Trang chủ / Tiên Hiệp / Nghịch Thiên Tu Tiên / Chương 111 : Luyện Đan

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 111 : Luyện Đan
NghịZSZch Thiên Tu Tiên
Tác giảuH: Xuân Trườkung
Chương 111: Luyn Đan

Làm xong đZSZâu điCnhy, Dip Khôn thảMpM lỏng toàn thân, hai chân xếp bằhong, điCi vào trạBng thái nhp đtygBnh.

Na ngày sau, Dip Khôn mở bng hai mắHGt. Tinh quang trong mắPst hắAZIn lóe lên, khẽ gt đSKTyJu t đHGánh giá bảtygn thân.

Sau na ngày ngồi tĩHTnh tọa, Dip Khôn lúc này ở vào trạyJng thái tốt nhấvZt. Thun tin đCã có thểoHX bắKvgt đAepqKu luyn đLUwan.

NghĩuH là làm, Dip Khôn đyJem toàn bộ dược liu thu vào trong túi trữKvg vt, sau đSKTó toàn thân hắuHn mơ hồ biết mấXCt tăm hơi.
Khi xuấot hin, Dip Khôn đHã ở bên trong phòng thuốc của căn nhà nhỏ.

Không chm ch, Dip Khôn vội cấHt bước đHi vào gian phòng bên trái. Đi đTqPến bên k sách, hắMpMn đItuưa tay đpGqt lên một cái chốt nhỏ nằPUm ẩiCn vào bên trong tườsng, ngón tay dùng lc khẽ đuHPUy.

“Két…”

Tiếng ca mở vang lên, toàn bộ giá sách bịMpM đPshoy sang bên cạUOPnh, đPUqK lộ ra một thông đUOPwhuo đeSen ngòm, đGi sâu xuống mt đoht.

Thông đyJTqPo này chính là con đhoườong dn đUOPến phòng luyn đyJan của Trương VĩanHnh. Lúc trước, bên trong ngọc giảyJn, Trương VĩPsnh cũng đuHã đwhu cp đyJến nó cho Dip Khôn biết, đkuO hắLUwn cũng có thểT tùy thờPsi s dụng.

Vic luyn đMpMan lầSKTn này, cũng chỉT là nhữHTng loạPsi đukMan dược phổ thông, cũng tương đAZIối d luyn. Vì vy, khi có chủ ý luyn đpBan, Dip Khôn nghĩukM ngay đpBến phòng luyn đgFan này của Trương VĩKvgnh thườgKng dùng, đMpMpGq khai lò.

Sở dĩtyg, hắwhun không dùng lò luyn đsan ở bên trong Lam Ngọc, mà lạoi ra ngoài dùng lò luyn đLUwan của Trương VĩukMnh đAepB luyn đMyan. Cũng bởi vì, lò luyn đqaLan bên trong Lam Ngọc hắtygn đpGqã th nhiu lầiCn, nhưng không thểoHX s dụng đTược.

Nhiu lầZSZn như vy, Dip Khôn cũng không hiểgFu đgFược nguyên nhân là sao? Trong lòng hắMyn cũng rấst bc bội. Nhưng cuối cùng, qua nhiu lầuHn th nhim, hắCn cũng đpBã biết điCược nguyên nhân là do pháp lc của hắAZIn không đkuủ, đqaLGAo có thểO s dụng lò luyn đpBan đwhuó.

NhữgKng đavan dược mà trước kia hắXCn đPsã luyn thành, cũng đvZu là dùng lò luyn đMMAan ở bên ngoài cảMpM.

Theo thông đhoCo đnhi sâu xuống lòng đTqPUOPt hơn năm trăm trượng. Đp vào mắhot Dip Khôn là một gian tĩZSZnh thấpBt rộng chng hai mươi trượng.

ĐGo mắPUt nhìn qua một lượt, Dip Khôn thấUOPy trước mt hắavn là một đAZIuHnh lô mang phong thái cổ xưa, bên cạkunh đMyó là một đCMyu rồng mọc t dưới đAZIuHt lên. ĐSu rồng này, hiểGAon nhiên là nguồn dn đavBa hỏa dưới đSyJt rồi.


Bên cạLUwnh đZaió, còn có một vài vn dụng cầOn thiết dùng cho vic luyn đLUwan. Ở dưới chân đpByJnh lô còn có một trn pháp nhỏ, không có gì lạtyg trn pháp này đBúng là phụ trợ trong khi luyn đMyan.

“Chỗ này, hình như đhã lâu chưa có ai dùng tới.” Thu lạnhi ánh mắZait, Dip Khôn nhàn nhạMpMt nói một câu.

Nói rồi, Dip Khôn khẽ phấXCt tay, hào quang chớp lên vài cái, mấAZIy chục hộp gỗ lin xuấXCt hin trước mt hắyJn.

Tiếp đOó, Dip Khôn lấItuy ra ba khối hạS phẩSKTm linh thạpBch, thun theo, khảeSm vào ba mắiCt trn của trn pháp bên dưới đZaiHnh lô.

“Ông…ông…”
Trn pháp đTqPược khảiCm vào linh thạHch, không đMOợi cho Dip Khôn có thêm đyJộng tác gì khác,đqaLã bắpGqt đTBu chuyểMpMn đAZIộng.

Một tầSng quang hà t trn pháp xuấZSZt hin, lin đanHem đKvgTqPnh lô t t nâng lên, cách mt đtygMyt tầBm một trượng thì dng lạkui.

Nhìn thấgKy màn này, Dip Khôn không h tỏ ra kinh ngạOc, ngược lạpBi,hắkun lạhi tỏ ra mng thầBm.
“QuảZai nhiên không ngoài d đnhoán của mình, tác dụng của trn pháp chính là như vy.”

MỉeSm cườwhui một lúc, Dip Khôn khẽ vẩXCy tay, đhoánh ra một đCItuo pháp quyết rơi trên đavBu rồng bên cạqaLnh.
“Bụp…Bụp…”
Tng tiếng nổ nhỏ vang lên, đpBSu rồng khẽ run lên một cái, sau đMOó bắTqPt đMOgFu phun ra nhữBng ngọn la tím lên trên đHqaLnh lô.

ThấZaiy vy, sắnhc mt Dip Khôn trở lên nghiêm nghịPs. Liên tục đoHXánh ra tng đkuZaio pháp quyết, khống chế nhit đgFộ của ngọn la.

Trong luyn đukMan, quan trọng nhấnht là đpGqPsa hỏa. Vic đUOPiu khiểBn đsgKa hỏa như thế nào, sẽ là quyết đwhuPUnh rấyJt lớn s thành bạHTi của lầHTn khai lò luyn đHGan đItuó.

TrảBi qua nhữqaLng lầoHXn trước luyn đsan, cùng với s chỉuH bảvZo của Hà đMOanHi phu, Dip Khôn đeSã rút ra đTqPược rấXCt nhiu kinh nghim trong vic này. Mc dù vy, hắMOn cũng không giám lơ là, tinh thầLUwn vn luôn tp chung vào vic khống chế ngọn la.

Bên cạgKnh vic khống chế đhOa hỏa cho tốt, thì cũng phảMMAi thun theo thờBi gian và đtygkua đPUiểpGqm đkuanH khai lò luyn đSKTan nữoHXa, như thế thì tỷ l thành công mới cao hơn.

Trên lý thuyết là như vy, nhưng trên thc tế, Dip Khôn cũng chng đvZMO ý đTến vic đhGAoy mấqKy. Bấot kỳ lúc nào, chỗ nào, hắpGqn cũng có thểItu khai lò luyn đnhan đMyược. Chủ yếu chính vn là khống chế đSAZIa hỏa mà thôi.

Tuy nói vy, nhưng đhó cũng chỉMy là ý nghĩeS của hắanHn đkuối với nhữZSZng đtygan dược cấwhup thấUOPp mà thôi. NhữgKng loạZSZi đPUan dược cấuHp thấAZIp này, nguyên vt liu rấZSZt sẵtygn có, vì vy cũng không quá quan trọng lắHTm. Nhưng nếu đGổi lạwhui là một loạgFi đavan dược cấXCp cao thì lạhi khác rồi, đSKTến khi đCó, hắCn cũng không có mạXCo hiểvZm tùy thờqaLi mà khai lò luyn đSKTan như thế này đtyggKy.


Thờwhui gian trôi qua, nhit đHộ trong phòng cũng đAZIã tăng lên không ít, đhồng thờGAoi, nhit đZSZộ của đPsTnh lô cũng đKvgã tăng lên, tỏa ra một nhit lượng tht kinh ngườPUi.

Hít vào một hơi nhit khí, Dip Khôn điCánh ra một đuHItuo pháp quyết, rơi trên nắAZIp đpGqavnh lô.

“Phụp” đgFọc truyn mới nhấAZIt tạnhi tung hoanh . com
Một tiếng bt nhẹ vang lên, nắtygp của đZaiAZInh lô đOã đHược mở.

Trước tiên là luyn chế Bồi Dương Đan, loạoHXi đPUan dược này luyn chế cũng không có gì là khó khăn cho lắukMm. ChỉXC cầTqPn chuyên tâm một chút, tỷ l thành công cũng khá cao.

Cánh tay Dip Khôn khẽ vẩqaLy, lầMyn lượt tng hộp ngọc nhỏ dng dược liu đpBã qua x lý, đTược hắLUwn đZSZiu khiểiCn đhoổ vào bên trong đTItunh lô. Sau đpBó, nắOp đoHXpBnh lô đLUwược hắukMn đGy lạuHi, cùng với đanHó đoTa hỏa cũng đkuược đukMiu chỉhonh mạyJnh hơn một chút.

CứHT như vy, thờgFi gian dầvZn dầGn trôi qua.

Không biết trảHi qua bao lâu, Dip Khôn nhướng mày, đPUiu khiểon đZSZiCa hỏa lưu chuyểMpMn càng nhanh hơn.

"Phanh..."
Một tiếng trầMOm đMOục vang lên, lắHp của đOhnh lô vy mà bịZai bt ra, mùi thơm của thuốc tràn ngp gian tĩpBnh thấSKTt.

Động tác của Dip Khôn cũng dng lạAepi, trên mt không khỏi lộ vẻ tươi cườpGqi.

LầvZn này luyn Bồi Dương Đan vy mà rấXCt thun lợi, cũng không có vấPUt vảukM như nhữGng lầiCn trước là mấqKy.

Chng qua là hắGAon tốn chút pháp lc, đSPs đAZIiu khiểkun đpBZSZa hỏa mà thôi. Đã có chuẩHGn bịMy sẵavn, chỉukM cầGAon nuốt vào vài viên đHan dược, ngồi đyJiu tứZaic một chút là đAZIược rồi.

Dng lạyJi một chút, Dip Khôn thu toàn bộ Bồi Dương Đan vào trong ba bình nhỏ. Sau đSó, nghỉoHX ngơi một chp, tiếp tục luyn chế TẩKvgy Linh Đan.

Hai hôm sau, t trong tĩGnh thấavt đXCi ra, trên tay Dip Khôn cầMym một khỏa đavan dược to bằTqPng long nhãn, vuốt ve mãi không thôi.

“Hồi Xuân Đan, ăn vào một khỏa có thểgF kiến mình trẻ mãi không già, luôn giữTqP dung mạwhuo như lúc này. Nếu như rơi vào tay nữiC nhân, không biết sẽ như thế nào a. hắoHXc hắhoc.”

Nói xong, Dip Khôn không h do d, đvZem khỏa Hồi Xuân Đan trc tiếp cho vào mồm nuốt xuống.

Đan dược va vào tới cổ, chưa kịZaip xuống bụng, lp tứUOPc tan biến. Một nguồn dược lc mãnh lit, nhưng rấZSZt thoảavi mái, tảqaLn mát ra toàn thân, khiến cho Dip Khôn cảvZm thấGy một cảTm giác khó tảgF.

Hít vào một hơi tht sâu, Dip Khôn nhắPsm lạGi mắeSt lạiCi, cảXCm thụ s biến đukMổi chm rãi trên cơ thểH mình.

Một lúc lâu sau, Dip Khôn mở hai mắPst, khóe ming nở nụ cườqaLi, chm dãi đvZi ra ngoài đXCến bên cạCnh bàn gỗ ngồi xuống.

“Không nghĩMO tới Hồi Xuân Đan tuy là đTan dược cấBp thấZaip, nhưng luyn chế cũng không phảTqPi đAepơn giảkun chút nào. Tỷ l thành công rấeSt thấavp, dùng nhiu nguyên liu như thế, cố gắTng lắpBm, mình cũng chỉTqP luyn chế thành công bốn khỏa. ThảTo nào, loạqKi đukMan dược này, ở tu tiên giới lạanHi ít như vy. Cũng chng có mấPsy ngườsi hao tâm đqKi luyn chế nó.”

Dip Khôn lấPUy trong ngườUOPi ra một lọ đyJan dược, sau đvZó, đLUwổ ra lòng bàn tay ba viên đSan dược giống ht như viên lúc nãy, thì thào nói.

"Con đCườTng phía trước còn rấgKt dài, xem ra mình cũng nên đZaiT ý đnhến luyn đTan chi đoHXukMo một chút."
Đem ba khỏa Hồi Xuân Đan thu vào, Dip Khôn trầgFm mc một chút nói.

"A! Chuyn gì vy!"
Còn đBang suy nghĩav, đPsột nhiên Dip Khôn cau mày, sắAZIc mt tỏ ra khó coi đuHến cc đMpMiểukMm. HoảOng hốt kêu lên.