Trang chủ / Tiên Hiệp / Thần Ma Cửu Biến / Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!

Thần Ma Cửu Biến

Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!




ThầaQn Ma Cu Biến
Tác giảwP: Duy NhấVyt Thiên T

Chương 60: ĐJwri ca ca, hát một bài cho ta nghe!

Nhóm dịimch: huntercd
Nguồn: Vipvanda









Nhìn thấWmy Thi ĐYi Nguyên vào buồng nhỏ trên tàu, sắbc mt Cổ Chiến có chút khó coi, mấuLt mt trước nhiu ngườxwxi như đoKwã là chuyn rấuLt lâu trước kia, ánh mắrst quét một vòng, phát hin ba con nga thượng đLng trên boong thuyn, ngữym khí của hắHhn bấlNTt thin: "Đem ba con nga đwPưa lên."

Ha ha, Trương HiểYu Vũ nhẹ giọng cườGHii, không thểTx tưởng đWmược lạGvi dám đoKwộng lên đwymCHwu ta, thế giới này có một câu nói như thế này: Làm ngườixGi không thểim quá kiêu ngạJwro, kiêu ngạrCJo sẽ bịb sét đrCJánh!

Trương Hiểycou Vũ quay mắuLt nhìn v phía Cổ Chiến, thảsIn nhiên nói: "Hôm nay ngươi không cầHhn đrCJi nữoWla!"

Cổ Chiến chưa kịGvp tứLc gin, trước mt mà đwPã có một đoKwoàn ánh sáng màu lam mạlYnh mẽ ngắCEot lờGHii hắoWln.

Tay bụm lấxVGy khuôn mt cháy đrsen kêu thảQm một tiếng, thân thểEQH Cổ Chiến bắYn v phía sau bay.

Mọi ngườWmi nhìn v phía nắmm tay còn chưa thu hồi lạIi của Trương HiểixGu Vũ, trợn mắQt há hốc mồm, năm nay ĐlYi Võ Sư có phảwPi là hàng hóa đEQHS bán không vy, trên một con thuyn lạmi có hai ngườbi, ngườoWli trước còn d nói, dù sao hắVyn đrCJã là trung niên ba mươi mấLy tuổi, bây giờY lạwbi xuấEQHt hin thêm một ngườNYi, mà làm cho ngườlNTi ta nghẹn hòng là ngườKWi này ro ràng là một thiếu niên.

Ming Triu Thành bây giờxwx lớn tới mứycoc có thểLoi nhét cảWm một cái đixGcsuu ngườCEoi vào, con mắhSt trợn tht lớn.

"Hiểwymu Vũ ca, ngươi, ngươi là... ĐHhi Võ Sư!"

Lam mang dưới chân chợt lóe, Trương HiểHlu Vũ trc tiếp vượt qua khoảSng cách hơn mườrsi mét, đmjCáp xuống mép thuyn của Thủy Tc Đoàn, nói: "Ta đWếm tới ba, không muốn chết thì đSu nhảby xuống cho ta, nếu không giết không tha! Một."

Năm sáu thủy tc mới gia nhp nhìn v phía hắwymn, chầCHwn chờm một chút rồi la chọn nhảQy hồ.

Đã có ngườxVGi nhảmy, một ít thủy tc khôn khéo cũng nhảIy xuống theo, chỉL trong thờwbi gian nháy mắGHit, đGHiã chỉuL còn lạHli năm sáu chục ngườycoi, đTxương nhiên đGHiây là nhữbng phầLn t tàn bạLo nhấHCt của Thủy Tc Đoàn.

"ĐHCi Võ Sư cũng không phảWmi vô đHhWmch, dùng cung tin bắcsun hắrCJn, xem hắmn có chết hay không." Trong thủy tc có một đlNTôi cung tiến thủ, nhân số ước chng hai mươi ngườQi, bây giờrs còn tha lạbi mườLoii hai ngườaQi, lp tứoWlc kéo dây cung bắwPn ra hơn mườli mũi tên nhọn.

Một vòng hộ thểoWl nguyên lc màu lam nhạlNTt xuấuLt hin, tấbt cảHC mũi tên nhọn đorlu bịLoi đcsuón đoKwỡ, Trương HiểaQu Vũ cũng không đimi đmjCộng, chỉoWl đwbơn giảxwxn huy đymộng nắCHwm tay, trong chốc lát ngc của hai cung tiến thủ đHCã bịoKw cháy đmjCen, bay vọt v phía sau.

Hoàn toàn là giết hạimi thiên v một bên, Trương HiểmjCu Vũ chém ra tám quyn đrCJã giết tám cái cung tiến thủ, muốn chạCEoy trốn cũng trốn không thoát.

"Đây là ĐEQHi Võ Sư, quá đlẹp trai." Các hành khách kính ngưỡng nhìn Trương HiểwRu Vũ.

Con mắcsut của một tiểxwxu đhSmjCu mục trong thủy tc đxwxỏ bng, quát: "Mẹ, chết cũng phảGvi giết vài ngườGvi, các huynh đwym giết nhữwPng hành khách kia cho ta."

Chuyn Trương HiểoKwu Vũ lo lắGHing nhấoWlt quảim nhiên đHlã phát sinh, cũng không phảWi tấHCt cảWm ác nhân đmu sợ chết, t vong đLã làm cho chúng trở nên đlNTiên cuồng hơn.

Vèo, vèo...

Bốn mũi tên nhọn bắHln v phía hành khách, tốc đoKwộ nhanh như đCHwin thiểoKwm. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Chém ra hai quyn chn đaQwRng hai mũi tên, còn hai mũi tên kia Trương HiểNYu Vũ cũng không có bin pháp.

"Muốn giết ngườHCi còn phảNYi hỏi ta trước." Thi ĐoWli Nguyên không biết t lúc nào đHCã xuấEQHt hin ở trên boong thuyn, lăng không đYánh trúng hai mũi tên nhọn.

"Giết!" Thủy tc còn lạaQi đbu nhảHhy qua thuyn bên này, rútvũ khí ra chuẩCHwn bịwym chém giết.

Đáng tiếc, Thi Đorli Nguyên và Trương HiểCEou Vũ đoKwu là ĐHli Võ Sư, chỉW trong mấoKwy cái chớp mắbt, thủy tc đWã bịhS giết chết mườxVGi tên.

Bọn thủy thủ cũng không phảLi bấjhyt tài, họ đaQã sớm nhn nhịxwxn đaQám thủy tc này rấwPt lâu, trong bụng là một mớ nghẹn khuấxVGt. Nay có đWược cơ hội lin hùng hổ chiến đbymu với thủy tc.

Triu Thành trảCEoi qua chiến đlNTHCu không ít, hắSn rút trườycong đuLao ra xông tới, một đlao đTxã chém bay đEQHWu một thủy tc, ra tay gọn gàng linh hoạKWt, so với hắwRn của mườimi ngày trước y như hai ngườrCJi hoàn toàn khác nhau.

Na khắYc đHlồng hồ đJwri qua, toàn bộ thủy tc bịsI chém giết, đCEoa số đmjCu bịoWl hai vịixG ĐlNTi Võ Sư giết, thủy thủ chỉLoi bịb thương vài ngườycoi.

"Tht đGHiã ghin, lạGvi giết đHhược hai thủy tc." Triu Thành hì hì cườVyi nói.

ĐHlng ở trên boong tàu thủy tc, Trương HiểWmu Vũ nói với lão Trương: "ChờCEođimây một lát, ta vào trong xem."

Lão Trương gt gt đEQHlu, đHCối phương nói với hắWmn là đoKwã cho hắCHwn mt mũi rồi.

Tiến vào khoang tàu, Trương HiểuLu Vũ lục soát tng gian phòng, hy vọng có thểGHi tìm đQược chút hoàng kim, bộ anime ĐEQHo Hảmi Tc lưu lạWi ấorln tượng rấIt sâu cho hắEQHn.

Ở một căn phòng phía dưới boong tàu, Trương Hiểmu Vũ tìm đVyược rồi một ít rương tài bảHCo, bên trong có hoàng kim, bạEQHc, châu báu hỗn tạNYp cùng một chỗ, Trương HiểlNTu Vũ đorloán chng chỗ này ít nhấrst phảGHii trịwb giá hơn năm vạTxn lượng. đrsọc truyn mới nhấZZLt tạmjCi tung hoanh . com

Ra khỏi phòng, Trương HiểVyu Vũ nghe đEQHược tiếng rên rỉTx yếu ớt ở gian phòng kế bên.

ĐEQHy ca ra, một mùi tanh tưởi đwRp vào mt.

SắCEoc mt Trương HiểWmu Vũ dịNY thườjhyng khó coi, sát khí tràn ra bốn phía, tht không nên thảlNT đaQám thủy tc kia, ít nhấTxt cũng phảwymi thiên đGvao vạCHwn quảxwx.

Gian phòng này là hình phòng, tràng cảorlnh bên trong vô cùng thê thảuLm, rấlt nhiu nữjhy t trẻ trung bịoKw tra tấhSn tới chết, có một số ngườsIi chưa chết nhưng cũng không khá hơn chút nào. Có ngườQi bịlNT treo lên, * đGvã bịHl cắwPt rơi, mắoWlt bịTx móc, hạCEo thân cắwymm một thanh đmao dài, còn có một phụ nữS mang thai bịwym rạWch bụng khi còn sống sờWm sờl, hài nhi bên trong bịrCJ lấVyy ra, con mắYt mở tht to.

Tiếng rên rỉim là của một tiểWmu cô nương mới mườoKwi một mườTxi hai tuổi, toàn thân nàng bịim cắxwxt mấJwrt mấWmy chục miếng thịcsut, chân dưới đCEoã bịGv cht mấuLt, cảGv ngườrsi đHhu là máu tươi, rõ ràng nàng không sống lâu đSược nữjhya. Lúc này hai mắWt đuLang nhìn lên nóc phòng, rên rỉoKw yếu ớt nói: "Mụ mụ, TiểYu Vi đCEoau, bọn họ sao lạrCJi đVyối x với TiểHhu Vi như vy, TiểHlu Vi chỉL muốn bán chút hoa tng l vt cho mụ mụ thôi mà.”

Trong ánh mắxVGt hàm chứGHia dấuLu vết của một tia nước, một quyn của Trương HiểlNTu Vũ đGHiánh vỡ vách tườuLng gỗ, trong nội tâm phn nộ nói: Bọn súc sinh này, nếu đWmorl cho ta tìm đsIược các ngươi trong đQxwxa ngục, nhấrCJt đQrsnh cho các ngươi nếm th cái gì gọi là sống không bằrsng chết.

Không thèm đoKwEQH ý đWmến máu tươi đmGHiy trên mt đoKwmt, Trương Hiểwymu Vũ đCHwi đQến trước ngườwbi tiểJwru cô nương, đJwrưa tay sờGv sờmjC cái đrslu nhỏ của nàng, nghẹn họng nói: "TiểLoiu Vi, nghe lờWi, l vt cho mẹ TiểmjCu Vi ca ca đaQã đxVGưa giúp rồi, muội ngủ đTxi! Trong mộng có rấJwrt nhiu đwPiu thú vịwb đEQHang chờwR muội."

"Tht sao?" Con mắCHwt đmã sắYp nhắGvm lạLi của TiểlNTu Vi đxVGột nhiên sáng ngờCEoi, cao hứrsng nói: "Cám ơn đGHioWli ca ca, Tiểmu Vi vui lắWmm, ca ca có thểyco hát cho TiểlNTu Vi nghe không?"

"Được!" Trương HiểKWu Vũ nga đhSlNTu, làm cho nước trong mắhSt không chảorly ra, trầSm thấmp hát: "Trên đlYxwxi chỉI có mẹ tốt, hài t có mẹ như có đoWlược bảoKwo khố..."

Vn còn chưa hát xong, tiểwRu cô nương mang theo dáng tươi cườNYi thỏa mãn ‘ngủ say’, khuôn mt nhỏ nhắcsun tái nhợt nổi lên một tia đJwrng.

Một giọt nước mắWt t khóe mắrst chảlYy xuống, Trương HiểlYu Vũ đKWxVGng lên.

"Đi đWmườwbng bình yên!" Nói ra câu nói sau cùng, Trương HiểsIu Vũ rút đoKwKWi kiếm t phía sau lưng ra, dùng sứxVGc đaQp xuống đoWláy thuyn.

Oanh, cảwP con thuyn chấWmn đlNTộng một cái, đCHwáy thuyn bịym phá ra một cái lổ hổng lớn, nước hồ tranh nhau tràn vào.

"HiểYu Vũ ca ở bên trong làm sao vy, có phảxVGi chiến đwbmjCu với thủy tc không!" Triu Thành chú ý tới thuyn thủy tc chấHln đwPộng một chút, sau đxVGó dầHCn dầcsun chìm xuống, gấTxp đmến đbộ muốn nhảCEoy qua.

Triu đZZLoKwc ngăn Triu Thành lạlYi, mở ming nói: "Ngươi đwymi có thểorl giúp đZZLược chuyn gì, đHlng làm trở ngạorli Hiểlu Vũ huynh đim."

"Đi thôi!"

Chm rãi đZZLi ra khỏi khoang thuyn, thân hình Trương HiểLu Vũ chớp đVyộng liên tục, trong nháy mắLt đWã đCEoKWng trên boong thuyn của lão Trương, sắIc mt âm trầVym khó coi.




MờlNTi các bạixGn ủng hộ, tài trợ đLoib truyn ra nhanh hơn BấLm vào đCHwây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

 • Gửi lúc 12:38 Ngày 13/11/2014

  quangtho2010200

  Hay

 • Gửi lúc 21:02 Ngày 24/10/2013

  Wodka

  Không biết nguồn ở đâu vậy ta

 • Gửi lúc 22:42 Ngày 10/09/2013

  phat1993

  cả tháng dc 5 chương hic :((

 • Gửi lúc 1:08 Ngày 08/09/2013

  Duong

  sao lau the admin . ca tuan hok co chuog nao doc :((

 • Gửi lúc 11:37 Ngày 02/09/2013

  Duong

  lam j lau ra the admin . 3 4 chag co chuong nao doc chan vai`