Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản
 Thiếu gia bịiO bỏ rơi truyn cp nht nhanh nhấFMt tạacJi tung hoanh chấbm com
Tác giảDJ: Nga ThịGV Lão Ngũ ThầnNn

Chương 40: Kiếm tin dườHYFng như rấJt đQXXơn giảQXXn

Nguồn dịDJch: Nhóm dịjAch Friendship
Sưu tầNQEm: tunghoanh.com

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013
An khang - ThịSnh vượng - SứacJc khỏe - HạXmxnh phúc

    Dip Mc đfQHem hai thi thểjA kéo vào rng cây, nhìn nhìn trên ngườMi hai ngườXPui, không có vt gì tốt, cộng lạuWi chỉtPa có hơn một ngàn tin mt, v phầxKTn thẻ Dip Mc căn bảcbn cũng không cầjin. Tuy nhiên cây dao găm kia lạQXXi không t, thoạacJt nhìn rấQXXt sắNQEc bén, Dip Mc rút ra xem như chiến lợi phẩjim của mình.

    Vài cái hỏa cầdu thut, đBDnem hai ngườXmxi này đPsiốt thành một đNống, nhưng lạPwi không thểTvj đXTGốt xong. Dip Mc thở dài, cấiOp bc hỏa cầFFu thut của mình còn quá thấQdp, nếu luyn khí tới tầEPng ba, hắJtn một hỏa cầDZDu thut là có thểsk hoàn toàn khiến hai ngườPwi này biến mấHYFt.

    Tùy tin một chưởng đAào một cái hố tht lớn, đXPuem hai ngườTvji đBDná vào, lạFMi một chưởng đrNBFFy một ít đZrXTvjt lấgftp vào.

    HắXPun giết ngườXPui chưa bao giờiO chôn, nhưng lầHYFn này nhn mấfQHy ngàn t, coi như làm công nhân một lầYmn.

    Dip Mc x lý xong hai tên cướp này, cũng không trở v, trc tiếp hướng ngọn núi mà đSi.

    - Anh kia chờXmx một chút...
    NgườTGi phụ nữmmj ở ven đJtườjAng đvSợi một hồi cũng không thấdy Dip Mc quay lạTGi, lp tứDZDc chạPwy ra quốc lộ, cũng tiến vào rng, lúc này mới phát hin Dip Mc không ngờcb vào núi rồi, chỉP có thểmh mơ hồ thấmmjy bóng lưng của hắin. Nếu cô chm một chút nữGVa, nói không chng Dip Mc đgftã sớm đAi không thấmhy bóng.

    Dip Mc nghe thấiy ngườPi phụ nữFM kia quát to, lin ngng lạbi. Thấaagy Dip Mc dng lạDJi, cô tht s có chút kinh ngạfQHc, theo cô thấXTGy, Dip Mc là bởi vì sợ cô mới đXTGi, nên nghe thấhy tiếng kêu của cô hn là chạNy càng xa càng tốt mới đdúng, không nghĩPsi tới hắnNn không ngờDZD dng lạJti.

    Cô muốn nghĩFM Dip Mc sợ cô mới dng lạPsii, nhưng ngườmhi phụ nữsk này biết Dip Mc không phảdi như vy, hắxKTn dườgftng như ngay chút thầFMn thái sợ hãi đmhu không có.

    - Anh không sợ tôi?
    NgườDJi phụ nữP đnNi tới trước mt Dip Mc có chút ý tứiO hàm súc nói.

    Dip Mc kéo lạXTGi ba lô trên bảji vai, thảfQHn nhiên cườbi nói:
    - Cô sẽ giết tôi?

    - Không, anh không có mạJto phạMm tôi, tôi không thích giết ngườrNBi.
    NgườnNi phụ nữTG này theo bảDZDn năng lắrNBc đXTGtPau.

    - Ồ, cô sẽ không giết tôi, tôi tạhi sao phảDJi sợ?
    Dip Mc dườKMNng như có chút kỳ quái nói.

    NgườTvji phụ nữTvj này lạKMNi nhìn nhìn Dip Mc, một thanh niên bình thườHYFng, bộ dạvSng không xấgftu, còn có chút trắPwng nõn, quầPwn áo rấMt sạXTGch sẽ, thm chí giống một học sinh. Phỏng chng hơn hai mươi một chút, hơn nữacJa trên ngườiOi cũng không có bấAt kỳ cái gì làm cho nàng cảXPum thấnNy nguy hiểFMm. Cô vô số lầcbn chạacJy trốn t thầdn, có một loạski cảiOm giác nhạjiy bén trờTvji sinh, chính là có một loạSi trc giác phát hin ngườAi khác lợi hạfQHi hơn so với cô, rõ ràng Dip Mc không phảrNBi loạFMi ngườfQHi đDJó.

    - Anh có lá gan rấKMNt lớn, tuy nhiên anh nếu không sợ tôi, anh muốn t ngọn núi này chạFFy trốn đXTGXPu làm gì.

    - Núi này là của nhà cô hay sao? Chng lẽ tôi không thểd đjAi?

    ...

    NgườPsii phụ nữacJ nhấHYFt thờMi nghẹn lờDJi, tuy rằacJng Dip Mc nói lờNi có chút xung, nhưng cô không tứDZDc gin, mà là tiếp tục cườTGi nói:
    - Được rồi, coi như anh nói đZrXúng, làm quen một chút đgfti, ta gọi là Văn Đông, chữcb Văn trong kiến văn, chữEP Đông trong đbông giá.

    - Dip Mc.
    Dip Mc nói đmmjơn giảacJn tên của mình, hắQdn không biết ngườFFi phụ nữmh này vốn không quen biết tìm hắrNBn làm gì.

    - Anh có biết tạPsii sao tôi phảcbi gọi anh, hơn nữnNa còn muốn cùng anh làm quen không?
    Văn Đông hỏi một câu, tuy nhiên cô không đXmxợi Dip Mc trảmh lờNQEi, mà t mình nói:
    - Bởi vì tôi khá thích anh, va rồi anh cũng nhìn thấtPay, tôi không phảPwi ngườXmxi bình thườTGng, nếu anh nguyn ý, tôi có thểji giới thiu cho anh một sư phụ.

    Dip Mc khoát tay nói:
    - Giới thiu sư phụ thì miễn đGVi, cô cũng thưởng thứXTGc qua, nếu như không có chuyn gì khác, tôi đHYFi đBDnây.

    - Đng nóng vội, xem ra anh vn không hiểuWu cườPng nhân thế giới này mạMnh đmhến mứGVc nào, nếu như vy, vic thu đhđS đhợi lát nữska nói sau. Tôi hin tạnNi có một cuộc làm ăn muốn làm, anh có hứmmjng thú cùng đjAi với tôi hay không? Đương nhiên thù lao có thểNQE nhiu hơn chôn hai cái xác rác rưởi này.
    Cô gái này thấAy Dip Mc c tuyt hảSo ý của nàng, cũng không đcbPsi ý, mà chm rãi nói.

    Thù lao? Dip Mc nghĩmmj thầim giúp ngườMi phụ nữPsi này x lý hai cái xác rác rưởi đKMNã thu mấjiy ngàn t, chính mình đtPaang cầPn dùng tin, nếu ngườski phụ nữrNB này có thểXmx cho hắPwn nhiu tin hơn, giúp cô thêm một chuyn cũng không sao cảXTG. Hơn nữacJa, hin tạGVi hắBDnn đbã luyn khí tầYmng hai, cũng không sợ ngườdi phụ nữcb này sẽ đrNBánh lén hắJn. Chủ yếu là, một khi hắYmn bắNt đmhuWu tu luyn, sẽ không có thờBDni gian đPi kiếm tin.

    - Nói đuWi, chuyn gì, thù lao bao nhiêu?
    Dip Mc đMối với vic bao nhiêu tin mới là đKMNiu hắDZDn quan tâm nhấrNBt, nếu mà có đYmược tin, hắTGn không cầmhn tiếp tục vì tin mà phin não nữQXXa.

    Văn Đông không trc tiếp trảcb lờFFi, mà nói:
    - T nơi này đEPi hướng bắTvjc, chng hai mươi dm, còn có một quốc lộ trc tiếp đacJi thông đXTGiểPm du lịXmxch Tương Sơn Lĩdnh, trong một công ty lữQXX hành nhỏ ở đSiểXTGm du lịSch tôi có hai cái rương, đXTGến lúc đNbó anh chỉZrX phảhi giúp tôi mang hai cái rương đdó theo, cùng tôi đgfti tới một cuộc giao dịQdch là đskược.

    - Yên tâm, có tôi ở đTvjây, anh sẽ rấmht an toàn. Đến lúc đió, anh chỉcb phụ trách giao chiếc rương, không cầin nói nhiu. V phầEPn thù lao, cho anh năm mươi ngàn, thế nào?

    Đi xách cái rương đTGược năm mươi ngàn, tin này cũng quá d kiếm rồi, Dip Mc đEPộng lòng. Hắdn cc khổ bán bùa, còn giúp ngườSi ta xem bnh, dưới tình huống gp thờacJi cũng chỉDJ kiếm đPược mấsky chục ngàn t mà thôi.

    V phầskn Văn Đông có by hắfQHn hay không, hắfQHn căn bảNQEn cũng không sợ, hắmhn không tin có ngườJti có thểP giết hắYmn, cho dù lợi hạcbi hơn so với hắhn, nếu hắhn muốn đdi, cũng không ai có thểsk ngăn cảxKTn.

    - Được, tôi làm, tuy nhiên không thểvS đbi nơi quá xa, ta còn muốn đtPai nơi khác.
    Dip Mc gt gt đbbu, hai lờHYFi chưa nói lin đFMồng ý.

    Văn Đông thấZrXy Dip Mc vui vẻ đXPuáp ứDZDng như thế, gt gt đcbjAu nói:
    - Rấskt tốt, anh là một ngườPi thng thắhn, là một ngườtPai làm điOược đgftZrXi s đNhy, tôi thích loạXTGi ngườnNi thng thắgftn này. Bấmmjt kểXTG anh đXPui đTvjâu, cũng sẽ không ảDZDnh hưởng, nơi tôi đXPui giao dịrNBch chỉHYF có mấhy giờQd đZrXi đaagườGVng, giao dịZrXch kết thúc, đTvju không làm lỡ chuyn của anh một phút nào.

    ThấDJy Dip Mc không nói gì nữda, Văn Đông cũng không nhiu lờski, bắXmxt đgftPsiu đcbi phía trước dn đcbườbng. Mc dù là bên trong núi non trùng đDZDip, nhưng Văn Đông đjAi đmhGVng rấNt nhẹ nhàng thoảAi mái, không thấZrXy khó nhọc chút nào. Cô sợ Dip Mc theo không kịYmp, cố ý đQXXi chm lạZrXi, có thểQd sau khi phát hin thểXTG lc Dip Mc rấtPat tốt, không có dấKMNu hiu theo không kịEPp, trong lòng âm thầNbm ngạgftc nhiên.

    Nếu không phảnNi Dip Mc thoạTGt nhìn căn bảuWn cũng không phảJi là ngườrNBi luyn võ, còn có hai tay thon dài trắmmjng nõn, Văn Đông thm chí hoài nghi Dip Mc cũng là ngườKMNi qua đcbườQdng mà thôi.

    Văn Đông nói không sai, hai ngườPwi ở trong núi đjAi chng một giờJ, đPwã nhìn thấKMNy ở phía trước có một quốc lộ vòng qua núi vắXPut ngang. Quốc lộ này rõ ràng hơi ngườmmji nhiu hơn so với con đQdườEPng va rồi bọn Dip Mc xuống xe, ít nhấNQEt thỉGVnh thoảjing có thểmh thấdy một chiếc xe lui tới.

    Văn Đông và Dip Mc không đfQHợi bao lâu, lin lên một chiếc xe buýt điOi hướng Tương Sơn LĩNQEnh.

    Tương Sơn LĩFMnh là một trong nhữmhng đQdiểXPum du lịNch khá nổi tiếng của Hoa HạS, tên tuổi cũng không kém Ngũ NhạxKTc, nhưng vì hàng năm ngườFFi đtPaến Tương Sơn LĩXPunh du lịich đPsiu bịNQE mấPt tích. Hơn nữMa chỗ này quốc lộ vòng qua núi, s cố xe buýt gp tai nạjin tương đdối cao, cho nên lượng ngườNi tới đrNBây du lịKMNch lạxKTi kém xa so với Ngũ NhạNbc và Hoàng Sơn.

    Dip Mc va đNQEến Tương Sơn LĩxKTnh cũng cảtPam giác đjAược nơi này thiên đvSDZDa linh khí so với Ninh HảZrXi mạiOnh hơn rấTGt nhiu, nếu nơi này không quá gầin Ninh Hảdi, hắdn sẽ muốn la chọn đacJến đBDnây tu luyn.

    Xe buýt dng lạBDni tạQdi một bãi đHYFỗ xe trong sườFFn núi Tương Sơn LĩiOnh, Văn Đông nói Dip Mc chờmmj ở chỗ này, cô đFMi lấJty đKMNồ.

    Quải nhiên Dip Mc không đgftợi bao lâu thì Văn Đông lái tới một chiếc Buick.

    - Đồ lấxKTy đFMược rồi, lên xe, chúng ta đski thôi.
    Văn Đông đTGem xe dng trước mt Dip Mc thoảZrXi mái nói.

    Dip Mc thầPwn thứZrXc tuy rằDJng chỉrNB nhìn đGVược năm sáu mét, nhưng đPwKMN kiểNm tra chiếc xe này một chút cũng tha sứvSc. Thầskn trí của hắFFn quét nhìn một chút, xe không có gì bấgftt thườrNBng. ChỉNđJiu chỗ ngồi ở phía sau có hai cái rương.

    Dip Mc mở ca xe ngồi ở ghế phía sau, thầTGn thứQXXc lạtPai quét vào rương. Một cái rương có chứTGa một khẩhu súng trườacJng, Dip Mc đxKTối với súng cũng không hiểKMNu lắEPm, súng này rốt cuộc là loạFMi gì, hắQXXn cũng không biết, thoạjit nhìn có chút giống AK. Một cái rương khác chỉaag có một xấcbp tài liu, còn có một cái mô hình rấFFt là kỳ quái.

    Văn Đông thấsky Dip Mc chưa nói gì lin ngồi ở phía sau, rấnNt va lòng đtPaối với hành đgftộng này của Dip Mc. Tuy nhiên trong lòng lạcbi nghĩQXX, Dip Mc này trờTvji sinh lá gan quá lớn đjiPy, nhưng vn là chưa trảXmxi qua chuyn đMJti?

    Nếu như là chưa tng trảSi qua chuyn đGVNi, điến lúc đJtó ngàn lầgftn không nên làm ra chuyn mấnNt mt. NghĩQd đDJến đGVây Văn Đông lạacJi nói:
    - Dip Mc, đJtợi lát nữiOa khi chúng ta đNQEi vào, nếu bên cạacJnh có ngườski nhìn chằmhm chằEPm chúng ta, anh không cầXTGn lo lắxKTng, chỉiO cầnNn nghe tôi chỉgft bảxKTo, sau đacJó cùng đFFối phương trao đPsiổi chiếc rương là đXPuược rồi.

    - Tôi biết.
    Dip Mc d đYmoán cái phảMi trao đNbổi chính là cái rương có một mô hình và một xấGVp tài liu kia, nếu Văn Đông bình tĩQdnh như vy, chứjAng tỏ hắFFn sẽ không gp nguy hiểXPum. Hơn nữmmja, ngay cảcb có nguy hiểEPm, Dip Mc cũng không sợ, làm xong vụ này, hắjin có thểmh yên tâm tu luyn.

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi