Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảMUf: Vong NgữKA
QuyểhKan 7: Tung hoành nhân giới

Chương 1113 : Yêu khí trùng thiên

DịOch: giang_04
Biên tp: kindichi
Nguồn: 4vn.eu

Hai cánh HoảxVq nha khẽ vung nhẹ một cái, t dim t hoảmhU trụ lin ùn ùn tuôn ra so với lúc đYpisvu còn cườcUng đKxki hơn mấYJLy lầMUfn, chng nhữqhng đovem hoàng vụ trước mắYt quét sạYJLch, mà ngay cảgiu quái trùng cũng bịJye đvóng băng thành một khối băng nhỏ, không thểOU đMUfộng đeKcy đYIược chút nào.

HoảyYN nha hai mắLFLt đLFLỏ ngầovu chớp đvkộng, âm thầqMdm đxVqiu khiểovn cc hàn chi dim, lin đvánh v phía Tam Nhãn Yêu Thú .

Yêu thú đZang bịsO c lc của Hàng Ma Trượng gắYIt gao ép xuống, căn bảkn khổng thểh nào nhúc nhích đYược, chỉOU kịJyep t con mắVzPt thứk ba phóng ra một đKAJyeo hắuvqc mang đUYmánh ra.

Nhưng mà khi hắcUc mang đzZánh lên trên ngườKAi HoảqMd nha, ta như trâu đhFQt xuống biểOUn, căn bảqhn không có một chút tác dụng nào.

Mà trong ming t sắOUc hoảxVq nha lúc này thét lên một tiếng dài, lin chớp đcUộng lao tới thân hình của con cu cấMUfp yêu thú.

ChỉU thấOUy thân thểKx của con yêu thú này bịc vô tn hoảvk dim bao bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảYJLm thiết, lin biến thành t sắLyc c băng, trên mt vn mang một vẻ mt đuvqMry kinh hoảvkng.

Hộ thểOU yêu khí của nó, lạYi không có một chút tác dụng nào đhsO ngăn cảFQn T La Cc HoảxVq !

Ngay sau đUó bên cạJyenh c băng lin hin ra một nhân ảyYNnh chớp đUzMộng, nhân hình khôi lỗi trong một đzDoàn ngân quang xuấJyet hin. Nhấvct thờuvqi hai tay lin chà sát vào nhau, đJyeồng thờdYoi nâng lên, hai đUYo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh lin kích vào phía trên c băng.

Một tiếng gầovm rú vang lên, b mt t sắkc c băng tấgxgc tấeKcc vỡ vun ra, bên trong thân thểYp của cu cấqhp yêu thú đxVqã biến thành một đYpống thịPYt vụn. Khi c băng vỡ ra thì một đqhoàn lục quang chợt loé lên, một đhKaoàn Lục HoảzD so với con Yêu thú tai dài mắKxt xanh lớn hơn rấvkt nhiu t trong băng vụn nhanh tróng bắPYn đci. Sau vài cái chớp đNMộng, thoáng cái đqMdã thuấFQn di ra xa hơn hai mươi trượng .

“Bay giờMUf muốn chạeKcy, thì đLyã chm rồi!”

Một thanh âm trm rãi truyn tới, lp tứOc một tiếng lôi minh vang lên. một đdYoFQo ngân hồ đsOột nhiên xuấJyet hin phía trước Lục HoảU, tiếp theo Hàn Lp hai tay chắhp sau lưng hin ra.

Ở trong ngân quang ,nhếch mép nhìn Yêu Thú tinh hồn trước mắeKct.

Lúc này Tinh Hồn của con cu cấvkp yêu thú đOương nhiên biết là không tốt, lin nhoáng lên một cái đUzMổi hướng bỏ chạmhUy. Hàn Lp đzZơn chưởng lin vung lên, trong tay lục quang chợt loé,
xem tạMUfi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Một cái lục sắvkc mộc thước lin xuấvkt hin ở trong tay, sau đYIó hướng v Yêu Hồn nhẹ nhàng đJyeánh ra một cái. Nhấvkt thờFQi linh quang chớp đzDộng, trong nháy mắYIt phía trên yêu hồn lin hin ra một đyYNoá ngân liên to khoảuvqng hơn một thước

Ngân liên đUYmang t phía trên dầKAn dầPn hạNNU xuống, làm cho yêu hồn có cảzDm giác linh khí xung quanh ngưng trọng, nhấPYt thờUi lạovi không thểgxg thi triểdYon thuấxgxn di chạMry đKAi.

Lúc này trong lòng của Yêu Hồn lin trầFQm xuống, linh quang của ngân liên lin đvcvi phóng, ở giữLFLa đatoá ngân liên lin bắvkn ra một luồng thấYJLt sắIc pht quang, thoáng chốc đNNUem Yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đYó nhanh như chớp mạgiunh mẽ lôi vào bên trong ngân liên.

Sau một tiếng kêu đzZisvy kinh sợ truyn ra, ngân liên lin chớp đJyeộng vài cái, tiếp đYó tiêu tán biến mấht.

Mà bên trong ngân liên Yêu hồn cũng theo đfPó biến mấYIt, hoàn toàn biến mấYt khỏi thế gian. Hàn lp khẽ than nhẹ một cái, trong tay mộc thước nhoáng lên một cái lin quỷ dịNM biến mấYJLt.

Mà lúc này hình ngườNMi khôi lỗi ở bên kia lin nhẹ nhàng hướng Hàn Lp bay tới. Khi tới trước ngườci Hàn Lp lin hướng Hàn lp đisvưa tới nhữIng vt đzDang cầUm trong tay.

Chính là hai thứfP mà hắcn thu nht lạZi, đJyeó là một cái ngân hoàn cổ bảYIo cùng một cái hắUc sắxgxc viên cầisvu to bằZng ngón tay cái . Trong đxgxó viên cầUYmu chính là con mắOUt thứdYo ba của con Tam Nhãn Yêu Thú.

ChỉsO thấYIy toàn thân nó mang màu đyYNen, ngoài ra vn chưa thấcUy có cái gì khác lạisv

Tuy nhiên sau khi Hàn Lp đUzMem khoảLy yêu nhãn này đYJLưa lên mắKAt nhìn k, t nhiên thầOUn sắcc khẽ đUzMộng, lin đqMdem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong trữxgx vt túi.

Đối với cái ngân hoàn tuy rằxVqng là một kin cổ bảJyeo không tồi, nhưng đYIối với nhãn lc của Hàn Lp bây giờP, thì chỉP có thểzD min cưỡng xem va mắovt mà thôi.

Còn v phầisvn hoàng sắsOc kinh hồng có thểZ ngăn cảhn đYIược chúng phi kiếm của Hàn Lp, sau khi mấisvt đFQi s khống chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhn nhìn ta giống như phi đYJLao lạKAi không phảUzMi phi đVzPao, ta giống phi kiếm lạvki không phảxgxi phi kiếm,

Cũng bịyYN Hàn Lp d dàng thu vào trong trữO vt túi.

Sau khi Hàn lp đPYem đvcám phi kiếm cùng Hàng Ma Trượng thu lạcUi, vốn không muốn lưu lạqMdi lâu ở chỗ này, lin đxVqem nhân hình khôi lỗi cùng HoảKA Nha thu vào, hoá thành một đIyYNo thanh hồng thng tới phía cuối hành lang vọt đqhi.

Rõ ràng nhn thấMry ở gầuvqn phụ cn đUOi đLyin, yêu thú cùng các tu sĩdYo của TiểYIu Cc Cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuấKxt hin ở chỗ này thì không phảisvi là cao giai tu sĩzZ pháp lc cao thâm thì cũng là cao giai Yêu Thú, trong đYpó có không ít Nguyên Anh tu sĩuvq cùng Hoá Hình Yêu Thú. Nhưng bởi vì nhữvng ngườvki này đVzPánh nhau tạki các khu vc lối ra, làm cho Hàn Lp chỉfP xa xa liếc mắNMt một cái, cũng không t đUi tìm phin toái.

Sau khi đOUi qua một cái sân sau, rồi xuyên qua một cái quảzDng trườatng, Hàn Lp rốt cuộc cũng đhKai tới đsOược đeKcfPi đVzPin của Hư Linh Đin

đfPây xung quanh đisvyYNi đcUin đMUfược bao quanh bởi nhữzDng bứzDc tườqMdng bằPYng bạYJLch ngọc, liếc mắgiut nhìn một cái thì không thấKAy đcUiểUm cuối, cũng không biết nó rộng lớn đYIến mứUzMc đYIộ nào, nhưng trước mt hắvn là một cái ca đvkin cũng không quá rộng lớn, chỉUzM có cao khoảFQng hơn mườOUi trượng mà thôi,chắcUc chỉU là một cái ca vào mà thôi.

Mà lúc này ở trước ca lối vào có hai ngườuvqi cùng một yêu đLFLang thi triểgiun đYIi thầOUn thông, đgiuánh nhau bấmhUt phân thắzZng bạLFLi.

Hai gã bạLFLch sam tu sĩuvq chính là một nam một nữP, Nam đfPó là tên giám sát trưởng lão mà ngày đYJLó đUzMã gp qua một lầyYNn ở Tiểhu Cc Cung, chính là Hôi phát lão giảMUf họ Dip, mà nữh tu sĩLFL còn lạUYmi thì có sắIc đzZẹp tuyt trầOn, một thân mc bạMUfch sắyYNc cung trang, y sam đhang nhẹ nhàng tung bay, đvúng là Bạuvqch Dao Di

Đối thủ của hai ngườzZi này, là một tạgiuo bào lão giảNM nhìn giống như nhân loạMUfi, đJyeovu đzDov tóc dài, trên đYJLó thỉKAnh thoảdYong có thanh quang chớp đfPộng, hai mắPYt loé lên hàn quang, làm cho ngườVzPi ta có một cảvcm giác không gin mà uy

BạmhUch Dao Di cùng Lão giảKA họ Dip khu đYpộng hai cái ngân sắsOc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đhKaang phun ra hắsOc bạuvqch chi khí trông rấzDt quỉat dịeKc, cùng tạIo bào lão giảov đJyeánh nhau bấJyet phân thắVzPng bạvi.

Còn tạLFLo bào lão giảzZ một tay khống chế một cái thanh sắvcc ti võng lấkp lánh, võng này va triểVzPn khai lin hoá thành một đxVqám thanh vân rộng hơn mườqMdi trượng, bên trong nổi lên tng trn lôi quang, thanh thế rấMUft kinh ngườfPi, tay kia thì thao túng một chiếc hắhKac sắkc Thiết X Bàn pháp bảisvo, bảPYo vt này mỗi một lầgiun đLyánh ra, đPYu huyn hoá ra hơn mườeKci cái ảfPo ảzDnh hướng đkối thủ đZánh xuống, mà ảPYo ảLynh này lạLFLi như hư hư tht tht. QuảyYN thc đkược đFQiu khiểYJLn đUYmến mứIc xuấPYt thầsOn nhp hoá

TạUzMo bào lão giảhKa này chỉvk bằovng sứvc một ngườati, lạzDi đPem hai ngườvi BạPch Dao Di ép xuống hạY phong, ngược lạuvqi bộ dạisvng lạuvqi trông như rấuvqt nhàn nhã giống như vn chưa có dùng hết sứVzPc nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Dip, ta hồ uy lc vô cùng lớn, sau khi phun ra hắOc bạcUch nhịsO khí thì không có gì là không có thểYp hút vào trong bình, vô lun là thanh sắYc lôi quang hai là vô số ảisvo ảKAnh đPYu bịov bảVzPo vt này tiếp nhn hơn phân nữNMa, còn một na do BạMrch Dao Di đeKcem hai cái ngân sắOc phi kiếm với uy lc không nhỏ tiếp đUón, dưới s liên thủ của hai ngườgiui nhấZt thờMUfi cũng không đMUfáng bạYIi.

Hàn Lp trong mắsOt lam quang chợt loé, hướng v tạqho bào lão giảvk đcUsOo qua, đLFLồng t không khỏi co rút lạUi một chút, sắVzPc mt hơi đOổi.

Nay lão giảMUf đgxgúng là do một con thp cấYIp yêu thú biến hoá ! LấNMy Minh Thanh Linh Mục thầkn thông của hắxgxn, cũng vô pháp nhìn thấsOu đvcối phương là loạisvi yêu thú nào.

Trong lòng cảxgxm thấMUfy rùng mình, trong nháy mắOt Hàn Lp lin biến thành một đgxgOo thanh quang nhanh tróng thoát ly khỏi chỗ ba ngườati tranh đFQOu, đJyeộn tốc không một chút nào dng lạKxi, tốc đUộ chợt tăng lên gấcp đPYôi. Thanh quang lin loé lên hào quang chói mắFQt t phía dưới ba ngườzZi đatang tranh đvkyYNu nhấqMdt lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đKxvi đdYoin.

“Muốn chết!” Tên tạOo bào lão giảUYm thân là thp cấYIp yêu thú, lạvi như thế nào đqhJye cho ngườhi khác coi thườFQng tuỳ tin trốn qua. tuy rằfPng hắyYNn liếc mắNMt nhìn một cái lin biết Hàn Lp ở trong đvộn quang có tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy vy hắUn cũng không thèm đYpzZ trong lòng, trong tay thanh sắcUc võng ti lin tuỳ ý đvánh ra.

Lưới này biến thành một đLyám thanh vân t phía trên trùm xuống, ngay sau đhó nhữUzMng tiếng “ầyYNm ầovm” vang lên, đKAột nhiên t trong lưới bắLyn ra vô số viên lôi hoảv, t phía trên hướng Hàn Lp đvkánh xuống . Lôi hoảPY to bằatng nắvm tay, nhấJyet thờYpi đLFLu bắOUn ra, lin ào ào lao tới biến thành một tấZm lưới lớn, thoáng chốc lin bao trùm trong phạisvm vi hơn mườMri trượng, làm cho đOộn quang phía dưới không thểKA tránh né.

Ở trong đvkộn quang Hàn Lp khẽ nhíu mày, nhưng đgiuộn quang một chút cũng không có đYpình tr, bỗng nhiên sau lưng hắLFLn hình ngườqhi khôi lỗi ở trong đPộn quang hin ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểxVqu cung đqhược bao bọc bởi hoảOU dim xuấdYot hin trong tay. lp tứPc tay kia lin nhẹ nhàng lôi kéo đatây cung.

Đồng dạxVqng một tiếng oanh minh phát ra, vô số hoảmhU tin t trong đdYoộn quang bắIn nhanh ra hướng thanh sắqMdc lôi quang nghênh tiếp, kết quảI hoảhKa tin cũng thanh sắYIc lôi quang va chạPm với nhau ở giữka không trung, nhấYIt thờgiui bạUo lit ra một đgiuoàn quang dim với thanh sắcc, hồng dim đKAan xen vào nhau, trông dim l vô cùng.

Hoảgiu tin uy lc so với thanh sắUYmc lôi quang còn kém một bc, nhưng một một kích đxgxón đYpNMu này cũng làm cho lôi quang bịvc trì hoãn một chút. tn dụng cơ hội này thanh quang lin trong nháy mắOUt t phía dưới xẹt qua phạOUm vịdYo bao trùm của lôi quang, trc tiếp t ca đcin lao vào trong đgxgxVqi đVzPin

“A”
T trong ming Tạho bào lão giảPY lin truyn ra một âm thanh đOJyey kinh ngạUYmc.
LấLFLy tu vi kinh ngườki của tên Thp CấMUfp Yêu Thú này, mc dù trong đYJLộn quang đNNUược ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉqMd cầkn liếc mắuvqt một cái cũng thấzDy đhược sau lưng Hàn Lp xuấuvqt hin một nhân hình khôi lỗi, trong lòng một trn kinh ngạLyc.

Tuy nhiên khi hắfPn thấMry Hàn Lp bay vào trong đFQhKai đzZin, đgiuôi mày khẽ nhíu lạOi, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đqhuổi theo, mà ánh mắxVqt lin dờisvi đki, vn đdYoem lc chú ý đeKct ở trên ngườvi đLyxgxnh nhân trước mắIt, nhưng lầFQn này thế công đxgxánh ra so với lúc trước gia tăng thêm ba phầgxgn

BạYJLch Dao Di trong lòng cũng đMrồng dạKxng cc kỳ git mình.

Mc dù Thanh hồng đMrộn quang quá nhanh, nàng cũng không thểzZ nhìn rõ đfPược Hàn Lp ở trong đcộn quang, nhưng khi thanh hồng loé lên làm cho nàng cảqMdm thấsOy quen thuộc vô cùng, nàng hơi suy nghĩgxg một chút, lin nhn ra chủ nhân ở trong đcUộn quang chính là Hàn Lp chắYIc chắsOn không có sai.

“Chng lẽ nhóm ngườNMi của ĐzDi Trưởng Lão đvcã t trong Huyn Ngọc Động đVzPi ra rồi!”

Nàng tuy rằUng có chút nghi ngờzD, nhưng đUYmmhUi đJyeyYNch trước mắIt đfPột nhiên s dụng pháp bảho uy thế tăng lên, lin không thểY suy nghĩUzM tiếp, chỉxVq có thểxVq vội vàng tp trung linh lc vào hai thanh phi kiếm, đMrem hai thanh phi kiếm khu s ta như giao long xuấPt hảYIi, trợ giúp lão giảYJL họ Dip min cưỡng ngăn cảcn thế công uy mãnh của đsOối phương.

Đồng dạLyng hôi phát lão giảzZ cũng cảLFLm thấPy git mình, khi đKxqho thanh quang kia có thểI ngăn cảFQn đqhược một kích lôi hoảU của lão yêu, nhảqhy vào trong đPYFQi đqMdin. Mc dù hắdYon cảJyem giác đzDộn quang có chút xa lạP. Nhưng nếu lão yêu trước mt ra tay ngăn cảeKcn, hơn nữgxga trong đFQộn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết ngườYpi trong đyYNộn quang chỉc là bạgiun không phảeKci là đmhUNMch. Vì vy lạdYoi càng không suy nghĩY nhiu, chính là đUzMem hắLFLc bạYIch linh quang trong bình ngọc thúc giục.

Mc dù trong tay hắyYNn có ‘Lưỡng Khí Bình’ một cái phỏng chế phẩOUm linh bảuvqo, nhưng lấhy hắgiun cùng BạLych Dao Di hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩUYm đLyối kháng với một gã thp cấUp Yêu Thú cũng chỉLy là min cưỡng chống c một chút mà thôi.

Mà lúc này, Hàn Lp hào quang thu lim lạvi, thân hình lin xuấsOt hin ở một bên sườNNUn ca đqMdin, cách ca đhKain khoảvng hơn mườeKci trượng.

Sau khi hin ra ánh mắatt của hắLFLn lin đUYmfPo qua, lin nhn rõ tình hình trong đxgxmhUi đkin, nhưng ngay khi hắMUfn chưa kịeKcp xem xét k lưỡng thì chợt nghe một trn cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyn ra:

“LạxVqi tới thêm một gã t tìm cái chết, cũng tốt! Nhiu thì cũng không nhiu lắOUm, nhưng thêm một tên cũng không ít, ngươi cũng theo bảhn tôn vào đFQi.

Hàn Lp ngẩKxn ra, chưa kịzZp phát hin ra cái gì, bỗng nhiên cảUzMm thấYJLy không bốn phía chợt loé lên hắIc sắhKac hà quang, tiếp theo bốn phía cảUYmnh vt lin biến đMrổi, cảO ngườsOi đfPột nhiên xuấvt hin tạisvi một không gian tối om đLyUYmy quỉk dịZ mà bốn phía hắxVqc hồ yêu khí cuồn cuộn toảov ra.

HắUn t nhiên biết mình đovang bịO vây khốn trong một cái bảVzPo vt nào đUzMó.

Hàn Lp không khỏi thấxgxt kinh.

Bốn phía yêu khí một trn quay cuồng dữPY dội, lin hùng hổ hướng hắisvn cuốn tới, giống như muốn cườhKang ngạknh ép chết hắPYn.

Hàn Lp hít sâu một hơi, rúc tay vào trong áo bào, hai tay đMUfột nhiên nắLFLm cht.

NhấLyt thờJyei trên ngườeKci một tiếng lôi minh vang lên, một tầkng kim sắKAc đKAin hồ lin phun ra, trong nháy mắFQt lin bao bọc quanh thân hắisvn.

Tiếp theo, hai tay áo lin vung lên, hơn mườgxgi khảVzPi kim sắgiuc tiểLFLu kiếm bắxgxn ra, xoay xung quanh Hàn Lp, hoá thành một vùng đfPKAy kim quang, tạki đxgxó đgxgin hồ bắUn ra xung quanh đsOem bảsOo v xung quanh hắgiun.

Lúc này hắgxgc hồ yêu khí cũng t bốn phương tám hướng lao tới trước ngườzDi Hàn Lp, thoáng cái đMrã đNNUánh tới phía trên kim quang.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.