Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảbwR: Vong NgữgWf
QuyểVn 7: Tung hoành nhân giới

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

DịqWgch: giang_04
Biên tp: kindichi
Nguồn: 4vn.eu

Hai cánh HoảKlq nha khẽ vung nhẹ một cái, t dim t hoảvQ trụ lin ùn ùn tuôn ra so với lúc đWvrvQu còn cườnng đrIKlqi hơn mấny lầdn, chng nhữvQng đuem hoàng vụ trước mắZVut quét sạHch, mà ngay cảV quái trùng cũng bịd đqDóng băng thành một khối băng nhỏ, không thểKLs đVDHộng đHGy đwược chút nào.

HoảZVu nha hai mắRHt đjKyỏ ngầWvru chớp đnộng, âm thầXWEm đyeiu khiểkIWn cc hàn chi dim, lin đyeánh v phía Tam Nhãn Yêu Thú .

Yêu thú đRHang bịWd c lc của Hàng Ma Trượng gắVt gao ép xuống, căn bảCCKn khổng thểrI nào nhúc nhích đWBxược, chỉWvr kịdp t con mắqDt thứw ba phóng ra một đEFoo hắKtc mang đoánh ra.

Nhưng mà khi hắYwc mang đwánh lên trên ngườHi HoảWd nha, ta như trâu đWvrqWgt xuống biểon, căn bảHGn không có một chút tác dụng nào.

Mà trong ming t sắRHc hoảWd nha lúc này thét lên một tiếng dài, lin chớp đZVuộng lao tới thân hình của con cu cấDDp yêu thú.

ChỉWG thấdy thân thểHG của con yêu thú này bịKt vô tn hoảgWf dim bao bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảqWgm thiết, lin biến thành t sắdc c băng, trên mt vn mang một vẻ mt đnrjpy kinh hoảIung.

Hộ thểBV yêu khí của nó, lạEFi không có một chút tác dụng nào đvQDD ngăn cảun T La Cc Hoảt !

Ngay sau đrIó bên cạXWEnh c băng lin hin ra một nhân ảqDnh chớp đNqrộng, nhân hình khôi lỗi trong một đVoàn ngân quang xuấWvrt hin. NhấrIt thờti hai tay lin chà sát vào nhau, đDDồng thờfoi nâng lên, hai đdKlqo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh lin kích vào phía trên c băng.

Một tiếng gầvQm rú vang lên, b mt t sắWGc c băng tấHc tấHGc vỡ vun ra, bên trong thân thểd của cu cấNqrp yêu thú đVã biến thành một đWdống thịnt vụn. Khi c băng vỡ ra thì một đvQoàn lục quang chợt loé lên, một đpbkoàn Lục HoảlI so với con Yêu thú tai dài mắvQt xanh lớn hơn rấYwt nhiu t trong băng vụn nhanh tróng bắZVun đXWEi. Sau vài cái chớp đsWXộng, thoáng cái đBVã thuấDDn di ra xa hơn hai mươi trượng .

“Bay giờRH muốn chạvQy, thì đWGã chm rồi!”

Một thanh âm trm rãi truyn tới, lp tứWnc một tiếng lôi minh vang lên. một đIuyeo ngân hồ đuHzột nhiên xuấnt hin phía trước Lục HoảVDH, tiếp theo Hàn Lp hai tay chắKlqp sau lưng hin ra.

Ở trong ngân quang ,nhếch mép nhìn Yêu Thú tinh hồn trước mắxdt.

Lúc này Tinh Hồn của con cu cấqDp yêu thú đdương nhiên biết là không tốt, lin nhoáng lên một cái đwổi hướng bỏ chạKLsy. Hàn Lp đKLsơn chưởng lin vung lên, trong tay lục quang chợt loé,

Một cái lục sắgWfc mộc thước lin xuấNqrt hin ở trong tay, sau đzió hướng v Yêu Hồn nhẹ nhàng đHUánh ra một cái. NhấkIWt thờIui linh quang chớp đrIộng, trong nháy mắqDt phía trên yêu hồn lin hin ra một đvQoá ngân liên to khoảBVng hơn một thước

Ngân liên đVang t phía trên dầdn dầkIWn hạV xuống, làm cho yêu hồn có cảWGm giác linh khí xung quanh ngưng trọng, nhấkIWt thờdi lạkIWi không thểKlq thi triểKLsn thuấon di chạyey đIui.

Lúc này trong lòng của Yêu Hồn lin trầvQm xuống, linh quang của ngân liên lin đlIXWEi phóng, ở giữua đWBxoá ngân liên lin bắNqrn ra một luồng thấzit sắnc pht quang, thoáng chốc đKtem Yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đbwRó nhanh như chớp mạlInh mẽ lôi vào bên trong ngân liên.

Sau một tiếng kêu đKLsty kinh sợ truyn ra, ngân liên lin chớp đxdộng vài cái, tiếp đpbkó tiêu tán biến mấqDt.

Mà bên trong ngân liên Yêu hồn cũng theo đXWEó biến mấrIt, hoàn toàn biến mấdt khỏi thế gian. Hàn lp khẽ than nhẹ một cái, trong tay mộc thước nhoáng lên một cái lin quỷ dịHU biến mấWBxt.

Mà lúc này hình ngườLZKi khôi lỗi ở bên kia lin nhẹ nhàng hướng Hàn Lp bay tới. Khi tới trước ngườyei Hàn Lp lin hướng Hàn lp đXWEưa tới nhữKlqng vt đHUang cầDDm trong tay.

Chính là hai thứd mà hắYwn thu nht lạuHzi, đHUó là một cái ngân hoàn cổ bảWBxo cùng một cái hắHGc sắdc viên cầHUu to bằKLsng ngón tay cái . Trong đLZKó viên cầpbku chính là con mắVt thứvNv ba của con Tam Nhãn Yêu Thú.

Chỉd thấey toàn thân nó mang màu đden, ngoài ra vn chưa thấpbky có cái gì khác lạe

Tuy nhiên sau khi Hàn Lp đyeem khoảsWX yêu nhãn này đnưa lên mắXWEt nhìn k, t nhiên thầzin sắzic khẽ đrjpộng, lin đVem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong trữHU vt túi.

Đối với cái ngân hoàn tuy rằIung là một kin cổ bảKto không tồi, nhưng đBVối với nhãn lc của Hàn Lp bây giờKlq, thì chỉzi có thểlI min cưỡng xem va mắWGt mà thôi.

Còn v phầKLsn hoàng sắKtc kinh hồng có thểfo ngăn cảjKyn đqDược chúng phi kiếm của Hàn Lp, sau khi mấpbkt đZVui s khống chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhn nhìn ta giống như phi đWBxao lạrIi không phảLZKi phi đyeao, ta giống phi kiếm lạkIWi không phảqWgi phi kiếm,

Cũng bịu Hàn Lp d dàng thu vào trong trữIu vt túi.

Sau khi Hàn lp đVem đvQám phi kiếm cùng Hàng Ma Trượng thu lạKLsi, vốn không muốn lưu lạzii lâu ở chỗ này, lin đeem nhân hình khôi lỗi cùng Hoảzi Nha thu vào, hoá thành một đtRHo thanh hồng thng tới phía cuối hành lang vọt đti.

Rõ ràng nhn thấlIy ở gầon phụ cn đRHdi đZVuin, yêu thú cùng các tu sĩpbk của Tiểfou Cc Cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuấEFt hin ở chỗ này thì không phảni là cao giai tu sĩIu pháp lc cao thâm thì cũng là cao giai Yêu Thú, trong đrjpó có không ít Nguyên Anh tu sĩqWg cùng Hoá Hình Yêu Thú. Nhưng bởi vì nhữxdng ngườpbki này đHGánh nhau tạHUi các khu vc lối ra, làm cho Hàn Lp chỉd xa xa liếc mắnt một cái, cũng không t đyei tìm phin toái.

Sau khi đWGi qua một cái sân sau, rồi xuyên qua một cái quảdng trườxdng, Hàn Lp rốt cuộc cũng đpbki tới đjKyược đefoi đIuin của Hư Linh Đin

đsWXây xung quanh đqDVDHi đxdin đvNvược bao quanh bởi nhữWnng bứYwc tườqDng bằWdng bạKLsch ngọc, liếc mắZVut nhìn một cái thì không thấfoy đYwiểxdm cuối, cũng không biết nó rộng lớn đKtến mứVDHc đVộ nào, nhưng trước mt hắWGn là một cái ca đDDin cũng không quá rộng lớn, chỉlI có cao khoảtng hơn mườbwRi trượng mà thôi,chắWdc chỉH là một cái ca vào mà thôi.

Mà lúc này ở trước ca lối vào có hai ngườrIi cùng một yêu đlIang thi triểRHn đHjKyi thầHUn thông, đVDHánh nhau bấRHt phân thắuHzng bạDDi.

Hai gã bạWBxch sam tu sĩvNv chính là một nam một nữgWf, Nam đNqró là tên giám sát trưởng lão mà ngày đWdó đkIWã gp qua một lầWvrn ở TiểKLsu Cc Cung, chính là Hôi phát lão giảBV họ Dip, mà nữo tu sĩWvr còn lạZVui thì có sắZVuc đRHẹp tuyt trầWvrn, một thân mc bạKlqch sắXWEc cung trang, y sam đkIWang nhẹ nhàng tung bay, đziúng là BạEFch Dao Di

Đối thủ của hai ngườjKyi này, là một tạkIWo bào lão giảVDH nhìn giống như nhân loạWvri, đHsWXu đCCKo tóc dài, trên đHUó thỉjKynh thoảKlqng có thanh quang chớp đqWgộng, hai mắdt loé lên hàn quang, làm cho ngườHUi ta có một cảHGm giác không gin mà uy

Bạxdch Dao Di cùng Lão giảRH họ Dip khu đqDộng hai cái ngân sắnc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đEFang phun ra hắWBxc bạKlqch chi khí trông rấlIt quỉrI dịpbk, cùng tạjKyo bào lão giảzi đdánh nhau bấLZKt phân thắvQng bạIui.

Còn tạrjpo bào lão giảWG một tay khống chế một cái thanh sắdc ti võng lấrIp lánh, võng này va triểvQn khai lin hoá thành một đWvrám thanh vân rộng hơn mườWBxi trượng, bên trong nổi lên tng trn lôi quang, thanh thế rấzit kinh ngườei, tay kia thì thao túng một chiếc hắfoc sắWBxc Thiết X Bàn pháp bảKto, bảbwRo vt này mỗi một lầqDn đKLsánh ra, đdu huyn hoá ra hơn mườyei cái ảWBxo ảdnh hướng đfoối thủ đWnánh xuống, mà ảdo ảIunh này lạxdi như hư hư tht tht. QuảIu thc đziược đNqriu khiểzin đWnến mứWnc xuấEFt thầWGn nhp hoá

TạkIWo bào lão giảWn này chỉe bằLZKng sứtc một ngườqDi, lạEFi đyeem hai ngườZVui BạDDch Dao Di ép xuống hạt phong, ngược lạqDi bộ dạxdng lạgWfi trông như rấWvrt nhàn nhã giống như vn chưa có dùng hết sứWnc truyn cp nht nhanh nhấEFt tạKti tung hoanh chấem com

Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Dip, ta hồ uy lc vô cùng lớn, sau khi phun ra hắBVc bạKLsch nhịVDH khí thì không có gì là không có thểpbk hút vào trong bình, vô lun là thanh sắwc lôi quang hai là vô số ảoo ảKtnh đfou bịKLs bảLZKo vt này tiếp nhn hơn phân nữWvra, còn một na do Bạrjpch Dao Di đCCKem hai cái ngân sắKtc phi kiếm với uy lc không nhỏ tiếp đKlqón, dưới s liên thủ của hai ngườKti nhấWnt thờKLsi cũng không đyeáng bạKLsi.

Hàn Lp trong mắLZKt lam quang chợt loé, hướng v tạLZKo bào lão giảNqr đzizio qua, đNqrồng t không khỏi co rút lạvNvi một chút, sắuc mt hơi đHUổi.

Nay lão giảvQ đrIúng là do một con thp cấYwp yêu thú biến hoá ! LấYwy Minh Thanh Linh Mục thầvQn thông của hắHn, cũng vô pháp nhìn thấgWfu đWdối phương là loạvNvi yêu thú nào.

Trong lòng cảrIm thấZVuy rùng mình, trong nháy mắnt Hàn Lp lin biến thành một đHGYwo thanh quang nhanh tróng thoát ly khỏi chỗ ba ngườIui tranh đKtkIWu, đxdộn tốc không một chút nào dng lạqWgi, tốc đKlqộ chợt tăng lên gấKtp đKlqôi. Thanh quang lin loé lên hào quang chói mắsWXt t phía dưới ba ngườXWEi đtang tranh đHVu nhấKlqt lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đziKti đNqrin.

“Muốn chết!” Tên tạZVuo bào lão giản thân là thp cấVp yêu thú, lạuHzi như thế nào đjKyqD cho ngườjKyi khác coi thườVng tuỳ tin trốn qua. tuy rằCCKng hắWnn liếc mắrIt nhìn một cái lin biết Hàn Lp ở trong đNqrộn quang có tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy vy hắpbkn cũng không thèm đWBxvQ trong lòng, trong tay thanh sắfoc võng ti lin tuỳ ý đWdánh ra.

Lưới này biến thành một đwám thanh vân t phía trên trùm xuống, ngay sau đqWgó nhữfong tiếng “ầEFm ầKlqm” vang lên, đuột nhiên t trong lưới bắgWfn ra vô số viên lôi hoảWn, t phía trên hướng Hàn Lp đXWEánh xuống . Lôi hoảIu to bằBVng nắem tay, nhấrIt thờEFi đrIu bắVDHn ra, lin ào ào lao tới biến thành một tấdm lưới lớn, thoáng chốc lin bao trùm trong phạrjpm vi hơn mườKlqi trượng, làm cho đnộn quang phía dưới không thểsWX tránh né.

Ở trong đCCKộn quang Hàn Lp khẽ nhíu mày, nhưng đoộn quang một chút cũng không có đrjpình tr, bỗng nhiên sau lưng hắIun hình ngườWBxi khôi lỗi ở trong đoộn quang hin ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểtu cung đxdược bao bọc bởi hoảu dim xuấwt hin trong tay. lp tứHc tay kia lin nhẹ nhàng lôi kéo đKtây cung.

Đồng dạNqrng một tiếng oanh minh phát ra, vô số hoản tin t trong đbwRộn quang bắvNvn nhanh ra hướng thanh sắkIWc lôi quang nghênh tiếp, kết quảWG hoảlI tin cũng thanh sắuc lôi quang va chạYwm với nhau ở giữrIa không trung, nhấwt thờgWfi bạXWEo lit ra một đXWEoàn quang dim với thanh sắKlqc, hồng dim đvQan xen vào nhau, trông dim l vô cùng.

HoảZVu tin uy lc so với thanh sắyec lôi quang còn kém một bc, nhưng một một kích đkIWón đWBxuHzu này cũng làm cho lôi quang bịvNv trì hoãn một chút. tn dụng cơ hội này thanh quang lin trong nháy mắYwt t phía dưới xẹt qua phạem vịqD bao trùm của lôi quang, trc tiếp t ca đWnin lao vào trong đZVujKyi đNqrin

“A”
T trong ming TạWGo bào lão giảVDH lin truyn ra một âm thanh đoIuy kinh ngạoc.
Lấpbky tu vi kinh ngườVi của tên Thp CấKtp Yêu Thú này, mc dù trong đKlqộn quang đVDHược ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉRH cầWGn liếc mắRHt một cái cũng thấrjpy đDDược sau lưng Hàn Lp xuấWBxt hin một nhân hình khôi lỗi, trong lòng một trn kinh ngạWvrc.

Tuy nhiên khi hắzin thấrjpy Hàn Lp bay vào trong đWnWvri đWnin, đbwRôi mày khẽ nhíu lạlIi, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đHGuổi theo, mà ánh mắbwRt lin dờVDHi đrIi, vn đpbkem lc chú ý đVt ở trên ngườui đDDuHznh nhân trước mắWnt, nhưng lầsWXn này thế công đsWXánh ra so với lúc trước gia tăng thêm ba phầfon

BạKlqch Dao Di trong lòng cũng đwồng dạpbkng cc kỳ git mình.

Mc dù Thanh hồng đjKyộn quang quá nhanh, nàng cũng không thểWG nhìn rõ đrIược Hàn Lp ở trong đDDộn quang, nhưng khi thanh hồng loé lên làm cho nàng cảvNvm thấIuy quen thuộc vô cùng, nàng hơi suy nghĩLZK một chút, lin nhn ra chủ nhân ở trong đWvrộn quang chính là Hàn Lp chắLZKc chắWBxn không có sai.

“Chng lẽ nhóm ngườEFi của Đui Trưởng Lão đxdã t trong Huyn Ngọc Động đKLsi ra rồi!”

Nàng tuy rằYwng có chút nghi ngờCCK, nhưng đIuZVui đeuch trước mắqDt đKLsột nhiên s dụng pháp bảWvro uy thế tăng lên, lin không thểgWf suy nghĩbwR tiếp, chỉrI có thểxd vội vàng tp trung linh lc vào hai thanh phi kiếm, đKLsem hai thanh phi kiếm khu s ta như giao long xuấgWft hảKlqi, trợ giúp lão giảrI họ Dip min cưỡng ngăn cảLZKn thế công uy mãnh của đvNvối phương.

Đồng dạbwRng hôi phát lão giảvQ cũng cảum thấVDHy git mình, khi đKLsNqro thanh quang kia có thểV ngăn cảen đWBxược một kích lôi hoảYw của lão yêu, nhảziy vào trong đuHzfoi đrIin. Mc dù hắyen cảqDm giác đlIộn quang có chút xa lạZVu. Nhưng nếu lão yêu trước mt ra tay ngăn cảYwn, hơn nữXWEa trong đqWgộn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết ngườBVi trong đHộn quang chỉCCK là bạdn không phảwi là đwech. Vì vy lạrIi càng không suy nghĩXWE nhiu, chính là đsWXem hắkIWc bạWvrch linh quang trong bình ngọc thúc giục.

Mc dù trong tay hắWBxn có ‘Lưỡng Khí Bình’ một cái phỏng chế phẩsWXm linh bảVDHo, nhưng lấEFy hắHn cùng BạkIWch Dao Di hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩKlq đCCKối kháng với một gã thp cấVDHp Yêu Thú cũng chỉjKy là min cưỡng chống c một chút mà thôi.
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Mà lúc này, Hàn Lp hào quang thu lim lạni, thân hình lin xuấdt hin ở một bên sườjKyn ca đKLsin, cách ca đuin khoảBVng hơn mườui trượng.

Sau khi hin ra ánh mắWGt của hắdn lin đqDWGo qua, lin nhn rõ tình hình trong đqWgdi đuin, nhưng ngay khi hắqWgn chưa kịxdp xem xét k lưỡng thì chợt nghe một trn cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyn ra:

“Lạyei tới thêm một gã t tìm cái chết, cũng tốt! Nhiu thì cũng không nhiu lắKtm, nhưng thêm một tên cũng không ít, ngươi cũng theo bảWdn tôn vào đuHzi.

Hàn Lp ngẩRHn ra, chưa kịHp phát hin ra cái gì, bỗng nhiên cảyem thấbwRy không bốn phía chợt loé lên hắyec sắuc hà quang, tiếp theo bốn phía cảYwnh vt lin biến đyeổi, cảrI ngườDDi đxdột nhiên xuấHGt hin tạKlqi một không gian tối om đWGYwy quỉd dịu mà bốn phía hắvQc hồ yêu khí cuồn cuộn toảWBx ra.

HắWdn t nhiên biết mình đrIang bịRH vây khốn trong một cái bảdo vt nào đKlqó.

Hàn Lp không khỏi thấgWft kinh.

Bốn phía yêu khí một trn quay cuồng dữKlq dội, lin hùng hổ hướng hắHUn cuốn tới, giống như muốn cườNqrng ngạLZKnh ép chết hắjKyn.

Hàn Lp hít sâu một hơi, rúc tay vào trong áo bào, hai tay đCCKột nhiên nắtm cht.

Nhấwt thờjKyi trên ngườWvri một tiếng lôi minh vang lên, một tầsWXng kim sắnc đKtin hồ lin phun ra, trong nháy mắVDHt lin bao bọc quanh thân hắpbkn.

Tiếp theo, hai tay áo lin vung lên, hơn mườlIi khảKlqi kim sắXWEc tiểDDu kiếm bắrIn ra, xoay xung quanh Hàn Lp, hoá thành một vùng đDDjKyy kim quang, tạjKyi đfoó đein hồ bắnn ra xung quanh đyeem bảDDo v xung quanh hắKlqn.

Lúc này hắtc hồ yêu khí cũng t bốn phương tám hướng lao tới trước ngườoi Hàn Lp, thoáng cái đRHã đHUánh tới phía trên kim quang.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.