Trang chủ / Quân Sự / Siêu Cấp Gia Đinh / Chương 437 : Chơi trốn tìm

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 437 : Chơi trốn tìm
Siêu CấDVNp Gia Đinh
Tác giảWC: T Vi
Chương 437: Chơi trốn tìm

Nhóm DịVch: ShenYi
Nguồn: Mê truyn
Lúc này, Nguyt ThầVon dườWCng như mấvzt đQKi s hưng phấIwn lúc nãy, nhu nhược mà da vào bảoy vai TrầMn TiểDVNu Cu, cô đjPWơn nói: nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
- Dâm tc, ThầVn Tin Bát Tuyt rấcoAt nhanh… rấbBt nhanh sẽ đDuổi kịAHyp mấHMGt, hay là, ngươi bỏ ta lạfDi, một mình chạjPWy trước đNoUi… nếu may mắUMn, kiếp sau không chng ta… ta mà mm lòng, biết đmVIâu lạVoi trở thành ngườGfzi vợ nhỏ của ngươi…
LờlVi nói của nàng uểf oảAUi, sứGfzc lc trong đoyó kém đlVi rấWvQt nhiu, mt không còn giọt máu, giống như đHMGược phủ lên một lớp sương dày, làn môi khi mở khi khép, lạFVi xuấFAFt hin một vài vết nứFMt nẻ .

- Không đoược phép nói nhữoWng lờFMi này nữMa!
TrầKAbn TiểLYDu Cu u oán nói đFMV ngăn lờDVNi, bàn tay to bóp mạDVNnh một cái lên đWvQùi nàng, giúp nàng tỷ nh lạjPWi t trong trạVng thái chết lng:
- Phong hoa tuyết nguyt, chỉFV thiếu một sớm một chiu! Vic lớn đyclAHyi này phảfDi hoàn thành, sao có thểbB kéo đMyVến kiếp sau mới làm?

TrầdFFn TiểlVu Cu ngước nhìn lip ưng trên trờAHyi, trong lòng bồn chồn phứmVIc tạAwp, nghĩdFF rằsWdng nếu có thểNH giết chết ‘ưng nhãn’ của ThầNoUn Tin Bát Tuyt, chng phảVsi là có thểKAb yên tâm rồi sao?

Tuy nhiên, dù rằong mình thông minh tuyt đfDNoUnh, tạDVNi nơi núi rng hoang dã này lạKAbi không h có cách hay ho gì đfcLs có thểf dit tr lip ưng này đAUi.

Trong lòng hắWvQn không ngng tính toán, không t chủ nảyy lên một s tứFVc gin, càng là trong hoàn cảynh khó khăn, càng phảlmNi chứAwng minh s dũng mãnh của mình. Với sứmVIc lc của bảAUn thân, có thểUM một mình giữjPW quan, ngăn trở s tiến công của T CấAHym v, ThầFMn Tin Bát Tuyt, ta sợ ngươi cái gì chứYKj?

Nghĩf đFAFến đNHây, hào khí dâng trào, hắwn cõng Nguyt ThầIwn yếu ớt trên lưng, hướng v phía khe rãnh gp ghnh mà trốn chạfy.

Lúc này, hắycln vô cùng chuyên tâm, trong đNoUDVNu chỉoy nghĩvz làm sao thoát khỏi s truy đAUuổi của ThầFAFn Tin Bát Tuyt, bấwt giác, hơi thở âm hàn trong cơ thểo, lưu chuyểycln toàn thân ba vòng tuầfn hoàn, đoyã đIwoyt đIwến cc hạbBn. Trong đVsbBu hắVn linh hoạLYDt kì lạsWd, dưới áp lc mãnh lit của ý nim muốn sống, đoyã đFVlmNt đlmNến cảDVNnh giới trở v nguyên trạfng, thân hình thon dài chạNoUy nhanh hơn, giống như một con báo khỏe mạNoUnh, hơn nữUUca thểoy lc cũng dư tha, tạoWm thờwi không h có trạsWdng thái mt mỏi.

- H
Trong lòng TrầYKjn Tiểfu Cu thở ra một hơi, cảAUm nhn đQKược tiếng gió gào rít ở bên tai, trong lòng không khỏi nhớ lạzui đNHWvQi ân của Thôi lão tổ: tốc đMyVộ nhanh như bay này, chính là ‘tốc đcoAộ của báo’ mà Thôi lão tổ ám chỉYKj sao? Nếu tht s có thểu kéo dài thế này tht lâu, ThầIwn Tin Bát Tuyt muốn đvzuổi kịDp mình, tht đFAFúng là phảWvQi tốn không ít công phu.

TrờHMGi không bỏ rơi ta mà! TrầoWn TiểWvQu Cu rống to một tiếng, vang lên tn trờyi, trong lòng tràn ngp hưng phấFVn, cõng Nguyt Thầoyn bay nhanh như bão táp, đPjợi sau khi lạUMi chạsWdy đAHyược khoảfng mườfDi dm, sắcLsc mt hắlmNn hồng hào, trong cơ thểPj như có sóng cuộn quay cuồng, t mũi thở ra một luồng khí nóng.

HắVon hơi có chút mt mỏi, công lc nông cạAwn, ở một trình đQKộ nhấjPWt đmVIfnh đoyã làm hạUMn chế khảFM năng phát huy của hắGfzn, không khỏi trêu đAwùa nói:
- Nguyt ThầNoUn tỷ tỷ , ta tht có chút mt rồi, hay là tỷ hôn ta một cái, tinh thầMyVn ta phấzun chấDVNn lin chạdFFy thêm mườyi dm ngay cho tỷ xem…

- H
Nguyt Thầycln chỉf nhẹ nhàng h một tiếng, lin không nói gì nữzua.

- Nguyt ThầWvQn tỷ tỷ …
TrầWvQn Tiểwu Cu trong lòng thấdFFy lạzu, cô nàng này sao không có trách móc mình, hoc là ngược đDVNãi mình? Bàn tay to trong lúc vô ý chạQKm vào eo nàng, lạwi cảDm thấyy bàn tay nóng bỏng, t da thịzut nàng truyn đdFFến một luồng khí nóng bỏng! Đây… đNHây là chuyn gì vy?

Trong lòng hắWvQn có chút kinh hoảDng, không kịyp suy nghĩD lin chuyểFAFn ngay Nguyt ThầAUn t sau lưng vào trong lòng, va nhìn đAwã thấIwy ánh mắGfzt nàng mê man, sắwc mt lộ ra s tiu tụy và tái nhợt, làn môi nứyc nẻ khẽ hé mở, dòng khí thở ra mang theo cảWvQm giác nóng bỏng, lao thng vào mt.

- Nguyt Thầycln tỷ tỷ , tỷ … tỷ sao vy? Tỷ nói gì đDVNi chứIw? Tỷ đvzng dọa ta!
TrầVon TiểFMu Cu dùng sứjPWc lay đoyộng thân hình nóng bỏng của nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mở đfôi mắPjt đoyẹp của nàng lên, vẻ mt kích đfộng lo âu.

- Dâm tc… Đây là đcoAến… đPjến đFMâu rồi? Ta lúc nãy dườGfzng như ngủ mấNHt…
Nguyt ThầmVIn min cưỡng mỉNHm cườHMGi một cái, làn môi khô khốc lúc mở lúc khép nói:
- Ta… ta trúng đAHyộc rồi, mũi tên mà lão thái giám bắun ta… là… là tên đUUcộc!

- Tên đjPWộc, sao tỷ không nói sớm?
TrầPjn TiểFAFu Cu sắuc mt kinh hoàng, đUMột nhiên muốn cởi y phục nàng ra, xem xét vết thương.

- Đng… dâm tc… không đAUược… không đLYDược cởi y phục của ta, ngươi nói lờAwi phảwi giữw lờNoUi!
Nguyt ThầWn min cưỡng đcoAưa tay giữu lấAUy vai mình, hơi thở mong manh nói:
- Ta… ta bây giờzu thân thểMyV càng ngày càng mấut cảDm giác, nhắyclm mắWt lạAUi một cái lin… lin xuấvzt hin nhữYKjng hình ảmVInh hỗn loạvzn, có hoa! Cỏ! Ở trước mt ta lúc ẩfDn lúc hin, tht s là rấyft đoWẹp…

- Đó là ảWo giác sau khi trúng đwộc…
Trầfn Tiểyu Cu thấHMGy bộ dạUUcng Nguyt ThầVon tiu tụy như vy, t mắKAbt nam nhân chảPjy ra nhữzung giọt yêu thương , lúc này không thểoy liu lĩzunh chạfy nữycla, thân thểoy suy yếu của Nguyt ThầsWdn căn bảHMGn không thểAw chịFAFu nổi s xóc nảlmNy kịIwch lit.

HắWn giữAHy Nguyt Thầyn tht cht trước ngc mình, dịAHyu dàng nói:
- Có ta ở đPjây, tỷ sẽ không sao đWvQâu, Diêm Vương gia nếu dám thu nhn nữHMG nhân của TrầjPWn TiểGfzu Cu ta, ta sẽ xuống đWvQó hung hăng đzuánh lão một gy… xem đuLYDu lão như cái bô đdFFUM ngồi!

TrầoWn TiểIwu Cu va nói, cổ họng có chút nghẹn ngào, cúi đmVIwu xuống, dịlVu dàng hôn Nguyt ThầdFFn một cái.

- Dâm tc… ta khát quá…
Nguyt ThầVn yếu đKAbuối liếm đoyôi môi khô khốc, đYKjôi mắVst đUUcẹp hàm chứwa u oán và mong đmVIợi, dịVsu dàng nhìn TrầNHn TiểGfzu Cu một cái, lin không còn sứmVIc lc mà nhắNoUm mắFMt lạFVi, lông mi dài khẽ run nhẹ, nói lên s bấWvQt an trong lòng.

- Ta… ta đWvQi tìm nước uống cho tỷ …
TrầVn TiểWu Cu đFAFem chuyn trốn chạPjy bỏ ra phía sau, dịdFFu dàng ôm cht lấDy thân thểWvQ của Nguyt ThầVn, chm rãi bước lên trước, nhìn trái phảvzi, nhưng ở đyâu có nước sạDch đobB uống đFMây?


Trong tai bỗng nghe thấfy truyn đLYDến tiếng nga ngân dài, trong lòng biết ThầmVIn ‘Tin’ Bát Tuyt đQKã không còn cách xa mình nữfa, hắoyn lạAHyi chạAUy v trước một khoảFMng, liếc mắWvQt thấoWy bên trái ơ nơi không xa phía trước, dườYKjng như có chút ánh nến, vầDVNng sáng mỏng manh trong bóng đIwêm, múa may hơi thở của sinh mnh. xem chương mới tạbBi tunghoanh(.)com

Nơi này không ngờbB lạDVNi có ngườDVNi, quảIw nhiên trờWi không bỏ rơi ta mà!

TrầPjn TiểWCu Cu bế Nguyt ThầAUn lẻn vào vườsWdn của một nhà đfDang thắop ánh đyèn mỏng manh, sau đyfó nháy mắdFFt đFAFã đsWdến dưới mái hiên, thấDy bên cạDVNnh có một kho thóc nhỏ, hắYKjn mở ca bước vào, tránh đQKược tầWCm mắwt của lip ưng. Hắvzn lạUMi đAwâm thủng ca sổ giấwy, xem xét đVsộng tĩynh của lip ưng.

Lip ưng kia thấwy TrầNHn TiểMyVu Cu đDVNột nhiên biến mấDt trong tòa nhà kia, nhẹ giọng kêu gào, giương cánh bay đNHi.

Tc đfDiểHMGu kia, quảYKj nhiên vô cùng gian trá, lạwi còn trở v mt báo!

H… súc sinh nhà ngươi, cho dù có gian trá hơn đUMi nữcoAa, nhưng gp kẻ xấyfu xa như Cu ca ta, cũng là số mnh bịGfz nhổ hết lông vàng, đWt trên la đfDFAF nướng thôi.

HắUUcn thấjPWy lip ưng trúng kế, đGfzã xoay ngườjPWi bay xa, vội ôm lấPjy Nguyt ThầFAFn, t trong kho thóc lng lẽ đFAFi ra, đWi dọc theo con đVoườYKjng nhỏ phía sau thôn trạlVi mà trốn đwi, suốt dọc đAwườNHng đYKji gà bay chó sủa, tht là chán ghét.

Trong đwó có một con chó to lạIwi còn không quan tâm nhiu mà lao vào cắDn xé hắvzn, bộ dạFMng giống như với TrầWvQn TiểLYDu Cu có mối thù truyn kiếp với nó vy.

- Ta giết bạGfzn của ngươi rồi sao? Hung ác như vy với ta?
TrầsWdn TiểHMGu Cu bấQKt đGfzQKc dĩFM cườMi, trong đoyHMGu mới nhớ tới, lúc nãy mình va giết chết mấwy con chó săn, trên ngườDi dính đIwyy vết máu của chó săn. Mũi của chó rấut là thính, vết máu cùng loạwi với chúng, khiến cho đwám chó nhà này tứVc gin.

HắHMGn nhấFAFc chân lên đIwá chết một con chó mp, con chó to kia thấyfy hắdFFn hung mãnh thế này, lp tứLYDc sợ đLYDến mứWCc trốn chạycly bốn phía, không dám hung dữAU nữVa.

TrầKAbn TiểAUu Cu bế Nguyt ThầVn, không d dàng gì mà tìm đFVược một căn nhà thấMyVp bé, nhìn bộ dạWng hoang tàn, tối tăm thế này, dườfDng như nhiu năm không ngườFVi ở.

HắMyVn tiến lên trước, nhẹ nhàng đyclKAby ca, nhưng lạWi không đMAUy mở đwược, cho rằVsng nhiu năm không tu sa, khung ca cũ, không d đAUzuy ra.

HắYKjn lin nhấPjc chân lên, dùng sứYKjc đLYDá một phát, ca bịNH phá hỏng.

- Ai?

TrầmVIn Tiểoyu Cu nghe vy ngẩWCng đPjbBu, đyồng t mở ra cc lớn, lọt vào tầUMm mắut hắHMGn là một cp đmVIùi nuột nà trắWng bóng!

 • Gửi lúc 13:16 Ngày 24/08/2013

  @fb

  sao mai chua co chuong moi day

 • Gửi lúc 12:27 Ngày 06/05/2013

  851664a

  sao mai~ chưa uplate thế . híc

 • Gửi lúc 16:08 Ngày 03/05/2013

  851664a

  tks nhóm ShenYi. 1 ngày 5 chương dc không.