Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Trương Huân tuyệt vọng.
 Phong Lưu Tam Quốc

[QuyểMJn3] Chương 5: Trương Huân tuyt vọng. xem chương mới tạQwAi tunghoanh(.)com


Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầVHCm: tunghoanh.com

DịZch: Nhóm dịzch blackTrương Lãng trên vai sưng một cục to, không cầcUn phảRabi nói cũng biết là sẽ bịdSu đaau nhứMZc mấIy ngày.

LạcUi nói Trương Huân lãnh binh Trương Huân đSyến thành Hu Dịjh thì đUã là canh ba. Trên thành đqMmu không có ngườMJi, một mảaUnh hắMJc ám, nên không khỏi cảHhm thấvjJy nội tâm mê hoc, lin gọi một Phó tướng bên cạwnh.

VịqDq Phó tưởng kia va kêu lên hai tiếng, chợt nghe có ngườPMCi cườwi to, thanh âm truyn xa vạVHCn dạUm:

- Ta phụng mnh chúa công, đbwã đJboạJbt đmược thành. TiểABNu nhi Trương Huân, còn không mau xuống nga đypEqdu hàng.

Đúng là giọng nói như vịomt đhycc của Yến Minh.

Đồng thờJbi, nhữhycng bó đglVuốc trên thành cũng cháy lên. Tấwzgt cảZ đUu là tướng sĩQwA T Châu, rm rạdSup chằMZng chịEqdt.

TrầglVn Lan gin dữcU, không thèm trảUzi qua s đvjJồng ý của Trương Huân, mang một số quân mã vọt lên. Nhưng ca thành đTóng cht, trên thành mũi tên bắcUn xuống như mưa. Binh sĩvjJ thương vong vô số.

Thủ hạCz đmUi quân của Trương Huân trong nội tâm thấqDqt vọng đQwAến cùng cc. SĩcU khí đMZã xuống đgIến mứtoSc thấTp nhấmSt.

Trương Huân ngồi trên nga, tứSTc gin nói:

- Chủ tướng đlvhã phó thác trọng trách bảgIo v Hu DịvjJ cho ta. Nhưng hôm nay thấSSyt thủ, ta không còn mt mũi nào đglVi gp chúa công. Chi bằjhng dùng tính mạzng này đmSZ đMJn đdSuáp đwvjJi ân đzuSi đvjJtoSc của chúa công.

Nói xong lin rút kiếm t vn.

Lôi BạQwAc đSyPMCng bên cạhycnh cảPMCm thấutQy sợ hãi. Nếu quảBa tht tính đjhến công tội, ngườSSyi phảuSi bịaU rơi đdSuPMCu xuống đMZVHCt chắCzc chắwn là y thì lin vội vàng nắgIm lấSTy cánh tay Trương Huân, không cho y hành đQwAộng. Lôi BạZc vẻ mt đdSuau khổ, cầPMCu khẩdSun nói:

- Tướng quân vạJbn lầwn không đbwược làm như vy. Vic cấgIp bách không phảPMCi là lun công tội cùng đaUược mấqDqt. Như thế nào chiếm lạuSi Hu Dịjh mới là nhim vụ thiết yếu.

Trương Huân sắac mt thê lương, thở dài nói:

- Trương Lãng quảom tht cao minh, mưu kế không ngng. Như thế nào lạUi đCKU cho quân ta phảygEn công Hu DịUz chứMJ. HắIn ta sẽ tăng thêm binh lính T Châu đEqduS thủ thành. Quân ta không có khảT năng công thành, lạTi không có lương thảgIo. ChỉQwA cầRabn thủ vữzng một buổi, ba quân không có lương thc. Ai có chiến tâm thì khi đvjJó sẽ càng bịhyc thảmSm bạgIi.

Lôi BạvjJc biết rõ Trương Huân lờCzi nói thp phầMJn có lý. Nhưng lúc này đmSây lạJbi chng quan tâm nhiu như vy, có chút kích đMZộng nói:

- Tướng quân, s tình đdSuã như vy, quân ta chỉUz có thểqDq cưỡng ép đypánh, còn hơn là không có cái gì. Quân ta còn năm sáu vạSSyn, có thểCz trong thờmSi gian ngắCzn leo lên thang mây, quyết đIhnh t chiến.

Trương Huân bấmSt đIygEc dĩDDu lắBac đtoSSSyu, sắwc mt trở nên già nua, giọng nói khàn khàn:

- Lui lạZi đDDui, chờcU đjhSTi quân của Kỷ tướng quân. Quân ta bịJb đqDqánh bạBai, thiếu đypi chi khí. Hơn nữHha ngườSyi nào cũng mt mỏi, đlvhói khát, làm sao có thểCK chiến đPMCau. Mà quân đABNội của Trương Lãng đUjhng sau vn còn hùng mãnh truy đRabuổi.

Lôi BạdSuc còn muốn gì nữuSa, thì đVHCã thấmSy Trương Huân thái đqMmộ kiên quyết, trong nội tâm thầRabm than một tiếng. Kỳ tht đwây đzã là bin pháp tốt nhấutQt rồi. Tam quân không có lương thc, lạjhi không có chi khí công thành. Cuộc chiến này không cầaUn đBaánh cũng thua. Chính mình kiên quyết muốn phảan công, chỉCz là trong lòng vn còn hy vọng có thểST may mắABNn chiếm lạcUi Hu DịZ, đMJỡ cho cái tội liu lĩaUnh của mình.

Trương Huân tâm trạABNng hết sứTc phứRabc tạRabp, lãnh binh thấwt bạdSui quay lạCzi.

Khi binh của Triu Vân đwến, Yến Minh lin thông báo quân binh của Trương Huân va mới đcUi khỏi.

Hu DịtoS công thủ chiến, chỉDPR là một phầSyn trong giai đutQoạjhn khí khăn. PhầUzn kế tiếp mới chính là càng khó khăn hơn, càng có tính quyết đaQwAnh. Kỷ Linh đuSang cùng với đmSdSui quân Viên Thut họp binh lạUi một chỗ với Trương Huân.

Ba ngày sau, Viên Thut biết đJbược Hu DịvjJ thấIt thủ, tổn hao binh tướng thì gin dữMJ, khí sắIc tái nhợt, ngay tạIi chỗ chém TrầTn Lan, Lôi BạABNc, lạomi tước đcUi quyn hành của Trương Huân, binh mã của y giao cho Kỷ Linh chưởng quảhn.

Sau đhó tjhnh đhJbi quân đPMCến thành Hu DịuS, cao thấmp binh lc khoảMJng mườhi lăm vạEqdn tảaU hữqDqu.

ĐMZi binh Trương Lãng đhycã tiến vào Hu DịSy, một lầzn nữaa sắwp xếp lạSyi quân đSSyội. Đem tấaUt cảwzg nhữhycng hàng binh xếp vào bên trong. Binh sĩdSu của Dương Châu chiến lc không tầABNm thườzng. Nếu toàn bộ sát hạbwi, sợ nhân tâm v sau chng ai dám đgIau hàng. Như vy thì thp phầvjJn đmSáng tiếc. Quân Dương Châu đRaba phầNhn là lương dân, tuyt đypối không thểCK coi mạABNng ngườQwAi như cọng rơm ngọn rác. Nhưng nếu toàn bộ phóng thích thì chỉhyc sợ lạDPRi quay v với Viên Thut, một lầdSun nữoma trở thành đDPRwzgch nhân với quân T Châu. Như vy chi bằSSyng chọn lấygEy nhữJbng binh sĩABN cườygEng tráng lưu lạCzi trong quân. HiểABNu chi dùng lý, đMJộng chi dùng tình, xếp ngườUi đNhPMCu hàng vào làm phong phú lc lượng quân đzội, lạUi khiến cho quân T Châu có thểutQ giám sát. Sau này bình đCzược Hoài Nam, thì đCzưa nhữbwng binh sĩEqd già yếu quay trở lạtoSi T Châu, khai hoang đaUồn đomin, nhấqMmt c lưỡng tin.

Sau khi chỉABNnh biên lạTi đbwội ngũ quân đqMmội, toàn bộ do một tay Trương Liêu quảwzgn lý. Trương Liêu là một ngườZi làm vic rấIt giỏi. Một s vic khiến Trương Lãng nhứNhc đqDqdSuu nhứdSuc óc, nay dưới tay y lạIi trở thành một vic hết sứjhc nhẹ nhàng, bắmt đbwbwu thun buồm xuôi gió.

Khi toàn bộ quân đuSội tiến vào Hu DịqMm xong, Trương Lãng đSyc bit ra lnh. Nếu ai ở trong thành giết ngườDPRi, cướp của, hiếp dâm thì sẽ giết không tha. Làm loạgIn dân chúng sẽ tùy theo tình tiết mà x phạgIt.

Hoàn cảlvhnh lúc ấCzy, nếu ngườqDqi lãnh đEqdjho lòng dạMZ ác đygEộc thì sẽ ra lnh tàn sát hết thảuSy dân chúng. Nhưng nếu ngườwi lãnh đMJSTo tâm tính thin lương thì cũng chỉyp hạPMC lnh lấQwAy hết tin bạlvhc, rồi sung quân. Điu này khiến cho nhữSyng mưu sư của Trương Lãng cảDDum thấNhy vui mng. Đây mới thc là vì dân chúng mà suy nghĩbw.

Trương Lãng một lầCzn nữRaba lạSTi tổ chứuSc nghịQwA s trong phủ tạomi Hu DịRab.

Bởi vì ai cũng biết, chiếm đqDqược Hu DịgI chỉh là khúc nhạSTc dạEqdo đhVHCu tiên. ĐQwAi quân Viên Thut tấuSt sẽ toàn lc phảzn công. Lâm hoài chi đDPRqMma chính là Hoài Nam đMJUzi môn. Một khi thấwt thủ, lin tương đMJương với ca hông mở rộng ra. Đối phương có thểz tùy ý xông thng vào bên trong, uy hiếp chính mình. Viên Thut nếu như không phảHhn công đBaến thì hắMZn có thểhyc ngủ yên.

S kin Triu Vân phục kích, mọi ngườZi sau đjhó đABNu tán thưởng. S bội phục đjhồng thờqDqi lạmi kèm thêm một loạUi kính ý. Một ngườRabi trung nghĩma song toàn tạEqdi cái nơi hỗn đMZộn như thế này là hiếm thấhy.

T Thứyp hin tạDPRi hoàn toàn có lòng tin vào đDDuám ngườSyi Đin Phong trước mt. Gương mt trung hu của ông ta càng hin lên s t tin t trong ra ngoài:

- LầdSun này quân ta dùng mưu trước liên tục trá bạBai, mà là bạjhi không ai hiểaUu thấCKu. Ai cũng biết quân ta giảST bạgIi sẽ làm cho Trương Huân nghi thầTn nghi quỷ. Bởi vì với vic quân ta dùng mưu kế đcUánh lui ba mươi vạgIn Tào quân, thc tạvjJi trên trờqMmi dưới đmSlvht, ai cũng sẽ hoài nghi tạmSi sao có thểvjJ la dối như vy, chứDPR đbwng nói chi Trương Huân.

Trình Dục cườBai nói:

- ĐDPRa trẻ ba tuổi cũng biết quân ta trá bạPMCi. Chỉom là hắbwn không đJboán đCzược dụng ý của mưu kế của ta là nằypm ở chỗ nào.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad