Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 13 : Không phải tên lừa đảo.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 13 : Không phải tên lừa đảo.
 Thiếu gia bịqN bỏ rơi

Tác giảBgA: Nga Thịf Lão Ngũ ThầKVvn

Chương 13: Không phảkbOi tên la đHyCo.

Nguồn dịtQKch: Nhóm dịoaXch Friendship
Sưu tầfm: tunghoanh.com


    Nghe xong lờCi của Dip Mc, ánh mắvjt ông lão ánh lên một tia sáng, tuy ông biết Dip Mc là một ngườSi có bảCn lĩCnh, nhưng lúc hắHn nói sẽ chữgLa khỏi hoàn toàn cho ông, ông vn có chút không tin, vảKz lạHi ngườQOi này va mở ming là nói đDến tin, chng có chút y đwBrfc nào cảjga.

    Trong y học nếu đCã nắaSm chắuc 70% thì có nghĩjgaa là cơ hội đgLã rấkbOt lớn, nhưng ngườui này lạtQKi nói đfã nắqNm chắyCc 70% sẽ chữyCa khỏi cho ông, nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá, đCiu đbpKó khiến cho s tin tưởng ban đCyCu của ông lão đTCối với Dip Mc một lầjCn nữyCa có chút buông lỏng, nhưng nghĩTC lạvji nếu như mình không chữjCa trịTC, thì chỉQO còn sống đjược vài tháng mà thôi, đTCvw cho hắBuZn chữKVva trịw, nếu chữKVva không khỏi, thì cũng chỉZD mấXIt một ít tin.

    Nhưng muốn la tin của ông cũng đISâu phảCkCi d, nghĩZD đqNến đbpKây ông lão nói:
    - Anh nói bây giờEW anh chưa chắZDc sẽ trịXI khỏi hoàn toàn cho tôi, vy thì đmvjến khi nào thì anh nắVWm chắuc đbpKây?

    - Ba năm.
    Dip Mc cườbpKi thảjCn nhiên nói.

    Dip Mc nghĩpyI đvjợi đJhmến khi ‘Ngân Tâm thảgwto’ của mình đKzến khi thu hoạuHch, thì s tu luyn của mình không thểf lên cao thêm nữlfa, luyn khí tầkbOng ba chắaCc cũng đCược rồi, tuy hắAsEn không hiểvju đCược ý trong câu hỏi của ông lão, nhưng hắaCn biết ông ta có chút hoài nghi mình, nhưng không sao, dù gì thì tin cũng chỉlf kiếm lầWn này thôi.

    HắEWn không ngốc đjgaến nổi đBgAem chuyn của mình kểVW cho ngườCi khác, dù hắOBJn không kiếm tin thì cũng không tiết lộ chuyn của mình. Chỗ này là nơi nào, Dip Mc đlfã biết rấCkCt rõ ràng, nếu đSw ngườgLi khác biết hắkbOn có phép thut, thm chí đoaXến khoa học ở chỗ này cũng không thểqN giảlfi thích, hắWn nhấTCt đjgawBrnh sẽ không gp chuyn gì tốt lành cảkkw.

    Với thc lc của hắVWn thì chuyn trốn đaSi cũng khó, s lớn mạVWnh của lc lượng chính phủ hắjgan biết rấISt rõ. Cho nên hắpyIn chỉf còn cách kiếm tin một cách lén lút, tuyt nhiên không thểpyI quang minh chính đwWi mà tỏ rõ thc lc của mình, đEWKz tránh mình bịyC đbpKem đBuZi giảQOi phu như lũ chuột bạvjch.

    - Vy thì trịaS ngọn, nhưng anh cầtQKn bao nhiêu tin, chúng tôi không có mang theo, đXIợi khi anh trịOBJ khỏi, tôi sẽ bảhulo ngườjCi chuyểXIn khoảHn cho, hoc là anh đJhmi với chúng tôi đISjC lấAsEy tin.
    Ông lão cũng có chút hứHng khởi nói, ông ta đqNã xác đoaXkkwnh tên bác sĩXI này là một tên la đjCXIo, bởi vì hắFun ta nói hin giờoaX chưa thểAsE chữISa khỏi, mà phảmvji đuến ba năm sau, nói như thế ai mà tin cho đwBrược.

    Sỡ dĩw còn muốn Dip Mc th xem, là bởi vì cây ngân châm lúc nãy đCkCã khiến ông tỉjganh lạjCi, đBgAiu đsRó khiến cho ông có ý muốn th hắFun. VảyC lạAsEi ông cũng muốn biết tên bác sĩgL này sẽ chuẩEWn bịu la gạAsEt như thế nào. HắqNn ta làm vic cho Lợi Khang, chng trốn đtQKi đFuâu đwTqược.

    Dip Mc lắCkCc đkkwVWu nói:
    - Không có tin thì tôi không làm gì đuHược, tôi trịbpK bnh là muốn kiếm tin. Và tôi cầjgan tin ngay bây giờpyI, còn v vic chuyểjgan khoảhuln hay đBuZi với các ngườrjoi, tôi không có hứfng thú.

    Dip Mc c tuyt ngay lờwBri của ông lão, không có thc lc, thì hắrjon sẽ không phơi bày ra đgLâu, s nham hiểaSm của lòng ngườBgAi, hắbpKn đoaXã đBuZược thấZDy t lâu rồi, có thểkkw nói ngoài sư phụ LạXIc Ảnh ra, thì hắhuln sẽ không tin bấlft cứmvj ai, vảC lạTCi hắTCn cũng không tin trên ngườCkCi cô gái này không có tin, ngườhuli có tin như cô ta, làm sao đJhmến một tấaCm card cũng không có chứC.

    SắaSc mt ông lão lin trở nên khó coi, sao lạwBri có tên bác sĩS như vy chứIS, không cầqNn biết hắTCn có phảqNi là kẻ la đvjZDo hay không, nhưng làm gì có loạui ngườwTqi chưa chữaCa bnh mà đaCòi tin công chứFu, đvjây không phảuHi là chuyn y đCkCXIc kém, mà hoàn toàn không có y đCkCZDc.

    - Ông nội, nghe nói các bác sĩtQK bây giờJhm đvwu như thế, không có tin thì không muốn chữAsEa bnh, ông đCng nổi gin nữmvja.
    Cô gái tên TịJhmnh Nhi vì ông nội chuyểuHn nguy thành an, trong lòng thoảvji mái đWôi chút, ngược lạTCi đfang khuyên ông nội của mình.

    - TrịFu ngọn anh cầKzn bao nhiêu tin?
    Cô gái tên Tình Nhi không phảjCi kẻ ngốc, tuy cô ta nhìn thấjCy Dip Mc có một chút bảaSn lĩoaXnh, nhưng ngườaSi này hình như hơi khoác lác, nhưng đyCối mt với một ngườoaXi duy nhấVWt có khảC năng trịhul khỏi bnh cho ông nội, cô không muốn bỏ qua.

    - Hai trăm nghìn
    Dip Mc nhìn cách ăn mc của ngườbpKi con gái đAsEoán chng cũng có hai trăm nghìn, nên hắsRn muốn hai trăm nghìn đaSối với cô mà nói có lẽ rấTCt d dàng.

    Thiếu nữaC này có chút khó x, tấmvjt cảgwt tin của cô ta cộng lạwBri chỉKz có năm mươi nghìn, mà hắkkwn lạgwti đKzòi đISến hai trăm nghìn. Chng lẽ hắaSn nhìn thấOBJy bộ quầVWn áo đyCft tin trên ngườTCi mình nên mới đbpKòi giá thế? Nhưng quầKVvn áo trên ngườFui đwBrâu phảVWi do cô mua, mà cô cũng mua không nổi, là do bà cô đuHã tng.

    - Tôi chỉKVv có năm mươi nghìn, tấaCt cảgwt đmvju ở đuây, mt mã là 880521.
    Nói xong cô ta lấfy ra một cái card duy nhấjCt trên ngườZDi đkbOưa cho Dip Mc.

    Dip Mc cầaCm lấvjy, nhìn cô ta một cái, nghĩVW cô ta tht nhỏ mọn, một viên hộ tâm đgwtơn cũng đoaXáng giá hơn năm mươi nghìn rồi, nhưng năm mươi nghìn thì năm mươi nghìn, đWối với vic kiếm tin chịsRu thit thòi thì hắuHn không quan tâm, có năm mươi nghìn thì tạgLm thờFui cũng không cầlfn lo nghĩOBJ chuyn tin nữrjoa.

    CầjCm lấAsEy card rồi thì hắuHn cũng không nhiu lờwBri, mở hộp thuốc lấwBry ra một viên thuốc màu đCen đrjoen đQOưa cho ông lão và nói:
    - Ông hãy uống viên hộ tâm đjgaơn này trước, tôi sẽ châm cho ông sau.

    - Đây là thuốc gì? Hộ tâm đaCơn à? Sao khó coi thế, anh không phảgwti là giang hồ lang trung chứj? Đây là bnh vin Lợi Khang đgwtEWy.
    Cô gái tên TịZDnh Nhi cảwTqn lấuHy tay Dip Mc, có chút lo lắvjng.

    - Nếu cô không muốn chữwTqa trịwTq nữKVva, thì tôi sẽ trảS card lạvji cho cô.
    Dip Mc nói với vẻ không vui. truyn cp nht nhanh nhấZDt tạCi tung hoanh chấuHm com

    Ông lão nhìn vào mắQOt của Dip Mc, xua tay nói:
    - Tình Nhi, cháu tránh ra đCi, đFuưa thuốc đjCây ông uống.

    Ông lão cầjgam lấuy viên thuốc, không nói lờFui nào nuốt vào trong, nhẹ nhàng thở ra, không phảuHi ông sợ chết, nhưng nếu ông có thểXI sống thêm 3 năm nữsRa, thì có rấut nhiu vic ông có thểAsE sắWp xếp ổn thỏa, nhưng nếu ông ra đgLi đtQKột ngột, thì gia đVWình có thểBuZ sẽ vì thế mà náo loạvwn, thm chí sụp đISổ, đKVvây là đCiu ông không muốn nhìn thấVWy.

    Cho nên dù chắoaXc rằfng Dip Mc là tên la đOBJlfo, nhưng chỉrjo cầHn 10% hy vọng thì ông cũng phảsRi th.

    Nhìn ông ta uống xong thuốc, Dip Mc gt gt đvwvwu, bảjCo ông ta nằEWm xuống, bắgLt đKzpyIu châm.

    Tình Nhi vốn hoài nghi hắjCn ta, bởi vì hắWn lấOBJy ra một viên thuốc màu đbpKen đKzen thì càng nghi ngờS, nhưng khi cô thấCy tốc đjCộ châm kim của Dip Mc và vẻ mt tươi tỉuHnh hơn của ông, cô lạoaXi bắWt đCAsEu kì vọng ở Dip Mc.

    Tuy chưa tng đsRược thấpyIy châm cứwTqu trịC liu của Trung y bao giờmvj, nhưng cô cũng nhìn thấgLy qua trên ti vi, châm cứju trịS liu thông thườBuZng, tuyt đuHối không thểvj mây bay nước chảfy như Dip Mc, mà s nhanh nhẹn của tên bác sĩw này đCkCến đOBJộ gầAsEn như chỉoaX thấCy bóng tay, đaCây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho nim tin của cô dâng lên.

    Đến sau cùng, s nghi ngờjC của cô đuối với Dip Mc gầjn như biến mấbpKt, bởi vì trên trán Dip Mc đsRã thấfm đKVvm mồ hôi.

    Đột nhiên cô ta trở nên căng thng, bởi vì cô nhìn thấJhmy trên gương mt ông có vẻ đQOau đSớn, đwTqang lúc cô ta muốn mở ming hỏi thì đrjoột nhiên Dip Mc lôi ông lão trở ngược mình, chưởng một cái vào lưng ông ta.

    ‘Phụt’ một tiếng, ông lão phun ra một đQOống nhầvwy nhụa va đKzen va nồng.

    Dip Mc thở phào nói với cô ta:
    - Ông của cô đqNã khỏi rồi, trong 3 năm sẽ không bịgwtđgLâu, bây giờjga đCCkC y tá vào dọn dẹp, tôi phảAsEi đtQKi đoaXây.

    Nói xong không đvwợi cô ta kịFup trảvj lờBuZi, hắwn vác hòm thuốc trên vai quay lưng đSi, đCợi khi Tình Nhi đbpKCnh thầbpKn lạuHi đjgaqNnh đvwuổi theo, thì Dip Mc đKzã biến mấCt rồi.

    - Ông nội…
    Cô gái tên Tình Nhi chạjgay trở lạgLi phòng cấAsEp cứQOu, cô lo lắCng gọi, cô nghĩhul Dip Mc là loạJhmi ngườEWi la gạTCt xong thì đKVvi, thm chí có thểlf không phảZDi là ngườEWi trong bnh vin Lợi Khang. Lúc va vào đlfâ tá nói hắZDn không phảbpKi là bác sĩCkC Thôi, lúc này cô mới nghĩaC ra, nhưng bây giờvw không kịjCp nữgLa.

    Ông lão đfã hồi phục, cầvjm lấmvjy cái khăn lau ming, ánh mắwt lộ vẻ kỳ lạCkC, nhìn cô ta rồi nói:
    - Tên bác sĩtQK này không phảgLi kẻ la đKVvOBJo, ông cảlfm thấCy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiu, không mt mỏi như ngày xưa nữHa. Tht không ngờW lạwBri có vịw thầCkCn y như thế, lát nữpyIa cháu hãy đwTqi hỏi y tá, vịgL bác sĩvwwBry tên gì, loạlfi ngườsRi này nên quen biết một chút.


 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi

 • Gửi lúc 11:20 Ngày 31/07/2014

  lamchivu@fb

  AD úp nốt 4 chương cuối đi, chương 2270 mới là Đại kết cục http://www.metruyen.co m/full-thieu-gia-bi-bo- roi/2590-doan-ket-thieu -gia-bi-bo-roi.html