Trang chủ / Đô Thị / Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi / Chương 13 : Không phải tên lừa đảo.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 13 : Không phải tên lừa đảo.
 Thiếu gia bịKk bỏ rơi

Tác giảwGb: Nga ThịNRq Lão Ngũ Thầoipn

Chương 13: Không phảQVQi tên la đRZilo.

Nguồn dịbdgch: Nhóm dịjFQch Friendship
Sưu tầQVQm: tunghoanh.com


    Nghe xong lờRi của Dip Mc, ánh mắRt ông lão ánh lên một tia sáng, tuy ông biết Dip Mc là một ngườPBPi có bảwGbn lĩSTNnh, nhưng lúc hắQn nói sẽ chữNRqa khỏi hoàn toàn cho ông, ông vn có chút không tin, vảN lạcRi ngườAi này va mở ming là nói đqQến tin, chng có chút y đRZpDc nào cảSM.

    Trong y học nếu đbbSã nắQVQm chắDc 70% thì có nghĩSMa là cơ hội đRã rấNt lớn, nhưng ngườVAi này lạISyi nói đwGbã nắSMm chắRZc 70% sẽ chữgJa khỏi cho ông, nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá, đoipiu đFAó khiến cho s tin tưởng ban đTAFbZSu của ông lão đpDối với Dip Mc một lầGocn nữawIa có chút buông lỏng, nhưng nghĩqQ lạawIi nếu như mình không chữbAa trịGoc, thì chỉSs còn sống đTAFược vài tháng mà thôi, đAD cho hắAn chữZZa trịawI, nếu chữKka không khỏi, thì cũng chỉcac mấbdgt một ít tin.

    Nhưng muốn la tin của ông cũng đohâu phảcaci d, nghĩN đAến đcoTây ông lão nói:
    - Anh nói bây giờbdg anh chưa chắISyc sẽ trịdD khỏi hoàn toàn cho tôi, vy thì đTMbến khi nào thì anh nắdDm chắqQc đgJây?

    - Ba năm.
    Dip Mc cườgJi thảZn nhiên nói.

    Dip Mc nghĩSTN đGocợi đVRến khi ‘Ngân Tâm thảdDo’ của mình đcoTến khi thu hoạQVQch, thì s tu luyn của mình không thểyo lên cao thêm nữoipa, luyn khí tầgJng ba chắISyc cũng đbdgược rồi, tuy hắbZSn không hiểbZSu đAược ý trong câu hỏi của ông lão, nhưng hắyon biết ông ta có chút hoài nghi mình, nhưng không sao, dù gì thì tin cũng chỉgJ kiếm lầNn này thôi.

    HắTAFn không ngốc đqQến nổi đwGbem chuyn của mình kểPBP cho ngườTAFi khác, dù hắZZn không kiếm tin thì cũng không tiết lộ chuyn của mình. Chỗ này là nơi nào, Dip Mc đSTNã biết rấRZt rõ ràng, nếu đqQQD ngườyoi khác biết hắPBPn có phép thut, thm chí đdDến khoa học ở chỗ này cũng không thểNRq giảRi thích, hắZn nhấoht đawIcacnh sẽ không gp chuyn gì tốt lành cảVA.

    Với thc lc của hắqQn thì chuyn trốn đFXKi cũng khó, s lớn mạQVQnh của lc lượng chính phủ hắdDn biết rấcoTt rõ. Cho nên hắXNn chỉMY còn cách kiếm tin một cách lén lút, tuyt nhiên không thểyo quang minh chính đJSsi mà tỏ rõ thc lc của mình, đQoh tránh mình bịA đSTNem đAi giảawIi phu như lũ chuột bạRZch.

    - Vy thì trịbZS ngọn, nhưng anh cầiln bao nhiêu tin, chúng tôi không có mang theo, đZợi khi anh trịcac khỏi, tôi sẽ bảpDo ngườFAi chuyểoipn khoảXNn cho, hoc là anh đISyi với chúng tôi đAQVQ lấZy tin.
    Ông lão cũng có chút hứPBPng khởi nói, ông ta đohã xác đTAFFXKnh tên bác sĩSTN này là một tên la đjFQRo, bởi vì hắVRn ta nói hin giờwGb chưa thểVR chữKka khỏi, mà phảQDi đBjbến ba năm sau, nói như thế ai mà tin cho đRZược.

    Sỡ dĩcR còn muốn Dip Mc th xem, là bởi vì cây ngân châm lúc nãy đQã khiến ông tỉRnh lạGoci, đAiu đNRqó khiến cho ông có ý muốn th hắjFQn. VảN lạNi ông cũng muốn biết tên bác sĩbbS này sẽ chuẩVAn bịVR la gạKkt như thế nào. HắbbSn ta làm vic cho Lợi Khang, chng trốn đili đcRâu đgJược.

    Dip Mc lắSTNc đSMohu nói:
    - Không có tin thì tôi không làm gì đNược, tôi trịQ bnh là muốn kiếm tin. Và tôi cầXNn tin ngay bây giờawI, còn v vic chuyểjFQn khoảbdgn hay đjFQi với các ngườDi, tôi không có hứVAng thú.

    Dip Mc c tuyt ngay lờQVQi của ông lão, không có thc lc, thì hắJn sẽ không phơi bày ra đcacâu, s nham hiểjFQm của lòng ngườAi, hắohn đjFQã đkược thấSMy t lâu rồi, có thểBjb nói ngoài sư phụ LạQVQc Ảnh ra, thì hắNRqn sẽ không tin bấcact cứQ ai, vảwGb lạcoTi hắcRn cũng không tin trên ngườyoi cô gái này không có tin, ngườcoTi có tin như cô ta, làm sao đKkến một tấAm card cũng không có chứN.

    SắPBPc mt ông lão lin trở nên khó coi, sao lạili có tên bác sĩKk như vy chứXN, không cầqQn biết hắcacn có phảZZi là kẻ la đwGbQVQo hay không, nhưng làm gì có loạRi ngườcoTi chưa chữpDa bnh mà đPBPòi tin công chứFXK, đcacây không phảwGbi là chuyn y đAbAc kém, mà hoàn toàn không có y đTMbpDc.

    - Ông nội, nghe nói các bác sĩNRq bây giờXN đFAu như thế, không có tin thì không muốn chữka bnh, ông đQVQng nổi gin nữRa.
    Cô gái tên TịTAFnh Nhi vì ông nội chuyểMYn nguy thành an, trong lòng thoảNi mái đISyôi chút, ngược lạbZSi đohang khuyên ông nội của mình.

    - Trịil ngọn anh cầdDn bao nhiêu tin?
    Cô gái tên Tình Nhi không phảTAFi kẻ ngốc, tuy cô ta nhìn thấily Dip Mc có một chút bảFAn lĩohnh, nhưng ngườDi này hình như hơi khoác lác, nhưng đZối mt với một ngườbZSi duy nhấBBct có khảwGb năng trịQ khỏi bnh cho ông nội, cô không muốn bỏ qua.

    - Hai trăm nghìn
    Dip Mc nhìn cách ăn mc của ngườAi con gái đFAoán chng cũng có hai trăm nghìn, nên hắSTNn muốn hai trăm nghìn đTAFối với cô mà nói có lẽ rấoipt d dàng.

    Thiếu nữD này có chút khó x, tấilt cảTAF tin của cô ta cộng lạjFQi chỉwGb có năm mươi nghìn, mà hắAn lạVRi đRòi đyoến hai trăm nghìn. Chng lẽ hắNRqn nhìn thấgJy bộ quầVRn áo đQDawIt tin trên ngườQVQi mình nên mới đbZSòi giá thế? Nhưng quầDn áo trên ngườcaci đSsâu phảVAi do cô mua, mà cô cũng mua không nổi, là do bà cô đZã tng.

    - Tôi chỉFA có năm mươi nghìn, tấRZt cảVA đVAu ở đPBPây, mt mã là 880521.
    Nói xong cô ta lấSMy ra một cái card duy nhấkt trên ngườbZSi đpDưa cho Dip Mc.

    Dip Mc cầGocm lấZZy, nhìn cô ta một cái, nghĩJ cô ta tht nhỏ mọn, một viên hộ tâm đbZSơn cũng đBjbáng giá hơn năm mươi nghìn rồi, nhưng năm mươi nghìn thì năm mươi nghìn, đAối với vic kiếm tin chịQVQu thit thòi thì hắRn không quan tâm, có năm mươi nghìn thì tạcRm thờTMbi cũng không cầAn lo nghĩMY chuyn tin nữpDa.

    CầXNm lấQVQy card rồi thì hắFAn cũng không nhiu lờbdgi, mở hộp thuốc lấgJy ra một viên thuốc màu đVAen đcacen đcacưa cho ông lão và nói:
    - Ông hãy uống viên hộ tâm đcRơn này trước, tôi sẽ châm cho ông sau.

    - Đây là thuốc gì? Hộ tâm đGocơn à? Sao khó coi thế, anh không phảZZi là giang hồ lang trung chứA? Đây là bnh vin Lợi Khang đpDRZy.
    Cô gái tên TịNnh Nhi cảDn lấbZSy tay Dip Mc, có chút lo lắPBPng.

    - Nếu cô không muốn chữRZa trịSs nữyoa, thì tôi sẽ trảcoT card lạFXKi cho cô.
    Dip Mc nói với vẻ không vui.

    Ông lão nhìn vào mắXNt của Dip Mc, xua tay nói:
    - Tình Nhi, cháu tránh ra đqQi, đdDưa thuốc đqQây ông uống.

    Ông lão cầoipm lấGocy viên thuốc, không nói lờbZSi nào nuốt vào trong, nhẹ nhàng thở ra, không phảwGbi ông sợ chết, nhưng nếu ông có thểR sống thêm 3 năm nữbAa, thì có rấoipt nhiu vic ông có thểqQ sắFAp xếp ổn thỏa, nhưng nếu ông ra đVAi đVAột ngột, thì gia đcRình có thểFXK sẽ vì thế mà náo loạcacn, thm chí sụp đyoổ, đJây là đZZiu ông không muốn nhìn thấAy.

    Cho nên dù chắjFQc rằpDng Dip Mc là tên la đKkbAo, nhưng chỉFXK cầBjbn 10% hy vọng thì ông cũng phảbZSi th.

    Nhìn ông ta uống xong thuốc, Dip Mc gt gt đTMbjFQu, bảwGbo ông ta nằSTNm xuống, bắqQt đbZSku châm.

    Tình Nhi vốn hoài nghi hắQVQn ta, bởi vì hắkn lấohy ra một viên thuốc màu đVAen đqQen thì càng nghi ngờbZS, nhưng khi cô thấZy tốc đwGbộ châm kim của Dip Mc và vẻ mt tươi tỉGocnh hơn của ông, cô lạVAi bắpDt đRZPBPu kì vọng ở Dip Mc.

    Tuy chưa tng đjFQược thấMYy châm cứQDu trịTMb liu của Trung y bao giờN, nhưng cô cũng nhìn thấyoy qua trên ti vi, châm cứcoTu trịjFQ liu thông thườXNng, tuyt đTMbối không thểoip mây bay nước chảbZSy như Dip Mc, mà s nhanh nhẹn của tên bác sĩSTN này đNến đwGbộ gầbAn như chỉTAF thấbAy bóng tay, đVRây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho nim tin của cô dâng lên.

    Đến sau cùng, s nghi ngờoh của cô đPBPối với Dip Mc gầMYn như biến mấDt, bởi vì trên trán Dip Mc đSMã thấgJm đZm mồ hôi.

    Đột nhiên cô ta trở nên căng thng, bởi vì cô nhìn thấyoy trên gương mt ông có vẻ đBBcau đcRớn, đpDang lúc cô ta muốn mở ming hỏi thì đgJột nhiên Dip Mc lôi ông lão trở ngược mình, chưởng một cái vào lưng ông ta.

    ‘Phụt’ một tiếng, ông lão phun ra một đbdgống nhầKky nhụa va đGocen va nồng.

    Dip Mc thở phào nói với cô ta:
    - Ông của cô đAã khỏi rồi, trong 3 năm sẽ không bịZZđwGbâu, bây giờwGb đGoccac y tá vào dọn dẹp, tôi phảZi đSTNi đbbSây.

    Nói xong không đZZợi cô ta kịQVQp trảbZS lờcRi, hắVRn vác hòm thuốc trên vai quay lưng đQi, đMYợi khi Tình Nhi đbAyonh thầRZn lạGoci đohbbSnh đBjbuổi theo, thì Dip Mc đJã biến mấRt rồi.

    - Ông nội…
    Cô gái tên Tình Nhi chạTAFy trở lạawIi phòng cấJp cứSTNu, cô lo lắyong gọi, cô nghĩbZS Dip Mc là loạTMbi ngườNRqi la gạKkt xong thì đVRi, thm chí có thểZZ không phảawIi là ngườpDi trong bnh vin Lợi Khang. Lúc va vào đwGbâ tá nói hắQn không phảawIi là bác sĩSTN Thôi, lúc này cô mới nghĩQD ra, nhưng bây giờVR không kịilp nữSTNa.

    Ông lão đFXKã hồi phục, cầJm lấily cái khăn lau ming, ánh mắcRt lộ vẻ kỳ lạMY, nhìn cô ta rồi nói:
    - Tên bác sĩpD này không phảBjbi kẻ la đbZSbdgo, ông cảpDm thấyoy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiu, không mt mỏi như ngày xưa nữKka. Tht không ngờD lạFAi có vịSs thầMYn y như thế, lát nữgJa cháu hãy đgJi hỏi y tá, vịawI bác sĩXNTMby tên gì, loạili ngườRi này nên quen biết một chút.


 • Gửi lúc 20:07 Ngày 22/06/2015

  pxhieu1993

  Đéo hiểu tác giả là cái thể loại gì nữa, truyện đô thị >>>đi loanh gặp toàn gặp gái >>> gái nào cũng chịch

 • Gửi lúc 20:22 Ngày 02/09/2014

  trangiatuan000

  kết sàm quá, đề nghị bác Ngũ Thần sửa lại =_=''

 • Gửi lúc 16:30 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu chương: Không được đùa giỡn lưu manh Chương: Cường hãn nghiền ép Chương: Trăm năm ước chiến Chương : Thánh đạo quật khởi Chương : Tạo hóa (Đại kết cục)

 • Gửi lúc 16:26 Ngày 10/08/2014

  zenhiro

  Thiếu rùi còn khúc nó xún U Minh Giới nói chuyện với người canh giữ pháp tắc U Minh biết là sao Hỗn Nguyên còn đẳng cấp cao hơn là TẠO HÓA úp thiếu rùi

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 05/08/2014

  lovefang

  đang hay có cái kết cụt hứng vãi