Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 9 : Liễu Diệp đao.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 9 : Liễu Diệp đao.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảMT: Dục Hỏa Trọng Sinh
Chương 9: Liu Dip đdIao.

Nhóm dịRZmch: Black
Nguồn: Vipvanda
Ở trong bữIUa tic, thái đAộ của Trương Lãng tỏ ra khác thườdIng, nói chuyn mịUVpt mờgV, ngược lạAi Đin Phong nhiu lúc lạBfdi nói ra đIUiu thầKn kỳ khiến Tào Tháo rấBBt kinh ngạAc cho là đEvMili hin.

Điu thú vịjAg chính là Dương Dung cũng nhấVt quyết muốn tham d hơn nữKa ở bên cạlGnh Trương Lãng, đPBpiu này khiến cho Tào Tháo kỳ quái, lạDzei thấdIy Trương Lãng cũng không trách Dương Dung, lúc này Tào Tháo mới phát hin Dương Dung trờxi sinh l tư xinh đMTẹp siêu quầxn là một vưu vt.

Mà Trương Sở cũng không biết có bịzfInh hưởng của Dương Dung hay không mà cũng tham d.

Vốn quân doanh có quy đgVpbnh gia quyến không đLjSược tham gia quân đcMBội nhưng tình hình của Trương Lãng đVc thù, Tào Tháo cũng tạzDDm lưu Dương Dung và Trương Sở trong doanh ngày mai an trí.

Một đeRUêm không có gì xảIy ra.

RạcMBng sáng ngày thứSFT hai, Trương Lãng sớm đUã bịK tiếng đIộng ở chỗ binh sĩUI luyn công làm tỉqLLnh lạlGi, hắzDDn lin mau chóng mc quầzDDn áo đmAi ra.

Lúc này trờqLLi đMMDông giá rét gió bắZoc gào thét, thờAi tiết rấgVt lạiAnh.

Trương Lãng ra ngoài lu chưa đjaMMDy hai bước thì thấKy Cao Thun và ĐiểmAn Vi luyn võ với nhau mấAy ngày qua hai ngườjai đLIlọ sứzDDc không biết mỏi mt, Trương Lãng xem một lúc Dương Dung đIã tới tìm hắBBn, không ngng làm nũng nói nàng muốn cưỡi nga.

Trương Lãng git mình thầZkZm nghĩZkZ mình bỏ bê cưỡi nga nhiu năm, hôm nay tới tam quốc muốn bảdIo v cái mạDzeng nhỏ, nhấTAt đzDDUnh phảEvi luyn công phu trên nga nhiu hơn hắqLLn lin gọi Cao Thun và ĐiểRZmn Vi, sau khi khiêm tốn thỉBBnh giáo mã kỵ thì thúc nga lao nhanh, cảIm thấlAy vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.

Sau bữAa ăn sáng, Trương Lãng cầPBpm lấDMcy TrảZkZm Mã đZoao ở trên lưng nga luyn tp lạiAi đLIlao pháp của mình.

ChờU hồi lâu hắIn cảkPqm thấTAy vn không thành thục lin thấMilt vọng.

Đang muốn bỏ cuộc thì Trương Lãng nhớ tới trước kia mình là bộ đLjSội đMilc chủng sở học nhiu vô số kểpUE hơn nữkPqa còn là tinh hoa của tin nhân, tạSFTi sao có thểSFT d dàng bỏ cuộc như vy.

Đúng rồi trong đBfdRZmu của Trương Lãng lóe lên tinh quang.

Với đxc tính của TrảLjSm mã đipao nhấVmt đDzjUInh là trọng công không trọng thủ, cho nên mình muốn đBBem toàn bộ sở học trước kia dung hợp là không thểgV nào.

Mình đVến t thế kỷ hai mươi mốt, mọi thứSFT chỉPBp cầZkZu kết quảdI, không nên bảkPqo thủ không chịUVpu đTAổi thay, nghĩlA tới kiếm đgVTAo Nht BảVn uy lc vô cùng Trương Lãng lin cảVmm thấZkZy sáng sủa.

HắTAn một lầFKn nữKa lên lưng nga.

Ở trên lưng nga Trương Lãng dùng hết sứDMcc quét ngang chém thng, thế đSFTao như thiên quân vạDzjn mã có cảvm giác như tung hoành nơi sa trườfxng.

Trong lòng Trương Lãng nhấBBc lên muôn ngàn sóng gió hào khí trở nên khẩZon trương, hắqLLn nhịKn không điAược mà nga mt lên trờUi cuồng tiếu, TrảLjSm mã đzDDao lạUVpi múa rít gào, uy lc bấjat phàm, khí thế nồng đPBpm, có vẻ tiếu ngạBBo thiên hạlA.

Nghe thấUVpy tiếng đKao, Cao Thun ĐiểlAn Vi Đin Phong xem mà há hốc mồm.

Dương Dung nhìn thấSFTy hào khí anh tuấpUEn của Trương Lãng thì trong mắcMBt toát ra một vẻ mê say

Cao Thun líu lưỡi:

- Không ngờqLL chúa công cũng giỏi võ đfxến thế.

Đin Phong cũng git mình;

- Ta vốn cho rằMMDng chúa công là một thư sinh không ngờI văn võ song toàn, ta thấLjSy võ lc của chúa công không dưới Cao Thun.

ĐiểzDDn Vi cũng tán thành:

- ChỉBB sợ ta muốn đLjSánh bạkPqi chúa công cũng phảeRUi phí không ít khí lc.

Ba ngườSFTi nói chuyn Trương Lãng đZkZã ngng tay lạZoi hoành đIao lp tứIc làm ra thế giữPBp vữSFTng quan ảMMDi vạBBn ngườjai không thểA xông qua.

Đin Phong khẽ nhìn Cao Thun, ý bảkPqo Cao Thun xách thương lên nga.

Cao Thun khẽ gt đIRZmu quay ngườIUi rờDzji đMTi.

Không đTAcMBy một lát sau Cao Thun đPBpã cầlGm thương đfx nga t phía xa xa chạVmy như bay tới.

Trương Lãng thấgVy Cao Thun lao tới thì biết ý, trong lòng va vn cũng muốn th uy lc của TrảTAm Mã đlGao.

Hai ngườKi không nói nhiu lờzfi lp tứUVpc xông lên đRZmánh nhau.

Cao Thun hét lớn một tiếng Truy Hồn thương như trườBBng giang đIpbi hảfxi, không ngng đPBpánh v phía Trương Lãng .

Trương Lãng tinh thầzfn đZkZIi chấlGn, toàn thân che kín, lưỡi đeRUao phát ra dùng thế lưu tinh thiểDMcm đxin đZkZánh tới không h e ngạMili Truy Hồn thương, tng chiêu thứIc tinh diu khiến ngươi ta phảDMci khiếp sợ.

Cao Thun cũng hết sứVc chăm chú gp chiêu phá chiêu không h dám chủ quan.

Trương Lãng đAánh tới cao hứmAng đipột nhiên hét lớn một tiếng vung đUIao bổ tới, một đjAgao này không nhìn ra chỗ nào thầcMBn kỳ nhưng thế đxao lăng l ác lit đAến cc đqLLiểipm khiến cho ngườeRUi ta khó có thểU ngăn cảjAgn.

Cao Thun thầFKm kinh hãi lầUIn đKDMcu tiên hắxn có cảZkZm giác không cách nào đDzjPBpch nổi, cho dù là lầIn đqLLmAu tiên đFKối đPBpjach với ĐiểPBpn Vi cũng không có cảjam giác kinh hãi như thế hắZkZn vội vàng nhanh chóng tảUVp hữdIu liên tục ứIng phó.

Trương Lãng điplGc thế khắpUEp nơi ép sát đAao đdIao đZkZKu với nhau nhấBBt thờAi ánh đBBao bắPBpn ra bốn phía khiến cho Trương Sở chảIy mồ hôi lạlAnh ròng ròng, ĐiểMTn Vi và Dương Dung cũng run rẩipy.

Cao Thun cuối cùng cũng rấDMct cao minh, mỗi lầjan mưa gió mờDzeRZmo lạAi trong nguy hiểMMDm hóa giảqLLi thế công của Trương Lãng.

Cuối cùng sứDzjc cùng lc kit Cao Thun đzfã cưỡi nga chạVmy ra ngoài vòng mà hô to:

- Không đZkZánh không đUVpánh nữlAa, tay của ta đIã phát run toàn thân vô lc.

Trương Lãng thu hồi đZoao nga mt lên trờxi cườDzji dài mấTAy tiếng có khí thế của quân lâm thiên hạI.

Dương Dung mắcMBt phượng si mê cũng nhịFKn không đLjSược mà dịjau dàng nói to:

- Lãng ca chàng chỉBB ta đfxao pháp ta cũng muốn học.

Trương Lãng ở trên lưng nga mỉkPqm cườMili nhìn Dương Dung như tiểLIlu hài t, lạAi thấZkZy cái ming của nàng cong cong mê ngườZoi thì trong lòng yêu thương ôn nhu nói:

- Đao pháp cương mãnh nữPBp nhân muốn dùng thì không hợp.

Nói tới đIUây Trương Lãng nhìn thấAy vẻ mt cao hứcMBng của Dương Dung lãnh đlAzDDm rấjat nhiu thì lin nói:

- Nếu như nàng tht s muốn học thì có thểK bảPBpo Trương Sở dạVy nàng liu dip đFKao, nhẹ nhàng khinh linh thích hợp cho nữTA nhân.

Dương Dung gt cái đTAIu nhỏ đTAáng yêu, cẩBBn thn nghĩFK lạfxi cũng thấeRUy có đLjSRZmo lý, mình vn nên học Liu Dip đgVao, nàng cởi bỏ khúc mắKc trên mt nở ra nụ cườvi ngọt ngào, mê muội chúng sinh, Trương Lãng trong lòng ngứMila ngáy thầjAgm nghĩip mình lâu rồi chưa sinh hoạiAt phu thê với nàng, hắpbc hắdIc có cơ hội nhấLjSt đAeRUnh phảMTi hành đDzjộng.

Dương Dung đLjSang đBfdpbnh thỉzfnh giáo Trương Sở thì có tào binh tới đFKây báo:

- Tào đeRUZkZi nhân triu tp chúng tướng nghịLjS s, mong tướng quân tới trướng.

Dương Dung vui mng quá đipỗi đMTi tới bên cạmAnh nói với Cao Thun:

- Cao đVipi ca muội mượn chịEv dâu dùng một lát.

Cao Thun dĩZo nhiên là cườfxi ha hảBB đSFTồng ý.

Dương Dung lạBfdi nhìn Trương Lãng, thấxy khuôn mt tràn đpUEFKy anh hùng khí khái trong lòng mc dù mng thầzDDm nhưng vn thở dài, không đkPqành lòng nhìn hắpUEn rờqLLi đpUEi.

ThấBfdy bọn họ đMili xa nàng mới quấjan lấkPqy Trương Sở mong học đAao pháp.

Chớp mắlGt Trương Lãng đqLLã đKến Tào doanh hơn một tháng lúc này Dương Dung cùng với Trương Sở đMTược Tào Tháo an bài tìm một căn nhà ở gầUVpn đZkZó mà nghỉmA lạTAi, lúc bình thườKng vô s Dương Dung cùng với Trương Sở đxu đIến quân doanh gp Trương Lãng, sau đxó mấdIy ngườTAi lạjAgi cùng nhau học võ ngh. Dương Dung hin tạIUi đDMcao pháp đKã tiến xa, bởi vì trước kia nàng cũng là bộ đUội đIc chủng, hơn nữTAa nàng cũng có ngộ tính khá cao, cộng thêm Trương Lãng cùng Cao Thun chỉeRU đcMBiểDzjm, cho nên đVmao pháp vô cùng lợi hạkPqi có thủ có công.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad