Trang chủ / Đô Thị / Lưu Manh Lão Sư / Chương 617 : Đúng là người có tiền.

Lưu Manh Lão Sư

Chương 617 : Đúng là người có tiền.
Lưu Manh Lão Sư
Tác giảp: Dạjo Dộc Túy
Chương 617: Đúng là ngườKWbi có tin.

NgườUlxi dịHch: Ngạzpo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan

truyn copy t tunghoanh.comnguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Va rồi cũng nhờUlx Cao Ngọc NghịC ra oai một chút nên mấlqy món ngon mà TrầMdyn Thiên Minh gọi chng mấpy chốc đxHã đHược mang lên. TrầCn Thiên Minh nói với Cao Ngọc Nghịlq: “Cao chủ tịlqch, có muốn tôi mờqRBi mấEcUy bằpng hữjou của anh ngồi ăn cùng luôn không.”

Cao Ngọc NghịqbG khoát tay nói: “MấKWby ngườqbGi đsMUó là bảCo tiêu của tôi, không phảsi là bằSXng hữsMUu, con ngườKii tôi không phảpi gp ai cũng tùy tin kết giao.”

TrầsMUn Thiên Minh liếc nhìn bốn ngườGjji kia, phát hin cảSX bốn ngườpi đWEQu bấHt đUIộng không tỏ thái đKiộ gì. Có vẻ như nhữing ngườpi này đGjju đgzqã trảKWbi qua huấjXn luyn nghiêm ngt. Mà đUIc bit là cái hình gồ gồ nổi lên trên thắUlxt lưng bọn họ, rõ ràng là ai cũng có một khẩlqu súng giắwHt lưng. Nhìn huyt thái dương nhô lên của họ thì võ công cũng không cao lắmKmm. Thế nhưng nhìn ai cũng có khí chấpt của quân nhân, không lẽ đpu là bộ đzpwội xuấBpt ngũ? Như vy so với mườBpi ngườCi bảcXo tiêu của Hoàng Na cũng không phảqbGi là thấXp kém. Rốt cuộc Cao Ngọc NghịBC là ngườpi như thế nào mà có thểi mờNNi đRsược nhữzpng bảCGio tiêu như vy?

“Ồ, vy sao? Vy chúng ta ăn thôi, Tiểpu Nguyt, dạpo này em hơi gầpy, nên ăn nhiu vào, dù sao chúng ta cũng không phảUlxi trảqRB tin.” TrầRsn Thiên Minh va cườNNi va nói. Cái này hắRsn cũng ám chỉp luôn vic Dương Quế Nguyt không phảSXi trảI tin bữcXa hôm nay, coi như một mũi tên trúng hai đHích.

“Tốt, Thiên Minh, anh cũng ăn nhiu vào đgzqBpy!” Dương Quế Nguyt không còn cách nào khác, cũng tỏ ra hứmKmng thú đyZóng kịMdych cùng TrầGjjn Thiên Minh, “thầpy giáo như anh làm vic rấpt khổ cc, cầjon phảIi bồi bổ tht nhiu, đpc bit là não. Anh ăn món đsMUiu tiên hạyZc này đWEQi.” H, đjXây chính là ngươi t chuốc lấbEgy, dám nói xéo ta sao. Dương Quế Nguyt lẩqbGm bẩCGim trong lòng.

Trầin Thiên Minh lộ vẻ chán ghét nhìn cái đssMUu tiên hạWEQc mà Dương Quế Nguyt va gắQKBp cho mình, quay sang Cao Ngọc Nghịgzq nói: “Cao chủ tịich, anh làm vịMdy trí to như vy, nhấCit đEsCMdynh rấQKBt khổ cc, anh ăn tiên hạbaSc này đCGiBC bồi bổ thân thểp đwHi. Đây dù sao cũng là Tiểdqu Nguyt gắip cho, anh nhấpt đWEQGEqnh phảENCi ăn đKWbó!”

Cao Ngọc NghịEsC vẻ mt đqbGương nhiên lộ rõ s đUlxau khổ, cái đggGSXu tiên hạUlxc thì làm sao mà ăn cơ chứi? TrầjXn Thiên Minh gắyZp cho mình món này, lạCii còn nói là của TiểbEgu nguyt, không ăn thì sợ TiểwHu Nguyt không vui, mà ăn thì sao mà nuốt nổi đjXây? Rốt cục hắdqn đpành phảqbGi cứSX đBpNN lạii trong bát.

“Nào, Cao chủ tịMdych, chúng ta uống chút rượu đIi.” TrầKWbn Thiên Minh va cườUIi va nói.

“Trầgzqn sư phụ, tôi không phảyZi là ngườiEi uống đsược nhiu rượu, đqRBN tôi uống một chút thôi.” Cao Ngọc Nghịzpw nhìn món rượu đCGisMUt giá của mình cứN bịbaS tên kia uống ng c mà đNNau hết cảxH ruột. Hắpn không phảjXi không uống đCGiược rượu, mà căn bảbaSn là không muốn uống nhiu, cứgzq uống một ít thì cơ hội trảKWb lạIi hai bình sẽ nhiu.

“Ôi, nguyên lai anh không biết uống rượu, tht không phảMdyi chút nào, TiểBCu Nguyt, vy hai chúng ta uống nào.” TrầNn Thiên Minh đmKmưa cho Dương Quế Nguyt một chén rượu rồi cảMdy hai vui vẻ uống với nhau.

TrầRsn Thiên Minh và Dương Quế Nguyt càng vui vẻ cườsMUi nói uống rượu bao nhiêu thì Cao Ngọc NghịKWb càng đGjjau lòng bấEsCy nhiêu.

Bọn họ đWEQã ăn uống no say rồi nhưng thứEsCc ăn trên bàn vn còn đaWến hơn ba phầin tư, mấBpy món ăn thm chí còn chưa đENCộng đXũa. Mc dù thứRsc ăn đENCp lạWEQi nguyên cảGk đBpĩQKBa, nhưng khng đBpxHnh nhà hàng sẽ không bớt tin. Cao Ngọc NghịWEQ mc dù đbEgau lòng nhưng đpiu hắin hy vọng vn là có thểN trảyZ lạHi hai bình rượu một vạBpn đEsCô một bình kia.

“TiểCu Nguyt, em ăn no rồi sao?” TrầENCn Thiên Minh ra vẻ quan tâm hỏi thăm. Đương nhiên Dương Quế Nguyt ăn uống no hay không chng liên quan tới hắin, chng qua làm trò trước mt Cao Ngọc Nghịp mà thôi.

“Ăn no rồi.” Dương Quế Nguyt cũng ra vẻ ngọt ngào cườpi nói.

Cao Ngọc NghịUlx nhìn bàn tic nói: “TrầRsn sư phụ, anh không uống nữQKBa, vy chỗ rượu này…” Cao Ngọc NghịC đjoưa tay ra đilqnh cầpm lấNNy hai bình rượu chưa mở.

Nhưng TrầggGn Thiên Minh đGkã nhanh tay hơn chộp lạGki: “Cao chủ tịWEQch, rõ ràng anh có ý cho tôi mang hai bình rượu này v điúng không? Cao chủ tịENCch, anh tht là tốt đqRBó, không biết uống rượu, biết tôi thích uống, nên cho tôi mang v. Cô gái, phin cô gói hai bình rượu này lạNNi, tôi mang v nhà.”

“Cái này…” Cao Ngọc NghịjX chợt thấUlxy trong tim nhói lên một cái, đmKmây chính là mườmKmi mấNy vạCGin nhân dân t đió? Tên TrầKin Thiên Minh kia cũng quá đKWbộc ác mà.

“Sao? Cảdq chỗ thứjXc ăn này nữKia hảX? Ồ, Cao chủ tịaWch , anh tht là ngườzpwi tốt mà, biết thầRsy giáo chúng ta không có đEcUiu kin ăn uống tốt như vy mà. Cô gái, cho tôi mấyZy cái bao, gói tấit cảQKB chỗ đNồ ăn này lạGjji nhé. Được, vy sáu phầEcUn yến thượng phẩxHm đbaSã mang tới chưa vy?” TrầcXn Thiên Minh quay sang nói với mấBpy ngườqRBi phục vụ. Nhà hàng thấbEgy bọn TrầjXn Thiên Minh gọi nhiu điồ ăn sang trọng nên đggGã cho tới ba ngườsi đUIUIng ở đcXây phục vụ bọn họ.

“Thiên Minh, em no rồi, không ăn thêm đCược món yến nữggGa đgzqâu.” Dương Quế Nguyt hướng TrầaWn Thiên Minh lắsc đKisu.

Cao Ngọc NghịcX cũng vội vàng nói: “Tôi cũng no rồi. Vy mọi ngườGki ai cũng no rồi, cô gái, không cầgzqn mang thêm gì nữEsCa đzpâu.” Cao Ngọc NghịqRB giơ tay lên ra hiu nhưng Trầpn Thiên Minh đpã giữaW tay hắKin lạqbGi.

“MấxHy cô phục vụ, chúng ta ở đNNây ăn no hết rồi, cô gói luôn chỗ yến điEó vào cùng với rượu và thứjXc ăn, tôi mang v.” TrầwHn Thiên Minh lớn tiếng nói. Chân phẩsm hồng yến này đUIương nhiên TrầQKBn Thiên Minh đUlxã có d đGEqjonh trước, mấiEy ngườKii ở đCiây chắic chắyZn không ăn đdqến, nhưng hắNn vn gọi sáu phầEcUn đUIi cho sáu nữlq nhân của mình ở nhà. Còn chỗ rượu và thứsMUc ăn này mang v cho bọn Lâm Quốc thoảii mái một phen.

Cao Ngọc NghịEsC trợn tròn mắbaSt nhìn TrầbaSn Thiên Minh. Không nghĩbEg tên này lạGEqi trơ tráo đMdyến như vy. KiểbEgu này không nhữzpwng không khiến tình đCicXch của mình mấXt mt, ngược lạNNi còn biếu hắlqn một bữmKma ngon lành. Trong khi mình thì như bịUI cắWEQt tng khúc ruột.

TrầiEn Thiên Minh nhìn sắsc mt Cao Ngọc Nghịp thay đbaSổi đWEQến mấQKBy lầzpn, hắqbGn cũng phi thườGjjng đIlqc ý, giơ giơ chén rượu nói: “Cao chủ tịCGich, tht là đUIa tạzp anh. Hôm nay là ngày kỷ nim ba năm quen biết nhau của tôi và TiểHu Nguyt, anh chng nhữaWng ở đqbGây chúc mng chúng tôi, lạqbGi còn mờlqi đpồ ăn và rượu uống ngon như vy. Ôi, ngườUIi có tin, đlqúng là ngườBpi có tin có khác! Một ngườBCi va có tin vưa đUIẹp trai tốt bụng như anh, m nữi TiểNu Châu ở trườUIng tôi khng đsMUgzqnh sẽ rấaWt thích.”

“Không có gì, không có gì” Cao Ngọc Nghịjo thấlqy Trầpn Thiên Minh khen ngợi mình thì cũng quên nỗi đRsau mà cao hứMdyng gt đbEgMdyu. BấSXt quá đCiu khiến hắzpwn tứSXc gin chính là hôm nay là ngày kỷ nim ba năm bọn họ quen nhau mà mình phảWEQi ở đbaSây chúc mng.

“Tốt lắGjjm, vy điược rồi, bây giờMdy chúng tôi có vic phảaWi đyZi.” TrầUIn Thiên Minh đHCGing lên nói với Cao Ngọc NghịaW.

Cao Ngọc NghịNN thấwHy TrầEcUn Thiên Minh đjoMdyng lên thì nhìn Dương Quế Nguyt nói: “TiểBCu Nguyt, em ngồi lạaWi đENCi nha, lúc nữRsa anh đEsCưa em v, em không cầmKmn phảIi đqbGi xe bus cùng với thầEsCy TrầqbGn.” Cao Ngọc NghịbEg cố tình hạN thấNp TrầENCn Thiên Minh.

“Ha ha, Cao chủ tịKWbch, anh yên tâm, hôm nay tôi mượn xe của ngườKii bạIn đNNI đqbGưa Tiểzpu Nguyt đmKmi chơi. TiểCGiu Nguyt, ta đUlxi thôi, Cao chủ tịaWch, cảXm ơn anh đNã mờMdyi, nếu như lầRsn sau còn muốn đdqi cùng, nhớ báo cho tôi và Tiểzpu Nguyt nhé.” TrầmKmn Thiên Minh kéo tay Dương Quế Nguyt đyZi ra ngoài.

Dương Quế Nguyt thấKiy Cao Ngọc NghịMdy ở phía sau nhìn mình chằmKmm chằlqm thì không thểX làm gì khác hơn là đsjo mc TrầKin Thiên Minh kéo đmKmi. Tuy nhiên, đmKmiu khiến nàng tứGjjc gin chính là Trầgzqn Thiên Minh cứaW vô t mà ôm lấqbGy mình đdqi ra, đxHdqu tiên là hắGkn kéo tay, sau đpó vòng ra sau ôm khiến cho cảC bộ ngc sữsa của mình ép sát vào bên ngườdqi hắqbGn. Trầgzqn Thiên Minh, ngươi đCng có nhân lúc cháy nhà đpi hôi của, Dương Quế Nguyt mắggGng thầgzqm.

Ra khỏi nhà hàng, Dương Quế Nguyt lp tứsc quay lạqbGi xem Cao Ngọc NghịEsC có còn đzpó hay không, nhìn thấIy hắNn đyZã biến mấxHt thì vội đGEqKWby TrầGjjn Thiên Minh ra, giọng đqRBiy căm hn: “TrầMdyn Thiên Minh, có phảSXi anh cố tình làm vy không?”

“TrờQKBi ạggG, hung nữzp, cô không đKing hung ác như vy có đSXược không? Không phảjoi là tôi sợ Cao Ngọc NghịaW nhìn ra chúng ta giảKi dạUlxng sao? TrờGEqi ạGjj, cô nghĩjo tôi muốn làm vy lắmKmm sao?” Trầlqn Thiên Minh vẻ mt cũng trở nên tứCc gin, hình như va rồi ngườii bịSX oan khuấsMUt chính là hắsn chứKi không phảCGii Dương Quế Nguyt.

Kỳ tht, va rồi cảKWbm nhn hai ngọn núi của Dương Quế Nguyt tht là sảjXng khoái, mc dù nàng có mc áo bên ngoài dày một chút nhưng TrầHn Thiên Minh vaanxc ảBCm nhn đGjjược s mm mạlqi và săn chắSXc. Nếu có thểggG sờENC vuốt một chút thì tốt biết bao? Được rồi, không phảSXi là vn chưa nói gì tới chuyn giá cảaW hay sao?

“Hung nữgzq, va rồi tôi có nói, nếu tôi giúp cô thì cô cũng phảii đqRBáp ứQKBng tôi một vic.” Nói tới đqRBó hai mắWEQt TrầMdyn Thiên Minh lạBCi dâm đBpãng mà nhìn hai ngọn núi nhỏ cao vút của Dương Quế Nguyt.

Dương Quế Nguyt giảEsCo hoạpt nói: “H, TrầyZn Thiên Minh, mới va rồi có ai đCiáp ứNng anh không? Anh lúc đEcUó chỉGk nói ra đUIiu kin, tôi đmKmã đUIáp ứIng đRsâu? Tốt nhấiEt anh v nhà tn hưởng nốt hai bình rượu này đbEgi, dù sao anh cũng lờqbGi lớn trong vụ này rồi. Còn nữsMUa, Cao Ngọc Nghịjo không phảGki là ngườpi d chơi, anh phảCGii cẩKin thn, ngàn vạQKBn lầaWn không nên trêu vào hắiEn nữENCa. Hẹn gp lạKii!” Dương Quế Nguyt nói xong lin quay ngườMdyi bỏ đEcUi.

“Trờzpi ạEsC, sao nói không giữwH lờpi vy? Nếu không cho sờQKB phía trên thì cho sờMdy vuốt bên dưới một chút cũng đENCược mà.” TrầGkn Thiên Minh nhìn bóng lưng Dương Quế Nguyt rờWEQi đSXi lẩzpwm bẩbEgm. Ôi, trên đHCGii có hai hạlqng ngườbEgi là tiểjou nhân và phụ nữjX là khó lườing nhấgzqt, làm sao mình lạBpi quên đzpwiu này cơ chứGEq? Sớm biết vy thì thỏa thun đxHiu kin ngay lúc đjoó có phảqbGi tốt không.

“Tiên sinh, đsMUây là mấXy bao của ngài.” Môt nữBp nhân viên phục vụ mang theo hai bao đMdyồ nhỏ đsMUược gói cẩsn thn đQKBưa tới trước mt TrầwHn Thiên Minh.

TrầWEQn Thiên Minh tiếp nhn cườcXi hỏi: “Cô gái xinh đHẹp, tấCt cảcX đQKBu ở đqbGây rồi chứGjj?”

“Toàn bộ đzpu đMdyã đbEgược gói lạpi ở đaWây.” NữGEq nhân viên nhẹ nhàng l phép trảMdy lờxHi.

“Tốt lắUlxm, vy cảKWbm ơn cô, hẹn gp lạEcUi.” TrầRsn Thiên Minh va nói va hướng tới chỗ bãi đdqbEg xe.

“Cái gì? Bốn mươi tám vạlqn?” Trong lúc đNNó thì Cao Ngọc NghịEsC đqRBang kêu thấKit thanh tạUIi bàn thanh toán.

Ngườpi thu tin gt đGEqiu: “Đúng vy, tiên sinh, ngài có thểi xem lạsMUi chi tiết các món ngài gọi ở đpây.”

Cao Ngọc NghịSX nhìn tờbEg hóa đpơn, chỉEcU vào một chỗ nói: “Chúng ta chỉQKB gọi có ba bình tu trung chi vương, sao lạGki ghi năm bình ở đRsây? MấSXy ngườxHi ghi sai rồi.” Trách không đXược bữUIa cơm này nhiu tin như vy, hóa ra là tăng thêm hai bình rượu.

NgườyZi quảbEgn lý lắdqc đHjXu nói: “Tiên sinh, chúng tôi không nhầdqm đzpâu ạBC, ban đKiUlxu các ngài gọi ba bình, nhưng sau đió tiên sinh đMdyi cùng ngài đGkã nói với nhân viên phục vụ lấKiy thêm hai bình, ngài ấcXy cầGEqm đXi luôn rồi, cũng nói rằxHng tiên sinh đRsây sẽ trảBp.”

“Cái gì? HắmKmn lạdqi còn lấqbGy thêm hai bình nữUIa sao?” Cao Ngọc NghịjX tứjoc gin không nói nên lờiEi, TrầBpn Thiên Minh đBCương nhiên lạUlxi mang tới bốn bình tu trung chi vương v, vịlq chi nguyên chỗ đbaSó đEsCã ba mươi vạzpwn rồi.

Đúng vy, ngài ấyZy nói tiên sinh đbEgã cho phép ngài ấsMUy mang đUlxi. Tiên sinh, tổng cộng của các ngài hết bốn tám vạin bảbaSy ngàn sáu nhưng vì ngài có thẻ vip nên chúng tôi thu bốn tám vạCGin thôi.”

Không còn cách nào khác, Cao Ngọc NghịGEq đzpwành phảSXi móc túi ra, “TrầKin Thiên Minh, mày đUIợi đXó, sẽ biết tay tao.” Va trảKi tin hắdqn va oán hn nói trong lòng.

“Ăn tối thôi!” TrầbaSn Thiên Minh va v đIến nhà đpã lớn tiếng kêu lên.

“Lão ĐBpi, anh mua gì cho chúng em vy?” Trương NgạbEgn Thanh thấEcUy TrầNNn Thiên Minh v với một đaWống đHồ lớn trên tay thì ngạlqc nhiên hỏi.

“Toàn là đWEQồ tốt. Hôm nay anh thịUIt đdqược một tên to đcXaWu, chỉzp riêng bốn bình rượu này cũng đKiã ba mươi vạdqn rồi, mau gọi các huynh đMdy xuống đbaSây, chúng ta uống một trn đqRBã đNsMUi nào.” TrầCin Thiên Minh tươi cườKii nói với mọi ngườRsi.

Trương NgạWEQn Thanh nói với TrầNn Thiên Minh: “Lão Đzpi, đNây không phảpi là hồng yến cc phẩUIm sao? Em nghe nói ăn cái này rấxHt tốt cho dung mạzpo đió.”

“Tốt cái đxHbaSu mi đEsCó, đqRBây là món đSXs cho ngươi ăn sao? Sáu chung này dành riêng cho các chịzpw dâu ngươi ăn, ngay cảp ta cũng không có mà ăn. Ôi, sớm biết vy ta gọi mườGki chung có phảiEi giờMdy đHược nếm th rồi không.” Nói xong TrầMdyn Thiên Minh cầCm sáu chung tổ yến lên lầlqu.

“Các lão bà, lão công dùng chính ba tháng tin lương của mình mua cc phẩwHm hồng yến v đEsCây, mọi ngườjoi mau ra ăn đcXi! Cái này ăn vào sẽ khiến thân thểN trở nên hấlqp dn.” TrầbaSn Thiên Minh lớn tiếng đRsi vào đlqbEgi sảKinh.

 • Gửi lúc 12:42 Ngày 11/04/2013

  unnamed90

  Vice car lone ông "con" nào phụ trách truyện này mà làm ăn thất trách quá vậy? Bê nguyên từng tảng convert paste vào, éo biên éo dịch thậm chí là đéo đọc à...

 • Gửi lúc 17:43 Ngày 19/03/2013

  beelzebub

  có nhóm dịch nào dich lai mấy chuong gần đây cho dễ đọc hơn dc ko nhj~

 • Gửi lúc 14:53 Ngày 08/01/2013

  giangk0yn01

  truyện này k ra nữa à ad?????