Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 4 0: Kiếm tiền dường như rất đơn giản
 Thiếu gia bịxR bỏ rơi
Tác giảEK: Nga Thịwgk Lão Ngũ ThầVLn

Chương 40: Kiếm tin dườyWBng như rấxRt đhcaơn giảVLn

Nguồn dịOsch: Nhóm dịWich Friendship
Sưu tầkOWm: tunghoanh.com đehyọc truyn mới nhấkt tạxRi tung hoanh . com

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013
An khang - ThịOsnh vượng - Sứhcac khỏe - HạVLnh phúc

    Dip Mc đVLem hai thi thểIz kéo vào rng cây, nhìn nhìn trên ngườci hai ngườOJi, không có vt gì tốt, cộng lạadEi chỉk có hơn một ngàn tin mt, v phầWin thẻ Dip Mc căn bảkn cũng không cầzn. Tuy nhiên cây dao găm kia lạDvi không t, thoạEKt nhìn rấxRt sắMmc bén, Dip Mc rút ra xem như chiến lợi phẩkm của mình.

    Vài cái hỏa cầDvu thut, đDvem hai ngườLi này đJốt thành một đMweống, nhưng lạhdi không thểEDG đGiốt xong. Dip Mc thở dài, cấdp bc hỏa cầSJu thut của mình còn quá thấgpDp, nếu luyn khí tới tầboOng ba, hắkOWn một hỏa cầKcu thut là có thểMwe hoàn toàn khiến hai ngườdi này biến mấzMzt.

    Tùy tin một chưởng đLào một cái hố tht lớn, đadEem hai ngườhdi đphbá vào, lạGYi một chưởng đCJy một ít đSJWdIt lấOsp vào.

    HắCn giết ngườhKSi chưa bao giờgpD chôn, nhưng lầOsn này nhn mấehyy ngàn t, coi như làm công nhân một lầMwen.

    Dip Mc x lý xong hai tên cướp này, cũng không trở v, trc tiếp hướng ngọn núi mà đcxai.

    - Anh kia chờDv một chút...
    Ngườwgki phụ nữkOW ở ven đhcaườxRng đDvợi một hồi cũng không thấDvy Dip Mc quay lạehyi, lp tứGic chạJy ra quốc lộ, cũng tiến vào rng, lúc này mới phát hin Dip Mc không ngờehy vào núi rồi, chỉWGM có thểC mơ hồ thấGYy bóng lưng của hắOJn. Nếu cô chm một chút nữca, nói không chng Dip Mc đWdIã sớm đJi không thấiy bóng.

    Dip Mc nghe thấadEy ngườaji phụ nữGY kia quát to, lin ngng lạzi. Thấdy Dip Mc dng lạGii, cô tht s có chút kinh ngạJc, theo cô thấEKy, Dip Mc là bởi vì sợ cô mới đgpDi, nên nghe thấky tiếng kêu của cô hn là chạdxy càng xa càng tốt mới đgpDúng, không nghĩOJ tới hắcn không ngờDWE dng lạEDGi.

    Cô muốn nghĩz Dip Mc sợ cô mới dng lạadEi, nhưng ngườIzi phụ nữGi này biết Dip Mc không phảkCi như vy, hắadEn dườMmng như ngay chút thầxRn thái sợ hãi đKcu không có.

    - Anh không sợ tôi?
    Ngườki phụ nữBWY đAAgi tới trước mt Dip Mc có chút ý tứWi hàm súc nói.

    Dip Mc kéo lạJi ba lô trên bảKc vai, thảOJn nhiên cườWGMi nói:
    - Cô sẽ giết tôi?

    - Không, anh không có mạEKo phạgkVm tôi, tôi không thích giết ngườboOi.
    Ngườdxi phụ nữOJ này theo bảgpDn năng lắOsc đEKVLu.

    - Ồ, cô sẽ không giết tôi, tôi tạwgki sao phảhdi sợ?
    Dip Mc dườhdng như có chút kỳ quái nói.

    NgườgpDi phụ nữd này lạehyi nhìn nhìn Dip Mc, một thanh niên bình thườcng, bộ dạkOWng không xấBWYu, còn có chút trắzng nõn, quầYkn áo rấkCt sạzMzch sẽ, thm chí giống một học sinh. Phỏng chng hơn hai mươi một chút, hơn nữBWYa trên ngườMwei cũng không có bấGYt kỳ cái gì làm cho nàng cảgpDm thấWdIy nguy hiểdm. Cô vô số lầBWYn chạEDGy trốn t thầWdIn, có một loạci cảYkm giác nhạYky bén trờgkVi sinh, chính là có một loạboOi trc giác phát hin ngườwgki khác lợi hạWii hơn so với cô, rõ ràng Dip Mc không phảhcai loạgpDi ngườEDGi đwgkó.

    - Anh có lá gan rấDvt lớn, tuy nhiên anh nếu không sợ tôi, anh muốn t ngọn núi này chạEDGy trốn đkIz làm gì.

    - Núi này là của nhà cô hay sao? Chng lẽ tôi không thểadE đOJi?

    ...

    NgườVLi phụ nữhd nhấxRt thờdxi nghẹn lờDWEi, tuy rằyWBng Dip Mc nói lờaji có chút xung, nhưng cô không tứKcc gin, mà là tiếp tục cườOJi nói:
    - Được rồi, coi như anh nói đDWEúng, làm quen một chút đkCi, ta gọi là Văn Đông, chữadE Văn trong kiến văn, chữJ Đông trong đzMzông giá.

    - Dip Mc.
    Dip Mc nói đMmơn giảajn tên của mình, hắDvn không biết ngườOJi phụ nữcxa này vốn không quen biết tìm hắKcn làm gì.

    - Anh có biết tạWki sao tôi phảki gọi anh, hơn nữGYa còn muốn cùng anh làm quen không?
    Văn Đông hỏi một câu, tuy nhiên cô không đzợi Dip Mc trảGi lờWki, mà t mình nói:
    - Bởi vì tôi khá thích anh, va rồi anh cũng nhìn thấIzy, tôi không phảhdi ngườdxi bình thườAAgng, nếu anh nguyn ý, tôi có thểk giới thiu cho anh một sư phụ.

    Dip Mc khoát tay nói:
    - Giới thiu sư phụ thì miễn đphbi, cô cũng thưởng thứMwec qua, nếu như không có chuyn gì khác, tôi đaji đhcaây.

    - Đng nóng vội, xem ra anh vn không hiểLu cườIzng nhân thế giới này mạdnh đyWBến mứwgkc nào, nếu như vy, vic thu đkđYk đehyợi lát nữWdIa nói sau. Tôi hin tạGii có một cuộc làm ăn muốn làm, anh có hứJng thú cùng đJi với tôi hay không? Đương nhiên thù lao có thểzMz nhiu hơn chôn hai cái xác rác rưởi này.
    Cô gái này thấSJy Dip Mc c tuyt hảboOo ý của nàng, cũng không đVLVL ý, mà chm rãi nói.

    Thù lao? Dip Mc nghĩog thầkOWm giúp ngườadEi phụ nữJ này x lý hai cái xác rác rưởi đhdã thu mấgpDy ngàn t, chính mình đhKSang cầajn dùng tin, nếu ngườhKSi phụ nữk này có thểhca cho hắhKSn nhiu tin hơn, giúp cô thêm một chuyn cũng không sao cảkOW. Hơn nữcxaa, hin tạEKi hắogn đwgkã luyn khí tầhKSng hai, cũng không sợ ngườki phụ nữi này sẽ đwgkánh lén hắKcn. Chủ yếu là, một khi hắkCn bắcxat đgpDzu tu luyn, sẽ không có thờJi gian đgkVi kiếm tin.

    - Nói đkCi, chuyn gì, thù lao bao nhiêu?
    Dip Mc đAAgối với vic bao nhiêu tin mới là đDviu hắOJn quan tâm nhấkOWt, nếu mà có đLược tin, hắIzn không cầgpDn tiếp tục vì tin mà phin não nữCa.

    Văn Đông không trc tiếp trảxR lờVLi, mà nói:
    - T nơi này đci hướng bắboOc, chng hai mươi dm, còn có một quốc lộ trc tiếp đphbi thông đMweiểYkm du lịkOWch Tương Sơn LĩgpDnh, trong một công ty lữJ hành nhỏ ở đajiểgpDm du lịwgkch tôi có hai cái rương, đEKến lúc đMmó anh chỉC phảKci giúp tôi mang hai cái rương đMmó theo, cùng tôi đMwei tới một cuộc giao dịOJch là đdược.

    - Yên tâm, có tôi ở đogây, anh sẽ rấMmt an toàn. Đến lúc đcó, anh chỉEK phụ trách giao chiếc rương, không cầkOWn nói nhiu. V phầkOWn thù lao, cho anh năm mươi ngàn, thế nào?

    Đi xách cái rương đxRược năm mươi ngàn, tin này cũng quá d kiếm rồi, Dip Mc đSJộng lòng. Hắhcan cc khổ bán bùa, còn giúp ngườhdi ta xem bnh, dưới tình huống gp thờhcai cũng chỉk kiếm đEKược mấadEy chục ngàn t mà thôi.

    V phầVLn Văn Đông có by hắMmn hay không, hắWGMn căn bảVLn cũng không sợ, hắKcn không tin có ngườCi có thểGY giết hắwgkn, cho dù lợi hạcxai hơn so với hắin, nếu hắkn muốn đci, cũng không ai có thểMm ngăn cảDWEn.

    - Được, tôi làm, tuy nhiên không thểhca đzMzi nơi quá xa, ta còn muốn đboOi nơi khác.
    Dip Mc gt gt đkGYu, hai lờzMzi chưa nói lin đhdồng ý.

    Văn Đông thấhcay Dip Mc vui vẻ đGiáp ứcxang như thế, gt gt đcxazu nói:
    - Rấdt tốt, anh là một ngườhcai thng thắOsn, là một ngườaji làm đhcaược đMweogi s đadEGiy, tôi thích loạJi ngườIzi thng thắkOWn này. Bấajt kểhKS anh đhdi đzâu, cũng sẽ không ảVLnh hưởng, nơi tôi đhdi giao dịDWEch chỉWdI có mấky giờcxa đxRi đDWEườehyng, giao dịcxach kết thúc, đBWYu không làm lỡ chuyn của anh một phút nào.

    Thấcy Dip Mc không nói gì nữEKa, Văn Đông cũng không nhiu lờJi, bắxRt đDWEzMzu đzi phía trước dn đkườEKng. Mc dù là bên trong núi non trùng đdip, nhưng Văn Đông đki đOJWing rấMmt nhẹ nhàng thoảhcai mái, không thấWdIy khó nhọc chút nào. Cô sợ Dip Mc theo không kịEDGp, cố ý đLi chm lạMmi, có thểDWE sau khi phát hin thểEDG lc Dip Mc rấGYt tốt, không có dấJu hiu theo không kịboOp, trong lòng âm thầzm ngạAAgc nhiên.

    Nếu không phảxRi Dip Mc thoạhdt nhìn căn bảhdn cũng không phảBWYi là ngườxRi luyn võ, còn có hai tay thon dài trắJng nõn, Văn Đông thm chí hoài nghi Dip Mc cũng là ngườEKi qua đLườJng mà thôi.

    Văn Đông nói không sai, hai ngườwgki ở trong núi đgpDi chng một giờL, đBWYã nhìn thấwgky ở phía trước có một quốc lộ vòng qua núi vắkt ngang. Quốc lộ này rõ ràng hơi ngườOsi nhiu hơn so với con đhdườEKng va rồi bọn Dip Mc xuống xe, ít nhấgkVt thỉznh thoảSJng có thểwgk thấkOWy một chiếc xe lui tới.

    Văn Đông và Dip Mc không đhKSợi bao lâu, lin lên một chiếc xe buýt đWdIi hướng Tương Sơn LĩgpDnh.

    Tương Sơn Lĩwgknh là một trong nhữMmng đgpDiểLm du lịGich khá nổi tiếng của Hoa Hạc, tên tuổi cũng không kém Ngũ Nhạzc, nhưng vì hàng năm ngườMwei đWGMến Tương Sơn LĩYknh du lịOsch đWku bịVL mấct tích. Hơn nữza chỗ này quốc lộ vòng qua núi, s cố xe buýt gp tai nạzn tương đBWYối cao, cho nên lượng ngườgkVi tới đyWBây du lịadEch lạki kém xa so với Ngũ NhạkCc và Hoàng Sơn.

    Dip Mc va đkOWến Tương Sơn LĩIznh cũng cảxRm giác đVLược nơi này thiên đLia linh khí so với Ninh HảOJi mạDWEnh hơn rấwgkt nhiu, nếu nơi này không quá gầgkVn Ninh Hảaji, hắdxn sẽ muốn la chọn đkOWến đLây tu luyn.

    Xe buýt dng lạDWEi tạdi một bãi đVLỗ xe trong sườVLn núi Tương Sơn Lĩwgknh, Văn Đông nói Dip Mc chờphb ở chỗ này, cô đDvi lấWdIy đkOWồ.

    QuảBWY nhiên Dip Mc không đyWBợi bao lâu thì Văn Đông lái tới một chiếc Buick.

    - Đồ lấgkVy đGiược rồi, lên xe, chúng ta đphbi thôi.
    Văn Đông đDWEem xe dng trước mt Dip Mc thoảphbi mái nói.

    Dip Mc thầdxn thứkOWc tuy rằGYng chỉDWE nhìn đdxược năm sáu mét, nhưng đyWBGi kiểphbm tra chiếc xe này một chút cũng tha sứGYc. Thầcxan trí của hắcn quét nhìn một chút, xe không có gì bấJt thườhKSng. ChỉhcađMmiu chỗ ngồi ở phía sau có hai cái rương.

    Dip Mc mở ca xe ngồi ở ghế phía sau, thầehyn thứkOWc lạJi quét vào rương. Một cái rương có chứhcaa một khẩDvu súng trườgkVng, Dip Mc đLối với súng cũng không hiểCu lắLm, súng này rốt cuộc là loạaji gì, hắzn cũng không biết, thoạzMzt nhìn có chút giống AK. Một cái rương khác chỉwgk có một xấadEp tài liu, còn có một cái mô hình rấhdt là kỳ quái.

    Văn Đông thấhcay Dip Mc chưa nói gì lin ngồi ở phía sau, rấwgkt va lòng đzối với hành đehyộng này của Dip Mc. Tuy nhiên trong lòng lạhKSi nghĩog, Dip Mc này trờLi sinh lá gan quá lớn đkCkOWy, nhưng vn là chưa trảDvi qua chuyn đphbWki?

    Nếu như là chưa tng trảWGMi qua chuyn đGikCi, đOsến lúc đCó ngàn lầKcn không nên làm ra chuyn mấgkVt mt. NghĩkOW đAAgến đgkVây Văn Đông lạWii nói:
    - Dip Mc, đogợi lát nữLa khi chúng ta đKci vào, nếu bên cạcnh có ngườogi nhìn chằogm chằehym chúng ta, anh không cầyWBn lo lắCng, chỉk cầkn nghe tôi chỉYk bảboOo, sau đgpDó cùng đphbối phương trao đCổi chiếc rương là đWdIược rồi.

    - Tôi biết.
    Dip Mc d đboOoán cái phảwgki trao đgkVổi chính là cái rương có một mô hình và một xấSJp tài liu kia, nếu Văn Đông bình tĩyWBnh như vy, chứGing tỏ hắMwen sẽ không gp nguy hiểcxam. Hơn nữEDGa, ngay cảYk có nguy hiểhKSm, Dip Mc cũng không sợ, làm xong vụ này, hắDWEn có thểgpD yên tâm tu luyn.

 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi

banner