Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảlr: Vong Ngữlkx
Quyểrn 7: Tung hoành nhân giới

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Dịpmoch: giang_04
Biên tp: kindichi
Nguồn: 4vn.eu

Hai cánh HoảmME nha khẽ vung nhẹ một cái, t dim t hoảolD trụ lin ùn ùn tuôn ra so với lúc đNlru còn cườfYnng đfYnfYni hơn mấmMEy lầDpKn, chng nhữAPNng đAEtem hoàng vụ trước mắEpAt quét sạtch, mà ngay cảxfO quái trùng cũng bịEv đMgóng băng thành một khối băng nhỏ, không thểZN đAPNộng đRwy đOndược chút nào.

HoảAPN nha hai mắfYnt đrỏ ngầzTu chớp đnUộng, âm thầlrm đriu khiểln cc hàn chi dim, lin đMgánh v phía Tam Nhãn Yêu Thú .

Yêu thú đFFAang bịmME c lc của Hàng Ma Trượng gắrt gao ép xuống, căn bảonln khổng thểLYA nào nhúc nhích đtFLược, chỉYo kịlrp t con mắst thứt ba phóng ra một đASYoo hắOndc mang đYránh ra.

Nhưng mà khi hắuxoc mang đlkxánh lên trên ngườMgi HoảFWz nha, ta như trâu đkAPAt xuống biểEpAn, căn bảolDn không có một chút tác dụng nào. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Mà trong ming t sắfYnc hoảA nha lúc này thét lên một tiếng dài, lin chớp đrộng lao tới thân hình của con cu cấtFLp yêu thú.

ChỉEv thấlIy thân thểolD của con yêu thú này bịnb vô tn hoảpNl dim bao bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảxfOm thiết, lin biến thành t sắOndc c băng, trên mt vn mang một vẻ mt đPAOndy kinh hoảEvng.

Hộ thểt yêu khí của nó, lạonli không có một chút tác dụng nào đlkxpmo ngăn cảUn T La Cc Hoảnb !

Ngay sau đnAó bên cạdtnh c băng lin hin ra một nhân ảMgnh chớp đxfOộng, nhân hình khôi lỗi trong một đlIoàn ngân quang xuấxst hin. Nhấrt thờri hai tay lin chà sát vào nhau, đKxRồng thờri nâng lên, hai đtFLquqo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh lin kích vào phía trên c băng.

Một tiếng gầNm rú vang lên, b mt t sắZNc c băng tấbc tấKxRc vỡ vun ra, bên trong thân thểb của cu cấlp yêu thú đuxoã biến thành một đWIống thịonlt vụn. Khi c băng vỡ ra thì một đquqoàn lục quang chợt loé lên, một đsoàn Lục Hoảnb so với con Yêu thú tai dài mắFWzt xanh lớn hơn rấfYnt nhiu t trong băng vụn nhanh tróng bắEvn đnbi. Sau vài cái chớp đUộng, thoáng cái đmMEã thuấpmon di ra xa hơn hai mươi trượng .

“Bay giờpmo muốn chạdty, thì đEvã chm rồi!”

Một thanh âm trm rãi truyn tới, lp tứnUc một tiếng lôi minh vang lên. một đAtFLo ngân hồ đxlột nhiên xuấDpKt hin phía trước Lục HoảEv, tiếp theo Hàn Lp hai tay chắpNlp sau lưng hin ra.

Ở trong ngân quang ,nhếch mép nhìn Yêu Thú tinh hồn trước mắdtt.

Lúc này Tinh Hồn của con cu cấxsp yêu thú đYoương nhiên biết là không tốt, lin nhoáng lên một cái đUổi hướng bỏ chạKxRy. Hàn Lp đbơn chưởng lin vung lên, trong tay lục quang chợt loé,

Một cái lục sắxfOc mộc thước lin xuấMgt hin ở trong tay, sau đNpó hướng v Yêu Hồn nhẹ nhàng đEpAánh ra một cái. Nhấxlt thờlkxi linh quang chớp đlrộng, trong nháy mắAPNt phía trên yêu hồn lin hin ra một đWIoá ngân liên to khoảpmong hơn một thước

Ngân liên đWIang t phía trên dầrn dầKxRn hạU xuống, làm cho yêu hồn có cảlrm giác linh khí xung quanh ngưng trọng, nhấRwt thờwi lạAEti không thểN thi triểrn thuấEvn di chạnAy đNpi.

Lúc này trong lòng của Yêu Hồn lin trầRwm xuống, linh quang của ngân liên lin đEvxfOi phóng, ở giữolDa đAPNoá ngân liên lin bắAPNn ra một luồng thấFWzt sắlrc pht quang, thoáng chốc đZNem Yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đdtó nhanh như chớp mạZNnh mẽ lôi vào bên trong ngân liên.

Sau một tiếng kêu đYrxfOy kinh sợ truyn ra, ngân liên lin chớp đFWzộng vài cái, tiếp đró tiêu tán biến mấOndt.

Mà bên trong ngân liên Yêu hồn cũng theo đpNló biến mấZNt, hoàn toàn biến mấNpt khỏi thế gian. Hàn lp khẽ than nhẹ một cái, trong tay mộc thước nhoáng lên một cái lin quỷ dịAEt biến mấxfOt.

Mà lúc này hình ngườri khôi lỗi ở bên kia lin nhẹ nhàng hướng Hàn Lp bay tới. Khi tới trước ngườKxRi Hàn Lp lin hướng Hàn lp đNpưa tới nhữzTng vt đtang cầMgm trong tay.

Chính là hai thứxl mà hắNn thu nht lạYoi, đRwó là một cái ngân hoàn cổ bảdto cùng một cái hắNc sắYrc viên cầZNu to bằdtng ngón tay cái . Trong đnAó viên cầnAu chính là con mắkAt thứDpK ba của con Tam Nhãn Yêu Thú.

ChỉfYn thấFWzy toàn thân nó mang màu đAen, ngoài ra vn chưa thấEpAy có cái gì khác lạnU

Tuy nhiên sau khi Hàn Lp đuxoem khoảnb yêu nhãn này đPAưa lên mắAPNt nhìn k, t nhiên thầfYnn sắlrc khẽ đnbộng, lin đDpKem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong trữfYn vt túi.

Đối với cái ngân hoàn tuy rằonlng là một kin cổ bảDpKo không tồi, nhưng đxfOối với nhãn lc của Hàn Lp bây giờpmo, thì chỉNp có thểmME min cưỡng xem va mắMgt mà thôi.

Còn v phầAn hoàng sắAc kinh hồng có thểzT ngăn cảpNln đAEtược chúng phi kiếm của Hàn Lp, sau khi mấUt đolDi s khống chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhn nhìn ta giống như phi đuxoao lạzTi không phảRwi phi đZNao, ta giống phi kiếm lạri không phảFWzi phi kiếm,

Cũng bịxl Hàn Lp d dàng thu vào trong trữYr vt túi.

Sau khi Hàn lp đRwem đfYnám phi kiếm cùng Hàng Ma Trượng thu lạnAi, vốn không muốn lưu lạsi lâu ở chỗ này, lin đlem nhân hình khôi lỗi cùng HoảYo Nha thu vào, hoá thành một đUYoo thanh hồng thng tới phía cuối hành lang vọt đAPNi.

Rõ ràng nhn thấLYAy ở gầtFLn phụ cn đEvOndi đOndin, yêu thú cùng các tu sĩfYn của TiểAPNu Cc Cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuấAt hin ở chỗ này thì không phảli là cao giai tu sĩxs pháp lc cao thâm thì cũng là cao giai Yêu Thú, trong đlró có không ít Nguyên Anh tu sĩb cùng Hoá Hình Yêu Thú. Nhưng bởi vì nhữsng ngườAPNi này đEvánh nhau tạEvi các khu vc lối ra, làm cho Hàn Lp chỉAPN xa xa liếc mắEvt một cái, cũng không t đxli tìm phin toái.

Sau khi đdti qua một cái sân sau, rồi xuyên qua một cái quảEpAng trườkAng, Hàn Lp rốt cuộc cũng đlIi tới đlIược đEpAlIi đlrin của Hư Linh Đin

đAPNây xung quanh đmMEsi đsin đWIược bao quanh bởi nhữdtng bứsc tườOndng bằnbng bạAPNch ngọc, liếc mắnUt nhìn một cái thì không thấASy đlkxiểUm cuối, cũng không biết nó rộng lớn đNpến mứYoc đRwộ nào, nhưng trước mt hắPAn là một cái ca đwin cũng không quá rộng lớn, chỉxs có cao khoảfYnng hơn mườxfOi trượng mà thôi,chắEvc chỉl là một cái ca vào mà thôi.

Mà lúc này ở trước ca lối vào có hai ngườkAi cùng một yêu đfYnang thi triểYon đAEttFLi thầAn thông, đolDánh nhau bấst phân thắNng bạxsi.

Hai gã bạpNlch sam tu sĩonl chính là một nam một nữAPN, Nam đonló là tên giám sát trưởng lão mà ngày đxsó đtã gp qua một lầolDn ở TiểNpu Cc Cung, chính là Hôi phát lão giảdt họ Dip, mà nữpNl tu sĩolD còn lạmMEi thì có sắFFAc đlẹp tuyt trầbn, một thân mc bạkAch sắxfOc cung trang, y sam đlrang nhẹ nhàng tung bay, đKxRúng là BạAch Dao Di

Đối thủ của hai ngườnUi này, là một tạquqo bào lão giảMg nhìn giống như nhân loạsi, đonlKxRu đAEtRw tóc dài, trên đDpKó thỉNnh thoảZNng có thanh quang chớp đlrộng, hai mắRwt loé lên hàn quang, làm cho ngườzTi ta có một cảlIm giác không gin mà uy

Bạxsch Dao Di cùng Lão giảEpA họ Dip khu đmMEộng hai cái ngân sắPAc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đrang phun ra hắAPNc bạdtch chi khí trông rấnbt quỉLYA dịA, cùng tạpmoo bào lão giảb đtFLánh nhau bấnAt phân thắxsng bạKxRi.

Còn tạAo bào lão giảnb một tay khống chế một cái thanh sắxfOc ti võng lấnUp lánh, võng này va triểOndn khai lin hoá thành một đmMEám thanh vân rộng hơn mườRwi trượng, bên trong nổi lên tng trn lôi quang, thanh thế rấFFAt kinh ngườlIi, tay kia thì thao túng một chiếc hắonlc sắNc Thiết X Bàn pháp bảkAo, bảso vt này mỗi một lầEpAn đAEtánh ra, đru huyn hoá ra hơn mườFWzi cái ảPAo ảuxonh hướng đLYAối thủ đPAánh xuống, mà ảquqo ảsnh này lạquqi như hư hư tht tht. Quảlkx thc đnAược đAPNiu khiểYrn đbến mứrc xuấst thầYrn nhp hoá

Tạuxoo bào lão giảRw này chỉWI bằFFAng sứpmoc một ngườlIi, lạNi đxsem hai ngườAEti BạLYAch Dao Di ép xuống hạN phong, ngược lạlkxi bộ dạfYnng lạYoi trông như rấwt nhàn nhã giống như vn chưa có dùng hết sứxlc

Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Dip, ta hồ uy lc vô cùng lớn, sau khi phun ra hắsc bạRwch nhịNp khí thì không có gì là không có thểLYA hút vào trong bình, vô lun là thanh sắolDc lôi quang hai là vô số ảNpo ảRwnh đYru bịolD bảdto vt này tiếp nhn hơn phân nữsa, còn một na do BạOndch Dao Di đdtem hai cái ngân sắZNc phi kiếm với uy lc không nhỏ tiếp đkAón, dưới s liên thủ của hai ngườbi nhấLYAt thờonli cũng không đkAáng bạolDi.

Hàn Lp trong mắYot lam quang chợt loé, hướng v tạfYno bào lão giảxs đNplIo qua, đKxRồng t không khỏi co rút lạPAi một chút, sắdtc mt hơi đWIổi.

Nay lão giảfYn đolDúng là do một con thp cấYrp yêu thú biến hoá ! LấNy Minh Thanh Linh Mục thầPAn thông của hắolDn, cũng vô pháp nhìn thấxsu đEvối phương là loạri yêu thú nào.

Trong lòng cảRwm thấnUy rùng mình, trong nháy mắPAt Hàn Lp lin biến thành một đdtASo thanh quang nhanh tróng thoát ly khỏi chỗ ba ngườnbi tranh đNpxfOu, đbộn tốc không một chút nào dng lạxfOi, tốc đnbộ chợt tăng lên gấRwp đbôi. Thanh quang lin loé lên hào quang chói mắnbt t phía dưới ba ngườtFLi đnbang tranh đolDxfOu nhấNt lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đtlkxi đnUin.

“Muốn chết!” Tên tạuxoo bào lão giảOnd thân là thp cấlp yêu thú, lạsi như thế nào đrdt cho ngườlri khác coi thườonlng tuỳ tin trốn qua. tuy rằmMEng hắZNn liếc mắDpKt nhìn một cái lin biết Hàn Lp ở trong đwộn quang có tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy vy hắNpn cũng không thèm đYoKxR trong lòng, trong tay thanh sắrc võng ti lin tuỳ ý đDpKánh ra.

Lưới này biến thành một đdtám thanh vân t phía trên trùm xuống, ngay sau đEpAó nhữonlng tiếng “ầDpKm ầNpm” vang lên, đKxRột nhiên t trong lưới bắln ra vô số viên lôi hoảkA, t phía trên hướng Hàn Lp đpmoánh xuống . Lôi hoảpmo to bằxsng nắNm tay, nhấzTt thờmMEi đnUu bắolDn ra, lin ào ào lao tới biến thành một tấAPNm lưới lớn, thoáng chốc lin bao trùm trong phạsm vi hơn mườEpAi trượng, làm cho đdtộn quang phía dưới không thểxl tránh né.

Ở trong đpNlộn quang Hàn Lp khẽ nhíu mày, nhưng đtộn quang một chút cũng không có đnAình tr, bỗng nhiên sau lưng hắAn hình ngườUi khôi lỗi ở trong đxfOộn quang hin ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểququ cung đOndược bao bọc bởi hoảlI dim xuấkAt hin trong tay. lp tứNpc tay kia lin nhẹ nhàng lôi kéo đrây cung.

Đồng dạPAng một tiếng oanh minh phát ra, vô số hoảnU tin t trong đquqộn quang bắzTn nhanh ra hướng thanh sắPAc lôi quang nghênh tiếp, kết quảonl hoảonl tin cũng thanh sắlkxc lôi quang va chạwm với nhau ở giữDpKa không trung, nhấAPNt thờAEti bạro lit ra một đboàn quang dim với thanh sắsc, hồng dim đKxRan xen vào nhau, trông dim l vô cùng.

HoảEv tin uy lc so với thanh sắMgc lôi quang còn kém một bc, nhưng một một kích đDpKón đlkxEpAu này cũng làm cho lôi quang bịAS trì hoãn một chút. tn dụng cơ hội này thanh quang lin trong nháy mắonlt t phía dưới xẹt qua phạAm vịAPN bao trùm của lôi quang, trc tiếp t ca đAEtin lao vào trong đfYnDpKi đNin truyn copy t tunghoanh.com

“A”
T trong ming TạpNlo bào lão giảt lin truyn ra một âm thanh đKxROndy kinh ngạpmoc.
Lấby tu vi kinh ngườuxoi của tên Thp CấEvp Yêu Thú này, mc dù trong đsộn quang đquqược ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉs cầtn liếc mắtt một cái cũng thấry đDpKược sau lưng Hàn Lp xuấmMEt hin một nhân hình khôi lỗi, trong lòng một trn kinh ngạolDc.

Tuy nhiên khi hắtn thấlkxy Hàn Lp bay vào trong đEvli đpNlin, đYrôi mày khẽ nhíu lạnUi, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đRwuổi theo, mà ánh mắnUt lin dờlIi đti, vn đwem lc chú ý đuxot ở trên ngườEpAi đpmoOndnh nhân trước mắtFLt, nhưng lầEpAn này thế công đFWzánh ra so với lúc trước gia tăng thêm ba phầnUn

BạASch Dao Di trong lòng cũng đpNlồng dạfYnng cc kỳ git mình.

Mc dù Thanh hồng đxsộn quang quá nhanh, nàng cũng không thểOnd nhìn rõ đlrược Hàn Lp ở trong đonlộn quang, nhưng khi thanh hồng loé lên làm cho nàng cảOndm thấDpKy quen thuộc vô cùng, nàng hơi suy nghĩr một chút, lin nhn ra chủ nhân ở trong đsộn quang chính là Hàn Lp chắUc chắYrn không có sai.

“Chng lẽ nhóm ngườAi của ĐKxRi Trưởng Lão đxsã t trong Huyn Ngọc Động đli ra rồi!”

Nàng tuy rằYong có chút nghi ngờRw, nhưng đwkAi đfYnfYnch trước mắxlt đsột nhiên s dụng pháp bảuxoo uy thế tăng lên, lin không thểxs suy nghĩtFL tiếp, chỉAPN có thểKxR vội vàng tp trung linh lc vào hai thanh phi kiếm, đAPNem hai thanh phi kiếm khu s ta như giao long xuấlrt hảDpKi, trợ giúp lão giảxs họ Dip min cưỡng ngăn cảEpAn thế công uy mãnh của đKxRối phương.

Đồng dạAEtng hôi phát lão giảr cũng cảOndm thấRwy git mình, khi đFWznUo thanh quang kia có thểAEt ngăn cảFWzn đnbược một kích lôi hoảpNl của lão yêu, nhảry vào trong đWIdti đWIin. Mc dù hắwn cảYrm giác đuxoộn quang có chút xa lạU. Nhưng nếu lão yêu trước mt ra tay ngăn cảDpKn, hơn nữnUa trong đNpộn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết ngườEpAi trong đOndộn quang chỉDpK là bạpmon không phảYoi là đWIUch. Vì vy lạtFLi càng không suy nghĩxfO nhiu, chính là đRwem hắDpKc bạuxoch linh quang trong bình ngọc thúc giục.

Mc dù trong tay hắAEtn có ‘Lưỡng Khí Bình’ một cái phỏng chế phẩDpKm linh bảmMEo, nhưng lấtFLy hắOndn cùng BạlIch Dao Di hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩEpA đEvối kháng với một gã thp cấsp Yêu Thú cũng chỉmME là min cưỡng chống c một chút mà thôi.

Mà lúc này, Hàn Lp hào quang thu lim lạUi, thân hình lin xuấEvt hin ở một bên sườsn ca đlkxin, cách ca đxlin khoảsng hơn mườkAi trượng.

Sau khi hin ra ánh mắEvt của hắquqn lin đnbLYAo qua, lin nhn rõ tình hình trong đMglkxi đolDin, nhưng ngay khi hắpmon chưa kịolDp xem xét k lưỡng thì chợt nghe một trn cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyn ra:

“LạEpAi tới thêm một gã t tìm cái chết, cũng tốt! Nhiu thì cũng không nhiu lắwm, nhưng thêm một tên cũng không ít, ngươi cũng theo bảxfOn tôn vào đYoi.

Hàn Lp ngẩquqn ra, chưa kịrp phát hin ra cái gì, bỗng nhiên cảtFLm thấby không bốn phía chợt loé lên hắzTc sắKxRc hà quang, tiếp theo bốn phía cảNnh vt lin biến đtFLổi, cảNp ngườAEti đdtột nhiên xuấLYAt hin tạkAi một không gian tối om đAquqy quỉWI dịN mà bốn phía hắFWzc hồ yêu khí cuồn cuộn toảolD ra.

HắkAn t nhiên biết mình đWIang bịOnd vây khốn trong một cái bảbo vt nào đMgó.

Hàn Lp không khỏi thấpNlt kinh.

Bốn phía yêu khí một trn quay cuồng dữnU dội, lin hùng hổ hướng hắASn cuốn tới, giống như muốn cườnUng ngạYrnh ép chết hắzTn.

Hàn Lp hít sâu một hơi, rúc tay vào trong áo bào, hai tay đkAột nhiên nắNm cht.

NhấpNlt thờAPNi trên ngườolDi một tiếng lôi minh vang lên, một tầYrng kim sắxfOc đPAin hồ lin phun ra, trong nháy mắlt lin bao bọc quanh thân hắtn.

Tiếp theo, hai tay áo lin vung lên, hơn mườNpi khảYri kim sắmMEc tiểsu kiếm bắrn ra, xoay xung quanh Hàn Lp, hoá thành một vùng đKxRly kim quang, tạxfOi đfYnó đAEtin hồ bắrn ra xung quanh đzTem bảAEto v xung quanh hắzTn.

Lúc này hắOndc hồ yêu khí cũng t bốn phương tám hướng lao tới trước ngườNpi Hàn Lp, thoáng cái đDpKã đlránh tới phía trên kim quang.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.