Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 649 : Ma vương thật lợi hại!
Siêu CấnMp Gia Đinh
Tác giảenD: T Vi

Chương 649: Ma vương tht lợi hạsQi!

Nhóm DịnMch: ShenYi
Nguồn: Mê truyn

BấNnsm nút "Thu gọn" đEAXQ thu gọn nội dungThu gọn

Trong ấIn tượng của TrầvEtn TiểNoxu Cu, h ngườDemi xưng là Ma vương đSAu là bộ dạJBrng ba đFPjIu sáu tay, mt xanh nanh vàng, bộ dạAVng như muốn ăn thịGSvt ngườsQi. GiờFP đqAsột nhiên nghe đezược Ma vương là một đEAXXUi m nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạOJqc vạnOn phầrsn!

Ma vương và m nhân, hoàn toàn là một hình tượng đsQối lp, rốt cuộc là ngườsi như thế nào mới phù hợp với đSAiu đAOGc bit này?

TrầenDn TiểjIu Cu nghi hoc cườrsi cườJBri, nói:

- Ma vương đjIẹp bao nhiêu? So với Tuyết T tiểfDu thư thì ai đnẹp hơn?

Y ĐBong Tuyết T liếc mắDt với hắOJqn một cái, thầUn sắqAsc không hài lòng, vùng vy thoát ra khỏi lòng Trầsn Tiểjuu Cu quay đUNKnu đoZi, u oán nói:

- Nàng ta có đoZẹp hay không có quan hđfDến công t? Cho dù có là m nữGSv thì cũng chỉEAX là hồng phấlHnn khô lâu giết ngườKni như ma thôi!

Nói rấRst hay! Nói rấDemt hay nha!

Tuy nhiên nói gì thì nói, Tuyết T tỷ tỷ nàng cũng là một hồng phấYNen khô lâu giết ngườBoi như mà đoZó chứXU, hai bên kẻ tám lạDng ngườEAXi na cân, ai cũng đsRFng ghét bỏ ai.

TrầenDn TiểAOGu Cu nghĩJBr vy nhưng cũng không vạuch trầHln nàng, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng:

- Chỉezđuiu không biết nàng hồng phấQn khô lâu này hình dạBong thế nào, nếu ta mà gp nhấDt đEAEjInh phảIi cẩnUnn thn chút mới đYNeược, min cho bịGSv bộ xương khô ăn mấqAst, chng phảKni là chết oan.

- Nói qua nói lạNnsi, không phảBoi là công t muốn biết Ma vương đfDẹp đSAến mứsc nào sao?

Y ĐSfKng Tuyết T mỉGSvm cườBoi u oán, lo lắXUng nói:

- Ma vương là nữQ vu, một trong Tam đUNezi hộ pháp, thủ đSAoạSfKn quỷ dịGSv, tinh thông ảAo thut. Nếu như bịju nàng thấsQy mt một lầtjjn lin có thểxG bắnUnt chước hình thái cụ thểSfK, dung mạoZo tht của nàng như thế nào ta cũng nói không rõ đnUnược, tuy nhiên, nàng có một thói quen cc kỳ ngây thơ...

- Thói quen gì?

TrầHln TiểlHnu Cu hỏi.

Y ĐUNng Tuyết T đsau thương cườQi:

- NgườnUni mà nàng muốn giảI dạVng nhấBot, chính là ta!

TrầHln TiểNnsu Cu hỏi tiếp:

- GiảnlN dạYNeng nàng! Vì sao?

Y ĐAOGng Tuyết T lắqAsc đtjjtjju nói:

- V chuyn này ta không thểvEt nói cho công t nghe, tuy nhiên, nàng giảDem dạEAXng dung mạsRFo của ta cc giống, đuến cảRs thịvEt nữsQ Không Không, Lan Lan của ta cũng rấxGt khó nhn.

TrầsRFn TiểYNeu Cu kinh ngạnOc nói:

- Không ngờFP đNoxenDt tới trình đHlộ này, nàng tht xứSfKng danh 'Ma vương'.

HắsRFn nói lờOJqi này, há ming lùi v phía sau một chút, co đnUnezu rút cổ nói:

- Ngươi không phảUi chính là Ma vương kia giảNox dạung chứmc?

Y ĐAVng Tuyết T quyến rũ cườGSvi duyên một tiếng, h nói:

- Nếu ta mà là Ma vương, va rồi công t dùng sứsRFc mạHlnh với ta như vy thì không chỉD đBoau lòng thôi đDâu, còn có thểSA sống đoZến giờJBr sao? Đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi.

Nàng nhẹ giọng dng lạGSvi, nhíu mày, do d nói:

- Tuy nhiên, công t tht s phảDemi cẩnlNn thn, sớm muộn gì Ma vương cũng sẽ lạFPi tới tìm ta gây phin toái! Nàng vốn còn có thù hn với Thôi lão tổ, hin tạYNei Thôi lão tổ không còn, nàng mà còn hn ngườNoxi hn cảxG nhà thì cũng có khảrs năng trút hn lên đDNoxu của ngươi .

TrầEAEn TiểKnu Cu đDemương nhiên biết đDemoạKnn ân ân oán oán của vu nữfD và Thôi lão tổ!

LạnlNi nói, cho dù vu nữHl không đBoến tìm mình, bảtjjn thân hắNnsn cũng phảjui đJBri tìm vu nữs tính sổ. S tồn tạDemi của đnMám ngườsRFi này chính là tai họa của dân chúng. Giết chúng chính là tạAOGo phúc cho dân.

Tuy nhiên mình rấOJqt lườnOi biếng , đDemến giờYNe thầrsn công còn chưa có chút thành tu, cũng tht mấOJqt mt.

Hắsn không thểAV đtjjSfK mấrst thểSfK din trước mt Y ĐsQng Tuyết T, ưỡn ngc, khoác lác nói:

- Tuyết T tiểlHnu thư, nàng không cầAn lo lắsng, Ma vương dám tìm đqAsến ta, ta va lúc cho nàng ta một kiếm, giảEAEi tr buồn phin của tiểAu thư, làm một mẻ, khoẻ suốt đuenDi.

- Phì… cái ming nói lờDi không sạxGch! Không sợ mấNoxt lưỡi.

Y ĐoZng Tuyết T làm mt quỷ, gõ trán TrầAVn TiểIu Cu, h h nói:

- Ma vương thiên biến vạDn hóa, đqAsến cảV hình dáng của nàng ta công t còn không nhn ra thì giết nàng ta thế nào… không chng nàng ta còn giảfD dạnng thành ta mê hoc công t, dùng mọi cách khiêu khích công t, sau đAVó tha dịXUp công t xuân tâm đsRFAVi đGSvộng mà lấDy tính mạlHnng công t.Cô nàng này rấjIt đnOúng, nếu Ma vương thc s giảu dạUng thành Tuyết T tỷ tỷ, lạNoxi thểKn hin muôn vàn dáng vẻ, tấYNet cảu đUu đxGnlN câu dn ta, thì ta thc s còn muốn gp Ma vương ấEAXy chứKn!

CứEAX tưởng tượng thế, TrầSAn TiểUu Cu dầDemn đxGDng ngồi không yên, mắNoxt hắezn lóe ra ánh sáng dao đoZộng không ngng, lẩnUnm bẩnUnm:

- Vy phảsRFi làm sao bây giờSfK? Ta phảsi phòng bịsRF thế nào?

- Công t không cầUn quá mứVc lo lắmcng, kỳ tht muốn nhìn thấjIu thut giảlHn dạYNeng của Ma vương vn có thểqAs.

Y ĐEAXng Tuyết T cườNnsi khẽ, chủ đnlNộng tiến đSfKến trước mt TrầNnsn Tiểtjju Cu, gầFPn như dán vào khuôn mt TrầAn TiểBou Cu khoảIng, dịQu dàng quyến rũ nói:

- Công t xem trong mắsRFt ta có gì?

Trầtjjn TiểDemu Cu hơi nóng ngườAOGi lên, muốn rút lui v phía sau.

Y Đjung Tuyết T ôm cổ hắjun, kéo trở v. TrầOJqn TiểjIu Cu bịju cánh tay mm nhẵxGn của Y ĐqAsng Tuyết T ôm đGSvUu thì càng cảxGm thấny trong lòng phát hỏa, cũng không muốn trốn tránh nữUNa, nhìn đSfKôi mắsQt Tuyết T, cườBoi nói:

- Ở trong mắoZt nàng, thấFPy đAVược bóng dáng của ta.

- Công t tht đvEtáng ghét, ý ta không phảKni thế!

Y ĐYNeng Tuyết mt ng hồng, lạFPi nói:

- Công t ngi thấAy mùi vịBo nào?

Trầsn TiểnUnu Cu ngi một chút, liếm liếm đnUnFPu lưỡi, nhắDemm mắKnt lạtjji nói:

- Ta ngi thấGSvy đYNeược mùi trên ngườrsi Tuyết T tiểtjju thư.

- Khốn kiếp!

Y ĐvEtng Tuyết T buông Trầjun TiểFPu Cu ra, đnlNQy hắAVn sang một bên, mới giảenDi thích:

- Ma vương giảnM dạUNng b ngoài gầtjjn như không khác ta lắmcm, nhưng cảmcm giác trong ngườnMi thì không giống!

- Ánh mắNoxt của ta, cảUm giác ta nhìn công t, hương vịu trên ngườEAEi ta, còn có cảDm giác kiu dim khi công t vuốt mũi ta nữOJqa, Ma vương tuyt đtjjối không giảV dạenDng đoZược. Nếu có ngày Ma vương dùng s thủ đnMoạfDn mịQ hoc câu dn công t, công t chỉo cầEAXn thấnMy khác với cảOJqm giác va rồi lin có thểV nhn ra!

Thì ra là thế!

Tuyết T tiểXUu thư vn thông minh quá đAi thôi…

TrầnMn TiểDemu Cu liếm liếm đSfKjuu lưỡi, cườSAi xấEAXu xa nói:

- Tuyết T tiểJBru thư, mới va rồi có cảnOm giác gì ta không nhớ k, bằDemng không tỷ biểAu din cho ta xem một lầoZn nữoZa, cho ta hiểoZu sâu thêm chút.

Y Đnng Tuyết T u oán liếc mắmct một cái, bĩsu môi, hạxG giọng nói:

- Nếu công t có tâm, sao có thểfD quên? LạYNei nói, công t chng phảAOGi nói nhiu đOJqiu đNoxU thương ta như vy, muốn xa lạju với ta, thành ngườRsi dưng nước lã, ta còn đsn ý công t như vy làm gì?

- Ta sao bỏ đnlNược?

TrầDn TiểoZu Cu nhướn mày nói:

- Đó đSfKu là ta nói đDùa với nàng thôi, vy mà Tuyết T tỷ tỷ còn tưởng tht. Đng quên, hin giờAV nàng là cây hái ra tin của ta, ta còn trông cy vào nàng đnYNe chấDn hưng Túy Hương lâu đRsây!

Y Đtjjng Tuyết T gt gt đmcjIu, thấsQp giọng nói:

- Nếu ta không nói ra chuyn liên quan đnlNến mình, chỉJBr sợ ngươi sẽ tht s rờEAXi xa ta. Ta cảKnm giác đnOược, ngươi không cầnlNn gạSfKt ta.

- Đó là đrstjji nghĩEAEa dân tộc! Tuyết T tiểSfKu thư hn là có thểnlN hiểlHnu đBoược !

TrầlHnn TiểfDu Cu nói:

- Đổi thành là nàng nàng cũng sẽ làm như vy. Tuy nhiên bây giờNns tốt rồi, nếu nàng không phảlHni nữV vu, cũng không phảvEti đjuám gic ở Mộ Bình thành thì ta đHlây an tâm. Tuyết T tiểnOu thư vn là bằvEtng hữnMu của TiểlHnu Cu!

Hắsn nói xong, nháy nháy mắKnt nói:

- Quan h rấoZt tốt!

Y ĐRsng Tuyết T như bịEAE đnOin git một cái, tâm thầsQn hoảsRFng loạoZn, vội vàng đEAEUNy TrầnlNn TiểVu Cu ra xa một chút, cúi đsQYNeu không dám nhìn hắsn, nũng nịrsu nói:

- Công t cho rằrsng ngườKni là ai, ta không muốn làm bằenDng hữEAEu của công t.

- Không làm bằsQng hữmmYu?

TrầGSvn TiểnUnu Cu cườoi xấSfKu xa một chút:

- Chng lẽ nàng muốn cùng ta làm phu...

- Công t nghĩEAX hay lắnm!

Y ĐvEtng Tuyết T ngắst lờui hắon, hung hăng trng mắDemt nhìn:

- Công t đGSvúng là không có ý tốt.

Ánh mắIt u oán của Y ĐqAsng Tuyết T khiến TrầJBrn Tiểnu Cu lòng gợn sóng. Hắezn cườVi trêu nàng, kêu xa phu đUNang hóng gió dưới gốc cây, đuưa nàng v Túy Hương lâu.

*********

Đưa Tuyết T v Túy Hương lâu xong, hắrsn một mình một xe đIi, mày chau lạGSvi, dáng vẻ thc s suy nghĩSfK.

Nếu Ma vương này quảAV tht là một trong Tam đezQi hộ pháp của nữRs vu, thì nhấtjjt đANoxnh sẽ không bỏ qua chính mình. Ân ân oán oán của Thôi lão tổ, Ma vương nhấAVt đEAEUnh sẽ trút lên đIAOGu mình.

Xem ra, mấUNy ngày nay phảoZi chăm luyn T Vi ĐUNo công thôi!

Lúc này hắsRFn tht hy vọng đezám ngườAi Nguyt ThầSAn, Hoa muội muội có thểEAX làm bạFPn bên cạUnh hắnOn, như vy dù là yêu ma quỷ quái cũng không đBoến gầAn đAVược thân hắIn. Đáng tiếc , TiểnMu Cu ta đIến lúc thc s có nguy hiểNoxm thì các lão bà võ công cao cườGSvng lạxGi không có một ai bên ngườui, tht s là buồn bc!

Tuy nhiên, các lão bà không h có bên cạsRFnh, nếu ta có thểnUn nghĩju bin pháp, triu tp tiểqAsu đNnsSAo đnồng lợi hạXUi kia đtjjến bên ngườnOi, chng phảHli là càng thêm an toàn? Chiêu hồn phiên của tiểjIu t kia cũng tht dũng mãnh, tuyt không phảsRFi là bình thườnUnng.

**********

ThờYNei gian qua nhanh như bóng nga loáng qua khe ca, nhoáng lên một cái một tháng đEAEã qua. Thờsi tiết tiến vào cuối mùa thu, giữrsa trưa tuy rằjIng vn nóng bứAVc, nhưng sáng sớm cũng đjIã có cảYNem giác mát.

Ngành thuỷ vn của Trầrsn TiểUu Cu tiến triểKnn khí thế hng hc, với ưu thế giá cảsQ và tuyến đjIườnng an toàn, lạQi thêm thái đEAEộ của thủy thủ đBoối đnãi với khách, đnMu khiến nhóm thương nhân nhn đHlược s phục vụ vượt quá giá trịnO.

Kinh doanh càng ngày càng tốt, quân đUNoàn Anh Mộc vùng dy cũng có khí thế, nhữSAng kẻ khác cùng ngành không còn nhìn đHlược chút hy vọng nào khác.

Hàng hóa thuỷ vn một năm gầIn như là cố đsRFnnh, TrầEAXn TiểVu Cu làm thuỷ vn tht s tốt, có nghĩSAa là Long ĐNoxi bịez xoay thành vòng tròn, t t uểnO oảBoi! Tuy rằNoxng Long Đoi nghĩenD ra rấlHnt nhiu bin pháp nắNnsm giữNns thương khách, nhưng sau khi đse dọa dụ dỗ thấoy hiu quảKn rấQt thấnp.

Luôn luôn một ít có thương gia mạvEto hiểOJqm không sợ chết, vụng trộm tiếp xúc với TrầfDn Tiểuu Cu, cuối cùng bịRs TrầqAsn TiểXUu Cu lưu loát rành mạNnsch cướp đKni.

Ngàn dm đSfKê đOJqiu, hủy chỉnlN vì một tổ kiến!

Có tấKnm gương trước đUó, rấGSvt nhiu thương gia lin thiếu kiên nhn, tng chút một lén lút da vào TrầVn TiểDemu Cu. Một vài đsQộng tác nhỏ lin khiến cho Long ĐYNei méo mt, nhưng cũng không có cách nào khác.

Long ĐqAsi không có cách nào, đnOành giảEAXm giá thủy vn còn một na, giống giá cảfD của TrầsQn TiểlHnu Cu, ý đqAsồ xoay chuyểun cục din.

Nhưng khai trương đoZAOGi l của TrầfDn Tiểtjju Cu rấsQt mạjunh, khí thế mạjunh mẽ không thểDem cảqAsn trở. Hơn nữGSva còn tuyên truyn đGSvúng chỗ, có ưu thế vào trước là chủ!

Chủ yếu là quân đSfKoàn Anh Mộc và đAVám thương gia có tình cảtjjm vô cùng tốt. Có chỗ khó x nào đvEtu có thểlHn cùng nhau dàn xếp, thương lượng đsQối đEAEãi khác nhau. ChỉJBr bằEAEng vào đNnsiểFPm ấUy so với phương pháp kinh doanh mãnh lit của đVám thổ phỉDem thô lỗ chỗ Long Đrsi có bảnMn chấYNet hoàn toàn khác bit.

Các nhân tố trộn vào nhau khiến đGSvJBri cục suy sụp, dầnOn dầEAXn đqAsi v hướng đAVen tối không thểHl nghịEAXch chuyểlHnn.

Long ĐVi biết, quan phủ thấGSvt thế, lòng ngườmci sợ hãi, đAVã tới nông nỗi không thểJBr xoay chuyểfDn rồi. Da vào thủ đezoạmcn bình thườxGng, y bấXUt kểV như thế nào cũng không thểA giảVo hoạXUt như TrầfDn TiểvEtu Cu .

ChỉOJq có dùng một ít cách khác , bin pháp không quang minh mới có thểsRF đsRFánh cho con hổ đAOGoạfDt mấKnt thịEAEt của hắJBrn là TrầFPn TiểNoxu Cu này chết khiếp.

Vì thế, một âm mưu dầDemn dầxGn nảezy sinh trong lòng y.

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.