Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 53 : Lữ gia thôn.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 53 : Lữ gia thôn.

 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểEKxn4] Chương 53: LữAP gia thôn.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầnTm: tunghoanh.com

DịIYIch: Nhóm dịAPch black

Lão giảlIn kia cườnGfi ha hảvns vài tiếng trung khí mườvi phầOmn trên mt tràn ngp vẻ t tin mà nói:

- Lão phu năm nay đLhã sáu mươi tuổi nhưng đLhôi mắist vn còn sáng, ngươi tuy quầsaln áo lụi bạGpi sắavnc mt tái nhợt nhưng ánh mắTt lạyi thanh trit vô biên, hạEKxo nhiên chính khí nhữisng đLhxIo chích bình thườJng tuyt không thểaGR có.

Trương Lãng thầym bội phục đoPồng thờGvi thầiym nghĩh lão nhân này tuyt đpối không phảRhi ngườIOLi bình thườYvYng hắAPn đpWGvnh hỏi thăm thì cách đIqIó không xa bỗng nhiên có ngườxIi hô lớn;

- Phụ thân chúng con trở v rồi.

Trương Lãng dng bước quay đvpxOmu lạpi thì nhìn thấCpy mườGpi trang hán trẻ tuổi lưng đvJeo cung tên, trên vai khoác không ít con mồi, ngườsVEi trẻ tuổi kia thân thủ linh hoạxgt ba bước đYvYi đavnã tới trước căn phòng, mọi ngườngai kỳ quái nhìn Trương Lãng, rấYiot nhanh phân tán v nhà, chỉavn đxgnga lạfsvi một đCpôi huynh đv, lưng hùm vai gấAPu dáng ngườIOLi rắGvn chắITAc.

Lão nhân hin lành nói với hai ngườavni trẻ tuổi:

- Các ngươi v rồi à?

NgườGvi trẻ tuổi gt đmnGfu lạqfEi nhìn v phía Trương Lãng;

- Phụ thân bọn họ là ai?

Lão nhân mà nói;

- Ở đavnây trờmi điyông giá rét mọi ngườlIni vào phòng cho ấYvYm thân điyã có chuyn gì lát nữqfEa nói. truyn cp nht nhanh nhấIqIt tạITAi tung hoanh chấIqIm com

Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong phòng ở ở bên trong tương đvJối đoPơn sơ, ngoạsali tr hai cái giườsalng ba cái ghế thì còn thêm một chút bát đmũa không có gì hơn, hơn nữpa không gian cũng không lớn chín ngườvnsi Trương Lãng sau khi vào trở nên chen chúc.

Lão nhân kia nói:

- Tht vô ý tứRh gian phòng quá nhỏ rồi.

Trương Lãng lắvJc đishu tỏ vẻ không thèm đhh ý hai mắvJt lạIYIi hứgCing thú nhìn đOmôi huynh đRh này cao thấYvYp dò xét.

Lão nhân kia hiểaGRu ý mỉism cườKGi nói:

- Đây là khuyểvpxn t, lớn tên là LữIOL Khoáng nhỏ tên là LữIYI TườgCing, lão đnTvpxu tên là LữVa Nghim.

- LữP Khoáng Lữiy TườgCing?

Trương Lãng ngạGvc nhiên hỏi đaGRôi huynh đv này chính là võ tướng nổi tiếng trong s sách bọn họ trước theo Viên Thiu sau đvó làm tùy tùng của Tào Tháo trở thành thuộc cấnTp của Tào Nhân hai ngườvnsi xung phong mang binh v Tân Dã một ngườGvi bịvJ Triu Vân đnGfánh chết một ngườnTi bịlIn Trương Phi đGpánh chết, hai huynh đv kết cục đEZu đvnsáng thương.

- Mỗ là Lữh Khoáng.

Một thiếu niên hưng phấTn nhìn v phía khuôn mt hâm mộ của Trương Lãng mà nói.

- Mỗ là Lữvns Tườiyng.

Một thiếu niên nói năng không lưu loát nhìn v phía Trương Lãng mà tò mò.

Trương Lãng mỉpm cườIYIi gt nhẹ đIOLvnsu với hai huynh điiI rồi nói với Lữy Nghim:

- Lão bá không dối gạITAt lão bá, mỗ chính là T Dương mục Trương Lãng va đfpược thánh thượng phong, hôm nay đEZối với huynh đEKx này va gp đisã mng muốn chiêu dưới trướng không biết có đYioược không?

LữpW Khoáng và LữgCi TườGvng hai ngườIOLi há hốc mồm, sau đEKxó cuồng hỉAP nói:

- Ngươi chính là Trương đypi nhân chủ của T Dương mục?

Trương Lãng gt nhẹ đEKxEZu.

- A...

Hai huynh đvJ hưng phấxIn cùng ôm nhau, chỉEZ kém chút nhảOmy dng lên.

NắAPm đIYIPm của LữvJ Khoáng nắsVEm cht lạfsvi hắJn hung hăng vung lên hai mắoPt sùng bái mà nói:

- Trương tướng quân huynh đsal chúng ta biết rõ tướng quân tướng quân đsVEúng là anh hùng đsalương thờxIi, bấEZt kểsVE thế nào hôm nay cũng phảIOLi khuyên cha ta điiInT cho chúng ta theo tướng quân rờOmi núi.

Trương Lãng nghe vy thì chờnGf mong nhìn LữGp Nghim mong lão nhân này nói một câu.

LữYio Nghim không gấpp kỳ quái nhìn LữnT Khoáng mà nói:

- Khoáng nhi sao con biết rõ vy?

Lữis Khoáng tràn đngaEKxy lúng túng mà nói;

- Cha lầLhn trước hài nhi không nhịoPn đqfEược vụng trộm chạLhy tới huyn thành chơi một ngày trờEKxi tối mới v.

LữGp Nghim thở dài nói:

- Aizzz, ngườaGRi trẻ tuổi trưởng thành tâm cũng lớn rồi, cũng nên cho các ngươi đGpi ra thế giới bên ngoài.

- Vâng...

Hai huynh đIYI hưng phấlInn đTến cc đPiểLhm thiếu chút nữpWa là ôm cảGv LữGv Nghim trước mt mọi ngườiyi.

Mọi chuyn cứVa như vy mà phát sinh, sau đvJó phụ t LữnT gia vô cùng nhit tình chiêu đIOLãi Trương Lãng hơn nữIOLa còn nhườIOLng căn phòng cho Trương Lãng Triu Vũ Dương Dung ba ngươi phở bọn họ và Ưng v thì vào gian mộc phòng khác.

Trương Lãng cảTm thấGpy thôn làng này tương đGvối ẩgCin náu, lin ý đvnsYionh trước hết ở đKGây dưỡng thương, tìm hiểpu tình huống xong lin rờCpi đnTi.

Mà lúc này Lữavn Khoáng LữVa TườIqIng hai huynh đp lạisi xung phong nhn tìm tin tứnTc ở trong thành.

Sau bữlIna cơm chiu LữT Nghim ra ngoài trong phòng chỉVa còn có Trương Lãng Dương Dung và Triu Vũ ba ngườCpi.

Trương Lãng nhìn đfsvèn dầaGRu thắlInp lờCp mờITA trên vách tườITAng hắCpn tay trái ôm lấCpy Dương Dung trong lòng trầsVEm tư, chng lẽ phảOmi tht s uấgCit ứEKxc lui v Giang Đông sao?

Trương Lãng tứsVEc gin thầIqIm nghĩAP.

Hóa ra thôn nhỏ này là do LữEZ Nghim mườYioi năm trước vì tránh chiến loạpn mà dn đnTIOLu gia tộc trốn v nơi này t điyó v sau nơi này gọi là LữGp thôn.

Hai ngày sau Trương Lãng có thểlIn xuống giườngang đsali lạIqIi vết thương trên ngườngai cũng nhanh chóng khép ming lạYvYi, chỉiiI cầVan không vn đYvYộng lớn thì không có vấavnn đavn gì, hơn nữavna lúc này LữKG thịiiI huynh đP cũng ở huyn thành bên cạCpnh trở v, còn mang tới một tin tứIqIc.

ĐIqIu tiên Hiến đnmế sau khi biết đLhược Trương Lãng ở Đpi Lý Trang bịaGR phục kích sống chết không rõ thì gin dữvns tạfsvi chỗ phái ngườxIi đGpi đnmiu tra chuyn này nhưng thờsVEi đRhiểOmm mấKGu chốt lạGpi không gọi ra nhân thủ ai ai cũng t chối đIOLành không thểvpx làm gì.

Tiếp theo vào ngày thứvns ba Hàm cốc quan đxgã thấiiIt thủ, quân Hán thảEKxm bạTi, tuy là như thế nhưng dưới s t chiến của mãnh tướng T Hoảavnng vn giết chết mấfpy quân đavnpch tướng quân Dương Phụng, quốc thích Đổng tha song song an toàn lui v phía HoằGpng Nông chỉy có T Hoảyng là không biết hành tung nơi nào, đxIến đhây đpô kỵ úy T HoảIqIng võ dũng trí nhân thanh danh lên cao vang vọng khắaGRp vùng Quan Trung.

Thứy ba tiên quân của Tào Tháo là HạvJ HầYvYu Đôn đxgã mang ba nghìn thiết kỵ tới Tỵ Thủy, mà đnTxIi quân Viên Thiu cũng tới Khúc NghĩaGRa, quân tiên phong cũng tới Hà Nội chuẩyn bịP nhắlInm tới Lạavnc Dương.


Trương Lãng biết rõ mình cũng cầEZn phảyi đyi, quân Tào Tháo nhanh chóng đIOLánh tới nếu như chm tr thì tht s có mà chạiiIy đvnsmng trờsali.

Dương Dung đpWỡ Trương Lãng đfsvi ra khỏi gian nhà gỗ ở bên ngoài Ưng v đIOLã chờT xuấyt phát sẵAPn chỉxI cầnTn ra lnh một tiếng là đVaược.

Lữis thịis huynh đpW cũng mang theo hành lý hưng phấYvYn bay nhảmy rốt cuộc bọn họ cũng có thểlIn rờfpi khỏi nơi núi rng mà đRhi tùng hoành, mà Lữp Nghim Hoàng thì thương cảYvYm xem sắiyc mt thì già nua đvpxi rấnmt nhiu, tuy nhiên theo đvJó cũng là s cổ vũ và hi vọng tràn ngp. Mà một số huynh đnT của LữvJ thịGp huynh đsVE thì tràn ngp hâm mộ và thấngat vọng tuy nhiên Trương Lãng nói chỉLh cầvpxn hắvpxn tới Giang Đông tùy thờvpxi có thểIYI nghênh đCpón LữKG gia tới đAPó t hợp mới khiến nhữxIng ngườpi kia cảIYIm thấyy nhẹ nhõm hơn rấIOLt nhiu.

Trương Lãng t bit chín gia đpình bọn họ, dưới s chúc phúc của hơn mườJi ngườJi mà bắITAt đmVau hành trình.

Lầnmn này cũng không phảIqIi là đKGi Thủ Dương Sơn nữVaa mà là bình an lui v Giang Đông.

Dưới s dn dắIOLt của Lữfp Khoáng Lữnm TườVang hai huynh đnGf bọn họ mới bắITAt đmsalu xuyên thng qua núi lớn.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad