Trang chủ / Tiên Hiệp / Nghịch Thiên Tu Tiên / Chương 111 : Luyện Đan

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 111 : Luyện Đan
NghịJnech Thiên Tu Tiên
Tác giảGh: Xuân Trườwng
Chương 111: Luyn Đan

Làm xong đoHâu đDgVZyy, Dip Khôn thảPvt lỏng toàn thân, hai chân xếp bằzyNng, đdi vào trạlXng thái nhp đOZGFOOnh.

Na ngày sau, Dip Khôn mở bng hai mắVCt. Tinh quang trong mắbwt hắigon lóe lên, khẽ gt đDgVJneu t đFOOánh giá bảXn thân.

Sau na ngày ngồi tĩOZGnh tọa, Dip Khôn lúc này ở vào trạrSng thái tốt nhấRIrt. Thun tin đbwã có thểtbR bắtbRt đbtbRu luyn đigoan.

NghĩAoJ là làm, Dip Khôn đNbem toàn bộ dược liu thu vào trong túi trữw vt, sau đqCó toàn thân hắzyNn mơ hồ biết mấlXt tăm hơi.
Khi xuấgt hin, Dip Khôn đRIrã ở bên trong phòng thuốc của căn nhà nhỏ.

Không chm ch, Dip Khôn vội cấOZGt bước đAoJi vào gian phòng bên trái. Đi đnqến bên k sách, hắURUn đURUưa tay đlct lên một cái chốt nhỏ nằgm ẩgHn vào bên trong tườndng, ngón tay dùng lc khẽ đODiAjy.

“Két…”

Tiếng ca mở vang lên, toàn bộ giá sách bịDqw đuFAygy sang bên cạianh, điaPvt lộ ra một thông đDgVlo đigoen ngòm, đdi sâu xuống mt đNbRlt.

Thông đDlluFAo này chính là con đXườDgVng dn đwến phòng luyn đwan của Trương VĩNbnh. Lúc trước, bên trong ngọc giảgn, Trương Vĩnqnh cũng đuFAã đrzP cp đgbến nó cho Dip Khôn biết, đwAuFA hắAjn cũng có thểURU tùy thờRIri s dụng.

Vic luyn đwAan lầDqwn này, cũng chỉoAr là nhữAng loạFOOi đZyan dược phổ thông, cũng tương đDgVối d luyn. Vì vy, khi có chủ ý luyn đJnean, Dip Khôn nghĩnq ngay đCến phòng luyn đrSan này của Trương Vĩwnh thườtbRng dùng, đndPvt khai lò.

Sở dĩia, hắbwn không dùng lò luyn đFOOan ở bên trong Lam Ngọc, mà lạtbRi ra ngoài dùng lò luyn đwAan của Trương VĩZynh đqCb luyn đOZGan. Cũng bởi vì, lò luyn đURUan bên trong Lam Ngọc hắzyNn đqCã th nhiu lầDgVn, nhưng không thểAoJ s dụng đDqwược.

Nhiu lầlcn như vy, Dip Khôn cũng không hiểCu đdược nguyên nhân là sao? Trong lòng hắeen cũng rấFOOt bc bội. Nhưng cuối cùng, qua nhiu lầygn th nhim, hắrzPn cũng đrSã biết đdược nguyên nhân là do pháp lc của hắlcn không đwAủ, đcrS có thểJne s dụng lò luyn đrSan đaó.

Nhữwng đwAan dược mà trước kia hắPvtn đrSã luyn thành, cũng đgHu là dùng lò luyn đrSan ở bên ngoài cảRl.

Theo thông đDqwRIro đCi sâu xuống lòng đoHXt hơn năm trăm trượng. Đp vào mắllut Dip Khôn là một gian tĩzyNnh thấOZGt rộng chng hai mươi trượng.

ĐIDDo mắgt nhìn qua một lượt, Dip Khôn thấwAy trước mt hắan là một đoArRIrnh lô mang phong thái cổ xưa, bên cạianh đlcó là một đbIDDu rồng mọc t dưới đNbtbRt lên. ĐwAu rồng này, hiểygn nhiên là nguồn dn đXDlla hỏa dưới đGhODit rồi.


Bên cạgnh đAó, còn có một vài vn dụng cầODin thiết dùng cho vic luyn đlXan. Ở dưới chân đCAoJnh lô còn có một trn pháp nhỏ, không có gì lạgb trn pháp này đoHúng là phụ trợ trong khi luyn đwan.

“Chỗ này, hình như đdã lâu chưa có ai dùng tới.” Thu lạeei ánh mắygt, Dip Khôn nhàn nhạrzPt nói một câu.

Nói rồi, Dip Khôn khẽ phấURUt tay, hào quang chớp lên vài cái, mấAoJy chục hộp gỗ lin xuấnqt hin trước mt hắPvtn.

Tiếp đrSó, Dip Khôn lấqCy ra ba khối hạoH phẩFOOm linh thạzyNch, thun theo, khảDllm vào ba mắPvtt trn của trn pháp bên dưới đlcDgVnh lô.

“Ông…ông…”
Trn pháp đAược khảlcm vào linh thạXch, không đoHợi cho Dip Khôn có thêm đNbộng tác gì khác,đDgVã bắllut đCdu chuyểgn đDgVộng.

Một tầURUng quang hà t trn pháp xuấRlt hin, lin đwem đPvtDllnh lô t t nâng lên, cách mt đPvtvant tầURUm một trượng thì dng lạai.

Nhìn thấDqwy màn này, Dip Khôn không h tỏ ra kinh ngạgbc, ngược lạCi,hắnqn lạai tỏ ra mng thầDqwm.
“Quảnq nhiên không ngoài d đuFAoán của mình, tác dụng của trn pháp chính là như vy.”

Mỉdm cườuFAi một lúc, Dip Khôn khẽ vẩwAy tay, đXánh ra một đoHigoo pháp quyết rơi trên đDllcu rồng bên cạrSnh.
“Bụp…Bụp…”
Tng tiếng nổ nhỏ vang lên, đOZGlu rồng khẽ run lên một cái, sau đAoJó bắlt đRlRIru phun ra nhữRIrng ngọn la tím lên trên đyglcnh lô.

ThấAy vy, sắAjc mt Dip Khôn trở lên nghiêm nghịrS. Liên tục đZyánh ra tng đDlllluo pháp quyết, khống chế nhit đDgVộ của ngọn la.

Trong luyn đbwan, quan trọng nhấrzPt là đlXgba hỏa. Vic đoHiu khiểbwn đADqwa hỏa như thế nào, sẽ là quyết đFOOgnh rấDllt lớn s thành bạigoi của lầqCn khai lò luyn đODian đlXó. truyn copy t tunghoanh.com

TrảNbi qua nhữAng lầPvtn trước luyn đDgVan, cùng với s chỉlc bảJneo của Hà đwai phu, Dip Khôn đbã rút ra đURUược rấRIrt nhiu kinh nghim trong vic này. Mc dù vy, hắCn cũng không giám lơ là, tinh thầlXn vn luôn tp chung vào vic khống chế ngọn la.

Bên cạianh vic khống chế đlcZya hỏa cho tốt, thì cũng phảndi thun theo thờRIri gian và đbAja đbwiểODim đoArlX khai lò luyn đqCan nữOZGa, như thế thì tỷ l thành công mới cao hơn.

Trên lý thuyết là như vy, nhưng trên thc tế, Dip Khôn cũng chng đeeODi ý đFOOến vic đRIruFAy mấAoJy. BấlXt kỳ lúc nào, chỗ nào, hắqCn cũng có thểOZG khai lò luyn đODian đygược. Chủ yếu chính vn là khống chế đlyga hỏa mà thôi.

Tuy nói vy, nhưng đPvtó cũng chỉrzP là ý nghĩAoJ của hắDqwn đDgVối với nhữrzPng đJnean dược cấtbRp thấNbp mà thôi. Nhữigong loạeei đrSan dược cấwAp thấIDDp này, nguyên vt liu rấPvtt sẵDqwn có, vì vy cũng không quá quan trọng lắiam. Nhưng nếu đAjổi lạgbi là một loạXi đlluan dược cấOZGp cao thì lạRli khác rồi, đigoến khi điaó, hắJnen cũng không có mạuFAo hiểbm tùy thờgHi mà khai lò luyn đIDDan như thế này đVCJney.


Thờllui gian trôi qua, nhit đtbRộ trong phòng cũng đzyNã tăng lên không ít, đbồng thờzyNi, nhit đDllộ của đgXnh lô cũng đlcã tăng lên, tỏa ra một nhit lượng tht kinh ngườqCi.

Hít vào một hơi nhit khí, Dip Khôn đDqwánh ra một đOZGiao pháp quyết, rơi trên nắbp đwAndnh lô.

“Phụp”
Một tiếng bt nhẹ vang lên, nắAoJp của đclnh lô đoHã đwược mở.

Trước tiên là luyn chế Bồi Dương Đan, loạXi đban dược này luyn chế cũng không có gì là khó khăn cho lắqCm. ChỉDqw cầVCn chuyên tâm một chút, tỷ l thành công cũng khá cao.

Cánh tay Dip Khôn khẽ vẩCy, lầAjn lượt tng hộp ngọc nhỏ dng dược liu đIDDã qua x lý, đoArược hắAjn đFOOiu khiểeen đURUổ vào bên trong đXwnh lô. Sau đRló, nắlp đtbRODinh lô đODiược hắan đlXy lạci, cùng với đXó đFOOla hỏa cũng đDgVược đDlliu chỉRlnh mạOZGnh hơn một chút.

CứtbR như vy, thờuFAi gian dầPvtn dầndn trôi qua.

Không biết trảndi qua bao lâu, Dip Khôn nhướng mày, đJneiu khiểwAn đAoJDlla hỏa lưu chuyểcn càng nhanh hơn.

"Phanh..."
Một tiếng trầbm đlXục vang lên, lắXp của đURUtbRnh lô vy mà bịDgV bt ra, mùi thơm của thuốc tràn ngp gian tĩwnh thấoHt.

Động tác của Dip Khôn cũng dng lạRIri, trên mt không khỏi lộ vẻ tươi cườqCi.

LầGhn này luyn Bồi Dương Đan vy mà rấct thun lợi, cũng không có vấZyt vảgH như nhữNbng lầCn trước là mấURUy.

Chng qua là hắZyn tốn chút pháp lc, đvanGh đZyiu khiểzyNn đigotbRa hỏa mà thôi. Đã có chuẩbwn bịGh sẵoArn, chỉyg cầXn nuốt vào vài viên đvanan dược, ngồi đgHiu tứlXc một chút là đODiược rồi.

Dng lạPvti một chút, Dip Khôn thu toàn bộ Bồi Dương Đan vào trong ba bình nhỏ. Sau đlXó, nghỉNb ngơi một chp, tiếp tục luyn chế TẩAy Linh Đan.

Hai hôm sau, t trong tĩVCnh thấbwt đgi ra, trên tay Dip Khôn cầlm một khỏa đPvtan dược to bằndng long nhãn, vuốt ve mãi không thôi.

“Hồi Xuân Đan, ăn vào một khỏa có thểtbR kiến mình trẻ mãi không già, luôn giữVC dung mạODio như lúc này. Nếu như rơi vào tay nữigo nhân, không biết sẽ như thế nào a. hắqCc hắFOOc.”

Nói xong, Dip Khôn không h do d, đbwem khỏa Hồi Xuân Đan trc tiếp cho vào mồm nuốt xuống.

Đan dược va vào tới cổ, chưa kịnqp xuống bụng, lp tứlXc tan biến. Một nguồn dược lc mãnh lit, nhưng rấuFAt thoảRli mái, tảFOOn mát ra toàn thân, khiến cho Dip Khôn cảODim thấeey một cảFOOm giác khó tảwA.

Hít vào một hơi tht sâu, Dip Khôn nhắDllm lạIDDi mắCt lạgHi, cảzyNm thụ s biến đlXổi chm rãi trên cơ thểRl mình.

Một lúc lâu sau, Dip Khôn mở hai mắuFAt, khóe ming nở nụ cườli, chm dãi điai ra ngoài đqCến bên cạRIrnh bàn gỗ ngồi xuống.

“Không nghĩoH tới Hồi Xuân Đan tuy là đban dược cấcp thấCp, nhưng luyn chế cũng không phảtbRi đAjơn giảDgVn chút nào. Tỷ l thành công rấNbt thấiap, dùng nhiu nguyên liu như thế, cố gắDqwng lắbwm, mình cũng chỉyg luyn chế thành công bốn khỏa. Thảigoo nào, loạZyi đaan dược này, ở tu tiên giới lạVCi ít như vy. Cũng chng có mấNby ngườli hao tâm đVCi luyn chế nó.”

Dip Khôn lấay trong ngườrzPi ra một lọ đGhan dược, sau đJneó, đbwổ ra lòng bàn tay ba viên đAjan dược giống ht như viên lúc nãy, thì thào nói.

"Con đbwườXng phía trước còn rấJnet dài, xem ra mình cũng nên đVCDgV ý đRlến luyn đOZGan chi đAoJGho một chút."
Đem ba khỏa Hồi Xuân Đan thu vào, Dip Khôn trầCm mc một chút nói.

"A! Chuyn gì vy!"
Còn đDllang suy nghĩqC, đJneột nhiên Dip Khôn cau mày, sắndc mt tỏ ra khó coi đGhến cc đoHiểDllm. Hoảbwng hốt kêu lên. truyn đIDDược lấly t website tung hoanh