Trang chủ / Dị Giới / Sát Thần / Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Sát Thần

Chương 654 : Cứ vậy mà chiến!

Nguồn: vipvanda

Tác giảtYJ: NghịNnOch Thương Thiên

Chương 654: Cứpy vy mà chiến!

Sưu tầFLm: tunghoanh.com

Long Trúc cũng cảhm thấxSYy bấLt lc, vẻ mt tiếc nuối.

HắNon biết phân chia chủng tộc tạyJi trên một khối thổ đtYJda này, vạYhn năm qua cũng chưa tng yên tĩhnh, cũng biết đFxKám ngườLLi Lâm Manh, Niết Nhược, Quảyn Hổ, TầXJn Cốc Xuyên, LữSd MiểOXxu ngoan cố.

Lin tính cảL Nhan Kha cùng Văn Thu là kẻ lánh đgNnOi cũng nhìn không thấAu, lạRi có bao nhiêu ngườXJi tht có thểKr nhìn thấLLu?

Huống chi, trước đxSYó, dịKr tộc quảZg thc đyối với nhân tộc đEuEtYJi khai sát giới, tạyJo thành Thầgn Châu đubgLi đLFLa sinh linh đBRồ thán.

ChỉL da vào sứdc một mình hắYNLn, muốn hóa giảEci phân chia chủng tộc, hắLLn cũng biết gầxSYn như không thểR.

Cái này cũng là duyên cớ hắnWEn sẽ la chọn cùng ThạYhch Nham đNoi đdến cùng một chỗ.

HắnLgn cảkBZm thấnLgy phương châm của ThạOXxch Nham, mới là chủ lưu tương lai, là lối ra duy nhấyt của nhân tộc.

GiảnLgng không thông, hóa giảFLi không đQược, Long Trúc cũng sẽ không lãng phí võ mồm, vẻ mt thổn thứdpc lắLc lắgc đJkxgLu, tạNnOi trên tườDntng thành kia không nhiu lờWFWi nữQa.

“Xin lỗi Long lão, vì nhân tộc yên ổn, vì tộc nhân chết đubi, chúng ta không thểSd không làm như vy.” Lâm Manh xa xa cúi ngườpyi hành l, ánh mắpyt kiên đBSWBynh.

Ở phía sau nàng, rấDntt nhiu nhân sĩNo nhit huyết đnLgã rục rịJch, sắQp không kim chế đdZpược khát vọng khát máu trong lòng.

Cũng chính là lúc này, ở trên tườxSYng thành đdpột nhiên hin ra bóng ngườYNLi ThạxDch Nham. Hắubn xa xa nhìn v phía đBSối din bảyJy cổ phái nhân, mỏi mt cườJi cườnWEi, lạFxKnh nhạLLt nói: “Các ngươi quảXJ nhiên vn là đrrDến rồi.”

TầdZpm mắubt hắkCn đBRKro qua Đườdng Uyên Nam, đRLLo qua HạYNL Khinh Hu, đYNLyo qua đDntám ngườSdi Phách Cách Sâm, Cát Mỗ, Bối Tư Bối ĐJkdch, trên mt tràn đdyJy ý chua sót.

“ThạnWEch Nham lão đhBRi.” Lao Lý huynh đOXx ở trong đnLgám ngườBRi mấAp máy môi, ánh mắRt lộ vẻ sầNnOu thảgm, thanh âm lạRi bịpy tiếng ngườkCi ồn ào ép qua, không thểhwh truyn ra.

Bọn ngườkBZi Chư Dt, ĐườEcng Uyên Nam, tng ngườJkxi sắdc mt trầZQm trọng, ở dưới hắwJGn nhìn chăm chú đdZpu bấxSYt đkCEuEc dĩd lắBRc đEcAu. truyn cp nht nhanh nhấWFWt tạQi tung hoanh chấxSYm com

Cũng có giống Phách Cách Sâm, đSdZQy mt hung ác nham hiểFLm, nhịWByn không đhwhược h lạSdnh một tiếng.

Lúc tầkBZm mắtYJt ThạLLch Nham nhìn v phía Hạpy Khinh Hu, Hạub Khinh Hu như một khối đYNLZgu gỗ, một chút vẻ mt cũng không có, nhìn không ra ý nghĩL chân tht trong lòng hắAn.

Ở bên ngườubi hắgn, một bên trn pháp, Dương Thanh Đế cũng dầAn hin ra, cau mày nhìn đEcám ngườpyi, nhìn bọn TrầkCm Lâm vốn thuộc v võ giảnWE Dương gia, nhìn HạdZp Khinh Hu nhữkBZng võ giảh đNoược hắLLn mang vào ThầNon Châu đNnODnti đnLgNnOa kia, cườJi quái dịFL hắNnOc hắZQc: “RấGdNt tốt, trái lạYNLi không h thiếu ngườyJi quen. Ha ha, một lầxDn này gp mt, không nghĩEc tới đtYJã là kẻ đDntpych. QuảyJ nhiên là lòng ngườWByi khó dò...”

Ở dưới hắBRn nhìn chăm chú, bọn Trầdpm Lâm, Đổng Kim một đdám võ giảyJ Dương gia tng ngườRi cúi đubNnOu, giảFxK bộ không thấJy, làm như không nghe thấJkxy.

Trên khuôn mt đtYJgL đBRn kia của HạnLg Khinh Hu nọ rốt cuộc hin ra một tia khôi ý, xa xa nhìn Dương Thanh Đế, thở dài một tiếng nói: “Dương huynh, chỉSd cầNnOn ngươi hin tạWFWi quay đEcJu, tấhwht cảWFW đubu còn kịWFWp”.

Dương Thanh Đế lộ vẻ sầSdu thảhwhm cườxSYi: “Quay đBRhwhu? Ta chưa tng làm sai cái gì? Ta vì sao phảAi quay đLLLu? Là ngươi nên quay đLJkdu, hay là ta nên quay đZgGdNu? Ngươi tng hiểwJGu tht s?”.

HạxD Khinh Hu lắOXxc lắYNLc đGdNYhu, sắBSc mt âm trầEcm xuống, không nhiu lờnWEi nữuba.

Ở Vô Tn HảxAi hơn mườyi năm giao tình, tạKri sau phen đQối thoạLLi này, xem như thc tan thành mây khói.

“Dương Thanh Đế ta hôm nay ở đwJGây th, tng chịJkxu ân hu của ta, hôm nay nếu là tham chiến, ngày sau ta tấnLgt không tiếc tấgLt cảGdN cái giá lớn, đgem nghin xương thành tro!” Dương Thanh Đế lạEcnh lùng nói.

“ChỉR một tộc trưởng tiểFxKu gia tộc nho nhỏ nơi man di, vy mà dám mở ming cuồng ngôn, tht s là trò cườtYJi to lớn!” TầJkxn Cốc Xuyên h lạxSYnh một tiếng: “Các ngươi không có ngày sau nữuba. Hôm nay qua đNoi, mọi ngườLLi trong thành lin t trong thiên đhdZpa này xoá tên!”.

Dương Thanh Đế nhếch ming, vẻ mt dữXJ tợn, hắDntc hắubc cườOXxi nói: “Vy cũng không chắJkxc”.

“Hôm nay muốn đxAộng thủ, dng lạJkdi bấxAt đQộng. Nếu nhớ k vãng tích cũ tình, chỉBS sống chết mc bây, còn thỉDntnh lui v phía sau ba dm, cũng tốt làm cho ta biết ai là kẻ đLLWFWch, ai còn... đEuEược cho bằdZpng hữgLu.” Thạych Nham mt trầEuEm như nước, lạdnh lùng nhìn v phía mọi ngườEci, ngữub khí cc kỳ bình tĩpynh nói.

“Chúng ta lui v phía sau ba dm, ta lúc trước đdpã nói rõ rồi, ta chỉub đLi tới nhìn một cái, không muốn tham d vào.” Vn HạFLo sái nhiên cườLi, phấKrt ra hiu.

Ở phía sau hắFLn, nhữDntng giáo đkBZồ kia của Quang Minh thầWFWn giáo, bao gồm ĐườLng Uyên Nam, Cát Mỗ, Nguyt Lê nhữYhng trưởng lão đdZpó, một đAám theo lờdpi lui v phía sau, lp tứRc t trong đOXxám ngườAi cách ra.

Vn Hạubo bắFxKt đtYJLu đWByã không tính đyJộng thủ, cho nên hắyn cũng không có mang đZgến bao nhiêu ngườZQi, giáo đgồ Quang Minh thầnLgn giáo cùng rờSdi khỏi với hắNnOn, chỉR có vẻn vẹn khoảJng mấyJy chục ngườQi.

Úc Hoàn Cương cau mày, liếc phía sau một cái, lạJkxnh nhạBRt nói: “Chiến Minh chúng ta cùng thế lc khác khác nhau. Ta tuy là tổng minh chủ, cũng sẽ không khống chế ý kiến của ngươi. Muốn chiến, thì lưu lạkBZi, không muốn tham gia, có thểhwh rút đYNLi”.

Dng một chút, Úc Hoàn Cương phấAt tay nói: “Thành Thiên Đế chúng ta, đJkdu theo ta rờpyi khỏi”.

Chiến Minh do thành Thiên Đế, thành Chiến Đế, thành Viêm Đế, thành Lôi Đế, thành Phong Đế, thành BạEuEch Đế, thành Băng Đế bảdpy tòa thành trì tạxDo thành, thế lc là phân tán, trong đOXxó toàn bộ s vụ, toàn bộ do bảgLy thành chủ đrrDồng loạEct bàn bạLc quyết đJkxFxKnh.

Cho nên hắFxKn không thểWFW giống như Vn HạEco, quyết đxDXJnh hướng đXJi của Chiến Minh.

Quy v Úc Hoàn Cương quảhwhn hạdpt một đkBZám cao thủ thành Thiên Đế, theo lờyi lui v phía sau ba dm, thành Băng Đế Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, không nói hai lờDnti, mang theo một đSdám nữJkd t yểJkdu đFLiu của thành Băng Đế, cũng đhu theo sau rờBSi ra.

BạDntch Đế thành Ban NạnLgp gia tộc huynh đR Bối Tư, Bối ĐgLch, cẩXJn thn châm chước một phen, cũng tuyên cáo lui v phía sau, không cùng Thạdpch Nham thc đGdNkBZng ở mt đnLgối lp.

Nhưng mà, Phách Cách Sâm năm đxSYó cc kỳ coi trọng ThạFLch Nham, lúc này lạhwhi la chọn lưu lạgi, chỉLL hướng ThảFLi Y nói: “Tiểpyu t kia tng cứLLu ngươi, ngươi có thểWBy đtYJi”.

ThảLi Y cũng quảNnO thc ảdpm đnWEKrm thấZQt sắLc đJkdi, cùng Lao Lý huynh đkC cùng nhau, ở ngoài ba dm dng lạEci.

“ThạYhch Nham đdối với ta có ân, ta cũng không tham d.” Thành Kì ThạXJch Chư Dt, hướng Linh BảBRo Tông Lữub MiểDntu kia xin lỗi thông báo một tiếng, mang theo Lâm Chi La Mông bọn ngườubi thành Kì ThạrrDch, cũng lui v phía sau ba dm.

Võ giảxD tng thuộc v Dương gia, nay thành một phầNon t các phương của bảEcy cổ phái đRám ngườLi TrầYNLm Lâm, Đổng Kim, tng ngườJkxi cúi thấAp đYhJkxu, lạkCi không có nhúc nhích.

Hạub Khinh Hu vẻ mt đyJXJ đxAn, giống như chưa nghe thấJkdy một phen lờBRi kia của ThạyJch Nham, sng sữwJGng bấZQt đYNLộng.

Thạhch Nham tránh ở tườDntng thành đBSkBZng vữkBZng, trong lòng ấxDm áp, chăm chú yên lng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng cườxSYi lên.

Hắhn trái lạWByi không ngờyJ tới ở lúc này, vy mà còn có một bộ phn ngườwJGi như vy, vn như cũ nhớ tình cũ, không thc cùng hắEcn đBSi lên mt đpyối lp.

V phầBSn HạYh Khinh Hu, Phách Cách Sâm, TrầGdNm Lâm nhữAng ngườpyi đxSYó, hắNon sớm có chuẩLn bịZg tư tưởng, cũng không khổ sở, chỉyđnLgối với lòng ngườxSYi có một tầhng nhn thứJc càng sâu phân rõ ai có thểWBy ở thờOXxi đubiểDntm mấdpu chốt nhấFLt, có thểwJG đLLáng giá tín nhim.

Bọn ngườxSYi Lâm Manh, Niết Nhược không nói chuyn, sắJc mt mỗi ngườhi có chút khó coi, đAè nén tứhc gin trong lòng, trong lòng âm thầdZpm so đEuEo, chuẩWByn bịxD chờL chuyn này qua, tìm nhữLng ngườNoi đxSYó tính sổ sau.

Bọn họ cũng muốn thông qua chuyn này đrrDến xem xem ở bên trong mình có bao nhiêu nhân tố không xác đQxSYnh, muốn nhìn một chút nhữgLng ngườEci đOXxó lắEuEc trái lắnLgc phảBSi, cũng muốn v sau đJúng bnh hốt thuốc.

Đợi đgLến sau khi ngườWByi tới của bảZQy cổ phái chia làm hai trn doanh rõ ràng, sắDntc mt Lâm Manh lạYhnh lùng nghiêm nghịBS nhìn bọn họ một đYhám ngườxSYi này, nói: “Còn có ai muốn đwJGi hay không?”.

“Ta cũng lui v phía sau ba dm.” Lin vào lúc này, KhảZgi Thiên lão nhân trầnWEm mc hồi lâu cũng giương giọng thở nhẹ một tiếng.

Ra ngoài d liu, ở sau khi thanh âm của hắOXxn hạZg xuống, vy mà cũng có một bộ phn nhỏ ngườgi không sợ đEcám ngườnLgi Lâm Manh, Niết Nhược cườxSYng thế, cũng t trong đZgám ngườZgi lui ra.

NhữnWEng ngườFLi này, đdLi đga số không thuộc v bảLLy cổ phái, mà là một ít thế lc nhỏ khác của ThầBSn Châu đJkxRi đDntxAa, bởi vì sinh tồn mới đgLến Băng Hỏa bí cảOXxnh, tạQm thờRi da vào bảdZpy cổ phái.

Trong bọn họ, có không ít ngườBSi tng nhn ân hu của Long Trúc, còn có một bộ phn ngườtYJi sùng bái tín nhim Long Trúc mù quáng, cảpym thấdZpy Long Trúc mới là trí giảR duy nhấLt một khối thổ đRuba này, đyối với quyết đEuEAnh của hắDntn tín nhim vô đkBZiu kin.

Một bộ phn này, vy mà không so với ngườtYJi lúc trước một phen lờdZpi kia của ThạxDch Nham rút đBRi ít hơn, rấOXxt ra ngoài d kiến của mọi ngườrrDi.

ThạdZpch Nham cũng git mình, nhìn nhữEcng ngườdZpi đyó một ngườJi tiếp một ngườJi rờxDi đxDi, vẻ mt ngạJc nhiên.

Cũng là lúc này, hắyn mới biết đyJược ở trên ThầWByn Châu đNnOKri đZgGdNa, lc ảgLnh hưởng của Long Trúc có bao nhiêu khủng bố! Vy mà có thểL làm cho nhữwJGng ngườEci đBRó không sợ bảxDy cổ phái trảWFW thù v sau, dứtYJt khoát quyết đWByBRnh tin tưởng hắkBZn.

Đám ngườKri Lâm Manh, Niết Nhược, tng ngườnLgi sắAc mt cc kỳ khó coi, bọn họ cũng đZgu đhwhã đBSánh giá sai năng lượng của Long Trúc, lúc này mới phát hin lc ảJnh hưởng tim tàng của Long Trúc, vy mà đNoã đdWFWt tới cái trình đdZpđpyáng sợ này.

Trong lòng bọn Lâm Manh có chút hối hn, hối hn không nên cho ThạkCch Nham nhiu thờXJi gian như vy, không nghe hắZgn nói nhiu lờXJi nhảNom như vy, nên va tới lin ra tay, vy thì sẽ không nảRy sinh nhiu biến cố như vy.

“Tốt!”.

ThạRch Nham quát một tiếng chói tai, sắdc mt đdZpột nhiên trở nên âm l thô bạubo hn lên, trong ánh mắDntt lóe ra vẻ đWByiên cuồng, giương giọng quát: “Ta hỏi lạFxKi một câu, các ngươi một chuyến này tới đBSây, không dit giết chúng ta không đLLược phảubi không?”.

“Không h nghi ngờKr!” Lâm Manh cườtYJi lạOXxnh.

Niết Nhược, TầBRn Cốc Xuyên, QuảJkdn Hổ, LữNnO MiểZgu, Nhan Kha, Văn Thu đLu gt đnWEtYJu, vẻ mt nghiêm trang.

“Vy thì chiến đhi.” Thạhwhch Nham nhếch ming, ngữwJG khí bỗng nhiên trở nên bình tĩdpnh trở lạnLgi trước đDntó chưa tng có, làm cho rấSdt nhiu ngườyJi đBSu không thích ứNnOng.

Bỗng chốc!

Ở trên tườnLgng thành dưới thân hắNnOn, một đDntám đkCồ trn kỳ dịGdN mạEuEnh bạZgo hin ra, tng trn tiếng gầWBym rú đyJinh tai nhứdZpc óc, cuồng bạQo vang vọng lên!

Giờy khắJc này, một tòa ngân thành kia như là biến thành mãnh thú thượng cổ, t chiến trườAng tàn khốc tanh máu nhấOXxt thứEcc tỉpynh lạBRi, hướng tới mọi ngườyJi mở ra mồm to như bồn máu.

Trên tng cái trn đGdNồ, vô số tinh quang đOXxan xen quấnWEn quýt, ở tiếng chấFxKn đLLộng năng lượng cuồng lit, ầdpm ầxAm bắWFWn ra.

Bảdpy đJkdnWEo tinh quang so với cổ thụ còn to hơn, giống như tinh long rờkBZi khe, mang theo lc xuyên thấLu kinh ngườnLgi, cuồng mãnh đGdNánh ra.

Vù vù vù!

Tinh quang to dài như rồng chui, nhấWByt nhấZQt ở trong đkCám ngườkCi bảSdy cổ phái hạg xuống, đhwhem mt đEuEJkdt đyánh ra lỗ khổng lồ vài trăm thước, không ít võ giảNo bảBRy cổ phái bịFL tinh quang đNoụng chạDntm đYhến, trong nháy mắwJGt hóa thành tro bụi, ngay cảYNL cn cũng không có lưu lạyJi, ta như trc tiếp bịNo đyánh vào chỗ sâu trong đJkdXJi đKrdpa, vĩOXxnh vin bịXJ chôn vùi rồi.

Mọi ngườZgi dng tóc gáy biến sắGdNc.

Ai cũng chưa tng nghĩub, Thạpych Nham vy mà kiên quyết như thế, máu lạWFWnh như thế, không có bấLt cứEuE do d gì, dám can đtYJLm đxDi trước đJkdộng thủ!

Tiếng gào khóc thảZQm thiết cc kỳ thê lương t trong đNoám ngườYNLi bảWFWy cổ phái truyn đLến, đWFWau mấJkdt ngườDnti thân cùng bạxAn bè nhữNnOng võ giảyJ kia của bảJkdy cổ phái, huyết khí xông lên đrrDdZpu, hỏa viêm trong lòng bịWFW hoàn toàn thiêu đXJốt rồi.

RấxSYt nhiu ngườSdi lui v phía sau ba dm, cảXJm thụ đtYJWFWi đLnWEa run rẩkBZy, đXJZQng thng cũng cảnLg ngườWFWi phát run, mt như màu đgLnLgt, theo bảnLgn năng muốn thúc dục toàn thân lc lượng chống đLỡ.

GiờKr khắkCc này, bọn họ đBRu may mắAn, may mắWFWn mình phán đRoán chính xác, không tranh nước đnWEục kia, thế cho nên bây giờYNL còn có thểFxK sống an lành.

Ngay cảKr đubám ngườhi Lâm Manh, Niết Nhược cũng có kinh ngạxAc ngắtYJn ngủi, như là bịYNL đNoột nhiên đZQánh vào mông.

Mc cho bọn họ tưởng tượng gì, cũng đwJGoán không ra Bát Cc Luyn Ngục Thành vy mà có uy lc khủng bố như thế!

BảNnOy đJkxWByo tinh trụ to khổng lồ kia đXJánh hung hăng, lc lượng trong đNoó chấyt chứZga, làm cho bọn họ đLLdpt tới Chân ThầNon cảJnh cũng cảdZpm thấxSYy sinh mnh chịubu uy hiếp.

“Tht hung!”.

Long DĩWBynh che ming quát kinh hãi, khuôn mt thấxDt sắFLc, bịkC dọa khuôn mt nhỏ nhắNnOn trắdpng bch, con mắkCt đkBZẹp cũng tán loạYNLn lên.


 • Gửi lúc 22:15 Ngày 23/06/2015

  letien95

  Cửu U Phệ Hồn Diễm(3rd mắt) - Huyền Băng Hàn Diễm - Địa Tâm Hỏa - Thánh Linh Thần

  • Gửi lúc 13:28 Ngày 24/06/2015

   letien95

   Võ Hồn: ??? - Thạch Hóa - Bất Tử - Tinh Thần

 • Gửi lúc 17:51 Ngày 22/06/2015

  letien95

  Tâm Hải Ngũ Ma: Tuyệt vọng, Sợ hãi, Hiếu sát, Tham lam, Oán hận

  • Gửi lúc 18:46 Ngày 22/06/2015

   letien95

   Bạo Tẩu 3 trọng - Sinh Tử Ấn 7 trọng

 • Gửi lúc 13:43 Ngày 20/06/2015

  letien95

  Phàm cấp, Huyền cấp, Linh cấp, Thánh cấp, Thần cấp

  • Gửi lúc 15:50 Ngày 24/06/2015

   letien95

   9 Thiên Hỏa: Hỗn Độn Thánh Hỏa, Diệt Thế Lôi Viêm, Cửu U Phệ Hồn Diễm, Thái Cổ Yêu Hỏa, Luyện Ngục Chân Hỏa, Âm Linh Quỷ Hỏa, Chu Tước Chân Hỏa, Huyền Băng Hàn Diễm, Bì Tuyệt Thi Hỏa

 • Gửi lúc 11:01 Ngày 23/01/2015

  meliar0

  cuối cùng tại hạ cũng luyện đến chung cực. Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị, Bách Kiếp, Địa Vị, Niết Bàn, Thiên Vị, Thông Thần, Chân Thần, Thần Vương, Nguyên Thần, Hư Thần, Thủy Thần, Bất Hủ, Thái Sơ

 • Gửi lúc 19:55 Ngày 24/11/2014

  bloodrose

  Bộ này ở đâu cũng thấy mĩ nữ. nhất là mấy trăm chương đầu. Với lại đọc cái này thg rất bất bình nvc.nam chính tu lạnh lùng , tàn khốc, bá đạonhưng ko dc đẹp zai, phong lưu như Sở Dương , hay ko thông minh vô độ như Mạc Thiên Cơ ở Ngạo thế cửu thiên.voies lại nvc quá cô độc, hinh đệ sinh tử thì chẳng có, ko những vậy lại quá nghiêm tuc. Trong truyện khó mà thấy chi tiết hàih hước. Những bộ truyện khác nam chính có thể bỏ tất cả vì gái còn anh này thì thay bồ như thay áo ấy