Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảzBR: Vong NgữB
QuyểMQnn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 1846: Trở lạBaJi ĐMQna Uyên (Thượng)

Biên dịGGch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu"Tiến vào ĐBLa Uyên?" Kim Duyt nghe vy, bỗng nhiên cảDtr kinh.

"Sao, Kim đxyaqo hữQju cảBaJm thấkDsy đyiu kin này khó khăn sao? ĐRZa Uyên hin giờkDs không phảti là do Phi linh tộc chiếm cứDVD sao, đYQPDVDo hữsKu đQjưa ta vào hn là một chuyn khá d dàng." Hàn Lp bấlQt đjQộng thanh sắYQPc hỏi.

"Nếu là trăm năm trước thì lờti này của đtUyro hữvzLu xác tht không sai, dn ngườeBi tiến vào trong ĐvzLa Uyên cũng không mấQt bao nhiêu công sứDRc. Nhưng hin tạlQi mà nói, lạYi cc kỳ phin toái." Kim Duyt theo bảrBn năng lấUyry ngón tay vuốt ve ngọc giảYQPn trong tay, mới cườjQi khổ một tiếng nói.

"Ồ, là vì sao?" Hàn Lp kinh ngạtc hỏi.

"Rấjt đHvDơn giảYQPn, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩDtrn sâu nhấJNt trong ĐLHha Uyên phát hin ta một mạNch khoáng cc kỳ quý hiếm. Khoáng mạjch này cc kỳ trọng yếu đyối với các tộc chúng ta, hơn nữIILa số lượng d trữMQn cũng cc kỳ kinh ngườji. Vì không muốn đtrp tộc nào đVqIó lén lút khai thác, cho nên cảLjG tòa ĐBaJa Uyên hin tạHvDi đqBiang trong trạnyng thái na phong bế, đJNc bit vịDVD trí tầyng cuối cùng nơi có khoáng mạtwch kia, ngoài các thủ v thì ngay cảDVD trưởng lão các tộc cũng không thểq d dàng tiến vào." Kim Duyt một chút do d mới giảQi thích.

"TầzBRng sâu nhấqBit? khi nào tạyqi hạq nói là muốn vào nơi đrpó? Ta chỉLjG muốn vào tầJyng thứjQ ba của Đta Uyên mà thôi" Hàn Lp nghe xong lờlYUi này, sắIMlc mt chợt buông lỏng rồi cườyi nói.

"Chỉt cầjQn không tiến vào tầDRng sâu nhấBLt thì có thểaq thương lượng. Bấnyt quá nếu đYQo hữBLu tht muốn làm giao dịeBch này thì nhấyqt đtweBnh phảRZi nói thiếp thân một chút v nguyên nhân thc s khiến ngươi tiến vào ĐeBa Uyên. Dù sao ĐNa Uyên vốn thuộc Phi Linh Tộc, trong đBLó còn ẩDVDn dấjQu một số bí ẩeexn chưa đnyược phát hin.

Đtwo hữIILu không cho rằzBRng, thiếp thân vì lợi ích nhấiJJt thờyqi mà đBưa một ngoạDVDi tộc nhân tiến nơi đLHhó chứt. Cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu điJJối với Thiên Bằeexng nhấQjt tộc, ta cũng không thểsK làm ra s tình lỗ mãng." Nữtw t nhìn chằJNm chằsKm Hàn Lp, chm rãi nói tng chữUyr.

Hàn Lp nghe đJyối phương nói như vy thì trên mt nhấeBt thờRZi hin vẻ trầaqm ngâm, sau một lát lin thở nhẹ một hơi nói:

"Ta biết đDtrGGo hữQu lo lắBaJng đHvDiu gì, bấUyrt quá ĐJyi trưởng lão cứkDs yên tâm, Hàn mỗ sở dĩY muốn tới tầyng ba trong ĐGGa Uyên là do ta đDtrã có một ước đBBLnh cùng một vịeB tin bối, cầnyn đqến toạsK đDVDộ mà vịqBi tin bối này đrBã cho biết trước. Sau đaqó mới có thểDVD tiến nhp vào không gian nơi tin bối đyó đNang ẩxyn cư, tuyt không chút liên quan chứaq đNng nói có đBaJiu gì tổn hạheki đkDsến Phi Linh tộc. Còn cụ thểLHh chuyn tình, thứLHh cho Hàn mỗ không thểeB nói cn kẽ."

"Một không gian khác! Hàn đGGJto hữlYUu đQjã có tu vi Thánh giai trung kỳ, có thểj khiến đrpJNo hữlYUu xưng là tin bối, chng lẽ là..." SắkDsc mt Kim Duyt điJJkDsi biến.

"Đyqi trưởng lão biết thì tốt rồi. VịJy tin bối này có chút uyên nguyên cùng Nhân tộc chúng ta. Năm đVqIó ta có thểPY đsKào thoát t trong tay TứUyr đJyyi yêu vương cũng là nhờHvD ngườti tương trợ phầhekn nào. Lầyn này tạBaJi hạzBR trở lạeexi nơi đaqó cũng là do vịvzL đqó đqã yêu cầxyu t trước. Nếu ta tht s không thểUyr tiến vào, chỉrp sợ vịy tin bối đVqIó sẽ mấJtt hứjng, nói không chng còn có thểjQ trút gin sang quý tộc." Ánh mắzBRt Hàn Lp chợt lóe, có thâm ý sâu xa nói.

"Ngươi đRZang uy hiếp ta!" Sắhekc mt Kim Duyt có chút khó coi nói.

"Không hn là uy hiếp. BấNt quá vịBaJ tin bối này đrBã ẩeexn cư không biết bao nhiêu vạjn năm, mà s tình vịDtr tin bối đyqó yêu cầBu tht s vô cùng trọng yếu với ngườDVDi. Mong Kim đUyrkDso hữrpu không nên vô duyên vô cớ khiến cho Phi Linh Tộc kết phảLHhi một đLjGIMli đUyrBaJch!" Khóe ming Hàn Lp nhếch lên, cườNi mà nhưng không phảlQi cườJyi nói.

"H, cho dù như thế, ta sao có thểyq biết lờMQni nói của ngươi là tht hay giảIIL?" SắVqIc mt Kim Duyt âm tình bấDRt đrBtnh, cuối cùng h lạPYnh một tiếng rồi hỏi.

"Chuyn này còn không quá đsKơn giảMQnn sao! Nếu đtwqo hữeexu hoài nghi thì có thểVqI đjQích thân mang tạVqIi hạBL đtến tầhekng ba trong ĐIMla Uyên, lạBi tn mắyt chứQng kiến quá trình tạJti hạJt rờzBRi đeBi. Trên lộ trình nếu đJyYQPo hữqBiu nếu cảzBRm thấUyry có đGGiểkDsm không ổn thì có thểy ra tay thu thp Hàn mỗ. Với tu vi Hu Kỳ đDVDJti thành của đHvDsKo hữNu hin giờJy, muốn sanh cầtm một gã tồn tạVqIi thánh giai trung kỳ như tạRZi hạeex hn không quá khó chứQ! Đương nhiên nếu Kim đytwo hữheku còn cảLjGm thấrpy lo lắqng, có thểVqI mang theo mấIILy ngườLHhi nữqa cùng đvzLi. TạjQi hạVqI sẽ không phảDVDn đxyối" Hàn Lp không chút lưỡng l trảaq lờGGi.

"Bin pháp trên cũng không tồi. Nhưng ta còn có chút lo lắRZng. Thầtn thông năm đhekó của đeBGGo hữBLu không phảvzLi là nhỏ, hin giờlQ cũng đQã tiến giai thánh giai trung kỳ, đGGến lúc đsKó nếu ta thc s cảDVDm thấvzLy bấyt ổn, cũng không thểrp nắtm chắhekc có thểQj ngăn ngươi lạVqIi." Đôi mắtt đQjẹp của Kim Duyt chợt lóe dịBL quang, bộ dáng vn còn chút cảRZnh giác.

"LờiJJi này của Kim đHvDDVDo hữheku chưa hn là tht. Ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thut biến thân của quý tộc, điJJủ có thểlQ gia tăng uy lc Thiên Bằqng biến thân hơn phân na. Quý tộc nếu có đMQnược pháp quyết, sẽ có hi vọng trong vòng vạeexn năm làm cho Thiên BằYQPng nhấNt tộc trở thành một đPYBi tộc trong Phi Linh. Kim đDReBo hữNu lạjQi muốn thp toàn thp m, tht s không phảVqIi rấyt đBaJáng cườxyi sao!"Hàn Lp có chút châm chọc nói.

Nghe lờyi này của Hàn Lp, nhãn châu của Kim Duyt nhấrBt thờUyri co rụt, trong đYáy mắPYt ẩDVDn hin một tia hàn quang.

"Tốt nhấRZt Kim đIMlxyo hữtwu không nên có tâm tư khác, đBaJrBo hữBu hn cũng rõ. Ta đMQnã đzBRơn thân tới đtwây, đsKương nhiên sẽ không sợ quý tộc trở mt. Mà phầYn sau bộ pháp quyết trên, ta không phục chế thành ngọc giảyn mà lưu thành ấQn ký trong thầLHhn nim. Nếu đMQnaqo hữUyru cảrBm thấDRy đVqIủ năng lc giữJt ta lạBaJi, chỉRZ cầUyrn một ý nim của tạMQni hạny, sẽ đrpem pháp quyết này hoàn toàn hủy dit. Huống hồ với thc lc hin giờsK của quý tộc có thểj lưu lạheki Hàn mỗ hay không còn là chưa chắeBc." Hàn Lp bỗng nhiên cườLjGi hắnyc hắqc nói.

"ĐBo hữDVDu đNã quá đlYUa tâm rồi, dù sao năm đQó đLjGVqIo hữheku đlYUã có đjQGGi ân với Thiên Bằyqng tộc chúng ta, thiếp thân sao có thểy có ý đUyrJtnh đrpó trong đlQaqu. Được rồi, nếu chỉhekđlYUưa đBLến tầRZng ba của ĐBLa Uyên thiếp thân sẽ nghĩJN bin pháp hoàn thành. BấQjt quá vic này nếu muốn làm cho thoảjQ đVqIáng, còn cầHvDn đlQBaJo hữJtu phảDRi điJJợi thêm một thờyi gian nữUyra. ĐiJJo hữiJJu nếu không ngạJNi thì cứMQn ở trong Thánh thành nghỉDVD ngơi." Kim Duyt cân nhắDtrc một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi đBLáp ứxyng.

"Tốt, la chọn này của ĐLjGi trưởng lão tht s là sáng suốt. BấRZt quá tạIILi hạtw còn tính nhân nhữDRng ngày nhàn rỗi tu luyn một loạaqi bí thut nên không tin quấLjGy rầyqy Thánh Thành. Na tháng sau Hàn mỗ lạlYUi tới bái phỏng. Tin rằtwng đVqIến lúc đLjGó, điJJQo hữJtu đLjGã an bài hết thảyy mọi s đxyược thỏa đNáng." Hàn Lp thấnyy đRZối phương rốt cục đqã có quyết đvzLtnh, lin cườyi dài một tiếng rồi chợt đQQjng dy.

Biết rõ đkDsối phương căn bảBLn không có tâm lưu lạyi, Kim Duyt chỉJN có thểy thầHvDm than một tiếng rồi cườBaJi khổ nói:

"Một khi đPYPYo hữQju đYQPã có ý như vy, thiếp thân t nhiên không giữxy. BấVqIt quá xin đlYUiJJo hữNu chờLjG một chút! "

" Ngườji đBaJâu, mau dâng linh trà!" Kim Duyt bỗng hướng ra ngoài đBLlYUi đlYUin vn dụng pháp lc truyn âm một tiếng.

Một lát sau một thịDtr nữYQP vội vàng đJti đHvDến, hai tay cầJym một cái túi da màu vàng nhạDRt, dâng đBến trước mt Hàn Lp.

"Đã như vy Hàn mỗ cũng không khách khí!" Hàn Lp cũng không tin chối t, tay áo khẽ rung, một vầQjng kim hà chợt bay ra, túi da lin không thấtwy bóng dáng. Kế tiếp hắBn chắUyrp tay hướng sang Kim Duyt cáo t.

Không bao lâu sau, một đIMlIILo thanh hồng t trong Thánh Thành kích bắIMln mà ra, sau mấJNy lầRZn chớp đJtộng lin biến mấxyt nơi chân trờrBi.

Sau một hồi phi hành, Hàn Lp dng tạeexi một nơi cách Thánh Thành trăm vạeBn dm, hạvzL xuống một vùng sơn khê rồi vn dụng thầBLn thông. Trong khoảynh khắiJJc ở phía dưới sơn khê mở ra một gian mt thấrBt, bố trí ở lối vào một ẩBLn pháp trn huyn diu, rồi nhanh chóng tiến vào trong mt thấVqIt.

Hắyn khoanh chân ngồi xuống, vẻ mt có chút trầvzLm ngâm. BắBt đBBaJu cân nhắDtrc lạPYi hành đhekộng của mình trong Thánh thành liu có chỗ nào không ổn.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Một hồi lâu sau hắqn mới thở ra một hơi, thầyqn sắjQc trở lạqi như thườrBng.

Khi trước vì muốn đUyrDtr cho Thiên BằjQng tộc trọng thịq, hắJtn cố ý biến hóa ra Thiên BằBaJng chi thân.

Với hỏa hầzBRu của Kinh Chp Quyết hin giờiJJ, biến hóa ra Thiên BằBaJng hóa thân t nhiên uy lc kinh ngườQi, vượt xa thiên phú biến thân của Thiên BằJNng Nhân.

BấYt quá s khác bit cụ thểBL trong đqó, phỏng chng chỉt Kim Duyt thấLHhy đeBược vài phầqn, cho nên lúc mới gp Hàn Lp mới không thểeB che dấeexu s khiếp sợ trong lòng. truyn đHvDược lấNy t website tung hoanh

Đương nhiên Hàn Lp làm như thế, nguyên nhân lớn nhấJNt là tu vi đIMlã đDRến cảqnh giới Hợp ThểB trung kỳ, thêm nữRZa lạBaJi có nhiu thầQn thông hộ thân, căn bảyn không sợ đsKám trưởng lão Thiên BằIMlng tộc trở mt vây công. Cho dù hin tạIMli pháp lc của hắyn không đRZqBich lạPYi đIILám ngườJti Kim Duyt đBLám liên thủ, nhưng muốn chạyy trốn tuyt không có vấeexn đeB.

Thiên BằJtng tộc ĐJNi trưởng lão Kim Duyt t nhiên cũng rõ ràng đjiu này. Hơn nữya thêm Hàn Lp biểDRu hin Thiên BằIILng biến thân có chỗ kỳ dịq, mới khiến nàng ngay t đtheku khách khí với hắrBn như thế.

V phầJNn hắaqn, đlYUem bộ pháp quyết kia giao dịxych cũng là hắrpn dùng luyn hóa thut Cốc gia linh huyết cùng Côn BằsKng biến hóa trong Kinh Chp Quyết tổng kết ra. Đích xác đsKối Thiên Bằjng nhấHvDt tộc có hiu quảJy rấQt lớn. Nếu không thì không thểIMl nào làm cho đLHhối phương đlYUộng tâm như vy.

Hin tạti Kim Duyt đrBã đHvDồng ý giao dịyqch, s tình hắvzLn tiến vào Đqa uyên có tám chín phầjQn không thành vấsKn đlQ. Cho dù Thiên BằPYng tộc ở trong Phi Linh Tộc nhỏ yếu, nhưng dù sao Kim Duyt cũng là một tồn tạMQni thánh giai hu kỳ đtIMli thành, s tình nhỏ này tht không mấrpy khó khăn. Nhưng nếu không làm giao dịeBch, mình hắyqn muốn đnyơn đNộc tiến vào trong ĐeBa uyên thì khng đlQnynh trùng đaqip khó khăn, tuyt không d dàng đDtri vào.

BấYQPt quá na tháng sau, khi gp lạQi Kim Duyt hắtwn phảJyi tht s cẩPYn thn, đQ phòng đvzLối phương có ý đPYBLnh không tốt. Đương nhiên sau khi hắQn mơ hồ đrB cp đVqIến Thanh Nguyên T, tồn tạLjGi ĐDRi Tha kỳ đeexáng sợ thì khảt năng kia t nhiên rấrpt nhỏ.

Trong lòng cân nhắQc, t thấrpy không có chút sai lầqBim, Hàn Lp mới thu lim tâm thầLHhn, chm rãi nhắJtm hai mắDVDt tiến vào nhp đyqvzLnh.

Cùng lúc đvzLó, trong điJJLHhi đLjGin tạGGi Thánh thành của Thiên Bằjng tộc, các Thiên BằeBng tộc trưởng lão cùng Kim Duyt sau một phen bí mt trao đlQổi, thầGGn sắnyc khác nhau rờIMli khỏi đUyrji đqin.

Trong đLjGzBRi đtin chỉhek còn lạvzLi mình Kim Duyt ngồi ở trên ghế chủ vịBaJ, ánh mắQt chớp đzBRộng như đqang trầqm tư.

Na tháng thờBaJi gian t nhiên rấIILt nhanh trôi qua.

Một ngày sau, mấyy đLjGQo đDtrộn quang ly khai Thánh thành, phi hành thng đeexến chỗ sâu trong Phi Linh tộc mà đrpi.

Trong các đVqIJto đYộn quang có Hàn Lp vn thanh bào cùng Kim Duyt vn thanh y thanh nhã, ngoài ra còn có một nữJt t trẻ tuổi quanh thân có ẩJNn lôi hồ chớp đlYUộng. Thiếu nữMQn này có ánh mắkDst như làn thu thủy, một thân ngân y không vương một hạxyt bụi trầeBn, rõ ràng chính là Lôi Lan, một trong hai vịlQ Thánh chủ Thiên Bằrpng tộc.

"Hàn đvzLYQPo hữDRu, lầtn này ta trên danh nghĩiJJa đHvDưa Thánh chủ đzBRến ĐVqIa Uyên tu luyn Băng Sát bí thut, đnyy ngươi lấyqy thân phn thủ v tiến vào trong đBó. Nhìn chung t nhiên sẽ vô s. BấjQt quá khi tiến vào ĐjQa Uyên nếu bịrp kiểqBim tra thì hãy cẩJyn thn thêm một chút. Dù sao trong Phi Linh Tộc chúng ta, có vài cao giai tồn tạQi có đsKược thiên phú bí thut tht s có chút khó phòng bịRZ. VạLHhn nhấkDst đJtụng phảVqIi thủ v luân phiên thườxyng trc, sẽ có rấjt nhiu loạlYUi bí thut tra xét, có thểlYU thêm chút phin phứqc." XuấBt phát chưa đyược bao lâu, Kim Duyt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàn Lp dn dò.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.