Trang chủ / Dị Giới / Sát Thần / Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Sát Thần

Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Nguồn: vipvanda

Tác giảmqS: Nghịzach Thương Thiên

Chương 654: Cứvlv vy mà chiến!

Sưu tầumm: tunghoanh.com

Long Trúc cũng cảrm thấiQzy bấumt lc, vẻ mt tiếc nuối.

HắIvn biết phân chia chủng tộc tạlbi trên một khối thổ đCqFnOa này, vạQfn năm qua cũng chưa tng yên tĩitsnh, cũng biết đdám ngườrRi Lâm Manh, Niết Nhược, QuảqEn Hổ, TầGn Cốc Xuyên, Lữr Miểmu ngoan cố.

Lin tính cảvlv Nhan Kha cùng Văn Thu là kẻ lánh đssrssri cũng nhìn không thấFnOu, lạiQzi có bao nhiêu ngườIvi tht có thểrOI nhìn thấSvu?

Huống chi, trước đbó, dịG tộc quảv thc đGCuối với nhân tộc đCqjpii khai sát giới, tạvo thành ThầrRn Châu đGCuFnOi đIvIva sinh linh đvồ thán.

ChỉQl da vào sứvlvc một mình hắQfn, muốn hóa giảlbi phân chia chủng tộc, hắIEn cũng biết gầvn như không thểp.

Cái này cũng là duyên cớ hắIvn sẽ la chọn cùng Thạqch Nham đvGi đpến cùng một chỗ.

HắsYn cảejmm thấCqy phương châm của Thạvlvch Nham, mới là chủ lưu tương lai, là lối ra duy nhấTOQt của nhân tộc.

GiảFnOng không thông, hóa giảoOi không đvGược, Long Trúc cũng sẽ không lãng phí võ mồm, vẻ mt thổn thứCqc lắzac lắEc đssriQzu, tạejmi trên tườFnOng thành kia không nhiu lờQfi nữda.

“Xin lỗi Long lão, vì nhân tộc yên ổn, vì tộc nhân chết đWWFi, chúng ta không thểits không làm như vy.” Lâm Manh xa xa cúi ngườCqi hành l, ánh mắssrt kiên đoOrsnh.

Ở phía sau nàng, rấIvt nhiu nhân sĩQl nhit huyết đmqSã rục rịOdch, sắWWFp không kim chế đqược khát vọng khát máu trong lòng.

Cũng chính là lúc này, ở trên tườSvng thành đSvột nhiên hin ra bóng ngườIvi ThạmqSch Nham. HắrRn xa xa nhìn v phía đqối din bảitsy cổ phái nhân, mỏi mt cườrRi cườFnOi, lạqEnh nhạqt nói: “Các ngươi quảr nhiên vn là đhXhến rồi.”

TầWpm mắWWFt hắIvn đpitso qua Đườssrng Uyên Nam, đejmumo qua HạSv Khinh Hu, đvlvrRo qua đerPám ngườumi Phách Cách Sâm, Cát Mỗ, Bối Tư Bối ĐCqch, trên mt tràn đWpzay ý chua sót.

“ThạFnOch Nham lão đWphXhi.” Lao Lý huynh đrs ở trong đmám ngườSvi mấOsp máy môi, ánh mắerPt lộ vẻ sầXqVu thảbm, thanh âm lạlbi bịrR tiếng ngườVGei ồn ào ép qua, không thểssr truyn ra.

Bọn ngườrOIi Chư Dt, Đườnirng Uyên Nam, tng ngườssri sắCqc mt trầPjm trọng, ở dưới hắFnOn nhìn chăm chú đqEu bấGCut đhXhmc dĩVGe lắnirc đFnOru.

Cũng có giống Phách Cách Sâm, đsYrsy mt hung ác nham hiểnirm, nhịGCun không đnirược h lạGCunh một tiếng.

Lúc tầTOQm mắmt ThạOsch Nham nhìn v phía HạQf Khinh Hu, Hạssr Khinh Hu như một khối đGqEu gỗ, một chút vẻ mt cũng không có, nhìn không ra ý nghĩb chân tht trong lòng hắGCun.

Ở bên ngườvGi hắmqSn, một bên trn pháp, Dương Thanh Đế cũng dầrsn hin ra, cau mày nhìn đlbám ngườIEi, nhìn bọn TrầerPm Lâm vốn thuộc v võ giảza Dương gia, nhìn Hạvlv Khinh Hu nhữvlvng võ giảCq đsYược hắfn mang vào Thầmn Châu đIvOdi đrma kia, cườri quái dịQl hắbc hắtIoc: “Rấqt tốt, trái lạrOIi không h thiếu ngườOdi quen. Ha ha, một lầerPn này gp mt, không nghĩqE tới đIEã là kẻ đpfch. QuảGCu nhiên là lòng ngườtIoi khó dò...”

Ở dưới hắEn nhìn chăm chú, bọn Trầvlvm Lâm, Đổng Kim một đlbám võ giảWp Dương gia tng ngườri cúi điQzqEu, giảvG bộ không thấsYy, làm như không nghe thấrRy.

Trên khuôn mt đrOIr đqEn kia của HạiQz Khinh Hu nọ rốt cuộc hin ra một tia khôi ý, xa xa nhìn Dương Thanh Đế, thở dài một tiếng nói: “Dương huynh, chỉQl cầoOn ngươi hin tạjpii quay đqvTqEu, tấGCut cảvlv đssru còn kịvlvp”.

Dương Thanh Đế lộ vẻ sầXqVu thảPjm cườWWFi: “Quay đhXhrOIu? Ta chưa tng làm sai cái gì? Ta vì sao phảGCui quay đIErRu? Là ngươi nên quay đCqVGeu, hay là ta nên quay đPjumu? Ngươi tng hiểGu tht s?”.

HạOd Khinh Hu lắXqVc lắEc đejmPju, sắmc mt âm trầOdm xuống, không nhiu lờfi nữOsa.

Ở Vô Tn HảhXhi hơn mườIvi năm giao tình, tạiQzi sau phen đmối thoạOeii này, xem như thc tan thành mây khói.

“Dương Thanh Đế ta hôm nay ở đIvây th, tng chịOeiu ân hu của ta, hôm nay nếu là tham chiến, ngày sau ta tấumt không tiếc tấCqt cảum cái giá lớn, đOsem nghin xương thành tro!” Dương Thanh Đế lạdnh lùng nói.

“Chỉits một tộc trưởng tiểfu gia tộc nho nhỏ nơi man di, vy mà dám mở ming cuồng ngôn, tht s là trò cườSvi to lớn!” Tầssrn Cốc Xuyên h lạqnh một tiếng: “Các ngươi không có ngày sau nữOeia. Hôm nay qua đqEi, mọi ngườqi trong thành lin t trong thiên đqEnira này xoá tên!”.

Dương Thanh Đế nhếch ming, vẻ mt dữIE tợn, hắqvTc hắqEc cườmqSi nói: “Vy cũng không chắqEc”.

“Hôm nay muốn đqộng thủ, dng lạQli bấQft đTOQộng. Nếu nhớ k vãng tích cũ tình, chỉrs sống chết mc bây, còn thỉrsnh lui v phía sau ba dm, cũng tốt làm cho ta biết ai là kẻ đhXhssrch, ai còn... đoOược cho bằqEng hữvGu.” Thạvlvch Nham mt trầIEm như nước, lạOeinh lùng nhìn v phía mọi ngườSvi, ngữPj khí cc kỳ bình tĩSvnh nói.

“Chúng ta lui v phía sau ba dm, ta lúc trước đvGã nói rõ rồi, ta chỉr đQfi tới nhìn một cái, không muốn tham d vào.” Vn Hạpo sái nhiên cườFnOi, phấejmt ra hiu.

Ở phía sau hắzan, nhữnirng giáo đrsồ kia của Quang Minh thầQln giáo, bao gồm Đườrsng Uyên Nam, Cát Mỗ, Nguyt Lê nhữIvng trưởng lão đzaó, một đIvám theo lờIvi lui v phía sau, lp tứumc t trong đqám ngườFnOi cách ra.

Vn HạIvo bắoOt đfvGu đGã không tính đhXhộng thủ, cho nên hắmn cũng không có mang đmqSến bao nhiêu ngườfi, giáo đmqSồ Quang Minh thầrn giáo cùng rờvlvi khỏi với hắlbn, chỉiQz có vẻn vẹn khoảXqVng mấQfy chục ngườGCui.

Úc Hoàn Cương cau mày, liếc phía sau một cái, lạvGnh nhạmqSt nói: “Chiến Minh chúng ta cùng thế lc khác khác nhau. Ta tuy là tổng minh chủ, cũng sẽ không khống chế ý kiến của ngươi. Muốn chiến, thì lưu lạFnOi, không muốn tham gia, có thểerP rút đTOQi”.

Dng một chút, Úc Hoàn Cương phấQlt tay nói: “Thành Thiên Đế chúng ta, đrOIu theo ta rờEi khỏi”.

Chiến Minh do thành Thiên Đế, thành Chiến Đế, thành Viêm Đế, thành Lôi Đế, thành Phong Đế, thành Bạjpich Đế, thành Băng Đế bảTOQy tòa thành trì tạmo thành, thế lc là phân tán, trong đCqó toàn bộ s vụ, toàn bộ do bảOsy thành chủ đirồng loạdt bàn bạnirc quyết đejmhXhnh.

Cho nên hắmn không thểrs giống như Vn HạoOo, quyết đejmSvnh hướng đmqSi của Chiến Minh.

Quy v Úc Hoàn Cương quảejmn hạWWFt một đoOám cao thủ thành Thiên Đế, theo lờTOQi lui v phía sau ba dm, thành Băng Đế Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, không nói hai lờqvTi, mang theo một đOeiám nữCq t yểSvu đqiu của thành Băng Đế, cũng điru theo sau rờWWFi ra.

BạsYch Đế thành Ban Nạpp gia tộc huynh đm Bối Tư, Bối Đrch, cẩSvn thn châm chước một phen, cũng tuyên cáo lui v phía sau, không cùng ThạQlch Nham thc đrRsYng ở mt đumối lp.

Nhưng mà, Phách Cách Sâm năm đOsó cc kỳ coi trọng Thạumch Nham, lúc này lạiri la chọn lưu lạfi, chỉf hướng Thảdi Y nói: “Tiểfu t kia tng cứOdu ngươi, ngươi có thểrs đSvi”.

ThảIEi Y cũng quảG thc ảhXhm đfbm thấTOQt sắsYc đbi, cùng Lao Lý huynh đGCu cùng nhau, ở ngoài ba dm dng lạhXhi.

“ThạGch Nham đWpối với ta có ân, ta cũng không tham d.” Thành Kì ThạerPch Chư Dt, hướng Linh Bảumo Tông Lữejm MiểIEu kia xin lỗi thông báo một tiếng, mang theo Lâm Chi La Mông bọn ngườqEi thành Kì Thạjpich, cũng lui v phía sau ba dm.

Võ giảvlv tng thuộc v Dương gia, nay thành một phầrOIn t các phương của bảSvy cổ phái đrOIám ngườWpi TrầtIom Lâm, Đổng Kim, tng ngườrOIi cúi thấPjp đCqQlu, lạQli không có nhúc nhích.

HạOs Khinh Hu vẻ mt đejmd đoOn, giống như chưa nghe thấQfy một phen lờPji kia của ThạVGech Nham, sng sữFnOng bấft đerPộng.

ThạEch Nham tránh ở tườssrng thành đdPjng vữrRng, trong lòng ấlbm áp, chăm chú yên lng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng cườfi lên.

HắoOn trái lạOsi không ngờum tới ở lúc này, vy mà còn có một bộ phn ngườpi như vy, vn như cũ nhớ tình cũ, không thc cùng hắXqVn đWpi lên mt đCqối lp.

V phầPjn HạrOI Khinh Hu, Phách Cách Sâm, TrầrOIm Lâm nhữQfng ngườWpi đtIoó, hắqEn sớm có chuẩsYn bịOs tư tưởng, cũng không khổ sở, chỉIEđOdối với lòng ngườiri có một tầhXhng nhn thứGc càng sâu phân rõ ai có thểSv ở thờpi đdiểWpm mấvu chốt nhấiQzt, có thểr đsYáng giá tín nhim.

Bọn ngườri Lâm Manh, Niết Nhược không nói chuyn, sắqvTc mt mỗi ngườIvi có chút khó coi, đGCuè nén tứlbc gin trong lòng, trong lòng âm thầitsm so đjpio, chuẩrn bịhXh chờr chuyn này qua, tìm nhữpng ngườrsi đqvTó tính sổ sau.

Bọn họ cũng muốn thông qua chuyn này đdến xem xem ở bên trong mình có bao nhiêu nhân tố không xác đPjerPnh, muốn nhìn một chút nhữXqVng ngườWpi đitsó lắOeic trái lắpc phảhXhi, cũng muốn v sau đitsúng bnh hốt thuốc.

Đợi đIvến sau khi ngườVGei tới của bảzay cổ phái chia làm hai trn doanh rõ ràng, sắmc mt Lâm Manh lạQlnh lùng nghiêm nghịir nhìn bọn họ một đerPám ngườitsi này, nói: “Còn có ai muốn đGi hay không?”.

“Ta cũng lui v phía sau ba dm.” Lin vào lúc này, KhảvGi Thiên lão nhân trầmqSm mc hồi lâu cũng giương giọng thở nhẹ một tiếng.

Ra ngoài d liu, ở sau khi thanh âm của hắIEn hạWWF xuống, vy mà cũng có một bộ phn nhỏ ngườrOIi không sợ đQlám ngườmqSi Lâm Manh, Niết Nhược cườlbng thế, cũng t trong đsYám ngườiQzi lui ra.

NhữIEng ngườGi này, đGCuOsi đvlva số không thuộc v bảssry cổ phái, mà là một ít thế lc nhỏ khác của Thầbn Châu đQfOeii đdTOQa, bởi vì sinh tồn mới đrsến Băng Hỏa bí cảbnh, tạejmm thờXqVi da vào bảQfy cổ phái.

Trong bọn họ, có không ít ngườejmi tng nhn ân hu của Long Trúc, còn có một bộ phn ngườvGi sùng bái tín nhim Long Trúc mù quáng, cảSvm thấerPy Long Trúc mới là trí giảIv duy nhấQft một khối thổ đIEoOa này, đSvối với quyết đqEirnh của hắvlvn tín nhim vô đumiu kin.

Một bộ phn này, vy mà không so với ngườmi lúc trước một phen lờssri kia của Thạrsch Nham rút đQli ít hơn, rấzat ra ngoài d kiến của mọi ngườOeii.

Thạbch Nham cũng git mình, nhìn nhữhXhng ngườEi đjpió một ngườlbi tiếp một ngườEi rờFnOi đvi, vẻ mt ngạIEc nhiên.

Cũng là lúc này, hắiQzn mới biết đrược ở trên ThầrRn Châu đoOiri đGCqa, lc ảzanh hưởng của Long Trúc có bao nhiêu khủng bố! Vy mà có thểvlv làm cho nhữumng ngườCqi đvó không sợ bảWpy cổ phái trảp thù v sau, dứrt khoát quyết đrfnh tin tưởng hắmqSn.

Đám ngườCqi Lâm Manh, Niết Nhược, tng ngườrsi sắtIoc mt cc kỳ khó coi, bọn họ cũng đvlvu đqEã đzaánh giá sai năng lượng của Long Trúc, lúc này mới phát hin lc ảSvnh hưởng tim tàng của Long Trúc, vy mà đEã đQfPjt tới cái trình đFnOđWWFáng sợ này.

Trong lòng bọn Lâm Manh có chút hối hn, hối hn không nên cho ThạPjch Nham nhiu thờTOQi gian như vy, không nghe hắhXhn nói nhiu lờqi nhảrOIm như vy, nên va tới lin ra tay, vy thì sẽ không nảGCuy sinh nhiu biến cố như vy.

“Tốt!”.

ThạmqSch Nham quát một tiếng chói tai, sắCqc mt đFnOột nhiên trở nên âm l thô bạqo hn lên, trong ánh mắpt lóe ra vẻ đfiên cuồng, giương giọng quát: “Ta hỏi lạlbi một câu, các ngươi một chuyến này tới đrOIây, không dit giết chúng ta không đrRược phảmi không?”.

“Không h nghi ngờvlv!” Lâm Manh cườerPi lạnirnh.

Niết Nhược, Tầirn Cốc Xuyên, QuảtIon Hổ, LữrOI MiểIvu, Nhan Kha, Văn Thu đqu gt đGCuVGeu, vẻ mt nghiêm trang.

“Vy thì chiến đrOIi.” ThạvGch Nham nhếch ming, ngữiQz khí bỗng nhiên trở nên bình tĩitsnh trở lạmqSi trước đzaó chưa tng có, làm cho rấIEt nhiu ngườFnOi đIvu không thích ứWpng.

Bỗng chốc!

Ở trên tườFnOng thành dưới thân hắiQzn, một đSvám đmqSồ trn kỳ dịjpi mạIEnh bạSvo hin ra, tng trn tiếng gầGm rú đjpiinh tai nhứEc óc, cuồng bạvlvo vang vọng lên!

GiờWp khắtIoc này, một tòa ngân thành kia như là biến thành mãnh thú thượng cổ, t chiến trườumng tàn khốc tanh máu nhấSvt thứGCuc tỉvlvnh lạrOIi, hướng tới mọi ngườGCui mở ra mồm to như bồn máu.

Trên tng cái trn đlbồ, vô số tinh quang đvlvan xen quấpn quýt, ở tiếng chấqn đQfộng năng lượng cuồng lit, ầtIom ầOsm bắPjn ra.

BảrRy đOeivo tinh quang so với cổ thụ còn to hơn, giống như tinh long rờvlvi khe, mang theo lc xuyên thấqvTu kinh ngườGCui, cuồng mãnh đrsánh ra.

Vù vù vù!

Tinh quang to dài như rồng chui, nhấrst nhấtIot ở trong đpám ngườQfi bảWpy cổ phái hạqE xuống, đVGeem mt đtIojpit đpánh ra lỗ khổng lồ vài trăm thước, không ít võ giảnir bảqEy cổ phái bịf tinh quang đnirụng chạejmm đirến, trong nháy mắIvt hóa thành tro bụi, ngay cảCq cn cũng không có lưu lạumi, ta như trc tiếp bịlb đQlánh vào chỗ sâu trong đssrGCui đnirba, vĩsYnh vin bịv chôn vùi rồi.

Mọi ngườjpii dng tóc gáy biến sắitsc.

Ai cũng chưa tng nghĩE, ThạGCuch Nham vy mà kiên quyết như thế, máu lạmnh như thế, không có bấsYt cứits do d gì, dám can đIEfm đvGi trước đOdộng thủ!

Tiếng gào khóc thảejmm thiết cc kỳ thê lương t trong đrRám ngườQfi bảpy cổ phái truyn đnirến, đdau mấvGt ngườssri thân cùng bạOdn bè nhữmqSng võ giảOei kia của bảjpiy cổ phái, huyết khí xông lên đqvTpu, hỏa viêm trong lòng bịsY hoàn toàn thiêu đlbốt rồi.

Rấitst nhiu ngườrOIi lui v phía sau ba dm, cảumm thụ đIvGCui đqvTXqVa run rẩzay, đmjping thng cũng cảoO ngườFnOi phát run, mt như màu đumssrt, theo bảXqVn năng muốn thúc dục toàn thân lc lượng chống đqvTỡ.

GiờrR khắirc này, bọn họ đejmu may mắqvTn, may mắjpin mình phán đvoán chính xác, không tranh nước đrOIục kia, thế cho nên bây giờQf còn có thểTOQ sống an lành.

Ngay cảqE đOeiám ngườIEi Lâm Manh, Niết Nhược cũng có kinh ngạmc ngắbn ngủi, như là bịTOQ đhXhột nhiên đfánh vào mông.

Mc cho bọn họ tưởng tượng gì, cũng đumoán không ra Bát Cc Luyn Ngục Thành vy mà có uy lc khủng bố như thế!

BảqEy đtIovGo tinh trụ to khổng lồ kia đqEánh hung hăng, lc lượng trong đWpó chấssrt chứjpia, làm cho bọn họ đOsQlt tới Chân ThầIEn cảssrnh cũng cảumm thấFnOy sinh mnh chịlbu uy hiếp.

“Tht hung!”.

Long DĩIEnh che ming quát kinh hãi, khuôn mt thấFnOt sắqc, bịnir dọa khuôn mt nhỏ nhắnirn trắGCung bch, con mắqt đqẹp cũng tán loạQfn lên.


 • Gửi lúc 22:15 Ngày 23/06/2015

  letien95

  Cửu U Phệ Hồn Diễm(3rd mắt) - Huyền Băng Hàn Diễm - Địa Tâm Hỏa - Thánh Linh Thần

  • Gửi lúc 13:28 Ngày 24/06/2015

   letien95

   Võ Hồn: ??? - Thạch Hóa - Bất Tử - Tinh Thần

 • Gửi lúc 17:51 Ngày 22/06/2015

  letien95

  Tâm Hải Ngũ Ma: Tuyệt vọng, Sợ hãi, Hiếu sát, Tham lam, Oán hận

  • Gửi lúc 18:46 Ngày 22/06/2015

   letien95

   Bạo Tẩu 3 trọng - Sinh Tử Ấn 7 trọng

 • Gửi lúc 13:43 Ngày 20/06/2015

  letien95

  Phàm cấp, Huyền cấp, Linh cấp, Thánh cấp, Thần cấp

  • Gửi lúc 15:50 Ngày 24/06/2015

   letien95

   9 Thiên Hỏa: Hỗn Độn Thánh Hỏa, Diệt Thế Lôi Viêm, Cửu U Phệ Hồn Diễm, Thái Cổ Yêu Hỏa, Luyện Ngục Chân Hỏa, Âm Linh Quỷ Hỏa, Chu Tước Chân Hỏa, Huyền Băng Hàn Diễm, Bì Tuyệt Thi Hỏa

 • Gửi lúc 11:01 Ngày 23/01/2015

  meliar0

  cuối cùng tại hạ cũng luyện đến chung cực. Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị, Bách Kiếp, Địa Vị, Niết Bàn, Thiên Vị, Thông Thần, Chân Thần, Thần Vương, Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần, Bất Hủ, Thái Sơ

 • Gửi lúc 19:55 Ngày 24/11/2014

  bloodrose

  Bộ này ở đâu cũng thấy mĩ nữ. nhất là mấy trăm chương đầu. Với lại đọc cái này thg rất bất bình nvc.nam chính tu lạnh lùng , tàn khốc, bá đạonhưng ko dc đẹp zai, phong lưu như Sở Dương , hay ko thông minh vô độ như Mạc Thiên Cơ ở Ngạo thế cửu thiên.voies lại nvc quá cô độc, hinh đệ sinh tử thì chẳng có, ko những vậy lại quá nghiêm tuc. Trong truyện khó mà thấy chi tiết hàih hước. Những bộ truyện khác nam chính có thể bỏ tất cả vì gái còn anh này thì thay bồ như thay áo ấy