Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 9 : Liễu Diệp đao.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 9 : Liễu Diệp đao.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảZd: Dục Hỏa Trọng Sinh
Chương 9: Liu Dip đmfaao.

Nhóm dịpkpch: Black
Nguồn: Vipvanda
Ở trong bữcLa tic, thái đZdộ của Trương Lãng tỏ ra khác thườLOng, nói chuyn mịtt mờL, ngược lạLOi Đin Phong nhiu lúc lạVci nói ra đjxiu thầVcn kỳ khiến Tào Tháo rấxgt kinh ngạfcVc cho là đpkpLi hin.

Điu thú vịEI chính là Dương Dung cũng nhấfcVt quyết muốn tham d hơn nữaEaa ở bên cạnmnh Trương Lãng, đdjEiu này khiến cho Tào Tháo kỳ quái, lạkti thấiy Trương Lãng cũng không trách Dương Dung, lúc này Tào Tháo mới phát hin Dương Dung trờFCi sinh l tư xinh đHsIẹp siêu quầmn là một vưu vt.

Mà Trương Sở cũng không biết có bịpFTnh hưởng của Dương Dung hay không mà cũng tham d.

Vốn quân doanh có quy đFCEnh gia quyến không đfcVược tham gia quân đtryội nhưng tình hình của Trương Lãng đxgc thù, Tào Tháo cũng tạfQdm lưu Dương Dung và Trương Sở trong doanh ngày mai an trí.

Một đItGêm không có gì xảyZFy ra.

Rạstnng sáng ngày thứs hai, Trương Lãng sớm đEjã bịEj tiếng đfQdộng ở chỗ binh sĩXd luyn công làm tỉinh lạXdi, hắjxn lin mau chóng mc quầrWfn áo đrWfi ra.

Lúc này trờfQdi đNtfông giá rét gió bắtryc gào thét, thờNtfi tiết rấtst lạLOnh.

Trương Lãng ra ngoài lu chưa đtryfxLy hai bước thì thấcLy Cao Thun và ĐiểdjEn Vi luyn võ với nhau mấWWXy ngày qua hai ngườyZFi đItGọ sứjxc không biết mỏi mt, Trương Lãng xem một lúc Dương Dung đWWXã tới tìm hắEn, không ngng làm nũng nói nàng muốn cưỡi nga.

Trương Lãng git mình thầtrym nghĩWWX mình bỏ bê cưỡi nga nhiu năm, hôm nay tới tam quốc muốn bảkmHo v cái mạmmNng nhỏ, nhấrWft đEjstnnh phảWWXi luyn công phu trên nga nhiu hơn hắyZFn lin gọi Cao Thun và ĐiểOn Vi, sau khi khiêm tốn thỉQiFnh giáo mã kỵ thì thúc nga lao nhanh, cảHIHm thấMEy vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.

Sau bữMEa ăn sáng, Trương Lãng cầVcm lấEIy TrảQiFm Mã đaEaao ở trên lưng nga luyn tp lạkmHi đGiao pháp của mình.

Chờt hồi lâu hắLOn cảtm thấLOy vn không thành thục lin thấIaMt vọng.

Đang muốn bỏ cuộc thì Trương Lãng nhớ tới trước kia mình là bộ đWWXội đmmNc chủng sở học nhiu vô số kểfQd hơn nữHsIa còn là tinh hoa của tin nhân, tạQiFi sao có thểi d dàng bỏ cuộc như vy.

Đúng rồi trong đjxHsIu của Trương Lãng lóe lên tinh quang.

Với đyZFc tính của TrảyZFm mã đaLao nhấyZFt đdjEIaMnh là trọng công không trọng thủ, cho nên mình muốn điem toàn bộ sở học trước kia dung hợp là không thểdjE nào.

Mình đtến t thế kỷ hai mươi mốt, mọi thứkmH chỉIaM cầju kết quảkt, không nên bảtryo thủ không chịrWfu đgổi thay, nghĩmfa tới kiếm đimfao Nht Bảxgn uy lc vô cùng Trương Lãng lin cảLm thấVcy sáng sủa.

HắMEn một lầGin nữHIHa lên lưng nga.

Ở trên lưng nga Trương Lãng dùng hết sứcLc quét ngang chém thng, thế đFCao như thiên quân vạfQdn mã có cảIaMm giác như tung hoành nơi sa trườIaMng.

Trong lòng Trương Lãng nhấfQdc lên muôn ngàn sóng gió hào khí trở nên khẩItGn trương, hắFCn nhịcLn không đxgược mà nga mt lên trờcLi cuồng tiếu, TrảfcVm mã đIaMao lạpkpi múa rít gào, uy lc bấmmNt phàm, khí thế nồng đdjEm, có vẻ tiếu ngạpo thiên hạItG.

Nghe thấyZFy tiếng đWWXao, Cao Thun ĐiểMEn Vi Đin Phong xem mà há hốc mồm.

Dương Dung nhìn thấxgy hào khí anh tuấmn của Trương Lãng thì trong mắnmt toát ra một vẻ mê say

Cao Thun líu lưỡi:

- Không ngờO chúa công cũng giỏi võ đGiến thế.

Đin Phong cũng git mình;

- Ta vốn cho rằdjEng chúa công là một thư sinh không ngờVc văn võ song toàn, ta thấfQdy võ lc của chúa công không dưới Cao Thun.

ĐiểLn Vi cũng tán thành:

- ChỉrWf sợ ta muốn đcLánh bạfxLi chúa công cũng phảLi phí không ít khí lc.

Ba ngườtryi nói chuyn Trương Lãng đaEaã ngng tay lạZdi hoành đyZFao lp tứjc làm ra thế giữxg vữOng quan ảfxLi vạIaMn ngườHsIi không thểap xông qua.

Đin Phong khẽ nhìn Cao Thun, ý bảaLo Cao Thun xách thương lên nga.

Cao Thun khẽ gt đaEayZFu quay ngườti rờHsIi đpkpi.

Không đyZFEjy một lát sau Cao Thun đLOã cầWcm thương đLO nga t phía xa xa chạtryy như bay tới.

Trương Lãng thấpy Cao Thun lao tới thì biết ý, trong lòng va vn cũng muốn th uy lc của Trảpm Mã đtryao. xem tạnmi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Hai ngườMEi không nói nhiu lờOi lp tứfQdc xông lên đkmHánh nhau.

Cao Thun hét lớn một tiếng Truy Hồn thương như trườFTng giang đpfxLi hảyZFi, không ngng đHsIánh v phía Trương Lãng .

Trương Lãng tinh thầiNn đrWfkti chấfQdn, toàn thân che kín, lưỡi điao phát ra dùng thế lưu tinh thiểLOm đsin đkmHánh tới không h e ngạjxi Truy Hồn thương, tng chiêu thứrWfc tinh diu khiến ngươi ta phảiNi khiếp sợ.

Cao Thun cũng hết sứtryc chăm chú gp chiêu phá chiêu không h dám chủ quan.

Trương Lãng đktánh tới cao hứVcng đfQdột nhiên hét lớn một tiếng vung điao bổ tới, một đtsao này không nhìn ra chỗ nào thầEjn kỳ nhưng thế đXdao lăng l ác lit đxgến cc đVciểOm khiến cho ngườEIi ta khó có thểGi ngăn cảGin.

Cao Thun thầmfam kinh hãi lầaEan đxgpkpu tiên hắmfan có cảpkpm giác không cách nào đpVcch nổi, cho dù là lầnmn đaEaapu tiên đVcối đktWcch với ĐiểNtfn Vi cũng không có cảItGm giác kinh hãi như thế hắjn vội vàng nhanh chóng tảfQd hữEIu liên tục ứFTng phó.

Trương Lãng đXdIaMc thế khắZdp nơi ép sát đMEao đmao đNtfWWXu với nhau nhấZdt thờVci ánh đpao bắfxLn ra bốn phía khiến cho Trương Sở chảdjEy mồ hôi lạItGnh ròng ròng, ĐiểXdn Vi và Dương Dung cũng run rẩWcy.

Cao Thun cuối cùng cũng rấfQdt cao minh, mỗi lầxgn mưa gió mờfxLxgo lạMEi trong nguy hiểItGm hóa giảfxLi thế công của Trương Lãng.

Cuối cùng sứVcc cùng lc kit Cao Thun đZdã cưỡi nga chạfQdy ra ngoài vòng mà hô to:

- Không đjxánh không đEIánh nữcLa, tay của ta đpkpã phát run toàn thân vô lc.

Trương Lãng thu hồi đaEaao nga mt lên trờstni cườcLi dài mấEIy tiếng có khí thế của quân lâm thiên hạFC.

Dương Dung mắapt phượng si mê cũng nhịaLn không đdjEược mà dịcLu dàng nói to:

- Lãng ca chàng chỉFT ta đZdao pháp ta cũng muốn học.

Trương Lãng ở trên lưng nga mỉcLm cườkti nhìn Dương Dung như tiểapu hài t, lạpi thấiNy cái ming của nàng cong cong mê ngườFCi thì trong lòng yêu thương ôn nhu nói:

- Đao pháp cương mãnh nữNtf nhân muốn dùng thì không hợp.

Nói tới đmây Trương Lãng nhìn thấVcy vẻ mt cao hứxgng của Dương Dung lãnh đFCgm rấXdt nhiu thì lin nói:

- Nếu như nàng tht s muốn học thì có thểyZF bảnmo Trương Sở dạaEay nàng liu dip đVcao, nhẹ nhàng khinh linh thích hợp cho nữpkp nhân.

Dương Dung gt cái đEjLu nhỏ đaLáng yêu, cẩIaMn thn nghĩstn lạti cũng thấfQdy có đWcXdo lý, mình vn nên học Liu Dip điNao, nàng cởi bỏ khúc mắZdc trên mt nở ra nụ cườLOi ngọt ngào, mê muội chúng sinh, Trương Lãng trong lòng ngứtrya ngáy thầOm nghĩkt mình lâu rồi chưa sinh hoạOt phu thê với nàng, hắnmc hắVcc có cơ hội nhấrWft đNtfEnh phảIaMi hành đmfaộng.

Dương Dung đEjang đQiFjxnh thỉrWfnh giáo Trương Sở thì có tào binh tới đsây báo:

- Tào đItGrWfi nhân triu tp chúng tướng nghịmmN s, mong tướng quân tới trướng.

Dương Dung vui mng quá đmfaỗi đOi tới bên cạEjnh nói với Cao Thun:

- Cao đHsItsi ca muội mượn chịFT dâu dùng một lát.

Cao Thun dĩFC nhiên là cườpkpi ha hảkmH đItGồng ý.

Dương Dung lạVci nhìn Trương Lãng, thấkty khuôn mt tràn đaLmfay anh hùng khí khái trong lòng mc dù mng thầHsIm nhưng vn thở dài, không đrWfành lòng nhìn hắdjEn rờHsIi đIaMi.

ThấNtfy bọn họ đyZFi xa nàng mới quấpn lấItGy Trương Sở mong học đgao pháp.

Chớp mắtt Trương Lãng đGiã đHsIến Tào doanh hơn một tháng lúc này Dương Dung cùng với Trương Sở đaEaược Tào Tháo an bài tìm một căn nhà ở gầtn đaEaó mà nghỉj lạHsIi, lúc bình thườpng vô s Dương Dung cùng với Trương Sở đQiFu đEjến quân doanh gp Trương Lãng, sau đsó mấstny ngườQiFi lạOi cùng nhau học võ ngh. Dương Dung hin tạkmHi đjao pháp đZdã tiến xa, bởi vì trước kia nàng cũng là bộ đxgội đLOc chủng, hơn nữapa nàng cũng có ngộ tính khá cao, cộng thêm Trương Lãng cùng Cao Thun chỉyZF đFTiểktm, cho nên đXdao pháp vô cùng lợi hạfxLi có thủ có công.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad

banner