Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 437 : Chơi trốn tìm

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 437 : Chơi trốn tìm
Siêu CấrJqp Gia Đinh
Tác giảdW: T Vi
Chương 437: Chơi trốn tìm

Nhóm DịqaMch: ShenYi
Nguồn: Mê truyn
Lúc này, Nguyt Thầqn dườIXng như mấmpNt đwi s hưng phấCn lúc nãy, nhu nhược mà da vào bảhV vai Trầdxn TiểXu Cu, cô đomơn nói:
- Dâm tc, ThầMn Tin Bát Tuyt rấmMt nhanh… rấhVt nhanh sẽ đWrXuổi kịNBmp mấhVt, hay là, ngươi bỏ ta lạJdoi, một mình chạTby trước đmMi… nếu may mắpwn, kiếp sau không chng ta… ta mà mm lòng, biết đuoâu lạWi trở thành ngườrQi vợ nhỏ của ngươi…
LờCi nói của nàng uểTb oảWrXi, sứTbc lc trong đcRcó kém đpwi rấBYpt nhiu, mt không còn giọt máu, giống như đdWược phủ lên một lớp sương dày, làn môi khi mở khi khép, lạpwi xuấWt hin một vài vết nứvtt nẻ .

- Không đtược phép nói nhữYrnng lờdxi này nữTba!
TrầwSGn TiểpWIu Cu u oán nói đhVnY ngăn lờYVi, bàn tay to bóp mạqnh một cái lên đhVùi nàng, giúp nàng tỷ nh lạrQi t trong trạXng thái chết lng:
- Phong hoa tuyết nguyt, chỉdW thiếu một sớm một chiu! Vic lớn đmpNNBmi này phảvti hoàn thành, sao có thểpWI kéo đtến kiếp sau mới làm?

TrầBYpn TiểJdou Cu ngước nhìn lip ưng trên trờuoi, trong lòng bồn chồn phứTbc tạYVp, nghĩJdo rằwSGng nếu có thểIYw giết chết ‘ưng nhãn’ của ThầJdon Tin Bát Tuyt, chng phảnYi là có thểRoT yên tâm rồi sao?

Tuy nhiên, dù rằGXng mình thông minh tuyt đRoTrJqnh, tạqaMi nơi núi rng hoang dã này lạwSGi không h có cách hay ho gì đXhLhV có thểuo dit tr lip ưng này đNBmi.

Trong lòng hắWrXn không ngng tính toán, không t chủ nảGXy lên một s tứpWIc gin, càng là trong hoàn cảmMnh khó khăn, càng phảhVi chứRNVng minh s dũng mãnh của mình. Với sứMtc lc của bảSIn thân, có thểGX một mình giữq quan, ngăn trở s tiến công của T Cấuom v, ThầRNVn Tin Bát Tuyt, ta sợ ngươi cái gì chứC?

Nghĩq đqaMến đpWIây, hào khí dâng trào, hắXn cõng Nguyt ThầRNVn yếu ớt trên lưng, hướng v phía khe rãnh gp ghnh mà trốn chạpwy.

Lúc này, hắrJqn vô cùng chuyên tâm, trong đMtGGpu chỉX nghĩom làm sao thoát khỏi s truy đtuổi của ThầRNVn Tin Bát Tuyt, bấMt giác, hơi thở âm hàn trong cơ thểwSG, lưu chuyểqn toàn thân ba vòng tuầomn hoàn, đbã đXJdot đRNVến cc hạaEn. Trong đMbu hắXhLn linh hoạvtt kì lạNq, dưới áp lc mãnh lit của ý nim muốn sống, đuoã đuoMt đmpNến cảvtnh giới trở v nguyên trạCng, thân hình thon dài chạdxy nhanh hơn, giống như một con báo khỏe mạqaMnh, hơn nữNBma thểpWI lc cũng dư tha, tạqm thờIXi không h có trạNqng thái mt mỏi.

- H
Trong lòng TrầmpNn TiểmpNu Cu thở ra một hơi, cảRNVm nhn đLWược tiếng gió gào rít ở bên tai, trong lòng không khỏi nhớ lạrJqi đwSGpwi ân của Thôi lão tổ: tốc đbộ nhanh như bay này, chính là ‘tốc đRoTộ của báo’ mà Thôi lão tổ ám chỉBRb sao? Nếu tht s có thểqaM kéo dài thế này tht lâu, Thầomn Tin Bát Tuyt muốn đWuổi kịSIp mình, tht đtúng là phảIXi tốn không ít công phu.

TrờWi không bỏ rơi ta mà! Trầtn TiểNBmu Cu rống to một tiếng, vang lên tn trờpwi, trong lòng tràn ngp hưng phấon, cõng Nguyt ThầVBBn bay nhanh như bão táp, đdWợi sau khi lạMti chạvty đrQược khoảVng mườqi dm, sắCc mt hắwSGn hồng hào, trong cơ thểW như có sóng cuộn quay cuồng, t mũi thở ra một luồng khí nóng.

HắRoTn hơi có chút mt mỏi, công lc nông cạqaMn, ở một trình đNBmộ nhấrQt đYVBRbnh đSIã làm hạdxn chế khảMt năng phát huy của hắCn, không khỏi trêu đYVùa nói:
- Nguyt Thầvtn tỷ tỷ , ta tht có chút mt rồi, hay là tỷ hôn ta một cái, tinh thầWrXn ta phấSIn chấcRcn lin chạrJqy thêm mườmMi dm ngay cho tỷ xem…

- H
Nguyt ThầdWn chỉC nhẹ nhàng h một tiếng, lin không nói gì nữta.

- Nguyt Thầwn tỷ tỷ …
Trầbn TiểGXu Cu trong lòng thấXhLy lạBYp, cô nàng này sao không có trách móc mình, hoc là ngược đpwãi mình? Bàn tay to trong lúc vô ý chạwm vào eo nàng, lạLWi cảdxm thấwSGy bàn tay nóng bỏng, t da thịwSGt nàng truyn đWrXến một luồng khí nóng bỏng! Đây… đmpNây là chuyn gì vy?

Trong lòng hắVBBn có chút kinh hoảRNVng, không kịCp suy nghĩdx lin chuyểVBBn ngay Nguyt ThầrQn t sau lưng vào trong lòng, va nhìn đJdoã thấwSGy ánh mắTbt nàng mê man, sắWc mt lộ ra s tiu tụy và tái nhợt, làn môi nứWrXc nẻ khẽ hé mở, dòng khí thở ra mang theo cảNqm giác nóng bỏng, lao thng vào mt.

- Nguyt ThầIXn tỷ tỷ , tỷ … tỷ sao vy? Tỷ nói gì đvti chứYV? Tỷ đmpNng dọa ta!
TrầmMn TiểBRbu Cu dùng sứGXc lay đqộng thân hình nóng bỏng của nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mở đnYôi mắVBBt đCẹp của nàng lên, vẻ mt kích đRoTộng lo âu.

- Dâm tc… Đây là đbvmến… đRNVến đXâu rồi? Ta lúc nãy dườNBmng như ngủ mấwSGt…
Nguyt ThầhVn min cưỡng mỉdxm cườVBBi một cái, làn môi khô khốc lúc mở lúc khép nói:
- Ta… ta trúng đTbộc rồi, mũi tên mà lão thái giám bắYrnn ta… là… là tên đIYwộc!

- Tên đoộc, sao tỷ không nói sớm?
TrầGXn TiểpWIu Cu sắpCc mt kinh hoàng, đomột nhiên muốn cởi y phục nàng ra, xem xét vết thương.

- Đng… dâm tc… không đwược… không đWược cởi y phục của ta, ngươi nói lờpwi phảhVi giữRNV lờrQi!
Nguyt ThầYVn min cưỡng đRoTưa tay giữTb lấvty vai mình, hơi thở mong manh nói:
- Ta… ta bây giờhV thân thểmM càng ngày càng mấRoTt cảCm giác, nhắuom mắWt lạVi một cái lin… lin xuấrJqt hin nhữLWng hình ảwSGnh hỗn loạmMn, có hoa! Cỏ! Ở trước mt ta lúc ẩRNVn lúc hin, tht s là rấIYwt đrQẹp…

- Đó là ảpwo giác sau khi trúng đomộc…
TrầXn TiểhVu Cu thấvty bộ dạdWng Nguyt ThầnYn tiu tụy như vy, t mắTbt nam nhân chảVBBy ra nhữpCng giọt yêu thương , lúc này không thểBYp liu lĩbvmnh chạNqy nữvta, thân thểBYp suy yếu của Nguyt Thầbvmn căn bảBdIn không thểM chịWu nổi s xóc nảdWy kịcRcch lit.

Hắtn giữC Nguyt ThầwSGn tht cht trước ngc mình, dịwu dàng nói:
- Có ta ở đqaMây, tỷ sẽ không sao đMâu, Diêm Vương gia nếu dám thu nhn nữBYp nhân của TrầnYn TiểBRbu Cu ta, ta sẽ xuống đRoTó hung hăng đrJqánh lão một gy… xem đIYwBdIu lão như cái bô đXhLmM ngồi!

TrầWn TiểmMu Cu va nói, cổ họng có chút nghẹn ngào, cúi đuoGXu xuống, dịXhLu dàng hôn Nguyt Thầdxn một cái.

- Dâm tc… ta khát quá…
Nguyt ThầVn yếu đMuối liếm đRNVôi môi khô khốc, đdxôi mắpWIt đwẹp hàm chứwSGa u oán và mong đYVợi, dịvtu dàng nhìn TrầGXn TiểpCu Cu một cái, lin không còn sứpWIc lc mà nhắmMm mắYrnt lạXi, lông mi dài khẽ run nhẹ, nói lên s bấqaMt an trong lòng. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

- Ta… ta đpWIi tìm nước uống cho tỷ …
Trầomn TiểqaMu Cu đIYwem chuyn trốn chạcRcy bỏ ra phía sau, dịTbu dàng ôm cht lấGXy thân thểNBm của Nguyt Thầpwn, chm rãi bước lên trước, nhìn trái phảTbi, nhưng ở đpCâu có nước sạCch đIXnY uống đRoTây?


Trong tai bỗng nghe thấMy truyn đYVến tiếng nga ngân dài, trong lòng biết ThầWn ‘Tin’ Bát Tuyt đRNVã không còn cách xa mình nữNqa, hắuon lạYrni chạRNVy v trước một khoảrJqng, liếc mắrQt thấqaMy bên trái ơ nơi không xa phía trước, dườBYpng như có chút ánh nến, vầuong sáng mỏng manh trong bóng đXhLêm, múa may hơi thở của sinh mnh.

Nơi này không ngờBdI lạpWIi có ngườnYi, quảw nhiên trờBdIi không bỏ rơi ta mà!

TrầCn TiểIXu Cu bế Nguyt ThầLWn lẻn vào vườTbn của một nhà đIXang thắXp ánh đCèn mỏng manh, sau đrJqó nháy mắJdot đRNVã đIYwến dưới mái hiên, thấnYy bên cạpWInh có một kho thóc nhỏ, hắqn mở ca bước vào, tránh đVBBược tầRNVm mắqt của lip ưng. HắpCn lạXi đtâm thủng ca sổ giấYrny, xem xét đBRbộng tĩVnh của lip ưng.

Lip ưng kia thấqaMy TrầaEn Tiểpwu Cu đomột nhiên biến mấuot trong tòa nhà kia, nhẹ giọng kêu gào, giương cánh bay đuoi.

Tc đWrXiểMu kia, quảbvm nhiên vô cùng gian trá, lạJdoi còn trở v mt báo!

H… súc sinh nhà ngươi, cho dù có gian trá hơn đuoi nữhVa, nhưng gp kẻ xấWu xa như Cu ca ta, cũng là số mnh bịrQ nhổ hết lông vàng, đqaMt trên la đRNVTb nướng thôi.

HắNBmn thấRNVy lip ưng trúng kế, đWã xoay ngườwi bay xa, vội ôm lấNBmy Nguyt Thầbn, t trong kho thóc lng lẽ đIXi ra, đrJqi dọc theo con đGXườLWng nhỏ phía sau thôn trạXi mà trốn đMi, suốt dọc đtườuong đpCi gà bay chó sủa, tht là chán ghét.

Trong đWó có một con chó to lạGGpi còn không quan tâm nhiu mà lao vào cắaEn xé hắYrnn, bộ dạWng giống như với Trầdxn TiểrJqu Cu có mối thù truyn kiếp với nó vy.

- Ta giết bạVBBn của ngươi rồi sao? Hung ác như vy với ta?
Trầomn TiểBRbu Cu bấqt đnYwc dĩnY cườCi, trong đJdonYu mới nhớ tới, lúc nãy mình va giết chết mấhVy con chó săn, trên ngườcRci dính đJdoIXy vết máu của chó săn. Mũi của chó rấtt là thính, vết máu cùng loạwi với chúng, khiến cho đwSGám chó nhà này tứGGpc gin.

Hắbn nhấCc chân lên đbvmá chết một con chó mp, con chó to kia thấVBBy hắWrXn hung mãnh thế này, lp tứrQc sợ đMến mứMtc trốn chạXy bốn phía, không dám hung dữhV nữdWa.

TrầSIn Tiểou Cu bế Nguyt ThầJdon, không d dàng gì mà tìm đXhLược một căn nhà thấtp bé, nhìn bộ dạTbng hoang tàn, tối tăm thế này, dườLWng như nhiu năm không ngườvti ở.

HắhVn tiến lên trước, nhẹ nhàng đpwWrXy ca, nhưng lạuoi không đVLWy mở đmpNược, cho rằMtng nhiu năm không tu sa, khung ca cũ, không d đTbMy ra.

HắIYwn lin nhấIYwc chân lên, dùng sứaEc đBdIá một phát, ca bịBdI phá hỏng.

- Ai?

TrầBRbn Tiểdxu Cu nghe vy ngẩCng đqWrXu, đVồng t mở ra cc lớn, lọt vào tầBYpm mắMt hắbn là một cp đbvmùi nuột nà trắbng bóng!

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.