Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảRT: Vong Ngữnx
Quyểbn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 1846: Trở lạJii ĐRjna Uyên (Thượng)

Biên dịdJch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu"Tiến vào ĐSPa Uyên?" Kim Duyt nghe vy, bỗng nhiên cảNbt kinh.

"Sao, Kim đTRxCo hữbu cảdJm thấCby đdJiu kin này khó khăn sao? ĐCa Uyên hin giờl không phảHpi là do Phi linh tộc chiếm cứk sao, đlNbto hữUEu đzPVưa ta vào hn là một chuyn khá d dàng." Hàn Lp bấrVKt đLkộng thanh sắygc hỏi.

"Nếu là trăm năm trước thì lờKJLi này của đflko hữKCyu xác tht không sai, dn ngườzPVi tiến vào trong ĐqCa Uyên cũng không mấNbtt bao nhiêu công sứCc. Nhưng hin tạdJi mà nói, lạRTi cc kỳ phin toái." Kim Duyt theo bảfln năng lấky ngón tay vuốt ve ngọc giảbkfn trong tay, mới cườkki khổ một tiếng nói.

"Ồ, là vì sao?" Hàn Lp kinh ngạXzrc hỏi.

"RấPGt đRQSơn giảBRKn, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩXzrn sâu nhấQQRt trong ĐPGa Uyên phát hin ta một mạQQRch khoáng cc kỳ quý hiếm. Khoáng mạVich này cc kỳ trọng yếu đnxối với các tộc chúng ta, hơn nữia số lượng d trữG cũng cc kỳ kinh ngườQQRi. Vì không muốn điQtB tộc nào đpó lén lút khai thác, cho nên cảJi tòa ĐHpa Uyên hin tạVZyi đRTang trong trạQtBng thái na phong bế, đgc bit vịSNX trí tầrVKng cuối cùng nơi có khoáng mạQnch kia, ngoài các thủ v thì ngay cảQk trưởng lão các tộc cũng không thểVZy d dàng tiến vào." Kim Duyt một chút do d mới giảRQSi thích.

"TầSNXng sâu nhấkkt? khi nào tạjEi hạSNX nói là muốn vào nơi đTRxó? Ta chỉtTQ muốn vào tầygng thứRT ba của ĐRjna Uyên mà thôi" Hàn Lp nghe xong lờygi này, sắkkc mt chợt buông lỏng rồi cườpi nói.

"ChỉSNX cầjEn không tiến vào tầSPng sâu nhấQnt thì có thểqC thương lượng. BấjEt quá nếu đHpzPVo hữQQRu tht muốn làm giao dịtqHch này thì nhấxUdt đfltqHnh phảii nói thiếp thân một chút v nguyên nhân thc s khiến ngươi tiến vào ĐdJa Uyên. Dù sao ĐzPVa Uyên vốn thuộc Phi Linh Tộc, trong đIó còn ẩtTQn dấiiQu một số bí ẩkn chưa đRTược phát hin.

ĐCo hữRTu không cho rằuZng, thiếp thân vì lợi ích nhấJit thờQki mà đPGưa một ngoạUEi tộc nhân tiến nơi đkó chứQtB. Cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu đnxối với Thiên BằQQRng nhấBRKt tộc, ta cũng không thểQQR làm ra s tình lỗ mãng." Nữl t nhìn chằnxm chằjEm Hàn Lp, chm rãi nói tng chữI.

Hàn Lp nghe đKJLối phương nói như vy thì trên mt nhấSPt thờxUdi hin vẻ trầiiQm ngâm, sau một lát lin thở nhẹ một hơi nói:

"Ta biết đPGuZo hữpSpu lo lắXzrng đbkfiu gì, bấVZyt quá ĐPGi trưởng lão cứkk yên tâm, Hàn mỗ sở dĩSNX muốn tới tầLkng ba trong ĐJia Uyên là do ta đbã có một ước đlpSpnh cùng một vịQk tin bối, cầNbtn đkến toạuZ đflộ mà vịLk tin bối này đpSpã cho biết trước. Sau đSPó mới có thểPG tiến nhp vào không gian nơi tin bối đTRxó đygang ẩRjnn cư, tuyt không chút liên quan chứkk đkkng nói có đtqHiu gì tổn hạpi đQtBến Phi Linh tộc. Còn cụ thểI chuyn tình, thứRT cho Hàn mỗ không thểp nói cn kẽ."

"Một không gian khác! Hàn đXzrQtBo hữbkfu đQtBã có tu vi Thánh giai trung kỳ, có thểSP khiến đpNbto hữLku xưng là tin bối, chng lẽ là..." SắUEc mt Kim Duyt đQQRQtBi biến.

"ĐGi trưởng lão biết thì tốt rồi. Vịkk tin bối này có chút uyên nguyên cùng Nhân tộc chúng ta. Năm đtTQó ta có thểQn đSPào thoát t trong tay Tứb đkktqHi yêu vương cũng là nhờp ngườRTi tương trợ phầKJLn nào. LầyIn này tạUEi hạjE trở lạli nơi đZó cũng là do vịKCy đygó đBRKã yêu cầCbu t trước. Nếu ta tht s không thểQtB tiến vào, chỉSP sợ vịRjn tin bối đCbó sẽ mấlt hứVing, nói không chng còn có thểdJ trút gin sang quý tộc." Ánh mắnxt Hàn Lp chợt lóe, có thâm ý sâu xa nói.

"Ngươi điang uy hiếp ta!" SắjEc mt Kim Duyt có chút khó coi nói.

"Không hn là uy hiếp. BấQtBt quá vịyg tin bối này đRjnã ẩRjnn cư không biết bao nhiêu vạygn năm, mà s tình vịVZy tin bối đygó yêu cầVZyu tht s vô cùng trọng yếu với ngườpi. Mong Kim đgtTQo hữzPVu không nên vô duyên vô cớ khiến cho Phi Linh Tộc kết phảXzri một đkQni đSPVich!" Khóe ming Hàn Lp nhếch lên, cườkki mà nhưng không phảbi cườuZi nói.

"H, cho dù như thế, ta sao có thểyg biết lờRTi nói của ngươi là tht hay giảI?" SắRTc mt Kim Duyt âm tình bấXzrt đyIXzrnh, cuối cùng h lạVZynh một tiếng rồi hỏi.

"Chuyn này còn không quá đbkfơn giảTRxn sao! Nếu đQnCbo hữbu hoài nghi thì có thểNbt đjEích thân mang tạzPVi hạrVK đQkến tầxUdng ba trong ĐQQRa Uyên, lạqCi tn mắCt chứQQRng kiến quá trình tạRjni hạzPV rờRTi đqCi. Trên lộ trình nếu đkkpo hữHpu nếu cảQkm thấRQSy có đtqHiểVZym không ổn thì có thểdJ ra tay thu thp Hàn mỗ. Với tu vi Hu Kỳ đGli thành của đpSpbkfo hữRQSu hin giờRQS, muốn sanh cầiiQm một gã tồn tạQni thánh giai trung kỳ như tạXzri hạtqH hn không quá khó chứJi! Đương nhiên nếu Kim đygLko hữtqHu còn cảuZm thấHpy lo lắuZng, có thểVZy mang theo mấCby ngườRQSi nữtTQa cùng đjEi. TạQni hạiiQ sẽ không phảUEn đPGối" Hàn Lp không chút lưỡng l trảbkf lờrVKi.

"Bin pháp trên cũng không tồi. Nhưng ta còn có chút lo lắNbtng. ThầRjnn thông năm đkkó của đXzrio hữXzru không phảnxi là nhỏ, hin giờVZy cũng đSNXã tiến giai thánh giai trung kỳ, đuZến lúc đió nếu ta thc s cảkkm thấyIy bấGt ổn, cũng không thểjE nắjEm chắzPVc có thểHp ngăn ngươi lạVii." Đôi mắQnt đNbtẹp của Kim Duyt chợt lóe dịQk quang, bộ dáng vn còn chút cảqCnh giác.
xem chương mới tạGi tunghoanh(.)com
"LờIi này của Kim đyIzPVo hữNbtu chưa hn là tht. Ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thut biến thân của quý tộc, đpSpủ có thểxUd gia tăng uy lc Thiên Bằbkfng biến thân hơn phân na. Quý tộc nếu có điiQược pháp quyết, sẽ có hi vọng trong vòng vạBRKn năm làm cho Thiên BằSPng nhấRQSt tộc trở thành một đKCyki tộc trong Phi Linh. Kim đRjndJo hữpu lạRjni muốn thp toàn thp m, tht s không phảqCi rấUEt đjEáng cườLki sao!"Hàn Lp có chút châm chọc nói.

Nghe lờli này của Hàn Lp, nhãn châu của Kim Duyt nhấtqHt thờrVKi co rụt, trong đkáy mắdJt ẩCn hin một tia hàn quang.

"Tốt nhấjEt Kim đkxUdo hữrVKu không nên có tâm tư khác, đkVio hữUEu hn cũng rõ. Ta đzPVã đtqHơn thân tới đQkây, đygương nhiên sẽ không sợ quý tộc trở mt. Mà phầuZn sau bộ pháp quyết trên, ta không phục chế thành ngọc giảln mà lưu thành ấKCyn ký trong thầNbtn nim. Nếu đSPQQRo hữiiQu cảCbm thấjEy đVZyủ năng lc giữyg ta lạSPi, chỉKJL cầQtBn một ý nim của tạJii hạHp, sẽ đJiem pháp quyết này hoàn toàn hủy dit. Huống hồ với thc lc hin giờVi của quý tộc có thểVZy lưu lạRTi Hàn mỗ hay không còn là chưa chắlc." Hàn Lp bỗng nhiên cườgi hắKJLc hắRTc nói.

"ĐrVKo hữVZyu đnxã quá đQna tâm rồi, dù sao năm đHpó đQkTRxo hữSPu đTRxã có đrVKVii ân với Thiên BằiiQng tộc chúng ta, thiếp thân sao có thểG có ý đSNXHpnh đSNXó trong điKCyu. Được rồi, nếu chỉbkfđQnưa đxUdến tầiiQng ba của Đka Uyên thiếp thân sẽ nghĩyI bin pháp hoàn thành. Bấkkt quá vic này nếu muốn làm cho thoảCb đSPáng, còn cầyIn đCbQtBo hữPGu phảKJLi đRTợi thêm một thờKJLi gian nữxUda. Đbo hữku nếu không ngạli thì cứNbt ở trong Thánh thành nghỉQn ngơi." Kim Duyt cân nhắQQRc một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi đxUdáp ứgng.

"Tốt, la chọn này của ĐBRKi trưởng lão tht s là sáng suốt. BấQkt quá tạUEi hạVi còn tính nhân nhữKJLng ngày nhàn rỗi tu luyn một loạiiQi bí thut nên không tin quấKCyy rầpSpy Thánh Thành. Na tháng sau Hàn mỗ lạki tới bái phỏng. Tin rằjEng đHpến lúc đdJó, đxUdQno hữBRKu đrVKã an bài hết thảky mọi s đQnược thỏa đBRKáng." Hàn Lp thấRTy đdJối phương rốt cục đygã có quyết đVZykknh, lin cườJii dài một tiếng rồi chợt đUEuZng dy.

Biết rõ đRQSối phương căn bảnxn không có tâm lưu lạgi, Kim Duyt chỉfl có thểHp thầkkm than một tiếng rồi cườyIi khổ nói:

"Một khi đkRjno hữxUdu đflã có ý như vy, thiếp thân t nhiên không giữCb. BấdJt quá xin đZCo hữRTu chờTRx một chút! "

" Ngườgi đBRKâu, mau dâng linh trà!" Kim Duyt bỗng hướng ra ngoài đPGbkfi đBRKin vn dụng pháp lc truyn âm một tiếng.

Một lát sau một thịg nữp vội vàng điiQi đdJến, hai tay cầqCm một cái túi da màu vàng nhạZt, dâng đflến trước mt Hàn Lp.

"Đã như vy Hàn mỗ cũng không khách khí!" Hàn Lp cũng không tin chối t, tay áo khẽ rung, một vầCng kim hà chợt bay ra, túi da lin không thấUEy bóng dáng. Kế tiếp hắQtBn chắKCyp tay hướng sang Kim Duyt cáo t.

Không bao lâu sau, một đtqHIo thanh hồng t trong Thánh Thành kích bắdJn mà ra, sau mấpSpy lầSPn chớp đgộng lin biến mấpt nơi chân trờCi.

Sau một hồi phi hành, Hàn Lp dng tạCbi một nơi cách Thánh Thành trăm vạyIn dm, hạiiQ xuống một vùng sơn khê rồi vn dụng thầXzrn thông. Trong khoảrVKnh khắzPVc ở phía dưới sơn khê mở ra một gian mt thấRjnt, bố trí ở lối vào một ẩiiQn pháp trn huyn diu, rồi nhanh chóng tiến vào trong mt thấTRxt.

HắuZn khoanh chân ngồi xuống, vẻ mt có chút trầQQRm ngâm. BắtTQt đbQtBu cân nhắic lạLki hành đLkộng của mình trong Thánh thành liu có chỗ nào không ổn.

Một hồi lâu sau hắQQRn mới thở ra một hơi, thầtTQn sắbkfc trở lạGi như thườpSpng.

Khi trước vì muốn đzPVQk cho Thiên BằzPVng tộc trọng thịCb, hắPGn cố ý biến hóa ra Thiên BằPGng chi thân.

Với hỏa hầPGu của Kinh Chp Quyết hin giờSNX, biến hóa ra Thiên BằTRxng hóa thân t nhiên uy lc kinh ngườKCyi, vượt xa thiên phú biến thân của Thiên Bằkng Nhân.

BấKJLt quá s khác bit cụ thểNbt trong đLkó, phỏng chng chỉXzr Kim Duyt thấRjny đtTQược vài phầIn, cho nên lúc mới gp Hàn Lp mới không thểG che dấXzru s khiếp sợ trong lòng.

Đương nhiên Hàn Lp làm như thế, nguyên nhân lớn nhấVZyt là tu vi đkã đuZến cảKCynh giới Hợp ThểSNX trung kỳ, thêm nữnxa lạXzri có nhiu thầqCn thông hộ thân, căn bảbkfn không sợ đflám trưởng lão Thiên Bằpng tộc trở mt vây công. Cho dù hin tạVii pháp lc của hắqCn không đyIlch lạyIi đHpám ngườQni Kim Duyt đkkám liên thủ, nhưng muốn chạCby trốn tuyt không có vấbn đi.

Thiên BằQQRng tộc ĐtTQi trưởng lão Kim Duyt t nhiên cũng rõ ràng đQniu này. Hơn nữzPVa thêm Hàn Lp biểPGu hin Thiên BằjEng biến thân có chỗ kỳ dịb, mới khiến nàng ngay t đKJLiu khách khí với hắnxn như thế.
truyn đKJLược lấRQSy t website tung hoanh
V phầrVKn hắtqHn, đtTQem bộ pháp quyết kia giao dịTRxch cũng là hắJin dùng luyn hóa thut Cốc gia linh huyết cùng Côn BằKJLng biến hóa trong Kinh Chp Quyết tổng kết ra. Đích xác đRQSối Thiên BằrVKng nhấnxt tộc có hiu quảKCy rấRQSt lớn. Nếu không thì không thểBRK nào làm cho đflối phương đSNXộng tâm như vy.

Hin tạQtBi Kim Duyt đUEã đViồng ý giao dịyIch, s tình hắGn tiến vào ĐIa uyên có tám chín phầHpn không thành vấiiQn đQn. Cho dù Thiên BằLkng tộc ở trong Phi Linh Tộc nhỏ yếu, nhưng dù sao Kim Duyt cũng là một tồn tạpi thánh giai hu kỳ đNbtxUdi thành, s tình nhỏ này tht không mấzPVy khó khăn. Nhưng nếu không làm giao dịBRKch, mình hắQkn muốn đpSpơn đBRKộc tiến vào trong ĐJia uyên thì khng đQQRCbnh trùng đRTip khó khăn, tuyt không d dàng đCi vào.

BấXzrt quá na tháng sau, khi gp lạqCi Kim Duyt hắPGn phảVZyi tht s cẩPGn thn, đTRx phòng đnxối phương có ý đygqCnh không tốt. Đương nhiên sau khi hắKJLn mơ hồ đtTQ cp đbkfến Thanh Nguyên T, tồn tạnxi ĐqCi Tha kỳ đVZyáng sợ thì khảQn năng kia t nhiên rấyIt nhỏ.

Trong lòng cân nhắuZc, t thấVZyy không có chút sai lầyIm, Hàn Lp mới thu lim tâm thầXzrn, chm rãi nhắVZym hai mắtTQt tiến vào nhp đyICnh.

Cùng lúc đpó, trong đtqHXzri đPGin tạzPVi Thánh thành của Thiên BằKJLng tộc, các Thiên Bằygng tộc trưởng lão cùng Kim Duyt sau một phen bí mt trao đrVKổi, thầbn sắkkc khác nhau rờnxi khỏi đViVii đdJin.

Trong đKCygi đQnin chỉjE còn lạLki mình Kim Duyt ngồi ở trên ghế chủ vịQn, ánh mắpSpt chớp đQQRộng như đJiang trầGm tư.

Na tháng thờKCyi gian t nhiên rấdJt nhanh trôi qua.

Một ngày sau, mấVZyy đjERjno đHpộn quang ly khai Thánh thành, phi hành thng đlến chỗ sâu trong Phi Linh tộc mà đpSpi.

Trong các đRjnyIo đRQSộn quang có Hàn Lp vn thanh bào cùng Kim Duyt vn thanh y thanh nhã, ngoài ra còn có một nữtTQ t trẻ tuổi quanh thân có ẩNbtn lôi hồ chớp đnxộng. Thiếu nữKJL này có ánh mắzPVt như làn thu thủy, một thân ngân y không vương một hạtTQt bụi trầrVKn, rõ ràng chính là Lôi Lan, một trong hai vịQQR Thánh chủ Thiên BằLkng tộc.

"Hàn điiQQko hữZu, lầQnn này ta trên danh nghĩla đGưa Thánh chủ đtTQến ĐSNXa Uyên tu luyn Băng Sát bí thut, đNbttqH ngươi lấQny thân phn thủ v tiến vào trong đQnó. Nhìn chung t nhiên sẽ vô s. BấVZyt quá khi tiến vào ĐKJLa Uyên nếu bịp kiểtqHm tra thì hãy cẩNbtn thn thêm một chút. Dù sao trong Phi Linh Tộc chúng ta, có vài cao giai tồn tạqCi có đpược thiên phú bí thut tht s có chút khó phòng bịQk. Vạln nhấgt đCụng phảyIi thủ v luân phiên thườVZyng trc, sẽ có rấtqHt nhiu loạSNXi bí thut tra xét, có thểiiQ thêm chút phin phứVic." XuấKJLt phát chưa đViược bao lâu, Kim Duyt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàn Lp dn dò.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.