Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảvln: Vong Ngữti
QuyểsMn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 1846: Trở lạMi Đma Uyên (Thượng)

Biên dịCNach: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu"Tiến vào Đtia Uyên?" Kim Duyt nghe vy, bỗng nhiên cảcrk kinh.

"Sao, Kim đsMCNao hữBdu cảvXFm thấkdy đtiiu kin này khó khăn sao? ĐnYa Uyên hin giờTgD không phảDvti là do Phi linh tộc chiếm cứi sao, đrpdWo hữtvCu đtQưa ta vào hn là một chuyn khá d dàng." Hàn Lp bấCNat đWộng thanh sắdtrc hỏi.

"Nếu là trăm năm trước thì lờrKi này của đdtrtQo hữUu xác tht không sai, dn ngườHqi tiến vào trong ĐBda Uyên cũng không mấpYt bao nhiêu công sứBWc. Nhưng hin tạMi mà nói, lạtQi cc kỳ phin toái." Kim Duyt theo bảdtrn năng lấiy ngón tay vuốt ve ngọc giảtQn trong tay, mới cườvZi khổ một tiếng nói.
xem tạMi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Ồ, là vì sao?" Hàn Lp kinh ngạDvtc hỏi.

"RấPt đMGuơn giảcrkn, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩMGun sâu nhấvlnt trong ĐnYa Uyên phát hin ta một mạXlBch khoáng cc kỳ quý hiếm. Khoáng mạgrch này cc kỳ trọng yếu đpYối với các tộc chúng ta, hơn nữDPa số lượng d trữm cũng cc kỳ kinh ngườsMi. Vì không muốn đTsBvU tộc nào đPó lén lút khai thác, cho nên cảrpd tòa ĐHqa Uyên hin tạXlBi đvXFang trong trạGDTng thái na phong bế, đMc bit vịTTG trí tầXlBng cuối cùng nơi có khoáng mạGDTch kia, ngoài các thủ v thì ngay cảGP trưởng lão các tộc cũng không thểGhv d dàng tiến vào." Kim Duyt một chút do d mới giảPi thích.

"TầrKng sâu nhấGPt? khi nào tạdtri hạY nói là muốn vào nơi đMGuó? Ta chỉBd muốn vào tầgrng thứXlB ba của ĐrKa Uyên mà thôi" Hàn Lp nghe xong lờBdi này, sắNRc mt chợt buông lỏng rồi cườnYi nói.

"ChỉTsB cầdtrn không tiến vào tầlHng sâu nhấTgDt thì có thểtvC thương lượng. BấjMjt quá nếu đlHGhvo hữNRu tht muốn làm giao dịtQGch này thì nhấNRt đvlnMGunh phảGDTi nói thiếp thân một chút v nguyên nhân thc s khiến ngươi tiến vào Đhtca Uyên. Dù sao ĐtQa Uyên vốn thuộc Phi Linh Tộc, trong đDPó còn ẩsMn dấdmu một số bí ẩvUn chưa đrược phát hin.

ĐBdo hữpYu không cho rằrKng, thiếp thân vì lợi ích nhấBWt thờri mà đUưa một ngoạmi tộc nhân tiến nơi đGPó chứtQ. Cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu đGPối với Thiên BằUng nhấTTGt tộc, ta cũng không thểCNa làm ra s tình lỗ mãng." NữP t nhìn chằBdm chằQm Hàn Lp, chm rãi nói tng chữBW.

Hàn Lp nghe điối phương nói như vy thì trên mt nhấNRt thờQi hin vẻ trầHqm ngâm, sau một lát lin thở nhẹ một hơi nói:

"Ta biết đnYjMjo hữvUu lo lắBdng đMiu gì, bấQt quá ĐGhvi trưởng lão cứP yên tâm, Hàn mỗ sở dĩkd muốn tới tầTsBng ba trong ĐMGua Uyên là do ta đtvCã có một ước đTsBvXFnh cùng một vịlH tin bối, cầMGun đhtcến toạrpd đPộ mà vịW tin bối này đDPã cho biết trước. Sau đTgDó mới có thểdtr tiến nhp vào không gian nơi tin bối đtvCó đUang ẩhtcn cư, tuyt không chút liên quan chứBW đDPng nói có đlHiu gì tổn hạtQGi đcrkến Phi Linh tộc. Còn cụ thểW chuyn tình, thứGhv cho Hàn mỗ không thểGDT nói cn kẽ."

"Một không gian khác! Hàn đWmo hữpYu đcrkã có tu vi Thánh giai trung kỳ, có thểvXF khiến đYGhvo hữYu xưng là tin bối, chng lẽ là..." SắpYc mt Kim Duyt đtQtii biến.

"Đkdi trưởng lão biết thì tốt rồi. VịrK tin bối này có chút uyên nguyên cùng Nhân tộc chúng ta. Năm đadó ta có thểvZ đhtcào thoát t trong tay TứU đrKrpdi yêu vương cũng là nhờlH ngườGDTi tương trợ phầHqn nào. LầuTdn này tạHqi hạpY trở lạHqi nơi đvXFó cũng là do vịgr đhtcó đgrã yêu cầnYu t trước. Nếu ta tht s không thểti tiến vào, chỉP sợ vịsM tin bối đtQGó sẽ mấYt hứPng, nói không chng còn có thểBd trút gin sang quý tộc." Ánh mắdtrt Hàn Lp chợt lóe, có thâm ý sâu xa nói.

"Ngươi đtvCang uy hiếp ta!" SắXlBc mt Kim Duyt có chút khó coi nói.

"Không hn là uy hiếp. BấPt quá vịDvt tin bối này đXlBã ẩPn cư không biết bao nhiêu vạCNan năm, mà s tình vịlo tin bối đdmó yêu cầvlnu tht s vô cùng trọng yếu với ngườii. Mong Kim đvlnMGuo hữru không nên vô duyên vô cớ khiến cho Phi Linh Tộc kết phảlHi một đkdtvCi điich!" Khóe ming Hàn Lp nhếch lên, cườmi mà nhưng không phảjMji cườUi nói.

"H, cho dù như thế, ta sao có thểuTd biết lờtQi nói của ngươi là tht hay giảGP?" SắNRc mt Kim Duyt âm tình bấNRt đUdmnh, cuối cùng h lạQnh một tiếng rồi hỏi.

"Chuyn này còn không quá đnYơn giảvlnn sao! Nếu đrpdpYo hữMu hoài nghi thì có thểTsB đvlních thân mang tạPi hại đMGuến tầting ba trong ĐGhva Uyên, lạkdi tn mắGhvt chứing kiến quá trình tạPi hạDP rờcrki đhtci. Trên lộ trình nếu đTgDgro hữnYu nếu cảCNam thấtvCy có đTgDiểMGum không ổn thì có thểGP ra tay thu thp Hàn mỗ. Với tu vi Hu Kỳ đTsBuTdi thành của đrpdTgDo hữGDTu hin giờtQG, muốn sanh cầGDTm một gã tồn tạMGui thánh giai trung kỳ như tạrpdi hạY hn không quá khó chứvXF! Đương nhiên nếu Kim đtQXlBo hữuTdu còn cảlHm thấdtry lo lắNRng, có thểlo mang theo mấlHy ngườGDTi nữGPa cùng đcrki. TạvZi hạvXF sẽ không phảUn đtQGối" Hàn Lp không chút lưỡng l trảhtc lờtvCi.

"Bin pháp trên cũng không tồi. Nhưng ta còn có chút lo lắTgDng. ThầBdn thông năm đnYó của đdmrKo hữHqu không phảPi là nhỏ, hin giờP cũng đnYã tiến giai thánh giai trung kỳ, đdtrến lúc đtQGó nếu ta thc s cảkdm thấsMy bấYt ổn, cũng không thểXlB nắlom chắvlnc có thểNR ngăn ngươi lạvlni." Đôi mắTsBt đDvtẹp của Kim Duyt chợt lóe dịQ quang, bộ dáng vn còn chút cảrKnh giác.

"Lờloi này của Kim đkdBdo hữvlnu chưa hn là tht. Ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thut biến thân của quý tộc, đGDTủ có thểlH gia tăng uy lc Thiên Bằkdng biến thân hơn phân na. Quý tộc nếu có đvXFược pháp quyết, sẽ có hi vọng trong vòng vạin năm làm cho Thiên BằrKng nhấkdt tộc trở thành một đDPXlBi tộc trong Phi Linh. Kim đlHloo hữuTdu lạnYi muốn thp toàn thp m, tht s không phảnYi rấsMt đGhváng cườGDTi sao!"Hàn Lp có chút châm chọc nói.

Nghe lờmi này của Hàn Lp, nhãn châu của Kim Duyt nhấXlBt thờtQi co rụt, trong đGDTáy mắXlBt ẩrpdn hin một tia hàn quang.

"Tốt nhấtQt Kim đgrgro hữtQu không nên có tâm tư khác, đCNaNRo hữvXFu hn cũng rõ. Ta đPã đjMjơn thân tới đBdây, đMương nhiên sẽ không sợ quý tộc trở mt. Mà phầvlnn sau bộ pháp quyết trên, ta không phục chế thành ngọc giảuTdn mà lưu thành ấTgDn ký trong thầvUn nim. Nếu đMGurpdo hữmu cảrm thấPy đcrkủ năng lc giữW ta lạlHi, chỉi cầGhvn một ý nim của tạrKi hạvXF, sẽ đlHem pháp quyết này hoàn toàn hủy dit. Huống hồ với thc lc hin giờFvH của quý tộc có thểTsB lưu lạsMi Hàn mỗ hay không còn là chưa chắFvHc." Hàn Lp bỗng nhiên cườHqi hắnYc hắgrc nói.

"ĐGDTo hữvZu đloã quá đWa tâm rồi, dù sao năm đHqó đGPGPo hữtvCu đPã có đvZBWi ân với Thiên BằHqng tộc chúng ta, thiếp thân sao có thểm có ý đtiDPnh đWó trong đuTdPu. Được rồi, nếu chỉWđdtrưa đpYến tầCNang ba của ĐuTda Uyên thiếp thân sẽ nghĩi bin pháp hoàn thành. BấsMt quá vic này nếu muốn làm cho thoảtQG đmáng, còn cầdtrn đloQo hữpYu phảvZi đrpdợi thêm một thờnYi gian nữvZa. Đcrko hữiu nếu không ngạGhvi thì cứvln ở trong Thánh thành nghỉjMj ngơi." Kim Duyt cân nhắFvHc một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi đdmáp ứnYng.

"Tốt, la chọn này của ĐPi trưởng lão tht s là sáng suốt. Bấrpdt quá tạUi hạvXF còn tính nhân nhữMng ngày nhàn rỗi tu luyn một loạvXFi bí thut nên không tin quấtiy rầtQy Thánh Thành. Na tháng sau Hàn mỗ lạTsBi tới bái phỏng. Tin rằvXFng đtQến lúc đWó, đvXFvUo hữNRu đTsBã an bài hết thảvZy mọi s đUược thỏa đDvtáng." Hàn Lp thấXlBy đrối phương rốt cục đXlBã có quyết đadsMnh, lin cườgri dài một tiếng rồi chợt đcrksMng dy.

Biết rõ đQối phương căn bảdtrn không có tâm lưu lạpYi, Kim Duyt chỉCNa có thểlo thầtQGm than một tiếng rồi cườrpdi khổ nói:

"Một khi đdmNRo hữpYu đtQGã có ý như vy, thiếp thân t nhiên không giữpY. Bấvlnt quá xin đvlnBdo hữkdu chờTsB một chút! "

" NgườjMji đvlnâu, mau dâng linh trà!" Kim Duyt bỗng hướng ra ngoài đBdkdi đXlBin vn dụng pháp lc truyn âm một tiếng.

Một lát sau một thịFvH nữti vội vàng đuTdi đDvtến, hai tay cầlHm một cái túi da màu vàng nhạlHt, dâng đMến trước mt Hàn Lp.

"Đã như vy Hàn mỗ cũng không khách khí!" Hàn Lp cũng không tin chối t, tay áo khẽ rung, một vầadng kim hà chợt bay ra, túi da lin không thấvUy bóng dáng. Kế tiếp hắpYn chắPp tay hướng sang Kim Duyt cáo t.

Không bao lâu sau, một đkdNRo thanh hồng t trong Thánh Thành kích bắin mà ra, sau mấvUy lầnYn chớp đGhvộng lin biến mấhtct nơi chân trờTgDi.

Sau một hồi phi hành, Hàn Lp dng tạTTGi một nơi cách Thánh Thành trăm vạsMn dm, hạW xuống một vùng sơn khê rồi vn dụng thầrn thông. Trong khoảHqnh khắvZc ở phía dưới sơn khê mở ra một gian mt thấadt, bố trí ở lối vào một ẩvlnn pháp trn huyn diu, rồi nhanh chóng tiến vào trong mt thấuTdt.

Hắdmn khoanh chân ngồi xuống, vẻ mt có chút trầadm ngâm. BắTsBt đFvHkdu cân nhắvUc lạvUi hành đcrkộng của mình trong Thánh thành liu có chỗ nào không ổn.

Một hồi lâu sau hắjMjn mới thở ra một hơi, thầsMn sắvZc trở lạTgDi như thườvZng.

Khi trước vì muốn đHqm cho Thiên BằGPng tộc trọng thịNR, hắdmn cố ý biến hóa ra Thiên BằTgDng chi thân.

Với hỏa hầru của Kinh Chp Quyết hin giờtvC, biến hóa ra Thiên BằXlBng hóa thân t nhiên uy lc kinh ngườmi, vượt xa thiên phú biến thân của Thiên BằtQGng Nhân.

Bấhtct quá s khác bit cụ thểtQG trong đvUó, phỏng chng chỉvln Kim Duyt thấvXFy đGhvược vài phầpYn, cho nên lúc mới gp Hàn Lp mới không thểM che dấMGuu s khiếp sợ trong lòng.

Đương nhiên Hàn Lp làm như thế, nguyên nhân lớn nhấTgDt là tu vi đUã đtQến cảlonh giới Hợp ThểtQ trung kỳ, thêm nữPa lạBdi có nhiu thầPn thông hộ thân, căn bảdmn không sợ đCNaám trưởng lão Thiên BằCNang tộc trở mt vây công. Cho dù hin tạnYi pháp lc của hắpYn không đPkdch lạdmi đdmám ngườMGui Kim Duyt đrpdám liên thủ, nhưng muốn chạhtcy trốn tuyt không có vấmn đsM.

Thiên Bằkdng tộc ĐGPi trưởng lão Kim Duyt t nhiên cũng rõ ràng đGhviu này. Hơn nữHqa thêm Hàn Lp biểadu hin Thiên Bằkdng biến thân có chỗ kỳ dịGhv, mới khiến nàng ngay t đTsBPu khách khí với hắuTdn như thế.

V phầlon hắkdn, đMem bộ pháp quyết kia giao dịpYch cũng là hắPn dùng luyn hóa thut Cốc gia linh huyết cùng Côn Bằing biến hóa trong Kinh Chp Quyết tổng kết ra. Đích xác đPối Thiên BằBdng nhấnYt tộc có hiu quảrK rấTgDt lớn. Nếu không thì không thểFvH nào làm cho đvZối phương đGhvộng tâm như vy.

Hin tạlHi Kim Duyt đvlnã đXlBồng ý giao dịTgDch, s tình hắPn tiến vào ĐvXFa uyên có tám chín phầYn không thành vấmn đP. Cho dù Thiên BằlHng tộc ở trong Phi Linh Tộc nhỏ yếu, nhưng dù sao Kim Duyt cũng là một tồn tạBdi thánh giai hu kỳ đTTGpYi thành, s tình nhỏ này tht không mấtvCy khó khăn. Nhưng nếu không làm giao dịDPch, mình hắvlnn muốn đvUơn đlHộc tiến vào trong ĐPa uyên thì khng đXlBkdnh trùng đPip khó khăn, tuyt không d dàng đsMi vào.

BấGhvt quá na tháng sau, khi gp lạnYi Kim Duyt hắHqn phảrpdi tht s cẩMGun thn, đvZ phòng đjMjối phương có ý đsMFvHnh không tốt. Đương nhiên sau khi hắXlBn mơ hồ đTsB cp đNRến Thanh Nguyên T, tồn tạmi Đcrki Tha kỳ đTsBáng sợ thì khảm năng kia t nhiên rấrt nhỏ.

Trong lòng cân nhắGhvc, t thấcrky không có chút sai lầtim, Hàn Lp mới thu lim tâm thầgrn, chm rãi nhắlom hai mắPt tiến vào nhp đBWHqnh. đkdọc truyn mới nhấDPt tạFvHi tung hoanh . com

Cùng lúc đMó, trong đvUPi điin tạadi Thánh thành của Thiên BằtQng tộc, các Thiên BằQng tộc trưởng lão cùng Kim Duyt sau một phen bí mt trao đvlnổi, thầadn sắTsBc khác nhau rờDPi khỏi đlHGDTi đrpdin.

Trong đGhvdtri đloin chỉTTG còn lạmi mình Kim Duyt ngồi ở trên ghế chủ vịti, ánh mắvXFt chớp điộng như đvUang trầBWm tư.

Na tháng thờPi gian t nhiên rấsMt nhanh trôi qua.

Một ngày sau, mấkdy đrKHqo đcrkộn quang ly khai Thánh thành, phi hành thng đvlnến chỗ sâu trong Phi Linh tộc mà đDPi.

Trong các đdtrQo đWộn quang có Hàn Lp vn thanh bào cùng Kim Duyt vn thanh y thanh nhã, ngoài ra còn có một nữvln t trẻ tuổi quanh thân có ẩuTdn lôi hồ chớp đloộng. Thiếu nữlH này có ánh mắhtct như làn thu thủy, một thân ngân y không vương một hạTsBt bụi trầvlnn, rõ ràng chính là Lôi Lan, một trong hai vịtvC Thánh chủ Thiên Bằmng tộc.

"Hàn đjMjro hữtvCu, lầin này ta trên danh nghĩBda đadưa Thánh chủ đhtcến ĐrKa Uyên tu luyn Băng Sát bí thut, đdmHq ngươi lấiy thân phn thủ v tiến vào trong đtQó. Nhìn chung t nhiên sẽ vô s. BấtvCt quá khi tiến vào ĐPa Uyên nếu bịrpd kiểDvtm tra thì hãy cẩgrn thn thêm một chút. Dù sao trong Phi Linh Tộc chúng ta, có vài cao giai tồn tạtvCi có đGhvược thiên phú bí thut tht s có chút khó phòng bịGP. VạvXFn nhấvUt đvUụng phảdtri thủ v luân phiên thườvZng trc, sẽ có rấGDTt nhiu loạMGui bí thut tra xét, có thểDvt thêm chút phin phứrc." Xuấdmt phát chưa đGDTược bao lâu, Kim Duyt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàn Lp dn dò.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.