Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 53 : Lữ gia thôn.

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 53 : Lữ gia thôn.

 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểMan4] Chương 53: Lữg gia thôn.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầOm: tunghoanh.com

DịOch: Nhóm dịWch black

Lão giảcku kia cườaWni ha hảKsI vài tiếng trung khí mườKsIi phầckun trên mt tràn ngp vẻ t tin mà nói:

- Lão phu năm nay đAeAã sáu mươi tuổi nhưng đeYôi mắTLmt vn còn sáng, ngươi tuy quầeYn áo lụi bạMPi sắWWZc mt tái nhợt nhưng ánh mắtt lạei thanh trit vô biên, hạWRo nhiên chính khí nhữBng đUTpIIjo chích bình thườUTpng tuyt không thểG có.

Trương Lãng thầPm bội phục đWWZồng thờMDdi thầam nghĩWR lão nhân này tuyt đdMsối không phảuKui ngườkGi bình thườdMsng hắlKan đOUTpnh hỏi thăm thì cách đmhó không xa bỗng nhiên có ngườuKui hô lớn;

- Phụ thân chúng con trở v rồi.

Trương Lãng dng bước quay đIIMMPu lạdMsi thì nhìn thấaWny mườDWzi trang hán trẻ tuổi lưng đsOeo cung tên, trên vai khoác không ít con mồi, ngườMDdi trẻ tuổi kia thân thủ linh hoạWt ba bước đWRi đeYã tới trước căn phòng, mọi ngườWWZi kỳ quái nhìn Trương Lãng, rấWt nhanh phân tán v nhà, chỉvA đmhuKu lạIIMi một đQvôi huynh đWWZ, lưng hùm vai gấGu dáng ngườvAi rắZkn chắaWnc.

Lão nhân hin lành nói với hai ngườWRi trẻ tuổi:

- Các ngươi v rồi à?

NgườaWni trẻ tuổi gt đLXuuKuu lạPi nhìn v phía Trương Lãng;

- Phụ thân bọn họ là ai?

Lão nhân mà nói;

- Ở đWCây trờgi đuKuông giá rét mọi ngườIIMi vào phòng cho ấvAm thân đWã có chuyn gì lát nữAeAa nói.

Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong phòng ở ở bên trong tương đvAối đWơn sơ, ngoạuBi tr hai cái giườnWQng ba cái ghế thì còn thêm một chút bát đQvũa không có gì hơn, hơn nữBBla không gian cũng không lớn chín ngườAeAi Trương Lãng sau khi vào trở nên chen chúc.

Lão nhân kia nói:

- Tht vô ý tứLXu gian phòng quá nhỏ rồi.

Trương Lãng lắWRc đPpMvu tỏ vẻ không thèm đaO ý hai mắpMvt lạuBi hứBng thú nhìn đnWQôi huynh đMa này cao thấBBlp dò xét.

Lão nhân kia hiểBBlu ý mỉQvm cườEWi nói:

- Đây là khuyểWWZn t, lớn tên là Lữje Khoáng nhỏ tên là LữsLc Tườeng, lão đsLcMau tên là LữB Nghim.

- Lữt Khoáng LữQv TườaWnng?

Trương Lãng ngạckuc nhiên hỏi đLXuôi huynh đB này chính là võ tướng nổi tiếng trong s sách bọn họ trước theo Viên Thiu sau đGó làm tùy tùng của Tào Tháo trở thành thuộc cấMDdp của Tào Nhân hai ngườlKai xung phong mang binh v Tân Dã một ngườTLmi bịzg Triu Vân đnWQánh chết một ngườuBi bịQv Trương Phi đIaánh chết, hai huynh đt kết cục đWWZu đPáng thương.

- Mỗ là LữO Khoáng.

Một thiếu niên hưng phấQvn nhìn v phía khuôn mt hâm mộ của Trương Lãng mà nói.

- Mỗ là LữIa TườKsIng.

Một thiếu niên nói năng không lưu loát nhìn v phía Trương Lãng mà tò mò.

Trương Lãng mỉzgm cườGi gt nhẹ đUTpnWQu với hai huynh đWC rồi nói với LữWR Nghim:

- Lão bá không dối gạWWZt lão bá, mỗ chính là T Dương mục Trương Lãng va đBược thánh thượng phong, hôm nay đlKaối với huynh đkG này va gp đGã mng muốn chiêu dưới trướng không biết có đXiược không?

LữMP Khoáng và LữZk TườMPng hai ngườdMsi há hốc mồm, sau đUTpó cuồng hỉKsI nói:

- Ngươi chính là Trương đpMvti nhân chủ của T Dương mục?

Trương Lãng gt nhẹ đlKaKsIu.

- A... truyn copy t tunghoanh.com

Hai huynh đzg hưng phấWWZn cùng ôm nhau, chỉWC kém chút nhảgy dng lên.

NắQvm đAeAPm của Lữut Khoáng nắIIjm cht lạpMvi hắOn hung hăng vung lên hai mắat sùng bái mà nói:

- Trương tướng quân huynh đKsI chúng ta biết rõ tướng quân tướng quân đEWúng là anh hùng đaWnương thờUTpi, bấsLct kểMa thế nào hôm nay cũng phảIIji khuyên cha ta đZkWC cho chúng ta theo tướng quân rờPi núi.

Trương Lãng nghe vy thì chờAeA mong nhìn LữuB Nghim mong lão nhân này nói một câu.

LữeY Nghim không gấutp kỳ quái nhìn LữUTp Khoáng mà nói:

- Khoáng nhi sao con biết rõ vy?

LữQv Khoáng tràn điGy lúng túng mà nói;

- Cha lầzgn trước hài nhi không nhịuBn đnWQược vụng trộm chạMDdy tới huyn thành chơi một ngày trờPi tối mới v.

LữuKu Nghim thở dài nói:

- Aizzz, ngườuBi trẻ tuổi trưởng thành tâm cũng lớn rồi, cũng nên cho các ngươi đuti ra thế giới bên ngoài.

- Vâng...

Hai huynh đKUA hưng phấWWZn đDWzến cc đQviểMam thiếu chút nữsOa là ôm cảe LữuKu Nghim trước mt mọi ngườIIMi.

Mọi chuyn cứuKu như vy mà phát sinh, sau đMPó phụ t LữpMv gia vô cùng nhit tình chiêu đutãi Trương Lãng hơn nữea còn nhườnWQng căn phòng cho Trương Lãng Triu Vũ Dương Dung ba ngươi phở bọn họ và Ưng v thì vào gian mộc phòng khác.

Trương Lãng cảutm thấnWQy thôn làng này tương đeYối ẩzgn náu, lin ý đuKuWnh trước hết ở đOây dưỡng thương, tìm hiểWRu tình huống xong lin rờvAi đsOi.

Mà lúc này LữIIM Khoáng LữW TườeYng hai huynh đLd lạjei xung phong nhn tìm tin tứWc ở trong thành.

Sau bữMPa cơm chiu Lữt Nghim ra ngoài trong phòng chỉkG còn có Trương Lãng Dương Dung và Triu Vũ ba ngườgi.

Trương Lãng nhìn đTLmèn dầuKuu thắjep lờt mờlKa trên vách tườaWnng hắKsIn tay trái ôm lấLdy Dương Dung trong lòng trầuBm tư, chng lẽ phảckui tht s uấIat ứnWQc lui v Giang Đông sao?

Trương Lãng tứQvc gin thầmhm nghĩO.

Hóa ra thôn nhỏ này là do LữnWQ Nghim mườpMvi năm trước vì tránh chiến loạZkn mà dn đLXujeu gia tộc trốn v nơi này t đsLcó v sau nơi này gọi là LữWR thôn.

Hai ngày sau Trương Lãng có thểLXu xuống giườutng đIIMi lạIIMi vết thương trên ngườEWi cũng nhanh chóng khép ming lạmhi, chỉMDd cầMPn không vn đEWộng lớn thì không có vấen đIIj gì, hơn nữuKua lúc này LữLXu thịa huynh đWR cũng ở huyn thành bên cạenh trở v, còn mang tới một tin tứsOc.

ĐWu tiên Hiến đaWnế sau khi biết đGược Trương Lãng ở ĐIIji Lý Trang bịEW phục kích sống chết không rõ thì gin dữje tạti chỗ phái ngườMPi đsOi đIIMiu tra chuyn này nhưng thờLXui đgiểKsIm mấsOu chốt lạUTpi không gọi ra nhân thủ ai ai cũng t chối đOành không thểMa làm gì.

Tiếp theo vào ngày thứXi ba Hàm cốc quan đOã thấmht thủ, quân Hán thảQvm bạsLci, tuy là như thế nhưng dưới s t chiến của mãnh tướng T Hoảckung vn giết chết mấmhy quân đuKusOch tướng quân Dương Phụng, quốc thích Đổng tha song song an toàn lui v phía HoằUTpng Nông chỉuKu có T HoảIIjng là không biết hành tung nơi nào, đuKuến đZkây đgô kỵ úy T HoảWWZng võ dũng trí nhân thanh danh lên cao vang vọng khắKUAp vùng Quan Trung.

ThứdMs ba tiên quân của Tào Tháo là Hạa HầQvu Đôn đWWZã mang ba nghìn thiết kỵ tới Tỵ Thủy, mà đQvpMvi quân Viên Thiu cũng tới Khúc Nghĩjea, quân tiên phong cũng tới Hà Nội chuẩEWn bịKUA nhắckum tới LạUTpc Dương.


Trương Lãng biết rõ mình cũng cầGn phảeYi đsLci, quân Tào Tháo nhanh chóng điánh tới nếu như chm tr thì tht s có mà chạWWZy đuBMang trờWRi.

Dương Dung đTLmỡ Trương Lãng đWCi ra khỏi gian nhà gỗ ở bên ngoài Ưng v đKUAã chờkG xuấsLct phát sẵmhn chỉMP cầin ra lnh một tiếng là đkGược.

LữdMs thịpMv huynh đzg cũng mang theo hành lý hưng phấgn bay nhảgy rốt cuộc bọn họ cũng có thểDWz rờTLmi khỏi nơi núi rng mà đDWzi tùng hoành, mà Lữcku Nghim Hoàng thì thương cảTLmm xem sắWRc mt thì già nua đMPi rấutt nhiu, tuy nhiên theo đDWzó cũng là s cổ vũ và hi vọng tràn ngp. Mà một số huynh đW của LữTLm thịAU huynh đBBl thì tràn ngp hâm mộ và thấAUt vọng tuy nhiên Trương Lãng nói chỉi cầXin hắPn tới Giang Đông tùy thờuti có thểnWQ nghênh đWCón LữIa gia tới đvAó t hợp mới khiến nhữLXung ngườAUi kia cảWWZm thấaWny nhẹ nhõm hơn rấMDdt nhiu.

Trương Lãng t bit chín gia đuKuình bọn họ, dưới s chúc phúc của hơn mườMDdi ngườKUAi mà bắtt đtWCu hành trình.

LầUTpn này cũng không phảTLmi là đvAi Thủ Dương Sơn nữTLma mà là bình an lui v Giang Đông.

Dưới s dn dắLdt của Lữje Khoáng Lữje TườMPng hai huynh đi bọn họ mới bắIIjt đDWzmhu xuyên thng qua núi lớn.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad