Trang chủ / Đô Thị / Người Cầm Quyền / Chương 457 : Ba sự kiện

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Người Cầm Quyền

Chương 457 : Ba sự kiện
NgườWrSi Cầjm Quyn
Tác giảsk: NhấnyCt Tam Ngũ ThấQrQt Cu

Chương 457: Ba s kin

Nhóm dịHch: BachKhiet
Nguồn: Mê Truyn


BấPm nút "Thu gọn" đkdwm thu gọn nội dungThu gọn


Hội nghịhAT kết thúc, H HiểKOEu Kiến vẻ mt nng n, đCBi nhanh ra khỏi phòng hội nghịD.

Mà ngược lạri, HạEWn Kim CườHwQng lạrPKi vui vẻ mỉWrSm cườCBi, lớn tiếng nói chuyn với Hàn Đông.

HạZ Kim CườfLng tht s rấTZt vui, chuyn ngày hôm na và Hàn Đông mỗi ngườKxi đyD danh một ngườROi, kết quảZ đcru đmược thông qua trong Hội nghịZ thườHng vụ với số phiếu 6/7. Đây quảD tht là một Hội nghịwK thườtBRng vụ y cảOm thấOFy nhẹ nhõm nhấSt kểrO t khi đCBến Tân Châu đPến nay.

Tuy chỉbtd là hai ngườvHki ở hai vịsk trí không quan trọng lắROm, nhưng tình thế trong Hội nghịKOE thườobKng vụ lầyDn này lạOFi khiến HạZ Kim CườKfOng tht s vui mng, giống như đAHã đdKsánh thắyDng trong một cuộc chiến vy.

ThấWrSy H HiểwKu Kiến sắHwQc mt tối sầAHm đDi ra khỏi Hội nghịyD thườOFng vụ, trong lòng HạobK Kim CườSng không khỏi cảvHkm thấyDy vui sướng không thểP nói nên lờyDi.

- Hàn Đông này, quảB tht đfLã lôi kéo đBlược Hàn Quốc Bình rồi, tht s lợi hạOi đfLQrQy.
Trong lòng Hạj Kim CườfCtng thầCPm nghĩCP, xem chương mới tạQrQi tunghoanh(.)com
- Con ngườkdwi này, quảuj tht biết giấZu tài. E rằwwUng hắrOn sớm đwKã liên lạQtc trước với Hàn Quốc Bình rồi, nhưng t sau khi hắCPn đROwKy Hoàng Văn Vn lên vịEWn trí Ủy viên thườdBng vụ, hắOFn mới thểrPK hin tấCPt cảCP nhữCBng vic này ra. HắvHkn nắujm đPược ba phiếu, còn mình và H HiểEWnu Kiến đCBu nắPm đfLược bốn phiếu, cũng tứOc là, cho dù hắAHn đwKCPng v phía bên nào, cũng đcru có thểWrS khống chế đZược Hội nghịOru thườtBRng vụ.

Nghĩm thông suốt đPhfược đriu này, trong lòng HạEWn Kim CườfCtng không khỏi cảtBRm thấtBRy khiếp sợ. Hàn Đông làm đDược tấskt cảTZ nhữSmng vic này, cũng quảr tht quá khiến ngườfLi ta khiếp sợ rồi. Lẽ nào tấTZt cảO nhữwKng vic này đwGu là hắWrSn đBlã tính toán trước hết rồi, nếu không, tạZi sao hắskn chỉsk xuống tay với phía H HiểOu Kiến mà thôi?

- CứZ như thế này, hắOrun nắKfOm đtSược ba phiếu, cho dù là mình hay H HiểZu Kiến, đKfOu không thểKfO khinh thườOrung hắKOEn đhATược. Nếu hắAHn đHwQưa ra yêu cầOu gì, chỉfCt cầfCtn không quá mứnyCc quá đobKáng, cho dù là ai cũng phảPhfi đcráp ứwwUng rồi.
Hạcr Kim Cườujng càng nghĩKOE càng cảSmm thấrPKy con ngườwGi Hàn Đông này quảfCt tht quá biết nắjm bắdKst thế cục rồi,
- Xem ra, hắSmn chỉKOE là một Ủy viên thườfCtng vụ xếp gầhATn chót, nhưng sau khi nắPhfm đDược hai phiếu là Hoàng Văn Vn và Hàn Quốc Bình, hắhATn lạOrui bỗng nhiên có đSmược thc lc ngang hàng với mình và H HiểyDu Kiến. Thm chí ngay cảOru lờkdwi nói của nhân vt số ba trong Thành ủy, thân là Phó bí thư – Ngụy Dụ V - cũng không nng bằHwQng Hàn Đông nữHa.
Nhìn gương mt mỉBm cườPhfi tươi tỉKOEnh của Hàn Đông, lúc này, s vui mng trong lòng HạS Kim CườvHkng không còn nhiu như lúc trước nữra. Bây giờQt y đHã nhn thấEWny đZược s vic khá nghiêm trọng, đkdwó chính là thế cục mà Hàn Đông lao tâm xếp đTZt, e rằAHng không phảROi chỉKfO là muốn đHwQánh tan cục din tốt đWrSẹp này. Trong thc tế công tác, e rằHwQng hắfLn sẽ không hoàn toàn nghiêng v phía y, mà là làm lợi ích một phía.

- Trước đAHó hắHn thểWrS hin s thân thiết với mình, e rằCPng cũng chỉOđwKvHk cho H HiểdBu Kiến thấCBy mà thôi. Trong lầKfOn Hội nghịRO thườROng vụ này hắwKn thểKfO hin thc lc của hắZn, e rằhATng sau này cũng không d dàng gì. Xem ra cho dù mình có lôi kéo thế nào đnyCi nữnyCa, e rằROng hắSmn cũng sẽ không hoàn toàn da vào mình.

HạEWn Kim CườnyCng cũng hiểAHu rằTZng, nếu Hàn Đông tht s đrPKPhfng v phía y, thì ít nhấQtt ở trong Hội nghịwG thườSng vụ, y cũng có thểCB nắnyCm giữm đrược quyn chủ đrPKộng rồi. Như vy, nhữskng ngày tháng của H HiểPu Kiến tht không d sống tí nào. Như thế gã nhấwwUt đCPCPnh sẽ nghĩyD cách, sẽ nghĩobK đCPến phía TỉKxnh ủy, hoc là theo một lối khác. Nói tóm lạwGi, nếu một Bí thư Thành ủy nhưng lạyDi không nắKfOm đQrQược Hội nghịO thườfLng vụ, chắtBRc chắjn gã sẽ không vui, như vy chắyDc chắUovn gã sẽ thông qua một cách khác đAHvHk thay đBlổi. Như vy Hàn Đông đujKOEng v phía y, thì sẽ bứBlc H HiểwGu Kiến đKxến mứmc sẽ làm ra nhữwGng thủ đnyCoạhATn bấrOt đobKjc dĩPhf, thì s vic ngược lạwKi sẽ không đyDược tốt lắtBRm.

Nhưng nếu Hàn Đông cứdKs giữfCt tình hình như thế này, cứCP đZdBng giữPhfa s la chọn hợp tác với H HiểtSu Kiến hoc HạyD Kim CườZng, như thế mọi vic đKfOu sẽ thun lợi, y cũng sẽ có đdBược lợi ích lớn hơn. Khi Hàn Đông tht s nghiêng v một phía nào đTZó, quan trườwwUng của thành phố Tân Châu, sẽ lp tứmc biến thành một cục din đwKáng buồn. Mc dù H HiểCBu Kiến bịTZ áp chế, nhưng nếu y toàn lc phảQtn kích thì còn thiếu rấCBt nhiu đtSườnyCng sống. Còn Hàn Đông cứfCt giữQrQ thế trung lp, thì s vic sẽ có nhiu khảj năng thay đvHkổi hơn, mà H Hiểru Kiến cũng không đSến nỗi bịTZ áp chế quá đwGáng đHwQến nỗi làm ra một số vic cc đOFoan.

- Nếu đTZổi lạbtdi là tôi, e rằOng cũng sẽ chọn làm như vy.
HạWrS Kim CườrPKng thầZm nghĩO trong lòng, không khỏi lộ ra một tia cườwwUi khổ, trong lòng đCBã quyết đHwQSmnh, sau này đOFối x với Hàn Đông, tht s phảvHki dụng tâm hơn mới đobKược.

Tình hình của Hội nghịUov thườnyCng vụ thành phố Tân Châu, rấOt nhanh lin truyn đROi khắPhfp Tân Châu. RấTZt nhiu ngườski đnyCu biết, Bí thư Thành ủy H HiểtSu Kiến và Phó bí thư Ngụy Dụ V liên kết lạhATi, nhưng vn không đHPhfch lạyDi đobKược HạP Kim CườHng. Chủ tịkdwch thành phố HạtBR Kim CườCPng dưới s trợ giúp của nhóm ngườZi HạO Đông, đobKã áp chế đTZược H HiểCPu Kiến trong Hội nghịrPK thườcrng vụ, giành đyDược thắPhfng lợi toàn din. Mc dù chỉtS là sắrp xếp hai vịBl trí v mt nhân s, nhưng ý nghĩkdwa của nó lạROi không h nhỏ.

Trong khoảskng thờPhfi gian ngắyDn, quan trườOng của thành phố Tân Châu, lạOFi nổi sóng, quảwG tht cũng có một loạyDi thế cục đtSKOEo ngược.

Đồng thờji với s thay đrPKổi trong cục din Thành ủy, Qun ủy qun Cao BằSng cũng có một chút thay đcrổi mới. Cùng với vic ThườCBng Trác Bân đHwQược Thành ủy bổ nhim làm Ủy viên thườAHng vụ Qun ủy, nhóm ngườCBi Bí thư ĐBlng ủy Công an, Chủ tịcrch qun ThườHwQng TĩwGnh Phong lin nắEWnm đtBRược quyn chủ đKfOộng trong Qun ủy Cao BằOrung. Không quá hai ngày, Chu Chính lin đbtdược bổ nhim làm Trưởng phòng Công an qun Cao BằtSng.

Một loạEWnt nhữtSng s thay đfLổi này, dn đujến kết quảobK chính là, Hàn Đông bỗng chốc bn hơn rấtSt nhiu, mỗi ngày đZu có rấujt nhiu cán bộ thông qua Tảr NhấnyCt Sơn đrOS xin chỉUov thịS Hàn Đông muốn đtBRi báo cáo công tác với cấdBp trên. Thân trong chốn quan trườwwUng, tin tứKfOc các phương din đHwQương nhiên cũng sẽ rấrt nhanh chóng. Nếu bây giờAH Hàn Đông đfLã nắyDm đTZược thế mạyDnh lớn như vy, nhữfCtng ngườKfOi có chút đKxkdwu óc thì phảBi biết nắwGm bắQtt cơ hội.

Tuy nhiên không phảCPi ngườkdwi nào Hàn Đông cũng gp, ngườdKsi bình thườKxng đCPu đobKã bịQt TảB NhấTZt Sơn t chối khéo, chỉAH có nhữQrQng nhân vt quan trọng mới đdBược Hàn Đông bớt chút thờEWni gian mà gp mt.

Tuy Hàn Đông cũng hy vọng có thểCP nhanh chóng làm đAHược vic gì đQrQó, làm đvHkược vic lớn, nhưng cũng biết vội vàng quá thì sẽ chng đwGược gì, cho nên cũng không làm vic quá vội vàng. Như bây giờOF trong tay Hàn Đông đPang cầwKm sách lược kinh doanh thành thịwK mà TảPhf Nhấcrt Sơn viết, tuy bên trong có rấwGt nhiu phương pháp Hàn Đông cũng đCPồng tình, nhưng nếu tht s thc hin, lạCBi không phảfCti trong chốc lát đQtã có thểKOE thc hin đjược. Dù sao bây giờkdw Hàn Đông cũng chưa phảDi là Bí thư Thành ủy, thm chí Chủ tịHch thành phố cũng chưa đSmược. Mc dù bây giờKOE đUovã có đjược một chút quyn lc nhấujt đwwUPnh, nhưng muốn làm lớn một phen, vn còn phảrPKi suy nghĩHwQ tht k nữwKa.

Hàn Đông bây giờP vn còn phảHi va chuẩdKsn bịnyC, va tích lũy sứtSc mạOnh.

Tháng tư năm chín lăm, Trung Quốc đBã xảCBy ra một vài vic lớn.

Mc dù Hàn Đông đtSang ở trong thành phố Tân Châu, nhưng đfLối với một số vic trong h thống quan chứvHkc cấBp cao của Trung Quốc, hắtBRn vn thỉCBnh thoảHwQng quan tâm đbtdến. Trong đSó có ba vic, là trọng đTZiểdBm chú ý của Hàn Đông.

Vic thứrPK nhấyDt, ngày mườji một tháng tư, nhà cách mạwwUng vô sảKOEn, chính trịP gia vĩsk đbtdbtdi, ngườhATi kit xuấOFt của chủ nghĩhATa Mác, một trong nhữtSng ngườdKsi đWrSt nn móng cho vic khai sáng xây dng kinh tế của nước Cộng hòa Trung Hoa, ngườtSi lãnh đCPhATo kit xuấtBRt và có kinh nghim của ĐOFng và nhà nước Trung Hoa – đmồng chí TạQt Vân Phi, vì bnh nng mà qua đHrOi ở Yến Kinh, hưởng thọ chín mươi tuổi. truyn đBược lấwKy t website tung hoanh

VịtBR lão thành Tạbtd Vân Phi này, cũng giống như ông nội của Hàn Đông vy, là một trong nhữSng cán tay trái phảtSi của Thủ tướng Nam TuầwKn, có uy vọng rấQrQt lớn trong giới cán bộ cấfLp cao Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc dng nước, ông vn luôn ở bên cạCPnh Thủ tướng Nam TuầfLn giúp đDỡ trong nhữPng công vic v mt kinh tế, lp đOFược nhữfLng công lao rấBlt lớn, thm chí còn có thểj nói v đQtKOEa vịdB còn quan trọng hơn ông cụ Hàn rấQrQt nhiu. ChỉOFđobKiu mấOy năm nay ông cụ Hàn lấEWny lùi làm tiến, lùi v tuyến hai nghỉQt ngơi, lạQti đQtược Thủ tướng Nam TuầQtn nểbtd trọng hơn, nên mới dầobKn dầPn có đDược thế ngang bằfCtng với ông cụ TạO.

Ông cụ Tạkdw qua đvHkhATi, khiến Thủ tướng Nam TuầCBn vô cùng đrau lòng. Ông cụ Hàn cũng rấKfOt tiếc nuối, dù sao cũng là ngườtSi cùng một thờUovi với họ, đju là nhữOFng chiến hữhATu cùng sát vai chiến đEWnfCtu, tình bạvHkn cách mạfCtng mấCPy chục năm nay, sâu sắPhfc đBlến dườrOng nào. Bây giờdB ai cũng đSmu già đSi, bạSmn chiến hữQrQu tng ngườhATi tng ngườobKi qua đCBUovi, bọn họ nhìn ngườSi nghĩr đkdwến ta, không khỏi có chút thương cảskm.

Ông cụ Hàn sau khi đKOEi tin ông cụ Tạuj một đwKoạBln đUovườbtdng v, lạji gp riêng Thủ tướng Nam Tuầskn một lúc. Còn v vic họ đOã nói nhữPng chuyn gì với nhau, thì không ai biết đPhfược. Nhưng sau khi ông cụ Hàn v nhà, lạQti gọi đjin thoạyDi cho Hàn Đông, hỏi tỉQt mỉRO v công vic của hắobKn ở thành phố Tân Châu, dn dò Hàn Đông cố gắPhfng làm vic cho tốt.

Hàn Đông hiểROu đcrược tâm tình của ông cụ, cũng không biết phảrOi nói thế nào. Đồng thờvHki Hàn Đông cũng biết một hai năm nữma thm chí Thủ tướng Nam TuầfLn cũng sẽ ra đWrSi, sinh lão bnh t, đkdwiu này cũng là thườOng tình của con ngườKfOi.

Nhưng Hàn Đông cũng cảskm nhn đZược một chút áp lc. Dù sao bây giờZ cũng vì thay đkdwổi của Hàn Đông, vn mnh của nhà họ Hàn đobKã có rấKfOt nhiu thay đwKổi. Nhưng đdKsồng thờPi với đBló s thay đwGổi còn có cảB đvHkối thủ của Hàn Đông, Tô Xán bây giờQt cũng khác với đkdwobKi trước, tuy thế phát triểkdwn không mạOFnh bằkdwng Hàn Đông, nhưng bước đhATi rấAHt vữfCtng chắROc, khiến Hàn Đông cảAHm thấSy có áp lc rấdBt lớn.

Vic thứbtd hai, ngày mườcri ba tháng tư, Ủy ban CảROi cách chế đKOESnh Quốc gia gi xuống《NhữyDng đfCtiểBm cơ bảHwQn v thc hin cảSmi cách thểm chế năm 1995》. Nội dung chủ yếu là: ThứfL nhấCPt, tăng cườQtng cảuji cách doanh nghip nhà nước, tiến thêm một bước trong vic phát huy tác dụng chủ đtSWrSo và cốt cán của doanh nghip va và lớn; ThứD hai, tích cc đBlwKy mạAHnh vic cảEWni cách chế đwwUộ nhà ở và cảkdwi cách thểtBR chế bảKfOo hiểfCtm thấfLt nghip xã hội ở các thành thịdB và thịEWn trấdKsn, lấry công nhân viên chứfLc xí nghip nuôi dưỡng ngườtSi già và giúp đSỡ ngườrOi thấPhft nghip; Thứkdw ba, củng cố và hoàn thin cảKfOi cách thểUov chế quảwKn lý vĩO mô; ThứH tư, đvHkCPy mạZnh vic bồi dưỡng thịsk trườKfOng, nắtBRm cht lp pháp kinh tế, cảSmi cách trình t kinh tế; ThứCP năm, tiếp tục đuji sâu vào vấCBn đwG cảri cách thểOF chế kinh tế nông thôn, thúc đrPKAHy nn kinh tế nông thôn phát triểdKsn toàn din; ThứP sáu, nắtBRm bắCPt đrPKja đcriểEWnm làm thí nghim cảPhfi cách, tổng kết kinh nghim, tng bước mở rộng.

NhữrOng đrOiểtBRm cơ bảujn thc hin này, đdBối với phương hướng cảOi cách thểwG chế kinh tế của nước Trung Quốc sau này, mang một ý nghĩOrua mang tính chỉwwU đAHQto. Hàn Đông đwGã nghiên cứOruu chuyên sâu v vic này, đDối với vic phát triểkdwn v sau này của Hàn Đông cũng rấwGt quan trọng. Tuy Hàn Đông biết thế cục phát triểvHkn mạPnh sau này, nhưng nhữKOEng chi tiết nhỏ hơn, Hàn Đông lạSmi phảwKi da vào bảbtdn thân mình đWrSOAHnh hội, đrrPK nỗ lc.

Còn vic thứH ba, đHối với Hàn Đông mà nói là vô cùng có ý nghĩma.

Ngày hai mươi bảROy tháng tư, Ủy viên thườbtdng vụ bộ Chính trịwK trung ương Cổ ThầPn Dương đfLược s ủy thác của Trung ương tuyên bố tạri Hội nghịrPK cán bộ Yến Kinh: Bổ nhim Dư Kin Hưng làm Ủy viên Thành ủy, Ủy viên thườBln vụ, Bí thư Yến Kinh.

Dư Kin Hưng thân là Ủy viên bộ Chính trịZ, là Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut, nay lạnyCi đjược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, quyn lc lạBli càng lớn.

Hàn Đông biết, Trung ương sắfCtp xếp như vy là muốn nhân cơ hội này đbtddB x lý Trình Đồng – Bí thư Thành ủy tin nhim của Yến Kinh.

Nhưng mt khác, đQrQiu khiến Hàn Đông kinh ngạBlc là, vn mnh của ông ngoạwwUi hắOn - Dư Kin Hưng lạobKi giống với vn mnh của một ngườfCti nào đUovó mà hắUovn còn nhớ trong đOruOFu.

Vốn dĩtSđskrOi trước, Dư Kin Hưng vào đHúng năm này lạrOi t Chủ nhim Ủy ban Kỷ lut mà lùi v tuyến hai, đZến Hội đhATồng nhân dân đEWnbtdm nhim vịQrQ trí Phó chủ tịnyCch Quốc hội. Còn ngườUovi kế nhim của ông ta, đKxược bổ nhim làm Bí thư Thành ủy Yến Kinh, vì phá đOFược một vụ đrOdKsi án khiến ngườOi ta khiếp sợ, mà trong hai năm sau đBó, thun lợi trở thành Chủ nhim Ủy ban kỷ lut Trung ương, trở thành một trong bảBy Ủy viên thườWrSng vụ lớn nhấCBt.

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 29/07/2014

  hth2207@fb

  mấy tháng rồi mà sao chưa có tập mới nữa. chậm quá...

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 08/03/2014

  lethientrung

  truyen kha hay nhung cham qa.hj vong ngay dc 2 3 chap

 • Gửi lúc 20:57 Ngày 08/08/2013

  chung.nguyen.351@fb

  poster hot nhẩy