Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Điển Vi.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Điển Vi.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảIlF: Dục Hỏa Trọng Sinh
-- o --
truyn cp nht nhanh nhấjBIt tạJui tung hoanh chấlm com
Chương 5: ĐiểkIkn Vi.


Nhóm dịioch: Black
Nguồn: Vipvanda
Đin Phong quen thuộc nhữjSng nơi này mấry tiểLSu t chăn dê nhìn thấIlFy hắFrn lin vội vàng báo mấwtLy ngườQNli trong thôn, không bao lâu sau ở trong thôn truyn ra tiếng chiêng trống, Dương Dung nở ra nụ cườSi ngọt ngào, càng tăng hêm vẻ ưu m, Trương Lãng sác tâm nổi lên thầQNlm nghĩNt tối nay phảFXNi thân mt với nàng.

Vào thôn xong thỉFjgnh thoảwdng có thôn dân chào hỏi Đin Phong, nam nữVk trẻ tuổi chấFjgt phác trong thôn cũng gp mt Trương Lãng và dương Dung, nam nhân nhìn thấFjgy Dương Dung thì trợn mắkt há mồm, mà nữba thì vụng trộm dò xét Trương Lãng, khiến cho Đin Phong thm chí còn vắstng vẻ ngườsti vây quanh hơn họ.

Đin Phong không thèm đjBIu ý tới chuyn này hắLftn va đoi va nói:
- Trong thôn này có một tráng sĩlLK uy lc vô cùng, anh dũng hơn ngườki, cung mã thàn thạBko, cùng với tạPdi hạTys quan h cũng khá thân mt, hôm nay ta đstc bit mang sứATF quân tới gp hắZSAn.

Trương Lãng hiếu kỳ, ngườyGi mà Đin Phong ca ngợt không biết là ngườtri phương nào, hắPdn lin thích thú hỏi:

- NgườjSi này là ai?

- HắZSAn họ Điểgwon tên Vi, trước ở dưới trướng Trương Mạrc không hợp với ngườioi khác ra tay giết ngườlOVi, chạlOVy vào trong núi, chỉATF vì quan phủ đjBIuổi bắFXNt mà ẩjSn cư tạki nơi này.

- A...
xem chương mới tạLSi tunghoanh(.)com
Trương Lãng nghe tới tên của ĐiểjSn Vi thì kinh hãi sau đoó chuyểQNln sang vui mng. ĐiểFXNn Vi là tuyt thế danh tướng nếu như đKiFược hắtn tương trợ thì không khác gì hổ thêm canhjs.

Đin Phong kinh ngạSQgc nhìn Trương Lãng mà hỏi:

- Chng lẽ sứFr quân cũng biết ĐiểATFn Vi?

Sau đkIkó hắgwon bng tỉrnh đyGobJi ngộ mà nói:

- Chúa công nuôi mộng lớn, tấlOVt muốn chiêu nạup hin tài, Điểkn Vi võ dũng hơn ngườfRi tấgwot đioã nghe thấwtLy.

Trương Lãng trong lòng cườtri thầiom, tuy nhiên Đin Phong đSQgã nói như vy hắfRn cũng không sa lạobJi, v sau mình cầNVjn phảjSi chú ý một chút.

Lúc này Cao Thun không phục mà nói:

- Ngườwdi này lợi hạjSi như thế sao, Cao Thun muốn lĩobJnh giáo một phen.

Trương Lãng cùng với Đin Phong liếc nhìn nhau đLSồng thờfRi cườIli một tiếng, Cao Thun càng không phục.

Bọn họ nhanh chóng đQNli tới trước một gian nhà tranh, chỉsU là cánh ca đróng cht, Trương Lãng thấZSAt vọng nói:

- Xem ra Điểon Vi không ở trong nhà không biết là đLSi nơi nào.

Đin Phong mỉstm cườFXNi nói:

- Điểrn Vi đlOVang ở trong nhà, ta đwdoán hắkn tạSQgi hu vin luyn võ.

Trương Lãng tinh thầgwon đyGwdi chấwtLn, cùng với Cao Thun và Đin Phong đNVji vào bên trong.

MấBky ngườFjgi lúc tới hu vin thì nghe thấTysy tng luồng thanh âm thét gào như sấSQgm một đsUobJi hán đyGang ở trong nội đBkin vn kích như bay, uy vũ sinh gió.

Cao Thun nhìn thấBky thì trong lòng không khỏi ngứNVja ngáy nhịATFn không đNVjược cầobJm lấXCy song thương kéo dài ra, hóa ra thiết thương của hắNtn có cơ quan có thểkIk lớn có thểjBI nhỏ tùy thờti có thểNt xuấut hin, Trương Lãng cũng không ngăn cảban kỳ tht hắOCn cũng muốn xem thc lc của hai ngườai hơn kém nhau bao nhiêu.

Trương Lãng sau khi liên tiếp kết nối lin hét lớn một tiếng nhảPdy vào trong nội vin, thiết thương đrã đOCánh tới trước mt ĐiểPdn Vi.

ĐiểjSn Vi đuang luyn tới mứbac hào hứiong, thấly một ngườoi xông tới lin hô to một tiếng:

- Tới hay lắLSm.

Song kích múa lên, hai thanh âm đJuinh đtrang vang lên, Cao Thun lui lạioi hai ba bước, cánh tay rung lên.

Hip thứBk nhấFrt lc cánh tay của ĐiểATFn Vi đOCã thắwdng.

Cao Thun thầiom git mình, bình thườLSng hắstn t phụ lc tay của mình hơn ngườli không ngờFjg núi cao còn có núi cao hơn, hắjBIn vội vàng múa thiết thương xuấFrt ra bảon lĩfRnh.

Điểrn Vi cũng phối hợp với bin pháp cứIlFng đlOVối cứwdng, thiết thương của Cao Thun giống như một con rắSn, tinh tế tỉS mỉr tinh xảNto.

Hai ngườai đTysu thi triểFjgn sở trườgPwng mọi ngườgwoi nhìn thấIly đNVju như say như sưa, đioúng là long tranh hổ đSQgJuu ngay cảOC Trương Lãng và Dương Dung cũng ngứLSa tay.

ĐFjgo mắIlFt nhìn thì thấkIky trn chiến đkã gầNtn trăm hip, khí lc của Cao Thun cuối cùng cũng không so đVhược với ĐiểOCn Vi mc dù không bịSQg đXCối phương phá phòng tuyến, nhưng din tích phòng thủ ngày càng ít, tiến công lc bấgPwt tòng tâm ngược lạyGi ĐiểRn Vi càng đránh càng mạsUnh song kích như giao long theo sóng quay cuồng.

Đin Phong thấSQgy Cao Thun duy trì không đNtược sợ hắtn bịa thương thì mở ming quát:

- ĐiểjSn Vi còn không ngng tay.

Cao Thun thấobJy thế thì thu thương lạLSi nhảSQgy ra khỏi vòng chiến, lúc này hắjSn mới phát hin ra hai tay của mình run run toàn thân đJuổ mồ hôi có một cảFXNm giác vô lc.

ĐiểOCn Vi nghe tiếng quay đRru lạFXNi thấry là Đin Phong bước ra lin mng rỡ nói:

- Đin tiên sinh tht là thống khoái ta đSã lâu như vy không đJuược đNVjánh nhau thống khoái vịba huynh đo kia cc kỳ cao thủ, có thểNVj đwdstu với ta trên trăm hip mà bấrt phân thắrng bạNNZi.

Trương Lãng lúc này mới có cơ hội dò xét ĐiểNtn Vi cao thấjSp, chỉo thấFXNy hắban mình cao tám thước, lưng hùm vai gấku, đFjgOCu báo tay vượn, lông mày thô đoôi mắobJt to, thanh âm như lôi đfRin thì không khỏi nói với Dương Dung:

- Điểstn Vi đlúng là hổ tướng.

Dương Dung cong cái ming nhỏ nhắQNln lên mà nói:

- Nhưng đXCFXNu óc ngu ngốc như trâu bò, chỉu có một thân man lc.

Trương Lãng cườgwoi hai tiếng, nếu như lờoi này đBkjS cho ĐiểFrn Vi nghe không biết hắln có cảFrm tưởng gì.

Lúc này Trương Sở cũng nhanh chóng đtri tới bên Cao Thun, lau mồ hôi cho hắNVjn, Cao Thun va thở va nói:

- ĐiểZSAn huynh rấZSAt cao minh, Cao Thun vô cùng bội phục.

ĐiểPdn Vi không khỏi há ming cườjSi to.
Lúc này Đin Phong mới kéo ĐiểjSn Vi qua một bên mà nói;

- Ta hôm nay dn giới cho ngươi một vịst minh quân, ngày sau theo hắNNZn đOCtm bảSQgo không uổng một thân tuyt k của ngươi.

ĐiểBkn Vi đZSAioi hỉr nói:

- Ta chờZSA ngày này lâu rồi nếu như không rờjSi núi bây giờlLK ta sợ sẽ sinh bnh mấlt.

Lúc này Trương Lãng và Dương Dung cũng đTysi tới.

Đin Phong hướng v phía Đổng Trác chỉlOV v phía Trương Lãng mà nói:

- Điểtrn Vi còn không mau tham kiến chúa công.

ĐiểwtLn Vi vội vàng tiến tới ném kích ra quỳ gối trước mt Trương Lãng lớn tiếng nói:

- ĐiểFrn Vi bái kiến chúa công nguyn vì chúa công mà xuấOCt sinh nhp t, chết cũng không hối tiếc.

Trương Lãng trong lòng rấrt yêu thích Điểkn Vi, thấky hắln ngay thng trc tính thì vội vàng đwtLỡ dy.

- Nam nhân dưới gối là vàng trên bái thiên đZSAJua dưới bái cao đNtườyGng ĐiểATFn Vi à t nay v sau ngươi không cầrn phảNVji dùng l lớn như vy với ta, ngươi có tâm ý là đrược.

ĐiểOCn Vi gấgPwp giọng nói:

- Cái này không thểKiF đTysược l không thểr phế.

Trương Lãng sắVhc mt trầIlFm xuống:

- Ta nói không đFrược v sau ngươi còn đIlFối với ta l như thế ta không xem ngươi là huynh đTys.

Điểkn Vi cườli cườki nhìn Trương Lãng trên mt hin ra vẻ cảlm đtrộng vô cùng, lạsUi tháy Dương Dung da vào Trương Lãng thì vội vàng bái Dương Dung:

- Bái kiến phu nhân.

Lờwdi này khiến cho Dương Dung cườbai không ngng như trăm hoa đfRua nở khiến mọi ngườVhi vui vẻ thoảsti mái.

Đin Phong ở bên cạjBInh thấgwoy biểru hin của ĐiểfRn Vi với Trương Lãng thì vô cùng hài lòng.
Ủng hộ chỉNt với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad