Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 855 : Thoát thân

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 855 : Thoát thân
Quyểbgn 5: Danh Chấun NhấYCwt Phương

Chương 855: Thoát thân

DịroOch: Ngạolco Thiên Môn
Nguồn: Vip.******
ĐBU t : GiacKhongDaiSu - 4vn.eu


TrữuH Châu thuộc v Đông Dụ quốc ở Thiên Nam nằbgm k Xương Châu có Trụy Ma Cốc và là một Châu rấwBt nhỏ và bình thườtng.

Trong Xương Châu này đroOBUy rng rm cùng vô biên sơn lĩYfYnh hoàn toàn trái ngược với Tr Châu khắsabp nơi đuHu là đVTEOit vàng núi hoang, hy hữSVu lắWGm mới thấROSy có cây cối và sông suối. Cho nên ngườroOi tu tiên cư ngụ tạfCli đrây đroOã ít lạfCli càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứU Châu này với vài dảUi linh mạGch thấCrp kém mà cũng tiêu diêu t tạNi, không có ngườYfYi nào tranh đGoạut với bọn họ.

Phía Tây nam Tr Châu có một chỗ gọi là Linh Lân sơn lĩlynh là một trong nhữBUng nơi có vài khối linh mạlNlch.

Linh Lân sơn này din tích cũng không quá nhỏ, chng hơn trãm dm nhưng linh mạKHnch lạri chỉVi dài hơn mườEyi dm mà thôi.

đOTWây chỉOi có Linh Lân sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cn là nơi có thểuH đROSược các tu sĩYCw min cưỡng chọn làm nơi đyr tọa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vy lạPgi đntồng thờKHni có tới ba gia tộc tu tiên, một lớn hai nhỏ cùng ở đcNó, phân bit mỗi gia tộc chiếm cứroO một tòa sơn phong.

Ba tộc Hoàng, Lý, Vương bịVTE ép ở tạTBYi TrữOi Châu là vùng đrfPVt linh khí đXXRơn bạolcc như thế này thì đuHương nhiên đcNu là một số tiểSVu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạuHnh nhấYfYt nhưng không muốn nói Kết Đan Tu SĩRYL mà ngay cảBU Trúc Cơ tu sĩOTW cũng bấyt quá chỉTN có hai ngườui mà thôi. Còn lạWGi đcNám môn nhân đVTE t đluu là một số đEy t cấolcp thấfPVp Luyn Khí Kỳ, hơn nữCja đOia số mới ở cảSVnh giới ba bốn tầXXRng. Thm chí ba nhà còn có mấNy ngàn gia tộc đEKf t căn bảwEn không có linh căn nên không thểN không ở bên ngoài Linh Lân sơn.

Ba nhà tình hình như thế mà còn có thểPg bình yên vô s sống chung với nhau thì bình thườRYLng giao tình t nhiên cũng không tồi.

Thm chí gầEyn trăm năm nay đbg t ba nhà không thiếu trườlyng hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứNrVu căn nguyên thì do Linh Lân sơn này mc dù phàm chấNt linh mạolcch tht s là không có gì đVic bit nhưng trên đYCwCjnh chủ phong lạwBi có một dòng linh tuyn vô danh kỳ dịVi.

Linh tuyn này mc dù không phảRYLi là Linh Nhãn Chi Tuyn thế gian hiếm thấuHy như Linh Nhãn chi vt nhưng cũng là một loạfCli linh vt có hiu dụng thầCjn kỳ.

Dùng nước Linh tuyn này hòa với một ít linh dược rồi tẩNrVm vào linh trà cho đOTWám đt t Luyn Khí Kỳ năm sáu tầuHng uống thì cũng có tác dụng tẩbgy tủy dịwBch kinh nhấsabt đYfYknh và đNối với vic tu luyn này có lợi lớn. Ba gia tộc này mc dù biết là nơi đCjây tht s không có cái gì tốt cho vic tu luyn nhưng vn cắEKfn răng kiên trì không đYYRi chủ yếu là do Linh tuyn này.

Bấlyt quá, Linh tuyn này mc dù có loạui hiu quảN kỳ dịRYL này nhưng cũng không phảfCli có thểr s dụng quanh năm.

Mà hàng năm chỉYk có mấRYLy ngày cố đSVHnh mới có Linh tuyn t dưới đwBXXRt tuôn ra. Mỗi lầun số lượng nước suối chảlNly ra cũng ít đNrVến đXXRáng thương nên căn bảlun không đsabủ phân phối đYku cho cảN ba nhà.

Theo đOTWó, các Trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đTNã dứtt khoát c ngườnti của cảk ba nhà đOTWem linh tuyn này phong kín lạfPVi, cứROS mườti năm mới mở ra một lầuHn.

Qua mườOii năm linh tuyn lạaWi tích tụ số lượng nước suối đSVủ cho cảG ba nhà s dụng một lầcNn. Mà cứYfY mỗi mườNrVi năm cũng va lúc thế h đN t mới trưởng thành của ba nhà xuấBUt hin nên linh tuyn cũng phát huy hiu quảG tốt nhấLsFt, tránh bịy lãng phí.

Chính Linh tuyn này đTBYã khiến cho ba nhà không thểN không ràng buộc gắlNln bó với nhau, cùng thủ hộ và s dụng linh vt này. Cách mườui năm lạCji mở Linh tuyn ra một lầTBYn lấROSy nước cấsabp cho đCjám đaW t trẻ tuổi trong nhà dùng đYfYk tẩWGy tủy dịSVch kinh.

Mà một ngày này, trên đFwElunh Linh Lân sơn chủ phong ba nhà đROSang c hành nghi thứLsFc đfClNy thanh thế mở ra Linh tuyn.

ĐROSng trước một vách núi màu đCjen cao hơn trăm trượng đfClang có mườTBYi mấRYLy tên đU t ba nhà sắCjp xếp thành hàng, ngườFwEi nào ngườPgi ấuy mt mày đViyy vẻ hưng phấun nhìn v phía trước.

Đám đXXR t này lớn thì mườOii sáu mườti bảfCly tuổi mà nhỏ thì mới mườCji một mườNi hai tuổi mà thôi.

Tu vi thì đEywEi bộ phn đSVu là Luyn Khí Kỳ ba bốn tầCrng, thm chí có tên mới ở cảYYRnh giới Luyn Khí Kỳ một hai tầuHng.

Phía trước mt đntám ngườyi này có hơn mườUi ngườEKfi tuổi cao hơn rấYYRt nhiu, đluu là tu sĩOTW Luyn Khí Kỳ đcNã ngoài mườYCwi tầHng, thm chí trong đOió còn có ba lão già tu vi cũng đEKfã bước vào Trúc Cơ Kỳ. Một gã trung kỳ và hai gã còn lạTBYi là sơ kỳ.

Hơn mườnti ngườTBYi tu vi cao thâm tu sĩt này đolcang đTNVing trước thạbgch bích, trong tay cầtm một cây pháp khí.

Trong ming bọn họ đwBọc chú ngữG liên tiếp không ngng tiến hành nghi thứrc mở pháp trn.

Trên thạuch bích cao lớn đntối din có dán bảbgy tám cái cấYfYm chế phù trin to nhỏ màu sắntc khác nhau, phía trên có ánh linh quang chớp đTBYộng không ngng, chợt ám chợt minh.

Giờbg phút này, dưới s thống lĩWGnh của ba lão già, hơn mườlNli tên tu sĩnt trong ming phát ra thanh âm chú ngữYfY chợt cao lên và thêm dồn dp đHồng thờolci ba cây pháp kỳ trong tay ba ngườOTWi bạcNch quang dầLsFn dầEKfn sáng rc lên.

Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đfClồng thờri giơ quảfPV đfPVFwEm lên và đKHnánh ra một đbgcNo pháp quyết hóa thành một mảFwEnh ánh sáng mờG cuốn đNi.

Phù trin trên thạXXRch bích sau khi bịfCl pháp quyết hóa thành ánh sáng mờfPV kích vào khẽ run lên một trn rồi đViu rơi xuống.

Lúc này phía sau có vài tên đk t trợ thủ tay cầSVm hộp ngọc đyEKfng chuẩWGn bịfCl đluợi lnh t lâu vội vàng xông lên phía trước, đBUem linh phù này nhấrt nhấBUt nht lên, cẩYCwn thn đEyem thu vào trong hộp rồi lp tứCjc lui xuống.

Loạlui cấEym chế phù trin này đNối với tiểCru gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảXXRo vt khó tìm nên hết sứLsFc cẩNrVn thn.

Không còn có phù trin cấOim chế phía trên, thạROSch bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắTNng đCjồng thờHi nhẹ nhàng rung đOTWộng.

NhấKHnt thờBUi, cảG ba lão già đEyung trong đCrám tu sĩTBY phía trước đuồng thờsabi nhấbgt c pháp kỳ trong tay phát ra mấCry đolcfPVo tinh tế quang ti màu sắwEc khác nhau bắVin nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạtch quang biến mấNt.

ThạEych bích càng chớp lên thêm kịYCwch lit sau đNó đtlNlt rung núi chuyến cùng tiếng oanh minh nổi lên, thạNrVch bích dầTNn dầBUn t đkộng phân ra thành hai phầtn và đNwE lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn mườaWi trượng hình bán nguyt.

Đám đbg t tuổi trẻ ba gia tộc đVTEFwEng sau cùng trợn hai mắOit vội vàng nhìn chằTBYm chằum vào lổ hổng đNrVánh giá tình hình không ngng.
nguồn tunghoanh.com
PhảWGi biết rằKHnng Linh tuyn này đHược ba gia tộc coi là vt chí bảEyo, đtám đVTE t bình thườyng rấNt có thểly cảH đroOYYRi cũng chỉYfY có lúc này đKHnây mới có cơ hội tn mắOTWt nhìn thấPgy linh tuyn nên t nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng tht ra hình dáng tht s của Linh tuyn này thì ngay cảt đuHBUa trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thểnt nói ra rõ ràng. đCrọc truyn mới nhấOit tạnti tung hoanh . com

Linh tuyn này đYCwược xây bao quanh bằlNlng bạVTEch ngọc trắung nõn dài ba trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lổ hổng rộng hơn mườYki trượng.

Thoáng nhìn trong ao chỉRYL có non na là thứwE nước suối trong suốt, cc kỳ tinh khiết và phảBUng phấNt như không nhim một bụi trầEKfn.

Càng khiến cho ngườNi ta cảsabm thấuHy bấuHt phàm chính là t trong ngọc trì này lạcNi mơ hồ tảcNn mát ra một loạLsFi hương thơm ngát nói không nên lờSVi, làm cho ngườCji ta sau khingi thì cảrm thấyy toàn thân thư thái, tinh thầPgn đYfYEKfi chấEKfn.

Đám đOTW t tuổi trẻ này thấfPVy vy thì xao đlNlộng, còn một lão già mt trắkng không có râu trong ba lão già đWGột nhiên quay ngườGi lạVii, hai mắntt bắaWn ra tinh mang sắaWc bén hướng mọi nơi đROSto qua.

NhấVTEt thờlyi tấRYLt cảLsF mọi ngườPgi đbgu yên lng.

VịwE này chính Trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, tu vi đlyã đrến Trúc Cơ Trung Kỳ có thểN xem như là đEy nhấHt tu sĩVTE tạcNi Linh Lân sơn.

Không chỉu đOTWám đfCl t Hoàng thịN gia tộc kính sợ hắEyn mà ngay cảSV đlyám đEKf t hai nhà Vương, Lý cũng đaWồng dạCjng đbgối với hắBUn cung kính dịt thườXXRng.

"Ha ha! Uy danh của Hoàng huynh tht có tác dụng, có thểu khiến cho đUám tiểOiu t kia đwEàng hoàng nghe lờroOi" Một lão già khác mc áo màu xám nhìn thấEyy màn này thì hai mắsabt híp lạaWi cườlNli hì hì nói.

"Điu đEKfó là đtương nhiên. Hoàng huynh bây giờy tu vi đrã đlNlến cảEynh giới Trúc Cơ Trung Kỳ đPgntnh phong. Nói không chng còn có thểbg tiến thêm một tầLsFng, bước chân vào cảYYRnh giới Trúc Cơ Hu Kỳ" Một lão già mc thanh bào khác cũng hâm mộ dịYfY thườuHng nói.

"Hai vịnt hin đlNl nói giỡn rồi. Vi huynh cũng đntã tng này tuổi rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầYYRng nữYka thì cũng chỉk có thểN lưu lạfPVi cho đCjám vãn bối đNi làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà đyU cho đPgám tiểtu t kia dùng thôi. Bây giờG nước suối trong ngọc trì ta hồ so với năm va rồi cũng không ít hơn là mấNy, đaWây chính là một chuyn tốt" Hoàng Nguyên Minh sau khi cườROSi hắTBYc hắTNc thì khách khí khiêm tốn nói.

Hai gã lão già khác t nhiên là Trúc Cơ Kỳ Trưởng lão của hai gia tộc kia.

Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằroOng, min cưỡng cũng mới chỉWG có thểlu bồi dưỡng ra đHược một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩVi chống giữH cục din. Hoàng Nguyên Minh cùng hai ngườlyi này cũng đYCwã có giao tình nhiu năm cho nên nhữVTEng ngôn t mới va rồi hoàn toàn thoảlui mái không cầYfYn giữYYR ý.

Hai lão già này cũng vi nhiên cườfCli không nhắWGc lạNi vic này nữGa rồi bắYCwt đtolcu quay đtOiu phân phó đsabám đU t bí truyn nhà mình bắSVt đNVTEu tiến lên pha chế linh trà .

Lúc này mỗi một gia tộc đlyu có hai gã đnt tBUng tiếng nhn mnh tiến đsabến đlyi thng đlyến ngọc trì nhưng ngay lúc chúng nhân đyang giương mắKHnt nhìn và đTBYám đOTW t này chưa kịNrVp đaWi tới bên cạRYLnh ngọc trì thì đroOột nhiên một màn kinh ngườROSi ngoài ý muốn xuấVit hin.

ChỉRYL thấPgy phía trên ngọc trì khoảTBYng ba bốn trượng đfClột nhiên vang lên một tiếng sâm trầlum thấlNlp cùng ngũ sắCrc hà quang chợt ẩSVn chợt hin lên vài cái thì một cái quang cầaWu màu đEKfen bổng t hư không hin ra.

Tiếp theo trong cái quang cầtu màu đTBYen này phát ra thanh âm "xẹt xẹt" quái dịEy tiếp đsabó nó bắYCwt đucNu vn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầFwEm một trượng.

Theo sau có thanh âm "phụp phụp" vang lên, trước ánh mắYYRt ngốc tr của chúng tu sĩTBY, một cái nhân ảwEnh bịfPV một mảNrVnh ngũ sắNrVc thảUi hà ném ra va lúc rơi vào trong ngọc trì. Sau đGó cái khe hở không gian này chợt cuồng hin lên vài cái và biến mấCrt vô tung vô ảroOnh.

Nhân ảPgnh này sau khi rơi vào ngọc trì thì ming khẽ ồ" một tiếng, thân hình thoáng một cái đyã đNfPVng thng dy, ánh mắNt nhìn chúng tu sĩN đyPgng trước ngọc trì liếc một cái, nét mt lộ ra vẻ cc kỳ cổ quái.

Hoàng Nguyên Minh cầTBYm đPgEyu tu sĩfCl ba nhà sớm đWGã bịPg làm kinh hãi không nói nên lờCri.

Nhân ảYknh kia là một nam t tuổi còn trẻ, mc áo bào màu xanh. HắKHnn va hin thân đYCwã thấXXRy nhiu tu sĩnt như vy thì cũng cảtm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấNrVu hổ nhưng sau đtó thầOin sắVTEc lạlui như thườuHng.

Trên ngườbgi thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đYCwang bịcN ướt sũng trong nháy mắOit đbgã bốc hơi và trở nên khô ráo dịroO thườuHng .

"Nơi này là phương nào, có phảNrVi là Đông Dụ quốc không" Nam t t trong ngọc trì đROSi ra sau đfPVó xoay chuyểlyn ánh mắsabt, rấOTWt d dàng tìm thấGy tu sĩnt cao thâm nhấFwEt ở đNây là Hoàng Nguyên Minh lạsabnh nhạlut hỏi. Trong giọng nói tràn ngp khẩRYLu khí không thểy t chối.

"Nơi này là TrữVTE Châu thuộc Đông Dụ quốc. Không biết tin bối tôn tính đbgfCli danh là gì, có thểroO cho vãn bối biết tục danh?" Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thầVin thứfPVc đYYRBUo qua nam t trước mắntt thì Kết quảroO là trong lòng đwBYki chấkn vì căn bảVin không có cách nào nhìn ra sâu cạaWn của đSVối phương. Điu này cho thấEKfy đroOối phương tối thiểROSu cũng là Kết Đan Kỳ tu sĩU. Mà tình huống đWGối phương xuấroOt hin va rồi lạlyi tht s cc kỳ quỷ dịCr nên hắtn t nhiên là không dám có chút chm tr, sau khi cung kính thi l thì cẩyn thn dịOTW thườCjng trảolc lờKHni.

Hai gã lão già còn lạBUi đOTWồng dạNng cảVim ứfClng đWGược tu vi của Hàn Lp thâm bấwBt khảbg trắYCwc thì trong lòng hoảNrVng sợ đCjồng dạCrng cung kính thi l vẻ mt cườBUi bồi.

"Trữr Châu" Gã nam t tuổi trẻ này mắRYLt khẽ hấVTEp háy, trên mt Thầyn sắROSc không thay đCjổi nhưng trong ming lạYCwi thì thào một câu, vẻ mt hin ra một tia trầkm ngâm.

NgườWGi này t nhiên đroOúng là Hàn Lp va mới t tàn tích Linh miểVTEu Viên chạcNy thoát ra. Lúc này đfPVã cách lúc khởi đNCju trn đCjfCli chiến trong Trụy Ma cốc hơn hai mươi bảWGy năm.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.