Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!
Siêu Cấzp Gia Đinh
Tác giảPs: T Vi

Chương 649: Ma vương tht lợi hạni!

Nhóm DịlHch: ShenYi
Nguồn: Mê truyn

BấCCtm nút "Thu gọn" đZNzF thu gọn nội dungThu gọn

Trong ấMjQn tượng của Trầiein TiểXtu Cu, h ngườli xưng là Ma vương đNu là bộ dạnng ba đHnZHNu sáu tay, mt xanh nanh vàng, bộ dạnKdng như muốn ăn thịNt ngườMbi. Giờb đdPNột nhiên nghe đNược Ma vương là một đNbjJRi m nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạZNc vạPGn phầjTn!

Ma vương và m nhân, hoàn toàn là một hình tượng đZIối lp, rốt cuộc là ngườjTi như thế nào mới phù hợp với đdPNiu đZNc bit này?

TrầCCtn TiểKlzu Cu nghi hoc cườQHfi cườvbHi, nói:

- Ma vương đtẹp bao nhiêu? So với Tuyết T tiểRHvu thư thì ai đHNẹp hơn?

Y ĐHcng Tuyết T liếc mắMbt với hắzn một cái, thầgnUn sắPsc không hài lòng, vùng vy thoát ra khỏi lòng TrầlHn TiểvbHu Cu quay đzFJKXu đNi, u oán nói:

- Nàng ta có đNhPẹp hay không có quan hđbwến công t? Cho dù có là m nữUAM thì cũng chỉKlz là hồng phấMin khô lâu giết ngườfli như ma thôi!

Nói rấMjQt hay! Nói rấWbjt hay nha!

Tuy nhiên nói gì thì nói, Tuyết T tỷ tỷ nàng cũng là một hồng phấdPNn khô lâu giết ngườdPNi như mà đcó chứjZM, hai bên kẻ tám lạvbHng ngườMii na cân, ai cũng đhtng ghét bỏ ai.

TrầUAMn TiểMjQu Cu nghĩt vy nhưng cũng không vạMich trầIn nàng, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng:

- ChỉeMjđniu không biết nàng hồng phấHcn khô lâu này hình dạtgIng thế nào, nếu ta mà gp nhấKlzt đXtUAMnh phảjni cẩbn thn chút mới đbwược, min cho bịvbH bộ xương khô ăn mấjTt, chng phảjJRi là chết oan.

- Nói qua nói lạIi, không phảUAMi là công t muốn biết Ma vương đXtẹp đNbến mứtc nào sao?

Y ĐlHng Tuyết T mỉbwm cườjni u oán, lo lắQHfng nói:

- Ma vương là nữzF vu, một trong Tam đBMbi hộ pháp, thủ đboạUAMn quỷ dịB, tinh thông ảHco thut. Nếu như bịgnU nàng thấjTy mt một lầlHn lin có thểRHv bắnt chước hình thái cụ thểUAM, dung mạAzo tht của nàng như thế nào ta cũng nói không rõ đBược, tuy nhiên, nàng có một thói quen cc kỳ ngây thơ...

- Thói quen gì?

Trầln TiểjTu Cu hỏi.

Y Đbwng Tuyết T đKlzau thương cườbi:

- NgườHNi mà nàng muốn giảXt dạWbjng nhấieit, chính là ta!

TrầJKXn TiểMbu Cu hỏi tiếp:

- GiảUAM dạHNng nàng! Vì sao?

Y ĐzFng Tuyết T lắAzc đXtIWNu nói:

- V chuyn này ta không thểZN nói cho công t nghe, tuy nhiên, nàng giảtgI dạNhPng dung mạgnUo của ta cc giống, đKlzến cảKB thịbz nữvbH Không Không, Lan Lan của ta cũng rấeMjt khó nhn.

TrầKlzn TiểZIu Cu kinh ngạKlzc nói:

- Không ngờHN đJKXHct tới trình đJKXộ này, nàng tht xứIWNng danh 'Ma vương'.

Hắnn nói lờti này, há ming lùi v phía sau một chút, co đzFBu rút cổ nói:

- Ngươi không phảvbHi chính là Ma vương kia giảzF dạhtng chứjZM?

Y Đflng Tuyết T quyến rũ cườfli duyên một tiếng, h nói:

- Nếu ta mà là Ma vương, va rồi công t dùng sứBc mạjJRnh với ta như vy thì không chỉJKX đjnau lòng thôi đeMjâu, còn có thểHN sống đzến giờz sao? Đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi.

Nàng nhẹ giọng dng lạli, nhíu mày, do d nói:

- Tuy nhiên, công t tht s phảjni cẩnKdn thn, sớm muộn gì Ma vương cũng sẽ lạIi tới tìm ta gây phin toái! Nàng vốn còn có thù hn với Thôi lão tổ, hin tạRHvi Thôi lão tổ không còn, nàng mà còn hn ngườnKdi hn cảbz nhà thì cũng có khảdPN năng trút hn lên đNhPHNu của ngươi .

TrầNbn Tiểtu Cu đZNương nhiên biết đUAMoạbn ân ân oán oán của vu nữnKd và Thôi lão tổ!

Lạbi nói, cho dù vu nữc không đBến tìm mình, bảMin thân hắtgIn cũng phảRHvi đfli tìm vu nữn tính sổ. S tồn tạieii của đhtám ngườCCti này chính là tai họa của dân chúng. Giết chúng chính là tạNo phúc cho dân.

Tuy nhiên mình rấNhPt lườZIi biếng , đjJRến giờMi thầdPNn công còn chưa có chút thành tu, cũng tht mấnt mt.

HắMbn không thểAz đeMjtgI mấMjQt thển din trước mt Y Đcng Tuyết T, ưỡn ngc, khoác lác nói:

- Tuyết T tiểHcu thư, nàng không cầHcn lo lắMing, Ma vương dám tìm đIWNến ta, ta va lúc cho nàng ta một kiếm, giảnKdi tr buồn phin của tiểjZMu thư, làm một mẻ, khoẻ suốt đbieii.

- Phì… cái ming nói lờieii không sạjnch! Không sợ mấNhPt lưỡi.

Y ĐIng Tuyết T làm mt quỷ, gõ trán Trầtn TiểtgIu Cu, h h nói:

- Ma vương thiên biến vạvbHn hóa, đnKdến cảRHv hình dáng của nàng ta công t còn không nhn ra thì giết nàng ta thế nào… không chng nàng ta còn giảN dạjnng thành ta mê hoc công t, dùng mọi cách khiêu khích công t, sau đNó tha dịNbp công t xuân tâm đnKdRHvi đPsộng mà lấvbHy tính mạNhPng công t.Cô nàng này rấvbHt đKBúng, nếu Ma vương thc s giảQHf dạIng thành Tuyết T tỷ tỷ, lạieii thểNb hin muôn vàn dáng vẻ, tấAzt cảzF đcu đdPNHN câu dn ta, thì ta thc s còn muốn gp Ma vương ấUAMy chứn!

CứHc tưởng tượng thế, TrầXtn Tiểnu Cu dầtn đjTflng ngồi không yên, mắNhPt hắtgIn lóe ra ánh sáng dao đNộng không ngng, lẩJKXm bẩeMjm:

- Vy phảzFi làm sao bây giờKB? Ta phảli phòng bịB thế nào?

- Công t không cầNn quá mứZIc lo lắgnUng, kỳ tht muốn nhìn thấvbHu thut giảHN dạbng của Ma vương vn có thểbz.

Y ĐtgIng Tuyết T cườbwi khẽ, chủ đZNộng tiến đdPNến trước mt TrầQHfn TiểZIu Cu, gầjTn như dán vào khuôn mt TrầQHfn TiểPsu Cu khoảbzng, dịZNu dàng quyến rũ nói:

- Công t xem trong mắnKdt ta có gì?

TrầNn Tiểflu Cu hơi nóng ngườMbi lên, muốn rút lui v phía sau.

Y ĐZIng Tuyết T ôm cổ hắHnZn, kéo trở v. Trầfln Tiểtu Cu bịNhP cánh tay mm nhẵKBn của Y Đbwng Tuyết T ôm đUAMjnu thì càng cảzm thấIy trong lòng phát hỏa, cũng không muốn trốn tránh nữdPNa, nhìn đRHvôi mắgnUt Tuyết T, cườni nói: truyn copy t tunghoanh.com

- Ở trong mắMbt nàng, thấbzy đIược bóng dáng của ta.

- Công t tht đXtáng ghét, ý ta không phảjni thế!

Y ĐvbHng Tuyết mt ng hồng, lạQHfi nói:

- Công t ngi thấKBy mùi vịc nào?

TrầvbHn TiểnKdu Cu ngi một chút, liếm liếm đjZMflu lưỡi, nhắPGm mắgnUt lạIWNi nói:

- Ta ngi thấhty đQHfược mùi trên ngườNhPi Tuyết T tiểJKXu thư.

- Khốn kiếp!

Y Đjnng Tuyết T buông TrầIWNn Tiểhtu Cu ra, đflKBy hắtgIn sang một bên, mới giảci thích:

- Ma vương giảb dạPsng b ngoài gầUAMn như không khác ta lắNbm, nhưng cảXtm giác trong ngườti thì không giống!

- Ánh mắnKdt của ta, cảhtm giác ta nhìn công t, hương vịgnU trên ngườti ta, còn có cảMim giác kiu dim khi công t vuốt mũi ta nữQHfa, Ma vương tuyt đMbối không giảMi dạjnng đzFược. Nếu có ngày Ma vương dùng s thủ đXtoạNhPn mịzF hoc câu dn công t, công t chỉeMj cầbzn thấAzy khác với cảUAMm giác va rồi lin có thểNb nhn ra!

Thì ra là thế!

Tuyết T tiểvbHu thư vn thông minh quá đfli thôi…

TrầIWNn Tiểnu Cu liếm liếm đNhPKlzu lưỡi, cườPsi xấbwu xa nói:

- Tuyết T tiểJKXu thư, mới va rồi có cảNbm giác gì ta không nhớ k, bằHcng không tỷ biểPsu din cho ta xem một lầhtn nữta, cho ta hiểbu sâu thêm chút.

Y Đflng Tuyết T u oán liếc mắdPNt một cái, bĩRHvu môi, hạjZM giọng nói:

- Nếu công t có tâm, sao có thểlH quên? LạPGi nói, công t chng phảMjQi nói nhiu đCCtiu đQHfI thương ta như vy, muốn xa lạtgI với ta, thành ngườeMji dưng nước lã, ta còn đbzz ý công t như vy làm gì?

- Ta sao bỏ đlược?

TrầZIn TiểdPNu Cu nhướn mày nói:

- Đó đflu là ta nói đJKXùa với nàng thôi, vy mà Tuyết T tỷ tỷ còn tưởng tht. Đng quên, hin giờdPN nàng là cây hái ra tin của ta, ta còn trông cy vào nàng đNXt chấZIn hưng Túy Hương lâu đZIây!

Y ĐPsng Tuyết T gt gt đlHcu, thấlHp giọng nói:

- Nếu ta không nói ra chuyn liên quan đNến mình, chỉZI sợ ngươi sẽ tht s rờfli xa ta. Ta cảgnUm giác đjnược, ngươi không cầlHn gạPGt ta.

- Đó là đhtJKXi nghĩla dân tộc! Tuyết T tiểlu thư hn là có thểMi hiểAzu đnược !

TrầjTn Tiểlu Cu nói:

- Đổi thành là nàng nàng cũng sẽ làm như vy. Tuy nhiên bây giờjn tốt rồi, nếu nàng không phảlHi nữWbj vu, cũng không phảtgIi đNbám gic ở Mộ Bình thành thì ta đAzây an tâm. Tuyết T tiểhtu thư vn là bằCCtng hữjJRu của TiểNhPu Cu!

Hắbzn nói xong, nháy nháy mắlHt nói:

- Quan h rấKlzt tốt!

Y ĐZIng Tuyết T như bịc đzFin git một cái, tâm thầAzn hoảlHng loạMin, vội vàng đRHvhty TrầPsn Tiểhtu Cu ra xa một chút, cúi đIWNHNu không dám nhìn hắXtn, nũng nịZIu nói:

- Công t cho rằNng ngườKBi là ai, ta không muốn làm bằbzng hữKlzu của công t.

- Không làm bằIWNng hữhtu?

Trầhtn TiểBu Cu cườPGi xấbu xa một chút:

- Chng lẽ nàng muốn cùng ta làm phu...

- Công t nghĩnKd hay lắAzm!

Y ĐUAMng Tuyết T ngắnt lờti hắnKdn, hung hăng trng mắtt nhìn:

- Công t đnúng là không có ý tốt.

Ánh mắCCtt u oán của Y ĐdPNng Tuyết T khiến TrầHnZn TiểIu Cu lòng gợn sóng. HắjZMn cườMii trêu nàng, kêu xa phu đeMjang hóng gió dưới gốc cây, đKlzưa nàng v Túy Hương lâu.

*********

Đưa Tuyết T v Túy Hương lâu xong, hắWbjn một mình một xe đMii, mày chau lạti, dáng vẻ thc s suy nghĩMjQ.

Nếu Ma vương này quảht tht là một trong Tam đXtlHi hộ pháp của nữQHf vu, thì nhấNhPt đPsXtnh sẽ không bỏ qua chính mình. Ân ân oán oán của Thôi lão tổ, Ma vương nhấNbt đQHfbznh sẽ trút lên đzPsu mình.

Xem ra, mấKlzy ngày nay phảjJRi chăm luyn T Vi ĐlHo công thôi!

Lúc này hắHcn tht hy vọng đNhPám ngườQHfi Nguyt ThầKBn, Hoa muội muội có thểt làm bạCCtn bên cạznh hắtn, như vy dù là yêu ma quỷ quái cũng không đAzến gầXtn đjJRược thân hắXtn. Đáng tiếc , TiểjZMu Cu ta đbến lúc thc s có nguy hiểXtm thì các lão bà võ công cao cườKBng lạKlzi không có một ai bên ngườvbHi, tht s là buồn bc!

Tuy nhiên, các lão bà không h có bên cạlnh, nếu ta có thểeMj nghĩzF bin pháp, triu tp tiểlu đhtnKdo đcồng lợi hạKlzi kia đcến bên ngườIWNi, chng phảeMji là càng thêm an toàn? Chiêu hồn phiên của tiểnKdu t kia cũng tht dũng mãnh, tuyt không phảJKXi là bình thườlng.

**********

ThờMbi gian qua nhanh như bóng nga loáng qua khe ca, nhoáng lên một cái một tháng đXtã qua. ThờWbji tiết tiến vào cuối mùa thu, giữKBa trưa tuy rằHcng vn nóng bứRHvc, nhưng sáng sớm cũng đnã có cảNm giác mát.

Ngành thuỷ vn của TrầgnUn TiểdPNu Cu tiến triểtn khí thế hng hc, với ưu thế giá cảb và tuyến đcườNbng an toàn, lạIWNi thêm thái đXtộ của thủy thủ đHnZối đMiãi với khách, đMiu khiến nhóm thương nhân nhn đeMjược s phục vụ vượt quá giá trịJKX.

Kinh doanh càng ngày càng tốt, quân đNhPoàn Anh Mộc vùng dy cũng có khí thế, nhữnng kẻ khác cùng ngành không còn nhìn đPsược chút hy vọng nào khác.

Hàng hóa thuỷ vn một năm gầMin như là cố đjTnnh, TrầPsn TiểzFu Cu làm thuỷ vn tht s tốt, có nghĩJKXa là Long ĐPsi bịXt xoay thành vòng tròn, t t uểb oảli! Tuy rằHNng Long ĐPGi nghĩHN ra rấnt nhiu bin pháp nắIm giữbz thương khách, nhưng sau khi đce dọa dụ dỗ thấNy hiu quảAz rấtgIt thấCCtp.

Luôn luôn một ít có thương gia mạUAMo hiểUAMm không sợ chết, vụng trộm tiếp xúc với TrầWbjn TiểzFu Cu, cuối cùng bịHc Trầfln TiểHnZu Cu lưu loát rành mạtch cướp đRHvi.

Ngàn dm đlê đKBiu, hủy chỉMi vì một tổ kiến!

Có tấdPNm gương trước đUAMó, rấtgIt nhiu thương gia lin thiếu kiên nhn, tng chút một lén lút da vào TrầzFn TiểJKXu Cu. Một vài đAzộng tác nhỏ lin khiến cho Long ĐlHi méo mt, nhưng cũng không có cách nào khác.

Long ĐBi không có cách nào, đKlzành giảZNm giá thủy vn còn một na, giống giá cảZN của TrầgnUn TiểUAMu Cu, ý đNbồ xoay chuyểdPNn cục din.

Nhưng khai trương đbzFi l của TrầHNn Tiểnu Cu rấnKdt mạbnh, khí thế mạBnh mẽ không thểWbj cảhtn trở. Hơn nữKlza còn tuyên truyn đcúng chỗ, có ưu thế vào trước là chủ!

Chủ yếu là quân đZNoàn Anh Mộc và đHnZám thương gia có tình cảZNm vô cùng tốt. Có chỗ khó x nào đMjQu có thểIWN cùng nhau dàn xếp, thương lượng đJKXối đKlzãi khác nhau. ChỉN bằtgIng vào đQHfiểjZMm ấMjQy so với phương pháp kinh doanh mãnh lit của đIám thổ phỉHnZ thô lỗ chỗ Long Đbi có bảjZMn chấKBt hoàn toàn khác bit.

Các nhân tố trộn vào nhau khiến đjTAzi cục suy sụp, dầXtn dầgnUn đti v hướng đhten tối không thểZN nghịbzch chuyểeMjn.

Long Đzi biết, quan phủ thấHNt thế, lòng ngườli sợ hãi, đjTã tới nông nỗi không thểjZM xoay chuyểjJRn rồi. Da vào thủ đjJRoạeMjn bình thườNng, y bấdPNt kểHN như thế nào cũng không thểQHf giảHnZo hoạlt như Trầbn TiểXtu Cu .

ChỉPs có dùng một ít cách khác , bin pháp không quang minh mới có thểAz đPsánh cho con hổ đzFoạIWNt mấjnt thịjJRt của hắUAMn là Trầnn TiểKlzu Cu này chết khiếp.

Vì thế, một âm mưu dầgnUn dầjTn nảly sinh trong lòng y.

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.