Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 8 00: Bất hủ, trấn.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 8 00: Bất hủ, trấn.
Kiếm ĐgOo Độc Tôn
Tác giảY: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 800: BấAxt hủ, trấngTn.

Nhóm dịVch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.eu nguồn tunghoanh.comĐôi mắxt màu vàng ánh xanh thanh tĩdaTnh đTbột nhiên nổi lên hung quang, thân hình của Qủy Mộc Vương chấuon đQpMộng, càng nhiu đVWuAng mạQn màu đmten bắlPn ra ngoài, mấaQy sợi đujoXmAng mạYQAn này cũng không công kích Dip TrầWuAn mà là phong tỏa không gian bên ngoài của hai ngườgOi, tạBgYo thành một cái thiên la đIYgnWa võng, không đYườXmAng nào thoát.

- Kim chi liên y!

Dip Trầujon không dám sơ xuấIYt, một kiếm xuấujot ra, phá hư dây leo quanh thân.

TạiVp sát tạIYp sát!

Thương thương thương thương thương...

MấQpMy sợi dây leo cứgTng rắmtn vượt quá sứngTc tưởng tượng của Dip TrầCmn, sau khi chém đMSIYt hơn mườAHi sợi thì kiếm khí lin không còn sứiVc nữgTa.

- Phá!

Một chiêu phá không ra, kiếm thế của Dip TrầTn lin biến đTbổi, càng nhiu liên y màu ám kim lin phóng xuấIYt ra, khiến cho phạgwgm vi vài trăm trượng xung quanh biến thành một khu toàn ánh ám kim, mấAkly sợi dây leo đogDược quán chú yêu lc dưới nhiu đTNpợt trùng kích của Dip TrầgTn thì bắIYt đBgYCmu tan vỡ, sau đYQAó nát vụn.

- Sát chiêu liên phát?

Qủy Mộc Vương thoáng biến sắgOc.

- Tán hồn quyn!

NắUuDm tay to cỡ cái bát, Qủy Mộc Vương một quyn đaQổi hướng đuoánh tới chỗ của Dip Trầtn, một quyn va ra thì tạto thành tiếng nổ lớn, kẻ khác tâm phin ý loạwgn, khí huyết sôi trào, căn bảQn không thểgwg tp trung khảogD năng chú ý, ngườgwgi tâm trí thiếu kiên đngTYQAnh thì lp tứAHc sẽ thua trn, rơi vào trạwhng thái bế tắWWBc.

- Kim chi cuồng tiêu!

Chân nguyên vn chuyểDpn tới cc hạmtn, Dip Trầujon một kiếm nghênh tới, dùng một chiêu kiếm cc mạaQnh, Qủy Mộc Vương không phảti Liu Vô Kiếm, dù cho chỉDp là một chiêu bình thườwhng cũng phảWuAi toàn lc ứhng phó.

Oanh!

Kình khí cc lớn bạpFo phát, phong tỏa mấYy sợi dây leo bốn phía, nhưng không có dấmu hiu dng lạxi, mà dây ở bên ngoài rng cây thì toàn bộ gãy nát, một sợi gãy một sợi.

BấgnWt quá nơi này nằTm trong cấgnWm đQdaTa, không gian thp phầhn kiên cố, năng lượng lan tỏa đIYã bịWWB giới hạIYn không ít, hơn nữMSa cây cối bên dưới cũng không phảoUoi bình thườTNpng mà là ngụy linh thụ ở gầVn linh thụ, cho nên phạYQAm vi lan tỏa cũng không xa, chỉoUo có một hai dm.

- A?

Dip Trầgwgn đpFột nhiên kêu lên một tiếng đpFau đXmAớn, hóa ra là một quyn của Qủy Mộc Vương, ngoạBgYi tr quyn kình ra còn ẩAxn chứTNpa một cổ lc lượng hút đNii sinh cơ, chân nguyên không thểMS ngăn cảgnWn, một phầTbn sắTbp suy yếu đBgYã tác dụng lên ngườNmIi hắdaTn, làm bạjiwi hoạpzi sinh cơ trong ngườgnWi hắngTn.

- Dit!

Kiếm ý hủy dit bạgnWo phát, Dip Trầmn phảaQn trit lạgwgi cỗ lc lượng này.

- Chiêu thứQ ba, Tán hồn dit phách, tru sát!

Hai mắTNpt của Qủy Mộc Vương lạwgnh lẽo, dùng tới sát chiêu cc cao, hắPNXn nói ba chiêu giảpi quyết Dip TrầTNpn, t nhiên sẽ không nương tay, một chiêu này, đmối phương nhấCmt đAklAklnh phảNii chết, bởi vì uy lc của Tán hồn dit phách chính là gấaQp ba lầYQAn tán hồn quyn, quyn kình càng thêm bá đgOmto, thành loa toàn bộ phát lc.

Ô ô ô ô ô ô...

Tiếng quỷ khóc sói gào nỉgnW non vang vọng đMSVt trờWWBi, đAxng nói là Dip TrầQn, ngay cảujo ba ngườQpMi Mộ Dung Khuynh Thành và Yến Phượng Phượng cũng phảNmIi dng tóc gáy, hàn ý nhp thểgO.

Đôi cánh phía sau của Mộ Dung Khuynh Thành căng thng tới cc hạkIn, một cỗ thiên phú ma lc thun theo sí bàng căn bộ quán nhp tới trên ngón tay của nàng, chỉuo cầwgn Dip TrầiVn có một chút nguy hiểmtm thì nàng nhấAxt đkIoUonh sẽ xuấNit ra Thiên ma chỉmt cườXmAng đkIpzi nhấht này, vy còn chưa đkIủ, nàng âm thầwhm đQpMiu ra một phầTNpn ma lc tinh hoa, kết hợp với ma lc bảBgYn thân, trong nhấNmIt thờgnWi, ma ý quanh thân đCmTNpi thịAHnh, giống như một nàng công chúa ma tộc.

- Một chiêu này phảujoi tiếp điVược.

Dip TrầVn huýt sáo một tiếng, chân nguyên dâng lên rồi bạogDo phát, Hoàng kim kiếm nằPNXm tỏng vỏ ở sau lưng bắQn ra một cái, kiếm ý hủy dit bao trùm bên trên, sau đbó mang theo kiếm khí sắXmAc bén vô cùng, tru sát vạbn tà bắmtn ra, trên đBgYườpFng đdaTi, sinh cơ toàn bộ đgwgu bịp hủy dit, so với tán hồn dit phách của Qủy Mộc Vương cũng không kém chút nào.

Băng!

Quyn kình và hoàng kim kiếm đngTụng vào nhau, hai cỗ lc lượng khác nhau luân phiên trùng kích đQpMối phương, đpFu t chiếm na bầjiwu trờBgYi, lc lượng tiêu dit sinh cơ và kiếm ý hủy dit vô hình giao phong, khó phân thắkIng bạxi, đWuAu mang tới ảoUonh hưởng rấYt lớn cho đQối phương.

- Ng kiếm thut!

Qủy Mộc Vương chớp mắogDt một cái.

Dát chi dát chi!

Tiếng kim loạQpMi khiến cho ngườTbi khác ê răng vang lên, mũi kiếm của Hoàng kim kiếm cư nhiên dưới tác dụng của quyn kình lin uốn cong lạDpi, hóa ra tán hồn dit phách này là phát lc theo hình xoắlPn ốc, vô cùng bá đTNpBgYo và xảaQo quyt, Hoàng kim kiếm tuy là vô cùng cứujong rắYQAn, nhưng dù sao cũng chỉaQ là thượng phẩYQAm bảPNXo khí, làm sao chống đXmAđpFược công kích của Bán Bộ Vương GiảAx, hơi có chút tổn hạgOi, chân nguyên lộ ra.

- Không ổn!

Trong mắNit Dip TrầTbn hin lên một đgnWWuAo hàn quang, kiếm chỉYQA nhấIYt dn, hoàng kim kiếm lin chia làm ba, hai đngTgnWo kiếm ảCmnh một trái một phảAxi tấQn công Qủy Mộc Vương, mà bảiVn thểDp hoàng kim kiếm ở giữxa thì bịlP quyn kình đMSánh tan, bay ngược ra ngoài, quyn kình thế như chẻ tre mang theo uy lc hút đTNpi sinh cơ nhằwhm v phía Dip TrầgOn.

- Bấbt hủ, trấBgYn!

Làm xong tấDdPt cảXmA chuyn này, Dip TrầNmIn mt không đUuDổi sắQc, chỉngT là nhãn thầgnWn lạTNpnh hơn, khẽ quát một tiếng, một cổ khí tứdaTc bấTbt dit lp tứpzc tràn ngp quanh thân.

Phốc!

Phun ra một ngụm nghịUuDch huyết, Dip Trầtn bịDdP quyn kình đgTánh bay ra ngoài, bấgOt quá chỉDp là bịTNp thương một chút, không ảgwgnh hưởng tới sinh cơ trong ngườNmIi, thờhi khắXmAc mấQu chốt, hắTNpn đWuAã xuấAklt ra kiếm ý bấYQAt hủ chưa tng x dụng, ngăn cảVn cỗ sứoUoc mạwgnh hút đAkli sinh cơ kia, v phầTNpn quyn kình tuy là đNiCm thương hắWWBn, nhưng hắTn cũng không sợ, có bấmt t chi thân, mc k là ngoạWuAi thương hay nội thương, đhu có thểoUo khôi phục trong nháy mắwgt, tr phi thương thế quá nghiêm trọng mà thôi.

Đánh bịlP thương Dip Trầuon, chính Qủy Mộc Vương cũng không khá hơn, chân nguyên phi kiếm phân hóa ra kia tốc đTbộ cc kỳ nhanh, lấwgy khảlP năng phảNmIn ứQpMng của hắWWBn cũng chỉgO có thểgnW đWWBánh văng đngTược một đngTCmo trong đgnWó, sau đujoó bịDp một đngToUoo khác chém trúng hộ thểgwg yêu lc, trùng kích khiến cho hắCmn khí huyết sôi trào, liên tục lui v sau.

- Thiên ma chỉQ!

Nhưng đuoúng vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành hung hãn phát đwhộng công kích, chỉAkl lc màu điVen đAxột phá s phong tỏa của đPNXám dây leo, hóa thành một quảiV mt trờQi nhỏ oanh hướng Qủy Mộc Vương.

Qủy Mộc Vương nhìn cũng không nhìn, phẩogDy tay một cái, quảgwg cầpu màu đgwgen đXmAó lin hôi phi yên dit, hắQpMn dùng dây leo phong tỏa bốn phía không phảgwgi là không có đppo lý, chính là vì đwgDdP phòng nga kẻ khác tiếp vin, hơn nữwga cho dù tiếp vin thì sứgOc mạWWBnh cũng sẽ suy yếu không ít, làm sao tổn thương tới hắwgn đgTược.

- Niết bàn chi hỏa!

Công kích của Yến Phượng Phượng theo sát phía sau, hỏa dim bấpzt dit oanh kích lên dây keo, dây leo lin cháy ngay lp tứgnWc, yêu lc của bán bộ yêu vương cũng vô pháp tiêu dit, hỏa dim theo dây leo cấjiwp tốc lan v phía bảmtn thểt của Qủy Mộc Vương, chỉgT cầWuAn bịiV niết bàn chi hỏa đYốt trúng thì cho dù hắDdPn có là bán bộ yêu vương cũng phảTNpi khốn đTốn một phen, đWuAây là thiên phú của tư chấiVt thượng phẩDpm của thanh phượng, không ai có thểh đTbtch nổi.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!