Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảHx: Vong Ngữan
Quyểprn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 1846: Trở lạxfPi ĐfEa Uyên (Thượng)

Biên dịZdch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu"Tiến vào ĐJNJa Uyên?" Kim Duyt nghe vy, bỗng nhiên cảrKp kinh.

"Sao, Kim đLRyio hữyhu cảhm thấyy đdOyiu kin này khó khăn sao? ĐNhNa Uyên hin giờZd không phảNkWi là do Phi linh tộc chiếm cứi sao, đkFLRo hữhDu đyhưa ta vào hn là một chuyn khá d dàng." Hàn Lp bấOGt đJNJộng thanh sắdOyc hỏi.
xem tạNkWi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Nếu là trăm năm trước thì lờHxi này của đHxEo hữhgu xác tht không sai, dn ngườhEVi tiến vào trong ĐJNJa Uyên cũng không mấVhht bao nhiêu công sứryyc. Nhưng hin tạSZii mà nói, lạni cc kỳ phin toái." Kim Duyt theo bảyn năng lấyiy ngón tay vuốt ve ngọc giảSZin trong tay, mới cườRhi khổ một tiếng nói.

"Ồ, là vì sao?" Hàn Lp kinh ngạxfPc hỏi.

"Rấrt đdOyơn giảZdn, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩEn sâu nhấnt trong ĐOGa Uyên phát hin ta một mạhch khoáng cc kỳ quý hiếm. Khoáng mạRhch này cc kỳ trọng yếu đrKpối với các tộc chúng ta, hơn nữha số lượng d trữhD cũng cc kỳ kinh ngườKi. Vì không muốn đDyi tộc nào đfEó lén lút khai thác, cho nên cảHx tòa ĐEeaa Uyên hin tạkfDi đLLxang trong trạVhhng thái na phong bế, đyic bit vịxLu trí tầrKpng cuối cùng nơi có khoáng mạGHOch kia, ngoài các thủ v thì ngay cảLR trưởng lão các tộc cũng không thểJNJ d dàng tiến vào." Kim Duyt một chút do d mới giảyLi thích.

"Tầanng sâu nhấHxt? khi nào tạdOyi hạr nói là muốn vào nơi đió? Ta chỉSZi muốn vào tầXng thứy ba của Đeya Uyên mà thôi" Hàn Lp nghe xong lờEi này, sắWrrc mt chợt buông lỏng rồi cườyi nói.
đOiọc truyn mới nhấkfDt tạOGi tung hoanh . com
"ChỉSZi cầkfDn không tiến vào tầNkWng sâu nhấKt thì có thểxfP thương lượng. BấDRkt quá nếu đrKppro hữzKu tht muốn làm giao dịfgGch này thì nhấRht đhEVgnh phảri nói thiếp thân một chút v nguyên nhân thc s khiến ngươi tiến vào ĐWrra Uyên. Dù sao Đryya Uyên vốn thuộc Phi Linh Tộc, trong đryyó còn ẩDXn dấXu một số bí ẩann chưa đeyược phát hin.

ĐxLuo hữLRu không cho rằfEng, thiếp thân vì lợi ích nhấEeat thờrKpi mà đeyưa một ngoạuUi tộc nhân tiến nơi đVhhó chứgSd. Cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu đkfDối với Thiên BằkfDng nhấeyt tộc, ta cũng không thểSZi làm ra s tình lỗ mãng." Nữi t nhìn chằprm chằDXm Hàn Lp, chm rãi nói tng chữGHO.

Hàn Lp nghe đzKối phương nói như vy thì trên mt nhấkfDt thờEi hin vẻ trầim ngâm, sau một lát lin thở nhẹ một hơi nói:

"Ta biết đzKno hữyiu lo lắyhng đriu gì, bấXt quá ĐGHOi trưởng lão cứfE yên tâm, Hàn mỗ sở dĩkfD muốn tới tầying ba trong Đioa Uyên là do ta đxLuã có một ước đfEEeanh cùng một vịr tin bối, cầrKpn đDXến toạK đKộ mà vịLR tin bối này đEeaã cho biết trước. Sau đLRó mới có thểLR tiến nhp vào không gian nơi tin bối đyLó đXang ẩyhn cư, tuyt không chút liên quan chứryy đkFng nói có đyLiu gì tổn hạhi đryyến Phi Linh tộc. Còn cụ thểryy chuyn tình, thứxLu cho Hàn mỗ không thểhD nói cn kẽ."

"Một không gian khác! Hàn đhEVno hữGHOu đzKã có tu vi Thánh giai trung kỳ, có thểkfD khiến đuUryyo hữhDu xưng là tin bối, chng lẽ là..." SắEeac mt Kim Duyt đXyii biến.

"ĐNhNi trưởng lão biết thì tốt rồi. VịSZi tin bối này có chút uyên nguyên cùng Nhân tộc chúng ta. Năm đkfDó ta có thển đhEVào thoát t trong tay TứEea đWrrrKpi yêu vương cũng là nhờxfP ngườhEVi tương trợ phầryyn nào. Lầprn này tạxLui hạVhh trở lạZdi nơi đLLxó cũng là do vịuU đLRó đZdã yêu cầhDu t trước. Nếu ta tht s không thểRh tiến vào, chỉyL sợ vịg tin bối đyió sẽ mấgSdt hứLRng, nói không chng còn có thểJNJ trút gin sang quý tộc." Ánh mắryyt Hàn Lp chợt lóe, có thâm ý sâu xa nói.

"Ngươi đGHOang uy hiếp ta!" SắOic mt Kim Duyt có chút khó coi nói.

"Không hn là uy hiếp. BấfgGt quá vịNhN tin bối này đEã ẩhEVn cư không biết bao nhiêu vạhgn năm, mà s tình vịfgG tin bối đgSdó yêu cầSZiu tht s vô cùng trọng yếu với ngườhEVi. Mong Kim đgio hữfEu không nên vô duyên vô cớ khiến cho Phi Linh Tộc kết phảhEVi một đVhhOGi đRhuUch!" Khóe ming Hàn Lp nhếch lên, cườEeai mà nhưng không phảeyi cườOGi nói.

"H, cho dù như thế, ta sao có thểan biết lờEeai nói của ngươi là tht hay giảDRk?" SắDRkc mt Kim Duyt âm tình bấDt đixLunh, cuối cùng h lạhDnh một tiếng rồi hỏi.

"Chuyn này còn không quá đryyơn giảDn sao! Nếu đuUrKpo hữKu hoài nghi thì có thểEea đhDích thân mang tạii hạOG đgến tầXng ba trong ĐOia Uyên, lạSZii tn mắryyt chứhEVng kiến quá trình tạNkWi hạhEV rờii đDRki. Trên lộ trình nếu đEeahDo hữXu nếu cảuUm thấRhy có đNhNiểxfPm không ổn thì có thểzK ra tay thu thp Hàn mỗ. Với tu vi Hu Kỳ điVhhi thành của đxfPyho hữnu hin giờxfP, muốn sanh cầXm một gã tồn tạXi thánh giai trung kỳ như tạdOyi hạy hn không quá khó chứhg! Đương nhiên nếu Kim đrKpfgGo hữOiu còn cảim thấJNJy lo lắying, có thểkfD mang theo mấgSdy ngườrKpi nữEeaa cùng đRhi. TạNhNi hạyi sẽ không phảPxDn đrối" Hàn Lp không chút lưỡng l trảLR lờfEi.

"Bin pháp trên cũng không tồi. Nhưng ta còn có chút lo lắryyng. ThầEean thông năm đzKó của đkFWrro hữEu không phảDRki là nhỏ, hin giờxfP cũng đyLã tiến giai thánh giai trung kỳ, đdOyến lúc đgSdó nếu ta thc s cảKm thấfEy bấyt ổn, cũng không thểan nắgSdm chắfEc có thển ngăn ngươi lạfgGi." Đôi mắSZit đDRkẹp của Kim Duyt chợt lóe dịpr quang, bộ dáng vn còn chút cảSZinh giác.

"Lờani này của Kim đXfEo hữNkWu chưa hn là tht. Ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thut biến thân của quý tộc, đKủ có thểOi gia tăng uy lc Thiên BằxfPng biến thân hơn phân na. Quý tộc nếu có đWrrược pháp quyết, sẽ có hi vọng trong vòng vạrKpn năm làm cho Thiên BằkfDng nhấyLt tộc trở thành một đEeani tộc trong Phi Linh. Kim đyhuUo hữDu lạOGi muốn thp toàn thp m, tht s không phảSZii rấEeat đDáng cườNhNi sao!"Hàn Lp có chút châm chọc nói.

Nghe lờGHOi này của Hàn Lp, nhãn châu của Kim Duyt nhấfEt thờhgi co rụt, trong đanáy mắfEt ẩion hin một tia hàn quang.

"Tốt nhấWrrt Kim đfgGxfPo hữXu không nên có tâm tư khác, đkFioo hữLRu hn cũng rõ. Ta đkFã đhgơn thân tới đRhây, đkFương nhiên sẽ không sợ quý tộc trở mt. Mà phầryyn sau bộ pháp quyết trên, ta không phục chế thành ngọc giảhDn mà lưu thành ấeyn ký trong thầnn nim. Nếu đDXyho hữyiu cảhEVm thấeyy đLLxủ năng lc giữOG ta lạDi, chỉHx cầin một ý nim của tạhi hạpr, sẽ đnem pháp quyết này hoàn toàn hủy dit. Huống hồ với thc lc hin giờfE của quý tộc có thểr lưu lạSZii Hàn mỗ hay không còn là chưa chắNhNc." Hàn Lp bỗng nhiên cườzKi hắeyc hắWrrc nói.

"Đioo hữHxu đyhã quá đyha tâm rồi, dù sao năm đKó đxfPOio hữyu đrKpã có đyLyi ân với Thiên Bằying tộc chúng ta, thiếp thân sao có thểD có ý đdOyrKpnh đOió trong đdOyrKpu. Được rồi, nếu chỉrđXưa đOiến tầxLung ba của ĐLRa Uyên thiếp thân sẽ nghĩdOy bin pháp hoàn thành. BấxfPt quá vic này nếu muốn làm cho thoảan đKáng, còn cầann đOiSZio hữyLu phảryyi đgợi thêm một thờDi gian nữSZia. ĐfgGo hữrKpu nếu không ngạJNJi thì cứrKp ở trong Thánh thành nghỉxLu ngơi." Kim Duyt cân nhắioc một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi đhgáp ứyng.

"Tốt, la chọn này của ĐuUi trưởng lão tht s là sáng suốt. BấhEVt quá tạdOyi hạyL còn tính nhân nhữhng ngày nhàn rỗi tu luyn một loạpri bí thut nên không tin quấioy rầEy Thánh Thành. Na tháng sau Hàn mỗ lạEi tới bái phỏng. Tin rằkfDng đyến lúc đXó, đgSdZdo hữhu đrKpã an bài hết thảryyy mọi s đOGược thỏa đHxáng." Hàn Lp thấioy đhgối phương rốt cục đhDã có quyết đPxDXnh, lin cườDi dài một tiếng rồi chợt đXEng dy.

Biết rõ đDối phương căn bảyin không có tâm lưu lạHxi, Kim Duyt chỉNhN có thểr thầzKm than một tiếng rồi cườhgi khổ nói:

"Một khi đpryho hữryyu đhDã có ý như vy, thiếp thân t nhiên không giữan. Bấeyt quá xin đrKpDXo hữOGu chờDRk một chút! "

" Ngườgi đnâu, mau dâng linh trà!" Kim Duyt bỗng hướng ra ngoài đNhNOGi đLRin vn dụng pháp lc truyn âm một tiếng.

Một lát sau một thịhg nữyh vội vàng đyi đfgGến, hai tay cầim một cái túi da màu vàng nhạrKpt, dâng đXến trước mt Hàn Lp.

"Đã như vy Hàn mỗ cũng không khách khí!" Hàn Lp cũng không tin chối t, tay áo khẽ rung, một vầSZing kim hà chợt bay ra, túi da lin không thấRhy bóng dáng. Kế tiếp hắKn chắLRp tay hướng sang Kim Duyt cáo t.

Không bao lâu sau, một đOiryyo thanh hồng t trong Thánh Thành kích bắfgGn mà ra, sau mấhDy lầZdn chớp đfgGộng lin biến mấZdt nơi chân trờpri.

Sau một hồi phi hành, Hàn Lp dng tạxfPi một nơi cách Thánh Thành trăm vạLLxn dm, hạX xuống một vùng sơn khê rồi vn dụng thầfgGn thông. Trong khoảyhnh khắEeac ở phía dưới sơn khê mở ra một gian mt thấNhNt, bố trí ở lối vào một ẩOGn pháp trn huyn diu, rồi nhanh chóng tiến vào trong mt thấEt.

HắdOyn khoanh chân ngồi xuống, vẻ mt có chút trầanm ngâm. BắkfDt đKRhu cân nhắXc lạEi hành đyhộng của mình trong Thánh thành liu có chỗ nào không ổn.

Một hồi lâu sau hắEn mới thở ra một hơi, thầeyn sắrc trở lạgSdi như thườxfPng.

Khi trước vì muốn đrD cho Thiên BằNkWng tộc trọng thịyi, hắHxn cố ý biến hóa ra Thiên BằfEng chi thân.

Với hỏa hầanu của Kinh Chp Quyết hin giời, biến hóa ra Thiên Bằyhng hóa thân t nhiên uy lc kinh ngườri, vượt xa thiên phú biến thân của Thiên BằLLxng Nhân.

Bấgt quá s khác bit cụ thểHx trong đioó, phỏng chng chỉzK Kim Duyt thấSZiy đnược vài phầOGn, cho nên lúc mới gp Hàn Lp mới không thểfgG che dấanu s khiếp sợ trong lòng.

Đương nhiên Hàn Lp làm như thế, nguyên nhân lớn nhấPxDt là tu vi đxfPã đxfPến cảdOynh giới Hợp ThểNkW trung kỳ, thêm nữhEVa lạkfDi có nhiu thầprn thông hộ thân, căn bảSZin không sợ đyLám trưởng lão Thiên BằdOyng tộc trở mt vây công. Cho dù hin tạhgi pháp lc của hắfEn không đrKpWrrch lạPxDi đGHOám ngườfgGi Kim Duyt đHxám liên thủ, nhưng muốn chạry trốn tuyt không có vấdOyn đdOy.

Thiên BằzKng tộc ĐEeai trưởng lão Kim Duyt t nhiên cũng rõ ràng đLRiu này. Hơn nữpra thêm Hàn Lp biểdOyu hin Thiên BằEng biến thân có chỗ kỳ dịuU, mới khiến nàng ngay t đxfPkfDu khách khí với hắDn như thế.

V phầeyn hắyLn, đDXem bộ pháp quyết kia giao dịich cũng là hắXn dùng luyn hóa thut Cốc gia linh huyết cùng Côn BằRhng biến hóa trong Kinh Chp Quyết tổng kết ra. Đích xác đryyối Thiên BằZdng nhấDXt tộc có hiu quảpr rấyt lớn. Nếu không thì không thểrKp nào làm cho đhgối phương đyLộng tâm như vy.

Hin tạioi Kim Duyt đprã đWrrồng ý giao dịyich, s tình hắLRn tiến vào ĐPxDa uyên có tám chín phầzKn không thành vấSZin đi. Cho dù Thiên Bằyhng tộc ở trong Phi Linh Tộc nhỏ yếu, nhưng dù sao Kim Duyt cũng là một tồn tạLLxi thánh giai hu kỳ đuUSZii thành, s tình nhỏ này tht không mấyiy khó khăn. Nhưng nếu không làm giao dịZdch, mình hắxfPn muốn đLRơn đOiộc tiến vào trong ĐOia uyên thì khng đzKVhhnh trùng đprip khó khăn, tuyt không d dàng đDXi vào.

BấxfPt quá na tháng sau, khi gp lạGHOi Kim Duyt hắyn phảgi tht s cẩrn thn, đOi phòng đEối phương có ý đSZihEVnh không tốt. Đương nhiên sau khi hắfgGn mơ hồ đD cp đyhến Thanh Nguyên T, tồn tạPxDi ĐSZii Tha kỳ đháng sợ thì khảdOy năng kia t nhiên rấRht nhỏ.

Trong lòng cân nhắEc, t thấOGy không có chút sai lầEeam, Hàn Lp mới thu lim tâm thầSZin, chm rãi nhắXm hai mắfEt tiến vào nhp đDRkPxDnh.

Cùng lúc đfEó, trong đfEni đLRin tạryyi Thánh thành của Thiên Bằyng tộc, các Thiên BằPxDng tộc trưởng lão cùng Kim Duyt sau một phen bí mt trao đgSdổi, thầzKn sắRhc khác nhau rờEi khỏi đuUii đyhin.

Trong đyyLi đhin chỉhEV còn lạioi mình Kim Duyt ngồi ở trên ghế chủ vịOi, ánh mắDXt chớp đyiộng như đhgang trầuUm tư.

Na tháng thờgi gian t nhiên rấEt nhanh trôi qua.

Một ngày sau, mấOGy đOGeyo đhDộn quang ly khai Thánh thành, phi hành thng đOGến chỗ sâu trong Phi Linh tộc mà đfgGi.

Trong các đDPxDo đDộn quang có Hàn Lp vn thanh bào cùng Kim Duyt vn thanh y thanh nhã, ngoài ra còn có một nữJNJ t trẻ tuổi quanh thân có ẩLRn lôi hồ chớp đhEVộng. Thiếu nữNkW này có ánh mắHxt như làn thu thủy, một thân ngân y không vương một hạyit bụi trầnn, rõ ràng chính là Lôi Lan, một trong hai vịrKp Thánh chủ Thiên BằVhhng tộc.

"Hàn đRhgo hữrKpu, lầyn này ta trên danh nghĩWrra đrưa Thánh chủ đhEVến Đyia Uyên tu luyn Băng Sát bí thut, đPxDan ngươi lấDRky thân phn thủ v tiến vào trong đSZió. Nhìn chung t nhiên sẽ vô s. BấfgGt quá khi tiến vào Đpra Uyên nếu bịK kiểKm tra thì hãy cẩNkWn thn thêm một chút. Dù sao trong Phi Linh Tộc chúng ta, có vài cao giai tồn tạEeai có đgSdược thiên phú bí thut tht s có chút khó phòng bịRh. VạSZin nhấhDt đWrrụng phảZdi thủ v luân phiên thườgng trc, sẽ có rấxfPt nhiu loạyii bí thut tra xét, có thểhEV thêm chút phin phứJNJc." XuấGHOt phát chưa đryyược bao lâu, Kim Duyt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàn Lp dn dò.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.