Trang chủ / Dị Giới / Sát Thần / Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Sát Thần

Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Nguồn: vipvanda

Tác giảPPD: NghịGxLch Thương Thiên

Chương 654: CứjrP vy mà chiến!

Sưu tầTm: tunghoanh.com

Long Trúc cũng cảsm thấrZy bấOt lc, vẻ mt tiếc nuối.

HắDwn biết phân chia chủng tộc tạCbCi trên một khối thổ đLbCbCa này, vạILn năm qua cũng chưa tng yên tĩVLYnh, cũng biết điwám ngườJi Lâm Manh, Niết Nhược, QuảeMon Hổ, TầCbCn Cốc Xuyên, LữRu MiểQTu ngoan cố. xem chương mới tạLsi tunghoanh(.)com

Lin tính cảgJ Nhan Kha cùng Văn Thu là kẻ lánh đZSWdPi cũng nhìn không thấoMgu, lạjJi có bao nhiêu ngườyybi tht có thểRu nhìn thấgJu?

Huống chi, trước đsó, dịJ tộc quảu thc đgNối với nhân tộc đqwXjTi khai sát giới, tạjrPo thành ThầMon Châu đQTRui đqwXjTa sinh linh đxuồ thán.

Chỉbej da vào sứOc một mình hắRun, muốn hóa giảLbi phân chia chủng tộc, hắLbn cũng biết gầLsn như không thểbxW.

Cái này cũng là duyên cớ hắoMgn sẽ la chọn cùng ThạILch Nham đji đVLYến cùng một chỗ.

HắrZn cảeMom thấbxWy phương châm của ThạmQch Nham, mới là chủ lưu tương lai, là lối ra duy nhấmQt của nhân tộc.

GiảjJng không thông, hóa giảrZi không đZSược, Long Trúc cũng sẽ không lãng phí võ mồm, vẻ mt thổn thứTjc lắxNXc lắIOc đTSu, tạIOi trên tườTjng thành kia không nhiu lờgJi nữJa.

“Xin lỗi Long lão, vì nhân tộc yên ổn, vì tộc nhân chết đNIIi, chúng ta không thểJ không làm như vy.” Lâm Manh xa xa cúi ngườGxLi hành l, ánh mắQTt kiên đCbCPYGnh.

Ở phía sau nàng, rấZSt nhiu nhân sĩNII nhit huyết điwã rục rịLch, sắjp không kim chế đPVược khát vọng khát máu trong lòng.

Cũng chính là lúc này, ở trên tườung thành đuột nhiên hin ra bóng ngườqwi ThạgNch Nham. HắXjTn xa xa nhìn v phía đIOối din bảPYGy cổ phái nhân, mỏi mt cườeMoi cườui, lạxNXnh nhạjt nói: “Các ngươi quảJ nhiên vn là đWdPến rồi.”

Tầum mắLbt hắNn đYAYSRo qua ĐườmQng Uyên Nam, đgNJo qua HạgN Khinh Hu, đLsPVo qua đdQgám ngườjJi Phách Cách Sâm, Cát Mỗ, Bối Tư Bối ĐIOch, trên mt tràn đgNiwy ý chua sót.

“Thạuch Nham lão đGxLNIIi.” Lao Lý huynh đDw ở trong đWdPám ngườPPDi mấXjTp máy môi, ánh mắdQgt lộ vẻ sầTu thảPYGm, thanh âm lạVLYi bịj tiếng ngườWdPi ồn ào ép qua, không thểYSR truyn ra.

Bọn ngườCbCi Chư Dt, ĐườbxWng Uyên Nam, tng ngườrZi sắgNc mt trầbejm trọng, ở dưới hắsn nhìn chăm chú đxuu bấriqt đIOLc dĩmQ lắILc đGxLSu.

Cũng có giống Phách Cách Sâm, đLxuy mt hung ác nham hiểQTm, nhịPVn không đjược h lạPYGnh một tiếng.

Lúc tầRum mắdQgt ThạJch Nham nhìn v phía HạIL Khinh Hu, HạjrP Khinh Hu như một khối đPVdQgu gỗ, một chút vẻ mt cũng không có, nhìn không ra ý nghĩjJ chân tht trong lòng hắTn.

Ở bên ngườji hắYAn, một bên trn pháp, Dương Thanh Đế cũng dầQTn hin ra, cau mày nhìn đYAám ngườLsi, nhìn bọn Trầsm Lâm vốn thuộc v võ giảJ Dương gia, nhìn HạgN Khinh Hu nhữrZng võ giảTj đPPDược hắbxWn mang vào ThầeMon Châu đxuxui đdQgja kia, cườui quái dịYA hắeMoc hắWdPc: “RấTjt tốt, trái lạqwi không h thiếu ngườxui quen. Ha ha, một lầqwn này gp mt, không nghĩZS tới đxuã là kẻ đLbmQch. Quảriq nhiên là lòng ngườqwi khó dò...”

Ở dưới hắeeVn nhìn chăm chú, bọn TrầYSRm Lâm, Đổng Kim một đrZám võ giảIO Dương gia tng ngườRui cúi đjJLbu, giảu bộ không thấjrPy, làm như không nghe thấTjy.

Trên khuôn mt đSoMg đeMon kia của HạRu Khinh Hu nọ rốt cuộc hin ra một tia khôi ý, xa xa nhìn Dương Thanh Đế, thở dài một tiếng nói: “Dương huynh, chỉN cầTn ngươi hin tạYAi quay đuxNXu, tấLst cảu đbxWu còn kịmQp”.

Dương Thanh Đế lộ vẻ sầIOu thảbxWm cườgJi: “Quay đVLYbxWu? Ta chưa tng làm sai cái gì? Ta vì sao phảgJi quay đGxLNu? Là ngươi nên quay đLsWdPu, hay là ta nên quay đrZuu? Ngươi tng hiểTju tht s?”.

Hạs Khinh Hu lắWdPc lắDwc đeMoCbCu, sắTc mt âm trầZSm xuống, không nhiu lờgJi nữDwa.

Ở Vô Tn HảjrPi hơn mườji năm giao tình, tạxNXi sau phen đILối thoạiwi này, xem như thc tan thành mây khói.

“Dương Thanh Đế ta hôm nay ở đILây th, tng chịMou ân hu của ta, hôm nay nếu là tham chiến, ngày sau ta tấDwt không tiếc tấWdPt cảCbC cái giá lớn, đYAem nghin xương thành tro!” Dương Thanh Đế lạYAnh lùng nói.

“Chỉs một tộc trưởng tiểCbCu gia tộc nho nhỏ nơi man di, vy mà dám mở ming cuồng ngôn, tht s là trò cườDwi to lớn!” Tầun Cốc Xuyên h lạTjnh một tiếng: “Các ngươi không có ngày sau nữiwa. Hôm nay qua đqwi, mọi ngườZSi trong thành lin t trong thiên đuPYGa này xoá tên!”.

Dương Thanh Đế nhếch ming, vẻ mt dữgN tợn, hắPVc hắNIIc cườIOi nói: “Vy cũng không chắZSc”.

“Hôm nay muốn điwộng thủ, dng lạjJi bấbxWt đYSRộng. Nếu nhớ k vãng tích cũ tình, chỉu sống chết mc bây, còn thỉVLYnh lui v phía sau ba dm, cũng tốt làm cho ta biết ai là kẻ đoMgmQch, ai còn... đRuược cho bằILng hữxNXu.” ThạXjTch Nham mt trầOm như nước, lạDwnh lùng nhìn v phía mọi ngườTi, ngữIL khí cc kỳ bình tĩSnh nói.

“Chúng ta lui v phía sau ba dm, ta lúc trước đVLYã nói rõ rồi, ta chỉu đmQi tới nhìn một cái, không muốn tham d vào.” Vn HạXjTo sái nhiên cườeMoi, phấILt ra hiu.

Ở phía sau hắOn, nhữbejng giáo đRuồ kia của Quang Minh thầTjn giáo, bao gồm ĐườDwng Uyên Nam, Cát Mỗ, Nguyt Lê nhữgNng trưởng lão đriqó, một đYSRám theo lờxui lui v phía sau, lp tứVLYc t trong đCbCám ngườNIIi cách ra.

Vn HạxNXo bắTjt đMoZSu đQTã không tính đjộng thủ, cho nên hắun cũng không có mang đCbCến bao nhiêu ngườoMgi, giáo đxuồ Quang Minh thầoMgn giáo cùng rờRui khỏi với hắPYGn, chỉrZ có vẻn vẹn khoảWdPng mấbxWy chục ngườYSRi.

Úc Hoàn Cương cau mày, liếc phía sau một cái, lạxNXnh nhạNIIt nói: “Chiến Minh chúng ta cùng thế lc khác khác nhau. Ta tuy là tổng minh chủ, cũng sẽ không khống chế ý kiến của ngươi. Muốn chiến, thì lưu lạxNXi, không muốn tham gia, có thểgJ rút đYAi”.

Dng một chút, Úc Hoàn Cương phấVLYt tay nói: “Thành Thiên Đế chúng ta, đxNXu theo ta rờZSi khỏi”.

Chiến Minh do thành Thiên Đế, thành Chiến Đế, thành Viêm Đế, thành Lôi Đế, thành Phong Đế, thành BạPYGch Đế, thành Băng Đế bảbejy tòa thành trì tạWdPo thành, thế lc là phân tán, trong đqwó toàn bộ s vụ, toàn bộ do bảJy thành chủ đNIIồng loạLt bàn bạILc quyết đORunh.

Cho nên hắJn không thểS giống như Vn HạrZo, quyết đxuqwnh hướng đYSRi của Chiến Minh.

Quy v Úc Hoàn Cương quảrZn hạrZt một đsám cao thủ thành Thiên Đế, theo lờIOi lui v phía sau ba dm, thành Băng Đế Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, không nói hai lờQTi, mang theo một đILám nữO t yểeMou đYAiu của thành Băng Đế, cũng đjJu theo sau rờoMgi ra.

BạNch Đế thành Ban NạIOp gia tộc huynh đLs Bối Tư, Bối ĐPYGch, cẩjn thn châm chước một phen, cũng tuyên cáo lui v phía sau, không cùng ThạTch Nham thc đoMgbejng ở mt đPYGối lp.

Nhưng mà, Phách Cách Sâm năm đNó cc kỳ coi trọng ThạZSch Nham, lúc này lạOi la chọn lưu lạjJi, chỉgJ hướng Thảiwi Y nói: “TiểVLYu t kia tng cứeMou ngươi, ngươi có thểYA đJi”.

ThảTi Y cũng quảZS thc ảOm đZSbejm thấQTt sắmQc đNIIi, cùng Lao Lý huynh đeeV cùng nhau, ở ngoài ba dm dng lạPVi.

“ThạZSch Nham đJối với ta có ân, ta cũng không tham d.” Thành Kì ThạdQgch Chư Dt, hướng Linh BảDwo Tông LữCbC MiểLu kia xin lỗi thông báo một tiếng, mang theo Lâm Chi La Mông bọn ngườdQgi thành Kì ThạTch, cũng lui v phía sau ba dm.

Võ giảS tng thuộc v Dương gia, nay thành một phầgJn t các phương của bảPPDy cổ phái đPPDám ngườjrPi Trầsm Lâm, Đổng Kim, tng ngườgJi cúi thấSp đbxWPVu, lạsi không có nhúc nhích.

HạLs Khinh Hu vẻ mt đDwxNX đIOn, giống như chưa nghe thấiwy một phen lờTi kia của Thạiwch Nham, sng sữjJng bấiwt đILộng.

ThạTjch Nham tránh ở tườjng thành đLiwng vữTng, trong lòng ấCbCm áp, chăm chú yên lng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng cườQTi lên.

HắgNn trái lạTji không ngờO tới ở lúc này, vy mà còn có một bộ phn ngườLsi như vy, vn như cũ nhớ tình cũ, không thc cùng hắMrmn đxNXi lên mt đILối lp.

V phầLsn Hạs Khinh Hu, Phách Cách Sâm, TrầLbm Lâm nhữmQng ngườWdPi đuó, hắXjTn sớm có chuẩbejn bịYA tư tưởng, cũng không khổ sở, chỉoMgđIOối với lòng ngườqwi có một tầrZng nhn thứPVc càng sâu phân rõ ai có thểbej ở thờeeVi đJiểPPDm mấLbu chốt nhấDwt, có thểS đeMoáng giá tín nhim.

Bọn ngườui Lâm Manh, Niết Nhược không nói chuyn, sắmQc mt mỗi ngườIOi có chút khó coi, đYAè nén tứVLYc gin trong lòng, trong lòng âm thầLsm so đXjTo, chuẩeMon bịGxL chờPV chuyn này qua, tìm nhữDwng ngườIOi đGxLó tính sổ sau.

Bọn họ cũng muốn thông qua chuyn này đZSến xem xem ở bên trong mình có bao nhiêu nhân tố không xác đbejeMonh, muốn nhìn một chút nhữrZng ngườjrPi đXjTó lắxNXc trái lắdQgc phảxui, cũng muốn v sau đLsúng bnh hốt thuốc.

Đợi đGxLến sau khi ngườPVi tới của bảuy cổ phái chia làm hai trn doanh rõ ràng, sắCbCc mt Lâm Manh lạjnh lùng nghiêm nghịGxL nhìn bọn họ một đXjTám ngườLbi này, nói: “Còn có ai muốn đLsi hay không?”.

“Ta cũng lui v phía sau ba dm.” Lin vào lúc này, KhảLbi Thiên lão nhân trầMrmm mc hồi lâu cũng giương giọng thở nhẹ một tiếng.

Ra ngoài d liu, ở sau khi thanh âm của hắjrPn hạCbC xuống, vy mà cũng có một bộ phn nhỏ ngườTji không sợ đbxWám ngườiwi Lâm Manh, Niết Nhược cườLsng thế, cũng t trong đbejám ngườsi lui ra.

NhữLng ngườXjTi này, đPPDoMgi đja số không thuộc v bảDwy cổ phái, mà là một ít thế lc nhỏ khác của ThầgNn Châu đYSRxNXi đriqQTa, bởi vì sinh tồn mới đgJến Băng Hỏa bí cảXjTnh, tạZSm thờDwi da vào bảMrmy cổ phái.

Trong bọn họ, có không ít ngườCbCi tng nhn ân hu của Long Trúc, còn có một bộ phn ngườNi sùng bái tín nhim Long Trúc mù quáng, cảZSm thấjrPy Long Trúc mới là trí giảoMg duy nhấDwt một khối thổ đeMoWdPa này, đQTối với quyết đgNsnh của hắrZn tín nhim vô đSiu kin.

Một bộ phn này, vy mà không so với ngườriqi lúc trước một phen lờji kia của ThạCbCch Nham rút đgJi ít hơn, rấgNt ra ngoài d kiến của mọi ngườJi.

Thạsch Nham cũng git mình, nhìn nhữYSRng ngườxui đPPDó một ngườLsi tiếp một ngườOi rờGxLi đJi, vẻ mt ngạjrPc nhiên.

Cũng là lúc này, hắbxWn mới biết đPPDược ở trên ThầPYGn Châu đMrmPVi đeeVdQga, lc ảmQnh hưởng của Long Trúc có bao nhiêu khủng bố! Vy mà có thểoMg làm cho nhữTng ngườQTi đjJó không sợ bảNy cổ phái trảMrm thù v sau, dứdQgt khoát quyết đMojJnh tin tưởng hắun.

Đám ngườdQgi Lâm Manh, Niết Nhược, tng ngườMrmi sắDwc mt cc kỳ khó coi, bọn họ cũng đTju đgJã đWdPánh giá sai năng lượng của Long Trúc, lúc này mới phát hin lc ảeeVnh hưởng tim tàng của Long Trúc, vy mà điwã đPPDTjt tới cái trình đjJđuáng sợ này.

Trong lòng bọn Lâm Manh có chút hối hn, hối hn không nên cho ThạPYGch Nham nhiu thờjJi gian như vy, không nghe hắjrPn nói nhiu lờSi nhảiwm như vy, nên va tới lin ra tay, vy thì sẽ không nảriqy sinh nhiu biến cố như vy.

“Tốt!”.

ThạgJch Nham quát một tiếng chói tai, sắbxWc mt đjrPột nhiên trở nên âm l thô bạbxWo hn lên, trong ánh mắjJt lóe ra vẻ đuiên cuồng, giương giọng quát: “Ta hỏi lạxui một câu, các ngươi một chuyến này tới đjây, không dit giết chúng ta không điwược phảmQi không?”.

“Không h nghi ngờjJ!” Lâm Manh cườQTi lạgJnh.

Niết Nhược, TầSn Cốc Xuyên, Quảiwn Hổ, LữQT MiểMrmu, Nhan Kha, Văn Thu đQTu gt đeMoDwu, vẻ mt nghiêm trang.

“Vy thì chiến đMrmi.” ThạLsch Nham nhếch ming, ngữQT khí bỗng nhiên trở nên bình tĩGxLnh trở lạbxWi trước đjó chưa tng có, làm cho rấYAt nhiu ngườDwi đJu không thích ứxung.

Bỗng chốc!

Ở trên tườgJng thành dưới thân hắDwn, một đOám đGxLồ trn kỳ dịrZ mạriqnh bạbxWo hin ra, tng trn tiếng gầiwm rú đIOinh tai nhứVLYc óc, cuồng bạXjTo vang vọng lên!

GiờrZ khắLsc này, một tòa ngân thành kia như là biến thành mãnh thú thượng cổ, t chiến trườbejng tàn khốc tanh máu nhấOt thứNc tỉNnh lạoMgi, hướng tới mọi ngườLsi mở ra mồm to như bồn máu.

Trên tng cái trn đjồ, vô số tinh quang đPPDan xen quấPPDn quýt, ở tiếng chấun đriqộng năng lượng cuồng lit, ầxNXm ầOm bắCbCn ra.

BảYSRy đjrPOo tinh quang so với cổ thụ còn to hơn, giống như tinh long rờmQi khe, mang theo lc xuyên thấILu kinh ngườTji, cuồng mãnh đxNXánh ra.

Vù vù vù!

Tinh quang to dài như rồng chui, nhấjrPt nhấYAt ở trong đXjTám ngườCbCi bảGxLy cổ phái hạYA xuống, đTem mt đMrmPVt đPYGánh ra lỗ khổng lồ vài trăm thước, không ít võ giảbxW bảuy cổ phái bịriq tinh quang đjJụng chạum điwến, trong nháy mắPYGt hóa thành tro bụi, ngay cảoMg cn cũng không có lưu lạWdPi, ta như trc tiếp bịIL đSánh vào chỗ sâu trong đLsTji đxNXPYGa, vĩLsnh vin bịIL chôn vùi rồi.

Mọi ngườVLYi dng tóc gáy biến sắOc.

Ai cũng chưa tng nghĩqw, ThạNch Nham vy mà kiên quyết như thế, máu lạTnh như thế, không có bấZSt cứu do d gì, dám can đxuMrmm đRui trước đjrPộng thủ!

Tiếng gào khóc thảPVm thiết cc kỳ thê lương t trong đOám ngườrZi bảiwy cổ phái truyn đQTến, đuau mấXjTt ngườiwi thân cùng bạMrmn bè nhữxung võ giảWdP kia của bảDwy cổ phái, huyết khí xông lên đLbYSRu, hỏa viêm trong lòng bịjrP hoàn toàn thiêu đxNXốt rồi.

Rấut nhiu ngườoMgi lui v phía sau ba dm, cảjJm thụ đDwui đPPDqwa run rẩuy, đMrmbejng thng cũng cảWdP ngườSi phát run, mt như màu đsut, theo bảLbn năng muốn thúc dục toàn thân lc lượng chống đoMgỡ.

GiờLs khắoMgc này, bọn họ đbxWu may mắMon, may mắPVn mình phán đPPDoán chính xác, không tranh nước đsục kia, thế cho nên bây giờRu còn có thểPYG sống an lành.

Ngay cảMo đPVám ngườji Lâm Manh, Niết Nhược cũng có kinh ngạYSRc ngắSn ngủi, như là bịCbC đjrPột nhiên đDwánh vào mông.

Mc cho bọn họ tưởng tượng gì, cũng đbxWoán không ra Bát Cc Luyn Ngục Thành vy mà có uy lc khủng bố như thế!

BảmQy đeeVTjo tinh trụ to khổng lồ kia đGxLánh hung hăng, lc lượng trong đPYGó chấriqt chứXjTa, làm cho bọn họ đGxLYSRt tới Chân ThầYAn cảYAnh cũng cảCbCm thấsy sinh mnh chịTu uy hiếp.

“Tht hung!”.

Long Dĩunh che ming quát kinh hãi, khuôn mt thấLt sắZSc, bịxNX dọa khuôn mt nhỏ nhắbejn trắSng bch, con mắqwt đsẹp cũng tán loạjrPn lên.


 • Gửi lúc 11:01 Ngày 23/01/2015

  meliar0

  cuối cùng tại hạ cũng luyện đến chung cực. Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị, Bách Kiếp, Địa Vị, Niết Bàn, Thiên Vị, Thông Thần, Chân Thần, Thần Vương, Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần, Bất Hủ, Thái Sơ

 • Gửi lúc 19:55 Ngày 24/11/2014

  bloodrose

  Bộ này ở đâu cũng thấy mĩ nữ. nhất là mấy trăm chương đầu. Với lại đọc cái này thg rất bất bình nvc.nam chính tu lạnh lùng , tàn khốc, bá đạonhưng ko dc đẹp zai, phong lưu như Sở Dương , hay ko thông minh vô độ như Mạc Thiên Cơ ở Ngạo thế cửu thiên.voies lại nvc quá cô độc, hinh đệ sinh tử thì chẳng có, ko những vậy lại quá nghiêm tuc. Trong truyện khó mà thấy chi tiết hàih hước. Những bộ truyện khác nam chính có thể bỏ tất cả vì gái còn anh này thì thay bồ như thay áo ấy

 • Gửi lúc 21:12 Ngày 01/10/2014

  Ivanjackj

  Ừ hay, hay ? vậy có ai thật sự thích tính cách hung hãn, chuyên cậy manh, chỉ dựa vào thực lực tuyện đối ko. Tôi thì thích nv chính còn phải kết hợp cả tâm kế, thủ đoạn, sự gian xảo giảo hoạt lẩn sức mạnh, vừa là cường giả vừa là trí giả vừa là một người đàn ông. Dù là kiến vẫn giết dc voi, 10 cửa chết mà tìm dc cửa sinh thứ 11 mới hay. Hay so sánh với nv trần duệ trong (Ma giới nữ tế) sẽ biết TÂM CẢNH ai hơn ai 10v8n dậm về tây.

  • Gửi lúc 20:49 Ngày 20/11/2014

   zikzakkool

   Hay quá, giỏi quá, thích luận, thích trí giả thì qua Tiên Nghịch mà luyện, muốn úng não thì qua Cầu Ma mà coi. Thực ra t luyện chưa bằng ai, vốn luyến có nhiu đó, đừng cười. Đọc vài ba chap đầu đã biết truyện tự sướng, thích thì đọc thôi.

 • Gửi lúc 17:44 Ngày 16/08/2014

  mrjris

  "Dám gạt ta, ta đây liền cho hắn biết lòng dạ hẹp hòi đắc tội nữ nhân, sẽ là một sự kiện đau đầu cỡ nào". đọc xong thấy buồn cười vl. Đắc tội nhân vật chính mới không biết ngu xuẩn cỡ nào :v

 • Gửi lúc 10:59 Ngày 14/08/2014

  mrjris

  700 chap thg tác giả hack lv thg main cho qua lv 8 bước vào lv 9 :)) anh ấy bh còn 20% nữa. k hiểu tác giả sẽ nhảm l gì với 900chap :v

  • Gửi lúc 21:29 Ngày 14/08/2014

   mrjris

   Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần có cái để chơi rồi :v