Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2164 : Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)
 Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác Giảd: Vong NgữYFG
QuyểDdn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 2164: ĐBPEi Chiến Ở Mộc Tộc (8)


DịDch giảV: McLaren
Biên tp: McLaren
Nhóm dịPvEch: Thanh Vân Môn
Nguồn: bachngocsach

Một màn không thểV tin nổi hin ra!

TạLi đhpXdu ngón tay đEwhang búng tới của GiảVi ĐYFGo Nhân bỗng nhiên tỏa ra một đgốm hào quang màu vàng sáng rc. Đốm sáng này khẽ quay tròn rồi hóa thành một khối quang cầYFGu màu vàng có đVườgBnng kính lớn đYFGến cảd trượng.

Khi lưỡi dao màu đwgsen chém lên b mt khối quang cầhpu lạBCi không h có tiếng đBxBộng nào vang ra.

Nhưng ngay sau đhpó khối quang cầhSqu lóe lên vài lượt rồi t đVộng nổ tung ra, tạtBto thành tng cơn sóng màu vàng p tới bao lấGjpy lưỡi dao.

Trong khoảgBnnh khắCDc, hào quang màu vàng và đjmen quấDn lấdy nhau. NhờxMY vy mà cơn sóng màu đNVen đjang p tới đSLã bịW chn lạsOi, không thểXd tiến thêm chút nào.

Gã to con mc áo giáp vàng phía xa bỗng tái mt, trong mắDdt hin lên đnhôi chút git mình.

Lúc này trong không gian ở hai bên sườgn của Hàn Lp cũng phát ra nhữMDhng tiếng nổ lớn. Một chùm tia sáng màu vàng t trong hư không lóe ra, không gian nơi đGjpó lin tràn ngp các lưỡi kiếm nhỏ sáng rc.

Trong màn kiếm chi chít sáng rc bỗng nhiên gợn lên dao đBpộng nhè nhẹ. Ngay chỗ chùm tia sáng va lóe ra có hai bóng ngườXdi khác nhau cùng lúc hin lên.

Một tên phun ra một lớp sương trắsjng bao kín khắPGjp toàn thân. Tiếp đSLó xung quanh cơ thểFXP hắfgn lạBpi có nhữDng cơn lốc phóng vút lên, đBxBem tấjt cảwgs nhữYFGng lưỡi kiếm ở gầWBsn đfgó thổi bạDt đFXPi.

Mà trên mình tên kia lạDi có nhữjng tia chớp lượn lờMDh. Chúng đFXPem tấYNCt cảXd nhữGVng lưỡi kiếm bay đGVến hủy dit một cách rấYNCt d dàng.
Hai ngườYNCi này đWúng là lão già mc áo bào và tên to con có ba mắjt khi nãy.

Tht không nghĩsj tới là bọn chúng lạDi bịYFG ép buộc phảEgki hin ra t trong hư không, cảxMY hai đwgsu cảpm thấjcy bấDdt ngờYFG. Tên to con có ba mắYNCt lin dùng ánh mắDdt gin dữBp nhìn thng v Hàn Lp.

Hai ảYNC Ma tộc bên cạEwhnh nhìn thấBpy cảjmnh này, ma khí vốn đWang bốc lên khắEgkp toàn thân bỗng chốc bịL dng lạxMYi. Bọn chúng lin liếc mắYNCt nhìn ln nhau, trên mt ai nấBPEy cũng hin rõ vẻ ngạpc nghiên.

"H, các hạEwh tht to gan! Chng nhẽ hai ngườqWi các ngươi muốn cùng lúc đjcBCu với năm ngườPsi bọn ta? Ngươi không nghĩtBt mình là lão quái vt Đji Tha Kỳ nào đWBsó chứnh? Tht không biết thế nào là sống chết!" Vẻ mt của lão già mc áo bào biến đgBnổi vài lượt, sau đqWó lão trầsjm giọng nói.

"Tuy ta không phảkcJi là tu sĩYNC ĐLi Tha, nhưng các ngườBpi cũng không phảSLi là bảhpn thểBC, có gì đBxBáng sợ đDdâu." Hàn Lp ngáp một cái tht dài rồi khinh khỉPGjnh trảhp lờsji.

"Tht là mạWBsnh mồm mạWBsnh ming! Các vịW đjmwgso hữBxBu, xem ra muốn đSLi tiếp thì phảwgsi trit đGjpD giảLi quyết mấqWy phin toái này. Cùng ra tay đXdi, đFXPem bọn chúng giảXXPi quyết gọn rồi đgBni làm vic của chúng ta." Lão già mc áo bào nhíu mày, hắsOn mang theo một vẻ lạgnh lẽo quay v phía mấtBty tên đBpEwhng xung quanh.

Tuy còn chưa nắFXPm rõ Hàn Lp da vào cái gì mà dám làm như vy. Nhưng t nơi sâu thm trong tâm can của hắFXPn lờD mờqW cảBxBm giác đDược một s nguy hiểqWm đgBnang sắjp p đhSqến. Vì vy hắcn không khỏi rùng mình, lin quyết đDdBpnh thi triểqWn hết khảMDh năng đPGjL tiêu dit kẻ đXdBxBch trước mt.

"Không ai đwgsược phép ra tay! Hai tên này là đXdối thủ của ta, các ngươi cho rằfgng ta không làm gì đgBnược hai tên tu sĩEgk Hợp ThểEgk Kỳ sao?" Tên to con mc giáp vàng rống lên gin dữjc, trên mt hắEgkn cũng toát ra tng trn sát khí.

Gã Ma tộc có ba mắWBst cùng hai cô ảvYW bên kia đqWang nhúc nhích chuẩEgkn bịL hành đpiộng, bỗng nhiên nghe đGjpược lờqWi này lin ngẩjcn ra, hành đhSqộng của bọn chúng cũng vì vy mà bịxMY dng lạkcJi.

"Ngưu huynh, ngươi đPvEã quên mấdt mnh lnh rồi sao? Lầjmn hành đVộng này có quan h đGjpến vic thắBPEng bạvYWi của trn chiến, cũng không phảBpi là thờLi đFXPiểBPEm tốt đdCD ngươi cáu gắfgt. Nếu vì ngươi mà mọi chuyn lúc này đGVang sắcp thành công lạBPEi trở thành thấpt bạfgi, vy khi quay v ngươi hãy t đwgsộng đhpến gp vịJK đqWGVi nhân kia đBPEPGj giảVi thích." Lão già mc áo bào trầvYWm mt, hắDn không chút do d dằcn giọng. Âm thanh do hắjn nói ra còn mang thêm vài phầNVn đLe dọa.

"A... ha ha. Lúc nãy ta hơi kích đjmộng nên mới liu lĩBpnh như vy. Xa huynh cũng đNVng nên đpihSq ý quá. LầhSqn hành đDộng này của chúng ta rấWt quan trọng, vì thế nên Ngưu mỗ sẽ đEwht mnh lnh lên trên hết. Chúng ta cứcw đwgsồng loạDdt ra tay đxMYi. Nhưng hình như hai tên này còn có chút bảWn lãnh, phảYNCi mau chóng giết chết bọn chúng mới đvYWược." Tên Ma tộc mc giáp vàng git mình, vẻ mt cũng biến đtBtổi liên tục. Nhưng sau đJKó hắcn lạVi cườPsi xu xòa đCDáp lờjci.

Tên to con phía trước thay đdổi nhanh như vy làm cho Hàn Lp đPvEang xem cũng không biết phảWi nói sao cho phảLi.

Nhưng lão già mc áo bào lạGVi không h tỏ ra chút ngạPsc nghiên nào. HắEgkn lạEwhnh lùng quay v phía nhữdng ngườBCi còn lạVi ra hiu. Lúc này năm tên Ma tộc đVã vây Hàn Lp cùng GiảEwhi ĐXdo Nhân vào trong, chúng đBxBang chm rãi áp sát lạFXPi gầhpn.

Nhìn hành đCDộng của bọn chúng có vẻ chm chạpip nhưng t thân thểV của mỗi tên đYFGu tỏa ra một luồng khí tứGjpc khổng lồ. Hơn nữEgka nhữjcng cỗ khí tứBCc này không bịqW áp chế nên làm cho ngườSLi khác cảPsm thấBpy vô cùng khủng bố.

"Tấcwt cảYFG đqWúng là hóa thân của Thánh Tổ. GiảMDhi huynh, ngươi có thểjm đcối phó với mấPGjy cái đBpây?" Hàn Lp nhíu mày rồi quay qua hỏi GiảBpi Đfgo Nhân.

"Nếu là hai cái thì ta sẽ giết chết chúng luôn. Nhưng nếu là ba cái thì chỉsj có thểEwh duy trì trạLng thái không thắWng không bạGjpi." GiảkcJi ĐBCo Nhân lạkcJnh nhạgt trảPvE lờYNCi. Trên mt hắWBsn không h xuấYNCt hin vẻ khác lạXd nào, giống như hắGjpn đpiang nói v một vic cc kỳ bình thườgng vy.

"Vy GiảEgki huynh cứsO đDối phó với ba cái đGVi, còn lạSLi cứnh đcpi cho ta giảkcJi quyết là đPsược." Hàn Lp cũng không mấjy ngạjmc nghiên khi nghe vy, hai mắXdt lóe sáng lên rồi trảsj lờwgsi.

"Được, không thành vấGVn đD!" GiảgBni Đgo Nhân gt đBCCDu.

"Ha ha, còn cố làm ra vẻ nữhpa! Cứhp tiếp một búa của Ngưu mỗ rồi hãy nói sau!" Gã to con mc giáp vàng nghe nội dung cuộc nói chuyn giữkcJa Hàn Lp với Giảnhi ĐhSqo Nhân lin trở nên tứvYWc gin. Pháp lc toàn thân hắYNCn lưu chuyểVn, ngay lp tứxMYc sau lưng hắWn hin ra một bóng ảqWnh của một con trâu to như quảW núi. Hai tay hắPvEn cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn rồi nhấqWc cây búa lớn hung hăng chém v phía hai ngườFXPi Hàn Lp.

Đòn đkcJánh này không giống như đwgsòn đCDánh lúc trước.

Lưỡi búa lớn hơi mờjmpo đdi rồi lạYFGi biến hóa thành hàng ngàn lưỡi búa khác. Mỗi cái đYFGu to như cái chu thau, xung quanh còn có ma khí lượn lờc. TấGjpt cảg đsjang đqWiên cuồng chém thng đBxBến chỗ của Hàn Lp và GiảGVi ĐDdo Nhân đGVang đqWPvEng.

đYFGòn đpiánh của tên to con này như đBpã kích thích ham muốn giết chóc trong lòng nhữBpng tên khác.

Mt của lão già mc áo bào ánh lên vẻ dữBp tợn. Hai tay áo đMDhột ngột run lên tỏa ra nhữWng âm thanh vù vù, sau đWó lạci có thêm hai luồng khí đWỏ tươi ngùn ngụt phun ra. Nhìn k lạci thì đFXPây đsjúng là nhữXdng con ong đfgỏ chót to như nhữPsng ngón tay.

Đàn ong này chng nhữBpng có màu đMDhỏ tươi mà còn tỏa ra một cỗ mùi tanh gay cảD mũi. Chúng va đSLược thảBPE ra đEwhã lin hóa thành một đDám mây côn trùng bay đpii.

Tên Ma tộc có ba mắEgkt cũng bấXdm nim thầGjpn chú. Con mắvYWt yêu quỷ thứL ba mở ra, cảBxB ba con ngươi xoay chuyểJKn cùng một lúc. Lp tứgBnc có ba dảci hào quang vàng, xanh, đPvEỏ kỳ quái hin ra. Chúng khẽ chớp đXXPộng rồi hóa thành ba cột sáng rc rỡ phun tới.

ChỉPvE mới chớp lên, cảhSq ba cột sáng không chút báo trước đBxBã xuấDdt hin ngay trước mt của GiảBpi ĐNVo Nhân.

Cô ảDd Ma tộc có tấcm thân mảCDnh khảEgknh, khẽ chà xát hai bàn tay nhỏ bé, sau đdó ảSL giơ tay tới. Ngay lp tứYNCc t trên đvYWôi bàn tay phun ra vô số sợi tơ màu hồng nhạBxBt, chúng phát ra nhữDdng âm thanh "viu viu" rồi đLan lạdi với nhau tạpo thành một tấBxBm lưới lớn màu hồng chụp xuống.

TấSLm lưới chưa chụp tới mà Hàn Lp đDdã ngi đGjpược một mùi hương thoang thoảYFGng. Với tu vi cỡ như hắcn mà mùi hương vn có thểYNC làm cho đvYWWBsu óc hắnhn hơi trùng xuống. HắBxBn không khỏi bịp một phen rùng mình.

V phầXXPn ảPGj Ma tộc có đhSqôi cánh tối đJKen sau lưng kia, hai cánh của ảgBn khẽ rung lên, hai cỗ khí lạsjnh đLến thấsOu xương tỏa ra, tiếp đgBnó là nhữBCng đViểXXPm sáng màu đWBsen xuấDt hin.

Lúc này cô ảBp h nhẹ, nhữCDng đYFGốm ánh sáng màu đGjpen ùn ùn kéo đSLi. Nhưng ở giữsja đtBtườvYWng chúng hơi ngưng lạsOi rồi hóa thành vô số mũi băng màu đBxBen âm u phủ kín gầWn na bầDdu trờpi, khí thế tht kinh ngườDi.

Hắfgn Lp trông thấPGjy nhữXdng đhpợt tấYFGn công dồn dp như vy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lạfgi, sau lưng hắtBtn lp tứWc vang lên một tiếng sấEwhm, một đjmôi cánh trong suốt bấBpt ngờV hin ra.

Hắgn quát khẽ, hai cánh phấDt lên.

LạJKi một tiếng sấVm nữga vang lên!

Tng tia chớp bắsjn ra khắFXPp nơi, tiếp đGVó bóng dáng của Hàn Lp cũng biến mấpt.

Ở nơi này bây giờEgk chỉYNC còn lạqWi mỗi mình Giảpi ĐxMYo Nhân lẻ loi đFXPping lạCDi.

Nhưng con khôi lỗi Ngụy Tiên này nhìn nhữjcng đWBsòn tấnhn công đXXPang kéo đgến lạPsi như không thấPvEy gì. HắXXPn bước tới một bước, trên ngườDi tỏa ra hào quang màu vàng sáng rc. Một quầcng sáng màu vàng dầSLy đjmc bao bọc lấPGjy toàn cơ thểW của hắDdn.

Ngay sau đPGjó, cột sáng, lưỡi búa, mũi băng, võng hồng như cùng một lúc đDánh tới. Trong không trung lin phát ra nhữBpng tràng tiếng nổ ầgBnm ầPvEm liên miên.

Tng đWBsjmo sáng lờcw mờpi, hoc màu đNVen, màu hồng, hay nhữsjng làn khí lạkcJnh lẽo đfgan xen vào nhau không ngng bắvYWn ra tứPs tung.

Một vầVng hào quang nổ tung ra tạXXPo thành một cơn lốc xoáy bốc lên cao, làm cho không gian xung quanh dấPGjy lên tng trn vn vẹo. Tng cơn sóng khí mạFXPnh kinh ngườdi hướng ra khắSLp nơi mà đtBtiên cuồng cuốn đWi.

Hai đcwàn ong màu đhSqđcwang bay tới thấBxBy vy nên không dám lao xuống nữEgka, chúng dng lạWi lơ lng trên cao rồi phát ra nhữBPEng tiếng vo vo.

Vô số tia máu t trong bầhpy ong bắPGjn xuống rồi nhp vào màn tấPGjn công bên dưới.

Tng tràng âm thanh "đqWinh đkcJương" thánh thót truyn đwgsến. VầBpng hào quang màu vàng kia lạxMYi giống như đVược làm ra t kim cương, nó vn rắhpn chắEgkc như lúc ban đWBsGVu. Tấnht cảPGj mọi loạYFGi công kích đwgsánh lên đvYWu dng lạPGji ở trên b mt rồi chớp đDộng vài cái, sau đXdó không h có thêm dấDu hiu nào khác nữEgka.

GiảgBni Đco Nhân đsOnhng trong quầsOng sáng không h nhúc nhích, mc k các loạcwi công kích đPGjang đsjánh tới như đpiiên như dạvYWi. HắxMYn không tỏ vẻ muốn phảCDn công chút nào.

đXdám ngườPvEi bên phía lão già mc áo bào thấsjy vy, trong lòng ai nấBCy đgu trở nên hoảFXPng hốt, sắPsc mt tái nhợt rấhSqt khó coi.

Nhưng đhSqúng lúc này trên không trung phía trên bỗng nhiên gợn lên dao đVộng. Một tia chớp màu bạPGjc lóe lên, thân hình của Hàn Lp cũng nhanh chóng hin ra.

Hắsjn nhìn phía bên dưới một lúc rồi cườBpi lạgnh lẽo. Hai tay đqWan vào nhau bấYFGm nim pháp quyết, sau lưng lin tỏa ra hào quang sáng rc của pháp tướng ba đxMYpiu sáu tay.

Pháp tướng to lớn màu vàng va mới hin lên, sáu cánh tay đBpã nhoáng lên vỗ xuống phía dưới.

Ngay lp tứsjc trong bàn tay có ánh sáng màu vàng chớp đWBsộng. Một khối cầqWu đtBtược tạBCo bởi vô số các ký hiu màu vàng hin ra, xoay tròn không ngng.

"Ngươi muốn gì?" Ả Ma tộc có hai cánh kia liếc mắjct lên trông thấGjpy cảNVnh này trên bầBCu trờXdi. Khuôn mt của ảBPE càng trở nên lạtBtnh lẽo, đsOồng thờDi hai cánh sau lưng lạhSqi dng thng lên, rồi phấYFGt một cáỉhp lên cao.

"Phốc phốc" Hai vt sáng màu đqWen dài hơn mườvYWi trượng chớp lóe rồi cuốn thng lên chỗ Hàn Lp. truyn đtBtược lấfgy t website tung hoanh truyn cp nht nhanh nhấGjpt tạMDhi tung hoanh chấsjm com

Ngay lúc PhạtBtm Thánh Pháp Tướng ra tay, hai mắjt của lão già mc áo bào cũng lóe sáng. Lão không nói không rằWng lin phấdt tay áo v phía trên, một vt sáng màu tím không ngng chớp nháy tuôn ra t giữja bàn tay của lão.

"Phanh!"

Bóng ảjcnh của một cái trảhpo lớn màu tím rộng khoảcng một mu chợt lướt tới. Nó bấBPEt ngờtBt xuấXdt hin, ngay chỗ Hàn Lp đxMYang đPvEFXPng, rồi hung hăng chụp đsjến.

NhữVng tên này không hổ danh là hóa thân của Thánh Tổ, đVám Ma Tôn bình thườwgsng không thểfg sánh với chúng đtBtược. Hàn Lp s dụng lôi đBpộn mới t trong hư không chui ra đBpã ngay lp tứGVc gp phảDi công kích mạFXPnh mẽ của hai ngườhpi này.

Ba tên còn lạqWi không ra tay không phảXdi vì chúng vn chưa phát hin ra tung tích của Hàn Lp, mà bởi vì chúng rấhSqt tin tưởng vào lão già và cô ảPvE có hai cánh kia. Chính vì vy nên chúng vn chưa nhúng tay qua phía bên này.

Nhưng cũng nhờYFG thế mà Hàn Lp cảPvEm thấcwy rấLt vui. Đột nhiên hắpin vn chuyểsOn pháp lc ở toàn thân rồi đXXPiên cuồng truyn vào PhạWm Thánh Pháp Tướng.

"Oanh!"

Pháp tướng ba đDcwu sáu tay tỏa ra hào quang rc rỡ. Khối quang cầsju trong tay cũng lớn lên rồi đGjpược ném mạtBtnh xuống dưới.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.