Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.
Kiếm ĐyDo Độc Tôn
Tác giảcu :Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----
Chương 3: Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Nhóm dịIch: Dungnhi
Nguồn: Sưu TầKjmHít một hơi tht sâu, Dip TrầOIn bắoJKt đRHvOu quá trình tu luyn khô khan và đAơn đhkiu.

Vn khí, bước, vung kiếm, rung tay...

ChỉSO mấNbt một ngày, Dip TrầOJn đhkã sơ bộ thi triểXozn Hành Vân Kiếm Pháp chiêu thứNB chín "DạO Quang Động", một kiếm va xuấhht, kiếm quang u ám như nước khiến ngườrHmi ta hoa mắoJKt chóng mt, không thểao thích ứung, lun uy lc, trên cơ bảbYzn đyFbbYzt đFXrến trình đEhOộ nhân cc trung giai, tuyt đFXrối là sát chiêu mạyFbnh nhấHVht hin tạOi của Dip TrầmUn.

Buổi sáng đhkến, buổi tối trở lạlni, không hay không biết, ba ngày trôi qua.

Trên vách đXozá dốc ngược, bóng ngườFXri một kiếm chỉxix vào tảmUng đtá khổng lồ trước mt, kiếm quang tràn ngp như hoa trong gương trăng trong nước, u u ám ám.

Xuy xuy xuy xuy...

TảXozng đzNyá như một miếng đuu phụ, bịKj nhữOng đKhườrlOng kiếm dài cắAt thành nhữyFbng vết sâu gầyFbn một tấJuc.

- Cuối cùng cũng xong.

Nội khí hao kit khiến Dip Trầhhn đNbvPEu bết mồ hôi, nhưng hắYaNn cũng chng đrHmNB ý, hài lòng nhìn nhữPhcng vết kiếm sâu trên tàng đwtá, mt lộ ra một nụ cườti nhàn nhạmUt.

Hành Vân Kiếm Pháp tầOIng thứhh chín so với tám tầOJng trước khó hơn mấcuy lầzXwn, uy lc cũng lớn, Dip Trầwtn mấrHmt bốn ngày mới công đHVhPhcc viên mãn, ngoài ra, bốn ngày khổ luyn này khiến nội khí trong ngườAi Dip TrầiAn càng thêm tinh thuầihRn, đhhiu đhkộng cũng mau lẹ linh hoạHVht hơn trước.

Cách ngày, Dip TrầiAn như thườXozng l đOIến vách núi luyn công, nhưng không giống như trước kia, hôm nay Dip TrầOJn chính thứXPc tp luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Cô Phong Thp Tam Kiếm tổng cộng có mườJui ba chiêu, kiếm thế cc hiểmUm, giống như di thế đbYzộc lp cô phong, khiến ngườliSi ta không khỏi rùng mình, mọi sơ hở bí ẩHVhn trên ngườKji như bịOI nhìn thấOJu.

Thi triểYaNn một lượt đhhườKhng kiếm ghi chép trong bí tịAch, trong đIKhu Dip TrầRHvn bỗng nhiên có chút ấhhn tượng đJuxixi khái, loáng thoáng cảrHmm nhn mộ loạzXwi tâm tình mà rấliSt khó dùng ngôn ngữHt đmUhrl din đrHmiAt.

Dip Trầhn tin, chỉU cầaon luyn xong Cô Phong Thp Tam Kiếm, đzXwối phó với ngườNBi có thc lc thấSOp hơn mình trên cơ bảFXrn là miểxixu sát, đxixối phó với ngườOJi có thc lc cao hơn mình cũng có thểOJ tìm ra kẽ hở, tr phi đmUối phương kinh nghim vô cùng phong phú, dầXPn dầXozn đuưa tâm tư trở lạRHvi nguyên trạhng.

Ba tháng thờyFbi gian nhanh chóng trôi qua.

Bên ngoài vách núi, biểRHvn mây vn cuồn cuộn không ngớt, trên vách núi, ngườEhOi thiếu niên tay cầhm một thanh Tinh Cương Kiếm xoay chuyểhkn liên tục, kiếm quang lấyDp lánh.

Có lẽ là ảho giác, có lẽ là do hoàn cảzNynh, kiếm thế mà thiếu niên lộ ra có thểu nói là tuyt đYaNHtnh, như một ngọn núi nhỏ cô ngạliSo khí chấzXwt, rõ ràng đXozvPEng ngay trước mt bạXPn nhưng lạUi như đOJang ở rấOOyt xa, cảrHmm giác xa vờrHmi khó nắOm bắht ấliSy khiến ngườOIi ta thổ huyết.

Liên hoàn mườui hai kiếm đEhOi qua, ánh mắrHmt thiếu niên như đoJKin, xuyên qua hư không, thân hình đJuột nhiên nhảbYzy lên, như t trên cao ng gió lao xuống, chỉI thấXozy kiếm quang lóe lên, tảHVhng đyFbá khổng lồ đXPối din bịOI cắAt một đhườzNyng kim dài ba thước, sâu ba tấAc đEhOáng sợ, sạlnch sẽ linh hoạzNyt, tàn nhn vô tình.

Thu kiếm vào vỏ, thiếu niên t nói với mình:
- Chng trách trưởng lão thủ các bảRHvo ta la chọn kiếm pháp khác, thì ra Cô Phong Thp Tam Kiếm không đYaNơn giảhn chỉXoz là nhân giai trung cấcup võ kĩXoz, bên trong còn ẩhrln hàm ý tứhrl thâm ảIo, sớm đPhcã vượt qua phạlnm vi vốn có.

Thiếu niên này đYaNương nhiên là Dip Trầhrln, ba tháng nay, hắHtn chỉhk da vào khảmU năng lĩNBnh ngộ siêu cườxixng của mình đXPOJ hoàn thành tu luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm, nhưng gầKhn đzNyây hắhkn lạNBi phát hin Cô Phong Thp Tam Kiếm không chỉEhO đwtơn giảKjn như vy, hình như còn thiếu một chút gì đoJKó. Mà vic thiếu “cái gì đxixó” là chuyn đOOyương nhiên bởi vì Cô Phong Thp Tam Kiếm là bảAn thiếu, bí tịrHmch thc s có lẽ đNbã thấXPt truyn, cho nên phẩliSm cấNbp mới rơi xuống trung cấwtp trung giai.

May mà ngườaoi tu luyn nó là Dip TrầIn đhhổi lạzNyi ngườvPEi khác sợ rằzNyng không đhủ kiên nhn đmUhk tu luyn. Bởi vì kiên nhn, khổ tâm nghiên cứNBu cho nên hắOn không chỉzXw ngộ ra ý cảXoznh của Cô Phong Thp Tam Kiếm vốn dĩh không có ý cảrlOnh mà vn khí chi pháp cũng cảKhi thin rấrHmt nhiu, tin rằUng dùng không bao lâu sẽ có thểOI tu luyn ra Cô Phong Thp Tam Kiếm của riêng bảhn thân mình.

Ngoài ra, bởi vì ba tháng không màng thế s chuyên tâm tu luyn, nội khí trong ngườmUi Dip TrầXPn đOIã vượt qua Luyn Khí Cảhnh tầKhng thứU sáu sơ kì, tiến bộ với tốc đkộ thầtn tốc.

- Phảcui đUi trảXoz bí tịSOch thôi.

NghĩPhc đSOến quy đOIHtnh của Lưu Vân Tông, Dip Trầhn không dám chm tr.

Trên đHtườoJKng trở v, tai Dip Trầwtn khẽ đOộng, hắhn nghe thấFXry có nhữoJKng tiếng quát tháo t xa vọng đFXrến, cách đNBây chắbYzc cũng phảVOi một dm, nhưng vn thấcuy rấut rõ, giống như thanh âm đNbược ngưng luyn, và bạyFbo phát trong nháy mắXPt.

- Trung khí lợi hạXozi quá, thân thểh phảzXwi cườNbng đJuNbi thế nào mới có thểzNy phát ra điAược, nghe thanh âm hình như là nữt.
Không nén nổi hiếu kì, Dip TrầzNyn cẩvPEn thn lạAi gầcun.

Vượt qua vài bụi cỏ gai, Dip Trầcun đaoến sau một tảrHmng đliSá lớn. nguồn tunghoanh.com

Thò đyDlnu ra ngó, thứyD đzXwxixu tiên đAp vào mắtt hắRHvn là một mảrHmng rng nhỏ, bên cạhnh mảNBng rng là một căn nhà gỗ, phía trước nhà gỗ có một đliSOm nhỏ, bên trên nổi vài tấEhOm lá sen, rõ ràng cc kỳ có ý cảhhnh.

Mép rng, một thiếu nữO lạaonh lùng tuổi đOộ mườRHvi sáu, thân khoác trang phục trắwtng tuyết đwtang luyn quyn, ming phát ra nhữrlOng tiếng quát khiến tâm hồn ngườKji khác phảUi run rẩKjy.

Dáng ngườzXwi nàng mỏng manh, như không chịyFbu nổi một ngọn gió, nhưng mỗi quyn mỗi cước đbYzánh ra lạaoi bá khí đliSườNbng hoàng, mang lạyFbi cảihRm giác sắNBc bén.

- Là T sư tỷ TOInh, nơi này là cấbYzm đbYzzXwa?

Nhìn thấRHvy đXPối phương, Dip TrầzXwn lp tứvPEc hiểlnu ra vấzXwn đhk.

Lưu Vân Tông tr tông chủ và trưởng môn nội môn có đliSInh núi của riêng mình, nhữcung ngườPhci khác muốn tu luyn võ học nhấhht đzXwOnh phảxixi đVOi tìm một nơi thích hợp, chỉXoz là Thanh Phong Sơn mc dù lớn, nhưng đrHmyDa đHtiểcum tuyt vờKji đKhihR tu luyn lạJui có hạOn, thông thườKhng, trưởng lão ngoạUi môn và đYaN t trọng đtiểhm sẽ giành đcuược bảUo đHtzNya phong thủy trước, nhữhng nơi này đhrlược gọi là cấcum đNbha, ngườwti thườliSng không đKjược xông vào tranh giành với họ, nhẹ thì bịwt quở trách, nng thì bịVO trng phạFXrt.

Trong mắhrlt Dip TrầIn, T sư tỷ chính là một trong nhữAng đzNy t trọng đOiểPhcm của Lưu Vân Tông, xếp hạJung hai mươi ba, tu vi ở Ngưng Chân CảrlOnh trung kì, thiên phú cc tốt.

TVOnh không ngng s dụng bộ pháp, quyn cước kết hợp, đOIOu lưỡi chạPhcm vào răng, bụng vn khí, liên tục thét ra thanh âm, tăng cườHtng uy thế quyn pháp.

Liên tục mấNBy quyn đbYzánh ra, TNbnh súc tích khí thế, chỉhk thấliSy cảO ngườOIi nàng nhảNby lên không trung, xuấkt thủ nhanh như đhkin, mạFXrnh như hổ báo kích sát, một quyn đxixánh trúng cây đOJhi thụ có thân to như thùng nước.

Bang bang bang!

Một cảvPEnh tượng kinh nhân phát sinh, t tay TVOnh phát ra kim quang chói mắut, sau đRHvó ngưng thành thc chấKht, đIánh gãy lin ba gốc cây lớn d như trở bàn tay, thanh thế mạhknh mẽ, tàn bạNbo.

Là chân khí ngoạki phóng! Dip Trầhhn nheo mắEhOt.

Khi võ giảJu Luyn Khí CảliSnh chuyểiAn hóa nội khí thành chân khí, nghĩHVha là họ đOã chính thứvPEc bước vào Ngưng Chân CảRHvnh, võ giảh Ngưng Chân Cảhrlnh ngoài chiến lc đUcui tăng, chân khí còn có thểNB rờIi khỏi thân thểU, đOOyXP thương ngườKhi khác t xa.

- Vn chưa chịhhu ra.

TAnh sớm đXPã nhn ra s có mt của Dip TrầvPEn, ánh mắtt sắXozc như dao, dán cht vào vịrHm trí chỗ Dip TrầKjn đYaNang núp.

Dip Trầhhn nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đOJi ra ngoài.

- Ngươi là đu t ngoạOIi môn.

- Vâng

- Sao lạihRi nhìn trộm ta luyn quyn?

- Thanh âm của tỷ truyn xa quá, đOOy hiếu kì nên đzXwến điAây xem.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!