Trang chủ / Lịch Sử / Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia / Chương 439 : Bắn chết hết (1)

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 439 : Bắn chết hết (1)
S Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Tác Giảkbj: Nã Cát Ma
Chương 439: BắmYn chết hết (1)
Nhóm dịDJch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truynHắfqfn lạddOi cúi đhboHDu một cái nữqxsa, nói: "Thuyn trưởng các hạbBo, cáo t!"

Lưu Bình nhìn chằfm chằBGm vào ca trạWi đyxóng cht trước mt, nói với Trầyxn Nguyên: "Phò mã gia, trạDJi điqkozch nhân cũng không cht chẽ, chỉI cầvAn một lượt công kích là có thểQf đXBánh bạLqi.”

“TĩBGnh Công quân tư thiết kếđkbjXBa phương hiểQfm yếu, chúng ta công kích đgnQánh nhau thng mt, khảxx năng là phảHDi phí chút ít khí lc, nhưng nhấoDxt đHDJnh cũng làm cho đxjOikch nhân không đBrườugOng nào có thểOik trốn, hin tạugOi nếu như bọn hắxxn còn muốn sống, chỉugO có một con đIườLsng đxLvNvLu hàng là có thểD đsDxi, Phò mã gia, nếu đddOozch nhân đBGDau hàng, chúng ta sẽ x trí như thế nào?"

TrầHDn Nguyên căn bảiqkn không thèm nhìn, ngồi ở trên mt ghế nói: "Đương nhiên tiếp nhn bọn hắjmcn đqxsIu hàng, sau đsDxó cho bọn hắcIn ăn no, va rồi không phảIi bọn hắfqfn muốn ăn cơm sao? Cứf đOiknW cho bọn hắxLvn ăn là đfHược, nếu như chúng ta không đbBovA cho đhbokfBch nhân đDJườBng lui đkfBqxs đfHi, trn chiến sẽ rấBt khó đddOánh."

Lưu Bình ôm quyn nói: "Vâng, mạxLvt tướng biết rồi."

TrầXBn Nguyên suy nghĩJ một chút rồi nói: "Đúng rồi, ngươi phảQfi phòng nga bọn hắyxn đbBoiên cuồng xông tới."

Lưu Bình rấzt t tin nói: "Phò mã gia yên tâm, chắBrc chắxjn bọn hắxjn hin tạfqfi không có lá gan này!"

Va mới nói xong, ca trạOiki lin bịxLv mở ra, Lưu Bình tp trung nhìn vào, lp tứBc tứxxc gin vạJn phầfn.

hbonh Công quân tư cách biên cảOiknh ĐvAi Tống rấXBt gầAn, cũng là một đcIqxso bình phong cuối cùng của quân đAội ĐNvLng Hạvang, canh gác nhữiqkng lưu dân muốn chạcIy trốn vong sang Đvai Tống kia, mấxjy ngày nay, quân đOHcội tạHDi đkfBây đBGã chn đDườBrng rấLst nhiu dân chạBy nạbBon, có nam có nữW, có lão có trẻ.

NhữJng ngườBri này đBGu là ngườQfi ĐIng HạLsng, nhưng bọn hắkfBn lạIi bịNvL ĐkfBng HạJng binh sĩfH xua đxxuổi ra, lao đmYến trn đBrDa quân Tống đnWã đkfBược bố trí tốt.

Hơn một ngàn binh sĩI ĐoDxng Hạvang hỗn tạozp trong đcYó.

Lưu Bình xem xét, tứfqfc gin mắWng một tiếng: "Con mẹ nó!"

TrầcIn Nguyên rốt cuộc cũng không nhàn nhã nổi, thoáng một tý t trên mt ghế đBrxxng lên, nhìn nam nữI lão già trẻ con đbyBang xông v hướng chính mình, vốn là sữDJng sờz, tiếp theo bỗng nhiên hô: "Phóng nỏ phóng nỏ nhanh!"

Lưu Bình một phát bắHDt đLsược tay TrầAn Nguyên, nói: "Phò mã gia, xin ngài nghĩnW lạqxsi đXBã!"

TrầbyBn Nguyên gào thét: "Ta bảBGo ngươi phóng nỏ, đoDxkbj cho bọn họ xông lạbBoi, chúng ta lin xong rồi, nói cho các binh sĩQNh, phàm là ngườWi tới gầsn, đOHcu là đAzch nhân, giết không tha!"

Lưu Bình cườiqki một tiếng đBau khổ, nói: "Xem ra không thiếu đBược vic bịhbo đxjám ngôn quan mắmYng một lầQNhn."

Sau đLqó, hắLqn huy đDJộng lnh kỳ, ra lnh: "Phóng nỏ, xe nỏ chuẩDn bịDa, máy ném đvAá chun bịbBo, ngườJi tiếp cn gầqxsn điqku là đmYAch nhân, giết không tha!"

Một tráng hán ôm con của mình, kéo nữBG nhân của mình chạBGy trốn, dưới s xua đzuổi của binh sĩmY ĐsDxng HạJng, nhanh chóng chạfy tới hướng trn đOHcLsa quân Tống.

Đja trẻ úp mt vào trong ngc của hắsn, hai tay chăm chú ôm cổ của hắOikn, nói: "Cha, ta sợ."

Hán t kia vỗ vỗ bờddO mông đxjBa trẻ, nói: "Không cầbyBn sợ, cha ở chỗ này đLsây, cha ôm ngươi sẽ không sao."

NữNvL nhân kia sắnWc mt tái nhợt, hỏi: "Cha nó, quân Tống có bắzng tên vào chúng ta không?"

Tráng hán dùng một loạBi thanh âm rấoDxt không t tin, nói: "Không thểLq nào, quân Tống t trước đxLvến nay rấiqkt nhân nghĩDJa, không biết bắIn giết dân chúng."

Đang nói, bỗng nhiên cảbyBm giác tay mình nng hơn nhiu, hắBrn quay đozXBu nhìn lạIi trước tiên, chỉquQ thấxxy nữbyB nhân của mình té ngã trên mt đxxQft, một chi tên nỏ xuyên thấzu ngc nữLs nhân.

Tráng hán ngây ngẩfqfn cảcI ngườWi, dùng hai mắquQt tht to hoảqxsng sợ nhìn qua nữugO nhân, bước chân cũng ngng lạkfBi.

Chung quanh, một mảcYnh tiếng kêu thảqxsm thiết nổi lên, bốn phía đDu là ngườNvLi ngã gục.

Tráng hán lạbBoi giống như không nghe đQfược gì, hắsDxn ngẩsDxng đBrOiku lên nhìn lên trờhboi xanh, phát ra một tiếng rống gin bi thương: "A..!"

ĐJa trẻ trong ngc khóc toáng lên

Va lúc đJó, lạqxsi một chi tên nỏ bắvAn đBến, đfóng cht ở phía sau lưng tráng hán kia, máu tươi chảXBy ra t khóe ming tráng hán, đmYBra trẻ vẻ mt hoảBng sợ nhìn hắcIn, một bên khóc, một bên dùng tay áo, muốn lau vết máu trên khóe ming tráng hán.

Tráng hán nhìn bộ dạkbjng đqxsQfa trẻ đcYOHcy sợ hãi, bỗng nhiên nở nụ cườfi, chm rãi đBt nó lên trên mt đvAvAt, vỗ vỗ phía sau lưng đfHvAa trẻ, nói: "Nghe lờhboi, không sợ, cha ở chỗ này đvAây, nghe lờmYi cha nói, đDJng khóc đbBoược không?"

ĐNvLa bé kia gt gt đBGvau, vn không ngăn đxxược nước mắLst rơi xuống, nhưng thanh âm lạgnQi ngng lạxxi.

LạmYi là một ngụm máu tươi t trong ming tráng hán phun ra, đcIxxa trẻ va muốn khóc, nhưng tráng hán lạvai nn ra dáng tươi cườzi, nói: "Đến, cha mang ngươi đvai ngủ, nhớ k, lúc ngủ không cho nói chuyn, có biết không?"

Ôm đozquQa trẻ nằcIm trên mt đxLvXBt, chăm chú ôm cht lấjy hắvAn, lạfHi kéo thi thểbBo nữLs nhân qua, đvAt ở phía sau lưng đozoDxa trẻ, thờqxsi đjiểozm làm tốt tấXBt cảfH, ánh mắBGt của hắQNhn đLqã mờsDx đbyBi, cuối cùng chỉoDx nói một câu: "Không cho nói chuyn, ngủ."

Đqxsa trẻ dùng hai bàn tay nhỏ bé che ánh mắquQt của mình, thân hình nho nhỏ kia trốn ở trong thi thểOik cha mẹ, không ngng run run, nhưng lạWi không phát ra bấqxst kỳ thanh âm nữmYa gì.

NgườfHi lao tới bịugO bắOikn giết hơn phân na, quân Tống trịDnh trong cao giọng hô: "Muốn mạBng sống, quỳ xuống, không đbBoược tiếp tục xông nữoza, quỳ xuống!"

NhữQNhng binh sĩjmc ĐBGng HạBGng che dấgnQu trong đnWám ngườXBi kia rốt cục cũng lộ ra dấDu vết, cung nỏ quân Tống bắnWt đkfBju có mục tiêu đvaLq bắJn, chủ yếu là hướng v phía nhữiqkng binh sĩfqf ĐfHng HạLqng kia mà đxxi, nhữBng dân chúng chỉvA cầAn bấbBot đjmcộng, nếu như không phảxxi đxxúng dịvap mà trở thành tấsm chắcIn cho binh sĩoz ĐBGng HạAng, tánh mạhbong lạvAi có một ít bảfHo đddOBrm an toàn.

Tướng quân ĐJng HạfHng tht không thểyx tin quân Tống lầjmcn này lạbyBi bắvan giết quyết đOikoán như thế, quân chế Tống triu phầnWn lớn là do quan văn thống soái, mc dù là tướng quân lĩxxnh quân xuấvat chinh, cũng sẽ có một quan văn làm giám quân.

Mà chút ít giám quân này, luôn không giết hạbyBi bình dân, bởi vì bọn họ sợ hãi bêu danh trên lưng.

Lưu Bình lúc trước do d, cũng xuấxLvt phát t nguyên nhân này, nhưng TrầquQn Nguyên đxjã không quan tâm, hắQfn cũng làm theo ngay lp tứAc, lúc này đLqối với quân Tống mà nói, nương tay, là s tình phảkbji đfn mạkbjng.

Thủ đDoạBrn huyết tinh lạQfi làm cho nhữyxng binh sĩva Đqxsng HạvAng kia không dám tiếp tục xua đxLvuổi đsDxám ngườquQi, chỉva cầkbjn có ngườugOi huy đmYộng đmYao thương, cung nỏ quân Tống sẽ lp tứzc hội bắkfBn đfHến phương hướng đoDxó, không có bọn hắHDn xua đXBuổi, nhữBGng dân chúng Đqxsng HạLsng may mắnWn sống sót kia quỳ hết lên trên mt điqknWt, hai tay ôm lấvay đBOHcu của mình, cũng không dám tiến lên na bước.

Đợi đxLvến thờmYi đQfiểxxm phát hin không ai c đNvLộng nữkfBa, Lưu Bình vung vẩQfy lnh kỳ vài cái, hơn một ngàn đIao thun thủ quân Tống chm rãi tới gầcIn đyxám ngườugOi nọ.

Lúc này, binh sĩs Đvang Hạqxsng trốn ở trong đsám ngườLqi cũng không dám phát ra thanh âm, có một vài ngườIi cơ linh đQfã ci hết quầQNhn áo ngoài của mình ra, thun tay git áo ngoài t t thi bên cạxLvnh xuống, mc lên, cũng không quảhbon có hợp với thân thểI mình hay không.

Lúc này đcYây, thờcIi đhboiểLsm đddOqxsp trên nhữkfBng thi thểmY ngườJi ĐOikng HạNvLng, Lý VĩXB cũng cảXBm giác đDỡ hơn nhiu.

Tuy vn không dám nhìn vào con mắBrt nhữvang ngườQNhi chết kia, nhưng ít nhấiqkt thì t biểquQu hin hắcYn, cũng biết là đsã hành đbBoộng như bình thườJng, da theo mnh lnh quan trên, hắyxn và đOikám binh lính đNvLi đsến trước mt nhữoDxng ngườDi ĐDng Hạfqfng kia, kéo nguyên một đQfám ngườIi qua đNvLội hình quân Tống.

Nếu như cảvAm thấIy gp nguy hiểOHcm, lin sắjmcp xếp ở bên trái, v phầLqn nhữbyBng phụ nữBr và ngườiqki già yếu không có năng lc phảvAn kháng kia, lạDi đkbjfqf ở bên phảxxi.

"Đô đDaxLvu, chỗ này có đfHDa bé!"

Một sĩvA binh đoDxá văng thi thểBG tráng hán kia ra, nhưng hai tay tráng hán có lẽ vn là chăm chú ôm con của mình, đbyBWa trẻ úp mt vào trong ngc tráng hán kia, thân hình không ngng run run, lạmYi chăm chú nhắOHcm mắjt lạvAi, không dám mở ra.

Lý VĩcI đIi tới, sng sốt một chút, nói: "Kéo đcYến đsây."

Binh sĩiqk dịcIch chuyểDJn hai tay tráng hán kia, bế đnWOHca trẻ lên, nói: "ĐHDa trẻ, đvAi lên đvaây!"

Con mắBrt đQNhcYa trẻ lúc này mới mở ra, binh sĩxj muốn đnWNvLy hắJn đNvLến bên phảxxi đxjHDng, nhưng đxLvWa bé kia lúc này lạXBi bỗng nhiên khóc toáng lên, ánh mắxxt của hắbBon đBGoDxy vẻ hoảXBng sợ nhìn chằoDxm chằxLvm binh sĩbBo quân Tống trước mt, tay lạNvLi chăm chú lôi kéo ống tay áo phụ thân đgnQã chết, thoáng một tý lạgnQi dùng sứiqkc, hình như là muốn kéo phụ thân hắLqn đkfBến đkfBLq bảvao v hắyxn.

Lý VĩNvL bỗng nhiên cảxLvm giác tâm bịI cái gì đxjó đBrâm vào làm cho đbyBau nhói, quay đQNhxju nhìn xem nhữsDxng quân Tống khác, trên mt cũng là một mảsDxnh thương cảxLvm.

Lý VĩkfB đgnQi t t tiến lên, cườyxng nghạjnh bế đXBXBa bé kia lên, đIt ở trong đkbjám ngườzi bên phảOiki, t trong lồng ngc mình, hắLqn đsem na cái bánh bao va rồi còn chưa ăn xong kia ra, nhét vào trong tay đOikDJa trẻ, nói: "Ăn đkbji."