Trang chủ / Đô Thị / Người Cầm Quyền / Chương 457 : Ba sự kiện

Người Cầm Quyền

Chương 457 : Ba sự kiện
Ngườapi CầdSm Quyn
Tác giảs: NhấDBt Tam Ngũ ThấKot Cu

Chương 457: Ba s kin

Nhóm dịzMch: BachKhiet
Nguồn: Mê Truyn


BấzMm nút "Thu gọn" đmaPP thu gọn nội dungThu gọn


Hội nghịdS kết thúc, H HiểYyu Kiến vẻ mt nng n, đRi nhanh ra khỏi phòng hội nghịrR.

Mà ngược lạjUKi, HạeT Kim Cườsng lạTi vui vẻ mỉTm cườKoi, lớn tiếng nói chuyn với Hàn Đông.

HạK Kim CườGGQng tht s rấKot vui, chuyn ngày hôm na và Hàn Đông mỗi ngườwIi đgBj danh một ngườgBji, kết quảQzd đUju đtxdược thông qua trong Hội nghịgBj thườjUKng vụ với số phiếu 6/7. Đây quảP tht là một Hội nghịWG thườJng vụ y cảsm thấvy nhẹ nhõm nhấvt kểxs t khi đPến Tân Châu đYyến nay.

Tuy chỉirY là hai ngườwIi ở hai vịdS trí không quan trọng lắDJm, nhưng tình thế trong Hội nghịGGQ thườzxeng vụ lầBeWn này lạmaPi khiến Hạy Kim CườGGQng tht s vui mng, giống như đBã đCDwánh thắQzdng trong một cuộc chiến vy.

ThấdPy H HiểBu Kiến sắjUKc mt tối sầKom đKi ra khỏi Hội nghịCDw thườBng vụ, trong lòng HạNtJ Kim CườQOgng không khỏi cảjUKm thấTy vui sướng không thểdP nói nên lờIi.

- Hàn Đông này, quảYy tht đNtJã lôi kéo đzMược Hàn Quốc Bình rồi, tht s lợi hạQOgi đxvDJy. nguồn tunghoanh.com
Trong lòng HạCDw Kim Cườtxdng thầdPm nghĩzM,
- Con ngườWGi này, quảJtR tht biết giấxsu tài. E rằQzdng hắRn sớm đsKDã liên lạDmoc trước với Hàn Quốc Bình rồi, nhưng t sau khi hắIn đekJy Hoàng Văn Vn lên vịap trí Ủy viên thườIng vụ, hắdPn mới thểek hin tấapt cảwI nhữODQng vic này ra. HắTn nắoVam đPnược ba phiếu, còn mình và H HiểPnu Kiến đzxeu nắDmom đCDwược bốn phiếu, cũng tứRc là, cho dù hắQzdn đKonKng v phía bên nào, cũng đyu có thểP khống chế đDBược Hội nghịP thườNtJng vụ.

Nghĩzxe thông suốt đRược đsiu này, trong lòng HạDmo Kim CườODQng không khỏi cảvm thấtziy khiếp sợ. Hàn Đông làm đVVược tấNtJt cảsKD nhữYNYng vic này, cũng quảJtR tht quá khiến ngườgBji ta khiếp sợ rồi. Lẽ nào tấyt cảDmo nhữnKng vic này đNtJu là hắYNYn đDJã tính toán trước hết rồi, nếu không, tạKi sao hắtzin chỉsKD xuống tay với phía H HiểPu Kiến mà thôi?

- Cứxs như thế này, hắTn nắWGm đapược ba phiếu, cho dù là mình hay H Hiểvu Kiến, đDJu không thểBeW khinh thườjUKng hắPn đxsược. Nếu hắTn đKưa ra yêu cầVVu gì, chỉsKD cầdPn không quá mứwIc quá đJtRáng, cho dù là ai cũng phảWGi đsKDáp ứoVang rồi.
HạJ Kim Cườyng càng nghĩRsC càng cảVVm thấDJy con ngườjUKi Hàn Đông này quảGGQ tht quá biết nắCDwm bắmaPt thế cục rồi,
- Xem ra, hắRn chỉJtR là một Ủy viên thườdSng vụ xếp gầQOgn chót, nhưng sau khi nắdPm đBeWược hai phiếu là Hoàng Văn Vn và Hàn Quốc Bình, hắzMn lạODQi bỗng nhiên có đPnược thc lc ngang hàng với mình và H Hiểsu Kiến. Thm chí ngay cảv lờsKDi nói của nhân vt số ba trong Thành ủy, thân là Phó bí thư – Ngụy Dụ V - cũng không nng bằdPng Hàn Đông nữRsCa.
Nhìn gương mt mỉQzdm cườGGQi tươi tỉBeWnh của Hàn Đông, lúc này, s vui mng trong lòng HạzM Kim CườPng không còn nhiu như lúc trước nữYya. Bây giờDmo y đvã nhn thấyy đBược s vic khá nghiêm trọng, đmaPó chính là thế cục mà Hàn Đông lao tâm xếp đDJt, e rằrRng không phảdPi chỉzxe là muốn đdPánh tan cục din tốt đdPẹp này. Trong thc tế công tác, e rằNtJng hắQzdn sẽ không hoàn toàn nghiêng v phía y, mà là làm lợi ích một phía.

- Trước đBó hắDmon thểdP hin s thân thiết với mình, e rằGGQng cũng chỉxvđzMYy cho H HiểeTu Kiến thấxvy mà thôi. Trong lầBeWn Hội nghịI thườirYng vụ này hắTn thểQzd hin thc lc của hắyn, e rằsng sau này cũng không d dàng gì. Xem ra cho dù mình có lôi kéo thế nào đtxdi nữDJa, e rằQzdng hắtzin cũng sẽ không hoàn toàn da vào mình.

HạVV Kim CườirYng cũng hiểDJu rằQzdng, nếu Hàn Đông tht s đQzdBeWng v phía y, thì ít nhấDmot ở trong Hội nghịJtR thườBeWng vụ, y cũng có thểUj nắym giữzxe đtxdược quyn chủ đJtRộng rồi. Như vy, nhữNtJng ngày tháng của H HiểDJu Kiến tht không d sống tí nào. Như thế gã nhấvt đoVaUjnh sẽ nghĩJtR cách, sẽ nghĩPn đgBjến phía Tỉapnh ủy, hoc là theo một lối khác. Nói tóm lạDmoi, nếu một Bí thư Thành ủy nhưng lạaAi không nắRsCm đYNYược Hội nghịtxd thườmaPng vụ, chắwIc chắYNYn gã sẽ không vui, như vy chắVVc chắxsn gã sẽ thông qua một cách khác đwIKo thay đekổi. Như vy Hàn Đông đYyxvng v phía y, thì sẽ bứVVc H HiểPnu Kiến đKoến mứPc sẽ làm ra nhữtxdng thủ đKoạaAn bấtzit đUjnKc dĩK, thì s vic ngược lạjUKi sẽ không đBược tốt lắKom.

Nhưng nếu Hàn Đông cứs giữI tình hình như thế này, cứap đQzdDJng giữdPa s la chọn hợp tác với H HiểBu Kiến hoc HạDmo Kim CườdPng, như thế mọi vic đzMu sẽ thun lợi, y cũng sẽ có đeTược lợi ích lớn hơn. Khi Hàn Đông tht s nghiêng v một phía nào đxvó, quan trườCDwng của thành phố Tân Châu, sẽ lp tứODQc biến thành một cục din đPáng buồn. Mc dù H HiểJu Kiến bịDJ áp chế, nhưng nếu y toàn lc phảapn kích thì còn thiếu rấapt nhiu đapườTng sống. Còn Hàn Đông cứGGQ giữxs thế trung lp, thì s vic sẽ có nhiu khảnK năng thay đDJổi hơn, mà H HiểODQu Kiến cũng không đDJến nỗi bịKo áp chế quá đJtRáng đgBjến nỗi làm ra một số vic cc đJoan.

- Nếu đtxdổi lạODQi là tôi, e rằDJng cũng sẽ chọn làm như vy.
HạjUK Kim CườBng thầdPm nghĩnK trong lòng, không khỏi lộ ra một tia cườJi khổ, trong lòng đdSã quyết đytzinh, sau này đirYối x với Hàn Đông, tht s phảaAi dụng tâm hơn mới đrRược.

Tình hình của Hội nghịoVa thườvng vụ thành phố Tân Châu, rấzMt nhanh lin truyn đeki khắaAp Tân Châu. RấRsCt nhiu ngườaAi đrRu biết, Bí thư Thành ủy H Hiểtziu Kiến và Phó bí thư Ngụy Dụ V liên kết lạapi, nhưng vn không đUjPnch lạODQi đDmoược HạCDw Kim CườCDwng. Chủ tịGGQch thành phố HạsKD Kim Cườvng dưới s trợ giúp của nhóm ngườYyi HạODQ Đông, đapã áp chế đdPược H HiểwIu Kiến trong Hội nghịDJ thườsng vụ, giành đnKược thắCDwng lợi toàn din. Mc dù chỉeT là sắQOgp xếp hai vịgBj trí v mt nhân s, nhưng ý nghĩTa của nó lạDmoi không h nhỏ.

Trong khoảtxdng thờrRi gian ngắCDwn, quan trườyng của thành phố Tân Châu, lạBeWi nổi sóng, quảdP tht cũng có một loạnKi thế cục đDmoUjo ngược.

Đồng thờwIi với s thay đJổi trong cục din Thành ủy, Qun ủy qun Cao BằRng cũng có một chút thay đDmoổi mới. Cùng với vic Thườxsng Trác Bân đQOgược Thành ủy bổ nhim làm Ủy viên thườaAng vụ Qun ủy, nhóm ngườIi Bí thư ĐnKng ủy Công an, Chủ tịeTch qun ThườirYng Tĩxsnh Phong lin nắNtJm đKoược quyn chủ đKoộng trong Qun ủy Cao BằdSng. Không quá hai ngày, Chu Chính lin đdPược bổ nhim làm Trưởng phòng Công an qun Cao BằVVng.

Một loạKot nhữRsCng s thay đzxeổi này, dn đmaPến kết quảwI chính là, Hàn Đông bỗng chốc bn hơn rấrRt nhiu, mỗi ngày đUju có rấrRt nhiu cán bộ thông qua TảK NhấIt Sơn đvQOg xin chỉJtR thịPn Hàn Đông muốn đdPi báo cáo công tác với cấPp trên. Thân trong chốn quan trườYNYng, tin tứDmoc các phương din đeTương nhiên cũng sẽ rấPnt nhanh chóng. Nếu bây giờeT Hàn Đông đWGã nắdSm đgBjược thế mạDJnh lớn như vy, nhữnKng ngườirYi có chút đIYyu óc thì phảPni biết nắxvm bắIt cơ hội.

Tuy nhiên không phảdPi ngườjUKi nào Hàn Đông cũng gp, ngườaAi bình thườUjng đODQu đyã bịoVa TảaA Nhấtxdt Sơn t chối khéo, chỉRsC có nhữJtRng nhân vt quan trọng mới đKoược Hàn Đông bớt chút thờJtRi gian mà gp mt.

Tuy Hàn Đông cũng hy vọng có thểT nhanh chóng làm đxvược vic gì đwIó, làm đBeWược vic lớn, nhưng cũng biết vội vàng quá thì sẽ chng đsược gì, cho nên cũng không làm vic quá vội vàng. Như bây giờQOg trong tay Hàn Đông đRang cầKom sách lược kinh doanh thành thịtzi mà TảDB NhấjUKt Sơn viết, tuy bên trong có rấKt nhiu phương pháp Hàn Đông cũng đTồng tình, nhưng nếu tht s thc hin, lạKoi không phảgBji trong chốc lát đKoã có thểQzd thc hin đgBjược. Dù sao bây giờwI Hàn Đông cũng chưa phảwIi là Bí thư Thành ủy, thm chí Chủ tịgBjch thành phố cũng chưa đsKDược. Mc dù bây giờDJ đdPã có đBược một chút quyn lc nhấRt đUjdSnh, nhưng muốn làm lớn một phen, vn còn phảeTi suy nghĩgBj tht k nữBa.

Hàn Đông bây giờYNY vn còn phảyi va chuẩYNYn bịoVa, va tích lũy sứKoc mạjUKnh.

Tháng tư năm chín lăm, Trung Quốc đvã xảsy ra một vài vic lớn.

Mc dù Hàn Đông đBeWang ở trong thành phố Tân Châu, nhưng đDmoối với một số vic trong h thống quan chứDJc cấnKp cao của Trung Quốc, hắDmon vn thỉrRnh thoảDJng quan tâm đJến. Trong đdPó có ba vic, là trọng đirYiểtxdm chú ý của Hàn Đông.

Vic thứtxd nhấIt, ngày mườYyi một tháng tư, nhà cách mạsKDng vô sảsKDn, chính trịJtR gia vĩQOg đgBjBeWi, ngườvi kit xuấCDwt của chủ nghĩNtJa Mác, một trong nhữYNYng ngườaAi đUjt nn móng cho vic khai sáng xây dng kinh tế của nước Cộng hòa Trung Hoa, ngườBeWi lãnh đKonKo kit xuấRt và có kinh nghim của ĐQOgng và nhà nước Trung Hoa – đirYồng chí TạirY Vân Phi, vì bnh nng mà qua đKDBi ở Yến Kinh, hưởng thọ chín mươi tuổi.

VịR lão thành TạaA Vân Phi này, cũng giống như ông nội của Hàn Đông vy, là một trong nhữrRng cán tay trái phảNtJi của Thủ tướng Nam Tuầtxdn, có uy vọng rấyt lớn trong giới cán bộ cấzMp cao Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc dng nước, ông vn luôn ở bên cạODQnh Thủ tướng Nam TuầTn giúp đRỡ trong nhữvng công vic v mt kinh tế, lp đwIược nhữPnng công lao rấzMt lớn, thm chí còn có thểxs nói v đYNYzMa vịJ còn quan trọng hơn ông cụ Hàn rấRsCt nhiu. ChỉODQđdSiu mấjUKy năm nay ông cụ Hàn lấYyy lùi làm tiến, lùi v tuyến hai nghỉQOg ngơi, lạnKi đQzdược Thủ tướng Nam TuầaAn nểDB trọng hơn, nên mới dầdSn dầVVn có đRsCược thế ngang bằyng với ông cụ TạYy.

Ông cụ TạDB qua đWGYyi, khiến Thủ tướng Nam TuầIn vô cùng đtziau lòng. Ông cụ Hàn cũng rấQOgt tiếc nuối, dù sao cũng là ngườzxei cùng một thờPi với họ, đvu là nhữapng chiến hữvu cùng sát vai chiến đapDBu, tình bạgBjn cách mạQOgng mấKoy chục năm nay, sâu sắKc đsKDến dườGGQng nào. Bây giờYNY ai cũng đJu già đUji, bạmaPn chiến hữYNYu tng ngườJtRi tng ngườxvi qua đPJtRi, bọn họ nhìn ngườvi nghĩWG đaAến ta, không khỏi có chút thương cảzMm.

Ông cụ Hàn sau khi đKoi tin ông cụ TạJtR một đsKDoạdSn đwIườODQng v, lạeTi gp riêng Thủ tướng Nam TuầODQn một lúc. Còn v vic họ đDmoã nói nhữCDwng chuyn gì với nhau, thì không ai biết đBeWược. Nhưng sau khi ông cụ Hàn v nhà, lạJtRi gọi đIin thoạtzii cho Hàn Đông, hỏi tỉjUK mỉQOg v công vic của hắUjn ở thành phố Tân Châu, dn dò Hàn Đông cố gắgBjng làm vic cho tốt.

Hàn Đông hiểBu đPnược tâm tình của ông cụ, cũng không biết phảdPi nói thế nào. Đồng thờmaPi Hàn Đông cũng biết một hai năm nữya thm chí Thủ tướng Nam TuầVVn cũng sẽ ra đdSi, sinh lão bnh t, đKiu này cũng là thườGGQng tình của con ngườQOgi.

Nhưng Hàn Đông cũng cảzMm nhn đJược một chút áp lc. Dù sao bây giờI cũng vì thay đtxdổi của Hàn Đông, vn mnh của nhà họ Hàn đtxdã có rấODQt nhiu thay đrRổi. Nhưng đxsồng thờYNYi với đNtJó s thay đBeWổi còn có cảWG đTối thủ của Hàn Đông, Tô Xán bây giờYy cũng khác với đsKDPni trước, tuy thế phát triểODQn không mạWGnh bằPng Hàn Đông, nhưng bước đJtRi rấQOgt vữIng chắtxdc, khiến Hàn Đông cảxsm thấsKDy có áp lc rấaAt lớn.

Vic thứYNY hai, ngày mườJtRi ba tháng tư, Ủy ban CảKoi cách chế đQzdCDwnh Quốc gia gi xuống《NhữWGng đDBiểJtRm cơ bảKon v thc hin cảzMi cách thểQOg chế năm 1995》. Nội dung chủ yếu là: ThứUj nhấCDwt, tăng cườaAng cảPni cách doanh nghip nhà nước, tiến thêm một bước trong vic phát huy tác dụng chủ đUjYyo và cốt cán của doanh nghip va và lớn; Thứxv hai, tích cc đDJVVy mạeTnh vic cảTi cách chế đPộ nhà ở và cảgBji cách thểODQ chế bảUjo hiểRsCm thấsKDt nghip xã hội ở các thành thịxv và thịYy trấsn, lấtxdy công nhân viên chứzxec xí nghip nuôi dưỡng ngườjUKi già và giúp đNtJỡ ngườQzdi thấUjt nghip; Thứtzi ba, củng cố và hoàn thin cảtzii cách thểDmo chế quảgBjn lý vĩGGQ mô; ThứP tư, đxsaAy mạInh vic bồi dưỡng thịPn trườRsCng, nắCDwm cht lp pháp kinh tế, cảRi cách trình t kinh tế; ThứQzd năm, tiếp tục đDBi sâu vào vấNtJn đK cảvi cách thểwI chế kinh tế nông thôn, thúc đjUKmaPy nn kinh tế nông thôn phát triểnKn toàn din; ThứeT sáu, nắjUKm bắJtRt đrRmaPa đgBjiểCDwm làm thí nghim cảeki cách, tổng kết kinh nghim, tng bước mở rộng.

NhữNtJng đgBjiểYNYm cơ bảsn thc hin này, đgBjối với phương hướng cảCDwi cách thểWG chế kinh tế của nước Trung Quốc sau này, mang một ý nghĩQOga mang tính chỉirY đBKoo. Hàn Đông đWGã nghiên cứdPu chuyên sâu v vic này, đsKDối với vic phát triểIn v sau này của Hàn Đông cũng rấUjt quan trọng. Tuy Hàn Đông biết thế cục phát triểapn mạaAnh sau này, nhưng nhữirYng chi tiết nhỏ hơn, Hàn Đông lạxvi phảODQi da vào bảvn thân mình đJsDmonh hội, đDJYy nỗ lc.

Còn vic thứCDw ba, đsối với Hàn Đông mà nói là vô cùng có ý nghĩQOga.

Ngày hai mươi bảRsCy tháng tư, Ủy viên thườWGng vụ bộ Chính trịKo trung ương Cổ ThầsKDn Dương đgBjược s ủy thác của Trung ương tuyên bố tạWGi Hội nghịJ cán bộ Yến Kinh: Bổ nhim Dư Kin Hưng làm Ủy viên Thành ủy, Ủy viên thườmaPn vụ, Bí thư Yến Kinh.

Dư Kin Hưng thân là Ủy viên bộ Chính trịaA, là Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut, nay lạWGi đRược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, quyn lc lạKoi càng lớn.

Hàn Đông biết, Trung ương sắaAp xếp như vy là muốn nhân cơ hội này đPRsC x lý Trình Đồng – Bí thư Thành ủy tin nhim của Yến Kinh.

Nhưng mt khác, đyiu khiến Hàn Đông kinh ngạxsc là, vn mnh của ông ngoạapi hắapn - Dư Kin Hưng lạQzdi giống với vn mnh của một ngườNtJi nào đgBjó mà hắIn còn nhớ trong đapvu.

Vốn dĩJđdPoVai trước, Dư Kin Hưng vào đNtJúng năm này lạgBji t Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut mà lùi v tuyến hai, đwIến Hội đapồng nhân dân đszMm nhim vịGGQ trí Phó chủ tịwIch Quốc hội. Còn ngườsi kế nhim của ông ta, đQOgược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, vì phá đtxdược một vụ đJBi án khiến ngườDmoi ta khiếp sợ, mà trong hai năm sau đirYó, thun lợi trở thành Chủ nhim Ủy ban kỷ lut Trung ương, trở thành một trong bảWGy Ủy viên thườPnng vụ lớn nhấQzdt.

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 29/07/2014

  hth2207@fb

  mấy tháng rồi mà sao chưa có tập mới nữa. chậm quá...

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 08/03/2014

  lethientrung

  truyen kha hay nhung cham qa.hj vong ngay dc 2 3 chap

 • Gửi lúc 20:57 Ngày 08/08/2013

  chung.nguyen.351@fb

  poster hot nhẩy