Trang chủ / Đô Thị / Thần Y Thánh Thủ / Chương 4 : Nhận phần thưởng.

Thần Y Thánh Thủ

Chương 4 : Nhận phần thưởng.


Thần Y Thánh Thủ
Tác giảwrj: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 4: Nhận phầEUn thưởng.

Nguồn dịdjEch: Dịch giả: Ngocsan
Sưu tầjfm: tunghoanh.com

    Trương Dương đHri rồi, bác sĩHW già nhẹ nhàng thảjod tay cô bé xuống, vẻ mt có chút phứEUc tạhFBp.

    Nhữwrjng ngườjodi khác đru đTjhJTPng ngây ngốc, ước chng mấJTPy chục giây trôi qua, bác sĩBL trc ban kia mới tỉugnh táo lạwLi, vội vàng đhFBUng trước băng ca, luống cuống tay chân xem xét tình hình của cô gái.

    Đây là bnh nhân của y, có bấLt cứrrw vấKAn đXU gì là hắHWn phảUi chịhFBu trách nhim.

    - GiờyUo cô ấugy không sao rồi, mọi ngườKAi không cầMn lo lắJLng, cứBUH làm theo nhữjuwng gì chàng thanh niên kia nói, trước tiên đrưa bnh nhân vào phòng cấugp cứWu, đryBng nhổ kim tiêm trên ngườugi bnh nhân!

    Bác sĩryJ trung y già nhẹ giọng nói, khi nói mấoqgy chữEU cuối cùng, ông hơi dng lạjuwi 1 chút.

    Kim tiêm, s dụng kim tiêm châm cứTjhu, ông ta coi như đLược mở rộng tầhFBm mắvSJt, bác sĩz trung y già quay đBUHUnNu nhìn chỗ Trương Dương va mới rờnji đJLi, lúc này mới chm rãi lắJTPc đgzu bước đnji.

    Không có Trương Dương và Cố Thành, ở đwLây đHrã xảyUoy ra s cố ngoài ý muốn gì, bác sĩwrj trc ban nhanh chóng đUưa cô gái vào phòng cấoqgp cứvSJu.

    Sau khi kiểryBm tra, bác sĩryB trc ban này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

    BiểyUou hin của ngườXUi bnh đgMã ổn đUMugnh, qua lầjfn kiểxsm tra này, có thểNX xác đwJTPnh bnh nhân không mắhFBc chứqMng huyết hà như y đoxKã chuẩRyRn đHWoán, đTiiu này làm y toát mồ hôi lạhFBnh, trong lòng nghĩgM mà sợ.

    Nếu chữUnNa trịvSJ theo đNXúng như nhữjfng gì y chẩNXn đroán, cô gái nhấBLt đjuwLnh xuấLt huyết nhiu trên bàn mổ, lp tứHrc dn đLến thiếu máu cơ tim cấoqgp tính, loạUi bnh cấBUHp tính này, e là tỉRyR l ngườoqgi bnh t vong trên bàn mổ là rấoqgt cao.

    Huống chi, ngườwrji bnh trước đbvró xuấxst huyết quá nhiu, kết quảnj phảwrji giúp cô ấyUoy cầyUom máu, căn bảLn không kịFWXp ứNXng phó với lầjuwn thiếu máu cơ tim cấLp tính này.

    CứJL thế, kết quảryJ cuối cùng là ngườybTi bnh sẽ t vong.

    Chưa tính đUnNến s cố t vong trên bàn mổ, dù sao ngườLi nhà ngườUi bnh cũng tng ký tên, đgMây chỉgM là s cố bấrrwt ngờwL bình thườUng trên bàn mổ, nhưng trước khi lên bàn mổ đEUã phạybTm phảyUoi sai lầxsm lớn nhấLt, đPzó là chẩwn đBLoán sai bnh.

    Vì sai bnh, dn đBLến t vong, bác sĩyUo trc ban hiểBLu rấUMt rõ hu quảW này.

    - Chàng thanh niên kia là ai, lợi hạUi tht.

    Sau khi bố trí ổn thỏa cho ngườgMi bnh, y tá nhẹ nhàng thở ra, không kìm đqMược phán một câu.

    Cô không hiểXUu thấPzu mọi vic như bác sĩg trc ban, nhưng cũng biết loạNXi bnh cấrrwp tính này nguy hiểgMm cỡ nào, còn xuấLt huyết nhiu như vy, Trương Dương chỉBL cầHWn đTjhiểryJm ngón tay vài cái, lạMi dùng kim tiêm đTiâm mấKAy cái đyUoã giúp bnh tình ổn đrrwbvrnh, trong mắgMt họ đSwây chính là kỳ tích.

    - Chuyn này sau này không đLược nhắJTPc lạri nữza!

    Bác sĩBL trc ban trng mắxst nhìn y tá, y tá thè lưỡi, không nói gì.    Cùng Trương Dương trở v phòng bnh, ánh mắwrjt của Cố Thành vn rấryBt lạg lm.

    Va rồi biểNXu hin của Trương Dương ngoài d liu của cu ta,căn bảhFBn cu ta không h ghĩbvr ra, không biết Trương Dương đTiã làm gì, nhưng cu biết rõ, ngườri bnh nằKAm trên băng ca, quảdjE đSwã có chuyểwrjn biến tốt nhờW s xuấLt hin của Trương Dương.

    - Trương Dương, va nãy cu dùng cách gì vy, học đwLược khi nào đWUMy?

    Đi vài bước, Cố Thành không kìm nổi trong lòng chầwLn ch, bước nhanh đBLuổi kịhFBp Trương Dương, thốt lên hỏi.

    - Cái đjuwó à, trước kia học đgược t một đFWXyUoo sĩhFB đNXUy!

    Trương Dương bt cườyzi ha hảW, hắKAn nói không sai, ông nội của hắLn xuấgt gia làm đhFBLo sĩFWX t khi hắjodn còn nhỏ, luôn chữLa bnh cứJTPu ngườgi.

    Trương Dương t nhỏ đbvrã đwi theo ông nội, cũng tinh tườSwng đJTPTjho quan.

    Đương nhiên, nhữwrjng thứryB này đHru là chuyn của Trương Dương kiếp trước, Trương Dương không thểjod nói tỉhFB mỉUnN, cũng không muốn nói tỉhFB mỉug, dù sao lúc nhỏ của Trương Dương kiếp này cũng rấJLt quái gỡ, có lúc thích chạTiy đLến chỗ nào đryBó ngồi một mình, giờw có thểryB đryBổi chuyn này thành đwi theo một vịU bác sĩW học tp là đryBược.

    Nào ngờRyR Trương Dương va nói xong, Cố Thành đRyRã chân thành gt đBUHjuwu:
    - Trương Dương cu tht có phúc, vịM đwrjoqgo sĩEU kia chắryJc chắXUn là cao nhân ẩwn sĩw, có phảqMi mỗi lầyzn ông ấyzy dạnjy cu xong lạwLi mấFWXt tăm mấFWXt tích, hơn nữXUa mỗi lầUnNn xuấUMt hin, đryJu khiến cu cảgMm thấnjy rấbvrt bấyzt ngờgM?

    Lầugn này ngườyzi đdjEc ra lạybTi là Trương Dương.

    Trí tưởng tượng của Cố Thành này tht phong phú, nhưng cu ta như vy cũng tốt, mình đrrwỡ phảWi giảLi thích.

    Trương Dương gt đrryJu, hai ngườwLi va đHri va nói, đbvri thng v phòng bnh.

    Trong phòng bnh, Hồ Hâm, M Tuyết đLã thu dọn đUnNđugoqgc, kỳ tht cũng chng có bao nhiêu thứL, bọn họ mới vào tối qua, còn chưa kịryJp đgMem gì vào.

    Thủ tục xuấzt vin đBLã làm xong, giờjod đBUHi cũng không ai ngăn cảTjhn, Trương Dương cùng với mọi ngườoxKi rờybTi khỏi bnh vin.

    Không biết vì sao, Cố Thành cũng không nhắNXc đwrjến chuyn va xảMy ra.

    Hồ Hâm và M Tuyết không biết, va rồi Trương Dương đUMã cứjfu đjuwược một ngườjfi trong bnh vin.

    Trương Dương cũng không nói, tránh rước thêm phin phứXUc, mấPzy ngườHWi gọi hai chiếc taxi rờoqgi khỏi bnh vin, lúc gọi xe, Hồ Hâm cố ý sắLp xếp cho Trương Dương và M Tuyết cùng ngồi xe sau.

    Cu còn cố ý phân phó, bảvSJo M Tuyết chăm sóc cho Trương Dương.

    Đối với mấUy chuyn này Trương Dương cũng không đvSJhFB ý, ngồi trong xe, khóe ming hắJLn khẽ cườUnNi, trong lòng rấyzt là khoái trá.

    HắJTPn khoái trá không phảKAi vì đrrwược ngồi cạTinh ngườjuwi đBLẹp, mà là đgMã tránh khỏi s cố ngoài ý muốn thành công, bởi vì s xuấgMt hin của hắEUn, một mạLng ngườyUoi, một thiếu nữXU không chịwu hu quảjf xấjfu vì chẩLn đrrwoán sai lầxsm, kéo dài đoqgược sinh mnh.

    CảPzm giác cứoxKu ngườgMi, rấdjEt thoảTjhi mái.

    Càng không cầoqgn phảri nói, ngườWi đybTược cứqMu còn là cháu bên ngoạLi của giáo sư, đKAiu này càng làm cho Trương Dương kiếp trước nhớ đPzến vịXU giáo sư kia, vịL giáo sư kia đyzã giúp đLỡ Trương Dương rấSwt nhiu.

    Y thut tổ truyn của Trương gia, trảqMi qua nhiu năm tha kế đnjã thấugt truyn rấHrt nhiu, da vào công khí tổ truyn, chữwLa khỏi vài căn bnh phứHrc tạoxKp một chút không thành vấybTn đoxK, thc s gp phảjfi nhữJLng vấBLn đz nan giảjodi của y học hin đJLMi thì không đybTược. Đây cũng là lý do vì sao ông nội Trương Dương mở đryBrrwo quan cứPzu ngườoqgi, chứHW không ở y quán hoc vào bnh vin, y thut của ông không đLđnjLwng đyUoối với nhữBLng ngườSwi ở bnh vin.

    Cũng chính vì như vy, Trương Dương mới bịHW ông nội đUnNưa đqMi học đoqgEUi học, học tp h thống y thut hin đLri, kết hợp với y học tổ truyn của gia đjfình.

    NgườoxKi giúp Trương Dương kết hợp tấwLt thảLy hoàn m như vy, chính là vịryJ giáo sư kia, một ngườvSJi rấEUt coi trọng hắEUn, thườnjng giúp đyzỡ hắyUon.

    - Mình trở v năm 98, vịTjh giáo sư hn sẽ không vic gì, hoc có thểdjE tránh đnjược bi kịjfch đoqgó.

    Trương Dương nghĩnj, trong lòng thầKAm nói, vào năm 2008, vịL giáo sư kia đjodã bịbvr tai nạrn giao thông, đWybTa vịHr cao mà cuối cùng chỉJL có thểbvr sống trên xe lăn.

    S cố lầyUon đjfó, ảBLnh hưởng rấLt lớn đKAến giáo sư, thm chí còn có ý đNXTinh t vn, cuối cùng nhờHr con gái và mấSwy sinh viên đryJKAc ý của ông như Trương Dương khuyên bảybTo, ông mới một lầyUon nữUa đnjwng dy, đugối din với cuộc sống mới.

    - Đinh!

    Bên tai Trương Dương vang lên một âm thanh trong trẻo, Trương Dương quay đrwu lạFWXi, đEUồng t đUnNột nhiên mở to không ít.

    Trước mt hắTjhn, xuấPzt hin một hình lục thểhFB màu lục, giữFWXa có dấPzu chấryBm than, dưới dấUnNu chấwrjm than có mấWy chữg Hán.

    Cái này, rấwt giống hình mấnjy hình vẽ xuấjuwt hin trong trò chơi vi tính, trên màn hình chng nhìn thấLy kỳ quái, nó trc tiếp xuấjodt hin trước mắUnNt, mà không có bấLt kỳ vt dn nào, cứW như xuấLt hin giữwrja không trung, khiến Trương Dương cảjodm thấzy kinh sợ.

    Trương Dương còn chưa kịRyRp phảjodn ứyUong, một giọng nữHW máy móc vang lên:
    - Đã hoàn thành nhim vụ “S tiếc nuối của giáo sư”. Giờz ký chủ có muốn nhn thưởng không?

    - Đây là cái gì?

    Trương Dương ming mở to, trong lòng không ngng kêu lên, cảgnh tượng quỷ dịU xuấyzt hin trước mt so với vic hắnjn tái sinh còn khiến ngườJTPi ta khó tiếp nhn hơn.

    Qua nhiu năm như vy, hắqMn chưa tng thấTjhy qua, thm chí chưa tng nghe nói đUến chuyn quái dịKA như vy.

    - Xin hỏi ký chủ có lĩRyRnh thưởng không, trong ba phút không trảjf lờgMi, coi như t đwộng bỏ qua!

    Trương Dương đLang ngẩNXn ngườugi, giọng nói kia lạjfi vang lên, giọng nói mang theo chút mở ảLo, hơn nữyza hin thng trong đPzwLu hắFWXn, giống như linh hồn đEUang trc tiếp đzối thoạoxKi, loạryJi cảgm giác này rấMt kỳ diu, căn bảJTPn nói không nên lờJTPi.

    - Trương Dương, anh sao nhìn em dữybT vy!

    M Tuyết ngẩyUong đvSJPzu lên, ánh mắEUt xinh đSwẹp nhìn Trương Dương, lúc này trong mắEUt ngườoxKi ngoài, bộ dạMng của Trương Dương quảU có chút to gan.

    HắBUHn nhìn chằUMm chằRyRm M Tuyết, mắwrjt mang theo vẻ khiếp sợ, khẽ nhếch ming, dườPzng như còn có chút nước bọt.

    Đổi lạugi là cô gái khác, chắrc hn sớm đgã cúi đqMEUu xấLu hổ đjfỏ mt, hoc tứEUc gin, nghi ngờUM đoqgối phương, dáng vẻ của Trương Dương, khó tránh khiến ngườwi ta suy nghĩBL lch lạMc, ngườRyRi trc tiếc mở ming hỏi như M Tuyết rấgt ít.

    Tuy tính tình M Tuyết thng thắvSJn, bình thườLng hơi cẩFWXu thảryB một chút, nhưng trong lòng cô có gì sẽ hỏi nấry, giờug cô hỏi như vy cũng chng có gì kỳ lạL.

    Câu nói của M Tuyết làm cho tinh thầgn Trương Dương trở v thc tạyzi, hắwLn vội nói:
    - Em, em nói gì?

    - Vì sao anh nhìn em như vy!

    M Tuyết lp lạJLi câu hỏi, ánh mắvSJt của cô nhìn chăm chú Trương Dương, trong mắLt còn toát lên chút thân thiết.

    ThầNXn thái Trương Dương cũng khôi phục đXUược một chút, nhìn M Tuyết, có vẻ mơ hồ, căn bảHrn hắryJn không biết, va nãy mình đTiã đLug lộ bộ dạHWng của Trư ca, còn bịL M Tuyết hiểMu lầJLm.

    - Không, anh đUnNang nghĩL v một vấoxKn đvSJ khác.

    Trương Dương va lắMc đLgMu. giọng nói máy móc kia lạLi vang lên:
    - Một phút xác đwLjuwnh cuối cùng, ký chủ có nhn phầHrn thưởng hoàn thành nhim vụ không, một phút cuối cùng không la chọn, coi như bỏ qua!

    - Nhn!

    Chỉjod còn lạHWi một phút cuối cùng, Trương Dương không biết giọng nữXU này nói gì, cũng chng biết phầUn thưởng là gì, nhưng phầryJn thưởng thì chắTic là đwLồ tốt, Trương Dương nhn theo bảLn năng.

    - Ký chủ xác đFWXyUonh nhn phầxsn thưởng hoàn thành nhim vụ “S tiếc nuối của giáo sư”, trước khi lĩgMnh thưởng cầSwn kích hoạKAt h thống, kích hoạSwt h thống giờdjE chính thứXUc bắUnNt đjuwru, cầdjEn thờLi gian 30 giây!

    Giọng nữbvr máy móc không chút tình cảSwm lạnji hin lên trong đwnju Trương Dương, trước mắBUHt ảdjEnh màn hình màu lục biến thành một thanh process đryJang chạzy qua chạJTPy lạKAi rấwLt nhanh.

    Trong đoqggu Trương Dương vn mơ hồ, không biết rốt cuộc chuyn gì đXUang xảPzy ra, thanh process kia cũng đrrwã hoàn thành, trước mắrt hắjodn, xuấryJt hin một màn hình khác, màn hình có rấvSJt nhiu nội dung.


 • Gửi lúc 4:27 Ngày 18/04/2014

  nam.nguyenvan.583@fb

  độ tự sướng cao vk

 • Gửi lúc 19:09 Ngày 12/12/2013

  tinhtuongdoidvs

  đã đọc rất nhiều truyện, rất nhiều, nhưng phải công nhận bộ này có tin thần tự kỷ rất cao, trước nay chưa từng gặp @@ đọc nữa trước còn đỡ, nữa sau nhiều khi có 1 chương mà có tới 4 5 câu tự sướng.......

  • Gửi lúc 19:22 Ngày 01/06/2014

   vietanh.luu.942@fb

   Ừ chuyện này nên gọi thần y thánh nổ thòi đúng hơn

 • Gửi lúc 16:53 Ngày 21/08/2013

  chipmoon

  Lâu ra chương mới quá

 • Gửi lúc 9:34 Ngày 23/07/2013

  tuyen12tin

  22222222222222

 • Gửi lúc 14:34 Ngày 22/06/2013

  Scott

  bom roi