Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.
Kiếm ĐmhLo Độc Tôn
Tác giảWvm :Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----
Chương 3: Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Nhóm dịPlch: Dungnhi
Nguồn: Sưu TầFmHít một hơi tht sâu, Dip TrầwQPn bắWWt đmdFu quá trình tu luyn khô khan và đQhLơn đpiu.

Vn khí, bước, vung kiếm, rung tay...

ChỉkWp mấqzt một ngày, Dip TrầFn đEoqã sơ bộ thi triểmhLn Hành Vân Kiếm Pháp chiêu thứBJq chín "DạWW Quang Động", một kiếm va xuấqzt, kiếm quang u ám như nước khiến ngườQhLi ta hoa mắbBbt chóng mt, không thểBWl thích ứFng, lun uy lc, trên cơ bảgpn đoWvmt đCIến trình đQhLộ nhân cc trung giai, tuyt đTAUối là sát chiêu mạonh nhấUZt hin tạpFi của Dip TrầJkQn.

Buổi sáng đwQPến, buổi tối trở lạCCVi, không hay không biết, ba ngày trôi qua. nguồn tunghoanh.com

Trên vách đvoBá dốc ngược, bóng ngườBWli một kiếm chỉUZ vào tảQxCng đZqQá khổng lồ trước mt, kiếm quang tràn ngp như hoa trong gương trăng trong nước, u u ám ám.

Xuy xuy xuy xuy...

TảBJqng đZá như một miếng đlu phụ, bịLt nhữBJqng đVWZườZqQng kiếm dài cắrNt thành nhữEoqng vết sâu gầxmn một tấqgxc.

- Cuối cùng cũng xong.

Nội khí hao kit khiến Dip TrầwQPn đUZFu bết mồ hôi, nhưng hắWvmn cũng chng đVWZp ý, hài lòng nhìn nhữAng vết kiếm sâu trên tàng đqwTá, mt lộ ra một nụ cườhpi nhàn nhạot.

Hành Vân Kiếm Pháp tầomrng thứo chín so với tám tầWzng trước khó hơn mấFy lầVWZn, uy lc cũng lớn, Dip TrầFn mấWzt bốn ngày mới công đWvmWWc viên mãn, ngoài ra, bốn ngày khổ luyn này khiến nội khí trong ngườAi Dip Trầqzn càng thêm tinh thuầTETn, đmhLiu đJkQộng cũng mau lẹ linh hoạlt hơn trước.

Cách ngày, Dip TrầQAn như thườqzng l đlến vách núi luyn công, nhưng không giống như trước kia, hôm nay Dip TrầWvmn chính thứlIc tp luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Cô Phong Thp Tam Kiếm tổng cộng có mườBWli ba chiêu, kiếm thế cc hiểBWlm, giống như di thế đhoộc lp cô phong, khiến ngườhpi ta không khỏi rùng mình, mọi sơ hở bí ẩWvmn trên ngườxJi như bịwQP nhìn thấBJqu.

Thi triểwQPn một lượt đmhLườlng kiếm ghi chép trong bí tịEoqch, trong đgpqgxu Dip TrầpFn bỗng nhiên có chút ấTETn tượng đlAFi khái, loáng thoáng cảkWpm nhn mộ loạLti tâm tình mà rấUZt khó dùng ngôn ngữF đxJQxC din đEoqFt.

Dip TrầEoqn tin, chỉl cầBWln luyn xong Cô Phong Thp Tam Kiếm, đTAUối phó với ngườZqQi có thc lc thấlp hơn mình trên cơ bảWvmn là miểlIu sát, đAối phó với ngườQxCi có thc lc cao hơn mình cũng có thểZqQ tìm ra kẽ hở, tr phi đZqQối phương kinh nghim vô cùng phong phú, dầBWln dầXn đFưa tâm tư trở lạmdi nguyên trạqgxng.

Ba tháng thờgpi gian nhanh chóng trôi qua.

Bên ngoài vách núi, biểpFn mây vn cuồn cuộn không ngớt, trên vách núi, ngườpFi thiếu niên tay cầvoBm một thanh Tinh Cương Kiếm xoay chuyểEoqn liên tục, kiếm quang lấTAUp lánh.

Có lẽ là ảpFo giác, có lẽ là do hoàn cảvoBnh, kiếm thế mà thiếu niên lộ ra có thểz nói là tuyt đmdQhLnh, như một ngọn núi nhỏ cô ngạQAo khí chấlIt, rõ ràng đFbBbng ngay trước mt bạZqQn nhưng lạBJqi như đpang ở rấBJqt xa, cảAm giác xa vờLXi khó nắWvmm bắJkQt ấLXy khiến ngườAi ta thổ huyết.

Liên hoàn mườZi hai kiếm đPli qua, ánh mắTAUt thiếu niên như đQhLin, xuyên qua hư không, thân hình đhpột nhiên nhảCCVy lên, như t trên cao ng gió lao xuống, chỉqwT thấQxCy kiếm quang lóe lên, tảbBbng đEoqá khổng lồ đTAUối din bịpF cắWzt một đwQPườxJng kim dài ba thước, sâu ba tấBJqc đEoqáng sợ, sạzch sẽ linh hoạWWt, tàn nhn vô tình.

Thu kiếm vào vỏ, thiếu niên t nói với mình:
- Chng trách trưởng lão thủ các bảrNo ta la chọn kiếm pháp khác, thì ra Cô Phong Thp Tam Kiếm không đAFơn giảkWpn chỉA là nhân giai trung cấkWpp võ kĩmhL, bên trong còn ẩkWpn hàm ý tứBWl thâm ảTAUo, sớm đWWã vượt qua phạgpm vi vốn có.

Thiếu niên này đrNương nhiên là Dip Trầzn, ba tháng nay, hắFn chỉBJq da vào khảqgx năng lĩkWpnh ngộ siêu cườomrng của mình đFqwT hoàn thành tu luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm, nhưng gầJkQn đzây hắWWn lạAi phát hin Cô Phong Thp Tam Kiếm không chỉQhL đhoơn giảkWpn như vy, hình như còn thiếu một chút gì đomró. Mà vic thiếu “cái gì đQhLó” là chuyn đTETương nhiên bởi vì Cô Phong Thp Tam Kiếm là bảFn thiếu, bí tịWzch thc s có lẽ đUZã thấLXt truyn, cho nên phẩTETm cấCIp mới rơi xuống trung cấmhLp trung giai.

May mà ngườoi tu luyn nó là Dip Trầln đlổi lạCCVi ngườmdi khác sợ rằxmng không đmdủ kiên nhn đmdRo tu luyn. Bởi vì kiên nhn, khổ tâm nghiên cứomru cho nên hắkWpn không chỉAF ngộ ra ý cảUZnh của Cô Phong Thp Tam Kiếm vốn dĩho không có ý cảmhLnh mà vn khí chi pháp cũng cảEoqi thin rấWvmt nhiu, tin rằAFng dùng không bao lâu sẽ có thểqgx tu luyn ra Cô Phong Thp Tam Kiếm của riêng bảlIn thân mình.

Ngoài ra, bởi vì ba tháng không màng thế s chuyên tâm tu luyn, nội khí trong ngườEoqi Dip Trầln đWzã vượt qua Luyn Khí CảRonh tầmdng thứbBb sáu sơ kì, tiến bộ với tốc đqwTộ thầzn tốc.

- PhảlIi đli trảX bí tịqgxch thôi.

NghĩRo đhpến quy đWvmkWpnh của Lưu Vân Tông, Dip TrầTAUn không dám chm tr.

Trên đrNườqgxng trở v, tai Dip TrầLXn khẽ đomrộng, hắBJqn nghe thấkWpy có nhữQxCng tiếng quát tháo t xa vọng đZến, cách đQAây chắWWc cũng phảzi một dm, nhưng vn thấBJqy rấWzt rõ, giống như thanh âm đbBbược ngưng luyn, và bạVWZo phát trong nháy mắCIt.

- Trung khí lợi hạgpi quá, thân thểLX phảpi cườBWlng đQAWWi thế nào mới có thểwQP phát ra đLtược, nghe thanh âm hình như là nữF.
Không nén nổi hiếu kì, Dip Trầon cẩJkQn thn lạoi gầlIn.

Vượt qua vài bụi cỏ gai, Dip Trầzn đWvmến sau một tảWzng đWWá lớn.

Thò đxmZqQu ra ngó, thứwQP đWvmCIu tiên đkWpp vào mắlIt hắZqQn là một mảQhLng rng nhỏ, bên cạqznh mảhpng rng là một căn nhà gỗ, phía trước nhà gỗ có một đxmEoqm nhỏ, bên trên nổi vài tấAm lá sen, rõ ràng cc kỳ có ý cảTETnh.

Mép rng, một thiếu nữQxC lạEoqnh lùng tuổi đqzộ mườpFi sáu, thân khoác trang phục trắhpng tuyết đhoang luyn quyn, ming phát ra nhữZng tiếng quát khiến tâm hồn ngườvoBi khác phảmhLi run rẩqwTy.

Dáng ngườlIi nàng mỏng manh, như không chịPlu nổi một ngọn gió, nhưng mỗi quyn mỗi cước đWzánh ra lạPli bá khí đlIườWzng hoàng, mang lạhoi cảLXm giác sắmdc bén. xem chương mới tạlIi tunghoanh(.)com

- Là T sư tỷ TrNnh, nơi này là cấpFm đQAEoqa?

Nhìn thấTAUy đEoqối phương, Dip Trầxmn lp tứxmc hiểou ra vấzn đlI.

Lưu Vân Tông tr tông chủ và trưởng môn nội môn có đomrpFnh núi của riêng mình, nhữQAng ngườzi khác muốn tu luyn võ học nhấRot đPlZnh phảhpi đlIi tìm một nơi thích hợp, chỉTET là Thanh Phong Sơn mc dù lớn, nhưng đomrkWpa đJkQiểLtm tuyt vờgpi đgpLX tu luyn lạli có hạLtn, thông thườpng, trưởng lão ngoạBWli môn và đkWp t trọng đZiểWWm sẽ giành đZược bảomro đqgxWvma phong thủy trước, nhữWzng nơi này đAược gọi là cấUZm đqzJkQa, ngườmhLi thườQxCng không đwQPược xông vào tranh giành với họ, nhẹ thì bịLX quở trách, nng thì bịF trng phạlt.

Trong mắot Dip TrầQxCn, T sư tỷ chính là một trong nhữTETng đxm t trọng đbBbiểEoqm của Lưu Vân Tông, xếp hạqgxng hai mươi ba, tu vi ở Ngưng Chân CảWznh trung kì, thiên phú cc tốt.

TqwTnh không ngng s dụng bộ pháp, quyn cước kết hợp, đZpu lưỡi chạQxCm vào răng, bụng vn khí, liên tục thét ra thanh âm, tăng cườLtng uy thế quyn pháp.

Liên tục mấCCVy quyn đgpánh ra, TQxCnh súc tích khí thế, chỉxm thấAFy cảZqQ ngườpFi nàng nhảqgxy lên không trung, xuấQhLt thủ nhanh như đLXin, mạonh như hổ báo kích sát, một quyn đxmánh trúng cây đrNBJqi thụ có thân to như thùng nước.

Bang bang bang!

Một cảLtnh tượng kinh nhân phát sinh, t tay TbBbnh phát ra kim quang chói mắFt, sau đBJqó ngưng thành thc chấZt, đCIánh gãy lin ba gốc cây lớn d như trở bàn tay, thanh thế mạhpnh mẽ, tàn bạBJqo.

Là chân khí ngoạhoi phóng! Dip TrầwQPn nheo mắlIt.

Khi võ giảxm Luyn Khí Cảhonh chuyểWzn hóa nội khí thành chân khí, nghĩWWa là họ đTAUã chính thứlIc bước vào Ngưng Chân CảRonh, võ giảhp Ngưng Chân Cảmdnh ngoài chiến lc đTEThpi tăng, chân khí còn có thểqgx rờqgxi khỏi thân thểgp, đTAUqwT thương ngườwQPi khác t xa.

- Vn chưa chịzu ra.

TAFnh sớm đmdã nhn ra s có mt của Dip TrầLtn, ánh mắrNt sắzc như dao, dán cht vào vịo trí chỗ Dip TrầQhLn đEoqang núp.

Dip TrầAFn nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đAFi ra ngoài.

- Ngươi là đrN t ngoạli môn.

- Vâng

- Sao lạXi nhìn trộm ta luyn quyn?

- Thanh âm của tỷ truyn xa quá, đmd hiếu kì nên đzến đrNây xem.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!