Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 437 : Chơi trốn tìm

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 437 : Chơi trốn tìm
Siêu CấsPp Gia Đinh
Tác giảrF: T Vi
Chương 437: Chơi trốn tìm

Nhóm DịFhGch: ShenYi
Nguồn: Mê truyn
Lúc này, Nguyt ThầBXn dườKwGng như mấSt đRRdi s hưng phấbn lúc nãy, nhu nhược mà da vào bảGts vai TrầvSn TiểGvBu Cu, cô đFGBơn nói:
- Dâm tc, ThầPn Tin Bát Tuyt rấGixt nhanh… rấXt nhanh sẽ đFhGuổi kịBarp mấxTt, hay là, ngươi bỏ ta lạHXi, một mình chạway trước đZdci… nếu may mắcHn, kiếp sau không chng ta… ta mà mm lòng, biết đzbâu lạHXi trở thành ngườbi vợ nhỏ của ngươi…
LờpKDi nói của nàng uểKwG oảxTi, sứHc lc trong đVó kém đKwGi rấcHt nhiu, mt không còn giọt máu, giống như đZược phủ lên một lớp sương dày, làn môi khi mở khi khép, lạbi xuấKwGt hin một vài vết nứdpFt nẻ .

- Không đsPược phép nói nhữpKDng lờBWi này nữpKDa!
Trầzbn TiểRGFu Cu u oán nói đpKDFGB ngăn lờBari, bàn tay to bóp mạdpFnh một cái lên đRGFùi nàng, giúp nàng tỷ nh lạxTi t trong trạKhng thái chết lng:
- Phong hoa tuyết nguyt, chỉwBz thiếu một sớm một chiu! Vic lớn đBarFhGi này phảEVi hoàn thành, sao có thểZdc kéo đzbến kiếp sau mới làm?

TrầZdcn TiểKhu Cu ngước nhìn lip ưng trên trờrFi, trong lòng bồn chồn phứBWc tạFGBp, nghĩHzy rằvSng nếu có thểyv giết chết ‘ưng nhãn’ của ThầrFn Tin Bát Tuyt, chng phảiCi là có thểV yên tâm rồi sao?

Tuy nhiên, dù rằwang mình thông minh tuyt đtdpKDnh, tạcHi nơi núi rng hoang dã này lạGixi không h có cách hay ho gì đHRGF có thểV dit tr lip ưng này đGixi. truyn đvược lấGixy t website tung hoanh

Trong lòng hắwan không ngng tính toán, không t chủ nảznzy lên một s tứxTc gin, càng là trong hoàn cảBWnh khó khăn, càng phảtdi chứVng minh s dũng mãnh của mình. Với sứPc lc của bảBWn thân, có thểxT một mình giữHzy quan, ngăn trở s tiến công của T CấKwGm v, ThầHXn Tin Bát Tuyt, ta sợ ngươi cái gì chứiC?

NghĩRP đvSến đXây, hào khí dâng trào, hắDwKn cõng Nguyt Thầzbn yếu ớt trên lưng, hướng v phía khe rãnh gp ghnh mà trốn chạwBzy.

Lúc này, hắXn vô cùng chuyên tâm, trong đVZdcu chỉznz nghĩdZ làm sao thoát khỏi s truy đbuổi của ThầvSn Tin Bát Tuyt, bấbt giác, hơi thở âm hàn trong cơ thểHX, lưu chuyểFhGn toàn thân ba vòng tuầpKDn hoàn, đGvBã đGvBrFt đvSến cc hạKhn. Trong đGvBsPu hắGvBn linh hoạKht kì lạwBz, dưới áp lc mãnh lit của ý nim muốn sống, đZã đbFhGt đcHến cảzbnh giới trở v nguyên trạBXng, thân hình thon dài chạGEDy nhanh hơn, giống như một con báo khỏe mạdpFnh, hơn nữDwKa thểHX lc cũng dư tha, tạGtsm thờGixi không h có trạRPng thái mt mỏi.

- H
Trong lòng TrầGvBn TiểRPu Cu thở ra một hơi, cảvSm nhn đGtsược tiếng gió gào rít ở bên tai, trong lòng không khỏi nhớ lạnVRi đZdcwBzi ân của Thôi lão tổ: tốc đnVRộ nhanh như bay này, chính là ‘tốc đtdộ của báo’ mà Thôi lão tổ ám chỉsP sao? Nếu tht s có thểS kéo dài thế này tht lâu, ThầZdcn Tin Bát Tuyt muốn đZuổi kịznzp mình, tht đGEDúng là phảKwGi tốn không ít công phu.

TrờVHZi không bỏ rơi ta mà! TrầnVRn Tiểwau Cu rống to một tiếng, vang lên tn trờcHi, trong lòng tràn ngp hưng phấPn, cõng Nguyt ThầFGBn bay nhanh như bão táp, đznzợi sau khi lạsPi chạpKDy đVHZược khoảVng mườHi dm, sắXc mt hắDwKn hồng hào, trong cơ thểnVR như có sóng cuộn quay cuồng, t mũi thở ra một luồng khí nóng.

HắPn hơi có chút mt mỏi, công lc nông cạXn, ở một trình đVộ nhấsPt đEVXnh đGEDã làm hạdpFn chế khảHzy năng phát huy của hắDVn, không khỏi trêu đnVRùa nói:
- Nguyt ThầDwKn tỷ tỷ , ta tht có chút mt rồi, hay là tỷ hôn ta một cái, tinh thầZdcn ta phấHXn chấFGBn lin chạGvBy thêm mườDwKi dm ngay cho tỷ xem…

- H
Nguyt Thầznzn chỉZ nhẹ nhàng h một tiếng, lin không nói gì nữzba.

- Nguyt ThầKwGn tỷ tỷ …
TrầDwKn TiểHu Cu trong lòng thấvSy lạV, cô nàng này sao không có trách móc mình, hoc là ngược đBXãi mình? Bàn tay to trong lúc vô ý chạrFm vào eo nàng, lạsPi cảGvBm thấFhGy bàn tay nóng bỏng, t da thịpKDt nàng truyn đdpFến một luồng khí nóng bỏng! Đây… đvây là chuyn gì vy?

Trong lòng hắbn có chút kinh hoảaQng, không kịBarp suy nghĩRRd lin chuyểcHn ngay Nguyt Thầwan t sau lưng vào trong lòng, va nhìn đGtsã thấxTy ánh mắhXRt nàng mê man, sắsPc mt lộ ra s tiu tụy và tái nhợt, làn môi nứdZc nẻ khẽ hé mở, dòng khí thở ra mang theo cảHXm giác nóng bỏng, lao thng vào mt.

- Nguyt ThầpKDn tỷ tỷ , tỷ … tỷ sao vy? Tỷ nói gì đHi chứBar? Tỷ đsPng dọa ta!
TrầcHn TiểdZu Cu dùng sứzbc lay đtdộng thân hình nóng bỏng của nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mở đXôi mắHt đVẹp của nàng lên, vẻ mt kích đDwKộng lo âu.

- Dâm tc… Đây là đsPến… đXến đyvâu rồi? Ta lúc nãy dườHXng như ngủ mấpKDt…
Nguyt ThầFhGn min cưỡng mỉpKDm cườKhi một cái, làn môi khô khốc lúc mở lúc khép nói:
- Ta… ta trúng đBarộc rồi, mũi tên mà lão thái giám bắDVn ta… là… là tên đhXRộc!

- Tên đcHộc, sao tỷ không nói sớm?
Trầzbn TiểBWu Cu sắZdcc mt kinh hoàng, đzbột nhiên muốn cởi y phục nàng ra, xem xét vết thương.

- Đng… dâm tc… không đKwGược… không đsPược cởi y phục của ta, ngươi nói lờxTi phảGEDi giữHzy lờRRdi!
Nguyt ThầVHZn min cưỡng đDwKưa tay giữyv lấway vai mình, hơi thở mong manh nói:
- Ta… ta bây giờb thân thểBX càng ngày càng mấKwGt cảxTm giác, nhắBarm mắxTt lạBWi một cái lin… lin xuấiCt hin nhữcHng hình ảVHZnh hỗn loạiCn, có hoa! Cỏ! Ở trước mt ta lúc ẩGvBn lúc hin, tht s là rấsPt đaQẹp… nguồn tunghoanh.com

- Đó là ảRGFo giác sau khi trúng đHXộc…
TrầHXn TiểvSu Cu thấpKDy bộ dạHXng Nguyt ThầZdcn tiu tụy như vy, t mắDwKt nam nhân chảZy ra nhữRPng giọt yêu thương , lúc này không thểDwK liu lĩGEDnh chạGtsy nữKwGa, thân thểH suy yếu của Nguyt ThầVHZn căn bảRPn không thểDV chịRPu nổi s xóc nảZy kịdpFch lit.

HắiCn giữFhG Nguyt ThầVHZn tht cht trước ngc mình, dịsPu dàng nói:
- Có ta ở đVây, tỷ sẽ không sao đwaâu, Diêm Vương gia nếu dám thu nhn nữFGB nhân của TrầEVn TiểRGFu Cu ta, ta sẽ xuống đRPó hung hăng đxTánh lão một gy… xem đGixvu lão như cái bô đyvGvB ngồi!

TrầZn TiểFhGu Cu va nói, cổ họng có chút nghẹn ngào, cúi đaQDVu xuống, dịzbu dàng hôn Nguyt ThầBWn một cái.

- Dâm tc… ta khát quá…
Nguyt ThầRGFn yếu đXuối liếm đdZôi môi khô khốc, đGtsôi mắKwGt đGixẹp hàm chứEVa u oán và mong đbợi, dịBXu dàng nhìn Trầzbn TiểrFu Cu một cái, lin không còn sứwac lc mà nhắPm mắZdct lạRPi, lông mi dài khẽ run nhẹ, nói lên s bấBXt an trong lòng.

- Ta… ta đPi tìm nước uống cho tỷ …
Trầyvn Tiểtdu Cu đpKDem chuyn trốn chạDwKy bỏ ra phía sau, dịGixu dàng ôm cht lấiCy thân thểRP của Nguyt ThầFhGn, chm rãi bước lên trước, nhìn trái phảznzi, nhưng ở đzbâu có nước sạBWch đdpFxT uống đwaây?


Trong tai bỗng nghe thấDVy truyn đaQến tiếng nga ngân dài, trong lòng biết ThầVn ‘Tin’ Bát Tuyt đVHZã không còn cách xa mình nữzba, hắVHZn lạVi chạznzy v trước một khoảBXng, liếc mắKht thấPy bên trái ơ nơi không xa phía trước, dườDwKng như có chút ánh nến, vầKhng sáng mỏng manh trong bóng đbêm, múa may hơi thở của sinh mnh.

Nơi này không ngờBX lạtdi có ngườdZi, quảRGF nhiên trờFGBi không bỏ rơi ta mà!

TrầDwKn TiểDVu Cu bế Nguyt ThầBXn lẻn vào vườcHn của một nhà đzbang thắaQp ánh đBarèn mỏng manh, sau đZdcó nháy mắiCt đSã đVến dưới mái hiên, thấBXy bên cạFhGnh có một kho thóc nhỏ, hắKhn mở ca bước vào, tránh đHzyược tầVm mắtdt của lip ưng. HắwBzn lạpKDi đsPâm thủng ca sổ giấKwGy, xem xét đdZộng tĩHnh của lip ưng.

Lip ưng kia thấBary TrầKhn TiểBaru Cu đBWột nhiên biến mấKht trong tòa nhà kia, nhẹ giọng kêu gào, giương cánh bay đFhGi.

Tc đdpFiểBXu kia, quảb nhiên vô cùng gian trá, lạKwGi còn trở v mt báo!

H… súc sinh nhà ngươi, cho dù có gian trá hơn đVi nữrFa, nhưng gp kẻ xấcHu xa như Cu ca ta, cũng là số mnh bịHzy nhổ hết lông vàng, đVt trên la đDwKEV nướng thôi.

HắDwKn thấRGFy lip ưng trúng kế, đVã xoay ngườtdi bay xa, vội ôm lấaQy Nguyt ThầdZn, t trong kho thóc lng lẽ đdpFi ra, đvSi dọc theo con đdZườPng nhỏ phía sau thôn trạRGFi mà trốn đBWi, suốt dọc đGvBườvSng đFhGi gà bay chó sủa, tht là chán ghét.

Trong đBXó có một con chó to lạVi còn không quan tâm nhiu mà lao vào cắFGBn xé hắPn, bộ dạBXng giống như với TrầxTn TiểVu Cu có mối thù truyn kiếp với nó vy.

- Ta giết bạrFn của ngươi rồi sao? Hung ác như vy với ta?
TrầVn Tiểznzu Cu bấRRdt đbXc dĩzb cườdpFi, trong đVHZnVRu mới nhớ tới, lúc nãy mình va giết chết mấtdy con chó săn, trên ngườKhi dính đwaHzyy vết máu của chó săn. Mũi của chó rấtdt là thính, vết máu cùng loạKhi với chúng, khiến cho đDwKám chó nhà này tứRRdc gin.

HắHXn nhấPc chân lên đFGBá chết một con chó mp, con chó to kia thấBWy hắGixn hung mãnh thế này, lp tứRPc sợ đRRdến mứHXc trốn chạRGFy bốn phía, không dám hung dữBar nữZa.

Trầzbn TiểVu Cu bế Nguyt ThầHn, không d dàng gì mà tìm điCược một căn nhà thấVp bé, nhìn bộ dạznzng hoang tàn, tối tăm thế này, dườtdng như nhiu năm không ngườKwGi ở.

HắpKDn tiến lên trước, nhẹ nhàng đHwBzy ca, nhưng lạBXi không đBXPy mở đRRdược, cho rằHXng nhiu năm không tu sa, khung ca cũ, không d đhXRvSy ra.

HắVn lin nhấhXRc chân lên, dùng sứZc đZdcá một phát, ca bịiC phá hỏng.

- Ai?

TrầXn TiểVHZu Cu nghe vy ngẩxTng đGixvu, đGEDồng t mở ra cc lớn, lọt vào tầwBzm mắDwKt hắzbn là một cp đtdùi nuột nà trắcHng bóng!

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.