Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảhnd: Vong NgữH
QuyểoHvn 7: Tung hoành nhân giới

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

DịYgch: giang_04
Biên tp: kindichi
Nguồn: 4vn.eu

Hai cánh HoảUsh nha khẽ vung nhẹ một cái, t dim t hoảy trụ lin ùn ùn tuôn ra so với lúc đpQYyu còn cườaBng đQVbUmi hơn mấRIHy lầwen, chng nhữzng đyOpem hoàng vụ trước mắdyt quét sạjMSch, mà ngay cảYg quái trùng cũng bịHv đaBóng băng thành một khối băng nhỏ, không thểV đSKộng đvJy đvược chút nào. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Hoảy nha hai mắlRat đdyỏ ngầbUmu chớp đhndộng, âm thầYgm đweiu khiểVn cc hàn chi dim, lin đoánh v phía Tam Nhãn Yêu Thú .

Yêu thú đJang bịpQY c lc của Hàng Ma Trượng gắbUmt gao ép xuống, căn bảyn khổng thểo nào nhúc nhích đVược, chỉmvF kịzp t con mắet thứsZZ ba phóng ra một đQVyOpo hắmvFc mang đHánh ra.

Nhưng mà khi hắvc mang đpQYánh lên trên ngườssWi HoảN nha, ta như trâu đjMSHvt xuống biểRIHn, căn bảlRan không có một chút tác dụng nào.

Mà trong ming t sắmvFc hoảhnd nha lúc này thét lên một tiếng dài, lin chớp đFoRộng lao tới thân hình của con cu cấZop yêu thú.

ChỉME thấMEy thân thểq của con yêu thú này bịV vô tn hoảoHv dim bao bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảsNm thiết, lin biến thành t sắjrc c băng, trên mt vn mang một vẻ mt đZoOqAy kinh hoảjrng.

Hộ thểlRa yêu khí của nó, lạoHvi không có một chút tác dụng nào đpQYvJ ngăn cảYgn T La Cc HoảZo !

Ngay sau đeljó bên cạOqAnh c băng lin hin ra một nhân ảwtjnh chớp đqộng, nhân hình khôi lỗi trong một đeoàn ngân quang xuấvt hin. NhấlRat thờvJi hai tay lin chà sát vào nhau, đIqồng thờUshi nâng lên, hai đoHvHvo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh lin kích vào phía trên c băng.

Một tiếng gầeljm rú vang lên, b mt t sắeljc c băng tấwtjc tấvJc vỡ vun ra, bên trong thân thểUsh của cu cấjrp yêu thú đMEã biến thành một đvống thịWlyt vụn. Khi c băng vỡ ra thì một đwtjoàn lục quang chợt loé lên, một đjMSoàn Lục HoảH so với con Yêu thú tai dài mắlRat xanh lớn hơn rấRft nhiu t trong băng vụn nhanh tróng bắqn đoHvi. Sau vài cái chớp đMEộng, thoáng cái đQVã thuấHvn di ra xa hơn hai mươi trượng .

“Bay giờtK muốn chạeljy, thì đWbWã chm rồi!”

Một thanh âm trm rãi truyn tới, lp tứHvc một tiếng lôi minh vang lên. một đjMSVo ngân hồ đsZZột nhiên xuấot hin phía trước Lục HoảvJ, tiếp theo Hàn Lp hai tay chắlewp sau lưng hin ra.

Ở trong ngân quang ,nhếch mép nhìn Yêu Thú tinh hồn trước mắSKt.

Lúc này Tinh Hồn của con cu cấqFp yêu thú đnzương nhiên biết là không tốt, lin nhoáng lên một cái đSKổi hướng bỏ chạOqAy. Hàn Lp đHvơn chưởng lin vung lên, trong tay lục quang chợt loé,

Một cái lục sắFoRc mộc thước lin xuấssWt hin ở trong tay, sau đhndó hướng v Yêu Hồn nhẹ nhàng đvwsánh ra một cái. Nhấyt thờWlyi linh quang chớp đwtjộng, trong nháy mắwet phía trên yêu hồn lin hin ra một đWbWoá ngân liên to khoảHng hơn một thước

Ngân liên đnzang t phía trên dầFoRn dầRfn hạbUm xuống, làm cho yêu hồn có cảeljm giác linh khí xung quanh ngưng trọng, nhấlewt thờlewi lạwei không thểWly thi triểwtjn thuấaBn di chạHvy đSKi.

Lúc này trong lòng của Yêu Hồn lin trầpQYm xuống, linh quang của ngân liên lin đeRIHi phóng, ở giữZoa đaBoá ngân liên lin bắzn ra một luồng thấzt sắoHvc pht quang, thoáng chốc đNem Yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đssWó nhanh như chớp mạNnh mẽ lôi vào bên trong ngân liên.
đWlyọc truyn mới nhấAZt tạzi tung hoanh . com
Sau một tiếng kêu đzvy kinh sợ truyn ra, ngân liên lin chớp đOqAộng vài cái, tiếp đJó tiêu tán biến mấyOpt.

Mà bên trong ngân liên Yêu hồn cũng theo đJó biến mấbUmt, hoàn toàn biến mấyOpt khỏi thế gian. Hàn lp khẽ than nhẹ một cái, trong tay mộc thước nhoáng lên một cái lin quỷ dịRf biến mấIqt.

Mà lúc này hình ngườsNi khôi lỗi ở bên kia lin nhẹ nhàng hướng Hàn Lp bay tới. Khi tới trước ngườZVi Hàn Lp lin hướng Hàn lp đHvưa tới nhữAZng vt đAZang cầwem trong tay.

Chính là hai thứUsh mà hắoHvn thu nht lạJi, đpHó là một cái ngân hoàn cổ bảvJo cùng một cái hắMEc sắaBc viên cầmvFu to bằnzng ngón tay cái . Trong đjró viên cầWlyu chính là con mắsNt thứvws ba của con Tam Nhãn Yêu Thú.

Chỉnz thấeljy toàn thân nó mang màu đaBen, ngoài ra vn chưa thấwtjy có cái gì khác lạAZ

Tuy nhiên sau khi Hàn Lp đyOpem khoảwtj yêu nhãn này đHưa lên mắVt nhìn k, t nhiên thầon sắjrc khẽ đeộng, lin đOqAem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong trữRIH vt túi.

Đối với cái ngân hoàn tuy rằWlyng là một kin cổ bảbUmo không tồi, nhưng đMEối với nhãn lc của Hàn Lp bây giờbUm, thì chỉME có thểWly min cưỡng xem va mắQVt mà thôi.

Còn v phầwtjn hoàng sắvJc kinh hồng có thểRIH ngăn cảNn đIqược chúng phi kiếm của Hàn Lp, sau khi mấhndt đpHi s khống chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhn nhìn ta giống như phi đnzao lạYgi không phảmvFi phi đlewao, ta giống phi kiếm lạZoi không phảqi phi kiếm,

Cũng bịtK Hàn Lp d dàng thu vào trong trữH vt túi.

Sau khi Hàn lp đyOpem đtKám phi kiếm cùng Hàng Ma Trượng thu lạelji, vốn không muốn lưu lạyi lâu ở chỗ này, lin đRfem nhân hình khôi lỗi cùng HoảUsh Nha thu vào, hoá thành một đyOpyOpo thanh hồng thng tới phía cuối hành lang vọt đdyi.

Rõ ràng nhn thấvy ở gầyOpn phụ cn đtKVi đHin, yêu thú cùng các tu sĩZo của Tiểweu Cc Cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuấvwst hin ở chỗ này thì không phảSKi là cao giai tu sĩjr pháp lc cao thâm thì cũng là cao giai Yêu Thú, trong đwtjó có không ít Nguyên Anh tu sĩV cùng Hoá Hình Yêu Thú. Nhưng bởi vì nhữZVng ngườnzi này đoHvánh nhau tạjMSi các khu vc lối ra, làm cho Hàn Lp chỉmvF xa xa liếc mắoHvt một cái, cũng không t đtKi tìm phin toái.

Sau khi đaBi qua một cái sân sau, rồi xuyên qua một cái quảlewng trườmvFng, Hàn Lp rốt cuộc cũng đOqAi tới đQVược đSKqFi đHin của Hư Linh Đin

đyOpây xung quanh đdyWlyi đpQYin đOqAược bao quanh bởi nhữRfng bứYgc tườWlyng bằjMSng bạJch ngọc, liếc mắWlyt nhìn một cái thì không thấsNy đRfiểqm cuối, cũng không biết nó rộng lớn đhndến mứRIHc đyOpộ nào, nhưng trước mt hắon là một cái ca đZoin cũng không quá rộng lớn, chỉlRa có cao khoảZVng hơn mườWlyi trượng mà thôi,chắAZc chỉtK là một cái ca vào mà thôi.

Mà lúc này ở trước ca lối vào có hai ngườvi cùng một yêu đoHvang thi triểzn đHvsZZi thầvJn thông, đZoánh nhau bấyt phân thắwtjng bạpHi.

Hai gã bạjrch sam tu sĩWly chính là một nam một nữZo, Nam đWbWó là tên giám sát trưởng lão mà ngày đdyó đQVã gp qua một lầwtjn ở TiểWbWu Cc Cung, chính là Hôi phát lão giảqF họ Dip, mà nữWly tu sĩHv còn lạUshi thì có sắFoRc đNẹp tuyt trầHvn, một thân mc bạFoRch sắoHvc cung trang, y sam đZoang nhẹ nhàng tung bay, đeúng là Bạhndch Dao Di

Đối thủ của hai ngườtKi này, là một tạvo bào lão giảmvF nhìn giống như nhân loạei, đlRanzu đSKJ tóc dài, trên đmvFó thỉdynh thoảhndng có thanh quang chớp đsZZộng, hai mắWbWt loé lên hàn quang, làm cho ngườyOpi ta có một cảnzm giác không gin mà uy

Bạvwsch Dao Di cùng Lão giảWbW họ Dip khu đwtjộng hai cái ngân sắUshc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đSKang phun ra hắyOpc bạjMSch chi khí trông rấqt quỉSK dịz, cùng tạwtjo bào lão giảv đVánh nhau bấaBt phân thắhndng bạYgi.

Còn tạbUmo bào lão giảqF một tay khống chế một cái thanh sắYgc ti võng lấIqp lánh, võng này va triểdyn khai lin hoá thành một đWbWám thanh vân rộng hơn mườIqi trượng, bên trong nổi lên tng trn lôi quang, thanh thế rấvwst kinh ngườRIHi, tay kia thì thao túng một chiếc hắwtjc sắRfc Thiết X Bàn pháp bảweo, bảlRao vt này mỗi một lầvn đWlyánh ra, đjru huyn hoá ra hơn mườoi cái ảtKo ảznh hướng đZoối thủ đzánh xuống, mà ảQVo ảlRanh này lạtKi như hư hư tht tht. QuảsN thc đlRaược đvwsiu khiểnzn đUshến mứHvc xuấOqAt thầmvFn nhp hoá

TạJo bào lão giảjMS này chỉmvF bằWbWng sứvc một ngườqi, lạoHvi đIqem hai ngườwtji Bạnzch Dao Di ép xuống hạaB phong, ngược lạdyi bộ dạzng lạaBi trông như rấaBt nhàn nhã giống như vn chưa có dùng hết sứwtjc

Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Dip, ta hồ uy lc vô cùng lớn, sau khi phun ra hắhndc bạZVch nhịmvF khí thì không có gì là không có thểHv hút vào trong bình, vô lun là thanh sắNc lôi quang hai là vô số ảtKo ảssWnh đZVu bịy bảmvFo vt này tiếp nhn hơn phân nữqa, còn một na do BạsZZch Dao Di đoem hai cái ngân sắvJc phi kiếm với uy lc không nhỏ tiếp đlewón, dưới s liên thủ của hai ngườQVi nhấpHt thờdyi cũng không đRfáng bạoi.

Hàn Lp trong mắWlyt lam quang chợt loé, hướng v tạjMSo bào lão giảssW đWbWZoo qua, đtKồng t không khỏi co rút lạoi một chút, sắNc mt hơi đJổi.

Nay lão giảRIH đjrúng là do một con thp cấwep yêu thú biến hoá ! LấlRay Minh Thanh Linh Mục thầMEn thông của hắqFn, cũng vô pháp nhìn thấsNu đZVối phương là loạoHvi yêu thú nào.

Trong lòng cảym thấsNy rùng mình, trong nháy mắhndt Hàn Lp lin biến thành một đzweo thanh quang nhanh tróng thoát ly khỏi chỗ ba ngườhndi tranh đyOpsNu, đQVộn tốc không một chút nào dng lạqFi, tốc đZoộ chợt tăng lên gấvp đVôi. Thanh quang lin loé lên hào quang chói mắaBt t phía dưới ba ngườvi đsNang tranh đJZVu nhấnzt lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đUshnzi đqin.

“Muốn chết!” Tên tạFoRo bào lão giảWly thân là thp cấIqp yêu thú, lạpQYi như thế nào đeljbUm cho ngườNi khác coi thườvwsng tuỳ tin trốn qua. tuy rằyOpng hắAZn liếc mắjrt nhìn một cái lin biết Hàn Lp ở trong đZVộn quang có tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy vy hắIqn cũng không thèm đJWly trong lòng, trong tay thanh sắvc võng ti lin tuỳ ý đsNánh ra.

Lưới này biến thành một đHvám thanh vân t phía trên trùm xuống, ngay sau đNó nhữhndng tiếng “ầpQYm ầIqm” vang lên, đZVột nhiên t trong lưới bắtKn ra vô số viên lôi hoảpH, t phía trên hướng Hàn Lp đvJánh xuống . Lôi hoảssW to bằwtjng nắom tay, nhấyt thờlewi đRIHu bắRIHn ra, lin ào ào lao tới biến thành một tấZVm lưới lớn, thoáng chốc lin bao trùm trong phạVm vi hơn mườtKi trượng, làm cho đtKộn quang phía dưới không thểtK tránh né.

Ở trong đlRaộn quang Hàn Lp khẽ nhíu mày, nhưng đyộn quang một chút cũng không có đbUmình tr, bỗng nhiên sau lưng hắjrn hình ngườtKi khôi lỗi ở trong đvộn quang hin ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểOqAu cung đssWược bao bọc bởi hoảFoR dim xuấqt hin trong tay. lp tứUshc tay kia lin nhẹ nhàng lôi kéo đsZZây cung.

Đồng dạeng một tiếng oanh minh phát ra, vô số hoảvJ tin t trong đlRaộn quang bắdyn nhanh ra hướng thanh sắqc lôi quang nghênh tiếp, kết quảnz hoảbUm tin cũng thanh sắUshc lôi quang va chạeljm với nhau ở giữRIHa không trung, nhấMEt thờVi bạwtjo lit ra một đIqoàn quang dim với thanh sắmvFc, hồng dim đqan xen vào nhau, trông dim l vô cùng.

HoảH tin uy lc so với thanh sắwtjc lôi quang còn kém một bc, nhưng một một kích đnzón đqoHvu này cũng làm cho lôi quang bịlew trì hoãn một chút. tn dụng cơ hội này thanh quang lin trong nháy mắZot t phía dưới xẹt qua phạzm vịssW bao trùm của lôi quang, trc tiếp t ca đein lao vào trong đejri đMEin

“A”
T trong ming Tạvwso bào lão giảdy lin truyn ra một âm thanh đeIqy kinh ngạec.
LấQVy tu vi kinh ngườVi của tên Thp Cấzp Yêu Thú này, mc dù trong đaBộn quang đjMSược ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉjMS cầFoRn liếc mắzt một cái cũng thấtKy đdyược sau lưng Hàn Lp xuấFoRt hin một nhân hình khôi lỗi, trong lòng một trn kinh ngạlewc.

Tuy nhiên khi hắRfn thấaBy Hàn Lp bay vào trong đZoWlyi đlRain, đeljôi mày khẽ nhíu lạwei, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đHvuổi theo, mà ánh mắet lin dờYgi đsNi, vn đqFem lc chú ý đWbWt ở trên ngườWlyi đhndtKnh nhân trước mắWlyt, nhưng lầIqn này thế công đjMSánh ra so với lúc trước gia tăng thêm ba phầqFn

Bạwtjch Dao Di trong lòng cũng đHồng dạsNng cc kỳ git mình.

Mc dù Thanh hồng đssWộn quang quá nhanh, nàng cũng không thểpQY nhìn rõ đIqược Hàn Lp ở trong đvwsộn quang, nhưng khi thanh hồng loé lên làm cho nàng cảpHm thấRIHy quen thuộc vô cùng, nàng hơi suy nghĩIq một chút, lin nhn ra chủ nhân ở trong đRfộn quang chính là Hàn Lp chắHvc chắIqn không có sai.

“Chng lẽ nhóm ngườjri của Đhndi Trưởng Lão đjMSã t trong Huyn Ngọc Động đJi ra rồi!”

Nàng tuy rằeng có chút nghi ngờIq, nhưng đytKi đyOpRfch trước mắbUmt đpQYột nhiên s dụng pháp bảoo uy thế tăng lên, lin không thểRIH suy nghĩqF tiếp, chỉpQY có thểjr vội vàng tp trung linh lc vào hai thanh phi kiếm, đvem hai thanh phi kiếm khu s ta như giao long xuấUsht hảUshi, trợ giúp lão giảjMS họ Dip min cưỡng ngăn cảJn thế công uy mãnh của đeljối phương.

Đồng dạmvFng hôi phát lão giảpH cũng cảOqAm thấRIHy git mình, khi đmvFqo thanh quang kia có thểRf ngăn cảSKn đWbWược một kích lôi hoảRIH của lão yêu, nhảhndy vào trong đUshZoi đzin. Mc dù hắnzn cảWbWm giác đweộn quang có chút xa lạSK. Nhưng nếu lão yêu trước mt ra tay ngăn cảIqn, hơn nữwea trong đhndộn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết ngườsNi trong đvJộn quang chỉz là bạwtjn không phảRfi là đjMSwtjch. Vì vy lạdyi càng không suy nghĩdy nhiu, chính là đpQYem hắWlyc bạHch linh quang trong bình ngọc thúc giục.

Mc dù trong tay hắOqAn có ‘Lưỡng Khí Bình’ một cái phỏng chế phẩRIHm linh bảlRao, nhưng lấWlyy hắdyn cùng BạRfch Dao Di hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩHv đyOpối kháng với một gã thp cấyOpp Yêu Thú cũng chỉFoR là min cưỡng chống c một chút mà thôi.

Mà lúc này, Hàn Lp hào quang thu lim lạsNi, thân hình lin xuấqFt hin ở một bên sườsZZn ca đAZin, cách ca đpHin khoảHvng hơn mườRIHi trượng.

Sau khi hin ra ánh mắjMSt của hắon lin đnzWlyo qua, lin nhn rõ tình hình trong đWlysNi đUshin, nhưng ngay khi hắzn chưa kịAZp xem xét k lưỡng thì chợt nghe một trn cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyn ra:

“LạUshi tới thêm một gã t tìm cái chết, cũng tốt! Nhiu thì cũng không nhiu lắVm, nhưng thêm một tên cũng không ít, ngươi cũng theo bảwen tôn vào đHvi.

Hàn Lp ngẩwen ra, chưa kịpQYp phát hin ra cái gì, bỗng nhiên cảMEm thấJy không bốn phía chợt loé lên hắvJc sắeljc hà quang, tiếp theo bốn phía cảjMSnh vt lin biến đjMSổi, cảWly ngườnzi đHột nhiên xuấet hin tạHi một không gian tối om đyOpqFy quỉYg dịy mà bốn phía hắnzc hồ yêu khí cuồn cuộn toảvws ra.

HắpHn t nhiên biết mình đssWang bịwtj vây khốn trong một cái bảMEo vt nào đpHó.

Hàn Lp không khỏi thấUsht kinh.

Bốn phía yêu khí một trn quay cuồng dữvJ dội, lin hùng hổ hướng hắqn cuốn tới, giống như muốn cườOqAng ngạjrnh ép chết hắwen.

Hàn Lp hít sâu một hơi, rúc tay vào trong áo bào, hai tay đpHột nhiên nắaBm cht.

NhấRIHt thờjMSi trên ngườwtji một tiếng lôi minh vang lên, một tầong kim sắvJc đAZin hồ lin phun ra, trong nháy mắZot lin bao bọc quanh thân hắOqAn.

Tiếp theo, hai tay áo lin vung lên, hơn mườqFi khảsZZi kim sắZoc tiểRfu kiếm bắyOpn ra, xoay xung quanh Hàn Lp, hoá thành một vùng đhndJy kim quang, tạJi đzó đZoin hồ bắhndn ra xung quanh đwtjem bảHvo v xung quanh hắFoRn.

Lúc này hắdyc hồ yêu khí cũng t bốn phương tám hướng lao tới trước ngườbUmi Hàn Lp, thoáng cái đVã đeljánh tới phía trên kim quang.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.