Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 53 : Lữ gia thôn.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 53 : Lữ gia thôn.

 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểGn4] Chương 53: LữLr gia thôn.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầuQam: tunghoanh.com

DịCRnch: Nhóm dịMIch black

Lão giảLr kia cườVxki ha hảLr vài tiếng trung khí mườMMNi phầQJbn trên mt tràn ngp vẻ t tin mà nói:

- Lão phu năm nay đVxkã sáu mươi tuổi nhưng đLrôi mắEt vn còn sáng, ngươi tuy quầnIn áo lụi bạUGi sắEFuc mt tái nhợt nhưng ánh mắQJbt lạWzi thanh trit vô biên, hạLro nhiên chính khí nhữLrng đuQakCuo chích bình thườrEng tuyt không thểzwP có.

Trương Lãng thầNPm bội phục đnIồng thờCRni thầooam nghĩG lão nhân này tuyt đaKNối không phảooai ngườEi bình thườNPng hắNPn đzwPMTnh hỏi thăm thì cách đIó không xa bỗng nhiên có ngườNPi hô lớn;

- Phụ thân chúng con trở v rồi.

Trương Lãng dng bước quay đGQEeu lạQEei thì nhìn thấazEy mườIi trang hán trẻ tuổi lưng đCRneo cung tên, trên vai khoác không ít con mồi, ngườLri trẻ tuổi kia thân thủ linh hoạaKNt ba bước đkCui đBã tới trước căn phòng, mọi ngườBi kỳ quái nhìn Trương Lãng, rấIt nhanh phân tán v nhà, chỉErL đRENP lạeVi một đVôi huynh đzwP, lưng hùm vai gấGu dáng ngườJii rắNGn chắTAc.

Lão nhân hin lành nói với hai ngườKji trẻ tuổi:

- Các ngươi v rồi à?

NgườEi trẻ tuổi gt đKjJiu lạEFui nhìn v phía Trương Lãng;

- Phụ thân bọn họ là ai?

Lão nhân mà nói;

- Ở đOJNây trờLri đxMOông giá rét mọi ngườNWi vào phòng cho ấMMNm thân đkCuã có chuyn gì lát nữkCua nói. truyn đWược lấWy t website tung hoanh

Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong phòng ở ở bên trong tương đQJbối đkCuơn sơ, ngoạuUWi tr hai cái giườJQng ba cái ghế thì còn thêm một chút bát đbpũa không có gì hơn, hơn nữEFua không gian cũng không lớn chín ngườEi Trương Lãng sau khi vào trở nên chen chúc.

Lão nhân kia nói:

- Tht vô ý tứxMO gian phòng quá nhỏ rồi.

Trương Lãng lắOJNc đNGVu tỏ vẻ không thèm đNBzwP ý hai mắooat lạMMNi hứIng thú nhìn đQôi huynh đwEQ này cao thấGp dò xét.

Lão nhân kia hiểEu ý mỉMMNm cườMIi nói:

- Đây là khuyểRVRn t, lớn tên là LữuQa Khoáng nhỏ tên là LữzwP TườLrng, lão đEbpu tên là LữMMN Nghim.

- LữPMT Khoáng LữQEe TườIng?

Trương Lãng ngạzEc nhiên hỏi đJQôi huynh đB này chính là võ tướng nổi tiếng trong s sách bọn họ trước theo Viên Thiu sau đNBó làm tùy tùng của Tào Tháo trở thành thuộc cấWp của Tào Nhân hai ngườJii xung phong mang binh v Tân Dã một ngườPMTi bịwEQ Triu Vân đJiánh chết một ngườQJbi bịzwP Trương Phi đVxkánh chết, hai huynh đeV kết cục đQu đQEeáng thương.

- Mỗ là LữRVR Khoáng.

Một thiếu niên hưng phấzwPn nhìn v phía khuôn mt hâm mộ của Trương Lãng mà nói.

- Mỗ là LữErL TườRVRng.

Một thiếu niên nói năng không lưu loát nhìn v phía Trương Lãng mà tò mò.

Trương Lãng mỉFNLm cườGi gt nhẹ đVxkWzu với hai huynh đPMT rồi nói với LữaKN Nghim:

- Lão bá không dối gạKjt lão bá, mỗ chính là T Dương mục Trương Lãng va đaKNược thánh thượng phong, hôm nay đLrối với huynh đRVR này va gp đNBã mng muốn chiêu dưới trướng không biết có đuUWược không?

LữzE Khoáng và LữuUW TườNWng hai ngườEFui há hốc mồm, sau đNBó cuồng hỉeV nói:

- Ngươi chính là Trương đjIi nhân chủ của T Dương mục?

Trương Lãng gt nhẹ đuQaGu.

- A...

Hai huynh đQ hưng phấWzn cùng ôm nhau, chỉNB kém chút nhảKjy dng lên.

NắNWm đMTuQam của LữazE Khoáng nắzwPm cht lạNBi hắBn hung hăng vung lên hai mắbpt sùng bái mà nói:

- Trương tướng quân huynh đOJN chúng ta biết rõ tướng quân tướng quân đVúng là anh hùng đwEQương thờTAi, bấJit kểuQa thế nào hôm nay cũng phảREi khuyên cha ta đMII cho chúng ta theo tướng quân rờuQai núi.

Trương Lãng nghe vy thì chờuUW mong nhìn LữJi Nghim mong lão nhân này nói một câu.

LữRE Nghim không gấNBp kỳ quái nhìn LữLr Khoáng mà nói:

- Khoáng nhi sao con biết rõ vy?

LữI Khoáng tràn đNGwEQy lúng túng mà nói;

- Cha lầKjn trước hài nhi không nhịLrn đVxkược vụng trộm chạNPy tới huyn thành chơi một ngày trờaKNi tối mới v.

LữuUW Nghim thở dài nói:

- Aizzz, ngườQJbi trẻ tuổi trưởng thành tâm cũng lớn rồi, cũng nên cho các ngươi đTAi ra thế giới bên ngoài.

- Vâng...

Hai huynh đI hưng phấMTn đEến cc đMMNiểEFum thiếu chút nữxMOa là ôm cảNB LữCRn Nghim trước mt mọi ngườUGi.

Mọi chuyn cứwEQ như vy mà phát sinh, sau đazEó phụ t LữMI gia vô cùng nhit tình chiêu đjãi Trương Lãng hơn nữLra còn nhườooang căn phòng cho Trương Lãng Triu Vũ Dương Dung ba ngươi phở bọn họ và Ưng v thì vào gian mộc phòng khác.

Trương Lãng cảbpm thấPMTy thôn làng này tương đFNLối ẩREn náu, lin ý đWxMOnh trước hết ở đazEây dưỡng thương, tìm hiểNGu tình huống xong lin rờJQi đNGi.

Mà lúc này LữxMO Khoáng LữG Tườooang hai huynh đV lạOJNi xung phong nhn tìm tin tứazEc ở trong thành.

Sau bữrEa cơm chiu LữeV Nghim ra ngoài trong phòng chỉJQ còn có Trương Lãng Dương Dung và Triu Vũ ba ngườJii.

Trương Lãng nhìn đErLèn dầMIu thắQp lờbp mờNW trên vách tườzwPng hắWn tay trái ôm lấREy Dương Dung trong lòng trầuQam tư, chng lẽ phảJQi tht s uấNGt ứJQc lui v Giang Đông sao?

Trương Lãng tứPMTc gin thầVm nghĩzE.

Hóa ra thôn nhỏ này là do LữErL Nghim mườNGi năm trước vì tránh chiến loạPMTn mà dn đErLooau gia tộc trốn v nơi này t đMMNó v sau nơi này gọi là LữFNL thôn.

Hai ngày sau Trương Lãng có thểxMO xuống giườIng đMIi lạEi vết thương trên ngườkCui cũng nhanh chóng khép ming lạWzi, chỉCRn cầFNLn không vn đTAộng lớn thì không có vấPMTn đI gì, hơn nữNGa lúc này LữzE thịNG huynh đFNL cũng ở huyn thành bên cạRVRnh trở v, còn mang tới một tin tứEc.

ĐNPu tiên Hiến đkCuế sau khi biết đMIược Trương Lãng ở ĐLri Lý Trang bịbp phục kích sống chết không rõ thì gin dữj tạzwPi chỗ phái ngườeVi đWzi đnIiu tra chuyn này nhưng thờFNLi đGiểErLm mấBu chốt lạErLi không gọi ra nhân thủ ai ai cũng t chối đrEành không thểW làm gì.

Tiếp theo vào ngày thứI ba Hàm cốc quan đIã thấkCut thủ, quân Hán thảjm bạJii, tuy là như thế nhưng dưới s t chiến của mãnh tướng T HoảrEng vn giết chết mấVy quân đELrch tướng quân Dương Phụng, quốc thích Đổng tha song song an toàn lui v phía HoằCRnng Nông chỉxMO có T Hoảooang là không biết hành tung nơi nào, đzwPến đNPây đWzô kỵ úy T HoảTAng võ dũng trí nhân thanh danh lên cao vang vọng khắJip vùng Quan Trung.

ThứwEQ ba tiên quân của Tào Tháo là HạRE HầwEQu Đôn đIã mang ba nghìn thiết kỵ tới Tỵ Thủy, mà đjFNLi quân Viên Thiu cũng tới Khúc NghĩVxka, quân tiên phong cũng tới Hà Nội chuẩazEn bịKj nhắPMTm tới LạzwPc Dương.


Trương Lãng biết rõ mình cũng cầIn phảuUWi đMTi, quân Tào Tháo nhanh chóng đCRnánh tới nếu như chm tr thì tht s có mà chạIy đJiErLng trờzEi.

Dương Dung đMMNỡ Trương Lãng đVxki ra khỏi gian nhà gỗ ở bên ngoài Ưng v đQEeã chờQ xuấEt phát sẵJin chỉNP cầnIn ra lnh một tiếng là đREược.

LữnI thịRE huynh đWz cũng mang theo hành lý hưng phấEn bay nhảVxky rốt cuộc bọn họ cũng có thểKj rờJQi khỏi nơi núi rng mà đQi tùng hoành, mà LữMMN Nghim Hoàng thì thương cảREm xem sắREc mt thì già nua đrEi rấWt nhiu, tuy nhiên theo đNGó cũng là s cổ vũ và hi vọng tràn ngp. Mà một số huynh đE của LữaKN thịzwP huynh đuUW thì tràn ngp hâm mộ và thấrEt vọng tuy nhiên Trương Lãng nói chỉG cầVn hắLrn tới Giang Đông tùy thờQEei có thểxMO nghênh đGón LữCRn gia tới đrEó t hợp mới khiến nhữIng ngườaKNi kia cảeVm thấxMOy nhẹ nhõm hơn rấzEt nhiu.

Trương Lãng t bit chín gia đwEQình bọn họ, dưới s chúc phúc của hơn mườazEi ngườJQi mà bắNBt đNWbpu hành trình.

LầGn này cũng không phảNPi là đIi Thủ Dương Sơn nữGa mà là bình an lui v Giang Đông.

Dưới s dn dắjt của LữLr Khoáng LữKj TườEFung hai huynh đxMO bọn họ mới bắNBt đazEMTu xuyên thng qua núi lớn.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad