Trang chủ / Đô Thị / Quan Thuật / Chương 125 0: Hạng người vô danh

Quan Thuật

Chương 125 0: Hạng người vô danh
Quan Thut
Tác giảKfK: CẩVru Bào T
Chương 1250: HạWng ngườloi vô danh

Nhóm dịJch: Quan TrườLtjng
Nguồn: Metruyen.com
- Biết ư?
Trương V Thanh thấjLpy vẻ cao ngạgo của Uông Kiếm Dương, trong lòng rấtfbt khó chịlcu, gã cũng không buồn giơ tay ra bắAYlt.

- Ba của Uông thiếu gia là Uông Bác Minh, thuộc Đfng ủy Công an Trung ương.
Lúc này, Lâm Phong bên cạDlgnh lin giới thiu.

- Sao, là Uông Thiếu à, .
Trương V Thanh thảWn nhiên gt đwSfffu, nói:
- Ngồi đoi. nguồn tunghoanh.com
Nói như vy nhưng Trương V Thanh cũng không đJNaưa tay ra. Đương nhiên gã làm vy là muốn Dip Phàm hảcDH gin.

- Khá lắVrm, Đphi công t Uông Thiếu của Phó thườjLpng trc Đzng ủy Công an Uông Bác Minh. H.
Lang Phá Thiên ngồi bên cạbbBnh đKfKã sớm tứrjhc gin, lạznh lùng thốt ra một câu.

- Ông anh này là ai vy?
Uông Thiếu rõ ràng là không hài lòng, y nhíu nhíu mày, liếc mắpht ngắfLZm Lang Phá Thiên một cái.

- Lang Phá Thiên, một tiểcrJu bối vô danh, ha ha.
Lang Phá Thiên nói với giọng châm chọc. Y cườphi nói.

- Lang Phá Thiên ư, họ Lang này tôi chưa h nghe nói đggến, tht đBLcúng là điQc bit.
Uông Thiếu cố ý nhấBLcn mạfLZnh chữBfK ‘Lang’, tấrjht nhiên là với phép ẩScn dụ so sánh Lang Phá Thiên như một loài lang thú.

- Cu Lang, thấhHy không, cu như là một con thú đfLZến t phương bắJNac, ha ha…
Thiết Chiêm Hùng bên cạVrnh nói to, cố ý mỉgm cườAYli.

- Ông anh là ai đWây, sao cườtfbi chói tai thế.
Uông thiếu gia lạwSfi h một tiếng, nghiêng mắiQt nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái.

Phó chủ tịLZch tỉJNanh Lâm Phong bên cạZKnh lòng lo lắLNng. Thái đJộ của Uông thiếu gia kia tht quá đjLpáng, hình như không thoảci mái là không chịHfBu rút tay lạhHi.

Tuy nhiên Lâm Phong cũng khó mà nói đBược. Đối với loạtfbi ngườSci ỷ vào gia thế quyn quý như thế này thì ông ta không có cách nào giảLZi quyết cảgg. Cho nên trên mt ông ta chỉJNa thểc hin vẻ chua xót, thảLyn nhiên cườwSfi bồi vào.

- Thiết Chiêm Hùng cũng là hạZKng ngườVri hoàn toàn không có danh phn gì, là anh em của Dip Phàm.
Thiết Chiêm Hùng thảLtjn nhiên h nói.

- Anh Thiết, anh Lang, hai ngườJi các anh nói như vy thì tôi có chút xấAYlu hổ đBfKrjhy.
Dip Phàm bên cạZWnh gượng cườsAwi.

- NgườLyi anh em có ý gì vy?
Lang Phá Thiên cố ý thểSc hin vẻ mt khó hiểKfKu, còn liếc mắrjht nhìn Uông Thiếu một cái.

- Ha ha, không có gì, uống rượu thôi, mờtfbi.
Dip Phàm thảphn nhiên cườJNai, tiếp đBón mọi ngườggi ngồi xuống uống rượu Lâm Phong khẩcn trương đggóng vai trò con la xuống sườsAwn núi, tiếp đLyón mọi ngườJi va đcrJến.

Tuy nhiên, trong khi uống rượu, Uông thiếu gia có vẻ như không đBLcược va lòng.

Bởi vì ngoài Lâm Phong, Lâm T Nhun và TrầZKn NhấZKt Minh ngu nhiên cùng uống với y mấphy chén thì hình như Dip Phàm, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng không h chạNxm cốc với y. Ngay cảwSf Trương V Thanh cũng lườLyi chạZKm cốc với y.

Uông đclci thiếu gia biết là ngườri ta không cầbbBn gp mình, mt y dầzn dầScn tối sầwSfm lạloi, s tứNxc gin nhanh chóng lan tới yết hầggu. Trong lòng Lâm Phong cườLZi khổ, ông ta biết kiểWu gì cơn tứKfKc gin của Uông đcrJLyi thiếu gia cũng d bùng phát. Nhưng vic này lạcDHi khó mà nói đwSfược. Ông ta lin nhanh chóng đLZưa mắWt hỏi ý của bạbiLn học cũ TrầZWn Nhấot Minh.

- Kiếm Dương, chúng ta làm mấBfKy chén nào, ha ha.
TrầjYn NhấfWVt Minh khẽ cườfi nói. Hơn nữAYla, TrầBLcn NhấBfKt Minh có quan h không tồi với Uông Bác Minh, cha của Uông Kiếm Dương, cho nên ông ta đcối đLZãi với Uông Kiếm Dương với tư cách là bc tin bối. ChỉfLZđtfbiu gia thế của nhà họ Uông rấtfbt b thế nên trong chuyn kết giao này thì TrầcDHn NhấiQt Minh có vẻ kém thế hơn nhiu.

- Không uống nữLya, mấzt cảZK hứHfBng rồi, xin cáo t.
Uông Thiếu phát gin. Bình thườffng khi đZWến nhà ai y cũng đBfKược tung hô, vy mà bữga tic rượu hôm nay tht kì lạcrJ, một viên Công an t Ngư Đồng tới với ba tên càn rỡ vô danh tiểsAwu tốt không ngờBfK lạaAi thèm đwSfKfK ý đoến y, ngay cảiQ đLZôi nam nữZW trẻ ngồi cạBnh cũng không thèm nhìn y. Cho nên Uông Thiếu khó mà chịfzu đBược.

Tht ra tối nay Uông Kiếm Dương đBLcồng ý tới tham d bữtfba tic này là vì trước đfzó Lâm Phong mờphi bố y là Uông Bác Minh. Nhưng Uông Bác Minh làm sao lạLNi có thểgg tham gia kiểfscu gp gỡ như thế này đBfKược.

Tuy nhiên, ông ta cảfm thấfLZy làm như vy cũng không hay, Lâm Phong tốt xấggu gì cũng là một vịph cán bố cấsAwp Phó tỉKfKnh, con mình con trẻ, có biết thêm một vài bạLyn bè thế h mình cũng tốt. Vy nên ông ta lin sai con mình theo Trầzn Nhấggt Minh tới tham gia bữHfBa tic.

- Không tin.
Rốt cục Dip Phàm không nín đDlgược, đBLcưa mắcDHt nhìn tên này một cái, lạVrnh lùng h nói, không h có vẻ khách khí.

Lúc trước hắzn còn nểcDH Phó chủ tịjYch tỉbbBnh Lâm Phong, tuy nhiên, ngườci này càng lúc càng không biết đoiu, không ai chịBLcu nổi. Huống chi Dip Phàm cũng là hạong ngườcrJi khá nóng tính.

- Anh có cái quái gì mà dám nói với bố anh như vy chứZW?
Uông Thiếu phát hỏa, nghiêng ngườLtji quay sang Phó chủ tịoch Lâm Phong h một tiếng nói:
- Phó chủ tịKfKch tỉcnh Lâm, ngườfLZi như thế này mà cũng gọi đScến tic rượu ư. Hôm nay Uông Kiếm Dương tôi muốn ngườri này ngồi vào chỗ của mình. Phó chủ tịcch tỉKJnh Lâm, tôi không thích một số con chó con mèo cũng đgược mờYBi đrến, ngồi cùng nhau nhiu mấHfBt hết cảsAw vui, xui xẻo.

ThằiQng nhãi này rõ ràng muốn Lâm Phong đbiLuổi ngườZWi ta đrjhi, vy là y đaALtjy Phó chủ tịKJch tỉcnh Lâm vào nơi đcZKu sóng ngọn gió rồi. Vốn là ông ta đLtji theo Dip Phàm đrjhến cầKJu cạtfbnh Cục trưởng Cục thư ký văn phòng Trung ương Trương V Thanh rảrjhi đDlgườHfBng giúp con mình.

Không thểLN tưởng tượng đcược Uông đfLZlci thiếu gia đzột nhiên trở chứlong như thế, còn muốn đlcám ngườKJi phe Dip Phàm khẩHfBn trương đLZi đoi, nhưng Lâm Phương khó có thểgg làm như vy.

Tuy nhiên, nhà họ Uông rấhHt có thế lc, mà Uông Bác Minh chính là hu trườKfKng của ông ta, đtfbối với ông ta giống như là nhân bánh bích quy vy. Chuyn này khiến cho Lâm Phong đsAwườWng đcườrng là một Phó chủ tịrjhch thườLyng trc tỉcnh Vit Đông cũng phảsAwi vã hết cảKJ mồ hôi trán.

Va thấbiLy tình hình như vy, Dip Phàm lin đLZJng lên giảBfKi vây nói:
- Phó chủ tịfLZch tỉfznh Lâm, chúng tôi đgi trước, sau này có rảcDHnh thì nói chuyn sau vy.

Trên mt Lâm Phong hin lên một tia cảgm kích, mà Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng, Trương V Thanh tuy hơi có vẻ không muốn đjLpi nhưng nếu Dip Phàm mở ming nói như vy thì cảsAw ba ngườci đfWVu đfscJNang lên bước đgi. V phầKJn Dip T Kỳ đgã sớm tứcDHc gin nhìn chằcm chằcm Uông thiếu gia.

Tuy nhiên, Dip Phàm cũng liếc mắcrJt nhìn Uông Thiếu một cái, cườggi nói:
- Có như thế nào thì cũng mc k, tổng thểJNa so với anh cũng dài hơn một chút, ha ha.
LờDlgi nói này của Dip Phàm khá là thâm hiểcDHm, ngườfLZi nào mà lông không dài thì chng khác nào thái giám.

- Mẹ nó chứf, mày dám mắtfbng…
Uông Thiếu đfscp bàn cái rầcm, mắKfKng mỏ. Tuy nhiên y va mới mắtfbng na câu thì trong mắBLct Dip Phàm đAYlột nhiên bắffn ra tia la gin, hắJn nhìn chằgm chằfscm Uông thiếu gia, h nói:
- Anh còn dám dông dài, tôi dám cam đlooan rằfng hôm nay anh không ra khỏi đbiLây đBfKược, này cu quý t, có muốn th hay không đgây.

Uông thiếu gia ngược lạNxi bịZK ánh mắJNat của Dip Phàm nhìn chằcDHm chằLtjm khiến y ớn lạjLpnh, không ngờDlg y lùi ra sau một bước.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ ca. Lâm T Nhun, con trai của Lâm Phong khá là thông minh, gã vội vàng bước ra mở ca, đffang trông mong có vịsAw cứfzu tinh đjYến giảffi quyết trườZKng hợp này.

- Sếp Lang, tôi đLyến hơi chm, va rồi bên kia tôi va mới giảJi quyết xong một vụ mới tới đVrược đfây, xin lỗi, xin lỗi.
Một ngườlci thanh niên khá to lớn bước vào, va tiến đfến chỗ Lang Phá Thiên va thốt lên lờci xin lỗi.

Dip Phàm liếc mắbiLt một cái, hơi ngạffc nhiên một chút. HắYBn có cảAYlm giác như đKJã tng gp ngườcrJi này ở nơi nào rồi lin lục lạcDHi trí nhớ nhưng không thểz nhớ nổi là đloã gp ở đwSfâu.

- Trung Lương, chúng tôi không dám ngồi ở đfLZây uống rượu, có ngườphi đouổi chúng tôi đoi.
Lang Phá Thiên xem xét ngườggi nọ rồi liếc mắggt một cái, h một tiếng.

- Là ai vy?
Lông mày ngườLZi thanh niên tên là Trung Lương dng đLtjcDHng cảgg lên, đcDHưa tầScm mắot ra nhìn khắrp phòng. Khi nhn thấBLcy Uông thiếu gia gã cũng hơi có vẻ ngạZWc nhiên một chút, đLtjang muốn mở ming nhưng Uông Kiếm Dương lạffi mở ming trước, nói:
- TrấScn.. Tham mưu trưởng TrấWn, ngài cũng đDlgến đbbBây à.

Tuy nhiên, Uông Kiếm Dương vốn kiêu ngạbiLo là thế vy mà khi nói nhữHfBng lờbbBi này thì đfscột nhiên nét mt trở nên lo lắLyng, mt hơi có vẻ sượng sùng.

- Ha ha, chính là ngườcrJi không có lông mao này đAYluổi chúng tôi đBfKi đDlgwSfy.
Lang Phá Thiên dài giọng, hơi có vẻ tứWc gin, nói. Hơn nữfWVa, trên mt lộ ra một tia cườYBi mỉBfKm.

- Rốt cục sao lạbiLi thế này anh Lang?
Trung Lương có chút nghi hoc, liếc mắzt nhìn Uông Thiếu một cái.

- Rấfsct đcơn giảlcn, chúng tôi uống rượu đBfKang vui vẻ như vy thì vịAYl Uông Thiếu không có lông mao này chơi bài đBLcùa giỡn, mắKfKng cu em Dip Phàm của chúng tôi là lông mao ngắLNn, sau rồi cu Dip mắcng anh ta không ra gì. Cho nên Uông thiếu gia đcuổi chúng tôi đHfBi. Ha ha, lão Lang tôi đKJây ở thủ đScô này chưa h gp kẻ đhHui mù không có lông mao như thế này đNxAYly.

Lang Phá Thiên một câu nói đLZến t không có lông mao, hai câu cũng không có lông mao, vy mà dưới ánh mắLyt sắNxc bén của Tham mưu trưởng Trung Lương thì Uông thiếu gia không ngờbbB không dám cãi lạDlgi, tht là quỷ dịLN.

- Uông Kiếm Dương, mau quay sang xin lỗi sếp Lang và Dip tiên sinh đoi.
TrấYBn Trung Lương hướng v phía Uông Kiếm Dương nói.

- TrấDlgn…Tham mưu trưởng TrấJn, vic này…
Mt Uông Kiếm Dương lp tứBc chuyểcDHn sang màu gan lợn, y liếc mắJt nhìn mọi ngườggi một cái, cảphm thấjYy dù sao đAYli nữloa cũng không thểaA nói gì điQược, quá mấjYt mt.

- H.
TrấNxn Trung Lương h lạJnh một tiếng, không ngờiQ Uông Kiếm Dương sợ run lên, ming mấZKp máy lẩjYm bẩwSfm:
- Được rồi…RấAYlt xin lỗi.

- Uông Kiếm Dương, cu nói xem, bình thườYBng TrấwSfn Trung Lương tôi đKfKối đphãi với cu thế nào?
TrấLyn Trung Lương h một tiếng, nói.


- RấZWt tốt, giống như anh em vy.
Uông Kiếm Dương hơi cúi đBfKphu, nói.

- Vy là tốt rồi, bình thườhHng cu gọi tôi là anh TrấiQn, cu cũng biết, Cục trưởng Lang đcDHây tôi cũng phảLZi gọi anh ấLZy là anh Lang.
TrấZKn Trung Lương mt nhăn mày nhó, h một tiếng.

- Đúng ạKfK…Rấlot xin lỗi anh TrấLZn, tôi không biết bọn họ là bạWn anh.
Uông Kiếm Dương nói, liếc mắgt nhìn Phó cục trưởng thườKfKng trc Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứiQc Trung ương TrầaAn NhấLyt Minh một cái.

TrầVrn Nhấggt Minh đKJành phảtfbi kiên trì đBLcến cùng. Ông ta mở ming:
- Kiếm Dương, vịz này là lãnh đZKAYlo của Tham mưu trưởng TrấZKn, tht là thấBfKt kính. Tham mưu trưởng TrấcrJn, tôi là TrầVrn NhấcDHt Minh, công tác ở Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứHfBc Trung ương.

Vốn hôm nay tôi là khách mờci của Chủ tịNxch tỉbiLnh Vit Đông Lâm Phong, anh ấJy cũng mờfLZi cảc cha của Kiếm Dương là Uông Bác Minh. Tuy nhiên Uông Bác không đfzến đjLpược nên bảYBo Kiếm Dương cùng tôi đfscến gp Phó chủ tịBLcch Lâm. Không ngờB lạfsci có chuyn hiểfu lầrm với sếp Lang và Dip tiên sinh đcDHây. Chén rượu này tôi mờiQi mọi ngườfsci, mọi ngườaAi bỏ qua nhé?

- Anh Lang, anh thấYBy thế nào?
Trấfn Trung Lương liếc mắcrJt hỏi ý kiến Lang Phá Thiên.

- Cu Dip à, cu thấiQy thế nào?
Lang Phá Thiên không trảff lờjLpi mà đzưa mắaAt nhìn Dip Phàm.

- Anh Thiết, anh Trương, các anh thấfzy thế nào?
Dip Phàm lạci hỏi Thiết Chiêm Hùng và Trương V Thanh.

- Hay là vn cu Dip quyết đlcbbBnh đWi?
Thiết Chiêm Hùng nói, Trương V Thanh gt đrBLcu. Vòng vo như vy, cuối cùng lạfsci đaAến tay Dip Phàm.

HắYBn nhìn Uông đfscoi thiếu gia, lạfLZi nhìn Lâm Phong rồi nói:
- Nếu như vy thì mọi ngườsAwi cùng làm một ly nhé, Phó chủ tịAYlch Lâm, anh thấfWVy thế nào?

Dip Phàm nói như vy một mt đcrJjLp trưng cầgu ý kiến Lâm Phong, thc ra câu đBLccDHu tiên đLtjã thểKfK hin ý hắbbBn rồi. Trong lòng Lâm Phong rấft cảNxm kích, ông ta biết lờaAi nói của mình trong mắaAt Trương V Thanh chng là gì cảB, chính ông ta sao lạLyi dám làm đjYiu đYBó?

Nếu Trương V Thanh là bạlon bè Dip Phàm, Dip Phàm đfWVã đlcồng ý rồi, sau đaAó lạcrJi hỏi ý kiến ông ta như vy, va đphc bạBLcn bè hắBn cùng đYBồng ý nhưng đKJồng thờbiLi cũng tôn ông ta lên.

Lâm Phong nhanh chóng gt đYBwSfu nói:
- TấBfKt cảtfb mọi ngườLtji đLNu là bạphn bè, đfêm nay tôi làm chủ, mờhHi mọi ngườfLZi cùng ngồi xuống uống với nhau vài chén nhé.

 • Gửi lúc 21:59 Ngày 29/05/2014

  nhat.phan.395@fb

  Lời nhắn từ Mộ Dung: Bên TQ đang có đợt tảo thanh văn học Internet, chủ yếu nhằm vào thể loại Quan trường, quá khiều. Bộ Quan Thuật cũng nằm trong đó. Tác giả bắt buộc phải dừng bộ truyện và chuyển sang viết truyện mới. bên convert có tới chap 3427 bác nào thích thì cày cuốc

 • Gửi lúc 22:50 Ngày 26/04/2014

  nhanma154@fb

  Bộ này tác giả bị hài hòa nên chuyển sang viết truyện khác rồi

 • Gửi lúc 12:57 Ngày 08/04/2014

  Namhoang

  Xin hoi truyen 'quan thuat' con tiep tuc dich ko zay

 • Gửi lúc 11:48 Ngày 23/02/2014

  Namhoang

  Đang hay mà sao tự nhiên dừng lại vậy, xin cho thêm vài chap plz

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 08/02/2014

  abdhuy

  truyện đang hay mà. cho ra vài chap lấy tinh thần đi hihih