Trang chủ / Đô Thị / Người Cầm Quyền / Chương 457 : Ba sự kiện

Người Cầm Quyền

Chương 457 : Ba sự kiện
NgườRdVi Cầsmm Quyn
Tác giảE: Nhấht Tam Ngũ Thấsmt Cu

Chương 457: Ba s kin

Nhóm dịxgrch: BachKhiet
Nguồn: Mê Truyn


BấjQRm nút "Thu gọn" đLvfRa thu gọn nội dungThu gọn


Hội nghịTc kết thúc, H HiểRMPu Kiến vẻ mt nng n, đysJi nhanh ra khỏi phòng hội nghịJ.

Mà ngược lạci, HạQpX Kim Cườxgrng lạfRai vui vẻ mỉfRam cườryRi, lớn tiếng nói chuyn với Hàn Đông.

HạYJc Kim Cườkng tht s rấRMPt vui, chuyn ngày hôm na và Hàn Đông mỗi ngườjQRi đKfY danh một ngườpi, kết quảb đdDu đKfYược thông qua trong Hội nghịbb thườpng vụ với số phiếu 6/7. Đây quảTc tht là một Hội nghịcM thườxxxng vụ y cảQqm thấfRay nhẹ nhõm nhấPXt kểQq t khi đgfVến Tân Châu đdDến nay.

Tuy chỉTc là hai ngườbi ở hai vịmm trí không quan trọng lắBqBm, nhưng tình thế trong Hội nghịc thườYJcng vụ lầxgrn này lạRMPi khiến HạJh Kim Cườjbng tht s vui mng, giống như đMkã đXánh thắfbAng trong một cuộc chiến vy.

ThấfbAy H HiểfbAu Kiến sắqjYc mt tối sầpJm đVMi ra khỏi Hội nghịPX thườMkng vụ, trong lòng HạVjL Kim Cườxgrng không khỏi cảryRm thấPXy vui sướng không thểQpX nói nên lờryRi.

- Hàn Đông này, quảYJc tht đvpã lôi kéo đJhược Hàn Quốc Bình rồi, tht s lợi hạjQRi đJhVMy.
Trong lòng HạYJc Kim CườpJng thầaEvm nghĩVM,
- Con ngườEi này, quảvp tht biết giấEju tài. E rằAEng hắBzn sớm đLvã liên lạsmc trước với Hàn Quốc Bình rồi, nhưng t sau khi hắaEvn đhAEy Hoàng Văn Vn lên vịRdV trí Ủy viên thườfRang vụ, hắLvn mới thểQq hin tấPXt cảRMP nhữbbng vic này ra. Hắmmn nắXm đRdVược ba phiếu, còn mình và H HiểVjLu Kiến đxgru nắcm đzược bốn phiếu, cũng tứdDc là, cho dù hắVMn đBzvpng v phía bên nào, cũng đsmu có thểb khống chế đRMPược Hội nghịVM thườQqng vụ.

NghĩRMP thông suốt đBzược đhiu này, trong lòng Hạvp Kim CườcMng không khỏi cảsmm thấfbAy khiếp sợ. Hàn Đông làm đMkược tấfRat cảX nhữAEng vic này, cũng quảsm tht quá khiến ngườJGi ta khiếp sợ rồi. Lẽ nào tấbbt cảRdV nhữcng vic này đaEvu là hắysJn đRmQã tính toán trước hết rồi, nếu không, tạLvi sao hắJGn chỉPX xuống tay với phía H HiểXpu Kiến mà thôi?

- Cứvp như thế này, hắcMn nắkm đLvược ba phiếu, cho dù là mình hay H HiểEju Kiến, đVMu không thểz khinh thườvpng hắQpXn đVjLược. Nếu hắjQRn đgfVưa ra yêu cầqjYu gì, chỉBz cầhn không quá mứhc quá đBqBáng, cho dù là ai cũng phảfbAi đháp ứEng rồi.
HạqjY Kim CườJhng càng nghĩJG càng cảRmQm thấjby con ngườfbAi Hàn Đông này quảVM tht quá biết nắJhm bắpt thế cục rồi,
- Xem ra, hắVMn chỉRmQ là một Ủy viên thườLvng vụ xếp gầqjYn chót, nhưng sau khi nắRMPm đcMược hai phiếu là Hoàng Văn Vn và Hàn Quốc Bình, hắPTBn lạzi bỗng nhiên có đVMược thc lc ngang hàng với mình và H HiểVjLu Kiến. Thm chí ngay cảBqB lờmmi nói của nhân vt số ba trong Thành ủy, thân là Phó bí thư – Ngụy Dụ V - cũng không nng bằqjYng Hàn Đông nữEja.
Nhìn gương mt mỉjQRm cườYJci tươi tỉxxxnh của Hàn Đông, lúc này, s vui mng trong lòng HạJh Kim CườMng không còn nhiu như lúc trước nữba. Bây giờVM y đdDã nhn thấKfYy đhược s vic khá nghiêm trọng, đvpó chính là thế cục mà Hàn Đông lao tâm xếp đbt, e rằPTBng không phảmmi chỉsm là muốn đXánh tan cục din tốt đgfVẹp này. Trong thc tế công tác, e rằXpng hắjbn sẽ không hoàn toàn nghiêng v phía y, mà là làm lợi ích một phía.

- Trước đPTBó hắKfYn thểM hin s thân thiết với mình, e rằqjYng cũng chỉPTBđfbAp cho H HiểPXu Kiến thấcy mà thôi. Trong lầcMn Hội nghịb thườcMng vụ này hắfbAn thểMk hin thc lc của hắRMPn, e rằhng sau này cũng không d dàng gì. Xem ra cho dù mình có lôi kéo thế nào đJi nữqjYa, e rằgfVng hắpJn cũng sẽ không hoàn toàn da vào mình.

HạdD Kim CườEjng cũng hiểjQRu rằbng, nếu Hàn Đông tht s đVjLMkng v phía y, thì ít nhấfbAt ở trong Hội nghịmm thườxxxng vụ, y cũng có thểysJ nắMkm giữBz đAEược quyn chủ đbộng rồi. Như vy, nhữRMPng ngày tháng của H HiểVMu Kiến tht không d sống tí nào. Như thế gã nhấLvt đfRaQpXnh sẽ nghĩBqB cách, sẽ nghĩgfV đMến phía Tỉznh ủy, hoc là theo một lối khác. Nói tóm lạysJi, nếu một Bí thư Thành ủy nhưng lạYJci không nắYJcm đKfYược Hội nghịKfY thườJng vụ, chắKfYc chắYJcn gã sẽ không vui, như vy chắTcc chắdDn gã sẽ thông qua một cách khác đYJcTc thay đPXổi. Như vy Hàn Đông đqjYEjng v phía y, thì sẽ bứTcc H HiểjQRu Kiến đmmến mứRdVc sẽ làm ra nhữYPKng thủ đJoạaEvn bấRmQt đJhQpXc dĩPTB, thì s vic ngược lạpJi sẽ không đQpXược tốt lắYPKm.

Nhưng nếu Hàn Đông cứJ giữX tình hình như thế này, cứYPK đYJcBzng giữfbAa s la chọn hợp tác với H HiểPTBu Kiến hoc HạJG Kim CườpJng, như thế mọi vic đryRu sẽ thun lợi, y cũng sẽ có đJược lợi ích lớn hơn. Khi Hàn Đông tht s nghiêng v một phía nào đMó, quan trườcng của thành phố Tân Châu, sẽ lp tứJhc biến thành một cục din đAEáng buồn. Mc dù H HiểjQRu Kiến bịjQR áp chế, nhưng nếu y toàn lc phảsmn kích thì còn thiếu rấYPKt nhiu đqjYườysJng sống. Còn Hàn Đông cứVjL giữYJc thế trung lp, thì s vic sẽ có nhiu khảQq năng thay đYPKổi hơn, mà H HiểVMu Kiến cũng không đpJến nỗi bịb áp chế quá đMkáng đcMến nỗi làm ra một số vic cc đpJoan.

- Nếu đcMổi lạEi là tôi, e rằBzng cũng sẽ chọn làm như vy.
HạQpX Kim CườcMng thầmmm nghĩX trong lòng, không khỏi lộ ra một tia cườLvi khổ, trong lòng đAEã quyết đkjQRnh, sau này đPXối x với Hàn Đông, tht s phảpJi dụng tâm hơn mới đKfYược.

Tình hình của Hội nghịJG thườJhng vụ thành phố Tân Châu, rấryRt nhanh lin truyn đpi khắryRp Tân Châu. RấfbAt nhiu ngườRMPi đfRau biết, Bí thư Thành ủy H HiểgfVu Kiến và Phó bí thư Ngụy Dụ V liên kết lạryRi, nhưng vn không đsmysJch lạEji đcược Hạvp Kim CườryRng. Chủ tịKfYch thành phố Hạz Kim CườPTBng dưới s trợ giúp của nhóm ngườRmQi Hạvp Đông, đJGã áp chế đXược H HiểXpu Kiến trong Hội nghịqjY thườJGng vụ, giành đXược thắEng lợi toàn din. Mc dù chỉc là sắPTBp xếp hai vịVjL trí v mt nhân s, nhưng ý nghĩjba của nó lạJi không h nhỏ.

Trong khoảaEvng thờJGi gian ngắjQRn, quan trườEng của thành phố Tân Châu, lạpJi nổi sóng, quảTc tht cũng có một loạgfVi thế cục đJGaEvo ngược.

Đồng thờJGi với s thay đqjYổi trong cục din Thành ủy, Qun ủy qun Cao BằKfYng cũng có một chút thay đPXổi mới. Cùng với vic ThườcMng Trác Bân đmmược Thành ủy bổ nhim làm Ủy viên thườfbAng vụ Qun ủy, nhóm ngườAEi Bí thư ĐaEvng ủy Công an, Chủ tịysJch qun ThườJGng Tĩsmnh Phong lin nắaEvm đBqBược quyn chủ đPTBộng trong Qun ủy Cao Bằxxxng. Không quá hai ngày, Chu Chính lin đxgrược bổ nhim làm Trưởng phòng Công an qun Cao Bằpng. truyn cp nht nhanh nhấxgrt tạqjYi tung hoanh chấjQRm com

Một loạysJt nhữJhng s thay đysJổi này, dn đBzến kết quảQq chính là, Hàn Đông bỗng chốc bn hơn rấfRat nhiu, mỗi ngày đbu có rấpt nhiu cán bộ thông qua TảRdV Nhấsmt Sơn đJJh xin chỉJ thịRMP Hàn Đông muốn đxgri báo cáo công tác với cấKfYp trên. Thân trong chốn quan trườQqng, tin tứjQRc các phương din đbbương nhiên cũng sẽ rấVjLt nhanh chóng. Nếu bây giờxgr Hàn Đông đaEvã nắYJcm đbbược thế mạcnh lớn như vy, nhữqjYng ngườQqi có chút đfbABqBu óc thì phảLvi biết nắfRam bắQqt cơ hội.

Tuy nhiên không phảJhi ngườJi nào Hàn Đông cũng gp, ngườEi bình thườQqng đgfVu đPTBã bịPX TảJG NhấcMt Sơn t chối khéo, chỉxgr có nhữYPKng nhân vt quan trọng mới đysJược Hàn Đông bớt chút thờfbAi gian mà gp mt.

Tuy Hàn Đông cũng hy vọng có thểxgr nhanh chóng làm đRmQược vic gì đTcó, làm đXược vic lớn, nhưng cũng biết vội vàng quá thì sẽ chng đjbược gì, cho nên cũng không làm vic quá vội vàng. Như bây giờVjL trong tay Hàn Đông đRmQang cầpJm sách lược kinh doanh thành thịVjL mà TảpJ NhấQqt Sơn viết, tuy bên trong có rấgfVt nhiu phương pháp Hàn Đông cũng đKfYồng tình, nhưng nếu tht s thc hin, lạbbi không phảEji trong chốc lát đVjLã có thểPTB thc hin đJược. Dù sao bây giờQq Hàn Đông cũng chưa phảysJi là Bí thư Thành ủy, thm chí Chủ tịVMch thành phố cũng chưa đMược. Mc dù bây giờRdV đbã có đEjược một chút quyn lc nhấcMt đRdVfbAnh, nhưng muốn làm lớn một phen, vn còn phảPTBi suy nghĩXp tht k nữha.

Hàn Đông bây giờjb vn còn phảjQRi va chuẩfRan bịXp, va tích lũy sứTcc mạknh.

Tháng tư năm chín lăm, Trung Quốc đaEvã xảfbAy ra một vài vic lớn.

Mc dù Hàn Đông đTcang ở trong thành phố Tân Châu, nhưng đLvối với một số vic trong h thống quan chứYJcc cấVMp cao của Trung Quốc, hắmmn vn thỉJGnh thoảryRng quan tâm đRmQến. Trong đbbó có ba vic, là trọng đmmiểqjYm chú ý của Hàn Đông.

Vic thứPX nhấjQRt, ngày mườjQRi một tháng tư, nhà cách mạYPKng vô sảYJcn, chính trịqjY gia vĩryR đryRjQRi, ngườTci kit xuấjbt của chủ nghĩfbAa Mác, một trong nhữbbng ngườqjYi đPXt nn móng cho vic khai sáng xây dng kinh tế của nước Cộng hòa Trung Hoa, ngườpJi lãnh đQpXRMPo kit xuấmmt và có kinh nghim của ĐBzng và nhà nước Trung Hoa – đRmQồng chí TạVjL Vân Phi, vì bnh nng mà qua đRmQgfVi ở Yến Kinh, hưởng thọ chín mươi tuổi.

VịJh lão thành TạEj Vân Phi này, cũng giống như ông nội của Hàn Đông vy, là một trong nhữPTBng cán tay trái phảhi của Thủ tướng Nam TuầQpXn, có uy vọng rấbt lớn trong giới cán bộ cấJGp cao Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc dng nước, ông vn luôn ở bên cạfRanh Thủ tướng Nam TuầQqn giúp đysJỡ trong nhữYJcng công vic v mt kinh tế, lp đRMPược nhữkng công lao rấJht lớn, thm chí còn có thểvp nói v đMqjYa vịQq còn quan trọng hơn ông cụ Hàn rấPTBt nhiu. ChỉJhđhiu mấEjy năm nay ông cụ Hàn lấJhy lùi làm tiến, lùi v tuyến hai nghỉEj ngơi, lạVjLi đQpXược Thủ tướng Nam TuầjQRn nểLv trọng hơn, nên mới dầbn dầVMn có đTcược thế ngang bằfRang với ông cụ TạjQR.

Ông cụ TạPX qua đfbAJhi, khiến Thủ tướng Nam Tuầkn vô cùng đMkau lòng. Ông cụ Hàn cũng rấRMPt tiếc nuối, dù sao cũng là ngườYJci cùng một thờzi với họ, đYPKu là nhữAEng chiến hữRdVu cùng sát vai chiến đQqQpXu, tình bạLvn cách mạryRng mấKfYy chục năm nay, sâu sắbc đpJến dườEng nào. Bây giờRdV ai cũng đXu già đvpi, bạjQRn chiến hữLvu tng ngườJGi tng ngườjQRi qua đvpysJi, bọn họ nhìn ngườQpXi nghĩvp đryRến ta, không khỏi có chút thương cảqjYm.

Ông cụ Hàn sau khi đysJi tin ông cụ TạgfV một đVMoạkn đsmườJGng v, lạKfYi gp riêng Thủ tướng Nam TuầfbAn một lúc. Còn v vic họ đBzã nói nhữhng chuyn gì với nhau, thì không ai biết đsmược. Nhưng sau khi ông cụ Hàn v nhà, lạBqBi gọi đLvin thoạYPKi cho Hàn Đông, hỏi tỉryR mỉxgr v công vic của hắJhn ở thành phố Tân Châu, dn dò Hàn Đông cố gắdDng làm vic cho tốt.

Hàn Đông hiểRdVu đJược tâm tình của ông cụ, cũng không biết phảxgri nói thế nào. Đồng thờbbi Hàn Đông cũng biết một hai năm nữEa thm chí Thủ tướng Nam TuầAEn cũng sẽ ra đJGi, sinh lão bnh t, đxxxiu này cũng là thườVMng tình của con ngườbbi.

Nhưng Hàn Đông cũng cảRmQm nhn đVjLược một chút áp lc. Dù sao bây giờcM cũng vì thay đVMổi của Hàn Đông, vn mnh của nhà họ Hàn đJhã có rấpJt nhiu thay đjQRổi. Nhưng đRmQồng thờVMi với đxgró s thay đpổi còn có cảvp đpối thủ của Hàn Đông, Tô Xán bây giờM cũng khác với đBzKfYi trước, tuy thế phát triểjbn không mạbbnh bằMkng Hàn Đông, nhưng bước đAEi rấJt vữcng chắjQRc, khiến Hàn Đông cảMm thấEjy có áp lc rấKfYt lớn.

Vic thứz hai, ngày mườPTBi ba tháng tư, Ủy ban CảfRai cách chế đkXpnh Quốc gia gi xuống《NhữfRang đPTBiểVMm cơ bảRMPn v thc hin cảVMi cách thểBz chế năm 1995》. Nội dung chủ yếu là: ThứysJ nhấJGt, tăng cườvpng cảEji cách doanh nghip nhà nước, tiến thêm một bước trong vic phát huy tác dụng chủ đPTBcMo và cốt cán của doanh nghip va và lớn; ThứLv hai, tích cc đRMPby mạKfYnh vic cảfbAi cách chế đbbộ nhà ở và cảVjLi cách thểVjL chế bảho hiểcm thấpt nghip xã hội ở các thành thịp và thịryR trấPXn, lấysJy công nhân viên chứxgrc xí nghip nuôi dưỡng ngườzi già và giúp đVjLỡ ngườXpi thấpJt nghip; Thứb ba, củng cố và hoàn thin cảRMPi cách thểVjL chế quảQqn lý vĩXp mô; ThứQq tư, đpJAEy mạJhnh vic bồi dưỡng thịPTB trườVMng, nắQpXm cht lp pháp kinh tế, cảRmQi cách trình t kinh tế; ThứRMP năm, tiếp tục đhi sâu vào vấPTBn đRdV cảKfYi cách thểRMP chế kinh tế nông thôn, thúc đKfYvpy nn kinh tế nông thôn phát triểfbAn toàn din; ThứQpX sáu, nắVMm bắBzt đLvRMPa đPTBiểEm làm thí nghim cảzi cách, tổng kết kinh nghim, tng bước mở rộng.

Nhữhng đxgriểdDm cơ bảJGn thc hin này, đfRaối với phương hướng cảpi cách thểQq chế kinh tế của nước Trung Quốc sau này, mang một ý nghĩsma mang tính chỉLv đzbo. Hàn Đông đQqã nghiên cứYJcu chuyên sâu v vic này, đfRaối với vic phát triểQpXn v sau này của Hàn Đông cũng rấQqt quan trọng. Tuy Hàn Đông biết thế cục phát triểjbn mạEjnh sau này, nhưng nhữEjng chi tiết nhỏ hơn, Hàn Đông lạJGi phảMki da vào bảEjn thân mình đVjLaEvYPKnh hội, đRMPsm nỗ lc.

Còn vic thứYPK ba, đfbAối với Hàn Đông mà nói là vô cùng có ý nghĩRdVa.

Ngày hai mươi bảaEvy tháng tư, Ủy viên thườLvng vụ bộ Chính trịvp trung ương Cổ ThầXn Dương đJhược s ủy thác của Trung ương tuyên bố tạsmi Hội nghịE cán bộ Yến Kinh: Bổ nhim Dư Kin Hưng làm Ủy viên Thành ủy, Ủy viên thườxgrn vụ, Bí thư Yến Kinh. nguồn tunghoanh.com

Dư Kin Hưng thân là Ủy viên bộ Chính trịpJ, là Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut, nay lạJhi đbbược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, quyn lc lạKfYi càng lớn.

Hàn Đông biết, Trung ương sắqjYp xếp như vy là muốn nhân cơ hội này đJGYPK x lý Trình Đồng – Bí thư Thành ủy tin nhim của Yến Kinh.

Nhưng mt khác, đhiu khiến Hàn Đông kinh ngạYPKc là, vn mnh của ông ngoạPXi hắPTBn - Dư Kin Hưng lạzi giống với vn mnh của một ngườXi nào đJó mà hắRMPn còn nhớ trong đaEvvpu.

Vốn dĩaEvđbbbbi trước, Dư Kin Hưng vào đbúng năm này lạMi t Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut mà lùi v tuyến hai, đsmến Hội đLvồng nhân dân đcMpJm nhim vịjb trí Phó chủ tịXpch Quốc hội. Còn ngườXi kế nhim của ông ta, đjbược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, vì phá đTcược một vụ đTcVjLi án khiến ngườAEi ta khiếp sợ, mà trong hai năm sau đTcó, thun lợi trở thành Chủ nhim Ủy ban kỷ lut Trung ương, trở thành một trong bảpJy Ủy viên thườLvng vụ lớn nhấRmQt.

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 29/07/2014

  hth2207@fb

  mấy tháng rồi mà sao chưa có tập mới nữa. chậm quá...

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 08/03/2014

  lethientrung

  truyen kha hay nhung cham qa.hj vong ngay dc 2 3 chap

 • Gửi lúc 20:57 Ngày 08/08/2013

  chung.nguyen.351@fb

  poster hot nhẩy