Phàm Nhân Tu Tiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảFQ: Vong NgữWu
QuyểUdn 9: Linh Giới Bách Tộc


Chương - 1676: Ám thú rng rm


Nguồn: Sưu tầRm


"Không tốt, hung cầDum này khng đigUgHnh không kém TrấvCtn Hảcri Viên. Nhanh chạDRy thôi, chỗ này không an toàn."
Va thấzWhy cảiinh này, ngọc dung Liu Thuý Nhi biến đylổi liên tục, tiếp theo không chút do d bắCnt quyết nim chú hoá thành một đgihZLo lam hồng phá không mà chạry.

Không cầHyHn nữhDU t này nhắigc nhở, Hàn Lp và ThạWuch Côn cũng biết một khi hai thượng cổ hung vt này tranh đUMydou, vô lun là uy lc hay phạZm vi ảzWhnh hưởng hiểUdn nhiên đHyHu xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai ngườWgVi cơ hồ hoá thành hai đFQUgHo kinh hồng theo sát áo choàng nữFQ t bay nhanh v phía chân trờdNOi.

Ba đcrDRo đioIộn quang chỉHyH một chút đtoã biến mấrt ở cuối chân trờDRi.

Ngay khi ba ngườZi va rờUMi đWui, chỗ cũ đdột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên đydoộng đaoeza. Tiếp theo, tiếng cuồng phong đZan vào nhau, tiếng xé gió kinh thiên một chút lin trấton áp cảQ tiếng hét đioIiên cuồng của TrấUMn HảHyHi Viên và c đhTiểWgVu. Cơ hồ đzWhồng thờDRi lúc đbyGó, một ngọn sóng cao ngàn trượng nổi lên, chỉd một lát đOEhã bao phủ hoàn toàn chỗ ba ngườgi Hàn Lp đUgHEang lúc nãy.

Lúc này ba ngườdi Hàn Lp đaã đhTộn ra xa mấUMy trăm dm, sau đCnó thay đLaổi phương hướng đoezi đZLườOEhng vòng lầWun nữVZa bay v phía đoezEai lục.

"Nghim Hàn Giới quảjjU nhiên đgihúng như lờai đNLcồn đUgHHvbi, có nhiu thượng cố mãnh thú đDuã sớm tuyt dit tạai Linh giới."

"Nếu dọc đRườhTng đGQi cứT gp phảeFZi chúng thì đEang nói là tìm ra cấydom chế chi đQyla mà sợ rằIWing na đHvbườytng đeFZã đHvbi đIWigi nhà ma hết." nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Sau khi ba ngườhTi bình yên bay lên đVZDui lục, ThạUMch Côn thở ra một hơi, trong đLaộn quang thì thào nói. Mc dù thanh âm của hắLan không lớn nhưng bằoyUng vào tu vi của Hàn Lp và Liu Thuý Nhi thì vn nghe rõ ràng.

"Giới này mc dù có một số thượng cổ mãnh thú nhưng cũng không nhiu lắioIm. Hơn phân na là do vn khí chúng ta xui xẻo đtoâm đQgihu vào trườigng tranh đaigu của chúng."
Liu Thuý Nhi lắac lắUMc đdzWhu nói.

"Vn khí xui xẻo? Đây đbyGúng là báo hiu của một khởi đhTUgHu không tốt đCnẹp gì."
Thạylch Côn lắWuc đaau, bộ dáng không cho là đNLcúng.

"NgườUdi tu tiên chúng ta vốn dĩWgV nghịLch thiên mà đQi, đDuối với nhữHvbng đUgHiu mê tín điió tuy không thểQ không tin nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng."
Liu Thuý Nhi cườDRi khẽ nói.

"Hắgihc hắRc! Hy vọng là thế."
Thạtoch Côn cườUMi hắrc hắhDUc nói.

Liu Thuý Nhi thấLy bộ dáng t chối ý kiến của đvCtDui hán cũng không có ý tứWgV khuyên bảZo, ngược lạhDUi quay đRvCtu nói với Hàn Lp:
"Hàn huynh, hin tạCni chúng ta cầton xác đigytnh vịdNO trí của chúng ta trong giới này. Xin Hàn huynh hộ pháp cho hai ngườUdi chúng ta một lát."

Trảgi qua chuyn lúc trước, Liu Thuý Nhi rõ ràng đCnã trở nên khách khí hơn đytối với Hàn Lp vài phầan.

"Vic này không thành vấWun đto."
Hàn Lp cũng có chút tò mò đydoối với vic xác đioIdNOnh vịhDe trí của hai ngườhDei, không suy nghĩHyH thêm lin gt đDugihu nói. Tiếp theo, hắRn hoá thành một đZLdNOo thanh quang phóng lên cao, một chút lin bay lên trên trăm trượng mới lầgn nữZLa thu lim đUgHộn quang lạWui, thân hình t trong đhDUộn quang hin ra rồi sau đWuó triểton khai thầTn nim bao phủ phạLam vi hơn mườoezi dm.

"ThạGQch đaigo hữhTu, chúng ta bắzWht đDRTu thôi." truyn cp nht nhanh nhấZt tạhTi tung hoanh chấhDem com
Liu Thuý Nhi hài lòng gt đNLccru nói với ThạLach Côn.

"Ha ha, ThạQch mỗ đeQã sớm chuẩhTn bịg xong rồi."
ThạhTch Côn không chút do d trảcr lờLi. Vì thế, Liu Thuý Nhi và ThạzWhch Côn bay v hai phía, sau vài lầUgHn chớp đOEhộng lin dng lạEai cách nhau hơn mườigi trượng. VịUgH trí hai ngườioIi và Hàn Lp lúc này va khéo tạCno thành một tam giác tht lớn.

Khác với Hàn Lp, áo choàng nữDu t và Thạrch Côn đUMu t vung tay lên không trung, nhấdt thờhDUi một kin bạach sắDuc viên bàn và một hoàng sắHyHc quyểGQn trục t tay hai ngườFQi bay ra.

Liu Thuý Nhi bắIWit quyết, ming lầzWhm bầrm. Viên bàn thoáng một cái lin cuồng trướng gấytp mườri lầton, biến thành một luân minh nguyt bàn cc lớn. Sau đZó hoàng sắHyHc quang hà bỗng tuôn ra, cảhDU quyểEan trục lin biến mấoezt.

Sau một khắydoc, phương viên hơn trăm trượng bỗng hin ra hoàng quang, tiếp theo tấWut cảoyU quang đytiểioIm đeFZVZi phóng linh quang hoà thành một thểLa, tạao thành một hoàng sắvCtc quang mạUgHc che cảCn bầoyUu trờOEhi.

ThạGQch Côn thấHvby vy, ming khẽ quát một tiếng, đeQưa tay đHvbiểrm một chỉhDU lên minh nguyt trên không trung. Minh nguyt lưu chuyểbyGn hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắCnc quang mạFQc.

Tiếp theo, tiếng nim chú t trong ming của Liu Thuý Nhi và ThạeQch Côn cùng lúc vang lên.

Một màn quỷ dịZL xuấUMt hin.

Trong hoàng sắeQc quang mạLc phát ra tiếng xé gió tht lớn, cảWunh tượng núi sông hin lên nhìn chỉR nhỏ như hạEat đHvbu nhưng hết lầoezn này đgihến lầEan khác lạEai rấUdt sống đigộng, liếc mắat một cái là có thểNLc nhìn ra giống y ht như bên ngoài.

Nhưng cảydonh tượng này đNLcu hoá thành một khối, huyn diu vô cùng, tht s khó có thểWgV dùng lờbyGi đylvCt din tảIWi.

"Đây là..."
Hàn Lp hiểeQn nhiên đhTã xem rõ ràng thứCn trong quang mạhDUc, hai mắvCtt híp lạeQi, mở ming hỏi một câu.

"Đây là Nghim Hàn Đồ, là gia sư và Đoạign tin bối khi tiến vào Nghim Hàn Giới và tham khảWgVo tàn đbyGồ của tin nhân luyn chế mà thành. Tuy không phảFQi là toàn bộ khu vc trong Nghim Hàn Giới nhưng cũng có ghi lạOEhi mườGQi bảUgHy mườUgHi tám khu vc trong đzWhó."
Liu Thuý Nhi nhẹ nhàng nói.

"BấOEht quá, chúng ta có tht s đdang ở khu vc trong bảDRn đbyGồ này hay không thì phảai th một lầzWhn, vạydon nhấvCtt không phảoezi thì chỉto sợ rằEang có chút phin toái."
ThạVZch Côn nói, tiếp theo đriểdm một chỉeFZ lên quang mạdNOc trên hư không.

NhấoyUt thờigi, đhTga đGQđZLTi phóng quang mang, đHvbột nhiên một đvCtiểrm nhỏ t trong bảzWhn đdNOồ hin lên, sau đdó lơ lng giữda không trung.

"Tìm đWgVược rồi, chúng ta đydoang ở rìa của VạzWhn Cầigm LĩjjUnh. Nói như vy thì hảydoi vc mới va rồi chúng ta đHyHã đLi qua chính là Bát Hung Hảgihi."
Liu Thuý Nhi thấUdy khu vc mà bạcrch sắeQc quang cầHvbu chỉioI ra, thanh âm có chút run rẩZy nói.

"VạioIn CầvCtm LĩZLnh, Bát Hung Hảgi! Hoá ra chúng ta ở khu vc này."
Sắdc mt của ThạZch Côn cũng đaGQi biến.

Hàn Lp đcrzWhng ở trên không trung nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu bọn họ chuẩhDUn bịUM tiến vào Nghim Hàn Giới thì hiểgn nhiên trước đhDeó cũng đeQọc qua rấEat nhiu đyliểIWin tịOEhch v nhữEang hiểUMm đtoRa trong Nghim Hàn Giới đUdOEh tránh đOEhi vào rồi phảFQi bỏ lạUgHi cái mạNLcng nhỏ lạeQi.

Thế nhưng VạNLcn Cầoezm Lĩgnh và Bát Hung HảUgHi đvCtúng là hai khu vc hung đGQaa nổi danh.

Tên như ý nghĩEaa, Bát Hung HảbyGi t nhiên là hảUgHi vc mà bọn họ mới đoyUi qua, nghe nói ở đCnó có tám thượng cổ mãnh thú. Mà VạUgHn CầWgVm LĩCnnh thì lạtoi có đZLến mấeQy vạjjUn linh cầcrm, thm chí cũng có ba con thượng cổ mãnh thú trú ngụ, uy danh cũng không kém chút nào so với TrấUgHn HảHyHi Viên.

Hai khu vc này nằhDUm gầvCtn nhau, nếu đgihi lầbyGm vào thì vạHvbn nhấCnt vn khí không tốt, kết quảCn chỉUd có một.

Chng nhữGQng Hàn Lp và ThạQch Côn nhíu mày, mà ngay cảNLc Liu Thuý Nhi cũng kinh ngạiic nhìn chằytm chằUgHm vào quang mạOEhc tht lớn kia, nhấdNOt thờyli không biết phảUgHi nói gì.

"Ta cũng không nghĩeFZ xông vào VạoyUn CầFQm LĩIWinh, không cầan nói đjjUến ba con thượng cổ hung cầWum bên trong, chỉFQ cầoezn nhữWung linh cầFQm khác phát hin ra chúng ta thì cũng đoezđZLa cho ba chúng ta không có chỗ chôn rồi."
ThầLan sắLac Thạtoch Côn âm trầLm nói.

"VạDRn CầzWhm Lĩanh đDRích xác là vô cùng hung hiểdm. Mc dù chúng ta đigã đoezi qua Bát Hung HảzWhi mà không gp nguy hiểVZm gì nhưng không đUddNOi biểLau cho tạUdi VạVZn Cầiim Lĩcrnh cũng đgồng dạLng may mắrn như thế, phảtoi tìm đFQườVZng khác ly khai nơi này thôi."
Ánh mắTt Hàn Lp chớp đUgHộng vài cái, biểQu lộ ra thái đylộ của mình.

"Cũng chỉUM có thểzWh như vy."
Liu Thuý Nhi cũng nhẹ thở dài một hơi, ánh mắytt sau khi đaLao qua Hàn Lp và Thạiich Côn thì không thểhDU không gt đcrdu đDuồng ý.

ThấIWiy Liu Thuý Nhi cũng đylồng ý với ý kiến của Hàn Lp, thầton sắOEhc ThạDuch Côn tuy tốt hơn một chút nhưng sau khi đzWhzWho mắEat qua quang mạUdc tht lớn kia thì vn nhíu mày lạOEhi.

"ĐLaa vc hai bên Vạiin CầeQm LĩHyHnh, một nơi là Lam Dương sa mạrc, một nơi là Âm Thú sâm lâm. Lam Dương sa mạZLc thì không nên bàn tới, đZLối với nhữigng ngườzWhi chưa tiến giai thánh tộc như chúng ta thì so với Vạton Cầgm LĩzWhnh còn muốn hung hiểam hơn nhiu. Da theo nhữLng gì trên đNLciểeQn tịLach ghi lạai, nơi này có ánh nắCnng quỷ dịNLc, chúng ta nhiu lắoezm cũng chỉdNO có thểgih phơi nắQng na ngày lin hoá thành tro bụi. Mà Ám Thú sâm lâm thì nghe nói có bộ tộc Ám Thú đZLã sớm tuyt dit tạri Linh giới. Ám Thú này vào ban đgêm thì thc lc của chúng có thểzWh bạhTo tăng mấTy lầDun, đHvbồng dạdNOng cũng nguy hiểgihm không nhỏ. Nhưng cũng chỉr có thểvCt la chọn khu vc này mà thôi."
Liu Thuý Nhi chỉioI vào quang mạoyUc, chm rãi nói.

"Không đDuược, mc dù miêu tảUd v Ám Thú trong đioIiểan tịoezch vô cùng ít nhưng có thểeFZ nhìn ra loạeFZi dịWgV thú này vô cùng khó chơi, tiến vào Âm Thú sâm lâm rấUMt nguy hiểOEhm. Hay là cứR trc tiếp quanh quẩHyHn ở khu vc này đgihi."
ThạEach Côn nghe vy, cuống quýt phảUgHn đTối.

"Không đigược, cấjjUm chế chi đUMhDUa nguyên bổn cách chúng ta rấZt xa, cho dù toàn lc chạQy đvCti cũng phảUgHi tổn hao mấIWit ba bốn tháng. VạGQn nhấDut dọc đQườCnng gp trở ngạUdi khác thì thờjjUi gian còn lâu hơn. Ma quanh quẩeQn trong VạeQn CầhDUm Lĩoeznh này thì phỏng chng thờWgVi gian mấrt hơn na tháng, mà sau đhDUó mà muốn vượt qua Âm Thú sâm lâm thì cũng phảai mấvCtt thêm gầWgVn hai tháng, cộng thêm chúng ta còn cầytn hai tháng đcrột phá bình cảoeznh nữQa. Nói như vy thì làm sao có thểgih kịdp thờjjUi chạay tới nơi đUdó đbyGWgV bài tr cấDRm chế."
Lúc này đZây, Liu Thuý Nhi lạyti không có ý nhượng bộ, lạoyUnh lùng nói.

Va nghe Liu Thuý Nhi nói vy, thầytn sắbyGc ThạeQch Côn va đhDeộng, lộ ra vẻ chầRn chờhT không quyết.

"Ám Thú sâm lâm mc dù có chút quỷ dịg và nguy hiểUgHm nhưng không phảioIi trước đeQây chưa có ngườLai thông qua. Mc k thế nào thì thông qua đdNOiểioIn tịiich chúng ta cũng biết một vài thủ đoezoạcrn đCnối phó với đoezám âm thú, như thế hn là có thêm vài phầign nắLm chắoyUc so với ngườhDUi thông trước kia. Huống hồ, nếu lầdNOn này tay trắioIng trở v, ThạTch đeFZCno hữylu không sợ ĐoạDRn tin bối sẽ nghiêm trịHyH sao?"
Liu Thuý Nhi nhìn chằQm chằiim vào ThạhTch Côn, hai con mắeQt toảyt ra ánh mắVZt băng hàn nói.

Thạrch Côn trầtom ngâm một lúc nhưng một lát sau đoezột nhiên ngẩeFZng đRLau lên nhìn Hàn Lp trên không trung hỏi một câu:
"Hàn huynh, ngươi có đhDU nghịyl gì không?"

"Hàn mỗ là do hai vịZL tin bối mờLi tới trợ giúp hai vịUd, t chỗ hai vịQ tin bối đLã thu đVZược lợi ích không nhỏ, chỉyl cầan hai vịyl đrjjUo hữCnu thống nhấHyHt ý kiến thì tạLi hạoez đLai đgihâu cũng đHvbược."
Ánh mắeFZt Hàn Lp chớp đQộng vài lầFQn, bấoezt đrộng thanh sắytc trảNLc lờVZi.

"Được rồi, nếu Hàn huynh và Liu tiên t không e ngạEai Ám Thú sâm lâm thì Thạgihch mỗ cũng muốn xem th ám thú trong lờDRi đzWhồn đzWhó như thế nào."
ThạLch Côn sau khi t đgihNLcnh giá một lát, đaột nhiên cuồng tiếu nói.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.