Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 437 : Chơi trốn tìm

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 437 : Chơi trốn tìm
Siêu CấYFp Gia Đinh
Tác giảTO: T Vi
Chương 437: Chơi trốn tìm

Nhóm Dịwkch: ShenYi
Nguồn: Mê truyn
Lúc này, Nguyt Thầtcwn dườqYng như mấUPt đFeui s hưng phấeIfn lúc nãy, nhu nhược mà da vào bảddy vai TrầwUn Tiểgnu Cu, cô đpZơn nói:
- Dâm tc, ThầGGwn Tin Bát Tuyt rấwUt nhanh… rấYt nhanh sẽ đGYuổi kịYKp mấmFqt, hay là, ngươi bỏ ta lạji, một mình chạPy trước đYKi… nếu may mắgnn, kiếp sau không chng ta… ta mà mm lòng, biết đfJâu lạZi trở thành ngườPmyi vợ nhỏ của ngươi…
LờyLfi nói của nàng uểPpE oảji, sứuPdc lc trong đFTgó kém đmi rấqYt nhiu, mt không còn giọt máu, giống như đYKược phủ lên một lớp sương dày, làn môi khi mở khi khép, lạPi xuấEUYt hin một vài vết nứYt nẻ .

- Không đIHKược phép nói nhữwkng lờwEyi này nữyPwa!
TrầdmGn Tiểtcwu Cu u oán nói đUPwk ngăn lờeIfi, bàn tay to bóp mạPmynh một cái lên đUPùi nàng, giúp nàng tỷ nh lạZi t trong trạmFtng thái chết lng:
- Phong hoa tuyết nguyt, chỉcR thiếu một sớm một chiu! Vic lớn đYwki này phảGGwi hoàn thành, sao có thểY kéo đKPến kiếp sau mới làm?

TrầHmn TiểHmu Cu ngước nhìn lip ưng trên trờtcwi, trong lòng bồn chồn phứYKc tạtFtp, nghĩwU rằmng nếu có thểmFt giết chết ‘ưng nhãn’ của Thầmn Tin Bát Tuyt, chng phảmFti là có thểm yên tâm rồi sao?

Tuy nhiên, dù rằgnng mình thông minh tuyt đjPnh, tạGGwi nơi núi rng hoang dã này lạfvqi không h có cách hay ho gì đYKYK có thểY dit tr lip ưng này đtFti.

Trong lòng hắHmn không ngng tính toán, không t chủ nảHmy lên một s tứyPwc gin, càng là trong hoàn cảfvqnh khó khăn, càng phảUi chứcRng minh s dũng mãnh của mình. Với sứmFqc lc của bảKPn thân, có thểfvq một mình giữwEy quan, ngăn trở s tiến công của T CấmFtm v, ThầeIfn Tin Bát Tuyt, ta sợ ngươi cái gì chứyPw?

NghĩTO đYến đYây, hào khí dâng trào, hắYRn cõng Nguyt ThầUPn yếu ớt trên lưng, hướng v phía khe rãnh gp ghnh mà trốn chạPpEy.

Lúc này, hắwEyn vô cùng chuyên tâm, trong đYKUPu chỉTO nghĩtFt làm sao thoát khỏi s truy đTOuổi của ThầmFqn Tin Bát Tuyt, bấKPt giác, hơi thở âm hàn trong cơ thểZ, lưu chuyểqJn toàn thân ba vòng tuầpZn hoàn, đjã đwUELt đyLfến cc hạYn. Trong đELUPu hắmFqn linh hoạKPt kì lạqJ, dưới áp lc mãnh lit của ý nim muốn sống, đEUYã đeIfYRt đmến cảfvqnh giới trở v nguyên trạmFqng, thân hình thon dài chạqJy nhanh hơn, giống như một con báo khỏe mạwknh, hơn nữtFta thểyLf lc cũng dư tha, tạELm thờwki không h có trạvjng thái mt mỏi.

- H
Trong lòng TrầtFtn TiểfJu Cu thở ra một hơi, cảYRm nhn đFược tiếng gió gào rít ở bên tai, trong lòng không khỏi nhớ lạLi đfvqyPwi ân của Thôi lão tổ: tốc đqYộ nhanh như bay này, chính là ‘tốc đZộ của báo’ mà Thôi lão tổ ám chỉyAY sao? Nếu tht s có thểtcw kéo dài thế này tht lâu, ThầdmGn Tin Bát Tuyt muốn đLuổi kịLip mình, tht đqYúng là phảLi tốn không ít công phu.

Trờddyi không bỏ rơi ta mà! TrầGGwn Tiểvju Cu rống to một tiếng, vang lên tn trờLii, trong lòng tràn ngp hưng phấPmyn, cõng Nguyt ThầmFtn bay nhanh như bão táp, đYợi sau khi lạmFti chạUPy đmFtược khoảPpEng mườAEi dm, sắFc mt hắmFtn hồng hào, trong cơ thểTO như có sóng cuộn quay cuồng, t mũi thở ra một luồng khí nóng.

HắUPn hơi có chút mt mỏi, công lc nông cạYRn, ở một trình đqYộ nhấqJt đfJYnh đmFqã làm hạwkn chế khảFTg năng phát huy của hắqJn, không khỏi trêu đZùa nói:
- Nguyt ThầwEyn tỷ tỷ , ta tht có chút mt rồi, hay là tỷ hôn ta một cái, tinh thầuPdn ta phấtcwn chấmFtn lin chạgny thêm mườLi dm ngay cho tỷ xem…

- H
Nguyt ThầYn chỉP nhẹ nhàng h một tiếng, lin không nói gì nữYRa.

- Nguyt ThầJn tỷ tỷ …
TrầYRn TiểTOu Cu trong lòng thấKPy lạmFt, cô nàng này sao không có trách móc mình, hoc là ngược đdmGãi mình? Bàn tay to trong lúc vô ý chạFTgm vào eo nàng, lạGGwi cảTOm thấGGwy bàn tay nóng bỏng, t da thịyPwt nàng truyn đEUYến một luồng khí nóng bỏng! Đây… đLiây là chuyn gì vy?

Trong lòng hắKPn có chút kinh hoảHmng, không kịEUYp suy nghĩwU lin chuyểdmGn ngay Nguyt ThầcRn t sau lưng vào trong lòng, va nhìn đmã thấGGwy ánh mắwEyt nàng mê man, sắgnc mt lộ ra s tiu tụy và tái nhợt, làn môi nứEUYc nẻ khẽ hé mở, dòng khí thở ra mang theo cảdmGm giác nóng bỏng, lao thng vào mt.

- Nguyt ThầIHKn tỷ tỷ , tỷ … tỷ sao vy? Tỷ nói gì đFTgi chứm? Tỷ đPmyng dọa ta!
TrầKPn TiểyAYu Cu dùng sứAEc lay đdmGộng thân hình nóng bỏng của nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mở đYRôi mắqYt đwUẹp của nàng lên, vẻ mt kích đFộng lo âu.

- Dâm tc… Đây là đEUYến… đIHKến đLiâu rồi? Ta lúc nãy dườFeung như ngủ mấpZt…
Nguyt Thầmn min cưỡng mỉvjm cườji một cái, làn môi khô khốc lúc mở lúc khép nói:
- Ta… ta trúng đmộc rồi, mũi tên mà lão thái giám bắPpEn ta… là… là tên đIHKộc!

- Tên đIHKộc, sao tỷ không nói sớm?
TrầqYn TiểPu Cu sắuPdc mt kinh hoàng, đfJột nhiên muốn cởi y phục nàng ra, xem xét vết thương.

- Đng… dâm tc… không đUPược… không đFeuược cởi y phục của ta, ngươi nói lờtcwi phảtcwi giữJ lờtcwi!
Nguyt ThầYn min cưỡng đvjưa tay giữIHK lấJy vai mình, hơi thở mong manh nói:
- Ta… ta bây giờdmG thân thểPpE càng ngày càng mấqJt cảwEym giác, nhắJm mắUPt lạFeui một cái lin… lin xuấHmt hin nhữUng hình ảHmnh hỗn loạpZn, có hoa! Cỏ! Ở trước mt ta lúc ẩfvqn lúc hin, tht s là rấmFtt đKPẹp…

- Đó là ảwko giác sau khi trúng đwUộc…
TrầPn Tiểmu Cu thấZy bộ dạtFtng Nguyt ThầLin tiu tụy như vy, t mắmFqt nam nhân chảLy ra nhữYFng giọt yêu thương , lúc này không thểEUY liu lĩqJnh chạELy nữqJa, thân thểwU suy yếu của Nguyt ThầGYn căn bảfJn không thểP chịqYu nổi s xóc nảPmyy kịJch lit.

HắJn giữL Nguyt ThầtFtn tht cht trước ngc mình, dịEUYu dàng nói:
- Có ta ở đGYây, tỷ sẽ không sao đUâu, Diêm Vương gia nếu dám thu nhn nữyLf nhân của TrầfJn TiểYFu Cu ta, ta sẽ xuống đgnó hung hăng đddyánh lão một gy… xem đqJKPu lão như cái bô đqYU ngồi!

TrầuPdn TiểpZu Cu va nói, cổ họng có chút nghẹn ngào, cúi đddyfvqu xuống, dịHmu dàng hôn Nguyt Thầtcwn một cái.

- Dâm tc… ta khát quá…
Nguyt ThầGGwn yếu đfvquối liếm đpZôi môi khô khốc, đAEôi mắKPt đEUYẹp hàm chứUPa u oán và mong đELợi, dịFTgu dàng nhìn TrầYKn TiểKPu Cu một cái, lin không còn sứwEyc lc mà nhắYRm mắGYt lạYKi, lông mi dài khẽ run nhẹ, nói lên s bấwUt an trong lòng.

- Ta… ta đUi tìm nước uống cho tỷ …
TrầyAYn TiểKPu Cu đPmyem chuyn trốn chạFeuy bỏ ra phía sau, dịTOu dàng ôm cht lấcRy thân thểL của Nguyt Thầvjn, chm rãi bước lên trước, nhìn trái phảmi, nhưng ở đwEyâu có nước sạFTgch đuPdqJ uống đgnây?


Trong tai bỗng nghe thấIHKy truyn đdmGến tiếng nga ngân dài, trong lòng biết Thầgnn ‘Tin’ Bát Tuyt đZã không còn cách xa mình nữqJa, hắjn lạHmi chạfJy v trước một khoảyPwng, liếc mắwkt thấYRy bên trái ơ nơi không xa phía trước, dườPpEng như có chút ánh nến, vầHmng sáng mỏng manh trong bóng đjêm, múa may hơi thở của sinh mnh. nguồn tunghoanh.com

Nơi này không ngờdmG lạgni có ngườFeui, quảY nhiên trờPmyi không bỏ rơi ta mà!

TrầYKn TiểLiu Cu bế Nguyt ThầZn lẻn vào vườPmyn của một nhà đdmGang thắLp ánh đYKèn mỏng manh, sau đcRó nháy mắyLft đEUYã đFTgến dưới mái hiên, thấtFty bên cạgnnh có một kho thóc nhỏ, hắGGwn mở ca bước vào, tránh đGYược tầjm mắwEyt của lip ưng. HắELn lạyAYi đyAYâm thủng ca sổ giấmy, xem xét đmFtộng tĩUPnh của lip ưng.

Lip ưng kia thấPmyy TrầFTgn TiểYFu Cu đELột nhiên biến mấfvqt trong tòa nhà kia, nhẹ giọng kêu gào, giương cánh bay đHmi.

Tc đLiểKPu kia, quảZ nhiên vô cùng gian trá, lạPi còn trở v mt báo!

H… súc sinh nhà ngươi, cho dù có gian trá hơn đLii nữIHKa, nhưng gp kẻ xấpZu xa như Cu ca ta, cũng là số mnh bịwU nhổ hết lông vàng, đddyt trên la đjmFt nướng thôi.

HắPpEn thấPpEy lip ưng trúng kế, đUPã xoay ngườuPdi bay xa, vội ôm lấTOy Nguyt ThầHmn, t trong kho thóc lng lẽ đFeui ra, đIHKi dọc theo con đddyườGGwng nhỏ phía sau thôn trạmi mà trốn đcRi, suốt dọc đtFtườELng đcRi gà bay chó sủa, tht là chán ghét.

Trong đwkó có một con chó to lạYKi còn không quan tâm nhiu mà lao vào cắuPdn xé hắyPwn, bộ dạFTgng giống như với TrầmFtn TiểYu Cu có mối thù truyn kiếp với nó vy.

- Ta giết bạPn của ngươi rồi sao? Hung ác như vy với ta?
TrầLin TiểqJu Cu bấUPt đwkfvqc dĩtFt cườAEi, trong đJYKu mới nhớ tới, lúc nãy mình va giết chết mấPmyy con chó săn, trên ngườmi dính đwEyuPdy vết máu của chó săn. Mũi của chó rấyAYt là thính, vết máu cùng loạwEyi với chúng, khiến cho đgnám chó nhà này tứtFtc gin.

HắIHKn nhấAEc chân lên đcRá chết một con chó mp, con chó to kia thấdmGy hắTOn hung mãnh thế này, lp tứZc sợ đuPdến mứwUc trốn chạTOy bốn phía, không dám hung dữY nữELa.

TrầqJn TiểYRu Cu bế Nguyt Thầfvqn, không d dàng gì mà tìm đELược một căn nhà thấcRp bé, nhìn bộ dạELng hoang tàn, tối tăm thế này, dườdmGng như nhiu năm không ngườYRi ở.

HắGYn tiến lên trước, nhẹ nhàng đqYmFqy ca, nhưng lạtcwi không đvjTOy mở đAEược, cho rằYKng nhiu năm không tu sa, khung ca cũ, không d đYFJy ra.

HắFTgn lin nhấqJc chân lên, dùng sứUPc đvjá một phát, ca bịHm phá hỏng.

- Ai?

TrầTOn TiểIHKu Cu nghe vy ngẩtcwng đYKPu, đGGwồng t mở ra cc lớn, lọt vào tầJm mắFTgt hắfJn là một cp đqJùi nuột nà trắmFqng bóng!

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.

banner