Trang chủ / Dị Giới / Sát Thần / Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Sát Thần

Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Nguồn: vipvanda

Tác giảxz: NghịSTch Thương Thiên

Chương 654: CứFZz vy mà chiến!

Sưu tầgRm: tunghoanh.com

Long Trúc cũng cảwtm thấPy bấpDPt lc, vẻ mt tiếc nuối.

HắgPn biết phân chia chủng tộc tạDsi trên một khối thổ đaJRXqa này, vạkrn năm qua cũng chưa tng yên tĩunh, cũng biết đpOpám ngườui Lâm Manh, Niết Nhược, QuảVpFn Hổ, TầJozn Cốc Xuyên, Lữy MiểFZzu ngoan cố.

Lin tính cảglq Nhan Kha cùng Văn Thu là kẻ lánh đJozwti cũng nhìn không thấzGu, lạzGi có bao nhiêu ngườwti tht có thểaJR nhìn thấgRu?

Huống chi, trước đltó, dịOOV tộc quảR thc đkrối với nhân tộc đpDPOrai khai sát giới, tạxzo thành ThầgOn Châu đGaSrkbi đOOVJoza sinh linh đgRồ thán.

Chỉqr da vào sứaXsc một mình hắoxgn, muốn hóa giảaJRi phân chia chủng tộc, hắOn cũng biết gầOn như không thểRFz.

Cái này cũng là duyên cớ hắFZzn sẽ la chọn cùng Thạkrch Nham đrkbi đRFzến cùng một chỗ.

Hắqn cảtm thấRy phương châm của ThạOOVch Nham, mới là chủ lưu tương lai, là lối ra duy nhấOOVt của nhân tộc.

GiảSgKng không thông, hóa giảpOpi không đgRược, Long Trúc cũng sẽ không lãng phí võ mồm, vẻ mt thổn thứZRwc lắsPc lắzGc đDvJozu, tạYi trên tườdYng thành kia không nhiu lờDvi nữpOpa.

“Xin lỗi Long lão, vì nhân tộc yên ổn, vì tộc nhân chết đOi, chúng ta không thểP không làm như vy.” Lâm Manh xa xa cúi ngườPi hành l, ánh mắzGt kiên đgRDsnh.

Ở phía sau nàng, rấRFzt nhiu nhân sĩOOV nhit huyết đaXsã rục rịYch, sắPp không kim chế đPược khát vọng khát máu trong lòng.

Cũng chính là lúc này, ở trên tườrng thành đrột nhiên hin ra bóng ngườglqi ThạSTch Nham. HắsPn xa xa nhìn v phía đbuối din bảVpFy cổ phái nhân, mỏi mt cườqri cườxzi, lạSgKnh nhạFgt nói: “Các ngươi quảFZz nhiên vn là đKSDến rồi.”

TầVpFm mắXqt hắtn đyXqo qua Đườyng Uyên Nam, đYPo qua Hạrkb Khinh Hu, đpDPwto qua đdYám ngườwti Phách Cách Sâm, Cát Mỗ, Bối Tư Bối ĐGaSch, trên mt tràn đDsDsy ý chua sót.

“ThạpDPch Nham lão đgPDsi.” Lao Lý huynh đpDP ở trong đZRwám ngườDsi mấbup máy môi, ánh mắgOt lộ vẻ sầoxgu thảqrm, thanh âm lạkri bịOra tiếng ngườSgKi ồn ào ép qua, không thểOOV truyn ra.

Bọn ngườPi Chư Dt, ĐườZRwng Uyên Nam, tng ngườPPi sắzDjc mt trầgPm trọng, ở dưới hắaXsn nhìn chăm chú đVpFu bấtt đRzgdc dĩqr lắpDPc đDyrkbu.

Cũng có giống Phách Cách Sâm, đzDjoxgy mt hung ác nham hiểpDPm, nhịbun không đglqược h lạqnh một tiếng.

Lúc tầqrm mắrkbt ThạgRch Nham nhìn v phía HạDv Khinh Hu, HạaXs Khinh Hu như một khối đFgXqu gỗ, một chút vẻ mt cũng không có, nhìn không ra ý nghĩu chân tht trong lòng hắKSDn.

Ở bên ngườxzi hắoxgn, một bên trn pháp, Dương Thanh Đế cũng dầgOn hin ra, cau mày nhìn đuám ngườlti, nhìn bọn TrầRFzm Lâm vốn thuộc v võ giảq Dương gia, nhìn Hạy Khinh Hu nhữYng võ giảXq đkrược hắPPn mang vào ThầgRn Châu đKSDPi đPqa kia, cườbui quái dịY hắyc hắXqc: “RấpDPt tốt, trái lạjxi không h thiếu ngườgRi quen. Ha ha, một lầpOpn này gp mt, không nghĩXq tới đglqã là kẻ đsPRFzch. Quảu nhiên là lòng ngườDyi khó dò...”

Ở dưới hắrn nhìn chăm chú, bọn TrầOm Lâm, Đổng Kim một đzGám võ giảRFz Dương gia tng ngườVVGi cúi đkrRFzu, giảq bộ không thấPy, làm như không nghe thấry.

Trên khuôn mt đlty đJozn kia của Hạglq Khinh Hu nọ rốt cuộc hin ra một tia khôi ý, xa xa nhìn Dương Thanh Đế, thở dài một tiếng nói: “Dương huynh, chỉP cầOn ngươi hin tạFgi quay đVpFbuu, tấrt cảzDj đgPu còn kịwtp”.

Dương Thanh Đế lộ vẻ sầVpFu thảsPm cườPi: “Quay đSTOu? Ta chưa tng làm sai cái gì? Ta vì sao phảPi quay đGaSdYu? Là ngươi nên quay đbuOrau, hay là ta nên quay đoxgPu? Ngươi tng hiểKSDu tht s?”.

Hạwt Khinh Hu lắgOc lắJozc đzgdzDju, sắZRwc mt âm trầPm xuống, không nhiu lờkri nữFZza.

Ở Vô Tn HảRFzi hơn mườKSDi năm giao tình, tạti sau phen đtối thoạRi này, xem như thc tan thành mây khói.

“Dương Thanh Đế ta hôm nay ở đYây th, tng chịZRwu ân hu của ta, hôm nay nếu là tham chiến, ngày sau ta tấut không tiếc tấDvt cảu cái giá lớn, đKSDem nghin xương thành tro!” Dương Thanh Đế lạPnh lùng nói.

“Chỉglq một tộc trưởng tiểYu gia tộc nho nhỏ nơi man di, vy mà dám mở ming cuồng ngôn, tht s là trò cườRFzi to lớn!” Tầglqn Cốc Xuyên h lạXqnh một tiếng: “Các ngươi không có ngày sau nữPPa. Hôm nay qua đjxi, mọi ngườzGi trong thành lin t trong thiên đOraOa này xoá tên!”.

Dương Thanh Đế nhếch ming, vẻ mt dữbu tợn, hắltc hắxzc cườFgi nói: “Vy cũng không chắRc”.

“Hôm nay muốn đzGộng thủ, dng lạzGi bấgOt đuộng. Nếu nhớ k vãng tích cũ tình, chỉzDj sống chết mc bây, còn thỉzDjnh lui v phía sau ba dm, cũng tốt làm cho ta biết ai là kẻ đOOVzGch, ai còn... đRFzược cho bằzgdng hữzGu.” ThạpDPch Nham mt trầkrm như nước, lạGaSnh lùng nhìn v phía mọi ngườoxgi, ngữlt khí cc kỳ bình tĩDvnh nói.

“Chúng ta lui v phía sau ba dm, ta lúc trước đbuã nói rõ rồi, ta chỉgP đqi tới nhìn một cái, không muốn tham d vào.” Vn Hạuo sái nhiên cườYi, phấGaSt ra hiu.

Ở phía sau hắRFzn, nhữrng giáo đOồ kia của Quang Minh thầSgKn giáo, bao gồm Đườwtng Uyên Nam, Cát Mỗ, Nguyt Lê nhữzDjng trưởng lão đZRwó, một đgOám theo lờzgdi lui v phía sau, lp tứKSDc t trong đltám ngườzgdi cách ra.

Vn Hạjxo bắXqt đFggPu đaJRã không tính đzgdộng thủ, cho nên hắbun cũng không có mang đsPến bao nhiêu ngườFgi, giáo đrồ Quang Minh thầJozn giáo cùng rờglqi khỏi với hắJozn, chỉVVG có vẻn vẹn khoảDvng mấDsy chục ngườXqi.

Úc Hoàn Cương cau mày, liếc phía sau một cái, lạzDjnh nhạOrat nói: “Chiến Minh chúng ta cùng thế lc khác khác nhau. Ta tuy là tổng minh chủ, cũng sẽ không khống chế ý kiến của ngươi. Muốn chiến, thì lưu lạrkbi, không muốn tham gia, có thểq rút đsPi”.

Dng một chút, Úc Hoàn Cương phấSTt tay nói: “Thành Thiên Đế chúng ta, đsPu theo ta rờaXsi khỏi”.

Chiến Minh do thành Thiên Đế, thành Chiến Đế, thành Viêm Đế, thành Lôi Đế, thành Phong Đế, thành Bạych Đế, thành Băng Đế bảaJRy tòa thành trì tạOOVo thành, thế lc là phân tán, trong đkró toàn bộ s vụ, toàn bộ do bảzgdy thành chủ đglqồng loạRt bàn bạDvc quyết đqrZRwnh.

Cho nên hắzGn không thểJoz giống như Vn HạSgKo, quyết đPynh hướng đFZzi của Chiến Minh.

Quy v Úc Hoàn Cương quảDvn hạbut một đVVGám cao thủ thành Thiên Đế, theo lờri lui v phía sau ba dm, thành Băng Đế Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, không nói hai lờrkbi, mang theo một đgRám nữrkb t yểgRu đxziu của thành Băng Đế, cũng đZRwu theo sau rờOi ra.

BạSgKch Đế thành Ban NạVpFp gia tộc huynh đr Bối Tư, Bối ĐFgch, cẩglqn thn châm chước một phen, cũng tuyên cáo lui v phía sau, không cùng Thạoxgch Nham thc đOrazgdng ở mt đFZzối lp.

Nhưng mà, Phách Cách Sâm năm đltó cc kỳ coi trọng Thạjxch Nham, lúc này lạbui la chọn lưu lạKSDi, chỉoxg hướng ThảaXsi Y nói: “TiểJozu t kia tng cứSTu ngươi, ngươi có thểu đqri”.

Thảti Y cũng quảPP thc ảum đDsKSDm thấOt sắRFzc đgRi, cùng Lao Lý huynh đr cùng nhau, ở ngoài ba dm dng lạgPi. truyn đuược lấdYy t website tung hoanh

“ThạVVGch Nham đXqối với ta có ân, ta cũng không tham d.” Thành Kì Thạoxgch Chư Dt, hướng Linh BảOo Tông LữRFz MiểXqu kia xin lỗi thông báo một tiếng, mang theo Lâm Chi La Mông bọn ngườOrai thành Kì ThạXqch, cũng lui v phía sau ba dm.

Võ giảFg tng thuộc v Dương gia, nay thành một phầbun t các phương của bảFZzy cổ phái đOám ngườaJRi TrầRm Lâm, Đổng Kim, tng ngườwti cúi thấRp đxzxzu, lạaJRi không có nhúc nhích.

HạFg Khinh Hu vẻ mt đaJRxz đjxn, giống như chưa nghe thấzDjy một phen lờkri kia của Thạxzch Nham, sng sữOng bấDvt đVpFộng.

ThạPPch Nham tránh ở tườYng thành đqOng vữPng, trong lòng ấOOVm áp, chăm chú yên lng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng cườSgKi lên.

Hắtn trái lạzDji không ngờOra tới ở lúc này, vy mà còn có một bộ phn ngườqri như vy, vn như cũ nhớ tình cũ, không thc cùng hắZRwn đaJRi lên mt đsPối lp.

V phầltn HạPP Khinh Hu, Phách Cách Sâm, Trầwtm Lâm nhữPng ngườDsi đgRó, hắDsn sớm có chuẩtn bịST tư tưởng, cũng không khổ sở, chỉwtđSgKối với lòng ngườpDPi có một tầFgng nhn thứJozc càng sâu phân rõ ai có thểpOp ở thờPPi đOiểpOpm mấkru chốt nhấsPt, có thểsP đqáng giá tín nhim.

Bọn ngườFgi Lâm Manh, Niết Nhược không nói chuyn, sắGaSc mt mỗi ngườjxi có chút khó coi, đoxgè nén tứsPc gin trong lòng, trong lòng âm thầpDPm so đgPo, chuẩDvn bịpOp chờOOV chuyn này qua, tìm nhữFZzng ngườsPi đDvó tính sổ sau.

Bọn họ cũng muốn thông qua chuyn này đkrến xem xem ở bên trong mình có bao nhiêu nhân tố không xác đltdYnh, muốn nhìn một chút nhữltng ngườdYi đbuó lắGaSc trái lắaJRc phảSTi, cũng muốn v sau đyúng bnh hốt thuốc.

Đợi đKSDến sau khi ngườri tới của bảRy cổ phái chia làm hai trn doanh rõ ràng, sắVpFc mt Lâm Manh lạZRwnh lùng nghiêm nghịjx nhìn bọn họ một đRám ngườglqi này, nói: “Còn có ai muốn đpOpi hay không?”.

“Ta cũng lui v phía sau ba dm.” Lin vào lúc này, KhảDvi Thiên lão nhân trầglqm mc hồi lâu cũng giương giọng thở nhẹ một tiếng.

Ra ngoài d liu, ở sau khi thanh âm của hắDvn hạGaS xuống, vy mà cũng có một bộ phn nhỏ ngườRFzi không sợ đFgám ngườFgi Lâm Manh, Niết Nhược cườgRng thế, cũng t trong đPám ngườDsi lui ra.

NhữYng ngườbui này, đpOpPi đRFza số không thuộc v bảDsy cổ phái, mà là một ít thế lc nhỏ khác của ThầVpFn Châu đgRpOpi đxzVVGa, bởi vì sinh tồn mới đPến Băng Hỏa bí cảOnh, tạSTm thờti da vào bảzGy cổ phái.

Trong bọn họ, có không ít ngườDyi tng nhn ân hu của Long Trúc, còn có một bộ phn ngườGaSi sùng bái tín nhim Long Trúc mù quáng, cảFgm thấry Long Trúc mới là trí giảkr duy nhấJozt một khối thổ đJozbua này, đOraối với quyết đPPpOpnh của hắDyn tín nhim vô đkriu kin.

Một bộ phn này, vy mà không so với ngườti lúc trước một phen lờti kia của ThạSgKch Nham rút đqi ít hơn, rấpOpt ra ngoài d kiến của mọi ngườti.

ThạFZzch Nham cũng git mình, nhìn nhữPPng ngườwti đDvó một ngườgPi tiếp một ngườrkbi rờGaSi đlti, vẻ mt ngạDyc nhiên.

Cũng là lúc này, hắFgn mới biết đaJRược ở trên ThầDvn Châu đVpFzGi đDsOa, lc ảzDjnh hưởng của Long Trúc có bao nhiêu khủng bố! Vy mà có thểdY làm cho nhữKSDng ngườpDPi đOó không sợ bảgOy cổ phái trảt thù v sau, dứsPt khoát quyết đzgdpOpnh tin tưởng hắRFzn.

Đám ngườti Lâm Manh, Niết Nhược, tng ngườSgKi sắZRwc mt cc kỳ khó coi, bọn họ cũng đqru đgRã đDvánh giá sai năng lượng của Long Trúc, lúc này mới phát hin lc ảOnh hưởng tim tàng của Long Trúc, vy mà đxzã đrkbDst tới cái trình đOđzGáng sợ này.

Trong lòng bọn Lâm Manh có chút hối hn, hối hn không nên cho ThạZRwch Nham nhiu thờzgdi gian như vy, không nghe hắzGn nói nhiu lờqi nhảpDPm như vy, nên va tới lin ra tay, vy thì sẽ không nảqry sinh nhiu biến cố như vy.

“Tốt!”.

ThạOch Nham quát một tiếng chói tai, sắdYc mt đRột nhiên trở nên âm l thô bạzDjo hn lên, trong ánh mắtt lóe ra vẻ đrkbiên cuồng, giương giọng quát: “Ta hỏi lạti một câu, các ngươi một chuyến này tới đzDjây, không dit giết chúng ta không đKSDược phảzGi không?”.

“Không h nghi ngờKSD!” Lâm Manh cườgRi lạSTnh.

Niết Nhược, TầSgKn Cốc Xuyên, QuảDyn Hổ, Lữkr MiểgRu, Nhan Kha, Văn Thu đOu gt đOraaJRu, vẻ mt nghiêm trang.

“Vy thì chiến đOOVi.” ThạDych Nham nhếch ming, ngữDy khí bỗng nhiên trở nên bình tĩzDjnh trở lạzgdi trước đkró chưa tng có, làm cho rấglqt nhiu ngườgRi đDyu không thích ứbung.

Bỗng chốc!

Ở trên tườzGng thành dưới thân hắglqn, một đtám đzgdồ trn kỳ dịaJR mạpDPnh bạVpFo hin ra, tng trn tiếng gầkrm rú đtinh tai nhứqrc óc, cuồng bạRFzo vang vọng lên!

GiờOOV khắRc này, một tòa ngân thành kia như là biến thành mãnh thú thượng cổ, t chiến trườJozng tàn khốc tanh máu nhấOrat thứdYc tỉSgKnh lạDyi, hướng tới mọi ngườFZzi mở ra mồm to như bồn máu.

Trên tng cái trn đdYồ, vô số tinh quang đRFzan xen quấzDjn quýt, ở tiếng chấXqn đglqộng năng lượng cuồng lit, ầym ầYm bắaXsn ra.

Bảwty đSgKqo tinh quang so với cổ thụ còn to hơn, giống như tinh long rờDvi khe, mang theo lc xuyên thấPu kinh ngườlti, cuồng mãnh đgOánh ra.

Vù vù vù!

Tinh quang to dài như rồng chui, nhấSTt nhấGaSt ở trong đFZzám ngườyi bảZRwy cổ phái hạzgd xuống, đVpFem mt đaXszDjt đsPánh ra lỗ khổng lồ vài trăm thước, không ít võ giảgR bảkry cổ phái bịZRw tinh quang đKSDụng chạqrm đOraến, trong nháy mắqrt hóa thành tro bụi, ngay cảu cn cũng không có lưu lạti, ta như trc tiếp bịJoz đzGánh vào chỗ sâu trong đqzgdi đglqgPa, vĩltnh vin bịVpF chôn vùi rồi.

Mọi ngườqri dng tóc gáy biến sắOOVc.

Ai cũng chưa tng nghĩFZz, ThạsPch Nham vy mà kiên quyết như thế, máu lạsPnh như thế, không có bấzDjt cứkr do d gì, dám can đzDjRFzm đyi trước đSgKộng thủ!

Tiếng gào khóc thảtm thiết cc kỳ thê lương t trong đrkbám ngườOOVi bảSgKy cổ phái truyn đkrến, đsPau mấZRwt ngườPPi thân cùng bạjxn bè nhữrng võ giảkr kia của bảOray cổ phái, huyết khí xông lên đPtu, hỏa viêm trong lòng bịoxg hoàn toàn thiêu đPPốt rồi.

RấaJRt nhiu ngườDsi lui v phía sau ba dm, cảKSDm thụ đsPaJRi đrbua run rẩRFzy, đKSDYng thng cũng cảy ngườbui phát run, mt như màu đOXqt, theo bảOran năng muốn thúc dục toàn thân lc lượng chống đqỡ.

Giờlt khắPc này, bọn họ đgPu may mắwtn, may mắPPn mình phán đaXsoán chính xác, không tranh nước đqrục kia, thế cho nên bây giờxz còn có thểzG sống an lành.

Ngay cảgO đOám ngườRFzi Lâm Manh, Niết Nhược cũng có kinh ngạOOVc ngắun ngủi, như là bịq đdYột nhiên đGaSánh vào mông.

Mc cho bọn họ tưởng tượng gì, cũng đKSDoán không ra Bát Cc Luyn Ngục Thành vy mà có uy lc khủng bố như thế!

BảFgy đRoxgo tinh trụ to khổng lồ kia đVVGánh hung hăng, lc lượng trong đDvó chấgRt chứglqa, làm cho bọn họ đjxkrt tới Chân Thầyn cảoxgnh cũng cảPPm thấbuy sinh mnh chịXqu uy hiếp.

“Tht hung!”.

Long Dĩwtnh che ming quát kinh hãi, khuôn mt thấGaSt sắDyc, bịxz dọa khuôn mt nhỏ nhắZRwn trắDyng bch, con mắbut đyẹp cũng tán loạFZzn lên.


 • Gửi lúc 22:15 Ngày 23/06/2015

  letien95

  Cửu U Phệ Hồn Diễm(3rd mắt) - Huyền Băng Hàn Diễm - Địa Tâm Hỏa - Thánh Linh Thần

  • Gửi lúc 13:28 Ngày 24/06/2015

   letien95

   Võ Hồn: ??? - Thạch Hóa - Bất Tử - Tinh Thần

 • Gửi lúc 17:51 Ngày 22/06/2015

  letien95

  Tâm Hải Ngũ Ma: Tuyệt vọng, Sợ hãi, Hiếu sát, Tham lam, Oán hận

  • Gửi lúc 18:46 Ngày 22/06/2015

   letien95

   Bạo Tẩu 3 trọng - Sinh Tử Ấn 7 trọng

 • Gửi lúc 13:43 Ngày 20/06/2015

  letien95

  Phàm cấp, Huyền cấp, Linh cấp, Thánh cấp, Thần cấp

  • Gửi lúc 15:50 Ngày 24/06/2015

   letien95

   9 Thiên Hỏa: Hỗn Độn Thánh Hỏa, Diệt Thế Lôi Viêm, Cửu U Phệ Hồn Diễm, Thái Cổ Yêu Hỏa, Luyện Ngục Chân Hỏa, Âm Linh Quỷ Hỏa, Chu Tước Chân Hỏa, Huyền Băng Hàn Diễm, Bì Tuyệt Thi Hỏa

 • Gửi lúc 11:01 Ngày 23/01/2015

  meliar0

  cuối cùng tại hạ cũng luyện đến chung cực. Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị, Bách Kiếp, Địa Vị, Niết Bàn, Thiên Vị, Thông Thần, Chân Thần, Thần Vương, Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần, Bất Hủ, Thái Sơ

 • Gửi lúc 19:55 Ngày 24/11/2014

  bloodrose

  Bộ này ở đâu cũng thấy mĩ nữ. nhất là mấy trăm chương đầu. Với lại đọc cái này thg rất bất bình nvc.nam chính tu lạnh lùng , tàn khốc, bá đạonhưng ko dc đẹp zai, phong lưu như Sở Dương , hay ko thông minh vô độ như Mạc Thiên Cơ ở Ngạo thế cửu thiên.voies lại nvc quá cô độc, hinh đệ sinh tử thì chẳng có, ko những vậy lại quá nghiêm tuc. Trong truyện khó mà thấy chi tiết hàih hước. Những bộ truyện khác nam chính có thể bỏ tất cả vì gái còn anh này thì thay bồ như thay áo ấy