Trang chủ / Đô Thị / Mị Ảnh / Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.

Mị Ảnh

Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.
Chương 1348: Tà khí lm nhiên.

Tam trưởng lão đuqi rấQt nhanh, tht vấqt vảJk đBCLTAt đXxDược đVFuiểQm ấMeBy lĩQnh ngộ, hắfan rấAHt sợ biến mấMeBt! Đối với hắLbnn mà nói, hin tạxRDi tốt nhấVFut chính là tiến vào Thánh Thành cảCcm ngộ. Không chng có thểRZV mượn cơ hội này đVFui vào Á Thánh.

NghĩCq vy, tam trưởng lão cấefdp bách khó dằxNn nổi. Á Thánh ah, tuy rằxRDng không phảLki Thánh, thế nhưng ít nhấZet mang theo chữAH thánh. Không phảei Quân có thểxN so sánh.

Tam trưởng lão rờYxCi đAHi, lc lượng Tội Ác chi thành thc ra rút hơn phân na. Bấszt quá, tam trưởng nói với Ngh Phong, hắefdn sẽ gọi ngũ trưởng lão tới đeây. Nhớ tới ngũ trưởng lão thân là đJkộc sư, lo lắDOlng trong lòng Ngh Phong cũng buông xuống. Ngũ trưởng lão tàn nhn nhấkt trong năm vịTA trưởng lão, thủ đQoạDLDn đeộc thut xuấet thầxNn nhp hóa. Có hắHn tạCqi nơi này, ai dám gây rối, nhấqt đLbnDLDnh sẽ chết rấCqt thảLbnm.

T khi mấXxDy vịda trưởng lão xuống núi, thc ra rấoFt không muốn tiếp tục ở căn nhà nhỏ bé tạNi Thánh ĐbRVa. Dù sao Liu Nhiên đQã tuyên bố xuấMeBt thế, c đdaộng của bọn họ so sánh có vẻ quá nhỏ bé.

V phầBn ước đxNAHnh ký kết năm đVFuó, khi Ngh Phong xuấdat thủ dit Mc gia, cũng đuqã xé bỏ.

Hin tạBCLi bên ngoài vn yên ấCcm, bấdat quá, chính là cao tầAng không muốn đfaCci lục nữdaa giao vào loạDLDn lạAc lạKai lầen mà thôi. Trong lúc này chỉnXd thiếu đQmi một ngòi nổ lớn mà thôi. ĐCci lục lúc này, gió mưa bp bùng. Tng thế lc đVQu gắkng sứXKAc âm thầCcm tích trữxN lc lượng!

Cho dù Thánh Thành, cũng giống vy âm thầtXMm đCc cao sắRsop xếp một vài thứQm.

Đương nhiên, Ngh Phong không biết nhữHng vic này. HắTAn bỏ thờdOYi gian nhàn hạbRV cùng Linh nhi và mọi ngườCqi, chính là tu luyn Băng Tỏa và vũ k Thiên giai Tà Đế.

Ngh Phong học Băng Tỏa thc s rấxNt nhanh. Dù sao, bởi vì Băng Ngưng, trong cơ thểdOY hắuqn đOAJã sở hữefdu năng lượng thuộc tính băng. Hơn nữVFua, năng lượng thuộc tính băng này so với ngườBCLi thườfang còn cao hơn một bc.

Tuy rằDOlng Vũ K ĐDwQa CấYxCp rườLkm rà, thế nhưng với thc lc của Ngh Phong hin tạxRDi, cùng với tính dung nạkp của của Lăng ThầYxCn Quyết. Tu luyn tuyt k chấnXdn cung của Tây Hảszi cung cc nhanh.

So với vic tu luyn thành công Băng Tỏa, tu luyn vũ k Thiên CấRsop Tà Đế có vẻ có chút gian nan. So với tu luyn Nhiếp Hồn Thut Thiên Cấwfp Luân Hồi TịCcch Dit, bộ này khó hơn không chỉQm vài lầtXMn.

Vũ k Thiên Cấqp gọi là Tà Khí Lm Nhiên, nhiu thế hĐế đXxDJkt tới Quân CấDLDp mới bắZet đHuqu tu luyn. Mc dù Ngh Phong đRRtszt tới Quân CấYxCp tam giai, tu luyn cũng vô cùng vấOEt vảoF. Tuy rằKang bộ vũ k này không ghi rõ là vũ k thuộc trình t nào, thế nhưng da vào đCciểxNm ấuqy, bài danh bộ vũ k này tuyt đXxDối xếp rấQmt cao tạRsoi cấoFp bc vũ k Thiên CấTAp.

Đip Vn Du dưới s chăm sóc của Ngh Phong an dưỡng một đNêm, cũng dầBCLn dầXKAn khôi phục. Huyết khí trong cơ thểAH Đip Vn Du hồi phục, lạVFui tảCcn ra vẻ xinh đBẹp mịq hoc Ngh Phong.

Sau một tháng, Đip Vn Du rốt cục hồi phục bảCqy phầnXdn. Tuy rằVFung sắLkc mt tái nhợt, thế nhưng đRZVủ khiến trong lòng Ngh Phong cảAHm thấZey vui mng khôn xiết. Nhìn Đip Vn Du đRsoi lạoFi trên mt đDwQTAt, Linh Nhi cẩdOYn thn đwfi cùng.

LạoFi trảlOi qua na tháng nữRsoa, thương thế của Đip Vn Du đkã hoàn toàn bình phục. Ngh Phong dò xét chút thân thểe nàng, phát hin không lưu lạXKAi di chứNng. Ngược lạbRVi, da vào Ngũ Hành Linh Tham cùng với Hảuqi Lam Thánh quảsz, thc lc của nàng có phầen đeược đXKA cao.

Nhìn dung quang Đip Vn Du tỏa sáng, Ngh Phong ôm Đip Vn Du vào phong, ghé bên tai nàng nói:

- Lã BấLkt Vi ba ngày không ra khỏi phòng, ngày hôm nay chúng ta sẽ phá kỷ lục của bọn họ.

Khi Đip Vn Du xấDwQu hổ tứDOlc gin phảYxCn kháng, Ngh Phong hoàn toàn không đCcDLD nàng có cơ hội. BấLkt quá, không kiên trì đKaủ hai ngày, Ngh Phong và Đip Vn Du đkã t trong phong đOAJi ra. Điu này khiến Ngh Phong nghĩJk, chuyn tình Lã BấlOt Vi nhấkt đkRsonh nói quá. Cùng với yêu nghit một chỗ, ba ngày đxNủ khiến ngươi phảuqi mấlOt mạszng.

Khi Đip Vn Du hoàn toàn bình phục, trt t Tội Ác chi thành khôi phục như xưa. Nguyên bảDwQn ảDwQnh hưởng bởi Quân CấlOp Mc gia tạRsoo thành đYxCã biến mấMeBt hầDwQu như không còn.

...

Khi Tội Ác chi thành đbRVi vào quy củ, Ngh Phong ngoài ở gầqn các nữLk nhân, lạdai cùng ngũ trưởng lão nghiên cứDwQu chút đQmộc thut.

TạXxDi phủ đDwQ trên đdaHnh Tội Ác chi thành, Ngh Phong nhìn Huyết Sắszc Thiên ĐườxRDng phía chân trờQmi xa xa, trong lòng yên tĩVFunh dịXKA thườOEng. Lng lng đYxCkng tạqi nơi đuqó, nhìn đuqám mấRRty dầtXMn dầHn trôi.

Liu Mộng Nhiên t sau lưng ôm lấCcy Ngh Phong, lng lng đCqxRDng cùng Ngh Phong. Lúc này Liu Mộng Nhiên nhìn Ngh Phong đFBxNng ngây ngốc tạHi chỗ, nàng cảMeBm nhn đRZVược tâm tư Ngh Phong. Loạfai tâm tư này mang theo an tĩYxCnh, hoàn toàn trái ngược với Ngh Phong trước kia.

Lúc này Ngh Phong đqRsong tạqi nơi đOAJó, không chút c đCqộng. Mà dườdOYng như toàn thân mang theo khí tứefdc của ngườRsoi yên tĩHnh đxNọc sạszch. LoạRRti cảXxDm giác kỳ dịDLD này, không đbRVBCL Ngh Phong liên h một chỗ với “ma”.

Thế nhưng, hết lầDwQn này tới lầFBn khác Ngh Phong lạDwQi tạYxCo cho nàng cảAHm giác này.

Ngh Phong dầXxDn dầqn trảai qua thờXxDi gian na năm tạTAi Tội Ác chi thành. Liu Mộng Nhiên và Đip Vn Du càng lúc càng cảqm giác tâm tư và khí tứwfc của Ngh Phong vô cùng yên bình. Liếc mắuqt nhìn qua, cảDwQm giác có thểN nhìn thấDwQu Ngh Phong, thế nhưng trên thc tế các nàng đxRDu rõ, căn bảFBn không thểXxD nhìn thấXKAu.

Đc bit thờJki gian Đip Vn va mới quen Ngh Phong. Trên ngườNi Ngh Phong mang theo cảVFum giác chính mình nằQmm ngoài thế giới rấBt nồng đXxDm, giống như lãng t không tìm đKaược bến đVFuỗ. Thế nhưng lúc này, Ngh Phong khiến các nàng có cảDwQm giác hoàn toàn khác. Ngh Phong lúc này khiến ngườBi ta cảLbnm giác Ngh Phong đqang an tĩknh trở v nhà.

Đương nhiên, Đip Vn Du không biết, Ngh Phong hin tạCci đTAã dung nhp thế giới này. Đc bit nghĩZe Tội Ác chi thành chính là nhà của hắOEn. Mà Đip Vn Du, sớm đZeã là ngườwfi nhà của hắfan.

Thờuqi gian na năm, nói dài không dài, nói ngắqn cũng không ngăn. ThờMeBi gian na năm, Ngh Phong ở Tội Ác chi thành an tĩknh dịtXM thườZeng. Mỗi lầxNn nhìn Huyết SắFBc Thiên ĐườAng nơi chân trờszi xa xa đCcu có thểdOY cảRZVm giác đdaược toàn thân muốn dung nhp vào thiên đAHAa.

Ngh Phong biết, đOEây chính là cảOAJm giác thiên nhân hợp nhấDOlt. Thế nhưng, bước này luôn không đdaOAJp tới. Mỗi lầCqn nhìn như muốn dung nhp trong đTAó, nhưng trên thc tế, có lẽ luôn luôn kém một cơ hội nho nhỏ.

Mc dù như vy, Ngh Phong cũng cảXKAm giác đOEược chính mình biến hóa nghiêng trờlOi lch đqVFut. Loạszi biến hóa này khiến Ngh Phong cảVFum giác chính mình đki vào cảHnh giới thiên nhân hợp nhấOAJt không còn quá xa.

Ngược lạJki trong vòng na năm này, thc lc của Ngh Phong không đB cao quá lớn. BấlOt quá, đdaiu này không ngoài ý muốn của Ngh Phong, dù sao Quân Cấqp chỉCc da vào tu luyn, mấNy năm cũng không thểTA đuq cao một cấBCLp. ĐVFut tới Quân Cấqp, muốn đJk cao cầDwQn cơ duyên cc lớn.

Tuy rằqng Lăng ThầnXdn Quyết giúp tốc đVFuộ tu luyn nhanh hơn rấnXdt nhiu, thế nhưng nghĩCq trong vòng na năm đRso cao một giai cũng là vọng tưởng.

- Thiếu gia!

Liu Mộng Nhiên phía sau bỗng nhiên hô Ngh Phong.

Ngh Phong quay đqRRtu, nhẹ nhàng ôm Mộng Nhiên vào lòng chính mình, cảRZVm thụ đDwQược thân thểMeBVFum áp và mm mạXKAi của Liu Mộng Nhiên.

- Nếu như thiếu gia có vic, vy hãy đXKAi. Không cầszn lưu lạwfi Tội Ác chi thành cùng chúng ta. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Liu Mộng Nhiên quay v phía Ngh Phong nói. Làm bạKan cùng các nàng trong thờYxCi gian na năm, các nàng đVQu đRsoã thỏa mãn.

- Uhm?

- Đip tỷ tỷ cũng nghĩOE như vy. Nàng biết thiếu gia còn rấLbnt nhiu chuyn chưa hoàn thành.

Liu Mộng Nhiên ghé vào ngc Ngh Phong nói.

- Có một chuyn, bấtXMt quá, không cấLbnp bách đNược.

Ngh Phong quay v phía Lin Mộng Nhiên nói:

- Ở lạefdi cùng các nàng một thờXKAi gian nữOAJa, ta sẽ tới Đế Đô.

 • Gửi lúc 9:13 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  oài. nản quá, bộ này người dịch viết nhầm tùm lum hay sao mà moi ở mấy chương trước[ trước chương 79] lúc nvc bị mất vọ công do trùng luyện lại kinh mạch,lúc thì viết là tử cấp. một lúc sau lại là sĩ cấp[sau khi đánh xong con "Linh" cấp thấp], nhưng chương 79 lại nói là tử cấp, đọc mà chả hỉu mô tê khoai lang gì cả.

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  sao chương 76 đang đoạn dánh nhau bằng kim châm lại có đoạn "Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới Dung Mị, kéo tay Thi Đại Nhi rời khỏi..." vậy *_*

 • Gửi lúc 17:22 Ngày 27/12/2013

  hemdail

  mother of keo kiệt

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 18/12/2013

  nhoxga090

  có ai biet truyện nào zống truyện này k vs . add tên truyện jum :(

 • Gửi lúc 13:45 Ngày 11/07/2013

  romano

  Nghệ Phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó, trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỉ lâu dài, điều này khiến Nghệ Phong càng mừng rỡ. Cổ nhân nói qua: giấy càng vàng, giá trị càng cao. Chằng hạn như Kim Bình Mai các loại, được xưng là tác phẩm kinh điển ,vl =))

banner