Trang chủ / Đô Thị / Siêu Cấp Cường Giả / Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )

Siêu Cấp Cường Giả

Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )
Siêu Cấnp CườKjng GiảKj
Tác giảUs: Phong Cuồng

Chương 531: Một quyn đkVánh chết ( Thượng )

DịHLIch giảpQ: Goncopius
Biên DịHLIch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu

Chương 531: Một quyn đZNpánh chết ( Thượng )
Trong bit th ở Côn Ngọc Hà, lúc này HạT Y Na và TầxUxn Đông Tuyết đOIkang xuống bếp làm thứEXc ăn.

ThấTy Bùi Đông Lai giờZSJ này vn chưa có v thì HạSu Y Na lin lấOIky đjin thoạcpsi ra rồi gọi cho Bùi Đông Lai:
- Đồ ăn điNiã làm xong rồi, khi nào thì cu v.
Đin thoạkVi đeVược chuyểSun, HạUZi Y Na mở ming hỏi.

- 10’ nữiNia thì tớ v đpyến nhà.

Chiếc Mercedes-Benz S600 đRã chạNXy vào khu nhà giàu, Bùi Đông Lai cầiNim đQnin thoạQni nói.

- Chúng tớ đTợi cu v rồi dọn cơm.
HạSUx Y Na cườxNi trảQJ lờTi một câu, cúp đRin thoạSui rồi tỏ ra vui mng nói với TầJSen Đông Tuyết:
- HắAEbn nói rằHLIng 10’ hắiEAn sẽ trở v.

- Vy thì tốt rồi, dù sao thứLKc ăn cũng gầvOZn làm xong.

- ĐUZi tớ giúp cu cắiEAt cà chua…

Sau đJSeó 2 ngườpzi lạUsi bn rộn.

Dù sao thì đRây là lầIwn đIypyu tiên mà các nàng nấbTu cơm cho Bùi Đông Lai.Trong xe, sau khi cúp đsin thoạbTi thì Bùi Đông Lai mở TV trong xe ra, mở tới kênh CCTV1.

1’ sau, kim đJồng hồ chỉOIk đScHúng 7h, tin thờDbKi s lin xuấyywt hin.

“Két”

Bùi Đông Lai gim phanh lạIwi, tiếng ma xát giữbRa lốp xe và mt đScHườsng lin vang lên.

Khi xe dng lạsEi, tiếng nhạXc buồn vang lên, trên màn hình xuấsEt hin di ảEXnh của Tiêu gia lão thái gia, dưới di ảScHnh có viêt một dòng chữpQ: Đồng chí Tiêu VạNQQn Phúc đHLIã ra đsi vào ngày hôm nay tạSui Yên Kinh.

Nghe bảkVn nhạyc buồn, nhìn vào gương mt đpyScHy tàn nhang mà quen thuộc của lão nhân gia kia thì Bùi Đông Lai yên lng mở ca xe, xuống xe, thân mình giống như là cây thương.

Hảs?

ThấJSey một màn như vy thì Lãnh Vô Cc ngồi trong xe và Dip Tranh Vanh đNQQUsng trên ban công lin ngẩpzn ra, nhìn thây sau khi xe dng lạsi thì bọn hắUZin đsEu nghĩHLI đkVến Bùi Đông Lai phát hin ra cái gì, mà biểUZiu hin lúc này của Bùi Đông Lai thì cũng không phảiEAi là như vy.

Sau đZNpó, dưới cái nhìn chăm chú của Lãnh Vô Cc và Dip Tranh Vanh thì Bùi Đông Lai đyywsng trước ca xe, rồi vái 3 cái tht sâu vào di ảwZvnh của Tiêu gia lão thái gia ở trong màn hình TV.

- XuấwZvt hin đSUxi.

Vái xong, Bùi Đông Lai cũng không vào xe, cũng không quay đjOIku lạTi mà kêu một tiếng.

- Tam rấZNpt hiếu kỳ là mày đJSeang làm gì?

Trong màn đJSeêm, Lãnh Vô Cc một thân đJpQo bào t trong xe đni ra, vẻ mt vô cùng thảKjnh thơi, thảJSenh thơi rấKjt nhiu lạkVi có vài phầDbKn tò mò, tò mò hành đwZvộng va rồi của Bùi Đông Lai.

- Tao đSuã thấjy mày.

Bùi Đông Lai xoay ngườXi, ánh mắpyt bình tĩsnh nhìn vào Lãnh Vô Cc đZDSEapng cách đScHó 10m, nói :
- Ngày đxUxó ta cùng cha tao nghênh chiến với ngườbRi NB thì mày đRã tng xuấcpst hin ở võ quán Vịnnh Xuân, mày là đeVxUxi đN tĐang Lãnh Vô Cc.

- Trí nhớ không t.

Lãnh Vô Cc hài hước cườsi cườAEbi, cảSum giác kia giống như hắeVn chính là Như Lai Pht Tổ mà Bùi Đông Lai đvOZó là Tôn Ngộ Không. Bấsat kểN như thế nào đju trốn không thoát lòng bàn tay của hắjn

- Nếu tao đpQoán không sai thì Dip Tranh Vanh muốn tìm mày đZDSến giết ta?
Bùi Đông Lai vn không nhúc nhích mà nhìn vào Lãnh Vô Cc, hắkVn đSUxã chuẩNQQn bịOIk nghênh chiến.

- Toàn bộ ĐkVng ủy, nhân dân của TQ….
Không đQJợi Lãnh Vô Cc trảpQ lờsai thì giọng nói trong TV lạji truyn ra.

- Thì ra là mày đeVang bái tế chỗ da vữHLIng chắDbKc của mình, tht là thú vịbT.

Lãnh Vô Cc đNXã bước vào cảTnh giới Hóa Kính nhp môn cho nên thính lc vô cùng biến thái, hắIwn đvOZã nghe đTược giọng nói trong TV, vẻ hài hước trên mt càng đpzm:
- Không cầQnn tế bài, rấZSJt nhanh mày sẽ gp hắNXn ở trên đsaườKjng đEapi xuống dưới kia.

- Đã có rấTt nhiu ngườZDSi tng muốn giết tao, nhưng mà kết quảAEb bọn hắZDSn đNQQu chết hết.
Bên tai vang lên lờai nói của Lãnh Vô Cc, ánh măt Bùi Đông Lai híp lạiEAi, giọng nói chuyểKjn lạRnh:
- Mày cũng không ngoạji l.

- Không biết trờkVi cao đIwHLIt rộng!.

Lãnh Vô Cc cườwZvi lạnnh một tiếng, sát ý trên ngườNQQi như núi la phun trào, trườUZing bào trên ngườwZvi không gió mà bay, giống như là một đsaAEbi kiếm khách đkVến trái đwZvUst.

- Nghe nói “'Thiên Đình Phát Kính, Túc Đcps Dũng Tuyn” trong “Bùi gia quyn” là bộ pháp đwZv nhấSut thiên hạwZv, có thểpQ đvOZIwt tới hiu quảScH súc điNiEXa thành thốn. Ngoài ra, “ ThấXt Thương” trong “Bùi gia quyn” cũng ẩpQn chứZSJa thấJSet trọng kình lc, uy lc vô cùng cườZDSng đQnSui.

Vẻ mt Lãnh Vô Cc ngạTo ngh nhìn vào Bùi Đông Lai, cườXi khinh thườnng:
- Ngày đLKó ở võ quán Vịpznh Xuân, mày bằDbKng vào “Bùi gia quyn” đQJánh bạSUxi tên tiểiEAu t NB kia, lầZNpn này tao sẽ cho ngươi một cơ hội đIybT ra tay trước.

CảiNim nhn đSuược sát ý trên ngườji Lãnh Vô Cc, bên tai vang lên lờZNpi nói cuồng ngạUZio của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai cũng không ra tay, chiến ý trong ngườsi không ngng tăng lên. Đồng thờwZvi, dư quang lin nhìn chỗ ban công mà Dip Tranh Vanh đJSeUZing, thì mơ hồ thấwZvy đsaược Dip Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh đbTang dùng ốm nhòm quân s mà nhìn v bên này.

“Keng”

MắOIkt thấiEAy Bùi Đông Lai trầsam mc thì Lãnh Vô Cc đLKột nhiên rút kiếm, một tiếng thanh thúy vang lên, thanh kiếm lạvOZnh như băng chỉDbK vào Bùi Đông Lai:
- Mày đIyã mấEXt đxUxi cơ hội xuấSut thủ.

Nói xong, bóng ngườeVi đvOZộng.

Trong màn đUZiêm, Lãnh Vô Cc lin ra tay trước.

"Thanh long xuấsat hảEapi thế nan đjáng, bát vân kiến nht đbTiNinh kin khôn; tê ngưu vọng nguyt hiểiNin linh ky, bạpych viên phàn chi tàng áo diu."

“Thanh Long xuấbRt hảIyi che nạIyn thế, rẽ mây thấiEAy mt trờpyi đTZDSnh càn khôn, Tê giác nhìn trăng hiểiEAn lộ linh cơ, Vượn trắLKng víu cành ẩiNin dấXu ảNQQo diu” ( TạKjm dịUZich, hên xui)

Thái Ất Huyn Môn kiếm, T Yến Xuyên Lâm!

Lãnh Vô Cc ra tay không theo quy tắnc, va ra tay lin xuấcpst ra 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp uy chấRn giới võ học TQ.

Trong phút chốc, cảHLI ngườbTi Lãnh Vô Cc hóa thành một đcpsLKo quang ảLKnh cùng dung hợp với thanh Tha Ảnh trong tay, giống như là bóng chim xuyên qua rng cây, tốc đxNộ nhanh như thiểvOZm đwZvin.

Tht nhanh.

GiờUZi phút này, khí huyết cảjm nhn đSUxược Lãnh Vô Cc ra tay thì trong lòng Bùi Đông Lai cảbR kinh. Hắpzn lin không dám đxUxón chiêu mà lin dùng “Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐNQQ Dũng Tuyn” đkVcps né tránh.

“Cong”

Một kiếm Lãnh Vô Cc đJâm ra, uy lc vô cùng kinh khủng.

"H!"

Một kiếm đJSeâm vào không khí, Lãnh Vô Cc h lạXnh một tiếng, thân hình đcpsột nhiên di chuyểEapn, cảLK ngườZDSi giống như lit mã rồi đkVột nhiên dng lạsi, sau đaó bước v tng bước, chém v phía Bùi Đông Lai.

Mã Hu Dương Tiên!

Nhanh, chuẩQJn, đZSJộc.

Một chiêu 'Mã Hu Dương Tiên' của Lãnh Vô Cc chng nhữTng “ nhanh, chuẩZSJn, đEXộc” mà xuấScHt kiếm vô cùng xảEapo quyt, làm cho ngườZNpi ta khó lòng phòng bịa.

“Vù”

Một kiếm chém ra, kình phòng đDbKSUxo qua làm cho hơi thở Bùi Đông Lai ngưng lạkVi.

“Vù”

Thanh kiếm sắEapc bén chém ngang qua bảN vai của Bùi Đông Lai, kình phong sắcpsc bén trc tiếp làm nát áo của Bùi Đông Lai, đZDSâm vào da thịwZvt của hắNX, máu tươi lin chảQny ra.

Không đEapsa ý đQnến cơn đOIkau trên vai, dưới chân Bùi Đông Lai phát kình, thân thểIw lui ra sau.

Nam tôn Võ Đang, Bắyc sùng Thiếu Lâm.

Đang, Thiếu Lâm là 2 môn phái uy chấAEbn Trung Hoa, Võ Đang thì da vào Kiếm còn Thiếu Lâm thì dùng Côn.

Lúc cùng Quý Hồng luyn tp 'Cô Độc Kiếm Pháp' thì Bùi Đông Lai tng nghe qua Quý Hồng nói vĐang, lạEXi còn biết so với “ Cô Độc kiếm pháp” thì 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp' lạiNii càng lợi hạUZii hơn, lúc dùng kiếm giống như Giao Long nổi trên mt nước, tĩxUxnh như mèo bắxUxt chuột, khi ra tay thì tay phân âm dương, thân chứJa bát quái, chân đnRp cu cung, nội hợp kỳ khí, ngoạLKi hợp kỳ hình, là một trong nhữwZvng trấAEbn sơn chi bảbRo của Võ Đang.

Hắnn mơ hồ nhìn ra Lãnh Vô Cc đNXã bước chân vào cảNQQnh giới Hóa Kính, nếu so v thc lc thì Lãnh Vô Cc có thểIy thắyywng hắDbKn, hin giờIw lạKji xuấxUxt ra Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp thì hắiEAn t biết bảOIkn thân không thểpQ nào chống đcpsỡ cho nên hắScHn tạiNim thờsi tránh đQni mũi nhọn.

- Trốn đeVi đyâu.

MắSUxt thấeVy Bùi Đông Lai làm bộ muốn chạvOZy trốn thì Lãnh Vô Cc quát lên một tiếng lớn, cảZSJ ngườxNi lin ngay tạvOZi chỗ bắbRn ra bay v phía Bùi Đông Lai rồi vung kiếm ra đZNpâm.

"Phiên thiên h kinh đXiểEapu phi, cổn đEapDbKa h bấHLIt triêm trầwZvn, nhấRt kích chi gian, hoảKjng nhược khinh phong bấQJt kiến kiếm, vạHLIn biến chi trung, đpQãn kiến kiếm chi bấEXt kiến nhân" .

CảkV ngườvOZi Lãnh Vô Cc giống như Thanh Long xuấNt hảHLIi, ngườDbKi và kiếm cùng hợp nhấIyt, thanh kiếm trong tay giống như là một bộ phn trên thân thểUZi của hắyn.

NgườwZvi là kiếm, kiếm là ngườyi, Nhân Kiếm Hợp NhấIyt!

Thân là cườEXng giảR Hóa Kính nhp môn thì trong khoảAEbnh khoắjc tiến vào trạTng thái Nhân Kiếm Hợp Nhấpyt thì khí thế của Lãnh Vô Cc lin tăng lên, quảcps tht là thế tới không thểEap đIwỡ, Bùi Đông Lai tấpyt phảiEAi chết.

Lui.

Lui nữNXa.

Đối mt với một kiếm có uy lc tuyt luân này của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai chỉNX có thểQn lui v sau.

Nhưng mà.

Sau khi lui v sau đeVược khoảkVng 20m thì Bùi Đông Lai phát hin phía sau hắEapn là một bứEXc tườSung.

Phát hin này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai cảyyw kinh!

Sau đXó.

HắZSJn đOIkột nhiên giảsm tốc đScHộ, thân mình cong lên, thun thểJSe nga mt lên trờNXi, 2 chân giống như là dính vào mt đQnNQQt, lưng lạJSei càng sát đSuOIkt.

Thiết BảZNpn Kiu!

Trong lúc nguy hiểNQQm, Bùi Đông Lai lin dùng chiêu “ Thiết BảScHn Kiu!” đNXX né một nhát đyywâm tuyt thế này của Lãnh Vô Cc.

“Vù”

Thanh kiếm lin bay sát qua thân thểX của Bùi Đông Lai, kình phong sắLKc bén đaánh vào trên mt Bùi Đông Lai làm cho hắTn không t chủ đQJược mà nhắnm cht 2 mắNXt lạkVi.

"H!"

Một kiếm đaâm hụt, Lãnh Vô Cc lin h lạTnh một tiếng, chân phảpQi đSuột nhiên gim v phía trước mt Bùi Đông Lai, cố gắOIkng muốn gim nát mt của Bùi Đông Lai.

2 tay Bùi Đông Lai vung lên, che trước mt, ngăn lấay bàn chân của Lãnh Vô Cc.

“Bốp”

Tiếng vang giòn truyn ra, kình lc bùng nổ, 2 tay Bùi Đông Lai đkVau đUsớn, dườSung như là mấst đHLIi cảbTm giác, lc đjSuo khủng bố làm cho thân thển của hắLKn đXp vào đSUxQnt, khí huyết trong cơ thểEX quay cuồng.

“Vù”

Mượn lc phảSUxn chấyn, thân mình Lãnh Vô Cc bay lên không, sau đEapó làm ra một đeVộng tác lộn giống như con mèo, hướng v phía tườpzng kia nhẹ nhàng rơi xuống.

“Bộp”

Không đkVợi thân mình rơi xuống, một cước Lãnh Vô Cc lin gim xuống, lạTi mượn phảZNpn lc, cảScH ngườiEAi giống như viên đsxNn bắScHn ra, thaanh mình như mãng xà xoay ngườeVi, thanh Tha Ảnh trong tay lạxNi vung lên rồi chém v phía Bùi Đông Lai, lầRn này hắvOZn nhắSum vào đSuNu Bùi Đông Lai mà chém xuống. • Gửi lúc 12:14 Ngày 06/11/2014

  sobakun

  phong cách dịch rất FA, đọc mà muốn cười lăn lộn, truyện hay, tuy kết cấu khá giống các truyện khác nhưng đọc tốt. Thanks ad, còn làm bộ nào nữa dẫn link hộ với :)

 • Gửi lúc 9:16 Ngày 23/05/2014

  winter72

  Phải Công Nhân Thằng Ad dịch bựa vl thật viết sai chính tả và đôi lúc sai tên nv ...yêu cầu lần sau úp lên thì duyệt qua 1 lần

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 02/03/2014

  dich.phong.505@fb

  thần bảng là ta sắp xếp . oh yeah

 • Gửi lúc 22:03 Ngày 14/02/2014

  zaichuavo

  up cho các FA ở nhà đi bro ơi...

 • Gửi lúc 10:40 Ngày 30/01/2014

  luongcute9xnd

  anh admin ơi. a post nhìu nhìu nha. 1 ngày cố 2-4 tap. như z xem mới đã a ah. a cố gắng post nhìu