Trang chủ / Tiên Hiệp / Thần Ma Cửu Biến / Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!

Thần Ma Cửu Biến

Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!
ThầYn Ma Cu Biến
Tác giảjY: Duy Nhấtt Thiên T

Chương 60: ĐBpqi ca ca, hát một bài cho ta nghe!
truyn copy t tunghoanh.com
Nhóm dịYlch: huntercd
Nguồn: Vipvanda

Nhìn thấbxby Thi Đji Nguyên vào buồng nhỏ trên tàu, sắYc mt Cổ Chiến có chút khó coi, mấzBGt mt trước nhiu ngườNbi như đpã là chuyn rấbkNt lâu trước kia, ánh mắatt quét một vòng, phát hin ba con nga thượng đIbVng trên boong thuyn, ngữiRi khí của hắNbn bấkpt thin: "Đem ba con nga đIbVưa lên."

Ha ha, Trương HiểzBGu Vũ nhẹ giọng cườGaki, không thểDqN tưởng đREBược lạti dám đhộng lên đNbru ta, thế giới này có một câu nói như thế này: Làm ngườszNi không thểhj quá kiêu ngạkpo, kiêu ngạWro sẽ bịCf sét đkpánh!

Trương Hiểavu Vũ quay mắPt nhìn v phía Cổ Chiến, thảtCan nhiên nói: "Hôm nay ngươi không cầxkEn đMPi nữYla!"

Cổ Chiến chưa kịPp tứtCac gin, trước mt mà đhã có một đkpoàn ánh sáng màu lam mạrnh mẽ ngắtCat lờjjLi hắqTn.

Tay bụm lấbkNy khuôn mt cháy đVtsen kêu thảNbm một tiếng, thân thểr Cổ Chiến bắavn v phía sau bay.

Mọi ngườBpqi nhìn v phía nắLhm tay còn chưa thu hồi lạMPi của Trương HiểBpqu Vũ, trợn mắbkNt há hốc mồm, năm nay ĐszNi Võ Sư có phảqhi là hàng hóa đDqNav bán không vy, trên một con thuyn lạVtsi có hai ngườCfi, ngườji trước còn d nói, dù sao hắEDZn đpã là trung niên ba mươi mấNby tuổi, bây giờt lạVtsi xuấatt hin thêm một ngườbxbi, mà làm cho ngườNri ta nghẹn hòng là ngườkYYi này ro ràng là một thiếu niên.

Ming Triu Thành bây giờCf lớn tới mứxkEc có thểNr nhét cảEWS một cái đTDqNu ngườkYYi vào, con mắREBt trợn tht lớn.

"Hiểkeu Vũ ca, ngươi, ngươi là... Đpi Võ Sư!"

Lam mang dưới chân chợt lóe, Trương HiểxkEu Vũ trc tiếp vượt qua khoảavng cách hơn mườkYYi mét, đZhMáp xuống mép thuyn của Thủy Tc Đoàn, nói: "Ta đGakếm tới ba, không muốn chết thì điRiu nhảbxby xuống cho ta, nếu không giết không tha! Một."

Năm sáu thủy tc mới gia nhp nhìn v phía hắjn, chầjYn chờEWS một chút rồi la chọn nhảzqy hồ.

Đã có ngườjpi nhảzBGy, một ít thủy tc khôn khéo cũng nhảhy xuống theo, chỉVts trong thờzqi gian nháy mắzqt, đszNã chỉNr còn lạiRii năm sáu chục ngườZhMi, đszNương nhiên đjYây là nhữbxbng phầREBn t tàn bạszNo nhấzqt của Thủy Tc Đoàn.

"ĐPi Võ Sư cũng không phảbxbi vô đPBjzch, dùng cung tin bắzBGn hắVtsn, xem hắatn có chết hay không." Trong thủy tc có một đYaôi cung tiến thủ, nhân số ước chng hai mươi ngườREBi, bây giờEDZ còn tha lạMPi mườbkNi hai ngườji, lp tứxkEc kéo dây cung bắkpn ra hơn mườqTi mũi tên nhọn.

Một vòng hộ thểMP nguyên lc màu lam nhạrt xuấket hin, tấpt cảqT mũi tên nhọn đNBu bịNb đkeón đYaỡ, Trương Hiểjpu Vũ cũng không đpi đLhộng, chỉWr đZhMơn giảSRn huy đpộng nắiRim tay, trong chốc lát ngc của hai cung tiến thủ đDqNã bịqT cháy đVtsen, bay vọt v phía sau.

Hoàn toàn là giết hạzqi thiên v một bên, Trương Hiểpu Vũ chém ra tám quyn đGakã giết tám cái cung tiến thủ, muốn chạBjzy trốn cũng trốn không thoát.

"Đây là Đzqi Võ Sư, quá đkYYẹp trai." Các hành khách kính ngưỡng nhìn Trương Hiểkeu Vũ. truyn đhjược lấDqNy t website tung hoanh

Con mắkYYt của một tiểatu đtCaNru mục trong thủy tc đszNỏ bng, quát: "Mẹ, chết cũng phảhi giết vài ngườLhi, các huynh đIbV giết nhữkeng hành khách kia cho ta."

Chuyn Trương HiểTu Vũ lo lắxkEng nhấkYYt quảTTI nhiên đzBGã phát sinh, cũng không phảzBGi tấpt cảiRi ác nhân đqTu sợ chết, t vong đavã làm cho chúng trở nên đTiên cuồng hơn.

Vèo, vèo...

Bốn mũi tên nhọn bắGakn v phía hành khách, tốc đEWSộ nhanh như đBpqin thiểIbVm.

Chém ra hai quyn chn đavqhng hai mũi tên, còn hai mũi tên kia Trương HiểiRiu Vũ cũng không có bin pháp.

"Muốn giết ngườti còn phảhi hỏi ta trước." Thi Đji Nguyên không biết t lúc nào đpã xuấYat hin ở trên boong thuyn, lăng không đránh trúng hai mũi tên nhọn.

"Giết!" Thủy tc còn lạpi đLhu nhảVtsy qua thuyn bên này, rútvũ khí ra chuẩPn bịkp chém giết.

Đáng tiếc, Thi Đkei Nguyên và Trương HiểtCau Vũ đju là ĐGaki Võ Sư, chỉTTI trong mấqhy cái chớp mắket, thủy tc đqhã bịszN giết chết mườtCai tên.

Bọn thủy thủ cũng không phảYli bấtt tài, họ đYaã sớm nhn nhịNbn đpám thủy tc này rấLht lâu, trong bụng là một mớ nghẹn khuấYat. Nay có đtược cơ hội lin hùng hổ chiến đYaru với thủy tc.

Triu Thành trảqTi qua chiến đszNCfu không ít, hắbkNn rút trườbkNng đNbao ra xông tới, một đVtsao đqTã chém bay đNbbkNu một thủy tc, ra tay gọn gàng linh hoạavt, so với hắiRin của mườxkEi ngày trước y như hai ngườPi hoàn toàn khác nhau.

Na khắtCac đEWSồng hồ đPi qua, toàn bộ thủy tc bịWr chém giết, đYaa số đNru bịqT hai vịSR ĐBpqi Võ Sư giết, thủy thủ chỉSR bịREB thương vài ngườNri.

"Tht điRiã ghin, lạjpi giết đPược hai thủy tc." Triu Thành hì hì cườbkNi nói.

ĐkYYng ở trên boong tàu thủy tc, Trương HiểkYYu Vũ nói với lão Trương: "ChờYlđBpqây một lát, ta vào trong xem."

Lão Trương gt gt đVtsNbu, đYối phương nói với hắVtsn là đYaã cho hắken mt mũi rồi.

Tiến vào khoang tàu, Trương HiểMPu Vũ lục soát tng gian phòng, hy vọng có thểLh tìm đrược chút hoàng kim, bộ anime ĐszNo HảNBi Tc lưu lạqhi ấBjzn tượng rấtCat sâu cho hắavn.

Ở một căn phòng phía dưới boong tàu, Trương Hiểhu Vũ tìm đYaược rồi một ít rương tài bảato, bên trong có hoàng kim, bạMPc, châu báu hỗn tạhjp cùng một chỗ, Trương Hiểju Vũ đPoán chng chỗ này ít nhấPt phảEWSi trịBjz giá hơn năm vạYln lượng.

Ra khỏi phòng, Trương Hiểju Vũ nghe đhược tiếng rên rỉVts yếu ớt ở gian phòng kế bên.

Đavy ca ra, một mùi tanh tưởi đYp vào mt.

SắDqNc mt Trương HiểLhu Vũ dịNb thườCfng khó coi, sát khí tràn ra bốn phía, tht không nên thảszN đqhám thủy tc kia, ít nhấSRt cũng phảLhi thiên đpao vạqTn quảEDZ.

Gian phòng này là hình phòng, tràng cảjYnh bên trong vô cùng thê thảpm, rấZhMt nhiu nữSR t trẻ trung bịkYY tra tấLhn tới chết, có một số ngườkYYi chưa chết nhưng cũng không khá hơn chút nào. Có ngườLhi bịzBG treo lên, * đavã bịBpq cắjjLt rơi, mắPt bịp móc, hạVts thân cắLhm một thanh đkYYao dài, còn có một phụ nữj mang thai bịh rạtch bụng khi còn sống sờp sờqh, hài nhi bên trong bịke lấkYYy ra, con mắkpt mở tht to.

Tiếng rên rỉat là của một tiểatu cô nương mới mườpi một mườYli hai tuổi, toàn thân nàng bịh cắYlt mấpt mấpy chục miếng thịEDZt, chân dưới đpã bịkp cht mấSRt, cảMP ngườEDZi đtCau là máu tươi, rõ ràng nàng không sống lâu đkYYược nữjpa. Lúc này hai mắket đEDZang nhìn lên nóc phòng, rên rỉjjL yếu ớt nói: "Mụ mụ, TiểPu Vi đbkNau, bọn họ sao lạati đNBối x với TiểNBu Vi như vy, TiểYu Vi chỉkYY muốn bán chút hoa tng l vt cho mụ mụ thôi mà.”

Trong ánh mắjYt hàm chứkea dấNBu vết của một tia nước, một quyn của Trương HiểEDZu Vũ đjjLánh vỡ vách tườqTng gỗ, trong nội tâm phn nộ nói: Bọn súc sinh này, nếu đbkNke cho ta tìm đhược các ngươi trong đVtsIbVa ngục, nhấkYYt đREBPnh cho các ngươi nếm th cái gì gọi là sống không bằNrng chết.

Không thèm đjpt ý đqTến máu tươi đrEWSy trên mt đkpqTt, Trương Hiểavu Vũ đri đavến trước ngườjYi tiểjpu cô nương, đNrưa tay sờREB sờzq cái đxkEhu nhỏ của nàng, nghẹn họng nói: "Tiểpu Vi, nghe lờkpi, l vt cho mẹ TiểGaku Vi ca ca đpã đREBưa giúp rồi, muội ngủ đYli! Trong mộng có rấht nhiu đriu thú vịzBG đkYYang chờp muội."

"Tht sao?" Con mắrt đVtsã sắpp nhắhm lạiRii của Tiểhu Vi đtột nhiên sáng ngờhi, cao hứLhng nói: "Cám ơn đkYYti ca ca, Tiểju Vi vui lắNrm, ca ca có thểZhM hát cho Tiểkeu Vi nghe không?"

"Được!" Trương Hiểpu Vũ nga đYlbkNu, làm cho nước trong mắpt không chảhjy ra, trầYam thấWrp hát: "Trên đpVtsi chỉiRi có mẹ tốt, hài t có mẹ như có đkpược bảCfo khố..."

Vn còn chưa hát xong, tiểjYu cô nương mang theo dáng tươi cườVtsi thỏa mãn ‘ngủ say’, khuôn mt nhỏ nhắZhMn tái nhợt nổi lên một tia đxkEng.

Một giọt nước mắht t khóe mắSRt chảTTIy xuống, Trương HiểNBu Vũ đbkNNBng lên.

"Đi đNBườNrng bình yên!" Nói ra câu nói sau cùng, Trương HiểSRu Vũ rút đqThi kiếm t phía sau lưng ra, dùng sứCfc đkep xuống đháy thuyn.

Oanh, cảzBG con thuyn chấYln đkpộng một cái, đpáy thuyn bịT phá ra một cái lổ hổng lớn, nước hồ tranh nhau tràn vào.

"HiểMPu Vũ ca ở bên trong làm sao vy, có phảji chiến đzqtCau với thủy tc không!" Triu Thành chú ý tới thuyn thủy tc chấzqn đTộng một chút, sau đtó dầTTIn dầzBGn chìm xuống, gấkpp đEWSến đZhMộ muốn nhảREBy qua.

Triu điRijpc ngăn Triu Thành lạkei, mở ming nói: "Ngươi đjpi có thểat giúp đWrược chuyn gì, đBjzng làm trở ngạZhMi HiểiRiu Vũ huynh đYl."

"Đi thôi!"

Chm rãi đEWSi ra khỏi khoang thuyn, thân hình Trương Hiểtu Vũ chớp đbxbộng liên tục, trong nháy mắpt đhã đavrng trên boong thuyn của lão Trương, sắbxbc mt âm trầjjLm khó coi.
MờqTi các bạYan ủng hộ, tài trợ đjYY truyn ra nhanh hơn Bấrm vào đqTây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

 • Gửi lúc 12:38 Ngày 13/11/2014

  quangtho2010200

  Hay

 • Gửi lúc 21:02 Ngày 24/10/2013

  Wodka

  Không biết nguồn ở đâu vậy ta

 • Gửi lúc 22:42 Ngày 10/09/2013

  phat1993

  cả tháng dc 5 chương hic :((

 • Gửi lúc 1:08 Ngày 08/09/2013

  Duong

  sao lau the admin . ca tuan hok co chuog nao doc :((

 • Gửi lúc 11:37 Ngày 02/09/2013

  Duong

  lam j lau ra the admin . 3 4 chag co chuong nao doc chan vai`