Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)
 Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác GiảLl: Vong NgữbTb
QuyểzSn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 2164: ĐSDi Chiến Ở Mộc Tộc (8)


Dịhch giảAbq: McLaren
Biên tp: McLaren
Nhóm dịYEpch: Thanh Vân Môn
Nguồn: bachngocsach

Một màn không thểYg tin nổi hin ra!

Tạeii đNehu ngón tay đRRVang búng tới của GiảYEpi ĐzBo Nhân bỗng nhiên tỏa ra một đLlQốm hào quang màu vàng sáng rc. Đốm sáng này khẽ quay tròn rồi hóa thành một khối quang cầTInu màu vàng có đqXRườEng kính lớn đwBến cảE trượng.

Khi lưỡi dao màu đYLYen chém lên b mt khối quang cầwBu lạTIni không h có tiếng đeiộng nào vang ra.

Nhưng ngay sau đAbqó khối quang cầbTbu lóe lên vài lượt rồi t đqộng nổ tung ra, tạAo thành tng cơn sóng màu vàng p tới bao lấthy lưỡi dao.

Trong khoảinh khắRRVc, hào quang màu vàng và đuXen quấBn lấNy nhau. NhờVAV vy mà cơn sóng màu đyYLen đpazang p tới điã bịE chn lạeNi, không thểLl tiến thêm chút nào.

Gã to con mc áo giáp vàng phía xa bỗng tái mt, trong mắwBt hin lên đuXôi chút git mình.

Lúc này trong không gian ở hai bên sườyYLn của Hàn Lp cũng phát ra nhữpazng tiếng nổ lớn. Một chùm tia sáng màu vàng t trong hư không lóe ra, không gian nơi đYqó lin tràn ngp các lưỡi kiếm nhỏ sáng rc.

Trong màn kiếm chi chít sáng rc bỗng nhiên gợn lên dao đhộng nhè nhẹ. Ngay chỗ chùm tia sáng va lóe ra có hai bóng ngườsi khác nhau cùng lúc hin lên.

Một tên phun ra một lớp sương trắVYTng bao kín khắxp toàn thân. Tiếp đYEpó xung quanh cơ thểA hắPhYn lạzBi có nhữYgng cơn lốc phóng vút lên, đthem tấPpt cảSD nhữYgng lưỡi kiếm ở gầPpn đPhYó thổi bạRBwt đeii.

Mà trên mình tên kia lạQUi có nhữeing tia chớp lượn lờnE. Chúng đYqem tấEt cảth nhữBng lưỡi kiếm bay đeNến hủy dit một cách rấYLYt d dàng.
Hai ngườYgi này đbeeúng là lão già mc áo bào và tên to con có ba mắeht khi nãy.

Tht không nghĩN tới là bọn chúng lạhyKi bịh ép buộc phảRRVi hin ra t trong hư không, cảIs hai đlGu cảEm thấYEpy bấbTbt ngờVYT. Tên to con có ba mắqt lin dùng ánh mắTInt gin dữzS nhìn thng v Hàn Lp.

Hai ảYq Ma tộc bên cạhnh nhìn thấyYLy cảVAVnh này, ma khí vốn đKeuang bốc lên khắPhYp toàn thân bỗng chốc bịzS dng lạSDi. Bọn chúng lin liếc mắRBwt nhìn ln nhau, trên mt ai nấRRVy cũng hin rõ vẻ ngạVAVc nghiên.

"H, các hạE tht to gan! Chng nhẽ hai ngườYgi các ngươi muốn cùng lúc đVAVAbqu với năm ngườVYTi bọn ta? Ngươi không nghĩKeu mình là lão quái vt ĐlGi Tha Kỳ nào đsó chứRBw? Tht không biết thế nào là sống chết!" Vẻ mt của lão già mc áo bào biến đXtwổi vài lượt, sau đEPSó lão trầlGm giọng nói.

"Tuy ta không phảehi là tu sĩhyK Đsi Tha, nhưng các ngườRRVi cũng không phảKeui là bảTInn thểYq, có gì đVAVáng sợ đXtwâu." Hàn Lp ngáp một cái tht dài rồi khinh khỉKeunh trảTA lờwxi.

"Tht là mạhyKnh mồm mạQUnh ming! Các vịB đLlQBo hữhyKu, xem ra muốn đeNi tiếp thì phảIsi trit đPpq giảLlQi quyết mấIsy phin toái này. Cùng ra tay đzBi, đVYTem bọn chúng giảeNi quyết gọn rồi đYEpi làm vic của chúng ta." Lão già mc áo bào nhíu mày, hắxn mang theo một vẻ lạBnh lẽo quay v phía mấaFy tên đzBRBwng xung quanh.

Tuy còn chưa nắVYTm rõ Hàn Lp da vào cái gì mà dám làm như vy. Nhưng t nơi sâu thm trong tâm can của hắpazn lờE mờPhY cảTAm giác đbTbược một s nguy hiểYEpm đeiang sắxp p đyYLến. Vì vy hắPpn không khỏi rùng mình, lin quyết đlGnEnh thi triểSDn hết khảuX năng đehA tiêu dit kẻ đTInzBch trước mt.

"Không ai đaFược phép ra tay! Hai tên này là đnEối thủ của ta, các ngươi cho rằVYTng ta không làm gì đeNược hai tên tu sĩbee Hợp ThểTA Kỳ sao?" Tên to con mc giáp vàng rống lên gin dữIs, trên mt hắEPSn cũng toát ra tng trn sát khí.

Gã Ma tộc có ba mắPpt cùng hai cô ảnE bên kia đRRVang nhúc nhích chuẩehn bịRBw hành đYLYộng, bỗng nhiên nghe đKeuược lờuXi này lin ngẩein ra, hành đbeeộng của bọn chúng cũng vì vy mà bịx dng lạwxi.

"Ngưu huynh, ngươi đHHPã quên mấXtwt mnh lnh rồi sao? Lầxn hành điộng này có quan h đYEpến vic thắPpng bạYgi của trn chiến, cũng không phảlGi là thờzSi đVAViểpazm tốt đpazQU ngươi cáu gắXtwt. Nếu vì ngươi mà mọi chuyn lúc này đPpang sắxp thành công lạhyKi trở thành thấAbqt bạwxi, vy khi quay v ngươi hãy t đzSộng đwBến gp vịh đuXeNi nhân kia đhx giảYqi thích." Lão già mc áo bào trầVYTm mt, hắYLYn không chút do d dằRRVn giọng. Âm thanh do hắqn nói ra còn mang thêm vài phầSDn đLle dọa.

"A... ha ha. Lúc nãy ta hơi kích đyYLộng nên mới liu lĩwxnh như vy. Xa huynh cũng đxng nên đPhYE ý quá. LầYqn hành đhyKộng này của chúng ta rấSDt quan trọng, vì thế nên Ngưu mỗ sẽ đEPSt mnh lnh lên trên hết. Chúng ta cứIs đaFồng loạEt ra tay đQUi. Nhưng hình như hai tên này còn có chút bảKeun lãnh, phảbeei mau chóng giết chết bọn chúng mới đAbqược." Tên Ma tộc mc giáp vàng git mình, vẻ mt cũng biến đhổi liên tục. Nhưng sau đlGó hắYqn lạyYLi cườVYTi xu xòa đRRVáp lờBi.

Tên to con phía trước thay đbeeổi nhanh như vy làm cho Hàn Lp đeiang xem cũng không biết phảpazi nói sao cho phảXtwi.

Nhưng lão già mc áo bào lạQUi không h tỏ ra chút ngạEPSc nghiên nào. HắYLYn lạwxnh lùng quay v phía nhữYEpng ngườYqi còn lạPpi ra hiu. Lúc này năm tên Ma tộc đPpã vây Hàn Lp cùng GiảYEpi ĐnEo Nhân vào trong, chúng đhang chm rãi áp sát lạYgi gầzBn.

Nhìn hành đYEpộng của bọn chúng có vẻ chm chạip nhưng t thân thểIs của mỗi tên đQUu tỏa ra một luồng khí tứBc khổng lồ. Hơn nữeNa nhữSDng cỗ khí tứnEc này không bịth áp chế nên làm cho ngườuXi khác cảehm thấVYTy vô cùng khủng bố.

"TấAbqt cảuX đsúng là hóa thân của Thánh Tổ. GiảAbqi huynh, ngươi có thểVAV đRBwối phó với mấKeuy cái đbeeây?" Hàn Lp nhíu mày rồi quay qua hỏi GiảRBwi ĐhyKo Nhân.

"Nếu là hai cái thì ta sẽ giết chết chúng luôn. Nhưng nếu là ba cái thì chỉYg có thểbTb duy trì trạYEpng thái không thắpazng không bạii." GiảYLYi ĐbTbo Nhân lạYgnh nhạaFt trảYEp lờVAVi. Trên mt hắthn không h xuấuXt hin vẻ khác lạIs nào, giống như hắQUn đLlang nói v một vic cc kỳ bình thườzBng vy.

"Vy GiảuXi huynh cứbee đVAVối phó với ba cái đEi, còn lạaFi cứXtw đVYTeh cho ta giảzBi quyết là đLlược." Hàn Lp cũng không mấBy ngạeNc nghiên khi nghe vy, hai mắit lóe sáng lên rồi trảlG lờBi.

"Được, không thành vấXtwn đq!" GiảKeui Đwxo Nhân gt điVYTu.

"Ha ha, còn cố làm ra vẻ nữRBwa! CứuX tiếp một búa của Ngưu mỗ rồi hãy nói sau!" Gã to con mc giáp vàng nghe nội dung cuộc nói chuyn giữPhYa Hàn Lp với GiảqXRi ĐVYTo Nhân lin trở nên tứEc gin. Pháp lc toàn thân hắXtwn lưu chuyểsn, ngay lp tứXtwc sau lưng hắQUn hin ra một bóng ảTAnh của một con trâu to như quảB núi. Hai tay hắIsn cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn rồi nhấbTbc cây búa lớn hung hăng chém v phía hai ngườEPSi Hàn Lp.

Đòn đnEánh này không giống như đVYTòn đuXánh lúc trước.

Lưỡi búa lớn hơi mờpazRRVo đYLYi rồi lạKeui biến hóa thành hàng ngàn lưỡi búa khác. Mỗi cái đNu to như cái chu thau, xung quanh còn có ma khí lượn lờKeu. Tấpazt cảyYL đehang đRBwiên cuồng chém thng đsến chỗ của Hàn Lp và GiảeNi ĐBo Nhân đTInang đEPSRRVng.

đQUòn đaFánh của tên to con này như đhyKã kích thích ham muốn giết chóc trong lòng nhữLlng tên khác.

Mt của lão già mc áo bào ánh lên vẻ dữh tợn. Hai tay áo đyYLột ngột run lên tỏa ra nhữthng âm thanh vù vù, sau đBó lạsi có thêm hai luồng khí đzBỏ tươi ngùn ngụt phun ra. Nhìn k lạEi thì đPhYây đPhYúng là nhữQUng con ong đqỏ chót to như nhữwBng ngón tay.

Đàn ong này chng nhữSDng có màu đhyKỏ tươi mà còn tỏa ra một cỗ mùi tanh gay cảzS mũi. Chúng va đBược thảHHP ra đRRVã lin hóa thành một đaFám mây côn trùng bay đBi.

Tên Ma tộc có ba mắhyKt cũng bấRBwm nim thầqXRn chú. Con mắIst yêu quỷ thứwx ba mở ra, cảzB ba con ngươi xoay chuyểPhYn cùng một lúc. Lp tứAbqc có ba dảRRVi hào quang vàng, xanh, đaFỏ kỳ quái hin ra. Chúng khẽ chớp đYLYộng rồi hóa thành ba cột sáng rc rỡ phun tới.

ChỉyYL mới chớp lên, cảaF ba cột sáng không chút báo trước đNã xuấyYLt hin ngay trước mt của GiảyYLi ĐuXo Nhân.

Cô ải Ma tộc có tấbTbm thân mảbTbnh khảeinh, khẽ chà xát hai bàn tay nhỏ bé, sau đSDó ảLl giơ tay tới. Ngay lp tứEc t trên đnEôi bàn tay phun ra vô số sợi tơ màu hồng nhạaFt, chúng phát ra nhữRRVng âm thanh "viu viu" rồi đYgan lạpazi với nhau tạYEpo thành một tấlGm lưới lớn màu hồng chụp xuống.

TấEPSm lưới chưa chụp tới mà Hàn Lp đqã ngi đpazược một mùi hương thoang thoảEng. Với tu vi cỡ như hắBn mà mùi hương vn có thểzB làm cho đYLYRRVu óc hắin hơi trùng xuống. HắzSn không khỏi bịLlQ một phen rùng mình.

V phầEPSn ảB Ma tộc có đeNôi cánh tối đlGen sau lưng kia, hai cánh của ảqXR khẽ rung lên, hai cỗ khí lạVAVnh đaFến thấhyKu xương tỏa ra, tiếp đRRVó là nhữEng điiểYqm sáng màu đqXRen xuấlGt hin.

Lúc này cô ảYLY h nhẹ, nhữYEpng đaFốm ánh sáng màu đHHPen ùn ùn kéo đYqi. Nhưng ở giữqa đwxườhng chúng hơi ngưng lạehi rồi hóa thành vô số mũi băng màu đpazen âm u phủ kín gầAbqn na bầVYTu trờnEi, khí thế tht kinh ngườXtwi.

HắeNn Lp trông thấqXRy nhữBng đwBợt tấwxn công dồn dp như vy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lạEi, sau lưng hắYqn lp tứwxc vang lên một tiếng sấEPSm, một đQUôi cánh trong suốt bấbeet ngờyYL hin ra.

HắEPSn quát khẽ, hai cánh phấLlt lên.

LạYqi một tiếng sấTInm nữtha vang lên!

Tng tia chớp bắbeen ra khắehp nơi, tiếp đIsó bóng dáng của Hàn Lp cũng biến mấqXRt.

Ở nơi này bây giờx chỉB còn lạwxi mỗi mình Giảbeei ĐRBwo Nhân lẻ loi đTABng lạLlQi.

Nhưng con khôi lỗi Ngụy Tiên này nhìn nhữzSng đVYTòn tấTAn công đuXang kéo đVAVến lạYqi như không thấYgy gì. HắNn bước tới một bước, trên ngườBi tỏa ra hào quang màu vàng sáng rc. Một quầthng sáng màu vàng dầQUy đlGc bao bọc lấeiy toàn cơ thểKeu của hắzBn.

Ngay sau đeNó, cột sáng, lưỡi búa, mũi băng, võng hồng như cùng một lúc đBánh tới. Trong không trung lin phát ra nhữQUng tràng tiếng nổ ầTAm ầeim liên miên.

Tng đXtwbTbo sáng lờzB mờPhY, hoc màu đien, màu hồng, hay nhữSDng làn khí lạpaznh lẽo đhyKan xen vào nhau không ngng bắLln ra tứbee tung.

Một vầLlQng hào quang nổ tung ra tạAbqo thành một cơn lốc xoáy bốc lên cao, làm cho không gian xung quanh dấLly lên tng trn vn vẹo. Tng cơn sóng khí mạLlnh kinh ngườVYTi hướng ra khắqXRp nơi mà đAiên cuồng cuốn đii.

Hai đuXàn ong màu đsđeNang bay tới thấbeey vy nên không dám lao xuống nữyYLa, chúng dng lạKeui lơ lng trên cao rồi phát ra nhữing tiếng vo vo.

Vô số tia máu t trong bầpazy ong bắwBn xuống rồi nhp vào màn tấTAn công bên dưới.

Tng tràng âm thanh "đthinh đpazương" thánh thót truyn đBến. VầEPSng hào quang màu vàng kia lạXtwi giống như đwxược làm ra t kim cương, nó vn rắRRVn chắhyKc như lúc ban đTInXtwu. TấLlt cảbTb mọi loạPhYi công kích đuXánh lên đbeeu dng lạXtwi ở trên b mt rồi chớp điộng vài cái, sau đEPSó không h có thêm dấsu hiu nào khác nữVYTa.

GiảAi ĐLlo Nhân đhyKNng trong quầhng sáng không h nhúc nhích, mc k các loạBi công kích đYgang đNánh tới như đeiiên như dạyYLi. HắYEpn không tỏ vẻ muốn phảTInn công chút nào.

đthám ngườRBwi bên phía lão già mc áo bào thấEy vy, trong lòng ai nấpazy đqXRu trở nên hoảYLYng hốt, sắVYTc mt tái nhợt rấTInt khó coi.

Nhưng điúng lúc này trên không trung phía trên bỗng nhiên gợn lên dao đaFộng. Một tia chớp màu bạAbqc lóe lên, thân hình của Hàn Lp cũng nhanh chóng hin ra.

HắEPSn nhìn phía bên dưới một lúc rồi cườaFi lạehnh lẽo. Hai tay đuXan vào nhau bấeim nim pháp quyết, sau lưng lin tỏa ra hào quang sáng rc của pháp tướng ba đseNu sáu tay.

Pháp tướng to lớn màu vàng va mới hin lên, sáu cánh tay đSDã nhoáng lên vỗ xuống phía dưới.

Ngay lp tứhc trong bàn tay có ánh sáng màu vàng chớp đeNộng. Một khối cầyYLu đYLYược tạso bởi vô số các ký hiu màu vàng hin ra, xoay tròn không ngng.

"Ngươi muốn gì?" Ả Ma tộc có hai cánh kia liếc mắYLYt lên trông thấlGy cảLlQnh này trên bầlGu trờPhYi. Khuôn mt của ảB càng trở nên lạYEpnh lẽo, đBồng thờTIni hai cánh sau lưng lạTIni dng thng lên, rồi phấYgt một cáỉnE lên cao.

"Phốc phốc" Hai vt sáng màu đBen dài hơn mườthi trượng chớp lóe rồi cuốn thng lên chỗ Hàn Lp.

Ngay lúc PhạNm Thánh Pháp Tướng ra tay, hai mắKeut của lão già mc áo bào cũng lóe sáng. Lão không nói không rằHHPng lin phấRBwt tay áo v phía trên, một vt sáng màu tím không ngng chớp nháy tuôn ra t giữBa bàn tay của lão.

"Phanh!"

Bóng ảVAVnh của một cái trảAo lớn màu tím rộng khoảzBng một mu chợt lướt tới. Nó bấbTbt ngờbee xuấAt hin, ngay chỗ Hàn Lp đEang đTInhng, rồi hung hăng chụp đlGến.

NhữKeung tên này không hổ danh là hóa thân của Thánh Tổ, đqám Ma Tôn bình thườTInng không thểIs sánh với chúng đpazược. Hàn Lp s dụng lôi đthộn mới t trong hư không chui ra đHHPã ngay lp tứzBc gp phảxi công kích mạYgnh mẽ của hai ngườTAi này.

Ba tên còn lạhi không ra tay không phảxi vì chúng vn chưa phát hin ra tung tích của Hàn Lp, mà bởi vì chúng rấst tin tưởng vào lão già và cô ải có hai cánh kia. Chính vì vy nên chúng vn chưa nhúng tay qua phía bên này.

Nhưng cũng nhờE thế mà Hàn Lp cảAm thấQUy rấYLYt vui. Đột nhiên hắXtwn vn chuyểeNn pháp lc ở toàn thân rồi đeiiên cuồng truyn vào PhạLlm Thánh Pháp Tướng.

"Oanh!"

Pháp tướng ba đwBRBwu sáu tay tỏa ra hào quang rc rỡ. Khối quang cầSDu trong tay cũng lớn lên rồi đYgược ném mạHHPnh xuống dưới.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.