Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết
Oan gia nên giảxi không nên kết
Tác giảUI: Tiêu Dao Hồng TrầwcUn

PhầuJn 1: Ác mộng tuổi thơ

DịPch: vo vong
Nguồn: tangthuvien


Trích lờtwQi Chân Lãng: “Pht dạIoy, năm trăm lầKWn ngoái đwcUGPu nhìn ở kiếp trước mới đfrổi lạFmi đZpược một lầUIn thoáng gp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gp cô, ở lầmOn ngoái đtwQwcUu thứQpI bốn trăm chín mươi chín, tôi đrã móc đduZôi mắcDt của mình ra rồi!”

* * *

Hai mươi hai năm trước.

Mỗi dịuJp cuối tuầmLBn là thờCjmi gian phúc lợi mà xí nghip dành cho công nhân, phòng tắtetm mở ca min phí. Đối với các công nhân viên muốn tiết kim tin và ngườZpi nhà của họ mà nói, đfrây đduZúng là một chuyn tốt lớn lao, bởi vì bọn họ không nhữMng có thểtwQ tắpm, còn có thểybb dn theo cảTdt con trai con gái, chịbc chồng em vợ đPến tắwcUm cùng. Mỗi lầYxn phòng tắCAm mở ca, một đUIám ngườli có nam có nữjym sẽ lp tứFmc chạbcy ào ào tới như cơn gió lốc, chen lấgCcn xô đcDBqy đmmFeaT đtwQược vào trong.

Đương nhiên, giành vòi nước là phảgCci có k thut, cầzCqn chú ý tới các ngón chen, len, lấZpn, đUIùn, đMoy, mỗi đCAộng tác đbYu phảzCqi tp trung sở trườjymng của rấpt nhiu nhà, t Thái Cc quyn của Trung Quốc, Karate của Nht BảBqn, Taekwondo của Hàn Quốc, quyn Thái của Thái Lan, Nhu thut của Braxin cho đpHến Ba mươi sáu mưu kế trong binh pháp của Tôn T. ChỉM cầzCqn là ngườCjmi có thểuJ xông vào đuJru tiên rồi một mc ở lạQifi trong đagQó cho đQifến cuối cùng, ắUIt cũng là tay cao thủ hàng đmOybbu trong vic giành chỗ ở căng tin hay trên xe bus.

Tạteti sao lạAi nói như vy đgCcây, ví dụ thế này nhé: Trong khoảQifnh khắyyzc khi bạAn mở ca - cầmmFn dùng ngay bí quyết chữwxG “chắcDn” trong tán đuJgCc, chn ngườli khác ở phía sau mình, đQifTdtm bảmmFo rằYxng mình là ngườagQi đrduZu tiên, như vy mới có thểp giành đlược nhiu lợi thế. Sau khi vào rồi cũng không đdoược cởi quầKWn áo ngay, vic đcDTdtu tiên cầJn làm là treo đwcUồ của mình vào bên dưới vòi nước – đtwQây là chiến thut bắCjmt gic phảBqi bắQift kẻ cầKWm đlGPu. Khi tắUIm hai chân đYxKWng theo hình chữGP T, hai tay chắHn ngang trước ngc – tư thế trong quyn anh có biết không? H có ai có ý đqwZđzCqến gầgCcn, cầPn quát vang một tiếng “ông đoây va mới đeaTến” đlbc khiến hắwcUn phảzCqi buồn bã rờduZi đBqi - ấry là liu trước tiên cơ đFmeaT giành phầbYn thắagQng. Nếu gp phảoi kẻ không biết đriu, vy thì cầCjmn nhờwcU Thái Cc – thân thểzCq đoộng nhưng chân không đHộng, mc k cho ngườteti ta xô đHagQy, thân thểo ta ta như nhành dương liu đZpung đwxGưa trong gió, còn chân thì như điMã mọc r dưới đbcbct rồi.

Phụ nữtet thì tấpHt nhiên không thểeaT vung tay đjymưa chân nhiu như đZKdàn ông, nhưng phụ nữA lạUIi có một tuyt chiêu khác, ấTdty là bí quyết kéo dài thờri gian. Nước min phí có ai mà không thích dùng, quầIon áo bẩuJn, bít tấQpIt thối chấwxGt đagQống trong nhà cảagQ tuầPn toàn bộ đJu đqwZược đQpIóng gói mang đpHến git t t. Có cô Lý ở phân xưởng sảzCqn xuấtett còn mang theo cảH khăn trảYxi giườZpng và vỏ chăn của năm chiếc giườCjmng đcDến git, kết quảr là khi đCAi vào ca thì bịiM kẹt lạQpIi ở đPó, ngườCAi phía sau va đybbIoy một cái, lp tứtwQc ngã úp mt xuống đtwQLbt, gói đbcồ sau lưng đmmFè cảQpI lên ngườJi, sau đIoó còn bịpH vô số đagQôi chân gim đZKdCAp lên, cuối cùng b ngang của cô Lý rộng hn thêm ba xen ti mét, còn b dày thì mỏng bớt một đooạgCcn chng hai đZKdốt ngón tay.

Phụ nữduZ mỗi lầfrn thườcDng đJu tắbYm cho con trước, sau khi xong xuôi lin vứPt bọn nhóc qua một bên cho chúng t chơi đrùa, sau đmmFó mỗi ngườeaTi bắCAt đpHeaTu git đFmống quầduZn áo mà mình mang theo, nhân tin nói đmLBủ thứwxG chuyn phiếm t trên trờCAi xuống dưới đCjmIot, tiếng nước chảMy rào rào cũng không thểfr làm giảgCcm s nhit tình của bọn họ.

Còn chng thế ư, lúc này một cp phụ nữmLB ngồi cạiMnh nhau đGPang tán gu hết sứQifc vui vẻ.

Chồng của ngườKWi phụ nữr phía bên trái là một nhân viên k thut của phân xưởng, họ GiảqwZ, cho nên cô thườZKdng đUIược mọi ngườbci trong xí nghip gọi là cô GiảeaT. Còn chồng của ngườbYi phụ nữJ phía bên phảli có một cái chứbYc hờr ở phòng tài vụ, nhưng thc ra sớm đuJã lén ra ngoài làm ăn buôn bán rồi, anh ta họ Chân, do đjymó cô thườbYng đdoược mọi ngườCjmi gọi là cô Chân.

“Ấy, cô GiảbY này, lầon này chia phòng cô rút đIoược ở tầpHng mấTdty thế?” Cô Chân ra sứoc vắmOt khô chiếc áo trong tay, chm rãi hỏi.

Trong căn phòng tắFmm mịzCqt mù hơi nước, cô GiảQpI xát xà phòng vào chiếc váy của con gái rồi kéo nó ra vò nhẹ, đbYồng thờFmi lên tiếng trảIo lờli: “TầZKdng bốn, phía đbYiMng tây.”

“Tht sao?” Cô Chân chợt dng đMộng tác trong tay lạduZi: “Tôi cũng ở tầlng bốn, phía đQpIQifng đKWông.”

“A!” Cô GiảLb bỏ chiếc váy của con gái xuống, khẽ vẩGPy nhữtetng giọt nước trên tay đgCci, vui vẻ nói: “Nói vy chịyyz em mình sắtetp là hàng xóm của nhau rồi nhỉZKd?”

“Sau này chúng ta nên giúp đdoỡ lầln nhau đcDeaTy nhé!”

“TấmOt nhiên, tấzCqt nhiên!”

Đang lúc hai ngườpHi phấuJn khởi nhìn nhau bằmOng ánh mắpHt chứqwZa chan tình cảZpm vì sắbYp trở thành hàng xóm mới, t phía góc phòng tắyyzm chợt có một tiếng kêu thảZpm thiết vang lên.

“A…”

Âm thanh ấeaTy quá lảfrnh lót chói tai, trong thờteti gian ngắxn khó mà phân bit đagQược là giọng của con trai hay con gái, hai ngườyyzi phụ nữpH đYxồng thờJi ngoảwcUnh đagQtwQu lạLbi…

Một cô nhóc mũm mĩmOm toàn thân trầGPn như nhộng còn dính đuJAy bọt xà phòng chạry nhanh tới, trong tay đtwQang kéo, đZpang kéo, c, đmLBang kéo theo một cu con trai, chỉZpđHiu cái vic kéo này hơi đmmFc bit, cô nhóc không kéo tay cu nhóc, cũng không phảTdti bá vai bá cổ, mà là, mà là…

Đang nắJm cái thứmmF nhỏ nhỏ xinh xinh trông như quảQif ớt, nằxm bên dưới rốn, ở giữxa hai chân của cu nhóc.

“Mẹ!” Cô nhóc chạagQy đPến trước mt mẹ mình, dùng giọng trong trẻo hỏi: “Đây là cái gì thế? TạgCci sao Chân Lãng có, còn con thì không?”

GiữbYa làn hơi nước mịmOt mờP trong phòng tắfrm, cp mắUIt cô nhóc trông tht hồn nhiên, tht đHáng yêu, còn ẩybbn chứCjma một s tò mò và lòng ham học hỏi vô hạCAn.

Sau khi nhìn rõ con gái đPang nắZKdm thứH gì trong tay, cô GiảKW lp tứtwQc chống nạuJnh quát lớn: “GiảGP Thược, con buông ngay ra cho mẹ!” truyn đUIược lấqwZy t website tung hoanh

Cô nhóc mũm mĩtwQm lp tứmLBc ngoảtetnh mt đbci hướng khác vẻ rấQift qut cườKWng: “Không, tạbci sao Chân Lãng có cái này còn con thì không chứcD? Có phảFmi khi mẹ nht con v t thùng rác đYxã nht thiếu rồi không?”

Cô GiảA thấqwZy con gái mình có vẻ như nhấAt quyết không buông, lin đQifưa tay tới véo mạCAnh một cái vào cổ tay cô nhóc, ming thì nói: “Mau buông tay, Chân Lãng bịFm con làm đyyzau rồi đmLBtwQy.”

“Không!” Cô nhóc dườUIng như đIoã quyết tâm bảcDo v món đCAồ chơi mà mình yêu thích, không nhữJng không buông tay, ngược lạIoi còn bóp th, sau đmLBó tò mò nói: “Cái thứtet này mm mm, hay tht, con cũng muốn có, mẹ bảCjmo Chân Lãng tng cho con đqwZi!”

Cô nhóc va bóp một cái, chú nhóc đláng thương lp tứtetc khóc òa lên, nước mắeaTt tuôn ra còn nhiu hơn vòi nước máy, tiếng gào khóc thì vang lên như thểQif có thểZKd xuyên thủng cảpH nóc căn phòng: “Mẹ ơi, đybbau quá!”

Cô Chân vội ôm lấZKdy con trai mình, đZpáng thương thay cho chú nhóc mới ba tuổi, tiếng khóc ấdoy cứKW gọi là vang khắmLBp chín phương trờCjmi mườeaTi phương đCAMt, như có thểJ chọc thủng cảtet bầdou trờeaTi. Rồi cu nhóc rúc vào lòng mẹ mình mà thút thít: “Mẹ ơi, con không cầxn nữZpa, đMau quá, cho Giảl Thược, cho GiảagQ Thược đCAi…”

“GiảCjm Thược!” Cô Chân khẽ vuốt ve khuôn mt đQifTdty vẻ khát khao của cô nhóc, dịbYu dàng nói: “Cái này ấoy mà, phảzCqi đLbợi lớn rồi mới cho đCjmược, hay là cháu đJợi Chân Lãng trưởng thành rồi cô bảGPo nó tng cho cháu nhé?”

“Tht ạP?” Cp mắgCct cô nhóc lp tứuJc sáng ngờCAi, nhưng ngay sau đBqó lạdoi buồn thiu nói: “Nhưng nếu Chân Lãng lén tng nó cho ngườdoi khác thì phảteti làm sao bây giờCA?”

“Vy cháu hãy ở bên cạmLBnh nó mà canh chng, đeaTng đoybb nó tng cho ngườTdti khác, như vy có đPược không nào?” Trong mắHt cô Chân thoáng qua một nét trêu chọc, rồi cô lạuJi nhìn chú nhóc đlang khóc nhè trong lòng mình, không ngờBq lạwcUi bt cườCjmi vô cùng vui vẻ.

GiảpH Thược gt đpHxu đgCcMy kiên đcllnh, rồi chm rãi buông tay ra với vẻ nuối tiếc, trước lúc buông tay còn không nhịQifn đfrược mà bóp thêm hai cái, khuôn mt tỏ ra nghiêm túc nhìn chú nhóc đzCqáng yêu trước mt: “Chân Lãng, cu đQifã đoồng ý rồi nhé, cái này sau này phảmLBi tng cho tớ, không đoược cho ngườLbi khác đclâu đcDduZy!”

Khuôn mt chú nhóc lúc này đKWã giàn giụa nước mắJt, trên ngườJi cũng ướt dầduZm d, chng khác gì một chú bé ngườIoi gốm đtwQáng yêu. Nghe GiảJ Thược nói xong, chú nhóc va gt đgCczCqu một cái tht mạZKdnh va tiếp tục thút thít, cp mắCjmt đyyzen nhánh sáng long lanh, cái ming nhỏ xinh trở nên hồng hào vì hơi nước nóng trong phòng tắBqm, cp môi căng mọng như có thểLb chảHy ra nước vy.

Nhìn vẻ mt đqwZáng thương ấgCcy của chú nhóc, GiảcD Thược rốt cuộc đJã cảmLBm thấoy có chút áy náy. Dù sao cái thứwcUtety sớm muộn cũng là của mình, vy thì nên an ủi ngườteti đAã nhườjymng nó cho mình một chút mới phảeaTi.

Nghĩo thế cô nhóc bèn đIoưa bàn tay ướt sườrn sượt của mình ra, dùng sứgCcc lau lấCAy lau đluJ trên khuôn mt của chú nhóc, ming thì nói: “Tớ thơm cu một cái, cu không khóc nữZpa đtwQược không nào?”

Chân Lãng nghiêng đPybbu suy nghĩCA một lát, rồi dầeaTn dầqwZn, chú nhóc hơi do d, và… khẽ gt đCAmmFu.

GiảagQ Thược lp tứFmc nở một nụ cườdoi ngọt ngào vô hạwxGn, đFmưa tay ra đzCqỡ lấQify khuôn mt hết sứLbc đqwZáng yêu kia, chm rãi ghé ming tới, thơm một cái rõ kêu: “Chụt!”

Cô Chân vỗ nhẹ lên đlAu Chân Lãng một cái, khẽ giục: “NgườeaTi ta đUIã thơm con rồi, có phảybbi con cũng nên thơm lạgCci ngườoi ta một cái không?”

Chân Lãng hơi chun cái mũi, nhìn cô nhóc mũm mĩcDm đyyzang cườJi đqwZến híp cảP mắLbt lạduZi kia, cái ming hơi dẩPu lên, ấlm ứCjmc ghé sát tới, hai bàn tay thì luôn một mc giữp cht lấMy chỗ bịP đCAau, nước mắLbt vn còn ngân ngấtetn trong khóe mắuJt.

Một bé trai một bé gái, cảZKd hai trầZpn như nhộng ôm cht lấLby nhau, cùng ký kết cái hợp đclồng “ming” của hai ngườduZi. Mà năm đtetó, hai đQifBqa nhóc mới ba tuổi.

  • Gửi lúc 22:06 Ngày 18/05/2013

    ngotrungdtk

    không co up truyen này nữa hả admin