Trang chủ / Đô Thị / Quan Thuật / Chương 125 0: Hạng người vô danh

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Quan Thuật

Chương 125 0: Hạng người vô danh
Quan Thut
Tác giảPW: CẩqOu Bào T
Chương 1250: HạtHng ngườyi vô danh

Nhóm dịLZch: Quan TrườITong
Nguồn: Metruyen.com
- Biết ư?
Trương V Thanh thấLdVy vẻ cao ngạMso của Uông Kiếm Dương, trong lòng rấSidt khó chịlPu, gã cũng không buồn giơ tay ra bắMOat.

- Ba của Uông thiếu gia là Uông Bác Minh, thuộc ĐtHng ủy Công an Trung ương.
Lúc này, Lâm Phong bên cạhnh lin giới thiu.

- Sao, là Uông Thiếu à, .
Trương V Thanh thảTLNn nhiên gt đhMsu, nói:
- Ngồi đhi.
Nói như vy nhưng Trương V Thanh cũng không điưa tay ra. Đương nhiên gã làm vy là muốn Dip Phàm hảqU gin.

- Khá lắPjm, Đwhi công t Uông Thiếu của Phó thườqUng trc Đphng ủy Công an Uông Bác Minh. H.
Lang Phá Thiên ngồi bên cạjSLnh đMsã sớm tứHc gin, lạainh lùng thốt ra một câu.

- Ông anh này là ai vy?
Uông Thiếu rõ ràng là không hài lòng, y nhíu nhíu mày, liếc mắjSLt ngắqUm Lang Phá Thiên một cái.

- Lang Phá Thiên, một tiểdvu bối vô danh, ha ha.
Lang Phá Thiên nói với giọng châm chọc. Y cườPWi nói.

- Lang Phá Thiên ư, họ Lang này tôi chưa h nghe nói đHến, tht đTLNúng là đNjzc bit.
Uông Thiếu cố ý nhấfyn mạOnh chữjSL ‘Lang’, tấit nhiên là với phép ẩqOn dụ so sánh Lang Phá Thiên như một loài lang thú.

- Cu Lang, thấTQy không, cu như là một con thú đqUến t phương bắXMUc, ha ha…
Thiết Chiêm Hùng bên cạdvnh nói to, cố ý mỉHm cườcWi.

- Ông anh là ai đLUXây, sao cườii chói tai thế.
Uông thiếu gia lạdPwi h một tiếng, nghiêng mắCCIt nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái.

Phó chủ tịLdVch tỉBqlnh Lâm Phong bên cạtHnh lòng lo lắdaPng. Thái đyộ của Uông thiếu gia kia tht quá đMsáng, hình như không thoảKdTi mái là không chịLUXu rút tay lạQi.

Tuy nhiên Lâm Phong cũng khó mà nói đUEcược. Đối với loạhi ngườNjzi ỷ vào gia thế quyn quý như thế này thì ông ta không có cách nào giảcWi quyết cảUEc. Cho nên trên mt ông ta chỉjSL thểEE hin vẻ chua xót, thảYjYn nhiên cườNjzi bồi vào.

- Thiết Chiêm Hùng cũng là hạphng ngườcWi hoàn toàn không có danh phn gì, là anh em của Dip Phàm.
Thiết Chiêm Hùng thảSidn nhiên h nói.

- Anh Thiết, anh Lang, hai ngườPji các anh nói như vy thì tôi có chút xấBqlu hổ đzkBqly.
Dip Phàm bên cạlPnh gượng cườSidi.

- NgườUEci anh em có ý gì vy?
Lang Phá Thiên cố ý thểBql hin vẻ mt khó hiểdptu, còn liếc mắht nhìn Uông Thiếu một cái.

- Ha ha, không có gì, uống rượu thôi, mờPji.
Dip Phàm thảUQn nhiên cườwhi, tiếp đaión mọi ngườLZi ngồi xuống uống rượu Lâm Phong khẩITon trương đTQóng vai trò con la xuống sườITon núi, tiếp đjSLón mọi ngườahi va đdPwến.

Tuy nhiên, trong khi uống rượu, Uông thiếu gia có vẻ như không đphược va lòng.

Bởi vì ngoài Lâm Phong, Lâm T Nhun và TrầqUn NhấTLNt Minh ngu nhiên cùng uống với y mấdPwy chén thì hình như Dip Phàm, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng không h chạqOm cốc với y. Ngay cảYjY Trương V Thanh cũng lườvi chạahm cốc với y.

Uông đycWi thiếu gia biết là ngườIToi ta không cầqUn gp mình, mt y dầQn dầzkn tối sầKdTm lạcWi, s tứZc gin nhanh chóng lan tới yết hầLdVu. Trong lòng Lâm Phong cườLZi khổ, ông ta biết kiểlPu gì cơn tứSidc gin của Uông đtHHi thiếu gia cũng d bùng phát. Nhưng vic này lạwhi khó mà nói đLdVược. Ông ta lin nhanh chóng đphưa mắtHt hỏi ý của bạfyn học cũ Trầvn Nhấpht Minh.

- Kiếm Dương, chúng ta làm mấfyy chén nào, ha ha.
TrầQn NhấBqlt Minh khẽ cườLUXi nói. Hơn nữYjYa, Trầphn NhấLZt Minh có quan h không tồi với Uông Bác Minh, cha của Uông Kiếm Dương, cho nên ông ta đUQối đMOaãi với Uông Kiếm Dương với tư cách là bc tin bối. ChỉEEđQiu gia thế của nhà họ Uông rấCCIt b thế nên trong chuyn kết giao này thì Trầphn NhấEEt Minh có vẻ kém thế hơn nhiu.

- Không uống nữSida, mấLZt cảdpt hứfyng rồi, xin cáo t.
Uông Thiếu phát gin. Bình thườEEng khi điến nhà ai y cũng đEEược tung hô, vy mà bữiLfa tic rượu hôm nay tht kì lạITo, một viên Công an t Ngư Đồng tới với ba tên càn rỡ vô danh tiểhu tốt không ngờiLf lạdvi thèm đEELdV ý đBqlến y, ngay cảH đahôi nam nữlP trẻ ngồi cạainh cũng không thèm nhìn y. Cho nên Uông Thiếu khó mà chịaiu đBqlược.

Tht ra tối nay Uông Kiếm Dương đOồng ý tới tham d bữUQa tic này là vì trước đwhó Lâm Phong mờEEi bố y là Uông Bác Minh. Nhưng Uông Bác Minh làm sao lạyi có thểy tham gia kiểMOau gp gỡ như thế này đXMUược.

Tuy nhiên, ông ta cảqUm thấXMUy làm như vy cũng không hay, Lâm Phong tốt xấUQu gì cũng là một vịVMK cán bố cấSidp Phó tỉMsnh, con mình con trẻ, có biết thêm một vài bạqUn bè thế h mình cũng tốt. Vy nên ông ta lin sai con mình theo TrầMsn NhấcWt Minh tới tham gia bữqOa tic.

- Không tin.
Rốt cục Dip Phàm không nín đPWược, đTQưa mắiLft nhìn tên này một cái, lạYjYnh lùng h nói, không h có vẻ khách khí.

Lúc trước hắodBn còn nểdaP Phó chủ tịjdch tỉdaPnh Lâm Phong, tuy nhiên, ngườZi này càng lúc càng không biết đWiu, không ai chịXMUu nổi. Huống chi Dip Phàm cũng là hạahng ngườOi khá nóng tính.

- Anh có cái quái gì mà dám nói với bố anh như vy chứcW?
Uông Thiếu phát hỏa, nghiêng ngườjSLi quay sang Phó chủ tịPWch Lâm Phong h một tiếng nói:
- Phó chủ tịtHch tỉdvnh Lâm, ngườKdTi như thế này mà cũng gọi đTLNến tic rượu ư. Hôm nay Uông Kiếm Dương tôi muốn ngườTLNi này ngồi vào chỗ của mình. Phó chủ tịqUch tỉYjYnh Lâm, tôi không thích một số con chó con mèo cũng đTLNược mờphi đLUXến, ngồi cùng nhau nhiu mấht hết cảVMK vui, xui xẻo.

ThằUQng nhãi này rõ ràng muốn Lâm Phong đhuổi ngườZi ta đWi, vy là y đLZBqly Phó chủ tịich tỉjSLnh Lâm vào nơi đHvu sóng ngọn gió rồi. Vốn là ông ta đLUXi theo Dip Phàm đzkến cầdptu cạNjznh Cục trưởng Cục thư ký văn phòng Trung ương Trương V Thanh rảUEci đZườqUng giúp con mình.

Không thểBql tưởng tượng đphược Uông đHvi thiếu gia đPWột nhiên trở chứdPwng như thế, còn muốn đphám ngườhi phe Dip Phàm khẩPWn trương đdPwi đOi, nhưng Lâm Phương khó có thểMOa làm như vy.

Tuy nhiên, nhà họ Uông rấXMUt có thế lc, mà Uông Bác Minh chính là hu trườTQng của ông ta, đzkối với ông ta giống như là nhân bánh bích quy vy. Chuyn này khiến cho Lâm Phong đfyườodBng đfyườcWng là một Phó chủ tịych thườdvng trc tỉSidnh Vit Đông cũng phảWi vã hết cảdv mồ hôi trán.

Va thấzky tình hình như vy, Dip Phàm lin đjSLahng lên giảLdVi vây nói:
- Phó chủ tịwhch tỉKdTnh Lâm, chúng tôi đSidi trước, sau này có rảainh thì nói chuyn sau vy.

Trên mt Lâm Phong hin lên một tia cảEEm kích, mà Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng, Trương V Thanh tuy hơi có vẻ không muốn đQi nhưng nếu Dip Phàm mở ming nói như vy thì cảH ba ngườhi đOu đodBPWng lên bước đfyi. V phầfyn Dip T Kỳ đLUXã sớm tứvc gin nhìn chằQm chằwhm Uông thiếu gia.

Tuy nhiên, Dip Phàm cũng liếc mắht nhìn Uông Thiếu một cái, cườii nói:
- Có như thế nào thì cũng mc k, tổng thểMs so với anh cũng dài hơn một chút, ha ha.
Lờyi nói này của Dip Phàm khá là thâm hiểXMUm, ngườTQi nào mà lông không dài thì chng khác nào thái giám.

- Mẹ nó chứUEc, mày dám mắvng…
Uông Thiếu đip bàn cái rầqOm, mắphng mỏ. Tuy nhiên y va mới mắwhng na câu thì trong mắyt Dip Phàm đqUột nhiên bắHn ra tia la gin, hắdptn nhìn chằphm chằdptm Uông thiếu gia, h nói:
- Anh còn dám dông dài, tôi dám cam đioan rằqUng hôm nay anh không ra khỏi đyây đaiược, này cu quý t, có muốn th hay không đHây.

Uông thiếu gia ngược lạdvi bịNjz ánh mắtHt của Dip Phàm nhìn chằdptm chằPWm khiến y ớn lạjdnh, không ngờfy y lùi ra sau một bước.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ ca. Lâm T Nhun, con trai của Lâm Phong khá là thông minh, gã vội vàng bước ra mở ca, đjdang trông mong có vịVMK cứBqlu tinh đVMKến giảKdTi quyết trườqUng hợp này.

- Sếp Lang, tôi đQến hơi chm, va rồi bên kia tôi va mới giảdvi quyết xong một vụ mới tới đEEược đtHây, xin lỗi, xin lỗi.
Một ngườTQi thanh niên khá to lớn bước vào, va tiến đTLNến chỗ Lang Phá Thiên va thốt lên lờOi xin lỗi.

Dip Phàm liếc mắMst một cái, hơi ngạhc nhiên một chút. HắdPwn có cảzkm giác như đMsã tng gp ngườjSLi này ở nơi nào rồi lin lục lạWi trí nhớ nhưng không thểai nhớ nổi là đWã gp ở đBqlâu.

- Trung Lương, chúng tôi không dám ngồi ở đaiây uống rượu, có ngườfyi đwhuổi chúng tôi đLUXi.
Lang Phá Thiên xem xét ngườhi nọ rồi liếc mắPWt một cái, h một tiếng.

- Là ai vy?
Lông mày ngườjSLi thanh niên tên là Trung Lương dng đPjWng cải lên, đBqlưa tầLZm mắdvt ra nhìn khắjSLp phòng. Khi nhn thấZy Uông thiếu gia gã cũng hơi có vẻ ngạahc nhiên một chút, đMOaang muốn mở ming nhưng Uông Kiếm Dương lạodBi mở ming trước, nói:
- TrấtHn.. Tham mưu trưởng Trấdptn, ngài cũng đvến đUEcây à.

Tuy nhiên, Uông Kiếm Dương vốn kiêu ngạiLfo là thế vy mà khi nói nhữqOng lờLZi này thì đXMUột nhiên nét mt trở nên lo lắITong, mt hơi có vẻ sượng sùng.

- Ha ha, chính là ngườiLfi không có lông mao này đjSLuổi chúng tôi đphi đphWy.
Lang Phá Thiên dài giọng, hơi có vẻ tứaic gin, nói. Hơn nữqUa, trên mt lộ ra một tia cườjSLi mỉYjYm.

- Rốt cục sao lạyi thế này anh Lang?
Trung Lương có chút nghi hoc, liếc mắQt nhìn Uông Thiếu một cái.

- RấPWt đXMUơn giảOn, chúng tôi uống rượu đHang vui vẻ như vy thì vịfy Uông Thiếu không có lông mao này chơi bài đhùa giỡn, mắiLfng cu em Dip Phàm của chúng tôi là lông mao ngắfyn, sau rồi cu Dip mắNjzng anh ta không ra gì. Cho nên Uông thiếu gia đKdTuổi chúng tôi đWi. Ha ha, lão Lang tôi đqUây ở thủ đOô này chưa h gp kẻ đyui mù không có lông mao như thế này đjdKdTy.

Lang Phá Thiên một câu nói đvến t không có lông mao, hai câu cũng không có lông mao, vy mà dưới ánh mắpht sắWc bén của Tham mưu trưởng Trung Lương thì Uông thiếu gia không ngờjd không dám cãi lạdaPi, tht là quỷ dịBql.

- Uông Kiếm Dương, mau quay sang xin lỗi sếp Lang và Dip tiên sinh đQi.
TrấiLfn Trung Lương hướng v phía Uông Kiếm Dương nói.

- TrấPjn…Tham mưu trưởng TrấYjYn, vic này…
Mt Uông Kiếm Dương lp tứyc chuyểqOn sang màu gan lợn, y liếc mắPWt nhìn mọi ngườPWi một cái, cảwhm thấKdTy dù sao đQi nữOa cũng không thểlP nói gì đCCIược, quá mấOt mt.

- H.
TrấdPwn Trung Lương h lạKdTnh một tiếng, không ngờqO Uông Kiếm Dương sợ run lên, ming mấQp máy lẩjdm bẩVMKm:
- Được rồi…RấVMKt xin lỗi.

- Uông Kiếm Dương, cu nói xem, bình thườzkng Trấhn Trung Lương tôi đdaPối đXMUãi với cu thế nào?
TrấodBn Trung Lương h một tiếng, nói.


- RấodBt tốt, giống như anh em vy.
Uông Kiếm Dương hơi cúi đPjITou, nói.

- Vy là tốt rồi, bình thườtHng cu gọi tôi là anh TrấOn, cu cũng biết, Cục trưởng Lang đhây tôi cũng phảUEci gọi anh ấhy là anh Lang.
Trấwhn Trung Lương mt nhăn mày nhó, h một tiếng.

- Đúng ạzk…RấLZt xin lỗi anh TrấWn, tôi không biết bọn họ là bạdPwn anh.
Uông Kiếm Dương nói, liếc mắKdTt nhìn Phó cục trưởng thườSidng trc Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứodBc Trung ương TrầQn NhấTLNt Minh một cái.

TrầEEn Nhấyt Minh đLUXành phảCCIi kiên trì đHến cùng. Ông ta mở ming:
- Kiếm Dương, vịzk này là lãnh đphjdo của Tham mưu trưởng TrấTLNn, tht là thấWt kính. Tham mưu trưởng TrấiLfn, tôi là TrầLUXn NhấWt Minh, công tác ở Cục cán bộ 2 Ban Tổ chứfyc Trung ương.

Vốn hôm nay tôi là khách mờodBi của Chủ tịSidch tỉMOanh Vit Đông Lâm Phong, anh ấdPwy cũng mờphi cảdpt cha của Kiếm Dương là Uông Bác Minh. Tuy nhiên Uông Bác không đWến đMsược nên bảcWo Kiếm Dương cùng tôi đjSLến gp Phó chủ tịdaPch Lâm. Không ngờqO lạyi có chuyn hiểUQu lầjSLm với sếp Lang và Dip tiên sinh điLfây. Chén rượu này tôi mờZi mọi ngườPWi, mọi ngườvi bỏ qua nhé?

- Anh Lang, anh thấLUXy thế nào?
TrấPjn Trung Lương liếc mắjSLt hỏi ý kiến Lang Phá Thiên.

- Cu Dip à, cu thấodBy thế nào?
Lang Phá Thiên không trảcW lờdaPi mà đTQưa mắvt nhìn Dip Phàm.

- Anh Thiết, anh Trương, các anh thấiy thế nào?
Dip Phàm lạKdTi hỏi Thiết Chiêm Hùng và Trương V Thanh.

- Hay là vn cu Dip quyết đXMUhnh đzki?
Thiết Chiêm Hùng nói, Trương V Thanh gt đLdViLfu. Vòng vo như vy, cuối cùng lạdPwi đKdTến tay Dip Phàm.

HắVMKn nhìn Uông đQdPwi thiếu gia, lạXMUi nhìn Lâm Phong rồi nói:
- Nếu như vy thì mọi ngườtHi cùng làm một ly nhé, Phó chủ tịiLfch Lâm, anh thấLdVy thế nào?

Dip Phàm nói như vy một mt đYjYZ trưng cầwhu ý kiến Lâm Phong, thc ra câu đqOPWu tiên đwhã thểqU hin ý hắhn rồi. Trong lòng Lâm Phong rấvt cảCCIm kích, ông ta biết lờqUi nói của mình trong mắLZt Trương V Thanh chng là gì cảW, chính ông ta sao lạPWi dám làm đLUXiu đYjYó?

Nếu Trương V Thanh là bạLUXn bè Dip Phàm, Dip Phàm đKdTã đOồng ý rồi, sau đtHó lạLUXi hỏi ý kiến ông ta như vy, va đKdTdPw bạhn bè hắdPwn cùng đjdồng ý nhưng đLUXồng thờii cũng tôn ông ta lên.

Lâm Phong nhanh chóng gt đOOu nói:
- Tấait cảW mọi ngườBqli đphu là bạdaPn bè, đyêm nay tôi làm chủ, mờVMKi mọi ngườvi cùng ngồi xuống uống với nhau vài chén nhé.

 • Gửi lúc 21:59 Ngày 29/05/2014

  nhat.phan.395@fb

  Lời nhắn từ Mộ Dung: Bên TQ đang có đợt tảo thanh văn học Internet, chủ yếu nhằm vào thể loại Quan trường, quá khiều. Bộ Quan Thuật cũng nằm trong đó. Tác giả bắt buộc phải dừng bộ truyện và chuyển sang viết truyện mới. bên convert có tới chap 3427 bác nào thích thì cày cuốc

 • Gửi lúc 22:50 Ngày 26/04/2014

  nhanma154@fb

  Bộ này tác giả bị hài hòa nên chuyển sang viết truyện khác rồi

 • Gửi lúc 12:57 Ngày 08/04/2014

  Namhoang

  Xin hoi truyen 'quan thuat' con tiep tuc dich ko zay

 • Gửi lúc 11:48 Ngày 23/02/2014

  Namhoang

  Đang hay mà sao tự nhiên dừng lại vậy, xin cho thêm vài chap plz

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 08/02/2014

  abdhuy

  truyện đang hay mà. cho ra vài chap lấy tinh thần đi hihih