Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 53 : Lữ gia thôn.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 53 : Lữ gia thôn.

 Phong Lưu Tam Quốc

[Quyểxn4] Chương 53: Lữas gia thôn.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầotm: tunghoanh.com

DịhFch: Nhóm dịthTch black

Lão giảVKx kia cườUi ha hảZK vài tiếng trung khí mườToi phầxmn trên mt tràn ngp vẻ t tin mà nói:

- Lão phu năm nay đVKxã sáu mươi tuổi nhưng điôi mắhUt vn còn sáng, ngươi tuy quầVVDn áo lụi bạCNi sắKrc mt tái nhợt nhưng ánh mắiJt lạLyZi thanh trit vô biên, hạjaFo nhiên chính khí nhữJng đJAQVo chích bình thườOoing tuyt không thểJjm có.

Trương Lãng thầJim bội phục đYiồng thờmJqi thầmJqm nghĩNmN lão nhân này tuyt đnJối không phảJi ngườqtDi bình thườARng hắIn đxOoinh hỏi thăm thì cách đDQOó không xa bỗng nhiên có ngườoxi hô lớn;

- Phụ thân chúng con trở v rồi.

Trương Lãng dng bước quay đoxu lạoxi thì nhìn thấToy mườxmi trang hán trẻ tuổi lưng đDxheo cung tên, trên vai khoác không ít con mồi, ngườJi trẻ tuổi kia thân thủ linh hoạQrKt ba bước đqtDi điã tới trước căn phòng, mọi ngườmnai kỳ quái nhìn Trương Lãng, rấNmNt nhanh phân tán v nhà, chỉnJ đNmNKr lạOoii một đKrôi huynh đU, lưng hùm vai gấCNu dáng ngườhFi rắon chắJc.

Lão nhân hin lành nói với hai ngườJii trẻ tuổi:

- Các ngươi v rồi à?

NgườthTi trẻ tuổi gt điYiu lạUi nhìn v phía Trương Lãng;

- Phụ thân bọn họ là ai?

Lão nhân mà nói; truyn đARược lấQiJy t website tung hoanh

- Ở đsây trờDQOi đAQVông giá rét mọi ngườJi vào phòng cho ấVChm thân đsã có chuyn gì lát nữxma nói.

Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong phòng ở ở bên trong tương đNmNối đCNơn sơ, ngoạxi tr hai cái giườFtng ba cái ghế thì còn thêm một chút bát đoxũa không có gì hơn, hơn nữNmNa không gian cũng không lớn chín ngườVChi Trương Lãng sau khi vào trở nên chen chúc.

Lão nhân kia nói:

- Tht vô ý tứQiJ gian phòng quá nhỏ rồi.

Trương Lãng lắQrKc đhLTUu tỏ vẻ không thèm đLyZhU ý hai mắLyZt lạoxi hứQrKng thú nhìn đDxhôi huynh đhU này cao thấOoip dò xét.

Lão nhân kia hiểIu ý mỉim cườDxhi nói:

- Đây là khuyểOoin t, lớn tên là LữhLT Khoáng nhỏ tên là LữDxh TườVChng, lão đxAVUu tên là Lữxm Nghim.

- Lữxm Khoáng LữhLT Tườtng?

Trương Lãng ngạnJc nhiên hỏi đxAVôi huynh đaI này chính là võ tướng nổi tiếng trong s sách bọn họ trước theo Viên Thiu sau đQiJó làm tùy tùng của Tào Tháo trở thành thuộc cấynp của Tào Nhân hai ngườasi xung phong mang binh v Tân Dã một ngườARi bịox Triu Vân đmJqánh chết một ngườKri bịi Trương Phi đQiJánh chết, hai huynh đU kết cục đynu đIáng thương.

- Mỗ là LữnJ Khoáng.

Một thiếu niên hưng phấYin nhìn v phía khuôn mt hâm mộ của Trương Lãng mà nói.

- Mỗ là LữToA TườJng.

Một thiếu niên nói năng không lưu loát nhìn v phía Trương Lãng mà tò mò.

Trương Lãng mỉDQOm cườARi gt nhẹ đKrthTu với hai huynh đyn rồi nói với LữU Nghim:

- Lão bá không dối gạUt lão bá, mỗ chính là T Dương mục Trương Lãng va đynược thánh thượng phong, hôm nay điối với huynh đhU này va gp đKrã mng muốn chiêu dưới trướng không biết có đynược không?

LữZK Khoáng và LữU TườZKng hai ngườoi há hốc mồm, sau đrIó cuồng hỉx nói:

- Ngươi chính là Trương đVVDsi nhân chủ của T Dương mục?

Trương Lãng gt nhẹ đJiToAu.

- A...

Hai huynh đNmN hưng phấARn cùng ôm nhau, chỉVCh kém chút nhảDxhy dng lên.

NắhUm đQiJJjmm của LữQiJ Khoáng nắTom cht lạthTi hắKbn hung hăng vung lên hai mắToAt sùng bái mà nói:

- Trương tướng quân huynh đJ chúng ta biết rõ tướng quân tướng quân đasúng là anh hùng đLyZương thờZKi, bấJjmt kểLyZ thế nào hôm nay cũng phảJi khuyên cha ta đImJq cho chúng ta theo tướng quân rờmJqi núi.

Trương Lãng nghe vy thì chờhLT mong nhìn LữJi Nghim mong lão nhân này nói một câu.

Lữyn Nghim không gấJp kỳ quái nhìn LữhF Khoáng mà nói:

- Khoáng nhi sao con biết rõ vy?

LữKb Khoáng tràn đthTty lúng túng mà nói;

- Cha lầjaFn trước hài nhi không nhịrIn đFtược vụng trộm chạxy tới huyn thành chơi một ngày trờToi tối mới v.

LữDQO Nghim thở dài nói:

- Aizzz, ngườDxhi trẻ tuổi trưởng thành tâm cũng lớn rồi, cũng nên cho các ngươi đhUi ra thế giới bên ngoài.

- Vâng...

Hai huynh đthT hưng phấjaFn đNmNến cc đqtDiểIm thiếu chút nữnJa là ôm cảyn LữOoi Nghim trước mt mọi ngườnJi.

Mọi chuyn cứxAV như vy mà phát sinh, sau đxmó phụ t Lữas gia vô cùng nhit tình chiêu điãi Trương Lãng hơn nữToa còn nhườrIng căn phòng cho Trương Lãng Triu Vũ Dương Dung ba ngươi phở bọn họ và Ưng v thì vào gian mộc phòng khác.

Trương Lãng cảim thấQiJy thôn làng này tương đthTối ẩaIn náu, lin ý đDQOiJnh trước hết ở đKbây dưỡng thương, tìm hiểAQVu tình huống xong lin rờsi đyni.

Mà lúc này Lữt Khoáng LữKb TườDxhng hai huynh đnJ lạxi xung phong nhn tìm tin tứmnac ở trong thành.

Sau bữxma cơm chiu Lữo Nghim ra ngoài trong phòng chỉZK còn có Trương Lãng Dương Dung và Triu Vũ ba ngườrIi.

Trương Lãng nhìn đKrèn dầtu thắxmp lờQiJ mờJ trên vách tườiJng hắxmn tay trái ôm lấnJy Dương Dung trong lòng trầrIm tư, chng lẽ phảVKxi tht s uấQiJt ứrIc lui v Giang Đông sao?

Trương Lãng tứZKc gin thầDQOm nghĩYi.

Hóa ra thôn nhỏ này là do LữKb Nghim mườyni năm trước vì tránh chiến loạJn mà dn đnJCNu gia tộc trốn v nơi này t đVChó v sau nơi này gọi là Lữo thôn.

Hai ngày sau Trương Lãng có thểiJ xuống giườCNng đZKi lạiJi vết thương trên ngườFti cũng nhanh chóng khép ming lạCNi, chỉToA cầAQVn không vn đYiộng lớn thì không có vấFtn đJ gì, hơn nữJia lúc này LữaI thịas huynh đJ cũng ở huyn thành bên cạhUnh trở v, còn mang tới một tin tứhFc.

ĐhLTu tiên Hiến đotế sau khi biết đsược Trương Lãng ở ĐJi Lý Trang bịhF phục kích sống chết không rõ thì gin dữx tạmJqi chỗ phái ngườYii đmJqi đhUiu tra chuyn này nhưng thờFti đotiểmnam mấjaFu chốt lạKri không gọi ra nhân thủ ai ai cũng t chối đqtDành không thểs làm gì.

Tiếp theo vào ngày thứJjm ba Hàm cốc quan đCNã thấxAVt thủ, quân Hán thảDxhm bạoi, tuy là như thế nhưng dưới s t chiến của mãnh tướng T HoảLyZng vn giết chết mấasy quân đQrKUch tướng quân Dương Phụng, quốc thích Đổng tha song song an toàn lui v phía Hoằxmng Nông chỉox có T Hoảynng là không biết hành tung nơi nào, đynến đhLTây đhFô kỵ úy T HoảmJqng võ dũng trí nhân thanh danh lên cao vang vọng khắDQOp vùng Quan Trung.

ThứhLT ba tiên quân của Tào Tháo là HạJjm HầCNu Đôn đhUã mang ba nghìn thiết kỵ tới Tỵ Thủy, mà đxAVJii quân Viên Thiu cũng tới Khúc NghĩqtDa, quân tiên phong cũng tới Hà Nội chuẩTon bịo nhắasm tới LạiJc Dương.


Trương Lãng biết rõ mình cũng cầnJn phảFti đARi, quân Tào Tháo nhanh chóng đLyZánh tới nếu như chm tr thì tht s có mà chạoxy đJKrng trờiJi.

Dương Dung đhUỡ Trương Lãng đnJi ra khỏi gian nhà gỗ ở bên ngoài Ưng v đthTã chờxAV xuấLyZt phát sẵDQOn chỉDxh cầOoin ra lnh một tiếng là đtược.

LữOoi thịNmN huynh đKr cũng mang theo hành lý hưng phấARn bay nhảDQOy rốt cuộc bọn họ cũng có thểI rờhLTi khỏi nơi núi rng mà đNmNi tùng hoành, mà LữJ Nghim Hoàng thì thương cảhUm xem sắCNc mt thì già nua đJii rấFtt nhiu, tuy nhiên theo đVChó cũng là s cổ vũ và hi vọng tràn ngp. Mà một số huynh đot của LữJjm thịAR huynh đLyZ thì tràn ngp hâm mộ và thấUt vọng tuy nhiên Trương Lãng nói chỉt cầIn hắiJn tới Giang Đông tùy thờaIi có thểmJq nghênh đAQVón LữmJq gia tới đasó t hợp mới khiến nhữJjmng ngườhFi kia cảJim thấAQVy nhẹ nhõm hơn rấKrt nhiu.

Trương Lãng t bit chín gia đotình bọn họ, dưới s chúc phúc của hơn mườLyZi ngườJii mà bắQrKt đARsu hành trình.

LầDxhn này cũng không phảQrKi là đxAVi Thủ Dương Sơn nữmJqa mà là bình an lui v Giang Đông.

Dưới s dn dắFtt của LữOoi Khoáng Lữyn TườOoing hai huynh đi bọn họ mới bắtt đYiVVDu xuyên thng qua núi lớn.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad