Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảHu: Vong NgữNJz
Quyểzbn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 1846: Trở lạXSi Đjaaa Uyên (Thượng)

Biên dịMch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu"Tiến vào ĐVNOa Uyên?" Kim Duyt nghe vy, bỗng nhiên cảTY kinh.

"Sao, Kim đjMHno hữpFpu cảfoJm thấBCy đpMtiu kin này khó khăn sao? ĐFTCa Uyên hin giờTY không phảXSi là do Phi linh tộc chiếm cứEw sao, đfpfjMHo hữqMu đJwưa ta vào hn là một chuyn khá d dàng." Hàn Lp bấut đHuộng thanh sắJDc hỏi.

"Nếu là trăm năm trước thì lờpFpi này của đBCXSo hữfpfu xác tht không sai, dn ngườqzBi tiến vào trong Đssa Uyên cũng không mấEwt bao nhiêu công sứbc. Nhưng hin tạjMHi mà nói, lạjMHi cc kỳ phin toái." Kim Duyt theo bảfoJn năng lấJwy ngón tay vuốt ve ngọc giảoWn trong tay, mới cườFTCi khổ một tiếng nói.

"Ồ, là vì sao?" Hàn Lp kinh ngạbc hỏi.

"RấCt đVNOơn giảXsjn, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩBCn sâu nhấqzBt trong Đna Uyên phát hin ta một mạFkLch khoáng cc kỳ quý hiếm. Khoáng mạCch này cc kỳ trọng yếu đhối với các tộc chúng ta, hơn nữMha số lượng d trữqqV cũng cc kỳ kinh ngườqMi. Vì không muốn đMhHu tộc nào đló lén lút khai thác, cho nên cảC tòa ĐNJza Uyên hin tạEi đYpNang trong trạNXfng thái na phong bế, đFkLc bit vịzn trí tầoWng cuối cùng nơi có khoáng mạssbch kia, ngoài các thủ v thì ngay cảNJz trưởng lão các tộc cũng không thểb d dàng tiến vào." Kim Duyt một chút do d mới giảXsji thích.

"TầfEng sâu nhấssbt? khi nào tạEwi hạE nói là muốn vào nơi đkfqó? Ta chỉYpN muốn vào tầznng thứVNO ba của ĐvXEa Uyên mà thôi" Hàn Lp nghe xong lờEi này, sắqMc mt chợt buông lỏng rồi cườaei nói.

"ChỉCH cầqMn không tiến vào tầwng sâu nhấplt thì có thểMh thương lượng. BấEwt quá nếu đYpNjaao hữtru tht muốn làm giao dịBCch này thì nhấpFpt đoWfoJnh phảJDi nói thiếp thân một chút v nguyên nhân thc s khiến ngươi tiến vào ĐNXfa Uyên. Dù sao ĐHua Uyên vốn thuộc Phi Linh Tộc, trong đYpNó còn ẩJDn dấMu một số bí ẩoWn chưa đaBược phát hin.

Đzbo hữjMHu không cho rằTYng, thiếp thân vì lợi ích nhấjaat thờJDi mà đEưa một ngoạvXEi tộc nhân tiến nơi đMó chứpMt. Cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu đOvFối với Thiên Bằplng nhấNJzt tộc, ta cũng không thểFTC làm ra s tình lỗ mãng." Nữjaa t nhìn chằzbm chằVNOm Hàn Lp, chm rãi nói tng chữJD.

Hàn Lp nghe đqMối phương nói như vy thì trên mt nhấlt thờXsji hin vẻ trầfoJm ngâm, sau một lát lin thở nhẹ một hơi nói:

"Ta biết đrCHo hữCHu lo lắYpNng đLjYiu gì, bấJwt quá ĐNJzi trưởng lão cứfE yên tâm, Hàn mỗ sở dĩC muốn tới tầFkLng ba trong ĐpMta Uyên là do ta đHuã có một ước đpMtFkLnh cùng một vịpl tin bối, cầaen đssến toạn đssbộ mà vịb tin bối này đMhã cho biết trước. Sau đló mới có thểbu tiến nhp vào không gian nơi tin bối đEwó đOvFang ẩNXfn cư, tuyt không chút liên quan chứjaa đpFpng nói có đNXfiu gì tổn hạzni đVNOến Phi Linh tộc. Còn cụ thểh chuyn tình, thứu cho Hàn mỗ không thểOvF nói cn kẽ."
truyn copy t tunghoanh.com
"Một không gian khác! Hàn đBCXSo hữJwu đssbã có tu vi Thánh giai trung kỳ, có thểFkL khiến đfoJpMto hữhu xưng là tin bối, chng lẽ là..." Sắznc mt Kim Duyt đEpFpi biến.

"ĐNJzi trưởng lão biết thì tốt rồi. Vịssb tin bối này có chút uyên nguyên cùng Nhân tộc chúng ta. Năm đfoJó ta có thểC đhào thoát t trong tay Tứw đCOvFi yêu vương cũng là nhờCH ngườfoJi tương trợ phầMn nào. LầTYn này tạli hạHu trở lạoWi nơi đYpNó cũng là do vịfoJ đfoJó đfEã yêu cầMu t trước. Nếu ta tht s không thểqzB tiến vào, chỉTY sợ vịC tin bối đpló sẽ mấfpft hứqMng, nói không chng còn có thểFTC trút gin sang quý tộc." Ánh mắut Hàn Lp chợt lóe, có thâm ý sâu xa nói.

"Ngươi đfpfang uy hiếp ta!" Sắssbc mt Kim Duyt có chút khó coi nói.

"Không hn là uy hiếp. Bấtrt quá vịVNO tin bối này đrã ẩln cư không biết bao nhiêu vạFkLn năm, mà s tình vịjaa tin bối đqMó yêu cầjMHu tht s vô cùng trọng yếu với ngườzni. Mong Kim đpMtTYo hữlu không nên vô duyên vô cớ khiến cho Phi Linh Tộc kết phảBCi một đnaBi đEwvXEch!" Khóe ming Hàn Lp nhếch lên, cườEwi mà nhưng không phảqMi cườJwi nói.

"H, cho dù như thế, ta sao có thểNJz biết lờJwi nói của ngươi là tht hay giảzn?" Sắplc mt Kim Duyt âm tình bấzbt đFTCssbnh, cuối cùng h lạOvFnh một tiếng rồi hỏi.

"Chuyn này còn không quá đqMơn giảvXEn sao! Nếu đCHssbo hữCHu hoài nghi thì có thểOvF đEích thân mang tạpFpi hạqM đfoJến tầqzBng ba trong ĐYpNa Uyên, lạaBi tn mắqMt chứjaang kiến quá trình tạzni hạYpN rờXSi đEwi. Trên lộ trình nếu đXsjoWo hữCHu nếu cảCHm thấFTCy có đpliểbm không ổn thì có thểb ra tay thu thp Hàn mỗ. Với tu vi Hu Kỳ đHuri thành của đNJzJDo hữFkLu hin giờjaa, muốn sanh cầtrm một gã tồn tạssbi thánh giai trung kỳ như tạNXfi hạoW hn không quá khó chứHu! Đương nhiên nếu Kim đplho hữYpNu còn cảzbm thấHuy lo lắrng, có thểM mang theo mấtry ngườJDi nữEa cùng đXsji. Tạkfqi hạoW sẽ không phảjMHn đXsjối" Hàn Lp không chút lưỡng l trảl lờhi.

"Bin pháp trên cũng không tồi. Nhưng ta còn có chút lo lắung. Thầtrn thông năm đpló của đBCqqVo hữVNOu không phảCi là nhỏ, hin giờtr cũng đzbã tiến giai thánh giai trung kỳ, đqMến lúc đfEó nếu ta thc s cảrm thấJDy bấaBt ổn, cũng không thểqM nắTYm chắqMc có thểae ngăn ngươi lạEwi." Đôi mắEt đCHẹp của Kim Duyt chợt lóe dịXS quang, bộ dáng vn còn chút cảaBnh giác.

"Lờssbi này của Kim đMJwo hữfoJu chưa hn là tht. Ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thut biến thân của quý tộc, đpFpủ có thểfoJ gia tăng uy lc Thiên Bằnng biến thân hơn phân na. Quý tộc nếu có đbuược pháp quyết, sẽ có hi vọng trong vòng vạznn năm làm cho Thiên Bằhng nhấqzBt tộc trở thành một đFTCHui tộc trong Phi Linh. Kim đXsjMo hữEu lạoWi muốn thp toàn thp m, tht s không phảjaai rấEwt đXsjáng cườqMi sao!"Hàn Lp có chút châm chọc nói.

Nghe lờXsji này của Hàn Lp, nhãn châu của Kim Duyt nhấpMtt thờqMi co rụt, trong đEáy mắfEt ẩpMtn hin một tia hàn quang.

"Tốt nhấJwt Kim đEJDo hữaBu không nên có tâm tư khác, đfoJaBo hữbu hn cũng rõ. Ta đaBã đoWơn thân tới đCHây, đoWương nhiên sẽ không sợ quý tộc trở mt. Mà phầNJzn sau bộ pháp quyết trên, ta không phục chế thành ngọc giảCn mà lưu thành ấEn ký trong thầBCn nim. Nếu đrMho hữqzBu cảpFpm thấqMy đhủ năng lc giữXsj ta lạJwi, chỉTY cầssbn một ý nim của tạNXfi hạjMH, sẽ đjMHem pháp quyết này hoàn toàn hủy dit. Huống hồ với thc lc hin giờTY của quý tộc có thểzn lưu lạssi Hàn mỗ hay không còn là chưa chắfpfc." Hàn Lp bỗng nhiên cườMhi hắplc hắpFpc nói.

"ĐoWo hữvXEu đJDã quá đfpfa tâm rồi, dù sao năm đfEó đhuo hữpMtu đssbã có đlTYi ân với Thiên BằoWng tộc chúng ta, thiếp thân sao có thểr có ý đOvFOvFnh đnó trong đukfqu. Được rồi, nếu chỉhđznưa đLjYến tầLjYng ba của ĐFTCa Uyên thiếp thân sẽ nghĩfpf bin pháp hoàn thành. Bấnt quá vic này nếu muốn làm cho thoảNXf đaeáng, còn cầznn đXSOvFo hữNXfu phảNJzi đbuợi thêm một thờqzBi gian nữfoJa. ĐTYo hữNXfu nếu không ngạssi thì cứpMt ở trong Thánh thành nghỉaB ngơi." Kim Duyt cân nhắplc một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi đaBáp ứFTCng.

"Tốt, la chọn này của Đhi trưởng lão tht s là sáng suốt. BấCHt quá tạni hạss còn tính nhân nhữhng ngày nhàn rỗi tu luyn một loạzni bí thut nên không tin quấbuy rầby Thánh Thành. Na tháng sau Hàn mỗ lạMi tới bái phỏng. Tin rằvXEng đtrến lúc đró, đplMo hữplu đbuã an bài hết thảMhy mọi s đLjYược thỏa đTYáng." Hàn Lp thấtry đzbối phương rốt cục đaBã có quyết đfpfJwnh, lin cườVNOi dài một tiếng rồi chợt đoWXsjng dy.

Biết rõ đEwối phương căn bảznn không có tâm lưu lạXSi, Kim Duyt chỉYpN có thểVNO thầfoJm than một tiếng rồi cườpFpi khổ nói:

"Một khi đCHHuo hữMhu đpFpã có ý như vy, thiếp thân t nhiên không giữqzB. BấBCt quá xin đntro hữuu chờC một chút! "

" NgườMi đFTCâu, mau dâng linh trà!" Kim Duyt bỗng hướng ra ngoài đjaaMi đwin vn dụng pháp lc truyn âm một tiếng.

Một lát sau một thịzn nữFkL vội vàng đpMti đYpNến, hai tay cầMm một cái túi da màu vàng nhạjaat, dâng đlến trước mt Hàn Lp.

"Đã như vy Hàn mỗ cũng không khách khí!" Hàn Lp cũng không tin chối t, tay áo khẽ rung, một vầCHng kim hà chợt bay ra, túi da lin không thấssy bóng dáng. Kế tiếp hắXsjn chắqqVp tay hướng sang Kim Duyt cáo t.

Không bao lâu sau, một đjMHCo thanh hồng t trong Thánh Thành kích bắXsjn mà ra, sau mấpMty lầrn chớp đwộng lin biến mấpMtt nơi chân trờzbi.

Sau một hồi phi hành, Hàn Lp dng tạhi một nơi cách Thánh Thành trăm vạfEn dm, hạXS xuống một vùng sơn khê rồi vn dụng thầfpfn thông. Trong khoảvXEnh khắFTCc ở phía dưới sơn khê mở ra một gian mt thấMt, bố trí ở lối vào một ẩXsjn pháp trn huyn diu, rồi nhanh chóng tiến vào trong mt thấJDt.

Hắln khoanh chân ngồi xuống, vẻ mt có chút trầEm ngâm. BắOvFt đaeBCu cân nhắbuc lạFkLi hành đHuộng của mình trong Thánh thành liu có chỗ nào không ổn.

Một hồi lâu sau hắTYn mới thở ra một hơi, thầYpNn sắrc trở lạOvFi như thườqMng.

Khi trước vì muốn đjaabu cho Thiên Bằhng tộc trọng thịss, hắCn cố ý biến hóa ra Thiên BằNXfng chi thân.

Với hỏa hầLjYu của Kinh Chp Quyết hin giờCH, biến hóa ra Thiên BằqMng hóa thân t nhiên uy lc kinh ngườNXfi, vượt xa thiên phú biến thân của Thiên Bằznng Nhân.

BấCt quá s khác bit cụ thểl trong đqqVó, phỏng chng chỉFkL Kim Duyt thấry đNJzược vài phầMhn, cho nên lúc mới gp Hàn Lp mới không thểBC che dấaBu s khiếp sợ trong lòng.

Đương nhiên Hàn Lp làm như thế, nguyên nhân lớn nhấfEt là tu vi đCã đXSến cảqqVnh giới Hợp ThểMh trung kỳ, thêm nữua lạri có nhiu thầJwn thông hộ thân, căn bảrn không sợ đoWám trưởng lão Thiên BằaBng tộc trở mt vây công. Cho dù hin tạLjYi pháp lc của hắhn không đssbznch lạwi đnám ngườkfqi Kim Duyt đOvFám liên thủ, nhưng muốn chạssby trốn tuyt không có vấjMHn đaB.

Thiên BằHung tộc ĐpMti trưởng lão Kim Duyt t nhiên cũng rõ ràng đVNOiu này. Hơn nữfoJa thêm Hàn Lp biểzbu hin Thiên Bằrng biến thân có chỗ kỳ dịOvF, mới khiến nàng ngay t đJDplu khách khí với hắEn như thế.
truyn đqzBược lấBCy t website tung hoanh
V phầFkLn hắYpNn, đwem bộ pháp quyết kia giao dịplch cũng là hắBCn dùng luyn hóa thut Cốc gia linh huyết cùng Côn BằEwng biến hóa trong Kinh Chp Quyết tổng kết ra. Đích xác đbối Thiên BằfEng nhấNXft tộc có hiu quảqM rấNJzt lớn. Nếu không thì không thểb nào làm cho đnối phương đfpfộng tâm như vy.

Hin tạFTCi Kim Duyt đEã đpMtồng ý giao dịqMch, s tình hắXSn tiến vào ĐfoJa uyên có tám chín phầpln không thành vấNJzn đJD. Cho dù Thiên BằpFpng tộc ở trong Phi Linh Tộc nhỏ yếu, nhưng dù sao Kim Duyt cũng là một tồn tạzni thánh giai hu kỳ đqzBOvFi thành, s tình nhỏ này tht không mấFkLy khó khăn. Nhưng nếu không làm giao dịFTCch, mình hắYpNn muốn đEwơn đFTCộc tiến vào trong Đbua uyên thì khng đJwbnh trùng đCHip khó khăn, tuyt không d dàng đaei vào.

BấBCt quá na tháng sau, khi gp lạoWi Kim Duyt hắjMHn phảEwi tht s cẩLjYn thn, đfoJ phòng đzbối phương có ý đJDoWnh không tốt. Đương nhiên sau khi hắzbn mơ hồ đLjY cp đjaaến Thanh Nguyên T, tồn tạEwi Đpli Tha kỳ đHuáng sợ thì khảBC năng kia t nhiên rấjaat nhỏ.

Trong lòng cân nhắnc, t thấaBy không có chút sai lầjMHm, Hàn Lp mới thu lim tâm thầqzBn, chm rãi nhắplm hai mắvXEt tiến vào nhp đJDjMHnh.

Cùng lúc đwó, trong đznvXEi đEin tạui Thánh thành của Thiên Bằwng tộc, các Thiên Bằzbng tộc trưởng lão cùng Kim Duyt sau một phen bí mt trao đTYổi, thầMn sắssbc khác nhau rờEwi khỏi đhjaai đJDin.

Trong đqzBtri đqzBin chỉoW còn lạqqVi mình Kim Duyt ngồi ở trên ghế chủ vịoW, ánh mắlt chớp đBCộng như đuang trầaem tư.

Na tháng thờssbi gian t nhiên rấEwt nhanh trôi qua.

Một ngày sau, mấYpNy đpFpBCo đFkLộn quang ly khai Thánh thành, phi hành thng đfEến chỗ sâu trong Phi Linh tộc mà đXSi.

Trong các đJwfoJo đbuộn quang có Hàn Lp vn thanh bào cùng Kim Duyt vn thanh y thanh nhã, ngoài ra còn có một nữEw t trẻ tuổi quanh thân có ẩaen lôi hồ chớp đznộng. Thiếu nữC này có ánh mắjMHt như làn thu thủy, một thân ngân y không vương một hạCHt bụi trầwn, rõ ràng chính là Lôi Lan, một trong hai vịu Thánh chủ Thiên BằLjYng tộc.

"Hàn đoWYpNo hữMu, lầCn này ta trên danh nghĩjMHa đXSưa Thánh chủ đMhến ĐEwa Uyên tu luyn Băng Sát bí thut, đzbEw ngươi lấvXEy thân phn thủ v tiến vào trong đró. Nhìn chung t nhiên sẽ vô s. Bấznt quá khi tiến vào Đbua Uyên nếu bịjaa kiểbm tra thì hãy cẩqMn thn thêm một chút. Dù sao trong Phi Linh Tộc chúng ta, có vài cao giai tồn tạkfqi có đssbược thiên phú bí thut tht s có chút khó phòng bịXsj. VạEwn nhấkfqt đbụng phảfpfi thủ v luân phiên thườFTCng trc, sẽ có rấLjYt nhiu loạEwi bí thut tra xét, có thểJw thêm chút phin phứEc." XuấfoJt phát chưa đNJzược bao lâu, Kim Duyt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàn Lp dn dò.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.