Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 9 : Liễu Diệp đao.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 9 : Liễu Diệp đao.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảqxb: Dục Hỏa Trọng Sinh
Chương 9: Liu Dip đNao.

Nhóm dịOkich: Black
Nguồn: Vipvanda
Ở trong bữdUa tic, thái đvsộ của Trương Lãng tỏ ra khác thườqxbng, nói chuyn mịiRt mờmqF, ngược lạOkii Đin Phong nhiu lúc lạToTi nói ra đDiu thầDn kỳ khiến Tào Tháo rấCJt kinh ngạiRc cho là đFWojxi hin.

Điu thú vịD chính là Dương Dung cũng nhấjdkt quyết muốn tham d hơn nữQa ở bên cạsnh Trương Lãng, đQiu này khiến cho Tào Tháo kỳ quái, lạWi thấojxy Trương Lãng cũng không trách Dương Dung, lúc này Tào Tháo mới phát hin Dương Dung trờQi sinh l tư xinh đjdkẹp siêu quầQkn là một vưu vt.

Mà Trương Sở cũng không biết có bịNNlErnh hưởng của Dương Dung hay không mà cũng tham d.

Vốn quân doanh có quy đCFmyuQnh gia quyến không đqvFược tham gia quân đPvội nhưng tình hình của Trương Lãng đNc thù, Tào Tháo cũng tạCFmm lưu Dương Dung và Trương Sở trong doanh ngày mai an trí.

Một đxêm không có gì xảLy ra.

RạLng sáng ngày thứQ hai, Trương Lãng sớm đRdQã bịiR tiếng đjdkộng ở chỗ binh sĩojx luyn công làm tỉErnh lạjCji, hắqxbn lin mau chóng mc quầdUn áo đJQi ra. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Lúc này trờuEEi đojxông giá rét gió bắxjc gào thét, thờqvFi tiết rấqCt lạjCjnh.

Trương Lãng ra ngoài lu chưa đmqFdLy hai bước thì thấwNy Cao Thun và ĐiểDn Vi luyn võ với nhau mấbzy ngày qua hai ngườqCi đAxọ sứdUc không biết mỏi mt, Trương Lãng xem một lúc Dương Dung đQã tới tìm hắQn, không ngng làm nũng nói nàng muốn cưỡi nga.

Trương Lãng git mình thầErm nghĩkD mình bỏ bê cưỡi nga nhiu năm, hôm nay tới tam quốc muốn bảFpo v cái mạOking nhỏ, nhấuEEt đkZJQnh phảxi luyn công phu trên nga nhiu hơn hắLn lin gọi Cao Thun và ĐiểEn Vi, sau khi khiêm tốn thỉbGqnh giáo mã kỵ thì thúc nga lao nhanh, cảNm thấkDy vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.

Sau bữCwAa ăn sáng, Trương Lãng cầqvFm lấEry TrảNNlm Mã đxjao ở trên lưng nga luyn tp lạlbCi đGORao pháp của mình.

ChờwN hồi lâu hắErn cảNm thấFpy vn không thành thục lin thấmqFt vọng.

Đang muốn bỏ cuộc thì Trương Lãng nhớ tới trước kia mình là bộ đxjội đbzc chủng sở học nhiu vô số kểwN hơn nữJQa còn là tinh hoa của tin nhân, tạri sao có thểeb d dàng bỏ cuộc như vy.

Đúng rồi trong đqCyuQu của Trương Lãng lóe lên tinh quang.

Với đebc tính của Trảvm mã đjCjao nhấjdkt đqCkDnh là trọng công không trọng thủ, cho nên mình muốn đvsem toàn bộ sở học trước kia dung hợp là không thểkZ nào.

Mình đRdQến t thế kỷ hai mươi mốt, mọi thứmqF chỉCwA cầQJPu kết quảkD, không nên bảjCjo thủ không chịbGqu đErổi thay, nghĩeb tới kiếm đqCFpo Nht BảdUn uy lc vô cùng Trương Lãng lin cảmqFm thấNy sáng sủa.

HắRdQn một lầjdkn nữmqFa lên lưng nga.

Ở trên lưng nga Trương Lãng dùng hết sứojxc quét ngang chém thng, thế đPvao như thiên quân vạxjn mã có cảdUm giác như tung hoành nơi sa trườvng.

Trong lòng Trương Lãng nhấdUc lên muôn ngàn sóng gió hào khí trở nên khẩFpn trương, hắCwAn nhịbGqn không đCJược mà nga mt lên trờRdQi cuồng tiếu, TrảNNlm mã đCJao lạuEEi múa rít gào, uy lc bấNt phàm, khí thế nồng đQm, có vẻ tiếu ngạebo thiên hạxj.

Nghe thấmqFy tiếng đxqyao, Cao Thun Điểbzn Vi Đin Phong xem mà há hốc mồm.

Dương Dung nhìn thấxjy hào khí anh tuấqCn của Trương Lãng thì trong mắdUt toát ra một vẻ mê say

Cao Thun líu lưỡi:

- Không ngờJQ chúa công cũng giỏi võ đQến thế.

Đin Phong cũng git mình;

- Ta vốn cho rằxng chúa công là một thư sinh không ngờfE văn võ song toàn, ta thấdUy võ lc của chúa công không dưới Cao Thun.

ĐiểAxn Vi cũng tán thành:

- Chỉv sợ ta muốn đJQánh bạCJi chúa công cũng phảxji phí không ít khí lc.

Ba ngườRdQi nói chuyn Trương Lãng điRã ngng tay lạCFmi hoành đCwAao lp tứAxc làm ra thế giữN vữvng quan ảQi vạFpn ngườDi không thểeb xông qua.

Đin Phong khẽ nhìn Cao Thun, ý bảqvFo Cao Thun xách thương lên nga.

Cao Thun khẽ gt đWWu quay ngườsi rờRdQi đsi.

Không đvsGORy một lát sau Cao Thun đQã cầojxm thương đbz nga t phía xa xa chạsy như bay tới.

Trương Lãng thấry Cao Thun lao tới thì biết ý, trong lòng va vn cũng muốn th uy lc của TrảyuQm Mã đuEEao.

Hai ngườAxi không nói nhiu lờuEEi lp tứToTc xông lên đToTánh nhau.

Cao Thun hét lớn một tiếng Truy Hồn thương như trườfEng giang đdLvi hảxji, không ngng đbGqánh v phía Trương Lãng .

Trương Lãng tinh thầPvn đNkDi chấvn, toàn thân che kín, lưỡi đsao phát ra dùng thế lưu tinh thiểPvm đlbCin đNNlánh tới không h e ngạqxbi Truy Hồn thương, tng chiêu thứyuQc tinh diu khiến ngươi ta phảxi khiếp sợ.

Cao Thun cũng hết sứvc chăm chú gp chiêu phá chiêu không h dám chủ quan.

Trương Lãng đjCjánh tới cao hứPvng đbzột nhiên hét lớn một tiếng vung đxjao bổ tới, một đxjao này không nhìn ra chỗ nào thầPvn kỳ nhưng thế đLao lăng l ác lit đNến cc đToTiểPvm khiến cho ngườDi ta khó có thểqvF ngăn cảQJPn.

Cao Thun thầNm kinh hãi lầwNn đjdkxu tiên hắqxbn có cảvm giác không cách nào đbGqwNch nổi, cho dù là lầOkin đdUAxu tiên đebối đNrch với Điểbzn Vi cũng không có cảPvm giác kinh hãi như thế hắxn vội vàng nhanh chóng tảvs hữkDu liên tục ứLng phó.

Trương Lãng đCJlbCc thế khắdLp nơi ép sát đOkiao đfEao đfEWu với nhau nhấfEt thờFWi ánh đqvFao bắjdkn ra bốn phía khiến cho Trương Sở chảry mồ hôi lạQnh ròng ròng, Điểrn Vi và Dương Dung cũng run rẩxy.

Cao Thun cuối cùng cũng rấmqFt cao minh, mỗi lầCFmn mưa gió mờLdUo lạGORi trong nguy hiểToTm hóa giảwNi thế công của Trương Lãng.

Cuối cùng sứNc cùng lc kit Cao Thun đQJPã cưỡi nga chạPvy ra ngoài vòng mà hô to:

- Không đToTánh không đPvánh nữxja, tay của ta điRã phát run toàn thân vô lc.

Trương Lãng thu hồi đdUao nga mt lên trờjdki cườLi dài mấmqFy tiếng có khí thế của quân lâm thiên hạiR.

Dương Dung mắuEEt phượng si mê cũng nhịFCen không đxjược mà dịsu dàng nói to:

- Lãng ca chàng chỉQk ta đCwAao pháp ta cũng muốn học.

Trương Lãng ở trên lưng nga mỉQkm cườfEi nhìn Dương Dung như tiểEu hài t, lạbzi thấiRy cái ming của nàng cong cong mê ngườsi thì trong lòng yêu thương ôn nhu nói:

- Đao pháp cương mãnh nữvs nhân muốn dùng thì không hợp.

Nói tới đbGqây Trương Lãng nhìn thấlbCy vẻ mt cao hứCFmng của Dương Dung lãnh đmqFCFmm rấebt nhiu thì lin nói:

- Nếu như nàng tht s muốn học thì có thểdL bảEo Trương Sở dạRdQy nàng liu dip đCJao, nhẹ nhàng khinh linh thích hợp cho nữQk nhân.

Dương Dung gt cái đjCjebu nhỏ đEráng yêu, cẩRdQn thn nghĩbz lạQki cũng thấwNy có đAxvso lý, mình vn nên học Liu Dip đQao, nàng cởi bỏ khúc mắxc trên mt nở ra nụ cườFpi ngọt ngào, mê muội chúng sinh, Trương Lãng trong lòng ngứjCja ngáy thầvsm nghĩE mình lâu rồi chưa sinh hoạdUt phu thê với nàng, hắNc hắLc có cơ hội nhấst đJQLnh phảCFmi hành đlbCộng.

Dương Dung đjCjang đqvFErnh thỉNnh giáo Trương Sở thì có tào binh tới đjCjây báo:

- Tào đxjdLi nhân triu tp chúng tướng nghịQk s, mong tướng quân tới trướng.

Dương Dung vui mng quá đkZỗi đWi tới bên cạyuQnh nói với Cao Thun:

- Cao đOkiJQi ca muội mượn chịvs dâu dùng một lát.

Cao Thun dĩN nhiên là cườEri ha hảdL đRdQồng ý.

Dương Dung lạPvi nhìn Trương Lãng, thấlbCy khuôn mt tràn đxQJPy anh hùng khí khái trong lòng mc dù mng thầPvm nhưng vn thở dài, không đGORành lòng nhìn hắxjn rờxi đxi.

ThấJQy bọn họ đNi xa nàng mới quấGORn lấCFmy Trương Sở mong học đGORao pháp.

Chớp mắFCet Trương Lãng đCJã đDến Tào doanh hơn một tháng lúc này Dương Dung cùng với Trương Sở đJQược Tào Tháo an bài tìm một căn nhà ở gầfEn đOkió mà nghỉbGq lạCwAi, lúc bình thườCJng vô s Dương Dung cùng với Trương Sở đbGqu đmqFến quân doanh gp Trương Lãng, sau đRdQó mấWy ngườkDi lạkZi cùng nhau học võ ngh. Dương Dung hin tạxi đWao pháp đToTã tiến xa, bởi vì trước kia nàng cũng là bộ đOkiội đkZc chủng, hơn nữxja nàng cũng có ngộ tính khá cao, cộng thêm Trương Lãng cùng Cao Thun chỉqxb đviểvm, cho nên đCFmao pháp vô cùng lợi hạFCei có thủ có công.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad