Trang chủ / Lịch Sử / Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia / Chương 439 : Bắn chết hết (1)

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 439 : Bắn chết hết (1)
S Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Tác GiảkXk: Nã Cát Ma
Chương 439: BắIn chết hết (1)
Nhóm dịAch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truynHắKn lạpi cúi đeIIu một cái nữbHa, nói: "Thuyn trưởng các hạQYg, cáo t!"

Lưu Bình nhìn chằfGYm chằNbm vào ca trạifi đCyóng cht trước mt, nói với TrầUAn Nguyên: "Phò mã gia, trạIi đUAGWch nhân cũng không cht chẽ, chỉHM cầLsRn một lượt công kích là có thểsp đcYánh bạRhMi.”

“TĩRhMnh Công quân tư thiết kếđRhMUAa phương hiểIm yếu, chúng ta công kích đKánh nhau thng mt, khảQYg năng là phảAi phí chút ít khí lc, nhưng nhấQYgt đhIbUAnh cũng làm cho đcYRhMch nhân không đIườcYng nào có thểXDL trốn, hin tạCyi nếu như bọn hắffQn còn muốn sống, chỉb có một con đeIườbHng đKKu hàng là có thểb đHMi, Phò mã gia, nếu đIbCych nhân đeIsbKu hàng, chúng ta sẽ x trí như thế nào?"

TrầAKn Nguyên căn bảSHn không thèm nhìn, ngồi ở trên mt ghế nói: "Đương nhiên tiếp nhn bọn hắHn đfGYfGYu hàng, sau đCyó cho bọn hắIn ăn no, va rồi không phảbIi bọn hắfnvn muốn ăn cơm sao? CứeI đeIJU cho bọn hắNbn ăn là đHMược, nếu như chúng ta không đHUA cho đRhMIch nhân đfGYườNbng lui đKkgL đKi, trn chiến sẽ rấbIt khó đfnvánh."

Lưu Bình ôm quyn nói: "Vâng, mạKt tướng biết rồi."

TrầAn Nguyên suy nghĩeI một chút rồi nói: "Đúng rồi, ngươi phảKi phòng nga bọn hắHn đspiên cuồng xông tới."

Lưu Bình rấkt t tin nói: "Phò mã gia yên tâm, chắKc chắeIn bọn hắfGYn hin tạMi không có lá gan này!"

Va mới nói xong, ca trạbIi lin bịaK mở ra, Lưu Bình tp trung nhìn vào, lp tứkXkc tứnfjc gin vạRhMn phầQYgn.

Kknh Công quân tư cách biên cảbHnh ĐIi Tống rấkXkt gầfGYn, cũng là một đFAHFAHo bình phong cuối cùng của quân đyyfội ĐaKng HạcYng, canh gác nhữfGYng lưu dân muốn chạRhMy trốn vong sang ĐfGYi Tống kia, mấAKy ngày nay, quân đGWội tạDFXi đjJcây đMã chn đQYgườvhgng rấDFXt nhiu dân chạXDLy nạbn, có nam có nữbI, có lão có trẻ.

NhữCyng ngườYIi này đQYgu là ngườNbi ĐSHng HạsbKng, nhưng bọn hắbn lạjJci bịjJc ĐSHng HạbIng binh sĩgCi xua đMuổi ra, lao đCyến trn đspIa quân Tống đfnvã đIbược bố trí tốt.

Hơn một ngàn binh sĩHM ĐMaSng Hạfnvng hỗn tạUAp trong đAó.

Lưu Bình xem xét, tứIbc gin mắGWng một tiếng: "Con mẹ nó!"

TrầIn Nguyên rốt cuộc cũng không nhàn nhã nổi, thoáng một tý t trên mt ghế đcYjJcng lên, nhìn nam nữgCi lão già trẻ con đhIbang xông v hướng chính mình, vốn là sữYsng sờFAH, tiếp theo bỗng nhiên hô: "Phóng nỏ phóng nỏ nhanh!"

Lưu Bình một phát bắIt đSHược tay TrầHMn Nguyên, nói: "Phò mã gia, xin ngài nghĩCy lạbHi đgCiã!"

TrầUAn Nguyên gào thét: "Ta bảgCio ngươi phóng nỏ, đQYgGW cho bọn họ xông lạvhgi, chúng ta lin xong rồi, nói cho các binh sĩNb, phàm là ngườaKi tới gầNbn, đYsu là đAKgLch nhân, giết không tha!"

Lưu Bình cườnfji một tiếng đGWau khổ, nói: "Xem ra không thiếu đkược vic bịA đffQám ngôn quan mắhAeng một lầQYgn."

Sau đMaSó, hắKn huy đjJcộng lnh kỳ, ra lnh: "Phóng nỏ, xe nỏ chuẩIn bịKk, máy ném đpá chun bịvhg, ngườJUi tiếp cn gầspn đbHu là đMkXkch nhân, giết không tha!"

Một tráng hán ôm con của mình, kéo nữDFX nhân của mình chạHy trốn, dưới s xua đpuổi của binh sĩp ĐYsng Hạkng, nhanh chóng chạYsy tới hướng trn đGWffQa quân Tống.

Đka trẻ úp mt vào trong ngc của hắKn, hai tay chăm chú ôm cổ của hắfnvn, nói: "Cha, ta sợ."

Hán t kia vỗ vỗ bờif mông đfGYka trẻ, nói: "Không cầNbn sợ, cha ở chỗ này đhIbây, cha ôm ngươi sẽ không sao."

NữI nhân kia sắhAec mt tái nhợt, hỏi: "Cha nó, quân Tống có bắUAng tên vào chúng ta không?"

Tráng hán dùng một loạyyfi thanh âm rấnfjt không t tin, nói: "Không thểI nào, quân Tống t trước đXNsến nay rấJUt nhân nghĩsbKa, không biết bắSHn giết dân chúng."

Đang nói, bỗng nhiên cảaKm giác tay mình nng hơn nhiu, hắKn quay đXDLaKu nhìn lạFAHi trước tiên, chỉkXk thấhAey nữA nhân của mình té ngã trên mt đhAekt, một chi tên nỏ xuyên thấYIu ngc nữk nhân.

Tráng hán ngây ngẩfnvn cảgCi ngườki, dùng hai mắyyft tht to hoảHMng sợ nhìn qua nữXDL nhân, bước chân cũng ngng lạNbi.

Chung quanh, một mảnfjnh tiếng kêu thảHm thiết nổi lên, bốn phía đpu là ngườHi ngã gục.

Tráng hán lạKi giống như không nghe đaKược gì, hắUAn ngẩAng đgLFAHu lên nhìn lên trờYsi xanh, phát ra một tiếng rống gin bi thương: "A..!"

ĐbHa trẻ trong ngc khóc toáng lên

Va lúc đXDLó, lạgLi một chi tên nỏ bắCyn đAến, đjJcóng cht ở phía sau lưng tráng hán kia, máu tươi chảCyy ra t khóe ming tráng hán, đALsRa trẻ vẻ mt hoảifng sợ nhìn hắMaSn, một bên khóc, một bên dùng tay áo, muốn lau vết máu trên khóe ming tráng hán.

Tráng hán nhìn bộ dạKng đkXkjJca trẻ đLsRSHy sợ hãi, bỗng nhiên nở nụ cườSHi, chm rãi đKt nó lên trên mt đkXkXDLt, vỗ vỗ phía sau lưng đyyfvhga trẻ, nói: "Nghe lờMi, không sợ, cha ở chỗ này đeIây, nghe lờAKi cha nói, đYsng khóc đKkược không?"

ĐXDLa bé kia gt gt đRhMKu, vn không ngăn đXDLược nước mắYst rơi xuống, nhưng thanh âm lạgCii ngng lạspi.

LạgCii là một ngụm máu tươi t trong ming tráng hán phun ra, đpgLa trẻ va muốn khóc, nhưng tráng hán lạAKi nn ra dáng tươi cườvhgi, nói: "Đến, cha mang ngươi đjJci ngủ, nhớ k, lúc ngủ không cho nói chuyn, có biết không?"

Ôm đhIbifa trẻ nằUAm trên mt đIcYt, chăm chú ôm cht lấvhgy hắIn, lạbi kéo thi thểQYg nữMaS nhân qua, đfnvt ở phía sau lưng đFAHbIa trẻ, thờJUi đHiểbIm làm tốt tấIt cảfnv, ánh mắnfjt của hắXDLn đUAã mờjJc đspi, cuối cùng chỉLsR nói một câu: "Không cho nói chuyn, ngủ."

ĐDFXa trẻ dùng hai bàn tay nhỏ bé che ánh mắyyft của mình, thân hình nho nhỏ kia trốn ở trong thi thểvhg cha mẹ, không ngng run run, nhưng lạspi không phát ra bấAt kỳ thanh âm nữDFXa gì.

NgườeIi lao tới bịaK bắCyn giết hơn phân na, quân Tống trịHnh trong cao giọng hô: "Muốn mạYIng sống, quỳ xuống, không đeIược tiếp tục xông nữHa, quỳ xuống!"

NhữQYgng binh sĩkXk ĐIng Hạifng che dấIu trong đfGYám ngườAKi kia rốt cục cũng lộ ra dấgCiu vết, cung nỏ quân Tống bắyyft đspIu có mục tiêu đcYkXk bắIbn, chủ yếu là hướng v phía nhữffQng binh sĩgL Đpng HạGWng kia mà đhAei, nhữAng dân chúng chỉfGY cầHMn bấaKt đIộng, nếu như không phảfGYi đDFXúng dịffQp mà trở thành tấJUm chắhIbn cho binh sĩI Đifng HạKkng, tánh mạHng lạKi có một ít bảFAHo đIbnfjm an toàn.

Tướng quân ĐGWng HạffQng tht không thểhAe tin quân Tống lầNbn này lạGWi bắbIn giết quyết đRhMoán như thế, quân chế Tống triu phầaKn lớn là do quan văn thống soái, mc dù là tướng quân lĩHnh quân xuấFAHt chinh, cũng sẽ có một quan văn làm giám quân.

Mà chút ít giám quân này, luôn không giết hạRhMi bình dân, bởi vì bọn họ sợ hãi bêu danh trên lưng.

Lưu Bình lúc trước do d, cũng xuấXDLt phát t nguyên nhân này, nhưng TrầRhMn Nguyên đMã không quan tâm, hắKkn cũng làm theo ngay lp tứjJcc, lúc này đjJcối với quân Tống mà nói, nương tay, là s tình phảXDLi đSHn mạsbKng.

Thủ đRhMoạaKn huyết tinh lạhIbi làm cho nhữJUng binh sĩHM ĐIbng HạSHng kia không dám tiếp tục xua đFAHuổi đhAeám ngườcYi, chỉA cầJUn có ngườHi huy đCyộng đUAao thương, cung nỏ quân Tống sẽ lp tứFAHc hội bắnfjn đKến phương hướng đXNsó, không có bọn hắQYgn xua đGWuổi, nhữFAHng dân chúng Đyyfng HạAKng may mắspn sống sót kia quỳ hết lên trên mt đMcYt, hai tay ôm lấnfjy đhIbeIu của mình, cũng không dám tiến lên na bước.

Đợi đgLến thờhAei đAKiểAKm phát hin không ai c đifộng nữhAea, Lưu Bình vung vẩDFXy lnh kỳ vài cái, hơn một ngàn đXNsao thun thủ quân Tống chm rãi tới gầYsn đjJcám ngườNbi nọ.

Lúc này, binh sĩeI Đifng HạbHng trốn ở trong đgLám ngườKi cũng không dám phát ra thanh âm, có một vài ngườcYi cơ linh đaKã ci hết quầXNsn áo ngoài của mình ra, thun tay git áo ngoài t t thi bên cạbHnh xuống, mc lên, cũng không quảbHn có hợp với thân thểRhM mình hay không.

Lúc này đsbKây, thờgLi đAKiểLsRm đUADFXp trên nhữXDLng thi thểRhM ngườGWi ĐaKng HạIng, Lý VĩK cũng cảAKm giác đgLỡ hơn nhiu.

Tuy vn không dám nhìn vào con mắKt nhữJUng ngườfGYi chết kia, nhưng ít nhấKt thì t biểpu hin hắffQn, cũng biết là đXDLã hành đDFXộng như bình thườkng, da theo mnh lnh quan trên, hắffQn và đgLám binh lính đkXki đffQến trước mt nhữhAeng ngườfGYi ĐRhMng HạRhMng kia, kéo nguyên một đkXkám ngườCyi qua đIbội hình quân Tống.

Nếu như cảhIbm thấLsRy gp nguy hiểLsRm, lin sắfGYp xếp ở bên trái, v phầKn nhữhAeng phụ nữb và ngườgCii già yếu không có năng lc phảsbKn kháng kia, lạspi đHMQYg ở bên phảjJci.

"Đô đYIspu, chỗ này có đgLifa bé!"

Một sĩhIb binh đAKá văng thi thểsp tráng hán kia ra, nhưng hai tay tráng hán có lẽ vn là chăm chú ôm con của mình, đgLyyfa trẻ úp mt vào trong ngc tráng hán kia, thân hình không ngng run run, lạcYi chăm chú nhắcYm mắCyt lạMi, không dám mở ra.

Lý VĩbH đFAHi tới, sng sốt một chút, nói: "Kéo đpến đbIây." xem chương mới tạQYgi tunghoanh(.)com

Binh sĩLsR dịAch chuyểIn hai tay tráng hán kia, bế đDFXRhMa trẻ lên, nói: "ĐJUa trẻ, đffQi lên đIây!"

Con mắMt đGWbHa trẻ lúc này mới mở ra, binh sĩK muốn đMKy hắifn đifến bên phảnfji đRhMbng, nhưng đHMka bé kia lúc này lạgLi bỗng nhiên khóc toáng lên, ánh mắeIt của hắHMn đgCiUAy vẻ hoảYIng sợ nhìn chằfGYm chằNbm binh sĩGW quân Tống trước mt, tay lạMaSi chăm chú lôi kéo ống tay áo phụ thân đSHã chết, thoáng một tý lạhIbi dùng sứpc, hình như là muốn kéo phụ thân hắYsn đKkến đkXkDFX bảhAeo v hắaKn.

Lý VĩbI bỗng nhiên cảnfjm giác tâm bịRhM cái gì đvhgó đHâm vào làm cho đAKau nhói, quay đgCipu nhìn xem nhữJUng quân Tống khác, trên mt cũng là một mảSHnh thương cảKm.

Lý VĩsbK đaKi t t tiến lên, cườnfjng nghạYsnh bế đhIbNba bé kia lên, đspt ở trong đSHám ngườQYgi bên phảki, t trong lồng ngc mình, hắsbKn đhIbem na cái bánh bao va rồi còn chưa ăn xong kia ra, nhét vào trong tay đkXkhIba trẻ, nói: "Ăn đffQi."