[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Phàm Nhân Tu Tiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảhBB: Vong NgữOiG
Quyểln 9: Linh Giới Bách Tộc


Chương - 1676: Ám thú rng rm


Nguồn: Sưu tầZUhm


"Không tốt, hung cầCOm này khng đOzhBBnh không kém TrấtHn HảYgi Viên. Nhanh chạqroy thôi, chỗ này không an toàn."
Va thấRYy cảYnh này, ngọc dung Liu Thuý Nhi biến đGUổi liên tục, tiếp theo không chút do d bắAt quyết nim chú hoá thành một đrlGUo lam hồng phá không mà chạqroy.

Không cầCrn nữHZH t này nhắhBBc nhở, Hàn Lp và ThạHZHch Côn cũng biết một khi hai thượng cổ hung vt này tranh đXYu, vô lun là uy lc hay phạZbPm vi ảoXnh hưởng hiểhn nhiên đCYLu xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai ngườZbPi cơ hồ hoá thành hai đtHpOto kinh hồng theo sát áo choàng nữbr t bay nhanh v phía chân trờFCGi.

Ba đCrGo đQORộn quang chỉOz một chút đlã biến mấRYt ở cuối chân trờoi.

Ngay khi ba ngườXi va rờQORi đGpAi, chỗ cũ đEoột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên đYộng đLGHZHa. Tiếp theo, tiếng cuồng phong đran vào nhau, tiếng xé gió kinh thiên một chút lin trấYn áp cảGpA tiếng hét đbFZiên cuồng của TrấCOn HảAvYi Viên và c đYgiểPIu. Cơ hồ đXồng thờAi lúc đPIó, một ngọn sóng cao ngàn trượng nổi lên, chỉGpA một lát đXã bao phủ hoàn toàn chỗ ba ngườQORi Hàn Lp đYgong lúc nãy.

Lúc này ba ngườOAi Hàn Lp đCrã đtHộn ra xa mấAy trăm dm, sau đoXó thay đLGổi phương hướng đUqki đoườHZHng vòng lầqron nữLGa bay v phía đibCZUhi lục.

"Nghim Hàn Giới quảCYL nhiên đkECúng như lờibCi đQORồn đHZHkECi, có nhiu thượng cố mãnh thú đCrã sớm tuyt dit tạXi Linh giới."

"Nếu dọc đUqkườhBBng đUhi cứHZH gp phảfi chúng thì đhng nói là tìm ra cấhm chế chi đbFZHZHa mà sợ rằbfng na đBLbườZbPng đbFZã đAvYi đGpAGpAi nhà ma hết."
Sau khi ba ngườrli bình yên bay lên đJhCUqki lục, ThạbFZch Côn thở ra một hơi, trong đBLbộn quang thì thào nói. Mc dù thanh âm của hắAn không lớn nhưng bằAng vào tu vi của Hàn Lp và Liu Thuý Nhi thì vn nghe rõ ràng.

"Giới này mc dù có một số thượng cổ mãnh thú nhưng cũng không nhiu lắOiGm. Hơn phân na là do vn khí chúng ta xui xẻo đCYLâm đfGUu vào trườOzng tranh đhBBZbPu của chúng." nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Liu Thuý Nhi lắCYLc lắCYLc đCOou nói.

"Vn khí xui xẻo? Đây đrúng là báo hiu của một khởi đibCBJQu không tốt đrẹp gì."
ThạpOtch Côn lắvpc đfHZHu, bộ dáng không cho là đQORúng.

"NgườYi tu tiên chúng ta vốn dĩh nghịCYLch thiên mà đBJQi, đrối với nhữOiGng đOziu mê tín đOAó tuy không thểtH không tin nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng."
Liu Thuý Nhi cườqroi khẽ nói.

"Hắoc hắrlc! Hy vọng là thế."
ThạtHch Côn cườCfi hắBLbc hắQORc nói.

Liu Thuý Nhi thấHZHy bộ dáng t chối ý kiến của đPIXi hán cũng không có ý tứA khuyên bảro, ngược lạCri quay đrBJQu nói với Hàn Lp:
"Hàn huynh, hin tạOzi chúng ta cầPIn xác đGUbrnh vịOz trí của chúng ta trong giới này. Xin Hàn huynh hộ pháp cho hai ngườGi chúng ta một lát."

TrảZbPi qua chuyn lúc trước, Liu Thuý Nhi rõ ràng đpOtã trở nên khách khí hơn đUhối với Hàn Lp vài phầFCGn.

"Vic này không thành vấCOn đpOt."
Hàn Lp cũng có chút tò mò đHZHối với vic xác đOzbfnh vịHZH trí của hai ngườibCi, không suy nghĩLG thêm lin gt đbrlu nói. Tiếp theo, hắYgn hoá thành một đbrZUho thanh quang phóng lên cao, một chút lin bay lên trên trăm trượng mới lầYn nữoXa thu lim đEoộn quang lạoi, thân hình t trong đoXộn quang hin ra rồi sau đYó triểOAn khai thầrn nim bao phủ phạZbPm vi hơn mườbFZi dm.

"ThạYgch đLtZUho hữbFZu, chúng ta bắbrt đkECUqku thôi."
Liu Thuý Nhi hài lòng gt đrlCYLu nói với ThạoXch Côn.

"Ha ha, ThạtHch mỗ đLGã sớm chuẩUqkn bịCf xong rồi."
ThạEoch Côn không chút do d trảG lờbri. Vì thế, Liu Thuý Nhi và Thạoch Côn bay v hai phía, sau vài lầPIn chớp đPIộng lin dng lạJhCi cách nhau hơn mườbri trượng. VịBLb trí hai ngườOiGi và Hàn Lp lúc này va khéo tạtHo thành một tam giác tht lớn.

Khác với Hàn Lp, áo choàng nữrl t và Thạqroch Côn đEou t vung tay lên không trung, nhấrt thờli một kin bạbfch sắPIc viên bàn và một hoàng sắCOc quyểOiGn trục t tay hai ngườYi bay ra.

Liu Thuý Nhi bắBLbt quyết, ming lầZUhm bầYRm. Viên bàn thoáng một cái lin cuồng trướng gấrlp mườbFZi lầqron, biến thành một luân minh nguyt bàn cc lớn. Sau đPIó hoàng sắCrc quang hà bỗng tuôn ra, cảpOt quyểRYn trục lin biến mấGpAt.

Sau một khắOiGc, phương viên hơn trăm trượng bỗng hin ra hoàng quang, tiếp theo tấZUht cảOiG quang đAvYiểGUm đOAtHi phóng linh quang hoà thành một thểvp, tạGUo thành một hoàng sắCrc quang mạQORc che cảibC bầrlu trờHZHi.

ThạtHch Côn thấJhCy vy, ming khẽ quát một tiếng, đrưa tay đtHiểLtm một chỉqro lên minh nguyt trên không trung. Minh nguyt lưu chuyểGpAn hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắUhc quang mạAc.

Tiếp theo, tiếng nim chú t trong ming của Liu Thuý Nhi và ThạUqkch Côn cùng lúc vang lên.

Một màn quỷ dịvp xuấCft hin.

Trong hoàng sắXc quang mạfc phát ra tiếng xé gió tht lớn, cảCOnh tượng núi sông hin lên nhìn chỉHZH nhỏ như hạtHt đBJQu nhưng hết lầZUhn này đCrến lầbfn khác lạCOi rấYRt sống đCrộng, liếc mắGt một cái là có thểpOt nhìn ra giống y ht như bên ngoài.

Nhưng cảLGnh tượng này đYu hoá thành một khối, huyn diu vô cùng, tht s khó có thểLG dùng lờFCGi đGpAGU din tảUqk.

"Đây là..."
Hàn Lp hiểLGn nhiên đCOã xem rõ ràng thứr trong quang mạGpAc, hai mắrt híp lạFCGi, mở ming hỏi một câu.

"Đây là Nghim Hàn Đồ, là gia sư và ĐoạLtn tin bối khi tiến vào Nghim Hàn Giới và tham khảZbPo tàn đUqkồ của tin nhân luyn chế mà thành. Tuy không phảCfi là toàn bộ khu vc trong Nghim Hàn Giới nhưng cũng có ghi lạli mườYi bảkECy mườYRi tám khu vc trong đró."
Liu Thuý Nhi nhẹ nhàng nói.

"Bấot quá, chúng ta có tht s đJhCang ở khu vc trong bảXn đGpAồ này hay không thì phảOzi th một lầXn, vạOiGn nhấFCGt không phảCYLi thì chỉAvY sợ rằAvYng có chút phin toái."
Thạvpch Côn nói, tiếp theo đhBBiểpOtm một chỉCr lên quang mạoXc trên hư không.

NhấCOt thờrli, đZUhBLba đkkOđFCGAvYi phóng quang mang, đQORột nhiên một đRYiểGUm nhỏ t trong bảUqkn đYRồ hin lên, sau đBJQó lơ lng giữRYa không trung.

"Tìm đUhược rồi, chúng ta đhBBang ở rìa của Vạbrn CầGm LĩibCnh. Nói như vy thì hảGi vc mới va rồi chúng ta đLGã đoXi qua chính là Bát Hung Hảhi."
Liu Thuý Nhi thấoy khu vc mà bạRYch sắibCc quang cầvpu chỉh ra, thanh âm có chút run rẩtHy nói.

"VạUhn CầZUhm LĩibCnh, Bát Hung HảZbPi! Hoá ra chúng ta ở khu vc này."
SắibCc mt của ThạFCGch Côn cũng đAvYAvYi biến.

Hàn Lp đCYLvpng ở trên không trung nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu bọn họ chuẩGn bịCO tiến vào Nghim Hàn Giới thì hiểRYn nhiên trước đEoó cũng đOzọc qua rấUqkt nhiu đQORiểCfn tịOiGch v nhữCfng hiểibCm đqroBJQa trong Nghim Hàn Giới đHZHQOR tránh đCri vào rồi phảYgi bỏ lạLti cái mạoXng nhỏ lạRYi.

Thế nhưng VạBJQn CầLtm LĩkECnh và Bát Hung HảOiGi đCOúng là hai khu vc hung đOAibCa nổi danh.

Tên như ý nghĩGa, Bát Hung HảAi t nhiên là hảrli vc mà bọn họ mới đBJQi qua, nghe nói ở đró có tám thượng cổ mãnh thú. Mà VạYRn CầQORm LĩGnh thì lạZbPi có đoến mấJhCy vạAvYn linh cầGpAm, thm chí cũng có ba con thượng cổ mãnh thú trú ngụ, uy danh cũng không kém chút nào so với Trấbrn Hảbfi Viên.

Hai khu vc này nằom gầoXn nhau, nếu đGi lầYgm vào thì vạBJQn nhấbrt vn khí không tốt, kết quảr chỉkEC có một.

Chng nhữGpAng Hàn Lp và ThạOzch Côn nhíu mày, mà ngay cảo Liu Thuý Nhi cũng kinh ngạLGc nhìn chằOzm chằrm vào quang mạCOc tht lớn kia, nhấHZHt thờoi không biết phảrli nói gì.

"Ta cũng không nghĩvp xông vào Vạrn CầBLbm Lĩbrnh, không cầYRn nói đhBBến ba con thượng cổ hung cầvpm bên trong, chỉOiG cầvpn nhữpOtng linh cầBJQm khác phát hin ra chúng ta thì cũng đbfđXGpA cho ba chúng ta không có chỗ chôn rồi."
ThầPIn sắkECc ThạOAch Côn âm trầtHm nói.

"VạOiGn Cầbfm LĩCrnh đGpAích xác là vô cùng hung hiểBLbm. Mc dù chúng ta đrã đCYLi qua Bát Hung HảCfi mà không gp nguy hiểqrom gì nhưng không đbfOiGi biểAvYu cho tạrli VạGpAn CầOAm LĩCfnh cũng đibCồng dạPIng may mắCfn như thế, phảkkOi tìm đZUhườLtng khác ly khai nơi này thôi."
Ánh mắYt Hàn Lp chớp đfộng vài cái, biểQORu lộ ra thái đlộ của mình.

"Cũng chỉo có thểPI như vy."
Liu Thuý Nhi cũng nhẹ thở dài một hơi, ánh mắbrt sau khi đtHLto qua Hàn Lp và ThạBLbch Côn thì không thểrl không gt đEoUqku đXồng ý.

ThấLty Liu Thuý Nhi cũng đoồng ý với ý kiến của Hàn Lp, thầAn sắrlc ThạtHch Côn tuy tốt hơn một chút nhưng sau khi đXoXo mắQORt qua quang mạlc tht lớn kia thì vn nhíu mày lạQORi. đhọc truyn mới nhấibCt tạoXi tung hoanh . com

"ĐAvYa vc hai bên Vạln CầOzm Lĩfnh, một nơi là Lam Dương sa mạJhCc, một nơi là Âm Thú sâm lâm. Lam Dương sa mạCfc thì không nên bàn tới, đYRối với nhữBJQng ngườGUi chưa tiến giai thánh tộc như chúng ta thì so với VạCYLn Cầlm LĩbFZnh còn muốn hung hiểUqkm hơn nhiu. Da theo nhữBLbng gì trên đCOiểbrn tịLGch ghi lạbri, nơi này có ánh nắbrng quỷ dịbFZ, chúng ta nhiu lắbFZm cũng chỉX có thểYR phơi nắJhCng na ngày lin hoá thành tro bụi. Mà Ám Thú sâm lâm thì nghe nói có bộ tộc Ám Thú đAvYã sớm tuyt dit tạHZHi Linh giới. Ám Thú này vào ban đOAêm thì thc lc của chúng có thểA bạibCo tăng mấHZHy lầOzn, đFCGồng dạYRng cũng nguy hiểvpm không nhỏ. Nhưng cũng chỉZUh có thểqro la chọn khu vc này mà thôi."
Liu Thuý Nhi chỉtH vào quang mạkkOc, chm rãi nói.

"Không đCOược, mc dù miêu tảEo v Ám Thú trong đGiểhBBn tịkkOch vô cùng ít nhưng có thểHZH nhìn ra loạpOti dịCO thú này vô cùng khó chơi, tiến vào Âm Thú sâm lâm rấBJQt nguy hiểom. Hay là cứLG trc tiếp quanh quẩYgn ở khu vc này đUqki."
ThạYRch Côn nghe vy, cuống quýt phảBJQn đAối.

"Không đAvYược, cấFCGm chế chi đkkOUqka nguyên bổn cách chúng ta rấrlt xa, cho dù toàn lc chạGy đYgi cũng phảAvYi tổn hao mấGt ba bốn tháng. Vạrn nhấOAt dọc đCrườkECng gp trở ngạZbPi khác thì thờBJQi gian còn lâu hơn. Ma quanh quẩBLbn trong Vạbrn CầAvYm LĩPInh này thì phỏng chng thờRYi gian mấUqkt hơn na tháng, mà sau đZbPó mà muốn vượt qua Âm Thú sâm lâm thì cũng phảUhi mấrlt thêm gầPIn hai tháng, cộng thêm chúng ta còn cầLGn hai tháng đoột phá bình cảrlnh nữra. Nói như vy thì làm sao có thểGpA kịbFZp thờAvYi chạJhCy tới nơi đZbPó đCfHZH bài tr cấvpm chế."
Lúc này đCrây, Liu Thuý Nhi lạOzi không có ý nhượng bộ, lạBLbnh lùng nói.

Va nghe Liu Thuý Nhi nói vy, thầPIn sắUqkc ThạCYLch Côn va đGộng, lộ ra vẻ chầhBBn chờZUh không quyết.

"Ám Thú sâm lâm mc dù có chút quỷ dịFCG và nguy hiểYm nhưng không phảLGi trước đCrây chưa có ngườXi thông qua. Mc k thế nào thì thông qua đriểGUn tịUqkch chúng ta cũng biết một vài thủ đRYoạUqkn đbrối phó với đLtám âm thú, như thế hn là có thêm vài phầGpAn nắRYm chắUhc so với ngườYgi thông trước kia. Huống hồ, nếu lầhn này tay trắtHng trở v, ThạGpAch đrvpo hữLtu không sợ ĐoạAn tin bối sẽ nghiêm trịPI sao?"
Liu Thuý Nhi nhìn chằCOm chằibCm vào ThạhBBch Côn, hai con mắZUht toảZUh ra ánh mắUht băng hàn nói.

ThạAch Côn trầCOm ngâm một lúc nhưng một lát sau đbFZột nhiên ngẩFCGng đfUqku lên nhìn Hàn Lp trên không trung hỏi một câu:
"Hàn huynh, ngươi có đvp nghịYR gì không?"

"Hàn mỗ là do hai vịoX tin bối mờYi tới trợ giúp hai vịqro, t chỗ hai vịoX tin bối đoXã thu đGUược lợi ích không nhỏ, chỉkEC cầFCGn hai vịPI đibCfo hữZUhu thống nhấYgt ý kiến thì tạCOi hạX đCOi đLGâu cũng đqroược."
Ánh mắAvYt Hàn Lp chớp đAộng vài lầtHn, bấJhCt đQORộng thanh sắXc trảGU lờkkOi.

"Được rồi, nếu Hàn huynh và Liu tiên t không e ngạGi Ám Thú sâm lâm thì Thạrlch mỗ cũng muốn xem th ám thú trong lờoXi đbfồn đbró như thế nào."
ThạGpAch Côn sau khi t đZbPibCnh giá một lát, đbFZột nhiên cuồng tiếu nói.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.