Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 855 : Thoát thân

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 855 : Thoát thân
QuyểXn 5: Danh Chấnpn NhấwNCt Phương

Chương 855: Thoát thân

DịFkch: NgạRVFo Thiên Môn
Nguồn: Vip.******
ĐPhO t : GiacKhongDaiSu - 4vn.eu


TrữkwT Châu thuộc v Đông Dụ quốc ở Thiên Nam nằPhOm k Xương Châu có Trụy Ma Cốc và là một Châu rấBdt nhỏ và bình thườoiLng.

Trong Xương Châu này đDJLy rng rm cùng vô biên sơn lĩInxnh hoàn toàn trái ngược với Tr Châu khắCp nơi đnpu là đnpEXt vàng núi hoang, hy hữCFgu lắNfBm mới thấngRy có cây cối và sông suối. Cho nên ngườOIi tu tiên cư ngụ tạIi đTCiây đCODã ít lạRVFi càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứh Châu này với vài dảOZi linh mạhcch thấTCip kém mà cũng tiêu diêu t tạyOi, không có ngườLcEi nào tranh đCODoạdt với bọn họ.

Phía Tây nam Tr Châu có một chỗ gọi là Linh Lân sơn lĩCFgnh là một trong nhữfhng nơi có vài khối linh mạTlch.

Linh Lân sơn này din tích cũng không quá nhỏ, chng hơn trãm dm nhưng linh mạuCch lạIi chỉC dài hơn mườCODi dm mà thôi.

đEaây chỉMK có Linh Lân sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cn là nơi có thểiTE điược các tu sĩInx min cưỡng chọn làm nơi đEXBd tọa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vy lạInxi đMKồng thờEai có tới ba gia tộc tu tiên, một lớn hai nhỏ cùng ở đInxó, phân bit mỗi gia tộc chiếm cứTCi một tòa sơn phong.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Ba tộc Hoàng, Lý, Vương bịuC ép ở tạJi TrữEa Châu là vùng đTlJt linh khí điTEơn bạgTPc như thế này thì đJương nhiên đJu là một số tiểDhu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạCnh nhấOIt nhưng không muốn nói Kết Đan Tu Sĩuun mà ngay cảOI Trúc Cơ tu sĩyO cũng bấDJt quá chỉJ có hai ngườngRi mà thôi. Còn lạhci đpám môn nhân đxi t đkwTu là một số đEa t cấDJp thấDJp Luyn Khí Kỳ, hơn nữEXa đwNCa số mới ở cảOZnh giới ba bốn tầyOng. Thm chí ba nhà còn có mấhy ngàn gia tộc đkwT t căn bảFMyn không có linh căn nên không thểTIo không ở bên ngoài Linh Lân sơn.

Ba nhà tình hình như thế mà còn có thểuun bình yên vô s sống chung với nhau thì bình thườfhng giao tình t nhiên cũng không tồi.

Thm chí gầOIn trăm năm nay đhc t ba nhà không thiếu trườngRng hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứhcu căn nguyên thì do Linh Lân sơn này mc dù phàm chấgLt linh mạdch tht s là không có gì đnpc bit nhưng trên đCJnh chủ phong lạkwTi có một dòng linh tuyn vô danh kỳ dịd.

Linh tuyn này mc dù không phảuuni là Linh Nhãn Chi Tuyn thế gian hiếm thấngRy như Linh Nhãn chi vt nhưng cũng là một loạMKi linh vt có hiu dụng thầFkn kỳ.

Dùng nước Linh tuyn này hòa với một ít linh dược rồi tẩMKm vào linh trà cho đhám đBd t Luyn Khí Kỳ năm sáu tầngRng uống thì cũng có tác dụng tẩdy tủy dịxich kinh nhấnpt đxiVbCnh và đNfBối với vic tu luyn này có lợi lớn. Ba gia tộc này mc dù biết là nơi đEXây tht s không có cái gì tốt cho vic tu luyn nhưng vn cắTIon răng kiên trì không đIi chủ yếu là do Linh tuyn này.

BấLt quá, Linh tuyn này mc dù có loạLi hiu quảFk kỳ dịgTP này nhưng cũng không phảInxi có thểh s dụng quanh năm.

Mà hàng năm chỉCOD có mấEXy ngày cố đDJuCnh mới có Linh tuyn t dưới đFMyNfBt tuôn ra. Mỗi lầxin số lượng nước suối chảxiy ra cũng ít đgTPến đOIáng thương nên căn bảOZn không đDJủ phân phối đyOu cho cảwNC ba nhà.

Theo đngRó, các Trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đIã dứCIt khoát c ngườPhOi của cảngR ba nhà đLem linh tuyn này phong kín lạJi, cứfh mườVbCi năm mới mở ra một lầin.

Qua mườFki năm linh tuyn lạFki tích tụ số lượng nước suối đXủ cho cảh ba nhà s dụng một lầhn. Mà cứiTE mỗi mườXi năm cũng va lúc thế h đPhO t mới trưởng thành của ba nhà xuấiTEt hin nên linh tuyn cũng phát huy hiu quảwNC tốt nhấngRt, tránh bịh lãng phí.

Chính Linh tuyn này đhcã khiến cho ba nhà không thểEX không ràng buộc gắin bó với nhau, cùng thủ hộ và s dụng linh vt này. Cách mườii năm lạhi mở Linh tuyn ra một lầNfBn lấPhOy nước cấhp cho đdám đwNC t trẻ tuổi trong nhà dùng đEaoiL tẩFMyy tủy dịDJch kinh.

Mà một ngày này, trên đngRJnh Linh Lân sơn chủ phong ba nhà đpang c hành nghi thứDhc đRVFhy thanh thế mở ra Linh tuyn.

ĐcLng trước một vách núi màu đLen cao hơn trăm trượng đhcang có mườuCi mấBdy tên đngR t ba nhà sắPhOp xếp thành hàng, ngườhci nào ngườCODi ấkwTy mt mày đfhiTEy vẻ hưng phấTIon nhìn v phía trước.

Đám đCOD t này lớn thì mườkwTi sáu mườpi bảJy tuổi mà nhỏ thì mới mườCODi một mườdi hai tuổi mà thôi.

Tu vi thì đDhfhi bộ phn đoiLu là Luyn Khí Kỳ ba bốn tầcLng, thm chí có tên mới ở cảDJnh giới Luyn Khí Kỳ một hai tầwNCng.

Phía trước mt đDJám ngườoiLi này có hơn mườxii ngườIi tuổi cao hơn rấTlt nhiu, đgLu là tu sĩPhO Luyn Khí Kỳ đDJã ngoài mườbzi tầJng, thm chí trong đfhó còn có ba lão già tu vi cũng đInxã bước vào Trúc Cơ Kỳ. Một gã trung kỳ và hai gã còn lạTCii là sơ kỳ.

Hơn mườEai ngườii tu vi cao thâm tu sĩRVF này đDJang đwNCiCDng trước thạwNCch bích, trong tay cầgTPm một cây pháp khí.

Trong ming bọn họ đNfBọc chú ngữxi liên tiếp không ngng tiến hành nghi thứkwTc mở pháp trn.

Trên thạpch bích cao lớn đgTPối din có dán bảgLy tám cái cấxim chế phù trin to nhỏ màu sắEac khác nhau, phía trên có ánh linh quang chớp đFMyộng không ngng, chợt ám chợt minh.

GiờTl phút này, dưới s thống lĩuunnh của ba lão già, hơn mườRVFi tên tu sĩCI trong ming phát ra thanh âm chú ngữEa chợt cao lên và thêm dồn dp đLồng thờIi ba cây pháp kỳ trong tay ba ngườNfBi bạMKch quang dầoiLn dầDJn sáng rc lên.

Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đqkqồng thờFki giơ quảJ đLcEnpm lên và đRVFánh ra một đkwTxio pháp quyết hóa thành một mảgTPnh ánh sáng mờfh cuốn đFMyi.

Phù trin trên thạqkqch bích sau khi bịp pháp quyết hóa thành ánh sáng mờEa kích vào khẽ run lên một trn rồi đVbCu rơi xuống.

Lúc này phía sau có vài tên đVbC t trợ thủ tay cầLcEm hộp ngọc đhOZng chuẩkwTn bịMK đEXợi lnh t lâu vội vàng xông lên phía trước, đCFgem linh phù này nhấfht nhấpt nht lên, cẩIn thn đnpem thu vào trong hộp rồi lp tứOZc lui xuống.

LoạBdi cấFMym chế phù trin này đTCiối với tiểCIu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảEXo vt khó tìm nên hết sứTlc cẩVbCn thn.

Không còn có phù trin cấXm chế phía trên, thạEach bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắiCDng đgTPồng thờMKi nhẹ nhàng rung đLcEộng.

NhấXt thờfhi, cảgTP ba lão già đLcEhng trong đhám tu sĩTCi phía trước đOZồng thờhi nhấgTPt c pháp kỳ trong tay phát ra mấngRy đpXo tinh tế quang ti màu sắFkc khác nhau bắEXn nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạCch quang biến mấNfBt.

Thạfhch bích càng chớp lên thêm kịXch lit sau đhó đCFgTCit rung núi chuyến cùng tiếng oanh minh nổi lên, thạDhch bích dầqkqn dầfhn t đFkộng phân ra thành hai phầNfBn và đTCiTIo lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn mườTCii trượng hình bán nguyt.

Đám đJ t tuổi trẻ ba gia tộc đOITCing sau cùng trợn hai mắFkt vội vàng nhìn chằiCDm chằEXm vào lổ hổng đDJánh giá tình hình không ngng.

Phảhi biết rằdng Linh tuyn này đdược ba gia tộc coi là vt chí bảhco, đDJám đwNC t bình thườyOng rấFMyt có thểh cảngR đEaFMyi cũng chỉRVF có lúc này đfhây mới có cơ hội tn mắht nhìn thấiTEy linh tuyn nên t nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng tht ra hình dáng tht s của Linh tuyn này thì ngay cảxi đRVFqkqa trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thểngR nói ra rõ ràng.

Linh tuyn này đPhOược xây bao quanh bằCng bạkwTch ngọc trắCFgng nõn dài ba trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lổ hổng rộng hơn mườOZi trượng.

Thoáng nhìn trong ao chỉngR có non na là thứd nước suối trong suốt, cc kỳ tinh khiết và phảcLng phấEXt như không nhim một bụi trầpn.

Càng khiến cho ngườiTEi ta cảwNCm thấpy bấgLt phàm chính là t trong ngọc trì này lạkwTi mơ hồ tảpn mát ra một loạCODi hương thơm ngát nói không nên lờJi, làm cho ngườnpi ta sau khingi thì cảMKm thấOZy toàn thân thư thái, tinh thầhn đdgLi chấOIn.

Đám đngR t tuổi trẻ này thấbzy vy thì xao đoiLộng, còn một lão già mt trắiTEng không có râu trong ba lão già điột nhiên quay ngườOZi lạbzi, hai mắCODt bắCIn ra tinh mang sắhcc bén hướng mọi nơi đTIoqkqo qua.

NhấNfBt thờOZi tấEXt cảhc mọi ngườpi đuCu yên lng.

VịOI này chính Trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, tu vi đqkqã đgLến Trúc Cơ Trung Kỳ có thểNfB xem như là đEa nhấgTPt tu sĩbz tạCODi Linh Lân sơn.

Không chỉBd đcLám đkwT t Hoàng thịqkq gia tộc kính sợ hắfhn mà ngay cảCOD đJám đCI t hai nhà Vương, Lý cũng đkwTồng dạhng đpối với hắXn cung kính dịNfB thườwNCng.

"Ha ha! Uy danh của Hoàng huynh tht có tác dụng, có thểTIo khiến cho điTEám tiểxiu t kia đFMyàng hoàng nghe lờEXi" Một lão già khác mc áo màu xám nhìn thấnpy màn này thì hai mắht híp lạXi cườRVFi hì hì nói.

"Điu đInxó là đTlương nhiên. Hoàng huynh bây giờuC tu vi đEaã đngRến cảRVFnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ điCDkwTnh phong. Nói không chng còn có thểh tiến thêm một tầpng, bước chân vào cảfhnh giới Trúc Cơ Hu Kỳ" Một lão già mc thanh bào khác cũng hâm mộ dịnp thườTCing nói.

"Hai vịCFg hin đDh nói giỡn rồi. Vi huynh cũng đCFgã tng này tuổi rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầIng nữCa thì cũng chỉi có thểh lưu lạXi cho đCODám vãn bối đLcEi làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà đpPhO cho đcLám tiểOIu t kia dùng thôi. Bây giờEa nước suối trong ngọc trì ta hồ so với năm va rồi cũng không ít hơn là mấyOy, đTlây chính là một chuyn tốt" Hoàng Nguyên Minh sau khi cườoiLi hắngRc hắhc thì khách khí khiêm tốn nói.

Hai gã lão già khác t nhiên là Trúc Cơ Kỳ Trưởng lão của hai gia tộc kia.

Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằDJng, min cưỡng cũng mới chỉLcE có thểp bồi dưỡng ra đFMyược một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩxi chống giữiTE cục din. Hoàng Nguyên Minh cùng hai ngườhci này cũng điTEã có giao tình nhiu năm cho nên nhữnpng ngôn t mới va rồi hoàn toàn thoảMKi mái không cầqkqn giữOZ ý.

Hai lão già này cũng vi nhiên cườiCDi không nhắEXc lạgLi vic này nữfha rồi bắcLt đoiLbzu quay điTEoiLu phân phó đbzám đLcE t bí truyn nhà mình bắnpt đTliu tiến lên pha chế linh trà .

Lúc này mỗi một gia tộc đLcEu có hai gã đOZ thng tiếng nhn mnh tiến đgLến đhi thng điCDến ngọc trì nhưng ngay lúc chúng nhân đkwTang giương mắcLt nhìn và đCIám đJ t này chưa kịiCDp đTCii tới bên cạyOnh ngọc trì thì đRVFột nhiên một màn kinh ngườdi ngoài ý muốn xuấLt hin.

ChỉgTP thấwNCy phía trên ngọc trì khoảuCng ba bốn trượng đJột nhiên vang lên một tiếng sâm trầnpm thấiCDp cùng ngũ sắcLc hà quang chợt ẩhcn chợt hin lên vài cái thì một cái quang cầCIu màu đMKen bổng t hư không hin ra.

Tiếp theo trong cái quang cầJu màu đnpen này phát ra thanh âm "xẹt xẹt" quái dịbz tiếp đpó nó bắEXt đhgLu vn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầim một trượng.
xem chương mới tạhci tunghoanh(.)com
Theo sau có thanh âm "phụp phụp" vang lên, trước ánh mắfht ngốc tr của chúng tu sĩiTE, một cái nhân ảwNCnh bịOI một mảDhnh ngũ sắxic thảOIi hà ném ra va lúc rơi vào trong ngọc trì. Sau đhó cái khe hở không gian này chợt cuồng hin lên vài cái và biến mấdt vô tung vô ảTlnh.

Nhân ảVbCnh này sau khi rơi vào ngọc trì thì ming khẽ ồ" một tiếng, thân hình thoáng một cái đfhã đoiLEang thng dy, ánh mắuCt nhìn chúng tu sĩBd đInxhng trước ngọc trì liếc một cái, nét mt lộ ra vẻ cc kỳ cổ quái.

Hoàng Nguyên Minh cầTCim đCgTPu tu sĩcL ba nhà sớm đMKã bịPhO làm kinh hãi không nói nên lờxii.

Nhân ảnpnh kia là một nam t tuổi còn trẻ, mc áo bào màu xanh. HắiCDn va hin thân đJã thấTCiy nhiu tu sĩNfB như vy thì cũng cảqkqm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấInxu hổ nhưng sau đTCió thầCn sắLc lạhi như thườiCDng.

Trên ngườyOi thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đyOang bịbz ướt sũng trong nháy mắTlt đCã bốc hơi và trở nên khô ráo dịnp thườhcng .

"Nơi này là phương nào, có phảLi là Đông Dụ quốc không" Nam t t trong ngọc trì đTIoi ra sau đkwTó xoay chuyểTCin ánh mắMKt, rấEXt d dàng tìm thấdy tu sĩCFg cao thâm nhấOZt ở đcLây là Hoàng Nguyên Minh lạMKnh nhạCFgt hỏi. Trong giọng nói tràn ngp khẩXu khí không thểwNC t chối.

"Nơi này là Trữi Châu thuộc Đông Dụ quốc. Không biết tin bối tôn tính đwNCngRi danh là gì, có thểDJ cho vãn bối biết tục danh?" Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thầTCin thứuunc đfhBdo qua nam t trước mắwNCt thì Kết quảOI là trong lòng đpCi chấOZn vì căn bảngRn không có cách nào nhìn ra sâu cạBdn của đTCiối phương. Điu này cho thấLy đgTPối phương tối thiểXu cũng là Kết Đan Kỳ tu sĩVbC. Mà tình huống đTlối phương xuấuCt hin va rồi lạCODi tht s cc kỳ quỷ dịhc nên hắin t nhiên là không dám có chút chm tr, sau khi cung kính thi l thì cẩiTEn thn dịEX thườEang trảCFg lờEai.

Hai gã lão già còn lạJi đbzồng dạhcng cảLcEm ứXng đqkqược tu vi của Hàn Lp thâm bấJt khảDJ trắEXc thì trong lòng hoảiTEng sợ đwNCồng dạXng cung kính thi l vẻ mt cườBdi bồi.

"Trữhc Châu" Gã nam t tuổi trẻ này mắiTEt khẽ hấEXp háy, trên mt ThầJn sắEac không thay đDJổi nhưng trong ming lạTCii thì thào một câu, vẻ mt hin ra một tia trầOIm ngâm.

Ngườqkqi này t nhiên đhúng là Hàn Lp va mới t tàn tích Linh miểCIu Viên chạFky thoát ra. Lúc này đXã cách lúc khởi đgTPEau trn đCEXi chiến trong Trụy Ma cốc hơn hai mươi bảwNCy năm.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.