Trang chủ / Đô Thị / Siêu Cấp Cường Giả / Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )

Siêu Cấp Cường Giả

Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )
Siêu CấNAp CườvKxng GiảpY
Tác giảvH: Phong Cuồng

Chương 531: Một quyn đZWánh chết ( Thượng )

DịUHjch giảYSQ: Goncopius
Biên DịYSQch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu

Chương 531: Một quyn đfpRánh chết ( Thượng )
Trong bit th ở Côn Ngọc Hà, lúc này HạwUn Y Na và TầsgRn Đông Tuyết đNAang xuống bếp làm thứvKxc ăn.

ThấQfZy Bùi Đông Lai giờnsl này vn chưa có v thì Hạt Y Na lin lấwUny đHrin thoạZi ra rồi gọi cho Bùi Đông Lai:
- Đồ ăn đqKwã làm xong rồi, khi nào thì cu v.
Đin thoạZFNi đHrược chuyểRGn, HạC Y Na mở ming hỏi.

- 10’ nữAa thì tớ v đYSQến nhà.

Chiếc Mercedes-Benz S600 đAã chạojBy vào khu nhà giàu, Bùi Đông Lai cầZFNm đUHjin thoạBci nói.

- Chúng tớ đwUnợi cu v rồi dọn cơm.
HạmC Y Na cườHi trảA lờKgfi một câu, cúp đFlZin thoạWi rồi tỏ ra vui mng nói với Tầgnn Đông Tuyết:
- HắBcn nói rằHng 10’ hắtn sẽ trở v.

- Vy thì tốt rồi, dù sao thứHKc ăn cũng gầHn làm xong.

- ĐZFN tớ giúp cu cắSsvt cà chua…

Sau đFlZó 2 ngườZFNi lạBci bn rộn.

Dù sao thì đrây là lầSsvn đZojBu tiên mà các nàng nấYSQu cơm cho Bùi Đông Lai.Trong xe, sau khi cúp đfYfin thoạsHvi thì Bùi Đông Lai mở TV trong xe ra, mở tới kênh CCTV1.

1’ sau, kim đjqồng hồ chỉjq đKZúng 7h, tin thờsHvi s lin xuấHrt hin.

“Két”

Bùi Đông Lai gim phanh lạOhi, tiếng ma xát giữNAa lốp xe và mt đlkườLLqng lin vang lên.

Khi xe dng lạQfZi, tiếng nhạZFNc buồn vang lên, trên màn hình xuấpYt hin di ảsjnh của Tiêu gia lão thái gia, dưới di ảNNOnh có viêt một dòng chữjq: Đồng chí Tiêu VạwUnn Phúc đlkã ra đRgi vào ngày hôm nay tạvKxi Yên Kinh.

Nghe bảNNOn nhạZWc buồn, nhìn vào gương mt đnslhy tàn nhang mà quen thuộc của lão nhân gia kia thì Bùi Đông Lai yên lng mở ca xe, xuống xe, thân mình giống như là cây thương.

HảfYf?

ThấsgRy một màn như vy thì Lãnh Vô Cc ngồi trong xe và Dip Tranh Vanh đRgjqng trên ban công lin ngẩsHvn ra, nhìn thây sau khi xe dng lạYSQi thì bọn hắZFNn đOhu nghĩA đmCến Bùi Đông Lai phát hin ra cái gì, mà biểHKu hin lúc này của Bùi Đông Lai thì cũng không phảjqi là như vy.

Sau đmCó, dưới cái nhìn chăm chú của Lãnh Vô Cc và Dip Tranh Vanh thì Bùi Đông Lai đfYfRgng trước ca xe, rồi vái 3 cái tht sâu vào di ảHrnh của Tiêu gia lão thái gia ở trong màn hình TV.

- XuấWt hin đOhi.

Vái xong, Bùi Đông Lai cũng không vào xe, cũng không quay đFlZhu lạfmti mà kêu một tiếng.

- Tam rấsHvt hiếu kỳ là mày đjqang làm gì?

Trong màn đBcêm, Lãnh Vô Cc một thân đsHvZFNo bào t trong xe đRgi ra, vẻ mt vô cùng thảjqnh thơi, thảhnh thơi rấvHt nhiu lạWi có vài phầojBn tò mò, tò mò hành đfmtộng va rồi của Bùi Đông Lai.

- Tao đfmtã thấRgy mày.

Bùi Đông Lai xoay ngườlki, ánh mắRGt bình tĩtnh nhìn vào Lãnh Vô Cc đCZng cách đfYfó 10m, nói :
- Ngày đtó ta cùng cha tao nghênh chiến với ngườlki NB thì mày đsHvã tng xuấHKt hin ở võ quán VịojBnh Xuân, mày là đHrfpRi đHr tĐang Lãnh Vô Cc.

- Trí nhớ không t.

Lãnh Vô Cc hài hước cườWi cườtti, cảQfZm giác kia giống như hắjqn chính là Như Lai Pht Tổ mà Bùi Đông Lai đKgfó là Tôn Ngộ Không. BấojBt kểvKx như thế nào đNAu trốn không thoát lòng bàn tay của hắNAn

- Nếu tao đNAoán không sai thì Dip Tranh Vanh muốn tìm mày đvHến giết ta?
Bùi Đông Lai vn không nhúc nhích mà nhìn vào Lãnh Vô Cc, hắKZn đnslã chuẩtn bịvH nghênh chiến.

- Toàn bộ ĐAng ủy, nhân dân của TQ….
Không đvKxợi Lãnh Vô Cc trảFlZ lờQfZi thì giọng nói trong TV lạfmti truyn ra.

- Thì ra là mày đAang bái tế chỗ da vữHrng chắFlZc của mình, tht là thú vịsj.

Lãnh Vô Cc đOhã bước vào cảgnnh giới Hóa Kính nhp môn cho nên thính lc vô cùng biến thái, hắFlZn đAã nghe đfpRược giọng nói trong TV, vẻ hài hước trên mt càng đNNOm:
- Không cầmCn tế bài, rấxAt nhanh mày sẽ gp hắWn ở trên đRgườNNOng đmCi xuống dưới kia.

- Đã có rấLLqt nhiu ngườZi tng muốn giết tao, nhưng mà kết quảnsl bọn hắjqn đfYfu chết hết.
Bên tai vang lên lờKZi nói của Lãnh Vô Cc, ánh măt Bùi Đông Lai híp lạti, giọng nói chuyểHKn lạpYnh:
- Mày cũng không ngoạQfZi l.

- Không biết trờsji cao đxAHKt rộng!.

Lãnh Vô Cc cườgosi lạvlnh một tiếng, sát ý trên ngườlki như núi la phun trào, trườgnng bào trên ngườxAi không gió mà bay, giống như là một đNAsHvi kiếm khách đHến trái đCCt.

- Nghe nói “'Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐZW Dũng Tuyn” trong “Bùi gia quyn” là bộ pháp đA nhấZFNt thiên hạNA, có thểHr đFlZojBt tới hiu quảojB súc đHrNAa thành thốn. Ngoài ra, “ ThấRgt Thương” trong “Bùi gia quyn” cũng ẩvKxn chứla thấRGt trọng kình lc, uy lc vô cùng cườKgfng đsjvHi.

Vẻ mt Lãnh Vô Cc ngạKgfo ngh nhìn vào Bùi Đông Lai, cườBci khinh thườZWng:
- Ngày đZFNó ở võ quán VịRgnh Xuân, mày bằFlZng vào “Bùi gia quyn” đKgfánh bạvKxi tên tiểHu t NB kia, lầlkn này tao sẽ cho ngươi một cơ hội đlkgos ra tay trước.

CảHKm nhn đHược sát ý trên ngườli Lãnh Vô Cc, bên tai vang lên lờqKwi nói cuồng ngạvlo của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai cũng không ra tay, chiến ý trong ngườlki không ngng tăng lên. Đồng thờNNOi, dư quang lin nhìn chỗ ban công mà Dip Tranh Vanh đZNAng, thì mơ hồ thấjqy đttược Dip Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh đqKwang dùng ốm nhòm quân s mà nhìn v bên này.

“Keng”

MắYSQt thấsgRy Bùi Đông Lai trầsHvm mc thì Lãnh Vô Cc đHrột nhiên rút kiếm, một tiếng thanh thúy vang lên, thanh kiếm lạvKxnh như băng chỉr vào Bùi Đông Lai:
- Mày đBcã mấsHvt đvHi cơ hội xuấgnt thủ.

Nói xong, bóng ngườOhi đKZộng. truyn đnslược lấsgRy t website tung hoanh

Trong màn đOhêm, Lãnh Vô Cc lin ra tay trước.

"Thanh long xuấsjt hảqKwi thế nan đFlZáng, bát vân kiến nht đhZFNnh kin khôn; tê ngưu vọng nguyt hiểCn linh ky, bạNAch viên phàn chi tàng áo diu."

“Thanh Long xuấfmtt hảhi che nạYSQn thế, rẽ mây thấvly mt trờUHji đsHvHrnh càn khôn, Tê giác nhìn trăng hiểfpRn lộ linh cơ, Vượn trắHng víu cành ẩjqn dấCu ảxAo diu” ( TạfpRm dịWch, hên xui)

Thái Ất Huyn Môn kiếm, T Yến Xuyên Lâm!

Lãnh Vô Cc ra tay không theo quy tắsgRc, va ra tay lin xuấNAt ra 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp uy chấUHjn giới võ học TQ.

Trong phút chốc, cảr ngườsgRi Lãnh Vô Cc hóa thành một đojBNNOo quang ảrnh cùng dung hợp với thanh Tha Ảnh trong tay, giống như là bóng chim xuyên qua rng cây, tốc đAộ nhanh như thiểgosm đlin.

Tht nhanh.

GiờSsv phút này, khí huyết cảttm nhn đgnược Lãnh Vô Cc ra tay thì trong lòng Bùi Đông Lai cảFlZ kinh. HắLLqn lin không dám đLLqón chiêu mà lin dùng “Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐwUn Dũng Tuyn” đNAH né tránh.

“Cong”

Một kiếm Lãnh Vô Cc đWâm ra, uy lc vô cùng kinh khủng.

"H!"

Một kiếm đfYfâm vào không khí, Lãnh Vô Cc h lạttnh một tiếng, thân hình đvKxột nhiên di chuyểfYfn, cảUHj ngườsji giống như lit mã rồi đlột nhiên dng lạKgfi, sau đZó bước v tng bước, chém v phía Bùi Đông Lai.

Mã Hu Dương Tiên!

Nhanh, chuẩrn, đNAộc.

Một chiêu 'Mã Hu Dương Tiên' của Lãnh Vô Cc chng nhữhng “ nhanh, chuẩsjn, đqKwộc” mà xuấht kiếm vô cùng xảqKwo quyt, làm cho ngườvHi ta khó lòng phòng bịjq.

“Vù”

Một kiếm chém ra, kình phòng đCfpRo qua làm cho hơi thở Bùi Đông Lai ngưng lạAi.

“Vù”

Thanh kiếm sắAc bén chém ngang qua bảKgf vai của Bùi Đông Lai, kình phong sắvlc bén trc tiếp làm nát áo của Bùi Đông Lai, đWâm vào da thịttt của hắqKw, máu tươi lin chảRgy ra.

Không đYSQSsv ý đRGến cơn đCau trên vai, dưới chân Bùi Đông Lai phát kình, thân thểKZ lui ra sau.

Nam tôn Võ Đang, BắRGc sùng Thiếu Lâm.

Đang, Thiếu Lâm là 2 môn phái uy chấtn Trung Hoa, Võ Đang thì da vào Kiếm còn Thiếu Lâm thì dùng Côn.

Lúc cùng Quý Hồng luyn tp 'Cô Độc Kiếm Pháp' thì Bùi Đông Lai tng nghe qua Quý Hồng nói vĐang, lạgosi còn biết so với “ Cô Độc kiếm pháp” thì 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp' lạBci càng lợi hạZWi hơn, lúc dùng kiếm giống như Giao Long nổi trên mt nước, tĩlnh như mèo bắvKxt chuột, khi ra tay thì tay phân âm dương, thân chứjqa bát quái, chân đhlkp cu cung, nội hợp kỳ khí, ngoạpYi hợp kỳ hình, là một trong nhữNNOng trấmCn sơn chi bảZFNo của Võ Đang.

HắwUnn mơ hồ nhìn ra Lãnh Vô Cc đAã bước chân vào cảCnh giới Hóa Kính, nếu so v thc lc thì Lãnh Vô Cc có thểW thắmCng hắrn, hin giờgn lạUHji xuấqKwt ra Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp thì hắKgfn t biết bảHn thân không thểNNO nào chống đLLqỡ cho nên hắAn tạqKwm thờFlZi tránh đZi mũi nhọn.

- Trốn đCi đRgâu.

MắvKxt thấHry Bùi Đông Lai làm bộ muốn chạHry trốn thì Lãnh Vô Cc quát lên một tiếng lớn, cảt ngườsHvi lin ngay tạfmti chỗ bắHKn ra bay v phía Bùi Đông Lai rồi vung kiếm ra đYSQâm.

"Phiên thiên h kinh đAiểfYfu phi, cổn đKZsHva h bấht triêm trầBcn, nhấqKwt kích chi gian, hoảQfZng nhược khinh phong bấgnt kiến kiếm, vạAn biến chi trung, đlkãn kiến kiếm chi bấKgft kiến nhân" .

CảA ngườBci Lãnh Vô Cc giống như Thanh Long xuấKZt hảZFNi, ngườnsli và kiếm cùng hợp nhấht, thanh kiếm trong tay giống như là một bộ phn trên thân thểsHv của hắUHjn.

Ngườlki là kiếm, kiếm là ngườsgRi, Nhân Kiếm Hợp NhấOht!

Thân là cườvHng giảNNO Hóa Kính nhp môn thì trong khoảHrnh khoắrc tiến vào trạWng thái Nhân Kiếm Hợp NhấRGt thì khí thế của Lãnh Vô Cc lin tăng lên, quảRg tht là thế tới không thểH đZỡ, Bùi Đông Lai tấUHjt phảZi chết.

Lui.

Lui nữgna.

Đối mt với một kiếm có uy lc tuyt luân này của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai chỉwUn có thểgn lui v sau.

Nhưng mà.

Sau khi lui v sau đsgRược khoảfpRng 20m thì Bùi Đông Lai phát hin phía sau hắKgfn là một bứpYc tườBcng.

Phát hin này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai cảZ kinh!

Sau đAó.

Hắtn đrột nhiên giảxAm tốc đRGộ, thân mình cong lên, thun thểW nga mt lên trờgosi, 2 chân giống như là dính vào mt đmCrt, lưng lạHKi càng sát đYSQvHt.

Thiết BảRgn Kiu!

Trong lúc nguy hiểsjm, Bùi Đông Lai lin dùng chiêu “ Thiết BảWn Kiu!” đlkgn né một nhát đNNOâm tuyt thế này của Lãnh Vô Cc.

“Vù”

Thanh kiếm lin bay sát qua thân thểLLq của Bùi Đông Lai, kình phong sắfmtc bén đsjánh vào trên mt Bùi Đông Lai làm cho hắrn không t chủ đjqược mà nhắQfZm cht 2 mắlt lạWi.

"H!"

Một kiếm đKgfâm hụt, Lãnh Vô Cc lin h lạjqnh một tiếng, chân phảjqi đlkột nhiên gim v phía trước mt Bùi Đông Lai, cố gắNNOng muốn gim nát mt của Bùi Đông Lai.

2 tay Bùi Đông Lai vung lên, che trước mt, ngăn lấNAy bàn chân của Lãnh Vô Cc.

“Bốp”

Tiếng vang giòn truyn ra, kình lc bùng nổ, 2 tay Bùi Đông Lai đvKxau đvlớn, dườvKxng như là mấpYt đojBi cảxAm giác, lc đRGKgfo khủng bố làm cho thân thểtt của hắxAn đHKp vào đojBlkt, khí huyết trong cơ thểojB quay cuồng.

“Vù”

Mượn lc phảtn chấHn, thân mình Lãnh Vô Cc bay lên không, sau đlkó làm ra một đHrộng tác lộn giống như con mèo, hướng v phía tườmCng kia nhẹ nhàng rơi xuống.

“Bộp”

Không đttợi thân mình rơi xuống, một cước Lãnh Vô Cc lin gim xuống, lạZWi mượn phảUHjn lc, cảsHv ngườsji giống như viên đKZsgRn bắvKxn ra, thaanh mình như mãng xà xoay ngườHKi, thanh Tha Ảnh trong tay lạHri vung lên rồi chém v phía Bùi Đông Lai, lầfpRn này hắSsvn nhắZm vào đvHojBu Bùi Đông Lai mà chém xuống. • Gửi lúc 12:14 Ngày 06/11/2014

  sobakun

  phong cách dịch rất FA, đọc mà muốn cười lăn lộn, truyện hay, tuy kết cấu khá giống các truyện khác nhưng đọc tốt. Thanks ad, còn làm bộ nào nữa dẫn link hộ với :)

 • Gửi lúc 9:16 Ngày 23/05/2014

  winter72

  Phải Công Nhân Thằng Ad dịch bựa vl thật viết sai chính tả và đôi lúc sai tên nv ...yêu cầu lần sau úp lên thì duyệt qua 1 lần

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 02/03/2014

  dich.phong.505@fb

  thần bảng là ta sắp xếp . oh yeah

 • Gửi lúc 22:03 Ngày 14/02/2014

  zaichuavo

  up cho các FA ở nhà đi bro ơi...

 • Gửi lúc 10:40 Ngày 30/01/2014

  luongcute9xnd

  anh admin ơi. a post nhìu nhìu nha. 1 ngày cố 2-4 tap. như z xem mới đã a ah. a cố gắng post nhìu