Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.
 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểxYsn3] Chương 5: Trương Huân tuyt vọng.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầYQwm: tunghoanh.com

DịbNUch: Nhóm dịQMIch blackTrương Lãng trên vai sưng một cục to, không cầRrn phảvni nói cũng biết là sẽ bịvW đEDau nhứwpc mấQKy ngày.

LạPti nói Trương Huân lãnh binh Trương Huân đIPfến thành Hu DịHX thì đPtã là canh ba. Trên thành đPu không có ngườPti, một mảXnh hắbNUc ám, nên không khỏi cảYQwm thấqxry nội tâm mê hoc, lin gọi một Phó tướng bên cạwnh. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Vịlo Phó tưởng kia va kêu lên hai tiếng, chợt nghe có ngườsEli cườvni to, thanh âm truyn xa vạPn dạQKm:

- Ta phụng mnh chúa công, đPYzã đPoạKt đwpược thành. Tiểlou nhi Trương Huân, còn không mau xuống nga đEDFEu hàng.

Đúng là giọng nói như vịMPWt đbNUc của Yến Minh.

Đồng thờTFWi, nhữWdng bó đFEuốc trên thành cũng cháy lên. Tấwt cảq đPYzu là tướng sĩD T Châu, rm rạqxrp chằmvRng chịNwt.

TrầMPWn Lan gin dữx, không thèm trảYfmi qua s đwồng ý của Trương Huân, mang một số quân mã vọt lên. Nhưng ca thành đwpóng cht, trên thành mũi tên bắgun xuống như mưa. Binh sĩED thương vong vô số.

Thủ hạP đDqVYi quân của Trương Huân trong nội tâm thấPt vọng đCgvến cùng cc. SĩYQw khí đpã xuống đFEến mứvnc thấCgvp nhấXt.

Trương Huân ngồi trên nga, tứguc gin nói:

- Chủ tướng đQMIã phó thác trọng trách bảRro v Hu DịWd cho ta. Nhưng hôm nay thấUPt thủ, ta không còn mt mũi nào đIPfi gp chúa công. Chi bằPtng dùng tính mạFEng này đqxrsEl đrbQn đtáp đWCTMPWi ân đQKUPi đtFEc của chúa công.

Nói xong lin rút kiếm t vn.

Lôi Bạwc đTFWrbQng bên cạxjnh cảzVxm thấMPWy sợ hãi. Nếu quảfei tht tính đYfmến công tội, ngườxji phảvni bịRr rơi đHXJqJu xuống đbNUqxrt chắmvRc chắxn là y thì lin vội vàng nắYfmm lấWCTy cánh tay Trương Huân, không cho y hành đpộng. Lôi Bạiqc vẻ mt đvWau khổ, cầHXu khẩxn nói:

- Tướng quân vạEDn lầgun không đFEược làm như vy. Vic cấsElp bách không phảCgvi là lun công tội cùng đIPfược mấDqt. Như thế nào chiếm lạMXDi Hu DịJqJ mới là nhim vụ thiết yếu.

Trương Huân sắiqc mt thê lương, thở dài nói:

- Trương Lãng quảPYz tht cao minh, mưu kế không ngng. Như thế nào lạxYsi đbNUWCT cho quân ta phảTFWn công Hu DịvW chứRr. HắHXn ta sẽ tăng thêm binh lính T Châu đYfmq thủ thành. Quân ta không có khảYfm năng công thành, lạsEli không có lương thảwpo. ChỉmvR cầCgvn thủ vữqng một buổi, ba quân không có lương thc. Ai có chiến tâm thì khi đxjó sẽ càng bịbNU thảPtm bạWCTi.

Lôi BạDc biết rõ Trương Huân lờloi nói thp phầRrn có lý. Nhưng lúc này đtây lạzVxi chng quan tâm nhiu như vy, có chút kích đxjộng nói:

- Tướng quân, s tình đfxã như vy, quân ta chỉq có thểYQw cưỡng ép đvnánh, còn hơn là không có cái gì. Quân ta còn năm sáu vạiqn, có thểMXD trong thờMXDi gian ngắon leo lên thang mây, quyết đFEKnh t chiến.

Trương Huân bấvWt đPRrc dĩiq lắloc đqNwu, sắPYzc mt trở nên già nua, giọng nói khàn khàn:

- Lui lạgui đrbQi, chờt đbNUqxri quân của Kỷ tướng quân. Quân ta bịFE đPánh bạloi, thiếu đxYsi chi khí. Hơn nữeqa ngườrbQi nào cũng mt mỏi, đxjói khát, làm sao có thểvW chiến đguTFWu. Mà quân đIPfội của Trương Lãng đfeiFEng sau vn còn hùng mãnh truy đDuổi.

Lôi Bạfeic còn muốn gì nữRra, thì đeqã thấNwy Trương Huân thái đxjộ kiên quyết, trong nội tâm thầYQwm than một tiếng. Kỳ tht đoây đMXDã là bin pháp tốt nhấuuMt rồi. Tam quân không có lương thc, lạqi không có chi khí công thành. Cuộc chiến này không cầYQwn đTFWánh cũng thua. Chính mình kiên quyết muốn phảon công, chỉYfm là trong lòng vn còn hy vọng có thểp may mắqn chiếm lạloi Hu Dịfei, đQMIỡ cho cái tội liu lĩiqnh của mình.

Trương Huân tâm trạYfmng hết sứpc phứxYsc tạIPfp, lãnh binh thấzVxt bạsEli quay lạWCTi.

Khi binh của Triu Vân đvWến, Yến Minh lin thông báo quân binh của Trương Huân va mới đKi khỏi.

Hu DịWd công thủ chiến, chỉK là một phầfxn trong giai đPoạMPWn khí khăn. Phầon kế tiếp mới chính là càng khó khăn hơn, càng có tính quyết đbNUXnh. Kỷ Linh đqxrang cùng với đpHXi quân Viên Thut họp binh lạvni một chỗ với Trương Huân.

Ba ngày sau, Viên Thut biết đxYsược Hu Dịqxr thấfeit thủ, tổn hao binh tướng thì gin dữsEl, khí sắNwc tái nhợt, ngay tạzVxi chỗ chém TrầUPn Lan, Lôi Bạxc, lạFEi tước đloi quyn hành của Trương Huân, binh mã của y giao cho Kỷ Linh chưởng quảgun.

Sau đYfmó tQKnh đlorbQi quân đsElến thành Hu DịHX, cao thấxYsp binh lc khoảQMIng mườPi lăm vạiqn tảMPW hữHXu.

ĐHXi binh Trương Lãng đbNUã tiến vào Hu DịHX, một lầmvRn nữvWa sắJqJp xếp lạwpi quân đwội. Đem tấMPWt cảvW nhữNwng hàng binh xếp vào bên trong. Binh sĩVY của Dương Châu chiến lc không tầUPm thườfeing. Nếu toàn bộ sát hạEDi, sợ nhân tâm v sau chng ai dám đxCgvu hàng. Như vy thì thp phầEDn đvWáng tiếc. Quân Dương Châu đMXDa phầKn là lương dân, tuyt đqxrối không thểPYz coi mạQMIng ngườWdi như cọng rơm ngọn rác. Nhưng nếu toàn bộ phóng thích thì chỉsEl sợ lạfeii quay v với Viên Thut, một lầon nữwa trở thành đWdvnch nhân với quân T Châu. Như vy chi bằmvRng chọn lấCgvy nhữHXng binh sĩP cườIPfng tráng lưu lạMXDi trong quân. Hiểfeiu chi dùng lý, đzVxộng chi dùng tình, xếp ngườti đzVxVYu hàng vào làm phong phú lc lượng quân đPtội, lạti khiến cho quân T Châu có thểzVx giám sát. Sau này bình đPược Hoài Nam, thì đqxrưa nhữIPfng binh sĩgu già yếu quay trở lạYfmi T Châu, khai hoang đpồn đEDin, nhấvWt c lưỡng tin.

Sau khi chỉNwnh biên lạloi đsElội ngũ quân đPYzội, toàn bộ do một tay Trương Liêu quảFEn lý. Trương Liêu là một ngườbNUi làm vic rấmvRt giỏi. Một s vic khiến Trương Lãng nhứDc đQKYfmu nhứguc óc, nay dưới tay y lạeqi trở thành một vic hết sứHXc nhẹ nhàng, bắCgvt đxYsPYzu thun buồm xuôi gió.

Khi toàn bộ quân đpội tiến vào Hu DịNw xong, Trương Lãng đFEc bit ra lnh. Nếu ai ở trong thành giết ngườIPfi, cướp của, hiếp dâm thì sẽ giết không tha. Làm loạqxrn dân chúng sẽ tùy theo tình tiết mà x phạMXDt.

Hoàn cảxYsnh lúc ấNwy, nếu ngườti lãnh đmvRTFWo lòng dạt ác đYfmộc thì sẽ ra lnh tàn sát hết thảHXy dân chúng. Nhưng nếu ngườiqi lãnh đeqxYso tâm tính thin lương thì cũng chỉD hạK lnh lấHXy hết tin bạeqc, rồi sung quân. Điu này khiến cho nhữIPfng mưu sư của Trương Lãng cảxjm thấWCTy vui mng. Đây mới thc là vì dân chúng mà suy nghĩWCT.

Trương Lãng một lầCgvn nữJqJa lạxYsi tổ chứMXDc nghịFE s trong phủ tạUPi Hu DịzVx.

Bởi vì ai cũng biết, chiếm đMXDược Hu DịuuM chỉQMI là khúc nhạsElc dạrbQo đbNUou tiên. Đti quân Viên Thut tấzVxt sẽ toàn lc phảEDn công. Lâm hoài chi đPtWCTa chính là Hoài Nam đbNUvni môn. Một khi thấQMIt thủ, lin tương đPYzương với ca hông mở rộng ra. Đối phương có thểVY tùy ý xông thng vào bên trong, uy hiếp chính mình. Viên Thut nếu như không phảHXn công đrbQến thì hắwpn có thểbNU ngủ yên.

S kin Triu Vân phục kích, mọi ngườFEi sau đMXDó đxYsu tán thưởng. S bội phục đKồng thờPYzi lạti kèm thêm một loạuuMi kính ý. Một ngườPYzi trung nghĩXa song toàn tạPti cái nơi hỗn đMXDộn như thế này là hiếm thấwy.

T ThứbNU hin tạXi hoàn toàn có lòng tin vào đXám ngườxYsi Đin Phong trước mt. Gương mt trung hu của ông ta càng hin lên s t tin t trong ra ngoài:

- LầxYsn này quân ta dùng mưu trước liên tục trá bạVYi, mà là bạqxri không ai hiểpu thấqu. Ai cũng biết quân ta giảfei bạsEli sẽ làm cho Trương Huân nghi thầYQwn nghi quỷ. Bởi vì với vic quân ta dùng mưu kế đXánh lui ba mươi vạxn Tào quân, thc tạFEi trên trờeqi dưới đvWXt, ai cũng sẽ hoài nghi tạxYsi sao có thểVY la dối như vy, chứlo đeqng nói chi Trương Huân.

Trình Dục cườHXi nói:

- ĐFEa trẻ ba tuổi cũng biết quân ta trá bạiqi. ChỉCgv là hắtn không đVYoán đwpược dụng ý của mưu kế của ta là nằKm ở chỗ nào.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad