Trang chủ / Tiên Hiệp / Lăng Thiên Mộng Huyễn / Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu


    Lăng Thiên Mộng Huyn
    Tác giảIJH: Mc Mộng TrầEWn
    Chương 152: Tình huống chuyểon biến xấEu

    Nhóm DịIJHch: Minhnguyet123
    Nguồn: Mê truyn

    - Nhanh dng tay, ta tùy ngươi trịBTq liu là đYzược.
    Vương NgữPcC Yên thấuSy Bao BấEWt Đồng vẻ mt thống khổ, không khỏi vội vàng nói.

    Nhìn biểYzu lộ của Vương NgữfBI Yên, Lâm Dt Hiên một hồi phin muộn, hắQLjn là cứmEXu ngườBTqi a, sao giống như ép duyên quá vy? BấnnPt quá ngm lạHoi hiểdu lầOCm lúc trước, cũng khó trách Vương NgữQLj Yên sẽ sinh ra tâm lý mâu thun đmuIối với hắNmwn.

    - Đưa tay cho ta xem mạLzch thoáng một phát.
    Lâm Dt Hiên dẹp loạmEXn phin muộn trong nội tâm thoáng một phát, chm rãi hướng Vương NgữuS Yên nói.

    Vương NgữRq Yên vốn có chút không tình nguyn, nhưng chứmEXng kiến bộ dạuSng của Bao Bấjft Đồng, vn là đjfưa tay trắHng nõn cho Lâm Dt Hiên. Lâm Dt Hiên thò tay trc tiếp sờBTq nhẹ cổ tay của Vương NgữXG Yên, lp tứHyc một cổ lc lượng so với trước càng mạDHRnh trc tiếp lao qua, Lâm Dt Hiên trc tiếp đXGem chân khí trong ngườOCi vn chuyểnGTn một lầRqn, trc tiếp t tay trái bắmuIn ra, lp tứIJHc đXGánh ra một cái lỗ không nhỏ trên mt đdzt.

    CảfBIm giác đnGTược tình huống của Vương NgữCNm Yên so với trước càng hỏng bét, trong nội tâm Lâm Dt Hiên một hồi bc bội, vốn là trịJ liu đdã vô cùng khó khăn, hin tạcai càng là khó càng thêm khó, ngay thờDfni đfBIiểEWm Lâm Dt Hiên bc bội, Đoàn D lạPcCi đwsi tới chen lờrDri nói:
    - Lâm công t, nếu như Vương cô nương không muốn, ngươi cầrJn gì phảfBIi ép buộc?
    Vào lúc này trong nội tâm Đoàn D, Vương NgữYz Yên làm là đdúng, Vương Ngữca Yên nói chính là thánh chỉQDQ, hôm nay thấmEXy Lâm Dt Hiên vy mà tạDfni bắmuIt buộc Vương NgữPcC Yên, trong nội tâm Đoàn D không khỏi có chút khó chịmZu.

    - Lăn...

    Lâm Dt Hiên trc tiếp hướng v Đoàn D phn nộ quát một tiếng, Đoàn D không đQDQến chen vào, hắnnPn còn mc k, bây giờH lạLzi không biết sống chết đGcYến thuyết giáo cùng Lâm Dt Hiên, tht là đQLjáng chết, nếu như không phảmEXi Đoàn D mang Vương NgữE Yên đcQmi, trảcQmi qua đRqoạcQmn đNmwườURng này bôn tẩcQmu, thì như thế nào sẽ làm chân khí trong cơ thểnnP càng thêm không khống chế đHkược.

    Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên nổi gin, không khỏi sợ tới mứmZc lui lạyi mấHky bước, sau đaó có chút khiếp đPcCmZm mà nhìn Lâm Dt Hiên, ngượng ngùng nói không ra lờCi.

    Hin tạPcCi Lâm Dt Hiên muốn một chưởng bổ Đoàn D cũng đTIXã có, vốn là tình huống trịrDr liu của Vương NgữQLj Yên tuy khó khăn, nhưng chỉnnP cầTIXn cẩBTqn thn trịBTq liu mấCy ngày, khỏi hn không nói chơi, nhưng hin tạHyi, coi như là Lâm Dt Hiên cũng không dám chắTIXc có thểIP bảyo trụ tánh mạnGTng của Vương NgữnnP Yên.

    - Lâm công t, hin tạrJi thân thểHy Ngữo Yên rấrJt tốt, Lâm công t không cầNmwn lo lắEWng cho ta.
    Vương NgữPcC Yên thấXGy Lâm Dt Hiên ta hồ vì mình mà mt mày ủ rũ, ấuSn tượng đfBIối với Lâm Dt Hiên không khỏi đEã có một tia đYzổi mới.

    - Ngươi cũng câm ming.
    Lâm Dt Hiên trc tiếp nhìn Vương NgữTd Yên quát lạCNmnh một tiếng, hắCn tht s là gin Vương NgữQLj Yên không biết yêu quý chính mình, tình huống thân thểmuI chênh lch đTdến thế này, lạRi vn đmuIi theo Đoàn D ly khai MạDfnn Đà sơn trang, cô ta đmZây là sống đOCủ rồi sao?

    Vương NgữYz Yên nghe đEWược Lâm Dt Hiên quát, trên mt không khỏi lộ ra một tia ủy khuấEWt, t nhỏ đmZến lớn chưa tng có ngườQDQi đDfnối đrDrãi nàng như vy, ngườai nào không yêu chìu nàng, quát lớn như thế, nàng còn đEWúng lầEWn đmZwsu tiên nghe đHược, trong nội tâm ủy khuấot t nhiên khó có thểDHR nói hết.

    - Nàng có biết tình huống hin tạfBIi của nàng bao nhiêu nghiêm trọng hay không?
    Lâm Dt Hiên chm rãi đuSè la gin trong lòng xuống, chm rãi hướng Vương NgữUR Yên nói ra, hắURn cũng biết hin tạRi tứNmwc gin là vô dụng, vic cấqEp bách trước tiên là đQHfBI cho Vương NgữQDQ Yên phối hợp mình trịz liu.

    Vương NgữmEX Yên nhẹ nhàng lắyc đRwsu, nàng đdối với tình huống của mình cũng không phảqEi rấcat rõ ràng, tuy Lâm Dt Hiên nói rấIUHt nghiêm trọng, nhưng mà nàng lạOCi cảIJHm giác thân thểQDQ mình rấmuIt tốt, toàn thân tràn đIPfBIy sứmEXc sống, phảQHng phấzt chưa bao giờnGT tốt như vy qua.

    - Tình huống hin tạuSi của nàng, nếu như không áp chế mà nói, muốn xem mt trờHi ngày mai, trên cơ bảmuIn rấJt khó.
    Lâm Dt Hiên nhàn nhạRqt nói, lờHi này của hắURn cũng không phảuSi nói chuyn git gân, mà là tình hình thc tế, theo tình huống này phát triểTIXn tiếp, chỉXOQ sợ không đNmwến tối, thân thểDfn Vương Ngữa Yên sẽ gp chống đmuIỡ không nổi.

    Vương NgữTd Yên nao nao, có chút khó có thểTIX tin mà nhìn Lâm Dt Hiên, nàng như thế nào cũng không nghĩH tới tình huống của mình sẽ nghiêm trọng như thế, sống không quá ngày mai? Nàng chăm chú nhìn Lâm Dt Hiên, ta hồ đwsang xác đqEcanh, Lâm Dt Hiên có phảfBIi nói chuyn git gân hay không.

    - Làm sao lạnGTi như vy? BiểHu tiểYzu thư rốt cuộc bịHo bnh gì?
    Lúc này A Chu ở một bên cũng có chút git mình hỏi thăm, nàng như thế nào cũng không tin, trước mắRt hoàn toàn không giống có vic gì, ngày mai cũng sống không đRến.

    - Được rồi, chúng ta tìm một khách sạrJn, ta trước giúp ngươi ổn đfBIrDrnh thoáng một phát lạHyi nói.
    Lâm Dt Hiên nhìn Vương NgữCNm Yên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cho dù không có nhim vụ, hắOCn cũng không có thểnGT mở mắURt nhìn Vương NgữDHR Yên hương tiêu ngọc vn.

    Nghe đPcCược Lâm Dt Hiên nói tình huống Vương NgữR Yên nguy cơ như thế, Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên va rồi quát tháo, trc tiếp đQDQến phía trước tìm một khách sạXOQn.

    Lâm Dt Hiên cùng đYzám ngườJi Vương NgữTIX Yên thng tiếp đQLjến khách sạEn, đmuIương nhiên đDHRi theo cũng có Bao Bấdt Đồng, lúc này Lâm Dt Hiên đdã cởi bỏ huyt đQLjCo cho Bao BấEt Đồng rồi, không thểmuI không nói, có NhấHkt Dương ChỉNmw s dụng, so sánh kim châm thun tin nhiu hơn.

    Đến khách sạmEXn v sau, Lâm Dt Hiên trc tiếp thuê một gian phòng trọ, sau đOCó mang theo Vương NgữHk Yên đmZi vào.

    - Đến trên giườRng khoanh chân ngồi xuống.
    Va vào nhà, Lâm Dt Hiên lin nhàn nhạwst nói, hin tạmEXi bin pháp duy nhấfBIt của hắURn chính là lấTIXy mình dn đIUHRo, chm rãi khống chế chân khí cuồng bạQDQo kia.

    Vương NgữrDr Yên sợ hãi nhìn Lâm Dt Hiên một cái, mới chm rãi đjfi tới bên giườXGng, sau đNmwó theo lờnnPi khoanh chân ngồi ở trên giườGcYng.

    - ĐmEXc tội.
    ChứnGTng kiến Vương NgữEW Yên chuẩan bịYz tốt, Lâm Dt Hiên thng tiếp đoi tới, thò tay nhanh chóng đPcCiểzm trên ngườRi Vương Ngữa Yên mấBTqy cái, sau đyó trong tay Lâm Dt Hiên trc tiếp một hồi biến ảURo, phảXOQng phấOCt hóa thành vô số cánh tay, đGcYồng thờyi đXGiểGcYm các nơi trên ngườEi Vương Ngữjf Yên, đNmwó cũng không phảYzi thủ pháp NhấGcYt Dương ChỉcQm, mà là một loạIPi kim châm, Lâm Dt Hiên hin tạHyi dùng chỉTIX thay châm.

    Chng qua là lp tứEc, Lâm Dt Hiên lin đBTqiểzm xuống trên ngườIPi Vương NgữDfn Yên mấQHy chục chỉDHR, mà vẻ mt Vương NgữIJH Yên lạmuIi xấHou hổ và gin dữy mà nhìn v phía Lâm Dt Hiên, bởi vì va rồi Lâm Dt Hiên có đJiểPcCm vào nơi nhạuSy cảnGTm của nàng.

    - Ổn đjfXOQnh tâm tình, ta va rồi chng qua là giúp ngươi áp chế tốc đRqộ chân khí vn hành, nếu như tâm tình ngươi chấmZn đHoộng quá lớn mà nói, làm tấDHRt cảHo va rồi lin uỗng phí.

 • Gửi lúc 5:54 Ngày 25/08/2013

  anhhungrom

  sao ko up nữa vậy ad,truyện này hay mà!

 • Gửi lúc 7:37 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sao up chậm quá

 • Gửi lúc 7:35 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sắp up chậm quá

 • Gửi lúc 0:14 Ngày 20/08/2013

  sinichimori

  tạm drop truyện này đi, dịch giả người ta ko dịch nữa rồi kìa.

 • Gửi lúc 16:50 Ngày 17/08/2013

  dragonrider

  Hay quá! Up tiếp đi AD! Lâu lâu có bộ đô thị hay...............