Trang chủ / Đô Thị / Siêu Cấp Cường Giả / Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )

Siêu Cấp Cường Giả

Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )
Siêu Cấcp CườyNng GiảABp
Tác giảSxm: Phong Cuồng

Chương 531: Một quyn đnPánh chết ( Thượng )

DịXZch giảsD: Goncopius
Biên DịkXch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu

Chương 531: Một quyn đcNánh chết ( Thượng )
Trong bit th ở Côn Ngọc Hà, lúc này HạyN Y Na và Tầjn Đông Tuyết đllang xuống bếp làm thứABpc ăn.

Thấsnry Bùi Đông Lai giờsnr này vn chưa có v thì HạKa Y Na lin lấDy đKain thoạADKi ra rồi gọi cho Bùi Đông Lai:
- Đồ ăn đnFã làm xong rồi, khi nào thì cu v.
Đin thoạCySi đpOược chuyểSxmn, HạrHl Y Na mở ming hỏi.

- 10’ nữPa thì tớ v đsnrến nhà.

Chiếc Mercedes-Benz S600 đWIã chạSxmy vào khu nhà giàu, Bùi Đông Lai cầCySm đsDin thoạXZi nói.

- Chúng tớ đzXDợi cu v rồi dọn cơm.
HạyN Y Na cườADKi trảVlk lờmYAi một câu, cúp đpOin thoạai rồi tỏ ra vui mng nói với TầFn Đông Tuyết:
- HắnPn nói rằrHlng 10’ hắnFn sẽ trở v.

- Vy thì tốt rồi, dù sao thứnPc ăn cũng gầpjn làm xong.

- ĐkX tớ giúp cu cắcNt cà chua…

Sau đAAkó 2 ngườzXDi lạcNi bn rộn.

Dù sao thì đldây là lầyNn đHCllu tiên mà các nàng nấVlku cơm cho Bùi Đông Lai.Trong xe, sau khi cúp đcin thoạHCi thì Bùi Đông Lai mở TV trong xe ra, mở tới kênh CCTV1.

1’ sau, kim đVlkồng hồ chỉWI đBiúng 7h, tin thờWIi s lin xuấkXt hin.

“Két”

Bùi Đông Lai gim phanh lạMi, tiếng ma xát giữBSBa lốp xe và mt đBSBườang lin vang lên.

Khi xe dng lạji, tiếng nhạVlkc buồn vang lên, trên màn hình xuấrct hin di ảrcnh của Tiêu gia lão thái gia, dưới di ảsDnh có viêt một dòng chữsnr: Đồng chí Tiêu Vạpjn Phúc đrcã ra đDi vào ngày hôm nay tạESi Yên Kinh.

Nghe bảDn nhạADKc buồn, nhìn vào gương mt đDcy tàn nhang mà quen thuộc của lão nhân gia kia thì Bùi Đông Lai yên lng mở ca xe, xuống xe, thân mình giống như là cây thương.

HảpO?

ThấZy một màn như vy thì Lãnh Vô Cc ngồi trong xe và Dip Tranh Vanh đaWErVrng trên ban công lin ngẩnPn ra, nhìn thây sau khi xe dng lạFi thì bọn hắlln đCau nghĩCyS đZến Bùi Đông Lai phát hin ra cái gì, mà biểrcu hin lúc này của Bùi Đông Lai thì cũng không phảMi là như vy.

Sau đaWEó, dưới cái nhìn chăm chú của Lãnh Vô Cc và Dip Tranh Vanh thì Bùi Đông Lai đrcMng trước ca xe, rồi vái 3 cái tht sâu vào di ảNnh của Tiêu gia lão thái gia ở trong màn hình TV.

- XuấpOt hin đHCi.

Vái xong, Bùi Đông Lai cũng không vào xe, cũng không quay đHCWIu lạldi mà kêu một tiếng.

- Tam rấct hiếu kỳ là mày đVlkang làm gì?

Trong màn đXZêm, Lãnh Vô Cc một thân đBiTrAo bào t trong xe đVlki ra, vẻ mt vô cùng thảrHlnh thơi, thảKanh thơi rấzXDt nhiu lạldi có vài phầCySn tò mò, tò mò hành đFộng va rồi của Bùi Đông Lai.

- Tao đCaã thấFy mày.

Bùi Đông Lai xoay ngườAAki, ánh mắldt bình tĩSfnh nhìn vào Lãnh Vô Cc đSxmSfng cách đaWEó 10m, nói :
- Ngày đnFó ta cùng cha tao nghênh chiến với ngườyNi NB thì mày đpjã tng xuấzTNt hin ở võ quán VịsDnh Xuân, mày là đDMci đnF tĐang Lãnh Vô Cc.

- Trí nhớ không t.

Lãnh Vô Cc hài hước cườNi cườVlki, cảCam giác kia giống như hắDn chính là Như Lai Pht Tổ mà Bùi Đông Lai đcó là Tôn Ngộ Không. BấADKt kểc như thế nào đTrAu trốn không thoát lòng bàn tay của hắcn

- Nếu tao đaWEoán không sai thì Dip Tranh Vanh muốn tìm mày đPến giết ta?
Bùi Đông Lai vn không nhúc nhích mà nhìn vào Lãnh Vô Cc, hắmYAn đESã chuẩYCcn bịSf nghênh chiến.

- Toàn bộ ĐsDng ủy, nhân dân của TQ….
Không đFợi Lãnh Vô Cc trảABp lờlli thì giọng nói trong TV lạNaCi truyn ra.

- Thì ra là mày đsnrang bái tế chỗ da vữCang chắknpc của mình, tht là thú vịa.

Lãnh Vô Cc đPã bước vào cảanh giới Hóa Kính nhp môn cho nên thính lc vô cùng biến thái, hắCan đDMã nghe đaWEược giọng nói trong TV, vẻ hài hước trên mt càng đNm:
- Không cầmYAn tế bài, rấrVrt nhanh mày sẽ gp hắrVrn ở trên đESườpOng đzXDi xuống dưới kia.

- Đã có rấmYAt nhiu ngườXZi tng muốn giết tao, nhưng mà kết quảZ bọn hắDMn đzTNu chết hết.
Bên tai vang lên lờai nói của Lãnh Vô Cc, ánh măt Bùi Đông Lai híp lạDMi, giọng nói chuyểSfn lạDMnh:
- Mày cũng không ngoạKai l.

- Không biết trờYCci cao đcNct rộng!.

Lãnh Vô Cc cườDi lạTrAnh một tiếng, sát ý trên ngườrci như núi la phun trào, trườyNng bào trên ngườNaCi không gió mà bay, giống như là một đABpVlki kiếm khách đMến trái đzXDkXt.

- Nghe nói “'Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐN Dũng Tuyn” trong “Bùi gia quyn” là bộ pháp đYCc nhấAAkt thiên hạxsz, có thểABp đrVrMt tới hiu quảzTN súc đnPSfa thành thốn. Ngoài ra, “ ThấYCct Thương” trong “Bùi gia quyn” cũng ẩABpn chứsnra thấSxmt trọng kình lc, uy lc vô cùng cườnPng đMKai.

Vẻ mt Lãnh Vô Cc ngạsDo ngh nhìn vào Bùi Đông Lai, cườSxmi khinh thườHCng:
- Ngày đDMó ở võ quán VịBinh Xuân, mày bằxszng vào “Bùi gia quyn” đBSBánh bạSfi tên tiểsnru t NB kia, lầFn này tao sẽ cho ngươi một cơ hội đYCcrc ra tay trước.

CảWIm nhn đNaCược sát ý trên ngườrHli Lãnh Vô Cc, bên tai vang lên lờknpi nói cuồng ngạzTNo của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai cũng không ra tay, chiến ý trong ngườESi không ngng tăng lên. Đồng thờpji, dư quang lin nhìn chỗ ban công mà Dip Tranh Vanh đAAkjng, thì mơ hồ thấESy đcNược Dip Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh đXZang dùng ốm nhòm quân s mà nhìn v bên này.

“Keng”

MắBit thấDy Bùi Đông Lai trầaWEm mc thì Lãnh Vô Cc đMột nhiên rút kiếm, một tiếng thanh thúy vang lên, thanh kiếm lạanh như băng chỉNaC vào Bùi Đông Lai:
- Mày đmYAã mấADKt đaWEi cơ hội xuấWIt thủ.

Nói xong, bóng ngườSfi đSxmộng.

Trong màn đBSBêm, Lãnh Vô Cc lin ra tay trước.

"Thanh long xuấAAkt hảHCi thế nan đHCáng, bát vân kiến nht đBSBcNnh kin khôn; tê ngưu vọng nguyt hiểan linh ky, bạHCch viên phàn chi tàng áo diu."

“Thanh Long xuấct hảADKi che nạcn thế, rẽ mây thấsnry mt trờCySi đKKzTrAnh càn khôn, Tê giác nhìn trăng hiểADKn lộ linh cơ, Vượn trắcng víu cành ẩBSBn dấau ảnPo diu” ( Tạpjm dịDMch, hên xui)

Thái Ất Huyn Môn kiếm, T Yến Xuyên Lâm!

Lãnh Vô Cc ra tay không theo quy tắac, va ra tay lin xuấHCt ra 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp uy chấzTNn giới võ học TQ.

Trong phút chốc, cảWI ngườSxmi Lãnh Vô Cc hóa thành một đcABpo quang ảnFnh cùng dung hợp với thanh Tha Ảnh trong tay, giống như là bóng chim xuyên qua rng cây, tốc đHCộ nhanh như thiểllm đknpin.

Tht nhanh.

GiờYCc phút này, khí huyết cảABpm nhn đBSBược Lãnh Vô Cc ra tay thì trong lòng Bùi Đông Lai cảBi kinh. HắCySn lin không dám đaón chiêu mà lin dùng “Thiên Đình Phát Kính, Túc Đa Dũng Tuyn” đPAAk né tránh.

“Cong”

Một kiếm Lãnh Vô Cc đnFâm ra, uy lc vô cùng kinh khủng.

"H!"

Một kiếm đkXâm vào không khí, Lãnh Vô Cc h lạrVrnh một tiếng, thân hình đrcột nhiên di chuyểDMn, cảld ngườHCi giống như lit mã rồi đrVrột nhiên dng lạrci, sau đyNó bước v tng bước, chém v phía Bùi Đông Lai.

Mã Hu Dương Tiên!

Nhanh, chuẩSfn, đpOộc.

Một chiêu 'Mã Hu Dương Tiên' của Lãnh Vô Cc chng nhữDMng “ nhanh, chuẩADKn, đknpộc” mà xuấllt kiếm vô cùng xảjo quyt, làm cho ngườWIi ta khó lòng phòng bịaWE.

“Vù”

Một kiếm chém ra, kình phòng đcNao qua làm cho hơi thở Bùi Đông Lai ngưng lạsnri.

“Vù”

Thanh kiếm sắsnrc bén chém ngang qua bảld vai của Bùi Đông Lai, kình phong sắSfc bén trc tiếp làm nát áo của Bùi Đông Lai, đpOâm vào da thịCat của hắSf, máu tươi lin chảADKy ra.

Không đnFa ý đsDến cơn đpjau trên vai, dưới chân Bùi Đông Lai phát kình, thân thểaWE lui ra sau.

Nam tôn Võ Đang, BắABpc sùng Thiếu Lâm.

Đang, Thiếu Lâm là 2 môn phái uy chấldn Trung Hoa, Võ Đang thì da vào Kiếm còn Thiếu Lâm thì dùng Côn.

Lúc cùng Quý Hồng luyn tp 'Cô Độc Kiếm Pháp' thì Bùi Đông Lai tng nghe qua Quý Hồng nói vĐang, lạHCi còn biết so với “ Cô Độc kiếm pháp” thì 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp' lạknpi càng lợi hạpOi hơn, lúc dùng kiếm giống như Giao Long nổi trên mt nước, tĩHCnh như mèo bắzXDt chuột, khi ra tay thì tay phân âm dương, thân chứDa bát quái, chân đrVrkXp cu cung, nội hợp kỳ khí, ngoạxszi hợp kỳ hình, là một trong nhữSfng trấDMn sơn chi bảDMo của Võ Đang.

HắnFn mơ hồ nhìn ra Lãnh Vô Cc đYCcã bước chân vào cảBSBnh giới Hóa Kính, nếu so v thc lc thì Lãnh Vô Cc có thểBi thắldng hắsDn, hin giờBSB lạknpi xuấAAkt ra Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp thì hắnPn t biết bảSfn thân không thểrHl nào chống đldỡ cho nên hắzTNn tạCySm thờnFi tránh đCySi mũi nhọn.

- Trốn đrVri đrcâu.

MắABpt thấKay Bùi Đông Lai làm bộ muốn chạVlky trốn thì Lãnh Vô Cc quát lên một tiếng lớn, cảKKz ngườji lin ngay tạrci chỗ bắTrAn ra bay v phía Bùi Đông Lai rồi vung kiếm ra đaWEâm.

"Phiên thiên h kinh đrVriểkXu phi, cổn đknpZa h bấMt triêm trầVlkn, nhấXZt kích chi gian, hoảzXDng nhược khinh phong bấllt kiến kiếm, vạrHln biến chi trung, đPãn kiến kiếm chi bấct kiến nhân" .

CảABp ngườkXi Lãnh Vô Cc giống như Thanh Long xuấNaCt hảHCi, ngườNaCi và kiếm cùng hợp nhấkXt, thanh kiếm trong tay giống như là một bộ phn trên thân thểVlk của hắnFn.

NgườXZi là kiếm, kiếm là ngườPi, Nhân Kiếm Hợp NhấDt!

Thân là cườmYAng giảKKz Hóa Kính nhp môn thì trong khoảzTNnh khoắmYAc tiến vào trạpjng thái Nhân Kiếm Hợp NhấcNt thì khí thế của Lãnh Vô Cc lin tăng lên, quảpj tht là thế tới không thểBSB đaWEỡ, Bùi Đông Lai tấCySt phảWIi chết.

Lui.

Lui nữpja.

Đối mt với một kiếm có uy lc tuyt luân này của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai chỉzXD có thểXZ lui v sau.

Nhưng mà.

Sau khi lui v sau đsnrược khoảSfng 20m thì Bùi Đông Lai phát hin phía sau hắzTNn là một bứMc tườBSBng.

Phát hin này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai cảc kinh!

Sau đaó.

HắnFn đNaCột nhiên giảMm tốc đAAkộ, thân mình cong lên, thun thểD nga mt lên trờzXDi, 2 chân giống như là dính vào mt đaESt, lưng lạSfi càng sát đKaaWEt.

Thiết BảWIn Kiu!

Trong lúc nguy hiểBim, Bùi Đông Lai lin dùng chiêu “ Thiết BảrHln Kiu!” đrVrsnr né một nhát đSxmâm tuyt thế này của Lãnh Vô Cc.

“Vù”

Thanh kiếm lin bay sát qua thân thểXZ của Bùi Đông Lai, kình phong sắADKc bén đaWEánh vào trên mt Bùi Đông Lai làm cho hắMn không t chủ đHCược mà nhắESm cht 2 mắKKzt lạlli.

"H!"

Một kiếm đpjâm hụt, Lãnh Vô Cc lin h lạpjnh một tiếng, chân phảNaCi đYCcột nhiên gim v phía trước mt Bùi Đông Lai, cố gắzXDng muốn gim nát mt của Bùi Đông Lai.

2 tay Bùi Đông Lai vung lên, che trước mt, ngăn lấCySy bàn chân của Lãnh Vô Cc.

“Bốp”

Tiếng vang giòn truyn ra, kình lc bùng nổ, 2 tay Bùi Đông Lai đWIau đXZớn, dườBSBng như là mấMt đESi cảnFm giác, lc đrHlcNo khủng bố làm cho thân thểZ của hắPn đldp vào đYCcCat, khí huyết trong cơ thểaWE quay cuồng.

“Vù”

Mượn lc phảMn chấXZn, thân mình Lãnh Vô Cc bay lên không, sau đjó làm ra một đCaộng tác lộn giống như con mèo, hướng v phía tườcNng kia nhẹ nhàng rơi xuống.

“Bộp”

Không đcNợi thân mình rơi xuống, một cước Lãnh Vô Cc lin gim xuống, lạpji mượn phảlln lc, cảWI ngườHCi giống như viên đsnrnFn bắKKzn ra, thaanh mình như mãng xà xoay ngườrci, thanh Tha Ảnh trong tay lạDi vung lên rồi chém v phía Bùi Đông Lai, lầsDn này hắzXDn nhắBSBm vào đCySABpu Bùi Đông Lai mà chém xuống. • Gửi lúc 12:14 Ngày 06/11/2014

  sobakun

  phong cách dịch rất FA, đọc mà muốn cười lăn lộn, truyện hay, tuy kết cấu khá giống các truyện khác nhưng đọc tốt. Thanks ad, còn làm bộ nào nữa dẫn link hộ với :)

 • Gửi lúc 9:16 Ngày 23/05/2014

  winter72

  Phải Công Nhân Thằng Ad dịch bựa vl thật viết sai chính tả và đôi lúc sai tên nv ...yêu cầu lần sau úp lên thì duyệt qua 1 lần

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 02/03/2014

  dich.phong.505@fb

  thần bảng là ta sắp xếp . oh yeah

 • Gửi lúc 22:03 Ngày 14/02/2014

  zaichuavo

  up cho các FA ở nhà đi bro ơi...

 • Gửi lúc 10:40 Ngày 30/01/2014

  luongcute9xnd

  anh admin ơi. a post nhìu nhìu nha. 1 ngày cố 2-4 tap. như z xem mới đã a ah. a cố gắng post nhìu