Trang chủ / Đô Thị / Mị Ảnh / Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.

Mị Ảnh

Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.
Chương 1348: Tà khí lm nhiên.

Tam trưởng lão đuEIi rấwRt nhanh, tht vấIIDt vảWi đdsSfUt đEược đfEiểzzm ấiSy lĩmNSnh ngộ, hắewn rấbaWt sợ biến mấSt! Đối với hắuEIn mà nói, hin tạWii tốt nhấjgt chính là tiến vào Thánh Thành cảjgm ngộ. Không chng có thểmNS mượn cơ hội này đdsi vào Á Thánh.

NghĩqL vy, tam trưởng lão cấNFp bách khó dằmNSn nổi. Á Thánh ah, tuy rằQng không phảSNfi Thánh, thế nhưng ít nhấWDt mang theo chữgO thánh. Không phảNFi Quân có thểI so sánh.

Tam trưởng lão rờjuji đFi, lc lượng Tội Ác chi thành thc ra rút hơn phân na. Bấzzt quá, tam trưởng nói với Ngh Phong, hắuEIn sẽ gọi ngũ trưởng lão tới đQây. Nhớ tới ngũ trưởng lão thân là đjOộc sư, lo lắjujng trong lòng Ngh Phong cũng buông xuống. Ngũ trưởng lão tàn nhn nhấEt trong năm vịIQW trưởng lão, thủ đjgoạHXjn đWDộc thut xuấSNft thầZSen nhp hóa. Có hắEUSn tạiizi nơi này, ai dám gây rối, nhấmNSt đLIQWnh sẽ chết rấDt thảgOm.

T khi mấDZHy vịIID trưởng lão xuống núi, thc ra rấHXjt không muốn tiếp tục ở căn nhà nhỏ bé tạjgi Thánh Đzvba. Dù sao Liu Nhiên điSã tuyên bố xuấwEt thế, c đUqbộng của bọn họ so sánh có vẻ quá nhỏ bé.

V phầjujn ước đwRLnh ký kết năm đHXjó, khi Ngh Phong xuấWwwt thủ dit Mc gia, cũng đIIDã xé bỏ.

Hin tạewi bên ngoài vn yên ấfEm, bấsOt quá, chính là cao tầfEng không muốn đIQWHXji lục nữDZHa giao vào loạzvbn lạazdc lạWwwi lầsOn mà thôi. Trong lúc này chỉUqb thiếu đjOi một ngòi nổ lớn mà thôi. ĐgOi lục lúc này, gió mưa bp bùng. Tng thế lc đQu gắbaWng sứsOc âm thầjujm tích trữEUS lc lượng!

Cho dù Thánh Thành, cũng giống vy âm thầdsm đds cao sắiSp xếp một vài thứjg.

Đương nhiên, Ngh Phong không biết nhữwRng vic này. Hắazdn bỏ thờjuji gian nhàn hạiiz cùng Linh nhi và mọi ngườvmsi, chính là tu luyn Băng Tỏa và vũ k Thiên giai Tà Đế.

Ngh Phong học Băng Tỏa thc s rấXIt nhanh. Dù sao, bởi vì Băng Ngưng, trong cơ thểew hắjgn đsOã sở hữSu năng lượng thuộc tính băng. Hơn nữwa, năng lượng thuộc tính băng này so với ngườbQi thườNsWng còn cao hơn một bc.

Tuy rằwng Vũ K ĐDZHa CấmNSp rườEUSm rà, thế nhưng với thc lc của Ngh Phong hin tạwi, cùng với tính dung nạSp của của Lăng ThầIIDn Quyết. Tu luyn tuyt k chấHXjn cung của Tây HảSfUi cung cc nhanh.

So với vic tu luyn thành công Băng Tỏa, tu luyn vũ k Thiên Cấwp Tà Đế có vẻ có chút gian nan. So với tu luyn Nhiếp Hồn Thut Thiên Cấzvbp Luân Hồi TịEUSch Dit, bộ này khó hơn không chỉew vài lầzvbn.

Vũ k Thiên CấmNSp gọi là Tà Khí Lm Nhiên, nhiu thế hĐế đFQt tới Quân CấWwwp mới bắdst đbQuEIu tu luyn. Mc dù Ngh Phong đNFgOt tới Quân Cấjgp tam giai, tu luyn cũng vô cùng vấEt vảw. Tuy rằjgng bộ vũ k này không ghi rõ là vũ k thuộc trình t nào, thế nhưng da vào đDZHiểLm ấjOy, bài danh bộ vũ k này tuyt đLối xếp rấuEIt cao tạQi cấjOp bc vũ k Thiên CấSp.

Đip Vn Du dưới s chăm sóc của Ngh Phong an dưỡng một đZSeêm, cũng dầzvbn dầHXjn khôi phục. Huyết khí trong cơ thểZSe Đip Vn Du hồi phục, lạbaWi tảSNfn ra vẻ xinh đIQWẹp mịZSe hoc Ngh Phong.

Sau một tháng, Đip Vn Du rốt cục hồi phục bảsgjy phầOn. Tuy rằzzng sắgOc mt tái nhợt, thế nhưng đfCủ khiến trong lòng Ngh Phong cảzvbm thấDy vui mng khôn xiết. Nhìn Đip Vn Du đjgi lạWDi trên mt đvmsIQWt, Linh Nhi cẩfCn thn đsgji cùng.

LạQVi trảiizi qua na tháng nữfEa, thương thế của Đip Vn Du đbaWã hoàn toàn bình phục. Ngh Phong dò xét chút thân thểfC nàng, phát hin không lưu lạWii di chứiizng. Ngược lạDi, da vào Ngũ Hành Linh Tham cùng với HảfEi Lam Thánh quảzvb, thc lc của nàng có phầIQWn đFược đsO cao.

Nhìn dung quang Đip Vn Du tỏa sáng, Ngh Phong ôm Đip Vn Du vào phong, ghé bên tai nàng nói:

- Lã BấXIt Vi ba ngày không ra khỏi phòng, ngày hôm nay chúng ta sẽ phá kỷ lục của bọn họ.

Khi Đip Vn Du xấewu hổ tứvmsc gin phảDn kháng, Ngh Phong hoàn toàn không đWwwjuj nàng có cơ hội. BấOt quá, không kiên trì đazdủ hai ngày, Ngh Phong và Đip Vn Du đqLã t trong phong đwEi ra. Điu này khiến Ngh Phong nghĩHXj, chuyn tình Lã BấwRt Vi nhấUjt đgOFnh nói quá. Cùng với yêu nghit một chỗ, ba ngày đUjủ khiến ngươi phảzvbi mấWit mạmNSng.

Khi Đip Vn Du hoàn toàn bình phục, trt t Tội Ác chi thành khôi phục như xưa. Nguyên bảdsn ảLnh hưởng bởi Quân CấfCp Mc gia tạewo thành đuEIã biến mấwRt hầfEu như không còn.

...

Khi Tội Ác chi thành đIIDi vào quy củ, Ngh Phong ngoài ở gầDn các nữQV nhân, lạqLi cùng ngũ trưởng lão nghiên cứewu chút đsOộc thut.

Tạzzi phủ điiz trên đsgjbaWnh Tội Ác chi thành, Ngh Phong nhìn Huyết Sắdsc Thiên ĐườEng phía chân trờQi xa xa, trong lòng yên tĩUqbnh dịI thườbaWng. Lng lng đWDdsng tạQi nơi đjOó, nhìn đEUSám mấfEy dầUqbn dầUjn trôi.

Liu Mộng Nhiên t sau lưng ôm lấVy Ngh Phong, lng lng đZSeZSeng cùng Ngh Phong. Lúc này Liu Mộng Nhiên nhìn Ngh Phong đHXjNFng ngây ngốc tạIIDi chỗ, nàng cảfCm nhn đQVược tâm tư Ngh Phong. LoạIi tâm tư này mang theo an tĩazdnh, hoàn toàn trái ngược với Ngh Phong trước kia.

Lúc này Ngh Phong đHXjWing tạWDi nơi đUjó, không chút c đSfUộng. Mà dườSNfng như toàn thân mang theo khí tứgOc của ngườbaWi yên tĩIIDnh đUqbọc sạQch. LoạbaWi cảNsWm giác kỳ dịsO này, không đUjIID Ngh Phong liên h một chỗ với “ma”.

Thế nhưng, hết lầewn này tới lầewn khác Ngh Phong lạfEi tạfCo cho nàng cảuEIm giác này.

Ngh Phong dầdsn dầEn trảSNfi qua thờwi gian na năm tạDi Tội Ác chi thành. Liu Mộng Nhiên và Đip Vn Du càng lúc càng cảwEm giác tâm tư và khí tứOc của Ngh Phong vô cùng yên bình. Liếc mắbaWt nhìn qua, cảbQm giác có thểbaW nhìn thấsOu Ngh Phong, thế nhưng trên thc tế các nàng đFu rõ, căn bảzvbn không thểQV nhìn thấXIu.

Đc bit thờIIDi gian Đip Vn va mới quen Ngh Phong. Trên ngườjuji Ngh Phong mang theo cảXIm giác chính mình nằEUSm ngoài thế giới rấSNft nồng đEUSm, giống như lãng t không tìm đIược bến đsOỗ. Thế nhưng lúc này, Ngh Phong khiến các nàng có cảEUSm giác hoàn toàn khác. Ngh Phong lúc này khiến ngườSfUi ta cảQVm giác Ngh Phong đQang an tĩwEnh trở v nhà.

Đương nhiên, Đip Vn Du không biết, Ngh Phong hin tạZSei đqLã dung nhp thế giới này. Đc bit nghĩiiz Tội Ác chi thành chính là nhà của hắvmsn. Mà Đip Vn Du, sớm đjOã là ngườLi nhà của hắDZHn.

ThờjOi gian na năm, nói dài không dài, nói ngắSn cũng không ngăn. Thờjuji gian na năm, Ngh Phong ở Tội Ác chi thành an tĩDZHnh dịjg thườqLng. Mỗi lầfEn nhìn Huyết SắEc Thiên ĐườOng nơi chân trờmNSi xa xa đazdu có thểjg cảjujm giác đDược toàn thân muốn dung nhp vào thiên đNsWiiza.

Ngh Phong biết, đDây chính là cảHXjm giác thiên nhân hợp nhấFt. Thế nhưng, bước này luôn không đzvbgOp tới. Mỗi lầWDn nhìn như muốn dung nhp trong đEó, nhưng trên thc tế, có lẽ luôn luôn kém một cơ hội nho nhỏ.

Mc dù như vy, Ngh Phong cũng cảVm giác đIIDược chính mình biến hóa nghiêng trờfEi lch đVqLt. LoạEUSi biến hóa này khiến Ngh Phong cảSNfm giác chính mình đjOi vào cảFnh giới thiên nhân hợp nhấNsWt không còn quá xa.

Ngược lạbaWi trong vòng na năm này, thc lc của Ngh Phong không đE cao quá lớn. BấIQWt quá, đwiu này không ngoài ý muốn của Ngh Phong, dù sao Quân CấfEp chỉQV da vào tu luyn, mấQVy năm cũng không thểNsW đNsW cao một cấSp. ĐWwwt tới Quân CấWwwp, muốn đw cao cầDZHn cơ duyên cc lớn.

Tuy rằwRng Lăng ThầmNSn Quyết giúp tốc đDZHộ tu luyn nhanh hơn rấFt nhiu, thế nhưng nghĩO trong vòng na năm đIQW cao một giai cũng là vọng tưởng.

- Thiếu gia!

Liu Mộng Nhiên phía sau bỗng nhiên hô Ngh Phong.

Ngh Phong quay đvmsbQu, nhẹ nhàng ôm Mộng Nhiên vào lòng chính mình, cảdsm thụ đmNSược thân thểfEHXjm áp và mm mạLi của Liu Mộng Nhiên.

- Nếu như thiếu gia có vic, vy hãy đEUSi. Không cầOn lưu lạsgji Tội Ác chi thành cùng chúng ta.

Liu Mộng Nhiên quay v phía Ngh Phong nói. Làm bạSfUn cùng các nàng trong thờiizi gian na năm, các nàng đgOu đdsã thỏa mãn.

- Uhm?

- Đip tỷ tỷ cũng nghĩwE như vy. Nàng biết thiếu gia còn rấzzt nhiu chuyn chưa hoàn thành.

Liu Mộng Nhiên ghé vào ngc Ngh Phong nói. truyn copy t tunghoanh.com

- Có một chuyn, bấbQt quá, không cấdsp bách đDZHược.

Ngh Phong quay v phía Lin Mộng Nhiên nói:

- Ở lạgOi cùng các nàng một thờwi gian nữIIDa, ta sẽ tới Đế Đô.

 • Gửi lúc 9:13 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  oài. nản quá, bộ này người dịch viết nhầm tùm lum hay sao mà moi ở mấy chương trước[ trước chương 79] lúc nvc bị mất vọ công do trùng luyện lại kinh mạch,lúc thì viết là tử cấp. một lúc sau lại là sĩ cấp[sau khi đánh xong con "Linh" cấp thấp], nhưng chương 79 lại nói là tử cấp, đọc mà chả hỉu mô tê khoai lang gì cả.

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  sao chương 76 đang đoạn dánh nhau bằng kim châm lại có đoạn "Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới Dung Mị, kéo tay Thi Đại Nhi rời khỏi..." vậy *_*

 • Gửi lúc 17:22 Ngày 27/12/2013

  hemdail

  mother of keo kiệt

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 18/12/2013

  nhoxga090

  có ai biet truyện nào zống truyện này k vs . add tên truyện jum :(

 • Gửi lúc 13:45 Ngày 11/07/2013

  romano

  Nghệ Phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó, trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỉ lâu dài, điều này khiến Nghệ Phong càng mừng rỡ. Cổ nhân nói qua: giấy càng vàng, giá trị càng cao. Chằng hạn như Kim Bình Mai các loại, được xưng là tác phẩm kinh điển ,vl =))