Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!
Siêu CấQZQp Gia Đinh
Tác giảFL: T Vi

Chương 649: Ma vương tht lợi hạLi!

Nhóm Dịpgch: ShenYi
Nguồn: Mê truyn

Bấpgm nút "Thu gọn" đWtV thu gọn nội dungThu gọn

Trong ấQZQn tượng của TrầZwon TiểFLu Cu, h ngườoKi xưng là Ma vương đLu là bộ dạspIng ba đLwnZu sáu tay, mt xanh nanh vàng, bộ dạLng như muốn ăn thịLZTt ngườpUi. GiờwnZ đoKột nhiên nghe đgược Ma vương là một đcRKLFi m nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạgc vạvfn phầZWGn!

Ma vương và m nhân, hoàn toàn là một hình tượng đvfối lp, rốt cuộc là ngườUi như thế nào mới phù hợp với đgiu đFvJc bit này?

TrầZWGn TiểLu Cu nghi hoc cườPPxi cườVi, nói:

- Ma vương đZWGẹp bao nhiêu? So với Tuyết T tiểKLFu thư thì ai đMHẹp hơn?

Y ĐOrng Tuyết T liếc mắGVt với hắQZQn một cái, thầDvAn sắZWGc không hài lòng, vùng vy thoát ra khỏi lòng TrầBLn TiểNQu Cu quay đAZnFbu đZABi, u oán nói:

- Nàng ta có đvfẹp hay không có quan hđAZến công t? Cho dù có là m nữxKs thì cũng chỉdv là hồng phấTdcn khô lâu giết ngườnFbi như ma thôi!

Nói rấZOot hay! Nói rấqqt hay nha!

Tuy nhiên nói gì thì nói, Tuyết T tỷ tỷ nàng cũng là một hồng phấBLn khô lâu giết ngườoZDi như mà đrZó chứcR, hai bên kẻ tám lạqqng ngườZi na cân, ai cũng đnFbng ghét bỏ ai.

TrầvUpn TiểZwou Cu nghĩIJr vy nhưng cũng không vạLZTch trầFvJn nàng, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng:

- Chỉvfđtiu không biết nàng hồng phấvUpn khô lâu này hình dạpMqng thế nào, nếu ta mà gp nhấqqt đpgpgnh phảqqi cẩQn thn chút mới đZWGược, min cho bịdv bộ xương khô ăn mấtt, chng phảQi là chết oan.

- Nói qua nói lạDvAi, không phảZWGi là công t muốn biết Ma vương đUẹp đxKsến mứNQc nào sao?

Y ĐoZDng Tuyết T mỉrm cườpgi u oán, lo lắoZDng nói:

- Ma vương là nữTdc vu, một trong Tam đFLwnZi hộ pháp, thủ đspIoạZn quỷ dịL, tinh thông ảoZDo thut. Nếu như bịBL nàng thấIJry mt một lầQZQn lin có thểGV bắWtt chước hình thái cụ thểvf, dung mạZo tht của nàng như thế nào ta cũng nói không rõ đUược, tuy nhiên, nàng có một thói quen cc kỳ ngây thơ...

- Thói quen gì?

TrầcRn TiểZu Cu hỏi.

Y ĐDvAng Tuyết T đdvau thương cườvfi:

- NgườQZQi mà nàng muốn giảg dạwnZng nhấxKst, chính là ta!

TrầFLn TiểJRu Cu hỏi tiếp:

- Giảdv dạcRng nàng! Vì sao?

Y ĐoKng Tuyết T lắxKsc đOrriu nói:

- V chuyn này ta không thểTdc nói cho công t nghe, tuy nhiên, nàng giảpU dạPPxng dung mạWto của ta cc giống, đpUến cảqq thịpU nữQZQ Không Không, Lan Lan của ta cũng rấLt khó nhn.

TrầAZn TiểVu Cu kinh ngạQc nói:

- Không ngờvUp đZWGspIt tới trình đoKộ này, nàng tht xứpMqng danh 'Ma vương'.

HắZWGn nói lờLi này, há ming lùi v phía sau một chút, co đKLFnFbu rút cổ nói:

- Ngươi không phảvUpi chính là Ma vương kia giảJV dạQZQng chứNQ?

Y ĐZwong Tuyết T quyến rũ cườti duyên một tiếng, h nói:

- Nếu ta mà là Ma vương, va rồi công t dùng sứTdcc mạDvAnh với ta như vy thì không chỉLZT đoZDau lòng thôi đvfâu, còn có thểZWG sống đOrến giờL sao? Đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi.

Nàng nhẹ giọng dng lạKLFi, nhíu mày, do d nói:

- Tuy nhiên, công t tht s phảZABi cẩIJrn thn, sớm muộn gì Ma vương cũng sẽ lạAZi tới tìm ta gây phin toái! Nàng vốn còn có thù hn với Thôi lão tổ, hin tạLi Thôi lão tổ không còn, nàng mà còn hn ngườJVi hn cảFvJ nhà thì cũng có khảoZD năng trút hn lên đLpUu của ngươi .

TrầFvJn TiểrZu Cu đFLương nhiên biết đZWGoạZn ân ân oán oán của vu nữZOo và Thôi lão tổ!

LạFvJi nói, cho dù vu nữV không đDvAến tìm mình, bảNQn thân hắwnZn cũng phảJRi đZi tìm vu nữpU tính sổ. S tồn tạxKsi của đvUpám ngườKLFi này chính là tai họa của dân chúng. Giết chúng chính là tạAZo phúc cho dân.

Tuy nhiên mình rấvft lườpUi biếng , đbrến giờArN thầDvAn công còn chưa có chút thành tu, cũng tht mấPPxt mt.

HắoZDn không thểpU đVpU mấOrt thểJR din trước mt Y ĐLng Tuyết T, ưỡn ngc, khoác lác nói:

- Tuyết T tiểJVu thư, nàng không cầLZTn lo lắZng, Ma vương dám tìm đVến ta, ta va lúc cho nàng ta một kiếm, giảbri tr buồn phin của tiểGVu thư, làm một mẻ, khoẻ suốt đZwoZABi.

- Phì… cái ming nói lờBLi không sạqqch! Không sợ mấspIt lưỡi.

Y ĐVng Tuyết T làm mt quỷ, gõ trán TrầZWGn TiểoKu Cu, h h nói:

- Ma vương thiên biến vạVn hóa, đtến cảFvJ hình dáng của nàng ta công t còn không nhn ra thì giết nàng ta thế nào… không chng nàng ta còn giảL dạqqng thành ta mê hoc công t, dùng mọi cách khiêu khích công t, sau đGVó tha dịxKsp công t xuân tâm đxKsNQi đLộng mà lấnFby tính mạcRng công t.Cô nàng này rấvUpt đMHúng, nếu Ma vương thc s giảpMq dạZWGng thành Tuyết T tỷ tỷ, lạti thểt hin muôn vàn dáng vẻ, tấZt cảZwo đJVu đwnZt câu dn ta, thì ta thc s còn muốn gp Ma vương ấwnZy chứwnZ!

CứIJr tưởng tượng thế, TrầxKsn Tiểvfu Cu dầoZDn đgqqng ngồi không yên, mắJVt hắArNn lóe ra ánh sáng dao đcRộng không ngng, lẩJVm bẩbrm:

- Vy phảArNi làm sao bây giờFL? Ta phảZWGi phòng bịBL thế nào?

- Công t không cầZn quá mứLZTc lo lắwnZng, kỳ tht muốn nhìn thấMHu thut giảArN dạnFbng của Ma vương vn có thểMH.

Y ĐAZng Tuyết T cườpMqi khẽ, chủ đdvộng tiến đMHến trước mt TrầspIn TiểvUpu Cu, gầUn như dán vào khuôn mt TrầArNn TiểZABu Cu khoảrZng, dịFvJu dàng quyến rũ nói:

- Công t xem trong mắpUt ta có gì?

TrầnFbn TiểTdcu Cu hơi nóng ngườwnZi lên, muốn rút lui v phía sau.

Y ĐoKng Tuyết T ôm cổ hắLn, kéo trở v. TrầFvJn TiểPPxu Cu bịV cánh tay mm nhẵwnZn của Y ĐJRng Tuyết T ôm đpMqxKsu thì càng cảpMqm thấQZQy trong lòng phát hỏa, cũng không muốn trốn tránh nữNQa, nhìn đIJrôi mắIJrt Tuyết T, cườZi nói:

- Ở trong mắrt nàng, thấoZDy đZược bóng dáng của ta.

- Công t tht đFLáng ghét, ý ta không phảoZDi thế!

Y ĐJVng Tuyết mt ng hồng, lạdvi nói:

- Công t ngi thấUy mùi vịAZ nào?

TrầoKn TiểMHu Cu ngi một chút, liếm liếm đZwoPPxu lưỡi, nhắoKm mắoZDt lạti nói:

- Ta ngi thấZWGy đxKsược mùi trên ngườZi Tuyết T tiểZu thư.

- Khốn kiếp!

Y ĐTdcng Tuyết T buông TrầoZDn TiểVu Cu ra, đpgWty hắZOon sang một bên, mới giảKLFi thích:

- Ma vương giảFvJ dạZABng b ngoài gầpUn như không khác ta lắnFbm, nhưng cảgm giác trong ngườdvi thì không giống!

- Ánh mắrt của ta, cảMHm giác ta nhìn công t, hương vịri trên ngườdvi ta, còn có cảLZTm giác kiu dim khi công t vuốt mũi ta nữqqa, Ma vương tuyt đUối không giảV dạxKsng đvUpược. Nếu có ngày Ma vương dùng s thủ đArNoạJRn mịnFb hoc câu dn công t, công t chỉbr cầWtn thấvfy khác với cảWtm giác va rồi lin có thểFL nhn ra!

Thì ra là thế!

Tuyết T tiểrZu thư vn thông minh quá đZwoi thôi…

TrầspIn TiểZu Cu liếm liếm đFLru lưỡi, cườZOoi xấLZTu xa nói:

- Tuyết T tiểTdcu thư, mới va rồi có cảvUpm giác gì ta không nhớ k, bằpMqng không tỷ biểFLu din cho ta xem một lầrin nữJRa, cho ta hiểWtu sâu thêm chút.

Y ĐvUpng Tuyết T u oán liếc mắoZDt một cái, bĩAZu môi, hạJV giọng nói:

- Nếu công t có tâm, sao có thểOr quên? LạJVi nói, công t chng phảVi nói nhiu đLiu đFvJoZD thương ta như vy, muốn xa lạAZ với ta, thành ngườnFbi dưng nước lã, ta còn đPPxPPx ý công t như vy làm gì?

- Ta sao bỏ đUược?

TrầTdcn TiểJRu Cu nhướn mày nói:

- Đó đtu là ta nói đoKùa với nàng thôi, vy mà Tuyết T tỷ tỷ còn tưởng tht. Đng quên, hin giờJR nàng là cây hái ra tin của ta, ta còn trông cy vào nàng đArNvUp chấpMqn hưng Túy Hương lâu đVây!

Y Đtng Tuyết T gt gt đvUpLu, thấGVp giọng nói:

- Nếu ta không nói ra chuyn liên quan đMHến mình, chỉZOo sợ ngươi sẽ tht s rờxKsi xa ta. Ta cảBLm giác đFLược, ngươi không cầOrn gạoZDt ta.

- Đó là đQVi nghĩLa dân tộc! Tuyết T tiểQu thư hn là có thểJV hiểFvJu đJVược !

TrầrZn TiểLZTu Cu nói:

- Đổi thành là nàng nàng cũng sẽ làm như vy. Tuy nhiên bây giờspI tốt rồi, nếu nàng không phảvUpi nữArN vu, cũng không phảoKi đLám gic ở Mộ Bình thành thì ta đLây an tâm. Tuyết T tiểspIu thư vn là bằcRng hữJRu của TiểpUu Cu!

HắZn nói xong, nháy nháy mắoZDt nói:

- Quan h rấWtt tốt!

Y ĐZwong Tuyết T như bịZwo đvfin git một cái, tâm thầZn hoảvUpng loạOrn, vội vàng đspIMHy Trầrn TiểAZu Cu ra xa một chút, cúi đKLFvUpu không dám nhìn hắZn, nũng nịJVu nói:

- Công t cho rằUng ngườZABi là ai, ta không muốn làm bằAZng hữZABu của công t.

- Không làm bằQZQng hữJVu?

TrầwnZn TiểLu Cu cườArNi xấTdcu xa một chút:

- Chng lẽ nàng muốn cùng ta làm phu...

- Công t nghĩV hay lắtm!

Y ĐxKsng Tuyết T ngắLt lờnFbi hắvUpn, hung hăng trng mắKLFt nhìn:

- Công t đpgúng là không có ý tốt.

Ánh mắxKst u oán của Y ĐOrng Tuyết T khiến TrầOrn TiểBLu Cu lòng gợn sóng. Hắgn cườcRi trêu nàng, kêu xa phu đFLang hóng gió dưới gốc cây, đpUưa nàng v Túy Hương lâu.

*********

Đưa Tuyết T v Túy Hương lâu xong, hắrn một mình một xe đVi, mày chau lạDvAi, dáng vẻ thc s suy nghĩZ.

Nếu Ma vương này quảoZD tht là một trong Tam đZABLi hộ pháp của nữArN vu, thì nhấOrt đrZWtnh sẽ không bỏ qua chính mình. Ân ân oán oán của Thôi lão tổ, Ma vương nhấIJrt đUZABnh sẽ trút lên đwnZZWGu mình.

Xem ra, mấspIy ngày nay phảZi chăm luyn T Vi Đbro công thôi!

Lúc này hắLZTn tht hy vọng đpUám ngườGVi Nguyt ThầLZTn, Hoa muội muội có thểg làm bạpMqn bên cạdvnh hắwnZn, như vy dù là yêu ma quỷ quái cũng không đLến gầrn đKLFược thân hắnFbn. Đáng tiếc , TiểZOou Cu ta đwnZến lúc thc s có nguy hiểLZTm thì các lão bà võ công cao cườDvAng lạVi không có một ai bên ngườKLFi, tht s là buồn bc!

Tuy nhiên, các lão bà không h có bên cạwnZnh, nếu ta có thểri nghĩnFb bin pháp, triu tp tiểxKsu đArNto đdvồng lợi hạZWGi kia đFLến bên ngườFLi, chng phảti là càng thêm an toàn? Chiêu hồn phiên của tiểFLu t kia cũng tht dũng mãnh, tuyt không phảZABi là bình thườrZng.

**********

Thờbri gian qua nhanh như bóng nga loáng qua khe ca, nhoáng lên một cái một tháng đFLã qua. ThờJRi tiết tiến vào cuối mùa thu, giữspIa trưa tuy rằvfng vn nóng bứdvc, nhưng sáng sớm cũng đZABã có cảQm giác mát.

Ngành thuỷ vn của TrầMHn Tiểru Cu tiến triểpgn khí thế hng hc, với ưu thế giá cảg và tuyến đLZTườdvng an toàn, lạLZTi thêm thái đDvAộ của thủy thủ đZwoối đKLFãi với khách, đspIu khiến nhóm thương nhân nhn đpgược s phục vụ vượt quá giá trịnFb.

Kinh doanh càng ngày càng tốt, quân đpMqoàn Anh Mộc vùng dy cũng có khí thế, nhữPPxng kẻ khác cùng ngành không còn nhìn đQược chút hy vọng nào khác.

Hàng hóa thuỷ vn một năm gầZn như là cố đbrpgnh, TrầFvJn TiểpUu Cu làm thuỷ vn tht s tốt, có nghĩrZa là Long ĐZi bịnFb xoay thành vòng tròn, t t uểMH oảUi! Tuy rằIJrng Long ĐAZi nghĩWt ra rấQt nhiu bin pháp nắbrm giữvf thương khách, nhưng sau khi đQe dọa dụ dỗ thấdvy hiu quảIJr rấNQt thấFLp.

Luôn luôn một ít có thương gia mạZo hiểgm không sợ chết, vụng trộm tiếp xúc với TrầZABn TiểspIu Cu, cuối cùng bịrZ Trầvfn TiểMHu Cu lưu loát rành mạspIch cướp đWti.

Ngàn dm đBLê đriu, hủy chỉwnZ vì một tổ kiến!

Có tấZm gương trước đvUpó, rấArNt nhiu thương gia lin thiếu kiên nhn, tng chút một lén lút da vào TrầZABn TiểpMqu Cu. Một vài đQZQộng tác nhỏ lin khiến cho Long ĐPPxi méo mt, nhưng cũng không có cách nào khác.

Long Đgi không có cách nào, đLZTành giảFvJm giá thủy vn còn một na, giống giá cảJV của TrầnFbn TiểFvJu Cu, ý đQZQồ xoay chuyểZABn cục din.

Nhưng khai trương đOrnFbi l của TrầoZDn TiểLu Cu rấoKt mạZOonh, khí thế mạtnh mẽ không thểpMq cảtn trở. Hơn nữOra còn tuyên truyn đvfúng chỗ, có ưu thế vào trước là chủ!

Chủ yếu là quân đWtoàn Anh Mộc và đLZTám thương gia có tình cảQZQm vô cùng tốt. Có chỗ khó x nào đpgu có thểJR cùng nhau dàn xếp, thương lượng đvfối đrZãi khác nhau. Chỉqq bằLng vào đqqiểFLm ấNQy so với phương pháp kinh doanh mãnh lit của đnFbám thổ phỉZWG thô lỗ chỗ Long ĐQZQi có bảZn chấrZt hoàn toàn khác bit.

Các nhân tố trộn vào nhau khiến đpUUi cục suy sụp, dầGVn dầBLn đgi v hướng đLZTen tối không thểpMq nghịrZch chuyểDvAn.

Long Đrii biết, quan phủ thấArNt thế, lòng ngườVi sợ hãi, đTdcã tới nông nỗi không thểZwo xoay chuyểoZDn rồi. Da vào thủ đrioạxKsn bình thườbrng, y bấJRt kểBL như thế nào cũng không thểArN giảIJro hoạLt như TrầvUpn TiểOru Cu .

ChỉPPx có dùng một ít cách khác , bin pháp không quang minh mới có thểt đUánh cho con hổ đrZoạbrt mấxKst thịdvt của hắwnZn là TrầZn TiểZu Cu này chết khiếp.

Vì thế, một âm mưu dầZWGn dầLZTn nảZOoy sinh trong lòng y.

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.