Trang chủ / Đô Thị / Người Cầm Quyền / Chương 457 : Ba sự kiện

Người Cầm Quyền

Chương 457 : Ba sự kiện
NgườmJVi CầJRUm Quyn
Tác giảS: NhấdBt Tam Ngũ ThấRdUt Cu

Chương 457: Ba s kin

Nhóm dịdgbch: BachKhiet
Nguồn: Mê Truyn


BấCim nút "Thu gọn" đLhy thu gọn nội dungThu gọn


Hội nghịlj kết thúc, H HiểCiu Kiến vẻ mt nng n, đuTri nhanh ra khỏi phòng hội nghịvC.

Mà ngược lạlji, HạS Kim CườCmung lạvCi vui vẻ mỉuTrm cườrGfi, lớn tiếng nói chuyn với Hàn Đông.

HạCmu Kim CườWOng tht s rấpt vui, chuyn ngày hôm na và Hàn Đông mỗi ngườbSi đFj danh một ngườUQi, kết quảhb điu đmJVược thông qua trong Hội nghịRa thườJRUng vụ với số phiếu 6/7. Đây quảCmu tht là một Hội nghịFj thườVvbng vụ y cảOpm thấuTry nhẹ nhõm nhấLt kểwL t khi đdBến Tân Châu đLến nay.

Tuy chỉS là hai ngườWOi ở hai vịRdU trí không quan trọng lắjm, nhưng tình thế trong Hội nghịL thườCing vụ lầjhdn này lạai khiến HạC Kim CườGpWng tht s vui mng, giống như đLLã đHuánh thắOng trong một cuộc chiến vy.

ThấCiy H HiểOzu Kiến sắfwFc mt tối sầOpm đzli ra khỏi Hội nghịRdU thườISng vụ, trong lòng HạOz Kim CườRdUng không khỏi cảWOm thấnay vui sướng không thểUQ nói nên lờVvbi.

- Hàn Đông này, quảmJV tht đLLã lôi kéo đvCược Hàn Quốc Bình rồi, tht s lợi hạRdUi đaRay.
Trong lòng HạCmu Kim CườOpng thầmJVm nghĩuCu,
- Con ngườUQi này, quảTLC tht biết giấQu tài. E rằJRUng hắLn sớm đvYIã liên lạvCc trước với Hàn Quốc Bình rồi, nhưng t sau khi hắblzn đGpWljy Hoàng Văn Vn lên vịIvj trí Ủy viên thườYdng vụ, hắdBn mới thểuCu hin tấzlt cảIvj nhữjng vic này ra. Hắhbn nắvYIm đQược ba phiếu, còn mình và H HiểOzu Kiến điu nắIvjm đLược bốn phiếu, cũng tứUOhc là, cho dù hắWOn đOzUOhng v phía bên nào, cũng đfwFu có thểIvj khống chế đRdUược Hội nghịp thườang vụ.

NghĩJRU thông suốt đWOược đjhdiu này, trong lòng HạmRI Kim CườmJVng không khỏi cảIvjm thấwLy khiếp sợ. Hàn Đông làm đSược tấGpWt cảGpW nhữUOhng vic này, cũng quảHu tht quá khiến ngườrGfi ta khiếp sợ rồi. Lẽ nào tấzlt cảmJV nhữJRUng vic này đmJVu là hắYdn đbSã tính toán trước hết rồi, nếu không, tạCmui sao hắfwFn chỉfwF xuống tay với phía H HiểGpWu Kiến mà thôi?

- CứFj như thế này, hắOzn nắUQm đvYIược ba phiếu, cho dù là mình hay H Hiểlju Kiến, đJRUu không thểIS khinh thườuCung hắnan đhbược. Nếu hắmRIn đUQưa ra yêu cầOpu gì, chỉuCu cầTLCn không quá mứOc quá đmJVáng, cho dù là ai cũng phảSi đOáp ứjhdng rồi.
HạrGf Kim Cườjhdng càng nghĩGpW càng cảQm thấgnHy con ngườii Hàn Đông này quảa tht quá biết nắjhdm bắmJVt thế cục rồi,
- Xem ra, hắLn chỉzl là một Ủy viên thườWOng vụ xếp gầnan chót, nhưng sau khi nắGpWm đRdUược hai phiếu là Hoàng Văn Vn và Hàn Quốc Bình, hắOn lạUOhi bỗng nhiên có đjược thc lc ngang hàng với mình và H HiểvCu Kiến. Thm chí ngay cảna lờhyi nói của nhân vt số ba trong Thành ủy, thân là Phó bí thư – Ngụy Dụ V - cũng không nng bằGpWng Hàn Đông nữCmua.
Nhìn gương mt mỉwLm cườIvji tươi tỉvYInh của Hàn Đông, lúc này, s vui mng trong lòng HạUOh Kim CườTLCng không còn nhiu như lúc trước nữmRIa. Bây giờOz y đvYIã nhn thấSy đLLược s vic khá nghiêm trọng, đpó chính là thế cục mà Hàn Đông lao tâm xếp đCt, e rằjng không phảLLi chỉp là muốn đjhdánh tan cục din tốt đUOhẹp này. Trong thc tế công tác, e rằuTrng hắbSn sẽ không hoàn toàn nghiêng v phía y, mà là làm lợi ích một phía.

- Trước đgnHó hắCn thểvC hin s thân thiết với mình, e rằLng cũng chỉjhdđvCGpW cho H HiểvCu Kiến thấOpy mà thôi. Trong lầbSn Hội nghịCi thườUOhng vụ này hắRan thểhy hin thc lc của hắQn, e rằWOng sau này cũng không d dàng gì. Xem ra cho dù mình có lôi kéo thế nào đmJVi nữjhda, e rằLLng hắhyn cũng sẽ không hoàn toàn da vào mình.

HạOz Kim Cườing cũng hiểhbu rằYdng, nếu Hàn Đông tht s đabSng v phía y, thì ít nhấbSt ở trong Hội nghịFj thườdgbng vụ, y cũng có thểhy nắblzm giữuTr đLược quyn chủ đpộng rồi. Như vy, nhữISng ngày tháng của H HiểTLCu Kiến tht không d sống tí nào. Như thế gã nhấLt đgnHTLCnh sẽ nghĩRa cách, sẽ nghĩRdU đCmuến phía TỉWOnh ủy, hoc là theo một lối khác. Nói tóm lạTTmi, nếu một Bí thư Thành ủy nhưng lạii không nắim đUQược Hội nghịHu thườOzng vụ, chắdgbc chắRan gã sẽ không vui, như vy chắJRUc chắhbn gã sẽ thông qua một cách khác đdgbVvb thay đgnHổi. Như vy Hàn Đông đSOng v phía y, thì sẽ bứmJVc H HiểSu Kiến đaến mứvYIc sẽ làm ra nhữISng thủ đhyoạRdUn bấISt đQUOhc dĩTTm, thì s vic ngược lạJRUi sẽ không đCược tốt lắpm.

Nhưng nếu Hàn Đông cứFj giữrGf tình hình như thế này, cứhb đLLLLng giữjhda s la chọn hợp tác với H HiểYdu Kiến hoc HạC Kim CườUOhng, như thế mọi vic đCiu sẽ thun lợi, y cũng sẽ có đhbược lợi ích lớn hơn. Khi Hàn Đông tht s nghiêng v một phía nào đCió, quan trườHung của thành phố Tân Châu, sẽ lp tứac biến thành một cục din đUOháng buồn. Mc dù H HiểUQu Kiến bịwL áp chế, nhưng nếu y toàn lc phảuTrn kích thì còn thiếu rấblzt nhiu đmJVườfwFng sống. Còn Hàn Đông cứIS giữS thế trung lp, thì s vic sẽ có nhiu khảrGf năng thay đRdUổi hơn, mà H Hiểiu Kiến cũng không đpến nỗi bịuCu áp chế quá đSáng đCiến nỗi làm ra một số vic cc đLoan.

- Nếu đblzổi lạFji là tôi, e rằgnHng cũng sẽ chọn làm như vy.
HạUQ Kim CườWOng thầUOhm nghĩWO trong lòng, không khỏi lộ ra một tia cườTTmi khổ, trong lòng đWOã quyết đbSblznh, sau này đhyối x với Hàn Đông, tht s phảjhdi dụng tâm hơn mới đQược.

Tình hình của Hội nghịUOh thườuCung vụ thành phố Tân Châu, rấLt nhanh lin truyn đHui khắmJVp Tân Châu. Rấhbt nhiu ngườbSi đau biết, Bí thư Thành ủy H HiểuTru Kiến và Phó bí thư Ngụy Dụ V liên kết lạOpi, nhưng vn không đadBch lạCmui đIvjược Hạzl Kim CườYdng. Chủ tịFjch thành phố HạRa Kim CườmRIng dưới s trợ giúp của nhóm ngườwLi HạYd Đông, đQã áp chế đUOhược H HiểYdu Kiến trong Hội nghịFj thườISng vụ, giành đCược thắdgbng lợi toàn din. Mc dù chỉhy là sắFjp xếp hai vịp trí v mt nhân s, nhưng ý nghĩmJVa của nó lạwLi không h nhỏ.

Trong khoảYdng thờdBi gian ngắQn, quan trườISng của thành phố Tân Châu, lạISi nổi sóng, quảj tht cũng có một loạRdUi thế cục đblzgnHo ngược.

Đồng thờOi với s thay đvCổi trong cục din Thành ủy, Qun ủy qun Cao BằTLCng cũng có một chút thay đuTrổi mới. Cùng với vic Thườblzng Trác Bân đUQược Thành ủy bổ nhim làm Ủy viên thườhyng vụ Qun ủy, nhóm ngườrGfi Bí thư ĐrGfng ủy Công an, Chủ tịOzch qun Thườpng Tĩhynh Phong lin nắCim đuTrược quyn chủ đLộng trong Qun ủy Cao BằUOhng. Không quá hai ngày, Chu Chính lin đuCuược bổ nhim làm Trưởng phòng Công an qun Cao BằFjng.

Một loạOpt nhữOng s thay đnaổi này, dn đbSến kết quảOp chính là, Hàn Đông bỗng chốc bn hơn rấLt nhiu, mỗi ngày đOzu có rấit nhiu cán bộ thông qua Tảa NhấCt Sơn đrGfrGf xin chỉIS thịRdU Hàn Đông muốn đuCui báo cáo công tác với cấwLp trên. Thân trong chốn quan trườang, tin tứSc các phương din đLương nhiên cũng sẽ rấQt nhanh chóng. Nếu bây giờCmu Hàn Đông đUQã nắrGfm đLLược thế mạOznh lớn như vy, nhữRang ngườbSi có chút đljpu óc thì phảhyi biết nắim bắVvbt cơ hội.

Tuy nhiên không phảgnHi ngườGpWi nào Hàn Đông cũng gp, ngườuCui bình thườpng đbSu đwLã bịS TảYd NhấHut Sơn t chối khéo, chỉIvj có nhữvCng nhân vt quan trọng mới đJRUược Hàn Đông bớt chút thờRai gian mà gp mt.

Tuy Hàn Đông cũng hy vọng có thểUQ nhanh chóng làm đUOhược vic gì đdBó, làm đmJVược vic lớn, nhưng cũng biết vội vàng quá thì sẽ chng đdgbược gì, cho nên cũng không làm vic quá vội vàng. Như bây giờUOh trong tay Hàn Đông đHuang cầhbm sách lược kinh doanh thành thịTLC mà TảLL NhấTLCt Sơn viết, tuy bên trong có rấISt nhiu phương pháp Hàn Đông cũng đhyồng tình, nhưng nếu tht s thc hin, lạbSi không phảFji trong chốc lát đgnHã có thểbS thc hin đWOược. Dù sao bây giờmJV Hàn Đông cũng chưa phảFji là Bí thư Thành ủy, thm chí Chủ tịrGfch thành phố cũng chưa đCược. Mc dù bây giờS đCã có đzlược một chút quyn lc nhấbSt đnainh, nhưng muốn làm lớn một phen, vn còn phảCii suy nghĩgnH tht k nữOpa.

Hàn Đông bây giờL vn còn phảHui va chuẩin bịp, va tích lũy sứTTmc mạTTmnh.

Tháng tư năm chín lăm, Trung Quốc đLã xảbSy ra một vài vic lớn.

Mc dù Hàn Đông đdBang ở trong thành phố Tân Châu, nhưng đvYIối với một số vic trong h thống quan chứCmuc cấjhdp cao của Trung Quốc, hắGpWn vn thỉHunh thoảUQng quan tâm đOzến. Trong đdgbó có ba vic, là trọng đYdiểim chú ý của Hàn Đông.

Vic thứVvb nhấjhdt, ngày mườrGfi một tháng tư, nhà cách mạOng vô sảjhdn, chính trịlj gia vĩVvb đaOpi, ngườISi kit xuấCmut của chủ nghĩuCua Mác, một trong nhữblzng ngườOpi đljt nn móng cho vic khai sáng xây dng kinh tế của nước Cộng hòa Trung Hoa, ngườbSi lãnh đCVvbo kit xuấhyt và có kinh nghim của ĐGpWng và nhà nước Trung Hoa – đnaồng chí TạFj Vân Phi, vì bnh nng mà qua đTLCRdUi ở Yến Kinh, hưởng thọ chín mươi tuổi.

VịfwF lão thành Tạjhd Vân Phi này, cũng giống như ông nội của Hàn Đông vy, là một trong nhữing cán tay trái phảmJVi của Thủ tướng Nam TuầuCun, có uy vọng rấYdt lớn trong giới cán bộ cấUQp cao Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc dng nước, ông vn luôn ở bên cạgnHnh Thủ tướng Nam Tuầdgbn giúp đUOhỡ trong nhữUOhng công vic v mt kinh tế, lp đjược nhữYdng công lao rấjt lớn, thm chí còn có thểhb nói v đrGfja vịUOh còn quan trọng hơn ông cụ Hàn rấFjt nhiu. ChỉWOđFjiu mấCiy năm nay ông cụ Hàn lấdgby lùi làm tiến, lùi v tuyến hai nghỉIS ngơi, lạWOi đUQược Thủ tướng Nam Tuầpn nểOp trọng hơn, nên mới dầmRIn dầfwFn có đCiược thế ngang bằhyng với ông cụ TạvYI.

Ông cụ Tạzl qua đdBmRIi, khiến Thủ tướng Nam TuầCn vô cùng đdBau lòng. Ông cụ Hàn cũng rấLt tiếc nuối, dù sao cũng là ngườCmui cùng một thờUOhi với họ, đwLu là nhữWOng chiến hữiu cùng sát vai chiến đRdUFju, tình bạRdUn cách mạang mấbSy chục năm nay, sâu sắRac đrGfến dườuCung nào. Bây giờRdU ai cũng đuCuu già đvCi, bạGpWn chiến hữvCu tng ngườIvji tng ngườSi qua đnaLi, bọn họ nhìn ngườmRIi nghĩCmu đTTmến ta, không khỏi có chút thương cảvYIm.

Ông cụ Hàn sau khi đISi tin ông cụ TạwL một đYdoạCmun đfwFườTLCng v, lạRai gp riêng Thủ tướng Nam Tuầpn một lúc. Còn v vic họ đfwFã nói nhữLng chuyn gì với nhau, thì không ai biết đuCuược. Nhưng sau khi ông cụ Hàn v nhà, lạii gọi đmJVin thoạOpi cho Hàn Đông, hỏi tỉL mỉJRU v công vic của hắRan ở thành phố Tân Châu, dn dò Hàn Đông cố gắCing làm vic cho tốt.

Hàn Đông hiểnau đblzược tâm tình của ông cụ, cũng không biết phảhyi nói thế nào. Đồng thờCmui Hàn Đông cũng biết một hai năm nữzla thm chí Thủ tướng Nam TuầLn cũng sẽ ra đFji, sinh lão bnh t, đCiu này cũng là thườang tình của con ngườGpWi.

Nhưng Hàn Đông cũng cảpm nhn đHuược một chút áp lc. Dù sao bây giờdB cũng vì thay điổi của Hàn Đông, vn mnh của nhà họ Hàn đISã có rấLLt nhiu thay đpổi. Nhưng đCmuồng thờdBi với đuCuó s thay đRdUổi còn có cảGpW đYdối thủ của Hàn Đông, Tô Xán bây giờp cũng khác với đOpLLi trước, tuy thế phát triểHun không mạOpnh bằISng Hàn Đông, nhưng bước đmJVi rấUOht vữLng chắuCuc, khiến Hàn Đông cảLm thấfwFy có áp lc rấhyt lớn.

Vic thứOz hai, ngày mườmJVi ba tháng tư, Ủy ban Cảhbi cách chế đHuLLnh Quốc gia gi xuống《Nhữing đJRUiểCim cơ bảTLCn v thc hin cảdBi cách thểdB chế năm 1995》. Nội dung chủ yếu là: ThứS nhấRat, tăng cườCng cảUOhi cách doanh nghip nhà nước, tiến thêm một bước trong vic phát huy tác dụng chủ đUQGpWo và cốt cán của doanh nghip va và lớn; ThứOp hai, tích cc đJRUGpWy mạjnh vic cảUQi cách chế đOộ nhà ở và cảIvji cách thểblz chế bảCo hiểvCm thấvYIt nghip xã hội ở các thành thịna và thịL trấCin, lấCmuy công nhân viên chứGpWc xí nghip nuôi dưỡng ngườlji già và giúp đWOỡ ngườVvbi thấfwFt nghip; ThứwL ba, củng cố và hoàn thin cảblzi cách thểi chế quảhbn lý vĩa mô; ThứO tư, đRaFjy mạljnh vic bồi dưỡng thịIS trườwLng, nắTLCm cht lp pháp kinh tế, cảRdUi cách trình t kinh tế; ThứmJV năm, tiếp tục đdgbi sâu vào vấUOhn đbS cảCii cách thểRa chế kinh tế nông thôn, thúc đdBfwFy nn kinh tế nông thôn phát triểbSn toàn din; ThứfwF sáu, nắVvbm bắIvjt đTTmnaa đjhdiểCmum làm thí nghim cảdgbi cách, tổng kết kinh nghim, tng bước mở rộng.

NhữFjng đTLCiểvYIm cơ bảHun thc hin này, đIvjối với phương hướng cảdgbi cách thểGpW chế kinh tế của nước Trung Quốc sau này, mang một ý nghĩia mang tính chỉQ đYdbSo. Hàn Đông đaã nghiên cứhyu chuyên sâu v vic này, đfwFối với vic phát triểLLn v sau này của Hàn Đông cũng rấCit quan trọng. Tuy Hàn Đông biết thế cục phát triểCn mạRdUnh sau này, nhưng nhữLng chi tiết nhỏ hơn, Hàn Đông lạhyi phảYdi da vào bảIvjn thân mình đYdUQTTmnh hội, đIvjYd nỗ lc.

Còn vic thứL ba, đFjối với Hàn Đông mà nói là vô cùng có ý nghĩLa.

Ngày hai mươi bảvYIy tháng tư, Ủy viên thườQng vụ bộ Chính trịGpW trung ương Cổ ThầmJVn Dương đhyược s ủy thác của Trung ương tuyên bố tạHui Hội nghịwL cán bộ Yến Kinh: Bổ nhim Dư Kin Hưng làm Ủy viên Thành ủy, Ủy viên thườSn vụ, Bí thư Yến Kinh. xem tạzli t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Dư Kin Hưng thân là Ủy viên bộ Chính trịRa, là Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut, nay lạYdi đdBược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, quyn lc lạlji càng lớn.

Hàn Đông biết, Trung ương sắmRIp xếp như vy là muốn nhân cơ hội này đfwFa x lý Trình Đồng – Bí thư Thành ủy tin nhim của Yến Kinh.

Nhưng mt khác, đOiu khiến Hàn Đông kinh ngạCmuc là, vn mnh của ông ngoạOpi hắuCun - Dư Kin Hưng lạFji giống với vn mnh của một ngườzli nào đIvjó mà hắjhdn còn nhớ trong đmJVgnHu.

Vốn dĩađhbJRUi trước, Dư Kin Hưng vào đvCúng năm này lạHui t Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut mà lùi v tuyến hai, đhyến Hội đpồng nhân dân đOam nhim vịRa trí Phó chủ tịWOch Quốc hội. Còn ngườOzi kế nhim của ông ta, đCược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, vì phá đaược một vụ đISFji án khiến ngườmJVi ta khiếp sợ, mà trong hai năm sau đRdUó, thun lợi trở thành Chủ nhim Ủy ban kỷ lut Trung ương, trở thành một trong bảJRUy Ủy viên thườfwFng vụ lớn nhấVvbt.


 • Gửi lúc 21:20 Ngày 29/07/2014

  hth2207@fb

  mấy tháng rồi mà sao chưa có tập mới nữa. chậm quá...

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 08/03/2014

  lethientrung

  truyen kha hay nhung cham qa.hj vong ngay dc 2 3 chap

 • Gửi lúc 20:57 Ngày 08/08/2013

  chung.nguyen.351@fb

  poster hot nhẩy

banner