Trang chủ / Đô Thị / Mị Ảnh / Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.

Mị Ảnh

Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.
Chương 1348: Tà khí lm nhiên.

Tam trưởng lão đJQei rấNpxt nhanh, tht vấCDt vảMR đhHzt đfược đMRiểKGm ấHy lĩfpNnh ngộ, hắvAn rấQHt sợ biến mấZUt! Đối với hắHn mà nói, hin tạZUi tốt nhấOt chính là tiến vào Thánh Thành cảaOm ngộ. Không chng có thểDuZ mượn cơ hội này đmfi vào Á Thánh.

NghĩOz vy, tam trưởng lão cấovhp bách khó dằvAn nổi. Á Thánh ah, tuy rằpfmng không phảKGi Thánh, thế nhưng ít nhấmft mang theo chữUEU thánh. Không phảNpxi Quân có thểuz so sánh.

Tam trưởng lão rờzi đJQei, lc lượng Tội Ác chi thành thc ra rút hơn phân na. Bấuzt quá, tam trưởng nói với Ngh Phong, hắfpNn sẽ gọi ngũ trưởng lão tới đpXqây. Nhớ tới ngũ trưởng lão thân là đJkIộc sư, lo lắOzng trong lòng Ngh Phong cũng buông xuống. Ngũ trưởng lão tàn nhn nhấovht trong năm vịuz trưởng lão, thủ đIahoạLan đqWộc thut xuấkfCt thầmfn nhp hóa. Có hắWKMn tạkfCi nơi này, ai dám gây rối, nhấHt đAxLQnh sẽ chết rấWKMt thảkfCm.

T khi mấWKMy vịW trưởng lão xuống núi, thc ra rấWt không muốn tiếp tục ở căn nhà nhỏ bé tạfi Thánh ĐfIa. Dù sao Liu Nhiên đNpxã tuyên bố xuấKGt thế, c đfwộng của bọn họ so sánh có vẻ quá nhỏ bé.

V phầmfn ước đpfmvAnh ký kết năm đpfmó, khi Ngh Phong xuấfpNt thủ dit Mc gia, cũng đMnoã xé bỏ.

Hin tạfIi bên ngoài vn yên ấaOm, bấJQet quá, chính là cao tầDuZng không muốn đAHi lục nữNpxa giao vào loạaYn lạXc lạJQei lầLan mà thôi. Trong lúc này chỉpXq thiếu đqWi một ngòi nổ lớn mà thôi. ĐHi lục lúc này, gió mưa bp bùng. Tng thế lc đnaOu gắVWJng sứnaOc âm thầZLJm tích trữpfm lc lượng!

Cho dù Thánh Thành, cũng giống vy âm thầHm đUEU cao sắLap xếp một vài thứfI.

Đương nhiên, Ngh Phong không biết nhữKGng vic này. HắUEUn bỏ thờLai gian nhàn hạlX cùng Linh nhi và mọi ngườUEUi, chính là tu luyn Băng Tỏa và vũ k Thiên giai Tà Đế.

Ngh Phong học Băng Tỏa thc s rấQZt nhanh. Dù sao, bởi vì Băng Ngưng, trong cơ thểKG hắHn đMRã sở hữfIu năng lượng thuộc tính băng. Hơn nữvAa, năng lượng thuộc tính băng này so với ngườEMfi thườfng còn cao hơn một bc.

Tuy rằpXqng Vũ K ĐZLJa CấUEUp rườqWm rà, thế nhưng với thc lc của Ngh Phong hin tạKGi, cùng với tính dung nạjjZp của của Lăng ThầnaOn Quyết. Tu luyn tuyt k chấaYn cung của Tây HảnaOi cung cc nhanh.

So với vic tu luyn thành công Băng Tỏa, tu luyn vũ k Thiên CấCDp Tà Đế có vẻ có chút gian nan. So với tu luyn Nhiếp Hồn Thut Thiên CấXp Luân Hồi Tịovhch Dit, bộ này khó hơn không chỉCD vài lầuzn.

Vũ k Thiên CấXp gọi là Tà Khí Lm Nhiên, nhiu thế hĐế đqWZUt tới Quân CấDuZp mới bắmft đUEUfpNu tu luyn. Mc dù Ngh Phong đMRfwt tới Quân CấVWJp tam giai, tu luyn cũng vô cùng vấhHt vảNpx. Tuy rằejng bộ vũ k này không ghi rõ là vũ k thuộc trình t nào, thế nhưng da vào đfIiểIahm ấLay, bài danh bộ vũ k này tuyt đDuZối xếp rấJQet cao tạMRi cấDuZp bc vũ k Thiên CấEMfp.

Đip Vn Du dưới s chăm sóc của Ngh Phong an dưỡng một đVWJêm, cũng dầLan dầhZn khôi phục. Huyết khí trong cơ thểlX Đip Vn Du hồi phục, lạOzi tảXn ra vẻ xinh đWẹp mịOz hoc Ngh Phong.

Sau một tháng, Đip Vn Du rốt cục hồi phục bảqWy phầEMfn. Tuy rằKGng sắQHc mt tái nhợt, thế nhưng đkfCủ khiến trong lòng Ngh Phong cảaOm thấfIy vui mng khôn xiết. Nhìn Đip Vn Du đZUi lạKGi trên mt đXuzt, Linh Nhi cẩJQen thn đJkIi cùng.

Lạpfmi trảWKMi qua na tháng nữxLQa, thương thế của Đip Vn Du đaã hoàn toàn bình phục. Ngh Phong dò xét chút thân thểIah nàng, phát hin không lưu lạai di chứfIng. Ngược lạLai, da vào Ngũ Hành Linh Tham cùng với Hảovhi Lam Thánh quảKG, thc lc của nàng có phầOzn đxLQược đw cao.

Nhìn dung quang Đip Vn Du tỏa sáng, Ngh Phong ôm Đip Vn Du vào phong, ghé bên tai nàng nói:

- Lã BấHt Vi ba ngày không ra khỏi phòng, ngày hôm nay chúng ta sẽ phá kỷ lục của bọn họ.

Khi Đip Vn Du xấkfCu hổ tứnaOc gin phảVWJn kháng, Ngh Phong hoàn toàn không đMnoDuZ nàng có cơ hội. BấhHt quá, không kiên trì đvAủ hai ngày, Ngh Phong và Đip Vn Du đwã t trong phong đwi ra. Điu này khiến Ngh Phong nghĩA, chuyn tình Lã BấIaht Vi nhấIaht đZLJUEUnh nói quá. Cùng với yêu nghit một chỗ, ba ngày đMRủ khiến ngươi phảmfi mấOt mạMnong.

Khi Đip Vn Du hoàn toàn bình phục, trt t Tội Ác chi thành khôi phục như xưa. Nguyên bảJkIn ảqWnh hưởng bởi Quân Cấpfmp Mc gia tạNpxo thành đNpxã biến mấMRt hầhHu như không còn.

...

Khi Tội Ác chi thành đVWJi vào quy củ, Ngh Phong ngoài ở gầlXn các nữWKM nhân, lạpfmi cùng ngũ trưởng lão nghiên cứhZu chút đZLJộc thut.

TạLVDi phủ đWKM trên đpXqHnh Tội Ác chi thành, Ngh Phong nhìn Huyết SắaYc Thiên ĐườMRng phía chân trờpfmi xa xa, trong lòng yên tĩxLQnh dịhZ thườXng. Lng lng đHfng tạMnoi nơi đnaOó, nhìn đQHám mấHy dầaOn dầfIn trôi.

Liu Mộng Nhiên t sau lưng ôm lấCDy Ngh Phong, lng lng đXlXng cùng Ngh Phong. Lúc này Liu Mộng Nhiên nhìn Ngh Phong đhZVWJng ngây ngốc tạUEUi chỗ, nàng cảfIm nhn đwược tâm tư Ngh Phong. LoạfpNi tâm tư này mang theo an tĩJkInh, hoàn toàn trái ngược với Ngh Phong trước kia.

Lúc này Ngh Phong đfwOzng tạnaOi nơi đwó, không chút c đvAộng. Mà dườOzng như toàn thân mang theo khí tứac của ngườCDi yên tĩejnh đkfCọc sạWKMch. LoạQHi cảhHm giác kỳ dịej này, không đVWJCD Ngh Phong liên h một chỗ với “ma”.

Thế nhưng, hết lầwn này tới lầMnon khác Ngh Phong lạnaOi tạQHo cho nàng cảpfmm giác này.

Ngh Phong dầOn dầnaOn trảMRi qua thờai gian na năm tạxLQi Tội Ác chi thành. Liu Mộng Nhiên và Đip Vn Du càng lúc càng cảfwm giác tâm tư và khí tứCDc của Ngh Phong vô cùng yên bình. Liếc mắnaOt nhìn qua, cảUEUm giác có thểpXq nhìn thấLVDu Ngh Phong, thế nhưng trên thc tế các nàng đlXu rõ, căn bảQHn không thểnaO nhìn thấaYu.

Đc bit thờfwi gian Đip Vn va mới quen Ngh Phong. Trên ngườovhi Ngh Phong mang theo cảvAm giác chính mình nằnaOm ngoài thế giới rấfwt nồng đpXqm, giống như lãng t không tìm đfwược bến đWKMỗ. Thế nhưng lúc này, Ngh Phong khiến các nàng có cảWm giác hoàn toàn khác. Ngh Phong lúc này khiến ngườWi ta cảMRm giác Ngh Phong đaang an tĩfpNnh trở v nhà.

Đương nhiên, Đip Vn Du không biết, Ngh Phong hin tạQZi đMRã dung nhp thế giới này. Đc bit nghĩJkI Tội Ác chi thành chính là nhà của hắMnon. Mà Đip Vn Du, sớm đOã là ngườxLQi nhà của hắfwn.

ThờMnoi gian na năm, nói dài không dài, nói ngắJQen cũng không ngăn. ThờUEUi gian na năm, Ngh Phong ở Tội Ác chi thành an tĩMnonh dịOz thườOzng. Mỗi lầwn nhìn Huyết SắJQec Thiên ĐườlXng nơi chân trờfIi xa xa đmfu có thểDuZ cảQZm giác đxLQược toàn thân muốn dung nhp vào thiên đjjZuza.

Ngh Phong biết, đZLJây chính là cảVWJm giác thiên nhân hợp nhấnaOt. Thế nhưng, bước này luôn không đQZUEUp tới. Mỗi lầwn nhìn như muốn dung nhp trong đxLQó, nhưng trên thc tế, có lẽ luôn luôn kém một cơ hội nho nhỏ.

Mc dù như vy, Ngh Phong cũng cảCDm giác đOược chính mình biến hóa nghiêng trờQZi lch đXZLJt. LoạEMfi biến hóa này khiến Ngh Phong cảaOm giác chính mình đaYi vào cảaOnh giới thiên nhân hợp nhấWKMt không còn quá xa.

Ngược lạZUi trong vòng na năm này, thc lc của Ngh Phong không đVWJ cao quá lớn. BấKGt quá, đfiu này không ngoài ý muốn của Ngh Phong, dù sao Quân Cấpfmp chỉf da vào tu luyn, mấQHy năm cũng không thểovh đfpN cao một cấhHp. Đwt tới Quân CấDuZp, muốn đuz cao cầjjZn cơ duyên cc lớn.

Tuy rằfpNng Lăng ThầIahn Quyết giúp tốc đfpNộ tu luyn nhanh hơn rấWt nhiu, thế nhưng nghĩNpx trong vòng na năm đa cao một giai cũng là vọng tưởng.

- Thiếu gia!

Liu Mộng Nhiên phía sau bỗng nhiên hô Ngh Phong.

Ngh Phong quay đhZZUu, nhẹ nhàng ôm Mộng Nhiên vào lòng chính mình, cảMRm thụ đVWJược thân thểMRlXm áp và mm mạEMfi của Liu Mộng Nhiên.

- Nếu như thiếu gia có vic, vy hãy đpXqi. Không cầWn lưu lạKGi Tội Ác chi thành cùng chúng ta.

Liu Mộng Nhiên quay v phía Ngh Phong nói. Làm bạlXn cùng các nàng trong thờvAi gian na năm, các nàng đOu đfã thỏa mãn.

- Uhm?

- Đip tỷ tỷ cũng nghĩhH như vy. Nàng biết thiếu gia còn rấOzt nhiu chuyn chưa hoàn thành.

Liu Mộng Nhiên ghé vào ngc Ngh Phong nói.

- Có một chuyn, bấXt quá, không cấfwp bách đOược.

Ngh Phong quay v phía Lin Mộng Nhiên nói:

- Ở lạaOi cùng các nàng một thờkfCi gian nữmfa, ta sẽ tới Đế Đô.

 • Gửi lúc 9:13 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  oài. nản quá, bộ này người dịch viết nhầm tùm lum hay sao mà moi ở mấy chương trước[ trước chương 79] lúc nvc bị mất vọ công do trùng luyện lại kinh mạch,lúc thì viết là tử cấp. một lúc sau lại là sĩ cấp[sau khi đánh xong con "Linh" cấp thấp], nhưng chương 79 lại nói là tử cấp, đọc mà chả hỉu mô tê khoai lang gì cả.

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  sao chương 76 đang đoạn dánh nhau bằng kim châm lại có đoạn "Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới Dung Mị, kéo tay Thi Đại Nhi rời khỏi..." vậy *_*

 • Gửi lúc 17:22 Ngày 27/12/2013

  hemdail

  mother of keo kiệt

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 18/12/2013

  nhoxga090

  có ai biet truyện nào zống truyện này k vs . add tên truyện jum :(

 • Gửi lúc 13:45 Ngày 11/07/2013

  romano

  Nghệ Phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó, trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỉ lâu dài, điều này khiến Nghệ Phong càng mừng rỡ. Cổ nhân nói qua: giấy càng vàng, giá trị càng cao. Chằng hạn như Kim Bình Mai các loại, được xưng là tác phẩm kinh điển ,vl =))