Trang chủ / Tiên Hiệp / Lăng Thiên Mộng Huyễn / Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Chương 152 : Tình huống chuyển biến xấu


    Lăng Thiên Mộng Huyn
    Tác giảzHg: Mc Mộng Trầidn
    Chương 152: Tình huống chuyểAMNn biến xấBHlu

    Nhóm DịKch: Minhnguyet123
    Nguồn: Mê truyn

    - Nhanh dng tay, ta tùy ngươi trịFH liu là đHHyược.
    Vương NgữQB Yên thấwBCy Bao BấSGt Đồng vẻ mt thống khổ, không khỏi vội vàng nói.

    Nhìn biểxnWu lộ của Vương NgữyC Yên, Lâm Dt Hiên một hồi phin muộn, hắBn là cứQadu ngườGtzi a, sao giống như ép duyên quá vy? Bấat quá ngm lạMGi hiểJJUu lầlGm lúc trước, cũng khó trách Vương NgữHHy Yên sẽ sinh ra tâm lý mâu thun đBHlối với hắzHgn.

    - Đưa tay cho ta xem mạGch thoáng một phát.
    Lâm Dt Hiên dẹp loạQadn phin muộn trong nội tâm thoáng một phát, chm rãi hướng Vương NgữCQG Yên nói.

    Vương NgữJJU Yên vốn có chút không tình nguyn, nhưng chứHang kiến bộ dạgSvng của Bao BấKt Đồng, vn là đmXưa tay trắCQGng nõn cho Lâm Dt Hiên. Lâm Dt Hiên thò tay trc tiếp sờG nhẹ cổ tay của Vương NgữxnW Yên, lp tứvFc một cổ lc lượng so với trước càng mạRihnh trc tiếp lao qua, Lâm Dt Hiên trc tiếp đBem chân khí trong ngườHi vn chuyểGZGn một lầHan, trc tiếp t tay trái bắXn ra, lp tứUGSc đAMNánh ra một cái lỗ không nhỏ trên mt đomgGKt.

    CảHHym giác đmXược tình huống của Vương NgữB Yên so với trước càng hỏng bét, trong nội tâm Lâm Dt Hiên một hồi bc bội, vốn là trịp liu đdUã vô cùng khó khăn, hin tạWCi càng là khó càng thêm khó, ngay thờvFi đBiểgSvm Lâm Dt Hiên bc bội, Đoàn D lạCQGi đGpi tới chen lờzHgi nói:
    - Lâm công t, nếu như Vương cô nương không muốn, ngươi cầHHyn gì phảLozi ép buộc?
    Vào lúc này trong nội tâm Đoàn D, Vương Ngữnb Yên làm là đXúng, Vương Ngữid Yên nói chính là thánh chỉxnW, hôm nay thấxnWy Lâm Dt Hiên vy mà tạRihi bắBt buộc Vương NgữB Yên, trong nội tâm Đoàn D không khỏi có chút khó chịZwLu.

    - Lăn...

    Lâm Dt Hiên trc tiếp hướng v Đoàn D phn nộ quát một tiếng, Đoàn D không đKến chen vào, hắGn còn mc k, bây giờF lạmXi không biết sống chết đGZGến thuyết giáo cùng Lâm Dt Hiên, tht là đHáng chết, nếu như không phảJJUi Đoàn D mang Vương NgữQad Yên đvFi, trảCQGi qua đomgoạGpn đGZGườQadng này bôn tẩSGu, thì như thế nào sẽ làm chân khí trong cơ thểlG càng thêm không khống chế đGược.

    Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên nổi gin, không khỏi sợ tới mứtRAc lui lạazi mấSGy bước, sau điMó có chút khiếp đFHHm mà nhìn Lâm Dt Hiên, ngượng ngùng nói không ra lờCQGi.

    Hin tạXi Lâm Dt Hiên muốn một chưởng bổ Đoàn D cũng đzGiã có, vốn là tình huống trịFH liu của Vương NgữC Yên tuy khó khăn, nhưng chỉlG cầCQGn cẩWCn thn trịAMN liu mấHHyy ngày, khỏi hn không nói chơi, nhưng hin tạdUi, coi như là Lâm Dt Hiên cũng không dám chắUGSc có thểF bảGo trụ tánh mạRihng của Vương NgữUGS Yên.

    - Lâm công t, hin tạvFi thân thểdU Ngữomg Yên rấmXt tốt, Lâm công t không cầGKn lo lắHang cho ta.
    Vương NgữC Yên thấnby Lâm Dt Hiên ta hồ vì mình mà mt mày ủ rũ, ấAMNn tượng đgKối với Lâm Dt Hiên không khỏi đHHyã có một tia đaổi mới.

    - Ngươi cũng câm ming.
    Lâm Dt Hiên trc tiếp nhìn Vương NgữyC Yên quát lạtRAnh một tiếng, hắFn tht s là gin Vương NgữzHg Yên không biết yêu quý chính mình, tình huống thân thểa chênh lch đidến thế này, lạgSvi vn đGZGi theo Đoàn D ly khai MạGn Đà sơn trang, cô ta đHaây là sống đhKủ rồi sao?

    Vương NgữF Yên nghe đgSvược Lâm Dt Hiên quát, trên mt không khỏi lộ ra một tia ủy khuấXt, t nhỏ điMến lớn chưa tng có ngườxnWi đGZGối đKãi nàng như vy, ngườNni nào không yêu chìu nàng, quát lớn như thế, nàng còn đGKúng lầBHln đlGCQGu tiên nghe đHaược, trong nội tâm ủy khuấhKt t nhiên khó có thểGp nói hết.

    - Nàng có biết tình huống hin tạomgi của nàng bao nhiêu nghiêm trọng hay không?
    Lâm Dt Hiên chm rãi đFè la gin trong lòng xuống, chm rãi hướng Vương NgữmX Yên nói ra, hắxnWn cũng biết hin tạQBi tứyCc gin là vô dụng, vic cấBHlp bách trước tiên là đgSvUGS cho Vương Ngữa Yên phối hợp mình trịSQx liu.

    Vương NgữNn Yên nhẹ nhàng lắFc đdUiMu, nàng đJJUối với tình huống của mình cũng không phảMGi rấAMNt rõ ràng, tuy Lâm Dt Hiên nói rấiMt nghiêm trọng, nhưng mà nàng lạlGi cảCm giác thân thểgSv mình rấBt tốt, toàn thân tràn đJJUFHy sứwBCc sống, phảazng phấhKt chưa bao giờp tốt như vy qua.

    - Tình huống hin tạdUi của nàng, nếu như không áp chế mà nói, muốn xem mt trờyCi ngày mai, trên cơ bảwBCn rấhKt khó.
    Lâm Dt Hiên nhàn nhạazt nói, lờlGi này của hắSGn cũng không phảlGi nói chuyn git gân, mà là tình hình thc tế, theo tình huống này phát triểFHn tiếp, chỉgSv sợ không đGến tối, thân thểJJU Vương NgữhK Yên sẽ gp chống đlGỡ không nổi.

    Vương NgữG Yên nao nao, có chút khó có thểgSv tin mà nhìn Lâm Dt Hiên, nàng như thế nào cũng không nghĩCQG tới tình huống của mình sẽ nghiêm trọng như thế, sống không quá ngày mai? Nàng chăm chú nhìn Lâm Dt Hiên, ta hồ đidang xác đomgBnh, Lâm Dt Hiên có phảKi nói chuyn git gân hay không.

    - Làm sao lạCQGi như vy? BiểGpu tiểWCu thư rốt cuộc bịSQx bnh gì?
    Lúc này A Chu ở một bên cũng có chút git mình hỏi thăm, nàng như thế nào cũng không tin, trước mắXt hoàn toàn không giống có vic gì, ngày mai cũng sống không đHến.

    - Được rồi, chúng ta tìm một khách sạzGin, ta trước giúp ngươi ổn đQadFnh thoáng một phát lạAMNi nói.
    Lâm Dt Hiên nhìn Vương NgữSQx Yên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cho dù không có nhim vụ, hắLozn cũng không có thểUGS mở mắBHlt nhìn Vương NgữK Yên hương tiêu ngọc vn.

    Nghe đQBược Lâm Dt Hiên nói tình huống Vương NgữFH Yên nguy cơ như thế, Đoàn D nhìn Lâm Dt Hiên va rồi quát tháo, trc tiếp đazến phía trước tìm một khách sạzHgn.

    Lâm Dt Hiên cùng đCQGám ngườZwLi Vương NgữQad Yên thng tiếp đHHyến khách sạGpn, đgKương nhiên đpi theo cũng có Bao BấZwLt Đồng, lúc này Lâm Dt Hiên đyCã cởi bỏ huyt đBiMo cho Bao BấUGSt Đồng rồi, không thểzGi không nói, có NhấGtzt Dương ChỉxnW s dụng, so sánh kim châm thun tin nhiu hơn.

    Đến khách sạJJUn v sau, Lâm Dt Hiên trc tiếp thuê một gian phòng trọ, sau đBó mang theo Vương NgữiM Yên đomgi vào.

    - Đến trên giườhKng khoanh chân ngồi xuống.
    Va vào nhà, Lâm Dt Hiên lin nhàn nhạSQxt nói, hin tạgKi bin pháp duy nhấzHgt của hắFn chính là lấzGiy mình dn đazHgo, chm rãi khống chế chân khí cuồng bạJJUo kia.

    Vương NgữX Yên sợ hãi nhìn Lâm Dt Hiên một cái, mới chm rãi đHHyi tới bên giườGpng, sau đzGió theo lờnbi khoanh chân ngồi ở trên giườXng.

    - ĐHHyc tội.
    ChứHHyng kiến Vương NgữwBC Yên chuẩFHn bịzHg tốt, Lâm Dt Hiên thng tiếp đGZGi tới, thò tay nhanh chóng đGZGiểAMNm trên ngườyCi Vương NgữiM Yên mấGKy cái, sau đRihó trong tay Lâm Dt Hiên trc tiếp một hồi biến ảhKo, phảAMNng phấNnt hóa thành vô số cánh tay, đgSvồng thờBHli đBiểKm các nơi trên ngườRihi Vương NgữX Yên, đRihó cũng không phảzGii thủ pháp Nhấpt Dương ChỉzHg, mà là một loạgSvi kim châm, Lâm Dt Hiên hin tạtRAi dùng chỉlG thay châm.

    Chng qua là lp tứQadc, Lâm Dt Hiên lin đgKiểXm xuống trên ngườdUi Vương NgữMG Yên mấFy chục chỉX, mà vẻ mt Vương NgữHa Yên lạazi xấdUu hổ và gin dữzGi mà nhìn v phía Lâm Dt Hiên, bởi vì va rồi Lâm Dt Hiên có đomgiểGpm vào nơi nhạHy cảdUm của nàng.

    - Ổn đmXFHnh tâm tình, ta va rồi chng qua là giúp ngươi áp chế tốc đUGSộ chân khí vn hành, nếu như tâm tình ngươi chấCn đzHgộng quá lớn mà nói, làm tấwBCt cảvF va rồi lin uỗng phí.

 • Gửi lúc 5:54 Ngày 25/08/2013

  anhhungrom

  sao ko up nữa vậy ad,truyện này hay mà!

 • Gửi lúc 7:37 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sao up chậm quá

 • Gửi lúc 7:35 Ngày 24/08/2013

  headlesshorseman

  truyện này hay mà sắp up chậm quá

 • Gửi lúc 0:14 Ngày 20/08/2013

  sinichimori

  tạm drop truyện này đi, dịch giả người ta ko dịch nữa rồi kìa.

 • Gửi lúc 16:50 Ngày 17/08/2013

  dragonrider

  Hay quá! Up tiếp đi AD! Lâu lâu có bộ đô thị hay...............