Trang chủ / Tiên Hiệp / Thần Ma Cửu Biến / Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!

Thần Ma Cửu Biến

Chương 6 0: Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe!
ThầbPn Ma Cu Biến
Tác giảDu: Duy NhấdRt Thiên T

Chương 60: ĐAEi ca ca, hát một bài cho ta nghe!

Nhóm dịZIch: huntercd
Nguồn: Vipvanda

Nhìn thấbry Thi ĐrqGi Nguyên vào buồng nhỏ trên tàu, sắvCc mt Cổ Chiến có chút khó coi, mấDht mt trước nhiu ngườhfgi như đBEã là chuyn rấsZbt lâu trước kia, ánh mắDht quét một vòng, phát hin ba con nga thượng đZng trên boong thuyn, ngữz khí của hắJEn bấDut thin: "Đem ba con nga đRưa lên."

Ha ha, Trương HiểqPsu Vũ nhẹ giọng cườnRDi, không thểDK tưởng đdược lạSPyi dám đRộng lên đrnSBEu ta, thế giới này có một câu nói như thế này: Làm ngườZrhi không thểPAz quá kiêu ngạZJAo, kiêu ngạPo sẽ bịZI sét đRánh!

Trương HiểSPyu Vũ quay mắrqGt nhìn v phía Cổ Chiến, thảhn nhiên nói: "Hôm nay ngươi không cầEXan đfEbi nữEa!"

Cổ Chiến chưa kịdp tứEWbc gin, trước mt mà đGBDã có một đDKoàn ánh sáng màu lam mạDKnh mẽ ngắAZt lờZdi hắdn.

Tay bụm lấbEby khuôn mt cháy đnRDen kêu thảDhm một tiếng, thân thểzS Cổ Chiến bắCn v phía sau bay.

Mọi ngườDKi nhìn v phía nắfEbm tay còn chưa thu hồi lạhi của Trương HiểBEu Vũ, trợn mắPAzt há hốc mồm, năm nay ĐrnSi Võ Sư có phảrqGi là hàng hóa đrqGh bán không vy, trên một con thuyn lạvCi có hai ngườRi, ngườEXai trước còn d nói, dù sao hắvCn đXmEã là trung niên ba mươi mấvCy tuổi, bây giờE lạqPsi xuấhfgt hin thêm một ngườZdi, mà làm cho ngườZi ta nghẹn hòng là ngườaZri này ro ràng là một thiếu niên.

Ming Triu Thành bây giờZJA lớn tới mứdc có thểvC nhét cảGBD một cái đZZIu ngườhi vào, con mắsZbt trợn tht lớn.

"HiểbPu Vũ ca, ngươi, ngươi là... ĐJEi Võ Sư!"

Lam mang dưới chân chợt lóe, Trương Hiểuu Vũ trc tiếp vượt qua khoảdRng cách hơn mườrnSi mét, đRáp xuống mép thuyn của Thủy Tc Đoàn, nói: "Ta đWRếm tới ba, không muốn chết thì đqPsu nhảEXay xuống cho ta, nếu không giết không tha! Một."

Năm sáu thủy tc mới gia nhp nhìn v phía hắSPyn, chầbPn chờvC một chút rồi la chọn nhảgiDy hồ.

Đã có ngườCi nhảSPyy, một ít thủy tc khôn khéo cũng nhảDuy xuống theo, chỉEd trong thờGBDi gian nháy mắqPst, đPã chỉZI còn lạdRi năm sáu chục ngườrqGi, đZIương nhiên đhây là nhữnRDng phầCn t tàn bạbEbo nhấiDt của Thủy Tc Đoàn.

"ĐCi Võ Sư cũng không phảrnSi vô đXmEdRch, dùng cung tin bắAEn hắWRn, xem hắDKn có chết hay không." Trong thủy tc có một đPhôi cung tiến thủ, nhân số ước chng hai mươi ngườnRDi, bây giờPh còn tha lạEi mườsZbi hai ngườZIi, lp tứCCZc kéo dây cung bắZIn ra hơn mườmvZi mũi tên nhọn.

Một vòng hộ thểfEb nguyên lc màu lam nhạAZt xuấRt hin, tấAZt cảE mũi tên nhọn đXmEu bịiD đGBDón đEWbỡ, Trương HiểPhu Vũ cũng không đPhi đPộng, chỉbP đGBDơn giảEn huy đPAzộng nắbPm tay, trong chốc lát ngc của hai cung tiến thủ đPhã bịrnS cháy đRen, bay vọt v phía sau.

Hoàn toàn là giết hạbai thiên v một bên, Trương HiểZrhu Vũ chém ra tám quyn đEã giết tám cái cung tiến thủ, muốn chạXmEy trốn cũng trốn không thoát.

"Đây là ĐsZbi Võ Sư, quá đrqGẹp trai." Các hành khách kính ngưỡng nhìn Trương HiểEu Vũ.

Con mắZJAt của một tiểrnSu đbaEdu mục trong thủy tc đyzỏ bng, quát: "Mẹ, chết cũng phảEXai giết vài ngườRi, các huynh đWR giết nhữbPng hành khách kia cho ta."

Chuyn Trương HiểSPyu Vũ lo lắEdng nhấbEbt quảnRD nhiên đEdã phát sinh, cũng không phảZdi tấZJAt cảEWb ác nhân đRu sợ chết, t vong đBEã làm cho chúng trở nên đCiên cuồng hơn.

Vèo, vèo...

Bốn mũi tên nhọn bắdn v phía hành khách, tốc đZrhộ nhanh như đRin thiểJEm.

Chém ra hai quyn chn đEPhng hai mũi tên, còn hai mũi tên kia Trương HiểEu Vũ cũng không có bin pháp.

"Muốn giết ngườRi còn phảPAzi hỏi ta trước." Thi ĐvCi Nguyên không biết t lúc nào đbPã xuấEt hin ở trên boong thuyn, lăng không đWRánh trúng hai mũi tên nhọn.

"Giết!" Thủy tc còn lạZIi đbEbu nhảXmEy qua thuyn bên này, rútvũ khí ra chuẩbPn bịDK chém giết. xem tạbEbi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Đáng tiếc, Thi ĐdRi Nguyên và Trương HiểZu Vũ đBEu là ĐDKi Võ Sư, chỉPh trong mấJEy cái chớp mắgiDt, thủy tc đZIã bịZJA giết chết mườAZi tên.

Bọn thủy thủ cũng không phảSPyi bấht tài, họ đDuã sớm nhn nhịun đqPsám thủy tc này rấWRt lâu, trong bụng là một mớ nghẹn khuấmvZt. Nay có đPhược cơ hội lin hùng hổ chiến đRdRu với thủy tc.

Triu Thành trảZi qua chiến đGBDnRDu không ít, hắGBDn rút trườZdng đEdao ra xông tới, một đzSao điDã chém bay đPAzBEu một thủy tc, ra tay gọn gàng linh hoạGBDt, so với hắZn của mườJEi ngày trước y như hai ngườZrhi hoàn toàn khác nhau.

Na khắPhc đnRDồng hồ điDi qua, toàn bộ thủy tc bịDK chém giết, đAZa số đAZu bịvC hai vịrqG ĐEdi Võ Sư giết, thủy thủ chỉEd bịEd thương vài ngườDKi.

"Tht đDhã ghin, lạCCZi giết đDuược hai thủy tc." Triu Thành hì hì cườrqGi nói.

ĐZIng ở trên boong tàu thủy tc, Trương HiểBEu Vũ nói với lão Trương: "ChờhfgđDuây một lát, ta vào trong xem."

Lão Trương gt gt đAEPhu, đgiDối phương nói với hắbrn là đbaã cho hắAEn mt mũi rồi.

Tiến vào khoang tàu, Trương HiểGBDu Vũ lục soát tng gian phòng, hy vọng có thểR tìm đEdược chút hoàng kim, bộ anime ĐZIo HảEdi Tc lưu lạPi ấXmEn tượng rấaZrt sâu cho hắban.

Ở một căn phòng phía dưới boong tàu, Trương Hiểhu Vũ tìm đEược rồi một ít rương tài bảrqGo, bên trong có hoàng kim, bạqPsc, châu báu hỗn tạrnSp cùng một chỗ, Trương HiểDKu Vũ đbEboán chng chỗ này ít nhấPht phảCi trịAZ giá hơn năm vạrnSn lượng.

Ra khỏi phòng, Trương HiểZrhu Vũ nghe đEdược tiếng rên rỉsZb yếu ớt ở gian phòng kế bên.

ĐEy ca ra, một mùi tanh tưởi đZp vào mt.

Sắbrc mt Trương HiểZIu Vũ dịEd thườzng khó coi, sát khí tràn ra bốn phía, tht không nên thảAE đEXaám thủy tc kia, ít nhấzSt cũng phảnRDi thiên điDao vạbrn quảsZb.

Gian phòng này là hình phòng, tràng cảEnh bên trong vô cùng thê thảaZrm, rấut nhiu nữZI t trẻ trung bịDh tra tấPAzn tới chết, có một số ngườui chưa chết nhưng cũng không khá hơn chút nào. Có ngườPhi bịE treo lên, * đbrã bịPh cắCt rơi, mắdt bịPh móc, hạBE thân cắWRm một thanh đPAzao dài, còn có một phụ nữEXa mang thai bịE rạiDch bụng khi còn sống sờEXa sờDh, hài nhi bên trong bịZrh lấgiDy ra, con mắRt mở tht to.

Tiếng rên rỉgiD là của một tiểZIu cô nương mới mườqPsi một mườRi hai tuổi, toàn thân nàng bịWR cắbat mấBEt mấbay chục miếng thịZt, chân dưới đPAzã bịC cht mấPAzt, cảh ngườGBDi đRu là máu tươi, rõ ràng nàng không sống lâu đAZược nữXmEa. Lúc này hai mắvCt đuang nhìn lên nóc phòng, rên rỉsZb yếu ớt nói: "Mụ mụ, TiểrnSu Vi đZJAau, bọn họ sao lạrqGi đCCZối x với TiểPAzu Vi như vy, TiểCCZu Vi chỉrqG muốn bán chút hoa tng l vt cho mụ mụ thôi mà.”

Trong ánh mắzt hàm chứCCZa dấfEbu vết của một tia nước, một quyn của Trương Hiểbau Vũ đZdánh vỡ vách tườSPyng gỗ, trong nội tâm phn nộ nói: Bọn súc sinh này, nếu đEXaR cho ta tìm đPhược các ngươi trong đZIbra ngục, nhấiDt đbPEdnh cho các ngươi nếm th cái gì gọi là sống không bằJEng chết.

Không thèm đhfgbP ý đrnSến máu tươi đnRDAEy trên mt đdREt, Trương Hiểuu Vũ đgiDi đDKến trước ngườZi tiểPAzu cô nương, đEWbưa tay sờvC sờzS cái đBECu nhỏ của nàng, nghẹn họng nói: "TiểEWbu Vi, nghe lờEXai, l vt cho mẹ TiểZrhu Vi ca ca đEdã đZIưa giúp rồi, muội ngủ đEWbi! Trong mộng có rấnRDt nhiu đvCiu thú vịmvZ đCang chờbEb muội."

"Tht sao?" Con mắvCt đAZã sắyzp nhắvCm lạbEbi của TiểbEbu Vi đsZbột nhiên sáng ngờAZi, cao hứhfgng nói: "Cám ơn đZJAaZri ca ca, TiểaZru Vi vui lắiDm, ca ca có thểC hát cho TiểZrhu Vi nghe không?"

"Được!" Trương HiểZrhu Vũ nga đrqGEWbu, làm cho nước trong mắRt không chảZdy ra, trầiDm thấCp hát: "Trên đAEzi chỉh có mẹ tốt, hài t có mẹ như có đZrhược bảnRDo khố..."

Vn còn chưa hát xong, tiểbEbu cô nương mang theo dáng tươi cườdRi thỏa mãn ‘ngủ say’, khuôn mt nhỏ nhắdRn tái nhợt nổi lên một tia đqPsng.

Một giọt nước mắbEbt t khóe mắzSt chảgiDy xuống, Trương HiểmvZu Vũ đZZJAng lên.

"Đi đEdườhng bình yên!" Nói ra câu nói sau cùng, Trương HiểRu Vũ rút đaZrEWbi kiếm t phía sau lưng ra, dùng sứbPc đEp xuống đbEbáy thuyn.

Oanh, cảfEb con thuyn chấZrhn đWRộng một cái, đnRDáy thuyn bịZI phá ra một cái lổ hổng lớn, nước hồ tranh nhau tràn vào.

"Hiểbau Vũ ca ở bên trong làm sao vy, có phảdi chiến đmvZCu với thủy tc không!" Triu Thành chú ý tới thuyn thủy tc chấZrhn điDộng một chút, sau đDuó dầGBDn dầRn chìm xuống, gấnRDp đrnSến đqPsộ muốn nhảbPy qua.

Triu đPnRDc ngăn Triu Thành lạRi, mở ming nói: "Ngươi đsZbi có thểz giúp đEdược chuyn gì, đzng làm trở ngạyzi HiểEu Vũ huynh đZd."

"Đi thôi!"

Chm rãi đrqGi ra khỏi khoang thuyn, thân hình Trương Hiểbru Vũ chớp đXmEộng liên tục, trong nháy mắDKt đDhã đWRCng trên boong thuyn của lão Trương, sắgiDc mt âm trầDum khó coi.
nguồn tunghoanh.comMờrqGi các bạZJAn ủng hộ, tài trợ đEWbPAz truyn ra nhanh hơn Bấum vào đEXaây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

 • Gửi lúc 12:38 Ngày 13/11/2014

  quangtho2010200

  Hay

 • Gửi lúc 21:02 Ngày 24/10/2013

  Wodka

  Không biết nguồn ở đâu vậy ta

 • Gửi lúc 22:42 Ngày 10/09/2013

  phat1993

  cả tháng dc 5 chương hic :((

 • Gửi lúc 1:08 Ngày 08/09/2013

  Duong

  sao lau the admin . ca tuan hok co chuog nao doc :((

 • Gửi lúc 11:37 Ngày 02/09/2013

  Duong

  lam j lau ra the admin . 3 4 chag co chuong nao doc chan vai`