Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 53 : Lữ gia thôn.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 53 : Lữ gia thôn.

 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểzEzn4] Chương 53: LữWc gia thôn.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầgStm: tunghoanh.com

Dịech: Nhóm dịjOch black

Lão giảVjT kia cườxi ha hảtqp vài tiếng trung khí mườqVi phầHBtn trên mt tràn ngp vẻ t tin mà nói:

- Lão phu năm nay đENSã sáu mươi tuổi nhưng đhôi mắENSt vn còn sáng, ngươi tuy quầen áo lụi bạSoni sắWBlc mt tái nhợt nhưng ánh mắtqpt lạei thanh trit vô biên, hạHBto nhiên chính khí nhữlng đvbWqVo chích bình thườpbng tuyt không thểv có.

Trương Lãng thầvbWm bội phục đgStồng thờTbi thầSmgm nghĩbh lão nhân này tuyt đtqnối không phảxi ngườqvi bình thườHFng hắAqHn đNpWunh hỏi thăm thì cách đVjTó không xa bỗng nhiên có ngườdoi hô lớn;

- Phụ thân chúng con trở v rồi.

Trương Lãng dng bước quay đxHyqzu lạnNi thì nhìn thấvy mườxi trang hán trẻ tuổi lưng đlCeo cung tên, trên vai khoác không ít con mồi, ngườBui trẻ tuổi kia thân thủ linh hoạbpt ba bước đqWi đxã tới trước căn phòng, mọi ngườlxi kỳ quái nhìn Trương Lãng, rấlCt nhanh phân tán v nhà, chỉl đqVu lạoi một đHBtôi huynh đBu, lưng hùm vai gấeu dáng ngườei rắzn chắlCc.

Lão nhân hin lành nói với hai ngườlxi trẻ tuổi:

- Các ngươi v rồi à?

NgườgSti trẻ tuổi gt đyPvzu lạNpWi nhìn v phía Trương Lãng;

- Phụ thân bọn họ là ai?

Lão nhân mà nói;

- Ở đxây trờvi đyPvông giá rét mọi ngườzEzi vào phòng cho ấpbrm thân đbhã có chuyn gì lát nữxHya nói.

Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong phòng ở ở bên trong tương đNpWối đtqnơn sơ, ngoạui tr hai cái giườvbWng ba cái ghế thì còn thêm một chút bát đdoũa không có gì hơn, hơn nữWBla không gian cũng không lớn chín ngườHBti Trương Lãng sau khi vào trở nên chen chúc.

Lão nhân kia nói:

- Tht vô ý tứgSt gian phòng quá nhỏ rồi.

Trương Lãng lắtec đtqpNu tỏ vẻ không thèm đENSWBl ý hai mắzEzt lạbhi hứnNng thú nhìn đlxôi huynh đWc này cao thấqvp dò xét.

Lão nhân kia hiểbhu ý mỉrPm cườyPvi nói:

- Đây là khuyểxHyn t, lớn tên là LữjO Khoáng nhỏ tên là Lữmqt TườTbng, lão đSonjOu tên là LữnN Nghim.

- LữPQl Khoáng Lữbp TườVjTng?

Trương Lãng ngạzEzc nhiên hỏi đdoôi huynh đx này chính là võ tướng nổi tiếng trong s sách bọn họ trước theo Viên Thiu sau đSmgó làm tùy tùng của Tào Tháo trở thành thuộc cấpbrp của Tào Nhân hai ngườBui xung phong mang binh v Tân Dã một ngườoi bịxHy Triu Vân đgStánh chết một ngườqWi bịgSt Trương Phi đAqHánh chết, hai huynh đWc kết cục đvbWu đuáng thương.

- Mỗ là Lữx Khoáng.

Một thiếu niên hưng phấdon nhìn v phía khuôn mt hâm mộ của Trương Lãng mà nói.

- Mỗ là Lữv TườrPng.

Một thiếu niên nói năng không lưu loát nhìn v phía Trương Lãng mà tò mò.

Trương Lãng mỉqVm cườgSti gt nhẹ đAqHhu với hai huynh đqz rồi nói với Lữu Nghim:

- Lão bá không dối gạNt lão bá, mỗ chính là T Dương mục Trương Lãng va đyPvược thánh thượng phong, hôm nay đbpối với huynh đz này va gp đzEzã mng muốn chiêu dưới trướng không biết có đTbược không?

LữBVA Khoáng và Lữbp Tườmqtng hai ngườENSi há hốc mồm, sau đqvó cuồng hỉWc nói:

- Ngươi chính là Trương đtqnhi nhân chủ của T Dương mục?

Trương Lãng gt nhẹ đWBlxHyu.

- A...

Hai huynh đv hưng phấlCn cùng ôm nhau, chỉnl kém chút nhảpbry dng lên.

Nắdom đnlQbm của LữWBl Khoáng nắPQlm cht lạWBli hắENSn hung hăng vung lên hai mắzEzt sùng bái mà nói:

- Trương tướng quân huynh đqz chúng ta biết rõ tướng quân tướng quân đBVAúng là anh hùng đtqnương thờWBli, bấSmgt kểBVA thế nào hôm nay cũng phảtqni khuyên cha ta đWBlu cho chúng ta theo tướng quân rờxHyi núi.

Trương Lãng nghe vy thì chờHBt mong nhìn Lữbh Nghim mong lão nhân này nói một câu.

LữSon Nghim không gấPQlp kỳ quái nhìn Lữbh Khoáng mà nói:

- Khoáng nhi sao con biết rõ vy?

LữBu Khoáng tràn đHBtPy lúng túng mà nói;

- Cha lầBun trước hài nhi không nhịjOn đPược vụng trộm chạPy tới huyn thành chơi một ngày trờlCi tối mới v.

Lữh Nghim thở dài nói:

- Aizzz, ngườpbi trẻ tuổi trưởng thành tâm cũng lớn rồi, cũng nên cho các ngươi đAqHi ra thế giới bên ngoài.

- Vâng...

Hai huynh đqv hưng phấpbn đteến cc đVjTiểpbrm thiếu chút nữmqta là ôm cảAqH LữN Nghim trước mt mọi ngườENSi.

Mọi chuyn cứu như vy mà phát sinh, sau đNó phụ t Lữbp gia vô cùng nhit tình chiêu đyPvãi Trương Lãng hơn nữNpWa còn nhườung căn phòng cho Trương Lãng Triu Vũ Dương Dung ba ngươi phở bọn họ và Ưng v thì vào gian mộc phòng khác. xem chương mới tạzi tunghoanh(.)com

Trương Lãng cảTbm thấyPvy thôn làng này tương đAqHối ẩxHyn náu, lin ý đlNpWnh trước hết ở đrPây dưỡng thương, tìm hiểPQlu tình huống xong lin rờjOi đei.

Mà lúc này LữWBl Khoáng LữN Tườteng hai huynh đPQl lạnNi xung phong nhn tìm tin tứHBtc ở trong thành.

Sau bữjOa cơm chiu LữNpW Nghim ra ngoài trong phòng chỉSmg còn có Trương Lãng Dương Dung và Triu Vũ ba ngườqzi.

Trương Lãng nhìn đqWèn dầtqnu thắup lờu mờmqt trên vách tườqVng hắhn tay trái ôm lấVjTy Dương Dung trong lòng trầmqtm tư, chng lẽ phảNpWi tht s uấNt ứjOc lui v Giang Đông sao?

Trương Lãng tứlc gin thầNpWm nghĩTb.

Hóa ra thôn nhỏ này là do LữBVA Nghim mườWci năm trước vì tránh chiến loạBun mà dn đnNqWu gia tộc trốn v nơi này t đSonó v sau nơi này gọi là LữAqH thôn.

Hai ngày sau Trương Lãng có thểWBl xuống giườAqHng đPQli lạnNi vết thương trên ngườVjTi cũng nhanh chóng khép ming lạxHyi, chỉv cầPQln không vn đnNộng lớn thì không có vấzEzn đP gì, hơn nữdoa lúc này LữP thịVjT huynh đh cũng ở huyn thành bên cạWBlnh trở v, còn mang tới một tin tứzc.

Đlxu tiên Hiến đdoế sau khi biết đHBtược Trương Lãng ở Đtqni Lý Trang bịQb phục kích sống chết không rõ thì gin dữu tạdoi chỗ phái ngườWci đFFxi đteiu tra chuyn này nhưng thờPi đTbiểFFxm mấzEzu chốt lạhi không gọi ra nhân thủ ai ai cũng t chối đzEzành không thểmqt làm gì.

Tiếp theo vào ngày thứVjT ba Hàm cốc quan đvbWã thấBVAt thủ, quân Hán thảbpm bạBui, tuy là như thế nhưng dưới s t chiến của mãnh tướng T HoảqVng vn giết chết mấuy quân đpbgStch tướng quân Dương Phụng, quốc thích Đổng tha song song an toàn lui v phía HoằNpWng Nông chỉxHy có T HoảNpWng là không biết hành tung nơi nào, đoến đSonây đAqHô kỵ úy T HoảHFng võ dũng trí nhân thanh danh lên cao vang vọng khắWcp vùng Quan Trung.

Thứe ba tiên quân của Tào Tháo là Hạte Hầnlu Đôn đNpWã mang ba nghìn thiết kỵ tới Tỵ Thủy, mà đbpBui quân Viên Thiu cũng tới Khúc Nghĩza, quân tiên phong cũng tới Hà Nội chuẩSonn bịqW nhắpbrm tới LạNpWc Dương.


Trương Lãng biết rõ mình cũng cầAqHn phảbpi đli, quân Tào Tháo nhanh chóng đNánh tới nếu như chm tr thì tht s có mà chạtey đNpWdong trờHBti.

Dương Dung đWcỡ Trương Lãng đWci ra khỏi gian nhà gỗ ở bên ngoài Ưng v đxã chờENS xuấlxt phát sẵxn chỉSon cầmqtn ra lnh một tiếng là đqVược.

Lữdo thịqv huynh đmqt cũng mang theo hành lý hưng phấPQln bay nhảxy rốt cuộc bọn họ cũng có thểv rờlxi khỏi nơi núi rng mà đNpWi tùng hoành, mà Lữx Nghim Hoàng thì thương cảSonm xem sắlCc mt thì già nua đqWi rấyPvt nhiu, tuy nhiên theo đqWó cũng là s cổ vũ và hi vọng tràn ngp. Mà một số huynh đSon của LữENS thịSmg huynh đpb thì tràn ngp hâm mộ và thấzt vọng tuy nhiên Trương Lãng nói chỉN cầgStn hắvn tới Giang Đông tùy thờENSi có thểv nghênh đxHyón LữHBt gia tới đjOó t hợp mới khiến nhữPng ngườjOi kia cảvbWm thấNy nhẹ nhõm hơn rấtet nhiu.

Trương Lãng t bit chín gia đHFình bọn họ, dưới s chúc phúc của hơn mườFFxi ngườqWi mà bắNt đNpWnlu hành trình.

Lầtqnn này cũng không phảtqpi là đyPvi Thủ Dương Sơn nữnla mà là bình an lui v Giang Đông.

Dưới s dn dắqzt của Lữlx Khoáng Lữpbr TườWBlng hai huynh đx bọn họ mới bắxt đeNpWu xuyên thng qua núi lớn.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad