Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảPWz: Vong NgữlH
Quyểkn 7: Tung hoành nhân giới

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

DịJPcch: giang_04
Biên tp: kindichi
Nguồn: 4vn.eu

Hai cánh HoảfX nha khẽ vung nhẹ một cái, t dim t hoảWO trụ lin ùn ùn tuôn ra so với lúc đdPKfXu còn cườKqfng đPyObdEi hơn mấfly lầydn, chng nhữEEng đOFem hoàng vụ trước mắBUBt quét sạPWzch, mà ngay cảKqf quái trùng cũng bịO đsjóng băng thành một khối băng nhỏ, không thểBUB đjộng đbPy đaxcược chút nào.

Hoảyl nha hai mắZHit đUJkỏ ngầbdEu chớp đwộng, âm thầbm đlHiu khiểPn cc hàn chi dim, lin đbánh v phía Tam Nhãn Yêu Thú .

Yêu thú đUJkang bịec c lc của Hàng Ma Trượng gắmdbt gao ép xuống, căn bảPWzn khổng thểsj nào nhúc nhích đbPược, chỉb kịOp t con mắydt thứH ba phóng ra một đlHjmao hắecc mang đBUBánh ra.

Nhưng mà khi hắjc mang đdPKánh lên trên ngườdbi HoảFm nha, ta như trâu đHjfelet xuống biểelen, căn bảqBn không có một chút tác dụng nào.

Mà trong ming t sắlHc hoảPyO nha lúc này thét lên một tiếng dài, lin chớp đdNộng lao tới thân hình của con cu cấGjp yêu thú.

ChỉPWz thấsjy thân thểKqf của con yêu thú này bịl vô tn hoảl dim bao bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảhkm thiết, lin biến thành t sắbPc c băng, trên mt vn mang một vẻ mt đflmdby kinh hoảjng.

Hộ thểP yêu khí của nó, lạUJki không có một chút tác dụng nào đUJksj ngăn cảOFn T La Cc HoảZHi !
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Ngay sau đPyOó bên cạKqfnh c băng lin hin ra một nhân ảPnh chớp đcybộng, nhân hình khôi lỗi trong một đKqfoàn ngân quang xuấkt hin. NhấKqft thờmdbi hai tay lin chà sát vào nhau, đlồng thờki nâng lên, hai đlHOo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh lin kích vào phía trên c băng.

Một tiếng gầJPcm rú vang lên, b mt t sắlc c băng tấydc tấWOc vỡ vun ra, bên trong thân thểH của cu cấEEp yêu thú đPã biến thành một đjống thịmdbt vụn. Khi c băng vỡ ra thì một đkoàn lục quang chợt loé lên, một đsjoàn Lục Hoảcyb so với con Yêu thú tai dài mắdbt xanh lớn hơn rấlHt nhiu t trong băng vụn nhanh tróng bắcybn đUJki. Sau vài cái chớp đfXộng, thoáng cái đfqã thuấHjfn di ra xa hơn hai mươi trượng .

“Bay giờkeZ muốn chạPWzy, thì đqBã chm rồi!”

Một thanh âm trm rãi truyn tới, lp tứmdbc một tiếng lôi minh vang lên. một đcybSSjo ngân hồ đOột nhiên xuấWOt hin phía trước Lục Hoảcyb, tiếp theo Hàn Lp hai tay chắZHip sau lưng hin ra.

Ở trong ngân quang ,nhếch mép nhìn Yêu Thú tinh hồn trước mắhkt.

Lúc này Tinh Hồn của con cu cấFmp yêu thú đPyOương nhiên biết là không tốt, lin nhoáng lên một cái đzwổi hướng bỏ chạKqfy. Hàn Lp đPơn chưởng lin vung lên, trong tay lục quang chợt loé,

Một cái lục sắBUBc mộc thước lin xuấGjt hin ở trong tay, sau đKpó hướng v Yêu Hồn nhẹ nhàng đSSjánh ra một cái. Nhấaxct thờbPi linh quang chớp đOộng, trong nháy mắfqt phía trên yêu hồn lin hin ra một đloá ngân liên to khoảOng hơn một thước

Ngân liên đHjfang t phía trên dầlHn dầOn hạKp xuống, làm cho yêu hồn có cảlHm giác linh khí xung quanh ngưng trọng, nhấcybt thờHjfi lạji không thểEE thi triểbPn thuấOn di chạjy đUJki.

Lúc này trong lòng của Yêu Hồn lin trầJPcm xuống, linh quang của ngân liên lin đflbPi phóng, ở giữHa đKpoá ngân liên lin bắJPcn ra một luồng thấHt sắHjfc pht quang, thoáng chốc đzwem Yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đwó nhanh như chớp mạcybnh mẽ lôi vào bên trong ngân liên.

Sau một tiếng kêu đdbihdy kinh sợ truyn ra, ngân liên lin chớp đHộng vài cái, tiếp đfqó tiêu tán biến mấdPKt.

Mà bên trong ngân liên Yêu hồn cũng theo đEEó biến mấcybt, hoàn toàn biến mấPyOt khỏi thế gian. Hàn lp khẽ than nhẹ một cái, trong tay mộc thước nhoáng lên một cái lin quỷ dịyl biến mấOt.

Mà lúc này hình ngườOFi khôi lỗi ở bên kia lin nhẹ nhàng hướng Hàn Lp bay tới. Khi tới trước ngườaxci Hàn Lp lin hướng Hàn lp đjmaưa tới nhữjmang vt đecang cầxfFm trong tay.

Chính là hai thứw mà hắcn thu nht lạcybi, đaxcó là một cái ngân hoàn cổ bảeleo cùng một cái hắecc sắhkc viên cầSSju to bằydng ngón tay cái . Trong đdPKó viên cầhku chính là con mắbdEt thứOF ba của con Tam Nhãn Yêu Thú.
xem tạEEi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chỉc thấly toàn thân nó mang màu đlHen, ngoài ra vn chưa thấlHy có cái gì khác lạhk

Tuy nhiên sau khi Hàn Lp đcybem khoảZHi yêu nhãn này đlưa lên mắbPt nhìn k, t nhiên thầfXn sắcybc khẽ đZHiộng, lin đeleem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong trữWO vt túi.

Đối với cái ngân hoàn tuy rằaxcng là một kin cổ bảzwo không tồi, nhưng đaxcối với nhãn lc của Hàn Lp bây giờWO, thì chỉyl có thểfl min cưỡng xem va mắbPt mà thôi.

Còn v phầbdEn hoàng sắbc kinh hồng có thểqB ngăn cảdPKn đecược chúng phi kiếm của Hàn Lp, sau khi mấPt đbdEi s khống chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhn nhìn ta giống như phi đbPao lạjmai không phảjmai phi đOao, ta giống phi kiếm lạsji không phảbi phi kiếm,

Cũng bịZHi Hàn Lp d dàng thu vào trong trữqB vt túi.

Sau khi Hàn lp đdbem đfXám phi kiếm cùng Hàng Ma Trượng thu lạUJki, vốn không muốn lưu lạji lâu ở chỗ này, lin đPyOem nhân hình khôi lỗi cùng HoảO Nha thu vào, hoá thành một đPWzlo thanh hồng thng tới phía cuối hành lang vọt đdbi.

Rõ ràng nhn thấcKGy ở gầFmn phụ cn đjPyOi đGjin, yêu thú cùng các tu sĩFm của Tiểydu Cc Cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuấjmat hin ở chỗ này thì không phảlHi là cao giai tu sĩfl pháp lc cao thâm thì cũng là cao giai Yêu Thú, trong đPó có không ít Nguyên Anh tu sĩP cùng Hoá Hình Yêu Thú. Nhưng bởi vì nhữEEng ngườqBi này đylánh nhau tạdbi các khu vc lối ra, làm cho Hàn Lp chỉbP xa xa liếc mắjt một cái, cũng không t đji tìm phin toái.

Sau khi đli qua một cái sân sau, rồi xuyên qua một cái quảsjng trườJPcng, Hàn Lp rốt cuộc cũng đelei tới đfXược đdbfli đGjin của Hư Linh Đin

đbPây xung quanh đihdKqfi đfqin đSSjược bao quanh bởi nhữdbng bứZHic tườZHing bằwng bạPWzch ngọc, liếc mắelet nhìn một cái thì không thấmdby đEEiểBUBm cuối, cũng không biết nó rộng lớn đfXến mứflc đydộ nào, nhưng trước mt hắlHn là một cái ca đxfFin cũng không quá rộng lớn, chỉc có cao khoảdbng hơn mườdbi trượng mà thôi,chắHc chỉxfF là một cái ca vào mà thôi.

Mà lúc này ở trước ca lối vào có hai ngườbi cùng một yêu đwang thi triểecn đkZHii thầdNn thông, đmdbánh nhau bấbt phân thắsjng bạUJki.

Hai gã bạxfFch sam tu sĩyl chính là một nam một nữUJk, Nam đPó là tên giám sát trưởng lão mà ngày đihdó đUJkã gp qua một lầWOn ở TiểEEu Cc Cung, chính là Hôi phát lão giảbdE họ Dip, mà nữP tu sĩFm còn lạGji thì có sắcKGc đlẹp tuyt trầcn, một thân mc bạihdch sắlHc cung trang, y sam đdbang nhẹ nhàng tung bay, đKpúng là Bạmdbch Dao Di

Đối thủ của hai ngườsji này, là một tạzwo bào lão giảzw nhìn giống như nhân loạfli, đihdBUBu đdPKfX tóc dài, trên đeleó thỉOnh thoảEEng có thanh quang chớp đbộng, hai mắWOt loé lên hàn quang, làm cho ngườKqfi ta có một cảjm giác không gin mà uy

BạbdEch Dao Di cùng Lão giảHjf họ Dip khu đHộng hai cái ngân sắylc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đHang phun ra hắkeZc bạEEch chi khí trông rấflt quỉb dịj, cùng tạjmao bào lão giảBUB đqBánh nhau bấZHit phân thắlng bạwi.

Còn tạjmao bào lão giảfl một tay khống chế một cái thanh sắWOc ti võng lấGjp lánh, võng này va triểdPKn khai lin hoá thành một đPám thanh vân rộng hơn mườyli trượng, bên trong nổi lên tng trn lôi quang, thanh thế rấelet kinh ngườOi, tay kia thì thao túng một chiếc hắaxcc sắdPKc Thiết X Bàn pháp bảSSjo, bảdPKo vt này mỗi một lầdNn đGjánh ra, đydu huyn hoá ra hơn mườki cái ảHjfo ảdPKnh hướng đJPcối thủ đeleánh xuống, mà ảfXo ảbPnh này lạcybi như hư hư tht tht. Quảaxc thc đqBược đkiu khiểxfFn đSSjến mứEEc xuấOFt thầKqfn nhp hoá

TạdPKo bào lão giảH này chỉxfF bằhkng sứaxcc một ngườlHi, lạhki đeleem hai ngườbdEi Bạecch Dao Di ép xuống hạBUB phong, ngược lạli bộ dạfqng lạSSji trông như rấihdt nhàn nhã giống như vn chưa có dùng hết sứjmac

Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Dip, ta hồ uy lc vô cùng lớn, sau khi phun ra hắxfFc bạlch nhịxfF khí thì không có gì là không có thểbP hút vào trong bình, vô lun là thanh sắxfFc lôi quang hai là vô số ảHo ảKqfnh đku bịKqf bảqBo vt này tiếp nhn hơn phân nữEEa, còn một na do BạlHch Dao Di đkem hai cái ngân sắdNc phi kiếm với uy lc không nhỏ tiếp đxfFón, dưới s liên thủ của hai ngườfXi nhấkeZt thờPi cũng không đWOáng bạfqi.

Hàn Lp trong mắOt lam quang chợt loé, hướng v tạko bào lão giảZHi đBUBjmao qua, đEEồng t không khỏi co rút lạdbi một chút, sắaxcc mt hơi đihdổi.

Nay lão giảkeZ đHúng là do một con thp cấKpp yêu thú biến hoá ! Lấjy Minh Thanh Linh Mục thầyln thông của hắaxcn, cũng vô pháp nhìn thấqBu đecối phương là loạydi yêu thú nào.

Trong lòng cảOFm thấOFy rùng mình, trong nháy mắZHit Hàn Lp lin biến thành một đjzwo thanh quang nhanh tróng thoát ly khỏi chỗ ba ngườwi tranh đfqzwu, đPyOộn tốc không một chút nào dng lạsji, tốc đzwộ chợt tăng lên gấbp đdPKôi. Thanh quang lin loé lên hào quang chói mắxfFt t phía dưới ba ngườHjfi đzwang tranh đjmaPWzu nhấKpt lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đxfFli đxfFin.

“Muốn chết!” Tên tạeco bào lão giảb thân là thp cấlp yêu thú, lạihdi như thế nào đjmaihd cho ngườelei khác coi thườmdbng tuỳ tin trốn qua. tuy rằeleng hắKpn liếc mắbt nhìn một cái lin biết Hàn Lp ở trong đmdbộn quang có tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy vy hắZHin cũng không thèm đihdihd trong lòng, trong tay thanh sắwc võng ti lin tuỳ ý đdbánh ra.

Lưới này biến thành một đPám thanh vân t phía trên trùm xuống, ngay sau đydó nhữqBng tiếng “ầbm ầlm” vang lên, đfqột nhiên t trong lưới bắjn ra vô số viên lôi hoảH, t phía trên hướng Hàn Lp đcánh xuống . Lôi hoảfl to bằGjng nắihdm tay, nhấzwt thờFmi đqBu bắbn ra, lin ào ào lao tới biến thành một tấxfFm lưới lớn, thoáng chốc lin bao trùm trong phạwm vi hơn mườbPi trượng, làm cho đBUBộn quang phía dưới không thểPWz tránh né.

Ở trong đKpộn quang Hàn Lp khẽ nhíu mày, nhưng đdPKộn quang một chút cũng không có đWOình tr, bỗng nhiên sau lưng hắxfFn hình ngườSSji khôi lỗi ở trong đkeZộn quang hin ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểlHu cung đHjfược bao bọc bởi hoảFm dim xuấKpt hin trong tay. lp tứlHc tay kia lin nhẹ nhàng lôi kéo đdNây cung.

Đồng dạOFng một tiếng oanh minh phát ra, vô số hoảqB tin t trong đFmộn quang bắKqfn nhanh ra hướng thanh sắsjc lôi quang nghênh tiếp, kết quảxfF hoảsj tin cũng thanh sắcybc lôi quang va chạKqfm với nhau ở giữyla không trung, nhấydt thờfXi bạjo lit ra một đeleoàn quang dim với thanh sắelec, hồng dim đydan xen vào nhau, trông dim l vô cùng.

Hoảaxc tin uy lc so với thanh sắcc lôi quang còn kém một bc, nhưng một một kích đdNón đihdGju này cũng làm cho lôi quang bịc trì hoãn một chút. tn dụng cơ hội này thanh quang lin trong nháy mắelet t phía dưới xẹt qua phạfXm vịbdE bao trùm của lôi quang, trc tiếp t ca đflin lao vào trong đSSjPWzi đjmain

“A”
T trong ming TạdNo bào lão giảihd lin truyn ra một âm thanh đSSjBUBy kinh ngạJPcc.
LấPyOy tu vi kinh ngườJPci của tên Thp CấcKGp Yêu Thú này, mc dù trong đbộn quang đdNược ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉec cầPyOn liếc mắHt một cái cũng thấfXy đaxcược sau lưng Hàn Lp xuấfXt hin một nhân hình khôi lỗi, trong lòng một trn kinh ngạdNc.

Tuy nhiên khi hắOFn thấHjfy Hàn Lp bay vào trong đaxcdPKi đPWzin, đwôi mày khẽ nhíu lạeci, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đPWzuổi theo, mà ánh mắkt lin dờbi đeci, vn đjem lc chú ý đOt ở trên ngườihdi đPZHinh nhân trước mắlt, nhưng lầUJkn này thế công đmdbánh ra so với lúc trước gia tăng thêm ba phầcKGn

BạPyOch Dao Di trong lòng cũng đcKGồng dạdbng cc kỳ git mình.

Mc dù Thanh hồng đHộn quang quá nhanh, nàng cũng không thểaxc nhìn rõ đydược Hàn Lp ở trong đaxcộn quang, nhưng khi thanh hồng loé lên làm cho nàng cảPWzm thấZHiy quen thuộc vô cùng, nàng hơi suy nghĩUJk một chút, lin nhn ra chủ nhân ở trong đcKGộn quang chính là Hàn Lp chắlc chắbn không có sai.

“Chng lẽ nhóm ngườPyOi của ĐdNi Trưởng Lão đmdbã t trong Huyn Ngọc Động đydi ra rồi!”

Nàng tuy rằsjng có chút nghi ngờKqf, nhưng đihdfqi đwdNch trước mắbt đUJkột nhiên s dụng pháp bảylo uy thế tăng lên, lin không thểHjf suy nghĩfX tiếp, chỉkeZ có thểj vội vàng tp trung linh lc vào hai thanh phi kiếm, đHem hai thanh phi kiếm khu s ta như giao long xuấJPct hảPWzi, trợ giúp lão giảfX họ Dip min cưỡng ngăn cảOFn thế công uy mãnh của đKqfối phương.

Đồng dạxfFng hôi phát lão giảHjf cũng cảjmam thấWOy git mình, khi đbPPo thanh quang kia có thểPWz ngăn cảHn đHjfược một kích lôi hoảaxc của lão yêu, nhảZHiy vào trong đwjmai đWOin. Mc dù hắFmn cảGjm giác đHjfộn quang có chút xa lạhk. Nhưng nếu lão yêu trước mt ra tay ngăn cảcybn, hơn nữqBa trong đylộn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết ngườKqfi trong đOộn quang chỉaxc là bạGjn không phảwi là đfXZHich. Vì vy lạwi càng không suy nghĩdN nhiu, chính là đHjfem hắHc bạdbch linh quang trong bình ngọc thúc giục.

Mc dù trong tay hắaxcn có ‘Lưỡng Khí Bình’ một cái phỏng chế phẩcm linh bảPWzo, nhưng lấihdy hắdPKn cùng BạEEch Dao Di hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩKp đcối kháng với một gã thp cấdPKp Yêu Thú cũng chỉFm là min cưỡng chống c một chút mà thôi.

Mà lúc này, Hàn Lp hào quang thu lim lạUJki, thân hình lin xuấbt hin ở một bên sườdPKn ca đKqfin, cách ca đKqfin khoảWOng hơn mườelei trượng.

Sau khi hin ra ánh mắPWzt của hắOFn lin đOFUJko qua, lin nhn rõ tình hình trong đbPwi đHin, nhưng ngay khi hắUJkn chưa kịbPp xem xét k lưỡng thì chợt nghe một trn cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyn ra:

“Lạfqi tới thêm một gã t tìm cái chết, cũng tốt! Nhiu thì cũng không nhiu lắGjm, nhưng thêm một tên cũng không ít, ngươi cũng theo bảln tôn vào đydi.

Hàn Lp ngẩcn ra, chưa kịjp phát hin ra cái gì, bỗng nhiên cảJPcm thấyly không bốn phía chợt loé lên hắwc sắfXc hà quang, tiếp theo bốn phía cảaxcnh vt lin biến đmdbổi, cảc ngườbPi đzwột nhiên xuấOFt hin tạZHii một không gian tối om đjmadPKy quỉw dịb mà bốn phía hắjmac hồ yêu khí cuồn cuộn toảcyb ra.

HắGjn t nhiên biết mình đHang bịhk vây khốn trong một cái bảeco vt nào đydó.

Hàn Lp không khỏi thấdPKt kinh.

Bốn phía yêu khí một trn quay cuồng dữP dội, lin hùng hổ hướng hắEEn cuốn tới, giống như muốn cườZHing ngạfqnh ép chết hắbn.

Hàn Lp hít sâu một hơi, rúc tay vào trong áo bào, hai tay đPột nhiên nắbPm cht.

Nhấct thờHjfi trên ngườzwi một tiếng lôi minh vang lên, một tầihdng kim sắfqc đdNin hồ lin phun ra, trong nháy mắfXt lin bao bọc quanh thân hắdbn.

Tiếp theo, hai tay áo lin vung lên, hơn mườKpi khảJPci kim sắEEc tiểflu kiếm bắydn ra, xoay xung quanh Hàn Lp, hoá thành một vùng đHjfzwy kim quang, tạhki đPó đhkin hồ bắqBn ra xung quanh đjem bảflo v xung quanh hắaxcn.

Lúc này hắEEc hồ yêu khí cũng t bốn phương tám hướng lao tới trước ngườbdEi Hàn Lp, thoáng cái đxfFã đcánh tới phía trên kim quang.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.