Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 53 : Lữ gia thôn.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 53 : Lữ gia thôn.

 Phong Lưu Tam Quốc nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

[QuyểZVdn4] Chương 53: Lữx gia thôn.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầxm: tunghoanh.com

DịivZch: Nhóm dịXZch black

Lão giảeNX kia cườYri ha hảK vài tiếng trung khí mườQyqi phầFSHn trên mt tràn ngp vẻ t tin mà nói:

- Lão phu năm nay đxã sáu mươi tuổi nhưng đqiôi mắvnt vn còn sáng, ngươi tuy quầSsYn áo lụi bạKei sắSsYc mt tái nhợt nhưng ánh mắUwSt lạYxi thanh trit vô biên, hạFSHo nhiên chính khí nhữeNXng đnXiXo chích bình thườzBvng tuyt không thểdGJ có.

Trương Lãng thầFSHm bội phục đtYồng thờivZi thầGKcm nghĩaI lão nhân này tuyt đvzhối không phảwbZi ngườcMi bình thườQyqng hắfxn đYrBunh hỏi thăm thì cách đMó không xa bỗng nhiên có ngườMi hô lớn;

- Phụ thân chúng con trở v rồi.

Trương Lãng dng bước quay đXZWBu lạeNXi thì nhìn thấXgQy mườKei trang hán trẻ tuổi lưng đqieo cung tên, trên vai khoác không ít con mồi, ngườyCi trẻ tuổi kia thân thủ linh hoạUwSt ba bước đdGJi đJDKã tới trước căn phòng, mọi ngườdGJi kỳ quái nhìn Trương Lãng, rấSnt nhanh phân tán v nhà, chỉWB đxyC lạqii một đxôi huynh đDx, lưng hùm vai gấGKcu dáng ngườni rắvzhn chắgXWc.

Lão nhân hin lành nói với hai ngườqKi trẻ tuổi:

- Các ngươi v rồi à?

NgườhYti trẻ tuổi gt đDxgXWu lạeNXi nhìn v phía Trương Lãng;

- Phụ thân bọn họ là ai?

Lão nhân mà nói;

- Ở đaIây trờsji đsjông giá rét mọi ngườVfai vào phòng cho ấSsYm thân đYã có chuyn gì lát nữGKca nói.

Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong phòng ở ở bên trong tương đSnối đwbZơn sơ, ngoạWBi tr hai cái giườIng ba cái ghế thì còn thêm một chút bát đXgQũa không có gì hơn, hơn nữna không gian cũng không lớn chín ngườWBi Trương Lãng sau khi vào trở nên chen chúc.

Lão nhân kia nói:

- Tht vô ý tứZVd gian phòng quá nhỏ rồi.

Trương Lãng lắec đBuHhu tỏ vẻ không thèm đYrvzh ý hai mắMt lạei hứgXWng thú nhìn đxôi huynh đM này cao thấKp dò xét.

Lão nhân kia hiểgXWu ý mỉtYm cườYxi nói:

- Đây là khuyểfxn t, lớn tên là Lữfx Khoáng nhỏ tên là LữbF TườyCng, lão đXgQNUFu tên là LữdGJ Nghim.

- LữBu Khoáng LữVfa TườHhng?

Trương Lãng ngạtYc nhiên hỏi đUwSôi huynh đtY này chính là võ tướng nổi tiếng trong s sách bọn họ trước theo Viên Thiu sau đwbZó làm tùy tùng của Tào Tháo trở thành thuộc cấJDKp của Tào Nhân hai ngườqii xung phong mang binh v Tân Dã một ngườYi bịWB Triu Vân đZVdánh chết một ngườbFi bịx Trương Phi đzBvánh chết, hai huynh đXgQ kết cục đMu đfxáng thương.

- Mỗ là LữVfa Khoáng.

Một thiếu niên hưng phấIn nhìn v phía khuôn mt hâm mộ của Trương Lãng mà nói.

- Mỗ là Lữsj TườKeng.

Một thiếu niên nói năng không lưu loát nhìn v phía Trương Lãng mà tò mò.

Trương Lãng mỉBum cườdGJi gt nhẹ đbFeu với hai huynh đWB rồi nói với LữYx Nghim:

- Lão bá không dối gạxt lão bá, mỗ chính là T Dương mục Trương Lãng va đfxược thánh thượng phong, hôm nay đGKcối với huynh đeNX này va gp đaIã mng muốn chiêu dưới trướng không biết có đyCược không?

Lữx Khoáng và Lữqi TườgXWng hai ngườDxi há hốc mồm, sau đZTó cuồng hỉY nói:

- Ngươi chính là Trương đqKYxi nhân chủ của T Dương mục?

Trương Lãng gt nhẹ đMWBu.

- A...

Hai huynh đI hưng phấsjn cùng ôm nhau, chỉSn kém chút nhảWBy dng lên.

NắXZm đcMnm của LữZVd Khoáng nắeNXm cht lạxi hắbFn hung hăng vung lên hai mắSnt sùng bái mà nói:

- Trương tướng quân huynh đBu chúng ta biết rõ tướng quân tướng quân đaIúng là anh hùng đZVdương thờcMi, bấxt kểqi thế nào hôm nay cũng phảBui khuyên cha ta đVfaYr cho chúng ta theo tướng quân rờKi núi.

Trương Lãng nghe vy thì chờx mong nhìn LữivZ Nghim mong lão nhân này nói một câu.

LữYr Nghim không gấqip kỳ quái nhìn LữGKc Khoáng mà nói:

- Khoáng nhi sao con biết rõ vy?

Lữvn Khoáng tràn đFSHYxy lúng túng mà nói;

- Cha lầYxn trước hài nhi không nhịyCn đZVdược vụng trộm chạNUFy tới huyn thành chơi một ngày trờMi tối mới v.

LữeNX Nghim thở dài nói:

- Aizzz, ngườni trẻ tuổi trưởng thành tâm cũng lớn rồi, cũng nên cho các ngươi đGKci ra thế giới bên ngoài.

- Vâng...

Hai huynh đBu hưng phấzBvn đFSHến cc đVfaiểyCm thiếu chút nữWBa là ôm cảXZ LữM Nghim trước mt mọi ngườXiXi.

Mọi chuyn cứNUF như vy mà phát sinh, sau đIó phụ t Lữe gia vô cùng nhit tình chiêu đWBãi Trương Lãng hơn nữXgQa còn nhườGKcng căn phòng cho Trương Lãng Triu Vũ Dương Dung ba ngươi phở bọn họ và Ưng v thì vào gian mộc phòng khác.

Trương Lãng cảsjm thấsjy thôn làng này tương đuối ẩMn náu, lin ý đwbZvnnh trước hết ở đDxây dưỡng thương, tìm hiểxu tình huống xong lin rờKei đXgQi.

Mà lúc này LữaI Khoáng Lữe TườdGJng hai huynh đqi lạni xung phong nhn tìm tin tứtYc ở trong thành.

Sau bữFSHa cơm chiu LữI Nghim ra ngoài trong phòng chỉYx còn có Trương Lãng Dương Dung và Triu Vũ ba ngườvni.

Trương Lãng nhìn đNUFèn dầXZu thắivZp lờXZ mờI trên vách tườUwSng hắYxn tay trái ôm lấuy Dương Dung trong lòng trầUwSm tư, chng lẽ phảfxi tht s uấSsYt ứXiXc lui v Giang Đông sao?

Trương Lãng tứZVdc gin thầivZm nghĩcM.

Hóa ra thôn nhỏ này là do LữI Nghim mườivZi năm trước vì tránh chiến loạSnn mà dn đdGJzBvu gia tộc trốn v nơi này t đdGJó v sau nơi này gọi là LữwbZ thôn.

Hai ngày sau Trương Lãng có thểtY xuống giườGKcng đvzhi lạui vết thương trên ngườdGJi cũng nhanh chóng khép ming lạqii, chỉeNX cầDxn không vn đQyqộng lớn thì không có vấtYn đeNX gì, hơn nữQyqa lúc này LữM thịtY huynh đx cũng ở huyn thành bên cạYnh trở v, còn mang tới một tin tứYc.

ĐNUFu tiên Hiến đsjế sau khi biết đnược Trương Lãng ở Đfxi Lý Trang bịtY phục kích sống chết không rõ thì gin dữsj tạvzhi chỗ phái ngườXZi đZVdi đeNXiu tra chuyn này nhưng thờyCi đeiểFSHm mấIu chốt lạyCi không gọi ra nhân thủ ai ai cũng t chối đqKành không thểivZ làm gì.

Tiếp theo vào ngày thứbF ba Hàm cốc quan đvnã thấvnt thủ, quân Hán thảzBvm bạSni, tuy là như thế nhưng dưới s t chiến của mãnh tướng T HoảtYng vn giết chết mấivZy quân đgXWXZch tướng quân Dương Phụng, quốc thích Đổng tha song song an toàn lui v phía HoằXiXng Nông chỉNUF có T HoảYng là không biết hành tung nơi nào, đgXWến đnây đYô kỵ úy T Hoảnng võ dũng trí nhân thanh danh lên cao vang vọng khắBup vùng Quan Trung.

ThứI ba tiên quân của Tào Tháo là HạFSH Hầxu Đôn đYã mang ba nghìn thiết kỵ tới Tỵ Thủy, mà đtYdGJi quân Viên Thiu cũng tới Khúc NghĩNUFa, quân tiên phong cũng tới Hà Nội chuẩhYtn bịSsY nhắGKcm tới LạqKc Dương.


Trương Lãng biết rõ mình cũng cầxn phảNUFi đYxi, quân Tào Tháo nhanh chóng đZTánh tới nếu như chm tr thì tht s có mà chạdGJy đXgQKng trờcMi.

Dương Dung đivZỡ Trương Lãng đYi ra khỏi gian nhà gỗ ở bên ngoài Ưng v đwbZã chờYr xuấXgQt phát sẵKn chỉu cầZVdn ra lnh một tiếng là đSsYược.

LữaI thịn huynh đUwS cũng mang theo hành lý hưng phấYrn bay nhảXiXy rốt cuộc bọn họ cũng có thểJDK rờKi khỏi nơi núi rng mà đGKci tùng hoành, mà LữY Nghim Hoàng thì thương cảYxm xem sắcMc mt thì già nua đXgQi rấwwet nhiu, tuy nhiên theo đbFó cũng là s cổ vũ và hi vọng tràn ngp. Mà một số huynh đwbZ của LữXiX thịZVd huynh đSn thì tràn ngp hâm mộ và thấbFt vọng tuy nhiên Trương Lãng nói chỉvn cầvzhn hắqKn tới Giang Đông tùy thờNUFi có thểaI nghênh đHhón LữVfa gia tới đdGJó t hợp mới khiến nhữSsYng ngườXgQi kia cảxm thấey nhẹ nhõm hơn rấXgQt nhiu.

Trương Lãng t bit chín gia đtYình bọn họ, dưới s chúc phúc của hơn mườXiXi ngườYi mà bắVfat đQyqXgQu hành trình.

LầXgQn này cũng không phảGKci là đhYti Thủ Dương Sơn nữQyqa mà là bình an lui v Giang Đông. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Dưới s dn dắwbZt của LữNUF Khoáng LữZT TườZTng hai huynh đNUF bọn họ mới bắqit đdGJvnu xuyên thng qua núi lớn.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad