Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảGNo: Vong NgữrKa nguồn tunghoanh.com
QuyểuOn 7: Tung hoành nhân giới

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

DịXlch: giang_04
Biên tp: kindichi
Nguồn: 4vn.eu

Hai cánh HoảfEv nha khẽ vung nhẹ một cái, t dim t hoảaYt trụ lin ùn ùn tuôn ra so với lúc đDafEXu còn cườrKang điJVXri hơn mấaYty lầOn, chng nhữXKIng đarem hoàng vụ trước mắZt quét sạqGch, mà ngay cảuO quái trùng cũng bịEX đZóng băng thành một khối băng nhỏ, không thểHwt đOộng đtsy đyược chút nào.

HoảH nha hai mắNht đJỏ ngầXlu chớp đqGDộng, âm thầGXNm đKsiu khiểHwtn cc hàn chi dim, lin đHánh v phía Tam Nhãn Yêu Thú .

Yêu thú đrKaang bịxxq c lc của Hàng Ma Trượng gắfEvt gao ép xuống, căn bảiJn khổng thểZFq nào nhúc nhích đGVGược, chỉiJ kịvpp t con mắRaMt thứMiW ba phóng ra một đqGDvpo hắwGZc mang đwGZánh ra.

Nhưng mà khi hắfEvc mang đWHánh lên trên ngườHwti HoảfEv nha, ta như trâu đYIct xuống biểKsn, căn bảGNon không có một chút tác dụng nào.

Mà trong ming t sắsc hoảand nha lúc này thét lên một tiếng dài, lin chớp đwGZộng lao tới thân hình của con cu cấyp yêu thú.

ChỉiJ thấHwty thân thểG của con yêu thú này bịZFq vô tn hoảhY dim bao bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảym thiết, lin biến thành t sắvpc c băng, trên mt vn mang một vẻ mt đKoZFqy kinh hoảFyng.

Hộ thểZ yêu khí của nó, lạoHi không có một chút tác dụng nào đYO ngăn cảNZn T La Cc HoảH !

Ngay sau đqGó bên cạynh c băng lin hin ra một nhân ảHnh chớp đsộng, nhân hình khôi lỗi trong một đHoàn ngân quang xuấuOt hin. Nhấnuit thờqGDi hai tay lin chà sát vào nhau, đGồng thờandi nâng lên, hai đnXHo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh lin kích vào phía trên c băng.

Một tiếng gầZm rú vang lên, b mt t sắZFqc c băng tấZc tấdJc vỡ vun ra, bên trong thân thểuO của cu cấnuip yêu thú đHwtã biến thành một đWHống thịNZt vụn. Khi c băng vỡ ra thì một đWHoàn lục quang chợt loé lên, một đJoàn Lục HoảoH so với con Yêu thú tai dài mắDaft xanh lớn hơn rấGXNt nhiu t trong băng vụn nhanh tróng bắMiWn đZFqi. Sau vài cái chớp đRaMộng, thoáng cái đHã thuấoHn di ra xa hơn hai mươi trượng .

“Bay giờrKa muốn chạqGy, thì đyã chm rồi!”

Một thanh âm trm rãi truyn tới, lp tứaYtc một tiếng lôi minh vang lên. một đaYtDafo ngân hồ đJột nhiên xuấhYt hin phía trước Lục Hoảar, tiếp theo Hàn Lp hai tay chắXlp sau lưng hin ra.

Ở trong ngân quang ,nhếch mép nhìn Yêu Thú tinh hồn trước mắKot.

Lúc này Tinh Hồn của con cu cấuOp yêu thú đhYương nhiên biết là không tốt, lin nhoáng lên một cái đuOổi hướng bỏ chạxxqy. Hàn Lp đrKaơn chưởng lin vung lên, trong tay lục quang chợt loé,

Một cái lục sắNhc mộc thước lin xuấVXrt hin ở trong tay, sau đWHó hướng v Yêu Hồn nhẹ nhàng đDafánh ra một cái. NhấOt thờqGDi linh quang chớp đtsộng, trong nháy mắHwtt phía trên yêu hồn lin hin ra một đnXoá ngân liên to khoảxxqng hơn một thước

Ngân liên đrKaang t phía trên dầMiWn dầqGn hạGNo xuống, làm cho yêu hồn có cảOm giác linh khí xung quanh ngưng trọng, nhấst thờDafi lạHi không thểqGD thi triểNhn thuấtnRn di chạrKay đhYi.

Lúc này trong lòng của Yêu Hồn lin trầsm xuống, linh quang của ngân liên lin đGXNYi phóng, ở giữiJa đKsoá ngân liên lin bắdJn ra một luồng thấtst sắGNoc pht quang, thoáng chốc đDafem Yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đKsó nhanh như chớp mạWHnh mẽ lôi vào bên trong ngân liên.

Sau một tiếng kêu đIctsy kinh sợ truyn ra, ngân liên lin chớp điZộng vài cái, tiếp đuOó tiêu tán biến mấNht.

Mà bên trong ngân liên Yêu hồn cũng theo đVXró biến mấYt, hoàn toàn biến mấXKIt khỏi thế gian. Hàn lp khẽ than nhẹ một cái, trong tay mộc thước nhoáng lên một cái lin quỷ dịZFq biến mấdJt.

Mà lúc này hình ngườKsi khôi lỗi ở bên kia lin nhẹ nhàng hướng Hàn Lp bay tới. Khi tới trước ngườnXi Hàn Lp lin hướng Hàn lp đlHlưa tới nhữandng vt đhYang cầtsm trong tay.

Chính là hai thứaYt mà hắNZn thu nht lạwGZi, đOó là một cái ngân hoàn cổ bảZo cùng một cái hắXlc sắlHlc viên cầDafu to bằXlng ngón tay cái . Trong đHó viên cầKsu chính là con mắoHt thứGVG ba của con Tam Nhãn Yêu Thú.

ChỉZ thấDafy toàn thân nó mang màu đlHlen, ngoài ra vn chưa thấGXNy có cái gì khác lạDaf

Tuy nhiên sau khi Hàn Lp đGVGem khoảFy yêu nhãn này đHưa lên mắfEvt nhìn k, t nhiên thầdJn sắIcc khẽ đGVGộng, lin đOem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong trữvp vt túi.

Đối với cái ngân hoàn tuy rằNZng là một kin cổ bảOo không tồi, nhưng đrKaối với nhãn lc của Hàn Lp bây giờGVG, thì chỉy có thểfEv min cưỡng xem va mắZt mà thôi.

Còn v phầvpn hoàng sắuOc kinh hồng có thểuO ngăn cảtsn điJược chúng phi kiếm của Hàn Lp, sau khi mấoHt đdJi s khống chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhn nhìn ta giống như phi đFyao lạHi không phảHi phi đGVGao, ta giống phi kiếm lạGNoi không phảnuii phi kiếm,

Cũng bịWH Hàn Lp d dàng thu vào trong trữnui vt túi.

Sau khi Hàn lp đGem đVXrám phi kiếm cùng Hàng Ma Trượng thu lạXKIi, vốn không muốn lưu lạZi lâu ở chỗ này, lin đHwtem nhân hình khôi lỗi cùng HoảY Nha thu vào, hoá thành một đrKaGNoo thanh hồng thng tới phía cuối hành lang vọt đGi.

Rõ ràng nhn thấiJy ở gầJn phụ cn đaYtfEvi đuOin, yêu thú cùng các tu sĩhY của TiểaYtu Cc Cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuấNht hin ở chỗ này thì không phảJi là cao giai tu sĩqGD pháp lc cao thâm thì cũng là cao giai Yêu Thú, trong đfEvó có không ít Nguyên Anh tu sĩG cùng Hoá Hình Yêu Thú. Nhưng bởi vì nhữdJng ngườZFqi này đXlánh nhau tạqGDi các khu vc lối ra, làm cho Hàn Lp chỉGXN xa xa liếc mắnXt một cái, cũng không t đlHli tìm phin toái.

Sau khi đEXi qua một cái sân sau, rồi xuyên qua một cái quảHwtng trườiJng, Hàn Lp rốt cuộc cũng đWHi tới đGVGược đRaMtsi đqGDin của Hư Linh Đin

đqGDây xung quanh đxxqNhi đKsin đlHlược bao quanh bởi nhữyng bứGc tườWHng bằqGng bạsch ngọc, liếc mắart nhìn một cái thì không thấlHly đXliểuOm cuối, cũng không biết nó rộng lớn đsến mứvpc đXKIộ nào, nhưng trước mt hắrKan là một cái ca đandin cũng không quá rộng lớn, chỉqGD có cao khoảarng hơn mườhYi trượng mà thôi,chắiJc chỉqGD là một cái ca vào mà thôi.

Mà lúc này ở trước ca lối vào có hai ngườvpi cùng một yêu đHang thi triểiZn đZXli thầRaMn thông, đKsánh nhau bấiZt phân thắsng bạwGZi.

Hai gã bạNhch sam tu sĩNh chính là một nam một nữvp, Nam đZó là tên giám sát trưởng lão mà ngày đtnRó đwGZã gp qua một lầGXNn ở TiểNZu Cc Cung, chính là Hôi phát lão giảDaf họ Dip, mà nữKs tu sĩNh còn lạqGDi thì có sắKsc đGNoẹp tuyt trầtnRn, một thân mc bạGNoch sắGNoc cung trang, y sam đnXang nhẹ nhàng tung bay, đGúng là BạrKach Dao Di

Đối thủ của hai ngườari này, là một tạYo bào lão giảqGD nhìn giống như nhân loạyi, đhYKou đZts tóc dài, trên đRaMó thỉXKInh thoảGNong có thanh quang chớp đandộng, hai mắDaft loé lên hàn quang, làm cho ngườZi ta có một cảYm giác không gin mà uy

Bạtsch Dao Di cùng Lão giảar họ Dip khu đWHộng hai cái ngân sắOc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đHang phun ra hắdJc bạrKach chi khí trông rấiJt quỉnX dịFy, cùng tạWHo bào lão giảdJ đxxqánh nhau bấyt phân thắHwtng bạlHli.

Còn tạNZo bào lão giảnui một tay khống chế một cái thanh sắNZc ti võng lấXlp lánh, võng này va triểGVGn khai lin hoá thành một đdJám thanh vân rộng hơn mườDafi trượng, bên trong nổi lên tng trn lôi quang, thanh thế rấart kinh ngườFyi, tay kia thì thao túng một chiếc hắOc sắqGc Thiết X Bàn pháp bảoHo, bảlHlo vt này mỗi một lầEXn đwGZánh ra, đyu huyn hoá ra hơn mườKsi cái ảNho ảMiWnh hướng đyối thủ điJánh xuống, mà ảyo ảHwtnh này lạGNoi như hư hư tht tht. QuảwGZ thc đXKIược đYiu khiểVXrn đoHến mứrKac xuấiJt thầRaMn nhp hoá

TạHwto bào lão giảIc này chỉs bằandng sứvpc một ngườGVGi, lạxxqi điJem hai ngườari Bạtsch Dao Di ép xuống hạnui phong, ngược lạdJi bộ dạtsng lạandi trông như rấRaMt nhàn nhã giống như vn chưa có dùng hết sứuOc

Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Dip, ta hồ uy lc vô cùng lớn, sau khi phun ra hắsc bạZch nhịIc khí thì không có gì là không có thểFy hút vào trong bình, vô lun là thanh sắlHlc lôi quang hai là vô số ảKso ảtnRnh đZFqu bịxxq bảdJo vt này tiếp nhn hơn phân nữDafa, còn một na do BạMiWch Dao Di đGXNem hai cái ngân sắRaMc phi kiếm với uy lc không nhỏ tiếp đqGDón, dưới s liên thủ của hai ngườari nhấHwtt thờHi cũng không đuOáng bạYi.

Hàn Lp trong mắXlt lam quang chợt loé, hướng v tạnuio bào lão giảZ đJGXNo qua, đEXồng t không khỏi co rút lạZi một chút, sắlHlc mt hơi đHổi.

Nay lão giảEX đHúng là do một con thp cấOp yêu thú biến hoá ! LấuOy Minh Thanh Linh Mục thầXln thông của hắnuin, cũng vô pháp nhìn thấDafu đNZối phương là loạqGi yêu thú nào.

Trong lòng cảNhm thấIcy rùng mình, trong nháy mắtnRt Hàn Lp lin biến thành một đGXNfEvo thanh quang nhanh tróng thoát ly khỏi chỗ ba ngườMiWi tranh đDafYu, đMiWộn tốc không một chút nào dng lạsi, tốc đKoộ chợt tăng lên gấGXNp đfEvôi. Thanh quang lin loé lên hào quang chói mắJt t phía dưới ba ngườJi đtsang tranh đdJqGDu nhấHt lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đKoHwti đHwtin.

“Muốn chết!” Tên tạlHlo bào lão giảGNo thân là thp cấandp yêu thú, lạDafi như thế nào đXKIIc cho ngườnXi khác coi thườsng tuỳ tin trốn qua. tuy rằhYng hắiJn liếc mắZFqt nhìn một cái lin biết Hàn Lp ở trong đGộn quang có tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy vy hắHwtn cũng không thèm đKsrKa trong lòng, trong tay thanh sắtnRc võng ti lin tuỳ ý đqGDánh ra.

Lưới này biến thành một đMiWám thanh vân t phía trên trùm xuống, ngay sau đNhó nhữGng tiếng “ầiZm ầGVGm” vang lên, đrKaột nhiên t trong lưới bắKon ra vô số viên lôi hoảGNo, t phía trên hướng Hàn Lp đZánh xuống . Lôi hoảfEv to bằHng nắGm tay, nhấWHt thờaYti đsu bắIcn ra, lin ào ào lao tới biến thành một tấOm lưới lớn, thoáng chốc lin bao trùm trong phạIcm vi hơn mườFyi trượng, làm cho đuOộn quang phía dưới không thểEX tránh né.

Ở trong đZFqộn quang Hàn Lp khẽ nhíu mày, nhưng đZộn quang một chút cũng không có đarình tr, bỗng nhiên sau lưng hắiZn hình ngườKoi khôi lỗi ở trong đvpộn quang hin ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểGVGu cung đvpược bao bọc bởi hoảxxq dim xuấtnRt hin trong tay. lp tứtnRc tay kia lin nhẹ nhàng lôi kéo đqGDây cung.

Đồng dạandng một tiếng oanh minh phát ra, vô số hoảvp tin t trong đvpộn quang bắqGn nhanh ra hướng thanh sắZFqc lôi quang nghênh tiếp, kết quảH hoảiZ tin cũng thanh sắFyc lôi quang va chạNZm với nhau ở giữXla không trung, nhấqGt thờqGDi bạOo lit ra một đdJoàn quang dim với thanh sắtnRc, hồng dim đFyan xen vào nhau, trông dim l vô cùng.

HoảfEv tin uy lc so với thanh sắnXc lôi quang còn kém một bc, nhưng một một kích đnXón đGJu này cũng làm cho lôi quang bịy trì hoãn một chút. tn dụng cơ hội này thanh quang lin trong nháy mắZt t phía dưới xẹt qua phạym vịnX bao trùm của lôi quang, trc tiếp t ca đGVGin lao vào trong đxxqOi đZin

“A”
T trong ming TạRaMo bào lão giảMiW lin truyn ra một âm thanh đnuiZy kinh ngạiJc.
LấYy tu vi kinh ngườnXi của tên Thp CấlHlp Yêu Thú này, mc dù trong đDafộn quang đHược ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉY cầandn liếc mắHt một cái cũng thấNhy đlHlược sau lưng Hàn Lp xuấXKIt hin một nhân hình khôi lỗi, trong lòng một trn kinh ngạZc.

Tuy nhiên khi hắsn thấKsy Hàn Lp bay vào trong đoHKoi đKoin, đHôi mày khẽ nhíu lạvpi, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đanduổi theo, mà ánh mắvpt lin dờRaMi đfEvi, vn đHem lc chú ý đtnRt ở trên ngườrKai đKoGNonh nhân trước mắnuit, nhưng lầaYtn này thế công đaYtánh ra so với lúc trước gia tăng thêm ba phầhYn

Bạtsch Dao Di trong lòng cũng đtsồng dạandng cc kỳ git mình.

Mc dù Thanh hồng đZộn quang quá nhanh, nàng cũng không thểqGD nhìn rõ đtnRược Hàn Lp ở trong đIcộn quang, nhưng khi thanh hồng loé lên làm cho nàng cảnXm thấRaMy quen thuộc vô cùng, nàng hơi suy nghĩar một chút, lin nhn ra chủ nhân ở trong đNZộn quang chính là Hàn Lp chắMiWc chắvpn không có sai.

“Chng lẽ nhóm ngườKsi của ĐJi Trưởng Lão đGVGã t trong Huyn Ngọc Động đZFqi ra rồi!”

Nàng tuy rằDafng có chút nghi ngờtnR, nhưng đHqGi đhYnXch trước mắyt đarột nhiên s dụng pháp bảHwto uy thế tăng lên, lin không thểFy suy nghĩGNo tiếp, chỉts có thểiJ vội vàng tp trung linh lc vào hai thanh phi kiếm, đGem hai thanh phi kiếm khu s ta như giao long xuấvpt hảnuii, trợ giúp lão giảaYt họ Dip min cưỡng ngăn cảFyn thế công uy mãnh của đZối phương.

Đồng dạtnRng hôi phát lão giảlHl cũng cảOm thấGNoy git mình, khi đarFyo thanh quang kia có thểDaf ngăn cảfEvn đRaMược một kích lôi hoảZ của lão yêu, nhảHwty vào trong đfEvqGDi đoHin. Mc dù hắsn cảIcm giác đtnRộn quang có chút xa lạDaf. Nhưng nếu lão yêu trước mt ra tay ngăn cảZFqn, hơn nữaYta trong điZộn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết ngườHwti trong đIcộn quang chỉFy là bạKsn không phảwGZi là đqGqGch. Vì vy lạZFqi càng không suy nghĩhY nhiu, chính là đJem hắHc bạiJch linh quang trong bình ngọc thúc giục.

Mc dù trong tay hắqGDn có ‘Lưỡng Khí Bình’ một cái phỏng chế phẩqGm linh bảXlo, nhưng lấZFqy hắyn cùng BạtnRch Dao Di hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩO đFyối kháng với một gã thp cấNhp Yêu Thú cũng chỉuO là min cưỡng chống c một chút mà thôi.

Mà lúc này, Hàn Lp hào quang thu lim lạaYti, thân hình lin xuấGNot hin ở một bên sườZn ca đaYtin, cách ca đZFqin khoảNhng hơn mườGVGi trượng.

Sau khi hin ra ánh mắGVGt của hắZn lin đDafRaMo qua, lin nhn rõ tình hình trong đtnRNhi đfEvin, nhưng ngay khi hắHn chưa kịZp xem xét k lưỡng thì chợt nghe một trn cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyn ra:

“LạqGi tới thêm một gã t tìm cái chết, cũng tốt! Nhiu thì cũng không nhiu lắNZm, nhưng thêm một tên cũng không ít, ngươi cũng theo bảlHln tôn vào đlHli.

Hàn Lp ngẩoHn ra, chưa kịJp phát hin ra cái gì, bỗng nhiên cảXlm thấtsy không bốn phía chợt loé lên hắVXrc sắKsc hà quang, tiếp theo bốn phía cảlHlnh vt lin biến điZổi, cảdJ ngườRaMi đandột nhiên xuấFyt hin tạiZi một không gian tối om đIcKsy quỉhY dịZ mà bốn phía hắnXc hồ yêu khí cuồn cuộn toảtnR ra.

HắFyn t nhiên biết mình đyang bịqGD vây khốn trong một cái bảyo vt nào đtsó.

Hàn Lp không khỏi thấandt kinh.

Bốn phía yêu khí một trn quay cuồng dữiZ dội, lin hùng hổ hướng hắxxqn cuốn tới, giống như muốn cườMiWng ngạwGZnh ép chết hắarn. truyn copy t tunghoanh.com

Hàn Lp hít sâu một hơi, rúc tay vào trong áo bào, hai tay đKsột nhiên nắiZm cht.

NhấZFqt thờwGZi trên ngườqGDi một tiếng lôi minh vang lên, một tầoHng kim sắdJc đGin hồ lin phun ra, trong nháy mắvpt lin bao bọc quanh thân hắnuin.

Tiếp theo, hai tay áo lin vung lên, hơn mườKoi khảNhi kim sắXKIc tiểdJu kiếm bắHn ra, xoay xung quanh Hàn Lp, hoá thành một vùng đyGXNy kim quang, tạGXNi đGó đandin hồ bắtsn ra xung quanh đJem bảXlo v xung quanh hắKon.

Lúc này hắOc hồ yêu khí cũng t bốn phương tám hướng lao tới trước ngườxxqi Hàn Lp, thoáng cái đsã đHánh tới phía trên kim quang.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.