Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản
 Thiếu gia bịNL bỏ rơi
Tác giảNL: Nga ThịDb Lão Ngũ ThầDxAn

Chương 40: Kiếm tin dườjjkng như rấInt đnAIơn giảJan

Nguồn dịDxAch: Nhóm dịInch Friendship
Sưu tầzrm: tunghoanh.com

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013
An khang - ThịAPnh vượng - SứAPc khỏe - Hạnnh phúc

    Dip Mc đjjkem hai thi thển kéo vào rng cây, nhìn nhìn trên ngườxqi hai ngườDbi, không có vt gì tốt, cộng lạEi chỉuDF có hơn một ngàn tin mt, v phầEn thẻ Dip Mc căn bảDn cũng không cầnn. Tuy nhiên cây dao găm kia lạuDFi không t, thoạXt nhìn rấkwat sắsCc bén, Dip Mc rút ra xem như chiến lợi phẩNLm của mình.

    Vài cái hỏa cầNu thut, đRWbem hai ngườbii này đsCốt thành một đsCống, nhưng lạAPi không thểF đkwaốt xong. Dip Mc thở dài, cấNLp bc hỏa cầnu thut của mình còn quá thấhSp, nếu luyn khí tới tầhSng ba, hắKvAn một hỏa cầRWbu thut là có thển hoàn toàn khiến hai ngườFszi này biến mấRWbt.

    Tùy tin một chưởng đjjkào một cái hố tht lớn, đPem hai ngườINi đná vào, lạFszi một chưởng đAPDxAy một ít đsCvEt lấIucp vào.

    HắIucn giết ngườNLi chưa bao giờZy chôn, nhưng lầEn này nhn mấNLy ngàn t, coi như làm công nhân một lầxqn.

    Dip Mc x lý xong hai tên cướp này, cũng không trở v, trc tiếp hướng ngọn núi mà đPi.

    - Anh kia chờEnR một chút...
    NgườbYKi phụ nữF ở ven đInườbYKng đIucợi một hồi cũng không thấhSy Dip Mc quay lạni, lp tứkQc chạwDJy ra quốc lộ, cũng tiến vào rng, lúc này mới phát hin Dip Mc không ngờE vào núi rồi, chỉL có thểAn mơ hồ thấTXy bóng lưng của hắDxAn. Nếu cô chm một chút nữna, nói không chng Dip Mc đbYKã sớm đAPi không thấabky bóng.

    Dip Mc nghe thấbYKy ngườNi phụ nữyEy kia quát to, lin ngng lạuDFi. ThấEy Dip Mc dng lạxqi, cô tht s có chút kinh ngạINc, theo cô thấMy, Dip Mc là bởi vì sợ cô mới đMi, nên nghe thấNLy tiếng kêu của cô hn là chạKvAy càng xa càng tốt mới đdúng, không nghĩsC tới hắnAIn không ngờX dng lạchZi.

    Cô muốn nghĩd Dip Mc sợ cô mới dng lạYDNi, nhưng ngườbDi phụ nữYDN này biết Dip Mc không phảzri như vy, hắDxAn dườFng như ngay chút thầnAIn thái sợ hãi đzru không có.

    - Anh không sợ tôi?
    Ngườabki phụ nữbYK đLi tới trước mt Dip Mc có chút ý tứRWb hàm súc nói.

    Dip Mc kéo lạIni ba lô trên bảkIk vai, thảxqn nhiên cườmdi nói:
    - Cô sẽ giết tôi?

    - Không, anh không có mạJao phạAnm tôi, tôi không thích giết ngườchZi.
    NgườchZi phụ nữNL này theo bảInn năng lắhMc đuDFzru.

    - Ồ, cô sẽ không giết tôi, tôi tạkIki sao phảTXi sợ?
    Dip Mc dườImhng như có chút kỳ quái nói. truyn đEnRược lấDy t website tung hoanh

    NgườINi phụ nữvE này lạchZi nhìn nhìn Dip Mc, một thanh niên bình thườwDJng, bộ dạMng không xấkwau, còn có chút trắdng nõn, quầhMn áo rấchZt sạyEych sẽ, thm chí giống một học sinh. Phỏng chng hơn hai mươi một chút, hơn nữkQa trên ngườabki cũng không có bấLt kỳ cái gì làm cho nàng cảLm thấbiy nguy hiểKvAm. Cô vô số lầbYKn chạkQy trốn t thầxqn, có một loạFi cảdm giác nhạIucy bén trờNi sinh, chính là có một loạchZi trc giác phát hin ngườIni khác lợi hạNi hơn so với cô, rõ ràng Dip Mc không phảxqi loạLi ngườKvAi đuDFó.

    - Anh có lá gan rấAnIt lớn, tuy nhiên anh nếu không sợ tôi, anh muốn t ngọn núi này chạbiy trốn đhMxq làm gì.

    - Núi này là của nhà cô hay sao? Chng lẽ tôi không thểhS đzri?

    ...

    NgườnAIi phụ nữD nhấEt thờImhi nghẹn lờkIki, tuy rằabkng Dip Mc nói lờwDJi có chút xung, nhưng cô không tứKvAc gin, mà là tiếp tục cườAni nói:
    - Được rồi, coi như anh nói đjjkúng, làm quen một chút đIni, ta gọi là Văn Đông, chữN Văn trong kiến văn, chữN Đông trong đsCông giá.

    - Dip Mc.
    Dip Mc nói đAPơn giảDbn tên của mình, hắbYKn không biết ngườkQi phụ nữEnR này vốn không quen biết tìm hắkIkn làm gì.

    - Anh có biết tạINi sao tôi phảAni gọi anh, hơn nữIuca còn muốn cùng anh làm quen không?
    Văn Đông hỏi một câu, tuy nhiên cô không đDbợi Dip Mc trảhS lờbDi, mà t mình nói:
    - Bởi vì tôi khá thích anh, va rồi anh cũng nhìn thấIucy, tôi không phảJai ngườTXi bình thườkwang, nếu anh nguyn ý, tôi có thểJa giới thiu cho anh một sư phụ.

    Dip Mc khoát tay nói:
    - Giới thiu sư phụ thì miễn đLi, cô cũng thưởng thứIucc qua, nếu như không có chuyn gì khác, tôi đnAIi đdây.

    - Đng nóng vội, xem ra anh vn không hiểImhu cườNng nhân thế giới này mạDbnh đnFến mứImhc nào, nếu như vy, vic thu đNđkIk đTXợi lát nữAna nói sau. Tôi hin tạdi có một cuộc làm ăn muốn làm, anh có hứDng thú cùng đabki với tôi hay không? Đương nhiên thù lao có thểxq nhiu hơn chôn hai cái xác rác rưởi này.
    Cô gái này thấvEy Dip Mc c tuyt hảkQo ý của nàng, cũng không đbDxq ý, mà chm rãi nói.

    Thù lao? Dip Mc nghĩnF thầbDm giúp ngườDbi phụ nữbYK này x lý hai cái xác rác rưởi đINã thu mấyEyy ngàn t, chính mình đINang cầRWbn dùng tin, nếu ngườINi phụ nữM này có thểmd cho hắZyn nhiu tin hơn, giúp cô thêm một chuyn cũng không sao cảIuc. Hơn nữmda, hin tạIuci hắLn đLã luyn khí tầkwang hai, cũng không sợ ngườWTIi phụ nữbYK này sẽ đMánh lén hắuDFn. Chủ yếu là, một khi hắEn bắFt đDxARWbu tu luyn, sẽ không có thờEnRi gian đkwai kiếm tin.

    - Nói đkwai, chuyn gì, thù lao bao nhiêu?
    Dip Mc đAPối với vic bao nhiêu tin mới là đsCiu hắuDFn quan tâm nhấKvAt, nếu mà có đAPược tin, hắnn không cầMn tiếp tục vì tin mà phin não nữwDJa.

    Văn Đông không trc tiếp trản lờyEyi, mà nói:
    - T nơi này đxqi hướng bắInc, chng hai mươi dm, còn có một quốc lộ trc tiếp đmdi thông đabkiểINm du lịkIkch Tương Sơn LĩEnh, trong một công ty lữZy hành nhỏ ở đMiểImhm du lịImhch tôi có hai cái rương, đxqến lúc đbDó anh chỉkIk phảDi giúp tôi mang hai cái rương đRWbó theo, cùng tôi đAni tới một cuộc giao dịAnch là đDược.

    - Yên tâm, có tôi ở đEnRây, anh sẽ rấnFt an toàn. Đến lúc đImhó, anh chỉAn phụ trách giao chiếc rương, không cầhSn nói nhiu. V phầkwan thù lao, cho anh năm mươi ngàn, thế nào?

    Đi xách cái rương đJaược năm mươi ngàn, tin này cũng quá d kiếm rồi, Dip Mc đEnRộng lòng. HắAnn cc khổ bán bùa, còn giúp ngườINi ta xem bnh, dưới tình huống gp thờTXi cũng chỉAP kiếm đAnIược mấRWby chục ngàn t mà thôi.

    V phầFszn Văn Đông có by hắLn hay không, hắbDn căn bảDn cũng không sợ, hắnn không tin có ngườbDi có thểL giết hắDbn, cho dù lợi hạwDJi hơn so với hắyEyn, nếu hắYDNn muốn đhMi, cũng không ai có thểAnI ngăn cảNn.

    - Được, tôi làm, tuy nhiên không thểyEy đZyi nơi quá xa, ta còn muốn đwDJi nơi khác.
    Dip Mc gt gt đTXbiu, hai lờXi chưa nói lin đbiồng ý.

    Văn Đông thấEy Dip Mc vui vẻ đsCáp ứINng như thế, gt gt đAPsCu nói: nguồn tunghoanh.com
    - RấbYKt tốt, anh là một ngườZyi thng thắPn, là một ngườyEyi làm đsCược đDbYKi s đkwajjky, tôi thích loạPi ngườDxAi thng thắdn này. BấEnRt kểnF anh đdi đzrâu, cũng sẽ không ảnnh hưởng, nơi tôi đPi giao dịnFch chỉEnR có mấKvAy giờAnI đZyi đhSườJang, giao dịKvAch kết thúc, đbiu không làm lỡ chuyn của anh một phút nào.

    ThấAPy Dip Mc không nói gì nữhMa, Văn Đông cũng không nhiu lờFi, bắAPt đnFAPu đXi phía trước dn đWTIườsCng. Mc dù là bên trong núi non trùng đabkip, nhưng Văn Đông đTXi đnFchZng rấNt nhẹ nhàng thoảchZi mái, không thấvEy khó nhọc chút nào. Cô sợ Dip Mc theo không kịDp, cố ý đPi chm lạEi, có thểkwa sau khi phát hin thểZy lc Dip Mc rấTXt tốt, không có dấZyu hiu theo không kịJap, trong lòng âm thầabkm ngạYDNc nhiên.

    Nếu không phảIni Dip Mc thoạINt nhìn căn bảabkn cũng không phảTXi là ngườJai luyn võ, còn có hai tay thon dài trắLng nõn, Văn Đông thm chí hoài nghi Dip Mc cũng là ngườxqi qua đRWbườdng mà thôi.

    Văn Đông nói không sai, hai ngườkwai ở trong núi đXi chng một giờYDN, đAnIã nhìn thấIny ở phía trước có một quốc lộ vòng qua núi vắDxAt ngang. Quốc lộ này rõ ràng hơi ngườXi nhiu hơn so với con đNLườRWbng va rồi bọn Dip Mc xuống xe, ít nhấnt thỉbinh thoảRWbng có thểAn thấkIky một chiếc xe lui tới.

    Văn Đông và Dip Mc không đnFợi bao lâu, lin lên một chiếc xe buýt đTXi hướng Tương Sơn LĩAPnh.

    Tương Sơn LĩAnnh là một trong nhữzrng đbYKiểFszm du lịnFch khá nổi tiếng của Hoa HạNL, tên tuổi cũng không kém Ngũ NhạhSc, nhưng vì hàng năm ngườJai đxqến Tương Sơn LĩEnh du lịsCch đjjku bịJa mấZyt tích. Hơn nữzra chỗ này quốc lộ vòng qua núi, s cố xe buýt gp tai nạIucn tương đwDJối cao, cho nên lượng ngườNi tới đdây du lịIucch lạkwai kém xa so với Ngũ NhạhMc và Hoàng Sơn.

    Dip Mc va đkIkến Tương Sơn LĩRWbnh cũng cảAnm giác đDược nơi này thiên đnFWTIa linh khí so với Ninh HảhMi mạImhnh hơn rấPt nhiu, nếu nơi này không quá gầbDn Ninh HảwDJi, hắjjkn sẽ muốn la chọn đMến đchZây tu luyn.

    Xe buýt dng lạmdi tạhSi một bãi đAnỗ xe trong sườDn núi Tương Sơn LĩNnh, Văn Đông nói Dip Mc chờn ở chỗ này, cô đINi lấEy đIucồ.

    QuảkIk nhiên Dip Mc không đFszợi bao lâu thì Văn Đông lái tới một chiếc Buick.

    - Đồ lấyEyy đRWbược rồi, lên xe, chúng ta đPi thôi.
    Văn Đông đbDem xe dng trước mt Dip Mc thoảAnIi mái nói.

    Dip Mc thầFszn thứbYKc tuy rằXng chỉM nhìn đDxAược năm sáu mét, nhưng đuDFDb kiểkQm tra chiếc xe này một chút cũng tha sứjjkc. ThầyEyn trí của hắFn quét nhìn một chút, xe không có gì bấAnIt thườAnng. ChỉhSđJaiu chỗ ngồi ở phía sau có hai cái rương.

    Dip Mc mở ca xe ngồi ở ghế phía sau, thầkIkn thứchZc lạAPi quét vào rương. Một cái rương có chứAna một khẩAnu súng trườkwang, Dip Mc đzrối với súng cũng không hiểNLu lắuDFm, súng này rốt cuộc là loạMi gì, hắabkn cũng không biết, thoạabkt nhìn có chút giống AK. Một cái rương khác chỉD có một xấkwap tài liu, còn có một cái mô hình rấImht là kỳ quái.

    Văn Đông thấEy Dip Mc chưa nói gì lin ngồi ở phía sau, rấInt va lòng đxqối với hành đkQộng này của Dip Mc. Tuy nhiên trong lòng lạhMi nghĩchZ, Dip Mc này trờXi sinh lá gan quá lớn đuDFLy, nhưng vn là chưa trảXi qua chuyn đzrkQi?

    Nếu như là chưa tng trảsCi qua chuyn đYDNkIki, đyEyến lúc đkQó ngàn lầnAIn không nên làm ra chuyn mấDxAt mt. NghĩhS đAnến đEnRây Văn Đông lạhMi nói:
    - Dip Mc, đxqợi lát nữTXa khi chúng ta đLi vào, nếu bên cạabknh có ngườsCi nhìn chằAPm chằnm chúng ta, anh không cầvEn lo lắAnng, chỉYDN cầabkn nghe tôi chỉZy bảWTIo, sau đzró cùng đPối phương trao đyEyổi chiếc rương là đAPược rồi.

    - Tôi biết.
    Dip Mc d đDoán cái phảkwai trao đDxAổi chính là cái rương có một mô hình và một xấvEp tài liu kia, nếu Văn Đông bình tĩKvAnh như vy, chứdng tỏ hắhMn sẽ không gp nguy hiểRWbm. Hơn nữNLa, ngay cảZy có nguy hiểNm, Dip Mc cũng không sợ, làm xong vụ này, hắMn có thểIn yên tâm tu luyn.

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi