Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Điển Vi.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Điển Vi.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảjg: Dục Hỏa Trọng Sinh
-- o --

Chương 5: ĐiểyCn Vi.


Nhóm dịznch: Black
Nguồn: Vipvanda
Đin Phong quen thuộc nhữxeNng nơi này mấZy tiểAyju t chăn dê nhìn thấvDSy hắvKtn lin vội vàng báo mấxeNy ngườvi trong thôn, không bao lâu sau ở trong thôn truyn ra tiếng chiêng trống, Dương Dung nở ra nụ cườykpi ngọt ngào, càng tăng hêm vẻ ưu m, Trương Lãng sác tâm nổi lên thầSyvm nghĩKn tối nay phảLgi thân mt với nàng.

Vào thôn xong thỉNnh thoảvKtng có thôn dân chào hỏi Đin Phong, nam nữDIv trẻ tuổi chấjgt phác trong thôn cũng gp mt Trương Lãng và dương Dung, nam nhân nhìn thấLky Dương Dung thì trợn mắjgt há mồm, mà nữhE thì vụng trộm dò xét Trương Lãng, khiến cho Đin Phong thm chí còn vắhEng vẻ ngườxeNi vây quanh hơn họ.

Đin Phong không thèm đPOxyq ý tới chuyn này hắPOxn va đVmzi va nói:
- Trong thôn này có một tráng sĩJB uy lc vô cùng, anh dũng hơn ngườMVLi, cung mã thàn thạSyvo, cùng với tạLMLi hạMJ quan h cũng khá thân mt, hôm nay ta đaMQc bit mang sứLg quân tới gp hắyCn.

Trương Lãng hiếu kỳ, ngườvNi mà Đin Phong ca ngợt không biết là ngườmi phương nào, hắOMcn lin thích thú hỏi:

- NgườCPdi này là ai?

- HắVmzn họ ĐiểvDSn tên Vi, trước ở dưới trướng Trương MạMBMc không hợp với ngườvDSi khác ra tay giết ngườLMLi, chạwy vào trong núi, chỉtZ vì quan phủ đBwuổi bắLMLt mà ẩpmn cư tạpmi nơi này.

- A...

Trương Lãng nghe tới tên của ĐiểJn Vi thì kinh hãi sau đmnó chuyểykpn sang vui mng. ĐiểIvn Vi là tuyt thế danh tướng nếu như đCPdược hắPPCn tương trợ thì không khác gì hổ thêm canhjs.

Đin Phong kinh ngạCPdc nhìn Trương Lãng mà hỏi:

- Chng lẽ sứk quân cũng biết ĐiểQhJn Vi?

Sau đAyjó hắmnn bng tỉvDSnh đMavmni ngộ mà nói:

- Chúa công nuôi mộng lớn, tấBwt muốn chiêu nạJBp hin tài, Điểpmn Vi võ dũng hơn ngườVmzi tấpmt đJBã nghe thấBwy.

Trương Lãng trong lòng cườxeNi thầPOxm, tuy nhiên Đin Phong đtZã nói như vy hắLgn cũng không sa lạJzi, v sau mình cầDIvn phảvNi chú ý một chút.

Lúc này Cao Thun không phục mà nói:

- NgườyCi này lợi hạmi như thế sao, Cao Thun muốn lĩvNnh giáo một phen.

Trương Lãng cùng với Đin Phong liếc nhìn nhau đKnồng thờLki cườcyJi một tiếng, Cao Thun càng không phục.

Bọn họ nhanh chóng đpmi tới trước một gian nhà tranh, chỉvN là cánh ca đaMQóng cht, Trương Lãng thấaMQt vọng nói:

- Xem ra ĐiểJn Vi không ở trong nhà không biết là đtZi nơi nào.

Đin Phong mỉnm cườOMci nói:

- ĐiểcyJn Vi đOMcang ở trong nhà, ta đNoán hắykpn tạMVLi hu vin luyn võ.

Trương Lãng tinh thầeUn đxeNNi chấDIvn, cùng với Cao Thun và Đin Phong đhEi vào bên trong.

MấhEy ngườvi lúc tới hu vin thì nghe thấVmzy tng luồng thanh âm thét gào như sấvKtm một đcyJni hán đJang ở trong nội đpmin vn kích như bay, uy vũ sinh gió.

Cao Thun nhìn thấzny thì trong lòng không khỏi ngứva ngáy nhịVzn không đDIvược cầNBm lấKny song thương kéo dài ra, hóa ra thiết thương của hắKnn có cơ quan có thểk lớn có thểcyJ nhỏ tùy thờMJi có thểmn xuấIvt hin, Trương Lãng cũng không ngăn cảwn kỳ tht hắLgn cũng muốn xem thc lc của hai ngườJzi hơn kém nhau bao nhiêu.

Trương Lãng sau khi liên tiếp kết nối lin hét lớn một tiếng nhảQhJy vào trong nội vin, thiết thương đvNã đxeNánh tới trước mt ĐiểBwn Vi.

ĐiểZn Vi đLMLang luyn tới mứEc hào hứmng, thấcyJy một ngườMBMi xông tới lin hô to một tiếng:

- Tới hay lắvNm.

Song kích múa lên, hai thanh âm đmninh đcyJang vang lên, Cao Thun lui lạLki hai ba bước, cánh tay rung lên.

Hip thứMVL nhấkt lc cánh tay của ĐiểLMLn Vi đVmzã thắtZng.

Cao Thun thầLkm git mình, bình thườkng hắCPdn t phụ lc tay của mình hơn ngườDIvi không ngờvN núi cao còn có núi cao hơn, hắdVAn vội vàng múa thiết thương xuấhEt ra bảzn lĩNnh.

ĐiểLgn Vi cũng phối hợp với bin pháp cứZng đznối cứMBMng, thiết thương của Cao Thun giống như một con rắNBn, tinh tế tỉvKt mỉm tinh xảeUo.

Hai ngườvDSi đMavu thi triểAyjn sở trườyCng mọi ngườvDSi nhìn thấykpy đjgu như say như sưa, đMJúng là long tranh hổ đmnAyju ngay cảVmz Trương Lãng và Dương Dung cũng ngứvDSa tay.

ĐJo mắVmzt nhìn thì thấyqy trn chiến đLkã gầEn trăm hip, khí lc của Cao Thun cuối cùng cũng không so đxeNược với ĐiểJzn Vi mc dù không bịxeN đNối phương phá phòng tuyến, nhưng din tích phòng thủ ngày càng ít, tiến công lc bấcyJt tòng tâm ngược lạmi ĐiểvDSn Vi càng đdVAánh càng mạyqnh song kích như giao long theo sóng quay cuồng.

Đin Phong thấLMLy Cao Thun duy trì không đBwược sợ hắNBn bịPOx thương thì mở ming quát:

- ĐiểtZn Vi còn không ngng tay.

Cao Thun thấEy thế thì thu thương lạvi nhảMavy ra khỏi vòng chiến, lúc này hắmnn mới phát hin ra hai tay của mình run run toàn thân đJổ mồ hôi có một cảNBm giác vô lc.

Điểwn Vi nghe tiếng quay đBwPOxu lạLki thấzny là Đin Phong bước ra lin mng rỡ nói:

- Đin tiên sinh tht là thống khoái ta đKnã lâu như vy không đLkược đPOxánh nhau thống khoái vịPPC huynh đhE kia cc kỳ cao thủ, có thểMBM đBwnu với ta trên trăm hip mà bấjgt phân thắIvng bạVzi.

Trương Lãng lúc này mới có cơ hội dò xét Điểvn Vi cao thấykpp, chỉOMc thấpmy hắOMcn mình cao tám thước, lưng hùm vai gấLMLu, đhEtZu báo tay vượn, lông mày thô đLMLôi mắtZt to, thanh âm như lôi đvKtin thì không khỏi nói với Dương Dung:

- ĐiểNBn Vi đOMcúng là hổ tướng.

Dương Dung cong cái ming nhỏ nhắMBMn lên mà nói:

- Nhưng đmCPdu óc ngu ngốc như trâu bò, chỉJB có một thân man lc.

Trương Lãng cườPPCi hai tiếng, nếu như lờdVAi này đVmzVmz cho Điểznn Vi nghe không biết hắyCn có cảMBMm tưởng gì.

Lúc này Trương Sở cũng nhanh chóng đDIvi tới bên Cao Thun, lau mồ hôi cho hắzn, Cao Thun va thở va nói:

- ĐiểZn huynh rấVmzt cao minh, Cao Thun vô cùng bội phục.

ĐiểNBn Vi không khỏi há ming cườjgi to.
Lúc này Đin Phong mới kéo Điểjgn Vi qua một bên mà nói;

- Ta hôm nay dn giới cho ngươi một vịJz minh quân, ngày sau theo hắAyjn đLkdVAm bảJo không uổng một thân tuyt k của ngươi.

ĐiểLMLn Vi đdVALMLi hỉPPC nói:

- Ta chờJB ngày này lâu rồi nếu như không rờMavi núi bây giờLk ta sợ sẽ sinh bnh mấVzt.

Lúc này Trương Lãng và Dương Dung cũng đMVLi tới.

Đin Phong hướng v phía Đổng Trác chỉVz v phía Trương Lãng mà nói:

- ĐiểvKtn Vi còn không mau tham kiến chúa công.

ĐiểJBn Vi vội vàng tiến tới ném kích ra quỳ gối trước mt Trương Lãng lớn tiếng nói:

- ĐiểIvn Vi bái kiến chúa công nguyn vì chúa công mà xuấVmzt sinh nhp t, chết cũng không hối tiếc.

Trương Lãng trong lòng rấwt yêu thích Điểpmn Vi, thấvNy hắMVLn ngay thng trc tính thì vội vàng đykpỡ dy.

- Nam nhân dưới gối là vàng trên bái thiên đpmzna dưới bái cao đJzườNng Điểznn Vi à t nay v sau ngươi không cầeUn phảNi dùng l lớn như vy với ta, ngươi có tâm ý là đAyjược. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Điểjgn Vi gấZp giọng nói:

- Cái này không thểmn đPPCược l không thểykp phế.

Trương Lãng sắNBc mt trầykpm xuống:

- Ta nói không đMJược v sau ngươi còn đkối với ta l như thế ta không xem ngươi là huynh đE.
nguồn tunghoanh.com
ĐiểtZn Vi cườcyJi cườyqi nhìn Trương Lãng trên mt hin ra vẻ cảIvm đIvộng vô cùng, lạhEi tháy Dương Dung da vào Trương Lãng thì vội vàng bái Dương Dung:

- Bái kiến phu nhân.

LờCPdi này khiến cho Dương Dung cườvDSi không ngng như trăm hoa đdVAua nở khiến mọi ngườzi vui vẻ thoảwi mái.

Đin Phong ở bên cạAyjnh thấykpy biểMJu hin của ĐiểQhJn Vi với Trương Lãng thì vô cùng hài lòng.
Ủng hộ chỉmn với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad