Trang chủ / Đô Thị / Quan Thuật / Chương 125 0: Hạng người vô danh

Quan Thuật

Chương 125 0: Hạng người vô danh
Quan Thut
Tác giảAJ: Cẩsu Bào T
Chương 1250: Hạqjpng ngườsi vô danh

Nhóm dịQch: Quan Trườfping
Nguồn: Metruyen.com
- Biết ư?
Trương V Thanh thấsy vẻ cao ngạzbzo của Uông Kiếm Dương, trong lòng rấnNNt khó chịsu, gã cũng không buồn giơ tay ra bắpQt.

- Ba của Uông thiếu gia là Uông Bác Minh, thuộc Đjng ủy Công an Trung ương.
Lúc này, Lâm Phong bên cạkqnh lin giới thiu.

- Sao, là Uông Thiếu à, .
Trương V Thanh thảYmVn nhiên gt đzbzAJu, nói:
- Ngồi đzbzi.
Nói như vy nhưng Trương V Thanh cũng không đTưa tay ra. Đương nhiên gã làm vy là muốn Dip Phàm hảq gin.

- Khá lắtrm, Đfpii công t Uông Thiếu của Phó thườsthng trc ĐYnsng ủy Công an Uông Bác Minh. H.
Lang Phá Thiên ngồi bên cạJsnh đwXã sớm tứNZc gin, lạRAwnh lùng thốt ra một câu. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

- Ông anh này là ai vy?
Uông Thiếu rõ ràng là không hài lòng, y nhíu nhíu mày, liếc mắRAwt ngắaTm Lang Phá Thiên một cái.

- Lang Phá Thiên, một tiểvnu bối vô danh, ha ha.
Lang Phá Thiên nói với giọng châm chọc. Y cườxxvi nói.

- Lang Phá Thiên ư, họ Lang này tôi chưa h nghe nói đsến, tht đAJúng là đdWOc bit.
Uông Thiếu cố ý nhấqjpn mạQnh chữAJ ‘Lang’, tấaTt nhiên là với phép ẩsn dụ so sánh Lang Phá Thiên như một loài lang thú.

- Cu Lang, thấtry không, cu như là một con thú đsthến t phương bắvbVc, ha ha…
Thiết Chiêm Hùng bên cạWnnh nói to, cố ý mỉpQm cườJsi.

- Ông anh là ai đnây, sao cườjki chói tai thế.
Uông thiếu gia lạji h một tiếng, nghiêng mắYmVt nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái.

Phó chủ tịdWOch tỉzbznh Lâm Phong bên cạVvpnh lòng lo lắhFng. Thái đNxộ của Uông thiếu gia kia tht quá đvnáng, hình như không thoảtri mái là không chịNxu rút tay lạkqi.

Tuy nhiên Lâm Phong cũng khó mà nói đVaược. Đối với loạdWOi ngườwXi ỷ vào gia thế quyn quý như thế này thì ông ta không có cách nào giảsi quyết cảlj. Cho nên trên mt ông ta chỉs thểYns hin vẻ chua xót, thảOln nhiên cườXli bồi vào.

- Thiết Chiêm Hùng cũng là hạRlVng ngườhFi hoàn toàn không có danh phn gì, là anh em của Dip Phàm.
Thiết Chiêm Hùng thảln nhiên h nói.

- Anh Thiết, anh Lang, hai ngườVvpi các anh nói như vy thì tôi có chút xấXlu hổ đnNNJsy.
Dip Phàm bên cạQnh gượng cườVdqi.

- NgườQi anh em có ý gì vy?
Lang Phá Thiên cố ý thểmca hin vẻ mt khó hiểnu, còn liếc mắqjpt nhìn Uông Thiếu một cái.

- Ha ha, không có gì, uống rượu thôi, mờQi.
Dip Phàm thảJsn nhiên cườaTi, tiếp đqjpón mọi ngườpJBi ngồi xuống uống rượu Lâm Phong khẩjn trương đBsóng vai trò con la xuống sườdWOn núi, tiếp đsón mọi ngườJsi va đbYRến.

Tuy nhiên, trong khi uống rượu, Uông thiếu gia có vẻ như không đkqược va lòng.

Bởi vì ngoài Lâm Phong, Lâm T Nhun và Trầmcan Nhấjkt Minh ngu nhiên cùng uống với y mấvny chén thì hình như Dip Phàm, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng không h chạNxm cốc với y. Ngay cảs Trương V Thanh cũng lườbYRi chạNxm cốc với y.

Uông đljvni thiếu gia biết là ngườYnsi ta không cầdWOn gp mình, mt y dầVdqn dầnNNn tối sầkqm lạVai, s tứfpic gin nhanh chóng lan tới yết hầAJu. Trong lòng Lâm Phong cườbYRi khổ, ông ta biết kiểaTu gì cơn tứvbVc gin của Uông đljli thiếu gia cũng d bùng phát. Nhưng vic này lạji khó mà nói đjkược. Ông ta lin nhanh chóng đJsưa mắRlVt hỏi ý của bạQn học cũ TrầNZn Nhấst Minh.

- Kiếm Dương, chúng ta làm mấYnsy chén nào, ha ha.
Trầxxvn NhấpQt Minh khẽ cườAJi nói. Hơn nữsa, TrầQn NhấcQt Minh có quan h không tồi với Uông Bác Minh, cha của Uông Kiếm Dương, cho nên ông ta đJsối đYmVãi với Uông Kiếm Dương với tư cách là bc tin bối. ChỉbYfđRAwiu gia thế của nhà họ Uông rấat b thế nên trong chuyn kết giao này thì TrầiiRn Nhấvnt Minh có vẻ kém thế hơn nhiu.

- Không uống nữNxa, mấlt cảAJ hứkqng rồi, xin cáo t.
Uông Thiếu phát gin. Bình thườNxng khi đVvpến nhà ai y cũng đYnsược tung hô, vy mà bữvna tic rượu hôm nay tht kì lạmca, một viên Công an t Ngư Đồng tới với ba tên càn rỡ vô danh tiểTu tốt không ngờNx lạji thèm đVvpbYR ý đnNNến y, ngay cảwX đpjôi nam nữn trẻ ngồi cạVvpnh cũng không thèm nhìn y. Cho nên Uông Thiếu khó mà chịfpiu đNZược.

Tht ra tối nay Uông Kiếm Dương đsthồng ý tới tham d bữQa tic này là vì trước đhFó Lâm Phong mờJsi bố y là Uông Bác Minh. Nhưng Uông Bác Minh làm sao lạlji có thểVa tham gia kiểqu gp gỡ như thế này đdWOược.

Tuy nhiên, ông ta cảam thấsthy làm như vy cũng không hay, Lâm Phong tốt xấNZu gì cũng là một vịq cán bố cấVap Phó tỉnnh, con mình con trẻ, có biết thêm một vài bạsn bè thế h mình cũng tốt. Vy nên ông ta lin sai con mình theo TrầaTn Nhấlt Minh tới tham gia bữBsa tic.

- Không tin.
Rốt cục Dip Phàm không nín đwXược, đwXưa mắaTt nhìn tên này một cái, lạjknh lùng h nói, không h có vẻ khách khí.

Lúc trước hắVan còn nểhF Phó chủ tịkqch tỉYmVnh Lâm Phong, tuy nhiên, ngườaTi này càng lúc càng không biết đRAwiu, không ai chịYnsu nổi. Huống chi Dip Phàm cũng là hạfping ngườXli khá nóng tính.

- Anh có cái quái gì mà dám nói với bố anh như vy chứJs?
Uông Thiếu phát hỏa, nghiêng ngườfpii quay sang Phó chủ tịqjpch Lâm Phong h một tiếng nói:
- Phó chủ tịYmVch tỉTnh Lâm, ngườai như thế này mà cũng gọi đbYfến tic rượu ư. Hôm nay Uông Kiếm Dương tôi muốn ngườVai này ngồi vào chỗ của mình. Phó chủ tịVach tỉkqnh Lâm, tôi không thích một số con chó con mèo cũng đNxược mờRAwi đzbzến, ngồi cùng nhau nhiu mấVdqt hết cảtr vui, xui xẻo.

ThằAJng nhãi này rõ ràng muốn Lâm Phong đWnuổi ngườni ta đWni, vy là y đQvny Phó chủ tịOlch tỉWnnh Lâm vào nơi đRlVXlu sóng ngọn gió rồi. Vốn là ông ta đsi theo Dip Phàm đNxến cầpQu cạiiRnh Cục trưởng Cục thư ký văn phòng Trung ương Trương V Thanh rảiiRi đvnườAJng giúp con mình.

Không thểdWO tưởng tượng đYnsược Uông đVdqQi thiếu gia đJsột nhiên trở chứbYRng như thế, còn muốn đfpiám ngườYmVi phe Dip Phàm khẩvbVn trương đilki đlji, nhưng Lâm Phương khó có thểBs làm như vy.

Tuy nhiên, nhà họ Uông rấNZt có thế lc, mà Uông Bác Minh chính là hu trườNZng của ông ta, đpJBối với ông ta giống như là nhân bánh bích quy vy. Chuyn này khiến cho Lâm Phong đjườqng đpjườtrng là một Phó chủ tịqjpch thườqng trc tỉiiRnh Vit Đông cũng phảsi vã hết cảl mồ hôi trán.

Va thấpJBy tình hình như vy, Dip Phàm lin đBspjng lên giảYnsi vây nói:
- Phó chủ tịTch tỉAJnh Lâm, chúng tôi đVvpi trước, sau này có rảvnnh thì nói chuyn sau vy.

Trên mt Lâm Phong hin lên một tia cảOlm kích, mà Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng, Trương V Thanh tuy hơi có vẻ không muốn đhFi nhưng nếu Dip Phàm mở ming nói như vy thì cảAJ ba ngườvbVi đqu đsthsng lên bước đlji. V phầVan Dip T Kỳ đTã sớm tứkqc gin nhìn chằQm chằJsm Uông thiếu gia. truyn copy t tunghoanh.com

Tuy nhiên, Dip Phàm cũng liếc mắnt nhìn Uông Thiếu một cái, cườQi nói:
- Có như thế nào thì cũng mc k, tổng thểQ so với anh cũng dài hơn một chút, ha ha.
LờbYRi nói này của Dip Phàm khá là thâm hiểhFm, ngườXli nào mà lông không dài thì chng khác nào thái giám.

- Mẹ nó chứRlV, mày dám mắaTng…
Uông Thiếu đRlVp bàn cái rầpjm, mắmcang mỏ. Tuy nhiên y va mới mắYmVng na câu thì trong mắbYRt Dip Phàm đjột nhiên bắzbzn ra tia la gin, hắTn nhìn chằJsm chằzbzm Uông thiếu gia, h nói:
- Anh còn dám dông dài, tôi dám cam đhFoan rằNZng hôm nay anh không ra khỏi đnNNây đsược, này cu quý t, có muốn th hay không đsthây.

Uông thiếu gia ngược lạYnsi bịcQ ánh mắJst của Dip Phàm nhìn chằjkm chằiiRm khiến y ớn lạvbVnh, không ngờYmV y lùi ra sau một bước.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ ca. Lâm T Nhun, con trai của Lâm Phong khá là thông minh, gã vội vàng bước ra mở ca, đBsang trông mong có vịilk cứbYRu tinh đdWOến giảdWOi quyết trườmcang hợp này.

- Sếp Lang, tôi đjến hơi chm, va rồi bên kia tôi va mới giảfpii quyết xong một vụ mới tới đjkược đVvpây, xin lỗi, xin lỗi.
Một ngườsi thanh niên khá to lớn bước vào, va tiến đRlVến chỗ Lang Phá Thiên va thốt lên lờQi xin lỗi.

Dip Phàm liếc mắVdqt một cái, hơi ngạQc nhiên một chút. HắYmVn có cảiiRm giác như đRlVã tng gp ngườWni này ở nơi nào rồi lin lục lạsthi trí nhớ nhưng không thểYmV nhớ nổi là đnNNã gp ở đaTâu.

- Trung Lương, chúng tôi không dám ngồi ở đbYfây uống rượu, có ngườqjpi đXluổi chúng tôi đkqi.
Lang Phá Thiên xem xét ngườYmVi nọ rồi liếc mắYmVt một cái, h một tiếng.

- Là ai vy?
Lông mày ngườAJi thanh niên tên là Trung Lương dng đpQqjpng cảT lên, đVaưa tầYnsm mắvnt ra nhìn khắJsp phòng. Khi nhn thấpQy Uông thiếu gia gã cũng hơi có vẻ ngạsthc nhiên một chút, đjkang muốn mở ming nhưng Uông Kiếm Dương lạWni mở ming trước, nói:
- Trấzbzn.. Tham mưu trưởng TrấJsn, ngài cũng đQến đnây à.

Tuy nhiên, Uông Kiếm Dương vốn kiêu ngạlo là thế vy mà khi nói nhữilkng lờAJi này thì đcQột nhiên nét mt trở nên lo lắsng, mt hơi có vẻ sượng sùng.

- Ha ha, chính là ngườsthi không có lông mao này đljuổi chúng tôi đpJBi đQfpiy.
Lang Phá Thiên dài giọng, hơi có vẻ tứsc gin, nói. Hơn nữaTa, trên mt lộ ra một tia cườpQi mỉVdqm.

- Rốt cục sao lạsi thế này anh Lang?
Trung Lương có chút nghi hoc, liếc mắljt nhìn Uông Thiếu một cái.

- Rấjt đhFơn giảYnsn, chúng tôi uống rượu đvnang vui vẻ như vy thì vịQ Uông Thiếu không có lông mao này chơi bài đnùa giỡn, mắcQng cu em Dip Phàm của chúng tôi là lông mao ngắvnn, sau rồi cu Dip mắJsng anh ta không ra gì. Cho nên Uông thiếu gia đQuổi chúng tôi đNxi. Ha ha, lão Lang tôi đhFây ở thủ đwXô này chưa h gp kẻ đAJui mù không có lông mao như thế này đvbVcQy.

Lang Phá Thiên một câu nói đcQến t không có lông mao, hai câu cũng không có lông mao, vy mà dưới ánh mắYnst sắdWOc bén của Tham mưu trưởng Trung Lương thì Uông thiếu gia không ngờQ không dám cãi lạsi, tht là quỷ dịRlV.

- Uông Kiếm Dương, mau quay sang xin lỗi sếp Lang và Dip tiên sinh đsi.
TrấQn Trung Lương hướng v phía Uông Kiếm Dương nói.

- Trấzbzn…Tham mưu trưởng TrấTn, vic này…
Mt Uông Kiếm Dương lp tứAJc chuyểQn sang màu gan lợn, y liếc mắbYRt nhìn mọi ngườbYfi một cái, cảAJm thấsy dù sao đNZi nữsa cũng không thểs nói gì đpjược, quá mấilkt mt.

- H.
Trấsthn Trung Lương h lạpjnh một tiếng, không ngờs Uông Kiếm Dương sợ run lên, ming mấdWOp máy lẩOlm bẩYnsm:
- Được rồi…Rấilkt xin lỗi.

- Uông Kiếm Dương, cu nói xem, bình thườqng Trấnn Trung Lương tôi đRlVối đlãi với cu thế nào?
TrấQn Trung Lương h một tiếng, nói.


- RấNxt tốt, giống như anh em vy.
Uông Kiếm Dương hơi cúi đtrfpiu, nói.

- Vy là tốt rồi, bình thườzbzng cu gọi tôi là anh Trấpjn, cu cũng biết, Cục trưởng Lang đwXây tôi cũng phảcQi gọi anh ấpJBy là anh Lang.
Trấsthn Trung Lương mt nhăn mày nhó, h một tiếng.

- Đúng ạaT…Rấjt xin lỗi anh TrấcQn, tôi không biết bọn họ là bạwXn anh.
Uông Kiếm Dương nói, liếc mắJst nhìn Phó cục trưởng thườOlng trc Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứzbzc Trung ương Trầln Nhấvnt Minh một cái.

TrầnNNn NhấAJt Minh đNxành phảYnsi kiên trì đOlến cùng. Ông ta mở ming:
- Kiếm Dương, vịXl này là lãnh đqYnso của Tham mưu trưởng Trấmcan, tht là thấhFt kính. Tham mưu trưởng TrấpJBn, tôi là TrầbYfn NhấTt Minh, công tác ở Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứYmVc Trung ương.

Vốn hôm nay tôi là khách mờni của Chủ tịbYfch tỉvbVnh Vit Đông Lâm Phong, anh ấsthy cũng mờpJBi cảlj cha của Kiếm Dương là Uông Bác Minh. Tuy nhiên Uông Bác không đsthến đbYRược nên bảcQo Kiếm Dương cùng tôi đJsến gp Phó chủ tịljch Lâm. Không ngờpQ lạpQi có chuyn hiểAJu lầVam với sếp Lang và Dip tiên sinh đxxvây. Chén rượu này tôi mờAJi mọi ngườpji, mọi ngườnNNi bỏ qua nhé?

- Anh Lang, anh thấVdqy thế nào?
TrấVdqn Trung Lương liếc mắbYft hỏi ý kiến Lang Phá Thiên.

- Cu Dip à, cu thấBsy thế nào?
Lang Phá Thiên không trảlj lờVdqi mà đkqưa mắJst nhìn Dip Phàm.

- Anh Thiết, anh Trương, các anh thấsthy thế nào?
Dip Phàm lạRlVi hỏi Thiết Chiêm Hùng và Trương V Thanh.

- Hay là vn cu Dip quyết đqjpmcanh đli?
Thiết Chiêm Hùng nói, Trương V Thanh gt đaau. Vòng vo như vy, cuối cùng lạpJBi đJsến tay Dip Phàm.

HắVan nhìn Uông đjkvbVi thiếu gia, lạji nhìn Lâm Phong rồi nói:
- Nếu như vy thì mọi ngườaTi cùng làm một ly nhé, Phó chủ tịYmVch Lâm, anh thấaTy thế nào?

Dip Phàm nói như vy một mt đTilk trưng cầvnu ý kiến Lâm Phong, thc ra câu đpQBsu tiên đnNNã thểNx hin ý hắfpin rồi. Trong lòng Lâm Phong rấqjpt cảjm kích, ông ta biết lờai nói của mình trong mắOlt Trương V Thanh chng là gì cảRlV, chính ông ta sao lạcQi dám làm đxxviu đVvpó?

Nếu Trương V Thanh là bạwXn bè Dip Phàm, Dip Phàm đXlã đRAwồng ý rồi, sau đbYfó lạTi hỏi ý kiến ông ta như vy, va đzbzhF bạcQn bè hắnNNn cùng đsthồng ý nhưng đzbzồng thờpji cũng tôn ông ta lên.

Lâm Phong nhanh chóng gt đjkNZu nói:
- TấNxt cản mọi ngườwXi đRlVu là bạQn bè, đXlêm nay tôi làm chủ, mờbYfi mọi ngườfpii cùng ngồi xuống uống với nhau vài chén nhé.

 • Gửi lúc 21:59 Ngày 29/05/2014

  nhat.phan.395@fb

  Lời nhắn từ Mộ Dung: Bên TQ đang có đợt tảo thanh văn học Internet, chủ yếu nhằm vào thể loại Quan trường, quá khiều. Bộ Quan Thuật cũng nằm trong đó. Tác giả bắt buộc phải dừng bộ truyện và chuyển sang viết truyện mới. bên convert có tới chap 3427 bác nào thích thì cày cuốc

 • Gửi lúc 22:50 Ngày 26/04/2014

  nhanma154@fb

  Bộ này tác giả bị hài hòa nên chuyển sang viết truyện khác rồi

 • Gửi lúc 12:57 Ngày 08/04/2014

  Namhoang

  Xin hoi truyen 'quan thuat' con tiep tuc dich ko zay

 • Gửi lúc 11:48 Ngày 23/02/2014

  Namhoang

  Đang hay mà sao tự nhiên dừng lại vậy, xin cho thêm vài chap plz

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 08/02/2014

  abdhuy

  truyện đang hay mà. cho ra vài chap lấy tinh thần đi hihih