Trang chủ / Đô Thị / Người Cầm Quyền / Chương 457 : Ba sự kiện

Người Cầm Quyền

Chương 457 : Ba sự kiện
NgườFDi CầOSEm Quyn
Tác giảCi: NhấOYxt Tam Ngũ Thấutut Cu

Chương 457: Ba s kin

Nhóm dịgch: BachKhiet
Nguồn: Mê Truyn


Bấmwm nút "Thu gọn" đhucFC thu gọn nội dungThu gọn


Hội nghịxWO kết thúc, H Hiểygu Kiến vẻ mt nng n, đQQxi nhanh ra khỏi phòng hội nghịVO.

Mà ngược lạrWi, HạEEh Kim CườVOng lạEMi vui vẻ mỉNIym cườIfi, lớn tiếng nói chuyn với Hàn Đông.

Hạpqr Kim Cườxdng tht s rấErqt vui, chuyn ngày hôm na và Hàn Đông mỗi ngườpqri đWNW danh một ngườCii, kết quảO đErqu đQQxược thông qua trong Hội nghịIf thườDng vụ với số phiếu 6/7. Đây quảy tht là một Hội nghịtWd thườrnDng vụ y cảZYm thấpqry nhẹ nhõm nhấbt kểOSE t khi đrnDến Tân Châu đrnDến nay.

Tuy chỉhu là hai ngườFyi ở hai vịIf trí không quan trọng lắFDm, nhưng tình thế trong Hội nghịFD thườSZzng vụ lầcFCn này lạCii khiến HạEM Kim Cườdng tht s vui mng, giống như đwã đpqránh thắwng trong một cuộc chiến vy.

Thấiy H Hiểgu Kiến sắIfc mt tối sầSZzm đIbi ra khỏi Hội nghịErq thườWNWng vụ, trong lòng Hạhu Kim Cườing không khỏi cảOm thấDy vui sướng không thểXFI nói nên lờmwi.

- Hàn Đông này, quảfY tht đxWOã lôi kéo đutuược Hàn Quốc Bình rồi, tht s lợi hạygi đbmwy.
Trong lòng HạEEh Kim CườqAmng thầOYxm nghĩErq,
- Con ngườfi này, quảpqr tht biết giấACu tài. E rằYng hắDn sớm đtWdã liên lạWmVc trước với Hàn Quốc Bình rồi, nhưng t sau khi hắCin đtWdFDy Hoàng Văn Vn lên vịCi trí Ủy viên thườZYng vụ, hắFDn mới thểy hin tấrnDt cảFD nhữwng vic này ra. HắxWOn nắWpEm đygược ba phiếu, còn mình và H HiểNIyu Kiến đWmVu nắrnDm đyOXược bốn phiếu, cũng tứnQc là, cho dù hắOn đDffng v phía bên nào, cũng đIfu có thểxd khống chế đDfược Hội nghịVO thườrnDng vụ.

NghĩCi thông suốt đdược đEMiu này, trong lòng HạWpE Kim CườDng không khỏi cảygm thấACy khiếp sợ. Hàn Đông làm điược tấutut cảNIy nhữNIyng vic này, cũng quảrnD tht quá khiến ngườFyi ta khiếp sợ rồi. Lẽ nào tấOSEt cảnQ nhữNIyng vic này đrWu là hắmwn đOã tính toán trước hết rồi, nếu không, tạOSEi sao hắxWOn chỉVO xuống tay với phía H HiểNIyu Kiến mà thôi?

- CứFy như thế này, hắyOXn nắIfm đIfược ba phiếu, cho dù là mình hay H HiểzQu Kiến, đSZzu không thểAC khinh thườygng hắmwn đEEhược. Nếu hắbn đqAmưa ra yêu cầhuu gì, chỉnQ cầqAmn không quá mứxdc quá đfYáng, cho dù là ai cũng phảNIyi đErqáp ứWNWng rồi.
Hạutu Kim CườWpEng càng nghĩy càng cảOYxm thấmMy con ngườhui Hàn Đông này quảtWd tht quá biết nắACm bắqAmt thế cục rồi,
- Xem ra, hắSZzn chỉWmV là một Ủy viên thườmwng vụ xếp gầpqrn chót, nhưng sau khi nắrWm đFDược hai phiếu là Hoàng Văn Vn và Hàn Quốc Bình, hắrWn lạtWdi bỗng nhiên có đwược thc lc ngang hàng với mình và H HiểnQu Kiến. Thm chí ngay cảxd lờpqri nói của nhân vt số ba trong Thành ủy, thân là Phó bí thư – Ngụy Dụ V - cũng không nng bằSZzng Hàn Đông nữXFIa.
Nhìn gương mt mỉdcym cườxdi tươi tỉdcynh của Hàn Đông, lúc này, s vui mng trong lòng HạO Kim Cườmwng không còn nhiu như lúc trước nữrnDa. Bây giờZY y đDfã nhn thấfy đQQxược s vic khá nghiêm trọng, đhuó chính là thế cục mà Hàn Đông lao tâm xếp đyt, e rằbng không phảACi chỉQQx là muốn đOYxánh tan cục din tốt đmMẹp này. Trong thc tế công tác, e rằnQng hắdcyn sẽ không hoàn toàn nghiêng v phía y, mà là làm lợi ích một phía.

- Trước đyó hắfYn thểZY hin s thân thiết với mình, e rằIbng cũng chỉNIyđOSEfY cho H HiểWmVu Kiến thấErqy mà thôi. Trong lầEMn Hội nghịyOX thườyOXng vụ này hắEEhn thểXFI hin thc lc của hắOSEn, e rằgng sau này cũng không d dàng gì. Xem ra cho dù mình có lôi kéo thế nào đyi nữrnDa, e rằEEhng hắNIyn cũng sẽ không hoàn toàn da vào mình.

HạSZz Kim CườrWng cũng hiểcFCu rằOng, nếu Hàn Đông tht s đfDng v phía y, thì ít nhấOt ở trong Hội nghịEM thườrWng vụ, y cũng có thểpqr nắZYm giữzQ đqsược quyn chủ đqsộng rồi. Như vy, nhữWNWng ngày tháng của H HiểWNWu Kiến tht không d sống tí nào. Như thế gã nhấEMt đEMqAmnh sẽ nghĩZY cách, sẽ nghĩEEh đcFCến phía TỉtWdnh ủy, hoc là theo một lối khác. Nói tóm lạOi, nếu một Bí thư Thành ủy nhưng lạxdi không nắNIym đZYược Hội nghịqAm thườDfng vụ, chắCic chắzQn gã sẽ không vui, như vy chắWpEc chắNIyn gã sẽ thông qua một cách khác đqAmnQ thay đQQxổi. Như vy Hàn Đông đEEhEMng v phía y, thì sẽ bứrWc H HiểYu Kiến đdến mứrWc sẽ làm ra nhữfYng thủ đpqroạxdn bấzQt đDfhuc dĩb, thì s vic ngược lạnQi sẽ không đfYược tốt lắEMm.

Nhưng nếu Hàn Đông cứrnD giữDf tình hình như thế này, cứpqr điOSEng giữWmVa s la chọn hợp tác với H HiểfYu Kiến hoc Hạf Kim CườVOng, như thế mọi vic đWmVu sẽ thun lợi, y cũng sẽ có đgược lợi ích lớn hơn. Khi Hàn Đông tht s nghiêng v một phía nào đOSEó, quan trườXFIng của thành phố Tân Châu, sẽ lp tứmMc biến thành một cục din đtWdáng buồn. Mc dù H Hiểbu Kiến bịEM áp chế, nhưng nếu y toàn lc phảACn kích thì còn thiếu rấqAmt nhiu đEEhườIfng sống. Còn Hàn Đông cứutu giữOYx thế trung lp, thì s vic sẽ có nhiu khảfY năng thay đIfổi hơn, mà H HiểxWOu Kiến cũng không đutuến nỗi bịf áp chế quá đgáng đmwến nỗi làm ra một số vic cc đutuoan.

- Nếu đxdổi lạFyi là tôi, e rằWpEng cũng sẽ chọn làm như vy.
Hạf Kim CườSZzng thầSZzm nghĩEM trong lòng, không khỏi lộ ra một tia cườii khổ, trong lòng đDã quyết đhuxWOnh, sau này đbối x với Hàn Đông, tht s phảErqi dụng tâm hơn mới đACược.

Tình hình của Hội nghịxd thườDng vụ thành phố Tân Châu, rấdt nhanh lin truyn đACi khắOYxp Tân Châu. RấqAmt nhiu ngườpqri đrWu biết, Bí thư Thành ủy H HiểDu Kiến và Phó bí thư Ngụy Dụ V liên kết lạqsi, nhưng vn không đxdwch lạDi đfược Hạutu Kim CườyOXng. Chủ tịACch thành phố HạIb Kim CườFyng dưới s trợ giúp của nhóm ngườNIyi Hạf Đông, đDã áp chế đdcyược H HiểOSEu Kiến trong Hội nghịw thườzQng vụ, giành đyược thắEEhng lợi toàn din. Mc dù chỉpqr là sắNIyp xếp hai vịg trí v mt nhân s, nhưng ý nghĩhua của nó lạFDi không h nhỏ.

Trong khoảbng thờhui gian ngắEMn, quan trườmMng của thành phố Tân Châu, lạVOi nổi sóng, quảXFI tht cũng có một loạOYxi thế cục đDfqso ngược.

Đồng thờQQxi với s thay đxWOổi trong cục din Thành ủy, Qun ủy qun Cao Bằfng cũng có một chút thay đFyổi mới. Cùng với vic ThườfYng Trác Bân đOược Thành ủy bổ nhim làm Ủy viên thườNIyng vụ Qun ủy, nhóm ngườyOXi Bí thư ĐrnDng ủy Công an, Chủ tịqsch qun ThườCing TĩOYxnh Phong lin nắOm đACược quyn chủ đOYxộng trong Qun ủy Cao Bằbng. Không quá hai ngày, Chu Chính lin đNIyược bổ nhim làm Trưởng phòng Công an qun Cao BằVOng.

Một loạVOt nhữwng s thay đygổi này, dn đOến kết quảDf chính là, Hàn Đông bỗng chốc bn hơn rấhut nhiu, mỗi ngày đWpEu có rấxdt nhiu cán bộ thông qua TảErq NhấmMt Sơn đrWqAm xin chỉpqr thịIf Hàn Đông muốn đWpEi báo cáo công tác với cấXFIp trên. Thân trong chốn quan trườWpEng, tin tứyOXc các phương din đSZzương nhiên cũng sẽ rấdt nhanh chóng. Nếu bây giờw Hàn Đông đbã nắrWm đSZzược thế mạdnh lớn như vy, nhữyng ngườACi có chút đbqsu óc thì phảDfi biết nắZYm bắit cơ hội.

Tuy nhiên không phảErqi ngườwi nào Hàn Đông cũng gp, ngườmwi bình thườOSEng đwu đEMã bịEEh TảWpE Nhấwt Sơn t chối khéo, chỉAC có nhữmwng nhân vt quan trọng mới đWpEược Hàn Đông bớt chút thờii gian mà gp mt.

Tuy Hàn Đông cũng hy vọng có thểyOX nhanh chóng làm điược vic gì đACó, làm đnQược vic lớn, nhưng cũng biết vội vàng quá thì sẽ chng đOYxược gì, cho nên cũng không làm vic quá vội vàng. Như bây giờmw trong tay Hàn Đông đrnDang cầnQm sách lược kinh doanh thành thịy mà TảrW NhấDft Sơn viết, tuy bên trong có rấwt nhiu phương pháp Hàn Đông cũng đnQồng tình, nhưng nếu tht s thc hin, lạVOi không phảErqi trong chốc lát đqAmã có thểFy thc hin đtWdược. Dù sao bây giờpqr Hàn Đông cũng chưa phảWpEi là Bí thư Thành ủy, thm chí Chủ tịXFIch thành phố cũng chưa đWNWược. Mc dù bây giờyOX đWpEã có đDfược một chút quyn lc nhấIbt đpqrinh, nhưng muốn làm lớn một phen, vn còn phảdcyi suy nghĩrW tht k nữWpEa.

Hàn Đông bây giờIb vn còn phảIbi va chuẩDn bịw, va tích lũy sứSZzc mạZYnh.

Tháng tư năm chín lăm, Trung Quốc đEMã xảdy ra một vài vic lớn.

Mc dù Hàn Đông đNIyang ở trong thành phố Tân Châu, nhưng đxWOối với một số vic trong h thống quan chứqsc cấqsp cao của Trung Quốc, hắIfn vn thỉyOXnh thoảOng quan tâm đZYến. Trong đZYó có ba vic, là trọng đnQiểfYm chú ý của Hàn Đông.

Vic thứd nhấEMt, ngày mườNIyi một tháng tư, nhà cách mạdng vô sảxdn, chính trịErq gia vĩrnD đmMIfi, ngườWpEi kit xuấmMt của chủ nghĩOYxa Mác, một trong nhữpqrng ngườyOXi đrWt nn móng cho vic khai sáng xây dng kinh tế của nước Cộng hòa Trung Hoa, ngườWpEi lãnh đfYWpEo kit xuấErqt và có kinh nghim của ĐOYxng và nhà nước Trung Hoa – đCiồng chí Tạxd Vân Phi, vì bnh nng mà qua đnQdi ở Yến Kinh, hưởng thọ chín mươi tuổi.

VịyOX lão thành Tạxd Vân Phi này, cũng giống như ông nội của Hàn Đông vy, là một trong nhữzQng cán tay trái phảErqi của Thủ tướng Nam Tuầwn, có uy vọng rấit lớn trong giới cán bộ cấgp cao Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc dng nước, ông vn luôn ở bên cạIfnh Thủ tướng Nam TuầFDn giúp đIfỡ trong nhữZYng công vic v mt kinh tế, lp đDược nhữqsng công lao rấSZzt lớn, thm chí còn có thểSZz nói v đfErqa vịWmV còn quan trọng hơn ông cụ Hàn rấdcyt nhiu. ChỉwđxWOiu mấXFIy năm nay ông cụ Hàn lấIby lùi làm tiến, lùi v tuyến hai nghỉtWd ngơi, lạxWOi đdược Thủ tướng Nam TuầEEhn nểmw trọng hơn, nên mới dầNIyn dầZYn có đbược thế ngang bằXFIng với ông cụ TạCi.

Ông cụ Tạd qua đIfWmVi, khiến Thủ tướng Nam Tuầmwn vô cùng đCiau lòng. Ông cụ Hàn cũng rấqAmt tiếc nuối, dù sao cũng là ngườmMi cùng một thờgi với họ, đVOu là nhữACng chiến hữQQxu cùng sát vai chiến đNIybu, tình bạCin cách mạqsng mấErqy chục năm nay, sâu sắFDc đYến dườDfng nào. Bây giờrW ai cũng đACu già đZYi, bạnQn chiến hữSZzu tng ngườIfi tng ngườgi qua đACErqi, bọn họ nhìn ngườWNWi nghĩyg đxdến ta, không khỏi có chút thương cảEEhm.

Ông cụ Hàn sau khi đWmVi tin ông cụ Tạdcy một đIboạFyn đErqườdng v, lạyi gp riêng Thủ tướng Nam TuầWmVn một lúc. Còn v vic họ đEMã nói nhữqsng chuyn gì với nhau, thì không ai biết đDfược. Nhưng sau khi ông cụ Hàn v nhà, lạOYxi gọi đmwin thoạdi cho Hàn Đông, hỏi tỉyOX mỉEM v công vic của hắdcyn ở thành phố Tân Châu, dn dò Hàn Đông cố gắrWng làm vic cho tốt.

Hàn Đông hiểbu đYược tâm tình của ông cụ, cũng không biết phảACi nói thế nào. Đồng thờgi Hàn Đông cũng biết một hai năm nữOYxa thm chí Thủ tướng Nam TuầXFIn cũng sẽ ra đpqri, sinh lão bnh t, đVOiu này cũng là thườfng tình của con ngườFDi.

Nhưng Hàn Đông cũng cảACm nhn đmwược một chút áp lc. Dù sao bây giờy cũng vì thay đxWOổi của Hàn Đông, vn mnh của nhà họ Hàn đVOã có rấFyt nhiu thay đfYổi. Nhưng đWmVồng thờWNWi với đNIyó s thay đErqổi còn có cảY đwối thủ của Hàn Đông, Tô Xán bây giờqs cũng khác với đpqrxdi trước, tuy thế phát triểcFCn không mạfnh bằing Hàn Đông, nhưng bước đQQxi rấFDt vữxWOng chắqAmc, khiến Hàn Đông cảygm thấEEhy có áp lc rấtWdt lớn.

Vic thứdcy hai, ngày mườCii ba tháng tư, Ủy ban Cảdcyi cách chế đOSEfYnh Quốc gia gi xuống《Nhữutung đXFIiểNIym cơ bảdcyn v thc hin cảwi cách thểdcy chế năm 1995》. Nội dung chủ yếu là: Thứy nhấxWOt, tăng cườIfng cảOYxi cách doanh nghip nhà nước, tiến thêm một bước trong vic phát huy tác dụng chủ đzQtWdo và cốt cán của doanh nghip va và lớn; ThứEM hai, tích cc đOYxyy mạwnh vic cảtWdi cách chế đcFCộ nhà ở và cảWNWi cách thểb chế bảDfo hiểFDm thấft nghip xã hội ở các thành thịfY và thịOYx trấWNWn, lấyOXy công nhân viên chứFDc xí nghip nuôi dưỡng ngườIbi già và giúp đWmVỡ ngườDi thấEEht nghip; ThứO ba, củng cố và hoàn thin cảOi cách thểzQ chế quảEEhn lý vĩxWO mô; ThứOSE tư, đOYxfYy mạqsnh vic bồi dưỡng thịWmV trườxWOng, nắfYm cht lp pháp kinh tế, cảnQi cách trình t kinh tế; Thứg năm, tiếp tục đqAmi sâu vào vấYn đyg cảnQi cách thểd chế kinh tế nông thôn, thúc đEEhqAmy nn kinh tế nông thôn phát triểdcyn toàn din; ThứY sáu, nắcFCm bắOYxt đFDZYa đmwiểym làm thí nghim cảEEhi cách, tổng kết kinh nghim, tng bước mở rộng. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

NhữIbng đutuiểEMm cơ bảEEhn thc hin này, đyối với phương hướng cảACi cách thểyOX chế kinh tế của nước Trung Quốc sau này, mang một ý nghĩya mang tính chỉIf đCibo. Hàn Đông đxdã nghiên cứmwu chuyên sâu v vic này, đgối với vic phát triểXFIn v sau này của Hàn Đông cũng rấdt quan trọng. Tuy Hàn Đông biết thế cục phát triểEMn mạzQnh sau này, nhưng nhữfYng chi tiết nhỏ hơn, Hàn Đông lạxdi phảbi da vào bảACn thân mình đrnDxWOhunh hội, đuturW nỗ lc.

Còn vic thứcFC ba, đcFCối với Hàn Đông mà nói là vô cùng có ý nghĩrnDa.

Ngày hai mươi bảFyy tháng tư, Ủy viên thườXFIng vụ bộ Chính trịSZz trung ương Cổ ThầZYn Dương đutuược s ủy thác của Trung ương tuyên bố tạxWOi Hội nghịO cán bộ Yến Kinh: Bổ nhim Dư Kin Hưng làm Ủy viên Thành ủy, Ủy viên thườtWdn vụ, Bí thư Yến Kinh.

Dư Kin Hưng thân là Ủy viên bộ Chính trịg, là Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut, nay lạnQi đygược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, quyn lc lạygi càng lớn.

Hàn Đông biết, Trung ương sắwp xếp như vy là muốn nhân cơ hội này đnQWNW x lý Trình Đồng – Bí thư Thành ủy tin nhim của Yến Kinh.

Nhưng mt khác, đzQiu khiến Hàn Đông kinh ngạyOXc là, vn mnh của ông ngoạyOXi hắin - Dư Kin Hưng lạWmVi giống với vn mnh của một ngườIfi nào đCió mà hắFyn còn nhớ trong đfYdu.

Vốn dĩYđXFIWmVi trước, Dư Kin Hưng vào đdcyúng năm này lạDfi t Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut mà lùi v tuyến hai, đwến Hội đIbồng nhân dân đpqrbm nhim vịdcy trí Phó chủ tịpqrch Quốc hội. Còn ngườygi kế nhim của ông ta, đZYược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, vì phá đxWOược một vụ đbyOXi án khiến ngườErqi ta khiếp sợ, mà trong hai năm sau đmMó, thun lợi trở thành Chủ nhim Ủy ban kỷ lut Trung ương, trở thành một trong bảNIyy Ủy viên thườgng vụ lớn nhấxdt.

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 29/07/2014

  hth2207@fb

  mấy tháng rồi mà sao chưa có tập mới nữa. chậm quá...

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 08/03/2014

  lethientrung

  truyen kha hay nhung cham qa.hj vong ngay dc 2 3 chap

 • Gửi lúc 20:57 Ngày 08/08/2013

  chung.nguyen.351@fb

  poster hot nhẩy