Trang chủ / Đô Thị / Siêu Cấp Cường Giả / Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )

Siêu Cấp Cường Giả

Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )
Siêu Cấhp CườsOEng Giảh
Tác giảvgO: Phong Cuồng

Chương 531: Một quyn đLjHánh chết ( Thượng )

DịOSpch giảf: Goncopius
Biên DịZrBch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu

Chương 531: Một quyn đfIánh chết ( Thượng )
Trong bit th ở Côn Ngọc Hà, lúc này HạEh Y Na và TầOSpn Đông Tuyết đSJRang xuống bếp làm thứvgOc ăn.

ThấOSpy Bùi Đông Lai giờcG này vn chưa có v thì HạPMc Y Na lin lấHzPy đyMin thoạtri ra rồi gọi cho Bùi Đông Lai:
- Đồ ăn đzxWã làm xong rồi, khi nào thì cu v.
Đin thoạHzPi đhhvược chuyểZrBn, HạsOE Y Na mở ming hỏi.

- 10’ nữSua thì tớ v đjSEến nhà.

Chiếc Mercedes-Benz S600 đQã chạcGy vào khu nhà giàu, Bùi Đông Lai cầrm đSuin thoạyMi nói.

- Chúng tớ đyMợi cu v rồi dọn cơm.
HạvgO Y Na cườSui trảJB lờvgOi một câu, cúp đEySin thoạWfi rồi tỏ ra vui mng nói với TầvgOn Đông Tuyết:
- HắLDn nói rằtrng 10’ hắrNn sẽ trở v.

- Vy thì tốt rồi, dù sao thứMQc ăn cũng gầOSpn làm xong.

- ĐPMc tớ giúp cu cắOSpt cà chua…

Sau đvJó 2 ngườZrBi lạOtsi bn rộn.

Dù sao thì đUNây là lầdn đOSpJBu tiên mà các nàng nấWfu cơm cho Bùi Đông Lai.Trong xe, sau khi cúp đLjHin thoạSPi thì Bùi Đông Lai mở TV trong xe ra, mở tới kênh CCTV1.

1’ sau, kim đKuồng hồ chỉSP đNxúng 7h, tin thờLDi s lin xuấZrBt hin.

“Két”

Bùi Đông Lai gim phanh lạtri, tiếng ma xát giữSJRa lốp xe và mt đPườPng lin vang lên.

Khi xe dng lạOSpi, tiếng nhạZrBc buồn vang lên, trên màn hình xuấHzPt hin di ảrNnh của Tiêu gia lão thái gia, dưới di ảhhvnh có viêt một dòng chữSP: Đồng chí Tiêu VạEsLn Phúc đtrã ra đHzPi vào ngày hôm nay tạOtsi Yên Kinh.

Nghe bảxn nhạwEwc buồn, nhìn vào gương mt đwEwzxWy tàn nhang mà quen thuộc của lão nhân gia kia thì Bùi Đông Lai yên lng mở ca xe, xuống xe, thân mình giống như là cây thương.

HảJB?

Thấry một màn như vy thì Lãnh Vô Cc ngồi trong xe và Dip Tranh Vanh đZrBung trên ban công lin ngẩEySn ra, nhìn thây sau khi xe dng lạvJi thì bọn hắcGn đWfu nghĩu đJBến Bùi Đông Lai phát hin ra cái gì, mà biểfu hin lúc này của Bùi Đông Lai thì cũng không phảLjHi là như vy.

Sau đfó, dưới cái nhìn chăm chú của Lãnh Vô Cc và Dip Tranh Vanh thì Bùi Đông Lai đvJJBng trước ca xe, rồi vái 3 cái tht sâu vào di ảZrBnh của Tiêu gia lão thái gia ở trong màn hình TV.

- XuấCot hin đKui.

Vái xong, Bùi Đông Lai cũng không vào xe, cũng không quay đQHzPu lạPi mà kêu một tiếng.

- Tam rấwEwt hiếu kỳ là mày đzxWang làm gì?

Trong màn đMêm, Lãnh Vô Cc một thân đhUKEsLo bào t trong xe đtri ra, vẻ mt vô cùng thảunh thơi, thảfInh thơi rấhUKt nhiu lạKui có vài phầZrBn tò mò, tò mò hành đwEwộng va rồi của Bùi Đông Lai.

- Tao đJBã thấEySy mày.

Bùi Đông Lai xoay ngườhUKi, ánh mắBEt bình tĩUNnh nhìn vào Lãnh Vô Cc đfIhUKng cách đtró 10m, nói :
- Ngày đOtsó ta cùng cha tao nghênh chiến với ngườSJRi NB thì mày đJBã tng xuấrNt hin ở võ quán VịUNnh Xuân, mày là đLDSPi đOSp tĐang Lãnh Vô Cc.

- Trí nhớ không t.

Lãnh Vô Cc hài hước cườWfi cườLDi, cảsdm giác kia giống như hắGn chính là Như Lai Pht Tổ mà Bùi Đông Lai đKuó là Tôn Ngộ Không. BấRLt kểBE như thế nào đhhvu trốn không thoát lòng bàn tay của hắrn

- Nếu tao đLDoán không sai thì Dip Tranh Vanh muốn tìm mày đEsLến giết ta?
Bùi Đông Lai vn không nhúc nhích mà nhìn vào Lãnh Vô Cc, hắRLn đpCLã chuẩLDn bịh nghênh chiến.

- Toàn bộ Đtrng ủy, nhân dân của TQ….
Không đGợi Lãnh Vô Cc trảCo lờQi thì giọng nói trong TV lạLjHi truyn ra.

- Thì ra là mày đMang bái tế chỗ da vữPMcng chắMc của mình, tht là thú vịhUK.

Lãnh Vô Cc đrã bước vào cảEhnh giới Hóa Kính nhp môn cho nên thính lc vô cùng biến thái, hắzxWn đMQã nghe đMược giọng nói trong TV, vẻ hài hước trên mt càng đWfm:
- Không cầsdn tế bài, rấrt nhanh mày sẽ gp hắMn ở trên đcGườhfvng đZrBi xuống dưới kia.

- Đã có rấzxWt nhiu ngườjSEi tng muốn giết tao, nhưng mà kết quảP bọn hắQn đHzPu chết hết.
Bên tai vang lên lờRLi nói của Lãnh Vô Cc, ánh măt Bùi Đông Lai híp lạSJRi, giọng nói chuyểfIn lạdnh:
- Mày cũng không ngoạjSEi l.

- Không biết trờGi cao đvJZrBt rộng!.

Lãnh Vô Cc cườfIi lạunh một tiếng, sát ý trên ngườShhi như núi la phun trào, trườgSZng bào trên ngườJBi không gió mà bay, giống như là một đLjHxi kiếm khách đrến trái đJBzxWt.

- Nghe nói “'Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐrN Dũng Tuyn” trong “Bùi gia quyn” là bộ pháp đEsL nhấGt thiên hạKu, có thểx đwEwMQt tới hiu quảsOE súc đSPcGa thành thốn. Ngoài ra, “ ThấOtst Thương” trong “Bùi gia quyn” cũng ẩBEn chứLjHa thấdt trọng kình lc, uy lc vô cùng cườGng đUNui.

Vẻ mt Lãnh Vô Cc ngạxo ngh nhìn vào Bùi Đông Lai, cườShhi khinh thườpCLng:
- Ngày đgSZó ở võ quán Vịdnh Xuân, mày bằSung vào “Bùi gia quyn” đLDánh bạdi tên tiểvJu t NB kia, lầPn này tao sẽ cho ngươi một cơ hội đsOEr ra tay trước.

CảZrBm nhn đwEwược sát ý trên ngườSPi Lãnh Vô Cc, bên tai vang lên lờSPi nói cuồng ngạEsLo của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai cũng không ra tay, chiến ý trong ngườEySi không ngng tăng lên. Đồng thờPMci, dư quang lin nhìn chỗ ban công mà Dip Tranh Vanh đrNCong, thì mơ hồ thấGy đZrBược Dip Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh đsdang dùng ốm nhòm quân s mà nhìn v bên này.

“Keng”

MắJBt thấEySy Bùi Đông Lai trầzxWm mc thì Lãnh Vô Cc đzxWột nhiên rút kiếm, một tiếng thanh thúy vang lên, thanh kiếm lạxnh như băng chỉBE vào Bùi Đông Lai:
- Mày đgSZã mấEsLt đKui cơ hội xuấft thủ.

Nói xong, bóng ngườri đNxộng.

Trong màn đhêm, Lãnh Vô Cc lin ra tay trước.

"Thanh long xuấPMct hảPi thế nan đQáng, bát vân kiến nht đBErnh kin khôn; tê ngưu vọng nguyt hiểZrBn linh ky, bạrNch viên phàn chi tàng áo diu."

“Thanh Long xuấEht hảHzPi che nạhfvn thế, rẽ mây thấLDy mt trờPMci đhfvGnh càn khôn, Tê giác nhìn trăng hiểJBn lộ linh cơ, Vượn trắRLng víu cành ẩEhn dấGu ảgSZo diu” ( Tạhhvm dịyMch, hên xui)

Thái Ất Huyn Môn kiếm, T Yến Xuyên Lâm!

Lãnh Vô Cc ra tay không theo quy tắCoc, va ra tay lin xuấut ra 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp uy chấfn giới võ học TQ.

Trong phút chốc, cảhfv ngườGi Lãnh Vô Cc hóa thành một đUNCoo quang ảEhnh cùng dung hợp với thanh Tha Ảnh trong tay, giống như là bóng chim xuyên qua rng cây, tốc đtrộ nhanh như thiểJBm đMin.

Tht nhanh.

Giờsd phút này, khí huyết cảMQm nhn đLjHược Lãnh Vô Cc ra tay thì trong lòng Bùi Đông Lai cảOSp kinh. HắGn lin không dám đwEwón chiêu mà lin dùng “Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐEsL Dũng Tuyn” đJBKu né tránh.

“Cong”

Một kiếm Lãnh Vô Cc đrâm ra, uy lc vô cùng kinh khủng.

"H!"

Một kiếm đdâm vào không khí, Lãnh Vô Cc h lạZrBnh một tiếng, thân hình đNxột nhiên di chuyểtrn, cảOts ngườSui giống như lit mã rồi đGột nhiên dng lạyMi, sau đShhó bước v tng bước, chém v phía Bùi Đông Lai.

Mã Hu Dương Tiên!

Nhanh, chuẩpCLn, đrộc.

Một chiêu 'Mã Hu Dương Tiên' của Lãnh Vô Cc chng nhữsdng “ nhanh, chuẩQn, đzxWộc” mà xuấSPt kiếm vô cùng xảxo quyt, làm cho ngườMi ta khó lòng phòng bịLD.

“Vù”

Một kiếm chém ra, kình phòng đyMwEwo qua làm cho hơi thở Bùi Đông Lai ngưng lạSui.

“Vù” xem tạLjHi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Thanh kiếm sắWfc bén chém ngang qua bảOSp vai của Bùi Đông Lai, kình phong sắfIc bén trc tiếp làm nát áo của Bùi Đông Lai, đgSZâm vào da thịShht của hắP, máu tươi lin chảgSZy ra.

Không đEsLG ý đUNến cơn đpCLau trên vai, dưới chân Bùi Đông Lai phát kình, thân thểvgO lui ra sau.

Nam tôn Võ Đang, BắyMc sùng Thiếu Lâm.

Đang, Thiếu Lâm là 2 môn phái uy chấtrn Trung Hoa, Võ Đang thì da vào Kiếm còn Thiếu Lâm thì dùng Côn.

Lúc cùng Quý Hồng luyn tp 'Cô Độc Kiếm Pháp' thì Bùi Đông Lai tng nghe qua Quý Hồng nói vĐang, lạJBi còn biết so với “ Cô Độc kiếm pháp” thì 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp' lạNxi càng lợi hạfIi hơn, lúc dùng kiếm giống như Giao Long nổi trên mt nước, tĩEySnh như mèo bắfIt chuột, khi ra tay thì tay phân âm dương, thân chứzxWa bát quái, chân đGOtsp cu cung, nội hợp kỳ khí, ngoạMQi hợp kỳ hình, là một trong nhữung trấShhn sơn chi bảOtso của Võ Đang.

HắyMn mơ hồ nhìn ra Lãnh Vô Cc đEySã bước chân vào cảSunh giới Hóa Kính, nếu so v thc lc thì Lãnh Vô Cc có thểSu thắLDng hắwEwn, hin giờM lạfIi xuấMt ra Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp thì hắpCLn t biết bảfIn thân không thểr nào chống đwEwỡ cho nên hắhn tạhUKm thờSui tránh đEsLi mũi nhọn.

- Trốn đWfi đSJRâu.

MắKut thấKuy Bùi Đông Lai làm bộ muốn chạzxWy trốn thì Lãnh Vô Cc quát lên một tiếng lớn, cảsd ngườdi lin ngay tạEsLi chỗ bắZrBn ra bay v phía Bùi Đông Lai rồi vung kiếm ra đvgOâm.

"Phiên thiên h kinh đMQiểcGu phi, cổn đyMHzPa h bấrNt triêm trầNxn, nhấft kích chi gian, hoảNxng nhược khinh phong bấyMt kiến kiếm, vạQn biến chi trung, đPMcãn kiến kiếm chi bấtrt kiến nhân" .

CảcG ngườvgOi Lãnh Vô Cc giống như Thanh Long xuấShht hảGi, ngườEsLi và kiếm cùng hợp nhấBEt, thanh kiếm trong tay giống như là một bộ phn trên thân thểLD của hắOSpn.

NgườcGi là kiếm, kiếm là ngườpCLi, Nhân Kiếm Hợp Nhấtrt!

Thân là cườjSEng giảu Hóa Kính nhp môn thì trong khoảZrBnh khoắjSEc tiến vào trạvgOng thái Nhân Kiếm Hợp NhấLDt thì khí thế của Lãnh Vô Cc lin tăng lên, quảLjH tht là thế tới không thểNx đcGỡ, Bùi Đông Lai tấShht phảhi chết.

Lui.

Lui nữOtsa.

Đối mt với một kiếm có uy lc tuyt luân này của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai chỉpCL có thểLjH lui v sau.

Nhưng mà.

Sau khi lui v sau đuược khoảMQng 20m thì Bùi Đông Lai phát hin phía sau hắShhn là một bứzxWc tườcGng.

Phát hin này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai cảr kinh!

Sau đBEó.

HắjSEn đEsLột nhiên giảhhvm tốc đMộ, thân mình cong lên, thun thểQ nga mt lên trờvgOi, 2 chân giống như là dính vào mt đNxfIt, lưng lạEsLi càng sát đMyMt.

Thiết Bảfn Kiu!

Trong lúc nguy hiểHzPm, Bùi Đông Lai lin dùng chiêu “ Thiết BảShhn Kiu!” đcGM né một nhát đZrBâm tuyt thế này của Lãnh Vô Cc.

“Vù”

Thanh kiếm lin bay sát qua thân thểOSp của Bùi Đông Lai, kình phong sắZrBc bén đZrBánh vào trên mt Bùi Đông Lai làm cho hắOSpn không t chủ đfược mà nhắHzPm cht 2 mắgSZt lạQi.

"H!"

Một kiếm đOSpâm hụt, Lãnh Vô Cc lin h lạOSpnh một tiếng, chân phảhfvi đPMcột nhiên gim v phía trước mt Bùi Đông Lai, cố gắvJng muốn gim nát mt của Bùi Đông Lai.

2 tay Bùi Đông Lai vung lên, che trước mt, ngăn lấrNy bàn chân của Lãnh Vô Cc.

“Bốp”

Tiếng vang giòn truyn ra, kình lc bùng nổ, 2 tay Bùi Đông Lai đKuau đEhớn, dườtrng như là mấRLt đjSEi cảPm giác, lc đurNo khủng bố làm cho thân thểLD của hắzxWn đSup vào đOtsSut, khí huyết trong cơ thểShh quay cuồng.

“Vù”

Mượn lc phảxn chấwEwn, thân mình Lãnh Vô Cc bay lên không, sau đwEwó làm ra một đSJRộng tác lộn giống như con mèo, hướng v phía tườrng kia nhẹ nhàng rơi xuống.

“Bộp”

Không đhUKợi thân mình rơi xuống, một cước Lãnh Vô Cc lin gim xuống, lạSui mượn phảWfn lc, cảLD ngườEhi giống như viên đWfjSEn bắOSpn ra, thaanh mình như mãng xà xoay ngườjSEi, thanh Tha Ảnh trong tay lạyMi vung lên rồi chém v phía Bùi Đông Lai, lầHzPn này hắUNn nhắUNm vào đzxWtru Bùi Đông Lai mà chém xuống. • Gửi lúc 12:14 Ngày 06/11/2014

  sobakun

  phong cách dịch rất FA, đọc mà muốn cười lăn lộn, truyện hay, tuy kết cấu khá giống các truyện khác nhưng đọc tốt. Thanks ad, còn làm bộ nào nữa dẫn link hộ với :)

 • Gửi lúc 9:16 Ngày 23/05/2014

  winter72

  Phải Công Nhân Thằng Ad dịch bựa vl thật viết sai chính tả và đôi lúc sai tên nv ...yêu cầu lần sau úp lên thì duyệt qua 1 lần

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 02/03/2014

  dich.phong.505@fb

  thần bảng là ta sắp xếp . oh yeah

 • Gửi lúc 22:03 Ngày 14/02/2014

  zaichuavo

  up cho các FA ở nhà đi bro ơi...

 • Gửi lúc 10:40 Ngày 30/01/2014

  luongcute9xnd

  anh admin ơi. a post nhìu nhìu nha. 1 ngày cố 2-4 tap. như z xem mới đã a ah. a cố gắng post nhìu