Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 855 : Thoát thân

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 855 : Thoát thân
QuyểHn 5: Danh ChấVajn Nhấzfkt Phương

Chương 855: Thoát thân

DịuUch: NgạNHGo Thiên Môn
Nguồn: Vip.******
ĐOB t : GiacKhongDaiSu - 4vn.eu


TrữLe Châu thuộc v Đông Dụ quốc ở Thiên Nam nằapm k Xương Châu có Trụy Ma Cốc và là một Châu rấfQzt nhỏ và bình thườOBMng.

Trong Xương Châu này đXFEIy rng rm cùng vô biên sơn lĩyRnh hoàn toàn trái ngược với Tr Châu khắzfkp nơi đJju là đIjUt vàng núi hoang, hy hữZjMu lắSRVm mới thấMlHy có cây cối và sông suối. Cho nên ngườJwi tu tiên cư ngụ tạjHi đHây đOBMã ít lạXBi càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứt Châu này với vài dảzXJi linh mạzfkch thấZjMp kém mà cũng tiêu diêu t tạEIi, không có ngườti nào tranh đKhoạQMEt với bọn họ.

Phía Tây nam Tr Châu có một chỗ gọi là Linh Lân sơn lĩVajnh là một trong nhữzQng nơi có vài khối linh mạHPych.

Linh Lân sơn này din tích cũng không quá nhỏ, chng hơn trãm dm nhưng linh mạlJzch lạfQzi chỉZjM dài hơn mườyRi dm mà thôi.

đwây chỉkNS có Linh Lân sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cn là nơi có thểjZL đIược các tu sĩJw min cưỡng chọn làm nơi đHkNS tọa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vy lạFoi đXFồng thờfQzi có tới ba gia tộc tu tiên, một lớn hai nhỏ cùng ở đtó, phân bit mỗi gia tộc chiếm cứzfk một tòa sơn phong.

Ba tộc Hoàng, Lý, Vương bịyR ép ở tạMti TrữuU Châu là vùng đyRzfkt linh khí đyRơn bạHHc như thế này thì đVajương nhiên đKzKu là một số tiểKhu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạOBMnh nhấPKt nhưng không muốn nói Kết Đan Tu SĩFo mà ngay cảN Trúc Cơ tu sĩOB cũng bấyRt quá chỉlJz có hai ngườEIi mà thôi. Còn lạKhi đjHám môn nhân đMs t đlJzu là một số đuU t cấGNp thấpp Luyn Khí Kỳ, hơn nữpa đLKua số mới ở cảtnh giới ba bốn tầNHGng. Thm chí ba nhà còn có mấJwy ngàn gia tộc đB t căn bảHPyn không có linh căn nên không thểFo không ở bên ngoài Linh Lân sơn.

Ba nhà tình hình như thế mà còn có thểEI bình yên vô s sống chung với nhau thì bình thườOBng giao tình t nhiên cũng không tồi.

Thm chí gầjHn trăm năm nay đVaj t ba nhà không thiếu trườHPyng hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứOFOu căn nguyên thì do Linh Lân sơn này mc dù phàm chấEIt linh mạHch tht s là không có gì đkNSc bit nhưng trên đHInh chủ phong lạVaji có một dòng linh tuyn vô danh kỳ dịFo.

Linh tuyn này mc dù không phảfQzi là Linh Nhãn Chi Tuyn thế gian hiếm thấHy như Linh Nhãn chi vt nhưng cũng là một loạzQi linh vt có hiu dụng thầMtn kỳ.

Dùng nước Linh tuyn này hòa với một ít linh dược rồi tẩQMEm vào linh trà cho đNám đzXJ t Luyn Khí Kỳ năm sáu tầBng uống thì cũng có tác dụng tẩpy tủy dịzQch kinh nhấjUt đNBjOnh và đeối với vic tu luyn này có lợi lớn. Ba gia tộc này mc dù biết là nơi đkNSây tht s không có cái gì tốt cho vic tu luyn nhưng vn cắBjOn răng kiên trì không đpi chủ yếu là do Linh tuyn này.

BấJwt quá, Linh tuyn này mc dù có loạLei hiu quảjZL kỳ dịZjM này nhưng cũng không phảIi có thểMlH s dụng quanh năm.

Mà hàng năm chỉMlH có mấNy ngày cố đMtjUnh mới có Linh tuyn t dưới đjUIIOt tuôn ra. Mỗi lầEIn số lượng nước suối chảuUy ra cũng ít đyRến đFoáng thương nên căn bảEIn không đNủ phân phối đuUu cho cảEI ba nhà.

Theo đwó, các Trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đwã dứOBMt khoát c ngườIi của cảzQ ba nhà đLeem linh tuyn này phong kín lạHi, cứB mườBjOi năm mới mở ra một lầen.

Qua mườHPyi năm linh tuyn lạMlHi tích tụ số lượng nước suối đlJzủ cho cảSRV ba nhà s dụng một lầyRn. Mà cứEI mỗi mườei năm cũng va lúc thế h đMt t mới trưởng thành của ba nhà xuấNHGt hin nên linh tuyn cũng phát huy hiu quảzQ tốt nhấpt, tránh bịZjM lãng phí.

Chính Linh tuyn này đBã khiến cho ba nhà không thểMlH không ràng buộc gắQMEn bó với nhau, cùng thủ hộ và s dụng linh vt này. Cách mườzfki năm lạlJzi mở Linh tuyn ra một lầMsn lấwy nước cấHPyp cho đLKuám đSRV t trẻ tuổi trong nhà dùng đtZjM tẩNy tủy dịIch kinh.

Mà một ngày này, trên đHenh Linh Lân sơn chủ phong ba nhà đXFang c hành nghi thứKhc đJjOFOy thanh thế mở ra Linh tuyn.

Đtng trước một vách núi màu đjUen cao hơn trăm trượng đXFang có mườMsi mấapy tên đOFO t ba nhà sắHPyp xếp thành hàng, ngườXBi nào ngườJji ấuUy mt mày đNHGQMEy vẻ hưng phấLen nhìn v phía trước.

Đám đLe t này lớn thì mườMsi sáu mườLKui bảOBy tuổi mà nhỏ thì mới mườuUi một mườHi hai tuổi mà thôi.

Tu vi thì đjZLXFi bộ phn đMtu là Luyn Khí Kỳ ba bốn tầyRng, thm chí có tên mới ở cảXFnh giới Luyn Khí Kỳ một hai tầOBng.

Phía trước mt đKzKám ngườti này có hơn mườjHi ngườHPyi tuổi cao hơn rấfQzt nhiu, đtu là tu sĩHPy Luyn Khí Kỳ đfQzã ngoài mườMsi tầVajng, thm chí trong đIó còn có ba lão già tu vi cũng đSRVã bước vào Trúc Cơ Kỳ. Một gã trung kỳ và hai gã còn lạOBMi là sơ kỳ.

Hơn mườKhi ngườNHGi tu vi cao thâm tu sĩe này đapang đVajOFOng trước thạIch bích, trong tay cầOBMm một cây pháp khí.
truyn copy t tunghoanh.com
Trong ming bọn họ đLeọc chú ngữJj liên tiếp không ngng tiến hành nghi thứjHc mở pháp trn.

Trên thạHPych bích cao lớn đIối din có dán bảuUy tám cái cấem chế phù trin to nhỏ màu sắQMEc khác nhau, phía trên có ánh linh quang chớp đSRVộng không ngng, chợt ám chợt minh.

GiờH phút này, dưới s thống lĩJjnh của ba lão già, hơn mườPKi tên tu sĩIIO trong ming phát ra thanh âm chú ngữHH chợt cao lên và thêm dồn dp đfQzồng thờHi ba cây pháp kỳ trong tay ba ngườOBMi bạIch quang dầBn dầMtn sáng rc lên. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đMtồng thờHPyi giơ quảHH đKzKQMEm lên và đfQzánh ra một đNOBMo pháp quyết hóa thành một mảBjOnh ánh sáng mờQME cuốn đQMEi.

Phù trin trên thạpch bích sau khi bịw pháp quyết hóa thành ánh sáng mờkNS kích vào khẽ run lên một trn rồi đeu rơi xuống.

Lúc này phía sau có vài tên đLe t trợ thủ tay cầMsm hộp ngọc đyRXFng chuẩNn bịOFO đRBLợi lnh t lâu vội vàng xông lên phía trước, đJjem linh phù này nhấzQt nhấJjt nht lên, cẩIn thn đJwem thu vào trong hộp rồi lp tứQMEc lui xuống.

LoạGNi cấRBLm chế phù trin này đBối với tiểSRVu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảSRVo vt khó tìm nên hết sứpc cẩMsn thn.

Không còn có phù trin cấMsm chế phía trên, thạEIch bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắIng đkNSồng thờRBLi nhẹ nhàng rung đFộng.

NhấuUt thờPKi, cảzQ ba lão già đJjtng trong đLKuám tu sĩap phía trước đKhồng thờjZLi nhấFt c pháp kỳ trong tay phát ra mấGNy đwMlHo tinh tế quang ti màu sắMlHc khác nhau bắRBLn nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạzQch quang biến mấIt.

ThạJjch bích càng chớp lên thêm kịNch lit sau đJjó đwLKut rung núi chuyến cùng tiếng oanh minh nổi lên, thạkNSch bích dầBjOn dầlJzn t đFộng phân ra thành hai phầFn và đHSRV lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn mườOBi trượng hình bán nguyt.

Đám đLKu t tuổi trẻ ba gia tộc đXFJjng sau cùng trợn hai mắJjt vội vàng nhìn chằKhm chằjHm vào lổ hổng đLKuánh giá tình hình không ngng.

PhảjUi biết rằjZLng Linh tuyn này đMsược ba gia tộc coi là vt chí bảBjOo, đeám đjH t bình thườFng rấtt có thểp cảjU đOBMHi cũng chỉJj có lúc này đLeây mới có cơ hội tn mắBt nhìn thấJwy linh tuyn nên t nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng tht ra hình dáng tht s của Linh tuyn này thì ngay cảHH đMtwa trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thểLe nói ra rõ ràng.

Linh tuyn này đSRVược xây bao quanh bằEIng bạtch ngọc trắKhng nõn dài ba trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lổ hổng rộng hơn mườHPyi trượng.

Thoáng nhìn trong ao chỉt có non na là thứPK nước suối trong suốt, cc kỳ tinh khiết và phảEIng phấHPyt như không nhim một bụi trầIn.

Càng khiến cho ngườIIOi ta cảjHm thấKhy bấNt phàm chính là t trong ngọc trì này lạMti mơ hồ tảJwn mát ra một loạKzKi hương thơm ngát nói không nên lờFi, làm cho ngườVaji ta sau khingi thì cảlJzm thấPKy toàn thân thư thái, tinh thầRBLn đRBLEIi chấRBLn.

Đám đjU t tuổi trẻ này thấKzKy vy thì xao đzXJộng, còn một lão già mt trắBng không có râu trong ba lão già đSRVột nhiên quay ngườBjOi lạXBi, hai mắuUt bắjZLn ra tinh mang sắNHGc bén hướng mọi nơi đlJzHo qua.

NhấPKt thờOBMi tấPKt cảHH mọi ngườkNSi đKzKu yên lng.

VịHH này chính Trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, tu vi đHã đEIến Trúc Cơ Trung Kỳ có thểOBM xem như là đap nhấOBt tu sĩRBL tạFi Linh Lân sơn.

Không chỉJj đSRVám đMlH t Hoàng thịMt gia tộc kính sợ hắGNn mà ngay cảGN đtám đEI t hai nhà Vương, Lý cũng đyRồng dạNHGng đHối với hắNn cung kính dịlJz thườlJzng.

"Ha ha! Uy danh của Hoàng huynh tht có tác dụng, có thểOB khiến cho đfQzám tiểJju t kia đBjOàng hoàng nghe lờMti" Một lão già khác mc áo màu xám nhìn thấJjy màn này thì hai mắBjOt híp lạMlHi cườapi hì hì nói.

"Điu đLeó là đjHương nhiên. Hoàng huynh bây giờZjM tu vi đMtã đVajến cảRBLnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ đOFOenh phong. Nói không chng còn có thểOBM tiến thêm một tầNng, bước chân vào cảBnh giới Trúc Cơ Hu Kỳ" Một lão già mc thanh bào khác cũng hâm mộ dịjZL thườQMEng nói.

"Hai vịfQz hin đJj nói giỡn rồi. Vi huynh cũng đHHã tng này tuổi rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầkNSng nữzQa thì cũng chỉjH có thểjH lưu lạNHGi cho đkNSám vãn bối đjHi làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà đMlHGN cho đMsám tiểVaju t kia dùng thôi. Bây giờJw nước suối trong ngọc trì ta hồ so với năm va rồi cũng không ít hơn là mấKhy, đHây chính là một chuyn tốt" Hoàng Nguyên Minh sau khi cườEIi hắKhc hắjUc thì khách khí khiêm tốn nói.

Hai gã lão già khác t nhiên là Trúc Cơ Kỳ Trưởng lão của hai gia tộc kia.

Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằMlHng, min cưỡng cũng mới chỉSRV có thểzfk bồi dưỡng ra đNược một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩHH chống giữjH cục din. Hoàng Nguyên Minh cùng hai ngườLei này cũng đjHã có giao tình nhiu năm cho nên nhữKzKng ngôn t mới va rồi hoàn toàn thoảKhi mái không cầzXJn giữLe ý.

Hai lão già này cũng vi nhiên cườXBi không nhắpc lạHi vic này nữMsa rồi bắMst đFoLeu quay đOBMLeu phân phó đtám đKh t bí truyn nhà mình bắOFOt đIZjMu tiến lên pha chế linh trà .

Lúc này mỗi một gia tộc đOBMu có hai gã đJw tOFOng tiếng nhn mnh tiến đzfkến đFi thng đGNến ngọc trì nhưng ngay lúc chúng nhân đzfkang giương mắLKut nhìn và đGNám đLKu t này chưa kịzXJp đXBi tới bên cạwnh ngọc trì thì đBột nhiên một màn kinh ngườti ngoài ý muốn xuấHt hin.

ChỉjH thấfQzy phía trên ngọc trì khoảMtng ba bốn trượng đVajột nhiên vang lên một tiếng sâm trầNHGm thấkNSp cùng ngũ sắQMEc hà quang chợt ẩuUn chợt hin lên vài cái thì một cái quang cầFu màu đOFOen bổng t hư không hin ra.

Tiếp theo trong cái quang cầyRu màu đyRen này phát ra thanh âm "xẹt xẹt" quái dịHPy tiếp đlJzó nó bắJjt đjHtu vn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầkNSm một trượng.

Theo sau có thanh âm "phụp phụp" vang lên, trước ánh mắIt ngốc tr của chúng tu sĩPK, một cái nhân ảtnh bịap một mảLenh ngũ sắJjc thảBi hà ném ra va lúc rơi vào trong ngọc trì. Sau đXBó cái khe hở không gian này chợt cuồng hin lên vài cái và biến mấkNSt vô tung vô ảJjnh.

Nhân ảEInh này sau khi rơi vào ngọc trì thì ming khẽ ồ" một tiếng, thân hình thoáng một cái đjUã đFojUng thng dy, ánh mắKzKt nhìn chúng tu sĩjH đPKjUng trước ngọc trì liếc một cái, nét mt lộ ra vẻ cc kỳ cổ quái.

Hoàng Nguyên Minh cầpm đOBMIu tu sĩyR ba nhà sớm đHã bịuU làm kinh hãi không nói nên lờpi.

Nhân ảwnh kia là một nam t tuổi còn trẻ, mc áo bào màu xanh. HắHn va hin thân đzQã thấOBMy nhiu tu sĩF như vy thì cũng cảHHm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấjHu hổ nhưng sau đLeó thầen sắNc lạEIi như thườZjMng.

Trên ngườBi thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đjUang bịp ướt sũng trong nháy mắFt đSRVã bốc hơi và trở nên khô ráo dịOFO thườyRng .

"Nơi này là phương nào, có phảOBi là Đông Dụ quốc không" Nam t t trong ngọc trì đapi ra sau đeó xoay chuyểfQzn ánh mắOBt, rấVajt d dàng tìm thấwy tu sĩJw cao thâm nhấGNt ở đJjây là Hoàng Nguyên Minh lạyRnh nhạjZLt hỏi. Trong giọng nói tràn ngp khẩFu khí không thểlJz t chối.

"Nơi này là TrữSRV Châu thuộc Đông Dụ quốc. Không biết tin bối tôn tính đKhMsi danh là gì, có thểKh cho vãn bối biết tục danh?" Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thầPKn thứJwc đlJzEIo qua nam t trước mắBjOt thì Kết quảzQ là trong lòng đkNSFi chấlJzn vì căn bảLen không có cách nào nhìn ra sâu cạVajn của đyRối phương. Điu này cho thấlJzy đwối phương tối thiểLeu cũng là Kết Đan Kỳ tu sĩw. Mà tình huống đEIối phương xuấwt hin va rồi lạLKui tht s cc kỳ quỷ dịzfk nên hắOBn t nhiên là không dám có chút chm tr, sau khi cung kính thi l thì cẩQMEn thn dịap thườIIOng trảVaj lờSRVi.

Hai gã lão già còn lạLei đjZLồng dạIIOng cảkNSm ứRBLng đOBMược tu vi của Hàn Lp thâm bấOFOt khảBjO trắNHGc thì trong lòng hoảPKng sợ đJwồng dạPKng cung kính thi l vẻ mt cườzXJi bồi.

"Trữzfk Châu" Gã nam t tuổi trẻ này mắjZLt khẽ hấkNSp háy, trên mt ThầVajn sắPKc không thay đMtổi nhưng trong ming lạMlHi thì thào một câu, vẻ mt hin ra một tia trầem ngâm.

NgườQMEi này t nhiên đOBúng là Hàn Lp va mới t tàn tích Linh miểBu Viên chạZjMy thoát ra. Lúc này đBã cách lúc khởi đZjMBu trn đBzQi chiến trong Trụy Ma cốc hơn hai mươi bảQMEy năm.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.