Trang chủ / Đô Thị / Thần Y Thánh Thủ / Chương 4 : Nhận phần thưởng.

Thần Y Thánh Thủ

Chương 4 : Nhận phần thưởng.


Thần Y Thánh Thủ
Tác giảhpH: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 4: Nhận phầrZn thưởng.

Nguồn dịuch: Dịch giả: Ngocsan
Sưu tầPhnm: tunghoanh.com

    Trương Dương đZgQi rồi, bác sĩta già nhẹ nhàng thảZgQ tay cô bé xuống, vẻ mt có chút phứfUfc tạRGTp.

    NhữkBng ngườppTi khác đAcu đyyyzEng ngây ngốc, ước chng mấRGTy chục giây trôi qua, bác sĩPhn trc ban kia mới tỉyqwnh táo lạAci, vội vàng đZgQtang trước băng ca, luống cuống tay chân xem xét tình hình của cô gái.

    Đây là bnh nhân của y, có bấgatt cứPhn vấTPhn đZ gì là hắCpn phảZgQi chịPhnu trách nhim.

    - GiờrZ cô ấfPy không sao rồi, mọi ngườtai không cầGQn lo lắPhnng, cứZgQ làm theo nhữTLng gì chàng thanh niên kia nói, trước tiên đHPưa bnh nhân vào phòng cấyqwp cứyqwu, đppTng nhổ kim tiêm trên ngườqfi bnh nhân!

    Bác sĩsfr trung y già nhẹ giọng nói, khi nói mấJuy chữkB cuối cùng, ông hơi dng lạui 1 chút.

    Kim tiêm, s dụng kim tiêm châm cứqfu, ông ta coi như đpược mở rộng tầUm mắut, bác sĩnu trung y già quay đfUfDRDu nhìn chỗ Trương Dương va mới rờNhi đGQi, lúc này mới chm rãi lắyyyc đxhpHu bước đZgQi.

    Không có Trương Dương và Cố Thành, ở đuây đfmã xảkNAy ra s cố ngoài ý muốn gì, bác sĩrZ trc ban nhanh chóng đrZưa cô gái vào phòng cấfmp cứJuu.

    Sau khi kiểhum tra, bác sĩNh trc ban này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

    BiểfUfu hin của ngườyyyi bnh đAcã ổn đkNAunh, qua lầqfn kiểkNAm tra này, có thểx xác đTPhqfnh bnh nhân không mắfUc chứalng huyết hà như y đQzqã chuẩNhn đGQoán, đgatiu này làm y toát mồ hôi lạfmnh, trong lòng nghĩfP mà sợ.

    Nếu chữQa trịta theo đZgQúng như nhữFHJng gì y chẩtan đzEoán, cô gái nhấZt đutanh xuấCpt huyết nhiu trên bàn mổ, lp tứtac dn đRGTến thiếu máu cơ tim cấsfrp tính, loạyyyi bnh cấZp tính này, e là tỉAc l ngườyqwi bnh t vong trên bàn mổ là rấHGFt cao.

    Huống chi, ngườNhi bnh trước đRGTó xuấhpHt huyết quá nhiu, kết quảTL phảfPi giúp cô ấfmy cầyyym máu, căn bảkNAn không kịQzqp ứxng phó với lầHGFn thiếu máu cơ tim cấAcp tính này.

    Cứta thế, kết quảFHJ cuối cùng là ngườHGFi bnh sẽ t vong.

    Chưa tính đfPến s cố t vong trên bàn mổ, dù sao ngườwxki nhà ngườfPi bnh cũng tng ký tên, đGQây chỉUN là s cố bấPhnt ngờZ bình thườUng trên bàn mổ, nhưng trước khi lên bàn mổ đCpã phạum phảPi sai lầfUm lớn nhấTPht, đAcó là chẩPhnn đfPoán sai bnh.

    Vì sai bnh, dn đfUến t vong, bác sĩwxk trc ban hiểGsFu rấUt rõ hu quảAc này.

    - Chàng thanh niên kia là ai, lợi hạkBi tht.

    Sau khi bố trí ổn thỏa cho ngườUNi bnh, y tá nhẹ nhàng thở ra, không kìm đfUfược phán một câu.

    Cô không hiểxfku thấsfru mọi vic như bác sĩx trc ban, nhưng cũng biết loạPi bnh cấup tính này nguy hiểTLm cỡ nào, còn xuấLt huyết nhiu như vy, Trương Dương chỉhu cầZn đQzqiểFxm ngón tay vài cái, lạfUfi dùng kim tiêm đyyyâm mấppTy cái đwxkã giúp bnh tình ổn đLpnh, trong mắhut họ đppTây chính là kỳ tích.

    - Chuyn này sau này không đGQược nhắxc lạui nữDRDa!

    Bác sĩqZf trc ban trng mắfmt nhìn y tá, y tá thè lưỡi, không nói gì.    Cùng Trương Dương trở v phòng bnh, ánh mắnut của Cố Thành vn rấkNAt lạL lm.

    Va rồi biểuu hin của Trương Dương ngoài d liu của cu ta,căn bảxfkn cu ta không h ghĩp ra, không biết Trương Dương đGQã làm gì, nhưng cu biết rõ, ngườfmi bnh nằRGTm trên băng ca, quảhpH đTLã có chuyểyyyn biến tốt nhờxfk s xuấDRDt hin của Trương Dương.

    - Trương Dương, va nãy cu dùng cách gì vy, học đtaược khi nào đalUNy?

    Đi vài bước, Cố Thành không kìm nổi trong lòng chầPn ch, bước nhanh đppTuổi kịHPp Trương Dương, thốt lên hỏi.

    - Cái đwxkó à, trước kia học đfPược t một đfPDRDo sĩkB đLxy!

    Trương Dương bt cườHGFi ha hảP, hắCpn nói không sai, ông nội của hắrZn xuấRGTt gia làm đyyysfro sĩkB t khi hắZgQn còn nhỏ, luôn chữAca bnh cứFHJu ngườgati.

    Trương Dương t nhỏ đxã đyqwi theo ông nội, cũng tinh tườkNAng đwxktao quan.

    Đương nhiên, nhữTPhng thứJu này đhuu là chuyn của Trương Dương kiếp trước, Trương Dương không thểfUf nói tỉu mỉwxk, cũng không muốn nói tỉU mỉfm, dù sao lúc nhỏ của Trương Dương kiếp này cũng rấPhnt quái gỡ, có lúc thích chạFxy đHGFến chỗ nào đfmó ngồi một mình, giờkNA có thểQzq đzEổi chuyn này thành đhui theo một vịyqw bác sĩyyy học tp là đfUược.

    Nào ngờzE Trương Dương va nói xong, Cố Thành đkNAã chân thành gt đkBPhnu:
    - Trương Dương cu tht có phúc, vịnu đRGTHGFo sĩfU kia chắfPc chắZn là cao nhân ẩkBn sĩTL, có phảHGFi mỗi lầTLn ông ấsfry dạZgQy cu xong lạDRDi mấPt tăm mấpt tích, hơn nữua mỗi lầTPhn xuấtat hin, đqZfu khiến cu cảxfkm thấfPy rấAct bấTPht ngờGQ?

    Lầwxkn này ngườfUfi đxfkc ra lạtai là Trương Dương.

    Trí tưởng tượng của Cố Thành này tht phong phú, nhưng cu ta như vy cũng tốt, mình đDRDỡ phảHGFi giảUi thích.

    Trương Dương gt đZpu, hai ngườxi va đLi va nói, đZi thng v phòng bnh.

    Trong phòng bnh, Hồ Hâm, M Tuyết đUNã thu dọn đsfrđsfruc, kỳ tht cũng chng có bao nhiêu thứfUf, bọn họ mới vào tối qua, còn chưa kịppTp đGQem gì vào.

    Thủ tục xuấhut vin đGQã làm xong, giờDRD đwxki cũng không ai ngăn cảTPhn, Trương Dương cùng với mọi ngườsfri rờJui khỏi bnh vin.

    Không biết vì sao, Cố Thành cũng không nhắuc đtaến chuyn va xảyyyy ra.

    Hồ Hâm và M Tuyết không biết, va rồi Trương Dương đfUfã cứuu đuược một ngườwxki trong bnh vin.

    Trương Dương cũng không nói, tránh rước thêm phin phứZc, mấzEy ngườCpi gọi hai chiếc taxi rờhui khỏi bnh vin, lúc gọi xe, Hồ Hâm cố ý sắCpp xếp cho Trương Dương và M Tuyết cùng ngồi xe sau.

    Cu còn cố ý phân phó, bảAco M Tuyết chăm sóc cho Trương Dương.

    Đối với mấppTy chuyn này Trương Dương cũng không đuqZf ý, ngồi trong xe, khóe ming hắrZn khẽ cườQzqi, trong lòng rấsfrt là khoái trá.

    Hắxn khoái trá không phảLi vì đFHJược ngồi cạFHJnh ngườDRDi đqZfẹp, mà là đkBã tránh khỏi s cố ngoài ý muốn thành công, bởi vì s xuấPt hin của hắHPn, một mạTPhng ngườPhni, một thiếu nữx không chịqfu hu quảta xấkBu vì chẩwxkn đuoán sai lầPm, kéo dài đtaược sinh mnh.

    Cảalm giác cứsfru ngườali, rấDRDt thoảfUi mái.

    Càng không cầAcn phảxi nói, ngườnui đppTược cứyqwu còn là cháu bên ngoạTLi của giáo sư, đCpiu này càng làm cho Trương Dương kiếp trước nhớ đGQến vịAc giáo sư kia, vịGQ giáo sư kia đzEã giúp đhpHỡ Trương Dương rấLt nhiu.

    Y thut tổ truyn của Trương gia, trảCpi qua nhiu năm tha kế đwxkã thấJut truyn rấHGFt nhiu, da vào công khí tổ truyn, chữxfka khỏi vài căn bnh phứtac tạJup một chút không thành vấQn đsfr, thc s gp phảkBi nhữGQng vấHGFn đfm nan giảui của y học hin đwxkkNAi thì không đyqwược. Đây cũng là lý do vì sao ông nội Trương Dương mở đzEZgQo quan cứyqwu ngườTPhi, chứu không ở y quán hoc vào bnh vin, y thut của ông không đyqwđfUtafUng đrZối với nhữHPng ngườfUfi ở bnh vin.

    Cũng chính vì như vy, Trương Dương mới bịu ông nội đhuưa đfmi học đHGFHPi học, học tp h thống y thut hin đzEHPi, kết hợp với y học tổ truyn của gia đwxkình.

    NgườkNAi giúp Trương Dương kết hợp tấhut thảuy hoàn m như vy, chính là vịsfr giáo sư kia, một ngườHPi rấZt coi trọng hắLn, thườkBng giúp đgatỡ hắsfrn.

    - Mình trở v năm 98, vịp giáo sư hn sẽ không vic gì, hoc có thểZgQ tránh đalược bi kịTPhch đFHJó.

    Trương Dương nghĩfU, trong lòng thầfPm nói, vào năm 2008, vịU giáo sư kia đsfrã bịP tai nạppTn giao thông, đyqwsfra vịQzq cao mà cuối cùng chỉqf có thểU sống trên xe lăn.

    S cố lầDRDn đuó, ảunh hưởng rấGQt lớn đuến giáo sư, thm chí còn có ý đQzqgatnh t vn, cuối cùng nhờu con gái và mấFHJy sinh viên đxPc ý của ông như Trương Dương khuyên bảTLo, ông mới một lầUNn nữPhna đuxng dy, đzEối din với cuộc sống mới.

    - Đinh!

    Bên tai Trương Dương vang lên một âm thanh trong trẻo, Trương Dương quay đQZu lạUi, đAcồng t đCpột nhiên mở to không ít.

    Trước mt hắfPn, xuấAct hin một hình lục thểgat màu lục, giữZgQa có dấCpu chấzEm than, dưới dấnuu chấkBm than có mấkBy chữCp Hán.

    Cái này, rấLt giống hình mấCpy hình vẽ xuấPt hin trong trò chơi vi tính, trên màn hình chng nhìn thấGsFy kỳ quái, nó trc tiếp xuấut hin trước mắJut, mà không có bấpt kỳ vt dn nào, cứu như xuấLt hin giữxa không trung, khiến Trương Dương cảqZfm thấfmy kinh sợ.

    Trương Dương còn chưa kịhpHp phảFxn ứfUfng, một giọng nữkNA máy móc vang lên:
    - Đã hoàn thành nhim vụ “S tiếc nuối của giáo sư”. GiờhpH ký chủ có muốn nhn thưởng không?

    - Đây là cái gì?

    Trương Dương ming mở to, trong lòng không ngng kêu lên, cảHPnh tượng quỷ dịQ xuấCpt hin trước mt so với vic hắxfkn tái sinh còn khiến ngườfUfi ta khó tiếp nhn hơn.

    Qua nhiu năm như vy, hắtan chưa tng thấqfy qua, thm chí chưa tng nghe nói đsfrến chuyn quái dịqf như vy.

    - Xin hỏi ký chủ có lĩtanh thưởng không, trong ba phút không trảTL lờui, coi như t đuộng bỏ qua!

    Trương Dương đuang ngẩGQn ngườwxki, giọng nói kia lạLi vang lên, giọng nói mang theo chút mở ảuo, hơn nữrZa hin thng trong đalZu hắzEn, giống như linh hồn đhuang trc tiếp đDRDối thoạppTi, loạGQi cảFHJm giác này rấLt kỳ diu, căn bảZn nói không nên lờqZfi.

    - Trương Dương, anh sao nhìn em dữUN vy!

    M Tuyết ngẩung đPhnTLu lên, ánh mắut xinh đJuẹp nhìn Trương Dương, lúc này trong mắQzqt ngườyqwi ngoài, bộ dạwxkng của Trương Dương quảZgQ có chút to gan.

    Hắyyyn nhìn chằTPhm chằtam M Tuyết, mắDRDt mang theo vẻ khiếp sợ, khẽ nhếch ming, dườFHJng như còn có chút nước bọt.

    Đổi lạDRDi là cô gái khác, chắfmc hn sớm đhuã cúi đGQkNAu xấfUu hổ đGQỏ mt, hoc tứuc gin, nghi ngờzE đPối phương, dáng vẻ của Trương Dương, khó tránh khiến ngườUNi ta suy nghĩyyy lch lạfPc, ngườkNAi trc tiếc mở ming hỏi như M Tuyết rấfUft ít.

    Tuy tính tình M Tuyết thng thắxn, bình thườLng hơi cẩZu thảnu một chút, nhưng trong lòng cô có gì sẽ hỏi nấFxy, giờxfk cô hỏi như vy cũng chng có gì kỳ lạfU.

    Câu nói của M Tuyết làm cho tinh thầxn Trương Dương trở v thc tạhui, hắxn vội nói:
    - Em, em nói gì?

    - Vì sao anh nhìn em như vy!

    M Tuyết lp lạui câu hỏi, ánh mắLt của cô nhìn chăm chú Trương Dương, trong mắqft còn toát lên chút thân thiết.

    ThầTPhn thái Trương Dương cũng khôi phục đuược một chút, nhìn M Tuyết, có vẻ mơ hồ, căn bảfmn hắwxkn không biết, va nãy mình đqZfã đDRDDRD lộ bộ dạZng của Trư ca, còn bịgat M Tuyết hiểhuu lầPhnm.

    - Không, anh đkBang nghĩTPh v một vấFHJn đhu khác.

    Trương Dương va lắwxkc đuFHJu. giọng nói máy móc kia lạTLi vang lên:
    - Một phút xác đTLnunh cuối cùng, ký chủ có nhn phầwxkn thưởng hoàn thành nhim vụ không, một phút cuối cùng không la chọn, coi như bỏ qua!

    - Nhn!

    ChỉfP còn lạTPhi một phút cuối cùng, Trương Dương không biết giọng nữkNA này nói gì, cũng chng biết phầRGTn thưởng là gì, nhưng phầun thưởng thì chắkNAc là đLồ tốt, Trương Dương nhn theo bảUn năng.

    - Ký chủ xác đfUfZgQnh nhn phầCpn thưởng hoàn thành nhim vụ “S tiếc nuối của giáo sư”, trước khi lĩunh thưởng cầTLn kích hoạalt h thống, kích hoạDRDt h thống giờNh chính thứPhnc bắkNAt đyqwsfru, cầwxkn thờGQi gian 30 giây!

    Giọng nữqf máy móc không chút tình cảum lạtai hin lên trong đFxUu Trương Dương, trước mắTLt ảqZfnh màn hình màu lục biến thành một thanh process đZang chạAcy qua chạhpHy lạfPi rấxfkt nhanh.

    Trong đkBnuu Trương Dương vn mơ hồ, không biết rốt cuộc chuyn gì đgatang xảHGFy ra, thanh process kia cũng đFxã hoàn thành, trước mắfUft hắgatn, xuấnut hin một màn hình khác, màn hình có rấUNt nhiu nội dung.

 • Gửi lúc 4:27 Ngày 18/04/2014

  nam.nguyenvan.583@fb

  độ tự sướng cao vk

 • Gửi lúc 19:09 Ngày 12/12/2013

  tinhtuongdoidvs

  đã đọc rất nhiều truyện, rất nhiều, nhưng phải công nhận bộ này có tin thần tự kỷ rất cao, trước nay chưa từng gặp @@ đọc nữa trước còn đỡ, nữa sau nhiều khi có 1 chương mà có tới 4 5 câu tự sướng.......

  • Gửi lúc 19:22 Ngày 01/06/2014

   vietanh.luu.942@fb

   Ừ chuyện này nên gọi thần y thánh nổ thòi đúng hơn

 • Gửi lúc 16:53 Ngày 21/08/2013

  chipmoon

  Lâu ra chương mới quá

 • Gửi lúc 9:34 Ngày 23/07/2013

  tuyen12tin

  22222222222222

 • Gửi lúc 14:34 Ngày 22/06/2013

  Scott

  bom roi