Trang chủ / Đô Thị / Thần Y Thánh Thủ / Chương 455 : Hồ sơ bệnh án.

Thần Y Thánh Thủ

Chương 455 : Hồ sơ bệnh án.

Thần Y Thánh Thủ    
Tác giảp: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 455: Hồ sơ bnh án.

Nguồn dịVxch: Dịch giả: manhhungc600 -
Sưu tầDtm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: niepo


<< BOOM cảRlm ơn bạpn "huybohoho35" đtWã ủng hộ truyn t chương 430-500 >>    M Tuyết, Khúc M Lan cũng đwgu khen ngợi.

    Đến Long Phong nãy giờDOQ không nói chuyn, không nhịQITn đkBược cũng gt đWrUou, nhà hàng này quy mô không lớn, nhưng hương vịB món ăn ở đHjAây thc s không tồi.

    Cổ Phương mở hai chai rượu, anh ta không biết tình hình của Trương Dương là gì, cũng không dám hỏi nhiu.

    Hai chai rượu, bốn ngườLEHi đWuàn ông bọn họ uống, bình quân mỗi ngườVxi na chai, đkBối với mấUSy ngườAAi tu lượng đItou rấBt cao như bọn họ mà nói, na chai rượu chỉoT là khai vịIDV.

    Va mở bình rượu, Trương Dương lạuui với tay lấkBy chén rượu trong tay Cổ Phương.

    Trước ánh mắpt kinh ngạODOc của Cổ Phương, Trương Dương rót một chén đHjAZpy tràn, t mình nâng chén lên.

    - Hai ngày nay đALkã làm mọi ngườui lo lắLEHng, là tôi không tốt, thc ra lầWFn này tôi đVxến đBây chủ yếu là muốn giảUSi tỏa một mối nghi ngờRl trong lòng, mườwgi năm trước, tôi và mẹ tôi sống ở đwouây, tuy nhiên năm đoTó mẹ tôi đwouột ngột qua đHjAoxi, mườLEHi năm nay, tôi luôn không biết đkwCược nguyên nhân thc s cái chết của bà ấony, lầQITn này đYkến đOwIây chính là muốn tìm ra nguyên nhân này.

    Nói xong, Trương Dương uống hết chén rượu.

    Lúc này, Trương Dương đVxã hiểwgu rõ.

    LầIton này đVxến, tuy là vic cá nhân của hắun nhưng hắoxn không thểl đpu mọi ngườODOi lo lắOwIng cho hắUSn, mục đOwIích đnến đODOây cũng không có gì phảuui che giấOwIu, nói sớm một chút cũng tốt.

    Huống hồ, sau đUWYây hắRln cũng cầMkFn có s giúp đkBỡ của mọi ngườrUoi, vy càng nên nói ra nguyên nhân.

    Trương Dương uống rượu xong, đnám Cổ Phương bọn họ lạLEHi đCXu nhìn nhau.

    Vy là bọn họ đItoã biết mục đpích lầALkn này Trương Dương đUWYến đRlây, lúc này bọn họ cũng đrlZu hiểAAu, hôm qua vì sao Trương Dương lạODOi nói tuổi thơ của hắFjn kết thúc ở đWFây, và vì sao lạrUoi có biểItou hin buồn chán như vy.

    MườjDi năm trước, Trương Dương tuổi vn còn nhỏ, lạMYWi mấYkt đji người mẹ, mồ côi mẹ đlối với một đFjLEHa trẻ mà nói, chắAAc chắoTn là một cú sốc rấuut đCXau.

    - Trương Dương, cậu yên tâm, thứErk cậu muốn tìm chúng tôi cũng sẽ giúp, lầwoun này đWuến đrlZây nhấYJt đuuUWYnh có thểp khiến cậu đODOược như ý!

    Cổ Phương là ngườrUoi đWuwgu tiên phảDtn ứYJng, anh ta cũng rót đoxMkFy chén rượu của mình, sau đrUoó một hơi uống hết.

    Ngay sau đuó Lý VĩIDV cũng rót đuuODOy chén rượu, Long Phong nhìn bọn họ, cũng rót rượu vào đWFOwIy chén, chỉWF là y chng nói gì mà uống cạn luôn.

    Chén rượu ở đwouây không nhỏ, một chén hơn ba lượng, cứx như vy một chén, hai chai rượu đIDVã vơi hơn một na, Cổ Phương vốn đprUonh gọi thêm một chai, kết quảtW đYkã bịWF Trương Dương t chối.

    Buổi chiu còn có vic, không nên uống nhiu rượu như vy, muốn uống thì buổi tối tiếp tục, dù sao mấtWy ngày này bọn họ đkBu ở đALkây cảYJ.

    Đã nói ra tâm s, cảoTm xúc của Trương Dương cũng đLEHã tốt lên rấMkFt nhiu.

    Lúc trước hắtn nghĩQIT, tìm bảYkn ghi chép nhp vin và lịkMUch s bnh án của mẹ hắUWYn ở bnh vin, Trương Dương lúc đrUoó trí nhớ trống rỗng, không biết mẹ hắn có đrUoi vin hay không, cứkwC cho là có, cũng không biết đWã vào bnh vin nào.

    Vic này cầTn tìm tng bnh vin một, An Đin không lớn, nhưng bnh vin cũng không ít, nhiu bnh vin như vy một ngườUWYi tìm nhấWFt đWonnh phảZpi cầoTn rấWFt nhiu thờTi gian, Trương Dương không muốn lãng phí thờkMUi gian.

    Bây giờt bọn họ đnông ngườli như vy, hoàn toàn có thểwg chia ra đWi tìm.

    6 ngườItoi, có thểrUo phân thành 3 tổ, như thế chng khác nào nâng hiu quảox tìm kiếm lên gấIDVp 3 lầALkn, cho dù có tìm đtược hố sơ bênh án hay không, cũng đODOu có thểwou giúp Trương Dương tiết kim đkMUược không ít thờuui gian.

    Ăn cơm trưa xong, sáu ngườjDi lin chia nhau ra.

    Trương Dương và M Tuyết một tổ, bọn họ đjến bnh vin bên cạjDnh ngõ Phúc Thọ, nơi đnó cách nhà gầYJn nhấErkt, nếu phát bnh nằTrMm vin thì khảODO năng lớn nhấoTt là bnh vin gầln nhấFjt.

    Cổ Phương và Long Phong một tổ, bọn họ đLEHi tìm ở bnh vin lớn nhấCXt thành phố.

    Bnh vin lớn thì năng lc càng lớn, nếu mẹ Trương Dương thc s bịwou trúng đxộc, có thểAA bnh vin nhỏ không chữErka đMkFược, tính khảDt thi của bnh vin lớn kiểnu này cũng cao hơn một chút, đALku Cổ Phương bọn họ đDOQi bệnh vin lớn đTrMiu tra, Trương Dương không cầonn phảALki chạkBy sang đLEHFjy nữMYWa.

    Lưu V và Khúc M Lan một tổ, hai ngườIDVi đMkFi đtến bnh vin đuuông y.

    Mẹ của Trương Dương làm vic ở Vin nghiên cứDtu Đông y, nghiên cứoTu dược tính của thuốc đnông y, tuy nhiên bảIton thân cũng có trình đonđAAông y nhấTt đwouWnh, bằLEHng không bà đlã không t chế thuốc đpMYW uống.

    Khi Trương Dương lên đuurlZi học chọn Vin Y học, thc ra cũng là chịErku ảALknh hưởng của mẹ hắwgn. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

    Nếu mẹ hiểCXu v đOwIông y, cũng có khảuu năng bà đjDi bnh vin đIDVông y, bnh vin đOwIông y hơi xa một chút, Lý VĩALk đUSã tng sống ở An Đin, rấkwCt quen thuộc nơi đxây, đtQIT anh ta đwoui là phù hợp nhấUWYt.

    Phân tổ xong, bọn họ lp tứrUoc chia nhau ra hành đppAộng.

    Chiếc Cherokee đZpDt cho Lý V bọn họ, Trương Dương lái chiếc xe ford, Cổ Phương thì bắoTt taxi, nơi bọn họ đwoui gầMkFn nhấoxt, đAAi xe taxi là đxược.

    Cạjnh ngõ Phúc Thọ có hai bnh vin hơi lớn một chút, một cái là Bnh vin nhân dân số 4, còn một cái là Bnh vin Nhi An Đin.

    NghĩDt một lúc, Trương Dương quyết đAAoTnh đHjAến bnh vin Nhân dân số 4 trước, bnh vin Nhi đMYWiu trịon bnh cho trẻ em là phần nhiều, nếu mẹ hắn thc s đWi vin, khảoT năng đji bnh vin nhi là rấVxt thấppAp.

    Bnh vin nhân dân số 4 An Đin không phảItoi lớn, quy cách là một bnh vin cấoxp huyn, nhỏ hơn nhiu sơ với Tam vin TrườIDVng Kinh.

    Ở bnh vin, Trương Dương trc tiếp đYki tìm vin trưởng.

    HắQITn kểALk cho vin trưởng nghe câu chuyn, lạCXi tng một đALkống l vt xa hoa, vin trưởng nhanh chóng đWáp ứnng thỉFjnh cầju của hắIDVn, còn cho ngườQITi giúp hắHjAn kiểODOm tra tấCXt cảDt hồ sơ của mườHjAi năm trước.

    Sở dĩFj vin trưởng đpáp ứODOng là vì câu chuyn cảtWm đHjAộng của Trương Dương haylà vì nhữBng l vt này thc s không tồi thì cũng không thểp nào biết đoxược.

    Cho dù nói thế nào, có thểuu đYJIDVt đVxược mục đErkích là đMkFược, có ngườIDVi giúp đrUoỡ cũng tốt hơn nhiu.

    Bnh vin không lớn, hồ sơ cũng không nhiu lắMYWm, chỉkwCđVxiu hồ sơ của mườkMUi năm trước có chút mốc meo, cầkBn phảoni cẩoTn thn lt xem.

    Trương Dương muốn tìm chỉj là bảnn ghi chép của mẹ hắn, chỉHjA cầWn tên không đIDVúng là có thểB đItokB toàn bộ sang một bên, cứoT như vy tốc đDOQđuuúng là nhanh hơn rấALkt nhiu.

    Hơn một tiếng sau, tấZpt cảHjA hồ sơ đtu đFjã đErkược xem xong một lượt, , kiểYJm tra bên trong ghi chép nhp vin, tấHjAt cảVx đYku không có tên của mẹ hắIDVn.

    Kết quảwou này khiến Trương Dương hơi chút thấAAt vọng, nụ cườppAi trên mt cũng không còn xuấoxt hin nữja.

    - Trương Dương, đHjAng lo lắErkng, chng phảTrMi vn còn bnh vin Nhi nữRla sao, em thấOwIy bnh vin đALkó cách chỗ anh ở trước kia còn gầrlZn hơn, nói không chng cô đMYWã đtWến khám ở bnh vin đxó.

    Đi ra cổng bnh vin, M Tuyết kéo tay Trương Dương,nói nhẹ nhàng.

    Trương Dương t t gt đZpErku, hắALkn biết chỉT là M Tuyết an ủi hắn, bnh vin nhi tuy gầODOn tht, nhưng quy mô nhỏ hơn so với bnh vin số 4, nếu thc s đQITi vin, nhấHjAt đODOWunh sẽ chọn bnh vin càng lớn thì càng tốt.

    Huống chi hai bnh vin cũng không quá xa nhau, bnh của mẹ hắn khi đMkFó thc s nếu là cảOwIm, sốt bình thườOwIng thì chọn bấODOt kỳ một nơi nào đYJl khám cũng đMYWược.

    Trong lòng nghĩuu như vy, Trương Dương vn đrUoi tới bnh vin Nhi.

    Nơi này chính xác là nhỏ hơn nhiu so với bnh vin số 4, ngườUWYi khám bnh cũng không nhiu, phầoTn lớn là nhữung cha, mẹ mang theo trẻ em.

    Vin trưởng của Bnh vin Nhi là một bà bác sĩ 50 tuổi, nghe câu chuyn của Trương Dương, lin đoxáp ứVxng yêu cầMkFu của hắYJn mà ngay cảwg l vt cũng không cầBn.

    Mẹ của vin trưởng cũng bịkMU bnh mấMYWt t khi bà còn nhỏ, bà rấut thông cảoTm với Trương Dương, không chỉCX có như vy, bà còn giúp Trương Dương cùng tìm kiếm.

    Vin trưởng t mình giúp đTrMỡ, khiến Trương Dương trong lòng ít nhiu có chút cảMkFm đMYWộng, nhìn bnh vin nhi này rấkBt bình thườALkng, Trương Dương lạni gt đRlrlZu nghiền ngẫm.

    Cho dù có thểrlZ tìm đuuược thứp hắkBn muốn ở đDOQây hay không, nếu có cơ hội giúp đlỡ bnh vin này cũng tốt, nhữwoung vic khác thì không nói, nhưng quyên góp ít tin đHjAoT họ cảUSi thin môi trườLEHng cơ sở hạwou tầWung, Trương Dương có thểUS làm đUWYược.

    Vin trưởng có thểErk t chối món quà trịErk giá mấOwIy nghìn t, đoxxo đZpnc của ngườMkFi này cũng tht tốt.

    Bnh vin Nhi thc s là rấkMUt nhỏ, tấpt cảt hồ sơ của mườIDVi năm trước cũng chỉWF có một cái hòm, Trương Dương chọn ra hồ sơ của mấRly tháng mình cầnn, rồi chm rãi lt tng trang tìm kiếm.

    M Tuyết cũng ở đoxó lt xem, Vin trưởng thì sắCXp xếp lạFji nhữrUong hồ sơ họ không cầTn, tin thểWu cũng xem giúp họ, khi lt xem tư liu, Vin trưởng còn kểDt nhữUSng hồi ứDtc v mẹ của bà.

    - Không có!

    Chưa đonến na tiếng, M Tuyết đkMUã xem hết tấCXt cảB hồ sơ trên tay mình, có chút thấWut vọng lắUSc đIDVnu.

    Trương Dương cũng đODOã xem xong trước cô, ở đxây cũng không có tên của mẹ hắn.

    Vic này cũng lạppAi khiến Trương Dương rấont thấWt vọng, ít nhấuut có thểYk chứCXng minh, năm đppAó cho dù mẹ hắn có bịt bnh hay là trúng đAAộc cũng đHjAu không đALkến bnh vin bên cạYknh đonj đVxiu trịRl.

    - Chàng trai, cu tên gì?

    Vin trưởng ngồi lt xem hồ sơ ở bên cạjDnh đkBột nhiên hỏi.

    Bà vn đLEHang cúi đkMUOwIu xem một bảFjn ghi chép, nói xong, không chờOwI Trương Dương trảwou lờuui, bà lạRli nói tiếp:
    - Ở đkBây có một đwourUoa bé, mườji năm trước nằOwIm vin ở đUWYây, tên là Trương Dương, mườtWi tuổi, ngày sinh, đHjAHjAa chỉErk gia đlình...

    Vin trưởng nói vậy khiến Trương Dương đMkFột nhiên ngẩung đAAoxu lên.

    HắYkn bước nhanh đYkến bên cạwounh Vin trưởng, cúi đjODOu nhìn v phía bảuun ghi chép mà bà ta đYJã tìm ra.

    Trương Dương đkBược viết trên đDOQó chính là hắMkFn, hắMkFn của mườjDi năm trước, dù là ngày sinh hay đUWYona chỉErk gia đrlZình cũng đkwCu đZpúng, ở mục tên cha, mẹ, viết rõ ràng 3 chữYJ Trương Thi Hoa.

    - Đây là cháu, cháu đWuã tng ở vin này?

    Trương Dương kinh ngạDtc nhìn bảkBn ghi chép của bnh vin, thờuui gian hắtWn nằZpm vin là trước khi mẹ hắIDVn bịIDV bnh, tuy nhiên Trương Dương chng có ấrlZn tượng gì v vic nằFjm vin lầIton này.

    Trương Dương vắAAt óc suy nghĩIto, cuối cùng trong trí nhớ cũng chng tìm đrlZược một chút manh mối nào.

    Thm chí trong trí nhớ của hắTn, căn bảTn là chưa tng đErkến qua bnh vin này, bình thườODOng nếu có bịAA bnh nhẹ thì mẹ hắUWYn cũng chữHjAa cho hắppAn đwgược, trong nhà cũng có sẵODOn thuốc.

    - Trương Dương, anh không nhớ mình đtWã tng nằrlZm vin ở đxây sao?

    M Tuyết cũng lấwouy làm lạIto nhìn Trương Dương, Trương Dương mườTi tuổi của mườti năm trước, trí nhớ lúc mườMYWi tuổi thc s chưa đjDHjAy đTrMủ, tuy nhiên nếu đkBã ở vin mấty ngày thì hắLEHn sẽ nhớ.

    Dù sao một đoxpa trẻ rấtWt ít khi vào vin, một lầnn nhp vin sẽ là một vic rấTt lớn đTrMối với nó.

    Trương Dương lắwouc đDOQOwIu mù mờkMU, hắln thc s không tìm đkBược một chút ký ứjDc nào.

    - Cháu ở vin chúng ta tổng cộng năm ngày, kỳ lạIDV, sao không có nguyên nhân bnh, bnh s cũng không có, chỉVx có châm cứkwCu.

    Vin trưởng đWFem hồ sơ này rút ra, xem cẩrUon thn một chút, xem xong bà cũng có chút nghi ngờRl.

    Bình thườOwIng mà nói, bảjn ghi chép nằZpm vin đHjAu sẽ ghi lại tình hình bnh trạng của bnh nhân, tình hình đYkiu trịYJ..., còn phảuui có cảon bnh s nữOwIa. xem tạVxi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Hồ sơ này chỉRl có ghi chép nhp vin và thuốc dùng, căn bảkBn không có nhữTrMng cái khác, chứWung tỏ đoTã trái với quy đkBpnh của bnh vin.

    - Thưa côô, hồ sơ này cháu có thểDOQ phô tô một bảrUon đuuược không?

    Trương Dương cũng chú ý đZpến nhữVxng đYJiu khác thườkBng này, tuy nhiên hắMkFn không có tâm trạDtng nghĩOwI nhữpng cái này, bảZpn ghi chép nằWm vin của mình cũng là một manh mối, Trương Dương có cảCXm giác manh mối này rấUWYt quan trọng đWFối với hắWun.

    - Không thành vấkwCn đRl, bnh vin có máy phô tô, cháu chờQITđonây tôi bảTo ngườwoui ta đItoi phô tô cho cháu.

    Vin trưởng cườkBi đWuồng ý, trong lòng bà cũng nghĩUWY đAAến hồ sơ kỳ lạDt này, hồ sơ đRlã vi phạQITm quy đoTwounh, bình thườjDng nếu bà phát hin đODOược nhấHjAt đkwCrlZnh phảYki x phạOwIt.

    ChỉBđwgiu mườItoi năm trước bà vn chưa phảoni là Vin trưởng, món nợ năm xưa bà cũng không cầrUon phảoxi đkwCi truy cứODOu làm gì, ai biết ngườODOi phụ trách khi đQITó bây giờkwC có còn làm việc hay không.

 • Gửi lúc 4:27 Ngày 18/04/2014

  nam.nguyenvan.583@fb

  độ tự sướng cao vk

 • Gửi lúc 19:09 Ngày 12/12/2013

  tinhtuongdoidvs

  đã đọc rất nhiều truyện, rất nhiều, nhưng phải công nhận bộ này có tin thần tự kỷ rất cao, trước nay chưa từng gặp @@ đọc nữa trước còn đỡ, nữa sau nhiều khi có 1 chương mà có tới 4 5 câu tự sướng.......

  • Gửi lúc 19:22 Ngày 01/06/2014

   vietanh.luu.942@fb

   Ừ chuyện này nên gọi thần y thánh nổ thòi đúng hơn

 • Gửi lúc 16:53 Ngày 21/08/2013

  chipmoon

  Lâu ra chương mới quá

 • Gửi lúc 9:34 Ngày 23/07/2013

  tuyen12tin

  22222222222222

 • Gửi lúc 14:34 Ngày 22/06/2013

  Scott

  bom roi