Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)
 Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác Giảqp: Vong NgữITZ
QuyểSTTn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 2164: ĐHii Chiến Ở Mộc Tộc (8)


DịITZch giảfj: McLaren
Biên tp: McLaren
Nhóm dịaEch: Thanh Vân Môn
Nguồn: bachngocsach

Một màn không thểlSe tin nổi hin ra!

Tạfbgi đTtKHu ngón tay đtXang búng tới của GiảSTTi ĐWco Nhân bỗng nhiên tỏa ra một đSTTốm hào quang màu vàng sáng rc. Đốm sáng này khẽ quay tròn rồi hóa thành một khối quang cầcdu màu vàng có đKVườdng kính lớn đJAến cảSTT trượng.

Khi lưỡi dao màu đlSeen chém lên b mt khối quang cầbJWu lạZcBi không h có tiếng đEoộng nào vang ra.

Nhưng ngay sau đcYó khối quang cầefHu lóe lên vài lượt rồi t đWcộng nổ tung ra, tạXo thành tng cơn sóng màu vàng p tới bao lấBcy lưỡi dao.

Trong khoảfjnh khắTKtc, hào quang màu vàng và đtUen quấITZn lấWcy nhau. NhờuRu vy mà cơn sóng màu đcen đTang p tới đaEã bịHi chn lạTKti, không thểcd tiến thêm chút nào.

Gã to con mc áo giáp vàng phía xa bỗng tái mt, trong mắcdt hin lên đTWcôi chút git mình.

Lúc này trong không gian ở hai bên sườpaRn của Hàn Lp cũng phát ra nhữcHng tiếng nổ lớn. Một chùm tia sáng màu vàng t trong hư không lóe ra, không gian nơi đTtKó lin tràn ngp các lưỡi kiếm nhỏ sáng rc.

Trong màn kiếm chi chít sáng rc bỗng nhiên gợn lên dao đTKtộng nhè nhẹ. Ngay chỗ chùm tia sáng va lóe ra có hai bóng ngườcHi khác nhau cùng lúc hin lên.

Một tên phun ra một lớp sương trắxAng bao kín khắvpcp toàn thân. Tiếp đKVó xung quanh cơ thểo hắcYn lạpi có nhữSTTng cơn lốc phóng vút lên, đtXem tấAt cảWc nhữITZng lưỡi kiếm ở gầAn đcYó thổi bạHt đvpci.

Mà trên mình tên kia lạWli có nhữZcBng tia chớp lượn lờlSe. Chúng đcdem tấepft cảbJW nhữXng lưỡi kiếm bay đtleến hủy dit một cách rấlSet d dàng.
Hai ngườKVi này đefHúng là lão già mc áo bào và tên to con có ba mắrrtt khi nãy.

Tht không nghĩH tới là bọn chúng lạfbgi bịX ép buộc phảtUi hin ra t trong hư không, cảKT hai đcHu cảnldm thấcHy bấITZt ngờRK. Tên to con có ba mắtlet lin dùng ánh mắbJWt gin dữWc nhìn thng v Hàn Lp.

Hai ảuRu Ma tộc bên cạcHnh nhìn thấcYy cảbHnh này, ma khí vốn đXang bốc lên khắHip toàn thân bỗng chốc bịBc dng lạcHi. Bọn chúng lin liếc mắSTTt nhìn ln nhau, trên mt ai nấtley cũng hin rõ vẻ ngạcc nghiên.

"H, các hạWc tht to gan! Chng nhẽ hai ngườaEi các ngươi muốn cùng lúc đdvblSeu với năm ngườpaRi bọn ta? Ngươi không nghĩlxE mình là lão quái vt Đci Tha Kỳ nào đefHó chứWc? Tht không biết thế nào là sống chết!" Vẻ mt của lão già mc áo bào biến đfbgổi vài lượt, sau đTWcó lão trầTtKm giọng nói.

"Tuy ta không phảrrti là tu sĩHi ĐITZi Tha, nhưng các ngườKVi cũng không phảHii là bảEon thểITZ, có gì đlxEáng sợ đvpcâu." Hàn Lp ngáp một cái tht dài rồi khinh khỉTWcnh trảuRu lờfji.

"Tht là mạKTnh mồm mạtlenh ming! Các vịRK đlSeWco hữqpu, xem ra muốn đvpci tiếp thì phảZcBi trit đvpcvpc giảRIni quyết mấnldy phin toái này. Cùng ra tay đfji, đcHem bọn chúng giảoi quyết gọn rồi đWli làm vic của chúng ta." Lão già mc áo bào nhíu mày, hắuRun mang theo một vẻ lạHnh lẽo quay v phía mấXy tên đTtKnldng xung quanh.

Tuy còn chưa nắepfm rõ Hàn Lp da vào cái gì mà dám làm như vy. Nhưng t nơi sâu thm trong tâm can của hắnldn lờX mờRIn cảuRum giác đtUược một s nguy hiểgJm đdang sắqpp p đXến. Vì vy hắITZn không khỏi rùng mình, lin quyết đJABcnh thi triểfjn hết khảnld năng đfbgHi tiêu dit kẻ đfjAch trước mt.

"Không ai đITZược phép ra tay! Hai tên này là đcdối thủ của ta, các ngươi cho rằcYng ta không làm gì đuRuược hai tên tu sĩcH Hợp Thểqp Kỳ sao?" Tên to con mc giáp vàng rống lên gin dữbH, trên mt hắRInn cũng toát ra tng trn sát khí.

Gã Ma tộc có ba mắlSet cùng hai cô ảcH bên kia đtXang nhúc nhích chuẩcn bịc hành đcộng, bỗng nhiên nghe đTtKược lờRIni này lin ngẩHin ra, hành đlxEộng của bọn chúng cũng vì vy mà bịRIn dng lạTtKi.

"Ngưu huynh, ngươi đoã quên mấtlet mnh lnh rồi sao? LầZcBn hành đHộng này có quan h đefHến vic thắAng bạpi của trn chiến, cũng không phảtUi là thờXi đtXiểcm tốt đtXtle ngươi cáu gắTKtt. Nếu vì ngươi mà mọi chuyn lúc này đKVang sắAp thành công lạSTTi trở thành thấdt bạWli, vy khi quay v ngươi hãy t đgJộng đTtKến gp vịlSe đtlexAi nhân kia đcYlxE giảlxEi thích." Lão già mc áo bào trầXm mt, hắxAn không chút do d dằrrtn giọng. Âm thanh do hắcYn nói ra còn mang thêm vài phầcYn đtlee dọa.

"A... ha ha. Lúc nãy ta hơi kích đKVộng nên mới liu lĩWcnh như vy. Xa huynh cũng đaEng nên đWlefH ý quá. LầJAn hành đrrtộng này của chúng ta rấcHt quan trọng, vì thế nên Ngưu mỗ sẽ đfjt mnh lnh lên trên hết. Chúng ta cứSTT đtXồng loạKTt ra tay đJAi. Nhưng hình như hai tên này còn có chút bảefHn lãnh, phảRKi mau chóng giết chết bọn chúng mới đepfược." Tên Ma tộc mc giáp vàng git mình, vẻ mt cũng biến đAổi liên tục. Nhưng sau đXó hắSTTn lạRKi cườZcBi xu xòa đHiáp lờtlei. xem tạnldi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tên to con phía trước thay đHổi nhanh như vy làm cho Hàn Lp đtleang xem cũng không biết phảAi nói sao cho phảTWci.

Nhưng lão già mc áo bào lạcdi không h tỏ ra chút ngạcHc nghiên nào. HắcHn lạTnh lùng quay v phía nhữKVng ngườxAi còn lạaEi ra hiu. Lúc này năm tên Ma tộc đZcBã vây Hàn Lp cùng GiảcHi ĐRKo Nhân vào trong, chúng đZcBang chm rãi áp sát lạWci gầITZn.

Nhìn hành đcộng của bọn chúng có vẻ chm chạtXp nhưng t thân thểcH của mỗi tên đAu tỏa ra một luồng khí tứtUc khổng lồ. Hơn nữXa nhữpng cỗ khí tứRKc này không bịT áp chế nên làm cho ngườvpci khác cảpaRm thấepfy vô cùng khủng bố.

"TấWlt cảqp đAúng là hóa thân của Thánh Tổ. Giảqpi huynh, ngươi có thểc đWcối phó với mấcYy cái đnldây?" Hàn Lp nhíu mày rồi quay qua hỏi GiảaEi Đfjo Nhân.

"Nếu là hai cái thì ta sẽ giết chết chúng luôn. Nhưng nếu là ba cái thì chỉA có thểnld duy trì trạqpng thái không thắbJWng không bạSTTi." GiảTWci ĐITZo Nhân lạnldnh nhạfbgt trảvpc lờTi. Trên mt hắtUn không h xuấot hin vẻ khác lạX nào, giống như hắfjn đAang nói v một vic cc kỳ bình thườvpcng vy.

"Vy GiảTKti huynh cứtU đcối phó với ba cái đdvbi, còn lạlSei cứbH đTtKTtK cho ta giảEoi quyết là đTWcược." Hàn Lp cũng không mấWcy ngạnldc nghiên khi nghe vy, hai mắepft lóe sáng lên rồi trảc lờtlei.

"Được, không thành vấepfn đlxE!" Giảci ĐXo Nhân gt đxAvpcu.

"Ha ha, còn cố làm ra vẻ nữAa! CứHi tiếp một búa của Ngưu mỗ rồi hãy nói sau!" Gã to con mc giáp vàng nghe nội dung cuộc nói chuyn giữITZa Hàn Lp với Giảvpci Đco Nhân lin trở nên tứdvbc gin. Pháp lc toàn thân hắWln lưu chuyểAn, ngay lp tứWcc sau lưng hắTWcn hin ra một bóng ảtXnh của một con trâu to như quảepf núi. Hai tay hắWcn cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn rồi nhấBcc cây búa lớn hung hăng chém v phía hai ngườRIni Hàn Lp.

Đòn đHiánh này không giống như đHiòn đAánh lúc trước.

Lưỡi búa lớn hơi mờdvbTo đtXi rồi lạHii biến hóa thành hàng ngàn lưỡi búa khác. Mỗi cái đgJu to như cái chu thau, xung quanh còn có ma khí lượn lờKV. TấtUt cảTKt đAang đbJWiên cuồng chém thng đfbgến chỗ của Hàn Lp và GiảlSei ĐlxEo Nhân đdang đTWcbJWng.

đBcòn đdvbánh của tên to con này như đnldã kích thích ham muốn giết chóc trong lòng nhữaEng tên khác.

Mt của lão già mc áo bào ánh lên vẻ dữHi tợn. Hai tay áo đfjột ngột run lên tỏa ra nhữepfng âm thanh vù vù, sau đepfó lạKTi có thêm hai luồng khí đTWcỏ tươi ngùn ngụt phun ra. Nhìn k lạTWci thì đTtKây đlxEúng là nhữcng con ong đcHỏ chót to như nhữRKng ngón tay.

Đàn ong này chng nhữcdng có màu đlxEỏ tươi mà còn tỏa ra một cỗ mùi tanh gay cảc mũi. Chúng va đdvbược thảHi ra đdã lin hóa thành một đpám mây côn trùng bay đoi.

Tên Ma tộc có ba mắHt cũng bấKTm nim thầRInn chú. Con mắHit yêu quỷ thứHi ba mở ra, cảX ba con ngươi xoay chuyểHn cùng một lúc. Lp tứTWcc có ba dảWci hào quang vàng, xanh, đEoỏ kỳ quái hin ra. Chúng khẽ chớp đepfộng rồi hóa thành ba cột sáng rc rỡ phun tới.

ChỉlxE mới chớp lên, cảxA ba cột sáng không chút báo trước đcã xuấepft hin ngay trước mt của Giảqpi ĐHo Nhân.

Cô ảH Ma tộc có tấlxEm thân mảTWcnh khảcdnh, khẽ chà xát hai bàn tay nhỏ bé, sau đXó ảH giơ tay tới. Ngay lp tứepfc t trên đAôi bàn tay phun ra vô số sợi tơ màu hồng nhạBct, chúng phát ra nhữTng âm thanh "viu viu" rồi đHian lạEoi với nhau tạWlo thành một tấuRum lưới lớn màu hồng chụp xuống.

TấuRum lưới chưa chụp tới mà Hàn Lp đcHã ngi đdvbược một mùi hương thoang thoảdvbng. Với tu vi cỡ như hắfbgn mà mùi hương vn có thểSTT làm cho đHEou óc hắRInn hơi trùng xuống. HắaEn không khỏi bịbJW một phen rùng mình.

V phầvpcn ảWl Ma tộc có đtleôi cánh tối đlxEen sau lưng kia, hai cánh của ảTKt khẽ rung lên, hai cỗ khí lạaEnh đJAến thấuRuu xương tỏa ra, tiếp đWló là nhữSTTng đSTTiểSTTm sáng màu đHien xuấrrtt hin.

Lúc này cô ảcY h nhẹ, nhữWcng đbJWốm ánh sáng màu đtXen ùn ùn kéo đWli. Nhưng ở giữepfa đoườbHng chúng hơi ngưng lạITZi rồi hóa thành vô số mũi băng màu đKTen âm u phủ kín gầgJn na bầepfu trờbJWi, khí thế tht kinh ngườvpci.

HắRInn Lp trông thấefHy nhữxAng đbHợt tấWln công dồn dp như vy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lạfbgi, sau lưng hắZcBn lp tứXc vang lên một tiếng sấlSem, một đoôi cánh trong suốt bấgJt ngờfbg hin ra.

Hắon quát khẽ, hai cánh phấbJWt lên.

Lạpi một tiếng sấRKm nữfja vang lên!

Tng tia chớp bắpaRn ra khắTtKp nơi, tiếp đTWcó bóng dáng của Hàn Lp cũng biến mấHt.

Ở nơi này bây giờcd chỉnld còn lạgJi mỗi mình GiảTWci Đdvbo Nhân lẻ loi đfbgtleng lạEoi.

Nhưng con khôi lỗi Ngụy Tiên này nhìn nhữfbgng đtUòn tấcdn công đefHang kéo đTến lạHi như không thấtley gì. Hắrrtn bước tới một bước, trên ngườdi tỏa ra hào quang màu vàng sáng rc. Một quầepfng sáng màu vàng dầnldy đefHc bao bọc lấgJy toàn cơ thểc của hắbJWn.

Ngay sau đuRuó, cột sáng, lưỡi búa, mũi băng, võng hồng như cùng một lúc đbJWánh tới. Trong không trung lin phát ra nhữong tràng tiếng nổ ầbJWm ầITZm liên miên.

Tng đRIndvbo sáng lờtX mờpaR, hoc màu đxAen, màu hồng, hay nhữxAng làn khí lạSTTnh lẽo đqpan xen vào nhau không ngng bắSTTn ra tứEo tung.

Một vầWcng hào quang nổ tung ra tạEoo thành một cơn lốc xoáy bốc lên cao, làm cho không gian xung quanh dấRIny lên tng trn vn vẹo. Tng cơn sóng khí mạtUnh kinh ngườci hướng ra khắcp nơi mà đAiên cuồng cuốn đITZi.

Hai đlSeàn ong màu đdvbđXang bay tới thấSTTy vy nên không dám lao xuống nữTtKa, chúng dng lạefHi lơ lng trên cao rồi phát ra nhữWlng tiếng vo vo.

Vô số tia máu t trong bầoy ong bắtUn xuống rồi nhp vào màn tấWcn công bên dưới.

Tng tràng âm thanh "đtUinh đepfương" thánh thót truyn đtUến. Vầvpcng hào quang màu vàng kia lạXi giống như đnldược làm ra t kim cương, nó vn rắtlen chắtXc như lúc ban đpqpu. TấcYt cảEo mọi loạXi công kích đAánh lên đdvbu dng lạoi ở trên b mt rồi chớp đcdộng vài cái, sau đepfó không h có thêm dấRKu hiu nào khác nữbHa.

Giảqpi ĐcYo Nhân đKTTtKng trong quầbHng sáng không h nhúc nhích, mc k các loạqpi công kích đtleang đfbgánh tới như đepfiên như dạAi. HắKVn không tỏ vẻ muốn phảWcn công chút nào.

đgJám ngườgJi bên phía lão già mc áo bào thấAy vy, trong lòng ai nấbHy đvpcu trở nên hoảcHng hốt, sắcc mt tái nhợt rấRInt khó coi.

Nhưng đITZúng lúc này trên không trung phía trên bỗng nhiên gợn lên dao đoộng. Một tia chớp màu bạgJc lóe lên, thân hình của Hàn Lp cũng nhanh chóng hin ra.

HắlxEn nhìn phía bên dưới một lúc rồi cườci lạWlnh lẽo. Hai tay đfjan vào nhau bấtUm nim pháp quyết, sau lưng lin tỏa ra hào quang sáng rc của pháp tướng ba đvpcbHu sáu tay.

Pháp tướng to lớn màu vàng va mới hin lên, sáu cánh tay đAã nhoáng lên vỗ xuống phía dưới.

Ngay lp tứEoc trong bàn tay có ánh sáng màu vàng chớp đqpộng. Một khối cầlxEu đbJWược tạAo bởi vô số các ký hiu màu vàng hin ra, xoay tròn không ngng.

"Ngươi muốn gì?" Ả Ma tộc có hai cánh kia liếc mắpt lên trông thấbHy cảEonh này trên bầITZu trờTWci. Khuôn mt của ảfj càng trở nên lạAnh lẽo, đcdồng thờdi hai cánh sau lưng lạci dng thng lên, rồi phấlxEt một cáỉA lên cao.

"Phốc phốc" Hai vt sáng màu đbJWen dài hơn mườpi trượng chớp lóe rồi cuốn thng lên chỗ Hàn Lp.

Ngay lúc PhạRKm Thánh Pháp Tướng ra tay, hai mắJAt của lão già mc áo bào cũng lóe sáng. Lão không nói không rằtleng lin phấKTt tay áo v phía trên, một vt sáng màu tím không ngng chớp nháy tuôn ra t giữcda bàn tay của lão.

"Phanh!"

Bóng ảTtKnh của một cái trảxAo lớn màu tím rộng khoảWlng một mu chợt lướt tới. Nó bấfbgt ngờc xuấSTTt hin, ngay chỗ Hàn Lp đWcang đtUuRung, rồi hung hăng chụp đWcến.

NhữEong tên này không hổ danh là hóa thân của Thánh Tổ, đcHám Ma Tôn bình thườnldng không thểTKt sánh với chúng đcHược. Hàn Lp s dụng lôi đcộn mới t trong hư không chui ra đAã ngay lp tứcHc gp phảcdi công kích mạAnh mẽ của hai ngườTi này.

Ba tên còn lạbHi không ra tay không phảRKi vì chúng vn chưa phát hin ra tung tích của Hàn Lp, mà bởi vì chúng rấcYt tin tưởng vào lão già và cô ảBc có hai cánh kia. Chính vì vy nên chúng vn chưa nhúng tay qua phía bên này.

Nhưng cũng nhờepf thế mà Hàn Lp cảXm thấlxEy rấTKtt vui. Đột nhiên hắfbgn vn chuyểnldn pháp lc ở toàn thân rồi đvpciên cuồng truyn vào PhạRKm Thánh Pháp Tướng.

"Oanh!"

Pháp tướng ba đTKtbHu sáu tay tỏa ra hào quang rc rỡ. Khối quang cầbJWu trong tay cũng lớn lên rồi đxAược ném mạXnh xuống dưới.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.