Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảS: Vong Ngữu
QuyểAln 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 1846: Trở lạOLi Đtna Uyên (Thượng)

Biên dịcDch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu"Tiến vào ĐNPCa Uyên?" Kim Duyt nghe vy, bỗng nhiên cảwpq kinh.

"Sao, Kim đOpnOLo hữnu cảWMm thấny đSiu kin này khó khăn sao? Đddma Uyên hin giờTVi không phảVOAi là do Phi linh tộc chiếm cứFOY sao, đGyko hữuu đGyưa ta vào hn là một chuyn khá d dàng." Hàn Lp bấCzt đVdFộng thanh sắVdFc hỏi.

"Nếu là trăm năm trước thì lờLi này của đOpnDo hữYcu xác tht không sai, dn ngườCPCi tiến vào trong ĐIMa Uyên cũng không mấTVit bao nhiêu công sứNPCc. Nhưng hin tạci mà nói, lạtni cc kỳ phin toái." Kim Duyt theo bảddmn năng lấqfvy ngón tay vuốt ve ngọc giảIMn trong tay, mới cườFOYi khổ một tiếng nói.

"Ồ, là vì sao?" Hàn Lp kinh ngạnSc hỏi.

"RấGyt đOyơn giảiOCn, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩfOn sâu nhấnSt trong Đpua Uyên phát hin ta một mạzwNch khoáng cc kỳ quý hiếm. Khoáng mạPCch này cc kỳ trọng yếu đFOYối với các tộc chúng ta, hơn nữVdFa số lượng d trữS cũng cc kỳ kinh ngườOyi. Vì không muốn đddmNPC tộc nào đfOó lén lút khai thác, cho nên cảOL tòa ĐiOCa Uyên hin tạwpqi đSang trong trạOpnng thái na phong bế, đSc bit vịnS trí tầiOCng cuối cùng nơi có khoáng mạnSch kia, ngoài các thủ v thì ngay cảitD trưởng lão các tộc cũng không thểCRi d dàng tiến vào." Kim Duyt một chút do d mới giảDki thích.

"TầDng sâu nhấDkt? khi nào tạCzi hạIM nói là muốn vào nơi đfOó? Ta chỉk muốn vào tầOpnng thứAl ba của ĐDa Uyên mà thôi" Hàn Lp nghe xong lờRMci này, sắpuc mt chợt buông lỏng rồi cườSi nói.

"ChỉnS cầqfvn không tiến vào tầfCng sâu nhấOLt thì có thểpm thương lượng. BấsTst quá nếu đYcVOAo hữRMcu tht muốn làm giao dịzwNch này thì nhấNPCt đIMAlnh phảci nói thiếp thân một chút v nguyên nhân thc s khiến ngươi tiến vào ĐPIfa Uyên. Dù sao ĐCPCa Uyên vốn thuộc Phi Linh Tộc, trong đtnó còn ẩNPCn dấLu một số bí ẩzwNn chưa đsTsược phát hin.

ĐCzo hữSu không cho rằIMng, thiếp thân vì lợi ích nhấcDt thờui mà đDưa một ngoạLi tộc nhân tiến nơi đsó chứVOA. Cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu đMối với Thiên Bằqfvng nhấmSt tộc, ta cũng không thểPC làm ra s tình lỗ mãng." NữfC t nhìn chằIMm chằfOm Hàn Lp, chm rãi nói tng chữL.

Hàn Lp nghe đIMối phương nói như vy thì trên mt nhấGyt thờAli hin vẻ trầOym ngâm, sau một lát lin thở nhẹ một hơi nói:

"Ta biết đOyMo hữcDu lo lắOLng đDiu gì, bấLt quá ĐzwNi trưởng lão cứAl yên tâm, Hàn mỗ sở dĩYc muốn tới tầsng ba trong ĐCRia Uyên là do ta đIMã có một ước đfOLnh cùng một vịds tin bối, cầOLn đwpqến toạzwN đGyộ mà vịTVi tin bối này đPCã cho biết trước. Sau đOyó mới có thểu tiến nhp vào không gian nơi tin bối đDó đpuang ẩSn cư, tuyt không chút liên quan chứds đPCng nói có đDkiu gì tổn hạYci điOCến Phi Linh tộc. Còn cụ thểS chuyn tình, thứCz cho Hàn mỗ không thểpHV nói cn kẽ."

"Một không gian khác! Hàn đPIfDko hữtnu đRMcã có tu vi Thánh giai trung kỳ, có thểds khiến đOLfOo hữSu xưng là tin bối, chng lẽ là..." SắOyc mt Kim Duyt đkitDi biến.

"ĐYci trưởng lão biết thì tốt rồi. VịCPC tin bối này có chút uyên nguyên cùng Nhân tộc chúng ta. Năm đSó ta có thểk đOLào thoát t trong tay Tứk đcDOLi yêu vương cũng là nhờmS ngườCPCi tương trợ phầSn nào. LầNPCn này tạPIfi hạwpq trở lạzwNi nơi đRMcó cũng là do vịL đCzó đPCã yêu cầCzu t trước. Nếu ta tht s không thểDk tiến vào, chỉHpG sợ vịtn tin bối đVdFó sẽ mấqfvt hứPCng, nói không chng còn có thểS trút gin sang quý tộc." Ánh mắFOYt Hàn Lp chợt lóe, có thâm ý sâu xa nói.

"Ngươi đuang uy hiếp ta!" SắcDc mt Kim Duyt có chút khó coi nói.

"Không hn là uy hiếp. BấGyt quá vịnS tin bối này đddmã ẩMn cư không biết bao nhiêu vạPIfn năm, mà s tình vịPC tin bối đitDó yêu cầzwNu tht s vô cùng trọng yếu với ngườddmi. Mong Kim đcOyo hữuu không nên vô duyên vô cớ khiến cho Phi Linh Tộc kết phảDki một đzwNzwNi đddmnSch!" Khóe ming Hàn Lp nhếch lên, cườqfvi mà nhưng không phảWMi cườVdFi nói.

"H, cho dù như thế, ta sao có thểVdF biết lờRMci nói của ngươi là tht hay giảD?" SắsTsc mt Kim Duyt âm tình bấNPCt đvLvLnh, cuối cùng h lạSnh một tiếng rồi hỏi.

"Chuyn này còn không quá đcDơn giảGyn sao! Nếu đcMo hữnu hoài nghi thì có thểDk đitDích thân mang tạVOAi hạddm đwpqến tầzwNng ba trong ĐWMa Uyên, lạmSi tn mắfOt chứPCng kiến quá trình tạOLi hạsTs rờOLi đpui. Trên lộ trình nếu đfOko hữPCu nếu cảsm thấnSy có đkiểSm không ổn thì có thểddm ra tay thu thp Hàn mỗ. Với tu vi Hu Kỳ đfODki thành của đuDo hữqfvu hin giờiOC, muốn sanh cầCRim một gã tồn tạnSi thánh giai trung kỳ như tạOpni hạS hn không quá khó chứwwz! Đương nhiên nếu Kim đOpnpHVo hữsTsu còn cảvLm thấSy lo lắCPCng, có thểTVi mang theo mấGyy ngườki nữnSa cùng đOpni. TạDki hạs sẽ không phảIMn đTViối" Hàn Lp không chút lưỡng l trảAl lờmSi.

"Bin pháp trên cũng không tồi. Nhưng ta còn có chút lo lắYcng. ThầRMcn thông năm đfOó của đtnPCo hữPIfu không phảTVii là nhỏ, hin giờu cũng đPIfã tiến giai thánh giai trung kỳ, đnSến lúc đddmó nếu ta thc s cảwwzm thấitDy bấRMct ổn, cũng không thểRMc nắnSm chắpuc có thểGy ngăn ngươi lạzwNi." Đôi mắut đsTsẹp của Kim Duyt chợt lóe dịOy quang, bộ dáng vn còn chút cảwwznh giác.

"Lờwpqi này của Kim đmSwpqo hữMu chưa hn là tht. Ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thut biến thân của quý tộc, đqfvủ có thểc gia tăng uy lc Thiên BằNPCng biến thân hơn phân na. Quý tộc nếu có đLược pháp quyết, sẽ có hi vọng trong vòng vạpHVn năm làm cho Thiên BằWMng nhấsTst tộc trở thành một đciOCi tộc trong Phi Linh. Kim đPCRMco hữitDu lạpmi muốn thp toàn thp m, tht s không phảci rấCPCt đCRiáng cườYci sao!"Hàn Lp có chút châm chọc nói.

Nghe lờfOi này của Hàn Lp, nhãn châu của Kim Duyt nhấfOt thờNPCi co rụt, trong đHpGáy mắLt ẩLn hin một tia hàn quang.

"Tốt nhấCzt Kim đIMfOo hữOyu không nên có tâm tư khác, đLitDo hữYcu hn cũng rõ. Ta đHpGã đPIfơn thân tới đtnây, điOCương nhiên sẽ không sợ quý tộc trở mt. Mà phầHpGn sau bộ pháp quyết trên, ta không phục chế thành ngọc giảcDn mà lưu thành ấsTsn ký trong thầVOAn nim. Nếu đitDvLo hữVOAu cảVOAm thấmSy đCRiủ năng lc giữmS ta lạnSi, chỉpm cầOLn một ý nim của tạCPCi hạpu, sẽ đDkem pháp quyết này hoàn toàn hủy dit. Huống hồ với thc lc hin giờvL của quý tộc có thểwpq lưu lạui Hàn mỗ hay không còn là chưa chắHpGc." Hàn Lp bỗng nhiên cườci hắWMc hắcc nói.

"Đqfvo hữzwNu đpHVã quá đOya tâm rồi, dù sao năm đNPCó đGyOpno hữGyu đVOAã có đtnCzi ân với Thiên BằmSng tộc chúng ta, thiếp thân sao có thểcD có ý đpHVknh đSó trong đnScDu. Được rồi, nếu chỉsTsđWMưa đOLến tầpmng ba của Đna Uyên thiếp thân sẽ nghĩqfv bin pháp hoàn thành. Bấqfvt quá vic này nếu muốn làm cho thoảD đSáng, còn cầOpnn đnco hữLu phảLi đMợi thêm một thờvLi gian nữsa. ĐfOo hữOLu nếu không ngạnSi thì cứtn ở trong Thánh thành nghỉWM ngơi." Kim Duyt cân nhắOyc một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi đCzáp ứcDng.

"Tốt, la chọn này của ĐHpGi trưởng lão tht s là sáng suốt. BấfCt quá tạtni hạnS còn tính nhân nhữpung ngày nhàn rỗi tu luyn một loạmSi bí thut nên không tin quấIMy rầfOy Thánh Thành. Na tháng sau Hàn mỗ lạWMi tới bái phỏng. Tin rằSng đPIfến lúc đNPCó, đFOYTVio hữfCu đAlã an bài hết thảpuy mọi s đOpnược thỏa đMáng." Hàn Lp thấAly đNPCối phương rốt cục đpuã có quyết đSYcnh, lin cườmSi dài một tiếng rồi chợt đDSng dy.

Biết rõ đdsối phương căn bảnn không có tâm lưu lạRMci, Kim Duyt chỉPIf có thển thầMm than một tiếng rồi cườWMi khổ nói:

"Một khi đwpqNPCo hữDu đOpnã có ý như vy, thiếp thân t nhiên không giữpm. BấYct quá xin đYcNPCo hữsu chờVdF một chút! "

" NgườIMi đRMcâu, mau dâng linh trà!" Kim Duyt bỗng hướng ra ngoài đMpmi đddmin vn dụng pháp lc truyn âm một tiếng.

Một lát sau một thịDk nữHpG vội vàng đGyi đddmến, hai tay cầSm một cái túi da màu vàng nhạMt, dâng đWMến trước mt Hàn Lp.

"Đã như vy Hàn mỗ cũng không khách khí!" Hàn Lp cũng không tin chối t, tay áo khẽ rung, một vầSng kim hà chợt bay ra, túi da lin không thấvLy bóng dáng. Kế tiếp hắcn chắnSp tay hướng sang Kim Duyt cáo t.

Không bao lâu sau, một đIMSo thanh hồng t trong Thánh Thành kích bắtnn mà ra, sau mấGyy lầwpqn chớp đHpGộng lin biến mấiOCt nơi chân trờfCi.

Sau một hồi phi hành, Hàn Lp dng tạPCi một nơi cách Thánh Thành trăm vạCzn dm, hạvL xuống một vùng sơn khê rồi vn dụng thầDn thông. Trong khoảRMcnh khắcDc ở phía dưới sơn khê mở ra một gian mt thấDkt, bố trí ở lối vào một ẩsn pháp trn huyn diu, rồi nhanh chóng tiến vào trong mt thấRMct.

HắOpnn khoanh chân ngồi xuống, vẻ mt có chút trầIMm ngâm. Bắct đRMcGyu cân nhắfCc lạCPCi hành đOLộng của mình trong Thánh thành liu có chỗ nào không ổn.

Một hồi lâu sau hắDkn mới thở ra một hơi, thầOpnn sắddmc trở lạitDi như thườqfvng. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Khi trước vì muốn đDkOy cho Thiên BằGyng tộc trọng thịGy, hắdsn cố ý biến hóa ra Thiên BằPCng chi thân.

Với hỏa hầRMcu của Kinh Chp Quyết hin giờTVi, biến hóa ra Thiên BằsTsng hóa thân t nhiên uy lc kinh ngườAli, vượt xa thiên phú biến thân của Thiên BằAlng Nhân.

BấOpnt quá s khác bit cụ thểPIf trong đsTsó, phỏng chng chỉYc Kim Duyt thấVdFy đSược vài phầOLn, cho nên lúc mới gp Hàn Lp mới không thểitD che dấfCu s khiếp sợ trong lòng.

Đương nhiên Hàn Lp làm như thế, nguyên nhân lớn nhấiOCt là tu vi đfOã đmSến cảHpGnh giới Hợp Thểqfv trung kỳ, thêm nữRMca lạIMi có nhiu thầPIfn thông hộ thân, căn bảqfvn không sợ đWMám trưởng lão Thiên BằMng tộc trở mt vây công. Cho dù hin tạqfvi pháp lc của hắnSn không đtnFOYch lạTVii đdsám ngườMi Kim Duyt đDám liên thủ, nhưng muốn chạpmy trốn tuyt không có vấAln đpu.

Thiên BằzwNng tộc ĐiOCi trưởng lão Kim Duyt t nhiên cũng rõ ràng đCziu này. Hơn nữRMca thêm Hàn Lp biểnSu hin Thiên Bằqfvng biến thân có chỗ kỳ dịvL, mới khiến nàng ngay t đmSOyu khách khí với hắcn như thế.

V phầcn hắnn, đkem bộ pháp quyết kia giao dịpuch cũng là hắIMn dùng luyn hóa thut Cốc gia linh huyết cùng Côn BằVdFng biến hóa trong Kinh Chp Quyết tổng kết ra. Đích xác đLối Thiên BằzwNng nhấqfvt tộc có hiu quảc rấVdFt lớn. Nếu không thì không thểfC nào làm cho đcDối phương đVOAộng tâm như vy.

Hin tạOpni Kim Duyt đTViã đGyồng ý giao dịWMch, s tình hắSn tiến vào ĐMa uyên có tám chín phầpHVn không thành vấpun đPC. Cho dù Thiên BằfCng tộc ở trong Phi Linh Tộc nhỏ yếu, nhưng dù sao Kim Duyt cũng là một tồn tạCPCi thánh giai hu kỳ đcCPCi thành, s tình nhỏ này tht không mấVOAy khó khăn. Nhưng nếu không làm giao dịLch, mình hắIMn muốn đNPCơn đtnộc tiến vào trong ĐDka uyên thì khng đPCDnh trùng đSip khó khăn, tuyt không d dàng đRMci vào.
nguồn tunghoanh.com
BấAlt quá na tháng sau, khi gp lạzwNi Kim Duyt hắsn phảYci tht s cẩfOn thn, đfC phòng đTViối phương có ý đOpnpmnh không tốt. Đương nhiên sau khi hắnn mơ hồ đc cp đCzến Thanh Nguyên T, tồn tạIMi ĐWMi Tha kỳ đPCáng sợ thì khản năng kia t nhiên rấnSt nhỏ.

Trong lòng cân nhắDkc, t thấny không có chút sai lầPCm, Hàn Lp mới thu lim tâm thầwwzn, chm rãi nhắsm hai mắfCt tiến vào nhp đcDtnnh.

Cùng lúc đfCó, trong đOpnsi đTViin tạGyi Thánh thành của Thiên BằsTsng tộc, các Thiên BằfOng tộc trưởng lão cùng Kim Duyt sau một phen bí mt trao đdsổi, thầOyn sắcDc khác nhau rờsi khỏi đIMSi đDkin.

Trong đGyki đfOin chỉpm còn lạmSi mình Kim Duyt ngồi ở trên ghế chủ vịsTs, ánh mắct chớp đSộng như đMang trầmSm tư.

Na tháng thờvLi gian t nhiên rấAlt nhanh trôi qua.

Một ngày sau, mấiOCy đNPCIMo đpuộn quang ly khai Thánh thành, phi hành thng đdsến chỗ sâu trong Phi Linh tộc mà đFOYi.

Trong các đdsVdFo đnộn quang có Hàn Lp vn thanh bào cùng Kim Duyt vn thanh y thanh nhã, ngoài ra còn có một nữFOY t trẻ tuổi quanh thân có ẩYcn lôi hồ chớp đVdFộng. Thiếu nữc này có ánh mắnt như làn thu thủy, một thân ngân y không vương một hạcDt bụi trầwwzn, rõ ràng chính là Lôi Lan, một trong hai vịD Thánh chủ Thiên BằPIfng tộc.

"Hàn đFOYiOCo hữsTsu, lầCzn này ta trên danh nghĩSa đDkưa Thánh chủ đnến ĐCPCa Uyên tu luyn Băng Sát bí thut, đitDCz ngươi lấCRiy thân phn thủ v tiến vào trong đVOAó. Nhìn chung t nhiên sẽ vô s. BấDt quá khi tiến vào Đwpqa Uyên nếu bịVOA kiểFOYm tra thì hãy cẩcn thn thêm một chút. Dù sao trong Phi Linh Tộc chúng ta, có vài cao giai tồn tạDki có đDược thiên phú bí thut tht s có chút khó phòng bịpu. VạVOAn nhấwpqt đkụng phảddmi thủ v luân phiên thườLng trc, sẽ có rấqfvt nhiu loạdsi bí thut tra xét, có thểpu thêm chút phin phứpuc." Xuấst phát chưa đAlược bao lâu, Kim Duyt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàn Lp dn dò.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.