Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2114 : Lam Bộc Hồ

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2114 : Lam Bộc Hồ
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác GiảZWW: Vong NgữKY
Quyểzkn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN
Chương 2114: Lam Bộc Hồ


DịdVOch giảTdL: aiemk46nhat2
Nhóm dịjEch: Thanh Vân Môn
Nguồn: BạZpXch Ngọc sách
C hoa khẽ đVzKung đxZIưa rồi lóe một cái lạti biến mấutt trong hư không không thấUxLy bóng dáng.

Sau một khắaSEc, khe hở nơi bà lão biến mấIuAt bắgyt đXUXdVOu rung đuWộng, hư ảFnh c hoa lóe lên rồi chui thng vào trong đpWjó.

"Ầm ầWm", một tiếng nổ lớn vang lên!

Khe không gian run rẩhy không ngng, t trong đpWjó lạdVOi có tng mảgyng lớn phấKLn hồng quang hà tuôn ra như núi la phun trào.

Quang hà còn kéo theo một bóng ngườVi màu đTdLđWang ngã loạLphng choạhng, chính là bà lão HạdTjc Nhan.

Thân hình bà ta xoay tròn chuyểFn đjEộng vài vòng trong quang hà, không ngờHmi lạzki có vẻ như không thểL làm chủ đHmiược hành đhIộng của mình vy.

Không chỉhI có vy, sau khi phấhn hồng hà quang mãnh lit phun trào ra, khe không gian cũng chớp tắWVt không ngng rồi vỡ tan nát ra.

Không ngờZWW đLHZóa phầKLn hồng c hoa kia thoạuWt nhìn tưởng tầWm thườWjng nhưng uy lc của nó lạpWji lớn đhến đZWWộ có thểW trc tiếp phá vỡ hư không!

Bà lão kinh sợ gầFm nhẹ lên một tiếng, quảhIi trượng trong tay mạuonh mẽ đdTjánh ra bốn phía nhanh như thiểZWWm đzkin, bốn đKYhIo trượng ảWVnh khổng lồ hin ra rồi lóe một cái lạHmii hóa thành bốn cỗ lốc xoáy màu vàng cuốn thng lên cao, khẽ tách phấuudn hồng quang hà khắZpXp bốn phía ra, bấVzKy giờhI thân hình bà lão mới ổn đLphuonh trở lạLi.

Nhưng trên mt HạWc Nhan lúc này tràn ngp vẻ kinh hoàng tột đVzKộ, ánh mắKLt nhìn v phía BảKLo Hoa lạwNi càng mơ hồ pha thêm một tia sợ hãi, trong lòng không kìm đKLược suy nghĩXUX:

"Hóa ra đTdLây chính là Huyn Thiên Linh Vc, một khi bịjaP nó bao phủ sẽ không thểt nào cy nhờkt đLphược bấALt kỳ thiên đzkdTja nguyên khí nào t ngoạKLi giới mà chỉj có thểAL dùng pháp lc của chính bảgyn thân mình đLHZKF chống chọi với công kích khi trước. Nếu nói như thế thì nhữdVOng bc ĐLi Tha như các nàng gầWVn như đLphã bịjE thng tay gạFt bỏ đLi tới bảEVy tám phầOgun thầZpXn thông! Không trách đgyược ngay cảxZI Thiên KhấjEp dù vượt xa nàng cảHmi v pháp lc hay thầwNn thông nhưng va nhn ra thầuudn thông mà BảHmio Hoa thi triểhn lin ngay lp tứktc trốn mấmct tăm tích."

Va nghĩc tới vịhI sư huynh này, bà lão cũng bấjaPt chấZWWp nỗi sợ hãi trong lòng mà vội vàng quay đLHZFu nhìn lạdTji phía bên kia.

ChỉhI thấFy ở bờUxL biên kế bên phấVzKn hồng thế giới, chng biết t lúc nào Thiên KhấdVOp đhã bịV vô số hư ảTdLnh c hoa ngăn lạVzKi, Huyết Quang Kinh Long do hắXKKn hóa thân thành va trái đKLụng phảLi khắuWp nơi, nơi hắjn đpWji qua hoa ảxZInh lũ lượt bịV chém vỡ ra.

Nhưng hư không ở gầpWjn đdVOó lạdTji lp tứXKKc hin ra ngày một nhiu phấZWWn hồng hư ảVnh, tầALng tầtng lớp lớp chen chúc nhau lao tới.

Với khí thế như chẻ tre của Huyết Quang, chỉIuA vài lầzkn chớp tắIuAt hắHmin đtã liên tiếp phá vỡ mườEVi mấKFy tầcng chướng ngạgyi, sắLHZp sa thoát ra ngoài Hoa giới.

Nhưng lúc này, BảOguo Hoa vốn đLFng yên bấjEt đWjộng ở trung tâm hoa giới lạuti cườuWi nhạjEt một tiếng, một tay nhẹ nhàng bấuom nim pháp quyết.

Một tay khác đWVang nâng phấxZIn hồng hoa thụ lp tứFc bng sáng hào quang, vô số phấTdLn hồng phù văn t đdTjó tuôn ra, cũng đjaPiên cuồng chuyểwNn đaSEộng xung quanh Bảzko Hoa.

Bà lão áo đLHZỏ chỉHmi cảpAm thấHmiy cảdTjnh sắpAc bốn phía khẽ mơ hồ rồi biến đpWjổi, mà nàng thì lạmci quỷ dịLph xuấWt hin ở một nơi khác trong Hoa giới.

"ĐALi Na Di thut!"

Bà lão thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đOguFo mắgyt nhìn ra bốn phía.

ChỉKY thấhIy huyết quang vốn dĩF đLang ở bờL biên của Hoa giới giờxZI này lạXKKi xuấuudt hin ở cách bà ba mươi trượng, một lầHmin nữpAa bịuW tầKYng tầLng lớp lớp hư ảwNnh c hoa vây vào bên trong.

Bà lão hơi do d, còn chưa quyết đdTjEnh đgyược có cầPkwn ra tay tương trợ hắFn hay không thì hư không thì không gian gầuon nàng bắxZIt đLOguu dao đKYộng, vô số phấmcn hồng hoa ảxZInh cũng hin ra, chen chúc tới tấZWWp lao đVến tương t bên phía huyết quang.

SắTdLc mt bà lão tái nhợt nhưng lp tứPkwc cắdVOn răng ném quảZWWi trượng ra ngoài, quảWji trượng lp tứZpXc huyn hóa ra một con ngỗng trắaSEng lớn chng một trượng, hai mắPkwt phảL ra kim quang, hai cánh vỗ đhp không ngng.

"Veo veo", có tiếng xé gió vang lên!

Phong nhn dày đLHZc xuấuot hin xung quanh bạLch hạpWjc rồi bắKLn liên tiếp v bốn phương tám hướng, mà hai tay bà lão thì bấjEm nim pháp quyết sau đLphó vỗ đdVOwNu, thiên linh cái hé mở, một cỗ hoàng khí xông ra t đTdLó. Hoàng khí quay cuồng, t đWVó truyn ra một tiếng thét gào rồi lạpAi biến ảho thành một mt quỷ lớn như một tòa lầdTju.

Na bên mt quỷ là khuôn mt một m nữWj vô cùng xinh đjẹp, mà na bên kia thì lạhi là mt xanh nanh vàng vô cùng dữzk tợn, mà khi tiếng thét gào ngưng lạLHZi thì nó lạkti há lớn ming phun ra một cỗ ma phong.

Ma phong này va ra khỏi ming thì nơi mà nó quét qua tứHmic thì cát bay đuoá chạUxLy mà biến thành một khoảutng tối tăm mù mờKF, nó không ngng cuốn ra bốn phía, có vẻ nó đKLang có ý đxZIktnh muốn hình thành một phương thiên đdVOEVa trong Hoa giới này.

Thiên KhấSjp ở phía bên kia, sau khi biết mình không thểKY nào d dàng trốn chạihy cũng thu lạEVi huyết quang rồi khẽ lắdTjc mình huyn hóa thành một hư ảALnh ma sư (sư t ma) toàn thân huyết hồng cao hơn trăm trượng, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra t ngườhIi rồi hóa thành một mảLnh huyết sắxZIc vụ hảLi cuốn ra hoa ảaSEnh khắhp bốn phía.

Trong khoảKLnh khắutc, không ngờZpX hai ma này lạHmii có ý đLphtnh đLổi khách thành chủ ngay tạWi Hoa giới!

BảLo Hoa thấjaPy cảhInh này thì hơi nhíu mày lạzki, nàng bấEt giác khẽ thở dài một hơi, mà sau đWVó khẽ rung hoa thụ trong tay một cái.

Trong phút chốc, một màn quỷ dịzk xuấjEt hin.

Hơn trăm đPkwóa phấWn hồng c hoa vốn dĩdVO còn đzkang chiếm giữKY trên đdTjWju các cành cây đpAồng thờdVOi lóe lên rồi chm rãi rớt xuống.

"Đi"

Một tay áo BảuWo hoa phấjt v phía nhữKYng đxZIó phấZWWn hồng c hoa này, đxZIồng thờOgui ming quát lên một tiếng.

Một khắOguc sau đLphó có tiếng "phốc phốc" truyn đpAến.

NhữHming đZWWóa hoa màu phấLn hồng bay thng lên trờihi cao rồi lũ lượt huyn hóa thành tng đFoàn tng đLphoàn ma dim, rồi trong nháy mắEt, nhữALng đpAóa ma dim này lạgyi dung hợp thành một thểpWj mà biến thành một vùng biểZpXn la màu phấALn hồng.

Ban đjEXKKu biểutn la chỉXUX lớn chng hơn một mu, nhưng khi va tiếp xúc với nhữUxLng hoa ảEnh đXKKang lơ lng trong hư không gầjaPn đKFó thì chúng cũng lp tứuoc hóa thành phấSjn hồng ma dim, rồi đxZIiên cuồng lan tràn khắtp bốn phương tám hướng.

ChỉpWj chưa đpWjủ thờEVi gian vài lầwNn hô hấpWjp mà cảut bầwNu trờti Hoa giới lin biến thành biểgyn trờjEi ma dim, ngay sau khi BảLpho Hoa lẩLHZm nhẩgym nim vài t thì cảj vùng biểzkn la như réo gọi ln nhau mà đdVOồng loạZWWt hùng hổ lao v phía hai ma ở đxZIối din.

Thiên Khấutp và Hạgyc Nhan thấEVy vy đLHZồng loạLpht đLphmci biến sắktc mt, như có thầEn giao cách cảXKKm mà quay lạuWi nhìn nhau một cái, ngay sau đXKKó lạZWWi đuWồng loạZWWt lấLy ra một viên đmcan dược màu huyết hồng rồi nuốt vào.

Khí tứmcc trên ngườdTji hai ngườLphi lp tứLc tăng mạSjnh, dườaSEng như hai ngườHmii đSjang bắWjt đLphSju liu mạUxLng thúc giục ma công.

Đáng thương cho hai ma vốn có thểEV coi là bc ĐKYi Tha cao cấcp nhấuWt ở Ma giới vy mà giờpWj đhây không thểuW nào nhờLHZ cy vào lc lượng của thiên đtpAa nguyên khí mà chỉuo còn cách phục dụng đjan dược kích thích tim lc đKYkt cắKLn răng chống chọi phấmcn hồng ma dim.

Trong chốc lát, ma dim cuồn cuộn cao ngút tn trờLi đtã bao phủ hoàn toàn hai ma, cảKL Huyn Thiên Hoa giới cũng đuWã hóa thành thế giới của la!

Mà lúc này, gốc phấihn hồng hoa thụ kia cũng trở nên trụi lủi, hơn nữFa thểpA tích của nó so với trước cũng nhỏ đjaPi tới hơn một phầihn năm.

Mà trong khoảLphnh khắLHZc pháp quyết trong ming BảEo Hoa cũng đLột nhiên dng lạXKKi, ngọc dung không ngờwN lạALi biến trắtng biến đTdLỏ vài lầpWjn.

Sau đpAó, thầZpXn sắpAc của nữKF t này lp tứWc trở nên khó coi, nàng cườOgui khổ một tiếng rồi cũng lấVzKy ra một viên đWan dược màu trắTdLng rồi nuốt vào trong bụng.

VịdVO Ma tộc Thủy tổ này khoanh chân ngồi xuống tạOgui chỗ, ôm lấjy hoa thụ trong tay vào ngc, phía ngoài cơ thểkt biến ảWjo thành một tầuong tinh quang như lưu ly, hai mắiht nàng khép lạKLi, bắALt đKYZpXu ngưng thầLn thúc giục bảPkwo vt này.

Nàng hiểHmiu rõ với tu vi kinh khủng của hai vịV Thánh tổ già đuoALi Thiên Khấutp và HạxZIc Nhan này, cho dù không có thiên đhWja nguyên khí tương trợ đci nữXUXa nhưng muốn mạALnh mẽ dùng ma dim luyn hóa bọn họ vn là một chuyn vô cùng khó khăn, vì vy nàng không thểjaP không tìm cách vây khốn họ lâu dài đFược.

CứLph như vy, thờKYi gian cứih chầLm chm trôi đci, chớp mắEt một cái đtã mấuoy ngày trôi qua. truyn copy t tunghoanh.com

Đến ngày thứW bảXKKy, Hoa giới vỗn dĩxZI ngp tràn phấihn hồng ma dim đLphột nhiên run rẩkty rồi lạUxLi xuấZpXt hin dấEVu hiu bấLt ổn.

T trong phấIuAn hồng ma dim cuồn cuộn lp tứxZIc có hai tiếng hú dài truyn ra, một đcoàn hỏa cầLu màu hắFc hồng và một đVzKoàn huyết quang t đLó bắKLn ra, lợi dụng một khe hở lộ ra trong khoảKFnh khắWc của Hoa giới mà lao ra với tốc đjEộ không thểAL tưởng tượng đVược, thoáng cái chúng đUxLã xuyên thủng giới din thoát ra ngoài rồi bỏ chạEVy không h ngng lạhi.

"Tin tỳ! Hóa ra là ngươi chưa khôi phục tu vi ĐLi Tha kỳ, lầutn tới gp mt nhấTdLt đpAKYnh sẽ là ngày chết của ngươi!" Trong hỏa cầLu đSjã đWVi xa mơ hồ có một nữwN anh cao vài tấwNc, hét lớn một tiếng thê lương cc kỳ.

Chớp tắaSEt vài lầLn, hỏa cầaSEu và huyết quang đpWjã hoàn toàn mấXKKt dạKFng ở cuối chân trờpAi.

Một tiếng thở tht dài vang lên!

BảXKKo Hoa mở mắht ra, khuôn mt tràn đTdLxZIy vẻ tiếc hn.

Cũng không thấwNy nàng có đuWộng tác gì, nhưng ma dim cuồn cuộn trong Hoa giới lạti t đjaPộng thu nhỏ lạti, trong nháy mắxZIt lạdVOi ngưng tụ thành mườWi mấpAy đutóa phấUxLn hồng c hoa, một lầjaPn nữWa trôi v phía hoa thụ rồi vữdTjng vàng sinh trưởng trên đjaPó.

GầWn như đHmiồng thờPkwi, cảVzK tòa Huyn Thiên Linh Vc cũng 'oành' một tiếng rồi hoàn toàn tan rã rồi biến thành tng đEiểaSEm linh quang biến mấTdLt trong không trung.

Hoa thụ trong tay BảpWjo Hoa cũng thu nhỏ lạHmii trong nháy mắWjt rồi hóa thành một viên phấPkwn hồng quang cầLHZu bịE đhôi môi thơm của nàng hút vào trong bụng!

"Không ngờE lạpAi thấKFt bạdTji trong gang tấVc rồi! Mc dù luyn hóa đutược thân thểdVO hai ngườALi này thành tro bụi nhưng với thầALn thông của hai ngườXUXi bọn chúng thì chỉh vài trăm năm nữha là chúng sẽ tu trở lạdTji đuWược thc lc vốn có mà thôi, xem ra sau này còn phảaSEi đALánh qua đEVánh lạLHZi với bọn chúng vài lầVn nữOgua." Bảgyo Hoa thấZWWp giọng t nói hai câu, thân thểWV yêu kiu khẽ đFộng lin lp tứXUXc đWjUxLng thng dy.

Nhưng ngay lp tứZWWc, khuôn mt nữLHZ t mc bạxZIch y hết trắjEng lạhi đaSEỏ, thân thểih yêu kiu khẽ run rẩPkwy, thiếu chút nữKYa là không đjaPWng thng ngườji đLphược.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
BảVzKo Hoa vội vàng dùng thầPkwn nim đjELo qua thểgy nội, kết quảkt là va nhìn ngọc dung đTdLã trở nên cc kỳ khó coi.

"Phin phứOguc lớn rồi. LầXKKn này đXUXúng là giết đXKKwNch một ngàn t hạuWi tám trăm rồi. Thương tích của ta va mới khởi sắEc đLphược đXKKôi chút không ngờh giờE lạEVi lp tứWjc chuyểVzKn biến xấALu tới mứHmic này. Hin giờj cho dù có linh dược trong tay nhưng không mấuot hai ba trăm năm cũng không thểEV nào khôi phục thầmcn thông ban đpAKYu đKLược rồi. Tiếc là Huyn Thiên Linh Vc của ta mới tu thành đhược một chút b ngoài, nếu không thì cũng có thểzk giết chết đLược hai tên đUxLối đVPkwu này, đSjược vy thì tổn thấKFt thế này cũng không đPkwáng là bao. Đành phảzki trở lạUxLi Linh giới tĩALnh dưỡng cho tốt đutã." BảPkwo Hoa bấKFt đLphjaPc dĩVzK than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ run, phấKFn hồng hà quang lạTdLi bng sáng lên, mà ngườVzKi lạuoi biến mấpAt tạmci chỗ.

Hàn Lp hin đKLang đuWhng trên đUxLuonh của một đgyEnh đjồi màu xám trắaSEng không cao lắXUXm, hai tay chắPkwp sau lưng nhìn v phía xa.

Cách đEó vài dm v phía mà hắVn đdTjang nhìn tới, có thểAL thấuudy rõ có một cái hồ lớn không tài nào nhìn đhược hết giới hạzkn của nó.

Hồ nước này b mt có màu xanh lam đjaPm, hơn nữpWja ở trên mt hồ mơ hồ thấhy một số cá nhỏ màu trắLng bơi qua bơi lạKFi, sinh cơ dườaSEng như rấktt tràn tr.

"Quảc nhiên không hổ với cái tên Lam Bộc hồ, hồ này quảHmi nhiên không h giống với nhữWjng sông hồ khác ở Ma giới." Hàn Lp rốt cuộc cũng thu lạPkwi ánh mắKFt, thấjp giọng t nói một câu.

Ở phía sau hắcn không xa là một thanh niên trắWjng bóc lạEnh nhạutt đVzKSjng đOguó, bên cạdTjnh hắLn còn có một thiếu nữAL đEang trợn tròn đzkôi mắjaPt xinh đWẹp, đHmiây cũng chính là Chu QuảXUX Nhi rồi.

Lúc này tiểxZIu nha đEVWu đWến t Tiểgyu Linh Thiên này sau khi đIuAược tn mắuot chứxZIng kiến Hàn Lp mấpWjy lầcn đLphIuAi chiến với một đZpXám Ma tộc cao giai, đLương nhiên cũng không còn hoài nghi gì v thân phn của Hàn Lp nữKYa.

Mà lúc này con ngươi nàng đFang liên láo nhìn khắKLp nơi, rõ ràng cũng hoạEVt bát hơn nhiu so với trước kia, nàng không nhịHmin đTdLược mở ming hỏi:

"Hàn tin bối, không phảSji khi trước chúng ta đXUXã tng hỏi thăm đTdLược là Lam Bộc hồ này có Thánh tổ Ma tộc t mình tọa trấWVn, chúng ta tới đFây có thích hợp tht không?"

"Ừ, ngườpWji ngươi nói là Lam Thác Thánh tổ. Tên ma này đOguộc bá Lam Bộc hồ nhiu năm, t đgyó có thểkt thấZWWy thầmcn thông hắUxLn không nhỏ. Nhưng Huyết Nha M là thứut ta bắuudt buộc phảuudi có đLược nên cho dù mạPkwo hiểgym một chút ta cũng vn phảALi tới đOguây một chuyến. Hơn nữwNa theo ta đuudược biết, Lam Thác Thánh tổ đTdLã ẩpWjn cư nhiu năm, nên cũng chưa chắuWc hin giờc hắEn đpWjang ở trong hồ, hin tạLphi tọa trấALn Lam Bộc hồ chng qua chỉIuA là một cỗ hóa thân và hai gã đLph t của hắutn mà thôi." Hàn Lp nghe vy, khẽ mỉpWjm cườuti trảE lờji.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.