Trang chủ / Đô Thị / Siêu Cấp Cường Giả / Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )

Siêu Cấp Cường Giả

Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )
Siêu CấkOp CườkRxng GiảxFX
Tác giảrqn: Phong Cuồng

Chương 531: Một quyn đPánh chết ( Thượng )

Dịich giảWGc: Goncopius
Biên DịWGcch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu

Chương 531: Một quyn đrmánh chết ( Thượng )
Trong bit th ở Côn Ngọc Hà, lúc này HạP Y Na và TầJnn Đông Tuyết đNang xuống bếp làm thứDrMc ăn.

ThấPSLy Bùi Đông Lai giờuP này vn chưa có v thì Hại Y Na lin lấFdry đmin thoạkRxi ra rồi gọi cho Bùi Đông Lai:
- Đồ ăn đdZã làm xong rồi, khi nào thì cu v.
Đin thoạBrBi đxFXược chuyểXCn, HạZEd Y Na mở ming hỏi.

- 10’ nữrWDa thì tớ v đPến nhà.

Chiếc Mercedes-Benz S600 đSlã chạrmy vào khu nhà giàu, Bùi Đông Lai cầrmm đJnin thoạii nói.

- Chúng tớ đOợi cu v rồi dọn cơm.
HạRJ Y Na cườnei trảMtF lờPi một câu, cúp đkOin thoạLji rồi tỏ ra vui mng nói với TầuPn Đông Tuyết:
- Hắqin nói rằjKng 10’ hắOn sẽ trở v.

- Vy thì tốt rồi, dù sao thứPc ăn cũng gầFdrn làm xong.

- ĐtJG tớ giúp cu cắPSLt cà chua…

Sau đkEGó 2 ngườPi lạLji bn rộn.

Dù sao thì đRJvây là lầXCn đEknkEGu tiên mà các nàng nấFNu cơm cho Bùi Đông Lai.Trong xe, sau khi cúp đKin thoạRJvi thì Bùi Đông Lai mở TV trong xe ra, mở tới kênh CCTV1.

1’ sau, kim đJồng hồ chỉi đrmúng 7h, tin thờxFXi s lin xuấJt hin.

“Két”

Bùi Đông Lai gim phanh lạEDi, tiếng ma xát giữia lốp xe và mt đJNườGing lin vang lên.

Khi xe dng lạRJvi, tiếng nhạJEc buồn vang lên, trên màn hình xuấkEGt hin di ảrWDnh của Tiêu gia lão thái gia, dưới di ảKnh có viêt một dòng chữSl: Đồng chí Tiêu VạJn Phúc đPã ra đLji vào ngày hôm nay tạrWDi Yên Kinh.

Nghe bảxFXn nhạMtFc buồn, nhìn vào gương mt đqixFXy tàn nhang mà quen thuộc của lão nhân gia kia thì Bùi Đông Lai yên lng mở ca xe, xuống xe, thân mình giống như là cây thương.

HảLj?

ThấSly một màn như vy thì Lãnh Vô Cc ngồi trong xe và Dip Tranh Vanh điPSLng trên ban công lin ngẩOn ra, nhìn thây sau khi xe dng lạPi thì bọn hắPn đxFXu nghĩRJv đdLến Bùi Đông Lai phát hin ra cái gì, mà biểrqnu hin lúc này của Bùi Đông Lai thì cũng không phảjKi là như vy.

Sau đMtFó, dưới cái nhìn chăm chú của Lãnh Vô Cc và Dip Tranh Vanh thì Bùi Đông Lai đWGceng trước ca xe, rồi vái 3 cái tht sâu vào di ảEknnh của Tiêu gia lão thái gia ở trong màn hình TV.

- XuấSlt hin đGii.

Vái xong, Bùi Đông Lai cũng không vào xe, cũng không quay đJnrmu lạJNi mà kêu một tiếng.

- Tam rấGZPt hiếu kỳ là mày đdLang làm gì?

Trong màn đJêm, Lãnh Vô Cc một thân đRJqio bào t trong xe đFNi ra, vẻ mt vô cùng thảGZPnh thơi, thảinh thơi rấdZt nhiu lạFNi có vài phầNn tò mò, tò mò hành đneộng va rồi của Bùi Đông Lai.

- Tao điã thấdLy mày.

Bùi Đông Lai xoay ngườxFXi, ánh mắkOt bình tĩFNnh nhìn vào Lãnh Vô Cc đSlcEkng cách đJEó 10m, nói :
- Ngày đRJó ta cùng cha tao nghênh chiến với ngườdLi NB thì mày đENã tng xuấrWDt hin ở võ quán VịGinh Xuân, mày là đJNDrMi đP tĐang Lãnh Vô Cc.

- Trí nhớ không t.

Lãnh Vô Cc hài hước cườGZPi cườuPi, cảMtFm giác kia giống như hắin chính là Như Lai Pht Tổ mà Bùi Đông Lai đFdró là Tôn Ngộ Không. BấMtFt kểSl như thế nào đkOu trốn không thoát lòng bàn tay của hắPn

- Nếu tao đKoán không sai thì Dip Tranh Vanh muốn tìm mày đRJvến giết ta?
Bùi Đông Lai vn không nhúc nhích mà nhìn vào Lãnh Vô Cc, hắGZPn đuPã chuẩkRxn bịRJ nghênh chiến.

- Toàn bộ ĐEDng ủy, nhân dân của TQ….
Không đEDợi Lãnh Vô Cc trảcEk lờtJGi thì giọng nói trong TV lạFNi truyn ra.

- Thì ra là mày đKang bái tế chỗ da vữRJng chắEDc của mình, tht là thú vịne.

Lãnh Vô Cc đXCã bước vào cảinh giới Hóa Kính nhp môn cho nên thính lc vô cùng biến thái, hắOn đDrMã nghe đeược giọng nói trong TV, vẻ hài hước trên mt càng đFdrm:
- Không cầvNn tế bài, rấFdrt nhanh mày sẽ gp hắkOn ở trên đxFXườGZPng đii xuống dưới kia.

- Đã có rấJNt nhiu ngườcEki tng muốn giết tao, nhưng mà kết quảJN bọn hắXCn đPSLu chết hết.
Bên tai vang lên lờcEki nói của Lãnh Vô Cc, ánh măt Bùi Đông Lai híp lạOi, giọng nói chuyểLjn lạFNnh:
- Mày cũng không ngoạtJGi l.

- Không biết trờZEdi cao đtJGLt rộng!.

Lãnh Vô Cc cườqii lạGinh một tiếng, sát ý trên ngườrWDi như núi la phun trào, trườPSLng bào trên ngườJEi không gió mà bay, giống như là một đtJGrWDi kiếm khách đEknến trái đRJGujt.

- Nghe nói “'Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐuP Dũng Tuyn” trong “Bùi gia quyn” là bộ pháp đdL nhấdLt thiên hạe, có thểuP đVVkvNt tới hiu quảJn súc đmFNa thành thốn. Ngoài ra, “ ThấRJvt Thương” trong “Bùi gia quyn” cũng ẩxFXn chứrWDa thấJNt trọng kình lc, uy lc vô cùng cườLng đENnei.

Vẻ mt Lãnh Vô Cc ngạio ngh nhìn vào Bùi Đông Lai, cườii khinh thườkEGng:
- Ngày đJEó ở võ quán VịLjnh Xuân, mày bằEknng vào “Bùi gia quyn” đkEGánh bạRJvi tên tiểGiu t NB kia, lầkEGn này tao sẽ cho ngươi một cơ hội đdZJ ra tay trước.

CảJNm nhn đjKược sát ý trên ngườRJi Lãnh Vô Cc, bên tai vang lên lờNi nói cuồng ngạnJJo của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai cũng không ra tay, chiến ý trong ngườJNi không ngng tăng lên. Đồng thờLji, dư quang lin nhìn chỗ ban công mà Dip Tranh Vanh đPSLGing, thì mơ hồ thấJy đBrBược Dip Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh đRJvang dùng ốm nhòm quân s mà nhìn v bên này.

“Keng”

MắFdrt thấNy Bùi Đông Lai trầFNm mc thì Lãnh Vô Cc đGiột nhiên rút kiếm, một tiếng thanh thúy vang lên, thanh kiếm lạDrMnh như băng chỉL vào Bùi Đông Lai:
- Mày đcEkã mấit đOi cơ hội xuấit thủ.

Nói xong, bóng ngườrmi điộng.

Trong màn đneêm, Lãnh Vô Cc lin ra tay trước.

"Thanh long xuấJEt hảFNi thế nan đGujáng, bát vân kiến nht đGZPdZnh kin khôn; tê ngưu vọng nguyt hiểLn linh ky, bạFdrch viên phàn chi tàng áo diu."

“Thanh Long xuấqit hảBrBi che nạEknn thế, rẽ mây thấJny mt trờDrMi đienh càn khôn, Tê giác nhìn trăng hiểcEkn lộ linh cơ, Vượn trắdLng víu cành ẩnJJn dấRJvu ảrmo diu” ( TạrWDm dịqich, hên xui)

Thái Ất Huyn Môn kiếm, T Yến Xuyên Lâm!

Lãnh Vô Cc ra tay không theo quy tắWGcc, va ra tay lin xuấqit ra 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp uy chấJn giới võ học TQ.

Trong phút chốc, cảRJv ngườJEi Lãnh Vô Cc hóa thành một đcEkJno quang ảBrBnh cùng dung hợp với thanh Tha Ảnh trong tay, giống như là bóng chim xuyên qua rng cây, tốc đjKộ nhanh như thiểLm đEDin.

Tht nhanh.

GiờBrB phút này, khí huyết cảZEdm nhn đJNược Lãnh Vô Cc ra tay thì trong lòng Bùi Đông Lai cảJN kinh. HắBrBn lin không dám đcEkón chiêu mà lin dùng “Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐxFX Dũng Tuyn” đENN né tránh.

“Cong” truyn đkEGược lấxFXy t website tung hoanh

Một kiếm Lãnh Vô Cc đjKâm ra, uy lc vô cùng kinh khủng.

"H!"

Một kiếm đneâm vào không khí, Lãnh Vô Cc h lạXCnh một tiếng, thân hình đENột nhiên di chuyểin, cảJE ngườNi giống như lit mã rồi đVVkột nhiên dng lạKi, sau đtJGó bước v tng bước, chém v phía Bùi Đông Lai.

Mã Hu Dương Tiên!

Nhanh, chuẩrqnn, đLjộc.

Một chiêu 'Mã Hu Dương Tiên' của Lãnh Vô Cc chng nhữrqnng “ nhanh, chuẩJNn, đmộc” mà xuấJt kiếm vô cùng xảGujo quyt, làm cho ngườkRxi ta khó lòng phòng bịZEd.

“Vù”

Một kiếm chém ra, kình phòng đEknPo qua làm cho hơi thở Bùi Đông Lai ngưng lạkRxi.

“Vù”

Thanh kiếm sắGujc bén chém ngang qua bảFN vai của Bùi Đông Lai, kình phong sắdLc bén trc tiếp làm nát áo của Bùi Đông Lai, đRJâm vào da thịFdrt của hắdZ, máu tươi lin chảrqny ra.

Không đLjK ý đBrBến cơn đKau trên vai, dưới chân Bùi Đông Lai phát kình, thân thểEkn lui ra sau.

Nam tôn Võ Đang, BắvNc sùng Thiếu Lâm.

Đang, Thiếu Lâm là 2 môn phái uy chấrWDn Trung Hoa, Võ Đang thì da vào Kiếm còn Thiếu Lâm thì dùng Côn.

Lúc cùng Quý Hồng luyn tp 'Cô Độc Kiếm Pháp' thì Bùi Đông Lai tng nghe qua Quý Hồng nói vĐang, lạjKi còn biết so với “ Cô Độc kiếm pháp” thì 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp' lạnJJi càng lợi hạrmi hơn, lúc dùng kiếm giống như Giao Long nổi trên mt nước, tĩXCnh như mèo bắLt chuột, khi ra tay thì tay phân âm dương, thân chứdLa bát quái, chân đdZmp cu cung, nội hợp kỳ khí, ngoạJEi hợp kỳ hình, là một trong nhữVVkng trấnJJn sơn chi bảWGco của Võ Đang.

Hắrmn mơ hồ nhìn ra Lãnh Vô Cc đmã bước chân vào cảkOnh giới Hóa Kính, nếu so v thc lc thì Lãnh Vô Cc có thểcEk thắqing hắkOn, hin giờjK lạEkni xuấcEkt ra Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp thì hắin t biết bảrWDn thân không thểK nào chống đJnỡ cho nên hắvNn tạVVkm thờEkni tránh đNi mũi nhọn. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

- Trốn đWGci đkEGâu.

MắRJvt thấJny Bùi Đông Lai làm bộ muốn chạNy trốn thì Lãnh Vô Cc quát lên một tiếng lớn, cảO ngườvNi lin ngay tạLi chỗ bắGin ra bay v phía Bùi Đông Lai rồi vung kiếm ra đZEdâm.

"Phiên thiên h kinh đWGciểkEGu phi, cổn đima h bấkOt triêm trầrmn, nhấRJvt kích chi gian, hoảJEng nhược khinh phong bấnJJt kiến kiếm, vạFdrn biến chi trung, đKãn kiến kiếm chi bấMtFt kiến nhân" .

CảMtF ngườRJi Lãnh Vô Cc giống như Thanh Long xuấdZt hảBrBi, ngườdLi và kiếm cùng hợp nhấLjt, thanh kiếm trong tay giống như là một bộ phn trên thân thểvN của hắNn.

NgườVVki là kiếm, kiếm là ngườJni, Nhân Kiếm Hợp NhấPSLt!

Thân là cườcEkng giảnJJ Hóa Kính nhp môn thì trong khoảdLnh khoắrmc tiến vào trạkOng thái Nhân Kiếm Hợp Nhấnet thì khí thế của Lãnh Vô Cc lin tăng lên, quảED tht là thế tới không thểtJG đPSLỡ, Bùi Đông Lai tấnJJt phảdLi chết.

Lui.

Lui nữMtFa.

Đối mt với một kiếm có uy lc tuyt luân này của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai chỉVVk có thểvN lui v sau.

Nhưng mà.

Sau khi lui v sau đEDược khoảmng 20m thì Bùi Đông Lai phát hin phía sau hắSln là một bứMtFc tườMtFng.

Phát hin này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai cảGZP kinh!

Sau đSló.

HắcEkn đZEdột nhiên giảLm tốc đGiộ, thân mình cong lên, thun thểdZ nga mt lên trờqii, 2 chân giống như là dính vào mt đkEGPt, lưng lạrqni càng sát điJEt.

Thiết BảrWDn Kiu!

Trong lúc nguy hiểVVkm, Bùi Đông Lai lin dùng chiêu “ Thiết BảkRxn Kiu!” đnJJcEk né một nhát đLâm tuyt thế này của Lãnh Vô Cc.

“Vù”

Thanh kiếm lin bay sát qua thân thểjK của Bùi Đông Lai, kình phong sắuPc bén đuPánh vào trên mt Bùi Đông Lai làm cho hắtJGn không t chủ đMtFược mà nhắuPm cht 2 mắGit lạDrMi.

"H!"

Một kiếm đrmâm hụt, Lãnh Vô Cc lin h lạBrBnh một tiếng, chân phảnei đJnột nhiên gim v phía trước mt Bùi Đông Lai, cố gắdZng muốn gim nát mt của Bùi Đông Lai.

2 tay Bùi Đông Lai vung lên, che trước mt, ngăn lấJNy bàn chân của Lãnh Vô Cc.

“Bốp”

Tiếng vang giòn truyn ra, kình lc bùng nổ, 2 tay Bùi Đông Lai đGZPau đGZPớn, dườGujng như là mấGZPt đjKi cảvNm giác, lc đJNRJo khủng bố làm cho thân thểFdr của hắJnn đxFXp vào đSlnet, khí huyết trong cơ thểi quay cuồng.

“Vù”

Mượn lc phảnen chấGZPn, thân mình Lãnh Vô Cc bay lên không, sau đGió làm ra một đKộng tác lộn giống như con mèo, hướng v phía tườBrBng kia nhẹ nhàng rơi xuống.

“Bộp”

Không đqiợi thân mình rơi xuống, một cước Lãnh Vô Cc lin gim xuống, lạei mượn phảcEkn lc, cảJN ngườWGci giống như viên đMtFKn bắENn ra, thaanh mình như mãng xà xoay ngườnJJi, thanh Tha Ảnh trong tay lạZEdi vung lên rồi chém v phía Bùi Đông Lai, lầuPn này hắxFXn nhắnJJm vào điPSLu Bùi Đông Lai mà chém xuống. • Gửi lúc 12:14 Ngày 06/11/2014

  sobakun

  phong cách dịch rất FA, đọc mà muốn cười lăn lộn, truyện hay, tuy kết cấu khá giống các truyện khác nhưng đọc tốt. Thanks ad, còn làm bộ nào nữa dẫn link hộ với :)

 • Gửi lúc 9:16 Ngày 23/05/2014

  winter72

  Phải Công Nhân Thằng Ad dịch bựa vl thật viết sai chính tả và đôi lúc sai tên nv ...yêu cầu lần sau úp lên thì duyệt qua 1 lần

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 02/03/2014

  dich.phong.505@fb

  thần bảng là ta sắp xếp . oh yeah

 • Gửi lúc 22:03 Ngày 14/02/2014

  zaichuavo

  up cho các FA ở nhà đi bro ơi...

 • Gửi lúc 10:40 Ngày 30/01/2014

  luongcute9xnd

  anh admin ơi. a post nhìu nhìu nha. 1 ngày cố 2-4 tap. như z xem mới đã a ah. a cố gắng post nhìu

banner