Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 8 00: Bất hủ, trấn.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 8 00: Bất hủ, trấn.
Kiếm Đayo Độc Tôn
Tác giảuL: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 800: BấRupt hủ, trấjn.

Nhóm dịvch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.euĐôi mắnSt màu vàng ánh xanh thanh tĩmknh đbGột nhiên nổi lên hung quang, thân hình của Qủy Mộc Vương chấvn đYroộng, càng nhiu đoItxmnng mạppn màu đoIten bắnSn ra ngoài, mấQzhy sợi đrAsmkng mạAan này cũng không công kích Dip TrầAan mà là phong tỏa không gian bên ngoài của hai ngườydWi, tạuSo thành một cái thiên la đXxjjsFa võng, không đzJườhnng nào thoát.

- Kim chi liên y!

Dip TrầWaGn không dám sơ xuấCt, một kiếm xuấRupt ra, phá hư dây leo quanh thân.

TạFjp sát tạvp sát!

Thương thương thương thương thương...

Mấnvy sợi dây leo cứbGng rắzJn vượt quá sứnvc tưởng tượng của Dip TrầuSn, sau khi chém đaLt hơn mườFji sợi thì kiếm khí lin không còn sứjc nữCa.

- Phá!

Một chiêu phá không ra, kiếm thế của Dip Trầayn lin biến đgmổi, càng nhiu liên y màu ám kim lin phóng xuấmt ra, khiến cho phạXxjm vi vài trăm trượng xung quanh biến thành một khu toàn ánh ám kim, mấppy sợi dây leo đsPược quán chú yêu lc dưới nhiu đZwuợt trùng kích của Dip TrầAan thì bắWaGt đRupPu tan vỡ, sau đFaó nát vụn.

- Sát chiêu liên phát?

Qủy Mộc Vương thoáng biến sắtFgc.

- Tán hồn quyn!

NắoItm tay to cỡ cái bát, Qủy Mộc Vương một quyn đLổi hướng đbGánh tới chỗ của Dip TrầGn, một quyn va ra thì tạdXZo thành tiếng nổ lớn, kẻ khác tâm phin ý loạWQWn, khí huyết sôi trào, căn bảhnn không thểj tp trung khảQzh năng chú ý, ngườhni tâm trí thiếu kiên đWaGCnh thì lp tứQzhc sẽ thua trn, rơi vào trạPng thái bế tắIGnc.

- Kim chi cuồng tiêu!

Chân nguyên vn chuyểbnYn tới cc hạydWn, Dip Trầppn một kiếm nghênh tới, dùng một chiêu kiếm cc mạpnh, Qủy Mộc Vương không phảRupi Liu Vô Kiếm, dù cho chỉGA là một chiêu bình thườIGnng cũng phảjWdi toàn lc ứvng phó.

Oanh!

Kình khí cc lớn bạoIto phát, phong tỏa mấRupy sợi dây leo bốn phía, nhưng không có dấau hiu dng lạxmni, mà dây ở bên ngoài rng cây thì toàn bộ gãy nát, một sợi gãy một sợi.

BấZwut quá nơi này nằWQWm trong cấPbPm đmkjsFa, không gian thp phầmn kiên cố, năng lượng lan tỏa đdCã bịPbP giới hạsJn không ít, hơn nữWMa cây cối bên dưới cũng không phảai bình thườmkng mà là ngụy linh thụ ở gầCn linh thụ, cho nên phạjm vi lan tỏa cũng không xa, chỉL có một hai dm.

- A?

Dip Trầhnn đmột nhiên kêu lên một tiếng đsPau đhnớn, hóa ra là một quyn của Qủy Mộc Vương, ngoạayi tr quyn kình ra còn ẩRupn chứXxja một cổ lc lượng hút đydWi sinh cơ, chân nguyên không thểoIt ngăn cảayn, một phầWMn sắMp suy yếu đuLã tác dụng lên ngườjWdi hắydWn, làm bạGAi hoạhni sinh cơ trong ngườWaGi hắwEn.

- Dit!

Kiếm ý hủy dit bạsJo phát, Dip TrầsPn phảuSn trit lạuLi cỗ lc lượng này.

- Chiêu thứuL ba, Tán hồn dit phách, tru sát!

Hai mắYrot của Qủy Mộc Vương lạmknh lẽo, dùng tới sát chiêu cc cao, hắnvn nói ba chiêu giảai quyết Dip TrầoItn, t nhiên sẽ không nương tay, một chiêu này, đYroối phương nhấsJt đYroppnh phảMi chết, bởi vì uy lc của Tán hồn dit phách chính là gấjsFp ba lầWQWn tán hồn quyn, quyn kình càng thêm bá đFjayo, thành loa toàn bộ phát lc.

Ô ô ô ô ô ô...

Tiếng quỷ khóc sói gào nỉpp non vang vọng đrAsgmt trờRupi, đmng nói là Dip TrầWaGn, ngay cảjsF ba ngườuSi Mộ Dung Khuynh Thành và Yến Phượng Phượng cũng phảhni dng tóc gáy, hàn ý nhp thểFa.

Đôi cánh phía sau của Mộ Dung Khuynh Thành căng thng tới cc hạjn, một cỗ thiên phú ma lc thun theo sí bàng căn bộ quán nhp tới trên ngón tay của nàng, chỉjsF cầsPn Dip TrầXxjn có một chút nguy hiểppm thì nàng nhấAat đsPdCnh sẽ xuấZwut ra Thiên ma chỉoIt cườPng đnStFgi nhấIGnt này, vy còn chưa đMủ, nàng âm thầpm đMiu ra một phầZwun ma lc tinh hoa, kết hợp với ma lc bảnvn thân, trong nhấgmt thờMi, ma ý quanh thân đrAszJi thịRupnh, giống như một nàng công chúa ma tộc.

- Một chiêu này phảuLi tiếp đIGnược.

Dip TrầWMn huýt sáo một tiếng, chân nguyên dâng lên rồi bạvo phát, Hoàng kim kiếm nằWaGm tỏng vỏ ở sau lưng bắGn ra một cái, kiếm ý hủy dit bao trùm bên trên, sau đdCó mang theo kiếm khí sắayc bén vô cùng, tru sát vạFan tà bắgmn ra, trên đtFgườvng đnvi, sinh cơ toàn bộ đXxju bịoIt hủy dit, so với tán hồn dit phách của Qủy Mộc Vương cũng không kém chút nào.

Băng!

Quyn kình và hoàng kim kiếm đdXZụng vào nhau, hai cỗ lc lượng khác nhau luân phiên trùng kích đLối phương, đFju t chiếm na bầXxju trờZwui, lc lượng tiêu dit sinh cơ và kiếm ý hủy dit vô hình giao phong, khó phân thắGAng bạrAsi, đydWu mang tới ảydWnh hưởng rấGAt lớn cho đnSối phương.

- Ng kiếm thut!

Qủy Mộc Vương chớp mắjWdt một cái.

Dát chi dát chi!

Tiếng kim loạCi khiến cho ngườPbPi khác ê răng vang lên, mũi kiếm của Hoàng kim kiếm cư nhiên dưới tác dụng của quyn kình lin uốn cong lạmki, hóa ra tán hồn dit phách này là phát lc theo hình xoắGn ốc, vô cùng bá đRupsJo và xảPbPo quyt, Hoàng kim kiếm tuy là vô cùng cứWaGng rắIGnn, nhưng dù sao cũng chỉay là thượng phẩdXZm bảPo khí, làm sao chống đIGnđzJược công kích của Bán Bộ Vương GiảbG, hơi có chút tổn hạsPi, chân nguyên lộ ra.

- Không ổn!

Trong mắjWdt Dip Trầppn hin lên một đIGnWMo hàn quang, kiếm chỉtFg nhấsJt dn, hoàng kim kiếm lin chia làm ba, hai đbnYnvo kiếm ảdXZnh một trái một phảgmi tấjsFn công Qủy Mộc Vương, mà bảuLn thểbnY hoàng kim kiếm ở giữWQWa thì bịjWd quyn kình đWMánh tan, bay ngược ra ngoài, quyn kình thế như chẻ tre mang theo uy lc hút đjsFi sinh cơ nhằnvm v phía Dip Trầmkn.

- BấPt hủ, trấayn! xem tạGi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Làm xong tấQzht cảFj chuyn này, Dip TrầFan mt không đnvổi sắnSc, chỉzJ là nhãn thầhnn lạxmnnh hơn, khẽ quát một tiếng, một cổ khí tứbGc bấxmnt dit lp tứMc tràn ngp quanh thân.

Phốc!

Phun ra một ngụm nghịYroch huyết, Dip TrầGAn bịtFg quyn kình đbnYánh bay ra ngoài, bấdCt quá chỉWM là bịm thương một chút, không ảGnh hưởng tới sinh cơ trong ngườuSi, thờhni khắPc mấAau chốt, hắdCn đCã xuấYrot ra kiếm ý bấnvt hủ chưa tng x dụng, ngăn cảvn cỗ sứac mạmknh hút đzJi sinh cơ kia, v phầtFgn quyn kình tuy là đbnYzJ thương hắoItn, nhưng hắbnYn cũng không sợ, có bấnSt t chi thân, mc k là ngoạrAsi thương hay nội thương, đtFgu có thểPbP khôi phục trong nháy mắoItt, tr phi thương thế quá nghiêm trọng mà thôi.

Đánh bịrAs thương Dip TrầGn, chính Qủy Mộc Vương cũng không khá hơn, chân nguyên phi kiếm phân hóa ra kia tốc đpộ cc kỳ nhanh, lấjy khảmk năng phảppn ứxmnng của hắnvn cũng chỉnS có thểP đjánh văng đpược một đydWGo trong đjsFó, sau đGó bịgm một đMRupo khác chém trúng hộ thểydW yêu lc, trùng kích khiến cho hắXxjn khí huyết sôi trào, liên tục lui v sau.

- Thiên ma chỉbG!

Nhưng đAaúng vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành hung hãn phát đjsFộng công kích, chỉm lc màu đhnen đnSột phá s phong tỏa của đdCám dây leo, hóa thành một quảWaG mt trờsPi nhỏ oanh hướng Qủy Mộc Vương.

Qủy Mộc Vương nhìn cũng không nhìn, phẩvy tay một cái, quảQzh cầnRju màu đLen đXxjó lin hôi phi yên dit, hắFjn dùng dây leo phong tỏa bốn phía không phảAai là không có đydWppo lý, chính là vì đWMWQW phòng nga kẻ khác tiếp vin, hơn nữPbPa cho dù tiếp vin thì sứgmc mạQzhnh cũng sẽ suy yếu không ít, làm sao tổn thương tới hắan đIGnược.

- Niết bàn chi hỏa!

Công kích của Yến Phượng Phượng theo sát phía sau, hỏa dim bấnRjt dit oanh kích lên dây keo, dây leo lin cháy ngay lp tứWQWc, yêu lc của bán bộ yêu vương cũng vô pháp tiêu dit, hỏa dim theo dây leo cấbGp tốc lan v phía bảWQWn thểQzh của Qủy Mộc Vương, chỉZwu cầIGnn bịnS niết bàn chi hỏa đsPốt trúng thì cho dù hắhnn có là bán bộ yêu vương cũng phảAai khốn đjốn một phen, đgmây là thiên phú của tư chấnSt thượng phẩiiym của thanh phượng, không ai có thểm đjsFQzhch nổi. truyn đnvược lấmky t website tung hoanh

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!

banner