Phàm Nhân Tu Tiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảBn: Vong NgữoPJ
QuyểsXn 9: Linh Giới Bách Tộc


Chương - 1676: Ám thú rng rm


Nguồn: Sưu tầrOm


"Không tốt, hung cầZsMm này khng đWnoknh không kém TrấrZn Hảoi Viên. Nhanh chạGNy thôi, chỗ này không an toàn."
Va thấvy cảrnh này, ngọc dung Liu Thuý Nhi biến đoAJổi liên tục, tiếp theo không chút do d bắrt quyết nim chú hoá thành một đTBPKo lam hồng phá không mà chạxrYy.

Không cầnokn nữCt t này nhắPWc nhở, Hàn Lp và Thạoch Côn cũng biết một khi hai thượng cổ hung vt này tranh đSCSoAJu, vô lun là uy lc hay phạnm vi ảZnh hưởng hiểwZxn nhiên đZsMu xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai ngườZi cơ hồ hoá thành hai đPqoPJo kinh hồng theo sát áo choàng nữtr t bay nhanh v phía chân trờxrYi.

Ba đCanYako đnokộn quang chỉPo một chút đCanã biến mấPqt ở cuối chân trờYOyi.

Ngay khi ba ngườyPi va rờFCBi đZi, chỗ cũ đoAJột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên đoộng đAwzrZa. Tiếp theo, tiếng cuồng phong đkJan vào nhau, tiếng xé gió kinh thiên một chút lin trấZsMn áp cảPq tiếng hét đUTiên cuồng của TrấoPJn HảCti Viên và c đCtiểvu. Cơ hồ đyPồng thờBbi lúc đAwzó, một ngọn sóng cao ngàn trượng nổi lên, chỉKy một lát đYakã bao phủ hoàn toàn chỗ ba ngườoi Hàn Lp đyPPong lúc nãy.

Lúc này ba ngườsXi Hàn Lp đYNã đsXộn ra xa mấGNy trăm dm, sau đoPJó thay đSCSổi phương hướng đFCBi đrườZsMng vòng lầxrYn nữBna bay v phía đOCBPKi lục.

"Nghim Hàn Giới quảBb nhiên đGNúng như lờtri đsXồn đCanBni, có nhiu thượng cố mãnh thú đYOyã sớm tuyt dit tạPWi Linh giới."

"Nếu dọc đFCBườyPng đPWi cứJ gp phảoi chúng thì đZng nói là tìm ra cấPom chế chi đYakPWa mà sợ rằrOng na đoAJườUTng đYNã đCani đaVYoi nhà ma hết." truyn đkfFược lấPoy t website tung hoanh
Sau khi ba ngườtri bình yên bay lên đBbFCBi lục, ThạaVYch Côn thở ra một hơi, trong đCanộn quang thì thào nói. Mc dù thanh âm của hắkfFn không lớn nhưng bằfrUng vào tu vi của Hàn Lp và Liu Thuý Nhi thì vn nghe rõ ràng.

"Giới này mc dù có một số thượng cổ mãnh thú nhưng cũng không nhiu lắoAJm. Hơn phân na là do vn khí chúng ta xui xẻo đzGBâm đAwzru vào trườyPng tranh đyPsXu của chúng."
Liu Thuý Nhi lắnokc lắCtc đskJu nói.

"Vn khí xui xẻo? Đây đBbúng là báo hiu của một khởi đsXavu không tốt đOCẹp gì."
ThạfrUch Côn lắBnc đJYBnu, bộ dáng không cho là đkfFúng.

"Ngườri tu tiên chúng ta vốn dĩFCB nghịPqch thiên mà đoAJi, đCtối với nhữOCng đnokiu mê tín đtó tuy không thểCt không tin nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng."
Liu Thuý Nhi cườBbi khẽ nói.

"HắGNc hắBPKc! Hy vọng là thế."
ThạPqch Côn cườSCSi hắtc hắvc nói.

Liu Thuý Nhi thấsy bộ dáng t chối ý kiến của đrZYNi hán cũng không có ý tứBn khuyên bảPWo, ngược lạBPKi quay đYNBPKu nói với Hàn Lp:
"Hàn huynh, hin tạOCi chúng ta cầWn xác đkJavnh vịJs trí của chúng ta trong giới này. Xin Hàn huynh hộ pháp cho hai ngườzGBi chúng ta một lát."

TrảaVYi qua chuyn lúc trước, Liu Thuý Nhi rõ ràng đTã trở nên khách khí hơn đYOyối với Hàn Lp vài phầYOyn.

"Vic này không thành vấGNn đYak."
Hàn Lp cũng có chút tò mò đoPJối với vic xác đrOJYBnh vịkJ trí của hai ngườzGBi, không suy nghĩYN thêm lin gt đvrZu nói. Tiếp theo, hắoPJn hoá thành một đKyCto thanh quang phóng lên cao, một chút lin bay lên trên trăm trượng mới lầzGBn nữzGBa thu lim đOCộn quang lạYaki, thân hình t trong đGNộn quang hin ra rồi sau đJYBó triểFCBn khai thầUTn nim bao phủ phạyPm vi hơn mườfrUi dm.

"Thạavch đavavo hữBnu, chúng ta bắFCBt đJYByPu thôi."
Liu Thuý Nhi hài lòng gt đkJkfFu nói với ThạkJch Côn.

"Ha ha, Thạoch mỗ đAwzã sớm chuẩZn bịsX xong rồi."
ThạAwzch Côn không chút do d trảYN lờwZxi. Vì thế, Liu Thuý Nhi và ThạZch Côn bay v hai phía, sau vài lầPqn chớp đPqộng lin dng lạnoki cách nhau hơn mườrOi trượng. VịOOo trí hai ngườoi và Hàn Lp lúc này va khéo tạrOo thành một tam giác tht lớn.

Khác với Hàn Lp, áo choàng nữVrP t và ThạzGBch Côn đsu t vung tay lên không trung, nhấtt thờFCBi một kin bạwZxch sắOCc viên bàn và một hoàng sắAwzc quyểPon trục t tay hai ngườGNi bay ra.

Liu Thuý Nhi bắFCBt quyết, ming lầSCSm bầPWm. Viên bàn thoáng một cái lin cuồng trướng gấGNp mườPoi lầon, biến thành một luân minh nguyt bàn cc lớn. Sau đZó hoàng sắtrc quang hà bỗng tuôn ra, cảYak quyểfrUn trục lin biến mấkfFt.

Sau một khắsc, phương viên hơn trăm trượng bỗng hin ra hoàng quang, tiếp theo tấKyt cảAwz quang đZsMiểsm đBbUTi phóng linh quang hoà thành một thểwZx, tạso thành một hoàng sắUTc quang mạoAJc che cảKy bầUTu trờSCSi.

Thạoch Côn thấPqy vy, ming khẽ quát một tiếng, đZưa tay đkfFiểsm một chỉPq lên minh nguyt trên không trung. Minh nguyt lưu chuyểPon hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắYOyc quang mạzGBc.

Tiếp theo, tiếng nim chú t trong ming của Liu Thuý Nhi và ThạVrPch Côn cùng lúc vang lên.

Một màn quỷ dịVrP xuấJst hin.

Trong hoàng sắYNc quang mạrOc phát ra tiếng xé gió tht lớn, cảPWnh tượng núi sông hin lên nhìn chỉZ nhỏ như hạvt đJsu nhưng hết lầoAJn này đrến lầAwzn khác lạYOyi rấJt sống đoộng, liếc mắMCt một cái là có thểaVY nhìn ra giống y ht như bên ngoài.

Nhưng cảkJnh tượng này đvu hoá thành một khối, huyn diu vô cùng, tht s khó có thểrZ dùng lờVrPi đPqCt din tảtr.

"Đây là..."
Hàn Lp hiểtrn nhiên đWã xem rõ ràng thứrO trong quang mạrc, hai mắaVYt híp lạxrYi, mở ming hỏi một câu.

"Đây là Nghim Hàn Đồ, là gia sư và ĐoạGNn tin bối khi tiến vào Nghim Hàn Giới và tham khảTo tàn đZồ của tin nhân luyn chế mà thành. Tuy không phảoPJi là toàn bộ khu vc trong Nghim Hàn Giới nhưng cũng có ghi lạkfFi mườOCi bảty mườSCSi tám khu vc trong đPqó."
Liu Thuý Nhi nhẹ nhàng nói.

"Bấrt quá, chúng ta có tht s đCtang ở khu vc trong bảtn đBnồ này hay không thì phảCani th một lầOCn, vạtn nhấSCSt không phảaVYi thì chỉkfF sợ rằJYBng có chút phin toái."
ThạCtch Côn nói, tiếp theo đCtiểFCBm một chỉoPJ lên quang mạvc trên hư không.

Nhấnokt thờGNi, đtrJsa đrđoAJSCSi phóng quang mang, đSCSột nhiên một đPWiểGNm nhỏ t trong bảYOyn đPWồ hin lên, sau đYNó lơ lng giữFCBa không trung.

"Tìm đsược rồi, chúng ta đYOyang ở rìa của Vạon CầAwzm Lĩnnh. Nói như vy thì hảzGBi vc mới va rồi chúng ta đGNã đWi qua chính là Bát Hung HảCti."
Liu Thuý Nhi thấMCy khu vc mà bạYakch sắGNc quang cầYNu chỉJYB ra, thanh âm có chút run rẩoAJy nói.

"VạUTn CầOCm Lĩtrnh, Bát Hung HảJYBi! Hoá ra chúng ta ở khu vc này."
SắGNc mt của ThạoAJch Côn cũng đBbAwzi biến.

Hàn Lp đrtng ở trên không trung nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu bọn họ chuẩsXn bịoPJ tiến vào Nghim Hàn Giới thì hiểoAJn nhiên trước đWó cũng đwZxọc qua rấYNt nhiu đBniểPqn tịtch v nhữVrPng hiểnm đKyrZa trong Nghim Hàn Giới đvKy tránh đsXi vào rồi phảUTi bỏ lạPqi cái mạoPJng nhỏ lạSCSi.

Thế nhưng VạYNn Cầom LĩYNnh và Bát Hung HảrZi đyPúng là hai khu vc hung đrZYNa nổi danh.

Tên như ý nghĩTa, Bát Hung HảsXi t nhiên là hảMCi vc mà bọn họ mới đPWi qua, nghe nói ở đJsó có tám thượng cổ mãnh thú. Mà VạrOn CầZm LĩOCnh thì lạWi có đBPKến mấavy vạAwzn linh cầtm, thm chí cũng có ba con thượng cổ mãnh thú trú ngụ, uy danh cũng không kém chút nào so với TrấOCn HảZsMi Viên.

Hai khu vc này nằrZm gầzGBn nhau, nếu đMCi lầVrPm vào thì vạJsn nhấwZxt vn khí không tốt, kết quảOOo chỉt có một.

Chng nhữnng Hàn Lp và ThạzGBch Côn nhíu mày, mà ngay cảPo Liu Thuý Nhi cũng kinh ngạoAJc nhìn chằBPKm chằUTm vào quang mạnokc tht lớn kia, nhấYNt thờti không biết phảoPJi nói gì.
xem tạUTi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Ta cũng không nghĩYOy xông vào VạxrYn Cầnokm Lĩvnh, không cầWn nói đavến ba con thượng cổ hung cầAwzm bên trong, chỉBn cầPon nhữOCng linh cầnokm khác phát hin ra chúng ta thì cũng đGNđzGBtr cho ba chúng ta không có chỗ chôn rồi."
ThầkJn sắCanc ThạOOoch Côn âm trầUTm nói.

"Vạnn CầOCm LĩJsnh đwZxích xác là vô cùng hung hiểCtm. Mc dù chúng ta đJsã đSCSi qua Bát Hung HảoPJi mà không gp nguy hiểoPJm gì nhưng không đVrPtri biểVrPu cho tạPoi VạCtn CầPqm LĩZsMnh cũng đVrPồng dạTng may mắZn như thế, phảSCSi tìm đPoườBbng khác ly khai nơi này thôi."
Ánh mắoAJt Hàn Lp chớp đKyộng vài cái, biểVrPu lộ ra thái đJYBộ của mình.

"Cũng chỉrO có thểBn như vy."
Liu Thuý Nhi cũng nhẹ thở dài một hơi, ánh mắCtt sau khi đyPro qua Hàn Lp và ThạyPch Côn thì không thểoPJ không gt đCtPou đJồng ý.

ThấCty Liu Thuý Nhi cũng đoAJồng ý với ý kiến của Hàn Lp, thầrOn sắyPc ThạBbch Côn tuy tốt hơn một chút nhưng sau khi đJsJo mắGNt qua quang mạoc tht lớn kia thì vn nhíu mày lạPoi.

"ĐxrYa vc hai bên Vạrn CầkfFm LĩYNnh, một nơi là Lam Dương sa mạYOyc, một nơi là Âm Thú sâm lâm. Lam Dương sa mạCtc thì không nên bàn tới, đWối với nhữzGBng ngườoi chưa tiến giai thánh tộc như chúng ta thì so với VạBnn CầkJm Lĩnnh còn muốn hung hiểYNm hơn nhiu. Da theo nhữYakng gì trên đTiểJsn tịrOch ghi lạPoi, nơi này có ánh nắtrng quỷ dịs, chúng ta nhiu lắJm cũng chỉo có thểyP phơi nắavng na ngày lin hoá thành tro bụi. Mà Ám Thú sâm lâm thì nghe nói có bộ tộc Ám Thú đFCBã sớm tuyt dit tạvi Linh giới. Ám Thú này vào ban đBbêm thì thc lc của chúng có thểPo bạPqo tăng mấYaky lầPqn, đaVYồng dạFCBng cũng nguy hiểoPJm không nhỏ. Nhưng cũng chỉxrY có thểkJ la chọn khu vc này mà thôi."
Liu Thuý Nhi chỉBPK vào quang mạaVYc, chm rãi nói.

"Không đYakược, mc dù miêu tảPq v Ám Thú trong đZsMiểrn tịaVYch vô cùng ít nhưng có thểBPK nhìn ra loạBni dịGN thú này vô cùng khó chơi, tiến vào Âm Thú sâm lâm rấJst nguy hiểkfFm. Hay là cứaVY trc tiếp quanh quẩon ở khu vc này đZi."
ThạPWch Côn nghe vy, cuống quýt phảrOn đBnối.

"Không đJYBược, cấYOym chế chi đYakZa nguyên bổn cách chúng ta rấVrPt xa, cho dù toàn lc chạJYBy đCani cũng phảAwzi tổn hao mấBbt ba bốn tháng. VạKyn nhấavt dọc đPoườPong gp trở ngạoAJi khác thì thờoAJi gian còn lâu hơn. Ma quanh quẩBPKn trong VạxrYn CầkJm LĩrZnh này thì phỏng chng thờAwzi gian mấrZt hơn na tháng, mà sau đYOyó mà muốn vượt qua Âm Thú sâm lâm thì cũng phảKyi mấPWt thêm gầKyn hai tháng, cộng thêm chúng ta còn cầon hai tháng đPoột phá bình cảAwznh nữYNa. Nói như vy thì làm sao có thểPW kịOCp thờzGBi chạvy tới nơi đwZxó đtrBPK bài tr cấJYBm chế."
Lúc này đrây, Liu Thuý Nhi lạZsMi không có ý nhượng bộ, lạYaknh lùng nói.

Va nghe Liu Thuý Nhi nói vy, thầon sắxrYc ThạoAJch Côn va đTộng, lộ ra vẻ chầJYBn chờaVY không quyết.

"Ám Thú sâm lâm mc dù có chút quỷ dịW và nguy hiểOOom nhưng không phảKyi trước đZsMây chưa có ngườPoi thông qua. Mc k thế nào thì thông qua đPoiểYakn tịoAJch chúng ta cũng biết một vài thủ đBPKoạrn đVrPối phó với đGNám âm thú, như thế hn là có thêm vài phầyPn nắCanm chắKyc so với ngườoPJi thông trước kia. Huống hồ, nếu lầPWn này tay trắOCng trở v, Thạtrch đToPJo hữzGBu không sợ ĐoạrZn tin bối sẽ nghiêm trịoPJ sao?"
Liu Thuý Nhi nhìn chằom chằkfFm vào ThạMCch Côn, hai con mắSCSt toảxrY ra ánh mắrt băng hàn nói.

Thạnch Côn trầPqm ngâm một lúc nhưng một lát sau đFCBột nhiên ngẩTng đZUTu lên nhìn Hàn Lp trên không trung hỏi một câu:
"Hàn huynh, ngươi có đYak nghịaVY gì không?"

"Hàn mỗ là do hai vịJs tin bối mờJYBi tới trợ giúp hai vịzGB, t chỗ hai vịFCB tin bối đoã thu đJược lợi ích không nhỏ, chỉJYB cầon hai vịzGB đvUTo hữkfFu thống nhấUTt ý kiến thì tạkJi hạOC đxrYi đnâu cũng đTược."
Ánh mắrOt Hàn Lp chớp đtrộng vài lầwZxn, bấCtt đzGBộng thanh sắYOyc trảoAJ lờoPJi.

"Được rồi, nếu Hàn huynh và Liu tiên t không e ngạnoki Ám Thú sâm lâm thì ThạkfFch mỗ cũng muốn xem th ám thú trong lờVrPi đJồn đZó như thế nào."
ThạCtch Côn sau khi t đYaknoknh giá một lát, đPoột nhiên cuồng tiếu nói.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.