Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.
 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểJn3] Chương 5: Trương Huân tuyt vọng.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầmm: tunghoanh.com

Dịmch: Nhóm dịRRch blackTrương Lãng trên vai sưng một cục to, không cầXffn phảhDRi nói cũng biết là sẽ bịAj đjQxau nhứQmc mấJy ngày.

LạpMi nói Trương Huân lãnh binh Trương Huân đJến thành Hu DịIqT thì đNiXã là canh ba. Trên thành đGlWu không có ngườri, một mảwNsnh hắqtc ám, nên không khỏi cảSvm thấlVy nội tâm mê hoc, lin gọi một Phó tướng bên cạrnh.

VịEmE Phó tưởng kia va kêu lên hai tiếng, chợt nghe có ngườQxAi cườfVi to, thanh âm truyn xa vạobWn dạwNsm:

- Ta phụng mnh chúa công, đAjã đToạirht đmược thành. TiểGIu nhi Trương Huân, còn không mau xuống nga đTTjESu hàng.

Đúng là giọng nói như vịwNst đsIGc của Yến Minh.

Đồng thờvi, nhữEng bó đWhuốc trên thành cũng cháy lên. Tấmt cảXff đRTu là tướng sĩWh T Châu, rm rạSvp chằXffng chịQxAt.

TrầRRn Lan gin dữQxA, không thèm trảxri qua s đjồng ý của Trương Huân, mang một số quân mã vọt lên. Nhưng ca thành đRTóng cht, trên thành mũi tên bắSvn xuống như mưa. Binh sĩr thương vong vô số.

Thủ hạsIG đJWAyi quân của Trương Huân trong nội tâm thấGlWt vọng đjESến cùng cc. SĩE khí đlVã xuống đfEến mứAjc thấxmp nhấxrt.

Trương Huân ngồi trên nga, tứAYRc gin nói:

- Chủ tướng đpMã phó thác trọng trách bảEmEo v Hu DịsIG cho ta. Nhưng hôm nay thấyjot thủ, ta không còn mt mũi nào đsIGi gp chúa công. Chi bằEmEng dùng tính mạSvng này đTE đJn đfEáp đnGIi ân đYJxmi đRTEc của chúa công. xem chương mới tạirhi tunghoanh(.)com

Nói xong lin rút kiếm t vn.

Lôi BạAjc đYJGlWng bên cạDJnh cảNiXm thấSvy sợ hãi. Nếu quảEmE tht tính đRRến công tội, ngườvi phảpMi bịqt rơi đrpGhDRu xuống đGIIqTt chắxrc chắxQjn là y thì lin vội vàng nắrm lấyjoy cánh tay Trương Huân, không cho y hành đAYRộng. Lôi BạWAyc vẻ mt đWnau khổ, cầpMu khẩlVn nói:

- Tướng quân vạGlWn lầvn không đfVược làm như vy. Vic cấQmp bách không phảEi là lun công tội cùng đpMược mấIqTt. Như thế nào chiếm lạEmEi Hu DịRT mới là nhim vụ thiết yếu.

Trương Huân sắJc mt thê lương, thở dài nói:

- Trương Lãng quảWAy tht cao minh, mưu kế không ngng. Như thế nào lạfEi đYJn cho quân ta phảQmn công Hu Dịyjo chứJ. Hắfjn ta sẽ tăng thêm binh lính T Châu đSvobW thủ thành. Quân ta không có khảfE năng công thành, lạfji không có lương thảWAyo. ChỉIqT cầbDn thủ vữDng một buổi, ba quân không có lương thc. Ai có chiến tâm thì khi đTó sẽ càng bịjES thảRRm bạni.

Lôi BạNiXc biết rõ Trương Huân lờfEi nói thp phầrn có lý. Nhưng lúc này đTTây lạsIGi chng quan tâm nhiu như vy, có chút kích đWnộng nói:

- Tướng quân, s tình đhDRã như vy, quân ta chỉGlW có thểm cưỡng ép đránh, còn hơn là không có cái gì. Quân ta còn năm sáu vạmn, có thểfE trong thờbDi gian ngắWnn leo lên thang mây, quyết đSvSvnh t chiến.

Trương Huân bấTt đJDJc dĩsIG lắyjoc đrGIu, sắGlWc mt trở nên già nua, giọng nói khàn khàn: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

- Lui lạjESi đRTi, chờT đDfji quân của Kỷ tướng quân. Quân ta bịobW đTánh bạAji, thiếu đmi chi khí. Hơn nữpMa ngườWhi nào cũng mt mỏi, đpMói khát, làm sao có thểfE chiến đobWmu. Mà quân đfVội của Trương Lãng đsIGEng sau vn còn hùng mãnh truy đWAyuổi.

Lôi BạEmEc còn muốn gì nữWna, thì đQmã thấXffy Trương Huân thái đGlWộ kiên quyết, trong nội tâm thầmxWm than một tiếng. Kỳ tht đQxAây đEmEã là bin pháp tốt nhấxQjt rồi. Tam quân không có lương thc, lạIqTi không có chi khí công thành. Cuộc chiến này không cầfVn đwNsánh cũng thua. Chính mình kiên quyết muốn phảwNsn công, chỉRT là trong lòng vn còn hy vọng có thển may mắbDn chiếm lạEmEi Hu DịQxA, đWnỡ cho cái tội liu lĩWAynh của mình.

Trương Huân tâm trạRRng hết sứQmc phứSvc tạfjp, lãnh binh thấobWt bạyjoi quay lạfEi.

Khi binh của Triu Vân đJến, Yến Minh lin thông báo quân binh của Trương Huân va mới đxri khỏi.

Hu DịRR công thủ chiến, chỉQm là một phầjESn trong giai đDoạfVn khí khăn. PhầWhn kế tiếp mới chính là càng khó khăn hơn, càng có tính quyết đxmmxWnh. Kỷ Linh đIqTang cùng với đmxWmxWi quân Viên Thut họp binh lạri một chỗ với Trương Huân.

Ba ngày sau, Viên Thut biết đEmEược Hu DịE thấIqTt thủ, tổn hao binh tướng thì gin dữD, khí sắNiXc tái nhợt, ngay tạfVi chỗ chém TrầSvn Lan, Lôi BạWnc, lạXffi tước đobWi quyn hành của Trương Huân, binh mã của y giao cho Kỷ Linh chưởng quảEn.

Sau đEmEó tjnh đjESAYRi quân đNiXến thành Hu DịQm, cao thấvp binh lc khoảWnng mườRTi lăm vạAjn tảD hữJu.

ĐbDi binh Trương Lãng đEmEã tiến vào Hu DịDJ, một lầmn nữjQxa sắDp xếp lạDJi quân đnội. Đem tấfjt cảJ nhữfEng hàng binh xếp vào bên trong. Binh sĩrpG của Dương Châu chiến lc không tầSvm thườQmng. Nếu toàn bộ sát hạDi, sợ nhân tâm v sau chng ai dám đyjoju hàng. Như vy thì thp phầGIn đWnáng tiếc. Quân Dương Châu đDJa phầWnn là lương dân, tuyt đjối không thểIqT coi mạxQjng ngườbDi như cọng rơm ngọn rác. Nhưng nếu toàn bộ phóng thích thì chỉr sợ lạSvi quay v với Viên Thut, một lầfVn nữWha trở thành đWAymch nhân với quân T Châu. Như vy chi bằjng chọn lấDy nhữTng binh sĩQm cườobWng tráng lưu lạRTi trong quân. Hiểqtu chi dùng lý, đmộng chi dùng tình, xếp ngườfji đfVxru hàng vào làm phong phú lc lượng quân đfjội, lạTTi khiến cho quân T Châu có thểWAy giám sát. Sau này bình đQxAược Hoài Nam, thì đjưa nhữfVng binh sĩIqT già yếu quay trở lạsIGi T Châu, khai hoang đQmồn đfEin, nhấWht c lưỡng tin.

Sau khi chỉvnh biên lạWni đnội ngũ quân đmội, toàn bộ do một tay Trương Liêu quảbDn lý. Trương Liêu là một ngườjQxi làm vic rấTTt giỏi. Một s vic khiến Trương Lãng nhứvc đfVDJu nhứfjc óc, nay dưới tay y lạAYRi trở thành một vic hết sứTTc nhẹ nhàng, bắRTt đxmNiXu thun buồm xuôi gió.

Khi toàn bộ quân đfjội tiến vào Hu DịXff xong, Trương Lãng đWnc bit ra lnh. Nếu ai ở trong thành giết ngườvi, cướp của, hiếp dâm thì sẽ giết không tha. Làm loạXffn dân chúng sẽ tùy theo tình tiết mà x phạpMt.

Hoàn cảNiXnh lúc ấWhy, nếu ngườmi lãnh đWAyRTo lòng dạjES ác đRTộc thì sẽ ra lnh tàn sát hết thảAYRy dân chúng. Nhưng nếu ngườDi lãnh đQxAAjo tâm tính thin lương thì cũng chỉXff hạDJ lnh lấirhy hết tin bạTc, rồi sung quân. Điu này khiến cho nhữjQxng mưu sư của Trương Lãng cảfEm thấEmEy vui mng. Đây mới thc là vì dân chúng mà suy nghĩXff.

Trương Lãng một lầmn nữfVa lạxri tổ chứobWc nghịhDR s trong phủ tạTi Hu DịE.

Bởi vì ai cũng biết, chiếm đAjược Hu DịlV chỉWAy là khúc nhạWnc dạmo đRRpMu tiên. ĐWhi quân Viên Thut tấQxAt sẽ toàn lc phảobWn công. Lâm hoài chi đRRpMa chính là Hoài Nam đmhDRi môn. Một khi thấrpGt thủ, lin tương đYJương với ca hông mở rộng ra. Đối phương có thểRR tùy ý xông thng vào bên trong, uy hiếp chính mình. Viên Thut nếu như không phảsIGn công đfVến thì hắNiXn có thểEmE ngủ yên.

S kin Triu Vân phục kích, mọi ngườRRi sau đmó đJu tán thưởng. S bội phục đEmEồng thờsIGi lạjQxi kèm thêm một loạyjoi kính ý. Một ngườfVi trung nghĩobWa song toàn tạri cái nơi hỗn đDJộn như thế này là hiếm thấry.

T Thứn hin tạwNsi hoàn toàn có lòng tin vào đfjám ngườxmi Đin Phong trước mt. Gương mt trung hu của ông ta càng hin lên s t tin t trong ra ngoài:

- LầlVn này quân ta dùng mưu trước liên tục trá bạAYRi, mà là bạvi không ai hiểpMu thấmxWu. Ai cũng biết quân ta giảxm bạNiXi sẽ làm cho Trương Huân nghi thầNiXn nghi quỷ. Bởi vì với vic quân ta dùng mưu kế đQmánh lui ba mươi vạSvn Tào quân, thc tạYJi trên trờRTi dưới đDpMt, ai cũng sẽ hoài nghi tạxri sao có thểfV la dối như vy, chứyjo đWhng nói chi Trương Huân.

Trình Dục cườyjoi nói:

- ĐpMa trẻ ba tuổi cũng biết quân ta trá bạAYRi. ChỉT là hắbDn không đGIoán đfjược dụng ý của mưu kế của ta là nằwNsm ở chỗ nào.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad