Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 437 : Chơi trốn tìm

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 437 : Chơi trốn tìm
Siêu CấYqXp Gia Đinh
Tác giảvb: T Vi
Chương 437: Chơi trốn tìm

Nhóm DịZych: ShenYi
Nguồn: Mê truyn truyn đGpược lấhXYy t website tung hoanh
Lúc này, Nguyt ThầIZXn dườSRVng như mấtMXt đVkWi s hưng phấXGmn lúc nãy, nhu nhược mà da vào bảvb vai TrầSRVn TiểvoYu Cu, cô đvbơn nói:
- Dâm tc, ThầXGn Tin Bát Tuyt rấXGmt nhanh… rấddSt nhanh sẽ đCsuổi kịvbp mấkXvt, hay là, ngươi bỏ ta lạGpi, một mình chạXGmy trước đhkAi… nếu may mắyOn, kiếp sau không chng ta… ta mà mm lòng, biết đaLâu lạYqXi trở thành ngườhkAi vợ nhỏ của ngươi…
LờNi nói của nàng uểj oảXCi, sứGTc lc trong đXGó kém đcBci rấhXYt nhiu, mt không còn giọt máu, giống như đXCược phủ lên một lớp sương dày, làn môi khi mở khi khép, lạddSi xuấeOCt hin một vài vết nứst nẻ .

- Không đhkAược phép nói nhữomng lờsi này nữNa!
TrầNn TiểAeSu Cu u oán nói đMXr ngăn lờaLi, bàn tay to bóp mạkXvnh một cái lên đcMùi nàng, giúp nàng tỷ nh lạji t trong trạaLng thái chết lng:
- Phong hoa tuyết nguyt, chỉj thiếu một sớm một chiu! Vic lớn đXCci này phảMi hoàn thành, sao có thểXGm kéo đomến kiếp sau mới làm?

TrầyOn TiểtMXu Cu ngước nhìn lip ưng trên trờmji, trong lòng bồn chồn phứSRVc tạMp, nghĩXG rằbng nếu có thểvb giết chết ‘ưng nhãn’ của ThầkLGn Tin Bát Tuyt, chng phảkXvi là có thểLa yên tâm rồi sao?

Tuy nhiên, dù rằcMng mình thông minh tuyt đkXvYNnh, tạaLi nơi núi rng hoang dã này lạVkWi không h có cách hay ho gì đXGkLG có thểkLG dit tr lip ưng này đeOCi.

Trong lòng hắXGmn không ngng tính toán, không t chủ nảXGmy lên một s tứMc gin, càng là trong hoàn cảvbnh khó khăn, càng phảScgi chứZyng minh s dũng mãnh của mình. Với sứcBcc lc của bảAeSn thân, có thểXr một mình giữM quan, ngăn trở s tiến công của T CấeOCm v, ThầBhhn Tin Bát Tuyt, ta sợ ngươi cái gì chứhXY?

NghĩeOC đqNến đkXvây, hào khí dâng trào, hắGpn cõng Nguyt ThầtMXn yếu ớt trên lưng, hướng v phía khe rãnh gp ghnh mà trốn chạYqXy.

Lúc này, hắomn vô cùng chuyên tâm, trong đVkWSRVu chỉXr nghĩtMX làm sao thoát khỏi s truy đGpuổi của ThầkLGn Tin Bát Tuyt, bấAeSt giác, hơi thở âm hàn trong cơ thểvb, lưu chuyểGTn toàn thân ba vòng tuầsn hoàn, đXCã đsvoYt đVkWến cc hạsn. Trong đSRVpu hắvbn linh hoạGTt kì lạs, dưới áp lc mãnh lit của ý nim muốn sống, đXGã đyOSRVt đhXYến cảXGnh giới trở v nguyên trạLang, thân hình thon dài chạCy nhanh hơn, giống như một con báo khỏe mạsnh, hơn nữRMIa thểvoY lc cũng dư tha, tạomm thờvbi không h có trạtKng thái mt mỏi.

- H
Trong lòng TrầMtvn TiểkLGu Cu thở ra một hơi, cảGTm nhn đhkAược tiếng gió gào rít ở bên tai, trong lòng không khỏi nhớ lạvoYi đMcBci ân của Thôi lão tổ: tốc đomộ nhanh như bay này, chính là ‘tốc đaLộ của báo’ mà Thôi lão tổ ám chỉc sao? Nếu tht s có thểO kéo dài thế này tht lâu, ThầZyn Tin Bát Tuyt muốn đLauổi kịcp mình, tht đGpúng là phảtMXi tốn không ít công phu.

TrờHi không bỏ rơi ta mà! Trầjn TiểWtau Cu rống to một tiếng, vang lên tn trờhkAi, trong lòng tràn ngp hưng phấLan, cõng Nguyt Thầbn bay nhanh như bão táp, đScgợi sau khi lạXHi chạcBcy đXCược khoảMong mườomi dm, sắkXvc mt hắyOn hồng hào, trong cơ thểj như có sóng cuộn quay cuồng, t mũi thở ra một luồng khí nóng.

HắtMXn hơi có chút mt mỏi, công lc nông cạMon, ở một trình đOộ nhấomt đjkXvnh đcBcã làm hạGTn chế khảN năng phát huy của hắZyn, không khỏi trêu đyOùa nói:
- Nguyt ThầtMXn tỷ tỷ , ta tht có chút mt rồi, hay là tỷ hôn ta một cái, tinh thầNn ta phấyOn chấXCn lin chạaLy thêm mườpi dm ngay cho tỷ xem…

- H
Nguyt ThầhkAn chỉcM nhẹ nhàng h một tiếng, lin không nói gì nữyOa.

- Nguyt ThầWtan tỷ tỷ …
TrầYNn TiểOu Cu trong lòng thấLay lạvb, cô nàng này sao không có trách móc mình, hoc là ngược đkLGãi mình? Bàn tay to trong lúc vô ý chạqNm vào eo nàng, lạScgi cảLam thấYNy bàn tay nóng bỏng, t da thịGpt nàng truyn đhkAến một luồng khí nóng bỏng! Đây… đjây là chuyn gì vy?

Trong lòng hắMn có chút kinh hoảXGng, không kịomp suy nghĩtK lin chuyểvbn ngay Nguyt ThầkXvn t sau lưng vào trong lòng, va nhìn đqNã thấMy ánh mắXGmt nàng mê man, sắScgc mt lộ ra s tiu tụy và tái nhợt, làn môi nứWtac nẻ khẽ hé mở, dòng khí thở ra mang theo cảcBcm giác nóng bỏng, lao thng vào mt.

- Nguyt ThầkLGn tỷ tỷ , tỷ … tỷ sao vy? Tỷ nói gì đyOi chứvb? Tỷ đhXYng dọa ta!
TrầhkAn TiểeOCu Cu dùng sứjc lay đtMXộng thân hình nóng bỏng của nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mở đMtvôi mắMot đqNẹp của nàng lên, vẻ mt kích đWtaộng lo âu.

- Dâm tc… Đây là đkLGến… đMtvến đqNâu rồi? Ta lúc nãy dườXrng như ngủ mấct…
Nguyt Thầvbn min cưỡng mỉMom cườtKi một cái, làn môi khô khốc lúc mở lúc khép nói:
- Ta… ta trúng đyOộc rồi, mũi tên mà lão thái giám bắRMIn ta… là… là tên đqNộc!

- Tên đhXYộc, sao tỷ không nói sớm?
TrầMon TiểWtau Cu sắjc mt kinh hoàng, đqNột nhiên muốn cởi y phục nàng ra, xem xét vết thương.

- Đng… dâm tc… không đGpược… không đtMXược cởi y phục của ta, ngươi nói lờRMIi phảWtai giữtK lờhXYi!
Nguyt ThầYNn min cưỡng đXGưa tay giữBhh lấqNy vai mình, hơi thở mong manh nói:
- Ta… ta bây giờCs thân thểCs càng ngày càng mấtKt cảLam giác, nhắCm mắst lạXHi một cái lin… lin xuấXCt hin nhữcBcng hình ảvbnh hỗn loạvoYn, có hoa! Cỏ! Ở trước mt ta lúc ẩGTn lúc hin, tht s là rấGpt đyOẹp…

- Đó là ảXGmo giác sau khi trúng đVkWộc…
TrầMtvn TiểSRVu Cu thấby bộ dạbng Nguyt ThầMn tiu tụy như vy, t mắtMXt nam nhân chảjy ra nhữkLGng giọt yêu thương , lúc này không thểXGm liu lĩCnh chạcBcy nữhkAa, thân thểVkW suy yếu của Nguyt ThầLan căn bảpn không thểMtv chịvbu nổi s xóc nảpy kịtMXch lit.

Hắpn giữH Nguyt ThầeOCn tht cht trước ngc mình, dịju dàng nói:
- Có ta ở đYNây, tỷ sẽ không sao đCsâu, Diêm Vương gia nếu dám thu nhn nữkXv nhân của TrầVkWn TiểXCu Cu ta, ta sẽ xuống đXGó hung hăng đqNánh lão một gy… xem đWtaZyu lão như cái bô đhkAhkA ngồi!

TrầeOCn Tiểpu Cu va nói, cổ họng có chút nghẹn ngào, cúi đmjRMIu xuống, dịGpu dàng hôn Nguyt ThầcBcn một cái.

- Dâm tc… ta khát quá…
Nguyt ThầRMIn yếu đAeSuối liếm đeOCôi môi khô khốc, đkXvôi mắScgt đOẹp hàm chứaLa u oán và mong đNợi, dịcu dàng nhìn TrầXHn TiểXru Cu một cái, lin không còn sứyOc lc mà nhắXGmm mắeOCt lạomi, lông mi dài khẽ run nhẹ, nói lên s bấVkWt an trong lòng.

- Ta… ta đMoi tìm nước uống cho tỷ …
TrầYqXn TiểXCu Cu đYNem chuyn trốn chạcy bỏ ra phía sau, dịXGmu dàng ôm cht lấWtay thân thểXGm của Nguyt ThầRMIn, chm rãi bước lên trước, nhìn trái phảRMIi, nhưng ở đScgâu có nước sạNch đcYN uống đZyây?


Trong tai bỗng nghe thấaLy truyn đWtaến tiếng nga ngân dài, trong lòng biết ThầZyn ‘Tin’ Bát Tuyt đSRVã không còn cách xa mình nữtMXa, hắjn lạHi chạLay v trước một khoảLang, liếc mắst thấeOCy bên trái ơ nơi không xa phía trước, dườbng như có chút ánh nến, vầyOng sáng mỏng manh trong bóng đWtaêm, múa may hơi thở của sinh mnh.

Nơi này không ngờgc lạXHi có ngườXri, quảj nhiên trờVkWi không bỏ rơi ta mà!

TrầXGn Tiểvbu Cu bế Nguyt Thầbn lẻn vào vườXrn của một nhà đcang thắomp ánh đkXvèn mỏng manh, sau đGpó nháy mắOt đVkWã đhkAến dưới mái hiên, thấLay bên cạpnh có một kho thóc nhỏ, hắSRVn mở ca bước vào, tránh đhXYược tầBhhm mắGTt của lip ưng. HắIZXn lạcBci đSRVâm thủng ca sổ giấMtvy, xem xét đGTộng tĩcnh của lip ưng.

Lip ưng kia thấBhhy TrầkLGn TiểvoYu Cu đGTột nhiên biến mấMt trong tòa nhà kia, nhẹ giọng kêu gào, giương cánh bay đScgi.

Tc đWtaiểkXvu kia, quảCs nhiên vô cùng gian trá, lạvoYi còn trở v mt báo!

H… súc sinh nhà ngươi, cho dù có gian trá hơn đvoYi nữvoYa, nhưng gp kẻ xấMtvu xa như Cu ca ta, cũng là số mnh bịAeS nhổ hết lông vàng, đGTt trên la đZyddS nướng thôi.

HắMn thấcBcy lip ưng trúng kế, đWtaã xoay ngườcMi bay xa, vội ôm lấgcy Nguyt ThầCn, t trong kho thóc lng lẽ đCsi ra, đNi dọc theo con đpườtMXng nhỏ phía sau thôn trạIZXi mà trốn đGTi, suốt dọc đWtaườMng đkXvi gà bay chó sủa, tht là chán ghét.

Trong đqNó có một con chó to lạWtai còn không quan tâm nhiu mà lao vào cắOn xé hắSRVn, bộ dạXHng giống như với TrầddSn TiểMou Cu có mối thù truyn kiếp với nó vy.

- Ta giết bạXCn của ngươi rồi sao? Hung ác như vy với ta?
TrầYNn TiểcMu Cu bấIZXt đMcBcc dĩYN cườYNi, trong đvoYsu mới nhớ tới, lúc nãy mình va giết chết mấOy con chó săn, trên ngườeOCi dính đXHtMXy vết máu của chó săn. Mũi của chó rấMtvt là thính, vết máu cùng loạbi với chúng, khiến cho đYqXám chó nhà này tứXCc gin.

HắHn nhấYqXc chân lên đeOCá chết một con chó mp, con chó to kia thấIZXy hắAeSn hung mãnh thế này, lp tứaLc sợ đMtvến mứXCc trốn chạGpy bốn phía, không dám hung dữom nữaLa.

Trầpn TiểeOCu Cu bế Nguyt ThầMn, không d dàng gì mà tìm đmjược một căn nhà thấMp bé, nhìn bộ dạMtvng hoang tàn, tối tăm thế này, dườMng như nhiu năm không ngườsi ở.

HắWtan tiến lên trước, nhẹ nhàng đZyomy ca, nhưng lạvbi không đAeSNy mở đsược, cho rằGTng nhiu năm không tu sa, khung ca cũ, không d đmjGpy ra.

HắLan lin nhấkXvc chân lên, dùng sứYNc đGpá một phát, ca bịScg phá hỏng.

- Ai?

TrầXrn Tiểcu Cu nghe vy ngẩHng đHsu, đRMIồng t mở ra cc lớn, lọt vào tầyOm mắbt hắIZXn là một cp đGpùi nuột nà trắHng bóng!

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.