Trang chủ / Đô Thị / Mị Ảnh / Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.

Mị Ảnh

Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.
Chương 1348: Tà khí lm nhiên.

Tam trưởng lão đtKi rấkist nhanh, tht vấVVwt vảTuC đTKt đauOược đVKiểVVwm ấVy lĩOWnh ngộ, hắxBzn rấVRt sợ biến mấxVOt! Đối với hắuan mà nói, hin tạuai tốt nhấwPt chính là tiến vào Thánh Thành cảKm ngộ. Không chng có thểG mượn cơ hội này đVRi vào Á Thánh.

Nghĩua vy, tam trưởng lão cấtKp bách khó dằvYqn nổi. Á Thánh ah, tuy rằuptng không phảGi Thánh, thế nhưng ít nhấsGt mang theo chữfn thánh. Không phảKi Quân có thểVR so sánh.

Tam trưởng lão rờxVOi đpGi, lc lượng Tội Ác chi thành thc ra rút hơn phân na. BấtKt quá, tam trưởng nói với Ngh Phong, hắRn sẽ gọi ngũ trưởng lão tới đYcây. Nhớ tới ngũ trưởng lão thân là đVVwộc sư, lo lắQXQng trong lòng Ngh Phong cũng buông xuống. Ngũ trưởng lão tàn nhn nhấOWt trong năm vịzm trưởng lão, thủ đtKoạKn đhTộc thut xuấfnt thầYUvn nhp hóa. Có hắVKn tạOWi nơi này, ai dám gây rối, nhấqOt đzmOWnh sẽ chết rấxRYt thảvYqm.

T khi mấsGy vịK trưởng lão xuống núi, thc ra rấCnSt không muốn tiếp tục ở căn nhà nhỏ bé tạVVwi Thánh ĐVa. Dù sao Liu Nhiên đgã tuyên bố xuấCnSt thế, c đhTộng của bọn họ so sánh có vẻ quá nhỏ bé.

V phầauOn ước đUiGxBznh ký kết năm đnTJó, khi Ngh Phong xuấnt thủ dit Mc gia, cũng đxVOã xé bỏ.

Hin tạVi bên ngoài vn yên ấzmm, bấwPt quá, chính là cao tầwPng không muốn đYUvkisi lục nữVVwa giao vào loạVKn lạsGc lạVKi lầiXn mà thôi. Trong lúc này chỉtK thiếu đxBzi một ngòi nổ lớn mà thôi. Đuai lục lúc này, gió mưa bp bùng. Tng thế lc điBu gắMng sứbVxc âm thầBTm tích trữupt lc lượng!

Cho dù Thánh Thành, cũng giống vy âm thầbVxm đauO cao sắxBzp xếp một vài thứOg.

Đương nhiên, Ngh Phong không biết nhữSfDng vic này. Hắuptn bỏ thờnTJi gian nhàn hạVR cùng Linh nhi và mọi ngườYci, chính là tu luyn Băng Tỏa và vũ k Thiên giai Tà Đế.

Ngh Phong học Băng Tỏa thc s rấJVt nhanh. Dù sao, bởi vì Băng Ngưng, trong cơ thểYUv hắgn đxRYã sở hữiBu năng lượng thuộc tính băng. Hơn nữGFa, năng lượng thuộc tính băng này so với ngườCnSi thườqOng còn cao hơn một bc.

Tuy rằRng Vũ K ĐQXQa CấxVOp rườfnm rà, thế nhưng với thc lc của Ngh Phong hin tạKi, cùng với tính dung nạVVwp của của Lăng ThầwPn Quyết. Tu luyn tuyt k chấQXQn cung của Tây HảxRYi cung cc nhanh.

So với vic tu luyn thành công Băng Tỏa, tu luyn vũ k Thiên Cấgp Tà Đế có vẻ có chút gian nan. So với tu luyn Nhiếp Hồn Thut Thiên CấGp Luân Hồi TịJVch Dit, bộ này khó hơn không chỉxRY vài lầVVwn.

Vũ k Thiên CấVVwp gọi là Tà Khí Lm Nhiên, nhiu thế hĐế đOgfnt tới Quân CấKp mới bắTuCt đVakKu tu luyn. Mc dù Ngh Phong điXVVwt tới Quân Cấnp tam giai, tu luyn cũng vô cùng vấnTJt vảQXQ. Tuy rằqOng bộ vũ k này không ghi rõ là vũ k thuộc trình t nào, thế nhưng da vào đXbTiểYUvm ấwPy, bài danh bộ vũ k này tuyt đVKối xếp rấGFt cao tạDMi cấKp bc vũ k Thiên CấiBp.

Đip Vn Du dưới s chăm sóc của Ngh Phong an dưỡng một đkisêm, cũng dầDMn dầVRn khôi phục. Huyết khí trong cơ thểsG Đip Vn Du hồi phục, lạQXQi tảGFn ra vẻ xinh đKẹp mịxBz hoc Ngh Phong.

Sau một tháng, Đip Vn Du rốt cục hồi phục bảNNxy phầiBn. Tuy rằnng sắOWc mt tái nhợt, thế nhưng đQXQủ khiến trong lòng Ngh Phong cảvYqm thấCnSy vui mng khôn xiết. Nhìn Đip Vn Du đxBzi lạYci trên mt đVJVt, Linh Nhi cẩxVOn thn đCnSi cùng.

Lạkisi trảQXQi qua na tháng nữVRa, thương thế của Đip Vn Du đgã hoàn toàn bình phục. Ngh Phong dò xét chút thân thểg nàng, phát hin không lưu lạYUvi di chứOWng. Ngược lạSfDi, da vào Ngũ Hành Linh Tham cùng với HảTuCi Lam Thánh quảVak, thc lc của nàng có phầGn đnTJược đxRY cao.

Nhìn dung quang Đip Vn Du tỏa sáng, Ngh Phong ôm Đip Vn Du vào phong, ghé bên tai nàng nói:

- Lã BấVakt Vi ba ngày không ra khỏi phòng, ngày hôm nay chúng ta sẽ phá kỷ lục của bọn họ.

Khi Đip Vn Du xấKu hổ tứwPc gin phảVn kháng, Ngh Phong hoàn toàn không đTtK nàng có cơ hội. BấOgt quá, không kiên trì đXbTủ hai ngày, Ngh Phong và Đip Vn Du đsGã t trong phong đJVi ra. Điu này khiến Ngh Phong nghĩua, chuyn tình Lã Bấnt Vi nhấBTt đVRVRnh nói quá. Cùng với yêu nghit một chỗ, ba ngày đOgủ khiến ngươi phảtKi mấYUvt mạJVng.

Khi Đip Vn Du hoàn toàn bình phục, trt t Tội Ác chi thành khôi phục như xưa. Nguyên bảpGn ảVVwnh hưởng bởi Quân CấPp Mc gia tạKo thành đxBzã biến mấRt hầVKu như không còn.

...

Khi Tội Ác chi thành đxVOi vào quy củ, Ngh Phong ngoài ở gầiBn các nữnTJ nhân, lạzmi cùng ngũ trưởng lão nghiên cứpGu chút đOgộc thut.

TạxBzi phủ đUiG trên đVVwVVwnh Tội Ác chi thành, Ngh Phong nhìn Huyết SắvYqc Thiên ĐườOgng phía chân trờUiGi xa xa, trong lòng yên tĩxRYnh dịiX thườDMng. Lng lng đOguang tạQXQi nơi đqOó, nhìn đVVwám mấSfDy dầnn dầYUvn trôi.

Liu Mộng Nhiên t sau lưng ôm lấQXQy Ngh Phong, lng lng đuaGng cùng Ngh Phong. Lúc này Liu Mộng Nhiên nhìn Ngh Phong đVuang ngây ngốc tạGi chỗ, nàng cảKm nhn điXược tâm tư Ngh Phong. LoạauOi tâm tư này mang theo an tĩGnh, hoàn toàn trái ngược với Ngh Phong trước kia.

Lúc này Ngh Phong đJVvYqng tạYci nơi đauOó, không chút c đxBzộng. Mà dườzmng như toàn thân mang theo khí tứJVc của ngườkisi yên tĩhTnh đMọc sạbVxch. LoạBTi cảVVwm giác kỳ dịVVw này, không đVRbVx Ngh Phong liên h một chỗ với “ma”.

Thế nhưng, hết lầbVxn này tới lầVKn khác Ngh Phong lạtKi tạTuCo cho nàng cảfnm giác này.

Ngh Phong dầTuCn dầbVxn trảKi qua thờRVxi gian na năm tạupti Tội Ác chi thành. Liu Mộng Nhiên và Đip Vn Du càng lúc càng cảVKm giác tâm tư và khí tứGc của Ngh Phong vô cùng yên bình. Liếc mắiXt nhìn qua, cảfnm giác có thểDM nhìn thấBTu Ngh Phong, thế nhưng trên thc tế các nàng đzmu rõ, căn bảkisn không thểiB nhìn thấiXu.

Đc bit thờRVxi gian Đip Vn va mới quen Ngh Phong. Trên ngườRi Ngh Phong mang theo cảxBzm giác chính mình nằUiGm ngoài thế giới rấYct nồng đOWm, giống như lãng t không tìm đPược bến đtKỗ. Thế nhưng lúc này, Ngh Phong khiến các nàng có cảRVxm giác hoàn toàn khác. Ngh Phong lúc này khiến ngườupti ta cảnm giác Ngh Phong đvYqang an tĩkisnh trở v nhà.

Đương nhiên, Đip Vn Du không biết, Ngh Phong hin tạauOi đYUvã dung nhp thế giới này. Đc bit nghĩwP Tội Ác chi thành chính là nhà của hắuan. Mà Đip Vn Du, sớm đVKã là ngườVaki nhà của hắOWn.

ThờRVxi gian na năm, nói dài không dài, nói ngắnTJn cũng không ngăn. ThờpGi gian na năm, Ngh Phong ở Tội Ác chi thành an tĩOgnh dịua thườGng. Mỗi lầpGn nhìn Huyết SắTc Thiên ĐườGng nơi chân trờGFi xa xa đOgu có thểRVx cảxRYm giác đDMược toàn thân muốn dung nhp vào thiên đnTJvYqa.

Ngh Phong biết, đvYqây chính là cảbVxm giác thiên nhân hợp nhấbVxt. Thế nhưng, bước này luôn không đuaCnSp tới. Mỗi lầuptn nhìn như muốn dung nhp trong đOgó, nhưng trên thc tế, có lẽ luôn luôn kém một cơ hội nho nhỏ.

Mc dù như vy, Ngh Phong cũng cảauOm giác đxBzược chính mình biến hóa nghiêng trờni lch đsGQXQt. LoạQXQi biến hóa này khiến Ngh Phong cảVm giác chính mình đOWi vào cảYcnh giới thiên nhân hợp nhấbVxt không còn quá xa.

Ngược lạRi trong vòng na năm này, thc lc của Ngh Phong không đJV cao quá lớn. BấDMt quá, đfniu này không ngoài ý muốn của Ngh Phong, dù sao Quân CấiBp chỉCnS da vào tu luyn, mấTy năm cũng không thểpG đYc cao một cấzmp. ĐnTJt tới Quân CấTp, muốn đVK cao cầiXn cơ duyên cc lớn.

Tuy rằJVng Lăng ThầTn Quyết giúp tốc đhTộ tu luyn nhanh hơn rấGFt nhiu, thế nhưng nghĩM trong vòng na năm đCnS cao một giai cũng là vọng tưởng.

- Thiếu gia!

Liu Mộng Nhiên phía sau bỗng nhiên hô Ngh Phong.

Ngh Phong quay đVRKu, nhẹ nhàng ôm Mộng Nhiên vào lòng chính mình, cảxRYm thụ đkisược thân thểiBpGm áp và mm mạwPi của Liu Mộng Nhiên.

- Nếu như thiếu gia có vic, vy hãy đYUvi. Không cầQXQn lưu lạxBzi Tội Ác chi thành cùng chúng ta.

Liu Mộng Nhiên quay v phía Ngh Phong nói. Làm bạTuCn cùng các nàng trong thờDMi gian na năm, các nàng đJVu đVRã thỏa mãn.

- Uhm?

- Đip tỷ tỷ cũng nghĩP như vy. Nàng biết thiếu gia còn rấxBzt nhiu chuyn chưa hoàn thành.

Liu Mộng Nhiên ghé vào ngc Ngh Phong nói.

- Có một chuyn, bấPt quá, không cấhTp bách đOWược.

Ngh Phong quay v phía Lin Mộng Nhiên nói:

- Ở lạxVOi cùng các nàng một thờGFi gian nữKa, ta sẽ tới Đế Đô.

 • Gửi lúc 9:13 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  oài. nản quá, bộ này người dịch viết nhầm tùm lum hay sao mà moi ở mấy chương trước[ trước chương 79] lúc nvc bị mất vọ công do trùng luyện lại kinh mạch,lúc thì viết là tử cấp. một lúc sau lại là sĩ cấp[sau khi đánh xong con "Linh" cấp thấp], nhưng chương 79 lại nói là tử cấp, đọc mà chả hỉu mô tê khoai lang gì cả.

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  sao chương 76 đang đoạn dánh nhau bằng kim châm lại có đoạn "Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới Dung Mị, kéo tay Thi Đại Nhi rời khỏi..." vậy *_*

 • Gửi lúc 17:22 Ngày 27/12/2013

  hemdail

  mother of keo kiệt

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 18/12/2013

  nhoxga090

  có ai biet truyện nào zống truyện này k vs . add tên truyện jum :(

 • Gửi lúc 13:45 Ngày 11/07/2013

  romano

  Nghệ Phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó, trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỉ lâu dài, điều này khiến Nghệ Phong càng mừng rỡ. Cổ nhân nói qua: giấy càng vàng, giá trị càng cao. Chằng hạn như Kim Bình Mai các loại, được xưng là tác phẩm kinh điển ,vl =))