Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 855 : Thoát thân

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 855 : Thoát thân
QuyểEHan 5: Danh ChấmiZn NhấaCt Phương

Chương 855: Thoát thân

Dịvch: NgạHo Thiên Môn
Nguồn: Vip.******
ĐH t : GiacKhongDaiSu - 4vn.eu


Trữivo Châu thuộc v Đông Dụ quốc ở Thiên Nam nằYZVm k Xương Châu có Trụy Ma Cốc và là một Châu rấiyt nhỏ và bình thườEHang.

Trong Xương Châu này đivoCy rng rm cùng vô biên sơn lĩpnh hoàn toàn trái ngược với Tr Châu khắVYKp nơi đru là đYvWLt vàng núi hoang, hy hữbJru lắhhdm mới thấJjy có cây cối và sông suối. Cho nên ngườVYKi tu tiên cư ngụ tạsZQi đgây đkqã ít lạHpi càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứsZQ Châu này với vài dảei linh mạZAwch thấYZVp kém mà cũng tiêu diêu t tạHIii, không có ngườri nào tranh đbxoạrt với bọn họ.

Phía Tây nam Tr Châu có một chỗ gọi là Linh Lân sơn lĩbJrnh là một trong nhữVYKng nơi có vài khối linh mạrQch.

Linh Lân sơn này din tích cũng không quá nhỏ, chng hơn trãm dm nhưng linh mạrch lạHpi chỉWL dài hơn mườEHai dm mà thôi.
truyn cp nht nhanh nhấKZt tạVYKi tung hoanh chấsZQm com
đsZQây chỉYZV có Linh Lân sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cn là nơi có thểbJr đaCược các tu sĩQr min cưỡng chọn làm nơi đeC tọa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vy lạCi đkqồng thờeWri có tới ba gia tộc tu tiên, một lớn hai nhỏ cùng ở đVYKó, phân bit mỗi gia tộc chiếm cứbJr một tòa sơn phong.

Ba tộc Hoàng, Lý, Vương bịHIi ép ở tạvi Trữj Châu là vùng đZkhHpt linh khí đvơn bạgc như thế này thì đZAwương nhiên đYZVu là một số tiểheu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạjnh nhấCt nhưng không muốn nói Kết Đan Tu SĩJj mà ngay cảb Trúc Cơ tu sĩHp cũng bấZHt quá chỉr có hai ngườueHi mà thôi. Còn lạfbEi đivoám môn nhân đr t đsZQu là một số đivo t cấQrp thấbxp Luyn Khí Kỳ, hơn nữueHa đHa số mới ở cảYvnh giới ba bốn tầACng. Thm chí ba nhà còn có mấYvy ngàn gia tộc đHp t căn bảiWn không có linh căn nên không thểZkh không ở bên ngoài Linh Lân sơn.

Ba nhà tình hình như thế mà còn có thểb bình yên vô s sống chung với nhau thì bình thườeeNng giao tình t nhiên cũng không tồi.

Thm chí gầobn trăm năm nay đe t ba nhà không thiếu trườHIing hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứNTNu căn nguyên thì do Linh Lân sơn này mc dù phàm chấhet linh mạKZch tht s là không có gì đZAwc bit nhưng trên đbxTfznh chủ phong lạivoi có một dòng linh tuyn vô danh kỳ dịv.

Linh tuyn này mc dù không phảACi là Linh Nhãn Chi Tuyn thế gian hiếm thấvy như Linh Nhãn chi vt nhưng cũng là một loạueHi linh vt có hiu dụng thầiWn kỳ.

Dùng nước Linh tuyn này hòa với một ít linh dược rồi tẩZAwm vào linh trà cho đivoám điy t Luyn Khí Kỳ năm sáu tầobng uống thì cũng có tác dụng tẩYZVy tủy dịIEch kinh nhấvvt đkqJjnh và đEHaối với vic tu luyn này có lợi lớn. Ba gia tộc này mc dù biết là nơi đACây tht s không có cái gì tốt cho vic tu luyn nhưng vn cắHpn răng kiên trì không đbxi chủ yếu là do Linh tuyn này.

BấueHt quá, Linh tuyn này mc dù có loạvi hiu quảH kỳ dịWL này nhưng cũng không phảueHi có thểj s dụng quanh năm.

Mà hàng năm chỉQr có mấYZVy ngày cố đhhdenh mới có Linh tuyn t dưới đTfzQrt tuôn ra. Mỗi lầACn số lượng nước suối chảZkhy ra cũng ít đvvến điWáng thương nên căn bảHIin không đACủ phân phối đeeNu cho cảzsm ba nhà.

Theo đeeNó, các Trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đeWrã dứEHat khoát c ngườduYi của cảueH ba nhà đZAwem linh tuyn này phong kín lạJji, cứob mườiyi năm mới mở ra một lầIEn.

Qua mườfbEi năm linh tuyn lạKZi tích tụ số lượng nước suối đYZVủ cho cảr ba nhà s dụng một lầNTNn. Mà cứob mỗi mườaCi năm cũng va lúc thế h đKZ t mới trưởng thành của ba nhà xuấHt hin nên linh tuyn cũng phát huy hiu quảYZV tốt nhấkqt, tránh bịHp lãng phí.
truyn copy t tunghoanh.com
Chính Linh tuyn này đbxã khiến cho ba nhà không thểNbi không ràng buộc gắjn bó với nhau, cùng thủ hộ và s dụng linh vt này. Cách mườzsmi năm lạrgi mở Linh tuyn ra một lầWLn lấHpy nước cấNbip cho đQrám đrQ t trẻ tuổi trong nhà dùng đzsmJj tẩwjy tủy dịEHach kinh.

Mà một ngày này, trên đCYvnh Linh Lân sơn chủ phong ba nhà đNbiang c hành nghi thứvc đZHHIiy thanh thế mở ra Linh tuyn.

ĐKZng trước một vách núi màu đsZQen cao hơn trăm trượng đhhdang có mườivoi mấduYy tên đsZQ t ba nhà sắduYp xếp thành hàng, ngườYZVi nào ngườaCi ấEHay mt mày đZHkqy vẻ hưng phấWLn nhìn v phía trước.

Đám đTfz t này lớn thì mườaCi sáu mườVYKi bảTfzy tuổi mà nhỏ thì mới mườhei một mườivoi hai tuổi mà thôi.

Tu vi thì đrQpi bộ phn đivou là Luyn Khí Kỳ ba bốn tầWLng, thm chí có tên mới ở cảrgnh giới Luyn Khí Kỳ một hai tầQrng.

Phía trước mt đmiZám ngườHIii này có hơn mườbxi ngườZAwi tuổi cao hơn rấbJrt nhiu, đHIiu là tu sĩp Luyn Khí Kỳ đVYKã ngoài mườueHi tầeeNng, thm chí trong đkqó còn có ba lão già tu vi cũng đeWrã bước vào Trúc Cơ Kỳ. Một gã trung kỳ và hai gã còn lạeeNi là sơ kỳ.

Hơn mườeWri ngườrQi tu vi cao thâm tu sĩZH này đrQang đfbEeeNng trước thạobch bích, trong tay cầpm một cây pháp khí.

Trong ming bọn họ đZkhọc chú ngữYv liên tiếp không ngng tiến hành nghi thứduYc mở pháp trn.

Trên thạHpch bích cao lớn đVYKối din có dán bảHpy tám cái cấhem chế phù trin to nhỏ màu sắZHc khác nhau, phía trên có ánh linh quang chớp đbJrộng không ngng, chợt ám chợt minh.

GiờZH phút này, dưới s thống lĩZkhnh của ba lão già, hơn mườiWi tên tu sĩrg trong ming phát ra thanh âm chú ngữYZV chợt cao lên và thêm dồn dp đpồng thờeeNi ba cây pháp kỳ trong tay ba ngườji bạCch quang dầqn dầgn sáng rc lên.

Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đYZVồng thờACi giơ quảkq đzsmJjm lên và đhhdánh ra một đeobo pháp quyết hóa thành một mảbJrnh ánh sáng mờe cuốn đqi.

Phù trin trên thạsZQch bích sau khi bịYZV pháp quyết hóa thành ánh sáng mờAC kích vào khẽ run lên một trn rồi đpu rơi xuống.

Lúc này phía sau có vài tên đC t trợ thủ tay cầrm hộp ngọc đrQvng chuẩeeNn bịrg đfbEợi lnh t lâu vội vàng xông lên phía trước, đYvem linh phù này nhấNTNt nhấfbEt nht lên, cẩkqn thn đrem thu vào trong hộp rồi lp tứduYc lui xuống.

LoạueHi cấgm chế phù trin này đZAwối với tiểNTNu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảro vt khó tìm nên hết sứHpc cẩWLn thn.

Không còn có phù trin cấvvm chế phía trên, thạbch bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắbxng đZAwồng thờIEi nhẹ nhàng rung đNbiộng.

NhấNbit thờJji, cảp ba lão già đNbiwjng trong đrám tu sĩeeN phía trước đvồng thờduYi nhấeWrt c pháp kỳ trong tay phát ra mấHy đYvZAwo tinh tế quang ti màu sắNbic khác nhau bắrgn nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạbch quang biến mấsZQt.

Thạhech bích càng chớp lên thêm kịaCch lit sau đeó đHIiTfzt rung núi chuyến cùng tiếng oanh minh nổi lên, thạJjch bích dầZHn dầVYKn t đhhdộng phân ra thành hai phầWLn và đTfzQr lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn mườZHi trượng hình bán nguyt.

Đám đYv t tuổi trẻ ba gia tộc đEHaeWrng sau cùng trợn hai mắkqt vội vàng nhìn chằCm chằpm vào lổ hổng đHIiánh giá tình hình không ngng.

PhảQri biết rằfbEng Linh tuyn này đeWrược ba gia tộc coi là vt chí bảjo, đQrám đbJr t bình thườWLng rấpt có thểkq cảNbi đQrZkhi cũng chỉmiZ có lúc này đrQây mới có cơ hội tn mắrgt nhìn thấaCy linh tuyn nên t nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng tht ra hình dáng tht s của Linh tuyn này thì ngay cảC đobea trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thểbJr nói ra rõ ràng.

Linh tuyn này đbược xây bao quanh bằduYng bạrgch ngọc trắgng nõn dài ba trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lổ hổng rộng hơn mườNTNi trượng.

Thoáng nhìn trong ao chỉivo có non na là thứbx nước suối trong suốt, cc kỳ tinh khiết và phảCng phấrt như không nhim một bụi trầNTNn.

Càng khiến cho ngườji ta cảkqm thấqy bấIEt phàm chính là t trong ngọc trì này lạueHi mơ hồ tảmiZn mát ra một loạeWri hương thơm ngát nói không nên lờei, làm cho ngườpi ta sau khingi thì cảNbim thấmiZy toàn thân thư thái, tinh thầZAwn đaCHIii chấZAwn.

Đám đEHa t tuổi trẻ này thấNbiy vy thì xao đvộng, còn một lão già mt trắEHang không có râu trong ba lão già điWột nhiên quay ngườZkhi lạbi, hai mắvt bắZHn ra tinh mang sắYZVc bén hướng mọi nơi đYvbJro qua.

NhấYvt thờNbii tấNbit cảeWr mọi ngườbi đVYKu yên lng.

VịH này chính Trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, tu vi đpã đTfzến Trúc Cơ Trung Kỳ có thểiW xem như là đHIi nhấTfzt tu sĩvv tạji Linh Lân sơn.

Không chỉfbE đrQám đob t Hoàng thịvv gia tộc kính sợ hắjn mà ngay cảeeN đNTNám đg t hai nhà Vương, Lý cũng đmiZồng dạeeNng đrgối với hắZkhn cung kính dịduY thườKZng.

"Ha ha! Uy danh của Hoàng huynh tht có tác dụng, có thểH khiến cho đzsmám tiểfbEu t kia đTfzàng hoàng nghe lờKZi" Một lão già khác mc áo màu xám nhìn thấYZVy màn này thì hai mắeWrt híp lạIEi cườYZVi hì hì nói.

"Điu đIEó là đgương nhiên. Hoàng huynh bây giờiy tu vi đZAwã đvvến cảbxnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ đgfbEnh phong. Nói không chng còn có thểJj tiến thêm một tầNTNng, bước chân vào cảjnh giới Trúc Cơ Hu Kỳ" Một lão già mc thanh bào khác cũng hâm mộ dịYv thườduYng nói.

"Hai vịVYK hin đob nói giỡn rồi. Vi huynh cũng đACã tng này tuổi rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầJjng nữZHa thì cũng chỉkq có thểbx lưu lạbi cho đwjám vãn bối đZAwi làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà đzsmIE cho đobám tiểsZQu t kia dùng thôi. Bây giờb nước suối trong ngọc trì ta hồ so với năm va rồi cũng không ít hơn là mấiyy, đbJrây chính là một chuyn tốt" Hoàng Nguyên Minh sau khi cườNTNi hắHIic hắNTNc thì khách khí khiêm tốn nói.

Hai gã lão già khác t nhiên là Trúc Cơ Kỳ Trưởng lão của hai gia tộc kia.

Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằHng, min cưỡng cũng mới chỉsZQ có thểp bồi dưỡng ra đACược một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩsZQ chống giữeeN cục din. Hoàng Nguyên Minh cùng hai ngườsZQi này cũng đsZQã có giao tình nhiu năm cho nên nhữHpng ngôn t mới va rồi hoàn toàn thoảvi mái không cầaCn giữj ý.

Hai lão già này cũng vi nhiên cườduYi không nhắYZVc lạueHi vic này nữYZVa rồi bắhhdt đYvZkhu quay đeeNHIiu phân phó đWLám đTfz t bí truyn nhà mình bắgt đbJriWu tiến lên pha chế linh trà .

Lúc này mỗi một gia tộc đHpu có hai gã đr tNTNng tiếng nhn mnh tiến đbến đvi thng đrgến ngọc trì nhưng ngay lúc chúng nhân đeang giương mắQrt nhìn và đeeNám đH t này chưa kịep đeWri tới bên cạYZVnh ngọc trì thì đNTNột nhiên một màn kinh ngườVYKi ngoài ý muốn xuấHIit hin.

Chỉivo thấEHay phía trên ngọc trì khoảrng ba bốn trượng đduYột nhiên vang lên một tiếng sâm trầJjm thấYZVp cùng ngũ sắhec hà quang chợt ẩaCn chợt hin lên vài cái thì một cái quang cầrQu màu đwjen bổng t hư không hin ra.

Tiếp theo trong cái quang cầHIiu màu đoben này phát ra thanh âm "xẹt xẹt" quái dịhe tiếp đgó nó bắbt đeWrrgu vn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầeWrm một trượng.

Theo sau có thanh âm "phụp phụp" vang lên, trước ánh mắivot ngốc tr của chúng tu sĩKZ, một cái nhân ảEHanh bịKZ một mảeeNnh ngũ sắZHc thảei hà ném ra va lúc rơi vào trong ngọc trì. Sau đfbEó cái khe hở không gian này chợt cuồng hin lên vài cái và biến mấwjt vô tung vô ảueHnh.

Nhân ảhenh này sau khi rơi vào ngọc trì thì ming khẽ ồ" một tiếng, thân hình thoáng một cái đZkhã đrgCng thng dy, ánh mắHIit nhìn chúng tu sĩYv đZAwIEng trước ngọc trì liếc một cái, nét mt lộ ra vẻ cc kỳ cổ quái.

Hoàng Nguyên Minh cầrm đvmiZu tu sĩrg ba nhà sớm đduYã bịHp làm kinh hãi không nói nên lờueHi.

Nhân ảIEnh kia là một nam t tuổi còn trẻ, mc áo bào màu xanh. Hắgn va hin thân đYvã thấACy nhiu tu sĩkq như vy thì cũng cảrm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấueHu hổ nhưng sau đmiZó thầHIin sắgc lạaCi như thườaCng.

Trên ngườKZi thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đeWrang bịC ướt sũng trong nháy mắhet đYvã bốc hơi và trở nên khô ráo dịeeN thườheng .

"Nơi này là phương nào, có phảTfzi là Đông Dụ quốc không" Nam t t trong ngọc trì đHpi ra sau đeWró xoay chuyểqn ánh mắQrt, rấbt d dàng tìm thấZAwy tu sĩYZV cao thâm nhấZHt ở đZkhây là Hoàng Nguyên Minh lạHIinh nhạfbEt hỏi. Trong giọng nói tràn ngp khẩNTNu khí không thểkq t chối.

"Nơi này là TrữWL Châu thuộc Đông Dụ quốc. Không biết tin bối tôn tính đNTNei danh là gì, có thểHIi cho vãn bối biết tục danh?" Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thầfbEn thứYZVc đIEqo qua nam t trước mắIEt thì Kết quảg là trong lòng đVYKYZVi chấhen vì căn bảTfzn không có cách nào nhìn ra sâu cạHIin của đpối phương. Điu này cho thấEHay đjối phương tối thiểzsmu cũng là Kết Đan Kỳ tu sĩEHa. Mà tình huống đWLối phương xuấgt hin va rồi lạrQi tht s cc kỳ quỷ dịHIi nên hắwjn t nhiên là không dám có chút chm tr, sau khi cung kính thi l thì cẩYZVn thn dịq thườbxng trảHIi lờeeNi.

Hai gã lão già còn lạrQi đpồng dạbJrng cảaCm ứgng đjược tu vi của Hàn Lp thâm bấJjt khảivo trắHpc thì trong lòng hoảeng sợ đkqồng dạeWrng cung kính thi l vẻ mt cườgi bồi.

"TrữmiZ Châu" Gã nam t tuổi trẻ này mắYZVt khẽ hấbJrp háy, trên mt Thầpn sắduYc không thay đZkhổi nhưng trong ming lạfbEi thì thào một câu, vẻ mt hin ra một tia trầQrm ngâm.

Ngườgi này t nhiên đVYKúng là Hàn Lp va mới t tàn tích Linh miểru Viên chạpy thoát ra. Lúc này đeã cách lúc khởi đHpmiZu trn đbxiWi chiến trong Trụy Ma cốc hơn hai mươi bảoby năm.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.