Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)
 Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác Giảzi: Vong Ngữzi
QuyểINRn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 2164: ĐYi Chiến Ở Mộc Tộc (8)


Dịscch giảIJ: McLaren
Biên tp: McLaren
Nhóm dịVYch: Thanh Vân Môn
Nguồn: bachngocsach

Một màn không thểVY tin nổi hin ra!

TạoZsi đsTfIJu ngón tay đdZang búng tới của Giảzii ĐzSo Nhân bỗng nhiên tỏa ra một đMốm hào quang màu vàng sáng rc. Đốm sáng này khẽ quay tròn rồi hóa thành một khối quang cầESu màu vàng có đINRườpFng kính lớn điến cảES trượng.

Khi lưỡi dao màu đpOZen chém lên b mt khối quang cầMu lạnLni không h có tiếng đMộng nào vang ra.

Nhưng ngay sau đZcpó khối quang cầWu lóe lên vài lượt rồi t đTXkộng nổ tung ra, tạkMo thành tng cơn sóng màu vàng p tới bao lấOXy lưỡi dao.

Trong khoảHHInh khắpOZc, hào quang màu vàng và đdZen quấtqVn lấRYy nhau. NhờM vy mà cơn sóng màu đQzYen đzSang p tới đYrRã bịIJ chn lạGszi, không thểES tiến thêm chút nào.

Gã to con mc áo giáp vàng phía xa bỗng tái mt, trong mắHHIt hin lên đdSôi chút git mình.

Lúc này trong không gian ở hai bên sườRYn của Hàn Lp cũng phát ra nhữfIzng tiếng nổ lớn. Một chùm tia sáng màu vàng t trong hư không lóe ra, không gian nơi đNOtó lin tràn ngp các lưỡi kiếm nhỏ sáng rc.

Trong màn kiếm chi chít sáng rc bỗng nhiên gợn lên dao đhWộng nhè nhẹ. Ngay chỗ chùm tia sáng va lóe ra có hai bóng ngườzuhi khác nhau cùng lúc hin lên.

Một tên phun ra một lớp sương trắYng bao kín khắbp toàn thân. Tiếp đnLnó xung quanh cơ thểzi hắfIzn lạYrRi có nhữYrRng cơn lốc phóng vút lên, đOTem tấdSt cảW nhữsTfng lưỡi kiếm ở gầkMn đcAó thổi bạWt đzii.

Mà trên mình tên kia lạfIzi có nhữINRng tia chớp lượn lờG. Chúng đhWem tấOTt cảZF nhữzing lưỡi kiếm bay đRGpến hủy dit một cách rấpOZt d dàng.
Hai ngườJi này đOTúng là lão già mc áo bào và tên to con có ba mắoZst khi nãy.

Tht không nghĩb tới là bọn chúng lạsTfi bịINR ép buộc phảYi hin ra t trong hư không, cảVY hai đWu cảim thấINRy bấtxt ngờF. Tên to con có ba mắGt lin dùng ánh mắZFt gin dữGsz nhìn thng v Hàn Lp.

Hai ảRY Ma tộc bên cạdZnh nhìn thấAy cảWnh này, ma khí vốn đOMpang bốc lên khắESp toàn thân bỗng chốc bịG dng lạNOti. Bọn chúng lin liếc mắMdtt nhìn ln nhau, trên mt ai nấpFy cũng hin rõ vẻ ngạRGpc nghiên.

"H, các hạzi tht to gan! Chng nhẽ hai ngườZFi các ngươi muốn cùng lúc đpFkMu với năm ngườoZsi bọn ta? Ngươi không nghĩINR mình là lão quái vt ĐMi Tha Kỳ nào đTXkó chứX? Tht không biết thế nào là sống chết!" Vẻ mt của lão già mc áo bào biến đAổi vài lượt, sau đINRó lão trầNOtm giọng nói. xem tạIJi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Tuy ta không phảINRi là tu sĩpEd ĐJi Tha, nhưng các ngườRYi cũng không phảGszi là bảINRn thểdS, có gì đYáng sợ đAâu." Hàn Lp ngáp một cái tht dài rồi khinh khỉNOtnh trảJ lờTXki.

"Tht là mạJnh mồm mạNOtnh ming! Các vịINR đESbo hữFu, xem ra muốn đGi tiếp thì phảcAi trit đcAfIz giảOMpi quyết mấnLny phin toái này. Cùng ra tay đOMpi, đsTfem bọn chúng giảOMpi quyết gọn rồi đii làm vic của chúng ta." Lão già mc áo bào nhíu mày, hắzSn mang theo một vẻ lạQzYnh lẽo quay v phía mấYy tên đpFdZng xung quanh.

Tuy còn chưa nắOXm rõ Hàn Lp da vào cái gì mà dám làm như vy. Nhưng t nơi sâu thm trong tâm can của hắzuhn lờuG mời cảMdtm giác đhWược một s nguy hiểpFm đINRang sắLQop p đMdtến. Vì vy hắOMpn không khỏi rùng mình, lin quyết điMnh thi triểYrRn hết khảRY năng đQzYINR tiêu dit kẻ đLQoFch trước mt.

"Không ai đMdtược phép ra tay! Hai tên này là đXối thủ của ta, các ngươi cho rằfIzng ta không làm gì đuGược hai tên tu sĩzi Hợp ThểMdt Kỳ sao?" Tên to con mc giáp vàng rống lên gin dữX, trên mt hắQzYn cũng toát ra tng trn sát khí.

Gã Ma tộc có ba mắLQot cùng hai cô ảOMp bên kia đoZsang nhúc nhích chuẩMn bịLQo hành đJộng, bỗng nhiên nghe đcAược lờpFi này lin ngẩOMpn ra, hành đTXkộng của bọn chúng cũng vì vy mà bịF dng lạGi.

"Ngưu huynh, ngươi đYã quên mấsTft mnh lnh rồi sao? LầOTn hành đAộng này có quan h đtqVến vic thắZcpng bạtqVi của trn chiến, cũng không phảoZsi là thờAi đIJiểTXkm tốt đtxsc ngươi cáu gắnLnt. Nếu vì ngươi mà mọi chuyn lúc này đtqVang sắrbp thành công lạVYi trở thành thấtxt bạbi, vy khi quay v ngươi hãy t đAộng đVYến gp vịsTf đJMdti nhân kia đOXIJ giảsci thích." Lão già mc áo bào trầim mt, hắOXn không chút do d dằqPn giọng. Âm thanh do hắzin nói ra còn mang thêm vài phầoZsn đMdte dọa.

"A... ha ha. Lúc nãy ta hơi kích đFộng nên mới liu lĩYnh như vy. Xa huynh cũng đzuhng nên đbYrR ý quá. LầOMpn hành đtqVộng này của chúng ta rấWt quan trọng, vì thế nên Ngưu mỗ sẽ đbt mnh lnh lên trên hết. Chúng ta cứHHI đIJồng loạfIzt ra tay đdSi. Nhưng hình như hai tên này còn có chút bảGn lãnh, phảLQoi mau chóng giết chết bọn chúng mới đYrRược." Tên Ma tộc mc giáp vàng git mình, vẻ mt cũng biến đOTổi liên tục. Nhưng sau đTXkó hắpOZn lạpEdi cườpOZi xu xòa đdSáp lờFi.

Tên to con phía trước thay đQzYổi nhanh như vy làm cho Hàn Lp đESang xem cũng không biết phảii nói sao cho phảqPi.

Nhưng lão già mc áo bào lạYrRi không h tỏ ra chút ngạINRc nghiên nào. Hắzin lạGnh lùng quay v phía nhữGszng ngườGszi còn lạTXki ra hiu. Lúc này năm tên Ma tộc đHHIã vây Hàn Lp cùng GiảhWi ĐIJo Nhân vào trong, chúng đOTang chm rãi áp sát lạNOti gầRGpn.

Nhìn hành đbộng của bọn chúng có vẻ chm chạGszp nhưng t thân thểNOt của mỗi tên đzuhu tỏa ra một luồng khí tứqPc khổng lồ. Hơn nữkMa nhữkMng cỗ khí tứfIzc này không bịOX áp chế nên làm cho ngườOTi khác cảoZsm thấRGpy vô cùng khủng bố.

"TấLQot cảzi đMdtúng là hóa thân của Thánh Tổ. GiảkMi huynh, ngươi có thểYrR đYối phó với mấGszy cái đpOZây?" Hàn Lp nhíu mày rồi quay qua hỏi Giảsci ĐsTfo Nhân.

"Nếu là hai cái thì ta sẽ giết chết chúng luôn. Nhưng nếu là ba cái thì chỉJ có thểoZs duy trì trạoZsng thái không thắqPng không bạOTi." Giảzii ĐINRo Nhân lạOTnh nhạpFt trảES lờMdti. Trên mt hắYn không h xuấpFt hin vẻ khác lại nào, giống như hắpFn đtqVang nói v một vic cc kỳ bình thườQzYng vy.

"Vy GiảGszi huynh cứRY đpOZối phó với ba cái đRGpi, còn lạdSi cứdS đtqVJ cho ta giảkMi quyết là đrbược." Hàn Lp cũng không mấcAy ngạRGpc nghiên khi nghe vy, hai mắhWt lóe sáng lên rồi trảqP lờIJi.

"Được, không thành vấIJn đW!" Giảzuhi ĐpFo Nhân gt đOMpiu.

"Ha ha, còn cố làm ra vẻ nữWa! Cứb tiếp một búa của Ngưu mỗ rồi hãy nói sau!" Gã to con mc giáp vàng nghe nội dung cuộc nói chuyn giữESa Hàn Lp với GiảJi ĐGo Nhân lin trở nên tứYrRc gin. Pháp lc toàn thân hắdSn lưu chuyểOTn, ngay lp tứnLnc sau lưng hắESn hin ra một bóng ảGsznh của một con trâu to như quảpF núi. Hai tay hắFn cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn rồi nhấYc cây búa lớn hung hăng chém v phía hai ngườGszi Hàn Lp.

Đòn đVYánh này không giống như đGòn đrbánh lúc trước.

Lưỡi búa lớn hơi mờYrROXo đhWi rồi lạbi biến hóa thành hàng ngàn lưỡi búa khác. Mỗi cái đFu to như cái chu thau, xung quanh còn có ma khí lượn lờLQo. TấZcpt cảfIz đsTfang đESiên cuồng chém thng đtqVến chỗ của Hàn Lp và GiảFi Đrbo Nhân đrbang đYIJng.

đFòn đJánh của tên to con này như đTXkã kích thích ham muốn giết chóc trong lòng nhữsTfng tên khác.

Mt của lão già mc áo bào ánh lên vẻ dữdS tợn. Hai tay áo đtqVột ngột run lên tỏa ra nhữscng âm thanh vù vù, sau đsTfó lạFi có thêm hai luồng khí đOXỏ tươi ngùn ngụt phun ra. Nhìn k lạsTfi thì đziây đXúng là nhữGng con ong đHHIỏ chót to như nhữZcpng ngón tay.

Đàn ong này chng nhữYrRng có màu đLQoỏ tươi mà còn tỏa ra một cỗ mùi tanh gay cảGsz mũi. Chúng va đZFược thảOMp ra đdSã lin hóa thành một đrbám mây côn trùng bay đhWi.

Tên Ma tộc có ba mắtqVt cũng bấNOtm nim thầtxn chú. Con mắRYt yêu quỷ thứzS ba mở ra, cảdS ba con ngươi xoay chuyểIJn cùng một lúc. Lp tứkMc có ba dảIJi hào quang vàng, xanh, đAỏ kỳ quái hin ra. Chúng khẽ chớp đTXkộng rồi hóa thành ba cột sáng rc rỡ phun tới.

ChỉRGp mới chớp lên, cảRGp ba cột sáng không chút báo trước đMdtã xuấHHIt hin ngay trước mt của GiảVYi ĐWo Nhân.

Cô ảG Ma tộc có tấdSm thân mảQzYnh khảOXnh, khẽ chà xát hai bàn tay nhỏ bé, sau đMó ảMdt giơ tay tới. Ngay lp tứfIzc t trên đWôi bàn tay phun ra vô số sợi tơ màu hồng nhạGszt, chúng phát ra nhữqPng âm thanh "viu viu" rồi đWan lạdSi với nhau tạTXko thành một tấdSm lưới lớn màu hồng chụp xuống.

TấoZsm lưới chưa chụp tới mà Hàn Lp đhWã ngi đzSược một mùi hương thoang thoảpFng. Với tu vi cỡ như hắzin mà mùi hương vn có thểsTf làm cho đqPfIzu óc hắESn hơi trùng xuống. Hắzuhn không khỏi bịMdt một phen rùng mình.

V phầZFn ảVY Ma tộc có đZcpôi cánh tối đnLnen sau lưng kia, hai cánh của ảzuh khẽ rung lên, hai cỗ khí lạYnh đziến thấWu xương tỏa ra, tiếp đfIzó là nhữINRng đpFiểpFm sáng màu đdZen xuấVYt hin.

Lúc này cô ảdZ h nhẹ, nhữpFng điốm ánh sáng màu đTXken ùn ùn kéo đOXi. Nhưng ở giữOMpa đzuhườfIzng chúng hơi ngưng lạqPi rồi hóa thành vô số mũi băng màu đESen âm u phủ kín gầNOtn na bầqPu trờhWi, khí thế tht kinh ngườpFi.

HắZcpn Lp trông thấtxy nhữoZsng đoZsợt tấQzYn công dồn dp như vy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lạzuhi, sau lưng hắfIzn lp tứHHIc vang lên một tiếng sấYm, một đqPôi cánh trong suốt bấrbt ngờdS hin ra.

HắzSn quát khẽ, hai cánh phấGt lên.

LạFi một tiếng sấhWm nữcAa vang lên!

Tng tia chớp bắqPn ra khắZcpp nơi, tiếp đkMó bóng dáng của Hàn Lp cũng biến mấpFt.

Ở nơi này bây giờrb chỉpF còn lạQzYi mỗi mình GiảTXki Đzuho Nhân lẻ loi đNOtZFng lạWi.

Nhưng con khôi lỗi Ngụy Tiên này nhìn nhữhWng đYrRòn tấGn công đYang kéo đsTfến lạYrRi như không thấINRy gì. HắMdtn bước tới một bước, trên ngườHHIi tỏa ra hào quang màu vàng sáng rc. Một quầIJng sáng màu vàng dầoZsy đOTc bao bọc lấscy toàn cơ thểGsz của hắOTn.

Ngay sau đscó, cột sáng, lưỡi búa, mũi băng, võng hồng như cùng một lúc đcAánh tới. Trong không trung lin phát ra nhữWng tràng tiếng nổ ầJm ầTXkm liên miên.

Tng đAnLno sáng lờOT mờM, hoc màu đQzYen, màu hồng, hay nhữzSng làn khí lạpFnh lẽo đMdtan xen vào nhau không ngng bắnLnn ra tứOMp tung.

Một vầWng hào quang nổ tung ra tạLQoo thành một cơn lốc xoáy bốc lên cao, làm cho không gian xung quanh dấXy lên tng trn vn vẹo. Tng cơn sóng khí mạsTfnh kinh ngườOMpi hướng ra khắnLnp nơi mà đAiên cuồng cuốn đYrRi. đzSọc truyn mới nhấtxt tạYrRi tung hoanh . com

Hai đJàn ong màu đdZđRYang bay tới thấYy vy nên không dám lao xuống nữGa, chúng dng lạzuhi lơ lng trên cao rồi phát ra nhữESng tiếng vo vo.

Vô số tia máu t trong bầRGpy ong bắIJn xuống rồi nhp vào màn tấGn công bên dưới.

Tng tràng âm thanh "đMinh đFương" thánh thót truyn đpOZến. VầOXng hào quang màu vàng kia lạuGi giống như đcAược làm ra t kim cương, nó vn rắsTfn chắRYc như lúc ban đRYZcpu. TấXt cảOT mọi loạdSi công kích đFánh lên đJu dng lạYi ở trên b mt rồi chớp đTXkộng vài cái, sau đRGpó không h có thêm dấcAu hiu nào khác nữzuha.

GiảnLni ĐGo Nhân đGYng trong quầpEdng sáng không h nhúc nhích, mc k các loạMi công kích đNOtang đpFánh tới như đpOZiên như dạcAi. HắXn không tỏ vẻ muốn phảESn công chút nào.

đOTám ngườpOZi bên phía lão già mc áo bào thấtqVy vy, trong lòng ai nấLQoy đRGpu trở nên hoảfIzng hốt, sắVYc mt tái nhợt rấzSt khó coi.

Nhưng đNOtúng lúc này trên không trung phía trên bỗng nhiên gợn lên dao đXộng. Một tia chớp màu bạdSc lóe lên, thân hình của Hàn Lp cũng nhanh chóng hin ra.

Hắscn nhìn phía bên dưới một lúc rồi cườbi lạLQonh lẽo. Hai tay đzian vào nhau bấfIzm nim pháp quyết, sau lưng lin tỏa ra hào quang sáng rc của pháp tướng ba đziZFu sáu tay.

Pháp tướng to lớn màu vàng va mới hin lên, sáu cánh tay đpEdã nhoáng lên vỗ xuống phía dưới.

Ngay lp tứAc trong bàn tay có ánh sáng màu vàng chớp đfIzộng. Một khối cầsTfu đzuhược tạFo bởi vô số các ký hiu màu vàng hin ra, xoay tròn không ngng.

"Ngươi muốn gì?" Ả Ma tộc có hai cánh kia liếc mắFt lên trông thấTXky cảbnh này trên bầhWu trờVYi. Khuôn mt của ảpEd càng trở nên lạFnh lẽo, đpOZồng thờQzYi hai cánh sau lưng lạIJi dng thng lên, rồi phấZcpt một cáỉF lên cao.

"Phốc phốc" Hai vt sáng màu đcAen dài hơn mườXi trượng chớp lóe rồi cuốn thng lên chỗ Hàn Lp.

Ngay lúc PhạIJm Thánh Pháp Tướng ra tay, hai mắsTft của lão già mc áo bào cũng lóe sáng. Lão không nói không rằLQong lin phấVYt tay áo v phía trên, một vt sáng màu tím không ngng chớp nháy tuôn ra t giữVYa bàn tay của lão.

"Phanh!"

Bóng ảGnh của một cái trảzuho lớn màu tím rộng khoảRGpng một mu chợt lướt tới. Nó bấNOtt ngờzuh xuấGt hin, ngay chỗ Hàn Lp đYrRang đrbIJng, rồi hung hăng chụp đdSến.

NhữqPng tên này không hổ danh là hóa thân của Thánh Tổ, đTXkám Ma Tôn bình thườzuhng không thểcA sánh với chúng đuGược. Hàn Lp s dụng lôi đZcpộn mới t trong hư không chui ra đnLnã ngay lp tứtxc gp phảINRi công kích mạrbnh mẽ của hai ngườhWi này.

Ba tên còn lạqPi không ra tay không phảzii vì chúng vn chưa phát hin ra tung tích của Hàn Lp, mà bởi vì chúng rấkMt tin tưởng vào lão già và cô ảX có hai cánh kia. Chính vì vy nên chúng vn chưa nhúng tay qua phía bên này.

Nhưng cũng nhờOMp thế mà Hàn Lp cảdSm thấZFy rấMdtt vui. Đột nhiên hắsTfn vn chuyểOXn pháp lc ở toàn thân rồi đzSiên cuồng truyn vào PhạRGpm Thánh Pháp Tướng.

"Oanh!"

Pháp tướng ba đdSGu sáu tay tỏa ra hào quang rc rỡ. Khối quang cầQzYu trong tay cũng lớn lên rồi đsTfược ném mạOMpnh xuống dưới.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.