Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2114 : Lam Bộc Hồ

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2114 : Lam Bộc Hồ
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác GiảZH: Vong NgữCKW
QuyểWlBn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN
Chương 2114: Lam Bộc Hồ


DịgYAch giảH: aiemk46nhat2
Nhóm dịIAch: Thanh Vân Môn
Nguồn: BạJYdch Ngọc sách
xem chương mới tạkJCi tunghoanh(.)comC hoa khẽ đBtung đkJCưa rồi lóe một cái lạYWi biến mấHt trong hư không không thấsGy bóng dáng.

Sau một khắFFFc, khe hở nơi bà lão biến mấJYdt bắWlBt đrgnZHu rung đBtộng, hư ảgZmnh c hoa lóe lên rồi chui thng vào trong đIAó.

"Ầm ầYm", một tiếng nổ lớn vang lên!

Khe không gian run rẩdCy không ngng, t trong đZsZó lạvi có tng mảWXng lớn phấsGn hồng quang hà tuôn ra như núi la phun trào.

Quang hà còn kéo theo một bóng ngườCKWi màu đQqđovang ngã loạCjWng choạAJng, chính là bà lão Hạarac Nhan.

Thân hình bà ta xoay tròn chuyểMn đZsZộng vài vòng trong quang hà, không ngờosl lạFsXi có vẻ như không thểYc làm chủ đVược hành đlhộng của mình vy.

Không chỉZH có vy, sau khi phấZHQn hồng hà quang mãnh lit phun trào ra, khe không gian cũng chớp tắqt không ngng rồi vỡ tan nát ra.

Không ngờgZm đWXóa phầAn hồng c hoa kia thoạZHQt nhìn tưởng tầFsXm thườgYAng nhưng uy lc của nó lạJYdi lớn đKvến đjMoộ có thểov trc tiếp phá vỡ hư không!

Bà lão kinh sợ gầWXm nhẹ lên một tiếng, quảJYdi trượng trong tay mạZHQnh mẽ đqánh ra bốn phía nhanh như thiểIAm đYWin, bốn đkJCdCo trượng ảjMonh khổng lồ hin ra rồi lóe một cái lạHYi hóa thành bốn cỗ lốc xoáy màu vàng cuốn thng lên cao, khẽ tách phấJYdn hồng quang hà khắHYp bốn phía ra, bấgYAy giờZHQ thân hình bà lão mới ổn đXVoHnh trở lạCjWi.

Nhưng trên mt HạWXc Nhan lúc này tràn ngp vẻ kinh hoàng tột đVGuộ, ánh mắrgnt nhìn v phía Bảnqo Hoa lạnZCi càng mơ hồ pha thêm một tia sợ hãi, trong lòng không kìm đCjWược suy nghĩrgn:

"Hóa ra đAây chính là Huyn Thiên Linh Vc, một khi bịgYA nó bao phủ sẽ không thểWX nào cy nhờt đnqược bấmnIt kỳ thiên đlhHYa nguyên khí nào t ngoạsCi giới mà chỉv có thểAJ dùng pháp lc của chính bảHn thân mình đgYABt chống chọi với công kích khi trước. Nếu nói như thế thì nhữVng bc ĐAJi Tha như các nàng gầFsXn như đAJã bịCKW thng tay gạHt bỏ đuGi tới bảty tám phầJYdn thầQqn thông! Không trách đtược ngay cảC Thiên Khấovp dù vượt xa nàng cảnq v pháp lc hay thầYn thông nhưng va nhn ra thầZHQn thông mà Bảlho Hoa thi triểovn lin ngay lp tứlVc trốn mấgZmt tăm tích."

Va nghĩBt tới vịZsZ sư huynh này, bà lão cũng bấvt chấwMp nỗi sợ hãi trong lòng mà vội vàng quay đnZCVGuu nhìn lạkJCi phía bên kia.

ChỉV thấVGuy ở bờskg biên kế bên phấlVn hồng thế giới, chng biết t lúc nào Thiên KhấKvp đkJCã bịKv vô số hư ảYWnh c hoa ngăn lạYi, Huyết Quang Kinh Long do hắvn hóa thân thành va trái đqụng phảZHi khắnqp nơi, nơi hắqn đAJi qua hoa ảYcnh lũ lượt bịlh chém vỡ ra.

Nhưng hư không ở gầCKWn đsCó lạnZCi lp tứuGc hin ra ngày một nhiu phấJYdn hồng hư ảQqnh, tầlhng tầFsXng lớp lớp chen chúc nhau lao tới.

Với khí thế như chẻ tre của Huyết Quang, chỉC vài lầdCn chớp tắZHQt hắCKWn đnqã liên tiếp phá vỡ mườlhi mấJYdy tầVGung chướng ngạCKWi, sắWlBp sa thoát ra ngoài Hoa giới.

Nhưng lúc này, BảCKWo Hoa vốn đsCmnIng yên bấsGt đuGộng ở trung tâm hoa giới lạwMi cườCKWi nhạYt một tiếng, một tay nhẹ nhàng bấAm nim pháp quyết.

Một tay khác đjMoang nâng phấtn hồng hoa thụ lp tứZHc bng sáng hào quang, vô số phấYWn hồng phù văn t đGLó tuôn ra, cũng đqiên cuồng chuyểYWn đAộng xung quanh BảAJo Hoa.

Bà lão áo đHỏ chỉgYA cảZsZm thấCy cảAnh sắCjWc bốn phía khẽ mơ hồ rồi biến đqổi, mà nàng thì lạJYdi quỷ dịv xuấZHt hin ở một nơi khác trong Hoa giới.

"Đnqi Na Di thut!"

Bà lão thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đnqZHo mắJYdt nhìn ra bốn phía.

ChỉjMo thấCKWy huyết quang vốn dĩZsZ đAJang ở bờjMo biên của Hoa giới giờskg này lạsGi xuấsCt hin ở cách bà ba mươi trượng, một lầrgnn nữaraa bịY tầsCng tầZHQng lớp lớp hư ảqnh c hoa vây vào bên trong.

Bà lão hơi do d, còn chưa quyết đlhlVnh đqược có cầYcn ra tay tương trợ hắHYn hay không thì hư không thì không gian gầIAn nàng bắFsXt đYctu dao đrgnộng, vô số phấgZmn hồng hoa ảjMonh cũng hin ra, chen chúc tới tấZsZp lao đZHến tương t bên phía huyết quang.

SắCKWc mt bà lão tái nhợt nhưng lp tứwMc cắdCn răng ném quảKvi trượng ra ngoài, quảgYAi trượng lp tứdCc huyn hóa ra một con ngỗng trắskgng lớn chng một trượng, hai mắrgnt phảXVo ra kim quang, hai cánh vỗ đFsXp không ngng.

"Veo veo", có tiếng xé gió vang lên!

Phong nhn dày đAc xuấGLt hin xung quanh bạwMch hạXVoc rồi bắosln liên tiếp v bốn phương tám hướng, mà hai tay bà lão thì bấjMom nim pháp quyết sau đBtó vỗ đCjWgYAu, thiên linh cái hé mở, một cỗ hoàng khí xông ra t đXVoó. Hoàng khí quay cuồng, t đHYó truyn ra một tiếng thét gào rồi lạZsZi biến ảqo thành một mt quỷ lớn như một tòa lầskgu.

Na bên mt quỷ là khuôn mt một m nữBt vô cùng xinh đsGẹp, mà na bên kia thì lạwMi là mt xanh nanh vàng vô cùng dữA tợn, mà khi tiếng thét gào ngưng lạskgi thì nó lạAJi há lớn ming phun ra một cỗ ma phong.

Ma phong này va ra khỏi ming thì nơi mà nó quét qua tứAJc thì cát bay đWlBá chạrgny mà biến thành một khoảgZmng tối tăm mù mờYc, nó không ngng cuốn ra bốn phía, có vẻ nó đWXang có ý đlhovnh muốn hình thành một phương thiên đWXXVoa trong Hoa giới này.

Thiên Khấarap ở phía bên kia, sau khi biết mình không thểskg nào d dàng trốn chạovy cũng thu lạCjWi huyết quang rồi khẽ lắYcc mình huyn hóa thành một hư ảsGnh ma sư (sư t ma) toàn thân huyết hồng cao hơn trăm trượng, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra t ngườgZmi rồi hóa thành một mảjMonh huyết sắsGc vụ hảlhi cuốn ra hoa ảVnh khắYWp bốn phía.

Trong khoảCjWnh khắJYdc, không ngờsC hai ma này lạwMi có ý đFsXJYdnh đHổi khách thành chủ ngay tạarai Hoa giới!

BảIAo Hoa thấovy cảwMnh này thì hơi nhíu mày lạovi, nàng bấCt giác khẽ thở dài một hơi, mà sau đnZCó khẽ rung hoa thụ trong tay một cái.

Trong phút chốc, một màn quỷ dịq xuấovt hin.

Hơn trăm đVóa phấIAn hồng c hoa vốn dĩov còn đaraang chiếm giữosl trên đGLVGuu các cành cây đBtồng thờMi lóe lên rồi chm rãi rớt xuống.

"Đi"

Một tay áo BảCjWo hoa phấqt v phía nhữqng đvó phấwMn hồng c hoa này, đmnIồng thờHi ming quát lên một tiếng.

Một khắMc sau đnqó có tiếng "phốc phốc" truyn đAJến.

NhữHng đmnIóa hoa màu phấQqn hồng bay thng lên trờJYdi cao rồi lũ lượt huyn hóa thành tng đgYAoàn tng đYoàn ma dim, rồi trong nháy mắwMt, nhữlhng đYWóa ma dim này lạosli dung hợp thành một thểVGu mà biến thành một vùng biểVn la màu phấnqn hồng.

Ban đqYu biểovn la chỉXVo lớn chng hơn một mu, nhưng khi va tiếp xúc với nhữsCng hoa ảnZCnh đrgnang lơ lng trong hư không gầskgn đnqó thì chúng cũng lp tứsGc hóa thành phấFsXn hồng ma dim, rồi đqiên cuồng lan tràn khắnZCp bốn phương tám hướng.

ChỉM chưa đAủ thờGLi gian vài lầlVn hô hấWXp mà cảV bầsGu trờnqi Hoa giới lin biến thành biểtn trờGLi ma dim, ngay sau khi Bảnqo Hoa lẩHm nhẩgZmm nim vài t thì cảosl vùng biểjMon la như réo gọi ln nhau mà đnZCồng loạIAt hùng hổ lao v phía hai ma ở đVối din.

Thiên KhấKvp và HạMc Nhan thấQqy vy đuGồng loạqt đVGulhi biến sắZHc mt, như có thầCjWn giao cách cảvm mà quay lạJYdi nhìn nhau một cái, ngay sau đnZCó lạgZmi đVGuồng loạZsZt lấBty ra một viên đQqan dược màu huyết hồng rồi nuốt vào.

Khí tứWlBc trên ngườwMi hai ngườIAi lp tứtc tăng mạaranh, dườHYng như hai ngườrgni đWXang bắKvt đKvoslu liu mạZHng thúc giục ma công.

Đáng thương cho hai ma vốn có thểQq coi là bc ĐZHi Tha cao cấZsZp nhấjMot ở Ma giới vy mà giờKv đvây không thểgZm nào nhờBt cy vào lc lượng của thiên đnZCmnIa nguyên khí mà chỉsC còn cách phục dụng đjMoan dược kích thích tim lc đHGL cắGLn răng chống chọi phấovn hồng ma dim.

Trong chốc lát, ma dim cuồn cuộn cao ngút tn trờsCi đIAã bao phủ hoàn toàn hai ma, cảosl Huyn Thiên Hoa giới cũng đWlBã hóa thành thế giới của la!

Mà lúc này, gốc phấrgnn hồng hoa thụ kia cũng trở nên trụi lủi, hơn nữJYda thểC tích của nó so với trước cũng nhỏ đIAi tới hơn một phầMn năm.

Mà trong khoảCKWnh khắZHQc pháp quyết trong ming BảVGuo Hoa cũng đCKWột nhiên dng lạCKWi, ngọc dung không ngờHY lạCi biến trắJYdng biến đGLỏ vài lầCn.

Sau đHó, thầYWn sắwMc của nữnZC t này lp tứkJCc trở nên khó coi, nàng cườvi khổ một tiếng rồi cũng lấqy ra một viên đFFFan dược màu trắAng rồi nuốt vào trong bụng.
truyn đYược lấmnIy t website tung hoanh
VịCjW Ma tộc Thủy tổ này khoanh chân ngồi xuống tạCi chỗ, ôm lấVGuy hoa thụ trong tay vào ngc, phía ngoài cơ thểrgn biến ảjMoo thành một tầVGung tinh quang như lưu ly, hai mắlht nàng khép lạmnIi, bắskgt đsCWlBu ngưng thầtn thúc giục bảnqo vt này.

Nàng hiểgZmu rõ với tu vi kinh khủng của hai vịt Thánh tổ già đsGXVoi Thiên KhấgYAp và HạmnIc Nhan này, cho dù không có thiên đkJCWXa nguyên khí tương trợ đlVi nữaraa nhưng muốn mạWXnh mẽ dùng ma dim luyn hóa bọn họ vn là một chuyn vô cùng khó khăn, vì vy nàng không thểsG không tìm cách vây khốn họ lâu dài đnqược.

CứFFF như vy, thờYi gian cứCjW chầgZmm chm trôi đlhi, chớp mắVGut một cái đkJCã mấgZmy ngày trôi qua.

Đến ngày thứKv bảCjWy, Hoa giới vỗn dĩCjW ngp tràn phấsGn hồng ma dim đskgột nhiên run rẩCKWy rồi lạarai xuấWlBt hin dấZHQu hiu bấZHQt ổn.

T trong phấHn hồng ma dim cuồn cuộn lp tứwMc có hai tiếng hú dài truyn ra, một đdCoàn hỏa cầHYu màu hắYcc hồng và một đYcoàn huyết quang t đMó bắgYAn ra, lợi dụng một khe hở lộ ra trong khoảskgnh khắlhc của Hoa giới mà lao ra với tốc đCộ không thểlV tưởng tượng đCược, thoáng cái chúng đZHã xuyên thủng giới din thoát ra ngoài rồi bỏ chạYWy không h ngng lạrgni.

"Tin tỳ! Hóa ra là ngươi chưa khôi phục tu vi ĐQqi Tha kỳ, lầgZmn tới gp mt nhấQqt đnZCFsXnh sẽ là ngày chết của ngươi!" Trong hỏa cầgYAu đZsZã đCKWi xa mơ hồ có một nữnZC anh cao vài tấdCc, hét lớn một tiếng thê lương cc kỳ.

Chớp tắmnIt vài lầvn, hỏa cầovu và huyết quang đlhã hoàn toàn mấsCt dạrgnng ở cuối chân trờCi.

Một tiếng thở tht dài vang lên!

Bảqo Hoa mở mắHt ra, khuôn mt tràn đWXWlBy vẻ tiếc hn.

Cũng không thấqy nàng có đBtộng tác gì, nhưng ma dim cuồn cuộn trong Hoa giới lạCKWi t đwMộng thu nhỏ lạvi, trong nháy mắWlBt lạmnIi ngưng tụ thành mườskgi mấAJy đIAóa phấtn hồng c hoa, một lầZsZn nữgYAa trôi v phía hoa thụ rồi vữarang vàng sinh trưởng trên đHó.

GầVGun như đaraồng thờWXi, cảCKW tòa Huyn Thiên Linh Vc cũng 'oành' một tiếng rồi hoàn toàn tan rã rồi biến thành tng đKviểlVm linh quang biến mấuGt trong không trung.

Hoa thụ trong tay BảmnIo Hoa cũng thu nhỏ lạYi trong nháy mắVt rồi hóa thành một viên phấwMn hồng quang cầqu bịnq đnqôi môi thơm của nàng hút vào trong bụng!

"Không ngờv lạIAi thấWlBt bạlhi trong gang tấGLc rồi! Mc dù luyn hóa đuGược thân thểov hai ngườXVoi này thành tro bụi nhưng với thầnZCn thông của hai ngườQqi bọn chúng thì chỉJYd vài trăm năm nữqa là chúng sẽ tu trở lạQqi đVGuược thc lc vốn có mà thôi, xem ra sau này còn phảVi đQqánh qua đwMánh lạYi với bọn chúng vài lầVn nữQqa." BảBto Hoa thấrgnp giọng t nói hai câu, thân thểmnI yêu kiu khẽ đuGộng lin lp tứAJc đZsZgZmng thng dy.

Nhưng ngay lp tứYWc, khuôn mt nữskg t mc bạlVch y hết trắsCng lạXVoi đrgnỏ, thân thểY yêu kiu khẽ run rẩWlBy, thiếu chút nữFsXa là không đMJYdng thng ngườFsXi đYược.

BảuGo Hoa vội vàng dùng thầCKWn nim đABto qua thểov nội, kết quảWlB là va nhìn ngọc dung đtã trở nên cc kỳ khó coi.

"Phin phứgZmc lớn rồi. LầsCn này đWlBúng là giết đVGuFFFch một ngàn t hạqi tám trăm rồi. Thương tích của ta va mới khởi sắuGc đMược đlhôi chút không ngờY giờQq lạlhi lp tứIAc chuyểqn biến xấCKWu tới mứuGc này. Hin giờQq cho dù có linh dược trong tay nhưng không mấlVt hai ba trăm năm cũng không thểskg nào khôi phục thầZHQn thông ban đjMoKvu đjMoược rồi. Tiếc là Huyn Thiên Linh Vc của ta mới tu thành đXVoược một chút b ngoài, nếu không thì cũng có thểXVo giết chết đYcược hai tên đsGối đKvWXu này, đvược vy thì tổn thấGLt thế này cũng không đwMáng là bao. Đành phảvi trở lạwMi Linh giới tĩqnh dưỡng cho tốt đuGã." BảWlBo Hoa bấBtt đAkJCc dĩWX than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ run, phấKvn hồng hà quang lạHi bng sáng lên, mà ngườovi lạAi biến mấAt tạFsXi chỗ.

Hàn Lp hin đtang đgZmgZmng trên đHYnh của một đMWXnh đqồi màu xám trắBtng không cao lắIAm, hai tay chắCKWp sau lưng nhìn v phía xa.

Cách đgZmó vài dm v phía mà hắgYAn đlVang nhìn tới, có thểA thấjMoy rõ có một cái hồ lớn không tài nào nhìn đKvược hết giới hạVn của nó.

Hồ nước này b mt có màu xanh lam đBtm, hơn nữsCa ở trên mt hồ mơ hồ thấZsZy một số cá nhỏ màu trắvng bơi qua bơi lạwMi, sinh cơ dườwMng như rấkJCt tràn tr.

"Quảskg nhiên không hổ với cái tên Lam Bộc hồ, hồ này quảWlB nhiên không h giống với nhữAng sông hồ khác ở Ma giới." Hàn Lp rốt cuộc cũng thu lạCKWi ánh mắtt, thấAJp giọng t nói một câu.

Ở phía sau hắJYdn không xa là một thanh niên trắnqng bóc lạnZCnh nhạHt đCKWFFFng đCó, bên cạFFFnh hắAJn còn có một thiếu nữXVo đvang trợn tròn đXVoôi mắCjWt xinh đjMoẹp, đgYAây cũng chính là Chu QuảV Nhi rồi.

Lúc này tiểFFFu nha đVCjWu đHến t Tiểvu Linh Thiên này sau khi đCược tn mắXVot chứsCng kiến Hàn Lp mấuGy lầovn đwMZHQi chiến với một đKvám Ma tộc cao giai, đaraương nhiên cũng không còn hoài nghi gì v thân phn của Hàn Lp nữWlBa.

Mà lúc này con ngươi nàng đdCang liên láo nhìn khắarap nơi, rõ ràng cũng hoạVt bát hơn nhiu so với trước kia, nàng không nhịgZmn đFsXược mở ming hỏi:

"Hàn tin bối, không phảsCi khi trước chúng ta đvã tng hỏi thăm đWlBược là Lam Bộc hồ này có Thánh tổ Ma tộc t mình tọa trấovn, chúng ta tới đBtây có thích hợp tht không?"

"Ừ, ngườvi ngươi nói là Lam Thác Thánh tổ. Tên ma này đJYdộc bá Lam Bộc hồ nhiu năm, t đkJCó có thểFFF thấsCy thầHn thông hắuGn không nhỏ. Nhưng Huyết Nha M là thứH ta bắIAt buộc phảGLi có đuGược nên cho dù mạuGo hiểlVm một chút ta cũng vn phảkJCi tới đlVây một chuyến. Hơn nữqa theo ta đMược biết, Lam Thác Thánh tổ đVGuã ẩQqn cư nhiu năm, nên cũng chưa chắuGc hin giờlV hắGLn đCang ở trong hồ, hin tạqi tọa trấBtn Lam Bộc hồ chng qua chỉgZm là một cỗ hóa thân và hai gã đmnI t của hắdCn mà thôi." Hàn Lp nghe vy, khẽ mỉZHQm cườYci trảCjW lờCKWi.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.