Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 9 : Liễu Diệp đao.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 9 : Liễu Diệp đao.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảmo: Dục Hỏa Trọng Sinh
Chương 9: Liu Dip đsgzao.

Nhóm dịSZch: Black
Nguồn: Vipvanda
Ở trong bữrpQa tic, thái đhộ của Trương Lãng tỏ ra khác thườgrbng, nói chuyn mịht mờMkm, ngược lạshi Đin Phong nhiu lúc lạhi nói ra đSZiu thầsgzn kỳ khiến Tào Tháo rấrVt kinh ngạshc cho là đEzszgfi hin.

Điu thú vịxgF chính là Dương Dung cũng nhấMkmt quyết muốn tham d hơn nữpa ở bên cạEzsnh Trương Lãng, đkRiu này khiến cho Tào Tháo kỳ quái, lạIQli thấQgxy Trương Lãng cũng không trách Dương Dung, lúc này Tào Tháo mới phát hin Dương Dung trờEzsi sinh l tư xinh đlOẹp siêu quầEzsn là một vưu vt.

Mà Trương Sở cũng không biết có bịwFynh hưởng của Dương Dung hay không mà cũng tham d.

Vốn quân doanh có quy đFyNhnh gia quyến không đQgxược tham gia quân điiEội nhưng tình hình của Trương Lãng đgrbc thù, Tào Tháo cũng tạrpQm lưu Dương Dung và Trương Sở trong doanh ngày mai an trí.

Một đyêm không có gì xảFyy ra.

RạpuMng sáng ngày thứzVO hai, Trương Lãng sớm đgIgã bịiiE tiếng đEzsộng ở chỗ binh sĩR luyn công làm tỉzgfnh lạyi, hắZrZn lin mau chóng mc quầgAFn áo đNhi ra.

Lúc này trờgaNi đIQlông giá rét gió bắswc gào thét, thờlOi tiết rấsgzt lạfHmnh.

Trương Lãng ra ngoài lu chưa đsAmy hai bước thì thấQIy Cao Thun và ĐiểSZn Vi luyn võ với nhau mấgAFy ngày qua hai ngườswi đOhọ sứIQlc không biết mỏi mt, Trương Lãng xem một lúc Dương Dung đgIgã tới tìm hắon, không ngng làm nũng nói nàng muốn cưỡi nga.

Trương Lãng git mình thầzgfm nghĩNh mình bỏ bê cưỡi nga nhiu năm, hôm nay tới tam quốc muốn bảgIgo v cái mạmong nhỏ, nhấQIt đFsSgrbnh phảgaNi luyn công phu trên nga nhiu hơn hắEzsn lin gọi Cao Thun và Điểzgfn Vi, sau khi khiêm tốn thỉHKnh giáo mã kỵ thì thúc nga lao nhanh, cảSZm thấgaNy vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.

Sau bữZa ăn sáng, Trương Lãng cầrpQm lấsgzy TrảkRm Mã đgaNao ở trên lưng nga luyn tp lạyi đFyao pháp của mình.

ChờMkm hồi lâu hắOhn cảZm thấzgfy vn không thành thục lin thấxgFt vọng.

Đang muốn bỏ cuộc thì Trương Lãng nhớ tới trước kia mình là bộ đNhội đbyc chủng sở học nhiu vô số kểOh hơn nữzgfa còn là tinh hoa của tin nhân, tạEzsi sao có thểsgz d dàng bỏ cuộc như vy.

Đúng rồi trong đhmmu của Trương Lãng lóe lên tinh quang.

Với đgIgc tính của Trảhm mã đQgxao nhấqst đHKgrbnh là trọng công không trọng thủ, cho nên mình muốn đWem toàn bộ sở học trước kia dung hợp là không thểzgf nào. đFyọc truyn mới nhấNht tạQIi tung hoanh . com

Mình đhến t thế kỷ hai mươi mốt, mọi thứHK chỉzVO cầZrZu kết quảOh, không nên bảuqho thủ không chịyu đRổi thay, nghĩfHm tới kiếm đfHmFsSo Nht BảVTn uy lc vô cùng Trương Lãng lin cảhm thấRy sáng sủa.

HắQgxn một lầpuMn nữgIga lên lưng nga.

Ở trên lưng nga Trương Lãng dùng hết sứswc quét ngang chém thng, thế đoao như thiên quân vạOhn mã có cảRm giác như tung hoành nơi sa trườlOng.

Trong lòng Trương Lãng nhấbyc lên muôn ngàn sóng gió hào khí trở nên khẩbyn trương, hắkRn nhịzVOn không đhược mà nga mt lên trờswi cuồng tiếu, Trảwm mã đMkmao lạEzsi múa rít gào, uy lc bấrpQt phàm, khí thế nồng đrVm, có vẻ tiếu ngạQgxo thiên hạhy.

Nghe thấgZsy tiếng đmmao, Cao Thun Điểgrbn Vi Đin Phong xem mà há hốc mồm.

Dương Dung nhìn thấWy hào khí anh tuấshn của Trương Lãng thì trong mắFyt toát ra một vẻ mê say

Cao Thun líu lưỡi:

- Không ngờkR chúa công cũng giỏi võ đgZsến thế.

Đin Phong cũng git mình;

- Ta vốn cho rằSWng chúa công là một thư sinh không ngờzgf văn võ song toàn, ta thấkRy võ lc của chúa công không dưới Cao Thun.

Điểsgzn Vi cũng tán thành:

- ChỉVT sợ ta muốn đuqhánh bạgAFi chúa công cũng phảpi phí không ít khí lc.

Ba ngườsi nói chuyn Trương Lãng đSZã ngng tay lạzVOi hoành đVTao lp tứNhc làm ra thế giữEzs vữFsSng quan ảOhi vạWn ngườFsSi không thểp xông qua.

Đin Phong khẽ nhìn Cao Thun, ý bảqso Cao Thun xách thương lên nga.

Cao Thun khẽ gt đmmWu quay ngườapi rờgrbi đqsi.

Không đgIgkRy một lát sau Cao Thun đxgFã cầpuMm thương đrpQ nga t phía xa xa chạZy như bay tới.

Trương Lãng thấMkmy Cao Thun lao tới thì biết ý, trong lòng va vn cũng muốn th uy lc của TrảWm Mã đbyao.

Hai ngườWi không nói nhiu lờlOi lp tứEzsc xông lên đrpQánh nhau.

Cao Thun hét lớn một tiếng Truy Hồn thương như trườpuMng giang đpuMgZsi hảpuMi, không ngng đsánh v phía Trương Lãng .

Trương Lãng tinh thầapn đVTqsi chấZn, toàn thân che kín, lưỡi đFsSao phát ra dùng thế lưu tinh thiểgAFm đgAFin đQgxánh tới không h e ngạhyi Truy Hồn thương, tng chiêu thứshc tinh diu khiến ngươi ta phảhyi khiếp sợ.

Cao Thun cũng hết sứpuMc chăm chú gp chiêu phá chiêu không h dám chủ quan.

Trương Lãng đsánh tới cao hứMkmng đbyột nhiên hét lớn một tiếng vung đzVOao bổ tới, một đgrbao này không nhìn ra chỗ nào thầSWn kỳ nhưng thế đZao lăng l ác lit đEzsến cc đNhiểkRm khiến cho ngườmmi ta khó có thểZrZ ngăn cảlOn.

Cao Thun thầZrZm kinh hãi lầzVOn đgAFyu tiên hắMkmn có cảRm giác không cách nào đQgxQIch nổi, cho dù là lầQgxn đuqhqsu tiên đsgzối đlOSWch với Điểapn Vi cũng không có cảZrZm giác kinh hãi như thế hắrpQn vội vàng nhanh chóng tảsgz hữsgzu liên tục ứAmng phó.

Trương Lãng đQIswc thế khắZp nơi ép sát đgAFao đrpQao đfHmbyu với nhau nhấMkmt thờhyi ánh đapao bắgZsn ra bốn phía khiến cho Trương Sở chảNhy mồ hôi lạgaNnh ròng ròng, Điểqsn Vi và Dương Dung cũng run rẩVTy.

Cao Thun cuối cùng cũng rấxgFt cao minh, mỗi lầFsSn mưa gió mờgIggZso lạQgxi trong nguy hiểapm hóa giảhi thế công của Trương Lãng.

Cuối cùng sứpuMc cùng lc kit Cao Thun đZrZã cưỡi nga chạZy ra ngoài vòng mà hô to:

- Không đhánh không đqsánh nữkRa, tay của ta đgIgã phát run toàn thân vô lc.

Trương Lãng thu hồi đpao nga mt lên trờgIgi cườzVOi dài mấapy tiếng có khí thế của quân lâm thiên hạh.

Dương Dung mắAmt phượng si mê cũng nhịuqhn không đhược mà dịgIgu dàng nói to:

- Lãng ca chàng chỉOh ta đoao pháp ta cũng muốn học.

Trương Lãng ở trên lưng nga mỉFym cườFyi nhìn Dương Dung như tiểZrZu hài t, lạoi thấuqhy cái ming của nàng cong cong mê ngườmoi thì trong lòng yêu thương ôn nhu nói:

- Đao pháp cương mãnh nữuqh nhân muốn dùng thì không hợp.

Nói tới đhây Trương Lãng nhìn thấyy vẻ mt cao hứpuMng của Dương Dung lãnh đRbym rấpuMt nhiu thì lin nói:

- Nếu như nàng tht s muốn học thì có thểmm bảpo Trương Sở dạiiEy nàng liu dip đyao, nhẹ nhàng khinh linh thích hợp cho nữVT nhân.

Dương Dung gt cái đRQIu nhỏ đZrZáng yêu, cẩEzsn thn nghĩpuM lạyi cũng thấHKy có đgZsswo lý, mình vn nên học Liu Dip đRao, nàng cởi bỏ khúc mắNhc trên mt nở ra nụ cườZrZi ngọt ngào, mê muội chúng sinh, Trương Lãng trong lòng ngứZa ngáy thầbym nghĩp mình lâu rồi chưa sinh hoạWt phu thê với nàng, hắSZc hắFsSc có cơ hội nhấZt đhpuMnh phảmoi hành đhộng.

Dương Dung đpang đMkmrVnh thỉRnh giáo Trương Sở thì có tào binh tới đmmây báo: truyn đqsược lấQIy t website tung hoanh

- Tào đWFyi nhân triu tp chúng tướng nghịxgF s, mong tướng quân tới trướng.

Dương Dung vui mng quá đEzsỗi đxgFi tới bên cạgZsnh nói với Cao Thun:

- Cao đshVTi ca muội mượn chịR dâu dùng một lát.

Cao Thun dĩlO nhiên là cườZrZi ha hảxgF đHKồng ý.

Dương Dung lạyi nhìn Trương Lãng, thấshy khuôn mt tràn đSWFyy anh hùng khí khái trong lòng mc dù mng thầSWm nhưng vn thở dài, không đhành lòng nhìn hắgrbn rờhi đbyi.

Thấzgfy bọn họ đmmi xa nàng mới quấxgFn lấhyy Trương Sở mong học đwao pháp.

Chớp mắsgzt Trương Lãng đfHmã đrVến Tào doanh hơn một tháng lúc này Dương Dung cùng với Trương Sở đMkmược Tào Tháo an bài tìm một căn nhà ở gầQgxn đIQló mà nghỉOh lạfHmi, lúc bình thườlOng vô s Dương Dung cùng với Trương Sở đuqhu đgAFến quân doanh gp Trương Lãng, sau đZó mấFsSy ngườQIi lạgAFi cùng nhau học võ ngh. Dương Dung hin tạoi đMkmao pháp đrpQã tiến xa, bởi vì trước kia nàng cũng là bộ đoội đyc chủng, hơn nữqsa nàng cũng có ngộ tính khá cao, cộng thêm Trương Lãng cùng Cao Thun chỉw đqsiểgIgm, cho nên đHKao pháp vô cùng lợi hạfHmi có thủ có công.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad