Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)
 Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác Giảt: Vong NgữHN
QuyểLdsn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 2164: ĐTqi Chiến Ở Mộc Tộc (8)


Dịqch giảG: McLaren
Biên tp: McLaren
Nhóm dịKQNch: Thanh Vân Môn
Nguồn: bachngocsach

Một màn không thểsI tin nổi hin ra!

TạsIi đnvxihu ngón tay đvbang búng tới của GiảlZi ĐrnAo Nhân bỗng nhiên tỏa ra một đGốm hào quang màu vàng sáng rc. Đốm sáng này khẽ quay tròn rồi hóa thành một khối quang cầvbu màu vàng có đowLườTRjng kính lớn đlến cảBBT trượng.

Khi lưỡi dao màu đihen chém lên b mt khối quang cầuu lạlZi không h có tiếng đnvxộng nào vang ra.

Nhưng ngay sau đHNó khối quang cầPKu lóe lên vài lượt rồi t đuộng nổ tung ra, tạwuTo thành tng cơn sóng màu vàng p tới bao lấqcy lưỡi dao.

Trong khoảtnh khắqc, hào quang màu vàng và đten quấwuTn lấEuy nhau. NhờowL vy mà cơn sóng màu đlZen đBlang p tới đitã bịTRj chn lạxbi, không thểnvx tiến thêm chút nào.

Gã to con mc áo giáp vàng phía xa bỗng tái mt, trong mắlZt hin lên đBBTôi chút git mình.

Lúc này trong không gian ở hai bên sườTzn của Hàn Lp cũng phát ra nhữvbng tiếng nổ lớn. Một chùm tia sáng màu vàng t trong hư không lóe ra, không gian nơi đpeió lin tràn ngp các lưỡi kiếm nhỏ sáng rc.

Trong màn kiếm chi chít sáng rc bỗng nhiên gợn lên dao đbqiộng nhè nhẹ. Ngay chỗ chùm tia sáng va lóe ra có hai bóng ngườlZi khác nhau cùng lúc hin lên.

Một tên phun ra một lớp sương trắYHlng bao kín khắDp toàn thân. Tiếp đkQó xung quanh cơ thểWmk hắxbYn lạLdsi có nhữeTng cơn lốc phóng vút lên, đPZem tấRDt cảeT nhữqcng lưỡi kiếm ở gầLdsn đlZó thổi bạRDt đPKPi.

Mà trên mình tên kia lạTRji có nhữAPPng tia chớp lượn lờG. Chúng đNBoem tấtt cảBl nhữGng lưỡi kiếm bay đKQNến hủy dit một cách rấRDt d dàng.
Hai ngườQpTi này đjLrúng là lão già mc áo bào và tên to con có ba mắBBTt khi nãy.

Tht không nghĩkQ tới là bọn chúng lạsIi bịI ép buộc phảdIi hin ra t trong hư không, cảdI hai đWmku cảNBom thấPKy bấkQt ngờt. Tên to con có ba mắHNt lin dùng ánh mắqt gin dữxbY nhìn thng v Hàn Lp.

Hai ảAPP Ma tộc bên cạBBTnh nhìn thấzy cảAPPnh này, ma khí vốn đxbYang bốc lên khắjGp toàn thân bỗng chốc bịI dng lạNBoi. Bọn chúng lin liếc mắYHlt nhìn ln nhau, trên mt ai nấRDy cũng hin rõ vẻ ngạPKPc nghiên.

"H, các hạTq tht to gan! Chng nhẽ hai ngườxbi các ngươi muốn cùng lúc đvbNBou với năm ngườQpTi bọn ta? Ngươi không nghĩu mình là lão quái vt Đvbi Tha Kỳ nào đDó chứrnA? Tht không biết thế nào là sống chết!" Vẻ mt của lão già mc áo bào biến đTqổi vài lượt, sau đwuTó lão trầmlm giọng nói.

"Tuy ta không phảBli là tu sĩvb Đvbi Tha, nhưng các ngườPZi cũng không phảQpTi là bảHNn thểlZ, có gì đDáng sợ đIâu." Hàn Lp ngáp một cái tht dài rồi khinh khỉlnh trảml lờNBoi.

"Tht là mạqnh mồm mạpeinh ming! Các vịQpT đrnALdso hữvbu, xem ra muốn đKQNi tiếp thì phảPKi trit đTqjG giảIi quyết mấKQNy phin toái này. Cùng ra tay đjLri, đPKem bọn chúng giảlZi quyết gọn rồi đBBTi làm vic của chúng ta." Lão già mc áo bào nhíu mày, hắsIn mang theo một vẻ lạvbnh lẽo quay v phía mấrnAy tên đqcAPPng xung quanh.

Tuy còn chưa nắQpTm rõ Hàn Lp da vào cái gì mà dám làm như vy. Nhưng t nơi sâu thm trong tâm can của hắIn lờTz mờxb cảTm giác đRDược một s nguy hiểnvxm đYHlang sắTp p đLxWến. Vì vy hắitn không khỏi rùng mình, lin quyết đIQpTnh thi triểpein hết khảNBo năng đlvb tiêu dit kẻ đjGYHlch trước mt.

"Không ai đkQược phép ra tay! Hai tên này là đrnAối thủ của ta, các ngươi cho rằNBong ta không làm gì đeTược hai tên tu sĩI Hợp Thểih Kỳ sao?" Tên to con mc giáp vàng rống lên gin dữkQ, trên mt hắEun cũng toát ra tng trn sát khí.

Gã Ma tộc có ba mắPKt cùng hai cô ảKQN bên kia đjGang nhúc nhích chuẩkQn bịPZ hành đLxWộng, bỗng nhiên nghe đtược lờxbi này lin ngẩTqn ra, hành đxbộng của bọn chúng cũng vì vy mà bịKQN dng lạPZi.

"Ngưu huynh, ngươi đlZã quên mấqct mnh lnh rồi sao? LầeTn hành đPKPộng này có quan h đrnAến vic thắkQng bạNBoi của trn chiến, cũng không phảBBTi là thờui đdIiểkQm tốt đitpei ngươi cáu gắxbt. Nếu vì ngươi mà mọi chuyn lúc này đBlang sắitp thành công lạBBTi trở thành thấTRjt bạwuTi, vy khi quay v ngươi hãy t đTqộng đihến gp vịpei đGmli nhân kia đLdskQ giảeTi thích." Lão già mc áo bào trầKQNm mt, hắNBon không chút do d dằtn giọng. Âm thanh do hắzn nói ra còn mang thêm vài phầPZn đue dọa.

"A... ha ha. Lúc nãy ta hơi kích đBBTộng nên mới liu lĩBBTnh như vy. Xa huynh cũng đPKng nên đWmkwuT ý quá. LầTn hành đvbộng này của chúng ta rấlZt quan trọng, vì thế nên Ngưu mỗ sẽ đAPPt mnh lnh lên trên hết. Chúng ta cứjG đxbYồng loạbqit ra tay đlZi. Nhưng hình như hai tên này còn có chút bảRDn lãnh, phảDi mau chóng giết chết bọn chúng mới đzược." Tên Ma tộc mc giáp vàng git mình, vẻ mt cũng biến đzổi liên tục. Nhưng sau đbqió hắihn lạPKi cườui xu xòa đtáp lờjLri.

Tên to con phía trước thay đwuTổi nhanh như vy làm cho Hàn Lp đlang xem cũng không biết phảTqi nói sao cho phảBBTi.

Nhưng lão già mc áo bào lạwuTi không h tỏ ra chút ngạKQNc nghiên nào. HắEun lạffjnh lùng quay v phía nhữwuTng ngườxbi còn lạwuTi ra hiu. Lúc này năm tên Ma tộc đuã vây Hàn Lp cùng Giảzi Đvbo Nhân vào trong, chúng đLdsang chm rãi áp sát lạLxWi gầitn.

Nhìn hành đwuTộng của bọn chúng có vẻ chm chạPKPp nhưng t thân thểxbY của mỗi tên đqcu tỏa ra một luồng khí tứLdsc khổng lồ. Hơn nữsIa nhữowLng cỗ khí tứlZc này không bịBl áp chế nên làm cho ngườffji khác cảGm thấDy vô cùng khủng bố.

"Tấtt cảbqi đffjúng là hóa thân của Thánh Tổ. Giảqi huynh, ngươi có thểu đPKPối phó với mấHNy cái đYHlây?" Hàn Lp nhíu mày rồi quay qua hỏi Giảmli Đnvxo Nhân.

"Nếu là hai cái thì ta sẽ giết chết chúng luôn. Nhưng nếu là ba cái thì chỉowL có thểRD duy trì trạeTng thái không thắDng không bạrnAi." Giảihi Đito Nhân lạjGnh nhạqt trảPK lờiti. Trên mt hắowLn không h xuấbqit hin vẻ khác lạPZ nào, giống như hắrnAn đkQang nói v một vic cc kỳ bình thườTRjng vy.

"Vy GiảdIi huynh cứml đAPPối phó với ba cái đYHli, còn lạPKPi cứffj đTqD cho ta giảPKi quyết là đrnAược." Hàn Lp cũng không mấTRjy ngạsIc nghiên khi nghe vy, hai mắzt lóe sáng lên rồi trảjG lờBBTi.

"Được, không thành vấYHln đQpT!" Giảzi Đnvxo Nhân gt đurnAu.

"Ha ha, còn cố làm ra vẻ nữDa! CứwuT tiếp một búa của Ngưu mỗ rồi hãy nói sau!" Gã to con mc giáp vàng nghe nội dung cuộc nói chuyn giữEua Hàn Lp với GiảxbYi Đpeio Nhân lin trở nên tứIc gin. Pháp lc toàn thân hắzn lưu chuyểGn, ngay lp tứLdsc sau lưng hắjGn hin ra một bóng ảrnAnh của một con trâu to như quảD núi. Hai tay hắRDn cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn rồi nhấDc cây búa lớn hung hăng chém v phía hai ngườTzi Hàn Lp.

Đòn đIánh này không giống như đwuTòn đLdsánh lúc trước.

Lưỡi búa lớn hơi mờRDRDo đLxWi rồi lạqci biến hóa thành hàng ngàn lưỡi búa khác. Mỗi cái đIu to như cái chu thau, xung quanh còn có ma khí lượn lờYHl. TấRDt cảYHl đTqang đWmkiên cuồng chém thng đjLrến chỗ của Hàn Lp và GiảPKPi ĐAPPo Nhân đLdsang đlZYHlng.

đkQòn đbqiánh của tên to con này như đkQã kích thích ham muốn giết chóc trong lòng nhữYHlng tên khác.

Mt của lão già mc áo bào ánh lên vẻ dữHN tợn. Hai tay áo đNBoột ngột run lên tỏa ra nhữxbng âm thanh vù vù, sau đLdsó lạWmki có thêm hai luồng khí đqcỏ tươi ngùn ngụt phun ra. Nhìn k lạjLri thì đeTây đqúng là nhữTng con ong đeTỏ chót to như nhữQpTng ngón tay.

Đàn ong này chng nhữGng có màu đlỏ tươi mà còn tỏa ra một cỗ mùi tanh gay cảAPP mũi. Chúng va đnvxược thảbqi ra đHNã lin hóa thành một đTám mây côn trùng bay đWmki.

Tên Ma tộc có ba mắDt cũng bấqm nim thầwuTn chú. Con mắlt yêu quỷ thứI ba mở ra, cảQpT ba con ngươi xoay chuyểqcn cùng một lúc. Lp tứGc có ba dảAPPi hào quang vàng, xanh, đvbỏ kỳ quái hin ra. Chúng khẽ chớp đIộng rồi hóa thành ba cột sáng rc rỡ phun tới.

Chỉt mới chớp lên, cảPK ba cột sáng không chút báo trước đbqiã xuấBBTt hin ngay trước mt của Giảiti Đzo Nhân.

Cô ảl Ma tộc có tấDm thân mảrnAnh khảLxWnh, khẽ chà xát hai bàn tay nhỏ bé, sau đvbó ảq giơ tay tới. Ngay lp tứTc t trên đtôi bàn tay phun ra vô số sợi tơ màu hồng nhạPZt, chúng phát ra nhữLxWng âm thanh "viu viu" rồi đvban lạxbi với nhau tạuo thành một tấKQNm lưới lớn màu hồng chụp xuống.

TấHNm lưới chưa chụp tới mà Hàn Lp đHNã ngi đTược một mùi hương thoang thoảzng. Với tu vi cỡ như hắqn mà mùi hương vn có thểPK làm cho đpeiLxWu óc hắAPPn hơi trùng xuống. HắNBon không khỏi bịpei một phen rùng mình.

V phầlZn ảih Ma tộc có đeTôi cánh tối đTRjen sau lưng kia, hai cánh của ảI khẽ rung lên, hai cỗ khí lạkQnh đwuTến thấTzu xương tỏa ra, tiếp đKQNó là nhữKQNng đnvxiểeTm sáng màu đowLen xuấsIt hin.

Lúc này cô ảTz h nhẹ, nhữLxWng đowLốm ánh sáng màu đIen ùn ùn kéo đHNi. Nhưng ở giữwuTa đDườvbng chúng hơi ngưng lạsIi rồi hóa thành vô số mũi băng màu đvben âm u phủ kín gầLdsn na bầuu trờEui, khí thế tht kinh ngườQpTi.

HắIn Lp trông thấYHly nhữtng đxbYợt tấTn công dồn dp như vy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lạti, sau lưng hắDn lp tứBBTc vang lên một tiếng sấTRjm, một đDôi cánh trong suốt bấLxWt ngờsI hin ra.

HắTqn quát khẽ, hai cánh phấowLt lên.

LạPZi một tiếng sấlZm nữEua vang lên!

Tng tia chớp bắLdsn ra khắjLrp nơi, tiếp đxbó bóng dáng của Hàn Lp cũng biến mấbqit.

Ở nơi này bây giờTq chỉI còn lạLxWi mỗi mình Giảnvxi ĐYHlo Nhân lẻ loi đIqcng lạqi.

Nhưng con khôi lỗi Ngụy Tiên này nhìn nhữQpTng đNBoòn tấnvxn công đIang kéo đnvxến lạrnAi như không thấBly gì. HắIn bước tới một bước, trên ngườBBTi tỏa ra hào quang màu vàng sáng rc. Một quầPKng sáng màu vàng dầuy đYHlc bao bọc lấDy toàn cơ thểHN của hắmln.

Ngay sau đqcó, cột sáng, lưỡi búa, mũi băng, võng hồng như cùng một lúc đlánh tới. Trong không trung lin phát ra nhữRDng tràng tiếng nổ ầitm ầihm liên miên.

Tng đxbYRDo sáng lờPKP mờxb, hoc màu đTen, màu hồng, hay nhữpeing làn khí lạpeinh lẽo đowLan xen vào nhau không ngng bắkQn ra tứI tung.

Một vầWmkng hào quang nổ tung ra tạxbo thành một cơn lốc xoáy bốc lên cao, làm cho không gian xung quanh dấLdsy lên tng trn vn vẹo. Tng cơn sóng khí mạbqinh kinh ngườzi hướng ra khắTqp nơi mà đdIiên cuồng cuốn đIi.

Hai đzàn ong màu đjGđLdsang bay tới thấty vy nên không dám lao xuống nữDa, chúng dng lạkQi lơ lng trên cao rồi phát ra nhữPZng tiếng vo vo.

Vô số tia máu t trong bầkQy ong bắYHln xuống rồi nhp vào màn tấitn công bên dưới.

Tng tràng âm thanh "đowLinh đQpTương" thánh thót truyn đuến. Vầihng hào quang màu vàng kia lạwuTi giống như đIược làm ra t kim cương, nó vn rắTqn chắPKPc như lúc ban đLxWRDu. TấdIt cảWmk mọi loạPZi công kích đowLánh lên đPKPu dng lạTzi ở trên b mt rồi chớp đdIộng vài cái, sau đitó không h có thêm dấNBou hiu nào khác nữTa.

Giảpeii Đqo Nhân đIEung trong quầIng sáng không h nhúc nhích, mc k các loạxbYi công kích đmlang đxbánh tới như đHNiên như dạBli. Hắpein không tỏ vẻ muốn phảBln công chút nào.

đlZám ngườihi bên phía lão già mc áo bào thấKQNy vy, trong lòng ai nấTqy đffju trở nên hoảrnAng hốt, sắlc mt tái nhợt rấQpTt khó coi.

Nhưng đpeiúng lúc này trên không trung phía trên bỗng nhiên gợn lên dao đeTộng. Một tia chớp màu bạowLc lóe lên, thân hình của Hàn Lp cũng nhanh chóng hin ra.

Hắihn nhìn phía bên dưới một lúc rồi cườKQNi lạxbnh lẽo. Hai tay đsIan vào nhau bấQpTm nim pháp quyết, sau lưng lin tỏa ra hào quang sáng rc của pháp tướng ba đnvxYHlu sáu tay.

Pháp tướng to lớn màu vàng va mới hin lên, sáu cánh tay đihã nhoáng lên vỗ xuống phía dưới.

Ngay lp tứeTc trong bàn tay có ánh sáng màu vàng chớp đTqộng. Một khối cầkQu đsIược tạjGo bởi vô số các ký hiu màu vàng hin ra, xoay tròn không ngng.

"Ngươi muốn gì?" Ả Ma tộc có hai cánh kia liếc mắsIt lên trông thấjGy cảbqinh này trên bầPKPu trờjLri. Khuôn mt của ảq càng trở nên lạHNnh lẽo, đlồng thờLxWi hai cánh sau lưng lạjGi dng thng lên, rồi phấlt một cáỉbqi lên cao.

"Phốc phốc" Hai vt sáng màu đqcen dài hơn mườqci trượng chớp lóe rồi cuốn thng lên chỗ Hàn Lp.

Ngay lúc Phạqm Thánh Pháp Tướng ra tay, hai mắjLrt của lão già mc áo bào cũng lóe sáng. Lão không nói không rằxbng lin phấQpTt tay áo v phía trên, một vt sáng màu tím không ngng chớp nháy tuôn ra t giữIa bàn tay của lão.

"Phanh!"

Bóng ảLxWnh của một cái trảqco lớn màu tím rộng khoảTqng một mu chợt lướt tới. Nó bấtt ngờt xuấwuTt hin, ngay chỗ Hàn Lp đowLang đrnADng, rồi hung hăng chụp đqcến.

Nhữnvxng tên này không hổ danh là hóa thân của Thánh Tổ, đHNám Ma Tôn bình thườPZng không thểNBo sánh với chúng đEuược. Hàn Lp s dụng lôi đjLrộn mới t trong hư không chui ra đBlã ngay lp tứEuc gp phảPKPi công kích mạPKPnh mẽ của hai ngườffji này.

Ba tên còn lạLdsi không ra tay không phảQpTi vì chúng vn chưa phát hin ra tung tích của Hàn Lp, mà bởi vì chúng rấvbt tin tưởng vào lão già và cô ảWmk có hai cánh kia. Chính vì vy nên chúng vn chưa nhúng tay qua phía bên này.

Nhưng cũng nhờbqi thế mà Hàn Lp cảPKm thấGy rấHNt vui. Đột nhiên hắvbn vn chuyểPKn pháp lc ở toàn thân rồi đIiên cuồng truyn vào PhạwuTm Thánh Pháp Tướng.

"Oanh!"

Pháp tướng ba đBlGu sáu tay tỏa ra hào quang rc rỡ. Khối quang cầHNu trong tay cũng lớn lên rồi đxbược ném mạkQnh xuống dưới.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.