Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2114 : Lam Bộc Hồ

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2114 : Lam Bộc Hồ
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác GiảvB: Vong NgữOwC
Quyểfn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN
Chương 2114: Lam Bộc Hồ


DịOwCch giảQm: aiemk46nhat2
Nhóm dịCnch: Thanh Vân Môn
Nguồn: BạhGBch Ngọc sách

nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m


C hoa khẽ đmung đoeưa rồi lóe một cái lạfi biến mấsyt trong hư không không thấjOy bóng dáng.

Sau một khắDUsc, khe hở nơi bà lão biến mấciFt bắOwCt đqvjVZhu rung đciFộng, hư ảZnh c hoa lóe lên rồi chui thng vào trong đmZó.

"Ầm ầwqfm", một tiếng nổ lớn vang lên!

Khe không gian run rẩnUSy không ngng, t trong đfoLó lạfi có tng mảwqfng lớn phấiGin hồng quang hà tuôn ra như núi la phun trào.

Quang hà còn kéo theo một bóng ngườZi màu đCfxđCnang ngã loạNTQng choạjOng, chính là bà lão HạZc Nhan.

Thân hình bà ta xoay tròn chuyểQmn đBdộng vài vòng trong quang hà, không ngờqT lạxPi có vẻ như không thểy làm chủ đmZược hành đoeộng của mình vy.

Không chỉoe có vy, sau khi phấVZhn hồng hà quang mãnh lit phun trào ra, khe không gian cũng chớp tắGcnt không ngng rồi vỡ tan nát ra.

Không ngờGv đGróa phầXXmn hồng c hoa kia thoạZt nhìn tưởng tầqTm thườSDNng nhưng uy lc của nó lạGri lớn đfến đhGBộ có thểiGi trc tiếp phá vỡ hư không!

Bà lão kinh sợ gầQmm nhẹ lên một tiếng, quảCfxi trượng trong tay mạZnh mẽ đCfxánh ra bốn phía nhanh như thiểGvm đoein, bốn đLamo trượng ảmZnh khổng lồ hin ra rồi lóe một cái lạsyi hóa thành bốn cỗ lốc xoáy màu vàng cuốn thng lên cao, khẽ tách phấqvjn hồng quang hà khắhGBp bốn phía ra, bấhGBy giờGv thân hình bà lão mới ổn đfynh trở lạCni.

Nhưng trên mt HạCnc Nhan lúc này tràn ngp vẻ kinh hoàng tột đFCmộ, ánh mắmZt nhìn v phía BảBdo Hoa lạLai càng mơ hồ pha thêm một tia sợ hãi, trong lòng không kìm đoeược suy nghĩXXm:

"Hóa ra đUây chính là Huyn Thiên Linh Vc, một khi bịd nó bao phủ sẽ không thểCfx nào cy nhờfoL đDUsược bấLat kỳ thiên đfoLCna nguyên khí nào t ngoạmZi giới mà chỉxd có thểmOV dùng pháp lc của chính bảLan thân mình đLaNTQ chống chọi với công kích khi trước. Nếu nói như thế thì nhữfSng bc ĐQmi Tha như các nàng gầjOn như đNTQã bịCn thng tay gạTft bỏ đjOi tới bảqTy tám phầyn thầwqfn thông! Không trách đCfxược ngay cảqT Thiên Khấmp dù vượt xa nàng cản v pháp lc hay thầciFn thông nhưng va nhn ra thầNTQn thông mà Bảyo Hoa thi triểGvn lin ngay lp tứTc trốn mấxdt tăm tích."

Va nghĩwU tới vịff sư huynh này, bà lão cũng bấvBt chấnUSp nỗi sợ hãi trong lòng mà vội vàng quay đciFCfxu nhìn lạLai phía bên kia.

Chỉixq thấGcny ở bờxP biên kế bên phấVZhn hồng thế giới, chng biết t lúc nào Thiên KhấGrp đGcnã bịGr vô số hư ảiGinh c hoa ngăn lạiGii, Huyết Quang Kinh Long do hắTfn hóa thân thành va trái đwqfụng phảOwCi khắmZp nơi, nơi hắGZn đfoLi qua hoa ảZnh lũ lượt bịT chém vỡ ra.

Nhưng hư không ở gầciFn đjOó lạmi lp tứqTc hin ra ngày một nhiu phấxPn hồng hư ảBdnh, tầnng tầjOng lớp lớp chen chúc nhau lao tới.

Với khí thế như chẻ tre của Huyết Quang, chỉZGd vài lầwUn chớp tắmt hắQmn đfã liên tiếp phá vỡ mườciFi mấqTy tầqTng chướng ngạGvi, sắjOp sa thoát ra ngoài Hoa giới.

Nhưng lúc này, BảDUso Hoa vốn đOwCoeng yên bấZt đsyộng ở trung tâm hoa giới lạZi cườiGii nhạjOt một tiếng, một tay nhẹ nhàng bấym nim pháp quyết.

Một tay khác đfang nâng phấGcnn hồng hoa thụ lp tứoec bng sáng hào quang, vô số phấFCmn hồng phù văn t đBdó tuôn ra, cũng đCniên cuồng chuyểvBn đmOVộng xung quanh Bảdo Hoa.

Bà lão áo đxdỏ chỉwqf cảmOVm thấNTQy cảmOVnh sắTfc bốn phía khẽ mơ hồ rồi biến đCfxổi, mà nàng thì lạqvji quỷ dịn xuấTft hin ở một nơi khác trong Hoa giới.

"ĐDUsi Na Di thut!"

Bà lão thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đyoeo mắmZt nhìn ra bốn phía.

Chỉd thấqTy huyết quang vốn dĩqvj đdbang ở bờqvj biên của Hoa giới giờXXm này lạfoLi xuấGZt hin ở cách bà ba mươi trượng, một lầmOVn nữTa bịixq tầUng tầmZng lớp lớp hư ảhGBnh c hoa vây vào bên trong.

Bà lão hơi do d, còn chưa quyết đFCmixqnh đsyược có cầoen ra tay tương trợ hắxdn hay không thì hư không thì không gian gầqvjn nàng bắZt đnfSu dao đqvjộng, vô số phấvBn hồng hoa ảxPnh cũng hin ra, chen chúc tới tấwqfp lao đSDNến tương t bên phía huyết quang.

Sắxdc mt bà lão tái nhợt nhưng lp tứLac cắvBn răng ném quảBdi trượng ra ngoài, quảGZi trượng lp tứfSc huyn hóa ra một con ngỗng trắixqng lớn chng một trượng, hai mắZt phảjO ra kim quang, hai cánh vỗ đfp không ngng.

"Veo veo", có tiếng xé gió vang lên!

Phong nhn dày đZc xuấGcnt hin xung quanh bạqTch hạGcnc rồi bắxdn liên tiếp v bốn phương tám hướng, mà hai tay bà lão thì bấCfxm nim pháp quyết sau đvBó vỗ đwqfwUu, thiên linh cái hé mở, một cỗ hoàng khí xông ra t đSDNó. Hoàng khí quay cuồng, t đfSó truyn ra một tiếng thét gào rồi lạGri biến ảUGfo thành một mt quỷ lớn như một tòa lầyu.

Na bên mt quỷ là khuôn mt một m nữf vô cùng xinh đqTẹp, mà na bên kia thì lạciFi là mt xanh nanh vàng vô cùng dữdb tợn, mà khi tiếng thét gào ngưng lạOwCi thì nó lạsyi há lớn ming phun ra một cỗ ma phong.

Ma phong này va ra khỏi ming thì nơi mà nó quét qua tứqTc thì cát bay đTfá chạTfy mà biến thành một khoảwqfng tối tăm mù mờnUS, nó không ngng cuốn ra bốn phía, có vẻ nó đFCmang có ý đGcnBdnh muốn hình thành một phương thiên đnGra trong Hoa giới này.

Thiên KhấmOVp ở phía bên kia, sau khi biết mình không thểZ nào d dàng trốn chạciFy cũng thu lạnUSi huyết quang rồi khẽ lắqTc mình huyn hóa thành một hư ảGvnh ma sư (sư t ma) toàn thân huyết hồng cao hơn trăm trượng, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra t ngườsyi rồi hóa thành một mảTnh huyết sắZGdc vụ hảSDNi cuốn ra hoa ảSDNnh khắGrp bốn phía.

Trong khoảvBnh khắNTQc, không ngờCfx hai ma này lạffi có ý đUGfffnh đfổi khách thành chủ ngay tạfoLi Hoa giới!

Bảfo Hoa thấfy cảsynh này thì hơi nhíu mày lạfi, nàng bấixqt giác khẽ thở dài một hơi, mà sau đmZó khẽ rung hoa thụ trong tay một cái.

Trong phút chốc, một màn quỷ dịGZ xuấsyt hin.

Hơn trăm đfóa phấUGfn hồng c hoa vốn dĩvB còn đqTang chiếm giữXXm trên đyNTQu các cành cây đDUsồng thờfoLi lóe lên rồi chm rãi rớt xuống.

"Đi"

Một tay áo Bảfo hoa phấBdt v phía nhữqvjng đsyó phấUGfn hồng c hoa này, đnUSồng thờXXmi ming quát lên một tiếng.

Một khắwqfc sau đoeó có tiếng "phốc phốc" truyn đhGBến.

NhữhGBng đhGBóa hoa màu phấvBn hồng bay thng lên trờBdi cao rồi lũ lượt huyn hóa thành tng đvBoàn tng đXXmoàn ma dim, rồi trong nháy mắZt, nhữmZng đZóa ma dim này lạZGdi dung hợp thành một thểLa mà biến thành một vùng biểGrn la màu phấVZhn hồng.

Ban điGiGvu biểOwCn la chỉGr lớn chng hơn một mu, nhưng khi va tiếp xúc với nhữfng hoa ảqvjnh đoeang lơ lng trong hư không gầGZn đjOó thì chúng cũng lp tứnc hóa thành phấwUn hồng ma dim, rồi đmiên cuồng lan tràn khắNTQp bốn phương tám hướng. đGrọc truyn mới nhấmOVt tạQmi tung hoanh . com

ChỉZ chưa đTủ thờqvji gian vài lầfSn hô hấfSp mà cảDUs bầoeu trờmZi Hoa giới lin biến thành biểOwCn trờciFi ma dim, ngay sau khi BảZo Hoa lẩFCmm nhẩQmm nim vài t thì cảvB vùng biểsyn la như réo gọi ln nhau mà đwUồng loạUGft hùng hổ lao v phía hai ma ở đvBối din.

Thiên KhấZp và HạUGfc Nhan thấZGdy vy đffồng loạiGit đZqTi biến sắnc mt, như có thầmZn giao cách cảUGfm mà quay lạNTQi nhìn nhau một cái, ngay sau đUó lạOwCi đfồng loạyt lấciFy ra một viên đoean dược màu huyết hồng rồi nuốt vào.

Khí tứsyc trên ngườfi hai ngườmZi lp tứQmc tăng mạjOnh, dườZng như hai ngườmOVi đfoLang bắjOt đoevBu liu mạBdng thúc giục ma công.

Đáng thương cho hai ma vốn có thểxd coi là bc ĐSDNi Tha cao cấOwCp nhấLat ở Ma giới vy mà giờdb đmây không thểjO nào nhờfS cy vào lc lượng của thiên đmZLaa nguyên khí mà chỉZ còn cách phục dụng đGran dược kích thích tim lc đsyqvj cắZn răng chống chọi phấTn hồng ma dim.

Trong chốc lát, ma dim cuồn cuộn cao ngút tn trờNTQi đLaã bao phủ hoàn toàn hai ma, cảqvj Huyn Thiên Hoa giới cũng đfã hóa thành thế giới của la!

Mà lúc này, gốc phấdn hồng hoa thụ kia cũng trở nên trụi lủi, hơn nữOwCa thểwqf tích của nó so với trước cũng nhỏ đTi tới hơn một phầBdn năm.

Mà trong khoảNTQnh khắUGfc pháp quyết trong ming BảCfxo Hoa cũng đjOột nhiên dng lạUi, ngọc dung không ngờmZ lạixqi biến trắwqfng biến đCfxỏ vài lầfSn.

Sau đZGdó, thầfSn sắyc của nữxP t này lp tứVZhc trở nên khó coi, nàng cườZi khổ một tiếng rồi cũng lấwqfy ra một viên đnUSan dược màu trắOwCng rồi nuốt vào trong bụng.

VịXXm Ma tộc Thủy tổ này khoanh chân ngồi xuống tạmi chỗ, ôm lấjOy hoa thụ trong tay vào ngc, phía ngoài cơ thểf biến ảGro thành một tầqTng tinh quang như lưu ly, hai mắxPt nàng khép lạfi, bắfft đnUSCnu ngưng thầffn thúc giục bảffo vt này.

Nàng hiểdbu rõ với tu vi kinh khủng của hai vịjO Thánh tổ già đqTqTi Thiên Khấoep và HạZc Nhan này, cho dù không có thiên đFCmZa nguyên khí tương trợ đCni nữCfxa nhưng muốn mạoenh mẽ dùng ma dim luyn hóa bọn họ vn là một chuyn vô cùng khó khăn, vì vy nàng không thểLa không tìm cách vây khốn họ lâu dài điGiược.

Cứsy như vy, thờGcni gian cứT chầffm chm trôi đZi, chớp mắwqft một cái đmZã mấCfxy ngày trôi qua.

Đến ngày thứNTQ bảCfxy, Hoa giới vỗn dĩd ngp tràn phấwqfn hồng ma dim đsyột nhiên run rẩDUsy rồi lạwUi xuấixqt hin dấCnu hiu bấixqt ổn.

T trong phấoen hồng ma dim cuồn cuộn lp tứsyc có hai tiếng hú dài truyn ra, một đfoàn hỏa cầxdu màu hắQmc hồng và một đFCmoàn huyết quang t đQmó bắnUSn ra, lợi dụng một khe hở lộ ra trong khoảfnh khắZc của Hoa giới mà lao ra với tốc đGcnộ không thểU tưởng tượng đVZhược, thoáng cái chúng đNTQã xuyên thủng giới din thoát ra ngoài rồi bỏ chạmZy không h ngng lạfi.

"Tin tỳ! Hóa ra là ngươi chưa khôi phục tu vi ĐGZi Tha kỳ, lầfoLn tới gp mt nhấVZht đUGfGcnnh sẽ là ngày chết của ngươi!" Trong hỏa cầfu đNTQã đUi xa mơ hồ có một nữOwC anh cao vài tấCfxc, hét lớn một tiếng thê lương cc kỳ.

Chớp tắdbt vài lầixqn, hỏa cầSDNu và huyết quang đNTQã hoàn toàn mấLat dạGrng ở cuối chân trờfSi.

Một tiếng thở tht dài vang lên!

BảTo Hoa mở mắBdt ra, khuôn mt tràn đmOVhGBy vẻ tiếc hn.

Cũng không thấqvjy nàng có đoeộng tác gì, nhưng ma dim cuồn cuộn trong Hoa giới lạnUSi t đBdộng thu nhỏ lạwUi, trong nháy mắmZt lạZGdi ngưng tụ thành mườTi mấhGBy đnóa phấUGfn hồng c hoa, một lầwqfn nữFCma trôi v phía hoa thụ rồi vữvBng vàng sinh trưởng trên đLaó.

GầXXmn như đDUsồng thờdbi, cản tòa Huyn Thiên Linh Vc cũng 'oành' một tiếng rồi hoàn toàn tan rã rồi biến thành tng đniểffm linh quang biến mấxPt trong không trung.

Hoa thụ trong tay BảNTQo Hoa cũng thu nhỏ lạciFi trong nháy mắdbt rồi hóa thành một viên phấGvn hồng quang cầwqfu bịnUS đZGdôi môi thơm của nàng hút vào trong bụng!

"Không ngờiGi lạdbi thấCfxt bạCfxi trong gang tấwqfc rồi! Mc dù luyn hóa đNTQược thân thểnUS hai ngườfi này thành tro bụi nhưng với thầsyn thông của hai ngườxdi bọn chúng thì chỉwU vài trăm năm nữGcna là chúng sẽ tu trở lạBdi đfược thc lc vốn có mà thôi, xem ra sau này còn phảGcni đdánh qua đxdánh lạffi với bọn chúng vài lầmn nữGZa." BảhGBo Hoa thấqvjp giọng t nói hai câu, thân thểFCm yêu kiu khẽ đFCmộng lin lp tứFCmc đNTQdbng thng dy.

Nhưng ngay lp tứyc, khuôn mt nữUGf t mc bạffch y hết trắLang lạZi đNTQỏ, thân thểixq yêu kiu khẽ run rẩBdy, thiếu chút nữwqfa là không đnUSdbng thng ngườjOi đGvược.

BảGro Hoa vội vàng dùng thầZn nim đnUSfSo qua thểsy nội, kết quảNTQ là va nhìn ngọc dung đhGBã trở nên cc kỳ khó coi.

"Phin phứUc lớn rồi. Lầwqfn này đixqúng là giết đjOVZhch một ngàn t hạTi tám trăm rồi. Thương tích của ta va mới khởi sắqvjc đdược đQmôi chút không ngờfS giờn lạCni lp tứfoLc chuyểiGin biến xấZu tới mứxdc này. Hin giờvB cho dù có linh dược trong tay nhưng không mấBdt hai ba trăm năm cũng không thểT nào khôi phục thầnn thông ban đciFCfxu đciFược rồi. Tiếc là Huyn Thiên Linh Vc của ta mới tu thành đdbược một chút b ngoài, nếu không thì cũng có thểU giết chết đGvược hai tên đqvjối đBdmu này, đCnược vy thì tổn thấUGft thế này cũng không đfáng là bao. Đành phảwUi trở lạZi Linh giới tĩdbnh dưỡng cho tốt đdbã." BảVZho Hoa bấQmt đyQmc dĩUGf than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ run, phấmOVn hồng hà quang lạQmi bng sáng lên, mà ngườqTi lạffi biến mấfft tạZi chỗ.

Hàn Lp hin đLaang đfxPng trên đOwCixqnh của một đxPnnh đOwCồi màu xám trắZng không cao lắfoLm, hai tay chắOwCp sau lưng nhìn v phía xa.

Cách đoeó vài dm v phía mà hắVZhn đGZang nhìn tới, có thểixq thấFCmy rõ có một cái hồ lớn không tài nào nhìn đoeược hết giới hạmOVn của nó.

Hồ nước này b mt có màu xanh lam đym, hơn nữGcna ở trên mt hồ mơ hồ thấqTy một số cá nhỏ màu trắZng bơi qua bơi lạmZi, sinh cơ dườXXmng như rấQmt tràn tr.

"QuảOwC nhiên không hổ với cái tên Lam Bộc hồ, hồ này quảwqf nhiên không h giống với nhữixqng sông hồ khác ở Ma giới." Hàn Lp rốt cuộc cũng thu lạfi ánh mắZt, thấmp giọng t nói một câu.

Ở phía sau hắmn không xa là một thanh niên trắQmng bóc lạfnh nhạft điGixPng đFCmó, bên cạsynh hắciFn còn có một thiếu nữDUs đOwCang trợn tròn đmOVôi mắwqft xinh đqvjẹp, đFCmây cũng chính là Chu QuảLa Nhi rồi.

Lúc này tiểfu nha đyCfxu đUGfến t TiểVZhu Linh Thiên này sau khi đCfxược tn mắwqft chứTng kiến Hàn Lp mấNTQy lầLan đnUSfi chiến với một đLaám Ma tộc cao giai, đoeương nhiên cũng không còn hoài nghi gì v thân phn của Hàn Lp nữmOVa.

Mà lúc này con ngươi nàng đixqang liên láo nhìn khắvBp nơi, rõ ràng cũng hoạwqft bát hơn nhiu so với trước kia, nàng không nhịVZhn đsyược mở ming hỏi:

"Hàn tin bối, không phảwUi khi trước chúng ta đDUsã tng hỏi thăm đLaược là Lam Bộc hồ này có Thánh tổ Ma tộc t mình tọa trấffn, chúng ta tới đSDNây có thích hợp tht không?"

"Ừ, ngườwUi ngươi nói là Lam Thác Thánh tổ. Tên ma này đZộc bá Lam Bộc hồ nhiu năm, t đXXmó có thểZ thấfoLy thầZGdn thông hắmn không nhỏ. Nhưng Huyết Nha M là thứVZh ta bắBdt buộc phảdbi có đixqược nên cho dù mạjOo hiểGZm một chút ta cũng vn phảDUsi tới đCnây một chuyến. Hơn nữwUa theo ta đnUSược biết, Lam Thác Thánh tổ đZã ẩDUsn cư nhiu năm, nên cũng chưa chắSDNc hin giờsy hắCfxn đmOVang ở trong hồ, hin tạSDNi tọa trấqvjn Lam Bộc hồ chng qua chỉmOV là một cỗ hóa thân và hai gã đOwC t của hắCfxn mà thôi." Hàn Lp nghe vy, khẽ mỉTfm cườVZhi trảoe lờZGdi.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.