Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.
 Phong Lưu Tam Quốc

[Quyểvn3] Chương 5: Trương Huân tuyt vọng.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầEQnm: tunghoanh.com

Dịdnch: Nhóm dịWMwch blackTrương Lãng trên vai sưng một cục to, không cầdnn phảsDSi nói cũng biết là sẽ bịzxz đOoau nhứrNc mấkvy ngày.

LạLZi nói Trương Huân lãnh binh Trương Huân đOến thành Hu DịUrk thì đpqã là canh ba. Trên thành đLLzu không có ngườOi, một mảEnh hắdnc ám, nên không khỏi cảOm thấcLy nội tâm mê hoc, lin gọi một Phó tướng bên cạdfnh.

Vịzxz Phó tưởng kia va kêu lên hai tiếng, chợt nghe có ngườDHci cườUSEi to, thanh âm truyn xa vạdfn dạpqm:

- Ta phụng mnh chúa công, đUSEã đLEoạwmTt đSZRược thành. TiểQDu nhi Trương Huân, còn không mau xuống nga đzxzwpdu hàng.

Đúng là giọng nói như vịnt đkvc của Yến Minh.

Đồng thờSLdi, nhữwpdng bó đnuốc trên thành cũng cháy lên. Tấmgt cảUrk đnu là tướng sĩRc T Châu, rm rạznp chằdnng chịHlt.

Trầzun Lan gin dữQD, không thèm trảTWwi qua s đvồng ý của Trương Huân, mang một số quân mã vọt lên. Nhưng ca thành đUrkóng cht, trên thành mũi tên bắLEn xuống như mưa. Binh sĩLZ thương vong vô số.

Thủ hạbTs đdnzxzi quân của Trương Huân trong nội tâm thấWMwt vọng đTeến cùng cc. SĩSLd khí đcLã xuống đdnến mứSZRc thấdfp nhấEt.

Trương Huân ngồi trên nga, tứWMwc gin nói:

- Chủ tướng đEã phó thác trọng trách bảMzOo v Hu DịN cho ta. Nhưng hôm nay thấSZRt thủ, ta không còn mt mũi nào đEi gp chúa công. Chi bằTWwng dùng tính mạEng này đdID đMzOn đEáp đsnUMzOi ân đdfHli đddnc của chúa công.

Nói xong lin rút kiếm t vn.

Lôi BạSLdc đTWwLLzng bên cạLZnh cảLZm thấTWwy sợ hãi. Nếu quảwpd tht tính đHlến công tội, ngườLZi phảni bịmg rơi đwmTNu xuống đdfOt chắOoc chắEn là y thì lin vội vàng nắLLzm lấUSEy cánh tay Trương Huân, không cho y hành đcLộng. Lôi BạOc vẻ mt đxUBau khổ, cầUSEu khẩNn nói:

- Tướng quân vạEQnn lầRRbn không đpqược làm như vy. Vic cấSLdp bách không phảZYi là lun công tội cùng đRRbược mấGOt. Như thế nào chiếm lạHli Hu DịO mới là nhim vụ thiết yếu.

Trương Huân sắQDc mt thê lương, thở dài nói:

- Trương Lãng quảZY tht cao minh, mưu kế không ngng. Như thế nào lạwmTi đWMwdn cho quân ta phảsnUn công Hu DịMzO chứsnU. HắOon ta sẽ tăng thêm binh lính T Châu đLEWMw thủ thành. Quân ta không có khảZ năng công thành, lạHli không có lương thảLEo. ChỉUrk cầxUBn thủ vữdIng một buổi, ba quân không có lương thc. Ai có chiến tâm thì khi đrNó sẽ càng bịwpd thảxUBm bạni.

Lôi BạWMwc biết rõ Trương Huân lờbTsi nói thp phầDHcn có lý. Nhưng lúc này đnây lạdfi chng quan tâm nhiu như vy, có chút kích đndộng nói:

- Tướng quân, s tình đsDSã như vy, quân ta chỉTe có thểxUB cưỡng ép đrNánh, còn hơn là không có cái gì. Quân ta còn năm sáu vạsnUn, có thểQD trong thờMzOi gian ngắdIn leo lên thang mây, quyết đdfndnh t chiến.

Trương Huân bấSLdt đdfwpdc dĩdI lắBLsc đmgcLu, sắNc mt trở nên già nua, giọng nói khàn khàn: xem tạdIi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Lui lạWMwi đni, chờmg đSLdOi quân của Kỷ tướng quân. Quân ta bịE đUrkánh bạWMwi, thiếu đDi chi khí. Hơn nữwpda ngườxUBi nào cũng mt mỏi, đMzOói khát, làm sao có thểWMw chiến đUSELLzu. Mà quân đnội của Trương Lãng đdfOong sau vn còn hùng mãnh truy đDHcuổi.

Lôi BạZc còn muốn gì nữmga, thì đdnã thấndy Trương Huân thái đOoộ kiên quyết, trong nội tâm thầkvm than một tiếng. Kỳ tht đSZRây đpqã là bin pháp tốt nhấLEt rồi. Tam quân không có lương thc, lạdIi không có chi khí công thành. Cuộc chiến này không cầwmTn đdIánh cũng thua. Chính mình kiên quyết muốn phảLZn công, chỉrN là trong lòng vn còn hy vọng có thểN may mắSLdn chiếm lạSZRi Hu DịSZR, đzuỡ cho cái tội liu lĩnnh của mình.

Trương Huân tâm trạnOdng hết sứTWwc phứdnc tạIp, lãnh binh thấznt bạQDi quay lạRci.

Khi binh của Triu Vân đrNến, Yến Minh lin thông báo quân binh của Trương Huân va mới đmgi khỏi.

Hu Dịzu công thủ chiến, chỉZY là một phầzun trong giai đpqoạpqn khí khăn. Phầznn kế tiếp mới chính là càng khó khăn hơn, càng có tính quyết đrNLZnh. Kỷ Linh đBLsang cùng với đBLsmgi quân Viên Thut họp binh lạUSEi một chỗ với Trương Huân.

Ba ngày sau, Viên Thut biết đbTsược Hu DịbTs thấdIt thủ, tổn hao binh tướng thì gin dữzn, khí sắNc tái nhợt, ngay tạwpdi chỗ chém Trầdnn Lan, Lôi Bạdnc, lạLZi tước đdi quyn hành của Trương Huân, binh mã của y giao cho Kỷ Linh chưởng quảSZRn.

Sau đTeó tLEnh đxUBHli quân đwmTến thành Hu Dịpq, cao thấsnUp binh lc khoảWMwng mườni lăm vạZn tảpq hữOou.

ĐTWwi binh Trương Lãng đEQnã tiến vào Hu Dịzn, một lầQDn nữZYa sắMzOp xếp lạdi quân đQDội. Đem tấSZRt cảwpd nhữrNng hàng binh xếp vào bên trong. Binh sĩSZR của Dương Châu chiến lc không tầrNm thườZng. Nếu toàn bộ sát hạsnUi, sợ nhân tâm v sau chng ai dám đDHczxzu hàng. Như vy thì thp phầEn đTeáng tiếc. Quân Dương Châu đWMwa phầDn là lương dân, tuyt đDHcối không thển coi mạwpdng ngườOoi như cọng rơm ngọn rác. Nhưng nếu toàn bộ phóng thích thì chỉMzO sợ lạwpdi quay v với Viên Thut, một lầzun nữdna trở thành đDRcch nhân với quân T Châu. Như vy chi bằEng chọn lấsnUy nhữWMwng binh sĩSLd cườLZng tráng lưu lạzni trong quân. HiểdIu chi dùng lý, đwpdộng chi dùng tình, xếp ngườBLsi đZYdIu hàng vào làm phong phú lc lượng quân đRRbội, lạEQni khiến cho quân T Châu có thểnOd giám sát. Sau này bình đTWwược Hoài Nam, thì đIưa nhữdng binh sĩd già yếu quay trở lạOoi T Châu, khai hoang đSZRồn đRcin, nhấkvt c lưỡng tin.

Sau khi chỉEnh biên lạDHci đnội ngũ quân đSZRội, toàn bộ do một tay Trương Liêu quảDHcn lý. Trương Liêu là một ngườSZRi làm vic rấHlt giỏi. Một s vic khiến Trương Lãng nhứcLc đrNEQnu nhứnc óc, nay dưới tay y lạHli trở thành một vic hết sứUSEc nhẹ nhàng, bắvt đOnOdu thun buồm xuôi gió.

Khi toàn bộ quân đOội tiến vào Hu DịE xong, Trương Lãng đBLsc bit ra lnh. Nếu ai ở trong thành giết ngườwpdi, cướp của, hiếp dâm thì sẽ giết không tha. Làm loạRRbn dân chúng sẽ tùy theo tình tiết mà x phạDt.

Hoàn cảsnUnh lúc ấEQny, nếu ngườrNi lãnh đBLsZYo lòng dạOo ác đdnộc thì sẽ ra lnh tàn sát hết thảsnUy dân chúng. Nhưng nếu ngườNi lãnh đrNEQno tâm tính thin lương thì cũng chỉdf hạRc lnh lấpqy hết tin bạEQnc, rồi sung quân. Điu này khiến cho nhữTeng mưu sư của Trương Lãng cảznm thấUrky vui mng. Đây mới thc là vì dân chúng mà suy nghĩQD.

Trương Lãng một lầsnUn nữOa lạOoi tổ chứMzOc nghịzxz s trong phủ tạni Hu DịnOd.

Bởi vì ai cũng biết, chiếm đwpdược Hu DịnOd chỉD là khúc nhạLZc dạzuo đSZRWMwu tiên. ĐEQni quân Viên Thut tấzxzt sẽ toàn lc phảMzOn công. Lâm hoài chi đcLzua chính là Hoài Nam đLEdi môn. Một khi thấdIt thủ, lin tương đdương với ca hông mở rộng ra. Đối phương có thểpq tùy ý xông thng vào bên trong, uy hiếp chính mình. Viên Thut nếu như không phảTen công đvến thì hắsnUn có thển ngủ yên.

S kin Triu Vân phục kích, mọi ngườbTsi sau đsnUó đnOdu tán thưởng. S bội phục đbTsồng thờnOdi lạbTsi kèm thêm một loạBLsi kính ý. Một ngườkvi trung nghĩUrka song toàn tạRci cái nơi hỗn đsnUộn như thế này là hiếm thấUSEy.

T ThứUrk hin tạpqi hoàn toàn có lòng tin vào đLEám ngườDi Đin Phong trước mt. Gương mt trung hu của ông ta càng hin lên s t tin t trong ra ngoài:

- LầGOn này quân ta dùng mưu trước liên tục trá bạSZRi, mà là bạQDi không ai hiểDHcu thấnu. Ai cũng biết quân ta giảE bạvi sẽ làm cho Trương Huân nghi thầWMwn nghi quỷ. Bởi vì với vic quân ta dùng mưu kế đWMwánh lui ba mươi vạsnUn Tào quân, thc tạOoi trên trờGOi dưới đZYnt, ai cũng sẽ hoài nghi tạQDi sao có thểdI la dối như vy, chứdf đEng nói chi Trương Huân.

Trình Dục cườOi nói:

- ĐEa trẻ ba tuổi cũng biết quân ta trá bạUrki. ChỉI là hắZYn không đkvoán đGOược dụng ý của mưu kế của ta là nằdfm ở chỗ nào.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad

banner