Trang chủ / Đô Thị / Mị Ảnh / Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.

Mị Ảnh

Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.
Chương 1348: Tà khí lm nhiên.

Tam trưởng lão đRYi rấZMt nhanh, tht vấqKZt vảWa đGSYt đCmược đTViểWam ấgyy lĩZyqnh ngộ, hắaMn rấjvt sợ biến mấTVt! Đối với hắIgjn mà nói, hin tạjVi tốt nhấKjWt chính là tiến vào Thánh Thành cảRm ngộ. Không chng có thểuS mượn cơ hội này đMi vào Á Thánh.

NghĩZIV vy, tam trưởng lão cấoxop bách khó dằLpRn nổi. Á Thánh ah, tuy rằjVng không phảdqDi Thánh, thế nhưng ít nhấgyt mang theo chữpJ thánh. Không phảyki Quân có thểNXa so sánh.

Tam trưởng lão rờLpRi đXi, lc lượng Tội Ác chi thành thc ra rút hơn phân na. BấYt quá, tam trưởng nói với Ngh Phong, hắCmn sẽ gọi ngũ trưởng lão tới đYây. Nhớ tới ngũ trưởng lão thân là đGSộc sư, lo lắGSng trong lòng Ngh Phong cũng buông xuống. Ngũ trưởng lão tàn nhn nhấHLst trong năm vịpJ trưởng lão, thủ đpJoạCmn đyyộc thut xuấyyt thầLpRn nhp hóa. Có hắWQn tạyki nơi này, ai dám gây rối, nhấsct đMITsnh sẽ chết rấLpRt thảZMm.

T khi mấDuGy vịRY trưởng lão xuống núi, thc ra rấFFst không muốn tiếp tục ở căn nhà nhỏ bé tạZIVi Thánh ĐsNJa. Dù sao Liu Nhiên đkã tuyên bố xuấJt thế, c đRkộng của bọn họ so sánh có vẻ quá nhỏ bé.

V phầWQn ước đjVsdAnh ký kết năm đIgjó, khi Ngh Phong xuấDuGt thủ dit Mc gia, cũng đHLsã xé bỏ.

Hin tạjVi bên ngoài vn yên ấKjWm, bấKjWt quá, chính là cao tầjvng không muốn đqqZIVi lục nữXa giao vào loạoxon lạjVc lạRWRi lầxZHn mà thôi. Trong lúc này chỉsNJ thiếu đIgji một ngòi nổ lớn mà thôi. ĐRWRi lục lúc này, gió mưa bp bùng. Tng thế lc đWQu gắoxong sứscc âm thầVyim tích trữyy lc lượng!

Cho dù Thánh Thành, cũng giống vy âm thầJm đX cao sắIgjp xếp một vài thứCm.

Đương nhiên, Ngh Phong không biết nhữsNJng vic này. HắdqDn bỏ thờJi gian nhàn hạVyi cùng Linh nhi và mọi ngườoxoi, chính là tu luyn Băng Tỏa và vũ k Thiên giai Tà Đế.

Ngh Phong học Băng Tỏa thc s rấRYt nhanh. Dù sao, bởi vì Băng Ngưng, trong cơ thểTV hắNXan đZMã sở hữMu năng lượng thuộc tính băng. Hơn nữKjWa, năng lượng thuộc tính băng này so với ngườHLsi thườmng còn cao hơn một bc.

Tuy rằFFsng Vũ K ĐpJa Cấmp rườuSm rà, thế nhưng với thc lc của Ngh Phong hin tạdqDi, cùng với tính dung nạNXap của của Lăng Thầjvn Quyết. Tu luyn tuyt k chấVyin cung của Tây HảqKZi cung cc nhanh.

So với vic tu luyn thành công Băng Tỏa, tu luyn vũ k Thiên Cấyyp Tà Đế có vẻ có chút gian nan. So với tu luyn Nhiếp Hồn Thut Thiên Cấykp Luân Hồi TịRWRch Dit, bộ này khó hơn không chỉV vài lầHLsn.

Vũ k Thiên Cấjvp gọi là Tà Khí Lm Nhiên, nhiu thế hĐế đjvgyt tới Quân CấJCZp mới bắLpRt đjvqKZu tu luyn. Mc dù Ngh Phong đYpJt tới Quân CấRkp tam giai, tu luyn cũng vô cùng vấHLst vảRY. Tuy rằsNJng bộ vũ k này không ghi rõ là vũ k thuộc trình t nào, thế nhưng da vào đHLsiểRWRm ấyyy, bài danh bộ vũ k này tuyt đscối xếp rấHLst cao tạNXai cấuSp bc vũ k Thiên Cấyyp.

Đip Vn Du dưới s chăm sóc của Ngh Phong an dưỡng một đwXêm, cũng dầykn dầdqDn khôi phục. Huyết khí trong cơ thểqKZ Đip Vn Du hồi phục, lạWQi tảARIn ra vẻ xinh đWQẹp mịsc hoc Ngh Phong.

Sau một tháng, Đip Vn Du rốt cục hồi phục bảyky phầTVn. Tuy rằARIng sắRkc mt tái nhợt, thế nhưng đxZHủ khiến trong lòng Ngh Phong cảjVm thấjvy vui mng khôn xiết. Nhìn Đip Vn Du đoxoi lạmi trên mt đDuGqKZt, Linh Nhi cẩZMn thn đTVi cùng. đsdAọc truyn mới nhấVyit tạqqi tung hoanh . com

LạIgji trảCmi qua na tháng nữZMa, thương thế của Đip Vn Du đjvã hoàn toàn bình phục. Ngh Phong dò xét chút thân thểoxo nàng, phát hin không lưu lạARIi di chứyyng. Ngược lạsci, da vào Ngũ Hành Linh Tham cùng với HảIgji Lam Thánh quảZIV, thc lc của nàng có phầMn đykược đaM cao.

Nhìn dung quang Đip Vn Du tỏa sáng, Ngh Phong ôm Đip Vn Du vào phong, ghé bên tai nàng nói:

- Lã BấXt Vi ba ngày không ra khỏi phòng, ngày hôm nay chúng ta sẽ phá kỷ lục của bọn họ.

Khi Đip Vn Du xấITsu hổ tứjVc gin phảRkn kháng, Ngh Phong hoàn toàn không đIgjiR nàng có cơ hội. BấuSt quá, không kiên trì đZMủ hai ngày, Ngh Phong và Đip Vn Du đwXã t trong phong đDuGi ra. Điu này khiến Ngh Phong nghĩITs, chuyn tình Lã BấjVt Vi nhấsdAt đoxopJnh nói quá. Cùng với yêu nghit một chỗ, ba ngày đpJủ khiến ngươi phảYi mấZyqt mạmng.

Khi Đip Vn Du hoàn toàn bình phục, trt t Tội Ác chi thành khôi phục như xưa. Nguyên bảRYn ảknh hưởng bởi Quân CấVyip Mc gia tạRko thành đsdAã biến mấxZHt hầHLsu như không còn.

...

Khi Tội Ác chi thành đaMi vào quy củ, Ngh Phong ngoài ở gầyn các nữRY nhân, lạRi cùng ngũ trưởng lão nghiên cứqKZu chút đZMộc thut.

Tạyki phủ điR trên đJJCZnh Tội Ác chi thành, Ngh Phong nhìn Huyết SắXc Thiên ĐườIgjng phía chân trờWQi xa xa, trong lòng yên tĩRknh dịk thườWang. Lng lng đWadqDng tạyi nơi đscó, nhìn đyám mấKjWy dầsNJn dầscn trôi.

Liu Mộng Nhiên t sau lưng ôm lấjVy Ngh Phong, lng lng đyyng cùng Ngh Phong. Lúc này Liu Mộng Nhiên nhìn Ngh Phong đRWRCmng ngây ngốc tạWQi chỗ, nàng cảITsm nhn đKjWược tâm tư Ngh Phong. LoạsNJi tâm tư này mang theo an tĩFFsnh, hoàn toàn trái ngược với Ngh Phong trước kia.

Lúc này Ngh Phong đWaKjWng tạqqi nơi đHLsó, không chút c đJCZộng. Mà dườCmng như toàn thân mang theo khí tứZMc của ngườLpRi yên tĩZMnh đLpRọc sạdqDch. Loạsci cảykm giác kỳ dịZIV này, không đZIVRWR Ngh Phong liên h một chỗ với “ma”.

Thế nhưng, hết lầTVn này tới lầiRn khác Ngh Phong lạCmi tạjvo cho nàng cảjvm giác này.

Ngh Phong dầqqn dầiRn trảdqDi qua thờRki gian na năm tạKjWi Tội Ác chi thành. Liu Mộng Nhiên và Đip Vn Du càng lúc càng cảRYm giác tâm tư và khí tứuSc của Ngh Phong vô cùng yên bình. Liếc mắXt nhìn qua, cảIgjm giác có thểX nhìn thấscu Ngh Phong, thế nhưng trên thc tế các nàng đZMu rõ, căn bảyyn không thểgy nhìn thấKjWu.

Đc bit thờRki gian Đip Vn va mới quen Ngh Phong. Trên ngườWai Ngh Phong mang theo cảgym giác chính mình nằNXam ngoài thế giới rấqKZt nồng đVm, giống như lãng t không tìm đykược bến đJCZỗ. Thế nhưng lúc này, Ngh Phong khiến các nàng có cảwXm giác hoàn toàn khác. Ngh Phong lúc này khiến ngườgyi ta cảLpRm giác Ngh Phong đVang an tĩmnh trở v nhà.

Đương nhiên, Đip Vn Du không biết, Ngh Phong hin tạDuGi đgyã dung nhp thế giới này. Đc bit nghĩRk Tội Ác chi thành chính là nhà của hắDuGn. Mà Đip Vn Du, sớm đoxoã là ngườITsi nhà của hắHLsn.

ThờsNJi gian na năm, nói dài không dài, nói ngắwXn cũng không ngăn. ThờXi gian na năm, Ngh Phong ở Tội Ác chi thành an tĩGSnh dịZIV thườuSng. Mỗi lầARIn nhìn Huyết SắVc Thiên ĐườWQng nơi chân trờITsi xa xa đRYu có thểV cảXm giác đMược toàn thân muốn dung nhp vào thiên đCmKjWa. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Ngh Phong biết, đKjWây chính là cảIgjm giác thiên nhân hợp nhấLpRt. Thế nhưng, bước này luôn không đVyiDuGp tới. Mỗi lầMn nhìn như muốn dung nhp trong đIgjó, nhưng trên thc tế, có lẽ luôn luôn kém một cơ hội nho nhỏ.

Mc dù như vy, Ngh Phong cũng cảRkm giác đykược chính mình biến hóa nghiêng trờZIVi lch đpJITst. LoạCmi biến hóa này khiến Ngh Phong cảLpRm giác chính mình đaMi vào cảCmnh giới thiên nhân hợp nhấjVt không còn quá xa.

Ngược lạJi trong vòng na năm này, thc lc của Ngh Phong không đNXa cao quá lớn. BấNXat quá, đCmiu này không ngoài ý muốn của Ngh Phong, dù sao Quân CấNXap chỉpJ da vào tu luyn, mấscy năm cũng không thểLpR đNXa cao một cấgyp. ĐZIVt tới Quân CấiRp, muốn đNXa cao cầpJn cơ duyên cc lớn.

Tuy rằNXang Lăng ThầITsn Quyết giúp tốc đjvộ tu luyn nhanh hơn rấHLst nhiu, thế nhưng nghĩGS trong vòng na năm đWQ cao một giai cũng là vọng tưởng.

- Thiếu gia!

Liu Mộng Nhiên phía sau bỗng nhiên hô Ngh Phong.

Ngh Phong quay đZyqyku, nhẹ nhàng ôm Mộng Nhiên vào lòng chính mình, cảaMm thụ đVyiược thân thểkqqm áp và mm mạyyi của Liu Mộng Nhiên.

- Nếu như thiếu gia có vic, vy hãy đxZHi. Không cầZyqn lưu lạyki Tội Ác chi thành cùng chúng ta.

Liu Mộng Nhiên quay v phía Ngh Phong nói. Làm bạDuGn cùng các nàng trong thờoxoi gian na năm, các nàng đTVu đwXã thỏa mãn.

- Uhm?

- Đip tỷ tỷ cũng nghĩITs như vy. Nàng biết thiếu gia còn rấsdAt nhiu chuyn chưa hoàn thành.

Liu Mộng Nhiên ghé vào ngc Ngh Phong nói.

- Có một chuyn, bấDuGt quá, không cấDuGp bách đdqDược.

Ngh Phong quay v phía Lin Mộng Nhiên nói:

- Ở lạGSi cùng các nàng một thờWai gian nữJa, ta sẽ tới Đế Đô.

 • Gửi lúc 9:13 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  oài. nản quá, bộ này người dịch viết nhầm tùm lum hay sao mà moi ở mấy chương trước[ trước chương 79] lúc nvc bị mất vọ công do trùng luyện lại kinh mạch,lúc thì viết là tử cấp. một lúc sau lại là sĩ cấp[sau khi đánh xong con "Linh" cấp thấp], nhưng chương 79 lại nói là tử cấp, đọc mà chả hỉu mô tê khoai lang gì cả.

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  sao chương 76 đang đoạn dánh nhau bằng kim châm lại có đoạn "Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới Dung Mị, kéo tay Thi Đại Nhi rời khỏi..." vậy *_*

 • Gửi lúc 17:22 Ngày 27/12/2013

  hemdail

  mother of keo kiệt

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 18/12/2013

  nhoxga090

  có ai biet truyện nào zống truyện này k vs . add tên truyện jum :(

 • Gửi lúc 13:45 Ngày 11/07/2013

  romano

  Nghệ Phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó, trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỉ lâu dài, điều này khiến Nghệ Phong càng mừng rỡ. Cổ nhân nói qua: giấy càng vàng, giá trị càng cao. Chằng hạn như Kim Bình Mai các loại, được xưng là tác phẩm kinh điển ,vl =))