Phàm Nhân Tu Tiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảrFH: Vong Ngữux
QuyểOrfn 9: Linh Giới Bách Tộc


Chương - 1676: Ám thú rng rm


Nguồn: Sưu tầdsm


"Không tốt, hung cầlCOm này khng đCPtOrfnh không kém Trấzn HảSi Viên. Nhanh chạjzly thôi, chỗ này không an toàn."
Va thấFy cảMUnh này, ngọc dung Liu Thuý Nhi biến đYYdổi liên tục, tiếp theo không chút do d bắuzt quyết nim chú hoá thành một đsplqo lam hồng phá không mà chạGGmy.

Không cầrFHn nữbYu t này nhắuzc nhở, Hàn Lp và Thạdsch Côn cũng biết một khi hai thượng cổ hung vt này tranh đKWAzCpu, vô lun là uy lc hay phạHum vi ảGEknh hưởng hiểlpn nhiên đHuu xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai ngườui cơ hồ hoá thành hai đRVASo kinh hồng theo sát áo choàng nữOrf t bay nhanh v phía chân trờhZi.

Ba đOrfHCo đWXộn quang chỉuRh một chút đjzlã biến mấzCpt ở cuối chân trờjzli.

Ngay khi ba ngườRjRi va rờsi đtHi, chỗ cũ đmFbột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên đkWEộng đCuuLFa. Tiếp theo, tiếng cuồng phong đbYuan vào nhau, tiếng xé gió kinh thiên một chút lin trấkWEn áp cảKWA tiếng hét đEMHiên cuồng của Trấuzn HảkWEi Viên và c đFiểEcu. Cơ hồ đmFbồng thờKWAi lúc đEMHó, một ngọn sóng cao ngàn trượng nổi lên, chỉkWE một lát đFã bao phủ hoàn toàn chỗ ba ngườGEki Hàn Lp đMUEMHng lúc nãy.

Lúc này ba ngườGEki Hàn Lp đCuuã đzộn ra xa mấrFHy trăm dm, sau đdsó thay đLFổi phương hướng đHCi đmFbườfvdng vòng lầsn nữKWAa bay v phía đkWEuzi lục.

"Nghim Hàn Giới quảF nhiên đMUúng như lờYdi đzồn đEMHdVi, có nhiu thượng cố mãnh thú đEMHã sớm tuyt dit tạuzi Linh giới."

"Nếu dọc đHCườASng đoi cứqj gp phảSi chúng thì đPong nói là tìm ra cấkWEm chế chi đCuukWEa mà sợ rằlCOng na đPoườjng đkWEã đFGKi đGEktHi nhà ma hết."
Sau khi ba ngườASi bình yên bay lên đASWCi lục, ThạEcch Côn thở ra một hơi, trong đKWAộn quang thì thào nói. Mc dù thanh âm của hắzCpn không lớn nhưng bằqjng vào tu vi của Hàn Lp và Liu Thuý Nhi thì vn nghe rõ ràng.

"Giới này mc dù có một số thượng cổ mãnh thú nhưng cũng không nhiu lắzCpm. Hơn phân na là do vn khí chúng ta xui xẻo đRVâm đhZhZu vào trườSng tranh đEMHfvdu của chúng."
Liu Thuý Nhi lắfvdc lắCPtc đMUhZu nói.

"Vn khí xui xẻo? Đây đHCúng là báo hiu của một khởi đkWEFGKu không tốt đhZẹp gì."
ThạCPtch Côn lắHuc đCuudsu, bộ dáng không cho là đuRhúng.

"NgườrFHi tu tiên chúng ta vốn dĩbYu nghịmFbch thiên mà đdVi, đRVối với nhữpng đrFHiu mê tín đRjRó tuy không thểzCp không tin nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng."
Liu Thuý Nhi cườxi khẽ nói.

"HắzCpc hắuzc! Hy vọng là thế."
ThạASch Côn cườHui hắpc hắFGKc nói.

Liu Thuý Nhi thấxy bộ dáng t chối ý kiến của đrFHASi hán cũng không có ý tứtH khuyên bảso, ngược lạdsi quay đCPtOrfu nói với Hàn Lp:
"Hàn huynh, hin tạEci chúng ta cầLFn xác đhZonh vịRV trí của chúng ta trong giới này. Xin Hàn huynh hộ pháp cho hai ngườji chúng ta một lát."

TrảLFi qua chuyn lúc trước, Liu Thuý Nhi rõ ràng đhZã trở nên khách khí hơn đfvdối với Hàn Lp vài phầFn.

"Vic này không thành vấzCpn đu."
Hàn Lp cũng có chút tò mò đLFối với vic xác đlCOmFbnh vịYd trí của hai ngườuRhi, không suy nghĩH thêm lin gt đGGmuRhu nói. Tiếp theo, hắEcn hoá thành một đFHCo thanh quang phóng lên cao, một chút lin bay lên trên trăm trượng mới lầCuun nữja thu lim đjộn quang lạFi, thân hình t trong đjzlộn quang hin ra rồi sau đGGmó triểASn khai thầrFHn nim bao phủ phạjm vi hơn mườMUi dm.

"ThạvSch đqjplqo hữsu, chúng ta bắzt đkWEdsu thôi."
Liu Thuý Nhi hài lòng gt đqjKWAu nói với ThạFGKch Côn.

"Ha ha, ThạYdch mỗ đWCã sớm chuẩvSn bịplq xong rồi."
ThạCuuch Côn không chút do d trảYYd lờzi. Vì thế, Liu Thuý Nhi và ThạHch Côn bay v hai phía, sau vài lầhZn chớp đjộng lin dng lạmFbi cách nhau hơn mườjzli trượng. VịH trí hai ngườplqi và Hàn Lp lúc này va khéo tạqjo thành một tam giác tht lớn.

Khác với Hàn Lp, áo choàng nữlp t và ThạRjRch Côn đzu t vung tay lên không trung, nhấWCt thờKWAi một kin bạrFHch sắrFHc viên bàn và một hoàng sắLFc quyểxn trục t tay hai ngườGGmi bay ra.

Liu Thuý Nhi bắSt quyết, ming lầplqm bầzm. Viên bàn thoáng một cái lin cuồng trướng gấFp mườWXi lầCPtn, biến thành một luân minh nguyt bàn cc lớn. Sau đPoó hoàng sắvSc quang hà bỗng tuôn ra, cảuz quyểuxn trục lin biến mấHut.

Sau một khắKWAc, phương viên hơn trăm trượng bỗng hin ra hoàng quang, tiếp theo tấdVt cảbYu quang đpiểkWEm đWXEci phóng linh quang hoà thành một thểCPt, tạvSo thành một hoàng sắxc quang mạuc che cảYd bầfvdu trờji.

ThạlCOch Côn thấSy vy, ming khẽ quát một tiếng, đmFbưa tay đRViểYYdm một chỉH lên minh nguyt trên không trung. Minh nguyt lưu chuyểEcn hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắuzc quang mạdsc.

Tiếp theo, tiếng nim chú t trong ming của Liu Thuý Nhi và ThạvSch Côn cùng lúc vang lên.

Một màn quỷ dịHu xuấEMHt hin.

Trong hoàng sắmFbc quang mạFc phát ra tiếng xé gió tht lớn, cảhZnh tượng núi sông hin lên nhìn chỉdV nhỏ như hạSt đGEku nhưng hết lầpn này đOrfến lầMUn khác lạdsi rấvSt sống đMUộng, liếc mắlCOt một cái là có thểEMH nhìn ra giống y ht như bên ngoài. truyn cp nht nhanh nhấdst tạplqi tung hoanh chấhZm com

Nhưng cảRjRnh tượng này đFGKu hoá thành một khối, huyn diu vô cùng, tht s khó có thểqj dùng lờkWEi đrFHqj din tảfvd.

"Đây là..."
Hàn Lp hiểWCn nhiên đzã xem rõ ràng thứvS trong quang mạrFHc, hai mắvSt híp lạPoi, mở ming hỏi một câu.

"Đây là Nghim Hàn Đồ, là gia sư và ĐoạGEkn tin bối khi tiến vào Nghim Hàn Giới và tham khảRVo tàn đHuồ của tin nhân luyn chế mà thành. Tuy không phảKWAi là toàn bộ khu vc trong Nghim Hàn Giới nhưng cũng có ghi lạlpi mườtHi bảCPty mườji tám khu vc trong đFGKó."
Liu Thuý Nhi nhẹ nhàng nói.

"BấOrft quá, chúng ta có tht s đHang ở khu vc trong bảzCpn đuồ này hay không thì phảqji th một lầpn, vạlpn nhấFGKt không phảdVi thì chỉS sợ rằLFng có chút phin toái."
ThạGEkch Côn nói, tiếp theo đsiểGGmm một chỉKWA lên quang mạjzlc trên hư không.

Nhấjzlt thờrFHi, đkWEpa đfvdđbYudsi phóng quang mang, đtHột nhiên một đPoiểzm nhỏ t trong bảzCpn đuồ hin lên, sau đEcó lơ lng giữrFHa không trung.

"Tìm đkWEược rồi, chúng ta đGGmang ở rìa của VạMUn CầlCOm LĩHunh. Nói như vy thì hảtHi vc mới va rồi chúng ta đsã đoi qua chính là Bát Hung HảWCi."
Liu Thuý Nhi thấCuuy khu vc mà bạkWEch sắMUc quang cầpu chỉCPt ra, thanh âm có chút run rẩKWAy nói. xem chương mới tạHui tunghoanh(.)com

"Vạqjn CầEcm LĩYYdnh, Bát Hung Hảxi! Hoá ra chúng ta ở khu vc này."
SắFGKc mt của ThạHuch Côn cũng đHCWXi biến.

Hàn Lp đCuumFbng ở trên không trung nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu bọn họ chuẩrFHn bịF tiến vào Nghim Hàn Giới thì hiểEcn nhiên trước đWXó cũng đzCpọc qua rấFt nhiu đjzliểHCn tịuxch v nhữung hiểHm đkWEbYua trong Nghim Hàn Giới đCPtdV tránh đvSi vào rồi phảEci bỏ lạzCpi cái mạdVng nhỏ lạFGKi.

Thế nhưng Vạpn CầRjRm LĩKWAnh và Bát Hung Hảqji đYYdúng là hai khu vc hung đbYuuxa nổi danh.

Tên như ý nghĩHCa, Bát Hung HảLFi t nhiên là hảvSi vc mà bọn họ mới đpi qua, nghe nói ở đASó có tám thượng cổ mãnh thú. Mà VạdVn Cầom Lĩsnh thì lạvSi có đzCpến mấdVy vạCPtn linh cầHm, thm chí cũng có ba con thượng cổ mãnh thú trú ngụ, uy danh cũng không kém chút nào so với TrấFn HảYYdi Viên.

Hai khu vc này nằuRhm gầHCn nhau, nếu đfvdi lầvSm vào thì vạzn nhấst vn khí không tốt, kết quảfvd chỉuz có một.

Chng nhữfvdng Hàn Lp và ThạRVch Côn nhíu mày, mà ngay cảp Liu Thuý Nhi cũng kinh ngạYdc nhìn chằzCpm chằuxm vào quang mạkWEc tht lớn kia, nhấMUt thờlpi không biết phảRVi nói gì.

"Ta cũng không nghĩMU xông vào Vạjn Cầxm LĩCuunh, không cầuxn nói đMUến ba con thượng cổ hung cầzm bên trong, chỉMU cầjn nhữmFbng linh cầKWAm khác phát hin ra chúng ta thì cũng đYYdđFGKFGK cho ba chúng ta không có chỗ chôn rồi."
ThầRjRn sắdsc ThạuRhch Côn âm trầFGKm nói.

"VạrFHn CầHCm LĩWXnh đjzlích xác là vô cùng hung hiểpm. Mc dù chúng ta đASã đsi qua Bát Hung HảGEki mà không gp nguy hiểASm gì nhưng không đtHRjRi biểRVu cho tạqji VạHCn CầHCm Lĩuxnh cũng đRVồng dạuxng may mắdsn như thế, phảdsi tìm đASườLFng khác ly khai nơi này thôi."
Ánh mắst Hàn Lp chớp đYdộng vài cái, biểGEku lộ ra thái đHuộ của mình.

"Cũng chỉp có thểWX như vy."
Liu Thuý Nhi cũng nhẹ thở dài một hơi, ánh mắhZt sau khi đPoGEko qua Hàn Lp và ThạEMHch Côn thì không thểmFb không gt đPoOrfu đbYuồng ý.

Thấfvdy Liu Thuý Nhi cũng đuzồng ý với ý kiến của Hàn Lp, thầjn sắOrfc ThạMUch Côn tuy tốt hơn một chút nhưng sau khi đvSGGmo mắuRht qua quang mạEMHc tht lớn kia thì vn nhíu mày lạji.

"ĐrFHa vc hai bên VạmFbn CầHum Lĩuxnh, một nơi là Lam Dương sa mạlpc, một nơi là Âm Thú sâm lâm. Lam Dương sa mạlCOc thì không nên bàn tới, đCPtối với nhữFGKng ngườSi chưa tiến giai thánh tộc như chúng ta thì so với VạCuun Cầuzm LĩHunh còn muốn hung hiểASm hơn nhiu. Da theo nhữhZng gì trên đFGKiểEMHn tịoch ghi lạEMHi, nơi này có ánh nắlpng quỷ dịs, chúng ta nhiu lắqjm cũng chỉj có thểp phơi nắmFbng na ngày lin hoá thành tro bụi. Mà Ám Thú sâm lâm thì nghe nói có bộ tộc Ám Thú đbYuã sớm tuyt dit tạPoi Linh giới. Ám Thú này vào ban đWXêm thì thc lc của chúng có thểH bạGEko tăng mấHy lầplqn, đHuồng dạong cũng nguy hiểEMHm không nhỏ. Nhưng cũng chỉplq có thểRjR la chọn khu vc này mà thôi."
Liu Thuý Nhi chỉs vào quang mạFGKc, chm rãi nói.

"Không đOrfược, mc dù miêu tảOrf v Ám Thú trong đHiểuzn tịKWAch vô cùng ít nhưng có thểEc nhìn ra loạji dịF thú này vô cùng khó chơi, tiến vào Âm Thú sâm lâm rấMUt nguy hiểlCOm. Hay là cứj trc tiếp quanh quẩzCpn ở khu vc này đlCOi."
ThạCPtch Côn nghe vy, cuống quýt phảYdn đhZối.

"Không đEMHược, cấdsm chế chi đEcWXa nguyên bổn cách chúng ta rấFt xa, cho dù toàn lc chạmFby đFi cũng phảxi tổn hao mấCuut ba bốn tháng. VạEMHn nhấut dọc đhZườhZng gp trở ngạPoi khác thì thờuzi gian còn lâu hơn. Ma quanh quẩon trong VạHun CầSm LĩRjRnh này thì phỏng chng thờLFi gian mấYYdt hơn na tháng, mà sau đCuuó mà muốn vượt qua Âm Thú sâm lâm thì cũng phảRjRi mấASt thêm gầzn hai tháng, cộng thêm chúng ta còn cầjzln hai tháng đFột phá bình cảEcnh nữsa. Nói như vy thì làm sao có thểFGK kịbYup thờGEki chạmFby tới nơi đuRhó đdVkWE bài tr cấhZm chế."
Lúc này đsây, Liu Thuý Nhi lạji không có ý nhượng bộ, lạLFnh lùng nói.

Va nghe Liu Thuý Nhi nói vy, thầHun sắvSc Thạuch Côn va đlpộng, lộ ra vẻ chầWCn chờWX không quyết.

"Ám Thú sâm lâm mc dù có chút quỷ dịWX và nguy hiểHum nhưng không phảEci trước đPoây chưa có ngườWCi thông qua. Mc k thế nào thì thông qua đrFHiểvSn tịjch chúng ta cũng biết một vài thủ đRjRoạzn đbYuối phó với đrFHám âm thú, như thế hn là có thêm vài phầsn nắuzm chắCPtc so với ngườzi thông trước kia. Huống hồ, nếu lầuzn này tay trắdsng trở v, ThạHCch đbYuKWAo hữGGmu không sợ Đoạjzln tin bối sẽ nghiêm trịH sao?"
Liu Thuý Nhi nhìn chằbYum chằRjRm vào ThạWCch Côn, hai con mắOrft toảz ra ánh mắuzt băng hàn nói.

ThạEMHch Côn trầpm ngâm một lúc nhưng một lát sau đLFột nhiên ngẩdVng đrFHjzlu lên nhìn Hàn Lp trên không trung hỏi một câu:
"Hàn huynh, ngươi có đtH nghịLF gì không?"

"Hàn mỗ là do hai vịrFH tin bối mờuRhi tới trợ giúp hai vịmFb, t chỗ hai vịrFH tin bối đtHã thu đlCOược lợi ích không nhỏ, chỉvS cầCPtn hai vịHu đFLFo hữzCpu thống nhấHt ý kiến thì tạYdi hạqj đlCOi đlpâu cũng đlpược."
Ánh mắuRht Hàn Lp chớp đPoộng vài lầuzn, bấHut đlCOộng thanh sắFGKc trảdV lờqji.

"Được rồi, nếu Hàn huynh và Liu tiên t không e ngạui Ám Thú sâm lâm thì Thạqjch mỗ cũng muốn xem th ám thú trong lờFGKi đkWEồn đLFó như thế nào."
Thạzch Côn sau khi t đqjpnh giá một lát, đHuột nhiên cuồng tiếu nói.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.