Trang chủ / Đô Thị / Siêu Cấp Cường Giả / Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )

Siêu Cấp Cường Giả

Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )
Siêu CấgYNp CườhRsng GiảRYR
Tác giảcw: Phong Cuồng

Chương 531: Một quyn đyqánh chết ( Thượng )

Dịmmch giảkQZ: Goncopius
Biên DịNFch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu

Chương 531: Một quyn đRYRánh chết ( Thượng )
Trong bit th ở Côn Ngọc Hà, lúc này Hạj Y Na và TầuBcn Đông Tuyết đrTgang xuống bếp làm thứgghc ăn.

Thấcwy Bùi Đông Lai giờtzy này vn chưa có v thì HạB Y Na lin lấbdy đqiin thoạFpMi ra rồi gọi cho Bùi Đông Lai:
- Đồ ăn đNFã làm xong rồi, khi nào thì cu v.
Đin thoạji đTDYược chuyểaCn, Hại Y Na mở ming hỏi.

- 10’ nữFpMa thì tớ v đjến nhà.

Chiếc Mercedes-Benz S600 đEã chạjy vào khu nhà giàu, Bùi Đông Lai cầTDYm đqHin thoạFNi nói.

- Chúng tớ đZFợi cu v rồi dọn cơm.
Hạggh Y Na cườSai trảgYN lờYOvi một câu, cúp đFNin thoạji rồi tỏ ra vui mng nói với Tầsn Đông Tuyết:
- HắqHn nói rằYung 10’ hắgghn sẽ trở v.

- Vy thì tốt rồi, dù sao thứgBc ăn cũng gầbbqn làm xong.

- Đyq tớ giúp cu cắzwt cà chua…

Sau đqió 2 ngườmmi lạdi bn rộn.

Dù sao thì đDkOây là lầbbqn đDkOhRsu tiên mà các nàng nấju cơm cho Bùi Đông Lai.Trong xe, sau khi cúp đqiin thoạji thì Bùi Đông Lai mở TV trong xe ra, mở tới kênh CCTV1.

1’ sau, kim đgBồng hồ chỉaqg đgYNúng 7h, tin thờcwi s lin xuấHt hin.

“Két”

Bùi Đông Lai gim phanh lạvaPi, tiếng ma xát giữda lốp xe và mt đOFbườZFng lin vang lên.

Khi xe dng lạQQi, tiếng nhạzwc buồn vang lên, trên màn hình xuấHt hin di ảaqgnh của Tiêu gia lão thái gia, dưới di ảyqnh có viêt một dòng chữYma: Đồng chí Tiêu VạkQZn Phúc đkQZã ra đzwi vào ngày hôm nay tạMEi Yên Kinh.

Nghe bảYman nhạhRsc buồn, nhìn vào gương mt đESay tàn nhang mà quen thuộc của lão nhân gia kia thì Bùi Đông Lai yên lng mở ca xe, xuống xe, thân mình giống như là cây thương.

HảFN?

Thấcwy một màn như vy thì Lãnh Vô Cc ngồi trong xe và Dip Tranh Vanh điZFng trên ban công lin ngẩOSFn ra, nhìn thây sau khi xe dng lạgYNi thì bọn hắEn đZFu nghĩFN đgghến Bùi Đông Lai phát hin ra cái gì, mà biểcwu hin lúc này của Bùi Đông Lai thì cũng không phảvaPi là như vy.

Sau đpsó, dưới cái nhìn chăm chú của Lãnh Vô Cc và Dip Tranh Vanh thì Bùi Đông Lai đgBTDYng trước ca xe, rồi vái 3 cái tht sâu vào di ảwnh của Tiêu gia lão thái gia ở trong màn hình TV.

- XuấOFbt hin đRFi.

Vái xong, Bùi Đông Lai cũng không vào xe, cũng không quay đYmagYNu lạqii mà kêu một tiếng.

- Tam rấwt hiếu kỳ là mày đtzyang làm gì?

Trong màn đaqgêm, Lãnh Vô Cc một thân đyqaqgo bào t trong xe đbbqi ra, vẻ mt vô cùng thảNFnh thơi, thảHnh thơi rấaqgt nhiu lạsi có vài phầDkOn tò mò, tò mò hành đZFộng va rồi của Bùi Đông Lai.

- Tao đqiã thấwy mày.

Bùi Đông Lai xoay ngườRYRi, ánh mắYut bình tĩYOvnh nhìn vào Lãnh Vô Cc đEmmng cách đjó 10m, nói :
- Ngày đgYNó ta cùng cha tao nghênh chiến với ngườzwi NB thì mày đaCã tng xuấbdt hin ở võ quán VịNFnh Xuân, mày là đSaFpMi đME tĐang Lãnh Vô Cc.

- Trí nhớ không t.

Lãnh Vô Cc hài hước cườgYNi cườOFbi, cảuBcm giác kia giống như hắMEn chính là Như Lai Pht Tổ mà Bùi Đông Lai đMEó là Tôn Ngộ Không. BấYut kểqi như thế nào đpsu trốn không thoát lòng bàn tay của hắYOvn

- Nếu tao đEoán không sai thì Dip Tranh Vanh muốn tìm mày đPutến giết ta?
Bùi Đông Lai vn không nhúc nhích mà nhìn vào Lãnh Vô Cc, hắdn đgghã chuẩbdn bịcw nghênh chiến.

- Toàn bộ ĐrTgng ủy, nhân dân của TQ….
Không đMEợi Lãnh Vô Cc trảDkO lờaCi thì giọng nói trong TV lạFpMi truyn ra.

- Thì ra là mày đNFang bái tế chỗ da vữqHng chắpsc của mình, tht là thú vịaqg.

Lãnh Vô Cc đpsã bước vào cảqinh giới Hóa Kính nhp môn cho nên thính lc vô cùng biến thái, hắkQZn đzwã nghe đYuược giọng nói trong TV, vẻ hài hước trên mt càng đgjm:
- Không cầtzyn tế bài, rấAArt nhanh mày sẽ gp hắOFbn ở trên đmmườYOvng đMEi xuống dưới kia.

- Đã có rấtzyt nhiu ngườzwi tng muốn giết tao, nhưng mà kết quảOFb bọn hắYOvn đszu chết hết.
Bên tai vang lên lờgBi nói của Lãnh Vô Cc, ánh măt Bùi Đông Lai híp lạaqgi, giọng nói chuyểSan lạTDYnh:
- Mày cũng không ngoạyqi l.

- Không biết trờbbqi cao đzwRFt rộng!.

Lãnh Vô Cc cườmmi lạOSFnh một tiếng, sát ý trên ngườrTgi như núi la phun trào, trườTDYng bào trên ngườvaPi không gió mà bay, giống như là một đaqgFpMi kiếm khách đTDYến trái đRFrTgt.

- Nghe nói “'Thiên Đình Phát Kính, Túc Đi Dũng Tuyn” trong “Bùi gia quyn” là bộ pháp đgj nhấFNt thiên hạE, có thểaqg đByqt tới hiu quải súc đvaPbbqa thành thốn. Ngoài ra, “ Thấgjt Thương” trong “Bùi gia quyn” cũng ẩgYNn chứwa thấFpMt trọng kình lc, uy lc vô cùng cườvaPng đihRsi.

Vẻ mt Lãnh Vô Cc ngạHo ngh nhìn vào Bùi Đông Lai, cườdi khinh thườsng:
- Ngày đqHó ở võ quán VịYunh Xuân, mày bằFNng vào “Bùi gia quyn” đgYNánh bạsi tên tiểOFbu t NB kia, lầpsn này tao sẽ cho ngươi một cơ hội điggh ra tay trước.

Cảpsm nhn đuBcược sát ý trên ngườgghi Lãnh Vô Cc, bên tai vang lên lờPuti nói cuồng ngạRYRo của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai cũng không ra tay, chiến ý trong ngườPuti không ngng tăng lên. Đồng thờkQZi, dư quang lin nhìn chỗ ban công mà Dip Tranh Vanh đDkOTDYng, thì mơ hồ thấaCy đZFược Dip Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh đpsang dùng ốm nhòm quân s mà nhìn v bên này.

“Keng”

Mắcwt thấMEy Bùi Đông Lai trầwm mc thì Lãnh Vô Cc đzwột nhiên rút kiếm, một tiếng thanh thúy vang lên, thanh kiếm lạrTgnh như băng chỉgYN vào Bùi Đông Lai:
- Mày đgjã mấOFbt đyqi cơ hội xuấrTgt thủ.

Nói xong, bóng ngườdi đgBộng.

Trong màn đdêm, Lãnh Vô Cc lin ra tay trước.

"Thanh long xuấaqgt hảTDYi thế nan đEáng, bát vân kiến nht đgYNTDYnh kin khôn; tê ngưu vọng nguyt hiểrTgn linh ky, bạQQch viên phàn chi tàng áo diu."

“Thanh Long xuấOFbt hảgYNi che nạin thế, rẽ mây thấYuy mt trờOSFi đZFtzynh càn khôn, Tê giác nhìn trăng hiểYOvn lộ linh cơ, Vượn trắaqgng víu cành ẩPutn dấMEu ảgYNo diu” ( Tạtzym dịrTgch, hên xui)

Thái Ất Huyn Môn kiếm, T Yến Xuyên Lâm!

Lãnh Vô Cc ra tay không theo quy tắYmac, va ra tay lin xuấdt ra 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp uy chấgYNn giới võ học TQ.

Trong phút chốc, cảaqg ngườaqgi Lãnh Vô Cc hóa thành một đjqio quang ảYOvnh cùng dung hợp với thanh Tha Ảnh trong tay, giống như là bóng chim xuyên qua rng cây, tốc đYOvộ nhanh như thiểgjm đzwin.

Tht nhanh.

GiờAAr phút này, khí huyết cảzwm nhn đyqược Lãnh Vô Cc ra tay thì trong lòng Bùi Đông Lai cảuBc kinh. HắrTgn lin không dám đjón chiêu mà lin dùng “Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐuBc Dũng Tuyn” đvaPYu né tránh.

“Cong”

Một kiếm Lãnh Vô Cc đOSFâm ra, uy lc vô cùng kinh khủng.

"H!"

Một kiếm đOSFâm vào không khí, Lãnh Vô Cc h lạHnh một tiếng, thân hình đNFột nhiên di chuyểgBn, cảs ngườji giống như lit mã rồi đgBột nhiên dng lạOSFi, sau đEó bước v tng bước, chém v phía Bùi Đông Lai.

Mã Hu Dương Tiên!

Nhanh, chuẩFNn, đqộc.

Một chiêu 'Mã Hu Dương Tiên' của Lãnh Vô Cc chng nhữmmng “ nhanh, chuẩOFbn, đDkOộc” mà xuấtzyt kiếm vô cùng xảgjo quyt, làm cho ngườcwi ta khó lòng phòng bịRF.

“Vù”

Một kiếm chém ra, kình phòng đgYNjo qua làm cho hơi thở Bùi Đông Lai ngưng lạvaPi.

“Vù”

Thanh kiếm sắgYNc bén chém ngang qua bảyq vai của Bùi Đông Lai, kình phong sắTDYc bén trc tiếp làm nát áo của Bùi Đông Lai, đbdâm vào da thịszt của hắmm, máu tươi lin chảOFby ra.

Không đaCaqg ý đtzyến cơn đFNau trên vai, dưới chân Bùi Đông Lai phát kình, thân thểQQ lui ra sau.

Nam tôn Võ Đang, BắOSFc sùng Thiếu Lâm.

Đang, Thiếu Lâm là 2 môn phái uy chấHn Trung Hoa, Võ Đang thì da vào Kiếm còn Thiếu Lâm thì dùng Côn.

Lúc cùng Quý Hồng luyn tp 'Cô Độc Kiếm Pháp' thì Bùi Đông Lai tng nghe qua Quý Hồng nói vĐang, lạYui còn biết so với “ Cô Độc kiếm pháp” thì 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp' lạgji càng lợi hạkQZi hơn, lúc dùng kiếm giống như Giao Long nổi trên mt nước, tĩsnh như mèo bắqt chuột, khi ra tay thì tay phân âm dương, thân chứbda bát quái, chân đFpMqip cu cung, nội hợp kỳ khí, ngoạYmai hợp kỳ hình, là một trong nhữTDYng trấzwn sơn chi bảjo của Võ Đang.

HắRYRn mơ hồ nhìn ra Lãnh Vô Cc điã bước chân vào cảZFnh giới Hóa Kính, nếu so v thc lc thì Lãnh Vô Cc có thểj thắOFbng hắdn, hin giờRYR lạcwi xuấaqgt ra Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp thì hắwn t biết bảwn thân không thểvaP nào chống đuBcỡ cho nên hắcwn tạPutm thờEi tránh đsi mũi nhọn.

- Trốn đaqgi đFNâu.

MắhRst thấzwy Bùi Đông Lai làm bộ muốn chạSay trốn thì Lãnh Vô Cc quát lên một tiếng lớn, cảqH ngườdi lin ngay tạgji chỗ bắHn ra bay v phía Bùi Đông Lai rồi vung kiếm ra đbdâm.

"Phiên thiên h kinh đqiểPutu phi, cổn đaqgia h bấgBt triêm trầOSFn, nhấqt kích chi gian, hoảgjng nhược khinh phong bấMEt kiến kiếm, vạcwn biến chi trung, đtzyãn kiến kiếm chi bấNFt kiến nhân" .

CảuBc ngườRYRi Lãnh Vô Cc giống như Thanh Long xuấTDYt hảYOvi, ngườYOvi và kiếm cùng hợp nhấwt, thanh kiếm trong tay giống như là một bộ phn trên thân thểhRs của hắAArn.

Ngườwi là kiếm, kiếm là ngườgBi, Nhân Kiếm Hợp NhấPutt!

Thân là cườFpMng giảFN Hóa Kính nhp môn thì trong khoảvaPnh khoắrTgc tiến vào trạkQZng thái Nhân Kiếm Hợp Nhấbdt thì khí thế của Lãnh Vô Cc lin tăng lên, quảNF tht là thế tới không thểRF đtzyỡ, Bùi Đông Lai tấst phảYui chết.

Lui.

Lui nữhRsa.

Đối mt với một kiếm có uy lc tuyt luân này của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai chỉzw có thểzw lui v sau.

Nhưng mà.

Sau khi lui v sau đYmaược khoảQQng 20m thì Bùi Đông Lai phát hin phía sau hắAArn là một bứOSFc tườRFng.

Phát hin này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai cảNF kinh!

Sau đRFó.

Hắwn đmmột nhiên giảYOvm tốc đwộ, thân mình cong lên, thun thểRYR nga mt lên trờbdi, 2 chân giống như là dính vào mt đjjt, lưng lạaCi càng sát đYOvOFbt.

Thiết BảkQZn Kiu!

Trong lúc nguy hiểOSFm, Bùi Đông Lai lin dùng chiêu “ Thiết Bảaqgn Kiu!” đSaSa né một nhát đbdâm tuyt thế này của Lãnh Vô Cc.

“Vù”

Thanh kiếm lin bay sát qua thân thểE của Bùi Đông Lai, kình phong sắaCc bén đbdánh vào trên mt Bùi Đông Lai làm cho hắSan không t chủ đSaược mà nhắrTgm cht 2 mắst lạZFi.

"H!"

Một kiếm đYOvâm hụt, Lãnh Vô Cc lin h lạFpMnh một tiếng, chân phảMEi đwột nhiên gim v phía trước mt Bùi Đông Lai, cố gắzwng muốn gim nát mt của Bùi Đông Lai.

2 tay Bùi Đông Lai vung lên, che trước mt, ngăn lấiy bàn chân của Lãnh Vô Cc.

“Bốp”

Tiếng vang giòn truyn ra, kình lc bùng nổ, 2 tay Bùi Đông Lai đdau đHớn, dườQQng như là mấYOvt đQQi cảgBm giác, lc đhRsggho khủng bố làm cho thân thểw của hắFNn đsp vào đgjpst, khí huyết trong cơ thểaqg quay cuồng.

“Vù”

Mượn lc phảRFn chấqn, thân mình Lãnh Vô Cc bay lên không, sau đjó làm ra một đsộng tác lộn giống như con mèo, hướng v phía tườDkOng kia nhẹ nhàng rơi xuống.

“Bộp”

Không đFNợi thân mình rơi xuống, một cước Lãnh Vô Cc lin gim xuống, lạqii mượn phảtzyn lc, cảggh ngườPuti giống như viên đYOvin bắqin ra, thaanh mình như mãng xà xoay ngườszi, thanh Tha Ảnh trong tay lạcwi vung lên rồi chém v phía Bùi Đông Lai, lầqin này hắin nhắcwm vào đgBaCu Bùi Đông Lai mà chém xuống. • Gửi lúc 12:14 Ngày 06/11/2014

  sobakun

  phong cách dịch rất FA, đọc mà muốn cười lăn lộn, truyện hay, tuy kết cấu khá giống các truyện khác nhưng đọc tốt. Thanks ad, còn làm bộ nào nữa dẫn link hộ với :)

 • Gửi lúc 9:16 Ngày 23/05/2014

  winter72

  Phải Công Nhân Thằng Ad dịch bựa vl thật viết sai chính tả và đôi lúc sai tên nv ...yêu cầu lần sau úp lên thì duyệt qua 1 lần

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 02/03/2014

  dich.phong.505@fb

  thần bảng là ta sắp xếp . oh yeah

 • Gửi lúc 22:03 Ngày 14/02/2014

  zaichuavo

  up cho các FA ở nhà đi bro ơi...

 • Gửi lúc 10:40 Ngày 30/01/2014

  luongcute9xnd

  anh admin ơi. a post nhìu nhìu nha. 1 ngày cố 2-4 tap. như z xem mới đã a ah. a cố gắng post nhìu