Trang chủ / Tiên Hiệp / Thần Ma Cửu Biến / Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Thần Ma Cửu Biến

Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!
ThầOUn Ma Cu Biến
Tác giảbtb: Duy NhấIt Thiên T

Chương 60: ĐPui ca ca, hát một bài cho ta nghe!

Nhóm dịHUDch: huntercd
Nguồn: Vipvanda

Nhìn thấSuy Thi ĐIi Nguyên vào buồng nhỏ trên tàu, sắCUSc mt Cổ Chiến có chút khó coi, mấOKt mt trước nhiu ngườZOhi như đPuã là chuyn rấniHt lâu trước kia, ánh mắUIt quét một vòng, phát hin ba con nga thượng đZXng trên boong thuyn, ngữne khí của hắniHn bấKPLt thin: "Đem ba con nga đPIưa lên."

Ha ha, Trương HiểOnHu Vũ nhẹ giọng cườKPLi, không thểgZo tưởng đWược lạSui dám đWộng lên đgZoHu ta, thế giới này có một câu nói như thế này: Làm ngườSVPi không thểu quá kiêu ngạUIo, kiêu ngạhTo sẽ bịKPL sét đHSvánh!

Trương HiểPuu Vũ quay mắut nhìn v phía Cổ Chiến, thảFnn nhiên nói: "Hôm nay ngươi không cầYTn đXi nữPCa!"

Cổ Chiến chưa kịKPLp tứQPmc gin, trước mt mà đtCzã có một đVDoàn ánh sáng màu lam mạZXnh mẽ ngắVDt lờFni hắSun.

Tay bụm lấUy khuôn mt cháy đNen kêu thảOKm một tiếng, thân thểSVP Cổ Chiến bắLHn v phía sau bay.

Mọi ngườnei nhìn v phía nắUGm tay còn chưa thu hồi lạUIi của Trương HiểFnu Vũ, trợn mắbtbt há hốc mồm, năm nay ĐWi Võ Sư có phảPCi là hàng hóa đSVPVD bán không vy, trên một con thuyn lạNi có hai ngườLHgi, ngườui trước còn d nói, dù sao hắCOgn đtCzã là trung niên ba mươi mấUIy tuổi, bây giờvUF lạLHgi xuấVDt hin thêm một ngườmWi, mà làm cho ngườOKi ta nghẹn hòng là ngườDZi này ro ràng là một thiếu niên.

Ming Triu Thành bây giờQPm lớn tới mứDc có thểLHg nhét cảFn một cái đLHDZu ngườHUDi vào, con mắHSvt trợn tht lớn. đQCQọc truyn mới nhấNt tạWi tung hoanh . com

"HiểZOhu Vũ ca, ngươi, ngươi là... ĐUGi Võ Sư!"

Lam mang dưới chân chợt lóe, Trương HiểQCQu Vũ trc tiếp vượt qua khoảUng cách hơn mườui mét, đmWáp xuống mép thuyn của Thủy Tc Đoàn, nói: "Ta đtCzếm tới ba, không muốn chết thì đtCzu nhảYTy xuống cho ta, nếu không giết không tha! Một."

Năm sáu thủy tc mới gia nhp nhìn v phía hắFnn, chầvUFn chờmW một chút rồi la chọn nhảgZoy hồ.

Đã có ngườiLZi nhảSVPy, một ít thủy tc khôn khéo cũng nhảbtby xuống theo, chỉtCz trong thờniHi gian nháy mắut, đHUDã chỉiLZ còn lạYTi năm sáu chục ngườZXi, đPCương nhiên đLHgây là nhữXng phầSun t tàn bạtCzo nhấPut của Thủy Tc Đoàn.

"ĐUi Võ Sư cũng không phảPCi vô đSVPuch, dùng cung tin bắmWn hắen, xem hắmWn có chết hay không." Trong thủy tc có một đEsôi cung tiến thủ, nhân số ước chng hai mươi ngườtCzi, bây giờPC còn tha lạVDi mườzKQi hai ngườXi, lp tứZXc kéo dây cung bắDn ra hơn mườOUi mũi tên nhọn.

Một vòng hộ thểX nguyên lc màu lam nhạgEYt xuấEst hin, tấet cảZOh mũi tên nhọn đOnHu bịH đSVPón đKPLỡ, Trương HiểniHu Vũ cũng không đCOgi đeộng, chỉSVP đUGơn giảUIn huy đOUộng nắniHm tay, trong chốc lát ngc của hai cung tiến thủ đDZã bịN cháy đZXen, bay vọt v phía sau.

Hoàn toàn là giết hạEsi thiên v một bên, Trương Hiểeu Vũ chém ra tám quyn đHNã giết tám cái cung tiến thủ, muốn chạEsy trốn cũng trốn không thoát.

"Đây là ĐQCQi Võ Sư, quá đUGẹp trai." Các hành khách kính ngưỡng nhìn Trương HiểCu Vũ.

Con mắPut của một tiểDu đDLHu mục trong thủy tc đNỏ bng, quát: "Mẹ, chết cũng phảZOhi giết vài ngườVDi, các huynh đCOg giết nhữFnng hành khách kia cho ta."

Chuyn Trương HiểLHgu Vũ lo lắHNng nhấPCt quảN nhiên đhTã phát sinh, cũng không phảgZoi tấHUDt cảHSv ác nhân đmWu sợ chết, t vong đSVPã làm cho chúng trở nên đvUFiên cuồng hơn.

Vèo, vèo...

Bốn mũi tên nhọn bắZOhn v phía hành khách, tốc đOUộ nhanh như đQCQin thiểem.

Chém ra hai quyn chn đCOgDZng hai mũi tên, còn hai mũi tên kia Trương HiểzKQu Vũ cũng không có bin pháp.

"Muốn giết ngườoDi còn phảHi hỏi ta trước." Thi Đbtbi Nguyên không biết t lúc nào đOnHã xuấOUt hin ở trên boong thuyn, lăng không đFnánh trúng hai mũi tên nhọn.

"Giết!" Thủy tc còn lạLHgi đYTu nhảPIy qua thuyn bên này, rútvũ khí ra chuẩZOhn bịOK chém giết.

Đáng tiếc, Thi ĐOKi Nguyên và Trương HiểWu Vũ đHu là ĐUGi Võ Sư, chỉUG trong mấbtby cái chớp mắPCt, thủy tc đgZoã bịSVP giết chết mườtCzi tên.

Bọn thủy thủ cũng không phảOnHi bấniHt tài, họ đCã sớm nhn nhịWn đoDám thủy tc này rấCUSt lâu, trong bụng là một mớ nghẹn khuấZOht. Nay có đtCzược cơ hội lin hùng hổ chiến đneNu với thủy tc.

Triu Thành trảui qua chiến đHZXu không ít, hắUGn rút trườEsng đOUao ra xông tới, một đVDao đOnHã chém bay đgZobtbu một thủy tc, ra tay gọn gàng linh hoạVDt, so với hắtCzn của mườOUi ngày trước y như hai ngườEsi hoàn toàn khác nhau.

Na khắSVPc đUIồng hồ đKPLi qua, toàn bộ thủy tc bịOK chém giết, đOUa số đLHu bịgEY hai vịHN Đbtbi Võ Sư giết, thủy thủ chỉLHg bịPu thương vài ngườgZoi.

"Tht đniHã ghin, lạDZi giết đPuược hai thủy tc." Triu Thành hì hì cườPCi nói.

ĐHNng ở trên boong tàu thủy tc, Trương HiểtCzu Vũ nói với lão Trương: "ChờoDđUGây một lát, ta vào trong xem."

Lão Trương gt gt đCUSuu, đDZối phương nói với hắZZnn là đZXã cho hắNn mt mũi rồi.

Tiến vào khoang tàu, Trương HiểHSvu Vũ lục soát tng gian phòng, hy vọng có thểHN tìm đQCQược chút hoàng kim, bộ anime ĐZXo HảhTi Tc lưu lạNi ấQCQn tượng rấHt sâu cho hắtCzn.

Ở một căn phòng phía dưới boong tàu, Trương HiểDZu Vũ tìm đPCược rồi một ít rương tài bảQCQo, bên trong có hoàng kim, bạZOhc, châu báu hỗn tạiLZp cùng một chỗ, Trương HiểHSvu Vũ đZXoán chng chỗ này ít nhấUGt phảEsi trịPC giá hơn năm vạniHn lượng.

Ra khỏi phòng, Trương HiểHNu Vũ nghe đYTược tiếng rên rỉW yếu ớt ở gian phòng kế bên.

ĐYTy ca ra, một mùi tanh tưởi đSup vào mt.

SắKPLc mt Trương HiểPCu Vũ dịvUF thườneng khó coi, sát khí tràn ra bốn phía, tht không nên thảOU đZOhám thủy tc kia, ít nhấKPLt cũng phảQCQi thiên đOUao vạOnHn quảne.

Gian phòng này là hình phòng, tràng cảoDnh bên trong vô cùng thê thảFnm, rấPut nhiu nữZX t trẻ trung bịne tra tấtCzn tới chết, có một số ngườbtbi chưa chết nhưng cũng không khá hơn chút nào. Có ngườIi bịe treo lên, * đYTã bịYT cắPIt rơi, mắEst bịzKQ móc, hạZZn thân cắFnm một thanh đOnHao dài, còn có một phụ nữne mang thai bịne rạOKch bụng khi còn sống sờD sờEs, hài nhi bên trong bịW lấSuy ra, con mắVDt mở tht to.

Tiếng rên rỉe là của một tiểHSvu cô nương mới mườOUi một mườnei hai tuổi, toàn thân nàng bịbtb cắmWt mấUGt mấUy chục miếng thịUt, chân dưới đXã bịEs cht mấDZt, cảFn ngườzKQi đXu là máu tươi, rõ ràng nàng không sống lâu đNược nữniHa. Lúc này hai mắLHgt đQPmang nhìn lên nóc phòng, rên rỉvUF yếu ớt nói: "Mụ mụ, TiểCUSu Vi đLHgau, bọn họ sao lạXi đuối x với TiểOUu Vi như vy, TiểniHu Vi chỉC muốn bán chút hoa tng l vt cho mụ mụ thôi mà.”

Trong ánh mắPCt hàm chứXa dấDZu vết của một tia nước, một quyn của Trương HiểZXu Vũ đDZánh vỡ vách tườYTng gỗ, trong nội tâm phn nộ nói: Bọn súc sinh này, nếu đHNOK cho ta tìm đZXược các ngươi trong đQPmZZna ngục, nhấZOht đOKEsnh cho các ngươi nếm th cái gì gọi là sống không bằFnng chết.
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Không thèm đCUSHN ý đDZến máu tươi đniHbtby trên mt đQCQPIt, Trương HiểhTu Vũ đOnHi đDZến trước ngườZOhi tiểuu cô nương, đHNưa tay sờHUD sờKPL cái đPuHUDu nhỏ của nàng, nghẹn họng nói: "TiểOUu Vi, nghe lờYTi, l vt cho mẹ TiểSVPu Vi ca ca đHã đPIưa giúp rồi, muội ngủ đSui! Trong mộng có rấDZt nhiu đeiu thú vịCUS đQPmang chờLHg muội."

"Tht sao?" Con mắHUDt đZZnã sắOnHp nhắgEYm lạHUDi của TiểPCu Vi đOKột nhiên sáng ngờIi, cao hứung nói: "Cám ơn đOKSui ca ca, TiểOnHu Vi vui lắFnm, ca ca có thểQCQ hát cho TiểUu Vi nghe không?"

"Được!" Trương HiểvUFu Vũ nga đEsZOhu, làm cho nước trong mắPCt không chảoDy ra, trầCOgm thấoDp hát: "Trên đQCQniHi chỉu có mẹ tốt, hài t có mẹ như có đWược bảneo khố..."

Vn còn chưa hát xong, tiểOnHu cô nương mang theo dáng tươi cườVDi thỏa mãn ‘ngủ say’, khuôn mt nhỏ nhắoDn tái nhợt nổi lên một tia đIng.

Một giọt nước mắCOgt t khóe mắSut chảiLZy xuống, Trương HiểSuu Vũ đZXZXng lên.

"Đi đSuườKPLng bình yên!" Nói ra câu nói sau cùng, Trương HiểKPLu Vũ rút đZXQPmi kiếm t phía sau lưng ra, dùng sứCOgc đZOhp xuống đVDáy thuyn.

Oanh, cảYT con thuyn chấOUn đgZoộng một cái, đeáy thuyn bịiLZ phá ra một cái lổ hổng lớn, nước hồ tranh nhau tràn vào.

"HiểzKQu Vũ ca ở bên trong làm sao vy, có phảtCzi chiến đgEYPuu với thủy tc không!" Triu Thành chú ý tới thuyn thủy tc chấPIn đHSvộng một chút, sau đXó dầHn dầSun chìm xuống, gấzKQp đVDến đCộ muốn nhảDZy qua.

Triu đFnUc ngăn Triu Thành lạui, mở ming nói: "Ngươi đnei có thểI giúp đhTược chuyn gì, đUIng làm trở ngạFni HiểgEYu Vũ huynh đLHg."

"Đi thôi!"

Chm rãi đHSvi ra khỏi khoang thuyn, thân hình Trương HiểiLZu Vũ chớp đQPmộng liên tục, trong nháy mắUIt đHSvã đUIIng trên boong thuyn của lão Trương, sắHUDc mt âm trầCUSm khó coi.
MờQPmi các bạCn ủng hộ, tài trợ đDbtb truyn ra nhanh hơn BấHSvm vào đSVPây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

 • Gửi lúc 12:38 Ngày 13/11/2014

  quangtho2010200

  Hay

 • Gửi lúc 21:02 Ngày 24/10/2013

  Wodka

  Không biết nguồn ở đâu vậy ta

 • Gửi lúc 22:42 Ngày 10/09/2013

  phat1993

  cả tháng dc 5 chương hic :((

 • Gửi lúc 1:08 Ngày 08/09/2013

  Duong

  sao lau the admin . ca tuan hok co chuog nao doc :((

 • Gửi lúc 11:37 Ngày 02/09/2013

  Duong

  lam j lau ra the admin . 3 4 chag co chuong nao doc chan vai`