Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 9 : Liễu Diệp đao.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 9 : Liễu Diệp đao.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảHkC: Dục Hỏa Trọng Sinh
Chương 9: Liu Dip đqzao.

Nhóm dịervch: Black
Nguồn: Vipvanda
Ở trong bữicha tic, thái đnbCộ của Trương Lãng tỏ ra khác thườraPng, nói chuyn mịRJt mờzJ, ngược lạviMi Đin Phong nhiu lúc lạLi nói ra đnbCiu thầANn kỳ khiến Tào Tháo rấPAht kinh ngạaANc cho là đAliLi hin.

Điu thú vịO chính là Dương Dung cũng nhấCSt quyết muốn tham d hơn nữviMa ở bên cạMyfnh Trương Lãng, đxHjiu này khiến cho Tào Tháo kỳ quái, lạoi thấRJy Trương Lãng cũng không trách Dương Dung, lúc này Tào Tháo mới phát hin Dương Dung trờoi sinh l tư xinh đzJẹp siêu quầnbCn là một vưu vt.

Mà Trương Sở cũng không biết có bịANPAhnh hưởng của Dương Dung hay không mà cũng tham d.

Vốn quân doanh có quy đLbVnh gia quyến không đoược tham gia quân đDOội nhưng tình hình của Trương Lãng đoc thù, Tào Tháo cũng tạvzxm lưu Dương Dung và Trương Sở trong doanh ngày mai an trí.

Một đSQêm không có gì xảpoy ra.

RạLng sáng ngày thứG hai, Trương Lãng sớm đAlã bịG tiếng đNGộng ở chỗ binh sĩaAN luyn công làm tỉxHjnh lạKi, hắichn lin mau chóng mc quầGn áo đcnii ra.

Lúc này trờtCi đAKông giá rét gió bắAKc gào thét, thờCSi tiết rấot lạhDOnh.

Trương Lãng ra ngoài lu chưa đichvzxy hai bước thì thấMyfy Cao Thun và ĐiểCOn Vi luyn võ với nhau mấmemy ngày qua hai ngườRJi đNGọ sứvzxc không biết mỏi mt, Trương Lãng xem một lúc Dương Dung đAlã tới tìm hắRJn, không ngng làm nũng nói nàng muốn cưỡi nga.

Trương Lãng git mình thầLm nghĩAN mình bỏ bê cưỡi nga nhiu năm, hôm nay tới tam quốc muốn bảzzSo v cái mạlng nhỏ, nhấAKt đictCSnh phảAKi luyn công phu trên nga nhiu hơn hắviMn lin gọi Cao Thun và ĐiểaANn Vi, sau khi khiêm tốn thỉKnh giáo mã kỵ thì thúc nga lao nhanh, cảvzxm thấoy vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.

Sau bữCSa ăn sáng, Trương Lãng cầQm lấicty Trảichm Mã đyhRao ở trên lưng nga luyn tp lạHkCi đichao pháp của mình.

ChờAN hồi lâu hắkn cảKm thấichy vn không thành thục lin thấOst vọng.

Đang muốn bỏ cuộc thì Trương Lãng nhớ tới trước kia mình là bộ đervội đnbCc chủng sở học nhiu vô số kểAl hơn nữhGa còn là tinh hoa của tin nhân, tạmemi sao có thểviM d dàng bỏ cuộc như vy.

Đúng rồi trong đyhRGu của Trương Lãng lóe lên tinh quang.

Với đCOc tính của TrảyhRm mã đqzao nhấGt đviMxHjnh là trọng công không trọng thủ, cho nên mình muốn đlem toàn bộ sở học trước kia dung hợp là không thểOs nào.

Mình đPAhến t thế kỷ hai mươi mốt, mọi thứqz chỉMyf cầMyfu kết quảzJ, không nên bảko thủ không chịiLu đnbCổi thay, nghĩzzS tới kiếm đtCvzxo Nht BảzJn uy lc vô cùng Trương Lãng lin cảHkCm thấervy sáng sủa.

HắSQn một lầOn nữNGa lên lưng nga.

Ở trên lưng nga Trương Lãng dùng hết sứGc quét ngang chém thng, thế đQao như thiên quân vạSQn mã có cảzJm giác như tung hoành nơi sa trườhDng.

Trong lòng Trương Lãng nhấhDc lên muôn ngàn sóng gió hào khí trở nên khẩAln trương, hắfqAn nhịCSn không đxHjược mà nga mt lên trờaANi cuồng tiếu, TrảAlm mã đnbCao lạcIi múa rít gào, uy lc bấjipt phàm, khí thế nồng đAKm, có vẻ tiếu ngạzJo thiên hạich.

Nghe thấOy tiếng đCOao, Cao Thun ĐiểcIn Vi Đin Phong xem mà há hốc mồm.

Dương Dung nhìn thấSQy hào khí anh tuấcnin của Trương Lãng thì trong mắkt toát ra một vẻ mê say

Cao Thun líu lưỡi:

- Không ngờAl chúa công cũng giỏi võ đyhRến thế.

Đin Phong cũng git mình;

- Ta vốn cho rằAlng chúa công là một thư sinh không ngờRJ văn võ song toàn, ta thấzzSy võ lc của chúa công không dưới Cao Thun.

ĐiểAkn Vi cũng tán thành:

- Chỉk sợ ta muốn đNGánh bạMyfi chúa công cũng phảNGi phí không ít khí lc. xem chương mới tạCSi tunghoanh(.)com

Ba ngườnbCi nói chuyn Trương Lãng đAkã ngng tay lạANi hoành đQao lp tứAKc làm ra thế giữict vữAkng quan ảCSi vạzzSn ngườSQi không thểhDO xông qua.

Đin Phong khẽ nhìn Cao Thun, ý bảaANo Cao Thun xách thương lên nga.

Cao Thun khẽ gt đGvzxu quay ngườbVi rờOi đjipi.

Không đmemvzxy một lát sau Cao Thun đhDã cầPAhm thương đG nga t phía xa xa chạSQy như bay tới.

Trương Lãng thấcIy Cao Thun lao tới thì biết ý, trong lòng va vn cũng muốn th uy lc của TrảPAhm Mã đraPao.

Hai ngườQi không nói nhiu lờervi lp tứLc xông lên đtCánh nhau.

Cao Thun hét lớn một tiếng Truy Hồn thương như trườhGng giang đtCiLi hảHkCi, không ngng đSQánh v phía Trương Lãng .

Trương Lãng tinh thầhGn đGAki chấxHjn, toàn thân che kín, lưỡi đfqAao phát ra dùng thế lưu tinh thiểMyfm đANin đCSánh tới không h e ngạraPi Truy Hồn thương, tng chiêu thứcIc tinh diu khiến ngươi ta phảfqAi khiếp sợ.

Cao Thun cũng hết sứtCc chăm chú gp chiêu phá chiêu không h dám chủ quan.

Trương Lãng đyhRánh tới cao hứSQng đervột nhiên hét lớn một tiếng vung đGao bổ tới, một đPAhao này không nhìn ra chỗ nào thầon kỳ nhưng thế đjipao lăng l ác lit đAkến cc đzJiểraPm khiến cho ngườvzxi ta khó có thểnbC ngăn cảLn.

Cao Thun thầSQm kinh hãi lầRJn đraPSQu tiên hắKn có cảCSm giác không cách nào đOsOsch nổi, cho dù là lầichn đANbVu tiên đqzối đraPcIch với ĐiểCSn Vi cũng không có cảzJm giác kinh hãi như thế hắhDOn vội vàng nhanh chóng tảCS hữAku liên tục ứxHjng phó.

Trương Lãng đCOAlc thế khắKp nơi ép sát đxHjao đqzao đfqAAKu với nhau nhấKt thờcIi ánh đichao bắqzn ra bốn phía khiến cho Trương Sở chảichy mồ hôi lạSQnh ròng ròng, ĐiểNGn Vi và Dương Dung cũng run rẩPAhy.

Cao Thun cuối cùng cũng rấhDt cao minh, mỗi lầCOn mưa gió mờOhGo lạcIi trong nguy hiểhGm hóa giảGi thế công của Trương Lãng.

Cuối cùng sứictc cùng lc kit Cao Thun đhGã cưỡi nga chạAKy ra ngoài vòng mà hô to:

- Không đxHjánh không đmemánh nữKa, tay của ta đSQã phát run toàn thân vô lc.

Trương Lãng thu hồi đzJao nga mt lên trờzJi cườCOi dài mấmemy tiếng có khí thế của quân lâm thiên hạcI.

Dương Dung mắJt phượng si mê cũng nhịBBvn không đbVược mà dịCOu dàng nói to:

- Lãng ca chàng chỉOs ta đvzxao pháp ta cũng muốn học.

Trương Lãng ở trên lưng nga mỉBBvm cườcnii nhìn Dương Dung như tiểzzSu hài t, lạpoi thấly cái ming của nàng cong cong mê ngườAli thì trong lòng yêu thương ôn nhu nói:

- Đao pháp cương mãnh nữCS nhân muốn dùng thì không hợp.

Nói tới điLây Trương Lãng nhìn thấPAhy vẻ mt cao hứmemng của Dương Dung lãnh đhDOAkm rấOt nhiu thì lin nói:

- Nếu như nàng tht s muốn học thì có thểNG bảOo Trương Sở dạzJy nàng liu dip đvzxao, nhẹ nhàng khinh linh thích hợp cho nữvzx nhân.

Dương Dung gt cái đictjipu nhỏ đGáng yêu, cẩictn thn nghĩAN lạxHji cũng thấcniy có đqznbCo lý, mình vn nên học Liu Dip đzzSao, nàng cởi bỏ khúc mắervc trên mt nở ra nụ cườviMi ngọt ngào, mê muội chúng sinh, Trương Lãng trong lòng ngứjipa ngáy thầzzSm nghĩzJ mình lâu rồi chưa sinh hoạBBvt phu thê với nàng, hắCSc hắAKc có cơ hội nhấjipt đmemonh phảHkCi hành đKộng.

Dương Dung đLang đHkCzJnh thỉNGnh giáo Trương Sở thì có tào binh tới đRJây báo:

- Tào đAlichi nhân triu tp chúng tướng nghịzJ s, mong tướng quân tới trướng.

Dương Dung vui mng quá đkỗi đzJi tới bên cạJnh nói với Cao Thun:

- Cao đyhRki ca muội mượn chịfqA dâu dùng một lát.

Cao Thun dĩBBv nhiên là cườKi ha hảfqA đviMồng ý.

Dương Dung lạJi nhìn Trương Lãng, thấvzxy khuôn mt tràn đBBvmemy anh hùng khí khái trong lòng mc dù mng thầAkm nhưng vn thở dài, không đQành lòng nhìn hắln rờzJi đli.

ThấRJy bọn họ đhDOi xa nàng mới quấKn lấhGy Trương Sở mong học đaANao pháp.

Chớp mắraPt Trương Lãng đoã đtCến Tào doanh hơn một tháng lúc này Dương Dung cùng với Trương Sở đAkược Tào Tháo an bài tìm một căn nhà ở gầGn đJó mà nghỉQ lạoi, lúc bình thườBBvng vô s Dương Dung cùng với Trương Sở đPAhu đGến quân doanh gp Trương Lãng, sau đCOó mấpoy ngườMyfi lạqzi cùng nhau học võ ngh. Dương Dung hin tạhGi đyhRao pháp đPAhã tiến xa, bởi vì trước kia nàng cũng là bộ đCSội đzJc chủng, hơn nữqza nàng cũng có ngộ tính khá cao, cộng thêm Trương Lãng cùng Cao Thun chỉNG đPAhiểHkCm, cho nên đzzSao pháp vô cùng lợi hạMyfi có thủ có công.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad