Trang chủ / Dị Giới / Sát Thần / Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Sát Thần

Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Nguồn: vipvanda

Tác giảmS: NghịuuWch Thương Thiên

Chương 654: Cứqg vy mà chiến!

Sưu tầmSm: tunghoanh.com

Long Trúc cũng cảjm thấbQy bấat lc, vẻ mt tiếc nuối.

HắzxWn biết phân chia chủng tộc tạmBxi trên một khối thổ đLaMwTa này, vạVn năm qua cũng chưa tng yên tĩqgnh, cũng biết đuuWám ngườWxi Lâm Manh, Niết Nhược, QuảmSn Hổ, TầxVn Cốc Xuyên, LữxQ MiểzxWu ngoan cố.

Lin tính cảNzt Nhan Kha cùng Văn Thu là kẻ lánh đuwOBi cũng nhìn không thấVu, lạxQi có bao nhiêu ngườMai tht có thểsxZ nhìn thấWHu?

Huống chi, trước đYó, dịsuz tộc quảbQ thc đNztối với nhân tộc đVOBi khai sát giới, tạVo thành ThầuuWn Châu đabwsxZi đmBxPgua sinh linh đsuzồ thán.

ChỉZMZ da vào sứsc một mình hắxQn, muốn hóa giảwRDi phân chia chủng tộc, hắan cũng biết gầVn như không thểMwT.

Cái này cũng là duyên cớ hắDkMn sẽ la chọn cùng ThạxQch Nham đxQi đxYến cùng một chỗ.

HắeRKn cảsm thấssy phương châm của Thạssch Nham, mới là chủ lưu tương lai, là lối ra duy nhấat của nhân tộc.

GiảMwTng không thông, hóa giảZji không đLaược, Long Trúc cũng sẽ không lãng phí võ mồm, vẻ mt thổn thứYc lắBc lắsxZc đBNztu, tạwZi trên tườYng thành kia không nhiu lờwZi nữssa.

“Xin lỗi Long lão, vì nhân tộc yên ổn, vì tộc nhân chết đji, chúng ta không thểxY không làm như vy.” Lâm Manh xa xa cúi ngườZji hành l, ánh mắPgut kiên đMazPznh.

Ở phía sau nàng, rấsuzt nhiu nhân sĩZj nhit huyết đNã rục rịxYch, sắDkMp không kim chế đRNược khát vọng khát máu trong lòng.

Cũng chính là lúc này, ở trên tườMang thành đmBxột nhiên hin ra bóng ngườkVi ThạxQch Nham. Hắsn xa xa nhìn v phía đPguối din bảwZy cổ phái nhân, mỏi mt cườsuzi cườNzti, lạanh nhạWxt nói: “Các ngươi quảDkM nhiên vn là đmBxến rồi.”

Tầsuzm mắmSt hắMan đbQxYo qua ĐườzXng Uyên Nam, đDkMsuzo qua Hạtsa Khinh Hu, đBKao qua đMaám ngườMai Phách Cách Sâm, Cát Mỗ, Bối Tư Bối ĐNch, trên mt tràn đxYPmey ý chua sót.

“Thạqgch Nham lão đmBxkVi.” Lao Lý huynh đg ở trong đssám ngườRsqi mấtsap máy môi, ánh mắtsat lộ vẻ sầqgu thảZMZm, thanh âm lạYi bịPme tiếng ngườNzti ồn ào ép qua, không thểZj truyn ra.

Bọn ngườmBxi Chư Dt, ĐườsxZng Uyên Nam, tng ngườzxWi sắuwc mt trầuwm trọng, ở dưới hắzxWn nhìn chăm chú đgu bấbQt đbQZjc dĩsuz lắzxWc đYbQu.

Cũng có giống Phách Cách Sâm, đstsay mt hung ác nham hiểYm, nhịMwTn không đsuzược h lạzxWnh một tiếng.

Lúc tầVm mắHHNt Thạqgch Nham nhìn v phía HạOB Khinh Hu, HạMa Khinh Hu như một khối đWHxVu gỗ, một chút vẻ mt cũng không có, nhìn không ra ý nghĩMa chân tht trong lòng hắxQn.

Ở bên ngườuwi hắabwn, một bên trn pháp, Dương Thanh Đế cũng dầRsqn hin ra, cau mày nhìn đBám ngườssi, nhìn bọn TrầRsqm Lâm vốn thuộc v võ giảa Dương gia, nhìn HạV Khinh Hu nhữuwng võ giảWx đuuWược hắYn mang vào ThầWHn Châu đYWxi đVKaa kia, cườxYi quái dịuuW hắabwc hắOBc: “RấgmLt tốt, trái lạai không h thiếu ngườWxi quen. Ha ha, một lầxQn này gp mt, không nghĩWH tới đgã là kẻ đVRNch. Quảs nhiên là lòng ngườsuzi khó dò...” xem tạtsai t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Ở dưới hắMwTn nhìn chăm chú, bọn TrầZMZm Lâm, Đổng Kim một đLaám võ giảxY Dương gia tng ngườwRDi cúi đasuzu, giảV bộ không thấBy, làm như không nghe thấxQy.

Trên khuôn mt đVxV đWHn kia của Hạuj Khinh Hu nọ rốt cuộc hin ra một tia khôi ý, xa xa nhìn Dương Thanh Đế, thở dài một tiếng nói: “Dương huynh, chỉY cầLan ngươi hin tạgmLi quay đaMau, tấmBxt cảbQ đgu còn kịsuzp”.

Dương Thanh Đế lộ vẻ sầWxu thảuuWm cườgi: “Quay đujgu? Ta chưa tng làm sai cái gì? Ta vì sao phảMai quay đVKau? Là ngươi nên quay đgmLgu, hay là ta nên quay đxQmBxu? Ngươi tng hiểWHu tht s?”.

HạuuW Khinh Hu lắDkMc lắkVc đYPmeu, sắZjc mt âm trầRNm xuống, không nhiu lờTsPi nữNzta.

Ở Vô Tn HảLai hơn mườNzti năm giao tình, tạPgui sau phen đRsqối thoạxQi này, xem như thc tan thành mây khói.

“Dương Thanh Đế ta hôm nay ở đgây th, tng chịgmLu ân hu của ta, hôm nay nếu là tham chiến, ngày sau ta tấmSt không tiếc tấwRDt cảzxW cái giá lớn, đMwTem nghin xương thành tro!” Dương Thanh Đế lạWxnh lùng nói.

“ChỉPme một tộc trưởng tiểWHu gia tộc nho nhỏ nơi man di, vy mà dám mở ming cuồng ngôn, tht s là trò cườzPzi to lớn!” TầPgun Cốc Xuyên h lạTsPnh một tiếng: “Các ngươi không có ngày sau nữzxWa. Hôm nay qua đtsai, mọi ngườMwTi trong thành lin t trong thiên đkVsuza này xoá tên!”.

Dương Thanh Đế nhếch ming, vẻ mt dữqg tợn, hắRsqc hắxYc cườai nói: “Vy cũng không chắac”.

“Hôm nay muốn đxQộng thủ, dng lạxVi bấNztt đOBộng. Nếu nhớ k vãng tích cũ tình, chỉTsP sống chết mc bây, còn thỉVnh lui v phía sau ba dm, cũng tốt làm cho ta biết ai là kẻ đxYMach, ai còn... đZjược cho bằVng hữZju.” ThạNch Nham mt trầNm như nước, lạwZnh lùng nhìn v phía mọi ngườeRKi, ngữMwT khí cc kỳ bình tĩVnh nói.

“Chúng ta lui v phía sau ba dm, ta lúc trước đqgã nói rõ rồi, ta chỉj đwZi tới nhìn một cái, không muốn tham d vào.” Vn Hạujo sái nhiên cườLai, phấYt ra hiu.

Ở phía sau hắwRDn, nhữRsqng giáo đmSồ kia của Quang Minh thầabwn giáo, bao gồm ĐườwRDng Uyên Nam, Cát Mỗ, Nguyt Lê nhữssng trưởng lão đHHNó, một đVám theo lờYi lui v phía sau, lp tứwRDc t trong đaám ngườWHi cách ra.

Vn HạPmeo bắjt đYxVu đVã không tính đwRDộng thủ, cho nên hắRsqn cũng không có mang đRsqến bao nhiêu ngườzxWi, giáo đMaồ Quang Minh thầWHn giáo cùng rờuwi khỏi với hắujn, chỉa có vẻn vẹn khoảwZng mấxVy chục ngườqgi.

Úc Hoàn Cương cau mày, liếc phía sau một cái, lạwZnh nhạZjt nói: “Chiến Minh chúng ta cùng thế lc khác khác nhau. Ta tuy là tổng minh chủ, cũng sẽ không khống chế ý kiến của ngươi. Muốn chiến, thì lưu lạPgui, không muốn tham gia, có thểxY rút đmSi”.

Dng một chút, Úc Hoàn Cương phấgmLt tay nói: “Thành Thiên Đế chúng ta, đbQu theo ta rờZji khỏi”.

Chiến Minh do thành Thiên Đế, thành Chiến Đế, thành Viêm Đế, thành Lôi Đế, thành Phong Đế, thành BạMach Đế, thành Băng Đế bảOBy tòa thành trì tạZjo thành, thế lc là phân tán, trong đHHNó toàn bộ s vụ, toàn bộ do bảmBxy thành chủ đujồng loạabwt bàn bạkVc quyết đtsawZnh.

Cho nên hắWxn không thểuj giống như Vn HạBo, quyết đVVnh hướng đsuzi của Chiến Minh.

Quy v Úc Hoàn Cương quảwRDn hạBt một đPmeám cao thủ thành Thiên Đế, theo lờmSi lui v phía sau ba dm, thành Băng Đế Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, không nói hai lờHHNi, mang theo một đuuWám nữLa t yểWHu đaiu của thành Băng Đế, cũng đuwu theo sau rờbQi ra.

BạkVch Đế thành Ban NạTsPp gia tộc huynh đzPz Bối Tư, Bối ĐKach, cẩbQn thn châm chước một phen, cũng tuyên cáo lui v phía sau, không cùng ThạbQch Nham thc đxQgng ở mt đmBxối lp.

Nhưng mà, Phách Cách Sâm năm đVó cc kỳ coi trọng ThạwZch Nham, lúc này lạzxWi la chọn lưu lạtsai, chỉabw hướng ThảbQi Y nói: “Tiểsuzu t kia tng cứTsPu ngươi, ngươi có thểOB đsxZi”.

ThảmSi Y cũng quảzX thc ảtsam đYssm thấRNt sắzPzc đuuWi, cùng Lao Lý huynh đMwT cùng nhau, ở ngoài ba dm dng lạmSi.

“Thạuwch Nham đzXối với ta có ân, ta cũng không tham d.” Thành Kì ThạPguch Chư Dt, hướng Linh Bảabwo Tông LữmBx Miểtsau kia xin lỗi thông báo một tiếng, mang theo Lâm Chi La Mông bọn ngườsxZi thành Kì ThạRNch, cũng lui v phía sau ba dm.

Võ giảRN tng thuộc v Dương gia, nay thành một phầan t các phương của bảVy cổ phái đuwám ngườsi TrầPgum Lâm, Đổng Kim, tng ngườBi cúi thấNztp đWHDkMu, lạuji không có nhúc nhích.

Hạss Khinh Hu vẻ mt đPmeOB đOBn, giống như chưa nghe thấDkMy một phen lờPgui kia của Thạach Nham, sng sữxVng bấZMZt đjộng.

Thạach Nham tránh ở tườzPzng thành đKaNng vữVng, trong lòng ấxYm áp, chăm chú yên lng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng cườai lên.

HắzPzn trái lạZMZi không ngờDkM tới ở lúc này, vy mà còn có một bộ phn ngườsuzi như vy, vn như cũ nhớ tình cũ, không thc cùng hắsn đgi lên mt đxVối lp.

V phầBn HạwRD Khinh Hu, Phách Cách Sâm, TrầMam Lâm nhữeRKng ngườmBxi đqgó, hắNn sớm có chuẩeRKn bịmS tư tưởng, cũng không khổ sở, chỉwZđzPzối với lòng ngườWHi có một tầuwng nhn thứPmec càng sâu phân rõ ai có thểeRK ở thờai đPguiểPmem mấWxu chốt nhấPmet, có thểOB đNáng giá tín nhim.

Bọn ngườVi Lâm Manh, Niết Nhược không nói chuyn, sắMwTc mt mỗi ngườzXi có chút khó coi, đabwè nén tứRNc gin trong lòng, trong lòng âm thầgm so đao, chuẩqgn bịY chờeRK chuyn này qua, tìm nhữeRKng ngườwZi đjó tính sổ sau.

Bọn họ cũng muốn thông qua chuyn này đWHến xem xem ở bên trong mình có bao nhiêu nhân tố không xác đtsazxWnh, muốn nhìn một chút nhữxVng ngườPgui đNztó lắZjc trái lắMwTc phảZji, cũng muốn v sau đeRKúng bnh hốt thuốc.

Đợi đuwến sau khi ngườxVi tới của bảay cổ phái chia làm hai trn doanh rõ ràng, sắRNc mt Lâm Manh lạVnh lùng nghiêm nghịKa nhìn bọn họ một đNám ngườRsqi này, nói: “Còn có ai muốn đsuzi hay không?”.

“Ta cũng lui v phía sau ba dm.” Lin vào lúc này, KhảeRKi Thiên lão nhân trầNztm mc hồi lâu cũng giương giọng thở nhẹ một tiếng.

Ra ngoài d liu, ở sau khi thanh âm của hắxYn hạuw xuống, vy mà cũng có một bộ phn nhỏ ngườOBi không sợ đeRKám ngườsuzi Lâm Manh, Niết Nhược cườBng thế, cũng t trong đbQám ngườLai lui ra.

Nhữabwng ngườVi này, đOBzxWi đPmea số không thuộc v bảNzty cổ phái, mà là một ít thế lc nhỏ khác của ThầZjn Châu đDkMsuzi đxQNa, bởi vì sinh tồn mới đabwến Băng Hỏa bí cảwZnh, tạVm thờai da vào bảLay cổ phái.

Trong bọn họ, có không ít ngườai tng nhn ân hu của Long Trúc, còn có một bộ phn ngườbQi sùng bái tín nhim Long Trúc mù quáng, cảVm thấDkMy Long Trúc mới là trí giảPgu duy nhấxVt một khối thổ đqgWxa này, đabwối với quyết đZjOBnh của hắxQn tín nhim vô đNztiu kin.

Một bộ phn này, vy mà không so với ngườxQi lúc trước một phen lờzXi kia của Thạsuzch Nham rút đVi ít hơn, rấBt ra ngoài d kiến của mọi ngườzxWi.

ThạzxWch Nham cũng git mình, nhìn nhữRsqng ngườbQi đgmLó một ngườbQi tiếp một ngườBi rờsi đVi, vẻ mt ngạxYc nhiên.

Cũng là lúc này, hắsxZn mới biết đNztược ở trên ThầgmLn Châu đgmLDkMi đxVabwa, lc ảkVnh hưởng của Long Trúc có bao nhiêu khủng bố! Vy mà có thểDkM làm cho nhữzPzng ngườPgui đWxó không sợ bảay cổ phái trảwZ thù v sau, dứujt khoát quyết đqgjnh tin tưởng hắzxWn.

Đám ngườkVi Lâm Manh, Niết Nhược, tng ngườWxi sắujc mt cc kỳ khó coi, bọn họ cũng đgu đaã đZMZánh giá sai năng lượng của Long Trúc, lúc này mới phát hin lc ảkVnh hưởng tim tàng của Long Trúc, vy mà đsã đbQxVt tới cái trình đxQđgmLáng sợ này.

Trong lòng bọn Lâm Manh có chút hối hn, hối hn không nên cho ThạMach Nham nhiu thờai gian như vy, không nghe hắPmen nói nhiu lờwZi nhảVm như vy, nên va tới lin ra tay, vy thì sẽ không nảssy sinh nhiu biến cố như vy.

“Tốt!”.

ThạWHch Nham quát một tiếng chói tai, sắRsqc mt đTsPột nhiên trở nên âm l thô bạuwo hn lên, trong ánh mắmSt lóe ra vẻ đsuziên cuồng, giương giọng quát: “Ta hỏi lạwZi một câu, các ngươi một chuyến này tới đqgây, không dit giết chúng ta không đsược phảkVi không?”.

“Không h nghi ngờwZ!” Lâm Manh cườNi lạzxWnh.

Niết Nhược, TầPmen Cốc Xuyên, QuảmBxn Hổ, LữmS MiểzxWu, Nhan Kha, Văn Thu đWxu gt đwRDkVu, vẻ mt nghiêm trang.

“Vy thì chiến đwRDi.” ThạTsPch Nham nhếch ming, ngữj khí bỗng nhiên trở nên bình tĩManh trở lạZMZi trước đzXó chưa tng có, làm cho rấmBxt nhiu ngườWHi đMau không thích ứNztng.

Bỗng chốc!

Ở trên tườsng thành dưới thân hắZjn, một đLaám đqgồ trn kỳ dịmS mạWxnh bạkVo hin ra, tng trn tiếng gầRNm rú đHHNinh tai nhứxVc óc, cuồng bạYo vang vọng lên!

GiờxY khắac này, một tòa ngân thành kia như là biến thành mãnh thú thượng cổ, t chiến trườRNng tàn khốc tanh máu nhấMwTt thứOBc tỉOBnh lạsxZi, hướng tới mọi ngườmBxi mở ra mồm to như bồn máu.

Trên tng cái trn đxYồ, vô số tinh quang đPguan xen quấgn quýt, ở tiếng chấYn đaộng năng lượng cuồng lit, ầTsPm ầam bắZjn ra.

BảMay đWHHHNo tinh quang so với cổ thụ còn to hơn, giống như tinh long rờabwi khe, mang theo lc xuyên thấqgu kinh ngườVi, cuồng mãnh đWHánh ra.

Vù vù vù!

Tinh quang to dài như rồng chui, nhấPgut nhấqgt ở trong đNztám ngườssi bảmBxy cổ phái hạxY xuống, đwRDem mt đMwTbQt đaánh ra lỗ khổng lồ vài trăm thước, không ít võ giảzPz bảZjy cổ phái bịRN tinh quang đxYụng chạmSm đsxZến, trong nháy mắzxWt hóa thành tro bụi, ngay cảRN cn cũng không có lưu lạeRKi, ta như trc tiếp bịabw đsxZánh vào chỗ sâu trong đzXPmei đVWHa, vĩBnh vin bịmBx chôn vùi rồi.

Mọi ngườxYi dng tóc gáy biến sắsuzc.

Ai cũng chưa tng nghĩLa, ThạxYch Nham vy mà kiên quyết như thế, máu lạzxWnh như thế, không có bấMwTt cứY do d gì, dám can đabwzXm đRsqi trước đPmeộng thủ!

Tiếng gào khóc thảeRKm thiết cc kỳ thê lương t trong đaám ngườuwi bảxYy cổ phái truyn đKaến, đzPzau mấOBt ngườuwi thân cùng bạMan bè nhữgmLng võ giảzxW kia của bảWxy cổ phái, huyết khí xông lên đqgTsPu, hỏa viêm trong lòng bịbQ hoàn toàn thiêu đgốt rồi.

RấVt nhiu ngườuuWi lui v phía sau ba dm, cảMwTm thụ đwZVi đMwTabwa run rẩzPzy, đgmLsng thng cũng cảzX ngườwRDi phát run, mt như màu đsxZsst, theo bảKan năng muốn thúc dục toàn thân lc lượng chống đNztỡ.

GiờPme khắwZc này, bọn họ đzPzu may mắbQn, may mắan mình phán đOBoán chính xác, không tranh nước đPmeục kia, thế cho nên bây giờxY còn có thểNzt sống an lành.

Ngay cảa đmBxám ngườtsai Lâm Manh, Niết Nhược cũng có kinh ngạYc ngắabwn ngủi, như là bịeRK đwZột nhiên đBánh vào mông.

Mc cho bọn họ tưởng tượng gì, cũng đYoán không ra Bát Cc Luyn Ngục Thành vy mà có uy lc khủng bố như thế!

BảOBy đxQwRDo tinh trụ to khổng lồ kia đabwánh hung hăng, lc lượng trong đujó chấgt chứLaa, làm cho bọn họ đVujt tới Chân ThầNn cảeRKnh cũng cảmSm thấssy sinh mnh chịau uy hiếp.

“Tht hung!”.

Long DĩwZnh che ming quát kinh hãi, khuôn mt thấNt sắxQc, bịeRK dọa khuôn mt nhỏ nhắan trắTsPng bch, con mắRsqt đWHẹp cũng tán loạwZn lên.


 • Gửi lúc 22:15 Ngày 23/06/2015

  letien95

  Cửu U Phệ Hồn Diễm(3rd mắt) - Huyền Băng Hàn Diễm - Địa Tâm Hỏa - Thánh Linh Thần

  • Gửi lúc 13:28 Ngày 24/06/2015

   letien95

   Võ Hồn: ??? - Thạch Hóa - Bất Tử - Tinh Thần

 • Gửi lúc 17:51 Ngày 22/06/2015

  letien95

  Tâm Hải Ngũ Ma: Tuyệt vọng, Sợ hãi, Hiếu sát, Tham lam, Oán hận

  • Gửi lúc 18:46 Ngày 22/06/2015

   letien95

   Bạo Tẩu 3 trọng - Sinh Tử Ấn 7 trọng

 • Gửi lúc 13:43 Ngày 20/06/2015

  letien95

  Phàm cấp, Huyền cấp, Linh cấp, Thánh cấp, Thần cấp

  • Gửi lúc 15:50 Ngày 24/06/2015

   letien95

   9 Thiên Hỏa: Hỗn Độn Thánh Hỏa, Diệt Thế Lôi Viêm, Cửu U Phệ Hồn Diễm, Thái Cổ Yêu Hỏa, Luyện Ngục Chân Hỏa, Âm Linh Quỷ Hỏa, Chu Tước Chân Hỏa, Huyền Băng Hàn Diễm, Bì Tuyệt Thi Hỏa

 • Gửi lúc 11:01 Ngày 23/01/2015

  meliar0

  cuối cùng tại hạ cũng luyện đến chung cực. Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị, Bách Kiếp, Địa Vị, Niết Bàn, Thiên Vị, Thông Thần, Chân Thần, Thần Vương, Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần, Bất Hủ, Thái Sơ

 • Gửi lúc 19:55 Ngày 24/11/2014

  bloodrose

  Bộ này ở đâu cũng thấy mĩ nữ. nhất là mấy trăm chương đầu. Với lại đọc cái này thg rất bất bình nvc.nam chính tu lạnh lùng , tàn khốc, bá đạonhưng ko dc đẹp zai, phong lưu như Sở Dương , hay ko thông minh vô độ như Mạc Thiên Cơ ở Ngạo thế cửu thiên.voies lại nvc quá cô độc, hinh đệ sinh tử thì chẳng có, ko những vậy lại quá nghiêm tuc. Trong truyện khó mà thấy chi tiết hàih hước. Những bộ truyện khác nam chính có thể bỏ tất cả vì gái còn anh này thì thay bồ như thay áo ấy