Phàm Nhân Tu Tiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảTA: Vong NgữqlT
QuyểHuBn 9: Linh Giới Bách Tộc


Chương - 1676: Ám thú rng rm


Nguồn: Sưu tầFXym


"Không tốt, hung cầIWm này khng đLXwynh không kém TrấwJn Hảlili Viên. Nhanh chạoLy thôi, chỗ này không an toàn." xem tạFXyi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Va thấBQy cảBQnh này, ngọc dung Liu Thuý Nhi biến đuRổi liên tục, tiếp theo không chút do d bắQt quyết nim chú hoá thành một đlFpdo lam hồng phá không mà chạIWy.

Không cầMDn nữyCA t này nhắFXyc nhở, Hàn Lp và ThạMVch Côn cũng biết một khi hai thượng cổ hung vt này tranh đgqHwjwu, vô lun là uy lc hay phạCbm vi ảsdnh hưởng hiểvMMn nhiên đdu xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai ngườXIEi cơ hồ hoá thành hai đwJAo kinh hồng theo sát áo choàng nữYug t bay nhanh v phía chân trờuBi.

Ba đLwjwo đwjwộn quang chỉsd một chút đBQã biến mấYugt ở cuối chân trờqlTi.

Ngay khi ba ngườuRi va rờYi đgqHi, chỗ cũ đdột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên đgRộng đlfSga. Tiếp theo, tiếng cuồng phong đigfan vào nhau, tiếng xé gió kinh thiên một chút lin trấRn áp cảjV tiếng hét đwJiên cuồng của TrấAn HảoLi Viên và c đCbiểAu. Cơ hồ đTAồng thờXIEi lúc đlFpó, một ngọn sóng cao ngàn trượng nổi lên, chỉV một lát đqlTã bao phủ hoàn toàn chỗ ba ngườlFpi Hàn Lp đlFpuBng lúc nãy.

Lúc này ba ngườlFpi Hàn Lp đAã đLộn ra xa mấwJy trăm dm, sau đlFpó thay đTAổi phương hướng đXwyi đAjườMDng vòng lầVn nữjVa bay v phía đgvlyCAi lục.

"Nghim Hàn Giới quảV nhiên đvMMúng như lờYugi đXwyồn đfSggqHi, có nhiu thượng cố mãnh thú đsdã sớm tuyt dit tạMDi Linh giới."

"Nếu dọc đMVườdng đYi cứfSg gp phảvMMi chúng thì đGlng nói là tìm ra cấHuBm chế chi đAoLa mà sợ rằdng na đigfườQng đYã đpXYi đvMMfSgi nhà ma hết."
Sau khi ba ngườLi bình yên bay lên đYEXi lục, ThạvMMch Côn thở ra một hơi, trong đyAwộn quang thì thào nói. Mc dù thanh âm của hắCbn không lớn nhưng bằAng vào tu vi của Hàn Lp và Liu Thuý Nhi thì vn nghe rõ ràng.

"Giới này mc dù có một số thượng cổ mãnh thú nhưng cũng không nhiu lắDm. Hơn phân na là do vn khí chúng ta xui xẻo đAâm đlFpDu vào trườRng tranh đyCAXwyu của chúng."
Liu Thuý Nhi lắwNc lắYc đGGlQu nói.

"Vn khí xui xẻo? Đây đlúng là báo hiu của một khởi đHuByAwu không tốt đsdẹp gì."
ThạGlch Côn lắFXyc đyCAoLu, bộ dáng không cho là đGlúng.

"NgườpXYi tu tiên chúng ta vốn dĩAm nghịpXYch thiên mà đIWi, đgqHối với nhữigfng đgvliu mê tín đDó tuy không thểMV không tin nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng."
Liu Thuý Nhi cườMVi khẽ nói.

"HắyCAc hắyCAc! Hy vọng là thế."
Thạwjwch Côn cườTAi hắwNc hắFXyc nói.

Liu Thuý Nhi thấRy bộ dáng t chối ý kiến của đgRlFpi hán cũng không có ý tứY khuyên bảlFpo, ngược lạvMMi quay đXwyuRu nói với Hàn Lp:
"Hàn huynh, hin tạlili chúng ta cầYugn xác đdltgnh vịqlT trí của chúng ta trong giới này. Xin Hàn huynh hộ pháp cho hai ngườXwyi chúng ta một lát."

TrảMVi qua chuyn lúc trước, Liu Thuý Nhi rõ ràng đyAwã trở nên khách khí hơn đXwyối với Hàn Lp vài phầYugn.

"Vic này không thành vấgvln đCb."
Hàn Lp cũng có chút tò mò đMVối với vic xác đlilCbnh vịFXy trí của hai ngườGli, không suy nghĩAm thêm lin gt đtYMVu nói. Tiếp theo, hắyCAn hoá thành một đBQSoso thanh quang phóng lên cao, một chút lin bay lên trên trăm trượng mới lầpXYn nữlFpa thu lim đCbộn quang lạgRi, thân hình t trong đIWộn quang hin ra rồi sau đMVó triểlFpn khai thầliln nim bao phủ phạdm vi hơn mườuRi dm.

"Thạwjwch đXwyGlo hữMVu, chúng ta bắgvlt đlYugu thôi."
Liu Thuý Nhi hài lòng gt đAyCAu nói với ThạAch Côn.

"Ha ha, ThạwJch mỗ đlã sớm chuẩTAn bịpXY xong rồi."
Thạgvlch Côn không chút do d trảyAw lờgqHi. Vì thế, Liu Thuý Nhi và Thạigfch Côn bay v hai phía, sau vài lầgqHn chớp đDộng lin dng lạuBi cách nhau hơn mườEXi trượng. Vịlil trí hai ngườgpi và Hàn Lp lúc này va khéo tạXIEo thành một tam giác tht lớn.

Khác với Hàn Lp, áo choàng nữuB t và ThạMVch Côn đigfu t vung tay lên không trung, nhấlt thờRi một kin bạjVch sắigfc viên bàn và một hoàng sắoLc quyểwjwn trục t tay hai ngườFXyi bay ra.

Liu Thuý Nhi bắyCAt quyết, ming lầwjwm bầlm. Viên bàn thoáng một cái lin cuồng trướng gấuBp mườpXYi lầMVn, biến thành một luân minh nguyt bàn cc lớn. Sau đYugó hoàng sắvMMc quang hà bỗng tuôn ra, cảjV quyểXwyn trục lin biến mấLt.

Sau một khắXwyc, phương viên hơn trăm trượng bỗng hin ra hoàng quang, tiếp theo tấltgt cảwJ quang đRiểFXym đYugGGli phóng linh quang hoà thành một thểR, tạjVo thành một hoàng sắAc quang mạqlTc che cảwjw bầQu trờXwyi.

ThạQch Côn thấdy vy, ming khẽ quát một tiếng, đvMMưa tay đltgiểigfm một chỉd lên minh nguyt trên không trung. Minh nguyt lưu chuyểQn hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắMVc quang mạgpc.

Tiếp theo, tiếng nim chú t trong ming của Liu Thuý Nhi và ThạyCAch Côn cùng lúc vang lên.

Một màn quỷ dịgR xuấCbt hin.

Trong hoàng sắvMMc quang mạXwyc phát ra tiếng xé gió tht lớn, cảAmnh tượng núi sông hin lên nhìn chỉwN nhỏ như hạpXYt đgpu nhưng hết lầgpn này đYugến lầFXyn khác lạXwyi rấVt sống đIWộng, liếc mắsdt một cái là có thểyCA nhìn ra giống y ht như bên ngoài.

Nhưng cảHuBnh tượng này đoLu hoá thành một khối, huyn diu vô cùng, tht s khó có thểqlT dùng lờVi đgqHgqH din tảR.

"Đây là..."
Hàn Lp hiểLn nhiên đyCAã xem rõ ràng thứHuB trong quang mạqlTc, hai mắgpt híp lạgqHi, mở ming hỏi một câu.

"Đây là Nghim Hàn Đồ, là gia sư và Đoạgpn tin bối khi tiến vào Nghim Hàn Giới và tham khảYugo tàn đLồ của tin nhân luyn chế mà thành. Tuy không phảGli là toàn bộ khu vc trong Nghim Hàn Giới nhưng cũng có ghi lạAmi mườfSgi bảigfy mườgRi tám khu vc trong đTAó."
Liu Thuý Nhi nhẹ nhàng nói.

"BấBQt quá, chúng ta có tht s đvMMang ở khu vc trong bảjVn đBQồ này hay không thì phảyAwi th một lầRn, vạlFpn nhấyCAt không phảyCAi thì chỉV sợ rằuBng có chút phin toái."
ThạXwych Côn nói, tiếp theo đjViểIWm một chỉyAw lên quang mạYugc trên hư không.

NhấjVt thờYugi, đgpAa đHuBđjVTAi phóng quang mang, đAmột nhiên một đYiểuBm nhỏ t trong bảCbn đlồ hin lên, sau đdó lơ lng giữltga không trung.

"Tìm đAjược rồi, chúng ta đigfang ở rìa của VạYugn CầuRm LĩDnh. Nói như vy thì hảuRi vc mới va rồi chúng ta đCbã đuRi qua chính là Bát Hung HảpXYi."
Liu Thuý Nhi thấMVy khu vc mà bạfSgch sắlilc quang cầgvlu chỉwJ ra, thanh âm có chút run rẩpXYy nói.

"VạXwyn CầpXYm LĩtYnh, Bát Hung HảEXi! Hoá ra chúng ta ở khu vc này."
SắTAc mt của ThạIWch Côn cũng đgqHlili biến.

Hàn Lp đgRgqHng ở trên không trung nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu bọn họ chuẩgRn bịlFp tiến vào Nghim Hàn Giới thì hiểBQn nhiên trước đDó cũng đgvlọc qua rấyAwt nhiu đuRiểpXYn tịAmch v nhữpXYng hiểRm đYugLa trong Nghim Hàn Giới đTAigf tránh đgpi vào rồi phảFXyi bỏ lạyCAi cái mạBQng nhỏ lạSosi.

Thế nhưng VạSosn CầgRm LĩwJnh và Bát Hung HảwNi đuRúng là hai khu vc hung đGlAma nổi danh.

Tên như ý nghĩEXa, Bát Hung HảwNi t nhiên là hảTAi vc mà bọn họ mới đDi qua, nghe nói ở đtYó có tám thượng cổ mãnh thú. Mà Vạliln CầAjm LĩvMMnh thì lạRi có đuBến mấCby vạGln linh cầyAwm, thm chí cũng có ba con thượng cổ mãnh thú trú ngụ, uy danh cũng không kém chút nào so với Trấln HảyCAi Viên.

Hai khu vc này nằvMMm gầSosn nhau, nếu đDi lầwjwm vào thì vạpXYn nhấgpt vn khí không tốt, kết quảMD chỉwJ có một.

Chng nhữlng Hàn Lp và ThạFXych Côn nhíu mày, mà ngay cảCb Liu Thuý Nhi cũng kinh ngạAmc nhìn chằYm chằtYm vào quang mạgvlc tht lớn kia, nhấIWt thờFXyi không biết phảtYi nói gì.

"Ta cũng không nghĩd xông vào VạAmn CầBQm LĩtYnh, không cầSosn nói đYến ba con thượng cổ hung cầoLm bên trong, chỉyAw cầGGln nhữyAwng linh cầCbm khác phát hin ra chúng ta thì cũng đLđyCAoL cho ba chúng ta không có chỗ chôn rồi."
Thầdn sắqlTc ThạRch Côn âm trầyAwm nói.

"VạQn Cầigfm Lĩgpnh đvMMích xác là vô cùng hung hiểgvlm. Mc dù chúng ta đyCAã đEXi qua Bát Hung HảoLi mà không gp nguy hiểCbm gì nhưng không đDsdi biểtYu cho tạyCAi VạpXYn CầYugm LĩGlnh cũng đAjồng dạjVng may mắvMMn như thế, phảXIEi tìm đwjwườwNng khác ly khai nơi này thôi."
Ánh mắwjwt Hàn Lp chớp đAộng vài cái, biểFXyu lộ ra thái đuRộ của mình.

"Cũng chỉyAw có thểV như vy."
Liu Thuý Nhi cũng nhẹ thở dài một hơi, ánh mắlFpt sau khi đGloLo qua Hàn Lp và ThạtYch Côn thì không thểtY không gt đRIWu đyAwồng ý.

Thấltgy Liu Thuý Nhi cũng đRồng ý với ý kiến của Hàn Lp, thầBQn sắtYc ThạQch Côn tuy tốt hơn một chút nhưng sau khi đtYAo mắHuBt qua quang mạlilc tht lớn kia thì vn nhíu mày lạuBi.

"ĐfSga vc hai bên VạpXYn CầfSgm Lĩigfnh, một nơi là Lam Dương sa mạGlc, một nơi là Âm Thú sâm lâm. Lam Dương sa mạlilc thì không nên bàn tới, đwJối với nhữuRng ngườLi chưa tiến giai thánh tộc như chúng ta thì so với VạBQn CầgqHm LĩoLnh còn muốn hung hiểAmm hơn nhiu. Da theo nhữIWng gì trên đuRiểltgn tịjVch ghi lạlFpi, nơi này có ánh nắVng quỷ dịpXY, chúng ta nhiu lắgRm cũng chỉBQ có thểwN phơi nắyAwng na ngày lin hoá thành tro bụi. Mà Ám Thú sâm lâm thì nghe nói có bộ tộc Ám Thú đgpã sớm tuyt dit tạsdi Linh giới. Ám Thú này vào ban đwNêm thì thc lc của chúng có thểgp bạEXo tăng mấpXYy lầFXyn, đGGlồng dạSosng cũng nguy hiểRm không nhỏ. Nhưng cũng chỉCb có thểvMM la chọn khu vc này mà thôi."
Liu Thuý Nhi chỉXIE vào quang mạXIEc, chm rãi nói.

"Không đigfược, mc dù miêu tảwjw v Ám Thú trong đFXyiểTAn tịoLch vô cùng ít nhưng có thểwN nhìn ra loạtYi dịuB thú này vô cùng khó chơi, tiến vào Âm Thú sâm lâm rấtYt nguy hiểlFpm. Hay là cứl trc tiếp quanh quẩEXn ở khu vc này đli."
Thạsdch Côn nghe vy, cuống quýt phảHuBn đDối.
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
"Không đRược, cấBQm chế chi đDyAwa nguyên bổn cách chúng ta rấCbt xa, cho dù toàn lc chạuBy đFXyi cũng phảYi tổn hao mấHuBt ba bốn tháng. VạfSgn nhấAjt dọc đltgườYugng gp trở ngạYi khác thì thờAmi gian còn lâu hơn. Ma quanh quẩGln trong VạfSgn Cầgvlm LĩXwynh này thì phỏng chng thờlili gian mấVt hơn na tháng, mà sau đqlTó mà muốn vượt qua Âm Thú sâm lâm thì cũng phảuRi mấsdt thêm gầLn hai tháng, cộng thêm chúng ta còn cầwJn hai tháng đYột phá bình cảRnh nữYa. Nói như vy thì làm sao có thểyCA kịwjwp thờXIEi chạqlTy tới nơi đyCAó đtYL bài tr cấfSgm chế."
Lúc này đQây, Liu Thuý Nhi lạYi không có ý nhượng bộ, lạRnh lùng nói.

Va nghe Liu Thuý Nhi nói vy, thầYugn sắwNc ThạpXYch Côn va đwjwộng, lộ ra vẻ chầRn chờMV không quyết.

"Ám Thú sâm lâm mc dù có chút quỷ dịuR và nguy hiểGlm nhưng không phảYi trước đwNây chưa có ngườgqHi thông qua. Mc k thế nào thì thông qua đqlTiểVn tịRch chúng ta cũng biết một vài thủ đyCAoạwJn đTAối phó với đEXám âm thú, như thế hn là có thêm vài phầGln nắEXm chắLc so với ngườHuBi thông trước kia. Huống hồ, nếu lầln này tay trắlFpng trở v, Thạltgch đgqHuRo hữwJu không sợ ĐoạAjn tin bối sẽ nghiêm trịwJ sao?"
Liu Thuý Nhi nhìn chằXwym chằSosm vào ThạyAwch Côn, hai con mắGGlt toảBQ ra ánh mắlFpt băng hàn nói.

ThạyCAch Côn trầXIEm ngâm một lúc nhưng một lát sau đdột nhiên ngẩLng đYuguRu lên nhìn Hàn Lp trên không trung hỏi một câu:
"Hàn huynh, ngươi có đHuB nghịXIE gì không?"

"Hàn mỗ là do hai vịlFp tin bối mờMVi tới trợ giúp hai vịgR, t chỗ hai vịfSg tin bối đdã thu đHuBược lợi ích không nhỏ, chỉTA cầsdn hai vịuB đsdRo hữXIEu thống nhấTAt ý kiến thì tạgvli hạY đBQi đwNâu cũng đEXược."
Ánh mắMDt Hàn Lp chớp đgRộng vài lầvMMn, bấRt đYugộng thanh sắoLc trảuR lờMVi.

"Được rồi, nếu Hàn huynh và Liu tiên t không e ngạAmi Ám Thú sâm lâm thì ThạSosch mỗ cũng muốn xem th ám thú trong lờYi đtYồn đDó như thế nào."
ThạEXch Côn sau khi t đXIESosnh giá một lát, đSosột nhiên cuồng tiếu nói.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.