Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.
 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểdaIn3] Chương 5: Trương Huân tuyt vọng.


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầkm: tunghoanh.com

DịRSch: Nhóm dịFwch blackTrương Lãng trên vai sưng một cục to, không cầfdXn phảrui nói cũng biết là sẽ bịlch đEau nhứBIc mấRYy ngày.

LạKDi nói Trương Huân lãnh binh Trương Huân đXxGến thành Hu DịRDR thì đlchã là canh ba. Trên thành đRYu không có ngườpfNi, một mảNeznh hắVpVc ám, nên không khỏi cảqm thấGCy nội tâm mê hoc, lin gọi một Phó tướng bên cạdnh.

VịMa Phó tưởng kia va kêu lên hai tiếng, chợt nghe có ngườRSi cườEi to, thanh âm truyn xa vạgjln dạKDm:

- Ta phụng mnh chúa công, đYã đVProạdt đRDRược thành. TiểAAfu nhi Trương Huân, còn không mau xuống nga đRYVpVu hàng.

Đúng là giọng nói như vịEPt đlOc của Yến Minh.

Đồng thờFi, nhữRSng bó đFhuốc trên thành cũng cháy lên. TấAAft cảFw đGCu là tướng sĩYw T Châu, rm rạEPp chằlchng chịNezt.

TrầlOn Lan gin dữlO, không thèm trảNezi qua s đdaIồng ý của Trương Huân, mang một số quân mã vọt lên. Nhưng ca thành đdóng cht, trên thành mũi tên bắKDn xuống như mưa. Binh sĩFh thương vong vô số.

Thủ hạru đgjlgFYi quân của Trương Huân trong nội tâm thấfdXt vọng đEến cùng cc. SĩhF khí đlchã xuống đdaIến mứEPc thấAAfp nhấXxGt.

Trương Huân ngồi trên nga, tứEPc gin nói:

- Chủ tướng đrqã phó thác trọng trách bảxGMo v Hu DịFh cho ta. Nhưng hôm nay thấckt thủ, ta không còn mt mũi nào đAAfi gp chúa công. Chi bằRYng dùng tính mạRYng này đMalch đAAfn đaggáp đVPrFhi ân đYwdaIi đYwruc của chúa công.

Nói xong lin rút kiếm t vn.

Lôi BạMac đDqFwng bên cạpfNnh cảEPm thấgFYy sợ hãi. Nếu quảGrK tht tính đVPrến công tội, ngườaggi phảFwi bịzVR rơi đRYYwu xuống đpfNRDRt chắRSc chắIRFn là y thì lin vội vàng nắfflm lấDqy cánh tay Trương Huân, không cho y hành đBIộng. Lôi Bạlchc vẻ mt đgFYau khổ, cầlOu khẩfdXn nói:

- Tướng quân vạcdn lầgFYn không đxGMược làm như vy. Vic cấrup bách không phảGrKi là lun công tội cùng đfflược mấfvBt. Như thế nào chiếm lạhFi Hu DịFh mới là nhim vụ thiết yếu.

Trương Huân sắlOc mt thê lương, thở dài nói:

- Trương Lãng quảru tht cao minh, mưu kế không ngng. Như thế nào lạSci đupfN cho quân ta phảGCn công Hu DịhF chứlch. Hắckn ta sẽ tăng thêm binh lính T Châu đfflRY thủ thành. Quân ta không có khảRS năng công thành, lạci không có lương thảSco. Chỉru cầYn thủ vữDqng một buổi, ba quân không có lương thc. Ai có chiến tâm thì khi đpfNó sẽ càng bịP thảGrKm bạrui.

Lôi BạlOc biết rõ Trương Huân lờdi nói thp phầgjln có lý. Nhưng lúc này đVpVây lạGrKi chng quan tâm nhiu như vy, có chút kích đruộng nói:

- Tướng quân, s tình đIã như vy, quân ta chỉdaI có thểcd cưỡng ép đdaIánh, còn hơn là không có cái gì. Quân ta còn năm sáu vạxGMn, có thểgjl trong thờYwi gian ngắVpVn leo lên thang mây, quyết đxGMFnh t chiến.

Trương Huân bấSct đMacc dĩxGM lắRYc đlOaggu, sắXxGc mt trở nên già nua, giọng nói khàn khàn:

- Lui lạvEi đKDi, chờd đFecSi quân của Kỷ tướng quân. Quân ta bịc đvEánh bạffli, thiếu đBIi chi khí. Hơn nữVPra ngườpfNi nào cũng mt mỏi, đGrKói khát, làm sao có thểq chiến đaggcdu. Mà quân đfflội của Trương Lãng đkKDng sau vn còn hùng mãnh truy đRSuổi.

Lôi Bạcdc còn muốn gì nữIa, thì đqã thấdaIy Trương Huân thái đaggộ kiên quyết, trong nội tâm thầckm than một tiếng. Kỳ tht đvEây đScã là bin pháp tốt nhấlOt rồi. Tam quân không có lương thc, lạXxGi không có chi khí công thành. Cuộc chiến này không cầgjln đcdánh cũng thua. Chính mình kiên quyết muốn phảPn công, chỉagg là trong lòng vn còn hy vọng có thểfvB may mắPn chiếm lạFwi Hu DịzVR, đGCỡ cho cái tội liu lĩManh của mình.

Trương Huân tâm trạxGMng hết sứIc phứDqc tạIp, lãnh binh thấlOt bạNezi quay lạFhi.

Khi binh của Triu Vân đruến, Yến Minh lin thông báo quân binh của Trương Huân va mới đSci khỏi.

Hu DịI công thủ chiến, chỉRS là một phầAAfn trong giai đecSoạXxGn khí khăn. PhầEn kế tiếp mới chính là càng khó khăn hơn, càng có tính quyết đjbfvBnh. Kỷ Linh đEang cùng với đlOlOi quân Viên Thut họp binh lạfdXi một chỗ với Trương Huân.

Ba ngày sau, Viên Thut biết đgjlược Hu DịvE thấjbt thủ, tổn hao binh tướng thì gin dữIRF, khí sắMac tái nhợt, ngay tạYi chỗ chém Trầgjln Lan, Lôi Bạkc, lạYi tước đFwi quyn hành của Trương Huân, binh mã của y giao cho Kỷ Linh chưởng quảRSn.

Sau đFó tXxGnh đgFYEPi quân đYến thành Hu DịRS, cao thấaggp binh lc khoảung mườjbi lăm vạXxGn tảVPr hữDqu.

ĐEPi binh Trương Lãng đlOã tiến vào Hu DịdaI, một lầFwn nữgFYa sắlOp xếp lạpfNi quân đYội. Đem tấgFYt cảffl nhữFng hàng binh xếp vào bên trong. Binh sĩI của Dương Châu chiến lc không tầkm thườpfNng. Nếu toàn bộ sát hạdi, sợ nhân tâm v sau chng ai dám đecSjbu hàng. Như vy thì thp phầecSn đEáng tiếc. Quân Dương Châu đNeza phầFhn là lương dân, tuyt đYối không thểVpV coi mạVPrng ngườffli như cọng rơm ngọn rác. Nhưng nếu toàn bộ phóng thích thì chỉY sợ lạcdi quay v với Viên Thut, một lầfvBn nữKDa trở thành đckckch nhân với quân T Châu. Như vy chi bằrung chọn lấBIy nhữEng binh sĩu cườYwng tráng lưu lạrui trong quân. Hiểjbu chi dùng lý, đruộng chi dùng tình, xếp ngườNezi đxGMNezu hàng vào làm phong phú lc lượng quân đcội, lạdi khiến cho quân T Châu có thểfdX giám sát. Sau này bình đpfNược Hoài Nam, thì đaggưa nhữdng binh sĩRDR già yếu quay trở lạxGMi T Châu, khai hoang đuồn đxGMin, nhấgFYt c lưỡng tin.

Sau khi chỉGCnh biên lạrqi đFhội ngũ quân đaggội, toàn bộ do một tay Trương Liêu quảFn lý. Trương Liêu là một ngườPi làm vic rấfvBt giỏi. Một s vic khiến Trương Lãng nhứlchc đFhrqu nhứMac óc, nay dưới tay y lạlOi trở thành một vic hết sứhFc nhẹ nhàng, bắdaIt đuScu thun buồm xuôi gió.

Khi toàn bộ quân đYội tiến vào Hu DịpfN xong, Trương Lãng đNezc bit ra lnh. Nếu ai ở trong thành giết ngườNezi, cướp của, hiếp dâm thì sẽ giết không tha. Làm loạgjln dân chúng sẽ tùy theo tình tiết mà x phạrut.

Hoàn cảrunh lúc ấrqy, nếu ngườui lãnh đcRDRo lòng dạGrK ác đIộc thì sẽ ra lnh tàn sát hết thảhFy dân chúng. Nhưng nếu ngườlOi lãnh đjbfflo tâm tính thin lương thì cũng chỉYw hạru lnh lấFy hết tin bạIc, rồi sung quân. Điu này khiến cho nhữMang mưu sư của Trương Lãng cảRSm thấvEy vui mng. Đây mới thc là vì dân chúng mà suy nghĩBI.

Trương Lãng một lầjbn nữgFYa lạRDRi tổ chứGCc nghịYw s trong phủ tạDqi Hu DịEP.

Bởi vì ai cũng biết, chiếm đEPược Hu DịgFY chỉc là khúc nhạvEc dạYo đGrKlOu tiên. ĐxGMi quân Viên Thut tấYwt sẽ toàn lc phảrqn công. Lâm hoài chi đIRFFwa chính là Hoài Nam đBIpfNi môn. Một khi thấAAft thủ, lin tương đhFương với ca hông mở rộng ra. Đối phương có thểGrK tùy ý xông thng vào bên trong, uy hiếp chính mình. Viên Thut nếu như không phảun công đgjlến thì hắrqn có thểFw ngủ yên.

S kin Triu Vân phục kích, mọi ngườcdi sau đGCó đMau tán thưởng. S bội phục đuồng thờMai lạGCi kèm thêm một loạYi kính ý. Một ngườaggi trung nghĩcda song toàn tạYi cái nơi hỗn đecSộn như thế này là hiếm thấVpVy.

T ThứIRF hin tạNezi hoàn toàn có lòng tin vào đcám ngườui Đin Phong trước mt. Gương mt trung hu của ông ta càng hin lên s t tin t trong ra ngoài:

- LầPn này quân ta dùng mưu trước liên tục trá bạFhi, mà là bạgFYi không ai hiểpfNu thấxGMu. Ai cũng biết quân ta giảVpV bạRDRi sẽ làm cho Trương Huân nghi thầIn nghi quỷ. Bởi vì với vic quân ta dùng mưu kế đckánh lui ba mươi vạpfNn Tào quân, thc tạRSi trên trờMai dưới đGrKIRFt, ai cũng sẽ hoài nghi tạci sao có thểfvB la dối như vy, chứffl đecSng nói chi Trương Huân.

Trình Dục cườPi nói:

- ĐSca trẻ ba tuổi cũng biết quân ta trá bạRDRi. ChỉgFY là hắGrKn không đdaIoán đScược dụng ý của mưu kế của ta là nằGCm ở chỗ nào.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad