Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 8 00: Bất hủ, trấn.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 8 00: Bất hủ, trấn.
Kiếm ĐmsPo Độc Tôn
Tác giải: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 800: Bấiht hủ, trấWWHn.

Nhóm dịBCch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.euĐôi mắlit màu vàng ánh xanh thanh tĩdmlnh đypột nhiên nổi lên hung quang, thân hình của Qủy Mộc Vương chấwPn đsAộng, càng nhiu đIiGJBng mạHDQn màu đjIgen bắsxn ra ngoài, mấYy sợi đTABQng mạdmln này cũng không công kích Dip Trầypn mà là phong tỏa không gian bên ngoài của hai ngườhi, tạWWHo thành một cái thiên la đjIgxa võng, không đmsPườTrlng nào thoát.

- Kim chi liên y!

Dip Trầdmln không dám sơ xuấGBt, một kiếm xuấDzmt ra, phá hư dây leo quanh thân.

TạlsDp sát tạQip sát!

Thương thương thương thương thương...

MấDzmy sợi dây leo cứQing rắYMJn vượt quá sứypc tưởng tượng của Dip TrầDun, sau khi chém đqVGTt hơn mườni sợi thì kiếm khí lin không còn sứBCc nữQAa.

- Phá!

Một chiêu phá không ra, kiếm thế của Dip TrầHDQn lin biến đgykổi, càng nhiu liên y màu ám kim lin phóng xuấDzmt ra, khiến cho phạIiGm vi vài trăm trượng xung quanh biến thành một khu toàn ánh ám kim, mấiy sợi dây leo đqVGược quán chú yêu lc dưới nhiu đlsDợt trùng kích của Dip TrầYMJn thì bắkPwt đkPwQiu tan vỡ, sau đQSQó nát vụn.

- Sát chiêu liên phát?

Qủy Mộc Vương thoáng biến sắdmlc.

- Tán hồn quyn!

NắQYqm tay to cỡ cái bát, Qủy Mộc Vương một quyn đkPwổi hướng đqVGánh tới chỗ của Dip Trầun, một quyn va ra thì tạYo thành tiếng nổ lớn, kẻ khác tâm phin ý loạihn, khí huyết sôi trào, căn bảIiGn không thểdml tp trung khảYMJ năng chú ý, ngườjIgi tâm trí thiếu kiên đlilsDnh thì lp tứHDQc sẽ thua trn, rơi vào trạmTng thái bế tắrc.

- Kim chi cuồng tiêu!

Chân nguyên vn chuyểpn tới cc hạwPn, Dip Trầin một kiếm nghênh tới, dùng một chiêu kiếm cc mạPgnh, Qủy Mộc Vương không phảii Liu Vô Kiếm, dù cho chỉHDQ là một chiêu bình thườing cũng phảkni toàn lc ứPgng phó.

Oanh!

Kình khí cc lớn bạwPo phát, phong tỏa mấkPwy sợi dây leo bốn phía, nhưng không có dấliu hiu dng lạri, mà dây ở bên ngoài rng cây thì toàn bộ gãy nát, một sợi gãy một sợi.

BấsAt quá nơi này nằnm trong cấxm đdmllia, không gian thp phầin kiên cố, năng lượng lan tỏa đQiã bịYMJ giới hạPkn không ít, hơn nữsAa cây cối bên dưới cũng không phảSTai bình thườung mà là ngụy linh thụ ở gầrsin linh thụ, cho nên phạrsim vi lan tỏa cũng không xa, chỉdml có một hai dm.

- A?

Dip TrầjIgn đxột nhiên kêu lên một tiếng đpau đHDQớn, hóa ra là một quyn của Qủy Mộc Vương, ngoạmsPi tr quyn kình ra còn ẩsAn chứsAa một cổ lc lượng hút đhi sinh cơ, chân nguyên không thểp ngăn cảDzmn, một phầSTan sắQip suy yếu đzAkã tác dụng lên ngườihi hắlsDn, làm bạYi hoạYMJi sinh cơ trong ngườYMJi hắypn.

- Dit!

Kiếm ý hủy dit bạmTo phát, Dip Trầun phảBCn trit lạsAi cỗ lc lượng này.

- Chiêu thứQSQ ba, Tán hồn dit phách, tru sát!

Hai mắkPwt của Qủy Mộc Vương lạYMJnh lẽo, dùng tới sát chiêu cc cao, hắYn nói ba chiêu giảIiGi quyết Dip TrầYMJn, t nhiên sẽ không nương tay, một chiêu này, đQiối phương nhấwPt đmTunh phảABQi chết, bởi vì uy lc của Tán hồn dit phách chính là gấPkp ba lầYn tán hồn quyn, quyn kình càng thêm bá đTrlxo, thành loa toàn bộ phát lc.

Ô ô ô ô ô ô...

Tiếng quỷ khóc sói gào nỉTrl non vang vọng đGYht trờYi, đJBng nói là Dip TrầwPn, ngay cảDu ba ngườIiGi Mộ Dung Khuynh Thành và Yến Phượng Phượng cũng phảzAki dng tóc gáy, hàn ý nhp thểWWH.

Đôi cánh phía sau của Mộ Dung Khuynh Thành căng thng tới cc hạmsPn, một cỗ thiên phú ma lc thun theo sí bàng căn bộ quán nhp tới trên ngón tay của nàng, chỉmsP cầsrn Dip TrầGYn có một chút nguy hiểVSm thì nàng nhấknt đWWHxnh sẽ xuấiht ra Thiên ma chỉqVG cườTrlng đJBadji nhấGBt này, vy còn chưa đdmlủ, nàng âm thầsrm điiu ra một phầhn ma lc tinh hoa, kết hợp với ma lc bảin thân, trong nhấlsDt thờGYi, ma ý quanh thân đihQAi thịABQnh, giống như một nàng công chúa ma tộc.

- Một chiêu này phảBCi tiếp đqVGược.

Dip TrầSTan huýt sáo một tiếng, chân nguyên dâng lên rồi bạIiGo phát, Hoàng kim kiếm nằQAm tỏng vỏ ở sau lưng bắVSn ra một cái, kiếm ý hủy dit bao trùm bên trên, sau đMHó mang theo kiếm khí sắkPwc bén vô cùng, tru sát vạTn tà bắGYn ra, trên đIiGườsAng đIiGi, sinh cơ toàn bộ đMHu bịTrl hủy dit, so với tán hồn dit phách của Qủy Mộc Vương cũng không kém chút nào.

Băng!

Quyn kình và hoàng kim kiếm đTụng vào nhau, hai cỗ lc lượng khác nhau luân phiên trùng kích đrối phương, đliu t chiếm na bầsxu trờadji, lc lượng tiêu dit sinh cơ và kiếm ý hủy dit vô hình giao phong, khó phân thắQing bạDzmi, đPku mang tới ảVSnh hưởng rấrt lớn cho đsAối phương.

- Ng kiếm thut!

Qủy Mộc Vương chớp mắwPt một cái.

Dát chi dát chi!

Tiếng kim loạdmli khiến cho ngườQAi khác ê răng vang lên, mũi kiếm của Hoàng kim kiếm cư nhiên dưới tác dụng của quyn kình lin uốn cong lạsAi, hóa ra tán hồn dit phách này là phát lc theo hình xoắsrn ốc, vô cùng bá đsAkno và xảio quyt, Hoàng kim kiếm tuy là vô cùng cứSTang rắBCn, nhưng dù sao cũng chỉJB là thượng phẩIiGm bảuo khí, làm sao chống đnđihược công kích của Bán Bộ Vương GiảsA, hơi có chút tổn hạVSi, chân nguyên lộ ra.

- Không ổn!

Trong mắqVGt Dip Trầsxn hin lên một đzAkPgo hàn quang, kiếm chỉu nhấIiGt dn, hoàng kim kiếm lin chia làm ba, hai đrgyko kiếm ảGYnh một trái một phảSTai tấzAkn công Qủy Mộc Vương, mà bảMHn thểDu hoàng kim kiếm ở giữgyka thì bịQA quyn kình đnánh tan, bay ngược ra ngoài, quyn kình thế như chẻ tre mang theo uy lc hút đui sinh cơ nhằzAkm v phía Dip Trầpn.

- BấwPt hủ, trấihn!

Làm xong tấknt cảYMJ chuyn này, Dip TrầQin mt không đliổi sắuc, chỉlsD là nhãn thầnn lạIiGnh hơn, khẽ quát một tiếng, một cổ khí tứsxc bấPgt dit lp tứABQc tràn ngp quanh thân.

Phốc!

Phun ra một ngụm nghịYch huyết, Dip TrầjIgn bịyp quyn kình đVSánh bay ra ngoài, bấABQt quá chỉzAk là bịp thương một chút, không ảypnh hưởng tới sinh cơ trong ngườGYi, thờwPi khắic mấHDQu chốt, hắwPn đYMJã xuấpt ra kiếm ý bấTt hủ chưa tng x dụng, ngăn cảMHn cỗ sứMHc mạJBnh hút đsAi sinh cơ kia, v phầnn quyn kình tuy là đrsizAk thương hắkPwn, nhưng hắun cũng không sợ, có bấYMJt t chi thân, mc k là ngoạkPwi thương hay nội thương, đmTu có thểmsP khôi phục trong nháy mắsrt, tr phi thương thế quá nghiêm trọng mà thôi.

Đánh bịHDQ thương Dip TrầzAkn, chính Qủy Mộc Vương cũng không khá hơn, chân nguyên phi kiếm phân hóa ra kia tốc đqVGộ cc kỳ nhanh, lấuy khảli năng phảin ứQSQng của hắQSQn cũng chỉJB có thểBC đmTánh văng đHDQược một đwPlsDo trong đknó, sau đDuó bịdml một đirsio khác chém trúng hộ thểkPw yêu lc, trùng kích khiến cho hắypn khí huyết sôi trào, liên tục lui v sau.

- Thiên ma chỉdml!

Nhưng đgykúng vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành hung hãn phát đlsDộng công kích, chỉSTa lc màu đPken đwPột phá s phong tỏa của điám dây leo, hóa thành một quảHDQ mt trờrsii nhỏ oanh hướng Qủy Mộc Vương.

Qủy Mộc Vương nhìn cũng không nhìn, phẩjIgy tay một cái, quảHDQ cầlsDu màu đQien đmTó lin hôi phi yên dit, hắMHn dùng dây leo phong tỏa bốn phía không phảui là không có đgykABQo lý, chính là vì đSTayp phòng nga kẻ khác tiếp vin, hơn nữlsDa cho dù tiếp vin thì sứYc mạjIgnh cũng sẽ suy yếu không ít, làm sao tổn thương tới hắxn đYược.

- Niết bàn chi hỏa!

Công kích của Yến Phượng Phượng theo sát phía sau, hỏa dim bấTrlt dit oanh kích lên dây keo, dây leo lin cháy ngay lp tứic, yêu lc của bán bộ yêu vương cũng vô pháp tiêu dit, hỏa dim theo dây leo cấsrp tốc lan v phía bảwPn thểQi của Qủy Mộc Vương, chỉkn cầBCn bịjIg niết bàn chi hỏa đQiốt trúng thì cho dù hắrn có là bán bộ yêu vương cũng phảri khốn đzAkốn một phen, đsxây là thiên phú của tư chấrt thượng phẩhm của thanh phượng, không ai có thểi đihjIgch nổi.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!