Trang chủ / Tiên Hiệp / Lăng Thiên Mộng Huyễn / Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu


    Lăng Thiên Mộng Huyn
    Tác giảvd: Mc Mộng TrầhPn
    Chương 152: Tình huống chuyểbmn biến xấKhu

    Nhóm Dịlsch: Minhnguyet123
    Nguồn: Mê truyn

    - Nhanh dng tay, ta tùy ngươi trịkD liu là đlsược.
    Vương Ngữhj Yên thấdy Bao BấFEt Đồng vẻ mt thống khổ, không khỏi vội vàng nói.

    Nhìn biểIu lộ của Vương NgữCMM Yên, Lâm Dt Hiên một hồi phin muộn, hắfmYn là cứdgCu ngườXuCi a, sao giống như ép duyên quá vy? BấTXIt quá ngm lạGi hiểdu lầhjm lúc trước, cũng khó trách Vương NgữUbJ Yên sẽ sinh ra tâm lý mâu thun đlsối với hắgvhn.

    - Đưa tay cho ta xem mạCZch thoáng một phát.
    Lâm Dt Hiên dẹp loạhXXn phin muộn trong nội tâm thoáng một phát, chm rãi hướng Vương NgữkD Yên nói.

    Vương NgữCMM Yên vốn có chút không tình nguyn, nhưng chứDng kiến bộ dạdng của Bao BấuWPt Đồng, vn là đgvhưa tay trắTlfng nõn cho Lâm Dt Hiên. Lâm Dt Hiên thò tay trc tiếp sờhXX nhẹ cổ tay của Vương NgữXuC Yên, lp tứhPc một cổ lc lượng so với trước càng mạahKnh trc tiếp lao qua, Lâm Dt Hiên trc tiếp đIwgem chân khí trong ngườhCi vn chuyểTXIn một lầgvhn, trc tiếp t tay trái bắlsn ra, lp tứVahc đwEdánh ra một cái lỗ không nhỏ trên mt đgcuWPt.

    Cảgvhm giác đfmYược tình huống của Vương NgữI Yên so với trước càng hỏng bét, trong nội tâm Lâm Dt Hiên một hồi bc bội, vốn là trịahK liu đVahã vô cùng khó khăn, hin tạddi càng là khó càng thêm khó, ngay thờTXIi đfmYiểPfm Lâm Dt Hiên bc bội, Đoàn D lạXkhi đVahi tới chen lờhXXi nói:
    - Lâm công t, nếu như Vương cô nương không muốn, ngươi cầPfn gì phảfi ép buộc?
    Vào lúc này trong nội tâm Đoàn D, Vương NgữdgC Yên làm là đfúng, Vương NgữdgC Yên nói chính là thánh chỉls, hôm nay thấKhy Lâm Dt Hiên vy mà tạKhi bắbmt buộc Vương NgữCMM Yên, trong nội tâm Đoàn D không khỏi có chút khó chịhju.

    - Lăn...

    Lâm Dt Hiên trc tiếp hướng v Đoàn D phn nộ quát một tiếng, Đoàn D không đgvhến chen vào, hắlsn còn mc k, bây giờls lạahKi không biết sống chết đXWến thuyết giáo cùng Lâm Dt Hiên, tht là đTXIáng chết, nếu như không phảCMMi Đoàn D mang Vương NgữVah Yên đhPi, trảrXTi qua đbrboạahKn đddườhPng này bôn tẩhju, thì như thế nào sẽ làm chân khí trong cơ thểd càng thêm không khống chế đgvhược.

    Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên nổi gin, không khỏi sợ tới mứvdc lui lạmVdi mấdy bước, sau đwEdó có chút khiếp đIMIm mà nhìn Lâm Dt Hiên, ngượng ngùng nói không ra lờXkhi.

    Hin tạfVi Lâm Dt Hiên muốn một chưởng bổ Đoàn D cũng đdã có, vốn là tình huống trịuWP liu của Vương NgữFE Yên tuy khó khăn, nhưng chỉI cầhXXn cẩFEn thn trịfV liu mấdy ngày, khỏi hn không nói chơi, nhưng hin tạhCi, coi như là Lâm Dt Hiên cũng không dám chắVahc có thểE bảhjo trụ tánh mạPfng của Vương Ngữgvh Yên.

    - Lâm công t, hin tạJGi thân thểPf NgữfmY Yên rấdt tốt, Lâm công t không cầIwgn lo lắXGng cho ta.
    Vương NgữVah Yên thấYUTy Lâm Dt Hiên ta hồ vì mình mà mt mày ủ rũ, ấfVn tượng đfối với Lâm Dt Hiên không khỏi đKhã có một tia đdổi mới.

    - Ngươi cũng câm ming.
    Lâm Dt Hiên trc tiếp nhìn Vương Ngữls Yên quát lạddnh một tiếng, hắgvhn tht s là gin Vương NgữuWP Yên không biết yêu quý chính mình, tình huống thân thểhXX chênh lch đTXIến thế này, lạXGi vn đdi theo Đoàn D ly khai Mạddfn Đà sơn trang, cô ta đgcây là sống đWdủ rồi sao?

    Vương NgữhC Yên nghe đKhược Lâm Dt Hiên quát, trên mt không khỏi lộ ra một tia ủy khuấmVdt, t nhỏ đMGến lớn chưa tng có ngườVahi đXWối đYUTãi nàng như vy, ngườrXTi nào không yêu chìu nàng, quát lớn như thế, nàng còn đTlfúng lầhjn đFEddu tiên nghe đJGược, trong nội tâm ủy khuấgvht t nhiên khó có thểahK nói hết.

    - Nàng có biết tình huống hin tạvdi của nàng bao nhiêu nghiêm trọng hay không?
    Lâm Dt Hiên chm rãi đdè la gin trong lòng xuống, chm rãi hướng Vương NgữD Yên nói ra, hắDn cũng biết hin tạCMMi tứdgCc gin là vô dụng, vic cấmVdp bách trước tiên là đPfE cho Vương Ngữhj Yên phối hợp mình trịwEd liu.

    Vương NgữXG Yên nhẹ nhàng lắCZc đhjju, nàng đfối với tình huống của mình cũng không phảhXXi rấjt rõ ràng, tuy Lâm Dt Hiên nói rấvdt nghiêm trọng, nhưng mà nàng lạdi cảPm giác thân thểVah mình rấvdt tốt, toàn thân tràn đdgCbrby sứahKc sống, phảrXTng phấMIt chưa bao giờddf tốt như vy qua.

    - Tình huống hin tạVahi của nàng, nếu như không áp chế mà nói, muốn xem mt trờCZi ngày mai, trên cơ bảhCn rấPft khó. xem chương mới tạahKi tunghoanh(.)com
    Lâm Dt Hiên nhàn nhạGt nói, lờPfi này của hắhCn cũng không phảIwgi nói chuyn git gân, mà là tình hình thc tế, theo tình huống này phát triểfVn tiếp, chỉWd sợ không đddến tối, thân thểfV Vương Ngữd Yên sẽ gp chống đfmYỡ không nổi.

    Vương NgữTXI Yên nao nao, có chút khó có thểj tin mà nhìn Lâm Dt Hiên, nàng như thế nào cũng không nghĩXW tới tình huống của mình sẽ nghiêm trọng như thế, sống không quá ngày mai? Nàng chăm chú nhìn Lâm Dt Hiên, ta hồ đahKang xác đfVMGnh, Lâm Dt Hiên có phảgci nói chuyn git gân hay không.

    - Làm sao lạwEdi như vy? BiểCZu tiểfmYu thư rốt cuộc bịddf bnh gì?
    Lúc này A Chu ở một bên cũng có chút git mình hỏi thăm, nàng như thế nào cũng không tin, trước mắfmYt hoàn toàn không giống có vic gì, ngày mai cũng sống không đWdến.

    - Được rồi, chúng ta tìm một khách sạhPn, ta trước giúp ngươi ổn đXkhXGnh thoáng một phát lạPfi nói.
    Lâm Dt Hiên nhìn Vương NgữWd Yên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cho dù không có nhim vụ, hắgcn cũng không có thểmVd mở mắFEt nhìn Vương Ngữls Yên hương tiêu ngọc vn.

    Nghe đGược Lâm Dt Hiên nói tình huống Vương Ngữbrb Yên nguy cơ như thế, Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên va rồi quát tháo, trc tiếp đJGến phía trước tìm một khách sạrXTn.

    Lâm Dt Hiên cùng đIwgám ngườdi Vương NgữXW Yên thng tiếp đvdến khách sạuWPn, đPương nhiên đmVdi theo cũng có Bao BấrXTt Đồng, lúc này Lâm Dt Hiên đfmYã cởi bỏ huyt đKhgvho cho Bao BấrXTt Đồng rồi, không thểfmY không nói, có NhấPt Dương ChỉD s dụng, so sánh kim châm thun tin nhiu hơn.

    Đến khách sạUbJn v sau, Lâm Dt Hiên trc tiếp thuê một gian phòng trọ, sau đdó mang theo Vương NgữMI Yên đIwgi vào.

    - Đến trên giườlsng khoanh chân ngồi xuống.
    Va vào nhà, Lâm Dt Hiên lin nhàn nhạwEdt nói, hin tạmVdi bin pháp duy nhấdt của hắhjn chính là lấMGy mình dn đddEo, chm rãi khống chế chân khí cuồng bạjo kia.

    Vương NgữYUT Yên sợ hãi nhìn Lâm Dt Hiên một cái, mới chm rãi đKhi tới bên giườXWng, sau đbrbó theo lờWdi khoanh chân ngồi ở trên giườVahng.

    - ĐCZc tội.
    ChứdgCng kiến Vương NgữkD Yên chuẩdn bịWd tốt, Lâm Dt Hiên thng tiếp đCMMi tới, thò tay nhanh chóng đCMMiểgvhm trên ngườVahi Vương NgữXW Yên mấYUTy cái, sau đkDó trong tay Lâm Dt Hiên trc tiếp một hồi biến ảfmYo, phảbmng phấdt hóa thành vô số cánh tay, đWdồng thờCZi đddiểbmm các nơi trên ngườXuCi Vương NgữUbJ Yên, đjó cũng không phảkDi thủ pháp NhấWdt Dương Chỉls, mà là một loạUbJi kim châm, Lâm Dt Hiên hin tạXWi dùng chỉXuC thay châm.

    Chng qua là lp tứrXTc, Lâm Dt Hiên lin đbrbiểdm xuống trên ngườFEi Vương Ngữhj Yên mấahKy chục chỉvd, mà vẻ mt Vương Ngữvd Yên lạUbJi xấWdu hổ và gin dữXW mà nhìn v phía Lâm Dt Hiên, bởi vì va rồi Lâm Dt Hiên có đIwgiểahKm vào nơi nhạjy cảhXXm của nàng.

    - Ổn đPfEnh tâm tình, ta va rồi chng qua là giúp ngươi áp chế tốc đvdộ chân khí vn hành, nếu như tâm tình ngươi chấbrbn đgcộng quá lớn mà nói, làm tấIwgt cảhXX va rồi lin uỗng phí.

 • Gửi lúc 5:54 Ngày 25/08/2013

  anhhungrom

  sao ko up nữa vậy ad,truyện này hay mà!

 • Gửi lúc 7:37 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sao up chậm quá

 • Gửi lúc 7:35 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sắp up chậm quá

 • Gửi lúc 0:14 Ngày 20/08/2013

  sinichimori

  tạm drop truyện này đi, dịch giả người ta ko dịch nữa rồi kìa.

 • Gửi lúc 16:50 Ngày 17/08/2013

  dragonrider

  Hay quá! Up tiếp đi AD! Lâu lâu có bộ đô thị hay...............