Trang chủ / Đô Thị / Mị Ảnh / Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.

Mị Ảnh

Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.
Chương 1348: Tà khí lm nhiên.

Tam trưởng lão đrnVi rấzRt nhanh, tht vấDMt vảZEj đoJVUut đxvược đBreiểBrem ấnLFy lĩemRnh ngộ, hắavMn rấBvt sợ biến mấqlt! Đối với hắVUun mà nói, hin tạIxi tốt nhấzTqt chính là tiến vào Thánh Thành cảxm ngộ. Không chng có thểua mượn cơ hội này đixYi vào Á Thánh.

Nghĩql vy, tam trưởng lão cấjHp bách khó dằDMn nổi. Á Thánh ah, tuy rằuang không phảxvi Thánh, thế nhưng ít nhấTat mang theo chữtxz thánh. Không phảnLFi Quân có thểUa so sánh.

Tam trưởng lão rờjHi đmjzi, lc lượng Tội Ác chi thành thc ra rút hơn phân na. Bấtxzt quá, tam trưởng nói với Ngh Phong, hắoJn sẽ gọi ngũ trưởng lão tới đHây. Nhớ tới ngũ trưởng lão thân là đcBcộc sư, lo lắmjzng trong lòng Ngh Phong cũng buông xuống. Ngũ trưởng lão tàn nhn nhấXngt trong năm vịp trưởng lão, thủ đjHoạzRn đzRộc thut xuấrnVt thầYMn nhp hóa. Có hắUan tạFxi nơi này, ai dám gây rối, nhấgLt đaEianh sẽ chết rấvJt thảggBm.

T khi mấBvy vịcBc trưởng lão xuống núi, thc ra rấjHt không muốn tiếp tục ở căn nhà nhỏ bé tạJi Thánh Đpa. Dù sao Liu Nhiên đcBcã tuyên bố xuấIxt thế, c đEiaộng của bọn họ so sánh có vẻ quá nhỏ bé.

V phầJn ước đnOoZEjnh ký kết năm đRtzó, khi Ngh Phong xuấmjzt thủ dit Mc gia, cũng đVUuã xé bỏ.

Hin tạXngi bên ngoài vn yên ấlm, bấlt quá, chính là cao tầxng không muốn đxEiai lục nữemRa giao vào loạOpn lạjDMc lạgLi lầan mà thôi. Trong lúc này chỉql thiếu đpi một ngòi nổ lớn mà thôi. ĐXngi lục lúc này, gió mưa bp bùng. Tng thế lc đBreu gắJng sứMyc âm thầemRm tích trữemR lc lượng!

Cho dù Thánh Thành, cũng giống vy âm thầLam đx cao sắEiap xếp một vài thứixY.

Đương nhiên, Ngh Phong không biết nhữang vic này. HắixYn bỏ thờqli gian nhàn hạUa cùng Linh nhi và mọi ngườggBi, chính là tu luyn Băng Tỏa và vũ k Thiên giai Tà Đế.

Ngh Phong học Băng Tỏa thc s rấEiat nhanh. Dù sao, bởi vì Băng Ngưng, trong cơ thểtxz hắoJn đuaã sở hữYMu năng lượng thuộc tính băng. Hơn nữqla, năng lượng thuộc tính băng này so với ngườtxzi thườixYng còn cao hơn một bc.

Tuy rằmjzng Vũ K ĐzRa Cấzfp rườnOom rà, thế nhưng với thc lc của Ngh Phong hin tạMyi, cùng với tính dung nạixYp của của Lăng ThầDMn Quyết. Tu luyn tuyt k chấcBcn cung của Tây HảzRi cung cc nhanh.

So với vic tu luyn thành công Băng Tỏa, tu luyn vũ k Thiên CấYMp Tà Đế có vẻ có chút gian nan. So với tu luyn Nhiếp Hồn Thut Thiên CấWZXp Luân Hồi Tịuach Dit, bộ này khó hơn không chỉf vài lầxn.

Vũ k Thiên CấggBp gọi là Tà Khí Lm Nhiên, nhiu thế hĐế đxvpt tới Quân CấcBcp mới bắFxt đuazfu tu luyn. Mc dù Ngh Phong đuaat tới Quân CấjHp tam giai, tu luyn cũng vô cùng vấDMt vảLa. Tuy rằOOWng bộ vũ k này không ghi rõ là vũ k thuộc trình t nào, thế nhưng da vào đRtziểggBm ấvJy, bài danh bộ vũ k này tuyt đLaối xếp rấixYt cao tạLai cấtxzp bc vũ k Thiên Cấfp.

Đip Vn Du dưới s chăm sóc của Ngh Phong an dưỡng một đvJêm, cũng dầDMn dầrnVn khôi phục. Huyết khí trong cơ thểp Đip Vn Du hồi phục, lạcBci tảixYn ra vẻ xinh đEiaẹp mịmjz hoc Ngh Phong.

Sau một tháng, Đip Vn Du rốt cục hồi phục bảgLy phầnLFn. Tuy rằxvng sắEiac mt tái nhợt, thế nhưng đjDMủ khiến trong lòng Ngh Phong cảWZXm thấmjzy vui mng khôn xiết. Nhìn Đip Vn Du đxvi lạRtzi trên mt đJDMt, Linh Nhi cẩLan thn đYMi cùng.

LạjHi trảzTqi qua na tháng nữjDMa, thương thế của Đip Vn Du đDMã hoàn toàn bình phục. Ngh Phong dò xét chút thân thểa nàng, phát hin không lưu lạRi di chứXngng. Ngược lạZEji, da vào Ngũ Hành Linh Tham cùng với Hảai Lam Thánh quảEia, thc lc của nàng có phầFxn đgLược đRtz cao.

Nhìn dung quang Đip Vn Du tỏa sáng, Ngh Phong ôm Đip Vn Du vào phong, ghé bên tai nàng nói:

- Lã BấHt Vi ba ngày không ra khỏi phòng, ngày hôm nay chúng ta sẽ phá kỷ lục của bọn họ.

Khi Đip Vn Du xấfu hổ tứYMc gin phảoJn kháng, Ngh Phong hoàn toàn không đMwOp nàng có cơ hội. BấvJt quá, không kiên trì đfủ hai ngày, Ngh Phong và Đip Vn Du đqlã t trong phong đrnVi ra. Điu này khiến Ngh Phong nghĩzf, chuyn tình Lã BấBret Vi nhấixYt đoJDMnh nói quá. Cùng với yêu nghit một chỗ, ba ngày đxủ khiến ngươi phảBrei mấggBt mạggBng.

Khi Đip Vn Du hoàn toàn bình phục, trt t Tội Ác chi thành khôi phục như xưa. Nguyên bảLan ảcBcnh hưởng bởi Quân CấBrep Mc gia tạmjzo thành đjDMã biến mấIxt hầVUuu như không còn.

...

Khi Tội Ác chi thành đjDMi vào quy củ, Ngh Phong ngoài ở gầMwn các nữavM nhân, lạrnVi cùng ngũ trưởng lão nghiên cứMwu chút đMwộc thut.

TạcBci phủ đrnV trên đMynOonh Tội Ác chi thành, Ngh Phong nhìn Huyết SắzRc Thiên Đườxvng phía chân trờBvi xa xa, trong lòng yên tĩOpnh dịoJ thườUang. Lng lng đJcBcng tạli nơi đcBcó, nhìn đnLFám mấBrey dầmjzn dầtxzn trôi.

Liu Mộng Nhiên t sau lưng ôm lấavMy Ngh Phong, lng lng đqlnLFng cùng Ngh Phong. Lúc này Liu Mộng Nhiên nhìn Ngh Phong đIxZEjng ngây ngốc tạxi chỗ, nàng cảnLFm nhn đzTqược tâm tư Ngh Phong. Loạxvi tâm tư này mang theo an tĩnOonh, hoàn toàn trái ngược với Ngh Phong trước kia.

Lúc này Ngh Phong đLaang tạTai nơi đjDMó, không chút c đLaộng. Mà dườjHng như toàn thân mang theo khí tứrnVc của ngườli yên tĩmjznh đaọc sạxch. Loạzfi cảMwm giác kỳ dịR này, không đmjzixY Ngh Phong liên h một chỗ với “ma”.

Thế nhưng, hết lầRn này tới lầvJn khác Ngh Phong lạoJi tạixYo cho nàng cảqlm giác này.

Ngh Phong dầzRn dầemRn trảRtzi qua thờBrei gian na năm tạBrei Tội Ác chi thành. Liu Mộng Nhiên và Đip Vn Du càng lúc càng cảRtzm giác tâm tư và khí tứRtzc của Ngh Phong vô cùng yên bình. Liếc mắWZXt nhìn qua, cảoJm giác có thểOp nhìn thấDMu Ngh Phong, thế nhưng trên thc tế các nàng đUau rõ, căn bảXngn không thểixY nhìn thấcBcu.

Đc bit thờOpi gian Đip Vn va mới quen Ngh Phong. Trên ngườUai Ngh Phong mang theo cảmjzm giác chính mình nằam ngoài thế giới rấjDMt nồng đvJm, giống như lãng t không tìm đtxzược bến đaỗ. Thế nhưng lúc này, Ngh Phong khiến các nàng có cảam giác hoàn toàn khác. Ngh Phong lúc này khiến ngườmjzi ta cảemRm giác Ngh Phong đcBcang an tĩOpnh trở v nhà.

Đương nhiên, Đip Vn Du không biết, Ngh Phong hin tạuai đfã dung nhp thế giới này. Đc bit nghĩxv Tội Ác chi thành chính là nhà của hắvJn. Mà Đip Vn Du, sớm đxã là ngườpi nhà của hắYMn.

ThờBvi gian na năm, nói dài không dài, nói ngắfn cũng không ngăn. ThờDMi gian na năm, Ngh Phong ở Tội Ác chi thành an tĩmjznh dịUa thườXngng. Mỗi lầoJn nhìn Huyết SắzTqc Thiên ĐườHng nơi chân trờixYi xa xa đvJu có thểua cảxm giác đFxược toàn thân muốn dung nhp vào thiên đzRvJa.

Ngh Phong biết, đFxây chính là cảVUum giác thiên nhân hợp nhấrnVt. Thế nhưng, bước này luôn không đFxjDMp tới. Mỗi lầXngn nhìn như muốn dung nhp trong đaó, nhưng trên thc tế, có lẽ luôn luôn kém một cơ hội nho nhỏ. xem chương mới tạqli tunghoanh(.)com

Mc dù như vy, Ngh Phong cũng cảjHm giác đgLược chính mình biến hóa nghiêng trờai lch đmjztxzt. Loạli biến hóa này khiến Ngh Phong cảZEjm giác chính mình đDMi vào cảFxnh giới thiên nhân hợp nhấRtzt không còn quá xa.

Ngược lạYMi trong vòng na năm này, thc lc của Ngh Phong không đql cao quá lớn. BấUat quá, đOpiu này không ngoài ý muốn của Ngh Phong, dù sao Quân CấixYp chỉYM da vào tu luyn, mấnOoy năm cũng không thểRtz đql cao một cấmjzp. Đat tới Quân CấemRp, muốn đH cao cầjHn cơ duyên cc lớn.

Tuy rằnOong Lăng ThầemRn Quyết giúp tốc đBvộ tu luyn nhanh hơn rấRt nhiu, thế nhưng nghĩZEj trong vòng na năm đmjz cao một giai cũng là vọng tưởng.

- Thiếu gia!

Liu Mộng Nhiên phía sau bỗng nhiên hô Ngh Phong.

Ngh Phong quay đixYau, nhẹ nhàng ôm Mộng Nhiên vào lòng chính mình, cảixYm thụ đtxzược thân thểoJqlm áp và mm mạixYi của Liu Mộng Nhiên.

- Nếu như thiếu gia có vic, vy hãy đJi. Không cầoJn lưu lạai Tội Ác chi thành cùng chúng ta.

Liu Mộng Nhiên quay v phía Ngh Phong nói. Làm bạXngn cùng các nàng trong thờYMi gian na năm, các nàng đLau đRã thỏa mãn.

- Uhm?

- Đip tỷ tỷ cũng nghĩTa như vy. Nàng biết thiếu gia còn rấzft nhiu chuyn chưa hoàn thành.

Liu Mộng Nhiên ghé vào ngc Ngh Phong nói.

- Có một chuyn, bấpt quá, không cấEiap bách đlược.

Ngh Phong quay v phía Lin Mộng Nhiên nói:

- Ở lạTai cùng các nàng một thờqli gian nữDMa, ta sẽ tới Đế Đô.

 • Gửi lúc 9:13 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  oài. nản quá, bộ này người dịch viết nhầm tùm lum hay sao mà moi ở mấy chương trước[ trước chương 79] lúc nvc bị mất vọ công do trùng luyện lại kinh mạch,lúc thì viết là tử cấp. một lúc sau lại là sĩ cấp[sau khi đánh xong con "Linh" cấp thấp], nhưng chương 79 lại nói là tử cấp, đọc mà chả hỉu mô tê khoai lang gì cả.

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  sao chương 76 đang đoạn dánh nhau bằng kim châm lại có đoạn "Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới Dung Mị, kéo tay Thi Đại Nhi rời khỏi..." vậy *_*

 • Gửi lúc 17:22 Ngày 27/12/2013

  hemdail

  mother of keo kiệt

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 18/12/2013

  nhoxga090

  có ai biet truyện nào zống truyện này k vs . add tên truyện jum :(

 • Gửi lúc 13:45 Ngày 11/07/2013

  romano

  Nghệ Phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó, trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỉ lâu dài, điều này khiến Nghệ Phong càng mừng rỡ. Cổ nhân nói qua: giấy càng vàng, giá trị càng cao. Chằng hạn như Kim Bình Mai các loại, được xưng là tác phẩm kinh điển ,vl =))