Trang chủ / Đô Thị / Người Cầm Quyền / Chương 457 : Ba sự kiện

Người Cầm Quyền

Chương 457 : Ba sự kiện
NgườCNi Cầcdm Quyn
Tác giảAEh: NhấCNt Tam Ngũ Thấbt Cu

Chương 457: Ba s kin xem tạzQi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nhóm dịAEhch: BachKhiet
Nguồn: Mê Truyn truyn copy t tunghoanh.com


BấEJm nút "Thu gọn" đtEzEJ thu gọn nội dungThu gọn


Hội nghịTX kết thúc, H HiểmQVu Kiến vẻ mt nng n, đERi nhanh ra khỏi phòng hội nghịRQg.

Mà ngược lạFFRi, HạzQ Kim CườEng lạFQFi vui vẻ mỉWEm cườCNi, lớn tiếng nói chuyn với Hàn Đông.

HạAEh Kim CườXtzng tht s rấcdt vui, chuyn ngày hôm na và Hàn Đông mỗi ngườVzi đsRE danh một ngườQTi, kết quảFz đTu đOcKược thông qua trong Hội nghịCN thườXng vụ với số phiếu 6/7. Đây quảgU tht là một Hội nghịJA thườBOung vụ y cảQeBm thấAEhy nhẹ nhõm nhấTXt kểEn t khi đRQgến Tân Châu đsREến nay.

Tuy chỉlFJ là hai ngườzFi ở hai vịiwo trí không quan trọng lắtEzm, nhưng tình thế trong Hội nghịWf thườDng vụ lầEn này lạJAi khiến HạKD Kim CườJAng tht s vui mng, giống như đbã đOcKánh thắtWTng trong một cuộc chiến vy.

ThấQTy H HiểoWu Kiến sắlFJc mt tối sầVzm đEi ra khỏi Hội nghịmQV thườWng vụ, trong lòng HạzCW Kim CườWfng không khỏi cảEcsm thấQeBy vui sướng không thểTX nói nên lờOcKi.

- Hàn Đông này, quảRQg tht đoWã lôi kéo đRQgược Hàn Quốc Bình rồi, tht s lợi hạRQgi đFzVzy.
Trong lòng HạWE Kim CườTng thầeitm nghĩcd,
- Con ngườUi này, quảAEh tht biết giấDu tài. E rằzCWng hắKDn sớm đUã liên lạREXc trước với Hàn Quốc Bình rồi, nhưng t sau khi hắDn đzEJy Hoàng Văn Vn lên vịQ trí Ủy viên thườBOung vụ, hắEJn mới thểWE hin tấQeBt cảwb nhữVzng vic này ra. HắRQgn nắgUm đUược ba phiếu, còn mình và H HiểclAu Kiến đcdu nắbm đWfược bốn phiếu, cũng tứREXc là, cho dù hắdn đwbtEzng v phía bên nào, cũng đRfu có thểtEz khống chế đTược Hội nghịQT thườtEzng vụ.

NghĩW thông suốt đzFược đlFJiu này, trong lòng HạQeB Kim CườXtzng không khỏi cảwbm thấzQy khiếp sợ. Hàn Đông làm đXược tấgUt cảJA nhữQeBng vic này, cũng quảCN tht quá khiến ngườlFJi ta khiếp sợ rồi. Lẽ nào tấtWTt cảQT nhữwbng vic này đhRu là hắtEzn đEnã tính toán trước hết rồi, nếu không, tạzCWi sao hắlFJn chỉWE xuống tay với phía H HiểgUu Kiến mà thôi?

- CứEcs như thế này, hắDn nắFzm đlFJược ba phiếu, cho dù là mình hay H HiểEnu Kiến, đsREu không thểOcK khinh thườoWng hắuRmn đQược. Nếu hắuRmn đEưa ra yêu cầeitu gì, chỉOcK cầiwon không quá mứDc quá đeitáng, cho dù là ai cũng phảWfi đQTáp ứtEzng rồi.
HạgU Kim CườtWTng càng nghĩz càng cảBOum thấBOuy con ngườTi Hàn Đông này quảFQF tht quá biết nắRQgm bắEcst thế cục rồi,
- Xem ra, hắEcsn chỉzF là một Ủy viên thườTXng vụ xếp gầcdn chót, nhưng sau khi nắFFRm đWược hai phiếu là Hoàng Văn Vn và Hàn Quốc Bình, hắEJn lạTi bỗng nhiên có đWfược thc lc ngang hàng với mình và H HiểzQu Kiến. Thm chí ngay cảREX lờWfi nói của nhân vt số ba trong Thành ủy, thân là Phó bí thư – Ngụy Dụ V - cũng không nng bằFQFng Hàn Đông nữFza.
Nhìn gương mt mỉREXm cườwbi tươi tỉCNnh của Hàn Đông, lúc này, s vui mng trong lòng Hạiwo Kim CườclAng không còn nhiu như lúc trước nữJAa. Bây giờXtz y đEnã nhn thấuRmy đEJược s vic khá nghiêm trọng, đEó chính là thế cục mà Hàn Đông lao tâm xếp đREXt, e rằKDng không phảzFi chỉD là muốn đtEzánh tan cục din tốt đEẹp này. Trong thc tế công tác, e rằERng hắOcKn sẽ không hoàn toàn nghiêng v phía y, mà là làm lợi ích một phía.

- Trước đFQFó hắRfn thểEJ hin s thân thiết với mình, e rằBOung cũng chỉWfđWE cho H HiểFQFu Kiến thấclAy mà thôi. Trong lầoWn Hội nghịEJ thườzQng vụ này hắbn thểREX hin thc lc của hắEnn, e rằUng sau này cũng không d dàng gì. Xem ra cho dù mình có lôi kéo thế nào đAEhi nữcda, e rằtWTng hắQeBn cũng sẽ không hoàn toàn da vào mình.

HạtEz Kim CườuRmng cũng hiểtEzu rằlFJng, nếu Hàn Đông tht s đtWTOcKng v phía y, thì ít nhấclAt ở trong Hội nghịT thườQng vụ, y cũng có thểEcs nắQTm giữVz điwoược quyn chủ đFzộng rồi. Như vy, nhữtEzng ngày tháng của H HiểUu Kiến tht không d sống tí nào. Như thế gã nhấtWTt đWEiwonh sẽ nghĩVz cách, sẽ nghĩzCW đclAến phía TỉQnh ủy, hoc là theo một lối khác. Nói tóm lạzCWi, nếu một Bí thư Thành ủy nhưng lạclAi không nắEm đcdược Hội nghịOcK thườTXng vụ, chắCNc chắXn gã sẽ không vui, như vy chắzFc chắBOun gã sẽ thông qua một cách khác đdRQg thay đclAổi. Như vy Hàn Đông đQeBbng v phía y, thì sẽ bứeitc H HiểRQgu Kiến đwbến mứQeBc sẽ làm ra nhữEng thủ đTXoạWn bấWft đsREEnc dĩzCW, thì s vic ngược lạeiti sẽ không đFQFược tốt lắQm.

Nhưng nếu Hàn Đông cứgU giữJA tình hình như thế này, cứRQg đEXtzng giữiwoa s la chọn hợp tác với H HiểCNu Kiến hoc HạuRm Kim CườEcsng, như thế mọi vic đtEzu sẽ thun lợi, y cũng sẽ có đwbược lợi ích lớn hơn. Khi Hàn Đông tht s nghiêng v một phía nào đXó, quan trườTng của thành phố Tân Châu, sẽ lp tứEnc biến thành một cục din đAEháng buồn. Mc dù H HiểXtzu Kiến bịQ áp chế, nhưng nếu y toàn lc phảWEn kích thì còn thiếu rấcdt nhiu đWườbng sống. Còn Hàn Đông cứzCW giữW thế trung lp, thì s vic sẽ có nhiu khảtEz năng thay đTXổi hơn, mà H Hiểeitu Kiến cũng không đDến nỗi bịWf áp chế quá đzQáng đlFJến nỗi làm ra một số vic cc điwooan.

- Nếu đtWTổi lạmQVi là tôi, e rằsREng cũng sẽ chọn làm như vy.
HạzQ Kim CườXng thầclAm nghĩKD trong lòng, không khỏi lộ ra một tia cườRfi khổ, trong lòng đWEã quyết đTEJnh, sau này đXối x với Hàn Đông, tht s phảRfi dụng tâm hơn mới đtEzược.

Tình hình của Hội nghịWE thườzQng vụ thành phố Tân Châu, rấAEht nhanh lin truyn đXtzi khắFQFp Tân Châu. RấWt nhiu ngườEni đtEzu biết, Bí thư Thành ủy H HiểuRmu Kiến và Phó bí thư Ngụy Dụ V liên kết lạQeBi, nhưng vn không đEnCNch lạTXi đERược HạREX Kim CườEnng. Chủ tịbch thành phố HạXtz Kim CườclAng dưới s trợ giúp của nhóm ngườQi HạCN Đông, đXtzã áp chế đXược H Hiểzu Kiến trong Hội nghịQ thườERng vụ, giành đclAược thắEcsng lợi toàn din. Mc dù chỉU là sắFzp xếp hai vịd trí v mt nhân s, nhưng ý nghĩKDa của nó lạJAi không h nhỏ.

Trong khoảgUng thờTXi gian ngắlFJn, quan trườclAng của thành phố Tân Châu, lạclAi nổi sóng, quảlFJ tht cũng có một loạEni thế cục đDBOuo ngược.

Đồng thờtWTi với s thay đWEổi trong cục din Thành ủy, Qun ủy qun Cao BằzFng cũng có một chút thay đdổi mới. Cùng với vic ThườQeBng Trác Bân đEnược Thành ủy bổ nhim làm Ủy viên thườsREng vụ Qun ủy, nhóm ngườDi Bí thư ĐWng ủy Công an, Chủ tịBOuch qun ThườWEng TĩoWnh Phong lin nắeitm đbược quyn chủ đQeBộng trong Qun ủy Cao BằzCWng. Không quá hai ngày, Chu Chính lin đKDược bổ nhim làm Trưởng phòng Công an qun Cao BằUng.

Một loạtEzt nhữQng s thay đQTổi này, dn đsREến kết quảclA chính là, Hàn Đông bỗng chốc bn hơn rấtEzt nhiu, mỗi ngày đlFJu có rấQeBt nhiu cán bộ thông qua TảgU Nhấeitt Sơn đclAE xin chỉX thịoW Hàn Đông muốn đlFJi báo cáo công tác với cấAEhp trên. Thân trong chốn quan trườXng, tin tứKDc các phương din đRQgương nhiên cũng sẽ rấwbt nhanh chóng. Nếu bây giờzF Hàn Đông đJAã nắCNm đzược thế mạwbnh lớn như vy, nhữOcKng ngườQi có chút đEbu óc thì phảRQgi biết nắwbm bắEcst cơ hội.

Tuy nhiên không phảlFJi ngườQi nào Hàn Đông cũng gp, ngườJAi bình thườKDng đEJu đRfã bịW TảCN NhấCNt Sơn t chối khéo, chỉzCW có nhữERng nhân vt quan trọng mới đDược Hàn Đông bớt chút thờWi gian mà gp mt.

Tuy Hàn Đông cũng hy vọng có thểE nhanh chóng làm đAEhược vic gì đKDó, làm đRfược vic lớn, nhưng cũng biết vội vàng quá thì sẽ chng đQTược gì, cho nên cũng không làm vic quá vội vàng. Như bây giờRQg trong tay Hàn Đông đwbang cầJAm sách lược kinh doanh thành thịuRm mà Tảwb NhấQTt Sơn viết, tuy bên trong có rấzQt nhiu phương pháp Hàn Đông cũng đEcsồng tình, nhưng nếu tht s thc hin, lạVzi không phảQTi trong chốc lát đKDã có thểhR thc hin đeitược. Dù sao bây giờtWT Hàn Đông cũng chưa phảREXi là Bí thư Thành ủy, thm chí Chủ tịWfch thành phố cũng chưa đoWược. Mc dù bây giờD đhRã có đclAược một chút quyn lc nhấERt đDEJnh, nhưng muốn làm lớn một phen, vn còn phảUi suy nghĩQ tht k nữXtza.

Hàn Đông bây giờX vn còn phảEJi va chuẩOcKn bịU, va tích lũy sứRfc mạQTnh.

Tháng tư năm chín lăm, Trung Quốc đTã xảQy ra một vài vic lớn.

Mc dù Hàn Đông đQTang ở trong thành phố Tân Châu, nhưng đsREối với một số vic trong h thống quan chứOcKc cấtWTp cao của Trung Quốc, hắeitn vn thỉTnh thoảzQng quan tâm đWEến. Trong đEcsó có ba vic, là trọng đhRiểcdm chú ý của Hàn Đông.

Vic thứWE nhấoWt, ngày mườclAi một tháng tư, nhà cách mạRQgng vô sảWEn, chính trịiwo gia vĩQT đQTwbi, ngườsREi kit xuấBOut của chủ nghĩzCWa Mác, một trong nhữEnng ngườRfi đTXt nn móng cho vic khai sáng xây dng kinh tế của nước Cộng hòa Trung Hoa, ngườzi lãnh đDWEo kit xuấXt và có kinh nghim của ĐTng và nhà nước Trung Hoa – đzFồng chí TạKD Vân Phi, vì bnh nng mà qua đtWTtEzi ở Yến Kinh, hưởng thọ chín mươi tuổi.

VịOcK lão thành TạFFR Vân Phi này, cũng giống như ông nội của Hàn Đông vy, là một trong nhữVzng cán tay trái phảRfi của Thủ tướng Nam TuầFQFn, có uy vọng rấzQt lớn trong giới cán bộ cấEcsp cao Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc dng nước, ông vn luôn ở bên cạzCWnh Thủ tướng Nam TuầCNn giúp đzQỡ trong nhữgUng công vic v mt kinh tế, lp đUược nhữFzng công lao rấEt lớn, thm chí còn có thểAEh nói v đXtzCNa vịEJ còn quan trọng hơn ông cụ Hàn rấAEht nhiu. Chỉzđeitiu mấdy năm nay ông cụ Hàn lấlFJy lùi làm tiến, lùi v tuyến hai nghỉwb ngơi, lạCNi đWfược Thủ tướng Nam TuầUn nểW trọng hơn, nên mới dầtEzn dầoWn có đKDược thế ngang bằzFng với ông cụ TạWf.

Ông cụ TạzF qua đRfRfi, khiến Thủ tướng Nam TuầDn vô cùng đWEau lòng. Ông cụ Hàn cũng rấRft tiếc nuối, dù sao cũng là ngườREXi cùng một thờWi với họ, đsREu là nhữuRmng chiến hữbu cùng sát vai chiến đgUWEu, tình bạcdn cách mạbng mấby chục năm nay, sâu sắQTc đclAến dườFzng nào. Bây giờeit ai cũng đBOuu già đWfi, bạwbn chiến hữcdu tng ngườOcKi tng ngườTXi qua đQUi, bọn họ nhìn ngườtWTi nghĩWE đEnến ta, không khỏi có chút thương cảVzm.

Ông cụ Hàn sau khi đEcsi tin ông cụ TạVz một đtWToạTXn đUườzCWng v, lạQeBi gp riêng Thủ tướng Nam TuầtEzn một lúc. Còn v vic họ đEnã nói nhữCNng chuyn gì với nhau, thì không ai biết đVzược. Nhưng sau khi ông cụ Hàn v nhà, lạbi gọi đWfin thoạEni cho Hàn Đông, hỏi tỉgU mỉb v công vic của hắeitn ở thành phố Tân Châu, dn dò Hàn Đông cố gắOcKng làm vic cho tốt.

Hàn Đông hiểzFu đtEzược tâm tình của ông cụ, cũng không biết phảQTi nói thế nào. Đồng thờclAi Hàn Đông cũng biết một hai năm nữwba thm chí Thủ tướng Nam TuầEn cũng sẽ ra đzi, sinh lão bnh t, đUiu này cũng là thườBOung tình của con ngườXtzi.

Nhưng Hàn Đông cũng cảKDm nhn đdược một chút áp lc. Dù sao bây giờoW cũng vì thay đVzổi của Hàn Đông, vn mnh của nhà họ Hàn đCNã có rấREXt nhiu thay đTXổi. Nhưng đbồng thờAEhi với đcdó s thay đlFJổi còn có cảiwo đAEhối thủ của Hàn Đông, Tô Xán bây giờQ cũng khác với đEJeiti trước, tuy thế phát triểQeBn không mạCNnh bằQeBng Hàn Đông, nhưng bước đQTi rấzFt vữbng chắRQgc, khiến Hàn Đông cảQeBm thấdy có áp lc rấclAt lớn.

Vic thứhR hai, ngày mườlFJi ba tháng tư, Ủy ban CảAEhi cách chế đQeBmQVnh Quốc gia gi xuống《NhữRfng đzFiểzQm cơ bảCNn v thc hin cảKDi cách thểFz chế năm 1995》. Nội dung chủ yếu là: Thứz nhấcdt, tăng cườRfng cảclAi cách doanh nghip nhà nước, tiến thêm một bước trong vic phát huy tác dụng chủ đQTTXo và cốt cán của doanh nghip va và lớn; ThứWf hai, tích cc đuRmKDy mạzFnh vic cảUi cách chế đJAộ nhà ở và cảERi cách thểRf chế bảTo hiểwbm thấKDt nghip xã hội ở các thành thịAEh và thịVz trấKDn, lấDy công nhân viên chứzc xí nghip nuôi dưỡng ngườtWTi già và giúp đAEhỡ ngườeiti thấclAt nghip; ThứW ba, củng cố và hoàn thin cảoWi cách thểlFJ chế quảlFJn lý vĩgU mô; ThứXtz tư, đgUERy mạtEznh vic bồi dưỡng thịWf trườzng, nắTXm cht lp pháp kinh tế, cảoWi cách trình t kinh tế; ThứtWT năm, tiếp tục đzFi sâu vào vấQeBn đmQV cảcdi cách thểQ chế kinh tế nông thôn, thúc đRQgzFy nn kinh tế nông thôn phát triểEn toàn din; ThứRf sáu, nắzQm bắERt đRfwba đwbiểFzm làm thí nghim cảzFi cách, tổng kết kinh nghim, tng bước mở rộng.

NhữRQgng đQTiểERm cơ bảEJn thc hin này, đOcKối với phương hướng cảFQFi cách thểRQg chế kinh tế của nước Trung Quốc sau này, mang một ý nghĩEa mang tính chỉQ đERtWTo. Hàn Đông đcdã nghiên cứRQgu chuyên sâu v vic này, đFQFối với vic phát triểWEn v sau này của Hàn Đông cũng rấQt quan trọng. Tuy Hàn Đông biết thế cục phát triểzFn mạmQVnh sau này, nhưng nhữERng chi tiết nhỏ hơn, Hàn Đông lạTXi phảEni da vào bảEnn thân mình đUWTXnh hội, đzCWeit nỗ lc.

Còn vic thứWE ba, đdối với Hàn Đông mà nói là vô cùng có ý nghĩJAa.

Ngày hai mươi bảzCWy tháng tư, Ủy viên thườOcKng vụ bộ Chính trịQ trung ương Cổ ThầzFn Dương đQTược s ủy thác của Trung ương tuyên bố tạtEzi Hội nghịzQ cán bộ Yến Kinh: Bổ nhim Dư Kin Hưng làm Ủy viên Thành ủy, Ủy viên thườmQVn vụ, Bí thư Yến Kinh.

Dư Kin Hưng thân là Ủy viên bộ Chính trịzF, là Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut, nay lạQeBi đCNược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, quyn lc lạWfi càng lớn.

Hàn Đông biết, Trung ương sắRQgp xếp như vy là muốn nhân cơ hội này đREXJA x lý Trình Đồng – Bí thư Thành ủy tin nhim của Yến Kinh.

Nhưng mt khác, đzCWiu khiến Hàn Đông kinh ngạTc là, vn mnh của ông ngoạcdi hắcdn - Dư Kin Hưng lạXi giống với vn mnh của một ngườCNi nào đtWTó mà hắQn còn nhớ trong đsREQu.

Vốn dĩEcsđXtzFQFi trước, Dư Kin Hưng vào đhRúng năm này lạUi t Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut mà lùi v tuyến hai, đQeBến Hội đDồng nhân dân đJAclAm nhim vịtEz trí Phó chủ tịclAch Quốc hội. Còn ngườXi kế nhim của ông ta, đFQFược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, vì phá đlFJược một vụ đRQgoWi án khiến ngườRQgi ta khiếp sợ, mà trong hai năm sau đFQFó, thun lợi trở thành Chủ nhim Ủy ban kỷ lut Trung ương, trở thành một trong bảcdy Ủy viên thườERng vụ lớn nhấERt.

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 29/07/2014

  hth2207@fb

  mấy tháng rồi mà sao chưa có tập mới nữa. chậm quá...

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 08/03/2014

  lethientrung

  truyen kha hay nhung cham qa.hj vong ngay dc 2 3 chap

 • Gửi lúc 20:57 Ngày 08/08/2013

  chung.nguyen.351@fb

  poster hot nhẩy