Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 9 : Liễu Diệp đao.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 9 : Liễu Diệp đao.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảJod: Dục Hỏa Trọng Sinh
Chương 9: Liu Dip đZyBao.

Nhóm dịSch: Black
Nguồn: Vipvanda
Ở trong bữKSa tic, thái đPqộ của Trương Lãng tỏ ra khác thườdMng, nói chuyn mịiSQt mờKS, ngược lạKSi Đin Phong nhiu lúc lạQdki nói ra đHiu thầMTMn kỳ khiến Tào Tháo rấCWt kinh ngạsPNc cho là đzdibi hin.

Điu thú vịFl chính là Dương Dung cũng nhấAQt quyết muốn tham d hơn nữoga ở bên cạdMnh Trương Lãng, đdMiu này khiến cho Tào Tháo kỳ quái, lạZyBi thấzdiy Trương Lãng cũng không trách Dương Dung, lúc này Tào Tháo mới phát hin Dương Dung trờBjJi sinh l tư xinh đsPNẹp siêu quầBjJn là một vưu vt.

Mà Trương Sở cũng không biết có bịdKOognh hưởng của Dương Dung hay không mà cũng tham d.

Vốn quân doanh có quy đBlGSnh gia quyến không điSQược tham gia quân đJodội nhưng tình hình của Trương Lãng đOHc thù, Tào Tháo cũng tạNAm lưu Dương Dung và Trương Sở trong doanh ngày mai an trí.

Một đbPBêm không có gì xảJGCy ra.

RạNAng sáng ngày thứOH hai, Trương Lãng sớm đCã bịLC tiếng đjNFộng ở chỗ binh sĩzdi luyn công làm tỉGqnh lạLCi, hắCn lin mau chóng mc quầsn áo đdMi ra.

Lúc này trờOHi đjAEông giá rét gió bắdlc gào thét, thờEbi tiết rấOHt lạAQnh.

Trương Lãng ra ngoài lu chưa đNAGuy hai bước thì thấHy Cao Thun và ĐiểZyBn Vi luyn võ với nhau mấHy ngày qua hai ngườBMi đdKOọ sứJGCc không biết mỏi mt, Trương Lãng xem một lúc Dương Dung đQã tới tìm hắsPNn, không ngng làm nũng nói nàng muốn cưỡi nga.

Trương Lãng git mình thầMTMm nghĩog mình bỏ bê cưỡi nga nhiu năm, hôm nay tới tam quốc muốn bảCWo v cái mạJGCng nhỏ, nhấQdkt đbPBZyBnh phảejsi luyn công phu trên nga nhiu hơn hắTezn lin gọi Cao Thun và ĐiểbPBn Vi, sau khi khiêm tốn thỉHJBnh giáo mã kỵ thì thúc nga lao nhanh, cảiSQm thấdly vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.

Sau bữfa ăn sáng, Trương Lãng cầqm lấJody TrảKSm Mã đCWao ở trên lưng nga luyn tp lạCi đzdiao pháp của mình.

Chờs hồi lâu hắQn cảlim thấGuy vn không thành thục lin thấvvbt vọng.

Đang muốn bỏ cuộc thì Trương Lãng nhớ tới trước kia mình là bộ đBlGội đSc chủng sở học nhiu vô số kểNA hơn nữejsa còn là tinh hoa của tin nhân, tạNAi sao có thểog d dàng bỏ cuộc như vy.

Đúng rồi trong đGuksu của Trương Lãng lóe lên tinh quang.

Với đSLLc tính của TrảBMm mã đdMao nhấBjJt đdlKSnh là trọng công không trọng thủ, cho nên mình muốn đNfem toàn bộ sở học trước kia dung hợp là không thểJGC nào.

Mình đKSến t thế kỷ hai mươi mốt, mọi thứNA chỉGu cầBjJu kết quảl, không nên bảJodo thủ không chịTezu đJodổi thay, nghĩJod tới kiếm đULogo Nht Bảejsn uy lc vô cùng Trương Lãng lin cảbPBm thấTezy sáng sủa.

Hắksn một lầGun nữPqa lên lưng nga.

Ở trên lưng nga Trương Lãng dùng hết sứiSQc quét ngang chém thng, thế đyNao như thiên quân vạZyBn mã có cảTezm giác như tung hoành nơi sa trườCng.

Trong lòng Trương Lãng nhấCc lên muôn ngàn sóng gió hào khí trở nên khẩCn trương, hắCWn nhịSLLn không đLược mà nga mt lên trờQi cuồng tiếu, TrảBjJm mã đSLLao lạbi múa rít gào, uy lc bấjNFt phàm, khí thế nồng đdMm, có vẻ tiếu ngạdKOo thiên hạFl.

Nghe thấOHy tiếng đZyBao, Cao Thun Điểogn Vi Đin Phong xem mà há hốc mồm.

Dương Dung nhìn thấliy hào khí anh tuấHJBn của Trương Lãng thì trong mắGut toát ra một vẻ mê say

Cao Thun líu lưỡi:

- Không ngờjNF chúa công cũng giỏi võ đejsến thế.

Đin Phong cũng git mình;

- Ta vốn cho rằksng chúa công là một thư sinh không ngờNf văn võ song toàn, ta thấAQy võ lc của chúa công không dưới Cao Thun.

Điểzdin Vi cũng tán thành:

- ChỉBjJ sợ ta muốn đKSánh bạQi chúa công cũng phảsi phí không ít khí lc.

Ba ngườBMi nói chuyn Trương Lãng đSLLã ngng tay lạOHi hoành đLCao lp tứKSc làm ra thế giữSLL vữogng quan ảogi vạNfn ngườHJBi không thểdl xông qua.

Đin Phong khẽ nhìn Cao Thun, ý bảjAEo Cao Thun xách thương lên nga.

Cao Thun khẽ gt đCCu quay ngườvvbi rờfi đNAi.

Không đBMfy một lát sau Cao Thun đdlã cầSLLm thương đl nga t phía xa xa chạogy như bay tới.

Trương Lãng thấQy Cao Thun lao tới thì biết ý, trong lòng va vn cũng muốn th uy lc của TrảiSQm Mã đGuao.

Hai ngườlii không nói nhiu lờJodi lp tứqc xông lên đBlGánh nhau.

Cao Thun hét lớn một tiếng Truy Hồn thương như trườSLLng giang đogsPNi hảCWi, không ngng đjNFánh v phía Trương Lãng .

Trương Lãng tinh thầejsn đBMli chấAQn, toàn thân che kín, lưỡi đSLLao phát ra dùng thế lưu tinh thiểjNFm đfin đSLLánh tới không h e ngạCi Truy Hồn thương, tng chiêu thứLc tinh diu khiến ngươi ta phảbi khiếp sợ.

Cao Thun cũng hết sứdKOc chăm chú gp chiêu phá chiêu không h dám chủ quan.

Trương Lãng đvvbánh tới cao hứOHng đBMột nhiên hét lớn một tiếng vung đGuao bổ tới, một đPHZao này không nhìn ra chỗ nào thầlin kỳ nhưng thế đZyBao lăng l ác lit đCến cc đOHiểzdim khiến cho ngườqi ta khó có thểUL ngăn cảPHZn.

Cao Thun thầGum kinh hãi lầCn đNAPHZu tiên hắdMn có cảksm giác không cách nào đdlBjJch nổi, cho dù là lầdKOn đBMksu tiên đHJBối đqsch với ĐiểNAn Vi cũng không có cảSm giác kinh hãi như thế hắEbn vội vàng nhanh chóng tảEb hữyNu liên tục ứJodng phó.

Trương Lãng đHJBlc thế khắLp nơi ép sát đAQao đliao đPHZiSQu với nhau nhấyNt thờogi ánh đdMao bắFln ra bốn phía khiến cho Trương Sở chảNfy mồ hôi lạzdinh ròng ròng, ĐiểbPBn Vi và Dương Dung cũng run rẩFly.

Cao Thun cuối cùng cũng rấjAEt cao minh, mỗi lầqn mưa gió mờsPNlio lạli trong nguy hiểGum hóa giảULi thế công của Trương Lãng.

Cuối cùng sứOHc cùng lc kit Cao Thun đlã cưỡi nga chạKSy ra ngoài vòng mà hô to:

- Không đCánh không đfánh nữBjJa, tay của ta đULã phát run toàn thân vô lc.

Trương Lãng thu hồi đQao nga mt lên trờjAEi cườejsi dài mấKSy tiếng có khí thế của quân lâm thiên hạq.

Dương Dung mắKSt phượng si mê cũng nhịsn không đMTMược mà dịHu dàng nói to:

- Lãng ca chàng chỉOH ta đKSao pháp ta cũng muốn học.

Trương Lãng ở trên lưng nga mỉPHZm cườSi nhìn Dương Dung như tiểJGCu hài t, lạFli thấyNy cái ming của nàng cong cong mê ngườdMi thì trong lòng yêu thương ôn nhu nói:

- Đao pháp cương mãnh nữBM nhân muốn dùng thì không hợp.

Nói tới đGqây Trương Lãng nhìn thấSLLy vẻ mt cao hứAQng của Dương Dung lãnh đbsPNm rấbPBt nhiu thì lin nói:

- Nếu như nàng tht s muốn học thì có thểL bảHJBo Trương Sở dạBjJy nàng liu dip đdKOao, nhẹ nhàng khinh linh thích hợp cho nữPq nhân.

Dương Dung gt cái đdlsPNu nhỏ đTezáng yêu, cẩPqn thn nghĩBjJ lạULi cũng thấzdiy có đfAQo lý, mình vn nên học Liu Dip đyNao, nàng cởi bỏ khúc mắBMc trên mt nở ra nụ cườbi ngọt ngào, mê muội chúng sinh, Trương Lãng trong lòng ngứyNa ngáy thầNAm nghĩC mình lâu rồi chưa sinh hoạOHt phu thê với nàng, hắfc hắGqc có cơ hội nhấbPBt đzdiJGCnh phảyNi hành đvvbộng.

Dương Dung đOHang đPHZHnh thỉdlnh giáo Trương Sở thì có tào binh tới đAQây báo:

- Tào đGuKSi nhân triu tp chúng tướng nghịjAE s, mong tướng quân tới trướng.

Dương Dung vui mng quá đCWỗi đdMi tới bên cạBMnh nói với Cao Thun:

- Cao đfksi ca muội mượn chịBjJ dâu dùng một lát.

Cao Thun dĩf nhiên là cườPHZi ha hảbPB đZyBồng ý.

Dương Dung lạEbi nhìn Trương Lãng, thấULy khuôn mt tràn đdlKSy anh hùng khí khái trong lòng mc dù mng thầiSQm nhưng vn thở dài, không đogành lòng nhìn hắEbn rờzdii đfi.

ThấPHZy bọn họ đULi xa nàng mới quấdln lấULy Trương Sở mong học đjAEao pháp.

Chớp mắLCt Trương Lãng đsPNã đGqến Tào doanh hơn một tháng lúc này Dương Dung cùng với Trương Sở đBjJược Tào Tháo an bài tìm một căn nhà ở gầHn đZyBó mà nghỉks lạdMi, lúc bình thườPqng vô s Dương Dung cùng với Trương Sở đNAu đQến quân doanh gp Trương Lãng, sau đEbó mấzdiy ngườJodi lạjAEi cùng nhau học võ ngh. Dương Dung hin tạdli đNAao pháp đKSã tiến xa, bởi vì trước kia nàng cũng là bộ đNAội đfc chủng, hơn nữJoda nàng cũng có ngộ tính khá cao, cộng thêm Trương Lãng cùng Cao Thun chỉMTM đBMiểejsm, cho nên đdMao pháp vô cùng lợi hạbi có thủ có công.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad