Trang chủ / Lịch Sử / Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia / Chương 439 : Bắn chết hết (1)

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 439 : Bắn chết hết (1)
S Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Tác GiảzbZ: Nã Cát Ma
Chương 439: BắLGgn chết hết (1)
Nhóm dịrDch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truynHắFen lạHi cúi đoQlfbu một cái nữHHa, nói: "Thuyn trưởng các hạts, cáo t!" nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Lưu Bình nhìn chằBHlm chằqm vào ca trạyMyi đhóng cht trước mt, nói với TrầMFn Nguyên: "Phò mã gia, trạuRi đBzLlEBch nhân cũng không cht chẽ, chỉltb cầZQn một lượt công kích là có thểPs đCvánh bạjufi.”

“TĩRLnh Công quân tư thiết kếđvxPBHla phương hiểFem yếu, chúng ta công kích đjufánh nhau thng mt, khảrD năng là phảQi phí chút ít khí lc, nhưng nhấFt đMBoBzLnh cũng làm cho đFvFech nhân không đrDườHHng nào có thểGh trốn, hin tạyMyi nếu như bọn hắCvn còn muốn sống, chỉq có một con đuườjCPng đLGggu hàng là có thểIFR đgi, Phò mã gia, nếu đBzLBzLch nhân đHZQu hàng, chúng ta sẽ x trí như thế nào?"

TrầMBon Nguyên căn bảaDn không thèm nhìn, ngồi ở trên mt ghế nói: "Đương nhiên tiếp nhn bọn hắbun đHaDu hàng, sau đMFó cho bọn hắGhn ăn no, va rồi không phảLLvi bọn hắvxPn muốn ăn cơm sao? Cứltb đLGgjCa cho bọn hắMFn ăn là đDược, nếu như chúng ta không đltbvxP cho đtsbgch nhân đvxPườgng lui đPsD đrDi, trn chiến sẽ rấBzLt khó đaDánh."

Lưu Bình ôm quyn nói: "Vâng, mạFt tướng biết rồi."

TrầLGgn Nguyên suy nghĩLLv một chút rồi nói: "Đúng rồi, ngươi phảui phòng nga bọn hắhn đgiên cuồng xông tới."

Lưu Bình rấQrFt t tin nói: "Phò mã gia yên tâm, chắjCac chắFvn bọn hắjufn hin tạgqi không có lá gan này!"

Va mới nói xong, ca trạRLi lin bịRL mở ra, Lưu Bình tp trung nhìn vào, lp tứvc tứbuc gin vạaDn phầbKn.

hnh Công quân tư cách biên cảjCPnh Đgqi Tống rấuRt gầGhn, cũng là một đCcltbo bình phong cuối cùng của quân đCvội Đjufng HạRLng, canh gác nhữuRng lưu dân muốn chạDjjy trốn vong sang ĐMBoi Tống kia, mấEFby ngày nay, quân đgqội tạDjji đHHây đlEBã chn đvxPườjCang rấPst nhiu dân chạCvy nạjCPn, có nam có nữxDj, có lão có trẻ.

NhữxDjng ngườHHi này đDu là ngườltbi ĐyMyng HạzbZng, nhưng bọn hắFvn lạtsi bịyMy Đgqng HạBHlng binh sĩv xua đFvuổi ra, lao đbKến trn đuRbKa quân Tống đjCPã đBzLược bố trí tốt.

Hơn một ngàn binh sĩh Đqng HạFvng hỗn tạQp trong đGhó.

Lưu Bình xem xét, tứyMyc gin mắxDjng một tiếng: "Con mẹ nó!"

TrầrDn Nguyên rốt cuộc cũng không nhàn nhã nổi, thoáng một tý t trên mt ghế đyMyMFng lên, nhìn nam nữGh lão già trẻ con đDang xông v hướng chính mình, vốn là sữQng sờyMy, tiếp theo bỗng nhiên hô: "Phóng nỏ phóng nỏ nhanh!"

Lưu Bình một phát bắtst đRLược tay TrầlEBn Nguyên, nói: "Phò mã gia, xin ngài nghĩq lạBzLi đrDã!"

TrầQn Nguyên gào thét: "Ta bảGho ngươi phóng nỏ, đaDaD cho bọn họ xông lạgi, chúng ta lin xong rồi, nói cho các binh sĩvxP, phàm là ngườrDi tới gầMBon, đfbu là đxDjFech nhân, giết không tha!"

Lưu Bình cườjCPi một tiếng đQau khổ, nói: "Xem ra không thiếu đtsược vic bịDjj đqám ngôn quan mắFng một lầBHln."

Sau đzbZó, hắjCPn huy đrDộng lnh kỳ, ra lnh: "Phóng nỏ, xe nỏ chuẩyMyn bịRL, máy ném đQrFá chun bịaD, ngườbui tiếp cn gầbKn đMFu là đjCaBHlch nhân, giết không tha!"

Một tráng hán ôm con của mình, kéo nữxDj nhân của mình chạbuy trốn, dưới s xua đguổi của binh sĩLGg Đbgng HạjCPng, nhanh chóng chạjufy tới hướng trn đQbua quân Tống.

ĐPlIa trẻ úp mt vào trong ngc của hắjCPn, hai tay chăm chú ôm cổ của hắgn, nói: "Cha, ta sợ."

Hán t kia vỗ vỗ bờRL mông đjCalga trẻ, nói: "Không cầDn sợ, cha ở chỗ này đIFRây, cha ôm ngươi sẽ không sao."

Nữltb nhân kia sắEFbc mt tái nhợt, hỏi: "Cha nó, quân Tống có bắjufng tên vào chúng ta không?"

Tráng hán dùng một loạFi thanh âm rấFvt không t tin, nói: "Không thểQ nào, quân Tống t trước đQrFến nay rấoQlt nhân nghĩDjja, không biết bắFvn giết dân chúng."

Đang nói, bỗng nhiên cảxDjm giác tay mình nng hơn nhiu, hắCvn quay đFvMFu nhìn lạIFRi trước tiên, chỉGh thấuy nữjCa nhân của mình té ngã trên mt đlEBHt, một chi tên nỏ xuyên thấZQu ngc nữv nhân.

Tráng hán ngây ngẩjCPn cảGh ngườlEBi, dùng hai mắoQlt tht to hoảoQlng sợ nhìn qua nữDjj nhân, bước chân cũng ngng lạgqi.

Chung quanh, một mảoQlnh tiếng kêu thảBHlm thiết nổi lên, bốn phía đltbu là ngườbui ngã gục.

Tráng hán lạMBoi giống như không nghe đZQược gì, hắoQln ngẩvng đbultbu lên nhìn lên trờDi xanh, phát ra một tiếng rống gin bi thương: "A..!"

ĐDjja trẻ trong ngc khóc toáng lên

Va lúc đaDó, lạltbi một chi tên nỏ bắBzLn đlEBến, đaDóng cht ở phía sau lưng tráng hán kia, máu tươi chảgy ra t khóe ming tráng hán, đLLvjufa trẻ vẻ mt hoảLGgng sợ nhìn hắRLn, một bên khóc, một bên dùng tay áo, muốn lau vết máu trên khóe ming tráng hán.

Tráng hán nhìn bộ dạCcng đDlga trẻ đDjjDy sợ hãi, bỗng nhiên nở nụ cườbui, chm rãi đaDt nó lên trên mt đMBoBzLt, vỗ vỗ phía sau lưng đgbga trẻ, nói: "Nghe lờDjji, không sợ, cha ở chỗ này đtsây, nghe lờvxPi cha nói, đjufng khóc đjCaược không?"

ĐBzLa bé kia gt gt đbuHHu, vn không ngăn đZQược nước mắbut rơi xuống, nhưng thanh âm lạyMyi ngng lạbui.

Lạqi là một ngụm máu tươi t trong ming tráng hán phun ra, đyMyFea trẻ va muốn khóc, nhưng tráng hán lạIFRi nn ra dáng tươi cườgqi, nói: "Đến, cha mang ngươi đvi ngủ, nhớ k, lúc ngủ không cho nói chuyn, có biết không?"

Ôm đjCPxDja trẻ nằbgm trên mt đbuDjjt, chăm chú ôm cht lấrDy hắun, lạxDji kéo thi thểrD nữF nhân qua, đLGgt ở phía sau lưng đjCPFea trẻ, thờFvi đLGgiểgqm làm tốt tấBzLt cảLGg, ánh mắPst của hắHHn đFvã mờZQ đltbi, cuối cùng chỉQrF nói một câu: "Không cho nói chuyn, ngủ."

ĐEFba trẻ dùng hai bàn tay nhỏ bé che ánh mắjuft của mình, thân hình nho nhỏ kia trốn ở trong thi thểlEB cha mẹ, không ngng run run, nhưng lạzbZi không phát ra bấMBot kỳ thanh âm nữlEBa gì.

NgườMBoi lao tới bịjCa bắoQln giết hơn phân na, quân Tống trịvnh trong cao giọng hô: "Muốn mạMBong sống, quỳ xuống, không đhược tiếp tục xông nữMFa, quỳ xuống!"

NhữDjjng binh sĩH ĐDng HạQrFng che dấbgu trong đGhám ngườBHli kia rốt cục cũng lộ ra dấbKu vết, cung nỏ quân Tống bắFet đFBHlu có mục tiêu đltbHH bắBzLn, chủ yếu là hướng v phía nhữbKng binh sĩu Đjufng HạEFbng kia mà đxDji, nhữaDng dân chúng chỉjCP cầbgn bấCct đHộng, nếu như không phảHHi đPsúng dịaDp mà trở thành tấQm chắbgn cho binh sĩEFb ĐHHng HạQrFng, tánh mạGhng lạxDji có một ít bảPso đGhMFm an toàn.

Tướng quân ĐCcng HạjCang tht không thểPlI tin quân Tống lầyMyn này lạzbZi bắFen giết quyết đMBooán như thế, quân chế Tống triu phầCcn lớn là do quan văn thống soái, mc dù là tướng quân lĩRLnh quân xuấPlIt chinh, cũng sẽ có một quan văn làm giám quân.

Mà chút ít giám quân này, luôn không giết hạoQli bình dân, bởi vì bọn họ sợ hãi bêu danh trên lưng.

Lưu Bình lúc trước do d, cũng xuấgt phát t nguyên nhân này, nhưng TrầRLn Nguyên đzbZã không quan tâm, hắgqn cũng làm theo ngay lp tứqc, lúc này đjufối với quân Tống mà nói, nương tay, là s tình phảjufi đZQn mạung.

Thủ đZQoạoQln huyết tinh lạHi làm cho nhữGhng binh sĩF Đvng HạZQng kia không dám tiếp tục xua đEFbuổi đFeám ngườlEBi, chỉgq cầqn có ngườLGgi huy đzbZộng đPsao thương, cung nỏ quân Tống sẽ lp tứFec hội bắPlIn đlgến phương hướng đlgó, không có bọn hắGhn xua đFvuổi, nhữQng dân chúng Đtsng HạvxPng may mắrDn sống sót kia quỳ hết lên trên mt đjufbut, hai tay ôm lấqy đghu của mình, cũng không dám tiến lên na bước.

Đợi đbgến thờLGgi đQiểjufm phát hin không ai c đHHộng nữQa, Lưu Bình vung vẩBHly lnh kỳ vài cái, hơn một ngàn đgao thun thủ quân Tống chm rãi tới gầjCan đZQám ngườHHi nọ.

Lúc này, binh sĩFe ĐCvng Hạvng trốn ở trong đgqám ngườLGgi cũng không dám phát ra thanh âm, có một vài ngườDjji cơ linh đjCPã ci hết quầhn áo ngoài của mình ra, thun tay git áo ngoài t t thi bên cạgnh xuống, mc lên, cũng không quảyMyn có hợp với thân thểzbZ mình hay không.

Lúc này đDjjây, thờlEBi đyMyiểgqm đRLQp trên nhữltbng thi thểjCP ngườhi Đltbng Hạltbng, Lý VĩLLv cũng cảgm giác đZQỡ hơn nhiu.

Tuy vn không dám nhìn vào con mắHHt nhữuRng ngườHi chết kia, nhưng ít nhấxDjt thì t biểhu hin hắDjjn, cũng biết là đbuã hành đBzLộng như bình thườgqng, da theo mnh lnh quan trên, hắltbn và đZQám binh lính đMBoi đBzLến trước mt nhữltbng ngườHi ĐHng Hạhng kia, kéo nguyên một đlEBám ngườbKi qua đPsội hình quân Tống.

Nếu như cảlEBm thấMFy gp nguy hiểqm, lin sắPlIp xếp ở bên trái, v phầDn nhữLGgng phụ nữDjj và ngườEFbi già yếu không có năng lc phảQn kháng kia, lạtsi đZQfb ở bên phảaDi.

"Đô đxDjjCau, chỗ này có đjufjufa bé!"

Một sĩEFb binh đvá văng thi thểjuf tráng hán kia ra, nhưng hai tay tráng hán có lẽ vn là chăm chú ôm con của mình, đgEFba trẻ úp mt vào trong ngc tráng hán kia, thân hình không ngng run run, lạPlIi chăm chú nhắoQlm mắbKt lạRLi, không dám mở ra.

Lý VĩrD đBHli tới, sng sốt một chút, nói: "Kéo đvến đuRây."

Binh sĩD dịjCPch chuyểZQn hai tay tráng hán kia, bế đrDHHa trẻ lên, nói: "ĐHHa trẻ, đIFRi lên đlEBây!"

Con mắCvt đlEBlga trẻ lúc này mới mở ra, binh sĩH muốn đgjCPy hắjufn đgến bên phảxDji đlgjCang, nhưng đFeoQla bé kia lúc này lạPsi bỗng nhiên khóc toáng lên, ánh mắvxPt của hắDjjn đIFRfby vẻ hoảRLng sợ nhìn chằFvm chằGhm binh sĩaD quân Tống trước mt, tay lạtsi chăm chú lôi kéo ống tay áo phụ thân đjufã chết, thoáng một tý lạDi dùng sứjCac, hình như là muốn kéo phụ thân hắoQln đRLến đQF bảvo v hắPsn.

Lý Vĩfb bỗng nhiên cảjufm giác tâm bịIFR cái gì đvxPó đQâm vào làm cho đbKau nhói, quay đoQllgu nhìn xem nhữFng quân Tống khác, trên mt cũng là một mảDjjnh thương cảyMym.

Lý Vĩu đui t t tiến lên, cườung nghạMBonh bế đPlICva bé kia lên, đQt ở trong đuRám ngườuRi bên phảltbi, t trong lồng ngc mình, hắPsn đDem na cái bánh bao va rồi còn chưa ăn xong kia ra, nhét vào trong tay đFvIFRa trẻ, nói: "Ăn đMBoi."