Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết
Oan gia nên giảEbdi không nên kết
Tác giảbGp: Tiêu Dao Hồng TrầzdOn

PhầQmnn 1: Ác mộng tuổi thơ

DịJjGch: vo vong
Nguồn: tangthuvien truyn copy t tunghoanh.com


Trích lờAi Chân Lãng: “Pht dạAy, năm trăm lầbbn ngoái đGEshAu nhìn ở kiếp trước mới đpEcổi lạGasi đCược một lầWZPn thoáng gp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gp cô, ở lầOvn ngoái đQmnbbu thứmR bốn trăm chín mươi chín, tôi đjrã móc đbuôi mắzdOt của mình ra rồi!”

* * *

Hai mươi hai năm trước.

Mỗi dịOZp cuối tuầZbdn là thờZFzi gian phúc lợi mà xí nghip dành cho công nhân, phòng tắdYm mở ca min phí. Đối với các công nhân viên muốn tiết kim tin và ngườhAi nhà của họ mà nói, đdYây đCúng là một chuyn tốt lớn lao, bởi vì bọn họ không nhữZFzng có thểgjv tắdZm, còn có thểC dn theo cảdZ con trai con gái, chịbb chồng em vợ đJjGến tắZbdm cùng. Mỗi lầdYn phòng tắjWhm mở ca, một đsvfám ngườAi có nam có nữdY sẽ lp tứbGpc chạZy ào ào tới như cơn gió lốc, chen lấhAn xô đdZjry đnFjr đobOược vào trong.

Đương nhiên, giành vòi nước là phảdZi có k thut, cầbbn chú ý tới các ngón chen, len, lấzdOn, đQmnùn, đZFzfAy, mỗi đOZộng tác đGEsu phảjri tp trung sở trườbGpng của rấZbdt nhiu nhà, t Thái Cc quyn của Trung Quốc, Karate của Nht Bảcn, Taekwondo của Hàn Quốc, quyn Thái của Thái Lan, Nhu thut của Braxin cho đWến Ba mươi sáu mưu kế trong binh pháp của Tôn T. ChỉA cầCn là ngườQmni có thểzdO xông vào đKCGasu tiên rồi một mc ở lạZi trong đZbdó cho đmRến cuối cùng, ắdYt cũng là tay cao thủ hàng đvrobOu trong vic giành chỗ ở căng tin hay trên xe bus.

TạKCi sao lạaYi nói như vy đpEcây, ví dụ thế này nhé: Trong khoảbGpnh khắvc khi bạbGpn mở ca - cầhAn dùng ngay bí quyết chữZbd “chắpEcn” trong tán đdQgsvf, chn ngườGasi khác ở phía sau mình, đdQgbm bảbGpo rằpEcng mình là ngườvWvi đdYPoJu tiên, như vy mới có thểvr giành đsCược nhiu lợi thế. Sau khi vào rồi cũng không đdQgược cởi quầYn áo ngay, vic đsCfAu tiên cầbGpn làm là treo đbồ của mình vào bên dưới vòi nước – đdYây là chiến thut bắvt gic phảgjvi bắZt kẻ cầZm đjrmRu. Khi tắCm hai chân đbGpvzng theo hình chữaY T, hai tay chắAn ngang trước ngc – tư thế trong quyn anh có biết không? H có ai có ý đaYđgjvến gầWn, cầOvn quát vang một tiếng “ông đWZPây va mới đsCến” đFKsA khiến hắpEcn phảAi buồn bã rờobOi đzdOi - ấscy là liu trước tiên cơ đwWhA giành phầvWvn thắOZng. Nếu gp phảbGpi kẻ không biết đFKsiu, vy thì cầvzn nhờbGp Thái Cc – thân thểA đcMộng nhưng chân không đpEcộng, mc k cho ngườdQgi ta xô đdQgscy, thân thểvWv ta ta như nhành dương liu đbung đvzưa trong gió, còn chân thì như đcã mọc r dưới đvzZt rồi.

Phụ nữvWv thì tấfAt nhiên không thểv vung tay đdYưa chân nhiu như đOZàn ông, nhưng phụ nữpEc lạdZi có một tuyt chiêu khác, ấobOy là bí quyết kéo dài thờsci gian. Nước min phí có ai mà không thích dùng, quầjWhn áo bẩQmnn, bít tấdQgt thối chấWZPt đZống trong nhà cảEbd tuầgjvn toàn bộ đZFzu đnFược đAóng gói mang đvến git t t. Có cô Lý ở phân xưởng sảvWvn xuấAt còn mang theo cảW khăn trảhAi giườJjGng và vỏ chăn của năm chiếc giườZbdng đCến git, kết quảGEs là khi đdYi vào ca thì bịwW kẹt lạGasi ở đWó, ngườZbdi phía sau va đcMobOy một cái, lp tứEbdc ngã úp mt xuống đOvdYt, gói đvrồ sau lưng đGasè cảwW lên ngườvri, sau đWZPó còn bịsc vô số đbôi chân gim đpEcJjGp lên, cuối cùng b ngang của cô Lý rộng hn thêm ba xen ti mét, còn b dày thì mỏng bớt một đZoạGasn chng hai đKCốt ngón tay.

Phụ nữzdO mỗi lầCn thườCng đjWhu tắFKsm cho con trước, sau khi xong xuôi lin vứjWht bọn nhóc qua một bên cho chúng t chơi đpEcùa, sau đvWvó mỗi ngườobOi bắbGpt đKCaYu git đgjvống quầcMn áo mà mình mang theo, nhân tin nói đbGpủ thức chuyn phiếm t trên trờdYi xuống dưới đvWvjrt, tiếng nước chảOZy rào rào cũng không thểzdO làm giảZm s nhit tình của bọn họ.

Còn chng thế ư, lúc này một cp phụ nữOZ ngồi cạFKsnh nhau đCang tán gu hết sứZbdc vui vẻ.

Chồng của ngườsci phụ nữwW phía bên trái là một nhân viên k thut của phân xưởng, họ GiảGas, cho nên cô thườYng đCược mọi ngườWi trong xí nghip gọi là cô GiảdQg. Còn chồng của ngườgjvi phụ nữC phía bên phảWZPi có một cái chứwWc hờc ở phòng tài vụ, nhưng thc ra sớm đGasã lén ra ngoài làm ăn buôn bán rồi, anh ta họ Chân, do đmRó cô thườZng đOZược mọi ngườvzi gọi là cô Chân.

“Ấy, cô GiảZbd này, lầPoJn này chia phòng cô rút đjrược ở tầZng mấWZPy thế?” Cô Chân ra sứnFc vắETt khô chiếc áo trong tay, chm rãi hỏi.

Trong căn phòng tắFKsm mịvrt mù hơi nước, cô GiảZFz xát xà phòng vào chiếc váy của con gái rồi kéo nó ra vò nhẹ, đbbồng thờbi lên tiếng trảFKs lờsvfi: “TầnFng bốn, phía đWpEcng tây.”

“Tht sao?” Cô Chân chợt dng đZFzộng tác trong tay lạzdOi: “Tôi cũng ở tầdQgng bốn, phía đeeZbGpng đvzông.”

“A!” Cô Giảjr bỏ chiếc váy của con gái xuống, khẽ vẩgjvy nhữvng giọt nước trên tay đsci, vui vẻ nói: “Nói vy chịdQg em mình sắYp là hàng xóm của nhau rồi nhỉZbd?”

“Sau này chúng ta nên giúp đKCỡ lầvn nhau đhAJjGy nhé!”

“TấZFzt nhiên, tấvrt nhiên!”

Đang lúc hai ngườYi phấZn khởi nhìn nhau bằbbng ánh mắsCt chứsvfa chan tình cảpEcm vì sắOvp trở thành hàng xóm mới, t phía góc phòng tắobOm chợt có một tiếng kêu thảAm thiết vang lên.

“A…”

Âm thanh ấvWvy quá lảpEcnh lót chói tai, trong thờAi gian ngắhAn khó mà phân bit đFKsược là giọng của con trai hay con gái, hai ngườnFi phụ nữQmn đZồng thờdZi ngoảbunh đhACu lạdYi…

Một cô nhóc mũm mĩobOm toàn thân trầjrn như nhộng còn dính đdZeeZy bọt xà phòng chạdZy nhanh tới, trong tay đETang kéo, đAang kéo, c, đFKsang kéo theo một cu con trai, chỉfAđQmniu cái vic kéo này hơi đOvc bit, cô nhóc không kéo tay cu nhóc, cũng không phảGEsi bá vai bá cổ, mà là, mà là…

Đang nắscm cái thứgjv nhỏ nhỏ xinh xinh trông như quảFKs ớt, nằOZm bên dưới rốn, ở giữfAa hai chân của cu nhóc.

“Mẹ!” Cô nhóc chạETy đobOến trước mt mẹ mình, dùng giọng trong trẻo hỏi: “Đây là cái gì thế? TạwWi sao Chân Lãng có, còn con thì không?”

GiữOZa làn hơi nước mịCt mờPoJ trong phòng tắvm, cp mắdZt cô nhóc trông tht hồn nhiên, tht đmRáng yêu, còn ẩPoJn chứZa một s tò mò và lòng ham học hỏi vô hạvzn.

Sau khi nhìn rõ con gái đgjvang nắbbm thứC gì trong tay, cô GiảC lp tứCc chống nạjWhnh quát lớn: “GiảZ Thược, con buông ngay ra cho mẹ!”

Cô nhóc mũm mĩbum lp tứZbdc ngoảOvnh mt đbbi hướng khác vẻ rấAt qut cườJjGng: “Không, tạCi sao Chân Lãng có cái này còn con thì không chứfA? Có phảbi khi mẹ nht con v t thùng rác đJjGã nht thiếu rồi không?”

Cô GiảdY thấby con gái mình có vẻ như nhấsct quyết không buông, lin đfAưa tay tới véo mạaYnh một cái vào cổ tay cô nhóc, ming thì nói: “Mau buông tay, Chân Lãng bịQmn con làm đbau rồi đOvby.”

“Không!” Cô nhóc dườsCng như đbuã quyết tâm bảZo v món đjWhồ chơi mà mình yêu thích, không nhữZbdng không buông tay, ngược lạJjGi còn bóp th, sau đeeZó tò mò nói: “Cái thứZFz này mm mm, hay tht, con cũng muốn có, mẹ bảvWvo Chân Lãng tng cho con đhAi!”

Cô nhóc va bóp một cái, chú nhóc đQmnáng thương lp tứeeZc khóc òa lên, nước mắbbt tuôn ra còn nhiu hơn vòi nước máy, tiếng gào khóc thì vang lên như thểZ có thểsvf xuyên thủng cảZ nóc căn phòng: “Mẹ ơi, đscau quá!”

Cô Chân vội ôm lấpEcy con trai mình, đscáng thương thay cho chú nhóc mới ba tuổi, tiếng khóc ấwWy cứOv gọi là vang khắbGpp chín phương trờZi mườPoJi phương đdYobOt, như có thểcM chọc thủng cảaY bầbGpu trờGasi. Rồi cu nhóc rúc vào lòng mẹ mình mà thút thít: “Mẹ ơi, con không cầFKsn nữvra, đZau quá, cho GiảJjG Thược, cho GiảKC Thược đfAi…”

“Giảjr Thược!” Cô Chân khẽ vuốt ve khuôn mt đbuCy vẻ khát khao của cô nhóc, dịzdOu dàng nói: “Cái này ấsvfy mà, phảZFzi đYợi lớn rồi mới cho đscược, hay là cháu đOvợi Chân Lãng trưởng thành rồi cô bảhAo nó tng cho cháu nhé?”

“Tht ạdQg?” Cp mắKCt cô nhóc lp tứcMc sáng ngờbui, nhưng ngay sau đOvó lạdZi buồn thiu nói: “Nhưng nếu Chân Lãng lén tng nó cho ngườjWhi khác thì phảbui làm sao bây giờPoJ?”

“Vy cháu hãy ở bên cạscnh nó mà canh chng, đnFng đEbdnF nó tng cho ngườZi khác, như vy có đbược không nào?” Trong mắvWvt cô Chân thoáng qua một nét trêu chọc, rồi cô lạeeZi nhìn chú nhóc đETang khóc nhè trong lòng mình, không ngờJjG lạGEsi bt cườETi vô cùng vui vẻ.

GiảdQg Thược gt đETYu đpEceeZy kiên đbOZnh, rồi chm rãi buông tay ra với vẻ nuối tiếc, trước lúc buông tay còn không nhịgjvn đPoJược mà bóp thêm hai cái, khuôn mt tỏ ra nghiêm túc nhìn chú nhóc đCáng yêu trước mt: “Chân Lãng, cu đbuã đdZồng ý rồi nhé, cái này sau này phảwWi tng cho tớ, không đGEsược cho ngườGasi khác đZFzâu đzdOdYy!”

Khuôn mt chú nhóc lúc này đbbã giàn giụa nước mắZt, trên ngườGEsi cũng ướt dầOZm d, chng khác gì một chú bé ngườCi gốm đZáng yêu. Nghe GiảbGp Thược nói xong, chú nhóc va gt đdZfAu một cái tht mạscnh va tiếp tục thút thít, cp mắct đZen nhánh sáng long lanh, cái ming nhỏ xinh trở nên hồng hào vì hơi nước nóng trong phòng tắbbm, cp môi căng mọng như có thểv chảbby ra nước vy.

Nhìn vẻ mt đKCáng thương ấmRy của chú nhóc, GiảZFz Thược rốt cuộc đZã cảjWhm thấjWhy có chút áy náy. Dù sao cái thứETZbdy sớm muộn cũng là của mình, vy thì nên an ủi ngườZi đdYã nhườETng nó cho mình một chút mới phảvzi.

Nghĩbu thế cô nhóc bèn đEbdưa bàn tay ướt sườEbdn sượt của mình ra, dùng sứZbdc lau lấEbdy lau đGasKC trên khuôn mt của chú nhóc, ming thì nói: “Tớ thơm cu một cái, cu không khóc nữca đZược không nào?”

Chân Lãng nghiêng đcMaYu suy nghĩc một lát, rồi dầJjGn dầETn, chú nhóc hơi do d, và… khẽ gt đbaYu.

GiảdY Thược lp tứKCc nở một nụ cườvWvi ngọt ngào vô hạjrn, đsvfưa tay ra đEbdỡ lấZbdy khuôn mt hết sứdZc đfAáng yêu kia, chm rãi ghé ming tới, thơm một cái rõ kêu: “Chụt!”

Cô Chân vỗ nhẹ lên đWwWu Chân Lãng một cái, khẽ giục: “Ngườsci ta đETã thơm con rồi, có phảdYi con cũng nên thơm lạsvfi ngườvi ta một cái không?”

Chân Lãng hơi chun cái mũi, nhìn cô nhóc mũm mĩcm đscang cườCi đsvfến híp cảeeZ mắbt lạvWvi kia, cái ming hơi dẩCu lên, ấdQgm ứnFc ghé sát tới, hai bàn tay thì luôn một mc giữfA cht lấZy chỗ bịPoJ đdYau, nước mắKCt vn còn ngân ngấZn trong khóe mắvWvt.

Một bé trai một bé gái, cảsvf hai trầbGpn như nhộng ôm cht lấjWhy nhau, cùng ký kết cái hợp đvrồng “ming” của hai ngườcMi. Mà năm đgjvó, hai đobOOva nhóc mới ba tuổi.

  • Gửi lúc 22:06 Ngày 18/05/2013

    ngotrungdtk

    không co up truyen này nữa hả admin