Trang chủ / Lịch Sử / Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia / Chương 439 : Bắn chết hết (1)

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 439 : Bắn chết hết (1)
S Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Tác GiảmY: Nã Cát Ma
Chương 439: Bắqen chết hết (1)
Nhóm dịKVch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truynHắrIn lạtLi cúi đhJgStsu một cái nữpZKa, nói: "Thuyn trưởng các hạHmw, cáo t!"

Lưu Bình nhìn chằzmvm chằTm vào ca trạGpqi đzBzóng cht trước mt, nói với TrầJXn Nguyên: "Phò mã gia, trạhJgi đNdNsqch nhân cũng không cht chẽ, chỉpZK cầKEn một lượt công kích là có thểwT đBnTánh bạdSi.”

“Tĩpdnh Công quân tư thiết kếđTYa phương hiểlCm yếu, chúng ta công kích đNdNánh nhau thng mt, khảTGK năng là phảmYi phí chút ít khí lc, nhưng nhấdt đSmlNdNnh cũng làm cho đSmlmwch nhân không đZqườmYng nào có thểE trốn, hin tạjrJi nếu như bọn hắNOn còn muốn sống, chỉsq có một con đwTườzmvng đtLBnTu hàng là có thểY đwTi, Phò mã gia, nếu đKEBnTch nhân đTGKdSu hàng, chúng ta sẽ x trí như thế nào?"

TrầtLn Nguyên căn bảBnTn không thèm nhìn, ngồi ở trên mt ghế nói: "Đương nhiên tiếp nhn bọn hắmpn đJFjmpu hàng, sau đBnTó cho bọn hắhJgn ăn no, va rồi không phảNOi bọn hắTn muốn ăn cơm sao? Cứpd đYgSs cho bọn hắZqn ăn là đsqược, nếu như chúng ta không đqC cho đZqvRmch nhân đYườzBzng lui đqKV đKVi, trn chiến sẽ rấet khó đzBzánh."

Lưu Bình ôm quyn nói: "Vâng, mạrIt tướng biết rồi."

Trầqn Nguyên suy nghĩBnT một chút rồi nói: "Đúng rồi, ngươi phảKvSi phòng nga bọn hắNOn đtLiên cuồng xông tới."

Lưu Bình rấTGKt t tin nói: "Phò mã gia yên tâm, chắrIc chắqn bọn hắsKjn hin tạNdNi không có lá gan này!"

Va mới nói xong, ca trạYYhi lin bịgSs mở ra, Lưu Bình tp trung nhìn vào, lp tứpdc tứLc gin vạKVn phầzmvn.

Tnh Công quân tư cách biên cảvenh ĐRi Tống rấLt gầtLn, cũng là một đeZqo bình phong cuối cùng của quân đtLội Đdng Hạveng, canh gác nhữCng lưu dân muốn chạzmvy trốn vong sang Đei Tống kia, mấpdy ngày nay, quân đjrJội tạsKji đYây đTGKã chn đsqườeng rấStst nhiu dân chạpdy nạven, có nam có nữJFj, có lão có trẻ.

NhữvRmng ngườZqi này đKEu là ngườzmvi ĐwTng Hạqeng, nhưng bọn hắtLn lạTi bịzBz ĐZqng Hạqng binh sĩpZK xua đKVuổi ra, lao đZqến trn đgSszmva quân Tống đvRmã đzBzược bố trí tốt.

Hơn một ngàn binh sĩNO Đqng HạdSng hỗn tạmpp trong đYó.

Lưu Bình xem xét, tứdSc gin mắSmlng một tiếng: "Con mẹ nó!"

TrầpZKn Nguyên rốt cuộc cũng không nhàn nhã nổi, thoáng một tý t trên mt ghế đhRhRng lên, nhìn nam nữC lão già trẻ con đzmvang xông v hướng chính mình, vốn là sữHmwng sờFzN, tiếp theo bỗng nhiên hô: "Phóng nỏ phóng nỏ nhanh!"

Lưu Bình một phát bắlCt đrIược tay Trầmpn Nguyên, nói: "Phò mã gia, xin ngài nghĩNO lạlCi đjQã!"

TrầGpqn Nguyên gào thét: "Ta bảKEo ngươi phóng nỏ, đJXL cho bọn họ xông lạqi, chúng ta lin xong rồi, nói cho các binh sĩq, phàm là ngườhRi tới gầGpqn, đvRmu là đSmlpZKch nhân, giết không tha!"

Lưu Bình cườTi một tiếng đmCau khổ, nói: "Xem ra không thiếu đmYược vic bịBnT đmYám ngôn quan mắZqng một lầBnTn."

Sau đBnTó, hắmYn huy đmCộng lnh kỳ, ra lnh: "Phóng nỏ, xe nỏ chuẩhJgn bịmC, máy ném đrIá chun bịmC, ngườTi tiếp cn gầFzNn đRu là đgSsGpqch nhân, giết không tha!"

Một tráng hán ôm con của mình, kéo nữzmv nhân của mình chạNdNy trốn, dưới s xua đwTuổi của binh sĩhR Đmwng HạlCng, nhanh chóng chạGpqy tới hướng trn đvRmpda quân Tống.

Đea trẻ úp mt vào trong ngc của hắzBzn, hai tay chăm chú ôm cổ của hắqn, nói: "Cha, ta sợ."

Hán t kia vỗ vỗ bờmp mông đNdNvRma trẻ, nói: "Không cầSmln sợ, cha ở chỗ này đSmlây, cha ôm ngươi sẽ không sao."

NữsKj nhân kia sắqec mt tái nhợt, hỏi: "Cha nó, quân Tống có bắCng tên vào chúng ta không?"

Tráng hán dùng một loạqi thanh âm rấwTt không t tin, nói: "Không thểmY nào, quân Tống t trước đGpqến nay rấKEt nhân nghĩRa, không biết bắpdn giết dân chúng."

Đang nói, bỗng nhiên cảSmlm giác tay mình nng hơn nhiu, hắSmln quay đvRmrIu nhìn lạSmli trước tiên, chỉJX thấvey nữe nhân của mình té ngã trên mt đdSjQt, một chi tên nỏ xuyên thấzmvu ngc nữve nhân.

Tráng hán ngây ngẩpZKn cảsq ngườJFji, dùng hai mắmwt tht to hoảNdNng sợ nhìn qua nữsq nhân, bước chân cũng ngng lạmpi.

Chung quanh, một mảJFjnh tiếng kêu thảgSsm thiết nổi lên, bốn phía đGpqu là ngườrIi ngã gục.

Tráng hán lạmwi giống như không nghe đHmwược gì, hắTGKn ngẩGpqng đqlCu lên nhìn lên trờNdNi xanh, phát ra một tiếng rống gin bi thương: "A..!"

Đmwa trẻ trong ngc khóc toáng lên

Va lúc đdó, lạsqi một chi tên nỏ bắBnTn đBnTến, đpdóng cht ở phía sau lưng tráng hán kia, máu tươi chảmYy ra t khóe ming tráng hán, đjQFzNa trẻ vẻ mt hoảTng sợ nhìn hắKVn, một bên khóc, một bên dùng tay áo, muốn lau vết máu trên khóe ming tráng hán.

Tráng hán nhìn bộ dạJXng đpdmYa trẻ đBnTJXy sợ hãi, bỗng nhiên nở nụ cườgSsi, chm rãi đsqt nó lên trên mt đmYHmwt, vỗ vỗ phía sau lưng đJXvRma trẻ, nói: "Nghe lờTi, không sợ, cha ở chỗ này đTGKây, nghe lờNOi cha nói, đdng khóc đGpqược không?"

Đmpa bé kia gt gt đFzNNdNu, vn không ngăn đBnTược nước mắwTt rơi xuống, nhưng thanh âm lạpdi ngng lạKvSi.

LạSmli là một ngụm máu tươi t trong ming tráng hán phun ra, đmCJFja trẻ va muốn khóc, nhưng tráng hán lạTGKi nn ra dáng tươi cườqei, nói: "Đến, cha mang ngươi đYi ngủ, nhớ k, lúc ngủ không cho nói chuyn, có biết không?"

Ôm đzBzHmwa trẻ nằStsm trên mt đCpZKt, chăm chú ôm cht lấqy hắKVn, lạmCi kéo thi thểrI nữmw nhân qua, đwTt ở phía sau lưng đdZqa trẻ, thờei đFzNiểsqm làm tốt tấdSt cảHmw, ánh mắqt của hắpdn đpZKã mờR đrIi, cuối cùng chỉjQ nói một câu: "Không cho nói chuyn, ngủ."

Đmpa trẻ dùng hai bàn tay nhỏ bé che ánh mắKvSt của mình, thân hình nho nhỏ kia trốn ở trong thi thểrI cha mẹ, không ngng run run, nhưng lạEi không phát ra bấmwt kỳ thanh âm nữEa gì.

NgườzBzi lao tới bịhR bắqen giết hơn phân na, quân Tống trịJXnh trong cao giọng hô: "Muốn mạlCng sống, quỳ xuống, không đmwược tiếp tục xông nữSmla, quỳ xuống!" nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

NhữgSsng binh sĩHmw Đsqng Hạsqng che dấeu trong đGpqám ngườlCi kia rốt cục cũng lộ ra dấvRmu vết, cung nỏ quân Tống bắJFjt đdShRu có mục tiêu đTGKmY bắzmvn, chủ yếu là hướng v phía nhữTGKng binh sĩZq ĐjQng HạSmlng kia mà đNOi, nhữGpqng dân chúng chỉGpq cầNdNn bấdt đJFjộng, nếu như không phảTGKi đmpúng dịNdNp mà trở thành tấYm chắJXn cho binh sĩE ĐFzNng HạmCng, tánh mạwTng lạrIi có một ít bảLo đKvSqm an toàn.

Tướng quân ĐjQng HạjrJng tht không thểdS tin quân Tống lầZqn này lạei bắhJgn giết quyết đnpHoán như thế, quân chế Tống triu phầEn lớn là do quan văn thống soái, mc dù là tướng quân lĩYnh quân xuấJXt chinh, cũng sẽ có một quan văn làm giám quân.

Mà chút ít giám quân này, luôn không giết hạStsi bình dân, bởi vì bọn họ sợ hãi bêu danh trên lưng.

Lưu Bình lúc trước do d, cũng xuấzmvt phát t nguyên nhân này, nhưng TrầsKjn Nguyên đtLã không quan tâm, hắqn cũng làm theo ngay lp tứwTc, lúc này đFzNối với quân Tống mà nói, nương tay, là s tình phảBnTi đCn mạlCng.

Thủ đhJgoạzmvn huyết tinh lạwTi làm cho nhữTGKng binh sĩhR ĐNOng HạwTng kia không dám tiếp tục xua đqeuổi đKVám ngườEi, chỉzmv cầqen có ngườqi huy đHmwộng đsKjao thương, cung nỏ quân Tống sẽ lp tứjQc hội bắNOn đlCến phương hướng đrIó, không có bọn hắKVn xua đmCuổi, nhữveng dân chúng ĐTGKng HạdSng may mắSmln sống sót kia quỳ hết lên trên mt đhJgvRmt, hai tay ôm lấwTy đNdNGpqu của mình, cũng không dám tiến lên na bước.

Đợi đYến thờzmvi đgSsiểGpqm phát hin không ai c đKEộng nữtLa, Lưu Bình vung vẩRy lnh kỳ vài cái, hơn một ngàn đdao thun thủ quân Tống chm rãi tới gầzmvn đpZKám ngườdSi nọ.

Lúc này, binh sĩFzN ĐwTng HạSmlng trốn ở trong đmYám ngườqi cũng không dám phát ra thanh âm, có một vài ngườNOi cơ linh đqeã ci hết quầGpqn áo ngoài của mình ra, thun tay git áo ngoài t t thi bên cạLnh xuống, mc lên, cũng không quảgSsn có hợp với thân thểSml mình hay không.

Lúc này đrIây, thờlCi đFzNiểJFjm đTJFjp trên nhữdSng thi thểBnT ngườNOi ĐHmwng Hạqeng, Lý VĩSml cũng cảSmlm giác đYỡ hơn nhiu.

Tuy vn không dám nhìn vào con mắjQt nhữtLng ngườzBzi chết kia, nhưng ít nhấzBzt thì t biểSmlu hin hắHmwn, cũng biết là đjQã hành đjrJộng như bình thườzmvng, da theo mnh lnh quan trên, hắJFjn và đKVám binh lính đqei đTGKến trước mt nhữTng ngườmpi ĐGpqng HạjQng kia, kéo nguyên một đsKjám ngườsKji qua đZqội hình quân Tống.

Nếu như cảjQm thấrIy gp nguy hiểpdm, lin sắmpp xếp ở bên trái, v phầqn nhữgSsng phụ nữY và ngườwTi già yếu không có năng lc phảKEn kháng kia, lạStsi đmYrI ở bên phảTGKi.

"Đô đNOZqu, chỗ này có đYYhBnTa bé!"

Một sĩzBz binh đJFjá văng thi thểzBz tráng hán kia ra, nhưng hai tay tráng hán có lẽ vn là chăm chú ôm con của mình, đlCsqa trẻ úp mt vào trong ngc tráng hán kia, thân hình không ngng run run, lạZqi chăm chú nhắmpm mắTGKt lạtLi, không dám mở ra.

Lý VĩsKj đvRmi tới, sng sốt một chút, nói: "Kéo đKVến đzmvây."

Binh sĩhJg dịmCch chuyểwTn hai tay tráng hán kia, bế đeTGKa trẻ lên, nói: "Đmpa trẻ, đNdNi lên đmwây!"

Con mắsqt đveSmla trẻ lúc này mới mở ra, binh sĩjrJ muốn đKvSpZKy hắFzNn đwTến bên phảhJgi đnpHqng, nhưng đJXJFja bé kia lúc này lạHmwi bỗng nhiên khóc toáng lên, ánh mắNdNt của hắhJgn đTGKSmly vẻ hoảzmvng sợ nhìn chằRm chằSmlm binh sĩTGK quân Tống trước mt, tay lạtLi chăm chú lôi kéo ống tay áo phụ thân đpdã chết, thoáng một tý lạjrJi dùng sứmwc, hình như là muốn kéo phụ thân hắSmln đHmwến đmpC bảZqo v hắpdn.

Lý VĩNO bỗng nhiên cảCm giác tâm bịpd cái gì đJFjó đFzNâm vào làm cho đmpau nhói, quay đHmwmYu nhìn xem nhữHmwng quân Tống khác, trên mt cũng là một mảnpHnh thương cảBnTm.

Lý Vĩq đpdi t t tiến lên, cườHmwng nghạNOnh bế đqmpa bé kia lên, đTt ở trong đqám ngườGpqi bên phảlCi, t trong lồng ngc mình, hắYn đqem na cái bánh bao va rồi còn chưa ăn xong kia ra, nhét vào trong tay đBnTmwa trẻ, nói: "Ăn đsKji."