Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2114 : Lam Bộc Hồ

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2114 : Lam Bộc Hồ
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác GiảVv: Vong NgữNW
QuyểMgn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN
Chương 2114: Lam Bộc Hồ


DịUkch giảyk: aiemk46nhat2
Nhóm dịOtOch: Thanh Vân Môn
Nguồn: BạJkGch Ngọc sách
C hoa khẽ đywuung đWưa rồi lóe một cái lạvldi biến mấzOt trong hư không không thấSTy bóng dáng.

Sau một khắyc, khe hở nơi bà lão biến mấwEzt bắJkGt đbSMucZu rung đywuộng, hư ảBynh c hoa lóe lên rồi chui thng vào trong đjó.

"Ầm ầywum", một tiếng nổ lớn vang lên!

Khe không gian run rẩbSMy không ngng, t trong đMó lạzQLi có tng mảMng lớn phấPhn hồng quang hà tuôn ra như núi la phun trào.

Quang hà còn kéo theo một bóng ngườucZi màu đSvsđMgang ngã loạykng choạykng, chính là bà lão Hạvldc Nhan.

Thân hình bà ta xoay tròn chuyểmFn đlMộng vài vòng trong quang hà, không ngờywu lạudBi có vẻ như không thểj làm chủ đgPsược hành đsmộng của mình vy.

Không chỉdZ có vy, sau khi phấywun hồng hà quang mãnh lit phun trào ra, khe không gian cũng chớp tắlMt không ngng rồi vỡ tan nát ra.

Không ngờGj đwEzóa phầscXn hồng c hoa kia thoạaVmt nhìn tưởng tầXym thườWng nhưng uy lc của nó lạudBi lớn đGjến đPhộ có thểywu trc tiếp phá vỡ hư không!

Bà lão kinh sợ gầbSMm nhẹ lên một tiếng, quảvldi trượng trong tay mạknh mẽ đUkánh ra bốn phía nhanh như thiểcvm đSvsin, bốn đmFzOo trượng ảsnh khổng lồ hin ra rồi lóe một cái lạgPsi hóa thành bốn cỗ lốc xoáy màu vàng cuốn thng lên cao, khẽ tách phấdsn hồng quang hà khắkp bốn phía ra, bấucZy giờzQL thân hình bà lão mới ổn đscXdsnh trở lạvi.

Nhưng trên mt HạMgc Nhan lúc này tràn ngp vẻ kinh hoàng tột đXyộ, ánh mắbSMt nhìn v phía BảVvo Hoa lạNWi càng mơ hồ pha thêm một tia sợ hãi, trong lòng không kìm đkược suy nghĩIv:

"Hóa ra đvldây chính là Huyn Thiên Linh Vc, một khi bịIv nó bao phủ sẽ không thểbSM nào cy nhờEx đyược bấXyt kỳ thiên đzQLsma nguyên khí nào t ngoạExi giới mà chỉNW có thểIv dùng pháp lc của chính bảsmn thân mình đJkGM chống chọi với công kích khi trước. Nếu nói như thế thì nhữVvng bc ĐGji Tha như các nàng gầNNun như đUkã bịy thng tay gạzQLt bỏ đdsi tới bảzQLy tám phầjn thầbSMn thông! Không trách đcvược ngay cảywu Thiên KhấPhp dù vượt xa nàng cảQWU v pháp lc hay thầlMn thông nhưng va nhn ra thầVvn thông mà BảVvo Hoa thi triểPhn lin ngay lp tứyc trốn mấvt tăm tích."

Va nghĩNW tới vịZgb sư huynh này, bà lão cũng bấkwt chấjp nỗi sợ hãi trong lòng mà vội vàng quay đtSRVvu nhìn lạPhi phía bên kia.

ChỉW thấNWy ở bờLyI biên kế bên phấByn hồng thế giới, chng biết t lúc nào Thiên KhấZgbp đtSRã bịRJz vô số hư ảbSMnh c hoa ngăn lạzQLi, Huyết Quang Kinh Long do hắwn hóa thân thành va trái đkwụng phảLyIi khắzQLp nơi, nơi hắJkGn đtSRi qua hoa ảkwnh lũ lượt bịtSR chém vỡ ra.

Nhưng hư không ở gầRJzn đzOó lạLyIi lp tứSTc hin ra ngày một nhiu phấvldn hồng hư ảwEznh, tầbSMng tầkwng lớp lớp chen chúc nhau lao tới.

Với khí thế như chẻ tre của Huyết Quang, chỉRJz vài lầdsn chớp tắIvt hắGjn đRJzã liên tiếp phá vỡ mườXyi mấudBy tầZgbng chướng ngạMgi, sắmFp sa thoát ra ngoài Hoa giới.

Nhưng lúc này, BảQWUo Hoa vốn đkyng yên bấMgt đvldộng ở trung tâm hoa giới lạzQLi cườdsi nhạcyat một tiếng, một tay nhẹ nhàng bấMm nim pháp quyết.

Một tay khác đcyaang nâng phấUkn hồng hoa thụ lp tứQWUc bng sáng hào quang, vô số phấNWn hồng phù văn t đzQLó tuôn ra, cũng đGjiên cuồng chuyểGjn đkộng xung quanh BảlMo Hoa.

Bà lão áo đucZỏ chỉaVm cảcvm thấcyay cảGjnh sắNWc bốn phía khẽ mơ hồ rồi biến đMổi, mà nàng thì lạucZi quỷ dịtSR xuấNWt hin ở một nơi khác trong Hoa giới.

"ĐOtOi Na Di thut!"

Bà lão thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đzOPho mắzOt nhìn ra bốn phía.

ChỉscX thấmFy huyết quang vốn dĩmF đsmang ở bờy biên của Hoa giới giờBy này lạJkGi xuấucZt hin ở cách bà ba mươi trượng, một lầWn nữXya bịv tầdZng tầmFng lớp lớp hư ảExnh c hoa vây vào bên trong.
truyn cp nht nhanh nhấMt tạji tung hoanh chấSvsm com
Bà lão hơi do d, còn chưa quyết đucZLyInh đSTược có cầZgbn ra tay tương trợ hắMgn hay không thì hư không thì không gian gầNWn nàng bắUkt đIvvu dao đykộng, vô số phấdZn hồng hoa ảwEznh cũng hin ra, chen chúc tới tấLyIp lao đLyIến tương t bên phía huyết quang.

SắExc mt bà lão tái nhợt nhưng lp tứvc cắcyan răng ném quảUki trượng ra ngoài, quảsi trượng lp tứbSMc huyn hóa ra một con ngỗng trắzQLng lớn chng một trượng, hai mắbSMt phảNW ra kim quang, hai cánh vỗ đXyp không ngng. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

"Veo veo", có tiếng xé gió vang lên!

Phong nhn dày đNWc xuấvt hin xung quanh bạUkch hạudBc rồi bắvn liên tiếp v bốn phương tám hướng, mà hai tay bà lão thì bấym nim pháp quyết sau đsmó vỗ đXyOtOu, thiên linh cái hé mở, một cỗ hoàng khí xông ra t đwó. Hoàng khí quay cuồng, t đJkGó truyn ra một tiếng thét gào rồi lạdsi biến ảdso thành một mt quỷ lớn như một tòa lầJkGu.

Na bên mt quỷ là khuôn mt một m nữQWU vô cùng xinh đExẹp, mà na bên kia thì lạgPsi là mt xanh nanh vàng vô cùng dữQWU tợn, mà khi tiếng thét gào ngưng lạvi thì nó lạbSMi há lớn ming phun ra một cỗ ma phong.

Ma phong này va ra khỏi ming thì nơi mà nó quét qua tứbSMc thì cát bay đMá chạdZy mà biến thành một khoảjng tối tăm mù mờIv, nó không ngng cuốn ra bốn phía, có vẻ nó đgPsang có ý đRJzdZnh muốn hình thành một phương thiên đQWUcva trong Hoa giới này.

Thiên KhấSvsp ở phía bên kia, sau khi biết mình không thểk nào d dàng trốn chạsmy cũng thu lạtSRi huyết quang rồi khẽ lắPhc mình huyn hóa thành một hư ảUknh ma sư (sư t ma) toàn thân huyết hồng cao hơn trăm trượng, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra t ngườki rồi hóa thành một mảknh huyết sắzOc vụ hảMgi cuốn ra hoa ảmFnh khắsp bốn phía.

Trong khoảVvnh khắSvsc, không ngờZgb hai ma này lạGji có ý đPhcvnh đkổi khách thành chủ ngay tạdZi Hoa giới!

BảRJzo Hoa thấbSMy cảMgnh này thì hơi nhíu mày lạGji, nàng bấwEzt giác khẽ thở dài một hơi, mà sau đSvsó khẽ rung hoa thụ trong tay một cái.

Trong phút chốc, một màn quỷ dịQWU xuấvt hin.

Hơn trăm đByóa phấZgbn hồng c hoa vốn dĩaVm còn đdZang chiếm giữj trên đMzQLu các cành cây đdZồng thờExi lóe lên rồi chm rãi rớt xuống.

"Đi"

Một tay áo BảgPso hoa phấst v phía nhữtSRng đkó phấsmn hồng c hoa này, đMồng thờywui ming quát lên một tiếng.

Một khắwc sau đmFó có tiếng "phốc phốc" truyn đsmến.

Nhữcvng đXyóa hoa màu phấucZn hồng bay thng lên trờSTi cao rồi lũ lượt huyn hóa thành tng đsoàn tng đykoàn ma dim, rồi trong nháy mắlMt, nhữsng đzOóa ma dim này lạNNui dung hợp thành một thểEx mà biến thành một vùng biểaVmn la màu phấlMn hồng.

Ban đNNuJkGu biểscXn la chỉzO lớn chng hơn một mu, nhưng khi va tiếp xúc với nhữSvsng hoa ảudBnh đzQLang lơ lng trong hư không gầdZn đudBó thì chúng cũng lp tứtSRc hóa thành phấZgbn hồng ma dim, rồi đucZiên cuồng lan tràn khắVvp bốn phương tám hướng.

ChỉBy chưa đvủ thờwi gian vài lầudBn hô hấSTp mà cảZgb bầdZu trờlMi Hoa giới lin biến thành biểkwn trờcyai ma dim, ngay sau khi Bảko Hoa lẩMm nhẩSTm nim vài t thì cảudB vùng biểIvn la như réo gọi ln nhau mà đzOồng loạkt hùng hổ lao v phía hai ma ở đsmối din.

Thiên KhấgPsp và HạRJzc Nhan thấdZy vy đdsồng loạkt đywucyai biến sắJkGc mt, như có thầgPsn giao cách cảvm mà quay lạmFi nhìn nhau một cái, ngay sau đByó lạvldi đmFồng loạdZt lấkwy ra một viên đVvan dược màu huyết hồng rồi nuốt vào.

Khí tứOtOc trên ngườvi hai ngườyki lp tứzQLc tăng mạvnh, dườlMng như hai ngườbSMi đkwang bắywut đMgtSRu liu mạQWUng thúc giục ma công.

Đáng thương cho hai ma vốn có thểkw coi là bc ĐWi Tha cao cấPhp nhấzQLt ở Ma giới vy mà giờNW đUkây không thểj nào nhờZgb cy vào lc lượng của thiên đzQLLyIa nguyên khí mà chỉW còn cách phục dụng đlMan dược kích thích tim lc đOtOwEz cắSTn răng chống chọi phấjn hồng ma dim.

Trong chốc lát, ma dim cuồn cuộn cao ngút tn trờscXi đNWã bao phủ hoàn toàn hai ma, cảZgb Huyn Thiên Hoa giới cũng đzQLã hóa thành thế giới của la!

Mà lúc này, gốc phấSTn hồng hoa thụ kia cũng trở nên trụi lủi, hơn nữywua thểNW tích của nó so với trước cũng nhỏ đscXi tới hơn một phầscXn năm.

Mà trong khoảdsnh khắvldc pháp quyết trong ming BảdZo Hoa cũng đudBột nhiên dng lạIvi, ngọc dung không ngờk lạscXi biến trắvng biến đXyỏ vài lầywun.

Sau đjó, thầtSRn sắUkc của nữQWU t này lp tứywuc trở nên khó coi, nàng cườSvsi khổ một tiếng rồi cũng lấky ra một viên đkan dược màu trắaVmng rồi nuốt vào trong bụng.

VịJkG Ma tộc Thủy tổ này khoanh chân ngồi xuống tạdZi chỗ, ôm lấky hoa thụ trong tay vào ngc, phía ngoài cơ thểtSR biến ảaVmo thành một tầvng tinh quang như lưu ly, hai mắvt nàng khép lạji, bắst đBykwu ngưng thầwn thúc giục bảMgo vt này.

Nàng hiểByu rõ với tu vi kinh khủng của hai vịwEz Thánh tổ già đZgbbSMi Thiên KhấscXp và HạIvc Nhan này, cho dù không có thiên đywEza nguyên khí tương trợ đmFi nữSvsa nhưng muốn mạMnh mẽ dùng ma dim luyn hóa bọn họ vn là một chuyn vô cùng khó khăn, vì vy nàng không thểXy không tìm cách vây khốn họ lâu dài đlMược.

CứGj như vy, thờudBi gian cứudB chầkm chm trôi đyki, chớp mắPht một cái đSvsã mấucZy ngày trôi qua.

Đến ngày thứsm bảWy, Hoa giới vỗn dĩkw ngp tràn phấtSRn hồng ma dim đWột nhiên run rẩWy rồi lạudBi xuấQWUt hin dấLyIu hiu bấbSMt ổn.

T trong phấbSMn hồng ma dim cuồn cuộn lp tứNNuc có hai tiếng hú dài truyn ra, một đkoàn hỏa cầcyau màu hắtSRc hồng và một đWoàn huyết quang t đMgó bắByn ra, lợi dụng một khe hở lộ ra trong khoảkwnh khắZgbc của Hoa giới mà lao ra với tốc đQWUộ không thểZgb tưởng tượng đgPsược, thoáng cái chúng đudBã xuyên thủng giới din thoát ra ngoài rồi bỏ chạudBy không h ngng lạByi.

"Tin tỳ! Hóa ra là ngươi chưa khôi phục tu vi Đki Tha kỳ, lầwEzn tới gp mt nhấJkGt đJkGtSRnh sẽ là ngày chết của ngươi!" Trong hỏa cầkwu đtSRã đsi xa mơ hồ có một nữdZ anh cao vài tấcyac, hét lớn một tiếng thê lương cc kỳ.

Chớp tắkwt vài lầdsn, hỏa cầcvu và huyết quang đMgã hoàn toàn mấykt dạExng ở cuối chân trờucZi.

Một tiếng thở tht dài vang lên!

BảzOo Hoa mở mắudBt ra, khuôn mt tràn đyucZy vẻ tiếc hn.

Cũng không thấzQLy nàng có đNNuộng tác gì, nhưng ma dim cuồn cuộn trong Hoa giới lạvldi t đykộng thu nhỏ lạywui, trong nháy mắNNut lạXyi ngưng tụ thành mườudBi mấQWUy đtSRóa phấzQLn hồng c hoa, một lầsmn nữvlda trôi v phía hoa thụ rồi vữExng vàng sinh trưởng trên đaVmó.

Gầcyan như đIvồng thờXyi, cảBy tòa Huyn Thiên Linh Vc cũng 'oành' một tiếng rồi hoàn toàn tan rã rồi biến thành tng đgPsiểExm linh quang biến mấdZt trong không trung.

Hoa thụ trong tay BảzOo Hoa cũng thu nhỏ lạucZi trong nháy mắNWt rồi hóa thành một viên phấSTn hồng quang cầZgbu bịv đLyIôi môi thơm của nàng hút vào trong bụng!

"Không ngờs lạvi thấXyt bạsmi trong gang tấykc rồi! Mc dù luyn hóa đRJzược thân thểEx hai ngườUki này thành tro bụi nhưng với thầyn thông của hai ngườwEzi bọn chúng thì chỉPh vài trăm năm nữsma là chúng sẽ tu trở lạgPsi đzQLược thc lc vốn có mà thôi, xem ra sau này còn phảQWUi đsánh qua đQWUánh lạji với bọn chúng vài lầvn nữJkGa." BảByo Hoa thấvp giọng t nói hai câu, thân thểmF yêu kiu khẽ đQWUộng lin lp tứkc đwvldng thng dy.

Nhưng ngay lp tứzQLc, khuôn mt nữv t mc bạwch y hết trắPhng lạcyai đkỏ, thân thểs yêu kiu khẽ run rẩscXy, thiếu chút nữka là không đvVvng thng ngườdZi đwEzược.

Bảyo Hoa vội vàng dùng thầsmn nim đbSMucZo qua thểzO nội, kết quảdZ là va nhìn ngọc dung đlMã trở nên cc kỳ khó coi.

"Phin phứucZc lớn rồi. LầGjn này đUkúng là giết đmFvch một ngàn t hạdsi tám trăm rồi. Thương tích của ta va mới khởi sắtSRc đdZược đMôi chút không ngờQWU giờvld lạWi lp tứywuc chuyểvn biến xấyku tới mứVvc này. Hin giờST cho dù có linh dược trong tay nhưng không mấkwt hai ba trăm năm cũng không thểUk nào khôi phục thầByn thông ban đvWu đdZược rồi. Tiếc là Huyn Thiên Linh Vc của ta mới tu thành đSTược một chút b ngoài, nếu không thì cũng có thểRJz giết chết đzOược hai tên đzOối đRJzWu này, đdsược vy thì tổn thấMgt thế này cũng không đvldáng là bao. Đành phảyki trở lạyki Linh giới tĩcvnh dưỡng cho tốt đzOã." BảWo Hoa bấmFt đUklMc dĩM than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ run, phấRJzn hồng hà quang lạVvi bng sáng lên, mà ngườRJzi lạGji biến mấLyIt tạzQLi chỗ.

Hàn Lp hin đscXang đaVmkwng trên đsmsmnh của một đvmFnh đSTồi màu xám trắvng không cao lắudBm, hai tay chắtSRp sau lưng nhìn v phía xa.

Cách đQWUó vài dm v phía mà hắyn đzOang nhìn tới, có thểJkG thấVvy rõ có một cái hồ lớn không tài nào nhìn đQWUược hết giới hạIvn của nó.

Hồ nước này b mt có màu xanh lam đcvm, hơn nữNWa ở trên mt hồ mơ hồ thấIvy một số cá nhỏ màu trắRJzng bơi qua bơi lạUki, sinh cơ dườgPsng như rấaVmt tràn tr.

"QuảUk nhiên không hổ với cái tên Lam Bộc hồ, hồ này quảMg nhiên không h giống với nhữbSMng sông hồ khác ở Ma giới." Hàn Lp rốt cuộc cũng thu lạMgi ánh mắwEzt, thấyp giọng t nói một câu.

Ở phía sau hắMgn không xa là một thanh niên trắaVmng bóc lạgPsnh nhạRJzt đgPsPhng đwó, bên cạknh hắmFn còn có một thiếu nữVv đUkang trợn tròn đsôi mắExt xinh đykẹp, đNWây cũng chính là Chu Quảj Nhi rồi.

Lúc này tiểaVmu nha đzQLyu đgPsến t TiểSTu Linh Thiên này sau khi đExược tn mắPht chứdsng kiến Hàn Lp mấvldy lầkwn đsmki chiến với một đRJzám Ma tộc cao giai, đudBương nhiên cũng không còn hoài nghi gì v thân phn của Hàn Lp nữcyaa.

Mà lúc này con ngươi nàng đudBang liên láo nhìn khắMgp nơi, rõ ràng cũng hoạsmt bát hơn nhiu so với trước kia, nàng không nhịUkn đVvược mở ming hỏi:

"Hàn tin bối, không phảVvi khi trước chúng ta đcvã tng hỏi thăm đcyaược là Lam Bộc hồ này có Thánh tổ Ma tộc t mình tọa trấtSRn, chúng ta tới đMgây có thích hợp tht không?"

"Ừ, ngườudBi ngươi nói là Lam Thác Thánh tổ. Tên ma này đlMộc bá Lam Bộc hồ nhiu năm, t đOtOó có thểk thấjy thầlMn thông hắPhn không nhỏ. Nhưng Huyết Nha M là thứQWU ta bắNWt buộc phảcvi có đmFược nên cho dù mạyo hiểlMm một chút ta cũng vn phảOtOi tới đIvây một chuyến. Hơn nữSvsa theo ta đMgược biết, Lam Thác Thánh tổ đSvsã ẩcvn cư nhiu năm, nên cũng chưa chắSTc hin giờv hắvldn đOtOang ở trong hồ, hin tạvi tọa trấMgn Lam Bộc hồ chng qua chỉds là một cỗ hóa thân và hai gã đk t của hắzQLn mà thôi." Hàn Lp nghe vy, khẽ mỉwEzm cườZgbi trảZgb lờRJzi.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.