Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 437 : Chơi trốn tìm

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 437 : Chơi trốn tìm
Siêu Cấvarp Gia Đinh
Tác giảRRd: T Vi
Chương 437: Chơi trốn tìm

Nhóm Dịich: ShenYi
Nguồn: Mê truyn
Lúc này, Nguyt ThầOn dườtng như mấztt đzti s hưng phấvarn lúc nãy, nhu nhược mà da vào bảMRv vai TrầHhAn TiểHhAu Cu, cô đipUơn nói:
- Dâm tc, ThầvEn Tin Bát Tuyt rấyZAt nhanh… rấOt nhanh sẽ đVuổi kịWPip mấCtt, hay là, ngươi bỏ ta lạpgsi, một mình chạZiy trước đZii… nếu may mắSfn, kiếp sau không chng ta… ta mà mm lòng, biết đRRdâu lạRci trở thành ngườsIi vợ nhỏ của ngươi…
LờHoIi nói của nàng uểyZA oảii, sứwEc lc trong đDoó kém đyZAi rấKct nhiu, mt không còn giọt máu, giống như đSfược phủ lên một lớp sương dày, làn môi khi mở khi khép, lạAii xuấryMt hin một vài vết nứllvt nẻ .

- Không đCtược phép nói nhữWPing lờVi này nữuGa!
TrầgXn TiểMRvu Cu u oán nói đMRvRRd ngăn lờZii, bàn tay to bóp mạSfnh một cái lên đIVùi nàng, giúp nàng tỷ nh lạOi t trong trạRwKng thái chết lng:
- Phong hoa tuyết nguyt, chỉzt thiếu một sớm một chiu! Vic lớn đhzuSfi này phảIi hoàn thành, sao có thểwE kéo đIến kiếp sau mới làm?

TrầMRvn TiểMRvu Cu ngước nhìn lip ưng trên trờOi, trong lòng bồn chồn phứyZAc tạhtp, nghĩgH rằllvng nếu có thểRwK giết chết ‘ưng nhãn’ của Thầin Tin Bát Tuyt, chng phảoi là có thểipU yên tâm rồi sao?

Tuy nhiên, dù rằong mình thông minh tuyt đSfvarnh, tạvEi nơi núi rng hoang dã này lạHhAi không h có cách hay ho gì đHhAgH có thểCt dit tr lip ưng này đoi.

Trong lòng hắuOn không ngng tính toán, không t chủ nảvEy lên một s tứUHhc gin, càng là trong hoàn cảonh khó khăn, càng phảvEi chứPng minh s dũng mãnh của mình. Với sứhzuc lc của bảvarn thân, có thểzt một mình giữvE quan, ngăn trở s tiến công của T Cấztm v, ThầySIn Tin Bát Tuyt, ta sợ ngươi cái gì chứO?

NghĩuO đXến đWPiây, hào khí dâng trào, hắAPn cõng Nguyt ThầHhAn yếu ớt trên lưng, hướng v phía khe rãnh gp ghnh mà trốn chạoy.

Lúc này, hắRcn vô cùng chuyên tâm, trong đOdugu chỉRwK nghĩCt làm sao thoát khỏi s truy đgXuổi của ThầAPn Tin Bát Tuyt, bấySIt giác, hơi thở âm hàn trong cơ thểo, lưu chuyểDon toàn thân ba vòng tuầdCqn hoàn, đDoã đsIvart đSfến cc hạin. Trong đVMRvu hắqUn linh hoạot kì lạRRd, dưới áp lc mãnh lit của ý nim muốn sống, đPyHã đztyZAt đtến cảySInh giới trở v nguyên trạong, thân hình thon dài chạiy nhanh hơn, giống như một con báo khỏe mạoWonh, hơn nữSfa thểO lc cũng dư tha, tạhtm thờryMi không h có trạsIng thái mt mỏi. truyn đAPược lấKcy t website tung hoanh

- H
Trong lòng TrầuGn Tiểvaru Cu thở ra một hơi, cảim nhn đDoược tiếng gió gào rít ở bên tai, trong lòng không khỏi nhớ lạuOi đCtXi ân của Thôi lão tổ: tốc đPộ nhanh như bay này, chính là ‘tốc đWPiộ của báo’ mà Thôi lão tổ ám chỉt sao? Nếu tht s có thểRwK kéo dài thế này tht lâu, ThầRcn Tin Bát Tuyt muốn đRcuổi kịhzup mình, tht đZiúng là phảOi tốn không ít công phu.

TrờuGi không bỏ rơi ta mà! Trầtn TiểMRvu Cu rống to một tiếng, vang lên tn trờPyHi, trong lòng tràn ngp hưng phấtn, cõng Nguyt Thầin bay nhanh như bão táp, đgXợi sau khi lạipUi chạPyHy đCtược khoảwEng mườwEi dm, sắRwKc mt hắAin hồng hào, trong cơ thểP như có sóng cuộn quay cuồng, t mũi thở ra một luồng khí nóng.

HắsIn hơi có chút mt mỏi, công lc nông cạon, ở một trình đoộ nhấipUt đpgsHoInh đMRvã làm hạon chế khảV năng phát huy của hắin, không khỏi trêu đtùa nói:
- Nguyt ThầUHhn tỷ tỷ , ta tht có chút mt rồi, hay là tỷ hôn ta một cái, tinh thầvEn ta phấuGn chấWPin lin chạsIy thêm mườgHi dm ngay cho tỷ xem…

- H
Nguyt ThầRRdn chỉhzu nhẹ nhàng h một tiếng, lin không nói gì nữUHha.

- Nguyt ThầdCqn tỷ tỷ …
Trầin TiểySIu Cu trong lòng thấipUy lạvar, cô nàng này sao không có trách móc mình, hoc là ngược đAPãi mình? Bàn tay to trong lúc vô ý chạdugm vào eo nàng, lạdCqi cảRRdm thấPy bàn tay nóng bỏng, t da thịAPt nàng truyn đCtến một luồng khí nóng bỏng! Đây… đuGây là chuyn gì vy?

Trong lòng hắuOn có chút kinh hoảDong, không kịdugp suy nghĩZi lin chuyểIn ngay Nguyt ThầgHn t sau lưng vào trong lòng, va nhìn đsIã thấRwKy ánh mắyZAt nàng mê man, sắpgsc mt lộ ra s tiu tụy và tái nhợt, làn môi nứoc nẻ khẽ hé mở, dòng khí thở ra mang theo cảAPm giác nóng bỏng, lao thng vào mt.

- Nguyt ThầaRdn tỷ tỷ , tỷ … tỷ sao vy? Tỷ nói gì đhti chứqU? Tỷ đVng dọa ta!
TrầWPin Tiểiu Cu dùng sứIc lay đRcộng thân hình nóng bỏng của nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mở đwEôi mắZit đtẹp của nàng lên, vẻ mt kích đAPộng lo âu.

- Dâm tc… Đây là đWPiến… đySIến đXâu rồi? Ta lúc nãy dườdugng như ngủ mấPyHt…
Nguyt Thầtn min cưỡng mỉSfm cườdugi một cái, làn môi khô khốc lúc mở lúc khép nói:
- Ta… ta trúng đwEộc rồi, mũi tên mà lão thái giám bắvarn ta… là… là tên đvEộc!

- Tên đXộc, sao tỷ không nói sớm?
TrầqUn TiểuGu Cu sắllvc mt kinh hoàng, đtột nhiên muốn cởi y phục nàng ra, xem xét vết thương.

- Đng… dâm tc… không đvarược… không đMRvược cởi y phục của ta, ngươi nói lờoi phảIi giữipU lờqUi!
Nguyt ThầaRdn min cưỡng đwEưa tay giữt lấHhAy vai mình, hơi thở mong manh nói:
- Ta… ta bây giờDo thân thểX càng ngày càng mấVt cảMRvm giác, nhắztm mắRRdt lạti một cái lin… lin xuấSft hin nhữSfng hình ảwEnh hỗn loạAPn, có hoa! Cỏ! Ở trước mt ta lúc ẩPyHn lúc hin, tht s là rấHhAt đgHẹp…

- Đó là ảvaro giác sau khi trúng đhzuộc…
TrầRcn TiểXu Cu thấIIy bộ dạvEng Nguyt ThầuGn tiu tụy như vy, t mắhtt nam nhân chảZiy ra nhữKcng giọt yêu thương , lúc này không thểP liu lĩZinh chạzty nữdCqa, thân thểzt suy yếu của Nguyt Thầpgsn căn bảPn không thểqU chịwEu nổi s xóc nảIVy kịdugch lit.

Hắhzun giữAi Nguyt ThầIVn tht cht trước ngc mình, dịMRvu dàng nói:
- Có ta ở đIVây, tỷ sẽ không sao đXâu, Diêm Vương gia nếu dám thu nhn nữV nhân của TrầySIn Tiểhzuu Cu ta, ta sẽ xuống đRcó hung hăng đKcánh lão một gy… xem đHhAHoIu lão như cái bô đgXvar ngồi!

TrầuGn TiểvEu Cu va nói, cổ họng có chút nghẹn ngào, cúi đHhAySIu xuống, dịDou dàng hôn Nguyt ThầAPn một cái.

- Dâm tc… ta khát quá…
Nguyt ThầHoIn yếu đIuối liếm đAPôi môi khô khốc, đySIôi mắdCqt đRcẹp hàm chứPa u oán và mong đRRdợi, dịhtu dàng nhìn TrầOn TiểIIu Cu một cái, lin không còn sứRwKc lc mà nhắPyHm mắIIt lạsIi, lông mi dài khẽ run nhẹ, nói lên s bấySIt an trong lòng.

- Ta… ta đRRdi tìm nước uống cho tỷ …
TrầSfn TiểaRdu Cu đryMem chuyn trốn chạPyHy bỏ ra phía sau, dịVu dàng ôm cht lấUHhy thân thểDo của Nguyt ThầyZAn, chm rãi bước lên trước, nhìn trái phảoi, nhưng ở đyZAâu có nước sạWPich đvEt uống đtây?


Trong tai bỗng nghe thấqUy truyn đhzuến tiếng nga ngân dài, trong lòng biết ThầPn ‘Tin’ Bát Tuyt điã không còn cách xa mình nữoa, hắIIn lạKci chạhzuy v trước một khoảIIng, liếc mắRRdt thấOy bên trái ơ nơi không xa phía trước, dườing như có chút ánh nến, vầaRdng sáng mỏng manh trong bóng đtêm, múa may hơi thở của sinh mnh.

Nơi này không ngờuG lạuGi có ngườuOi, quảUHh nhiên trờPyHi không bỏ rơi ta mà!

TrầuOn TiểPyHu Cu bế Nguyt ThầryMn lẻn vào vườuGn của một nhà đaRdang thắhtp ánh đgXèn mỏng manh, sau đRRdó nháy mắSft đwEã đRcến dưới mái hiên, thấty bên cạySInh có một kho thóc nhỏ, hắvarn mở ca bước vào, tránh đVược tầim mắPyHt của lip ưng. Hắhtn lạuGi đtâm thủng ca sổ giấPy, xem xét đgHộng tĩCtnh của lip ưng.

Lip ưng kia thấHoIy TrầOn TiểvEu Cu đHhAột nhiên biến mấhtt trong tòa nhà kia, nhẹ giọng kêu gào, giương cánh bay đyZAi.

Tc đwEiểHoIu kia, quảV nhiên vô cùng gian trá, lạOi còn trở v mt báo!

H… súc sinh nhà ngươi, cho dù có gian trá hơn đIVi nữIIa, nhưng gp kẻ xấUHhu xa như Cu ca ta, cũng là số mnh bịI nhổ hết lông vàng, đHhAt trên la đSfuO nướng thôi.

HắKcn thấryMy lip ưng trúng kế, đgXã xoay ngườuOi bay xa, vội ôm lấSfy Nguyt ThầgXn, t trong kho thóc lng lẽ đaRdi ra, đRwKi dọc theo con đSfườUHhng nhỏ phía sau thôn trạIVi mà trốn đvari, suốt dọc đgHườWPing đdCqi gà bay chó sủa, tht là chán ghét.

Trong đHhAó có một con chó to lạHoIi còn không quan tâm nhiu mà lao vào cắvarn xé hắgHn, bộ dạIVng giống như với Trầztn TiểKcu Cu có mối thù truyn kiếp với nó vy.

- Ta giết bạWPin của ngươi rồi sao? Hung ác như vy với ta?
TrầDon TiểuGu Cu bấDot đKcHoIc dĩqU cườqUi, trong đCtryMu mới nhớ tới, lúc nãy mình va giết chết mấpgsy con chó săn, trên ngườryMi dính đMRvXy vết máu của chó săn. Mũi của chó rấipUt là thính, vết máu cùng loạpgsi với chúng, khiến cho đgHám chó nhà này tứIVc gin.

HắZin nhấtc chân lên đpgsá chết một con chó mp, con chó to kia thấWPiy hắHhAn hung mãnh thế này, lp tứwEc sợ đsIến mứipUc trốn chạvEy bốn phía, không dám hung dữRRd nữvEa.

TrầUHhn Tiểhzuu Cu bế Nguyt ThầAPn, không d dàng gì mà tìm đPược một căn nhà thấPyHp bé, nhìn bộ dạztng hoang tàn, tối tăm thế này, dườHoIng như nhiu năm không ngườti ở.

HắXn tiến lên trước, nhẹ nhàng đPyHiy ca, nhưng lạuOi không đySIvEy mở đPyHược, cho rằIVng nhiu năm không tu sa, khung ca cũ, không d đRRddCqy ra.

HắySIn lin nhấtc chân lên, dùng sứHhAc đipUá một phát, ca bịAP phá hỏng.

- Ai?

TrầwEn TiểMRvu Cu nghe vy ngẩIng đIgHu, đaRdồng t mở ra cc lớn, lọt vào tầvarm mắgXt hắVn là một cp đPyHùi nuột nà trắdugng bóng!

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.