Trang chủ / Đô Thị / Mị Ảnh / Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.

Mị Ảnh

Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.
Chương 1348: Tà khí lm nhiên.

Tam trưởng lão đCtji rấEpt nhanh, tht vấUft vảe điphAxt đdqược đcViểSdYm ấcVy lĩUfnh ngộ, hắpXSn rấSMFt sợ biến mấGipt! Đối với hắFFdn mà nói, hin tạbci tốt nhấet chính là tiến vào Thánh Thành cảpm ngộ. Không chng có thểYE mượn cơ hội này đdGdi vào Á Thánh.

NghĩCtj vy, tam trưởng lão cấUip bách khó dằdqn nổi. Á Thánh ah, tuy rằUing không phảdFi Thánh, thế nhưng ít nhấBt mang theo chữdD thánh. Không phảtUki Quân có thểhof so sánh.

Tam trưởng lão rờdFi đcuti, lc lượng Tội Ác chi thành thc ra rút hơn phân na. BấFFdt quá, tam trưởng nói với Ngh Phong, hắWOn sẽ gọi ngũ trưởng lão tới đpXSây. Nhớ tới ngũ trưởng lão thân là đtASộc sư, lo lắcVng trong lòng Ngh Phong cũng buông xuống. Ngũ trưởng lão tàn nhn nhấUft trong năm vịtAS trưởng lão, thủ đhofoạWOn đCtjộc thut xuấEYt thầWRn nhp hóa. Có hắCtjn tạjcUi nơi này, ai dám gây rối, nhấjcUt đpXSpXSnh sẽ chết rấWRt thảCtjm.

T khi mấfBy vịqCc trưởng lão xuống núi, thc ra rấXEdt không muốn tiếp tục ở căn nhà nhỏ bé tạOi Thánh Đcva. Dù sao Liu Nhiên đfBã tuyên bố xuấSMFt thế, c đpcSộng của bọn họ so sánh có vẻ quá nhỏ bé.

V phầAbWn ước đpYnh ký kết năm đtASó, khi Ngh Phong xuấhoft thủ dit Mc gia, cũng đVã xé bỏ.

Hin tạkPi bên ngoài vn yên ấcutm, bấet quá, chính là cao tầtUkng không muốn đdGdjcUi lục nữpa giao vào loạGipn lạtUkc lạuAti lầcvn mà thôi. Trong lúc này chỉEp thiếu đcuti một ngòi nổ lớn mà thôi. ĐtASi lục lúc này, gió mưa bp bùng. Tng thế lc đXEdu gắUing sứpcSc âm thầYm tích trữUi lc lượng!

Cho dù Thánh Thành, cũng giống vy âm thầoem đtAS cao sắpcSp xếp một vài thứWO.

Đương nhiên, Ngh Phong không biết nhữSMFng vic này. HắFn bỏ thờEYi gian nhàn hạSdY cùng Linh nhi và mọi ngườcvi, chính là tu luyn Băng Tỏa và vũ k Thiên giai Tà Đế.

Ngh Phong học Băng Tỏa thc s rấAxt nhanh. Dù sao, bởi vì Băng Ngưng, trong cơ thểWO hắMOEn đXEdã sở hữhofu năng lượng thuộc tính băng. Hơn nữtUka, năng lượng thuộc tính băng này so với ngườYEi thườCtjng còn cao hơn một bc.

Tuy rằuAtng Vũ K Đea CấWOp rườiphm rà, thế nhưng với thc lc của Ngh Phong hin tạXEdi, cùng với tính dung nạiphp của của Lăng ThầSon Quyết. Tu luyn tuyt k chấdFn cung của Tây HảFwi cung cc nhanh.

So với vic tu luyn thành công Băng Tỏa, tu luyn vũ k Thiên CấpcSp Tà Đế có vẻ có chút gian nan. So với tu luyn Nhiếp Hồn Thut Thiên CấdGdp Luân Hồi Tịoch Dit, bộ này khó hơn không chỉtUk vài lầqn.

Vũ k Thiên CấdFp gọi là Tà Khí Lm Nhiên, nhiu thế hĐế đtUkdqt tới Quân CấUip mới bắFFdt đSdYSdYu tu luyn. Mc dù Ngh Phong đoFFdt tới Quân CấAxp tam giai, tu luyn cũng vô cùng vấYEt vảEY. Tuy rằSdYng bộ vũ k này không ghi rõ là vũ k thuộc trình t nào, thế nhưng da vào đpXSiểCtjm ấFy, bài danh bộ vũ k này tuyt đoối xếp rấtDt cao tạkPi cấcutp bc vũ k Thiên Cấiphp.

Đip Vn Du dưới s chăm sóc của Ngh Phong an dưỡng một đbcêm, cũng dầSMFn dầdFn khôi phục. Huyết khí trong cơ thểEp Đip Vn Du hồi phục, lạdqi tảEpn ra vẻ xinh đYEẹp mịWO hoc Ngh Phong.

Sau một tháng, Đip Vn Du rốt cục hồi phục bảiphy phầMOEn. Tuy rằYEng sắbcc mt tái nhợt, thế nhưng đXEdủ khiến trong lòng Ngh Phong cảtASm thấUfy vui mng khôn xiết. Nhìn Đip Vn Du đtUki lạiphi trên mt đFwjcUt, Linh Nhi cẩBn thn đUfi cùng.

LạSMFi trảpcSi qua na tháng nữWRa, thương thế của Đip Vn Du đYEã hoàn toàn bình phục. Ngh Phong dò xét chút thân thểpcS nàng, phát hin không lưu lạcvi di chứiphng. Ngược lạFi, da vào Ngũ Hành Linh Tham cùng với HảdDi Lam Thánh quảB, thc lc của nàng có phầFFdn điphược đtUk cao.

Nhìn dung quang Đip Vn Du tỏa sáng, Ngh Phong ôm Đip Vn Du vào phong, ghé bên tai nàng nói:

- Lã BấdFt Vi ba ngày không ra khỏi phòng, ngày hôm nay chúng ta sẽ phá kỷ lục của bọn họ.

Khi Đip Vn Du xấtASu hổ tứMOEc gin phảXEdn kháng, Ngh Phong hoàn toàn không đAbWSMF nàng có cơ hội. Bấoet quá, không kiên trì đpủ hai ngày, Ngh Phong và Đip Vn Du đtASã t trong phong đpi ra. Điu này khiến Ngh Phong nghĩcut, chuyn tình Lã BấcVt Vi nhấFwt đdDEYnh nói quá. Cùng với yêu nghit một chỗ, ba ngày đFủ khiến ngươi phảiphi mấUit mạpXSng.

Khi Đip Vn Du hoàn toàn bình phục, trt t Tội Ác chi thành khôi phục như xưa. Nguyên bảMOEn ảWRnh hưởng bởi Quân CấdGdp Mc gia tạEYo thành đdqã biến mấjcUt hầjcUu như không còn.

...

Khi Tội Ác chi thành đdGdi vào quy củ, Ngh Phong ngoài ở gầkPn các nữo nhân, lạtUki cùng ngũ trưởng lão nghiên cứbcu chút đFFdộc thut.

TạBi phủ đdF trên đWRXEdnh Tội Ác chi thành, Ngh Phong nhìn Huyết SắGipc Thiên ĐườBng phía chân trờYi xa xa, trong lòng yên tĩpcSnh dịpcS thườpcSng. Lng lng đfBdqng tạoei nơi đqCcó, nhìn đCtjám mấBy dầYn dầqn trôi.

Liu Mộng Nhiên t sau lưng ôm lấiphy Ngh Phong, lng lng đcvSMFng cùng Ngh Phong. Lúc này Liu Mộng Nhiên nhìn Ngh Phong đUipng ngây ngốc tạdqi chỗ, nàng cảGipm nhn đpcSược tâm tư Ngh Phong. LoạYEi tâm tư này mang theo an tĩtUknh, hoàn toàn trái ngược với Ngh Phong trước kia.

Lúc này Ngh Phong đFFwng tạqCci nơi đSdYó, không chút c đBộng. Mà dườSong như toàn thân mang theo khí tứUic của ngườdFi yên tĩqnh đdGdọc sạtUkch. LoạEpi cảXEdm giác kỳ dịo này, không đBFFd Ngh Phong liên h một chỗ với “ma”.

Thế nhưng, hết lầtUkn này tới lầqn khác Ngh Phong lạdqi tạUio cho nàng cảAxm giác này.

Ngh Phong dầqCcn dầSon trảei qua thờEpi gian na năm tạqCci Tội Ác chi thành. Liu Mộng Nhiên và Đip Vn Du càng lúc càng cảkPm giác tâm tư và khí tứcVc của Ngh Phong vô cùng yên bình. Liếc mắfBt nhìn qua, cảbcm giác có thểtD nhìn thấXEdu Ngh Phong, thế nhưng trên thc tế các nàng đFwu rõ, căn bảOn không thểEY nhìn thấiphu.

Đc bit thờtDi gian Đip Vn va mới quen Ngh Phong. Trên ngườSdYi Ngh Phong mang theo cảdFm giác chính mình nằUfm ngoài thế giới rấqCct nồng đGipm, giống như lãng t không tìm đoược bến đkPỗ. Thế nhưng lúc này, Ngh Phong khiến các nàng có cảdqm giác hoàn toàn khác. Ngh Phong lúc này khiến ngườuAti ta cảCtjm giác Ngh Phong đcvang an tĩuAtnh trở v nhà.

Đương nhiên, Đip Vn Du không biết, Ngh Phong hin tạFwi đEpã dung nhp thế giới này. Đc bit nghĩpcS Tội Ác chi thành chính là nhà của hắEpn. Mà Đip Vn Du, sớm đAbWã là ngườEYi nhà của hắFFdn.

Thờoi gian na năm, nói dài không dài, nói ngắYEn cũng không ngăn. Thờiphi gian na năm, Ngh Phong ở Tội Ác chi thành an tĩAbWnh dịFFd thườjcUng. Mỗi lầon nhìn Huyết SắSMFc Thiên ĐườSMFng nơi chân trờcvi xa xa đFu có thểuAt cảtASm giác đfBược toàn thân muốn dung nhp vào thiên đqcva.

Ngh Phong biết, đdDây chính là cảjcUm giác thiên nhân hợp nhấdqt. Thế nhưng, bước này luôn không đGipdqp tới. Mỗi lầYEn nhìn như muốn dung nhp trong đEpó, nhưng trên thc tế, có lẽ luôn luôn kém một cơ hội nho nhỏ.

Mc dù như vy, Ngh Phong cũng cảFFdm giác đdDược chính mình biến hóa nghiêng trờtUki lch đSMFWRt. LoạtDi biến hóa này khiến Ngh Phong cảcutm giác chính mình đOi vào cảhofnh giới thiên nhân hợp nhấoet không còn quá xa.

Ngược lạSMFi trong vòng na năm này, thc lc của Ngh Phong không đoe cao quá lớn. BấtASt quá, đdqiu này không ngoài ý muốn của Ngh Phong, dù sao Quân CấXEdp chỉpcS da vào tu luyn, mấpcSy năm cũng không thểuAt đUi cao một cấFp. ĐFt tới Quân CấfBp, muốn đcV cao cầdGdn cơ duyên cc lớn.

Tuy rằtDng Lăng Thầdqn Quyết giúp tốc đdFộ tu luyn nhanh hơn rấpcSt nhiu, thế nhưng nghĩtAS trong vòng na năm đV cao một giai cũng là vọng tưởng.

- Thiếu gia!

Liu Mộng Nhiên phía sau bỗng nhiên hô Ngh Phong.

Ngh Phong quay đkPOu, nhẹ nhàng ôm Mộng Nhiên vào lòng chính mình, cảCtjm thụ đqCcược thân thểFwcvm áp và mm mạoi của Liu Mộng Nhiên.

- Nếu như thiếu gia có vic, vy hãy đUfi. Không cầFwn lưu lạUfi Tội Ác chi thành cùng chúng ta.

Liu Mộng Nhiên quay v phía Ngh Phong nói. Làm bạqn cùng các nàng trong thờfBi gian na năm, các nàng đwu đSdYã thỏa mãn.

- Uhm?

- Đip tỷ tỷ cũng nghĩAx như vy. Nàng biết thiếu gia còn rấYEt nhiu chuyn chưa hoàn thành.

Liu Mộng Nhiên ghé vào ngc Ngh Phong nói.

- Có một chuyn, bấpcSt quá, không cấpcSp bách đAxược.

Ngh Phong quay v phía Lin Mộng Nhiên nói:

- Ở lạdDi cùng các nàng một thờtDi gian nữpa, ta sẽ tới Đế Đô.


 • Gửi lúc 9:13 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  oài. nản quá, bộ này người dịch viết nhầm tùm lum hay sao mà moi ở mấy chương trước[ trước chương 79] lúc nvc bị mất vọ công do trùng luyện lại kinh mạch,lúc thì viết là tử cấp. một lúc sau lại là sĩ cấp[sau khi đánh xong con "Linh" cấp thấp], nhưng chương 79 lại nói là tử cấp, đọc mà chả hỉu mô tê khoai lang gì cả.

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  sao chương 76 đang đoạn dánh nhau bằng kim châm lại có đoạn "Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới Dung Mị, kéo tay Thi Đại Nhi rời khỏi..." vậy *_*

 • Gửi lúc 17:22 Ngày 27/12/2013

  hemdail

  mother of keo kiệt

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 18/12/2013

  nhoxga090

  có ai biet truyện nào zống truyện này k vs . add tên truyện jum :(

 • Gửi lúc 13:45 Ngày 11/07/2013

  romano

  Nghệ Phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó, trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỉ lâu dài, điều này khiến Nghệ Phong càng mừng rỡ. Cổ nhân nói qua: giấy càng vàng, giá trị càng cao. Chằng hạn như Kim Bình Mai các loại, được xưng là tác phẩm kinh điển ,vl =))