Phàm Nhân Tu Tiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảVT: Vong NgữRMF
QuyểVTn 9: Linh Giới Bách Tộc


Chương - 1676: Ám thú rng rm


Nguồn: Sưu tầlm


"Không tốt, hung cầvdm này khng đLXohHvnh không kém TrấBun HảLXoi Viên. Nhanh chạEcy thôi, chỗ này không an toàn."
Va thấFREy cảEvbnh này, ngọc dung Liu Thuý Nhi biến đlổi liên tục, tiếp theo không chút do d bắPLQt quyết nim chú hoá thành một đvgo lam hồng phá không mà chạvly.

Không cầbXn nữv t này nhắrKAc nhở, Hàn Lp và ThạVTch Côn cũng biết một khi hai thượng cổ hung vt này tranh đvYVbXu, vô lun là uy lc hay phạsm vi ảlnh hưởng hiểLXon nhiên đrKAu xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai ngườRMFi cơ hồ hoá thành hai đoqwiEvo kinh hồng theo sát áo choàng nữMTB t bay nhanh v phía chân trờEvbi.

Ba đRMFDvo đMTBộn quang chỉl một chút đtã biến mấlt ở cuối chân trờli.

Ngay khi ba ngườVTi va rờUi đUPUi, chỗ cũ đwlột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên đVTộng đYcvda. Tiếp theo, tiếng cuồng phong đUPUan vào nhau, tiếng xé gió kinh thiên một chút lin trấMTBn áp cảOcm tiếng hét đSSgiên cuồng của TrấEcn HảiEvi Viên và c đqsiểKju. Cơ hồ đvồng thờiUCi lúc đgó, một ngọn sóng cao ngàn trượng nổi lên, chỉbU một lát đsã bao phủ hoàn toàn chỗ ba ngườUi Hàn Lp đBumtng lúc nãy.

Lúc này ba ngườgi Hàn Lp đlã đLXoộn ra xa mấMTBy trăm dm, sau đUPUó thay đvdổi phương hướng đgi đUườXDqng vòng lầtn nữta bay v phía đBuwli lục.

"Nghim Hàn Giới quảg nhiên đHvúng như lờmti đKjồn đgOcmi, có nhiu thượng cố mãnh thú đVTã sớm tuyt dit tạsi Linh giới."

"Nếu dọc điEvườoqwng đgi cứQhp gp phảVTi chúng thì đRUng nói là tìm ra cấCAm chế chi đdPLQa mà sợ rằqdng na đpiOườCAng đQhpã đpiOi đSirdi nhà ma hết."
Sau khi ba ngườgSRi bình yên bay lên đvlgi lục, ThạBuch Côn thở ra một hơi, trong đCAộn quang thì thào nói. Mc dù thanh âm của hắmtn không lớn nhưng bằgng vào tu vi của Hàn Lp và Liu Thuý Nhi thì vn nghe rõ ràng.

"Giới này mc dù có một số thượng cổ mãnh thú nhưng cũng không nhiu lắDvm. Hơn phân na là do vn khí chúng ta xui xẻo đbXâm đvYVmtu vào trườtng tranh đMTBBuu của chúng."
Liu Thuý Nhi lắAyc lắmtc đUrKAu nói.

"Vn khí xui xẻo? Đây đMTBúng là báo hiu của một khởi đpiOAu không tốt đdẹp gì."
ThạrKAch Côn lắUPUc đwlvu, bộ dáng không cho là đMTBúng.

"Ngườvi tu tiên chúng ta vốn dĩOcm nghịdch thiên mà đVTi, đhHvối với nhữEvbng đdiu mê tín đdó tuy không thểcg không tin nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng."
Liu Thuý Nhi cườvdi khẽ nói.

"HắHvc hắsc! Hy vọng là thế."
Thạvch Côn cườKji hắrKAc hắgc nói.

Liu Thuý Nhi thấAyy bộ dáng t chối ý kiến của đTvRMFi hán cũng không có ý tứPLQ khuyên bảiEvo, ngược lạgSRi quay đVTRUu nói với Hàn Lp:
"Hàn huynh, hin tạgi chúng ta cầdn xác đLXoFREnh vịpiO trí của chúng ta trong giới này. Xin Hàn huynh hộ pháp cho hai ngườwli chúng ta một lát."

TrảHvi qua chuyn lúc trước, Liu Thuý Nhi rõ ràng đtã trở nên khách khí hơn đvối với Hàn Lp vài phầSirn.

"Vic này không thành vấvln đvd."
Hàn Lp cũng có chút tò mò đVTối với vic xác đOcmPLQnh vịs trí của hai ngườCAi, không suy nghĩv thêm lin gt đbUEcu nói. Tiếp theo, hắsn hoá thành một đFREmto thanh quang phóng lên cao, một chút lin bay lên trên trăm trượng mới lầdn nữFREa thu lim đvlộn quang lạLXoi, thân hình t trong đcgộn quang hin ra rồi sau đvó triểrKAn khai thầtn nim bao phủ phạoqwm vi hơn mườCAi dm.

"Thạvlch đCAEco hữEcu, chúng ta bắVTt đbXOcmu thôi."
Liu Thuý Nhi hài lòng gt đAyAu nói với Thạoqwch Côn.

"Ha ha, ThạYcch mỗ đUPUã sớm chuẩqsn bịt xong rồi."
Thạqdch Côn không chút do d trảQhp lờvli. Vì thế, Liu Thuý Nhi và ThạgSRch Côn bay v hai phía, sau vài lầgn chớp đvYVộng lin dng lạiUCi cách nhau hơn mườEci trượng. VịBu trí hai ngườKji và Hàn Lp lúc này va khéo tạSiro thành một tam giác tht lớn.

Khác với Hàn Lp, áo choàng nữpiO t và ThạHvch Côn đAu t vung tay lên không trung, nhấqst thờFREi một kin bạqsch sắEvbc viên bàn và một hoàng sắEvbc quyểQhpn trục t tay hai ngườMTBi bay ra.

Liu Thuý Nhi bắbXt quyết, ming lầTvm bầRUm. Viên bàn thoáng một cái lin cuồng trướng gấoqwp mườCAi lầRMFn, biến thành một luân minh nguyt bàn cc lớn. Sau đvló hoàng sắFREc quang hà bỗng tuôn ra, cảs quyểHvn trục lin biến mấlt.

Sau một khắUc, phương viên hơn trăm trượng bỗng hin ra hoàng quang, tiếp theo tấFREt cảOcm quang đviểrKAm đtSiri phóng linh quang hoà thành một thểv, tạPLQo thành một hoàng sắgSRc quang mạCAc che cảKj bầEcu trờVTi.

ThạVTch Côn thấqsy vy, ming khẽ quát một tiếng, đFREưa tay đviểvdm một chỉd lên minh nguyt trên không trung. Minh nguyt lưu chuyểhHvn hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắdc quang mạpiOc.

Tiếp theo, tiếng nim chú t trong ming của Liu Thuý Nhi và ThạbUch Côn cùng lúc vang lên.

Một màn quỷ dịDv xuấwlt hin.

Trong hoàng sắUPUc quang mạCAc phát ra tiếng xé gió tht lớn, cảvYVnh tượng núi sông hin lên nhìn chỉKj nhỏ như hạtt đvYVu nhưng hết lầSirn này đAyến lầPLQn khác lạpiOi rấmtt sống đKjộng, liếc mắtt một cái là có thểd nhìn ra giống y ht như bên ngoài.

Nhưng cảMTBnh tượng này điUCu hoá thành một khối, huyn diu vô cùng, tht s khó có thểHv dùng lờBui đCAiEv din tảA.

"Đây là..."
Hàn Lp hiểvn nhiên đKjã xem rõ ràng thứOcm trong quang mạcgc, hai mắUPUt híp lạRMFi, mở ming hỏi một câu.

"Đây là Nghim Hàn Đồ, là gia sư và ĐoạAyn tin bối khi tiến vào Nghim Hàn Giới và tham khảbXo tàn đtồ của tin nhân luyn chế mà thành. Tuy không phảiEvi là toàn bộ khu vc trong Nghim Hàn Giới nhưng cũng có ghi lạSiri mườvYVi bảwly mườDvi tám khu vc trong đKjó."
Liu Thuý Nhi nhẹ nhàng nói.

"Bấlt quá, chúng ta có tht s đtang ở khu vc trong bảdn đDvồ này hay không thì phảgi th một lầqsn, vạQhpn nhấpiOt không phảvli thì chỉiUC sợ rằBung có chút phin toái."
ThạDvch Côn nói, tiếp theo điUCiểCAm một chỉs lên quang mạCAc trên hư không.

Nhấdt thờDvi, đPLQda đOcmđRMFEvbi phóng quang mang, đUPUột nhiên một đpiOiểYcm nhỏ t trong bảCAn đoqwồ hin lên, sau đvYVó lơ lng giữKja không trung.

"Tìm đqsược rồi, chúng ta đRUang ở rìa của VạiEvn CầUm Lĩvnh. Nói như vy thì hảHvi vc mới va rồi chúng ta đdã đBui qua chính là Bát Hung Hảoqwi."
Liu Thuý Nhi thấhHvy khu vc mà bạvdch sắEcc quang cầrKAu chỉqd ra, thanh âm có chút run rẩHvy nói.

"VạVTn CầpiOm LĩYcnh, Bát Hung HảhHvi! Hoá ra chúng ta ở khu vc này."
SắAc mt của Thạlch Côn cũng đMTBvi biến.

Hàn Lp đsmtng ở trên không trung nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu bọn họ chuẩiEvn bịAy tiến vào Nghim Hàn Giới thì hiểrKAn nhiên trước đFREó cũng đqdọc qua rấiEvt nhiu đCAiểLXon tịDvch v nhữPLQng hiểEcm đYcda trong Nghim Hàn Giới đsOcm tránh đAyi vào rồi phảvli bỏ lạti cái mạAng nhỏ lạvi.

Thế nhưng VạhHvn Cầsm LĩVTnh và Bát Hung HảEci đsúng là hai khu vc hung đXDqBua nổi danh. xem chương mới tạiUCi tunghoanh(.)com

Tên như ý nghĩVTa, Bát Hung HảUi t nhiên là hảPLQi vc mà bọn họ mới đmti qua, nghe nói ở đbUó có tám thượng cổ mãnh thú. Mà VạMTBn CầQhpm LĩDvnh thì lạgi có đRMFến mấqsy vạXDqn linh cầAym, thm chí cũng có ba con thượng cổ mãnh thú trú ngụ, uy danh cũng không kém chút nào so với TrấEvbn HảOcmi Viên.

Hai khu vc này nằoqwm gầqsn nhau, nếu đRUi lầoqwm vào thì vạvn nhấUt vn khí không tốt, kết quảBu chỉs có một.

Chng nhữgng Hàn Lp và Thạqsch Côn nhíu mày, mà ngay cảrKA Liu Thuý Nhi cũng kinh ngạvc nhìn chằcgm chằTvm vào quang mạAyc tht lớn kia, nhấhHvt thờSiri không biết phảti nói gì.

"Ta cũng không nghĩoqw xông vào VạMTBn Cầmtm LĩUPUnh, không cầoqwn nói đRUến ba con thượng cổ hung cầpiOm bên trong, chỉXDq cầPLQn nhữpiOng linh cầmtm khác phát hin ra chúng ta thì cũng đRMFđOcmvYV cho ba chúng ta không có chỗ chôn rồi."
ThầHvn sắHvc Thạmtch Côn âm trầgSRm nói.

"Vạln CầgSRm LĩCAnh đbXích xác là vô cùng hung hiểDvm. Mc dù chúng ta đpiOã điUCi qua Bát Hung HảVTi mà không gp nguy hiểDvm gì nhưng không đYcKji biểtu cho tạLXoi VạMTBn CầSirm LĩUnh cũng đdồng dạCAng may mắbXn như thế, phảEci tìm đQhpườSSgng khác ly khai nơi này thôi."
Ánh mắSirt Hàn Lp chớp đgộng vài cái, biểKju lộ ra thái đvộ của mình.

"Cũng chỉBu có thểoqw như vy."
Liu Thuý Nhi cũng nhẹ thở dài một hơi, ánh mắdt sau khi đUgo qua Hàn Lp và ThạiEvch Côn thì không thểKj không gt đKjdu đKjồng ý.

Thấly Liu Thuý Nhi cũng đSirồng ý với ý kiến của Hàn Lp, thầEvbn sắTvc Thạtch Côn tuy tốt hơn một chút nhưng sau khi đrKAXDqo mắcgt qua quang mạsc tht lớn kia thì vn nhíu mày lạBui.

"Đva vc hai bên VạiEvn CầHvm Lĩdnh, một nơi là Lam Dương sa mạvc, một nơi là Âm Thú sâm lâm. Lam Dương sa mạTvc thì không nên bàn tới, đRUối với nhữAyng ngườUPUi chưa tiến giai thánh tộc như chúng ta thì so với VạCAn Cầvm LĩTvnh còn muốn hung hiểlm hơn nhiu. Da theo nhữdng gì trên đHviểvln tịtch ghi lạcgi, nơi này có ánh nắHvng quỷ dịXDq, chúng ta nhiu lắvYVm cũng chỉwl có thểYc phơi nắCAng na ngày lin hoá thành tro bụi. Mà Ám Thú sâm lâm thì nghe nói có bộ tộc Ám Thú đpiOã sớm tuyt dit tạEvbi Linh giới. Ám Thú này vào ban đmtêm thì thc lc của chúng có thểYc bạSSgo tăng mấAy lầDvn, đUPUồng dạCAng cũng nguy hiểEvbm không nhỏ. Nhưng cũng chỉt có thểU la chọn khu vc này mà thôi."
Liu Thuý Nhi chỉTv vào quang mạDvc, chm rãi nói.

"Không đbXược, mc dù miêu tảRMF v Ám Thú trong đviểqsn tịiUCch vô cùng ít nhưng có thểLXo nhìn ra loạHvi dịMTB thú này vô cùng khó chơi, tiến vào Âm Thú sâm lâm rấOcmt nguy hiểwlm. Hay là cứl trc tiếp quanh quẩDvn ở khu vc này đvi."
ThạbUch Côn nghe vy, cuống quýt phảiUCn đdối.

"Không đdược, cấlm chế chi đRUmta nguyên bổn cách chúng ta rấRUt xa, cho dù toàn lc chạDvy đRMFi cũng phảgi tổn hao mấQhpt ba bốn tháng. VạbXn nhấBut dọc đcgườXDqng gp trở ngạXDqi khác thì thờHvi gian còn lâu hơn. Ma quanh quẩEcn trong VạMTBn Cầdm Lĩdnh này thì phỏng chng thờbUi gian mấoqwt hơn na tháng, mà sau đOcmó mà muốn vượt qua Âm Thú sâm lâm thì cũng phảAyi mấUPUt thêm gầpiOn hai tháng, cộng thêm chúng ta còn cầoqwn hai tháng đdột phá bình cảRUnh nữQhpa. Nói như vy thì làm sao có thểiEv kịUPUp thờRUi chạMTBy tới nơi đHvó đSSgOcm bài tr cấoqwm chế."
Lúc này đLXoây, Liu Thuý Nhi lạrKAi không có ý nhượng bộ, lạFREnh lùng nói.

Va nghe Liu Thuý Nhi nói vy, thầFREn sắqsc ThạLXoch Côn va đXDqộng, lộ ra vẻ chầSirn chờLXo không quyết.

"Ám Thú sâm lâm mc dù có chút quỷ dịhHv và nguy hiểFREm nhưng không phảiEvi trước đdây chưa có ngườbUi thông qua. Mc k thế nào thì thông qua đTviểoqwn tịtch chúng ta cũng biết một vài thủ đLXooạDvn đKjối phó với đvlám âm thú, như thế hn là có thêm vài phầiEvn nắgm chắoqwc so với ngườDvi thông trước kia. Huống hồ, nếu lầoqwn này tay trắdng trở v, ThạAych đgSRBuo hữsu không sợ ĐoạVTn tin bối sẽ nghiêm trịQhp sao?" đbUọc truyn mới nhấSirt tạRUi tung hoanh . com
Liu Thuý Nhi nhìn chằvm chằbXm vào ThạbXch Côn, hai con mắFREt toảXDq ra ánh mắFREt băng hàn nói.

Thạvch Côn trầiEvm ngâm một lúc nhưng một lát sau đsột nhiên ngẩOcmng điEvmtu lên nhìn Hàn Lp trên không trung hỏi một câu:
"Hàn huynh, ngươi có đvd nghịg gì không?"

"Hàn mỗ là do hai vịwl tin bối mờcgi tới trợ giúp hai vịDv, t chỗ hai vịPLQ tin bối đRUã thu điEvược lợi ích không nhỏ, chỉv cầAn hai vịrKA đRUBuo hữPLQu thống nhấqdt ý kiến thì tạiUCi hạg đcgi đEcâu cũng đMTBược."
Ánh mắvt Hàn Lp chớp đcgộng vài lầdn, bấvt đgSRộng thanh sắXDqc trảRU lờQhpi.

"Được rồi, nếu Hàn huynh và Liu tiên t không e ngạPLQi Ám Thú sâm lâm thì Thạwlch mỗ cũng muốn xem th ám thú trong lờQhpi đEvbồn đYcó như thế nào."
ThạHvch Côn sau khi t đgSRAynh giá một lát, đOcmột nhiên cuồng tiếu nói.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.