Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 9 : Liễu Diệp đao.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 9 : Liễu Diệp đao.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảVMp: Dục Hỏa Trọng Sinh
Chương 9: Liu Dip đIao.

Nhóm dịAtSch: Black
Nguồn: Vipvanda
Ở trong bữmga tic, thái đDlộ của Trương Lãng tỏ ra khác thườoDjng, nói chuyn mịlYlt mờuU, ngược lạnqi Đin Phong nhiu lúc lạjeRi nói ra đJmiu thầtZn kỳ khiến Tào Tháo rấsInt kinh ngạVMpc cho là đtPIi hin.

Điu thú vịGCV chính là Dương Dung cũng nhấqt quyết muốn tham d hơn nữba ở bên cạZnh Trương Lãng, đqCiu này khiến cho Tào Tháo kỳ quái, lạlti thấRVy Trương Lãng cũng không trách Dương Dung, lúc này Tào Tháo mới phát hin Dương Dung trờjeRi sinh l tư xinh đnqẹp siêu quầMdDn là một vưu vt.

Mà Trương Sở cũng không biết có bịdemgnh hưởng của Dương Dung hay không mà cũng tham d.

Vốn quân doanh có quy đsInVMpnh gia quyến không đfIược tham gia quân đVMpội nhưng tình hình của Trương Lãng đfIc thù, Tào Tháo cũng tạtm lưu Dương Dung và Trương Sở trong doanh ngày mai an trí.

Một đeCêm không có gì xảKJmy ra.

Rạbng sáng ngày thứo hai, Trương Lãng sớm đZjã bịlt tiếng đmgộng ở chỗ binh sĩWF luyn công làm tỉnAjnh lạGCVi, hắwwn lin mau chóng mc quầuKFn áo đfIi ra.

Lúc này trờti đSoông giá rét gió bắPIc gào thét, thờnAji tiết rấoDjt lạRVnh.

Trương Lãng ra ngoài lu chưa đYonby hai bước thì thấoy Cao Thun và ĐiểVMpn Vi luyn võ với nhau mấWWGy ngày qua hai ngườdei đtọ sứRVc không biết mỏi mt, Trương Lãng xem một lúc Dương Dung đAtSã tới tìm hắDWyn, không ngng làm nũng nói nàng muốn cưỡi nga.

Trương Lãng git mình thầjeRm nghĩnAj mình bỏ bê cưỡi nga nhiu năm, hôm nay tới tam quốc muốn bảlYlo v cái mạnqng nhỏ, nhấot đeCbnh phảfIi luyn công phu trên nga nhiu hơn hắtZn lin gọi Cao Thun và Điểon Vi, sau khi khiêm tốn thỉjeRnh giáo mã kỵ thì thúc nga lao nhanh, cảDlm thấDly vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.

Sau bữZja ăn sáng, Trương Lãng cầAtSm lấyby TrảKJmm Mã đMdDao ở trên lưng nga luyn tp lạjeRi đmgao pháp của mình.

ChờAtS hồi lâu hắtZn cảuKFm thấAtSy vn không thành thục lin thấnqt vọng.

Đang muốn bỏ cuộc thì Trương Lãng nhớ tới trước kia mình là bộ đqội đIPlc chủng sở học nhiu vô số kểyb hơn nữSoa còn là tinh hoa của tin nhân, tạRVi sao có thểde d dàng bỏ cuộc như vy.

Đúng rồi trong đoKJmu của Trương Lãng lóe lên tinh quang.

Với đVMpc tính của TrảnAjm mã đGCVao nhấjsIt đvZubnh là trọng công không trọng thủ, cho nên mình muốn đFAwem toàn bộ sở học trước kia dung hợp là không thểIPl nào.

Mình đDlến t thế kỷ hai mươi mốt, mọi thứI chỉWF cầtu kết quảvZu, không nên bảAtSo thủ không chịlYlu đbổi thay, nghĩww tới kiếm đCuvVMpo Nht BảIn uy lc vô cùng Trương Lãng lin cảmgm thấCy sáng sủa.

HắDln một lầlYln nữuKFa lên lưng nga.

Ở trên lưng nga Trương Lãng dùng hết sứtZc quét ngang chém thng, thế đRVao như thiên quân vạfIn mã có cảFAwm giác như tung hoành nơi sa trườmYng.

Trong lòng Trương Lãng nhấPIc lên muôn ngàn sóng gió hào khí trở nên khẩbn trương, hắnAjn nhịIn không đCược mà nga mt lên trờjsIi cuồng tiếu, TrảAom mã đfIao lạnqi múa rít gào, uy lc bấoDjt phàm, khí thế nồng đuUm, có vẻ tiếu ngạCuvo thiên hạV.

Nghe thấnAjy tiếng đAoao, Cao Thun ĐiểJmn Vi Đin Phong xem mà há hốc mồm.

Dương Dung nhìn thấeCy hào khí anh tuấIn của Trương Lãng thì trong mắvZut toát ra một vẻ mê say

Cao Thun líu lưỡi:

- Không ngờo chúa công cũng giỏi võ đuUến thế.

Đin Phong cũng git mình;

- Ta vốn cho rằlYlng chúa công là một thư sinh không ngờlt văn võ song toàn, ta thấZjy võ lc của chúa công không dưới Cao Thun.

ĐiểIPln Vi cũng tán thành:

- ChỉFAw sợ ta muốn đAtSánh bạtZi chúa công cũng phảAoi phí không ít khí lc.

Ba ngườFi nói chuyn Trương Lãng đfIã ngng tay lạKJmi hoành đKJmao lp tứoc làm ra thế giữVMp vữJmng quan ảnAji vạAtSn ngườqCi không thểVMp xông qua.

Đin Phong khẽ nhìn Cao Thun, ý bảAtSo Cao Thun xách thương lên nga.

Cao Thun khẽ gt đtZnAju quay ngườtZi rờjsIi đRVi.

Không đGCVVMpy một lát sau Cao Thun đWFã cầIm thương đjeR nga t phía xa xa chạGCVy như bay tới.

Trương Lãng thấPIy Cao Thun lao tới thì biết ý, trong lòng va vn cũng muốn th uy lc của TrảZm Mã đjeRao.

Hai ngườuUi không nói nhiu lờsIni lp tứqc xông lên đnAjánh nhau.

Cao Thun hét lớn một tiếng Truy Hồn thương như trườCng giang đqSoi hảuKFi, không ngng đCánh v phía Trương Lãng .

Trương Lãng tinh thầqCn đVsIni chấSon, toàn thân che kín, lưỡi đFao phát ra dùng thế lưu tinh thiểPIm đDlin đCánh tới không h e ngạti Truy Hồn thương, tng chiêu thứsInc tinh diu khiến ngươi ta phảDWyi khiếp sợ.

Cao Thun cũng hết sứKJmc chăm chú gp chiêu phá chiêu không h dám chủ quan.

Trương Lãng đIánh tới cao hứbng đtột nhiên hét lớn một tiếng vung đRVao bổ tới, một đWFao này không nhìn ra chỗ nào thầAtSn kỳ nhưng thế đtao lăng l ác lit đuUến cc đMdDiểom khiến cho ngườYoni ta khó có thểZj ngăn cảIn.

Cao Thun thầFAwm kinh hãi lầIn đPIZju tiên hắIPln có cảAom giác không cách nào đYonZjch nổi, cho dù là lầden đnAjPIu tiên đnAjối đRVPIch với ĐiểAon Vi cũng không có cảmYm giác kinh hãi như thế hắmgn vội vàng nhanh chóng tảuKF hữDlu liên tục ứIng phó.

Trương Lãng đeCqCc thế khắsInp nơi ép sát đjsIao đDWyao đybtZu với nhau nhấVt thờJmi ánh đoao bắKJmn ra bốn phía khiến cho Trương Sở chảyby mồ hôi lạfInh ròng ròng, ĐiểIPln Vi và Dương Dung cũng run rẩwwy.

Cao Thun cuối cùng cũng rấjeRt cao minh, mỗi lầwwn mưa gió mờSoDlo lạlYli trong nguy hiểjsIm hóa giảIi thế công của Trương Lãng.

Cuối cùng sứbc cùng lc kit Cao Thun đFAwã cưỡi nga chạJmy ra ngoài vòng mà hô to:

- Không đoDjánh không đmgánh nữeCa, tay của ta đsInã phát run toàn thân vô lc.

Trương Lãng thu hồi đJmao nga mt lên trờVMpi cườFAwi dài mấqy tiếng có khí thế của quân lâm thiên hạmg.

Dương Dung mắqCt phượng si mê cũng nhịCuvn không đfIược mà dịnAju dàng nói to:

- Lãng ca chàng chỉV ta đltao pháp ta cũng muốn học.

Trương Lãng ở trên lưng nga mỉGCVm cườwwi nhìn Dương Dung như tiểtZu hài t, lạnqi thấlYly cái ming của nàng cong cong mê ngườwwi thì trong lòng yêu thương ôn nhu nói:

- Đao pháp cương mãnh nữoDj nhân muốn dùng thì không hợp.

Nói tới đIPlây Trương Lãng nhìn thấfIy vẻ mt cao hứwwng của Dương Dung lãnh đZmYm rấjsIt nhiu thì lin nói:

- Nếu như nàng tht s muốn học thì có thểMdD bảjeRo Trương Sở dạYony nàng liu dip đRVao, nhẹ nhàng khinh linh thích hợp cho nữZ nhân.

Dương Dung gt cái đpqmRVu nhỏ đPIáng yêu, cẩGCVn thn nghĩlYl lạdei cũng thấfIy có đKJmnqo lý, mình vn nên học Liu Dip đwwao, nàng cởi bỏ khúc mắjsIc trên mt nở ra nụ cườsIni ngọt ngào, mê muội chúng sinh, Trương Lãng trong lòng ngứZa ngáy thầtm nghĩGCV mình lâu rồi chưa sinh hoạnAjt phu thê với nàng, hắKJmc hắVc có cơ hội nhấbt đnqAtSnh phảZi hành đeCộng.

Dương Dung đvZuang đmYCnh thỉRVnh giáo Trương Sở thì có tào binh tới đfIây báo:

- Tào đVZji nhân triu tp chúng tướng nghịI s, mong tướng quân tới trướng.

Dương Dung vui mng quá đsInỗi đMdDi tới bên cạnAjnh nói với Cao Thun:

- Cao đnqWWGi ca muội mượn chịCuv dâu dùng một lát.

Cao Thun dĩMdD nhiên là cườmYi ha hảyb đVMpồng ý.

Dương Dung lạCuvi nhìn Trương Lãng, thấFy khuôn mt tràn đClYly anh hùng khí khái trong lòng mc dù mng thầltm nhưng vn thở dài, không đVành lòng nhìn hắYonn rờvZui đIi.

ThấKJmy bọn họ đqCi xa nàng mới quấAon lấFy Trương Sở mong học đVao pháp.

Chớp mắRVt Trương Lãng đjeRã đfIến Tào doanh hơn một tháng lúc này Dương Dung cùng với Trương Sở đAoược Tào Tháo an bài tìm một căn nhà ở gầAon đIPló mà nghỉoDj lạdei, lúc bình thườCng vô s Dương Dung cùng với Trương Sở đmYu đuUến quân doanh gp Trương Lãng, sau đtZó mấCuvy ngườKJmi lạMdDi cùng nhau học võ ngh. Dương Dung hin tạoDji đtao pháp đqã tiến xa, bởi vì trước kia nàng cũng là bộ đIPlội đmgc chủng, hơn nữeCa nàng cũng có ngộ tính khá cao, cộng thêm Trương Lãng cùng Cao Thun chỉjsI đIiểAtSm, cho nên đjeRao pháp vô cùng lợi hạoi có thủ có công.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad