Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản
 Thiếu gia bịsHu bỏ rơi
Tác giảJPL: Nga Thịb Lão Ngũ Thầln

Chương 40: Kiếm tin dườYIng như rấHt đPơn giảfTn truyn copy t tunghoanh.com

Nguồn dịoFch: Nhóm dịuuCch Friendship
Sưu tầZfXm: tunghoanh.com

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013
An khang - ThịRsnh vượng - SứMc khỏe - HạHnh phúc

    Dip Mc đbem hai thi thểrC kéo vào rng cây, nhìn nhìn trên ngườoFi hai ngườHMi, không có vt gì tốt, cộng lạXRi chỉWo có hơn một ngàn tin mt, v phầLxn thẻ Dip Mc căn bảgrhn cũng không cầyYdn. Tuy nhiên cây dao găm kia lạJki không t, thoạhHt nhìn rấIt sắgrhc bén, Dip Mc rút ra xem như chiến lợi phẩJem của mình.

    Vài cái hỏa cầzbzu thut, đrem hai ngườJsgi này đIốt thành một đdlống, nhưng lạgrhi không thểCHN đsRcốt xong. Dip Mc thở dài, cấsHup bc hỏa cầyYdu thut của mình còn quá thấsHup, nếu luyn khí tới tầchng ba, hắOrn một hỏa cầjfu thut là có thểYP hoàn toàn khiến hai ngườJki này biến mấqSrt.

    Tùy tin một chưởng đJeào một cái hố tht lớn, đlem hai ngườMi đoFá vào, lạfFi một chưởng đFJyHMy một ít đMSoJt lấyYdp vào.

    HắFJyn giết ngườzbzi chưa bao giờYI chôn, nhưng lầWon này nhn mấMy ngàn t, coi như làm công nhân một lầWon.

    Dip Mc x lý xong hai tên cướp này, cũng không trở v, trc tiếp hướng ngọn núi mà đXgFi.

    - Anh kia chờCHN một chút...
    Ngườli phụ nữYI ở ven đIườHng đHợi một hồi cũng không thấsHuy Dip Mc quay lạubi, lp tứJPLc chạZfXy ra quốc lộ, cũng tiến vào rng, lúc này mới phát hin Dip Mc không ngờgHO vào núi rồi, chỉzbz có thểNfs mơ hồ thấzbzy bóng lưng của hắoFn. Nếu cô chm một chút nữha, nói không chng Dip Mc đHhã sớm đhHi không thấly bóng.

    Dip Mc nghe thấIy ngườsRci phụ nữsRc kia quát to, lin ngng lạfjfi. Thấjfy Dip Mc dng lạoFi, cô tht s có chút kinh ngạgrhc, theo cô thấbJXy, Dip Mc là bởi vì sợ cô mới đJei, nên nghe thấNfsy tiếng kêu của cô hn là chạsHuy càng xa càng tốt mới đXgFúng, không nghĩr tới hắXRn không ngờHM dng lạbJXi.

    Cô muốn nghĩP Dip Mc sợ cô mới dng lạSoJi, nhưng ngườOri phụ nữJk này biết Dip Mc không phảsRci như vy, hắRsn dườYIng như ngay chút thầRsn thái sợ hãi đCHNu không có.

    - Anh không sợ tôi?
    NgườyYdi phụ nữdl đOri tới trước mt Dip Mc có chút ý tứl hàm súc nói.

    Dip Mc kéo lạJei ba lô trên bảrC vai, thảFJyn nhiên cườuuCi nói:
    - Cô sẽ giết tôi?

    - Không, anh không có mạNfso phạjfm tôi, tôi không thích giết ngườrJWi.
    NgườFJyi phụ nữr này theo bảSoJn năng lắPc đsRchu.

    - Ồ, cô sẽ không giết tôi, tôi tạxi sao phảMi sợ?
    Dip Mc dườWong như có chút kỳ quái nói.

    NgườYPi phụ nữrJW này lạyYdi nhìn nhìn Dip Mc, một thanh niên bình thườgrhng, bộ dạlng không xấyYdu, còn có chút trắHhng nõn, quầoFn áo rấjft sạYIch sẽ, thm chí giống một học sinh. Phỏng chng hơn hai mươi một chút, hơn nữHMa trên ngườJPLi cũng không có bấrCt kỳ cái gì làm cho nàng cảrJWm thấPy nguy hiểRsm. Cô vô số lầXgFn chạfjfy trốn t thầJPLn, có một loạsHui cảRsm giác nhạYIy bén trờhi sinh, chính là có một loạPi trc giác phát hin ngườrCi khác lợi hạsHui hơn so với cô, rõ ràng Dip Mc không phảsHui loạbJXi ngườli đxó.

    - Anh có lá gan rấHht lớn, tuy nhiên anh nếu không sợ tôi, anh muốn t ngọn núi này chạyYdy trốn đrJWHM làm gì.

    - Núi này là của nhà cô hay sao? Chng lẽ tôi không thểXgF đxi?

    ...

    NgườgHOi phụ nữYI nhấJkt thờMi nghẹn lờYPi, tuy rằZfXng Dip Mc nói lờLxi có chút xung, nhưng cô không tứgrhc gin, mà là tiếp tục cườIi nói:
    - Được rồi, coi như anh nói đMúng, làm quen một chút đfjfi, ta gọi là Văn Đông, chữrJW Văn trong kiến văn, chữH Đông trong đjfông giá.

    - Dip Mc.
    Dip Mc nói đsRcơn giảln tên của mình, hắjfn không biết ngườfjfi phụ nữFJy này vốn không quen biết tìm hắbJXn làm gì.

    - Anh có biết tạXRi sao tôi phảCi gọi anh, hơn nữCHNa còn muốn cùng anh làm quen không?
    Văn Đông hỏi một câu, tuy nhiên cô không đuuCợi Dip Mc trảP lờjfi, mà t mình nói:
    - Bởi vì tôi khá thích anh, va rồi anh cũng nhìn thấWoy, tôi không phảWoi ngườli bình thườfFng, nếu anh nguyn ý, tôi có thểdl giới thiu cho anh một sư phụ.

    Dip Mc khoát tay nói:
    - Giới thiu sư phụ thì miễn đhHi, cô cũng thưởng thứbc qua, nếu như không có chuyn gì khác, tôi đgrhi đubây.

    - Đng nóng vội, xem ra anh vn không hiểCHNu cườXgFng nhân thế giới này mạubnh đgrhến mứbJXc nào, nếu như vy, vic thu đJPLđb đHhợi lát nữJka nói sau. Tôi hin tạFJyi có một cuộc làm ăn muốn làm, anh có hứYIng thú cùng đyYdi với tôi hay không? Đương nhiên thù lao có thểfjf nhiu hơn chôn hai cái xác rác rưởi này.
    Cô gái này thấfFy Dip Mc c tuyt hảJsgo ý của nàng, cũng không đxb ý, mà chm rãi nói.

    Thù lao? Dip Mc nghĩZfX thầMm giúp ngườdli phụ nữNfs này x lý hai cái xác rác rưởi đsRcã thu mấZfXy ngàn t, chính mình đRsang cầchn dùng tin, nếu ngườSoJi phụ nữqSr này có thểXR cho hắXgFn nhiu tin hơn, giúp cô thêm một chuyn cũng không sao cảNfs. Hơn nữJPLa, hin tạRsi hắrJWn đYPã luyn khí tầchng hai, cũng không sợ ngườoFi phụ nữjf này sẽ đJPLánh lén hắfTn. Chủ yếu là, một khi hắZfXn bắgHOt đJsgfFu tu luyn, sẽ không có thờMi gian đHqZi kiếm tin.

    - Nói đzbzi, chuyn gì, thù lao bao nhiêu?
    Dip Mc đxối với vic bao nhiêu tin mới là đsHuiu hắRsn quan tâm nhấJsgt, nếu mà có đoFược tin, hắubn không cầOrn tiếp tục vì tin mà phin não nữWoa.

    Văn Đông không trc tiếp trảgrh lờjfi, mà nói:
    - T nơi này đHMi hướng bắdlc, chng hai mươi dm, còn có một quốc lộ trc tiếp đHhi thông đNfsiểdlm du lịrch Tương Sơn LĩJPLnh, trong một công ty lữJsg hành nhỏ ở đZfXiểXgFm du lịlch tôi có hai cái rương, đYIến lúc đXgFó anh chỉP phảCi giúp tôi mang hai cái rương đdló theo, cùng tôi đHi tới một cuộc giao dịbch là đNfsược.

    - Yên tâm, có tôi ở đHqZây, anh sẽ rấIt an toàn. Đến lúc đyYdó, anh chỉXgF phụ trách giao chiếc rương, không cầXgFn nói nhiu. V phầgrhn thù lao, cho anh năm mươi ngàn, thế nào?

    Đi xách cái rương đdlược năm mươi ngàn, tin này cũng quá d kiếm rồi, Dip Mc đOrộng lòng. HắbJXn cc khổ bán bùa, còn giúp ngườHqZi ta xem bnh, dưới tình huống gp thờHi cũng chỉM kiếm đXRược mấuby chục ngàn t mà thôi.

    V phầfTn Văn Đông có by hắubn hay không, hắCn căn bảxn cũng không sợ, hắrCn không tin có ngườCHNi có thểHh giết hắxn, cho dù lợi hạxi hơn so với hắSoJn, nếu hắzbzn muốn đPi, cũng không ai có thểx ngăn cảHqZn.

    - Được, tôi làm, tuy nhiên không thểC đrCi nơi quá xa, ta còn muốn đfFi nơi khác.
    Dip Mc gt gt đJsgJeu, hai lờxi chưa nói lin đYIồng ý.

    Văn Đông thấJPLy Dip Mc vui vẻ đFJyáp ứJsgng như thế, gt gt đlYPu nói:
    - RấNfst tốt, anh là một ngườJei thng thắNfsn, là một ngườubi làm đOrược đgrhNfsi s đJkfjfy, tôi thích loạYIi ngườqSri thng thắdln này. BấrCt kểYI anh đYPi đJsgâu, cũng sẽ không ảzbznh hưởng, nơi tôi đHi giao dịlch chỉoF có mấIy giờb đjfi đHhườNfsng, giao dịNfsch kết thúc, đbJXu không làm lỡ chuyn của anh một phút nào.

    Thấxy Dip Mc không nói gì nữra, Văn Đông cũng không nhiu lờOri, bắbt đzbzHqZu đMi phía trước dn đfjfườXgFng. Mc dù là bên trong núi non trùng đbJXip, nhưng Văn Đông đJki đyYdLxng rấFJyt nhẹ nhàng thoảCHNi mái, không thấIy khó nhọc chút nào. Cô sợ Dip Mc theo không kịRsp, cố ý đHqZi chm lạYIi, có thểsRc sau khi phát hin thểub lc Dip Mc rấCt tốt, không có dấCHNu hiu theo không kịhHp, trong lòng âm thầubm ngạchc nhiên.

    Nếu không phảsHui Dip Mc thoạHht nhìn căn bảHn cũng không phảfFi là ngườqSri luyn võ, còn có hai tay thon dài trắJeng nõn, Văn Đông thm chí hoài nghi Dip Mc cũng là ngườFJyi qua đWoườfFng mà thôi.

    Văn Đông nói không sai, hai ngườdli ở trong núi đbJXi chng một giờfT, đOrã nhìn thấoFy ở phía trước có một quốc lộ vòng qua núi vắqSrt ngang. Quốc lộ này rõ ràng hơi ngườri nhiu hơn so với con đchườHng va rồi bọn Dip Mc xuống xe, ít nhấdlt thỉHMnh thoảCHNng có thểXR thấNfsy một chiếc xe lui tới.

    Văn Đông và Dip Mc không đfTợi bao lâu, lin lên một chiếc xe buýt đYIi hướng Tương Sơn LĩsHunh.

    Tương Sơn Lĩrnh là một trong nhữhng đzbziểsHum du lịJkch khá nổi tiếng của Hoa HạXgF, tên tuổi cũng không kém Ngũ NhạLxc, nhưng vì hàng năm ngườzbzi đHến Tương Sơn LĩJsgnh du lịlch đsRcu bịsRc mấuuCt tích. Hơn nữsHua chỗ này quốc lộ vòng qua núi, s cố xe buýt gp tai nạXRn tương đrCối cao, cho nên lượng ngườHi tới đJsgây du lịbch lạchi kém xa so với Ngũ NhạLxc và Hoàng Sơn.

    Dip Mc va đlến Tương Sơn Lĩdlnh cũng cảIm giác đJsgược nơi này thiên đrOra linh khí so với Ninh HảOri mạXgFnh hơn rấJkt nhiu, nếu nơi này không quá gầPn Ninh HảJsgi, hắPn sẽ muốn la chọn đsRcến đdlây tu luyn. xem tạJki t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Xe buýt dng lạCi tạHi một bãi đsRcỗ xe trong sườHn núi Tương Sơn LĩYPnh, Văn Đông nói Dip Mc chờJsg ở chỗ này, cô đsRci lấCy đbồ.

    QuảWo nhiên Dip Mc không đIợi bao lâu thì Văn Đông lái tới một chiếc Buick.

    - Đồ lấJPLy đNfsược rồi, lên xe, chúng ta đSoJi thôi.
    Văn Đông đubem xe dng trước mt Dip Mc thoảyYdi mái nói.

    Dip Mc thầln thứrJWc tuy rằjfng chỉrJW nhìn đlược năm sáu mét, nhưng đHqZx kiểHqZm tra chiếc xe này một chút cũng tha sứgrhc. Thầgrhn trí của hắjfn quét nhìn một chút, xe không có gì bấCHNt thườhng. ChỉoFđliu chỗ ngồi ở phía sau có hai cái rương.

    Dip Mc mở ca xe ngồi ở ghế phía sau, thầHhn thứCc lạXgFi quét vào rương. Một cái rương có chứHha một khẩfjfu súng trườxng, Dip Mc đHqZối với súng cũng không hiểSoJu lắFJym, súng này rốt cuộc là loạFJyi gì, hắfjfn cũng không biết, thoạLxt nhìn có chút giống AK. Một cái rương khác chỉzbz có một xấfjfp tài liu, còn có một cái mô hình rấIt là kỳ quái.

    Văn Đông thấMy Dip Mc chưa nói gì lin ngồi ở phía sau, rấyYdt va lòng đHqZối với hành đYIộng này của Dip Mc. Tuy nhiên trong lòng lạFJyi nghĩjf, Dip Mc này trờbi sinh lá gan quá lớn đrJWZfXy, nhưng vn là chưa trảzbzi qua chuyn đJkbi?

    Nếu như là chưa tng trảsHui qua chuyn đfjfrJWi, đIến lúc đoFó ngàn lầjfn không nên làm ra chuyn mấHt mt. NghĩCHN đrến đXgFây Văn Đông lạoFi nói:
    - Dip Mc, đIợi lát nữdla khi chúng ta đMi vào, nếu bên cạYInh có ngườSoJi nhìn chằgHOm chằxm chúng ta, anh không cầRsn lo lắhHng, chỉYI cầFJyn nghe tôi chỉyYd bảCHNo, sau đró cùng đsRcối phương trao đdlổi chiếc rương là đsHuược rồi.

    - Tôi biết.
    Dip Mc d đfjfoán cái phảPi trao đCổi chính là cái rương có một mô hình và một xấyYdp tài liu kia, nếu Văn Đông bình tĩhHnh như vy, chứoFng tỏ hắrJWn sẽ không gp nguy hiểMm. Hơn nữba, ngay cảNfs có nguy hiểhm, Dip Mc cũng không sợ, làm xong vụ này, hắCHNn có thểfF yên tâm tu luyn.

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi

 • Gửi lúc 11:20 Ngày 31/07/2014

  lamchivu@fb

  AD úp nốt 4 chương cuối đi, chương 2270 mới là Đại kết cục http://www.metruyen.co m/full-thieu-gia-bi-bo- roi/2590-doan-ket-thieu -gia-bi-bo-roi.html