Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảlx: Vong Ngữu
QuyểVHn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 1846: Trở lạMlRi ĐzGza Uyên (Thượng)

Biên dịsch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu"Tiến vào ĐaVva Uyên?" Kim Duyt nghe vy, bỗng nhiên cảGUM kinh. đJlUọc truyn mới nhấfVXt tạsi tung hoanh . com

"Sao, Kim đzGzHo hữhdyu cảsm thấYey đlqiu kin này khó khăn sao? Đwda Uyên hin giờXi không phảGui là do Phi linh tộc chiếm cứys sao, đzvaQKo hữwu đZGNưa ta vào hn là một chuyn khá d dàng." Hàn Lp bấXit đShZộng thanh sắuc hỏi.

"Nếu là trăm năm trước thì lờGui này của đGUMQzUo hữMlRu xác tht không sai, dn ngườvfvi tiến vào trong ĐMlRa Uyên cũng không mấMQSt bao nhiêu công sứZzSc. Nhưng hin tạXii mà nói, lạaVvi cc kỳ phin toái." Kim Duyt theo bảHn năng lấUnJy ngón tay vuốt ve ngọc giảaVvn trong tay, mới cườlqi khổ một tiếng nói.

"Ồ, là vì sao?" Hàn Lp kinh ngạknc hỏi.

"RấZGNt đvAơn giảsn, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩlxn sâu nhấUHt trong ĐKa Uyên phát hin ta một mạzJch khoáng cc kỳ quý hiếm. Khoáng mạsch này cc kỳ trọng yếu đNwối với các tộc chúng ta, hơn nữJlUa số lượng d trữGu cũng cc kỳ kinh ngườIAi. Vì không muốn đqwd tộc nào đAó lén lút khai thác, cho nên cảYe tòa Đlqa Uyên hin tạUsi đRsang trong trạhdyng thái na phong bế, đQzUc bit vịXi trí tầRsng cuối cùng nơi có khoáng mạSfMch kia, ngoài các thủ v thì ngay cảu trưởng lão các tộc cũng không thểA d dàng tiến vào." Kim Duyt một chút do d mới giảvgri thích.

"Tầknng sâu nhấAt? khi nào tạqi hạfVX nói là muốn vào nơi đsó? Ta chỉkn muốn vào tầdng thứUs ba của ĐGGZa Uyên mà thôi" Hàn Lp nghe xong lờnIQi này, sắAc mt chợt buông lỏng rồi cườvgri nói.

"ChỉJlU cầMQSn không tiến vào tầfkYng sâu nhấfVXt thì có thểzJ thương lượng. BấJt quá nếu đfVXuo hữaVvu tht muốn làm giao dịZGNch này thì nhấKt đAknnh phảShZi nói thiếp thân một chút v nguyên nhân thc s khiến ngươi tiến vào ĐZzSa Uyên. Dù sao ĐrTa Uyên vốn thuộc Phi Linh Tộc, trong đVaó còn ẩzvan dấAu một số bí ẩsn chưa đvfvược phát hin.

ĐJlUo hữGUMu không cho rằQKng, thiếp thân vì lợi ích nhấMQSt thờSfMi mà đUnJưa một ngoạfkYi tộc nhân tiến nơi đnIQó chứIA. Cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu đnIQối với Thiên BằnIQng nhấut tộc, ta cũng không thểZGN làm ra s tình lỗ mãng." NữrT t nhìn chằnIQm chằQzUm Hàn Lp, chm rãi nói tng chữaVv.

Hàn Lp nghe đgiối phương nói như vy thì trên mt nhấst thờfVXi hin vẻ trầYem ngâm, sau một lát lin thở nhẹ một hơi nói:

"Ta biết đzvaGUMo hữfVXu lo lắIAng đMQSiu gì, bấHt quá Đwdi trưởng lão cứXi yên tâm, Hàn mỗ sở dĩfkY muốn tới tầKng ba trong ĐvAa Uyên là do ta đnIQã có một ước đKfkYnh cùng một vịGUM tin bối, cầzGzn đwdến toạzGz đzvaộ mà vịvgr tin bối này đfVXã cho biết trước. Sau đfkYó mới có thểfVX tiến nhp vào không gian nơi tin bối đgió đSfMang ẩQKn cư, tuyt không chút liên quan chứfkY đUnJng nói có đQKiu gì tổn hạlxi đlxến Phi Linh tộc. Còn cụ thểIA chuyn tình, thứu cho Hàn mỗ không thểUnJ nói cn kẽ."

"Một không gian khác! Hàn đNwVHo hữHu đzvaã có tu vi Thánh giai trung kỳ, có thểNw khiến đSfMJlUo hữJu xưng là tin bối, chng lẽ là..." Sắvfvc mt Kim Duyt đzvaZzSi biến.

"ĐrTi trưởng lão biết thì tốt rồi. VịUs tin bối này có chút uyên nguyên cùng Nhân tộc chúng ta. Năm đzvaó ta có thểGUM đwdào thoát t trong tay Tứgi đvAgii yêu vương cũng là nhờShZ ngườlxi tương trợ phầQzUn nào. LầGun này tạXii hạs trở lạYei nơi đdó cũng là do vịvgr đysó đrTã yêu cầSfMu t trước. Nếu ta tht s không thểlx tiến vào, chỉUs sợ vịwd tin bối đAó sẽ mấQKt hứsng, nói không chng còn có thểq trút gin sang quý tộc." Ánh mắfVXt Hàn Lp chợt lóe, có thâm ý sâu xa nói.

"Ngươi đQzUang uy hiếp ta!" Sắysc mt Kim Duyt có chút khó coi nói.

"Không hn là uy hiếp. Bấlqt quá vịJlU tin bối này đAã ẩnIQn cư không biết bao nhiêu vạZzSn năm, mà s tình vịA tin bối đvgró yêu cầVHu tht s vô cùng trọng yếu với ngườvfvi. Mong Kim đJlUzGzo hữYeu không nên vô duyên vô cớ khiến cho Phi Linh Tộc kết phảQKi một đrTGGZi đGUMzGzch!" Khóe ming Hàn Lp nhếch lên, cườShZi mà nhưng không phảJi cườUsi nói.

"H, cho dù như thế, ta sao có thểVa biết lờGUMi nói của ngươi là tht hay giảlx?" SắJlUc mt Kim Duyt âm tình bấzGzt đQKfVXnh, cuối cùng h lạAnh một tiếng rồi hỏi.

"Chuyn này còn không quá đIAơn giảaVvn sao! Nếu đvgrwdo hữsu hoài nghi thì có thểNw đlxích thân mang tạlxi hạnIQ đRsến tầAng ba trong ĐShZa Uyên, lạZzSi tn mắlxt chứZGNng kiến quá trình tạZzSi hạGu rờZGNi đJi. Trên lộ trình nếu đvAyso hữYeu nếu cảJm thấZzSy có đAiểsm không ổn thì có thểMQS ra tay thu thp Hàn mỗ. Với tu vi Hu Kỳ đzJwdi thành của đGUMdo hữvgru hin giờA, muốn sanh cầGGZm một gã tồn tạZGNi thánh giai trung kỳ như tạQzUi hạzJ hn không quá khó chứVH! Đương nhiên nếu Kim đnIQZGNo hữGUMu còn cảwdm thấQzUy lo lắfVXng, có thểGGZ mang theo mấJlUy ngườYei nữQzUa cùng đZGNi. TạZGNi hạYe sẽ không phảHn đzGzối" Hàn Lp không chút lưỡng l trảhdy lờKi.

"Bin pháp trên cũng không tồi. Nhưng ta còn có chút lo lắzGzng. ThầrTn thông năm đgió của đurTo hữfkYu không phảRsi là nhỏ, hin giờQzU cũng đGUMã tiến giai thánh giai trung kỳ, đJlUến lúc đXió nếu ta thc s cảknm thấwdy bấMlRt ổn, cũng không thểVa nắnIQm chắuc có thểvA ngăn ngươi lạVHi." Đôi mắVHt đhdyẹp của Kim Duyt chợt lóe dịRs quang, bộ dáng vn còn chút cảVHnh giác.

"LờIAi này của Kim đlqhdyo hữUsu chưa hn là tht. Ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thut biến thân của quý tộc, đrTủ có thểH gia tăng uy lc Thiên BằUnJng biến thân hơn phân na. Quý tộc nếu có đwược pháp quyết, sẽ có hi vọng trong vòng vạzJn năm làm cho Thiên Bằlqng nhấUst tộc trở thành một đknIAi tộc trong Phi Linh. Kim đlxlxo hữzJu lạGGZi muốn thp toàn thp m, tht s không phảMlRi rấGUMt đUHáng cườSfMi sao!"Hàn Lp có chút châm chọc nói.
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Nghe lờGGZi này của Hàn Lp, nhãn châu của Kim Duyt nhấRst thờzvai co rụt, trong đIAáy mắMQSt ẩvAn hin một tia hàn quang.

"Tốt nhấfkYt Kim đIAnIQo hữvfvu không nên có tâm tư khác, đzJvfvo hữdu hn cũng rõ. Ta đKã đwơn thân tới đrTây, đXiương nhiên sẽ không sợ quý tộc trở mt. Mà phầJlUn sau bộ pháp quyết trên, ta không phục chế thành ngọc giảZzSn mà lưu thành ấMlRn ký trong thầsn nim. Nếu đHgio hữaVvu cảGum thấRsy đRsủ năng lc giữwd ta lạaVvi, chỉzva cầlqn một ý nim của tạfkYi hạwd, sẽ đXiem pháp quyết này hoàn toàn hủy dit. Huống hồ với thc lc hin giờUs của quý tộc có thểs lưu lạZzSi Hàn mỗ hay không còn là chưa chắzvac." Hàn Lp bỗng nhiên cườYei hắUsc hắlqc nói.

"Đkno hữwu đKã quá đShZa tâm rồi, dù sao năm đsó đsfVXo hữlxu đhdyã có đzJaVvi ân với Thiên Bằvgrng tộc chúng ta, thiếp thân sao có thểhdy có ý đJlUSfMnh đgió trong đfVXwdu. Được rồi, nếu chỉUsđqưa đSfMến tầung ba của ĐQzUa Uyên thiếp thân sẽ nghĩlq bin pháp hoàn thành. Bấknt quá vic này nếu muốn làm cho thoảUs đZzSáng, còn cầzGzn đYekno hữzGzu phảvAi đgiợi thêm một thờhdyi gian nữUsa. Đdo hữhdyu nếu không ngạdi thì cứzGz ở trong Thánh thành nghỉSfM ngơi." Kim Duyt cân nhắvgrc một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi đVaáp ứGung.

"Tốt, la chọn này của Đgii trưởng lão tht s là sáng suốt. BấrTt quá tạwi hạlq còn tính nhân nhữJlUng ngày nhàn rỗi tu luyn một loạzJi bí thut nên không tin quấUnJy rầMlRy Thánh Thành. Na tháng sau Hàn mỗ lạUsi tới bái phỏng. Tin rằzvang đvAến lúc đwó, đzvaKo hữYeu đKã an bài hết thảXiy mọi s đnIQược thỏa đlqáng." Hàn Lp thấaVvy đZzSối phương rốt cục đzJã có quyết đQzUYenh, lin cườRsi dài một tiếng rồi chợt đRslxng dy.

Biết rõ đMlRối phương căn bảZzSn không có tâm lưu lạysi, Kim Duyt chỉs có thểXi thầJlUm than một tiếng rồi cườUnJi khổ nói:

"Một khi đlxqo hữsu đUHã có ý như vy, thiếp thân t nhiên không giữvgr. Bấzvat quá xin đGuwdo hữZGNu chờIA một chút! "

" Ngườvfvi đlxâu, mau dâng linh trà!" Kim Duyt bỗng hướng ra ngoài đvgrwi đHin vn dụng pháp lc truyn âm một tiếng.

Một lát sau một thịfVX nữMlR vội vàng đZzSi đsến, hai tay cầHm một cái túi da màu vàng nhạXit, dâng đZGNến trước mt Hàn Lp.

"Đã như vy Hàn mỗ cũng không khách khí!" Hàn Lp cũng không tin chối t, tay áo khẽ rung, một vầSfMng kim hà chợt bay ra, túi da lin không thấUnJy bóng dáng. Kế tiếp hắUsn chắMlRp tay hướng sang Kim Duyt cáo t.

Không bao lâu sau, một đaVvRso thanh hồng t trong Thánh Thành kích bắJlUn mà ra, sau mấShZy lầsn chớp đShZộng lin biến mấhdyt nơi chân trờQzUi.

Sau một hồi phi hành, Hàn Lp dng tạgii một nơi cách Thánh Thành trăm vạzJn dm, hạzva xuống một vùng sơn khê rồi vn dụng thầzGzn thông. Trong khoảwnh khắgic ở phía dưới sơn khê mở ra một gian mt thấShZt, bố trí ở lối vào một ẩAn pháp trn huyn diu, rồi nhanh chóng tiến vào trong mt thấzGzt.

HắShZn khoanh chân ngồi xuống, vẻ mt có chút trầIAm ngâm. Bắvgrt đfVXUnJu cân nhắwdc lạKi hành đvfvộng của mình trong Thánh thành liu có chỗ nào không ổn.

Một hồi lâu sau hắgin mới thở ra một hơi, thầNwn sắIAc trở lạGUMi như thườaVvng.

Khi trước vì muốn đIAzGz cho Thiên BằVang tộc trọng thịrT, hắzGzn cố ý biến hóa ra Thiên Bằdng chi thân.

Với hỏa hầsu của Kinh Chp Quyết hin giờfVX, biến hóa ra Thiên BằIAng hóa thân t nhiên uy lc kinh ngườZzSi, vượt xa thiên phú biến thân của Thiên BằZzSng Nhân.

BấGUMt quá s khác bit cụ thểYe trong đzvaó, phỏng chng chỉShZ Kim Duyt thấRsy đzGzược vài phầGun, cho nên lúc mới gp Hàn Lp mới không thểlq che dấwu s khiếp sợ trong lòng.

Đương nhiên Hàn Lp làm như thế, nguyên nhân lớn nhấJlUt là tu vi đaVvã đlxến cảIAnh giới Hợp ThểRs trung kỳ, thêm nữkna lạdi có nhiu thầUnJn thông hộ thân, căn bảVan không sợ đZGNám trưởng lão Thiên Bằvfvng tộc trở mt vây công. Cho dù hin tạfVXi pháp lc của hắQzUn không đGUMRsch lạYei đZzSám ngườzJi Kim Duyt đIAám liên thủ, nhưng muốn chạSfMy trốn tuyt không có vấwdn đK.

Thiên BằRsng tộc ĐJi trưởng lão Kim Duyt t nhiên cũng rõ ràng đdiu này. Hơn nữlxa thêm Hàn Lp biểRsu hin Thiên BằUnJng biến thân có chỗ kỳ dịShZ, mới khiến nàng ngay t đQKwdu khách khí với hắAn như thế.

V phầNwn hắQKn, đKem bộ pháp quyết kia giao dịXich cũng là hắSfMn dùng luyn hóa thut Cốc gia linh huyết cùng Côn BằShZng biến hóa trong Kinh Chp Quyết tổng kết ra. Đích xác đSfMối Thiên BằNwng nhấMlRt tộc có hiu quảu rấzvat lớn. Nếu không thì không thểZGN nào làm cho đUnJối phương đknộng tâm như vy.

Hin tạgii Kim Duyt đXiã đMQSồng ý giao dịSfMch, s tình hắlxn tiến vào Đqa uyên có tám chín phầQzUn không thành vấShZn đMQS. Cho dù Thiên Bằlxng tộc ở trong Phi Linh Tộc nhỏ yếu, nhưng dù sao Kim Duyt cũng là một tồn tạNwi thánh giai hu kỳ đfkYZGNi thành, s tình nhỏ này tht không mấSfMy khó khăn. Nhưng nếu không làm giao dịUnJch, mình hắsn muốn đUsơn đUnJộc tiến vào trong ĐfVXa uyên thì khng đHfVXnh trùng đUsip khó khăn, tuyt không d dàng đUHi vào.

BấShZt quá na tháng sau, khi gp lạShZi Kim Duyt hắnIQn phảQKi tht s cẩzGzn thn, đlq phòng đwối phương có ý đMQSQzUnh không tốt. Đương nhiên sau khi hắfkYn mơ hồ đu cp đUnJến Thanh Nguyên T, tồn tạAi ĐzJi Tha kỳ đKáng sợ thì khảZGN năng kia t nhiên rấMlRt nhỏ.

Trong lòng cân nhắJlUc, t thấShZy không có chút sai lầwm, Hàn Lp mới thu lim tâm thầGUMn, chm rãi nhắlxm hai mắvgrt tiến vào nhp đUnJsnh.

Cùng lúc đnIQó, trong đSfMzGzi đfVXin tạShZi Thánh thành của Thiên Bằysng tộc, các Thiên BằfVXng tộc trưởng lão cùng Kim Duyt sau một phen bí mt trao đIAổi, thầIAn sắMlRc khác nhau rờwdi khỏi đdNwi đAin.

Trong đzvaHi đQzUin chỉNw còn lạzJi mình Kim Duyt ngồi ở trên ghế chủ vịZzS, ánh mắJt chớp đhdyộng như đfVXang trầvgrm tư.

Na tháng thờqi gian t nhiên rấwdt nhanh trôi qua.

Một ngày sau, mấlxy đUHfVXo đzJộn quang ly khai Thánh thành, phi hành thng đsến chỗ sâu trong Phi Linh tộc mà đGui.

Trong các đRsRso đJlUộn quang có Hàn Lp vn thanh bào cùng Kim Duyt vn thanh y thanh nhã, ngoài ra còn có một nữRs t trẻ tuổi quanh thân có ẩMlRn lôi hồ chớp đHộng. Thiếu nữQzU này có ánh mắZzSt như làn thu thủy, một thân ngân y không vương một hạJlUt bụi trầnIQn, rõ ràng chính là Lôi Lan, một trong hai vịs Thánh chủ Thiên BằMlRng tộc.

"Hàn đzGzRso hữJlUu, lầnIQn này ta trên danh nghĩfkYa đSfMưa Thánh chủ đvgrến ĐGUMa Uyên tu luyn Băng Sát bí thut, đMQSwd ngươi lấlqy thân phn thủ v tiến vào trong đaVvó. Nhìn chung t nhiên sẽ vô s. BấrTt quá khi tiến vào ĐHa Uyên nếu bịJlU kiểKm tra thì hãy cẩYen thn thêm một chút. Dù sao trong Phi Linh Tộc chúng ta, có vài cao giai tồn tạwdi có đknược thiên phú bí thut tht s có chút khó phòng bịUnJ. VạQKn nhấhdyt đVaụng phảlqi thủ v luân phiên thườzJng trc, sẽ có rấQKt nhiu loạzJi bí thut tra xét, có thểMlR thêm chút phin phứMlRc." XuấnIQt phát chưa đvfvược bao lâu, Kim Duyt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàn Lp dn dò.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.