Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.
Kiếm ĐJKvo Độc Tôn
Tác giảFBa :Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----
Chương 3: Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Nhóm dịDch: Dungnhi
Nguồn: Sưu TầJFvmHít một hơi tht sâu, Dip TrầStJn bắtkWt đtkWKu quá trình tu luyn khô khan và đHlơn điftiu.

Vn khí, bước, vung kiếm, rung tay...

ChỉWy mấAHwt một ngày, Dip TrầqRn đStJã sơ bộ thi triểWRn Hành Vân Kiếm Pháp chiêu thứks chín "DạvOv Quang Động", một kiếm va xuấtkWt, kiếm quang u ám như nước khiến ngườwBi ta hoa mắFBat chóng mt, không thểgRv thích ứaXng, lun uy lc, trên cơ bảHln đLYKEt đaXến trình đRộ nhân cc trung giai, tuyt đvOối là sát chiêu mạtNnh nhấfnt hin tạWyi của Dip TrầStJn.

Buổi sáng đvOvến, buổi tối trở lạOi, không hay không biết, ba ngày trôi qua.

Trên vách đvJAá dốc ngược, bóng ngườKEi một kiếm chỉFRD vào tảWyng đqBXá khổng lồ trước mt, kiếm quang tràn ngp như hoa trong gương trăng trong nước, u u ám ám.

Xuy xuy xuy xuy...

TảKEng đRá như một miếng đavBu phụ, bịBj nhữDnng đsườLYng kiếm dài cắcKt thành nhữvOng vết sâu gầtkWn một tấfnc.

- Cuối cùng cũng xong.

Nội khí hao kit khiến Dip TrầBKn đFBaccqu bết mồ hôi, nhưng hắJKvn cũng chng đqBXy ý, hài lòng nhìn nhữStJng vết kiếm sâu trên tàng đWRá, mt lộ ra một nụ cườsi nhàn nhạJFvt.

Hành Vân Kiếm Pháp tầBjng thứLY chín so với tám tầtkWng trước khó hơn mấwBy lầRan, uy lc cũng lớn, Dip TrầJKvn mấRt bốn ngày mới công đXksc viên mãn, ngoài ra, bốn ngày khổ luyn này khiến nội khí trong ngườFRDi Dip TrầWRn càng thêm tinh thuầwBn, đKiu đDộng cũng mau lẹ linh hoạHlt hơn trước. truyn cp nht nhanh nhấFBat tạKEi tung hoanh chấFRDm com

Cách ngày, Dip TrầLYn như thườllang l đWRến vách núi luyn công, nhưng không giống như trước kia, hôm nay Dip TrầOn chính thứWyc tp luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Cô Phong Thp Tam Kiếm tổng cộng có mườKi ba chiêu, kiếm thế cc hiểJFvm, giống như di thế đvLsộc lp cô phong, khiến ngườavBi ta không khỏi rùng mình, mọi sơ hở bí ẩtNn trên ngườEi như bịy nhìn thấOu.

Thi triểJFvn một lượt đgRvườDnng kiếm ghi chép trong bí tịwBch, trong đHlDu Dip TrầvJAn bỗng nhiên có chút ấEn tượng đvJAccqi khái, loáng thoáng cảXdm nhn mộ loạgRvi tâm tình mà rấqBXt khó dùng ngôn ngữccq đaXgRv din đOSFgRvt.

Dip TrầJKvn tin, chỉR cầvDn luyn xong Cô Phong Thp Tam Kiếm, đRối phó với ngườOSFi có thc lc thấDnp hơn mình trên cơ bảRn là miểFRDu sát, đJFvối phó với ngườDi có thc lc cao hơn mình cũng có thểqBX tìm ra kẽ hở, tr phi đKối phương kinh nghim vô cùng phong phú, dầDn dầccqn đRưa tâm tư trở lạqBXi nguyên trạgRvng.

Ba tháng thờaXi gian nhanh chóng trôi qua.

Bên ngoài vách núi, biểqRn mây vn cuồn cuộn không ngớt, trên vách núi, ngườBji thiếu niên tay cầvOm một thanh Tinh Cương Kiếm xoay chuyểfnn liên tục, kiếm quang lấKp lánh.

Có lẽ là ảXo giác, có lẽ là do hoàn cảRanh, kiếm thế mà thiếu niên lộ ra có thểBK nói là tuyt đrgFWynh, như một ngọn núi nhỏ cô ngạkso khí chấfnt, rõ ràng điftFBang ngay trước mt bạccqn nhưng lạBKi như đOang ở rấfnt xa, cảrgFm giác xa vờavBi khó nắRm bắRt ấOSFy khiến ngườStJi ta thổ huyết.

Liên hoàn mườOSFi hai kiếm đOSFi qua, ánh mắvJAt thiếu niên như đvDin, xuyên qua hư không, thân hình đqRột nhiên nhảwBy lên, như t trên cao ng gió lao xuống, chỉKE thấtkWy kiếm quang lóe lên, tảFBang đvDá khổng lồ đBiqối din bịy cắtkWt một đAHwườHlng kim dài ba thước, sâu ba tấBiqc đtNáng sợ, sạDch sẽ linh hoạBKt, tàn nhn vô tình.

Thu kiếm vào vỏ, thiếu niên t nói với mình:
- Chng trách trưởng lão thủ các bảvLso ta la chọn kiếm pháp khác, thì ra Cô Phong Thp Tam Kiếm không đvOvơn giảJKvn chỉOSF là nhân giai trung cấDp võ kĩKE, bên trong còn ẩsn hàm ý tứX thâm ảLYo, sớm đBiqã vượt qua phạFRDm vi vốn có.

Thiếu niên này đvLsương nhiên là Dip TrầWRn, ba tháng nay, hắDnn chỉFcr da vào khảtN năng lĩKnh ngộ siêu cườvDng của mình đFRDFRD hoàn thành tu luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm, nhưng gầvOn đrgFây hắAHwn lạEi phát hin Cô Phong Thp Tam Kiếm không chỉKE đWyơn giảRan như vy, hình như còn thiếu một chút gì đyó. Mà vic thiếu “cái gì đDó” là chuyn đwBương nhiên bởi vì Cô Phong Thp Tam Kiếm là bảKn thiếu, bí tịrgFch thc s có lẽ đOã thấRat truyn, cho nên phẩJFvm cấvOvp mới rơi xuống trung cấDnp trung giai.

May mà ngườvLsi tu luyn nó là Dip TrầJKvn đaXổi lạWRi ngườKi khác sợ rằRng không đAHwủ kiên nhn đccqHl tu luyn. Bởi vì kiên nhn, khổ tâm nghiên cứDu cho nên hắiftn không chỉvO ngộ ra ý cảFcrnh của Cô Phong Thp Tam Kiếm vốn dĩvOv không có ý cảLYnh mà vn khí chi pháp cũng cảRi thin rấOSFt nhiu, tin rằStJng dùng không bao lâu sẽ có thểK tu luyn ra Cô Phong Thp Tam Kiếm của riêng bảvOn thân mình.

Ngoài ra, bởi vì ba tháng không màng thế s chuyên tâm tu luyn, nội khí trong ngườFRDi Dip TrầavBn đrgFã vượt qua Luyn Khí CảWynh tầJFvng thứsx sáu sơ kì, tiến bộ với tốc đDnộ thầWyn tốc.

- PhảvOi đWRi trảvD bí tịksch thôi.

NghĩJKv đrgFến quy đXdRnh của Lưu Vân Tông, Dip TrầvOn không dám chm tr.

Trên đXdườDng trở v, tai Dip Trầllan khẽ đavBộng, hắStJn nghe thấKEy có nhữFRDng tiếng quát tháo t xa vọng đKEến, cách đFBaây chắKc cũng phảyi một dm, nhưng vn thấBiqy rấkst rõ, giống như thanh âm đsxược ngưng luyn, và bạFRDo phát trong nháy mắBjt.

- Trung khí lợi hạKi quá, thân thểfn phảavBi cườBjng đBKtkWi thế nào mới có thểtN phát ra đKược, nghe thanh âm hình như là nữKE.
Không nén nổi hiếu kì, Dip TrầavBn cẩgRvn thn lạKi gầvOvn.

Vượt qua vài bụi cỏ gai, Dip Trầfnn đqBXến sau một tảJFvng đvLsá lớn.

Thò đygRvu ra ngó, thứO đgRvvOvu tiên đKp vào mắOSFt hắBiqn là một mảaXng rng nhỏ, bên cạccqnh mảDnng rng là một căn nhà gỗ, phía trước nhà gỗ có một đAHwvOm nhỏ, bên trên nổi vài tấJFvm lá sen, rõ ràng cc kỳ có ý cảEnh.

Mép rng, một thiếu nữOSF lạDnh lùng tuổi đvDộ mườJKvi sáu, thân khoác trang phục trắRang tuyết đllaang luyn quyn, ming phát ra nhữHlng tiếng quát khiến tâm hồn ngườBiqi khác phảKEi run rẩLYy.

Dáng ngườXdi nàng mỏng manh, như không chịKEu nổi một ngọn gió, nhưng mỗi quyn mỗi cước đvLsánh ra lạsxi bá khí đHlườFRDng hoàng, mang lạWyi cảJFvm giác sắFRDc bén.

- Là T sư tỷ TvDnh, nơi này là cấsm đWRKa?

Nhìn thấsy đwBối phương, Dip TrầRn lp tứtNc hiểcKu ra vấKn đqR.

Lưu Vân Tông tr tông chủ và trưởng môn nội môn có đBjqBXnh núi của riêng mình, nhữFcrng ngườsi khác muốn tu luyn võ học nhấyt đsxRnh phảXi đqBXi tìm một nơi thích hợp, chỉK là Thanh Phong Sơn mc dù lớn, nhưng đaXKa đDiểvLsm tuyt vờBiqi đKR tu luyn lạvJAi có hạvLsn, thông thườvJAng, trưởng lão ngoạBji môn và đcK t trọng đvDiểLYm sẽ giành đHlược bảJFvo đJKvgRva phong thủy trước, nhữStJng nơi này đWyược gọi là cấFcrm đvJABiqa, ngườBKi thườXdng không đccqược xông vào tranh giành với họ, nhẹ thì bịJKv quở trách, nng thì bịcK trng phạst.

Trong mắWRt Dip TrầFcrn, T sư tỷ chính là một trong nhữHlng đvD t trọng đKEiểWRm của Lưu Vân Tông, xếp hạcKng hai mươi ba, tu vi ở Ngưng Chân CảrgFnh trung kì, thiên phú cc tốt.

TBjnh không ngng s dụng bộ pháp, quyn cước kết hợp, đvOviftu lưỡi chạAHwm vào răng, bụng vn khí, liên tục thét ra thanh âm, tăng cườgRvng uy thế quyn pháp.

Liên tục mấavBy quyn đRaánh ra, Tsnh súc tích khí thế, chỉWR thấJFvy cảHl ngườBiqi nàng nhảEy lên không trung, xuấLYt thủ nhanh như đXin, mạWynh như hổ báo kích sát, một quyn đFBaánh trúng cây đOSFKi thụ có thân to như thùng nước.

Bang bang bang!

Một cảOnh tượng kinh nhân phát sinh, t tay TBjnh phát ra kim quang chói mắavBt, sau đRó ngưng thành thc chấRt, đEánh gãy lin ba gốc cây lớn d như trở bàn tay, thanh thế mạOSFnh mẽ, tàn bạOo.

Là chân khí ngoạRai phóng! Dip TrầOSFn nheo mắDt.

Khi võ giảJFv Luyn Khí CảRnh chuyểJKvn hóa nội khí thành chân khí, nghĩKa là họ đqBXã chính thứWRc bước vào Ngưng Chân CảLYnh, võ giảqBX Ngưng Chân CảWRnh ngoài chiến lc đrgFKi tăng, chân khí còn có thểFcr rờEi khỏi thân thểsx, đJFvBiq thương ngườRi khác t xa.

- Vn chưa chịBKu ra.

TJFvnh sớm đOSFã nhn ra s có mt của Dip TrầgRvn, ánh mắEt sắXc như dao, dán cht vào vịfn trí chỗ Dip Trầccqn đwBang núp.

Dip TrầXn nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đKi ra ngoài.

- Ngươi là đBK t ngoạJFvi môn.

- Vâng

- Sao lạsi nhìn trộm ta luyn quyn?

- Thanh âm của tỷ truyn xa quá, đs hiếu kì nên đBKến đvJAây xem.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!