Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảvq: Vong NgữQ
Quyểxn 7: Tung hoành nhân giới

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Dịvqch: giang_04
Biên tp: kindichi
Nguồn: 4vn.eu


truyn đFược lấFXiy t website tung hoanh


Hai cánh HoảvT nha khẽ vung nhẹ một cái, t dim t hoảci trụ lin ùn ùn tuôn ra so với lúc đEUVIRu còn cườTong đYYLzvi hơn mấnPy lầLMcn, chng nhữQYeng đYYLem hoàng vụ trước mắMjt quét sạcich, mà ngay cảUvN quái trùng cũng bịx đjóng băng thành một khối băng nhỏ, không thểvFC đDgộng đFy đIRược chút nào.

HoảMj nha hai mắFXit đemrỏ ngầCIgu chớp đLMcộng, âm thầrYbm đFXiiu khiểggn cc hàn chi dim, lin đrYbánh v phía Tam Nhãn Yêu Thú .

Yêu thú đfKang bịq c lc của Hàng Ma Trượng gắQWt gao ép xuống, căn bảcin khổng thểMj nào nhúc nhích đCIgược, chỉemr kịzvp t con mắUvNt thứLMc ba phóng ra một đFCIgo hắNvQc mang đFxánh ra.

Nhưng mà khi hắFc mang đMDzánh lên trên ngườkkEi Hoảvq nha, ta như trâu đFXiXht xuống biểQhn, căn bảDgn không có một chút tác dụng nào.

Mà trong ming t sắfKc hoảXh nha lúc này thét lên một tiếng dài, lin chớp đkFộng lao tới thân hình của con cu cấQhp yêu thú.

ChỉWQ thấTy thân thểQ của con yêu thú này bịq vô tn hoảWQ dim bao bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảyqm thiết, lin biến thành t sắQhc c băng, trên mt vn mang một vẻ mt đggDgy kinh hoảYhgng.

Hộ thểNvQ yêu khí của nó, lạfKi không có một chút tác dụng nào đhIR ngăn cảmvTn T La Cc Hoảgq !

Ngay sau đYYLó bên cạfKnh c băng lin hin ra một nhân ảQYenh chớp đCIgộng, nhân hình khôi lỗi trong một đFXioàn ngân quang xuấEUVt hin. NhấXht thờUvNi hai tay lin chà sát vào nhau, đxồng thờzvi nâng lên, hai đFXiTo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh lin kích vào phía trên c băng.

Một tiếng gầTom rú vang lên, b mt t sắemrc c băng tấxc tấFc vỡ vun ra, bên trong thân thểTo của cu cấqp yêu thú đgã biến thành một đFXiống thịLMct vụn. Khi c băng vỡ ra thì một đXhoàn lục quang chợt loé lên, một đemroàn Lục Hoảo so với con Yêu thú tai dài mắkFt xanh lớn hơn rấYhgt nhiu t trong băng vụn nhanh tróng bắon đgqi. Sau vài cái chớp đMDzộng, thoáng cái đFXiã thuấIRn di ra xa hơn hai mươi trượng .

“Bay giờvT muốn chạYhgy, thì đUvNã chm rồi!”

Một thanh âm trm rãi truyn tới, lp tứjc một tiếng lôi minh vang lên. một đvTQYeo ngân hồ đhột nhiên xuấMDzt hin phía trước Lục Hoảyq, tiếp theo Hàn Lp hai tay chắggp sau lưng hin ra.

Ở trong ngân quang ,nhếch mép nhìn Yêu Thú tinh hồn trước mắikt.

Lúc này Tinh Hồn của con cu cấyQyp yêu thú đMDzương nhiên biết là không tốt, lin nhoáng lên một cái đemrổi hướng bỏ chạNvQy. Hàn Lp đUvNơn chưởng lin vung lên, trong tay lục quang chợt loé,

Một cái lục sắQhc mộc thước lin xuấqt hin ở trong tay, sau đFxó hướng v Yêu Hồn nhẹ nhàng đDgánh ra một cái. NhấIRt thờfKi linh quang chớp đggộng, trong nháy mắbFkt phía trên yêu hồn lin hin ra một đFoá ngân liên to khoảzvng hơn một thước

Ngân liên đciang t phía trên dầvqn dầQWn hạQh xuống, làm cho yêu hồn có cảDgm giác linh khí xung quanh ngưng trọng, nhấQYet thờQhi lạqi không thểCIg thi triểbFkn thuấcin di chạmvTy đQhi.

Lúc này trong lòng của Yêu Hồn lin trầemrm xuống, linh quang của ngân liên lin đyqji phóng, ở giữUvNa đqoá ngân liên lin bắTon ra một luồng thấQYet sắqc pht quang, thoáng chốc đhem Yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đjó nhanh như chớp mạDgnh mẽ lôi vào bên trong ngân liên.

Sau một tiếng kêu đkFNvQy kinh sợ truyn ra, ngân liên lin chớp đYhgộng vài cái, tiếp đToó tiêu tán biến mấot.

Mà bên trong ngân liên Yêu hồn cũng theo đYWyó biến mấyQyt, hoàn toàn biến mấDgt khỏi thế gian. Hàn lp khẽ than nhẹ một cái, trong tay mộc thước nhoáng lên một cái lin quỷ dịbFk biến mấFt.

Mà lúc này hình ngườgqi khôi lỗi ở bên kia lin nhẹ nhàng hướng Hàn Lp bay tới. Khi tới trước ngườWQi Hàn Lp lin hướng Hàn lp đbFkưa tới nhữDgng vt đkkEang cầjm trong tay.

Chính là hai thứci mà hắWQn thu nht lạQi, đXhó là một cái ngân hoàn cổ bảFxo cùng một cái hắyQyc sắYhgc viên cầnPu to bằYhgng ngón tay cái . Trong đVMIó viên cầCIgu chính là con mắLMct thứEUV ba của con Tam Nhãn Yêu Thú.

ChỉmvT thấInfy toàn thân nó mang màu đInfen, ngoài ra vn chưa thấYYLy có cái gì khác lạYhg

Tuy nhiên sau khi Hàn Lp đkFem khoảvT yêu nhãn này đvTưa lên mắCIgt nhìn k, t nhiên thầggn sắggc khẽ đMjộng, lin đvTem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong trữj vt túi.

Đối với cái ngân hoàn tuy rằMjng là một kin cổ bảCIgo không tồi, nhưng đgối với nhãn lc của Hàn Lp bây giờQh, thì chỉQYe có thểLMc min cưỡng xem va mắQt mà thôi.

Còn v phầInfn hoàng sắikc kinh hồng có thểNvQ ngăn cảFXin đInfược chúng phi kiếm của Hàn Lp, sau khi mấgqt đMDzi s khống chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhn nhìn ta giống như phi đEUVao lạggi không phảIRi phi đQao, ta giống phi kiếm lạFXii không phảcii phi kiếm,

Cũng bịgg Hàn Lp d dàng thu vào trong trữWQ vt túi.

Sau khi Hàn lp đEUVem đciám phi kiếm cùng Hàng Ma Trượng thu lạvqi, vốn không muốn lưu lạgqi lâu ở chỗ này, lin đciem nhân hình khôi lỗi cùng HoảQ Nha thu vào, hoá thành một đoYhgo thanh hồng thng tới phía cuối hành lang vọt đfKi.

Rõ ràng nhn thấoy ở gầYhgn phụ cn đyQyWQi đrYbin, yêu thú cùng các tu sĩrYb của TiểTu Cc Cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuấYWyt hin ở chỗ này thì không phảXhi là cao giai tu sĩyq pháp lc cao thâm thì cũng là cao giai Yêu Thú, trong đjó có không ít Nguyên Anh tu sĩh cùng Hoá Hình Yêu Thú. Nhưng bởi vì nhữikng ngườmvTi này đfKánh nhau tạYWyi các khu vc lối ra, làm cho Hàn Lp chỉgg xa xa liếc mắcit một cái, cũng không t đyQyi tìm phin toái.

Sau khi đgi qua một cái sân sau, rồi xuyên qua một cái quảhng trườyQyng, Hàn Lp rốt cuộc cũng đkFi tới đQWược đFxyQyi đCIgin của Hư Linh Đin

đXhây xung quanh đYhgToi đYhgin đgược bao quanh bởi nhữyQyng bứnPc tườxng bằInfng bạNvQch ngọc, liếc mắUvNt nhìn một cái thì không thấQYey đggiểYWym cuối, cũng không biết nó rộng lớn đgqến mứToc đfKộ nào, nhưng trước mt hắyQyn là một cái ca điin cũng không quá rộng lớn, chỉQW có cao khoảQhng hơn mườii trượng mà thôi,chắyQyc chỉzv là một cái ca vào mà thôi.

Mà lúc này ở trước ca lối vào có hai ngườQYei cùng một yêu đLMcang thi triểkFn đgqYYLi thầInfn thông, đFxánh nhau bấzvt phân thắong bạQi.
truyn copy t tunghoanh.com
Hai gã bạFch sam tu sĩnP chính là một nam một nữIR, Nam đMDzó là tên giám sát trưởng lão mà ngày đmvTó đyQyã gp qua một lầYYLn ở Tiểemru Cc Cung, chính là Hôi phát lão giảvq họ Dip, mà nữT tu sĩi còn lạFXii thì có sắggc đoẹp tuyt trầgn, một thân mc bạgch sắFxc cung trang, y sam đEUVang nhẹ nhàng tung bay, đYhgúng là BạfKch Dao Di

Đối thủ của hai ngườqi này, là một tạInfo bào lão giảXh nhìn giống như nhân loạFxi, đUvNInfu đfKgg tóc dài, trên đQhó thỉhnh thoảIRng có thanh quang chớp đUvNộng, hai mắInft loé lên hàn quang, làm cho ngườDgi ta có một cảWQm giác không gin mà uy

Bạhch Dao Di cùng Lão giảFx họ Dip khu đyqộng hai cái ngân sắUvNc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đQang phun ra hắkFc bạQYech chi khí trông rấrYbt quỉFx dịfK, cùng tạkFo bào lão giảYYL đjánh nhau bấWQt phân thắcing bạQYei.

Còn tạnPo bào lão giảx một tay khống chế một cái thanh sắQYec ti võng lấggp lánh, võng này va triểTon khai lin hoá thành một đqám thanh vân rộng hơn mườgi trượng, bên trong nổi lên tng trn lôi quang, thanh thế rấTot kinh ngườVMIi, tay kia thì thao túng một chiếc hắfKc sắyqc Thiết X Bàn pháp bảho, bảbFko vt này mỗi một lầQWn đzvánh ra, đDgu huyn hoá ra hơn mườmvTi cái ảYYLo ảMjnh hướng đikối thủ đYWyánh xuống, mà ảXho ảrYbnh này lạYhgi như hư hư tht tht. Quảzv thc đggược đUvNiu khiểYWyn đDgến mứfKc xuấMjt thầQYen nhp hoá

Tạio bào lão giảbFk này chỉF bằFXing sứoc một ngườQi, lạoi đYYLem hai ngườQYei Bạcich Dao Di ép xuống hạTo phong, ngược lạii bộ dạfKng lạbFki trông như rấQt nhàn nhã giống như vn chưa có dùng hết sứvTc

Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Dip, ta hồ uy lc vô cùng lớn, sau khi phun ra hắMjc bạgch nhịXh khí thì không có gì là không có thểnP hút vào trong bình, vô lun là thanh sắggc lôi quang hai là vô số ảemro ảMjnh đTu bịyQy bảToo vt này tiếp nhn hơn phân nữvqa, còn một na do Bạcich Dao Di điem hai cái ngân sắVMIc phi kiếm với uy lc không nhỏ tiếp đCIgón, dưới s liên thủ của hai ngườmvTi nhấQYet thờgi cũng không đgáng bạDgi.

Hàn Lp trong mắmvTt lam quang chợt loé, hướng v tạXho bào lão giảik đWQQo qua, đMDzồng t không khỏi co rút lạQYei một chút, sắic mt hơi đmvTổi.

Nay lão giảx đDgúng là do một con thp cấyQyp yêu thú biến hoá ! LấYhgy Minh Thanh Linh Mục thầXhn thông của hắWQn, cũng vô pháp nhìn thấyQyu đFxối phương là loạYWyi yêu thú nào.

Trong lòng cảcim thấQYey rùng mình, trong nháy mắqt Hàn Lp lin biến thành một đLMcNvQo thanh quang nhanh tróng thoát ly khỏi chỗ ba ngườmvTi tranh đFxNvQu, đToộn tốc không một chút nào dng lạEUVi, tốc đkFộ chợt tăng lên gấnPp đjôi. Thanh quang lin loé lên hào quang chói mắit t phía dưới ba ngườCIgi đmvTang tranh đFhu nhấkFt lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đYWyMDzi đEUVin.

“Muốn chết!” Tên tạgo bào lão giảUvN thân là thp cấbFkp yêu thú, lạyQyi như thế nào đCIgNvQ cho ngườYYLi khác coi thườDgng tuỳ tin trốn qua. tuy rằkFng hắYhgn liếc mắht nhìn một cái lin biết Hàn Lp ở trong đNvQộn quang có tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy vy hắEUVn cũng không thèm đkFyq trong lòng, trong tay thanh sắfKc võng ti lin tuỳ ý đhánh ra.

Lưới này biến thành một đnPám thanh vân t phía trên trùm xuống, ngay sau đTó nhữemrng tiếng “ầmvTm ầggm” vang lên, đFXiột nhiên t trong lưới bắYWyn ra vô số viên lôi hoảNvQ, t phía trên hướng Hàn Lp đYYLánh xuống . Lôi hoảci to bằXhng nắEUVm tay, nhấQWt thờYWyi đyqu bắFn ra, lin ào ào lao tới biến thành một tấvFCm lưới lớn, thoáng chốc lin bao trùm trong phạYWym vi hơn mườFXii trượng, làm cho đMjộn quang phía dưới không thểnP tránh né.

Ở trong đgộn quang Hàn Lp khẽ nhíu mày, nhưng đFộn quang một chút cũng không có đInfình tr, bỗng nhiên sau lưng hắbFkn hình ngườMDzi khôi lỗi ở trong đQhộn quang hin ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểju cung đvFCược bao bọc bởi hoảvFC dim xuấvqt hin trong tay. lp tứQWc tay kia lin nhẹ nhàng lôi kéo đToây cung.

Đồng dạInfng một tiếng oanh minh phát ra, vô số hoảvT tin t trong đLMcộn quang bắnPn nhanh ra hướng thanh sắyqc lôi quang nghênh tiếp, kết quảfK hoảF tin cũng thanh sắVMIc lôi quang va chạxm với nhau ở giữmvTa không trung, nhấyqt thờTi bạzvo lit ra một đUvNoàn quang dim với thanh sắyqc, hồng dim đoan xen vào nhau, trông dim l vô cùng.

HoảrYb tin uy lc so với thanh sắyqc lôi quang còn kém một bc, nhưng một một kích đEUVón đjVMIu này cũng làm cho lôi quang bịyQy trì hoãn một chút. tn dụng cơ hội này thanh quang lin trong nháy mắUvNt t phía dưới xẹt qua phạxm vịVMI bao trùm của lôi quang, trc tiếp t ca đYYLin lao vào trong đfKji đikin

“A”
T trong ming TạkkEo bào lão giảMDz lin truyn ra một âm thanh đggbFky kinh ngạLMcc.
LấDgy tu vi kinh ngườvFCi của tên Thp Cấvqp Yêu Thú này, mc dù trong đNvQộn quang đkkEược ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉi cầFxn liếc mắvqt một cái cũng thấvTy đyqược sau lưng Hàn Lp xuấgqt hin một nhân hình khôi lỗi, trong lòng một trn kinh ngạbFkc.

Tuy nhiên khi hắgn thấMjy Hàn Lp bay vào trong đcivTi đYYLin, đyQyôi mày khẽ nhíu lạQYei, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đVMIuổi theo, mà ánh mắTot lin dờgi đgi, vn đmvTem lc chú ý đemrt ở trên ngườmvTi đDghnh nhân trước mắXht, nhưng lầVMIn này thế công đggánh ra so với lúc trước gia tăng thêm ba phầXhn

BạbFkch Dao Di trong lòng cũng đxồng dạzvng cc kỳ git mình.

Mc dù Thanh hồng đgqộn quang quá nhanh, nàng cũng không thểVMI nhìn rõ đYWyược Hàn Lp ở trong đciộn quang, nhưng khi thanh hồng loé lên làm cho nàng cảgqm thấYhgy quen thuộc vô cùng, nàng hơi suy nghĩDg một chút, lin nhn ra chủ nhân ở trong đqộn quang chính là Hàn Lp chắYYLc chắTn không có sai.

“Chng lẽ nhóm ngườyqi của Đcii Trưởng Lão đvqã t trong Huyn Ngọc Động đji ra rồi!”

Nàng tuy rằWQng có chút nghi ngờci, nhưng đNvQLMci đQhEUVch trước mắMjt đQYeột nhiên s dụng pháp bảUvNo uy thế tăng lên, lin không thểkF suy nghĩYYL tiếp, chỉXh có thểh vội vàng tp trung linh lc vào hai thanh phi kiếm, đemrem hai thanh phi kiếm khu s ta như giao long xuấmvTt hảvFCi, trợ giúp lão giảvT họ Dip min cưỡng ngăn cảMjn thế công uy mãnh của đkkEối phương.

Đồng dạong hôi phát lão giảmvT cũng cảjm thấQhy git mình, khi đQiko thanh quang kia có thểik ngăn cảmvTn đjược một kích lôi hoảmvT của lão yêu, nhảMjy vào trong đemrQWi đhin. Mc dù hắbFkn cảUvNm giác đhộn quang có chút xa lạNvQ. Nhưng nếu lão yêu trước mt ra tay ngăn cảMjn, hơn nữvqa trong đEUVộn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết ngườmvTi trong đqộn quang chỉfK là bạqn không phảFxi là đQhQYech. Vì vy lạrYbi càng không suy nghĩzv nhiu, chính là đfKem hắTc bạIRch linh quang trong bình ngọc thúc giục.

Mc dù trong tay hắFXin có ‘Lưỡng Khí Bình’ một cái phỏng chế phẩQWm linh bảFXio, nhưng lấWQy hắVMIn cùng Bạich Dao Di hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩUvN đvTối kháng với một gã thp cấXhp Yêu Thú cũng chỉgg là min cưỡng chống c một chút mà thôi.

Mà lúc này, Hàn Lp hào quang thu lim lạiki, thân hình lin xuấIRt hin ở một bên sườyqn ca đvqin, cách ca đoin khoảDgng hơn mườFi trượng.

Sau khi hin ra ánh mắQht của hắCIgn lin đUvNio qua, lin nhn rõ tình hình trong đyqUvNi đggin, nhưng ngay khi hắQWn chưa kịyQyp xem xét k lưỡng thì chợt nghe một trn cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyn ra:

“LạUvNi tới thêm một gã t tìm cái chết, cũng tốt! Nhiu thì cũng không nhiu lắTom, nhưng thêm một tên cũng không ít, ngươi cũng theo bảzvn tôn vào đQYei.

Hàn Lp ngẩWQn ra, chưa kịTop phát hin ra cái gì, bỗng nhiên cảgm thấDgy không bốn phía chợt loé lên hắYYLc sắgqc hà quang, tiếp theo bốn phía cảIRnh vt lin biến đEUVổi, cảq ngườvTi đMDzột nhiên xuấMDzt hin tạYhgi một không gian tối om đvFCvFCy quỉXh dịkkE mà bốn phía hắnPc hồ yêu khí cuồn cuộn toảh ra.

HắEUVn t nhiên biết mình đCIgang bịT vây khốn trong một cái bảCIgo vt nào đió.

Hàn Lp không khỏi thấTt kinh.

Bốn phía yêu khí một trn quay cuồng dữYWy dội, lin hùng hổ hướng hắikn cuốn tới, giống như muốn cườQng ngạYWynh ép chết hắMjn.

Hàn Lp hít sâu một hơi, rúc tay vào trong áo bào, hai tay đvqột nhiên nắbFkm cht.

Nhấgt thờkFi trên ngườVMIi một tiếng lôi minh vang lên, một tầhng kim sắDgc đQWin hồ lin phun ra, trong nháy mắxt lin bao bọc quanh thân hắQYen.

Tiếp theo, hai tay áo lin vung lên, hơn mườQYei khảkkEi kim sắVMIc tiểxu kiếm bắTn ra, xoay xung quanh Hàn Lp, hoá thành một vùng đhDgy kim quang, tạvqi đVMIó đXhin hồ bắXhn ra xung quanh đvqem bảQWo v xung quanh hắon.

Lúc này hắMjc hồ yêu khí cũng t bốn phương tám hướng lao tới trước ngườCIgi Hàn Lp, thoáng cái đEUVã đVMIánh tới phía trên kim quang.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.

banner