Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.
 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểfWn3] Chương 5: Trương Huân tuyt vọng.


Nguồn: Vipvandan. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Sưu tầwm: tunghoanh.com

Dịwoch: Nhóm dịwQch blackTrương Lãng trên vai sưng một cục to, không cầwn phảMpi nói cũng biết là sẽ bịqL đlqMau nhứRc mấsMsy ngày.

LạLAi nói Trương Huân lãnh binh Trương Huân đpến thành Hu Dịm thì đgIã là canh ba. Trên thành đtQYu không có ngườMpi, một mảcyPnh hắLAc ám, nên không khỏi cảMpm thấLAy nội tâm mê hoc, lin gọi một Phó tướng bên cạWwnh.

VịQrE Phó tưởng kia va kêu lên hai tiếng, chợt nghe có ngườwi cườyRDi to, thanh âm truyn xa vạRn dạhRm:

- Ta phụng mnh chúa công, đLã đRsioạtWht đZWược thành. TiểfWu nhi Trương Huân, còn không mau xuống nga đrhWwu hàng.

Đúng là giọng nói như vịtQYt đcYfc của Yến Minh.

Đồng thờYsi, nhữZWng bó đmuốc trên thành cũng cháy lên. TấRsit cảLA đKIFu là tướng sĩw T Châu, rm rạPtcp chằExng chịMpt.

TrầYVln Lan gin dữLA, không thèm trảLAi qua s đmồng ý của Trương Huân, mang một số quân mã vọt lên. Nhưng ca thành điwóng cht, trên thành mũi tên bắwon xuống như mưa. Binh sĩam thương vong vô số.

Thủ hạRsi đLLi quân của Trương Huân trong nội tâm thấmt vọng đRsiến cùng cc. SĩwQ khí đtQYã xuống đyRDến mứiFwc thấWwp nhấRt.

Trương Huân ngồi trên nga, tứeecc gin nói:

- Chủ tướng đQrEã phó thác trọng trách bảQo v Hu DịLA cho ta. Nhưng hôm nay thấYst thủ, ta không còn mt mũi nào điwi gp chúa công. Chi bằIxLng dùng tính mạYsng này đQrEYVl đRsin đmáp đWwsMsi ân đIxLtQYi đCPwc của chúa công.

Nói xong lin rút kiếm t vn.

Lôi BạMpc đCPLAng bên cạQnh cảtQYm thấwQy sợ hãi. Nếu quảhR tht tính đzến công tội, ngườtWhi phảtWhi bịCP rơi đPtcmu xuống đyRDPtct chắLc chắqLn là y thì lin vội vàng nắRsim lấKIFy cánh tay Trương Huân, không cho y hành đamộng. Lôi BạlqMc vẻ mt đxzau khổ, cầqLu khẩZWn nói:

- Tướng quân vạrhn lầKIFn không đzược làm như vy. Vic cấQp bách không phảQrEi là lun công tội cùng điwược mấLt. Như thế nào chiếm lạcyPi Hu DịMp mới là nhim vụ thiết yếu.

Trương Huân sắqLc mt thê lương, thở dài nói:

- Trương Lãng quảsMs tht cao minh, mưu kế không ngng. Như thế nào lạDgBi đheEx cho quân ta phảzn công Hu DịFP chứCP. Hắhn ta sẽ tăng thêm binh lính T Châu đwQhe thủ thành. Quân ta không có khảLA năng công thành, lạDgBi không có lương thảwoo. ChỉQrE cầfWn thủ vữwQng một buổi, ba quân không có lương thc. Ai có chiến tâm thì khi đKIFó sẽ càng bịQrE thảQrEm bạyRDi.

Lôi BạqLc biết rõ Trương Huân lờpi nói thp phầRsin có lý. Nhưng lúc này đWwây lạMKti chng quan tâm nhiu như vy, có chút kích đZWộng nói:

- Tướng quân, s tình đeecã như vy, quân ta chỉFP có thểhe cưỡng ép đrhánh, còn hơn là không có cái gì. Quân ta còn năm sáu vạFihn, có thểiw trong thờpi gian ngắtWhn leo lên thang mây, quyết đExcYfnh t chiến.

Trương Huân bấxzt đWwwQc dĩiFw lắamc đplqMu, sắwc mt trở nên già nua, giọng nói khàn khàn:

- Lui lạhRi đAi, chờA đYsExi quân của Kỷ tướng quân. Quân ta bịhR đExánh bạcYfi, thiếu đAi chi khí. Hơn nữma ngườsCZi nào cũng mt mỏi, đsMsói khát, làm sao có thểsCZ chiến đxzCPu. Mà quân đtQYội của Trương Lãng đPtcQrEng sau vn còn hùng mãnh truy đcYfuổi.

Lôi Bạhc còn muốn gì nữLAa, thì đhRã thấwy Trương Huân thái đtWhộ kiên quyết, trong nội tâm thầRsim than một tiếng. Kỳ tht điwây đqLã là bin pháp tốt nhấAt rồi. Tam quân không có lương thc, lạExi không có chi khí công thành. Cuộc chiến này không cầhn đAánh cũng thua. Chính mình kiên quyết muốn phảfWn công, chỉm là trong lòng vn còn hy vọng có thểKIF may mắhn chiếm lạQrEi Hu DịRsi, đtWhỡ cho cái tội liu lĩKIFnh của mình.

Trương Huân tâm trạFihng hết sứFPc phứrhc tạExp, lãnh binh thấCPt bạyRDi quay lạwi.

Khi binh của Triu Vân đhến, Yến Minh lin thông báo quân binh của Trương Huân va mới đFihi khỏi.

Hu Dịam công thủ chiến, chỉDgB là một phầwQn trong giai điFwoạIxLn khí khăn. PhầcYfn kế tiếp mới chính là càng khó khăn hơn, càng có tính quyết đCPFihnh. Kỷ Linh đwoang cùng với đYVlwQi quân Viên Thut họp binh lạFihi một chỗ với Trương Huân.

Ba ngày sau, Viên Thut biết đRsiược Hu Dịwo thấwt thủ, tổn hao binh tướng thì gin dữWw, khí sắLc tái nhợt, ngay tạcYfi chỗ chém Trầmn Lan, Lôi BạDgBc, lạBsi tước đLAi quyn hành của Trương Huân, binh mã của y giao cho Kỷ Linh chưởng quảKIFn.

Sau đPtcó tgInh đmVQai quân đtWhến thành Hu DịL, cao thấVQap binh lc khoảhRng mườLi lăm vạExn tảsCZ hữcYfu.

ĐRsii binh Trương Lãng đExã tiến vào Hu Dịam, một lầPtcn nữCPa sắhep xếp lạtQYi quân đFihội. Đem tấsMst cảfW nhữamng hàng binh xếp vào bên trong. Binh sĩcyP của Dương Châu chiến lc không tầQm thườPtcng. Nếu toàn bộ sát hạtQYi, sợ nhân tâm v sau chng ai dám đYsKIFu hàng. Như vy thì thp phầxn đcyPáng tiếc. Quân Dương Châu đxa phầyRDn là lương dân, tuyt đZWối không thểfW coi mạhRng ngườmi như cọng rơm ngọn rác. Nhưng nếu toàn bộ phóng thích thì chỉR sợ lạPtci quay v với Viên Thut, một lầhRn nữma trở thành đzyRDch nhân với quân T Châu. Như vy chi bằYVlng chọn lấwoy nhữhng binh sĩtWh cườMpng tráng lưu lạIxLi trong quân. HiểwQu chi dùng lý, đLAộng chi dùng tình, xếp ngườRsii đQrEcyPu hàng vào làm phong phú lc lượng quân điFwội, lạiFwi khiến cho quân T Châu có thểiw giám sát. Sau này bình đwoược Hoài Nam, thì đwưa nhữwng binh sĩcYf già yếu quay trở lạsCZi T Châu, khai hoang đMKtồn đIxLin, nhấwot c lưỡng tin.

Sau khi chỉtQYnh biên lạiFwi đxzội ngũ quân đPtcội, toàn bộ do một tay Trương Liêu quảtWhn lý. Trương Liêu là một ngườfWi làm vic rấBst giỏi. Một s vic khiến Trương Lãng nhứPtcc điwxu nhứfWc óc, nay dưới tay y lạtWhi trở thành một vic hết sứFihc nhẹ nhàng, bắyRDt đDgBcYfu thun buồm xuôi gió.

Khi toàn bộ quân đxội tiến vào Hu DịA xong, Trương Lãng đfWc bit ra lnh. Nếu ai ở trong thành giết ngườyRDi, cướp của, hiếp dâm thì sẽ giết không tha. Làm loạCPn dân chúng sẽ tùy theo tình tiết mà x phạtQYt.

Hoàn cảDgBnh lúc ấYsy, nếu ngườwoi lãnh đDgBFPo lòng dạtQY ác đLộc thì sẽ ra lnh tàn sát hết thảYVly dân chúng. Nhưng nếu ngườcyPi lãnh đVQawQo tâm tính thin lương thì cũng chỉtWh hạMKt lnh lấamy hết tin bạYsc, rồi sung quân. Điu này khiến cho nhữMpng mưu sư của Trương Lãng cảxzm thấwy vui mng. Đây mới thc là vì dân chúng mà suy nghĩrh.

Trương Lãng một lầBsn nữtWha lạExi tổ chứYVlc nghịhe s trong phủ tạMKti Hu DịyRD.

Bởi vì ai cũng biết, chiếm đsMsược Hu DịBs chỉQrE là khúc nhạfWc dạhRo đYsIxLu tiên. ĐKIFi quân Viên Thut tấrht sẽ toàn lc phảRn công. Lâm hoài chi đExma chính là Hoài Nam đtQYgIi môn. Một khi thấlqMt thủ, lin tương điwương với ca hông mở rộng ra. Đối phương có thểKIF tùy ý xông thng vào bên trong, uy hiếp chính mình. Viên Thut nếu như không phảpn công đwến thì hắwon có thểtQY ngủ yên.

S kin Triu Vân phục kích, mọi ngườhei sau đExó đfWu tán thưởng. S bội phục đwoồng thờWwi lạsCZi kèm thêm một loạCPi kính ý. Một ngườqLi trung nghĩiwa song toàn tạxi cái nơi hỗn đmộn như thế này là hiếm thấiwy.

T ThứCP hin tạqLi hoàn toàn có lòng tin vào đZWám ngườFPi Đin Phong trước mt. Gương mt trung hu của ông ta càng hin lên s t tin t trong ra ngoài:

- LầQn này quân ta dùng mưu trước liên tục trá bạRi, mà là bạrhi không ai hiểVQau thấmu. Ai cũng biết quân ta giảQrE bạyRDi sẽ làm cho Trương Huân nghi thầMKtn nghi quỷ. Bởi vì với vic quân ta dùng mưu kế đsCZánh lui ba mươi vạQrEn Tào quân, thc tạhei trên trờfWi dưới đzwQt, ai cũng sẽ hoài nghi tạVQai sao có thểhR la dối như vy, chứZW đCPng nói chi Trương Huân.

Trình Dục cườiFwi nói:

- ĐCPa trẻ ba tuổi cũng biết quân ta trá bạami. ChỉiFw là hắCPn không đLAoán đfWược dụng ý của mưu kế của ta là nằamm ở chỗ nào.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad