Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.
Kiếm Đlhto Độc Tôn
Tác giảPr :Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----
Chương 3: Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Nhóm dịHQech: Dungnhi
Nguồn: Sưu TầSfxmHít một hơi tht sâu, Dip TrầfTn bắCfFt đWlmZu quá trình tu luyn khô khan và đfCLơn đSLiu.

Vn khí, bước, vung kiếm, rung tay...

ChỉQVF mấQIQt một ngày, Dip TrầmZn đjeã sơ bộ thi triểNNSn Hành Vân Kiếm Pháp chiêu thứI chín "DạFZc Quang Động", một kiếm va xuấIt, kiếm quang u ám như nước khiến ngườspei ta hoa mắert chóng mt, không thểpr thích ứxOPng, lun uy lc, trên cơ bảzSln đcGZt đlZến trình đDRộ nhân cc trung giai, tuyt đUối là sát chiêu mạtinh nhấit hin tạii của Dip TrầlQln. truyn cp nht nhanh nhấQt tạii tung hoanh chấQVFm com

Buổi sáng đQIQến, buổi tối trở lạLi, không hay không biết, ba ngày trôi qua. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Trên vách đerá dốc ngược, bóng ngườzSli một kiếm chỉpS vào tảuQng đLá khổng lồ trước mt, kiếm quang tràn ngp như hoa trong gương trăng trong nước, u u ám ám.

Xuy xuy xuy xuy...

TảTZng đSfxá như một miếng đmZu phụ, bịIsz nhữjeng đrườting kiếm dài cắaLt thành nhữerng vết sâu gầOpPn một tấIc.

- Cuối cùng cũng xong.

Nội khí hao kit khiến Dip Trầrn đZZLTju bết mồ hôi, nhưng hắmZn cũng chng đQIQQ ý, hài lòng nhìn nhữQVFng vết kiếm sâu trên tàng đerá, mt lộ ra một nụ cườpSi nhàn nhạeUt.

Hành Vân Kiếm Pháp tầWlng thứti chín so với tám tầVPfng trước khó hơn mấTZy lầQn, uy lc cũng lớn, Dip Trầin mấhIt bốn ngày mới công đSLFHlc viên mãn, ngoài ra, bốn ngày khổ luyn này khiến nội khí trong ngườspei Dip Trầprn càng thêm tinh thuầUn, đPriu đlQlộng cũng mau lẹ linh hoạOpPt hơn trước.

Cách ngày, Dip TrầfDWn như thườBng l đlhtến vách núi luyn công, nhưng không giống như trước kia, hôm nay Dip TrầZZn chính thứic tp luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Cô Phong Thp Tam Kiếm tổng cộng có mườeri ba chiêu, kiếm thế cc hiểVPfm, giống như di thế đcGộc lp cô phong, khiến ngườFHli ta không khỏi rùng mình, mọi sơ hở bí ẩPrn trên ngườHQei như bịPr nhìn thấOpPu.

Thi triểlZn một lượt đerườFHlng kiếm ghi chép trong bí tịfTch, trong đLTjaLu Dip TrầTn bỗng nhiên có chút ấQIQn tượng đOpPfDWi khái, loáng thoáng cảFHlm nhn mộ loạSLi tâm tình mà rấPBt khó dùng ngôn ngữuQ đuQlZ din đHQefDWt.

Dip TrầlQln tin, chỉPB cầxOPn luyn xong Cô Phong Thp Tam Kiếm, đQVFối phó với ngườSLi có thc lc thấcGp hơn mình trên cơ bảtin là miểHQeu sát, đspeối phó với ngườeUi có thc lc cao hơn mình cũng có thểlht tìm ra kẽ hở, tr phi đlhtối phương kinh nghim vô cùng phong phú, dầLn dầcGn đPmaưa tâm tư trở lạspei nguyên trạting.

Ba tháng thờOpPi gian nhanh chóng trôi qua.

Bên ngoài vách núi, biểFHln mây vn cuồn cuộn không ngớt, trên vách núi, ngườPri thiếu niên tay cầFZcm một thanh Tinh Cương Kiếm xoay chuyểspen liên tục, kiếm quang lấPmap lánh.

Có lẽ là ảHQeo giác, có lẽ là do hoàn cảfTnh, kiếm thế mà thiếu niên lộ ra có thểPr nói là tuyt đxOPfTnh, như một ngọn núi nhỏ cô ngạQo khí chấfCLt, rõ ràng đuQspeng ngay trước mt bạBn nhưng lạspei như đpSang ở rấlZt xa, cảTm giác xa vờSfxi khó nắfTm bắlZt ấPBy khiến ngườpri ta thổ huyết.

Liên hoàn mườjei hai kiếm đQi qua, ánh mắWlt thiếu niên như đZZin, xuyên qua hư không, thân hình đDRột nhiên nhảLy lên, như t trên cao ng gió lao xuống, chỉT thấTy kiếm quang lóe lên, tảing đlQlá khổng lồ đjeối din bịPma cắrt một đPBườLTjng kim dài ba thước, sâu ba tấcGc đspeáng sợ, sạcGch sẽ linh hoạIt, tàn nhn vô tình.

Thu kiếm vào vỏ, thiếu niên t nói với mình:
- Chng trách trưởng lão thủ các bảQVFo ta la chọn kiếm pháp khác, thì ra Cô Phong Thp Tam Kiếm không đVPfơn giảrn chỉFZc là nhân giai trung cấCfFp võ kĩFHl, bên trong còn ẩPman hàm ý tứpr thâm ảPBo, sớm đUã vượt qua phạlhtm vi vốn có.

Thiếu niên này đaLương nhiên là Dip TrầPman, ba tháng nay, hắern chỉOpP da vào khảspe năng lĩcGnh ngộ siêu cườcGng của mình đNNSaL hoàn thành tu luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm, nhưng gầzSln đxOPây hắlhtn lạcGi phát hin Cô Phong Thp Tam Kiếm không chỉPma đlZơn giảspen như vy, hình như còn thiếu một chút gì đOpPó. Mà vic thiếu “cái gì đWló” là chuyn đWlương nhiên bởi vì Cô Phong Thp Tam Kiếm là bảuQn thiếu, bí tịOpPch thc s có lẽ đpSã thấQVFt truyn, cho nên phẩHQem cấfTp mới rơi xuống trung cấfDWp trung giai.

May mà ngườii tu luyn nó là Dip TrầZn đQIQổi lạpri ngườOpPi khác sợ rằing không đfCLủ kiên nhn đlhtZZ tu luyn. Bởi vì kiên nhn, khổ tâm nghiên cứpru cho nên hắZn không chỉFHl ngộ ra ý cảOpPnh của Cô Phong Thp Tam Kiếm vốn dĩZZ không có ý cảcGnh mà vn khí chi pháp cũng cảpSi thin rấpSt nhiu, tin rằTng dùng không bao lâu sẽ có thểZ tu luyn ra Cô Phong Thp Tam Kiếm của riêng bảhIn thân mình.

Ngoài ra, bởi vì ba tháng không màng thế s chuyên tâm tu luyn, nội khí trong ngườZi Dip Trầern đPmaã vượt qua Luyn Khí CảxOPnh tầaLng thứr sáu sơ kì, tiến bộ với tốc đzSlộ thầSLn tốc.

- PhảBi đlQli trảje bí tịaLch thôi.

NghĩPma đHQeến quy đerInh của Lưu Vân Tông, Dip TrầLTjn không dám chm tr.

Trên đOpPườZng trở v, tai Dip TrầFZcn khẽ đfTộng, hắZZn nghe thấTZy có nhữlZng tiếng quát tháo t xa vọng đUến, cách đDRây chắVPfc cũng phảfDWi một dm, nhưng vn thấpSy rấxOPt rõ, giống như thanh âm đPmaược ngưng luyn, và bạjeo phát trong nháy mắLTjt.

- Trung khí lợi hạhIi quá, thân thểhI phảpSi cườZng đTZlhti thế nào mới có thểDR phát ra đlhtược, nghe thanh âm hình như là nữpr.
Không nén nổi hiếu kì, Dip TrầSfxn cẩern thn lạzSli gầNNSn.

Vượt qua vài bụi cỏ gai, Dip Trầrn đfCLến sau một tảPrng điá lớn.

Thò đQIQZu ra ngó, thứlht đfDWuQu tiên đQp vào mắit hắlQln là một mảPmang rng nhỏ, bên cạTZnh mảmZng rng là một căn nhà gỗ, phía trước nhà gỗ có một đcGQVFm nhỏ, bên trên nổi vài tấrm lá sen, rõ ràng cc kỳ có ý cảxOPnh.

Mép rng, một thiếu nữhI lạWlnh lùng tuổi đHQeộ mườTi sáu, thân khoác trang phục trắTng tuyết đLang luyn quyn, ming phát ra nhữTng tiếng quát khiến tâm hồn ngườjei khác phảeri run rẩFZcy.

Dáng ngườOpPi nàng mỏng manh, như không chịCfFu nổi một ngọn gió, nhưng mỗi quyn mỗi cước đeránh ra lạPBi bá khí đrườLng hoàng, mang lạFHli cảlQlm giác sắlhtc bén.

- Là T sư tỷ TUnh, nơi này là cấspem đZZlhta?

Nhìn thấpSy đPrối phương, Dip TrầQn lp tứaLc hiểru ra vấIszn đr.

Lưu Vân Tông tr tông chủ và trưởng môn nội môn có đLtinh núi của riêng mình, nhữWlng ngườDRi khác muốn tu luyn võ học nhấHQet đPBspenh phảeri đTZi tìm một nơi thích hợp, chỉti là Thanh Phong Sơn mc dù lớn, nhưng đspeSfxa đlhtiểlhtm tuyt vờri đSfxHQe tu luyn lạVPfi có hạIn, thông thườlZng, trưởng lão ngoạtii môn và đFZc t trọng đpSiểDRm sẽ giành đBược bảQVFo đxOPxOPa phong thủy trước, nhữLng nơi này đLược gọi là cấfCLm đTZDRa, ngườTi thườTZng không đQVFược xông vào tranh giành với họ, nhẹ thì bịZZ quở trách, nng thì bịIsz trng phạit.

Trong mắlhtt Dip TrầFZcn, T sư tỷ chính là một trong nhữerng đB t trọng đHQeiểerm của Lưu Vân Tông, xếp hạcGng hai mươi ba, tu vi ở Ngưng Chân Cảjenh trung kì, thiên phú cc tốt.

TQIQnh không ngng s dụng bộ pháp, quyn cước kết hợp, đjelZu lưỡi chạfDWm vào răng, bụng vn khí, liên tục thét ra thanh âm, tăng cườfTng uy thế quyn pháp.

Liên tục mấSLy quyn đmZánh ra, TTZnh súc tích khí thế, chỉT thấtiy cảxOP ngườQIQi nàng nhảPBy lên không trung, xuấNNSt thủ nhanh như đQin, mạuQnh như hổ báo kích sát, một quyn đLTjánh trúng cây đQVFjei thụ có thân to như thùng nước.

Bang bang bang!

Một cảhInh tượng kinh nhân phát sinh, t tay Tlhtnh phát ra kim quang chói mắlhtt, sau đaLó ngưng thành thc chấPmat, đtiánh gãy lin ba gốc cây lớn d như trở bàn tay, thanh thế mạmZnh mẽ, tàn bạpSo.

Là chân khí ngoạZi phóng! Dip Trầrn nheo mắZZt.

Khi võ giảzSl Luyn Khí CảfCLnh chuyểin hóa nội khí thành chân khí, nghĩzSla là họ đNNSã chính thứLTjc bước vào Ngưng Chân CảfCLnh, võ giảZZ Ngưng Chân Cảinh ngoài chiến lc đVPfmZi tăng, chân khí còn có thểmZ rờFHli khỏi thân thểT, đIFHl thương ngườCfFi khác t xa.

- Vn chưa chịlhtu ra.

TfCLnh sớm đOpPã nhn ra s có mt của Dip TrầQn, ánh mắit sắlZc như dao, dán cht vào vịWl trí chỗ Dip TrầSLn đZZang núp.

Dip TrầfTn nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đCfFi ra ngoài.

- Ngươi là đpr t ngoạSfxi môn.

- Vâng

- Sao lạLTji nhìn trộm ta luyn quyn?

- Thanh âm của tỷ truyn xa quá, đuQ hiếu kì nên đrến đuQây xem.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!