Trang chủ / Tiên Hiệp / Thần Ma Cửu Biến / Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!

Thần Ma Cửu Biến

Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!
Thầcjtn Ma Cu Biến
Tác giảdgT: Duy NhấXjt Thiên T

Chương 60: ĐCGdi ca ca, hát một bài cho ta nghe!

Nhóm dịGEach: huntercd
Nguồn: Vipvanda

Nhìn thấZCoy Thi ĐdKi Nguyên vào buồng nhỏ trên tàu, sắdKc mt Cổ Chiến có chút khó coi, mấznt mt trước nhiu ngườtHi như đXjã là chuyn rấst lâu trước kia, ánh mắjQZt quét một vòng, phát hin ba con nga thượng đEsng trên boong thuyn, ngữcq khí của hắdKn bấOGat thin: "Đem ba con nga đXưa lên."

Ha ha, Trương HiểHnu Vũ nhẹ giọng cườzni, không thểoNB tưởng đEsược lạcjti dám đQộng lên đqznu ta, thế giới này có một câu nói như thế này: Làm ngườbXi không thểQ quá kiêu ngạXo, kiêu ngạZCoo sẽ bịcjt sét đLcXánh!

Trương HiểQu Vũ quay mắHnt nhìn v phía Cổ Chiến, thảjQZn nhiên nói: "Hôm nay ngươi không cầBcen đOGai nữXYOa!"

Cổ Chiến chưa kịGEap tứtHc gin, trước mt mà đjQZã có một đHnoàn ánh sáng màu lam mạYjgnh mẽ ngắNztt lờEhi hắLn.

Tay bụm lấaPLy khuôn mt cháy đLHQen kêu thảdKm một tiếng, thân thểBce Cổ Chiến bắdKn v phía sau bay.

Mọi ngườtTi nhìn v phía nắXm tay còn chưa thu hồi lạZCoi của Trương HiểZXu Vũ, trợn mắgDt há hốc mồm, năm nay ĐZCoi Võ Sư có phảqi là hàng hóa đXcjt bán không vy, trên một con thuyn lạOGai có hai ngườHni, ngườhi trước còn d nói, dù sao hắYjgn đdgTã là trung niên ba mươi mấCGdy tuổi, bây giờtH lạjQZi xuấht hin thêm một ngườCGdi, mà làm cho ngườgdEi ta nghẹn hòng là ngườhi này ro ràng là một thiếu niên.

Ming Triu Thành bây giờjQZ lớn tới mứznc có thểL nhét cảoNB một cái đXYOdgTu ngườgdEi vào, con mắjEt trợn tht lớn.

"Hiểhu Vũ ca, ngươi, ngươi là... ĐtTi Võ Sư!"

Lam mang dưới chân chợt lóe, Trương HiểZXu Vũ trc tiếp vượt qua khoảQng cách hơn mườLHQi mét, đXjáp xuống mép thuyn của Thủy Tc Đoàn, nói: "Ta đEhếm tới ba, không muốn chết thì đHnu nhảLcXy xuống cho ta, nếu không giết không tha! Một."

Năm sáu thủy tc mới gia nhp nhìn v phía hắZCon, chầGEan chờjQZ một chút rồi la chọn nhảaQy hồ.

Đã có ngườaPLi nhảdKy, một ít thủy tc khôn khéo cũng nhảgDy xuống theo, chỉdK trong thờYjgi gian nháy mắczt, đGLcã chỉBce còn lạtTi năm sáu chục ngườLcXi, đbXương nhiên đTmây là nhữjQZng phầbXn t tàn bạjEo nhấgdEt của Thủy Tc Đoàn.
xem chương mới tạQli tunghoanh(.)com
"ĐLi Võ Sư cũng không phảgDi vô đbXaPLch, dùng cung tin bắEsn hắXjn, xem hắYQn có chết hay không." Trong thủy tc có một đYjgôi cung tiến thủ, nhân số ước chng hai mươi ngườOGai, bây giờq còn tha lạOGai mườdgTi hai ngườgdEi, lp tứcjtc kéo dây cung bắjn ra hơn mườgdEi mũi tên nhọn.

Một vòng hộ thểLcX nguyên lc màu lam nhạHnt xuấQt hin, tấdKt cảPQb mũi tên nhọn đLu bịEs đTmón đtTỡ, Trương Hiểhu Vũ cũng không đKi đPQbộng, chỉNzt đYjgơn giảTmn huy đLcXộng nắXYOm tay, trong chốc lát ngc của hai cung tiến thủ đXjã bịX cháy đTmen, bay vọt v phía sau.

Hoàn toàn là giết hạZXi thiên v một bên, Trương HiểgDu Vũ chém ra tám quyn đOGaã giết tám cái cung tiến thủ, muốn chạgdEy trốn cũng trốn không thoát.

"Đây là ĐMMZi Võ Sư, quá đLẹp trai." Các hành khách kính ngưỡng nhìn Trương HiểZXu Vũ.

Con mắEht của một tiểGEau đYQznu mục trong thủy tc đKỏ bng, quát: "Mẹ, chết cũng phảZCoi giết vài ngườZXi, các huynh đTm giết nhữqng hành khách kia cho ta."

Chuyn Trương HiểlXlu Vũ lo lắQlng nhấTmt quảQ nhiên đsã phát sinh, cũng không phảLcXi tấXYOt cảlXl ác nhân đQLu sợ chết, t vong đLHQã làm cho chúng trở nên đtHiên cuồng hơn.

Vèo, vèo...

Bốn mũi tên nhọn bắdKn v phía hành khách, tốc đdKộ nhanh như đjQZin thiểcqm.

Chém ra hai quyn chn đKQng hai mũi tên, còn hai mũi tên kia Trương HiểGLcu Vũ cũng không có bin pháp.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
"Muốn giết ngườTmi còn phảEsi hỏi ta trước." Thi ĐXi Nguyên không biết t lúc nào đNztã xuấPQbt hin ở trên boong thuyn, lăng không đMMZánh trúng hai mũi tên nhọn.

"Giết!" Thủy tc còn lạLcXi đLcXu nhảYjgy qua thuyn bên này, rútvũ khí ra chuẩZCon bịGEa chém giết.

Đáng tiếc, Thi ĐGLci Nguyên và Trương HiểYQu Vũ đtTu là ĐtTi Võ Sư, chỉXYO trong mấGEay cái chớp mắtTt, thủy tc đoNBã bịQl giết chết mườGLci tên.

Bọn thủy thủ cũng không phảXYOi bấTmt tài, họ đgdEã sớm nhn nhịZCon đGEaám thủy tc này rấEht lâu, trong bụng là một mớ nghẹn khuấQt. Nay có đgdEược cơ hội lin hùng hổ chiến đtHtHu với thủy tc.

Triu Thành trảjEi qua chiến đbXPQbu không ít, hắhn rút trườZXng đczao ra xông tới, một đXao đGLcã chém bay đMMZdKu một thủy tc, ra tay gọn gàng linh hoạgDt, so với hắsn của mườMMZi ngày trước y như hai ngườYQi hoàn toàn khác nhau.

Na khắhc đgdEồng hồ đEhi qua, toàn bộ thủy tc bịXj chém giết, đtTa số đoNBu bịQL hai vịj ĐPQbi Võ Sư giết, thủy thủ chỉHn bịX thương vài ngườCGdi.

"Tht đoNBã ghin, lạYjgi giết đGEaược hai thủy tc." Triu Thành hì hì cườZCoi nói.

Đcqng ở trên boong tàu thủy tc, Trương HiểZXu Vũ nói với lão Trương: "ChờaQđQây một lát, ta vào trong xem."

Lão Trương gt gt đcjtdgTu, đaQối phương nói với hắEsn là đznã cho hắQn mt mũi rồi.

Tiến vào khoang tàu, Trương HiểYQu Vũ lục soát tng gian phòng, hy vọng có thểzn tìm đqược chút hoàng kim, bộ anime ĐXYOo HảQLi Tc lưu lạKi ấbXn tượng rấqt sâu cho hắZXn.

Ở một căn phòng phía dưới boong tàu, Trương HiểBceu Vũ tìm đOGaược rồi một ít rương tài bảcqo, bên trong có hoàng kim, bạQlc, châu báu hỗn tạjEp cùng một chỗ, Trương HiểZCou Vũ đqoán chng chỗ này ít nhấbXt phảKi trịdgT giá hơn năm vạjEn lượng.

Ra khỏi phòng, Trương HiểaQu Vũ nghe đaQược tiếng rên rỉcq yếu ớt ở gian phòng kế bên.

Đcjty ca ra, một mùi tanh tưởi đCGdp vào mt.

Sắjc mt Trương HiểGEau Vũ dịgD thườXYOng khó coi, sát khí tràn ra bốn phía, tht không nên thảTm đXjám thủy tc kia, ít nhấaQt cũng phảhi thiên đeMao vạtHn quảNzt.

Gian phòng này là hình phòng, tràng cảLHQnh bên trong vô cùng thê thảLcXm, rấqt nhiu nữK t trẻ trung bịaPL tra tấQn tới chết, có một số ngườLHQi chưa chết nhưng cũng không khá hơn chút nào. Có ngườBcei bịHn treo lên, * đZXã bịXYO cắHnt rơi, mắPQbt bịTm móc, hạGLc thân cắXjm một thanh đYQao dài, còn có một phụ nữcq mang thai bịjE rạZXch bụng khi còn sống sờQl sờgdE, hài nhi bên trong bịj lấQLy ra, con mắdKt mở tht to.

Tiếng rên rỉXj là của một tiểjEu cô nương mới mườgDi một mườMMZi hai tuổi, toàn thân nàng bịh cắYQt mấht mấLy chục miếng thịcjtt, chân dưới đgDã bịj cht mấBcet, cảEs ngườsi đEhu là máu tươi, rõ ràng nàng không sống lâu đZXược nữtTa. Lúc này hai mắcjtt đtTang nhìn lên nóc phòng, rên rỉZCo yếu ớt nói: "Mụ mụ, TiểaPLu Vi đXjau, bọn họ sao lạsi đQối x với TiểGEau Vi như vy, TiểXYOu Vi chỉQl muốn bán chút hoa tng l vt cho mụ mụ thôi mà.”

Trong ánh mắBcet hàm chứtTa dấaPLu vết của một tia nước, một quyn của Trương HiểeMu Vũ đQánh vỡ vách tườHnng gỗ, trong nội tâm phn nộ nói: Bọn súc sinh này, nếu đjQZCGd cho ta tìm đQược các ngươi trong đTmBcea ngục, nhấeMt đcqTmnh cho các ngươi nếm th cái gì gọi là sống không bằGEang chết.

Không thèm đeMzn ý đoNBến máu tươi đXjEhy trên mt đNztGLct, Trương Hiểhu Vũ đcjti đznến trước ngườtTi tiểczu cô nương, đPQbưa tay sờaPL sờPQb cái đTmLHQu nhỏ của nàng, nghẹn họng nói: "Tiểhu Vi, nghe lờsi, l vt cho mẹ TiểQLu Vi ca ca đLHQã đGEaưa giúp rồi, muội ngủ đEhi! Trong mộng có rấXjt nhiu đXiu thú vịaQ đQlang chờCGd muội."

"Tht sao?" Con mắEst đdKã sắQp nhắgdEm lạQLi của TiểdKu Vi đOGaột nhiên sáng ngờYjgi, cao hứMMZng nói: "Cám ơn đYjgLcXi ca ca, Tiểhu Vi vui lắjm, ca ca có thểcjt hát cho TiểTmu Vi nghe không?"

"Được!" Trương HiểtHu Vũ nga đtTXu, làm cho nước trong mắXt không chảczy ra, trầznm thấYjgp hát: "Trên đEhzni chỉh có mẹ tốt, hài t có mẹ như có đjEược bảXo khố..."

Vn còn chưa hát xong, tiểEhu cô nương mang theo dáng tươi cườBcei thỏa mãn ‘ngủ say’, khuôn mt nhỏ nhắbXn tái nhợt nổi lên một tia đEsng.

Một giọt nước mắZCot t khóe mắtTt chảcqy xuống, Trương HiểQu Vũ đCGdoNBng lên.

"Đi đYjgườCGdng bình yên!" Nói ra câu nói sau cùng, Trương HiểKu Vũ rút đYQQi kiếm t phía sau lưng ra, dùng sứYjgc đtHp xuống đqáy thuyn.

Oanh, cảGLc con thuyn chấXn đcjtộng một cái, đczáy thuyn bịjQZ phá ra một cái lổ hổng lớn, nước hồ tranh nhau tràn vào.

"HiểGLcu Vũ ca ở bên trong làm sao vy, có phảaQi chiến đTmXju với thủy tc không!" Triu Thành chú ý tới thuyn thủy tc chấdKn đgDộng một chút, sau đHnó dầjn dầlXln chìm xuống, gấPQbp đNztến đGLcộ muốn nhảQLy qua.

Triu đGLcXYOc ngăn Triu Thành lạXYOi, mở ming nói: "Ngươi đcjti có thểEs giúp đoNBược chuyn gì, đdgTng làm trở ngạZXi HiểjEu Vũ huynh đYjg."

"Đi thôi!"

Chm rãi đtTi ra khỏi khoang thuyn, thân hình Trương HiểMMZu Vũ chớp đdKộng liên tục, trong nháy mắdgTt đCGdã đjQZaPLng trên boong thuyn của lão Trương, sắjEc mt âm trầeMm khó coi.
MờLHQi các bạbXn ủng hộ, tài trợ đXYOeM truyn ra nhanh hơn Bấhm vào đlXlây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

 • Gửi lúc 12:38 Ngày 13/11/2014

  quangtho2010200

  Hay

 • Gửi lúc 21:02 Ngày 24/10/2013

  Wodka

  Không biết nguồn ở đâu vậy ta

 • Gửi lúc 22:42 Ngày 10/09/2013

  phat1993

  cả tháng dc 5 chương hic :((

 • Gửi lúc 1:08 Ngày 08/09/2013

  Duong

  sao lau the admin . ca tuan hok co chuog nao doc :((

 • Gửi lúc 11:37 Ngày 02/09/2013

  Duong

  lam j lau ra the admin . 3 4 chag co chuong nao doc chan vai`

banner