Trang chủ / Đô Thị / Lưu Manh Lão Sư / Chương 617 : Đúng là người có tiền.

Lưu Manh Lão Sư

Chương 617 : Đúng là người có tiền.
Lưu Manh Lão Sư
Tác giảaX: DạQwZ Dộc Túy
Chương 617: Đúng là ngườOhJi có tin.

NgườJQIi dịgBch: NgạSIxo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan


Va rồi cũng nhờNXS Cao Ngọc NghịpWa ra oai một chút nên mấatVy món ngon mà TrầIBHn Thiên Minh gọi chng mấOhJy chốc đuEOã đqdược mang lên. TrầOhJn Thiên Minh nói với Cao Ngọc NghịhC: “Cao chủ tịatVch, có muốn tôi mờVUi mấwhy bằpWang hữuEOu của anh ngồi ăn cùng luôn không.”

Cao Ngọc NghịVU khoát tay nói: “MấatVy ngườJni đmCó là bảQwZo tiêu của tôi, không phảWi là bằnnLng hữCu, con ngườovi tôi không phảmCi gp ai cũng tùy tin kết giao.”

TrầuEOn Thiên Minh liếc nhìn bốn ngườxDai kia, phát hin cảxDa bốn ngườpWai đNXSu bấgBt đIBHộng không tỏ thái đaXộ gì. Có vẻ như nhữWPqng ngườatVi này đYu đrzrã trảQwZi qua huấEmon luyn nghiêm ngt. Mà đwhc bit là cái hình gồ gồ nổi lên trên thắQwZt lưng bọn họ, rõ ràng là ai cũng có một khẩeKu súng giắLJpt lưng. Nhìn huyt thái dương nhô lên của họ thì võ công cũng không cao lắYm. Thế nhưng nhìn ai cũng có khí chấBt của quân nhân, không lẽ đwFnu là bộ đXwJội xuấOhJt ngũ? Như vy so với mườnNi ngườXi bảrzro tiêu của Hoàng Na cũng không phảhi là thấIUqp kém. Rốt cuộc Cao Ngọc NghịQwZ là ngườatVi như thế nào mà có thểX mờIBHi đCược nhữnNng bảJno tiêu như vy?

“Ồ, vy sao? Vy chúng ta ăn thôi, Tiểvu Nguyt, dạeKo này em hơi gầwhy, nên ăn nhiu vào, dù sao chúng ta cũng không phảIBHi trảwFn tin.” TrầJQIn Thiên Minh va cườmCi va nói. Cái này hắXn cũng ám chỉVU luôn vic Dương Quế Nguyt không phảLJpi trảqd tin bữnNa hôm nay, coi như một mũi tên trúng hai đních.

“Tốt, Thiên Minh, anh cũng ăn nhiu vào đqCwFny!” Dương Quế Nguyt không còn cách nào khác, cũng tỏ ra hứJnng thú đDYóng kịgBch cùng TrầxDan Thiên Minh, “thầwhy giáo như anh làm vic rấDYt khổ cc, cầhCn phảSIxi bồi bổ tht nhiu, đrzrc bit là não. Anh ăn món đVUwhu tiên hạnc này đnnLi.” H, đwhây chính là ngươi t chuốc lấUay, dám nói xéo ta sao. Dương Quế Nguyt lẩYm bẩatVm trong lòng.

Trầqdn Thiên Minh lộ vẻ chán ghét nhìn cái đvhCu tiên hạqdc mà Dương Quế Nguyt va gắmCp cho mình, quay sang Cao Ngọc NghịC nói: “Cao chủ tịJWch, anh làm vịIBH trí to như vy, nhấXt đhhCnh rấgBt khổ cc, anh ăn tiên hạrzrc này đvJW bồi bổ thân thểxDa đDYi. Đây dù sao cũng là TiểqCu Nguyt gắFIp cho, anh nhấEmot đYVUnh phảBi ăn đJWó!”

Cao Ngọc NghịzuN vẻ mt đSIxương nhiên lộ rõ s đeKau khổ, cái đhIUqu tiên hạaXc thì làm sao mà ăn cơ chứrzr? TrầEmon Thiên Minh gắnp cho mình món này, lạxDai còn nói là của TiểZDeu nguyt, không ăn thì sợ TiểJWu Nguyt không vui, mà ăn thì sao mà nuốt nổi đhây? Rốt cục hắnn đZDeành phảPUi cứJQI đhDs lạwFni trong bát.

“Nào, Cao chủ tịnNch, chúng ta uống chút rượu đPUi.” TrầWn Thiên Minh va cườCi va nói.

“Trầovn sư phụ, tôi không phảatVi là ngườWi uống đhCược nhiu rượu, đJQItn tôi uống một chút thôi.” Cao Ngọc NghịPU nhìn món rượu đJQIUat giá của mình cứnN bịov tên kia uống ng c mà đDYau hết cảB ruột. HắCn không phảVUi không uống đpWaược rượu, mà căn bảeKn là không muốn uống nhiu, cứJQI uống một ít thì cơ hội trảwh lạCi hai bình sẽ nhiu.

“Ôi, nguyên lai anh không biết uống rượu, tht không phảuEOi chút nào, TiểJnu Nguyt, vy hai chúng ta uống nào.” Trầtnn Thiên Minh đJWưa cho Dương Quế Nguyt một chén rượu rồi cảDY hai vui vẻ uống với nhau.

TrầqCn Thiên Minh và Dương Quế Nguyt càng vui vẻ cườhi nói uống rượu bao nhiêu thì Cao Ngọc NghịpWa càng đhCau lòng bấaXy nhiêu.

Bọn họ đCã ăn uống no say rồi nhưng thứCc ăn trên bàn vn còn đtnến hơn ba phầwhn tư, mấBy món ăn thm chí còn chưa đUaộng đIUqũa. Mc dù thứOhJc ăn đBVU lạIUqi nguyên cảxDa đIUqĩJQIa, nhưng khng đDYQwZnh nhà hàng sẽ không bớt tin. Cao Ngọc Nghịtn mc dù đqdau lòng nhưng đzuNiu hắBn hy vọng vn là có thểatV trảwh lạwhi hai bình rượu một vạPUn đCô một bình kia.

“TiểNXSu Nguyt, em ăn no rồi sao?” TrầVUn Thiên Minh ra vẻ quan tâm hỏi thăm. Đương nhiên Dương Quế Nguyt ăn uống no hay không chng liên quan tới hắYn, chng qua làm trò trước mt Cao Ngọc NghịuEO mà thôi.

“Ăn no rồi.” Dương Quế Nguyt cũng ra vẻ ngọt ngào cườqdi nói.

Cao Ngọc NghịIUq nhìn bàn tic nói: “TrầHon sư phụ, anh không uống nữova, vy chỗ rượu này…” Cao Ngọc NghịQwZ đvưa tay ra đatVEmonh cầJnm lấBy hai bình rượu chưa mở.

Nhưng TrầNXSn Thiên Minh đCã nhanh tay hơn chộp lạmCi: “Cao chủ tịCch, rõ ràng anh có ý cho tôi mang hai bình rượu này v đXwJúng không? Cao chủ tịZDech, anh tht là tốt đWó, không biết uống rượu, biết tôi thích uống, nên cho tôi mang v. Cô gái, phin cô gói hai bình rượu này lạtni, tôi mang v nhà.”

“Cái này…” Cao Ngọc NghịUa chợt thấuEOy trong tim nhói lên một cái, đtnây chính là mườoi mấDYy vạeKn nhân dân t đzuNó? Tên TrầYn Thiên Minh kia cũng quá đaXộc ác mà.

“Sao? CảW chỗ thứwhc ăn này nữBa hảuEO? Ồ, Cao chủ tịnnLch , anh tht là ngườmCi tốt mà, biết thầCy giáo chúng ta không có đuEOiu kin ăn uống tốt như vy mà. Cô gái, cho tôi mấwhy cái bao, gói tấnt cảwFn chỗ đxDaồ ăn này lạIUqi nhé. Được, vy sáu phầvn yến thượng phẩPUm đWã mang tới chưa vy?” TrầXn Thiên Minh quay sang nói với mấWPqy ngườZDei phục vụ. Nhà hàng thấIUqy bọn Trầwhn Thiên Minh gọi nhiu đoồ ăn sang trọng nên đDYã cho tới ba ngườNXSi đIBHFIng ở đzuNây phục vụ bọn họ.

“Thiên Minh, em no rồi, không ăn thêm đIBHược món yến nữwha đJQIâu.” Dương Quế Nguyt hướng TrầwFnn Thiên Minh lắOhJc đLJpmCu.

Cao Ngọc NghịJn cũng vội vàng nói: “Tôi cũng no rồi. Vy mọi ngườDYi ai cũng no rồi, cô gái, không cầwFnn mang thêm gì nữLJpa đXwJâu.” Cao Ngọc NghịZDe giơ tay lên ra hiu nhưng Trầhn Thiên Minh đVUã giữtn tay hắYn lạSIxi.

“MấJny cô phục vụ, chúng ta ở đWây ăn no hết rồi, cô gói luôn chỗ yến đuEOó vào cùng với rượu và thứzuNc ăn, tôi mang v.” TrầgBn Thiên Minh lớn tiếng nói. Chân phẩOhJm hồng yến này đVUương nhiên TrầJnn Thiên Minh đnã có d đXwJmCnh trước, mấwhy ngườeKi ở đDsây chắwFnc chắhCn không ăn đJnến, nhưng hắDsn vn gọi sáu phầwFnn đLJprzr cho sáu nữmC nhân của mình ở nhà. Còn chỗ rượu và thứCc ăn này mang v cho bọn Lâm Quốc thoảqdi mái một phen.
truyn cp nht nhanh nhấJnt tạnNi tung hoanh chấgBm com
Cao Ngọc NghịZDe trợn tròn mắFIt nhìn Trầvn Thiên Minh. Không nghĩmC tên này lạnNi trơ tráo đJQIến như vy. Kiểovu này không nhữFIng không khiến tình đvnch của mình mấUat mt, ngược lạwhi còn biếu hắhn một bữDsa ngon lành. Trong khi mình thì như bịDs cắot tng khúc ruột.

TrầHon Thiên Minh nhìn sắqdc mt Cao Ngọc NghịaX thay đvổi đpWaến mấoy lầIUqn, hắIUqn cũng phi thườnng đnnLOhJc ý, giơ giơ chén rượu nói: “Cao chủ tịXch, tht là đna tạUa anh. Hôm nay là ngày kỷ nim ba năm quen biết nhau của tôi và TiểWPqu Nguyt, anh chng nhữuEOng ở đIBHây chúc mng chúng tôi, lạni còn mờWi đLJpồ ăn và rượu uống ngon như vy. Ôi, ngườuEOi có tin, đIUqúng là ngườJWi có tin có khác! Một ngườatVi va có tin vưa đNXSẹp trai tốt bụng như anh, m nữh TiểEmou Châu ở trườtnng tôi khng đnNFInh sẽ rấVUt thích.”

“Không có gì, không có gì” Cao Ngọc NghịhC thấnNy TrầVUn Thiên Minh khen ngợi mình thì cũng quên nỗi đeKau mà cao hứSIxng gt đXHou. BấgBt quá đDYiu khiến hắxDan tứOhJc gin chính là hôm nay là ngày kỷ nim ba năm bọn họ quen nhau mà mình phảYi ở đhây chúc mng.

“Tốt lắeKm, vy đIUqược rồi, bây giờNXS chúng tôi có vic phảJWi đtni.” TrầwFnn Thiên Minh đXwJIBHng lên nói với Cao Ngọc Nghịh.

Cao Ngọc Nghịqd thấzuNy TrầHon Thiên Minh đOhJmCng lên thì nhìn Dương Quế Nguyt nói: “Tiểou Nguyt, em ngồi lạHoi đIUqi nha, lúc nữIBHa anh đDYưa em v, em không cầpWan phảXwJi đJni xe bus cùng với thầDYy TrầeKn.” Cao Ngọc NghịPU cố tình hạatV thấDsp TrầZDen Thiên Minh.

“Ha ha, Cao chủ tịDYch, anh yên tâm, hôm nay tôi mượn xe của ngườhCi bạYn đrzrEmo đatVưa TiểIBHu Nguyt đBi chơi. TiểDYu Nguyt, ta đnNi thôi, Cao chủ tịatVch, cảgBm ơn anh đUaã mờWi, nếu như lầOhJn sau còn muốn đOhJi cùng, nhớ báo cho tôi và Tiểrzru Nguyt nhé.” TrầzuNn Thiên Minh kéo tay Dương Quế Nguyt đBi ra ngoài.

Dương Quế Nguyt thấBy Cao Ngọc NghịnN ở phía sau nhìn mình chằzuNm chằovm thì không thểqC làm gì khác hơn là đCDY mc TrầgBn Thiên Minh kéo đHoi. Tuy nhiên, đVUiu khiến nàng tứqdc gin chính là TrầJQIn Thiên Minh cứWPq vô t mà ôm lấaXy mình đvi ra, đnNeKu tiên là hắnNn kéo tay, sau đovó vòng ra sau ôm khiến cho cảaX bộ ngc sữva của mình ép sát vào bên ngườpWai hắDsn. TrầCn Thiên Minh, ngươi đgBng có nhân lúc cháy nhà đzuNi hôi của, Dương Quế Nguyt mắnng thầBm.

Ra khỏi nhà hàng, Dương Quế Nguyt lp tứCc quay lạCi xem Cao Ngọc NghịVU có còn đCó hay không, nhìn thấrzry hắmCn đBã biến mấWt thì vội đYxDay Trầon Thiên Minh ra, giọng đnxDay căm hn: “TrầxDan Thiên Minh, có phảovi anh cố tình làm vy không?”

“TrờZDei ạJW, hung nữIBH, cô không đVUng hung ác như vy có đCược không? Không phảIUqi là tôi sợ Cao Ngọc NghịX nhìn ra chúng ta giảUa dạDYng sao? TrờnnLi ạatV, cô nghĩo tôi muốn làm vy lắzuNm sao?” TrầOhJn Thiên Minh vẻ mt cũng trở nên tứVUc gin, hình như va rồi ngườOhJi bịIUq oan khuấtnt chính là hắVUn chứQwZ không phảovi Dương Quế Nguyt.

Kỳ tht, va rồi cảxDam nhn hai ngọn núi của Dương Quế Nguyt tht là sảovng khoái, mc dù nàng có mc áo bên ngoài dày một chút nhưng Trầnn Thiên Minh vaanxc ảaXm nhn đJnược s mm mạxDai và săn chắWc. Nếu có thểW sờJQI vuốt một chút thì tốt biết bao? Được rồi, không phảuEOi là vn chưa nói gì tới chuyn giá cảJW hay sao?

“Hung nữXwJ, va rồi tôi có nói, nếu tôi giúp cô thì cô cũng phảqdi đeKáp ứnNng tôi một vic.” Nói tới đpWaó hai mắwht TrầHon Thiên Minh lạIUqi dâm đOhJãng mà nhìn hai ngọn núi nhỏ cao vút của Dương Quế Nguyt.

Dương Quế Nguyt giảEmoo hoạJQIt nói: “H, Trầtnn Thiên Minh, mới va rồi có ai đqdáp ứFIng anh không? Anh lúc đIUqó chỉQwZ nói ra đNXSiu kin, tôi đeKã đháp ứPUng đwFnâu? Tốt nhấBt anh v nhà tn hưởng nốt hai bình rượu này đoi, dù sao anh cũng lờPUi lớn trong vụ này rồi. Còn nữVUa, Cao Ngọc NghịX không phảJWi là ngườUai d chơi, anh phảLJpi cẩwFnn thn, ngàn vạIBHn lầLJpn không nên trêu vào hắFIn nữXa. Hẹn gp lạni!” Dương Quế Nguyt nói xong lin quay ngườeKi bỏ đtni.

“TrờDYi ạpWa, sao nói không giữpWa lờatVi vy? Nếu không cho sờW phía trên thì cho sờLJp vuốt bên dưới một chút cũng đFIược mà.” TrầNXSn Thiên Minh nhìn bóng lưng Dương Quế Nguyt rờhi đUai lẩwhm bẩCm. Ôi, trên đCIUqi có hai hạJQIng ngườuEOi là tiểUau nhân và phụ nữaX là khó lườEmong nhấmCt, làm sao mình lạCi quên đUaiu này cơ chứrzr? Sớm biết vy thì thỏa thun đJQIiu kin ngay lúc đJWó có phảoi tốt không.

“Tiên sinh, đCây là mấhCy bao của ngài.” Môt nữB nhân viên phục vụ mang theo hai bao đIBHồ nhỏ đYược gói cẩgBn thn đYưa tới trước mt TrầYn Thiên Minh.

Trầon Thiên Minh tiếp nhn cườIUqi hỏi: “Cô gái xinh đIBHẹp, tấzuNt cảqC đEmou ở đnNây rồi chứuEO?”

“Toàn bộ đeKu đNXSã đBược gói lạnnLi ở đxDaây.” NữwFn nhân viên nhẹ nhàng l phép trảY lờnNi.

“Tốt lắIBHm, vy cảLJpm ơn cô, hẹn gp lạFIi.” Trầovn Thiên Minh va nói va hướng tới chỗ bãi đovatV xe.

“Cái gì? Bốn mươi tám vạrzrn?” Trong lúc đxDaó thì Cao Ngọc NghịZDe đJnang kêu thấFIt thanh tạXwJi bàn thanh toán.

NgườCi thu tin gt đnNxDau: “Đúng vy, tiên sinh, ngài có thểFI xem lạWPqi chi tiết các món ngài gọi ở đatVây.”

Cao Ngọc NghịJQI nhìn tờVU hóa đZDeơn, chỉDs vào một chỗ nói: “Chúng ta chỉEmo gọi có ba bình tu trung chi vương, sao lạhCi ghi năm bình ở đuEOây? MấUay ngườhi ghi sai rồi.” Trách không đZDeược bữuEOa cơm này nhiu tin như vy, hóa ra là tăng thêm hai bình rượu.
xem chương mới tạFIi tunghoanh(.)com
NgườeKi quảZDen lý lắWc đXwJOhJu nói: “Tiên sinh, chúng tôi không nhầxDam đovâu ạX, ban đxDaEmou các ngài gọi ba bình, nhưng sau đYó tiên sinh đDsi cùng ngài đDsã nói với nhân viên phục vụ lấoy thêm hai bình, ngài ấWPqy cầBm đaXi luôn rồi, cũng nói rằovng tiên sinh đqCây sẽ trảaX.”

“Cái gì? HắWPqn lạpWai còn lấqCy thêm hai bình nữPUa sao?” Cao Ngọc NghịOhJ tứatVc gin không nói nên lờVUi, TrầOhJn Thiên Minh đJQIương nhiên lạXwJi mang tới bốn bình tu trung chi vương v, vịPU chi nguyên chỗ đFIó đNXSã ba mươi vạHon rồi.

Đúng vy, ngài ấVUy nói tiên sinh đXã cho phép ngài ấDsy mang đpWai. Tiên sinh, tổng cộng của các ngài hết bốn tám vạatVn bảtny ngàn sáu nhưng vì ngài có thẻ vip nên chúng tôi thu bốn tám vạBn thôi.”

Không còn cách nào khác, Cao Ngọc NghịJW đuEOành phảZDei móc túi ra, “Trầvn Thiên Minh, mày đhợi đaXó, sẽ biết tay tao.” Va trảHo tin hắIUqn va oán hn nói trong lòng.

“Ăn tối thôi!” TrầhCn Thiên Minh va v đVUến nhà đeKã lớn tiếng kêu lên.

“Lão ĐhCi, anh mua gì cho chúng em vy?” Trương Ngạqdn Thanh thấQwZy TrầpWan Thiên Minh v với một đtnống đhồ lớn trên tay thì ngạCc nhiên hỏi.

“Toàn là đIUqồ tốt. Hôm nay anh thịJWt đVUược một tên to đDYJQIu, chỉnN riêng bốn bình rượu này cũng đeKã ba mươi vạmCn rồi, mau gọi các huynh đUa xuống đIBHây, chúng ta uống một trn đgBã đnnLoi nào.” TrầZDen Thiên Minh tươi cườmCi nói với mọi ngườEmoi.

Trương NgạzuNn Thanh nói với TrầFIn Thiên Minh: “Lão Đoi, đPUây không phảJQIi là hồng yến cc phẩJQIm sao? Em nghe nói ăn cái này rấht tốt cho dung mạqCo đgBó.”

“Tốt cái đuEOOhJu mi đSIxó, đEmoây là món đEmoEmo cho ngươi ăn sao? Sáu chung này dành riêng cho các chịFI dâu ngươi ăn, ngay cảo ta cũng không có mà ăn. Ôi, sớm biết vy ta gọi mườmCi chung có phảaXi giờhC đUaược nếm th rồi không.” Nói xong TrầJWn Thiên Minh cầDYm sáu chung tổ yến lên lầovu.

“Các lão bà, lão công dùng chính ba tháng tin lương của mình mua cc phẩpWam hồng yến v đatVây, mọi ngườBi mau ra ăn đpWai! Cái này ăn vào sẽ khiến thân thểzuN trở nên hấnp dn.” TrầJQIn Thiên Minh lớn tiếng đWPqi vào đCBi sảonh.

 • Gửi lúc 12:42 Ngày 11/04/2013

  unnamed90

  Vice car lone ông "con" nào phụ trách truyện này mà làm ăn thất trách quá vậy? Bê nguyên từng tảng convert paste vào, éo biên éo dịch thậm chí là đéo đọc à...

 • Gửi lúc 17:43 Ngày 19/03/2013

  beelzebub

  có nhóm dịch nào dich lai mấy chuong gần đây cho dễ đọc hơn dc ko nhj~

 • Gửi lúc 14:53 Ngày 08/01/2013

  giangk0yn01

  truyện này k ra nữa à ad?????