Trang chủ / Lịch Sử / Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia / Chương 439 : Bắn chết hết (1)

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 439 : Bắn chết hết (1)
S Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Tác GiảXLq: Nã Cát Ma
Chương 439: BắgXEn chết hết (1)
Nhóm dịEgch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truynHắVHQn lạiWi cúi đNQVvu một cái nữwgFa, nói: "Thuyn trưởng các hạrh, cáo t!"

Lưu Bình nhìn chằVHQm chằJMm vào ca trạgXEi đaDBóng cht trước mt, nói với TrầHaon Nguyên: "Phò mã gia, trạsi đQlXMpgch nhân cũng không cht chẽ, chỉJM cầVHQn một lượt công kích là có thểwgF đuánh bạHaoi.”

“TĩXKVnh Công quân tư thiết kếđvgsa phương hiểQgm yếu, chúng ta công kích đlrNánh nhau thng mt, khảDgE năng là phảqai phí chút ít khí lc, nhưng nhấXKVt đEXinh cũng làm cho đEsch nhân không đrDwườrng nào có thểo trốn, hin tạEiPi nếu như bọn hắgXEn còn muốn sống, chỉMpg có một con đPoườVHQng đNrDwu hàng là có thểhy đNQi, Phò mã gia, nếu đfNBXhch nhân đwgFVHQu hàng, chúng ta sẽ x trí như thế nào?"

TrầXLqn Nguyên căn bảun không thèm nhìn, ngồi ở trên mt ghế nói: "Đương nhiên tiếp nhn bọn hắgXEn đNoQJu hàng, sau đbKó cho bọn hắNQn ăn no, va rồi không phảDgEi bọn hắEiPn muốn ăn cơm sao? CứDgE đhysrM cho bọn hắqan ăn là đPoược, nếu như chúng ta không đKhy cho đNQXKVch nhân đpEườvsvng lui đWXLq đpEi, trn chiến sẽ rấut khó đwgFánh."

Lưu Bình ôm quyn nói: "Vâng, mạgst tướng biết rồi."

TrầpEn Nguyên suy nghĩgB một chút rồi nói: "Đúng rồi, ngươi phảHaoi phòng nga bọn hắQgn đXiiên cuồng xông tới."

Lưu Bình rấQt t tin nói: "Phò mã gia yên tâm, chắLCc chắvsvn bọn hắoQJn hin tạLCi không có lá gan này!"

Va mới nói xong, ca trạaDBi lin bịgB mở ra, Lưu Bình tp trung nhìn vào, lp tứEiPc tứEc gin vạiun phầBXhn.

rDwnh Công quân tư cách biên cảKnh ĐgXEi Tống rấaDBt gầbKn, cũng là một đNQgso bình phong cuối cùng của quân đwgFội ĐDgEng HạEiPng, canh gác nhữung lưu dân muốn chạsy trốn vong sang Đqai Tống kia, mấaDBy ngày nay, quân đXLqội tạvsvi đqaây đsã chn đrườVHQng rấDgEt nhiu dân chạuy nạgXEn, có nam có nữFQ, có lão có trẻ.

NhữQgng ngườXii này đVHQu là ngườQlXi ĐfNng Hạiung, nhưng bọn hắiWn lạQgi bịQg Đhyng Hạiung binh sĩEg xua đrhuổi ra, lao đgXEến trn đXLqrDwa quân Tống đvsvã đsrMược bố trí tốt.

Hơn một ngàn binh sĩwgF ĐQgng HạQlXng hỗn tạrp trong đpEó.

Lưu Bình xem xét, tứXLqc gin mắEiPng một tiếng: "Con mẹ nó!"

TrầFQn Nguyên rốt cuộc cũng không nhàn nhã nổi, thoáng một tý t trên mt ghế đwgFong lên, nhìn nam nữVv lão già trẻ con đXiang xông v hướng chính mình, vốn là sữXKVng sờXLq, tiếp theo bỗng nhiên hô: "Phóng nỏ phóng nỏ nhanh!"

Lưu Bình một phát bắVvt đNQược tay TrầJMn Nguyên, nói: "Phò mã gia, xin ngài nghĩVv lạoi đlrNã!"

TrầFQn Nguyên gào thét: "Ta bảgXEo ngươi phóng nỏ, đvr cho bọn họ xông lạFQi, chúng ta lin xong rồi, nói cho các binh sĩLC, phàm là ngườEiPi tới gầon, đHaou là đEXKVch nhân, giết không tha!"

Lưu Bình cườQlXi một tiếng đXiau khổ, nói: "Xem ra không thiếu đPoược vic bịfN đuám ngôn quan mắaDBng một lầHaon."

Sau đwgFó, hắXLqn huy đNộng lnh kỳ, ra lnh: "Phóng nỏ, xe nỏ chuẩXKVn bịpfp, máy ném đDieá chun bịlrN, ngườhyi tiếp cn gầQn đKu là đNEch nhân, giết không tha!"

Một tráng hán ôm con của mình, kéo nữs nhân của mình chạKy trốn, dưới s xua đsuổi của binh sĩer Đqang Hạgsng, nhanh chóng chạrDwy tới hướng trn đEgXKVa quân Tống.

ĐQga trẻ úp mt vào trong ngc của hắgBn, hai tay chăm chú ôm cổ của hắlrNn, nói: "Cha, ta sợ."

Hán t kia vỗ vỗ bờBXh mông đlrNEga trẻ, nói: "Không cầHaon sợ, cha ở chỗ này đoQJây, cha ôm ngươi sẽ không sao."

NữfN nhân kia sắerc mt tái nhợt, hỏi: "Cha nó, quân Tống có bắKng tên vào chúng ta không?"

Tráng hán dùng một loạfNi thanh âm rấJMt không t tin, nói: "Không thểMpg nào, quân Tống t trước đQến nay rấqat nhân nghĩvsva, không biết bắern giết dân chúng."

Đang nói, bỗng nhiên cảHaom giác tay mình nng hơn nhiu, hắVHQn quay đXKVwgFu nhìn lạLCi trước tiên, chỉEg thấDgEy nữLC nhân của mình té ngã trên mt đrDgEt, một chi tên nỏ xuyên thấBXhu ngc nữgB nhân.

Tráng hán ngây ngẩon cảJM ngườQi, dùng hai mắXLqt tht to hoảJMng sợ nhìn qua nữgXE nhân, bước chân cũng ngng lạJMi.

Chung quanh, một mảiWnh tiếng kêu thảium thiết nổi lên, bốn phía đgXEu là ngườMpgi ngã gục.

Tráng hán lạddVi giống như không nghe điuược gì, hắNQn ngẩrng đpfpaDBu lên nhìn lên trờui xanh, phát ra một tiếng rống gin bi thương: "A..!"

Đhya trẻ trong ngc khóc toáng lên

Va lúc đDieó, lạgXEi một chi tên nỏ bắJMn đgsến, đLCóng cht ở phía sau lưng tráng hán kia, máu tươi chảgBy ra t khóe ming tráng hán, đQrha trẻ vẻ mt hoảbKng sợ nhìn hắEiPn, một bên khóc, một bên dùng tay áo, muốn lau vết máu trên khóe ming tráng hán.

Tráng hán nhìn bộ dạQgng đFQrha trẻ đaDBoQJy sợ hãi, bỗng nhiên nở nụ cườeri, chm rãi đVvt nó lên trên mt đrrDwt, vỗ vỗ phía sau lưng đrDwEiPa trẻ, nói: "Nghe lờPoi, không sợ, cha ở chỗ này đhyây, nghe lờvi cha nói, đQgng khóc đNược không?"

ĐpEa bé kia gt gt đFQDgEu, vn không ngăn đXLqược nước mắfNt rơi xuống, nhưng thanh âm lạgBi ngng lạfNi.

LạQgi là một ngụm máu tươi t trong ming tráng hán phun ra, đEKa trẻ va muốn khóc, nhưng tráng hán lạoQJi nn ra dáng tươi cườri, nói: "Đến, cha mang ngươi đaDBi ngủ, nhớ k, lúc ngủ không cho nói chuyn, có biết không?"

Ôm đNQfNa trẻ nằVvm trên mt đDieXLqt, chăm chú ôm cht lấry hắiWn, lạXii kéo thi thểJM nữBXh nhân qua, đQt ở phía sau lưng đEQlXa trẻ, thờQgi đVviểsm làm tốt tấqat cảpE, ánh mắEgt của hắlrNn đlrNã mờbK đJMi, cuối cùng chỉfN nói một câu: "Không cho nói chuyn, ngủ."

ĐMpga trẻ dùng hai bàn tay nhỏ bé che ánh mắNQt của mình, thân hình nho nhỏ kia trốn ở trong thi thểaDB cha mẹ, không ngng run run, nhưng lạsrMi không phát ra bấVHQt kỳ thanh âm nữQga gì.

Ngườvi lao tới bịgs bắEgn giết hơn phân na, quân Tống trịsrMnh trong cao giọng hô: "Muốn mạoQJng sống, quỳ xuống, không đvược tiếp tục xông nữXKVa, quỳ xuống!"

NhữMpgng binh sĩQg ĐiWng HạJMng che dấVHQu trong đMpgám ngườLCi kia rốt cục cũng lộ ra dấqau vết, cung nỏ quân Tống bắQt đuKu có mục tiêu đerE bắQgn, chủ yếu là hướng v phía nhữung binh sĩNQ ĐVHQng HạlrNng kia mà đfNi, nhữVvng dân chúng chỉpfp cầwgFn bấvsvt đHaoộng, nếu như không phảgsi đHaoúng dịerp mà trở thành tấVvm chắQn cho binh sĩW ĐMpgng HạsrMng, tánh mạXing lạWi có một ít bảEo đsrMpfpm an toàn.

Tướng quân ĐDgEng HạPong tht không thểddV tin quân Tống lầNQn này lạFQi bắpEn giết quyết đPooán như thế, quân chế Tống triu phầVvn lớn là do quan văn thống soái, mc dù là tướng quân lĩHaonh quân xuấVvt chinh, cũng sẽ có một quan văn làm giám quân.

Mà chút ít giám quân này, luôn không giết hạiui bình dân, bởi vì bọn họ sợ hãi bêu danh trên lưng.

Lưu Bình lúc trước do d, cũng xuấiut phát t nguyên nhân này, nhưng Trầvsvn Nguyên đJMã không quan tâm, hắJMn cũng làm theo ngay lp tứJMc, lúc này đlrNối với quân Tống mà nói, nương tay, là s tình phảsi đgXEn mạEiPng.

Thủ đEgoạQlXn huyết tinh lạsi làm cho nhữpEng binh sĩwgF ĐLCng HạoQJng kia không dám tiếp tục xua đQlXuổi đXLqám ngườQi, chỉwgF cầXin có ngườsi huy đXLqộng đpEao thương, cung nỏ quân Tống sẽ lp tứBXhc hội bắvn đbKến phương hướng đrDwó, không có bọn hắHaon xua đDgEuổi, nhữLCng dân chúng ĐQng Hạhyng may mắVvn sống sót kia quỳ hết lên trên mt điWgBt, hai tay ôm lấQy đowgFu của mình, cũng không dám tiến lên na bước.

Đợi đfNến thờiui đuiểgBm phát hin không ai c đEgộng nữbKa, Lưu Bình vung vẩEgy lnh kỳ vài cái, hơn một ngàn đaDBao thun thủ quân Tống chm rãi tới gầiun đsám ngườJMi nọ.

Lúc này, binh sĩXi ĐXKVng HạXLqng trốn ở trong đerám ngườQgi cũng không dám phát ra thanh âm, có một vài ngườrhi cơ linh đlrNã ci hết quầBXhn áo ngoài của mình ra, thun tay git áo ngoài t t thi bên cạunh xuống, mc lên, cũng không quảgsn có hợp với thân thểFQ mình hay không.

Lúc này đMpgây, thờPoi đQgiểDiem đPoiWp trên nhữong thi thểu ngườsi ĐPong HạDieng, Lý Vĩhy cũng cảVvm giác đNQỡ hơn nhiu. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Tuy vn không dám nhìn vào con mắgBt nhữiung ngườEi chết kia, nhưng ít nhấut thì t biểQu hin hắrDwn, cũng biết là đNQã hành điuộng như bình thườvsvng, da theo mnh lnh quan trên, hắaDBn và đrhám binh lính đXLqi đpEến trước mt nhữiung ngườsi ĐKng HạQlXng kia, kéo nguyên một đgBám ngườgsi qua đQlXội hình quân Tống.

Nếu như cảEiPm thấBXhy gp nguy hiểoQJm, lin sắvsvp xếp ở bên trái, v phầNn nhữqang phụ nữMpg và ngườLCi già yếu không có năng lc phảMpgn kháng kia, lạvi đbKQg ở bên phảVHQi.

"Đô đsrMVvu, chỗ này có đNVva bé!"

Một sĩaDB binh đfNá văng thi thểr tráng hán kia ra, nhưng hai tay tráng hán có lẽ vn là chăm chú ôm con của mình, đrhHaoa trẻ úp mt vào trong ngc tráng hán kia, thân hình không ngng run run, lạbKi chăm chú nhắQgm mắot lạPoi, không dám mở ra.

Lý VĩVv đui tới, sng sốt một chút, nói: "Kéo đrDwến đwgFây."

Binh sĩfN dịMpgch chuyểiun hai tay tráng hán kia, bế điWDiea trẻ lên, nói: "Đoa trẻ, đVvi lên đhyây!"

Con mắJMt đBXhera trẻ lúc này mới mở ra, binh sĩXKV muốn đFQry hắVvn đlrNến bên phảbKi đJMddVng, nhưng đrDwVHQa bé kia lúc này lạfNi bỗng nhiên khóc toáng lên, ánh mắiWt của hắLCn đgBwgFy vẻ hoảlrNng sợ nhìn chằpEm chằBXhm binh sĩpE quân Tống trước mt, tay lạlrNi chăm chú lôi kéo ống tay áo phụ thân đFQã chết, thoáng một tý lạXLqi dùng sứHaoc, hình như là muốn kéo phụ thân hắoQJn đQgến đsrMaDB bảJMo v hắqan.

Lý VĩDie bỗng nhiên cảbKm giác tâm bịDie cái gì đNQó điWâm vào làm cho đQgau nhói, quay đXKVgsu nhìn xem nhữgBng quân Tống khác, trên mt cũng là một mảgBnh thương cảlrNm.

Lý VĩQlX đsi t t tiến lên, cườXing nghạpfpnh bế đXiNQa bé kia lên, đst ở trong đLCám ngườfNi bên phảBXhi, t trong lồng ngc mình, hắJMn đDieem na cái bánh bao va rồi còn chưa ăn xong kia ra, nhét vào trong tay đFQLCa trẻ, nói: "Ăn đVHQi."