Trang chủ / Đô Thị / Quan Thuật / Chương 125 0: Hạng người vô danh

Quan Thuật

Chương 125 0: Hạng người vô danh
Quan Thut
Tác giảesQ: CẩPicu Bào T
Chương 1250: HạDng ngườHi vô danh

Nhóm dịnTfch: Quan TrườNing
Nguồn: Metruyen.com
- Biết ư?
Trương V Thanh thấYy vẻ cao ngạjpo của Uông Kiếm Dương, trong lòng rấmYt khó chịrFu, gã cũng không buồn giơ tay ra bắKt.

- Ba của Uông thiếu gia là Uông Bác Minh, thuộc ĐDng ủy Công an Trung ương.
Lúc này, Lâm Phong bên cạAnh lin giới thiu.

- Sao, là Uông Thiếu à, .
Trương V Thanh thảmYn nhiên gt đflTqpu, nói:
- Ngồi đIyi.
Nói như vy nhưng Trương V Thanh cũng không đZYoưa tay ra. Đương nhiên gã làm vy là muốn Dip Phàm hảjp gin.

- Khá lắQKm, ĐIjni công t Uông Thiếu của Phó thườivfng trc ĐVfTng ủy Công an Uông Bác Minh. H.
Lang Phá Thiên ngồi bên cạcAnh đnTfã sớm tứcAc gin, lạjpnh lùng thốt ra một câu.

- Ông anh này là ai vy?
Uông Thiếu rõ ràng là không hài lòng, y nhíu nhíu mày, liếc mắKt ngắHpm Lang Phá Thiên một cái.

- Lang Phá Thiên, một tiểfadu bối vô danh, ha ha.
Lang Phá Thiên nói với giọng châm chọc. Y cườaPDi nói.

- Lang Phá Thiên ư, họ Lang này tôi chưa h nghe nói đHến, tht đHpúng là đaPDc bit.
Uông Thiếu cố ý nhấxIxn mạfadnh chữH ‘Lang’, tấesQt nhiên là với phép ẩsLn dụ so sánh Lang Phá Thiên như một loài lang thú.

- Cu Lang, thấIy không, cu như là một con thú đKến t phương bắIyc, ha ha…
Thiết Chiêm Hùng bên cạPicnh nói to, cố ý mỉfZVm cườdCi.

- Ông anh là ai đesQây, sao cườsLi chói tai thế.
Uông thiếu gia lạfli h một tiếng, nghiêng mắZHt nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái.

Phó chủ tịZHch tỉcAnh Lâm Phong bên cạIynh lòng lo lắrFng. Thái đmYộ của Uông thiếu gia kia tht quá đTqpáng, hình như không thoảTui mái là không chịIjnu rút tay lạHpi.

Tuy nhiên Lâm Phong cũng khó mà nói đHpược. Đối với loạui ngườoEi ỷ vào gia thế quyn quý như thế này thì ông ta không có cách nào giảfadi quyết cảQl. Cho nên trên mt ông ta chỉPQr thểaPD hin vẻ chua xót, thảun nhiên cườqDi bồi vào.

- Thiết Chiêm Hùng cũng là hạZYong ngườPici hoàn toàn không có danh phn gì, là anh em của Dip Phàm.
Thiết Chiêm Hùng thảcInn nhiên h nói.

- Anh Thiết, anh Lang, hai ngườfli các anh nói như vy thì tôi có chút xấwPau hổ đfadDy.
Dip Phàm bên cạcInnh gượng cườAi.

- Ngườfli anh em có ý gì vy?
Lang Phá Thiên cố ý thểrF hin vẻ mt khó hiểjpu, còn liếc mắxIxt nhìn Uông Thiếu một cái.

- Ha ha, không có gì, uống rượu thôi, mờPQri.
Dip Phàm thảEn nhiên cườnTfi, tiếp đHón mọi ngườli ngồi xuống uống rượu Lâm Phong khẩivfn trương đoEóng vai trò con la xuống sườxIxn núi, tiếp đjpón mọi ngườQKi va đqDến.

Tuy nhiên, trong khi uống rượu, Uông thiếu gia có vẻ như không đIjnược va lòng.

Bởi vì ngoài Lâm Phong, Lâm T Nhun và TrầsLn NhấrFt Minh ngu nhiên cùng uống với y mấHpy chén thì hình như Dip Phàm, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng không h chạQlm cốc với y. Ngay cảjre Trương V Thanh cũng lườnii chạdCm cốc với y.

Uông đZHTui thiếu gia biết là ngườwPai ta không cầoEn gp mình, mt y dầaPDn dầcInn tối sầflm lạqDi, s tứVfTc gin nhanh chóng lan tới yết hầflu. Trong lòng Lâm Phong cườIyi khổ, ông ta biết kiểQKu gì cơn tứPicc gin của Uông đqDLi thiếu gia cũng d bùng phát. Nhưng vic này lạIi khó mà nói đfZVược. Ông ta lin nhanh chóng đNiưa mắoEt hỏi ý của bạIyn học cũ TrầNin NhấpIt Minh.

- Kiếm Dương, chúng ta làm mấjrey chén nào, ha ha.
TrầIn Nhấjpt Minh khẽ cườcIni nói. Hơn nữwPaa, TrầIn Nhấlt Minh có quan h không tồi với Uông Bác Minh, cha của Uông Kiếm Dương, cho nên ông ta đIjnối đcInãi với Uông Kiếm Dương với tư cách là bc tin bối. ChỉsLđYiu gia thế của nhà họ Uông rấrFt b thế nên trong chuyn kết giao này thì TrầesQn NhấEt Minh có vẻ kém thế hơn nhiu.

- Không uống nữrFa, mấqDt cảrF hứHpng rồi, xin cáo t.
Uông Thiếu phát gin. Bình thườoEng khi đTuến nhà ai y cũng đnTfược tung hô, vy mà bữaPDa tic rượu hôm nay tht kì lạaZ, một viên Công an t Ngư Đồng tới với ba tên càn rỡ vô danh tiểlu tốt không ngờTu lạZYoi thèm đjrenTf ý đHến y, ngay cảL đwPaôi nam nữqD trẻ ngồi cạAnh cũng không thèm nhìn y. Cho nên Uông Thiếu khó mà chịesQu đbFược.

Tht ra tối nay Uông Kiếm Dương đIồng ý tới tham d bữqDa tic này là vì trước đPQró Lâm Phong mờxIxi bố y là Uông Bác Minh. Nhưng Uông Bác Minh làm sao lạDNHi có thểjre tham gia kiểdCu gp gỡ như thế này đZYoược.

Tuy nhiên, ông ta cảLm thấDy làm như vy cũng không hay, Lâm Phong tốt xấvbju gì cũng là một vịxIx cán bố cấZHp Phó tỉrFnh, con mình con trẻ, có biết thêm một vài bạaPDn bè thế h mình cũng tốt. Vy nên ông ta lin sai con mình theo TrầesQn NhấQKt Minh tới tham gia bữwPaa tic.

- Không tin.
Rốt cục Dip Phàm không nín đvbjược, đsLưa mắdCt nhìn tên này một cái, lạjrenh lùng h nói, không h có vẻ khách khí.

Lúc trước hắjpn còn nểrcZ Phó chủ tịflch tỉcAnh Lâm Phong, tuy nhiên, ngườcAi này càng lúc càng không biết đHiu, không ai chịfZVu nổi. Huống chi Dip Phàm cũng là hạcInng ngườoEi khá nóng tính.

- Anh có cái quái gì mà dám nói với bố anh như vy chứl?
Uông Thiếu phát hỏa, nghiêng ngườqDi quay sang Phó chủ tịfZVch Lâm Phong h một tiếng nói:
- Phó chủ tịpIch tỉivfnh Lâm, ngườxIxi như thế này mà cũng gọi đqDến tic rượu ư. Hôm nay Uông Kiếm Dương tôi muốn ngườnii này ngồi vào chỗ của mình. Phó chủ tịpIch tỉDnh Lâm, tôi không thích một số con chó con mèo cũng đjpược mờfadi đesQến, ngồi cùng nhau nhiu mấut hết cảHp vui, xui xẻo.

ThằTung nhãi này rõ ràng muốn Lâm Phong đYuổi ngườbFi ta đQKi, vy là y đrFaPDy Phó chủ tịuch tỉaPDnh Lâm vào nơi đniDNHu sóng ngọn gió rồi. Vốn là ông ta đivfi theo Dip Phàm đivfến cầfZVu cạcAnh Cục trưởng Cục thư ký văn phòng Trung ương Trương V Thanh rảTui đnTfườaPDng giúp con mình.

Không thểQl tưởng tượng đnTfược Uông đDxIxi thiếu gia đlột nhiên trở chứDng như thế, còn muốn đesQám ngườYi phe Dip Phàm khẩIyn trương đfZVi đDNHi, nhưng Lâm Phương khó có thểmY làm như vy.

Tuy nhiên, nhà họ Uông rấsLt có thế lc, mà Uông Bác Minh chính là hu trườpIng của ông ta, đQlối với ông ta giống như là nhân bánh bích quy vy. Chuyn này khiến cho Lâm Phong đaPDườNing đfadườung là một Phó chủ tịmYch thườung trc tỉunh Vit Đông cũng phảIi vã hết cảni mồ hôi trán.

Va thấjrey tình hình như vy, Dip Phàm lin đZYovbjng lên giảKi vây nói:
- Phó chủ tịZHch tỉunh Lâm, chúng tôi đIjni trước, sau này có rảNinh thì nói chuyn sau vy.

Trên mt Lâm Phong hin lên một tia cảaZm kích, mà Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng, Trương V Thanh tuy hơi có vẻ không muốn đvbji nhưng nếu Dip Phàm mở ming nói như vy thì cảVfT ba ngườYi đoEu đcAxIxng lên bước đpIi. V phầcInn Dip T Kỳ đHpã sớm tứTuc gin nhìn chằxIxm chằNim Uông thiếu gia.

Tuy nhiên, Dip Phàm cũng liếc mắflt nhìn Uông Thiếu một cái, cườEi nói:
- Có như thế nào thì cũng mc k, tổng thểIy so với anh cũng dài hơn một chút, ha ha.
LờHpi nói này của Dip Phàm khá là thâm hiểjrem, ngườUUwi nào mà lông không dài thì chng khác nào thái giám.

- Mẹ nó chứpI, mày dám mắfadng…
Uông Thiếu đZHp bàn cái rầDm, mắwPang mỏ. Tuy nhiên y va mới mắNing na câu thì trong mắVfTt Dip Phàm đflột nhiên bắwPan ra tia la gin, hắIn nhìn chằZYom chằDNHm Uông thiếu gia, h nói:
- Anh còn dám dông dài, tôi dám cam đIjnoan rằjreng hôm nay anh không ra khỏi đsLây đbFược, này cu quý t, có muốn th hay không đIjnây.

Uông thiếu gia ngược lạZHi bịQl ánh mắnit của Dip Phàm nhìn chằbFm chằDNHm khiến y ớn lạHnh, không ngờdC y lùi ra sau một bước.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ ca. Lâm T Nhun, con trai của Lâm Phong khá là thông minh, gã vội vàng bước ra mở ca, đxIxang trông mong có vịrF cứLu tinh đQKến giảcIni quyết trườxIxng hợp này.

- Sếp Lang, tôi đqDến hơi chm, va rồi bên kia tôi va mới giảKi quyết xong một vụ mới tới đsLược đAây, xin lỗi, xin lỗi.
Một ngườcIni thanh niên khá to lớn bước vào, va tiến đVfTến chỗ Lang Phá Thiên va thốt lên lờdCi xin lỗi.

Dip Phàm liếc mắaPDt một cái, hơi ngạIc nhiên một chút. HắYn có cảaPDm giác như đfZVã tng gp ngườoEi này ở nơi nào rồi lin lục lạVfTi trí nhớ nhưng không thểxIx nhớ nổi là đEã gp ở đfZVâu.

- Trung Lương, chúng tôi không dám ngồi ở đQKây uống rượu, có ngườxIxi đpIuổi chúng tôi đmYi.
Lang Phá Thiên xem xét ngườrFi nọ rồi liếc mắEt một cái, h một tiếng.

- Là ai vy?
Lông mày ngườvbji thanh niên tên là Trung Lương dng đTqpdCng cảu lên, đHưa tầcAm mắZHt ra nhìn khắHp phòng. Khi nhn thấHy Uông thiếu gia gã cũng hơi có vẻ ngạAc nhiên một chút, đPQrang muốn mở ming nhưng Uông Kiếm Dương lạli mở ming trước, nói:
- TrấIn.. Tham mưu trưởng TrấQln, ngài cũng đqDến đoEây à.

Tuy nhiên, Uông Kiếm Dương vốn kiêu ngạxIxo là thế vy mà khi nói nhữesQng lờaZi này thì đjpột nhiên nét mt trở nên lo lắDNHng, mt hơi có vẻ sượng sùng.

- Ha ha, chính là ngườxIxi không có lông mao này đEuổi chúng tôi đPici đjpKy.
Lang Phá Thiên dài giọng, hơi có vẻ tứuc gin, nói. Hơn nữKa, trên mt lộ ra một tia cườaPDi mỉLm.

- Rốt cục sao lạaZi thế này anh Lang?
Trung Lương có chút nghi hoc, liếc mắTqpt nhìn Uông Thiếu một cái.

- RấrFt đYơn giảYn, chúng tôi uống rượu đaPDang vui vẻ như vy thì vịPQr Uông Thiếu không có lông mao này chơi bài đlùa giỡn, mắPQrng cu em Dip Phàm của chúng tôi là lông mao ngắQKn, sau rồi cu Dip mắLng anh ta không ra gì. Cho nên Uông thiếu gia đdCuổi chúng tôi đQli. Ha ha, lão Lang tôi đmYây ở thủ đsLô này chưa h gp kẻ đnTfui mù không có lông mao như thế này đIyuy.

Lang Phá Thiên một câu nói đesQến t không có lông mao, hai câu cũng không có lông mao, vy mà dưới ánh mắflt sắPQrc bén của Tham mưu trưởng Trung Lương thì Uông thiếu gia không ngờQl không dám cãi lạDi, tht là quỷ dịZYo.

- Uông Kiếm Dương, mau quay sang xin lỗi sếp Lang và Dip tiên sinh đAi.
TrấQln Trung Lương hướng v phía Uông Kiếm Dương nói.

- TrấrFn…Tham mưu trưởng TrấDNHn, vic này…
Mt Uông Kiếm Dương lp tứjpc chuyểfadn sang màu gan lợn, y liếc mắlt nhìn mọi ngườIi một cái, cảnTfm thấEy dù sao đcIni nữjpa cũng không thểrF nói gì đivfược, quá mấfadt mt.

- H.
TrấaPDn Trung Lương h lạAnh một tiếng, không ngờH Uông Kiếm Dương sợ run lên, ming mấaZp máy lẩEm bẩrFm:
- Được rồi…RấpIt xin lỗi.

- Uông Kiếm Dương, cu nói xem, bình thườIng TrấmYn Trung Lương tôi đbFối đfZVãi với cu thế nào?
TrấqDn Trung Lương h một tiếng, nói.


- RấdCt tốt, giống như anh em vy.
Uông Kiếm Dương hơi cúi đxIxrFu, nói.

- Vy là tốt rồi, bình thườoEng cu gọi tôi là anh Trấjpn, cu cũng biết, Cục trưởng Lang đPicây tôi cũng phảfadi gọi anh ấivfy là anh Lang.
TrấIyn Trung Lương mt nhăn mày nhó, h một tiếng.

- Đúng ạY…RấnTft xin lỗi anh TrấTun, tôi không biết bọn họ là bạsLn anh.
Uông Kiếm Dương nói, liếc mắflt nhìn Phó cục trưởng thườDNHng trc Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứqDc Trung ương TrầpIn NhấcInt Minh một cái.

TrầTun NhấIyt Minh đesQành phảKi kiên trì đvbjến cùng. Ông ta mở ming:
- Kiếm Dương, vịcA này là lãnh đpIHpo của Tham mưu trưởng Trấjren, tht là thấfZVt kính. Tham mưu trưởng TrấIyn, tôi là TrầTqpn NhấaPDt Minh, công tác ở Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứnTfc Trung ương.

Vốn hôm nay tôi là khách mờqDi của Chủ tịZYoch tỉIjnnh Vit Đông Lâm Phong, anh ấcAy cũng mờIi cảNi cha của Kiếm Dương là Uông Bác Minh. Tuy nhiên Uông Bác không đaPDến đaZược nên bảVfTo Kiếm Dương cùng tôi đPQrến gp Phó chủ tịesQch Lâm. Không ngờPic lạqDi có chuyn hiểxIxu lầHpm với sếp Lang và Dip tiên sinh đQlây. Chén rượu này tôi mờsLi mọi ngườmYi, mọi ngườTui bỏ qua nhé?

- Anh Lang, anh thấdCy thế nào?
TrấIn Trung Lương liếc mắZYot hỏi ý kiến Lang Phá Thiên.

- Cu Dip à, cu thấPicy thế nào?
Lang Phá Thiên không trảjre lờui mà đPQrưa mắHpt nhìn Dip Phàm.

- Anh Thiết, anh Trương, các anh thấNiy thế nào?
Dip Phàm lạrcZi hỏi Thiết Chiêm Hùng và Trương V Thanh.

- Hay là vn cu Dip quyết đqDIynh đZHi?
Thiết Chiêm Hùng nói, Trương V Thanh gt đivfDNHu. Vòng vo như vy, cuối cùng lạIyi đfadến tay Dip Phàm.

HắoEn nhìn Uông đvbjesQi thiếu gia, lạmYi nhìn Lâm Phong rồi nói:
- Nếu như vy thì mọi ngườsLi cùng làm một ly nhé, Phó chủ tịdCch Lâm, anh thấfady thế nào?

Dip Phàm nói như vy một mt đZHesQ trưng cầIjnu ý kiến Lâm Phong, thc ra câu đETqpu tiên đAã thểHp hin ý hắdCn rồi. Trong lòng Lâm Phong rấesQt cảfZVm kích, ông ta biết lờDNHi nói của mình trong mắQlt Trương V Thanh chng là gì cảDNH, chính ông ta sao lạZYoi dám làm đwPaiu đaZó?

Nếu Trương V Thanh là bạZHn bè Dip Phàm, Dip Phàm đPQrã đqDồng ý rồi, sau đbFó lạAi hỏi ý kiến ông ta như vy, va đVfTZH bạesQn bè hắQln cùng đTuồng ý nhưng đHpồng thờfli cũng tôn ông ta lên.

Lâm Phong nhanh chóng gt đcATqpu nói: xem tạcAi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Tấut cảPQr mọi ngườjrei đQKu là bạIjnn bè, đoEêm nay tôi làm chủ, mờYi mọi ngườli cùng ngồi xuống uống với nhau vài chén nhé.

 • Gửi lúc 21:59 Ngày 29/05/2014

  nhat.phan.395@fb

  Lời nhắn từ Mộ Dung: Bên TQ đang có đợt tảo thanh văn học Internet, chủ yếu nhằm vào thể loại Quan trường, quá khiều. Bộ Quan Thuật cũng nằm trong đó. Tác giả bắt buộc phải dừng bộ truyện và chuyển sang viết truyện mới. bên convert có tới chap 3427 bác nào thích thì cày cuốc

 • Gửi lúc 22:50 Ngày 26/04/2014

  nhanma154@fb

  Bộ này tác giả bị hài hòa nên chuyển sang viết truyện khác rồi

 • Gửi lúc 12:57 Ngày 08/04/2014

  Namhoang

  Xin hoi truyen 'quan thuat' con tiep tuc dich ko zay

 • Gửi lúc 11:48 Ngày 23/02/2014

  Namhoang

  Đang hay mà sao tự nhiên dừng lại vậy, xin cho thêm vài chap plz

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 08/02/2014

  abdhuy

  truyện đang hay mà. cho ra vài chap lấy tinh thần đi hihih