Trang chủ / Lịch Sử / Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia / Chương 439 : Bắn chết hết (1)

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 439 : Bắn chết hết (1)
S Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Tác Giảa: Nã Cát Ma
Chương 439: BắXyn chết hết (1) đJbJọc truyn mới nhấlet tạzQci tung hoanh . com
Nhóm dịcbch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truynHắolan lạHDi cúi đOfxFau một cái nữOZa, nói: "Thuyn trưởng các hạfHk, cáo t!"

Lưu Bình nhìn chằJgm chằbm vào ca trạcbi đhFlóng cht trước mt, nói với TrầpSn Nguyên: "Phò mã gia, trạRRi đRlPch nhân cũng không cht chẽ, chỉDZF cầiCTn một lượt công kích là có thểZlO đDZFánh bạbiDi.”

“TĩhFlnh Công quân tư thiết kếđJgkVa phương hiểHDm yếu, chúng ta công kích đbánh nhau thng mt, khảzQc năng là phảGi phí chút ít khí lc, nhưng nhấNbpt đizhfnh cũng làm cho điCTlPch nhân không đvifườizhng nào có thểZXF trốn, hin tạvifi nếu như bọn hắJgn còn muốn sống, chỉcb có một con đXyườaGng đfizhu hàng là có thểOZ đHai, Phò mã gia, nếu đbaFach nhân đDZFGu hàng, chúng ta sẽ x trí như thế nào?"

Trầvifn Nguyên căn bảFOon không thèm nhìn, ngồi ở trên mt ghế nói: "Đương nhiên tiếp nhn bọn hắPn đvifaGu hàng, sau đNbpó cho bọn hắen ăn no, va rồi không phảJNZi bọn hắZXFn muốn ăn cơm sao? CứZlO đZP cho bọn hắbn ăn là đNbpược, nếu như chúng ta không đGfaG cho đNbplech nhân đbườHang lui đFaJNZ đDZFi, trn chiến sẽ rấFdt khó đTHJánh."

Lưu Bình ôm quyn nói: "Vâng, mạft tướng biết rồi."

TrầFdn Nguyên suy nghĩfHk một chút rồi nói: "Đúng rồi, ngươi phảlZi phòng nga bọn hắfHkn đZlOiên cuồng xông tới."

Lưu Bình rấFat t tin nói: "Phò mã gia yên tâm, chắbiDc chắlen bọn hắgn hin tạfHki không có lá gan này!"

Va mới nói xong, ca trạxpi lin bịle mở ra, Lưu Bình tp trung nhìn vào, lp tứFOoc tứolac gin vạlZn phầcbn.

lenh Công quân tư cách biên cảbanh ĐhFli Tống rấPt gầxpn, cũng là một đpJNZo bình phong cuối cùng của quân đpội ĐZlOng HạbiDng, canh gác nhữlZng lưu dân muốn chạXyy trốn vong sang ĐHai Tống kia, mấZlOy ngày nay, quân đGội tạNbpi đDZFây đpã chn đlPườGng rấOfxt nhiu dân chạfHky nạfn, có nam có nữlP, có lão có trẻ. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

NhữJbJng ngườlZi này đTHJu là ngườlei Đleng Hạbang, nhưng bọn hắen lạRi bịbiD ĐDZFng HạNbpng binh sĩFa xua đFduổi ra, lao đCaRến trn đbalZa quân Tống đleã đabược bố trí tốt.

Hơn một ngàn binh sĩlP ĐZlOng Hạfng hỗn tạOfxp trong đXyó.

Lưu Bình xem xét, tứhFlc gin mắlPng một tiếng: "Con mẹ nó!"

TrầZXFn Nguyên rốt cuộc cũng không nhàn nhã nổi, thoáng một tý t trên mt ghế đZTHJng lên, nhìn nam nữDZF lão già trẻ con đHaang xông v hướng chính mình, vốn là sữbng sờR, tiếp theo bỗng nhiên hô: "Phóng nỏ phóng nỏ nhanh!"

Lưu Bình một phát bắlPt đOfxược tay Trầlen Nguyên, nói: "Phò mã gia, xin ngài nghĩbiD lạlPi đZã!"

TrầFan Nguyên gào thét: "Ta bảQro ngươi phóng nỏ, đolaCaR cho bọn họ xông lạbi, chúng ta lin xong rồi, nói cho các binh sĩFOo, phàm là ngườGfi tới gầQrn, đFOou là đCaRDZFch nhân, giết không tha!"

Lưu Bình cườfi một tiếng đPau khổ, nói: "Xem ra không thiếu đolaược vic bịNbp đTHJám ngôn quan mắRRng một lầhFln."

Sau điCTó, hắQrn huy đDZFộng lnh kỳ, ra lnh: "Phóng nỏ, xe nỏ chuẩbn bịR, máy ném đPá chun bịg, ngườiCTi tiếp cn gầbn đaGu là đFOoaGch nhân, giết không tha!"

Một tráng hán ôm con của mình, kéo nữhFl nhân của mình chạpy trốn, dưới s xua đpSuổi của binh sĩle Đvifng HạXyng, nhanh chóng chạFOoy tới hướng trn đHaiCTa quân Tống.

ĐXya trẻ úp mt vào trong ngc của hắJgn, hai tay chăm chú ôm cổ của hắlPn, nói: "Cha, ta sợ."

Hán t kia vỗ vỗ bờlZ mông đRRZlOa trẻ, nói: "Không cầhFln sợ, cha ở chỗ này đJgây, cha ôm ngươi sẽ không sao."

NữlZ nhân kia sắQvJc mt tái nhợt, hỏi: "Cha nó, quân Tống có bắabng tên vào chúng ta không?"

Tráng hán dùng một loạzQci thanh âm rấbt không t tin, nói: "Không thểFa nào, quân Tống t trước đHDến nay rấGt nhân nghĩlea, không biết bắRRn giết dân chúng."

Đang nói, bỗng nhiên cảizhm giác tay mình nng hơn nhiu, hắJbJn quay đaGZXFu nhìn lạlZi trước tiên, chỉGf thấZy nữiCT nhân của mình té ngã trên mt đabFOot, một chi tên nỏ xuyên thấJNZu ngc nữXy nhân.

Tráng hán ngây ngẩabn cảab ngườZlOi, dùng hai mắFat tht to hoảpng sợ nhìn qua nữba nhân, bước chân cũng ngng lạOZi.

Chung quanh, một mảGnh tiếng kêu thảlPm thiết nổi lên, bốn phía đTHJu là ngườJNZi ngã gục.

Tráng hán lạvifi giống như không nghe đRược gì, hắZXFn ngẩbng đGaGu lên nhìn lên trờOfxi xanh, phát ra một tiếng rống gin bi thương: "A..!"

ĐzQca trẻ trong ngc khóc toáng lên

Va lúc đhFló, lạZXFi một chi tên nỏ bắfHkn đizhến, đolaóng cht ở phía sau lưng tráng hán kia, máu tươi chảaby ra t khóe ming tráng hán, đxpbaa trẻ vẻ mt hoảGfng sợ nhìn hắbn, một bên khóc, một bên dùng tay áo, muốn lau vết máu trên khóe ming tráng hán.

Tráng hán nhìn bộ dạCaRng đRZlOa trẻ đQvJhFly sợ hãi, bỗng nhiên nở nụ cườOfxi, chm rãi đbiDt nó lên trên mt đJbJft, vỗ vỗ phía sau lưng đOfxhFla trẻ, nói: "Nghe lờJbJi, không sợ, cha ở chỗ này đizhây, nghe lờai cha nói, đbang khóc đkVược không?"

ĐlZa bé kia gt gt đGfZlOu, vn không ngăn đgược nước mắbt rơi xuống, nhưng thanh âm lạNbpi ngng lạTHJi.

LạlPi là một ngụm máu tươi t trong ming tráng hán phun ra, đOZpSa trẻ va muốn khóc, nhưng tráng hán lạRRi nn ra dáng tươi cườlZi, nói: "Đến, cha mang ngươi đcbi ngủ, nhớ k, lúc ngủ không cho nói chuyn, có biết không?"

Ôm đQrOfxa trẻ nằOZm trên mt đkVGft, chăm chú ôm cht lấZy hắRn, lạfi kéo thi thểb nữOZ nhân qua, đDZFt ở phía sau lưng đhFlea trẻ, thờkkQi đpSiểpm làm tốt tấXyt cảlZ, ánh mắHDt của hắaGn đOfxã mờHa đXyi, cuối cùng chỉf nói một câu: "Không cho nói chuyn, ngủ."

ĐFda trẻ dùng hai bàn tay nhỏ bé che ánh mắlet của mình, thân hình nho nhỏ kia trốn ở trong thi thểab cha mẹ, không ngng run run, nhưng lạFdi không phát ra bấfHkt kỳ thanh âm nữRa gì.

NgườRRi lao tới bịa bắizhn giết hơn phân na, quân Tống trịizhnh trong cao giọng hô: "Muốn mạGfng sống, quỳ xuống, không đaGược tiếp tục xông nữRa, quỳ xuống!"

NhữPng binh sĩCaR ĐGfng HạZlOng che dấJNZu trong đFaám ngườRRi kia rốt cục cũng lộ ra dấQvJu vết, cung nỏ quân Tống bắDZFt đZlOGu có mục tiêu đFaFOo bắkVn, chủ yếu là hướng v phía nhữZlOng binh sĩG ĐhFlng HạOZng kia mà đJbJi, nhữPng dân chúng chỉiCT cầZlOn bấgt đOZộng, nếu như không phảhFli đlZúng dịbap mà trở thành tấbm chắOfxn cho binh sĩP Đang HạQrng, tánh mạbang lạfi có một ít bảgo đOZam an toàn.

Tướng quân ĐhFlng HạkVng tht không thểDZF tin quân Tống lầHDn này lạolai bắkVn giết quyết đaoán như thế, quân chế Tống triu phầJbJn lớn là do quan văn thống soái, mc dù là tướng quân lĩfnh quân xuấpt chinh, cũng sẽ có một quan văn làm giám quân.

Mà chút ít giám quân này, luôn không giết hạJbJi bình dân, bởi vì bọn họ sợ hãi bêu danh trên lưng.

Lưu Bình lúc trước do d, cũng xuấizht phát t nguyên nhân này, nhưng Trầolan Nguyên đbã không quan tâm, hắCaRn cũng làm theo ngay lp tứCaRc, lúc này đQvJối với quân Tống mà nói, nương tay, là s tình phảai đfn mạleng.

Thủ đbaoạGfn huyết tinh lạfHki làm cho nhữPng binh sĩQr ĐJbJng HạFdng kia không dám tiếp tục xua đfHkuổi đJbJám ngườlPi, chỉOZ cầzQcn có ngườQvJi huy đJgộng đTHJao thương, cung nỏ quân Tống sẽ lp tứCaRc hội bắaGn đpSến phương hướng đRRó, không có bọn hắabn xua đguổi, nhữGng dân chúng ĐOZng HạCaRng may mắQvJn sống sót kia quỳ hết lên trên mt đJNZlPt, hai tay ôm lấlPy đRTHJu của mình, cũng không dám tiến lên na bước.

Đợi đXyến thờJgi đOZiểOfxm phát hin không ai c đolaộng nữfHka, Lưu Bình vung vẩPy lnh kỳ vài cái, hơn một ngàn đpSao thun thủ quân Tống chm rãi tới gầlen đaGám ngườkVi nọ.

Lúc này, binh sĩP Đang Hạxpng trốn ở trong đNbpám ngườRi cũng không dám phát ra thanh âm, có một vài ngườQri cơ linh đaã ci hết quầaGn áo ngoài của mình ra, thun tay git áo ngoài t t thi bên cạcbnh xuống, mc lên, cũng không quảlZn có hợp với thân thểab mình hay không.

Lúc này đJbJây, thờkVi đfHkiểiCTm đxpHDp trên nhữPng thi thểRR ngườbai ĐhFlng Hạabng, Lý VĩQr cũng cảZm giác đbỡ hơn nhiu.

Tuy vn không dám nhìn vào con mắPt nhữHang ngườolai chết kia, nhưng ít nhấbt thì t biểJgu hin hắpSn, cũng biết là đbã hành đvifộng như bình thườGng, da theo mnh lnh quan trên, hắhFln và đHDám binh lính đkkQi đfHkến trước mt nhữRRng ngườHDi ĐhFlng Hạabng kia, kéo nguyên một đleám ngườlZi qua đzQcội hình quân Tống.

Nếu như cảkVm thấHDy gp nguy hiểam, lin sắbp xếp ở bên trái, v phầPn nhữolang phụ nữcb và ngườNbpi già yếu không có năng lc phảpn kháng kia, lạJNZi đPba ở bên phảhFli.

"Đô đJbJkVu, chỗ này có đfHkbiDa bé!"

Một sĩxp binh đOZá văng thi thểkkQ tráng hán kia ra, nhưng hai tay tráng hán có lẽ vn là chăm chú ôm con của mình, đlPFda trẻ úp mt vào trong ngc tráng hán kia, thân hình không ngng run run, lạHai chăm chú nhắHDm mắkkQt lạRi, không dám mở ra.

Lý VĩiCT đFai tới, sng sốt một chút, nói: "Kéo đlPến đHDây."

Binh sĩba dịaGch chuyểRn hai tay tráng hán kia, bế đTHJPa trẻ lên, nói: "Đbaa trẻ, đcbi lên đQvJây!"

Con mắHat đgOZa trẻ lúc này mới mở ra, binh sĩlZ muốn đbaZXFy hắban đizhến bên phảhFli đJNZOZng, nhưng đJbJQvJa bé kia lúc này lạpi bỗng nhiên khóc toáng lên, ánh mắvift của hắlen đTHJFdy vẻ hoảJNZng sợ nhìn chằFOom chằlPm binh sĩQr quân Tống trước mt, tay lạZi chăm chú lôi kéo ống tay áo phụ thân đxpã chết, thoáng một tý lạaGi dùng sứkVc, hình như là muốn kéo phụ thân hắRn đvifến đba bảFOoo v hắlPn.

Lý VĩQvJ bỗng nhiên cảizhm giác tâm bịkV cái gì đleó đFaâm vào làm cho đabau nhói, quay đaGGu nhìn xem nhữleng quân Tống khác, trên mt cũng là một mảQvJnh thương cảCaRm.

Lý Vĩba đDZFi t t tiến lên, cườZXFng nghạQrnh bế đJgOZa bé kia lên, đpt ở trong đlPám ngườpi bên phảlei, t trong lồng ngc mình, hắvifn đFaem na cái bánh bao va rồi còn chưa ăn xong kia ra, nhét vào trong tay đZlOhFla trẻ, nói: "Ăn đbi."

banner