Trang chủ / Đô Thị / Siêu Cấp Cường Giả / Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )

Siêu Cấp Cường Giả

Chương 531 : Một quyền đánh chết ( Thượng )
Siêu CấIklp Cườnng Giảt
Tác giảXQa: Phong Cuồng

Chương 531: Một quyn đzzIánh chết ( Thượng )

DịlRch giảAoz: Goncopius
Biên DịtnOch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu

Chương 531: Một quyn đhXánh chết ( Thượng )
Trong bit th ở Côn Ngọc Hà, lúc này HạqAO Y Na và TầkbGn Đông Tuyết đDnkang xuống bếp làm thứfc ăn.

ThấkMy Bùi Đông Lai giờOX này vn chưa có v thì HạgJg Y Na lin lấkMy đtin thoạOTNi ra rồi gọi cho Bùi Đông Lai:
- Đồ ăn đfã làm xong rồi, khi nào thì cu v.
Đin thoạtnOi đIhUược chuyểtnOn, HạAB Y Na mở ming hỏi.

- 10’ nữIhUa thì tớ v đtcến nhà.

Chiếc Mercedes-Benz S600 đnrã chạXy vào khu nhà giàu, Bùi Đông Lai cầPlm đgXIin thoạJgqi nói.

- Chúng tớ đtcợi cu v rồi dọn cơm.
HạQa Y Na cườXi trảa lờgJgi một câu, cúp đain thoạRi rồi tỏ ra vui mng nói với TầYtAn Đông Tuyết:
- HắOXn nói rằOTNng 10’ hắGn sẽ trở v.

- Vy thì tốt rồi, dù sao thứtcc ăn cũng gầzzIn làm xong.

- ĐGq tớ giúp cu cắft cà chua…

Sau đqAOó 2 ngườki lạPli bn rộn.

Dù sao thì đtVây là lầzzn đXQaGfu tiên mà các nàng nấnru cơm cho Bùi Đông Lai. xem chương mới tạai tunghoanh(.)comTrong xe, sau khi cúp đzzin thoạGqi thì Bùi Đông Lai mở TV trong xe ra, mở tới kênh CCTV1.

1’ sau, kim đgJgồng hồ chỉXQa đOTNúng 7h, tin thờRi s lin xuấkbtt hin.

“Két”

Bùi Đông Lai gim phanh lạtci, tiếng ma xát giữnra lốp xe và mt đDnkườABng lin vang lên.

Khi xe dng lạnri, tiếng nhạlDDc buồn vang lên, trên màn hình xuấtnOt hin di ảGqnh của Tiêu gia lão thái gia, dưới di ảanh có viêt một dòng chữkbt: Đồng chí Tiêu VạOTNn Phúc đMtã ra đkbGi vào ngày hôm nay tạRi Yên Kinh.

Nghe bảNMln nhạRc buồn, nhìn vào gương mt đtckMy tàn nhang mà quen thuộc của lão nhân gia kia thì Bùi Đông Lai yên lng mở ca xe, xuống xe, thân mình giống như là cây thương.

HảgJg?

ThấRy một màn như vy thì Lãnh Vô Cc ngồi trong xe và Dip Tranh Vanh đfDnkng trên ban công lin ngẩtcn ra, nhìn thây sau khi xe dng lạkbGi thì bọn hắkMn đgJgu nghĩlDD đtcến Bùi Đông Lai phát hin ra cái gì, mà biểtku hin lúc này của Bùi Đông Lai thì cũng không phảlDDi là như vy.

Sau đDPtó, dưới cái nhìn chăm chú của Lãnh Vô Cc và Dip Tranh Vanh thì Bùi Đông Lai đGAozng trước ca xe, rồi vái 3 cái tht sâu vào di ảDPtnh của Tiêu gia lão thái gia ở trong màn hình TV.

- XuấXt hin đgXIi.

Vái xong, Bùi Đông Lai cũng không vào xe, cũng không quay đTfttnOu lạDPti mà kêu một tiếng.

- Tam rấnrt hiếu kỳ là mày đzzang làm gì?

Trong màn đNMlêm, Lãnh Vô Cc một thân đtnORo bào t trong xe đkbGi ra, vẻ mt vô cùng thảnnnh thơi, thảknh thơi rấzzt nhiu lạbkYi có vài phầRn tò mò, tò mò hành đgJgộng va rồi của Bùi Đông Lai.

- Tao đGã thấRy mày.

Bùi Đông Lai xoay ngườIhUi, ánh mắAozt bình tĩURnh nhìn vào Lãnh Vô Cc đnntkng cách đOXó 10m, nói :
- Ngày đlDDó ta cùng cha tao nghênh chiến với ngườGi NB thì mày đGqã tng xuấzt hin ở võ quán VịzzInh Xuân, mày là đqAOtVi đGf tĐang Lãnh Vô Cc.

- Trí nhớ không t.

Lãnh Vô Cc hài hước cườti cườtci, cảnrm giác kia giống như hắTftn chính là Như Lai Pht Tổ mà Bùi Đông Lai đaó là Tôn Ngộ Không. BấQat kểa như thế nào đXQau trốn không thoát lòng bàn tay của hắgXIn

- Nếu tao đDPtoán không sai thì Dip Tranh Vanh muốn tìm mày đABến giết ta?
Bùi Đông Lai vn không nhúc nhích mà nhìn vào Lãnh Vô Cc, hắbkYn đDPtã chuẩkMn bịAB nghênh chiến.

- Toàn bộ ĐIhUng ủy, nhân dân của TQ….
Không đkbGợi Lãnh Vô Cc trảan lờRi thì giọng nói trong TV lạXi truyn ra.

- Thì ra là mày đGfang bái tế chỗ da vữtnOng chắlDDc của mình, tht là thú vịMt.

Lãnh Vô Cc đJgqã bước vào cảOXnh giới Hóa Kính nhp môn cho nên thính lc vô cùng biến thái, hắTftn đtcã nghe đtVược giọng nói trong TV, vẻ hài hước trên mt càng đPlm:
- Không cầgXIn tế bài, rấGft nhanh mày sẽ gp hắQan ở trên đGườoGng đkbti xuống dưới kia.

- Đã có rấDPtt nhiu ngườgXIi tng muốn giết tao, nhưng mà kết quảOTN bọn hắlDDn đfu chết hết.
Bên tai vang lên lờGfi nói của Lãnh Vô Cc, ánh măt Bùi Đông Lai híp lạkMi, giọng nói chuyểfn lạOTNnh:
- Mày cũng không ngoạkbti l.

- Không biết trờDnki cao đGfIhUt rộng!.

Lãnh Vô Cc cườtki lạIhUnh một tiếng, sát ý trên ngườkbti như núi la phun trào, trườAozng bào trên ngườkbGi không gió mà bay, giống như là một đABJgqi kiếm khách đXQaến trái đRkbGt.

- Nghe nói “'Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐqAO Dũng Tuyn” trong “Bùi gia quyn” là bộ pháp đkM nhấgXIt thiên hạYtA, có thểt đIhUGqt tới hiu quảAoz súc đABQaa thành thốn. Ngoài ra, “ ThấkMt Thương” trong “Bùi gia quyn” cũng ẩGfn chứzza thấDPtt trọng kình lc, uy lc vô cùng cườtcng đXQazi.

Vẻ mt Lãnh Vô Cc ngạkMo ngh nhìn vào Bùi Đông Lai, cườQai khinh thườoGng:
- Ngày đnó ở võ quán Vịkbtnh Xuân, mày bằkbGng vào “Bùi gia quyn” đXánh bạai tên tiểGu t NB kia, lầkbGn này tao sẽ cho ngươi một cơ hội đnntV ra tay trước.

CảOTNm nhn đOTNược sát ý trên ngườoGi Lãnh Vô Cc, bên tai vang lên lờGfi nói cuồng ngạzzIo của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai cũng không ra tay, chiến ý trong ngườani không ngng tăng lên. Đồng thờkbGi, dư quang lin nhìn chỗ ban công mà Dip Tranh Vanh đnMtng, thì mơ hồ thấzy đfược Dip Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh đfang dùng ốm nhòm quân s mà nhìn v bên này.

“Keng”

MắOTNt thấtnOy Bùi Đông Lai trầkbGm mc thì Lãnh Vô Cc đkMột nhiên rút kiếm, một tiếng thanh thúy vang lên, thanh kiếm lạDnknh như băng chỉgXI vào Bùi Đông Lai:
- Mày đOXã mấtt đlDDi cơ hội xuấkbGt thủ.

Nói xong, bóng ngườlRi đnộng.

Trong màn đanêm, Lãnh Vô Cc lin ra tay trước.

"Thanh long xuấQat hảlRi thế nan đfáng, bát vân kiến nht đRAoznh kin khôn; tê ngưu vọng nguyt hiểDnkn linh ky, bạAozch viên phàn chi tàng áo diu."

“Thanh Long xuấIklt hảABi che nạfn thế, rẽ mây thấnry mt trờXi đlDDMtnh càn khôn, Tê giác nhìn trăng hiểkbtn lộ linh cơ, Vượn trắGqng víu cành ẩkbGn dấbkYu ảgXIo diu” ( TạQam dịkch, hên xui)

Thái Ất Huyn Môn kiếm, T Yến Xuyên Lâm!

Lãnh Vô Cc ra tay không theo quy tắQac, va ra tay lin xuấDnkt ra 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp uy chấYtAn giới võ học TQ.

Trong phút chốc, cảt ngườAozi Lãnh Vô Cc hóa thành một đgXIJgqo quang ảknh cùng dung hợp với thanh Tha Ảnh trong tay, giống như là bóng chim xuyên qua rng cây, tốc đfộ nhanh như thiểGm đzzIin.

Tht nhanh.

GiờDnk phút này, khí huyết cảtcm nhn đnnược Lãnh Vô Cc ra tay thì trong lòng Bùi Đông Lai cảGf kinh. HắkMn lin không dám đbkYón chiêu mà lin dùng “Thiên Đình Phát Kính, Túc ĐNMl Dũng Tuyn” đDPtbw né tránh.

“Cong”

Một kiếm Lãnh Vô Cc đnâm ra, uy lc vô cùng kinh khủng.

"H!"

Một kiếm đkbGâm vào không khí, Lãnh Vô Cc h lạPlnh một tiếng, thân hình đGột nhiên di chuyểQan, cảIhU ngườlDDi giống như lit mã rồi đzột nhiên dng lạGi, sau đlDDó bước v tng bước, chém v phía Bùi Đông Lai.

Mã Hu Dương Tiên!

Nhanh, chuẩlRn, đzộc.

Một chiêu 'Mã Hu Dương Tiên' của Lãnh Vô Cc chng nhữGfng “ nhanh, chuẩgXIn, đJgqộc” mà xuấtct kiếm vô cùng xảko quyt, làm cho ngườTfti ta khó lòng phòng bịlDD.

“Vù”

Một kiếm chém ra, kình phòng đXQazo qua làm cho hơi thở Bùi Đông Lai ngưng lạIkli.

“Vù”

Thanh kiếm sắDnkc bén chém ngang qua bảIkl vai của Bùi Đông Lai, kình phong sắkbGc bén trc tiếp làm nát áo của Bùi Đông Lai, đnrâm vào da thịzzt của hắXQa, máu tươi lin chảkbty ra.

Không đRqAO ý đDPtến cơn đRau trên vai, dưới chân Bùi Đông Lai phát kình, thân thểNMl lui ra sau.

Nam tôn Võ Đang, Bắbwc sùng Thiếu Lâm.

Đang, Thiếu Lâm là 2 môn phái uy chấhXn Trung Hoa, Võ Đang thì da vào Kiếm còn Thiếu Lâm thì dùng Côn.

Lúc cùng Quý Hồng luyn tp 'Cô Độc Kiếm Pháp' thì Bùi Đông Lai tng nghe qua Quý Hồng nói vĐang, lạXQai còn biết so với “ Cô Độc kiếm pháp” thì 'Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp' lạNMli càng lợi hạlRi hơn, lúc dùng kiếm giống như Giao Long nổi trên mt nước, tĩOTNnh như mèo bắnt chuột, khi ra tay thì tay phân âm dương, thân chứgJga bát quái, chân đgJgIhUp cu cung, nội hợp kỳ khí, ngoạJgqi hợp kỳ hình, là một trong nhữTftng trấNMln sơn chi bảDPto của Võ Đang.

Hắbwn mơ hồ nhìn ra Lãnh Vô Cc đkMã bước chân vào cảtcnh giới Hóa Kính, nếu so v thc lc thì Lãnh Vô Cc có thểkbt thắYtAng hắbkYn, hin giờDnk lạani xuấGft ra Thái Ất Huyn Môn kiếm pháp thì hắDnkn t biết bảgJgn thân không thểIhU nào chống đtVỡ cho nên hắRn tạXm thờYtAi tránh đqAOi mũi nhọn.

- Trốn đani đkbGâu.

MắXQat thấtVy Bùi Đông Lai làm bộ muốn chạYtAy trốn thì Lãnh Vô Cc quát lên một tiếng lớn, cảUR ngườlDDi lin ngay tạni chỗ bắbkYn ra bay v phía Bùi Đông Lai rồi vung kiếm ra đhXâm.

"Phiên thiên h kinh đIhUiểkMu phi, cổn đkMza h bấhXt triêm trầoGn, nhấPlt kích chi gian, hoảGqng nhược khinh phong bấbkYt kiến kiếm, vạURn biến chi trung, đXQaãn kiến kiếm chi bấDPtt kiến nhân" .

CảPl ngườhXi Lãnh Vô Cc giống như Thanh Long xuấkbtt hảRi, ngườoGi và kiếm cùng hợp nhấqAOt, thanh kiếm trong tay giống như là một bộ phn trên thân thểhX của hắYtAn.

NgườRi là kiếm, kiếm là ngườki, Nhân Kiếm Hợp Nhấnnt!

Thân là cườIhUng giảkbG Hóa Kính nhp môn thì trong khoảlDDnh khoắbkYc tiến vào trạkng thái Nhân Kiếm Hợp NhấRt thì khí thế của Lãnh Vô Cc lin tăng lên, quảqAO tht là thế tới không thểX đgJgỡ, Bùi Đông Lai tấAozt phảGqi chết.

Lui.

Lui nữXQaa.

Đối mt với một kiếm có uy lc tuyt luân này của Lãnh Vô Cc thì Bùi Đông Lai chỉOX có thểhX lui v sau.

Nhưng mà.

Sau khi lui v sau đkbGược khoảXng 20m thì Bùi Đông Lai phát hin phía sau hắtVn là một bứzc tườRng.

Phát hin này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai cảAoz kinh!

Sau đkbGó.

HắIhUn đXQaột nhiên giảNMlm tốc đYtAộ, thân mình cong lên, thun thểzzI nga mt lên trờTfti, 2 chân giống như là dính vào mt đRIklt, lưng lạoGi càng sát đXbwt.

Thiết BảXn Kiu!

Trong lúc nguy hiểbkYm, Bùi Đông Lai lin dùng chiêu “ Thiết BảtnOn Kiu!” đGfIkl né một nhát đzâm tuyt thế này của Lãnh Vô Cc.

“Vù”

Thanh kiếm lin bay sát qua thân thển của Bùi Đông Lai, kình phong sắbwc bén đNMlánh vào trên mt Bùi Đông Lai làm cho hắoGn không t chủ đDPtược mà nhắgJgm cht 2 mắant lạtnOi.

"H!"

Một kiếm đOXâm hụt, Lãnh Vô Cc lin h lạzznh một tiếng, chân phảoGi đABột nhiên gim v phía trước mt Bùi Đông Lai, cố gắTftng muốn gim nát mt của Bùi Đông Lai.

2 tay Bùi Đông Lai vung lên, che trước mt, ngăn lấDnky bàn chân của Lãnh Vô Cc.

“Bốp”

Tiếng vang giòn truyn ra, kình lc bùng nổ, 2 tay Bùi Đông Lai đzzIau đfớn, dườnrng như là mấat đABi cảXQam giác, lc đnrzzo khủng bố làm cho thân thểUR của hắIhUn đQap vào đYtAzzt, khí huyết trong cơ thểDPt quay cuồng.

“Vù”

Mượn lc phảQan chấOTNn, thân mình Lãnh Vô Cc bay lên không, sau đlRó làm ra một đtnOộng tác lộn giống như con mèo, hướng v phía tườtcng kia nhẹ nhàng rơi xuống.

“Bộp”

Không đtcợi thân mình rơi xuống, một cước Lãnh Vô Cc lin gim xuống, lạbwi mượn phảMtn lc, cảOX ngườJgqi giống như viên đgXIIhUn bắRn ra, thaanh mình như mãng xà xoay ngườqAOi, thanh Tha Ảnh trong tay lạkMi vung lên rồi chém v phía Bùi Đông Lai, lầzn này hắkMn nhắzm vào đGfbkYu Bùi Đông Lai mà chém xuống. • Gửi lúc 12:14 Ngày 06/11/2014

  sobakun

  phong cách dịch rất FA, đọc mà muốn cười lăn lộn, truyện hay, tuy kết cấu khá giống các truyện khác nhưng đọc tốt. Thanks ad, còn làm bộ nào nữa dẫn link hộ với :)

 • Gửi lúc 9:16 Ngày 23/05/2014

  winter72

  Phải Công Nhân Thằng Ad dịch bựa vl thật viết sai chính tả và đôi lúc sai tên nv ...yêu cầu lần sau úp lên thì duyệt qua 1 lần

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 02/03/2014

  dich.phong.505@fb

  thần bảng là ta sắp xếp . oh yeah

 • Gửi lúc 22:03 Ngày 14/02/2014

  zaichuavo

  up cho các FA ở nhà đi bro ơi...

 • Gửi lúc 10:40 Ngày 30/01/2014

  luongcute9xnd

  anh admin ơi. a post nhìu nhìu nha. 1 ngày cố 2-4 tap. như z xem mới đã a ah. a cố gắng post nhìu