Trang chủ / Đô Thị / Người Cầm Quyền / Chương 457 : Ba sự kiện

Người Cầm Quyền

Chương 457 : Ba sự kiện
NgườoGi CầRtm Quyn
Tác giảG: NhấQFt Tam Ngũ ThấCpt Cu

Chương 457: Ba s kin

Nhóm dịoGch: BachKhiet
Nguồn: Mê Truyn


Bấam nút "Thu gọn" đxZxS thu gọn nội dungThu gọn


Hội nghịbOR kết thúc, H HiểNCpu Kiến vẻ mt nng n, đQFi nhanh ra khỏi phòng hội nghịk.

Mà ngược lạRMci, HạjQy Kim CườtKGng lạDqoi vui vẻ mỉKrQm cườJui, lớn tiếng nói chuyn với Hàn Đông.

HạSj Kim Cườfng tht s rấGUt vui, chuyn ngày hôm na và Hàn Đông mỗi ngườmGi đCp danh một ngườYai, kết quảRt đoxu đtKGược thông qua trong Hội nghịRu thườGUng vụ với số phiếu 6/7. Đây quảQF tht là một Hội nghịqX thườGng vụ y cảDqom thấRty nhẹ nhõm nhấDqot kểSj t khi đXến Tân Châu đrến nay.

Tuy chỉOG là hai ngườbORi ở hai vịk trí không quan trọng lắERCm, nhưng tình thế trong Hội nghịU thườofng vụ lầGn này lạrGgi khiến HạU Kim CườRtng tht s vui mng, giống như đRMcã đRtánh thắDqong trong một cuộc chiến vy.

ThấKrQy H HiểoGu Kiến sắcRQc mt tối sầQFm đCbNi ra khỏi Hội nghịG thườGUng vụ, trong lòng HạQYo Kim CườCbNng không khỏi cảMjym thấky vui sướng không thểr nói nên lờbORi.

- Hàn Đông này, quảoG tht đkã lôi kéo đQYoược Hàn Quốc Bình rồi, tht s lợi hạpli đtKGXwmy.
Trong lòng HạXwm Kim CườyJAng thầgrm nghĩox,
- Con ngườNCpi này, quảcRQ tht biết giấYau tài. E rằbORng hắrGgn sớm đGXYã liên lạkc trước với Hàn Quốc Bình rồi, nhưng t sau khi hắmGn đyjrGgy Hoàng Văn Vn lên vịa trí Ủy viên thườRtng vụ, hắGn mới thểSj hin tấoft cảRt nhữGUng vic này ra. HắWtWn nắGm đgrược ba phiếu, còn mình và H Hiểku Kiến đmGu nắrm đbORược bốn phiếu, cũng tứplc là, cho dù hắCbNn đjGXYng v phía bên nào, cũng đYZDu có thểcRQ khống chế đYaược Hội nghịDqo thườqXng vụ.

NghĩMjy thông suốt đjược đYZDiu này, trong lòng HạQF Kim CườyJAng không khỏi cảXm thấERCy khiếp sợ. Hàn Đông làm đGUược tấGUt cảNCp nhữrGgng vic này, cũng quảYZD tht quá khiến ngườyJAi ta khiếp sợ rồi. Lẽ nào tấJut cảmG nhữRung vic này đgru là hắAJn đOGã tính toán trước hết rồi, nếu không, tạai sao hắofn chỉgr xuống tay với phía H HiểMjyu Kiến mà thôi?

- CứKrQ như thế này, hắRun nắGm đxược ba phiếu, cho dù là mình hay H HiểQFu Kiến, đAJu không thểk khinh thườRMcng hắWtWn đKrQược. Nếu hắoxn đbORưa ra yêu cầYau gì, chỉrGg cầbORn không quá mứQYoc quá đKrQáng, cho dù là ai cũng phảYai đgráp ứrGgng rồi.
HạYa Kim CườRung càng nghĩQI càng cảERCm thấCbNy con ngườQFi Hàn Đông này quảCp tht quá biết nắRtm bắOGt thế cục rồi,
- Xem ra, hắQIn chỉcRQ là một Ủy viên thườMjyng vụ xếp gầYZDn chót, nhưng sau khi nắAJm đOGược hai phiếu là Hoàng Văn Vn và Hàn Quốc Bình, hắyJAn lạKrQi bỗng nhiên có đRMcược thc lc ngang hàng với mình và H HiểoGu Kiến. Thm chí ngay cảGXY lờYai nói của nhân vt số ba trong Thành ủy, thân là Phó bí thư – Ngụy Dụ V - cũng không nng bằCpng Hàn Đông nữNCpa.
Nhìn gương mt mỉOGm cườOGi tươi tỉrnh của Hàn Đông, lúc này, s vui mng trong lòng HạAJ Kim CườAJng không còn nhiu như lúc trước nữoGa. Bây giờNCp y đbORã nhn thấwky đDqoược s vic khá nghiêm trọng, đpló chính là thế cục mà Hàn Đông lao tâm xếp đJut, e rằGUng không phảAJi chỉbOR là muốn đoxánh tan cục din tốt đxẹp này. Trong thc tế công tác, e rằRMcng hắRun sẽ không hoàn toàn nghiêng v phía y, mà là làm lợi ích một phía.

- Trước đNCpó hắoGn thểcRQ hin s thân thiết với mình, e rằERCng cũng chỉMjyđMjyQYo cho H HiểRuu Kiến thấOGy mà thôi. Trong lầCbNn Hội nghịk thườCbNng vụ này hắJun thểYa hin thc lc của hắrGgn, e rằQYong sau này cũng không d dàng gì. Xem ra cho dù mình có lôi kéo thế nào đMjyi nữWtWa, e rằJung hắGUn cũng sẽ không hoàn toàn da vào mình.

HạGU Kim Cườxng cũng hiểCpu rằYZDng, nếu Hàn Đông tht s đkyJAng v phía y, thì ít nhấGUt ở trong Hội nghịoG thườqXng vụ, y cũng có thểNCp nắXwmm giữMjy đZxSược quyn chủ đrGgộng rồi. Như vy, nhữQYong ngày tháng của H HiểQIu Kiến tht không d sống tí nào. Như thế gã nhấjQyt đtKGyJAnh sẽ nghĩGXY cách, sẽ nghĩqX đGXYến phía Tỉyjnh ủy, hoc là theo một lối khác. Nói tóm lạZxSi, nếu một Bí thư Thành ủy nhưng lạGUi không nắCpm đXược Hội nghịNCp thườjQyng vụ, chắofc chắGUn gã sẽ không vui, như vy chắCpc chắfn gã sẽ thông qua một cách khác đbORtKG thay đrGgổi. Như vy Hàn Đông đplofng v phía y, thì sẽ bứcRQc H Hiểru Kiến đYZDến mứyjc sẽ làm ra nhữCbNng thủ đKrQoạMjyn bấrt đplfc dĩbOR, thì s vic ngược lạJui sẽ không đQFược tốt lắGXYm.

Nhưng nếu Hàn Đông cứQI giữcRQ tình hình như thế này, cứU đwkKrQng giữJua s la chọn hợp tác với H HiểDqou Kiến hoc Hạj Kim CườKrQng, như thế mọi vic đMjyu sẽ thun lợi, y cũng sẽ có đDqoược lợi ích lớn hơn. Khi Hàn Đông tht s nghiêng v một phía nào đQIó, quan trườkng của thành phố Tân Châu, sẽ lp tứkc biến thành một cục din đAJáng buồn. Mc dù H Hiểoxu Kiến bịGU áp chế, nhưng nếu y toàn lc phảan kích thì còn thiếu rấjt nhiu đAJườQYong sống. Còn Hàn Đông cứf giữqX thế trung lp, thì s vic sẽ có nhiu khảU năng thay đSjổi hơn, mà H HiểbORu Kiến cũng không đGUến nỗi bịyJA áp chế quá đbORáng đCpến nỗi làm ra một số vic cc đGUoan.

- Nếu đmGổi lạji là tôi, e rằjng cũng sẽ chọn làm như vy.
Hạk Kim Cườoxng thầOGm nghĩmG trong lòng, không khỏi lộ ra một tia cườtKGi khổ, trong lòng đERCã quyết đyjCbNnh, sau này đNCpối x với Hàn Đông, tht s phảGi dụng tâm hơn mới đXwmược.

Tình hình của Hội nghịGU thườmGng vụ thành phố Tân Châu, rấXwmt nhanh lin truyn đjQyi khắplp Tân Châu. Rấwkt nhiu ngườmGi đofu biết, Bí thư Thành ủy H Hiểoxu Kiến và Phó bí thư Ngụy Dụ V liên kết lạpli, nhưng vn không đYaYach lạtKGi đMjyược HạQYo Kim CườQFng. Chủ tịoxch thành phố HạRt Kim Cườplng dưới s trợ giúp của nhóm ngườGi Hạof Đông, đGUã áp chế đkược H HiểOGu Kiến trong Hội nghịYZD thườGXYng vụ, giành đSjược thắang lợi toàn din. Mc dù chỉcRQ là sắCbNp xếp hai vịRMc trí v mt nhân s, nhưng ý nghĩgra của nó lạki không h nhỏ.

Trong khoảang thờRui gian ngắCbNn, quan trườjQyng của thành phố Tân Châu, lạQYoi nổi sóng, quảKrQ tht cũng có một loạQFi thế cục đmGNCpo ngược.

Đồng thờAJi với s thay đQIổi trong cục din Thành ủy, Qun ủy qun Cao BằGUng cũng có một chút thay đofổi mới. Cùng với vic ThườDqong Trác Bân đSjược Thành ủy bổ nhim làm Ủy viên thườRung vụ Qun ủy, nhóm ngườji Bí thư ĐrGgng ủy Công an, Chủ tịCbNch qun ThườGXYng TĩYZDnh Phong lin nắQYom đxược quyn chủ đMjyộng trong Qun ủy Cao BằtKGng. Không quá hai ngày, Chu Chính lin đfược bổ nhim làm Trưởng phòng Công an qun Cao BằEEEng.

Một loạXwmt nhữbORng s thay đRuổi này, dn đgrến kết quảZxS chính là, Hàn Đông bỗng chốc bn hơn rấRtt nhiu, mỗi ngày đbORu có rấQFt nhiu cán bộ thông qua TảbOR NhấQFt Sơn đtKGCbN xin chỉQYo thịoG Hàn Đông muốn đWtWi báo cáo công tác với cấGp trên. Thân trong chốn quan trườXng, tin tứoxc các phương din đGương nhiên cũng sẽ rấgrt nhanh chóng. Nếu bây giờRu Hàn Đông đJuã nắJum đGược thế mạXnh lớn như vy, nhữNCpng ngườtKGi có chút đAJfu óc thì phảJui biết nắgrm bắgrt cơ hội.

Tuy nhiên không phảKrQi ngườrGgi nào Hàn Đông cũng gp, ngườSji bình thườoxng đau đbORã bịCbN Tảpl NhấYat Sơn t chối khéo, chỉtKG có nhữjng nhân vt quan trọng mới đaược Hàn Đông bớt chút thờxi gian mà gp mt.

Tuy Hàn Đông cũng hy vọng có thểERC nhanh chóng làm đKrQược vic gì đYZDó, làm đEEEược vic lớn, nhưng cũng biết vội vàng quá thì sẽ chng đOGược gì, cho nên cũng không làm vic quá vội vàng. Như bây giờgr trong tay Hàn Đông đAJang cầYam sách lược kinh doanh thành thịU mà TảRu NhấQIt Sơn viết, tuy bên trong có rấyJAt nhiu phương pháp Hàn Đông cũng đoxồng tình, nhưng nếu tht s thc hin, lạji không phảtKGi trong chốc lát đXwmã có thểwk thc hin đplược. Dù sao bây giờX Hàn Đông cũng chưa phảOGi là Bí thư Thành ủy, thm chí Chủ tịQYoch thành phố cũng chưa đUược. Mc dù bây giờof đgrã có đQFược một chút quyn lc nhấGXYt đCpGnh, nhưng muốn làm lớn một phen, vn còn phảNCpi suy nghĩQYo tht k nữaa.

Hàn Đông bây giờG vn còn phảRti va chuẩRtn bịKrQ, va tích lũy sứRMcc mạCbNnh.

Tháng tư năm chín lăm, Trung Quốc đOGã xảSjy ra một vài vic lớn.

Mc dù Hàn Đông đtKGang ở trong thành phố Tân Châu, nhưng đrGgối với một số vic trong h thống quan chứtKGc cấERCp cao của Trung Quốc, hắCbNn vn thỉUnh thoảJung quan tâm đCbNến. Trong đRuó có ba vic, là trọng đofiểGm chú ý của Hàn Đông.

Vic thứAJ nhấCbNt, ngày mườWtWi một tháng tư, nhà cách mạDqong vô sảmGn, chính trịoG gia vĩNCp đmGbORi, ngườMjyi kit xuấyJAt của chủ nghĩGXYa Mác, một trong nhữrng ngườmGi đqXt nn móng cho vic khai sáng xây dng kinh tế của nước Cộng hòa Trung Hoa, ngườKrQi lãnh đDqowko kit xuấCbNt và có kinh nghim của Đjng và nhà nước Trung Hoa – đJuồng chí TạbOR Vân Phi, vì bnh nng mà qua đSjyji ở Yến Kinh, hưởng thọ chín mươi tuổi.

VịG lão thành TạDqo Vân Phi này, cũng giống như ông nội của Hàn Đông vy, là một trong nhữGUng cán tay trái phảqXi của Thủ tướng Nam Tuầgrn, có uy vọng rấUt lớn trong giới cán bộ cấYap cao Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc dng nước, ông vn luôn ở bên cạERCnh Thủ tướng Nam TuầjQyn giúp đjQyỡ trong nhữXng công vic v mt kinh tế, lp đERCược nhữofng công lao rấrt lớn, thm chí còn có thểAJ nói v đWtWmGa vịof còn quan trọng hơn ông cụ Hàn rấrt nhiu. ChỉXđmGiu mấAJy năm nay ông cụ Hàn lấCbNy lùi làm tiến, lùi v tuyến hai nghỉGU ngơi, lạfi đQFược Thủ tướng Nam Tuầan nểWtW trọng hơn, nên mới dầRMcn dầGXYn có đWtWược thế ngang bằOGng với ông cụ Tạk.

Ông cụ Tạf qua đGURui, khiến Thủ tướng Nam TuầRMcn vô cùng đQYoau lòng. Ông cụ Hàn cũng rấjt tiếc nuối, dù sao cũng là ngườEEEi cùng một thờZxSi với họ, đERCu là nhữCpng chiến hữSju cùng sát vai chiến đxKrQu, tình bạpln cách mạofng mấSjy chục năm nay, sâu sắrc đJuến dườoxng nào. Bây giờf ai cũng đGXYu già đyJAi, bạDqon chiến hữUu tng ngườoGi tng ngườGUi qua đaRui, bọn họ nhìn ngườXwmi nghĩmG đAJến ta, không khỏi có chút thương cảam.

Ông cụ Hàn sau khi đmGi tin ông cụ TạoG một đRtoạGUn đtKGườwkng v, lạQYoi gp riêng Thủ tướng Nam Tuầjn một lúc. Còn v vic họ đGã nói nhữYang chuyn gì với nhau, thì không ai biết đQFược. Nhưng sau khi ông cụ Hàn v nhà, lạCbNi gọi đplin thoạtKGi cho Hàn Đông, hỏi tỉZxS mỉG v công vic của hắan ở thành phố Tân Châu, dn dò Hàn Đông cố gắJung làm vic cho tốt.

Hàn Đông hiểCpu đUược tâm tình của ông cụ, cũng không biết phảcRQi nói thế nào. Đồng thờgri Hàn Đông cũng biết một hai năm nữYZDa thm chí Thủ tướng Nam Tuầfn cũng sẽ ra đwki, sinh lão bnh t, đyJAiu này cũng là thườgrng tình của con ngườxi.

Nhưng Hàn Đông cũng cảgrm nhn đOGược một chút áp lc. Dù sao bây giờXwm cũng vì thay đYaổi của Hàn Đông, vn mnh của nhà họ Hàn đqXã có rấQIt nhiu thay đMjyổi. Nhưng đaồng thờxi với đaó s thay đyjổi còn có cảMjy đKrQối thủ của Hàn Đông, Tô Xán bây giờyJA cũng khác với đqXMjyi trước, tuy thế phát triểbORn không mạUnh bằoGng Hàn Đông, nhưng bước đERCi rấWtWt vữDqong chắofc, khiến Hàn Đông cảofm thấQIy có áp lc rấQYot lớn.

Vic thứWtW hai, ngày mườyji ba tháng tư, Ủy ban CảEEEi cách chế đxmGnh Quốc gia gi xuống《NhữCbNng đKrQiểbORm cơ bảSjn v thc hin cảyji cách thểWtW chế năm 1995》. Nội dung chủ yếu là: ThứOG nhấmGt, tăng cườQIng cảoGi cách doanh nghip nhà nước, tiến thêm một bước trong vic phát huy tác dụng chủ đbORJuo và cốt cán của doanh nghip va và lớn; ThứqX hai, tích cc đtKGRuy mạfnh vic cảrGgi cách chế đplộ nhà ở và cảCbNi cách thểG chế bảOGo hiểGUm thấYZDt nghip xã hội ở các thành thịDqo và thịjQy trấjQyn, lấfy công nhân viên chứjc xí nghip nuôi dưỡng ngườUi già và giúp đofỡ ngườmGi thấQFt nghip; Thứpl ba, củng cố và hoàn thin cảRMci cách thểGU chế quảqXn lý vĩQYo mô; Thứk tư, đjQyrGgy mạoGnh vic bồi dưỡng thịjQy trườYZDng, nắgrm cht lp pháp kinh tế, cảXwmi cách trình t kinh tế; ThứbOR năm, tiếp tục đQYoi sâu vào vấrGgn đmG cảofi cách thểpl chế kinh tế nông thôn, thúc đRtbORy nn kinh tế nông thôn phát triểXwmn toàn din; ThứQI sáu, nắam bắyJAt đUrGga đaiểGm làm thí nghim cảRMci cách, tổng kết kinh nghim, tng bước mở rộng.

NhữGng đCpiểYam cơ bảCpn thc hin này, đrối với phương hướng cảji cách thểG chế kinh tế của nước Trung Quốc sau này, mang một ý nghĩOGa mang tính chỉQI đplQYoo. Hàn Đông đxã nghiên cứUu chuyên sâu v vic này, đQIối với vic phát triểoxn v sau này của Hàn Đông cũng rấRtt quan trọng. Tuy Hàn Đông biết thế cục phát triểyJAn mạwknh sau này, nhưng nhữwkng chi tiết nhỏ hơn, Hàn Đông lạyji phảri da vào bảbORn thân mình đcRQQYoOGnh hội, đJuCbN nỗ lc.

Còn vic thứX ba, đQFối với Hàn Đông mà nói là vô cùng có ý nghĩWtWa.

Ngày hai mươi bảoGy tháng tư, Ủy viên thườfng vụ bộ Chính trịJu trung ương Cổ ThầNCpn Dương đRuược s ủy thác của Trung ương tuyên bố tạSji Hội nghịZxS cán bộ Yến Kinh: Bổ nhim Dư Kin Hưng làm Ủy viên Thành ủy, Ủy viên thườqXn vụ, Bí thư Yến Kinh.

Dư Kin Hưng thân là Ủy viên bộ Chính trịX, là Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut, nay lạoGi đNCpược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, quyn lc lạYai càng lớn.

Hàn Đông biết, Trung ương sắGXYp xếp như vy là muốn nhân cơ hội này đRuCbN x lý Trình Đồng – Bí thư Thành ủy tin nhim của Yến Kinh.

Nhưng mt khác, đoxiu khiến Hàn Đông kinh ngạbORc là, vn mnh của ông ngoạjQyi hắRun - Dư Kin Hưng lạcRQi giống với vn mnh của một ngườRti nào đGó mà hắoxn còn nhớ trong đGku.

Vốn dĩmGđKrQAJi trước, Dư Kin Hưng vào đQYoúng năm này lạai t Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut mà lùi v tuyến hai, đQFến Hội đyjồng nhân dân đrOGm nhim vịmG trí Phó chủ tịERCch Quốc hội. Còn ngườZxSi kế nhim của ông ta, đyJAược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, vì phá đCbNược một vụ đfoxi án khiến ngườrGgi ta khiếp sợ, mà trong hai năm sau đJuó, thun lợi trở thành Chủ nhim Ủy ban kỷ lut Trung ương, trở thành một trong bảrGgy Ủy viên thườJung vụ lớn nhấyjt.

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 29/07/2014

  hth2207@fb

  mấy tháng rồi mà sao chưa có tập mới nữa. chậm quá...

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 08/03/2014

  lethientrung

  truyen kha hay nhung cham qa.hj vong ngay dc 2 3 chap

 • Gửi lúc 20:57 Ngày 08/08/2013

  chung.nguyen.351@fb

  poster hot nhẩy