Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 855 : Thoát thân

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 855 : Thoát thân
QuyểLVn 5: Danh Chấagn Nhấrdt Phương

Chương 855: Thoát thân

DịvEch: NgạfRjo Thiên Môn
Nguồn: Vip.******
ĐuxR t : GiacKhongDaiSu - 4vn.eu


TrữUTq Châu thuộc v Đông Dụ quốc ở Thiên Nam nằnTm k Xương Châu có Trụy Ma Cốc và là một Châu rấIPPt nhỏ và bình thườPpng.

Trong Xương Châu này đuxROUy rng rm cùng vô biên sơn lĩTnh hoàn toàn trái ngược với Tr Châu khắfRjp nơi đWu là đUTqUTqt vàng núi hoang, hy hữYzAu lắqem mới thấmrRy có cây cối và sông suối. Cho nên ngườwUIi tu tiên cư ngụ tạxSqi đVây đVã ít lạwnOi càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứE Châu này với vài dảTji linh mạDSch thấEp kém mà cũng tiêu diêu t tạnTi, không có ngườQCi nào tranh đnToạPpt với bọn họ.

Phía Tây nam Tr Châu có một chỗ gọi là Linh Lân sơn lĩWnh là một trong nhữagng nơi có vài khối linh mạmrRch.

Linh Lân sơn này din tích cũng không quá nhỏ, chng hơn trãm dm nhưng linh mạlKch lạWi chỉT dài hơn mườnTi dm mà thôi.

đPpây chỉAwf có Linh Lân sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cn là nơi có thểTLn đmmYược các tu sĩQC min cưỡng chọn làm nơi đqeW tọa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vy lạrdi đzồng thờqei có tới ba gia tộc tu tiên, một lớn hai nhỏ cùng ở đnaó, phân bit mỗi gia tộc chiếm cứRlL một tòa sơn phong.

Ba tộc Hoàng, Lý, Vương bịag ép ở tạTLni TrữK Châu là vùng đTjPSt linh khí đvEơn bạRTTc như thế này thì đKương nhiên đCu là một số tiểPSu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạTLnnh nhấqet nhưng không muốn nói Kết Đan Tu SĩZV mà ngay cảC Trúc Cơ tu sĩLV cũng bấDSt quá chỉag có hai ngườtzi mà thôi. Còn lạZVi đSWám môn nhân đW t đjEuu là một số đOU t cấQCp thấLVp Luyn Khí Kỳ, hơn nữvEa đWa số mới ở cảTnh giới ba bốn tầZVng. Thm chí ba nhà còn có mấPpy ngàn gia tộc đna t căn bảagn không có linh căn nên không thểag không ở bên ngoài Linh Lân sơn.

Ba nhà tình hình như thế mà còn có thểZV bình yên vô s sống chung với nhau thì bình thườTng giao tình t nhiên cũng không tồi.

Thm chí gầwUIn trăm năm nay đK t ba nhà không thiếu trườWng hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứuxRu căn nguyên thì do Linh Lân sơn này mc dù phàm chấzt linh mạRLch tht s là không có gì đQCc bit nhưng trên đTjQCnh chủ phong lạxSqi có một dòng linh tuyn vô danh kỳ dịRTT.

Linh tuyn này mc dù không phảYzAi là Linh Nhãn Chi Tuyn thế gian hiếm thấIPPy như Linh Nhãn chi vt nhưng cũng là một loạuxRi linh vt có hiu dụng thầvEn kỳ.

Dùng nước Linh tuyn này hòa với một ít linh dược rồi tẩzwmm vào linh trà cho đtzám đT t Luyn Khí Kỳ năm sáu tầuxRng uống thì cũng có tác dụng tẩxSqy tủy dịwnOch kinh nhấWt đuxRRLnh và đEQtối với vic tu luyn này có lợi lớn. Ba gia tộc này mc dù biết là nơi đWây tht s không có cái gì tốt cho vic tu luyn nhưng vn cắrdn răng kiên trì không đrdi chủ yếu là do Linh tuyn này.

BấTSvt quá, Linh tuyn này mc dù có loạlKi hiu quảK kỳ dịxSq này nhưng cũng không phảfZai có thểEQt s dụng quanh năm. xem chương mới tạTi tunghoanh(.)com

Mà hàng năm chỉvE có mấTjy ngày cố đVjEunh mới có Linh tuyn t dưới đDSRTTt tuôn ra. Mỗi lầUTqn số lượng nước suối chảSy ra cũng ít đcfcến đSWáng thương nên căn bảfZan không đYzAủ phân phối đYzAu cho cảQC ba nhà.

Theo đnTó, các Trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đuxRã dứTjt khoát c ngườRlLi của cảPp ba nhà đYzAem linh tuyn này phong kín lạYzAi, cứE mườzi năm mới mở ra một lầPpn.

Qua mườwnOi năm linh tuyn lạPpi tích tụ số lượng nước suối đRLủ cho cảPS ba nhà s dụng một lầnan. Mà cứQC mỗi mườagi năm cũng va lúc thế h đRL t mới trưởng thành của ba nhà xuấfRjt hin nên linh tuyn cũng phát huy hiu quảmmY tốt nhấagt, tránh bịRlL lãng phí.

Chính Linh tuyn này đZVã khiến cho ba nhà không thểLV không ràng buộc gắTjn bó với nhau, cùng thủ hộ và s dụng linh vt này. Cách mườWi năm lạIPPi mở Linh tuyn ra một lầxSqn lấLVy nước cấRLp cho đKám đV t trẻ tuổi trong nhà dùng đzQC tẩwnOy tủy dịcfcch kinh.

Mà một ngày này, trên đTSvQCnh Linh Lân sơn chủ phong ba nhà đnTang c hành nghi thứDSc đrdmrRy thanh thế mở ra Linh tuyn. nguồn tunghoanh.com

ĐLWng trước một vách núi màu đLWen cao hơn trăm trượng đjEuang có mườPpi mấfRjy tên đK t ba nhà sắEp xếp thành hàng, ngườIPPi nào ngườTLni ấQCy mt mày đWtzy vẻ hưng phấTn nhìn v phía trước.

Đám đSW t này lớn thì mườPpi sáu mườqWi bảTy tuổi mà nhỏ thì mới mườTi một mườWi hai tuổi mà thôi.

Tu vi thì đZVrdi bộ phn đTSvu là Luyn Khí Kỳ ba bốn tầSWng, thm chí có tên mới ở cảWnh giới Luyn Khí Kỳ một hai tầTSvng.

Phía trước mt đCám ngườwnOi này có hơn mườwUIi ngườCi tuổi cao hơn rấWt nhiu, đagu là tu sĩW Luyn Khí Kỳ đTLnã ngoài mườEi tầKng, thm chí trong đRlLó còn có ba lão già tu vi cũng đagã bước vào Trúc Cơ Kỳ. Một gã trung kỳ và hai gã còn lạIPPi là sơ kỳ.

Hơn mườCi ngườwUIi tu vi cao thâm tu sĩuxR này đqeang đmrRqeng trước thạUTqch bích, trong tay cầmrRm một cây pháp khí.

Trong ming bọn họ đPpọc chú ngữK liên tiếp không ngng tiến hành nghi thứDSc mở pháp trn.

Trên thạKch bích cao lớn đxSqối din có dán bảIPPy tám cái cấTjm chế phù trin to nhỏ màu sắLVc khác nhau, phía trên có ánh linh quang chớp đRTTộng không ngng, chợt ám chợt minh.

GiờUTq phút này, dưới s thống lĩTLnnh của ba lão già, hơn mườwnOi tên tu sĩW trong ming phát ra thanh âm chú ngữzwm chợt cao lên và thêm dồn dp đIPPồng thờuxRi ba cây pháp kỳ trong tay ba ngườTLni bạnach quang dầOUn dầTn sáng rc lên.

Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đUTqồng thờzwmi giơ quảPp đnTPpm lên và đzwmánh ra một đTSvRTTo pháp quyết hóa thành một mảQCnh ánh sáng mờLV cuốn đEQti.

Phù trin trên thạQCch bích sau khi bịYzA pháp quyết hóa thành ánh sáng mờDS kích vào khẽ run lên một trn rồi đmrRu rơi xuống.

Lúc này phía sau có vài tên đK t trợ thủ tay cầDSm hộp ngọc đzEQtng chuẩOUn bịtz đjEuợi lnh t lâu vội vàng xông lên phía trước, đUTqem linh phù này nhấlKt nhấWt nht lên, cẩSWn thn đxSqem thu vào trong hộp rồi lp tứRTTc lui xuống.

Loạrdi cấzm chế phù trin này đRTTối với tiểDSu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảmrRo vt khó tìm nên hết sứPpc cẩLVn thn.

Không còn có phù trin cấzm chế phía trên, thạnach bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắvEng đTSvồng thờWi nhẹ nhàng rung đWộng.

Nhấzt thờUTqi, cảTj ba lão già đOUcfcng trong đTSvám tu sĩZV phía trước đAwfồng thờTi nhấAwft c pháp kỳ trong tay phát ra mấagy đwUIrdo tinh tế quang ti màu sắPSc khác nhau bắqen nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạnach quang biến mấTt.

ThạTSvch bích càng chớp lên thêm kịcfcch lit sau đTó đWfRjt rung núi chuyến cùng tiếng oanh minh nổi lên, thạTch bích dầSn dầPSn t đrdộng phân ra thành hai phầLVn và đRLmrR lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn mườLVi trượng hình bán nguyt.

Đám đuxR t tuổi trẻ ba gia tộc đAwfxSqng sau cùng trợn hai mắzt vội vàng nhìn chằOUm chằCm vào lổ hổng đPpánh giá tình hình không ngng.

PhảOUi biết rằSWng Linh tuyn này đDSược ba gia tộc coi là vt chí bảRLo, đLWám đK t bình thườLWng rấcfct có thểK cảW đRLWi cũng chỉvE có lúc này đTLnây mới có cơ hội tn mắWt nhìn thấqey linh tuyn nên t nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng tht ra hình dáng tht s của Linh tuyn này thì ngay cảC đvETLna trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thểxSq nói ra rõ ràng.

Linh tuyn này đzược xây bao quanh bằOUng bạzwmch ngọc trắxSqng nõn dài ba trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lổ hổng rộng hơn mườDSi trượng.

Thoáng nhìn trong ao chỉqe có non na là thứna nước suối trong suốt, cc kỳ tinh khiết và phảVng phấLVt như không nhim một bụi trầqen.

Càng khiến cho ngườKi ta cảRTTm thấLVy bấrdt phàm chính là t trong ngọc trì này lạLVi mơ hồ tảWn mát ra một loạRlLi hương thơm ngát nói không nên lờfZai, làm cho ngườwnOi ta sau khingi thì cảCm thấjEuy toàn thân thư thái, tinh thầSn đmrRSWi chấmmYn.

Đám đLW t tuổi trẻ này thấRTTy vy thì xao đxSqộng, còn một lão già mt trắzng không có râu trong ba lão già đuxRột nhiên quay ngườUTqi lạfRji, hai mắLVt bắqen ra tinh mang sắRLc bén hướng mọi nơi đEIPPo qua.

NhấAwft thờTSvi tấLWt cảW mọi ngườAwfi đLVu yên lng.

VịuxR này chính Trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, tu vi đWã đlKến Trúc Cơ Trung Kỳ có thểxSq xem như là đz nhấLWt tu sĩjEu tạSi Linh Lân sơn.

Không chỉzwm đfZaám đag t Hoàng thịEQt gia tộc kính sợ hắLWn mà ngay cảC đWám đLW t hai nhà Vương, Lý cũng đjEuồng dạTSvng đAwfối với hắnan cung kính dịIPP thườtzng.

"Ha ha! Uy danh của Hoàng huynh tht có tác dụng, có thểwnO khiến cho đDSám tiểWu t kia đTjàng hoàng nghe lờDSi" Một lão già khác mc áo màu xám nhìn thấTLny màn này thì hai mắqet híp lạOUi cườLWi hì hì nói.

"Điu đagó là đUTqương nhiên. Hoàng huynh bây giờYzA tu vi đSã đRTTến cảagnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ đuxRVnh phong. Nói không chng còn có thểtz tiến thêm một tầCng, bước chân vào cảWnh giới Trúc Cơ Hu Kỳ" Một lão già mc thanh bào khác cũng hâm mộ dịUTq thườYzAng nói.

"Hai vịV hin đZV nói giỡn rồi. Vi huynh cũng đTSvã tng này tuổi rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầlKng nữqWa thì cũng chỉAwf có thểQC lưu lạLVi cho đEQtám vãn bối đTLni làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà đuxRna cho đTám tiểnTu t kia dùng thôi. Bây giờDS nước suối trong ngọc trì ta hồ so với năm va rồi cũng không ít hơn là mấwnOy, đCây chính là một chuyn tốt" Hoàng Nguyên Minh sau khi cườmrRi hắlKc hắKc thì khách khí khiêm tốn nói.

Hai gã lão già khác t nhiên là Trúc Cơ Kỳ Trưởng lão của hai gia tộc kia.

Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằfZang, min cưỡng cũng mới chỉYzA có thểzwm bồi dưỡng ra đKược một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩPp chống giữfRj cục din. Hoàng Nguyên Minh cùng hai ngườTLni này cũng đDSã có giao tình nhiu năm cho nên nhữagng ngôn t mới va rồi hoàn toàn thoảEi mái không cầIPPn giữIPP ý.

Hai lão già này cũng vi nhiên cườTi không nhắRLc lạCi vic này nữWa rồi bắcfct đtzxSqu quay đuxRwUIu phân phó đfRjám đT t bí truyn nhà mình bắZVt đRLwUIu tiến lên pha chế linh trà .

Lúc này mỗi một gia tộc đPpu có hai gã đvE tSng tiếng nhn mnh tiến đRlLến đvEi thng đwnOến ngọc trì nhưng ngay lúc chúng nhân đqWang giương mắDSt nhìn và đTjám đRTT t này chưa kịagp đSi tới bên cạnanh ngọc trì thì đrdột nhiên một màn kinh ngườfRji ngoài ý muốn xuấZVt hin.

ChỉwnO thấjEuy phía trên ngọc trì khoảTSvng ba bốn trượng đTjột nhiên vang lên một tiếng sâm trầOUm thấxSqp cùng ngũ sắmrRc hà quang chợt ẩtzn chợt hin lên vài cái thì một cái quang cầmrRu màu đLVen bổng t hư không hin ra.

Tiếp theo trong cái quang cầrdu màu đTen này phát ra thanh âm "xẹt xẹt" quái dịqe tiếp đSWó nó bắWt đTjTSvu vn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầxSqm một trượng.

Theo sau có thanh âm "phụp phụp" vang lên, trước ánh mắRlLt ngốc tr của chúng tu sĩvE, một cái nhân ảfZanh bịTSv một mảYzAnh ngũ sắSc thảLWi hà ném ra va lúc rơi vào trong ngọc trì. Sau đzwmó cái khe hở không gian này chợt cuồng hin lên vài cái và biến mấLWt vô tung vô ảwnOnh.

Nhân ảZVnh này sau khi rơi vào ngọc trì thì ming khẽ ồ" một tiếng, thân hình thoáng một cái đfZaã đTjqeng thng dy, ánh mắDSt nhìn chúng tu sĩwUI đzagng trước ngọc trì liếc một cái, nét mt lộ ra vẻ cc kỳ cổ quái.

Hoàng Nguyên Minh cầEQtm đlKEQtu tu sĩOU ba nhà sớm đnTã bịag làm kinh hãi không nói nên lờrdi.

Nhân ảxSqnh kia là một nam t tuổi còn trẻ, mc áo bào màu xanh. HắTjn va hin thân đTSvã thấTSvy nhiu tu sĩEQt như vy thì cũng cảOUm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấmrRu hổ nhưng sau đRTTó thầTn sắTc lạlKi như thườEQtng.

Trên ngườWi thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đjEuang bịV ướt sũng trong nháy mắTjt đwnOã bốc hơi và trở nên khô ráo dịjEu thườUTqng .

"Nơi này là phương nào, có phảIPPi là Đông Dụ quốc không" Nam t t trong ngọc trì đzi ra sau đLVó xoay chuyểjEun ánh mắQCt, rấRlLt d dàng tìm thấOUy tu sĩV cao thâm nhấRlLt ở đVây là Hoàng Nguyên Minh lạzwmnh nhạagt hỏi. Trong giọng nói tràn ngp khẩwnOu khí không thểag t chối.

"Nơi này là TrữW Châu thuộc Đông Dụ quốc. Không biết tin bối tôn tính đvEWi danh là gì, có thểC cho vãn bối biết tục danh?" Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thầWn thứWc đRlLWo qua nam t trước mắxSqt thì Kết quảPp là trong lòng đuxRzwmi chấwnOn vì căn bảZVn không có cách nào nhìn ra sâu cạSWn của đRTTối phương. Điu này cho thấWy đmrRối phương tối thiểSu cũng là Kết Đan Kỳ tu sĩRL. Mà tình huống đcfcối phương xuấIPPt hin va rồi lạRLi tht s cc kỳ quỷ dịnT nên hắcfcn t nhiên là không dám có chút chm tr, sau khi cung kính thi l thì cẩzwmn thn dịEQt thườIPPng trảwnO lờnai.

Hai gã lão già còn lạRTTi đqeồng dạwUIng cảAwfm ứSng đOUược tu vi của Hàn Lp thâm bấtzt khảSW trắAwfc thì trong lòng hoảTLnng sợ đOUồng dạLWng cung kính thi l vẻ mt cườqei bồi.

"TrữTSv Châu" Gã nam t tuổi trẻ này mắlKt khẽ hấwnOp háy, trên mt ThầEn sắmrRc không thay đagổi nhưng trong ming lạVi thì thào một câu, vẻ mt hin ra một tia trầAwfm ngâm.

NgườOUi này t nhiên đmmYúng là Hàn Lp va mới t tàn tích Linh miểqWu Viên chạmrRy thoát ra. Lúc này đrdã cách lúc khởi đLWLVu trn đRTTSWi chiến trong Trụy Ma cốc hơn hai mươi bảqey năm.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.