Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.
Kiếm ĐXo Độc Tôn
Tác giảQL :Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----
Chương 3: Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Nhóm dịuNPch: Dungnhi
Nguồn: Sưu TầOOxmHít một hơi tht sâu, Dip Trầifn bắqFBt đPIIuu quá trình tu luyn khô khan và đFơn đbFiu.

Vn khí, bước, vung kiếm, rung tay...

ChỉsR mấOOxt một ngày, Dip TrầbFn đvIqã sơ bộ thi triểvIqn Hành Vân Kiếm Pháp chiêu thứI chín "DạHux Quang Động", một kiếm va xuấTFt, kiếm quang u ám như nước khiến ngườIi ta hoa mắsRt chóng mt, không thểxfY thích ứxPvng, lun uy lc, trên cơ bảsRn đXMTXkt đbQyến trình đZộ nhân cc trung giai, tuyt đPaaối là sát chiêu mạInh nhấat hin tạIi của Dip TrầfrXn.

Buổi sáng đxfYến, buổi tối trở lạIui, không hay không biết, ba ngày trôi qua.

Trên vách đvIqá dốc ngược, bóng ngườki một kiếm chỉxha vào tảHang đCzDá khổng lồ trước mt, kiếm quang tràn ngp như hoa trong gương trăng trong nước, u u ám ám.

Xuy xuy xuy xuy...

TảbFng đFGá như một miếng đNcu phụ, bịPaa nhữbFng đhYườMbXng kiếm dài cắPaat thành nhữIng vết sâu gầqZn một tấuNPc.

- Cuối cùng cũng xong.

Nội khí hao kit khiến Dip TrầXn đxPvBiu bết mồ hôi, nhưng hắBin cũng chng đabXk ý, hài lòng nhìn nhữFng vết kiếm sâu trên tàng đYbCá, mt lộ ra một nụ cườvIqi nhàn nhạQLt. truyn copy t tunghoanh.com

Hành Vân Kiếm Pháp tầNcng thứIu chín so với tám tầbQyng trước khó hơn mấQLy lầzNn, uy lc cũng lớn, Dip TrầCsin mấIt bốn ngày mới công đDWbFc viên mãn, ngoài ra, bốn ngày khổ luyn này khiến nội khí trong ngườMbXi Dip TrầBin càng thêm tinh thuầfrXn, đXiu đPIộng cũng mau lẹ linh hoạhYt hơn trước.

Cách ngày, Dip TrầCsin như thườxfYng l đqZến vách núi luyn công, nhưng không giống như trước kia, hôm nay Dip TrầXkn chính thứYbCc tp luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Cô Phong Thp Tam Kiếm tổng cộng có mườYbCi ba chiêu, kiếm thế cc hiểbFm, giống như di thế đuNPộc lp cô phong, khiến ngườki ta không khỏi rùng mình, mọi sơ hở bí ẩvIqn trên ngườPaai như bịbQy nhìn thấGrHu.

Thi triểabn một lượt đrxqườCsing kiếm ghi chép trong bí tịbQych, trong đXMbXu Dip TrầqZn bỗng nhiên có chút ấOOxn tượng đykrCMi khái, loáng thoáng cảum nhn mộ loạXMTi tâm tình mà rấTFt khó dùng ngôn ngữxfY đaF din đBiQLt.

Dip TrầIun tin, chỉk cầqFBn luyn xong Cô Phong Thp Tam Kiếm, đIối phó với ngườFGi có thc lc thấPaap hơn mình trên cơ bảqZn là miểsRu sát, đHaối phó với ngườabi có thc lc cao hơn mình cũng có thểPI tìm ra kẽ hở, tr phi đPIối phương kinh nghim vô cùng phong phú, dầsRn dầhYn đZưa tâm tư trở lạRi nguyên trạOOxng.

Ba tháng thờCzDi gian nhanh chóng trôi qua.

Bên ngoài vách núi, biểuNPn mây vn cuồn cuộn không ngớt, trên vách núi, ngườPIi thiếu niên tay cầHuxm một thanh Tinh Cương Kiếm xoay chuyểvIqn liên tục, kiếm quang lấPaap lánh.

Có lẽ là ảxPvo giác, có lẽ là do hoàn cảCzDnh, kiếm thế mà thiếu niên lộ ra có thểF nói là tuyt đxhafrXnh, như một ngọn núi nhỏ cô ngạzNo khí chấXkt, rõ ràng đbFsRng ngay trước mt bạHuxn nhưng lạqZi như đMbXang ở rấBit xa, cảPIm giác xa vờvIqi khó nắCzDm bắft ấHay khiến ngườfi ta thổ huyết.

Liên hoàn mườui hai kiếm đMbXi qua, ánh mắXMTt thiếu niên như đZin, xuyên qua hư không, thân hình đzNột nhiên nhảxfYy lên, như t trên cao ng gió lao xuống, chỉOOx thấuNPy kiếm quang lóe lên, tảCsing đrCMá khổng lồ đFGối din bịxha cắft một đxhaườung kim dài ba thước, sâu ba tấxhac đMbXáng sợ, sạIuch sẽ linh hoạYbCt, tàn nhn vô tình.

Thu kiếm vào vỏ, thiếu niên t nói với mình:
- Chng trách trưởng lão thủ các bảbFo ta la chọn kiếm pháp khác, thì ra Cô Phong Thp Tam Kiếm không đXơn giảHuxn chỉrxq là nhân giai trung cấZp võ kĩrCM, bên trong còn ẩbQyn hàm ý tứXMT thâm ảGrHo, sớm đrCMã vượt qua phạDWm vi vốn có.

Thiếu niên này đkương nhiên là Dip TrầMbXn, ba tháng nay, hắDWn chỉCzD da vào khảTF năng lĩcnh ngộ siêu cườFGng của mình đDWaX hoàn thành tu luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm, nhưng gầHan đzNây hắaXn lạhYi phát hin Cô Phong Thp Tam Kiếm không chỉhY đaơn giảXkn như vy, hình như còn thiếu một chút gì đMbXó. Mà vic thiếu “cái gì đNcó” là chuyn đaương nhiên bởi vì Cô Phong Thp Tam Kiếm là bảzNn thiếu, bí tịrxqch thc s có lẽ đYbCã thấat truyn, cho nên phẩIum cấxhap mới rơi xuống trung cấcp trung giai.

May mà ngườfrXi tu luyn nó là Dip TrầHan đXổi lạRi ngườxhai khác sợ rằfng không đvIqủ kiên nhn đifbQy tu luyn. Bởi vì kiên nhn, khổ tâm nghiên cứBiu cho nên hắXn không chỉab ngộ ra ý cảunh của Cô Phong Thp Tam Kiếm vốn dĩXMT không có ý cảqZnh mà vn khí chi pháp cũng cảHuxi thin rấbFt nhiu, tin rằHuxng dùng không bao lâu sẽ có thểDW tu luyn ra Cô Phong Thp Tam Kiếm của riêng bảan thân mình.

Ngoài ra, bởi vì ba tháng không màng thế s chuyên tâm tu luyn, nội khí trong ngườbFi Dip TrầbQyn đykã vượt qua Luyn Khí CảbFnh tầrxqng thứa sáu sơ kì, tiến bộ với tốc đBiộ thầNcn tốc.

- PhảxPvi đxPvi trảMbX bí tịhYch thôi.

NghĩYbC đFến quy đzNabnh của Lưu Vân Tông, Dip Trầcn không dám chm tr.

Trên đvIqườMVng trở v, tai Dip TrầXn khẽ đuộng, hắcn nghe thấfrXy có nhữrCMng tiếng quát tháo t xa vọng đbFến, cách đfây chắTFc cũng phảvIqi một dm, nhưng vn thấaby rấxhat rõ, giống như thanh âm đxhaược ngưng luyn, và bạIo phát trong nháy mắIut.

- Trung khí lợi hạNci quá, thân thểCsi phảhYi cườxfYng đHuxrCMi thế nào mới có thểuNP phát ra đxPvược, nghe thanh âm hình như là nữZ.
Không nén nổi hiếu kì, Dip Trầan cẩzNn thn lạabi gầifn.

Vượt qua vài bụi cỏ gai, Dip Trầun đMbXến sau một tảsRng đaá lớn.

Thò đvIqXu ra ngó, thứaX đqFBqFBu tiên đYbCp vào mắDWt hắvIqn là một mảHuxng rng nhỏ, bên cạXMTnh mảPaang rng là một căn nhà gỗ, phía trước nhà gỗ có một đINcm nhỏ, bên trên nổi vài tấsRm lá sen, rõ ràng cc kỳ có ý cảQLnh.

Mép rng, một thiếu nữGGG lạPInh lùng tuổi đHaộ mườxfYi sáu, thân khoác trang phục trắqFBng tuyết đxfYang luyn quyn, ming phát ra nhữcng tiếng quát khiến tâm hồn ngườifi khác phảfrXi run rẩHuxy.

Dáng ngườsRi nàng mỏng manh, như không chịfu nổi một ngọn gió, nhưng mỗi quyn mỗi cước đzNánh ra lạBii bá khí đqZườYbCng hoàng, mang lạfrXi cảabm giác sắMbXc bén.

- Là T sư tỷ TfrXnh, nơi này là cấabm đIGrHa?

Nhìn thấqZy đcối phương, Dip TrầBin lp tứcc hiểQLu ra vấMVn đXk.

Lưu Vân Tông tr tông chủ và trưởng môn nội môn có đXxfYnh núi của riêng mình, nhữCzDng ngườui khác muốn tu luyn võ học nhấuNPt đxPvqFBnh phảOOxi đai tìm một nơi thích hợp, chỉDW là Thanh Phong Sơn mc dù lớn, nhưng đCzDfrXa đvIqiểRm tuyt vờfrXi đbQyaX tu luyn lạqFBi có hạRn, thông thườHuxng, trưởng lão ngoạZi môn và đa t trọng đbFiểsRm sẽ giành đBiược bảabo đDWxhaa phong thủy trước, nhữFGng nơi này đhYược gọi là cấfrXm đXkka, ngườYbCi thườhYng không đNcược xông vào tranh giành với họ, nhẹ thì bịsR quở trách, nng thì bịxfY trng phạRt.

Trong mắBit Dip Trầkn, T sư tỷ chính là một trong nhữZng đX t trọng đCzDiểum của Lưu Vân Tông, xếp hạNcng hai mươi ba, tu vi ở Ngưng Chân CảInh trung kì, thiên phú cc tốt.

ThYnh không ngng s dụng bộ pháp, quyn cước kết hợp, đXMTXMTu lưỡi chạqZm vào răng, bụng vn khí, liên tục thét ra thanh âm, tăng cườxPvng uy thế quyn pháp.

Liên tục mấNcy quyn đCzDánh ra, TNcnh súc tích khí thế, chỉYbC thấaby cảF ngườvIqi nàng nhảcy lên không trung, xuấft thủ nhanh như đfrXin, mạanh như hổ báo kích sát, một quyn đqZánh trúng cây đXxPvi thụ có thân to như thùng nước.

Bang bang bang!

Một cảCsinh tượng kinh nhân phát sinh, t tay TFGnh phát ra kim quang chói mắFt, sau đbQyó ngưng thành thc chấFGt, đMbXánh gãy lin ba gốc cây lớn d như trở bàn tay, thanh thế mạabnh mẽ, tàn bạqFBo.

Là chân khí ngoạMbXi phóng! Dip TrầsRn nheo mắCzDt.

Khi võ giảPaa Luyn Khí CảOOxnh chuyểFGn hóa nội khí thành chân khí, nghĩka là họ đfã chính thứXkc bước vào Ngưng Chân CảFGnh, võ giảXMT Ngưng Chân CảRnh ngoài chiến lc đCsiRi tăng, chân khí còn có thểbQy rờCzDi khỏi thân thểyk, đFGHux thương ngườxhai khác t xa.

- Vn chưa chịRu ra.

TfrXnh sớm đXMTã nhn ra s có mt của Dip TrầxfYn, ánh mắFGt sắPaac như dao, dán cht vào vịBi trí chỗ Dip TrầXn đykang núp.

Dip TrầGrHn nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đxhai ra ngoài.

- Ngươi là đa t ngoạHai môn.

- Vâng

- Sao lạXi nhìn trộm ta luyn quyn?

- Thanh âm của tỷ truyn xa quá, đI hiếu kì nên đxhaến đrCMây xem.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!