Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2114 : Lam Bộc Hồ

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2114 : Lam Bộc Hồ
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác GiảXfT: Vong NgữFL
QuyểdHn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN
Chương 2114: Lam Bộc Hồ


DịrRch giảDq: aiemk46nhat2
Nhóm dịfOch: Thanh Vân Môn
Nguồn: BạOsch Ngọc sách


xem chương mới tạudi tunghoanh(.)com

C hoa khẽ đTZCung đdHưa rồi lóe một cái lạfOi biến mấmArt trong hư không không thấewAy bóng dáng.

Sau một khắJc, khe hở nơi bà lão biến mấudt bắht đlqvThu rung đHuộng, hư ảqlmnh c hoa lóe lên rồi chui thng vào trong đQMNó.

"Ầm ầYm", một tiếng nổ lớn vang lên!

Khe không gian run rẩdHy không ngng, t trong đNTXó lạLi có tng mảYng lớn phấYn hồng quang hà tuôn ra như núi la phun trào.

Quang hà còn kéo theo một bóng ngườpIi màu đqđYang ngã loạQJng choạTZCng, chính là bà lão HạMYCc Nhan.

Thân hình bà ta xoay tròn chuyểMYCn đQMNộng vài vòng trong quang hà, không ngờh lạCDi có vẻ như không thểDq làm chủ đmBQược hành đLộng của mình vy.

Không chỉMYC có vy, sau khi phấXfTn hồng hà quang mãnh lit phun trào ra, khe không gian cũng chớp tắASt không ngng rồi vỡ tan nát ra.

Không ngờAlS đSuFóa phầdn hồng c hoa kia thoạuJt nhìn tưởng tầrRm thườIng nhưng uy lc của nó lạXfTi lớn đhến đhộ có thểY trc tiếp phá vỡ hư không!

Bà lão kinh sợ gầCYm nhẹ lên một tiếng, quảrRi trượng trong tay mạmBQnh mẽ đdHánh ra bốn phía nhanh như thiểASm đCDin, bốn đAlSqo trượng ảMYCnh khổng lồ hin ra rồi lóe một cái lạLi hóa thành bốn cỗ lốc xoáy màu vàng cuốn thng lên cao, khẽ tách phấHun hồng quang hà khắAlSp bốn phía ra, bấoUy giờmAr thân hình bà lão mới ổn đLlHdnh trở lạCDi.

Nhưng trên mt HạNupc Nhan lúc này tràn ngp vẻ kinh hoàng tột đIộ, ánh mắrRt nhìn v phía BảmAro Hoa lạCYi càng mơ hồ pha thêm một tia sợ hãi, trong lòng không kìm đZqược suy nghĩR:

"Hóa ra đRây chính là Huyn Thiên Linh Vc, một khi bịAlS nó bao phủ sẽ không thểJ nào cy nhờSuF đqược bấYt kỳ thiên đmhFLa nguyên khí nào t ngoạewAi giới mà chỉd có thểQMN dùng pháp lc của chính bảSoOn thân mình đYSoO chống chọi với công kích khi trước. Nếu nói như thế thì nhữfOng bc Đnlni Tha như các nàng gầTZCn như đYã bịSuF thng tay gạQMNt bỏ đrRi tới bảPYy tám phầASn thầYn thông! Không trách đSuFược ngay cảFL Thiên KhấTZCp dù vượt xa nàng cảNTX v pháp lc hay thầLn thông nhưng va nhn ra thầQMNn thông mà BảuJo Hoa thi triểFLn lin ngay lp tứmhc trốn mấlHdt tăm tích."

Va nghĩQMN tới vịlDm sư huynh này, bà lão cũng bấmBQt chấmArp nỗi sợ hãi trong lòng mà vội vàng quay đhJu nhìn lạTZCi phía bên kia.

ChỉrR thấlHdy ở bờY biên kế bên phấFLn hồng thế giới, chng biết t lúc nào Thiên KhấmArp đASã bịTh vô số hư ảmArnh c hoa ngăn lạMYCi, Huyết Quang Kinh Long do hắCYn hóa thân thành va trái đSuFụng phảCYi khắZqp nơi, nơi hắqlmn đThi qua hoa ảoUnh lũ lượt bịNup chém vỡ ra.

Nhưng hư không ở gầTZCn đYó lạudi lp tứlHdc hin ra ngày một nhiu phấHun hồng hư ảPYnh, tầlqvng tầwNmng lớp lớp chen chúc nhau lao tới.

Với khí thế như chẻ tre của Huyết Quang, chỉNTX vài lầvSQn chớp tắYt hắpIn đdã liên tiếp phá vỡ mườNupi mấNupy tầFLng chướng ngạrRi, sắRp sa thoát ra ngoài Hoa giới.

Nhưng lúc này, BảLo Hoa vốn đvSQwNmng yên bấFLt đIộng ở trung tâm hoa giới lạTZCi cườewAi nhạPYt một tiếng, một tay nhẹ nhàng bấLm nim pháp quyết.

Một tay khác đMYCang nâng phấCDn hồng hoa thụ lp tứpIc bng sáng hào quang, vô số phấQMNn hồng phù văn t đdó tuôn ra, cũng đqlmiên cuồng chuyểSoOn đfOộng xung quanh BảJo Hoa.

Bà lão áo đqlmỏ chỉXfT cảIm thấudy cảQMNnh sắoUc bốn phía khẽ mơ hồ rồi biến đdHổi, mà nàng thì lạdi quỷ dịJ xuấrRt hin ở một nơi khác trong Hoa giới.

"Đlqvi Na Di thut!"

Bà lão thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đFLFLo mắASt nhìn ra bốn phía. đASọc truyn mới nhấlDmt tạhi tung hoanh . com

ChỉS thấfOy huyết quang vốn dĩCD đqlmang ở bờSuF biên của Hoa giới giờCY này lạSi xuấdHt hin ở cách bà ba mươi trượng, một lầXfTn nữNupa bịSuF tầOsng tầCYng lớp lớp hư ảBOnh c hoa vây vào bên trong.

Bà lão hơi do d, còn chưa quyết đNupwNmnh đZqược có cầBOn ra tay tương trợ hắpIn hay không thì hư không thì không gian gầTZCn nàng bắYt đMYCLu dao đfOộng, vô số phấpIn hồng hoa ảlDmnh cũng hin ra, chen chúc tới tấnlnp lao đxxeến tương t bên phía huyết quang.

SắfOc mt bà lão tái nhợt nhưng lp tứrRc cắRn răng ném quảqlmi trượng ra ngoài, quảdHi trượng lp tứPYc huyn hóa ra một con ngỗng trắSuFng lớn chng một trượng, hai mắNupt phảuJ ra kim quang, hai cánh vỗ đlHdp không ngng.

"Veo veo", có tiếng xé gió vang lên!

Phong nhn dày đlHdc xuấAlSt hin xung quanh bạAlSch hạQJc rồi bắSn liên tiếp v bốn phương tám hướng, mà hai tay bà lão thì bấlqvm nim pháp quyết sau đCDó vỗ đJwNmu, thiên linh cái hé mở, một cỗ hoàng khí xông ra t đThó. Hoàng khí quay cuồng, t đLó truyn ra một tiếng thét gào rồi lạRi biến ảqlmo thành một mt quỷ lớn như một tòa lầASu.

Na bên mt quỷ là khuôn mt một m nữCY vô cùng xinh đSẹp, mà na bên kia thì lạoUi là mt xanh nanh vàng vô cùng dữqlm tợn, mà khi tiếng thét gào ngưng lạhi thì nó lạIi há lớn ming phun ra một cỗ ma phong.

Ma phong này va ra khỏi ming thì nơi mà nó quét qua tứQJc thì cát bay đfOá chạSy mà biến thành một khoảYng tối tăm mù mờCY, nó không ngng cuốn ra bốn phía, có vẻ nó đlqvang có ý đqlmBOnh muốn hình thành một phương thiên đSQJa trong Hoa giới này.

Thiên KhấlDmp ở phía bên kia, sau khi biết mình không thểh nào d dàng trốn chạvSQy cũng thu lạJi huyết quang rồi khẽ lắDqc mình huyn hóa thành một hư ảJnh ma sư (sư t ma) toàn thân huyết hồng cao hơn trăm trượng, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra t ngườoUi rồi hóa thành một mảdnh huyết sắThc vụ hảOsi cuốn ra hoa ảTZCnh khắYp bốn phía.

Trong khoảlHdnh khắnlnc, không ngờJ hai ma này lạLi có ý đLmBQnh đYổi khách thành chủ ngay tạvSQi Hoa giới!

BảlDmo Hoa thấmhy cảuJnh này thì hơi nhíu mày lạuJi, nàng bấPYt giác khẽ thở dài một hơi, mà sau đThó khẽ rung hoa thụ trong tay một cái.

Trong phút chốc, một màn quỷ dịAlS xuấFLt hin.

Hơn trăm đmBQóa phấfOn hồng c hoa vốn dĩL còn đfOang chiếm giữXfT trên đmhvSQu các cành cây đXfTồng thờPYi lóe lên rồi chm rãi rớt xuống.

"Đi"

Một tay áo BảfOo hoa phấMYCt v phía nhữnlnng đmhó phấRn hồng c hoa này, đTZCồng thờqlmi ming quát lên một tiếng.

Một khắdHc sau đmAró có tiếng "phốc phốc" truyn đuJến.

NhữpIng đASóa hoa màu phấAlSn hồng bay thng lên trờqlmi cao rồi lũ lượt huyn hóa thành tng đmBQoàn tng đdoàn ma dim, rồi trong nháy mắrRt, nhữdHng đRóa ma dim này lạhi dung hợp thành một thểNup mà biến thành một vùng biểHun la màu phấFLn hồng.

Ban đdHYu biểLn la chỉmAr lớn chng hơn một mu, nhưng khi va tiếp xúc với nhữQMNng hoa ảQJnh đhang lơ lng trong hư không gầYn đlHdó thì chúng cũng lp tứNupc hóa thành phấqlmn hồng ma dim, rồi đQJiên cuồng lan tràn khắDqp bốn phương tám hướng.

ChỉFL chưa đpIủ thờdi gian vài lầNTXn hô hấlHdp mà cảnln bầJu trờvSQi Hoa giới lin biến thành biểThn trờAlSi ma dim, ngay sau khi BảQMNo Hoa lẩoUm nhẩXfTm nim vài t thì cảMYC vùng biểnlnn la như réo gọi ln nhau mà đpIồng loạwNmt hùng hổ lao v phía hai ma ở đAlSối din.

Thiên Khấhp và HạQMNc Nhan thấfOy vy đFLồng loạIt đPYlDmi biến sắQMNc mt, như có thầLn giao cách cảrRm mà quay lạudi nhìn nhau một cái, ngay sau đNupó lạoUi đJồng loạudt lấoUy ra một viên đYan dược màu huyết hồng rồi nuốt vào.

Khí tứSuFc trên ngườQMNi hai ngườMYCi lp tứSoOc tăng mạoUnh, dườCDng như hai ngườYi đmBQang bắOst đlHddu liu mạrRng thúc giục ma công.

Đáng thương cho hai ma vốn có thểMYC coi là bc ĐLi Tha cao cấoUp nhấlDmt ở Ma giới vy mà giờpI đmhây không thểd nào nhờlHd cy vào lc lượng của thiên đnlnrRa nguyên khí mà chỉTZC còn cách phục dụng đCYan dược kích thích tim lc đJfO cắQMNn răng chống chọi phấQMNn hồng ma dim.

Trong chốc lát, ma dim cuồn cuộn cao ngút tn trờmhi đCDã bao phủ hoàn toàn hai ma, cảlqv Huyn Thiên Hoa giới cũng đlDmã hóa thành thế giới của la!

Mà lúc này, gốc phấlHdn hồng hoa thụ kia cũng trở nên trụi lủi, hơn nữha thểJ tích của nó so với trước cũng nhỏ đMYCi tới hơn một phầZqn năm.

Mà trong khoảmArnh khắFLc pháp quyết trong ming BảXfTo Hoa cũng đTZCột nhiên dng lạFLi, ngọc dung không ngờSoO lạlqvi biến trắpIng biến đmBQỏ vài lầAlSn.

Sau đuJó, thầMYCn sắYc của nữY t này lp tứBOc trở nên khó coi, nàng cườewAi khổ một tiếng rồi cũng lấZqy ra một viên đMYCan dược màu trắCYng rồi nuốt vào trong bụng.

VịBO Ma tộc Thủy tổ này khoanh chân ngồi xuống tạdi chỗ, ôm lấoUy hoa thụ trong tay vào ngc, phía ngoài cơ thểCY biến ảqlmo thành một tầQJng tinh quang như lưu ly, hai mắXfTt nàng khép lạuJi, bắfOt đZqCDu ngưng thầNupn thúc giục bảCDo vt này.

Nàng hiểSoOu rõ với tu vi kinh khủng của hai vịCY Thánh tổ già đdQMNi Thiên KhấXfTp và HạlDmc Nhan này, cho dù không có thiên đoULa nguyên khí tương trợ đAlSi nữAlSa nhưng muốn mạCYnh mẽ dùng ma dim luyn hóa bọn họ vn là một chuyn vô cùng khó khăn, vì vy nàng không thểHu không tìm cách vây khốn họ lâu dài đqlmược.

CứmBQ như vy, thờMYCi gian cứL chầmBQm chm trôi đOsi, chớp mắfOt một cái đdã mấASy ngày trôi qua.

Đến ngày thứlDm bảCDy, Hoa giới vỗn dĩd ngp tràn phấvSQn hồng ma dim đewAột nhiên run rẩqy rồi lạqlmi xuấDqt hin dấCDu hiu bấSuFt ổn.

T trong phấSn hồng ma dim cuồn cuộn lp tứAlSc có hai tiếng hú dài truyn ra, một đSoàn hỏa cầlqvu màu hắIc hồng và một đwNmoàn huyết quang t đSuFó bắJn ra, lợi dụng một khe hở lộ ra trong khoảMYCnh khắQJc của Hoa giới mà lao ra với tốc đhộ không thểewA tưởng tượng đnlnược, thoáng cái chúng đdHã xuyên thủng giới din thoát ra ngoài rồi bỏ chạMYCy không h ngng lạYi.

"Tin tỳ! Hóa ra là ngươi chưa khôi phục tu vi ĐCDi Tha kỳ, lầXfTn tới gp mt nhấvSQt đnlnYnh sẽ là ngày chết của ngươi!" Trong hỏa cầSuFu đlqvã đnlni xa mơ hồ có một nữq anh cao vài tấnlnc, hét lớn một tiếng thê lương cc kỳ.

Chớp tắMYCt vài lầvSQn, hỏa cầudu và huyết quang đTZCã hoàn toàn mấXfTt dạXfTng ở cuối chân trờhi.

Một tiếng thở tht dài vang lên!

BảoUo Hoa mở mắZqt ra, khuôn mt tràn đmhIy vẻ tiếc hn.

Cũng không thấLy nàng có đmhộng tác gì, nhưng ma dim cuồn cuộn trong Hoa giới lạqlmi t đrRộng thu nhỏ lạlHdi, trong nháy mắPYt lạBOi ngưng tụ thành mườrRi mấThy đPYóa phấZqn hồng c hoa, một lầSoOn nữda trôi v phía hoa thụ rồi vữlDmng vàng sinh trưởng trên đmAró.

GầlDmn như đHuồng thờmAri, cảdH tòa Huyn Thiên Linh Vc cũng 'oành' một tiếng rồi hoàn toàn tan rã rồi biến thành tng đrRiểmArm linh quang biến mấCYt trong không trung.

Hoa thụ trong tay BảNupo Hoa cũng thu nhỏ lạmhi trong nháy mắTht rồi hóa thành một viên phấTZCn hồng quang cầQMNu bịS đqôi môi thơm của nàng hút vào trong bụng!

"Không ngờS lạFLi thấCDt bạYi trong gang tấmhc rồi! Mc dù luyn hóa đThược thân thểnln hai ngườmhi này thành tro bụi nhưng với thầoUn thông của hai ngườSi bọn chúng thì chỉlDm vài trăm năm nữrRa là chúng sẽ tu trở lạYi đrRược thc lc vốn có mà thôi, xem ra sau này còn phảdi đIánh qua đmBQánh lạZqi với bọn chúng vài lầqn nữIa." BảDqo Hoa thấrRp giọng t nói hai câu, thân thểTh yêu kiu khẽ đoUộng lin lp tứOsc đLmArng thng dy.

Nhưng ngay lp tứSc, khuôn mt nữZq t mc bạZqch y hết trắMYCng lạlHdi đMYCỏ, thân thểqlm yêu kiu khẽ run rẩlqvy, thiếu chút nữwNma là không đCYewAng thng ngườwNmi đXfTược.

BảXfTo Hoa vội vàng dùng thầnlnn nim đSuFMYCo qua thểCY nội, kết quảPY là va nhìn ngọc dung đJã trở nên cc kỳ khó coi.

"Phin phứYc lớn rồi. LầDqn này đYúng là giết đNTXPYch một ngàn t hạYi tám trăm rồi. Thương tích của ta va mới khởi sắhc đNTXược đSôi chút không ngờuJ giờewA lạrRi lp tứNTXc chuyểLn biến xấRu tới mứRc này. Hin giờAS cho dù có linh dược trong tay nhưng không mấrRt hai ba trăm năm cũng không thểoU nào khôi phục thầrRn thông ban đewAvSQu đLược rồi. Tiếc là Huyn Thiên Linh Vc của ta mới tu thành đNupược một chút b ngoài, nếu không thì cũng có thểSuF giết chết đZqược hai tên đvSQối đqlmJu này, đIược vy thì tổn thấFLt thế này cũng không đwNmáng là bao. Đành phảJi trở lạoUi Linh giới tĩInh dưỡng cho tốt đOsã." BảNTXo Hoa bấmArt đXfTdc dĩY than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ run, phấZqn hồng hà quang lạYi bng sáng lên, mà ngườnlni lạFLi biến mấRt tạlDmi chỗ.

Hàn Lp hin đqang đlHdoUng trên đnlnSnh của một đvSQxxenh đCDồi màu xám trắZqng không cao lắlqvm, hai tay chắudp sau lưng nhìn v phía xa.

Cách đNTXó vài dm v phía mà hắNTXn đdang nhìn tới, có thểoU thấYy rõ có một cái hồ lớn không tài nào nhìn đrRược hết giới hạThn của nó.

Hồ nước này b mt có màu xanh lam đpIm, hơn nữmAra ở trên mt hồ mơ hồ thấYy một số cá nhỏ màu trắlqvng bơi qua bơi lạhi, sinh cơ dườqng như rấCDt tràn tr.

"QuảZq nhiên không hổ với cái tên Lam Bộc hồ, hồ này quảDq nhiên không h giống với nhữhng sông hồ khác ở Ma giới." Hàn Lp rốt cuộc cũng thu lạnlni ánh mắJt, thấvSQp giọng t nói một câu.

Ở phía sau hắThn không xa là một thanh niên trắQJng bóc lạRnh nhạMYCt đlqvQMNng đlDmó, bên cạZqnh hắZqn còn có một thiếu nữlqv đCYang trợn tròn đewAôi mắSt xinh đlqvẹp, đewAây cũng chính là Chu QuảPY Nhi rồi.

Lúc này tiểOsu nha đYJu đoUến t Tiểdu Linh Thiên này sau khi đfOược tn mắNTXt chứoUng kiến Hàn Lp mấlDmy lầXfTn đlDmAlSi chiến với một đDqám Ma tộc cao giai, đJương nhiên cũng không còn hoài nghi gì v thân phn của Hàn Lp nữlHda.

Mà lúc này con ngươi nàng đAlSang liên láo nhìn khắAlSp nơi, rõ ràng cũng hoạIt bát hơn nhiu so với trước kia, nàng không nhịewAn đQMNược mở ming hỏi:

"Hàn tin bối, không phảrRi khi trước chúng ta đudã tng hỏi thăm đZqược là Lam Bộc hồ này có Thánh tổ Ma tộc t mình tọa trấMYCn, chúng ta tới đwNmây có thích hợp tht không?"

"Ừ, ngườmAri ngươi nói là Lam Thác Thánh tổ. Tên ma này đBOộc bá Lam Bộc hồ nhiu năm, t đYó có thểR thấmBQy thầLn thông hắmhn không nhỏ. Nhưng Huyết Nha M là thứY ta bắXfTt buộc phảoUi có đmBQược nên cho dù mạudo hiểTZCm một chút ta cũng vn phảThi tới đqlmây một chuyến. Hơn nữIa theo ta đBOược biết, Lam Thác Thánh tổ đuJã ẩhn cư nhiu năm, nên cũng chưa chắxxec hin giờFL hắqn đQMNang ở trong hồ, hin tạSuFi tọa trấDqn Lam Bộc hồ chng qua chỉQJ là một cỗ hóa thân và hai gã đoU t của hắQJn mà thôi." Hàn Lp nghe vy, khẽ mỉZqm cườAlSi trảXfT lờNupi.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.