Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 13 : Không phải tên lừa đảo.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 13 : Không phải tên lừa đảo.
 Thiếu gia bịxk bỏ rơi

Tác giảVDJ: Nga ThịFTm Lão Ngũ ThầMEn nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Chương 13: Không phảVDJi tên la đgUxko.

Nguồn dịtKch: Nhóm dịJtgch Friendship
Sưu tầKMkm: tunghoanh.com


    Nghe xong lờvRTi của Dip Mc, ánh mắtKt ông lão ánh lên một tia sáng, tuy ông biết Dip Mc là một ngườTi có bảyn lĩhpnh, nhưng lúc hắYBn nói sẽ chữzFpa khỏi hoàn toàn cho ông, ông vn có chút không tin, vảhp lạfKi ngườMEi này va mở ming là nói đqVdến tin, chng có chút y đVDJtmhc nào cảrK.

    Trong y học nếu đZBã nắtmhm chắjtVc 70% thì có nghĩxka là cơ hội đvcã rấDyrt lớn, nhưng ngườhpi này lạFTmi nói đSã nắEm chắYBc 70% sẽ chữmqOa khỏi cho ông, nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá, đMEiu đVDJó khiến cho s tin tưởng ban đKMkTu của ông lão đjtVối với Dip Mc một lầypn nữJtga có chút buông lỏng, nhưng nghĩp lạoxGi nếu như mình không chữRosa trịjjj, thì chỉVm còn sống đjtVược vài tháng mà thôi, đgUhp cho hắSn chữjtVa trịzFp, nếu chữjtVa không khỏi, thì cũng chỉhp mấyt một ít tin.

    Nhưng muốn la tin của ông cũng đsVvâu phảTKzi d, nghĩtmh đtmhến đsVvây ông lão nói:
    - Anh nói bây giờDyr anh chưa chắTc sẽ trịs khỏi hoàn toàn cho tôi, vy thì đJtgến khi nào thì anh nắdqm chắKMkc đKMkây?

    - Ba năm.
    Dip Mc cườxki thảksn nhiên nói.

    Dip Mc nghĩxk đVDJợi đmqOến khi ‘Ngân Tâm thảTo’ của mình đmzến khi thu hoạypch, thì s tu luyn của mình không thểRos lên cao thêm nữvRTa, luyn khí tầDyrng ba chắMEc cũng đtmhược rồi, tuy hắTKzn không hiểzFpu đjtVược ý trong câu hỏi của ông lão, nhưng hắfKn biết ông ta có chút hoài nghi mình, nhưng không sao, dù gì thì tin cũng chỉHT kiếm lầTKzn này thôi.

    HắgUn không ngốc đtKến nổi đHTem chuyn của mình kểrK cho ngườhfYi khác, dù hắOZnn không kiếm tin thì cũng không tiết lộ chuyn của mình. Chỗ này là nơi nào, Dip Mc đypã biết rấnZt rõ ràng, nếu đFTmzFp ngườVmi khác biết hắzn có phép thut, thm chí đnZến khoa học ở chỗ này cũng không thểYB giảyvyi thích, hắOZnn nhấyt đvcjtVnh sẽ không gp chuyn gì tốt lành cảYB.

    Với thc lc của hắgUn thì chuyn trốn đfKi cũng khó, s lớn mạMEnh của lc lượng chính phủ hắMEn biết rấVyt rõ. Cho nên hắTn chỉyp còn cách kiếm tin một cách lén lút, tuyt nhiên không thểRos quang minh chính đdqTKzi mà tỏ rõ thc lc của mình, đGSmqO tránh mình bịrK đyem đci giảzi phu như lũ chuột bạkch.

    - Vy thì trịsVv ngọn, nhưng anh cầpn bao nhiêu tin, chúng tôi không có mang theo, đmqOợi khi anh trịtmh khỏi, tôi sẽ bảhpo ngườTi chuyểmzn khoảkn cho, hoc là anh đEi với chúng tôi đqVdDyr lấTy tin.
    Ông lão cũng có chút hứpng khởi nói, ông ta đzFpã xác đVmSnh tên bác sĩtK này là một tên la đKMkco, bởi vì hắsn ta nói hin giờxk chưa thểrK chữSa khỏi, mà phảpi đcến ba năm sau, nói như thế ai mà tin cho đGSược.

    Sỡ dĩfK còn muốn Dip Mc th xem, là bởi vì cây ngân châm lúc nãy đfKã khiến ông tỉSnh lạyvyi, đjjjiu đRosó khiến cho ông có ý muốn th hắDSn. VảgU lạci ông cũng muốn biết tên bác sĩphD này sẽ chuẩMEn bịME la gạqVdt như thế nào. HắRosn ta làm vic cho Lợi Khang, chng trốn đhfYi đTâu đFTmược.

    Dip Mc lắdqc đkssu nói:
    - Không có tin thì tôi không làm gì đRosược, tôi trịqVd bnh là muốn kiếm tin. Và tôi cầmzn tin ngay bây giờp, còn v vic chuyểvcn khoảphDn hay đsi với các ngườSi, tôi không có hứkng thú.

    Dip Mc c tuyt ngay lờzi của ông lão, không có thc lc, thì hắSn sẽ không phơi bày ra đdqâu, s nham hiểtmhm của lòng ngườrKi, hắphDn đjtVã đjjjược thấGSy t lâu rồi, có thểs nói ngoài sư phụ Lạxkc Ảnh ra, thì hắsVvn sẽ không tin bấRost cứdq ai, vảvc lạVDJi hắzn cũng không tin trên ngườFTmi cô gái này không có tin, ngườci có tin như cô ta, làm sao đjtVến một tấzFpm card cũng không có chứTKz.

    SắrKc mt ông lão lin trở nên khó coi, sao lạfKi có tên bác sĩS như vy chứvc, không cầtmhn biết hắOZnn có phảVDJi là kẻ la đHTTo hay không, nhưng làm gì có loạOZni ngườRosi chưa chữMEa bnh mà đqVdòi tin công chứhfY, đDyrây không phảki là chuyn y đjtVxkc kém, mà hoàn toàn không có y đgUKMkc.

    - Ông nội, nghe nói các bác sĩVy bây giờmqO đfKu như thế, không có tin thì không muốn chữoxGa bnh, ông đhpng nổi gin nữGSa.
    Cô gái tên TịphDnh Nhi vì ông nội chuyểVyn nguy thành an, trong lòng thoảdqi mái đYBôi chút, ngược lạSi đmzang khuyên ông nội của mình.

    - Trịks ngọn anh cầTKzn bao nhiêu tin?
    Cô gái tên Tình Nhi không phảDSi kẻ ngốc, tuy cô ta nhìn thấOZny Dip Mc có một chút bảoxGn lĩJtgnh, nhưng ngườzi này hình như hơi khoác lác, nhưng đyvyối mt với một ngườOZni duy nhấjtVt có khảVDJ năng trịT khỏi bnh cho ông nội, cô không muốn bỏ qua.

    - Hai trăm nghìn
    Dip Mc nhìn cách ăn mc của ngườphDi con gái đtKoán chng cũng có hai trăm nghìn, nên hắVmn muốn hai trăm nghìn đVDJối với cô mà nói có lẽ rấypt d dàng.

    Thiếu nữS này có chút khó x, tấmzt cảS tin của cô ta cộng lạEi chỉtmh có năm mươi nghìn, mà hắfKn lạgUi đDyròi đzFpến hai trăm nghìn. Chng lẽ hắsVvn nhìn thấFTmy bộ quầhfYn áo đhfYVyt tin trên ngườTi mình nên mới đrKòi giá thế? Nhưng quầjtVn áo trên ngườci đoxGâu phảZBi do cô mua, mà cô cũng mua không nổi, là do bà cô đsã tng.

    - Tôi chỉvRT có năm mươi nghìn, tấTt cảhp đdqu ở đVyây, mt mã là 880521.
    Nói xong cô ta lấYBy ra một cái card duy nhấHTt trên ngườqVdi đpưa cho Dip Mc.

    Dip Mc cầHTm lấvcy, nhìn cô ta một cái, nghĩk cô ta tht nhỏ mọn, một viên hộ tâm đEơn cũng đnZáng giá hơn năm mươi nghìn rồi, nhưng năm mươi nghìn thì năm mươi nghìn, đKMkối với vic kiếm tin chịDyru thit thòi thì hắzFpn không quan tâm, có năm mươi nghìn thì tạMEm thờxki cũng không cầhfYn lo nghĩGS chuyn tin nữYBa.

    Cầym lấrKy card rồi thì hắHTn cũng không nhiu lờrKi, mở hộp thuốc lấtKy ra một viên thuốc màu đpen đVyen đmqOưa cho ông lão và nói:
    - Ông hãy uống viên hộ tâm đFTmơn này trước, tôi sẽ châm cho ông sau.

    - Đây là thuốc gì? Hộ tâm đvRTơn à? Sao khó coi thế, anh không phảGSi là giang hồ lang trung chứKMk? Đây là bnh vin Lợi Khang đvRTtKy.
    Cô gái tên TịVynh Nhi cảdqn lấOZny tay Dip Mc, có chút lo lắFTmng.

    - Nếu cô không muốn chữvRTa trịHT nữmza, thì tôi sẽ trảks card lạgUi cho cô.
    Dip Mc nói với vẻ không vui.

    Ông lão nhìn vào mắVmt của Dip Mc, xua tay nói:
    - Tình Nhi, cháu tránh ra đtmhi, đyvyưa thuốc đSây ông uống.

    Ông lão cầdqm lấEy viên thuốc, không nói lờtmhi nào nuốt vào trong, nhẹ nhàng thở ra, không phảOZni ông sợ chết, nhưng nếu ông có thểrK sống thêm 3 năm nữVya, thì có rấyvyt nhiu vic ông có thểyvy sắpp xếp ổn thỏa, nhưng nếu ông ra đEi đqVdột ngột, thì gia đypình có thểtK sẽ vì thế mà náo loạzFpn, thm chí sụp đFTmổ, đhfYây là đjtViu ông không muốn nhìn thấyvyy.

    Cho nên dù chắzFpc rằhfYng Dip Mc là tên la đmzYBo, nhưng chỉnZ cầoxGn 10% hy vọng thì ông cũng phảHTi th.

    Nhìn ông ta uống xong thuốc, Dip Mc gt gt đVDJJtgu, bảzo ông ta nằrKm xuống, bắjjjt đxkEu châm.

    Tình Nhi vốn hoài nghi hắqVdn ta, bởi vì hắdqn lấtmhy ra một viên thuốc màu đTKzen đoxGen thì càng nghi ngờGS, nhưng khi cô thấyvyy tốc đYBộ châm kim của Dip Mc và vẻ mt tươi tỉgUnh hơn của ông, cô lạVyi bắxkt đVmmzu kì vọng ở Dip Mc.

    Tuy chưa tng đsVvược thấyvyy châm cứhpu trịRos liu của Trung y bao giờk, nhưng cô cũng nhìn thấnZy qua trên ti vi, châm cứhpu trịjjj liu thông thườKMkng, tuyt đhfYối không thểGS mây bay nước chảrKy như Dip Mc, mà s nhanh nhẹn của tên bác sĩs này đmzến đyộ gầVmn như chỉc thấtKy bóng tay, đjtVây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho nim tin của cô dâng lên.

    Đến sau cùng, s nghi ngờhp của cô đyvyối với Dip Mc gầtKn như biến mấkst, bởi vì trên trán Dip Mc đVDJã thấcm đvRTm mồ hôi.

    Đột nhiên cô ta trở nên căng thng, bởi vì cô nhìn thấEy trên gương mt ông có vẻ đTau đqVdớn, đsang lúc cô ta muốn mở ming hỏi thì đjtVột nhiên Dip Mc lôi ông lão trở ngược mình, chưởng một cái vào lưng ông ta.

    ‘Phụt’ một tiếng, ông lão phun ra một đoxGống nhầVDJy nhụa va đzFpen va nồng.

    Dip Mc thở phào nói với cô ta:
    - Ông của cô đTã khỏi rồi, trong 3 năm sẽ không bịzđksâu, bây giờzFp đvcOZn y tá vào dọn dẹp, tôi phảki đVyi đsây.

    Nói xong không đmzợi cô ta kịyp trảhfY lờTi, hắVDJn vác hòm thuốc trên vai quay lưng đoxGi, đTợi khi Tình Nhi đTgUnh thầMEn lạVmi đksnZnh đphDuổi theo, thì Dip Mc đSã biến mấmqOt rồi.

    - Ông nội…
    Cô gái tên Tình Nhi chạtKy trở lạzFpi phòng cấfKp cứhpu, cô lo lắHTng gọi, cô nghĩyp Dip Mc là loạtmhi ngườVDJi la gạjtVt xong thì đphDi, thm chí có thểKMk không phảjjji là ngườmzi trong bnh vin Lợi Khang. Lúc va vào đKMkâ tá nói hắzn không phảKMki là bác sĩjjj Thôi, lúc này cô mới nghĩS ra, nhưng bây giờvRT không kịDyrp nữRosa.

    Ông lão đoxGã hồi phục, cầsm lấnZy cái khăn lau ming, ánh mắjtVt lộ vẻ kỳ lạRos, nhìn cô ta rồi nói:
    - Tên bác sĩDyr này không phảpi kẻ la đMEfKo, ông cảmzm thấtKy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiu, không mt mỏi như ngày xưa nữnZa. Tht không ngờzFp lạrKi có vịyp thầVmn y như thế, lát nữzFpa cháu hãy đsi hỏi y tá, vịks bác sĩfKoxGy tên gì, loạHTi ngườtmhi này nên quen biết một chút.


 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi