Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 53 : Lữ gia thôn.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 53 : Lữ gia thôn.

 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểAKvn4] Chương 53: LữBK gia thôn.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầzlGm: tunghoanh.com

DịGDSch: Nhóm dịRHch black

Lão giảzlG kia cườYWKi ha hảkRm vài tiếng trung khí mườlIBi phầyUun trên mt tràn ngp vẻ t tin mà nói:

- Lão phu năm nay đGDSã sáu mươi tuổi nhưng đlwôi mắBPt vn còn sáng, ngươi tuy quầhlhn áo lụi bạYQi sắuiFc mt tái nhợt nhưng ánh mắBPt lạhlhi thanh trit vô biên, hạBPo nhiên chính khí nhữSng đDEZdZo chích bình thườZdZng tuyt không thểKF có.

Trương Lãng thầvcm bội phục đvzồng thờhlhi thầmWm nghĩvz lão nhân này tuyt đYWKối không phảRkui ngườRkui bình thườvcng hắEYAn điyghSnh hỏi thăm thì cách đzlGó không xa bỗng nhiên có ngườiygi hô lớn;

- Phụ thân chúng con trở v rồi.

Trương Lãng dng bước quay đuAhIOu lạWi thì nhìn thấyUuy mườOi trang hán trẻ tuổi lưng đBKeo cung tên, trên vai khoác không ít con mồi, ngườdzRi trẻ tuổi kia thân thủ linh hoạYQt ba bước đPi đuzã tới trước căn phòng, mọi ngườEi kỳ quái nhìn Trương Lãng, rấSqt nhanh phân tán v nhà, chỉAKv đqW lạEi một đvcôi huynh đpA, lưng hùm vai gấcu dáng ngườBKi rắlwn chắcc.

Lão nhân hin lành nói với hai ngườKFi trẻ tuổi:

- Các ngươi v rồi à?

NgườmWi trẻ tuổi gt đOKFu lạWi nhìn v phía Trương Lãng; xem tạWqi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Phụ thân bọn họ là ai?

Lão nhân mà nói;

- Ở đWây trờHi đhlhông giá rét mọi ngườUZi vào phòng cho ấkRmm thân đBPã có chuyn gì lát nữuiFa nói.

Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong phòng ở ở bên trong tương đOối đuiFơn sơ, ngoạpAi tr hai cái giườHng ba cái ghế thì còn thêm một chút bát đEũa không có gì hơn, hơn nữyUua không gian cũng không lớn chín ngườDEi Trương Lãng sau khi vào trở nên chen chúc.

Lão nhân kia nói:

- Tht vô ý tứBK gian phòng quá nhỏ rồi.

Trương Lãng lắWqc đEYAqu tỏ vẻ không thèm đgvpdzR ý hai mắgEYt lạgvpi hứwng thú nhìn đYWKôi huynh đlw này cao thấRkup dò xét.

Lão nhân kia hiểDEu ý mỉzlGm cườHi nói:

- Đây là khuyểUZn t, lớn tên là LữK Khoáng nhỏ tên là LữS TườAKvng, lão đEYAVmu tên là LữAi Nghim.

- LữIO Khoáng Lữxl TườdzRng?

Trương Lãng ngạAKvc nhiên hỏi đuAhôi huynh đuiF này chính là võ tướng nổi tiếng trong s sách bọn họ trước theo Viên Thiu sau đuiFó làm tùy tùng của Tào Tháo trở thành thuộc cấYQp của Tào Nhân hai ngườIOi xung phong mang binh v Tân Dã một ngườgvpi bịGug Triu Vân đvzánh chết một ngườiygi bịP Trương Phi đSqánh chết, hai huynh đS kết cục đVmu đcáng thương.

- Mỗ là LữAKv Khoáng.

Một thiếu niên hưng phấSqn nhìn v phía khuôn mt hâm mộ của Trương Lãng mà nói.

- Mỗ là LữP Tườlwng.

Một thiếu niên nói năng không lưu loát nhìn v phía Trương Lãng mà tò mò.

Trương Lãng mỉPm cườYQi gt nhẹ đpAzlGu với hai huynh đlw rồi nói với LữYWK Nghim:

- Lão bá không dối gạGDSt lão bá, mỗ chính là T Dương mục Trương Lãng va đuiFược thánh thượng phong, hôm nay đBPối với huynh đBK này va gp đvcã mng muốn chiêu dưới trướng không biết có đYQược không?

LữK Khoáng và Lữlw Tườvcng hai ngườyUui há hốc mồm, sau đFxVó cuồng hỉW nói:

- Ngươi chính là Trương đEYAuAhi nhân chủ của T Dương mục?

Trương Lãng gt nhẹ đBPhlhu.

- A...

Hai huynh đUZ hưng phấSn cùng ôm nhau, chỉw kém chút nhảwy dng lên.

Nắgvpm đZdZKFm của LữzlG Khoáng nắZdZm cht lạBPi hắdzRn hung hăng vung lên hai mắyUut sùng bái mà nói:

- Trương tướng quân huynh đyUu chúng ta biết rõ tướng quân tướng quân đpAúng là anh hùng đFxVương thờlIBi, bấPt kểEYA thế nào hôm nay cũng phảhSi khuyên cha ta đEYAkRm cho chúng ta theo tướng quân rờdzRi núi.

Trương Lãng nghe vy thì chờBP mong nhìn LữO Nghim mong lão nhân này nói một câu.

LữdzR Nghim không gấWp kỳ quái nhìn LữYQ Khoáng mà nói:

- Khoáng nhi sao con biết rõ vy?

LữRH Khoáng tràn đuAhvcy lúng túng mà nói;

- Cha lầGDSn trước hài nhi không nhịpAn đuAhược vụng trộm chạFxVy tới huyn thành chơi một ngày trờpAi tối mới v.

Lữc Nghim thở dài nói:

- Aizzz, ngườEYAi trẻ tuổi trưởng thành tâm cũng lớn rồi, cũng nên cho các ngươi đSi ra thế giới bên ngoài.

- Vâng...

Hai huynh đO hưng phấgvpn đWến cc đlwiểAKvm thiếu chút nữIOa là ôm cảVm LữDE Nghim trước mt mọi ngườGugi.

Mọi chuyn cứzlG như vy mà phát sinh, sau đwó phụ t LữGug gia vô cùng nhit tình chiêu đHãi Trương Lãng hơn nữSqa còn nhườRHng căn phòng cho Trương Lãng Triu Vũ Dương Dung ba ngươi phở bọn họ và Ưng v thì vào gian mộc phòng khác.

Trương Lãng cảEm thấSy thôn làng này tương đxlối ẩzlGn náu, lin ý đuiFPnh trước hết ở đAiây dưỡng thương, tìm hiểxlu tình huống xong lin rờiygi đuiFi.

Mà lúc này LữZdZ Khoáng LữhS TườkRmng hai huynh đuAh lạlwi xung phong nhn tìm tin tứEYAc ở trong thành.

Sau bữqa cơm chiu LữZdZ Nghim ra ngoài trong phòng chỉq còn có Trương Lãng Dương Dung và Triu Vũ ba ngườKFi.

Trương Lãng nhìn đVmèn dầKu thắxlp lờH mờYWK trên vách tườvcng hắWqn tay trái ôm lấllGy Dương Dung trong lòng trầGDSm tư, chng lẽ phảBKi tht s uấUZt ứiygc lui v Giang Đông sao?

Trương Lãng tứvzc gin thầkRmm nghĩlw.

Hóa ra thôn nhỏ này là do LữgEY Nghim mườSqi năm trước vì tránh chiến loạKFn mà dn đAKvEu gia tộc trốn v nơi này t đYWKó v sau nơi này gọi là LữO thôn.

Hai ngày sau Trương Lãng có thểK xuống giườHng đEYAi lạEYAi vết thương trên ngườzlGi cũng nhanh chóng khép ming lạgEYi, chỉuiF cầcn không vn đPộng lớn thì không có vấBPn đgEY gì, hơn nữiyga lúc này Lữvc thịWq huynh đq cũng ở huyn thành bên cạlIBnh trở v, còn mang tới một tin tứAic.

ĐFxVu tiên Hiến đWqế sau khi biết đYWKược Trương Lãng ở Đqi Lý Trang bịhlh phục kích sống chết không rõ thì gin dữFxV tạuAhi chỗ phái ngườgEYi đPi đllGiu tra chuyn này nhưng thờuAhi đPiểIOm mấWqu chốt lạgvpi không gọi ra nhân thủ ai ai cũng t chối đHành không thểS làm gì.

Tiếp theo vào ngày thứW ba Hàm cốc quan đlIBã thấHt thủ, quân Hán thảllGm bạuzi, tuy là như thế nhưng dưới s t chiến của mãnh tướng T Hoảvcng vn giết chết mấcy quân đAiIOch tướng quân Dương Phụng, quốc thích Đổng tha song song an toàn lui v phía HoằUZng Nông chỉuAh có T HoảFxVng là không biết hành tung nơi nào, đEến đgvpây đxlô kỵ úy T HoảBPng võ dũng trí nhân thanh danh lên cao vang vọng khắPp vùng Quan Trung.

ThứBP ba tiên quân của Tào Tháo là HạhS HầYWKu Đôn đPã mang ba nghìn thiết kỵ tới Tỵ Thủy, mà đlwRkui quân Viên Thiu cũng tới Khúc NghĩmWa, quân tiên phong cũng tới Hà Nội chuẩdzRn bịhS nhắllGm tới Lạwc Dương.


Trương Lãng biết rõ mình cũng cầSn phảBPi đBKi, quân Tào Tháo nhanh chóng đPánh tới nếu như chm tr thì tht s có mà chạiygy đvzdzRng trờpAi.

Dương Dung đkRmỡ Trương Lãng đci ra khỏi gian nhà gỗ ở bên ngoài Ưng v đKFã chờWq xuấVmt phát sẵlwn chỉyUu cầRHn ra lnh một tiếng là đlwược.

LữRku thịc huynh đH cũng mang theo hành lý hưng phấhSn bay nhảWqy rốt cuộc bọn họ cũng có thểAi rờGDSi khỏi nơi núi rng mà đhSi tùng hoành, mà Lữw Nghim Hoàng thì thương cảIOm xem sắhSc mt thì già nua đvzi rấuiFt nhiu, tuy nhiên theo đwó cũng là s cổ vũ và hi vọng tràn ngp. Mà một số huynh đEYA của Lữc thịiyg huynh đWq thì tràn ngp hâm mộ và thấKt vọng tuy nhiên Trương Lãng nói chỉIO cầvzn hắlwn tới Giang Đông tùy thờEYAi có thểdzR nghênh đpAón LữyUu gia tới đBKó t hợp mới khiến nhữWng ngườuzi kia cảVmm thấdzRy nhẹ nhõm hơn rấKFt nhiu.

Trương Lãng t bit chín gia đuzình bọn họ, dưới s chúc phúc của hơn mườvzi ngườKi mà bắvct đdzRvzu hành trình.

Lầxln này cũng không phảHi là đlwi Thủ Dương Sơn nữHa mà là bình an lui v Giang Đông.

Dưới s dn dắlwt của LữW Khoáng LữRH TườOng hai huynh đlw bọn họ mới bắiygt đzlGVmu xuyên thng qua núi lớn.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad

banner