Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Điển Vi.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Điển Vi.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảQo: Dục Hỏa Trọng Sinh
-- o --

Chương 5: ĐiểJgNn Vi. xem chương mới tạjti tunghoanh(.)com


Nhóm dịgch: Black
Nguồn: Vipvanda
Đin Phong quen thuộc nhữTbang nơi này mấVIsy tiểCu t chăn dê nhìn thấTbay hắNSkn lin vội vàng báo mấSky ngườDxi trong thôn, không bao lâu sau ở trong thôn truyn ra tiếng chiêng trống, Dương Dung nở ra nụ cườIi ngọt ngào, càng tăng hêm vẻ ưu m, Trương Lãng sác tâm nổi lên thầWMVm nghĩe tối nay phảAJi thân mt với nàng.

Vào thôn xong thỉCgnh thoảCng có thôn dân chào hỏi Đin Phong, nam nữGFJ trẻ tuổi chấWMVt phác trong thôn cũng gp mt Trương Lãng và dương Dung, nam nhân nhìn thấrTGy Dương Dung thì trợn mắDxt há mồm, mà nữgn thì vụng trộm dò xét Trương Lãng, khiến cho Đin Phong thm chí còn vắoeng vẻ ngườkwi vây quanh hơn họ.

Đin Phong không thèm đuGFJ ý tới chuyn này hắIn va đjti va nói:
- Trong thôn này có một tráng sĩFQl uy lc vô cùng, anh dũng hơn ngườaDji, cung mã thàn thạTbao, cùng với tạGFJi hạIYl quan h cũng khá thân mt, hôm nay ta đgnc bit mang sứbWs quân tới gp hắjtn.

Trương Lãng hiếu kỳ, ngườji mà Đin Phong ca ngợt không biết là ngườgi phương nào, hắsOkn lin thích thú hỏi:

- NgườIci này là ai?

- HắkoCn họ ĐiểGFJn tên Vi, trước ở dưới trướng Trương MạsNAc không hợp với ngườlKi khác ra tay giết ngườQoi, chạFCy vào trong núi, chỉu vì quan phủ đuuổi bắYFt mà ẩXVXn cư tạQoi nơi này. xem tạNri t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- A...

Trương Lãng nghe tới tên của ĐiểsNAn Vi thì kinh hãi sau đgó chuyểJn sang vui mng. ĐiểsNAn Vi là tuyt thế danh tướng nếu như đNSkược hắkn tương trợ thì không khác gì hổ thêm canhjs.

Đin Phong kinh ngạlKc nhìn Trương Lãng mà hỏi:

- Chng lẽ sứgn quân cũng biết ĐiểNrn Vi?

Sau đeó hắoen bng tỉJgNnh đaDjrTGi ngộ mà nói:

- Chúa công nuôi mộng lớn, tấwt muốn chiêu nạNup hin tài, ĐiểsNAn Vi võ dũng hơn ngườki tấVtVt đFCã nghe thấsNAy.

Trương Lãng trong lòng cườNSki thầGFJm, tuy nhiên Đin Phong đVzã nói như vy hắFn cũng không sa lạDxi, v sau mình cầwn phảDxi chú ý một chút.

Lúc này Cao Thun không phục mà nói:

- Ngườji này lợi hạNxi như thế sao, Cao Thun muốn lĩknh giáo một phen.

Trương Lãng cùng với Đin Phong liếc nhìn nhau đFCồng thờui cườbWsi một tiếng, Cao Thun càng không phục.

Bọn họ nhanh chóng đki tới trước một gian nhà tranh, chỉVz là cánh ca đaDjóng cht, Trương Lãng thấFQlt vọng nói:

- Xem ra ĐiểXVXn Vi không ở trong nhà không biết là đWMVi nơi nào.

Đin Phong mỉCgm cườJgNi nói:

- ĐiểJn Vi đJang ở trong nhà, ta đIcoán hắMln tạgni hu vin luyn võ.

Trương Lãng tinh thầen đWMVji chấun, cùng với Cao Thun và Đin Phong đtsNi vào bên trong.

MấsOky ngườJgNi lúc tới hu vin thì nghe thấaDjy tng luồng thanh âm thét gào như sấOjFm một đQoVtVi hán đuang ở trong nội đQoin vn kích như bay, uy vũ sinh gió.

Cao Thun nhìn thấXVXy thì trong lòng không khỏi ngứTbaa ngáy nhịsINn không đJgNược cầrTGm lấVtVy song thương kéo dài ra, hóa ra thiết thương của hắkn có cơ quan có thểTba lớn có thểFC nhỏ tùy thờaDji có thểCg xuấFCt hin, Trương Lãng cũng không ngăn cảNun kỳ tht hắIcn cũng muốn xem thc lc của hai ngườCgi hơn kém nhau bao nhiêu.

Trương Lãng sau khi liên tiếp kết nối lin hét lớn một tiếng nhảky vào trong nội vin, thiết thương đCã đjánh tới trước mt ĐiểbWsn Vi.

Điểgn Vi đIang luyn tới mứCgc hào hứAJng, thấAJy một ngườNri xông tới lin hô to một tiếng:

- Tới hay lắJm.

Song kích múa lên, hai thanh âm đNrinh đDxang vang lên, Cao Thun lui lạCi hai ba bước, cánh tay rung lên.

Hip thứrTG nhấut lc cánh tay của ĐiểVIsn Vi đVtVã thắjtng.

Cao Thun thầSkm git mình, bình thườPPrng hắTban t phụ lc tay của mình hơn ngườFQli không ngờXVX núi cao còn có núi cao hơn, hắgnn vội vàng múa thiết thương xuấkoCt ra bảoen lĩjnh.

ĐiểrTGn Vi cũng phối hợp với bin pháp cứMlng đDxối cứgnng, thiết thương của Cao Thun giống như một con rắSkn, tinh tế tỉVIs mỉJgN tinh xảtsNo.

Hai ngườoei đVIsu thi triểPPrn sở trườNrng mọi ngườwi nhìn thấIYly đeu như say như sưa, đeúng là long tranh hổ đAJVIsu ngay cảGFJ Trương Lãng và Dương Dung cũng ngứsNAa tay.

ĐFo mắbWst nhìn thì thấey trn chiến đMlã gầJn trăm hip, khí lc của Cao Thun cuối cùng cũng không so đCgược với ĐiểlIn Vi mc dù không bịI đbWsối phương phá phòng tuyến, nhưng din tích phòng thủ ngày càng ít, tiến công lc bấAJt tòng tâm ngược lạgni ĐiểIn Vi càng đAJánh càng mạwnh song kích như giao long theo sóng quay cuồng.

Đin Phong thấCgy Cao Thun duy trì không đXVXược sợ hắFn bịlK thương thì mở ming quát:

- ĐiểNxn Vi còn không ngng tay.

Cao Thun thấsNAy thế thì thu thương lạVtVi nhảAJy ra khỏi vòng chiến, lúc này hắNun mới phát hin ra hai tay của mình run run toàn thân đeổ mồ hôi có một cảIYlm giác vô lc.

ĐiểCgn Vi nghe tiếng quay đlKIcu lạMli thấjty là Đin Phong bước ra lin mng rỡ nói:

- Đin tiên sinh tht là thống khoái ta đNSkã lâu như vy không đXVXược đbWsánh nhau thống khoái vịF huynh đC kia cc kỳ cao thủ, có thểCg đkoCoeu với ta trên trăm hip mà bấut phân thắJng bạlIi.

Trương Lãng lúc này mới có cơ hội dò xét Điểjtn Vi cao thấQop, chỉFC thấsOky hắgnn mình cao tám thước, lưng hùm vai gấNSku, đsNADxu báo tay vượn, lông mày thô đYFôi mắtsNt to, thanh âm như lôi đjin thì không khỏi nói với Dương Dung:

- ĐiểsOkn Vi đIcúng là hổ tướng.

Dương Dung cong cái ming nhỏ nhắoen lên mà nói:

- Nhưng đjtVtVu óc ngu ngốc như trâu bò, chỉoe có một thân man lc.

Trương Lãng cườei hai tiếng, nếu như lờXVXi này đbWsNSk cho Điểen Vi nghe không biết hắCgn có cảFCm tưởng gì.

Lúc này Trương Sở cũng nhanh chóng đsOki tới bên Cao Thun, lau mồ hôi cho hắgn, Cao Thun va thở va nói:

- ĐiểkoCn huynh rấgt cao minh, Cao Thun vô cùng bội phục.

ĐiểOjFn Vi không khỏi há ming cườVtVi to.
Lúc này Đin Phong mới kéo ĐiểNun Vi qua một bên mà nói;

- Ta hôm nay dn giới cho ngươi một vịYF minh quân, ngày sau theo hắjtn đYFVIsm bảrTGo không uổng một thân tuyt k của ngươi.

Điểjtn Vi đsNArTGi hỉNSk nói:

- Ta chờI ngày này lâu rồi nếu như không rờFi núi bây giờFQl ta sợ sẽ sinh bnh mấVzt.

Lúc này Trương Lãng và Dương Dung cũng đOjFi tới.

Đin Phong hướng v phía Đổng Trác chỉjt v phía Trương Lãng mà nói:

- ĐiểWMVn Vi còn không mau tham kiến chúa công.

ĐiểMln Vi vội vàng tiến tới ném kích ra quỳ gối trước mt Trương Lãng lớn tiếng nói:

- ĐiểVtVn Vi bái kiến chúa công nguyn vì chúa công mà xuấjtt sinh nhp t, chết cũng không hối tiếc.

Trương Lãng trong lòng rấIYlt yêu thích ĐiểbWsn Vi, thấVtVy hắoen ngay thng trc tính thì vội vàng đDxỡ dy.

- Nam nhân dưới gối là vàng trên bái thiên đrTGIca dưới bái cao đVtVườjtng ĐiểWMVn Vi à t nay v sau ngươi không cầDxn phảei dùng l lớn như vy với ta, ngươi có tâm ý là đTbaược.

ĐiểaDjn Vi gấVzp giọng nói:

- Cái này không thểDx đNrược l không thểJgN phế.

Trương Lãng sắOjFc mt trầCgm xuống:

- Ta nói không đOjFược v sau ngươi còn đYFối với ta l như thế ta không xem ngươi là huynh đJ.

ĐiểlIn Vi cườei cườIi nhìn Trương Lãng trên mt hin ra vẻ cảVtVm đGFJộng vô cùng, lạVIsi tháy Dương Dung da vào Trương Lãng thì vội vàng bái Dương Dung:

- Bái kiến phu nhân.

LờFQli này khiến cho Dương Dung cườSki không ngng như trăm hoa đSkua nở khiến mọi ngườWMVi vui vẻ thoảjti mái.

Đin Phong ở bên cạInh thấWMVy biểVzu hin của ĐiểrTGn Vi với Trương Lãng thì vô cùng hài lòng.
Ủng hộ chỉVIs với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad