Trang chủ / Tiên Hiệp / Lăng Thiên Mộng Huyễn / Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu


    Lăng Thiên Mộng Huyn
    Tác giảyx: Mc Mộng Trầgpon
    Chương 152: Tình huống chuyểZrrn biến xấhugu

    Nhóm DịucKch: Minhnguyet123
    Nguồn: Mê truyn

    - Nhanh dng tay, ta tùy ngươi trịqU liu là đPOược.
    Vương Ngữptb Yên thấQy Bao BấcEt Đồng vẻ mt thống khổ, không khỏi vội vàng nói.

    Nhìn biểJyu lộ của Vương NgữE Yên, Lâm Dt Hiên một hồi phin muộn, hắapLn là cứUu ngườji a, sao giống như ép duyên quá vy? BấlOt quá ngm lạPOi hiểnu lầrKtm lúc trước, cũng khó trách Vương NgữU Yên sẽ sinh ra tâm lý mâu thun đtjPối với hắgpon.

    - Đưa tay cho ta xem mạorch thoáng một phát.
    Lâm Dt Hiên dẹp loạSrEn phin muộn trong nội tâm thoáng một phát, chm rãi hướng Vương Ngữgpo Yên nói.

    Vương NgữZrr Yên vốn có chút không tình nguyn, nhưng chứxCxng kiến bộ dạtJng của Bao BấUt Đồng, vn là đrưa tay trắLZzng nõn cho Lâm Dt Hiên. Lâm Dt Hiên thò tay trc tiếp sờSrE nhẹ cổ tay của Vương Ngữr Yên, lp tứMSc một cổ lc lượng so với trước càng mạqUnh trc tiếp lao qua, Lâm Dt Hiên trc tiếp đKnem chân khí trong ngườEQi vn chuyểChan một lầrKtn, trc tiếp t tay trái bắChan ra, lp tứKJMc đLZzánh ra một cái lỗ không nhỏ trên mt đbUnt.

    CảElUm giác đorược tình huống của Vương NgữbU Yên so với trước càng hỏng bét, trong nội tâm Lâm Dt Hiên một hồi bc bội, vốn là trịMr liu đjtã vô cùng khó khăn, hin tạEi càng là khó càng thêm khó, ngay thờri đtJiểcEm Lâm Dt Hiên bc bội, Đoàn D lạzEqi đjui tới chen lờChai nói:
    - Lâm công t, nếu như Vương cô nương không muốn, ngươi cầMmn gì phảzEqi ép buộc?
    Vào lúc này trong nội tâm Đoàn D, Vương NgữGy Yên làm là đucKúng, Vương NgữcE Yên nói chính là thánh chỉn, hôm nay thấPOy Lâm Dt Hiên vy mà tạUqi bắElUt buộc Vương NgữW Yên, trong nội tâm Đoàn D không khỏi có chút khó chịzEqu.

    - Lăn...

    Lâm Dt Hiên trc tiếp hướng v Đoàn D phn nộ quát một tiếng, Đoàn D không đxCxến chen vào, hắPOn còn mc k, bây giờgpo lạxCxi không biết sống chết đKnến thuyết giáo cùng Lâm Dt Hiên, tht là đpWáng chết, nếu như không phảucKi Đoàn D mang Vương NgữU Yên đgpoi, trảapLi qua đZrroạapLn đnườrKtng này bôn tẩMSu, thì như thế nào sẽ làm chân khí trong cơ thểrj càng thêm không khống chế đptbược.

    Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên nổi gin, không khỏi sợ tới mứlyMc lui lạChai mấUqy bước, sau đSrEó có chút khiếp đSrEQm mà nhìn Lâm Dt Hiên, ngượng ngùng nói không ra lờLZzi.

    Hin tạqUi Lâm Dt Hiên muốn một chưởng bổ Đoàn D cũng đjã có, vốn là tình huống trịlyM liu của Vương NgữE Yên tuy khó khăn, nhưng chỉZrr cầUqn cẩptbn thn trịju liu mấory ngày, khỏi hn không nói chơi, nhưng hin tạhSMi, coi như là Lâm Dt Hiên cũng không dám chắzEqc có thểUq bảucKo trụ tánh mạnng của Vương NgữU Yên.

    - Lâm công t, hin tạbUi thân thểpW NgữCha Yên rấhSMt tốt, Lâm công t không cầtJn lo lắhugng cho ta.
    Vương NgữtjP Yên thấMmy Lâm Dt Hiên ta hồ vì mình mà mt mày ủ rũ, ấnn tượng đLZzối với Lâm Dt Hiên không khỏi đapLã có một tia đqUổi mới.

    - Ngươi cũng câm ming.
    Lâm Dt Hiên trc tiếp nhìn Vương NgữJy Yên quát lạhSMnh một tiếng, hắLZzn tht s là gin Vương NgữPO Yên không biết yêu quý chính mình, tình huống thân thểrKt chênh lch đorến thế này, lạri vn đPOi theo Đoàn D ly khai MạMrn Đà sơn trang, cô ta đEQây là sống đjtủ rồi sao?

    Vương Ngữr Yên nghe đrược Lâm Dt Hiên quát, trên mt không khỏi lộ ra một tia ủy khuấMSt, t nhỏ đcEến lớn chưa tng có ngườWi đyxối đhugãi nàng như vy, ngườUi nào không yêu chìu nàng, quát lớn như thế, nàng còn đtjPúng lầJyn đJMflu tiên nghe đLZzược, trong nội tâm ủy khuấjt t nhiên khó có thểrKt nói hết.

    - Nàng có biết tình huống hin tạlOi của nàng bao nhiêu nghiêm trọng hay không?
    Lâm Dt Hiên chm rãi đEQè la gin trong lòng xuống, chm rãi hướng Vương NgữJy Yên nói ra, hắUqn cũng biết hin tạjui tứgpoc gin là vô dụng, vic cấMmp bách trước tiên là đlyMxCx cho Vương NgữJ Yên phối hợp mình trịr liu.

    Vương NgữLZz Yên nhẹ nhàng lắhSMc đMmfjGu, nàng đSrEối với tình huống của mình cũng không phảqUi rấMSt rõ ràng, tuy Lâm Dt Hiên nói rấlyMt nghiêm trọng, nhưng mà nàng lạMfli cảKnm giác thân thểMfl mình rấjt tốt, toàn thân tràn đcEory sứJyc sống, phảChang phấjut chưa bao giờMfl tốt như vy qua.

    - Tình huống hin tạptbi của nàng, nếu như không áp chế mà nói, muốn xem mt trờlOi ngày mai, trên cơ bảfjGn rấGyt khó.
    Lâm Dt Hiên nhàn nhạElUt nói, lờKJMi này của hắqUn cũng không phảapLi nói chuyn git gân, mà là tình hình thc tế, theo tình huống này phát triểptbn tiếp, chỉqU sợ không đGyến tối, thân thểE Vương NgữbU Yên sẽ gp chống đapLỡ không nổi.

    Vương NgữfjG Yên nao nao, có chút khó có thểPO tin mà nhìn Lâm Dt Hiên, nàng như thế nào cũng không nghĩn tới tình huống của mình sẽ nghiêm trọng như thế, sống không quá ngày mai? Nàng chăm chú nhìn Lâm Dt Hiên, ta hồ đhSMang xác đUqrjnh, Lâm Dt Hiên có phảQi nói chuyn git gân hay không.

    - Làm sao lạtjPi như vy? BiểPOu tiểEu thư rốt cuộc bịtjP bnh gì?
    Lúc này A Chu ở một bên cũng có chút git mình hỏi thăm, nàng như thế nào cũng không tin, trước mắJt hoàn toàn không giống có vic gì, ngày mai cũng sống không đapLến.

    - Được rồi, chúng ta tìm một khách sạMrn, ta trước giúp ngươi ổn đrrKtnh thoáng một phát lạhSMi nói.
    Lâm Dt Hiên nhìn Vương Ngữr Yên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cho dù không có nhim vụ, hắMmn cũng không có thểKn mở mắOOht nhìn Vương NgữZrr Yên hương tiêu ngọc vn.

    Nghe đjược Lâm Dt Hiên nói tình huống Vương NgữMm Yên nguy cơ như thế, Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên va rồi quát tháo, trc tiếp đSrEến phía trước tìm một khách sạapLn.

    Lâm Dt Hiên cùng đUám ngườgpoi Vương NgữtJ Yên thng tiếp đhugến khách sạChan, đxCxương nhiên đKni theo cũng có Bao BấMflt Đồng, lúc này Lâm Dt Hiên đWã cởi bỏ huyt đzEqEo cho Bao BấChat Đồng rồi, không thểqU không nói, có NhấtjPt Dương Chỉj s dụng, so sánh kim châm thun tin nhiu hơn.

    Đến khách sạorn v sau, Lâm Dt Hiên trc tiếp thuê một gian phòng trọ, sau đrjó mang theo Vương NgữapL Yên đptbi vào.

    - Đến trên giườJyng khoanh chân ngồi xuống.
    Va vào nhà, Lâm Dt Hiên lin nhàn nhạWt nói, hin tạrji bin pháp duy nhấKnt của hắpWn chính là lấptby mình dn đMmUqo, chm rãi khống chế chân khí cuồng bạoro kia.

    Vương NgữU Yên sợ hãi nhìn Lâm Dt Hiên một cái, mới chm rãi đgpoi tới bên giườMmng, sau đucKó theo lờUi khoanh chân ngồi ở trên giườKJMng.

    - ĐKJMc tội.
    ChứJng kiến Vương NgữtjP Yên chuẩrKtn bịElU tốt, Lâm Dt Hiên thng tiếp đzEqi tới, thò tay nhanh chóng đtjPiểUqm trên ngườqUi Vương Ngữr Yên mấqUy cái, sau đUó trong tay Lâm Dt Hiên trc tiếp một hồi biến ảPOo, phảorng phấtJt hóa thành vô số cánh tay, đUồng thờfjGi đbUiểyxm các nơi trên ngườucKi Vương NgữE Yên, đlOó cũng không phảPOi thủ pháp NhấOOht Dương Chỉju, mà là một loạMfli kim châm, Lâm Dt Hiên hin tạni dùng chỉzEq thay châm.

    Chng qua là lp tứtjPc, Lâm Dt Hiên lin đUiểorm xuống trên ngườri Vương NgữzEq Yên mấKny chục chỉpW, mà vẻ mt Vương NgữQ Yên lạlOi xấGyu hổ và gin dữor mà nhìn v phía Lâm Dt Hiên, bởi vì va rồi Lâm Dt Hiên có đniểCham vào nơi nhạKJMy cảapLm của nàng.

    - Ổn đhSMrnh tâm tình, ta va rồi chng qua là giúp ngươi áp chế tốc đnộ chân khí vn hành, nếu như tâm tình ngươi chấEQn đrjộng quá lớn mà nói, làm tấQt cảlyM va rồi lin uỗng phí.

 • Gửi lúc 5:54 Ngày 25/08/2013

  anhhungrom

  sao ko up nữa vậy ad,truyện này hay mà!

 • Gửi lúc 7:37 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sao up chậm quá

 • Gửi lúc 7:35 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sắp up chậm quá

 • Gửi lúc 0:14 Ngày 20/08/2013

  sinichimori

  tạm drop truyện này đi, dịch giả người ta ko dịch nữa rồi kìa.

 • Gửi lúc 16:50 Ngày 17/08/2013

  dragonrider

  Hay quá! Up tiếp đi AD! Lâu lâu có bộ đô thị hay...............