Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)
 Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác Giảot: Vong NgữJj
Quyểzn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 2164: ĐaSi Chiến Ở Mộc Tộc (8)


Dịakch giảot: McLaren
Biên tp: McLaren
Nhóm dịGPech: Thanh Vân Môn
Nguồn: bachngocsach

Một màn không thểak tin nổi hin ra!

TạGPei đSllaku ngón tay đexang búng tới của Giảmzi Đooo Nhân bỗng nhiên tỏa ra một đUgxốm hào quang màu vàng sáng rc. Đốm sáng này khẽ quay tròn rồi hóa thành một khối quang cầku màu vàng có đeLvườkoang kính lớn đeLvến cảPzo trượng.

Khi lưỡi dao màu đSen chém lên b mt khối quang cầkoau lạwPSi không h có tiếng đkộng nào vang ra.

Nhưng ngay sau đlQó khối quang cầou lóe lên vài lượt rồi t đwPSộng nổ tung ra, tạyvo thành tng cơn sóng màu vàng p tới bao lấRKy lưỡi dao.

Trong khoảonh khắxUkc, hào quang màu vàng và đoen quấUgxn lấkoay nhau. NhờfrK vy mà cơn sóng màu đlQen đaSang p tới đDrZã bịu chn lạfrKi, không thểaS tiến thêm chút nào.

Gã to con mc áo giáp vàng phía xa bỗng tái mt, trong mắvdt hin lên đakôi chút git mình.

Lúc này trong không gian ở hai bên sườyn của Hàn Lp cũng phát ra nhữryng tiếng nổ lớn. Một chùm tia sáng màu vàng t trong hư không lóe ra, không gian nơi đoó lin tràn ngp các lưỡi kiếm nhỏ sáng rc.

Trong màn kiếm chi chít sáng rc bỗng nhiên gợn lên dao đGPeộng nhè nhẹ. Ngay chỗ chùm tia sáng va lóe ra có hai bóng ngườvdi khác nhau cùng lúc hin lên.

Một tên phun ra một lớp sương trắRKng bao kín khắPzop toàn thân. Tiếp đUgxó xung quanh cơ thểUgx hắUgxn lạSlli có nhữiuOng cơn lốc phóng vút lên, đmzem tấvdt cảgye nhữyng lưỡi kiếm ở gầpn đZfGó thổi bạOpt đlQi.

Mà trên mình tên kia lạdi có nhữotng tia chớp lượn lờkoa. Chúng đexem tấSt cảS nhữMVng lưỡi kiếm bay đleến hủy dit một cách rấdt d dàng.
Hai ngườgyei này đPguúng là lão già mc áo bào và tên to con có ba mắeLvt khi nãy.

Tht không nghĩOp tới là bọn chúng lạJji bịMV ép buộc phảwPSi hin ra t trong hư không, cảux hai đOpu cảJjm thấOpy bấext ngờuS. Tên to con có ba mắKt lin dùng ánh mắgyet gin dữUgx nhìn thng v Hàn Lp.

Hai ảaS Ma tộc bên cạPgunh nhìn thấxMJy cảwPSnh này, ma khí vốn đdDdang bốc lên khắlep toàn thân bỗng chốc bịu dng lạxUki. Bọn chúng lin liếc mắJjt nhìn ln nhau, trên mt ai nấGPey cũng hin rõ vẻ ngạZfGc nghiên.

"H, các hạmz tht to gan! Chng nhẽ hai ngườyi các ngươi muốn cùng lúc đOpoou với năm ngườJji bọn ta? Ngươi không nghĩlQ mình là lão quái vt ĐKui Tha Kỳ nào đoó chứK? Tht không biết thế nào là sống chết!" Vẻ mt của lão già mc áo bào biến đooổi vài lượt, sau điuOó lão trầMVm giọng nói.

"Tuy ta không phảui là tu sĩlQ Đexi Tha, nhưng các ngườlei cũng không phảmzi là bảgTn thểz, có gì đDxwáng sợ đSllâu." Hàn Lp ngáp một cái tht dài rồi khinh khỉZfGnh trảxMJ lờYRai.

"Tht là mạMVnh mồm mạPgunh ming! Các vịgye đSllryo hữou, xem ra muốn đexi tiếp thì phảmzi trit đfrKu giảDrZi quyết mấGPey phin toái này. Cùng ra tay đaSi, đLkem bọn chúng giảpi quyết gọn rồi đoti làm vic của chúng ta." Lão già mc áo bào nhíu mày, hắGPen mang theo một vẻ lạmznh lẽo quay v phía mấzy tên đzxUkng xung quanh.

Tuy còn chưa nắyvm rõ Hàn Lp da vào cái gì mà dám làm như vy. Nhưng t nơi sâu thm trong tâm can của hắKun lờLk mờDrZ cảdDdm giác đPzoược một s nguy hiểxMJm đSang sắJjp p đkến. Vì vy hắiiDn không khỏi rùng mình, lin quyết đlQlQnh thi triểyn hết khảak năng đZfGu tiêu dit kẻ đkoaakch trước mt.

"Không ai đOpược phép ra tay! Hai tên này là đkối thủ của ta, các ngươi cho rằxMJng ta không làm gì đdDdược hai tên tu sĩMV Hợp ThểSll Kỳ sao?" Tên to con mc giáp vàng rống lên gin dữyv, trên mt hắSn cũng toát ra tng trn sát khí.

Gã Ma tộc có ba mắJjt cùng hai cô ảPgu bên kia đSang nhúc nhích chuẩJjn bịYRa hành đuSộng, bỗng nhiên nghe đdược lờRKi này lin ngẩexn ra, hành đgTộng của bọn chúng cũng vì vy mà bịuS dng lạGPei.

"Ngưu huynh, ngươi đxUkã quên mấPgut mnh lnh rồi sao? Lầgyen hành đPzoộng này có quan h đexến vic thắzng bạGPei của trn chiến, cũng không phảKui là thờSlli đryiểMVm tốt đJjmz ngươi cáu gắGPet. Nếu vì ngươi mà mọi chuyn lúc này đooang sắoop thành công lạDrZi trở thành thấiiDt bạiuOi, vy khi quay v ngươi hãy t đDxwộng đUgxến gp vịaS đrYioi nhân kia đKDrZ giảYRai thích." Lão già mc áo bào trầym mt, hắgTn không chút do d dằpn giọng. Âm thanh do hắyvn nói ra còn mang thêm vài phầdn đJje dọa.

"A... ha ha. Lúc nãy ta hơi kích đSllộng nên mới liu lĩiiDnh như vy. Xa huynh cũng đyng nên đwPSRK ý quá. LầxUkn hành đoộng này của chúng ta rấDrZt quan trọng, vì thế nên Ngưu mỗ sẽ đzt mnh lnh lên trên hết. Chúng ta cứak đDxwồng loạgTt ra tay đpi. Nhưng hình như hai tên này còn có chút bảaSn lãnh, phảiuOi mau chóng giết chết bọn chúng mới đLkược." Tên Ma tộc mc giáp vàng git mình, vẻ mt cũng biến đooổi liên tục. Nhưng sau đooó hắMVn lạfrKi cườOpi xu xòa đryáp lờwPSi.

Tên to con phía trước thay đakổi nhanh như vy làm cho Hàn Lp đgTang xem cũng không biết phảmzi nói sao cho phảDxwi.

Nhưng lão già mc áo bào lạgTi không h tỏ ra chút ngạPzoc nghiên nào. HắdDdn lạfrKnh lùng quay v phía nhữDrZng ngườDxwi còn lạgTi ra hiu. Lúc này năm tên Ma tộc đkoaã vây Hàn Lp cùng GiảOpi ĐiuOo Nhân vào trong, chúng đlQang chm rãi áp sát lạiuOi gầUgxn.

Nhìn hành đSộng của bọn chúng có vẻ chm chạDxwp nhưng t thân thểUgx của mỗi tên đKu tỏa ra một luồng khí tứYRac khổng lồ. Hơn nữyva nhữexng cỗ khí tứakc này không bịuS áp chế nên làm cho ngườpi khác cảwPSm thấGPey vô cùng khủng bố.

"TấKt cảyv đyúng là hóa thân của Thánh Tổ. GiảSi huynh, ngươi có thểrYi đLkối phó với mấvdy cái đkoaây?" Hàn Lp nhíu mày rồi quay qua hỏi Giảyvi Đmzo Nhân.

"Nếu là hai cái thì ta sẽ giết chết chúng luôn. Nhưng nếu là ba cái thì chỉmz có thểGPe duy trì trạryng thái không thắJjng không bạaSi." Giảdi ĐSllo Nhân lạgyenh nhạoot trảiuO lờuSi. Trên mt hắYRan không h xuấlet hin vẻ khác lạgT nào, giống như hắdDdn đyang nói v một vic cc kỳ bình thườuxng vy.

"Vy GiảiiDi huynh cứot đmzối phó với ba cái đDrZi, còn lạrYii cứDrZ đSak cho ta giảLki quyết là đxUkược." Hàn Lp cũng không mấgTy ngạxMJc nghiên khi nghe vy, hai mắlQt lóe sáng lên rồi trảxMJ lờxUki.

"Được, không thành vấuxn đPzo!" GiảiiDi Đako Nhân gt đyvmzu.

"Ha ha, còn cố làm ra vẻ nữmza! CứDxw tiếp một búa của Ngưu mỗ rồi hãy nói sau!" Gã to con mc giáp vàng nghe nội dung cuộc nói chuyn giữgyea Hàn Lp với Giảui Đleo Nhân lin trở nên tứDxwc gin. Pháp lc toàn thân hắgyen lưu chuyểmzn, ngay lp tứLkc sau lưng hắDxwn hin ra một bóng ảxMJnh của một con trâu to như quảDxw núi. Hai tay hắKn cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn rồi nhấwPSc cây búa lớn hung hăng chém v phía hai ngườvdi Hàn Lp.

Đòn đOpánh này không giống như đdDdòn đzánh lúc trước.

Lưỡi búa lớn hơi mờDrZKuo đSi rồi lạDxwi biến hóa thành hàng ngàn lưỡi búa khác. Mỗi cái đotu to như cái chu thau, xung quanh còn có ma khí lượn lờwPS. TấKt cảOp đGPeang đgyeiên cuồng chém thng đyến chỗ của Hàn Lp và Giảyi Đako Nhân đaSang đxMJKng.

đpòn đSánh của tên to con này như đLkã kích thích ham muốn giết chóc trong lòng nhữRKng tên khác.

Mt của lão già mc áo bào ánh lên vẻ dữak tợn. Hai tay áo đSllột ngột run lên tỏa ra nhữwPSng âm thanh vù vù, sau đwPSó lạki có thêm hai luồng khí đakỏ tươi ngùn ngụt phun ra. Nhìn k lạyvi thì đgTây đfrKúng là nhữpng con ong đGPeỏ chót to như nhữiuOng ngón tay.

Đàn ong này chng nhữlQng có màu đgTỏ tươi mà còn tỏa ra một cỗ mùi tanh gay cảwPS mũi. Chúng va đdDdược thảwPS ra đKã lin hóa thành một đpám mây côn trùng bay đlei.

Tên Ma tộc có ba mắUgxt cũng bấDxwm nim thầSlln chú. Con mắuxt yêu quỷ thứSll ba mở ra, cảkoa ba con ngươi xoay chuyểPgun cùng một lúc. Lp tứDxwc có ba dảxMJi hào quang vàng, xanh, đdDdỏ kỳ quái hin ra. Chúng khẽ chớp đmzộng rồi hóa thành ba cột sáng rc rỡ phun tới.

ChỉPgu mới chớp lên, cảxMJ ba cột sáng không chút báo trước đleã xuấvdt hin ngay trước mt của Giảmzi ĐYRao Nhân.

Cô ảle Ma tộc có tấvdm thân mảknh khảGPenh, khẽ chà xát hai bàn tay nhỏ bé, sau đpó ảaS giơ tay tới. Ngay lp tứkoac t trên đRKôi bàn tay phun ra vô số sợi tơ màu hồng nhạMVt, chúng phát ra nhữRKng âm thanh "viu viu" rồi đxUkan lạwPSi với nhau tạkoao thành một tấzm lưới lớn màu hồng chụp xuống.

TấYRam lưới chưa chụp tới mà Hàn Lp đPguã ngi đOpược một mùi hương thoang thoảPzong. Với tu vi cỡ như hắuSn mà mùi hương vn có thểk làm cho đwPSMVu óc hắOpn hơi trùng xuống. HắgTn không khỏi bịK một phen rùng mình.

V phầpn ảry Ma tộc có đGPeôi cánh tối đoten sau lưng kia, hai cánh của ảPzo khẽ rung lên, hai cỗ khí lạOpnh đdến thấeLvu xương tỏa ra, tiếp đkoaó là nhữPzong đuiểfrKm sáng màu đPzoen xuấDrZt hin.

Lúc này cô ảKu h nhẹ, nhữLkng đOpốm ánh sáng màu đdDden ùn ùn kéo đeLvi. Nhưng ở giữexa đgyeườoong chúng hơi ngưng lạgTi rồi hóa thành vô số mũi băng màu đDrZen âm u phủ kín gầkoan na bầrYiu trờkoai, khí thế tht kinh ngườSi.

Hắkn Lp trông thấlQy nhữzng đyợt tấfrKn công dồn dp như vy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lạUgxi, sau lưng hắpn lp tứiiDc vang lên một tiếng sấUgxm, một đLkôi cánh trong suốt bấott ngờDrZ hin ra.

HắrYin quát khẽ, hai cánh phấiiDt lên.

LạOpi một tiếng sấPgum nữSa vang lên!

Tng tia chớp bắon ra khắYRap nơi, tiếp đDrZó bóng dáng của Hàn Lp cũng biến mấgTt.

Ở nơi này bây giờDxw chỉeLv còn lạwPSi mỗi mình Giảuxi ĐSllo Nhân lẻ loi đSyng lạdi.

Nhưng con khôi lỗi Ngụy Tiên này nhìn nhữyng đRKòn tấzn công đSllang kéo đleến lạoi như không thấoy gì. HắKn bước tới một bước, trên ngườZfGi tỏa ra hào quang màu vàng sáng rc. Một quầeLvng sáng màu vàng dầMVy đeLvc bao bọc lấgTy toàn cơ thểry của hắon.

Ngay sau đPguó, cột sáng, lưỡi búa, mũi băng, võng hồng như cùng một lúc đOpánh tới. Trong không trung lin phát ra nhữxUkng tràng tiếng nổ ầaSm ầLkm liên miên.

Tng đakPguo sáng lờeLv mờoo, hoc màu đKen, màu hồng, hay nhữKng làn khí lạunh lẽo đlean xen vào nhau không ngng bắzn ra tứd tung.

Một vầxUkng hào quang nổ tung ra tạDrZo thành một cơn lốc xoáy bốc lên cao, làm cho không gian xung quanh dấkoay lên tng trn vn vẹo. Tng cơn sóng khí mạrynh kinh ngườJji hướng ra khắOpp nơi mà đSiên cuồng cuốn đpi.

Hai đkoaàn ong màu điuOđgyeang bay tới thấzy vy nên không dám lao xuống nữgTa, chúng dng lạiuOi lơ lng trên cao rồi phát ra nhữeLvng tiếng vo vo.

Vô số tia máu t trong bầeLvy ong bắyn xuống rồi nhp vào màn tấyn công bên dưới.

Tng tràng âm thanh "đvdinh đyương" thánh thót truyn đRKến. Vầung hào quang màu vàng kia lạgyei giống như đOpược làm ra t kim cương, nó vn rắSlln chắyvc như lúc ban đlQDrZu. TấlQt cảz mọi loạvdi công kích đpánh lên đuu dng lạKi ở trên b mt rồi chớp đaSộng vài cái, sau đkoaó không h có thêm dấoou hiu nào khác nữSlla.

Giảvdi Đleo Nhân đKSng trong quầleng sáng không h nhúc nhích, mc k các loạlQi công kích đpang đexánh tới như đDrZiên như dạiiDi. Hắryn không tỏ vẻ muốn phảvdn công chút nào.

đdDdám ngườaSi bên phía lão già mc áo bào thấeLvy vy, trong lòng ai nấRKy đkoau trở nên hoảGPeng hốt, sắvdc mt tái nhợt rấyt khó coi.

Nhưng đfrKúng lúc này trên không trung phía trên bỗng nhiên gợn lên dao đUgxộng. Một tia chớp màu bạUgxc lóe lên, thân hình của Hàn Lp cũng nhanh chóng hin ra.

HắMVn nhìn phía bên dưới một lúc rồi cườzi lạrynh lẽo. Hai tay đrYian vào nhau bấPgum nim pháp quyết, sau lưng lin tỏa ra hào quang sáng rc của pháp tướng ba đoJju sáu tay.

Pháp tướng to lớn màu vàng va mới hin lên, sáu cánh tay đKuã nhoáng lên vỗ xuống phía dưới.

Ngay lp tứuSc trong bàn tay có ánh sáng màu vàng chớp đpộng. Một khối cầMVu đkược tạSo bởi vô số các ký hiu màu vàng hin ra, xoay tròn không ngng.

"Ngươi muốn gì?" Ả Ma tộc có hai cánh kia liếc mắdDdt lên trông thấSlly cảrynh này trên bầOpu trờfrKi. Khuôn mt của ảgT càng trở nên lạgyenh lẽo, đPguồng thờkoai hai cánh sau lưng lạRKi dng thng lên, rồi phấryt một cáỉgT lên cao.

"Phốc phốc" Hai vt sáng màu đexen dài hơn mườoti trượng chớp lóe rồi cuốn thng lên chỗ Hàn Lp.

Ngay lúc Phạpm Thánh Pháp Tướng ra tay, hai mắDxwt của lão già mc áo bào cũng lóe sáng. Lão không nói không rằLkng lin phấdt tay áo v phía trên, một vt sáng màu tím không ngng chớp nháy tuôn ra t giữPgua bàn tay của lão. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

"Phanh!"

Bóng ảPzonh của một cái trảyvo lớn màu tím rộng khoảSllng một mu chợt lướt tới. Nó bấKut ngờLk xuấott hin, ngay chỗ Hàn Lp đYRaang đOpxUkng, rồi hung hăng chụp đakến. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Nhữvdng tên này không hổ danh là hóa thân của Thánh Tổ, đLkám Ma Tôn bình thườDrZng không thểd sánh với chúng đexược. Hàn Lp s dụng lôi đyvộn mới t trong hư không chui ra đPguã ngay lp tứGPec gp phảSlli công kích mạSnh mẽ của hai ngườrYii này.

Ba tên còn lạuSi không ra tay không phảSlli vì chúng vn chưa phát hin ra tung tích của Hàn Lp, mà bởi vì chúng rấut tin tưởng vào lão già và cô ảz có hai cánh kia. Chính vì vy nên chúng vn chưa nhúng tay qua phía bên này.

Nhưng cũng nhờp thế mà Hàn Lp cảakm thấwPSy rấott vui. Đột nhiên hắyvn vn chuyểzn pháp lc ở toàn thân rồi đDxwiên cuồng truyn vào PhạRKm Thánh Pháp Tướng.

"Oanh!"

Pháp tướng ba đSuu sáu tay tỏa ra hào quang rc rỡ. Khối quang cầlQu trong tay cũng lớn lên rồi đuược ném mạiiDnh xuống dưới.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.