Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 3 : Cô Phong Thập Tam Kiếm.




Kiếm Đio Độc Tôn
Tác giảIHj :Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----
Chương 3: Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Nhóm dịPch: Dungnhi
Nguồn: Sưu TầjVDm







Hít một hơi tht sâu, Dip TrầzjDn bắDnt đNdysRHu quá trình tu luyn khô khan và điơn đViu.

Vn khí, bước, vung kiếm, rung tay...

Chỉi mấPt một ngày, Dip Trầlhn đHPã sơ bộ thi triểzjDn Hành Vân Kiếm Pháp chiêu thứtql chín "DạF Quang Động", một kiếm va xuấUwzt, kiếm quang u ám như nước khiến ngườyLi ta hoa mắlIvt chóng mt, không thểVX thích ứFng, lun uy lc, trên cơ bảxfn đjVDTut đVến trình đuyNộ nhân cc trung giai, tuyt đDhối là sát chiêu mạVXnh nhấytFt hin tạni của Dip Trầoin.

Buổi sáng đDnến, buổi tối trở lạsRHi, không hay không biết, ba ngày trôi qua.

Trên vách đDhá dốc ngược, bóng ngườUwzi một kiếm chỉHP vào tảNdyng đFá khổng lồ trước mt, kiếm quang tràn ngp như hoa trong gương trăng trong nước, u u ám ám.

Xuy xuy xuy xuy...

Tảxfng đkVxá như một miếng đAKu phụ, bịyL nhữung đUwzườwskng kiếm dài cắFyt thành nhữNdyng vết sâu gầoin một tấlhc.

- Cuối cùng cũng xong.

Nội khí hao kit khiến Dip TrầRn đUwzDuQu bết mồ hôi, nhưng hắDuQn cũng chng đAKtql ý, hài lòng nhìn nhữPng vết kiếm sâu trên tàng đHutá, mt lộ ra một nụ cườFyi nhàn nhạjVDt.

Hành Vân Kiếm Pháp tầkVxng thứjjl chín so với tám tầKng trước khó hơn mấWWIy lầin, uy lc cũng lớn, Dip TrầNdyn mấtqlt bốn ngày mới công đsRHHutc viên mãn, ngoài ra, bốn ngày khổ luyn này khiến nội khí trong ngườoii Dip Trầin càng thêm tinh thuầlhn, đVXiu đoiộng cũng mau lẹ linh hoạDDHt hơn trước.

Cách ngày, Dip TrầzjDn như thườjjlng l đlIvến vách núi luyn công, nhưng không giống như trước kia, hôm nay Dip TrầDDHn chính thứlIvc tp luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm.

Cô Phong Thp Tam Kiếm tổng cộng có mườHPi ba chiêu, kiếm thế cc hiểVm, giống như di thế đHPộc lp cô phong, khiến ngườKi ta không khỏi rùng mình, mọi sơ hở bí ẩVXn trên ngườFi như bịTu nhìn thấNdyu.

Thi triểytFn một lượt đVXườxng kiếm ghi chép trong bí tịlhch, trong đVXUwzu Dip TrầKn bỗng nhiên có chút ấin tượng đTusUsi khái, loáng thoáng cảlIvm nhn mộ loạyLi tâm tình mà rấHPt khó dùng ngôn ngữR đux din đsRHsRHt.

Dip Trầun tin, chỉjVD cầwskn luyn xong Cô Phong Thp Tam Kiếm, đUwzối phó với ngườxfi có thc lc thấTup hơn mình trên cơ bảQFn là miểFu sát, đlIvối phó với ngườfi có thc lc cao hơn mình cũng có thểRR tìm ra kẽ hở, tr phi đRối phương kinh nghim vô cùng phong phú, dầRn dầDDHn đDuQưa tâm tư trở lạjjli nguyên trạsUsng.

Ba tháng thờui gian nhanh chóng trôi qua.

Bên ngoài vách núi, biểzjDn mây vn cuồn cuộn không ngớt, trên vách núi, ngườHPi thiếu niên tay cầtNm một thanh Tinh Cương Kiếm xoay chuyểkVxn liên tục, kiếm quang lấDhp lánh.

Có lẽ là ảHPo giác, có lẽ là do hoàn cảlIvnh, kiếm thế mà thiếu niên lộ ra có thểQF nói là tuyt đoiIHjnh, như một ngọn núi nhỏ cô ngạHPo khí chấTut, rõ ràng đqQHPng ngay trước mt bạxn nhưng lạii như đAKang ở rấlht xa, cảzjDm giác xa vờfi khó nắIHjm bắlht ấuyNy khiến ngườxi ta thổ huyết.

Liên hoàn mườxi hai kiếm đHuti qua, ánh mắIHjt thiếu niên như đvrin, xuyên qua hư không, thân hình đjVDột nhiên nhảlhy lên, như t trên cao ng gió lao xuống, chỉF thấxfy kiếm quang lóe lên, tảVVng đRRá khổng lồ đzjDối din bịwsk cắHutt một đHPườRRng kim dài ba thước, sâu ba tấICc đVVáng sợ, sạHutch sẽ linh hoạRt, tàn nhn vô tình.

Thu kiếm vào vỏ, thiếu niên t nói với mình:
- Chng trách trưởng lão thủ các bảoio ta la chọn kiếm pháp khác, thì ra Cô Phong Thp Tam Kiếm không đuyNơn giảjVDn chỉlIv là nhân giai trung cấsRHp võ kĩsUs, bên trong còn ẩNdyn hàm ý tứdi thâm ảFyo, sớm đwskã vượt qua phạVVm vi vốn có.

Thiếu niên này đlIvương nhiên là Dip TrầFyn, ba tháng nay, hắnn chỉvr da vào khảlIv năng lĩXxnh ngộ siêu cườqQng của mình đdii hoàn thành tu luyn Cô Phong Thp Tam Kiếm, nhưng gầUwzn đHutây hắfn lạVVi phát hin Cô Phong Thp Tam Kiếm không chỉNdy đRRơn giảHPn như vy, hình như còn thiếu một chút gì đkVxó. Mà vic thiếu “cái gì đlIvó” là chuyn đxfương nhiên bởi vì Cô Phong Thp Tam Kiếm là bảvrn thiếu, bí tịIHjch thc s có lẽ đVVã thấTut truyn, cho nên phẩytFm cấfp mới rơi xuống trung cấDDHp trung giai.

May mà ngườkVxi tu luyn nó là Dip TrầDhn đuổi lạFi ngườQFi khác sợ rằICng không đlIvủ kiên nhn đizjD tu luyn. Bởi vì kiên nhn, khổ tâm nghiên cứsUsu cho nên hắVXn không chỉoi ngộ ra ý cảNdynh của Cô Phong Thp Tam Kiếm vốn dĩsUs không có ý cảVXnh mà vn khí chi pháp cũng cảKi thin rấUwzt nhiu, tin rằIHjng dùng không bao lâu sẽ có thểWWI tu luyn ra Cô Phong Thp Tam Kiếm của riêng bảICn thân mình.

Ngoài ra, bởi vì ba tháng không màng thế s chuyên tâm tu luyn, nội khí trong ngườXxi Dip Trầin đHutã vượt qua Luyn Khí CảFynh tầjVDng thứDuQ sáu sơ kì, tiến bộ với tốc đHXoộ thầUwzn tốc.

- PhảUwzi đNdyi trảsRH bí tịDuQch thôi. xem chương mới tạjVDi tunghoanh(.)com

NghĩsRH đVXến quy đuyNIHjnh của Lưu Vân Tông, Dip TrầuyNn không dám chm tr.

Trên đqQườQFng trở v, tai Dip TrầuyNn khẽ đtqlộng, hắkVxn nghe thấDny có nhữfng tiếng quát tháo t xa vọng điến, cách đwskây chắlIvc cũng phảuyNi một dm, nhưng vn thấDDHy rấjVDt rõ, giống như thanh âm đlIvược ngưng luyn, và bạDuQo phát trong nháy mắit.

- Trung khí lợi hạtqli quá, thân thểK phảVi cườyLng đlhjDAi thế nào mới có thểAK phát ra đTuược, nghe thanh âm hình như là nữNdy.
Không nén nổi hiếu kì, Dip Trầun cẩxn thn lạjDAi gầRn.

Vượt qua vài bụi cỏ gai, Dip TrầHXon đsRHến sau một tảXxng đICá lớn.

Thò đDuQFyu ra ngó, thứuyN đlhlhu tiên đvrp vào mắit hắytFn là một mảlhng rng nhỏ, bên cạFynh mảVVng rng là một căn nhà gỗ, phía trước nhà gỗ có một đyLsUsm nhỏ, bên trên nổi vài tấRm lá sen, rõ ràng cc kỳ có ý cảRRnh.

Mép rng, một thiếu nữu lạICnh lùng tuổi đRộ mườNdyi sáu, thân khoác trang phục trắDhng tuyết đAKang luyn quyn, ming phát ra nhữlIvng tiếng quát khiến tâm hồn ngườlhi khác phảytFi run rẩytFy.

Dáng ngườHuti nàng mỏng manh, như không chịPu nổi một ngọn gió, nhưng mỗi quyn mỗi cước đRánh ra lạTui bá khí đxfườjVDng hoàng, mang lạDni cảxm giác sắxfc bén.

- Là T sư tỷ TjDAnh, nơi này là cấNdym đyLDha?

Nhìn thấkVxy đFyối phương, Dip TrầRn lp tứHutc hiểPu ra vấPn đzjD.

Lưu Vân Tông tr tông chủ và trưởng môn nội môn có đqQytFnh núi của riêng mình, nhữlhng ngườsUsi khác muốn tu luyn võ học nhấdit đkVxHPnh phảoii đqQi tìm một nơi thích hợp, chỉjDA là Thanh Phong Sơn mc dù lớn, nhưng đdiDha đUwziểPm tuyt vờDDHi đDuQtql tu luyn lạqQi có hạnn, thông thườRRng, trưởng lão ngoạfi môn và đxf t trọng đoiiểIHjm sẽ giành đvrược bảzjDo đwskua phong thủy trước, nhữIHjng nơi này đDhược gọi là cấKm đNdyRRa, ngườwski thườICng không đkVxược xông vào tranh giành với họ, nhẹ thì bịVX quở trách, nng thì bịWWI trng phạICt.

Trong mắdit Dip Trầwskn, T sư tỷ chính là một trong nhữDhng đf t trọng đPiểyLm của Lưu Vân Tông, xếp hạRRng hai mươi ba, tu vi ở Ngưng Chân Cảxnh trung kì, thiên phú cc tốt.

TTunh không ngng s dụng bộ pháp, quyn cước kết hợp, đDntqlu lưỡi chạim vào răng, bụng vn khí, liên tục thét ra thanh âm, tăng cườKng uy thế quyn pháp.

Liên tục mấny quyn đKánh ra, TDhnh súc tích khí thế, chỉV thấHPy cảRR ngườfi nàng nhảtqly lên không trung, xuấwskt thủ nhanh như đytFin, mạVVnh như hổ báo kích sát, một quyn đoiánh trúng cây đHPjjli thụ có thân to như thùng nước.

Bang bang bang!

Một cảIHjnh tượng kinh nhân phát sinh, t tay TlIvnh phát ra kim quang chói mắDht, sau đsUsó ngưng thành thc chấHutt, đdiánh gãy lin ba gốc cây lớn d như trở bàn tay, thanh thế mạtNnh mẽ, tàn bạTuo.

Là chân khí ngoạzjDi phóng! Dip TrầDuQn nheo mắwskt.

Khi võ giảsUs Luyn Khí Cảfnh chuyểAKn hóa nội khí thành chân khí, nghĩQFa là họ đHPã chính thứDDHc bước vào Ngưng Chân CảyLnh, võ giảV Ngưng Chân CảHPnh ngoài chiến lc đzjDxi tăng, chân khí còn có thểu rờHuti khỏi thân thểuyN, đTuAK thương ngườAKi khác t xa.

- Vn chưa chịKu ra.

TtNnh sớm điã nhn ra s có mt của Dip Trầvrn, ánh mắHPt sắNdyc như dao, dán cht vào vịyL trí chỗ Dip TrầPn đsUsang núp.

Dip TrầsRHn nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đHXoi ra ngoài.

- Ngươi là đqQ t ngoạtNi môn.

- Vâng

- Sao lạXxi nhìn trộm ta luyn quyn?

- Thanh âm của tỷ truyn xa quá, đx hiếu kì nên đytFến đQFây xem.


 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!