Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Điển Vi.

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Điển Vi.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảKVE: Dục Hỏa Trọng Sinh
-- o --

Chương 5: ĐiểESn Vi.


Nhóm dịQch: Black
Nguồn: Vipvanda
Đin Phong quen thuộc nhữSIng nơi này mấKVEy tiểRu t chăn dê nhìn thấRy hắlKxn lin vội vàng báo mấSIy ngườSIi trong thôn, không bao lâu sau ở trong thôn truyn ra tiếng chiêng trống, Dương Dung nở ra nụ cườKefi ngọt ngào, càng tăng hêm vẻ ưu m, Trương Lãng sác tâm nổi lên thầRm nghĩpQ tối nay phảnhi thân mt với nàng.

Vào thôn xong thỉvnh thoảjjUng có thôn dân chào hỏi Đin Phong, nam nữh trẻ tuổi chấjvt phác trong thôn cũng gp mt Trương Lãng và dương Dung, nam nhân nhìn thấpmvy Dương Dung thì trợn mắht há mồm, mà nữx thì vụng trộm dò xét Trương Lãng, khiến cho Đin Phong thm chí còn vắBtjng vẻ ngườjvi vây quanh hơn họ.

Đin Phong không thèm đwpwJ ý tới chuyn này hắjCpn va đmUci va nói:
- Trong thôn này có một tráng sĩwpw uy lc vô cùng, anh dũng hơn ngườiEi, cung mã thàn thạiEo, cùng với tạCpi hạh quan h cũng khá thân mt, hôm nay ta đhc bit mang sứoM quân tới gp hắUqAn.

Trương Lãng hiếu kỳ, ngườQi mà Đin Phong ca ngợt không biết là ngườjvi phương nào, hắiEn lin thích thú hỏi:

- Ngườhhi này là ai?

- HắVMpn họ ĐiểiEn tên Vi, trước ở dưới trướng Trương MạeJjc không hợp với ngườvi khác ra tay giết ngườbxi, chạJy vào trong núi, chỉpQ vì quan phủ đxoiuổi bắUqAt mà ẩVdn cư tạGJOi nơi này.

- A...

Trương Lãng nghe tới tên của ĐiểENbn Vi thì kinh hãi sau đeJjó chuyểgn sang vui mng. Điểwpwn Vi là tuyt thế danh tướng nếu như đgược hắGJOn tương trợ thì không khác gì hổ thêm canhjs.

Đin Phong kinh ngạKefc nhìn Trương Lãng mà hỏi:
truyn đKVEược lấiEy t website tung hoanh
- Chng lẽ sứVMp quân cũng biết Điểhhn Vi?

Sau đIó hắhhn bng tỉVMpnh đhhSIi ngộ mà nói:

- Chúa công nuôi mộng lớn, tấpJt muốn chiêu nạQJp hin tài, Điểxn Vi võ dũng hơn ngườpQi tấGJOt đNOã nghe thấpJy.

Trương Lãng trong lòng cườSIi thầpQm, tuy nhiên Đin Phong đESã nói như vy hắESn cũng không sa lạgi, v sau mình cầOdn phảENbi chú ý một chút.

Lúc này Cao Thun không phục mà nói:

- NgườmUci này lợi hạJoi như thế sao, Cao Thun muốn lĩInh giáo một phen.

Trương Lãng cùng với Đin Phong liếc nhìn nhau đoMồng thờxi cườJoi một tiếng, Cao Thun càng không phục.

Bọn họ nhanh chóng đgi tới trước một gian nhà tranh, chỉx là cánh ca đARóng cht, Trương Lãng thấESt vọng nói:

- Xem ra Điểxoin Vi không ở trong nhà không biết là đvi nơi nào.

Đin Phong mỉtVGm cườxoii nói:

- Điểxoin Vi đIang ở trong nhà, ta đeJjoán hắGJOn tạKefi hu vin luyn võ.

Trương Lãng tinh thầKefn đQhi chấnhn, cùng với Cao Thun và Đin Phong đwpwi vào bên trong.

MấENby ngườNOi lúc tới hu vin thì nghe thấwpwy tng luồng thanh âm thét gào như sấUqAm một đARmUci hán đfFhang ở trong nội đgin vn kích như bay, uy vũ sinh gió.

Cao Thun nhìn thấCpy thì trong lòng không khỏi ngứwpwa ngáy nhịjCpn không đSIược cầFQm lấnhy song thương kéo dài ra, hóa ra thiết thương của hắtVGn có cơ quan có thểpQ lớn có thểNO nhỏ tùy thờQJi có thểoM xuấMjt hin, Trương Lãng cũng không ngăn cảQn kỳ tht hắxoin cũng muốn xem thc lc của hai ngườMji hơn kém nhau bao nhiêu.

Trương Lãng sau khi liên tiếp kết nối lin hét lớn một tiếng nhảoMy vào trong nội vin, thiết thương đjCpã đhánh tới trước mt Điểxoin Vi.

ĐiểiEn Vi đRang luyn tới mứpmvc hào hứfFhng, thấENby một ngườARi xông tới lin hô to một tiếng:
xem chương mới tạNOi tunghoanh(.)com
- Tới hay lắlKxm.

Song kích múa lên, hai thanh âm đwpwinh đBtjang vang lên, Cao Thun lui lạOi hai ba bước, cánh tay rung lên.

Hip thứoM nhấbxt lc cánh tay của Điểhn Vi đENbã thắVMpng.

Cao Thun thầvm git mình, bình thườKefng hắKefn t phụ lc tay của mình hơn ngườpJi không ngờUqA núi cao còn có núi cao hơn, hắIn vội vàng múa thiết thương xuấpQt ra bảoMn lĩKVEnh.

ĐiểGJOn Vi cũng phối hợp với bin pháp cứjjUng đhhối cứjCpng, thiết thương của Cao Thun giống như một con rắbxn, tinh tế tỉtVG mỉcSn tinh xảbxo.

Hai ngườeJji đFQu thi triểQJn sở trườtVGng mọi ngườpJi nhìn thấjCpy đQJu như say như sưa, đBtjúng là long tranh hổ đIKefu ngay cảjv Trương Lãng và Dương Dung cũng ngứbxa tay.

ĐSIo mắtVGt nhìn thì thấUqAy trn chiến đpQã gầiEn trăm hip, khí lc của Cao Thun cuối cùng cũng không so đKVEược với Điểjvn Vi mc dù không bịO đJối phương phá phòng tuyến, nhưng din tích phòng thủ ngày càng ít, tiến công lc bấnht tòng tâm ngược lạeJji ĐiểjCpn Vi càng đtVGánh càng mạFQnh song kích như giao long theo sóng quay cuồng.

Đin Phong thấMjy Cao Thun duy trì không đbxược sợ hắFQn bịMj thương thì mở ming quát:

- Điểpmvn Vi còn không ngng tay.

Cao Thun thấxoiy thế thì thu thương lạhhi nhảBtjy ra khỏi vòng chiến, lúc này hắBtjn mới phát hin ra hai tay của mình run run toàn thân đOdổ mồ hôi có một cảCpm giác vô lc.

ĐiểiEn Vi nghe tiếng quay đVdjCpu lạlKxi thấQJy là Đin Phong bước ra lin mng rỡ nói:

- Đin tiên sinh tht là thống khoái ta đeJjã lâu như vy không đGJOược đOánh nhau thống khoái vịO huynh đv kia cc kỳ cao thủ, có thểSI đcSnhu với ta trên trăm hip mà bấFQt phân thắjvng bạVdi.

Trương Lãng lúc này mới có cơ hội dò xét ĐiểKefn Vi cao thấQp, chỉnh thấoMy hắwpwn mình cao tám thước, lưng hùm vai gấJu, đlKxESu báo tay vượn, lông mày thô đMjôi mắFQt to, thanh âm như lôi đVMpin thì không khỏi nói với Dương Dung:

- Điểwpwn Vi đESúng là hổ tướng.

Dương Dung cong cái ming nhỏ nhắiEn lên mà nói:

- Nhưng đpQgu óc ngu ngốc như trâu bò, chỉtVG có một thân man lc.

Trương Lãng cườjCpi hai tiếng, nếu như lờOdi này đMjVd cho ĐiểcSnn Vi nghe không biết hắOdn có cảFQm tưởng gì.

Lúc này Trương Sở cũng nhanh chóng đOi tới bên Cao Thun, lau mồ hôi cho hắeJjn, Cao Thun va thở va nói:

- ĐiểCpn huynh rấUqAt cao minh, Cao Thun vô cùng bội phục.

ĐiểmUcn Vi không khỏi há ming cườfFhi to.
Lúc này Đin Phong mới kéo ĐiểiEn Vi qua một bên mà nói;

- Ta hôm nay dn giới cho ngươi một vịBtj minh quân, ngày sau theo hắcSnn đwpwpQm bảmUco không uổng một thân tuyt k của ngươi.

ĐiểjjUn Vi đKefpQi hỉfFh nói:

- Ta chờO ngày này lâu rồi nếu như không rờOi núi bây giờwpw ta sợ sẽ sinh bnh mấlKxt.

Lúc này Trương Lãng và Dương Dung cũng đUqAi tới.

Đin Phong hướng v phía Đổng Trác chỉv v phía Trương Lãng mà nói:

- ĐiểUqAn Vi còn không mau tham kiến chúa công.

ĐiểKVEn Vi vội vàng tiến tới ném kích ra quỳ gối trước mt Trương Lãng lớn tiếng nói:

- Điểwpwn Vi bái kiến chúa công nguyn vì chúa công mà xuấGJOt sinh nhp t, chết cũng không hối tiếc.

Trương Lãng trong lòng rấxoit yêu thích ĐiểlKxn Vi, thấjjUy hắiEn ngay thng trc tính thì vội vàng đKVEỡ dy.

- Nam nhân dưới gối là vàng trên bái thiên đhpmva dưới bái cao đhườNOng ĐiểUBln Vi à t nay v sau ngươi không cầQJn phảpQi dùng l lớn như vy với ta, ngươi có tâm ý là đpQược.

Điểhn Vi gấENbp giọng nói:

- Cái này không thểES đqgược l không thểjv phế.

Trương Lãng sắSIc mt trầMjm xuống:

- Ta nói không đnhược v sau ngươi còn đQối với ta l như thế ta không xem ngươi là huynh đUBl.

ĐiểmUcn Vi cườQJi cườpQi nhìn Trương Lãng trên mt hin ra vẻ cảpmvm đUBlộng vô cùng, lạjjUi tháy Dương Dung da vào Trương Lãng thì vội vàng bái Dương Dung:

- Bái kiến phu nhân.

LờENbi này khiến cho Dương Dung cườJi không ngng như trăm hoa đOdua nở khiến mọi ngườNOi vui vẻ thoảmUci mái.

Đin Phong ở bên cạnhnh thấtVGy biểpQu hin của ĐiểARn Vi với Trương Lãng thì vô cùng hài lòng.
Ủng hộ chỉtVG với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad