Trang chủ / Đô Thị / Mị Ảnh / Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.

Mị Ảnh

Chương 1348 : Tà khí lẫm nhiên.
Chương 1348: Tà khí lm nhiên.

Tam trưởng lão đfmmi rấdXft nhanh, tht vấkrt vảw đFqABst đTbược đuAiểuwum ấkry lĩwfcnh ngộ, hắtn rấUt sợ biến mấwt! Đối với hắtn mà nói, hin tạfhi tốt nhấAt chính là tiến vào Thánh Thành cảfuMm ngộ. Không chng có thểIt mượn cơ hội này đnAi vào Á Thánh.

NghĩP vy, tam trưởng lão cấcqp bách khó dằssqn nổi. Á Thánh ah, tuy rằTbng không phảXeAi Thánh, thế nhưng ít nhấTt mang theo chữmD thánh. Không phảxwqi Quân có thểw so sánh.

Tam trưởng lão rờuAi đBMi, lc lượng Tội Ác chi thành thc ra rút hơn phân na. Bấbt quá, tam trưởng nói với Ngh Phong, hắuwun sẽ gọi ngũ trưởng lão tới đqZWây. Nhớ tới ngũ trưởng lão thân là đAộc sư, lo lắnRnng trong lòng Ngh Phong cũng buông xuống. Ngũ trưởng lão tàn nhn nhấMtt trong năm vịt trưởng lão, thủ đwoạqZWn đwfcộc thut xuấeFFt thầMmtn nhp hóa. Có hắAn tạPi nơi này, ai dám gây rối, nhấtt đfuMMnInh sẽ chết rấkrt thảmDm.

T khi mấkMky vịMt trưởng lão xuống núi, thc ra rấRMAt không muốn tiếp tục ở căn nhà nhỏ bé tạABsi Thánh ĐkMka. Dù sao Liu Nhiên đTã tuyên bố xuấfht thế, c đcqộng của bọn họ so sánh có vẻ quá nhỏ bé.

V phầsGn ước đmMzMTnh ký kết năm đqUó, khi Ngh Phong xuấnRnt thủ dit Mc gia, cũng đqZWã xé bỏ.

Hin tạfmmi bên ngoài vn yên ấkrm, bấrt quá, chính là cao tầtqTng không muốn đqUuAi lục nữFqa giao vào loạFln lạmLc lạdXfi lầABsn mà thôi. Trong lúc này chỉt thiếu đABsi một ngòi nổ lớn mà thôi. ĐMTi lục lúc này, gió mưa bp bùng. Tng thế lc đmMzu gắAng sứnRnc âm thầfmmm tích trữYw lc lượng!

Cho dù Thánh Thành, cũng giống vy âm thầnRnm đt cao sắRMAp xếp một vài thứwfc.

Đương nhiên, Ngh Phong không biết nhữkMkng vic này. HắdXfn bỏ thờnAi gian nhàn hạmMz cùng Linh nhi và mọi ngườAkfi, chính là tu luyn Băng Tỏa và vũ k Thiên giai Tà Đế.

Ngh Phong học Băng Tỏa thc s rấUt nhanh. Dù sao, bởi vì Băng Ngưng, trong cơ thểfmm hắnAn đRMAã sở hữsGu năng lượng thuộc tính băng. Hơn nữkra, năng lượng thuộc tính băng này so với ngườAi thườMtng còn cao hơn một bc.

Tuy rằmMzng Vũ K ĐMnIa Cấfmmp rườUm rà, thế nhưng với thc lc của Ngh Phong hin tạFli, cùng với tính dung nạmDp của của Lăng ThầXeAn Quyết. Tu luyn tuyt k chấFqn cung của Tây HảTi cung cc nhanh.

So với vic tu luyn thành công Băng Tỏa, tu luyn vũ k Thiên CấItp Tà Đế có vẻ có chút gian nan. So với tu luyn Nhiếp Hồn Thut Thiên CấXeAp Luân Hồi Tịuwuch Dit, bộ này khó hơn không chỉTb vài lầWKn.

Vũ k Thiên Cấfhp gọi là Tà Khí Lm Nhiên, nhiu thế hĐế đRMAtt tới Quân CấYwp mới bắuAt đmDmMzu tu luyn. Mc dù Ngh Phong đBMRMAt tới Quân Cấwp tam giai, tu luyn cũng vô cùng vấzPt vảdXf. Tuy rằxwqng bộ vũ k này không ghi rõ là vũ k thuộc trình t nào, thế nhưng da vào đwfciểAm ấnRny, bài danh bộ vũ k này tuyt đAối xếp rấYwt cao tạfhi cấwp bc vũ k Thiên CấmMzp.

Đip Vn Du dưới s chăm sóc của Ngh Phong an dưỡng một đtêm, cũng dầmDn dầAn khôi phục. Huyết khí trong cơ thểt Đip Vn Du hồi phục, lạIti tảsGn ra vẻ xinh đqUẹp mịnRn hoc Ngh Phong.

Sau một tháng, Đip Vn Du rốt cục hồi phục bảmMzy phầbn. Tuy rằuAng sắFlc mt tái nhợt, thế nhưng đtủ khiến trong lòng Ngh Phong cảMTm thấnAy vui mng khôn xiết. Nhìn Đip Vn Du đwi lạfmmi trên mt đmMzPt, Linh Nhi cẩkMkn thn đuwui cùng.

LạeFFi trảqdxi qua na tháng nữYwa, thương thế của Đip Vn Du đItã hoàn toàn bình phục. Ngh Phong dò xét chút thân thểw nàng, phát hin không lưu lạMmti di chứwfcng. Ngược lạwfci, da vào Ngũ Hành Linh Tham cùng với HảmLi Lam Thánh quảZN, thc lc của nàng có phầAn đeFFược đmD cao.

Nhìn dung quang Đip Vn Du tỏa sáng, Ngh Phong ôm Đip Vn Du vào phong, ghé bên tai nàng nói:

- Lã BấFqt Vi ba ngày không ra khỏi phòng, ngày hôm nay chúng ta sẽ phá kỷ lục của bọn họ.

Khi Đip Vn Du xấwfcu hổ tứwfcc gin phảTn kháng, Ngh Phong hoàn toàn không đXeAfuM nàng có cơ hội. BấnRnt quá, không kiên trì đqdxủ hai ngày, Ngh Phong và Đip Vn Du đZNã t trong phong đbi ra. Điu này khiến Ngh Phong nghĩnA, chuyn tình Lã Bấuwut Vi nhấwfct đmLbnh nói quá. Cùng với yêu nghit một chỗ, ba ngày đrủ khiến ngươi phảnAi mấkMkt mạtng.

Khi Đip Vn Du hoàn toàn bình phục, trt t Tội Ác chi thành khôi phục như xưa. Nguyên bảZNn ảbnh hưởng bởi Quân CấmLp Mc gia tạto thành đbã biến mấcqt hầwu như không còn.

...

Khi Tội Ác chi thành đMTi vào quy củ, Ngh Phong ngoài ở gầABsn các nữA nhân, lạmLi cùng ngũ trưởng lão nghiên cứYwu chút đtộc thut.

TạdXfi phủ đt trên đUUnh Tội Ác chi thành, Ngh Phong nhìn Huyết SắtqTc Thiên ĐườeFFng phía chân trờti xa xa, trong lòng yên tĩMTnh dịMt thườYwng. Lng lng đMTMmtng tạuAi nơi đItó, nhìn đTbám mấFqy dầnAn dầmDn trôi.

Liu Mộng Nhiên t sau lưng ôm lấty Ngh Phong, lng lng đMTAng cùng Ngh Phong. Lúc này Liu Mộng Nhiên nhìn Ngh Phong đzPfhng ngây ngốc tạMnIi chỗ, nàng cảfhm nhn đFqược tâm tư Ngh Phong. LoạTbi tâm tư này mang theo an tĩUnh, hoàn toàn trái ngược với Ngh Phong trước kia.

Lúc này Ngh Phong đPFqng tạeFFi nơi đBMó, không chút c đuAộng. Mà dườFqng như toàn thân mang theo khí tứMTc của ngườfuMi yên tĩqUnh đsGọc sạTch. Loạfhi cảcqm giác kỳ dịABs này, không đFqnRn Ngh Phong liên h một chỗ với “ma”.

Thế nhưng, hết lầBMn này tới lầuwun khác Ngh Phong lạqdxi tạfmmo cho nàng cảAm giác này.

Ngh Phong dầrn dầeFFn trảMti qua thờqUi gian na năm tạTbi Tội Ác chi thành. Liu Mộng Nhiên và Đip Vn Du càng lúc càng cảItm giác tâm tư và khí tứkrc của Ngh Phong vô cùng yên bình. Liếc mắFlt nhìn qua, cảtqTm giác có thểFl nhìn thấzPu Ngh Phong, thế nhưng trên thc tế các nàng đMnIu rõ, căn bảxwqn không thểzP nhìn thấfuMu.

Đc bit thờBMi gian Đip Vn va mới quen Ngh Phong. Trên ngườZNi Ngh Phong mang theo cảnRnm giác chính mình nằMtm ngoài thế giới rấqZWt nồng đMnIm, giống như lãng t không tìm đtqTược bến đMtỗ. Thế nhưng lúc này, Ngh Phong khiến các nàng có cảmMzm giác hoàn toàn khác. Ngh Phong lúc này khiến ngườRMAi ta cảFlm giác Ngh Phong đbang an tĩbnh trở v nhà.

Đương nhiên, Đip Vn Du không biết, Ngh Phong hin tạwfci đMtã dung nhp thế giới này. Đc bit nghĩU Tội Ác chi thành chính là nhà của hắnAn. Mà Đip Vn Du, sớm đFqã là ngườdXfi nhà của hắBMn.

ThờAkfi gian na năm, nói dài không dài, nói ngắzPn cũng không ngăn. Thờqdxi gian na năm, Ngh Phong ở Tội Ác chi thành an tĩfmmnh dịZN thườXeAng. Mỗi lầAn nhìn Huyết Sắqdxc Thiên ĐườZNng nơi chân trờYwi xa xa đwu có thểtqT cảMTm giác đMTược toàn thân muốn dung nhp vào thiên đfmmYwa.

Ngh Phong biết, đfmmây chính là cảdXfm giác thiên nhân hợp nhấmMzt. Thế nhưng, bước này luôn không đRMAeFFp tới. Mỗi lầmMzn nhìn như muốn dung nhp trong đZNó, nhưng trên thc tế, có lẽ luôn luôn kém một cơ hội nho nhỏ.

Mc dù như vy, Ngh Phong cũng cảfhm giác đtược chính mình biến hóa nghiêng trờti lch đkMkBMt. LoạFqi biến hóa này khiến Ngh Phong cảtm giác chính mình đfuMi vào cảMTnh giới thiên nhân hợp nhấbt không còn quá xa.

Ngược lạRMAi trong vòng na năm này, thc lc của Ngh Phong không đqU cao quá lớn. BấXeAt quá, đkMkiu này không ngoài ý muốn của Ngh Phong, dù sao Quân Cấfmmp chỉABs da vào tu luyn, mấkry năm cũng không thểw đeFF cao một cấeFFp. ĐmMzt tới Quân CấRMAp, muốn đMT cao cầkMkn cơ duyên cc lớn.

Tuy rằcqng Lăng ThầmLn Quyết giúp tốc đeFFộ tu luyn nhanh hơn rấtqTt nhiu, thế nhưng nghĩxwq trong vòng na năm đsG cao một giai cũng là vọng tưởng.

- Thiếu gia!

Liu Mộng Nhiên phía sau bỗng nhiên hô Ngh Phong.

Ngh Phong quay đkMkAu, nhẹ nhàng ôm Mộng Nhiên vào lòng chính mình, cảRMAm thụ đqUược thân thểUPm áp và mm mạqUi của Liu Mộng Nhiên.

- Nếu như thiếu gia có vic, vy hãy đwi. Không cầTbn lưu lạXeAi Tội Ác chi thành cùng chúng ta.

Liu Mộng Nhiên quay v phía Ngh Phong nói. Làm bạMmtn cùng các nàng trong thờwi gian na năm, các nàng đWKu đwã thỏa mãn.

- Uhm?

- Đip tỷ tỷ cũng nghĩwfc như vy. Nàng biết thiếu gia còn rấmMzt nhiu chuyn chưa hoàn thành.

Liu Mộng Nhiên ghé vào ngc Ngh Phong nói. truyn đFqược lấzPy t website tung hoanh

- Có một chuyn, bấTt quá, không cấnRnp bách đMtược.

Ngh Phong quay v phía Lin Mộng Nhiên nói:

- Ở lạAi cùng các nàng một thờuwui gian nữzPa, ta sẽ tới Đế Đô.

 • Gửi lúc 9:13 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  oài. nản quá, bộ này người dịch viết nhầm tùm lum hay sao mà moi ở mấy chương trước[ trước chương 79] lúc nvc bị mất vọ công do trùng luyện lại kinh mạch,lúc thì viết là tử cấp. một lúc sau lại là sĩ cấp[sau khi đánh xong con "Linh" cấp thấp], nhưng chương 79 lại nói là tử cấp, đọc mà chả hỉu mô tê khoai lang gì cả.

 • Gửi lúc 8:56 Ngày 05/01/2014

  xauxionline

  sao chương 76 đang đoạn dánh nhau bằng kim châm lại có đoạn "Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới Dung Mị, kéo tay Thi Đại Nhi rời khỏi..." vậy *_*

 • Gửi lúc 17:22 Ngày 27/12/2013

  hemdail

  mother of keo kiệt

 • Gửi lúc 14:40 Ngày 18/12/2013

  nhoxga090

  có ai biet truyện nào zống truyện này k vs . add tên truyện jum :(

 • Gửi lúc 13:45 Ngày 11/07/2013

  romano

  Nghệ Phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó, trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỉ lâu dài, điều này khiến Nghệ Phong càng mừng rỡ. Cổ nhân nói qua: giấy càng vàng, giá trị càng cao. Chằng hạn như Kim Bình Mai các loại, được xưng là tác phẩm kinh điển ,vl =))