Trang chủ / Tiên Hiệp / Lăng Thiên Mộng Huyễn / Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu


    Lăng Thiên Mộng Huyn
    Tác giảBl: Mc Mộng TrầYZYn
    Chương 152: Tình huống chuyểkIn biến xấtGu

    Nhóm DịICch: Minhnguyet123
    Nguồn: Mê truyn

    - Nhanh dng tay, ta tùy ngươi trịFA liu là đICược.
    Vương NgữnZb Yên thấiy Bao Bấwt Đồng vẻ mt thống khổ, không khỏi vội vàng nói.

    Nhìn biểBlu lộ của Vương Ngữccv Yên, Lâm Dt Hiên một hồi phin muộn, hắin là cứvCnu ngườYZYi a, sao giống như ép duyên quá vy? Bấmapt quá ngm lạgPi hiểCLLu lầIm lúc trước, cũng khó trách Vương NgữrnL Yên sẽ sinh ra tâm lý mâu thun đNyối với hắtGn.

    - Đưa tay cho ta xem mạrnLch thoáng một phát.
    Lâm Dt Hiên dẹp loạin phin muộn trong nội tâm thoáng một phát, chm rãi hướng Vương NgữImC Yên nói.

    Vương NgữM Yên vốn có chút không tình nguyn, nhưng chứMng kiến bộ dạIMng của Bao Bấgmt Đồng, vn là đwưa tay trắgmng nõn cho Lâm Dt Hiên. Lâm Dt Hiên thò tay trc tiếp sờUH nhẹ cổ tay của Vương NgữkI Yên, lp tứgmc một cổ lc lượng so với trước càng mạYZYnh trc tiếp lao qua, Lâm Dt Hiên trc tiếp đbFBem chân khí trong ngườwi vn chuyểBaUn một lầJwn, trc tiếp t tay trái bắin ra, lp tứJwc đgmánh ra một cái lỗ không nhỏ trên mt đBlnZbt.

    Cảwm giác đakNược tình huống của Vương Ngữi Yên so với trước càng hỏng bét, trong nội tâm Lâm Dt Hiên một hồi bc bội, vốn là trịao liu đImCã vô cùng khó khăn, hin tạMi càng là khó càng thêm khó, ngay thờLzEi đImCiểim Lâm Dt Hiên bc bội, Đoàn D lạgPi đFAi tới chen lờgmi nói:
    - Lâm công t, nếu như Vương cô nương không muốn, ngươi cầyn gì phảLIZi ép buộc?
    Vào lúc này trong nội tâm Đoàn D, Vương NgữEU Yên làm là đGúng, Vương NgữkI Yên nói chính là thánh chỉEU, hôm nay thấgmy Lâm Dt Hiên vy mà tạImCi bắIt buộc Vương NgữIM Yên, trong nội tâm Đoàn D không khỏi có chút khó chịakNu.

    - Lăn...

    Lâm Dt Hiên trc tiếp hướng v Đoàn D phn nộ quát một tiếng, Đoàn D không đCLLến chen vào, hắyn còn mc k, bây giờBl lạKzi không biết sống chết đmapến thuyết giáo cùng Lâm Dt Hiên, tht là đmáng chết, nếu như không phảLiOi Đoàn D mang Vương NgữZtK Yên đvCni, trảUHi qua đFAoạin đgmườICng này bôn tẩKzu, thì như thế nào sẽ làm chân khí trong cơ thểEU càng thêm không khống chế đZtKược.

    Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên nổi gin, không khỏi sợ tới mứNyc lui lạyi mấJwy bước, sau đgmó có chút khiếp đkIKzm mà nhìn Lâm Dt Hiên, ngượng ngùng nói không ra lờCLLi.

    Hin tạvGi Lâm Dt Hiên muốn một chưởng bổ Đoàn D cũng đnvgã có, vốn là tình huống trịni liu của Vương NgữBaU Yên tuy khó khăn, nhưng chỉZmI cầGn cẩImCn thn trịEU liu mấwy ngày, khỏi hn không nói chơi, nhưng hin tạgmi, coi như là Lâm Dt Hiên cũng không dám chắICc có thểZmI bảzGo trụ tánh mạEUng của Vương NgữCrB Yên.

    - Lâm công t, hin tạgmi thân thểni NgữbFB Yên rấZKt tốt, Lâm công t không cầpJgn lo lắZtKng cho ta.
    Vương NgữIC Yên thấvGy Lâm Dt Hiên ta hồ vì mình mà mt mày ủ rũ, ấgmn tượng đnZbối với Lâm Dt Hiên không khỏi đnZbã có một tia đBaUổi mới.

    - Ngươi cũng câm ming.
    Lâm Dt Hiên trc tiếp nhìn Vương NgữNy Yên quát lạCLLnh một tiếng, hắLiOn tht s là gin Vương NgữakN Yên không biết yêu quý chính mình, tình huống thân thểakN chênh lch đCrBến thế này, lạakNi vn đEUi theo Đoàn D ly khai Mạgmn Đà sơn trang, cô ta đJwây là sống đIủ rồi sao?

    Vương Ngữi Yên nghe điược Lâm Dt Hiên quát, trên mt không khỏi lộ ra một tia ủy khuấpJgt, t nhỏ đkIến lớn chưa tng có ngườvGi đIối đvGãi nàng như vy, ngườyi nào không yêu chìu nàng, quát lớn như thế, nàng còn đCLLúng lầgmn đaoakNu tiên nghe đZtKược, trong nội tâm ủy khuấakNt t nhiên khó có thểYZY nói hết.

    - Nàng có biết tình huống hin tạaoi của nàng bao nhiêu nghiêm trọng hay không?
    Lâm Dt Hiên chm rãi đImCè la gin trong lòng xuống, chm rãi hướng Vương NgữnZb Yên nói ra, hắNyn cũng biết hin tạZmIi tứNyc gin là vô dụng, vic cấICp bách trước tiên là đEUgP cho Vương NgữCrB Yên phối hợp mình trịbFB liu.

    Vương NgữKz Yên nhẹ nhàng lắaoc đnZbgmu, nàng đgPối với tình huống của mình cũng không phảEUi rấKzt rõ ràng, tuy Lâm Dt Hiên nói rấwt nghiêm trọng, nhưng mà nàng lạPi cảakNm giác thân thểZtK mình rấUt tốt, toàn thân tràn đnZbNyy sứBlc sống, phảPng phấEUt chưa bao giờUH tốt như vy qua. truyn đwược lấiy t website tung hoanh

    - Tình huống hin tạrnLi của nàng, nếu như không áp chế mà nói, muốn xem mt trờii ngày mai, trên cơ bảgmn rấgmt khó.
    Lâm Dt Hiên nhàn nhạZtKt nói, lờyi này của hắCLLn cũng không phảvCni nói chuyn git gân, mà là tình hình thc tế, theo tình huống này phát triểmn tiếp, chỉLzE sợ không đnZbến tối, thân thểmIg Vương NgữOi Yên sẽ gp chống đgPỡ không nổi.

    Vương NgữvG Yên nao nao, có chút khó có thểgm tin mà nhìn Lâm Dt Hiên, nàng như thế nào cũng không nghĩmIg tới tình huống của mình sẽ nghiêm trọng như thế, sống không quá ngày mai? Nàng chăm chú nhìn Lâm Dt Hiên, ta hồ đgmang xác đUgmnh, Lâm Dt Hiên có phảaoi nói chuyn git gân hay không.

    - Làm sao lạccvi như vy? BiểnZbu tiểaou thư rốt cuộc bịCLL bnh gì?
    Lúc này A Chu ở một bên cũng có chút git mình hỏi thăm, nàng như thế nào cũng không tin, trước mắzGt hoàn toàn không giống có vic gì, ngày mai cũng sống không đMến.

    - Được rồi, chúng ta tìm một khách sạrnLn, ta trước giúp ngươi ổn đIMnvgnh thoáng một phát lạZtKi nói.
    Lâm Dt Hiên nhìn Vương NgữZmI Yên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cho dù không có nhim vụ, hắPn cũng không có thểgP mở mắnit nhìn Vương NgữM Yên hương tiêu ngọc vn.

    Nghe đgPược Lâm Dt Hiên nói tình huống Vương Ngữi Yên nguy cơ như thế, Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên va rồi quát tháo, trc tiếp đccvến phía trước tìm một khách sạICn.

    Lâm Dt Hiên cùng đakNám ngườgmi Vương NgữG Yên thng tiếp đBlến khách sạLzEn, đniương nhiên đtGi theo cũng có Bao BấUt Đồng, lúc này Lâm Dt Hiên đnvgã cởi bỏ huyt đwZKo cho Bao BấNyt Đồng rồi, không thểOi không nói, có NhấtGt Dương ChỉNy s dụng, so sánh kim châm thun tin nhiu hơn.

    Đến khách sạgPn v sau, Lâm Dt Hiên trc tiếp thuê một gian phòng trọ, sau đLzEó mang theo Vương NgữZmI Yên đzGi vào.

    - Đến trên giườmng khoanh chân ngồi xuống.
    Va vào nhà, Lâm Dt Hiên lin nhàn nhạyt nói, hin tạakNi bin pháp duy nhấBaUt của hắakNn chính là lấmy mình dn đEUkIo, chm rãi khống chế chân khí cuồng bạnZbo kia.

    Vương NgữvG Yên sợ hãi nhìn Lâm Dt Hiên một cái, mới chm rãi đKzi tới bên giườpJgng, sau đzGó theo lờmapi khoanh chân ngồi ở trên giườMng.

    - ĐKzc tội.
    ChứpJgng kiến Vương NgữkI Yên chuẩzGn bịCLL tốt, Lâm Dt Hiên thng tiếp đZmIi tới, thò tay nhanh chóng đBaUiểEUm trên ngườLiOi Vương Ngữi Yên mấZtKy cái, sau đOió trong tay Lâm Dt Hiên trc tiếp một hồi biến ảZKo, phảGng phấMt hóa thành vô số cánh tay, đvCnồng thờmi điiểIm các nơi trên ngườaoi Vương NgữzG Yên, đZtKó cũng không phảICi thủ pháp NhấnZbt Dương ChỉI, mà là một loạLzEi kim châm, Lâm Dt Hiên hin tạUi dùng chỉgm thay châm.

    Chng qua là lp tứBaUc, Lâm Dt Hiên lin đCLLiểIm xuống trên ngườmi Vương NgữI Yên mấUHy chục chỉNy, mà vẻ mt Vương NgữBl Yên lạtGi xấzGu hổ và gin dữi mà nhìn v phía Lâm Dt Hiên, bởi vì va rồi Lâm Dt Hiên có đniiểICm vào nơi nhạNyy cảNym của nàng.

    - Ổn đPakNnh tâm tình, ta va rồi chng qua là giúp ngươi áp chế tốc điộ chân khí vn hành, nếu như tâm tình ngươi chấccvn đakNộng quá lớn mà nói, làm tấICt cảG va rồi lin uỗng phí.

 • Gửi lúc 5:54 Ngày 25/08/2013

  anhhungrom

  sao ko up nữa vậy ad,truyện này hay mà!

 • Gửi lúc 7:37 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sao up chậm quá

 • Gửi lúc 7:35 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sắp up chậm quá

 • Gửi lúc 0:14 Ngày 20/08/2013

  sinichimori

  tạm drop truyện này đi, dịch giả người ta ko dịch nữa rồi kìa.

 • Gửi lúc 16:50 Ngày 17/08/2013

  dragonrider

  Hay quá! Up tiếp đi AD! Lâu lâu có bộ đô thị hay...............

banner