Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 8 00: Bất hủ, trấn.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 8 00: Bất hủ, trấn.
Kiếm ĐDo Độc Tôn
Tác giảnfn: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 800: BấuXat hủ, trấGQPn.

Nhóm dịTPch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.euĐôi mắSMt màu vàng ánh xanh thanh tĩnAnh đadột nhiên nổi lên hung quang, thân hình của Qủy Mộc Vương chấPan đuXaộng, càng nhiu đGWYng mạYn màu đGTen bắwGJn ra ngoài, mấuXay sợi đaXSBGung mạNTtn này cũng không công kích Dip TrầfCWn mà là phong tỏa không gian bên ngoài của hai ngườnfni, tạado thành một cái thiên la đWBTaXSa võng, không đdPườdNng nào thoát.

- Kim chi liên y!

Dip TrầTGPn không dám sơ xuấYt, một kiếm xuấRjt ra, phá hư dây leo quanh thân.

TạnuNp sát tạuDp sát!

Thương thương thương thương thương...

Mấnfny sợi dây leo cứGQPng rắton vượt quá sứaXSc tưởng tượng của Dip TrầXtn, sau khi chém đoYt hơn mườtnui sợi thì kiếm khí lin không còn sứJOc nữfCWa.

- Phá!

Một chiêu phá không ra, kiếm thế của Dip Trầadn lin biến đTDổi, càng nhiu liên y màu ám kim lin phóng xuấdNt ra, khiến cho phạCxom vi vài trăm trượng xung quanh biến thành một khu toàn ánh ám kim, mấfCWy sợi dây leo đTPược quán chú yêu lc dưới nhiu đmQợt trùng kích của Dip TrầuDn thì bắGTt đDJOu tan vỡ, sau đondó nát vụn.

- Sát chiêu liên phát?

Qủy Mộc Vương thoáng biến sắaXSc.

- Tán hồn quyn!

Nắtgm tay to cỡ cái bát, Qủy Mộc Vương một quyn đDToổi hướng đQánh tới chỗ của Dip TrầwGJn, một quyn va ra thì tạtoo thành tiếng nổ lớn, kẻ khác tâm phin ý loạkn, khí huyết sôi trào, căn bảCxon không thểIY tp trung khảCxo năng chú ý, ngườoQi tâm trí thiếu kiên đGTdNnh thì lp tứIYc sẽ thua trn, rơi vào trạDng thái bế tắxbIc.

- Kim chi cuồng tiêu!

Chân nguyên vn chuyểDn tới cc hạGWn, Dip TrầGWn một kiếm nghênh tới, dùng một chiêu kiếm cc mạXdanh, Qủy Mộc Vương không phảbki Liu Vô Kiếm, dù cho chỉA là một chiêu bình thườjng cũng phảnAi toàn lc ứfCWng phó.

Oanh!

Kình khí cc lớn bạxbIo phát, phong tỏa mấCxoy sợi dây leo bốn phía, nhưng không có dấdPu hiu dng lạadi, mà dây ở bên ngoài rng cây thì toàn bộ gãy nát, một sợi gãy một sợi.

Bấat quá nơi này nằjm trong cấam đnuNPa, không gian thp phầGTn kiên cố, năng lượng lan tỏa đTDã bịdN giới hạuXan không ít, hơn nữNTta cây cối bên dưới cũng không phảadi bình thườwGJng mà là ngụy linh thụ ở gầmQn linh thụ, cho nên phạRjm vi lan tỏa cũng không xa, chỉRj có một hai dm.

- A?

Dip TrầfCWn đNTtột nhiên kêu lên một tiếng đRjau đtoớn, hóa ra là một quyn của Qủy Mộc Vương, ngoạaXSi tr quyn kình ra còn ẩCxon chứoa một cổ lc lượng hút đNTti sinh cơ, chân nguyên không thểY ngăn cảGWn, một phầeetn sắadp suy yếu đSMã tác dụng lên ngườxbIi hắondn, làm bạIYi hoạoi sinh cơ trong ngườxbIi hắPRtn.

- Dit!

Kiếm ý hủy dit bạnAo phát, Dip TrầdNn phảeetn trit lạGTi cỗ lc lượng này.

- Chiêu thứTP ba, Tán hồn dit phách, tru sát!

Hai mắmQt của Qủy Mộc Vương lạwGJnh lẽo, dùng tới sát chiêu cc cao, hắYn nói ba chiêu giảWi quyết Dip Trầbkn, t nhiên sẽ không nương tay, một chiêu này, đDToối phương nhấxbIt đQknh phảRji chết, bởi vì uy lc của Tán hồn dit phách chính là gấRjp ba lầtnun tán hồn quyn, quyn kình càng thêm bá đmQTPo, thành loa toàn bộ phát lc.

Ô ô ô ô ô ô...

Tiếng quỷ khóc sói gào nỉoQ non vang vọng đYGQPt trờtoi, đQng nói là Dip TrầDTon, ngay cảRj ba ngườwGJi Mộ Dung Khuynh Thành và Yến Phượng Phượng cũng phảPi dng tóc gáy, hàn ý nhp thểa.

Đôi cánh phía sau của Mộ Dung Khuynh Thành căng thng tới cc hạGQPn, một cỗ thiên phú ma lc thun theo sí bàng căn bộ quán nhp tới trên ngón tay của nàng, chỉPRt cầnuNn Dip Trầeetn có một chút nguy hiểtgm thì nàng nhấGWt đbkRjnh sẽ xuấxbIt ra Thiên ma chỉIY cườkng đSMaXSi nhấbkt này, vy còn chưa đtoủ, nàng âm thầdNm đPRtiu ra một phầton ma lc tinh hoa, kết hợp với ma lc bảPn thân, trong nhấGQPt thờuwDi, ma ý quanh thân đAGWi thịdPnh, giống như một nàng công chúa ma tộc.

- Một chiêu này phảondi tiếp đDược.

Dip TrầYn huýt sáo một tiếng, chân nguyên dâng lên rồi bạdNo phát, Hoàng kim kiếm nằjm tỏng vỏ ở sau lưng bắnfnn ra một cái, kiếm ý hủy dit bao trùm bên trên, sau đuwDó mang theo kiếm khí sắDToc bén vô cùng, tru sát vạaXSn tà bắGQPn ra, trên đxbIườXdang đbki, sinh cơ toàn bộ đuDu bịxbI hủy dit, so với tán hồn dit phách của Qủy Mộc Vương cũng không kém chút nào.

Băng!

Quyn kình và hoàng kim kiếm đRjụng vào nhau, hai cỗ lc lượng khác nhau luân phiên trùng kích đmQối phương, đku t chiếm na bầtgu trờtgi, lc lượng tiêu dit sinh cơ và kiếm ý hủy dit vô hình giao phong, khó phân thắong bạYi, đbku mang tới ảXdanh hưởng rấdNt lớn cho đPRtối phương.

- Ng kiếm thut!

Qủy Mộc Vương chớp mắxbIt một cái. truyn cp nht nhanh nhấnfnt tạGQPi tung hoanh chấuwDm com

Dát chi dát chi!

Tiếng kim loạSMi khiến cho ngườAi khác ê răng vang lên, mũi kiếm của Hoàng kim kiếm cư nhiên dưới tác dụng của quyn kình lin uốn cong lạDToi, hóa ra tán hồn dit phách này là phát lc theo hình xoắTGPn ốc, vô cùng bá đxbIJOo và xảnAo quyt, Hoàng kim kiếm tuy là vô cùng cứadng rắXtn, nhưng dù sao cũng chỉCxo là thượng phẩjm bảfCWo khí, làm sao chống đwGJđaXSược công kích của Bán Bộ Vương GiảaXS, hơi có chút tổn hạTDi, chân nguyên lộ ra.

- Không ổn!

Trong mắPt Dip Trầan hin lên một đTGPmQo hàn quang, kiếm chỉond nhấWt dn, hoàng kim kiếm lin chia làm ba, hai đGWWo kiếm ảTPnh một trái một phảuDi tấJOn công Qủy Mộc Vương, mà bảkn thểfCW hoàng kim kiếm ở giữNTta thì bịto quyn kình đadánh tan, bay ngược ra ngoài, quyn kình thế như chẻ tre mang theo uy lc hút đPai sinh cơ nhằRjm v phía Dip TrầNTtn.

- BấSMt hủ, trấnuNn!

Làm xong tấxbIt cảo chuyn này, Dip TrầXtn mt không đtgổi sắBGuc, chỉxbI là nhãn thầRjn lạAnh hơn, khẽ quát một tiếng, một cổ khí tứac bấQt dit lp tứRjc tràn ngp quanh thân.

Phốc!

Phun ra một ngụm nghịWch huyết, Dip TrầXdan bịA quyn kình đYánh bay ra ngoài, bấaXSt quá chỉGT là bịD thương một chút, không ảnfnnh hưởng tới sinh cơ trong ngườTPi, thờadi khắac mấGWu chốt, hắdPn đYã xuấGQPt ra kiếm ý bấDTot hủ chưa tng x dụng, ngăn cảjn cỗ sứtgc mạXtnh hút đPai sinh cơ kia, v phầbkn quyn kình tuy là đWBTtnu thương hắan, nhưng hắnAn cũng không sợ, có bấuwDt t chi thân, mc k là ngoạWi thương hay nội thương, đku có thểa khôi phục trong nháy mắwGJt, tr phi thương thế quá nghiêm trọng mà thôi.

Đánh bịa thương Dip Trầnfnn, chính Qủy Mộc Vương cũng không khá hơn, chân nguyên phi kiếm phân hóa ra kia tốc đDộ cc kỳ nhanh, lấBGuy khảDTo năng phảuwDn ứuDng của hắuwDn cũng chỉto có thểXda đYánh văng đaXSược một đDToRjo trong đPaó, sau đtnuó bịj một đuDIYo khác chém trúng hộ thểPRt yêu lc, trùng kích khiến cho hắAn khí huyết sôi trào, liên tục lui v sau.

- Thiên ma chỉPRt!

Nhưng đTDúng vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành hung hãn phát đoQộng công kích, chỉa lc màu đGWen đnuNột phá s phong tỏa của đGWám dây leo, hóa thành một quảTD mt trờnfni nhỏ oanh hướng Qủy Mộc Vương.

Qủy Mộc Vương nhìn cũng không nhìn, phẩoy tay một cái, quảxbI cầuwDu màu đdPen đtgó lin hôi phi yên dit, hắuXan dùng dây leo phong tỏa bốn phía không phảuDi là không có đdPtoo lý, chính là vì đxbIk phòng nga kẻ khác tiếp vin, hơn nữaXSa cho dù tiếp vin thì sứadc mạGQPnh cũng sẽ suy yếu không ít, làm sao tổn thương tới hắwGJn đGWược.

- Niết bàn chi hỏa!

Công kích của Yến Phượng Phượng theo sát phía sau, hỏa dim bấnfnt dit oanh kích lên dây keo, dây leo lin cháy ngay lp tứkc, yêu lc của bán bộ yêu vương cũng vô pháp tiêu dit, hỏa dim theo dây leo cấPRtp tốc lan v phía bảan thểa của Qủy Mộc Vương, chỉto cầDTon bịtnu niết bàn chi hỏa đaXSốt trúng thì cho dù hắNTtn có là bán bộ yêu vương cũng phảPi khốn đondốn một phen, đaXSây là thiên phú của tư chấDt thượng phẩJOm của thanh phượng, không ai có thểBGu đPakch nổi.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!