Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 9 : Liễu Diệp đao.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 9 : Liễu Diệp đao.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảhzF: Dục Hỏa Trọng Sinh
Chương 9: Liu Dip đFOao.

Nhóm dịRch: Black
Nguồn: Vipvanda
Ở trong bữOCFa tic, thái đZrtộ của Trương Lãng tỏ ra khác thườkcvng, nói chuyn mịIdIt mờPl, ngược lạFPi Đin Phong nhiu lúc lạQGi nói ra đFOiu thầZrtn kỳ khiến Tào Tháo rấtSt kinh ngạfEc cho là đrWhdi hin.

Điu thú vịh chính là Dương Dung cũng nhấPt quyết muốn tham d hơn nữfqa ở bên cạzFnh Trương Lãng, đEthiu này khiến cho Tào Tháo kỳ quái, lạPi thấbRy Trương Lãng cũng không trách Dương Dung, lúc này Tào Tháo mới phát hin Dương Dung trờrWhi sinh l tư xinh đzFẹp siêu quầdPbn là một vưu vt.

Mà Trương Sở cũng không biết có bịZZnh hưởng của Dương Dung hay không mà cũng tham d.

Vốn quân doanh có quy đZrtfqnh gia quyến không đrWhược tham gia quân đhGội nhưng tình hình của Trương Lãng đIdIc thù, Tào Tháo cũng tạfEm lưu Dương Dung và Trương Sở trong doanh ngày mai an trí.

Một đhzkêm không có gì xảFdOy ra.

RạOCFng sáng ngày thứFdO hai, Trương Lãng sớm đrUã bịPl tiếng đmmZộng ở chỗ binh sĩbR luyn công làm tỉChnh lạIQi, hắQxn lin mau chóng mc quầfqn áo đdgi ra.

Lúc này trờdgi đFOông giá rét gió bắkZc gào thét, thờFPi tiết rấbRt lạfqnh.

Trương Lãng ra ngoài lu chưa đfatZsy hai bước thì thấvfky Cao Thun và Điểvfkn Vi luyn võ với nhau mấFdOy ngày qua hai ngườfEi đhzkọ sứtZsc không biết mỏi mt, Trương Lãng xem một lúc Dương Dung đbRã tới tìm hắzffn, không ngng làm nũng nói nàng muốn cưỡi nga.

Trương Lãng git mình thầEm nghĩEth mình bỏ bê cưỡi nga nhiu năm, hôm nay tới tam quốc muốn bảcdHo v cái mạkZng nhỏ, nhấkcvt đrUdPbnh phảfFhi luyn công phu trên nga nhiu hơn hắEfEn lin gọi Cao Thun và ĐiểRn Vi, sau khi khiêm tốn thỉdnh giáo mã kỵ thì thúc nga lao nhanh, cảfqm thấZrQy vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.

Sau bữfFha ăn sáng, Trương Lãng cầdgm lấWEIy TrảFOm Mã đbRao ở trên lưng nga luyn tp lạQxi đkZao pháp của mình.

ChờkZ hồi lâu hắPln cảrUm thấfFhy vn không thành thục lin thấfqt vọng.

Đang muốn bỏ cuộc thì Trương Lãng nhớ tới trước kia mình là bộ đQGội đFPc chủng sở học nhiu vô số kểrK hơn nữEfEa còn là tinh hoa của tin nhân, tạzffi sao có thểJ d dàng bỏ cuộc như vy.

Đúng rồi trong đaqu của Trương Lãng lóe lên tinh quang.

Với đrUc tính của TrảWEIm mã đZrtao nhấQxt đtSddnh là trọng công không trọng thủ, cho nên mình muốn đEthem toàn bộ sở học trước kia dung hợp là không thểcdH nào.

Mình đmmZến t thế kỷ hai mươi mốt, mọi thứzF chỉfE cầhzku kết quảhzF, không nên bảkcvo thủ không chịChu đWEIổi thay, nghĩFO tới kiếm đfqPo Nht Bảhzkn uy lc vô cùng Trương Lãng lin cảhGm thấtSy sáng sủa.

Hắhn một lầan nữtZsa lên lưng nga.

Ở trên lưng nga Trương Lãng dùng hết sứhzkc quét ngang chém thng, thế đqao như thiên quân vạan mã có cảPlm giác như tung hoành nơi sa trườZrtng.

Trong lòng Trương Lãng nhấhGc lên muôn ngàn sóng gió hào khí trở nên khẩZrtn trương, hắChn nhịrUn không đhzFược mà nga mt lên trờhzki cuồng tiếu, TrảZrtm mã đsrQao lạPi múa rít gào, uy lc bấZrtt phàm, khí thế nồng đzffm, có vẻ tiếu ngạkZo thiên hạhzk.

Nghe thấIQy tiếng đQxao, Cao Thun ĐiểZrtn Vi Đin Phong xem mà há hốc mồm.

Dương Dung nhìn thấmmZy hào khí anh tuấEthn của Trương Lãng thì trong mắQGt toát ra một vẻ mê say

Cao Thun líu lưỡi:

- Không ngờHJ chúa công cũng giỏi võ đQxến thế.

Đin Phong cũng git mình;

- Ta vốn cho rằtSng chúa công là một thư sinh không ngờtZs văn võ song toàn, ta thấtSy võ lc của chúa công không dưới Cao Thun.

Điểqn Vi cũng tán thành:

- Chỉvfk sợ ta muốn đrKánh bạOCFi chúa công cũng phảfEi phí không ít khí lc.

Ba ngườvfki nói chuyn Trương Lãng đhGã ngng tay lạFPi hoành đaao lp tứac làm ra thế giữsrQ vữPng quan ảZrti vạZrtn ngườFPi không thểfE xông qua.

Đin Phong khẽ nhìn Cao Thun, ý bảzffo Cao Thun xách thương lên nga.

Cao Thun khẽ gt đRkZu quay ngườZi rờQxi đfFhi.

Không đZrthzky một lát sau Cao Thun đkZã cầZm thương đQx nga t phía xa xa chạdPby như bay tới.

Trương Lãng thấIdIy Cao Thun lao tới thì biết ý, trong lòng va vn cũng muốn th uy lc của TrảsrQm Mã đFPao.

Hai ngườHJi không nói nhiu lờEi lp tứPlc xông lên đkZánh nhau.

Cao Thun hét lớn một tiếng Truy Hồn thương như trườkZng giang đIdIEfEi hảIQi, không ngng đsrQánh v phía Trương Lãng .

Trương Lãng tinh thầhzkn đOCFPli chấdgn, toàn thân che kín, lưỡi đrWhao phát ra dùng thế lưu tinh thiểQGm đChin đddánh tới không h e ngạQxi Truy Hồn thương, tng chiêu thứzffc tinh diu khiến ngươi ta phảIdIi khiếp sợ.

Cao Thun cũng hết sứqc chăm chú gp chiêu phá chiêu không h dám chủ quan.

Trương Lãng đPlánh tới cao hứang đEthột nhiên hét lớn một tiếng vung đZrtao bổ tới, một đQGao này không nhìn ra chỗ nào thầan kỳ nhưng thế đHJao lăng l ác lit đhzkến cc đtSiểsrQm khiến cho ngườZi ta khó có thểdPb ngăn cảhzFn.

Cao Thun thầtZsm kinh hãi lầZrQn đFPZu tiên hắan có cảFPm giác không cách nào đChRch nổi, cho dù là lầfan đPlfqu tiên đfEối đfFhrUch với ĐiểtZsn Vi cũng không có cảzffm giác kinh hãi như thế hắsrQn vội vàng nhanh chóng tảFdO hữIdIu liên tục ứkcvng phó. xem chương mới tạdgi tunghoanh(.)com

Trương Lãng đkcvFPc thế khắfqp nơi ép sát đEfEao đzffao đIQlu với nhau nhấqt thờPi ánh đEao bắdn ra bốn phía khiến cho Trương Sở chảChy mồ hôi lạEthnh ròng ròng, ĐiểtSn Vi và Dương Dung cũng run rẩly.

Cao Thun cuối cùng cũng rấZt cao minh, mỗi lầEn mưa gió mờErKo lạkcvi trong nguy hiểddm hóa giảdPbi thế công của Trương Lãng.

Cuối cùng sứdPbc cùng lc kit Cao Thun đdPbã cưỡi nga chạOCFy ra ngoài vòng mà hô to:

- Không đQGánh không đddánh nữPla, tay của ta đdPbã phát run toàn thân vô lc.

Trương Lãng thu hồi đEthao nga mt lên trờWEIi cườFOi dài mấEthy tiếng có khí thế của quân lâm thiên hạZrt.

Dương Dung mắdt phượng si mê cũng nhịEn không đRược mà dịfFhu dàng nói to:

- Lãng ca chàng chỉrWh ta đaao pháp ta cũng muốn học.

Trương Lãng ở trên lưng nga mỉIdIm cườrKi nhìn Dương Dung như tiểkcvu hài t, lạdi thấtZsy cái ming của nàng cong cong mê ngườhGi thì trong lòng yêu thương ôn nhu nói:

- Đao pháp cương mãnh nữQx nhân muốn dùng thì không hợp.

Nói tới đfFhây Trương Lãng nhìn thấay vẻ mt cao hứZng của Dương Dung lãnh đEfEddm rấtSt nhiu thì lin nói:

- Nếu như nàng tht s muốn học thì có thểE bảtSo Trương Sở dạFOy nàng liu dip đfqao, nhẹ nhàng khinh linh thích hợp cho nữzff nhân.

Dương Dung gt cái đFOHJu nhỏ đEfEáng yêu, cẩZn thn nghĩEth lạkZi cũng thấdPby có đRFOo lý, mình vn nên học Liu Dip đqao, nàng cởi bỏ khúc mắbRc trên mt nở ra nụ cườqi ngọt ngào, mê muội chúng sinh, Trương Lãng trong lòng ngứqa ngáy thầIdIm nghĩWEI mình lâu rồi chưa sinh hoạtSt phu thê với nàng, hắfFhc hắIdIc có cơ hội nhấIdIt đvfkfFhnh phảIdIi hành đhzkộng.

Dương Dung đrKang đzFFPnh thỉfFhnh giáo Trương Sở thì có tào binh tới đrWhây báo:

- Tào đZrQhi nhân triu tp chúng tướng nghịE s, mong tướng quân tới trướng.

Dương Dung vui mng quá đhỗi đzFi tới bên cạIQnh nói với Cao Thun:

- Cao đZQGi ca muội mượn chịhzk dâu dùng một lát.

Cao Thun dĩq nhiên là cườkZi ha hảdg đzffồng ý.

Dương Dung lạhzFi nhìn Trương Lãng, thấEthy khuôn mt tràn đbRay anh hùng khí khái trong lòng mc dù mng thầWEIm nhưng vn thở dài, không đZrtành lòng nhìn hắddn rờmmZi đrKi.

ThấcdHy bọn họ đQGi xa nàng mới quấIdIn lấfFhy Trương Sở mong học đzffao pháp. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Chớp mắhzkt Trương Lãng đQGã đzFến Tào doanh hơn một tháng lúc này Dương Dung cùng với Trương Sở đkZược Tào Tháo an bài tìm một căn nhà ở gầChn đkcvó mà nghỉZ lạhi, lúc bình thườrUng vô s Dương Dung cùng với Trương Sở đau đrUến quân doanh gp Trương Lãng, sau đaó mấhGy ngườzffi lạtSi cùng nhau học võ ngh. Dương Dung hin tạIQi đrWhao pháp đzFã tiến xa, bởi vì trước kia nàng cũng là bộ đFdOội đfqc chủng, hơn nữsrQa nàng cũng có ngộ tính khá cao, cộng thêm Trương Lãng cùng Cao Thun chỉFP đIQiểzffm, cho nên đQxao pháp vô cùng lợi hạkZi có thủ có công.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad