Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Điển Vi.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Điển Vi.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảM: Dục Hỏa Trọng Sinh
-- o --

Chương 5: ĐiểVAXn Vi.


Nhóm dịEgch: Black
Nguồn: Vipvanda
Đin Phong quen thuộc nhữplMng nơi này mấjqDy tiểEACu t chăn dê nhìn thấDly hắfkjn lin vội vàng báo mấfVHy ngườDli trong thôn, không bao lâu sau ở trong thôn truyn ra tiếng chiêng trống, Dương Dung nở ra nụ cườPi ngọt ngào, càng tăng hêm vẻ ưu m, Trương Lãng sác tâm nổi lên thầIm nghĩxEO tối nay phảPi thân mt với nàng.

Vào thôn xong thỉiyinh thoảHnng có thôn dân chào hỏi Đin Phong, nam nữXc trẻ tuổi chấAt phác trong thôn cũng gp mt Trương Lãng và dương Dung, nam nhân nhìn thấPy Dương Dung thì trợn mắiot há mồm, mà nữI thì vụng trộm dò xét Trương Lãng, khiến cho Đin Phong thm chí còn vắqIng vẻ ngườioi vây quanh hơn họ.

Đin Phong không thèm điyiP ý tới chuyn này hắpqHn va đRpRi va nói:
- Trong thôn này có một tráng sĩGB uy lc vô cùng, anh dũng hơn ngườqIi, cung mã thàn thạqSo, cùng với tạMCfi hạzi quan h cũng khá thân mt, hôm nay ta đAGc bit mang sứfVH quân tới gp hắfkjn.

Trương Lãng hiếu kỳ, ngườioi mà Đin Phong ca ngợt không biết là ngườXci phương nào, hắGBn lin thích thú hỏi:

- NgườqSi này là ai?

- HắfVHn họ ĐiểPn tên Vi, trước ở dưới trướng Trương MạpqHc không hợp với ngườhi khác ra tay giết ngườRpRi, chạPy vào trong núi, chỉwfi vì quan phủ đxEOuổi bắfVHt mà ẩpqHn cư tạHPi nơi này.

- A...

Trương Lãng nghe tới tên của Điểzin Vi thì kinh hãi sau đpqHó chuyểSn sang vui mng. ĐiểqSn Vi là tuyt thế danh tướng nếu như đpqHược hắBn tương trợ thì không khác gì hổ thêm canhjs.

Đin Phong kinh ngạDlc nhìn Trương Lãng mà hỏi:

- Chng lẽ sứfi quân cũng biết Điểion Vi?

Sau đHEGó hắMCfn bng tỉqonh đjqDdBi ngộ mà nói:

- Chúa công nuôi mộng lớn, tấMCft muốn chiêu nạBAp hin tài, ĐiểHEGn Vi võ dũng hơn ngườii tấIt đAGã nghe thấfkjy.

Trương Lãng trong lòng cườqIi thầdBm, tuy nhiên Đin Phong đxEOã nói như vy hắBAn cũng không sa lạfkji, v sau mình cầnn phảHni chú ý một chút.

Lúc này Cao Thun không phục mà nói:

- NgườnzMi này lợi hạii như thế sao, Cao Thun muốn lĩionh giáo một phen.

Trương Lãng cùng với Đin Phong liếc nhìn nhau đdBồng thờhi cườMi một tiếng, Cao Thun càng không phục.

Bọn họ nhanh chóng đfii tới trước một gian nhà tranh, chỉi là cánh ca đquóng cht, Trương Lãng thấVAXt vọng nói:

- Xem ra ĐiểVAXn Vi không ở trong nhà không biết là đqui nơi nào.

Đin Phong mỉOwfm cườqIi nói:

- ĐiểOwfn Vi đnzMang ở trong nhà, ta đplMoán hắPn tạOdHi hu vin luyn võ.

Trương Lãng tinh thầnn đXcOwfi chấqSn, cùng với Cao Thun và Đin Phong đhi vào bên trong.

MấMy ngườfVHi lúc tới hu vin thì nghe thấfiy tng luồng thanh âm thét gào như sấkqqm một đVAXHni hán đquang ở trong nội điin vn kích như bay, uy vũ sinh gió.

Cao Thun nhìn thấQQOy thì trong lòng không khỏi ngứiyia ngáy nhịpqHn không đOwfược cầVAXm lấnzMy song thương kéo dài ra, hóa ra thiết thương của hắHnn có cơ quan có thểXc lớn có thểAG nhỏ tùy thờlnpi có thểM xuấBAt hin, Trương Lãng cũng không ngăn cảjqDn kỳ tht hắIn cũng muốn xem thc lc của hai ngườBAi hơn kém nhau bao nhiêu.

Trương Lãng sau khi liên tiếp kết nối lin hét lớn một tiếng nhảOdHy vào trong nội vin, thiết thương đpqHã đXcánh tới trước mt ĐiểIn Vi.

ĐiểQQOn Vi điang luyn tới mứnzMc hào hứqung, thấChy một ngườplMi xông tới lin hô to một tiếng:

- Tới hay lắqom.

Song kích múa lên, hai thanh âm đqoinh đyqang vang lên, Cao Thun lui lạChi hai ba bước, cánh tay rung lên.

Hip thứqS nhấfit lc cánh tay của ĐiểfVHn Vi đSã thắhng.

Cao Thun thầzim git mình, bình thườOwfng hắin t phụ lc tay của mình hơn ngườHni không ngờCh núi cao còn có núi cao hơn, hắiyin vội vàng múa thiết thương xuấHnt ra bảfkjn lĩAGnh.

Điểin Vi cũng phối hợp với bin pháp cứDlng đQQOối cứSng, thiết thương của Cao Thun giống như một con rắCMn, tinh tế tỉCh mỉfVH tinh xảpqHo.

Hai ngườqIi đfiu thi triểin sở trườnzMng mọi ngườjqDi nhìn thấChy đquu như say như sưa, đwfiúng là long tranh hổ đlnpHnu ngay cảdB Trương Lãng và Dương Dung cũng ngứEga tay.

ĐIo mắDlt nhìn thì thấwfiy trn chiến đlnpã gầEgn trăm hip, khí lc của Cao Thun cuối cùng cũng không so đfVHược với Điểkqqn Vi mc dù không bịEAC đMMxối phương phá phòng tuyến, nhưng din tích phòng thủ ngày càng ít, tiến công lc bấit tòng tâm ngược lạCMi ĐiểVAXn Vi càng đRpRánh càng mạGBnh song kích như giao long theo sóng quay cuồng.

Đin Phong thấfVHy Cao Thun duy trì không đkqqược sợ hắOdHn bịi thương thì mở ming quát:

- ĐiểCMn Vi còn không ngng tay.

Cao Thun thấqoy thế thì thu thương lạAGi nhảdBy ra khỏi vòng chiến, lúc này hắMn mới phát hin ra hai tay của mình run run toàn thân đDlổ mồ hôi có một cảkqqm giác vô lc.

Điểqun Vi nghe tiếng quay đlnpquu lạBAi thấChy là Đin Phong bước ra lin mng rỡ nói:

- Đin tiên sinh tht là thống khoái ta đBã lâu như vy không đIược đMCfánh nhau thống khoái vịOdH huynh đXc kia cc kỳ cao thủ, có thểHn đziXcu với ta trên trăm hip mà bấht phân thắing bạqIi.

Trương Lãng lúc này mới có cơ hội dò xét Điểin Vi cao thấBAp, chỉxEO thấEgy hắDln mình cao tám thước, lưng hùm vai gấSu, đEgdBu báo tay vượn, lông mày thô đHnôi mắCht to, thanh âm như lôi đwfiin thì không khỏi nói với Dương Dung: truyn đfVHược lấiyiy t website tung hoanh

- ĐiểIn Vi đChúng là hổ tướng.

Dương Dung cong cái ming nhỏ nhắfin lên mà nói:
xem chương mới tạni tunghoanh(.)com
- Nhưng đAGOdHu óc ngu ngốc như trâu bò, chỉOwf có một thân man lc.

Trương Lãng cườfii hai tiếng, nếu như lờChi này điyiQQO cho ĐiểCMn Vi nghe không biết hắiyin có cảAm tưởng gì.

Lúc này Trương Sở cũng nhanh chóng đCMi tới bên Cao Thun, lau mồ hôi cho hắqIn, Cao Thun va thở va nói:

- ĐiểVAXn huynh rấit cao minh, Cao Thun vô cùng bội phục.

ĐiểqIn Vi không khỏi há ming cườplMi to.
Lúc này Đin Phong mới kéo Điểiyin Vi qua một bên mà nói;

- Ta hôm nay dn giới cho ngươi một vịqS minh quân, ngày sau theo hắHPn đqSGBm bảPo không uổng một thân tuyt k của ngươi.

Điểwfin Vi đnzMqIi hỉlnp nói:

- Ta chờXc ngày này lâu rồi nếu như không rờEACi núi bây giờAG ta sợ sẽ sinh bnh mấwfit.

Lúc này Trương Lãng và Dương Dung cũng đii tới.

Đin Phong hướng v phía Đổng Trác chỉCh v phía Trương Lãng mà nói:

- ĐiểxEOn Vi còn không mau tham kiến chúa công.

ĐiểHnn Vi vội vàng tiến tới ném kích ra quỳ gối trước mt Trương Lãng lớn tiếng nói:

- ĐiểdBn Vi bái kiến chúa công nguyn vì chúa công mà xuấwfit sinh nhp t, chết cũng không hối tiếc.

Trương Lãng trong lòng rấwfit yêu thích ĐiểCMn Vi, thấjqDy hắqSn ngay thng trc tính thì vội vàng đplMỡ dy.

- Nam nhân dưới gối là vàng trên bái thiên đAqua dưới bái cao đxEOườdBng ĐiểpqHn Vi à t nay v sau ngươi không cầqon phảEACi dùng l lớn như vy với ta, ngươi có tâm ý là đfVHược.

Điểhn Vi gấqSp giọng nói:

- Cái này không thểHP đfiược l không thểfkj phế.

Trương Lãng sắfkjc mt trầkqqm xuống:

- Ta nói không đnược v sau ngươi còn đRpRối với ta l như thế ta không xem ngươi là huynh đfi.

ĐiểxEOn Vi cườxEOi cườii nhìn Trương Lãng trên mt hin ra vẻ cảXcm đwfiộng vô cùng, lạHPi tháy Dương Dung da vào Trương Lãng thì vội vàng bái Dương Dung:

- Bái kiến phu nhân.

Lờkqqi này khiến cho Dương Dung cườfVHi không ngng như trăm hoa đkqqua nở khiến mọi ngườVAXi vui vẻ thoảQQOi mái.

Đin Phong ở bên cạHnnh thấhy biểquu hin của Điểlnpn Vi với Trương Lãng thì vô cùng hài lòng.
Ủng hộ chỉio với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad