Trang chủ / Tiên Hiệp / Lăng Thiên Mộng Huyễn / Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu


    Lăng Thiên Mộng Huyn
    Tác giảL: Mc Mộng TrầVNkn
    Chương 152: Tình huống chuyểIMgn biến xấNLu

    Nhóm DịLch: Minhnguyet123
    Nguồn: Mê truyn

    - Nhanh dng tay, ta tùy ngươi trịj liu là đKijược.
    Vương Ngữy Yên thấxay Bao BấZKnt Đồng vẻ mt thống khổ, không khỏi vội vàng nói.

    Nhìn biểBu lộ của Vương Ngữpg Yên, Lâm Dt Hiên một hồi phin muộn, hắyn là cứxau ngườnNCi a, sao giống như ép duyên quá vy? BấNzYt quá ngm lạNzYi hiểVVu lầWVum lúc trước, cũng khó trách Vương NgữyVl Yên sẽ sinh ra tâm lý mâu thun đgyZối với hắNTn.

    - Đưa tay cho ta xem mạxach thoáng một phát.
    Lâm Dt Hiên dẹp loạxan phin muộn trong nội tâm thoáng một phát, chm rãi hướng Vương Ngữi Yên nói.

    Vương NgữnNC Yên vốn có chút không tình nguyn, nhưng chứjng kiến bộ dạKing của Bao Bấljt Đồng, vn là điưa tay trắyng nõn cho Lâm Dt Hiên. Lâm Dt Hiên thò tay trc tiếp sờZKn nhẹ cổ tay của Vương Ngữjy Yên, lp tứic một cổ lc lượng so với trước càng mạRxpnh trc tiếp lao qua, Lâm Dt Hiên trc tiếp đNpNem chân khí trong ngườKiji vn chuyểgyZn một lầWVun, trc tiếp t tay trái bắIMgn ra, lp tứWVuc đaánh ra một cái lỗ không nhỏ trên mt đNpNjyt.

    Cảym giác đyVlược tình huống của Vương NgữXr Yên so với trước càng hỏng bét, trong nội tâm Lâm Dt Hiên một hồi bc bội, vốn là trịNzY liu đKIKã vô cùng khó khăn, hin tạlji càng là khó càng thêm khó, ngay thờyi điFRiểjm Lâm Dt Hiên bc bội, Đoàn D lạpgi đlBi tới chen lờlji nói:
    - Lâm công t, nếu như Vương cô nương không muốn, ngươi cầzFn gì phảRxpi ép buộc? nguồn tunghoanh.com
    Vào lúc này trong nội tâm Đoàn D, Vương NgữVNk Yên làm là đZKnúng, Vương NgữyVl Yên nói chính là thánh chỉL, hôm nay thấay Lâm Dt Hiên vy mà tạfsi bắIMgt buộc Vương NgữGWi Yên, trong nội tâm Đoàn D không khỏi có chút khó chịKIKu.

    - Lăn...

    Lâm Dt Hiên trc tiếp hướng v Đoàn D phn nộ quát một tiếng, Đoàn D không đzFến chen vào, hắNLn còn mc k, bây giờS lạii không biết sống chết đlBến thuyết giáo cùng Lâm Dt Hiên, tht là đfsáng chết, nếu như không phảMBNi Đoàn D mang Vương NgữYL Yên đRxpi, trảGWii qua đyoạzSn đjyườzFng này bôn tẩYyu, thì như thế nào sẽ làm chân khí trong cơ thểRxp càng thêm không khống chế đNTược.

    Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên nổi gin, không khỏi sợ tới mứic lui lạlUi mấxay bước, sau đMBNó có chút khiếp điFRlUm mà nhìn Lâm Dt Hiên, ngượng ngùng nói không ra lờpai.

    Hin tạfsi Lâm Dt Hiên muốn một chưởng bổ Đoàn D cũng đuaã có, vốn là tình huống trịyVl liu của Vương Ngữa Yên tuy khó khăn, nhưng chỉxa cầGWin cẩuEzn thn trịS liu mấVy ngày, khỏi hn không nói chơi, nhưng hin tạKiji, coi như là Lâm Dt Hiên cũng không dám chắzSc có thểFlf bảVVo trụ tánh mạljng của Vương Ngữjy Yên.

    - Lâm công t, hin tạNLi thân thểy NgữKIK Yên rấpat tốt, Lâm công t không cầzSn lo lắjyng cho ta.
    Vương NgữgyZ Yên thấLy Lâm Dt Hiên ta hồ vì mình mà mt mày ủ rũ, ấVn tượng đVối với Lâm Dt Hiên không khỏi đZKnã có một tia đfsổi mới.

    - Ngươi cũng câm ming.
    Lâm Dt Hiên trc tiếp nhìn Vương NgữEv Yên quát lạVVnh một tiếng, hắBn tht s là gin Vương Ngữi Yên không biết yêu quý chính mình, tình huống thân thểi chênh lch đMBNến thế này, lạfsi vn đKiji theo Đoàn D ly khai Mạljn Đà sơn trang, cô ta đKijây là sống đVNkủ rồi sao?

    Vương Ngữy Yên nghe đNzYược Lâm Dt Hiên quát, trên mt không khỏi lộ ra một tia ủy khuấNzYt, t nhỏ đYLến lớn chưa tng có ngườGWii đRxpối đGWiãi nàng như vy, ngườEvi nào không yêu chìu nàng, quát lớn như thế, nàng còn đuEzúng lầan đVyVlu tiên nghe đXrược, trong nội tâm ủy khuấzSt t nhiên khó có thểlj nói hết.

    - Nàng có biết tình huống hin tạWVui của nàng bao nhiêu nghiêm trọng hay không?
    Lâm Dt Hiên chm rãi đccGè la gin trong lòng xuống, chm rãi hướng Vương NgữNT Yên nói ra, hắKin cũng biết hin tạnNCi tứVNkc gin là vô dụng, vic cấLp bách trước tiên là đlBkXu cho Vương Ngữpg Yên phối hợp mình trịVNk liu.

    Vương NgữNT Yên nhẹ nhàng lắCac đYLNLu, nàng đxaối với tình huống của mình cũng không phảai rấpat rõ ràng, tuy Lâm Dt Hiên nói rấNLt nghiêm trọng, nhưng mà nàng lạIMgi cảLm giác thân thểS mình rấyt tốt, toàn thân tràn đjZKny sứYyc sống, phảzSng phấkXut chưa bao giờjy tốt như vy qua.

    - Tình huống hin tạVNki của nàng, nếu như không áp chế mà nói, muốn xem mt trờNLi ngày mai, trên cơ bảBYln rấuat khó.
    Lâm Dt Hiên nhàn nhạit nói, lờxai này của hắyn cũng không phảlUi nói chuyn git gân, mà là tình hình thc tế, theo tình huống này phát triểZKnn tiếp, chỉi sợ không đYLến tối, thân thểKij Vương NgữVNk Yên sẽ gp chống đjỡ không nổi.

    Vương NgữV Yên nao nao, có chút khó có thểiFR tin mà nhìn Lâm Dt Hiên, nàng như thế nào cũng không nghĩKij tới tình huống của mình sẽ nghiêm trọng như thế, sống không quá ngày mai? Nàng chăm chú nhìn Lâm Dt Hiên, ta hồ đnNCang xác đBWVunh, Lâm Dt Hiên có phảBYli nói chuyn git gân hay không.

    - Làm sao lạNTi như vy? BiểzFu tiểLu thư rốt cuộc bịCa bnh gì?
    Lúc này A Chu ở một bên cũng có chút git mình hỏi thăm, nàng như thế nào cũng không tin, trước mắVVt hoàn toàn không giống có vic gì, ngày mai cũng sống không đfsến.

    - Được rồi, chúng ta tìm một khách sạccGn, ta trước giúp ngươi ổn đljNzYnh thoáng một phát lạuEzi nói.
    Lâm Dt Hiên nhìn Vương NgữNpN Yên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cho dù không có nhim vụ, hắan cũng không có thểIMg mở mắuat nhìn Vương Ngữa Yên hương tiêu ngọc vn.

    Nghe đuEzược Lâm Dt Hiên nói tình huống Vương NgữNL Yên nguy cơ như thế, Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên va rồi quát tháo, trc tiếp đgyZến phía trước tìm một khách sạZKnn.

    Lâm Dt Hiên cùng đpgám ngườKiji Vương NgữVNk Yên thng tiếp đBến khách sạLn, đXrương nhiên đFlfi theo cũng có Bao BấVNkt Đồng, lúc này Lâm Dt Hiên đEvã cởi bỏ huyt đuEzGWio cho Bao BấVNkt Đồng rồi, không thểgyZ không nói, có NhấKit Dương Chỉi s dụng, so sánh kim châm thun tin nhiu hơn.

    Đến khách sạljn v sau, Lâm Dt Hiên trc tiếp thuê một gian phòng trọ, sau đxaó mang theo Vương Ngữlj Yên đKii vào.

    - Đến trên giườWVung khoanh chân ngồi xuống.
    Va vào nhà, Lâm Dt Hiên lin nhàn nhạSt nói, hin tạYLi bin pháp duy nhấNpNt của hắNTn chính là lấEvy mình dn đEvKio, chm rãi khống chế chân khí cuồng bạkXuo kia.

    Vương NgữXr Yên sợ hãi nhìn Lâm Dt Hiên một cái, mới chm rãi đSi tới bên giườFlfng, sau đljó theo lờgyZi khoanh chân ngồi ở trên giườpgng.

    - Đjc tội.
    ChứLng kiến Vương Ngữlj Yên chuẩfsn bịzF tốt, Lâm Dt Hiên thng tiếp đKIKi tới, thò tay nhanh chóng đNLiểjm trên ngườKIKi Vương Ngữj Yên mấKiy cái, sau đzSó trong tay Lâm Dt Hiên trc tiếp một hồi biến ảKio, phảEvng phấyt hóa thành vô số cánh tay, đkXuồng thờVNki đKIKiểKim các nơi trên ngườNzYi Vương NgữMBN Yên, đGWió cũng không phảCai thủ pháp NhấGWit Dương Chỉxa, mà là một loạyi kim châm, Lâm Dt Hiên hin tạzSi dùng chỉxa thay châm.

    Chng qua là lp tứac, Lâm Dt Hiên lin điFRiểiFRm xuống trên ngườNpNi Vương Ngữpg Yên mấyy chục chỉxa, mà vẻ mt Vương NgữEv Yên lạai xấLu hổ và gin dữkXu mà nhìn v phía Lâm Dt Hiên, bởi vì va rồi Lâm Dt Hiên có đxaiểjym vào nơi nhạSy cảlUm của nàng.

    - Ổn đyWVunh tâm tình, ta va rồi chng qua là giúp ngươi áp chế tốc đgyZộ chân khí vn hành, nếu như tâm tình ngươi chấSn đLộng quá lớn mà nói, làm tấZKnt cảNzY va rồi lin uỗng phí.

truyn copy t tunghoanh.com
 • Gửi lúc 5:54 Ngày 25/08/2013

  anhhungrom

  sao ko up nữa vậy ad,truyện này hay mà!

 • Gửi lúc 7:37 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sao up chậm quá

 • Gửi lúc 7:35 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sắp up chậm quá

 • Gửi lúc 0:14 Ngày 20/08/2013

  sinichimori

  tạm drop truyện này đi, dịch giả người ta ko dịch nữa rồi kìa.

 • Gửi lúc 16:50 Ngày 17/08/2013

  dragonrider

  Hay quá! Up tiếp đi AD! Lâu lâu có bộ đô thị hay...............