Trang chủ / Đô Thị / Quan Vận / Chương 79 : Quyết định như vậy nhé

Quan Vận

Chương 79 : Quyết định như vậy nhé
Quan Vn
Tác giảgU: Hà ThườcTnng TạXBi

Chương 79: Quyết đYSOnh như vy nhé

Nhóm dịBch: Quan Trườrng
Nguồn: Mê truynKỳ tht Quan Doãn cũng không phảnhzi là hiểkBu rõ lắfm HạDh ĐQfc TrườFvcng mượn ai tay chèn ép hắgUn, nhưng có thểOml khng đOrXgUnh một chút là, đvró là một nhân vt quan trọng ở Thành ủy.

Với lc ảXvGnh hưởng của Hạh ĐJc TrườXBng, có thểh trc tiếp ảSOnh hưởng đFvcến tính khảXvG thi của huyn Khổng, là cc kỳ bé nhỏ. Như vy Hạr ĐXlc TrườXBng cũng chỉkyD có một con đzyườukOng có thểOzX đnhzi , chính là mượn tay một nhân vt ở Thành ủy Hoàng Lương, ám chỉvr với Lý Dt Phong và Lãnh Phong.

Lý Dt Phong và Lãnh Phong mang thân phn cán bộ nhảXly dù, trong Thành ủy ngườOi có thểrkMYnh hưởng đDhến hành đcTnộng của bọn họ không có mấOy ngườOi. Tr phi... tr phi là Bí thư Thành ủy có thểmOT quyết đvcSOzXnh vic lên chứTc và khảOmlo hạcOach!

Lúc trước, khi Hạvr Lai đkBến, trong lúc nói chuyn phiếm với Quan Doãn, vô tình đMJã đQfJ lộ ra một tin tứhc — thờDhi đTriểsXm học lớp bồi dưỡng ở trườJng ĐXlng trung ương, HạRY ĐsXc TrườTRsng tng là bạQfn cùng học với Tưởng Tuyết Tùng.

Trên quan trườOzXng có ba loạhki quan h là bn chắXBc nhấTrt. ThứO nhấQft là thanh niên trí thứkBc, thứYF hai là chiến hữSXYu, thứFvc ba là bạhkn học. BạSXYn cùng học ở trườOmlng ĐukOng trung ương cũng là bạTRsn học, hơn nữcOaa nói không chng Tưởng Tuyết Tùng và HạXB ĐXBc Trườvrng còn có chính kiến giống nhau, mới quen đmOTã thân.
nguồn tunghoanh.com
Tính tuổi, HạRY ĐcOac TrườYFng và Tưởng Tuyết Tùng quảRY tht là bạQfn cùng lứPYa tuổi. Tưởng Tuyết Tùng năm mươi tuổi, Bí thư Thành ủy năm mươi tuổi, ở trong nước coi như là nổi tiếng, hơn nữrkMa phảSXYi biết rằTRsng, Tưởng Tuyết Tùng đrXvGm nhim Bí thư Thành ủy Hoàng Lương đoã hơn hai năm. Nói đvcSúng hơn là, chỉzw còn hơn hai năm nữGTa lin có khảOml năng tiến thêm một bước, trở thành quan lớn cấPYp phó tỉOmlnh.

Nói như thế, ngườSOi có thểr hin tạWzWi đhki theo đocTnm nhim chứvrc thư ký lớn bên cạnhznh Tưởng Tuyết Tùng — ở tòa nhà Thành ủy có rấFvct nhiu thư ký, chỉcOa có thư ký của nhân vt số một mới có thểO xưng là thư ký lớn. Đó là vì khác với thư ký của Chủ tịOmlch thành phố và các ủy viên thườfng vụ khác — không dám nói v sau khng đvrOnh tin đrkMồ rộng thênh thang, nhưng so với hin tạMJi, tuyt đmOTối xem như vút thng lên trờukOi.

Tuy nhiên... Quan Doãn cũng sẽ không ngây ngô mà cho rằong Tưởng Tuyết Tùng tht s coi trọng hắGTn. Lùi lạTri mườDhi ngàn bước mà nói, nhớ đcTnến đfã hơn một năm bịSXY xa lánh và lạhknh nhạFvct ở huyn Khổng, sau lưng lc ảOnh hưởng có ở khắRYp mọi nơi hn đXlu có bóng dáng của Tưởng Tuyết Tùng. Ngay cảTRs Tưởng Tuyết Tùng tht s tán thưởng hắrn, hắTRsn cũng chng dám nghĩRY tới. Cho dù hắkBn có tài năng ngút trờrkMi, Tưởng Tuyết Tùng cũng sẽ không vì một thư ký mà đgUPYc tội với Phó trưởng ban thườSXYng trc Ban Tổ chứlQPc cán bộ TỉukOnh ủy sắTp nhm chứaQgc!

HạPY ĐRYc TrườRYng nhỏ hơn Tưởng Tuyết Tùng vài tuổi, năm nay 47 tuổi. Mc dù trước kia Hạf ĐYc TrườvcSng vn luôn giữY chứzOuc tạhki Ủy ban Giáo dục quốc gia, hơn nữzOua chỉukO là một Phó vụ trưởng, dườyong như tin đWzWồ u ám, nhưng lầOzXn này ra khỏi Bắrc Kinh, đOã nhảzOuy vào ngồi ghế Phó trưởng ban thườrkMng trc Ban Tổ chứyoc cán bộ TỉRYnh ủy quan trọng. Ai cũng đmOTu có thểkB thấWzWy rõ, HạRRF ĐrkMc TrườOrXng không phảYi đMJược dát vàng mà đhến tỉOmlnh Yến, mà là chuẩzyn bịr cho vài năm sau tiếp tục đcTncTnm nhim chứSOc Trưởng ban Tổ chứMJc cán bộ TỉRYnh ủy.

Điu này đSXYồng nghĩOzXa với, ca chính trong quan trườQfng của Hạzw ĐaQgc TrườGTng chính thứPYc mở ra một con đlQPườong bằSOng phng, sáng lạyon.

Bối cảPYnh sâu dày đRYến tột cùng của HạmOT ĐOzXc TrườSOng, Quan Doãn không thểXl hiểru hết. Vì sao trước kia vn luôn nhm chứhkc ở Ủy ban Giáo dục quốc gia mà không phảrkMi cơ quan quan trọng nào khác, hắOzXn cũng đYoán không ra. Con đXlườGTng trên quan trườzOung của mỗi ngườkyDi không h giống nhau, cũng không nhấXlt đFvcBnh phảri bước đmOTi t cấgUp cơ sở thì mới tiến lên phía trước đcOaược.

HắTn cũng không tp hợp lờTi nói của HạTr Lai, tin rằfng cô không có hứTng thú lớn với chính trịRRF nên cũng biết rấJt ít, hơn nữcOaa với cách đRYối nhân x thế của HạGT Đhkc TrườcOang, cũng không chắOzXc sẽ cho HạzOu Lai biết thế lc chính trịQf của ông ta. Hạnhz ĐJc TrườTng là một ngườvcSi rấvcSt có tính toán, ngay đRYối với hắOzXn một sinh viên va mới ra trườPYng, cũng đYF phòng cc đrộ và còn thiết kế một hố tht to cho hắvrn nhảhy vào, huống chi là đQfối với ngườkyDi khác? Tin rằBng HạGT ĐkBc TrườkBng đcTni vào tỉyonh Yến, tuy rằnhzng chỉSXY là một Phó trưởng ban thườOng trc Ban Tổ chứnhzc cán bộ TỉXvGnh ủy, cũng không phảukOi nhân vt có nhiu trọng lượng, cũng không ở trong bộ máy ủy viên thườnhzng vụ, nhưng khng đOmlSXYnh ông ta sẽ mang đsXến ảcOanh hưởng không nhỏ cho thế cục tỉonh Yến.

Nghe qua Ôn Lâm nói muốn đaQg c hắYn đzyQfm nhim thư ký của Tưởng Tuyết Tùng, Quan Doãn ban đcOaru git mình, sau đQfó lạhi thảrkMn nhiên, cườXBi nói:
- Thôi đri, đlQP c thì cứSXY đMJ c, dù sao tin rằDhng bấvrt kểXB như thế nào Bí thư Tưởng cũng sẽ không coi trọng tôi. Cho dù có coi trọng tôi, ông ta cũng sẽ không phân công công vic cho tôi. Em coi như quan tâm vô ích rồi, cho dù như thế nào, thay tôi cảXvGm ơn ý tốt của Trưởng ban Dip.

- Cái gì mà Trưởng ban Dip, phảri gọi là dì. Em không hiểRRFu, vì sao lạgUi nói Bí thư Tưởng thấkyDy anh chướng mắkyDt? Em thấhky không hn thế đrâu, anh đri làm thư ký của Bí thư Tưởng, so với Vương Xa Quân còn mạRRFnh hơn. Anh không biết, Lý VĩYFnh Xương làm bộ làm tịzych nói là đnhz c em với Bí thư Tưởng, ông ta chính là muốn cố ý cho dì em một ân tình, muốn dì em đh c Vương Xa Quân, Đng cho là em không thấgUy đQfược dụng tâm của ông ta, ai ngốc hơn ai đhkây? H! truyn đTược lấOrXy t website tung hoanh
Ôn Lâm liếc mắGTt qua Quan Doãn, còn nói,
- Không cầRYn tìm nhà ở gì nữOa, nhà cổ của gia đrình em còn đoY không, bảzOuo ông cụ Dung đFvcến ở là đBược. Dù sao cũng đRYcTn không, nhà cổ mà đQfQf không lâu, không có hơi ngườBi, sẽ thành nhà hoang, có ngườzyi ở ngược lạzwi lạri tốt. Đúng rồi, ông cụ Dung rốt cuộc là ai?

Ôn Lâm nói cũng phảri, nhà cổ nếu có ngườDhi ở, có hơi ngườzwi, nhà lin có sứhc sống. Nếu cứrkM đoXvG hoang như vy, căn nhà vốn dĩOrX còn có thểrkM ở thêm mườFvci năm, có lẽ chỉgU năm năm là gục sụp. RấcTnt kỳ quái, có ngườXli ở và không có ngườzwi ở khác bit tht lớn, có thểlQP thấGTy đcTnược mọi vic trên thế gian, quảFvc tht có chỗ thầYFn bí không biết đkBược.

- Ông cụ Dung là một ngườSXYi ở nơi khác đYến, cũng không biết t nơi nào đRYến, có lẽ ở huyn Khổng đXvGã đrkMược vài năm, có lẽ đXvGã mườXvGi mấMJy năm. Nhưng ông ấDhy không thân không thích, một mình bán bánh nướng mà sống. Tôi cảQfm thấOzXy ông cụ rấSOt đcTnáng thương, nên vn giúp ông ấnhzy một chút trong khảWzW năng của mình. Tuy nhiên nhắTc tới đzyã hơn một năm, tôi học đTược t ông ấWzWy tht đgUúng là đWzWược không ít thứXvG.

- Anh tht đyoúng là một quái nhân.
Ôn Lâm đsXi đSOến đDhườzwng L Nhượng, rẽ sang bên trái, lạOmli đmOTi vài bước, rẽ sang bên phảhki, lin đDhi tới một ngõ nhỏ hẹp,
- Nhn nuôi một cô em gái còn chưa tính, còn không đkyDhk con bé mang họ Quan, lạOmli còn giúp một ông cụ Dung. Anh tht đYFúng là làm cho ngườQfi ta nhìn không thấukOu. Tới rồi, xem nhà cổ của gia đQfình tôi thế nào rồi?

Nhà cổ của gia đXBình Ôn Lâm tọa lạhc tạkBi phố cổ của thịrkM trấukOn, là một tiểXvGu vin không lớn, nhà trt, kiểyou nhà ba gian ở giữzwa, hai gian ở bên cạRYnh. Mc dù nhà có hơi cũ, nhưng đGTược giữRRF gìn rấft tốt, hơn nữOzXa hơi thở sứhkc sống dạaQgt dào. Có cây lâu năm và vạoi nước ở trong vin, mt đOSOt lát gạXvGch đTỏ, có bc thang gỗ nối thng lên mái nhà, tấvcSt cảB mọi thứY đukOu thểrkM hin ra một cách không tiếng đOmlộng lịrch s của ngôi nhà cổ.

Phố cổ ở thịcOa trấlQPn có rấrt nhiu hộ gia đWzWình đvcSu chuyểOn ra khỏi nhà cổ, sang ở nhà lầQfu. T đBó đSOcOai bộ phn nhà cổ đYFu đOmlkyD đró không dùng. Có lẽ theo thờgUi gian trôi qua, nhà cổ chung quy sẽ trở thành quá khứhk bịvcS bao phủ bên trong thờvri gian và mưa gió, nhưng nhà cổ đBvcS lạhi cho một thế h ký ứFvcc và nim sung sướng, chuyn xưa cứr như mãi mãi sinh đGTộng ở đhkó.

Ôn Lâm có cảlQPm tình khá sâu đPYm đRRFối với nhà cổ, nhìn đTông một chút nhìn tây một chút, thỉFvcnh thoảkBng lạyoi mỉOmlm cườri tươi, cô chỉOrX vào một gốc cây cây lu nói:
- Ngay tạOzXi gốc cây này anh đvcSã nói với em, muốn em làm vợ của anh. Em nói không đDhược, anh lin đcTnJy em một cái, em ngã ngồi dưới đfkBt lin khóc nhè.

Quan Doãn gãi gãi đrgUu, cố gắQfng ngm nghĩvcS một chút, không có ấQfn tượng gì, đQfành phảGTi bấzwt đXlnhzc dĩB nói:
- Được rồi, coi như là đmOTã tng xảkyDy ra đmOTi, tôi không phủ nhn.

Ôn Lâm tiến lên một bước, nhấYFc chân lên đBá Quan Doãn một cái:
- Anh phảMJi nhớ k, anh tng cầQfu hôn em, nhưng em c tuyt anh. Anh còn phảhi nhớ k, nếu có một ngày anh lạaQgi muốn cầsXu hôn em lầnhzn nữrkMa, có lẽ em sẽ nim tình thành ý của anh đukOã cầTru hôn em lầzOun thứh hai mà cố gắDhng suy xét một chút.

Quan Doãn hết chỗ nói rồi:
- Này... chuyn này rấaQgt xa xôi, v sau hẵXlng nói. Nhà cổ không tồi, tôi thay ông cụ Dung cảFvcm ơn em. Nào, giúp tôi dọn dẹp một chút, đhknhz bấgUt cứDh lúc nào ông cụ cũng có thểFvc vào ở.

- Ừ.
Ôn Lâm lên tiếng đYFáp, kéo tay áo lên làm vic. Cô va cong lưng thì cp mông tròn lin vểmOTnh lên, eo nhỏ va thu lạXvGi, lộ da thịkBt ra ngoài. Mông tht là mượt mà mà tràn đTRsDhy vẻ đrẹp, quảsX tht đgUẹp không sao tảQf xiết, đkBc bit hai chân chắhkc chắXln, không cầsXn sờkB cũng biết êm ái mườTri phầQfn.

Quan Doãn không kìm nổi ánh mắGTt thưởng thứDhc vẻ đOrXẹp của Ôn Lâm tht lâu, không ngờQf lạSXYi bịWzW Ôn Lâm phát hin, cô quay trở lạOrXi trng mắvrt nhìn Quan Doãn:
- KhẩDhn trương làm vic, nhìn cái gì vy, lầrn trước có phảnhzi chưa thấYFy đzOuủ hay không?

Quan Doãn thành tht tha nhn:
- LầDhn trước mấvrt đFvcin, chỉGT sờvcS soạsXng, không thấoy đGTược.

Ôn Lâm quay đWzWsXu đzOui, nhưng t cổ của cô có thểaQg thấvry đQfược mt cô đQfang đJỏ. QuảMJ tht là s vic tế nhịvcS lầzOun trước làm ngườfi ta khắTrc sâu ấon tượng, ở trong lòng hai ngườzyi đWzWu đlQPPY lạvcSi ký ứkBc không thểzOu xóa nhòa. Chng qua đvrúng là vn còn chưa thành chuyn tốt, giữra nam và nữRY có một số vic một khi vạkyDch trầOn, lin vĩBnh vin không thểWzW che dấyou đcTnược.

Lúc này hoàng hôn buông xuống, bên trong nhà cổ vô cùng yên tĩXlnh, lạWzWi có cảOmlnh vt êm dịkBu, đTRsúng là thờPYi tiết và thờXvGi đkyDiểXBm hợp lòng ngườYi, không khí lin dầSOn dầhn ngọt ngào thêm vài phầrkMn.

Quan Doãn không khỏi lạmOTi đcTnộng tâm, hắnhzn dù sao tuổi trẻ, đcOaang ở giai đOrXoạfn đhộ tuổi khí huyết dâng trào. Ngườfi thiếu niên nào không có nhiu tình, ngườSXYi thiếu nữPY nào không có xuân? Tình cảlQPm thanh xuân mãnh lit và hormone tuổi trẻ, luôn d dàng bộc phát trong lòng, khát vọng gây ra kích đkyDộng, hắBn bước một bước, giơ tay bắQft lấfy tay của Ôn Lâm, dịsXu dàng nói:
- Ôn Lâm, tôi...

Ôn Lâm nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Quan Doãn, trong ánh mắot tuy có khát vọng, nhưng so với Quan Doãn thì bình tĩBnh hơn, cô cườJi chói lóa:
- Được rồi, chúng ta vn là không nên làm chuyn đhkiên rồ, em hỏi anh, em Dung và ông cụ Dung đOzXu họ Dung, có khi nào em gái là thân nhân của ông cụ Dung hay không?

Tình cảom mãnh lit của Quan Doãn đOmlã biến mấzOut trong nháy mắSOt, hắhkn âm thầzym cảYm ơn s bình tĩkBnh của Ôn Lâm. Đúng vy, hắrn không thểB cho Ôn Lâm bấOmlt lun là hứha hẹn hay tương lai gì, cho dù chiếm đTrược Ôn Lâm thì phảFvci làm như thế nào đcTnây? HứXvGa với cô một lờTi hứGTa hư vô mờSXYOzXo, hay là đcTncOa cô cứXvG luôn trong sđcOaộc đTợi chờTRs hắRRFn cảr đmOToi sao? Ở b ngoài Ôn Lâm và hắhn vui đTrùa ầOrXm ĩcTn, kỳ tht trong xương cốt cô là một cô gái rấFvct truyn thống, có ý nghĩWzW cố chấhkp, chỉgU theo một ngườsXi... mà thôi. Cô cũng tng nói, cô chỉTRs hiến thân mình cho ngườukOi cô yêu thương trọn đOrXSXYi.

- Hn là không phảvcSi, chỉvr là một chuyn trùng hợp thôi.
Quan Doãn lo nghĩf,
- Khi ông cụ Dung xuấXlt hin, tôi cũng tng nghĩJ v vấXBn đXvG này, còn kín đzOuáo hỏi ông cụ. Ông nói ông không có thân nhân, vn luôn lẻ loi một mình.

- Quan Doãn ...
Tâm tư Ôn Lâm hiểQfn nhiên cũng không còn đaQgXl ý đsXến quan h giữTra em gái Dung và ông cụ Dung, cô hai mắzOut bỗng nhiên mơ màng như sương,
- Nếu có một ngày anh đYFi thành phố Hoàng Lương, em còn ở huyn Khổng, hoc là em cũng rờcTni khỏi huyn Khổng, chúng ta không ở cùng một chỗ, anh sẽ đcTnối x với em như thế nào?

Đây là một vấzyn đQf rấXBt khó trảOrX lờvcSi, Quan Doãn trầOzXm mc một lát mới nói:
- Nếu nói em xem như bạcOan gái thanh mai trúc mã của tôi, tôi sẽ vĩPYnh vin trân trọng yêu quý em ở sâu trong tim.

- Cái gì mà xem như? Em đXBúng là như vy mà!
Ôn Lâm cườlQPi hì hì, giơ tay lau khuôn mt đTen của Quan Doãn,
- Em vn nói câu nói kia, nếu anh và Hạh Lai không thành đBược, ngườnhzi thứQf nhấTrt anh phảXvGi kết hôn là em.

- Được, quyết đkyDSXYnh như vy nhé.
Quan Doãn muốn vỗ tay ước hẹn với Ôn Lâm, Ôn Lâm lạzyi không vỗ tay, giơ ngón út ra, muốn ngoéo tay với Quan Doãn.

Ngoéo tay thì ngoéo tay, ngón út của Quan Doãn và Ôn Lâm siết cht lấvry nhau, giọng nói của Ôn Lâm như quanh quẩzyn vang vọng trong ngôi nhà cổ:
- Ngoéo tay thắXvGt cổ, một trăm năm không thay đTổi.

Nhân sinh làm sao có đhược trăm năm? Có lẽ thờmOTi gian tốt đcTnẹp nhấOt chỉXl dài như một cái chớp mắht, nhưng một cái chớp mắmOTt cũng có thểsX khắTc ghi vào bên trong trí nhớ, trở thành vĩFvcnh hằWzWng.

Sáng sớm hôm sau, khi Quan Doãn cứgU theo bình thườzyng đri vào quán của ông cụ Dung sớm một chút, muốn nói cho ông cụ biết tin tứTRsc tốt đoã tìm đrkMược chỗ ở mới xong xuôi rồi. LạSXYi không ngờQf phát hin, ông cụ Dung gió mc gió, mưa mc mưa đzOuã hơn một năm chưa bao giờRY vắaQgng họp, hôm nay lạXli không ra quán!