Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)
 Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác GiảET: Vong Ngữgj
Quyểxon 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 2164: ĐUUi Chiến Ở Mộc Tộc (8)


DịoLch giảLBU: McLaren
Biên tp: McLaren
Nhóm dịnhxch: Thanh Vân Môn
Nguồn: bachngocsach

Một màn không thểht tin nổi hin ra!

TạKkgi đQyu ngón tay đhang búng tới của Giảii ĐPVo Nhân bỗng nhiên tỏa ra một đAsốm hào quang màu vàng sáng rc. Đốm sáng này khẽ quay tròn rồi hóa thành một khối quang cầhtu màu vàng có đBFrườQng kính lớn đDến cảicz trượng.

Khi lưỡi dao màu đniEen chém lên b mt khối quang cầhu lạzVi không h có tiếng đPVộng nào vang ra.

Nhưng ngay sau đyKó khối quang cầPu lóe lên vài lượt rồi t đDhộng nổ tung ra, tạjo thành tng cơn sóng màu vàng p tới bao lấFTUy lưỡi dao.

Trong khoảdDnh khắFTUc, hào quang màu vàng và đhten quấcoFn lấhLhy nhau. NhờDh vy mà cơn sóng màu đETen đhang p tới đAsã bịLBU chn lạnhxi, không thểDfy tiến thêm chút nào.

Gã to con mc áo giáp vàng phía xa bỗng tái mt, trong mắPVt hin lên đPôi chút git mình.

Lúc này trong không gian ở hai bên sườFTUn của Hàn Lp cũng phát ra nhữUUng tiếng nổ lớn. Một chùm tia sáng màu vàng t trong hư không lóe ra, không gian nơi đyó lin tràn ngp các lưỡi kiếm nhỏ sáng rc.

Trong màn kiếm chi chít sáng rc bỗng nhiên gợn lên dao đNộng nhè nhẹ. Ngay chỗ chùm tia sáng va lóe ra có hai bóng ngườPVi khác nhau cùng lúc hin lên.

Một tên phun ra một lớp sương trắing bao kín khắPp toàn thân. Tiếp đzVó xung quanh cơ thểj hắjn lạPi có nhữLBUng cơn lốc phóng vút lên, đzoDem tấnhxt cảDfy nhữQng lưỡi kiếm ở gầUUn đUUó thổi bạTTit đUKNi.

Mà trên mình tên kia lạNnmi có nhữcoFng tia chớp lượn lờoLn. Chúng đUKNem tấgjt cảzV nhữNng lưỡi kiếm bay đUUến hủy dit một cách rấFuat d dàng.
Hai ngườETi này đLzoúng là lão già mc áo bào và tên to con có ba mắQt khi nãy.

Tht không nghĩDh tới là bọn chúng lạUKNi bịDh ép buộc phảuNi hin ra t trong hư không, cảnhx hai đPu cảym thấcoFy bấoLt ngờdD. Tên to con có ba mắgjt lin dùng ánh mắgjt gin dữmDP nhìn thng v Hàn Lp.

Hai ảET Ma tộc bên cạPnh nhìn thấKkgy cảTnh này, ma khí vốn đnhxang bốc lên khắniEp toàn thân bỗng chốc bịicz dng lạyi. Bọn chúng lin liếc mắht nhìn ln nhau, trên mt ai nấaQy cũng hin rõ vẻ ngạTc nghiên.

"H, các hạdD tht to gan! Chng nhẽ hai ngườzVi các ngươi muốn cùng lúc đQiu với năm ngườAsi bọn ta? Ngươi không nghĩj mình là lão quái vt ĐFuai Tha Kỳ nào đió chứKkg? Tht không biết thế nào là sống chết!" Vẻ mt của lão già mc áo bào biến đTTiổi vài lượt, sau đnhxó lão trầFuam giọng nói.

"Tuy ta không phảsi là tu sĩfX ĐkPi Tha, nhưng các ngườkPi cũng không phảnhxi là bảETn thểuN, có gì đkPáng sợ đFuaâu." Hàn Lp ngáp một cái tht dài rồi khinh khỉkPnh trảnhx lờPi.

"Tht là mạxonh mồm mạjnh ming! Các vịNnm đsLzoo hữyKu, xem ra muốn đPi tiếp thì phảxoi trit đsicz giảFuai quyết mấfXy phin toái này. Cùng ra tay đPyi, đDfyem bọn chúng giảcoFi quyết gọn rồi đaQi làm vic của chúng ta." Lão già mc áo bào nhíu mày, hắfXn mang theo một vẻ lạBpnh lẽo quay v phía mấniEy tên đifXng xung quanh.

Tuy còn chưa nắPm rõ Hàn Lp da vào cái gì mà dám làm như vy. Nhưng t nơi sâu thm trong tâm can của hắniEn lờNnm mờP cảmDPm giác đUKNược một s nguy hiểnhxm đDang sắhp p đhLhến. Vì vy hắDhn không khỏi rùng mình, lin quyết đzVLBUnh thi triểhn hết khảzoD năng đToLn tiêu dit kẻ đQniEch trước mt.

"Không ai đoLnược phép ra tay! Hai tên này là đQối thủ của ta, các ngươi cho rằmDPng ta không làm gì đLzoược hai tên tu sĩnhx Hợp ThểLBU Kỳ sao?" Tên to con mc giáp vàng rống lên gin dữNnm, trên mt hắoLn cũng toát ra tng trn sát khí.

Gã Ma tộc có ba mắFTUt cùng hai cô ảP bên kia đhLhang nhúc nhích chuẩTn bịN hành đhLhộng, bỗng nhiên nghe đTược lờAsi này lin ngẩAsn ra, hành đmDPộng của bọn chúng cũng vì vy mà bịBp dng lạUUi.

"Ngưu huynh, ngươi đQã quên mấyKt mnh lnh rồi sao? LầFTUn hành đhộng này có quan h đLBUến vic thắkPng bạgji của trn chiến, cũng không phảBFri là thờNnmi đzViểLzom tốt đLzooLn ngươi cáu gắLBUt. Nếu vì ngươi mà mọi chuyn lúc này đoBPang sắUKNp thành công lạyi trở thành thấFuat bạPyi, vy khi quay v ngươi hãy t đPyộng đmDPến gp vịrAd đDji nhân kia đoLnBFr giảzVi thích." Lão già mc áo bào trầaQm mt, hắNn không chút do d dằUUn giọng. Âm thanh do hắyn nói ra còn mang thêm vài phầETn đniEe dọa.

"A... ha ha. Lúc nãy ta hơi kích đzoDộng nên mới liu lĩynh như vy. Xa huynh cũng đrAdng nên đsET ý quá. LầFTUn hành đcoFộng này của chúng ta rấoLnt quan trọng, vì thế nên Ngưu mỗ sẽ đoLnt mnh lnh lên trên hết. Chúng ta cứzV đUUồng loạht ra tay đniEi. Nhưng hình như hai tên này còn có chút bảdDn lãnh, phảUUi mau chóng giết chết bọn chúng mới đmDPược." Tên Ma tộc mc giáp vàng git mình, vẻ mt cũng biến đAsổi liên tục. Nhưng sau đoLnó hắmDPn lạmDPi cườLBUi xu xòa đBpáp lờTvi.

Tên to con phía trước thay đzVổi nhanh như vy làm cho Hàn Lp đhang xem cũng không biết phảETi nói sao cho phảiczi.

Nhưng lão già mc áo bào lạBFri không h tỏ ra chút ngạhtc nghiên nào. HắQn lạPynh lùng quay v phía nhữLBUng ngườxoi còn lạNnmi ra hiu. Lúc này năm tên Ma tộc đrAdã vây Hàn Lp cùng Giảhi ĐmDPo Nhân vào trong, chúng đaiang chm rãi áp sát lạAsi gầLBUn.

Nhìn hành đaQộng của bọn chúng có vẻ chm chạniEp nhưng t thân thểht của mỗi tên đDfyu tỏa ra một luồng khí tứhtc khổng lồ. Hơn nữTTia nhữiczng cỗ khí tứDhc này không bịht áp chế nên làm cho ngườhti khác cảAsm thấnhxy vô cùng khủng bố.

"TấzVt cảdD đniEúng là hóa thân của Thánh Tổ. GiảDfyi huynh, ngươi có thểfX đAsối phó với mấBpy cái điây?" Hàn Lp nhíu mày rồi quay qua hỏi GiảzVi ĐUUo Nhân.

"Nếu là hai cái thì ta sẽ giết chết chúng luôn. Nhưng nếu là ba cái thì chỉoBP có thểrAd duy trì trạTTing thái không thắhng không bạzVi." Giảii ĐQo Nhân lạPynh nhạcoFt trảBFr lờuNi. Trên mt hắUUn không h xuấTt hin vẻ khác lạBp nào, giống như hắAsn đDfyang nói v một vic cc kỳ bình thườPVng vy.

"Vy GiảuNi huynh cứy đFTUối phó với ba cái đniEi, còn lạoLi cứoBP đTPV cho ta giảoLi quyết là đLzoược." Hàn Lp cũng không mấniEy ngạzVc nghiên khi nghe vy, hai mắNnmt lóe sáng lên rồi trảBp lờTvi.

"Được, không thành vấhtn đQ!" GiảDhi ĐDo Nhân gt đcoFuNu.

"Ha ha, còn cố làm ra vẻ nữNnma! CứkP tiếp một búa của Ngưu mỗ rồi hãy nói sau!" Gã to con mc giáp vàng nghe nội dung cuộc nói chuyn giữia Hàn Lp với GiảoLni Đso Nhân lin trở nên tứkPc gin. Pháp lc toàn thân hắLzon lưu chuyểUKNn, ngay lp tứoLc sau lưng hắhtn hin ra một bóng ảoBPnh của một con trâu to như quảs núi. Hai tay hắjn cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn rồi nhấhtc cây búa lớn hung hăng chém v phía hai ngườAsi Hàn Lp.

Đòn đLBUánh này không giống như đnhxòn đPánh lúc trước.

Lưỡi búa lớn hơi mờBFroBPo đoBPi rồi lạBpi biến hóa thành hàng ngàn lưỡi búa khác. Mỗi cái đxou to như cái chu thau, xung quanh còn có ma khí lượn lờNnm. TấUKNt cảhLh đAsang đnhxiên cuồng chém thng đhLhến chỗ của Hàn Lp và Giảhi ĐPo Nhân đUUang đKkgsng.

đLBUòn đETánh của tên to con này như đUKNã kích thích ham muốn giết chóc trong lòng nhữoLnng tên khác.

Mt của lão già mc áo bào ánh lên vẻ dữLzo tợn. Hai tay áo đhột ngột run lên tỏa ra nhữTng âm thanh vù vù, sau đBpó lạPi có thêm hai luồng khí đTTiỏ tươi ngùn ngụt phun ra. Nhìn k lạzoDi thì đhtây đQúng là nhữdDng con ong đPVỏ chót to như nhữaing ngón tay.

Đàn ong này chng nhữAsng có màu đFuaỏ tươi mà còn tỏa ra một cỗ mùi tanh gay cảniE mũi. Chúng va đniEược thảuN ra đuNã lin hóa thành một đaQám mây côn trùng bay đNnmi.

Tên Ma tộc có ba mắaQt cũng bấaim nim thầBpn chú. Con mắjt yêu quỷ thứET ba mở ra, cảuN ba con ngươi xoay chuyểiczn cùng một lúc. Lp tứzVc có ba dảETi hào quang vàng, xanh, đhLhỏ kỳ quái hin ra. Chúng khẽ chớp đfXộng rồi hóa thành ba cột sáng rc rỡ phun tới.

ChỉPy mới chớp lên, cải ba cột sáng không chút báo trước đPVã xuấNnmt hin ngay trước mt của Giảhi ĐuNo Nhân.

Cô ảN Ma tộc có tấoBPm thân mảKkgnh khảLBUnh, khẽ chà xát hai bàn tay nhỏ bé, sau đUKNó ảTv giơ tay tới. Ngay lp tứhLhc t trên đuNôi bàn tay phun ra vô số sợi tơ màu hồng nhạFuat, chúng phát ra nhữNnmng âm thanh "viu viu" rồi đDhan lạPi với nhau tạTvo thành một tấBFrm lưới lớn màu hồng chụp xuống.

TấBFrm lưới chưa chụp tới mà Hàn Lp đBFrã ngi đBpược một mùi hương thoang thoảmDPng. Với tu vi cỡ như hắrAdn mà mùi hương vn có thểhLh làm cho đEToLnu óc hắniEn hơi trùng xuống. HắDfyn không khỏi bịFTU một phen rùng mình.

V phầxon ảj Ma tộc có đDfyôi cánh tối đTven sau lưng kia, hai cánh của ảP khẽ rung lên, hai cỗ khí lạUKNnh đDhến thấPVu xương tỏa ra, tiếp đyó là nhữDhng đPyiểsm sáng màu đLBUen xuấaQt hin.

Lúc này cô ảicz h nhẹ, nhữUKNng đPốm ánh sáng màu đLzoen ùn ùn kéo đPyi. Nhưng ở giữAsa đfXườhtng chúng hơi ngưng lạrAdi rồi hóa thành vô số mũi băng màu đNen âm u phủ kín gầNn na bầUKNu trờQi, khí thế tht kinh ngườfXi.

HắKkgn Lp trông thấFuay nhữuNng đjợt tấBFrn công dồn dp như vy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lạLzoi, sau lưng hắUKNn lp tứhc vang lên một tiếng sấgjm, một đdDôi cánh trong suốt bấaQt ngờxo hin ra.

HắmDPn quát khẽ, hai cánh phấcoFt lên.

LạcoFi một tiếng sấhm nữoBPa vang lên!

Tng tia chớp bắDhn ra khắTp nơi, tiếp đoLnó bóng dáng của Hàn Lp cũng biến mấaQt.

Ở nơi này bây giờT chỉuN còn lạLBUi mỗi mình Giảii ĐBFro Nhân lẻ loi đhLhaQng lạNi.

Nhưng con khôi lỗi Ngụy Tiên này nhìn nhữaing điòn tấTvn công đzoDang kéo đPyến lạxoi như không thấuNy gì. HắuNn bước tới một bước, trên ngườoBPi tỏa ra hào quang màu vàng sáng rc. Một quầaing sáng màu vàng dầFTUy đrAdc bao bọc lấfXy toàn cơ thểnhx của hắKkgn.

Ngay sau đrAdó, cột sáng, lưỡi búa, mũi băng, võng hồng như cùng một lúc đcoFánh tới. Trong không trung lin phát ra nhữsng tràng tiếng nổ ầoBPm ầhLhm liên miên.

Tng đTvBpo sáng lờzV mờaQ, hoc màu đmDPen, màu hồng, hay nhữAsng làn khí lạgjnh lẽo đDfyan xen vào nhau không ngng bắniEn ra tứDh tung.

Một vầhtng hào quang nổ tung ra tạETo thành một cơn lốc xoáy bốc lên cao, làm cho không gian xung quanh dấyy lên tng trn vn vẹo. Tng cơn sóng khí mạoLnnh kinh ngườzoDi hướng ra khắLzop nơi mà đmDPiên cuồng cuốn đQi.

Hai đNnmàn ong màu đuNđcoFang bay tới thấBFry vy nên không dám lao xuống nữKkga, chúng dng lạDfyi lơ lng trên cao rồi phát ra nhữjng tiếng vo vo.

Vô số tia máu t trong bầdDy ong bắUKNn xuống rồi nhp vào màn tấNn công bên dưới.

Tng tràng âm thanh "đNinh đjương" thánh thót truyn đUKNến. VầPng hào quang màu vàng kia lạUUi giống như đhược làm ra t kim cương, nó vn rắKkgn chắaic như lúc ban đaiLBUu. TấuNt cảfX mọi loạkPi công kích đhánh lên đKkgu dng lạDfyi ở trên b mt rồi chớp đdDộng vài cái, sau đsó không h có thêm dấfXu hiu nào khác nữPya.

GiảFTUi ĐTTio Nhân đTvLzong trong quầAsng sáng không h nhúc nhích, mc k các loạBFri công kích đhtang đAsánh tới như đrAdiên như dạzVi. HắKkgn không tỏ vẻ muốn phảKkgn công chút nào.

đzVám ngườrAdi bên phía lão già mc áo bào thấsy vy, trong lòng ai nấiczy đDhu trở nên hoảdDng hốt, sắnhxc mt tái nhợt rấnhxt khó coi.

Nhưng đPVúng lúc này trên không trung phía trên bỗng nhiên gợn lên dao điczộng. Một tia chớp màu bạETc lóe lên, thân hình của Hàn Lp cũng nhanh chóng hin ra.

Hắiczn nhìn phía bên dưới một lúc rồi cườji lạicznh lẽo. Hai tay đyan vào nhau bấaQm nim pháp quyết, sau lưng lin tỏa ra hào quang sáng rc của pháp tướng ba đoLnhtu sáu tay.

Pháp tướng to lớn màu vàng va mới hin lên, sáu cánh tay đhtã nhoáng lên vỗ xuống phía dưới.

Ngay lp tứQc trong bàn tay có ánh sáng màu vàng chớp đhtộng. Một khối cầsu đniEược tạiczo bởi vô số các ký hiu màu vàng hin ra, xoay tròn không ngng.

"Ngươi muốn gì?" Ả Ma tộc có hai cánh kia liếc mắLzot lên trông thấhLhy cảinh này trên bầUUu trờxoi. Khuôn mt của ảFTU càng trở nên lạrAdnh lẽo, đLBUồng thờKkgi hai cánh sau lưng lạaQi dng thng lên, rồi phấTvt một cáỉN lên cao.

"Phốc phốc" Hai vt sáng màu đrAden dài hơn mườTvi trượng chớp lóe rồi cuốn thng lên chỗ Hàn Lp.

Ngay lúc PhạDm Thánh Pháp Tướng ra tay, hai mắdDt của lão già mc áo bào cũng lóe sáng. Lão không nói không rằPyng lin phấLBUt tay áo v phía trên, một vt sáng màu tím không ngng chớp nháy tuôn ra t giữzoDa bàn tay của lão.

"Phanh!"

Bóng ảyKnh của một cái trảjo lớn màu tím rộng khoảTvng một mu chợt lướt tới. Nó bấKkgt ngờDfy xuấAst hin, ngay chỗ Hàn Lp đLzoang đoLmDPng, rồi hung hăng chụp đoBPến.

NhữTTing tên này không hổ danh là hóa thân của Thánh Tổ, đyám Ma Tôn bình thườFuang không thểzV sánh với chúng đDfyược. Hàn Lp s dụng lôi đBpộn mới t trong hư không chui ra đTvã ngay lp tứPyc gp phảNnmi công kích mạETnh mẽ của hai ngườPyi này.

Ba tên còn lạLzoi không ra tay không phảzVi vì chúng vn chưa phát hin ra tung tích của Hàn Lp, mà bởi vì chúng rấKkgt tin tưởng vào lão già và cô ảDfy có hai cánh kia. Chính vì vy nên chúng vn chưa nhúng tay qua phía bên này.

Nhưng cũng nhờj thế mà Hàn Lp cảBpm thấiczy rấhtt vui. Đột nhiên hắTn vn chuyểPn pháp lc ở toàn thân rồi đkPiên cuồng truyn vào Phạhm Thánh Pháp Tướng.

"Oanh!"

Pháp tướng ba đUKNniEu sáu tay tỏa ra hào quang rc rỡ. Khối quang cầhLhu trong tay cũng lớn lên rồi đhược ném mạNnh xuống dưới.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.