Trang chủ / Dị Giới / Sát Thần / Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Sát Thần

Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Nguồn: vipvanda nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Tác giảyo: Nghịvdch Thương Thiên

Chương 654: CứsOx vy mà chiến!

Sưu tầzJYm: tunghoanh.com

Long Trúc cũng cảQrum thấCy bấOnt lc, vẻ mt tiếc nuối.

HắQWen biết phân chia chủng tộc tạYMi trên một khối thổ đeICa này, vạeIn năm qua cũng chưa tng yên tĩJfnh, cũng biết đbCám ngườCi Lâm Manh, Niết Nhược, QuảVnQn Hổ, TầrSn Cốc Xuyên, Lữbk MiểQruu ngoan cố.

Lin tính cảrS Nhan Kha cùng Văn Thu là kẻ lánh đxcYMi cũng nhìn không thấtyzu, lạtyzi có bao nhiêu ngườCi tht có thểC nhìn thấSu?

Huống chi, trước đrSó, dịJRb tộc quảC thc đxcối với nhân tộc đIPUwi khai sát giới, tạIYo thành Thầxcn Châu đFxzJi đIYRma sinh linh đKxtồ thán.

ChỉKr da vào sứwCc một mình hắCn, muốn hóa giảuChi phân chia chủng tộc, hắrSn cũng biết gầVnQn như không thểc.

Cái này cũng là duyên cớ hắnSwn sẽ la chọn cùng ThạrvKch Nham đCoi đzQến cùng một chỗ.

HắCn cảrvKm thấyoy phương châm của ThạsOxch Nham, mới là chủ lưu tương lai, là lối ra duy nhấxct của nhân tộc.

GiảQWeng không thông, hóa giảeIi không đRmược, Long Trúc cũng sẽ không lãng phí võ mồm, vẻ mt thổn thứsOxc lắzJYc lắQDbc đKrQWeu, tạxzJi trên tườJfng thành kia không nhiu lờUHsi nữbka.

“Xin lỗi Long lão, vì nhân tộc yên ổn, vì tộc nhân chết đKxti, chúng ta không thểxzJ không làm như vy.” Lâm Manh xa xa cúi ngườDFi hành l, ánh mắRmt kiên đrvKInh.

Ở phía sau nàng, rấyot nhiu nhân sĩQDb nhit huyết đrvKã rục rịKxtch, sắsOxp không kim chế đKxtược khát vọng khát máu trong lòng.

Cũng chính là lúc này, ở trên tườrvKng thành đCột nhiên hin ra bóng ngườWri ThạeIch Nham. HắIn xa xa nhìn v phía đwCối din bảzQy cổ phái nhân, mỏi mt cườJfi cườri, lạDFnh nhạCot nói: “Các ngươi quảhi nhiên vn là đMMhến rồi.”

TầCom mắYMt hắCn đrsOxo qua ĐườIYng Uyên Nam, đSyoo qua HạC Khinh Hu, đUHsQWeo qua đYMám ngườQWei Phách Cách Sâm, Cát Mỗ, Bối Tư Bối Đtyzch, trên mt tràn đzQDFy ý chua sót.

“ThạPUwch Nham lão đnIYi.” Lao Lý huynh đKxt ở trong đtyzám ngườsOxi mấzQp máy môi, ánh mắbCt lộ vẻ sầnSwu thảYMm, thanh âm lạIi bịC tiếng ngườuChi ồn ào ép qua, không thểbC truyn ra.

Bọn ngườYMi Chư Dt, ĐườsOxng Uyên Nam, tng ngườbki sắCc mt trầSm trọng, ở dưới hắrn nhìn chăm chú đhiu bấvdt đSHInc dĩPUw lắCc đFrSu.

Cũng có giống Phách Cách Sâm, đnSy mt hung ác nham hiểBPBm, nhịCon không đPUwược h lạCnh một tiếng.

Lúc tầQDbm mắIYt ThạCch Nham nhìn v phía HạBPB Khinh Hu, HạPUw Khinh Hu như một khối đxzJrvKu gỗ, một chút vẻ mt cũng không có, nhìn không ra ý nghĩMMh chân tht trong lòng hắYn.

Ở bên ngườxci hắHInn, một bên trn pháp, Dương Thanh Đế cũng dầIn hin ra, cau mày nhìn đbCám ngườbki, nhìn bọn TrầrSm Lâm vốn thuộc v võ giảnC Dương gia, nhìn HạWr Khinh Hu nhữrvKng võ giảC đDFược hắuChn mang vào ThầzJYn Châu đWrIYi đzJYCa kia, cườeIi quái dịhKQ hắzJYc hắCc: “RấBPBt tốt, trái lạuChi không h thiếu ngườsOxi quen. Ha ha, một lầUHsn này gp mt, không nghĩbk tới đQruã là kẻ đzJYRmch. QuảHIn nhiên là lòng ngườnCi khó dò...”

Ở dưới hắsOxn nhìn chăm chú, bọn TrầJRbm Lâm, Đổng Kim một đRmám võ giảJRb Dương gia tng ngườni cúi đOnnSwu, giảF bộ không thấHIny, làm như không nghe thấsOxy.

Trên khuôn mt đQWeS đuChn kia của HạY Khinh Hu nọ rốt cuộc hin ra một tia khôi ý, xa xa nhìn Dương Thanh Đế, thở dài một tiếng nói: “Dương huynh, chỉzJY cầQrun ngươi hin tạJfi quay đbkIu, tấnt cảWr đnu còn kịVnQp”.

Dương Thanh Đế lộ vẻ sầRmu thảPUwm cườJfi: “Quay đwQVrvKu? Ta chưa tng làm sai cái gì? Ta vì sao phảri quay đIYxcu? Là ngươi nên quay đyoYu, hay là ta nên quay đchiu? Ngươi tng hiểwQVu tht s?”.

HạBPB Khinh Hu lắyoc lắCc đhKQvdu, sắFc mt âm trầwCm xuống, không nhiu lờFi nữnCa.

Ở Vô Tn HảCi hơn mườOni năm giao tình, tạUHsi sau phen đhiối thoạBPBi này, xem như thc tan thành mây khói.

“Dương Thanh Đế ta hôm nay ở đVnQây th, tng chịtyzu ân hu của ta, hôm nay nếu là tham chiến, ngày sau ta tấwCt không tiếc tấvdt cảrS cái giá lớn, đHInem nghin xương thành tro!” Dương Thanh Đế lạnnh lùng nói.

“ChỉJf một tộc trưởng tiểnCu gia tộc nho nhỏ nơi man di, vy mà dám mở ming cuồng ngôn, tht s là trò cườYMi to lớn!” TầxzJn Cốc Xuyên h lạHInnh một tiếng: “Các ngươi không có ngày sau nữhKQa. Hôm nay qua đVnQi, mọi ngườQDbi trong thành lin t trong thiên đxcCa này xoá tên!”.

Dương Thanh Đế nhếch ming, vẻ mt dữUHs tợn, hắDFc hắbCc cườVnQi nói: “Vy cũng không chắVnQc”.

“Hôm nay muốn đrộng thủ, dng lạri bấeIt đeIộng. Nếu nhớ k vãng tích cũ tình, chỉxc sống chết mc bây, còn thỉxcnh lui v phía sau ba dm, cũng tốt làm cho ta biết ai là kẻ đrSuChch, ai còn... đQWeược cho bằzQng hữtyzu.” ThạeIch Nham mt trầhim như nước, lạKxtnh lùng nhìn v phía mọi ngườvdi, ngữyo khí cc kỳ bình tĩhKQnh nói.

“Chúng ta lui v phía sau ba dm, ta lúc trước đFã nói rõ rồi, ta chỉVnQ đrSi tới nhìn một cái, không muốn tham d vào.” Vn Hạco sái nhiên cườwQVi, phấPUwt ra hiu.

Ở phía sau hắQrun, nhữvdng giáo đQWeồ kia của Quang Minh thầnSwn giáo, bao gồm ĐườUHsng Uyên Nam, Cát Mỗ, Nguyt Lê nhữwQVng trưởng lão đhKQó, một đcám theo lờvdi lui v phía sau, lp tứQruc t trong đhiám ngườIYi cách ra.

Vn Hạno bắrt đbkYMu đJRbã không tính đbCộng thủ, cho nên hắxcn cũng không có mang đFến bao nhiêu ngườzJYi, giáo đrồ Quang Minh thầhin giáo cùng rờPUwi khỏi với hắhin, chỉsOx có vẻn vẹn khoảHInng mấzJYy chục ngườnSwi.

Úc Hoàn Cương cau mày, liếc phía sau một cái, lạMMhnh nhạnt nói: “Chiến Minh chúng ta cùng thế lc khác khác nhau. Ta tuy là tổng minh chủ, cũng sẽ không khống chế ý kiến của ngươi. Muốn chiến, thì lưu lạJfi, không muốn tham gia, có thểuCh rút đeIi”.

Dng một chút, Úc Hoàn Cương phấQWet tay nói: “Thành Thiên Đế chúng ta, đQWeu theo ta rờnSwi khỏi”.

Chiến Minh do thành Thiên Đế, thành Chiến Đế, thành Viêm Đế, thành Lôi Đế, thành Phong Đế, thành BạuChch Đế, thành Băng Đế bảtyzy tòa thành trì tạSo thành, thế lc là phân tán, trong đxcó toàn bộ s vụ, toàn bộ do bảMMhy thành chủ đhKQồng loạtyzt bàn bạbCc quyết đrvKzJYnh.

Cho nên hắWrn không thểnC giống như Vn Hạco, quyết đIYwQVnh hướng đni của Chiến Minh.

Quy v Úc Hoàn Cương quảJRbn hạBPBt một đeIám cao thủ thành Thiên Đế, theo lờsOxi lui v phía sau ba dm, thành Băng Đế Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, không nói hai lờPUwi, mang theo một đRmám nữHIn t yểCu đrSiu của thành Băng Đế, cũng đnCu theo sau rờIYi ra.

BạCoch Đế thành Ban NạCp gia tộc huynh đJf Bối Tư, Bối ĐRmch, cẩnCn thn châm chước một phen, cũng tuyên cáo lui v phía sau, không cùng ThạRmch Nham thc đwQVvdng ở mt đVnQối lp.

Nhưng mà, Phách Cách Sâm năm đuChó cc kỳ coi trọng ThạDFch Nham, lúc này lạCoi la chọn lưu lạhKQi, chỉPUw hướng ThảYMi Y nói: “TiểwCu t kia tng cứKru ngươi, ngươi có thểhKQ đKxti”.

Thảyoi Y cũng quảRm thc ảrm đJfnCm thấOnt sắnSwc đsOxi, cùng Lao Lý huynh đIY cùng nhau, ở ngoài ba dm dng lạxci.

“Thạxcch Nham đwQVối với ta có ân, ta cũng không tham d.” Thành Kì ThạVnQch Chư Dt, hướng Linh BảDFo Tông LữwQV MiểCou kia xin lỗi thông báo một tiếng, mang theo Lâm Chi La Mông bọn ngườCoi thành Kì ThạeIch, cũng lui v phía sau ba dm.

Võ giảuCh tng thuộc v Dương gia, nay thành một phầMMhn t các phương của bảbCy cổ phái đCám ngườQrui TrầSm Lâm, Đổng Kim, tng ngườhii cúi thấeIp đbkIu, lạni không có nhúc nhích.

HạhKQ Khinh Hu vẻ mt đwQVhKQ đrn, giống như chưa nghe thấrvKy một phen lờhii kia của ThạrSch Nham, sng sữRmng bấhKQt đtyzộng.

ThạVnQch Nham tránh ở tườCng thành đVnQQDbng vữIng, trong lòng ấrvKm áp, chăm chú yên lng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng cườzJYi lên.

Hắtyzn trái lạxzJi không ngờr tới ở lúc này, vy mà còn có một bộ phn ngườVnQi như vy, vn như cũ nhớ tình cũ, không thc cùng hắIYn đJRbi lên mt đQDbối lp.

V phầCn HạC Khinh Hu, Phách Cách Sâm, TrầsOxm Lâm nhữVnQng ngườRmi đcó, hắwQVn sớm có chuẩKxtn bịtyz tư tưởng, cũng không khổ sở, chỉcđxcối với lòng ngườhii có một tầnCng nhn thứIc càng sâu phân rõ ai có thểyo ở thờwCi đrvKiểvdm mấKru chốt nhấCot, có thểnC đQWeáng giá tín nhim.

Bọn ngườQrui Lâm Manh, Niết Nhược không nói chuyn, sắRmc mt mỗi ngườHIni có chút khó coi, đYMè nén tứwQVc gin trong lòng, trong lòng âm thầrvKm so đro, chuẩCon bịVnQ chờeI chuyn này qua, tìm nhữJfng ngườCi đIó tính sổ sau.

Bọn họ cũng muốn thông qua chuyn này đKrến xem xem ở bên trong mình có bao nhiêu nhân tố không xác đUHsOnnh, muốn nhìn một chút nhữQrung ngườci đOnó lắsOxc trái lắCc phảhKQi, cũng muốn v sau đtyzúng bnh hốt thuốc.

Đợi đPUwến sau khi ngườxci tới của bảKxty cổ phái chia làm hai trn doanh rõ ràng, sắhic mt Lâm Manh lạQWenh lùng nghiêm nghịxzJ nhìn bọn họ một đCám ngườIYi này, nói: “Còn có ai muốn đyoi hay không?”.

“Ta cũng lui v phía sau ba dm.” Lin vào lúc này, KhảKxti Thiên lão nhân trầIYm mc hồi lâu cũng giương giọng thở nhẹ một tiếng.

Ra ngoài d liu, ở sau khi thanh âm của hắrvKn hạuCh xuống, vy mà cũng có một bộ phn nhỏ ngườsOxi không sợ đxcám ngườHIni Lâm Manh, Niết Nhược cườKxtng thế, cũng t trong đrSám ngườci lui ra.

NhữrSng ngườzJYi này, đSCi đKra số không thuộc v bảxcy cổ phái, mà là một ít thế lc nhỏ khác của Thầyon Châu đYMYMi đMMheIa, bởi vì sinh tồn mới đtyzến Băng Hỏa bí cảSnh, tạvdm thờCoi da vào bảYy cổ phái.

Trong bọn họ, có không ít ngườwQVi tng nhn ân hu của Long Trúc, còn có một bộ phn ngườCoi sùng bái tín nhim Long Trúc mù quáng, cảKrm thấVnQy Long Trúc mới là trí giảJRb duy nhấCt một khối thổ đsOxCa này, đIối với quyết đeIrSnh của hắJfn tín nhim vô đriu kin.

Một bộ phn này, vy mà không so với ngườQWei lúc trước một phen lờWri kia của ThạKxtch Nham rút đwQVi ít hơn, rấKxtt ra ngoài d kiến của mọi ngườeIi.

ThạWrch Nham cũng git mình, nhìn nhữzJYng ngườPUwi đFó một ngườuChi tiếp một ngườrvKi rờxci đJfi, vẻ mt ngạVnQc nhiên.

Cũng là lúc này, hắuChn mới biết đIYược ở trên ThầQrun Châu đuChrvKi đBPBJfa, lc ảcnh hưởng của Long Trúc có bao nhiêu khủng bố! Vy mà có thểzJY làm cho nhữOnng ngườBPBi đJfó không sợ bảeIy cổ phái trảKr thù v sau, dứKxtt khoát quyết đwCwCnh tin tưởng hắeIn.

Đám ngườhKQi Lâm Manh, Niết Nhược, tng ngườCoi sắFc mt cc kỳ khó coi, bọn họ cũng đhiu đCã đCánh giá sai năng lượng của Long Trúc, lúc này mới phát hin lc ảUHsnh hưởng tim tàng của Long Trúc, vy mà đvdã đIwQVt tới cái trình đxzJđeIáng sợ này.

Trong lòng bọn Lâm Manh có chút hối hn, hối hn không nên cho ThạJfch Nham nhiu thờSi gian như vy, không nghe hắhKQn nói nhiu lờuChi nhảFm như vy, nên va tới lin ra tay, vy thì sẽ không nảKxty sinh nhiu biến cố như vy.

“Tốt!”.

ThạDFch Nham quát một tiếng chói tai, sắIYc mt đrvKột nhiên trở nên âm l thô bạtyzo hn lên, trong ánh mắxct lóe ra vẻ đKxtiên cuồng, giương giọng quát: “Ta hỏi lạUHsi một câu, các ngươi một chuyến này tới đbkây, không dit giết chúng ta không đIYược phảrvKi không?”.

“Không h nghi ngờyo!” Lâm Manh cườHIni lạnSwnh.

Niết Nhược, TầKxtn Cốc Xuyên, QuảeIn Hổ, LữeI MiểFu, Nhan Kha, Văn Thu đyou gt đHInvdu, vẻ mt nghiêm trang.

“Vy thì chiến đQrui.” ThạsOxch Nham nhếch ming, ngữVnQ khí bỗng nhiên trở nên bình tĩInh trở lạsOxi trước đCoó chưa tng có, làm cho rấOnt nhiu ngườHIni đxcu không thích ứhing.

Bỗng chốc!

Ở trên tườIYng thành dưới thân hắKrn, một đeIám đSồ trn kỳ dịwC mạPUwnh bạwQVo hin ra, tng trn tiếng gầJfm rú đSinh tai nhứJRbc óc, cuồng bạFo vang vọng lên!

GiờHIn khắnc này, một tòa ngân thành kia như là biến thành mãnh thú thượng cổ, t chiến trườOnng tàn khốc tanh máu nhấrSt thứxcc tỉJfnh lạeIi, hướng tới mọi ngườzQi mở ra mồm to như bồn máu.

Trên tng cái trn đbCồ, vô số tinh quang đvdan xen quấIYn quýt, ở tiếng chấQWen đIYộng năng lượng cuồng lit, ầFm ầJfm bắyon ra.

Bảhiy đRmKxto tinh quang so với cổ thụ còn to hơn, giống như tinh long rờPUwi khe, mang theo lc xuyên thấhKQu kinh ngườQrui, cuồng mãnh đhKQánh ra.

Vù vù vù!

Tinh quang to dài như rồng chui, nhấnt nhấbCt ở trong đhKQám ngườIYi bảwQVy cổ phái hạPUw xuống, đxzJem mt đYKxtt đQruánh ra lỗ khổng lồ vài trăm thước, không ít võ giảS bảrvKy cổ phái bịQWe tinh quang đxcụng chạCom đtyzến, trong nháy mắnt hóa thành tro bụi, ngay cảbk cn cũng không có lưu lạyoi, ta như trc tiếp bịhKQ đQDbánh vào chỗ sâu trong đwCJRbi đYMwQVa, vĩnnh vin bịIY chôn vùi rồi.

Mọi ngườeIi dng tóc gáy biến sắhic.

Ai cũng chưa tng nghĩhi, ThạrvKch Nham vy mà kiên quyết như thế, máu lạInh như thế, không có bấDFt cứuCh do d gì, dám can đWrHInm đIYi trước đcộng thủ!

Tiếng gào khóc thảCm thiết cc kỳ thê lương t trong đcám ngườVnQi bảwCy cổ phái truyn đzJYến, đCau mấsOxt ngườHIni thân cùng bạhin bè nhữUHsng võ giảI kia của bảBPBy cổ phái, huyết khí xông lên đOnrvKu, hỏa viêm trong lòng bịDF hoàn toàn thiêu đCốt rồi.

RấsOxt nhiu ngườCi lui v phía sau ba dm, cảtyzm thụ đQruCoi đVnQzQa run rẩCy, đQruDFng thng cũng cảUHs ngườbki phát run, mt như màu đPUwBPBt, theo bảPUwn năng muốn thúc dục toàn thân lc lượng chống đhKQỡ.

GiờnSw khắQWec này, bọn họ đIu may mắrn, may mắxzJn mình phán đbCoán chính xác, không tranh nước đxcục kia, thế cho nên bây giờr còn có thểnSw sống an lành.

Ngay cảIY đrvKám ngườJfi Lâm Manh, Niết Nhược cũng có kinh ngạOnc ngắQDbn ngủi, như là bịwQV đWrột nhiên đSánh vào mông.

Mc cho bọn họ tưởng tượng gì, cũng đJRboán không ra Bát Cc Luyn Ngục Thành vy mà có uy lc khủng bố như thế!

BảIy đeICo tinh trụ to khổng lồ kia đIánh hung hăng, lc lượng trong đCó chấVnQt chứRma, làm cho bọn họ đJRbnt tới Chân ThầQrun cảDFnh cũng cảYm thấhKQy sinh mnh chịRmu uy hiếp.

“Tht hung!”.

Long DĩVnQnh che ming quát kinh hãi, khuôn mt thấrt sắRmc, bịvd dọa khuôn mt nhỏ nhắUHsn trắRmng bch, con mắQrut đYẹp cũng tán loạFn lên.


 • Gửi lúc 22:15 Ngày 23/06/2015

  letien95

  Cửu U Phệ Hồn Diễm(3rd mắt) - Huyền Băng Hàn Diễm - Địa Tâm Hỏa - Thánh Linh Thần

  • Gửi lúc 13:28 Ngày 24/06/2015

   letien95

   Võ Hồn: ??? - Thạch Hóa - Bất Tử - Tinh Thần

 • Gửi lúc 17:51 Ngày 22/06/2015

  letien95

  Tâm Hải Ngũ Ma: Tuyệt vọng, Sợ hãi, Hiếu sát, Tham lam, Oán hận

  • Gửi lúc 18:46 Ngày 22/06/2015

   letien95

   Bạo Tẩu 3 trọng - Sinh Tử Ấn 7 trọng

 • Gửi lúc 13:43 Ngày 20/06/2015

  letien95

  Phàm cấp, Huyền cấp, Linh cấp, Thánh cấp, Thần cấp

  • Gửi lúc 15:50 Ngày 24/06/2015

   letien95

   9 Thiên Hỏa: Hỗn Độn Thánh Hỏa, Diệt Thế Lôi Viêm, Cửu U Phệ Hồn Diễm, Thái Cổ Yêu Hỏa, Luyện Ngục Chân Hỏa, Âm Linh Quỷ Hỏa, Chu Tước Chân Hỏa, Huyền Băng Hàn Diễm, Bì Tuyệt Thi Hỏa

 • Gửi lúc 11:01 Ngày 23/01/2015

  meliar0

  cuối cùng tại hạ cũng luyện đến chung cực. Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị, Bách Kiếp, Địa Vị, Niết Bàn, Thiên Vị, Thông Thần, Chân Thần, Thần Vương, Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần, Bất Hủ, Thái Sơ

 • Gửi lúc 19:55 Ngày 24/11/2014

  bloodrose

  Bộ này ở đâu cũng thấy mĩ nữ. nhất là mấy trăm chương đầu. Với lại đọc cái này thg rất bất bình nvc.nam chính tu lạnh lùng , tàn khốc, bá đạonhưng ko dc đẹp zai, phong lưu như Sở Dương , hay ko thông minh vô độ như Mạc Thiên Cơ ở Ngạo thế cửu thiên.voies lại nvc quá cô độc, hinh đệ sinh tử thì chẳng có, ko những vậy lại quá nghiêm tuc. Trong truyện khó mà thấy chi tiết hàih hước. Những bộ truyện khác nam chính có thể bỏ tất cả vì gái còn anh này thì thay bồ như thay áo ấy