Trang chủ / Tiên Hiệp / Thần Ma Cửu Biến / Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!

Thần Ma Cửu Biến

Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!
ThầhWn Ma Cu Biến
Tác giảMgY: Duy NhấPHt Thiên T

Chương 60: ĐOHCi ca ca, hát một bài cho ta nghe!
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Nhóm dịqsch: huntercd
Nguồn: Vipvanda

Nhìn thấTjOy Thi Đsi Nguyên vào buồng nhỏ trên tàu, sắFLtc mt Cổ Chiến có chút khó coi, mấtCt mt trước nhiu ngườYwi như đhWã là chuyn rấet lâu trước kia, ánh mắiuwt quét một vòng, phát hin ba con nga thượng đHng trên boong thuyn, ngữzvg khí của hắuqwn bấot thin: "Đem ba con nga đreưa lên."

Ha ha, Trương Hiểou Vũ nhẹ giọng cườhoi, không thểYc tưởng đsược lạHi dám điuwộng lên đwtqYu ta, thế giới này có một câu nói như thế này: Làm ngườzvgi không thểhW quá kiêu ngạtYo, kiêu ngạFLto sẽ bịre sét đmtkánh!

Trương HiểCPYu Vũ quay mắst nhìn v phía Cổ Chiến, thảYwn nhiên nói: "Hôm nay ngươi không cầzvgn đjxi nữPa!"

Cổ Chiến chưa kịMgYp tứzvgc gin, trước mt mà đrVã có một đPHoàn ánh sáng màu lam mạCnh mẽ ngắtTnt lờqhri hắmtkn.

Tay bụm lấvdy khuôn mt cháy đwmOen kêu thảom một tiếng, thân thểuqw Cổ Chiến bắRIn v phía sau bay.

Mọi ngườvdi nhìn v phía nắMgYm tay còn chưa thu hồi lạFLti của Trương HiểOHCu Vũ, trợn mắqst há hốc mồm, năm nay ĐtTni Võ Sư có phảqsi là hàng hóa đPho bán không vy, trên một con thuyn lạHi có hai ngườri, ngườYwi trước còn d nói, dù sao hắLwyn đmtkã là trung niên ba mươi mấqhry tuổi, bây giờo lạnrRi xuấYrt hin thêm một ngườwtqi, mà làm cho ngườoi ta nghẹn hòng là ngườYri này ro ràng là một thiếu niên.

Ming Triu Thành bây giờhW lớn tới mứRIc có thểIZ nhét cảs một cái đwMzCPYu ngườYwi vào, con mắOHCt trợn tht lớn.

"HiểyIhu Vũ ca, ngươi, ngươi là... ĐHoYi Võ Sư!"

Lam mang dưới chân chợt lóe, Trương Hiểgsu Vũ trc tiếp vượt qua khoảCPYng cách hơn mườMgYi mét, đwMzáp xuống mép thuyn của Thủy Tc Đoàn, nói: "Ta đwmOếm tới ba, không muốn chết thì đPu nhảoy xuống cho ta, nếu không giết không tha! Một."

Năm sáu thủy tc mới gia nhp nhìn v phía hắwmOn, chầOhn chờrV một chút rồi la chọn nhảoy hồ.

Đã có ngườqhri nhảrVy, một ít thủy tc khôn khéo cũng nhảIZy xuống theo, chỉrV trong thờwMzi gian nháy mắMgYt, đjxã chỉho còn lạCi năm sáu chục ngườwMzi, đIZương nhiên đLwyây là nhữYwng phầon t tàn bạHo nhấIZt của Thủy Tc Đoàn.

"ĐwMzi Võ Sư cũng không phảwtqi vô đqhrrech, dùng cung tin bắgyn hắRIn, xem hắon có chết hay không." Trong thủy tc có một đreôi cung tiến thủ, nhân số ước chng hai mươi ngườYri, bây giờo còn tha lạwi mườRIi hai ngườxoi, lp tứec kéo dây cung bắqhrn ra hơn mườRIi mũi tên nhọn.

Một vòng hộ thểCPY nguyên lc màu lam nhạqst xuấet hin, tấyIht cảHoY mũi tên nhọn đeu bịC đjxón đyIhỡ, Trương HiểOhu Vũ cũng không đHi đOHCộng, chỉIZ đwMzơn giảRIn huy đtYộng nắom tay, trong chốc lát ngc của hai cung tiến thủ đuqwã bịPH cháy đOHCen, bay vọt v phía sau.

Hoàn toàn là giết hạwmOi thiên v một bên, Trương HiểYu Vũ chém ra tám quyn đnrRã giết tám cái cung tiến thủ, muốn chạOhy trốn cũng trốn không thoát.

"Đây là Đoi Võ Sư, quá đBiBẹp trai." Các hành khách kính ngưỡng nhìn Trương HiểLwyu Vũ.

Con mắCPYt của một tiểtYu đIZrVu mục trong thủy tc đsỏ bng, quát: "Mẹ, chết cũng phảCi giết vài ngườPHi, các huynh đYr giết nhữvdng hành khách kia cho ta."

Chuyn Trương Hiểiuwu Vũ lo lắtYng nhấBiBt quảPH nhiên đCã phát sinh, cũng không phảBiBi tấwt cảYr ác nhân đhWu sợ chết, t vong đvdã làm cho chúng trở nên đYiên cuồng hơn.

Vèo, vèo...

Bốn mũi tên nhọn bắvdn v phía hành khách, tốc đtYộ nhanh như đYin thiểwtqm.

Chém ra hai quyn chn đFLtmtkng hai mũi tên, còn hai mũi tên kia Trương Hiểzvgu Vũ cũng không có bin pháp.

"Muốn giết ngườyIhi còn phảCPYi hỏi ta trước." Thi Đri Nguyên không biết t lúc nào đrVã xuấOHCt hin ở trên boong thuyn, lăng không đvdánh trúng hai mũi tên nhọn.

"Giết!" Thủy tc còn lạnrRi đxxFu nhảoy qua thuyn bên này, rútvũ khí ra chuẩhon bịvd chém giết.

Đáng tiếc, Thi Đri Nguyên và Trương HiểrVu Vũ điuwu là Đgyi Võ Sư, chỉzvg trong mấYry cái chớp mắjxt, thủy tc đHoYã bịyIh giết chết mườoi tên.

Bọn thủy thủ cũng không phảgyi bấuqwt tài, họ đzvgã sớm nhn nhịHn đwMzám thủy tc này rấYct lâu, trong bụng là một mớ nghẹn khuấrt. Nay có đqhrược cơ hội lin hùng hổ chiến đsgyu với thủy tc.

Triu Thành trảLwyi qua chiến đyIhyIhu không ít, hắCn rút trườreng đTjOao ra xông tới, một đLwyao đHoYã chém bay đtTnwtqu một thủy tc, ra tay gọn gàng linh hoạTjOt, so với hắYwn của mườYi ngày trước y như hai ngườyIhi hoàn toàn khác nhau.

Na khắvdc đjxồng hồ đxoi qua, toàn bộ thủy tc bịre chém giết, đTjOa số đqsu bịwmO hai vịH ĐYi Võ Sư giết, thủy thủ chỉo bịjx thương vài ngườrVi.

"Tht đoã ghin, lạHoYi giết đtYược hai thủy tc." Triu Thành hì hì cườHi nói.

ĐYcng ở trên boong tàu thủy tc, Trương Hiểuqwu Vũ nói với lão Trương: "ChờCPYđreây một lát, ta vào trong xem."

Lão Trương gt gt đhWOHCu, đvdối phương nói với hắvdn là đtYã cho hắsn mt mũi rồi.

Tiến vào khoang tàu, Trương HiểHu Vũ lục soát tng gian phòng, hy vọng có thểxo tìm đqsược chút hoàng kim, bộ anime ĐHoYo Hảqhri Tc lưu lạwMzi ấTjOn tượng rấCt sâu cho hắrVn.

Ở một căn phòng phía dưới boong tàu, Trương Hiểqsu Vũ tìm đCPYược rồi một ít rương tài bảvdo, bên trong có hoàng kim, bạgsc, châu báu hỗn tạHp cùng một chỗ, Trương Hiểhou Vũ đwMzoán chng chỗ này ít nhấzvgt phảPi trịyIh giá hơn năm vạkPn lượng.

Ra khỏi phòng, Trương HiểwMzu Vũ nghe đPược tiếng rên rỉRI yếu ớt ở gian phòng kế bên.

ĐYy ca ra, một mùi tanh tưởi đOHCp vào mt.

Sắvdc mt Trương Hiểuqwu Vũ dịtC thườzvgng khó coi, sát khí tràn ra bốn phía, tht không nên thảqhr đhWám thủy tc kia, ít nhấhWt cũng phảgyi thiên đrVao vạon quảOHC.

Gian phòng này là hình phòng, tràng cảjxnh bên trong vô cùng thê thảTjOm, rấkPt nhiu nữvd t trẻ trung bịrV tra tấPHn tới chết, có một số ngườqhri chưa chết nhưng cũng không khá hơn chút nào. Có ngườoi bịYw treo lên, * đxxFã bịwMz cắzvgt rơi, mắPt bịuqw móc, hạs thân cắkPm một thanh đuqwao dài, còn có một phụ nữIZ mang thai bịwtq rạPHch bụng khi còn sống sờw sờqs, hài nhi bên trong bịhW lấyIhy ra, con mắwtqt mở tht to.

Tiếng rên rỉCPY là của một tiểOhu cô nương mới mườMgYi một mườyIhi hai tuổi, toàn thân nàng bịtC cắot mấHoYt mấvdy chục miếng thịTjOt, chân dưới đzvgã bịnrR cht mấYt, cảtTn ngườMgYi đwmOu là máu tươi, rõ ràng nàng không sống lâu đHoYược nữYra. Lúc này hai mắiuwt điuwang nhìn lên nóc phòng, rên rỉrV yếu ớt nói: "Mụ mụ, Tiểxou Vi đkPau, bọn họ sao lạhoi đMgYối x với Tiểeu Vi như vy, Tiểeu Vi chỉxo muốn bán chút hoa tng l vt cho mụ mụ thôi mà.”

Trong ánh mắOht hàm chứCa dấwMzu vết của một tia nước, một quyn của Trương HiểhWu Vũ đYánh vỡ vách tườong gỗ, trong nội tâm phn nộ nói: Bọn súc sinh này, nếu đYcr cho ta tìm đoược các ngươi trong đOHCsa ngục, nhấFLtt đHoYwtqnh cho các ngươi nếm th cái gì gọi là sống không bằBiBng chết.

Không thèm đYwY ý đoến máu tươi đhWOHCy trên mt đOhwMzt, Trương HiểYru Vũ đCi đLwyến trước ngườwtqi tiểPHu cô nương, đCưa tay sờtC sờMgY cái đOHCru nhỏ của nàng, nghẹn họng nói: "Tiểzvgu Vi, nghe lờei, l vt cho mẹ Tiểeu Vi ca ca đqhrã đFLtưa giúp rồi, muội ngủ đzvgi! Trong mộng có rấRIt nhiu đgsiu thú vịmtk đYwang chờOh muội."

"Tht sao?" Con mắret đtCã sắvdp nhắsm lạHi của Tiểgyu Vi đtCột nhiên sáng ngờtYi, cao hứIZng nói: "Cám ơn đgsrVi ca ca, TiểkPu Vi vui lắwm, ca ca có thểRI hát cho TiểOHCu Vi nghe không?"

"Được!" Trương HiểYu Vũ nga đhorVu, làm cho nước trong mắst không chảry ra, trầom thấwmOp hát: "Trên đzvgoi chỉtTn có mẹ tốt, hài t có mẹ như có đzvgược bảYwo khố..."

Vn còn chưa hát xong, tiểzvgu cô nương mang theo dáng tươi cườwMzi thỏa mãn ‘ngủ say’, khuôn mt nhỏ nhắPHn tái nhợt nổi lên một tia đHng. đOHCọc truyn mới nhấrVt tạmtki tung hoanh . com

Một giọt nước mắjxt t khóe mắet chảnrRy xuống, Trương Hiểwu Vũ đTjOxong lên.

"Đi đwmOườtTnng bình yên!" Nói ra câu nói sau cùng, Trương HiểYcu Vũ rút đBiBYci kiếm t phía sau lưng ra, dùng sứYc đwp xuống đwáy thuyn.

Oanh, cảo con thuyn chấYwn đwmOộng một cái, đsáy thuyn bịwMz phá ra một cái lổ hổng lớn, nước hồ tranh nhau tràn vào.

"HiểHu Vũ ca ở bên trong làm sao vy, có phảtTni chiến đwtqreu với thủy tc không!" Triu Thành chú ý tới thuyn thủy tc chấHn đYrộng một chút, sau đIZó dầOHCn dầrVn chìm xuống, gấep đnrRến đTjOộ muốn nhảqsy qua.

Triu đxooc ngăn Triu Thành lạtYi, mở ming nói: "Ngươi đYri có thểnrR giúp đrVược chuyn gì, đsng làm trở ngạPi HiểTjOu Vũ huynh đo."

"Đi thôi!"

Chm rãi đqhri ra khỏi khoang thuyn, thân hình Trương HiểwmOu Vũ chớp đCPYộng liên tục, trong nháy mắgst đBiBã đyIhwmOng trên boong thuyn của lão Trương, sắjxc mt âm trầhWm khó coi.
MờtYi các bạwtqn ủng hộ, tài trợ đxos truyn ra nhanh hơn Bấwm vào đzvgây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

 • Gửi lúc 12:38 Ngày 13/11/2014

  quangtho2010200

  Hay

 • Gửi lúc 21:02 Ngày 24/10/2013

  Wodka

  Không biết nguồn ở đâu vậy ta

 • Gửi lúc 22:42 Ngày 10/09/2013

  phat1993

  cả tháng dc 5 chương hic :((

 • Gửi lúc 1:08 Ngày 08/09/2013

  Duong

  sao lau the admin . ca tuan hok co chuog nao doc :((

 • Gửi lúc 11:37 Ngày 02/09/2013

  Duong

  lam j lau ra the admin . 3 4 chag co chuong nao doc chan vai`