Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản
 Thiếu gia bịBX bỏ rơi truyn đfược lấSyZy t website tung hoanh
Tác giảqE: Nga ThịPIA Lão Ngũ ThầDfn

Chương 40: Kiếm tin dườajang như rấVit đhcJơn giảEn

Nguồn dịgFbch: Nhóm dịjyLch Friendship
Sưu tầhm: tunghoanh.com

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013
An khang - ThịlBUnh vượng - SứFkpc khỏe - Hạfnh phúc

    Dip Mc đcgDem hai thi thểh kéo vào rng cây, nhìn nhìn trên ngườhi hai ngườhi, không có vt gì tốt, cộng lạpOi chỉJBS có hơn một ngàn tin mt, v phầSyZn thẻ Dip Mc căn bảbqwn cũng không cầVin. Tuy nhiên cây dao găm kia lạlBUi không t, thoạpOt nhìn rấhcJt sắhc bén, Dip Mc rút ra xem như chiến lợi phẩPm của mình.

    Vài cái hỏa cầUNu thut, đSOem hai ngườpOi này đFkpốt thành một đNPEống, nhưng lạbqwi không thểPhS đbqwốt xong. Dip Mc thở dài, cấSyZp bc hỏa cầEu thut của mình còn quá thấJBSp, nếu luyn khí tới tầSOng ba, hắOn một hỏa cầBEu thut là có thểh hoàn toàn khiến hai ngườFkpi này biến mấyHit.

    Tùy tin một chưởng đAào một cái hố tht lớn, đhem hai ngườNPEi đzvYá vào, lạwAi một chưởng đHVshy một ít đZjPt lấhcJp vào.

    HắpOn giết ngườpOi chưa bao giờHVs chôn, nhưng lầvSn này nhn mấSOy ngàn t, coi như làm công nhân một lầNPEn.

    Dip Mc x lý xong hai tên cướp này, cũng không trở v, trc tiếp hướng ngọn núi mà đPIAi.

    - Anh kia chờBX một chút...
    NgườAi phụ nữgs ở ven đzEườAng đPợi một hồi cũng không thấvSy Dip Mc quay lạPki, lp tứUNc chạUNy ra quốc lộ, cũng tiến vào rng, lúc này mới phát hin Dip Mc không ngờizN vào núi rồi, chỉgFb có thểBX mơ hồ thấIhy bóng lưng của hắbqwn. Nếu cô chm một chút nữOa, nói không chng Dip Mc đBXã sớm đzvYi không thấpOy bóng.

    Dip Mc nghe thấsfy ngườHVsi phụ nữA kia quát to, lin ngng lạHHNi. ThấEy Dip Mc dng lạlBUi, cô tht s có chút kinh ngạpOc, theo cô thấsfy, Dip Mc là bởi vì sợ cô mới đEi, nên nghe thấYry tiếng kêu của cô hn là chạzvYy càng xa càng tốt mới đEúng, không nghĩhcJ tới hắHHNn không ngờA dng lạhi.

    Cô muốn nghĩyHi Dip Mc sợ cô mới dng lạcgDi, nhưng ngườajai phụ nữcgD này biết Dip Mc không phảajai như vy, hắHVsn dườjyLng như ngay chút thầizNn thái sợ hãi đPIAu không có.

    - Anh không sợ tôi?
    NgườyHii phụ nữA đjyLi tới trước mt Dip Mc có chút ý tứgFb hàm súc nói.

    Dip Mc kéo lạPIAi ba lô trên bảYr vai, thảin nhiên cườvSi nói:
    - Cô sẽ giết tôi?

    - Không, anh không có mạho phạHVsm tôi, tôi không thích giết ngườizNi.
    NgườVii phụ nữhcJ này theo bảOn năng lắDfc điizNu.

    - Ồ, cô sẽ không giết tôi, tôi tạNPEi sao phảIhi sợ?
    Dip Mc dườElzng như có chút kỳ quái nói.

    NgườgFbi phụ nữP này lạZji nhìn nhìn Dip Mc, một thanh niên bình thườEng, bộ dạLPgng không xấzvYu, còn có chút trắwAng nõn, quầlBUn áo rấft sạHVsch sẽ, thm chí giống một học sinh. Phỏng chng hơn hai mươi một chút, hơn nữfa trên ngườsfi cũng không có bấJBSt kỳ cái gì làm cho nàng cảIhm thấSOy nguy hiểEm. Cô vô số lầgsn chạJBSy trốn t thầwAn, có một loạNPEi cảfm giác nhạlBUy bén trờyHii sinh, chính là có một loạIhi trc giác phát hin ngườNPEi khác lợi hạYri hơn so với cô, rõ ràng Dip Mc không phảPhSi loạPi ngườAPi đbqwó.

    - Anh có lá gan rấcgDt lớn, tuy nhiên anh nếu không sợ tôi, anh muốn t ngọn núi này chạBXy trốn đZjjyL làm gì.

    - Núi này là của nhà cô hay sao? Chng lẽ tôi không thểElz đAi?

    ...

    NgườSyZi phụ nữsf nhấcgDt thờbqwi nghẹn lờzvYi, tuy rằcgDng Dip Mc nói lờEi có chút xung, nhưng cô không tứElzc gin, mà là tiếp tục cườEi nói:
    - Được rồi, coi như anh nói đLPgúng, làm quen một chút đzEi, ta gọi là Văn Đông, chữPk Văn trong kiến văn, chữZj Đông trong đPIAông giá.

    - Dip Mc.
    Dip Mc nói đPkơn giảfn tên của mình, hắUNn không biết ngườFkpi phụ nữbqw này vốn không quen biết tìm hắYrn làm gì.

    - Anh có biết tạyYi sao tôi phảhi gọi anh, hơn nữajaa còn muốn cùng anh làm quen không?
    Văn Đông hỏi một câu, tuy nhiên cô không đEợi Dip Mc trảA lờPIAi, mà t mình nói:
    - Bởi vì tôi khá thích anh, va rồi anh cũng nhìn thấNhy, tôi không phảhi ngườYri bình thườSyZng, nếu anh nguyn ý, tôi có thểcgD giới thiu cho anh một sư phụ.

    Dip Mc khoát tay nói:
    - Giới thiu sư phụ thì miễn đJBSi, cô cũng thưởng thứBXc qua, nếu như không có chuyn gì khác, tôi đfi đsfây.

    - Đng nóng vội, xem ra anh vn không hiểyHiu cườNPEng nhân thế giới này mạPnh đSyZến mứsfc nào, nếu như vy, vic thu đfđvS đyHiợi lát nữlBUa nói sau. Tôi hin tạPIAi có một cuộc làm ăn muốn làm, anh có hứajang thú cùng đIhi với tôi hay không? Đương nhiên thù lao có thểizN nhiu hơn chôn hai cái xác rác rưởi này.
    Cô gái này thấNhy Dip Mc c tuyt hảbqwo ý của nàng, cũng không đZjIh ý, mà chm rãi nói.

    Thù lao? Dip Mc nghĩIh thầsfm giúp ngườJBSi phụ nữZj này x lý hai cái xác rác rưởi đajaã thu mấbqwy ngàn t, chính mình đDfang cầAPn dùng tin, nếu ngườYri phụ nữyY này có thểgFb cho hắFkpn nhiu tin hơn, giúp cô thêm một chuyn cũng không sao cảElz. Hơn nữIha, hin tạcgDi hắSOn đViã luyn khí tầPng hai, cũng không sợ ngườki phụ nữPhS này sẽ đlBUánh lén hắIhn. Chủ yếu là, một khi hắVin bắZjt đBXUNu tu luyn, sẽ không có thờgsi gian đElzi kiếm tin.

    - Nói đLPgi, chuyn gì, thù lao bao nhiêu?
    Dip Mc đPIAối với vic bao nhiêu tin mới là đgFbiu hắcgDn quan tâm nhấzvYt, nếu mà có đcgDược tin, hắhcJn không cầPkn tiếp tục vì tin mà phin não nữSyZa.

    Văn Đông không trc tiếp trảyY lờzEi, mà nói:
    - T nơi này đYri hướng bắSOc, chng hai mươi dm, còn có một quốc lộ trc tiếp đVii thông đHVsiểfm du lịich Tương Sơn Lĩbqwnh, trong một công ty lữAP hành nhỏ ở đEiểizNm du lịNhch tôi có hai cái rương, đAPến lúc đgsó anh chỉO phảNhi giúp tôi mang hai cái rương đfó theo, cùng tôi đNhi tới một cuộc giao dịHHNch là đhcJược.

    - Yên tâm, có tôi ở đkây, anh sẽ rấYrt an toàn. Đến lúc đEó, anh chỉSyZ phụ trách giao chiếc rương, không cầyHin nói nhiu. V phầcgDn thù lao, cho anh năm mươi ngàn, thế nào?

    Đi xách cái rương đbqwược năm mươi ngàn, tin này cũng quá d kiếm rồi, Dip Mc đizNộng lòng. HắAPn cc khổ bán bùa, còn giúp ngườjyLi ta xem bnh, dưới tình huống gp thờhi cũng chỉPhS kiếm đyYược mấElzy chục ngàn t mà thôi.

    V phầVin Văn Đông có by hắzvYn hay không, hắpOn căn bảJBSn cũng không sợ, hắkn không tin có ngườVii có thểlBU giết hắAn, cho dù lợi hạPi hơn so với hắYrn, nếu hắgFbn muốn đEi, cũng không ai có thểh ngăn cảPkn.

    - Được, tôi làm, tuy nhiên không thểvS đii nơi quá xa, ta còn muốn đLPgi nơi khác.
    Dip Mc gt gt đEOu, hai lờajai chưa nói lin đSOồng ý.

    Văn Đông thấEy Dip Mc vui vẻ điáp ứFkpng như thế, gt gt đjyLViu nói:
    - Rấkt tốt, anh là một ngườki thng thắjyLn, là một ngườPi làm đUNược đFkpAPi s đPkzvYy, tôi thích loạNhi ngườPi thng thắpOn này. Bấft kểFkp anh đvSi điâu, cũng sẽ không ảPnh hưởng, nơi tôi đhcJi giao dịbqwch chỉLPg có mấzEy giờwA đgsi đFkpườyHing, giao dịNPEch kết thúc, đOu không làm lỡ chuyn của anh một phút nào.

    ThấIhy Dip Mc không nói gì nữsfa, Văn Đông cũng không nhiu lờPki, bắZjt đViYru đHVsi phía trước dn đNPEườJBSng. Mc dù là bên trong núi non trùng đEip, nhưng Văn Đông đPki đajaVing rấcgDt nhẹ nhàng thoảlBUi mái, không thấLPgy khó nhọc chút nào. Cô sợ Dip Mc theo không kịhp, cố ý đajai chm lạbqwi, có thểcgD sau khi phát hin thểaja lc Dip Mc rấkt tốt, không có dấZju hiu theo không kịyYp, trong lòng âm thầVim ngạIhc nhiên.

    Nếu không phảzvYi Dip Mc thoạhcJt nhìn căn bảPkn cũng không phảajai là ngườPIAi luyn võ, còn có hai tay thon dài trắAPng nõn, Văn Đông thm chí hoài nghi Dip Mc cũng là ngườIhi qua đPhSườAPng mà thôi. xem chương mới tạgsi tunghoanh(.)com

    Văn Đông nói không sai, hai ngườhi ở trong núi đjyLi chng một giờE, đPhSã nhìn thấPy ở phía trước có một quốc lộ vòng qua núi vắBEt ngang. Quốc lộ này rõ ràng hơi ngườBEi nhiu hơn so với con đPhSườcgDng va rồi bọn Dip Mc xuống xe, ít nhấDft thỉAnh thoảhng có thểLPg thấElzy một chiếc xe lui tới.

    Văn Đông và Dip Mc không đPIAợi bao lâu, lin lên một chiếc xe buýt đDfi hướng Tương Sơn LĩBXnh.

    Tương Sơn LĩhcJnh là một trong nhữing đwAiểFkpm du lịcgDch khá nổi tiếng của Hoa HạVi, tên tuổi cũng không kém Ngũ NhạJBSc, nhưng vì hàng năm ngườIhi điến Tương Sơn LĩPknh du lịajach đDfu bịvS mấyHit tích. Hơn nữNha chỗ này quốc lộ vòng qua núi, s cố xe buýt gp tai nạPIAn tương đsfối cao, cho nên lượng ngườZji tới đhcJây du lịBEch lạizNi kém xa so với Ngũ Nhạkc và Hoàng Sơn.

    Dip Mc va đpOến Tương Sơn Lĩknh cũng cảDfm giác đHVsược nơi này thiên đUNgFba linh khí so với Ninh HảBEi mạZjnh hơn rấwAt nhiu, nếu nơi này không quá gầgFbn Ninh HảBXi, hắgFbn sẽ muốn la chọn đHVsến đPkây tu luyn.

    Xe buýt dng lạEi tạZji một bãi đajaỗ xe trong sườAn núi Tương Sơn LĩSyZnh, Văn Đông nói Dip Mc chờBX ở chỗ này, cô đyYi lấSOy đhồ.

    QuảyY nhiên Dip Mc không đfợi bao lâu thì Văn Đông lái tới một chiếc Buick.

    - Đồ lấsfy đhcJược rồi, lên xe, chúng ta đNPEi thôi.
    Văn Đông đizNem xe dng trước mt Dip Mc thoảizNi mái nói.

    Dip Mc thầElzn thứLPgc tuy rằBEng chỉZj nhìn đAược năm sáu mét, nhưng đEi kiểBXm tra chiếc xe này một chút cũng tha sứajac. Thầhn trí của hắZjn quét nhìn một chút, xe không có gì bấElzt thườvSng. ChỉyYđBEiu chỗ ngồi ở phía sau có hai cái rương.

    Dip Mc mở ca xe ngồi ở ghế phía sau, thầhn thứBEc lạyYi quét vào rương. Một cái rương có chứHHNa một khẩsfu súng trườzEng, Dip Mc đJBSối với súng cũng không hiểElzu lắcgDm, súng này rốt cuộc là loạajai gì, hắUNn cũng không biết, thoạcgDt nhìn có chút giống AK. Một cái rương khác chỉE có một xấcgDp tài liu, còn có một cái mô hình rấBXt là kỳ quái.

    Văn Đông thấzEy Dip Mc chưa nói gì lin ngồi ở phía sau, rấJBSt va lòng đkối với hành đPộng này của Dip Mc. Tuy nhiên trong lòng lạBXi nghĩO, Dip Mc này trờgsi sinh lá gan quá lớn đhEy, nhưng vn là chưa trảgFbi qua chuyn đViNPEi?

    Nếu như là chưa tng trảsfi qua chuyn đEgsi, đUNến lúc đsfó ngàn lầElzn không nên làm ra chuyn mấkt mt. NghĩZj đDfến đViây Văn Đông lạzEi nói:
    - Dip Mc, đPIAợi lát nữDfa khi chúng ta đOi vào, nếu bên cạVinh có ngườPi nhìn chằjyLm chằvSm chúng ta, anh không cầkn lo lắjyLng, chỉPk cầzEn nghe tôi chỉYr bảcgDo, sau đJBSó cùng đhối phương trao đLPgổi chiếc rương là đcgDược rồi.

    - Tôi biết.
    Dip Mc d đsfoán cái phảVii trao đbqwổi chính là cái rương có một mô hình và một xấBEp tài liu kia, nếu Văn Đông bình tĩcgDnh như vy, chứyYng tỏ hắajan sẽ không gp nguy hiểNPEm. Hơn nữNPEa, ngay cảvS có nguy hiểbqwm, Dip Mc cũng không sợ, làm xong vụ này, hắNPEn có thểBE yên tâm tu luyn.

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi