Trang chủ / Tiên Hiệp / Phàm Nhân Tu Tiên / Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (Thượng)
Phàm Nhân Tu Tiên Truyn – Tác giảVCk: Vong Ngữzd
Quyểyn 10: MA GIỚI CHI CHIẾN

Chương 1846: Trở lạYi ĐHYa Uyên (Thượng)

Biên dịguch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu"Tiến vào ĐKkga Uyên?" Kim Duyt nghe vy, bỗng nhiên cảKul kinh.

"Sao, Kim đZPszdo hữkbJu cảsrm thấuy đzFiu kin này khó khăn sao? ĐHLa Uyên hin giờgu không phảYi là do Phi linh tộc chiếm cứPg sao, đrTEo hữVCku đAzTưa ta vào hn là một chuyn khá d dàng." Hàn Lp bấIvIt đXPjộng thanh sắzdc hỏi.

"Nếu là trăm năm trước thì lờHYi này của đSMbMVUo hữYSju xác tht không sai, dn ngườdgei tiến vào trong ĐMa Uyên cũng không mấett bao nhiêu công sứadc. Nhưng hin tạMi mà nói, lạadi cc kỳ phin toái." Kim Duyt theo bảZPsn năng lấyy ngón tay vuốt ve ngọc giảkbJn trong tay, mới cườIvIi khổ một tiếng nói.

"Ồ, là vì sao?" Hàn Lp kinh ngạKkgc hỏi.

"RấbaYt đKkgơn giảhMn, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩPgn sâu nhấjOt trong Đda Uyên phát hin ta một mạIvIch khoáng cc kỳ quý hiếm. Khoáng mạXPjch này cc kỳ trọng yếu đPối với các tộc chúng ta, hơn nữKula số lượng d trữjAX cũng cc kỳ kinh ngườYSji. Vì không muốn đjOd tộc nào đZPsó lén lút khai thác, cho nên cảUHu tòa ĐHLa Uyên hin tạadi đutHang trong trạdgeng thái na phong bế, đDDYc bit vịjO trí tầkVng cuối cùng nơi có khoáng mạJych kia, ngoài các thủ v thì ngay cảad trưởng lão các tộc cũng không thểHL d dàng tiến vào." Kim Duyt một chút do d mới giảUHui thích.

"TầjOng sâu nhấTEt? khi nào tạlzhi hạr nói là muốn vào nơi đhMó? Ta chỉzd muốn vào tầdng thứjO ba của ĐZPsa Uyên mà thôi" Hàn Lp nghe xong lờui này, sắXPjc mt chợt buông lỏng rồi cườxPi nói.

"Chỉzd cầxPn không tiến vào tầTEng sâu nhấMVUt thì có thểxP thương lượng. BấSMbt quá nếu đtNYOo hữxPu tht muốn làm giao dịJych này thì nhấgut đjAXgZdnh phảVCki nói thiếp thân một chút v nguyên nhân thc s khiến ngươi tiến vào ĐkbJa Uyên. Dù sao ĐJya Uyên vốn thuộc Phi Linh Tộc, trong đHLó còn ẩjAXn dấPgu một số bí ẩadn chưa đSMbược phát hin.

ĐIvIo hữbqu không cho rằPgng, thiếp thân vì lợi ích nhấvKKt thờAzTi mà đYưa một ngoạHLi tộc nhân tiến nơi đCZó chứAzT. Cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu đutHối với Thiên BằzFng nhấMVUt tộc, ta cũng không thểq làm ra s tình lỗ mãng." NữkV t nhìn chằbaYm chằNm Hàn Lp, chm rãi nói tng chữd.

Hàn Lp nghe đIvIối phương nói như vy thì trên mt nhấIvIt thờtNi hin vẻ trầYOm ngâm, sau một lát lin thở nhẹ một hơi nói:

"Ta biết đuIvIo hữyu lo lắsrng đkViu gì, bấKult quá ĐHYi trưởng lão cứzd yên tâm, Hàn mỗ sở dĩtN muốn tới tầgung ba trong ĐNa Uyên là do ta đKkgã có một ước đxPYOnh cùng một vịjAX tin bối, cầCZn đhMến toạutH đdgeộ mà vịCZ tin bối này đkbJã cho biết trước. Sau đYSjó mới có thểutH tiến nhp vào không gian nơi tin bối đtó đNang ẩAzTn cư, tuyt không chút liên quan chứN đPgng nói có đKuliu gì tổn hạbqi đadến Phi Linh tộc. Còn cụ thểu chuyn tình, thứjAX cho Hàn mỗ không thểt nói cn kẽ."

"Một không gian khác! Hàn đuNKulo hữAzTu đdã có tu vi Thánh giai trung kỳ, có thểUHu khiến đjOkVo hữsru xưng là tin bối, chng lẽ là..." SắUHuc mt Kim Duyt đtNkbJi biến.

"ĐUHui trưởng lão biết thì tốt rồi. Vịy tin bối này có chút uyên nguyên cùng Nhân tộc chúng ta. Năm đguó ta có thểkbJ đdào thoát t trong tay TứkbJ đUHuri yêu vương cũng là nhờr ngườkbJi tương trợ phầlzhn nào. LầYn này tạqi hạKkg trở lạSMbi nơi đkVó cũng là do vịYSj đHYó đYOã yêu cầAzTu t trước. Nếu ta tht s không thểM tiến vào, chỉUHu sợ vịYSj tin bối đNó sẽ mấXPjt hứdng, nói không chng còn có thểgu trút gin sang quý tộc." Ánh mắqt Hàn Lp chợt lóe, có thâm ý sâu xa nói.

"Ngươi đtNang uy hiếp ta!" SắMc mt Kim Duyt có chút khó coi nói.

"Không hn là uy hiếp. Bấyt quá vịAzT tin bối này đTEã ẩrn cư không biết bao nhiêu vạlzhn năm, mà s tình vịKkg tin bối đyó yêu cầJyu tht s vô cùng trọng yếu với ngườKuli. Mong Kim đadutHo hữutHu không nên vô duyên vô cớ khiến cho Phi Linh Tộc kết phảsri một đUHuvKKi đqkVch!" Khóe ming Hàn Lp nhếch lên, cườzdi mà nhưng không phảbqi cườKkgi nói.

"H, cho dù như thế, ta sao có thểd biết lờhMi nói của ngươi là tht hay giảbq?" SắSMbc mt Kim Duyt âm tình bấuNt đUHuCZnh, cuối cùng h lạPgnh một tiếng rồi hỏi.

"Chuyn này còn không quá đHYơn giảrn sao! Nếu đNSMbo hữdgeu hoài nghi thì có thểJy đadích thân mang tạadi hạTE đJyến tầYOng ba trong ĐPa Uyên, lạdi tn mắTEt chứYng kiến quá trình tạuNi hạy rờVCki đgZdi. Trên lộ trình nếu đYOado hữkbJu nếu cảgZdm thấUHuy có đyiểjOm không ổn thì có thểCZ ra tay thu thp Hàn mỗ. Với tu vi Hu Kỳ đVCkjOi thành của đsrvKKo hữYOu hin giờHL, muốn sanh cầHLm một gã tồn tạAzTi thánh giai trung kỳ như tạsri hạM hn không quá khó chứsr! Đương nhiên nếu Kim đlzhsro hữAzTu còn cảbqm thấqy lo lắzFng, có thểbaY mang theo mấjAXy ngườri nữda cùng đMVUi. TạXPji hạZPs sẽ không phảrn đTEối" Hàn Lp không chút lưỡng l trảlzh lờqi.

"Bin pháp trên cũng không tồi. Nhưng ta còn có chút lo lắYOng. ThầHLn thông năm đzdó của đdgeAzTo hữKulu không phảkVi là nhỏ, hin giờJy cũng đYã tiến giai thánh giai trung kỳ, đbaYến lúc đguó nếu ta thc s cảAzTm thấqy bấKult ổn, cũng không thểKkg nắJym chắguc có thểjO ngăn ngươi lạXPji." Đôi mắgZdt đxPẹp của Kim Duyt chợt lóe dịJy quang, bộ dáng vn còn chút cảzFnh giác.

"Lờadi này của Kim đYMVUo hữru chưa hn là tht. Ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thut biến thân của quý tộc, đMVUủ có thểPg gia tăng uy lc Thiên Bằbqng biến thân hơn phân na. Quý tộc nếu có đNược pháp quyết, sẽ có hi vọng trong vòng vạgZdn năm làm cho Thiên BằKkgng nhấett tộc trở thành một đrXPji tộc trong Phi Linh. Kim đIvIxPo hữtu lạjOi muốn thp toàn thp m, tht s không phảdi rấtt đuáng cườqi sao!"Hàn Lp có chút châm chọc nói.

Nghe lờbqi này của Hàn Lp, nhãn châu của Kim Duyt nhấJyt thờzFi co rụt, trong đkbJáy mắgZdt ẩtn hin một tia hàn quang.

"Tốt nhấMt Kim đzddgeo hữyu không nên có tâm tư khác, đMVUqo hữSMbu hn cũng rõ. Ta đCZã đJyơn thân tới đtây, đjOương nhiên sẽ không sợ quý tộc trở mt. Mà phầKkgn sau bộ pháp quyết trên, ta không phục chế thành ngọc giảVCkn mà lưu thành ấun ký trong thầVCkn nim. Nếu đPgguo hữKulu cảjAXm thấbqy đSMbủ năng lc giữAzT ta lạYSji, chỉjO cầDDYn một ý nim của tạdgei hạbq, sẽ đMem pháp quyết này hoàn toàn hủy dit. Huống hồ với thc lc hin giờad của quý tộc có thểet lưu lạlzhi Hàn mỗ hay không còn là chưa chắZPsc." Hàn Lp bỗng nhiên cườKuli hắXPjc hắzdc nói.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
"Đqo hữYu đuNã quá đuNa tâm rồi, dù sao năm đadó đguYo hữYu đtã có đtTEi ân với Thiên Bằetng tộc chúng ta, thiếp thân sao có thểUHu có ý đutHzdnh đUHuó trong đJyMu. Được rồi, nếu chỉyđkbJưa đSMbến tầuNng ba của ĐAzTa Uyên thiếp thân sẽ nghĩYO bin pháp hoàn thành. BấIvIt quá vic này nếu muốn làm cho thoảkbJ đtáng, còn cầHYn đYSjhMo hữru phảCZi đhMợi thêm một thờNi gian nữzda. ĐTEo hữbqu nếu không ngạgZdi thì cứzd ở trong Thánh thành nghỉgZd ngơi." Kim Duyt cân nhắjOc một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi đNáp ứCZng.

"Tốt, la chọn này của ĐPgi trưởng lão tht s là sáng suốt. BấHLt quá tạSMbi hạYSj còn tính nhân nhữvKKng ngày nhàn rỗi tu luyn một loạJyi bí thut nên không tin quấTEy rầry Thánh Thành. Na tháng sau Hàn mỗ lạAzTi tới bái phỏng. Tin rằJyng đyến lúc đYOó, đYvKKo hữsru đbqã an bài hết thảry mọi s đAzTược thỏa đYáng." Hàn Lp thấYy đyối phương rốt cục đqã có quyết đgZdYnh, lin cườSMbi dài một tiếng rồi chợt đqkVng dy.

Biết rõ đtối phương căn bảadn không có tâm lưu lạVCki, Kim Duyt chỉN có thểHL thầPgm than một tiếng rồi cườhMi khổ nói:

"Một khi đYSjPo hữTEu đdgeã có ý như vy, thiếp thân t nhiên không giữdge. BấjOt quá xin đgZdAzTo hữTEu chờr một chút! "

" NgườgZdi đkbJâu, mau dâng linh trà!" Kim Duyt bỗng hướng ra ngoài đVCksri đZPsin vn dụng pháp lc truyn âm một tiếng.

Một lát sau một thịY nữYO vội vàng đPi đAzTến, hai tay cầutHm một cái túi da màu vàng nhạvKKt, dâng đgZdến trước mt Hàn Lp.

"Đã như vy Hàn mỗ cũng không khách khí!" Hàn Lp cũng không tin chối t, tay áo khẽ rung, một vầdng kim hà chợt bay ra, túi da lin không thấjAXy bóng dáng. Kế tiếp hắlzhn chắup tay hướng sang Kim Duyt cáo t.

Không bao lâu sau, một đutHUHuo thanh hồng t trong Thánh Thành kích bắMVUn mà ra, sau mấTEy lầutHn chớp đAzTộng lin biến mấgZdt nơi chân trờui.

Sau một hồi phi hành, Hàn Lp dng tạri một nơi cách Thánh Thành trăm vạxPn dm, hạN xuống một vùng sơn khê rồi vn dụng thầPgn thông. Trong khoảIvInh khắMc ở phía dưới sơn khê mở ra một gian mt thấZPst, bố trí ở lối vào một ẩYn pháp trn huyn diu, rồi nhanh chóng tiến vào trong mt thấZPst.

Hắtn khoanh chân ngồi xuống, vẻ mt có chút trầKulm ngâm. BắMVUt đdgedgeu cân nhắguc lạAzTi hành đbaYộng của mình trong Thánh thành liu có chỗ nào không ổn.

Một hồi lâu sau hắgun mới thở ra một hơi, thầdgen sắvKKc trở lạui như thườYOng.

Khi trước vì muốn đkVXPj cho Thiên BằzFng tộc trọng thịM, hắCZn cố ý biến hóa ra Thiên Bằsrng chi thân.

Với hỏa hầetu của Kinh Chp Quyết hin giờSMb, biến hóa ra Thiên BằXPjng hóa thân t nhiên uy lc kinh ngườzdi, vượt xa thiên phú biến thân của Thiên BằHLng Nhân.

Bấrt quá s khác bit cụ thểM trong đtó, phỏng chng chỉY Kim Duyt thấYSjy đzdược vài phầXPjn, cho nên lúc mới gp Hàn Lp mới không thểy che dấMu s khiếp sợ trong lòng.

Đương nhiên Hàn Lp làm như thế, nguyên nhân lớn nhấtNt là tu vi đutHã đsrến cảutHnh giới Hợp Thểad trung kỳ, thêm nữMVUa lạgui có nhiu thầVCkn thông hộ thân, căn bảtn không sợ đdám trưởng lão Thiên Bằdgeng tộc trở mt vây công. Cho dù hin tạadi pháp lc của hắHLn không đYObqch lạUHui đuám ngườbaYi Kim Duyt đKulám liên thủ, nhưng muốn chạhMy trốn tuyt không có vấYOn đVCk.
nguồn tunghoanh.com
Thiên BằIvIng tộc ĐCZi trưởng lão Kim Duyt t nhiên cũng rõ ràng đlzhiu này. Hơn nữqa thêm Hàn Lp biểYOu hin Thiên BằKulng biến thân có chỗ kỳ dịr, mới khiến nàng ngay t đhMxPu khách khí với hắzFn như thế.

V phầPgn hắTEn, đzdem bộ pháp quyết kia giao dịsrch cũng là hắYSjn dùng luyn hóa thut Cốc gia linh huyết cùng Côn BằYOng biến hóa trong Kinh Chp Quyết tổng kết ra. Đích xác đyối Thiên BằjOng nhấZPst tộc có hiu quảjAX rấHYt lớn. Nếu không thì không thểq nào làm cho đKulối phương đvKKộng tâm như vy.

Hin tạSMbi Kim Duyt đbaYã đCZồng ý giao dịIvIch, s tình hắgun tiến vào ĐZPsa uyên có tám chín phầadn không thành vấUHun đbq. Cho dù Thiên Bằyng tộc ở trong Phi Linh Tộc nhỏ yếu, nhưng dù sao Kim Duyt cũng là một tồn tạyi thánh giai hu kỳ đdsri thành, s tình nhỏ này tht không mấTEy khó khăn. Nhưng nếu không làm giao dịVCkch, mình hắJyn muốn đXPjơn đgZdộc tiến vào trong Đeta uyên thì khng đuNJynh trùng đdip khó khăn, tuyt không d dàng đNi vào.

BấKkgt quá na tháng sau, khi gp lạti Kim Duyt hắxPn phảSMbi tht s cẩSMbn thn, đxP phòng đZPsối phương có ý đetkVnh không tốt. Đương nhiên sau khi hắPn mơ hồ đM cp đJyến Thanh Nguyên T, tồn tạMVUi Đyi Tha kỳ đuáng sợ thì khảd năng kia t nhiên rấCZt nhỏ.

Trong lòng cân nhắCZc, t thấzdy không có chút sai lầdgem, Hàn Lp mới thu lim tâm thầdn, chm rãi nhắrm hai mắKult tiến vào nhp đIvIDDYnh.

Cùng lúc đdgeó, trong đkbJadi đjOin tạdi Thánh thành của Thiên BằutHng tộc, các Thiên BằkbJng tộc trưởng lão cùng Kim Duyt sau một phen bí mt trao đAzTổi, thầSMbn sắAzTc khác nhau rờyi khỏi đHLadi đrin.

Trong đkVkbJi đyin chỉu còn lạyi mình Kim Duyt ngồi ở trên ghế chủ vịN, ánh mắkVt chớp đTEộng như đKkgang trầCZm tư.

Na tháng thờkVi gian t nhiên rấMVUt nhanh trôi qua.

Một ngày sau, mấvKKy đVCkkVo đadộn quang ly khai Thánh thành, phi hành thng đrến chỗ sâu trong Phi Linh tộc mà đadi.

Trong các đtNsro đuNộn quang có Hàn Lp vn thanh bào cùng Kim Duyt vn thanh y thanh nhã, ngoài ra còn có một nữPg t trẻ tuổi quanh thân có ẩTEn lôi hồ chớp đkVộng. Thiếu nữZPs này có ánh mắIvIt như làn thu thủy, một thân ngân y không vương một hạqt bụi trầgun, rõ ràng chính là Lôi Lan, một trong hai vịMVU Thánh chủ Thiên BằutHng tộc.

"Hàn đKkglzho hữqu, lầJyn này ta trên danh nghĩTEa đKulưa Thánh chủ đtNến Đeta Uyên tu luyn Băng Sát bí thut, đjOgu ngươi lấDDYy thân phn thủ v tiến vào trong đxPó. Nhìn chung t nhiên sẽ vô s. BấkbJt quá khi tiến vào ĐKkga Uyên nếu bịjAX kiểUHum tra thì hãy cẩHYn thn thêm một chút. Dù sao trong Phi Linh Tộc chúng ta, có vài cao giai tồn tạjOi có đJyược thiên phú bí thut tht s có chút khó phòng bịHL. VạYn nhấYOt đYOụng phảxPi thủ v luân phiên thườuNng trc, sẽ có rấqt nhiu loạMVUi bí thut tra xét, có thểutH thêm chút phin phứetc." XuấHLt phát chưa đguược bao lâu, Kim Duyt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàn Lp dn dò.

 • Gửi lúc 18:44 Ngày 22/11/2014

  Ivanjackj

  Có ai giơi thiệu cho toi về tính cách nvc dc ko? Tác giả dẫn truyện có vui tươi ko ?

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519 Bạn xem cái này nhé!

  • Gửi lúc 9:58 Ngày 24/11/2014

   2chai_1dia

   http://truongton.net/fo rum/showthread.php?p=19 566519

 • Gửi lúc 12:19 Ngày 23/04/2014

  lai.nguyen.31924792@fb

  có ai biết bí ẩn của cái tiểu bình kia không z

 • Gửi lúc 17:09 Ngày 20/01/2014

  anh.pham.79677@fb

  NCY không có chết, lúc HL vừa kết anh thành công thì sau đó gặp đc, sống cùng nhau tới Nguyên Anh hậu kì thì HL lên linh giới trước. Lúc đó là lạc nhau, tới gần hết truyện mới gặp nhau lần nữa. Lúc đó HL là Đại Thừa kì, còn NCY là Hợp Thể hậu kì :)

 • Gửi lúc 3:33 Ngày 20/01/2014

  NhatDung

  Ơ cả nhà cho hỏi Nam Cung Uyển chết rồi à, :( đọc mãi k thấy đâu

 • Gửi lúc 10:25 Ngày 15/01/2014

  huy.trinh.505@fb

  không đọc phần trước ah. hl mới nên tiên giới phải làm quen đã. phàn trước tác giả đã nói hàn lập sẽ ở trên đỉnh của tiên giới, là bá chủ 1 phương.

banner