Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.
Kiếm ĐLuNo Độc Tôn
Tác giảd :Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----
Chương 3: Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Nhóm dịVFoch: Dungnhi
Nguồn: Sưu TầhiCmHít một hơi tht sâu, Dip TrầlEn bắAvlt đhVGCfhu quá trình tu luyn khô khan và điơn đorZiu.

Vn khí, bước, vung kiếm, rung tay...

ChỉYe mấYet một ngày, Dip TrầXin đjHlã sơ bộ thi triểICn Hành Vân Kiếm Pháp chiêu thứW chín "Dạj Quang Động", một kiếm va xuấQft, kiếm quang u ám như nước khiến ngườsovi ta hoa mắit chóng mt, không thểF thích ứQung, lun uy lc, trên cơ bảQfn đJIQhVGt đZQhến trình đWộ nhân cc trung giai, tuyt đWối là sát chiêu mạYenh nhấQft hin tạLuNi của Dip TrầICn.

Buổi sáng đojến, buổi tối trở lạFi, không hay không biết, ba ngày trôi qua.

Trên vách đuYá dốc ngược, bóng ngườlEi một kiếm chỉhl vào tảIkng đhlá khổng lồ trước mt, kiếm quang tràn ngp như hoa trong gương trăng trong nước, u u ám ám.

Xuy xuy xuy xuy...

TảuYng đQfá như một miếng đau phụ, bịOhO nhữing đQfườdang kiếm dài cắjt thành nhữdang vết sâu gầltn một tấYc.

- Cuối cùng cũng xong.

Nội khí hao kit khiến Dip TrầorZn đddsvpJu bết mồ hôi, nhưng hắvpJn cũng chng đYGLW ý, hài lòng nhìn nhữYng vết kiếm sâu trên tàng đICá, mt lộ ra một nụ cườai nhàn nhạQut.

Hành Vân Kiếm Pháp tầQfng thứlE chín so với tám tầfng trước khó hơn mấay lầICn, uy lc cũng lớn, Dip TrầYn mấiYLt bốn ngày mới công đdGLWc viên mãn, ngoài ra, bốn ngày khổ luyn này khiến nội khí trong ngườYi Dip TrầpIhn càng thêm tinh thuầXFn, đZQhiu đddsộng cũng mau lẹ linh hoạFt hơn trước.

Cách ngày, Dip TrầHBn như thườing l đHBến vách núi luyn công, nhưng không giống như trước kia, hôm nay Dip Trầdan chính thứic tp luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Cô Phong Thp Tam Kiếm tổng cộng có mườNWi ba chiêu, kiếm thế cc hiểYm, giống như di thế đddsộc lp cô phong, khiến ngườsovi ta không khỏi rùng mình, mọi sơ hở bí ẩYYXn trên ngườHfi như bịf nhìn thấZQhu.

Thi triểYen một lượt đZQhườhbng kiếm ghi chép trong bí tịfch, trong đlEdau Dip TrầiYLn bỗng nhiên có chút ấuYn tượng đHfWdi khái, loáng thoáng cảYYXm nhn mộ loạHfi tâm tình mà rấhlt khó dùng ngôn ngữY đjAvl din đLjZQht.

Dip TrầuYn tin, chỉlt cầVFon luyn xong Cô Phong Thp Tam Kiếm, đjối phó với ngườvpJi có thc lc thấNWp hơn mình trên cơ bảdn là miểpIhu sát, đICối phó với ngườorZi có thc lc cao hơn mình cũng có thểoj tìm ra kẽ hở, tr phi đVFoối phương kinh nghim vô cùng phong phú, dầHBn dầddsn đrAjưa tâm tư trở lạpIhi nguyên trạeng.

Ba tháng thờhbi gian nhanh chóng trôi qua.

Bên ngoài vách núi, biểdan mây vn cuồn cuộn không ngớt, trên vách núi, ngườei thiếu niên tay cầNWm một thanh Tinh Cương Kiếm xoay chuyểHBn liên tục, kiếm quang lấXFp lánh.

Có lẽ là ảjo giác, có lẽ là do hoàn cảltnh, kiếm thế mà thiếu niên lộ ra có thểXi nói là tuyt đYYXYnh, như một ngọn núi nhỏ cô ngạhlo khí chấOhOt, rõ ràng đXiFng ngay trước mt bạVFon nhưng lạQfi như đpIhang ở rấhbt xa, cảrAjm giác xa vờdi khó nắhiCm bắCfht ấvOy khiến ngườhli ta thổ huyết.

Liên hoàn mườsovi hai kiếm đIki qua, ánh mắit thiếu niên như đWin, xuyên qua hư không, thân hình đJIQột nhiên nhảLuNy lên, như t trên cao ng gió lao xuống, chỉLuN thấOhOy kiếm quang lóe lên, tảfHdng đICá khổng lồ đaối din bịQf cắHft một đhiCườjng kim dài ba thước, sâu ba tấXFc đhláng sợ, sạICch sẽ linh hoạpIht, tàn nhn vô tình.

Thu kiếm vào vỏ, thiếu niên t nói với mình:
- Chng trách trưởng lão thủ các bảhlo ta la chọn kiếm pháp khác, thì ra Cô Phong Thp Tam Kiếm không đYơn giảHfn chỉhl là nhân giai trung cấGLWp võ kĩIC, bên trong còn ẩfHdn hàm ý tứXi thâm ảIko, sớm đltã vượt qua phạam vi vốn có.

Thiếu niên này đlEương nhiên là Dip TrầorZn, ba tháng nay, hắddsn chỉhb da vào khảdds năng lĩICnh ngộ siêu cườhlng của mình đIkWd hoàn thành tu luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm, nhưng gầHfn đHBây hắWdn lạoji phát hin Cô Phong Thp Tam Kiếm không chỉjHl đJIQơn giảin như vy, hình như còn thiếu một chút gì đXió. Mà vic thiếu “cái gì đICó” là chuyn đQfương nhiên bởi vì Cô Phong Thp Tam Kiếm là bảdan thiếu, bí tịach thc s có lẽ đLjã thấJIQt truyn, cho nên phẩXFm cấhiCp mới rơi xuống trung cấCfhp trung giai.

May mà ngườhiCi tu luyn nó là Dip TrầhiCn đYeổi lạICi ngườYi khác sợ rằVFong không đYYXủ kiên nhn đYehiC tu luyn. Bởi vì kiên nhn, khổ tâm nghiên cứCfhu cho nên hắHfn không chỉfHd ngộ ra ý cảWnh của Cô Phong Thp Tam Kiếm vốn dĩhVG không có ý cảhVGnh mà vn khí chi pháp cũng cảNWi thin rấjHlt nhiu, tin rằfHdng dùng không bao lâu sẽ có thểvO tu luyn ra Cô Phong Thp Tam Kiếm của riêng bảLjn thân mình.

Ngoài ra, bởi vì ba tháng không màng thế s chuyên tâm tu luyn, nội khí trong ngườYei Dip TrầjHln đAvlã vượt qua Luyn Khí CảvpJnh tầpIhng thứrAj sáu sơ kì, tiến bộ với tốc đjộ thầhbn tốc.

- PhảhiCi đei trảhiC bí tịltch thôi. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Nghĩi đVFoến quy đjuYnh của Lưu Vân Tông, Dip TrầLuNn không dám chm tr.

Trên đfHdườiYLng trở v, tai Dip TrầrAjn khẽ đfộng, hắuYn nghe thấZQhy có nhữZQhng tiếng quát tháo t xa vọng đLjến, cách đjây chắFc cũng phảii một dm, nhưng vn thấsovy rấCfht rõ, giống như thanh âm đhbược ngưng luyn, và bạIko phát trong nháy mắAvlt.

- Trung khí lợi hạICi quá, thân thểoj phảWi cườjHlng đpIhQfi thế nào mới có thểlE phát ra đfược, nghe thanh âm hình như là nữvpJ.
Không nén nổi hiếu kì, Dip Trầdan cẩGLWn thn lạoji gầLuNn.

Vượt qua vài bụi cỏ gai, Dip TrầpIhn đvOến sau một tảGLWng đYeá lớn.

Thò đvOau ra ngó, thứd đCfhNWu tiên đsovp vào mắOhOt hắan là một mảing rng nhỏ, bên cạpIhnh mảICng rng là một căn nhà gỗ, phía trước nhà gỗ có một đltuYm nhỏ, bên trên nổi vài tấlEm lá sen, rõ ràng cc kỳ có ý cảJIQnh.

Mép rng, một thiếu nữd lạLjnh lùng tuổi đuYộ mườGLWi sáu, thân khoác trang phục trắIkng tuyết đlEang luyn quyn, ming phát ra nhữiYLng tiếng quát khiến tâm hồn ngườdi khác phảVFoi run rẩjy.

Dáng ngườhli nàng mỏng manh, như không chịWu nổi một ngọn gió, nhưng mỗi quyn mỗi cước đWánh ra lạei bá khí đrAjườorZng hoàng, mang lạOhOi cảCfhm giác sắQfc bén.

- Là T sư tỷ THBnh, nơi này là cấpIhm đQuXia?

Nhìn thấCfhy đpIhối phương, Dip Trầojn lp tứWdc hiểpIhu ra vấIkn đW.

Lưu Vân Tông tr tông chủ và trưởng môn nội môn có đjHlHfnh núi của riêng mình, nhữHfng ngườvpJi khác muốn tu luyn võ học nhấltt đCfhpIhnh phảji đHfi tìm một nơi thích hợp, chỉhl là Thanh Phong Sơn mc dù lớn, nhưng đHBYa đXiiểVFom tuyt vờji đXiOhO tu luyn lạei có hạXin, thông thườLjng, trưởng lão ngoạXFi môn và đY t trọng đWdiểHfm sẽ giành đYược bảXio đICWa phong thủy trước, nhữZQhng nơi này đWược gọi là cấXim điFa, ngườYei thườjng không đLjược xông vào tranh giành với họ, nhẹ thì bịsov quở trách, nng thì bịsov trng phạQut.

Trong mắXit Dip Trầin, T sư tỷ chính là một trong nhữhVGng đXi t trọng đAvliểYYXm của Lưu Vân Tông, xếp hạrAjng hai mươi ba, tu vi ở Ngưng Chân CảJIQnh trung kì, thiên phú cc tốt.

Tinh không ngng s dụng bộ pháp, quyn cước kết hợp, đQfJIQu lưỡi chạuYm vào răng, bụng vn khí, liên tục thét ra thanh âm, tăng cườjng uy thế quyn pháp.

Liên tục mấfy quyn đjánh ra, TYnh súc tích khí thế, chỉNW thấjy cảda ngườorZi nàng nhảvOy lên không trung, xuấYt thủ nhanh như đain, mạfHdnh như hổ báo kích sát, một quyn đvpJánh trúng cây đLuNYi thụ có thân to như thùng nước.

Bang bang bang!

Một cảhiCnh tượng kinh nhân phát sinh, t tay ThVGnh phát ra kim quang chói mắdt, sau đhbó ngưng thành thc chấNWt, đuYánh gãy lin ba gốc cây lớn d như trở bàn tay, thanh thế mạLuNnh mẽ, tàn bạdo.

Là chân khí ngoạji phóng! Dip TrầlEn nheo mắet.

Khi võ giảW Luyn Khí Cảsovnh chuyểWn hóa nội khí thành chân khí, nghĩYa là họ đCfhã chính thứZQhc bước vào Ngưng Chân CảQfnh, võ giảVFo Ngưng Chân Cảdanh ngoài chiến lc đlEWdi tăng, chân khí còn có thểQf rờdi khỏi thân thểiYL, đltW thương ngườJIQi khác t xa.

- Vn chưa chịiu ra.

TYnh sớm đXiã nhn ra s có mt của Dip TrầICn, ánh mắrAjt sắVFoc như dao, dán cht vào vịQf trí chỗ Dip TrầYen đjHlang núp.

Dip TrầIkn nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đorZi ra ngoài.

- Ngươi là đlt t ngoạorZi môn.

- Vâng

- Sao lạei nhìn trộm ta luyn quyn?

- Thanh âm của tỷ truyn xa quá, đJIQ hiếu kì nên đQfến đlEây xem.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!

banner