Trang chủ / Dị Giới / Sát Thần / Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Sát Thần

Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Nguồn: vipvanda

Tác giảNrJ: NghịUch Thương Thiên

Chương 654: CứwrQ vy mà chiến!

Sưu tầPDOm: tunghoanh.com

Long Trúc cũng cảVKkm thấIy bấQzt lc, vẻ mt tiếc nuối.

Hắrytn biết phân chia chủng tộc tạAi trên một khối thổ đSNFNAa này, vạRown năm qua cũng chưa tng yên tĩocFnh, cũng biết đQzám ngườfi Lâm Manh, Niết Nhược, QuảxzTn Hổ, TầQzn Cốc Xuyên, LữeRP MiểiNcu ngoan cố.

Lin tính cảP Nhan Kha cùng Văn Thu là kẻ lánh đFPiNci cũng nhìn không thấrKu, lạrKi có bao nhiêu ngườORi tht có thểFP nhìn thấPu?

Huống chi, trước đwrQó, dịxzT tộc quảPDO thc đeRPối với nhân tộc đUeNiNci khai sát giới, tạRowo thành Thầfn Châu điNcRowi đBnBKa sinh linh đfồ thán.

ChỉFP da vào sứJzhc một mình hắcfn, muốn hóa giảhNzi phân chia chủng tộc, hắrKn cũng biết gầFPn như không thểI.

Cái này cũng là duyên cớ hắUeNn sẽ la chọn cùng Thạmch Nham đhPi đNZến cùng một chỗ.

HắZn cảQzm thấUy phương châm của ThạNZch Nham, mới là chủ lưu tương lai, là lối ra duy nhấeRPt của nhân tộc.

Giảzqng không thông, hóa giảrEi không đeRPược, Long Trúc cũng sẽ không lãng phí võ mồm, vẻ mt thổn thứNAc lắkvc lắrytc đSSUAu, tạzwi trên tườxzTng thành kia không nhiu lờCVSi nữSiCa.

“Xin lỗi Long lão, vì nhân tộc yên ổn, vì tộc nhân chết đNIi, chúng ta không thểNrJ không làm như vy.” Lâm Manh xa xa cúi ngườhPi hành l, ánh mắNIt kiên đAkvnh.

Ở phía sau nàng, rấPt nhiu nhân sĩv nhit huyết điNcã rục rịDRch, sắORp không kim chế đeRPược khát vọng khát máu trong lòng. xem chương mới tạORi tunghoanh(.)com

Cũng chính là lúc này, ở trên tườcXng thành đfột nhiên hin ra bóng ngườPDOi ThạrEch Nham. HắFPn xa xa nhìn v phía đSNFối din bảIy cổ phái nhân, mỏi mt cườRowi cườJzhi, lạkvnh nhạyNt nói: “Các ngươi quảVKk nhiên vn là đxzTến rồi.”

TầORm mắkvt hắfn đcXeRPo qua ĐườNrJng Uyên Nam, đeRPcfo qua Hạkv Khinh Hu, đORzqo qua đhPám ngườUeNi Phách Cách Sâm, Cát Mỗ, Bối Tư Bối ĐrKch, trên mt tràn đBnBzqy ý chua sót.

“ThạJzhch Nham lão đRowqi.” Lao Lý huynh đzm ở trong đUám ngườeRPi mấAp máy môi, ánh mắQzt lộ vẻ sầQzu thảORm, thanh âm lạiNci bịP tiếng ngườxzTi ồn ào ép qua, không thểSNF truyn ra.

Bọn ngườTUi Chư Dt, ĐườKng Uyên Nam, tng ngườcfi sắeRPc mt trầRowm trọng, ở dưới hắrytn nhìn chăm chú đSSUu bấeRPt đNrJBnBc dĩUeN lắKc đQzBnBu.

Cũng có giống Phách Cách Sâm, đFnzqy mt hung ác nham hiểhPm, nhịBnBn không đSSUược h lạBnBnh một tiếng.

Lúc tầIm mắCVSt ThạiNcch Nham nhìn v phía Hạzw Khinh Hu, HạK Khinh Hu như một khối đvIu gỗ, một chút vẻ mt cũng không có, nhìn không ra ý nghĩA chân tht trong lòng hắKn.

Ở bên ngườnfSi hắZn, một bên trn pháp, Dương Thanh Đế cũng dầfxhn hin ra, cau mày nhìn đRowám ngườyNi, nhìn bọn TrầKm Lâm vốn thuộc v võ giảiNc Dương gia, nhìn HạPDO Khinh Hu nhữfng võ giảnfS đBnBược hắORn mang vào Thầkvn Châu đqDRi đrytkva kia, cườJzhi quái dịUeN hắUeNc hắfxhc: “RấCVSt tốt, trái lạQzi không h thiếu ngườvi quen. Ha ha, một lầwrQn này gp mt, không nghĩhP tới đUeNã là kẻ đhPcfch. QuảNA nhiên là lòng ngườyNi khó dò...”

Ở dưới hắzwn nhìn chăm chú, bọn TrầhPm Lâm, Đổng Kim một đhPám võ giảZ Dương gia tng ngườSiCi cúi đFPIu, giảJzh bộ không thấBnBy, làm như không nghe thấORy.

Trên khuôn mt đeRPkv đcfn kia của HạI Khinh Hu nọ rốt cuộc hin ra một tia khôi ý, xa xa nhìn Dương Thanh Đế, thở dài một tiếng nói: “Dương huynh, chỉK cầRown ngươi hin tạvi quay đcXwrQu, tấCVSt cảNZ đnfSu còn kịFnp”.

Dương Thanh Đế lộ vẻ sầwrQu thảrKm cườNZi: “Quay đPDONAu? Ta chưa tng làm sai cái gì? Ta vì sao phảfxhi quay đDRvu? Là ngươi nên quay đPDOeRPu, hay là ta nên quay đSNFFPu? Ngươi tng hiểORu tht s?”.

HạRow Khinh Hu lắvc lắkvc đQzVKku, sắNIc mt âm trầzqm xuống, không nhiu lờORi nữFPa.

Ở Vô Tn HảORi hơn mườTUi năm giao tình, tạfxhi sau phen đNAối thoạocFi này, xem như thc tan thành mây khói.

“Dương Thanh Đế ta hôm nay ở đwrQây th, tng chịtIu ân hu của ta, hôm nay nếu là tham chiến, ngày sau ta tấhPt không tiếc tấORt cảf cái giá lớn, đzqem nghin xương thành tro!” Dương Thanh Đế lạeRPnh lùng nói.

“ChỉiNc một tộc trưởng tiểAu gia tộc nho nhỏ nơi man di, vy mà dám mở ming cuồng ngôn, tht s là trò cườZi to lớn!” TầhNzn Cốc Xuyên h lạTUnh một tiếng: “Các ngươi không có ngày sau nữfa. Hôm nay qua đZi, mọi ngườcXi trong thành lin t trong thiên đNIfxha này xoá tên!”.

Dương Thanh Đế nhếch ming, vẻ mt dữeRP tợn, hắCVSc hắAc cườvi nói: “Vy cũng không chắQzc”.

“Hôm nay muốn đVKkộng thủ, dng lạUi bấcXt đJzhộng. Nếu nhớ k vãng tích cũ tình, chỉf sống chết mc bây, còn thỉBnBnh lui v phía sau ba dm, cũng tốt làm cho ta biết ai là kẻ đhNzNAch, ai còn... đNAược cho bằzqng hữUu.” ThạwrQch Nham mt trầcXm như nước, lạtInh lùng nhìn v phía mọi ngườFPi, ngữDR khí cc kỳ bình tĩyNnh nói.

“Chúng ta lui v phía sau ba dm, ta lúc trước đvã nói rõ rồi, ta chỉRow đwrQi tới nhìn một cái, không muốn tham d vào.” Vn HạrKo sái nhiên cườZi, phấzmt ra hiu.

Ở phía sau hắJzhn, nhữFnng giáo đZồ kia của Quang Minh thầVKkn giáo, bao gồm ĐườocFng Uyên Nam, Cát Mỗ, Nguyt Lê nhữQzng trưởng lão đzwó, một đkvám theo lờORi lui v phía sau, lp tứfxhc t trong đSiCám ngườNrJi cách ra.

Vn HạrKo bắkvt đxzTRowu đfxhã không tính đkvộng thủ, cho nên hắvn cũng không có mang đORến bao nhiêu ngườtIi, giáo đkvồ Quang Minh thầQzn giáo cùng rờUi khỏi với hắTUn, chỉnfS có vẻn vẹn khoảPng mấNZy chục ngườyNi.

Úc Hoàn Cương cau mày, liếc phía sau một cái, lạhNznh nhạxzTt nói: “Chiến Minh chúng ta cùng thế lc khác khác nhau. Ta tuy là tổng minh chủ, cũng sẽ không khống chế ý kiến của ngươi. Muốn chiến, thì lưu lạIi, không muốn tham gia, có thểocF rút đNrJi”.

Dng một chút, Úc Hoàn Cương phấnfSt tay nói: “Thành Thiên Đế chúng ta, đCVSu theo ta rờNAi khỏi”.

Chiến Minh do thành Thiên Đế, thành Chiến Đế, thành Viêm Đế, thành Lôi Đế, thành Phong Đế, thành BạPch Đế, thành Băng Đế bảvy tòa thành trì tạNrJo thành, thế lc là phân tán, trong đcfó toàn bộ s vụ, toàn bộ do bảNZy thành chủ đVKkồng loạiNct bàn bạFPc quyết đrErEnh.

Cho nên hắDRn không thểm giống như Vn HạSNFo, quyết đNAzwnh hướng đwrQi của Chiến Minh.

Quy v Úc Hoàn Cương quảNZn hạhNzt một đxzTám cao thủ thành Thiên Đế, theo lờFni lui v phía sau ba dm, thành Băng Đế Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, không nói hai lờPDOi, mang theo một điNcám nữQz t yểSNFu đviu của thành Băng Đế, cũng đIu theo sau rờFPi ra.

BạtIch Đế thành Ban NạrKp gia tộc huynh đcX Bối Tư, Bối Đkvch, cẩhPn thn châm chước một phen, cũng tuyên cáo lui v phía sau, không cùng Thạqch Nham thc đRowkvng ở mt đNrJối lp.

Nhưng mà, Phách Cách Sâm năm đnfSó cc kỳ coi trọng ThạFnch Nham, lúc này lạFPi la chọn lưu lạPi, chỉzm hướng ThảUi Y nói: “TiểocFu t kia tng cứCVSu ngươi, ngươi có thểhP đNIi”.

ThảVKki Y cũng quảP thc ảhNzm đZNrJm thấPt sắFnc đIi, cùng Lao Lý huynh đSNF cùng nhau, ở ngoài ba dm dng lạVKki.

“Thạrytch Nham đqối với ta có ân, ta cũng không tham d.” Thành Kì ThạSNFch Chư Dt, hướng Linh BảFno Tông Lữf MiểRowu kia xin lỗi thông báo một tiếng, mang theo Lâm Chi La Mông bọn ngườDRi thành Kì ThạNAch, cũng lui v phía sau ba dm.

Võ giảrE tng thuộc v Dương gia, nay thành một phầCVSn t các phương của bảNrJy cổ phái điNcám ngườwrQi TrầPm Lâm, Đổng Kim, tng ngườvi cúi thấAp đTUfxhu, lạcfi không có nhúc nhích.

HạcX Khinh Hu vẻ mt đCVSq đyNn, giống như chưa nghe thấhNzy một phen lờcXi kia của ThạPDOch Nham, sng sữcXng bấocFt đNIộng.

ThạVKkch Nham tránh ở tườSNFng thành đUeNAng vữNZng, trong lòng ấNAm áp, chăm chú yên lng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng cườzmi lên.

HắwrQn trái lạQzi không ngờryt tới ở lúc này, vy mà còn có một bộ phn ngườAi như vy, vn như cũ nhớ tình cũ, không thc cùng hắSiCn đORi lên mt đORối lp.

V phầrytn HạTU Khinh Hu, Phách Cách Sâm, TrầNrJm Lâm nhữvng ngườcfi đeRPó, hắKn sớm có chuẩyNn bịzm tư tưởng, cũng không khổ sở, chỉeRPđcXối với lòng ngườocFi có một tầZng nhn thứqc càng sâu phân rõ ai có thểfxh ở thờyNi đhPiểrKm mấUeNu chốt nhấPt, có thểq đDRáng giá tín nhim.

Bọn ngườUi Lâm Manh, Niết Nhược không nói chuyn, sắFPc mt mỗi ngườJzhi có chút khó coi, đJzhè nén tứJzhc gin trong lòng, trong lòng âm thầQzm so đvo, chuẩhPn bịf chờrE chuyn này qua, tìm nhữiNcng ngườvi đwrQó tính sổ sau.

Bọn họ cũng muốn thông qua chuyn này đxzTến xem xem ở bên trong mình có bao nhiêu nhân tố không xác đNIZnh, muốn nhìn một chút nhữrEng ngườAi đhNzó lắNZc trái lắZc phảNAi, cũng muốn v sau đeRPúng bnh hốt thuốc.

Đợi đzmến sau khi ngườBnBi tới của bảQzy cổ phái chia làm hai trn doanh rõ ràng, sắPDOc mt Lâm Manh lạfxhnh lùng nghiêm nghịUeN nhìn bọn họ một đORám ngườQzi này, nói: “Còn có ai muốn đkvi hay không?”.

“Ta cũng lui v phía sau ba dm.” Lin vào lúc này, KhảrEi Thiên lão nhân trầJzhm mc hồi lâu cũng giương giọng thở nhẹ một tiếng.

Ra ngoài d liu, ở sau khi thanh âm của hắFPn hạDR xuống, vy mà cũng có một bộ phn nhỏ ngườzqi không sợ đwrQám ngườeRPi Lâm Manh, Niết Nhược cườPng thế, cũng t trong đKám ngườBnBi lui ra.

Nhữzmng ngườPDOi này, đDRFPi đfa số không thuộc v bảfxhy cổ phái, mà là một ít thế lc nhỏ khác của ThầCVSn Châu đNAnfSi đAhNza, bởi vì sinh tồn mới đZến Băng Hỏa bí cảqnh, tạJzhm thờfi da vào bảtIy cổ phái.

Trong bọn họ, có không ít ngườyNi tng nhn ân hu của Long Trúc, còn có một bộ phn ngườSNFi sùng bái tín nhim Long Trúc mù quáng, cảeRPm thấBnBy Long Trúc mới là trí giảTU duy nhấTUt một khối thổ đTUFna này, đfối với quyết đcfhNznh của hắzqn tín nhim vô đSNFiu kin.

Một bộ phn này, vy mà không so với ngườORi lúc trước một phen lờyNi kia của Thạzwch Nham rút đcXi ít hơn, rấUeNt ra ngoài d kiến của mọi ngườBnBi.

ThạxzTch Nham cũng git mình, nhìn nhữPng ngườUeNi đkvó một ngườUeNi tiếp một ngườNZi rờryti đDRi, vẻ mt ngạFnc nhiên.

Cũng là lúc này, hắkvn mới biết đhNzược ở trên ThầIn Châu đhNzmi đrEzma, lc ảPDOnh hưởng của Long Trúc có bao nhiêu khủng bố! Vy mà có thểeRP làm cho nhữiNcng ngườwrQi đQzó không sợ bảnfSy cổ phái trảzw thù v sau, dứwrQt khoát quyết điNcCVSnh tin tưởng hắNrJn.

Đám ngườAi Lâm Manh, Niết Nhược, tng ngườxzTi sắSSUc mt cc kỳ khó coi, bọn họ cũng đnfSu đcfã điNcánh giá sai năng lượng của Long Trúc, lúc này mới phát hin lc ảvnh hưởng tim tàng của Long Trúc, vy mà đqã đASiCt tới cái trình đmđqáng sợ này.

Trong lòng bọn Lâm Manh có chút hối hn, hối hn không nên cho Thạcfch Nham nhiu thờUeNi gian như vy, không nghe hắcXn nói nhiu lờIi nhảNZm như vy, nên va tới lin ra tay, vy thì sẽ không nảnfSy sinh nhiu biến cố như vy.

“Tốt!”.

ThạyNch Nham quát một tiếng chói tai, sắPc mt đkvột nhiên trở nên âm l thô bạFno hn lên, trong ánh mắUeNt lóe ra vẻ đzwiên cuồng, giương giọng quát: “Ta hỏi lạeRPi một câu, các ngươi một chuyến này tới đqây, không dit giết chúng ta không đeRPược phảeRPi không?”.

“Không h nghi ngờrE!” Lâm Manh cườrEi lạSiCnh.

Niết Nhược, Tầkvn Cốc Xuyên, QuảDRn Hổ, LữNrJ MiểSNFu, Nhan Kha, Văn Thu đNZu gt đZSNFu, vẻ mt nghiêm trang.

“Vy thì chiến đJzhi.” ThạrEch Nham nhếch ming, ngữSNF khí bỗng nhiên trở nên bình tĩInh trở lạRowi trước đfxhó chưa tng có, làm cho rấhNzt nhiu ngườSiCi đhPu không thích ứzmng.

Bỗng chốc!

Ở trên tườQzng thành dưới thân hắVKkn, một đSSUám đvồ trn kỳ dịK mạmnh bạrEo hin ra, tng trn tiếng gầnfSm rú đIinh tai nhứwrQc óc, cuồng bạzqo vang vọng lên!

GiờFn khắmc này, một tòa ngân thành kia như là biến thành mãnh thú thượng cổ, t chiến trườQzng tàn khốc tanh máu nhấNrJt thứtIc tỉORnh lạvi, hướng tới mọi ngườNIi mở ra mồm to như bồn máu.

Trên tng cái trn đrKồ, vô số tinh quang đqan xen quấzqn quýt, ở tiếng chấSNFn đSiCộng năng lượng cuồng lit, ầrKm ầAm bắtIn ra.

Bảmy đrKcfo tinh quang so với cổ thụ còn to hơn, giống như tinh long rờeRPi khe, mang theo lc xuyên thấkvu kinh ngườxzTi, cuồng mãnh đFnánh ra. truyn cp nht nhanh nhấTUt tạvi tung hoanh chấkvm com

Vù vù vù!

Tinh quang to dài như rồng chui, nhấZt nhấUt ở trong đVKkám ngườAi bảNIy cổ phái hạcX xuống, đmem mt đNAzmt đFnánh ra lỗ khổng lồ vài trăm thước, không ít võ giảnfS bảNrJy cổ phái bịcf tinh quang đNAụng chạwrQm đVKkến, trong nháy mắUt hóa thành tro bụi, ngay cảSSU cn cũng không có lưu lạfi, ta như trc tiếp bịSNF đVKkánh vào chỗ sâu trong đkvqi điNcryta, vĩInh vin bịiNc chôn vùi rồi.

Mọi ngườtIi dng tóc gáy biến sắzqc.

Ai cũng chưa tng nghĩPDO, ThạUeNch Nham vy mà kiên quyết như thế, máu lạfxhnh như thế, không có bấKt cứUeN do d gì, dám can đfPm đFni trước đZộng thủ!

Tiếng gào khóc thảnfSm thiết cc kỳ thê lương t trong đwrQám ngườCVSi bảwrQy cổ phái truyn đDRến, đeRPau mấZt ngườkvi thân cùng bạSNFn bè nhữTUng võ giảBnB kia của bảNAy cổ phái, huyết khí xông lên đKKu, hỏa viêm trong lòng bịSSU hoàn toàn thiêu đmốt rồi.

Rấrytt nhiu ngườeRPi lui v phía sau ba dm, cảxzTm thụ đBnBNIi đPDOeRPa run rẩfxhy, đBnByNng thng cũng cảrK ngườiNci phát run, mt như màu đrEUeNt, theo bảJzhn năng muốn thúc dục toàn thân lc lượng chống đzwỡ.

GiờCVS khắqc này, bọn họ đfu may mắIn, may mắzwn mình phán đBnBoán chính xác, không tranh nước đyNục kia, thế cho nên bây giờcX còn có thểTU sống an lành.

Ngay cảNZ đVKkám ngườcfi Lâm Manh, Niết Nhược cũng có kinh ngạPc ngắcfn ngủi, như là bịyN đnfSột nhiên đVKkánh vào mông.

Mc cho bọn họ tưởng tượng gì, cũng đrytoán không ra Bát Cc Luyn Ngục Thành vy mà có uy lc khủng bố như thế!

BảNZy đPDOhNzo tinh trụ to khổng lồ kia đBnBánh hung hăng, lc lượng trong đkvó chấUt chứSNFa, làm cho bọn họ đAft tới Chân ThầxzTn cảSNFnh cũng cảyNm thấCVSy sinh mnh chịcfu uy hiếp.

“Tht hung!”.

Long DĩrKnh che ming quát kinh hãi, khuôn mt thấmt sắFPc, bịeRP dọa khuôn mt nhỏ nhắmn trắzwng bch, con mắqt đNAẹp cũng tán loạIn lên.


 • Gửi lúc 22:15 Ngày 23/06/2015

  letien95

  Cửu U Phệ Hồn Diễm(3rd mắt) - Huyền Băng Hàn Diễm - Địa Tâm Hỏa - Thánh Linh Thần

  • Gửi lúc 13:28 Ngày 24/06/2015

   letien95

   Võ Hồn: ??? - Thạch Hóa - Bất Tử - Tinh Thần

 • Gửi lúc 17:51 Ngày 22/06/2015

  letien95

  Tâm Hải Ngũ Ma: Tuyệt vọng, Sợ hãi, Hiếu sát, Tham lam, Oán hận

  • Gửi lúc 18:46 Ngày 22/06/2015

   letien95

   Bạo Tẩu 3 trọng - Sinh Tử Ấn 7 trọng

 • Gửi lúc 13:43 Ngày 20/06/2015

  letien95

  Phàm cấp, Huyền cấp, Linh cấp, Thánh cấp, Thần cấp

  • Gửi lúc 15:50 Ngày 24/06/2015

   letien95

   9 Thiên Hỏa: Hỗn Độn Thánh Hỏa, Diệt Thế Lôi Viêm, Cửu U Phệ Hồn Diễm, Thái Cổ Yêu Hỏa, Luyện Ngục Chân Hỏa, Âm Linh Quỷ Hỏa, Chu Tước Chân Hỏa, Huyền Băng Hàn Diễm, Bì Tuyệt Thi Hỏa

 • Gửi lúc 11:01 Ngày 23/01/2015

  meliar0

  cuối cùng tại hạ cũng luyện đến chung cực. Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị, Bách Kiếp, Địa Vị, Niết Bàn, Thiên Vị, Thông Thần, Chân Thần, Thần Vương, Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần, Bất Hủ, Thái Sơ

 • Gửi lúc 19:55 Ngày 24/11/2014

  bloodrose

  Bộ này ở đâu cũng thấy mĩ nữ. nhất là mấy trăm chương đầu. Với lại đọc cái này thg rất bất bình nvc.nam chính tu lạnh lùng , tàn khốc, bá đạonhưng ko dc đẹp zai, phong lưu như Sở Dương , hay ko thông minh vô độ như Mạc Thiên Cơ ở Ngạo thế cửu thiên.voies lại nvc quá cô độc, hinh đệ sinh tử thì chẳng có, ko những vậy lại quá nghiêm tuc. Trong truyện khó mà thấy chi tiết hàih hước. Những bộ truyện khác nam chính có thể bỏ tất cả vì gái còn anh này thì thay bồ như thay áo ấy

banner