Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 8 00: Bất hủ, trấn.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 8 00: Bất hủ, trấn.
Kiếm ĐyqBo Độc Tôn
Tác giảvN: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 800: BấqMVt hủ, trấTFn.

Nhóm dịxiOch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.euĐôi mắgt màu vàng ánh xanh thanh tĩLnh đTFột nhiên nổi lên hung quang, thân hình của Qủy Mộc Vương chấUNvn đICộng, càng nhiu đxiOihng mạQn màu đBTBen bắcwn ra ngoài, mấZhZy sợi điyJOnng mạLn này cũng không công kích Dip TrầFgn mà là phong tỏa không gian bên ngoài của hai ngườgi, tạLo thành một cái thiên la đsWa võng, không đgườBTBng nào thoát.

- Kim chi liên y!

Dip TrầFgn không dám sơ xuấBht, một kiếm xuấtLt ra, phá hư dây leo quanh thân.

TạQpUp sát tạlEp sát!

Thương thương thương thương thương...

MấvNy sợi dây leo cứxiOng rắOnn vượt quá sứQpUc tưởng tượng của Dip TrầCQn, sau khi chém đOnZhZt hơn mườMrIi sợi thì kiếm khí lin không còn sứBhc nữICa.

- Phá!

Một chiêu phá không ra, kiếm thế của Dip TrầFgn lin biến đqMVổi, càng nhiu liên y màu ám kim lin phóng xuấMLt ra, khiến cho phạLm vi vài trăm trượng xung quanh biến thành một khu toàn ánh ám kim, mấEy sợi dây leo đpolược quán chú yêu lc dưới nhiu đLợt trùng kích của Dip TrầviHn thì bắQt đviHoWu tan vỡ, sau đihó nát vụn.

- Sát chiêu liên phát?

Qủy Mộc Vương thoáng biến sắZhZc.

- Tán hồn quyn!

NắUNvm tay to cỡ cái bát, Qủy Mộc Vương một quyn đQổi hướng đEánh tới chỗ của Dip TrầJvQn, một quyn va ra thì tạso thành tiếng nổ lớn, kẻ khác tâm phin ý loạBhn, khí huyết sôi trào, căn bảCn không thểE tp trung khảW năng chú ý, ngườni tâm trí thiếu kiên đFgVJnh thì lp tứOnc sẽ thua trn, rơi vào trạQung thái bế tắxJc.

- Kim chi cuồng tiêu!

Chân nguyên vn chuyểBTBn tới cc hạCn, Dip TrầNEtn một kiếm nghênh tới, dùng một chiêu kiếm cc mạQWnh, Qủy Mộc Vương không phảEi Liu Vô Kiếm, dù cho chỉQu là một chiêu bình thườQng cũng phảQi toàn lc ứBhng phó.

Oanh!

Kình khí cc lớn bạso phát, phong tỏa mấJvQy sợi dây leo bốn phía, nhưng không có dấgu hiu dng lạICi, mà dây ở bên ngoài rng cây thì toàn bộ gãy nát, một sợi gãy một sợi.

BấWt quá nơi này nằiyJm trong cấHUYm đihZhZa, không gian thp phầvxMn kiên cố, năng lượng lan tỏa đNEtã bịBTB giới hạviHn không ít, hơn nữBTBa cây cối bên dưới cũng không phảrsi bình thườhng mà là ngụy linh thụ ở gầrsn linh thụ, cho nên phạBhm vi lan tỏa cũng không xa, chỉE có một hai dm.

- A?

Dip Trầnn đQột nhiên kêu lên một tiếng đxJau đvNớn, hóa ra là một quyn của Qủy Mộc Vương, ngoạyqBi tr quyn kình ra còn ẩoWn chứhvQa một cổ lc lượng hút đQi sinh cơ, chân nguyên không thểih ngăn cảQn, một phầQn sắhvQp suy yếu đWã tác dụng lên ngườBhi hắHUYn, làm bạlQi hoạlEi sinh cơ trong ngườLi hắCn.

- Dit! nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Kiếm ý hủy dit bạxiOo phát, Dip TrầVJn phảrsn trit lạqMVi cỗ lc lượng này.

- Chiêu thứBTB ba, Tán hồn dit phách, tru sát!

Hai mắlQt của Qủy Mộc Vương lạgnh lẽo, dùng tới sát chiêu cc cao, hắTFn nói ba chiêu giảUNvi quyết Dip Trầkkvn, t nhiên sẽ không nương tay, một chiêu này, đFgối phương nhấcwt đpolHUYnh phảUNvi chết, bởi vì uy lc của Tán hồn dit phách chính là gấxiOp ba lầQun tán hồn quyn, quyn kình càng thêm bá đlQlEo, thành loa toàn bộ phát lc.

Ô ô ô ô ô ô...

Tiếng quỷ khóc sói gào nỉxiO non vang vọng đMLJvQt trờZhZi, đQng nói là Dip TrầBhn, ngay cảFg ba ngườQWi Mộ Dung Khuynh Thành và Yến Phượng Phượng cũng phảni dng tóc gáy, hàn ý nhp thểg.

Đôi cánh phía sau của Mộ Dung Khuynh Thành căng thng tới cc hạyqBn, một cỗ thiên phú ma lc thun theo sí bàng căn bộ quán nhp tới trên ngón tay của nàng, chỉOn cầWn Dip TrầhvQn có một chút nguy hiểOnm thì nàng nhấQt đhkkvnh sẽ xuấht ra Thiên ma chỉTF cườihng đvxMQui nhấpolt này, vy còn chưa đQủ, nàng âm thầQum đkkviu ra một phầxiOn ma lc tinh hoa, kết hợp với ma lc bảNEtn thân, trong nhấVJt thờBhi, ma ý quanh thân đoWhvQi thịnnh, giống như một nàng công chúa ma tộc.

- Một chiêu này phảFgi tiếp đviHược.

Dip TrầLn huýt sáo một tiếng, chân nguyên dâng lên rồi bạLo phát, Hoàng kim kiếm nằZhZm tỏng vỏ ở sau lưng bắOnn ra một cái, kiếm ý hủy dit bao trùm bên trên, sau đyqBó mang theo kiếm khí sắvCFc bén vô cùng, tru sát vạCn tà bắYcQn ra, trên đYcQườsng đTFi, sinh cơ toàn bộ đEu bịyqB hủy dit, so với tán hồn dit phách của Qủy Mộc Vương cũng không kém chút nào.

Băng!

Quyn kình và hoàng kim kiếm điyJụng vào nhau, hai cỗ lc lượng khác nhau luân phiên trùng kích đZhZối phương, đtLu t chiếm na bầMrIu trờFgi, lc lượng tiêu dit sinh cơ và kiếm ý hủy dit vô hình giao phong, khó phân thắxiOng bạQi, đBTBu mang tới ảmJnh hưởng rấUNvt lớn cho đQối phương.

- Ng kiếm thut!

Qủy Mộc Vương chớp mắqMVt một cái.

Dát chi dát chi!

Tiếng kim loạpoli khiến cho ngườVJi khác ê răng vang lên, mũi kiếm của Hoàng kim kiếm cư nhiên dưới tác dụng của quyn kình lin uốn cong lạBhi, hóa ra tán hồn dit phách này là phát lc theo hình xoắICn ốc, vô cùng bá đQxJo và xảBTBo quyt, Hoàng kim kiếm tuy là vô cùng cứvCFng rắQn, nhưng dù sao cũng chỉn là thượng phẩvCFm bảFgo khí, làm sao chống đVJđkkvược công kích của Bán Bộ Vương GiảQ, hơi có chút tổn hạWi, chân nguyên lộ ra.

- Không ổn!

Trong mắxJt Dip Trầsn hin lên một đICEo hàn quang, kiếm chỉoW nhấYcQt dn, hoàng kim kiếm lin chia làm ba, hai đVJpolo kiếm ảQnh một trái một phảQui tấMLn công Qủy Mộc Vương, mà bảkkvn thểmJ hoàng kim kiếm ở giữHUYa thì bịih quyn kình đlEánh tan, bay ngược ra ngoài, quyn kình thế như chẻ tre mang theo uy lc hút đCi sinh cơ nhằvCFm v phía Dip TrầQn.

- BấLt hủ, trấYcQn!

Làm xong tấvNt cảTF chuyn này, Dip TrầvCFn mt không đhvQổi sắpolc, chỉOn là nhãn thầQn lạiyJnh hơn, khẽ quát một tiếng, một cổ khí tứmJc bấQt dit lp tứxiOc tràn ngp quanh thân.

Phốc!

Phun ra một ngụm nghịvxMch huyết, Dip TrầQn bịQu quyn kình đEánh bay ra ngoài, bấst quá chỉoW là bịoW thương một chút, không ảiyJnh hưởng tới sinh cơ trong ngườQui, thờcwi khắUmxc mấtLu chốt, hắFgn đmJã xuấQt ra kiếm ý bấMLt hủ chưa tng x dụng, ngăn cảrsn cỗ sứsc mạrsnh hút đMLi sinh cơ kia, v phầoWn quyn kình tuy là đQuqMV thương hắqMVn, nhưng hắihn cũng không sợ, có bấTFt t chi thân, mc k là ngoạEi thương hay nội thương, đyqBu có thểqMV khôi phục trong nháy mắQpUt, tr phi thương thế quá nghiêm trọng mà thôi.

Đánh bịVJ thương Dip TrầZhZn, chính Qủy Mộc Vương cũng không khá hơn, chân nguyên phi kiếm phân hóa ra kia tốc đnộ cc kỳ nhanh, lấqMVy khảCQ năng phảQpUn ứMLng của hắpoln cũng chỉcw có thểiyJ đUmxánh văng đoWược một đvNBho trong đBhó, sau đQó bịW một đlEpolo khác chém trúng hộ thểg yêu lc, trùng kích khiến cho hắlEn khí huyết sôi trào, liên tục lui v sau.

- Thiên ma chỉxJ!

Nhưng đcwúng vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành hung hãn phát đkkvộng công kích, chỉIC lc màu đCen đhột phá s phong tỏa của đnám dây leo, hóa thành một quảQ mt trờLi nhỏ oanh hướng Qủy Mộc Vương.

Qủy Mộc Vương nhìn cũng không nhìn, phẩUNvy tay một cái, quảBTB cầvNu màu đMLen đvxMó lin hôi phi yên dit, hắihn dùng dây leo phong tỏa bốn phía không phảxiOi là không có đrsYcQo lý, chính là vì đtLTF phòng nga kẻ khác tiếp vin, hơn nữviHa cho dù tiếp vin thì sứFgc mạNEtnh cũng sẽ suy yếu không ít, làm sao tổn thương tới hắLn đMLược.

- Niết bàn chi hỏa!

Công kích của Yến Phượng Phượng theo sát phía sau, hỏa dim bấkkvt dit oanh kích lên dây keo, dây leo lin cháy ngay lp tứJvQc, yêu lc của bán bộ yêu vương cũng vô pháp tiêu dit, hỏa dim theo dây leo cấhp tốc lan v phía bảJvQn thểC của Qủy Mộc Vương, chỉcw cầTFn bịFg niết bàn chi hỏa đhvQốt trúng thì cho dù hắYcQn có là bán bộ yêu vương cũng phảcwi khốn đoWốn một phen, đUNvây là thiên phú của tư chấYcQt thượng phẩEm của thanh phượng, không ai có thểyqB đcwQch nổi.

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!