Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản
 Thiếu gia bịIx bỏ rơi
Tác giảG: Nga Thịu Lão Ngũ ThầWGDn

Chương 40: Kiếm tin dườfhVng như rấIBrt đKơn giảntZn

Nguồn dịcch: Nhóm dịrjich Friendship
Sưu tầWGDm: tunghoanh.com

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013
An khang - ThịoUgnh vượng - Sứpotc khỏe - HạXIFnh phúc

    Dip Mc đhRem hai thi thểVE kéo vào rng cây, nhìn nhìn trên ngườhi hai ngườZpNi, không có vt gì tốt, cộng lạnVvi chỉm có hơn một ngàn tin mt, v phầrTn thẻ Dip Mc căn bảun cũng không cầNWrn. Tuy nhiên cây dao găm kia lạtjXi không t, thoạht nhìn rấct sắmc bén, Dip Mc rút ra xem như chiến lợi phẩrjim của mình.

    Vài cái hỏa cầjAwu thut, đoUgem hai ngườZpNi này đpnpốt thành một đRSống, nhưng lạKGi không thểntZ đUIfốt xong. Dip Mc thở dài, cấXIFp bc hỏa cầrjiu thut của mình còn quá thấup, nếu luyn khí tới tầPng ba, hắIxn một hỏa cầAKu thut là có thểic hoàn toàn khiến hai ngườJPi này biến mấrTt.

    Tùy tin một chưởng đAuào một cái hố tht lớn, đIBrem hai ngườAKi đfhVá vào, lạmUi một chưởng đhRRSy một ít đwuht lấtjXp vào.

    HắoUgn giết ngườUIfi chưa bao giờwu chôn, nhưng lầIBrn này nhn mấxy ngàn t, coi như làm công nhân một lầBLn.

    Dip Mc x lý xong hai tên cướp này, cũng không trở v, trc tiếp hướng ngọn núi mà đIxi.

    - Anh kia chờpJA một chút...
    NgườIxi phụ nữjAw ở ven đvGườFmng đxợi một hồi cũng không thấJPy Dip Mc quay lạmi, lp tứDhc chạDhy ra quốc lộ, cũng tiến vào rng, lúc này mới phát hin Dip Mc không ngờNWr vào núi rồi, chỉAu có thểfhV mơ hồ thấcy bóng lưng của hắIxn. Nếu cô chm một chút nữIxa, nói không chng Dip Mc đgmcã sớm đici không thấFmy bóng.

    Dip Mc nghe thấRSy ngườpoti phụ nữFm kia quát to, lin ngng lạVvi. ThấvGy Dip Mc dng lạKi, cô tht s có chút kinh ngạoUgc, theo cô thấhRy, Dip Mc là bởi vì sợ cô mới đpJAi, nên nghe thấmy tiếng kêu của cô hn là chạKy càng xa càng tốt mới đxúng, không nghĩu tới hắcn không ngờNWr dng lạhi.

    Cô muốn nghĩK Dip Mc sợ cô mới dng lạfhVi, nhưng ngườci phụ nữtjX này biết Dip Mc không phảIxi như vy, hắpotn dườFmng như ngay chút thầrTn thái sợ hãi đFmu không có.

    - Anh không sợ tôi?
    NgườAui phụ nữpot đZpNi tới trước mt Dip Mc có chút ý tứoUg hàm súc nói.

    Dip Mc kéo lạhRi ba lô trên bảIBr vai, thảFmn nhiên cườUIfi nói:
    - Cô sẽ giết tôi?

    - Không, anh không có mạIo phạrTm tôi, tôi không thích giết ngườntZi.
    NgườRSi phụ nữNWr này theo bảXIFn năng lắVEc đIDhu.

    - Ồ, cô sẽ không giết tôi, tôi tạGi sao phảIBri sợ?
    Dip Mc dườoUgng như có chút kỳ quái nói.

    NgườntZi phụ nữtjX này lạVEi nhìn nhìn Dip Mc, một thanh niên bình thườcRvng, bộ dạIng không xấjIu, còn có chút trắpnpng nõn, quầwun áo rấAKt sạnVvch sẽ, thm chí giống một học sinh. Phỏng chng hơn hai mươi một chút, hơn nữPa trên ngườjIi cũng không có bấIxt kỳ cái gì làm cho nàng cảvgm thấtncy nguy hiểVvm. Cô vô số lầmn chạpJAy trốn t thầgmcn, có một loạBLi cảtjXm giác nhạmy bén trờmi sinh, chính là có một loạAKi trc giác phát hin ngườVEi khác lợi hạvgi hơn so với cô, rõ ràng Dip Mc không phảci loạcki ngườIBri đvgó.

    - Anh có lá gan rấoopt lớn, tuy nhiên anh nếu không sợ tôi, anh muốn t ngọn núi này chạgmcy trốn đcAK làm gì.

    - Núi này là của nhà cô hay sao? Chng lẽ tôi không thểvG đAKi?

    ...

    NgườhRi phụ nữic nhấtjXt thờpnpi nghẹn lờKGi, tuy rằIxng Dip Mc nói lờwui có chút xung, nhưng cô không tứjAwc gin, mà là tiếp tục cườKGi nói:
    - Được rồi, coi như anh nói đpJAúng, làm quen một chút đvGi, ta gọi là Văn Đông, chữVv Văn trong kiến văn, chữmU Đông trong đmông giá.

    - Dip Mc.
    Dip Mc nói đBLơn giảmn tên của mình, hắGn không biết ngườfhVi phụ nữgmc này vốn không quen biết tìm hắxn làm gì.

    - Anh có biết tạjIi sao tôi phảfhVi gọi anh, hơn nữVEa còn muốn cùng anh làm quen không?
    Văn Đông hỏi một câu, tuy nhiên cô không đckợi Dip Mc trảmU lờrjii, mà t mình nói:
    - Bởi vì tôi khá thích anh, va rồi anh cũng nhìn thấhy, tôi không phảwui ngườui bình thườGng, nếu anh nguyn ý, tôi có thểtjX giới thiu cho anh một sư phụ.

    Dip Mc khoát tay nói:
    - Giới thiu sư phụ thì miễn đtjXi, cô cũng thưởng thứVvc qua, nếu như không có chuyn gì khác, tôi đDhi đpJAây.

    - Đng nóng vội, xem ra anh vn không hiểjIu cườcng nhân thế giới này mạVEnh đhến mứcc nào, nếu như vy, vic thu đoUgđG đpJAợi lát nữpJAa nói sau. Tôi hin tạmi có một cuộc làm ăn muốn làm, anh có hứDhng thú cùng đAKi với tôi hay không? Đương nhiên thù lao có thểnVv nhiu hơn chôn hai cái xác rác rưởi này.
    Cô gái này thấVEy Dip Mc c tuyt hảpoto ý của nàng, cũng không đnVvFm ý, mà chm rãi nói.

    Thù lao? Dip Mc nghĩKG thầpotm giúp ngườci phụ nữZpN này x lý hai cái xác rác rưởi đjIã thu mấKGy ngàn t, chính mình đJPang cầGn dùng tin, nếu ngườJPi phụ nữI này có thểvg cho hắrTn nhiu tin hơn, giúp cô thêm một chuyn cũng không sao cảtjX. Hơn nữPa, hin tạvgi hắpotn đpnpã luyn khí tầrjing hai, cũng không sợ ngườpoti phụ nữgmc này sẽ đvGánh lén hắckn. Chủ yếu là, một khi hắFmn bắWGDt đjAwIu tu luyn, sẽ không có thờpoti gian đUIfi kiếm tin.

    - Nói đUIfi, chuyn gì, thù lao bao nhiêu?
    Dip Mc đKGối với vic bao nhiêu tin mới là đXIFiu hắvgn quan tâm nhấvgt, nếu mà có đwuược tin, hắVEn không cầJPn tiếp tục vì tin mà phin não nữjAwa.

    Văn Đông không trc tiếp trảIBr lờGi, mà nói:
    - T nơi này đcki hướng bắuc, chng hai mươi dm, còn có một quốc lộ trc tiếp đVEi thông đKGiểoopm du lịtncch Tương Sơn LĩIxnh, trong một công ty lữtnc hành nhỏ ở đpotiểNWrm du lịIBrch tôi có hai cái rương, đuến lúc đhRó anh chỉoop phảhRi giúp tôi mang hai cái rương đpotó theo, cùng tôi đui tới một cuộc giao dịoUgch là đBLược.

    - Yên tâm, có tôi ở đIxây, anh sẽ rấtnct an toàn. Đến lúc đntZó, anh chỉc phụ trách giao chiếc rương, không cầrjin nói nhiu. V phầZpNn thù lao, cho anh năm mươi ngàn, thế nào?

    Đi xách cái rương đPược năm mươi ngàn, tin này cũng quá d kiếm rồi, Dip Mc đAuộng lòng. HắNWrn cc khổ bán bùa, còn giúp ngườWGDi ta xem bnh, dưới tình huống gp thờoUgi cũng chỉWGD kiếm đGược mấAKy chục ngàn t mà thôi.

    V phầgmcn Văn Đông có by hắIBrn hay không, hắmn căn bảFmn cũng không sợ, hắGn không tin có ngườrjii có thểtjX giết hắZpNn, cho dù lợi hạGi hơn so với hắIn, nếu hắxn muốn đZpNi, cũng không ai có thểAu ngăn cảFmn.

    - Được, tôi làm, tuy nhiên không thểfhV đIi nơi quá xa, ta còn muốn đKGi nơi khác.
    Dip Mc gt gt đZpNGu, hai lờUIfi chưa nói lin đVvồng ý.

    Văn Đông thấmUy Dip Mc vui vẻ đpotáp ứicng như thế, gt gt đpotUIfu nói:
    - RấjAwt tốt, anh là một ngườVEi thng thắIn, là một ngườAui làm đJPược đJPJPi s đcRvWGDy, tôi thích loạmUi ngườZpNi thng thắvGn này. BấjIt kểpJA anh đJPi đKâu, cũng sẽ không ảxnh hưởng, nơi tôi đDhi giao dịrjich chỉI có mấuy giờjI đXIFi đPườcng, giao dịnVvch kết thúc, đnVvu không làm lỡ chuyn của anh một phút nào.

    ThấoUgy Dip Mc không nói gì nữVva, Văn Đông cũng không nhiu lờJPi, bắwut đjAwvgu đjIi phía trước dn đtjXườung. Mc dù là bên trong núi non trùng đoUgip, nhưng Văn Đông đVvi đhIBrng rấGt nhẹ nhàng thoảDhi mái, không thấjAwy khó nhọc chút nào. Cô sợ Dip Mc theo không kịvgp, cố ý đcRvi chm lạpoti, có thểIx sau khi phát hin thểG lc Dip Mc rấAKt tốt, không có dấpnpu hiu theo không kịXIFp, trong lòng âm thầgmcm ngạuc nhiên.

    Nếu không phảrjii Dip Mc thoạWGDt nhìn căn bảun cũng không phảIi là ngườwui luyn võ, còn có hai tay thon dài trắhng nõn, Văn Đông thm chí hoài nghi Dip Mc cũng là ngườgmci qua đfhVườVvng mà thôi.

    Văn Đông nói không sai, hai ngườKGi ở trong núi đWGDi chng một giờc, đZpNã nhìn thấgmcy ở phía trước có một quốc lộ vòng qua núi vắhRt ngang. Quốc lộ này rõ ràng hơi ngườfhVi nhiu hơn so với con đtjXườDhng va rồi bọn Dip Mc xuống xe, ít nhấKGt thỉoopnh thoảung có thểfhV thấpoty một chiếc xe lui tới.

    Văn Đông và Dip Mc không đAuợi bao lâu, lin lên một chiếc xe buýt đVvi hướng Tương Sơn Lĩpnpnh.

    Tương Sơn LĩJPnh là một trong nhữJPng đUIfiểxm du lịAuch khá nổi tiếng của Hoa Hạpot, tên tuổi cũng không kém Ngũ NhạAuc, nhưng vì hàng năm ngườmUi đtjXến Tương Sơn Lĩxnh du lịtjXch đtjXu bịvG mấntZt tích. Hơn nữua chỗ này quốc lộ vòng qua núi, s cố xe buýt gp tai nạrjin tương đFmối cao, cho nên lượng ngườBLi tới đjAwây du lịIch lạUIfi kém xa so với Ngũ NhạvGc và Hoàng Sơn.

    Dip Mc va đjAwến Tương Sơn LĩVEnh cũng cảNWrm giác đntZược nơi này thiên đpJAVEa linh khí so với Ninh HảXIFi mạoUgnh hơn rấtjXt nhiu, nếu nơi này không quá gầrjin Ninh HảfhVi, hắVvn sẽ muốn la chọn đfhVến đmây tu luyn.

    Xe buýt dng lạGi tạGi một bãi đtncỗ xe trong sườxn núi Tương Sơn LĩIBrnh, Văn Đông nói Dip Mc chờpnp ở chỗ này, cô đjAwi lấVEy đVEồ.

    QuảAK nhiên Dip Mc không đAuợi bao lâu thì Văn Đông lái tới một chiếc Buick.

    - Đồ lấIBry đwuược rồi, lên xe, chúng ta đKGi thôi.
    Văn Đông đckem xe dng trước mt Dip Mc thoảhi mái nói.

    Dip Mc thầBLn thứUIfc tuy rằoopng chỉrT nhìn đhRược năm sáu mét, nhưng đKu kiểUIfm tra chiếc xe này một chút cũng tha sứXIFc. ThầWGDn trí của hắnVvn quét nhìn một chút, xe không có gì bấAut thườoUgng. ChỉDhđpJAiu chỗ ngồi ở phía sau có hai cái rương.

    Dip Mc mở ca xe ngồi ở ghế phía sau, thầFmn thứIxc lạoUgi quét vào rương. Một cái rương có chứVva một khẩIxu súng trườhRng, Dip Mc đrTối với súng cũng không hiểNWru lắjAwm, súng này rốt cuộc là loạIxi gì, hắvgn cũng không biết, thoạvgt nhìn có chút giống AK. Một cái rương khác chỉI có một xấKGp tài liu, còn có một cái mô hình rấntZt là kỳ quái.

    Văn Đông thấKy Dip Mc chưa nói gì lin ngồi ở phía sau, rấKGt va lòng đnVvối với hành đUIfộng này của Dip Mc. Tuy nhiên trong lòng lạGi nghĩmU, Dip Mc này trờVvi sinh lá gan quá lớn đtjXnVvy, nhưng vn là chưa trảrTi qua chuyn đVEjAwi?

    Nếu như là chưa tng trảmUi qua chuyn đPmUi, đVvến lúc đwuó ngàn lầjIn không nên làm ra chuyn mấVEt mt. NghĩvG đIBrến đFmây Văn Đông lạmi nói:
    - Dip Mc, đGợi lát nữnVva khi chúng ta đwui vào, nếu bên cạhRnh có ngườWGDi nhìn chằum chằXIFm chúng ta, anh không cầvGn lo lắfhVng, chỉBL cầpnpn nghe tôi chỉP bảVvo, sau đIxó cùng đicối phương trao đnVvổi chiếc rương là đGược rồi.

    - Tôi biết.
    Dip Mc d đGoán cái phảDhi trao đIxổi chính là cái rương có một mô hình và một xấIp tài liu kia, nếu Văn Đông bình tĩhnh như vy, chứjIng tỏ hắfhVn sẽ không gp nguy hiểhRm. Hơn nữNWra, ngay cảDh có nguy hiểnVvm, Dip Mc cũng không sợ, làm xong vụ này, hắgmcn có thểI yên tâm tu luyn.

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi