Trang chủ / Tiên Hiệp / Lăng Thiên Mộng Huyễn / Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu


    Lăng Thiên Mộng Huyn
    Tác giảk: Mc Mộng Trầvyn
    Chương 152: Tình huống chuyểJn biến xấlFu

    Nhóm DịlvGch: Minhnguyet123
    Nguồn: Mê truyn xem chương mới tạTTi tunghoanh(.)com

    - Nhanh dng tay, ta tùy ngươi trịOYM liu là đeược.
    Vương NgữON Yên thấNy Bao BấGzt Đồng vẻ mt thống khổ, không khỏi vội vàng nói.

    Nhìn biểzu lộ của Vương NgữWF Yên, Lâm Dt Hiên một hồi phin muộn, hắoZn là cứNu ngườXiOi a, sao giống như ép duyên quá vy? BấNt quá ngm lạJi hiểiCiu lầGNm lúc trước, cũng khó trách Vương NgữJ Yên sẽ sinh ra tâm lý mâu thun đaPlối với hắNn.

    - Đưa tay cho ta xem mạlFch thoáng một phát.
    Lâm Dt Hiên dẹp loạlvGn phin muộn trong nội tâm thoáng một phát, chm rãi hướng Vương NgữOYM Yên nói.

    Vương NgữaOa Yên vốn có chút không tình nguyn, nhưng chứJfng kiến bộ dạCqZng của Bao BấlFt Đồng, vn là đeưa tay trắzng nõn cho Lâm Dt Hiên. Lâm Dt Hiên thò tay trc tiếp sờGz nhẹ cổ tay của Vương NgữlF Yên, lp tứaOac một cổ lc lượng so với trước càng mạgqnh trc tiếp lao qua, Lâm Dt Hiên trc tiếp đXJgem chân khí trong ngườYWbi vn chuyểfQn một lầlvGn, trc tiếp t tay trái bắaFn ra, lp tứXJgc đvyánh ra một cái lỗ không nhỏ trên mt đqlFaPlt.

    CảaOam giác đoWược tình huống của Vương NgữTT Yên so với trước càng hỏng bét, trong nội tâm Lâm Dt Hiên một hồi bc bội, vốn là trịJ liu đaPlã vô cùng khó khăn, hin tạkOi càng là khó càng thêm khó, ngay thờaFi đvyiểGNm Lâm Dt Hiên bc bội, Đoàn D lạlFi đTTi tới chen lờaPli nói:
    - Lâm công t, nếu như Vương cô nương không muốn, ngươi cầaFn gì phảGzi ép buộc?
    Vào lúc này trong nội tâm Đoàn D, Vương NgữXiO Yên làm là đaFúng, Vương NgữoZ Yên nói chính là thánh chỉJTz, hôm nay thấWFy Lâm Dt Hiên vy mà tạiCii bắgqt buộc Vương NgữkO Yên, trong nội tâm Đoàn D không khỏi có chút khó chịFu.

    - Lăn...

    Lâm Dt Hiên trc tiếp hướng v Đoàn D phn nộ quát một tiếng, Đoàn D không đONến chen vào, hắqlFn còn mc k, bây giờWF lạCqZi không biết sống chết đTến thuyết giáo cùng Lâm Dt Hiên, tht là đoWáng chết, nếu như không phảvDi Đoàn D mang Vương NgữoW Yên đvyi, trảzJi qua điCioạaPln đoWườTTng này bôn tẩoWu, thì như thế nào sẽ làm chân khí trong cơ thểJ càng thêm không khống chế đJTzược.

    Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên nổi gin, không khỏi sợ tới mứaPlc lui lạyi mấMRay bước, sau đeó có chút khiếp đvDaPlm mà nhìn Lâm Dt Hiên, ngượng ngùng nói không ra lờNi.

    Hin tạWFi Lâm Dt Hiên muốn một chưởng bổ Đoàn D cũng đPsoã có, vốn là tình huống trịqlF liu của Vương NgữReG Yên tuy khó khăn, nhưng chỉvD cầvDn cẩJfn thn trịYWb liu mấkOy ngày, khỏi hn không nói chơi, nhưng hin tạooXi, coi như là Lâm Dt Hiên cũng không dám chắCqZc có thểGN bảJo trụ tánh mạQeng của Vương NgữO Yên.

    - Lâm công t, hin tạGzi thân thểlvG NgữXJg Yên rấiCit tốt, Lâm công t không cầiaXn lo lắYWbng cho ta.
    Vương NgữFqk Yên thấGNy Lâm Dt Hiên ta hồ vì mình mà mt mày ủ rũ, ấNn tượng đbiối với Lâm Dt Hiên không khỏi đMRaã có một tia đWFổi mới.

    - Ngươi cũng câm ming.
    Lâm Dt Hiên trc tiếp nhìn Vương NgữaPl Yên quát lạllvnh một tiếng, hắJn tht s là gin Vương NgữZJM Yên không biết yêu quý chính mình, tình huống thân thểON chênh lch đMfoến thế này, lạooXi vn đaOai theo Đoàn D ly khai MạoZn Đà sơn trang, cô ta đkây là sống đTTủ rồi sao?

    Vương NgữYWb Yên nghe đFược Lâm Dt Hiên quát, trên mt không khỏi lộ ra một tia ủy khuấoWt, t nhỏ đTTến lớn chưa tng có ngườJfi đReGối đOãi nàng như vy, ngườPsoi nào không yêu chìu nàng, quát lớn như thế, nàng còn đbiúng lầlFn đfQzJu tiên nghe đaPlược, trong nội tâm ủy khuấooXt t nhiên khó có thểiaX nói hết.

    - Nàng có biết tình huống hin tạMfoi của nàng bao nhiêu nghiêm trọng hay không?
    Lâm Dt Hiên chm rãi đGNè la gin trong lòng xuống, chm rãi hướng Vương NgữoW Yên nói ra, hắiCin cũng biết hin tạReGi tứiaXc gin là vô dụng, vic cấooXp bách trước tiên là đqlFFqk cho Vương NgữlvG Yên phối hợp mình trịN liu.

    Vương NgữXJg Yên nhẹ nhàng lắzc đllvFqku, nàng đvyối với tình huống của mình cũng không phảCqZi rấoZt rõ ràng, tuy Lâm Dt Hiên nói rấFt nghiêm trọng, nhưng mà nàng lạPsoi cảOYMm giác thân thểPso mình rấMRat tốt, toàn thân tràn đkOsGy sứiCic sống, phảJng phấvDt chưa bao giờXiO tốt như vy qua.

    - Tình huống hin tạFqki của nàng, nếu như không áp chế mà nói, muốn xem mt trờaPli ngày mai, trên cơ bảJfn rấgqt khó.
    Lâm Dt Hiên nhàn nhạiaXt nói, lờiaXi này của hắlFn cũng không phảJTzi nói chuyn git gân, mà là tình hình thc tế, theo tình huống này phát triểOn tiếp, chỉMRa sợ không đPsoến tối, thân thểPso Vương Ngữz Yên sẽ gp chống đReGỡ không nổi.

    Vương NgữMfo Yên nao nao, có chút khó có thểe tin mà nhìn Lâm Dt Hiên, nàng như thế nào cũng không nghĩCqZ tới tình huống của mình sẽ nghiêm trọng như thế, sống không quá ngày mai? Nàng chăm chú nhìn Lâm Dt Hiên, ta hồ đGzang xác đzJaOanh, Lâm Dt Hiên có phảReGi nói chuyn git gân hay không.

    - Làm sao lạiaXi như vy? BiểaFu tiểaPlu thư rốt cuộc bịkO bnh gì?
    Lúc này A Chu ở một bên cũng có chút git mình hỏi thăm, nàng như thế nào cũng không tin, trước mắoZt hoàn toàn không giống có vic gì, ngày mai cũng sống không đvyến.

    - Được rồi, chúng ta tìm một khách sạOn, ta trước giúp ngươi ổn đzJFqknh thoáng một phát lạXiOi nói.
    Lâm Dt Hiên nhìn Vương NgữzJ Yên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cho dù không có nhim vụ, hắkOn cũng không có thểFqk mở mắiaXt nhìn Vương Ngữe Yên hương tiêu ngọc vn.

    Nghe đfQược Lâm Dt Hiên nói tình huống Vương Ngữk Yên nguy cơ như thế, Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên va rồi quát tháo, trc tiếp đFến phía trước tìm một khách sạaFn.

    Lâm Dt Hiên cùng đgqám ngườaPli Vương NgữoW Yên thng tiếp điaXến khách sạsGn, đoZương nhiên đZJMi theo cũng có Bao BấOt Đồng, lúc này Lâm Dt Hiên đReGã cởi bỏ huyt đCqZzo cho Bao BấGzt Đồng rồi, không thểooX không nói, có NhấlvGt Dương ChỉON s dụng, so sánh kim châm thun tin nhiu hơn.

    Đến khách sạPson v sau, Lâm Dt Hiên trc tiếp thuê một gian phòng trọ, sau đoZó mang theo Vương NgữPso Yên đaOai vào.

    - Đến trên giườeng khoanh chân ngồi xuống.
    Va vào nhà, Lâm Dt Hiên lin nhàn nhạTTt nói, hin tạFqki bin pháp duy nhấYWbt của hắXiOn chính là lấiCiy mình dn đXiOFo, chm rãi khống chế chân khí cuồng bạPsoo kia.

    Vương NgữF Yên sợ hãi nhìn Lâm Dt Hiên một cái, mới chm rãi đaFi tới bên giườeng, sau đoZó theo lờYWbi khoanh chân ngồi ở trên giườzJng.

    - Đvyc tội.
    ChứYWbng kiến Vương Ngữvy Yên chuẩqlFn bịOYM tốt, Lâm Dt Hiên thng tiếp đFqki tới, thò tay nhanh chóng đvyiểJfm trên ngườFi Vương NgữTT Yên mấNy cái, sau đkOó trong tay Lâm Dt Hiên trc tiếp một hồi biến ảMfoo, phảbing phấReGt hóa thành vô số cánh tay, đbiồng thờYWbi đTTiểYWbm các nơi trên ngườgqi Vương NgữN Yên, đoZó cũng không phảiaXi thủ pháp NhấsGt Dương ChỉN, mà là một loạbii kim châm, Lâm Dt Hiên hin tạOi dùng chỉT thay châm.

    Chng qua là lp tứzJc, Lâm Dt Hiên lin đqkiểTTm xuống trên ngườki Vương NgữoW Yên mấvyy chục chỉT, mà vẻ mt Vương NgữF Yên lạoZi xấPsou hổ và gin dữO mà nhìn v phía Lâm Dt Hiên, bởi vì va rồi Lâm Dt Hiên có đvyiểTm vào nơi nhạZJMy cảJTzm của nàng.

    - Ổn đNzJnh tâm tình, ta va rồi chng qua là giúp ngươi áp chế tốc điaXộ chân khí vn hành, nếu như tâm tình ngươi chấJn đzộng quá lớn mà nói, làm tấJt cảTT va rồi lin uỗng phí.

 • Gửi lúc 5:54 Ngày 25/08/2013

  anhhungrom

  sao ko up nữa vậy ad,truyện này hay mà!

 • Gửi lúc 7:37 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sao up chậm quá

 • Gửi lúc 7:35 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sắp up chậm quá

 • Gửi lúc 0:14 Ngày 20/08/2013

  sinichimori

  tạm drop truyện này đi, dịch giả người ta ko dịch nữa rồi kìa.

 • Gửi lúc 16:50 Ngày 17/08/2013

  dragonrider

  Hay quá! Up tiếp đi AD! Lâu lâu có bộ đô thị hay...............