Trang chủ / Dị Giới / Sát Thần / Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Sát Thần

Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Nguồn: vipvanda

Tác giảOAp: NghịOApch Thương Thiên

Chương 654: CứJi vy mà chiến!

Sưu tầVJm: tunghoanh.com

Long Trúc cũng cảKYsm thấGFy bấat lc, vẻ mt tiếc nuối.

HắvTn biết phân chia chủng tộc tạpui trên một khối thổ đAUIuqa này, vạLn năm qua cũng chưa tng yên tĩJdfnh, cũng biết đtmNám ngườLyIi Lâm Manh, Niết Nhược, Quảan Hổ, Tầdan Cốc Xuyên, LữKYs MiểmXEu ngoan cố.

Lin tính cảtmN Nhan Kha cùng Văn Thu là kẻ lánh đFLsBRi cũng nhìn không thấvFVu, lạqai có bao nhiêu ngườthi tht có thểIuq nhìn thấuTu?

Huống chi, trước đNOJó, dịF tộc quảIuq thc đJdfối với nhân tộc đvFVii khai sát giới, tạsnGo thành ThầLn Châu đTYsvi đGFTa sinh linh đvồ thán.

Chỉuz da vào sứac một mình hắVJn, muốn hóa giảOApi phân chia chủng tộc, hắxYrn cũng biết gầPin như không thểna.

Cái này cũng là duyên cớ hắFn sẽ la chọn cùng ThạTch Nham đai đLến cùng một chỗ.

HắuTn cảFLm thấNOJy phương châm của ThạLch Nham, mới là chủ lưu tương lai, là lối ra duy nhấdat của nhân tộc.

GiảOApng không thông, hóa giảai không đaược, Long Trúc cũng sẽ không lãng phí võ mồm, vẻ mt thổn thứqac lắJc lắAUc đXxLPiu, tạLyIi trên tườpung thành kia không nhiu lờuzi nữuKua.

“Xin lỗi Long lão, vì nhân tộc yên ổn, vì tộc nhân chết đsnGi, chúng ta không thểVJ không làm như vy.” Lâm Manh xa xa cúi ngườii hành l, ánh mắAUt kiên đJivFVnh.

Ở phía sau nàng, rấvTt nhiu nhân sĩKYs nhit huyết đvã rục rịach, sắOApp không kim chế đROIược khát vọng khát máu trong lòng.

Cũng chính là lúc này, ở trên tườEuJng thành đVJột nhiên hin ra bóng ngườNOJi Thạqach Nham. HắOTPn xa xa nhìn v phía đGFối din bảsnGy cổ phái nhân, mỏi mt cườYsvi cườai, lạFLnh nhạPit nói: “Các ngươi quảyF nhiên vn là đJdfến rồi.”

TầAUm mắPit hắnan đvFo qua ĐườTng Uyên Nam, đmvho qua Hạmv Khinh Hu, đrHyFo qua đOApám ngườdai Phách Cách Sâm, Cát Mỗ, Bối Tư Bối ĐAUch, trên mt tràn đfWvTy ý chua sót.

“ThạTch Nham lão đpuvi.” Lao Lý huynh đv ở trong đLyIám ngườsBRi mấBmtp máy môi, ánh mắuzt lộ vẻ sầmvu thảXxLm, thanh âm lạuzi bịth tiếng ngườxYri ồn ào ép qua, không thểL truyn ra.

Bọn ngườXxLi Chư Dt, ĐườOOtng Uyên Nam, tng ngườxYri sắJdfc mt trầmvm trọng, ở dưới hắFLn nhìn chăm chú đyFu bấput đrHtmNc dĩBmt lắxYrc đmvvTu.

Cũng có giống Phách Cách Sâm, đOTPmvy mt hung ác nham hiểuKum, nhịdan không đTược h lạYqnh một tiếng.

Lúc tầFm mắPit ThạNOJch Nham nhìn v phía HạfW Khinh Hu, HạFL Khinh Hu như một khối đfWtmNu gỗ, một chút vẻ mt cũng không có, nhìn không ra ý nghĩv chân tht trong lòng hắan.

Ở bên ngườIti hắVJn, một bên trn pháp, Dương Thanh Đế cũng dầPin hin ra, cau mày nhìn đaám ngườTi, nhìn bọn TrầPim Lâm vốn thuộc v võ giảmXE Dương gia, nhìn Hạv Khinh Hu nhữuKung võ giảfW đFLược hắvFVn mang vào Thầnan Châu đIuqIti đJdfLa kia, cườsnGi quái dịda hắLyIc hắdac: “RấKYst tốt, trái lạEuJi không h thiếu ngườai quen. Ha ha, một lầan này gp mt, không nghĩsnG tới đROIã là kẻ đBmtYsvch. QuảJi nhiên là lòng ngườTi khó dò...”

Ở dưới hắTn nhìn chăm chú, bọn TrầOApm Lâm, Đổng Kim một đxYrám võ giảfW Dương gia tng ngườLyIi cúi đaOOtu, giảOAp bộ không thấsnGy, làm như không nghe thấTy.

Trên khuôn mt đpuJdf đfWn kia của Hạpu Khinh Hu nọ rốt cuộc hin ra một tia khôi ý, xa xa nhìn Dương Thanh Đế, thở dài một tiếng nói: “Dương huynh, chỉJdf cầNOJn ngươi hin tạvi quay đsnGmvu, tấvt cảL đau còn kịOTPp”.

Dương Thanh Đế lộ vẻ sầvu thảItm cườJi: “Quay đIuqiu? Ta chưa tng làm sai cái gì? Ta vì sao phảFi quay đNOJTu? Là ngươi nên quay đTXxLu, hay là ta nên quay đTiu? Ngươi tng hiểAUu tht s?”.

HạuKu Khinh Hu lắJic lắJic đaROIu, sắJc mt âm trầmvm xuống, không nhiu lờsBRi nữROIa.

Ở Vô Tn HảIti hơn mườTi năm giao tình, tạsBRi sau phen đxYrối thoạvFVi này, xem như thc tan thành mây khói.

“Dương Thanh Đế ta hôm nay ở đItây th, tng chịvTu ân hu của ta, hôm nay nếu là tham chiến, ngày sau ta tấLyIt không tiếc tấvt cảvT cái giá lớn, đOApem nghin xương thành tro!” Dương Thanh Đế lạinh lùng nói.

“Chỉmv một tộc trưởng tiểNOJu gia tộc nho nhỏ nơi man di, vy mà dám mở ming cuồng ngôn, tht s là trò cườOApi to lớn!” TầXxLn Cốc Xuyên h lạtmNnh một tiếng: “Các ngươi không có ngày sau nữJdfa. Hôm nay qua đBmti, mọi ngườvTi trong thành lin t trong thiên đvTva này xoá tên!”.

Dương Thanh Đế nhếch ming, vẻ mt dữth tợn, hắuTc hắuTc cườuTi nói: “Vy cũng không chắqac”.

“Hôm nay muốn đuKuộng thủ, dng lạuzi bấJit đhộng. Nếu nhớ k vãng tích cũ tình, chỉuT sống chết mc bây, còn thỉPinh lui v phía sau ba dm, cũng tốt làm cho ta biết ai là kẻ đdaach, ai còn... đnaược cho bằpung hữTu.” ThạKYsch Nham mt trầvm như nước, lạpunh lùng nhìn v phía mọi ngườfWi, ngữOTP khí cc kỳ bình tĩqanh nói.

“Chúng ta lui v phía sau ba dm, ta lúc trước đvã nói rõ rồi, ta chỉIt đsnGi tới nhìn một cái, không muốn tham d vào.” Vn HạuTo sái nhiên cườvFVi, phấOTPt ra hiu.

Ở phía sau hắXxLn, nhữmvng giáo đPiồ kia của Quang Minh thầVJn giáo, bao gồm Đườuzng Uyên Nam, Cát Mỗ, Nguyt Lê nhữROIng trưởng lão đJió, một đKYsám theo lờuTi lui v phía sau, lp tứLc t trong đaám ngườKYsi cách ra.

Vn Hạvo bắvTt đsBRPiu đTã không tính đYsvộng thủ, cho nên hắNOJn cũng không có mang đvTến bao nhiêu ngườLi, giáo đJdfồ Quang Minh thầTn giáo cùng rờtmNi khỏi với hắJn, chỉuKu có vẻn vẹn khoảOApng mấthy chục ngườXxLi.

Úc Hoàn Cương cau mày, liếc phía sau một cái, lạJnh nhạOApt nói: “Chiến Minh chúng ta cùng thế lc khác khác nhau. Ta tuy là tổng minh chủ, cũng sẽ không khống chế ý kiến của ngươi. Muốn chiến, thì lưu lạuKui, không muốn tham gia, có thểvFV rút đxYri”.

Dng một chút, Úc Hoàn Cương phấtmNt tay nói: “Thành Thiên Đế chúng ta, đdau theo ta rờnai khỏi”.

Chiến Minh do thành Thiên Đế, thành Chiến Đế, thành Viêm Đế, thành Lôi Đế, thành Phong Đế, thành BạTch Đế, thành Băng Đế bảBmty tòa thành trì tạKYso thành, thế lc là phân tán, trong đOOtó toàn bộ s vụ, toàn bộ do bảEuJy thành chủ đItồng loạOTPt bàn bạvTc quyết đOTPAUnh.

Cho nên hắTn không thểmXE giống như Vn Hạho, quyết đTKYsnh hướng đGFi của Chiến Minh.

Quy v Úc Hoàn Cương quảsnGn hạmvt một đJdfám cao thủ thành Thiên Đế, theo lờfWi lui v phía sau ba dm, thành Băng Đế Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, không nói hai lờxYri, mang theo một điám nữOTP t yểmvu đaiu của thành Băng Đế, cũng đXxLu theo sau rờhi ra.

BạtmNch Đế thành Ban NạOTPp gia tộc huynh đLyI Bối Tư, Bối ĐJdfch, cẩFLn thn châm chước một phen, cũng tuyên cáo lui v phía sau, không cùng ThạvFVch Nham thc đmXEItng ở mt điối lp.

Nhưng mà, Phách Cách Sâm năm đaó cc kỳ coi trọng ThạtmNch Nham, lúc này lạii la chọn lưu lạEuJi, chỉsnG hướng ThảvFVi Y nói: “TiểsBRu t kia tng cứfWu ngươi, ngươi có thểOOt đROIi”.

Thảthi Y cũng quảyF thc ảmvm đvFVLm thấtmNt sắNOJc đnai, cùng Lao Lý huynh đOTP cùng nhau, ở ngoài ba dm dng lạNOJi.

“ThạNOJch Nham đKYsối với ta có ân, ta cũng không tham d.” Thành Kì ThạYsvch Chư Dt, hướng Linh BảKYso Tông Lữi MiểLyIu kia xin lỗi thông báo một tiếng, mang theo Lâm Chi La Mông bọn ngườvTi thành Kì ThạTch, cũng lui v phía sau ba dm.

Võ giảna tng thuộc v Dương gia, nay thành một phầnan t các phương của bảJiy cổ phái đsBRám ngườTi Trầam Lâm, Đổng Kim, tng ngườNOJi cúi thấJdfp đROIsnGu, lạFi không có nhúc nhích.

HạOAp Khinh Hu vẻ mt đKYsJi đEuJn, giống như chưa nghe thấXxLy một phen lờmXEi kia của ThạJich Nham, sng sữFng bấvTt đROIộng.

ThạPich Nham tránh ở tườEuJng thành đuzTng vữTng, trong lòng ấBmtm áp, chăm chú yên lng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng cườrHi lên.

Hắin trái lạYsvi không ngờv tới ở lúc này, vy mà còn có một bộ phn ngườKYsi như vy, vn như cũ nhớ tình cũ, không thc cùng hắFn đTi lên mt đYsvối lp.

V phầan HạyF Khinh Hu, Phách Cách Sâm, TrầXxLm Lâm nhữXxLng ngườii đyFó, hắqan sớm có chuẩthn bịL tư tưởng, cũng không khổ sở, chỉTđvối với lòng ngườrHi có một tầGFng nhn thứfWc càng sâu phân rõ ai có thểBmt ở thờTi điiểBmtm mấFLu chốt nhấrHt, có thểfW đFáng giá tín nhim.

Bọn ngườVJi Lâm Manh, Niết Nhược không nói chuyn, sắItc mt mỗi ngườKYsi có chút khó coi, đuKuè nén tứsBRc gin trong lòng, trong lòng âm thầsBRm so đho, chuẩOTPn bịsnG chờL chuyn này qua, tìm nhữsnGng ngườfWi đmvó tính sổ sau.

Bọn họ cũng muốn thông qua chuyn này đnaến xem xem ở bên trong mình có bao nhiêu nhân tố không xác đVJFnh, muốn nhìn một chút nhữKYsng ngườTi đGFó lắuTc trái lắtmNc phảOOti, cũng muốn v sau điúng bnh hốt thuốc.

Đợi đsBRến sau khi ngườAUi tới của bảYsvy cổ phái chia làm hai trn doanh rõ ràng, sắGFc mt Lâm Manh lạvFVnh lùng nghiêm nghịKYs nhìn bọn họ một đJiám ngườqai này, nói: “Còn có ai muốn đROIi hay không?”.

“Ta cũng lui v phía sau ba dm.” Lin vào lúc này, KhảxYri Thiên lão nhân trầmvm mc hồi lâu cũng giương giọng thở nhẹ một tiếng.

Ra ngoài d liu, ở sau khi thanh âm của hắhn hạXxL xuống, vy mà cũng có một bộ phn nhỏ ngườyFi không sợ đvTám ngườai Lâm Manh, Niết Nhược cườJing thế, cũng t trong đuKuám ngườrHi lui ra.

Nhữang ngườhi này, đvFVsnGi đFa số không thuộc v bảJiy cổ phái, mà là một ít thế lc nhỏ khác của ThầtmNn Châu đJisnGi đItrHa, bởi vì sinh tồn mới đTến Băng Hỏa bí cảuTnh, tạyFm thờNOJi da vào bảay cổ phái.

Trong bọn họ, có không ít ngườqai tng nhn ân hu của Long Trúc, còn có một bộ phn ngườBmti sùng bái tín nhim Long Trúc mù quáng, cảPim thấvy Long Trúc mới là trí giảJ duy nhấLyIt một khối thổ đthtmNa này, đFối với quyết đItLyInh của hắFn tín nhim vô đsBRiu kin.

Một bộ phn này, vy mà không so với ngườJdfi lúc trước một phen lờNOJi kia của ThạFch Nham rút đNOJi ít hơn, rấIuqt ra ngoài d kiến của mọi ngườai.

ThạOApch Nham cũng git mình, nhìn nhữLyIng ngườPii đTó một ngườvFVi tiếp một ngườYsvi rờuTi đOApi, vẻ mt ngạJdfc nhiên.

Cũng là lúc này, hắdan mới biết đBmtược ở trên ThầGFn Châu đuTAUi đYqROIa, lc ảLyInh hưởng của Long Trúc có bao nhiêu khủng bố! Vy mà có thểYsv làm cho nhữnang ngườpui đYsvó không sợ bảsBRy cổ phái trảv thù v sau, dứsBRt khoát quyết đrHLnh tin tưởng hắmvn.

Đám ngườTi Lâm Manh, Niết Nhược, tng ngườuzi sắic mt cc kỳ khó coi, bọn họ cũng đsBRu đnaã đsnGánh giá sai năng lượng của Long Trúc, lúc này mới phát hin lc ảBmtnh hưởng tim tàng của Long Trúc, vy mà đFLã đrHTt tới cái trình đađJáng sợ này.

Trong lòng bọn Lâm Manh có chút hối hn, hối hn không nên cho ThạYqch Nham nhiu thờuTi gian như vy, không nghe hắLyIn nói nhiu lờai nhảJdfm như vy, nên va tới lin ra tay, vy thì sẽ không nảtmNy sinh nhiu biến cố như vy.

“Tốt!”.

ThạNOJch Nham quát một tiếng chói tai, sắdac mt đfWột nhiên trở nên âm l thô bạvFVo hn lên, trong ánh mắtht lóe ra vẻ đGFiên cuồng, giương giọng quát: “Ta hỏi lạIti một câu, các ngươi một chuyến này tới đROIây, không dit giết chúng ta không đNOJược phảhi không?”.

“Không h nghi ngờT!” Lâm Manh cườtmNi lạFLnh.

Niết Nhược, Tầan Cốc Xuyên, Quảpun Hổ, LữrH MiểItu, Nhan Kha, Văn Thu đOTPu gt đItEuJu, vẻ mt nghiêm trang.

“Vy thì chiến đTi.” ThạJich Nham nhếch ming, ngữrH khí bỗng nhiên trở nên bình tĩanh trở lạIti trước đmXEó chưa tng có, làm cho rấFt nhiu ngườuzi đLyIu không thích ứTng.

Bỗng chốc!

Ở trên tườpung thành dưới thân hắFn, một đFám đtmNồ trn kỳ dịAU mạvFVnh bạao hin ra, tng trn tiếng gầYqm rú đOApinh tai nhứLyIc óc, cuồng bạnao vang vọng lên!

GiờLyI khắLyIc này, một tòa ngân thành kia như là biến thành mãnh thú thượng cổ, t chiến trườing tàn khốc tanh máu nhấuzt thứTc tỉsBRnh lạROIi, hướng tới mọi ngườnai mở ra mồm to như bồn máu.

Trên tng cái trn đROIồ, vô số tinh quang đmvan xen quấpun quýt, ở tiếng chấItn đaộng năng lượng cuồng lit, ầpum ầPim bắOApn ra.

Bảhy đrHIto tinh quang so với cổ thụ còn to hơn, giống như tinh long rờai khe, mang theo lc xuyên thấnau kinh ngườrHi, cuồng mãnh đFánh ra.

Vù vù vù!

Tinh quang to dài như rồng chui, nhấput nhấqat ở trong đXxLám ngườyFi bảay cổ phái hạYq xuống, đsBRem mt đmXEPit đOOtánh ra lỗ khổng lồ vài trăm thước, không ít võ giảXxL bảLy cổ phái bịAU tinh quang đrHụng chạam đXxLến, trong nháy mắyFt hóa thành tro bụi, ngay cảJi cn cũng không có lưu lạrHi, ta như trc tiếp bịsBR đVJánh vào chỗ sâu trong đtmNPii đNOJmva, vĩJinh vin bịi chôn vùi rồi.

Mọi ngườEuJi dng tóc gáy biến sắPic.

Ai cũng chưa tng nghĩYsv, ThạNOJch Nham vy mà kiên quyết như thế, máu lạvnh như thế, không có bấFt cứsBR do d gì, dám can đrHam đai trước đLộng thủ!

Tiếng gào khóc thảFm thiết cc kỳ thê lương t trong đfWám ngườdai bảOTPy cổ phái truyn đqaến, đthau mấTt ngườOApi thân cùng bạuzn bè nhữYqng võ giảna kia của bảsnGy cổ phái, huyết khí xông lên đaqau, hỏa viêm trong lòng bịi hoàn toàn thiêu đsBRốt rồi.

RấVJt nhiu ngườVJi lui v phía sau ba dm, cảvFVm thụ đTXxLi đIuqyFa run rẩROIy, đROIItng thng cũng cảuKu ngườai phát run, mt như màu đrHJit, theo bảOOtn năng muốn thúc dục toàn thân lc lượng chống đhỡ.

GiờIt khắqac này, bọn họ đtmNu may mắEuJn, may mắJdfn mình phán đIuqoán chính xác, không tranh nước đrHục kia, thế cho nên bây giờXxL còn có thểJdf sống an lành.

Ngay cảvT đOTPám ngườqai Lâm Manh, Niết Nhược cũng có kinh ngạic ngắvTn ngủi, như là bịsBR đtmNột nhiên đqaánh vào mông.

Mc cho bọn họ tưởng tượng gì, cũng đqaoán không ra Bát Cc Luyn Ngục Thành vy mà có uy lc khủng bố như thế! đuKuọc truyn mới nhấROIt tạthi tung hoanh . com

BảOTPy đrHBmto tinh trụ to khổng lồ kia đOApánh hung hăng, lc lượng trong đuzó chấXxLt chứKYsa, làm cho bọn họ đFLVJt tới Chân ThầItn cảLnh cũng cảTm thấBmty sinh mnh chịJiu uy hiếp.

“Tht hung!”.

Long Dĩinh che ming quát kinh hãi, khuôn mt thấtht sắOApc, bịJdf dọa khuôn mt nhỏ nhắfWn trắmXEng bch, con mắuTt đaẹp cũng tán loạYsvn lên.


 • Gửi lúc 11:01 Ngày 23/01/2015

  meliar0

  cuối cùng tại hạ cũng luyện đến chung cực. Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị, Bách Kiếp, Địa Vị, Niết Bàn, Thiên Vị, Thông Thần, Chân Thần, Thần Vương, Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần, Bất Hủ, Thái Sơ

 • Gửi lúc 19:55 Ngày 24/11/2014

  bloodrose

  Bộ này ở đâu cũng thấy mĩ nữ. nhất là mấy trăm chương đầu. Với lại đọc cái này thg rất bất bình nvc.nam chính tu lạnh lùng , tàn khốc, bá đạonhưng ko dc đẹp zai, phong lưu như Sở Dương , hay ko thông minh vô độ như Mạc Thiên Cơ ở Ngạo thế cửu thiên.voies lại nvc quá cô độc, hinh đệ sinh tử thì chẳng có, ko những vậy lại quá nghiêm tuc. Trong truyện khó mà thấy chi tiết hàih hước. Những bộ truyện khác nam chính có thể bỏ tất cả vì gái còn anh này thì thay bồ như thay áo ấy

 • Gửi lúc 21:12 Ngày 01/10/2014

  Ivanjackj

  Ừ hay, hay ? vậy có ai thật sự thích tính cách hung hãn, chuyên cậy manh, chỉ dựa vào thực lực tuyện đối ko. Tôi thì thích nv chính còn phải kết hợp cả tâm kế, thủ đoạn, sự gian xảo giảo hoạt lẩn sức mạnh, vừa là cường giả vừa là trí giả vừa là một người đàn ông. Dù là kiến vẫn giết dc voi, 10 cửa chết mà tìm dc cửa sinh thứ 11 mới hay. Hay so sánh với nv trần duệ trong (Ma giới nữ tế) sẽ biết TÂM CẢNH ai hơn ai 10v8n dậm về tây.

  • Gửi lúc 20:49 Ngày 20/11/2014

   zikzakkool

   Hay quá, giỏi quá, thích luận, thích trí giả thì qua Tiên Nghịch mà luyện, muốn úng não thì qua Cầu Ma mà coi. Thực ra t luyện chưa bằng ai, vốn luyến có nhiu đó, đừng cười. Đọc vài ba chap đầu đã biết truyện tự sướng, thích thì đọc thôi.

 • Gửi lúc 17:44 Ngày 16/08/2014

  mrjris

  "Dám gạt ta, ta đây liền cho hắn biết lòng dạ hẹp hòi đắc tội nữ nhân, sẽ là một sự kiện đau đầu cỡ nào". đọc xong thấy buồn cười vl. Đắc tội nhân vật chính mới không biết ngu xuẩn cỡ nào :v

 • Gửi lúc 10:59 Ngày 14/08/2014

  mrjris

  700 chap thg tác giả hack lv thg main cho qua lv 8 bước vào lv 9 :)) anh ấy bh còn 20% nữa. k hiểu tác giả sẽ nhảm l gì với 900chap :v

  • Gửi lúc 21:29 Ngày 14/08/2014

   mrjris

   Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần có cái để chơi rồi :v