Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!
Siêu Cấemp Gia Đinh
Tác giảS: T Vi

Chương 649: Ma vương tht lợi hạwi!

Nhóm DịcVvch: ShenYi
Nguồn: Mê truyn

Bấwm nút "Thu gọn" đvEiad thu gọn nội dungThu gọn

Trong ấsdcn tượng của TrầVBn Tiểuu Cu, h ngườtwi xưng là Ma vương đwu là bộ dạwng ba đwVESwu sáu tay, mt xanh nanh vàng, bộ dạlOeng như muốn ăn thịwVt ngườui. GiờOA đizột nhiên nghe điViược Ma vương là một đoNi m nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạsdcc vạFvJn phầnmn!

Ma vương và m nhân, hoàn toàn là một hình tượng đZjối lp, rốt cuộc là ngườbini như thế nào mới phù hợp với đviu đVc bit này?

TrầESwn TiểcVvu Cu nghi hoc cườFvJi cườnXi, nói:

- Ma vương đHoẹp bao nhiêu? So với Tuyết T tiểivu thư thì ai đZjẹp hơn?

Y ĐDEng Tuyết T liếc mắvUt với hắSn một cái, thầvUn sắVc không hài lòng, vùng vy thoát ra khỏi lòng TrầSDn Tiểvu Cu quay đESwnmu đXiHi, u oán nói:

- Nàng ta có đZjẹp hay không có quan hđizến công t? Cho dù có là m nữlOe thì cũng chỉOA là hồng phấXiHn khô lâu giết ngườVui như ma thôi!

Nói rấiwt hay! Nói rấnmt hay nha!

Tuy nhiên nói gì thì nói, Tuyết T tỷ tỷ nàng cũng là một hồng phấAn khô lâu giết ngườZji như mà đSDó chứSD, hai bên kẻ tám lạCjbng ngườemi na cân, ai cũng đVung ghét bỏ ai.

Trầizn TiểAsCu Cu nghĩad vy nhưng cũng không vạlOech trầAn nàng, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng:

- ChỉDcXđXiHiu không biết nàng hồng phấuSn khô lâu này hình dạVung thế nào, nếu ta mà gp nhấjDnt đJlDadnh phảdaOi cẩadn thn chút mới đFvJược, min cho bịwV bộ xương khô ăn mấtwt, chng phảnmi là chết oan.

- Nói qua nói lạlOei, không phảvi là công t muốn biết Ma vương đXiHẹp đvEiến mứAsCc nào sao?

Y ĐFvJng Tuyết T mỉmm cườwi u oán, lo lắiwng nói:

- Ma vương là nữiz vu, một trong Tam đizuSi hộ pháp, thủ đJlDoạmn quỷ dịSD, tinh thông ảAsCo thut. Nếu như bịV nàng thấsdcy mt một lầaZtn lin có thểDD bắcNut chước hình thái cụ thểvU, dung mạODao tht của nàng như thế nào ta cũng nói không rõ đOAược, tuy nhiên, nàng có một thói quen cc kỳ ngây thơ...

- Thói quen gì?

TrầSn Tiểbinu Cu hỏi.

Y ĐOOAng Tuyết T đCjbau thương cườDi:

- Ngườmi mà nàng muốn giảmN dạadng nhấVut, chính là ta!

TrầlOen Tiểmu Cu hỏi tiếp:

- GiảXiH dạmNng nàng! Vì sao?

Y ĐcNung Tuyết T lắAc đtwDcXu nói:

- V chuyn này ta không thểDE nói cho công t nghe, tuy nhiên, nàng giảaZt dạizng dung mạOOAo của ta cc giống, đuến cảcNu thịvU nữu Không Không, Lan Lan của ta cũng rấjDnt khó nhn.

Trầemn TiểCjbu Cu kinh ngạvUc nói:

- Không ngờnX đoVt tới trình đAsCộ này, nàng tht xứDng danh 'Ma vương'.

HắcNun nói lờVui này, há ming lùi v phía sau một chút, co đlOeSu rút cổ nói:

- Ngươi không phảVui chính là Ma vương kia giảJlD dạbinng chứVB?

Y ĐJlDng Tuyết T quyến rũ cườmNi duyên một tiếng, h nói:

- Nếu ta mà là Ma vương, va rồi công t dùng sứcNuc mạVunh với ta như vy thì không chỉVu đwau lòng thôi đOAâu, còn có thểHo sống đDcXến giờHo sao? Đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi.

Nàng nhẹ giọng dng lạXiHi, nhíu mày, do d nói:

- Tuy nhiên, công t tht s phảHoi cẩnXn thn, sớm muộn gì Ma vương cũng sẽ lạDEi tới tìm ta gây phin toái! Nàng vốn còn có thù hn với Thôi lão tổ, hin tạSDi Thôi lão tổ không còn, nàng mà còn hn ngườCjbi hn cảwV nhà thì cũng có khảZj năng trút hn lên đvEiNu của ngươi .

Trầemn TiểZju Cu đuSương nhiên biết đvEioạwVn ân ân oán oán của vu nữem và Thôi lão tổ!

Lạvi nói, cho dù vu nữvEi không đemến tìm mình, bảOOAn thân hắmNn cũng phảDi đFvJi tìm vu nữXiH tính sổ. S tồn tạSDi của đAám ngườHoi này chính là tai họa của dân chúng. Giết chúng chính là tạmo phúc cho dân.

Tuy nhiên mình rấadt lườODai biếng , đcVvến giờHo thầjDnn công còn chưa có chút thành tu, cũng tht mấwt mt.

HắaZtn không thểu đXiHDcX mấdaOt thểN din trước mt Y ĐVBng Tuyết T, ưỡn ngc, khoác lác nói:

- Tuyết T tiểSDu thư, nàng không cầNn lo lắcNung, Ma vương dám tìm đESwến ta, ta va lúc cho nàng ta một kiếm, giảcVvi tr buồn phin của tiểvUu thư, làm một mẻ, khoẻ suốt đODawVi.

- Phì… cái ming nói lờwVi không sạvUch! Không sợ mấmt lưỡi.

Y ĐOOAng Tuyết T làm mt quỷ, gõ trán TrầaZtn TiểwVu Cu, h h nói:

- Ma vương thiên biến vạon hóa, đlOeến cảOA hình dáng của nàng ta công t còn không nhn ra thì giết nàng ta thế nào… không chng nàng ta còn giảHo dạDng thành ta mê hoc công t, dùng mọi cách khiêu khích công t, sau đvó tha dịSp công t xuân tâm đwVAsCi đdaOộng mà lấdaOy tính mạemng công t.Cô nàng này rấvUt đvúng, nếu Ma vương thc s giảdaO dạtwng thành Tuyết T tỷ tỷ, lạaZti thểiw hin muôn vàn dáng vẻ, tấAsCt cảad đVuu đdaOSD câu dn ta, thì ta thc s còn muốn gp Ma vương ấNy chứv!

CứjDn tưởng tượng thế, TrầAsCn TiểvEiu Cu dầDn đwVivng ngồi không yên, mắtwt hắOOAn lóe ra ánh sáng dao đDDộng không ngng, lẩVBm bẩemm:

- Vy phảJlDi làm sao bây giờFvJ? Ta phảDi phòng bịiz thế nào?

- Công t không cầvUn quá mứXiHc lo lắVng, kỳ tht muốn nhìn thấsdcu thut giảtw dạVBng của Ma vương vn có thểjDn.

Y Đivng Tuyết T cườvUi khẽ, chủ điwộng tiến đFvJến trước mt TrầDDn TiểHou Cu, gầCjbn như dán vào khuôn mt Trầemn Tiểivu Cu khoảnmng, dịuSu dàng quyến rũ nói:

- Công t xem trong mắjDnt ta có gì?

TrầVun TiểiViu Cu hơi nóng ngườjDni lên, muốn rút lui v phía sau.

Y ĐXiHng Tuyết T ôm cổ hắcNun, kéo trở v. TrầHon Tiểvu Cu bịAsC cánh tay mm nhẵnXn của Y ĐDng Tuyết T ôm đHoAsCu thì càng cảwm thấJlDy trong lòng phát hỏa, cũng không muốn trốn tránh nữiwa, nhìn đemôi mắvt Tuyết T, cườXiHi nói:

- Ở trong mắVBt nàng, thấVy đAsCược bóng dáng của ta.

- Công t tht đmNáng ghét, ý ta không phảJlDi thế!

Y Đong Tuyết mt ng hồng, lạAi nói:

- Công t ngi thấizy mùi vịFvJ nào?

TrầcNun TiểAu Cu ngi một chút, liếm liếm đvUVu lưỡi, nhắSm mắbint lạOOAi nói:

- Ta ngi thấAsCy đDEược mùi trên ngườvi Tuyết T tiểVu thư.

- Khốn kiếp!

Y ĐNng Tuyết T buông Trầnmn TiểDcXu Cu ra, đAsCZjy hắvn sang một bên, mới giảSi thích:

- Ma vương giảN dạvng b ngoài gầXiHn như không khác ta lắdaOm, nhưng cảdaOm giác trong ngườCjbi thì không giống!

- Ánh mắZjt của ta, cảDm giác ta nhìn công t, hương vịlOe trên ngườjDni ta, còn có cảaZtm giác kiu dim khi công t vuốt mũi ta nữuSa, Ma vương tuyt đwVối không giảVB dạvUng đdaOược. Nếu có ngày Ma vương dùng s thủ điVioạHon mịsdc hoc câu dn công t, công t chỉS cầdaOn thấdaOy khác với cảum giác va rồi lin có thểSD nhn ra!

Thì ra là thế!

Tuyết T tiểiwu thư vn thông minh quá đmNi thôi…

TrầDEn Tiểwu Cu liếm liếm đwVcNuu lưỡi, cườnmi xấaZtu xa nói:

- Tuyết T tiểNu thư, mới va rồi có cảbinm giác gì ta không nhớ k, bằZjng không tỷ biểiViu din cho ta xem một lầDcXn nữAsCa, cho ta hiểmNu sâu thêm chút.

Y ĐFvJng Tuyết T u oán liếc mắODat một cái, bĩDEu môi, hạDD giọng nói:

- Nếu công t có tâm, sao có thểFvJ quên? Lạwi nói, công t chng phảFvJi nói nhiu đDiu điwA thương ta như vy, muốn xa lạjDn với ta, thành ngườSi dưng nước lã, ta còn đlOeDcX ý công t như vy làm gì?

- Ta sao bỏ đjDnược?

TrầHon TiểuSu Cu nhướn mày nói:

- Đó đdaOu là ta nói đHoùa với nàng thôi, vy mà Tuyết T tỷ tỷ còn tưởng tht. Đng quên, hin giờtw nàng là cây hái ra tin của ta, ta còn trông cy vào nàng đZFZuS chấnXn hưng Túy Hương lâu đOOAây!

Y ĐmNng Tuyết T gt gt đZFZnmu, thấvp giọng nói:

- Nếu ta không nói ra chuyn liên quan đoến mình, chỉS sợ ngươi sẽ tht s rờVui xa ta. Ta cảtwm giác đemược, ngươi không cầtwn gạSDt ta.

- Đó là đZjJlDi nghĩDEa dân tộc! Tuyết T tiểou thư hn là có thểESw hiểadu đadược !

Trầizn TiểDEu Cu nói:

- Đổi thành là nàng nàng cũng sẽ làm như vy. Tuy nhiên bây giờA tốt rồi, nếu nàng không phảlOei nữnX vu, cũng không phảCjbi đtwám gic ở Mộ Bình thành thì ta đZFZây an tâm. Tuyết T tiểnXu thư vn là bằDDng hữSu của Tiểadu Cu!

HắDDn nói xong, nháy nháy mắOOAt nói:

- Quan h rấvEit tốt!

Y ĐHong Tuyết T như bịbin đDin git một cái, tâm thầNn hoảnmng loạivn, vội vàng đESwHoy TrầwVn TiểvUu Cu ra xa một chút, cúi đFvJHou không dám nhìn hắXiHn, nũng nịmNu nói:

- Công t cho rằJlDng ngườVi là ai, ta không muốn làm bằwVng hữDcXu của công t.

- Không làm bằlOeng hữDDu?

TrầVBn TiểFvJu Cu cườoi xấlOeu xa một chút:

- Chng lẽ nàng muốn cùng ta làm phu... nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

- Công t nghĩJlD hay lắvUm!

Y Đizng Tuyết T ngắsdct lờXiHi hắemn, hung hăng trng mắCjbt nhìn:

- Công t đODaúng là không có ý tốt.

Ánh mắOOAt u oán của Y ĐvUng Tuyết T khiến TrầVBn Tiểemu Cu lòng gợn sóng. HắnXn cườcVvi trêu nàng, kêu xa phu đivang hóng gió dưới gốc cây, đDDưa nàng v Túy Hương lâu.

*********

Đưa Tuyết T v Túy Hương lâu xong, hắVun một mình một xe đvEii, mày chau lạoi, dáng vẻ thc s suy nghĩiVi.

Nếu Ma vương này quảvEi tht là một trong Tam đcVvizi hộ pháp của nữiVi vu, thì nhấiwt đODacNunh sẽ không bỏ qua chính mình. Ân ân oán oán của Thôi lão tổ, Ma vương nhấaZtt đXiHSnh sẽ trút lên đVnmu mình.

Xem ra, mấDDy ngày nay phảwi chăm luyn T Vi ĐFvJo công thôi!

Lúc này hắVBn tht hy vọng đtwám ngườnmi Nguyt ThầiVin, Hoa muội muội có thểVB làm bạcVvn bên cạnmnh hắCjbn, như vy dù là yêu ma quỷ quái cũng không đuến gầHon đjDnược thân hắAn. Đáng tiếc , TiểVu Cu ta đDDến lúc thc s có nguy hiểDDm thì các lão bà võ công cao cườtwng lạVui không có một ai bên ngườwVi, tht s là buồn bc!

Tuy nhiên, các lão bà không h có bên cạDcXnh, nếu ta có thểvEi nghĩAsC bin pháp, triu tp tiểou điwnmo đDEồng lợi hạODai kia đvUến bên ngườwVi, chng phảvEii là càng thêm an toàn? Chiêu hồn phiên của tiểnmu t kia cũng tht dũng mãnh, tuyt không phảZFZi là bình thườAng.

**********

Thờoi gian qua nhanh như bóng nga loáng qua khe ca, nhoáng lên một cái một tháng đjDnã qua. ThờVi tiết tiến vào cuối mùa thu, giữDEa trưa tuy rằaZtng vn nóng bứtwc, nhưng sáng sớm cũng đemã có cảbinm giác mát.

Ngành thuỷ vn của Trầadn TiểlOeu Cu tiến triểdaOn khí thế hng hc, với ưu thế giá cảnm và tuyến đVườVBng an toàn, lạJlDi thêm thái đFvJộ của thủy thủ đoối đDãi với khách, đdaOu khiến nhóm thương nhân nhn đDcXược s phục vụ vượt quá giá trịiVi.

Kinh doanh càng ngày càng tốt, quân đAoàn Anh Mộc vùng dy cũng có khí thế, nhữtwng kẻ khác cùng ngành không còn nhìn đDEược chút hy vọng nào khác.

Hàng hóa thuỷ vn một năm gầAsCn như là cố đSDmnh, TrầmNn TiểcNuu Cu làm thuỷ vn tht s tốt, có nghĩAsCa là Long ĐJlDi bịaZt xoay thành vòng tròn, t t uểZFZ oảZji! Tuy rằOOAng Long ĐwVi nghĩVu ra rấvt nhiu bin pháp nắmm giữiw thương khách, nhưng sau khi đOOAe dọa dụ dỗ thấiViy hiu quảcVv rấVt thấsdcp.

Luôn luôn một ít có thương gia mạlOeo hiểwVm không sợ chết, vụng trộm tiếp xúc với TrầVun TiểODau Cu, cuối cùng bịtw Trầwn Tiểuu Cu lưu loát rành mạsdcch cướp đmNi.

Ngàn dm đivê đcNuiu, hủy chỉXiH vì một tổ kiến!

Có tấaZtm gương trước đOAó, rấZFZt nhiu thương gia lin thiếu kiên nhn, tng chút một lén lút da vào TrầlOen TiểVBu Cu. Một vài đFvJộng tác nhỏ lin khiến cho Long ĐOOAi méo mt, nhưng cũng không có cách nào khác.

Long ĐiVii không có cách nào, đOOAành giảmNm giá thủy vn còn một na, giống giá cảZj của Trầwn TiểFvJu Cu, ý đDồ xoay chuyểOOAn cục din.

Nhưng khai trương đVuaZti l của TrầXiHn TiểHou Cu rấVt mạNnh, khí thế mạFvJnh mẽ không thểAsC cảaZtn trở. Hơn nữJlDa còn tuyên truyn đoúng chỗ, có ưu thế vào trước là chủ!

Chủ yếu là quân đjDnoàn Anh Mộc và đizám thương gia có tình cảDDm vô cùng tốt. Có chỗ khó x nào đuSu có thểZFZ cùng nhau dàn xếp, thương lượng đvối đmNãi khác nhau. Chỉu bằiwng vào đaZtiểCjbm ấZFZy so với phương pháp kinh doanh mãnh lit của đivám thổ phỉOA thô lỗ chỗ Long ĐDDi có bảemn chấadt hoàn toàn khác bit.

Các nhân tố trộn vào nhau khiến đvEiiwi cục suy sụp, dầmn dầun đlOei v hướng đZjen tối không thểtw nghịnmch chuyểbinn.

Long Đsdci biết, quan phủ thấwt thế, lòng ngườvEii sợ hãi, đemã tới nông nỗi không thểDD xoay chuyểon rồi. Da vào thủ đVBoạdaOn bình thườdaOng, y bấHot kểbin như thế nào cũng không thểCjb giảAsCo hoạadt như Trầadn TiểFvJu Cu .

ChỉA có dùng một ít cách khác , bin pháp không quang minh mới có thểem đcNuánh cho con hổ đooạVut mấvUt thịZjt của hắvEin là TrầCjbn TiểmNu Cu này chết khiếp.

Vì thế, một âm mưu dầNn dầnXn nảdaOy sinh trong lòng y.

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.