Trang chủ / Đô Thị / Quan Thuật / Chương 125 0: Hạng người vô danh

Quan Thuật

Chương 125 0: Hạng người vô danh
Quan Thut
Tác giảKWb: CẩyPu Bào T
Chương 1250: HạtSng ngườpIi vô danh

Nhóm dịCuch: Quan TrườdXYng
Nguồn: Metruyen.com
- Biết ư?
Trương V Thanh thấgy vẻ cao ngạzuho của Uông Kiếm Dương, trong lòng rấvbSt khó chịsRGu, gã cũng không buồn giơ tay ra bắymt.

- Ba của Uông thiếu gia là Uông Bác Minh, thuộc ĐGvMng ủy Công an Trung ương.
Lúc này, Lâm Phong bên cạUsUnh lin giới thiu.

- Sao, là Uông Thiếu à, .
Trương V Thanh thảbn nhiên gt đzypxyu, nói:
- Ngồi đSNi.
Nói như vy nhưng Trương V Thanh cũng không đzypưa tay ra. Đương nhiên gã làm vy là muốn Dip Phàm hảpI gin.

- Khá lắzypm, Đgxyi công t Uông Thiếu của Phó thườbzJng trc ĐNng ủy Công an Uông Bác Minh. H.
Lang Phá Thiên ngồi bên cạynh đcã sớm tứGvMc gin, lạwYnh lùng thốt ra một câu.

- Ông anh này là ai vy?
Uông Thiếu rõ ràng là không hài lòng, y nhíu nhíu mày, liếc mắwYt ngắSNm Lang Phá Thiên một cái.

- Lang Phá Thiên, một tiểhau bối vô danh, ha ha.
Lang Phá Thiên nói với giọng châm chọc. Y cườvbSi nói.

- Lang Phá Thiên ư, họ Lang này tôi chưa h nghe nói đbzJến, tht đHjúng là đtSc bit.
Uông Thiếu cố ý nhấgxyn mạdXYnh chữP ‘Lang’, tấJtht nhiên là với phép ẩbzJn dụ so sánh Lang Phá Thiên như một loài lang thú.

- Cu Lang, thấONqy không, cu như là một con thú đUsUến t phương bắCuc, ha ha…
Thiết Chiêm Hùng bên cạTSnh nói to, cố ý mỉGvMm cườNi.

- Ông anh là ai đwYây, sao cườXQi chói tai thế.
Uông thiếu gia lạWzYi h một tiếng, nghiêng mắSNCt nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái.

Phó chủ tịpIch tỉYpnh Lâm Phong bên cạTJnh lòng lo lắyPng. Thái đxyộ của Uông thiếu gia kia tht quá đYpáng, hình như không thoảzypi mái là không chịpu rút tay lạgxyi.

Tuy nhiên Lâm Phong cũng khó mà nói đqcược. Đối với loạdXYi ngườyPi ỷ vào gia thế quyn quý như thế này thì ông ta không có cách nào giảJthi quyết cảyP. Cho nên trên mt ông ta chỉbb thểN hin vẻ chua xót, thảUsUn nhiên cườSNCi bồi vào.

- Thiết Chiêm Hùng cũng là hạYpng ngườWzYi hoàn toàn không có danh phn gì, là anh em của Dip Phàm.
Thiết Chiêm Hùng thảHjn nhiên h nói.

- Anh Thiết, anh Lang, hai ngườRdgi các anh nói như vy thì tôi có chút xấSNCu hổ đYpTxyy.
Dip Phàm bên cạpInh gượng cườJthi.

- Ngườpi anh em có ý gì vy?
Lang Phá Thiên cố ý thểQ hin vẻ mt khó hiểYpTu, còn liếc mắgt nhìn Uông Thiếu một cái.

- Ha ha, không có gì, uống rượu thôi, mờMSOi.
Dip Phàm thảzypn nhiên cườUsUi, tiếp đuHTón mọi ngườYpTi ngồi xuống uống rượu Lâm Phong khẩyPn trương đxyóng vai trò con la xuống sườbNn núi, tiếp đNón mọi ngườbbi va đgxyến.

Tuy nhiên, trong khi uống rượu, Uông thiếu gia có vẻ như không đPược va lòng.

Bởi vì ngoài Lâm Phong, Lâm T Nhun và TrầHjn NhấTSt Minh ngu nhiên cùng uống với y mấwYy chén thì hình như Dip Phàm, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng không h chạTRm cốc với y. Ngay cảb Trương V Thanh cũng lườgi chạpGm cốc với y.

Uông đuHTci thiếu gia biết là ngườqci ta không cầKWbn gp mình, mt y dầRdgn dầpIn tối sầum lạwYi, s tứPc gin nhanh chóng lan tới yết hầtSu. Trong lòng Lâm Phong cườhai khổ, ông ta biết kiểbNu gì cơn tứpIc gin của Uông đtSCui thiếu gia cũng d bùng phát. Nhưng vic này lạWzYi khó mà nói đCuược. Ông ta lin nhanh chóng đhaưa mắqct hỏi ý của bạTJn học cũ TrầQn Nhấgxyt Minh. truyn copy t tunghoanh.com

- Kiếm Dương, chúng ta làm mấYpTy chén nào, ha ha.
TrầuHTn NhấXQt Minh khẽ cườTJi nói. Hơn nữMSOa, Trầxyn NhấSNt Minh có quan h không tồi với Uông Bác Minh, cha của Uông Kiếm Dương, cho nên ông ta đHjối đYpTãi với Uông Kiếm Dương với tư cách là bc tin bối. ChỉUsUđqciu gia thế của nhà họ Uông rấbt b thế nên trong chuyn kết giao này thì TrầpGn NhấhwTt Minh có vẻ kém thế hơn nhiu.

- Không uống nữWzYa, mấxyt cảdXY hứTRng rồi, xin cáo t.
Uông Thiếu phát gin. Bình thườSNCng khi đgxyến nhà ai y cũng đbược tung hô, vy mà bữQa tic rượu hôm nay tht kì lạRdg, một viên Công an t Ngư Đồng tới với ba tên càn rỡ vô danh tiểbbu tốt không ngờpG lạbzJi thèm đHjN ý đXQến y, ngay cảNg đTRôi nam nữQ trẻ ngồi cạgnh cũng không thèm nhìn y. Cho nên Uông Thiếu khó mà chịcu đdXYược.

Tht ra tối nay Uông Kiếm Dương đbồng ý tới tham d bữXQa tic này là vì trước đUsUó Lâm Phong mờUsUi bố y là Uông Bác Minh. Nhưng Uông Bác Minh làm sao lạyi có thểNg tham gia kiểbNu gp gỡ như thế này đbược.

Tuy nhiên, ông ta cảym thấcy làm như vy cũng không hay, Lâm Phong tốt xấymu gì cũng là một vịxy cán bố cấTRp Phó tỉPnh, con mình con trẻ, có biết thêm một vài bạbNn bè thế h mình cũng tốt. Vy nên ông ta lin sai con mình theo TrầpIn NhấMSOt Minh tới tham gia bữbzJa tic.

- Không tin.
Rốt cục Dip Phàm không nín đHjược, đyPưa mắzypt nhìn tên này một cái, lạunh lùng h nói, không h có vẻ khách khí.

Lúc trước hắNn còn nểhwT Phó chủ tịpch tỉxynh Lâm Phong, tuy nhiên, ngườzypi này càng lúc càng không biết đMSOiu, không ai chịNu nổi. Huống chi Dip Phàm cũng là hạYpng ngườzuhi khá nóng tính.

- Anh có cái quái gì mà dám nói với bố anh như vy chứHj?
Uông Thiếu phát hỏa, nghiêng ngườymi quay sang Phó chủ tịtSch Lâm Phong h một tiếng nói:
- Phó chủ tịbzJch tỉSNCnh Lâm, ngườTSi như thế này mà cũng gọi đTJến tic rượu ư. Hôm nay Uông Kiếm Dương tôi muốn ngườMSOi này ngồi vào chỗ của mình. Phó chủ tịbch tỉYpTnh Lâm, tôi không thích một số con chó con mèo cũng đYpược mờTSi đMSOến, ngồi cùng nhau nhiu mấpt hết cảHj vui, xui xẻo.

ThằWzYng nhãi này rõ ràng muốn Lâm Phong đJthuổi ngườbzJi ta đvbSi, vy là y đUsUYpTy Phó chủ tịbNch tỉYpTnh Lâm vào nơi đpITSu sóng ngọn gió rồi. Vốn là ông ta đbi theo Dip Phàm đwYến cầTSu cạhwTnh Cục trưởng Cục thư ký văn phòng Trung ương Trương V Thanh rảdXYi đpườvbSng giúp con mình.

Không thểUsU tưởng tượng đWzYược Uông đyPKWbi thiếu gia đpGột nhiên trở chứSNCng như thế, còn muốn đyám ngườzuhi phe Dip Phàm khẩhwTn trương đpGi đbzJi, nhưng Lâm Phương khó có thểvbS làm như vy.

Tuy nhiên, nhà họ Uông rấbNt có thế lc, mà Uông Bác Minh chính là hu trườXQng của ông ta, đxyối với ông ta giống như là nhân bánh bích quy vy. Chuyn này khiến cho Lâm Phong đxyườQng đSNCườWzYng là một Phó chủ tịymch thườYpng trc tỉRdgnh Vit Đông cũng phảbbi vã hết cảu mồ hôi trán.

Va thấzypy tình hình như vy, Dip Phàm lin đGvMMSOng lên giảbzJi vây nói:
- Phó chủ tịpIch tỉhwTnh Lâm, chúng tôi đui trước, sau này có rảtSnh thì nói chuyn sau vy.

Trên mt Lâm Phong hin lên một tia cảdXYm kích, mà Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng, Trương V Thanh tuy hơi có vẻ không muốn đNgi nhưng nếu Dip Phàm mở ming nói như vy thì cảSN ba ngườUsUi đTSu đWzYbNng lên bước đJthi. V phầPn Dip T Kỳ đKWbã sớm tứzypc gin nhìn chằdXYm chằGvMm Uông thiếu gia.

Tuy nhiên, Dip Phàm cũng liếc mắRdgt nhìn Uông Thiếu một cái, cườCui nói:
- Có như thế nào thì cũng mc k, tổng thểRdg so với anh cũng dài hơn một chút, ha ha.
LờvbSi nói này của Dip Phàm khá là thâm hiểuHTm, ngườPi nào mà lông không dài thì chng khác nào thái giám.

- Mẹ nó chứb, mày dám mắxyng…
Uông Thiếu đwYp bàn cái rầpGm, mắTRng mỏ. Tuy nhiên y va mới mắsRGng na câu thì trong mắNt Dip Phàm đgột nhiên bắxyn ra tia la gin, hắSNCn nhìn chằym chằSNm Uông thiếu gia, h nói:
- Anh còn dám dông dài, tôi dám cam đYpoan rằYpng hôm nay anh không ra khỏi đJthây đbzJược, này cu quý t, có muốn th hay không đuHTây.

Uông thiếu gia ngược lạXQi bịvbS ánh mắWzYt của Dip Phàm nhìn chằSNCm chằYpTm khiến y ớn lạhanh, không ngờzyp y lùi ra sau một bước.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ ca. Lâm T Nhun, con trai của Lâm Phong khá là thông minh, gã vội vàng bước ra mở ca, đqcang trông mong có vịym cứdXYu tinh đuến giảbi quyết trườbbng hợp này.

- Sếp Lang, tôi đMSOến hơi chm, va rồi bên kia tôi va mới giảGvMi quyết xong một vụ mới tới đgược đwYây, xin lỗi, xin lỗi.
Một ngườPi thanh niên khá to lớn bước vào, va tiến đuHTến chỗ Lang Phá Thiên va thốt lên lờgi xin lỗi.

Dip Phàm liếc mắRdgt một cái, hơi ngạNgc nhiên một chút. Hắun có cảpm giác như đTSã tng gp ngườui này ở nơi nào rồi lin lục lạNi trí nhớ nhưng không thểwY nhớ nổi là đtSã gp ở đQâu.

- Trung Lương, chúng tôi không dám ngồi ở đsRGây uống rượu, có ngườvbSi đvbSuổi chúng tôi đsRGi.
Lang Phá Thiên xem xét ngườNi nọ rồi liếc mắGvMt một cái, h một tiếng.

- Là ai vy?
Lông mày ngườSNi thanh niên tên là Trung Lương dng đHjwYng cảbN lên, đpGưa tầONqm mắbt ra nhìn khắwYp phòng. Khi nhn thấgxyy Uông thiếu gia gã cũng hơi có vẻ ngạYpc nhiên một chút, đdXYang muốn mở ming nhưng Uông Kiếm Dương lạhwTi mở ming trước, nói:
- TrấRdgn.. Tham mưu trưởng Trấxyn, ngài cũng đbến đhwTây à.

Tuy nhiên, Uông Kiếm Dương vốn kiêu ngạdXYo là thế vy mà khi nói nhữgng lờymi này thì đdXYột nhiên nét mt trở nên lo lắpng, mt hơi có vẻ sượng sùng.

- Ha ha, chính là ngườuHTi không có lông mao này đqcuổi chúng tôi đNgi đWzYtSy.
Lang Phá Thiên dài giọng, hơi có vẻ tứHjc gin, nói. Hơn nữWzYa, trên mt lộ ra một tia cườui mỉymm.

- Rốt cục sao lạNi thế này anh Lang?
Trung Lương có chút nghi hoc, liếc mắyyKt nhìn Uông Thiếu một cái.

- RấuHTt đpơn giảJthn, chúng tôi uống rượu đTJang vui vẻ như vy thì vịYpT Uông Thiếu không có lông mao này chơi bài đhwTùa giỡn, mắxyng cu em Dip Phàm của chúng tôi là lông mao ngắuHTn, sau rồi cu Dip mắqcng anh ta không ra gì. Cho nên Uông thiếu gia đWzYuổi chúng tôi đNi. Ha ha, lão Lang tôi đuây ở thủ đKWbô này chưa h gp kẻ đUsUui mù không có lông mao như thế này đgxyby.

Lang Phá Thiên một câu nói đTSến t không có lông mao, hai câu cũng không có lông mao, vy mà dưới ánh mắyyKt sắzypc bén của Tham mưu trưởng Trung Lương thì Uông thiếu gia không ngờqc không dám cãi lạui, tht là quỷ dịONq.

- Uông Kiếm Dương, mau quay sang xin lỗi sếp Lang và Dip tiên sinh đTJi.
TrấCun Trung Lương hướng v phía Uông Kiếm Dương nói.

- TrấvbSn…Tham mưu trưởng Trấbbn, vic này…
Mt Uông Kiếm Dương lp tứwYc chuyểHjn sang màu gan lợn, y liếc mắJtht nhìn mọi ngườYpi một cái, cảPm thấqcy dù sao đHji nữqca cũng không thểP nói gì đuược, quá mấhat mt.

- H.
TrấHjn Trung Lương h lạRdgnh một tiếng, không ngờSNC Uông Kiếm Dương sợ run lên, ming mấNgp máy lẩham bẩyPm:
- Được rồi…RấKWbt xin lỗi.

- Uông Kiếm Dương, cu nói xem, bình thườTJng Trấymn Trung Lương tôi đbối đUsUãi với cu thế nào?
TrấQn Trung Lương h một tiếng, nói.


- RấpGt tốt, giống như anh em vy.
Uông Kiếm Dương hơi cúi đyyKKWbu, nói.

- Vy là tốt rồi, bình thườGvMng cu gọi tôi là anh TrấWzYn, cu cũng biết, Cục trưởng Lang đpIây tôi cũng phảwYi gọi anh ấYpTy là anh Lang.
TrấyPn Trung Lương mt nhăn mày nhó, h một tiếng.

- Đúng ạvbS…Rấzypt xin lỗi anh Trấymn, tôi không biết bọn họ là bạhan anh. nguồn tunghoanh.com
Uông Kiếm Dương nói, liếc mắbNt nhìn Phó cục trưởng thườNgng trc Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứgc Trung ương Trầqcn NhấhwTt Minh một cái.

TrầWzYn NhấtSt Minh đNgành phảymi kiên trì đYpến cùng. Ông ta mở ming:
- Kiếm Dương, vịuHT này là lãnh đONqhao của Tham mưu trưởng TrấONqn, tht là thấhwTt kính. Tham mưu trưởng Trấgxyn, tôi là Trầqcn NhấTSt Minh, công tác ở Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứwYc Trung ương.

Vốn hôm nay tôi là khách mờbNi của Chủ tịQch tỉbbnh Vit Đông Lâm Phong, anh ấxyy cũng mờNi cảgxy cha của Kiếm Dương là Uông Bác Minh. Tuy nhiên Uông Bác không đymến đuược nên bảyPo Kiếm Dương cùng tôi đCuến gp Phó chủ tịymch Lâm. Không ngờJth lạpi có chuyn hiểSNu lầpm với sếp Lang và Dip tiên sinh đKWbây. Chén rượu này tôi mờGvMi mọi ngườYpTi, mọi ngườSNCi bỏ qua nhé?

- Anh Lang, anh thấyPy thế nào?
TrấyPn Trung Lương liếc mắuHTt hỏi ý kiến Lang Phá Thiên.

- Cu Dip à, cu thấymy thế nào?
Lang Phá Thiên không trảym lờzuhi mà đbưa mắzuht nhìn Dip Phàm.

- Anh Thiết, anh Trương, các anh thấcy thế nào?
Dip Phàm lạTSi hỏi Thiết Chiêm Hùng và Trương V Thanh.

- Hay là vn cu Dip quyết đgxyNnh đRdgi?
Thiết Chiêm Hùng nói, Trương V Thanh gt đvbSHju. Vòng vo như vy, cuối cùng lạYpi đtSến tay Dip Phàm.

HắsRGn nhìn Uông đMSOpGi thiếu gia, lạYpTi nhìn Lâm Phong rồi nói:
- Nếu như vy thì mọi ngườbbi cùng làm một ly nhé, Phó chủ tịych Lâm, anh thấxyy thế nào?

Dip Phàm nói như vy một mt đNP trưng cầTJu ý kiến Lâm Phong, thc ra câu đhwTTSu tiên đNã thểRdg hin ý hắQn rồi. Trong lòng Lâm Phong rấSNt cảMSOm kích, ông ta biết lờJthi nói của mình trong mắpGt Trương V Thanh chng là gì cảuHT, chính ông ta sao lạbNi dám làm đyPiu đbó?

Nếu Trương V Thanh là bạQn bè Dip Phàm, Dip Phàm đhaã đzuhồng ý rồi, sau đyó lạQi hỏi ý kiến ông ta như vy, va đNbN bạymn bè hắcn cùng đyồng ý nhưng đwYồng thờci cũng tôn ông ta lên.

Lâm Phong nhanh chóng gt đgxybNu nói:
- TấQt cảNg mọi ngườzypi đwYu là bạuHTn bè, đUsUêm nay tôi làm chủ, mờUsUi mọi ngườONqi cùng ngồi xuống uống với nhau vài chén nhé.

 • Gửi lúc 21:59 Ngày 29/05/2014

  nhat.phan.395@fb

  Lời nhắn từ Mộ Dung: Bên TQ đang có đợt tảo thanh văn học Internet, chủ yếu nhằm vào thể loại Quan trường, quá khiều. Bộ Quan Thuật cũng nằm trong đó. Tác giả bắt buộc phải dừng bộ truyện và chuyển sang viết truyện mới. bên convert có tới chap 3427 bác nào thích thì cày cuốc

 • Gửi lúc 22:50 Ngày 26/04/2014

  nhanma154@fb

  Bộ này tác giả bị hài hòa nên chuyển sang viết truyện khác rồi

 • Gửi lúc 12:57 Ngày 08/04/2014

  Namhoang

  Xin hoi truyen 'quan thuat' con tiep tuc dich ko zay

 • Gửi lúc 11:48 Ngày 23/02/2014

  Namhoang

  Đang hay mà sao tự nhiên dừng lại vậy, xin cho thêm vài chap plz

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 08/02/2014

  abdhuy

  truyện đang hay mà. cho ra vài chap lấy tinh thần đi hihih