Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)
 Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác GiảPUd: Vong Ngữi
QuyểAYln 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 2164: ĐLlvi Chiến Ở Mộc Tộc (8)


DịTch giảlR: McLaren
Biên tp: McLaren
Nhóm dịUgch: Thanh Vân Môn
Nguồn: bachngocsach

Một màn không thểes tin nổi hin ra!

Tạqxi đdqGu ngón tay đAAwang búng tới của GiảJai Đdqo Nhân bỗng nhiên tỏa ra một đfeDốm hào quang màu vàng sáng rc. Đốm sáng này khẽ quay tròn rồi hóa thành một khối quang cầoau màu vàng có đZmVườvGng kính lớn đznJến cảDt trượng.

Khi lưỡi dao màu đAAwen chém lên b mt khối quang cầGu lạPUdi không h có tiếng đoaộng nào vang ra. truyn cp nht nhanh nhấnTt tạAYli tung hoanh chấZmVm com

Nhưng ngay sau đió khối quang cầvGu lóe lên vài lượt rồi t đnTộng nổ tung ra, tạoao thành tng cơn sóng màu vàng p tới bao lấAAwy lưỡi dao.

Trong khoảLdnh khắirZc, hào quang màu vàng và đnen quấlRn lấwiiy nhau. NhờG vy mà cơn sóng màu đnTen đznJang p tới đGã bịLd chn lạmnqi, không thểh tiến thêm chút nào.

Gã to con mc áo giáp vàng phía xa bỗng tái mt, trong mắPUdt hin lên đvGôi chút git mình.

Lúc này trong không gian ở hai bên sườGn của Hàn Lp cũng phát ra nhữnong tiếng nổ lớn. Một chùm tia sáng màu vàng t trong hư không lóe ra, không gian nơi đLdó lin tràn ngp các lưỡi kiếm nhỏ sáng rc.

Trong màn kiếm chi chít sáng rc bỗng nhiên gợn lên dao đOZfộng nhè nhẹ. Ngay chỗ chùm tia sáng va lóe ra có hai bóng ngườPUdi khác nhau cùng lúc hin lên.

Một tên phun ra một lớp sương trắUgng bao kín khắip toàn thân. Tiếp đió xung quanh cơ thểh hắGn lạirZi có nhữGng cơn lốc phóng vút lên, đfeDem tấfqft cảJa nhữlRng lưỡi kiếm ở gầnn đvGó thổi bạiht điGi.

Mà trên mình tên kia lạfeDi có nhữvGng tia chớp lượn lờLlv. Chúng đYTem tấfeDt cảNn nhữRng lưỡi kiếm bay đLlvến hủy dit một cách rấGt d dàng.
Hai ngườAYli này đirZúng là lão già mc áo bào và tên to con có ba mắKIt khi nãy.

Tht không nghĩfeD tới là bọn chúng lạdqi bịwLZ ép buộc phảDti hin ra t trong hư không, cảh hai đGu cảLdm thấvGy bấoat ngờQB. Tên to con có ba mắZPzt lin dùng ánh mắYOit gin dữAYl nhìn thng v Hàn Lp.

Hai ảvG Ma tộc bên cạnTnh nhìn thấfqfy cảnonh này, ma khí vốn đnoang bốc lên khắAAwp toàn thân bỗng chốc bịn dng lạihi. Bọn chúng lin liếc mắiGt nhìn ln nhau, trên mt ai nấGy cũng hin rõ vẻ ngạic nghiên.

"H, các hạznJ tht to gan! Chng nhẽ hai ngườKIi các ngươi muốn cùng lúc đLdvGu với năm ngườihi bọn ta? Ngươi không nghĩvG mình là lão quái vt ĐRi Tha Kỳ nào đwiió chứdq? Tht không biết thế nào là sống chết!" Vẻ mt của lão già mc áo bào biến đwLZổi vài lượt, sau đhó lão trầvGm giọng nói.

"Tuy ta không phảqxi là tu sĩwLZ ĐiGi Tha, nhưng các ngườGi cũng không phảYTi là bảznJn thểno, có gì điGáng sợ đnoâu." Hàn Lp ngáp một cái tht dài rồi khinh khỉinh trảmnq lờnoi.

"Tht là mạwLZnh mồm mạoanh ming! Các vịznJ đfeDZPzo hữQBu, xem ra muốn đOZfi tiếp thì phảTi trit đZPzno giảrQoi quyết mấqAwy phin toái này. Cùng ra tay đTi, đKIem bọn chúng giảGi quyết gọn rồi đOZfi làm vic của chúng ta." Lão già mc áo bào nhíu mày, hắnon mang theo một vẻ lạqxnh lẽo quay v phía mấwiiy tên đRTng xung quanh.

Tuy còn chưa nắqxm rõ Hàn Lp da vào cái gì mà dám làm như vy. Nhưng t nơi sâu thm trong tâm can của hắhn lờZPz mờUg cảGm giác đliược một s nguy hiểAAwm đZKLang sắOZfp p đKIến. Vì vy hắUgn không khỏi rùng mình, lin quyết điGGnh thi triểYOin hết khảirZ năng đNnrQo tiêu dit kẻ đdqwiich trước mt.

"Không ai đAYlược phép ra tay! Hai tên này là đGối thủ của ta, các ngươi cho rằrQong ta không làm gì đfGược hai tên tu sĩT Hợp Thểh Kỳ sao?" Tên to con mc giáp vàng rống lên gin dữKI, trên mt hắLdn cũng toát ra tng trn sát khí.

Gã Ma tộc có ba mắQBt cùng hai cô ảAAw bên kia đZmVang nhúc nhích chuẩZPzn bịfG hành đJaộng, bỗng nhiên nghe đGược lờGi này lin ngẩLlvn ra, hành đPUdộng của bọn chúng cũng vì vy mà bịG dng lạfGi.

"Ngưu huynh, ngươi đoaã quên mấGt mnh lnh rồi sao? LầirZn hành đVnfộng này có quan h đUgến vic thắUgng bạUgi của trn chiến, cũng không phảDti là thờAAwi đqAwiểYTm tốt đqAwZKL ngươi cáu gắiGt. Nếu vì ngươi mà mọi chuyn lúc này đxang sắVnfp thành công lạAAwi trở thành thấxt bạRi, vy khi quay v ngươi hãy t đxộng đrQoến gp vịwLZ đwLZLlvi nhân kia đqxznJ giảRi thích." Lão già mc áo bào trầAAwm mt, hắhn không chút do d dằUgn giọng. Âm thanh do hắNnn nói ra còn mang thêm vài phầdqn đAYle dọa.

"A... ha ha. Lúc nãy ta hơi kích đRộng nên mới liu lĩrQonh như vy. Xa huynh cũng đfeDng nên đqAwi ý quá. Lầwiin hành đAYlộng này của chúng ta rấGt quan trọng, vì thế nên Ngưu mỗ sẽ đZKLt mnh lnh lên trên hết. Chúng ta cứli đqAwồng loạZKLt ra tay đznJi. Nhưng hình như hai tên này còn có chút bảznJn lãnh, phảfGi mau chóng giết chết bọn chúng mới đPUdược." Tên Ma tộc mc giáp vàng git mình, vẻ mt cũng biến đxổi liên tục. Nhưng sau đLlvó hắfeDn lạYOii cườoai xu xòa đLdáp lờdqi.

Tên to con phía trước thay đKKYổi nhanh như vy làm cho Hàn Lp đfeDang xem cũng không biết phảZKLi nói sao cho phảKKYi.

Nhưng lão già mc áo bào lạRi không h tỏ ra chút ngạZKLc nghiên nào. HắJan lạOZfnh lùng quay v phía nhữing ngườGi còn lạLlvi ra hiu. Lúc này năm tên Ma tộc đZKLã vây Hàn Lp cùng GiảwLZi ĐQBo Nhân vào trong, chúng đAYlang chm rãi áp sát lạUgi gầZKLn.

Nhìn hành đQBộng của bọn chúng có vẻ chm chạGp nhưng t thân thểYT của mỗi tên đlRu tỏa ra một luồng khí tứznJc khổng lồ. Hơn nữGa nhữZPzng cỗ khí tứic này không bịqx áp chế nên làm cho ngườNni khác cảLlvm thấLdy vô cùng khủng bố.

"TấYTt cản đKIúng là hóa thân của Thánh Tổ. Giảnoi huynh, ngươi có thểPUd đTối phó với mấGy cái đirZây?" Hàn Lp nhíu mày rồi quay qua hỏi GiảQBi Đho Nhân.

"Nếu là hai cái thì ta sẽ giết chết chúng luôn. Nhưng nếu là ba cái thì chỉZPz có thểlR duy trì trạAAwng thái không thắoang không bạqxi." GiảGi ĐJao Nhân lạKInh nhạfqft trảG lờoai. Trên mt hắLdn không h xuấOZft hin vẻ khác lạih nào, giống như hắznJn đwiiang nói v một vic cc kỳ bình thườZKLng vy.

"Vy GiảPUdi huynh cứdq đUgối phó với ba cái đGi, còn lạwLZi cứLlv đROZf cho ta giảxi quyết là đJaược." Hàn Lp cũng không mấqAwy ngạLdc nghiên khi nghe vy, hai mắLlvt lóe sáng lên rồi trảirZ lờLdi.

"Được, không thành vấNnn đYOi!" GiảQBi ĐRo Nhân gt đwiiKKYu.

"Ha ha, còn cố làm ra vẻ nữGa! CứQB tiếp một búa của Ngưu mỗ rồi hãy nói sau!" Gã to con mc giáp vàng nghe nội dung cuộc nói chuyn giữqxa Hàn Lp với GiảZmVi ĐQBo Nhân lin trở nên tứic gin. Pháp lc toàn thân hắwiin lưu chuyểGn, ngay lp tứnoc sau lưng hắmnqn hin ra một bóng ảihnh của một con trâu to như quảLlv núi. Hai tay hắdqn cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn rồi nhấRc cây búa lớn hung hăng chém v phía hai ngườYOii Hàn Lp.

Đòn đKIánh này không giống như đqxòn đrQoánh lúc trước.

Lưỡi búa lớn hơi mờoafqfo đfGi rồi lạqAwi biến hóa thành hàng ngàn lưỡi búa khác. Mỗi cái đlRu to như cái chu thau, xung quanh còn có ma khí lượn lời. TấKKYt cảlR đvGang đYTiên cuồng chém thng đYOiến chỗ của Hàn Lp và Giảfqfi ĐKIo Nhân đGang đesUgng.

đfqfòn đLdánh của tên to con này như đxã kích thích ham muốn giết chóc trong lòng nhữUgng tên khác.

Mt của lão già mc áo bào ánh lên vẻ dữnT tợn. Hai tay áo đZPzột ngột run lên tỏa ra nhữOZfng âm thanh vù vù, sau đKKYó lạRi có thêm hai luồng khí điỏ tươi ngùn ngụt phun ra. Nhìn k lạDti thì đznJây đUgúng là nhữing con ong đYTỏ chót to như nhữesng ngón tay.

Đàn ong này chng nhữUgng có màu đZPzỏ tươi mà còn tỏa ra một cỗ mùi tanh gay cảPUd mũi. Chúng va đKIược thảQB ra đnoã lin hóa thành một đAAwám mây côn trùng bay đDti.

Tên Ma tộc có ba mắOZft cũng bấnm nim thầqxn chú. Con mắKKYt yêu quỷ thứUg ba mở ra, cảih ba con ngươi xoay chuyểVnfn cùng một lúc. Lp tứfqfc có ba dảAAwi hào quang vàng, xanh, đxỏ kỳ quái hin ra. Chúng khẽ chớp đOZfộng rồi hóa thành ba cột sáng rc rỡ phun tới.

ChỉT mới chớp lên, cảZKL ba cột sáng không chút báo trước đqAwã xuấest hin ngay trước mt của Giảdqi ĐZmVo Nhân.

Cô ảirZ Ma tộc có tấTm thân mảqAwnh khảnnh, khẽ chà xát hai bàn tay nhỏ bé, sau đlRó ảvG giơ tay tới. Ngay lp tứlic t trên đAYlôi bàn tay phun ra vô số sợi tơ màu hồng nhạznJt, chúng phát ra nhữxng âm thanh "viu viu" rồi đwLZan lạxi với nhau tạZmVo thành một tấdqm lưới lớn màu hồng chụp xuống.

TấRm lưới chưa chụp tới mà Hàn Lp đTã ngi đdqược một mùi hương thoang thoảDtng. Với tu vi cỡ như hắoan mà mùi hương vn có thểirZ làm cho đVnfTu óc hắwLZn hơi trùng xuống. HắwLZn không khỏi bịPUd một phen rùng mình.

V phầnn ảno Ma tộc có đAAwôi cánh tối đLlven sau lưng kia, hai cánh của ảfG khẽ rung lên, hai cỗ khí lạlRnh đVnfến thấmnqu xương tỏa ra, tiếp đlió là nhữnng đZKLiểTm sáng màu đAAwen xuấZPzt hin.

Lúc này cô ảVnf h nhẹ, nhữGng đqxốm ánh sáng màu đYOien ùn ùn kéo đfqfi. Nhưng ở giữfeDa đYOiườvGng chúng hơi ngưng lạYTi rồi hóa thành vô số mũi băng màu đqAwen âm u phủ kín gầdqn na bầnTu trờdqi, khí thế tht kinh ngườnoi.

HắLlvn Lp trông thấznJy nhữvGng đlRợt tấihn công dồn dp như vy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lạOZfi, sau lưng hắznJn lp tứZmVc vang lên một tiếng sấPUdm, một đAAwôi cánh trong suốt bấlit ngờvG hin ra.

HắAAwn quát khẽ, hai cánh phấqAwt lên.

LạAYli một tiếng sấUgm nữZPza vang lên!

Tng tia chớp bắznJn ra khắZKLp nơi, tiếp đZmVó bóng dáng của Hàn Lp cũng biến mấnot.

Ở nơi này bây giờVnf chỉPUd còn lạZPzi mỗi mình Giảxi ĐvGo Nhân lẻ loi đRiGng lạesi.

Nhưng con khôi lỗi Ngụy Tiên này nhìn nhữhng đAYlòn tấVnfn công đJaang kéo đesến lạRi như không thấGy gì. HắAAwn bước tới một bước, trên ngườGi tỏa ra hào quang màu vàng sáng rc. Một quầGng sáng màu vàng dầdqy đLlvc bao bọc lấmnqy toàn cơ thểKI của hắhn.

Ngay sau đmnqó, cột sáng, lưỡi búa, mũi băng, võng hồng như cùng một lúc đdqánh tới. Trong không trung lin phát ra nhữfeDng tràng tiếng nổ ầfeDm ầGm liên miên.

Tng đfeDPUdo sáng lờLlv mờDt, hoc màu đUgen, màu hồng, hay nhữiGng làn khí lạVnfnh lẽo đfGan xen vào nhau không ngng bắxn ra tứLd tung.

Một vầPUdng hào quang nổ tung ra tạAYlo thành một cơn lốc xoáy bốc lên cao, làm cho không gian xung quanh dấZKLy lên tng trn vn vẹo. Tng cơn sóng khí mạnonh kinh ngườLdi hướng ra khắfqfp nơi mà đfeDiên cuồng cuốn đZKLi.

Hai đliàn ong màu điGđTang bay tới thấKIy vy nên không dám lao xuống nữwiia, chúng dng lạGi lơ lng trên cao rồi phát ra nhữOZfng tiếng vo vo.

Vô số tia máu t trong bầJay ong bắwiin xuống rồi nhp vào màn tấnon công bên dưới.

Tng tràng âm thanh "đhinh đirZương" thánh thót truyn đPUdến. VầfGng hào quang màu vàng kia lạfeDi giống như đJaược làm ra t kim cương, nó vn rắLlvn chắfqfc như lúc ban đoafGu. Tấdqt cảOZf mọi loạii công kích điánh lên đhu dng lạii ở trên b mt rồi chớp đmnqộng vài cái, sau đTó không h có thêm dấfeDu hiu nào khác nữha.

Giảhi ĐKIo Nhân đfeDGng trong quầTng sáng không h nhúc nhích, mc k các loạZKLi công kích đxang đAAwánh tới như đdqiên như dạVnfi. HắznJn không tỏ vẻ muốn phảwiin công chút nào.

đhám ngườGi bên phía lão già mc áo bào thấUgy vy, trong lòng ai nấVnfy đPUdu trở nên hoảesng hốt, sắdqc mt tái nhợt rấfGt khó coi.

Nhưng đihúng lúc này trên không trung phía trên bỗng nhiên gợn lên dao đmnqộng. Một tia chớp màu bạAYlc lóe lên, thân hình của Hàn Lp cũng nhanh chóng hin ra.

HắirZn nhìn phía bên dưới một lúc rồi cườNni lạGnh lẽo. Hai tay đqxan vào nhau bấdqm nim pháp quyết, sau lưng lin tỏa ra hào quang sáng rc của pháp tướng ba đYTqxu sáu tay.

Pháp tướng to lớn màu vàng va mới hin lên, sáu cánh tay đOZfã nhoáng lên vỗ xuống phía dưới.

Ngay lp tứJac trong bàn tay có ánh sáng màu vàng chớp đfeDộng. Một khối cầfGu đJaược tạwiio bởi vô số các ký hiu màu vàng hin ra, xoay tròn không ngng.

"Ngươi muốn gì?" Ả Ma tộc có hai cánh kia liếc mắKIt lên trông thấDty cảGnh này trên bầznJu trờfqfi. Khuôn mt của ảoa càng trở nên lạYOinh lẽo, đmnqồng thờirZi hai cánh sau lưng lạTi dng thng lên, rồi phấVnft một cáỉT lên cao.

"Phốc phốc" Hai vt sáng màu đGen dài hơn mườoai trượng chớp lóe rồi cuốn thng lên chỗ Hàn Lp.

Ngay lúc PhạNnm Thánh Pháp Tướng ra tay, hai mắVnft của lão già mc áo bào cũng lóe sáng. Lão không nói không rằwiing lin phấGt tay áo v phía trên, một vt sáng màu tím không ngng chớp nháy tuôn ra t giữTa bàn tay của lão.

"Phanh!"

Bóng ảdqnh của một cái trảio lớn màu tím rộng khoảTng một mu chợt lướt tới. Nó bấrQot ngờPUd xuấGt hin, ngay chỗ Hàn Lp đYOiang đrQoOZfng, rồi hung hăng chụp đOZfến.

Nhữling tên này không hổ danh là hóa thân của Thánh Tổ, đGám Ma Tôn bình thườAYlng không thển sánh với chúng đfGược. Hàn Lp s dụng lôi đZPzộn mới t trong hư không chui ra đTã ngay lp tứoac gp phảJai công kích mạxnh mẽ của hai ngườni này.

Ba tên còn lạPUdi không ra tay không phảKKYi vì chúng vn chưa phát hin ra tung tích của Hàn Lp, mà bởi vì chúng rấfeDt tin tưởng vào lão già và cô ảwii có hai cánh kia. Chính vì vy nên chúng vn chưa nhúng tay qua phía bên này.

Nhưng cũng nhờNn thế mà Hàn Lp cảnm thấUgy rấest vui. Đột nhiên hắZmVn vn chuyểmnqn pháp lc ở toàn thân rồi đqxiên cuồng truyn vào PhạAYlm Thánh Pháp Tướng.

"Oanh!"

Pháp tướng ba đZPziu sáu tay tỏa ra hào quang rc rỡ. Khối quang cầqAwu trong tay cũng lớn lên rồi đYTược ném mạYOinh xuống dưới. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.