Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!
Siêu CấpLp Gia Đinh
Tác giảcpr: T Vi

Chương 649: Ma vương tht lợi hạxji!

Nhóm Dịgech: ShenYi
Nguồn: Mê truyn

BấIKm nút "Thu gọn" đywZpLv thu gọn nội dungThu gọn

Trong ấXhn tượng của TrầpLvn Tiểeu Cu, h ngườpgai xưng là Ma vương đNuu là bộ dạlung ba đXhPyu sáu tay, mt xanh nanh vàng, bộ dạhng như muốn ăn thịpLvt ngườgei. Giờxj đhHpột nhiên nghe đCShược Ma vương là một đbQaji m nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạyc vạYLXn phầLlin!

Ma vương và m nhân, hoàn toàn là một hình tượng đkpyối lp, rốt cuộc là ngườrCbi như thế nào mới phù hợp với đZroiu đphc bit này?

TrầuIn TiểCShu Cu nghi hoc cườMi cườwCci, nói:

- Ma vương đIẹp bao nhiêu? So với Tuyết T tiểaju thư thì ai đhHpẹp hơn?

Y Đxjng Tuyết T liếc mắYLXt với hắin một cái, thầbn sắpLvc không hài lòng, vùng vy thoát ra khỏi lòng Trầzn Tiểiu Cu quay đCShrCbu đCShi, u oán nói:

- Nàng ta có đvakẹp hay không có quan hđuIến công t? Cho dù có là m nữkpy thì cũng chỉlu là hồng phấnIPn khô lâu giết ngườpLvi như ma thôi!

Nói rấywZt hay! Nói rấhHpt hay nha!

Tuy nhiên nói gì thì nói, Tuyết T tỷ tỷ nàng cũng là một hồng phấIKn khô lâu giết ngườei như mà đrHó chứCSh, hai bên kẻ tám lạvakng ngườkpyi na cân, ai cũng đPyng ghét bỏ ai.

Trầvakn TiểuIu Cu nghĩCK vy nhưng cũng không vạxjch trầkpyn nàng, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng:

- ChỉgeđIKiu không biết nàng hồng phấLbn khô lâu này hình dạlung thế nào, nếu ta mà gp nhấxjt đjbQnh phảhHpi cẩhHpn thn chút mới đCKược, min cho bịhkh bộ xương khô ăn mấet, chng phảSSyi là chết oan.

- Nói qua nói lạyi, không phảlui là công t muốn biết Ma vương đywZẹp đZroến mứpLvc nào sao?

Y Đgeng Tuyết T mỉkzm cườXnYi u oán, lo lắYLXng nói:

- Ma vương là nữkz vu, một trong Tam đajaii hộ pháp, thủ đuIoạNun quỷ dịypX, tinh thông ảSxio thut. Nếu như bịb nàng thấkpyy mt một lầxjn lin có thểNu bắLlit chước hình thái cụ thểb, dung mạigo tht của nàng như thế nào ta cũng nói không rõ đluược, tuy nhiên, nàng có một thói quen cc kỳ ngây thơ...

- Thói quen gì?

Trầbn TiểbQu Cu hỏi.

Y ĐYLXng Tuyết T đXnYau thương cườpLi:

- Ngườlui mà nàng muốn giảig dạywZng nhấit, chính là ta!

TrầMn TiểLbu Cu hỏi tiếp:

- Giảvak dạXnYng nàng! Vì sao?

Y ĐpLng Tuyết T lắkpyc đywZkpyu nói:

- V chuyn này ta không thểHS nói cho công t nghe, tuy nhiên, nàng giảYLX dạhHpng dung mạMo của ta cc giống, đMến cảy thịNu nữph Không Không, Lan Lan của ta cũng rấkzt khó nhn.

Trầcprn TiểhHpu Cu kinh ngạcprc nói:

- Không ngờig đrHjt tới trình đIKộ này, nàng tht xứhng danh 'Ma vương'.

HắnIPn nói lờpgai này, há ming lùi v phía sau một chút, co đZroYLXu rút cổ nói:

- Ngươi không phảei chính là Ma vương kia giảoIN dạMng chứrCb?

Y Đpgang Tuyết T quyến rũ cườui duyên một tiếng, h nói:

- Nếu ta mà là Ma vương, va rồi công t dùng sứajc mạNunh với ta như vy thì không chỉZro đLbau lòng thôi đaiâu, còn có thểpga sống đHSến giờhkh sao? Đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi.

Nàng nhẹ giọng dng lạSSyi, nhíu mày, do d nói:

- Tuy nhiên, công t tht s phảIi cẩnIPn thn, sớm muộn gì Ma vương cũng sẽ lạnIPi tới tìm ta gây phin toái! Nàng vốn còn có thù hn với Thôi lão tổ, hin tạgei Thôi lão tổ không còn, nàng mà còn hn ngườkpyi hn cảM nhà thì cũng có khảywZ năng trút hn lên đbQxju của ngươi .

TrầHSn Tiểkzu Cu đeương nhiên biết đzoạign ân ân oán oán của vu nữbQ và Thôi lão tổ!

Lạui nói, cho dù vu nữLb không đHSến tìm mình, bảcprn thân hắhkhn cũng phảoINi đui tìm vu nữCK tính sổ. S tồn tạuIi của đIKám ngườii này chính là tai họa của dân chúng. Giết chúng chính là tạZroo phúc cho dân.

Tuy nhiên mình rấPyt lườaii biếng , đuến giờypX thầIKn công còn chưa có chút thành tu, cũng tht mấhkht mt.

Hắcprn không thểwCc đuIypX mấXnYt thểoIN din trước mt Y Đigng Tuyết T, ưỡn ngc, khoác lác nói:

- Tuyết T tiểnIPu thư, nàng không cầjn lo lắLling, Ma vương dám tìm đXnYến ta, ta va lúc cho nàng ta một kiếm, giảoINi tr buồn phin của tiểypXu thư, làm một mẻ, khoẻ suốt đZrobi.

- Phì… cái ming nói lờpLvi không sạYLXch! Không sợ mấkzt lưỡi.

Y ĐuIng Tuyết T làm mt quỷ, gõ trán TrầuIn TiểYLXu Cu, h h nói:

- Ma vương thiên biến vạMn hóa, đjến cảxj hình dáng của nàng ta công t còn không nhn ra thì giết nàng ta thế nào… không chng nàng ta còn giảpL dạxjng thành ta mê hoc công t, dùng mọi cách khiêu khích công t, sau đnIPó tha dịigp công t xuân tâm đcprzi đhkhộng mà lấaiy tính mạXhng công t.Cô nàng này rấLlit đkzúng, nếu Ma vương thc s giảj dạLling thành Tuyết T tỷ tỷ, lạypXi thểbQ hin muôn vàn dáng vẻ, tấcprt cảuI đXnYu đoINkz câu dn ta, thì ta thc s còn muốn gp Ma vương ấhkhy chứhkh!

Cứj tưởng tượng thế, TrầXnYn Tiểphu Cu dầPyn đLbCKng ngồi không yên, mắoINt hắbQn lóe ra ánh sáng dao điMộng không ngng, lẩuIm bẩMm:

- Vy phảywZi làm sao bây giờai? Ta phảpgai phòng bịxj thế nào?

- Công t không cầrHn quá mứHSc lo lắPyng, kỳ tht muốn nhìn thấkpyu thut giảj dạhkhng của Ma vương vn có thểLb.

Y Đing Tuyết T cườigi khẽ, chủ đIKộng tiến đZroến trước mt Trầlun TiểLliu Cu, gầLbn như dán vào khuôn mt TrầCShn TiểywZu Cu khoảYLXng, dịgeu dàng quyến rũ nói:

- Công t xem trong mắwCct ta có gì?

Trầvakn Tiểluu Cu hơi nóng ngườrCbi lên, muốn rút lui v phía sau.

Y ĐMng Tuyết T ôm cổ hắxjn, kéo trở v. TrầHSn Tiểphu Cu bịi cánh tay mm nhẵCKn của Y Đzng Tuyết T ôm đkziMu thì càng cảim thấhkhy trong lòng phát hỏa, cũng không muốn trốn tránh nữPya, nhìn đIKôi mắpLvt Tuyết T, cườNui nói:

- Ở trong mắbt nàng, thấIKy đpgaược bóng dáng của ta.

- Công t tht đyáng ghét, ý ta không phảZroi thế!

Y ĐbQng Tuyết mt ng hồng, lạpLi nói:

- Công t ngi thấpLvy mùi vịpL nào?

TrầwCcn TiểypXu Cu ngi một chút, liếm liếm đrHuIu lưỡi, nhắoINm mắSxit lạrCbi nói:

- Ta ngi thấkzy đwCcược mùi trên ngườphi Tuyết T tiểluu thư.

- Khốn kiếp!

Y ĐypXng Tuyết T buông TrầLbn TiểLliu Cu ra, đNuLliy hắen sang một bên, mới giảSSyi thích:

- Ma vương giảe dạoINng b ngoài gầlun như không khác ta lắNum, nhưng cảhHpm giác trong ngườbQi thì không giống!

- Ánh mắiMt của ta, cảim giác ta nhìn công t, hương vịywZ trên ngườgei ta, còn có cảxjm giác kiu dim khi công t vuốt mũi ta nữbQa, Ma vương tuyt đNuối không giảCSh dạZrong đyược. Nếu có ngày Ma vương dùng s thủ đkpyoạuIn mịe hoc câu dn công t, công t chỉb cầpLvn thấnIPy khác với cảkzm giác va rồi lin có thểxj nhn ra!

Thì ra là thế!

Tuyết T tiểXnYu thư vn thông minh quá đaii thôi…

TrầNun TiểHSu Cu liếm liếm điMXnYu lưỡi, cườei xấywZu xa nói:

- Tuyết T tiểaju thư, mới va rồi có cảhm giác gì ta không nhớ k, bằzng không tỷ biểpgau din cho ta xem một lầMn nữpgaa, cho ta hiểzu sâu thêm chút.

Y ĐoINng Tuyết T u oán liếc mắcprt một cái, bĩluu môi, hạCK giọng nói:

- Nếu công t có tâm, sao có thểCSh quên? Lạaii nói, công t chng phảzi nói nhiu đphiu đXhSSy thương ta như vy, muốn xa lạXh với ta, thành ngườyi dưng nước lã, ta còn đnIPrCb ý công t như vy làm gì?

- Ta sao bỏ đypXược?

TrầZron Tiểaju Cu nhướn mày nói:

- Đó đNuu là ta nói đhHpùa với nàng thôi, vy mà Tuyết T tỷ tỷ còn tưởng tht. Đng quên, hin giờkz nàng là cây hái ra tin của ta, ta còn trông cy vào nàng đrCbkz chấhHpn hưng Túy Hương lâu đzây!

Y ĐLling Tuyết T gt gt đywZzu, thấhkhp giọng nói:

- Nếu ta không nói ra chuyn liên quan đcprến mình, chỉSxi sợ ngươi sẽ tht s rờkpyi xa ta. Ta cảSxim giác đLbược, ngươi không cầYLXn gạLbt ta.

- Đó là điMcpri nghĩCKa dân tộc! Tuyết T tiểHSu thư hn là có thểZro hiểMu đypXược !

TrầLlin TiểCShu Cu nói:

- Đổi thành là nàng nàng cũng sẽ làm như vy. Tuy nhiên bây giờHS tốt rồi, nếu nàng không phảigi nữj vu, cũng không phảMi đbám gic ở Mộ Bình thành thì ta đYLXây an tâm. Tuyết T tiểMu thư vn là bằwCcng hữHSu của TiểIu Cu!

HắZron nói xong, nháy nháy mắuIt nói:

- Quan h rấpLvt tốt!

Y Đajng Tuyết T như bịkpy đywZin git một cái, tâm thầkzn hoảIKng loạxjn, vội vàng đCShluy Trầkzn Tiểvaku Cu ra xa một chút, cúi đvakSxiu không dám nhìn hắCKn, nũng nịwCcu nói:

- Công t cho rằhHpng ngườhi là ai, ta không muốn làm bằrHng hữCKu của công t.

- Không làm bằYLXng hữywZu?

TrầIKn TiểCKu Cu cườYLXi xấaju xa một chút:

- Chng lẽ nàng muốn cùng ta làm phu...

- Công t nghĩcpr hay lắpLm!

Y Đbng Tuyết T ngắkzt lờhkhi hắpLvn, hung hăng trng mắHSt nhìn:

- Công t đnIPúng là không có ý tốt.

Ánh mắIt u oán của Y ĐHSng Tuyết T khiến Trầbn Tiểphu Cu lòng gợn sóng. Hắcprn cườaii trêu nàng, kêu xa phu đhHpang hóng gió dưới gốc cây, đaiưa nàng v Túy Hương lâu.

*********

Đưa Tuyết T v Túy Hương lâu xong, hắXhn một mình một xe đrHi, mày chau lạigi, dáng vẻ thc s suy nghĩypX.

Nếu Ma vương này quảy tht là một trong Tam đkzCShi hộ pháp của nữSSy vu, thì nhấkzt đrHypXnh sẽ không bỏ qua chính mình. Ân ân oán oán của Thôi lão tổ, Ma vương nhấLbt đrCbrHnh sẽ trút lên đjeu mình.

Xem ra, mấgey ngày nay phảywZi chăm luyn T Vi ĐiMo công thôi!

Lúc này hắwCcn tht hy vọng đYLXám ngườvaki Nguyt Thầign, Hoa muội muội có thểwCc làm bạLlin bên cạMnh hắin, như vy dù là yêu ma quỷ quái cũng không đYLXến gầMn đCKược thân hắyn. Đáng tiếc , Tiểluu Cu ta đphến lúc thc s có nguy hiểem thì các lão bà võ công cao cườMng lạhkhi không có một ai bên ngườCShi, tht s là buồn bc!

Tuy nhiên, các lão bà không h có bên cạainh, nếu ta có thểj nghĩhkh bin pháp, triu tp tiểCKu đypXpgao đuồng lợi hạkpyi kia đphến bên ngườLbi, chng phảiMi là càng thêm an toàn? Chiêu hồn phiên của tiểLliu t kia cũng tht dũng mãnh, tuyt không phảYLXi là bình thườMng.

**********

Thờphi gian qua nhanh như bóng nga loáng qua khe ca, nhoáng lên một cái một tháng đYLXã qua. ThờpLvi tiết tiến vào cuối mùa thu, giữya trưa tuy rằxjng vn nóng bứSxic, nhưng sáng sớm cũng đypXã có cảem giác mát.

Ngành thuỷ vn của Trầphn TiểIu Cu tiến triểrCbn khí thế hng hc, với ưu thế giá cảLli và tuyến đCShườCKng an toàn, lạhHpi thêm thái đrCbộ của thủy thủ đSxiối đkpyãi với khách, đIu khiến nhóm thương nhân nhn đPyược s phục vụ vượt quá giá trịpLv.

Kinh doanh càng ngày càng tốt, quân đSxioàn Anh Mộc vùng dy cũng có khí thế, nhữxjng kẻ khác cùng ngành không còn nhìn đpLvược chút hy vọng nào khác.

Hàng hóa thuỷ vn một năm gầXnYn như là cố đcprZronh, Trầpgan Tiểeu Cu làm thuỷ vn tht s tốt, có nghĩCKa là Long ĐywZi bịbQ xoay thành vòng tròn, t t uểai oảcpri! Tuy rằung Long ĐSxii nghĩi ra rấSxit nhiu bin pháp nắuIm giữh thương khách, nhưng sau khi đYLXe dọa dụ dỗ thấcpry hiu quảkpy rấut thấhkhp.

Luôn luôn một ít có thương gia mạXho hiểzm không sợ chết, vụng trộm tiếp xúc với TrầNun Tiểigu Cu, cuối cùng bịoIN Trầjn Tiểpgau Cu lưu loát rành mạCShch cướp đLlii.

Ngàn dm đoINê đXhiu, hủy chỉhkh vì một tổ kiến!

Có tấNum gương trước đhó, rấPyt nhiu thương gia lin thiếu kiên nhn, tng chút một lén lút da vào Trầjn TiểpLu Cu. Một vài đaiộng tác nhỏ lin khiến cho Long ĐPyi méo mt, nhưng cũng không có cách nào khác.

Long ĐCKi không có cách nào, đIành giảzm giá thủy vn còn một na, giống giá cảI của Trầphn TiểbQu Cu, ý đNuồ xoay chuyểxjn cục din.

Nhưng khai trương đoINXnYi l của Trầgen Tiểgeu Cu rấget mạvaknh, khí thế mạjnh mẽ không thểbQ cảNun trở. Hơn nữwCca còn tuyên truyn đigúng chỗ, có ưu thế vào trước là chủ!

Chủ yếu là quân đkzoàn Anh Mộc và đwCcám thương gia có tình cảlum vô cùng tốt. Có chỗ khó x nào đcpru có thểbQ cùng nhau dàn xếp, thương lượng đCShối đpLãi khác nhau. ChỉywZ bằjng vào đSSyiểIm ấbQy so với phương pháp kinh doanh mãnh lit của đNuám thổ phỉai thô lỗ chỗ Long ĐpLvi có bảSxin chấait hoàn toàn khác bit.

Các nhân tố trộn vào nhau khiến đbQpLvi cục suy sụp, dầywZn dầXhn đCShi v hướng đXhen tối không thểu nghịLlich chuyểrCbn.

Long ĐIi biết, quan phủ thấut thế, lòng ngườXnYi sợ hãi, đrCbã tới nông nỗi không thểCK xoay chuyểbn rồi. Da vào thủ đigoạign bình thườIKng, y bấkzt kểvak như thế nào cũng không thểb giảpho hoạpLt như Trầhn TiểhHpu Cu .

Chỉcpr có dùng một ít cách khác , bin pháp không quang minh mới có thểxj đNuánh cho con hổ đioạbQt mấpht thịNut của hắun là Trầyn TiểrCbu Cu này chết khiếp.

Vì thế, một âm mưu dầCShn dầiMn nảnIPy sinh trong lòng y.

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.