Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảM: Vong Ngữqg
Quyểrn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 1846: Trở lạdi Đpzba Uyên (Thượng)

Biên dịCVch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu"Tiến vào Đada Uyên?" Kim Duyt nghe vy, bỗng nhiên cảZ kinh.

"Sao, Kim đpzbBWo hữTJku cảJaqm thấoTBy đkJdiu kin này khó khăn sao? Đqra Uyên hin giờj không phảdi là do Phi linh tộc chiếm cứxYD sao, đGApado hữTJku đdpưa ta vào hn là một chuyn khá d dàng." Hàn Lp bấwnt đeiộng thanh sắrc hỏi.

"Nếu là trăm năm trước thì lờTJki này của đMjo hữwnu xác tht không sai, dn ngườVhDi tiến vào trong ĐxYDa Uyên cũng không mấUVt bao nhiêu công sứUVc. Nhưng hin tạVhDi mà nói, lạhnCi cc kỳ phin toái." Kim Duyt theo bảxYDn năng lấBlGy ngón tay vuốt ve ngọc giảBwdn trong tay, mới cườBwdi khổ một tiếng nói.

"Ồ, là vì sao?" Hàn Lp kinh ngạgc hỏi.

"RấnLt đJaqơn giảjWn, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩsnBn sâu nhấGApt trong ĐArja Uyên phát hin ta một mạsnBch khoáng cc kỳ quý hiếm. Khoáng mạlXJch này cc kỳ trọng yếu đMối với các tộc chúng ta, hơn nữpzba số lượng d trữnI cũng cc kỳ kinh ngườnIi. Vì không muốn đjWW tộc nào đDRNó lén lút khai thác, cho nên cảJj tòa Đra Uyên hin tạBWi đJEang trong trạeing thái na phong bế, đdc bit vịzd trí tầVhDng cuối cùng nơi có khoáng mạoTBch kia, ngoài các thủ v thì ngay cảqg trưởng lão các tộc cũng không thểnL d dàng tiến vào." Kim Duyt một chút do d mới giảkJdi thích.

"TầYsBng sâu nhấqgt? khi nào tạGApi hạlXJ nói là muốn vào nơi đdó? Ta chỉBwd muốn vào tầhnCng thứSoS ba của ĐBWa Uyên mà thôi" Hàn Lp nghe xong lờxYDi này, sắwnc mt chợt buông lỏng rồi cườBwdi nói.

"ChỉBwd cầXZn không tiến vào tầDeUng sâu nhấJEt thì có thểdM thương lượng. Bấqgt quá nếu đSoSlXJo hữXZu tht muốn làm giao dịwnch này thì nhấJEt đdMArjnh phảwni nói thiếp thân một chút v nguyên nhân thc s khiến ngươi tiến vào ĐdMa Uyên. Dù sao Đada Uyên vốn thuộc Phi Linh Tộc, trong đDRNó còn ẩCVn dấVhDu một số bí ẩrn chưa đMược phát hin.

ĐnIo hữXZu không cho rằSoSng, thiếp thân vì lợi ích nhấwnt thờji mà đSoSưa một ngoạRTi tộc nhân tiến nơi đDRNó chứd. Cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu đGApối với Thiên Bằrng nhấrt tộc, ta cũng không thểVhD làm ra s tình lỗ mãng." NữsnB t nhìn chằDeUm chằUVm Hàn Lp, chm rãi nói tng chữad.

Hàn Lp nghe đdối phương nói như vy thì trên mt nhấYsBt thờsnBi hin vẻ trầWm ngâm, sau một lát lin thở nhẹ một hơi nói:

"Ta biết đpzbpzbo hữju lo lắEng đeiiu gì, bấTJkt quá Đeii trưởng lão cứRT yên tâm, Hàn mỗ sở dĩVhD muốn tới tầkJdng ba trong ĐxYDa Uyên là do ta đSoSã có một ước đwnnInh cùng một vịDRN tin bối, cầJjn đMến toạcxV đUVộ mà vịJE tin bối này đadã cho biết trước. Sau đArjó mới có thểRT tiến nhp vào không gian nơi tin bối đBlGó đWang ẩcxVn cư, tuyt không chút liên quan chứnI đrng nói có đZiu gì tổn hạji đnIến Phi Linh tộc. Còn cụ thểxYD chuyn tình, thứdM cho Hàn mỗ không thểDeU nói cn kẽ."

"Một không gian khác! Hàn đkJdhnCo hữDeUu đhnCã có tu vi Thánh giai trung kỳ, có thểj khiến đTJkJjo hữVhDu xưng là tin bối, chng lẽ là..." SắEc mt Kim Duyt đadJEi biến.

"Đpzbi trưởng lão biết thì tốt rồi. VịnL tin bối này có chút uyên nguyên cùng Nhân tộc chúng ta. Năm đwnó ta có thểbU đArjào thoát t trong tay TứhnC đJaqWi yêu vương cũng là nhờwn ngườTJki tương trợ phầqgn nào. LầbUn này tạadi hạr trở lạUVi nơi đró cũng là do vịd đUVó đZã yêu cầRTu t trước. Nếu ta tht s không thểYsB tiến vào, chỉoTB sợ vịad tin bối đDRNó sẽ mấRTt hứadng, nói không chng còn có thểCV trút gin sang quý tộc." Ánh mắgt Hàn Lp chợt lóe, có thâm ý sâu xa nói.

"Ngươi đUang uy hiếp ta!" SắJjc mt Kim Duyt có chút khó coi nói.

"Không hn là uy hiếp. BấBwdt quá vịd tin bối này đpzbã ẩsnBn cư không biết bao nhiêu vạYsBn năm, mà s tình vịnI tin bối đwnó yêu cầbUu tht s vô cùng trọng yếu với ngườnIi. Mong Kim đnIDRNo hữsnBu không nên vô duyên vô cớ khiến cho Phi Linh Tộc kết phảnLi một đzdEi đNqlXJch!" Khóe ming Hàn Lp nhếch lên, cườEi mà nhưng không phảEi cườbUi nói.

"H, cho dù như thế, ta sao có thểei biết lờkJdi nói của ngươi là tht hay giảbU?" SắsnBc mt Kim Duyt âm tình bấJaqt đqgdnh, cuối cùng h lạjnh một tiếng rồi hỏi.

"Chuyn này còn không quá đBwdơn giảjWn sao! Nếu đArjdpo hữVhDu hoài nghi thì có thểM đJjích thân mang tạcxVi hạwn đGApến tầGApng ba trong Đeia Uyên, lạJji tn mắjt chứdpng kiến quá trình tạBWi hạJaq rờDeUi đEi. Trên lộ trình nếu đjWdo hữDeUu nếu cảbUm thấEy có đGApiểjm không ổn thì có thểbU ra tay thu thp Hàn mỗ. Với tu vi Hu Kỳ đqgnIi thành của đUSoSo hữBwdu hin giờllc, muốn sanh cầXZm một gã tồn tạdpi thánh giai trung kỳ như tạDeUi hạSoS hn không quá khó chứqr! Đương nhiên nếu Kim đXZcxVo hữDeUu còn cảMm thấoTBy lo lắJEng, có thểGAp mang theo mấgy ngườdMi nữda cùng đji. TạxYDi hạlXJ sẽ không phảBlGn đArjối" Hàn Lp không chút lưỡng l trảxYD lờsnBi.

"Bin pháp trên cũng không tồi. Nhưng ta còn có chút lo lắdng. ThầXZn thông năm đVhDó của đDRNqro hữUVu không phảUi là nhỏ, hin giờVhD cũng đcxVã tiến giai thánh giai trung kỳ, đJjến lúc đjWó nếu ta thc s cảnIm thấnLy bấoTBt ổn, cũng không thểdp nắxYDm chắUc có thểlXJ ngăn ngươi lạMi." Đôi mắdMt đZẹp của Kim Duyt chợt lóe dịjW quang, bộ dáng vn còn chút cảdnh giác.

"LờSoSi này của Kim đJaqWo hữdpu chưa hn là tht. Ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thut biến thân của quý tộc, đNqủ có thểDRN gia tăng uy lc Thiên BằlXJng biến thân hơn phân na. Quý tộc nếu có đoTBược pháp quyết, sẽ có hi vọng trong vòng vạdn năm làm cho Thiên BằCVng nhấnLt tộc trở thành một đbUnLi tộc trong Phi Linh. Kim đMdpo hữwnu lạJEi muốn thp toàn thp m, tht s không phảnIi rấxYDt đDRNáng cườeii sao!"Hàn Lp có chút châm chọc nói.

Nghe lờTJki này của Hàn Lp, nhãn châu của Kim Duyt nhấVhDt thờqri co rụt, trong đsnBáy mắDeUt ẩMn hin một tia hàn quang.

"Tốt nhấcxVt Kim đwnJEo hữdu không nên có tâm tư khác, đjqgo hữDeUu hn cũng rõ. Ta đxYDã đJEơn thân tới đnIây, đadương nhiên sẽ không sợ quý tộc trở mt. Mà phầBwdn sau bộ pháp quyết trên, ta không phục chế thành ngọc giảZn mà lưu thành ấqgn ký trong thầrn nim. Nếu đJaqCVo hữUVu cảBwdm thấVhDy đsnBủ năng lc giữpzb ta lạBwdi, chỉArj cầYsBn một ý nim của tạzdi hạdM, sẽ đdem pháp quyết này hoàn toàn hủy dit. Huống hồ với thc lc hin giờJaq của quý tộc có thểkJd lưu lạYsBi Hàn mỗ hay không còn là chưa chắJEc." Hàn Lp bỗng nhiên cườSoSi hắNqc hắzdc nói.

"Đeio hữdpu đUVã quá đlXJa tâm rồi, dù sao năm đadó đnLdMo hữXZu đMã có đrYsBi ân với Thiên BằWng tộc chúng ta, thiếp thân sao có thểlXJ có ý đkJdlXJnh đkJdó trong đDRNzdu. Được rồi, nếu chỉgđgưa đCVến tầrng ba của ĐJja Uyên thiếp thân sẽ nghĩU bin pháp hoàn thành. Bấgt quá vic này nếu muốn làm cho thoảei đWáng, còn cầnLn đoTBkJdo hữxYDu phảDeUi đSoSợi thêm một thờEi gian nữsnBa. ĐUVo hữdu nếu không ngạkJdi thì cứg ở trong Thánh thành nghỉJaq ngơi." Kim Duyt cân nhắUc một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi đzdáp ứpzbng.

"Tốt, la chọn này của ĐXZi trưởng lão tht s là sáng suốt. BấRTt quá tạUVi hạnL còn tính nhân nhữXZng ngày nhàn rỗi tu luyn một loạnIi bí thut nên không tin quấry rầBwdy Thánh Thành. Na tháng sau Hàn mỗ lạBWi tới bái phỏng. Tin rằBWng đqgến lúc đnLó, đYsBwno hữllcu đllcã an bài hết thảRTy mọi s đDeUược thỏa đCVáng." Hàn Lp thấqgy đsnBối phương rốt cục đzdã có quyết đrnInh, lin cườzdi dài một tiếng rồi chợt đCVzdng dy.

Biết rõ đBlGối phương căn bảcxVn không có tâm lưu lạXZi, Kim Duyt chỉd có thểhnC thầBWm than một tiếng rồi cườNqi khổ nói:

"Một khi đMado hữJaqu đeiã có ý như vy, thiếp thân t nhiên không giữUV. Bấqrt quá xin đdpdo hữhnCu chờXZ một chút! "

" NgườBlGi đkJdâu, mau dâng linh trà!" Kim Duyt bỗng hướng ra ngoài đeiJji đhnCin vn dụng pháp lc truyn âm một tiếng.

Một lát sau một thịVhD nữsnB vội vàng đRTi đgến, hai tay cầeim một cái túi da màu vàng nhạdpt, dâng đjWến trước mt Hàn Lp.

"Đã như vy Hàn mỗ cũng không khách khí!" Hàn Lp cũng không tin chối t, tay áo khẽ rung, một vầDRNng kim hà chợt bay ra, túi da lin không thấdy bóng dáng. Kế tiếp hắhnCn chắZp tay hướng sang Kim Duyt cáo t.

Không bao lâu sau, một đJEXZo thanh hồng t trong Thánh Thành kích bắgn mà ra, sau mấBWy lầCVn chớp đbUộng lin biến mấlXJt nơi chân trờhnCi.

Sau một hồi phi hành, Hàn Lp dng tạJaqi một nơi cách Thánh Thành trăm vạgn dm, hạzd xuống một vùng sơn khê rồi vn dụng thầBWn thông. Trong khoảkJdnh khắJEc ở phía dưới sơn khê mở ra một gian mt thấgt, bố trí ở lối vào một ẩrn pháp trn huyn diu, rồi nhanh chóng tiến vào trong mt thấDRNt.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
HắsnBn khoanh chân ngồi xuống, vẻ mt có chút trầbUm ngâm. BắdMt đrxYDu cân nhắqrc lạJaqi hành đJjộng của mình trong Thánh thành liu có chỗ nào không ổn.

Một hồi lâu sau hắYsBn mới thở ra một hơi, thầJEn sắzdc trở lạVhDi như thườdng.

Khi trước vì muốn đDeUnL cho Thiên BằnIng tộc trọng thịbU, hắUn cố ý biến hóa ra Thiên Bằpzbng chi thân.

Với hỏa hầoTBu của Kinh Chp Quyết hin giờoTB, biến hóa ra Thiên BằGApng hóa thân t nhiên uy lc kinh ngườsnBi, vượt xa thiên phú biến thân của Thiên BằcxVng Nhân.

BấDRNt quá s khác bit cụ thểGAp trong đlXJó, phỏng chng chỉd Kim Duyt thấVhDy đGApược vài phầArjn, cho nên lúc mới gp Hàn Lp mới không thểBlG che dấsnBu s khiếp sợ trong lòng.

Đương nhiên Hàn Lp làm như thế, nguyên nhân lớn nhấllct là tu vi đBwdã đnIến cảoTBnh giới Hợp Thểei trung kỳ, thêm nữda lạqri có nhiu thầbUn thông hộ thân, căn bảcxVn không sợ đJaqám trưởng lão Thiên Bằdpng tộc trở mt vây công. Cho dù hin tạbUi pháp lc của hắwnn không đeiTJkch lạbUi đdám ngườwni Kim Duyt đDeUám liên thủ, nhưng muốn chạUy trốn tuyt không có vấNqn đYsB.

Thiên BằoTBng tộc ĐBwdi trưởng lão Kim Duyt t nhiên cũng rõ ràng đpzbiu này. Hơn nữqga thêm Hàn Lp biểoTBu hin Thiên BằNqng biến thân có chỗ kỳ dịArj, mới khiến nàng ngay t đrVhDu khách khí với hắqrn như thế.

V phầgn hắJjn, đDRNem bộ pháp quyết kia giao dịMch cũng là hắdMn dùng luyn hóa thut Cốc gia linh huyết cùng Côn BằJEng biến hóa trong Kinh Chp Quyết tổng kết ra. Đích xác đWối Thiên BằnIng nhấlXJt tộc có hiu quảzd rấdMt lớn. Nếu không thì không thểxYD nào làm cho đMối phương đBlGộng tâm như vy.

Hin tạxYDi Kim Duyt đBwdã đeiồng ý giao dịWch, s tình hắqgn tiến vào Đdpa uyên có tám chín phầoTBn không thành vấMn đxYD. Cho dù Thiên BằArjng tộc ở trong Phi Linh Tộc nhỏ yếu, nhưng dù sao Kim Duyt cũng là một tồn tạjWi thánh giai hu kỳ đDeUJaqi thành, s tình nhỏ này tht không mấdpy khó khăn. Nhưng nếu không làm giao dịwnch, mình hắqrn muốn đsnBơn đXZộc tiến vào trong ĐnIa uyên thì khng đBWwnnh trùng đVhDip khó khăn, tuyt không d dàng đEi vào.

BấUt quá na tháng sau, khi gp lạeii Kim Duyt hắJaqn phảnIi tht s cẩNqn thn, đGAp phòng đqrối phương có ý đwnBlGnh không tốt. Đương nhiên sau khi hắTJkn mơ hồ đYsB cp đArjến Thanh Nguyên T, tồn tạTJki ĐhnCi Tha kỳ đUáng sợ thì khảGAp năng kia t nhiên rấdt nhỏ.
xem chương mới tạBlGi tunghoanh(.)com
Trong lòng cân nhắcxVc, t thấqgy không có chút sai lầEm, Hàn Lp mới thu lim tâm thầzdn, chm rãi nhắEm hai mắUVt tiến vào nhp đJEArjnh.

Cùng lúc đdó, trong đBwdji đdMin tạYsBi Thánh thành của Thiên BằUng tộc, các Thiên Bằzdng tộc trưởng lão cùng Kim Duyt sau một phen bí mt trao đcxVổi, thầsnBn sắbUc khác nhau rờUVi khỏi đJaqVhDi đxYDin.

Trong đDRNdpi đMin chỉBwd còn lạUVi mình Kim Duyt ngồi ở trên ghế chủ vịXZ, ánh mắXZt chớp đUVộng như đBlGang trầTJkm tư.

Na tháng thờEi gian t nhiên rấeit nhanh trôi qua.

Một ngày sau, mấBwdy đhnCqro đsnBộn quang ly khai Thánh thành, phi hành thng đdMến chỗ sâu trong Phi Linh tộc mà đDeUi.

Trong các đpzbqgo đgộn quang có Hàn Lp vn thanh bào cùng Kim Duyt vn thanh y thanh nhã, ngoài ra còn có một nữj t trẻ tuổi quanh thân có ẩxYDn lôi hồ chớp đBlGộng. Thiếu nữBW này có ánh mắRTt như làn thu thủy, một thân ngân y không vương một hạhnCt bụi trầnIn, rõ ràng chính là Lôi Lan, một trong hai vịNq Thánh chủ Thiên BằhnCng tộc.

"Hàn đkJddMo hữgu, lầYsBn này ta trên danh nghĩCVa đcxVưa Thánh chủ đcxVến ĐBwda Uyên tu luyn Băng Sát bí thut, đBwdd ngươi lấZy thân phn thủ v tiến vào trong đeió. Nhìn chung t nhiên sẽ vô s. Bấrt quá khi tiến vào ĐJEa Uyên nếu bịGAp kiểYsBm tra thì hãy cẩoTBn thn thêm một chút. Dù sao trong Phi Linh Tộc chúng ta, có vài cao giai tồn tạGApi có đbUược thiên phú bí thut tht s có chút khó phòng bịArj. VạcxVn nhấCVt đdụng phảZi thủ v luân phiên thườkJdng trc, sẽ có rấDeUt nhiu loạArji bí thut tra xét, có thểUV thêm chút phin phứBwdc." XuấnLt phát chưa đJaqược bao lâu, Kim Duyt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàn Lp dn dò.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.