Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Điển Vi.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Điển Vi.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảDg: Dục Hỏa Trọng Sinh
-- o --

Chương 5: ĐiểvGEn Vi.


Nhóm dịQNAch: Black
Nguồn: Vipvandatruyn cp nht nhanh nhấiQit tạEYi tung hoanh chấaSm com
Đin Phong quen thuộc nhữVFMng nơi này mấFODy tiểaasu t chăn dê nhìn thấNkiy hắOn lin vội vàng báo mấiTy ngườQpSi trong thôn, không bao lâu sau ở trong thôn truyn ra tiếng chiêng trống, Dương Dung nở ra nụ cườkli ngọt ngào, càng tăng hêm vẻ ưu m, Trương Lãng sác tâm nổi lên thầvYm nghĩShV tối nay phảlIi thân mt với nàng.

Vào thôn xong thỉOinh thoảShVng có thôn dân chào hỏi Đin Phong, nam nữhvl trẻ tuổi chấlIt phác trong thôn cũng gp mt Trương Lãng và dương Dung, nam nhân nhìn thấvYy Dương Dung thì trợn mắDgt há mồm, mà nữY thì vụng trộm dò xét Trương Lãng, khiến cho Đin Phong thm chí còn vắOing vẻ ngườkli vây quanh hơn họ.

Đin Phong không thèm đAaTO ý tới chuyn này hắNkin va đOi va nói:
- Trong thôn này có một tráng sĩsaj uy lc vô cùng, anh dũng hơn ngườjaFi, cung mã thàn thạQKo, cùng với tạTHi hạShV quan h cũng khá thân mt, hôm nay ta đlIc bit mang sứaas quân tới gp hắpbvn.

Trương Lãng hiếu kỳ, ngườsXi mà Đin Phong ca ngợt không biết là ngườgbi phương nào, hắuHn lin thích thú hỏi:

- NgườQKi này là ai?

- HắqTn họ ĐiểFODn tên Vi, trước ở dưới trướng Trương MạqTc không hợp với ngườgxi khác ra tay giết ngườgi, chạhvly vào trong núi, chỉTO vì quan phủ đpbvuổi bắjaFt mà ẩauHn cư tạFugi nơi này.

- A...

Trương Lãng nghe tới tên của ĐiểvGEn Vi thì kinh hãi sau đtó chuyểMqNn sang vui mng. ĐiểuPn Vi là tuyt thế danh tướng nếu như đAaTược hắGtn tương trợ thì không khác gì hổ thêm canhjs.

Đin Phong kinh ngạpbvc nhìn Trương Lãng mà hỏi:

- Chng lẽ sứqT quân cũng biết ĐiểYn Vi?

Sau đbsOó hắOin bng tỉjaFnh đlIQKi ngộ mà nói:

- Chúa công nuôi mộng lớn, tấsXt muốn chiêu nạOp hin tài, ĐiểiQin Vi võ dũng hơn ngườEYi tấQpSt đsajã nghe thấQpSy.

Trương Lãng trong lòng cườsaji thầNcm, tuy nhiên Đin Phong đFODã nói như vy hắgbn cũng không sa lạQKi, v sau mình cầDgn phảQNAi chú ý một chút.

Lúc này Cao Thun không phục mà nói:

- Ngườti này lợi hạYi như thế sao, Cao Thun muốn lĩGtnh giáo một phen.

Trương Lãng cùng với Đin Phong liếc nhìn nhau đjaFồng thờvGEi cườQpSi một tiếng, Cao Thun càng không phục.

Bọn họ nhanh chóng đQKi tới trước một gian nhà tranh, chỉg là cánh ca đDgóng cht, Trương Lãng thấtt vọng nói:

- Xem ra ĐiểMqNn Vi không ở trong nhà không biết là đsaji nơi nào.

Đin Phong mỉNkim cườVFMi nói:

- ĐiểXn Vi đOiang ở trong nhà, ta đNkioán hắVFMn tạsXi hu vin luyn võ.

Trương Lãng tinh thầMqNn đgxti chấQNAn, cùng với Cao Thun và Đin Phong đQpSi vào bên trong.

MấFugy ngườPgQi lúc tới hu vin thì nghe thấVFMy tng luồng thanh âm thét gào như sấEYm một đbsOgxi hán đEYang ở trong nội đYin vn kích như bay, uy vũ sinh gió.

Cao Thun nhìn thấgxy thì trong lòng không khỏi ngứDga ngáy nhịvGEn không đAaTược cầvGEm lấTOy song thương kéo dài ra, hóa ra thiết thương của hắvGEn có cơ quan có thểt lớn có thểT nhỏ tùy thờiTi có thểY xuấsXt hin, Trương Lãng cũng không ngăn cảauHn kỳ tht hắYn cũng muốn xem thc lc của hai ngườTi hơn kém nhau bao nhiêu.

Trương Lãng sau khi liên tiếp kết nối lin hét lớn một tiếng nhảgxy vào trong nội vin, thiết thương đqTã đIánh tới trước mt Điểkln Vi.

ĐiểuHn Vi điTang luyn tới mứic hào hứsajng, thấgby một ngườNkii xông tới lin hô to một tiếng:

- Tới hay lắOm.

Song kích múa lên, hai thanh âm đaSinh đQKang vang lên, Cao Thun lui lạQKi hai ba bước, cánh tay rung lên.

Hip thứPgQ nhấIt lc cánh tay của Điểsajn Vi đhvlã thắklng.

Cao Thun thầsXm git mình, bình thườing hắbsOn t phụ lc tay của mình hơn ngườiTi không ngờPgQ núi cao còn có núi cao hơn, hắYn vội vàng múa thiết thương xuấsajt ra bảpbvn lĩYnh.

ĐiểiTn Vi cũng phối hợp với bin pháp cứuPng đaSối cứFODng, thiết thương của Cao Thun giống như một con rắMqNn, tinh tế tỉsX mỉaas tinh xảXo.

Hai ngườgbi đMqNu thi triểEYn sở trườuPng mọi ngườOii nhìn thấlIy đFugu như say như sưa, đOúng là long tranh hổ đTHMqNu ngay cải Trương Lãng và Dương Dung cũng ngứQNAa tay.

ĐuPo mắEYt nhìn thì thấaasy trn chiến đgbã gầsXn trăm hip, khí lc của Cao Thun cuối cùng cũng không so đFODược với ĐiểIn Vi mc dù không bịgb đuPối phương phá phòng tuyến, nhưng din tích phòng thủ ngày càng ít, tiến công lc bấgbt tòng tâm ngược lạkli ĐiểAaTn Vi càng đNkiánh càng mạNcnh song kích như giao long theo sóng quay cuồng.

Đin Phong thấYy Cao Thun duy trì không đaQPược sợ hắPgQn bịt thương thì mở ming quát:

- ĐiểIn Vi còn không ngng tay.

Cao Thun thấsajy thế thì thu thương lạaQPi nhảbsOy ra khỏi vòng chiến, lúc này hắjaFn mới phát hin ra hai tay của mình run run toàn thân đXổ mồ hôi có một cảvYm giác vô lc.

Điểaasn Vi nghe tiếng quay đbsOsaju lạqTi thấqTy là Đin Phong bước ra lin mng rỡ nói:

- Đin tiên sinh tht là thống khoái ta đDgã lâu như vy không đauHược đPgQánh nhau thống khoái vịO huynh đaS kia cc kỳ cao thủ, có thểkl điFODu với ta trên trăm hip mà bấhvlt phân thắShVng bạaQPi.

Trương Lãng lúc này mới có cơ hội dò xét ĐiểQpSn Vi cao thấtp, chỉY thấHzy hắaQPn mình cao tám thước, lưng hùm vai gấOiu, đYYu báo tay vượn, lông mày thô đjaFôi mắvYt to, thanh âm như lôi đauHin thì không khỏi nói với Dương Dung:

- ĐiểsXn Vi đgbúng là hổ tướng.

Dương Dung cong cái ming nhỏ nhắVFMn lên mà nói:

- Nhưng đpbvQpSu óc ngu ngốc như trâu bò, chỉY có một thân man lc.

Trương Lãng cườgi hai tiếng, nếu như lờgxi này đaQPY cho Điểkln Vi nghe không biết hắin có cảPgQm tưởng gì.

Lúc này Trương Sở cũng nhanh chóng đsaji tới bên Cao Thun, lau mồ hôi cho hắiQin, Cao Thun va thở va nói:

- ĐiểFugn huynh rấTt cao minh, Cao Thun vô cùng bội phục.

ĐiểauHn Vi không khỏi há ming cườIi to.
Lúc này Đin Phong mới kéo Điểsajn Vi qua một bên mà nói;

- Ta hôm nay dn giới cho ngươi một vịPgQ minh quân, ngày sau theo hắHzn đDggxm bảauHo không uổng một thân tuyt k của ngươi.

ĐiểlIn Vi đgsaji hỉqT nói:
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- Ta chờauH ngày này lâu rồi nếu như không rờaSi núi bây giời ta sợ sẽ sinh bnh mấjaFt.

Lúc này Trương Lãng và Dương Dung cũng đqTi tới.

Đin Phong hướng v phía Đổng Trác chỉAaT v phía Trương Lãng mà nói:

- Điểhvln Vi còn không mau tham kiến chúa công.

ĐiểNkin Vi vội vàng tiến tới ném kích ra quỳ gối trước mt Trương Lãng lớn tiếng nói:

- ĐiểlIn Vi bái kiến chúa công nguyn vì chúa công mà xuấgt sinh nhp t, chết cũng không hối tiếc.

Trương Lãng trong lòng rấtt yêu thích ĐiểsXn Vi, thấpbvy hắQKn ngay thng trc tính thì vội vàng đTHỡ dy.

- Nam nhân dưới gối là vàng trên bái thiên đYsaja dưới bái cao điTườTOng ĐiểNkin Vi à t nay v sau ngươi không cầgxn phảaQPi dùng l lớn như vy với ta, ngươi có tâm ý là đQpSược.

Điểkln Vi gấYp giọng nói:

- Cái này không thểDg đaasược l không thểg phế.

Trương Lãng sắAaTc mt trầim xuống:

- Ta nói không đYược v sau ngươi còn đFugối với ta l như thế ta không xem ngươi là huynh đaS.

Điểgbn Vi cườvGEi cườOii nhìn Trương Lãng trên mt hin ra vẻ cảGtm đcộng vô cùng, lạaSi tháy Dương Dung da vào Trương Lãng thì vội vàng bái Dương Dung:

- Bái kiến phu nhân.

LờbsOi này khiến cho Dương Dung cườpbvi không ngng như trăm hoa đHzua nở khiến mọi ngườShVi vui vẻ thoảMqNi mái.

Đin Phong ở bên cạHznh thấsXy biểqTu hin của ĐiểTn Vi với Trương Lãng thì vô cùng hài lòng.
Ủng hộ chỉEY với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad

banner