Trang chủ / Lịch Sử / Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia / Chương 439 : Bắn chết hết (1)

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 439 : Bắn chết hết (1)
S Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Tác GiảvkN: Nã Cát Ma
Chương 439: BắPQvn chết hết (1)
Nhóm dịobYch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truynHắDPDn lạOiRi cúi đdubWTu một cái nữuYta, nói: "Thuyn trưởng các hạOiR, cáo t!"

Lưu Bình nhìn chằFm chằYFm vào ca trạui đnkóng cht trước mt, nói với Trầwn Nguyên: "Phò mã gia, trạkhdi đTSOKch nhân cũng không cht chẽ, chỉT cầwn một lượt công kích là có thểkqx đIuYánh bạBi.”

“TĩMTnh Công quân tư thiết kếđRBPQva phương hiểjm yếu, chúng ta công kích đobYánh nhau thng mt, khảDPD năng là phảtwi phí chút ít khí lc, nhưng nhấbt đNoInknh cũng làm cho điTPQvch nhân không đkqxườxBng nào có thểhz trốn, hin tạji nếu như bọn hắTn còn muốn sống, chỉWM có một con đBườxGxng đxduu hàng là có thểYx đkhdi, Phò mã gia, nếu đkqxwch nhân đYxzu hàng, chúng ta sẽ x trí như thế nào?"

TrầQuOn Nguyên căn bảTTn không thèm nhìn, ngồi ở trên mt ghế nói: "Đương nhiên tiếp nhn bọn hắTTn đTkqxu hàng, sau đSOKó cho bọn hắuYn ăn no, va rồi không phảvkNi bọn hắBn muốn ăn cơm sao? CứFb đFbF cho bọn hắYn ăn là đnkược, nếu như chúng ta không đDmWM cho đobYGFch nhân đnkườhWng lui đuYDPD đobYi, trn chiến sẽ rấxGxt khó đVqánh."

Lưu Bình ôm quyn nói: "Vâng, mạSOKt tướng biết rồi."

Trầzn Nguyên suy nghĩhN một chút rồi nói: "Đúng rồi, ngươi phảPQvi phòng nga bọn hắOhMn đtwiên cuồng xông tới."

Lưu Bình rấwt t tin nói: "Phò mã gia yên tâm, chắuYc chắTTn bọn hắMTn hin tạui không có lá gan này!"

Va mới nói xong, ca trạtwi lin bịRB mở ra, Lưu Bình tp trung nhìn vào, lp tứfmkc tứNoIc gin vạbWTn phầYFn.

bnh Công quân tư cách biên cảDPDnh ĐFbi Tống rấYjt gầun, cũng là một đkhdYjo bình phong cuối cùng của quân đhNội Đkhdng Hạkhdng, canh gác nhữTTng lưu dân muốn chạDmy trốn vong sang ĐuYi Tống kia, mấDmy ngày nay, quân đYxội tạbi đSOKây đSOKã chn đPQvườbng rấjt nhiu dân chạvkNy nạNoIn, có nam có nữhz, có lão có trẻ.

NhữmSbng ngườji này đTu là ngườGFi ĐOiRng HạvkNng, nhưng bọn hắxBn lạSOKi bịx ĐYjng HạvkNng binh sĩT xua đbWTuổi ra, lao đzến trn đxwa quân Tống đbã đwược bố trí tốt.

Hơn một ngàn binh sĩb ĐhWng Hạzng hỗn tạup trong đtwó.

Lưu Bình xem xét, tứKVDc gin mắxng một tiếng: "Con mẹ nó!"

TrầVqn Nguyên rốt cuộc cũng không nhàn nhã nổi, thoáng một tý t trên mt ghế đYYFng lên, nhìn nam nữqhn lão già trẻ con đDmang xông v hướng chính mình, vốn là sữPQvng sờQuO, tiếp theo bỗng nhiên hô: "Phóng nỏ phóng nỏ nhanh!"

Lưu Bình một phát bắxt đKVDược tay Trầkqxn Nguyên, nói: "Phò mã gia, xin ngài nghĩu lạui đmSbã!"

TrầxGxn Nguyên gào thét: "Ta bảTTo ngươi phóng nỏ, đzxGx cho bọn họ xông lạKVDi, chúng ta lin xong rồi, nói cho các binh sĩDm, phàm là ngườFi tới gầDmn, đxu là đYxiTch nhân, giết không tha!"

Lưu Bình cườkhdi một tiếng đMTau khổ, nói: "Xem ra không thiếu đBược vic bịGF đOhMám ngôn quan mắBng một lầYFn." nguồn tunghoanh.com

Sau đYxó, hắnkn huy đFộng lnh kỳ, ra lnh: "Phóng nỏ, xe nỏ chuẩuYn bịxB, máy ném đbWTá chun bịVq, ngườiTi tiếp cn gầbn đVqu là đllfbWTch nhân, giết không tha!"

Một tráng hán ôm con của mình, kéo nữGF nhân của mình chạKVDy trốn, dưới s xua đBuổi của binh sĩPQv ĐvkNng Hạhzng, nhanh chóng chạzy tới hướng trn đqhnIuYa quân Tống.

ĐhNa trẻ úp mt vào trong ngc của hắOiRn, hai tay chăm chú ôm cổ của hắobYn, nói: "Cha, ta sợ."

Hán t kia vỗ vỗ bờobY mông đMTtwa trẻ, nói: "Không cầzn sợ, cha ở chỗ này đTây, cha ôm ngươi sẽ không sao."

Nữw nhân kia sắvkNc mt tái nhợt, hỏi: "Cha nó, quân Tống có bắnkng tên vào chúng ta không?"

Tráng hán dùng một loạji thanh âm rấYxt không t tin, nói: "Không thểj nào, quân Tống t trước đhzến nay rấfmkt nhân nghĩhza, không biết bắtwn giết dân chúng."

Đang nói, bỗng nhiên cảqhnm giác tay mình nng hơn nhiu, hắNoIn quay đjtwu nhìn lạbi trước tiên, chỉVq thấobYy nữT nhân của mình té ngã trên mt đfmkPQvt, một chi tên nỏ xuyên thấNoIu ngc nữhz nhân.

Tráng hán ngây ngẩiTn cảuYt ngườvkNi, dùng hai mắjt tht to hoảwng sợ nhìn qua nữobY nhân, bước chân cũng ngng lạYji.

Chung quanh, một mảDPDnh tiếng kêu thảKVDm thiết nổi lên, bốn phía đqhnu là ngườSOKi ngã gục.

Tráng hán lạFbi giống như không nghe đTược gì, hắQuOn ngẩSOKng đxBVqu lên nhìn lên trờkhdi xanh, phát ra một tiếng rống gin bi thương: "A..!"

Đza trẻ trong ngc khóc toáng lên

Va lúc đQuOó, lạDPDi một chi tên nỏ bắhWn đTến, đxBóng cht ở phía sau lưng tráng hán kia, máu tươi chảiTy ra t khóe ming tráng hán, đmSbYFa trẻ vẻ mt hoảxBng sợ nhìn hắVqn, một bên khóc, một bên dùng tay áo, muốn lau vết máu trên khóe ming tráng hán.

Tráng hán nhìn bộ dạTng đjhWa trẻ đhNGFy sợ hãi, bỗng nhiên nở nụ cườDmi, chm rãi đuYt nó lên trên mt đduSOKt, vỗ vỗ phía sau lưng đDmiTa trẻ, nói: "Nghe lờYFi, không sợ, cha ở chỗ này đhNây, nghe lờRBi cha nói, đtwng khóc đobYược không?"

ĐYja bé kia gt gt đqhnju, vn không ngăn đhWược nước mắdut rơi xuống, nhưng thanh âm lạhzi ngng lạbWTi.

LạbWTi là một ngụm máu tươi t trong ming tráng hán phun ra, đxBvkNa trẻ va muốn khóc, nhưng tráng hán lạuYi nn ra dáng tươi cườFbi, nói: "Đến, cha mang ngươi đTTi ngủ, nhớ k, lúc ngủ không cho nói chuyn, có biết không?"

Ôm đTRBa trẻ nằTm trên mt đzxBt, chăm chú ôm cht lấbWTy hắYFn, lạnki kéo thi thểF nữT nhân qua, đobYt ở phía sau lưng đYFobYa trẻ, thờSOKi đPQviểiTm làm tốt tấGFt cảSOK, ánh mắbWTt của hắbWTn đPQvã mờkhd đbWTi, cuối cùng chỉnk nói một câu: "Không cho nói chuyn, ngủ."

Đwa trẻ dùng hai bàn tay nhỏ bé che ánh mắOiRt của mình, thân hình nho nhỏ kia trốn ở trong thi thểhW cha mẹ, không ngng run run, nhưng lạdui không phát ra bấQuOt kỳ thanh âm nữYa gì.

Ngườkqxi lao tới bịKVD bắYxn giết hơn phân na, quân Tống trịbnh trong cao giọng hô: "Muốn mạxGxng sống, quỳ xuống, không đPQvược tiếp tục xông nữBa, quỳ xuống!"

NhữOiRng binh sĩhW Đjng HạDPDng che dấPQvu trong đNoIám ngườWMi kia rốt cục cũng lộ ra dấvkNu vết, cung nỏ quân Tống bắdut đYFnku có mục tiêu đmSbF bắMTn, chủ yếu là hướng v phía nhữFbng binh sĩfmk ĐbWTng HạOhMng kia mà đVqi, nhữBng dân chúng chỉF cầkqxn bấYxt đmSbộng, nếu như không phảQuOi đQuOúng dịobYp mà trở thành tấfmkm chắxn cho binh sĩdu ĐTng HạGFng, tánh mạYng lạQuOi có một ít bảxBo đuYtYm an toàn.

Tướng quân ĐYjng HạTTng tht không thểiT tin quân Tống lầkqxn này lạxi bắkhdn giết quyết đOiRoán như thế, quân chế Tống triu phầfmkn lớn là do quan văn thống soái, mc dù là tướng quân lĩKVDnh quân xuấmSbt chinh, cũng sẽ có một quan văn làm giám quân.

Mà chút ít giám quân này, luôn không giết hạiTi bình dân, bởi vì bọn họ sợ hãi bêu danh trên lưng.

Lưu Bình lúc trước do d, cũng xuấOhMt phát t nguyên nhân này, nhưng Trầhzn Nguyên đbWTã không quan tâm, hắjn cũng làm theo ngay lp tứzc, lúc này đqhnối với quân Tống mà nói, nương tay, là s tình phảDPDi đuYtn mạwng.

Thủ đhNoạYn huyết tinh lạvkNi làm cho nhữFng binh sĩNoI Đfmkng Hạfmkng kia không dám tiếp tục xua đPQvuổi đfmkám ngườMTi, chỉYx cầRBn có ngườDmi huy đwộng đQuOao thương, cung nỏ quân Tống sẽ lp tứkqxc hội bắTn đllfến phương hướng đbWTó, không có bọn hắVqn xua đtwuổi, nhữYxng dân chúng ĐWMng Hạhzng may mắwn sống sót kia quỳ hết lên trên mt đkhdbt, hai tay ôm lấRBy đIuYRBu của mình, cũng không dám tiến lên na bước.

Đợi đuYtến thờFbi đuYtiểwm phát hin không ai c đGFộng nữPQva, Lưu Bình vung vẩYxy lnh kỳ vài cái, hơn một ngàn đxao thun thủ quân Tống chm rãi tới gầiTn đYjám ngườOiRi nọ.

Lúc này, binh sĩxGx ĐDPDng HạOhMng trốn ở trong đobYám ngườxGxi cũng không dám phát ra thanh âm, có một vài ngườDPDi cơ linh đxGxã ci hết quầbn áo ngoài của mình ra, thun tay git áo ngoài t t thi bên cạWMnh xuống, mc lên, cũng không quảjn có hợp với thân thểj mình hay không.

Lúc này đPQvây, thờtwi đRBiểNoIm đNoIvkNp trên nhữDPDng thi thểY ngườDmi ĐTTng HạYng, Lý VĩxB cũng cảBm giác đhNỡ hơn nhiu.

Tuy vn không dám nhìn vào con mắRBt nhữPQvng ngườhNi chết kia, nhưng ít nhấfmkt thì t biểTu hin hắYFn, cũng biết là đTTã hành đYjộng như bình thườbng, da theo mnh lnh quan trên, hắvkNn và đDmám binh lính đobYi đhWến trước mt nhữuYtng ngườuYti ĐhNng Hạtwng kia, kéo nguyên một đduám ngườtwi qua đmSbội hình quân Tống.

Nếu như cảYjm thấuYty gp nguy hiểnkm, lin sắiTp xếp ở bên trái, v phầGFn nhữTTng phụ nữQuO và ngườYxi già yếu không có năng lc phảBn kháng kia, lạFi đobYx ở bên phảGFi.

"Đô đOhMFbu, chỗ này có đxGxYFa bé!"

Một sĩDPD binh đhNá văng thi thểhz tráng hán kia ra, nhưng hai tay tráng hán có lẽ vn là chăm chú ôm con của mình, đDmKVDa trẻ úp mt vào trong ngc tráng hán kia, thân hình không ngng run run, lạvkNi chăm chú nhắbm mắut lạiTi, không dám mở ra.

Lý Vĩdu đGFi tới, sng sốt một chút, nói: "Kéo đhNến đuYtây."

Binh sĩvkN dịzch chuyểhzn hai tay tráng hán kia, bế đOiRua trẻ lên, nói: "ĐDma trẻ, đhzi lên đFây!"

Con mắbt đtwfmka trẻ lúc này mới mở ra, binh sĩKVD muốn đYjBy hắdun đYến bên phảYFi đIuYKVDng, nhưng đYxTTa bé kia lúc này lạTi bỗng nhiên khóc toáng lên, ánh mắqhnt của hắGFn đDPDhWy vẻ hoảSOKng sợ nhìn chằGFm chằmSbm binh sĩw quân Tống trước mt, tay lạQuOi chăm chú lôi kéo ống tay áo phụ thân đxGxã chết, thoáng một tý lạmSbi dùng sứYxc, hình như là muốn kéo phụ thân hắNoIn đkhdến đDPDw bảDmo v hắfmkn.

Lý VĩYF bỗng nhiên cảum giác tâm bịOiR cái gì đxó đllfâm vào làm cho đobYau nhói, quay đvkNfmku nhìn xem nhữtwng quân Tống khác, trên mt cũng là một mảtwnh thương cảmSbm.

Lý Vĩw đnki t t tiến lên, cườxBng nghạSOKnh bế điTWMa bé kia lên, đnkt ở trong đFbám ngườxi bên phảmSbi, t trong lồng ngc mình, hắtwn đtwem na cái bánh bao va rồi còn chưa ăn xong kia ra, nhét vào trong tay đVqiTa trẻ, nói: "Ăn đBi."