Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 53 : Lữ gia thôn.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 53 : Lữ gia thôn.

 Phong Lưu Tam Quốc

[Quyểjxn4] Chương 53: Lữh gia thôn.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầQcm: tunghoanh.com

Dịhch: Nhóm dịpch black

Lão giảlp kia cườwi ha hảkKE vài tiếng trung khí mườwi phầXn trên mt tràn ngp vẻ t tin mà nói:

- Lão phu năm nay đYhZã sáu mươi tuổi nhưng đSLôi mắnklt vn còn sáng, ngươi tuy quầXn áo lụi bạjxi sắrXc mt tái nhợt nhưng ánh mắnklt lạci thanh trit vô biên, hạSBio nhiên chính khí nhữhng đicXo chích bình thườzang tuyt không thểSBi có.

Trương Lãng thầkKEm bội phục đcYTồng thờpi thầBbm nghĩZFV lão nhân này tuyt đlpối không phảci ngườGi bình thườBbng hắzan đOGYhZnh hỏi thăm thì cách đLHó không xa bỗng nhiên có ngườci hô lớn;

- Phụ thân chúng con trở v rồi.

Trương Lãng dng bước quay đXnklu lạnkli thì nhìn thấpy mườlSoi trang hán trẻ tuổi lưng điceo cung tên, trên vai khoác không ít con mồi, ngườwi trẻ tuổi kia thân thủ linh hoạOGt ba bước đOGi đaã tới trước căn phòng, mọi ngườwi kỳ quái nhìn Trương Lãng, rấwt nhanh phân tán v nhà, chỉKPL đicc lạiRi một đqXôi huynh đEjM, lưng hùm vai gấXu dáng ngườYhZi rắKZln chắZFVc.

Lão nhân hin lành nói với hai ngườkGqi trẻ tuổi:

- Các ngươi v rồi à?

Ngườici trẻ tuổi gt đBbVhu lạfci nhìn v phía Trương Lãng;

- Phụ thân bọn họ là ai?

Lão nhân mà nói;

- Ở đqXây trờci đZirông giá rét mọi ngườai vào phòng cho ấlSom thân đpã có chuyn gì lát nữlpa nói.

Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong phòng ở ở bên trong tương đXcXối đpơn sơ, ngoạSLi tr hai cái giườPKng ba cái ghế thì còn thêm một chút bát đOGũa không có gì hơn, hơn nữcYTa không gian cũng không lớn chín ngườLQfi Trương Lãng sau khi vào trở nên chen chúc.

Lão nhân kia nói:

- Tht vô ý tứnkl gian phòng quá nhỏ rồi.

Trương Lãng lắBbc đEjMwu tỏ vẻ không thèm đKZllVc ý hai mắwt lạZFVi hứGng thú nhìn đSkSôi huynh đEjM này cao thấBbp dò xét.

Lão nhân kia hiểjxu ý mỉrXm cườKPLi nói:

- Đây là khuyểcn t, lớn tên là LữOG Khoáng nhỏ tên là LữSkS Tườang, lão đKPLau tên là LữG Nghim.

- LữG Khoáng Lữp TườVhng?

Trương Lãng ngạZirc nhiên hỏi đGôi huynh đSkS này chính là võ tướng nổi tiếng trong s sách bọn họ trước theo Viên Thiu sau đrXó làm tùy tùng của Tào Tháo trở thành thuộc cấzap của Tào Nhân hai ngườSBii xung phong mang binh v Tân Dã một ngườPKi bịKPL Triu Vân đfcánh chết một ngườXi bịySK Trương Phi đQcánh chết, hai huynh đVh kết cục đqXu đlSoáng thương.

- Mỗ là LữlSo Khoáng.

Một thiếu niên hưng phấPKn nhìn v phía khuôn mt hâm mộ của Trương Lãng mà nói.

- Mỗ là LữLQf Tườnklng.

Một thiếu niên nói năng không lưu loát nhìn v phía Trương Lãng mà tò mò.

Trương Lãng mỉcm cườjxi gt nhẹ đTLnicu với hai huynh đPK rồi nói với LữVZ Nghim:

- Lão bá không dối gạqXt lão bá, mỗ chính là T Dương mục Trương Lãng va đVhược thánh thượng phong, hôm nay điRối với huynh đc này va gp đcwã mng muốn chiêu dưới trướng không biết có đcYTược không?

LữG Khoáng và LữSBi TườOGng hai ngườfci há hốc mồm, sau đcó cuồng hỉYhZ nói:

- Ngươi chính là Trương đzaLQfi nhân chủ của T Dương mục?

Trương Lãng gt nhẹ điiyMVu.

- A...

Hai huynh đza hưng phấzan cùng ôm nhau, chỉVZ kém chút nhảcy dng lên.

NắZirm đzakGqm của LữZir Khoáng nắcYTm cht lạci hắiiyn hung hăng vung lên hai mắhlzt sùng bái mà nói:

- Trương tướng quân huynh đEjM chúng ta biết rõ tướng quân tướng quân đOGúng là anh hùng đkKEương thờcwi, bấySKt kểlp thế nào hôm nay cũng phảXi khuyên cha ta điiylVc cho chúng ta theo tướng quân rờGi núi.

Trương Lãng nghe vy thì chờBb mong nhìn LữOG Nghim mong lão nhân này nói một câu.

Lữza Nghim không gấcp kỳ quái nhìn LữXcX Khoáng mà nói:

- Khoáng nhi sao con biết rõ vy?

LữSBi Khoáng tràn đhlVcy lúng túng mà nói;

- Cha lầiRn trước hài nhi không nhịQcn đfcược vụng trộm chạfcy tới huyn thành chơi một ngày trờfci tối mới v.

LữKPL Nghim thở dài nói:

- Aizzz, ngườci trẻ tuổi trưởng thành tâm cũng lớn rồi, cũng nên cho các ngươi đEjMi ra thế giới bên ngoài.

- Vâng...

Hai huynh đBb hưng phấGn đlSoến cc đkGqiểjxm thiếu chút nữVZa là ôm cảrX Lữoo Nghim trước mt mọi ngườVZi.

Mọi chuyn cứkGq như vy mà phát sinh, sau đKPLó phụ t Lữc gia vô cùng nhit tình chiêu đlSoãi Trương Lãng hơn nữSkSa còn nhườang căn phòng cho Trương Lãng Triu Vũ Dương Dung ba ngươi phở bọn họ và Ưng v thì vào gian mộc phòng khác.

Trương Lãng cảcYTm thấay thôn làng này tương đkKEối ẩLHn náu, lin ý đkGqZFVnh trước hết ở đcây dưỡng thương, tìm hiểMVu tình huống xong lin rờjxi đhi.

Mà lúc này LữSkS Khoáng LữX TườQcng hai huynh đh lạlSoi xung phong nhn tìm tin tứqXc ở trong thành.

Sau bữXa cơm chiu LữTLn Nghim ra ngoài trong phòng chỉc còn có Trương Lãng Dương Dung và Triu Vũ ba ngườlVci.

Trương Lãng nhìn đnklèn dầrXu thắTLnp lờrX mờh trên vách tườcng hắfcn tay trái ôm lấZFVy Dương Dung trong lòng trầZirm tư, chng lẽ phảVhi tht s uấrXt ứZFVc lui v Giang Đông sao?

Trương Lãng tứkGqc gin thầVhm nghĩcYT.

Hóa ra thôn nhỏ này là do Lữa Nghim mườooi năm trước vì tránh chiến loạqXn mà dn đPKBbu gia tộc trốn v nơi này t đLQfó v sau nơi này gọi là LữLH thôn.

Hai ngày sau Trương Lãng có thểX xuống giườrXng đici lạici vết thương trên ngườlSoi cũng nhanh chóng khép ming lạkGqi, chỉYhZ cầkKEn không vn đKPLộng lớn thì không có vấzan đKPL gì, hơn nữca lúc này LữrX thịza huynh đza cũng ở huyn thành bên cạZFVnh trở v, còn mang tới một tin tứhc.

ĐSkSu tiên Hiến đQcế sau khi biết đFJược Trương Lãng ở Đhi Lý Trang bịqX phục kích sống chết không rõ thì gin dữX tạXi chỗ phái ngườlVci đOGi đZiriu tra chuyn này nhưng thờXi đKPLiểXm mấcu chốt lạFJi không gọi ra nhân thủ ai ai cũng t chối đlVcành không thểPK làm gì.

Tiếp theo vào ngày thứTLn ba Hàm cốc quan đooã thấZFVt thủ, quân Hán thảLHm bạXi, tuy là như thế nhưng dưới s t chiến của mãnh tướng T HoảVhng vn giết chết mấKZly quân đVhZFVch tướng quân Dương Phụng, quốc thích Đổng tha song song an toàn lui v phía HoằSkSng Nông chỉh có T Hoảfcng là không biết hành tung nơi nào, đLQfến đEjMây đlSoô kỵ úy T HoảBbng võ dũng trí nhân thanh danh lên cao vang vọng khắTLnp vùng Quan Trung.

ThứLQf ba tiên quân của Tào Tháo là Hạw HầVhu Đôn đVhã mang ba nghìn thiết kỵ tới Tỵ Thủy, mà đGZiri quân Viên Thiu cũng tới Khúc Nghĩjxa, quân tiên phong cũng tới Hà Nội chuẩhn bịVh nhắcYTm tới Lạhc Dương.


Trương Lãng biết rõ mình cũng cầcwn phảMVi đMVi, quân Tào Tháo nhanh chóng đcYTánh tới nếu như chm tr thì tht s có mà chạcy đEjMBbng trờGi.

Dương Dung đcwỡ Trương Lãng đlpi ra khỏi gian nhà gỗ ở bên ngoài Ưng v đpã chờza xuấTLnt phát sẵcwn chỉKPL cầSLn ra lnh một tiếng là đMVược.

LữiR thịYhZ huynh đZFV cũng mang theo hành lý hưng phấOGn bay nhảQcy rốt cuộc bọn họ cũng có thểQc rờhlzi khỏi nơi núi rng mà đXi tùng hoành, mà Lữa Nghim Hoàng thì thương cảjxm xem sắSBic mt thì già nua đrXi rấct nhiu, tuy nhiên theo đicó cũng là s cổ vũ và hi vọng tràn ngp. Mà một số huynh đc của LữrX thịMV huynh đc thì tràn ngp hâm mộ và thấKPLt vọng tuy nhiên Trương Lãng nói chỉoo cầGn hắqXn tới Giang Đông tùy thờZiri có thểLQf nghênh đcón LữSL gia tới đqXó t hợp mới khiến nhữkGqng ngườSBii kia cảcm thấcy nhẹ nhõm hơn rấQct nhiu.

Trương Lãng t bit chín gia đwình bọn họ, dưới s chúc phúc của hơn mườKPLi ngườlpi mà bắEjMt đciRu hành trình.

LầySKn này cũng không phảiRi là đKPLi Thủ Dương Sơn nữcwa mà là bình an lui v Giang Đông.

Dưới s dn dắct của Lữnkl Khoáng LữiR TườEjMng hai huynh đSBi bọn họ mới bắlVct đZirhlzu xuyên thng qua núi lớn. truyn copy t tunghoanh.com


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad