buýt dng lạfi tạxi một bãi đJlỗ xe trong sườryn núi Tương Sơn LĩGnh, Văn Đông nói Dip Mc chờG ở chỗ này, cô đGi lấNly đyHồ.

    QuảlI nhiên Dip Mc không đHNoợi bao lâu thì Văn Đông lái tới một chiếc Buick.

    - Đồ lấfhy đEqdược rồi, lên xe, chúng ta đIi thôi.
    Văn Đông đIem xe dng trước mt Dip Mc thoảnfLi mái nói.

    Dip Mc thầQzjn thứosc tuy rằHNong chỉyH nhìn đJlược năm sáu mét, nhưng đjvZIGH kiểrym tra chiếc xe này một chút cũng tha sứqvCc. ThầnfLn trí của hắQzjn quét nhìn một chút, xe không có gì bấNlt thườvqzng. ChỉGđrgiu chỗ ngồi ở phía sau có hai cái rương.

    Dip Mc mở ca xe ngồi ở ghế phía sau, thầHn thứavc lạIGHi quét vào rương. Một cái rương có chứIa một khẩdInu súng trườfjyng, Dip Mc đHối với súng cũng không hiểrgu lắfm, súng này rốt cuộc là loạEqdi gì, hắGn cũng không biết, thoạlIt nhìn có chút giống AK. Một cái rương khác chỉmfm có một xấUlop tài liu, còn có một cái mô hình rấxt là kỳ quái.

    Văn Đông thấvy Dip Mc chưa nói gì lin ngồi ở phía sau, rấHNot va lòng đNlối với hành đQzjộng này của Dip Mc. Tuy nhiên trong lòng lạUloi nghĩG, Dip Mc này trờlIi sinh lá gan quá lớn đodQzryy, nhưng vn là chưa trảmfi qua chuyn đLZfi?

    Nếu như là chưa tng trảqvCi qua chuyn đxxoIGHi, đzIến lúc đodQó ngàn lầyHn không nên làm ra chuyn mấQzjt mt. NghĩodQ đrgến đUloây Văn Đông lạqvCi nói:
    - Dip Mc, đqGợi lát nữyUEa khi chúng ta đosi vào, nếu bên cạCGnh có ngườvqzi nhìn chằAm chằJlm chúng ta, anh không cầqGn lo lắryng, chỉos cầIn nghe tôi chỉGCr bảCGo, sau đlIó cùng đosối phương trao đzIổi chiếc rương là đUloược rồi.

    - Tôi biết.
    Dip Mc d đrgoán cái phảGCri trao đQzjổi chính là cái rương có một mô hình và một xấodQp tài liu kia, nếu Văn Đông bình tĩyHnh như vy, chứqvCng tỏ hắIn sẽ không gp nguy hiểEqdm. Hơn nữAa, ngay cảHNo có nguy hiểdmPm, Dip Mc cũng không sợ, làm xong vụ này, hắlIn có thểG yên tâm tu luyn.

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi

 • Gửi lúc 11:20 Ngày 31/07/2014

  lamchivu@fb

  AD úp nốt 4 chương cuối đi, chương 2270 mới là Đại kết cục http://www.metruyen.co m/full-thieu-gia-bi-bo- roi/2590-doan-ket-thieu -gia-bi-bo-roi.html