Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 8 00: Bất hủ, trấn.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 8 00: Bất hủ, trấn.
Kiếm ĐKoao Độc Tôn
Tác giảfRY: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo----- truyn cp nht nhanh nhấUkt tạPpi tung hoanh chấyUzm com

Chương 800: Bấovt hủ, trấfLn.

Nhóm dịwKch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.euĐôi mắLt màu vàng ánh xanh thanh tĩQdnh đaiwột nhiên nổi lên hung quang, thân hình của Qủy Mộc Vương chấaiwn đzLUộng, càng nhiu đUnWfBng mạKoan màu đvIfen bắfLn ra ngoài, mấaiwy sợi đdvIfng mạxQn này cũng không công kích Dip TrầxKn mà là phong tỏa không gian bên ngoài của hai ngườiPi, tạzLUo thành một cái thiên la đUvMUa võng, không đzLUườaiwng nào thoát.

- Kim chi liên y!

Dip TrầRBxn không dám sơ xuấUnt, một kiếm xuấudt ra, phá hư dây leo quanh thân.

TạBKDp sát tạxKp sát!

Thương thương thương thương thương...

MấZAy sợi dây leo cứSWSng rắISn vượt quá sứPpc tưởng tượng của Dip Trầudn, sau khi chém đKoaWfBt hơn mườoDJi sợi thì kiếm khí lin không còn sứiPc nữSWSa.

- Phá!

Một chiêu phá không ra, kiếm thế của Dip TrầXBln lin biến đISổi, càng nhiu liên y màu ám kim lin phóng xuấBvyt ra, khiến cho phạKm vi vài trăm trượng xung quanh biến thành một khu toàn ánh ám kim, mấdy sợi dây leo đJCược quán chú yêu lc dưới nhiu đvIfợt trùng kích của Dip TrầxQn thì bắSt đZAQdu tan vỡ, sau đLLó nát vụn.

- Sát chiêu liên phát?

Qủy Mộc Vương thoáng biến sắKoac.

- Tán hồn quyn!

NắRPUm tay to cỡ cái bát, Qủy Mộc Vương một quyn đQổi hướng đUvMánh tới chỗ của Dip TrầRBxn, một quyn va ra thì tạDko thành tiếng nổ lớn, kẻ khác tâm phin ý loạLLn, khí huyết sôi trào, căn bảUkn không thểU tp trung khảPp năng chú ý, ngườfRYi tâm trí thiếu kiên đdYuxnh thì lp tứzLUc sẽ thua trn, rơi vào trạUvMng thái bế tắDQZc.

- Kim chi cuồng tiêu!

Chân nguyên vn chuyểDkn tới cc hạDQZn, Dip TrầLn một kiếm nghênh tới, dùng một chiêu kiếm cc mạlRDnh, Qủy Mộc Vương không phảvi Liu Vô Kiếm, dù cho chỉk là một chiêu bình thườLLng cũng phảSLi toàn lc ứRBxng phó.

Oanh!

Kình khí cc lớn bạMZo phát, phong tỏa mấvIfy sợi dây leo bốn phía, nhưng không có dấSu hiu dng lạYuxi, mà dây ở bên ngoài rng cây thì toàn bộ gãy nát, một sợi gãy một sợi.

Bấovt quá nơi này nằSWSm trong cấudm đaiwDka, không gian thp phầUvMn kiên cố, năng lượng lan tỏa đYuxã bịL giới hạoDJn không ít, hơn nữva cây cối bên dưới cũng không phảBvyi bình thườWfBng mà là ngụy linh thụ ở gầQdn linh thụ, cho nên phạISm vi lan tỏa cũng không xa, chỉWfB có một hai dm.

- A?

Dip TrầJCn đXBlột nhiên kêu lên một tiếng đvIfau đRBxớn, hóa ra là một quyn của Qủy Mộc Vương, ngoạzLUi tr quyn kình ra còn ẩISn chứova một cổ lc lượng hút đxKi sinh cơ, chân nguyên không thểUvM ngăn cảDMSn, một phầXBln sắMUp suy yếu đzLUã tác dụng lên ngườovi hắDQZn, làm bạXBli hoạXBli sinh cơ trong ngườBvyi hắxKn.

- Dit!

Kiếm ý hủy dit bạfo phát, Dip Trầvn phảoDJn trit lạwKi cỗ lc lượng này.

- Chiêu thứBKD ba, Tán hồn dit phách, tru sát!

Hai mắISt của Qủy Mộc Vương lạKoanh lẽo, dùng tới sát chiêu cc cao, hắlRDn nói ba chiêu giảSWSi quyết Dip TrầJCn, t nhiên sẽ không nương tay, một chiêu này, đLLối phương nhấBKDt đUnJCnh phảBKDi chết, bởi vì uy lc của Tán hồn dit phách chính là gấovp ba lầYYXn tán hồn quyn, quyn kình càng thêm bá đlRDvIfo, thành loa toàn bộ phát lc.

Ô ô ô ô ô ô...

Tiếng quỷ khóc sói gào nỉud non vang vọng đyUzxKt trờSLi, đSLng nói là Dip TrầSn, ngay cảfL ba ngườMZi Mộ Dung Khuynh Thành và Yến Phượng Phượng cũng phảxKi dng tóc gáy, hàn ý nhp thểZA.

Đôi cánh phía sau của Mộ Dung Khuynh Thành căng thng tới cc hạUn, một cỗ thiên phú ma lc thun theo sí bàng căn bộ quán nhp tới trên ngón tay của nàng, chỉDk cầYuxn Dip TrầISn có một chút nguy hiểWfBm thì nàng nhấDkt đBKDYuxnh sẽ xuấBft ra Thiên ma chỉZA cườSLng đkki nhấyUzt này, vy còn chưa đSWSủ, nàng âm thầKm đSLiu ra một phầdn ma lc tinh hoa, kết hợp với ma lc bảRPUn thân, trong nhấYYXt thờUi, ma ý quanh thân đJCRPUi thịudnh, giống như một nàng công chúa ma tộc.

- Một chiêu này phảzLUi tiếp đdược.

Dip Trầvn huýt sáo một tiếng, chân nguyên dâng lên rồi bạLo phát, Hoàng kim kiếm nằUm tỏng vỏ ở sau lưng bắYYXn ra một cái, kiếm ý hủy dit bao trùm bên trên, sau đKó mang theo kiếm khí sắKoac bén vô cùng, tru sát vạUkn tà bắwKn ra, trên đwKườJCng đBvyi, sinh cơ toàn bộ đRPUu bịvIf hủy dit, so với tán hồn dit phách của Qủy Mộc Vương cũng không kém chút nào.

Băng!

Quyn kình và hoàng kim kiếm đQdụng vào nhau, hai cỗ lc lượng khác nhau luân phiên trùng kích đSLối phương, đUku t chiếm na bầxQu trờISi, lc lượng tiêu dit sinh cơ và kiếm ý hủy dit vô hình giao phong, khó phân thắYYXng bạiPi, đfRYu mang tới ảZAnh hưởng rấwKt lớn cho đPpối phương.

- Ng kiếm thut!

Qủy Mộc Vương chớp mắXBlt một cái.

Dát chi dát chi!

Tiếng kim loạvIfi khiến cho ngườWfBi khác ê răng vang lên, mũi kiếm của Hoàng kim kiếm cư nhiên dưới tác dụng của quyn kình lin uốn cong lạiPi, hóa ra tán hồn dit phách này là phát lc theo hình xoắSLn ốc, vô cùng bá đZAZAo và xảiPo quyt, Hoàng kim kiếm tuy là vô cùng cứLLng rắkn, nhưng dù sao cũng chỉf là thượng phẩUm bảUvMo khí, làm sao chống đyUzđXBlược công kích của Bán Bộ Vương GiảRBx, hơi có chút tổn hạSi, chân nguyên lộ ra.

- Không ổn!

Trong mắQt Dip TrầSWSn hin lên một đvDMSo hàn quang, kiếm chỉov nhấaiwt dn, hoàng kim kiếm lin chia làm ba, hai đISiPo kiếm ảSLnh một trái một phảRPUi tấfLn công Qủy Mộc Vương, mà bảyUzn thểQ hoàng kim kiếm ở giữWfBa thì bịDQZ quyn kình điPánh tan, bay ngược ra ngoài, quyn kình thế như chẻ tre mang theo uy lc hút đzLUi sinh cơ nhằBKDm v phía Dip TrầPpn.

- BấlRDt hủ, trấkn!

Làm xong tấRPUt cảUk chuyn này, Dip TrầzLUn mt không đudổi sắxKc, chỉL là nhãn thầQdn lạKoanh hơn, khẽ quát một tiếng, một cổ khí tứfc bấLt dit lp tứSLc tràn ngp quanh thân.

Phốc!

Phun ra một ngụm nghịzLUch huyết, Dip TrầLn bịL quyn kình đfRYánh bay ra ngoài, bấBvyt quá chỉSWS là bịMU thương một chút, không ảLLnh hưởng tới sinh cơ trong ngườJCi, thờISi khắQdc mấoDJu chốt, hắUvMn đRBxã xuấDMSt ra kiếm ý bấlRDt hủ chưa tng x dụng, ngăn cảBvyn cỗ sứoDJc mạovnh hút đLLi sinh cơ kia, v phầSWSn quyn kình tuy là đKDMS thương hắKoan, nhưng hắRBxn cũng không sợ, có bấSWSt t chi thân, mc k là ngoạDMSi thương hay nội thương, đQdu có thểS khôi phục trong nháy mắUkt, tr phi thương thế quá nghiêm trọng mà thôi.

Đánh bịRBx thương Dip TrầDkn, chính Qủy Mộc Vương cũng không khá hơn, chân nguyên phi kiếm phân hóa ra kia tốc đYYXộ cc kỳ nhanh, lấlRDy khảQ năng phảBKDn ứUvMng của hắISn cũng chỉLL có thểlRD đISánh văng đfRYược một đBfYuxo trong đRPUó, sau đSWSó bịRPU một đKfLo khác chém trúng hộ thểfL yêu lc, trùng kích khiến cho hắlRDn khí huyết sôi trào, liên tục lui v sau.

- Thiên ma chỉIS!

Nhưng đfLúng vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành hung hãn phát đQộng công kích, chỉzLU lc màu đxKen đDkột phá s phong tỏa của đUkám dây leo, hóa thành một quảaiw mt trờDki nhỏ oanh hướng Qủy Mộc Vương.

Qủy Mộc Vương nhìn cũng không nhìn, phẩovy tay một cái, quảxK cầMUu màu đQen đovó lin hôi phi yên dit, hắRPUn dùng dây leo phong tỏa bốn phía không phảwKi là không có đRPUPpo lý, chính là vì đovDQZ phòng nga kẻ khác tiếp vin, hơn nữZAa cho dù tiếp vin thì sứSWSc mạLLnh cũng sẽ suy yếu không ít, làm sao tổn thương tới hắdn đfược.

- Niết bàn chi hỏa!

Công kích của Yến Phượng Phượng theo sát phía sau, hỏa dim bấvIft dit oanh kích lên dây keo, dây leo lin cháy ngay lp tứWfBc, yêu lc của bán bộ yêu vương cũng vô pháp tiêu dit, hỏa dim theo dây leo cấudp tốc lan v phía bảyUzn thểYYX của Qủy Mộc Vương, chỉYYX cầUkn bịud niết bàn chi hỏa đBfốt trúng thì cho dù hắyUzn có là bán bộ yêu vương cũng phảzLUi khốn đPpốn một phen, đDkây là thiên phú của tư chấZAt thượng phẩKoam của thanh phượng, không ai có thểL đaiwvIfch nổi.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!