Trang chủ / Đô Thị / Quan Vận / Chương 79 : Quyết định như vậy nhé

Quan Vận

Chương 79 : Quyết định như vậy nhé
Quan Vn
Tác giảPmh: Hà ThườFng TạUoi

Chương 79: Quyết đoNrtnh như vy nhé

Nhóm dịArch: Quan Trườmdng
Nguồn: Mê truynKỳ tht Quan Doãn cũng không phảei là hiểdu rõ lắYIpm HạyK ĐpLc TrườfSing mượn ai tay chèn ép hắign, nhưng có thểtn khng đDiGiydnh một chút là, đyKó là một nhân vt quan trọng ở Thành ủy.

Với lc ảIenh hưởng của HạAr Đummc TrườSDPng, có thểC trc tiếp ảfQcnh hưởng đUoến tính khảpL thi của huyn Khổng, là cc kỳ bé nhỏ. Như vy HạIe ĐyKc TrườDsng cũng chỉjwq có một con đczườQDng có thểr đzFi , chính là mượn tay một nhân vt ở Thành ủy Hoàng Lương, ám chỉV với Lý Dt Phong và Lãnh Phong.

Lý Dt Phong và Lãnh Phong mang thân phn cán bộ nhảry dù, trong Thành ủy ngườyyXi có thểnQDnh hưởng đwVRến hành đDsộng của bọn họ không có mấCy ngườGvi. Tr phi... tr phi là Bí thư Thành ủy có thểumm quyết đczzFnh vic lên chứArc và khảPmho hạXfqch!

Lúc trước, khi HạF Lai đrến, trong lúc nói chuyn phiếm với Quan Doãn, vô tình đSDPã đfSiPmh lộ ra một tin tứRUDc — thờwVRi đeiểiydm học lớp bồi dưỡng ở trườRUDng Đong trung ương, Hạig Đmdc TrườyKng tng là bạQDn cùng học với Tưởng Tuyết Tùng.

Trên quan trườmkng có ba loạqufi quan h là bn chắfQcc nhấSDPt. ThứDiG nhấVt là thanh niên trí thứdDc, thứNrt hai là chiến hữdu, thứmZ ba là bạrn học. Bạnn cùng học ở trườEVng ĐGdng trung ương cũng là bạQGzn học, hơn nữSDPa nói không chng Tưởng Tuyết Tùng và HạdC ĐCc Trườtnng còn có chính kiến giống nhau, mới quen đSDPã thân.

Tính tuổi, HạRUD Đtnc Trườigng và Tưởng Tuyết Tùng quảAr tht là bạGvn cùng lứdDa tuổi. Tưởng Tuyết Tùng năm mươi tuổi, Bí thư Thành ủy năm mươi tuổi, ở trong nước coi như là nổi tiếng, hơn nữQGza phảXfqi biết rằGdng, Tưởng Tuyết Tùng đQDVm nhim Bí thư Thành ủy Hoàng Lương đtnã hơn hai năm. Nói đdCúng hơn là, chỉGd còn hơn hai năm nữVa lin có khảht năng tiến thêm một bước, trở thành quan lớn cấop phó tỉmZnh.

Nói như thế, ngườmki có thểpL hin tạVEdi đmdi theo đnwVRm nhim chứqufc thư ký lớn bên cạYIpnh Tưởng Tuyết Tùng — ở tòa nhà Thành ủy có rấdCt nhiu thư ký, chỉpL có thư ký của nhân vt số một mới có thểYjY xưng là thư ký lớn. Đó là vì khác với thư ký của Chủ tịfSich thành phố và các ủy viên thườaNYng vụ khác — không dám nói v sau khng đmddCnh tin đsồ rộng thênh thang, nhưng so với hin tạYIpi, tuyt đYjYối xem như vút thng lên trờmZi.

Tuy nhiên... Quan Doãn cũng sẽ không ngây ngô mà cho rằSDPng Tưởng Tuyết Tùng tht s coi trọng hắdDn. Lùi lạQGzi mườRUDi ngàn bước mà nói, nhớ đQGzến đzFã hơn một năm bịzF xa lánh và lạrnh nhạSDPt ở huyn Khổng, sau lưng lc ảqQanh hưởng có ở khắqQap mọi nơi hn đUou có bóng dáng của Tưởng Tuyết Tùng. Ngay cảe Tưởng Tuyết Tùng tht s tán thưởng hắfSin, hắsn cũng chng dám nghĩVEd tới. Cho dù hắQGzn có tài năng ngút trờdDi, Tưởng Tuyết Tùng cũng sẽ không vì một thư ký mà đNrtsc tội với Phó trưởng ban thườpLng trc Ban Tổ chứRUDc cán bộ Tỉmdnh ủy sắyKp nhm chứfSic!

Hạo Đdc Trườeng nhỏ hơn Tưởng Tuyết Tùng vài tuổi, năm nay 47 tuổi. Mc dù trước kia HạGd ĐPmhc Trườeng vn luôn giữL chứsc tạGvi Ủy ban Giáo dục quốc gia, hơn nữRUDa chỉs là một Phó vụ trưởng, dườfSing như tin đUoồ u ám, nhưng lầzFn này ra khỏi BắUoc Kinh, đDsã nhảVy vào ngồi ghế Phó trưởng ban thườqQang trc Ban Tổ chứVEdc cán bộ TỉdCnh ủy quan trọng. Ai cũng đGvu có thểYjY thấFy rõ, HạIe ĐEVc Trườnng không phảmki đqufược dát vàng mà đDiGến tỉLnh Yến, mà là chuẩNrtn bịDiG cho vài năm sau tiếp tục đRUDzFm nhim chứQGzc Trưởng ban Tổ chứwVRc cán bộ TỉXfqnh ủy.

Điu này đEVồng nghĩmka với, ca chính trong quan trườdng của HạQGz ĐdDc TrườIeng chính thứGvc mở ra một con đNrtườczng bằArng phng, sáng lạon.

Bối cảdCnh sâu dày đSDPến tột cùng của HạVEd ĐyKc TrườaNYng, Quan Doãn không thểEV hiểdCu hết. Vì sao trước kia vn luôn nhm chứtnc ở Ủy ban Giáo dục quốc gia mà không phảdCi cơ quan quan trọng nào khác, hắrn cũng đczoán không ra. Con đDiGườtnng trên quan trườYIpng của mỗi ngườNrti không h giống nhau, cũng không nhấot đQDPmhnh phảigi bước đzFi t cấdDp cơ sở thì mới tiến lên phía trước đdược.

HắIen cũng không tp hợp lờyKi nói của HạUo Lai, tin rằGvng cô không có hứummng thú lớn với chính trịPmh nên cũng biết rấfQct ít, hơn nữra với cách đEVối nhân x thế của Hạo ĐGvc TrườQDng, cũng không chắfSic sẽ cho Hạd Lai biết thế lc chính trịdD của ông ta. HạVEd ĐVc TrườDsng là một ngườSDPi rấYIpt có tính toán, ngay đdDối với hắmdn một sinh viên va mới ra trườummng, cũng đPmh phòng cc đCộ và còn thiết kế một hố tht to cho hắYjYn nhảYIpy vào, huống chi là đqQaối với ngườni khác? Tin rằfSing HạGv ĐNrtc Trườummng đXfqi vào tỉEVnh Yến, tuy rằPmhng chỉRUD là một Phó trưởng ban thườrng trc Ban Tổ chứmdc cán bộ TỉGvnh ủy, cũng không phảVi nhân vt có nhiu trọng lượng, cũng không ở trong bộ máy ủy viên thườczng vụ, nhưng khng đGvzFnh ông ta sẽ mang đVEdến ảYIpnh hưởng không nhỏ cho thế cục tỉNrtnh Yến.

Nghe qua Ôn Lâm nói muốn đmk c hắsn đaNYczm nhim thư ký của Tưởng Tuyết Tùng, Quan Doãn ban đYIpummu git mình, sau đummó lạdDi thảmdn nhiên, cườri nói:
- Thôi đmdi, đyK c thì cứd đaNY c, dù sao tin rằVng bấNrtt kểmk như thế nào Bí thư Tưởng cũng sẽ không coi trọng tôi. Cho dù có coi trọng tôi, ông ta cũng sẽ không phân công công vic cho tôi. Em coi như quan tâm vô ích rồi, cho dù như thế nào, thay tôi cảfSim ơn ý tốt của Trưởng ban Dip. truyn cp nht nhanh nhấQDt tạQDi tung hoanh chấtnm com

- Cái gì mà Trưởng ban Dip, phảdi gọi là dì. Em không hiểzFu, vì sao lạfQci nói Bí thư Tưởng thấSDPy anh chướng mắSDPt? Em thấGvy không hn thế đDsâu, anh đri làm thư ký của Bí thư Tưởng, so với Vương Xa Quân còn mạCnh hơn. Anh không biết, Lý VĩqQanh Xương làm bộ làm tịwVRch nói là đo c em với Bí thư Tưởng, ông ta chính là muốn cố ý cho dì em một ân tình, muốn dì em đVEd c Vương Xa Quân, Đng cho là em không thấmZy đqQaược dụng tâm của ông ta, ai ngốc hơn ai đArây? H!
Ôn Lâm liếc mắfQct qua Quan Doãn, còn nói,
- Không cầEVn tìm nhà ở gì nữGva, nhà cổ của gia đSDPình em còn đczcz không, bảno ông cụ Dung đSDPến ở là đFược. Dù sao cũng đFEV không, nhà cổ mà đGvC không lâu, không có hơi ngườDiGi, sẽ thành nhà hoang, có ngườwVRi ở ngược lạiydi lạVEdi tốt. Đúng rồi, ông cụ Dung rốt cuộc là ai?

Ôn Lâm nói cũng phảqufi, nhà cổ nếu có ngườVi ở, có hơi ngườQDi, nhà lin có sứNrtc sống. Nếu cứcz đVzF hoang như vy, căn nhà vốn dĩfQc còn có thểYjY ở thêm mườAri năm, có lẽ chỉaNY năm năm là gục sụp. Rấhtt kỳ quái, có ngườXfqi ở và không có ngườei ở khác bit tht lớn, có thểYIp thấigy đczược mọi vic trên thế gian, quảUo tht có chỗ thầGvn bí không biết đoược.

- Ông cụ Dung là một ngườIei ở nơi khác đQGzến, cũng không biết t nơi nào đdCến, có lẽ ở huyn Khổng đCã đVEdược vài năm, có lẽ đyKã mườPmhi mấCy năm. Nhưng ông ấyKy không thân không thích, một mình bán bánh nướng mà sống. Tôi cảiydm thấtny ông cụ rấzFt đQDáng thương, nên vn giúp ông ấNrty một chút trong khảQGz năng của mình. Tuy nhiên nhắArc tới đjwqã hơn một năm, tôi học đSDPược t ông ấRUDy tht đdCúng là đUoược không ít thứNrt.

- Anh tht đmdúng là một quái nhân.
Ôn Lâm đYjYi đVEdến đXfqườmkng L Nhượng, rẽ sang bên trái, lạhti đwVRi vài bước, rẽ sang bên phảdCi, lin đNrti tới một ngõ nhỏ hẹp,
- Nhn nuôi một cô em gái còn chưa tính, còn không đVEdmZ con bé mang họ Quan, lạYIpi còn giúp một ông cụ Dung. Anh tht đSDPúng là làm cho ngườFi ta nhìn không thấGdu. Tới rồi, xem nhà cổ của gia đaNYình tôi thế nào rồi?

Nhà cổ của gia đqQaình Ôn Lâm tọa lạmdc tạni phố cổ của thịmZ trấXfqn, là một tiểYjYu vin không lớn, nhà trt, kiểru nhà ba gian ở giữcza, hai gian ở bên cạVEdnh. Mc dù nhà có hơi cũ, nhưng đEVược giữRUD gìn rấaNYt tốt, hơn nữdDa hơi thở sứyKc sống dạmkt dào. Có cây lâu năm và vạei nước ở trong vin, mt đDsFt lát gạPmhch đUoỏ, có bc thang gỗ nối thng lên mái nhà, tấGvt cảdD mọi thứmZ điydu thểht hin ra một cách không tiếng đXfqộng lịEVch s của ngôi nhà cổ.

Phố cổ ở thịyK trấfQcn có rấCt nhiu hộ gia đqufình đczu chuyểdDn ra khỏi nhà cổ, sang ở nhà lầIeu. T đmdó đPmhDsi bộ phn nhà cổ đhtu đQDYjY đQGzó không dùng. Có lẽ theo thờNrti gian trôi qua, nhà cổ chung quy sẽ trở thành quá khứdC bịig bao phủ bên trong thờdDi gian và mưa gió, nhưng nhà cổ đfSin lạummi cho một thế h ký ứaNYc và nim sung sướng, chuyn xưa cứdC như mãi mãi sinh đVộng ở đeó.

Ôn Lâm có cảmZm tình khá sâu đummm đqufối với nhà cổ, nhìn đEVông một chút nhìn tây một chút, thỉDsnh thoảeng lạQGzi mỉyKm cườFi tươi, cô chỉNrt vào một gốc cây cây lu nói:
- Ngay tạPmhi gốc cây này anh đnã nói với em, muốn em làm vợ của anh. Em nói không đGvược, anh lin đXfqXfqy em một cái, em ngã ngồi dưới đFigt lin khóc nhè.

Quan Doãn gãi gãi đigDsu, cố gắczng ngm nghĩcz một chút, không có ấSDPn tượng gì, đYjYành phảri bấfQct đEVCc dĩzF nói:
- Được rồi, coi như là đSDPã tng xảmky ra đdCi, tôi không phủ nhn.

Ôn Lâm tiến lên một bước, nhấSDPc chân lên đpLá Quan Doãn một cái:
- Anh phảiydi nhớ k, anh tng cầDiGu hôn em, nhưng em c tuyt anh. Anh còn phảigi nhớ k, nếu có một ngày anh lạzFi muốn cầou hôn em lầfSin nữGva, có lẽ em sẽ nim tình thành ý của anh đXfqã cầYIpu hôn em lầfQcn thứGv hai mà cố gắGdng suy xét một chút.

Quan Doãn hết chỗ nói rồi:
- Này... chuyn này rấaNYt xa xôi, v sau hẵsng nói. Nhà cổ không tồi, tôi thay ông cụ Dung cảVm ơn em. Nào, giúp tôi dọn dẹp một chút, đIeXfq bấGdt cứe lúc nào ông cụ cũng có thểYIp vào ở.

- Ừ.
Ôn Lâm lên tiếng đDsáp, kéo tay áo lên làm vic. Cô va cong lưng thì cp mông tròn lin vểiydnh lên, eo nhỏ va thu lạczi, lộ da thịmZt ra ngoài. Mông tht là mượt mà mà tràn đfSiYjYy vẻ đmdẹp, quảEV tht đXfqẹp không sao tảiyd xiết, đpLc bit hai chân chắYjYc chắfSin, không cầummn sờmk cũng biết êm ái mườCi phầaNYn.

Quan Doãn không kìm nổi ánh mắDiGt thưởng thứjwqc vẻ đummẹp của Ôn Lâm tht lâu, không ngờd lạDsi bịF Ôn Lâm phát hin, cô quay trở lạYjYi trng mắPmht nhìn Quan Doãn:
- KhẩRUDn trương làm vic, nhìn cái gì vy, lầYIpn trước có phảmki chưa thấey đNrtủ hay không?

Quan Doãn thành tht tha nhn:
- Lầon trước mấVt điydin, chỉyyX sờig soạArng, không thấhty đGvược.

Ôn Lâm quay đdDdDu đEVi, nhưng t cổ của cô có thểht thấczy đwVRược mt cô đXfqang đIeỏ. QuảwVR tht là s vic tế nhịPmh lầpLn trước làm ngườEVi ta khắoc sâu ấmdn tượng, ở trong lòng hai ngườdi đQGzu đIewVR lạmki ký ứwVRc không thểht xóa nhòa. Chng qua đYIpúng là vn còn chưa thành chuyn tốt, giữaNYa nam và nữSDP có một số vic một khi vạmdch trầQDn, lin vĩGdnh vin không thểqQa che dấyyXu đyKược.

Lúc này hoàng hôn buông xuống, bên trong nhà cổ vô cùng yên tĩNrtnh, lạAri có cảQGznh vt êm dịIeu, đVúng là thờYjYi tiết và thờNrti điydiểArm hợp lòng ngườRUDi, không khí lin dầQGzn dầaNYn ngọt ngào thêm vài phầjwqn.

Quan Doãn không khỏi lạQGzi đLộng tâm, hắdn dù sao tuổi trẻ, đIeang ở giai đVoạjwqn đigộ tuổi khí huyết dâng trào. NgườdCi thiếu niên nào không có nhiu tình, ngườYjYi thiếu nữtn nào không có xuân? Tình cảzFm thanh xuân mãnh lit và hormone tuổi trẻ, luôn d dàng bộc phát trong lòng, khát vọng gây ra kích đVộng, hắXfqn bước một bước, giơ tay bắmkt lấummy tay của Ôn Lâm, dịQDu dàng nói:
- Ôn Lâm, tôi...

Ôn Lâm nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Quan Doãn, trong ánh mắhtt tuy có khát vọng, nhưng so với Quan Doãn thì bình tĩVnh hơn, cô cườsi chói lóa:
- Được rồi, chúng ta vn là không nên làm chuyn đGviên rồ, em hỏi anh, em Dung và ông cụ Dung đQDu họ Dung, có khi nào em gái là thân nhân của ông cụ Dung hay không?

Tình cảNrtm mãnh lit của Quan Doãn đXfqã biến mấfQct trong nháy mắyyXt, hắDiGn âm thầDsm cảQDm ơn s bình tĩXfqnh của Ôn Lâm. Đúng vy, hắUon không thểo cho Ôn Lâm bấet lun là hứYIpa hẹn hay tương lai gì, cho dù chiếm đtnược Ôn Lâm thì phảDsi làm như thế nào đXfqây? Hứiyda với cô một lờfQci hứDsa hư vô mờtnNrto, hay là đmkmZ cô cứzF luôn trong sđhtộc đGdợi chờht hắqufn cảcz đummpLi sao? Ở b ngoài Ôn Lâm và hắEVn vui đzFùa ầqufm ĩpL, kỳ tht trong xương cốt cô là một cô gái rấVEdt truyn thống, có ý nghĩcz cố chấop, chỉUo theo một ngườLi... mà thôi. Cô cũng tng nói, cô chỉSDP hiến thân mình cho ngườEVi cô yêu thương trọn đmdYjYi.

- Hn là không phảYjYi, chỉumm là một chuyn trùng hợp thôi.
Quan Doãn lo nghĩDs,
- Khi ông cụ Dung xuấzFt hin, tôi cũng tng nghĩXfq v vấjwqn đquf này, còn kín đqufáo hỏi ông cụ. Ông nói ông không có thân nhân, vn luôn lẻ loi một mình.

- Quan Doãn ...
Tâm tư Ôn Lâm hiểtnn nhiên cũng không còn đhtd ý đdCến quan h giữYIpa em gái Dung và ông cụ Dung, cô hai mắEVt bỗng nhiên mơ màng như sương,
- Nếu có một ngày anh đPmhi thành phố Hoàng Lương, em còn ở huyn Khổng, hoc là em cũng rờtni khỏi huyn Khổng, chúng ta không ở cùng một chỗ, anh sẽ đArối x với em như thế nào?

Đây là một vấCn đL rấGdt khó trảRUD lờqQai, Quan Doãn trầtnm mc một lát mới nói:
- Nếu nói em xem như bạaNYn gái thanh mai trúc mã của tôi, tôi sẽ vĩqufnh vin trân trọng yêu quý em ở sâu trong tim.

- Cái gì mà xem như? Em đeúng là như vy mà!
Ôn Lâm cườummi hì hì, giơ tay lau khuôn mt đzFen của Quan Doãn,
- Em vn nói câu nói kia, nếu anh và Hạtn Lai không thành đDiGược, ngườEVi thứXfq nhấczt anh phảIei kết hôn là em.
truyn copy t tunghoanh.com
- Được, quyết đdDfSinh như vy nhé.
Quan Doãn muốn vỗ tay ước hẹn với Ôn Lâm, Ôn Lâm lạYIpi không vỗ tay, giơ ngón út ra, muốn ngoéo tay với Quan Doãn.

Ngoéo tay thì ngoéo tay, ngón út của Quan Doãn và Ôn Lâm siết cht lấaNYy nhau, giọng nói của Ôn Lâm như quanh quẩFn vang vọng trong ngôi nhà cổ:
- Ngoéo tay thắGvt cổ, một trăm năm không thay đtnổi.

Nhân sinh làm sao có đrược trăm năm? Có lẽ thờqufi gian tốt đpLẹp nhấPmht chỉn dài như một cái chớp mắqQat, nhưng một cái chớp mắYIpt cũng có thểyK khắtnc ghi vào bên trong trí nhớ, trở thành vĩYjYnh hằLng.

Sáng sớm hôm sau, khi Quan Doãn cứo theo bình thườDiGng đIei vào quán của ông cụ Dung sớm một chút, muốn nói cho ông cụ biết tin tứczc tốt đSDPã tìm đFược chỗ ở mới xong xuôi rồi. LạzFi không ngờRUD phát hin, ông cụ Dung gió mc gió, mưa mc mưa đfQcã hơn một năm chưa bao giờL vắnng họp, hôm nay lạtni không ra quán!