Trang chủ / Dị Giới / Sát Thần / Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Sát Thần

Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Nguồn: vipvanda truyn đqwược lấrcy t website tung hoanh

Tác giảx: NghịpOch Thương Thiên

Chương 654: CứTM vy mà chiến!

Sưu tầtBgm: tunghoanh.com

Long Trúc cũng cảhm thấpOy bấipRt lc, vẻ mt tiếc nuối.

HắkkHn biết phân chia chủng tộc tạFOi trên một khối thổ đYJYpa này, vạuhn năm qua cũng chưa tng yên tĩrcnh, cũng biết đcám ngườRli Lâm Manh, Niết Nhược, Quảxn Hổ, Tầzn Cốc Xuyên, Lữh Miểuhu ngoan cố.

Lin tính cảIrF Nhan Kha cùng Văn Thu là kẻ lánh đdloXi cũng nhìn không thấPIsu, lạwi có bao nhiêu ngườuhi tht có thểh nhìn thấrAu?

Huống chi, trước đjkó, dịrA tộc quảuh thc đBqJối với nhân tộc đqwBqJi khai sát giới, tạrco thành ThầIrFn Châu đthCTMi đipRthCa sinh linh đdloồ thán.

ChỉipR da vào sứJPwc một mình hắJbtn, muốn hóa giảHEPi phân chia chủng tộc, hắsvPn cũng biết gầjkn như không thểPq.

Cái này cũng là duyên cớ hắuhn sẽ la chọn cùng ThạwHch Nham đtBgi đhến cùng một chỗ.

HắtBgn cảMm thấpy phương châm của Thạlzch Nham, mới là chủ lưu tương lai, là lối ra duy nhấuht của nhân tộc.

GiảHEPng không thông, hóa giảJbti không đmrtược, Long Trúc cũng sẽ không lãng phí võ mồm, vẻ mt thổn thứEAJc lắzc lắxc đxtpu, tạTMi trên tườrAng thành kia không nhiu lờpOi nữCMa.

“Xin lỗi Long lão, vì nhân tộc yên ổn, vì tộc nhân chết đjjCi, chúng ta không thểvh không làm như vy.” Lâm Manh xa xa cúi ngườPIsi hành l, ánh mắYt kiên đhJXnh.

Ở phía sau nàng, rấwt nhiu nhân sĩAij nhit huyết đrAã rục rịipRch, sắwp không kim chế đEAJược khát vọng khát máu trong lòng.

Cũng chính là lúc này, ở trên tườYJYng thành đPGột nhiên hin ra bóng ngườipRi Thạwch Nham. Hắwn xa xa nhìn v phía đIrFối din bảwHy cổ phái nhân, mỏi mt cườpOi cườxi, lạEAJnh nhạwt nói: “Các ngươi quảtp nhiên vn là đAijến rồi.”

TầwHm mắzt hắdlon đhmrto qua ĐườsvPng Uyên Nam, đPGoxo qua Hạrc Khinh Hu, đhJXo qua đhoTám ngườuhi Phách Cách Sâm, Cát Mỗ, Bối Tư Bối Đmrtch, trên mt tràn đsvPPGy ý chua sót.

“ThạJbtch Nham lão đJbtsvPi.” Lao Lý huynh đAij ở trong đMám ngườuhi mấipRp máy môi, ánh mắJbtt lộ vẻ sầIrFu thảMm, thanh âm lạPqi bịM tiếng ngườthCi ồn ào ép qua, không thểvh truyn ra.

Bọn ngườIrFi Chư Dt, ĐườPGng Uyên Nam, tng ngườhi sắAijc mt trầtBgm trọng, ở dưới hắmrtn nhìn chăm chú đAiju bấPqt đJbtrcc dĩbhm lắIrFc đjjCipRu.

Cũng có giống Phách Cách Sâm, đzpy mt hung ác nham hiểjjCm, nhịBqJn không đHEPược h lạmrtnh một tiếng.

Lúc tầwHm mắjkt ThạTMch Nham nhìn v phía Hạrc Khinh Hu, Hạgtd Khinh Hu như một khối đdlopOu gỗ, một chút vẻ mt cũng không có, nhìn không ra ý nghĩtp chân tht trong lòng hắRln.

Ở bên ngườlzi hắrAn, một bên trn pháp, Dương Thanh Đế cũng dầlzn hin ra, cau mày nhìn đYJYám ngườAiji, nhìn bọn TrầPGm Lâm vốn thuộc v võ giảwH Dương gia, nhìn HạPG Khinh Hu nhữxng võ giảh đCMược hắhn mang vào ThầkkHn Châu đCYhi đxdloa kia, cườjjCi quái dịgtd hắbhmc hắYJYc: “Rấoht tốt, trái lạYJYi không h thiếu ngườCMi quen. Ha ha, một lầhn này gp mt, không nghĩc tới đBqJã là kẻ đRlYJYch. QuảtBg nhiên là lòng ngườthCi khó dò...”

Ở dưới hắzn nhìn chăm chú, bọn TrầsvPm Lâm, Đổng Kim một đPqám võ giảX Dương gia tng ngườAiji cúi đEAJJPwu, giảJPw bộ không thấPGy, làm như không nghe thấJXy.

Trên khuôn mt đlzjk đEAJn kia của Hạh Khinh Hu nọ rốt cuộc hin ra một tia khôi ý, xa xa nhìn Dương Thanh Đế, thở dài một tiếng nói: “Dương huynh, chỉhoT cầFOn ngươi hin tạHEPi quay đPqlzu, tấmrtt cảIrF đrAu còn kịYJYp”.

Dương Thanh Đế lộ vẻ sầTMu thảwHm cườCMi: “Quay đthCJbtu? Ta chưa tng làm sai cái gì? Ta vì sao phảBqJi quay đIrFFOu? Là ngươi nên quay đdlogtdu, hay là ta nên quay đlzjjCu? Ngươi tng hiểrcu tht s?”.

HạrA Khinh Hu lắohc lắoxc đPqthCu, sắHEPc mt âm trầXm xuống, không nhiu lờuhi nữCMa.

Ở Vô Tn Hảjki hơn mườPqi năm giao tình, tạFOi sau phen đYối thoạBqJi này, xem như thc tan thành mây khói.

“Dương Thanh Đế ta hôm nay ở đhây th, tng chịFOu ân hu của ta, hôm nay nếu là tham chiến, ngày sau ta tấFOt không tiếc tấYt cảgtd cái giá lớn, đbhmem nghin xương thành tro!” Dương Thanh Đế lạXnh lùng nói.

“Chỉw một tộc trưởng tiểtBgu gia tộc nho nhỏ nơi man di, vy mà dám mở ming cuồng ngôn, tht s là trò cườAiji to lớn!” Tầhn Cốc Xuyên h lạwnh một tiếng: “Các ngươi không có ngày sau nữpa. Hôm nay qua đwHi, mọi ngườCYi trong thành lin t trong thiên đhuha này xoá tên!”.

Dương Thanh Đế nhếch ming, vẻ mt dữdlo tợn, hắEAJc hắzc cườlzi nói: “Vy cũng không chắrcc”.

“Hôm nay muốn đsvPộng thủ, dng lạvhi bấTMt đipRộng. Nếu nhớ k vãng tích cũ tình, chỉJPw sống chết mc bây, còn thỉoxnh lui v phía sau ba dm, cũng tốt làm cho ta biết ai là kẻ đEAJwch, ai còn... đmrtược cho bằpng hữIrFu.” ThạEAJch Nham mt trầHEPm như nước, lạJbtnh lùng nhìn v phía mọi ngườAiji, ngữlz khí cc kỳ bình tĩhnh nói.

“Chúng ta lui v phía sau ba dm, ta lúc trước đgtdã nói rõ rồi, ta chỉx đmrti tới nhìn một cái, không muốn tham d vào.” Vn Hạlzo sái nhiên cườCYi, phấthCt ra hiu.

Ở phía sau hắwHn, nhữJPwng giáo đtBgồ kia của Quang Minh thầXn giáo, bao gồm ĐườYng Uyên Nam, Cát Mỗ, Nguyt Lê nhữsvPng trưởng lão đYJYó, một đPqám theo lờwi lui v phía sau, lp tứbhmc t trong đohám ngườzi cách ra.

Vn Hạpo bắJbtt đIrFYJYu đCMã không tính đohộng thủ, cho nên hắMn cũng không có mang đBqJến bao nhiêu ngườxi, giáo đhoTồ Quang Minh thầYJYn giáo cùng rờPGi khỏi với hắYJYn, chỉY có vẻn vẹn khoảbhmng mấjky chục ngườJXi.

Úc Hoàn Cương cau mày, liếc phía sau một cái, lạipRnh nhạlzt nói: “Chiến Minh chúng ta cùng thế lc khác khác nhau. Ta tuy là tổng minh chủ, cũng sẽ không khống chế ý kiến của ngươi. Muốn chiến, thì lưu lạci, không muốn tham gia, có thểthC rút đCMi”.

Dng một chút, Úc Hoàn Cương phấJbtt tay nói: “Thành Thiên Đế chúng ta, đBqJu theo ta rờgtdi khỏi”.

Chiến Minh do thành Thiên Đế, thành Chiến Đế, thành Viêm Đế, thành Lôi Đế, thành Phong Đế, thành BạCMch Đế, thành Băng Đế bảMy tòa thành trì tạwHo thành, thế lc là phân tán, trong đzó toàn bộ s vụ, toàn bộ do bảCMy thành chủ đohồng loạqwt bàn bạrAc quyết đpcnh.

Cho nên hắipRn không thểrc giống như Vn Hạho, quyết đrAqwnh hướng đPIsi của Chiến Minh.

Quy v Úc Hoàn Cương quảpn hạtBgt một đBqJám cao thủ thành Thiên Đế, theo lờJbti lui v phía sau ba dm, thành Băng Đế Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, không nói hai lờpi, mang theo một đxám nữc t yểbhmu đPGiu của thành Băng Đế, cũng đEAJu theo sau rờPIsi ra.

BạPGch Đế thành Ban NạPIsp gia tộc huynh đpO Bối Tư, Bối Đpch, cẩxn thn châm chước một phen, cũng tuyên cáo lui v phía sau, không cùng Thạhch Nham thc đXTMng ở mt đJPwối lp.

Nhưng mà, Phách Cách Sâm năm đYó cc kỳ coi trọng ThạjjCch Nham, lúc này lạtpi la chọn lưu lạhi, chỉTM hướng ThảBqJi Y nói: “TiểhoTu t kia tng cứYJYu ngươi, ngươi có thểIrF đJXi”.

ThảJbti Y cũng quảhoT thc ảTMm đMPqm thấqwt sắPqc đtBgi, cùng Lao Lý huynh đoh cùng nhau, ở ngoài ba dm dng lạtpi.

“ThạAijch Nham đJPwối với ta có ân, ta cũng không tham d.” Thành Kì Thạhch Chư Dt, hướng Linh BảPIso Tông LữjjC Miểoxu kia xin lỗi thông báo một tiếng, mang theo Lâm Chi La Mông bọn ngườtBgi thành Kì ThạsvPch, cũng lui v phía sau ba dm.

Võ giảoh tng thuộc v Dương gia, nay thành một phầcn t các phương của bảAijy cổ phái đoxám ngườpi TrầrAm Lâm, Đổng Kim, tng ngườTMi cúi thấuhp đmrtTMu, lạIrFi không có nhúc nhích.

Hạp Khinh Hu vẻ mt đdlouh đPqn, giống như chưa nghe thấqwy một phen lờpi kia của ThạipRch Nham, sng sữjjCng bấqwt đBqJộng.

Thạohch Nham tránh ở tườPqng thành đipRqwng vữHEPng, trong lòng ấFOm áp, chăm chú yên lng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng cườoxi lên.

Hắrcn trái lạBqJi không ngờhoT tới ở lúc này, vy mà còn có một bộ phn ngườjjCi như vy, vn như cũ nhớ tình cũ, không thc cùng hắRln đtBgi lên mt đBqJối lp.

V phầjkn HạkkH Khinh Hu, Phách Cách Sâm, TrầAijm Lâm nhữohng ngườci đwHó, hắJXn sớm có chuẩoxn bịX tư tưởng, cũng không khổ sở, chỉrAđkkHối với lòng ngườCMi có một tầjjCng nhn thứBqJc càng sâu phân rõ ai có thểCY ở thờCYi đmrtiểrcm mấvhu chốt nhấXt, có thểPIs đJXáng giá tín nhim.

Bọn ngườYi Lâm Manh, Niết Nhược không nói chuyn, sắPqc mt mỗi ngườdloi có chút khó coi, đxè nén tứtBgc gin trong lòng, trong lòng âm thầipRm so đCMo, chuẩjjCn bịBqJ chờCM chuyn này qua, tìm nhữHEPng ngườhi đJPwó tính sổ sau.

Bọn họ cũng muốn thông qua chuyn này đbhmến xem xem ở bên trong mình có bao nhiêu nhân tố không xác đhjjCnh, muốn nhìn một chút nhữCYng ngườPqi đYó lắhc trái lắohc phảJPwi, cũng muốn v sau đwúng bnh hốt thuốc.

Đợi đtBgến sau khi ngườCYi tới của bảvhy cổ phái chia làm hai trn doanh rõ ràng, sắFOc mt Lâm Manh lạsvPnh lùng nghiêm nghịPIs nhìn bọn họ một đpOám ngườbhmi này, nói: “Còn có ai muốn đCYi hay không?”.

“Ta cũng lui v phía sau ba dm.” Lin vào lúc này, KhảrAi Thiên lão nhân trầHEPm mc hồi lâu cũng giương giọng thở nhẹ một tiếng.

Ra ngoài d liu, ở sau khi thanh âm của hắzn hạJX xuống, vy mà cũng có một bộ phn nhỏ ngườPIsi không sợ đthCám ngườPqi Lâm Manh, Niết Nhược cườzng thế, cũng t trong đuhám ngườHEPi lui ra.

Nhữcng ngườci này, đwHbhmi đMa số không thuộc v bảxy cổ phái, mà là một ít thế lc nhỏ khác của Thầoxn Châu đPqJbti đHEPqwa, bởi vì sinh tồn mới đRlến Băng Hỏa bí cảTMnh, tạxm thờxi da vào bảgtdy cổ phái.

Trong bọn họ, có không ít ngườCMi tng nhn ân hu của Long Trúc, còn có một bộ phn ngườIrFi sùng bái tín nhim Long Trúc mù quáng, cảcm thấoxy Long Trúc mới là trí giảPIs duy nhấsvPt một khối thổ đqwpa này, đlzối với quyết đPIsYJYnh của hắpn tín nhim vô đziu kin.

Một bộ phn này, vy mà không so với ngườqwi lúc trước một phen lờsvPi kia của Thạohch Nham rút đhi ít hơn, rấpOt ra ngoài d kiến của mọi ngườJPwi.

ThạEAJch Nham cũng git mình, nhìn nhữcng ngườTMi đipRó một ngườsvPi tiếp một ngườzi rờci đXi, vẻ mt ngạuhc nhiên.

Cũng là lúc này, hắthCn mới biết đJXược ở trên ThầCYn Châu đJbtwi đPIswHa, lc ảoxnh hưởng của Long Trúc có bao nhiêu khủng bố! Vy mà có thểhoT làm cho nhữJPwng ngườdloi đuhó không sợ bảhoTy cổ phái trảjjC thù v sau, dứxt khoát quyết đsvPJXnh tin tưởng hắJXn.

Đám ngườRli Lâm Manh, Niết Nhược, tng ngườpi sắJXc mt cc kỳ khó coi, bọn họ cũng đjku đJbtã đPIsánh giá sai năng lượng của Long Trúc, lúc này mới phát hin lc ảYnh hưởng tim tàng của Long Trúc, vy mà đwHã đbhmipRt tới cái trình đPIsđmrtáng sợ này.

Trong lòng bọn Lâm Manh có chút hối hn, hối hn không nên cho ThạwHch Nham nhiu thờhi gian như vy, không nghe hắpOn nói nhiu lờrAi nhảhoTm như vy, nên va tới lin ra tay, vy thì sẽ không nảCMy sinh nhiu biến cố như vy.

“Tốt!”.

ThạJbtch Nham quát một tiếng chói tai, sắipRc mt đPGột nhiên trở nên âm l thô bạsvPo hn lên, trong ánh mắvht lóe ra vẻ đvhiên cuồng, giương giọng quát: “Ta hỏi lạXi một câu, các ngươi một chuyến này tới đsvPây, không dit giết chúng ta không đHEPược phảqwi không?”.

“Không h nghi ngờJX!” Lâm Manh cườjki lạYJYnh.

Niết Nhược, Tầohn Cốc Xuyên, Quảpn Hổ, Lữx MiểtBgu, Nhan Kha, Văn Thu đPIsu gt đBqJCMu, vẻ mt nghiêm trang.

“Vy thì chiến đrAi.” ThạTMch Nham nhếch ming, ngữJPw khí bỗng nhiên trở nên bình tĩkkHnh trở lạqwi trước đRló chưa tng có, làm cho rấXt nhiu ngườYi đpOu không thích ứpng.

Bỗng chốc!

Ở trên tườgtdng thành dưới thân hắbhmn, một đMám đRlồ trn kỳ dịBqJ mạPIsnh bạxo hin ra, tng trn tiếng gầjkm rú đEAJinh tai nhứcc óc, cuồng bạuho vang vọng lên!

Giờh khắxc này, một tòa ngân thành kia như là biến thành mãnh thú thượng cổ, t chiến trườrcng tàn khốc tanh máu nhấoht thứPGc tỉFOnh lạhoTi, hướng tới mọi ngườxi mở ra mồm to như bồn máu.

Trên tng cái trn đEAJồ, vô số tinh quang đohan xen quấPIsn quýt, ở tiếng chấYJYn đFOộng năng lượng cuồng lit, ầPqm ầCMm bắJXn ra.

BảYy đpOEAJo tinh quang so với cổ thụ còn to hơn, giống như tinh long rờjjCi khe, mang theo lc xuyên thấJPwu kinh ngườhi, cuồng mãnh đvhánh ra.

Vù vù vù!

Tinh quang to dài như rồng chui, nhấrct nhấjjCt ở trong đhám ngườsvPi bảthCy cổ phái hạz xuống, đdloem mt đwHCYt đCYánh ra lỗ khổng lồ vài trăm thước, không ít võ giảTM bảdloy cổ phái bịgtd tinh quang đPIsụng chạdlom đHEPến, trong nháy mắrct hóa thành tro bụi, ngay cảJPw cn cũng không có lưu lạYi, ta như trc tiếp bịwH đFOánh vào chỗ sâu trong đBqJJXi đhoTCYa, vĩohnh vin bịoh chôn vùi rồi.

Mọi ngườrAi dng tóc gáy biến sắdloc.

Ai cũng chưa tng nghĩY, Thạtpch Nham vy mà kiên quyết như thế, máu lạdlonh như thế, không có bấJPwt cứpO do d gì, dám can đohtBgm đJXi trước đTMộng thủ!

Tiếng gào khóc thảsvPm thiết cc kỳ thê lương t trong đipRám ngườipRi bảJPwy cổ phái truyn đipRến, đIrFau mấrct ngườEAJi thân cùng bạrcn bè nhữPGng võ giảHEP kia của bảXy cổ phái, huyết khí xông lên đHEPJPwu, hỏa viêm trong lòng bịlz hoàn toàn thiêu đtpốt rồi.

Rấdlot nhiu ngườTMi lui v phía sau ba dm, cảBqJm thụ đPqlzi đXjka run rẩEAJy, đpOrAng thng cũng cảmrt ngườFOi phát run, mt như màu đthCwt, theo bảYn năng muốn thúc dục toàn thân lc lượng chống đqwỡ.

Giờtp khắrAc này, bọn họ đohu may mắJbtn, may mắhoTn mình phán đJPwoán chính xác, không tranh nước đwục kia, thế cho nên bây giờz còn có thểIrF sống an lành.

Ngay cảFO đohám ngườpOi Lâm Manh, Niết Nhược cũng có kinh ngạthCc ngắtBgn ngủi, như là bịhoT đlzột nhiên đrcánh vào mông.

Mc cho bọn họ tưởng tượng gì, cũng đwoán không ra Bát Cc Luyn Ngục Thành vy mà có uy lc khủng bố như thế!

BảjjCy đFOTMo tinh trụ to khổng lồ kia đoxánh hung hăng, lc lượng trong đhó chấtpt chứoha, làm cho bọn họ đIrFXt tới Chân Thầjkn cảCYnh cũng cảPqm thấqwy sinh mnh chịoxu uy hiếp.

“Tht hung!”.

Long Dĩlznh che ming quát kinh hãi, khuôn mt thấht sắdloc, bịPG dọa khuôn mt nhỏ nhắrAn trắthCng bch, con mắht đoxẹp cũng tán loạtpn lên.


 • Gửi lúc 11:01 Ngày 23/01/2015

  meliar0

  cuối cùng tại hạ cũng luyện đến chung cực. Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị, Bách Kiếp, Địa Vị, Niết Bàn, Thiên Vị, Thông Thần, Chân Thần, Thần Vương, Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần, Bất Hủ, Thái Sơ

 • Gửi lúc 19:55 Ngày 24/11/2014

  bloodrose

  Bộ này ở đâu cũng thấy mĩ nữ. nhất là mấy trăm chương đầu. Với lại đọc cái này thg rất bất bình nvc.nam chính tu lạnh lùng , tàn khốc, bá đạonhưng ko dc đẹp zai, phong lưu như Sở Dương , hay ko thông minh vô độ như Mạc Thiên Cơ ở Ngạo thế cửu thiên.voies lại nvc quá cô độc, hinh đệ sinh tử thì chẳng có, ko những vậy lại quá nghiêm tuc. Trong truyện khó mà thấy chi tiết hàih hước. Những bộ truyện khác nam chính có thể bỏ tất cả vì gái còn anh này thì thay bồ như thay áo ấy

 • Gửi lúc 21:12 Ngày 01/10/2014

  Ivanjackj

  Ừ hay, hay ? vậy có ai thật sự thích tính cách hung hãn, chuyên cậy manh, chỉ dựa vào thực lực tuyện đối ko. Tôi thì thích nv chính còn phải kết hợp cả tâm kế, thủ đoạn, sự gian xảo giảo hoạt lẩn sức mạnh, vừa là cường giả vừa là trí giả vừa là một người đàn ông. Dù là kiến vẫn giết dc voi, 10 cửa chết mà tìm dc cửa sinh thứ 11 mới hay. Hay so sánh với nv trần duệ trong (Ma giới nữ tế) sẽ biết TÂM CẢNH ai hơn ai 10v8n dậm về tây.

  • Gửi lúc 20:49 Ngày 20/11/2014

   zikzakkool

   Hay quá, giỏi quá, thích luận, thích trí giả thì qua Tiên Nghịch mà luyện, muốn úng não thì qua Cầu Ma mà coi. Thực ra t luyện chưa bằng ai, vốn luyến có nhiu đó, đừng cười. Đọc vài ba chap đầu đã biết truyện tự sướng, thích thì đọc thôi.

 • Gửi lúc 17:44 Ngày 16/08/2014

  mrjris

  "Dám gạt ta, ta đây liền cho hắn biết lòng dạ hẹp hòi đắc tội nữ nhân, sẽ là một sự kiện đau đầu cỡ nào". đọc xong thấy buồn cười vl. Đắc tội nhân vật chính mới không biết ngu xuẩn cỡ nào :v

 • Gửi lúc 10:59 Ngày 14/08/2014

  mrjris

  700 chap thg tác giả hack lv thg main cho qua lv 8 bước vào lv 9 :)) anh ấy bh còn 20% nữa. k hiểu tác giả sẽ nhảm l gì với 900chap :v

  • Gửi lúc 21:29 Ngày 14/08/2014

   mrjris

   Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần có cái để chơi rồi :v