Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 855 : Thoát thân

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 855 : Thoát thân
Quyểcbon 5: Danh ChấjnPn NhấGBt Phương

Chương 855: Thoát thân

DịPvwch: NgạHyCo Thiên Môn
Nguồn: Vip.******
ĐGB t : GiacKhongDaiSu - 4vn.eu

truyn copy t tunghoanh.com
TrữPP Châu thuộc v Đông Dụ quốc ở Thiên Nam nằJUm k Xương Châu có Trụy Ma Cốc và là một Châu rấEwet nhỏ và bình thườBng.

Trong Xương Châu này đwCby rng rm cùng vô biên sơn lĩjnPnh hoàn toàn trái ngược với Tr Châu khắahp nơi đUu là đJUPvwt vàng núi hoang, hy hữnbu lắGBm mới thấOLy có cây cối và sông suối. Cho nên ngườwii tu tiên cư ngụ tạFEPi đwklây đlã ít lạkwai càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứB Châu này với vài dảIQi linh mạCch thấLp kém mà cũng tiêu diêu t tạciOi, không có ngườbOwi nào tranh đCCoạCt với bọn họ.

Phía Tây nam Tr Châu có một chỗ gọi là Linh Lân sơn lĩCCnh là một trong nhữahng nơi có vài khối linh mạCcjch.

Linh Lân sơn này din tích cũng không quá nhỏ, chng hơn trãm dm nhưng linh mạKgch lạHi chỉFcH dài hơn mườjnPi dm mà thôi.

đkwaây chỉOL có Linh Lân sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cn là nơi có thểyJC đCược các tu sĩOL min cưỡng chọn làm nơi đCbOw tọa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vy lạCcji đjnPồng thờwCi có tới ba gia tộc tu tiên, một lớn hai nhỏ cùng ở đGBó, phân bit mỗi gia tộc chiếm cứEwe một tòa sơn phong.

Ba tộc Hoàng, Lý, Vương bịZM ép ở tạOLi TrữlLO Châu là vùng đwNjnPt linh khí đfHơn bạPvwc như thế này thì đCCương nhiên đPvwu là một số tiểnbu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạbnh nhấZMt nhưng không muốn nói Kết Đan Tu SĩOL mà ngay cảcbo Trúc Cơ tu sĩU cũng bấciOt quá chỉEwe có hai ngườPvwi mà thôi. Còn lạCi đCcjám môn nhân đHyC t đwGIu là một số đnb t cấFEPp thấCp Luyn Khí Kỳ, hơn nữHa đPa số mới ở cảFcHnh giới ba bốn tầmFmng. Thm chí ba nhà còn có mấLly ngàn gia tộc đnB t căn bảciOn không có linh căn nên không thểFcH không ở bên ngoài Linh Lân sơn.

Ba nhà tình hình như thế mà còn có thểC bình yên vô s sống chung với nhau thì bình thườcbong giao tình t nhiên cũng không tồi.

Thm chí gầlLOn trăm năm nay đIQ t ba nhà không thiếu trườPvwng hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứahu căn nguyên thì do Linh Lân sơn này mc dù phàm chấEwet linh mạZMch tht s là không có gì đIQc bit nhưng trên đfHFEPnh chủ phong lạkwai có một dòng linh tuyn vô danh kỳ dịi.

Linh tuyn này mc dù không phảli là Linh Nhãn Chi Tuyn thế gian hiếm thấJUy như Linh Nhãn chi vt nhưng cũng là một loạKgi linh vt có hiu dụng thầJUn kỳ.

Dùng nước Linh tuyn này hòa với một ít linh dược rồi tẩwGIm vào linh trà cho đwNám đCC t Luyn Khí Kỳ năm sáu tầwNng uống thì cũng có tác dụng tẩFEPy tủy dịmFmch kinh nhấcbot đHjnPnh và đLối với vic tu luyn này có lợi lớn. Ba gia tộc này mc dù biết là nơi đUây tht s không có cái gì tốt cho vic tu luyn nhưng vn cắPvwn răng kiên trì không đbOwi chủ yếu là do Linh tuyn này.

BấnBt quá, Linh tuyn này mc dù có loạGBi hiu quảwC kỳ dịwkl này nhưng cũng không phảKgi có thểHyC s dụng quanh năm.

Mà hàng năm chỉvKZ có mấGBy ngày cố đwGIbInh mới có Linh tuyn t dưới đXFEwet tuôn ra. Mỗi lầLln số lượng nước suối chảJUy ra cũng ít đOlến đlLOáng thương nên căn bảnbn không đjnPủ phân phối đvKZu cho cảGB ba nhà.

Theo đCó, các Trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đPPã dứEwet khoát c ngườKgi của cảPP ba nhà đLem linh tuyn này phong kín lạOLi, cứU mườlLOi năm mới mở ra một lầbn.

Qua mườli năm linh tuyn lạwCi tích tụ số lượng nước suối đvKZủ cho cảah ba nhà s dụng một lầbn. Mà cứKg mỗi mườli năm cũng va lúc thế h đXF t mới trưởng thành của ba nhà xuấwNt hin nên linh tuyn cũng phát huy hiu quảjnP tốt nhấyJCt, tránh bịkwa lãng phí.

Chính Linh tuyn này đciOã khiến cho ba nhà không thểLl không ràng buộc gắbn bó với nhau, cùng thủ hộ và s dụng linh vt này. Cách mườOLi năm lạjnPi mở Linh tuyn ra một lầjnPn lấZMy nước cấUp cho đofnám đHyC t trẻ tuổi trong nhà dùng đyJCbOw tẩciOy tủy dịcboch kinh.

Mà một ngày này, trên đCkwanh Linh Lân sơn chủ phong ba nhà đkwaang c hành nghi thứLc đFEPLly thanh thế mở ra Linh tuyn.

ĐCCng trước một vách núi màu đyJCen cao hơn trăm trượng đbang có mườHi mấPvwy tên đZM t ba nhà sắCcjp xếp thành hàng, ngườPvwi nào ngườCcji ấyJCy mt mày đPvwwkly vẻ hưng phấciOn nhìn v phía trước.

Đám đZM t này lớn thì mườOli sáu mườCCi bảCcjy tuổi mà nhỏ thì mới mườCcji một mườOLi hai tuổi mà thôi.

Tu vi thì đKgKgi bộ phn đyJCu là Luyn Khí Kỳ ba bốn tầyJCng, thm chí có tên mới ở cảOLnh giới Luyn Khí Kỳ một hai tầPng.

Phía trước mt đmFmám ngườwNi này có hơn mườIQi ngườbi tuổi cao hơn rấnbt nhiu, đCCu là tu sĩbI Luyn Khí Kỳ đjnPã ngoài mườPi tầZMng, thm chí trong đOLó còn có ba lão già tu vi cũng đwCã bước vào Trúc Cơ Kỳ. Một gã trung kỳ và hai gã còn lạFcHi là sơ kỳ.

Hơn mườlLOi ngườnbi tu vi cao thâm tu sĩl này đbOwang đcboOLng trước thạHyCch bích, trong tay cầBm một cây pháp khí.

Trong ming bọn họ đwklọc chú ngữP liên tiếp không ngng tiến hành nghi thứXFc mở pháp trn.

Trên thạCch bích cao lớn đHyCối din có dán bảJUy tám cái cấciOm chế phù trin to nhỏ màu sắvKZc khác nhau, phía trên có ánh linh quang chớp đCộng không ngng, chợt ám chợt minh.

GiờB phút này, dưới s thống lĩIQnh của ba lão già, hơn mườUi tên tu sĩjnP trong ming phát ra thanh âm chú ngữvKZ chợt cao lên và thêm dồn dp đwCồng thờHi ba cây pháp kỳ trong tay ba ngườwCi bạPch quang dầJUn dầKgn sáng rc lên.

Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đnBồng thờahi giơ quảbI đCCbm lên và đooFánh ra một đCnbo pháp quyết hóa thành một mảjnPnh ánh sáng mờah cuốn đwGIi.

Phù trin trên thạGBch bích sau khi bịFEP pháp quyết hóa thành ánh sáng mờC kích vào khẽ run lên một trn rồi đPu rơi xuống.

Lúc này phía sau có vài tên đXF t trợ thủ tay cầooFm hộp ngọc đCCmFmng chuẩPn bịebX đnBợi lnh t lâu vội vàng xông lên phía trước, đLem linh phù này nhấCcjt nhấjnPt nht lên, cẩebXn thn đKgem thu vào trong hộp rồi lp tứciOc lui xuống.

LoạOLi cấIQm chế phù trin này đyJCối với tiểbu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảvKZo vt khó tìm nên hết sứPPc cẩIQn thn.

Không còn có phù trin cấIQm chế phía trên, thạjnPch bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắCCng đXFồng thờooFi nhẹ nhàng rung đGBộng.

NhấPt thờwNi, cảbOw ba lão già đbOwciOng trong đcboám tu sĩfH phía trước đofnồng thờbIi nhấaht c pháp kỳ trong tay phát ra mấwGIy đcboCcjo tinh tế quang ti màu sắUc khác nhau bắEwen nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạlch quang biến mấUt.

Thạlch bích càng chớp lên thêm kịwklch lit sau đló đHFcHt rung núi chuyến cùng tiếng oanh minh nổi lên, thạcboch bích dầCCn dầbOwn t đcboộng phân ra thành hai phầwCn và đUJU lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn mườOLi trượng hình bán nguyt.

Đám đZM t tuổi trẻ ba gia tộc đlbOwng sau cùng trợn hai mắwklt vội vàng nhìn chằLlm chằmFmm vào lổ hổng đnbánh giá tình hình không ngng.

PhảHyCi biết rằBng Linh tuyn này đcboược ba gia tộc coi là vt chí bảJUo, đwklám đb t bình thườebXng rấbt có thểCcj cảKg đHyCIQi cũng chỉHyC có lúc này đCây mới có cơ hội tn mắciOt nhìn thấfHy linh tuyn nên t nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng tht ra hình dáng tht s của Linh tuyn này thì ngay cảnB đCcjkwaa trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thểEwe nói ra rõ ràng.

Linh tuyn này đebXược xây bao quanh bằLlng bạich ngọc trắJUng nõn dài ba trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lổ hổng rộng hơn mườXFi trượng.

Thoáng nhìn trong ao chỉGB có non na là thứwN nước suối trong suốt, cc kỳ tinh khiết và phảPng phấfHt như không nhim một bụi trầZMn.

Càng khiến cho ngườOLi ta cảwim thấebXy bấbOwt phàm chính là t trong ngọc trì này lạahi mơ hồ tảZMn mát ra một loạEwei hương thơm ngát nói không nên lờOli, làm cho ngườCi ta sau khingi thì cảofnm thấvKZy toàn thân thư thái, tinh thầwkln đJUwGIi chấFcHn.

Đám đPP t tuổi trẻ này thấPy vy thì xao đbIộng, còn một lão già mt trắofnng không có râu trong ba lão già đIQột nhiên quay ngườofni lạbi, hai mắwNt bắBn ra tinh mang sắPPc bén hướng mọi nơi đcbobIo qua.

NhấLt thờLli tấGBt cảbOw mọi ngườciOi đjnPu yên lng.

VịyJC này chính Trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, tu vi đlLOã đmFmến Trúc Cơ Trung Kỳ có thểZM xem như là đb nhấOlt tu sĩH tạHi Linh Lân sơn.

Không chỉvKZ đwklám đfH t Hoàng thịi gia tộc kính sợ hắwin mà ngay cảCC đwNám đH t hai nhà Vương, Lý cũng đbOwồng dạbIng đvKZối với hắwCn cung kính dịIQ thườbOwng.

"Ha ha! Uy danh của Hoàng huynh tht có tác dụng, có thểEwe khiến cho đFcHám tiểwGIu t kia đnBàng hoàng nghe lờZMi" Một lão già khác mc áo màu xám nhìn thấOly màn này thì hai mắaht híp lạbIi cườJUi hì hì nói.

"Điu đLló là đPương nhiên. Hoàng huynh bây giờb tu vi đnbã đPến cảOlnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ đCmFmnh phong. Nói không chng còn có thểofn tiến thêm một tầBng, bước chân vào cảcbonh giới Trúc Cơ Hu Kỳ" Một lão già mc thanh bào khác cũng hâm mộ dịH thườCCng nói.

"Hai vịbI hin đwkl nói giỡn rồi. Vi huynh cũng đBã tng này tuổi rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầCcjng nữOLa thì cũng chỉwN có thểH lưu lạcboi cho đbOwám vãn bối đyJCi làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà đkwaCC cho đLám tiểFEPu t kia dùng thôi. Bây giờFcH nước suối trong ngọc trì ta hồ so với năm va rồi cũng không ít hơn là mấLy, đPvwây chính là một chuyn tốt" Hoàng Nguyên Minh sau khi cườCi hắPvwc hắXFc thì khách khí khiêm tốn nói.

Hai gã lão già khác t nhiên là Trúc Cơ Kỳ Trưởng lão của hai gia tộc kia.

Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằOlng, min cưỡng cũng mới chỉPP có thểfH bồi dưỡng ra đwklược một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩP chống giữnB cục din. Hoàng Nguyên Minh cùng hai ngườCcji này cũng đebXã có giao tình nhiu năm cho nên nhữcbong ngôn t mới va rồi hoàn toàn thoảCi mái không cầbn giữLl ý.

Hai lão già này cũng vi nhiên cườZMi không nhắebXc lạooFi vic này nữba rồi bắnbt đFcHXFu quay đPcbou phân phó đOLám đOl t bí truyn nhà mình bắPvwt đLlKgu tiến lên pha chế linh trà .

Lúc này mỗi một gia tộc đCu có hai gã đb tOLng tiếng nhn mnh tiến đahến đbi thng đwCến ngọc trì nhưng ngay lúc chúng nhân đPPang giương mắOLt nhìn và đwGIám đciO t này chưa kịahp đHi tới bên cạinh ngọc trì thì đCột nhiên một màn kinh ngườPi ngoài ý muốn xuấyJCt hin.

ChỉwGI thấUy phía trên ngọc trì khoảKgng ba bốn trượng đOlột nhiên vang lên một tiếng sâm trầCm thấPPp cùng ngũ sắmFmc hà quang chợt ẩLln chợt hin lên vài cái thì một cái quang cầyJCu màu đOLen bổng t hư không hin ra.

Tiếp theo trong cái quang cầooFu màu đPvwen này phát ra thanh âm "xẹt xẹt" quái dịHyC tiếp đmFmó nó bắCcjt đjnPwiu vn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầOLm một trượng.

Theo sau có thanh âm "phụp phụp" vang lên, trước ánh mắwNt ngốc tr của chúng tu sĩmFm, một cái nhân ảwCnh bịXF một mảbInh ngũ sắOlc thảii hà ném ra va lúc rơi vào trong ngọc trì. Sau đHyCó cái khe hở không gian này chợt cuồng hin lên vài cái và biến mấCt vô tung vô ảlLOnh.

Nhân ảebXnh này sau khi rơi vào ngọc trì thì ming khẽ ồ" một tiếng, thân hình thoáng một cái đBã đfHyJCng thng dy, ánh mắJUt nhìn chúng tu sĩB đvKZcbong trước ngọc trì liếc một cái, nét mt lộ ra vẻ cc kỳ cổ quái.

Hoàng Nguyên Minh cầwklm đIQiu tu sĩZM ba nhà sớm đFcHã bịi làm kinh hãi không nói nên lờHi. đkwaọc truyn mới nhấbOwt tạwGIi tung hoanh . com

Nhân ảCnh kia là một nam t tuổi còn trẻ, mc áo bào màu xanh. Hắahn va hin thân điã thấnby nhiu tu sĩjnP như vy thì cũng cảciOm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấbOwu hổ nhưng sau đciOó thầwCn sắwCc lạyJCi như thườLlng.

Trên ngườofni thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đOlang bịebX ướt sũng trong nháy mắHt đIQã bốc hơi và trở nên khô ráo dịcbo thườFcHng .

"Nơi này là phương nào, có phảcboi là Đông Dụ quốc không" Nam t t trong ngọc trì đLi ra sau đnBó xoay chuyểcbon ánh mắwNt, rấUt d dàng tìm thấby tu sĩjnP cao thâm nhấUt ở đHyCây là Hoàng Nguyên Minh lạCCnh nhạaht hỏi. Trong giọng nói tràn ngp khẩahu khí không thểbI t chối.

"Nơi này là TrữXF Châu thuộc Đông Dụ quốc. Không biết tin bối tôn tính đBnbi danh là gì, có thểJU cho vãn bối biết tục danh?" Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thầCcjn thứic đJUbo qua nam t trước mắmFmt thì Kết quảP là trong lòng đFcHebXi chấCn vì căn bảFcHn không có cách nào nhìn ra sâu cạOLn của đahối phương. Điu này cho thấlLOy đCcjối phương tối thiểIQu cũng là Kết Đan Kỳ tu sĩC. Mà tình huống đofnối phương xuấHt hin va rồi lạvKZi tht s cc kỳ quỷ dịi nên hắHyCn t nhiên là không dám có chút chm tr, sau khi cung kính thi l thì cẩCcjn thn dịFEP thườFEPng trảIQ lờooFi.

Hai gã lão già còn lạii đHồng dạFcHng cảZMm ứPvwng đvKZược tu vi của Hàn Lp thâm bấGBt khảwC trắbc thì trong lòng hoảOLng sợ đnbồng dạjnPng cung kính thi l vẻ mt cườPvwi bồi.

"TrữwC Châu" Gã nam t tuổi trẻ này mắXFt khẽ hấCp háy, trên mt ThầCn sắcboc không thay đyJCổi nhưng trong ming lạCi thì thào một câu, vẻ mt hin ra một tia trầofnm ngâm.

NgườKgi này t nhiên đPPúng là Hàn Lp va mới t tàn tích Linh miểciOu Viên chạOly thoát ra. Lúc này đbOwã cách lúc khởi đFcHHyCu trn đofnmFmi chiến trong Trụy Ma cốc hơn hai mươi bảBy năm.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.