Trang chủ / Tiên Hiệp / Nghịch Thiên Tu Tiên / Chương 111 : Luyện Đan

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 111 : Luyện Đan




NghịYQch Thiên Tu Tiên
Tác giảK: Xuân TrườPng
Chương 111: Luyn Đan





Làm xong đEâu đVpzsy, Dip Khôn thảP lỏng toàn thân, hai chân xếp bằdvng, đYQi vào trạPGng thái nhp đfEVnh.

Na ngày sau, Dip Khôn mở bng hai mắiTt. Tinh quang trong mắzxt hắJitn lóe lên, khẽ gt đCnYYmEu t đoKánh giá bảQVQn thân. truyn cp nht nhanh nhấiIt tạQi tung hoanh chấtPm com

Sau na ngày ngồi tĩmVnh tọa, Dip Khôn lúc này ở vào trạgPng thái tốt nhấQt. Thun tin đQã có thểPQU bắEkt đEzUVpBu luyn đUjan.

NghĩgP là làm, Dip Khôn đVem toàn bộ dược liu thu vào trong túi trữtP vt, sau đEzUó toàn thân hắumn mơ hồ biết mấBJht tăm hơi.
Khi xuấUPt hin, Dip Khôn đVã ở bên trong phòng thuốc của căn nhà nhỏ.

Không chm ch, Dip Khôn vội cấgPt bước đndYi vào gian phòng bên trái. Đi đAUến bên k sách, hắyVn đYQưa tay đct lên một cái chốt nhỏ nằiIm ẩYQn vào bên trong tườYpPng, ngón tay dùng lc khẽ đVmVy.

“Két…”

Tiếng ca mở vang lên, toàn bộ giá sách bịfE đpKyumy sang bên cạUjnh, đCnYPQU lộ ra một thông đPGQVo đmVen ngòm, đDfgi sâu xuống mt đKDfgt.

Thông đhiuAUo này chính là con đndYườPng dn đUcến phòng luyn đtPan của Trương VĩEnh. Lúc trước, bên trong ngọc giảndYn, Trương VĩJitnh cũng đPGã đQV cp đbEDến nó cho Dip Khôn biết, đndYfE hắoKn cũng có thểV tùy thờfEi s dụng.

Vic luyn đxan lầdvn này, cũng chỉgP là nhữumng loạzxi đDfgan dược phổ thông, cũng tương đJitối d luyn. Vì vy, khi có chủ ý luyn đUjan, Dip Khôn nghĩgP ngay đVến phòng luyn đYQan này của Trương VĩVnh thườVng dùng, đzYKsPA khai lò.

Sở dĩAU, hắmVn không dùng lò luyn đUjan ở bên trong Lam Ngọc, mà lạUci ra ngoài dùng lò luyn đAUan của Trương Vĩcnh đgPtP luyn đcan. Cũng bởi vì, lò luyn đYQan bên trong Lam Ngọc hắpKyn đPã th nhiu lầDfgn, nhưng không thểAU s dụng đUjược.

Nhiu lầbEDn như vy, Dip Khôn cũng không hiểDfgu đUPược nguyên nhân là sao? Trong lòng hắcn cũng rấxt bc bội. Nhưng cuối cùng, qua nhiu lầUjn th nhim, hắVn cũng đpzsã biết đEzUược nguyên nhân là do pháp lc của hắQVn không đQVQủ, đpzsE có thểsPA s dụng lò luyn đQan đPGó.

NhữVbCng đEan dược mà trước kia hắvn đPQUã luyn thành, cũng đCnYu là dùng lò luyn đzxan ở bên ngoài cảBJh.

Theo thông đQKo đzxi sâu xuống lòng đQVfEt hơn năm trăm trượng. Đp vào mắVt Dip Khôn là một gian tĩBJhnh thấQVQt rộng chng hai mươi trượng.

Đzxo mắndYt nhìn qua một lượt, Dip Khôn thấAAVy trước mt hắUjn là một đPQnh lô mang phong thái cổ xưa, bên cạPQUnh đEó là một đKKUYu rồng mọc t dưới đgPVpBt lên. ĐQu rồng này, hiểndYn nhiên là nguồn dn đdvtPa hỏa dưới điIPGt rồi.


Bên cạxnh đfEó, còn có một vài vn dụng cầPn thiết dùng cho vic luyn đBJhan. Ở dưới chân đYQxnh lô còn có một trn pháp nhỏ, không có gì lạyV trn pháp này đVúng là phụ trợ trong khi luyn đUjan.

“Chỗ này, hình như đUPã lâu chưa có ai dùng tới.” Thu lạQi ánh mắzxt, Dip Khôn nhàn nhạpKyt nói một câu.

Nói rồi, Dip Khôn khẽ phấVpBt tay, hào quang chớp lên vài cái, mấhiuy chục hộp gỗ lin xuấQt hin trước mt hắhiun.

Tiếp đVó, Dip Khôn lấYQy ra ba khối hạEzU phẩEzUm linh thạCnYch, thun theo, khảQVQm vào ba mắEkt trn của trn pháp bên dưới đpKyBJhnh lô.

“Ông…ông…”
Trn pháp đyVược khảiIm vào linh thạtPch, không đsPAợi cho Dip Khôn có thêm đDfgộng tác gì khác,đdvã bắdvt đJitcu chuyểYQn đcộng.

Một tầVpBng quang hà t trn pháp xuấpKyt hin, lin đoKem đcJitnh lô t t nâng lên, cách mt đtPiIt tầPGm một trượng thì dng lạYQi.

Nhìn thấfEy màn này, Dip Khôn không h tỏ ra kinh ngạQVQc, ngược lạEki,hắhiun lạhiui tỏ ra mng thầumm.
“QuảpKy nhiên không ngoài d đAAVoán của mình, tác dụng của trn pháp chính là như vy.”

MỉPm cườEzUi một lúc, Dip Khôn khẽ vẩfEy tay, đsPAánh ra một đYpPtPo pháp quyết rơi trên đpzsyVu rồng bên cạDfgnh.
“Bụp…Bụp…”
Tng tiếng nổ nhỏ vang lên, đAAVbEDu rồng khẽ run lên một cái, sau đKó bắVbCt đmVKu phun ra nhữYpPng ngọn la tím lên trên đtPzxnh lô.

Thấvy vy, sắmVc mt Dip Khôn trở lên nghiêm nghịVpB. Liên tục đumánh ra tng đAAVUPo pháp quyết, khống chế nhit đDfgộ của ngọn la.

Trong luyn đuman, quan trọng nhấpzst là đzxYmEa hỏa. Vic đfEiu khiểUjn đPQUCnYa hỏa như thế nào, sẽ là quyết điIDfgnh rấDfgt lớn s thành bạBJhi của lầVn khai lò luyn đEzUan đDfgó.

Trảhiui qua nhữndYng lầPGn trước luyn đUPan, cùng với s chỉndY bảYmEo của Hà đQVQKUYi phu, Dip Khôn đsPAã rút ra đsPAược rấzYKt nhiu kinh nghim trong vic này. Mc dù vy, hắpzsn cũng không giám lơ là, tinh thầndYn vn luôn tp chung vào vic khống chế ngọn la.

Bên cạbEDnh vic khống chế đVpBCnYa hỏa cho tốt, thì cũng phảsPAi thun theo thờKUYi gian và đEzUsPAa đciểJitm đtPiT khai lò luyn đgPan nữpKya, như thế thì tỷ l thành công mới cao hơn.

Trên lý thuyết là như vy, nhưng trên thc tế, Dip Khôn cũng chng đYQzYK ý đKến vic đPhiuy mấBJhy. BấAUt kỳ lúc nào, chỗ nào, hắQVQn cũng có thểUj khai lò luyn đUcan đdvược. Chủ yếu chính vn là khống chế đQVdva hỏa mà thôi.

Tuy nói vy, nhưng đUcó cũng chỉJit là ý nghĩiT của hắhiun đhiuối với nhữJitng đEzUan dược cấBJhp thấDfgp mà thôi. NhữPng loạpKyi đQVQan dược cấYQp thấYQp này, nguyên vt liu rấYpPt sẵzYKn có, vì vy cũng không quá quan trọng lắndYm. Nhưng nếu đYQổi lạPQUi là một loạsPAi đEan dược cấzxp cao thì lạDfgi khác rồi, đvến khi đBJhó, hắEn cũng không có mạpKyo hiểVpBm tùy thờPGi mà khai lò luyn đbEDan như thế này đJitPy.


ThờEzUi gian trôi qua, nhit đndYộ trong phòng cũng đQVQã tăng lên không ít, đEkồng thờPQUi, nhit đKộ của đvYpPnh lô cũng đKUYã tăng lên, tỏa ra một nhit lượng tht kinh ngườfEi.

Hít vào một hơi nhit khí, Dip Khôn đVpBánh ra một đzYKPQUo pháp quyết, rơi trên nắpzsp đQVvnh lô.

“Phụp”
Một tiếng bt nhẹ vang lên, nắBJhp của đPGpKynh lô đDfgã đEkược mở.

Trước tiên là luyn chế Bồi Dương Đan, loạci đKUYan dược này luyn chế cũng không có gì là khó khăn cho lắcm. ChỉYpP cầhiun chuyên tâm một chút, tỷ l thành công cũng khá cao.

Cánh tay Dip Khôn khẽ vẩzxy, lầQVn lượt tng hộp ngọc nhỏ dng dược liu đVã qua x lý, đsPAược hắpzsn đhiuiu khiểAAVn đYQổ vào bên trong đmVPGnh lô. Sau đVó, nắzYKp đVbCBJhnh lô đumược hắAUn đYpPy lạYmEi, cùng với đVbCó đsPAndYa hỏa cũng đpzsược đxiu chỉPGnh mạPnh hơn một chút.

CứEk như vy, thờCnYi gian dầvn dầcn trôi qua.

Không biết trảEzUi qua bao lâu, Dip Khôn nhướng mày, đViu khiểPn đQVuma hỏa lưu chuyểmVn càng nhanh hơn.

"Phanh..."
Một tiếng trầPm đzxục vang lên, lắyVp của đcgPnh lô vy mà bịpzs bt ra, mùi thơm của thuốc tràn ngp gian tĩAUnh thấumt.

Động tác của Dip Khôn cũng dng lạVi, trên mt không khỏi lộ vẻ tươi cườBJhi.

LầVbCn này luyn Bồi Dương Đan vy mà rấJitt thun lợi, cũng không có vấzxt vảE như nhữVpBng lầDfgn trước là mấVy.

Chng qua là hắEzUn tốn chút pháp lc, đDfgQ đUPiu khiểVbCn đKUYfEa hỏa mà thôi. Đã có chuẩxn bịBJh sẵbEDn, chỉyV cầgPn nuốt vào vài viên đfEan dược, ngồi đPiu tứVpBc một chút là đAAVược rồi.

Dng lạUji một chút, Dip Khôn thu toàn bộ Bồi Dương Đan vào trong ba bình nhỏ. Sau đUPó, nghỉVpB ngơi một chp, tiếp tục luyn chế TẩpKyy Linh Đan.

Hai hôm sau, t trong tĩQVnh thấYQt điTi ra, trên tay Dip Khôn cầzYKm một khỏa đpzsan dược to bằhiung long nhãn, vuốt ve mãi không thôi.

“Hồi Xuân Đan, ăn vào một khỏa có thểQV kiến mình trẻ mãi không già, luôn giữQVQ dung mạVo như lúc này. Nếu như rơi vào tay nữdv nhân, không biết sẽ như thế nào a. hắQVc hắYQc.”

Nói xong, Dip Khôn không h do d, đAUem khỏa Hồi Xuân Đan trc tiếp cho vào mồm nuốt xuống.

Đan dược va vào tới cổ, chưa kịYQp xuống bụng, lp tứVpBc tan biến. Một nguồn dược lc mãnh lit, nhưng rấAAVt thoảhiui mái, tảKn mát ra toàn thân, khiến cho Dip Khôn cảYmEm thấVpBy một cảJitm giác khó tảCnY.

Hít vào một hơi tht sâu, Dip Khôn nhắJitm lạEzUi mắBJht lạUci, cảBJhm thụ s biến đYpPổi chm rãi trên cơ thểQVQ mình.

Một lúc lâu sau, Dip Khôn mở hai mắpKyt, khóe ming nở nụ cườvi, chm dãi điIi ra ngoài đYQến bên cạoKnh bàn gỗ ngồi xuống.

“Không nghĩiT tới Hồi Xuân Đan tuy là đzxan dược cấAUp thấUPp, nhưng luyn chế cũng không phảhiui đEzUơn giảEn chút nào. Tỷ l thành công rấCnYt thấVp, dùng nhiu nguyên liu như thế, cố gắyVng lắDfgm, mình cũng chỉEzU luyn chế thành công bốn khỏa. ThảiTo nào, loạdvi đtPan dược này, ở tu tiên giới lạtPi ít như vy. Cũng chng có mấpKyy ngườUji hao tâm đxi luyn chế nó.”

Dip Khôn lấVpBy trong ngườEki ra một lọ đUjan dược, sau đQVQó, đEổ ra lòng bàn tay ba viên đCnYan dược giống ht như viên lúc nãy, thì thào nói.

"Con đEkườQVQng phía trước còn rấEkt dài, xem ra mình cũng nên đvQVQ ý đVến luyn đEzUan chi đpKyBJho một chút."
Đem ba khỏa Hồi Xuân Đan thu vào, Dip Khôn trầndYm mc một chút nói.

"A! Chuyn gì vy!"
Còn điTang suy nghĩUP, đbEDột nhiên Dip Khôn cau mày, sắpKyc mt tỏ ra khó coi đEkến cc đYQiểhium. HoảVpBng hốt kêu lên.