Trang chủ / Tiên Hiệp / Thần Ma Cửu Biến / Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!

Thần Ma Cửu Biến

Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!
ThầqXxn Ma Cu Biến
Tác giảZ: Duy NhấBt Thiên T

Chương 60: ĐCi ca ca, hát một bài cho ta nghe!

Nhóm dịRIJch: huntercd
Nguồn: Vipvandanguồn tunghoanh.com

Nhìn thấpay Thi ĐdSi Nguyên vào buồng nhỏ trên tàu, sắDc mt Cổ Chiến có chút khó coi, mấBt mt trước nhiu ngườqXxi như đBiã là chuyn rấRIJt lâu trước kia, ánh mắhBt quét một vòng, phát hin ba con nga thượng đtWng trên boong thuyn, ngữRIJ khí của hắZn bấwMtt thin: "Đem ba con nga đYrdưa lên."

Ha ha, Trương HiểOu Vũ nhẹ giọng cườXqAi, không thểxAp tưởng đtcược lạZtZi dám đdXRộng lên đqXxbu ta, thế giới này có một câu nói như thế này: Làm ngườWi không thểUUS quá kiêu ngạCo, kiêu ngạCo sẽ bịdXR sét đOánh!

Trương HiểRIJu Vũ quay mắqext nhìn v phía Cổ Chiến, thảin nhiên nói: "Hôm nay ngươi không cầpan đtWi nữtca!"

Cổ Chiến chưa kịbp tứLOc gin, trước mt mà đwMtã có một đAjoàn ánh sáng màu lam mạABtnh mẽ ngắrPt lờRIJi hắdSn.

Tay bụm lấcZy khuôn mt cháy đRDqen kêu thảdSm một tiếng, thân thểhB Cổ Chiến bắcZn v phía sau bay.

Mọi ngườZi nhìn v phía nắqXxm tay còn chưa thu hồi lạbi của Trương HiểGWOu Vũ, trợn mắtXdt há hốc mồm, năm nay ĐwMti Võ Sư có phảii là hàng hóa đtcXqA bán không vy, trên một con thuyn lạii có hai ngườUCi, ngườSqXi trước còn d nói, dù sao hắRIJn đtWã là trung niên ba mươi mấby tuổi, bây giờDs lạrPi xuấhBt hin thêm một ngườri, mà làm cho ngườMTi ta nghẹn hòng là ngườUCi này ro ràng là một thiếu niên.

Ming Triu Thành bây giờZ lớn tới mứrPc có thểLO nhét cảGWO một cái đAjJbUu ngườABti vào, con mắhBt trợn tht lớn.

"HiểXhcu Vũ ca, ngươi, ngươi là... ĐhBi Võ Sư!"

Lam mang dưới chân chợt lóe, Trương HiểGWOu Vũ trc tiếp vượt qua khoảLOng cách hơn mườGWOi mét, đtcáp xuống mép thuyn của Thủy Tc Đoàn, nói: "Ta đdXRếm tới ba, không muốn chết thì đABtu nhảcZy xuống cho ta, nếu không giết không tha! Một."

Năm sáu thủy tc mới gia nhp nhìn v phía hắWmn, chầXDn chờC một chút rồi la chọn nhảxry hồ.

Đã có ngườYrdi nhảJbUy, một ít thủy tc khôn khéo cũng nhảdXRy xuống theo, chỉD trong thờrPi gian nháy mắUCt, đbbã chỉW còn lạeRwi năm sáu chục ngườcZi, đWương nhiên đZtZây là nhữWng phầXDn t tàn bạqexo nhấSqXt của Thủy Tc Đoàn.

"ĐRDqi Võ Sư cũng không phảqexi vô đXhcXhcch, dùng cung tin bắABtn hắZn, xem hắXqAn có chết hay không." Trong thủy tc có một đCôi cung tiến thủ, nhân số ước chng hai mươi ngườABti, bây giờOn còn tha lạcZi mườtWi hai ngườtci, lp tứcZc kéo dây cung bắJbUn ra hơn mườdSi mũi tên nhọn.

Một vòng hộ thểqex nguyên lc màu lam nhạRIJt xuấXqAt hin, tấcZt cảWm mũi tên nhọn đdSu bịxr đJbUón đdXRỡ, Trương HiểWmu Vũ cũng không đXhci đpaộng, chỉXGY đcZơn giảIzLn huy đRDqộng nắGzm tay, trong chốc lát ngc của hai cung tiến thủ đXqAã bịRIJ cháy đbben, bay vọt v phía sau.

Hoàn toàn là giết hạIzLi thiên v một bên, Trương HiểRDqu Vũ chém ra tám quyn đXhcã giết tám cái cung tiến thủ, muốn chạiy trốn cũng trốn không thoát.

"Đây là Đzi Võ Sư, quá đqexẹp trai." Các hành khách kính ngưỡng nhìn Trương HiểXqAu Vũ.

Con mắGWOt của một tiểGWOu đxrWu mục trong thủy tc đdXRỏ bng, quát: "Mẹ, chết cũng phảZi giết vài ngườGWOi, các huynh đUUS giết nhữhBng hành khách kia cho ta."

Chuyn Trương HiểLOu Vũ lo lắpang nhấWmt quảz nhiên đXGYã phát sinh, cũng không phảMTi tấpat cảC ác nhân điu sợ chết, t vong đZã làm cho chúng trở nên đOiên cuồng hơn.

Vèo, vèo...

Bốn mũi tên nhọn bắAjn v phía hành khách, tốc đZộ nhanh như đrin thiểIzLm.

Chém ra hai quyn chn đXGYing hai mũi tên, còn hai mũi tên kia Trương HiểdXRu Vũ cũng không có bin pháp.

"Muốn giết ngườAji còn phảZi hỏi ta trước." Thi ĐOi Nguyên không biết t lúc nào đXqAã xuấZt hin ở trên boong thuyn, lăng không đtXdánh trúng hai mũi tên nhọn.

"Giết!" Thủy tc còn lạOi đBiu nhảDy qua thuyn bên này, rútvũ khí ra chuẩwMtn bịwMt chém giết.

Đáng tiếc, Thi Đii Nguyên và Trương HiểtWu Vũ đxApu là ĐwMti Võ Sư, chỉXD trong mấry cái chớp mắWmt, thủy tc đXhcã bịqXx giết chết mườGWOi tên.

Bọn thủy thủ cũng không phảOni bấdXRt tài, họ đAjã sớm nhn nhịGWOn đUUSám thủy tc này rấbt lâu, trong bụng là một mớ nghẹn khuấit. Nay có đIzLược cơ hội lin hùng hổ chiến đzLOu với thủy tc.

Triu Thành trảqzi qua chiến đdSYrdu không ít, hắGzn rút trườGzng đqexao ra xông tới, một đpaao đqexã chém bay đrPYrdu một thủy tc, ra tay gọn gàng linh hoạdXRt, so với hắbn của mườSqXi ngày trước y như hai ngườpai hoàn toàn khác nhau.

Na khắxApc đOnồng hồ đWmi qua, toàn bộ thủy tc bịqz chém giết, đABta số đdSu bịxr hai vịrP Đzi Võ Sư giết, thủy thủ chỉeRw bịBi thương vài ngườGWOi.

"Tht đhBã ghin, lạxApi giết đdXRược hai thủy tc." Triu Thành hì hì cườii nói.

ĐXDng ở trên boong tàu thủy tc, Trương HiểdXRu Vũ nói với lão Trương: "ChờXqAđdSây một lát, ta vào trong xem."

Lão Trương gt gt đzUCu, đtWối phương nói với hắUCn là đxrã cho hắqzn mt mũi rồi.

Tiến vào khoang tàu, Trương HiểdXRu Vũ lục soát tng gian phòng, hy vọng có thểtW tìm đbbược chút hoàng kim, bộ anime ĐZo HảGzi Tc lưu lạBii ấrPn tượng rấWmt sâu cho hắrPn.

Ở một căn phòng phía dưới boong tàu, Trương HiểABtu Vũ tìm đpaược rồi một ít rương tài bảXqAo, bên trong có hoàng kim, bạOnc, châu báu hỗn tạcZp cùng một chỗ, Trương HiểJbUu Vũ đXhcoán chng chỗ này ít nhấtct phảDi trịYrd giá hơn năm vạUCn lượng.

Ra khỏi phòng, Trương HiểUCu Vũ nghe đLOược tiếng rên rỉbb yếu ớt ở gian phòng kế bên.

Đxry ca ra, một mùi tanh tưởi đYrdp vào mt.
xem tạxri t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
SắWmc mt Trương HiểWu Vũ dịr thườRIJng khó coi, sát khí tràn ra bốn phía, tht không nên thảBi đxApám thủy tc kia, ít nhấGWOt cũng phảri thiên đXGYao vạXhcn quảb.

Gian phòng này là hình phòng, tràng cảIzLnh bên trong vô cùng thê thảDm, rấLOt nhiu nữAj t trẻ trung bịxAp tra tấXhcn tới chết, có một số ngườOi chưa chết nhưng cũng không khá hơn chút nào. Có ngườbi bịDs treo lên, * đZã bịpa cắLOt rơi, mắJbUt bịtc móc, hạUC thân cắrm một thanh đDsao dài, còn có một phụ nữr mang thai bịOn rạbch bụng khi còn sống sờUC sờdS, hài nhi bên trong bịABt lấiy ra, con mắJbUt mở tht to.

Tiếng rên rỉxAp là của một tiểGWOu cô nương mới mườdXRi một mườXqAi hai tuổi, toàn thân nàng bịXGY cắdXRt mấqXxt mấRDqy chục miếng thịSqXt, chân dưới đABtã bịBi cht mấrt, cảWm ngườcZi đdSu là máu tươi, rõ ràng nàng không sống lâu đbbược nữRIJa. Lúc này hai mắCt đeRwang nhìn lên nóc phòng, rên rỉqXx yếu ớt nói: "Mụ mụ, Tiểxru Vi đSqXau, bọn họ sao lạdXRi đbbối x với TiểXqAu Vi như vy, Tiểxru Vi chỉYrd muốn bán chút hoa tng l vt cho mụ mụ thôi mà.”

Trong ánh mắtWt hàm chứia dấGWOu vết của một tia nước, một quyn của Trương HiểOnu Vũ đYrdánh vỡ vách tườdXRng gỗ, trong nội tâm phn nộ nói: Bọn súc sinh này, nếu đqextXd cho ta tìm đAjược các ngươi trong đCOna ngục, nhấRIJt đWmdSnh cho các ngươi nếm th cái gì gọi là sống không bằLOng chết.

Không thèm đZLO ý đrến máu tươi đDABty trên mt đhBBit, Trương HiểtWu Vũ đWi đcZến trước ngườDi tiểtXdu cô nương, đqXxưa tay sờLO sờxAp cái đeRwbu nhỏ của nàng, nghẹn họng nói: "Tiểxru Vi, nghe lờbi, l vt cho mẹ TiểXGYu Vi ca ca đeRwã đxApưa giúp rồi, muội ngủ đAji! Trong mộng có rấdXRt nhiu đSqXiu thú vịtXd đXDang chờYrd muội."

"Tht sao?" Con mắtXdt đDsã sắxrp nhắJbUm lạbi của TiểDsu Vi đRIJột nhiên sáng ngờOi, cao hứXDng nói: "Cám ơn đtWRIJi ca ca, TiểJbUu Vi vui lắqXxm, ca ca có thểO hát cho TiểAju Vi nghe không?"

"Được!" Trương Hiểbbu Vũ nga đYrdqexu, làm cho nước trong mắUUSt không chảCy ra, trầtWm thấABtp hát: "Trên đwMtRDqi chỉqex có mẹ tốt, hài t có mẹ như có đzược bảXGYo khố..."

Vn còn chưa hát xong, tiểYrdu cô nương mang theo dáng tươi cườRDqi thỏa mãn ‘ngủ say’, khuôn mt nhỏ nhắXDn tái nhợt nổi lên một tia đbng.

Một giọt nước mắXhct t khóe mắwMtt chảJbUy xuống, Trương HiểRDqu Vũ đGWOJbUng lên.

"Đi đLOườXDng bình yên!" Nói ra câu nói sau cùng, Trương HiểAju Vũ rút đJbUxApi kiếm t phía sau lưng ra, dùng sứtWc đWp xuống đrPáy thuyn.

Oanh, cảO con thuyn chấABtn đZộng một cái, đIzLáy thuyn bịC phá ra một cái lổ hổng lớn, nước hồ tranh nhau tràn vào.

"HiểqXxu Vũ ca ở bên trong làm sao vy, có phảYrdi chiến đWCu với thủy tc không!" Triu Thành chú ý tới thuyn thủy tc chấCn đIzLộng một chút, sau đqzó dầtWn dầRDqn chìm xuống, gấip đJbUến đdXRộ muốn nhảZy qua.

Triu đGzcZc ngăn Triu Thành lạGzi, mở ming nói: "Ngươi đxri có thểwMt giúp đwMtược chuyn gì, đYrdng làm trở ngạXGYi Hiểzu Vũ huynh đtc."

"Đi thôi!"

Chm rãi đGzi ra khỏi khoang thuyn, thân hình Trương HiểtWu Vũ chớp đWmộng liên tục, trong nháy mắXDt đrPã đGzBng trên boong thuyn của lão Trương, sắic mt âm trầXGYm khó coi.
Mờqexi các bạXDn ủng hộ, tài trợ đRIJABt truyn ra nhanh hơn BấdSm vào đXDây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

 • Gửi lúc 12:38 Ngày 13/11/2014

  quangtho2010200

  Hay

 • Gửi lúc 21:02 Ngày 24/10/2013

  Wodka

  Không biết nguồn ở đâu vậy ta

 • Gửi lúc 22:42 Ngày 10/09/2013

  phat1993

  cả tháng dc 5 chương hic :((

 • Gửi lúc 1:08 Ngày 08/09/2013

  Duong

  sao lau the admin . ca tuan hok co chuog nao doc :((

 • Gửi lúc 11:37 Ngày 02/09/2013

  Duong

  lam j lau ra the admin . 3 4 chag co chuong nao doc chan vai`