Trang chủ / Tiên Hiệp / Nghịch Thiên Tu Tiên / Chương 111 : Luyện Đan

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 111 : Luyện Đan
NghịgUlch Thiên Tu Tiên
Tác giảb: Xuân TrườnZng
Chương 111: Luyn Đan

Làm xong đOeâu đbZXy, Dip Khôn thảrz lỏng toàn thân, hai chân xếp bằXhng, đkJi vào trạEfrng thái nhp đZaaanh.

Na ngày sau, Dip Khôn mở bng hai mắXt. Tinh quang trong mắdZt hắagNn lóe lên, khẽ gt đrzcHiu t đHTuánh giá bảKEn thân.

Sau na ngày ngồi tĩUhnh tọa, Dip Khôn lúc này ở vào trạxng thái tốt nhấiZOt. Thun tin đZã có thểdZ bắUht đbllQu luyn đaaaan.

NghĩzKk là làm, Dip Khôn đZUem toàn bộ dược liu thu vào trong túi trữkJ vt, sau đzcEó toàn thân hắuNn mơ hồ biết mấKEt tăm hơi.
Khi xuấIZst hin, Dip Khôn đliã ở bên trong phòng thuốc của căn nhà nhỏ.

Không chm ch, Dip Khôn vội cấcHit bước đNoii vào gian phòng bên trái. Đi đkJến bên k sách, hắbn đaaaưa tay đdZjt lên một cái chốt nhỏ nằjZm ẩvSn vào bên trong tườVbng, ngón tay dùng lc khẽ đzcEkJy.

“Két…”

Tiếng ca mở vang lên, toàn bộ giá sách bịQzP đzcErzy sang bên cạcHinh, đgg lộ ra một thông đuNzcEo đXen ngòm, đcHii sâu xuống mt đbvSt.

Thông đxbZo này chính là con đZUườXng dn đagNến phòng luyn đban của Trương VĩHTunh. Lúc trước, bên trong ngọc giảrzn, Trương Vĩxbnh cũng đZã đVb cp đZXến nó cho Dip Khôn biết, đSllQ hắZn cũng có thểEfr tùy thờidzi s dụng.

Vic luyn đvSan lầIZsn này, cũng chỉb là nhữuNng loạQzPi đZXan dược phổ thông, cũng tương đaaaối d luyn. Vì vy, khi có chủ ý luyn đEfran, Dip Khôn nghĩidz ngay đsxến phòng luyn đdgan này của Trương VĩjZnh thườling dùng, đEfrX khai lò.

Sở dĩuN, hắzcEn không dùng lò luyn đAnXan ở bên trong Lam Ngọc, mà lạiZOi ra ngoài dùng lò luyn đSan của Trương Vĩbnh đjZNoi luyn đVban. Cũng bởi vì, lò luyn đagNan bên trong Lam Ngọc hắUhn đAnXã th nhiu lầPAgn, nhưng không thểb s dụng đliược.

Nhiu lầgn như vy, Dip Khôn cũng không hiểdZju đZược nguyên nhân là sao? Trong lòng hắbn cũng rấEfrt bc bội. Nhưng cuối cùng, qua nhiu lầUhn th nhim, hắcHin cũng đIZsã biết đdZược nguyên nhân là do pháp lc của hắZn không đbủ, đfsGxV có thểdZ s dụng lò luyn đIZsan đGxVó.

NhữPAgng đZUan dược mà trước kia hắZXn đEfrã luyn thành, cũng đvSu là dùng lò luyn đPAgan ở bên ngoài cảNoi.

Theo thông đjZUho đVbi sâu xuống lòng đidzHTut hơn năm trăm trượng. Đp vào mắfst Dip Khôn là một gian tĩIZsnh thấcHit rộng chng hai mươi trượng.

ĐSo mắgGIt nhìn qua một lượt, Dip Khôn thấZy trước mt hắEn là một đxbKEnh lô mang phong thái cổ xưa, bên cạGxVnh đEfró là một đZgUlu rồng mọc t dưới đliZXt lên. ĐKEu rồng này, hiểxbn nhiên là nguồn dn đsxEfra hỏa dưới đXPAgt rồi.


Bên cạlinh đsxó, còn có một vài vn dụng cầlin thiết dùng cho vic luyn đzcEan. Ở dưới chân đKElinh lô còn có một trn pháp nhỏ, không có gì lạZX trn pháp này đzKkúng là phụ trợ trong khi luyn đKEan.

“Chỗ này, hình như đsxã lâu chưa có ai dùng tới.” Thu lạcHii ánh mắcHit, Dip Khôn nhàn nhạrzt nói một câu.

Nói rồi, Dip Khôn khẽ phấrzt tay, hào quang chớp lên vài cái, mấuNy chục hộp gỗ lin xuấHTut hin trước mt hắOen.

Tiếp đPAgó, Dip Khôn lấcHiy ra ba khối hạTV phẩsxm linh thạovdch, thun theo, khảZm vào ba mắxt trn của trn pháp bên dưới đGxVsxnh lô.

“Ông…ông…”
Trn pháp đgGIược khảPAgm vào linh thạnZch, không đdZjợi cho Dip Khôn có thêm đdZjộng tác gì khác,đIZsã bắxt đOegGIu chuyểagNn đxbộng.

Một tầHTung quang hà t trn pháp xuấVbt hin, lin đjZem đJagNnh lô t t nâng lên, cách mt đHTuXht tầlim một trượng thì dng lạgi.

Nhìn thấxy màn này, Dip Khôn không h tỏ ra kinh ngạiZOc, ngược lạXhi,hắxn lạXi tỏ ra mng thầOem.
“QuảS nhiên không ngoài d đcHioán của mình, tác dụng của trn pháp chính là như vy.”

MỉcHim cườTVi một lúc, Dip Khôn khẽ vẩGxVy tay, đzKkánh ra một đuNzcEo pháp quyết rơi trên đagNdZju rồng bên cạEfrnh.
“Bụp…Bụp…”
Tng tiếng nổ nhỏ vang lên, đcHiidzu rồng khẽ run lên một cái, sau đgó bắVbt đUhdgu phun ra nhữIZsng ngọn la tím lên trên đGxVSnh lô.

ThấNoiy vy, sắEfrc mt Dip Khôn trở lên nghiêm nghịgGI. Liên tục đjZánh ra tng đzKkxo pháp quyết, khống chế nhit đfsộ của ngọn la.

Trong luyn đagNan, quan trọng nhấdZjt là đagNnZa hỏa. Vic đgiu khiểTVn đZXkJa hỏa như thế nào, sẽ là quyết đdgrznh rấZXt lớn s thành bạZi của lầUhn khai lò luyn đAnXan đNoió.

Trảsxi qua nhữXng lầQzPn trước luyn đidzan, cùng với s chỉnZ bảzKko của Hà điZObi phu, Dip Khôn đrzã rút ra đuNược rấrzt nhiu kinh nghim trong vic này. Mc dù vy, hắZXn cũng không giám lơ là, tinh thầZn vn luôn tp chung vào vic khống chế ngọn la.

Bên cạKEnh vic khống chế đGxVcHia hỏa cho tốt, thì cũng phảuNi thun theo thờllQi gian và đTVrza đVbiểsxm đEfrAnX khai lò luyn đaaaan nữuNa, như thế thì tỷ l thành công mới cao hơn.

Trên lý thuyết là như vy, nhưng trên thc tế, Dip Khôn cũng chng đEfrx ý đcHiến vic đgUlvSy mấuNy. Bấlit kỳ lúc nào, chỗ nào, hắTVn cũng có thểS khai lò luyn đfsan đzKkược. Chủ yếu chính vn là khống chế đEfrvSa hỏa mà thôi. đbọc truyn mới nhấgt tạlii tung hoanh . com

Tuy nói vy, nhưng đfsó cũng chỉidz là ý nghĩdg của hắsxn đEfrối với nhữGxVng đnZan dược cấxbp thấZXp mà thôi. NhữEfrng loạSi đuNan dược cấZp thấiZOp này, nguyên vt liu rấZXt sẵHTun có, vì vy cũng không quá quan trọng lắgUlm. Nhưng nếu đdZổi lạdZji là một loạUhi đIZsan dược cấZXp cao thì lạGxVi khác rồi, đagNến khi đNoió, hắbn cũng không có mạdgo hiểdZjm tùy thờaaai mà khai lò luyn đOean như thế này đcHinZy.


ThờKEi gian trôi qua, nhit đvSộ trong phòng cũng đXhã tăng lên không ít, đZồng thờdgi, nhit điZOộ của đKEAnXnh lô cũng đGxVã tăng lên, tỏa ra một nhit lượng tht kinh ngườgUli.

Hít vào một hơi nhit khí, Dip Khôn đGxVánh ra một đZUuNo pháp quyết, rơi trên nắXp đagNGxVnh lô.

“Phụp”
Một tiếng bt nhẹ vang lên, nắrzp của đagNxnh lô đdgã đZXược mở.

Trước tiên là luyn chế Bồi Dương Đan, loạdZi đzcEan dược này luyn chế cũng không có gì là khó khăn cho lắlim. Chỉg cầkJn chuyên tâm một chút, tỷ l thành công cũng khá cao.

Cánh tay Dip Khôn khẽ vẩkJy, lầgUln lượt tng hộp ngọc nhỏ dng dược liu đVbã qua x lý, đGxVược hắHTun đbiu khiểidzn đEổ vào bên trong đbxnh lô. Sau đsxó, nắvSp đGxVPAgnh lô đdZjược hắuNn đfsy lạJi, cùng với đcHió đPAgQzPa hỏa cũng đdgược đaaaiu chỉIZsnh mạrznh hơn một chút.

Cứidz như vy, thờxi gian dầZn dầcHin trôi qua.

Không biết trảNoii qua bao lâu, Dip Khôn nhướng mày, đZXiu khiểEn đnZKEa hỏa lưu chuyểEn càng nhanh hơn.

"Phanh..."
Một tiếng trầidzm đvSục vang lên, lắxbp của đSOenh lô vy mà bịgUl bt ra, mùi thơm của thuốc tràn ngp gian tĩOenh thấZXt.

Động tác của Dip Khôn cũng dng lạXhi, trên mt không khỏi lộ vẻ tươi cườuNi.

LầdZjn này luyn Bồi Dương Đan vy mà rấnZt thun lợi, cũng không có vấdZjt vảli như nhữaaang lầZn trước là mấPAgy.

Chng qua là hắnZn tốn chút pháp lc, đXuN đkJiu khiểTVn đrzlia hỏa mà thôi. Đã có chuẩZn bịiZO sẵXn, chỉagN cầfsn nuốt vào vài viên đfsan dược, ngồi điZOiu tứzcEc một chút là đJược rồi.

Dng lạnZi một chút, Dip Khôn thu toàn bộ Bồi Dương Đan vào trong ba bình nhỏ. Sau đgUló, nghỉiZO ngơi một chp, tiếp tục luyn chế TẩzcEy Linh Đan.

Hai hôm sau, t trong tĩagNnh thấVbt đGxVi ra, trên tay Dip Khôn cầxbm một khỏa đUhan dược to bằzKkng long nhãn, vuốt ve mãi không thôi.

“Hồi Xuân Đan, ăn vào một khỏa có thểovd kiến mình trẻ mãi không già, luôn giữIZs dung mạjZo như lúc này. Nếu như rơi vào tay nữX nhân, không biết sẽ như thế nào a. hắHTuc hắzKkc.”

Nói xong, Dip Khôn không h do d, đdZjem khỏa Hồi Xuân Đan trc tiếp cho vào mồm nuốt xuống.

Đan dược va vào tới cổ, chưa kịAnXp xuống bụng, lp tứQzPc tan biến. Một nguồn dược lc mãnh lit, nhưng rấUht thoảKEi mái, tảVbn mát ra toàn thân, khiến cho Dip Khôn cảTVm thấEfry một cảiZOm giác khó tảdZ.

Hít vào một hơi tht sâu, Dip Khôn nhắxm lạQzPi mắZt lạnZi, cảgm thụ s biến đAnXổi chm rãi trên cơ thểovd mình.

Một lúc lâu sau, Dip Khôn mở hai mắXt, khóe ming nở nụ cườVbi, chm dãi đdZi ra ngoài đQzPến bên cạbnh bàn gỗ ngồi xuống.

“Không nghĩXh tới Hồi Xuân Đan tuy là đagNan dược cấZp thấvSp, nhưng luyn chế cũng không phảUhi đXơn giảHTun chút nào. Tỷ l thành công rấovdt thấaaap, dùng nhiu nguyên liu như thế, cố gắEfrng lắTVm, mình cũng chỉaaa luyn chế thành công bốn khỏa. ThảUho nào, loạsxi đHTuan dược này, ở tu tiên giới lạZXi ít như vy. Cũng chng có mấby ngườTVi hao tâm đZi luyn chế nó.”

Dip Khôn lấEfry trong ngườIZsi ra một lọ đZan dược, sau đQzPó, đagNổ ra lòng bàn tay ba viên đovdan dược giống ht như viên lúc nãy, thì thào nói.

"Con đcHiườgGIng phía trước còn rấZXt dài, xem ra mình cũng nên đvSb ý đliến luyn đnZan chi đUhdZjo một chút."
Đem ba khỏa Hồi Xuân Đan thu vào, Dip Khôn trầTVm mc một chút nói.

"A! Chuyn gì vy!"
Còn đliang suy nghĩllQ, đHTuột nhiên Dip Khôn cau mày, sắagNc mt tỏ ra khó coi đTVến cc đTViểXm. HoảZUng hốt kêu lên.