Trang chủ / Lịch Sử / Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia / Chương 439 : Bắn chết hết (1)

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 439 : Bắn chết hết (1)
S Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Tác Giảvvs: Nã Cát Ma
Chương 439: Bắxown chết hết (1)
Nhóm dịsNcch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truynHắVdn lạnyi cúi đgOLgOLu một cái nữcAia, nói: "Thuyn trưởng các hạoC, cáo t!"

Lưu Bình nhìn chằcAim chằZVm vào ca trạqYi đZRóng cht trước mt, nói với TrầbFGn Nguyên: "Phò mã gia, trạsNci đqYWzVch nhân cũng không cht chẽ, chỉwN cầoCn một lượt công kích là có thểuTb đgOLánh bạIPi.”

“TĩCOCnh Công quân tư thiết kếđOfba phương hiểrqMm yếu, chúng ta công kích đTánh nhau thng mt, khảIP năng là phảcAii phí chút ít khí lc, nhưng nhấOIDt đxowTnh cũng làm cho đzopHch nhân không đZRườnyng nào có thểDru trốn, hin tạci nếu như bọn hắTn còn muốn sống, chỉTCy có một con đHIGườDkng đMTVu hàng là có thểY đOfi, Phò mã gia, nếu đnyqYch nhân đycoCu hàng, chúng ta sẽ x trí như thế nào?"

TrầApnn Nguyên căn bảbFGn không thèm nhìn, ngồi ở trên mt ghế nói: "Đương nhiên tiếp nhn bọn hắoCn đfobu hàng, sau đbó cho bọn hắxown ăn no, va rồi không phảVi bọn hắNn muốn ăn cơm sao? CứZR đobCOC cho bọn hắsNcn ăn là đMNHược, nếu như chúng ta không đwfWzV cho đuTbgOLch nhân đvvsườHIGng lui đYwf đCOCi, trn chiến sẽ rấct khó đfánh."

Lưu Bình ôm quyn nói: "Vâng, mạCt tướng biết rồi."

TrầpHn Nguyên suy nghĩpH một chút rồi nói: "Đúng rồi, ngươi phảLui phòng nga bọn hắbn đwfiên cuồng xông tới."

Lưu Bình rấct t tin nói: "Phò mã gia yên tâm, chắFgc chắGVn bọn hắbn hin tạobi không có lá gan này!"

Va mới nói xong, ca trạLui lin bịZV mở ra, Lưu Bình tp trung nhìn vào, lp tứiZZc tứWzVc gin vạCOCn phầHIGn.

oCnh Công quân tư cách biên cảYnh Đyci Tống rấIgxt gầbn, cũng là một đnybFGo bình phong cuối cùng của quân đcội ĐVdng Hạxowng, canh gác nhữNng lưu dân muốn chạGVy trốn vong sang ĐGVi Tống kia, mấycy ngày nay, quân đrqMội tạgi đuTbây đrqMã chn đApnườLung rấNDwt nhiu dân chạIgxy nạZRn, có nam có nữsNc, có lão có trẻ.

NhữNDwng ngườCOCi này đWzVu là ngườcAii ĐoCng HạbFGng, nhưng bọn hắFgn lạCi bịNMW ĐOIDng HạIgxng binh sĩqY xua đHIGuổi ra, lao đVdến trn đHIGLua quân Tống đCOCã đNMWược bố trí tốt.

Hơn một ngàn binh sĩMNH ĐpHng HạNDwng hỗn tạfp trong đcAió.

Lưu Bình xem xét, tứOIDc gin mắDkng một tiếng: "Con mẹ nó!"

TrầsNcn Nguyên rốt cuộc cũng không nhàn nhã nổi, thoáng một tý t trên mt ghế đwNOIDng lên, nhìn nam nữg lão già trẻ con đsNcang xông v hướng chính mình, vốn là sữVng sờoC, tiếp theo bỗng nhiên hô: "Phóng nỏ phóng nỏ nhanh!"

Lưu Bình một phát bắCt đIgxược tay TrầIPn Nguyên, nói: "Phò mã gia, xin ngài nghĩZR lạYi đzoã!"

TrầiZZn Nguyên gào thét: "Ta bảNDwo ngươi phóng nỏ, đWzVZR cho bọn họ xông lạOfi, chúng ta lin xong rồi, nói cho các binh sĩV, phàm là ngườxowi tới gầgOLn, đycu là đrqMCch nhân, giết không tha!"

Lưu Bình cườZVi một tiếng đwNau khổ, nói: "Xem ra không thiếu đZVược vic bịDru đGBám ngôn quan mắbng một lầobn."

Sau đycó, hắVdn huy đNMWộng lnh kỳ, ra lnh: "Phóng nỏ, xe nỏ chuẩzon bịV, máy ném đobá chun bịNDw, ngườwNi tiếp cn gầwNn đOIDu là đMNHMTch nhân, giết không tha!"

Một tráng hán ôm con của mình, kéo nữuTb nhân của mình chạGVy trốn, dưới s xua đIPuổi của binh sĩIgx ĐWzVng HạFgng, nhanh chóng chạCy tới hướng trn đMTZRa quân Tống.

ĐLua trẻ úp mt vào trong ngc của hắApnn, hai tay chăm chú ôm cổ của hắpHn, nói: "Cha, ta sợ."

Hán t kia vỗ vỗ bờZR mông đuMTa trẻ, nói: "Không cầfn sợ, cha ở chỗ này đuTbây, cha ôm ngươi sẽ không sao."

NữGB nhân kia sắFgc mt tái nhợt, hỏi: "Cha nó, quân Tống có bắMTng tên vào chúng ta không?"

Tráng hán dùng một loạgi thanh âm rấzot không t tin, nói: "Không thểf nào, quân Tống t trước đbến nay rấcAit nhân nghĩFga, không biết bắun giết dân chúng."

Đang nói, bỗng nhiên cảIgxm giác tay mình nng hơn nhiu, hắwNn quay đVdbu nhìn lạIPi trước tiên, chỉOf thấfy nữNDw nhân của mình té ngã trên mt đVwNt, một chi tên nỏ xuyên thấCOCu ngc nữxow nhân.

Tráng hán ngây ngẩCn cảTCy ngườYi, dùng hai mắIgxt tht to hoảIgxng sợ nhìn qua nữV nhân, bước chân cũng ngng lạsNci.

Chung quanh, một mảZRnh tiếng kêu thảcm thiết nổi lên, bốn phía đNu là ngườCi ngã gục.

Tráng hán lạGVi giống như không nghe đxowược gì, hắuTbn ngẩDrung đLuuTbu lên nhìn lên trờDki xanh, phát ra một tiếng rống gin bi thương: "A..!"

ĐZVa trẻ trong ngc khóc toáng lên

Va lúc đwfó, lạNDwi một chi tên nỏ bắZRn đDruến, đMTóng cht ở phía sau lưng tráng hán kia, máu tươi chảDky ra t khóe ming tráng hán, đqYca trẻ vẻ mt hoảGVng sợ nhìn hắOIDn, một bên khóc, một bên dùng tay áo, muốn lau vết máu trên khóe ming tráng hán.

Tráng hán nhìn bộ dạVdng đFgNMWa trẻ đOIDby sợ hãi, bỗng nhiên nở nụ cườNDwi, chm rãi đIPt nó lên trên mt đNxowt, vỗ vỗ phía sau lưng đTCyNa trẻ, nói: "Nghe lờDki, không sợ, cha ở chỗ này đIgxây, nghe lờIPi cha nói, đMNHng khóc đOIDược không?"

ĐcAia bé kia gt gt đOfOfu, vn không ngăn đfược nước mắcAit rơi xuống, nhưng thanh âm lạVdi ngng lạyci.

LạVdi là một ngụm máu tươi t trong ming tráng hán phun ra, đOIDGVa trẻ va muốn khóc, nhưng tráng hán lạpHi nn ra dáng tươi cườMNHi, nói: "Đến, cha mang ngươi đvvsi ngủ, nhớ k, lúc ngủ không cho nói chuyn, có biết không?"

Ôm đgoCa trẻ nằOfm trên mt đgOLMNHt, chăm chú ôm cht lấbFGy hắCOCn, lạHIGi kéo thi thểMT nữVd nhân qua, đgt ở phía sau lưng đMNHoba trẻ, thờDrui đCiểum làm tốt tấVdt cảb, ánh mắDkt của hắWzVn đLuã mờb đrqMi, cuối cùng chỉApn nói một câu: "Không cho nói chuyn, ngủ."

ĐCa trẻ dùng hai bàn tay nhỏ bé che ánh mắOIDt của mình, thân hình nho nhỏ kia trốn ở trong thi thểWzV cha mẹ, không ngng run run, nhưng lạwNi không phát ra bấYt kỳ thanh âm nữzoa gì.

NgườNDwi lao tới bịob bắgn giết hơn phân na, quân Tống trịCnh trong cao giọng hô: "Muốn mạcAing sống, quỳ xuống, không đGVược tiếp tục xông nữCOCa, quỳ xuống!"

NhữpHng binh sĩGV ĐCng HạwNng che dấCu trong đbám ngườobi kia rốt cục cũng lộ ra dấWzVu vết, cung nỏ quân Tống bắNDwt đVdrqMu có mục tiêu đnyu bắbFGn, chủ yếu là hướng v phía nhữZRng binh sĩZV Đxowng HạCng kia mà đoCi, nhữMNHng dân chúng chỉZR cầApnn bấobt đsNcộng, nếu như không phảxowi đgOLúng dịZRp mà trở thành tấTCym chắApnn cho binh sĩFg ĐCng HạZRng, tánh mạNDwng lạGVi có một ít bảLuo đOIDbm an toàn.

Tướng quân ĐgOLng Hạycng tht không thểzo tin quân Tống lầVdn này lạbFGi bắNMWn giết quyết đTCyoán như thế, quân chế Tống triu phầfn lớn là do quan văn thống soái, mc dù là tướng quân lĩrqMnh quân xuấIPt chinh, cũng sẽ có một quan văn làm giám quân.

Mà chút ít giám quân này, luôn không giết hạgOLi bình dân, bởi vì bọn họ sợ hãi bêu danh trên lưng.

Lưu Bình lúc trước do d, cũng xuấcAit phát t nguyên nhân này, nhưng TrầsNcn Nguyên đGBã không quan tâm, hắvvsn cũng làm theo ngay lp tứZVc, lúc này đNối với quân Tống mà nói, nương tay, là s tình phảoCi đDkn mạGVng.

Thủ đnyoạTCyn huyết tinh lạuTbi làm cho nhữWzVng binh sĩT ĐcAing Hạycng kia không dám tiếp tục xua đycuổi đzoám ngườHIGi, chỉIP cầZVn có ngườci huy đgộng đOIDao thương, cung nỏ quân Tống sẽ lp tứNMWc hội bắLun đgến phương hướng đFgó, không có bọn hắZVn xua đCuổi, nhữZRng dân chúng ĐApnng HạOfng may mắVdn sống sót kia quỳ hết lên trên mt đwNIgxt, hai tay ôm lấqYy đobbu của mình, cũng không dám tiến lên na bước.

Đợi đTến thờui đCOCiểobm phát hin không ai c đOIDộng nữZRa, Lưu Bình vung vẩuTby lnh kỳ vài cái, hơn một ngàn đcao thun thủ quân Tống chm rãi tới gầun đwfám ngườOfi nọ.

Lúc này, binh sĩZV Đbng Hạnyng trốn ở trong đqYám ngườZRi cũng không dám phát ra thanh âm, có một vài ngườTi cơ linh đwNã ci hết quầYn áo ngoài của mình ra, thun tay git áo ngoài t t thi bên cạxownh xuống, mc lên, cũng không quảNDwn có hợp với thân thểV mình hay không.

Lúc này đgây, thờCOCi đMTiểTm đgOLNp trên nhữCng thi thểLu ngườxowi Đbng Hạwfng, Lý VĩIgx cũng cảNMWm giác đfỡ hơn nhiu.

Tuy vn không dám nhìn vào con mắxowt nhữbFGng ngườFgi chết kia, nhưng ít nhấVt thì t biểnyu hin hắoCn, cũng biết là đTCyã hành đIPộng như bình thườVdng, da theo mnh lnh quan trên, hắwfn và đOfám binh lính đqYi đycến trước mt nhữWzVng ngườci ĐiZZng Hạvvsng kia, kéo nguyên một đNám ngườsNci qua đFgội hình quân Tống.

Nếu như cảDrum thấZVy gp nguy hiểoCm, lin sắgp xếp ở bên trái, v phầuTbn nhữDrung phụ nữxow và ngườcAii già yếu không có năng lc phảpHn kháng kia, lạwfi đnycAi ở bên phảobi.

"Đô đoCxowu, chỗ này có đffa bé!"

Một sĩb binh đoCá văng thi thểT tráng hán kia ra, nhưng hai tay tráng hán có lẽ vn là chăm chú ôm con của mình, đnyuTba trẻ úp mt vào trong ngc tráng hán kia, thân hình không ngng run run, lạxowi chăm chú nhắMNHm mắgt lạpHi, không dám mở ra.

Lý VĩDk đDrui tới, sng sốt một chút, nói: "Kéo đcAiến đpHây."

Binh sĩu dịDkch chuyểcn hai tay tráng hán kia, bế đwfzoa trẻ lên, nói: "Đca trẻ, đobi lên đbây!"

Con mắNMWt đNMWgOLa trẻ lúc này mới mở ra, binh sĩVd muốn đTCyOfy hắFgn đGVến bên phảZVi đnyMTng, nhưng đvvsNa bé kia lúc này lạIgxi bỗng nhiên khóc toáng lên, ánh mắpHt của hắun đCOCNDwy vẻ hoảVdng sợ nhìn chằDrum chằDkm binh sĩT quân Tống trước mt, tay lạsNci chăm chú lôi kéo ống tay áo phụ thân đcã chết, thoáng một tý lạGVi dùng sứgc, hình như là muốn kéo phụ thân hắsNcn đwfến đOIDiZZ bảoCo v hắcAin.

Lý VĩZR bỗng nhiên cảMNHm giác tâm bịMNH cái gì đIPó đsNcâm vào làm cho đMTau nhói, quay đNMWvvsu nhìn xem nhữgOLng quân Tống khác, trên mt cũng là một mảZVnh thương cảobm.

Lý VĩNDw đGVi t t tiến lên, cườNMWng nghạxownh bế đycwfa bé kia lên, đgOLt ở trong đpHám ngườHIGi bên phảui, t trong lồng ngc mình, hắTCyn đbem na cái bánh bao va rồi còn chưa ăn xong kia ra, nhét vào trong tay đFgHIGa trẻ, nói: "Ăn đxowi."