Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảuuF: Vong NgữCr
Quyểvn 7: Tung hoành nhân giới

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

DịYLcch: giang_04
Biên tp: kindichi
Nguồn: 4vn.eu


nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m


Hai cánh Hoảci nha khẽ vung nhẹ một cái, t dim t hoảk trụ lin ùn ùn tuôn ra so với lúc đdjhWzdu còn cườzPCng đpUri hơn mấqkzy lầdDn, chng nhữWzdng đjVem hoàng vụ trước mắhFht quét sạzPCch, mà ngay cảnv quái trùng cũng bịIG đkóng băng thành một khối băng nhỏ, không thểD đkNLộng đFy đLmược chút nào.

HoảLk nha hai mắHdIt đOSTỏ ngầLku chớp đFộng, âm thầjVm đzawiu khiểpmmn cc hàn chi dim, lin đzawánh v phía Tam Nhãn Yêu Thú .

Yêu thú đVpHang bịYLc c lc của Hàng Ma Trượng gắFCWt gao ép xuống, căn bảoVpn khổng thểkNL nào nhúc nhích đjVược, chỉNoO kịcp t con mắqkzt thứpmm ba phóng ra một đciymo hắLkc mang đPFánh ra.

Nhưng mà khi hắaFc mang đVpHánh lên trên ngườyYVi HoảCNl nha, ta như trâu đCrTft xuống biểzPCn, căn bảmn không có một chút tác dụng nào.

Mà trong ming t sắjVc hoảzaw nha lúc này thét lên một tiếng dài, lin chớp đmộng lao tới thân hình của con cu cấzPCp yêu thú.

Chỉym thấCNly thân thểyYV của con yêu thú này bịzaw vô tn hoảlNn dim bao bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảmvm thiết, lin biến thành t sắuuFc c băng, trên mt vn mang một vẻ mt đpmmyYVy kinh hoảdDng.

Hộ thểD yêu khí của nó, lạci không có một chút tác dụng nào đHdIVpH ngăn cảdjhn T La Cc HoảIG !

Ngay sau đaFó bên cạdDnh c băng lin hin ra một nhân ảoVpnh chớp đnvộng, nhân hình khôi lỗi trong một đFqyoàn ngân quang xuấOSTt hin. NhấIGt thờzPCi hai tay lin chà sát vào nhau, đGồng thờii nâng lên, hai đNjNjo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh lin kích vào phía trên c băng.

Một tiếng gầcim rú vang lên, b mt t sắlNnc c băng tấNjc tấdDc vỡ vun ra, bên trong thân thểPF của cu cấmp yêu thú đCNlã biến thành một đjVống thịdDt vụn. Khi c băng vỡ ra thì một đIGoàn lục quang chợt loé lên, một đymoàn Lục HoảG so với con Yêu thú tai dài mắPFt xanh lớn hơn rấVpHt nhiu t trong băng vụn nhanh tróng bắdDn đymi. Sau vài cái chớp đoVpộng, thoáng cái đhTã thuấGn di ra xa hơn hai mươi trượng .

“Bay giờci muốn chạCNly, thì đOSTã chm rồi!”

Một thanh âm trm rãi truyn tới, lp tứOSTc một tiếng lôi minh vang lên. một đqkzwMo ngân hồ đkNLột nhiên xuấkt hin phía trước Lục HoảzPC, tiếp theo Hàn Lp hai tay chắOSTp sau lưng hin ra.

Ở trong ngân quang ,nhếch mép nhìn Yêu Thú tinh hồn trước mắIGt.

Lúc này Tinh Hồn của con cu cấrp yêu thú đOSTương nhiên biết là không tốt, lin nhoáng lên một cái đLkổi hướng bỏ chạCry. Hàn Lp đTfơn chưởng lin vung lên, trong tay lục quang chợt loé,

Một cái lục sắoVpc mộc thước lin xuấTft hin ở trong tay, sau đYLcó hướng v Yêu Hồn nhẹ nhàng đránh ra một cái. NhấLkt thờqkzi linh quang chớp đdDộng, trong nháy mắFqyt phía trên yêu hồn lin hin ra một đWzdoá ngân liên to khoảCrng hơn một thước

Ngân liên đFang t phía trên dầFCWn dầWzdn hạzaw xuống, làm cho yêu hồn có cảFCWm giác linh khí xung quanh ngưng trọng, nhấdDt thờHdIi lạjVi không thểoVp thi triểLkn thuấhTn di chạuuFy đDi.

Lúc này trong lòng của Yêu Hồn lin trầCrm xuống, linh quang của ngân liên lin đmvHdIi phóng, ở giữyYVa đYLcoá ngân liên lin bắlNnn ra một luồng thấFt sắmvc pht quang, thoáng chốc đWzdem Yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đCró nhanh như chớp mạSmnh mẽ lôi vào bên trong ngân liên.

Sau một tiếng kêu đOSTWzdy kinh sợ truyn ra, ngân liên lin chớp đyYVộng vài cái, tiếp đNjó tiêu tán biến mấFCWt.

Mà bên trong ngân liên Yêu hồn cũng theo đdDó biến mấVOt, hoàn toàn biến mấIGt khỏi thế gian. Hàn lp khẽ than nhẹ một cái, trong tay mộc thước nhoáng lên một cái lin quỷ dịuuF biến mấkNLt.

Mà lúc này hình ngườLki khôi lỗi ở bên kia lin nhẹ nhàng hướng Hàn Lp bay tới. Khi tới trước ngườNci Hàn Lp lin hướng Hàn lp đlNnưa tới nhữymng vt đpUang cầWzdm trong tay.

Chính là hai thức mà hắdDn thu nht lạOSTi, đFCWó là một cái ngân hoàn cổ bảCNlo cùng một cái hắcc sắFqyc viên cầvu to bằrng ngón tay cái . Trong đdDó viên cầpUu chính là con mắyYVt thứzPC ba của con Tam Nhãn Yêu Thú.

Chỉpmm thấdDy toàn thân nó mang màu đzawen, ngoài ra vn chưa thấdDy có cái gì khác lạoVp

Tuy nhiên sau khi Hàn Lp đIGem khoảNoO yêu nhãn này đwMưa lên mắpUt nhìn k, t nhiên thầLmn sắYLcc khẽ đzPCộng, lin đrem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong trữm vt túi.

Đối với cái ngân hoàn tuy rằNoOng là một kin cổ bảpUo không tồi, nhưng đdDối với nhãn lc của Hàn Lp bây giờYLc, thì chỉdjh có thểv min cưỡng xem va mắGt mà thôi.

Còn v phầyYVn hoàng sắIGc kinh hồng có thểWzd ngăn cảCrn đkNLược chúng phi kiếm của Hàn Lp, sau khi mấhTt đki s khống chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhn nhìn ta giống như phi đNcao lạGi không phảaFi phi đkao, ta giống phi kiếm lạWzdi không phảNci phi kiếm,

Cũng bịkNL Hàn Lp d dàng thu vào trong trữyYV vt túi.

Sau khi Hàn lp đVpHem đyYVám phi kiếm cùng Hàng Ma Trượng thu lạpUi, vốn không muốn lưu lạLki lâu ở chỗ này, lin đaFem nhân hình khôi lỗi cùng HoảTf Nha thu vào, hoá thành một đYLcHdIo thanh hồng thng tới phía cuối hành lang vọt đCri.

Rõ ràng nhn thấFCWy ở gầjVn phụ cn đkGi điin, yêu thú cùng các tu sĩnv của TiểYLcu Cc Cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuấzawt hin ở chỗ này thì không phảmi là cao giai tu sĩVO pháp lc cao thâm thì cũng là cao giai Yêu Thú, trong đió có không ít Nguyên Anh tu sĩr cùng Hoá Hình Yêu Thú. Nhưng bởi vì nhữOSTng ngườzawi này đcánh nhau tạzawi các khu vc lối ra, làm cho Hàn Lp chỉci xa xa liếc mắPFt một cái, cũng không t đCNli tìm phin toái.

Sau khi đcii qua một cái sân sau, rồi xuyên qua một cái quảmvng trườmng, Hàn Lp rốt cuộc cũng đVOi tới đSmược đuuFki đqkzin của Hư Linh Đin

đDây xung quanh đzPCNci điin đPFược bao quanh bởi nhữVpHng bứpUc tườLmng bằcing bạkch ngọc, liếc mắhTt nhìn một cái thì không thấNoOy đciểOSTm cuối, cũng không biết nó rộng lớn đFến mứHdIc đrộ nào, nhưng trước mt hắoVpn là một cái ca đIGin cũng không quá rộng lớn, chỉym có cao khoảLmng hơn mườGi trượng mà thôi,chắCrc chỉzPC là một cái ca vào mà thôi.

Mà lúc này ở trước ca lối vào có hai ngườCNli cùng một yêu đLkang thi triểjVn đOSTmvi thầqkzn thông, đymánh nhau bấNjt phân thắyYVng bạmi.

Hai gã bạdDch sam tu sĩWzd chính là một nam một nữaF, Nam đLmó là tên giám sát trưởng lão mà ngày đwMó đIGã gp qua một lầlNnn ở TiểHdIu Cc Cung, chính là Hôi phát lão giảzPC họ Dip, mà nữv tu sĩOST còn lạIGi thì có sắDc đVpHẹp tuyt trầYLcn, một thân mc bạFqych sắwMc cung trang, y sam đNcang nhẹ nhàng tung bay, đvúng là Bạcich Dao Di

Đối thủ của hai ngườDi này, là một tạTfo bào lão giảPF nhìn giống như nhân loạNoOi, đmpUu đdjhG tóc dài, trên đNcó thỉSmnh thoảFCWng có thanh quang chớp đYLcộng, hai mắVOt loé lên hàn quang, làm cho ngườjVi ta có một cảCrm giác không gin mà uy

BạWzdch Dao Di cùng Lão giảhFh họ Dip khu đcộng hai cái ngân sắVpHc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đHdIang phun ra hắpmmc bạich chi khí trông rấrt quỉyYV dịi, cùng tạvo bào lão giảhFh đyYVánh nhau bấmvt phân thắing bạnvi.

Còn tạHdIo bào lão giảc một tay khống chế một cái thanh sắGc ti võng lấWzdp lánh, võng này va triểOSTn khai lin hoá thành một đymám thanh vân rộng hơn mườzawi trượng, bên trong nổi lên tng trn lôi quang, thanh thế rấlNnt kinh ngườLmi, tay kia thì thao túng một chiếc hắpUc sắlNnc Thiết X Bàn pháp bảoVpo, bảdDo vt này mỗi một lầPFn đvánh ra, đVpHu huyn hoá ra hơn mườpmmi cái ảymo ảFnh hướng đDối thủ đWzdánh xuống, mà ảymo ảYLcnh này lạLki như hư hư tht tht. QuảLm thc đVpHược đPFiu khiểyYVn đIGến mứlNnc xuấmt thầvn nhp hoá

TạFqyo bào lão giảdD này chỉoVp bằqkzng sứCrc một ngườIGi, lạcii đymem hai ngườki BạFCWch Dao Di ép xuống hạzPC phong, ngược lạzPCi bộ dạCrng lạaFi trông như rấCrt nhàn nhã giống như vn chưa có dùng hết sứLkc

Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Dip, ta hồ uy lc vô cùng lớn, sau khi phun ra hắTfc bạVOch nhịr khí thì không có gì là không có thểhT hút vào trong bình, vô lun là thanh sắWzdc lôi quang hai là vô số ảFqyo ảqkznh đciu bịCr bảDo vt này tiếp nhn hơn phân nữNca, còn một na do BạuuFch Dao Di đyYVem hai cái ngân sắdjhc phi kiếm với uy lc không nhỏ tiếp đIGón, dưới s liên thủ của hai ngườlNni nhấNjt thờaFi cũng không đFáng bạmi.

Hàn Lp trong mắFt lam quang chợt loé, hướng v tạNco bào lão giảhT đhTaFo qua, đIGồng t không khỏi co rút lạTfi một chút, sắjVc mt hơi đVpHổi.

Nay lão giảFCW đwMúng là do một con thp cấLmp yêu thú biến hoá ! LấOSTy Minh Thanh Linh Mục thầmvn thông của hắVpHn, cũng vô pháp nhìn thấlNnu đDối phương là loạwMi yêu thú nào.

Trong lòng cảDm thấpmmy rùng mình, trong nháy mắnvt Hàn Lp lin biến thành một đCNlkNLo thanh quang nhanh tróng thoát ly khỏi chỗ ba ngườhTi tranh đkzPCu, đNjộn tốc không một chút nào dng lạyYVi, tốc đDộ chợt tăng lên gấqkzp đFôi. Thanh quang lin loé lên hào quang chói mắPFt t phía dưới ba ngườYLci đLkang tranh đzPCIGu nhấIGt lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đmvzawi đLmin.

“Muốn chết!” Tên tạvo bào lão giảv thân là thp cấnvp yêu thú, lạNoOi như thế nào đizaw cho ngườpmmi khác coi thườmng tuỳ tin trốn qua. tuy rằFng hắGn liếc mắpUt nhìn một cái lin biết Hàn Lp ở trong đYLcộn quang có tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy vy hắaFn cũng không thèm đmnv trong lòng, trong tay thanh sắnvc võng ti lin tuỳ ý đIGánh ra.

Lưới này biến thành một đaFám thanh vân t phía trên trùm xuống, ngay sau đnvó nhữdjhng tiếng “ầYLcm ầaFm” vang lên, đLkột nhiên t trong lưới bắoVpn ra vô số viên lôi hoảdjh, t phía trên hướng Hàn Lp đlNnánh xuống . Lôi hoảkNL to bằdjhng nắhFhm tay, nhấzawt thờmvi đFu bắnvn ra, lin ào ào lao tới biến thành một tấVOm lưới lớn, thoáng chốc lin bao trùm trong phạFCWm vi hơn mườNji trượng, làm cho đvộn quang phía dưới không thểVO tránh né.

Ở trong đdDộn quang Hàn Lp khẽ nhíu mày, nhưng đGộn quang một chút cũng không có đTfình tr, bỗng nhiên sau lưng hắVpHn hình ngườFi khôi lỗi ở trong đwMộn quang hin ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểFqyu cung đwMược bao bọc bởi hoảTf dim xuấVpHt hin trong tay. lp tứlNnc tay kia lin nhẹ nhàng lôi kéo đcây cung.

Đồng dạLkng một tiếng oanh minh phát ra, vô số hoảpmm tin t trong đymộn quang bắvn nhanh ra hướng thanh sắhFhc lôi quang nghênh tiếp, kết quảNj hoảuuF tin cũng thanh sắLkc lôi quang va chạymm với nhau ở giữFa không trung, nhấYLct thờjVi bạVpHo lit ra một đFCWoàn quang dim với thanh sắCNlc, hồng dim đOSTan xen vào nhau, trông dim l vô cùng.

HoảyYV tin uy lc so với thanh sắmvc lôi quang còn kém một bc, nhưng một một kích đhFhón đYLcSmu này cũng làm cho lôi quang bịLk trì hoãn một chút. tn dụng cơ hội này thanh quang lin trong nháy mắFqyt t phía dưới xẹt qua phạim vịD bao trùm của lôi quang, trc tiếp t ca đhFhin lao vào trong đCraFi đFCWin

“A”
T trong ming Tạpmmo bào lão giảLm lin truyn ra một âm thanh đkNLOSTy kinh ngạvc.
LấoVpy tu vi kinh ngườnvi của tên Thp CấTfp Yêu Thú này, mc dù trong đFqyộn quang đuuFược ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉzPC cầymn liếc mắIGt một cái cũng thấFCWy đaFược sau lưng Hàn Lp xuấDt hin một nhân hình khôi lỗi, trong lòng một trn kinh ngạGc.

Tuy nhiên khi hắcn thấmvy Hàn Lp bay vào trong đFCWkNLi đVpHin, đuuFôi mày khẽ nhíu lạii, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đaFuổi theo, mà ánh mắIGt lin dờqkzi đaFi, vn đFqyem lc chú ý đlNnt ở trên ngườkNLi đwMoVpnh nhân trước mắymt, nhưng lầNjn này thế công đHdIánh ra so với lúc trước gia tăng thêm ba phầGn

BạNoOch Dao Di trong lòng cũng đpmmồng dạjVng cc kỳ git mình.

Mc dù Thanh hồng đPFộn quang quá nhanh, nàng cũng không thểF nhìn rõ đoVpược Hàn Lp ở trong đGộn quang, nhưng khi thanh hồng loé lên làm cho nàng cảOSTm thấpUy quen thuộc vô cùng, nàng hơi suy nghĩci một chút, lin nhn ra chủ nhân ở trong đlNnộn quang chính là Hàn Lp chắzawc chắzawn không có sai.

“Chng lẽ nhóm ngườGi của Đnvi Trưởng Lão đLmã t trong Huyn Ngọc Động đyYVi ra rồi!”

Nàng tuy rằSmng có chút nghi ngờNc, nhưng đzPCNji đrGch trước mắct đVOột nhiên s dụng pháp bảzawo uy thế tăng lên, lin không thểdD suy nghĩhT tiếp, chỉCNl có thểci vội vàng tp trung linh lc vào hai thanh phi kiếm, đNcem hai thanh phi kiếm khu s ta như giao long xuấuuFt hảpmmi, trợ giúp lão giảpU họ Dip min cưỡng ngăn cảyYVn thế công uy mãnh của đhTối phương.

Đồng dạYLcng hôi phát lão giảG cũng cảYLcm thấoVpy git mình, khi đcidjho thanh quang kia có thểWzd ngăn cảnvn đYLcược một kích lôi hoảjV của lão yêu, nhảCNly vào trong đpmmWzdi đpUin. Mc dù hắNcn cảFqym giác đuuFộn quang có chút xa lạYLc. Nhưng nếu lão yêu trước mt ra tay ngăn cảPFn, hơn nữGa trong đzawộn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết ngườLki trong đHdIộn quang chỉSm là bạymn không phảNji là đikch. Vì vy lạLmi càng không suy nghĩLk nhiu, chính là đciem hắqkzc bạjVch linh quang trong bình ngọc thúc giục.

Mc dù trong tay hắwMn có ‘Lưỡng Khí Bình’ một cái phỏng chế phẩHdIm linh bảwMo, nhưng lấwMy hắwMn cùng BạVOch Dao Di hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩSm đCNlối kháng với một gã thp cấNjp Yêu Thú cũng chỉjV là min cưỡng chống c một chút mà thôi.

Mà lúc này, Hàn Lp hào quang thu lim lạqkzi, thân hình lin xuấFt hin ở một bên sườWzdn ca đCrin, cách ca đlNnin khoảIGng hơn mườNji trượng.

Sau khi hin ra ánh mắzawt của hắLkn lin đqkzVpHo qua, lin nhn rõ tình hình trong đpmmPFi đLkin, nhưng ngay khi hắVOn chưa kịpUp xem xét k lưỡng thì chợt nghe một trn cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyn ra:

“LạLmi tới thêm một gã t tìm cái chết, cũng tốt! Nhiu thì cũng không nhiu lắvm, nhưng thêm một tên cũng không ít, ngươi cũng theo bảWzdn tôn vào đaFi.

Hàn Lp ngẩWzdn ra, chưa kịdjhp phát hin ra cái gì, bỗng nhiên cảFCWm thấvy không bốn phía chợt loé lên hắSmc sắmc hà quang, tiếp theo bốn phía cảhTnh vt lin biến đPFổi, cảoVp ngườFi đHdIột nhiên xuấyYVt hin tạaFi một không gian tối om đGmvy quỉNj dịOST mà bốn phía hắic hồ yêu khí cuồn cuộn toảVpH ra.

HắSmn t nhiên biết mình đmvang bịNj vây khốn trong một cái bảhFho vt nào đWzdó.
truyn đpUược lấymy t website tung hoanh
Hàn Lp không khỏi thấFCWt kinh.

Bốn phía yêu khí một trn quay cuồng dữr dội, lin hùng hổ hướng hắvn cuốn tới, giống như muốn cườpmmng ngạIGnh ép chết hắmvn.

Hàn Lp hít sâu một hơi, rúc tay vào trong áo bào, hai tay đWzdột nhiên nắim cht.

NhấhTt thờoVpi trên ngườymi một tiếng lôi minh vang lên, một tầjVng kim sắdjhc đFCWin hồ lin phun ra, trong nháy mắjVt lin bao bọc quanh thân hắWzdn.

Tiếp theo, hai tay áo lin vung lên, hơn mườPFi khảdDi kim sắNcc tiểhFhu kiếm bắTfn ra, xoay xung quanh Hàn Lp, hoá thành một vùng đpUpUy kim quang, tạFqyi đhFhó đjVin hồ bắcin ra xung quanh đNcem bảFqyo v xung quanh hắpUn.

Lúc này hắOSTc hồ yêu khí cũng t bốn phương tám hướng lao tới trước ngườoVpi Hàn Lp, thoáng cái đIGã đmvánh tới phía trên kim quang.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.