Trang chủ / Tiên Hiệp / Nghịch Thiên Tu Tiên / Chương 111 : Luyện Đan

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 111 : Luyện Đan
Nghịpmch Thiên Tu Tiên
Tác giảmu: Xuân TrườTLyng
Chương 111: Luyn Đan

Làm xong đmuâu đzAXDy, Dip Khôn thảu lỏng toàn thân, hai chân xếp bằZccng, đUbWi vào trạEGLng thái nhp đXuUbWnh.

Na ngày sau, Dip Khôn mở bng hai mắJTKt. Tinh quang trong mắEGLt hắJTKn lóe lên, khẽ gt đLnhu t đrQmánh giá bảGan thân.

Sau na ngày ngồi tĩKVEnh tọa, Dip Khôn lúc này ở vào trạbDng thái tốt nhấmt. Thun tin đTLyã có thểS bắEGLt đLpEZccu luyn đman.

NghĩES là làm, Dip Khôn đTLyem toàn bộ dược liu thu vào trong túi trữP vt, sau đzAXó toàn thân hắMMn mơ hồ biết mấzAXt tăm hơi.
Khi xuấcMgt hin, Dip Khôn đpmã ở bên trong phòng thuốc của căn nhà nhỏ.

Không chm ch, Dip Khôn vội cấGat bước đEi vào gian phòng bên trái. Đi đVlến bên k sách, hắAhn đcDIưa tay đPt lên một cái chốt nhỏ nằcMgm ẩSn vào bên trong tườKzZng, ngón tay dùng lc khẽ đTAKzZy.

“Két…”

Tiếng ca mở vang lên, toàn bộ giá sách bịP đMMAhy sang bên cạcMgnh, đmum lộ ra một thông đyGMTAo đcMgen ngòm, đSi sâu xuống mt đKzZcMgt.

Thông đMXuo này chính là con đMDườESng dn đLpEến phòng luyn đcDIan của Trương VĩbDnh. Lúc trước, bên trong ngọc giảTAn, Trương Vĩpmnh cũng đcDIã đUbW cp đyGMến nó cho Dip Khôn biết, đImh hắarUn cũng có thểP tùy thờzAXi s dụng.

Vic luyn đrQman lầTAn này, cũng chỉLpE là nhữarUng loạImi đVHsan dược phổ thông, cũng tương đLpEối d luyn. Vì vy, khi có chủ ý luyn đzAXan, Dip Khôn nghĩMM ngay đAhến phòng luyn đzAXan này của Trương Vĩmnh thườUbWng dùng, đTAQz khai lò.

Sở dĩarU, hắMPn không dùng lò luyn đzAXan ở bên trong Lam Ngọc, mà lạoJoi ra ngoài dùng lò luyn đMan của Trương VĩTAnh đHyLMD luyn đJTKan. Cũng bởi vì, lò luyn đrQman bên trong Lam Ngọc hắKzZn đLpEã th nhiu lầQzn, nhưng không thểE s dụng đarUược.

Nhiu lầEn như vy, Dip Khôn cũng không hiểGEu đcDIược nguyên nhân là sao? Trong lòng hắmn cũng rấht bc bội. Nhưng cuối cùng, qua nhiu lầKzZn th nhim, hắmn cũng đQzã biết đhược nguyên nhân là do pháp lc của hắLnn không đJTKủ, đTATLy có thểMD s dụng lò luyn đVHsan đEó. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

NhữZccng đWvan dược mà trước kia hắLpEn đgEã luyn thành, cũng đQzu là dùng lò luyn đBKaan ở bên ngoài cảLS.

Theo thông đpmcMgo đVli sâu xuống lòng đESUbWt hơn năm trăm trượng. Đp vào mắMDt Dip Khôn là một gian tĩMMnh thấVVBt rộng chng hai mươi trượng.

ĐPo mắoJot nhìn qua một lượt, Dip Khôn thấXuy trước mt hắVVBn là một đLSLpEnh lô mang phong thái cổ xưa, bên cạmnh đGEó là một đAhMu rồng mọc t dưới đKzZcDIt lên. ĐGau rồng này, hiểHyLn nhiên là nguồn dn đSVla hỏa dưới đbDrQmt rồi.


Bên cạmnh đImó, còn có một vài vn dụng cầbDn thiết dùng cho vic luyn đsVTan. Ở dưới chân đoJounh lô còn có một trn pháp nhỏ, không có gì lạE trn pháp này đmúng là phụ trợ trong khi luyn đAhan.

“Chỗ này, hình như đKzZã lâu chưa có ai dùng tới.” Thu lạMi ánh mắAht, Dip Khôn nhàn nhạUbWt nói một câu.

Nói rồi, Dip Khôn khẽ phấVHst tay, hào quang chớp lên vài cái, mấImy chục hộp gỗ lin xuấMDt hin trước mt hắVHsn.

Tiếp đyoó, Dip Khôn lấTLyy ra ba khối hạyGM phẩpmm linh thạsVTch, thun theo, khảLpEm vào ba mắJTKt trn của trn pháp bên dưới đKzZQznh lô.

“Ông…ông…”
Trn pháp đcDIược khảTAm vào linh thạSch, không đSợi cho Dip Khôn có thêm đImộng tác gì khác,đcMgã bắmt đEWvu chuyểAhn đWvộng.

Một tầDng quang hà t trn pháp xuấyot hin, lin đTAem đGazAXnh lô t t nâng lên, cách mt đEHyLt tầHyLm một trượng thì dng lạMPi.

Nhìn thấmuy màn này, Dip Khôn không h tỏ ra kinh ngạZccc, ngược lạmui,hắpmn lạTLyi tỏ ra mng thầGam.
“QuảJTK nhiên không ngoài d đTLyoán của mình, tác dụng của trn pháp chính là như vy.”

MỉQzm cườLpEi một lúc, Dip Khôn khẽ vẩcMgy tay, đDánh ra một đMyGMo pháp quyết rơi trên đsVTAhu rồng bên cạUbWnh.
“Bụp…Bụp…”
Tng tiếng nổ nhỏ vang lên, đmuEGLu rồng khẽ run lên một cái, sau đWvó bắVlt đyGMTAu phun ra nhữDng ngọn la tím lên trên đQzoJonh lô.

Thấmy vy, sắXuc mt Dip Khôn trở lên nghiêm nghịIm. Liên tục đGEánh ra tng đMMHyLo pháp quyết, khống chế nhit đcMgộ của ngọn la.

Trong luyn đPan, quan trọng nhấmt là đKVEBKaa hỏa. Vic đLpEiu khiểun đHyLMPa hỏa như thế nào, sẽ là quyết đVHsmnh rấBKat lớn s thành bạImi của lầKVEn khai lò luyn đKVEan đPó.

TrảESi qua nhữpmng lầsVTn trước luyn đMDan, cùng với s chỉD bảImo của Hà đWvTLyi phu, Dip Khôn đzAXã rút ra đrQmược rấHyLt nhiu kinh nghim trong vic này. Mc dù vy, hắTLyn cũng không giám lơ là, tinh thầrQmn vn luôn tp chung vào vic khống chế ngọn la.

Bên cạEnh vic khống chế đLnma hỏa cho tốt, thì cũng phảDi thun theo thờDi gian và đXuMa đLSiểhm đoJoAh khai lò luyn đMan nữarUa, như thế thì tỷ l thành công mới cao hơn. đHyLọc truyn mới nhấGat tạLni tung hoanh . com

Trên lý thuyết là như vy, nhưng trên thc tế, Dip Khôn cũng chng đMPM ý đGEến vic đgEKzZy mấmuy. BấLnt kỳ lúc nào, chỗ nào, hắEn cũng có thểrQm khai lò luyn đIman đcMgược. Chủ yếu chính vn là khống chế đUbWcDIa hỏa mà thôi.

Tuy nói vy, nhưng đUbWó cũng chỉTLy là ý nghĩyo của hắEn đUbWối với nhữEng đhan dược cấWvp thấKVEp mà thôi. NhữKVEng loạBKai đHyLan dược cấyop thấEp này, nguyên vt liu rấmt sẵTAn có, vì vy cũng không quá quan trọng lắWvm. Nhưng nếu đXuổi lạEi là một loạMi đmuan dược cấcDIp cao thì lạVli khác rồi, đESến khi đQzó, hắVHsn cũng không có mạJTKo hiểWvm tùy thờhi mà khai lò luyn đQzan như thế này đVVBcMgy.


ThờyGMi gian trôi qua, nhit đTAộ trong phòng cũng đPã tăng lên không ít, đGEồng thờMPi, nhit đcMgộ của đUbWMDnh lô cũng đMPã tăng lên, tỏa ra một nhit lượng tht kinh ngườoJoi.

Hít vào một hơi nhit khí, Dip Khôn đDánh ra một đrQmTAo pháp quyết, rơi trên nắmp đmyGMnh lô.

“Phụp”
Một tiếng bt nhẹ vang lên, nắDp của đoJoEGLnh lô đTLyã đKVEược mở.

Trước tiên là luyn chế Bồi Dương Đan, loạpmi đLnan dược này luyn chế cũng không có gì là khó khăn cho lắoJom. ChỉKzZ cầWvn chuyên tâm một chút, tỷ l thành công cũng khá cao.

Cánh tay Dip Khôn khẽ vẩbDy, lầLpEn lượt tng hộp ngọc nhỏ dng dược liu đSã qua x lý, đBKaược hắEGLn đpmiu khiểzAXn đmổ vào bên trong đLnmnh lô. Sau đHyLó, nắgEp đTLyESnh lô đGEược hắZccn đTAy lạEi, cùng với đMDó đPgEa hỏa cũng đMDược đMiu chỉhnh mạAhnh hơn một chút.

CứKzZ như vy, thờMMi gian dầsVTn dầcMgn trôi qua.

Không biết trảAhi qua bao lâu, Dip Khôn nhướng mày, đgEiu khiểmn đEGLLna hỏa lưu chuyểMMn càng nhanh hơn.

"Phanh..."
Một tiếng trầQzm đXuục vang lên, lắbDp của đgEMPnh lô vy mà bịmu bt ra, mùi thơm của thuốc tràn ngp gian tĩBKanh thấgEt.

Động tác của Dip Khôn cũng dng lạoJoi, trên mt không khỏi lộ vẻ tươi cườZcci.

LầWvn này luyn Bồi Dương Đan vy mà rấEt thun lợi, cũng không có vấGat vảEGL như nhữLpEng lầhn trước là mấEy.

Chng qua là hắAhn tốn chút pháp lc, đTAZcc đMiu khiểhn đVHsWva hỏa mà thôi. Đã có chuẩBKan bịAh sẵLSn, chỉUbW cầmn nuốt vào vài viên đAhan dược, ngồi đrQmiu tứEc một chút là đESược rồi.

Dng lạJTKi một chút, Dip Khôn thu toàn bộ Bồi Dương Đan vào trong ba bình nhỏ. Sau đQzó, nghỉMP ngơi một chp, tiếp tục luyn chế TẩMDy Linh Đan.

Hai hôm sau, t trong tĩunh thấGEt đbDi ra, trên tay Dip Khôn cầarUm một khỏa đyoan dược to bằyong long nhãn, vuốt ve mãi không thôi.

“Hồi Xuân Đan, ăn vào một khỏa có thểrQm kiến mình trẻ mãi không già, luôn giữVHs dung mạVlo như lúc này. Nếu như rơi vào tay nữVVB nhân, không biết sẽ như thế nào a. hắDc hắSc.”

Nói xong, Dip Khôn không h do d, đKzZem khỏa Hồi Xuân Đan trc tiếp cho vào mồm nuốt xuống.

Đan dược va vào tới cổ, chưa kịXup xuống bụng, lp tứJTKc tan biến. Một nguồn dược lc mãnh lit, nhưng rấLpEt thoảmi mái, tảZccn mát ra toàn thân, khiến cho Dip Khôn cảBKam thấoJoy một cảyom giác khó tảBKa.

Hít vào một hơi tht sâu, Dip Khôn nhắsVTm lạGai mắGEt lạEi, cảKVEm thụ s biến đMDổi chm rãi trên cơ thểEGL mình.

Một lúc lâu sau, Dip Khôn mở hai mắEGLt, khóe ming nở nụ cườgEi, chm dãi đcDIi ra ngoài đEGLến bên cạmunh bàn gỗ ngồi xuống.

“Không nghĩVl tới Hồi Xuân Đan tuy là đVHsan dược cấTLyp thấKzZp, nhưng luyn chế cũng không phảPi đZccơn giảWvn chút nào. Tỷ l thành công rấImt thấUbWp, dùng nhiu nguyên liu như thế, cố gắTAng lắESm, mình cũng chỉAh luyn chế thành công bốn khỏa. ThảoJoo nào, loạLni đMPan dược này, ở tu tiên giới lạrQmi ít như vy. Cũng chng có mấEGLy ngườarUi hao tâm đbDi luyn chế nó.”

Dip Khôn lấBKay trong ngườUbWi ra một lọ đrQman dược, sau đarUó, đmuổ ra lòng bàn tay ba viên đrQman dược giống ht như viên lúc nãy, thì thào nói.

"Con đhườsVTng phía trước còn rấEt dài, xem ra mình cũng nên đrQmbD ý đbDến luyn đEan chi đSMDo một chút."
Đem ba khỏa Hồi Xuân Đan thu vào, Dip Khôn trầTAm mc một chút nói.

"A! Chuyn gì vy!"
Còn đsVTang suy nghĩS, đMột nhiên Dip Khôn cau mày, sắgEc mt tỏ ra khó coi đXuến cc đZcciểcMgm. Hoảyong hốt kêu lên.