Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 855 : Thoát thân

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 855 : Thoát thân
Quyểtnn 5: Danh ChấGvQn NhấwJDt Phương

Chương 855: Thoát thân

DịBqMch: NgạqCo Thiên Môn
Nguồn: Vip.******
Đn t : GiacKhongDaiSu - 4vn.eu


TrữQ Châu thuộc v Đông Dụ quốc ở Thiên Nam nằMvm k Xương Châu có Trụy Ma Cốc và là một Châu rấWt nhỏ và bình thườcCng.

Trong Xương Châu này đWWrey rng rm cùng vô biên sơn lĩyLInh hoàn toàn trái ngược với Tr Châu khắdDmp nơi đDMau là đqCBqMt vàng núi hoang, hy hữTzu lắLTm mới thấDLTy có cây cối và sông suối. Cho nên ngườgQi tu tiên cư ngụ tạni đCây đpcDã ít lạGvQi càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứLb Châu này với vài dảDvi linh mạGvQch thấvOp kém mà cũng tiêu diêu t tạvoei, không có ngườLbi nào tranh đDvoạqCt với bọn họ.

Phía Tây nam Tr Châu có một chỗ gọi là Linh Lân sơn lĩQonh là một trong nhữgQng nơi có vài khối linh mạpcDch.

Linh Lân sơn này din tích cũng không quá nhỏ, chng hơn trãm dm nhưng linh mạpbch lạrei chỉl dài hơn mườQoi dm mà thôi.

đpbây chỉIb có Linh Lân sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cn là nơi có thểe đWược các tu sĩGvQ min cưỡng chọn làm nơi đDLTpb tọa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vy lạAi đqCồng thờtni có tới ba gia tộc tu tiên, một lớn hai nhỏ cùng ở đMAó, phân bit mỗi gia tộc chiếm cứbpt một tòa sơn phong.

Ba tộc Hoàng, Lý, Vương bịLb ép ở tạni TrữoCr Châu là vùng đcCDLTt linh khí đoCrơn bạDDGc như thế này thì đQoương nhiên đDMau là một số tiểCu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạqCnh nhấIgxt nhưng không muốn nói Kết Đan Tu SĩMv mà ngay cảO Trúc Cơ tu sĩJL cũng bấIbt quá chỉqC có hai ngườWWi mà thôi. Còn lạTzi đDBwám môn nhân đmDy t đDBwu là một số đpb t cấQop thấQop Luyn Khí Kỳ, hơn nữea đQa số mới ở cảbnh giới ba bốn tầWng. Thm chí ba nhà còn có mấMAy ngàn gia tộc đTz t căn bảpcDn không có linh căn nên không thểpb không ở bên ngoài Linh Lân sơn.

Ba nhà tình hình như thế mà còn có thểpb bình yên vô s sống chung với nhau thì bình thườtIvng giao tình t nhiên cũng không tồi.

Thm chí gầJLn trăm năm nay đAAd t ba nhà không thiếu trườGvQng hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứpcDu căn nguyên thì do Linh Lân sơn này mc dù phàm chấQot linh mạech tht s là không có gì đXc bit nhưng trên đdDmbptnh chủ phong lạIbi có một dòng linh tuyn vô danh kỳ dịwJD.

Linh tuyn này mc dù không phảDMai là Linh Nhãn Chi Tuyn thế gian hiếm thấtny như Linh Nhãn chi vt nhưng cũng là một loạAi linh vt có hiu dụng thầoOn kỳ.

Dùng nước Linh tuyn này hòa với một ít linh dược rồi tẩQom vào linh trà cho đmDyám đIb t Luyn Khí Kỳ năm sáu tầDLTng uống thì cũng có tác dụng tẩDvy tủy dịtIvch kinh nhấLTt đMvQonh và đBqMối với vic tu luyn này có lợi lớn. Ba gia tộc này mc dù biết là nơi đLbây tht s không có cái gì tốt cho vic tu luyn nhưng vn cắoOn răng kiên trì không đDDGi chủ yếu là do Linh tuyn này.

BấetWt quá, Linh tuyn này mc dù có loạIgxi hiu quảIgx kỳ dịO này nhưng cũng không phảQoi có thểvoe s dụng quanh năm.

Mà hàng năm chỉcC có mấyLIy ngày cố đpcDgQnh mới có Linh tuyn t dưới đXoOt tuôn ra. Mỗi lầJLn số lượng nước suối chảvoey ra cũng ít đtIvến đbáng thương nên căn bảMAn không đpcDủ phân phối đcCu cho cảcC ba nhà.

Theo đIbó, các Trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đcopã dứDBwt khoát c ngườoOi của cảO ba nhà đWWem linh tuyn này phong kín lạDvi, cứb mườxli năm mới mở ra một lầvOn.

Qua mườdDmi năm linh tuyn lạyLIi tích tụ số lượng nước suối đJLủ cho cảxl ba nhà s dụng một lầpcDn. Mà cứIgx mỗi mườmDyi năm cũng va lúc thế h đDv t mới trưởng thành của ba nhà xuấLbt hin nên linh tuyn cũng phát huy hiu quảre tốt nhấOt, tránh bịW lãng phí.

Chính Linh tuyn này đMAã khiến cho ba nhà không thểoCr không ràng buộc gắoCrn bó với nhau, cùng thủ hộ và s dụng linh vt này. Cách mườaXi năm lạpbi mở Linh tuyn ra một lầBqMn lấcCy nước cấDvp cho đDvám đO t trẻ tuổi trong nhà dùng đpbqC tẩOy tủy dịnch kinh.

Mà một ngày này, trên đMvXnh Linh Lân sơn chủ phong ba nhà đpbang c hành nghi thứbc đwJDpcDy thanh thế mở ra Linh tuyn.

ĐDMang trước một vách núi màu đeen cao hơn trăm trượng đDBwang có mườbpti mấetWy tên đmDy t ba nhà sắQp xếp thành hàng, ngườgQi nào ngườIbi ấvoey mt mày đCcCy vẻ hưng phấgbgn nhìn v phía trước.

Đám đaX t này lớn thì mườCi sáu mườqCi bảtny tuổi mà nhỏ thì mới mườAi một mườXi hai tuổi mà thôi.

Tu vi thì đmDyoOi bộ phn đBqMu là Luyn Khí Kỳ ba bốn tầWng, thm chí có tên mới ở cảxlnh giới Luyn Khí Kỳ một hai tầGvQng. xem tạQi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Phía trước mt đTzám ngườDvi này có hơn mườIbi ngườwJDi tuổi cao hơn rấDvt nhiu, đtnu là tu sĩX Luyn Khí Kỳ đwJDã ngoài mườcopi tầTzng, thm chí trong đbó còn có ba lão già tu vi cũng đcCã bước vào Trúc Cơ Kỳ. Một gã trung kỳ và hai gã còn lạdDmi là sơ kỳ.

Hơn mườQoi ngườXi tu vi cao thâm tu sĩDBw này đtnang đoOcCng trước thạLbch bích, trong tay cầbptm một cây pháp khí.

Trong ming bọn họ đnọc chú ngữC liên tiếp không ngng tiến hành nghi thứAc mở pháp trn.

Trên thạetWch bích cao lớn đtnối din có dán bảIgxy tám cái cấQm chế phù trin to nhỏ màu sắxlc khác nhau, phía trên có ánh linh quang chớp đAAdộng không ngng, chợt ám chợt minh.

GiờyLI phút này, dưới s thống lĩMAnh của ba lão già, hơn mườtIvi tên tu sĩDBw trong ming phát ra thanh âm chú ngữxl chợt cao lên và thêm dồn dp đDLTồng thờei ba cây pháp kỳ trong tay ba ngườgQi bạWWch quang dầAAdn dầtIvn sáng rc lên.

Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đIbồng thờTzi giơ quảoO đpbGvQm lên và đDLTánh ra một đDvGvQo pháp quyết hóa thành một mảyLInh ánh sáng mờtIv cuốn đwJDi.

Phù trin trên thạGvQch bích sau khi bịl pháp quyết hóa thành ánh sáng mờl kích vào khẽ run lên một trn rồi đgbgu rơi xuống.

Lúc này phía sau có vài tên đtIv t trợ thủ tay cầtIvm hộp ngọc đqCbptng chuẩIbn bịAAd đqCợi lnh t lâu vội vàng xông lên phía trước, đWem linh phù này nhấMvt nhấaXt nht lên, cẩXn thn đWWem thu vào trong hộp rồi lp tứGvQc lui xuống.

LoạQoi cấgbgm chế phù trin này đGvQối với tiểDLTu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảTzo vt khó tìm nên hết sứDMac cẩetWn thn.

Không còn có phù trin cấnm chế phía trên, thạbch bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắtnng đDLTồng thờmDyi nhẹ nhàng rung đyLIộng.

Nhấvoet thờgQi, cảvoe ba lão già đDMaWWng trong đDDGám tu sĩDBw phía trước đyLIồng thờIbi nhấdDmt c pháp kỳ trong tay phát ra mấly đxlDMao tinh tế quang ti màu sắvOc khác nhau bắTzn nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạDvch quang biến mấMAt.

ThạAch bích càng chớp lên thêm kịetWch lit sau đIbó đMAxlt rung núi chuyến cùng tiếng oanh minh nổi lên, thạcCch bích dầpbn dầbn t đCộng phân ra thành hai phầWn và đJLxl lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn mườdDmi trượng hình bán nguyt.

Đám đQ t tuổi trẻ ba gia tộc đIbcopng sau cùng trợn hai mắgQt vội vàng nhìn chằgbgm chằqCm vào lổ hổng đyLIánh giá tình hình không ngng.

PhảyLIi biết rằJLng Linh tuyn này đXược ba gia tộc coi là vt chí bảLbo, đoCrám đtIv t bình thườlng rấBqMt có thểIb cảDMa đJLOi cũng chỉX có lúc này đoCrây mới có cơ hội tn mắdDmt nhìn thấXy linh tuyn nên t nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng tht ra hình dáng tht s của Linh tuyn này thì ngay cảqC đMvLTa trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thểtIv nói ra rõ ràng.

Linh tuyn này đmDyược xây bao quanh bằqCng bạDDGch ngọc trắvoeng nõn dài ba trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lổ hổng rộng hơn mườtni trượng.

Thoáng nhìn trong ao chỉA có non na là thứn nước suối trong suốt, cc kỳ tinh khiết và phảgQng phấMAt như không nhim một bụi trầQn.

Càng khiến cho ngườbi ta cảQm thấtny bấXt phàm chính là t trong ngọc trì này lạtni mơ hồ tảnn mát ra một loạOi hương thơm ngát nói không nên lờmDyi, làm cho ngườIbi ta sau khingi thì cảbptm thấtIvy toàn thân thư thái, tinh thầDMan đMvaXi chấMAn.

Đám đetW t tuổi trẻ này thấwJDy vy thì xao đoOộng, còn một lão già mt trắtIvng không có râu trong ba lão già đMvột nhiên quay ngườyLIi lạOi, hai mắDMat bắcCn ra tinh mang sắaXc bén hướng mọi nơi đvODLTo qua.

NhấJLt thờLTi tấMvt cảBqM mọi ngườDBwi đAAdu yên lng.

VịDLT này chính Trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, tu vi đLbã đetWến Trúc Cơ Trung Kỳ có thểDBw xem như là đWW nhấLbt tu sĩetW tạgQi Linh Lân sơn.

Không chỉDBw đaXám đWW t Hoàng thịMv gia tộc kính sợ hắMAn mà ngay cảDMa đDLTám đDBw t hai nhà Vương, Lý cũng đIgxồng dạwJDng đDBwối với hắgQn cung kính dịre thườxlng.

"Ha ha! Uy danh của Hoàng huynh tht có tác dụng, có thểpcD khiến cho đpcDám tiểDLTu t kia đcopàng hoàng nghe lờDDGi" Một lão già khác mc áo màu xám nhìn thấOy màn này thì hai mắoOt híp lạXi cườtni hì hì nói.

"Điu đtIvó là đqCương nhiên. Hoàng huynh bây giờgQ tu vi đcopã đtIvến cảLbnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ đyLIrenh phong. Nói không chng còn có thểDBw tiến thêm một tầWWng, bước chân vào cảCnh giới Trúc Cơ Hu Kỳ" Một lão già mc thanh bào khác cũng hâm mộ dịl thườDvng nói.

"Hai vịMA hin đmDy nói giỡn rồi. Vi huynh cũng đqCã tng này tuổi rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầJLng nữDLTa thì cũng chỉgbg có thểaX lưu lạIbi cho đQoám vãn bối đLbi làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà đWaX cho đAAdám tiểQu t kia dùng thôi. Bây giờvoe nước suối trong ngọc trì ta hồ so với năm va rồi cũng không ít hơn là mấaXy, đaXây chính là một chuyn tốt" Hoàng Nguyên Minh sau khi cườIgxi hắpbc hắBqMc thì khách khí khiêm tốn nói.

Hai gã lão già khác t nhiên là Trúc Cơ Kỳ Trưởng lão của hai gia tộc kia.

Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằcCng, min cưỡng cũng mới chỉgbg có thểoCr bồi dưỡng ra đwJDược một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩl chống giữcC cục din. Hoàng Nguyên Minh cùng hai ngườgQi này cũng đaXã có giao tình nhiu năm cho nên nhữIbng ngôn t mới va rồi hoàn toàn thoảDvi mái không cầcopn giữb ý.

Hai lão già này cũng vi nhiên cườTzi không nhắCc lạLTi vic này nữoCra rồi bắDBwt đpcDDLTu quay đwJDcCu phân phó đbám đpcD t bí truyn nhà mình bắret đyLIgbgu tiến lên pha chế linh trà .

Lúc này mỗi một gia tộc đaXu có hai gã đIgx tLbng tiếng nhn mnh tiến đwJDến đxli thng đetWến ngọc trì nhưng ngay lúc chúng nhân đcopang giương mắAt nhìn và đxlám đC t này chưa kịTzp đgQi tới bên cạQnh ngọc trì thì đDDGột nhiên một màn kinh ngườLbi ngoài ý muốn xuấGvQt hin.

Chỉxl thấwJDy phía trên ngọc trì khoảwJDng ba bốn trượng đqCột nhiên vang lên một tiếng sâm trầDMam thấbp cùng ngũ sắGvQc hà quang chợt ẩQon chợt hin lên vài cái thì một cái quang cầWWu màu đeen bổng t hư không hin ra.

Tiếp theo trong cái quang cầlu màu đtIven này phát ra thanh âm "xẹt xẹt" quái dịqC tiếp đcCó nó bắDBwt đDvcopu vn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầvoem một trượng.

Theo sau có thanh âm "phụp phụp" vang lên, trước ánh mắpcDt ngốc tr của chúng tu sĩWW, một cái nhân ảIbnh bịDBw một mảXnh ngũ sắDMac thảLbi hà ném ra va lúc rơi vào trong ngọc trì. Sau đCó cái khe hở không gian này chợt cuồng hin lên vài cái và biến mấlt vô tung vô ảLbnh.
xem chương mới tạAi tunghoanh(.)com
Nhân ảvoenh này sau khi rơi vào ngọc trì thì ming khẽ ồ" một tiếng, thân hình thoáng một cái đaXã đMAAAdng thng dy, ánh mắDLTt nhìn chúng tu sĩMv đvoemDyng trước ngọc trì liếc một cái, nét mt lộ ra vẻ cc kỳ cổ quái.

Hoàng Nguyên Minh cầqCm đDBwetWu tu sĩtIv ba nhà sớm đtIvã bịb làm kinh hãi không nói nên lờvOi.

Nhân ảgQnh kia là một nam t tuổi còn trẻ, mc áo bào màu xanh. Hắgbgn va hin thân đvOã thấcCy nhiu tu sĩWW như vy thì cũng cảmDym giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấTzu hổ nhưng sau đetWó thầbptn sắbptc lạBqMi như thườaXng.

Trên ngườaXi thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đLbang bịl ướt sũng trong nháy mắBqMt đMAã bốc hơi và trở nên khô ráo dịDMa thườvoeng .

"Nơi này là phương nào, có phảgQi là Đông Dụ quốc không" Nam t t trong ngọc trì đIgxi ra sau đgQó xoay chuyểLbn ánh mắDvt, rấnt d dàng tìm thấDLTy tu sĩDBw cao thâm nhấJLt ở đaXây là Hoàng Nguyên Minh lạpcDnh nhạetWt hỏi. Trong giọng nói tràn ngp khẩvoeu khí không thểDv t chối.

"Nơi này là TrữA Châu thuộc Đông Dụ quốc. Không biết tin bối tôn tính đDMaLbi danh là gì, có thểb cho vãn bối biết tục danh?" Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thầvoen thứgbgc đDMaIbo qua nam t trước mắDBwt thì Kết quảQ là trong lòng đoCrTzi chấgbgn vì căn bảDLTn không có cách nào nhìn ra sâu cạcCn của đWối phương. Điu này cho thấey đJLối phương tối thiểDMau cũng là Kết Đan Kỳ tu sĩre. Mà tình huống đoCrối phương xuấBqMt hin va rồi lạrei tht s cc kỳ quỷ dịQo nên hắgQn t nhiên là không dám có chút chm tr, sau khi cung kính thi l thì cẩvoen thn dịaX thườDBwng trảmDy lờCi.

Hai gã lão già còn lạoOi đQồng dạpcDng cảCm ứoOng đAAdược tu vi của Hàn Lp thâm bấtIvt khảMv trắwJDc thì trong lòng hoảWWng sợ đxlồng dạWng cung kính thi l vẻ mt cườMAi bồi.

"Trữl Châu" Gã nam t tuổi trẻ này mắIbt khẽ hấLTp háy, trên mt ThầyLIn sắmDyc không thay đgQổi nhưng trong ming lạMvi thì thào một câu, vẻ mt hin ra một tia trầDvm ngâm.

Ngườli này t nhiên đDMaúng là Hàn Lp va mới t tàn tích Linh miểaXu Viên chạLTy thoát ra. Lúc này đLbã cách lúc khởi đpbnu trn đetIvi chiến trong Trụy Ma cốc hơn hai mươi bảtny năm.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.

banner