Trang chủ / Quân Sự / Phong Lưu Tam Quốc / Chương 5 : Điển Vi.

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5 : Điển Vi.
Phong Lưu Tam Quốc
Tác giảNAZ: Dục Hỏa Trọng Sinh
-- o --

Chương 5: Điểudn Vi.


Nhóm dịIpZch: Black
Nguồn: Vipvanda
Đin Phong quen thuộc nhữUng nơi này mấhy tiểQJu t chăn dê nhìn thấdZoy hắQJn lin vội vàng báo mấohy ngườhi trong thôn, không bao lâu sau ở trong thôn truyn ra tiếng chiêng trống, Dương Dung nở ra nụ cườRroi ngọt ngào, càng tăng hêm vẻ ưu m, Trương Lãng sác tâm nổi lên thầUm nghĩy tối nay phảori thân mt với nàng.

Vào thôn xong thỉYUnh thoảkAng có thôn dân chào hỏi Đin Phong, nam nữw trẻ tuổi chấGGSt phác trong thôn cũng gp mt Trương Lãng và dương Dung, nam nhân nhìn thấQyy Dương Dung thì trợn mắdZot há mồm, mà nữokT thì vụng trộm dò xét Trương Lãng, khiến cho Đin Phong thm chí còn vắorng vẻ ngườcVci vây quanh hơn họ.

Đin Phong không thèm đbuAZi ý tới chuyn này hắTxn va đudi va nói:
- Trong thôn này có một tráng sĩbuA uy lc vô cùng, anh dũng hơn ngườokTi, cung mã thàn thạPWo, cùng với tạYUi hạkA quan h cũng khá thân mt, hôm nay ta đdZoc bit mang sứQVQ quân tới gp hắKZn.

Trương Lãng hiếu kỳ, ngườYUi mà Đin Phong ca ngợt không biết là ngườSJi phương nào, hắKZn lin thích thú hỏi:

- NgườUi này là ai?

- HắbuAn họ Điểudn tên Vi, trước ở dưới trướng Trương MạJc không hợp với ngườTxi khác ra tay giết ngườitpi, chạZiy vào trong núi, chỉTx vì quan phủ đhuổi bắpKSt mà ẩZqn cư tạyi nơi này.

- A...

Trương Lãng nghe tới tên của Điểhn Vi thì kinh hãi sau đkAó chuyểokTn sang vui mng. ĐiểPWn Vi là tuyt thế danh tướng nếu như đKZược hắQyn tương trợ thì không khác gì hổ thêm canhjs.

Đin Phong kinh ngạNAZc nhìn Trương Lãng mà hỏi:

- Chng lẽ sứSRp quân cũng biết ĐiểQJn Vi?

Sau đSRpó hắTxn bng tỉlQDnh đorYUi ngộ mà nói:

- Chúa công nuôi mộng lớn, tấpIbt muốn chiêu nạSJp hin tài, ĐiểIpZn Vi võ dũng hơn ngườdZoi tấUt đyã nghe thấgy.

Trương Lãng trong lòng cườPWi thầSRpm, tuy nhiên Đin Phong đNAZã nói như vy hắQVQn cũng không sa lạUi, v sau mình cầQJn phảAti chú ý một chút.

Lúc này Cao Thun không phục mà nói:

- NgườJi này lợi hạGGSi như thế sao, Cao Thun muốn lĩornh giáo một phen.

Trương Lãng cùng với Đin Phong liếc nhìn nhau đDwồng thờQVQi cườTxi một tiếng, Cao Thun càng không phục.

Bọn họ nhanh chóng đii tới trước một gian nhà tranh, chỉVg là cánh ca đohóng cht, Trương Lãng thấSRpt vọng nói:

- Xem ra ĐiểJn Vi không ở trong nhà không biết là đPWi nơi nào.

Đin Phong mỉudm cườQJi nói:

- ĐiểUn Vi đZang ở trong nhà, ta đrNKoán hắAfn tạcVci hu vin luyn võ.

Trương Lãng tinh thầZUn đgSVgi chấZn, cùng với Cao Thun và Đin Phong đpSi vào bên trong.

MấKZy ngườrNKi lúc tới hu vin thì nghe thấTxy tng luồng thanh âm thét gào như sấdZom một đSRpwi hán đohang ở trong nội đSJin vn kích như bay, uy vũ sinh gió.

Cao Thun nhìn thấgy thì trong lòng không khỏi ngứVora ngáy nhịin không đdZoược cầZUm lấQyy song thương kéo dài ra, hóa ra thiết thương của hắGGSn có cơ quan có thểSJ lớn có thểodl nhỏ tùy thờii có thểgS xuấort hin, Trương Lãng cũng không ngăn cảlQDn kỳ tht hắin cũng muốn xem thc lc của hai ngườcVci hơn kém nhau bao nhiêu. đJọc truyn mới nhấoht tạudi tung hoanh . com

Trương Lãng sau khi liên tiếp kết nối lin hét lớn một tiếng nhảQJy vào trong nội vin, thiết thương đZUã đSRpánh tới trước mt ĐiểQJn Vi.

Điểwn Vi đgSang luyn tới mứhc hào hứodlng, thấiy một ngườAfi xông tới lin hô to một tiếng:

- Tới hay lắokTm.

Song kích múa lên, hai thanh âm đJinh đKZang vang lên, Cao Thun lui lạSRpi hai ba bước, cánh tay rung lên.

Hip thứSRp nhấyt lc cánh tay của ĐiểQyn Vi đtUPã thắPWng.

Cao Thun thầrQim git mình, bình thườRrong hắPWn t phụ lc tay của mình hơn ngườNAZi không ngờpKS núi cao còn có núi cao hơn, hắZn vội vàng múa thiết thương xuấokTt ra bảVorn lĩJnh.

ĐiểQJn Vi cũng phối hợp với bin pháp cứitpng đorối cứAtng, thiết thương của Cao Thun giống như một con rắgSn, tinh tế tỉor mỉSJ tinh xảcVco.

Hai ngườKZi đTxu thi triểPWn sở trườpIbng mọi ngườZqi nhìn thấdZoy đpSu như say như sưa, đKogúng là long tranh hổ đtUPQyu ngay cảQJ Trương Lãng và Dương Dung cũng ngứDwa tay.

ĐbuAo mắDwt nhìn thì thấudy trn chiến điã gầYUn trăm hip, khí lc của Cao Thun cuối cùng cũng không so đSRpược với ĐiểTxn Vi mc dù không bịKZ đohối phương phá phòng tuyến, nhưng din tích phòng thủ ngày càng ít, tiến công lc bấAft tòng tâm ngược lạZqi ĐiểQyn Vi càng đVgánh càng mạpKSnh song kích như giao long theo sóng quay cuồng.

Đin Phong thấZqy Cao Thun duy trì không đohược sợ hắVgn bịrNK thương thì mở ming quát:

- Điểodln Vi còn không ngng tay.

Cao Thun thấpKSy thế thì thu thương lạSJi nhảRroy ra khỏi vòng chiến, lúc này hắPWn mới phát hin ra hai tay của mình run run toàn thân đbuAổ mồ hôi có một cảkAm giác vô lc.

ĐiểVorn Vi nghe tiếng quay đcVcpIbu lạori thấTxy là Đin Phong bước ra lin mng rỡ nói:

- Đin tiên sinh tht là thống khoái ta đZã lâu như vy không đdZoược đZiánh nhau thống khoái vịVg huynh đrQi kia cc kỳ cao thủ, có thểQVQ đcVcYUu với ta trên trăm hip mà bấQVQt phân thắitpng bạVgi.

Trương Lãng lúc này mới có cơ hội dò xét ĐiểDwn Vi cao thấkAp, chỉPW thấory hắZqn mình cao tám thước, lưng hùm vai gấpKSu, đcVcohu báo tay vượn, lông mày thô đZôi mắyt to, thanh âm như lôi điin thì không khỏi nói với Dương Dung:

- ĐiểDwn Vi đorúng là hổ tướng.

Dương Dung cong cái ming nhỏ nhắKZn lên mà nói:

- Nhưng đkAwu óc ngu ngốc như trâu bò, chỉor có một thân man lc.

Trương Lãng cườZUi hai tiếng, nếu như lờyi này đQVQQy cho ĐiểrQin Vi nghe không biết hắSRpn có cảpKSm tưởng gì.

Lúc này Trương Sở cũng nhanh chóng đpKSi tới bên Cao Thun, lau mồ hôi cho hắDwn, Cao Thun va thở va nói:

- ĐiểPWn huynh rấVort cao minh, Cao Thun vô cùng bội phục.

ĐiểVorn Vi không khỏi há ming cườJi to.
Lúc này Đin Phong mới kéo ĐiểlQDn Vi qua một bên mà nói; truyn đbuAược lấZiy t website tung hoanh

- Ta hôm nay dn giới cho ngươi một vịor minh quân, ngày sau theo hắitpn đgSim bảVgo không uổng một thân tuyt k của ngươi.

ĐiểbuAn Vi đSRpudi hỉVor nói:

- Ta chờZU ngày này lâu rồi nếu như không rờtUPi núi bây giờW ta sợ sẽ sinh bnh mấodlt.

Lúc này Trương Lãng và Dương Dung cũng đohi tới.

Đin Phong hướng v phía Đổng Trác chỉy v phía Trương Lãng mà nói:

- ĐiểNAZn Vi còn không mau tham kiến chúa công.

ĐiểcVcn Vi vội vàng tiến tới ném kích ra quỳ gối trước mt Trương Lãng lớn tiếng nói:

- ĐiểQVQn Vi bái kiến chúa công nguyn vì chúa công mà xuấDwt sinh nhp t, chết cũng không hối tiếc.

Trương Lãng trong lòng rấudt yêu thích ĐiểdZon Vi, thấQyy hắrQin ngay thng trc tính thì vội vàng đJỡ dy.

- Nam nhân dưới gối là vàng trên bái thiên đQyoha dưới bái cao đJườrNKng ĐiểpKSn Vi à t nay v sau ngươi không cầTxn phảrQii dùng l lớn như vy với ta, ngươi có tâm ý là đpSược.

ĐiểdZon Vi gấNAZp giọng nói:

- Cái này không thểAt đkAược l không thểokT phế.

Trương Lãng sắKZc mt trầlQDm xuống:

- Ta nói không đwược v sau ngươi còn đZUối với ta l như thế ta không xem ngươi là huynh đrQi.

ĐiểbuAn Vi cườJi cườlQDi nhìn Trương Lãng trên mt hin ra vẻ cảrNKm đorộng vô cùng, lạNAZi tháy Dương Dung da vào Trương Lãng thì vội vàng bái Dương Dung:

- Bái kiến phu nhân.

Lờohi này khiến cho Dương Dung cườbuAi không ngng như trăm hoa đJua nở khiến mọi ngườVori vui vẻ thoảGGSi mái.

Đin Phong ở bên cạKZnh thấiy biểJu hin của ĐiểJn Vi với Trương Lãng thì vô cùng hài lòng.
Ủng hộ chỉitp với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 08/05/2013

  tieungao15

  ad truyện ngược về đời thanh của Tử Bối Lặc còn dịch tiếp ko vậy.......

 • Gửi lúc 8:16 Ngày 07/05/2013

  tieungao15

  sang nay sao ko tung boom ad...... moi hom qua ung ho ma` ....hixxx

 • Gửi lúc 16:35 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  moi ung ho them do ad oi..... tung qua boom nha :D

 • Gửi lúc 9:40 Ngày 06/05/2013

  tieungao15

  Zz sao ghi 60 chuong ma co 56 chuong ak.........hixxxx..

 • Gửi lúc 19:23 Ngày 05/05/2013

  tieungao15

  mới ủng thêm đó ad ơi cho boom nhanh nha........thank ad