Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Điển Vi.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Điển Vi.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảEf: Dục Hỏa Trọng Sinh
-- o --

Chương 5: ĐiểyKn Vi.


Nhóm dịyKch: Black
Nguồn: Vipvandatruyn copy t tunghoanh.com
Đin Phong quen thuộc nhữQDng nơi này mấtzAy tiểHu t chăn dê nhìn thấqQYy hắPGPn lin vội vàng báo mấuy ngườCqTi trong thôn, không bao lâu sau ở trong thôn truyn ra tiếng chiêng trống, Dương Dung nở ra nụ cườnpMi ngọt ngào, càng tăng hêm vẻ ưu m, Trương Lãng sác tâm nổi lên thầqtnm nghĩIX tối nay phảZi thân mt với nàng.

Vào thôn xong thỉQnnh thoảing có thôn dân chào hỏi Đin Phong, nam nữnpM trẻ tuổi chấvmt phác trong thôn cũng gp mt Trương Lãng và dương Dung, nam nhân nhìn thấQy Dương Dung thì trợn mắyHt há mồm, mà nữqQY thì vụng trộm dò xét Trương Lãng, khiến cho Đin Phong thm chí còn vắMYgng vẻ ngườiTMi vây quanh hơn họ.

Đin Phong không thèm đcaqiTM ý tới chuyn này hắMEn va đQni va nói:
- Trong thôn này có một tráng sĩaIv uy lc vô cùng, anh dũng hơn ngườjEci, cung mã thàn thạiTMo, cùng với tạccji hạCqT quan h cũng khá thân mt, hôm nay ta đMEc bit mang sứjEc quân tới gp hắqzyn.

Trương Lãng hiếu kỳ, ngườcaqi mà Đin Phong ca ngợt không biết là ngườEqbi phương nào, hắiTMn lin thích thú hỏi:

- NgườqQYi này là ai?

- HắIn họ ĐiểZn tên Vi, trước ở dưới trướng Trương MạNZc không hợp với ngườiUi khác ra tay giết ngườHci, chạMYgy vào trong núi, chỉaIv vì quan phủ đcuổi bắTfHt mà ẩCqTn cư tạTQNi nơi này.

- A...

Trương Lãng nghe tới tên của Điểudin Vi thì kinh hãi sau đcaqó chuyểCqTn sang vui mng. Điểqzyn Vi là tuyt thế danh tướng nếu như đzKược hắQDn tương trợ thì không khác gì hổ thêm canhjs.

Đin Phong kinh ngạQnc nhìn Trương Lãng mà hỏi:

- Chng lẽ sứQD quân cũng biết Điểvmn Vi?

Sau đQDó hắbiMn bng tỉcnh điTMMLi ngộ mà nói:
truyn cp nht nhanh nhấyKt tạqQYi tung hoanh chấdyGm com
- Chúa công nuôi mộng lớn, tấTfHt muốn chiêu nạbiMp hin tài, ĐiểdyGn Vi võ dũng hơn ngườpPi tấcaqt đpPã nghe thấTQNy.

Trương Lãng trong lòng cườAMi thầYKm, tuy nhiên Đin Phong đHcã nói như vy hắIn cũng không sa lạcaqi, v sau mình cầcn phảgQi chú ý một chút.

Lúc này Cao Thun không phục mà nói:

- Ngườfi này lợi hạZi như thế sao, Cao Thun muốn lĩiUnh giáo một phen.

Trương Lãng cùng với Đin Phong liếc nhìn nhau đQnồng thờbiMi cườGCui một tiếng, Cao Thun càng không phục.

Bọn họ nhanh chóng đPGPi tới trước một gian nhà tranh, chỉu là cánh ca đQóng cht, Trương Lãng thấqtnt vọng nói:

- Xem ra ĐiểqQYn Vi không ở trong nhà không biết là đnpMi nơi nào.

Đin Phong mỉqzym cườdyGi nói:

- ĐiểiUn Vi đcaqang ở trong nhà, ta đCqToán hắnpMn tạCqTi hu vin luyn võ.

Trương Lãng tinh thầcn đMLQDi chấyKn, cùng với Cao Thun và Đin Phong đIXi vào bên trong.

MấaIvy ngườqzyi lúc tới hu vin thì nghe thấccjy tng luồng thanh âm thét gào như sấjEcm một đcaqtzAi hán đyHang ở trong nội đbiMin vn kích như bay, uy vũ sinh gió.

Cao Thun nhìn thấGIy thì trong lòng không khỏi ngứzia ngáy nhịvmn không điược cầHm lấqzyy song thương kéo dài ra, hóa ra thiết thương của hắYun có cơ quan có thểtzA lớn có thểyH nhỏ tùy thờcaqi có thểMYg xuấYKt hin, Trương Lãng cũng không ngăn cảiTMn kỳ tht hắqzyn cũng muốn xem thc lc của hai ngườaIvi hơn kém nhau bao nhiêu.

Trương Lãng sau khi liên tiếp kết nối lin hét lớn một tiếng nhảMYgy vào trong nội vin, thiết thương đgQã đHánh tới trước mt ĐiểHcn Vi.

Điểzin Vi đQnang luyn tới mứzic hào hứMEng, thấTQNy một ngườqzyi xông tới lin hô to một tiếng:

- Tới hay lắCqTm.

Song kích múa lên, hai thanh âm đbiMinh đzKang vang lên, Cao Thun lui lạIXi hai ba bước, cánh tay rung lên.

Hip thứyK nhấbiMt lc cánh tay của ĐiểiTMn Vi đqtnã thắEfng.

Cao Thun thầPGPm git mình, bình thườyHng hắMEn t phụ lc tay của mình hơn ngườTQNi không ngờqtn núi cao còn có núi cao hơn, hắMYgn vội vàng múa thiết thương xuấqzyt ra bảpPn lĩqtnnh.

ĐiểIn Vi cũng phối hợp với bin pháp cứing đZối cứMYgng, thiết thương của Cao Thun giống như một con rắAMn, tinh tế tỉME mỉzi tinh xảQno.

Hai ngườEfi đPGPu thi triểpPn sở trườnpMng mọi ngườHci nhìn thấYKy đAMu như say như sưa, đMLúng là long tranh hổ đGIIu ngay cảgQ Trương Lãng và Dương Dung cũng ngứQa tay.

Đudio mắHt nhìn thì thấcy trn chiến đbiMã gầHcn trăm hip, khí lc của Cao Thun cuối cùng cũng không so điTMược với Điểin Vi mc dù không bịudi đMEối phương phá phòng tuyến, nhưng din tích phòng thủ ngày càng ít, tiến công lc bấKt tòng tâm ngược lạHi ĐiểCqTn Vi càng đGIánh càng mạqzynh song kích như giao long theo sóng quay cuồng.

Đin Phong thấYuy Cao Thun duy trì không đtzAược sợ hắun bịqzy thương thì mở ming quát:

- ĐiểKn Vi còn không ngng tay.

Cao Thun thấcaqy thế thì thu thương lạHi nhảiy ra khỏi vòng chiến, lúc này hắGIn mới phát hin ra hai tay của mình run run toàn thân đIổ mồ hôi có một cảiUm giác vô lc.

ĐiểPGPn Vi nghe tiếng quay đMYgPGPu lạIi thấqtny là Đin Phong bước ra lin mng rỡ nói:

- Đin tiên sinh tht là thống khoái ta đYuã lâu như vy không điUược đIánh nhau thống khoái vịIX huynh đtzA kia cc kỳ cao thủ, có thểzK đpPYKu với ta trên trăm hip mà bấaIvt phân thắnng bạcaqi.

Trương Lãng lúc này mới có cơ hội dò xét Điểvmn Vi cao thấip, chỉYu thấzKy hắiTMn mình cao tám thước, lưng hùm vai gấiUu, đGIvmu báo tay vượn, lông mày thô đtzAôi mắqzyt to, thanh âm như lôi đqQYin thì không khỏi nói với Dương Dung:

- ĐiểKn Vi đcúng là hổ tướng.

Dương Dung cong cái ming nhỏ nhắTQNn lên mà nói:

- Nhưng đTfHaIvu óc ngu ngốc như trâu bò, chỉcaq có một thân man lc.

Trương Lãng cườvmi hai tiếng, nếu như lờqtni này đpPgQ cho ĐiểCqTn Vi nghe không biết hắMLn có cảnpMm tưởng gì.

Lúc này Trương Sở cũng nhanh chóng đZi tới bên Cao Thun, lau mồ hôi cho hắpPn, Cao Thun va thở va nói:

- ĐiểpPn huynh rấGCut cao minh, Cao Thun vô cùng bội phục.

ĐiểGIn Vi không khỏi há ming cườYKi to.
Lúc này Đin Phong mới kéo ĐiểIXn Vi qua một bên mà nói;

- Ta hôm nay dn giới cho ngươi một vịI minh quân, ngày sau theo hắyHn đqQYQm bảqzyo không uổng một thân tuyt k của ngươi.

ĐiểIXn Vi đvmqQYi hỉpP nói:

- Ta chờn ngày này lâu rồi nếu như không rờzKi núi bây giờML ta sợ sẽ sinh bnh mấHt.

Lúc này Trương Lãng và Dương Dung cũng đHci tới.

Đin Phong hướng v phía Đổng Trác chỉMYg v phía Trương Lãng mà nói:

- ĐiểYun Vi còn không mau tham kiến chúa công.

ĐiểPGPn Vi vội vàng tiến tới ném kích ra quỳ gối trước mt Trương Lãng lớn tiếng nói:

- Điểvmn Vi bái kiến chúa công nguyn vì chúa công mà xuấMLt sinh nhp t, chết cũng không hối tiếc.

Trương Lãng trong lòng rấaIvt yêu thích Điểccjn Vi, thấEqby hắqzyn ngay thng trc tính thì vội vàng đcaqỡ dy.

- Nam nhân dưới gối là vàng trên bái thiên đudiHca dưới bái cao đQDườzing ĐiểbiMn Vi à t nay v sau ngươi không cầtzAn phảCqTi dùng l lớn như vy với ta, ngươi có tâm ý là đcược.

ĐiểgQn Vi gấNZp giọng nói:

- Cái này không thểnpM đziược l không thểyH phế.

Trương Lãng sắtzAc mt trầQm xuống:

- Ta nói không đfược v sau ngươi còn đGIối với ta l như thế ta không xem ngươi là huynh đK.

ĐiểGIn Vi cườGCui cườii nhìn Trương Lãng trên mt hin ra vẻ cảvmm đYKộng vô cùng, lạqQYi tháy Dương Dung da vào Trương Lãng thì vội vàng bái Dương Dung:

- Bái kiến phu nhân.

LờEfi này khiến cho Dương Dung cườNZi không ngng như trăm hoa đIXua nở khiến mọi ngườMEi vui vẻ thoảudii mái.

Đin Phong ở bên cạzinh thấyKy biểYuu hin của ĐiểyHn Vi với Trương Lãng thì vô cùng hài lòng.
Ủng hộ chỉHc với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad