Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Điển Vi.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Điển Vi.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảyrd: Dục Hỏa Trọng Sinh
-- o --

Chương 5: ĐiểNn Vi.


Nhóm dịuich: Black
Nguồn: Vipvanda
Đin Phong quen thuộc nhữTng nơi này mấYYay tiểZgku t chăn dê nhìn thấYYay hắYyEn lin vội vàng báo mấQzy ngườaypi trong thôn, không bao lâu sau ở trong thôn truyn ra tiếng chiêng trống, Dương Dung nở ra nụ cườQzi ngọt ngào, càng tăng hêm vẻ ưu m, Trương Lãng sác tâm nổi lên thầlm nghĩks tối nay phảwnAi thân mt với nàng.

Vào thôn xong thỉuinh thoảpQng có thôn dân chào hỏi Đin Phong, nam nữyK trẻ tuổi chấpRt phác trong thôn cũng gp mt Trương Lãng và dương Dung, nam nhân nhìn thấVy Dương Dung thì trợn mắdTt há mồm, mà nữiv thì vụng trộm dò xét Trương Lãng, khiến cho Đin Phong thm chí còn vắpRng vẻ ngườzi vây quanh hơn họ.

Đin Phong không thèm đQziv ý tới chuyn này hắin va đimi va nói:
- Trong thôn này có một tráng sĩpQ uy lc vô cùng, anh dũng hơn ngườrBi, cung mã thàn thạZgko, cùng với tạyzi hạpQ quan h cũng khá thân mt, hôm nay ta đYYac bit mang sứBih quân tới gp hắmn.

Trương Lãng hiếu kỳ, ngườli mà Đin Phong ca ngợt không biết là ngườBi phương nào, hắQzn lin thích thú hỏi:

- Ngườmi này là ai?

- Hắaypn họ Điểegn tên Vi, trước ở dưới trướng Trương MạAirc không hợp với ngườtyfi khác ra tay giết ngườgi, chạiy vào trong núi, chỉnQA vì quan phủ đpRuổi bắmt mà ẩBn cư tạBihi nơi này.

- A...

Trương Lãng nghe tới tên của Điểhqn Vi thì kinh hãi sau đAiró chuyểNn sang vui mng. ĐiểANn Vi là tuyt thế danh tướng nếu như đLApược hắgDn tương trợ thì không khác gì hổ thêm canhjs.

Đin Phong kinh ngạmc nhìn Trương Lãng mà hỏi:

- Chng lẽ sứiv quân cũng biết ĐiểwnAn Vi?

Sau đuió hắBihn bng tỉyKnh đYyEhqi ngộ mà nói:

- Chúa công nuôi mộng lớn, tấfAxt muốn chiêu nạuip hin tài, Điểaypn Vi võ dũng hơn ngườfAxi tấLApt đEtã nghe thấZYZy.

Trương Lãng trong lòng cườyzi thầyrdm, tuy nhiên Đin Phong đaZkã nói như vy hắrVn cũng không sa lạAiLi, v sau mình cầpQn phảBihi chú ý một chút.

Lúc này Cao Thun không phục mà nói:

- NgườYYai này lợi hạrVi như thế sao, Cao Thun muốn lĩAirnh giáo một phen.

Trương Lãng cùng với Đin Phong liếc nhìn nhau đmồng thờpRi cườyrdi một tiếng, Cao Thun càng không phục.

Bọn họ nhanh chóng đZYZi tới trước một gian nhà tranh, chỉaZk là cánh ca đZYZóng cht, Trương Lãng thấwnAt vọng nói:

- Xem ra ĐiểgDn Vi không ở trong nhà không biết là đNi nơi nào.

Đin Phong mỉimm cườgDi nói:

- ĐiểZgkn Vi đLApang ở trong nhà, ta đgoán hắxeDn tạli hu vin luyn võ.

Trương Lãng tinh thầmn đlTi chấuin, cùng với Cao Thun và Đin Phong đyzi vào bên trong.

MấrVy ngườQzi lúc tới hu vin thì nghe thấaZky tng luồng thanh âm thét gào như sấAirm một đkLBEti hán đdTang ở trong nội đrVin vn kích như bay, uy vũ sinh gió.

Cao Thun nhìn thấYYay thì trong lòng không khỏi ngứksa ngáy nhịdTn không đimược cầnwtm lấYYay song thương kéo dài ra, hóa ra thiết thương của hắDNn có cơ quan có thểbnb lớn có thểl nhỏ tùy thờYyEi có thểm xuấegt hin, Trương Lãng cũng không ngăn cảAiLn kỳ tht hắuin cũng muốn xem thc lc của hai ngườbnbi hơn kém nhau bao nhiêu.

Trương Lãng sau khi liên tiếp kết nối lin hét lớn một tiếng nhảivy vào trong nội vin, thiết thương đksã đbnbánh tới trước mt Điểyrdn Vi.

ĐiểAiLn Vi đaypang luyn tới mứAmc hào hứEtng, thấyzy một ngườAiri xông tới lin hô to một tiếng:

- Tới hay lắAirm.

Song kích múa lên, hai thanh âm đAminh đLApang vang lên, Cao Thun lui lạaZki hai ba bước, cánh tay rung lên.

Hip thứLl nhấmt lc cánh tay của ĐiểDNn Vi đAirã thắyKng.

Cao Thun thầmm git mình, bình thườyKng hắmn t phụ lc tay của mình hơn ngườnQAi không ngờrB núi cao còn có núi cao hơn, hắin vội vàng múa thiết thương xuấwnAt ra bảgn lĩAiLnh.
nguồn tunghoanh.com
Điểln Vi cũng phối hợp với bin pháp cứBng đkLBối cứdTng, thiết thương của Cao Thun giống như một con rắZYZn, tinh tế tỉl mỉui tinh xảio.

Hai ngườnQAi đQzu thi triểmn sở trườLlng mọi ngườNi nhìn thấaypy đrBu như say như sưa, đnwtúng là long tranh hổ đipQu ngay cảAN Trương Lãng và Dương Dung cũng ngứpRa tay.

Đio mắmt nhìn thì thấzy trn chiến đBihã gầVn trăm hip, khí lc của Cao Thun cuối cùng cũng không so đrVược với ĐiểnQAn Vi mc dù không bịnQA đANối phương phá phòng tuyến, nhưng din tích phòng thủ ngày càng ít, tiến công lc bấzt tòng tâm ngược lạkLBi Điểyrdn Vi càng đrBánh càng mạBnh song kích như giao long theo sóng quay cuồng.

Đin Phong thấANy Cao Thun duy trì không đgDược sợ hắpQn bịm thương thì mở ming quát:

- Điểbnbn Vi còn không ngng tay.

Cao Thun thấQzy thế thì thu thương lạbnbi nhảaZky ra khỏi vòng chiến, lúc này hắqqan mới phát hin ra hai tay của mình run run toàn thân đrVổ mồ hôi có một cảwnAm giác vô lc.

ĐiểBihn Vi nghe tiếng quay đnQAAiLu lạdTi thấZYZy là Đin Phong bước ra lin mng rỡ nói:

- Đin tiên sinh tht là thống khoái ta đzã lâu như vy không đzược đrBánh nhau thống khoái vịLAp huynh đxeD kia cc kỳ cao thủ, có thểbnb đaZkAiLu với ta trên trăm hip mà bấZYZt phân thắZgkng bạaypi.

Trương Lãng lúc này mới có cơ hội dò xét Điểivn Vi cao thấivp, chỉT thấtyfy hắnwtn mình cao tám thước, lưng hùm vai gấiu, đQzAiru báo tay vượn, lông mày thô đfAxôi mắANt to, thanh âm như lôi đyKin thì không khỏi nói với Dương Dung:

- Điểaypn Vi đpRúng là hổ tướng.

Dương Dung cong cái ming nhỏ nhắegn lên mà nói:

- Nhưng đANksu óc ngu ngốc như trâu bò, chỉl có một thân man lc.

Trương Lãng cườAiri hai tiếng, nếu như lờxeDi này đkLBV cho ĐiểQzn Vi nghe không biết hắBihn có cảTm tưởng gì.

Lúc này Trương Sở cũng nhanh chóng đpRi tới bên Cao Thun, lau mồ hôi cho hắEtn, Cao Thun va thở va nói: xem chương mới tạZgki tunghoanh(.)com

- ĐiểAiLn huynh rấAmt cao minh, Cao Thun vô cùng bội phục.

Điểuin Vi không khỏi há ming cườnQAi to.
Lúc này Đin Phong mới kéo ĐiểTn Vi qua một bên mà nói;

- Ta hôm nay dn giới cho ngươi một vịAiL minh quân, ngày sau theo hắaypn đDNfAxm bảyrdo không uổng một thân tuyt k của ngươi.

Điểmn Vi đkLBtyfi hỉbnb nói:

- Ta chờui ngày này lâu rồi nếu như không rờegi núi bây giờpQ ta sợ sẽ sinh bnh mấBt.

Lúc này Trương Lãng và Dương Dung cũng đli tới.

Đin Phong hướng v phía Đổng Trác chỉm v phía Trương Lãng mà nói:

- ĐiểVn Vi còn không mau tham kiến chúa công.

Điểyzn Vi vội vàng tiến tới ném kích ra quỳ gối trước mt Trương Lãng lớn tiếng nói:

- ĐiểAirn Vi bái kiến chúa công nguyn vì chúa công mà xuấnQAt sinh nhp t, chết cũng không hối tiếc.

Trương Lãng trong lòng rấuit yêu thích ĐiểpRn Vi, thấAiry hắaypn ngay thng trc tính thì vội vàng đYYaỡ dy.

- Nam nhân dưới gối là vàng trên bái thiên đnQALApa dưới bái cao đAiLườksng Điểzn Vi à t nay v sau ngươi không cầAmn phảaZki dùng l lớn như vy với ta, ngươi có tâm ý là đwnAược.

ĐiểxeDn Vi gấANp giọng nói:

- Cái này không thểpQ đhqược l không thểT phế.

Trương Lãng sắBc mt trầpRm xuống:

- Ta nói không đZgkược v sau ngươi còn đdTối với ta l như thế ta không xem ngươi là huynh đi.

Điểmn Vi cườLli cườYYai nhìn Trương Lãng trên mt hin ra vẻ cảdTm đyzộng vô cùng, lạgi tháy Dương Dung da vào Trương Lãng thì vội vàng bái Dương Dung:

- Bái kiến phu nhân.

LờTi này khiến cho Dương Dung cườrVi không ngng như trăm hoa đBihua nở khiến mọi ngườxeDi vui vẻ thoảpRi mái.

Đin Phong ở bên cạivnh thấLApy biểrVu hin của ĐiểkLBn Vi với Trương Lãng thì vô cùng hài lòng.
Ủng hộ chỉxeD với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad