Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.
Kiếm Điio Độc Tôn
Tác giảko :Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----
Chương 3: Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Nhóm dịmfch: Dungnhi
Nguồn: Sưu TầutlmHít một hơi tht sâu, Dip TrầHn bắJKpt đGSVQIu quá trình tu luyn khô khan và đJYEơn đDyDiu.

Vn khí, bước, vung kiếm, rung tay...

ChỉKC mấIJt một ngày, Dip TrầDyDn đGSã sơ bộ thi triểWakn Hành Vân Kiếm Pháp chiêu thứKz chín "DạYV Quang Động", một kiếm va xuấzt, kiếm quang u ám như nước khiến ngườzi ta hoa mắaPt chóng mt, không thểKC thích ứfJfng, lun uy lc, trên cơ bảQCn đVQIaZt đSến trình đuGbộ nhân cc trung giai, tuyt đfối là sát chiêu mạUvanh nhấGSt hin tạkoi của Dip TrầVQIn.

Buổi sáng đkoến, buổi tối trở lạmfi, không hay không biết, ba ngày trôi qua.

Trên vách đYuJá dốc ngược, bóng ngườSiQi một kiếm chỉamY vào tảing đzá khổng lồ trước mt, kiếm quang tràn ngp như hoa trong gương trăng trong nước, u u ám ám.

Xuy xuy xuy xuy...

TảSng đVQIá như một miếng đKzu phụ, bịVQI nhữQLng đQCườJPng kiếm dài cắTt thành nhữWakng vết sâu gầEuUn một tấfc.

- Cuối cùng cũng xong.

Nội khí hao kit khiến Dip TrầEuUn đJgWaku bết mồ hôi, nhưng hắJKpn cũng chng đUvai ý, hài lòng nhìn nhữggDng vết kiếm sâu trên tàng đTHá, mt lộ ra một nụ cườGSi nhàn nhạuGbt.

Hành Vân Kiếm Pháp tầazng thứWak chín so với tám tầKzng trước khó hơn mấSy lầfn, uy lc cũng lớn, Dip TrầJPn mấTt bốn ngày mới công đRVc viên mãn, ngoài ra, bốn ngày khổ luyn này khiến nội khí trong ngườmfi Dip Trầfn càng thêm tinh thuầSiQn, đfJfiu đtrộng cũng mau lẹ linh hoạiit hơn trước.

Cách ngày, Dip TrầuGbn như thườKzng l đfến vách núi luyn công, nhưng không giống như trước kia, hôm nay Dip TrầRn chính thứQCc tp luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Cô Phong Thp Tam Kiếm tổng cộng có mườii ba chiêu, kiếm thế cc hiểrm, giống như di thế đVộc lp cô phong, khiến ngườKCi ta không khỏi rùng mình, mọi sơ hở bí ẩamYn trên ngườTHi như bịJYE nhìn thấQCu.

Thi triểAKJn một lượt điiườWakng kiếm ghi chép trong bí tịbich, trong đGSfu Dip Trầutln bỗng nhiên có chút ấWakn tượng đbiUvai khái, loáng thoáng cảuGbm nhn mộ loạwSAi tâm tình mà rấaPt khó dùng ngôn ngữf đTHDWX din đwSAiit.

Dip Trầrn tin, chỉutl cầXaJn luyn xong Cô Phong Thp Tam Kiếm, đUvaối phó với ngườTi có thc lc thấuGbp hơn mình trên cơ bảiin là miểTHu sát, đSối phó với ngườGSi có thc lc cao hơn mình cũng có thểYuJ tìm ra kẽ hở, tr phi điối phương kinh nghim vô cùng phong phú, dầywVn dầUvan đzưa tâm tư trở lạvzTi nguyên trạSiQng.

Ba tháng thờKCi gian nhanh chóng trôi qua.

Bên ngoài vách núi, biểIJn mây vn cuồn cuộn không ngớt, trên vách núi, ngườzi thiếu niên tay cầazm một thanh Tinh Cương Kiếm xoay chuyểywVn liên tục, kiếm quang lấywVp lánh.

Có lẽ là ảWako giác, có lẽ là do hoàn cảtrnh, kiếm thế mà thiếu niên lộ ra có thểz nói là tuyt đQCTHnh, như một ngọn núi nhỏ cô ngạzo khí chấUvat, rõ ràng đggDVQIng ngay trước mt bạJgn nhưng lạamYi như đUvaang ở rấYVt xa, cảrm giác xa vờEuUi khó nắAKJm bắmft ấVy khiến ngườaZi ta thổ huyết.

Liên hoàn mườKzi hai kiếm đRi qua, ánh mắTt thiếu niên như đKzin, xuyên qua hư không, thân hình đazột nhiên nhảfJfy lên, như t trên cao ng gió lao xuống, chỉtr thấfy kiếm quang lóe lên, tảJYEng đfá khổng lồ đbiối din bịYuJ cắGSt một đYuJườKzng kim dài ba thước, sâu ba tấwSAc đSáng sợ, sạtrch sẽ linh hoạkot, tàn nhn vô tình.

Thu kiếm vào vỏ, thiếu niên t nói với mình:
- Chng trách trưởng lão thủ các bảpRo ta la chọn kiếm pháp khác, thì ra Cô Phong Thp Tam Kiếm không đQLơn giảuGbn chỉz là nhân giai trung cấzp võ kĩaZ, bên trong còn ẩJYEn hàm ý tứlT thâm ảEuUo, sớm đmfã vượt qua phạywVm vi vốn có.

Thiếu niên này đkoương nhiên là Dip TrầTn, ba tháng nay, hắzn chỉz da vào khảKz năng lĩvzTnh ngộ siêu cườWakng của mình đmfAKJ hoàn thành tu luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm, nhưng gầuGbn đazây hắYuJn lạbii phát hin Cô Phong Thp Tam Kiếm không chỉR đWakơn giảJgn như vy, hình như còn thiếu một chút gì đEuUó. Mà vic thiếu “cái gì đywVó” là chuyn đHương nhiên bởi vì Cô Phong Thp Tam Kiếm là bảHn thiếu, bí tịuGbch thc s có lẽ đSã thấzt truyn, cho nên phẩfJfm cấVp mới rơi xuống trung cấJYEp trung giai.

May mà ngườzi tu luyn nó là Dip TrầggDn đQLổi lạIJi ngườTHi khác sợ rằVQIng không đamYủ kiên nhn điWak tu luyn. Bởi vì kiên nhn, khổ tâm nghiên cứbiu cho nên hắTn không chỉaP ngộ ra ý cảtrnh của Cô Phong Thp Tam Kiếm vốn dĩS không có ý cảIJnh mà vn khí chi pháp cũng cảVQIi thin rấfJft nhiu, tin rằAKJng dùng không bao lâu sẽ có thểvzT tu luyn ra Cô Phong Thp Tam Kiếm của riêng bảuGbn thân mình.

Ngoài ra, bởi vì ba tháng không màng thế s chuyên tâm tu luyn, nội khí trong ngườEuUi Dip TrầKzn đKCã vượt qua Luyn Khí CảfJfnh tầDWXng thứWak sáu sơ kì, tiến bộ với tốc đYuJộ thầlTn tốc.

- PhảDWXi đlTi trảJKp bí tịuGbch thôi.

NghĩH đJgến quy đRaznh của Lưu Vân Tông, Dip TrầaZn không dám chm tr.

Trên đYuJườKCng trở v, tai Dip TrầTn khẽ đutlộng, hắlTn nghe thấUvay có nhữJYEng tiếng quát tháo t xa vọng đUvaến, cách đUvaây chắamYc cũng phảYVi một dm, nhưng vn thấtry rấVt rõ, giống như thanh âm điược ngưng luyn, và bạmfo phát trong nháy mắwSAt.

- Trung khí lợi hạywVi quá, thân thểYV phảYVi cườamYng đJgfJfi thế nào mới có thểamY phát ra đKCược, nghe thanh âm hình như là nữmf.
Không nén nổi hiếu kì, Dip Trầin cẩGSn thn lạywVi gầEuUn.

Vượt qua vài bụi cỏ gai, Dip Trầiin đYVến sau một tảVng đazá lớn.

Thò đWakvzTu ra ngó, thứi đaZDWXu tiên đywVp vào mắQLt hắwSAn là một mảzng rng nhỏ, bên cạamYnh mảywVng rng là một căn nhà gỗ, phía trước nhà gỗ có một đuGbQCm nhỏ, bên trên nổi vài tấpRm lá sen, rõ ràng cc kỳ có ý cảrnh.

Mép rng, một thiếu nữko lạznh lùng tuổi đGSộ mườbii sáu, thân khoác trang phục trắaPng tuyết điiang luyn quyn, ming phát ra nhữDyDng tiếng quát khiến tâm hồn ngườri khác phảlTi run rẩzy.

Dáng ngườVi nàng mỏng manh, như không chịEuUu nổi một ngọn gió, nhưng mỗi quyn mỗi cước đutlánh ra lạYVi bá khí đfJfườing hoàng, mang lạEuUi cảTm giác sắvzTc bén.

- Là T sư tỷ TKznh, nơi này là cấXaJm đfRa?

Nhìn thấvzTy đDWXối phương, Dip TrầWakn lp tứJgc hiểiiu ra vấGSn đJYE.

Lưu Vân Tông tr tông chủ và trưởng môn nội môn có đGSTHnh núi của riêng mình, nhữzng ngườQLi khác muốn tu luyn võ học nhấTHt đggDaznh phảwSAi đazi tìm một nơi thích hợp, chỉSiQ là Thanh Phong Sơn mc dù lớn, nhưng đJPra đEuUiểIJm tuyt vờvzTi đTaz tu luyn lạuGbi có hạin, thông thườUvang, trưởng lão ngoạiii môn và đKC t trọng đGSiểKzm sẽ giành đkoược bảVQIo đzfJfa phong thủy trước, nhữDWXng nơi này đKzược gọi là cấKCm đGSvzTa, ngườpRi thườTHng không đzược xông vào tranh giành với họ, nhẹ thì bịf quở trách, nng thì bịDyD trng phạSt.

Trong mắEuUt Dip Trầzn, T sư tỷ chính là một trong nhữJKpng đUva t trọng đVQIiểXaJm của Lưu Vân Tông, xếp hạAKJng hai mươi ba, tu vi ở Ngưng Chân Cảznh trung kì, thiên phú cc tốt.

TQCnh không ngng s dụng bộ pháp, quyn cước kết hợp, đGSywVu lưỡi chạQLm vào răng, bụng vn khí, liên tục thét ra thanh âm, tăng cườrng uy thế quyn pháp.

Liên tục mấazy quyn đEuUánh ra, Tkonh súc tích khí thế, chỉYuJ thấwSAy cảutl ngườTHi nàng nhảpRy lên không trung, xuấJPt thủ nhanh như đfJfin, mạKCnh như hổ báo kích sát, một quyn đmfánh trúng cây đfJfAKJi thụ có thân to như thùng nước.

Bang bang bang!

Một cảJPnh tượng kinh nhân phát sinh, t tay Taznh phát ra kim quang chói mắvzTt, sau đró ngưng thành thc chấJKpt, đaZánh gãy lin ba gốc cây lớn d như trở bàn tay, thanh thế mạaznh mẽ, tàn bạtro.

Là chân khí ngoạAKJi phóng! Dip TrầSiQn nheo mắUvat.

Khi võ giảQL Luyn Khí Cảutlnh chuyểfJfn hóa nội khí thành chân khí, nghĩWaka là họ đSiQã chính thứDyDc bước vào Ngưng Chân Cảmfnh, võ giảbi Ngưng Chân CảRnh ngoài chiến lc đTHkoi tăng, chân khí còn có thểSiQ rờHi khỏi thân thểr, đzr thương ngườVi khác t xa.

- Vn chưa chịfu ra.

Tiinh sớm đmfã nhn ra s có mt của Dip TrầlTn, ánh mắTt sắaZc như dao, dán cht vào vịii trí chỗ Dip TrầIJn đHang núp.

Dip Trầzn nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đXaJi ra ngoài.

- Ngươi là đAKJ t ngoạzi môn.

- Vâng

- Sao lạpRi nhìn trộm ta luyn quyn?

- Thanh âm của tỷ truyn xa quá, đuGb hiếu kì nên đbiến đamYây xem.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!