Trang chủ / Đô Thị / Siêu Cấp Cường Giả / Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )

Siêu Cấp Cường Giả

Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )
Siêu Cấjup Cườypng GiảuQ
Tác giảq: Phong Cuồng

Chương 531: Một quyn đVánh chết ( Thượng ) nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

DịPIqch giảTRv: Goncopius
Biên DịUOIch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu

Chương 531: Một quyn đIZánh chết ( Thượng )
Trong bit th ở Côn Ngọc Hà, lúc này Hạaw Y Na và TầQoOn Đông Tuyết đawang xuống bếp làm thứDIc ăn.

ThấAUTy Bùi Đông Lai giờak này vn chưa có v thì HạAUT Y Na lin lấOjvy đLrin thoạOjvi ra rồi gọi cho Bùi Đông Lai:
- Đồ ăn đqdBã làm xong rồi, khi nào thì cu v.
Đin thoạIi đdTGược chuyểben, HạDI Y Na mở ming hỏi.

- 10’ nữnlGa thì tớ v đpến nhà.

Chiếc Mercedes-Benz S600 đMpaã chạky vào khu nhà giàu, Bùi Đông Lai cầUbum đuin thoạki nói.

- Chúng tớ đATợi cu v rồi dọn cơm.
Hạq Y Na cườZi trảGi lờBIyi một câu, cúp đzqin thoạKi rồi tỏ ra vui mng nói với TầvVn Đông Tuyết:
- HắAUTn nói rằVng 10’ hắTQPn sẽ trở v.

- Vy thì tốt rồi, dù sao thứUbuc ăn cũng gầTRvn làm xong.

- Đak tớ giúp cu cắIzDt cà chua…

Sau đnlGó 2 ngườdTGi lạbei bn rộn.

Dù sao thì đoyaây là lầun đAToyau tiên mà các nàng nấMpau cơm cho Bùi Đông Lai.Trong xe, sau khi cúp đZin thoạUbui thì Bùi Đông Lai mở TV trong xe ra, mở tới kênh CCTV1.

1’ sau, kim đvjồng hồ chỉMpa đKúng 7h, tin thờATi s lin xuấOjvt hin.

“Két”

Bùi Đông Lai gim phanh lạTQPi, tiếng ma xát giữlAUa lốp xe và mt đzqườvVng lin vang lên.

Khi xe dng lạii, tiếng nhạOjvc buồn vang lên, trên màn hình xuấyKt hin di ảjUnh của Tiêu gia lão thái gia, dưới di ảUOInh có viêt một dòng chữzq: Đồng chí Tiêu Vạqn Phúc đnlGã ra đZLji vào ngày hôm nay tạqdBi Yên Kinh.

Nghe bảTRvn nhạvjc buồn, nhìn vào gương mt đIqy tàn nhang mà quen thuộc của lão nhân gia kia thì Bùi Đông Lai yên lng mở ca xe, xuống xe, thân mình giống như là cây thương.

HảT?

Thấiy một màn như vy thì Lãnh Vô Cc ngồi trong xe và Dip Tranh Vanh đjUZng trên ban công lin ngẩTRvn ra, nhìn thây sau khi xe dng lạIZi thì bọn hắBIyn đpKu nghĩq đGiến Bùi Đông Lai phát hin ra cái gì, mà biểiu hin lúc này của Bùi Đông Lai thì cũng không phảUbui là như vy.

Sau đPIqó, dưới cái nhìn chăm chú của Lãnh Vô Cc và Dip Tranh Vanh thì Bùi Đông Lai đypGing trước ca xe, rồi vái 3 cái tht sâu vào di ảvVnh của Tiêu gia lão thái gia ở trong màn hình TV.

- Xuấoyat hin đODi.

Vái xong, Bùi Đông Lai cũng không vào xe, cũng không quay đuQGiu lạQoOi mà kêu một tiếng.

- Tam rấUOIt hiếu kỳ là mày đIZang làm gì?

Trong màn đkêm, Lãnh Vô Cc một thân đIejuo bào t trong xe đVi ra, vẻ mt vô cùng thảjunh thơi, thảlAUnh thơi rấkt nhiu lạuQi có vài phầPIqn tò mò, tò mò hành đlAUộng va rồi của Bùi Đông Lai.

- Tao đvjã thấTRvy mày.

Bùi Đông Lai xoay ngườnlGi, ánh mắut bình tĩjunh nhìn vào Lãnh Vô Cc đZBTBng cách đUbuó 10m, nói :
- Ngày đpKó ta cùng cha tao nghênh chiến với ngườjUi NB thì mày đGMZã tng xuấdTGt hin ở võ quán Vịqnh Xuân, mày là đOjvDIi đUOI tĐang Lãnh Vô Cc.

- Trí nhớ không t.

Lãnh Vô Cc hài hước cườBTBi cườIZi, cảGMZm giác kia giống như hắvVn chính là Như Lai Pht Tổ mà Bùi Đông Lai đuQó là Tôn Ngộ Không. BấqdBt kểI như thế nào đIeu trốn không thoát lòng bàn tay của hắzqn

- Nếu tao đawoán không sai thì Dip Tranh Vanh muốn tìm mày đuQến giết ta?
Bùi Đông Lai vn không nhúc nhích mà nhìn vào Lãnh Vô Cc, hắqdBn đqã chuẩQoOn bịPIq nghênh chiến. truyn đdTGược lấTRvy t website tung hoanh

- Toàn bộ Đpng ủy, nhân dân của TQ….
Không đkợi Lãnh Vô Cc trảI lờZLji thì giọng nói trong TV lạAUTi truyn ra.

- Thì ra là mày đQoOang bái tế chỗ da vữODng chắUbuc của mình, tht là thú vịp.

Lãnh Vô Cc đjUã bước vào cảbenh giới Hóa Kính nhp môn cho nên thính lc vô cùng biến thái, hắATn đUbuã nghe đATược giọng nói trong TV, vẻ hài hước trên mt càng đum:
- Không cầlAUn tế bài, rấGit nhanh mày sẽ gp hắRfn ở trên đIzDườQoOng đUbui xuống dưới kia.

- Đã có rấdTGt nhiu ngườKi tng muốn giết tao, nhưng mà kết quảIe bọn hắPIqn đpu chết hết.
Bên tai vang lên lờlAUi nói của Lãnh Vô Cc, ánh măt Bùi Đông Lai híp lạPIqi, giọng nói chuyểTQPn lạLrnh:
- Mày cũng không ngoạii l.

- Không biết trờui cao đLrODt rộng!.

Lãnh Vô Cc cườGii lạunh một tiếng, sát ý trên ngườUbui như núi la phun trào, trườpKng bào trên ngườjui không gió mà bay, giống như là một đIZki kiếm khách điến trái đOjvKt.

- Nghe nói “'Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐTRv Dũng Tuyn” trong “Bùi gia quyn” là bộ pháp đIIn nhấGMZt thiên hạUbu, có thểoya đvjuQt tới hiu quảK súc đGiTQPa thành thốn. Ngoài ra, “ ThấUbut Thương” trong “Bùi gia quyn” cũng ẩkn chứRfa thấIzDt trọng kình lc, uy lc vô cùng cườRfng đDIBIyi.

Vẻ mt Lãnh Vô Cc ngạio ngh nhìn vào Bùi Đông Lai, cườZLji khinh thườakng:
- Ngày đOjvó ở võ quán VịOjvnh Xuân, mày bằqng vào “Bùi gia quyn” đAUTánh bạATi tên tiểTu t NB kia, lầTQPn này tao sẽ cho ngươi một cơ hội đZLjnlG ra tay trước.

CảVm nhn đpKược sát ý trên ngườii Lãnh Vô Cc, bên tai vang lên lờAUTi nói cuồng ngạZLjo của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai cũng không ra tay, chiến ý trong ngườypi không ngng tăng lên. Đồng thờzqi, dư quang lin nhìn chỗ ban công mà Dip Tranh Vanh đvVvVng, thì mơ hồ thấpy đBTBược Dip Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh đIzDang dùng ốm nhòm quân s mà nhìn v bên này.

“Keng”

MắRft thấUbuy Bùi Đông Lai trầIem mc thì Lãnh Vô Cc đIZột nhiên rút kiếm, một tiếng thanh thúy vang lên, thanh kiếm lạLrnh như băng chỉdTG vào Bùi Đông Lai:
- Mày đBIyã mấIt đbei cơ hội xuấBIyt thủ.

Nói xong, bóng ngườypi đTRvộng.

Trong màn đIZêm, Lãnh Vô Cc lin ra tay trước.

"Thanh long xuấATt hảnlGi thế nan đOjváng, bát vân kiến nht đBTBTQPnh kin khôn; tê ngưu vọng nguyt hiểLrn linh ky, bạTch viên phàn chi tàng áo diu."

“Thanh Long xuấQoOt hảqi che nạuQn thế, rẽ mây thấiy mt trờki đuQnlGnh càn khôn, Tê giác nhìn trăng hiểIn lộ linh cơ, Vượn trắODng víu cành ẩvVn dấLru ảBIyo diu” ( Tạawm dịZch, hên xui)

Thái Ất Huyn Môn kiếm, T Yến Xuyên Lâm!

Lãnh Vô Cc ra tay không theo quy tắic, va ra tay lin xuấuQt ra 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp uy chấawn giới võ học TQ.

Trong phút chốc, cảMpa ngườBTBi Lãnh Vô Cc hóa thành một đLrQoOo quang ảjunh cùng dung hợp với thanh Tha Ảnh trong tay, giống như là bóng chim xuyên qua rng cây, tốc đyKộ nhanh như thiểZm đqdBin.

Tht nhanh.

GiờUbu phút này, khí huyết cảOjvm nhn đZược Lãnh Vô Cc ra tay thì trong lòng Bùi Đông Lai cải kinh. HắvVn lin không dám đTón chiêu mà lin dùng “Thiên Đình Phát Kính, Túc Đk Dũng Tuyn” đIzDq né tránh.

“Cong”

Một kiếm Lãnh Vô Cc đypâm ra, uy lc vô cùng kinh khủng.

"H!"

Một kiếm đdTGâm vào không khí, Lãnh Vô Cc h lạGinh một tiếng, thân hình đoyaột nhiên di chuyểRfn, cảju ngườui giống như lit mã rồi đpKột nhiên dng lạaki, sau đTRvó bước v tng bước, chém v phía Bùi Đông Lai.

Mã Hu Dương Tiên!

Nhanh, chuẩBTBn, đUOIộc.

Một chiêu 'Mã Hu Dương Tiên' của Lãnh Vô Cc chng nhữung “ nhanh, chuẩIen, đawộc” mà xuấAUTt kiếm vô cùng xảbeo quyt, làm cho ngườDIi ta khó lòng phòng bịQoO.

“Vù”

Một kiếm chém ra, kình phòng điZo qua làm cho hơi thở Bùi Đông Lai ngưng lạvji.

“Vù”

Thanh kiếm sắkc bén chém ngang qua bảLr vai của Bùi Đông Lai, kình phong sắpc bén trc tiếp làm nát áo của Bùi Đông Lai, đawâm vào da thịqt của hắOD, máu tươi lin chảjuy ra.

Không đKjU ý đZLjến cơn đUbuau trên vai, dưới chân Bùi Đông Lai phát kình, thân thểAUT lui ra sau.

Nam tôn Võ Đang, Bắzqc sùng Thiếu Lâm.

Đang, Thiếu Lâm là 2 môn phái uy chấPIqn Trung Hoa, Võ Đang thì da vào Kiếm còn Thiếu Lâm thì dùng Côn.

Lúc cùng Quý Hồng luyn tp 'Cô Độc Kiếm Pháp' thì Bùi Đông Lai tng nghe qua Quý Hồng nói vĐang, lạpi còn biết so với “ Cô Độc kiếm pháp” thì 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp' lạGMZi càng lợi hạRfi hơn, lúc dùng kiếm giống như Giao Long nổi trên mt nước, tĩGMZnh như mèo bắGMZt chuột, khi ra tay thì tay phân âm dương, thân chứlAUa bát quái, chân đLrakp cu cung, nội hợp kỳ khí, ngoạaki hợp kỳ hình, là một trong nhữGMZng trấjun sơn chi bảuo của Võ Đang.

HắyKn mơ hồ nhìn ra Lãnh Vô Cc đlAUã bước chân vào cảIZnh giới Hóa Kính, nếu so v thc lc thì Lãnh Vô Cc có thểdTG thắGMZng hắAUTn, hin giờyK lạzqi xuấDIt ra Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp thì hắoyan t biết bảAUTn thân không thểGi nào chống đUOIỡ cho nên hắIen tạTRvm thờqi tránh đDIi mũi nhọn.

- Trốn đTRvi đpâu.

MắIt thấUOIy Bùi Đông Lai làm bộ muốn chạbey trốn thì Lãnh Vô Cc quát lên một tiếng lớn, cảZLj ngườaki lin ngay tạKi chỗ bắGMZn ra bay v phía Bùi Đông Lai rồi vung kiếm ra đvVâm.

"Phiên thiên h kinh đqdBiểbeu phi, cổn đqUOIa h bấAUTt triêm trầoyan, nhấUbut kích chi gian, hoảyKng nhược khinh phong bấkt kiến kiếm, vạqn biến chi trung, đIZãn kiến kiếm chi bấVt kiến nhân" .

CảBIy ngườuQi Lãnh Vô Cc giống như Thanh Long xuấTRvt hảbei, ngườuQi và kiếm cùng hợp nhấRft, thanh kiếm trong tay giống như là một bộ phn trên thân thểIZ của hắOjvn.

NgườOjvi là kiếm, kiếm là ngườqi, Nhân Kiếm Hợp NhấLrt!

Thân là cườnlGng giảlAU Hóa Kính nhp môn thì trong khoảPIqnh khoắZLjc tiến vào trạbeng thái Nhân Kiếm Hợp Nhấoyat thì khí thế của Lãnh Vô Cc lin tăng lên, quảq tht là thế tới không thểIZ điỡ, Bùi Đông Lai tấzqt phảawi chết.

Lui.

Lui nữLra.

Đối mt với một kiếm có uy lc tuyt luân này của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai chỉLr có thểGi lui v sau.

Nhưng mà.

Sau khi lui v sau đIZược khoảIeng 20m thì Bùi Đông Lai phát hin phía sau hắjUn là một bứTc tườypng.

Phát hin này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai cảdTG kinh!

Sau đZó.

HắvVn đTột nhiên giảZLjm tốc đTộ, thân mình cong lên, thun thểak nga mt lên trờLri, 2 chân giống như là dính vào mt đZLjqt, lưng lạGMZi càng sát đakbet.

Thiết Bảkn Kiu!

Trong lúc nguy hiểypm, Bùi Đông Lai lin dùng chiêu “ Thiết BảTn Kiu!” đawak né một nhát đKâm tuyt thế này của Lãnh Vô Cc.

“Vù”

Thanh kiếm lin bay sát qua thân thểqdB của Bùi Đông Lai, kình phong sắqc bén đvjánh vào trên mt Bùi Đông Lai làm cho hắqdBn không t chủ đRfược mà nhắUOIm cht 2 mắODt lạjui.

"H!"

Một kiếm đIZâm hụt, Lãnh Vô Cc lin h lạBIynh một tiếng, chân phảQoOi đTột nhiên gim v phía trước mt Bùi Đông Lai, cố gắyKng muốn gim nát mt của Bùi Đông Lai.

2 tay Bùi Đông Lai vung lên, che trước mt, ngăn lấIzDy bàn chân của Lãnh Vô Cc.

“Bốp”

Tiếng vang giòn truyn ra, kình lc bùng nổ, 2 tay Bùi Đông Lai đTau đOjvớn, dườATng như là mấMpat đyKi cảIZm giác, lc đypATo khủng bố làm cho thân thểAUT của hắATn đzqp vào đzqATt, khí huyết trong cơ thểQoO quay cuồng.

“Vù”

Mượn lc phảben chấzqn, thân mình Lãnh Vô Cc bay lên không, sau đKó làm ra một đDIộng tác lộn giống như con mèo, hướng v phía tườqng kia nhẹ nhàng rơi xuống.

“Bộp”

Không đbeợi thân mình rơi xuống, một cước Lãnh Vô Cc lin gim xuống, lạTRvi mượn phảawn lc, cảbe ngườyKi giống như viên đUOIBTBn bắyKn ra, thaanh mình như mãng xà xoay ngườIi, thanh Tha Ảnh trong tay lạuQi vung lên rồi chém v phía Bùi Đông Lai, lầqdBn này hắben nhắLrm vào đPIqGiu Bùi Đông Lai mà chém xuống. • Gửi lúc 12:14 Ngày 06/11/2014

  sobakun

  phong cách dịch rất FA, đọc mà muốn cười lăn lộn, truyện hay, tuy kết cấu khá giống các truyện khác nhưng đọc tốt. Thanks ad, còn làm bộ nào nữa dẫn link hộ với :)

 • Gửi lúc 9:16 Ngày 23/05/2014

  winter72

  Phải Công Nhân Thằng Ad dịch bựa vl thật viết sai chính tả và đôi lúc sai tên nv ...yêu cầu lần sau úp lên thì duyệt qua 1 lần

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 02/03/2014

  dich.phong.505@fb

  thần bảng là ta sắp xếp . oh yeah

 • Gửi lúc 22:03 Ngày 14/02/2014

  zaichuavo

  up cho các FA ở nhà đi bro ơi...

 • Gửi lúc 10:40 Ngày 30/01/2014

  luongcute9xnd

  anh admin ơi. a post nhìu nhìu nha. 1 ngày cố 2-4 tap. như z xem mới đã a ah. a cố gắng post nhìu