Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 855 : Thoát thân

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 855 : Thoát thân
QuyểQFn 5: Danh ChấiAn NhấyQt Phương

Chương 855: Thoát thân

Dịpoch: NgạyQo Thiên Môn
Nguồn: Vip.******
ĐyvN t : GiacKhongDaiSu - 4vn.eu


TrữLfL Châu thuộc v Đông Dụ quốc ở Thiên Nam nằyvNm k Xương Châu có Trụy Ma Cốc và là một Châu rấyvNt nhỏ và bình thườWNng.

Trong Xương Châu này đjtwy rng rm cùng vô biên sơn lĩpqnh hoàn toàn trái ngược với Tr Châu khắEHip nơi đQFu là đuvst vàng núi hoang, hy hữJuu lắHlm mới thấHly có cây cối và sông suối. Cho nên ngườhTi tu tiên cư ngụ tạiiXi đOpUây đZuPã ít lạpoi càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứt Châu này với vài dảgyoi linh mạJuch thấJp kém mà cũng tiêu diêu t tạjti, không có ngườfWki nào tranh đyQoạIHkt với bọn họ.

Phía Tây nam Tr Châu có một chỗ gọi là Linh Lân sơn lĩHZnh là một trong nhữOpUng nơi có vài khối linh mạvsch.

Linh Lân sơn này din tích cũng không quá nhỏ, chng hơn trãm dm nhưng linh mạpoch lạnpEi chỉHl dài hơn mườiAi dm mà thôi.

điiXây chỉHjh có Linh Lân sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cn là nơi có thểkb đJược các tu sĩpeW min cưỡng chọn làm nơi đXiZiA tọa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vy lạEHii đoqồng thờQFi có tới ba gia tộc tu tiên, một lớn hai nhỏ cùng ở đOpUó, phân bit mỗi gia tộc chiếm cứHjh một tòa sơn phong.

Ba tộc Hoàng, Lý, Vương bịfnI ép ở tạWNi TrữkZk Châu là vùng đHZHlt linh khí đkbơn bạHsgc như thế này thì đkbương nhiên đgyou là một số tiểWwu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạkbnh nhấut nhưng không muốn nói Kết Đan Tu SĩiA mà ngay cảiHy Trúc Cơ tu sĩZuP cũng bấkHpt quá chỉyQ có hai ngườiiXi mà thôi. Còn lạZfOi đsQiám môn nhân đpeW t đyQu là một số đpq t cấLfLp thấTp Luyn Khí Kỳ, hơn nữfnIa đLfLa số mới ở cảvsnh giới ba bốn tầjtng. Thm chí ba nhà còn có mấOpUy ngàn gia tộc đpeW t căn bảEHin không có linh căn nên không thểNv không ở bên ngoài Linh Lân sơn.

Ba nhà tình hình như thế mà còn có thểZuP bình yên vô s sống chung với nhau thì bình thườwng giao tình t nhiên cũng không tồi.

Thm chí gầZfOn trăm năm nay đv t ba nhà không thiếu trườNvng hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứhTu căn nguyên thì do Linh Lân sơn này mc dù phàm chấfWkt linh mạEHich tht s là không có gì điAc bit nhưng trên đZuPWwnh chủ phong lạui có một dòng linh tuyn vô danh kỳ dịv.

Linh tuyn này mc dù không phảZuPi là Linh Nhãn Chi Tuyn thế gian hiếm thấPvy như Linh Nhãn chi vt nhưng cũng là một loạsQii linh vt có hiu dụng thầHZn kỳ.

Dùng nước Linh tuyn này hòa với một ít linh dược rồi tẩJum vào linh trà cho đEHiám đpq t Luyn Khí Kỳ năm sáu tầJung uống thì cũng có tác dụng tẩsQiy tủy dịIHkch kinh nhấiHyt đZHZnh và đeJối với vic tu luyn này có lợi lớn. Ba gia tộc này mc dù biết là nơi đJây tht s không có cái gì tốt cho vic tu luyn nhưng vn cắpeWn răng kiên trì không đTi chủ yếu là do Linh tuyn này. truyn cp nht nhanh nhấAt tạTi tung hoanh chấJum com

BấkZkt quá, Linh tuyn này mc dù có loạLfLi hiu quảpeW kỳ dịiA này nhưng cũng không phảHZi có thểPv s dụng quanh năm.

Mà hàng năm chỉNv có mấoy ngày cố đkbvsnh mới có Linh tuyn t dưới đjtJut tuôn ra. Mỗi lầQFn số lượng nước suối chảXiZy ra cũng ít đsQiến đZáng thương nên căn bảpon không đyQủ phân phối đfWku cho cảiA ba nhà.

Theo đkbó, các Trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đWwã dứJut khoát c ngườOpUi của cảpo ba nhà đyvNem linh tuyn này phong kín lạgyoi, cứeJ mườkbi năm mới mở ra một lầIHkn.

Qua mườli năm linh tuyn lạiiXi tích tụ số lượng nước suối đsQiủ cho cảiA ba nhà s dụng một lầNvn. Mà cứQF mỗi mườTi năm cũng va lúc thế h đkHp t mới trưởng thành của ba nhà xuấZt hin nên linh tuyn cũng phát huy hiu quảkZk tốt nhấfnIt, tránh bịWN lãng phí.

Chính Linh tuyn này đsQiã khiến cho ba nhà không thểPv không ràng buộc gắkbn bó với nhau, cùng thủ hộ và s dụng linh vt này. Cách mườfWki năm lạiAi mở Linh tuyn ra một lầHln lấyvNy nước cấiAp cho đHjhám đWN t trẻ tuổi trong nhà dùng đIHkJ tẩfnIy tủy dịgyoch kinh.

Mà một ngày này, trên đvEHinh Linh Lân sơn chủ phong ba nhà đoang c hành nghi thứHZc đUcfWky thanh thế mở ra Linh tuyn.

Đwng trước một vách núi màu đJen cao hơn trăm trượng điAang có mườWwi mấHjhy tên đhT t ba nhà sắyQp xếp thành hàng, ngườXiZi nào ngườZi ấHly mt mày đnpEnpEy vẻ hưng phấjtn nhìn v phía trước.

Đám đw t này lớn thì mườWwi sáu mườsQii bảEHiy tuổi mà nhỏ thì mới mườPvi một mườIHki hai tuổi mà thôi.

Tu vi thì đuHli bộ phn đXiZu là Luyn Khí Kỳ ba bốn tầkbng, thm chí có tên mới ở cảyQnh giới Luyn Khí Kỳ một hai tầEHing.

Phía trước mt đZfOám ngườkZki này có hơn mườWwi ngườZfOi tuổi cao hơn rấwt nhiu, đpeWu là tu sĩLfL Luyn Khí Kỳ đnpEã ngoài mườpqi tầfWkng, thm chí trong đoqó còn có ba lão già tu vi cũng đZuPã bước vào Trúc Cơ Kỳ. Một gã trung kỳ và hai gã còn lạgyoi là sơ kỳ.

Hơn mườiHyi ngườJui tu vi cao thâm tu sĩQF này đJuang điAoqng trước thạpoch bích, trong tay cầHZm một cây pháp khí.

Trong ming bọn họ đnpEọc chú ngữeJ liên tiếp không ngng tiến hành nghi thứIHkc mở pháp trn.

Trên thạhTch bích cao lớn đZối din có dán bảvsy tám cái cấfWkm chế phù trin to nhỏ màu sắgyoc khác nhau, phía trên có ánh linh quang chớp đhTộng không ngng, chợt ám chợt minh.

GiờNv phút này, dưới s thống lĩkHpnh của ba lão già, hơn mườUci tên tu sĩu trong ming phát ra thanh âm chú ngữnpE chợt cao lên và thêm dồn dp đkbồng thờXiZi ba cây pháp kỳ trong tay ba ngườHZi bạZch quang dầWNn dầpeWn sáng rc lên.

Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đgyoồng thờNvi giơ quảEHi đfWkiAm lên và đZánh ra một đZfOLfLo pháp quyết hóa thành một mảvsnh ánh sáng mờyvN cuốn đkbi.

Phù trin trên thạkbch bích sau khi bịEHi pháp quyết hóa thành ánh sáng mờl kích vào khẽ run lên một trn rồi đpou rơi xuống.

Lúc này phía sau có vài tên điHy t trợ thủ tay cầum hộp ngọc đjtsQing chuẩvsn bịA đHsgợi lnh t lâu vội vàng xông lên phía trước, đWNem linh phù này nhấut nhấot nht lên, cẩpon thn đHjhem thu vào trong hộp rồi lp tứyvNc lui xuống.

LoạNvi cấfnIm chế phù trin này đuối với tiểJuu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảoo vt khó tìm nên hết sứWNc cẩpon thn.

Không còn có phù trin cấfnIm chế phía trên, thạHsgch bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắHZng đZuPồng thờpoi nhẹ nhàng rung đoqộng.

Nhấkbt thờWwi, cảpeW ba lão già đjtgyong trong đtám tu sĩhT phía trước đuồng thờkbi nhấiHyt c pháp kỳ trong tay phát ra mấvy đuNvo tinh tế quang ti màu sắyQc khác nhau bắgyon nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạWNch quang biến mấIHkt.

Thạlch bích càng chớp lên thêm kịJch lit sau đkHpó đoqlt rung núi chuyến cùng tiếng oanh minh nổi lên, thạjtch bích dầNvn dầeJn t đoqộng phân ra thành hai phầAn và đWNUc lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn mườfWki trượng hình bán nguyt.

Đám đv t tuổi trẻ ba gia tộc đZuPoqng sau cùng trợn hai mắoqt vội vàng nhìn chằhTm chằJum vào lổ hổng đuánh giá tình hình không ngng.

PhảHZi biết rằpeWng Linh tuyn này đZuPược ba gia tộc coi là vt chí bảZo, đtám đZ t bình thườkZkng rấvst có thểQF cảQF điAnpEi cũng chỉUc có lúc này đlây mới có cơ hội tn mắZuPt nhìn thấsQiy linh tuyn nên t nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng tht ra hình dáng tht s của Linh tuyn này thì ngay cảl đgyoiAa trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thểLfL nói ra rõ ràng.

Linh tuyn này đQFược xây bao quanh bằiHyng bạgyoch ngọc trắnpEng nõn dài ba trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lổ hổng rộng hơn mườfnIi trượng.

Thoáng nhìn trong ao chỉl có non na là thứNv nước suối trong suốt, cc kỳ tinh khiết và phảHjhng phấWNt như không nhim một bụi trầHln.

Càng khiến cho ngườfnIi ta cảNvm thấgyoy bấwt phàm chính là t trong ngọc trì này lạpeWi mơ hồ tảpqn mát ra một loạZfOi hương thơm ngát nói không nên lờIHki, làm cho ngườli ta sau khingi thì cảom thấAy toàn thân thư thái, tinh thầHjhn đoqpeWi chấgyon.

Đám đZ t tuổi trẻ này thấTy vy thì xao đTộng, còn một lão già mt trắHlng không có râu trong ba lão già đsQiột nhiên quay ngườZuPi lạPvi, hai mắkHpt bắpon ra tinh mang sắZuPc bén hướng mọi nơi đHlfnIo qua.

NhấHlt thờUci tấXiZt cảZuP mọi ngườWNi đTu yên lng.

VịZuP này chính Trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, tu vi đZuPã đuến Trúc Cơ Trung Kỳ có thểZfO xem như là đPv nhấiAt tu sĩoq tạOpUi Linh Lân sơn.

Không chỉjt đTám đsQi t Hoàng thịIHk gia tộc kính sợ hắfnIn mà ngay cảZfO đyQám đOpU t hai nhà Vương, Lý cũng đyQồng dạQFng điHyối với hắpon cung kính dịXiZ thườgyong.

"Ha ha! Uy danh của Hoàng huynh tht có tác dụng, có thểiA khiến cho đHZám tiểeJu t kia đhTàng hoàng nghe lờHZi" Một lão già khác mc áo màu xám nhìn thấZy màn này thì hai mắLfLt híp lạhTi cườkbi hì hì nói.

"Điu đnpEó là đWwương nhiên. Hoàng huynh bây giờZfO tu vi đHsgã đZfOến cảkHpnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ đkHpfnInh phong. Nói không chng còn có thểZfO tiến thêm một tầkbng, bước chân vào cảyvNnh giới Trúc Cơ Hu Kỳ" Một lão già mc thanh bào khác cũng hâm mộ dịHsg thườkZkng nói.

"Hai vịHl hin đpeW nói giỡn rồi. Vi huynh cũng đfWkã tng này tuổi rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầpqng nữiAa thì cũng chỉjt có thểv lưu lạli cho đeJám vãn bối đHsgi làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà đyQyQ cho đkbám tiểnpEu t kia dùng thôi. Bây giờIHk nước suối trong ngọc trì ta hồ so với năm va rồi cũng không ít hơn là mấOpUy, điAây chính là một chuyn tốt" Hoàng Nguyên Minh sau khi cườOpUi hắQFc hắiiXc thì khách khí khiêm tốn nói.

Hai gã lão già khác t nhiên là Trúc Cơ Kỳ Trưởng lão của hai gia tộc kia.

Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằIHkng, min cưỡng cũng mới chỉo có thểZuP bồi dưỡng ra đyvNược một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩWw chống giữu cục din. Hoàng Nguyên Minh cùng hai ngườui này cũng đfnIã có giao tình nhiu năm cho nên nhữfnIng ngôn t mới va rồi hoàn toàn thoảZi mái không cầJun giữu ý.

Hai lão già này cũng vi nhiên cườLfLi không nhắfnIc lạZfOi vic này nữWwa rồi bắgyot đIHksQiu quay đfnIZuPu phân phó điHyám đkZk t bí truyn nhà mình bắZuPt đPvZu tiến lên pha chế linh trà .

Lúc này mỗi một gia tộc đfnIu có hai gã đhT tiAng tiếng nhn mnh tiến đpoến đWwi thng đNvến ngọc trì nhưng ngay lúc chúng nhân đHjhang giương mắkZkt nhìn và điAám đQF t này chưa kịkbp điiXi tới bên cạwnh ngọc trì thì đlột nhiên một màn kinh ngườHZi ngoài ý muốn xuấZt hin.

Chỉo thấyvNy phía trên ngọc trì khoảZng ba bốn trượng đnpEột nhiên vang lên một tiếng sâm trầlm thấyQp cùng ngũ sắiAc hà quang chợt ẩpqn chợt hin lên vài cái thì một cái quang cầXiZu màu đPven bổng t hư không hin ra.

Tiếp theo trong cái quang cầiAu màu đyvNen này phát ra thanh âm "xẹt xẹt" quái dịZuP tiếp đJó nó bắIHkt đfnIyQu vn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầHZm một trượng.

Theo sau có thanh âm "phụp phụp" vang lên, trước ánh mắHjht ngốc tr của chúng tu sĩZ, một cái nhân ảyvNnh bịXiZ một mảiAnh ngũ sắsQic thảhTi hà ném ra va lúc rơi vào trong ngọc trì. Sau đuó cái khe hở không gian này chợt cuồng hin lên vài cái và biến mấoqt vô tung vô ảunh.

Nhân ảAnh này sau khi rơi vào ngọc trì thì ming khẽ ồ" một tiếng, thân hình thoáng một cái đHjhã đWNkHpng thng dy, ánh mắHZt nhìn chúng tu sĩOpU đAhTng trước ngọc trì liếc một cái, nét mt lộ ra vẻ cc kỳ cổ quái.

Hoàng Nguyên Minh cầfnIm điAHsgu tu sĩkZk ba nhà sớm đkbã bịHsg làm kinh hãi không nói nên lờnpEi.

Nhân ảQFnh kia là một nam t tuổi còn trẻ, mc áo bào màu xanh. HắOpUn va hin thân đpoã thấpqy nhiu tu sĩhT như vy thì cũng cảZfOm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấwu hổ nhưng sau đAó thầkHpn sắpoc lạiHyi như thườHjhng.

Trên ngườoi thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đQFang bịpq ướt sũng trong nháy mắiAt đOpUã bốc hơi và trở nên khô ráo dịZfO thườkbng .

"Nơi này là phương nào, có phảOpUi là Đông Dụ quốc không" Nam t t trong ngọc trì đvsi ra sau đAó xoay chuyểJn ánh mắLfLt, rấiHyt d dàng tìm thấvsy tu sĩyQ cao thâm nhấiHyt ở đHjhây là Hoàng Nguyên Minh lạLfLnh nhạEHit hỏi. Trong giọng nói tràn ngp khẩQFu khí không thểZfO t chối.

"Nơi này là TrữXiZ Châu thuộc Đông Dụ quốc. Không biết tin bối tôn tính đtui danh là gì, có thểl cho vãn bối biết tục danh?" Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thầIHkn thứZuPc đWwWwo qua nam t trước mắvt thì Kết quảvs là trong lòng đWwfnIi chấwn vì căn bảJun không có cách nào nhìn ra sâu cạZfOn của đnpEối phương. Điu này cho thấWNy điAối phương tối thiểWwu cũng là Kết Đan Kỳ tu sĩiiX. Mà tình huống đZfOối phương xuấiAt hin va rồi lạQFi tht s cc kỳ quỷ dịHjh nên hắgyon t nhiên là không dám có chút chm tr, sau khi cung kính thi l thì cẩWwn thn dịo thườHlng trảQF lờnpEi.

Hai gã lão già còn lạli đOpUồng dạeJng cảiHym ứHsgng đJược tu vi của Hàn Lp thâm bấOpUt khảvs trắeJc thì trong lòng hoảWwng sợ điAồng dạJung cung kính thi l vẻ mt cườvsi bồi.

"TrữOpU Châu" Gã nam t tuổi trẻ này mắut khẽ hấZfOp háy, trên mt ThầJun sắeJc không thay đeJổi nhưng trong ming lạiHyi thì thào một câu, vẻ mt hin ra một tia trầkbm ngâm. xem tạnpEi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

NgườXiZi này t nhiên đHlúng là Hàn Lp va mới t tàn tích Linh miểsQiu Viên chạpqy thoát ra. Lúc này đHjhã cách lúc khởi đuTu trn đWwHsgi chiến trong Trụy Ma cốc hơn hai mươi bảjty năm.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.