Trang chủ / Lịch Sử / Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia / Chương 439 : Bắn chết hết (1)

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 439 : Bắn chết hết (1)
S Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Tác GiảJVY: Nã Cát Ma
Chương 439: BắXbin chết hết (1)
Nhóm dịhpnch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truynHắXn lạSsi cúi đPmXeu một cái nữNPla, nói: "Thuyn trưởng các hạW, cáo t!"

Lưu Bình nhìn chằiTlm chằmBom vào ca trạiWi đmóng cht trước mt, nói với TrầlHn Nguyên: "Phò mã gia, trạai đMZDch nhân cũng không cht chẽ, chỉlT cầnkJn một lượt công kích là có thểLin đbhánh bạiWi.”

“TĩGZMnh Công quân tư thiết kếđnkJmBoa phương hiểMZm yếu, chúng ta công kích đoaánh nhau thng mt, khảBoU năng là phảjPhi phí chút ít khí lc, nhưng nhấiTlt đQeiWnh cũng làm cho đoiech nhân không đaườTMng nào có thểQe trốn, hin tạSsi nếu như bọn hắNPln còn muốn sống, chỉHOC có một con đjPhườPAng đaXu hàng là có thểTM đCUi, Phò mã gia, nếu đGPlTch nhân đJVYXu hàng, chúng ta sẽ x trí như thế nào?"

TrầBmn Nguyên căn bảJVYn không thèm nhìn, ngồi ở trên mt ghế nói: "Đương nhiên tiếp nhn bọn hắkXOn đOejPhu hàng, sau đoLNó cho bọn hắXn ăn no, va rồi không phảUGHi bọn hắJVYn muốn ăn cơm sao? CứP đGZMkXO cho bọn hắin ăn là đUGHược, nếu như chúng ta không đNPlD cho đlTCUch nhân đDườmng lui điWiW đQei, trn chiến sẽ rấmt khó đDánh."

Lưu Bình ôm quyn nói: "Vâng, mạoit tướng biết rồi."

TrầjPhn Nguyên suy nghĩGP một chút rồi nói: "Đúng rồi, ngươi phảhpni phòng nga bọn hắBmn đQeiên cuồng xông tới."

Lưu Bình rấmBot t tin nói: "Phò mã gia yên tâm, chắYmc chắLinn bọn hắhn hin tạmi không có lá gan này!"

Va mới nói xong, ca trạlHi lin bịm mở ra, Lưu Bình tp trung nhìn vào, lp tứcjcc tứpoGc gin vạWn phầen.

Oenh Công quân tư cách biên cảOenh ĐTMi Tống rấpoGt gầoin, cũng là một đXho bình phong cuối cùng của quân đXbiội ĐZcng HạVDng, canh gác nhữhng lưu dân muốn chạMZy trốn vong sang ĐGZMi Tống kia, mấVDy ngày nay, quân đMZội tạTMi điây đPmXã chn đXườJVYng rấiWt nhiu dân chạOey nạnkJn, có nam có nữmBo, có lão có trẻ.

NhữBoUng ngườBXi này đHOCu là ngườlTi ĐBmng HạSsng, nhưng bọn hắPn lạZci bịVD Đing HạZcng binh sĩJVY xua đcjcuổi ra, lao điWến trn điTlDa quân Tống đLinã đoaược bố trí tốt.

Hơn một ngàn binh sĩYm Đeng HạpoGng hỗn tạoip trong đZcó.

Lưu Bình xem xét, tứBoUc gin mắYmng một tiếng: "Con mẹ nó!"

TrầCUn Nguyên rốt cuộc cũng không nhàn nhã nổi, thoáng một tý t trên mt ghế đBoUDng lên, nhìn nam nữZc lão già trẻ con đZcang xông v hướng chính mình, vốn là sữiTlng sờTM, tiếp theo bỗng nhiên hô: "Phóng nỏ phóng nỏ nhanh!"

Lưu Bình một phát bắQet đLinược tay TrầPn Nguyên, nói: "Phò mã gia, xin ngài nghĩBoU lạmBoi điTlã!"

TrầkXOn Nguyên gào thét: "Ta bảnSQo ngươi phóng nỏ, đcjcXbi cho bọn họ xông lạJVYi, chúng ta lin xong rồi, nói cho các binh sĩbh, phàm là ngườoai tới gầYmn, đkXOu là đoinkJch nhân, giết không tha!"

Lưu Bình cườOBi một tiếng đGPau khổ, nói: "Xem ra không thiếu đTMược vic bịiW đoLNám ngôn quan mắmng một lầGPn."

Sau đnkJó, hắXn huy điTlộng lnh kỳ, ra lnh: "Phóng nỏ, xe nỏ chuẩoLNn bịGP, máy ném đBoUá chun bịoLN, ngườmi tiếp cn gầCUn đSsu là đTMCUch nhân, giết không tha!"

Một tráng hán ôm con của mình, kéo nữOe nhân của mình chạBoUy trốn, dưới s xua đhpnuổi của binh sĩX ĐHOCng HạOeng, nhanh chóng chạcjcy tới hướng trn đMZGZMa quân Tống.

ĐWa trẻ úp mt vào trong ngc của hắjPhn, hai tay chăm chú ôm cổ của hắoin, nói: "Cha, ta sợ."

Hán t kia vỗ vỗ bờkXO mông đaPa trẻ, nói: "Không cầHOCn sợ, cha ở chỗ này đBoUây, cha ôm ngươi sẽ không sao."

NữJVY nhân kia sắoac mt tái nhợt, hỏi: "Cha nó, quân Tống có bắPmXng tên vào chúng ta không?"

Tráng hán dùng một loạBXi thanh âm rấbht không t tin, nói: "Không thểpoG nào, quân Tống t trước đPAến nay rấBmt nhân nghĩpoGa, không biết bắmn giết dân chúng."

Đang nói, bỗng nhiên cảZcm giác tay mình nng hơn nhiu, hắOBn quay đWJVYu nhìn lạoai trước tiên, chỉiW thấXbiy nữlT nhân của mình té ngã trên mt đmnkJt, một chi tên nỏ xuyên thấeu ngc nữlT nhân.

Tráng hán ngây ngẩlTn cảX ngườai, dùng hai mắMZt tht to hoảmng sợ nhìn qua nữXbi nhân, bước chân cũng ngng lạOBi.

Chung quanh, một mảPnh tiếng kêu thảJVYm thiết nổi lên, bốn phía đMZu là ngườVDi ngã gục.

Tráng hán lạpoGi giống như không nghe đlHược gì, hắnkJn ngẩSsng đrrBPu lên nhìn lên trờoLNi xanh, phát ra một tiếng rống gin bi thương: "A..!"

ĐXa trẻ trong ngc khóc toáng lên

Va lúc điTló, lạXbii một chi tên nỏ bắBXn đlHến, đkXOóng cht ở phía sau lưng tráng hán kia, máu tươi chảmy ra t khóe ming tráng hán, đUGHCUa trẻ vẻ mt hoảlHng sợ nhìn hắnSQn, một bên khóc, một bên dùng tay áo, muốn lau vết máu trên khóe ming tráng hán.

Tráng hán nhìn bộ dạHOCng đlTnkJa trẻ đlTYmy sợ hãi, bỗng nhiên nở nụ cườei, chm rãi đcjct nó lên trên mt đoiOBt, vỗ vỗ phía sau lưng đoiYma trẻ, nói: "Nghe lờXbii, không sợ, cha ở chỗ này đOeây, nghe lờoii cha nói, đYmng khóc đBXược không?"

ĐJVYa bé kia gt gt đDPAu, vn không ngăn đDược nước mắXt rơi xuống, nhưng thanh âm lạJVYi ngng lạjPhi.

LạHOCi là một ngụm máu tươi t trong ming tráng hán phun ra, đOBnkJa trẻ va muốn khóc, nhưng tráng hán lạoai nn ra dáng tươi cườjPhi, nói: "Đến, cha mang ngươi đoai ngủ, nhớ k, lúc ngủ không cho nói chuyn, có biết không?"

Ôm đPAbha trẻ nằmBom trên mt đOeDt, chăm chú ôm cht lấlTy hắkXOn, lạjPhi kéo thi thểMZ nữm nhân qua, đMZt ở phía sau lưng đoiea trẻ, thờoii đGZMiểmm làm tốt tấjPht cảQe, ánh mắLint của hắpoGn đTMã mờiTl đXi, cuối cùng chỉnkJ nói một câu: "Không cho nói chuyn, ngủ."

ĐoLNa trẻ dùng hai bàn tay nhỏ bé che ánh mắSst của mình, thân hình nho nhỏ kia trốn ở trong thi thểJVY cha mẹ, không ngng run run, nhưng lạBXi không phát ra bấmt kỳ thanh âm nữNPla gì.

NgườJVYi lao tới bịJVY bắOen giết hơn phân na, quân Tống trịcjcnh trong cao giọng hô: "Muốn mạZcng sống, quỳ xuống, không đmược tiếp tục xông nữBma, quỳ xuống!"

NhữDng binh sĩW ĐQeng HạYmng che dấWu trong đPám ngườUGHi kia rốt cục cũng lộ ra dấNPlu vết, cung nỏ quân Tống bắWt đlHmu có mục tiêu điTloLN bắTMn, chủ yếu là hướng v phía nhữZcng binh sĩXbi Đeng HạOeng kia mà đBXi, nhữeng dân chúng chỉOe cầoan bấiWt đlTộng, nếu như không phảBXi đhpnúng dịGPp mà trở thành tấBoUm chắan cho binh sĩVD ĐpoGng HạjPhng, tánh mạGPng lạNPli có một ít bảnSQo đhQem an toàn.

Tướng quân ĐYmng Hạang tht không thểmBo tin quân Tống lầPn này lạkXOi bắMZn giết quyết đJVYoán như thế, quân chế Tống triu phầoan lớn là do quan văn thống soái, mc dù là tướng quân lĩPAnh quân xuấPAt chinh, cũng sẽ có một quan văn làm giám quân.

Mà chút ít giám quân này, luôn không giết hạpoGi bình dân, bởi vì bọn họ sợ hãi bêu danh trên lưng.

Lưu Bình lúc trước do d, cũng xuấiTlt phát t nguyên nhân này, nhưng TrầiWn Nguyên đCUã không quan tâm, hắOBn cũng làm theo ngay lp tứhc, lúc này đHOCối với quân Tống mà nói, nương tay, là s tình phảbhi đPAn mạmng.

Thủ đLinoạoan huyết tinh lạXi làm cho nhữNPlng binh sĩlT Đing HạYmng kia không dám tiếp tục xua đoLNuổi đBmám ngườMZi, chỉSs cầPn có ngườSsi huy đmBoộng đJVYao thương, cung nỏ quân Tống sẽ lp tứPmXc hội bắUGHn đVDến phương hướng đVDó, không có bọn hắiTln xua đbhuổi, nhữSsng dân chúng Đing HạUGHng may mắlHn sống sót kia quỳ hết lên trên mt đUGHJVYt, hai tay ôm lấHOCy đVDXbiu của mình, cũng không dám tiến lên na bước.

Đợi đoLNến thờYmi đQeiểOem phát hin không ai c đoaộng nữia, Lưu Bình vung vẩmy lnh kỳ vài cái, hơn một ngàn đTMao thun thủ quân Tống chm rãi tới gầnSQn đTMám ngườPmXi nọ.

Lúc này, binh sĩoa ĐmBong Hạeng trốn ở trong đHOCám ngườiWi cũng không dám phát ra thanh âm, có một vài ngườUGHi cơ linh đBmã ci hết quầlHn áo ngoài của mình ra, thun tay git áo ngoài t t thi bên cạnSQnh xuống, mc lên, cũng không quảBXn có hợp với thân thểoa mình hay không.

Lúc này điây, thờkXOi đaiểUGHm đHOCNPlp trên nhữpoGng thi thểP ngườBoUi ĐVDng HạUGHng, Lý VĩZc cũng cảVDm giác đHOCỡ hơn nhiu.

Tuy vn không dám nhìn vào con mắcjct nhữcjcng ngườWi chết kia, nhưng ít nhấbht thì t biểUGHu hin hắBoUn, cũng biết là đjPhã hành đrrBộng như bình thườPAng, da theo mnh lnh quan trên, hắLinn và đSsám binh lính đOBi đYmến trước mt nhữlTng ngườMZi ĐHOCng HạPAng kia, kéo nguyên một đoLNám ngườPAi qua đoiội hình quân Tống.

Nếu như cảkXOm thấUGHy gp nguy hiểZcm, lin sắNPlp xếp ở bên trái, v phầPmXn nhữVDng phụ nữNPl và ngườLini già yếu không có năng lc phảSsn kháng kia, lạGPi đnSQJVY ở bên phảlHi.

"Đô đPmXOeu, chỗ này có điTlcjca bé!"

Một sĩi binh đkXOá văng thi thểD tráng hán kia ra, nhưng hai tay tráng hán có lẽ vn là chăm chú ôm con của mình, đmBoiWa trẻ úp mt vào trong ngc tráng hán kia, thân hình không ngng run run, lạcjci chăm chú nhắYmm mắVDt lạXbii, không dám mở ra.

Lý Vĩh đkXOi tới, sng sốt một chút, nói: "Kéo đPAến đoLNây."

Binh sĩoi dịWch chuyểkXOn hai tay tráng hán kia, bế đnSQNPla trẻ lên, nói: "ĐBoUa trẻ, đmBoi lên đlHây!"

Con mắhpnt đjPhQea trẻ lúc này mới mở ra, binh sĩBX muốn đmiTly hắPmXn đZcến bên phảBXi đmnkJng, nhưng điTliTla bé kia lúc này lạrrBi bỗng nhiên khóc toáng lên, ánh mắcjct của hắGZMn đmBoXy vẻ hoảDng sợ nhìn chằmBom chằBXm binh sĩm quân Tống trước mt, tay lạlHi chăm chú lôi kéo ống tay áo phụ thân đoaã chết, thoáng một tý lạoLNi dùng sứhc, hình như là muốn kéo phụ thân hắhpnn đNPlến đBoUkXO bảnSQo v hắPAn.

Lý VĩOB bỗng nhiên cảDm giác tâm bịcjc cái gì điWó đQeâm vào làm cho điWau nhói, quay đhpnnkJu nhìn xem nhữUGHng quân Tống khác, trên mt cũng là một mảpoGnh thương cảjPhm.

Lý VĩD đSsi t t tiến lên, cườBmng nghạlTnh bế đhpniWa bé kia lên, đht ở trong đjPhám ngườlTi bên phảlTi, t trong lồng ngc mình, hắmBon đrrBem na cái bánh bao va rồi còn chưa ăn xong kia ra, nhét vào trong tay đCUcjca trẻ, nói: "Ăn đYmi."