Phàm Nhân Tu Tiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảGgZ: Vong NgữNIm
QuyểulIn 9: Linh Giới Bách Tộc


Chương - 1676: Ám thú rng rm


Nguồn: Sưu tầdKm


"Không tốt, hung cầzm này khng đmOWyxnh không kém TrấIyQn Hảpi Viên. Nhanh chạyxy thôi, chỗ này không an toàn."
Va thấfZy cảCnh này, ngọc dung Liu Thuý Nhi biến đnbổi liên tục, tiếp theo không chút do d bắZozt quyết nim chú hoá thành một đDzgno lam hồng phá không mà chạpy.
xem chương mới tạIyVi tunghoanh(.)com
Không cầgn nữzXX t này nhắoLc nhở, Hàn Lp và Thạuch Côn cũng biết một khi hai thượng cổ hung vt này tranh đzXXScxu, vô lun là uy lc hay phạoSlm vi ảvnh hưởng hiểQjn nhiên đxfu xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai ngườyvi cơ hồ hoá thành hai đzDzo kinh hồng theo sát áo choàng nữXdk t bay nhanh v phía chân trờoSli.

Ba đSzXXo đzộn quang chỉQj một chút đxfã biến mấvt ở cuối chân trờfZi.

Ngay khi ba ngườWCi va rờIJi đQji, chỗ cũ đXZsột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên đXZsộng đyvga. Tiếp theo, tiếng cuồng phong đulIan vào nhau, tiếng xé gió kinh thiên một chút lin trấoDgn áp cảIyV tiếng hét đZIuiên cuồng của Trấgovn Hảkgi Viên và c đgoviểntu. Cơ hồ đyvồng thờWCi lúc đIyQó, một ngọn sóng cao ngàn trượng nổi lên, chỉn một lát đVuã bao phủ hoàn toàn chỗ ba ngườIJi Hàn Lp đyxzXXng lúc nãy.

Lúc này ba ngườScxi Hàn Lp đspã đlgộn ra xa mấnty trăm dm, sau đgovó thay đzXXổi phương hướng đScxi đdKườpng vòng lầGgZn nữoSla bay v phía đZni lục.

"Nghim Hàn Giới quảoL nhiên đfZúng như lờulIi đntồn đgnScxi, có nhiu thượng cố mãnh thú đoLã sớm tuyt dit tạIyVi Linh giới."

"Nếu dọc đONZườGgZng đzXXi cứoDg gp phảcGi chúng thì đoSlng nói là tìm ra cấfZm chế chi đntSa mà sợ rằSng na đoDgườlgng đWCã đni đKmOWi nhà ma hết."
Sau khi ba ngườoDgi bình yên bay lên đgoDgi lục, Thạkgch Côn thở ra một hơi, trong đXZsộn quang thì thào nói. Mc dù thanh âm của hắntn không lớn nhưng bằNlng vào tu vi của Hàn Lp và Liu Thuý Nhi thì vn nghe rõ ràng.

"Giới này mc dù có một số thượng cổ mãnh thú nhưng cũng không nhiu lắNImm. Hơn phân na là do vn khí chúng ta xui xẻo đntâm đIyQNlu vào trườvnong tranh đQjZIuu của chúng." đlnNọc truyn mới nhấXdkt tạGgZi tung hoanh . com
Liu Thuý Nhi lắyvc lắzXXc đfZuu nói.

"Vn khí xui xẻo? Đây đzXXúng là báo hiu của một khởi đzXXpu không tốt đCẹp gì."
ThạOSch Côn lắzXXc đuQju, bộ dáng không cho là đnúng.

"NgườXZsi tu tiên chúng ta vốn dĩulI nghịkgch thiên mà đIyVi, đNlối với nhữVung đVuiu mê tín đoSló tuy không thểkg không tin nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng."
Liu Thuý Nhi cườWCi khẽ nói.

"Hắxfc hắKc! Hy vọng là thế."
ThạIyVch Côn cườmOWi hắyOyc hắlnNc nói.

Liu Thuý Nhi thấgny bộ dáng t chối ý kiến của đXdkZozi hán cũng không có ý tứv khuyên bảDzo, ngược lạgni quay đvntu nói với Hàn Lp:
"Hàn huynh, hin tạlnNi chúng ta cầcGn xác đScxspnh vịg trí của chúng ta trong giới này. Xin Hàn huynh hộ pháp cho hai ngườgovi chúng ta một lát."

TrảXZsi qua chuyn lúc trước, Liu Thuý Nhi rõ ràng đQjã trở nên khách khí hơn đulIối với Hàn Lp vài phầkgn.

"Vic này không thành vấXdkn đoSl."
Hàn Lp cũng có chút tò mò đnbối với vic xác đlgDznh vịOS trí của hai ngườoSli, không suy nghĩIyQ thêm lin gt đIJvu nói. Tiếp theo, hắulIn hoá thành một đZIugovo thanh quang phóng lên cao, một chút lin bay lên trên trăm trượng mới lầScxn nữdKa thu lim đQjộn quang lạpi, thân hình t trong đNlộn quang hin ra rồi sau đWCó triểSn khai thầgn nim bao phủ phạZozm vi hơn mườKi dm.

"ThạXZsch đgovgovo hữgnu, chúng ta bắmOWt đQjcGu thôi."
Liu Thuý Nhi hài lòng gt đmOWNlu nói với ThạWCch Côn.

"Ha ha, ThạfZch mỗ đgovã sớm chuẩun bịlnN xong rồi."
ThạONZch Côn không chút do d trảyx lờnti. Vì thế, Liu Thuý Nhi và ThạcGch Côn bay v hai phía, sau vài lầIyVn chớp đyxộng lin dng lạNli cách nhau hơn mườWCi trượng. VịDz trí hai ngườyOyi và Hàn Lp lúc này va khéo tạpo thành một tam giác tht lớn.

Khác với Hàn Lp, áo choàng nữXdk t và ThạZozch Côn đfZu t vung tay lên không trung, nhấCt thờSi một kin bạZch sắnbc viên bàn và một hoàng sắXdkc quyểspn trục t tay hai ngườni bay ra.

Liu Thuý Nhi bắONZt quyết, ming lầum bầmOWm. Viên bàn thoáng một cái lin cuồng trướng gấkgp mườgovi lầpn, biến thành một luân minh nguyt bàn cc lớn. Sau đfZó hoàng sắfZc quang hà bỗng tuôn ra, cảdK quyểcGn trục lin biến mấScxt.

Sau một khắDzc, phương viên hơn trăm trượng bỗng hin ra hoàng quang, tiếp theo tấyxt cảONZ quang đcGiểulIm đZoznti phóng linh quang hoà thành một thểv, tạlgo thành một hoàng sắDzc quang mạOSc che cảgov bầnu trờkgi.

ThạXdkch Côn thấVuy vy, ming khẽ quát một tiếng, đONZưa tay đVuiểpm một chỉZ lên minh nguyt trên không trung. Minh nguyt lưu chuyểkgn hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắNlc quang mạVuc.

Tiếp theo, tiếng nim chú t trong ming của Liu Thuý Nhi và Thạvnoch Côn cùng lúc vang lên.

Một màn quỷ dịsp xuấkgt hin.

Trong hoàng sắZozc quang mạONZc phát ra tiếng xé gió tht lớn, cảZnh tượng núi sông hin lên nhìn chỉXdk nhỏ như hạnbt đGgZu nhưng hết lầoSln này đpến lầXdkn khác lạCi rấulIt sống đXZsộng, liếc mắXdkt một cái là có thểnb nhìn ra giống y ht như bên ngoài.

Nhưng cảSnh tượng này đvu hoá thành một khối, huyn diu vô cùng, tht s khó có thểg dùng lờlgi đNImNl din tảXZs.

"Đây là..."
Hàn Lp hiểXdkn nhiên đfZã xem rõ ràng thứXdk trong quang mạffGc, hai mắlgt híp lạzi, mở ming hỏi một câu.

"Đây là Nghim Hàn Đồ, là gia sư và ĐoạWCn tin bối khi tiến vào Nghim Hàn Giới và tham khảpo tàn đdKồ của tin nhân luyn chế mà thành. Tuy không phảulIi là toàn bộ khu vc trong Nghim Hàn Giới nhưng cũng có ghi lạSi mườoSli bảvnoy mườGgZi tám khu vc trong đQjó."
Liu Thuý Nhi nhẹ nhàng nói.

"Bấntt quá, chúng ta có tht s đvnoang ở khu vc trong bảlgn đvồ này hay không thì phảzXXi th một lầyvn, vạONZn nhấzt không phảoDgi thì chỉOS sợ rằvng có chút phin toái."
ThạXZsch Côn nói, tiếp theo đIyViểVum một chỉyx lên quang mạfZc trên hư không.

Nhấvnot thờIyQi, đoSlGgZa đzXXđONZCi phóng quang mang, đIJột nhiên một đONZiểGgZm nhỏ t trong bảzn đIyVồ hin lên, sau đZozó lơ lng giữyxa không trung.

"Tìm đXZsược rồi, chúng ta đIJang ở rìa của Vạgn CầZozm LĩIyVnh. Nói như vy thì hảDzi vc mới va rồi chúng ta đIJã đyOyi qua chính là Bát Hung HảKi."
Liu Thuý Nhi thấzXXy khu vc mà bạCch sắoLc quang cầyvu chỉyOy ra, thanh âm có chút run rẩKy nói.

"VạGgZn CầVum Lĩkgnh, Bát Hung HảNImi! Hoá ra chúng ta ở khu vc này."
SắONZc mt của ThạNImch Côn cũng đlgScxi biến.

Hàn Lp đlnNyxng ở trên không trung nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu bọn họ chuẩGgZn bịIyQ tiến vào Nghim Hàn Giới thì hiểpn nhiên trước đkgó cũng đkgọc qua rấKt nhiu đQjiểzXXn tịffGch v nhữZng hiểspm đnIJa trong Nghim Hàn Giới đulIgov tránh đoSli vào rồi phảulIi bỏ lạoSli cái mạnng nhỏ lạScxi.

Thế nhưng Vạxfn CầNImm Lĩgnnh và Bát Hung HảVui đgnúng là hai khu vc hung đoSlva nổi danh.

Tên như ý nghĩyva, Bát Hung HảDzi t nhiên là hảZozi vc mà bọn họ mới đzXXi qua, nghe nói ở đgó có tám thượng cổ mãnh thú. Mà VạVun CầoSlm LĩONZnh thì lạScxi có đScxến mấxfy vạIyQn linh cầXdkm, thm chí cũng có ba con thượng cổ mãnh thú trú ngụ, uy danh cũng không kém chút nào so với TrấGgZn Hảui Viên.

Hai khu vc này nằnm gầlgn nhau, nếu đScxi lầGgZm vào thì vạdKn nhấIJt vn khí không tốt, kết quảZoz chỉyv có một.

Chng nhữgnng Hàn Lp và Thạkgch Côn nhíu mày, mà ngay cảlnN Liu Thuý Nhi cũng kinh ngạlgc nhìn chằoSlm chằKm vào quang mạCc tht lớn kia, nhấdKt thờoDgi không biết phảIyVi nói gì.

"Ta cũng không nghĩxf xông vào VạWCn CầDzm LĩWCnh, không cầcGn nói đIyQến ba con thượng cổ hung cầVum bên trong, chỉC cầcGn nhữScxng linh cầIyQm khác phát hin ra chúng ta thì cũng đXdkđZozyv cho ba chúng ta không có chỗ chôn rồi."
ThầWCn sắpc ThạKch Côn âm trầQjm nói.

"VạQjn CầoSlm LĩSnh đntích xác là vô cùng hung hiểXdkm. Mc dù chúng ta đGgZã đVui qua Bát Hung HảyOyi mà không gp nguy hiểOSm gì nhưng không đgnQji biểntu cho tạDzi Vạyvn Cầum Lĩxfnh cũng đgồng dạlnNng may mắcGn như thế, phảIyQi tìm đScxườNImng khác ly khai nơi này thôi."
Ánh mắoSlt Hàn Lp chớp đgovộng vài cái, biểzu lộ ra thái đoSlộ của mình.

"Cũng chỉz có thểNl như vy."
Liu Thuý Nhi cũng nhẹ thở dài một hơi, ánh mắZt sau khi đulINImo qua Hàn Lp và ThạcGch Côn thì không thểyv không gt đcGgovu đcGồng ý.

Thấny Liu Thuý Nhi cũng đoSlồng ý với ý kiến của Hàn Lp, thầnn sắgnc ThạWCch Côn tuy tốt hơn một chút nhưng sau khi đoSlIyQo mắoSlt qua quang mạIJc tht lớn kia thì vn nhíu mày lạvi.

"ĐZoza vc hai bên VạulIn Cầpm LĩulInh, một nơi là Lam Dương sa mạzXXc, một nơi là Âm Thú sâm lâm. Lam Dương sa mạKc thì không nên bàn tới, đpối với nhữSng ngườDzi chưa tiến giai thánh tộc như chúng ta thì so với VạCn CầmOWm LĩoLnh còn muốn hung hiểxfm hơn nhiu. Da theo nhữnng gì trên đoDgiểgn tịKch ghi lạspi, nơi này có ánh nắfZng quỷ dịWC, chúng ta nhiu lắWCm cũng chỉNl có thểoL phơi nắZozng na ngày lin hoá thành tro bụi. Mà Ám Thú sâm lâm thì nghe nói có bộ tộc Ám Thú đgovã sớm tuyt dit tạDzi Linh giới. Ám Thú này vào ban đXdkêm thì thc lc của chúng có thểC bạxfo tăng mấVuy lầNImn, đoDgồng dạGgZng cũng nguy hiểkgm không nhỏ. Nhưng cũng chỉmOW có thểZIu la chọn khu vc này mà thôi."
Liu Thuý Nhi chỉZ vào quang mạlgc, chm rãi nói.

"Không đnbược, mc dù miêu tảGgZ v Ám Thú trong đIyViểGgZn tịGgZch vô cùng ít nhưng có thểz nhìn ra loạgovi dịulI thú này vô cùng khó chơi, tiến vào Âm Thú sâm lâm rấulIt nguy hiểIJm. Hay là cứmOW trc tiếp quanh quẩQjn ở khu vc này đZozi."
Thạuch Côn nghe vy, cuống quýt phảScxn đGgZối.

"Không đnược, cấoLm chế chi đZIuOSa nguyên bổn cách chúng ta rấspt xa, cho dù toàn lc chạvnoy đSi cũng phảCi tổn hao mấlgt ba bốn tháng. VạXdkn nhấoDgt dọc đntườzng gp trở ngạoDgi khác thì thờui gian còn lâu hơn. Ma quanh quẩyxn trong VạNln Cầnm LĩVunh này thì phỏng chng thờulIi gian mấnbt hơn na tháng, mà sau đIJó mà muốn vượt qua Âm Thú sâm lâm thì cũng phảXdki mấmOWt thêm gầOSn hai tháng, cộng thêm chúng ta còn cầGgZn hai tháng đvnoột phá bình cảGgZnh nữCa. Nói như vy thì làm sao có thểlg kịXZsp thờZozi chạnty tới nơi đXZsó đXdkS bài tr cấzXXm chế."
Lúc này đgnây, Liu Thuý Nhi lạNImi không có ý nhượng bộ, lạvnh lùng nói.

Va nghe Liu Thuý Nhi nói vy, thầyOyn sắOSc ThạoLch Côn va đVuộng, lộ ra vẻ chầVun chờK không quyết.

"Ám Thú sâm lâm mc dù có chút quỷ dịGgZ và nguy hiểyvm nhưng không phảXZsi trước đOSây chưa có ngườONZi thông qua. Mc k thế nào thì thông qua đCiểScxn tịxfch chúng ta cũng biết một vài thủ đoSloạlnNn đcGối phó với đWCám âm thú, như thế hn là có thêm vài phầZn nắkgm chắZc so với ngườgi thông trước kia. Huống hồ, nếu lầXdkn này tay trắlnNng trở v, Thạyxch đvnoZozo hữgovu không sợ ĐoạyOyn tin bối sẽ nghiêm trịONZ sao?"
Liu Thuý Nhi nhìn chằyvm chằGgZm vào ThạfZch Côn, hai con mắIyQt toảnt ra ánh mắoLt băng hàn nói.

ThạIJch Côn trầCm ngâm một lúc nhưng một lát sau đvột nhiên ngẩlgng đnbdKu lên nhìn Hàn Lp trên không trung hỏi một câu:
"Hàn huynh, ngươi có đWC nghịIJ gì không?"

"Hàn mỗ là do hai vịIyQ tin bối mờCi tới trợ giúp hai vịoSl, t chỗ hai vịg tin bối đIyQã thu đfZược lợi ích không nhỏ, chỉOS cầZn hai vịg đZozyvo hữGgZu thống nhấoSlt ý kiến thì tạdKi hạQj đspi đvâu cũng đIJược."
Ánh mắCt Hàn Lp chớp đntộng vài lầXZsn, bấQjt đxfộng thanh sắIJc trảgn lờZi.

"Được rồi, nếu Hàn huynh và Liu tiên t không e ngạyvi Ám Thú sâm lâm thì ThạWCch mỗ cũng muốn xem th ám thú trong lờZozi đONZồn đdKó như thế nào."
ThạZIuch Côn sau khi t đoSloLnh giá một lát, đNImột nhiên cuồng tiếu nói.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.