Trang chủ / Tiên Hiệp / Nghịch Thiên Tu Tiên / Chương 111 : Luyện Đan

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 111 : Luyện Đan
NghịMHch Thiên Tu Tiên
Tác giảmN: Xuân TrườaIng
Chương 111: Luyn Đan

Làm xong đTâu đbeHy, Dip Khôn thảbe lỏng toàn thân, hai chân xếp bằblng, đTi vào trạVZDng thái nhp đHAEnh.

Na ngày sau, Dip Khôn mở bng hai mắvlt. Tinh quang trong mắZaGt hắbn lóe lên, khẽ gt đnZbZru t đPMQánh giá bảVZDn thân.

Sau na ngày ngồi tĩaInh tọa, Dip Khôn lúc này ở vào trạGbtng thái tốt nhấocvt. Thun tin đQAbã có thểO bắbOt đZzdtjbu luyn đTan.

NghĩJT là làm, Dip Khôn đDqmem toàn bộ dược liu thu vào trong túi trữGbt vt, sau đcVPó toàn thân hắvPbn mơ hồ biết mấAEt tăm hơi.
Khi xuấzt hin, Dip Khôn đJTã ở bên trong phòng thuốc của căn nhà nhỏ.

Không chm ch, Dip Khôn vội cấMHt bước đbbvi vào gian phòng bên trái. Đi đdcến bên k sách, hắPnxn đJTưa tay đHt lên một cái chốt nhỏ nằMHm ẩxDn vào bên trong tườEEong, ngón tay dùng lc khẽ đDqmzy.

“Két…”

Tiếng ca mở vang lên, toàn bộ giá sách bịaI đhHgzy sang bên cạhHnh, đdcjGF lộ ra một thông đbdco đbOen ngòm, đEi sâu xuống mt đvbOt.

Thông đObo này chính là con đZzdườbbvng dn đsJbến phòng luyn đbOan của Trương VĩZzdnh. Lúc trước, bên trong ngọc giảdcn, Trương VĩTnh cũng đjGFã đnZ cp đocvến nó cho Dip Khôn biết, đsJbvPb hắocvn cũng có thểE tùy thờPnxi s dụng.

Vic luyn đban lầln này, cũng chỉb là nhữQjng loạbOi đFOan dược phổ thông, cũng tương đHối d luyn. Vì vy, khi có chủ ý luyn đqqan, Dip Khôn nghĩhH ngay đxDến phòng luyn đjGFan này của Trương VĩMbnh thườMbng dùng, đHGHrhM khai lò.

Sở dĩGbt, hắGBn không dùng lò luyn đOan ở bên trong Lam Ngọc, mà lạTi ra ngoài dùng lò luyn đgzan của Trương Vĩdcnh đnZMb luyn đPnxan. Cũng bởi vì, lò luyn đbQsan bên trong Lam Ngọc hắPnxn đlã th nhiu lầhHn, nhưng không thểQj s dụng đlược.

Nhiu lầAEn như vy, Dip Khôn cũng không hiểnZu đjGFược nguyên nhân là sao? Trong lòng hắbQsn cũng rấvPbt bc bội. Nhưng cuối cùng, qua nhiu lầdcn th nhim, hắHGHn cũng đvlã biết đcược nguyên nhân là do pháp lc của hắGbtn không đbeủ, đbQsPnx có thểvl s dụng lò luyn đQjan đGvó.

NhữQjng đvan dược mà trước kia hắhHn đHã luyn thành, cũng đrhMu là dùng lò luyn đvPban ở bên ngoài cảO.

Theo thông đvlVZDo đhHi sâu xuống lòng đsJbZaGt hơn năm trăm trượng. Đp vào mắaIt Dip Khôn là một gian tĩlnh thấVZDt rộng chng hai mươi trượng.

ĐGBo mắbbvt nhìn qua một lượt, Dip Khôn thấby trước mt hắrhMn là một đHGHAEnh lô mang phong thái cổ xưa, bên cạTnh đvó là một đPMQmNu rồng mọc t dưới đDqmbt lên. Đdcu rồng này, hiểMHn nhiên là nguồn dn đcla hỏa dưới đOQAbt rồi.


Bên cạbenh đbbvó, còn có một vài vn dụng cầtjbn thiết dùng cho vic luyn đblan. Ở dưới chân đbZrcnh lô còn có một trn pháp nhỏ, không có gì lạFO trn pháp này đbQsúng là phụ trợ trong khi luyn đdcan.

“Chỗ này, hình như đbeã lâu chưa có ai dùng tới.” Thu lạrhMi ánh mắsJbt, Dip Khôn nhàn nhạbbvt nói một câu.

Nói rồi, Dip Khôn khẽ phấaIt tay, hào quang chớp lên vài cái, mấqqy chục hộp gỗ lin xuấZzdt hin trước mt hắEn.

Tiếp đQAbó, Dip Khôn lấgzy ra ba khối hạO phẩjGFm linh thạmNch, thun theo, khảvlm vào ba mắJTt trn của trn pháp bên dưới đZaGhHnh lô.

“Ông…ông…”
Trn pháp đOược khảGvm vào linh thạMHch, không đnZợi cho Dip Khôn có thêm đFOộng tác gì khác,đbOã bắQAbt đPnxlu chuyểvPbn đbeộng.

Một tầGvng quang hà t trn pháp xuấbbvt hin, lin đrhMem đZzdGvnh lô t t nâng lên, cách mt đxDhHt tầOm một trượng thì dng lạPMQi.

Nhìn thấsJby màn này, Dip Khôn không h tỏ ra kinh ngạbc, ngược lạZaGi,hắPnxn lạocvi tỏ ra mng thầGbtm.
“QuảsJb nhiên không ngoài d đzoán của mình, tác dụng của trn pháp chính là như vy.”

MỉDqmm cườaIi một lúc, Dip Khôn khẽ vẩly tay, đzánh ra một đbbvrhMo pháp quyết rơi trên đnZEEou rồng bên cạhHnh.
“Bụp…Bụp…”
Tng tiếng nổ nhỏ vang lên, đEEobeu rồng khẽ run lên một cái, sau đFOó bắMbt đZaGbeu phun ra nhữxDng ngọn la tím lên trên đqqdcnh lô.

ThấJTy vy, sắcc mt Dip Khôn trở lên nghiêm nghịE. Liên tục đqqánh ra tng đrhMvPbo pháp quyết, khống chế nhit đVZDộ của ngọn la.

Trong luyn đqqan, quan trọng nhấGBt là đbZrtjba hỏa. Vic đbZriu khiểAEn đTGva hỏa như thế nào, sẽ là quyết đZzdocvnh rấvt lớn s thành bạli của lầGBn khai lò luyn đOan đZzdó.

Trảbei qua nhữhHng lầPMQn trước luyn đMHan, cùng với s chỉz bảaIo của Hà đbZrci phu, Dip Khôn đbOã rút ra đQAbược rấjGFt nhiu kinh nghim trong vic này. Mc dù vy, hắnZn cũng không giám lơ là, tinh thầJTn vn luôn tp chung vào vic khống chế ngọn la.

Bên cạbQsnh vic khống chế đDqmbZra hỏa cho tốt, thì cũng phảnZi thun theo thờdci gian và đQAbMba đbQsiểbm đsJbbQs khai lò luyn đcVPan nữEa, như thế thì tỷ l thành công mới cao hơn.

Trên lý thuyết là như vy, nhưng trên thc tế, Dip Khôn cũng chng đdcO ý đlến vic đJTOy mấdcy. Bấzt kỳ lúc nào, chỗ nào, hắvPbn cũng có thểv khai lò luyn đZzdan đaIược. Chủ yếu chính vn là khống chế đcVPMHa hỏa mà thôi.

Tuy nói vy, nhưng đrhMó cũng chỉtjb là ý nghĩGv của hắbQsn đJTối với nhữbbvng đblan dược cấgzp thấhHp mà thôi. NhữFOng loạci đdcan dược cấsJbp thấgzp này, nguyên vt liu rấGbtt sẵHGHn có, vì vy cũng không quá quan trọng lắPnxm. Nhưng nếu đocvổi lạAEi là một loạbei đPnxan dược cấzp cao thì lạGBi khác rồi, đgzến khi đOó, hắbbvn cũng không có mạOo hiểsJbm tùy thờqqi mà khai lò luyn đban như thế này đVZDVZDy.


ThờQji gian trôi qua, nhit đPnxộ trong phòng cũng đQjã tăng lên không ít, đOồng thờci, nhit đaIộ của đdcHnh lô cũng đcã tăng lên, tỏa ra một nhit lượng tht kinh ngườbZri.

Hít vào một hơi nhit khí, Dip Khôn đqqánh ra một đjGFjGFo pháp quyết, rơi trên nắbp đHGHocvnh lô.

“Phụp”
Một tiếng bt nhẹ vang lên, nắbOp của đZaGAEnh lô đaIã đvlược mở.

Trước tiên là luyn chế Bồi Dương Đan, loạsJbi đlan dược này luyn chế cũng không có gì là khó khăn cho lắVZDm. Chỉgz cầMHn chuyên tâm một chút, tỷ l thành công cũng khá cao.

Cánh tay Dip Khôn khẽ vẩrhMy, lầQjn lượt tng hộp ngọc nhỏ dng dược liu đHã qua x lý, đzược hắAEn đOiu khiểOn đMHổ vào bên trong đsJbQjnh lô. Sau đvó, nắlp đFOGBnh lô đjGFược hắGvn đbey lạbei, cùng với đjGFó đbHa hỏa cũng đdcược đGbtiu chỉcVPnh mạocvnh hơn một chút.

CứO như vy, thờHi gian dầMbn dầvn trôi qua.

Không biết trảli qua bao lâu, Dip Khôn nhướng mày, đEiu khiểFOn đbmNa hỏa lưu chuyểcn càng nhanh hơn.

"Phanh..."
Một tiếng trầaIm đaIục vang lên, lắGBp của đaIPMQnh lô vy mà bịvl bt ra, mùi thơm của thuốc tràn ngp gian tĩcVPnh thấHt.

Động tác của Dip Khôn cũng dng lạtjbi, trên mt không khỏi lộ vẻ tươi cườQji.

LầsJbn này luyn Bồi Dương Đan vy mà rấocvt thun lợi, cũng không có vấGBt vảc như nhữMHng lầPnxn trước là mấzy.

Chng qua là hắvn tốn chút pháp lc, đPnxdc đciu khiểrhMn đGBZaGa hỏa mà thôi. Đã có chuẩocvn bịcVP sẵnZn, chỉhH cầQjn nuốt vào vài viên đdcan dược, ngồi đZaGiu tứocvc một chút là đQjược rồi.

Dng lạbli một chút, Dip Khôn thu toàn bộ Bồi Dương Đan vào trong ba bình nhỏ. Sau đJTó, nghỉQj ngơi một chp, tiếp tục luyn chế TẩQAby Linh Đan.

Hai hôm sau, t trong tĩocvnh thấxDt đmNi ra, trên tay Dip Khôn cầmNm một khỏa đocvan dược to bằvng long nhãn, vuốt ve mãi không thôi.

“Hồi Xuân Đan, ăn vào một khỏa có thểT kiến mình trẻ mãi không già, luôn giữAE dung mạsJbo như lúc này. Nếu như rơi vào tay nữMH nhân, không biết sẽ như thế nào a. hắqqc hắGvc.”

Nói xong, Dip Khôn không h do d, đtjbem khỏa Hồi Xuân Đan trc tiếp cho vào mồm nuốt xuống.

Đan dược va vào tới cổ, chưa kịQjp xuống bụng, lp tứbQsc tan biến. Một nguồn dược lc mãnh lit, nhưng rấsJbt thoảMHi mái, tảJTn mát ra toàn thân, khiến cho Dip Khôn cảQjm thấbey một cảhHm giác khó tảbZr.

Hít vào một hơi tht sâu, Dip Khôn nhắZaGm lạbbvi mắrhMt lạHi, cảQjm thụ s biến đGBổi chm rãi trên cơ thểGv mình.

Một lúc lâu sau, Dip Khôn mở hai mắHGHt, khóe ming nở nụ cườJTi, chm dãi đPnxi ra ngoài đocvến bên cạPnxnh bàn gỗ ngồi xuống.

“Không nghĩPnx tới Hồi Xuân Đan tuy là đQjan dược cấtjbp thấZaGp, nhưng luyn chế cũng không phảvli đQjơn giảZzdn chút nào. Tỷ l thành công rấvPbt thấGvp, dùng nhiu nguyên liu như thế, cố gắOng lắbZrm, mình cũng chỉQj luyn chế thành công bốn khỏa. Thảdco nào, loạPnxi đPnxan dược này, ở tu tiên giới lạGBi ít như vy. Cũng chng có mấGvy ngườbbvi hao tâm đtjbi luyn chế nó.”

Dip Khôn lấHGHy trong ngườOi ra một lọ đqqan dược, sau đjGFó, đQAbổ ra lòng bàn tay ba viên đZaGan dược giống ht như viên lúc nãy, thì thào nói.

"Con đFOườlng phía trước còn rấzt dài, xem ra mình cũng nên đbOQAb ý đgzến luyn đsJban chi đcQjo một chút."
Đem ba khỏa Hồi Xuân Đan thu vào, Dip Khôn trầDqmm mc một chút nói.

"A! Chuyn gì vy!"
Còn đGvang suy nghĩocv, đrhMột nhiên Dip Khôn cau mày, sắPnxc mt tỏ ra khó coi đGvến cc đOiểcm. HoảaIng hốt kêu lên.