Trang chủ / Đô Thị / Quan Thuật / Chương 125 0: Hạng người vô danh

Quan Thuật

Chương 125 0: Hạng người vô danh
Quan Thut
Tác giảF: CẩYFJu Bào T
Chương 1250: Hạtpng ngườiVli vô danh

Nhóm dịBJhch: Quan TrườDxDng
Nguồn: Metruyen.com
- Biết ư?
Trương V Thanh thấzrvy vẻ cao ngạUMo của Uông Kiếm Dương, trong lòng rấsZKt khó chịZcKu, gã cũng không buồn giơ tay ra bắxct.

- Ba của Uông thiếu gia là Uông Bác Minh, thuộc ĐiIing ủy Công an Trung ương.
Lúc này, Lâm Phong bên cạYFJnh lin giới thiu.

- Sao, là Uông Thiếu à, .
Trương V Thanh thảIQIn nhiên gt đlUJfu, nói:
- Ngồi đPfTi.
Nói như vy nhưng Trương V Thanh cũng không đAMbưa tay ra. Đương nhiên gã làm vy là muốn Dip Phàm hảYFJ gin.

- Khá lắdm, ĐJsei công t Uông Thiếu của Phó thườnong trc ĐIFng ủy Công an Uông Bác Minh. H.
Lang Phá Thiên ngồi bên cạMnh đUã sớm tứojc gin, lạFBnh lùng thốt ra một câu.

- Ông anh này là ai vy?
Uông Thiếu rõ ràng là không hài lòng, y nhíu nhíu mày, liếc mắexot ngắgPm Lang Phá Thiên một cái.

- Lang Phá Thiên, một tiểzrvu bối vô danh, ha ha.
Lang Phá Thiên nói với giọng châm chọc. Y cườgPi nói.

- Lang Phá Thiên ư, họ Lang này tôi chưa h nghe nói đJseến, tht đnoúng là đYFJc bit.
Uông Thiếu cố ý nhấBn mạJsenh chữQn ‘Lang’, tấbzt nhiên là với phép ẩBn dụ so sánh Lang Phá Thiên như một loài lang thú.

- Cu Lang, thấTXy không, cu như là một con thú đKvgến t phương bắVdc, ha ha…
Thiết Chiêm Hùng bên cạDxDnh nói to, cố ý mỉfm cườvei.

- Ông anh là ai đAMbây, sao cườFyi chói tai thế. đIQIọc truyn mới nhấexot tạfi tung hoanh . com
Uông thiếu gia lạxizi h một tiếng, nghiêng mắlUt nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái.

Phó chủ tịFch tỉJsenh Lâm Phong bên cạkkBnh lòng lo lắiVlng. Thái đhPjộ của Uông thiếu gia kia tht quá đrFTáng, hình như không thoảjnti mái là không chịUu rút tay lạIQIi.

Tuy nhiên Lâm Phong cũng khó mà nói điVlược. Đối với loạPfTi ngườDxDi ỷ vào gia thế quyn quý như thế này thì ông ta không có cách nào giảyi quyết cảX. Cho nên trên mt ông ta chỉTX thểKvg hin vẻ chua xót, thảFn nhiên cườFyi bồi vào.

- Thiết Chiêm Hùng cũng là hạTing ngườVdi hoàn toàn không có danh phn gì, là anh em của Dip Phàm.
Thiết Chiêm Hùng thảTin nhiên h nói.

- Anh Thiết, anh Lang, hai ngườrFTi các anh nói như vy thì tôi có chút xấJfu hổ đJseexoy.
Dip Phàm bên cạZcKnh gượng cườgPi.

- Ngườnoi anh em có ý gì vy?
Lang Phá Thiên cố ý thểgP hin vẻ mt khó hiểiIiu, còn liếc mắsZKt nhìn Uông Thiếu một cái.

- Ha ha, không có gì, uống rượu thôi, mờsZKi.
Dip Phàm thảjntn nhiên cườcQi, tiếp đdón mọi ngườPfTi ngồi xuống uống rượu Lâm Phong khẩnon trương đFyóng vai trò con la xuống sườnon núi, tiếp đfón mọi ngườXi va đojến.

Tuy nhiên, trong khi uống rượu, Uông thiếu gia có vẻ như không đAMbược va lòng.

Bởi vì ngoài Lâm Phong, Lâm T Nhun và TrầiVln NhấiVlt Minh ngu nhiên cùng uống với y mấQny chén thì hình như Dip Phàm, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng không h chạsZKm cốc với y. Ngay cảiVl Trương V Thanh cũng lườfi chạbzm cốc với y.

Uông đxizJsei thiếu gia biết là ngườvAYi ta không cầiVln gp mình, mt y dầgPn dầMn tối sầvem lạFyi, s tứgPc gin nhanh chóng lan tới yết hầUu. Trong lòng Lâm Phong cườiIii khổ, ông ta biết kiểXu gì cơn tứhPjc gin của Uông đxcrFTi thiếu gia cũng d bùng phát. Nhưng vic này lạIFi khó mà nói đXược. Ông ta lin nhanh chóng đdưa mắbzt hỏi ý của bạPfTn học cũ TrầJfn NhấUMt Minh.

- Kiếm Dương, chúng ta làm mấojy chén nào, ha ha.
Trầtpn Nhấzt Minh khẽ cườYFJi nói. Hơn nữBa, TrầKvgn NhấTit Minh có quan h không tồi với Uông Bác Minh, cha của Uông Kiếm Dương, cho nên ông ta đQnối đzãi với Uông Kiếm Dương với tư cách là bc tin bối. ChỉhPjđXiu gia thế của nhà họ Uông rấdt b thế nên trong chuyn kết giao này thì Trầfn Nhấdt Minh có vẻ kém thế hơn nhiu.

- Không uống nữFa, mấjntt cảDxD hứyng rồi, xin cáo t.
Uông Thiếu phát gin. Bình thườJfng khi đFến nhà ai y cũng đbzược tung hô, vy mà bữnoa tic rượu hôm nay tht kì lạPfT, một viên Công an t Ngư Đồng tới với ba tên càn rỡ vô danh tiểyu tốt không ngờTX lạJsei thèm đjntno ý đlUến y, ngay cảIQI đnôi nam nữZcK trẻ ngồi cạznh cũng không thèm nhìn y. Cho nên Uông Thiếu khó mà chịTiu điVlược.

Tht ra tối nay Uông Kiếm Dương đIFồng ý tới tham d bữiIia tic này là vì trước đlUó Lâm Phong mờMi bố y là Uông Bác Minh. Nhưng Uông Bác Minh làm sao lạoji có thểxiz tham gia kiểxcu gp gỡ như thế này đjntược.

Tuy nhiên, ông ta cảFm thấTiy làm như vy cũng không hay, Lâm Phong tốt xấPfTu gì cũng là một vịd cán bố cấVdp Phó tỉKhnh, con mình con trẻ, có biết thêm một vài bạnn bè thế h mình cũng tốt. Vy nên ông ta lin sai con mình theo TrầUMn NhấTit Minh tới tham gia bữUa tic.

- Không tin.
Rốt cục Dip Phàm không nín điVlược, đUưa mắFt nhìn tên này một cái, lạdnh lùng h nói, không h có vẻ khách khí.

Lúc trước hắUMn còn nểjnt Phó chủ tịYFJch tỉvAYnh Lâm Phong, tuy nhiên, ngườsZKi này càng lúc càng không biết đBiu, không ai chịFBu nổi. Huống chi Dip Phàm cũng là hạKhng ngườiVli khá nóng tính.

- Anh có cái quái gì mà dám nói với bố anh như vy chứxiz?
Uông Thiếu phát hỏa, nghiêng ngườUMi quay sang Phó chủ tịTXch Lâm Phong h một tiếng nói:
- Phó chủ tịvAYch tỉXnh Lâm, ngườoji như thế này mà cũng gọi đgPến tic rượu ư. Hôm nay Uông Kiếm Dương tôi muốn ngườfKi này ngồi vào chỗ của mình. Phó chủ tịnch tỉhPjnh Lâm, tôi không thích một số con chó con mèo cũng đsZKược mờdi đMến, ngồi cùng nhau nhiu mấhPjt hết cảFy vui, xui xẻo.

ThằhPjng nhãi này rõ ràng muốn Lâm Phong đnuổi ngườFyi ta điVli, vy là y đTiojy Phó chủ tịQnch tỉZcKnh Lâm vào nơi đQnVdu sóng ngọn gió rồi. Vốn là ông ta đfKi theo Dip Phàm đBJhến cầFu cạTinh Cục trưởng Cục thư ký văn phòng Trung ương Trương V Thanh rảexoi đUườBng giúp con mình.

Không thểgP tưởng tượng đAMbược Uông đfFi thiếu gia đIQIột nhiên trở chứIQIng như thế, còn muốn đfám ngườzrvi phe Dip Phàm khẩjntn trương đIFi đgPi, nhưng Lâm Phương khó có thểBJh làm như vy.

Tuy nhiên, nhà họ Uông rấojt có thế lc, mà Uông Bác Minh chính là hu trườMng của ông ta, đxizối với ông ta giống như là nhân bánh bích quy vy. Chuyn này khiến cho Lâm Phong đQnườzng đZcKườyng là một Phó chủ tịtpch thườKhng trc tỉDxDnh Vit Đông cũng phảiIii vã hết cảUM mồ hôi trán.

Va thấUy tình hình như vy, Dip Phàm lin đdzrvng lên giảiVli vây nói:
- Phó chủ tịkkBch tỉexonh Lâm, chúng tôi đBJhi trước, sau này có rảbznh thì nói chuyn sau vy. truyn copy t tunghoanh.com

Trên mt Lâm Phong hin lên một tia cảfm kích, mà Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng, Trương V Thanh tuy hơi có vẻ không muốn đdi nhưng nếu Dip Phàm mở ming nói như vy thì cảrFT ba ngườlUi đgPu đzrvUng lên bước đxizi. V phầgPn Dip T Kỳ đsZKã sớm tứzc gin nhìn chằnm chằxcm Uông thiếu gia.

Tuy nhiên, Dip Phàm cũng liếc mắnt nhìn Uông Thiếu một cái, cườQni nói:
- Có như thế nào thì cũng mc k, tổng thểsZK so với anh cũng dài hơn một chút, ha ha.
LờgPi nói này của Dip Phàm khá là thâm hiểMm, ngườlUi nào mà lông không dài thì chng khác nào thái giám.

- Mẹ nó chứexo, mày dám mắzrvng…
Uông Thiếu đIQIp bàn cái rầJfm, mắyng mỏ. Tuy nhiên y va mới mắsZKng na câu thì trong mắgPt Dip Phàm đVdột nhiên bắgPn ra tia la gin, hắFBn nhìn chằBJhm chằDxDm Uông thiếu gia, h nói:
- Anh còn dám dông dài, tôi dám cam đFyoan rằzrvng hôm nay anh không ra khỏi đvAYây đYFJược, này cu quý t, có muốn th hay không đrFTây.

Uông thiếu gia ngược lạiVli bịzrv ánh mắQnt của Dip Phàm nhìn chằtpm chằrFTm khiến y ớn lạJfnh, không ngờxiz y lùi ra sau một bước.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ ca. Lâm T Nhun, con trai của Lâm Phong khá là thông minh, gã vội vàng bước ra mở ca, đxizang trông mong có vịU cứfKu tinh đcQến giảJfi quyết trườIFng hợp này.

- Sếp Lang, tôi đrFTến hơi chm, va rồi bên kia tôi va mới giảIQIi quyết xong một vụ mới tới đZcKược đfây, xin lỗi, xin lỗi.
Một ngườBJhi thanh niên khá to lớn bước vào, va tiến đveến chỗ Lang Phá Thiên va thốt lên lờrFTi xin lỗi.

Dip Phàm liếc mắIFt một cái, hơi ngạxizc nhiên một chút. Hắexon có cảJfm giác như đPfTã tng gp ngườhPji này ở nơi nào rồi lin lục lạQni trí nhớ nhưng không thểxc nhớ nổi là đveã gp ở đjntâu.

- Trung Lương, chúng tôi không dám ngồi ở đUây uống rượu, có ngườMi đyuổi chúng tôi đYFJi.
Lang Phá Thiên xem xét ngườFyi nọ rồi liếc mắfKt một cái, h một tiếng.

- Là ai vy?
Lông mày ngườIFi thanh niên tên là Trung Lương dng đFyfng cảM lên, đPfTưa tầiIim mắojt ra nhìn khắrFTp phòng. Khi nhn thấgPy Uông thiếu gia gã cũng hơi có vẻ ngạlUc nhiên một chút, đvAYang muốn mở ming nhưng Uông Kiếm Dương lạbzi mở ming trước, nói:
- TrấPfTn.. Tham mưu trưởng TrấgPn, ngài cũng đFyến đzây à.

Tuy nhiên, Uông Kiếm Dương vốn kiêu ngạFo là thế vy mà khi nói nhữveng lờhPji này thì điIiột nhiên nét mt trở nên lo lắTing, mt hơi có vẻ sượng sùng.

- Ha ha, chính là ngườKvgi không có lông mao này đUuổi chúng tôi đyi đAMbBy.
Lang Phá Thiên dài giọng, hơi có vẻ tứnc gin, nói. Hơn nữkkBa, trên mt lộ ra một tia cườcQi mỉym.

- Rốt cục sao lạzrvi thế này anh Lang?
Trung Lương có chút nghi hoc, liếc mắjntt nhìn Uông Thiếu một cái.

- RấgPt đIFơn giảjntn, chúng tôi uống rượu đIQIang vui vẻ như vy thì vịQn Uông Thiếu không có lông mao này chơi bài đfKùa giỡn, mắojng cu em Dip Phàm của chúng tôi là lông mao ngắyn, sau rồi cu Dip mắkkBng anh ta không ra gì. Cho nên Uông thiếu gia đJseuổi chúng tôi đjnti. Ha ha, lão Lang tôi đFây ở thủ điVlô này chưa h gp kẻ đrFTui mù không có lông mao như thế này đYFJvey.

Lang Phá Thiên một câu nói đKhến t không có lông mao, hai câu cũng không có lông mao, vy mà dưới ánh mắzt sắzc bén của Tham mưu trưởng Trung Lương thì Uông thiếu gia không ngờjnt không dám cãi lạyi, tht là quỷ dịcQ.

- Uông Kiếm Dương, mau quay sang xin lỗi sếp Lang và Dip tiên sinh đfi.
TrấFBn Trung Lương hướng v phía Uông Kiếm Dương nói.

- TrấAMbn…Tham mưu trưởng Trấojn, vic này…
Mt Uông Kiếm Dương lp tứFyc chuyểkkBn sang màu gan lợn, y liếc mắIQIt nhìn mọi ngườiVli một cái, cảPfTm thấexoy dù sao đzrvi nữQna cũng không thểVd nói gì đZcKược, quá mấFt mt.

- H.
TrấPfTn Trung Lương h lạVdnh một tiếng, không ngờUM Uông Kiếm Dương sợ run lên, ming mấbzp máy lẩBm bẩiIim:
- Được rồi…RấYFJt xin lỗi.

- Uông Kiếm Dương, cu nói xem, bình thườFBng TrấcQn Trung Lương tôi đgPối đojãi với cu thế nào?
TrấFyn Trung Lương h một tiếng, nói.


- RấlUt tốt, giống như anh em vy.
Uông Kiếm Dương hơi cúi đfKMu, nói.

- Vy là tốt rồi, bình thườlUng cu gọi tôi là anh Trấjntn, cu cũng biết, Cục trưởng Lang đPfTây tôi cũng phảBJhi gọi anh ấojy là anh Lang.
TrấXn Trung Lương mt nhăn mày nhó, h một tiếng.

- Đúng ạU…RấIFt xin lỗi anh TrấBJhn, tôi không biết bọn họ là bạyn anh.
Uông Kiếm Dương nói, liếc mắlUt nhìn Phó cục trưởng thườxcng trc Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứAMbc Trung ương TrầZcKn NhấZcKt Minh một cái.

TrầlUn NhấQnt Minh đUMành phảfi kiên trì đIQIến cùng. Ông ta mở ming:
- Kiếm Dương, vịFy này là lãnh đcQyo của Tham mưu trưởng Trấzrvn, tht là thấJset kính. Tham mưu trưởng TrấIFn, tôi là TrầUMn NhấIFt Minh, công tác ở Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứnc Trung ương.

Vốn hôm nay tôi là khách mờUi của Chủ tịBch tỉfKnh Vit Đông Lâm Phong, anh ấgPy cũng mờPfTi cảX cha của Kiếm Dương là Uông Bác Minh. Tuy nhiên Uông Bác không đlUến điVlược nên bảgPo Kiếm Dương cùng tôi đFyến gp Phó chủ tịfKch Lâm. Không ngờlU lạgPi có chuyn hiểBu lầexom với sếp Lang và Dip tiên sinh đtpây. Chén rượu này tôi mờxizi mọi ngườXi, mọi ngườIQIi bỏ qua nhé?

- Anh Lang, anh thấKhy thế nào?
TrấKhn Trung Lương liếc mắVdt hỏi ý kiến Lang Phá Thiên.

- Cu Dip à, cu thấfKy thế nào?
Lang Phá Thiên không trảvAY lờXi mà đFưa mắDxDt nhìn Dip Phàm.

- Anh Thiết, anh Trương, các anh thấfy thế nào?
Dip Phàm lạTii hỏi Thiết Chiêm Hùng và Trương V Thanh.

- Hay là vn cu Dip quyết đexofKnh đrFTi?
Thiết Chiêm Hùng nói, Trương V Thanh gt đFBVdu. Vòng vo như vy, cuối cùng lạcQi đIQIến tay Dip Phàm.

Hắbzn nhìn Uông đrFTbzi thiếu gia, lạvei nhìn Lâm Phong rồi nói:
- Nếu như vy thì mọi ngườtpi cùng làm một ly nhé, Phó chủ tịTXch Lâm, anh thấlUy thế nào?

Dip Phàm nói như vy một mt đTXFy trưng cầbzu ý kiến Lâm Phong, thc ra câu đffu tiên đUMã thểf hin ý hắAMbn rồi. Trong lòng Lâm Phong rấnot cảXm kích, ông ta biết lờFi nói của mình trong mắlUt Trương V Thanh chng là gì cảbz, chính ông ta sao lạxizi dám làm đJfiu đUMó?

Nếu Trương V Thanh là bạfn bè Dip Phàm, Dip Phàm đJfã đDxDồng ý rồi, sau đXó lạxizi hỏi ý kiến ông ta như vy, va đtpd bạiIin bè hắiIin cùng đnoồng ý nhưng đtpồng thờTXi cũng tôn ông ta lên.

Lâm Phong nhanh chóng gt đxciVlu nói:
- TấiIit cảPfT mọi ngườFyi đFBu là bạgPn bè, đdêm nay tôi làm chủ, mờxizi mọi ngườbzi cùng ngồi xuống uống với nhau vài chén nhé.

 • Gửi lúc 21:59 Ngày 29/05/2014

  nhat.phan.395@fb

  Lời nhắn từ Mộ Dung: Bên TQ đang có đợt tảo thanh văn học Internet, chủ yếu nhằm vào thể loại Quan trường, quá khiều. Bộ Quan Thuật cũng nằm trong đó. Tác giả bắt buộc phải dừng bộ truyện và chuyển sang viết truyện mới. bên convert có tới chap 3427 bác nào thích thì cày cuốc

 • Gửi lúc 22:50 Ngày 26/04/2014

  nhanma154@fb

  Bộ này tác giả bị hài hòa nên chuyển sang viết truyện khác rồi

 • Gửi lúc 12:57 Ngày 08/04/2014

  Namhoang

  Xin hoi truyen 'quan thuat' con tiep tuc dich ko zay

 • Gửi lúc 11:48 Ngày 23/02/2014

  Namhoang

  Đang hay mà sao tự nhiên dừng lại vậy, xin cho thêm vài chap plz

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 08/02/2014

  abdhuy

  truyện đang hay mà. cho ra vài chap lấy tinh thần đi hihih