Trang chủ / Đô Thị / Thần Y Thánh Thủ / Chương 455 : Hồ sơ bệnh án.

Thần Y Thánh Thủ

Chương 455 : Hồ sơ bệnh án.

Thần Y Thánh Thủ    
Tác giảLn: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 455: Hồ sơ bnh án.

Nguồn dịYtwch: Dịch giả: manhhungc600 -
Sưu tầxIm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: niepo


<< BOOM cảJm ơn bạrqn "huybohoho35" đFAã ủng hộ truyn t chương 430-500 >>    M Tuyết, Khúc M Lan cũng đKKu khen ngợi.

    Đến Long Phong nãy giờdwG không nói chuyn, không nhịKn đKKược cũng gt đadamcu, nhà hàng này quy mô không lớn, nhưng hương vịodF món ăn ở đVây thc s không tồi.

    Cổ Phương mở hai chai rượu, anh ta không biết tình hình của Trương Dương là gì, cũng không dám hỏi nhiu.

    Hai chai rượu, bốn ngườGKMi đDwàn ông bọn họ uống, bình quân mỗi ngườqrmi na chai, đGNối với mấmcy ngườGNi tu lượng đFHLu rấLnt cao như bọn họ mà nói, na chai rượu chỉKK là khai vịLn.

    Va mở bình rượu, Trương Dương lạAi với tay lấQdsy chén rượu trong tay Cổ Phương.

    Trước ánh mắkt kinh ngạSGQc của Cổ Phương, Trương Dương rót một chén đyfxIy tràn, t mình nâng chén lên.

    - Hai ngày nay đuJã làm mọi ngườVi lo lắduong, là tôi không tốt, thc ra lầSGQn này tôi đFAến đadaây chủ yếu là muốn giảwHi tỏa một mối nghi ngờodF trong lòng, mườxIi năm trước, tôi và mẹ tôi sống ở đyfây, tuy nhiên năm đyyMó mẹ tôi đvwFột ngột qua đkKi, mườaAi năm nay, tôi luôn không biết đLnược nguyên nhân thc s cái chết của bà ấpy, lầwoqn này đyfến đqrmây chính là muốn tìm ra nguyên nhân này.

    Nói xong, Trương Dương uống hết chén rượu.

    Lúc này, Trương Dương đopã hiểdeu rõ.

    Lầmcn này đkến, tuy là vic cá nhân của hắsywn nhưng hắVn không thểsyw đrqQaJ mọi ngườui lo lắSGQng cho hắopn, mục đQaJích đKến đtuây cũng không có gì phảJKi che giấJu, nói sớm một chút cũng tốt.

    Huống hồ, sau đGKMây hắxIn cũng cầMvQn có s giúp đOdRỡ của mọi ngườxIi, vy càng nên nói ra nguyên nhân.

    Trương Dương uống rượu xong, đJKám Cổ Phương bọn họ lạxIi đSGQu nhìn nhau.

    Vy là bọn họ đwVã biết mục đMkích lầyfn này Trương Dương đduoến đIây, lúc này bọn họ cũng đyfu hiểwgu, hôm qua vì sao Trương Dương lạLni nói tuổi thơ của hắduon kết thúc ở đJây, và vì sao lạrqi có biểJKu hin buồn chán như vy.

    MườdOBi năm trước, Trương Dương tuổi vn còn nhỏ, lạwgi mấwt đwHi người mẹ, mồ côi mẹ đwVối với một đqrmwga trẻ mà nói, chắJKc chắduon là một cú sốc rấKKt đsywau.

    - Trương Dương, cậu yên tâm, thứaA cậu muốn tìm chúng tôi cũng sẽ giúp, lầKn này đodFến đKây nhấYtwt đGNwHnh có thểxI khiến cậu đRxDược như ý!

    Cổ Phương là ngườaAi đaAmcu tiên phảKn ứwHng, anh ta cũng rót đBYSIy chén rượu của mình, sau đRxDó một hơi uống hết.

    Ngay sau đRxDó Lý VĩvwF cũng rót đwgwVy chén rượu, Long Phong nhìn bọn họ, cũng rót rượu vào đBYSaday chén, chỉGKM là y chng nói gì mà uống cạn luôn.

    Chén rượu ở đKKây không nhỏ, một chén hơn ba lượng, cứA như vy một chén, hai chai rượu đpã vơi hơn một na, Cổ Phương vốn đdwGtunh gọi thêm một chai, kết quảw đQaJã bịqrm Trương Dương t chối.

    Buổi chiu còn có vic, không nên uống nhiu rượu như vy, muốn uống thì buổi tối tiếp tục, dù sao mấyyMy ngày này bọn họ đsywu ở đAây cảyf.

    Đã nói ra tâm s, cảduom xúc của Trương Dương cũng đFHLã tốt lên rấduot nhiu.

    Lúc trước hắun nghĩQaJ, tìm bảdOBn ghi chép nhp vin và lịpch s bnh án của mẹ hắyfn ở bnh vin, Trương Dương lúc đMkó trí nhớ trống rỗng, không biết mẹ hắn có đui vin hay không, cứk cho là có, cũng không biết đSGQã vào bnh vin nào.

    Vic này cầyyMn tìm tng bnh vin một, An Đin không lớn, nhưng bnh vin cũng không ít, nhiu bnh vin như vy một ngườQdsi tìm nhấYtwt đyyMunh phảKKi cầSGQn rấBYSt nhiu thờFAi gian, Trương Dương không muốn lãng phí thờwVi gian.

    Bây giờdOB bọn họ đdOBông ngườFHLi như vy, hoàn toàn có thểGN chia ra đrqi tìm.

    6 ngườdwGi, có thểodF phân thành 3 tổ, như thế chng khác nào nâng hiu quảw tìm kiếm lên gấtup 3 lầQaJn, cho dù có tìm đwoqược hố sơ bênh án hay không, cũng đopu có thểJK giúp Trương Dương tiết kim đMkược không ít thờdOBi gian.

    Ăn cơm trưa xong, sáu ngườGNi lin chia nhau ra.

    Trương Dương và M Tuyết một tổ, bọn họ đQdsến bnh vin bên cạrqnh ngõ Phúc Thọ, nơi đdOBó cách nhà gầSGQn nhấpt, nếu phát bnh nằdem vin thì khảK năng lớn nhấJt là bnh vin gầadan nhấuJt.

    Cổ Phương và Long Phong một tổ, bọn họ đyyMi tìm ở bnh vin lớn nhấadat thành phố.

    Bnh vin lớn thì năng lc càng lớn, nếu mẹ Trương Dương thc s bịJK trúng đGKMộc, có thểSGQ bnh vin nhỏ không chữMka đpược, tính khảk thi của bnh vin lớn kiểqrmu này cũng cao hơn một chút, đJKMk Cổ Phương bọn họ đYtwi bệnh vin lớn đGNiu tra, Trương Dương không cầadan phảyyMi chạuy sang đuaday nữHRa.

    Lưu V và Khúc M Lan một tổ, hai ngườyyMi đwVi đFHLến bnh vin đwVông y.

    Mẹ của Trương Dương làm vic ở Vin nghiên cứvwFu Đông y, nghiên cứvwFu dược tính của thuốc đaAông y, tuy nhiên bảsywn thân cũng có trình đdOBđwông y nhấwHt đdeqrmnh, bằGNng không bà đopã không t chế thuốc đtuodF uống. xem chương mới tạqrmi tunghoanh(.)com

    Khi Trương Dương lên đJui học chọn Vin Y học, thc ra cũng là chịopu ảqrmnh hưởng của mẹ hắrqn.

    Nếu mẹ hiểduou v đwông y, cũng có khảde năng bà đYtwi bnh vin đqrmông y, bnh vin đYtwông y hơi xa một chút, Lý VĩOdR đwHã tng sống ở An Đin, rấsywt quen thuộc nơi đGNây, đDwBYS anh ta đsywi là phù hợp nhấtut.

    Phân tổ xong, bọn họ lp tứYtwc chia nhau ra hành đGNộng.

    Chiếc Cherokee đwVLn cho Lý V bọn họ, Trương Dương lái chiếc xe ford, Cổ Phương thì bắduot taxi, nơi bọn họ đYtwi gầtun nhấGNt, đFAi xe taxi là đOdRược.

    CạYtwnh ngõ Phúc Thọ có hai bnh vin hơi lớn một chút, một cái là Bnh vin nhân dân số 4, còn một cái là Bnh vin Nhi An Đin.

    NghĩaA một lúc, Trương Dương quyết đsywknh đMvQến bnh vin Nhân dân số 4 trước, bnh vin Nhi đdwGiu trịde bnh cho trẻ em là phần nhiều, nếu mẹ hắn thc s đodFi vin, khảDw năng đduoi bnh vin nhi là rấwVt thấKp.

    Bnh vin nhân dân số 4 An Đin không phảodFi lớn, quy cách là một bnh vin cấDwp huyn, nhỏ hơn nhiu sơ với Tam vin Trườopng Kinh.

    Ở bnh vin, Trương Dương trc tiếp đHRi tìm vin trưởng.

    HắuJn kểQds cho vin trưởng nghe câu chuyn, lạQaJi tng một đRxDống l vt xa hoa, vin trưởng nhanh chóng đKáp ứQaJng thỉInh cầYtwu của hắSGQn, còn cho ngườaAi giúp hắMvQn kiểwm tra tấFAt cảK hồ sơ của mườBYSi năm trước.

    Sở dĩHR vin trưởng đOdRáp ứOdRng là vì câu chuyn cảvwFm đdeộng của Trương Dương haylà vì nhữwHng l vt này thc s không tồi thì cũng không thểLn nào biết đyyMược.

    Cho dù nói thế nào, có thểwH đdOByyMt đKược mục đdwGích là đGKMược, có ngườQaJi giúp đIỡ cũng tốt hơn nhiu.

    Bnh vin không lớn, hồ sơ cũng không nhiu lắadam, chỉGKMđkiu hồ sơ của mườVi năm trước có chút mốc meo, cầrqn phảFHLi cẩkn thn lt xem.

    Trương Dương muốn tìm chỉdwG là bảuJn ghi chép của mẹ hắn, chỉduo cầIn tên không đDwúng là có thểwV đqrmuJ toàn bộ sang một bên, cứdOB như vy tốc đMvQđwVúng là nhanh hơn rấwt nhiu.

    Hơn một tiếng sau, tấKt cảSGQ hồ sơ đMvQu đGKMã đyfược xem xong một lượt, , kiểJm tra bên trong ghi chép nhp vin, tấdet cảOdR đwoqu không có tên của mẹ hắRxDn.

    Kết quảKK này khiến Trương Dương hơi chút thấMvQt vọng, nụ cườFAi trên mt cũng không còn xuấBYSt hin nữMka.

    - Trương Dương, đwHng lo lắSGQng, chng phảyfi vn còn bnh vin Nhi nữMvQa sao, em thấyyMy bnh vin đdwGó cách chỗ anh ở trước kia còn gầvwFn hơn, nói không chng cô đkã đSGQến khám ở bnh vin đGNó.

    Đi ra cổng bnh vin, M Tuyết kéo tay Trương Dương,nói nhẹ nhàng.

    Trương Dương t t gt đDwodFu, hắwoqn biết chỉHR là M Tuyết an ủi hắn, bnh vin nhi tuy gầwn tht, nhưng quy mô nhỏ hơn so với bnh vin số 4, nếu thc s đDwi vin, nhấwoqt đwgKnh sẽ chọn bnh vin càng lớn thì càng tốt.

    Huống chi hai bnh vin cũng không quá xa nhau, bnh của mẹ hắn khi đGNó thc s nếu là cảMkm, sốt bình thườIng thì chọn bấqrmt kỳ một nơi nào đdwGJK khám cũng đOdRược.

    Trong lòng nghĩk như vy, Trương Dương vn đwHi tới bnh vin Nhi.

    Nơi này chính xác là nhỏ hơn nhiu so với bnh vin số 4, ngườOdRi khám bnh cũng không nhiu, phầBYSn lớn là nhữopng cha, mẹ mang theo trẻ em.

    Vin trưởng của Bnh vin Nhi là một bà bác sĩ 50 tuổi, nghe câu chuyn của Trương Dương, lin đBYSáp ứIng yêu cầGKMu của hắwn mà ngay cảQaJ l vt cũng không cầtun.

    Mẹ của vin trưởng cũng bịBYS bnh mấIt t khi bà còn nhỏ, bà rấKt thông cảGNm với Trương Dương, không chỉrq có như vy, bà còn giúp Trương Dương cùng tìm kiếm.

    Vin trưởng t mình giúp đRxDỡ, khiến Trương Dương trong lòng ít nhiu có chút cảwHm đQaJộng, nhìn bnh vin nhi này rấpt bình thườyfng, Trương Dương lạxIi gt đKKMku nghiền ngẫm.

    Cho dù có thểk tìm đodFược thứodF hắwn muốn ở đopây hay không, nếu có cơ hội giúp đwỡ bnh vin này cũng tốt, nhữtung vic khác thì không nói, nhưng quyên góp ít tin đwHI họ cảxIi thin môi trườLnng cơ sở hạMk tầSGQng, Trương Dương có thểA làm đKược.

    Vin trưởng có thểK t chối món quà trịGKM giá mấwHy nghìn t, đLnHRo đdwGFAc của ngườQaJi này cũng tht tốt.

    Bnh vin Nhi thc s là rấDwt nhỏ, tấtut cảHR hồ sơ của mườmci năm trước cũng chỉdOB có một cái hòm, Trương Dương chọn ra hồ sơ của mấduoy tháng mình cầLnn, rồi chm rãi lt tng trang tìm kiếm.

    M Tuyết cũng ở đJó lt xem, Vin trưởng thì sắwp xếp lạqrmi nhữBYSng hồ sơ họ không cầwoqn, tin thểMk cũng xem giúp họ, khi lt xem tư liu, Vin trưởng còn kểk nhữMkng hồi ứuc v mẹ của bà.

    - Không có!

    Chưa đxIến na tiếng, M Tuyết đBYSã xem hết tấBYSt cảxI hồ sơ trên tay mình, có chút thấaAt vọng lắIc đAduou.

    Trương Dương cũng đyfã xem xong trước cô, ở đpây cũng không có tên của mẹ hắn.

    Vic này cũng lạmci khiến Trương Dương rấRxDt thấGNt vọng, ít nhấHRt có thểA chứwng minh, năm đRxDó cho dù mẹ hắn có bịrq bnh hay là trúng đYtwộc cũng đrqu không đGKMến bnh vin bên cạxInh đBYSQds đFHLiu trịRxD.

    - Chàng trai, cu tên gì?

    Vin trưởng ngồi lt xem hồ sơ ở bên cạwVnh đtuột nhiên hỏi.

    Bà vn đKKang cúi đodFwVu xem một bảun ghi chép, nói xong, không chờA Trương Dương trảxI lờki, bà lạwgi nói tiếp:
    - Ở đGNây có một đuopa bé, mườVi năm trước nằyyMm vin ở đIây, tên là Trương Dương, mườBYSi tuổi, ngày sinh, đkvwFa chỉqrm gia đdeình... truyn cp nht nhanh nhấwHt tạduoi tung hoanh chấKm com

    Vin trưởng nói vậy khiến Trương Dương đFHLột nhiên ngẩyfng đduoMku lên.

    Hắwn bước nhanh đsywến bên cạwgnh Vin trưởng, cúi đMkdeu nhìn v phía bảSGQn ghi chép mà bà ta đMkã tìm ra.

    Trương Dương đSGQược viết trên đdOBó chính là hắwHn, hắtun của mườpi năm trước, dù là ngày sinh hay đtudea chỉduo gia đAình cũng đxIu đHRúng, ở mục tên cha, mẹ, viết rõ ràng 3 chữqrm Trương Thi Hoa.

    - Đây là cháu, cháu đuã tng ở vin này?

    Trương Dương kinh ngạQaJc nhìn bảadan ghi chép của bnh vin, thờpi gian hắRxDn nằFHLm vin là trước khi mẹ hắQaJn bịRxD bnh, tuy nhiên Trương Dương chng có ấun tượng gì v vic nằMvQm vin lầden này.

    Trương Dương vắwt óc suy nghĩK, cuối cùng trong trí nhớ cũng chng tìm đKược một chút manh mối nào.

    Thm chí trong trí nhớ của hắIn, căn bảvwFn là chưa tng đGKMến qua bnh vin này, bình thườsywng nếu có bịk bnh nhẹ thì mẹ hắFAn cũng chữpa cho hắKKn đHRược, trong nhà cũng có sẵQaJn thuốc.

    - Trương Dương, anh không nhớ mình đKKã tng nằBYSm vin ở đRxDây sao?

    M Tuyết cũng lấSGQy làm lạwoq nhìn Trương Dương, Trương Dương mườvwFi tuổi của mườxIi năm trước, trí nhớ lúc mườdwGi tuổi thc s chưa đKrqy đHRủ, tuy nhiên nếu đFHLã ở vin mấDwy ngày thì hắFHLn sẽ nhớ.

    Dù sao một đVBYSa trẻ rấHRt ít khi vào vin, một lầGNn nhp vin sẽ là một vic rấwVt lớn đKối với nó.

    Trương Dương lắGKMc đrqQaJu mù mờrq, hắodFn thc s không tìm đKược một chút ký ứAc nào.

    - Cháu ở vin chúng ta tổng cộng năm ngày, kỳ lạK, sao không có nguyên nhân bnh, bnh s cũng không có, chỉodF có châm cứku.

    Vin trưởng đodFem hồ sơ này rút ra, xem cẩyyMn thn một chút, xem xong bà cũng có chút nghi ngờDw.

    Bình thườuJng mà nói, bảJn ghi chép nằkm vin đMvQu sẽ ghi lại tình hình bnh trạng của bnh nhân, tình hình đDwiu trịI..., còn phảui có cảDw bnh s nữrqa.

    Hồ sơ này chỉFA có ghi chép nhp vin và thuốc dùng, căn bảRxDn không có nhữung cái khác, chứVng tỏ đadaã trái với quy đxIvwFnh của bnh vin.

    - Thưa côô, hồ sơ này cháu có thểduo phô tô một bảKn đJược không?

    Trương Dương cũng chú ý đuến nhữuJng đJiu khác thườFAng này, tuy nhiên hắVn không có tâm trạuJng nghĩHR nhữung cái này, bảAn ghi chép nằopm vin của mình cũng là một manh mối, Trương Dương có cảxIm giác manh mối này rấMvQt quan trọng đLnối với hắuJn.

    - Không thành vấBYSn đuJ, bnh vin có máy phô tô, cháu chờmcđodFây tôi bảGNo ngườJi ta đtui phô tô cho cháu.

    Vin trưởng cườYtwi đdOBồng ý, trong lòng bà cũng nghĩk đKến hồ sơ kỳ lạDw này, hồ sơ đKKã vi phạtum quy đFHLaAnh, bình thườtung nếu bà phát hin đYtwược nhấyyMt đSGQvwFnh phảvwFi x phạBYSt.

    ChỉFHLđQaJiu mườmci năm trước bà vn chưa phảyyMi là Vin trưởng, món nợ năm xưa bà cũng không cầHRn phảmci đIi truy cứdeu làm gì, ai biết ngườLni phụ trách khi đuJó bây giờqrm có còn làm việc hay không.

 • Gửi lúc 4:27 Ngày 18/04/2014

  nam.nguyenvan.583@fb

  độ tự sướng cao vk

 • Gửi lúc 19:09 Ngày 12/12/2013

  tinhtuongdoidvs

  đã đọc rất nhiều truyện, rất nhiều, nhưng phải công nhận bộ này có tin thần tự kỷ rất cao, trước nay chưa từng gặp @@ đọc nữa trước còn đỡ, nữa sau nhiều khi có 1 chương mà có tới 4 5 câu tự sướng.......

  • Gửi lúc 19:22 Ngày 01/06/2014

   vietanh.luu.942@fb

   Ừ chuyện này nên gọi thần y thánh nổ thòi đúng hơn

 • Gửi lúc 16:53 Ngày 21/08/2013

  chipmoon

  Lâu ra chương mới quá

 • Gửi lúc 9:34 Ngày 23/07/2013

  tuyen12tin

  22222222222222

 • Gửi lúc 14:34 Ngày 22/06/2013

  Scott

  bom roi