Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảU: Vong NgữY
Quyểnyn 7: Tung hoành nhân giới

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Dịbtch: giang_04
Biên tp: kindichi truyn đLtLược lấdaiy t website tung hoanh
Nguồn: 4vn.eu

Hai cánh HoảA nha khẽ vung nhẹ một cái, t dim t hoảtuG trụ lin ùn ùn tuôn ra so với lúc đtqFVYu còn cườsXng đdotuGi hơn mấYy lầURn, chng nhữrng đFdtem hoàng vụ trước mắTPt quét sạafch, mà ngay cảRZT quái trùng cũng bịY đEVóng băng thành một khối băng nhỏ, không thểy đurkộng đHjy đNdược chút nào.

HoảBEh nha hai mắBEht đPỏ ngầkyu chớp đtqFộng, âm thầdaim đsLtiu khiểBEhn cc hàn chi dim, lin đURánh v phía Tam Nhãn Yêu Thú .

Yêu thú đNdang bịqUQ c lc của Hàng Ma Trượng gắTPt gao ép xuống, căn bảUbsn khổng thểZA nào nhúc nhích đdaiược, chỉbt kịdp t con mắnyt thứsLt ba phóng ra một đUbsqUQo hắdc mang đdaiánh ra.

Nhưng mà khi hắXc mang đdaiánh lên trên ngườri Hoảy nha, ta như trâu đuOVuOVt xuống biểsXn, căn bảURn không có một chút tác dụng nào.

Mà trong ming t sắinHc hoảsX nha lúc này thét lên một tiếng dài, lin chớp đNdộng lao tới thân hình của con cu cấFdtp yêu thú.

ChỉLtL thấkry thân thểRZT của con yêu thú này bịUbs vô tn hoảVY dim bao bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảym thiết, lin biến thành t sắddc c băng, trên mt vn mang một vẻ mt đVYyy kinh hoảhgng.

Hộ thểNd yêu khí của nó, lạkyi không có một chút tác dụng nào đdaiLtL ngăn cảsLtn T La Cc HoảTP !

Ngay sau đtqFó bên cạGdUnh c băng lin hin ra một nhân ảinHnh chớp đVZộng, nhân hình khôi lỗi trong một đQNXoàn ngân quang xuấaft hin. NhấsLtt thờOVdi hai tay lin chà sát vào nhau, đQNXồng thờLbBi nâng lên, hai đtuGXo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh lin kích vào phía trên c băng.

Một tiếng gầbtm rú vang lên, b mt t sắiUc c băng tấdaic tấHjc vỡ vun ra, bên trong thân thểqUQ của cu cấdop yêu thú đBEhã biến thành một đPống thịinHt vụn. Khi c băng vỡ ra thì một đhgoàn lục quang chợt loé lên, một đXoàn Lục Hoảdd so với con Yêu thú tai dài mắtqFt xanh lớn hơn rấurkt nhiu t trong băng vụn nhanh tróng bắRZTn đqUQi. Sau vài cái chớp đAộng, thoáng cái đFdtã thuấbiOn di ra xa hơn hai mươi trượng .

“Bay giờLtL muốn chạafy, thì đURã chm rồi!”

Một thanh âm trm rãi truyn tới, lp tứdaic một tiếng lôi minh vang lên. một đqUQurko ngân hồ đHjột nhiên xuấLbBt hin phía trước Lục HoảiU, tiếp theo Hàn Lp hai tay chắuOVp sau lưng hin ra.

Ở trong ngân quang ,nhếch mép nhìn Yêu Thú tinh hồn trước mắbtt.

Lúc này Tinh Hồn của con cu cấkyp yêu thú đYương nhiên biết là không tốt, lin nhoáng lên một cái đURổi hướng bỏ chạTPy. Hàn Lp đurkơn chưởng lin vung lên, trong tay lục quang chợt loé,

Một cái lục sắfc mộc thước lin xuấTPt hin ở trong tay, sau đNdó hướng v Yêu Hồn nhẹ nhàng đsXánh ra một cái. NhấOMt thờtuGi linh quang chớp đrộng, trong nháy mắUbst phía trên yêu hồn lin hin ra một đBEhoá ngân liên to khoảhgng hơn một thước

Ngân liên đqUQang t phía trên dầOVdn dầURn hạbt xuống, làm cho yêu hồn có cảnym giác linh khí xung quanh ngưng trọng, nhấRZTt thờXi lạsLti không thểtuG thi triểinHn thuấVYn di chạHjy đAi.

Lúc này trong lòng của Yêu Hồn lin trầBEhm xuống, linh quang của ngân liên lin đbiOVYi phóng, ở giữfa đRZToá ngân liên lin bắEVn ra một luồng thấkrt sắRZTc pht quang, thoáng chốc đsXem Yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đQNXó nhanh như chớp mạafnh mẽ lôi vào bên trong ngân liên.

Sau một tiếng kêu đXYty kinh sợ truyn ra, ngân liên lin chớp đUộng vài cái, tiếp đVZó tiêu tán biến mấEVt.

Mà bên trong ngân liên Yêu hồn cũng theo đOVdó biến mấinHt, hoàn toàn biến mấrt khỏi thế gian. Hàn lp khẽ than nhẹ một cái, trong tay mộc thước nhoáng lên một cái lin quỷ dịtuG biến mấLtLt.

Mà lúc này hình ngườbiOi khôi lỗi ở bên kia lin nhẹ nhàng hướng Hàn Lp bay tới. Khi tới trước ngườRZTi Hàn Lp lin hướng Hàn lp đrưa tới nhữXng vt đtuRang cầNdm trong tay.

Chính là hai thứdd mà hắtqFn thu nht lạtuGi, đfó là một cái ngân hoàn cổ bảXo cùng một cái hắhgc sắinHc viên cầGdUu to bằurkng ngón tay cái . Trong đurkó viên cầOVdu chính là con mắuOVt thứaf ba của con Tam Nhãn Yêu Thú.

Chỉt thấkry toàn thân nó mang màu đXYen, ngoài ra vn chưa thấTPy có cái gì khác lạaf

Tuy nhiên sau khi Hàn Lp đVYem khoảEV yêu nhãn này đtưa lên mắtqFt nhìn k, t nhiên thầHjn sắnyc khẽ đfộng, lin đfem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong trữY vt túi.

Đối với cái ngân hoàn tuy rằTPng là một kin cổ bảXYo không tồi, nhưng đLtLối với nhãn lc của Hàn Lp bây giờXY, thì chỉZA có thểuOV min cưỡng xem va mắLbBt mà thôi.

Còn v phầdain hoàng sắOMc kinh hồng có thểUbs ngăn cảbiOn đPược chúng phi kiếm của Hàn Lp, sau khi mấnyt đOVdi s khống chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhn nhìn ta giống như phi đUbsao lạafi không phảiUi phi đVYao, ta giống phi kiếm lạOVdi không phảoosi phi kiếm,

Cũng bịOM Hàn Lp d dàng thu vào trong trữaf vt túi.

Sau khi Hàn lp đTPem đbiOám phi kiếm cùng Hàng Ma Trượng thu lạXYi, vốn không muốn lưu lạhgi lâu ở chỗ này, lin đXYem nhân hình khôi lỗi cùng Hoảdo Nha thu vào, hoá thành một đkrro thanh hồng thng tới phía cuối hành lang vọt đtuGi.

Rõ ràng nhn thấbty ở gầURn phụ cn đtqFBEhi đQNXin, yêu thú cùng các tu sĩdo của Tiểbtu Cc Cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuấqUQt hin ở chỗ này thì không phảri là cao giai tu sĩtuR pháp lc cao thâm thì cũng là cao giai Yêu Thú, trong đdoó có không ít Nguyên Anh tu sĩuOV cùng Hoá Hình Yêu Thú. Nhưng bởi vì nhữFdtng ngườXi này đtuGánh nhau tạPi các khu vc lối ra, làm cho Hàn Lp chỉdai xa xa liếc mắQNXt một cái, cũng không t đHji tìm phin toái.

Sau khi đPi qua một cái sân sau, rồi xuyên qua một cái quảVYng trườsLtng, Hàn Lp rốt cuộc cũng đHji tới đTPược đPkyi đEVin của Hư Linh Đin

đYây xung quanh đdoUbsi đsLtin đOMược bao quanh bởi nhữuOVng bứdc tườbiOng bằuOVng bạqUQch ngọc, liếc mắkrt nhìn một cái thì không thấYy đBEhiểXYm cuối, cũng không biết nó rộng lớn đRZTến mứrc đNdộ nào, nhưng trước mt hắOVdn là một cái ca đUin cũng không quá rộng lớn, chỉkr có cao khoảtqFng hơn mườQNXi trượng mà thôi,chắUc chỉtuR là một cái ca vào mà thôi.

Mà lúc này ở trước ca lối vào có hai ngườYi cùng một yêu đLbBang thi triểGdUn đYri thầPn thông, đafánh nhau bấGdUt phân thắinHng bạti.

Hai gã bạVYch sam tu sĩoos chính là một nam một nữTP, Nam đXYó là tên giám sát trưởng lão mà ngày đFdtó đHjã gp qua một lầbtn ở TiểVYu Cc Cung, chính là Hôi phát lão giảLbB họ Dip, mà nữsLt tu sĩEV còn lạQNXi thì có sắbiOc đUbsẹp tuyt trầXYn, một thân mc bạtuGch sắFdtc cung trang, y sam đyang nhẹ nhàng tung bay, đkrúng là BạAch Dao Di

Đối thủ của hai ngườVZi này, là một tạafo bào lão giảr nhìn giống như nhân loạsLti, đyGdUu đLtLLbB tóc dài, trên đyó thỉinHnh thoảRZTng có thanh quang chớp đhgộng, hai mắnyt loé lên hàn quang, làm cho ngườkri ta có một cảHjm giác không gin mà uy nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

BạUch Dao Di cùng Lão giảTP họ Dip khu đVYộng hai cái ngân sắqUQc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đbtang phun ra hắdoc bạych chi khí trông rấXYt quỉny dịP, cùng tạOVdo bào lão giảbt đoosánh nhau bấurkt phân thắkyng bạNdi.

Còn tạbto bào lão giảQNX một tay khống chế một cái thanh sắUc ti võng lấtp lánh, võng này va triểXYn khai lin hoá thành một đdaiám thanh vân rộng hơn mườPi trượng, bên trong nổi lên tng trn lôi quang, thanh thế rấtt kinh ngườPi, tay kia thì thao túng một chiếc hắsLtc sắEVc Thiết X Bàn pháp bảto, bảtqFo vt này mỗi một lầXYn đAánh ra, điUu huyn hoá ra hơn mườsLti cái ảNdo ảOMnh hướng đLtLối thủ đtánh xuống, mà ảsLto ảBEhnh này lạiUi như hư hư tht tht. QuảsLt thc điUược đdoiu khiểkrn đBEhến mứinHc xuấQNXt thầURn nhp hoá

Tạnyo bào lão giảEV này chỉQNX bằtng sứEVc một ngườuOVi, lạafi đFdtem hai ngườLtLi Bạoosch Dao Di ép xuống hạbiO phong, ngược lạOMi bộ dạbiOng lạVZi trông như rấft nhàn nhã giống như vn chưa có dùng hết sứtc

Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Dip, ta hồ uy lc vô cùng lớn, sau khi phun ra hắRZTc bạPch nhịUbs khí thì không có gì là không có thểkr hút vào trong bình, vô lun là thanh sắGdUc lôi quang hai là vô số ảHjo ảGdUnh đqUQu bịd bảTPo vt này tiếp nhn hơn phân nữEVa, còn một na do BạinHch Dao Di đdaiem hai cái ngân sắinHc phi kiếm với uy lc không nhỏ tiếp đOVdón, dưới s liên thủ của hai ngườuOVi nhấddt thờAi cũng không đEVáng bạEVi.

Hàn Lp trong mắRZTt lam quang chợt loé, hướng v tạqUQo bào lão giảtuR đinHtuGo qua, đdaiồng t không khỏi co rút lạUi một chút, sắLtLc mt hơi đqUQổi.

Nay lão giảiU đNdúng là do một con thp cấhgp yêu thú biến hoá ! LấuOVy Minh Thanh Linh Mục thầiUn thông của hắtn, cũng vô pháp nhìn thấtqFu đUối phương là loạHji yêu thú nào.

Trong lòng cảurkm thấQNXy rùng mình, trong nháy mắkrt Hàn Lp lin biến thành một đGdUtuGo thanh quang nhanh tróng thoát ly khỏi chỗ ba ngườuOVi tranh đdoVYu, đuOVộn tốc không một chút nào dng lạtuGi, tốc đtộ chợt tăng lên gấOMp đhgôi. Thanh quang lin loé lên hào quang chói mắoost t phía dưới ba ngườdoi đsLtang tranh đPVZu nhấkrt lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đTPEVi đurkin.

“Muốn chết!” Tên tạkro bào lão giảUR thân là thp cấyp yêu thú, lạOMi như thế nào đVYVY cho ngườURi khác coi thườurkng tuỳ tin trốn qua. tuy rằUng hắbtn liếc mắOMt nhìn một cái lin biết Hàn Lp ở trong đXộn quang có tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy vy hắtn cũng không thèm đOVdhg trong lòng, trong tay thanh sắbtc võng ti lin tuỳ ý đLbBánh ra.

Lưới này biến thành một đQNXám thanh vân t phía trên trùm xuống, ngay sau đsXó nhữOVdng tiếng “ầurkm ầbtm” vang lên, đQNXột nhiên t trong lưới bắddn ra vô số viên lôi hoảXY, t phía trên hướng Hàn Lp đAánh xuống . Lôi hoảhg to bằdong nắRZTm tay, nhấYt thờURi đtu bắsLtn ra, lin ào ào lao tới biến thành một tấdom lưới lớn, thoáng chốc lin bao trùm trong phạZAm vi hơn mườXi trượng, làm cho đLtLộn quang phía dưới không thểZA tránh né.

Ở trong đtộn quang Hàn Lp khẽ nhíu mày, nhưng đdaiộn quang một chút cũng không có đkyình tr, bỗng nhiên sau lưng hắtuGn hình ngườEVi khôi lỗi ở trong đVYộn quang hin ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểfu cung đQNXược bao bọc bởi hoảHj dim xuấbiOt hin trong tay. lp tứqUQc tay kia lin nhẹ nhàng lôi kéo đyây cung.

Đồng dạddng một tiếng oanh minh phát ra, vô số hoảdo tin t trong đPộn quang bắNdn nhanh ra hướng thanh sắPc lôi quang nghênh tiếp, kết quảVY hoảkr tin cũng thanh sắbtc lôi quang va chạtuGm với nhau ở giữtuGa không trung, nhấQNXt thờXYi bạVYo lit ra một đinHoàn quang dim với thanh sắZAc, hồng dim đtan xen vào nhau, trông dim l vô cùng.

HoảUbs tin uy lc so với thanh sắFdtc lôi quang còn kém một bc, nhưng một một kích đURón đafXYu này cũng làm cho lôi quang bịr trì hoãn một chút. tn dụng cơ hội này thanh quang lin trong nháy mắtt t phía dưới xẹt qua phạLtLm vịny bao trùm của lôi quang, trc tiếp t ca đZAin lao vào trong đsXkyi đtqFin

“A”
T trong ming TạRZTo bào lão giảVY lin truyn ra một âm thanh đbtdaiy kinh ngạPc.
Lấty tu vi kinh ngườoosi của tên Thp CấQNXp Yêu Thú này, mc dù trong đyộn quang đhgược ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉr cầGdUn liếc mắsLtt một cái cũng thấOVdy đbtược sau lưng Hàn Lp xuấdait hin một nhân hình khôi lỗi, trong lòng một trn kinh ngạkyc.

Tuy nhiên khi hắkrn thấafy Hàn Lp bay vào trong đXYFdti đXin, đNdôi mày khẽ nhíu lạAi, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đqUQuổi theo, mà ánh mắOMt lin dờAi đOMi, vn đZAem lc chú ý đUt ở trên ngườurki đNdBEhnh nhân trước mắdot, nhưng lầOVdn này thế công đRZTánh ra so với lúc trước gia tăng thêm ba phầNdn

Bạafch Dao Di trong lòng cũng đdồng dạdng cc kỳ git mình.

Mc dù Thanh hồng đHjộn quang quá nhanh, nàng cũng không thểTP nhìn rõ đsXược Hàn Lp ở trong đEVộn quang, nhưng khi thanh hồng loé lên làm cho nàng cảUbsm thấfy quen thuộc vô cùng, nàng hơi suy nghĩny một chút, lin nhn ra chủ nhân ở trong đtuGộn quang chính là Hàn Lp chắuOVc chắZAn không có sai.

“Chng lẽ nhóm ngườFdti của ĐUbsi Trưởng Lão đhgã t trong Huyn Ngọc Động điUi ra rồi!”

Nàng tuy rằEVng có chút nghi ngờA, nhưng đdaitqFi đbtEVch trước mắRZTt đurkột nhiên s dụng pháp bảURo uy thế tăng lên, lin không thểbiO suy nghĩX tiếp, chỉqUQ có thểf vội vàng tp trung linh lc vào hai thanh phi kiếm, đURem hai thanh phi kiếm khu s ta như giao long xuấAt hảbiOi, trợ giúp lão giảRZT họ Dip min cưỡng ngăn cảLtLn thế công uy mãnh của đbiOối phương.

Đồng dạQNXng hôi phát lão giảtqF cũng cảYm thấddy git mình, khi đVYhgo thanh quang kia có thểNd ngăn cảBEhn đinHược một kích lôi hoảNd của lão yêu, nhảURy vào trong đOVdfi đVYin. Mc dù hắVZn cảdaim giác đUộn quang có chút xa lạuOV. Nhưng nếu lão yêu trước mt ra tay ngăn cảTPn, hơn nữiUa trong đOVdộn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết ngườkri trong đEVộn quang chỉP là bạsLtn không phảTPi là đkyVYch. Vì vy lạtuGi càng không suy nghĩy nhiu, chính là đVYem hắVYc bạHjch linh quang trong bình ngọc thúc giục.

Mc dù trong tay hắXYn có ‘Lưỡng Khí Bình’ một cái phỏng chế phẩBEhm linh bảAo, nhưng lấdaiy hắuOVn cùng BạEVch Dao Di hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩU đQNXối kháng với một gã thp cấafp Yêu Thú cũng chỉqUQ là min cưỡng chống c một chút mà thôi.

Mà lúc này, Hàn Lp hào quang thu lim lạbti, thân hình lin xuấtqFt hin ở một bên sườURn ca điUin, cách ca đXYin khoảXng hơn mườafi trượng.

Sau khi hin ra ánh mắLtLt của hắyn lin đtuRVYo qua, lin nhn rõ tình hình trong đkyXYi đurkin, nhưng ngay khi hắyn chưa kịRZTp xem xét k lưỡng thì chợt nghe một trn cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyn ra:

“Lạdi tới thêm một gã t tìm cái chết, cũng tốt! Nhiu thì cũng không nhiu lắdom, nhưng thêm một tên cũng không ít, ngươi cũng theo bảfn tôn vào đPi.

Hàn Lp ngẩQNXn ra, chưa kịBEhp phát hin ra cái gì, bỗng nhiên cảUm thấVZy không bốn phía chợt loé lên hắGdUc sắtuGc hà quang, tiếp theo bốn phía cảRZTnh vt lin biến đdoổi, cảky ngườsLti đAột nhiên xuấyt hin tạyi một không gian tối om đdoFdty quỉLtL dịU mà bốn phía hắEVc hồ yêu khí cuồn cuộn toảU ra.

HắYn t nhiên biết mình đVZang bịny vây khốn trong một cái bảsXo vt nào đkyó.

Hàn Lp không khỏi thấinHt kinh.

Bốn phía yêu khí một trn quay cuồng dữX dội, lin hùng hổ hướng hắafn cuốn tới, giống như muốn cườZAng ngạtnh ép chết hắiUn.

Hàn Lp hít sâu một hơi, rúc tay vào trong áo bào, hai tay đFdtột nhiên nắOMm cht.

Nhấkyt thờYi trên ngườVZi một tiếng lôi minh vang lên, một tầAng kim sắbtc đtuRin hồ lin phun ra, trong nháy mắVZt lin bao bọc quanh thân hắHjn.

Tiếp theo, hai tay áo lin vung lên, hơn mườdaii khảinHi kim sắHjc tiểUbsu kiếm bắfn ra, xoay xung quanh Hàn Lp, hoá thành một vùng đrXYy kim quang, tạkri đZAó đBEhin hồ bắdon ra xung quanh đRZTem bảEVo v xung quanh hắoosn.

Lúc này hắqUQc hồ yêu khí cũng t bốn phương tám hướng lao tới trước ngườBEhi Hàn Lp, thoáng cái đQNXã đnyánh tới phía trên kim quang.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.