Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2114 : Lam Bộc Hồ

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2114 : Lam Bộc Hồ
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác GiảOHj: Vong NgữPpl
QuyểlfPn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN
Chương 2114: Lam Bộc Hồ


DịkBWch giảaB: aiemk46nhat2
Nhóm dịqWch: Thanh Vân Môn
Nguồn: Bạfxch Ngọc sách
C hoa khẽ đaBung đFOưa rồi lóe một cái lạlfPi biến mấOHjt trong hư không không thấnzy bóng dáng.

Sau một khắwWc, khe hở nơi bà lão biến mấPplt bắkBWt đWfwKcwu rung đWộng, hư ảalCnh c hoa lóe lên rồi chui thng vào trong đHmRó.

"Ầm ầCm", một tiếng nổ lớn vang lên!

Khe không gian run rẩWFy không ngng, t trong đwlVó lạSOi có tng mảxng lớn phấKPn hồng quang hà tuôn ra như núi la phun trào.

Quang hà còn kéo theo một bóng ngườqWi màu đwCđpfFang ngã loạmnSng choạlfPng, chính là bà lão HạWc Nhan.

Thân hình bà ta xoay tròn chuyểWn đwlVộng vài vòng trong quang hà, không ngờfG lạBi có vẻ như không thểOOO làm chủ đPplược hành đlfPộng của mình vy.

Không chỉnz có vy, sau khi phấWFn hồng hà quang mãnh lit phun trào ra, khe không gian cũng chớp tắFt không ngng rồi vỡ tan nát ra.

Không ngờpfF đVvóa phầnzn hồng c hoa kia thoạxt nhìn tưởng tầwCm thườzng nhưng uy lc của nó lạBkWi lớn đmnSến đxwộ có thểOOO trc tiếp phá vỡ hư không!

Bà lão kinh sợ gầWFm nhẹ lên một tiếng, quảWi trượng trong tay mạcsnh mẽ đlfPánh ra bốn phía nhanh như thiểlxZm đPplin, bốn đmnSRqDo trượng ảlfPnh khổng lồ hin ra rồi lóe một cái lạKPi hóa thành bốn cỗ lốc xoáy màu vàng cuốn thng lên cao, khẽ tách phấOOOn hồng quang hà khắfap bốn phía ra, bấqWy giờs thân hình bà lão mới ổn đaBwlVnh trở lạSOi.

Nhưng trên mt HạFc Nhan lúc này tràn ngp vẻ kinh hoàng tột đxộ, ánh mắBt nhìn v phía Bảxwo Hoa lạHmRi càng mơ hồ pha thêm một tia sợ hãi, trong lòng không kìm đOOOược suy nghĩOHj:

"Hóa ra đmnSây chính là Huyn Thiên Linh Vc, một khi bịBkW nó bao phủ sẽ không thểO nào cy nhờZm đKcwược bấxwt kỳ thiên đDxSOa nguyên khí nào t ngoạkBWi giới mà chỉKP có thểWF dùng pháp lc của chính bảfxn thân mình đlfPwC chống chọi với công kích khi trước. Nếu nói như thế thì nhữOng bc ĐOHji Tha như các nàng gầBkWn như đsã bịF thng tay gạltt bỏ đVvi tới bảKPy tám phầOn thầqWn thông! Không trách đVvược ngay cảO Thiên KhấSOp dù vượt xa nàng cảkBW v pháp lc hay thầzn thông nhưng va nhn ra thầltn thông mà BảDxo Hoa thi triểzn lin ngay lp tứOHjc trốn mấcst tăm tích."

Va nghĩqW tới vịVv sư huynh này, bà lão cũng bấxwt chấFp nỗi sợ hãi trong lòng mà vội vàng quay đPkgPwu nhìn lạjKBi phía bên kia.

Chỉs thấCKEy ở bờDx biên kế bên phấlxZn hồng thế giới, chng biết t lúc nào Thiên KhấCKEp đKPã bịmnS vô số hư ảwlVnh c hoa ngăn lạwCi, Huyết Quang Kinh Long do hắsn hóa thân thành va trái đKPụng phảJJbi khắfxp nơi, nơi hắpfFn đBi qua hoa ảEqnh lũ lượt bịSO chém vỡ ra.

Nhưng hư không ở gầWfwn đFó lạWFi lp tứWc hin ra ngày một nhiu phấKPn hồng hư ảOnh, tầHmRng tầcsng lớp lớp chen chúc nhau lao tới.

Với khí thế như chẻ tre của Huyết Quang, chỉmnS vài lầFn chớp tắlfPt hắOOOn đWfwã liên tiếp phá vỡ mườDxi mấalCy tầfang chướng ngạwWi, sắRqDp sa thoát ra ngoài Hoa giới.

Nhưng lúc này, BảVvo Hoa vốn đPplpfFng yên bấVvt đOHjộng ở trung tâm hoa giới lạSOi cườBi nhạst một tiếng, một tay nhẹ nhàng bấPkm nim pháp quyết.

Một tay khác đfGang nâng phấkBWn hồng hoa thụ lp tứfac bng sáng hào quang, vô số phấsn hồng phù văn t đqWó tuôn ra, cũng đDxiên cuồng chuyểbgan đbgaộng xung quanh Bảzo Hoa.

Bà lão áo đWỏ chỉlxZ cảHmRm thấwWy cảwWnh sắlfPc bốn phía khẽ mơ hồ rồi biến đCổi, mà nàng thì lạalCi quỷ dịOHj xuấHmRt hin ở một nơi khác trong Hoa giới.

"Đzi Na Di thut!"

Bà lão thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đxFOo mắOt nhìn ra bốn phía.

ChỉmnS thấOOOy huyết quang vốn dĩOOO đbgaang ở bờPpl biên của Hoa giới giờRqD này lạwlVi xuấHmRt hin ở cách bà ba mươi trượng, một lầZmn nữHmRa bịWfw tầVvng tầOng lớp lớp hư ảPplnh c hoa vây vào bên trong.

Bà lão hơi do d, còn chưa quyết đaxnh đJJbược có cầfGn ra tay tương trợ hắlxZn hay không thì hư không thì không gian gầCn nàng bắkBWt đxbgau dao đwlVộng, vô số phấbgan hồng hoa ảwCnh cũng hin ra, chen chúc tới tấJJbp lao đgPwến tương t bên phía huyết quang.

SắfGc mt bà lão tái nhợt nhưng lp tứwCc cắjKBn răng ném quảaBi trượng ra ngoài, quảBi trượng lp tứwlVc huyn hóa ra một con ngỗng trắFng lớn chng một trượng, hai mắOt phảlfP ra kim quang, hai cánh vỗ đEqp không ngng.

"Veo veo", có tiếng xé gió vang lên!

Phong nhn dày đsc xuấBkWt hin xung quanh bạKPch hạPkc rồi bắPpln liên tiếp v bốn phương tám hướng, mà hai tay bà lão thì bấzm nim pháp quyết sau đlxZó vỗ đaKcwu, thiên linh cái hé mở, một cỗ hoàng khí xông ra t đbgaó. Hoàng khí quay cuồng, t đFOó truyn ra một tiếng thét gào rồi lạKcwi biến ảlfPo thành một mt quỷ lớn như một tòa lầmnSu.

Na bên mt quỷ là khuôn mt một m nữCKE vô cùng xinh đPplẹp, mà na bên kia thì lạWFi là mt xanh nanh vàng vô cùng dữa tợn, mà khi tiếng thét gào ngưng lạKcwi thì nó lạfai há lớn ming phun ra một cỗ ma phong.

Ma phong này va ra khỏi ming thì nơi mà nó quét qua tứFOc thì cát bay đJJbá chạWy mà biến thành một khoảwlVng tối tăm mù mờwlV, nó không ngng cuốn ra bốn phía, có vẻ nó đfaang có ý đSOnznh muốn hình thành một phương thiên đDxfaa trong Hoa giới này.

Thiên KhấZmp ở phía bên kia, sau khi biết mình không thểF nào d dàng trốn chạfxy cũng thu lạmnSi huyết quang rồi khẽ lắOOOc mình huyn hóa thành một hư ảZmnh ma sư (sư t ma) toàn thân huyết hồng cao hơn trăm trượng, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra t ngườcsi rồi hóa thành một mảSOnh huyết sắBkWc vụ hảxi cuốn ra hoa ảlfPnh khắkBWp bốn phía.

Trong khoảxwnh khắfxc, không ngờbga hai ma này lạPpli có ý đKPanh đWổi khách thành chủ ngay tạPki Hoa giới!

Bảnzo Hoa thấEqy cảWFnh này thì hơi nhíu mày lạgPwi, nàng bấPplt giác khẽ thở dài một hơi, mà sau đCó khẽ rung hoa thụ trong tay một cái.

Trong phút chốc, một màn quỷ dịwC xuấst hin.

Hơn trăm đlxZóa phấltn hồng c hoa vốn dĩOHj còn đmnSang chiếm giữW trên đSOPplu các cành cây đHmRồng thờCKEi lóe lên rồi chm rãi rớt xuống.

"Đi"

Một tay áo BảKPo hoa phấFt v phía nhữHmRng đwlVó phấzn hồng c hoa này, đPplồng thờOi ming quát lên một tiếng.

Một khắnzc sau đbgaó có tiếng "phốc phốc" truyn đfaến.

NhữalCng đfaóa hoa màu phấfan hồng bay thng lên trờBi cao rồi lũ lượt huyn hóa thành tng đlxZoàn tng đmnSoàn ma dim, rồi trong nháy mắwlVt, nhữEqng đlfPóa ma dim này lạaBi dung hợp thành một thểBkW mà biến thành một vùng biểan la màu phấWn hồng.

Ban đOfxu biểwCn la chỉpfF lớn chng hơn một mu, nhưng khi va tiếp xúc với nhữzng hoa ảfxnh đOOOang lơ lng trong hư không gầWn đHmRó thì chúng cũng lp tứxc hóa thành phấKPn hồng ma dim, rồi đgPwiên cuồng lan tràn khắmnSp bốn phương tám hướng.

ChỉlfP chưa đmnSủ thờfxi gian vài lầPpln hô hấRqDp mà cảC bầVvu trờai Hoa giới lin biến thành biểWn trờPpli ma dim, ngay sau khi BảwCo Hoa lẩWm nhẩnzm nim vài t thì cảFO vùng biểbgan la như réo gọi ln nhau mà đHmRồng loạPkt hùng hổ lao v phía hai ma ở đqWối din.

Thiên KhấSOp và HạSOc Nhan thấcsy vy đSOồng loạWt đqWBi biến sắCKEc mt, như có thầOHjn giao cách cảVvm mà quay lạqWi nhìn nhau một cái, ngay sau đBkWó lạaBi đmnSồng loạat lấlxZy ra một viên đCan dược màu huyết hồng rồi nuốt vào.

Khí tứsc trên ngườWfwi hai ngườjKBi lp tứHmRc tăng mạlfPnh, dườang như hai ngườqWi đFang bắSOt đKcwpfFu liu mạWng thúc giục ma công.

Đáng thương cho hai ma vốn có thểVv coi là bc ĐwWi Tha cao cấkBWp nhấaBt ở Ma giới vy mà giờcs đwCây không thểWF nào nhờW cy vào lc lượng của thiên đkBWCKEa nguyên khí mà chỉlfP còn cách phục dụng đOOOan dược kích thích tim lc đaBa cắcsn răng chống chọi phấxn hồng ma dim.

Trong chốc lát, ma dim cuồn cuộn cao ngút tn trờlti đKcwã bao phủ hoàn toàn hai ma, cảF Huyn Thiên Hoa giới cũng đalCã hóa thành thế giới của la!

Mà lúc này, gốc phấfan hồng hoa thụ kia cũng trở nên trụi lủi, hơn nữxa thểWF tích của nó so với trước cũng nhỏ đlti tới hơn một phầwlVn năm.

Mà trong khoảPplnh khắbgac pháp quyết trong ming BảWFo Hoa cũng đSOột nhiên dng lạaBi, ngọc dung không ngờOOO lạWFi biến trắWng biến đwCỏ vài lầHmRn.

Sau đaBó, thầPkn sắPplc của nữwW t này lp tứlxZc trở nên khó coi, nàng cườalCi khổ một tiếng rồi cũng lấfGy ra một viên đKcwan dược màu trắOng rồi nuốt vào trong bụng.

VịaB Ma tộc Thủy tổ này khoanh chân ngồi xuống tạbgai chỗ, ôm lấFOy hoa thụ trong tay vào ngc, phía ngoài cơ thểVv biến ảWo thành một tầCng tinh quang như lưu ly, hai mắCt nàng khép lạBi, bắOHjt đKcwDxu ngưng thầCKEn thúc giục bảSOo vt này.

Nàng hiểlxZu rõ với tu vi kinh khủng của hai vịlt Thánh tổ già đcsjKBi Thiên KhấOHjp và Hạsc Nhan này, cho dù không có thiên đpfFxa nguyên khí tương trợ đRqDi nữaa nhưng muốn mạWFnh mẽ dùng ma dim luyn hóa bọn họ vn là một chuyn vô cùng khó khăn, vì vy nàng không thểqW không tìm cách vây khốn họ lâu dài đwCược.

CứwlV như vy, thờKcwi gian cứBkW chầbgam chm trôi đRqDi, chớp mắwWt một cái đxwã mấBy ngày trôi qua.

Đến ngày thứkBW bảFOy, Hoa giới vỗn dĩwC ngp tràn phấzn hồng ma dim đJJbột nhiên run rẩEqy rồi lạKPi xuấZmt hin dấPplu hiu bấwlVt ổn.

T trong phấWfwn hồng ma dim cuồn cuộn lp tứFc có hai tiếng hú dài truyn ra, một đsoàn hỏa cầxu màu hắZmc hồng và một đnzoàn huyết quang t đPpló bắan ra, lợi dụng một khe hở lộ ra trong khoảCKEnh khắqWc của Hoa giới mà lao ra với tốc đsộ không thểOHj tưởng tượng đSOược, thoáng cái chúng đHmRã xuyên thủng giới din thoát ra ngoài rồi bỏ chạBkWy không h ngng lạVvi.

"Tin tỳ! Hóa ra là ngươi chưa khôi phục tu vi ĐPki Tha kỳ, lầCKEn tới gp mt nhấqWt đWPplnh sẽ là ngày chết của ngươi!" Trong hỏa cầBu đfxã đfai xa mơ hồ có một nữBkW anh cao vài tấjKBc, hét lớn một tiếng thê lương cc kỳ.

Chớp tắKcwt vài lầlxZn, hỏa cầkBWu và huyết quang đWFã hoàn toàn mấlxZt dạEqng ở cuối chân trờCKEi.

Một tiếng thở tht dài vang lên!

BảqWo Hoa mở mắCt ra, khuôn mt tràn đWfwxwy vẻ tiếc hn.

Cũng không thấWy nàng có đWfwộng tác gì, nhưng ma dim cuồn cuộn trong Hoa giới lạfxi t đZmộng thu nhỏ lạCi, trong nháy mắSOt lạaBi ngưng tụ thành mườWFi mấzy đWFóa phấHmRn hồng c hoa, một lầwlVn nữWFa trôi v phía hoa thụ rồi vữBkWng vàng sinh trưởng trên đZmó.

GầalCn như đgPwồng thờjKBi, cảBkW tòa Huyn Thiên Linh Vc cũng 'oành' một tiếng rồi hoàn toàn tan rã rồi biến thành tng đCiểalCm linh quang biến mấWfwt trong không trung.

Hoa thụ trong tay BảpfFo Hoa cũng thu nhỏ lạbgai trong nháy mắOt rồi hóa thành một viên phấJJbn hồng quang cầCKEu bịKcw đmnSôi môi thơm của nàng hút vào trong bụng!

"Không ngờxw lạRqDi thấOt bạlxZi trong gang tấbgac rồi! Mc dù luyn hóa đxược thân thểfG hai ngườOi này thành tro bụi nhưng với thầWn thông của hai ngườRqDi bọn chúng thì chỉSO vài trăm năm nữEqa là chúng sẽ tu trở lạWFi đWFược thc lc vốn có mà thôi, xem ra sau này còn phảHmRi đjKBánh qua đVvánh lạKPi với bọn chúng vài lầVvn nữcsa." BảlxZo Hoa thấwlVp giọng t nói hai câu, thân thểCKE yêu kiu khẽ đOOOộng lin lp tứwWc đcslfPng thng dy.

Nhưng ngay lp tứalCc, khuôn mt nữPpl t mc bạwlVch y hết trắwlVng lạwWi đfaỏ, thân thểWF yêu kiu khẽ run rẩFOy, thiếu chút nữalCa là không đPplalCng thng ngườBi đDxược.
truyn copy t tunghoanh.com
BảDxo Hoa vội vàng dùng thầFOn nim đzwWo qua thểz nội, kết quảW là va nhìn ngọc dung đFã trở nên cc kỳ khó coi.

"Phin phứpfFc lớn rồi. LầwlVn này đzúng là giết đEqgPwch một ngàn t hạFi tám trăm rồi. Thương tích của ta va mới khởi sắKcwc đfGược đOOOôi chút không ngờgPw giờDx lạOOOi lp tứOc chuyểCKEn biến xấVvu tới mứjKBc này. Hin giờwC cho dù có linh dược trong tay nhưng không mấWFt hai ba trăm năm cũng không thểgPw nào khôi phục thầxn thông ban đgPwaBu đEqược rồi. Tiếc là Huyn Thiên Linh Vc của ta mới tu thành đaBược một chút b ngoài, nếu không thì cũng có thểRqD giết chết đcsược hai tên đZmối đlxZPplu này, đPkược vy thì tổn thấBkWt thế này cũng không đCKEáng là bao. Đành phảqWi trở lạPki Linh giới tĩxnh dưỡng cho tốt đzã." BảalCo Hoa bấqWt đVvOHjc dĩfG than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ run, phấZmn hồng hà quang lạCKEi bng sáng lên, mà ngườai lạlfPi biến mấwCt tạDxi chỗ.

Hàn Lp hin đRqDang đWang trên đgPwwCnh của một đcsKPnh đOồi màu xám trắfxng không cao lắFm, hai tay chắKPp sau lưng nhìn v phía xa.

Cách đfaó vài dm v phía mà hắFOn đmnSang nhìn tới, có thểwlV thấKcwy rõ có một cái hồ lớn không tài nào nhìn đBkWược hết giới hạHmRn của nó.

Hồ nước này b mt có màu xanh lam đOm, hơn nữqWa ở trên mt hồ mơ hồ thấfGy một số cá nhỏ màu trắfang bơi qua bơi lạbgai, sinh cơ dườKcwng như rấPplt tràn tr.

"QuảjKB nhiên không hổ với cái tên Lam Bộc hồ, hồ này quảVv nhiên không h giống với nhữxwng sông hồ khác ở Ma giới." Hàn Lp rốt cuộc cũng thu lạFi ánh mắFOt, thấWFp giọng t nói một câu.

Ở phía sau hắJJbn không xa là một thanh niên trắKcwng bóc lạwWnh nhạKcwt đBkWKcwng đPpló, bên cạBnh hắBn còn có một thiếu nữBkW đOang trợn tròn đBkWôi mắwlVt xinh đlfPẹp, đWây cũng chính là Chu Quảnz Nhi rồi.

Lúc này tiểJJbu nha đKPHmRu đalCến t TiểDxu Linh Thiên này sau khi đnzược tn mắbgat chứkBWng kiến Hàn Lp mấfGy lầjKBn đfGPpli chiến với một đDxám Ma tộc cao giai, đxwương nhiên cũng không còn hoài nghi gì v thân phn của Hàn Lp nữalCa.

Mà lúc này con ngươi nàng đwWang liên láo nhìn khắzp nơi, rõ ràng cũng hoạmnSt bát hơn nhiu so với trước kia, nàng không nhịsn đWược mở ming hỏi:

"Hàn tin bối, không phảZmi khi trước chúng ta đltã tng hỏi thăm đPplược là Lam Bộc hồ này có Thánh tổ Ma tộc t mình tọa trấDxn, chúng ta tới đsây có thích hợp tht không?"

"Ừ, ngườaBi ngươi nói là Lam Thác Thánh tổ. Tên ma này đxộc bá Lam Bộc hồ nhiu năm, t đOHjó có thểfG thấHmRy thầWn thông hắVvn không nhỏ. Nhưng Huyết Nha M là thứVv ta bắWt buộc phảfxi có đpfFược nên cho dù mạWFo hiểBkWm một chút ta cũng vn phảDxi tới đlxZây một chuyến. Hơn nữxwa theo ta đOOOược biết, Lam Thác Thánh tổ đWfwã ẩwWn cư nhiu năm, nên cũng chưa chắEqc hin giờs hắKPn đsang ở trong hồ, hin tạpfFi tọa trấVvn Lam Bộc hồ chng qua chỉOOO là một cỗ hóa thân và hai gã đOOO t của hắkBWn mà thôi." Hàn Lp nghe vy, khẽ mỉbgam cườfai trảWfw lờOOOi.

nguồn tunghoanh.com
 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.