Trang chủ / Tiên Hiệp / Nghịch Thiên Tu Tiên / Chương 111 : Luyện Đan

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 111 : Luyện Đan
NghịgIgch Thiên Tu Tiên
Tác giảdmd: Xuân TrườkMng
Chương 111: Luyn Đan

Làm xong đzIâu đFFwJaky, Dip Khôn thảYNy lỏng toàn thân, hai chân xếp bằhiLng, đgIgi vào trạdmdng thái nhp đhiLNnh. truyn đmgYược lấQy t website tung hoanh

Na ngày sau, Dip Khôn mở bng hai mắYNyt. Tinh quang trong mắFsKt hắhiLn lóe lên, khẽ gt đNgQcu t đghtánh giá bảHDn thân.

Sau na ngày ngồi tĩFXZnh tọa, Dip Khôn lúc này ở vào trạDng thái tốt nhấhNt. Thun tin đhiLã có thểAJi bắgHht đNkMu luyn đHDan.

Nghĩib là làm, Dip Khôn đygJem toàn bộ dược liu thu vào trong túi trữJak vt, sau đgQcó toàn thân hắQn mơ hồ biết mấcCt tăm hơi.
Khi xuấikt hin, Dip Khôn đfyFã ở bên trong phòng thuốc của căn nhà nhỏ.

Không chm ch, Dip Khôn vội cấDt bước đkMi vào gian phòng bên trái. Đi đMến bên k sách, hắYNyn đhNưa tay đJakt lên một cái chốt nhỏ nằXfm ẩHDn vào bên trong tườGcng, ngón tay dùng lc khẽ đXfZMy.

“Két…”

Tiếng ca mở vang lên, toàn bộ giá sách bịAJi đNyFAy sang bên cạNGznh, đhNgQc lộ ra một thông đMHDo đfyFen ngòm, đDi sâu xuống mt đsQKJt.

Thông đNGzsQo này chính là con đQườygJng dn đXfến phòng luyn đfyFan của Trương VĩgQcnh. Lúc trước, bên trong ngọc giảLun, Trương Vĩghtnh cũng đXfã đN cp đAJiến nó cho Dip Khôn biết, đmgYGc hắsQn cũng có thểD tùy thờNi s dụng.

Vic luyn đNGzan lầZMn này, cũng chỉwfg là nhữNng loạDi đikan dược phổ thông, cũng tương đIối d luyn. Vì vy, khi có chủ ý luyn đGNan, Dip Khôn nghĩNGz ngay đGcến phòng luyn đNan này của Trương Vĩdmdnh thườYNyng dùng, đtPjygJ khai lò.

Sở dĩXf, hắfyFn không dùng lò luyn đfyFan ở bên trong Lam Ngọc, mà lạPNi ra ngoài dùng lò luyn đslan của Trương VĩPNnh đGcjo luyn đMan. Cũng bởi vì, lò luyn đFsKan bên trong Lam Ngọc hắwn đMã th nhiu lầygJn, nhưng không thểI s dụng đCược.

Nhiu lầfyFn như vy, Dip Khôn cũng không hiểCu đwược nguyên nhân là sao? Trong lòng hắgHhn cũng rấsQt bc bội. Nhưng cuối cùng, qua nhiu lầjon th nhim, hắyFAn cũng đKJã biết đibược nguyên nhân là do pháp lc của hắVwn không đFsKủ, đFXZdmd có thểik s dụng lò luyn đFFwan đwó.

NhữygJng đCan dược mà trước kia hắibn đVwã luyn thành, cũng đHDu là dùng lò luyn đHDan ở bên ngoài cảNGz.

Theo thông đmgYMo đAJii sâu xuống lòng đGcwfgt hơn năm trăm trượng. Đp vào mắIt Dip Khôn là một gian tĩfyFnh thấFsKt rộng chng hai mươi trượng.

ĐCo mắgIgt nhìn qua một lượt, Dip Khôn thấiby trước mt hắDn là một đIJaknh lô mang phong thái cổ xưa, bên cạgIgnh đwó là một đJakPNu rồng mọc t dưới đGNmgYt lên. ĐNu rồng này, hiểFXZn nhiên là nguồn dn đJUKJa hỏa dưới đFXZGNt rồi.


Bên cạNnh đVwó, còn có một vài vn dụng cầDn thiết dùng cho vic luyn đMan. Ở dưới chân đgQcfyFnh lô còn có một trn pháp nhỏ, không có gì lạib trn pháp này đgQcúng là phụ trợ trong khi luyn đPNan.

“Chỗ này, hình như đikã lâu chưa có ai dùng tới.” Thu lạJaki ánh mắtPjt, Dip Khôn nhàn nhạYNyt nói một câu.

Nói rồi, Dip Khôn khẽ phấMt tay, hào quang chớp lên vài cái, mấJUy chục hộp gỗ lin xuấslt hin trước mt hắsQn.

Tiếp đaDó, Dip Khôn lấygJy ra ba khối hạgQc phẩsQm linh thạNch, thun theo, khảtPjm vào ba mắzIt trn của trn pháp bên dưới đygJXfnh lô.

“Ông…ông…”
Trn pháp đNược khảXfm vào linh thạhNch, không đGcợi cho Dip Khôn có thêm đNộng tác gì khác,đKJã bắgIgt đGcwu chuyểGcn đyFAộng.

Một tầJakng quang hà t trn pháp xuấNt hin, lin đyFAem đGNDnh lô t t nâng lên, cách mt đygJVwt tầNGzm một trượng thì dng lạHDi.

Nhìn thấGcy màn này, Dip Khôn không h tỏ ra kinh ngạCc, ngược lạsli,hắdmdn lạHDi tỏ ra mng thầAJim.
“QuảmgY nhiên không ngoài d đFXZoán của mình, tác dụng của trn pháp chính là như vy.”

MỉNm cườDi một lúc, Dip Khôn khẽ vẩsly tay, đcCánh ra một đFsKygJo pháp quyết rơi trên đAJiNu rồng bên cạsQnh.
“Bụp…Bụp…”
Tng tiếng nổ nhỏ vang lên, đAJiGcu rồng khẽ run lên một cái, sau đXfó bắHDt đcJaku phun ra nhữcCng ngọn la tím lên trên đNHDnh lô.

ThấJUy vy, sắdmdc mt Dip Khôn trở lên nghiêm nghịc. Liên tục đzIánh ra tng đjoPNo pháp quyết, khống chế nhit đkMộ của ngọn la.

Trong luyn đtPjan, quan trọng nhấwfgt là đXfFXZa hỏa. Vic đNGziu khiểcCn đDfyFa hỏa như thế nào, sẽ là quyết đNkMnh rấHDt lớn s thành bạsli của lầtPjn khai lò luyn đDan đCó.

TrảXfi qua nhữdmdng lầfyFn trước luyn đgQcan, cùng với s chỉI bảYNyo của Hà đibKJi phu, Dip Khôn đmgYã rút ra đzIược rấGNt nhiu kinh nghim trong vic này. Mc dù vy, hắPNn cũng không giám lơ là, tinh thầtPjn vn luôn tp chung vào vic khống chế ngọn la.

Bên cạcCnh vic khống chế đFsKAJia hỏa cho tốt, thì cũng phảghti thun theo thờNGzi gian và đzIzIa đwiểGcm đQM khai lò luyn đGNan nữIa, như thế thì tỷ l thành công mới cao hơn.

Trên lý thuyết là như vy, nhưng trên thc tế, Dip Khôn cũng chng đikyFA ý đgIgến vic đjowfgy mấGNy. BấQt kỳ lúc nào, chỗ nào, hắgHhn cũng có thểgHh khai lò luyn điban đfyFược. Chủ yếu chính vn là khống chế đwfggHha hỏa mà thôi.

Tuy nói vy, nhưng đGcó cũng chỉfyF là ý nghĩN của hắPNn đNGzối với nhữtPjng đYNyan dược cấLup thấJakp mà thôi. NhữLung loạIVGi đghtan dược cấkMp thấgIgp này, nguyên vt liu rấzIt sẵghtn có, vì vy cũng không quá quan trọng lắDm. Nhưng nếu đhiLổi lạFsKi là một loạAJii đQan dược cấmgYp cao thì lạVwi khác rồi, đkMến khi đJakó, hắFsKn cũng không có mạgQco hiểfyFm tùy thờKJi mà khai lò luyn đwfgan như thế này đaDygJy.


Thờwi gian trôi qua, nhit đwfgộ trong phòng cũng đFFwã tăng lên không ít, đkMồng thờZMi, nhit đKJộ của đKJJUnh lô cũng đhNã tăng lên, tỏa ra một nhit lượng tht kinh ngườaDi.

Hít vào một hơi nhit khí, Dip Khôn đgHhánh ra một đdmdLuo pháp quyết, rơi trên nắwfgp đikMnh lô.

“Phụp”
Một tiếng bt nhẹ vang lên, nắghtp của đzIghtnh lô đwfgã đgHhược mở.

Trước tiên là luyn chế Bồi Dương Đan, loạhNi đgHhan dược này luyn chế cũng không có gì là khó khăn cho lắfyFm. ChỉIVG cầJakn chuyên tâm một chút, tỷ l thành công cũng khá cao.

Cánh tay Dip Khôn khẽ vẩsQy, lầNn lượt tng hộp ngọc nhỏ dng dược liu đDã qua x lý, đHDược hắgHhn đKJiu khiểLun đyFAổ vào bên trong đzIslnh lô. Sau đAJió, nắJUp đLuFsKnh lô đJakược hắDn đGcy lạGci, cùng với đDó đVwKJa hỏa cũng đkMược đIVGiu chỉhiLnh mạwfgnh hơn một chút.

Cứjo như vy, thờMi gian dầwn dầyFAn trôi qua.

Không biết trảKJi qua bao lâu, Dip Khôn nhướng mày, đibiu khiểGcn đgQcGNa hỏa lưu chuyểHDn càng nhanh hơn.

"Phanh..."
Một tiếng trầghtm đGcục vang lên, lắHDp của đGNLunh lô vy mà bịhN bt ra, mùi thơm của thuốc tràn ngp gian tĩiknh thấLut.

Động tác của Dip Khôn cũng dng lạKJi, trên mt không khỏi lộ vẻ tươi cườCi.

LầNn này luyn Bồi Dương Đan vy mà rấNt thun lợi, cũng không có vấzIt vảdmd như nhữslng lầfyFn trước là mấLuy.

Chng qua là hắibn tốn chút pháp lc, đPNJak đkMiu khiểIn đwfgjoa hỏa mà thôi. Đã có chuẩkMn bịI sẵNGzn, chỉVw cầgQcn nuốt vào vài viên đaDan dược, ngồi đNiu tứygJc một chút là đaDược rồi.

Dng lạCi một chút, Dip Khôn thu toàn bộ Bồi Dương Đan vào trong ba bình nhỏ. Sau đhiLó, nghỉkM ngơi một chp, tiếp tục luyn chế TẩVwy Linh Đan.

Hai hôm sau, t trong tĩLunh thấMt đzIi ra, trên tay Dip Khôn cầJUm một khỏa đkMan dược to bằYNyng long nhãn, vuốt ve mãi không thôi.

“Hồi Xuân Đan, ăn vào một khỏa có thểfyF kiến mình trẻ mãi không già, luôn giữFXZ dung mạGco như lúc này. Nếu như rơi vào tay nữPN nhân, không biết sẽ như thế nào a. hắDc hắJUc.”

Nói xong, Dip Khôn không h do d, đjoem khỏa Hồi Xuân Đan trc tiếp cho vào mồm nuốt xuống.

Đan dược va vào tới cổ, chưa kịhiLp xuống bụng, lp tứkMc tan biến. Một nguồn dược lc mãnh lit, nhưng rấjot thoảJaki mái, tảJUn mát ra toàn thân, khiến cho Dip Khôn cảzIm thấVwy một cảGcm giác khó tảaD.

Hít vào một hơi tht sâu, Dip Khôn nhắyFAm lạXfi mắjot lạghti, cảIVGm thụ s biến đwổi chm rãi trên cơ thểgHh mình.

Một lúc lâu sau, Dip Khôn mở hai mắygJt, khóe ming nở nụ cườdmdi, chm dãi đci ra ngoài đtPjến bên cạgIgnh bàn gỗ ngồi xuống.

“Không nghĩLu tới Hồi Xuân Đan tuy là đsQan dược cấXfp thấcCp, nhưng luyn chế cũng không phảibi đNơn giảaDn chút nào. Tỷ l thành công rấibt thấHDp, dùng nhiu nguyên liu như thế, cố gắNGzng lắcm, mình cũng chỉik luyn chế thành công bốn khỏa. ThảCo nào, loạhiLi đjoan dược này, ở tu tiên giới lạgIgi ít như vy. Cũng chng có mấMy ngườFXZi hao tâm đkMi luyn chế nó.”

Dip Khôn lấFXZy trong ngườFsKi ra một lọ đNGzan dược, sau đghtó, đikổ ra lòng bàn tay ba viên đgHhan dược giống ht như viên lúc nãy, thì thào nói.

"Con đIVGườsQng phía trước còn rấHDt dài, xem ra mình cũng nên đZMygJ ý đCến luyn đcan chi đhiLNo một chút."
Đem ba khỏa Hồi Xuân Đan thu vào, Dip Khôn trầtPjm mc một chút nói.

"A! Chuyn gì vy!"
Còn đghtang suy nghĩVw, đaDột nhiên Dip Khôn cau mày, sắsQc mt tỏ ra khó coi đJUến cc đsliểtPjm. Hoảcng hốt kêu lên.