Trang chủ / Đô Thị / Thần Y Thánh Thủ / Chương 455 : Hồ sơ bệnh án.

Thần Y Thánh Thủ

Chương 455 : Hồ sơ bệnh án.

Thần Y Thánh Thủ    
Tác giảhbp: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 455: Hồ sơ bnh án.

Nguồn dịaqKch: Dịch giả: manhhungc600 - nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Sưu tầqBZm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: niepo


<< BOOM cảZgam ơn bạpln "huybohoho35" đjxã ủng hộ truyn t chương 430-500 >>    M Tuyết, Khúc M Lan cũng đMmCu khen ngợi.

    Đến Long Phong nãy giờKz không nói chuyn, không nhịKzn đItược cũng gt đgyMmCu, nhà hàng này quy mô không lớn, nhưng hương vịgy món ăn ở đKeây thc s không tồi.

    Cổ Phương mở hai chai rượu, anh ta không biết tình hình của Trương Dương là gì, cũng không dám hỏi nhiu.

    Hai chai rượu, bốn ngườpli đyàn ông bọn họ uống, bình quân mỗi ngườwSi na chai, đgối với mấCpXy ngườOvi tu lượng đNkQu rấgyt cao như bọn họ mà nói, na chai rượu chỉQUK là khai vịqo.

    Va mở bình rượu, Trương Dương lạgi với tay lấbgy chén rượu trong tay Cổ Phương.

    Trước ánh mắcat kinh ngạOvc của Cổ Phương, Trương Dương rót một chén đkhOgy tràn, t mình nâng chén lên.

    - Hai ngày nay đkNMã làm mọi ngườkhOi lo lắUUqng, là tôi không tốt, thc ra lầxn này tôi đbgến đOvây chủ yếu là muốn giảWi tỏa một mối nghi ngờOv trong lòng, mườwSi năm trước, tôi và mẹ tôi sống ở đgây, tuy nhiên năm đBwOó mẹ tôi đhbpột ngột qua đkNMqBZi, mườui năm nay, tôi luôn không biết đaqKược nguyên nhân thc s cái chết của bà ấvy, lầpln này đefến đMmCây chính là muốn tìm ra nguyên nhân này.

    Nói xong, Trương Dương uống hết chén rượu.

    Lúc này, Trương Dương đsã hiểQUKu rõ.

    Lầgwcn này đaqKến, tuy là vic cá nhân của hắlkln nhưng hắaqKn không thểUUq đpsJmjg mọi ngườxCRi lo lắqBZng cho hắZgan, mục đbgích đfsến đsây cũng không có gì phảQUKi che giấeu, nói sớm một chút cũng tốt.

    Huống hồ, sau đxây hắvn cũng cầKen có s giúp đsỡ của mọi ngườaqKi, vy càng nên nói ra nguyên nhân.

    Trương Dương uống rượu xong, đxCRám Cổ Phương bọn họ lạpli đJWu nhìn nhau.

    Vy là bọn họ đBwOã biết mục đjxích lầqBZn này Trương Dương đuến đKzây, lúc này bọn họ cũng đyu hiểgu, hôm qua vì sao Trương Dương lạvi nói tuổi thơ của hắRTn kết thúc ở đgyây, và vì sao lạkhOi có biểgu hin buồn chán như vy.

    MườaqKi năm trước, Trương Dương tuổi vn còn nhỏ, lạfsi mấeft đOvi người mẹ, mồ côi mẹ đmjgối với một đXbebga trẻ mà nói, chắyc chắqBZn là một cú sốc rấqot đhbpau.

    - Trương Dương, cậu yên tâm, thứbY cậu muốn tìm chúng tôi cũng sẽ giúp, lầkhOn này đhcến đCIây nhấet đQUKunh có thểjx khiến cậu đaqKược như ý!

    Cổ Phương là ngườRTi đUulklu tiên phảNkQn ứhbpng, anh ta cũng rót đZgaKzy chén rượu của mình, sau đbgó một hơi uống hết.

    Ngay sau đlkló Lý Vĩlkl cũng rót đkNMjxy chén rượu, Long Phong nhìn bọn họ, cũng rót rượu vào đmjgZgay chén, chỉQUK là y chng nói gì mà uống cạn luôn.

    Chén rượu ở đhcây không nhỏ, một chén hơn ba lượng, cứpl như vy một chén, hai chai rượu đaqKã vơi hơn một na, Cổ Phương vốn đplenh gọi thêm một chai, kết quảRT đWã bịwS Trương Dương t chối.

    Buổi chiu còn có vic, không nên uống nhiu rượu như vy, muốn uống thì buổi tối tiếp tục, dù sao mấZgay ngày này bọn họ đQUKu ở đUuây cảW.

    Đã nói ra tâm s, cảum xúc của Trương Dương cũng đgã tốt lên rấOvt nhiu.

    Lúc trước hắKen nghĩg, tìm bảen ghi chép nhp vin và lịkhOch s bnh án của mẹ hắyn ở bnh vin, Trương Dương lúc đuó trí nhớ trống rỗng, không biết mẹ hắn có đsi vin hay không, cứCpX cho là có, cũng không biết đItã vào bnh vin nào.

    Vic này cầORIn tìm tng bnh vin một, An Đin không lớn, nhưng bnh vin cũng không ít, nhiu bnh vin như vy một ngườwxhi tìm nhấhct đmjgenh phảwSi cầRfn rấXbet nhiu thờfi gian, Trương Dương không muốn lãng phí thờjxi gian.

    Bây giờKe bọn họ đbgông ngườfi như vy, hoàn toàn có thểbg chia ra đci tìm.

    6 ngườRfi, có thểORI phân thành 3 tổ, như thế chng khác nào nâng hiu quảBwO tìm kiếm lên gấOvp 3 lầen, cho dù có tìm đcaược hố sơ bênh án hay không, cũng đUUqu có thểlkl giúp Trương Dương tiết kim đlklược không ít thờui gian.

    Ăn cơm trưa xong, sáu ngườmjgi lin chia nhau ra.

    Trương Dương và M Tuyết một tổ, bọn họ đOvến bnh vin bên cạOvnh ngõ Phúc Thọ, nơi đjxó cách nhà gầpsJn nhấkhOt, nếu phát bnh nằcam vin thì khảRf năng lớn nhấplt là bnh vin gầcan nhấqot.

    Cổ Phương và Long Phong một tổ, bọn họ đfi tìm ở bnh vin lớn nhấXbet thành phố.

    Bnh vin lớn thì năng lc càng lớn, nếu mẹ Trương Dương thc s bịjx trúng đCIộc, có thểlkl bnh vin nhỏ không chữwxha đMmCược, tính khảlkl thi của bnh vin lớn kiểefu này cũng cao hơn một chút, đbgbg Cổ Phương bọn họ đcai bệnh vin lớn đbgiu tra, Trương Dương không cầqBZn phảbYi chạUUqy sang đgyKey nữsa.

    Lưu V và Khúc M Lan một tổ, hai ngườfi đfi đRfến bnh vin đxCRông y.

    Mẹ của Trương Dương làm vic ở Vin nghiên cứplu Đông y, nghiên cứUUqu dược tính của thuốc đkhOông y, tuy nhiên bảpln thân cũng có trình đqBZđyông y nhấplt đJWcanh, bằUung không bà đfsã không t chế thuốc đfOv uống.

    Khi Trương Dương lên đgyci học chọn Vin Y học, thc ra cũng là chịORIu ảynh hưởng của mẹ hắgn.

    Nếu mẹ hiểaqKu v đJWông y, cũng có khảjx năng bà đwSi bnh vin đfsông y, bnh vin đOvông y hơi xa một chút, Lý VĩNkQ đQUKã tng sống ở An Đin, rấKzt quen thuộc nơi đgây, đOvlkl anh ta đefi là phù hợp nhấqBZt.

    Phân tổ xong, bọn họ lp tứfsc chia nhau ra hành đaqKộng.

    Chiếc Cherokee đvKe cho Lý V bọn họ, Trương Dương lái chiếc xe ford, Cổ Phương thì bắWt taxi, nơi bọn họ đIti gầKzn nhấUut, đui xe taxi là đaqKược.

    CạqBZnh ngõ Phúc Thọ có hai bnh vin hơi lớn một chút, một cái là Bnh vin nhân dân số 4, còn một cái là Bnh vin Nhi An Đin.

    NghĩKe một lúc, Trương Dương quyết đlklynh đMmCến bnh vin Nhân dân số 4 trước, bnh vin Nhi đCpXiu trịwxh bnh cho trẻ em là phần nhiều, nếu mẹ hắn thc s đyi vin, khảQUK năng đaqKi bnh vin nhi là rấwSt thấplp.

    Bnh vin nhân dân số 4 An Đin không phảkhOi lớn, quy cách là một bnh vin cấkhOp huyn, nhỏ hơn nhiu sơ với Tam vin Trườgyng Kinh.

    Ở bnh vin, Trương Dương trc tiếp đJWi tìm vin trưởng.

    HắZgan kểQUK cho vin trưởng nghe câu chuyn, lạpsJi tng một đefống l vt xa hoa, vin trưởng nhanh chóng đgyáp ứORIng thỉXbenh cầfsu của hắgn, còn cho ngườsi giúp hắaqKn kiểvm tra tấplt cảef hồ sơ của mườBwOi năm trước.

    Sở dĩCI vin trưởng đhbpáp ứcang là vì câu chuyn cảhbpm đbYộng của Trương Dương haylà vì nhữqBZng l vt này thc s không tồi thì cũng không thểef nào biết đUuược.

    Cho dù nói thế nào, có thểc đKeNkQt đQUKược mục đRfích là đOvược, có ngườfi giúp đfỡ cũng tốt hơn nhiu.

    Bnh vin không lớn, hồ sơ cũng không nhiu lắsm, chỉkNMđZgaiu hồ sơ của mườaqKi năm trước có chút mốc meo, cầpln phảlkli cẩRfn thn lt xem.

    Trương Dương muốn tìm chỉIt là bảZgan ghi chép của mẹ hắn, chỉfs cầfsn tên không đcúng là có thểe đbgv toàn bộ sang một bên, cứUu như vy tốc đRfđbYúng là nhanh hơn rấjxt nhiu.

    Hơn một tiếng sau, tấbgt cảqBZ hồ sơ đZgau đgã đkhOược xem xong một lượt, , kiểKzm tra bên trong ghi chép nhp vin, tấJWt cảy đOvu không có tên của mẹ hắun.

    Kết quảQUK này khiến Trương Dương hơi chút thấwxht vọng, nụ cườhbpi trên mt cũng không còn xuấQUKt hin nữwxha.

    - Trương Dương, đCIng lo lắRfng, chng phảwxhi vn còn bnh vin Nhi nữNkQa sao, em thấgy bnh vin đfsó cách chỗ anh ở trước kia còn gầWn hơn, nói không chng cô đRfã đWến khám ở bnh vin đbYó.

    Đi ra cổng bnh vin, M Tuyết kéo tay Trương Dương,nói nhẹ nhàng.

    Trương Dương t t gt đNkQgwcu, hắjxn biết chỉwS là M Tuyết an ủi hắn, bnh vin nhi tuy gầCIn tht, nhưng quy mô nhỏ hơn so với bnh vin số 4, nếu thc s đbgi vin, nhấORIt đwxhlklnh sẽ chọn bnh vin càng lớn thì càng tốt.

    Huống chi hai bnh vin cũng không quá xa nhau, bnh của mẹ hắn khi đgwcó thc s nếu là cảKzm, sốt bình thườItng thì chọn bấct kỳ một nơi nào đjxUu khám cũng đKeược.

    Trong lòng nghĩhbp như vy, Trương Dương vn đUui tới bnh vin Nhi.

    Nơi này chính xác là nhỏ hơn nhiu so với bnh vin số 4, ngườKzi khám bnh cũng không nhiu, phầORIn lớn là nhữfng cha, mẹ mang theo trẻ em.

    Vin trưởng của Bnh vin Nhi là một bà bác sĩ 50 tuổi, nghe câu chuyn của Trương Dương, lin đyáp ứgwcng yêu cầwSu của hắhcn mà ngay cảwxh l vt cũng không cầORIn.

    Mẹ của vin trưởng cũng bịg bnh mấKzt t khi bà còn nhỏ, bà rấbYt thông cảkNMm với Trương Dương, không chỉmjg có như vy, bà còn giúp Trương Dương cùng tìm kiếm.

    Vin trưởng t mình giúp đCpXỡ, khiến Trương Dương trong lòng ít nhiu có chút cảplm đXbeộng, nhìn bnh vin nhi này rấlklt bình thườvng, Trương Dương lạbgi gt đZgaeu nghiền ngẫm.

    Cho dù có thểgwc tìm đjxược thứv hắbYn muốn ở đefây hay không, nếu có cơ hội giúp đuỡ bnh vin này cũng tốt, nhữUung vic khác thì không nói, nhưng quyên góp ít tin đfse họ cảgi thin môi trườlklng cơ sở hạCpX tầhbpng, Trương Dương có thểwS làm đcược.

    Vin trưởng có thểW t chối món quà trịKz giá mấOvy nghìn t, đxCRQUKo đcalklc của ngườBwOi này cũng tht tốt.

    Bnh vin Nhi thc s là rấhbpt nhỏ, tấBwOt cảXbe hồ sơ của mườefi năm trước cũng chỉORI có một cái hòm, Trương Dương chọn ra hồ sơ của mấIty tháng mình cầMmCn, rồi chm rãi lt tng trang tìm kiếm.

    M Tuyết cũng ở đWó lt xem, Vin trưởng thì sắkNMp xếp lạgwci nhữjxng hồ sơ họ không cầfn, tin thểfs cũng xem giúp họ, khi lt xem tư liu, Vin trưởng còn kểx nhữgwcng hồi ứKzc v mẹ của bà.

    - Không có!

    Chưa đmjgến na tiếng, M Tuyết đOvã xem hết tấXbet cảhc hồ sơ trên tay mình, có chút thấgyt vọng lắQUKc đORIeu.

    Trương Dương cũng đyã xem xong trước cô, ở đuây cũng không có tên của mẹ hắn.

    Vic này cũng lạgyi khiến Trương Dương rấgt thấKzt vọng, ít nhấOvt có thểRf chứhbpng minh, năm đwSó cho dù mẹ hắn có bịIt bnh hay là trúng đhcộc cũng đefu không đuến bnh vin bên cạJWnh đbYe đxiu trịhc.

    - Chàng trai, cu tên gì?

    Vin trưởng ngồi lt xem hồ sơ ở bên cạkhOnh đjxột nhiên hỏi.

    Bà vn đuang cúi đRTCpXu xem một bảlkln ghi chép, nói xong, không chờe Trương Dương trảOv lờOvi, bà lạgwci nói tiếp:
    - Ở đmjgây có một đKegya bé, mườZgai năm trước nằhbpm vin ở đxCRây, tên là Trương Dương, mườaqKi tuổi, ngày sinh, đxCRNkQa chỉOv gia đNkQình...

    Vin trưởng nói vậy khiến Trương Dương đjxột nhiên ngẩItng đfkNMu lên.

    Hắqon bước nhanh đlklến bên cạgnh Vin trưởng, cúi đMmCqou nhìn v phía bảfn ghi chép mà bà ta đpsJã tìm ra.

    Trương Dương đhcược viết trên đcó chính là hắBwOn, hắORIn của mườxCRi năm trước, dù là ngày sinh hay đplpla chỉKe gia đgwcình cũng đaqKu đRfúng, ở mục tên cha, mẹ, viết rõ ràng 3 chữpsJ Trương Thi Hoa.

    - Đây là cháu, cháu đMmCã tng ở vin này?

    Trương Dương kinh ngạcac nhìn bảmjgn ghi chép của bnh vin, thờjxi gian hắkhOn nằQUKm vin là trước khi mẹ hắZgan bịg bnh, tuy nhiên Trương Dương chng có ấKzn tượng gì v vic nằgym vin lầCpXn này.

    Trương Dương vắaqKt óc suy nghĩUu, cuối cùng trong trí nhớ cũng chng tìm đfsược một chút manh mối nào.

    Thm chí trong trí nhớ của hắRTn, căn bảbgn là chưa tng đRTến qua bnh vin này, bình thườZgang nếu có bịW bnh nhẹ thì mẹ hắOvn cũng chữfsa cho hắfsn đcược, trong nhà cũng có sẵgn thuốc.

    - Trương Dương, anh không nhớ mình đQUKã tng nằwSm vin ở đaqKây sao?

    M Tuyết cũng lấhcy làm lạRT nhìn Trương Dương, Trương Dương mườei tuổi của mườpsJi năm trước, trí nhớ lúc mườMmCi tuổi thc s chưa đKeKey đplủ, tuy nhiên nếu đfã ở vin mấbgy ngày thì hắfsn sẽ nhớ.

    Dù sao một đcaCIa trẻ rấRft ít khi vào vin, một lầkNMn nhp vin sẽ là một vic rấkNMt lớn đBwOối với nó.

    Trương Dương lắefc đwxhWu mù mờMmC, hắRTn thc s không tìm đCpXược một chút ký ứefc nào.

    - Cháu ở vin chúng ta tổng cộng năm ngày, kỳ lạef, sao không có nguyên nhân bnh, bnh s cũng không có, chỉMmC có châm cứuu.

    Vin trưởng đfem hồ sơ này rút ra, xem cẩCIn thn một chút, xem xong bà cũng có chút nghi ngờOv.

    Bình thườfng mà nói, bảNkQn ghi chép nằhcm vin đcau sẽ ghi lại tình hình bnh trạng của bnh nhân, tình hình đaqKiu trịBwO..., còn phảqoi có cảBwO bnh s nữlkla.

    Hồ sơ này chỉKz có ghi chép nhp vin và thuốc dùng, căn bảvn không có nhữKzng cái khác, chứqBZng tỏ đKzã trái với quy đlklpsJnh của bnh vin.

    - Thưa côô, hồ sơ này cháu có thểIt phô tô một bảUun đefược không?

    Trương Dương cũng chú ý đRfến nhữWng đeiu khác thườhbpng này, tuy nhiên hắBwOn không có tâm trạefng nghĩZga nhữbgng cái này, bảxCRn ghi chép nằwxhm vin của mình cũng là một manh mối, Trương Dương có cảNkQm giác manh mối này rấst quan trọng đORIối với hắjxn.

    - Không thành vấbgn đaqK, bnh vin có máy phô tô, cháu chờqođgyây tôi bảuo ngườRTi ta đaqKi phô tô cho cháu.

    Vin trưởng cườKei đsồng ý, trong lòng bà cũng nghĩqBZ đmjgến hồ sơ kỳ lạORI này, hồ sơ đgyã vi phạRfm quy đbgwxhnh, bình thườQUKng nếu bà phát hin đcaược nhấet đhbphcnh phảci x phạst.

    ChỉgđRTiu mườqBZi năm trước bà vn chưa phảhbpi là Vin trưởng, món nợ năm xưa bà cũng không cầpln phảwxhi đBwOi truy cứxu làm gì, ai biết ngườlkli phụ trách khi đKzó bây giờca có còn làm việc hay không.

 • Gửi lúc 4:27 Ngày 18/04/2014

  nam.nguyenvan.583@fb

  độ tự sướng cao vk

 • Gửi lúc 19:09 Ngày 12/12/2013

  tinhtuongdoidvs

  đã đọc rất nhiều truyện, rất nhiều, nhưng phải công nhận bộ này có tin thần tự kỷ rất cao, trước nay chưa từng gặp @@ đọc nữa trước còn đỡ, nữa sau nhiều khi có 1 chương mà có tới 4 5 câu tự sướng.......

  • Gửi lúc 19:22 Ngày 01/06/2014

   vietanh.luu.942@fb

   Ừ chuyện này nên gọi thần y thánh nổ thòi đúng hơn

 • Gửi lúc 16:53 Ngày 21/08/2013

  chipmoon

  Lâu ra chương mới quá

 • Gửi lúc 9:34 Ngày 23/07/2013

  tuyen12tin

  22222222222222

 • Gửi lúc 14:34 Ngày 22/06/2013

  Scott

  bom roi