Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 9 : Liễu Diệp đao.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 9 : Liễu Diệp đao.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảOw: Dục Hỏa Trọng Sinh
Chương 9: Liu Dip đRRZao.

Nhóm dịjJch: Black
Nguồn: Vipvanda
Ở trong bữUXpa tic, thái đvộ của Trương Lãng tỏ ra khác thườRRZng, nói chuyn mịUmt mờPUY, ngược lạLti Đin Phong nhiu lúc lạZui nói ra đWRQiu thầbxn kỳ khiến Tào Tháo rấOwt kinh ngạFc cho là đXRoVjLi hin.

Điu thú vịxD chính là Dương Dung cũng nhấPUYt quyết muốn tham d hơn nữZua ở bên cạVjLnh Trương Lãng, đUTiu này khiến cho Tào Tháo kỳ quái, lạYMNi thấVjLy Trương Lãng cũng không trách Dương Dung, lúc này Tào Tháo mới phát hin Dương Dung trờgFi sinh l tư xinh đZVvẹp siêu quầgFn là một vưu vt.

Mà Trương Sở cũng không biết có bịVjLUXpnh hưởng của Dương Dung hay không mà cũng tham d.

Vốn quân doanh có quy đtrDnh gia quyến không đZWvược tham gia quân đWội nhưng tình hình của Trương Lãng đCBCc thù, Tào Tháo cũng tạtm lưu Dương Dung và Trương Sở trong doanh ngày mai an trí.

Một đjJêm không có gì xảxDy ra.

Rạvvbng sáng ngày thứBZZ hai, Trương Lãng sớm đprkã bịF tiếng đjJộng ở chỗ binh sĩprk luyn công làm tỉjJnh lạLti, hắfAn lin mau chóng mc quầZVvn áo đNUFi ra.

Lúc này trờOwi đYFông giá rét gió bắLtc gào thét, thờkpi tiết rấjJt lạprknh.

Trương Lãng ra ngoài lu chưa đWRQUTy hai bước thì thấYFy Cao Thun và ĐiểMUcn Vi luyn võ với nhau mấvvby ngày qua hai ngườNUFi đyFfọ sứcsc không biết mỏi mt, Trương Lãng xem một lúc Dương Dung đZVvã tới tìm hắWn, không ngng làm nũng nói nàng muốn cưỡi nga.

Trương Lãng git mình thầPUYm nghĩrD mình bỏ bê cưỡi nga nhiu năm, hôm nay tới tam quốc muốn bảMUco v cái mạWng nhỏ, nhấWt đYFxnh phảFui luyn công phu trên nga nhiu hơn hắWRQn lin gọi Cao Thun và Điểbxn Vi, sau khi khiêm tốn thỉvnh giáo mã kỵ thì thúc nga lao nhanh, cảrDm thấRhy vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.

Sau bữUma ăn sáng, Trương Lãng cầmm lấZVvy TrảYMNm Mã đRhao ở trên lưng nga luyn tp lạFi đUXpao pháp của mình.

ChờF hồi lâu hắxDn cảDm thấYFy vn không thành thục lin thấNUFt vọng.

Đang muốn bỏ cuộc thì Trương Lãng nhớ tới trước kia mình là bộ đRvội đVjLc chủng sở học nhiu vô số kểx hơn nữBZZa còn là tinh hoa của tin nhân, tạZVvi sao có thểbx d dàng bỏ cuộc như vy.

Đúng rồi trong đFvyru của Trương Lãng lóe lên tinh quang.

Với đAc tính của TrảfAm mã đUXpao nhấYFt đFumnh là trọng công không trọng thủ, cho nên mình muốn đvyrem toàn bộ sở học trước kia dung hợp là không thểWRQ nào.

Mình đcOến t thế kỷ hai mươi mốt, mọi thứvvb chỉRv cầprku kết quảMUc, không nên bảMUco thủ không chịWRQu đPUYổi thay, nghĩD tới kiếm đvWDo Nht BảWRQn uy lc vô cùng Trương Lãng lin cảprkm thấZuy sáng sủa.

HắvWn một lầprkn nữUTa lên lưng nga.

Ở trên lưng nga Trương Lãng dùng hết sứNUFc quét ngang chém thng, thế đmao như thiên quân vạOwn mã có cảWm giác như tung hoành nơi sa trườJng.

Trong lòng Trương Lãng nhấyFfc lên muôn ngàn sóng gió hào khí trở nên khẩFn trương, hắBZZn nhịJn không đkpược mà nga mt lên trờYFi cuồng tiếu, TrảOwm mã đZWvao lạkpi múa rít gào, uy lc bấgFt phàm, khí thế nồng đYMNm, có vẻ tiếu ngạprko thiên hạt.

Nghe thấgFy tiếng đYMNao, Cao Thun ĐiểYFn Vi Đin Phong xem mà há hốc mồm.

Dương Dung nhìn thấFuy hào khí anh tuấFn của Trương Lãng thì trong mắPUYt toát ra một vẻ mê say

Cao Thun líu lưỡi:

- Không ngờUXp chúa công cũng giỏi võ đfAến thế.

Đin Phong cũng git mình;

- Ta vốn cho rằWRQng chúa công là một thư sinh không ngờxD văn võ song toàn, ta thấxy võ lc của chúa công không dưới Cao Thun.

ĐiểQmn Vi cũng tán thành:

- ChỉocO sợ ta muốn đMUcánh bạJi chúa công cũng phảUmi phí không ít khí lc.

Ba ngườxi nói chuyn Trương Lãng đMUcã ngng tay lạvWi hoành đFao lp tứDc làm ra thế giữA vữRhng quan ảDi vạRRZn ngườkpi không thểgF xông qua.

Đin Phong khẽ nhìn Cao Thun, ý bảvyro Cao Thun xách thương lên nga.

Cao Thun khẽ gt đLtWu quay ngườMUci rờYFi đkpi.

Không đvPUYy một lát sau Cao Thun đZVvã cầrxYm thương đPUY nga t phía xa xa chạUXpy như bay tới.

Trương Lãng thấvy Cao Thun lao tới thì biết ý, trong lòng va vn cũng muốn th uy lc của TrảocOm Mã đvWao. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Hai ngườRhi không nói nhiu lờBZZi lp tứgFc xông lên đcOánh nhau.

Cao Thun hét lớn một tiếng Truy Hồn thương như trườRhng giang đUTRvi hảYMNi, không ngng đVjLánh v phía Trương Lãng .

Trương Lãng tinh thầrxYn đrxYcsi chấZun, toàn thân che kín, lưỡi đjJao phát ra dùng thế lưu tinh thiểDm đprkin đBZZánh tới không h e ngạVjLi Truy Hồn thương, tng chiêu thứFc tinh diu khiến ngươi ta phảrDi khiếp sợ.

Cao Thun cũng hết sứtc chăm chú gp chiêu phá chiêu không h dám chủ quan.

Trương Lãng đxánh tới cao hứUXpng đFột nhiên hét lớn một tiếng vung đVjLao bổ tới, một đxao này không nhìn ra chỗ nào thầRRZn kỳ nhưng thế đZVvao lăng l ác lit đvvbến cc đrxYiểWRQm khiến cho ngườcOi ta khó có thểRv ngăn cảocOn.

Cao Thun thầrxYm kinh hãi lầOwn đRRZRvu tiên hắCBCn có cảZVvm giác không cách nào đFYFch nổi, cho dù là lầVjLn đvWZWvu tiên đZVvối đZVvZuch với ĐiểFn Vi cũng không có cảRRZm giác kinh hãi như thế hắZVvn vội vàng nhanh chóng tảW hữNUFu liên tục ứbxng phó.

Trương Lãng đcOocOc thế khắRvp nơi ép sát đWRQao đXRoao đtZVvu với nhau nhấYMNt thờUmi ánh đJao bắcOn ra bốn phía khiến cho Trương Sở chảUTy mồ hôi lạyFfnh ròng ròng, ĐiểRhn Vi và Dương Dung cũng run rẩFy.

Cao Thun cuối cùng cũng rấCBCt cao minh, mỗi lầRvn mưa gió mờUTjJo lạxDi trong nguy hiểWm hóa giảkpi thế công của Trương Lãng.

Cuối cùng sứUTc cùng lc kit Cao Thun đcsã cưỡi nga chạrDy ra ngoài vòng mà hô to:

- Không đFánh không đLtánh nữva, tay của ta đtã phát run toàn thân vô lc.

Trương Lãng thu hồi đWRQao nga mt lên trờvi cườYMNi dài mấZWvy tiếng có khí thế của quân lâm thiên hạJ.

Dương Dung mắvWt phượng si mê cũng nhịvvbn không đVjLược mà dịRvu dàng nói to:

- Lãng ca chàng chỉNUF ta đWRQao pháp ta cũng muốn học.

Trương Lãng ở trên lưng nga mỉZum cườvWi nhìn Dương Dung như tiểtu hài t, lạNUFi thấFuy cái ming của nàng cong cong mê ngườxi thì trong lòng yêu thương ôn nhu nói:

- Đao pháp cương mãnh nữYMN nhân muốn dùng thì không hợp.

Nói tới đNUFây Trương Lãng nhìn thấNUFy vẻ mt cao hứprkng của Dương Dung lãnh đUXpcsm rấFt nhiu thì lin nói:

- Nếu như nàng tht s muốn học thì có thểcO bảWRQo Trương Sở dạxDy nàng liu dip đAao, nhẹ nhàng khinh linh thích hợp cho nữZu nhân.

Dương Dung gt cái đWZuu nhỏ đUTáng yêu, cẩjJn thn nghĩxD lạUmi cũng thấmy có đVjLFuo lý, mình vn nên học Liu Dip đRRZao, nàng cởi bỏ khúc mắRRZc trên mt nở ra nụ cườyFfi ngọt ngào, mê muội chúng sinh, Trương Lãng trong lòng ngứYFa ngáy thầAm nghĩt mình lâu rồi chưa sinh hoạYMNt phu thê với nàng, hắJc hắocOc có cơ hội nhấvWt đVjLZWvnh phảcOi hành đkpộng.

Dương Dung đFang đZWvMUcnh thỉZVvnh giáo Trương Sở thì có tào binh tới đxây báo:

- Tào đNUFJi nhân triu tp chúng tướng nghịA s, mong tướng quân tới trướng.

Dương Dung vui mng quá đYFỗi đUTi tới bên cạvvbnh nói với Cao Thun:

- Cao đLtxDi ca muội mượn chịNUF dâu dùng một lát.

Cao Thun dĩZWv nhiên là cườprki ha hảFu đDồng ý.

Dương Dung lạvi nhìn Trương Lãng, thấbxy khuôn mt tràn đcOvyry anh hùng khí khái trong lòng mc dù mng thầZVvm nhưng vn thở dài, không đWành lòng nhìn hắPUYn rờRvi đRhi.

ThấcOy bọn họ đvi xa nàng mới quấxDn lấUTy Trương Sở mong học đZVvao pháp.

Chớp mắgFt Trương Lãng đYMNã đZVvến Tào doanh hơn một tháng lúc này Dương Dung cùng với Trương Sở đFược Tào Tháo an bài tìm một căn nhà ở gầFn đocOó mà nghỉm lạXRoi, lúc bình thườQmng vô s Dương Dung cùng với Trương Sở đUmu đUmến quân doanh gp Trương Lãng, sau đAó mấCBCy ngườFui lạvi cùng nhau học võ ngh. Dương Dung hin tạkpi đAao pháp đRvã tiến xa, bởi vì trước kia nàng cũng là bộ đZVvội đMUcc chủng, hơn nữUTa nàng cũng có ngộ tính khá cao, cộng thêm Trương Lãng cùng Cao Thun chỉRh đXRoiểxm, cho nên đDao pháp vô cùng lợi hạyFfi có thủ có công.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad