Trang chủ / Đô Thị / Quan Thuật / Chương 125 0: Hạng người vô danh

Quan Thuật

Chương 125 0: Hạng người vô danh
Quan Thut
Tác giảgaf: Cẩdu Bào T
Chương 1250: HạVsng ngườtbi vô danh

Nhóm dịpgvch: Quan TrườfVWng
Nguồn: Metruyen.com
- Biết ư?
Trương V Thanh thấNYy vẻ cao ngạgSGo của Uông Kiếm Dương, trong lòng rấOt khó chịySu, gã cũng không buồn giơ tay ra bắgdt.

- Ba của Uông thiếu gia là Uông Bác Minh, thuộc Đtbng ủy Công an Trung ương.
Lúc này, Lâm Phong bên cạEnh lin giới thiu.

- Sao, là Uông Thiếu à, .
Trương V Thanh thảaZkn nhiên gt đBEWPVu, nói:
- Ngồi đvfYi.
Nói như vy nhưng Trương V Thanh cũng không đuugưa tay ra. Đương nhiên gã làm vy là muốn Dip Phàm hảpFt gin.

- Khá lắENm, Đgdi công t Uông Thiếu của Phó thườSng trc ĐPCng ủy Công an Uông Bác Minh. H.
Lang Phá Thiên ngồi bên cạvfYnh đtbã sớm tứcScc gin, lạgCnh lùng thốt ra một câu.

- Ông anh này là ai vy?
Uông Thiếu rõ ràng là không hài lòng, y nhíu nhíu mày, liếc mắit ngắEm Lang Phá Thiên một cái.

- Lang Phá Thiên, một tiểaZku bối vô danh, ha ha.
Lang Phá Thiên nói với giọng châm chọc. Y cườYi nói.

- Lang Phá Thiên ư, họ Lang này tôi chưa h nghe nói đZến, tht đgafúng là đwGc bit.
Uông Thiếu cố ý nhấaZkn mạtbnh chữwG ‘Lang’, tấXt nhiên là với phép ẩZWMn dụ so sánh Lang Phá Thiên như một loài lang thú.

- Cu Lang, thấbby không, cu như là một con thú đVsến t phương bắwgwc, ha ha…
Thiết Chiêm Hùng bên cạYOnh nói to, cố ý mỉNYm cườfVWi.

- Ông anh là ai đFXây, sao cườbbi chói tai thế.
Uông thiếu gia lạSRPi h một tiếng, nghiêng mắXt nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái.

Phó chủ tịYch tỉdnh Lâm Phong bên cạgdnh lòng lo lắgafng. Thái đWPVộ của Uông thiếu gia kia tht quá đkmgáng, hình như không thoảvfYi mái là không chịvfYu rút tay lạkmgi.

Tuy nhiên Lâm Phong cũng khó mà nói đthBược. Đối với loạwGi ngườhYi ỷ vào gia thế quyn quý như thế này thì ông ta không có cách nào giảpFti quyết cảgC. Cho nên trên mt ông ta chỉthB thểPB hin vẻ chua xót, thảGn nhiên cườmvi bồi vào.

- Thiết Chiêm Hùng cũng là hạgdng ngườvfYi hoàn toàn không có danh phn gì, là anh em của Dip Phàm.
Thiết Chiêm Hùng thảgafn nhiên h nói.

- Anh Thiết, anh Lang, hai ngườySi các anh nói như vy thì tôi có chút xấvfYu hổ đgdvfYy.
Dip Phàm bên cạMPbnh gượng cườNYi.

- NgườBEi anh em có ý gì vy?
Lang Phá Thiên cố ý thểNY hin vẻ mt khó hiểbbu, còn liếc mắWjtt nhìn Uông Thiếu một cái.

- Ha ha, không có gì, uống rượu thôi, mờthBi.
Dip Phàm thảfZn nhiên cườSRPi, tiếp đmvón mọi ngườgafi ngồi xuống uống rượu Lâm Phong khẩkmgn trương đgafóng vai trò con la xuống sườVsn núi, tiếp đgdón mọi ngườvfYi va đvfYến.

Tuy nhiên, trong khi uống rượu, Uông thiếu gia có vẻ như không đPCược va lòng.

Bởi vì ngoài Lâm Phong, Lâm T Nhun và TrầgSGn Nhấkmgt Minh ngu nhiên cùng uống với y mấSRPy chén thì hình như Dip Phàm, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng không h chạdm cốc với y. Ngay cảG Trương V Thanh cũng lườYi chạPCm cốc với y.

Uông đRtwGJi thiếu gia biết là ngườPppi ta không cầRtwn gp mình, mt y dầEn dầbbn tối sầhYm lạJi, s tứcScc gin nhanh chóng lan tới yết hầJu. Trong lòng Lâm Phong cườvfYi khổ, ông ta biết kiểdu gì cơn tứpgvc gin của Uông đuugWPVi thiếu gia cũng d bùng phát. Nhưng vic này lạdi khó mà nói đgdược. Ông ta lin nhanh chóng đhYưa mắaZkt hỏi ý của bạWjtn học cũ TrầVENn NhấjIt Minh.

- Kiếm Dương, chúng ta làm mấkmgy chén nào, ha ha.
Trầpgvn Nhấgdt Minh khẽ cườwGi nói. Hơn nữGa, TrầBEn NhấSRPt Minh có quan h không tồi với Uông Bác Minh, cha của Uông Kiếm Dương, cho nên ông ta đgCối đfVWãi với Uông Kiếm Dương với tư cách là bc tin bối. ChỉiđRtwiu gia thế của nhà họ Uông rấPCt b thế nên trong chuyn kết giao này thì Trầkmgn NhấYt Minh có vẻ kém thế hơn nhiu.

- Không uống nữPppa, mấbbt cảjI hứSRPng rồi, xin cáo t.
Uông Thiếu phát gin. Bình thườtbng khi đWPVến nhà ai y cũng đbbược tung hô, vy mà bữVENa tic rượu hôm nay tht kì lạMPb, một viên Công an t Ngư Đồng tới với ba tên càn rỡ vô danh tiểYOu tốt không ngờY lạZWMi thèm đFXSRP ý đVENến y, ngay cảG đmvôi nam nữZ trẻ ngồi cạvfYnh cũng không thèm nhìn y. Cho nên Uông Thiếu khó mà chịmvu đGJược.

Tht ra tối nay Uông Kiếm Dương đtiồng ý tới tham d bữPppa tic này là vì trước đfVWó Lâm Phong mờPBi bố y là Uông Bác Minh. Nhưng Uông Bác Minh làm sao lạjIi có thểPC tham gia kiểSRPu gp gỡ như thế này điược.

Tuy nhiên, ông ta cảwGm thấWPVy làm như vy cũng không hay, Lâm Phong tốt xấPCu gì cũng là một vịEN cán bố cấgafp Phó tỉRtwnh, con mình con trẻ, có biết thêm một vài bạin bè thế h mình cũng tốt. Vy nên ông ta lin sai con mình theo Trầdn NhấpFtt Minh tới tham gia bữWPVa tic.

- Không tin.
Rốt cục Dip Phàm không nín đwgwược, đaZkưa mắaZkt nhìn tên này một cái, lạGJnh lùng h nói, không h có vẻ khách khí.

Lúc trước hắVsn còn nểwgw Phó chủ tịich tỉNYnh Lâm Phong, tuy nhiên, ngườwgwi này càng lúc càng không biết đZiu, không ai chịSu nổi. Huống chi Dip Phàm cũng là hạGng ngườkmgi khá nóng tính.

- Anh có cái quái gì mà dám nói với bố anh như vy chứwG?
Uông Thiếu phát hỏa, nghiêng ngườwgwi quay sang Phó chủ tịGch Lâm Phong h một tiếng nói:
- Phó chủ tịWPVch tỉgdnh Lâm, ngườkmgi như thế này mà cũng gọi đNYến tic rượu ư. Hôm nay Uông Kiếm Dương tôi muốn ngườSRPi này ngồi vào chỗ của mình. Phó chủ tịFXch tỉVsnh Lâm, tôi không thích một số con chó con mèo cũng đPppược mờVENi đwGến, ngồi cùng nhau nhiu mấvfYt hết cảFX vui, xui xẻo.

Thằwgwng nhãi này rõ ràng muốn Lâm Phong đjIuổi ngườvfYi ta đXi, vy là y đtbvfYy Phó chủ tịfVWch tỉWjtnh Lâm vào nơi đcScPppu sóng ngọn gió rồi. Vốn là ông ta đfZi theo Dip Phàm đvfYến cầfZu cạaZknh Cục trưởng Cục thư ký văn phòng Trung ương Trương V Thanh rảdi đRtwườVENng giúp con mình.

Không thểd tưởng tượng đSược Uông đZaZki thiếu gia đPBột nhiên trở chứWPVng như thế, còn muốn đXám ngườtbi phe Dip Phàm khẩhYn trương đBEi đgdi, nhưng Lâm Phương khó có thểG làm như vy.

Tuy nhiên, nhà họ Uông rấvfYt có thế lc, mà Uông Bác Minh chính là hu trườMPbng của ông ta, đgafối với ông ta giống như là nhân bánh bích quy vy. Chuyn này khiến cho Lâm Phong đPBườgCng đfZườing là một Phó chủ tịkmgch thườfZng trc tỉEnh Vit Đông cũng phảvfYi vã hết cảd mồ hôi trán.

Va thấpgvy tình hình như vy, Dip Phàm lin đBEPCng lên giảgSGi vây nói:
- Phó chủ tịwgwch tỉtinh Lâm, chúng tôi đjIi trước, sau này có rảRtwnh thì nói chuyn sau vy.

Trên mt Lâm Phong hin lên một tia cảthBm kích, mà Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng, Trương V Thanh tuy hơi có vẻ không muốn đGJi nhưng nếu Dip Phàm mở ming nói như vy thì cảZ ba ngườNYi đNYu đcScENng lên bước đbbi. V phầFXn Dip T Kỳ đaZkã sớm tứic gin nhìn chằim chằwgwm Uông thiếu gia.

Tuy nhiên, Dip Phàm cũng liếc mắXt nhìn Uông Thiếu một cái, cườNYi nói:
- Có như thế nào thì cũng mc k, tổng thểZ so với anh cũng dài hơn một chút, ha ha.
LờwGi nói này của Dip Phàm khá là thâm hiểPCm, ngườGJi nào mà lông không dài thì chng khác nào thái giám.

- Mẹ nó chứMPb, mày dám mắYOng…
Uông Thiếu đip bàn cái rầtim, mắENng mỏ. Tuy nhiên y va mới mắpgvng na câu thì trong mắENt Dip Phàm đSRPột nhiên bắin ra tia la gin, hắVsn nhìn chằthBm chằWPVm Uông thiếu gia, h nói:
- Anh còn dám dông dài, tôi dám cam đSoan rằing hôm nay anh không ra khỏi đhYây đJược, này cu quý t, có muốn th hay không đjIây.

Uông thiếu gia ngược lạRtwi bịgd ánh mắBEt của Dip Phàm nhìn chằtbm chằWjtm khiến y ớn lạZWMnh, không ngờPC y lùi ra sau một bước.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ ca. Lâm T Nhun, con trai của Lâm Phong khá là thông minh, gã vội vàng bước ra mở ca, đgdang trông mong có vịbb cứFXu tinh đVENến giảvfYi quyết trườuugng hợp này.

- Sếp Lang, tôi đbbến hơi chm, va rồi bên kia tôi va mới giảtii quyết xong một vụ mới tới đYOược đkmgây, xin lỗi, xin lỗi.
Một ngườPppi thanh niên khá to lớn bước vào, va tiến đfZến chỗ Lang Phá Thiên va thốt lên lờSi xin lỗi.

Dip Phàm liếc mắSt một cái, hơi ngạOc nhiên một chút. HắSn có cảaZkm giác như đEã tng gp ngườVENi này ở nơi nào rồi lin lục lạENi trí nhớ nhưng không thểPC nhớ nổi là đhYã gp ở đRtwâu.

- Trung Lương, chúng tôi không dám ngồi ở đgSGây uống rượu, có ngườBEi đduổi chúng tôi đjIi.
Lang Phá Thiên xem xét ngườgSGi nọ rồi liếc mắySt một cái, h một tiếng.

- Là ai vy?
Lông mày ngườbbi thanh niên tên là Trung Lương dng đVENaZkng cảJ lên, đXưa tầwgwm mắdt ra nhìn khắgafp phòng. Khi nhn thấtiy Uông thiếu gia gã cũng hơi có vẻ ngạdc nhiên một chút, đwgwang muốn mở ming nhưng Uông Kiếm Dương lạwgwi mở ming trước, nói: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- TrấYOn.. Tham mưu trưởng TrấGn, ngài cũng đuugến đgSGây à.

Tuy nhiên, Uông Kiếm Dương vốn kiêu ngạSo là thế vy mà khi nói nhữPCng lờPppi này thì đPCột nhiên nét mt trở nên lo lắvfYng, mt hơi có vẻ sượng sùng.

- Ha ha, chính là ngườRtwi không có lông mao này đGuổi chúng tôi đgCi đkmgZy.
Lang Phá Thiên dài giọng, hơi có vẻ tứWPVc gin, nói. Hơn nữBEa, trên mt lộ ra một tia cườWPVi mỉMPbm.

- Rốt cục sao lạwGi thế này anh Lang?
Trung Lương có chút nghi hoc, liếc mắgaft nhìn Uông Thiếu một cái.

- Rấmvt đaZkơn giảhYn, chúng tôi uống rượu đPBang vui vẻ như vy thì vịVEN Uông Thiếu không có lông mao này chơi bài đFXùa giỡn, mắENng cu em Dip Phàm của chúng tôi là lông mao ngắtbn, sau rồi cu Dip mắfVWng anh ta không ra gì. Cho nên Uông thiếu gia đSuổi chúng tôi đpFti. Ha ha, lão Lang tôi đgCây ở thủ đaZkô này chưa h gp kẻ đOui mù không có lông mao như thế này đEmvy.

Lang Phá Thiên một câu nói đGến t không có lông mao, hai câu cũng không có lông mao, vy mà dưới ánh mắbbt sắPppc bén của Tham mưu trưởng Trung Lương thì Uông thiếu gia không ngờO không dám cãi lạEi, tht là quỷ dịuug.

- Uông Kiếm Dương, mau quay sang xin lỗi sếp Lang và Dip tiên sinh đkmgi.
TrấZn Trung Lương hướng v phía Uông Kiếm Dương nói.

- Trấpgvn…Tham mưu trưởng TrấhYn, vic này…
Mt Uông Kiếm Dương lp tứfZc chuyểjIn sang màu gan lợn, y liếc mắgSGt nhìn mọi ngườWjti một cái, cảim thấkmgy dù sao đvfYi nữia cũng không thểX nói gì đFXược, quá mấit mt.

- H.
TrấYOn Trung Lương h lạYnh một tiếng, không ngờY Uông Kiếm Dương sợ run lên, ming mấYOp máy lẩJm bẩENm:
- Được rồi…RấVENt xin lỗi.

- Uông Kiếm Dương, cu nói xem, bình thườSng TrấthBn Trung Lương tôi điối đfZãi với cu thế nào?
TrấJn Trung Lương h một tiếng, nói.


- Rấbbt tốt, giống như anh em vy.
Uông Kiếm Dương hơi cúi đYOPppu, nói.

- Vy là tốt rồi, bình thườing cu gọi tôi là anh TrấfVWn, cu cũng biết, Cục trưởng Lang đfZây tôi cũng phảvfYi gọi anh ấmvy là anh Lang.
TrấVsn Trung Lương mt nhăn mày nhó, h một tiếng.

- Đúng ạO…RấXt xin lỗi anh TrấgCn, tôi không biết bọn họ là bạcScn anh.
Uông Kiếm Dương nói, liếc mắVst nhìn Phó cục trưởng thườgCng trc Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứWjtc Trung ương TrầjIn NhấjIt Minh một cái.

TrầSRPn Nhấgdt Minh đRtwành phảii kiên trì đvfYến cùng. Ông ta mở ming:
- Kiếm Dương, vịd này là lãnh đwgwYOo của Tham mưu trưởng Trấpgvn, tht là thấySt kính. Tham mưu trưởng TrấSn, tôi là TrầOn NhấRtwt Minh, công tác ở Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứfVWc Trung ương.

Vốn hôm nay tôi là khách mờthBi của Chủ tịVENch tỉJnh Vit Đông Lâm Phong, anh ấZy cũng mờthBi cảpgv cha của Kiếm Dương là Uông Bác Minh. Tuy nhiên Uông Bác không đJến đdược nên bảpFto Kiếm Dương cùng tôi đcScến gp Phó chủ tịPppch Lâm. Không ngờgSG lạgCi có chuyn hiểmvu lầpgvm với sếp Lang và Dip tiên sinh đfVWây. Chén rượu này tôi mờySi mọi ngườtii, mọi ngườJi bỏ qua nhé?

- Anh Lang, anh thấbby thế nào?
TrấVENn Trung Lương liếc mắgCt hỏi ý kiến Lang Phá Thiên.

- Cu Dip à, cu thấpFty thế nào?
Lang Phá Thiên không trảZWM lờGi mà đPppưa mắZWMt nhìn Dip Phàm.

- Anh Thiết, anh Trương, các anh thấYOy thế nào?
Dip Phàm lạMPbi hỏi Thiết Chiêm Hùng và Trương V Thanh.

- Hay là vn cu Dip quyết đYmvnh đBEi?
Thiết Chiêm Hùng nói, Trương V Thanh gt đRtwNYu. Vòng vo như vy, cuối cùng lạEi đMPbến tay Dip Phàm.

HắjIn nhìn Uông đgafJi thiếu gia, lạXi nhìn Lâm Phong rồi nói:
- Nếu như vy thì mọi ngườgCi cùng làm một ly nhé, Phó chủ tịfZch Lâm, anh thấPppy thế nào?

Dip Phàm nói như vy một mt đwgwyS trưng cầMPbu ý kiến Lâm Phong, thc ra câu đFXPCu tiên đuugã thểi hin ý hắGn rồi. Trong lòng Lâm Phong rấZt cảMPbm kích, ông ta biết lờjIi nói của mình trong mắXt Trương V Thanh chng là gì cảgd, chính ông ta sao lạGi dám làm đtiiu đSRPó?

Nếu Trương V Thanh là bạBEn bè Dip Phàm, Dip Phàm đfZã đfZồng ý rồi, sau đdó lạFXi hỏi ý kiến ông ta như vy, va đbbwgw bạpFtn bè hắcScn cùng đPCồng ý nhưng đuugồng thờwGi cũng tôn ông ta lên.

Lâm Phong nhanh chóng gt đYVENu nói:
- TấGt cảtb mọi ngườpFti đOu là bạPppn bè, đJêm nay tôi làm chủ, mờSRPi mọi ngườYOi cùng ngồi xuống uống với nhau vài chén nhé.

 • Gửi lúc 21:59 Ngày 29/05/2014

  nhat.phan.395@fb

  Lời nhắn từ Mộ Dung: Bên TQ đang có đợt tảo thanh văn học Internet, chủ yếu nhằm vào thể loại Quan trường, quá khiều. Bộ Quan Thuật cũng nằm trong đó. Tác giả bắt buộc phải dừng bộ truyện và chuyển sang viết truyện mới. bên convert có tới chap 3427 bác nào thích thì cày cuốc

 • Gửi lúc 22:50 Ngày 26/04/2014

  nhanma154@fb

  Bộ này tác giả bị hài hòa nên chuyển sang viết truyện khác rồi

 • Gửi lúc 12:57 Ngày 08/04/2014

  Namhoang

  Xin hoi truyen 'quan thuat' con tiep tuc dich ko zay

 • Gửi lúc 11:48 Ngày 23/02/2014

  Namhoang

  Đang hay mà sao tự nhiên dừng lại vậy, xin cho thêm vài chap plz

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 08/02/2014

  abdhuy

  truyện đang hay mà. cho ra vài chap lấy tinh thần đi hihih