Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.
Kiếm ĐXLEo Độc Tôn
Tác giảENR :Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----
Chương 3: Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Nhóm dịfYfch: Dungnhi
Nguồn: Sưu TầomHít một hơi tht sâu, Dip TrầTon bắYJWt đfBnNu quá trình tu luyn khô khan và đvXwơn đToiu.

Vn khí, bước, vung kiếm, rung tay...

Chỉtc mấElt một ngày, Dip Trầcn đcdã sơ bộ thi triểnGn Hành Vân Kiếm Pháp chiêu thứWSV chín "Dạz Quang Động", một kiếm va xuấIzt, kiếm quang u ám như nước khiến ngườwddi ta hoa mắnRt chóng mt, không thểN thích ứYJWng, lun uy lc, trên cơ bảNSZn đTfft đwvến trình đToộ nhân cc trung giai, tuyt đnRối là sát chiêu mạtcnh nhấzt hin tạRi của Dip TrầBln.

Buổi sáng đLnến, buổi tối trở lạJhfi, không hay không biết, ba ngày trôi qua.

Trên vách đcá dốc ngược, bóng ngườdki một kiếm chỉBl vào tảRcng đicá khổng lồ trước mt, kiếm quang tràn ngp như hoa trong gương trăng trong nước, u u ám ám.

Xuy xuy xuy xuy...

TảSlng đzá như một miếng đElu phụ, bịfYf nhữUjng đSnIườwvng kiếm dài cắUjt thành nhữcdng vết sâu gầJhfn một tấoc.

- Cuối cùng cũng xong.

Nội khí hao kit khiến Dip TrầfEKn đhTzENRu bết mồ hôi, nhưng hắdkn cũng chng đBlZfv ý, hài lòng nhìn nhữcdng vết kiếm sâu trên tàng đZná, mt lộ ra một nụ cườnNi nhàn nhạNt.

Hành Vân Kiếm Pháp tầJhfng thứwdd chín so với tám tầnGng trước khó hơn mấNy lầZnn, uy lc cũng lớn, Dip TrầvXwn mấNt bốn ngày mới công đfYflc viên mãn, ngoài ra, bốn ngày khổ luyn này khiến nội khí trong ngườici Dip TrầSln càng thêm tinh thuầXLEn, đTfiu đlộng cũng mau lẹ linh hoạfEKt hơn trước. đZnọc truyn mới nhấfEKt tạYJWi tung hoanh . com

Cách ngày, Dip Trầdln như thườENRng l đYjTến vách núi luyn công, nhưng không giống như trước kia, hôm nay Dip TrầBln chính thứdkc tp luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Cô Phong Thp Tam Kiếm tổng cộng có mườci ba chiêu, kiếm thế cc hiểRwtm, giống như di thế đVYoộc lp cô phong, khiến ngườYjTi ta không khỏi rùng mình, mọi sơ hở bí ẩoRin trên ngườfi như bịZfv nhìn thấUju.

Thi triểfBnn một lượt đfườRng kiếm ghi chép trong bí tịnGch, trong đzcdu Dip TrầZfvn bỗng nhiên có chút ấZfvn tượng đRwtnRi khái, loáng thoáng cảZfvm nhn mộ loạENRi tâm tình mà rấVYot khó dùng ngôn ngữR đTfLn din đicvXwt.

Dip Trầcn tin, chỉTf cầZfvn luyn xong Cô Phong Thp Tam Kiếm, đlối phó với ngườli có thc lc thấlp hơn mình trên cơ bảRn là miểNSZu sát, đRối phó với ngườwvi có thc lc cao hơn mình cũng có thểwv tìm ra kẽ hở, tr phi đLnối phương kinh nghim vô cùng phong phú, dầZnn dầzfn đwddưa tâm tư trở lạfEKi nguyên trạRwtng.

Ba tháng thờci gian nhanh chóng trôi qua.

Bên ngoài vách núi, biểSln mây vn cuồn cuộn không ngớt, trên vách núi, ngườzi thiếu niên tay cầfYfm một thanh Tinh Cương Kiếm xoay chuyểJhfn liên tục, kiếm quang lấfEKp lánh.

Có lẽ là ảRo giác, có lẽ là do hoàn cảhTznh, kiếm thế mà thiếu niên lộ ra có thểcd nói là tuyt đJhfwddnh, như một ngọn núi nhỏ cô ngạENRo khí chấIzt, rõ ràng đdlElng ngay trước mt bạNn nhưng lạNi như đBlang ở rấNSZt xa, cảom giác xa vờfi khó nắdlm bắZfvt ấfEKy khiến ngườLni ta thổ huyết.

Liên hoàn mườZni hai kiếm đIzi qua, ánh mắot thiếu niên như đnGin, xuyên qua hư không, thân hình đENRột nhiên nhảdky lên, như t trên cao ng gió lao xuống, chỉSnI thấNSZy kiếm quang lóe lên, tảcdng đNSZá khổng lồ đhTzối din bịKnc cắXLEt một đUjườVYong kim dài ba thước, sâu ba tấNSZc đláng sợ, sạUjch sẽ linh hoạdlt, tàn nhn vô tình.

Thu kiếm vào vỏ, thiếu niên t nói với mình:
- Chng trách trưởng lão thủ các bảRo ta la chọn kiếm pháp khác, thì ra Cô Phong Thp Tam Kiếm không đoRiơn giảcdn chỉXLE là nhân giai trung cấIzp võ kĩBl, bên trong còn ẩRcn hàm ý tứLn thâm ảzo, sớm đNã vượt qua phạJhfm vi vốn có.

Thiếu niên này đENRương nhiên là Dip Trầcn, ba tháng nay, hắnRn chỉUj da vào khảnG năng lĩTfnh ngộ siêu cườWSVng của mình đvXwSl hoàn thành tu luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm, nhưng gầhTzn đcdây hắzn lạhTzi phát hin Cô Phong Thp Tam Kiếm không chỉc đZfvơn giảXLEn như vy, hình như còn thiếu một chút gì đnRó. Mà vic thiếu “cái gì đRó” là chuyn đrrZương nhiên bởi vì Cô Phong Thp Tam Kiếm là bảRwtn thiếu, bí tịWSVch thc s có lẽ đVYoã thấjt truyn, cho nên phẩZnm cấlp mới rơi xuống trung cấUjp trung giai.

May mà ngườzi tu luyn nó là Dip TrầWSVn đdlổi lạYjTi ngườZni khác sợ rằVYong không đENRủ kiên nhn đjdk tu luyn. Bởi vì kiên nhn, khổ tâm nghiên cứtcu cho nên hắKncn không chỉl ngộ ra ý cảUjnh của Cô Phong Thp Tam Kiếm vốn dĩnG không có ý cảfEKnh mà vn khí chi pháp cũng cảUji thin rấdlt nhiu, tin rằfEKng dùng không bao lâu sẽ có thểN tu luyn ra Cô Phong Thp Tam Kiếm của riêng bảNn thân mình.

Ngoài ra, bởi vì ba tháng không màng thế s chuyên tâm tu luyn, nội khí trong ngườoRii Dip Trầon đXLEã vượt qua Luyn Khí CảTfnh tầRcng thứf sáu sơ kì, tiến bộ với tốc đjộ thầvXwn tốc.

- PhảnNi đnGi trảEl bí tịSlch thôi.

NghĩLn đoến quy đWSVRwtnh của Lưu Vân Tông, Dip TrầENRn không dám chm tr.

Trên đfEKườcng trở v, tai Dip TrầYjTn khẽ đElộng, hắSln nghe thấJhfy có nhữzfng tiếng quát tháo t xa vọng đNSZến, cách đzây chắLnc cũng phảRwti một dm, nhưng vn thấUjy rấSnIt rõ, giống như thanh âm đzược ngưng luyn, và bạYjTo phát trong nháy mắft. truyn đToược lấfy t website tung hoanh

- Trung khí lợi hạJhfi quá, thân thểIz phảZfvi cườElng đoici thế nào mới có thểo phát ra đUjược, nghe thanh âm hình như là nữXLE.
Không nén nổi hiếu kì, Dip TrầEln cẩZnn thn lạfi gầfEKn.

Vượt qua vài bụi cỏ gai, Dip TrầJhfn đcdến sau một tảRng đENRá lớn.

Thò đYjTdku ra ngó, thứfYf đdldlu tiên đKncp vào mắENRt hắfBnn là một mảlng rng nhỏ, bên cạNSZnh mảXLEng rng là một căn nhà gỗ, phía trước nhà gỗ có một đwddfBnm nhỏ, bên trên nổi vài tấJhfm lá sen, rõ ràng cc kỳ có ý cảZfvnh.

Mép rng, một thiếu nữfBn lạElnh lùng tuổi đfBnộ mườRci sáu, thân khoác trang phục trắfng tuyết đfang luyn quyn, ming phát ra nhữong tiếng quát khiến tâm hồn ngườwddi khác phảfEKi run rẩSnIy.

Dáng ngườli nàng mỏng manh, như không chịIzu nổi một ngọn gió, nhưng mỗi quyn mỗi cước đRcánh ra lạIzi bá khí đfYfườRcng hoàng, mang lạSli cảSnIm giác sắNSZc bén.

- Là T sư tỷ TfEKnh, nơi này là cấicm đcKnca?

Nhìn thấoy đfEKối phương, Dip Trầcn lp tứdkc hiểfu ra vấZnn đnN.

Lưu Vân Tông tr tông chủ và trưởng môn nội môn có đXLEznh núi của riêng mình, nhữong ngườLni khác muốn tu luyn võ học nhấTft đWSVKncnh phảYJWi đwvi tìm một nơi thích hợp, chỉEl là Thanh Phong Sơn mc dù lớn, nhưng đhTzNa đRiểVYom tuyt vờnRi đlTf tu luyn lạici có hạYJWn, thông thườnGng, trưởng lão ngoạZni môn và đnR t trọng đfEKiểENRm sẽ giành đdkược bảZno đicoa phong thủy trước, nhữtcng nơi này đhTzược gọi là cấLnm đZfvXLEa, ngườZni thườcdng không đzược xông vào tranh giành với họ, nhẹ thì bịhTz quở trách, nng thì bịnN trng phạBlt.

Trong mắzt Dip TrầSnIn, T sư tỷ chính là một trong nhữTong đnG t trọng đvXwiểfm của Lưu Vân Tông, xếp hạcng hai mươi ba, tu vi ở Ngưng Chân CảElnh trung kì, thiên phú cc tốt.

ToRinh không ngng s dụng bộ pháp, quyn cước kết hợp, đYjTcu lưỡi chạom vào răng, bụng vn khí, liên tục thét ra thanh âm, tăng cườrrZng uy thế quyn pháp.

Liên tục mấrrZy quyn đfEKánh ra, TVYonh súc tích khí thế, chỉvXw thấNSZy cảR ngườRi nàng nhảXLEy lên không trung, xuấct thủ nhanh như đwddin, mạXLEnh như hổ báo kích sát, một quyn đfánh trúng cây đSnISnIi thụ có thân to như thùng nước.

Bang bang bang!

Một cảjnh tượng kinh nhân phát sinh, t tay TRcnh phát ra kim quang chói mắdlt, sau đJhfó ngưng thành thc chấft, đwvánh gãy lin ba gốc cây lớn d như trở bàn tay, thanh thế mạfYfnh mẽ, tàn bạElo.

Là chân khí ngoạVYoi phóng! Dip Trầdkn nheo mắhTzt.

Khi võ giảnN Luyn Khí Cảtcnh chuyểNSZn hóa nội khí thành chân khí, nghĩtca là họ đRwtã chính thứfEKc bước vào Ngưng Chân Cảicnh, võ giảic Ngưng Chân CảNSZnh ngoài chiến lc đchTzi tăng, chân khí còn có thểfYf rờVYoi khỏi thân thểoRi, đffBn thương ngườci khác t xa.

- Vn chưa chịIzu ra.

TElnh sớm đcã nhn ra s có mt của Dip Trầzfn, ánh mắot sắENRc như dao, dán cht vào vịnR trí chỗ Dip TrầfEKn đnNang núp.

Dip Trầicn nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đwvi ra ngoài.

- Ngươi là đSl t ngoạYjTi môn.

- Vâng

- Sao lạci nhìn trộm ta luyn quyn?

- Thanh âm của tỷ truyn xa quá, đdl hiếu kì nên đzến đToây xem.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!