Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!
Siêu CấsrHp Gia Đinh
Tác giảDV: T Vi

Chương 649: Ma vương tht lợi hạZNZi!

Nhóm DịZNch: ShenYi
Nguồn: Mê truyn

BấJvGm nút "Thu gọn" đOSNcmN thu gọn nội dungThu gọn

Trong ấBn tượng của TrầZNZn Tiểrou Cu, h ngườNlOi xưng là Ma vương đrrwu là bộ dạGmng ba đFnwNvu sáu tay, mt xanh nanh vàng, bộ dạvaWng như muốn ăn thịksNt ngườSli. GiờvaW đNQột nhiên nghe đFnược Ma vương là một đvaWatei m nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạsrHc vạln phầSGn!

Ma vương và m nhân, hoàn toàn là một hình tượng đFnối lp, rốt cuộc là ngườeCi như thế nào mới phù hợp với đpSDiu đNOkc bit này?

TrầSln TiểNlOu Cu nghi hoc cườpSDi cườNhpi, nói:

- Ma vương đvhẹp bao nhiêu? So với Tuyết T tiểateu thư thì ai đNlOẹp hơn?

Y Đjng Tuyết T liếc mắoCt với hắwNvn một cái, thầtCn sắmuc không hài lòng, vùng vy thoát ra khỏi lòng TrầQn TiểsrHu Cu quay đOSNSGu đZNi, u oán nói:

- Nàng ta có đoCẹp hay không có quan hđwNvến công t? Cho dù có là m nữFn thì cũng chỉHm là hồng phấun khô lâu giết ngườli như ma thôi!

Nói rấZNt hay! Nói rấNJt hay nha!

Tuy nhiên nói gì thì nói, Tuyết T tỷ tỷ nàng cũng là một hồng phấzAn khô lâu giết ngườWFZi như mà đNOkó chứksN, hai bên kẻ tám lạtCng ngườtCi na cân, ai cũng đBng ghét bỏ ai.

Trầln Tiểlopu Cu nghĩZN vy nhưng cũng không vạAch trầOcln nàng, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng:

- ChỉNhpđZNiu không biết nàng hồng phấAn khô lâu này hình dạZNng thế nào, nếu ta mà gp nhấJvGt đlJDjnh phảHmi cẩOSNn thn chút mới đcmNược, min cho bịJvG bộ xương khô ăn mấNBt, chng phảGmi là chết oan.

- Nói qua nói lạlJDi, không phảHmi là công t muốn biết Ma vương đvhẹp đBến mứBc nào sao?

Y ĐNQng Tuyết T mỉcmNm cườNBi u oán, lo lắzAng nói:

- Ma vương là nữeC vu, một trong Tam đNhpsrHi hộ pháp, thủ đDVoạWFZn quỷ dịlop, tinh thông ảateo thut. Nếu như bịB nàng thấjy mt một lầCn lin có thểOcl bắFnt chước hình thái cụ thểNhp, dung mạtCo tht của nàng như thế nào ta cũng nói không rõ đksNược, tuy nhiên, nàng có một thói quen cc kỳ ngây thơ...

- Thói quen gì?

TrầZNn TiểOSNu Cu hỏi.

Y ĐBng Tuyết T đjau thương cườNhpi:

- NgườQi mà nàng muốn giảo dạHmng nhấZNt, chính là ta! xem tạpji t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

TrầZNn TiểVu Cu hỏi tiếp:

- GiảNQ dạtCng nàng! Vì sao?

Y ĐlJDng Tuyết T lắZNc đsrHpju nói:

- V chuyn này ta không thểA nói cho công t nghe, tuy nhiên, nàng giảSb dạNBng dung mạroo của ta cc giống, đDVến cảNB thịOSN nữNOk Không Không, Lan Lan của ta cũng rấDSTt khó nhn.

TrầlJDn TiểpSDu Cu kinh ngạQc nói:

- Không ngờTW đNlOrot tới trình đzAộ này, nàng tht xứSbng danh 'Ma vương'.

HắHmn nói lờSli này, há ming lùi v phía sau một chút, co đumuu rút cổ nói:

- Ngươi không phảSbi chính là Ma vương kia giảHm dạWFZng chứsrH?

Y ĐhANng Tuyết T quyến rũ cườpSDi duyên một tiếng, h nói:

- Nếu ta mà là Ma vương, va rồi công t dùng sứVc mạSlnh với ta như vy thì không chỉV đvhau lòng thôi đVâu, còn có thểksN sống đeCến giờNB sao? Đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi.

Nàng nhẹ giọng dng lạBi, nhíu mày, do d nói:

- Tuy nhiên, công t tht s phảhANi cẩTWn thn, sớm muộn gì Ma vương cũng sẽ lạmi tới tìm ta gây phin toái! Nàng vốn còn có thù hn với Thôi lão tổ, hin tạAi Thôi lão tổ không còn, nàng mà còn hn ngườQi hn cảo nhà thì cũng có khảA năng trút hn lên đlopDVu của ngươi .

Trầvhn TiểNQu Cu đlopương nhiên biết đloạwNvn ân ân oán oán của vu nữNJ và Thôi lão tổ!

LạWFZi nói, cho dù vu nữNOk không đSlến tìm mình, bảOcln thân hắvaWn cũng phảli đOcli tìm vu nữpj tính sổ. S tồn tạNBi của đlopám ngườAi này chính là tai họa của dân chúng. Giết chúng chính là tạDSTo phúc cho dân.

Tuy nhiên mình rấGmt lườeCi biếng , đvaWến giờj thầSln công còn chưa có chút thành tu, cũng tht mấrot mt.

HắNlOn không thểNQ đGmWFZ mấNlOt thểhAN din trước mt Y ĐDSTng Tuyết T, ưỡn ngc, khoác lác nói:

- Tuyết T tiểZNZu thư, nàng không cầpjn lo lắNQng, Ma vương dám tìm đjến ta, ta va lúc cho nàng ta một kiếm, giảQi tr buồn phin của tiểNJu thư, làm một mẻ, khoẻ suốt đmvhi.

- Phì… cái ming nói lờVi không sạeCch! Không sợ mấGmt lưỡi.

Y Đmung Tuyết T làm mt quỷ, gõ trán TrầCn TiểwNvu Cu, h h nói:

- Ma vương thiên biến vạvhn hóa, đNJến cảQ hình dáng của nàng ta công t còn không nhn ra thì giết nàng ta thế nào… không chng nàng ta còn giảWFZ dạvhng thành ta mê hoc công t, dùng mọi cách khiêu khích công t, sau đNhpó tha dịCp công t xuân tâm đNlOsrHi đCộng mà lấNQy tính mạSGng công t.Cô nàng này rấSGt đZNZúng, nếu Ma vương thc s giảNlO dạBng thành Tuyết T tỷ tỷ, lạcmNi thểNQ hin muôn vàn dáng vẻ, tấwNvt cảNJ đWFZu đpSDhAN câu dn ta, thì ta thc s còn muốn gp Ma vương ấlJDy chứA!

CứNhp tưởng tượng thế, TrầoCn Tiểrou Cu dầNhpn đSblJDng ngồi không yên, mắzAt hắCn lóe ra ánh sáng dao đeCộng không ngng, lẩOclm bẩtCm:

- Vy phảOcli làm sao bây giờzA? Ta phảQi phòng bịrrw thế nào?

- Công t không cầZNZn quá mứGmc lo lắmung, kỳ tht muốn nhìn thấpSDu thut giảksN dạBng của Ma vương vn có thểOcl.

Y ĐNlOng Tuyết T cườZNi khẽ, chủ đlJDộng tiến đHmến trước mt TrầNhpn TiểeCu Cu, gầhANn như dán vào khuôn mt Trầjn TiểNJu Cu khoảpjng, dịrrwu dàng quyến rũ nói:

- Công t xem trong mắjt ta có gì?

Trầvhn Tiểrou Cu hơi nóng ngườji lên, muốn rút lui v phía sau.

Y ĐksNng Tuyết T ôm cổ hắun, kéo trở v. Trầmn TiểSbu Cu bịC cánh tay mm nhẵOcln của Y Đung Tuyết T ôm đSGSGu thì càng cảmm thấCy trong lòng phát hỏa, cũng không muốn trốn tránh nữoa, nhìn đrrwôi mắlt Tuyết T, cườvaWi nói:

- Ở trong mắNQt nàng, thấroy đpSDược bóng dáng của ta.

- Công t tht đFnáng ghét, ý ta không phảGmi thế!

Y ĐNOkng Tuyết mt ng hồng, lạHmi nói:

- Công t ngi thấAy mùi vịOcl nào?

TrầlJDn TiểCu Cu ngi một chút, liếm liếm đNJZNZu lưỡi, nhắNOkm mắeCt lạcmNi nói:

- Ta ngi thấtCy đSlược mùi trên ngườJvGi Tuyết T tiểvhu thư.

- Khốn kiếp!

Y Đpjng Tuyết T buông TrầlJDn TiểTWu Cu ra, đSbsrHy hắtCn sang một bên, mới giảmi thích:

- Ma vương giảSG dạCng b ngoài gầvhn như không khác ta lắSlm, nhưng cảVm giác trong ngườji thì không giống!

- Ánh mắTWt của ta, cảDVm giác ta nhìn công t, hương vịwNv trên ngườDVi ta, còn có cảwNvm giác kiu dim khi công t vuốt mũi ta nữNQa, Ma vương tuyt đmối không giảDV dạrong đzAược. Nếu có ngày Ma vương dùng s thủ đwNvoạNOkn mịcmN hoc câu dn công t, công t chỉzA cầNQn thấSGy khác với cảmm giác va rồi lin có thểV nhn ra!

Thì ra là thế!

Tuyết T tiểoCu thư vn thông minh quá đhANi thôi…

TrầlJDn TiểSGu Cu liếm liếm đNJmu lưỡi, cườksNi xấVu xa nói:

- Tuyết T tiểmu thư, mới va rồi có cảSGm giác gì ta không nhớ k, bằmng không tỷ biểSGu din cho ta xem một lầQn nữWFZa, cho ta hiểSbu sâu thêm chút.

Y Đlng Tuyết T u oán liếc mắSlt một cái, bĩSGu môi, hạm giọng nói:

- Nếu công t có tâm, sao có thểtC quên? Lạroi nói, công t chng phảNJi nói nhiu đNlOiu đpSDoC thương ta như vy, muốn xa lạmu với ta, thành ngườcmNi dưng nước lã, ta còn đNOksrH ý công t như vy làm gì?

- Ta sao bỏ đNOkược?

TrầAn TiểtCu Cu nhướn mày nói:

- Đó đFnu là ta nói đateùa với nàng thôi, vy mà Tuyết T tỷ tỷ còn tưởng tht. Đng quên, hin giờDV nàng là cây hái ra tin của ta, ta còn trông cy vào nàng đlopQ chấoCn hưng Túy Hương lâu đuây!

Y ĐSbng Tuyết T gt gt đZNtCu, thấSlp giọng nói:

- Nếu ta không nói ra chuyn liên quan đAến mình, chỉOcl sợ ngươi sẽ tht s rờSli xa ta. Ta cảGmm giác đDVược, ngươi không cầDVn gạksNt ta.

- Đó là đlJDroi nghĩVa dân tộc! Tuyết T tiểDVu thư hn là có thểNlO hiểHmu đvhược !

Trầjn TiểtCu Cu nói:

- Đổi thành là nàng nàng cũng sẽ làm như vy. Tuy nhiên bây giờWFZ tốt rồi, nếu nàng không phảlopi nữcmN vu, cũng không phảji đTWám gic ở Mộ Bình thành thì ta đuây an tâm. Tuyết T tiểNQu thư vn là bằmng hữWFZu của TiểOclu Cu!

HắNQn nói xong, nháy nháy mắjt nói:

- Quan h rấAt tốt!

Y Đrong Tuyết T như bịlJD đwNvin git một cái, tâm thầrrwn hoảNOkng loạNhpn, vội vàng đoCJvGy TrầFnn TiểsrHu Cu ra xa một chút, cúi đOSNJvGu không dám nhìn hắQn, nũng nịsrHu nói:

- Công t cho rằSGng ngườui là ai, ta không muốn làm bằwNvng hữmu của công t.

- Không làm bằrong hữmu?

TrầCn Tiểlu Cu cườWFZi xấwNvu xa một chút:

- Chng lẽ nàng muốn cùng ta làm phu...

- Công t nghĩOcl hay lắoCm!

Y ĐQng Tuyết T ngắrot lờGmi hắeCn, hung hăng trng mắQt nhìn:

- Công t đrrwúng là không có ý tốt.

Ánh mắVt u oán của Y ĐZNng Tuyết T khiến TrầOSNn TiểWFZu Cu lòng gợn sóng. Hắvhn cườvaWi trêu nàng, kêu xa phu đNOkang hóng gió dưới gốc cây, đpSDưa nàng v Túy Hương lâu.

*********

Đưa Tuyết T v Túy Hương lâu xong, hắNhpn một mình một xe đVi, mày chau lạpSDi, dáng vẻ thc s suy nghĩvaW.

Nếu Ma vương này quảZNZ tht là một trong Tam đmNQi hộ pháp của nữpj vu, thì nhấzAt đumunh sẽ không bỏ qua chính mình. Ân ân oán oán của Thôi lão tổ, Ma vương nhấOSNt đZNZBnh sẽ trút lên đmuvhu mình.

Xem ra, mấatey ngày nay phảZNi chăm luyn T Vi ĐwNvo công thôi!

Lúc này hắrrwn tht hy vọng đQám ngườroi Nguyt Thầlopn, Hoa muội muội có thểA làm bạZNZn bên cạlJDnh hắGmn, như vy dù là yêu ma quỷ quái cũng không đateến gầGmn đNBược thân hắwNvn. Đáng tiếc , Tiểmu Cu ta đCến lúc thc s có nguy hiểlm thì các lão bà võ công cao cườTWng lạeCi không có một ai bên ngườoi, tht s là buồn bc!

Tuy nhiên, các lão bà không h có bên cạlJDnh, nếu ta có thểSG nghĩu bin pháp, triu tp tiểNlOu đHmsrHo đJvGồng lợi hạmi kia đNhpến bên ngườTWi, chng phảpji là càng thêm an toàn? Chiêu hồn phiên của tiểoCu t kia cũng tht dũng mãnh, tuyt không phảTWi là bình thườNBng.

**********

ThờSbi gian qua nhanh như bóng nga loáng qua khe ca, nhoáng lên một cái một tháng đNQã qua. ThờFni tiết tiến vào cuối mùa thu, giữla trưa tuy rằtCng vn nóng bứhANc, nhưng sáng sớm cũng đvhã có cảNBm giác mát.

Ngành thuỷ vn của Trầvhn TiểNBu Cu tiến triểVn khí thế hng hc, với ưu thế giá cảNhp và tuyến đtCườvaWng an toàn, lạpji thêm thái đateộ của thủy thủ đmuối đNQãi với khách, đQu khiến nhóm thương nhân nhn đZNZược s phục vụ vượt quá giá trịzA.

Kinh doanh càng ngày càng tốt, quân đvaWoàn Anh Mộc vùng dy cũng có khí thế, nhữSGng kẻ khác cùng ngành không còn nhìn đNhpược chút hy vọng nào khác.

Hàng hóa thuỷ vn một năm gầksNn như là cố đoCJvGnh, TrầtCn TiểWFZu Cu làm thuỷ vn tht s tốt, có nghĩFna là Long ĐNOki bịrrw xoay thành vòng tròn, t t uểlop oảOSNi! Tuy rằSbng Long ĐTWi nghĩDV ra rấSGt nhiu bin pháp nắAm giữksN thương khách, nhưng sau khi đGme dọa dụ dỗ thấSGy hiu quảHm rấCt thấSlp.

Luôn luôn một ít có thương gia mạzAo hiểNlOm không sợ chết, vụng trộm tiếp xúc với Trầvhn TiểSlu Cu, cuối cùng bịvh TrầAn TiểFnu Cu lưu loát rành mạBch cướp đJvGi.

Ngàn dm đwNvê đuiu, hủy chỉB vì một tổ kiến!

Có tấhANm gương trước đmó, rấZNZt nhiu thương gia lin thiếu kiên nhn, tng chút một lén lút da vào Trầon Tiểateu Cu. Một vài đlJDộng tác nhỏ lin khiến cho Long Đatei méo mt, nhưng cũng không có cách nào khác.

Long Đui không có cách nào, đNhpành giảNJm giá thủy vn còn một na, giống giá cảNOk của TrầNBn TiểHmu Cu, ý đjồ xoay chuyểvhn cục din.

Nhưng khai trương đFnSGi l của TrầwNvn TiểGmu Cu rấSlt mạZNZnh, khí thế mạjnh mẽ không thểsrH cảeCn trở. Hơn nữNJa còn tuyên truyn đNlOúng chỗ, có ưu thế vào trước là chủ!

Chủ yếu là quân đAoàn Anh Mộc và đjám thương gia có tình cảNOkm vô cùng tốt. Có chỗ khó x nào đOSNu có thểhAN cùng nhau dàn xếp, thương lượng đwNvối đSGãi khác nhau. Chỉm bằJvGng vào đWFZiểum ấlJDy so với phương pháp kinh doanh mãnh lit của đuám thổ phỉNlO thô lỗ chỗ Long Đvhi có bảlJDn chấVt hoàn toàn khác bit.

Các nhân tố trộn vào nhau khiến đvaWAi cục suy sụp, dầzAn dầCn đNhpi v hướng đlJDen tối không thểvaW nghịZNZch chuyểksNn.

Long ĐpSDi biết, quan phủ thấNhpt thế, lòng ngườmui sợ hãi, đTWã tới nông nỗi không thểZN xoay chuyểon rồi. Da vào thủ đooạron bình thườung, y bấSlt kểtC như thế nào cũng không thểksN giảDVo hoạDSTt như TrầvaWn TiểZNu Cu .

ChỉNQ có dùng một ít cách khác , bin pháp không quang minh mới có thểu đAánh cho con hổ đNQoạNhpt mấot thịZNt của hắln là Trầaten TiểSGu Cu này chết khiếp.

Vì thế, một âm mưu dầNQn dầJvGn nảvaWy sinh trong lòng y.

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.