Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 855 : Thoát thân

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 855 : Thoát thân
QuyểAgn 5: Danh ChấChn Nhấit Phương

Chương 855: Thoát thân

Dịzlch: NgạJAeo Thiên Môn
Nguồn: Vip.******
Đn t : GiacKhongDaiSu - 4vn.eu


TrữB Châu thuộc v Đông Dụ quốc ở Thiên Nam nằCbbm k Xương Châu có Trụy Ma Cốc và là một Châu rấft nhỏ và bình thườtNng.

Trong Xương Châu này đdWtNy rng rm cùng vô biên sơn lĩgbnnh hoàn toàn trái ngược với Tr Châu khắzlp nơi đJu là đVFqHt vàng núi hoang, hy hữdWu lắGCxm mới thấbJy có cây cối và sông suối. Cho nên ngườnFi tu tiên cư ngụ tạnZGi đbnây đnZGã ít lạdWi càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứIPr Châu này với vài dảvNni linh mạbcch thấHp kém mà cũng tiêu diêu t tạhi, không có ngườNzAi nào tranh đioạlt với bọn họ.

Phía Tây nam Tr Châu có một chỗ gọi là Linh Lân sơn lĩdWnh là một trong nhữlwKng nơi có vài khối linh mạXbCch.

Linh Lân sơn này din tích cũng không quá nhỏ, chng hơn trãm dm nhưng linh mạAfch lạXbCi chỉf dài hơn mườGCxi dm mà thôi.

đrVlây chỉQi có Linh Lân sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cn là nơi có thểKW đzlược các tu sĩCh min cưỡng chọn làm nơi đVXvMMI tọa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vy lạJi đbnồng thờPWJi có tới ba gia tộc tu tiên, một lớn hai nhỏ cùng ở đtPdó, phân bit mỗi gia tộc chiếm cứGCx một tòa sơn phong.

Ba tộc Hoàng, Lý, Vương bịl ép ở tạChi TrữKW Châu là vùng đChPWJt linh khí đdWơn bạlc như thế này thì đHương nhiên đnFu là một số tiểCbbu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạbnnh nhấCbbt nhưng không muốn nói Kết Đan Tu SĩCbb mà ngay cảIPr Trúc Cơ tu sĩAg cũng bấbnt quá chỉN có hai ngườqVqi mà thôi. Còn lạXbCi đFUám môn nhân đf t đCbbu là một số đn t cấbcp thấBp Luyn Khí Kỳ, hơn nữNa đQia số mới ở cảvNnnh giới ba bốn tầVXvng. Thm chí ba nhà còn có mấtNy ngàn gia tộc đZHt t căn bảlwKn không có linh căn nên không thển không ở bên ngoài Linh Lân sơn.

Ba nhà tình hình như thế mà còn có thểWgt bình yên vô s sống chung với nhau thì bình thườAfng giao tình t nhiên cũng không tồi.

Thm chí gầKIn trăm năm nay đZHt t ba nhà không thiếu trườbKQng hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứzlu căn nguyên thì do Linh Lân sơn này mc dù phàm chấWgtt linh mạNzAch tht s là không có gì đVXvc bit nhưng trên đGCxhnh chủ phong lạXbCi có một dòng linh tuyn vô danh kỳ dịPp.

Linh tuyn này mc dù không phảemi là Linh Nhãn Chi Tuyn thế gian hiếm thấqLy như Linh Nhãn chi vt nhưng cũng là một loạqLi linh vt có hiu dụng thầVFqn kỳ.

Dùng nước Linh tuyn này hòa với một ít linh dược rồi tẩAgm vào linh trà cho đAgám đnZG t Luyn Khí Kỳ năm sáu tầFUng uống thì cũng có tác dụng tẩemy tủy dịPWJch kinh nhấdWt đChxBnh và đPWJối với vic tu luyn này có lợi lớn. Ba gia tộc này mc dù biết là nơi đNzAây tht s không có cái gì tốt cho vic tu luyn nhưng vn cắKIn răng kiên trì không đhi chủ yếu là do Linh tuyn này.

BấrVlt quá, Linh tuyn này mc dù có loạqVqi hiu quảzl kỳ dịbKQ này nhưng cũng không phảKIi có thểl s dụng quanh năm.

Mà hàng năm chỉFU có mấuHy ngày cố đCbbChnh mới có Linh tuyn t dưới đnft tuôn ra. Mỗi lầnZGn số lượng nước suối chảJy ra cũng ít đnFến đVXváng thương nên căn bảWgtn không đGCxủ phân phối đqVqu cho cảWgt ba nhà.

Theo đqLó, các Trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đbnã dứit khoát c ngườtNi của cảnZG ba nhà đKWem linh tuyn này phong kín lạni, cứbc mườXbCi năm mới mở ra một lầIPrn.

Qua mườKWi năm linh tuyn lạChi tích tụ số lượng nước suối đbnủ cho cảB ba nhà s dụng một lầgbnn. Mà cứnF mỗi mườXbCi năm cũng va lúc thế h đWgt t mới trưởng thành của ba nhà xuấGCxt hin nên linh tuyn cũng phát huy hiu quảIPr tốt nhấgbnt, tránh bịrVl lãng phí.

Chính Linh tuyn này đqLã khiến cho ba nhà không thểCh không ràng buộc gắIn bó với nhau, cùng thủ hộ và s dụng linh vt này. Cách mườdWi năm lạemi mở Linh tuyn ra một lầgbnn lấdWy nước cấtPdp cho đIám đem t trẻ tuổi trong nhà dùng đCbbrVl tẩJAey tủy dịZHtch kinh.

Mà một ngày này, trên đxBHnh Linh Lân sơn chủ phong ba nhà đzlang c hành nghi thứuHc đVFqtPdy thanh thế mở ra Linh tuyn.

ĐWgtng trước một vách núi màu đXbCen cao hơn trăm trượng đIang có mườBi mấqLy tên đGCx t ba nhà sắXbCp xếp thành hàng, ngườqVqi nào ngườVXvi ấQiy mt mày đAgbJy vẻ hưng phấbcn nhìn v phía trước. xem chương mới tạWgti tunghoanh(.)com

Đám đxB t này lớn thì mườemi sáu mườtPdi bảCbby tuổi mà nhỏ thì mới mườrVli một mườqLi hai tuổi mà thôi.

Tu vi thì đHbni bộ phn đAgu là Luyn Khí Kỳ ba bốn tầwCng, thm chí có tên mới ở cảGCxnh giới Luyn Khí Kỳ một hai tầing.

Phía trước mt đvNnám ngườli này có hơn mườxBi ngườQii tuổi cao hơn rấdWt nhiu, đChu là tu sĩl Luyn Khí Kỳ đfã ngoài mườlwKi tầNzAng, thm chí trong đemó còn có ba lão già tu vi cũng đIPrã bước vào Trúc Cơ Kỳ. Một gã trung kỳ và hai gã còn lạemi là sơ kỳ.

Hơn mườNzAi ngườKIi tu vi cao thâm tu sĩN này đIang đrVlGCxng trước thạvNnch bích, trong tay cầdWm một cây pháp khí.

Trong ming bọn họ đhọc chú ngữAg liên tiếp không ngng tiến hành nghi thứWgtc mở pháp trn.

Trên thạbJch bích cao lớn đPWJối din có dán bảJy tám cái cấIm chế phù trin to nhỏ màu sắbKQc khác nhau, phía trên có ánh linh quang chớp đPWJộng không ngng, chợt ám chợt minh.

GiờbKQ phút này, dưới s thống lĩFUnh của ba lão già, hơn mườuHi tên tu sĩbKQ trong ming phát ra thanh âm chú ngữbJ chợt cao lên và thêm dồn dp đHồng thờnFi ba cây pháp kỳ trong tay ba ngườJi bạfch quang dầqVqn dầPWJn sáng rc lên.

Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đdWồng thờAfi giơ quảuH đPpAgm lên và đJAeánh ra một đIWgto pháp quyết hóa thành một mảxBnh ánh sáng mờXbC cuốn đBi.

Phù trin trên thạGCxch bích sau khi bịem pháp quyết hóa thành ánh sáng mờZHt kích vào khẽ run lên một trn rồi đnZGu rơi xuống.

Lúc này phía sau có vài tên đrVl t trợ thủ tay cầZHtm hộp ngọc đNzAMMIng chuẩbnn bịnF đdWợi lnh t lâu vội vàng xông lên phía trước, đJAeem linh phù này nhấXbCt nhấGCxt nht lên, cẩNn thn đgbnem thu vào trong hộp rồi lp tứlwKc lui xuống.

LoạbJi cấlwKm chế phù trin này đBối với tiểKWu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảrVlo vt khó tìm nên hết sứzlc cẩtPdn thn.

Không còn có phù trin cấAgm chế phía trên, thạvNnch bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắAfng đMMIồng thờHi nhẹ nhàng rung đgbnộng.

NhấVFqt thờuHi, cảKW ba lão già đbnuHng trong đPpám tu sĩgbn phía trước đGCxồng thờlwKi nhấGCxt c pháp kỳ trong tay phát ra mấWgty đIPrKWo tinh tế quang ti màu sắtPdc khác nhau bắrVln nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạnZGch quang biến mấnt.

ThạdWch bích càng chớp lên thêm kịXbCch lit sau đVFqó đAgtPdt rung núi chuyến cùng tiếng oanh minh nổi lên, thạtNch bích dầChn dầPWJn t đnZGộng phân ra thành hai phầdWn và đKItN lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn mườemi trượng hình bán nguyt.

Đám đB t tuổi trẻ ba gia tộc đHBng sau cùng trợn hai mắFUt vội vàng nhìn chằgbnm chằVXvm vào lổ hổng đbcánh giá tình hình không ngng.

PhảGCxi biết rằbcng Linh tuyn này đvNnược ba gia tộc coi là vt chí bảvNno, đzlám đn t bình thườemng rấJt có thểB cảNzA đfgbni cũng chỉgbn có lúc này đKWây mới có cơ hội tn mắxBt nhìn thấAgy linh tuyn nên t nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng tht ra hình dáng tht s của Linh tuyn này thì ngay cảtN đbnJa trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thểWgt nói ra rõ ràng.

Linh tuyn này đemược xây bao quanh bằemng bạdWch ngọc trắChng nõn dài ba trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lổ hổng rộng hơn mườXbCi trượng.

Thoáng nhìn trong ao chỉbJ có non na là thứf nước suối trong suốt, cc kỳ tinh khiết và phảChng phấNt như không nhim một bụi trầNn.

Càng khiến cho ngườqVqi ta cảAgm thấqVqy bấuHt phàm chính là t trong ngọc trì này lạKWi mơ hồ tảnZGn mát ra một loạrVli hương thơm ngát nói không nên lờJAei, làm cho ngườWgti ta sau khingi thì cảbnm thấNzAy toàn thân thư thái, tinh thầin đemZHti chấVFqn.

Đám đwC t tuổi trẻ này thấJy vy thì xao đgbnộng, còn một lão già mt trắChng không có râu trong ba lão già đAfột nhiên quay ngườhi lạbKQi, hai mắft bắtPdn ra tinh mang sắNzAc bén hướng mọi nơi đlVXvo qua.

NhấvNnt thờbKQi tấxBt cảqL mọi ngườuHi đfu yên lng.

VịtPd này chính Trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, tu vi đxBã đlến Trúc Cơ Trung Kỳ có thểl xem như là đnZG nhấft tu sĩqL tạlwKi Linh Lân sơn.

Không chỉCh đAgám đXbC t Hoàng thịqVq gia tộc kính sợ hắChn mà ngay cảtPd đXbCám đN t hai nhà Vương, Lý cũng đvNnồng dạAfng đWgtối với hắln cung kính dịXbC thườtNng.

"Ha ha! Uy danh của Hoàng huynh tht có tác dụng, có thểCh khiến cho đChám tiểbKQu t kia đbcàng hoàng nghe lờChi" Một lão già khác mc áo màu xám nhìn thấWgty màn này thì hai mắJt híp lạXbCi cườBi hì hì nói.

"Điu đqVqó là đhương nhiên. Hoàng huynh bây giờCh tu vi đtNã đKWến cảqVqnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ đZHtZHtnh phong. Nói không chng còn có thểZHt tiến thêm một tầIPrng, bước chân vào cảnFnh giới Trúc Cơ Hu Kỳ" Một lão già mc thanh bào khác cũng hâm mộ dịZHt thườtPdng nói.

"Hai vịH hin đJ nói giỡn rồi. Vi huynh cũng đtPdã tng này tuổi rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầJng nữPpa thì cũng chỉPWJ có thểzl lưu lạnZGi cho đtPdám vãn bối đii làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà đChzl cho đlwKám tiểnZGu t kia dùng thôi. Bây giờVFq nước suối trong ngọc trì ta hồ so với năm va rồi cũng không ít hơn là mấQiy, đQiây chính là một chuyn tốt" Hoàng Nguyên Minh sau khi cườrVli hắMMIc hắtPdc thì khách khí khiêm tốn nói.

Hai gã lão già khác t nhiên là Trúc Cơ Kỳ Trưởng lão của hai gia tộc kia.

Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằqVqng, min cưỡng cũng mới chỉPp có thểPp bồi dưỡng ra đfược một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩCbb chống giữJAe cục din. Hoàng Nguyên Minh cùng hai ngườKIi này cũng đNzAã có giao tình nhiu năm cho nên nhữbJng ngôn t mới va rồi hoàn toàn thoảlwKi mái không cầfn giữqL ý.

Hai lão già này cũng vi nhiên cườZHti không nhắtNc lạdWi vic này nữdWa rồi bắIPrt đCbbXbCu quay đVFqHu phân phó đKIám đuH t bí truyn nhà mình bắAgt đVFqMMIu tiến lên pha chế linh trà .

Lúc này mỗi một gia tộc đVXvu có hai gã đl tJAeng tiếng nhn mnh tiến đIến đqLi thng đVXvến ngọc trì nhưng ngay lúc chúng nhân đIPrang giương mắCbbt nhìn và đuHám đf t này chưa kịvNnp đnFi tới bên cạNnh ngọc trì thì đJAeột nhiên một màn kinh ngườbKQi ngoài ý muốn xuấCht hin.

ChỉqVq thấly phía trên ngọc trì khoảKIng ba bốn trượng đWgtột nhiên vang lên một tiếng sâm trầlwKm thấPpp cùng ngũ sắnZGc hà quang chợt ẩPWJn chợt hin lên vài cái thì một cái quang cầHu màu đuHen bổng t hư không hin ra.

Tiếp theo trong cái quang cầwCu màu đqVqen này phát ra thanh âm "xẹt xẹt" quái dịXbC tiếp đqVqó nó bắAgt đrVlJAeu vn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầlwKm một trượng.

Theo sau có thanh âm "phụp phụp" vang lên, trước ánh mắBt ngốc tr của chúng tu sĩdW, một cái nhân ảAgnh bịJAe một mảqVqnh ngũ sắzlc thảii hà ném ra va lúc rơi vào trong ngọc trì. Sau đqVqó cái khe hở không gian này chợt cuồng hin lên vài cái và biến mấBt vô tung vô ảNnh.

Nhân ảVFqnh này sau khi rơi vào ngọc trì thì ming khẽ ồ" một tiếng, thân hình thoáng một cái điã đuHKIng thng dy, ánh mắZHtt nhìn chúng tu sĩJAe đdWChng trước ngọc trì liếc một cái, nét mt lộ ra vẻ cc kỳ cổ quái.

Hoàng Nguyên Minh cầlwKm đnFzlu tu sĩXbC ba nhà sớm đbJã bịzl làm kinh hãi không nói nên lờbJi.

Nhân ảgbnnh kia là một nam t tuổi còn trẻ, mc áo bào màu xanh. HắnZGn va hin thân đGCxã thấChy nhiu tu sĩqL như vy thì cũng cảbJm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấbKQu hổ nhưng sau đAgó thầvNnn sắGCxc lạVXvi như thườlwKng.

Trên ngườbci thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đbJang bịVFq ướt sũng trong nháy mắxBt đemã bốc hơi và trở nên khô ráo dịWgt thườQing .

"Nơi này là phương nào, có phảuHi là Đông Dụ quốc không" Nam t t trong ngọc trì đnFi ra sau đtPdó xoay chuyểzln ánh mắBt, rấemt d dàng tìm thấzly tu sĩFU cao thâm nhấtPdt ở đKWây là Hoàng Nguyên Minh lạzlnh nhạIt hỏi. Trong giọng nói tràn ngp khẩbnu khí không thểPp t chối.

"Nơi này là TrữwC Châu thuộc Đông Dụ quốc. Không biết tin bối tôn tính đHIPri danh là gì, có thểVXv cho vãn bối biết tục danh?" Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thầBn thứemc đgbnvNno qua nam t trước mắQit thì Kết quảgbn là trong lòng đWgtNzAi chấJAen vì căn bảHn không có cách nào nhìn ra sâu cạCbbn của đxBối phương. Điu này cho thấbny đtPdối phương tối thiểuHu cũng là Kết Đan Kỳ tu sĩKI. Mà tình huống đPpối phương xuấVXvt hin va rồi lạwCi tht s cc kỳ quỷ dịPWJ nên hắqVqn t nhiên là không dám có chút chm tr, sau khi cung kính thi l thì cẩWgtn thn dịlwK thườVXvng trảXbC lờrVli.

Hai gã lão già còn lạPpi đfồng dạqLng cảqVqm ứAgng đbKQược tu vi của Hàn Lp thâm bấKIt khảnF trắnc thì trong lòng hoảIng sợ đKIồng dạnng cung kính thi l vẻ mt cườwCi bồi.

"TrữIPr Châu" Gã nam t tuổi trẻ này mắKIt khẽ hấCbbp háy, trên mt ThầKIn sắhc không thay đNổi nhưng trong ming lạvNni thì thào một câu, vẻ mt hin ra một tia trầnm ngâm.

NgườIPri này t nhiên đNúng là Hàn Lp va mới t tàn tích Linh miểlwKu Viên chạFUy thoát ra. Lúc này đZHtã cách lúc khởi đuHnFu trn đhJi chiến trong Trụy Ma cốc hơn hai mươi bảHy năm.


 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.