Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 8 00: Bất hủ, trấn.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 8 00: Bất hủ, trấn.
Kiếm ĐFhxo Độc Tôn
Tác giảFhx: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 800: BấaJxt hủ, trấJVn.

Nhóm dịCRch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.euĐôi mắEt màu vàng ánh xanh thanh tĩcVFnh đXSột nhiên nổi lên hung quang, thân hình của Qủy Mộc Vương chấqLn đwCcộng, càng nhiu đJhJng mạhFn màu đoSBen bắhwnn ra ngoài, mấYVy sợi đSgAoSBng mạUn này cũng không công kích Dip TrầYVn mà là phong tỏa không gian bên ngoài của hai ngườQnhi, tạvQwo thành một cái thiên la đTRofa võng, không đORhườCRng nào thoát.

- Kim chi liên y!

Dip TrầBzn không dám sơ xuấhFt, một kiếm xuấKgt ra, phá hư dây leo quanh thân.

Tạqvpp sát tạBDUp sát!

Thương thương thương thương thương...

MấcVFy sợi dây leo cứUng rắcSn vượt quá sứVgYc tưởng tượng của Dip TrầNqNn, sau khi chém đJVhwnt hơn mườqLi sợi thì kiếm khí lin không còn sứUwc nữBza.

- Phá!

Một chiêu phá không ra, kiếm thế của Dip TrầKgn lin biến đFổi, càng nhiu liên y màu ám kim lin phóng xuấxxOt ra, khiến cho phạSgAm vi vài trăm trượng xung quanh biến thành một khu toàn ánh ám kim, mấBzy sợi dây leo đARược quán chú yêu lc dưới nhiu đVợt trùng kích của Dip TrầoSBn thì bắJt đfBXvQwu tan vỡ, sau đRofó nát vụn.

- Sát chiêu liên phát?

Qủy Mộc Vương thoáng biến sắBhc.

- Tán hồn quyn!

NắaJxm tay to cỡ cái bát, Qủy Mộc Vương một quyn đVgYổi hướng đKgánh tới chỗ của Dip TrầaJxn, một quyn va ra thì tạUwo thành tiếng nổ lớn, kẻ khác tâm phin ý loạRofn, khí huyết sôi trào, căn bảJVn không thểhJ tp trung khảF năng chú ý, ngườnBTi tâm trí thiếu kiên đBDUCRnh thì lp tứJVc sẽ thua trn, rơi vào trạaJxng thái bế tắSgAc.

- Kim chi cuồng tiêu!

Chân nguyên vn chuyểnJn tới cc hạhJn, Dip TrầBhn một kiếm nghênh tới, dùng một chiêu kiếm cc mạpacnh, Qủy Mộc Vương không phảTKi Liu Vô Kiếm, dù cho chỉUw là một chiêu bình thườQnhng cũng phảgfi toàn lc ứORhng phó.

Oanh!

Kình khí cc lớn bạJo phát, phong tỏa mấqLy sợi dây leo bốn phía, nhưng không có dấgfu hiu dng lạDNi, mà dây ở bên ngoài rng cây thì toàn bộ gãy nát, một sợi gãy một sợi.

BấATt quá nơi này nằxUm trong cấVm đFhxJVa, không gian thp phầYVn kiên cố, năng lượng lan tỏa đBzã bịxE giới hạKgn không ít, hơn nữvQwa cây cối bên dưới cũng không phảJVi bình thườSgAng mà là ngụy linh thụ ở gầFn linh thụ, cho nên phạFm vi lan tỏa cũng không xa, chỉXS có một hai dm.

- A?

Dip TrầORhn đORhột nhiên kêu lên một tiếng đvQwau đgfớn, hóa ra là một quyn của Qủy Mộc Vương, ngoạRofi tr quyn kình ra còn ẩhFn chứoSBa một cổ lc lượng hút đTKi sinh cơ, chân nguyên không thểJ ngăn cảxEn, một phầSgAn sắJp suy yếu đVgYã tác dụng lên ngườQnhi hắNqNn, làm bạUi hoạqvpi sinh cơ trong ngườBzi hắhwnn.

- Dit!

Kiếm ý hủy dit bạRofo phát, Dip TrầQnhn phảhFn trit lạUi cỗ lc lượng này.

- Chiêu thứCR ba, Tán hồn dit phách, tru sát!

Hai mắSgAt của Qủy Mộc Vương lạYVnh lẽo, dùng tới sát chiêu cc cao, hắaJxn nói ba chiêu giảSgAi quyết Dip TrầUwn, t nhiên sẽ không nương tay, một chiêu này, đgfối phương nhấoSBt đJgfnh phảgi chết, bởi vì uy lc của Tán hồn dit phách chính là gấARp ba lầSgAn tán hồn quyn, quyn kình càng thêm bá đxETKo, thành loa toàn bộ phát lc.

Ô ô ô ô ô ô...

Tiếng quỷ khóc sói gào nỉxE non vang vọng đORhATt trờKgi, đORhng nói là Dip TrầxxOn, ngay cảxE ba ngườNqNi Mộ Dung Khuynh Thành và Yến Phượng Phượng cũng phảQnhi dng tóc gáy, hàn ý nhp thểwCc.

Đôi cánh phía sau của Mộ Dung Khuynh Thành căng thng tới cc hạxxOn, một cỗ thiên phú ma lc thun theo sí bàng căn bộ quán nhp tới trên ngón tay của nàng, chỉnJ cầqvpn Dip TrầEn có một chút nguy hiểaJxm thì nàng nhấNqNt đDNSgAnh sẽ xuấhJt ra Thiên ma chỉqL cườoSBng đCRJVi nhấpact này, vy còn chưa đUủ, nàng âm thầFm đARiu ra một phầUwn ma lc tinh hoa, kết hợp với ma lc bảhFn thân, trong nhấNqNt thờxUi, ma ý quanh thân đhFnJi thịcSnh, giống như một nàng công chúa ma tộc.

- Một chiêu này phảpaci tiếp đhFược.

Dip TrầxEn huýt sáo một tiếng, chân nguyên dâng lên rồi bạxEo phát, Hoàng kim kiếm nằfBXm tỏng vỏ ở sau lưng bắcVFn ra một cái, kiếm ý hủy dit bao trùm bên trên, sau đFhxó mang theo kiếm khí sắqLc bén vô cùng, tru sát vạUn tà bắSgAn ra, trên đqvpườSgAng đTKi, sinh cơ toàn bộ đhJu bịNqN hủy dit, so với tán hồn dit phách của Qủy Mộc Vương cũng không kém chút nào.

Băng!

Quyn kình và hoàng kim kiếm đnBTụng vào nhau, hai cỗ lc lượng khác nhau luân phiên trùng kích đoSBối phương, đTu t chiếm na bầxUu trờwCci, lc lượng tiêu dit sinh cơ và kiếm ý hủy dit vô hình giao phong, khó phân thắFhxng bạCRi, đBzu mang tới ảNqNnh hưởng rấSgAt lớn cho đvQwối phương.

- Ng kiếm thut!

Qủy Mộc Vương chớp mắVt một cái.

Dát chi dát chi!

Tiếng kim loạgfi khiến cho ngườhJi khác ê răng vang lên, mũi kiếm của Hoàng kim kiếm cư nhiên dưới tác dụng của quyn kình lin uốn cong lạxEi, hóa ra tán hồn dit phách này là phát lc theo hình xoắhJn ốc, vô cùng bá đCRKgo và xảxUo quyt, Hoàng kim kiếm tuy là vô cùng cứBzng rắgn, nhưng dù sao cũng chỉVgY là thượng phẩhwnm bảfBXo khí, làm sao chống đxUđoSBược công kích của Bán Bộ Vương GiảnJ, hơi có chút tổn hạxxOi, chân nguyên lộ ra.

- Không ổn!

Trong mắqvpt Dip TrầVn hin lên một đNqNqLo hàn quang, kiếm chỉJ nhấFt dn, hoàng kim kiếm lin chia làm ba, hai đXSXSo kiếm ảhwnnh một trái một phảATi tấFn công Qủy Mộc Vương, mà bảXSn thểJ hoàng kim kiếm ở giữqvpa thì bịL quyn kình đFhxánh tan, bay ngược ra ngoài, quyn kình thế như chẻ tre mang theo uy lc hút đxEi sinh cơ nhằqvpm v phía Dip TrầoSBn.

- BấfBXt hủ, trấVn!

Làm xong tấJt cảFhx chuyn này, Dip TrầVgYn mt không đcVFổi sắcSc, chỉcS là nhãn thầFhxn lạcVFnh hơn, khẽ quát một tiếng, một cổ khí tứBDUc bấTKt dit lp tứqvpc tràn ngp quanh thân.

Phốc!

Phun ra một ngụm nghịNqNch huyết, Dip TrầBzn bịqL quyn kình đxUánh bay ra ngoài, bấTt quá chỉaJx là bịxU thương một chút, không ảARnh hưởng tới sinh cơ trong ngườcVFi, thờcVFi khắFhxc mấpacu chốt, hắwCcn đXSã xuấJt ra kiếm ý bấSgAt hủ chưa tng x dụng, ngăn cảLn cỗ sứVc mạnJnh hút đhJi sinh cơ kia, v phầhwnn quyn kình tuy là đKgqL thương hắLn, nhưng hắYVn cũng không sợ, có bấBht t chi thân, mc k là ngoạVi thương hay nội thương, đhwnu có thểJ khôi phục trong nháy mắTKt, tr phi thương thế quá nghiêm trọng mà thôi.

Đánh bịwAq thương Dip TrầTn, chính Qủy Mộc Vương cũng không khá hơn, chân nguyên phi kiếm phân hóa ra kia tốc đTKộ cc kỳ nhanh, lấRofy khảnBT năng phảhwnn ứTng của hắFhxn cũng chỉvQw có thểpac đvQwánh văng đBhược một đgVo trong đhwnó, sau đxEó bịBDU một đnJJo khác chém trúng hộ thểT yêu lc, trùng kích khiến cho hắnBTn khí huyết sôi trào, liên tục lui v sau.

- Thiên ma chỉcS!

Nhưng đVgYúng vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành hung hãn phát đnBTộng công kích, chỉJV lc màu đEen đBDUột phá s phong tỏa của đgám dây leo, hóa thành một quảcVF mt trờwAqi nhỏ oanh hướng Qủy Mộc Vương.

Qủy Mộc Vương nhìn cũng không nhìn, phẩARy tay một cái, quảnJ cầORhu màu đcVFen đxUó lin hôi phi yên dit, hắnBTn dùng dây leo phong tỏa bốn phía không phảVgYi là không có đqvpDNo lý, chính là vì đhwnXS phòng nga kẻ khác tiếp vin, hơn nữUa cho dù tiếp vin thì sứFhxc mạhFnh cũng sẽ suy yếu không ít, làm sao tổn thương tới hắfBXn đoSBược.

- Niết bàn chi hỏa!

Công kích của Yến Phượng Phượng theo sát phía sau, hỏa dim bấCRt dit oanh kích lên dây keo, dây leo lin cháy ngay lp tứXSc, yêu lc của bán bộ yêu vương cũng vô pháp tiêu dit, hỏa dim theo dây leo cấUp tốc lan v phía bảARn thểVgY của Qủy Mộc Vương, chỉJV cầSgAn bịFhx niết bàn chi hỏa đaJxốt trúng thì cho dù hắDNn có là bán bộ yêu vương cũng phảYVi khốn đpacốn một phen, đUwây là thiên phú của tư chấhJt thượng phẩBhm của thanh phượng, không ai có thểxE đFhxBzch nổi.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!