Phàm Nhân Tu Tiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảxTQ: Vong Ngữsb
Quyểeln 9: Linh Giới Bách Tộc


Chương - 1676: Ám thú rng rm truyn cp nht nhanh nhấFZDt tạBRBi tung hoanh chấpusm com


Nguồn: Sưu tầaOm


"Không tốt, hung cầWhm này khng đMxelnh không kém TrấAWZn Hảxi Viên. Nhanh chạTy thôi, chỗ này không an toàn." xem tạaOi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Va thấNEy cảWhnh này, ngọc dung Liu Thuý Nhi biến đQkổi liên tục, tiếp theo không chút do d bắelt quyết nim chú hoá thành một đBXASo lam hồng phá không mà chạTy.

Không cầxTQn nữl t này nhắIc nhở, Hàn Lp và ThạXNuch Côn cũng biết một khi hai thượng cổ hung vt này tranh đuHhu, vô lun là uy lc hay phạaOm vi ảkIxnh hưởng hiểWhn nhiên đsbu xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai ngườxTQi cơ hồ hoá thành hai đaOWIo kinh hồng theo sát áo choàng nữTx t bay nhanh v phía chân trờbi.

Ba đyyFxo đMxộn quang chỉb một chút đmLLã biến mấQkt ở cuối chân trờNhi.

Ngay khi ba ngườuSi va rờQki đZBYi, chỗ cũ đuSột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên đFZDộng đggaTa. Tiếp theo, tiếng cuồng phong đWIan vào nhau, tiếng xé gió kinh thiên một chút lin trấuHn áp cảuH tiếng hét đSiên cuồng của TrấBRBn HảQTi Viên và c đTPiểQTu. Cơ hồ đMxồng thờZqi lúc đxTQó, một ngọn sóng cao ngàn trượng nổi lên, chỉx một lát đWuã bao phủ hoàn toàn chỗ ba ngườBRBi Hàn Lp đuHelng lúc nãy.

Lúc này ba ngườSi Hàn Lp đbã đxhQộn ra xa mấBRBy trăm dm, sau đpusó thay đTổi phương hướng đaOi đxhQườBRBng vòng lầfWn nữkIxa bay v phía đMxQTi lục.

"Nghim Hàn Giới quảRkm nhiên đTxúng như lờNhi đQTồn đMWui, có nhiu thượng cố mãnh thú đkIxã sớm tuyt dit tạFZDi Linh giới."

"Nếu dọc đZBYườmLLng đkIxi cứXNu gp phảWIi chúng thì đNEng nói là tìm ra cấfWm chế chi đFZDjIa mà sợ rằMng na đMxườNEng đbã đfWi đTxTQi nhà ma hết."
Sau khi ba ngườxi bình yên bay lên đelyyFi lục, ThạLMych Côn thở ra một hơi, trong đSộn quang thì thào nói. Mc dù thanh âm của hắfWn không lớn nhưng bằMng vào tu vi của Hàn Lp và Liu Thuý Nhi thì vn nghe rõ ràng.

"Giới này mc dù có một số thượng cổ mãnh thú nhưng cũng không nhiu lắpusm. Hơn phân na là do vn khí chúng ta xui xẻo đfWâm đdWfxhQu vào trườIng tranh đWISu của chúng."
Liu Thuý Nhi lắlc lắWhc đyyFWuu nói.

"Vn khí xui xẻo? Đây đfWúng là báo hiu của một khởi đIejpusu không tốt đZBYẹp gì."
ThạSch Côn lắIc đNhWhu, bộ dáng không cho là đjIúng.

"NgườQMi tu tiên chúng ta vốn dĩWh nghịkIxch thiên mà đTi, đBXAối với nhữIng đmLLiu mê tín đNhó tuy không thểWI không tin nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng."
Liu Thuý Nhi cườmLLi khẽ nói.

"HắxhQc hắaOc! Hy vọng là thế."
Thạhch Côn cườQki hắQTc hắkIxc nói.

Liu Thuý Nhi thấQky bộ dáng t chối ý kiến của đaOMi hán cũng không có ý tứFZD khuyên bảLxpo, ngược lạgaTi quay đTPxu nói với Hàn Lp:
"Hàn huynh, hin tạXNui chúng ta cầhn xác đxMnh vịTx trí của chúng ta trong giới này. Xin Hàn huynh hộ pháp cho hai ngườsbi chúng ta một lát."

TrảWhi qua chuyn lúc trước, Liu Thuý Nhi rõ ràng đQTã trở nên khách khí hơn đMối với Hàn Lp vài phầsbn.

"Vic này không thành vấsbn đQk."
Hàn Lp cũng có chút tò mò đMxối với vic xác đTxnh vịXNu trí của hai ngườBXAi, không suy nghĩpus thêm lin gt đMxbu nói. Tiếp theo, hắNEn hoá thành một đxhQMo thanh quang phóng lên cao, một chút lin bay lên trên trăm trượng mới lầgaTn nữIa thu lim đmLLộn quang lạWhi, thân hình t trong đhộn quang hin ra rồi sau đMxó triểbn khai thầSn nim bao phủ phạZqm vi hơn mườjIi dm.

"ThạaOch đIejxo hữuHu, chúng ta bắkIxt đkIxWhu thôi."
Liu Thuý Nhi hài lòng gt đBXAelu nói với ThạgaTch Côn.

"Ha ha, ThạfWch mỗ đmLLã sớm chuẩXNun bịuS xong rồi."
ThạLxpch Côn không chút do d trảZBY lờaOi. Vì thế, Liu Thuý Nhi và ThạdWfch Côn bay v hai phía, sau vài lầxn chớp đIejộng lin dng lạTPi cách nhau hơn mườDgdi trượng. VịuS trí hai ngườdWfi và Hàn Lp lúc này va khéo tạpuso thành một tam giác tht lớn.

Khác với Hàn Lp, áo choàng nữIej t và ThạjIch Côn đMxu t vung tay lên không trung, nhấZBYt thờLxpi một kin bạgaTch sắDgdc viên bàn và một hoàng sắbc quyểuSn trục t tay hai ngườQTi bay ra.

Liu Thuý Nhi bắpust quyết, ming lầuSm bầLMym. Viên bàn thoáng một cái lin cuồng trướng gấSp mườxhQi lầBRBn, biến thành một luân minh nguyt bàn cc lớn. Sau đfWó hoàng sắygc quang hà bỗng tuôn ra, cảMx quyểWun trục lin biến mấQTt.

Sau một khắQkc, phương viên hơn trăm trượng bỗng hin ra hoàng quang, tiếp theo tấaOt cảx quang đBRBiểBXAm đBXAaOi phóng linh quang hoà thành một thểyyF, tạBRBo thành một hoàng sắIejc quang mạNhc che cảT bầsbu trờxTQi.

ThạDgdch Côn thấMxy vy, ming khẽ quát một tiếng, đXNuưa tay đFZDiểZqm một chỉIej lên minh nguyt trên không trung. Minh nguyt lưu chuyểWhn hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắTPc quang mạMc.

Tiếp theo, tiếng nim chú t trong ming của Liu Thuý Nhi và ThạYQNch Côn cùng lúc vang lên.

Một màn quỷ dịZq xuấRkmt hin.

Trong hoàng sắMc quang mạIejc phát ra tiếng xé gió tht lớn, cảFZDnh tượng núi sông hin lên nhìn chỉXNu nhỏ như hạjIt đWIu nhưng hết lầLxpn này đWhến lầuSn khác lạTxi rấDgdt sống đpusộng, liếc mắWIt một cái là có thểAWZ nhìn ra giống y ht như bên ngoài.

Nhưng cảZqnh tượng này đTu hoá thành một khối, huyn diu vô cùng, tht s khó có thểLxp dùng lờZqi đTh din tảfW.

"Đây là..."
Hàn Lp hiểIejn nhiên đYQNã xem rõ ràng thứdWf trong quang mạelc, hai mắdWft híp lạRkmi, mở ming hỏi một câu.

"Đây là Nghim Hàn Đồ, là gia sư và Đoạpusn tin bối khi tiến vào Nghim Hàn Giới và tham khảAWZo tàn đWIồ của tin nhân luyn chế mà thành. Tuy không phảxi là toàn bộ khu vc trong Nghim Hàn Giới nhưng cũng có ghi lạWhi mườMi bảely mườIeji tám khu vc trong đjIó."
Liu Thuý Nhi nhẹ nhàng nói.

"BấZqt quá, chúng ta có tht s đAWZang ở khu vc trong bảgn đLxpồ này hay không thì phảLxpi th một lầbn, vạFZDn nhấAWZt không phảdWfi thì chỉx sợ rằmLLng có chút phin toái."
ThạZqch Côn nói, tiếp theo đWIiểMm một chỉg lên quang mạxc trên hư không.

NhấmLLt thờbi, đQMTxa đZBYđMNhi phóng quang mang, đQMột nhiên một đMxiểpusm nhỏ t trong bảZqn đxhQồ hin lên, sau đmLLó lơ lng giữTxa không trung.

"Tìm đIejược rồi, chúng ta đBRBang ở rìa của VạgaTn CầAWZm LĩZBYnh. Nói như vy thì hảWhi vc mới va rồi chúng ta đxhQã đgi qua chính là Bát Hung HảQki."
Liu Thuý Nhi thấuHy khu vc mà bạMch sắxTQc quang cầlu chỉNE ra, thanh âm có chút run rẩdWfy nói.

"Vạln CầmLLm LĩfWnh, Bát Hung HảjIi! Hoá ra chúng ta ở khu vc này."
Sắxc mt của ThạuHch Côn cũng đsbuSi biến.

Hàn Lp đBXAlng ở trên không trung nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu bọn họ chuẩWun bịS tiến vào Nghim Hàn Giới thì hiểaOn nhiên trước đpusó cũng đgaTọc qua rấMt nhiu đLMyiểWun tịTPch v nhữWIng hiểuSm đxhQuHa trong Nghim Hàn Giới đZBYLMy tránh đxi vào rồi phảIi bỏ lạBRBi cái mạTng nhỏ lạWui.

Thế nhưng VạyyFn CầSm LĩAWZnh và Bát Hung HảmLLi đlúng là hai khu vc hung đWhYQNa nổi danh.

Tên như ý nghĩAWZa, Bát Hung HảWhi t nhiên là hảIi vc mà bọn họ mới đFZDi qua, nghe nói ở đWhó có tám thượng cổ mãnh thú. Mà VạXNun CầuHm LĩgaTnh thì lạNEi có đbến mấely vạFZDn linh cầZqm, thm chí cũng có ba con thượng cổ mãnh thú trú ngụ, uy danh cũng không kém chút nào so với TrấZqn HảQki Viên.

Hai khu vc này nằSm gầxhQn nhau, nếu đBRBi lầxTQm vào thì vạsbn nhấZqt vn khí không tốt, kết quảb chỉIej có một.

Chng nhữxTQng Hàn Lp và ThạZBYch Côn nhíu mày, mà ngay cảl Liu Thuý Nhi cũng kinh ngạIejc nhìn chằMm chằNhm vào quang mạgc tht lớn kia, nhấLMyt thờBRBi không biết phảygi nói gì.

"Ta cũng không nghĩRkm xông vào VạTn Cầxm Lĩpusnh, không cầIejn nói đNhến ba con thượng cổ hung cầNEm bên trong, chỉx cầgn nhữIejng linh cầxm khác phát hin ra chúng ta thì cũng đIejđmLLZq cho ba chúng ta không có chỗ chôn rồi."
ThầxhQn sắNEc ThạFZDch Côn âm trầTPm nói.

"VạFZDn Cầbm LĩZqnh đhích xác là vô cùng hung hiểelm. Mc dù chúng ta đbã đhi qua Bát Hung HảYQNi mà không gp nguy hiểygm gì nhưng không đxhQkIxi biểDgdu cho tạTxi VạAWZn CầxhQm LĩFZDnh cũng đYQNồng dạfWng may mắuSn như thế, phảTPi tìm đFZDườlng khác ly khai nơi này thôi."
Ánh mắZqt Hàn Lp chớp đLxpộng vài cái, biểlu lộ ra thái đfWộ của mình.

"Cũng chỉI có thểsb như vy."
Liu Thuý Nhi cũng nhẹ thở dài một hơi, ánh mắQMt sau khi đQMuSo qua Hàn Lp và ThạWIch Côn thì không thểXNu không gt đmLLWuu đXNuồng ý.

Thấxy Liu Thuý Nhi cũng đWIồng ý với ý kiến của Hàn Lp, thầxn sắuSc ThạkIxch Côn tuy tốt hơn một chút nhưng sau khi đLMysbo mắgt qua quang mạxc tht lớn kia thì vn nhíu mày lạBRBi.

"ĐTxa vc hai bên VạfWn CầBXAm LĩdWfnh, một nơi là Lam Dương sa mạNhc, một nơi là Âm Thú sâm lâm. Lam Dương sa mạTxc thì không nên bàn tới, đWuối với nhữygng ngườTxi chưa tiến giai thánh tộc như chúng ta thì so với VạWIn Cầxm LĩQTnh còn muốn hung hiểgaTm hơn nhiu. Da theo nhữDgdng gì trên đmLLiểDgdn tịNhch ghi lạeli, nơi này có ánh nắNhng quỷ dịg, chúng ta nhiu lắmLLm cũng chỉWh có thểsb phơi nắSng na ngày lin hoá thành tro bụi. Mà Ám Thú sâm lâm thì nghe nói có bộ tộc Ám Thú đTxã sớm tuyt dit tạAWZi Linh giới. Ám Thú này vào ban đYQNêm thì thc lc của chúng có thểel bạuHo tăng mấLMyy lầuHn, đNhồng dạIejng cũng nguy hiểpusm không nhỏ. Nhưng cũng chỉgaT có thểLxp la chọn khu vc này mà thôi."
Liu Thuý Nhi chỉl vào quang mạTc, chm rãi nói.

"Không đDgdược, mc dù miêu tảWu v Ám Thú trong đFZDiểZqn tịpusch vô cùng ít nhưng có thểTP nhìn ra loạTPi dịQT thú này vô cùng khó chơi, tiến vào Âm Thú sâm lâm rấkIxt nguy hiểBRBm. Hay là cứfW trc tiếp quanh quẩZBYn ở khu vc này đMxi."
ThạQTch Côn nghe vy, cuống quýt phảNEn đZBYối.

"Không đLxpược, cấWum chế chi đFZDTPa nguyên bổn cách chúng ta rấTPt xa, cho dù toàn lc chạDgdy đIeji cũng phảRkmi tổn hao mấSt ba bốn tháng. VạWhn nhấlt dọc đsbườQTng gp trở ngạMi khác thì thờgaTi gian còn lâu hơn. Ma quanh quẩsbn trong VạDgdn CầAWZm LĩQMnh này thì phỏng chng thờgaTi gian mấaOt hơn na tháng, mà sau đSó mà muốn vượt qua Âm Thú sâm lâm thì cũng phảQTi mấWht thêm gầygn hai tháng, cộng thêm chúng ta còn cầgn hai tháng đelột phá bình cảTxnh nữla. Nói như vy thì làm sao có thểQM kịYQNp thờBXAi chạxy tới nơi đWhó đpusZq bài tr cấQMm chế."
Lúc này đlây, Liu Thuý Nhi lạBXAi không có ý nhượng bộ, lạRkmnh lùng nói.

Va nghe Liu Thuý Nhi nói vy, thầdWfn sắXNuc ThạBRBch Côn va đaOộng, lộ ra vẻ chầxhQn chờI không quyết.

"Ám Thú sâm lâm mc dù có chút quỷ dịQT và nguy hiểFZDm nhưng không phảeli trước đIejây chưa có ngườWIi thông qua. Mc k thế nào thì thông qua đXNuiểMn tịxch chúng ta cũng biết một vài thủ đBXAoạWun đaOối phó với đMám âm thú, như thế hn là có thêm vài phầTPn nắQTm chắaOc so với ngườygi thông trước kia. Huống hồ, nếu lầfWn này tay trắBRBng trở v, ThạWIch đsbsbo hữAWZu không sợ Đoạgn tin bối sẽ nghiêm trịWu sao?"
Liu Thuý Nhi nhìn chằYQNm chằxhQm vào Thạygch Côn, hai con mắZqt toảxTQ ra ánh mắQMt băng hàn nói.

ThạuSch Côn trầFZDm ngâm một lúc nhưng một lát sau đYQNột nhiên ngẩAWZng đuSgaTu lên nhìn Hàn Lp trên không trung hỏi một câu:
"Hàn huynh, ngươi có đh nghịBRB gì không?"

"Hàn mỗ là do hai vịaO tin bối mờDgdi tới trợ giúp hai vịkIx, t chỗ hai vịI tin bối đjIã thu đXNuược lợi ích không nhỏ, chỉg cầFZDn hai vịQk đxWIo hữWhu thống nhấFZDt ý kiến thì tạIi hạTx đdWfi đQkâu cũng đQkược."
Ánh mắxhQt Hàn Lp chớp đXNuộng vài lầxn, bấMt đIejộng thanh sắFZDc trảLMy lờZBYi.

"Được rồi, nếu Hàn huynh và Liu tiên t không e ngạWIi Ám Thú sâm lâm thì ThạdWfch mỗ cũng muốn xem th ám thú trong lờaOi đxồn đZBYó như thế nào."
Thạxch Côn sau khi t đQTQMnh giá một lát, đIột nhiên cuồng tiếu nói.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.

banner