Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 53 : Lữ gia thôn.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 53 : Lữ gia thôn.

 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểBQUn4] Chương 53: LữVk gia thôn.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầOim: tunghoanh.com

Dịsch: Nhóm dịWch black

Lão giảwJ kia cườsDYi ha hảDS vài tiếng trung khí mườXi phầHPIn trên mt tràn ngp vẻ t tin mà nói:

- Lão phu năm nay đlspã sáu mươi tuổi nhưng đpJcôi mắUEHt vn còn sáng, ngươi tuy quầOTn áo lụi bạXi sắnc mt tái nhợt nhưng ánh mắpJct lạAsLi thanh trit vô biên, hạWJo nhiên chính khí nhữYWng đupTo chích bình thườing tuyt không thểjjD có.

Trương Lãng thầUm bội phục đDSồng thờpgi thầjjDm nghĩW lão nhân này tuyt đMMpối không phảKAji ngườKAji bình thườLGng hắbwjn đgTPlnh hỏi thăm thì cách đnTnó không xa bỗng nhiên có ngườLGi hô lớn;

- Phụ thân chúng con trở v rồi.

Trương Lãng dng bước quay đpJcDSu lạupi thì nhìn thấsy mườMsi trang hán trẻ tuổi lưng đTPleo cung tên, trên vai khoác không ít con mồi, ngườwJi trẻ tuổi kia thân thủ linh hoạbwjt ba bước đUEHi đEuMã tới trước căn phòng, mọi ngườKAji kỳ quái nhìn Trương Lãng, rấoUt nhanh phân tán v nhà, chỉU đpgsO lạOTi một đnnBôi huynh đVk, lưng hùm vai gấXu dáng ngườYWi rắlspn chắMdc.

Lão nhân hin lành nói với hai ngườAsLi trẻ tuổi:

- Các ngươi v rồi à?

NgườPMOi trẻ tuổi gt đJUOoUu lạsi nhìn v phía Trương Lãng;

- Phụ thân bọn họ là ai?

Lão nhân mà nói;

- Ở đnTnây trờjxi đJông giá rét mọi ngườKAji vào phòng cho ấJm thân đcOVã có chuyn gì lát nữEXa nói.

Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong phòng ở ở bên trong tương đTối đKAjơn sơ, ngoạPMOi tr hai cái giườTPlng ba cái ghế thì còn thêm một chút bát đDnũa không có gì hơn, hơn nữIRa không gian cũng không lớn chín ngườnnBi Trương Lãng sau khi vào trở nên chen chúc.

Lão nhân kia nói:

- Tht vô ý tứi gian phòng quá nhỏ rồi.

Trương Lãng lắJUOc đcOVJu tỏ vẻ không thèm đMsPe ý hai mắnTnt lạPei hứpJcng thú nhìn đHPIôi huynh đJ này cao thấIRp dò xét.

Lão nhân kia hiểJUOu ý mỉUEHm cườnTni nói:

- Đây là khuyểQKbn t, lớn tên là LữjjD Khoáng nhỏ tên là LữjjD TườDSng, lão đQKbJUOu tên là LữOT Nghim.

- LữsO Khoáng LữVk Tườjrng?

Trương Lãng ngạMMpc nhiên hỏi đpJcôi huynh đDS này chính là võ tướng nổi tiếng trong s sách bọn họ trước theo Viên Thiu sau đPeó làm tùy tùng của Tào Tháo trở thành thuộc cấMsp của Tào Nhân hai ngườHPIi xung phong mang binh v Tân Dã một ngườjri bịjx Triu Vân đTPlánh chết một ngườEXi bịBQU Trương Phi đpgánh chết, hai huynh đEX kết cục đjru đWáng thương.

- Mỗ là LữKAj Khoáng.

Một thiếu niên hưng phấMsn nhìn v phía khuôn mt hâm mộ của Trương Lãng mà nói.

- Mỗ là LữjjD TườXng.

Một thiếu niên nói năng không lưu loát nhìn v phía Trương Lãng mà tò mò.

Trương Lãng mỉOTm cườUEHi gt nhẹ đLGwJu với hai huynh đDn rồi nói với LữLG Nghim:

- Lão bá không dối gạPMOt lão bá, mỗ chính là T Dương mục Trương Lãng va đcOVược thánh thượng phong, hôm nay đDSối với huynh đcOV này va gp đnnBã mng muốn chiêu dưới trướng không biết có đpgược không?

LữAsL Khoáng và LữDS TườQKbng hai ngườsDYi há hốc mồm, sau đsDYó cuồng hỉPMO nói:

- Ngươi chính là Trương đDSLGi nhân chủ của T Dương mục?

Trương Lãng gt nhẹ đXTu.

- A...

Hai huynh đPMO hưng phấJn cùng ôm nhau, chỉnTn kém chút nhảny dng lên.

NắQKbm đMsjxm của LữcOV Khoáng nắXm cht lạXi hắQKbn hung hăng vung lên hai mắjrt sùng bái mà nói:

- Trương tướng quân huynh đMd chúng ta biết rõ tướng quân tướng quân đMdúng là anh hùng đJUOương thờsDYi, bấUt kểup thế nào hôm nay cũng phảki khuyên cha ta đUEHMd cho chúng ta theo tướng quân rờWJi núi.

Trương Lãng nghe vy thì chờwJ mong nhìn LữpJc Nghim mong lão nhân này nói một câu.

LữBQU Nghim không gấjjDp kỳ quái nhìn LữWJ Khoáng mà nói:

- Khoáng nhi sao con biết rõ vy?

LữU Khoáng tràn đJUOgy lúng túng mà nói;

- Cha lầTn trước hài nhi không nhịKAjn đnược vụng trộm chạOTy tới huyn thành chơi một ngày trờgi tối mới v.

Lữpg Nghim thở dài nói:

- Aizzz, ngườYWi trẻ tuổi trưởng thành tâm cũng lớn rồi, cũng nên cho các ngươi đDSi ra thế giới bên ngoài.

- Vâng...

Hai huynh đDn hưng phấMMpn đMMpến cc đLGiểYWm thiếu chút nữOia là ôm cảpg Lữbwj Nghim trước mt mọi ngườQKbi.

Mọi chuyn cứUEH như vy mà phát sinh, sau đDSó phụ t Lữlsp gia vô cùng nhit tình chiêu đlspãi Trương Lãng hơn nữupa còn nhườWng căn phòng cho Trương Lãng Triu Vũ Dương Dung ba ngươi phở bọn họ và Ưng v thì vào gian mộc phòng khác.

Trương Lãng cảjxm thấJy thôn làng này tương đgối ẩupn náu, lin ý đUEHjrnh trước hết ở đjjDây dưỡng thương, tìm hiểKAju tình huống xong lin rờAsLi đpgi.

Mà lúc này LữHPI Khoáng LữMMp Tườsng hai huynh đUEH lạEuMi xung phong nhn tìm tin tứnc ở trong thành.

Sau bữbwja cơm chiu LữIR Nghim ra ngoài trong phòng chỉs còn có Trương Lãng Dương Dung và Triu Vũ ba ngườoUi.

Trương Lãng nhìn đMMpèn dầpgu thắDnp lờsDY mờjx trên vách tườLGng hắVkn tay trái ôm lấWy Dương Dung trong lòng trầTPlm tư, chng lẽ phảPMOi tht s uấcOVt ứHPIc lui v Giang Đông sao?

Trương Lãng tứsDYc gin thầXm nghĩTPl.

Hóa ra thôn nhỏ này là do LữsO Nghim mườMsi năm trước vì tránh chiến loạYWn mà dn đsupu gia tộc trốn v nơi này t đMMpó v sau nơi này gọi là LữPMO thôn.

Hai ngày sau Trương Lãng có thểOWE xuống giườWng đnnBi lạQKbi vết thương trên ngườupi cũng nhanh chóng khép ming lạOWEi, chỉT cầTn không vn đUộng lớn thì không có vấWJn đBQU gì, hơn nữDSa lúc này LữoU thịKAj huynh đUEH cũng ở huyn thành bên cạupnh trở v, còn mang tới một tin tứJUOc.

Đnu tiên Hiến đkế sau khi biết đJUOược Trương Lãng ở ĐWJi Lý Trang bịUEH phục kích sống chết không rõ thì gin dữjjD tạupi chỗ phái ngườYWi đjri đUiu tra chuyn này nhưng thờjri đIRiểim mấOWEu chốt lạBQUi không gọi ra nhân thủ ai ai cũng t chối đAsLành không thểs làm gì.

Tiếp theo vào ngày thứTPl ba Hàm cốc quan đEXã thấjxt thủ, quân Hán thảWm bạUEHi, tuy là như thế nhưng dưới s t chiến của mãnh tướng T HoảLGng vn giết chết mấUEHy quân đBQUJUOch tướng quân Dương Phụng, quốc thích Đổng tha song song an toàn lui v phía Hoằpgng Nông chỉT có T HoảUEHng là không biết hành tung nơi nào, đMsến đsOây đBQUô kỵ úy T HoảUEHng võ dũng trí nhân thanh danh lên cao vang vọng khắMdp vùng Quan Trung.

ThứBQU ba tiên quân của Tào Tháo là HạcOV Hầgu Đôn đjxã mang ba nghìn thiết kỵ tới Tỵ Thủy, mà đVkEXi quân Viên Thiu cũng tới Khúc NghĩBQUa, quân tiên phong cũng tới Hà Nội chuẩKAjn bịTPl nhắjjDm tới LạTc Dương.


Trương Lãng biết rõ mình cũng cầOWEn phảAsLi đDni, quân Tào Tháo nhanh chóng đpgánh tới nếu như chm tr thì tht s có mà chạUy đbwjMdng trờVki.

Dương Dung đDnỡ Trương Lãng đki ra khỏi gian nhà gỗ ở bên ngoài Ưng v đlspã chờBQU xuấMdt phát sẵDnn chỉHPI cầupn ra lnh một tiếng là đOTược.

LữpJc thịYW huynh đEuM cũng mang theo hành lý hưng phấUn bay nhảsy rốt cuộc bọn họ cũng có thểBQU rờpJci khỏi nơi núi rng mà đEuMi tùng hoành, mà LữWJ Nghim Hoàng thì thương cảjrm xem sắlspc mt thì già nua đupi rấYWt nhiu, tuy nhiên theo đUEHó cũng là s cổ vũ và hi vọng tràn ngp. Mà một số huynh đsO của LữVk thịMMp huynh đwJ thì tràn ngp hâm mộ và thấit vọng tuy nhiên Trương Lãng nói chỉbwj cầwJn hắIRn tới Giang Đông tùy thờMsi có thểlsp nghênh đkón LữYW gia tới đMsó t hợp mới khiến nhữJUOng ngườTPli kia cảAsLm thấbwjy nhẹ nhõm hơn rấEuMt nhiu.

Trương Lãng t bit chín gia đXình bọn họ, dưới s chúc phúc của hơn mườOTi ngườYWi mà bắMMpt đbwjMsu hành trình.

LầOTn này cũng không phảOii là đsDYi Thủ Dương Sơn nữPea mà là bình an lui v Giang Đông.

Dưới s dn dắlspt của LữsO Khoáng LữOWE TườUng hai huynh đpg bọn họ mới bắDSt đwJJu xuyên thng qua núi lớn.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad