Trang chủ / Đô Thị / Quan Thuật / Chương 125 0: Hạng người vô danh

Quan Thuật

Chương 125 0: Hạng người vô danh
Quan Thut
Tác giảihG: CẩHwu Bào T
Chương 1250: HạMvng ngườdi vô danh

Nhóm dịhFHch: Quan TrườMBHng
Nguồn: Metruyen.com
- Biết ư?
Trương V Thanh thấOTy vẻ cao ngạGAto của Uông Kiếm Dương, trong lòng rấKt khó chịhFHu, gã cũng không buồn giơ tay ra bắrhPt.

- Ba của Uông thiếu gia là Uông Bác Minh, thuộc ĐpSng ủy Công an Trung ương.
Lúc này, Lâm Phong bên cạFOZnh lin giới thiu.

- Sao, là Uông Thiếu à, .
Trương V Thanh thảon nhiên gt đXKpSu, nói:
- Ngồi đOTi.
Nói như vy nhưng Trương V Thanh cũng không đffpưa tay ra. Đương nhiên gã làm vy là muốn Dip Phàm hảtm gin.

- Khá lắom, Đffpi công t Uông Thiếu của Phó thườnFng trc ĐxZxng ủy Công an Uông Bác Minh. H.
Lang Phá Thiên ngồi bên cạjTHnh đMvã sớm tứnFc gin, lạHfnh lùng thốt ra một câu.

- Ông anh này là ai vy?
Uông Thiếu rõ ràng là không hài lòng, y nhíu nhíu mày, liếc mắhpMt ngắFm Lang Phá Thiên một cái.

- Lang Phá Thiên, một tiểOTu bối vô danh, ha ha.
Lang Phá Thiên nói với giọng châm chọc. Y cườWbi nói.

- Lang Phá Thiên ư, họ Lang này tôi chưa h nghe nói đpSến, tht đtmúng là đoc bit.
Uông Thiếu cố ý nhấHBn mạHUnh chữMBH ‘Lang’, tấffpt nhiên là với phép ẩZon dụ so sánh Lang Phá Thiên như một loài lang thú.

- Cu Lang, thấXKy không, cu như là một con thú đTzến t phương bắtmc, ha ha…
Thiết Chiêm Hùng bên cạwnh nói to, cố ý mỉXKm cườKi.

- Ông anh là ai đGXMây, sao cườGXMi chói tai thế.
Uông thiếu gia lạWbi h một tiếng, nghiêng mắmTt nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái.

Phó chủ tịFch tỉudnh Lâm Phong bên cạwnh lòng lo lắZGXng. Thái đhFHộ của Uông thiếu gia kia tht quá đwáng, hình như không thoảxZxi mái là không chịFOZu rút tay lạwi.

Tuy nhiên Lâm Phong cũng khó mà nói đFsược. Đối với loạhfji ngườmi ỷ vào gia thế quyn quý như thế này thì ông ta không có cách nào giảOTi quyết cảw. Cho nên trên mt ông ta chỉw thểZGX hin vẻ chua xót, thảMBHn nhiên cườGuHi bồi vào.

- Thiết Chiêm Hùng cũng là hạTng ngườxZxi hoàn toàn không có danh phn gì, là anh em của Dip Phàm.
Thiết Chiêm Hùng thảFnn nhiên h nói.

- Anh Thiết, anh Lang, hai ngườrhPi các anh nói như vy thì tôi có chút xấmrhu hổ đvZoy.
Dip Phàm bên cạvnh gượng cườZGXi.

- Ngườmrhi anh em có ý gì vy?
Lang Phá Thiên cố ý thểo hin vẻ mt khó hiểmrhu, còn liếc mắmt nhìn Uông Thiếu một cái.

- Ha ha, không có gì, uống rượu thôi, mờHwi.
Dip Phàm thảTn nhiên cườhFHi, tiếp đwón mọi ngườWbi ngồi xuống uống rượu Lâm Phong khẩnFn trương đZoóng vai trò con la xuống sườvn núi, tiếp đGXMón mọi ngườoi va đpSến.

Tuy nhiên, trong khi uống rượu, Uông thiếu gia có vẻ như không đXKược va lòng.

Bởi vì ngoài Lâm Phong, Lâm T Nhun và Trầdn Nhấwt Minh ngu nhiên cùng uống với y mấXGiy chén thì hình như Dip Phàm, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng không h chạZGXm cốc với y. Ngay cảGAt Trương V Thanh cũng lườihGi chạnFm cốc với y.

Uông đpSxZxi thiếu gia biết là ngườZGXi ta không cầHUn gp mình, mt y dầpSn dầFn tối sầFsm lạGGFi, s tứTzc gin nhanh chóng lan tới yết hầPFmu. Trong lòng Lâm Phong cườmi khổ, ông ta biết kiểfuu gì cơn tứmc gin của Uông đFmTi thiếu gia cũng d bùng phát. Nhưng vic này lạpFWi khó mà nói đMvược. Ông ta lin nhanh chóng đudưa mắot hỏi ý của bạdn học cũ Trầhfjn NhấpFWt Minh.

- Kiếm Dương, chúng ta làm mấFny chén nào, ha ha.
Trầffpn NhấXKt Minh khẽ cườmi nói. Hơn nữmTa, TrầnFn NhấpFWt Minh có quan h không tồi với Uông Bác Minh, cha của Uông Kiếm Dương, cho nên ông ta đFnối đTãi với Uông Kiếm Dương với tư cách là bc tin bối. ChỉrhPđBpiu gia thế của nhà họ Uông rấXKt b thế nên trong chuyn kết giao này thì TrầZon Nhấtmt Minh có vẻ kém thế hơn nhiu.

- Không uống nữmrha, mấGuHt cảmrh hứHUng rồi, xin cáo t.
Uông Thiếu phát gin. Bình thườihGng khi đFến nhà ai y cũng đmTược tung hô, vy mà bữmTa tic rượu hôm nay tht kì lạMv, một viên Công an t Ngư Đồng tới với ba tên càn rỡ vô danh tiểBu tốt không ngờAF lạoi thèm đMvK ý đjTHến y, ngay cảGAt đhpMôi nam nữhfj trẻ ngồi cạmnh cũng không thèm nhìn y. Cho nên Uông Thiếu khó mà chịpSu đZGXược.

Tht ra tối nay Uông Kiếm Dương đwồng ý tới tham d bữGuHa tic này là vì trước đBpó Lâm Phong mờWbi bố y là Uông Bác Minh. Nhưng Uông Bác Minh làm sao lạFi có thểHw tham gia kiểMvu gp gỡ như thế này đwược.

Tuy nhiên, ông ta cảAFm thấHBy làm như vy cũng không hay, Lâm Phong tốt xấjTHu gì cũng là một vịtm cán bố cấrhPp Phó tỉihGnh, con mình con trẻ, có biết thêm một vài bạmTn bè thế h mình cũng tốt. Vy nên ông ta lin sai con mình theo Trầwn NhấMvt Minh tới tham gia bữwa tic.

- Không tin.
Rốt cục Dip Phàm không nín đFược, đHfưa mắGuHt nhìn tên này một cái, lạGuHnh lùng h nói, không h có vẻ khách khí.

Lúc trước hắOTn còn nểFn Phó chủ tịHfch tỉGGFnh Lâm Phong, tuy nhiên, ngườZoi này càng lúc càng không biết đFOZiu, không ai chịnFu nổi. Huống chi Dip Phàm cũng là hạmrhng ngườHwi khá nóng tính.

- Anh có cái quái gì mà dám nói với bố anh như vy chứK?
Uông Thiếu phát hỏa, nghiêng ngườvi quay sang Phó chủ tịTzch Lâm Phong h một tiếng nói:
- Phó chủ tịPFmch tỉBpnh Lâm, ngườZGXi như thế này mà cũng gọi đjTHến tic rượu ư. Hôm nay Uông Kiếm Dương tôi muốn ngườmTi này ngồi vào chỗ của mình. Phó chủ tịWbch tỉZGXnh Lâm, tôi không thích một số con chó con mèo cũng đHwược mờoi đFsến, ngồi cùng nhau nhiu mấfut hết cảmT vui, xui xẻo.

Thằfung nhãi này rõ ràng muốn Lâm Phong đrhPuổi ngườwi ta đmrhi, vy là y đTrhPy Phó chủ tịFch tỉhpMnh Lâm vào nơi đBHwu sóng ngọn gió rồi. Vốn là ông ta đHwi theo Dip Phàm đAFến cầMBHu cạfunh Cục trưởng Cục thư ký văn phòng Trung ương Trương V Thanh rảFi đhfjườwng giúp con mình.

Không thểFs tưởng tượng đwược Uông đHBhFHi thiếu gia đGXMột nhiên trở chứnFng như thế, còn muốn đhfjám ngườpSi phe Dip Phàm khẩmrhn trương đFOZi đGGFi, nhưng Lâm Phương khó có thểd làm như vy.

Tuy nhiên, nhà họ Uông rấudt có thế lc, mà Uông Bác Minh chính là hu trườWbng của ông ta, đBpối với ông ta giống như là nhân bánh bích quy vy. Chuyn này khiến cho Lâm Phong đGXMườPFmng đudườHBng là một Phó chủ tịZoch thườllmng trc tỉfunh Vit Đông cũng phảZGXi vã hết cảF mồ hôi trán.

Va thấFOZy tình hình như vy, Dip Phàm lin đMBHFng lên giảfui vây nói:
- Phó chủ tịTch tỉGGFnh Lâm, chúng tôi đHwi trước, sau này có rảpSnh thì nói chuyn sau vy.

Trên mt Lâm Phong hin lên một tia cảpSm kích, mà Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng, Trương V Thanh tuy hơi có vẻ không muốn đTzi nhưng nếu Dip Phàm mở ming nói như vy thì cảjTH ba ngườrhPi đnFu đpFWxZxng lên bước đMBHi. V phầjTHn Dip T Kỳ đmã sớm tứihGc gin nhìn chằMBHm chằom Uông thiếu gia.

Tuy nhiên, Dip Phàm cũng liếc mắXKt nhìn Uông Thiếu một cái, cườTi nói:
- Có như thế nào thì cũng mc k, tổng thểo so với anh cũng dài hơn một chút, ha ha.
LờTzi nói này của Dip Phàm khá là thâm hiểGuHm, ngườMvi nào mà lông không dài thì chng khác nào thái giám.

- Mẹ nó chứMBH, mày dám mắHfng…
Uông Thiếu đAFp bàn cái rầom, mắwng mỏ. Tuy nhiên y va mới mắvng na câu thì trong mắmt Dip Phàm đXGiột nhiên bắBpn ra tia la gin, hắTzn nhìn chằudm chằZGXm Uông thiếu gia, h nói:
- Anh còn dám dông dài, tôi dám cam đhpMoan rằBpng hôm nay anh không ra khỏi đFây đudược, này cu quý t, có muốn th hay không đwây.

Uông thiếu gia ngược lạmrhi bịXGi ánh mắBt của Dip Phàm nhìn chằom chằFOZm khiến y ớn lạxZxnh, không ngờpS y lùi ra sau một bước.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ ca. Lâm T Nhun, con trai của Lâm Phong khá là thông minh, gã vội vàng bước ra mở ca, đFang trông mong có vịpFW cứhpMu tinh đPFmến giảmi quyết trườGAtng hợp này.

- Sếp Lang, tôi đpFWến hơi chm, va rồi bên kia tôi va mới giảGuHi quyết xong một vụ mới tới đjTHược đFnây, xin lỗi, xin lỗi.
Một ngườhpMi thanh niên khá to lớn bước vào, va tiến đhFHến chỗ Lang Phá Thiên va thốt lên lờZoi xin lỗi.

Dip Phàm liếc mắmrht một cái, hơi ngạHBc nhiên một chút. Hắmn có cảZom giác như đwã tng gp ngườfui này ở nơi nào rồi lin lục lạAFi trí nhớ nhưng không thểnF nhớ nổi là đWbã gp ở đOTâu.

- Trung Lương, chúng tôi không dám ngồi ở đxZxây uống rượu, có ngườBpi đGXMuổi chúng tôi đFi.
Lang Phá Thiên xem xét ngườWbi nọ rồi liếc mắhpMt một cái, h một tiếng.

- Là ai vy?
Lông mày ngườHwi thanh niên tên là Trung Lương dng đZGXFsng cảK lên, đFsưa tầom mắpSt ra nhìn khắjTHp phòng. Khi nhn thấFy Uông thiếu gia gã cũng hơi có vẻ ngạPFmc nhiên một chút, đZGXang muốn mở ming nhưng Uông Kiếm Dương lạFOZi mở ming trước, nói:
- Trấhfjn.. Tham mưu trưởng Trấdn, ngài cũng đGGFến đBây à.

Tuy nhiên, Uông Kiếm Dương vốn kiêu ngạHBo là thế vy mà khi nói nhữGuHng lờpFWi này thì đvột nhiên nét mt trở nên lo lắvng, mt hơi có vẻ sượng sùng.

- Ha ha, chính là ngườAFi không có lông mao này đpFWuổi chúng tôi đHBi đXGimTy.
Lang Phá Thiên dài giọng, hơi có vẻ tứTzc gin, nói. Hơn nữHwa, trên mt lộ ra một tia cườFsi mỉGXMm.

- Rốt cục sao lạTi thế này anh Lang?
Trung Lương có chút nghi hoc, liếc mắxZxt nhìn Uông Thiếu một cái.

- RấFt đHUơn giảHUn, chúng tôi uống rượu đPFmang vui vẻ như vy thì vịMv Uông Thiếu không có lông mao này chơi bài đhfjùa giỡn, mắBng cu em Dip Phàm của chúng tôi là lông mao ngắnFn, sau rồi cu Dip mắHwng anh ta không ra gì. Cho nên Uông thiếu gia đZouổi chúng tôi đXGii. Ha ha, lão Lang tôi đOTây ở thủ đmTô này chưa h gp kẻ đKui mù không có lông mao như thế này đGXMMBHy.

Lang Phá Thiên một câu nói đihGến t không có lông mao, hai câu cũng không có lông mao, vy mà dưới ánh mắGGFt sắudc bén của Tham mưu trưởng Trung Lương thì Uông thiếu gia không ngờFOZ không dám cãi lạZGXi, tht là quỷ dịjTH.

- Uông Kiếm Dương, mau quay sang xin lỗi sếp Lang và Dip tiên sinh đwi. truyn copy t tunghoanh.com
TrấxZxn Trung Lương hướng v phía Uông Kiếm Dương nói.

- TrấZGXn…Tham mưu trưởng TrấHwn, vic này…
Mt Uông Kiếm Dương lp tứGGFc chuyểHwn sang màu gan lợn, y liếc mắudt nhìn mọi ngườxZxi một cái, cảFm thấjTHy dù sao đHwi nữwa cũng không thểGAt nói gì đXGiược, quá mấffpt mt.

- H.
Trấhfjn Trung Lương h lạmnh một tiếng, không ngờOT Uông Kiếm Dương sợ run lên, ming mấOTp máy lẩvm bẩhpMm:
- Được rồi…Rấhfjt xin lỗi.

- Uông Kiếm Dương, cu nói xem, bình thườGAtng TrấTzn Trung Lương tôi đGXMối đffpãi với cu thế nào?
TrấZGXn Trung Lương h một tiếng, nói.


- Rấwt tốt, giống như anh em vy.
Uông Kiếm Dương hơi cúi đHUKu, nói.

- Vy là tốt rồi, bình thườHwng cu gọi tôi là anh Trấdn, cu cũng biết, Cục trưởng Lang đFây tôi cũng phảHUi gọi anh ấBy là anh Lang.
TrấFn Trung Lương mt nhăn mày nhó, h một tiếng.

- Đúng ạGGF…RấxZxt xin lỗi anh TrấHwn, tôi không biết bọn họ là bạrhPn anh.
Uông Kiếm Dương nói, liếc mắFt nhìn Phó cục trưởng thườrhPng trc Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứudc Trung ương TrầmTn NhấGuHt Minh một cái.

TrầihGn Nhấfut Minh đwành phảhfji kiên trì đffpến cùng. Ông ta mở ming:
- Kiếm Dương, vịOT này là lãnh đOTGuHo của Tham mưu trưởng TrấOTn, tht là thấhFHt kính. Tham mưu trưởng TrấrhPn, tôi là TrầxZxn NhấPFmt Minh, công tác ở Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứmc Trung ương.

Vốn hôm nay tôi là khách mờnFi của Chủ tịTzch tỉpFWnh Vit Đông Lâm Phong, anh ấfuy cũng mờBpi cảBp cha của Kiếm Dương là Uông Bác Minh. Tuy nhiên Uông Bác không đvến đnFược nên bảihGo Kiếm Dương cùng tôi đhpMến gp Phó chủ tịWbch Lâm. Không ngờmT lạHwi có chuyn hiểpSu lầBm với sếp Lang và Dip tiên sinh đFsây. Chén rượu này tôi mờwi mọi ngườrhPi, mọi ngườhFHi bỏ qua nhé?

- Anh Lang, anh thấmTy thế nào?
TrấmTn Trung Lương liếc mắZGXt hỏi ý kiến Lang Phá Thiên.

- Cu Dip à, cu thấllmy thế nào?
Lang Phá Thiên không trảFOZ lờFi mà đMvưa mắAFt nhìn Dip Phàm.

- Anh Thiết, anh Trương, các anh thấXKy thế nào?
Dip Phàm lạnFi hỏi Thiết Chiêm Hùng và Trương V Thanh.

- Hay là vn cu Dip quyết đudjTHnh đMBHi?
Thiết Chiêm Hùng nói, Trương V Thanh gt đGuHhfju. Vòng vo như vy, cuối cùng lạXKi đZoến tay Dip Phàm.

Hắfun nhìn Uông đXKwi thiếu gia, lạFi nhìn Lâm Phong rồi nói:
- Nếu như vy thì mọi ngườmrhi cùng làm một ly nhé, Phó chủ tịmch Lâm, anh thấpFWy thế nào?

Dip Phàm nói như vy một mt đGAtK trưng cầllmu ý kiến Lâm Phong, thc ra câu đwMBHu tiên đihGã thểHU hin ý hắtmn rồi. Trong lòng Lâm Phong rấhFHt cảfum kích, ông ta biết lờZGXi nói của mình trong mắHUt Trương V Thanh chng là gì cảMv, chính ông ta sao lạvi dám làm đffpiu đdó?

Nếu Trương V Thanh là bạdn bè Dip Phàm, Dip Phàm đpFWã đpFWồng ý rồi, sau đpFWó lạfui hỏi ý kiến ông ta như vy, va đFsF bạhFHn bè hắWbn cùng đwồng ý nhưng đFsồng thờFOZi cũng tôn ông ta lên.

Lâm Phong nhanh chóng gt đGAtKu nói:
- TấTt cảffp mọi ngườpFWi đTzu là bạhFHn bè, đFnêm nay tôi làm chủ, mờBpi mọi ngườZoi cùng ngồi xuống uống với nhau vài chén nhé.

 • Gửi lúc 21:59 Ngày 29/05/2014

  nhat.phan.395@fb

  Lời nhắn từ Mộ Dung: Bên TQ đang có đợt tảo thanh văn học Internet, chủ yếu nhằm vào thể loại Quan trường, quá khiều. Bộ Quan Thuật cũng nằm trong đó. Tác giả bắt buộc phải dừng bộ truyện và chuyển sang viết truyện mới. bên convert có tới chap 3427 bác nào thích thì cày cuốc

 • Gửi lúc 22:50 Ngày 26/04/2014

  nhanma154@fb

  Bộ này tác giả bị hài hòa nên chuyển sang viết truyện khác rồi

 • Gửi lúc 12:57 Ngày 08/04/2014

  Namhoang

  Xin hoi truyen 'quan thuat' con tiep tuc dich ko zay

 • Gửi lúc 11:48 Ngày 23/02/2014

  Namhoang

  Đang hay mà sao tự nhiên dừng lại vậy, xin cho thêm vài chap plz

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 08/02/2014

  abdhuy

  truyện đang hay mà. cho ra vài chap lấy tinh thần đi hihih