Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.
 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểwVZn3] Chương 5: Trương Huân tuyt vọng.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầuHm: tunghoanh.com

DịUHch: Nhóm dịGkGch blackTrương Lãng trên vai sưng một cục to, không cầphn phảWJTi nói cũng biết là sẽ bịUH đZau nhứJzwc mấHy ngày.

LạUHi nói Trương Huân lãnh binh Trương Huân đpOến thành Hu DịH thì đhJã là canh ba. Trên thành đGkGu không có ngườlti, một mảOnh hắAc ám, nên không khỏi cảZREm thấlty nội tâm mê hoc, lin gọi một Phó tướng bên cạrrnh.

VịH Phó tưởng kia va kêu lên hai tiếng, chợt nghe có ngườPMri cườTzZi to, thanh âm truyn xa vạKwAn dạsm:

- Ta phụng mnh chúa công, đrrã đnaloạpt đPuSược thành. TiểwAu nhi Trương Huân, còn không mau xuống nga đssu hàng.

Đúng là giọng nói như vịnalt đzsc của Yến Minh.

Đồng thờsi, nhữqTing bó đJJKuốc trên thành cũng cháy lên. Tấnalt cảRq đAPPu là tướng sĩgp T Châu, rm rạMZp chằOng chịRqt.

TrầkULn Lan gin dữPuS, không thèm trảLUpi qua s đhJồng ý của Trương Huân, mang một số quân mã vọt lên. Nhưng ca thành đwAóng cht, trên thành mũi tên bắpOn xuống như mưa. Binh sĩpO thương vong vô số.

Thủ hạLgh đzsrri quân của Trương Huân trong nội tâm thấiXt vọng đSIến cùng cc. SĩAPP khí đwAã xuống đuHến mứXc thấJp nhấEkt.

Trương Huân ngồi trên nga, tứHc gin nói:

- Chủ tướng đhJã phó thác trọng trách bảAo v Hu DịMZ cho ta. Nhưng hôm nay thấMZt thủ, ta không còn mt mũi nào đZZi gp chúa công. Chi bằJzwng dùng tính mạzsng này đhJiX đpOn đpOáp đTHhJi ân đnalJJKi đJzwhJc của chúa công.

Nói xong lin rút kiếm t vn.

Lôi BạkULc đnalLghng bên cạZZnh cảpm thấLqWy sợ hãi. Nếu quảp tht tính đpến công tội, ngườPMri phảMZi bịSI rơi đJzwULLu xuống đKwAkULt chắKwAc chắAn là y thì lin vội vàng nắgpm lấMZy cánh tay Trương Huân, không cho y hành đLqWộng. Lôi BạZc vẻ mt đoyau khổ, cầltu khẩSIn nói:

- Tướng quân vạHn lầkULn không đPuSược làm như vy. Vic cấSIp bách không phảZi là lun công tội cùng đKwAược mấMZt. Như thế nào chiếm lạHi Hu DịpO mới là nhim vụ thiết yếu.

Trương Huân sắzsc mt thê lương, thở dài nói:

- Trương Lãng quảEk tht cao minh, mưu kế không ngng. Như thế nào lạphi đpOX cho quân ta phảPMrn công Hu DịEk chứlt. HắkULn ta sẽ tăng thêm binh lính T Châu đHZZ thủ thành. Quân ta không có khảiX năng công thành, lạZi không có lương thảkULo. Chỉoy cầEkn thủ vữTzZng một buổi, ba quân không có lương thc. Ai có chiến tâm thì khi đZó sẽ càng bịSI thảJJKm bạAPPi.

Lôi BạLUpc biết rõ Trương Huân lờSIi nói thp phầJzwn có lý. Nhưng lúc này đMZây lạTzZi chng quan tâm nhiu như vy, có chút kích đZREộng nói:

- Tướng quân, s tình đZREã như vy, quân ta chỉpO có thểLUp cưỡng ép đJzwánh, còn hơn là không có cái gì. Quân ta còn năm sáu vạoyn, có thểJ trong thờXpoi gian ngắMZn leo lên thang mây, quyết đULLSInh t chiến. xem chương mới tạXi tunghoanh(.)com

Trương Huân bấAt đnalLghc dĩAPP lắrrc đzzu, sắzc mt trở nên già nua, giọng nói khàn khàn:

- Lui lạZZi đZZi, chờSI đoyTzZi quân của Kỷ tướng quân. Quân ta bịoy đHánh bạXi, thiếu điXi chi khí. Hơn nữmza ngườzi nào cũng mt mỏi, đWJTói khát, làm sao có thểZ chiến đVXnuHu. Mà quân đOội của Trương Lãng đXKwAng sau vn còn hùng mãnh truy đZuổi.

Lôi BạEkc còn muốn gì nữpha, thì đoyã thấZy Trương Huân thái đzộ kiên quyết, trong nội tâm thầRqm than một tiếng. Kỳ tht đqTiây đSIã là bin pháp tốt nhấAt rồi. Tam quân không có lương thc, lạGkGi không có chi khí công thành. Cuộc chiến này không cầPuSn đnalánh cũng thua. Chính mình kiên quyết muốn phảphn công, chỉwA là trong lòng vn còn hy vọng có thểZRE may mắGkGn chiếm lạHi Hu Dịgp, đUHỡ cho cái tội liu lĩzsnh của mình.

Trương Huân tâm trạnalng hết sứltc phứWJTc tạoyp, lãnh binh thấOt bạiXi quay lạzsi.

Khi binh của Triu Vân đRqến, Yến Minh lin thông báo quân binh của Trương Huân va mới đLqWi khỏi.

Hu DịJ công thủ chiến, chỉZ là một phầUHn trong giai đzoạZREn khí khăn. PhầHn kế tiếp mới chính là càng khó khăn hơn, càng có tính quyết đXAPPnh. Kỷ Linh đwVZang cùng với đAzsi quân Viên Thut họp binh lạwAi một chỗ với Trương Huân.

Ba ngày sau, Viên Thut biết đgpược Hu DịA thấwVZt thủ, tổn hao binh tướng thì gin dữwVZ, khí sắoyc tái nhợt, ngay tạlti chỗ chém Trầgpn Lan, Lôi BạZREc, lạJi tước đnali quyn hành của Trương Huân, binh mã của y giao cho Kỷ Linh chưởng quảpOn.

Sau đTHó twAnh đoyahi quân đLUpến thành Hu DịSI, cao thấGkGp binh lc khoảPuSng mườpOi lăm vạTzZn tảuH hữUHu.

ĐhJi binh Trương Lãng đpã tiến vào Hu DịZRE, một lầOn nữlta sắKwAp xếp lạpi quân đXội. Đem tấuHt cảVXn nhữnalng hàng binh xếp vào bên trong. Binh sĩZZ của Dương Châu chiến lc không tầwAm thườkULng. Nếu toàn bộ sát hạzsi, sợ nhân tâm v sau chng ai dám đRqKwAu hàng. Như vy thì thp phầZREn đpáng tiếc. Quân Dương Châu đwVZa phầPuSn là lương dân, tuyt đgpối không thểA coi mạwAng ngườZi như cọng rơm ngọn rác. Nhưng nếu toàn bộ phóng thích thì chỉlt sợ lạoyi quay v với Viên Thut, một lầLqWn nữza trở thành đsHch nhân với quân T Châu. Như vy chi bằEkng chọn lấwAy nhữEkng binh sĩZRE cườAPPng tráng lưu lạmzi trong quân. HiểJJKu chi dùng lý, đEkộng chi dùng tình, xếp ngườphi đwAPuSu hàng vào làm phong phú lc lượng quân đTHội, lạLghi khiến cho quân T Châu có thểXpo giám sát. Sau này bình đoyược Hoài Nam, thì đPMrưa nhữzsng binh sĩpO già yếu quay trở lạkULi T Châu, khai hoang đPuSồn đHin, nhấULLt c lưỡng tin.

Sau khi chỉwVZnh biên lạLUpi đahội ngũ quân đWJTội, toàn bộ do một tay Trương Liêu quảhJn lý. Trương Liêu là một ngườphi làm vic rấpt giỏi. Một s vic khiến Trương Lãng nhứOc đwVZZREu nhứVXnc óc, nay dưới tay y lạAi trở thành một vic hết sứWJTc nhẹ nhàng, bắkULt đPMrEku thun buồm xuôi gió.

Khi toàn bộ quân đnalội tiến vào Hu DịLqW xong, Trương Lãng đZREc bit ra lnh. Nếu ai ở trong thành giết ngườzsi, cướp của, hiếp dâm thì sẽ giết không tha. Làm loạJzwn dân chúng sẽ tùy theo tình tiết mà x phạTHt.

Hoàn cảGkGnh lúc ấpOy, nếu ngườUHi lãnh đKwAZREo lòng dạWJT ác đEkộc thì sẽ ra lnh tàn sát hết thảLqWy dân chúng. Nhưng nếu ngườmzi lãnh đGkGoyo tâm tính thin lương thì cũng chỉph hạlt lnh lấOy hết tin bạJc, rồi sung quân. Điu này khiến cho nhữphng mưu sư của Trương Lãng cảiXm thấsy vui mng. Đây mới thc là vì dân chúng mà suy nghĩSI.

Trương Lãng một lầSIn nữTzZa lạLUpi tổ chứJzwc nghịZ s trong phủ tạahi Hu Dịoy.

Bởi vì ai cũng biết, chiếm đKwAược Hu DịGkG chỉO là khúc nhạSIc dạpo đpXu tiên. ĐHi quân Viên Thut tấRqt sẽ toàn lc phảLUpn công. Lâm hoài chi đZqTia chính là Hoài Nam đMZnali môn. Một khi thấTzZt thủ, lin tương đHương với ca hông mở rộng ra. Đối phương có thểSI tùy ý xông thng vào bên trong, uy hiếp chính mình. Viên Thut nếu như không phảhJn công đVXnến thì hắGkGn có thểqTi ngủ yên.

S kin Triu Vân phục kích, mọi ngườsi sau đVXnó đRqu tán thưởng. S bội phục đXpoồng thờahi lạKwAi kèm thêm một loạMZi kính ý. Một ngườUHi trung nghĩmza song toàn tạhJi cái nơi hỗn đzộn như thế này là hiếm thấkULy.

T ThứA hin tạEki hoàn toàn có lòng tin vào đMZám ngườHi Đin Phong trước mt. Gương mt trung hu của ông ta càng hin lên s t tin t trong ra ngoài:

- LầJn này quân ta dùng mưu trước liên tục trá bạpOi, mà là bạnali không ai hiểAu thấWJTu. Ai cũng biết quân ta giảLgh bạphi sẽ làm cho Trương Huân nghi thầPMrn nghi quỷ. Bởi vì với vic quân ta dùng mưu kế đULLánh lui ba mươi vạMZn Tào quân, thc tạEki trên trờqTii dưới đUHaht, ai cũng sẽ hoài nghi tạAPPi sao có thểGkG la dối như vy, chứzs đwAng nói chi Trương Huân.

Trình Dục cườkULi nói:

- ĐGkGa trẻ ba tuổi cũng biết quân ta trá bạhJi. ChỉLUp là hắZn không đJoán đpOược dụng ý của mưu kế của ta là nằsm ở chỗ nào.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad