Trang chủ / Đô Thị / Mị Ảnh / Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.

Mị Ảnh

Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.
Chương 1348: Tà khí lm nhiên.

Tam trưởng lão đqii rấqpt nhanh, tht vấRCt vảJgD đjfvfGt đcNfược đRSPiểhCm ấBQy lĩbAnh ngộ, hắTxin rấTxit sợ biến mấGIt! Đối với hắXBjn mà nói, hin tạNiqi tốt nhấAt chính là tiến vào Thánh Thành cảchm ngộ. Không chng có thểqi mượn cơ hội này điDi vào Á Thánh.

NghĩX vy, tam trưởng lão cấwQep bách khó dằDSn nổi. Á Thánh ah, tuy rằffing không phảBQi Thánh, thế nhưng ít nhấjft mang theo chữch thánh. Không phảchi Quân có thểntj so sánh.

Tam trưởng lão rờcfci đQi, lc lượng Tội Ác chi thành thc ra rút hơn phân na. BấfXwt quá, tam trưởng nói với Ngh Phong, hắchn sẽ gọi ngũ trưởng lão tới đCây. Nhớ tới ngũ trưởng lão thân là đjXộc sư, lo lắAqcng trong lòng Ngh Phong cũng buông xuống. Ngũ trưởng lão tàn nhn nhấQt trong năm vịt trưởng lão, thủ đDSoạCn đfOộc thut xuấntjt thầcfcn nhp hóa. Có hắTxin tạqii nơi này, ai dám gây rối, nhấsWt đjXtQnh sẽ chết rấhCt thảiDm.

T khi mấIAy vịBQ trưởng lão xuống núi, thc ra rấit không muốn tiếp tục ở căn nhà nhỏ bé tạBQi Thánh Đqia. Dù sao Liu Nhiên đhCã tuyên bố xuấhxt thế, c đcfcộng của bọn họ so sánh có vẻ quá nhỏ bé.

V phầXBjn ước đQntjnh ký kết năm đJgDó, khi Ngh Phong xuấnt thủ dit Mc gia, cũng đScnã xé bỏ.

Hin tạiRbi bên ngoài vn yên ấiATm, bấhxt quá, chính là cao tầhng không muốn điRbtQi lục nữScna giao vào loạvfGn lạAc lạgfi lầjXn mà thôi. Trong lúc này chỉt thiếu đScni một ngòi nổ lớn mà thôi. ĐJgDi lục lúc này, gió mưa bp bùng. Tng thế lc đJgDu gắhng sứffic âm thầiDm tích trữbA lc lượng!

Cho dù Thánh Thành, cũng giống vy âm thầCm đJgD cao sắCp xếp một vài thứiAT.

Đương nhiên, Ngh Phong không biết nhữXng vic này. HắbAn bỏ thờQni gian nhàn hạcfc cùng Linh nhi và mọi ngườhCi, chính là tu luyn Băng Tỏa và vũ k Thiên giai Tà Đế.

Ngh Phong học Băng Tỏa thc s rấCCRt nhanh. Dù sao, bởi vì Băng Ngưng, trong cơ thểNiq hắhCn đNiqã sở hữfXwu năng lượng thuộc tính băng. Hơn nữcfca, năng lượng thuộc tính băng này so với ngườwQei thườiATng còn cao hơn một bc.

Tuy rằXBjng Vũ K ĐvfGa CấiRbp rườBQm rà, thế nhưng với thc lc của Ngh Phong hin tạiATi, cùng với tính dung nạfhsp của của Lăng ThầxCIn Quyết. Tu luyn tuyt k chấnn cung của Tây HảfOi cung cc nhanh.

So với vic tu luyn thành công Băng Tỏa, tu luyn vũ k Thiên CấScnp Tà Đế có vẻ có chút gian nan. So với tu luyn Nhiếp Hồn Thut Thiên CấiDp Luân Hồi TịCch Dit, bộ này khó hơn không chỉntj vài lầhCn.

Vũ k Thiên Cấffip gọi là Tà Khí Lm Nhiên, nhiu thế hĐế đwQehxt tới Quân Cấnp mới bắAt đGIQnu tu luyn. Mc dù Ngh Phong đntjfXwt tới Quân CấxCIp tam giai, tu luyn cũng vô cùng vấjft vảhx. Tuy rằhxng bộ vũ k này không ghi rõ là vũ k thuộc trình t nào, thế nhưng da vào đtQiểNiqm ấvfGy, bài danh bộ vũ k này tuyt đqpối xếp rấJgDt cao tạffii cấbAp bc vũ k Thiên CấScnp.

Đip Vn Du dưới s chăm sóc của Ngh Phong an dưỡng một điêm, cũng dầCn dầfOn khôi phục. Huyết khí trong cơ thểXBj Đip Vn Du hồi phục, lạtQi tảfOn ra vẻ xinh đqiẹp mịjX hoc Ngh Phong.

Sau một tháng, Đip Vn Du rốt cục hồi phục bảfOy phầqpn. Tuy rằhxng sắgfc mt tái nhợt, thế nhưng đGIủ khiến trong lòng Ngh Phong cảfXwm thấbAy vui mng khôn xiết. Nhìn Đip Vn Du đsWi lạcNfi trên mt đDSXt, Linh Nhi cẩtQn thn đii cùng.

LạAi trảbAi qua na tháng nữGIa, thương thế của Đip Vn Du đqiã hoàn toàn bình phục. Ngh Phong dò xét chút thân thểh nàng, phát hin không lưu lạfOi di chứiRbng. Ngược lạQni, da vào Ngũ Hành Linh Tham cùng với HảXi Lam Thánh quảCCR, thc lc của nàng có phầhn đbAược đQn cao.

Nhìn dung quang Đip Vn Du tỏa sáng, Ngh Phong ôm Đip Vn Du vào phong, ghé bên tai nàng nói:

- Lã BấwQet Vi ba ngày không ra khỏi phòng, ngày hôm nay chúng ta sẽ phá kỷ lục của bọn họ.

Khi Đip Vn Du xấcNfu hổ tứTxic gin phảfhsn kháng, Ngh Phong hoàn toàn không điRbqp nàng có cơ hội. BấAt quá, không kiên trì đRSPủ hai ngày, Ngh Phong và Đip Vn Du đBQã t trong phong đjfi ra. Điu này khiến Ngh Phong nghĩIA, chuyn tình Lã Bấntjt Vi nhấiATt đntjetnh nói quá. Cùng với yêu nghit một chỗ, ba ngày điRbủ khiến ngươi phảwQei mấJgDt mạetng.

Khi Đip Vn Du hoàn toàn bình phục, trt t Tội Ác chi thành khôi phục như xưa. Nguyên bảPJvn ảgfnh hưởng bởi Quân CấAp Mc gia tạbAo thành điATã biến mấIAt hầScnu như không còn.

...

Khi Tội Ác chi thành đQni vào quy củ, Ngh Phong ngoài ở gầCCRn các nữqp nhân, lạNiqi cùng ngũ trưởng lão nghiên cứiDu chút đhCộc thut.

TạvfGi phủ đfhs trên đtiRbnh Tội Ác chi thành, Ngh Phong nhìn Huyết Sắnc Thiên ĐườvfGng phía chân trờAi xa xa, trong lòng yên tĩxCInh dịIA thườfOng. Lng lng đJgDPJvng tạxCIi nơi đhó, nhìn đcNfám mấiDy dầNiqn dầqpn trôi.

Liu Mộng Nhiên t sau lưng ôm lấqpy Ngh Phong, lng lng đqihng cùng Ngh Phong. Lúc này Liu Mộng Nhiên nhìn Ngh Phong đDSiRbng ngây ngốc tạjfi chỗ, nàng cảxCIm nhn đntjược tâm tư Ngh Phong. Loạii tâm tư này mang theo an tĩqinh, hoàn toàn trái ngược với Ngh Phong trước kia.

Lúc này Ngh Phong điDGIng tạhi nơi đjfó, không chút c đXBjộng. Mà dườDSng như toàn thân mang theo khí tứPJvc của ngườJgDi yên tĩxCInh đJgDọc sạtQch. LoạiRbi cảim giác kỳ dịsW này, không đXBjTxi Ngh Phong liên h một chỗ với “ma”.

Thế nhưng, hết lầScnn này tới lầqpn khác Ngh Phong lạiATi tạfhso cho nàng cảtm giác này.

Ngh Phong dầtQn dầRCn trảTxii qua thờjXi gian na năm tạtQi Tội Ác chi thành. Liu Mộng Nhiên và Đip Vn Du càng lúc càng cảQm giác tâm tư và khí tứIAc của Ngh Phong vô cùng yên bình. Liếc mắNiqt nhìn qua, cảfhsm giác có thểPJv nhìn thấjXu Ngh Phong, thế nhưng trên thc tế các nàng đJgDu rõ, căn bảqpn không thểC nhìn thấNiqu. truyn cp nht nhanh nhấXBjt tạCi tung hoanh chấim com

Đc bit thờScni gian Đip Vn va mới quen Ngh Phong. Trên ngườAqci Ngh Phong mang theo cảqim giác chính mình nằxCIm ngoài thế giới rấBQt nồng đnm, giống như lãng t không tìm đIAược bến đwQeỗ. Thế nhưng lúc này, Ngh Phong khiến các nàng có cảchm giác hoàn toàn khác. Ngh Phong lúc này khiến ngườGIi ta cảsWm giác Ngh Phong đchang an tĩxCInh trở v nhà.

Đương nhiên, Đip Vn Du không biết, Ngh Phong hin tạii đAã dung nhp thế giới này. Đc bit nghĩi Tội Ác chi thành chính là nhà của hắnn. Mà Đip Vn Du, sớm đCCRã là ngườQni nhà của hắQn.

ThờfXwi gian na năm, nói dài không dài, nói ngắfhsn cũng không ngăn. ThờGIi gian na năm, Ngh Phong ở Tội Ác chi thành an tĩQnnh dịsW thườjXng. Mỗi lầAqcn nhìn Huyết SắNiqc Thiên Đườetng nơi chân trờxCIi xa xa đRCu có thểiRb cảiRbm giác đRSPược toàn thân muốn dung nhp vào thiên đjXQna.

Ngh Phong biết, đcfcây chính là cảCm giác thiên nhân hợp nhấgft. Thế nhưng, bước này luôn không đAXp tới. Mỗi lầin nhìn như muốn dung nhp trong đtQó, nhưng trên thc tế, có lẽ luôn luôn kém một cơ hội nho nhỏ.

Mc dù như vy, Ngh Phong cũng cảPJvm giác đnược chính mình biến hóa nghiêng trờni lch điATcfct. LoạiDi biến hóa này khiến Ngh Phong cảNiqm giác chính mình đfhsi vào cảNiqnh giới thiên nhân hợp nhấAqct không còn quá xa.

Ngược lạgfi trong vòng na năm này, thc lc của Ngh Phong không đXBj cao quá lớn. BấvfGt quá, đtQiu này không ngoài ý muốn của Ngh Phong, dù sao Quân Cấntjp chỉhx da vào tu luyn, mấcfcy năm cũng không thểgf đA cao một cấhCp. ĐTxit tới Quân Cấqip, muốn điD cao cầCn cơ duyên cc lớn.

Tuy rằfhsng Lăng ThầiATn Quyết giúp tốc điDộ tu luyn nhanh hơn rấCt nhiu, thế nhưng nghĩcNf trong vòng na năm đJgD cao một giai cũng là vọng tưởng.

- Thiếu gia!

Liu Mộng Nhiên phía sau bỗng nhiên hô Ngh Phong.

Ngh Phong quay đTxiiDu, nhẹ nhàng ôm Mộng Nhiên vào lòng chính mình, cảjfm thụ đXược thân thểwQeRSPm áp và mm mạbAi của Liu Mộng Nhiên.

- Nếu như thiếu gia có vic, vy hãy đjfi. Không cầjfn lưu lạRSPi Tội Ác chi thành cùng chúng ta.

Liu Mộng Nhiên quay v phía Ngh Phong nói. Làm bạntjn cùng các nàng trong thờDSi gian na năm, các nàng đCCRu đTxiã thỏa mãn.

- Uhm?

- Đip tỷ tỷ cũng nghĩwQe như vy. Nàng biết thiếu gia còn rấNiqt nhiu chuyn chưa hoàn thành.

Liu Mộng Nhiên ghé vào ngc Ngh Phong nói.

- Có một chuyn, bấbAt quá, không cấetp bách đqiược.

Ngh Phong quay v phía Lin Mộng Nhiên nói:

- Ở lạhCi cùng các nàng một thờJgDi gian nữha, ta sẽ tới Đế Đô.

 • Gửi lúc 9:13 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  oài. nản quá, bộ này người dịch viết nhầm tùm lum hay sao mà moi ở mấy chương trước[ trước chương 79] lúc nvc bị mất vọ công do trùng luyện lại kinh mạch,lúc thì viết là tử cấp. một lúc sau lại là sĩ cấp[sau khi đánh xong con "Linh" cấp thấp], nhưng chương 79 lại nói là tử cấp, đọc mà chả hỉu mô tê khoai lang gì cả.

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  sao chương 76 đang đoạn dánh nhau bằng kim châm lại có đoạn "Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới Dung Mị, kéo tay Thi Đại Nhi rời khỏi..." vậy *_*

 • Gửi lúc 17:22 Ngày 27/12/2013

  hemdail

  mother of keo kiệt

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 18/12/2013

  nhoxga090

  có ai biet truyện nào zống truyện này k vs . add tên truyện jum :(

 • Gửi lúc 13:45 Ngày 11/07/2013

  romano

  Nghệ Phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó, trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỉ lâu dài, điều này khiến Nghệ Phong càng mừng rỡ. Cổ nhân nói qua: giấy càng vàng, giá trị càng cao. Chằng hạn như Kim Bình Mai các loại, được xưng là tác phẩm kinh điển ,vl =))