Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2114 : Lam Bộc Hồ

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2114 : Lam Bộc Hồ
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác GiảI: Vong NgữaRK
Quyểrjn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN
Chương 2114: Lam Bộc Hồ


DịiuPch giảCHj: aiemk46nhat2
Nhóm dịhsBch: Thanh Vân Môn
Nguồn: BạhsBch Ngọc sách
C hoa khẽ đHung đCHjưa rồi lóe một cái lạHIi biến mấqswt trong hư không không thấHy bóng dáng.

Sau một khắHc, khe hở nơi bà lão biến mấlrt bắsiht đrjuUlu rung đsihộng, hư ảGPnh c hoa lóe lên rồi chui thng vào trong đaó.

"Ầm ầBCQm", một tiếng nổ lớn vang lên!

Khe không gian run rẩily không ngng, t trong điuPó lạUIi có tng mảRhng lớn phấrjn hồng quang hà tuôn ra như núi la phun trào.

Quang hà còn kéo theo một bóng ngườiuPi màu đjđslLang ngã loạBCQng choạHIng, chính là bà lão HạpsGc Nhan.

Thân hình bà ta xoay tròn chuyểiln đaRKộng vài vòng trong quang hà, không ngờpsG lạGPi có vẻ như không thểil làm chủ đnxiược hành đjộng của mình vy.

Không chỉh có vy, sau khi phấGGnn hồng hà quang mãnh lit phun trào ra, khe không gian cũng chớp tắSt không ngng rồi vỡ tan nát ra.

Không ngờPAB đuUlóa phầUIn hồng c hoa kia thoạhsBt nhìn tưởng tầojom thườsRWng nhưng uy lc của nó lạpli lớn đaến đsaộ có thểojo trc tiếp phá vỡ hư không!

Bà lão kinh sợ gầlrm nhẹ lên một tiếng, quảslLi trượng trong tay mạHInh mẽ đspsánh ra bốn phía nhanh như thiểHIm đRSin, bốn đnxipsGo trượng ảlSnh khổng lồ hin ra rồi lóe một cái lạPi hóa thành bốn cỗ lốc xoáy màu vàng cuốn thng lên cao, khẽ tách phấaRKn hồng quang hà khắiuPp bốn phía ra, bấuUly giờCHj thân hình bà lão mới ổn đCHjKInh trở lạWHi.

Nhưng trên mt Hạjac Nhan lúc này tràn ngp vẻ kinh hoàng tột đrjộ, ánh mắlEt nhìn v phía BảBCQo Hoa lạCHji càng mơ hồ pha thêm một tia sợ hãi, trong lòng không kìm đjược suy nghĩhZ:

"Hóa ra đuUlây chính là Huyn Thiên Linh Vc, một khi bịKI nó bao phủ sẽ không thểrj nào cy nhờI đlEược bấWHt kỳ thiên đhsBaa nguyên khí nào t ngoạji giới mà chỉCHj có thểKI dùng pháp lc của chính bảhsBn thân mình đRSI chống chọi với công kích khi trước. Nếu nói như thế thì nhữUIng bc ĐPi Tha như các nàng gầojon như đLUã bịa thng tay gạwlpt bỏ đqswi tới bảsihy tám phầhsBn thầIn thông! Không trách đilược ngay cảhsB Thiên KhấuUlp dù vượt xa nàng cảlr v pháp lc hay thầpln thông nhưng va nhn ra thầxqsn thông mà BảlEo Hoa thi triểUIn lin ngay lp tứHc trốn mấlSt tăm tích."
nguồn tunghoanh.com
Va nghĩhZ tới vịuUl sư huynh này, bà lão cũng bấlSt chấjp nỗi sợ hãi trong lòng mà vội vàng quay đsRWKIu nhìn lạQoai phía bên kia.

Chỉnxi thấsihy ở bờPAB biên kế bên phấQoan hồng thế giới, chng biết t lúc nào Thiên KhấoHp đIã bịsRW vô số hư ảBCQnh c hoa ngăn lạjai, Huyết Quang Kinh Long do hắHIn hóa thân thành va trái điuPụng phảIi khắjap nơi, nơi hắan đSi qua hoa ảPABnh lũ lượt bịhsB chém vỡ ra.

Nhưng hư không ở gầlrn đsRWó lạai lp tứwlpc hin ra ngày một nhiu phấwlpn hồng hư ảnxinh, tầHng tầBxng lớp lớp chen chúc nhau lao tới.

Với khí thế như chẻ tre của Huyết Quang, chỉxqs vài lầxqsn chớp tắUIt hắACn đojoã liên tiếp phá vỡ mườLUi mấHy tầPABng chướng ngạiuPi, sắlSp sa thoát ra ngoài Hoa giới.

Nhưng lúc này, BảaRKo Hoa vốn đPsRWng yên bấACt đslLộng ở trung tâm hoa giới lạwlpi cườoHi nhạRSt một tiếng, một tay nhẹ nhàng bấwlpm nim pháp quyết.

Một tay khác đlrang nâng phấxhxn hồng hoa thụ lp tứiuPc bng sáng hào quang, vô số phấhn hồng phù văn t đaRKó tuôn ra, cũng điuPiên cuồng chuyểxqsn đWHộng xung quanh Bảrjo Hoa.

Bà lão áo đqswỏ chỉja cảoHm thấaRKy cảnxinh sắjac bốn phía khẽ mơ hồ rồi biến đRhổi, mà nàng thì lạxhxi quỷ dịrj xuấojot hin ở một nơi khác trong Hoa giới.

"ĐIi Na Di thut!"

Bà lão thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đaWHo mắsiht nhìn ra bốn phía.

ChỉRS thấjy huyết quang vốn dĩpsG đLUang ở bờCHj biên của Hoa giới giờrj này lạji xuấHIt hin ở cách bà ba mươi trượng, một lầRhn nữsiha bịLU tầwlpng tầilng lớp lớp hư ảACnh c hoa vây vào bên trong.

Bà lão hơi do d, còn chưa quyết đsihxhxnh đHược có cầiln ra tay tương trợ hắoHn hay không thì hư không thì không gian gầPn nàng bắaRKt đilwlpu dao đnxiộng, vô số phấUIn hồng hoa ảoHnh cũng hin ra, chen chúc tới tấojop lao đjến tương t bên phía huyết quang.

Sắhc mt bà lão tái nhợt nhưng lp tứlEc cắjn răng ném quảlSi trượng ra ngoài, quảji trượng lp tứCHjc huyn hóa ra một con ngỗng trắojong lớn chng một trượng, hai mắKIt phảsih ra kim quang, hai cánh vỗ đhsBp không ngng.

"Veo veo", có tiếng xé gió vang lên!

Phong nhn dày đlSc xuấWHt hin xung quanh bạplch hạlrc rồi bắHn liên tiếp v bốn phương tám hướng, mà hai tay bà lão thì bấhm nim pháp quyết sau đspsó vỗ đBxSu, thiên linh cái hé mở, một cỗ hoàng khí xông ra t đpsGó. Hoàng khí quay cuồng, t đSó truyn ra một tiếng thét gào rồi lạhi biến ảsRWo thành một mt quỷ lớn như một tòa lầjau.

Na bên mt quỷ là khuôn mt một m nữRh vô cùng xinh đQoaẹp, mà na bên kia thì lạhsBi là mt xanh nanh vàng vô cùng dữojo tợn, mà khi tiếng thét gào ngưng lạHIi thì nó lạhsBi há lớn ming phun ra một cỗ ma phong.

Ma phong này va ra khỏi ming thì nơi mà nó quét qua tứpsGc thì cát bay đojoá chạRSy mà biến thành một khoảoHng tối tăm mù mờa, nó không ngng cuốn ra bốn phía, có vẻ nó đhang có ý đQoahsBnh muốn hình thành một phương thiên đACKIa trong Hoa giới này.

Thiên Khấspsp ở phía bên kia, sau khi biết mình không thểQoa nào d dàng trốn chạpsGy cũng thu lạojoi huyết quang rồi khẽ lắlrc mình huyn hóa thành một hư ảoHnh ma sư (sư t ma) toàn thân huyết hồng cao hơn trăm trượng, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra t ngườBCQi rồi hóa thành một mảilnh huyết sắRSc vụ hảxqsi cuốn ra hoa ảBxnh khắpsGp bốn phía.

Trong khoảPABnh khắspsc, không ngờS hai ma này lạrji có ý đrjBxnh đxhxổi khách thành chủ ngay tạxhxi Hoa giới!

Bảjao Hoa thấay cảGPnh này thì hơi nhíu mày lạPi, nàng bấnxit giác khẽ thở dài một hơi, mà sau đGPó khẽ rung hoa thụ trong tay một cái.

Trong phút chốc, một màn quỷ dịKI xuấHt hin.

Hơn trăm đilóa phấACn hồng c hoa vốn dĩsps còn đACang chiếm giữsa trên đhoHu các cành cây đlEồng thờPABi lóe lên rồi chm rãi rớt xuống.

"Đi"

Một tay áo BảslLo hoa phấPt v phía nhữjang đnxió phấPABn hồng c hoa này, đhsBồng thờGPi ming quát lên một tiếng.

Một khắrjc sau đojoó có tiếng "phốc phốc" truyn đLUến.

NhữHng đjaóa hoa màu phấnxin hồng bay thng lên trờhZi cao rồi lũ lượt huyn hóa thành tng đxqsoàn tng đSoàn ma dim, rồi trong nháy mắHt, nhữSng đjaóa ma dim này lạoHi dung hợp thành một thểlr mà biến thành một vùng biểQoan la màu phấLUn hồng.

Ban đBxsihu biểACn la chỉja lớn chng hơn một mu, nhưng khi va tiếp xúc với nhữpsGng hoa ảspsnh đHIang lơ lng trong hư không gầLUn đslLó thì chúng cũng lp tứpsGc hóa thành phấpsGn hồng ma dim, rồi đaiên cuồng lan tràn khắnxip bốn phương tám hướng.

ChỉUI chưa đspsủ thờsai gian vài lầRSn hô hấaRKp mà cảiuP bầxhxu trờlSi Hoa giới lin biến thành biểRSn trờhZi ma dim, ngay sau khi Bảxhxo Hoa lẩhZm nhẩIm nim vài t thì cảwlp vùng biểuUln la như réo gọi ln nhau mà đPABồng loạplt hùng hổ lao v phía hai ma ở đBxối din.

Thiên KhấCHjp và Hạjc Nhan thấsRWy vy đBCQồng loạlEt đxhxACi biến sắnxic mt, như có thầQoan giao cách cảUIm mà quay lạrji nhìn nhau một cái, ngay sau đhsBó lạPABi đSồng loạIt lấnxiy ra một viên đaRKan dược màu huyết hồng rồi nuốt vào.

Khí tứiuPc trên ngườlSi hai ngườwlpi lp tứaRKc tăng mạslLnh, dườWHng như hai ngườslLi đACang bắjt đxhxilu liu mạxhxng thúc giục ma công.

Đáng thương cho hai ma vốn có thểh coi là bc Đspsi Tha cao cấspsp nhấilt ở Ma giới vy mà giờpl đIây không thểhsB nào nhờWH cy vào lc lượng của thiên đjaja nguyên khí mà chỉUI còn cách phục dụng đSan dược kích thích tim lc đuUlsRW cắspsn răng chống chọi phấWHn hồng ma dim.

Trong chốc lát, ma dim cuồn cuộn cao ngút tn trờhZi đoHã bao phủ hoàn toàn hai ma, cảAC Huyn Thiên Hoa giới cũng đsihã hóa thành thế giới của la!

Mà lúc này, gốc phấslLn hồng hoa thụ kia cũng trở nên trụi lủi, hơn nữIa thểil tích của nó so với trước cũng nhỏ đPi tới hơn một phầBCQn năm.

Mà trong khoảpsGnh khắxqsc pháp quyết trong ming Bảao Hoa cũng đhột nhiên dng lạhsBi, ngọc dung không ngờUI lạQoai biến trắlrng biến đuUlỏ vài lầRhn.

Sau đACó, thầBxn sắiuPc của nữRS t này lp tứQoac trở nên khó coi, nàng cườHi khổ một tiếng rồi cũng lấjy ra một viên đIan dược màu trắsang rồi nuốt vào trong bụng.

Vịja Ma tộc Thủy tổ này khoanh chân ngồi xuống tạPi chỗ, ôm lấqswy hoa thụ trong tay vào ngc, phía ngoài cơ thểwlp biến ảIo thành một tầPng tinh quang như lưu ly, hai mắhsBt nàng khép lạhZi, bắqswt đIGPu ngưng thầACn thúc giục bảUIo vt này.

Nàng hiểjau rõ với tu vi kinh khủng của hai vịnxi Thánh tổ già đjaslLi Thiên KhấhsBp và HạPc Nhan này, cho dù không có thiên điuPaa nguyên khí tương trợ đGGni nữsiha nhưng muốn mạjnh mẽ dùng ma dim luyn hóa bọn họ vn là một chuyn vô cùng khó khăn, vì vy nàng không thểpsG không tìm cách vây khốn họ lâu dài đSược.

Cứnxi như vy, thờBCQi gian cứH chầxqsm chm trôi đqswi, chớp mắilt một cái đRhã mấrjy ngày trôi qua.

Đến ngày thứslL bảojoy, Hoa giới vỗn dĩlS ngp tràn phấrjn hồng ma dim đwlpột nhiên run rẩpsGy rồi lạLUi xuấKIt hin dấju hiu bấlEt ổn.

T trong phấxhxn hồng ma dim cuồn cuộn lp tứlSc có hai tiếng hú dài truyn ra, một đrjoàn hỏa cầiuPu màu hắCHjc hồng và một đnxioàn huyết quang t đQoaó bắslLn ra, lợi dụng một khe hở lộ ra trong khoảhZnh khắIc của Hoa giới mà lao ra với tốc đxqsộ không thểS tưởng tượng đhZược, thoáng cái chúng đpsGã xuyên thủng giới din thoát ra ngoài rồi bỏ chạspsy không h ngng lạoHi.

"Tin tỳ! Hóa ra là ngươi chưa khôi phục tu vi Đji Tha kỳ, lầxqsn tới gp mt nhấHt đRSlrnh sẽ là ngày chết của ngươi!" Trong hỏa cầojou đACã đqswi xa mơ hồ có một nữHI anh cao vài tấuUlc, hét lớn một tiếng thê lương cc kỳ.

Chớp tắhsBt vài lầnxin, hỏa cầau và huyết quang đnxiã hoàn toàn mấqswt dạGPng ở cuối chân trờSi.

Một tiếng thở tht dài vang lên!

Bảjo Hoa mở mắGPt ra, khuôn mt tràn đrjQoay vẻ tiếc hn.

Cũng không thấqswy nàng có đjaộng tác gì, nhưng ma dim cuồn cuộn trong Hoa giới lạIi t đojoộng thu nhỏ lạLUi, trong nháy mắBxt lạQoai ngưng tụ thành mườxhxi mấGGny đKIóa phấRhn hồng c hoa, một lầIn nữojoa trôi v phía hoa thụ rồi vữGPng vàng sinh trưởng trên đoHó.

GầaRKn như đQoaồng thờwlpi, cảCHj tòa Huyn Thiên Linh Vc cũng 'oành' một tiếng rồi hoàn toàn tan rã rồi biến thành tng đBxiểojom linh quang biến mấpsGt trong không trung.

Hoa thụ trong tay Bảplo Hoa cũng thu nhỏ lạRhi trong nháy mắrjt rồi hóa thành một viên phấIn hồng quang cầCHju bịnxi đrjôi môi thơm của nàng hút vào trong bụng!

"Không ngờoH lạiuPi thấQoat bạPi trong gang tấnxic rồi! Mc dù luyn hóa đojoược thân thểQoa hai ngườili này thành tro bụi nhưng với thầHIn thông của hai ngườnxii bọn chúng thì chỉsa vài trăm năm nữHa là chúng sẽ tu trở lạpsGi đlEược thc lc vốn có mà thôi, xem ra sau này còn phảji đuUlánh qua đwlpánh lạIi với bọn chúng vài lầhZn nữaRKa." Bảojoo Hoa thấPABp giọng t nói hai câu, thân thểPAB yêu kiu khẽ đqswộng lin lp tứsihc đGPxqsng thng dy.
xem tạRhi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhưng ngay lp tứjac, khuôn mt nữBCQ t mc bạjch y hết trắxhxng lạnxii đRhỏ, thân thểoH yêu kiu khẽ run rẩnxiy, thiếu chút nữWHa là không đPABxhxng thng ngườHi đACược.

BảBCQo Hoa vội vàng dùng thầHn nim đIslLo qua thểrj nội, kết quảuUl là va nhìn ngọc dung đWHã trở nên cc kỳ khó coi.

"Phin phứhsBc lớn rồi. LầHn này đnxiúng là giết đhsBach một ngàn t hạjai tám trăm rồi. Thương tích của ta va mới khởi sắPABc đnxiược đpsGôi chút không ngờWH giờpl lạRSi lp tứspsc chuyểpln biến xấau tới mứplc này. Hin giờHI cho dù có linh dược trong tay nhưng không mấhsBt hai ba trăm năm cũng không thểH nào khôi phục thầspsn thông ban đKIjau đxhxược rồi. Tiếc là Huyn Thiên Linh Vc của ta mới tu thành đhược một chút b ngoài, nếu không thì cũng có thểrj giết chết đrjược hai tên đHối đLUxqsu này, đuUlược vy thì tổn thấat thế này cũng không đACáng là bao. Đành phảslLi trở lạACi Linh giới tĩiuPnh dưỡng cho tốt đKIã." Bảao Hoa bấiuPt đWHpsGc dĩhZ than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ run, phấRSn hồng hà quang lạRhi bng sáng lên, mà ngườGGni lạai biến mấjat tạoHi chỗ.

Hàn Lp hin đBxang đCHjilng trên đPwlpnh của một đBxanh đuUlồi màu xám trắslLng không cao lắwlpm, hai tay chắRhp sau lưng nhìn v phía xa.

Cách đLUó vài dm v phía mà hắpln đrjang nhìn tới, có thểlE thấGPy rõ có một cái hồ lớn không tài nào nhìn đaược hết giới hạuUln của nó.

Hồ nước này b mt có màu xanh lam đjm, hơn nữhsBa ở trên mt hồ mơ hồ thấqswy một số cá nhỏ màu trắwlpng bơi qua bơi lạspsi, sinh cơ dườrjng như rấGPt tràn tr.

"QuảslL nhiên không hổ với cái tên Lam Bộc hồ, hồ này quảa nhiên không h giống với nhữRSng sông hồ khác ở Ma giới." Hàn Lp rốt cuộc cũng thu lạhi ánh mắPt, thấKIp giọng t nói một câu.

Ở phía sau hắspsn không xa là một thanh niên trắilng bóc lạsanh nhạlSt đwlpHng đIó, bên cạrjnh hắHn còn có một thiếu nữh đIang trợn tròn đlrôi mắrjt xinh đPABẹp, đBCQây cũng chính là Chu Quảsa Nhi rồi.

Lúc này tiểlSu nha đjwlpu đjaến t TiểGPu Linh Thiên này sau khi đPABược tn mắhsBt chứlrng kiến Hàn Lp mấUIy lầan đHIlri chiến với một đwlpám Ma tộc cao giai, đxhxương nhiên cũng không còn hoài nghi gì v thân phn của Hàn Lp nữaa.

Mà lúc này con ngươi nàng đaang liên láo nhìn khắSp nơi, rõ ràng cũng hoạat bát hơn nhiu so với trước kia, nàng không nhịan đplược mở ming hỏi:

"Hàn tin bối, không phảjai khi trước chúng ta đACã tng hỏi thăm đoHược là Lam Bộc hồ này có Thánh tổ Ma tộc t mình tọa trấrjn, chúng ta tới đpsGây có thích hợp tht không?"

"Ừ, ngườrji ngươi nói là Lam Thác Thánh tổ. Tên ma này đPộc bá Lam Bộc hồ nhiu năm, t đKIó có thểsRW thấhZy thầrjn thông hắqswn không nhỏ. Nhưng Huyết Nha M là thứaRK ta bắqswt buộc phảHi có đxqsược nên cho dù mạUIo hiểhZm một chút ta cũng vn phảSi tới đslLây một chuyến. Hơn nữxqsa theo ta đplược biết, Lam Thác Thánh tổ đojoã ẩlEn cư nhiu năm, nên cũng chưa chắhZc hin giờBx hắwlpn đspsang ở trong hồ, hin tạIi tọa trấaRKn Lam Bộc hồ chng qua chỉpl là một cỗ hóa thân và hai gã đxqs t của hắBxn mà thôi." Hàn Lp nghe vy, khẽ mỉsihm cườslLi trảsRW lờiuPi.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.