Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 2114 : Lam Bộc Hồ

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2114 : Lam Bộc Hồ
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn - Tác Giảb: Vong NgữCa
QuyểVVn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN
Chương 2114: Lam Bộc Hồ


DịtGch giảe: aiemk46nhat2
Nhóm dịdVch: Thanh Vân Môn
Nguồn: Bạbch Ngọc sách
C hoa khẽ đGCkung đCưa rồi lóe một cái lạFjxi biến mấBddt trong hư không không thấkmAy bóng dáng.

Sau một khắbc, khe hở nơi bà lão biến mấWrgt bắgHdt đKskrBu rung đcCộng, hư ảgHdnh c hoa lóe lên rồi chui thng vào trong đpó.

"Ầm ầVtYm", một tiếng nổ lớn vang lên!

Khe không gian run rẩby không ngng, t trong đrYVó lạpKci có tng mảmang lớn phấsokn hồng quang hà tuôn ra như núi la phun trào.

Quang hà còn kéo theo một bóng ngườpKci màu đHDGđbang ngã loạYhng choạqng, chính là bà lão Hạec Nhan.

Thân hình bà ta xoay tròn chuyểCan đcCyộng vài vòng trong quang hà, không ngờrFB lạpKci có vẻ như không thểe làm chủ đkrBược hành đtoộng của mình vy.

Không chỉGCk có vy, sau khi phấdskn hồng hà quang mãnh lit phun trào ra, khe không gian cũng chớp tắjit không ngng rồi vỡ tan nát ra.

Không ngờBdd đtGóa phầCn hồng c hoa kia thoạGqt nhìn tưởng tầHDGm thườGCkng nhưng uy lc của nó lạsoki lớn đaWaến đFjxộ có thểb trc tiếp phá vỡ hư không!

Bà lão kinh sợ gầbm nhẹ lên một tiếng, quảBddi trượng trong tay mạdTnh mẽ đaánh ra bốn phía nhanh như thiểbm đCain, bốn đkrBADo trượng ảCanh khổng lồ hin ra rồi lóe một cái lạpKci hóa thành bốn cỗ lốc xoáy màu vàng cuốn thng lên cao, khẽ tách phấDbn hồng quang hà khắGqp bốn phía ra, bấHDGy giờYl thân hình bà lão mới ổn đcCYlnh trở lạVVi.

Nhưng trên mt HạCac Nhan lúc này tràn ngp vẻ kinh hoàng tột đmaộ, ánh mắjit nhìn v phía BảVtYo Hoa lạxbi càng mơ hồ pha thêm một tia sợ hãi, trong lòng không kìm đbược suy nghĩcC:

"Hóa ra đaWaây chính là Huyn Thiên Linh Vc, một khi bịdV nó bao phủ sẽ không thểYl nào cy nhờGp đBcGược bấCkVt kỳ thiên đcCyVtYa nguyên khí nào t ngoạoi giới mà chỉb có thểcCy dùng pháp lc của chính bảGCkn thân mình đtoAD chống chọi với công kích khi trước. Nếu nói như thế thì nhữCng bc ĐHDGi Tha như các nàng gầdVn như đdVã bịa thng tay gạKst bỏ đkpci tới bảtGy tám phầbn thầkpcn thông! Không trách đaWaược ngay cảD Thiên KhấDp dù vượt xa nàng cảC v pháp lc hay thầYhn thông nhưng va nhn ra thầgHdn thông mà Bảyoo Hoa thi triểCan lin ngay lp tứtoc trốn mấGCkt tăm tích."

Va nghĩkrB tới vịgHd sư huynh này, bà lão cũng bấkmAt chấdVp nỗi sợ hãi trong lòng mà vội vàng quay đkmAcCu nhìn lạBddi phía bên kia.

ChỉrFB thấay ở bờdT biên kế bên phấBcGn hồng thế giới, chng biết t lúc nào Thiên KhấdVp đBcGã bịji vô số hư ảYlnh c hoa ngăn lạdski, Huyết Quang Kinh Long do hắCkVn hóa thân thành va trái đkeụng phảcCi khắyop nơi, nơi hắin đWrgi qua hoa ảKsnh lũ lượt bịYh chém vỡ ra.

Nhưng hư không ở gầbn đxbó lạUUGi lp tứrFBc hin ra ngày một nhiu phấrFBn hồng hư ảdsknh, tầbng tầYhng lớp lớp chen chúc nhau lao tới.

Với khí thế như chẻ tre của Huyết Quang, chỉi vài lầgHdn chớp tắFjxt hắcCn đkeã liên tiếp phá vỡ mườcCi mấpy tầtGng chướng ngạxbi, sắDbp sa thoát ra ngoài Hoa giới.

Nhưng lúc này, Bảao Hoa vốn đrYVkeng yên bấBddt đUUGộng ở trung tâm hoa giới lạkei cườbi nhạdskt một tiếng, một tay nhẹ nhàng bấsokm nim pháp quyết.

Một tay khác đtoang nâng phấgHdn hồng hoa thụ lp tứYlc bng sáng hào quang, vô số phấan hồng phù văn t đoó tuôn ra, cũng đrYViên cuồng chuyểcCyn đbộng xung quanh BảdVo Hoa.

Bà lão áo đyoỏ chỉkpc cảbm thấKsy cảBcGnh sắcIc bốn phía khẽ mơ hồ rồi biến đcCyổi, mà nàng thì lạgHdi quỷ dịGCk xuấCt hin ở một nơi khác trong Hoa giới.

"Đqi Na Di thut!"

Bà lão thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đWrgBcGo mắxbt nhìn ra bốn phía. truyn cp nht nhanh nhấket tạcCyi tung hoanh chấBcGm com

ChỉHDG thấDby huyết quang vốn dĩC đCkVang ở bờkrB biên của Hoa giới giờYl này lạVVi xuấxbt hin ở cách bà ba mươi trượng, một lầrFBn nữcCya bịCkV tầCang tầBddng lớp lớp hư ảkenh c hoa vây vào bên trong.

Bà lão hơi do d, còn chưa quyết đBddaWanh đcCyược có cầton ra tay tương trợ hắBddn hay không thì hư không thì không gian gầVVn nàng bắjit đasoku dao đrFBộng, vô số phấHDGn hồng hoa ảcCynh cũng hin ra, chen chúc tới tấGqp lao đBcGến tương t bên phía huyết quang.

Sắoc mt bà lão tái nhợt nhưng lp tứdTc cắpKcn răng ném quảFjxi trượng ra ngoài, quảyoi trượng lp tứaWac huyn hóa ra một con ngỗng trắkpcng lớn chng một trượng, hai mắYht phảo ra kim quang, hai cánh vỗ đcCyp không ngng.

"Veo veo", có tiếng xé gió vang lên!

Phong nhn dày đHDGc xuấHDGt hin xung quanh bạVtYch hạADc rồi bắCkVn liên tiếp v bốn phương tám hướng, mà hai tay bà lão thì bấdTm nim pháp quyết sau đGpó vỗ đKsWrgu, thiên linh cái hé mở, một cỗ hoàng khí xông ra t đxbó. Hoàng khí quay cuồng, t đCkVó truyn ra một tiếng thét gào rồi lạbi biến ảcIo thành một mt quỷ lớn như một tòa lầkmAu.

Na bên mt quỷ là khuôn mt một m nữcC vô cùng xinh đoẹp, mà na bên kia thì lạyoi là mt xanh nanh vàng vô cùng dữKs tợn, mà khi tiếng thét gào ngưng lạjii thì nó lạei há lớn ming phun ra một cỗ ma phong.

Ma phong này va ra khỏi ming thì nơi mà nó quét qua tứpc thì cát bay đkmAá chạBddy mà biến thành một khoảUUGng tối tăm mù mờq, nó không ngng cuốn ra bốn phía, có vẻ nó đGqang có ý đkrBGqnh muốn hình thành một phương thiên đYlADa trong Hoa giới này.

Thiên KhấCp ở phía bên kia, sau khi biết mình không thểgHd nào d dàng trốn chạWrgy cũng thu lạHDGi huyết quang rồi khẽ lắWrgc mình huyn hóa thành một hư ảkmAnh ma sư (sư t ma) toàn thân huyết hồng cao hơn trăm trượng, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra t ngườGpi rồi hóa thành một mảcCynh huyết sắkmAc vụ hảkpci cuốn ra hoa ảrFBnh khắpp bốn phía.

Trong khoảkrBnh khắtGc, không ngờa hai ma này lạBddi có ý đxbGqnh đeổi khách thành chủ ngay tạtoi Hoa giới!

Bảxbo Hoa thấBcGy cảcCnh này thì hơi nhíu mày lạDi, nàng bấpt giác khẽ thở dài một hơi, mà sau đVVó khẽ rung hoa thụ trong tay một cái.

Trong phút chốc, một màn quỷ dịp xuấKst hin.

Hơn trăm đdskóa phấdVn hồng c hoa vốn dĩcI còn đpKcang chiếm giữrFB trên đmakrBu các cành cây đFjxồng thờCi lóe lên rồi chm rãi rớt xuống.

"Đi"

Một tay áo BảYho hoa phấVtYt v phía nhữcIng đdVó phấton hồng c hoa này, đCkVồng thờoi ming quát lên một tiếng.

Một khắCc sau đdVó có tiếng "phốc phốc" truyn đpến.

Nhữbng đcIóa hoa màu phấdTn hồng bay thng lên trờpi cao rồi lũ lượt huyn hóa thành tng đmaoàn tng đboàn ma dim, rồi trong nháy mắVtYt, nhữtong đYhóa ma dim này lạrYVi dung hợp thành một thểpKc mà biến thành một vùng biểpn la màu phấdTn hồng.

Ban đdTYhu biểCn la chỉGq lớn chng hơn một mu, nhưng khi va tiếp xúc với nhữBddng hoa ảrYVnh đUUGang lơ lng trong hư không gầVtYn đYhó thì chúng cũng lp tứDbc hóa thành phấaWan hồng ma dim, rồi đcCyiên cuồng lan tràn khắep bốn phương tám hướng.

Chỉji chưa đkeủ thờdVi gian vài lầan hô hấsokp mà cảdT bầdVu trờBcGi Hoa giới lin biến thành biểsokn trờVVi ma dim, ngay sau khi BảcCo Hoa lẩDm nhẩrYVm nim vài t thì cảke vùng biểCn la như réo gọi ln nhau mà đaWaồng loạKst hùng hổ lao v phía hai ma ở đeối din.

Thiên KhấDbp và Hạyoc Nhan thấDby vy đdTồng loạGpt đrFBHDGi biến sắcIc mt, như có thầBddn giao cách cảBddm mà quay lạVVi nhìn nhau một cái, ngay sau đVtYó lạbi đCaồng loạqt lấrFBy ra một viên đban dược màu huyết hồng rồi nuốt vào.

Khí tứgHdc trên ngườcCyi hai ngườHDGi lp tứgHdc tăng mạyonh, dườBddng như hai ngườei đCaang bắUUGt đCGCku liu mạpKcng thúc giục ma công.

Đáng thương cho hai ma vốn có thểa coi là bc ĐFjxi Tha cao cấdskp nhấaWat ở Ma giới vy mà giời đtGây không thểe nào nhờsok cy vào lc lượng của thiên đmaaa nguyên khí mà chỉcCy còn cách phục dụng đYlan dược kích thích tim lc đicI cắWrgn răng chống chọi phấWrgn hồng ma dim.

Trong chốc lát, ma dim cuồn cuộn cao ngút tn trờjii đBcGã bao phủ hoàn toàn hai ma, cảBdd Huyn Thiên Hoa giới cũng đqã hóa thành thế giới của la!

Mà lúc này, gốc phấDn hồng hoa thụ kia cũng trở nên trụi lủi, hơn nữkpca thểCkV tích của nó so với trước cũng nhỏ đkei tới hơn một phầBcGn năm.

Mà trong khoảYlnh khắVtYc pháp quyết trong ming Bảsoko Hoa cũng đVVột nhiên dng lạCkVi, ngọc dung không ngờp lạWrgi biến trắCkVng biến đGqỏ vài lầGCkn.

Sau đCó, thầton sắrFBc của nữaWa t này lp tứVVc trở nên khó coi, nàng cườADi khổ một tiếng rồi cũng lấDby ra một viên đban dược màu trắbng rồi nuốt vào trong bụng.

Vịkpc Ma tộc Thủy tổ này khoanh chân ngồi xuống tạbi chỗ, ôm lấtGy hoa thụ trong tay vào ngc, phía ngoài cơ thểAD biến ảkeo thành một tầADng tinh quang như lưu ly, hai mắdskt nàng khép lạgHdi, bắKst đxbdTu ngưng thầGqn thúc giục bảbo vt này.

Nàng hiểYhu rõ với tu vi kinh khủng của hai vịtG Thánh tổ già đKsqi Thiên KhấGqp và Hạac Nhan này, cho dù không có thiên đGpxba nguyên khí tương trợ đcCyi nữkmAa nhưng muốn mạqnh mẽ dùng ma dim luyn hóa bọn họ vn là một chuyn vô cùng khó khăn, vì vy nàng không thểtG không tìm cách vây khốn họ lâu dài đeược.

Cứsok như vy, thờVtYi gian cứBdd chầKsm chm trôi đDi, chớp mắtGt một cái đkrBã mấGCky ngày trôi qua.

Đến ngày thứHDG bảrYVy, Hoa giới vỗn dĩBcG ngp tràn phấbn hồng ma dim đeột nhiên run rẩrFBy rồi lạoi xuấmat hin dấYlu hiu bấot ổn.

T trong phấcIn hồng ma dim cuồn cuộn lp tứDbc có hai tiếng hú dài truyn ra, một đdToàn hỏa cầcCu màu hắcIc hồng và một đjioàn huyết quang t đió bắcCyn ra, lợi dụng một khe hở lộ ra trong khoảgHdnh khắrFBc của Hoa giới mà lao ra với tốc đgHdộ không thểC tưởng tượng đqược, thoáng cái chúng đYhã xuyên thủng giới din thoát ra ngoài rồi bỏ chạqy không h ngng lạYhi.

"Tin tỳ! Hóa ra là ngươi chưa khôi phục tu vi ĐBddi Tha kỳ, lầVVn tới gp mt nhấGpt đGqGqnh sẽ là ngày chết của ngươi!" Trong hỏa cầjiu đeã đCkVi xa mơ hồ có một nữtG anh cao vài tấGCkc, hét lớn một tiếng thê lương cc kỳ.

Chớp tắHDGt vài lầCan, hỏa cầqu và huyết quang đDã hoàn toàn mấKst dạpKcng ở cuối chân trờai.

Một tiếng thở tht dài vang lên!

BảYlo Hoa mở mắcCt ra, khuôn mt tràn đeoy vẻ tiếc hn.

Cũng không thấDby nàng có đbộng tác gì, nhưng ma dim cuồn cuộn trong Hoa giới lạpi t đoộng thu nhỏ lạkpci, trong nháy mắVVt lạBddi ngưng tụ thành mườrYVi mấkrBy đCkVóa phấbn hồng c hoa, một lầqn nữcCa trôi v phía hoa thụ rồi vữqng vàng sinh trưởng trên đkrBó.

GầdVn như đbồng thờii, cảkrB tòa Huyn Thiên Linh Vc cũng 'oành' một tiếng rồi hoàn toàn tan rã rồi biến thành tng đVtYiểGCkm linh quang biến mấket trong không trung.

Hoa thụ trong tay BảpKco Hoa cũng thu nhỏ lạkmAi trong nháy mắkpct rồi hóa thành một viên phấADn hồng quang cầCkVu bịCa đmaôi môi thơm của nàng hút vào trong bụng!

"Không ngờVV lạDbi thấtGt bạtGi trong gang tấdVc rồi! Mc dù luyn hóa đrFBược thân thểq hai ngườtGi này thành tro bụi nhưng với thầgHdn thông của hai ngườCi bọn chúng thì chỉDb vài trăm năm nữGpa là chúng sẽ tu trở lạBcGi đjiược thc lc vốn có mà thôi, xem ra sau này còn phảgHdi đeánh qua đaánh lạdski với bọn chúng vài lầkpcn nữtoa." BảkmAo Hoa thấmap giọng t nói hai câu, thân thểb yêu kiu khẽ đbộng lin lp tứKsc đaWaCang thng dy.

Nhưng ngay lp tứYhc, khuôn mt nữDb t mc bạxbch y hết trắHDGng lạADi đVVỏ, thân thểaWa yêu kiu khẽ run rẩADy, thiếu chút nữGqa là không đkmADng thng ngườii đdVược.

BảCo Hoa vội vàng dùng thầrYVn nim đYhcIo qua thểyo nội, kết quảke là va nhìn ngọc dung đUUGã trở nên cc kỳ khó coi. truyn đqược lấtoy t website tung hoanh

"Phin phứCac lớn rồi. Lầon này đkmAúng là giết đGqkech một ngàn t hạWrgi tám trăm rồi. Thương tích của ta va mới khởi sắCkVc đkrBược đbôi chút không ngờCkV giờHDG lạgHdi lp tứkmAc chuyểon biến xấHDGu tới mứGCkc này. Hin giờHDG cho dù có linh dược trong tay nhưng không mấsokt hai ba trăm năm cũng không thểCkV nào khôi phục thầgHdn thông ban đcCyrFBu đrFBược rồi. Tiếc là Huyn Thiên Linh Vc của ta mới tu thành đaWaược một chút b ngoài, nếu không thì cũng có thểrYV giết chết đbược hai tên đmaối đaWadVu này, đaược vy thì tổn thấgHdt thế này cũng không đBddáng là bao. Đành phảHDGi trở lạmai Linh giới tĩsoknh dưỡng cho tốt đeã." BảGCko Hoa bấat đVVic dĩVV than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ run, phấGqn hồng hà quang lạaWai bng sáng lên, mà ngườADi lạsoki biến mấBcGt tạaWai chỗ.

Hàn Lp hin điang đtGkpcng trên đaCanh của một đqonh đkeồi màu xám trắDng không cao lắdVm, hai tay chắdTp sau lưng nhìn v phía xa.

Cách đcCyó vài dm v phía mà hắrFBn đcIang nhìn tới, có thểdsk thấdsky rõ có một cái hồ lớn không tài nào nhìn đsokược hết giới hạrFBn của nó.

Hồ nước này b mt có màu xanh lam đGCkm, hơn nữtoa ở trên mt hồ mơ hồ thấyoy một số cá nhỏ màu trắrYVng bơi qua bơi lạdski, sinh cơ dườWrgng như rấDt tràn tr.

"QuảgHd nhiên không hổ với cái tên Lam Bộc hồ, hồ này quảdV nhiên không h giống với nhữxbng sông hồ khác ở Ma giới." Hàn Lp rốt cuộc cũng thu lạBcGi ánh mắFjxt, thấGqp giọng t nói một câu.

Ở phía sau hắrYVn không xa là một thanh niên trắKsng bóc lạdTnh nhạGpt đGCkDbng đpKcó, bên cạrFBnh hắCkVn còn có một thiếu nữkpc đDang trợn tròn đGpôi mắxbt xinh đsokẹp, đdskây cũng chính là Chu Quảb Nhi rồi.

Lúc này tiểCkVu nha đkpcYlu đaWaến t Tiểpu Linh Thiên này sau khi đgHdược tn mắgHdt chứYhng kiến Hàn Lp mấsoky lầDbn đgHdrFBi chiến với một đoám Ma tộc cao giai, đsokương nhiên cũng không còn hoài nghi gì v thân phn của Hàn Lp nữia.

Mà lúc này con ngươi nàng điang liên láo nhìn khắap nơi, rõ ràng cũng hoạet bát hơn nhiu so với trước kia, nàng không nhịman đoược mở ming hỏi:

"Hàn tin bối, không phảcIi khi trước chúng ta đKsã tng hỏi thăm đrYVược là Lam Bộc hồ này có Thánh tổ Ma tộc t mình tọa trấbn, chúng ta tới đgHdây có thích hợp tht không?"

"Ừ, ngườGpi ngươi nói là Lam Thác Thánh tổ. Tên ma này đxbộc bá Lam Bộc hồ nhiu năm, t đkpcó có thểb thấmay thầpKcn thông hắCn không nhỏ. Nhưng Huyết Nha M là thứYh ta bắjit buộc phảCai có đpKcược nên cho dù mạCkVo hiểADm một chút ta cũng vn phảHDGi tới đCkVây một chuyến. Hơn nữcCya theo ta đjiược biết, Lam Thác Thánh tổ đmaã ẩKsn cư nhiu năm, nên cũng chưa chắFjxc hin giờVtY hắpn đxbang ở trong hồ, hin tạBddi tọa trấqn Lam Bộc hồ chng qua chỉAD là một cỗ hóa thân và hai gã đkrB t của hắCkVn mà thôi." Hàn Lp nghe vy, khẽ mỉom cườai trảCkV lờyoi.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.

banner