Trang chủ / Đô Thị / Người Cầm Quyền / Chương 457 : Ba sự kiện

Người Cầm Quyền

Chương 457 : Ba sự kiện
NgườIi CầIWm Quyn
Tác giảFmO: NhấcQjt Tam Ngũ ThấfNLt Cu

Chương 457: Ba s kin

Nhóm dịIWch: BachKhiet
Nguồn: Mê Truyn


BấTvm nút "Thu gọn" đFmOK thu gọn nội dungThu gọn


Hội nghịOZ kết thúc, H HiểnaJu Kiến vẻ mt nng n, đwPLi nhanh ra khỏi phòng hội nghịawM.

Mà ngược lạCi, HạwC Kim Cườkykng lạMIi vui vẻ mỉPNm cườkKXi, lớn tiếng nói chuyn với Hàn Đông.

HạXFg Kim CườWVng tht s rấFmOt vui, chuyn ngày hôm na và Hàn Đông mỗi ngườPUi đC danh một ngườkyki, kết quảBcF đJxxu đdwfược thông qua trong Hội nghịgK thườOTOng vụ với số phiếu 6/7. Đây quảcQj tht là một Hội nghịawM thườfng vụ y cảKm thấkKXy nhẹ nhõm nhấgit kểkyk t khi đlIOến Tân Châu đKlmến nay.

Tuy chỉXFg là hai ngườFmOi ở hai vịkKX trí không quan trọng lắmUgm, nhưng tình thế trong Hội nghịU thườPNng vụ lầakn này lạCi khiến HạnaJ Kim CườOTOng tht s vui mng, giống như đxQã đIánh thắmUgng trong một cuộc chiến vy.

Thấdwfy H HiểFmOu Kiến sắgic mt tối sầxKm đXFgi ra khỏi Hội nghịgK thườIng vụ, trong lòng Hạgi Kim Cườcng không khỏi cảawMm thấxQy vui sướng không thểPU nói nên lờmWai.

- Hàn Đông này, quảmUg tht đKlmã lôi kéo đJxxược Hàn Quốc Bình rồi, tht s lợi hạlIOi đcTvy.
Trong lòng HạlIO Kim CườPUng thầgKm nghĩxK,
- Con ngườxQi này, quảBcF tht biết giấwPLu tài. E rằKlmng hắgKn sớm đXFgã liên lạLzc trước với Hàn Quốc Bình rồi, nhưng t sau khi hắcQjn đakKlmy Hoàng Văn Vn lên vịLd trí Ủy viên thườFQng vụ, hắmWan mới thểynB hin tấxKt cảwPL nhữIWng vic này ra. Hắdwfn nắikdm đKlmược ba phiếu, còn mình và H Hiểaku Kiến đcQju nắOTOm đlIOược bốn phiếu, cũng tứLzc là, cho dù hắLdn đkykMIng v phía bên nào, cũng đmWau có thểgi khống chế đLzược Hội nghịgi thườQng vụ.

NghĩIW thông suốt đTvược đNoiu này, trong lòng Hạc Kim CườkKXng không khỏi cảwPLm thấLdy khiếp sợ. Hàn Đông làm đFQược tấxQt cảgi nhữOZng vic này, cũng quảmWa tht quá khiến ngườxQi ta khiếp sợ rồi. Lẽ nào tấkykt cảak nhữOTOng vic này đLdu là hắKn đgiã tính toán trước hết rồi, nếu không, tạOTOi sao hắcn chỉkKX xuống tay với phía H HiểQCu Kiến mà thôi?

- CứfNL như thế này, hắdwfn nắMIm đOZược ba phiếu, cho dù là mình hay H HiểIu Kiến, đxKu không thểgK khinh thườCng hắJxxn đlIOược. Nếu hắQCn đxKưa ra yêu cầQu gì, chỉc cầPNn không quá mứPUc quá đlIOáng, cho dù là ai cũng phảBcFi đNoáp ứwCng rồi.
HạIW Kim CườKng càng nghĩgK càng cảLdm thấxKy con ngườci Hàn Đông này quảBcF tht quá biết nắwCm bắKt thế cục rồi,
- Xem ra, hắPNn chỉf là một Ủy viên thườging vụ xếp gầcn chót, nhưng sau khi nắOcm đfược hai phiếu là Hoàng Văn Vn và Hàn Quốc Bình, hắDDin lạgKi bỗng nhiên có đKlmược thc lc ngang hàng với mình và H HiểKu Kiến. Thm chí ngay cảK lờQCi nói của nhân vt số ba trong Thành ủy, thân là Phó bí thư – Ngụy Dụ V - cũng không nng bằdwfng Hàn Đông nữPNa.
Nhìn gương mt mỉcQjm cườwCi tươi tỉIWnh của Hàn Đông, lúc này, s vui mng trong lòng HạKlm Kim CườOZng không còn nhiu như lúc trước nữBcFa. Bây giờC y đWVã nhn thấxKy đNoược s vic khá nghiêm trọng, đfNLó chính là thế cục mà Hàn Đông lao tâm xếp đBcFt, e rằLzng không phảBcFi chỉgK là muốn đvánh tan cục din tốt đgiẹp này. Trong thc tế công tác, e rằmWang hắgKn sẽ không hoàn toàn nghiêng v phía y, mà là làm lợi ích một phía.

- Trước đawMó hắUn thểf hin s thân thiết với mình, e rằikdng cũng chỉxKđBcFTv cho H HiểawMu Kiến thấdwfy mà thôi. Trong lầmWan Hội nghịxQ thườkykng vụ này hắOcn thểBcF hin thc lc của hắKlmn, e rằUng sau này cũng không d dàng gì. Xem ra cho dù mình có lôi kéo thế nào đvi nữkyka, e rằLzng hắkykn cũng sẽ không hoàn toàn da vào mình.

HạTv Kim CườPUng cũng hiểOZu rằnaJng, nếu Hàn Đông tht s đQwPLng v phía y, thì ít nhấBcFt ở trong Hội nghịOc thườMIng vụ, y cũng có thểkKX nắlIOm giữc đxKược quyn chủ đynBộng rồi. Như vy, nhữQng ngày tháng của H HiểKlmu Kiến tht không d sống tí nào. Như thế gã nhấNot đOcgKnh sẽ nghĩlIO cách, sẽ nghĩjf đJxxến phía Tỉjfnh ủy, hoc là theo một lối khác. Nói tóm lạIi, nếu một Bí thư Thành ủy nhưng lạmUgi không nắxKm đcược Hội nghịak thườPNng vụ, chắIWc chắmUgn gã sẽ không vui, như vy chắxQc chắfn gã sẽ thông qua một cách khác đLdQC thay đOcổi. Như vy Hàn Đông đMIOZng v phía y, thì sẽ bứFQc H HiểOTOu Kiến đwPLến mứOZc sẽ làm ra nhữlIOng thủ đmUgoạFmOn bấKt đikdDDic dĩLd, thì s vic ngược lạkKXi sẽ không đnaJược tốt lắcm.

Nhưng nếu Hàn Đông cứLd giữlIO tình hình như thế này, cứWV đWVPNng giữMIa s la chọn hợp tác với H HiểPNu Kiến hoc HạKlm Kim CườxKng, như thế mọi vic đfu sẽ thun lợi, y cũng sẽ có đMIược lợi ích lớn hơn. Khi Hàn Đông tht s nghiêng v một phía nào đXFgó, quan trườwPLng của thành phố Tân Châu, sẽ lp tứwPLc biến thành một cục din đwPLáng buồn. Mc dù H HiểOcu Kiến bịOZ áp chế, nhưng nếu y toàn lc phảnaJn kích thì còn thiếu rấNot nhiu đOTOườIng sống. Còn Hàn Đông cứQC giữgi thế trung lp, thì s vic sẽ có nhiu khảJxx năng thay đOZổi hơn, mà H HiểPNu Kiến cũng không đNoến nỗi bịC áp chế quá đwCáng đnaJến nỗi làm ra một số vic cc đdwfoan.

- Nếu đFmOổi lạmWai là tôi, e rằOcng cũng sẽ chọn làm như vy.
HạxQ Kim CườOcng thầakm nghĩC trong lòng, không khỏi lộ ra một tia cườLzi khổ, trong lòng đQCã quyết đwPLnaJnh, sau này đQCối x với Hàn Đông, tht s phảaki dụng tâm hơn mới đPUược.

Tình hình của Hội nghịynB thườOTOng vụ thành phố Tân Châu, rấawMt nhanh lin truyn đOci khắPUp Tân Châu. RấwPLt nhiu ngườCi đQCu biết, Bí thư Thành ủy H HiểCu Kiến và Phó bí thư Ngụy Dụ V liên kết lạPNi, nhưng vn không đPUcch lạjfi đOZược HạC Kim CườKng. Chủ tịPNch thành phố HạWV Kim CườfNLng dưới s trợ giúp của nhóm ngườQi Hạc Đông, đFmOã áp chế đFQược H HiểawMu Kiến trong Hội nghịmUg thườCng vụ, giành đPNược thắawMng lợi toàn din. Mc dù chỉawM là sắKp xếp hai vịwPL trí v mt nhân s, nhưng ý nghĩaka của nó lạFQi không h nhỏ.

Trong khoảnaJng thờPNi gian ngắKn, quan trườWVng của thành phố Tân Châu, lạOZi nổi sóng, quảjf tht cũng có một loạkKXi thế cục đCIo ngược.

Đồng thờgii với s thay đFmOổi trong cục din Thành ủy, Qun ủy qun Cao BằmWang cũng có một chút thay đCổi mới. Cùng với vic ThườPUng Trác Bân đlIOược Thành ủy bổ nhim làm Ủy viên thườBcFng vụ Qun ủy, nhóm ngườQCi Bí thư ĐPNng ủy Công an, Chủ tịKch qun ThườDDing TĩKlmnh Phong lin nắakm đKược quyn chủ đQCộng trong Qun ủy Cao BằUng. Không quá hai ngày, Chu Chính lin đOcược bổ nhim làm Trưởng phòng Công an qun Cao BằIng.

Một loạkKXt nhữwCng s thay đLdổi này, dn đQến kết quảawM chính là, Hàn Đông bỗng chốc bn hơn rấWVt nhiu, mỗi ngày đFQu có rấKt nhiu cán bộ thông qua TảKlm Nhấikdt Sơn đLzkyk xin chỉf thịwPL Hàn Đông muốn đaki báo cáo công tác với cấKp trên. Thân trong chốn quan trườNong, tin tứOcc các phương din đfNLương nhiên cũng sẽ rấakt nhanh chóng. Nếu bây giờC Hàn Đông đPNã nắfm đKược thế mạKnh lớn như vy, nhữxKng ngườJxxi có chút đxKFQu óc thì phảKi biết nắFQm bắct cơ hội.

Tuy nhiên không phảxQi ngườfNLi nào Hàn Đông cũng gp, ngườcQji bình thườOTOng đUu đFQã bịLz TảgK Nhấgit Sơn t chối khéo, chỉIW có nhữKng nhân vt quan trọng mới đKược Hàn Đông bớt chút thờkyki gian mà gp mt.

Tuy Hàn Đông cũng hy vọng có thểK nhanh chóng làm đawMược vic gì đynBó, làm đxQược vic lớn, nhưng cũng biết vội vàng quá thì sẽ chng đJxxược gì, cho nên cũng không làm vic quá vội vàng. Như bây giờgK trong tay Hàn Đông đIang cầwCm sách lược kinh doanh thành thịmWa mà TảnaJ NhấxQt Sơn viết, tuy bên trong có rấkykt nhiu phương pháp Hàn Đông cũng đcQjồng tình, nhưng nếu tht s thc hin, lạOci không phảfNLi trong chốc lát đBcFã có thểxK thc hin đBcFược. Dù sao bây giờOc Hàn Đông cũng chưa phảFmOi là Bí thư Thành ủy, thm chí Chủ tịfch thành phố cũng chưa đIWược. Mc dù bây giờjf đFmOã có đynBược một chút quyn lc nhấkKXt đnaJjfnh, nhưng muốn làm lớn một phen, vn còn phảxKi suy nghĩjf tht k nữCa.

Hàn Đông bây giờwPL vn còn phảUi va chuẩcQjn bịLd, va tích lũy sứIc mạvnh.

Tháng tư năm chín lăm, Trung Quốc đgKã xảnaJy ra một vài vic lớn.

Mc dù Hàn Đông đUang ở trong thành phố Tân Châu, nhưng đQối với một số vic trong h thống quan chứxKc cấFmOp cao của Trung Quốc, hắXFgn vn thỉOTOnh thoảLzng quan tâm đWVến. Trong đwPLó có ba vic, là trọng đviểPNm chú ý của Hàn Đông.

Vic thứlIO nhấkKXt, ngày mườQCi một tháng tư, nhà cách mạging vô sảPUn, chính trịkyk gia vĩOTO đIWTvi, ngườwCi kit xuấOct của chủ nghĩLda Mác, một trong nhữUng ngườNoi đjft nn móng cho vic khai sáng xây dng kinh tế của nước Cộng hòa Trung Hoa, ngườxKi lãnh đcMIo kit xuấkykt và có kinh nghim của ĐawMng và nhà nước Trung Hoa – đgKồng chí TạQ Vân Phi, vì bnh nng mà qua đWVKi ở Yến Kinh, hưởng thọ chín mươi tuổi.

Vịjf lão thành TạNo Vân Phi này, cũng giống như ông nội của Hàn Đông vy, là một trong nhữakng cán tay trái phảkKXi của Thủ tướng Nam Tuầakn, có uy vọng rấynBt lớn trong giới cán bộ cấMIp cao Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc dng nước, ông vn luôn ở bên cạaknh Thủ tướng Nam TuầIWn giúp đynBỡ trong nhữTvng công vic v mt kinh tế, lp đxKược nhữJxxng công lao rấPNt lớn, thm chí còn có thểWV nói v đOTOOZa vịWV còn quan trọng hơn ông cụ Hàn rấnaJt nhiu. ChỉxKđcQjiu mấcy năm nay ông cụ Hàn lấkKXy lùi làm tiến, lùi v tuyến hai nghỉawM ngơi, lạwPLi đawMược Thủ tướng Nam TuầLdn nểK trọng hơn, nên mới dầxKn dầmWan có đCược thế ngang bằJxxng với ông cụ Tạdwf.

Ông cụ TạmUg qua đCCi, khiến Thủ tướng Nam Tuầjfn vô cùng đCau lòng. Ông cụ Hàn cũng rấFmOt tiếc nuối, dù sao cũng là ngườBcFi cùng một thờawMi với họ, đynBu là nhữKng chiến hữQCu cùng sát vai chiến đQNou, tình bạFmOn cách mạikdng mấDDiy chục năm nay, sâu sắikdc đnaJến dườfNLng nào. Bây giờgK ai cũng đynBu già đdwfi, bạBcFn chiến hữxKu tng ngườfNLi tng ngườdwfi qua đXFgFmOi, bọn họ nhìn ngườNoi nghĩOZ đKến ta, không khỏi có chút thương cảOcm.

Ông cụ Hàn sau khi đOTOi tin ông cụ TạBcF một đakoạFmOn đQườPNng v, lạKlmi gp riêng Thủ tướng Nam TuầKn một lúc. Còn v vic họ đawMã nói nhữKng chuyn gì với nhau, thì không ai biết đUược. Nhưng sau khi ông cụ Hàn v nhà, lạOTOi gọi đXFgin thoạfi cho Hàn Đông, hỏi tỉkyk mỉFQ v công vic của hắgin ở thành phố Tân Châu, dn dò Hàn Đông cố gắnaJng làm vic cho tốt.

Hàn Đông hiểIWu đfược tâm tình của ông cụ, cũng không biết phảwPLi nói thế nào. Đồng thờPUi Hàn Đông cũng biết một hai năm nữva thm chí Thủ tướng Nam TuầLdn cũng sẽ ra đCi, sinh lão bnh t, đgiiu này cũng là thườQCng tình của con ngườQi.

Nhưng Hàn Đông cũng cảfNLm nhn đXFgược một chút áp lc. Dù sao bây giờlIO cũng vì thay đUổi của Hàn Đông, vn mnh của nhà họ Hàn đUã có rấLdt nhiu thay đdwfổi. Nhưng đQồng thờQi với đakó s thay đvổi còn có cảlIO đawMối thủ của Hàn Đông, Tô Xán bây giờJxx cũng khác với đkKXMIi trước, tuy thế phát triểJxxn không mạlIOnh bằOTOng Hàn Đông, nhưng bước đOTOi rấjft vữPUng chắdwfc, khiến Hàn Đông cảcm thấcy có áp lc rấLzt lớn.

Vic thứC hai, ngày mườaki ba tháng tư, Ủy ban CảKlmi cách chế đgKQCnh Quốc gia gi xuống《Nhữfng đBcFiểKm cơ bảOZn v thc hin cảOci cách thểBcF chế năm 1995》. Nội dung chủ yếu là: ThứKlm nhấgKt, tăng cườIWng cảmUgi cách doanh nghip nhà nước, tiến thêm một bước trong vic phát huy tác dụng chủ đwCcQjo và cốt cán của doanh nghip va và lớn; ThứwC hai, tích cc đakikdy mạBcFnh vic cảikdi cách chế đCộ nhà ở và cảFmOi cách thểFQ chế bảPNo hiểdwfm thấynBt nghip xã hội ở các thành thịK và thịFmO trấmWan, lấNoy công nhân viên chứdwfc xí nghip nuôi dưỡng ngườWVi già và giúp đgKỡ ngườUi thấwCt nghip; ThứPN ba, củng cố và hoàn thin cảcQji cách thểOZ chế quảWVn lý vĩNo mô; ThứC tư, đOZMIy mạvnh vic bồi dưỡng thịnaJ trườTvng, nắkykm cht lp pháp kinh tế, cảPNi cách trình t kinh tế; ThứXFg năm, tiếp tục đTvi sâu vào vấFQn đK cảlIOi cách thểawM chế kinh tế nông thôn, thúc đOcKy nn kinh tế nông thôn phát triểIWn toàn din; ThứBcF sáu, nắawMm bắmUgt đikdXFga đkKXiểXFgm làm thí nghim cảkyki cách, tổng kết kinh nghim, tng bước mở rộng.

NhữCng đPNiểLdm cơ bảynBn thc hin này, đPNối với phương hướng cảikdi cách thểxK chế kinh tế của nước Trung Quốc sau này, mang một ý nghĩJxxa mang tính chỉnaJ đKlmfNLo. Hàn Đông đDDiã nghiên cứcQju chuyên sâu v vic này, đLdối với vic phát triểBcFn v sau này của Hàn Đông cũng rấQCt quan trọng. Tuy Hàn Đông biết thế cục phát triểCn mạikdnh sau này, nhưng nhữging chi tiết nhỏ hơn, Hàn Đông lạkyki phảFQi da vào bảOTOn thân mình đWVgiCnh hội, đkKXikd nỗ lc. xem tạdwfi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Còn vic thứTv ba, đTvối với Hàn Đông mà nói là vô cùng có ý nghĩOZa.

Ngày hai mươi bảcQjy tháng tư, Ủy viên thườikdng vụ bộ Chính trịdwf trung ương Cổ Thầdwfn Dương đikdược s ủy thác của Trung ương tuyên bố tạFQi Hội nghịIW cán bộ Yến Kinh: Bổ nhim Dư Kin Hưng làm Ủy viên Thành ủy, Ủy viên thườdwfn vụ, Bí thư Yến Kinh.

Dư Kin Hưng thân là Ủy viên bộ Chính trịjf, là Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut, nay lạLzi đmWaược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, quyn lc lạvi càng lớn.

Hàn Đông biết, Trung ương sắcp xếp như vy là muốn nhân cơ hội này đakjf x lý Trình Đồng – Bí thư Thành ủy tin nhim của Yến Kinh.

Nhưng mt khác, đFmOiu khiến Hàn Đông kinh ngạfNLc là, vn mnh của ông ngoạJxxi hắLdn - Dư Kin Hưng lạlIOi giống với vn mnh của một ngườIWi nào đvó mà hắPUn còn nhớ trong đOcQu.

Vốn dĩMIđmWaxKi trước, Dư Kin Hưng vào đfNLúng năm này lạfi t Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut mà lùi v tuyến hai, đJxxến Hội đvồng nhân dân đcakm nhim vịf trí Phó chủ tịWVch Quốc hội. Còn ngườgKi kế nhim của ông ta, đFmOược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, vì phá đOTOược một vụ đJxxLzi án khiến ngườLzi ta khiếp sợ, mà trong hai năm sau đOTOó, thun lợi trở thành Chủ nhim Ủy ban kỷ lut Trung ương, trở thành một trong bảxQy Ủy viên thườfNLng vụ lớn nhấxKt.

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 29/07/2014

  hth2207@fb

  mấy tháng rồi mà sao chưa có tập mới nữa. chậm quá...

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 08/03/2014

  lethientrung

  truyen kha hay nhung cham qa.hj vong ngay dc 2 3 chap

 • Gửi lúc 20:57 Ngày 08/08/2013

  chung.nguyen.351@fb

  poster hot nhẩy