Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản
 Thiếu gia bịIV bỏ rơi
Tác giảSP: Nga ThịPH Lão Ngũ ThầNqOn

Chương 40: Kiếm tin dườLMng như rấXt đmjơn giảILjn

Nguồn dịtXsch: Nhóm dịhMch Friendship
Sưu tầXm: tunghoanh.com

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013
An khang - ThịPHnh vượng - SứZgXc khỏe - HạPHnh phúc

    Dip Mc đURem hai thi thểK kéo vào rng cây, nhìn nhìn trên ngườIlUi hai ngườLIWi, không có vt gì tốt, cộng lạJpi chỉIlU có hơn một ngàn tin mt, v phầlyn thẻ Dip Mc căn bảNqOn cũng không cầILjn. Tuy nhiên cây dao găm kia lạpi không t, thoạsPSt nhìn rấAt sắkPWc bén, Dip Mc rút ra xem như chiến lợi phẩILjm của mình.

    Vài cái hỏa cầYu thut, đILjem hai ngườYYUi này đXFhốt thành một đIVống, nhưng lạVi không thểkPW đYốt xong. Dip Mc thở dài, cấPyp bc hỏa cầjNu thut của mình còn quá thấQAp, nếu luyn khí tới tầIlUng ba, hắmjn một hỏa cầKu thut là có thểy hoàn toàn khiến hai ngườjvQi này biến mấRKt.

    Tùy tin một chưởng đgjRào một cái hố tht lớn, đqtem hai ngườWXi đFYá vào, lạWrTi một chưởng đjvQLMy một ít đfJIYt lấUtLp vào.

    HắKn giết ngườYYUi chưa bao giờILj chôn, nhưng lầPfZn này nhn mấXy ngàn t, coi như làm công nhân một lầOrn.

    Dip Mc x lý xong hai tên cướp này, cũng không trở v, trc tiếp hướng ngọn núi mà đtXsi.

    - Anh kia chờQA một chút...
    NgườPyi phụ nữZgX ở ven đLIWườURng đLMợi một hồi cũng không thấvyy Dip Mc quay lạLMi, lp tứSPc chạJpy ra quốc lộ, cũng tiến vào rng, lúc này mới phát hin Dip Mc không ngờY vào núi rồi, chỉM có thểp mơ hồ thấWXy bóng lưng của hắyn. Nếu cô chm một chút nữIVa, nói không chng Dip Mc đyã sớm đIlUi không thấMy bóng.

    Dip Mc nghe thấXINy ngườhMi phụ nữsPS kia quát to, lin ngng lạyi. ThấQAy Dip Mc dng lạjNi, cô tht s có chút kinh ngạXc, theo cô thấKy, Dip Mc là bởi vì sợ cô mới đmji, nên nghe thấURy tiếng kêu của cô hn là chạWXy càng xa càng tốt mới đIlUúng, không nghĩPy tới hắvyn không ngờy dng lạtXsi.

    Cô muốn nghĩfJI Dip Mc sợ cô mới dng lạIVi, nhưng ngườjNi phụ nữY này biết Dip Mc không phảqti như vy, hắNqOn dườJpng như ngay chút thầWrTn thái sợ hãi đURu không có.

    - Anh không sợ tôi?
    Ngườyi phụ nữPH đLIWi tới trước mt Dip Mc có chút ý tứM hàm súc nói.

    Dip Mc kéo lạWrTi ba lô trên bảjvQ vai, thảAn nhiên cườWrTi nói:
    - Cô sẽ giết tôi?

    - Không, anh không có mạUtLo phạym tôi, tôi không thích giết ngườURi.
    NgườXINi phụ nữFY này theo bảpn năng lắSPc đyqtu.

    - Ồ, cô sẽ không giết tôi, tôi tạFYi sao phảTSi sợ?
    Dip Mc dườvyng như có chút kỳ quái nói.

    NgườFYi phụ nữILj này lạMi nhìn nhìn Dip Mc, một thanh niên bình thườjNng, bộ dạOrng không xấILju, còn có chút trắrZng nõn, quầmjn áo rấWrTt sạOrch sẽ, thm chí giống một học sinh. Phỏng chng hơn hai mươi một chút, hơn nữLMa trên ngườNqOi cũng không có bấtXst kỳ cái gì làm cho nàng cảgjRm thấNqOy nguy hiểURm. Cô vô số lầHjkn chạURy trốn t thầPfZn, có một loạOri cảlym giác nhạqty bén trờLIWi sinh, chính là có một loạjvQi trc giác phát hin ngườILji khác lợi hạYYUi hơn so với cô, rõ ràng Dip Mc không phảjNi loạji ngườYi đWXó.

    - Anh có lá gan rấkPWt lớn, tuy nhiên anh nếu không sợ tôi, anh muốn t ngọn núi này chạgjRy trốn đYYUY làm gì.

    - Núi này là của nhà cô hay sao? Chng lẽ tôi không thểsPS đHjki?

    ...

    NgườFYi phụ nữy nhấgjRt thờlHPi nghẹn lờyi, tuy rằLIWng Dip Mc nói lờqti có chút xung, nhưng cô không tứTSc gin, mà là tiếp tục cườPfZi nói:
    - Được rồi, coi như anh nói điliúng, làm quen một chút đOri, ta gọi là Văn Đông, chữlHP Văn trong kiến văn, chữHjk Đông trong đjông giá.

    - Dip Mc.
    Dip Mc nói đIVơn giảilin tên của mình, hắilin không biết ngườyi phụ nữWrT này vốn không quen biết tìm hắjn làm gì.

    - Anh có biết tạPHi sao tôi phảvyi gọi anh, hơn nữNqOa còn muốn cùng anh làm quen không?
    Văn Đông hỏi một câu, tuy nhiên cô không đJpợi Dip Mc trảXFh lờVi, mà t mình nói:
    - Bởi vì tôi khá thích anh, va rồi anh cũng nhìn thấjy, tôi không phảtXsi ngườjNi bình thườIlUng, nếu anh nguyn ý, tôi có thểQA giới thiu cho anh một sư phụ.

    Dip Mc khoát tay nói:
    - Giới thiu sư phụ thì miễn đyi, cô cũng thưởng thứMc qua, nếu như không có chuyn gì khác, tôi đWrTi đPHây.

    - Đng nóng vội, xem ra anh vn không hiểkPWu cườjNng nhân thế giới này mạlHPnh đlHPến mứXc nào, nếu như vy, vic thu đKđy đtXsợi lát nữhMa nói sau. Tôi hin tạjNi có một cuộc làm ăn muốn làm, anh có hứlyng thú cùng đqti với tôi hay không? Đương nhiên thù lao có thểy nhiu hơn chôn hai cái xác rác rưởi này.
    Cô gái này thấHjky Dip Mc c tuyt hảOro ý của nàng, cũng không đmjM ý, mà chm rãi nói.

    Thù lao? Dip Mc nghĩXIN thầtXsm giúp ngườNqOi phụ nữy này x lý hai cái xác rác rưởi đXFhã thu mấgjRy ngàn t, chính mình đVang cầQAn dùng tin, nếu ngườXFhi phụ nữWX này có thểUtL cho hắURn nhiu tin hơn, giúp cô thêm một chuyn cũng không sao cảj. Hơn nữKa, hin tạSPi hắyn đWXã luyn khí tầjng hai, cũng không sợ ngườURi phụ nữQA này sẽ đvyánh lén hắIVn. Chủ yếu là, một khi hắOrn bắILjt đILjrZu tu luyn, sẽ không có thờURi gian đhMi kiếm tin.

    - Nói đZgXi, chuyn gì, thù lao bao nhiêu?
    Dip Mc đrZối với vic bao nhiêu tin mới là đfJIiu hắfJIn quan tâm nhấfJIt, nếu mà có đPyược tin, hắVn không cầIVn tiếp tục vì tin mà phin não nữlya.

    Văn Đông không trc tiếp trảvy lờXFhi, mà nói:
    - T nơi này đsPSi hướng bắIlUc, chng hai mươi dm, còn có một quốc lộ trc tiếp đPyi thông đWXiểSPm du lịIlUch Tương Sơn LĩPfZnh, trong một công ty lữQA hành nhỏ ở đIViểSPm du lịLMch tôi có hai cái rương, đPyến lúc đsPSó anh chỉWrT phảjNi giúp tôi mang hai cái rương đHjkó theo, cùng tôi đsPSi tới một cuộc giao dịlych là đFYược.

    - Yên tâm, có tôi ở đsPSây, anh sẽ rấrZt an toàn. Đến lúc đyó, anh chỉy phụ trách giao chiếc rương, không cầNqOn nói nhiu. V phầlHPn thù lao, cho anh năm mươi ngàn, thế nào?

    Đi xách cái rương đVược năm mươi ngàn, tin này cũng quá d kiếm rồi, Dip Mc đWrTộng lòng. HắXINn cc khổ bán bùa, còn giúp ngườIlUi ta xem bnh, dưới tình huống gp thờkPWi cũng chỉlHP kiếm đPyược mấNqOy chục ngàn t mà thôi.

    V phầAn Văn Đông có by hắlHPn hay không, hắFYn căn bảURn cũng không sợ, hắTSn không tin có ngườIlUi có thểsPS giết hắXFhn, cho dù lợi hạtXsi hơn so với hắMn, nếu hắNqOn muốn đji, cũng không ai có thểj ngăn cảYYUn.

    - Được, tôi làm, tuy nhiên không thểqt đXi nơi quá xa, ta còn muốn đIVi nơi khác.
    Dip Mc gt gt đWrTFYu, hai lờjvQi chưa nói lin đtXsồng ý.

    Văn Đông thấMy Dip Mc vui vẻ đgjRáp ứXFhng như thế, gt gt đvyjvQu nói:
    - RấSPt tốt, anh là một ngườWXi thng thắpn, là một ngườIlUi làm đPyược đrZlyi s đRKNqOy, tôi thích loạRKi ngườrZi thng thắpn này. BấQAt kểLM anh đXi đQAâu, cũng sẽ không ảYnh hưởng, nơi tôi đHjki giao dịKch chỉPH có mấYYUy giờLIW đXi đJpườQAng, giao dịZgXch kết thúc, đrZu không làm lỡ chuyn của anh một phút nào.

    ThấIVy Dip Mc không nói gì nữIVa, Văn Đông cũng không nhiu lờJpi, bắJpt đyjvQu đHjki phía trước dn đjvQườILjng. Mc dù là bên trong núi non trùng đkPWip, nhưng Văn Đông đtXsi đJpjNng rấWXt nhẹ nhàng thoảZgXi mái, không thấXy khó nhọc chút nào. Cô sợ Dip Mc theo không kịXINp, cố ý đjvQi chm lạPHi, có thểILj sau khi phát hin thểLM lc Dip Mc rấfJIt tốt, không có dấlyu hiu theo không kịvyp, trong lòng âm thầym ngạPyc nhiên.

    Nếu không phảPfZi Dip Mc thoạjvQt nhìn căn bảXFhn cũng không phảZgXi là ngườkPWi luyn võ, còn có hai tay thon dài trắHjkng nõn, Văn Đông thm chí hoài nghi Dip Mc cũng là ngườilii qua đFYườlyng mà thôi.

    Văn Đông nói không sai, hai ngườWXi ở trong núi đLIWi chng một giờjvQ, đNqOã nhìn thấZgXy ở phía trước có một quốc lộ vòng qua núi vắXINt ngang. Quốc lộ này rõ ràng hơi ngườmji nhiu hơn so với con đgjRườIlUng va rồi bọn Dip Mc xuống xe, ít nhấZgXt thỉpnh thoảPfZng có thểvy thấNqOy một chiếc xe lui tới.

    Văn Đông và Dip Mc không đPHợi bao lâu, lin lên một chiếc xe buýt đilii hướng Tương Sơn LĩWrTnh.

    Tương Sơn LĩILjnh là một trong nhữsPSng đhMiểPfZm du lịlHPch khá nổi tiếng của Hoa HạFY, tên tuổi cũng không kém Ngũ NhạIlUc, nhưng vì hàng năm ngườsPSi đyến Tương Sơn Lĩpnh du lịhMch đrZu bịRK mấAt tích. Hơn nữFYa chỗ này quốc lộ vòng qua núi, s cố xe buýt gp tai nạPyn tương đjối cao, cho nên lượng ngườIlUi tới đNqOây du lịLMch lạOri kém xa so với Ngũ NhạJpc và Hoàng Sơn.

    Dip Mc va đPfZến Tương Sơn LĩNqOnh cũng cảVm giác đJpược nơi này thiên đgjRIlUa linh khí so với Ninh HảtXsi mạfJInh hơn rấsPSt nhiu, nếu nơi này không quá gầNqOn Ninh HảURi, hắtXsn sẽ muốn la chọn đgjRến đlyây tu luyn.

    Xe buýt dng lạMi tạTSi một bãi đrZỗ xe trong sườXINn núi Tương Sơn LĩLMnh, Văn Đông nói Dip Mc chờtXs ở chỗ này, cô đTSi lấLIWy đIVồ.

    QuảTS nhiên Dip Mc không đNqOợi bao lâu thì Văn Đông lái tới một chiếc Buick.

    - Đồ lấHjky đQAược rồi, lên xe, chúng ta đZgXi thôi.
    Văn Đông đfJIem xe dng trước mt Dip Mc thoảIlUi mái nói.

    Dip Mc thầlHPn thứvyc tuy rằvyng chỉXFh nhìn đOrược năm sáu mét, nhưng đYYUY kiểJpm tra chiếc xe này một chút cũng tha sứlHPc. Thầjn trí của hắXn quét nhìn một chút, xe không có gì bấrZt thườNqOng. ChỉiliđXiu chỗ ngồi ở phía sau có hai cái rương.

    Dip Mc mở ca xe ngồi ở ghế phía sau, thầHjkn thứURc lạpi quét vào rương. Một cái rương có chứWrTa một khẩYu súng trườNqOng, Dip Mc đyối với súng cũng không hiểOru lắXFhm, súng này rốt cuộc là loạURi gì, hắUtLn cũng không biết, thoạlHPt nhìn có chút giống AK. Một cái rương khác chỉM có một xấKp tài liu, còn có một cái mô hình rấUtLt là kỳ quái.

    Văn Đông thấlHPy Dip Mc chưa nói gì lin ngồi ở phía sau, rấLMt va lòng điliối với hành đjvQộng này của Dip Mc. Tuy nhiên trong lòng lạlyi nghĩRK, Dip Mc này trờJpi sinh lá gan quá lớn đHjkOry, nhưng vn là chưa trảOri qua chuyn đAILji?

    Nếu như là chưa tng trảVi qua chuyn đPyMi, đtXsến lúc đhMó ngàn lầgjRn không nên làm ra chuyn mấZgXt mt. NghĩK đHjkến đlyây Văn Đông lạVi nói:
    - Dip Mc, đfJIợi lát nữSPa khi chúng ta đXINi vào, nếu bên cạVnh có ngườjNi nhìn chằqtm chằmjm chúng ta, anh không cầHjkn lo lắhMng, chỉPfZ cầQAn nghe tôi chỉM bảqto, sau đFYó cùng đLMối phương trao đVổi chiếc rương là đURược rồi.

    - Tôi biết. xem chương mới tạWXi tunghoanh(.)com
    Dip Mc d đPyoán cái phảUtLi trao đILjổi chính là cái rương có một mô hình và một xấhMp tài liu kia, nếu Văn Đông bình tĩXFhnh như vy, chứLIWng tỏ hắyn sẽ không gp nguy hiểYm. Hơn nữWrTa, ngay cảNqO có nguy hiểKm, Dip Mc cũng không sợ, làm xong vụ này, hắyn có thểjN yên tâm tu luyn.

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi