Phàm Nhân Tu Tiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảqib: Vong NgữiE
Quyểbrn 9: Linh Giới Bách Tộc


Chương - 1676: Ám thú rng rm


Nguồn: Sưu tầvm


"Không tốt, hung cầivRm này khng đZjOMnh không kém TrấiEn HảvRi Viên. Nhanh chạWTNy thôi, chỗ này không an toàn."
Va thấqy cảZnh này, ngọc dung Liu Thuý Nhi biến đNiqổi liên tục, tiếp theo không chút do d bắZt quyết nim chú hoá thành một đExbXZno lam hồng phá không mà chạEqy.

Không cầiEn nữspw t này nhắivRc nhở, Hàn Lp và ThạEqch Côn cũng biết một khi hai thượng cổ hung vt này tranh đNiqiEu, vô lun là uy lc hay phạvxm vi ảXvBnh hưởng hiểtn nhiên đbru xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai ngườvxi cơ hồ hoá thành hai đvRwvo kinh hồng theo sát áo choàng nữNiq t bay nhanh v phía chân trờiEi.

Ba đspwpo đXZnộn quang chỉZqG một chút đOtã biến mấpt ở cuối chân trờti.

Ngay khi ba ngườTDXi va rờZi đqi, chỗ cũ đbTột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên đwvộng đqibKa. Tiếp theo, tiếng cuồng phong đjOMan vào nhau, tiếng xé gió kinh thiên một chút lin trấkRUn áp cảBt tiếng hét đtiên cuồng của TrấMZn Hảqibi Viên và c đqiểQu. Cơ hồ đbTồng thờOti lúc đpHvó, một ngọn sóng cao ngàn trượng nổi lên, chỉXYp một lát đpHvã bao phủ hoàn toàn chỗ ba ngườOti Hàn Lp đbTTDXng lúc nãy.

Lúc này ba ngườbri Hàn Lp đRpã đZộn ra xa mấivRy trăm dm, sau đtó thay đbổi phương hướng đxZki đRpườZqGng vòng lầZqGn nữZwa bay v phía đbXZni lục.

"Nghim Hàn Giới quảGQ nhiên đkRUúng như lờZi đRồn điEvRi, có nhiu thượng cố mãnh thú đTDXã sớm tuyt dit tạXYpi Linh giới." xem chương mới tạZwi tunghoanh(.)com

"Nếu dọc đkRUườYjsng đivRi cứZqG gp phảUqi chúng thì đivRng nói là tìm ra cấOtm chế chi đqRa mà sợ rằxjng na đivRườHbng đExbã đqi đKvGi nhà ma hết."
Sau khi ba ngườppxi bình yên bay lên đxjGQi lục, ThạXYpch Côn thở ra một hơi, trong đUqộn quang thì thào nói. Mc dù thanh âm của hắppxn không lớn nhưng bằWTNng vào tu vi của Hàn Lp và Liu Thuý Nhi thì vn nghe rõ ràng.

"Giới này mc dù có một số thượng cổ mãnh thú nhưng cũng không nhiu lắExbm. Hơn phân na là do vn khí chúng ta xui xẻo đxZkâm đspwiEu vào trườKng tranh đvxwvu của chúng."
Liu Thuý Nhi lắHbc lắtc đXvBBtu nói.

"Vn khí xui xẻo? Đây đFFWúng là báo hiu của một khởi đOtRlu không tốt đBtẹp gì."
ThạbTch Côn lắHbc đKZu, bộ dáng không cho là đXvBúng.

"Ngườbri tu tiên chúng ta vốn dĩb nghịNiqch thiên mà đDEXi, đqối với nhữXYpng đtiu mê tín đbó tuy không thểivR không tin nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng."
Liu Thuý Nhi cườXvBi khẽ nói.

"HắpKc hắKc! Hy vọng là thế."
Thạwvch Côn cườspwi hắxjc hắgXgc nói.

Liu Thuý Nhi thấby bộ dáng t chối ý kiến của đRpjOMi hán cũng không có ý tứGQ khuyên bảbo, ngược lạXYpi quay đpqibu nói với Hàn Lp:
"Hàn huynh, hin tạpHvi chúng ta cầZqGn xác đwvxjnh vịvG trí của chúng ta trong giới này. Xin Hàn huynh hộ pháp cho hai ngườQi chúng ta một lát."

TrảBti qua chuyn lúc trước, Liu Thuý Nhi rõ ràng đMZã trở nên khách khí hơn đXYpối với Hàn Lp vài phầYjsn.

"Vic này không thành vấnln đnl."
Hàn Lp cũng có chút tò mò đXZnối với vic xác đXvBbnh vịq trí của hai ngườZi, không suy nghĩHb thêm lin gt đZwEqu nói. Tiếp theo, hắxZkn hoá thành một đvxGQo thanh quang phóng lên cao, một chút lin bay lên trên trăm trượng mới lầspwn nữXYpa thu lim đnlộn quang lạvRi, thân hình t trong đWTNộn quang hin ra rồi sau đbTó triểXvBn khai thầvxn nim bao phủ phạbrm vi hơn mườZi dm.

"Thạbch đWTNxjo hữTDXu, chúng ta bắpKt đwvEqu thôi."
Liu Thuý Nhi hài lòng gt đpHvkRUu nói với ThạbTch Côn.

"Ha ha, ThạivRch mỗ đvã sớm chuẩpn bịHb xong rồi."
ThạiEch Côn không chút do d trảivR lờxji. Vì thế, Liu Thuý Nhi và Thạppxch Côn bay v hai phía, sau vài lầxjn chớp đvRộng lin dng lạBti cách nhau hơn mườRli trượng. VịYjs trí hai ngườqi và Hàn Lp lúc này va khéo tạspwo thành một tam giác tht lớn.

Khác với Hàn Lp, áo choàng nữt t và Thạnlch Côn đQu t vung tay lên không trung, nhấqibt thờgXgi một kin bạvxch sắXvBc viên bàn và một hoàng sắGQc quyểppxn trục t tay hai ngườpKi bay ra.

Liu Thuý Nhi bắspwt quyết, ming lầBtm bầbm. Viên bàn thoáng một cái lin cuồng trướng gấppxp mườFFWi lầYjsn, biến thành một luân minh nguyt bàn cc lớn. Sau đqó hoàng sắOtc quang hà bỗng tuôn ra, cảZ quyểWTNn trục lin biến mấgXgt.

Sau một khắYjsc, phương viên hơn trăm trượng bỗng hin ra hoàng quang, tiếp theo tấXvBt cảNiq quang điEiểvRm đqibYjsi phóng linh quang hoà thành một thểppx, tạto thành một hoàng sắWTNc quang mạkRUc che cảRp bầkRUu trờqibi.

Thạspwch Côn thấTDXy vy, ming khẽ quát một tiếng, đKưa tay đKiểDEXm một chỉivR lên minh nguyt trên không trung. Minh nguyt lưu chuyểiEn hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắqc quang mạOtc.

Tiếp theo, tiếng nim chú t trong ming của Liu Thuý Nhi và ThạWTNch Côn cùng lúc vang lên.

Một màn quỷ dịXZn xuấRpt hin.

Trong hoàng sắZwc quang mạYjsc phát ra tiếng xé gió tht lớn, cảpnh tượng núi sông hin lên nhìn chỉBt nhỏ như hạRlt đvxu nhưng hết lầYjsn này đZến lầWTNn khác lạpHvi rấppxt sống đNiqộng, liếc mắGQt một cái là có thểnl nhìn ra giống y ht như bên ngoài.

Nhưng cảpKnh tượng này điEu hoá thành một khối, huyn diu vô cùng, tht s khó có thểp dùng lờQi đtq din tảNiq.

"Đây là..."
Hàn Lp hiểqn nhiên đbã xem rõ ràng thứvx trong quang mạUqc, hai mắZqGt híp lạvi, mở ming hỏi một câu.

"Đây là Nghim Hàn Đồ, là gia sư và Đoạspwn tin bối khi tiến vào Nghim Hàn Giới và tham khảqo tàn đvồ của tin nhân luyn chế mà thành. Tuy không phảXYpi là toàn bộ khu vc trong Nghim Hàn Giới nhưng cũng có ghi lạXYpi mườvRi bảKy mườKi tám khu vc trong đwvó."
Liu Thuý Nhi nhẹ nhàng nói.

"BấivRt quá, chúng ta có tht s đjOMang ở khu vc trong bảxjn đBtồ này hay không thì phảMZi th một lầvGn, vạgXgn nhấBtt không phảDEXi thì chỉZ sợ rằpng có chút phin toái."
ThạvRch Côn nói, tiếp theo đExbiểExbm một chỉDEX lên quang mạspwc trên hư không.

NhấFFWt thờivRi, đZwba đRpđWTNWTNi phóng quang mang, đxjột nhiên một đXvBiểpm nhỏ t trong bảZn đRồ hin lên, sau đXvBó lơ lng giữta không trung.

"Tìm đqược rồi, chúng ta đXZnang ở rìa của Vạwvn CầkRUm Lĩpnh. Nói như vy thì hảvGi vc mới va rồi chúng ta đkRUã đpKi qua chính là Bát Hung HảRpi."
Liu Thuý Nhi thấRly khu vc mà bạXvBch sắspwc quang cầqibu chỉDEX ra, thanh âm có chút run rẩwvy nói.

"VạZn CầExbm LĩivRnh, Bát Hung HảExbi! Hoá ra chúng ta ở khu vc này."
SắpHvc mt của Thạppxch Côn cũng đTDXTDXi biến.

Hàn Lp đUqppxng ở trên không trung nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu bọn họ chuẩjOMn bịivR tiến vào Nghim Hàn Giới thì hiểRln nhiên trước đnló cũng đbTọc qua rấvRt nhiu đvRiểBtn tịRch v nhữbrng hiểbrm đWTNvxa trong Nghim Hàn Giới đOtEq tránh đQi vào rồi phảvxi bỏ lạppxi cái mạpng nhỏ lạTDXi.

Thế nhưng Vạtn CầGQm LĩGQnh và Bát Hung HảkRUi đRúng là hai khu vc hung đxZkXvBa nổi danh.

Tên như ý nghĩYjsa, Bát Hung Hảqibi t nhiên là hảxji vc mà bọn họ mới đGQi qua, nghe nói ở đYjsó có tám thượng cổ mãnh thú. Mà VạRpn CầXZnm LĩxZknh thì lạTDXi có đZwến mấgXgy vạppxn linh cầFFWm, thm chí cũng có ba con thượng cổ mãnh thú trú ngụ, uy danh cũng không kém chút nào so với TrấQn HảvRi Viên.

Hai khu vc này nằBtm gầqn nhau, nếu đnli lầvm vào thì vạWTNn nhấtt vn khí không tốt, kết quảt chỉHb có một.

Chng nhữEqng Hàn Lp và Thạtch Côn nhíu mày, mà ngay cảTDX Liu Thuý Nhi cũng kinh ngạivRc nhìn chằbm chằHbm vào quang mạOtc tht lớn kia, nhấwvt thờKi không biết phảQi nói gì.

"Ta cũng không nghĩb xông vào VạkRUn CầRlm LĩbTnh, không cầQn nói đOtến ba con thượng cổ hung cầEqm bên trong, chỉQ cầXZnn nhữivRng linh cầMZm khác phát hin ra chúng ta thì cũng đBtđxjqib cho ba chúng ta không có chỗ chôn rồi." truyn copy t tunghoanh.com
ThầFFWn sắDEXc Thạqch Côn âm trầvRm nói.

"Vạbn Cầpm Lĩvnh đZqGích xác là vô cùng hung hiểivRm. Mc dù chúng ta đRpã đbTi qua Bát Hung HảjOMi mà không gp nguy hiểqm gì nhưng không đXZnbi biểWTNu cho tạqi VạbTn CầbTm LĩiEnh cũng đppxồng dạvGng may mắRn như thế, phảTDXi tìm đTDXườvRng khác ly khai nơi này thôi."
Ánh mắnlt Hàn Lp chớp đpHvộng vài cái, biểFFWu lộ ra thái đRlộ của mình.

"Cũng chỉkRU có thểZw như vy."
Liu Thuý Nhi cũng nhẹ thở dài một hơi, ánh mắExbt sau khi đRpivRo qua Hàn Lp và ThạvRch Côn thì không thểXZn không gt đWTNvu đqồng ý.

ThấExby Liu Thuý Nhi cũng đGQồng ý với ý kiến của Hàn Lp, thầvxn sắspwc Thạwvch Côn tuy tốt hơn một chút nhưng sau khi đXvBvRo mắvRt qua quang mạiEc tht lớn kia thì vn nhíu mày lạZwi.

"Đpa vc hai bên VạEqn CầZm LĩEqnh, một nơi là Lam Dương sa mạXvBc, một nơi là Âm Thú sâm lâm. Lam Dương sa mạZc thì không nên bàn tới, đWTNối với nhữwvng ngườQi chưa tiến giai thánh tộc như chúng ta thì so với VạRpn CầivRm Lĩxjnh còn muốn hung hiểTDXm hơn nhiu. Da theo nhữXYpng gì trên đHbiểKn tịNiqch ghi lạQi, nơi này có ánh nắnlng quỷ dịNiq, chúng ta nhiu lắGQm cũng chỉivR có thểRp phơi nắYjsng na ngày lin hoá thành tro bụi. Mà Ám Thú sâm lâm thì nghe nói có bộ tộc Ám Thú đXZnã sớm tuyt dit tạZqGi Linh giới. Ám Thú này vào ban đDEXêm thì thc lc của chúng có thểivR bạDEXo tăng mấqy lầspwn, đtồng dạFFWng cũng nguy hiểvxm không nhỏ. Nhưng cũng chỉK có thểpHv la chọn khu vc này mà thôi."
Liu Thuý Nhi chỉZ vào quang mạRlc, chm rãi nói.

"Không đGQược, mc dù miêu tảMZ v Ám Thú trong đXYpiểpn tịjOMch vô cùng ít nhưng có thểUq nhìn ra loạBti dịt thú này vô cùng khó chơi, tiến vào Âm Thú sâm lâm rấTDXt nguy hiểqibm. Hay là cứMZ trc tiếp quanh quẩvn ở khu vc này đKi."
ThạYjsch Côn nghe vy, cuống quýt phảpn đwvối.

"Không điEược, cấRpm chế chi đbrRla nguyên bổn cách chúng ta rấRlt xa, cho dù toàn lc chạxjy đXZni cũng phảZwi tổn hao mấiEt ba bốn tháng. VạZn nhấRlt dọc đvRườEqng gp trở ngạRpi khác thì thờNiqi gian còn lâu hơn. Ma quanh quẩQn trong VạWTNn CầxZkm Lĩppxnh này thì phỏng chng thờgXgi gian mấxjt hơn na tháng, mà sau đDEXó mà muốn vượt qua Âm Thú sâm lâm thì cũng phảWTNi mấDEXt thêm gầHbn hai tháng, cộng thêm chúng ta còn cầZqGn hai tháng đpHvột phá bình cảYjsnh nữwva. Nói như vy thì làm sao có thểQ kịbrp thờQi chạvGy tới nơi đpHvó đExbZ bài tr cấgXgm chế."
Lúc này đXZnây, Liu Thuý Nhi lạEqi không có ý nhượng bộ, lạnlnh lùng nói.

Va nghe Liu Thuý Nhi nói vy, thầEqn sắvxc ThạZqGch Côn va đWTNộng, lộ ra vẻ chầspwn chờxj không quyết.

"Ám Thú sâm lâm mc dù có chút quỷ dịnl và nguy hiểqibm nhưng không phảNiqi trước đXvBây chưa có ngườiEi thông qua. Mc k thế nào thì thông qua đYjsiểKn tịOtch chúng ta cũng biết một vài thủ đqiboạqibn đZqGối phó với điEám âm thú, như thế hn là có thêm vài phầOtn nắZwm chắDEXc so với ngườQi thông trước kia. Huống hồ, nếu lầRln này tay trắDEXng trở v, ThạvGch đxZkpo hữExbu không sợ ĐoạQn tin bối sẽ nghiêm trịExb sao?"
Liu Thuý Nhi nhìn chằFFWm chằUqm vào ThạFFWch Côn, hai con mắKt toảkRU ra ánh mắFFWt băng hàn nói.

ThạUqch Côn trầkRUm ngâm một lúc nhưng một lát sau đvRột nhiên ngẩiEng đxZkZqGu lên nhìn Hàn Lp trên không trung hỏi một câu:
"Hàn huynh, ngươi có đvG nghịq gì không?"

"Hàn mỗ là do hai vịZw tin bối mờExbi tới trợ giúp hai vịDEX, t chỗ hai vịjOM tin bối đExbã thu đGQược lợi ích không nhỏ, chỉp cầTDXn hai vịUq đvGHbo hữgXgu thống nhấqt ý kiến thì tạYjsi hạXYp đppxi đWTNâu cũng đHbược."
Ánh mắwvt Hàn Lp chớp đRlộng vài lầRln, bấZwt đZộng thanh sắpKc trảHb lờjOMi.

"Được rồi, nếu Hàn huynh và Liu tiên t không e ngạRi Ám Thú sâm lâm thì Thạqch mỗ cũng muốn xem th ám thú trong lờZi đKồn đEqó như thế nào."
ThạTDXch Côn sau khi t đqQnh giá một lát, đvRột nhiên cuồng tiếu nói.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.