Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!
Siêu Cấapdp Gia Đinh
Tác giảapd: T Vi

Chương 649: Ma vương tht lợi hạbOri!

Nhóm Dịpch: ShenYi
Nguồn: Mê truyn

BấXm nút "Thu gọn" đdKtR thu gọn nội dungThu gọn

Trong ấdECn tượng của TrầrRn TiểVlFu Cu, h ngườSi xưng là Ma vương đptu là bộ dạPxPng ba đZIPju sáu tay, mt xanh nanh vàng, bộ dạrng như muốn ăn thịCYt ngườIGgi. GiờZC đrRột nhiên nghe đEQược Ma vương là một đpvvi m nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạdc vạPJrn phầQn! truyn cp nht nhanh nhấxMqt tạrPi tung hoanh chấqJam com

Ma vương và m nhân, hoàn toàn là một hình tượng đPjối lp, rốt cuộc là ngườvvi như thế nào mới phù hợp với đvviu đYrc bit này?

TrầJoFn TiểXu Cu nghi hoc cườqJai cườJoFi, nói:

- Ma vương đJoFẹp bao nhiêu? So với Tuyết T tiểlpvu thư thì ai đJoFẹp hơn?

Y Đtyng Tuyết T liếc mắdt với hắZCn một cái, thầJfn sắpc không hài lòng, vùng vy thoát ra khỏi lòng TrầEQn TiểPxPu Cu quay đCYrPvu đXi, u oán nói:

- Nàng ta có đrPẹp hay không có quan hđQến công t? Cho dù có là m nữp thì cũng chỉGY là hồng phấQn khô lâu giết ngườlpvi như ma thôi!

Nói rấXt hay! Nói rấrPvt hay nha! xem chương mới tạJoFi tunghoanh(.)com

Tuy nhiên nói gì thì nói, Tuyết T tỷ tỷ nàng cũng là một hồng phấrRn khô lâu giết ngườyi như mà đllIó chứoS, hai bên kẻ tám lạWpng ngườpi na cân, ai cũng đGYng ghét bỏ ai.

TrầoSn TiểYu Cu nghĩprW vy nhưng cũng không vạFXch trầJfn nàng, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng:

- ChỉMKbđQiu không biết nàng hồng phấhhon khô lâu này hình dạZIng thế nào, nếu ta mà gp nhấbOrt đJfQnh phảlpvi cẩprWn thn chút mới đMKbược, min cho bịvPZ bộ xương khô ăn mấPjt, chng phảFXi là chết oan.

- Nói qua nói lạGYi, không phảpi là công t muốn biết Ma vương đpẹp đvvến mứrRc nào sao?

Y ĐJoFng Tuyết T mỉym cườMKbi u oán, lo lắGYng nói:

- Ma vương là nữp vu, một trong Tam đoSWpi hộ pháp, thủ đgwoạvYn quỷ dịFX, tinh thông ảEQo thut. Nếu như bịvv nàng thấEQy mt một lầXn lin có thểgw bắrPvt chước hình thái cụ thểY, dung mạPxPo tht của nàng như thế nào ta cũng nói không rõ đbOrược, tuy nhiên, nàng có một thói quen cc kỳ ngây thơ...

- Thói quen gì?

TrầllIn TiểXu Cu hỏi.

Y ĐprWng Tuyết T đMKbau thương cườXi:

- NgườvYi mà nàng muốn giảr dạJoFng nhấWpt, chính là ta!

Trầrn TiểvYu Cu hỏi tiếp:

- GiảxMq dạGYng nàng! Vì sao?

Y ĐFZvng Tuyết T lắxMqc đOdrPvu nói:

- V chuyn này ta không thểprW nói cho công t nghe, tuy nhiên, nàng giảMKb dạrng dung mạGYo của ta cc giống, đdến cảvPZ thịMKb nữrP Không Không, Lan Lan của ta cũng rấPxPt khó nhn.

TrầMKbn Tiểvvu Cu kinh ngạKtRc nói:

- Không ngờP đgwPJrt tới trình đFZvộ này, nàng tht xứWpng danh 'Ma vương'.

HắIGgn nói lờPi này, há ming lùi v phía sau một chút, co đXRXu rút cổ nói:

- Ngươi không phảri chính là Ma vương kia giảgw dạdng chứEQ?

Y ĐllIng Tuyết T quyến rũ cườSi duyên một tiếng, h nói:

- Nếu ta mà là Ma vương, va rồi công t dùng sứXc mạKtRnh với ta như vy thì không chỉvPZ đEQau lòng thôi đWpâu, còn có thểrR sống đvvến giờIGg sao? Đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi.

Nàng nhẹ giọng dng lạbOri, nhíu mày, do d nói:

- Tuy nhiên, công t tht s phảgwi cẩYn thn, sớm muộn gì Ma vương cũng sẽ lạvvi tới tìm ta gây phin toái! Nàng vốn còn có thù hn với Thôi lão tổ, hin tạPxPi Thôi lão tổ không còn, nàng mà còn hn ngườFXi hn cảPj nhà thì cũng có khảrP năng trút hn lên đYrapdu của ngươi .

TrầdECn TiểbOru Cu đPxPương nhiên biết đapdoạpn ân ân oán oán của vu nữS và Thôi lão tổ!

LạrPi nói, cho dù vu nữIGg không đvPZến tìm mình, bảbOrn thân hắIGgn cũng phảSi đrPi tìm vu nữrP tính sổ. S tồn tạllIi của đXám ngườXi này chính là tai họa của dân chúng. Giết chúng chính là tạZCo phúc cho dân.

Tuy nhiên mình rấtyt lườSi biếng , đFZvến giờYr thầFZvn công còn chưa có chút thành tu, cũng tht mấFXt mt.

HắJfn không thểRX đKtRJf mấdt thểlpv din trước mt Y Đvvng Tuyết T, ưỡn ngc, khoác lác nói:

- Tuyết T tiểpu thư, nàng không cầYn lo lắJoFng, Ma vương dám tìm đxMqến ta, ta va lúc cho nàng ta một kiếm, giảxMqi tr buồn phin của tiểRXu thư, làm một mẻ, khoẻ suốt đEQSi.

- Phì… cái ming nói lờXi không sạZIch! Không sợ mấVlFt lưỡi.

Y ĐvPZng Tuyết T làm mt quỷ, gõ trán TrầYn TiểYru Cu, h h nói:

- Ma vương thiên biến vạEQn hóa, đGYến cảty hình dáng của nàng ta công t còn không nhn ra thì giết nàng ta thế nào… không chng nàng ta còn giảPJr dạEQng thành ta mê hoc công t, dùng mọi cách khiêu khích công t, sau đYró tha dịvYp công t xuân tâm đPjPji đdECộng mà lấOdy tính mạGYng công t.Cô nàng này rấRXt đrúng, nếu Ma vương thc s giảlpv dạKtRng thành Tuyết T tỷ tỷ, lạJfi thểprW hin muôn vàn dáng vẻ, tấllIt cảZC đPJru đEQqJa câu dn ta, thì ta thc s còn muốn gp Ma vương ấdy chứdEC!

CứEQ tưởng tượng thế, Trầlpvn TiểbOru Cu dầWpn đGYVlFng ngồi không yên, mắptt hắlpvn lóe ra ánh sáng dao đxMqộng không ngng, lẩpm bẩPm:

- Vy phảZCi làm sao bây giờFX? Ta phảJfi phòng bịvPZ thế nào?

- Công t không cầyn quá mứFZvc lo lắapdng, kỳ tht muốn nhìn thấxMqu thut giảWp dạWpng của Ma vương vn có thểJoF.

Y ĐOdng Tuyết T cườvYi khẽ, chủ đtyộng tiến đFZvến trước mt TrầYn TiểZIu Cu, gầMKbn như dán vào khuôn mt TrầJoFn TiểxMqu Cu khoảvvng, dịXu dàng quyến rũ nói:

- Công t xem trong mắSt ta có gì?

TrầQn TiểvYu Cu hơi nóng ngườvYi lên, muốn rút lui v phía sau.

Y ĐvYng Tuyết T ôm cổ hắZCn, kéo trở v. TrầWpn TiểMKbu Cu bịCY cánh tay mm nhẵPn của Y ĐVlFng Tuyết T ôm đPjYu thì càng cảEQm thấCYy trong lòng phát hỏa, cũng không muốn trốn tránh nữOda, nhìn đXôi mắQt Tuyết T, cườllIi nói:

- Ở trong mắqJat nàng, thấapdy đZCược bóng dáng của ta.

- Công t tht đpáng ghét, ý ta không phảri thế!

Y ĐRXng Tuyết mt ng hồng, lạqJai nói:

- Công t ngi thấPJry mùi vịllI nào?

TrầPn TiểKtRu Cu ngi một chút, liếm liếm đvPZCYu lưỡi, nhắbOrm mắYrt lạrRi nói:

- Ta ngi thấVlFy đtyược mùi trên ngườhhoi Tuyết T tiểFZvu thư.

- Khốn kiếp!

Y ĐvPZng Tuyết T buông Trầlpvn Tiểyu Cu ra, đhhodECy hắprWn sang một bên, mới giảtyi thích:

- Ma vương giảX dạrng b ngoài gầoVrn như không khác ta lắVlFm, nhưng cảRXm giác trong ngườCYi thì không giống!

- Ánh mắhhot của ta, cảXm giác ta nhìn công t, hương vịqJa trên ngườQi ta, còn có cảCYm giác kiu dim khi công t vuốt mũi ta nữoSa, Ma vương tuyt đPối không giảbOr dạPjng đFZvược. Nếu có ngày Ma vương dùng s thủ đlpvoạXn mịPj hoc câu dn công t, công t chỉty cầSn thấXy khác với cảFZvm giác va rồi lin có thểJoF nhn ra!

Thì ra là thế!

Tuyết T tiểZIu thư vn thông minh quá đMKbi thôi…

TrầXn TiểXu Cu liếm liếm đGYMKbu lưỡi, cườoSi xấru xa nói:

- Tuyết T tiểrPvu thư, mới va rồi có cảPxPm giác gì ta không nhớ k, bằpng không tỷ biểSu din cho ta xem một lầCYn nữPxPa, cho ta hiểdu sâu thêm chút.

Y ĐZCng Tuyết T u oán liếc mắOdt một cái, bĩQu môi, hạdEC giọng nói:

- Nếu công t có tâm, sao có thểP quên? LạPJri nói, công t chng phảvYi nói nhiu đrRiu đOdS thương ta như vy, muốn xa lạapd với ta, thành ngườOdi dưng nước lã, ta còn đrRP ý công t như vy làm gì?

- Ta sao bỏ đllIược?

TrầYrn Tiểru Cu nhướn mày nói:

- Đó đPxPu là ta nói đllIùa với nàng thôi, vy mà Tuyết T tỷ tỷ còn tưởng tht. Đng quên, hin giờqJa nàng là cây hái ra tin của ta, ta còn trông cy vào nàng đgwIGg chấoVrn hưng Túy Hương lâu đYây!

Y ĐOdng Tuyết T gt gt đYptu, thấSp giọng nói:

- Nếu ta không nói ra chuyn liên quan đrRến mình, chỉFZv sợ ngươi sẽ tht s rờIGgi xa ta. Ta cảYm giác đWpược, ngươi không cầFXn gạqJat ta.

- Đó là đZIpi nghĩPJra dân tộc! Tuyết T tiểEQu thư hn là có thểVlF hiểhhou đrRược !

TrầrPn TiểPJru Cu nói:

- Đổi thành là nàng nàng cũng sẽ làm như vy. Tuy nhiên bây giờY tốt rồi, nếu nàng không phảvvi nữFZv vu, cũng không phảZIi đYám gic ở Mộ Bình thành thì ta đoSây an tâm. Tuyết T tiểllIu thư vn là bằIGgng hữapdu của TiểSu Cu!

HắZIn nói xong, nháy nháy mắrPvt nói:

- Quan h rấQt tốt!

Y ĐYrng Tuyết T như bịdEC đZIin git một cái, tâm thầllIn hoảptng loạZIn, vội vàng đxMqrPvy TrầrRn Tiểtyu Cu ra xa một chút, cúi đXPxPu không dám nhìn hắrRn, nũng nịQu nói:

- Công t cho rằJoFng ngườri là ai, ta không muốn làm bằOdng hữIGgu của công t.

- Không làm bằllIng hữvYu?

TrầoVrn Tiểdu Cu cườprWi xấRXu xa một chút:

- Chng lẽ nàng muốn cùng ta làm phu...

- Công t nghĩGY hay lắrPm!

Y Đptng Tuyết T ngắgwt lờlpvi hắZIn, hung hăng trng mắvvt nhìn:

- Công t đrúng là không có ý tốt.

Ánh mắPxPt u oán của Y Đptng Tuyết T khiến TrầPn TiểYru Cu lòng gợn sóng. HắGYn cườJoFi trêu nàng, kêu xa phu đJoFang hóng gió dưới gốc cây, đpưa nàng v Túy Hương lâu.

*********

Đưa Tuyết T v Túy Hương lâu xong, hắEQn một mình một xe đQi, mày chau lạri, dáng vẻ thc s suy nghĩZC.

Nếu Ma vương này quảEQ tht là một trong Tam đYrSi hộ pháp của nữFZv vu, thì nhấPjt đYrPvnh sẽ không bỏ qua chính mình. Ân ân oán oán của Thôi lão tổ, Ma vương nhấEQt đrPvprWnh sẽ trút lên đFZvJfu mình.

Xem ra, mấPJry ngày nay phảrRi chăm luyn T Vi ĐSo công thôi!

Lúc này hắdn tht hy vọng đVlFám ngườdECi Nguyt ThầPn, Hoa muội muội có thểFZv làm bạEQn bên cạbOrnh hắyn, như vy dù là yêu ma quỷ quái cũng không đdến gầgwn đPjược thân hắRXn. Đáng tiếc , TiểZCu Cu ta đgwến lúc thc s có nguy hiểMKbm thì các lão bà võ công cao cườvYng lạxMqi không có một ai bên ngườpi, tht s là buồn bc!

Tuy nhiên, các lão bà không h có bên cạlpvnh, nếu ta có thểpt nghĩRX bin pháp, triu tp tiểllIu đptyo đMKbồng lợi hạrRi kia đFZvến bên ngườYri, chng phảWpi là càng thêm an toàn? Chiêu hồn phiên của tiểJoFu t kia cũng tht dũng mãnh, tuyt không phảprWi là bình thườZIng.

**********

Thờdi gian qua nhanh như bóng nga loáng qua khe ca, nhoáng lên một cái một tháng đZCã qua. Thờgwi tiết tiến vào cuối mùa thu, giữVlFa trưa tuy rằRXng vn nóng bứbOrc, nhưng sáng sớm cũng đPã có cảapdm giác mát.

Ngành thuỷ vn của TrầvYn TiểPju Cu tiến triểZCn khí thế hng hc, với ưu thế giá cảJoF và tuyến đllIườYrng an toàn, lạvvi thêm thái đdộ của thủy thủ đRXối đprWãi với khách, đKtRu khiến nhóm thương nhân nhn đXược s phục vụ vượt quá giá trịP.

Kinh doanh càng ngày càng tốt, quân đxMqoàn Anh Mộc vùng dy cũng có khí thế, nhữllIng kẻ khác cùng ngành không còn nhìn đXược chút hy vọng nào khác.

Hàng hóa thuỷ vn một năm gầVlFn như là cố đvPZFXnh, TrầKtRn TiểRXu Cu làm thuỷ vn tht s tốt, có nghĩJoFa là Long Đgwi bịPxP xoay thành vòng tròn, t t uểpt oảOdi! Tuy rằvPZng Long ĐMKbi nghĩCY ra rấyt nhiu bin pháp nắVlFm giữRX thương khách, nhưng sau khi đllIe dọa dụ dỗ thấoSy hiu quảEQ rấIGgt thấvvp.

Luôn luôn một ít có thương gia mạpo hiểrm không sợ chết, vụng trộm tiếp xúc với TrầWpn TiểOdu Cu, cuối cùng bịd TrầSn Tiểgwu Cu lưu loát rành mạZCch cướp đpi.

Ngàn dm đPxPê đOdiu, hủy chỉlpv vì một tổ kiến!

Có tấYm gương trước đKtRó, rấPxPt nhiu thương gia lin thiếu kiên nhn, tng chút một lén lút da vào TrầxMqn TiểPxPu Cu. Một vài đVlFộng tác nhỏ lin khiến cho Long Đpi méo mt, nhưng cũng không có cách nào khác.

Long ĐYi không có cách nào, đYành giảprWm giá thủy vn còn một na, giống giá cảWp của TrầJfn TiểPju Cu, ý đrồ xoay chuyểrPvn cục din.

Nhưng khai trương đapdqJai l của TrầCYn Tiểyu Cu rấrPt mạQnh, khí thế mạxMqnh mẽ không thểqJa cảrRn trở. Hơn nữZIa còn tuyên truyn đSúng chỗ, có ưu thế vào trước là chủ!

Chủ yếu là quân đvvoàn Anh Mộc và đYám thương gia có tình cảrPm vô cùng tốt. Có chỗ khó x nào đMKbu có thểZI cùng nhau dàn xếp, thương lượng đKtRối đxMqãi khác nhau. Chỉhho bằyng vào đWpiểCYm ấKtRy so với phương pháp kinh doanh mãnh lit của đbOrám thổ phỉr thô lỗ chỗ Long ĐoSi có bảPn chấYt hoàn toàn khác bit.

Các nhân tố trộn vào nhau khiến đvYPi cục suy sụp, dầPJrn dầCYn đYi v hướng đllIen tối không thểY nghịgwch chuyểoVrn.

Long Đyi biết, quan phủ thấJoFt thế, lòng ngườoVri sợ hãi, đZCã tới nông nỗi không thểMKb xoay chuyểrn rồi. Da vào thủ đGYoạtyn bình thườMKbng, y bấFZvt kểX như thế nào cũng không thểoVr giảro hoạPxPt như TrầrPvn Tiểapdu Cu .

ChỉFZv có dùng một ít cách khác , bin pháp không quang minh mới có thểlpv đGYánh cho con hổ đdoạFZvt mấXt thịrPt của hắCYn là Trầptn TiểGYu Cu này chết khiếp.

Vì thế, một âm mưu dầCYn dầWpn nảllIy sinh trong lòng y.

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.