Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.
 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểzXJn3] Chương 5: Trương Huân tuyt vọng.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầriWm: tunghoanh.com

DịZbwch: Nhóm dịuOch blackTrương Lãng trên vai sưng một cục to, không cầPBn phảHWi nói cũng biết là sẽ bịPB đGau nhứhBc mấicky ngày.

LạyhPi nói Trương Huân lãnh binh Trương Huân đhnến thành Hu DịJ thì đuMã là canh ba. Trên thành đJu không có ngườuMi, một mảJnh hắfc ám, nên không khỏi cảvm thấPBy nội tâm mê hoc, lin gọi một Phó tướng bên cạhnnh.

Vịf Phó tưởng kia va kêu lên hai tiếng, chợt nghe có ngườhni cườOi to, thanh âm truyn xa vạtfn dạyhPm:

- Ta phụng mnh chúa công, đXqHã đUoạpyt đpyược thành. Tiểwiu nhi Trương Huân, còn không mau xuống nga đNONFxu hàng.

Đúng là giọng nói như vịpFtt đhBc của Yến Minh.

Đồng thờhBi, nhữJapng bó đdKZuốc trên thành cũng cháy lên. TấxGt cảG đphZu là tướng sĩbb T Châu, rm rạbbp chằyhPng chịphZt.

Trầickn Lan gin dữJ, không thèm trảaOni qua s đXIuồng ý của Trương Huân, mang một số quân mã vọt lên. Nhưng ca thành đbbóng cht, trên thành mũi tên bắLqn xuống như mưa. Binh sĩXqH thương vong vô số.

Thủ hạZH đJapJi quân của Trương Huân trong nội tâm thấHWt vọng đFxến cùng cc. Sĩb khí đZHã xuống đJến mứEXzc thấUp nhấZHt.

Trương Huân ngồi trên nga, tứbbc gin nói:

- Chủ tướng đOã phó thác trọng trách bảDdEo v Hu DịU cho ta. Nhưng hôm nay thấzXJt thủ, ta không còn mt mũi nào đhni gp chúa công. Chi bằickng dùng tính mạdKZng này đfyhP đvn đtfáp đtfaOni ân đJIKi đxGbc của chúa công.

Nói xong lin rút kiếm t vn.

Lôi Bạwic đBBDZbwng bên cạuOnh cảuOm thấcJy sợ hãi. Nếu quảuO tht tính đuMến công tội, ngườphZi phảicki bịuM rơi đZHHWu xuống đnJzXJt chắriWc chắqbn là y thì lin vội vàng nắBBDm lấfUy cánh tay Trương Huân, không cho y hành đtfộng. Lôi Bạkvc vẻ mt đickau khổ, cầNONu khẩriWn nói:

- Tướng quân vạickn lầWfxn không đpFtược làm như vy. Vic cấDdEp bách không phảhni là lun công tội cùng đfUược mấGt. Như thế nào chiếm lạKpyi Hu DịzXJ mới là nhim vụ thiết yếu.

Trương Huân sắyhPc mt thê lương, thở dài nói:

- Trương Lãng quảnJ tht cao minh, mưu kế không ngng. Như thế nào lạpFti đbv cho quân ta phảnJn công Hu DịzXJ chứf. HắIKn ta sẽ tăng thêm binh lính T Châu đnJnJ thủ thành. Quân ta không có khảZH năng công thành, lạnJi không có lương thảfUo. ChỉZH cầxGn thủ vữXqHng một buổi, ba quân không có lương thc. Ai có chiến tâm thì khi đNONó sẽ càng bịwi thảWfxm bạpFti.

Lôi BạyhPc biết rõ Trương Huân lờJi nói thp phầphZn có lý. Nhưng lúc này đcJây lạLqi chng quan tâm nhiu như vy, có chút kích đEXzộng nói:

- Tướng quân, s tình đwiã như vy, quân ta chỉqb có thểbb cưỡng ép đzXJánh, còn hơn là không có cái gì. Quân ta còn năm sáu vạcJn, có thểxG trong thờGi gian ngắBBDn leo lên thang mây, quyết đKpytfnh t chiến.

Trương Huân bấuOt đqbkvc dĩXIu lắqbc đZbwtfu, sắXqHc mt trở nên già nua, giọng nói khàn khàn:

- Lui lạzLpi đOi, chờnJ đxGhBi quân của Kỷ tướng quân. Quân ta bịuO đxGánh bạyhPi, thiếu đXqHi chi khí. Hơn nữWfxa ngườzXJi nào cũng mt mỏi, đpFtói khát, làm sao có thểW chiến đpFtpyu. Mà quân đEXzội của Trương Lãng đJapXIung sau vn còn hùng mãnh truy đNONuổi.

Lôi BạphZc còn muốn gì nữzLpa, thì đbbã thấdKZy Trương Huân thái đHWộ kiên quyết, trong nội tâm thầJm than một tiếng. Kỳ tht đuMây đxGã là bin pháp tốt nhấbbt rồi. Tam quân không có lương thc, lạfUi không có chi khí công thành. Cuộc chiến này không cầcJn đWfxánh cũng thua. Chính mình kiên quyết muốn phảpFtn công, chỉEXz là trong lòng vn còn hy vọng có thểfU may mắUn chiếm lạqbi Hu DịyhP, đzXJỡ cho cái tội liu lĩvnh của mình.

Trương Huân tâm trạJng hết sứNONc phứyhPc tạLqp, lãnh binh thấwit bạqbi quay lạwii.

Khi binh của Triu Vân đxến, Yến Minh lin thông báo quân binh của Trương Huân va mới đdKZi khỏi.

Hu Dịhn công thủ chiến, chỉfU là một phầbbn trong giai đNONoạGn khí khăn. PhầJapn kế tiếp mới chính là càng khó khăn hơn, càng có tính quyết đuOHWnh. Kỷ Linh đJang cùng với đUfi quân Viên Thut họp binh lạyhPi một chỗ với Trương Huân.

Ba ngày sau, Viên Thut biết đuMược Hu Dịick thấKpyt thủ, tổn hao binh tướng thì gin dữJap, khí sắriWc tái nhợt, ngay tạyhPi chỗ chém TrầZbwn Lan, Lôi BạyhPc, lạBBDi tước đWi quyn hành của Trương Huân, binh mã của y giao cho Kỷ Linh chưởng quảnJn.

Sau đzLpó ttfnh đxcJi quân đhBến thành Hu DịZbw, cao thấphZp binh lc khoảzLpng mườbi lăm vạPBn tảFx hữpFtu.

ĐPBi binh Trương Lãng đpFtã tiến vào Hu DịPB, một lầzLpn nữcJa sắbp xếp lạuMi quân đBBDội. Đem tấzXJt cảb nhữuMng hàng binh xếp vào bên trong. Binh sĩJ của Dương Châu chiến lc không tầpym thườJng. Nếu toàn bộ sát hạvi, sợ nhân tâm v sau chng ai dám đphZXqHu hàng. Như vy thì thp phầriWn đZHáng tiếc. Quân Dương Châu đXqHa phầfUn là lương dân, tuyt đriWối không thểuM coi mạLqng ngườhBi như cọng rơm ngọn rác. Nhưng nếu toàn bộ phóng thích thì chỉzLp sợ lạFxi quay v với Viên Thut, một lầUn nữUa trở thành đOxch nhân với quân T Châu. Như vy chi bằXqHng chọn lấWy nhữKpyng binh sĩuM cườnJng tráng lưu lạuMi trong quân. HiểFxu chi dùng lý, đickộng chi dùng tình, xếp ngườriWi đpyKpyu hàng vào làm phong phú lc lượng quân đriWội, lạaOni khiến cho quân T Châu có thểdKZ giám sát. Sau này bình đphZược Hoài Nam, thì đpFtưa nhữpyng binh sĩyhP già yếu quay trở lạhBi T Châu, khai hoang đHWồn đyhPin, nhấJt c lưỡng tin.

Sau khi chỉJnh biên lạZbwi đZbwội ngũ quân đXqHội, toàn bộ do một tay Trương Liêu quảWn lý. Trương Liêu là một ngườnJi làm vic rấBBDt giỏi. Một s vic khiến Trương Lãng nhứLqc đJzXJu nhứfc óc, nay dưới tay y lạpFti trở thành một vic hết sứEXzc nhẹ nhàng, bắfUt đuMNONu thun buồm xuôi gió.

Khi toàn bộ quân đvội tiến vào Hu Dịtf xong, Trương Lãng đLqc bit ra lnh. Nếu ai ở trong thành giết ngườaOni, cướp của, hiếp dâm thì sẽ giết không tha. Làm loạhBn dân chúng sẽ tùy theo tình tiết mà x phạKpyt.

Hoàn cảuMnh lúc ấpyy, nếu ngườJi lãnh đLqphZo lòng dạphZ ác đDdEộc thì sẽ ra lnh tàn sát hết thảJy dân chúng. Nhưng nếu ngườJapi lãnh đzLpIKo tâm tính thin lương thì cũng chỉpFt hạv lnh lấGy hết tin bạzLpc, rồi sung quân. Điu này khiến cho nhữIKng mưu sư của Trương Lãng cảuMm thấfy vui mng. Đây mới thc là vì dân chúng mà suy nghĩcJ.

Trương Lãng một lầkvn nữkva lạqbi tổ chứFxc nghịpFt s trong phủ tạwii Hu DịKpy.

Bởi vì ai cũng biết, chiếm đxGược Hu DịEXz chỉcJ là khúc nhạwic dạnJo đaOnyhPu tiên. ĐzXJi quân Viên Thut tấuMt sẽ toàn lc phảkvn công. Lâm hoài chi đpywia chính là Hoài Nam đyhPJapi môn. Một khi thấyhPt thủ, lin tương đOrzương với ca hông mở rộng ra. Đối phương có thểzXJ tùy ý xông thng vào bên trong, uy hiếp chính mình. Viên Thut nếu như không phảLqn công đbến thì hắtfn có thểx ngủ yên.

S kin Triu Vân phục kích, mọi ngườxi sau đuMó đKpyu tán thưởng. S bội phục đqbồng thờXqHi lạNONi kèm thêm một loạyhPi kính ý. Một ngườZHi trung nghĩUa song toàn tạPBi cái nơi hỗn đhnộn như thế này là hiếm thấby.

T ThứphZ hin tạnJi hoàn toàn có lòng tin vào đzXJám ngườFxi Đin Phong trước mt. Gương mt trung hu của ông ta càng hin lên s t tin t trong ra ngoài:

- Lầfn này quân ta dùng mưu trước liên tục trá bạWi, mà là bạPBi không ai hiểdKZu thấxGu. Ai cũng biết quân ta giảXqH bạpyi sẽ làm cho Trương Huân nghi thầvn nghi quỷ. Bởi vì với vic quân ta dùng mưu kế đzXJánh lui ba mươi vạdKZn Tào quân, thc tạdKZi trên trờvi dưới đriWIKt, ai cũng sẽ hoài nghi tạEXzi sao có thểWfx la dối như vy, chứXIu đuMng nói chi Trương Huân.

Trình Dục cườXIui nói:

- ĐOrza trẻ ba tuổi cũng biết quân ta trá bạdKZi. ChỉphZ là hắfUn không đcJoán đvược dụng ý của mưu kế của ta là nằfm ở chỗ nào.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad