Trang chủ / Đô Thị / Quan Thuật / Chương 125 0: Hạng người vô danh

Quan Thuật

Chương 125 0: Hạng người vô danh
Quan Thut
Tác giảz: CẩhUYu Bào T
Chương 1250: Hạokng ngườUSxi vô danh

Nhóm dịACch: Quan TrườnXhng
Nguồn: Metruyen.com
- Biết ư?
Trương V Thanh thấZyuy vẻ cao ngạUKPo của Uông Kiếm Dương, trong lòng rấfzt khó chịWFZu, gã cũng không buồn giơ tay ra bắPQRt.

- Ba của Uông thiếu gia là Uông Bác Minh, thuộc Đfng ủy Công an Trung ương.
Lúc này, Lâm Phong bên cạYOnh lin giới thiu.

- Sao, là Uông Thiếu à, .
Trương V Thanh thảfn nhiên gt đsACu, nói:
- Ngồi đvi.
Nói như vy nhưng Trương V Thanh cũng không đUwưa tay ra. Đương nhiên gã làm vy là muốn Dip Phàm hảyUo gin.

- Khá lắnXhm, Đvi công t Uông Thiếu của Phó thườFGng trc Đxfng ủy Công an Uông Bác Minh. H.
Lang Phá Thiên ngồi bên cạsnh đLTã sớm tứhUYc gin, lạrEnh lùng thốt ra một câu.

- Ông anh này là ai vy?
Uông Thiếu rõ ràng là không hài lòng, y nhíu nhíu mày, liếc mắokt ngắvm Lang Phá Thiên một cái.

- Lang Phá Thiên, một tiểUSxu bối vô danh, ha ha.
Lang Phá Thiên nói với giọng châm chọc. Y cườOafi nói.

- Lang Phá Thiên ư, họ Lang này tôi chưa h nghe nói đsến, tht đGsúng là đzc bit.
Uông Thiếu cố ý nhấUwn mạaAQnh chữtf ‘Lang’, tấUSxt nhiên là với phép ẩhUYn dụ so sánh Lang Phá Thiên như một loài lang thú.

- Cu Lang, thấdFy không, cu như là một con thú đGsến t phương bắnXhc, ha ha…
Thiết Chiêm Hùng bên cạACnh nói to, cố ý mỉWFZm cườxfi.

- Ông anh là ai đGsây, sao cườai chói tai thế.
Uông thiếu gia lạWFZi h một tiếng, nghiêng mắtft nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái.

Phó chủ tịwch tỉSanh Lâm Phong bên cạUnh lòng lo lắang. Thái đxfộ của Uông thiếu gia kia tht quá đYOáng, hình như không thoảSai mái là không chịzu rút tay lạOafi.

Tuy nhiên Lâm Phong cũng khó mà nói đordược. Đối với loạaAQi ngườyUoi ỷ vào gia thế quyn quý như thế này thì ông ta không có cách nào giảhvi quyết cảtf. Cho nên trên mt ông ta chỉaAQ thểrE hin vẻ chua xót, thảfzn nhiên cườtthi bồi vào.

- Thiết Chiêm Hùng cũng là hạtthng ngườYOi hoàn toàn không có danh phn gì, là anh em của Dip Phàm.
Thiết Chiêm Hùng thảRNn nhiên h nói.

- Anh Thiết, anh Lang, hai ngườWFZi các anh nói như vy thì tôi có chút xấrEu hổ đZyuGsy.
Dip Phàm bên cạdFnh gượng cườZyui.

- NgườQLi anh em có ý gì vy?
Lang Phá Thiên cố ý thểQL hin vẻ mt khó hiểMUzu, còn liếc mắhUYt nhìn Uông Thiếu một cái.

- Ha ha, không có gì, uống rượu thôi, mờWFZi.
Dip Phàm thảnXhn nhiên cườUSxi, tiếp đACón mọi ngườYOi ngồi xuống uống rượu Lâm Phong khẩGsn trương đPQRóng vai trò con la xuống sườFn núi, tiếp đOafón mọi ngườaAQi va đRNến.

Tuy nhiên, trong khi uống rượu, Uông thiếu gia có vẻ như không đavược va lòng.

Bởi vì ngoài Lâm Phong, Lâm T Nhun và TrầhoLn NhấQDt Minh ngu nhiên cùng uống với y mấtthy chén thì hình như Dip Phàm, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng không h chạZsm cốc với y. Ngay cảMUz Trương V Thanh cũng lườUSxi chạPQRm cốc với y.

Uông đtfZsi thiếu gia biết là ngườfzi ta không cầZyun gp mình, mt y dầfn dầhUYn tối sầam lạUwi, s tứMUzc gin nhanh chóng lan tới yết hầMUzu. Trong lòng Lâm Phong cườOafi khổ, ông ta biết kiểEu gì cơn tứOUc gin của Uông điZihUYi thiếu gia cũng d bùng phát. Nhưng vic này lạavi khó mà nói đUSxược. Ông ta lin nhanh chóng đordưa mắMUzt hỏi ý của bạyUon học cũ Trầhvn NhấrEt Minh.

- Kiếm Dương, chúng ta làm mấzaWy chén nào, ha ha.
Trầokn NhấKhtt Minh khẽ cườoki nói. Hơn nữFGa, TrầQLn NhấFGt Minh có quan h không tồi với Uông Bác Minh, cha của Uông Kiếm Dương, cho nên ông ta đfzối đUãi với Uông Kiếm Dương với tư cách là bc tin bối. ChỉZsđXsOiu gia thế của nhà họ Uông rấOaft b thế nên trong chuyn kết giao này thì Trầxfn NhấXsOt Minh có vẻ kém thế hơn nhiu.

- Không uống nữPQRa, mấPQRt cảfz hứXsOng rồi, xin cáo t.
Uông Thiếu phát gin. Bình thườsng khi đdFến nhà ai y cũng đACược tung hô, vy mà bữMUza tic rượu hôm nay tht kì lạE, một viên Công an t Ngư Đồng tới với ba tên càn rỡ vô danh tiểOu tốt không ngờOaf lạEi thèm đGszaW ý đordến y, ngay cảGs đokôi nam nữUSx trẻ ngồi cạiZinh cũng không thèm nhìn y. Cho nên Uông Thiếu khó mà chịhUYu đOUược.

Tht ra tối nay Uông Kiếm Dương đsồng ý tới tham d bữMUza tic này là vì trước đGsó Lâm Phong mờvi bố y là Uông Bác Minh. Nhưng Uông Bác Minh làm sao lạXsOi có thểnXh tham gia kiểZyuu gp gỡ như thế này đQDược.

Tuy nhiên, ông ta cảSam thấoky làm như vy cũng không hay, Lâm Phong tốt xấdFu gì cũng là một vịAC cán bố cấUwp Phó tỉQDnh, con mình con trẻ, có biết thêm một vài bạfn bè thế h mình cũng tốt. Vy nên ông ta lin sai con mình theo Trầtthn Nhấfzt Minh tới tham gia bữGsa tic.

- Không tin.
Rốt cục Dip Phàm không nín đFGược, đaAQưa mắOt nhìn tên này một cái, lạUKPnh lùng h nói, không h có vẻ khách khí.

Lúc trước hắokn còn nểxf Phó chủ tịyUoch tỉnXhnh Lâm Phong, tuy nhiên, ngườaAQi này càng lúc càng không biết đtthiu, không ai chịhUYu nổi. Huống chi Dip Phàm cũng là hạYOng ngườFGi khá nóng tính.

- Anh có cái quái gì mà dám nói với bố anh như vy chứYO?
Uông Thiếu phát hỏa, nghiêng ngườhvi quay sang Phó chủ tịQDch Lâm Phong h một tiếng nói:
- Phó chủ tịUKPch tỉoknh Lâm, ngườfzi như thế này mà cũng gọi đYOến tic rượu ư. Hôm nay Uông Kiếm Dương tôi muốn ngườQLi này ngồi vào chỗ của mình. Phó chủ tịOch tỉordnh Lâm, tôi không thích một số con chó con mèo cũng đRNược mờavi đtthến, ngồi cùng nhau nhiu mấyUot hết cảO vui, xui xẻo.

ThằnXhng nhãi này rõ ràng muốn Lâm Phong đuOnuổi ngườsi ta đMUzi, vy là y đtfACy Phó chủ tịMUzch tỉOUnh Lâm vào nơi đUau sóng ngọn gió rồi. Vốn là ông ta đOafi theo Dip Phàm đxfến cầQDu cạFGnh Cục trưởng Cục thư ký văn phòng Trung ương Trương V Thanh rảWFZi đhUYườXsOng giúp con mình.

Không thểhoL tưởng tượng đaAQược Uông đUwYOi thiếu gia đYOột nhiên trở chứOUng như thế, còn muốn đRNám ngườFGi phe Dip Phàm khẩUwn trương đQLi đfi, nhưng Lâm Phương khó có thểQD làm như vy.

Tuy nhiên, nhà họ Uông rấxft có thế lc, mà Uông Bác Minh chính là hu trườfzng của ông ta, đxfối với ông ta giống như là nhân bánh bích quy vy. Chuyn này khiến cho Lâm Phong đQDườokng đavườZyung là một Phó chủ tịddMch thườZsng trc tỉavnh Vit Đông cũng phảnXhi vã hết cảhUY mồ hôi trán.

Va thấtthy tình hình như vy, Dip Phàm lin đwUKPng lên giảGsi vây nói:
- Phó chủ tịQDch tỉwnh Lâm, chúng tôi đzi trước, sau này có rảWFZnh thì nói chuyn sau vy.

Trên mt Lâm Phong hin lên một tia cảSam kích, mà Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng, Trương V Thanh tuy hơi có vẻ không muốn đai nhưng nếu Dip Phàm mở ming nói như vy thì cảXsO ba ngườfzi đZsu đuOniZing lên bước đMUzi. V phầwn Dip T Kỳ đRNã sớm tứiZic gin nhìn chằQLm chằddMm Uông thiếu gia.

Tuy nhiên, Dip Phàm cũng liếc mắdFt nhìn Uông Thiếu một cái, cườyUoi nói:
- Có như thế nào thì cũng mc k, tổng thểaAQ so với anh cũng dài hơn một chút, ha ha.
LờFi nói này của Dip Phàm khá là thâm hiểhvm, ngườUwi nào mà lông không dài thì chng khác nào thái giám.

- Mẹ nó chứtf, mày dám mắPQRng…
Uông Thiếu đhUYp bàn cái rầFGm, mắRNng mỏ. Tuy nhiên y va mới mắMUzng na câu thì trong mắZst Dip Phàm đLTột nhiên bắPQRn ra tia la gin, hắUSxn nhìn chằYOm chằZyum Uông thiếu gia, h nói:
- Anh còn dám dông dài, tôi dám cam đZyuoan rằtthng hôm nay anh không ra khỏi đzaWây đxfược, này cu quý t, có muốn th hay không đvây.

Uông thiếu gia ngược lạEi bịZs ánh mắat của Dip Phàm nhìn chằQDm chằZyum khiến y ớn lạZyunh, không ngờZyu y lùi ra sau một bước.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ ca. Lâm T Nhun, con trai của Lâm Phong khá là thông minh, gã vội vàng bước ra mở ca, đEang trông mong có vịUw cứzaWu tinh đavến giảsi quyết trườQLng hợp này.

- Sếp Lang, tôi đvến hơi chm, va rồi bên kia tôi va mới giảFi quyết xong một vụ mới tới đordược đOây, xin lỗi, xin lỗi.
Một ngườaAQi thanh niên khá to lớn bước vào, va tiến đrEến chỗ Lang Phá Thiên va thốt lên lờhvi xin lỗi.

Dip Phàm liếc mắMUzt một cái, hơi ngạUwc nhiên một chút. HắWFZn có cảnXhm giác như đxfã tng gp ngườordi này ở nơi nào rồi lin lục lạZyui trí nhớ nhưng không thểrE nhớ nổi là đavã gp ở đokâu.

- Trung Lương, chúng tôi không dám ngồi ở đvây uống rượu, có ngườGsi đQLuổi chúng tôi đXsOi.
Lang Phá Thiên xem xét ngườhUYi nọ rồi liếc mắSat một cái, h một tiếng.

- Là ai vy?
Lông mày ngườPQRi thanh niên tên là Trung Lương dng đXsOUwng cảv lên, đhoLưa tầMUzm mắRNt ra nhìn khắvp phòng. Khi nhn thấSay Uông thiếu gia gã cũng hơi có vẻ ngạOUc nhiên một chút, đOUang muốn mở ming nhưng Uông Kiếm Dương lạzi mở ming trước, nói:
- Trấwn.. Tham mưu trưởng Trấtthn, ngài cũng đSaến đUwây à.

Tuy nhiên, Uông Kiếm Dương vốn kiêu ngạFGo là thế vy mà khi nói nhữMUzng lờRNi này thì đwột nhiên nét mt trở nên lo lắrEng, mt hơi có vẻ sượng sùng.

- Ha ha, chính là ngườvi không có lông mao này đtthuổi chúng tôi đFGi đMUzWFZy.
Lang Phá Thiên dài giọng, hơi có vẻ tứQDc gin, nói. Hơn nữuOna, trên mt lộ ra một tia cườiZii mỉtfm.

- Rốt cục sao lạfzi thế này anh Lang?
Trung Lương có chút nghi hoc, liếc mắfzt nhìn Uông Thiếu một cái.

- RấMUzt đwơn giảQDn, chúng tôi uống rượu đWFZang vui vẻ như vy thì vịhoL Uông Thiếu không có lông mao này chơi bài đuOnùa giỡn, mắUKPng cu em Dip Phàm của chúng tôi là lông mao ngắhvn, sau rồi cu Dip mắaAQng anh ta không ra gì. Cho nên Uông thiếu gia đUuổi chúng tôi đdFi. Ha ha, lão Lang tôi đnXhây ở thủ đhoLô này chưa h gp kẻ đtthui mù không có lông mao như thế này đOMUzy.

Lang Phá Thiên một câu nói đPQRến t không có lông mao, hai câu cũng không có lông mao, vy mà dưới ánh mắUSxt sắordc bén của Tham mưu trưởng Trung Lương thì Uông thiếu gia không ngờUKP không dám cãi lạzi, tht là quỷ dịhoL.

- Uông Kiếm Dương, mau quay sang xin lỗi sếp Lang và Dip tiên sinh đvi.
Trấokn Trung Lương hướng v phía Uông Kiếm Dương nói.

- Trấhvn…Tham mưu trưởng TrấEn, vic này…
Mt Uông Kiếm Dương lp tứSac chuyểUSxn sang màu gan lợn, y liếc mắrEt nhìn mọi ngườPQRi một cái, cảOm thấUSxy dù sao đUi nữMUza cũng không thểtth nói gì đEược, quá mấQDt mt.

- H.
TrấaAQn Trung Lương h lạuOnnh một tiếng, không ngờSa Uông Kiếm Dương sợ run lên, ming mấaAQp máy lẩZyum bẩZyum:
- Được rồi…RấXsOt xin lỗi.

- Uông Kiếm Dương, cu nói xem, bình thườsng TrấZyun Trung Lương tôi đQLối đaAQãi với cu thế nào?
TrấnXhn Trung Lương h một tiếng, nói.


- Rấfzt tốt, giống như anh em vy.
Uông Kiếm Dương hơi cúi đXsOxfu, nói.

- Vy là tốt rồi, bình thườZyung cu gọi tôi là anh TrấQLn, cu cũng biết, Cục trưởng Lang đokây tôi cũng phảiZii gọi anh ấhoLy là anh Lang.
TrấFn Trung Lương mt nhăn mày nhó, h một tiếng.

- Đúng ạord…RấACt xin lỗi anh TrấyUon, tôi không biết bọn họ là bạokn anh.
Uông Kiếm Dương nói, liếc mắLTt nhìn Phó cục trưởng thườGsng trc Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứFc Trung ương TrầhoLn NhấFt Minh một cái.

Trầan NhấEt Minh đddMành phảSai kiên trì đOUến cùng. Ông ta mở ming:
- Kiếm Dương, vịxf này là lãnh đyUozo của Tham mưu trưởng TrấUwn, tht là thấZyut kính. Tham mưu trưởng TrấFGn, tôi là TrầRNn NhấOUt Minh, công tác ở Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứvc Trung ương.

Vốn hôm nay tôi là khách mờXsOi của Chủ tịGsch tỉfznh Vit Đông Lâm Phong, anh ấFy cũng mờOafi cảF cha của Kiếm Dương là Uông Bác Minh. Tuy nhiên Uông Bác không đQLến đavược nên bảiZio Kiếm Dương cùng tôi đZsến gp Phó chủ tịYOch Lâm. Không ngờUKP lạGsi có chuyn hiểLTu lầRNm với sếp Lang và Dip tiên sinh đsây. Chén rượu này tôi mờOUi mọi ngườZyui, mọi ngườYOi bỏ qua nhé?

- Anh Lang, anh thấUKPy thế nào?
Trấtthn Trung Lương liếc mắYOt hỏi ý kiến Lang Phá Thiên.

- Cu Dip à, cu thấoky thế nào?
Lang Phá Thiên không trảUKP lờWFZi mà đUwưa mắft nhìn Dip Phàm.

- Anh Thiết, anh Trương, các anh thấzy thế nào?
Dip Phàm lạtthi hỏi Thiết Chiêm Hùng và Trương V Thanh.

- Hay là vn cu Dip quyết đwWFZnh đUi?
Thiết Chiêm Hùng nói, Trương V Thanh gt đFGzu. Vòng vo như vy, cuối cùng lạFGi đYOến tay Dip Phàm.

HắSan nhìn Uông đYORNi thiếu gia, lạavi nhìn Lâm Phong rồi nói:
- Nếu như vy thì mọi ngườUSxi cùng làm một ly nhé, Phó chủ tịordch Lâm, anh thấyUoy thế nào? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Dip Phàm nói như vy một mt đPQRv trưng cầGsu ý kiến Lâm Phong, thc ra câu đUSxzaWu tiên đGsã thểLT hin ý hắsn rồi. Trong lòng Lâm Phong rấzt cảaAQm kích, ông ta biết lờtfi nói của mình trong mắfzt Trương V Thanh chng là gì cảZs, chính ông ta sao lạuOni dám làm đWFZiu đfó?

Nếu Trương V Thanh là bạFGn bè Dip Phàm, Dip Phàm đvã đZyuồng ý rồi, sau đGsó lạRNi hỏi ý kiến ông ta như vy, va đzSa bạtfn bè hắACn cùng đhvồng ý nhưng đFồng thờOi cũng tôn ông ta lên.

Lâm Phong nhanh chóng gt đKhtKhtu nói:
- TấzaWt cảyUo mọi ngườEi đFGu là bạUn bè, đordêm nay tôi làm chủ, mờLTi mọi ngườrEi cùng ngồi xuống uống với nhau vài chén nhé.

 • Gửi lúc 21:59 Ngày 29/05/2014

  nhat.phan.395@fb

  Lời nhắn từ Mộ Dung: Bên TQ đang có đợt tảo thanh văn học Internet, chủ yếu nhằm vào thể loại Quan trường, quá khiều. Bộ Quan Thuật cũng nằm trong đó. Tác giả bắt buộc phải dừng bộ truyện và chuyển sang viết truyện mới. bên convert có tới chap 3427 bác nào thích thì cày cuốc

 • Gửi lúc 22:50 Ngày 26/04/2014

  nhanma154@fb

  Bộ này tác giả bị hài hòa nên chuyển sang viết truyện khác rồi

 • Gửi lúc 12:57 Ngày 08/04/2014

  Namhoang

  Xin hoi truyen 'quan thuat' con tiep tuc dich ko zay

 • Gửi lúc 11:48 Ngày 23/02/2014

  Namhoang

  Đang hay mà sao tự nhiên dừng lại vậy, xin cho thêm vài chap plz

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 08/02/2014

  abdhuy

  truyện đang hay mà. cho ra vài chap lấy tinh thần đi hihih

banner