Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 437 : Chơi trốn tìm

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 437 : Chơi trốn tìm
Siêu CấrQdp Gia Đinh
Tác giảR: T Vi
Chương 437: Chơi trốn tìm

Nhóm DịBch: ShenYi
Nguồn: Mê truyn
Lúc này, Nguyt ThầvGSn dườjlng như mấYvct đYvci s hưng phấxrxn lúc nãy, nhu nhược mà da vào bảRA vai TrầjBn TiểoRu Cu, cô đjBơn nói:
- Dâm tc, Thầoan Tin Bát Tuyt rấuJt nhanh… rấnVct nhanh sẽ đSRouổi kịULp mấVBRt, hay là, ngươi bỏ ta lạXUei, một mình chạjly trước đzQi… nếu may mắHOn, kiếp sau không chng ta… ta mà mm lòng, biết đgâu lạDi trở thành ngườQSi vợ nhỏ của ngươi…
LờRAi nói của nàng uểg oảVi, sứUc lc trong đQSó kém đjBi rấjlt nhiu, mt không còn giọt máu, giống như đoaược phủ lên một lớp sương dày, làn môi khi mở khi khép, lạYvci xuấQt hin một vài vết nứgt nẻ .

- Không đzFVược phép nói nhữesng lờxVzi này nữVVa!
TrầcPon TiểnVcu Cu u oán nói đLAjD ngăn lờQSi, bàn tay to bóp mạgnh một cái lên đzFVùi nàng, giúp nàng tỷ nh lạSRoi t trong trạRng thái chết lng:
- Phong hoa tuyết nguyt, chỉoR thiếu một sớm một chiu! Vic lớn đUrQdi này phảSPci hoàn thành, sao có thểvGS kéo đdgến kiếp sau mới làm?

TrầQn TiểcDu Cu ngước nhìn lip ưng trên trờzFVi, trong lòng bồn chồn phứSRoc tạoap, nghĩYvc rằGzXng nếu có thểjB giết chết ‘ưng nhãn’ của ThầGzXn Tin Bát Tuyt, chng phảrQdi là có thểHO yên tâm rồi sao?

Tuy nhiên, dù rằHOng mình thông minh tuyt đoaxrxnh, tạcPoi nơi núi rng hoang dã này lạcDi không h có cách hay ho gì đcPog có thểg dit tr lip ưng này đRyi.

Trong lòng hắYvcn không ngng tính toán, không t chủ nảoay lên một s tứesc gin, càng là trong hoàn cảuJnh khó khăn, càng phảQi chứAng minh s dũng mãnh của mình. Với sứxrxc lc của bảBn thân, có thểjl một mình giữcD quan, ngăn trở s tiến công của T CấlSnm v, ThầRn Tin Bát Tuyt, ta sợ ngươi cái gì chứuJ?

NghĩRy đAEến đdgây, hào khí dâng trào, hắuxln cõng Nguyt ThầRAn yếu ớt trên lưng, hướng v phía khe rãnh gp ghnh mà trốn chạoay.

Lúc này, hắULn vô cùng chuyên tâm, trong đgRAu chỉQ nghĩoR làm sao thoát khỏi s truy đxVzuổi của ThầQSn Tin Bát Tuyt, bấgt giác, hơi thở âm hàn trong cơ thểR, lưu chuyểVBRn toàn thân ba vòng tuầjln hoàn, đPUã đBXUet đVến cc hạUn. Trong đnVcuxlu hắlSnn linh hoạLAjt kì lạvGS, dưới áp lc mãnh lit của ý nim muốn sống, đjBã đdgDuDt đlSnến cảBnh giới trở v nguyên trạxVzng, thân hình thon dài chạQSy nhanh hơn, giống như một con báo khỏe mạjBnh, hơn nữSa thểxVz lc cũng dư tha, tạjBm thờGzXi không h có trạPgng thái mt mỏi.

- H
Trong lòng TrầxVzn TiểAEu Cu thở ra một hơi, cảQSm nhn đBược tiếng gió gào rít ở bên tai, trong lòng không khỏi nhớ lạDi đULcDi ân của Thôi lão tổ: tốc đxVzộ nhanh như bay này, chính là ‘tốc đjBộ của báo’ mà Thôi lão tổ ám chỉPg sao? Nếu tht s có thểrQd kéo dài thế này tht lâu, Thầgn Tin Bát Tuyt muốn đVuổi kịQp mình, tht đBúng là phảRAi tốn không ít công phu.

TrờrQdi không bỏ rơi ta mà! TrầDuDn Tiểgu Cu rống to một tiếng, vang lên tn trờAEi, trong lòng tràn ngp hưng phấSn, cõng Nguyt ThầDuDn bay nhanh như bão táp, đzQợi sau khi lạuJi chạlSny đSPcược khoảesng mườlSni dm, sắSc mt hắQn hồng hào, trong cơ thểQS như có sóng cuộn quay cuồng, t mũi thở ra một luồng khí nóng.

HắPUn hơi có chút mt mỏi, công lc nông cạoan, ở một trình đRAộ nhấdgt đRyAEnh đgã làm hạSRon chế khảD năng phát huy của hắRn, không khỏi trêu đnVcùa nói:
- Nguyt ThầrQdn tỷ tỷ , ta tht có chút mt rồi, hay là tỷ hôn ta một cái, tinh thầXUen ta phấULn chấHOn lin chạRyy thêm mườSRoi dm ngay cho tỷ xem…

- H
Nguyt ThầrQdn chỉcPo nhẹ nhàng h một tiếng, lin không nói gì nữdga.

- Nguyt ThầuJn tỷ tỷ …
TrầAn TiểvGSu Cu trong lòng thấuJy lạVV, cô nàng này sao không có trách móc mình, hoc là ngược đPUãi mình? Bàn tay to trong lúc vô ý chạQSm vào eo nàng, lạLAji cảzFVm thấRy bàn tay nóng bỏng, t da thịVVt nàng truyn đLAjến một luồng khí nóng bỏng! Đây… đnVcây là chuyn gì vy?

Trong lòng hắPgn có chút kinh hoảuxlng, không kịPUp suy nghĩB lin chuyểDuDn ngay Nguyt ThầzFVn t sau lưng vào trong lòng, va nhìn đoRã thấxVzy ánh mắVBRt nàng mê man, sắLAjc mt lộ ra s tiu tụy và tái nhợt, làn môi nứVc nẻ khẽ hé mở, dòng khí thở ra mang theo cảcPom giác nóng bỏng, lao thng vào mt.

- Nguyt ThầzFVn tỷ tỷ , tỷ … tỷ sao vy? Tỷ nói gì đXUei chứYvc? Tỷ đVVng dọa ta!
TrầDn TiểzHuu Cu dùng sứSRoc lay đddYộng thân hình nóng bỏng của nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mở đHOôi mắzFVt đUẹp của nàng lên, vẻ mt kích đzQộng lo âu.

- Dâm tc… Đây là đVBRến… đcLzến đQâu rồi? Ta lúc nãy dườzFVng như ngủ mấjlt…
Nguyt Thầgn min cưỡng mỉcDm cườSi một cái, làn môi khô khốc lúc mở lúc khép nói:
- Ta… ta trúng đzFVộc rồi, mũi tên mà lão thái giám bắRAn ta… là… là tên đcPoộc!

- Tên đAộc, sao tỷ không nói sớm?
TrầXUen TiểcDu Cu sắRAc mt kinh hoàng, đRyột nhiên muốn cởi y phục nàng ra, xem xét vết thương.

- Đng… dâm tc… không đPgược… không đBược cởi y phục của ta, ngươi nói lờcPoi phảVVi giữes lờVi!
Nguyt ThầULn min cưỡng đFoưa tay giữzQ lấjly vai mình, hơi thở mong manh nói:
- Ta… ta bây giờXUe thân thểuJ càng ngày càng mấxVzt cảoam giác, nhắQm mắoat lạgi một cái lin… lin xuấVVt hin nhữoRng hình ảHOnh hỗn loạQSn, có hoa! Cỏ! Ở trước mt ta lúc ẩnVcn lúc hin, tht s là rấLAjt đcPoẹp…

- Đó là ảoao giác sau khi trúng đrQdộc…
TrầFon TiểLAju Cu thấDuDy bộ dạcLzng Nguyt ThầDn tiu tụy như vy, t mắnVct nam nhân chảlSny ra nhữLAjng giọt yêu thương , lúc này không thểQS liu lĩcDnh chạXUey nữvGSa, thân thểjB suy yếu của Nguyt ThầSPcn căn bảcPon không thểPg chịRyu nổi s xóc nảVVy kịxrxch lit.

HắSRon giữQS Nguyt ThầcDn tht cht trước ngc mình, dịvGSu dàng nói:
- Có ta ở đVVây, tỷ sẽ không sao đVâu, Diêm Vương gia nếu dám thu nhn nữlSn nhân của TrầVVn TiểVBRu Cu ta, ta sẽ xuống đHOó hung hăng đoRánh lão một gy… xem đzQYvcu lão như cái bô đdgB ngồi!

TrầnVcn TiểXUeu Cu va nói, cổ họng có chút nghẹn ngào, cúi đVVuxlu xuống, dịQSu dàng hôn Nguyt ThầDn một cái.

- Dâm tc… ta khát quá…
Nguyt ThầcPon yếu đguối liếm đSPcôi môi khô khốc, đRAôi mắnVct đHOẹp hàm chứuJa u oán và mong đuJợi, dịPUu dàng nhìn TrầjBn Tiểoau Cu một cái, lin không còn sứRAc lc mà nhắDm mắjlt lạBi, lông mi dài khẽ run nhẹ, nói lên s bấlSnt an trong lòng.

- Ta… ta đPUi tìm nước uống cho tỷ …
TrầRAn Tiểuxlu Cu đzFVem chuyn trốn chạPUy bỏ ra phía sau, dịFou dàng ôm cht lấYvcy thân thểQS của Nguyt ThầzHun, chm rãi bước lên trước, nhìn trái phảzQi, nhưng ở đoaâu có nước sạoRch đDoa uống đcPoây?


Trong tai bỗng nghe thấgy truyn đjBến tiếng nga ngân dài, trong lòng biết Thầgn ‘Tin’ Bát Tuyt đzQã không còn cách xa mình nữoaa, hắxVzn lạFoi chạdgy v trước một khoảPgng, liếc mắAEt thấPUy bên trái ơ nơi không xa phía trước, dườzHung như có chút ánh nến, vầoRng sáng mỏng manh trong bóng đFoêm, múa may hơi thở của sinh mnh.

Nơi này không ngờVBR lạxVzi có ngườPUi, quảD nhiên trờDi không bỏ rơi ta mà!

Trầjln TiểSPcu Cu bế Nguyt ThầSn lẻn vào vườQSn của một nhà đGzXang thắgp ánh đzQèn mỏng manh, sau đgó nháy mắVBRt đxVzã đjBến dưới mái hiên, thấFoy bên cạSnh có một kho thóc nhỏ, hắuJn mở ca bước vào, tránh đuxlược tầzQm mắxVzt của lip ưng. Hắesn lạSi đjlâm thủng ca sổ giấoRy, xem xét đuJộng tĩcDnh của lip ưng.

Lip ưng kia thấnVcy Trầesn TiểvGSu Cu đcLzột nhiên biến mấVVt trong tòa nhà kia, nhẹ giọng kêu gào, giương cánh bay đGzXi.

Tc đPgiểoau kia, quảzQ nhiên vô cùng gian trá, lạoRi còn trở v mt báo!

H… súc sinh nhà ngươi, cho dù có gian trá hơn đSi nữdga, nhưng gp kẻ xấzQu xa như Cu ca ta, cũng là số mnh bịQ nhổ hết lông vàng, đcLzt trên la đAEoR nướng thôi.

HắDuDn thấQy lip ưng trúng kế, đRAã xoay ngườzQi bay xa, vội ôm lấnVcy Nguyt ThầQSn, t trong kho thóc lng lẽ đuJi ra, đzFVi dọc theo con đVVườesng nhỏ phía sau thôn trạuJi mà trốn đLAji, suốt dọc đRườrQdng đnVci gà bay chó sủa, tht là chán ghét.

Trong đcLzó có một con chó to lạULi còn không quan tâm nhiu mà lao vào cắVBRn xé hắVVn, bộ dạesng giống như với TrầQn TiểULu Cu có mối thù truyn kiếp với nó vy.

- Ta giết bạvGSn của ngươi rồi sao? Hung ác như vy với ta?
TrầoRn TiểYvcu Cu bấQSt đYvcULc dĩPg cườSi, trong đescPou mới nhớ tới, lúc nãy mình va giết chết mấSRoy con chó săn, trên ngườoRi dính đcDAy vết máu của chó săn. Mũi của chó rấBt là thính, vết máu cùng loạPgi với chúng, khiến cho đjBám chó nhà này tứrQdc gin.

HắcDn nhấUc chân lên đPUá chết một con chó mp, con chó to kia thấgy hắSn hung mãnh thế này, lp tứzFVc sợ đcLzến mứFoc trốn chạULy bốn phía, không dám hung dữSRo nữQSa.

TrầlSnn TiểSPcu Cu bế Nguyt ThầUn, không d dàng gì mà tìm đPUược một căn nhà thấGzXp bé, nhìn bộ dạcPong hoang tàn, tối tăm thế này, dườXUeng như nhiu năm không ngườjli ở.

HắVVn tiến lên trước, nhẹ nhàng đSPccDy ca, nhưng lạVi không đzQULy mở đjlược, cho rằzHung nhiu năm không tu sa, khung ca cũ, không d đesPgy ra.

HắVVn lin nhấRAc chân lên, dùng sứLAjc đVá một phát, ca bịA phá hỏng.

- Ai?

TrầQSn TiểcPou Cu nghe vy ngẩjlng đRARAu, đSồng t mở ra cc lớn, lọt vào tầRym mắFot hắuxln là một cp đuxlùi nuột nà trắAng bóng!

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.