Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!
Siêu CấgBp Gia Đinh
Tác giảit: T Vi

Chương 649: Ma vương tht lợi hạhZEi!

Nhóm DịPxich: ShenYi
Nguồn: Mê truyn

BấOm nút "Thu gọn" đjgcN thu gọn nội dungThu gọn

Trong ấitn tượng của TrầakWn Tiểknu Cu, h ngườOi xưng là Ma vương đInu là bộ dạgng ba đZDjnJgu sáu tay, mt xanh nanh vàng, bộ dạgng như muốn ăn thịWot ngườPZji. Giờaxc đYPWột nhiên nghe đGrược Ma vương là một đOmmi m nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạDZc vạPxin phầcVnn!

Ma vương và m nhân, hoàn toàn là một hình tượng đywOối lp, rốt cuộc là ngườrPi như thế nào mới phù hợp với đmiu đknc bit này?

TrầYPWn Tiểgtu Cu nghi hoc cườakWi cườaxci, nói:

- Ma vương đoẹp bao nhiêu? So với Tuyết T tiểZYZu thư thì ai điUGẹp hơn?

Y ĐgBng Tuyết T liếc mắJEt với hắaxcn một cái, thầon sắDZc không hài lòng, vùng vy thoát ra khỏi lòng Trầayan TiểnPcu Cu quay đgYPWu đIni, u oán nói:

- Nàng ta có điUGẹp hay không có quan hđJEến công t? Cho dù có là m nữg thì cũng chỉZV là hồng phấnPcn khô lâu giết ngườgi như ma thôi!

Nói rấcrIt hay! Nói rấnPct hay nha!

Tuy nhiên nói gì thì nói, Tuyết T tỷ tỷ nàng cũng là một hồng phấBn khô lâu giết ngườoi như mà đxOó chứGr, hai bên kẻ tám lạxchng ngườVsii na cân, ai cũng đhong ghét bỏ ai.

TrầsZn TiểcNu Cu nghĩOm vy nhưng cũng không vạiUGch trầnPcn nàng, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng:

- ChỉZđGriu không biết nàng hồng phấPxin khô lâu này hình dạWaang thế nào, nếu ta mà gp nhấwt đgsZnh phảNi cẩJEn thn chút mới đGrược, min cho bịkn bộ xương khô ăn mấxcht, chng phảnPci là chết oan.

- Nói qua nói lạnPci, không phảsZi là công t muốn biết Ma vương đYPWẹp đOmến mứDZc nào sao?

Y ĐWong Tuyết T mỉxOm cườakWi u oán, lo lắPxing nói:

- Ma vương là nữZ vu, một trong Tam đgtxOi hộ pháp, thủ đitoạaann quỷ dịrP, tinh thông ảJEo thut. Nếu như bịZDj nàng thấaxcy mt một lầon lin có thểgB bắWot chước hình thái cụ thểgt, dung mạZo tht của nàng như thế nào ta cũng nói không rõ đhoược, tuy nhiên, nàng có một thói quen cc kỳ ngây thơ...

- Thói quen gì?

TrầnJgn TiểcVnu Cu hỏi.

Y Đhwng Tuyết T đcrIau thương cườywOi:

- NgườVsii mà nàng muốn giảxch dạong nhấaant, chính là ta!

Trầjghn Tiểhwu Cu hỏi tiếp:

- Giảaxc dạjghng nàng! Vì sao?

Y ĐZVng Tuyết T lắaxcc đjghcrIu nói:

- V chuyn này ta không thểO nói cho công t nghe, tuy nhiên, nàng giảywO dạhZEng dung mạNo của ta cc giống, đgến cảw thịB nữZV Không Không, Lan Lan của ta cũng rấhot khó nhn.

TrầJEn TiểZYZu Cu kinh ngạDZc nói:

- Không ngờgt đxOywOt tới trình đjgộ này, nàng tht xứWaang danh 'Ma vương'.

HắOn nói lờjgi này, há ming lùi v phía sau một chút, co đOakWu rút cổ nói:

- Ngươi không phảOi chính là Ma vương kia giảo dạong chứZV?

Y Đaanng Tuyết T quyến rũ cườNi duyên một tiếng, h nói:

- Nếu ta mà là Ma vương, va rồi công t dùng sứitc mạknnh với ta như vy thì không chỉZYZ đoau lòng thôi đPZjâu, còn có thểcN sống đhZEến giờho sao? Đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi.

Nàng nhẹ giọng dng lạZVi, nhíu mày, do d nói:

- Tuy nhiên, công t tht s phảcrIi cẩcNn thn, sớm muộn gì Ma vương cũng sẽ lạiUGi tới tìm ta gây phin toái! Nàng vốn còn có thù hn với Thôi lão tổ, hin tạiUGi Thôi lão tổ không còn, nàng mà còn hn ngườWoi hn cảkn nhà thì cũng có khảIn năng trút hn lên đUSInu của ngươi .

TrầcrIn Tiểaxcu Cu đBương nhiên biết đPZjoạcVnn ân ân oán oán của vu nữm và Thôi lão tổ!

LạJEi nói, cho dù vu nữnJg không đECến tìm mình, bảBn thân hắYPWn cũng phảcrIi đakWi tìm vu nữUS tính sổ. S tồn tạIni của điUGám ngườywOi này chính là tai họa của dân chúng. Giết chúng chính là tạmo phúc cho dân.

Tuy nhiên mình rấgtt lườDZi biếng , đakWến giờGr thầZYZn công còn chưa có chút thành tu, cũng tht mấDZt mt.

HắZDjn không thểit đhwDZ mấgtt thểrP din trước mt Y ĐZDjng Tuyết T, ưỡn ngc, khoác lác nói:

- Tuyết T tiểOu thư, nàng không cầayan lo lắong, Ma vương dám tìm đknến ta, ta va lúc cho nàng ta một kiếm, giảoi tr buồn phin của tiểitu thư, làm một mẻ, khoẻ suốt đjgOi.

- Phì… cái ming nói lờoi không sạayach! Không sợ mấOt lưỡi.

Y ĐcVnng Tuyết T làm mt quỷ, gõ trán TrầDZn Tiểgtu Cu, h h nói:

- Ma vương thiên biến vạywOn hóa, đgến cảN hình dáng của nàng ta công t còn không nhn ra thì giết nàng ta thế nào… không chng nàng ta còn giảIn dạJEng thành ta mê hoc công t, dùng mọi cách khiêu khích công t, sau đZDjó tha dịPxip công t xuân tâm đWoxOi đwộng mà lấWaay tính mạiUGng công t.Cô nàng này rấhot đxchúng, nếu Ma vương thc s giảakW dạOmng thành Tuyết T tỷ tỷ, lạYPWi thểZYZ hin muôn vàn dáng vẻ, tấjgt cảrP đsZu đNYPW câu dn ta, thì ta thc s còn muốn gp Ma vương ấxOy chứVsi!

Cứho tưởng tượng thế, TrầxOn TiểUSu Cu dầaxcn đJEZng ngồi không yên, mắcVnt hắknn lóe ra ánh sáng dao đYPWộng không ngng, lẩhZEm bẩgBm:

- Vy phảDZi làm sao bây giờiUG? Ta phảsZi phòng bịPxi thế nào?

- Công t không cầhon quá mứPZjc lo lắwng, kỳ tht muốn nhìn thấaanu thut giảakW dạBng của Ma vương vn có thểnJg.

Y ĐhZEng Tuyết T cườhZEi khẽ, chủ đaxcộng tiến đZến trước mt Trầwn TiểZDju Cu, gầhwn như dán vào khuôn mt Trầhwn TiểZu Cu khoảnJgng, dịsZu dàng quyến rũ nói:

- Công t xem trong mắBt ta có gì?

TrầInn TiểUSu Cu hơi nóng ngườxchi lên, muốn rút lui v phía sau.

Y Đhwng Tuyết T ôm cổ hắayan, kéo trở v. TrầnPcn TiểUSu Cu bịkn cánh tay mm nhẵhZEn của Y Đmng Tuyết T ôm đywOywOu thì càng cảDZm thấnPcy trong lòng phát hỏa, cũng không muốn trốn tránh nữcNa, nhìn đjghôi mắWaat Tuyết T, cườUSi nói:

- Ở trong mắOmt nàng, thấOmy đknược bóng dáng của ta.

- Công t tht đOáng ghét, ý ta không phảkni thế!

Y ĐNng Tuyết mt ng hồng, lạsZi nói:

- Công t ngi thấsZy mùi vịZV nào?

TrầNn TiểWou Cu ngi một chút, liếm liếm đknhou lưỡi, nhắgBm mắxcht lạcVni nói:

- Ta ngi thấWoy đOmược mùi trên ngườUSi Tuyết T tiểnu thư.

- Khốn kiếp!

Y Đgtng Tuyết T buông TrầcVnn TiểcVnu Cu ra, đayaNy hắnJgn sang một bên, mới giảni thích:

- Ma vương giảo dạWaang b ngoài gầgBn như không khác ta lắjghm, nhưng cảJEm giác trong ngườkni thì không giống!

- Ánh mắitt của ta, cảUSm giác ta nhìn công t, hương vịho trên ngườUSi ta, còn có cảgtm giác kiu dim khi công t vuốt mũi ta nữjgha, Ma vương tuyt điUGối không giảYPW dạitng đjgược. Nếu có ngày Ma vương dùng s thủ đmoạNn mịjgh hoc câu dn công t, công t chỉUS cầInn thấNy khác với cảZm giác va rồi lin có thểcVn nhn ra!

Thì ra là thế!

Tuyết T tiểBu thư vn thông minh quá đkni thôi…

Trầgtn TiểsZu Cu liếm liếm đoWaau lưỡi, cườhZEi xấxchu xa nói:

- Tuyết T tiểsZu thư, mới va rồi có cảgm giác gì ta không nhớ k, bằjgng không tỷ biểWou din cho ta xem một lầjgn nữgta, cho ta hiểZVu sâu thêm chút.

Y ĐJEng Tuyết T u oán liếc mắsZt một cái, bĩwu môi, hạGr giọng nói:

- Nếu công t có tâm, sao có thểPxi quên? LạIni nói, công t chng phảnJgi nói nhiu đECiu đsZkn thương ta như vy, muốn xa lạhZE với ta, thành ngườhoi dưng nước lã, ta còn đakWIn ý công t như vy làm gì?

- Ta sao bỏ đnược?

TrầGrn Tiểxchu Cu nhướn mày nói:

- Đó đcrIu là ta nói đhZEùa với nàng thôi, vy mà Tuyết T tỷ tỷ còn tưởng tht. Đng quên, hin giờcN nàng là cây hái ra tin của ta, ta còn trông cy vào nàng đogt chấcVnn hưng Túy Hương lâu đxchây!

Y ĐnJgng Tuyết T gt gt đocrIu, thấgBp giọng nói:

- Nếu ta không nói ra chuyn liên quan đDZến mình, chỉcVn sợ ngươi sẽ tht s rờsZi xa ta. Ta cảDZm giác điUGược, ngươi không cầjgn gạOt ta.

- Đó là đjgwi nghĩnJga dân tộc! Tuyết T tiểsZu thư hn là có thểZ hiểZVu đOmược !

TrầZYZn Tiểhwu Cu nói:

- Đổi thành là nàng nàng cũng sẽ làm như vy. Tuy nhiên bây giờZDj tốt rồi, nếu nàng không phảcVni nữjgh vu, cũng không phảOi đrPám gic ở Mộ Bình thành thì ta đhwây an tâm. Tuyết T tiểywOu thư vn là bằitng hữsZu của Tiểou Cu!

HắnPcn nói xong, nháy nháy mắot nói:

- Quan h rấsZt tốt!

Y ĐZDjng Tuyết T như bịxO đakWin git một cái, tâm thầPxin hoảmng loạsZn, vội vàng đaanrPy TrầxOn TiểECu Cu ra xa một chút, cúi đOmgBu không dám nhìn hắNn, nũng nịYPWu nói:

- Công t cho rằhwng ngườaani là ai, ta không muốn làm bằECng hữitu của công t.

- Không làm bằWaang hữxOu?

Trầjgn Tiểjghu Cu cườYPWi xấNu xa một chút:

- Chng lẽ nàng muốn cùng ta làm phu...

- Công t nghĩGr hay lắGrm!

Y Đaxcng Tuyết T ngắPxit lờNi hắVsin, hung hăng trng mắOt nhìn:

- Công t đhoúng là không có ý tốt.

Ánh mắYPWt u oán của Y ĐnPcng Tuyết T khiến Trầaxcn TiểZYZu Cu lòng gợn sóng. HắcNn cườiti trêu nàng, kêu xa phu đZVang hóng gió dưới gốc cây, đhwưa nàng v Túy Hương lâu.

*********

Đưa Tuyết T v Túy Hương lâu xong, hắjghn một mình một xe đhwi, mày chau lạhwi, dáng vẻ thc s suy nghĩN.

Nếu Ma vương này quảkn tht là một trong Tam đZxOi hộ pháp của nữit vu, thì nhấZt đUSxOnh sẽ không bỏ qua chính mình. Ân ân oán oán của Thôi lão tổ, Ma vương nhấaxct đYPWhonh sẽ trút lên đwYPWu mình.

Xem ra, mấayay ngày nay phảcrIi chăm luyn T Vi ĐcVno công thôi!

Lúc này hắECn tht hy vọng đPZjám ngườwi Nguyt ThầrPn, Hoa muội muội có thểVsi làm bạhon bên cạakWnh hắjgn, như vy dù là yêu ma quỷ quái cũng không đaxcến gầNn đUSược thân hắUSn. Đáng tiếc , TiểPxiu Cu ta đitến lúc thc s có nguy hiểOmm thì các lão bà võ công cao cườOmng lạPxii không có một ai bên ngườmi, tht s là buồn bc!

Tuy nhiên, các lão bà không h có bên cạitnh, nếu ta có thểaxc nghĩWo bin pháp, triu tp tiểGru đwUSo đhoồng lợi hạgi kia đZYZến bên ngườcNi, chng phảsZi là càng thêm an toàn? Chiêu hồn phiên của tiểgtu t kia cũng tht dũng mãnh, tuyt không phảkni là bình thườZng.

**********

ThờWaai gian qua nhanh như bóng nga loáng qua khe ca, nhoáng lên một cái một tháng đOmã qua. Thờmi tiết tiến vào cuối mùa thu, giữZa trưa tuy rằYPWng vn nóng bứECc, nhưng sáng sớm cũng đPZjã có cảPxim giác mát.

Ngành thuỷ vn của TrầOn TiểgBu Cu tiến triểBn khí thế hng hc, với ưu thế giá cảO và tuyến đakWườong an toàn, lạhZEi thêm thái đhoộ của thủy thủ đOối đrPãi với khách, đInu khiến nhóm thương nhân nhn đOmược s phục vụ vượt quá giá trịsZ.

Kinh doanh càng ngày càng tốt, quân đcrIoàn Anh Mộc vùng dy cũng có khí thế, nhữOng kẻ khác cùng ngành không còn nhìn đPZjược chút hy vọng nào khác.

Hàng hóa thuỷ vn một năm gầknn như là cố đDZNnh, Trầwn Tiểitu Cu làm thuỷ vn tht s tốt, có nghĩECa là Long ĐcrIi bịhZE xoay thành vòng tròn, t t uểO oảcrIi! Tuy rằong Long ĐOi nghĩakW ra rấjgt nhiu bin pháp nắwm giữYPW thương khách, nhưng sau khi đjge dọa dụ dỗ thấjgy hiu quảjg rấxcht thấcVnp.

Luôn luôn một ít có thương gia mạrPo hiểWom không sợ chết, vụng trộm tiếp xúc với TrầZDjn TiểECu Cu, cuối cùng bịhZE TrầgBn TiểhZEu Cu lưu loát rành mạakWch cướp đhZEi.

Ngàn dm đZVê đwiu, hủy chỉN vì một tổ kiến!

Có tấhwm gương trước đakWó, rấYPWt nhiu thương gia lin thiếu kiên nhn, tng chút một lén lút da vào TrầnPcn Tiểitu Cu. Một vài đnộng tác nhỏ lin khiến cho Long ĐxOi méo mt, nhưng cũng không có cách nào khác.

Long ĐWaai không có cách nào, đoành giảhom giá thủy vn còn một na, giống giá cảcVn của TrầrPn TiểcrIu Cu, ý đWoồ xoay chuyểInn cục din.

Nhưng khai trương đgBxchi l của TrầnJgn TiểZYZu Cu rấitt mạECnh, khí thế mạZYZnh mẽ không thểg cảECn trở. Hơn nữWoa còn tuyên truyn đUSúng chỗ, có ưu thế vào trước là chủ!

Chủ yếu là quân đcNoàn Anh Mộc và đmám thương gia có tình cảcVnm vô cùng tốt. Có chỗ khó x nào đaanu có thểcN cùng nhau dàn xếp, thương lượng đjghối đPxiãi khác nhau. Chỉaan bằgtng vào đZYZiểwm ấGry so với phương pháp kinh doanh mãnh lit của đmám thổ phỉxch thô lỗ chỗ Long Đaani có bảOmn chấcVnt hoàn toàn khác bit.

Các nhân tố trộn vào nhau khiến đPZjjghi cục suy sụp, dầVsin dầWaan đnJgi v hướng đYPWen tối không thểo nghịiUGch chuyểaxcn.

Long ĐNi biết, quan phủ thấECt thế, lòng ngườPxii sợ hãi, đxOã tới nông nỗi không thểVsi xoay chuyểiUGn rồi. Da vào thủ đaanoạOn bình thườxOng, y bấNt kểho như thế nào cũng không thểOm giảrPo hoạayat như TrầnPcn TiểgBu Cu .

ChỉUS có dùng một ít cách khác , bin pháp không quang minh mới có thểOm đoánh cho con hổ đjgoạiUGt mấiUGt thịgtt của hắgtn là TrầcVnn Tiểxchu Cu này chết khiếp.

Vì thế, một âm mưu dầDZn dầjgn nảZYZy sinh trong lòng y.

nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.