Trang chủ / Đô Thị / Người Cầm Quyền / Chương 457 : Ba sự kiện

Người Cầm Quyền

Chương 457 : Ba sự kiện
Ngườpi Cầmfxm Quyn
Tác giảFfF: NhấIGt Tam Ngũ Thấvt Cu

Chương 457: Ba s kin

Nhóm dịJAch: BachKhiet
Nguồn: Mê Truyn


Bấgwym nút "Thu gọn" đkyPI thu gọn nội dungThu gọn


Hội nghịwIi kết thúc, H HiểIu Kiến vẻ mt nng n, đJAi nhanh ra khỏi phòng hội nghịPt.

Mà ngược lạIGi, HạvP Kim CườiIng lạPvi vui vẻ mỉDqXm cườXRi, lớn tiếng nói chuyn với Hàn Đông.

HạD Kim CườgZpng tht s rấWt vui, chuyn ngày hôm na và Hàn Đông mỗi ngườqi đi danh một ngườyWi, kết quảwIi đhru đTRJược thông qua trong Hội nghịwIi thườvPng vụ với số phiếu 6/7. Đây quảq tht là một Hội nghịTRJ thườfDOng vụ y cảpwm thấIy nhẹ nhõm nhấIGt kểP t khi đwIiến Tân Châu đXhpến nay.

Tuy chỉG là hai ngườWi ở hai vịOBQ trí không quan trọng lắDm, nhưng tình thế trong Hội nghịmfx thườTRJng vụ lầqnvn này lạfDOi khiến Hạgwy Kim CườGng tht s vui mng, giống như đdjyã đyPIánh thắpwng trong một cuộc chiến vy.

ThấTRJy H Hiểnqu Kiến sắqXfc mt tối sầlJPm đPvi ra khỏi Hội nghịBY thườvng vụ, trong lòng Hạdjy Kim CườIGng không khỏi cảTRJm thấqy vui sướng không thểqnv nói nên lờmfxi.

- Hàn Đông này, quảRk tht đFfFã lôi kéo đOBQược Hàn Quốc Bình rồi, tht s lợi hạhri đEdTZqy.
Trong lòng HạBY Kim Cườqnvng thầpm nghĩfo,
- Con ngườiimi này, quảpK tht biết giấQNu tài. E rằBYng hắIn sớm đPã liên lạJAc trước với Hàn Quốc Bình rồi, nhưng t sau khi hắIGn đdjyjDy Hoàng Văn Vn lên vịgZp trí Ủy viên thườBYng vụ, hắiin mới thểgwy hin tấQNt cảfDO nhữPtng vic này ra. Hắnqn nắfom đXRược ba phiếu, còn mình và H Hiểgwyu Kiến đhru nắqXfm đhrược bốn phiếu, cũng tứpc là, cho dù hắxlgn đyPIiIng v phía bên nào, cũng đFfFu có thểXhp khống chế đEdTược Hội nghịBY thườJpng vụ.

NghĩqXf thông suốt điIược đlJPiu này, trong lòng Hại Kim Cườing không khỏi cảfom thấWy khiếp sợ. Hàn Đông làm đfEOược tấWt cảpK nhữhrng vic này, cũng quảgZp tht quá khiến ngườJAi ta khiếp sợ rồi. Lẽ nào tấwIit cảyPI nhữqnvng vic này đTRJu là hắDn đZqã tính toán trước hết rồi, nếu không, tạZqi sao hắxlgn chỉEdT xuống tay với phía H Hiểxlgu Kiến mà thôi?

- CứP như thế này, hắpn nắdjym điIược ba phiếu, cho dù là mình hay H Hiểmfxu Kiến, đjDu không thểwIi khinh thườjDng hắDqXn đIược. Nếu hắXhpn đvPưa ra yêu cầOBQu gì, chỉEdT cầBYn không quá mứOBQc quá đXhpáng, cho dù là ai cũng phảyPIi đmfxáp ứgwyng rồi.
HạRk Kim CườQNng càng nghĩyPI càng cảQNm thấJpy con ngườpi Hàn Đông này quảXR tht quá biết nắvm bắIGt thế cục rồi,
- Xem ra, hắiimn chỉiI là một Ủy viên thườZqng vụ xếp gầfDOn chót, nhưng sau khi nắDm đpKược hai phiếu là Hoàng Văn Vn và Hàn Quốc Bình, hắOBQn lạEdTi bỗng nhiên có đIGược thc lc ngang hàng với mình và H HiểIu Kiến. Thm chí ngay cảyW lờPi nói của nhân vt số ba trong Thành ủy, thân là Phó bí thư – Ngụy Dụ V - cũng không nng bằXRng Hàn Đông nữOBQa.
Nhìn gương mt mỉyWm cườIi tươi tỉknh của Hàn Đông, lúc này, s vui mng trong lòng HạfDO Kim CườwIing không còn nhiu như lúc trước nữPa. Bây giờfEO y đPtã nhn thấQNy đGược s vic khá nghiêm trọng, đPtó chính là thế cục mà Hàn Đông lao tâm xếp đqXft, e rằfong không phảiii chỉDqX là muốn đWánh tan cục din tốt đlJPẹp này. Trong thc tế công tác, e rằpng hắIGn sẽ không hoàn toàn nghiêng v phía y, mà là làm lợi ích một phía.

- Trước đqó hắOqgn thểlJP hin s thân thiết với mình, e rằwIing cũng chỉjDđiifo cho H Hiểiu Kiến thấPty mà thôi. Trong lầIn Hội nghịp thườnqng vụ này hắXRn thểRk hin thc lc của hắwIin, e rằGng sau này cũng không d dàng gì. Xem ra cho dù mình có lôi kéo thế nào đki nữpwa, e rằTRJng hắqn cũng sẽ không hoàn toàn da vào mình.

HạEdT Kim Cườxlgng cũng hiểku rằJpng, nếu Hàn Đông tht s đwIiqng v phía y, thì ít nhấwIit ở trong Hội nghịq thườqXfng vụ, y cũng có thểqXf nắZqm giữxlg đJAược quyn chủ đDqXộng rồi. Như vy, nhữpwng ngày tháng của H Hiểiiu Kiến tht không d sống tí nào. Như thế gã nhấfDOt đPxlgnh sẽ nghĩFfF cách, sẽ nghĩv đhrến phía Tỉknh ủy, hoc là theo một lối khác. Nói tóm lạvPi, nếu một Bí thư Thành ủy nhưng lạqi không nắQNm đDược Hội nghịgZp thườpKng vụ, chắZqc chắdjyn gã sẽ không vui, như vy chắZqc chắfon gã sẽ thông qua một cách khác đPvgZp thay đXRổi. Như vy Hàn Đông đlJPiimng v phía y, thì sẽ bứRkc H HiểOqgu Kiến đFfFến mứvc sẽ làm ra nhữhrng thủ đpKoạfDOn bấqnvt đZqIc dĩfEO, thì s vic ngược lạEdTi sẽ không đOqgược tốt lắPvm.

Nhưng nếu Hàn Đông cứyPI giữyPI tình hình như thế này, cứwIi đvPkng giữRka s la chọn hợp tác với H HiểiIu Kiến hoc HạTRJ Kim Cườpwng, như thế mọi vic đdjyu sẽ thun lợi, y cũng sẽ có đFfFược lợi ích lớn hơn. Khi Hàn Đông tht s nghiêng v một phía nào đió, quan trườlJPng của thành phố Tân Châu, sẽ lp tứfDOc biến thành một cục din đDáng buồn. Mc dù H HiểXRu Kiến bịxlg áp chế, nhưng nếu y toàn lc phảfDOn kích thì còn thiếu rấOqgt nhiu đvPườOBQng sống. Còn Hàn Đông cứDqX giữI thế trung lp, thì s vic sẽ có nhiu khảnq năng thay đXRổi hơn, mà H HiểDqXu Kiến cũng không đpến nỗi bịD áp chế quá đgwyáng đfoến nỗi làm ra một số vic cc đXRoan.

- Nếu đQNổi lạOqgi là tôi, e rằJAng cũng sẽ chọn làm như vy.
Hạmfx Kim CườZqng thầiim nghĩdjy trong lòng, không khỏi lộ ra một tia cườJpi khổ, trong lòng đgZpã quyết điiqnh, sau này đDối x với Hàn Đông, tht s phảwIii dụng tâm hơn mới đqXfược.

Tình hình của Hội nghịJp thườTRJng vụ thành phố Tân Châu, rấjDt nhanh lin truyn đjDi khắpp Tân Châu. RấyWt nhiu ngườnqi đku biết, Bí thư Thành ủy H Hiểvu Kiến và Phó bí thư Ngụy Dụ V liên kết lạyWi, nhưng vn không đOBQPtch lạIGi đnqược Hạp Kim CườZqng. Chủ tịnqch thành phố HạyPI Kim CườBYng dưới s trợ giúp của nhóm ngườDi Hạpw Đông, đGã áp chế đXRược H Hiểfou Kiến trong Hội nghịk thườIng vụ, giành đkược thắnqng lợi toàn din. Mc dù chỉOBQ là sắip xếp hai vịW trí v mt nhân s, nhưng ý nghĩJAa của nó lạgwyi không h nhỏ.

Trong khoảOqgng thờmfxi gian ngắPtn, quan trườdjyng của thành phố Tân Châu, lạwIii nổi sóng, quảiI tht cũng có một loạjDi thế cục đmfxvo ngược.

Đồng thờnqi với s thay đqXfổi trong cục din Thành ủy, Qun ủy qun Cao Bằvng cũng có một chút thay đXhpổi mới. Cùng với vic ThườDqXng Trác Bân đfEOược Thành ủy bổ nhim làm Ủy viên thườgwyng vụ Qun ủy, nhóm ngườnqi Bí thư ĐJpng ủy Công an, Chủ tịXhpch qun ThườfEOng TĩpKnh Phong lin nắdjym đgwyược quyn chủ đvPộng trong Qun ủy Cao BằIGng. Không quá hai ngày, Chu Chính lin đyPIược bổ nhim làm Trưởng phòng Công an qun Cao BằJpng.

Một loạwIit nhữPtng s thay đFfFổi này, dn đqnvến kết quảq chính là, Hàn Đông bỗng chốc bn hơn rấFfFt nhiu, mỗi ngày đpwu có rấqt nhiu cán bộ thông qua TảFfF NhấEdTt Sơn đXhpp xin chỉlJP thịQN Hàn Đông muốn đFfFi báo cáo công tác với cấIGp trên. Thân trong chốn quan trườWng, tin tứfEOc các phương din đXhpương nhiên cũng sẽ rấfEOt nhanh chóng. Nếu bây giờXhp Hàn Đông đlJPã nắqnvm đqXfược thế mạZqnh lớn như vy, nhữWng ngườvi có chút đfDOfDOu óc thì phảDqXi biết nắmfxm bắyPIt cơ hội.

Tuy nhiên không phảmfxi ngườEdTi nào Hàn Đông cũng gp, ngườfDOi bình thườwIing đPu đgwyã bịhr TảXR NhấgZpt Sơn t chối khéo, chỉwIi có nhữyWng nhân vt quan trọng mới đRkược Hàn Đông bớt chút thờOqgi gian mà gp mt.

Tuy Hàn Đông cũng hy vọng có thểfo nhanh chóng làm đvPược vic gì đnqó, làm đqnvược vic lớn, nhưng cũng biết vội vàng quá thì sẽ chng đmfxược gì, cho nên cũng không làm vic quá vội vàng. Như bây giờRk trong tay Hàn Đông đXhpang cầxlgm sách lược kinh doanh thành thịmfx mà TảI Nhấnqt Sơn viết, tuy bên trong có rấfEOt nhiu phương pháp Hàn Đông cũng đpwồng tình, nhưng nếu tht s thc hin, lạlJPi không phảXRi trong chốc lát đyPIã có thểXR thc hin đIược. Dù sao bây giờD Hàn Đông cũng chưa phảqi là Bí thư Thành ủy, thm chí Chủ tịqXfch thành phố cũng chưa điimược. Mc dù bây giờnq đFfFã có đkược một chút quyn lc nhấjDt đyPIgZpnh, nhưng muốn làm lớn một phen, vn còn phảPti suy nghĩJp tht k nữhra.

Hàn Đông bây giờFfF vn còn phảJpi va chuẩvPn bịmfx, va tích lũy sứvPc mạwIinh.

Tháng tư năm chín lăm, Trung Quốc đIã xảpKy ra một vài vic lớn.

Mc dù Hàn Đông điIang ở trong thành phố Tân Châu, nhưng đBYối với một số vic trong h thống quan chứqc cấpwp cao của Trung Quốc, hắOqgn vn thỉXhpnh thoảfEOng quan tâm đPến. Trong đyPIó có ba vic, là trọng đmfxiểjDm chú ý của Hàn Đông.

Vic thứP nhấRkt, ngày mườqXfi một tháng tư, nhà cách mạqnvng vô sảiimn, chính trịq gia vĩnq đqnvXRi, ngườhri kit xuấDt của chủ nghĩWa Mác, một trong nhữqnvng ngườPvi đlJPt nn móng cho vic khai sáng xây dng kinh tế của nước Cộng hòa Trung Hoa, ngườOBQi lãnh đPtio kit xuấyWt và có kinh nghim của ĐGng và nhà nước Trung Hoa – đIGồng chí TạTRJ Vân Phi, vì bnh nng mà qua đyPIRki ở Yến Kinh, hưởng thọ chín mươi tuổi.

VịpK lão thành Tạmfx Vân Phi này, cũng giống như ông nội của Hàn Đông vy, là một trong nhữwIing cán tay trái phảmfxi của Thủ tướng Nam TuầIGn, có uy vọng rấdjyt lớn trong giới cán bộ cấpp cao Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc dng nước, ông vn luôn ở bên cạiinh Thủ tướng Nam TuầTRJn giúp đqXfỡ trong nhữlJPng công vic v mt kinh tế, lp đqnvược nhữOqgng công lao rấhrt lớn, thm chí còn có thểW nói v đpwBYa vịW còn quan trọng hơn ông cụ Hàn rấIGt nhiu. ChỉvđWiu mấOqgy năm nay ông cụ Hàn lấOBQy lùi làm tiến, lùi v tuyến hai nghỉp ngơi, lạBYi đqược Thủ tướng Nam TuầZqn nểEdT trọng hơn, nên mới dầjDn dầBYn có điiược thế ngang bằiIng với ông cụ Tạk.

Ông cụ TạJA qua đOBQii, khiến Thủ tướng Nam TuầPvn vô cùng đdjyau lòng. Ông cụ Hàn cũng rấOqgt tiếc nuối, dù sao cũng là ngườFfFi cùng một thờPvi với họ, đIu là nhữjDng chiến hữIGu cùng sát vai chiến đyWgwyu, tình bạyPIn cách mạfong mấJAy chục năm nay, sâu sắvPc đpến dườXhpng nào. Bây giờXhp ai cũng đFfFu già đvPi, bạEdTn chiến hữJpu tng ngườfoi tng ngườii qua đDqXpKi, bọn họ nhìn ngườIi nghĩOqg đQNến ta, không khỏi có chút thương cảhrm.

Ông cụ Hàn sau khi đFfFi tin ông cụ TạXhp một đgwyoạWn đJAườpKng v, lạfDOi gp riêng Thủ tướng Nam Tuầqn một lúc. Còn v vic họ đqnvã nói nhữDqXng chuyn gì với nhau, thì không ai biết đXRược. Nhưng sau khi ông cụ Hàn v nhà, lạXRi gọi điiin thoạDi cho Hàn Đông, hỏi tỉhr mỉi v công vic của hắZqn ở thành phố Tân Châu, dn dò Hàn Đông cố gắOqgng làm vic cho tốt.

Hàn Đông hiểJpu đkược tâm tình của ông cụ, cũng không biết phảgZpi nói thế nào. Đồng thờhri Hàn Đông cũng biết một hai năm nữpa thm chí Thủ tướng Nam TuầJAn cũng sẽ ra đnqi, sinh lão bnh t, đjDiu này cũng là thườfong tình của con ngườlJPi.

Nhưng Hàn Đông cũng cảFfFm nhn đfoược một chút áp lc. Dù sao bây giờfo cũng vì thay điổi của Hàn Đông, vn mnh của nhà họ Hàn đmfxã có rấRkt nhiu thay đOqgổi. Nhưng đIồng thờhri với đió s thay đyWổi còn có cảRk đXRối thủ của Hàn Đông, Tô Xán bây giờgwy cũng khác với đWTRJi trước, tuy thế phát triểPvn không mạPnh bằOBQng Hàn Đông, nhưng bước đJAi rấGt vữPtng chắkc, khiến Hàn Đông cảgZpm thấGy có áp lc rấQNt lớn.

Vic thứPv hai, ngày mườOBQi ba tháng tư, Ủy ban CảvPi cách chế đxlgfDOnh Quốc gia gi xuống《NhữPvng đGiểJAm cơ bảiIn v thc hin cảnqi cách thểyW chế năm 1995》. Nội dung chủ yếu là: ThứP nhấDt, tăng cườqnvng cảOBQi cách doanh nghip nhà nước, tiến thêm một bước trong vic phát huy tác dụng chủ điimxlgo và cốt cán của doanh nghip va và lớn; ThứOBQ hai, tích cc đPnqy mạInh vic cảIi cách chế đlJPộ nhà ở và cảfEOi cách thểqnv chế bảlJPo hiểIm thấyWt nghip xã hội ở các thành thịk và thịBY trấdjyn, lấfDOy công nhân viên chứlJPc xí nghip nuôi dưỡng ngườDqXi già và giúp đPỡ ngườgZpi thấDt nghip; Thứmfx ba, củng cố và hoàn thin cảpi cách thểBY chế quảgwyn lý vĩv mô; ThứyPI tư, điIiy mạinh vic bồi dưỡng thịpw trườXRng, nắdjym cht lp pháp kinh tế, cảfDOi cách trình t kinh tế; ThứiI năm, tiếp tục đfoi sâu vào vấiin đi cảEdTi cách thểiim chế kinh tế nông thôn, thúc đnqGy nn kinh tế nông thôn phát triểDn toàn din; ThứZq sáu, nắiim bắPvt đOBQqXfa đwIiiểWm làm thí nghim cảpwi cách, tổng kết kinh nghim, tng bước mở rộng.

NhữJpng đgwyiểvm cơ bảlJPn thc hin này, đfDOối với phương hướng cảQNi cách thểgZp chế kinh tế của nước Trung Quốc sau này, mang một ý nghĩvPa mang tính chỉqXf đhrWo. Hàn Đông đpã nghiên cứEdTu chuyên sâu v vic này, đOBQối với vic phát triểpKn v sau này của Hàn Đông cũng rấgwyt quan trọng. Tuy Hàn Đông biết thế cục phát triểFfFn mạDqXnh sau này, nhưng nhữpwng chi tiết nhỏ hơn, Hàn Đông lạwIii phảki da vào bảEdTn thân mình đEdTfoQNnh hội, đOBQQN nỗ lc.

Còn vic thứxlg ba, đDqXối với Hàn Đông mà nói là vô cùng có ý nghĩIa.

Ngày hai mươi bảhry tháng tư, Ủy viên thườWng vụ bộ Chính trịgwy trung ương Cổ ThầIn Dương điiược s ủy thác của Trung ương tuyên bố tạXhpi Hội nghịD cán bộ Yến Kinh: Bổ nhim Dư Kin Hưng làm Ủy viên Thành ủy, Ủy viên thườgwyn vụ, Bí thư Yến Kinh.

Dư Kin Hưng thân là Ủy viên bộ Chính trịOqg, là Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut, nay lạlJPi đOqgược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, quyn lc lạlJPi càng lớn.

Hàn Đông biết, Trung ương sắOqgp xếp như vy là muốn nhân cơ hội này đmfxii x lý Trình Đồng – Bí thư Thành ủy tin nhim của Yến Kinh.

Nhưng mt khác, đkiu khiến Hàn Đông kinh ngạGc là, vn mnh của ông ngoạWi hắwIin - Dư Kin Hưng lạXhpi giống với vn mnh của một ngườhri nào đJpó mà hắPvn còn nhớ trong đpKvPu.

Vốn dĩBYđwIijDi trước, Dư Kin Hưng vào đgwyúng năm này lạfoi t Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut mà lùi v tuyến hai, đXRến Hội đyPIồng nhân dân đkOBQm nhim vịlJP trí Phó chủ tịJpch Quốc hội. Còn ngườlJPi kế nhim của ông ta, đRkược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, vì phá đXhpược một vụ đyWXRi án khiến ngườiIi ta khiếp sợ, mà trong hai năm sau đpKó, thun lợi trở thành Chủ nhim Ủy ban kỷ lut Trung ương, trở thành một trong bảJAy Ủy viên thườJpng vụ lớn nhấXhpt.

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 29/07/2014

  hth2207@fb

  mấy tháng rồi mà sao chưa có tập mới nữa. chậm quá...

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 08/03/2014

  lethientrung

  truyen kha hay nhung cham qa.hj vong ngay dc 2 3 chap

 • Gửi lúc 20:57 Ngày 08/08/2013

  chung.nguyen.351@fb

  poster hot nhẩy