Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 8 00: Bất hủ, trấn.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 8 00: Bất hủ, trấn.
Kiếm ĐMo Độc Tôn
Tác giảpy: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 800: BấdIMt hủ, trấpyn.

Nhóm dịVXch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.euĐôi mắdIMt màu vàng ánh xanh thanh tĩgMVnh đyột nhiên nổi lên hung quang, thân hình của Qủy Mộc Vương chấNan đMAộng, càng nhiu đpytpfng mạKLkn màu đAen bắMn ra ngoài, mấGULy sợi đdIMLEng mạNkNn này cũng không công kích Dip TrầOCn mà là phong tỏa không gian bên ngoài của hai ngườaaki, tạtpfo thành một cái thiên la đANdfMa võng, không đTvườNkNng nào thoát.

- Kim chi liên y!

Dip TrầLpn không dám sơ xuấLEt, một kiếm xuấKLkt ra, phá hư dây leo quanh thân.

TạCNxp sát tạVXp sát!

Thương thương thương thương thương...

MấGULy sợi dây leo cứvng rắnCDn vượt quá sứTNc tưởng tượng của Dip TrầVXn, sau khi chém đMLpt hơn mườgGUi sợi thì kiếm khí lin không còn sứAc nữMa. xem tạAi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Phá!

Một chiêu phá không ra, kiếm thế của Dip TrầdIMn lin biến đkDổi, càng nhiu liên y màu ám kim lin phóng xuấhYht ra, khiến cho phạIsm vi vài trăm trượng xung quanh biến thành một khu toàn ánh ám kim, mấWy sợi dây leo đXvTược quán chú yêu lc dưới nhiu đkDợt trùng kích của Dip TrầOCn thì bắUptt đApyu tan vỡ, sau đgGUó nát vụn.

- Sát chiêu liên phát?

Qủy Mộc Vương thoáng biến sắvc.

- Tán hồn quyn!

NắkDm tay to cỡ cái bát, Qủy Mộc Vương một quyn đnCDổi hướng đIánh tới chỗ của Dip TrầNkNn, một quyn va ra thì tạMAo thành tiếng nổ lớn, kẻ khác tâm phin ý loạpAn, khí huyết sôi trào, căn bảkon không thểaak tp trung khảLE năng chú ý, ngườKLki tâm trí thiếu kiên đNGULnh thì lp tứMc sẽ thua trn, rơi vào trạVXng thái bế tắkoc.

- Kim chi cuồng tiêu!

Chân nguyên vn chuyểTvn tới cc hạIn, Dip TrầTvn một kiếm nghênh tới, dùng một chiêu kiếm cc mạNnh, Qủy Mộc Vương không phảtIi Liu Vô Kiếm, dù cho chỉtpf là một chiêu bình thườAng cũng phảUWi toàn lc ứpng phó.

Oanh!

Kình khí cc lớn bạUWo phát, phong tỏa mấhYhy sợi dây leo bốn phía, nhưng không có dấXvTu hiu dng lạgMVi, mà dây ở bên ngoài rng cây thì toàn bộ gãy nát, một sợi gãy một sợi.

BấnCDt quá nơi này nằaakm trong cấhYhm đANdCNxa, không gian thp phầUptn kiên cố, năng lượng lan tỏa đCNxã bịnCD giới hạVXn không ít, hơn nữFCa cây cối bên dưới cũng không phảNkNi bình thườIsng mà là ngụy linh thụ ở gầLpn linh thụ, cho nên phạLpm vi lan tỏa cũng không xa, chỉMB có một hai dm.

- A?

Dip TrầGULn đUWột nhiên kêu lên một tiếng đDXtau đgMVớn, hóa ra là một quyn của Qủy Mộc Vương, ngoạYgni tr quyn kình ra còn ẩIn chứANda một cổ lc lượng hút đMAi sinh cơ, chân nguyên không thểW ngăn cảDXtn, một phầXvTn sắIp suy yếu đgMVã tác dụng lên ngườxpi hắLEn, làm bạpi hoạOCi sinh cơ trong ngườkDi hắfMn.

- Dit!

Kiếm ý hủy dit bạhYho phát, Dip TrầKLkn phảLEn trit lạpi cỗ lc lượng này.

- Chiêu thứDXt ba, Tán hồn dit phách, tru sát!

Hai mắkDt của Qủy Mộc Vương lạgMVnh lẽo, dùng tới sát chiêu cc cao, hắLpn nói ba chiêu giảpi quyết Dip TrầpAn, t nhiên sẽ không nương tay, một chiêu này, đkoối phương nhấCNxt đOCInh phảgMVi chết, bởi vì uy lc của Tán hồn dit phách chính là gấpyp ba lầMBn tán hồn quyn, quyn kình càng thêm bá đCNxpo, thành loa toàn bộ phát lc.

Ô ô ô ô ô ô...

Tiếng quỷ khóc sói gào nỉYgn non vang vọng đFCtIt trờAi, đnCDng nói là Dip TrầAn, ngay cảXvT ba ngườOCi Mộ Dung Khuynh Thành và Yến Phượng Phượng cũng phảVXi dng tóc gáy, hàn ý nhp thểNa.

Đôi cánh phía sau của Mộ Dung Khuynh Thành căng thng tới cc hạpn, một cỗ thiên phú ma lc thun theo sí bàng căn bộ quán nhp tới trên ngón tay của nàng, chỉVX cầfMn Dip TrầWn có một chút nguy hiểpym thì nàng nhấNt đkYtVFOnh sẽ xuấvt ra Thiên ma chỉMB cườYAKng đNaIi nhấpAt này, vy còn chưa đnCDủ, nàng âm thầxpm đpyiu ra một phầUWn ma lc tinh hoa, kết hợp với ma lc bảIn thân, trong nhấMBt thờpi, ma ý quanh thân đMAYgni thịWnh, giống như một nàng công chúa ma tộc.

- Một chiêu này phảNIi tiếp đfMược.

Dip TrầMAn huýt sáo một tiếng, chân nguyên dâng lên rồi bạMBo phát, Hoàng kim kiếm nằym tỏng vỏ ở sau lưng bắtpfn ra một cái, kiếm ý hủy dit bao trùm bên trên, sau đIó mang theo kiếm khí sắkoc bén vô cùng, tru sát vạkon tà bắUWn ra, trên đMBườUWng đhYhi, sinh cơ toàn bộ đgMVu bịYAK hủy dit, so với tán hồn dit phách của Qủy Mộc Vương cũng không kém chút nào.

Băng!

Quyn kình và hoàng kim kiếm đAụng vào nhau, hai cỗ lc lượng khác nhau luân phiên trùng kích đtgVối phương, đxpu t chiếm na bầUptu trờGULi, lc lượng tiêu dit sinh cơ và kiếm ý hủy dit vô hình giao phong, khó phân thắtpfng bạIi, đyu mang tới ảpnh hưởng rấyt lớn cho đTvối phương.

- Ng kiếm thut!

Qủy Mộc Vương chớp mắVXt một cái.

Dát chi dát chi!

Tiếng kim loạpAi khiến cho ngườXvTi khác ê răng vang lên, mũi kiếm của Hoàng kim kiếm cư nhiên dưới tác dụng của quyn kình lin uốn cong lạOCi, hóa ra tán hồn dit phách này là phát lc theo hình xoắtIn ốc, vô cùng bá đdIMtIo và xảVXo quyt, Hoàng kim kiếm tuy là vô cùng cứfMng rắNIn, nhưng dù sao cũng chỉLE là thượng phẩAm bảpAo khí, làm sao chống đTvđnCDược công kích của Bán Bộ Vương GiảgGU, hơi có chút tổn hạtgVi, chân nguyên lộ ra.

- Không ổn!

Trong mắpAt Dip TrầkDn hin lên một đpygMVo hàn quang, kiếm chỉA nhấUptt dn, hoàng kim kiếm lin chia làm ba, hai đTvgGUo kiếm ảpAnh một trái một phảANdi tấtIn công Qủy Mộc Vương, mà bảtIn thểUW hoàng kim kiếm ở giữTva thì bịIs quyn kình đIsánh tan, bay ngược ra ngoài, quyn kình thế như chẻ tre mang theo uy lc hút đhYhi sinh cơ nhằUWm v phía Dip TrầgGUn.

- BấMt hủ, trấMBn!

Làm xong tấnCDt cảNa chuyn này, Dip TrầtgVn mt không đTvổi sắMc, chỉN là nhãn thầOCn lạpnh hơn, khẽ quát một tiếng, một cổ khí tứFCc bấIt dit lp tứfMc tràn ngp quanh thân.

Phốc!

Phun ra một ngụm nghịkYtch huyết, Dip TrầCNxn bịp quyn kình đUWánh bay ra ngoài, bấtIt quá chỉy là bịpy thương một chút, không ảynh hưởng tới sinh cơ trong ngườIi, thờYAKi khắDXtc mấtIu chốt, hắtIn đNã xuấpt ra kiếm ý bấNat hủ chưa tng x dụng, ngăn cảGULn cỗ sứKLkc mạInh hút đpyi sinh cơ kia, v phầgMVn quyn kình tuy là đLEgMV thương hắTvn, nhưng hắIsn cũng không sợ, có bấUWt t chi thân, mc k là ngoạkDi thương hay nội thương, đxpu có thểDXt khôi phục trong nháy mắUptt, tr phi thương thế quá nghiêm trọng mà thôi.

Đánh bịGUL thương Dip TrầLpn, chính Qủy Mộc Vương cũng không khá hơn, chân nguyên phi kiếm phân hóa ra kia tốc đYAKộ cc kỳ nhanh, lấAy khảVX năng phảkDn ứnCDng của hắkon cũng chỉLp có thểtpf đOCánh văng đpược một đANdNIo trong đXvTó, sau đvó bịLE một đVFONkNo khác chém trúng hộ thểtgV yêu lc, trùng kích khiến cho hắxpn khí huyết sôi trào, liên tục lui v sau.

- Thiên ma chỉxp!

Nhưng đMBúng vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành hung hãn phát đLpộng công kích, chỉkD lc màu đgGUen đYAKột phá s phong tỏa của đtgVám dây leo, hóa thành một quảaak mt trờLpi nhỏ oanh hướng Qủy Mộc Vương.

Qủy Mộc Vương nhìn cũng không nhìn, phẩhYhy tay một cái, quảTN cầXvTu màu đtgVen đMAó lin hôi phi yên dit, hắNan dùng dây leo phong tỏa bốn phía không phảNai là không có đkoNkNo lý, chính là vì đWgMV phòng nga kẻ khác tiếp vin, hơn nữdIMa cho dù tiếp vin thì sứAc mạtInh cũng sẽ suy yếu không ít, làm sao tổn thương tới hắCNxn đUWược.

- Niết bàn chi hỏa!

Công kích của Yến Phượng Phượng theo sát phía sau, hỏa dim bấWt dit oanh kích lên dây keo, dây leo lin cháy ngay lp tứANdc, yêu lc của bán bộ yêu vương cũng vô pháp tiêu dit, hỏa dim theo dây leo cấFCp tốc lan v phía bảAn thểMA của Qủy Mộc Vương, chỉpy cầYgnn bịMB niết bàn chi hỏa đTNốt trúng thì cho dù hắTvn có là bán bộ yêu vương cũng phảXvTi khốn đANdốn một phen, đpAây là thiên phú của tư chấVXt thượng phẩAm của thanh phượng, không ai có thểfM đNaLEch nổi.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!