Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)
Kiếm ĐdrNo Độc Tôn
Tác giảfak: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 249: MiểSYdu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạwP)

Nhóm dịjch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.eu
CV + Edit Text: Ba Thp Ngũ


- Ha ha!
Dườlng như nghe đUOuược chuyn buồn cườnAUi nhấkWt thế gian, TấaFwt Mc nga mt lên trờYypi cườwPi lớn, sắnAUc mt chợt biến lạUlnh:
- Được lắFlnm, ta muốn xem ngươi dùng mấpyny chiêu đJHánh bạnui ta đwLây? Nhưng mà trước đygUó, ta d đFnAUnh dùng mườgdi chiêu đaFwánh bạHHli ngươi, không biết ngươi chuẩHn bịJH tâm lý chưa?

- Phầln thắdrNng lạwLi gia tăng một chút rồi.
Cao Phong đOHáp.

- Cuồng vọng!

TấwPt Mc nổi gin, Linh Giới Trữkh Vt chợt lóe, một thanh kiếm xuấkWt hin trên tay, cổ tay run lên, kiếm bộc phát ra hơn một nghìn kiếm quang, mỗi kiếm quang điSiu mang theo hỏa hồng chi ý, phong tỏa không gian xung quanh Cao Phong, muốn một kiếm đrOJánh bạweni hắudn.

- Xuấlit hin rồi, là kiếm pháp của TấATwt Mc, Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm!

- Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm là đdrNwena cấeQp cao giai kiếm pháp, dưới một kiếm, kiếm quang như la cháy lan ra đSồng cổ, bao trùm phạJHm vịj cc lớn, ít có khảH năng né tránh, mà một khi không né tránh đdược, tấrOJt nhiên phảhwFi đwFkối mt với lc đFlF kích cườang đbakhi, liên miên không dứudt.

Bên tai nghe nghịa lun của các tuyểnun thủ, Dip Trầnun sờns cằjJm, hàng loạNfht đwL tđFlnây xuấrOJt ra kiếm pháp đHHlu là phẩFjm cấJHp đSYddrNa cấdrNp cao giai, trước tiên chiếm ưu thế tuyt đFygUi, nếu như hắpynn đaFwoán không sai, uy lc Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm không chỉj có vy, lợi hạpyni hn là chiêu phía sau, loạjJi ý cảSnh la cháy đjồng cỏ này thc s tương đTjwối đwLáng sợ, đwenương nhiên, đUliu tiên quyết là TấeQt Mc phảlnai lĩWnh ngộ đNfhược ý cảiSinh Tinh Hỏa Liu Nguyên Kiếm, bằHng không lợi hạWi nữSYda thì cũng chỉF là uy lc đnSơn thuầOHn mà thôi.

- Xem ngươi chạNfhy đlnai đJHâu!
TấHHlt Mc cc kỳ t tin với Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, hắwPn tin rằJHng Cao Phong tuyt đFlối không tránh đgdược một chiêu, mà một khi không tránh đJHược, ác mộng sẽ bắSt đwLrOJu.

Cao Phong đaFwúng là không tránh thoát một kiếm này, vì thế hắnAUn không la chọn chạkWy trốn mà là đOHón vô số kiếm quang vọt tới, trong tay đlồng dạJHng xuấHt hin một thanh kiếm, một thanh kiếm ngân quang lp lòe, kiếm dài bốn xích một tấLc, rộng ba chỉyF, theo cánh tay hắlin huy đnsộng, một đFloàn kiếm quang ngân bạFlch phiêu hốt bấlnat đkWHnh, bay trên hư không, chỉATw nghe phốc phốc một tiếng, kiếm quang hỏa nhit ở trên không trung bịud đYypánh tan, bắnun ra hàng ngàn tia la, đFlẹp đgdẽ không gì sánh đkhược.

- Cái gì? Phá thủng?

Tấjt Mc không tin đNfhược vào hai mắjt mình, một kiếm này tuy chỉlna là thứyFc đpynwLu của Tinh Hỏa Liu Nguyên, nhưng trong võ giảnAU cùng cấgdp, còn chưa có ngườkhi nào có thểd phá vỡ, Cao Phong vọt tới, hắwLn còn đwLang cao hứeQng, bởi vì kiếm quang này không phảygUi kiếm quang phổ thông, mà là kiếm quang bạygUo tạwLc, giống như hỏa dim bùng nổ, nếu mấjJy trăm kiếm quang bùng nổ, hộ thểj chân khí có mạhwFnh mẽ cũng không chống nổi.

Trong tuyểnsn thủ d thi dưới đeQài, chỉgd có Dip TrầATwn liếc mắgdt nhìn ra hư thc.

- Hoàn toàn nhìn thấlu nhược đnuiểYypm qu tích của kiếm quang, lợi dụng lc chấrOJn đlộng, t bên trong làm tan rã lc bạjo tạLc của kiếm quang, thủ đdrNoạjn như vy không phảnAUi kẻ bình thườlng làm nổi.
Một màn nhanh như đWin bịhwF kiếm quang bắan ra che mắFt, nhưng mà Dip TrầkWn nhãn lc lợi hạfaki, chỉHHl cầnun t cảwLnh tượng kiếm quang tan vỡ lin có thểUl thấSYdy đUlược cách Cao Phong phá vỡ kiếm quang.

- Lợi hạLi, chiêu thứyF nhấnut của TấSYdt Mc bịwP phá rồi.

- Quá ngạLc nhiên nha! LầOjn này Tim Long BảTjwng thế nào lòi ra toàn hạdrNng biến thái thế, Cao Phong này t trước đTjwến giờygU ta còn chưa thấnsy hắwFkn.

ĐUli bộ phn ngườkhi không nhìn ra huyn ảFo bên trong, nhưng không ngăn cảeQn đeQến vic đkhánh giá s lợi hạSYdi của Cao Phong, vốn tưởng là cuộc chiến một phía, ai ngờwFk cục din ngang nhau, nhấwFkt thờSYdi cảd đjám hứNfhng thú, con mắNfht không chớp nhìn lên trên đUlài.

- Tinh Hỏa hoàn!
TấOjt Mc dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi lão làng, tâm tình rấSt nhanh đATwiu chỉdnh, đjju ngón chân đnuiểlnam mt đrOJgdt, thân thểOj lướt lên cao, một kiếm chém tới, hỏa dim kiếm quang dưới tác dụng của quán tính, trên hư không vòng tròn, biến thành một hỏa hoàn nóng cháy, nhằUlm phía Cao Phong cuốn tới.

- Ồ, thc s coi thườLng hắOHn rồi.
Đáy mắYypt Cao Phong co rút, hắOjn t nhiên nhìn ra lợi hạudi của hỏa hoàn, không phảUli là kiếm quang đnsơn thuầdn, hỏa hoàn này là kiếm quang biến thành, muốn một kiếm đrOJánh tan, rấdrNt khó khăn, hơi chút sơ sẩFy sẽ bịW bạaFwo tạOjc đlnaánh thương, cái đaFwược không bù nổi cái mấnAUt.

- Đã vy, cứATwng đUOuối cứling đNfhi!

Ngân sắnAUc trườwLng kiếm chỉkh nghiêng mt đOjOjt, cánh tay phảSi Cao Phong bỗng nhiên xuấkWt hin tng đOHudo khói xám, khói xám như nấYypm mọc lên, dườygUng như không có nhit đOHộ như hỏa dim.

- Kiếm bạpyno!
Chân phảFli bước tới trước, Cao Phong huy kiếm chém v phía bầygUu trờOji.

Vù........

Tiếng gào thét thảWm thiết vang lên, theo một kiếm của Cao Phong đrOJánh ra, hỏa hoàn nóng cháy toàn bộ bịeQ thổi tắpynt, kiếm phong màu xám thng tắudp hướng Tấdt Mc đNfhánh tới, thế không thểj đJHỡ.

- Cao Phong thắNfhng!
Nhìn tới đaFwây, Dip trầFn lắbac đbakWu, TấYypt Mc mc dù lợi hạFi, đaFwáng tiếc không nắUOum giữwP tinh túy của Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, ý cảanh còn chưa lĩWnh ngộ, bằnAUng không Cao Phong không có khảfak năng phá kiếm đnuơn giảjn như vy, nếu đJHổi thành hắlnan thi triểTjwn Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, Cườpynng giảkW Tinh Cc CảSYdnh bình thườfakng cũng đfakng mong dùng k xảHo phá chiêu.

Như Dip Trầfakn d liu, TấNfht Mc thấUOut bạnAUi, thua trên tay Cao Phong, không bằgdng nói thua chính trên tay mình, ngay t đlWu hắHn đwFkã coi thườjng Cao Phong, không có xuấSYdt ra toàn bộ thc lc cùng với tâm lý coi trọng đnsối thủ, đnSợi khi hắban phảkWn ứgdng cục din đgdã mấdrNt khống chế rồi.

Đánh bạFlni Tấdt Mc, danh tiếng Cao Phong như diu gp gió, không ngườnui nào so sánh đnsược danh tiếng của hắgdn trong tổ ba.

Tuyểkhn thủ d thi tổ khác cũng không rảeQnh quan tâm tới Cao Phong, không phảli là bên họ không có cao thủ trẻ tuổi, mà là ngược lạpyni, bởi vì bên họ cao thủ quá lợi hạnui, có thểba dùng câu không h lo lắeQng lọt vào vòng sau đygUj hình dung, dùng mắiSit thườnAUng cũng có thểaFw đATwoán đkWược kết quảwP, mà loạJHi thc lc ngang tầUOum như Tấlit Mc và Cao Phong này, trong cuộc so tài khác cũng không phát sinh vài lầjn.

- Cao Phong kia tht lợi hạhwFi, hơn nữTjwa vn khí cũng tốt, đHFlng ở tổ ba không h có cao thủ.

- m! Trong mườji hai tổ, có năm tổ đwPược gọi là t vong tiểwLu tổ, cao thủ đwenông đOjjJo, tổ ba là an toàn nhấrOJt, tuyểan thủ d thi bên trong có hi vọng tấwFkn cấnup nhấaFwt.

- Dù thế nào thì thc lc bảHHln thân mới là quan trọng, vòng đFOju loạdrNi đdrNnsu tiên mỗi tổ sẽ có mườdi hai ngườOji tấwFkn cấwFkp, sau đLó hai tổ hợp một, bắjJt điSiHHlu vòng hai, khi đgdó la chọn mườeQi hai ngườSi t hai bốn ngườfaki.

- Có thểYyp trổ hết tài năng trong tiểju tổ không ai không có tuyt chiêu áp hòm, ta có thểj tưởng tượng ra giai đaoạLn hai sẽ tàn khốc cỡ nào rồi, mỗi tràng đFlnyFu đudu không chút d dàng nào.

Tim Long BảhwFng một trn tiếp một trn bắHHlt đFlygUu, cuối cùng kết thúc, tốc đnsộ rấrOJt nhanh, không ít trn trong vòng dưới mườJHi chiêu đjã hạkW gục đjối thủ, còn có ngườUli thng thắnAUn chịSYdu thua, đSương nhiên, loạyFi tình huống này cũng là xác xuấOHt nhỏ, đjJFi bộ phn đyFu phảnui trên dưới trăm chiêu mới có thểl phân thắwenng bạHi.
Trn đYypLu của mình đwenã xong, Dip TrầOHn thỉudnh thoảSng chú ý mấiSiy ngườpyni quen, như TSnh, Chu Mai và Lâm Kỳ.

TFlnnh đbaúng là không cầwPn ai lo lắang, đUlến bây giờFl, còn chưa ai trụ đjJược trên mườrOJi chiêu dưới tay nàng, nàng như là chiến nữnAU thờyFi thượng cổ, đFộng tác nhanh nhẹn, lc đjnso cc mạlinh, mỗi chiêu đrOJu ẩWn chứnAUa ý cảgdnh thiên quân vạudn mã, khiến cho đnsối thủ sinh lòng run sợ.

Tình hình tiếp tục như vy chng ba bốn vòng so đkhnuu, rốt cuộc có ngườrOJi la chọn chịSu thua, nhưng lạli là cao thủ trẻ tuổi không nổi danh, đjối với nhữHng ngườYypi này, không ai toát ra thầgdn sắFc khinh bỉOH, TrOJnh cườwFkng đJHeQi ai cũng nhìn thấliy, huống hồ khiến họ đHau đFjau chính là chiêu thứFjc của TnSnh phạUlm vi rấdt rộng, thích buộc đaối thủ cứudng đOjối cứnAUng, tiếp đJHó luân phiên liu mạwLng, mạkhnh mẽ khiến mọi ngườyFi không chịFlnu nổi, xương cốt cơ bắeQp đnSu đhwFau nhứhwFc, khó tránh khỏi ảnsnh hưởng đeQến nhữbang cuộc chiến sau này, khiến họ bấlt ngờwFk chính là, vóc ngườkWi mảwPnh khảfaknh, thân hình yểudu đgdiu TFjnh vn mt không đudỏ, hô hấWp không nhanh, dườjJng như chiến đkhFlu lúc trước chỉF là gió thoảeQng.

So với Twennh, Chu Mai yếu hơn nhiu lắam, bốn vòng bỉba tái, nàng thua hai trn, thắnSng hai trn, rút cuộc đjJđTjwiu kin.

Thua hai trn cũng không thểiSi trách nàng, đSối thủ của nàng thc lc cao hơn không chỉaFw một bc, cho dù phát huy võ k nhuầaFwn nhuyn cũng không thủ thắkhng nổi. V phầUln hai trn thắUOung rấdt không thoảkWi mái, trn đFjWu là hơn hai trăm hip cuối cùng dùng trí tu đjánh bạSYdi đkhối thủ, trn thứj hai có thểSYd nói là thc lc ngang nhau, nhưng mà Chu Mai yếu hơn đFjối phương một bc, cuộc chiến bắwent điSiaFwu, vn ngang tài ngang sứbac, đaFwến hip thứSYd hơn bốn trăm thì Chu Mai nắwFkm đhwFược sơ hở của đgdối thủ, phảkhn kích sấnAUm sét, giành đwPược thượng phong, cuối cùng đwenHt thắFjng lợi.

Không thểygU không nói, trên phương din đj t, hin tạji BắHc Tuyết Sơn trang đnsã hoàn toán chiến thắgdng PhỉdrN Thúy cốc, lun số lượng, PhỉFj Thúy cốc chỉH có một ngườUli là Phỉd Thúy công t có tư cách tham gia đnsnuu loạLi, Cơ Tuyết NhạOHn và Liu Vô Tướng đpynã bịyF loạai ở Long môn tam quan, mà BắJHc Tuyết Sơn trang tham gia thi đudNfhu hai ngườSi, phân bit là Bắlc Tuyết công t Tô Văn và BắiSic Tuyết khoái đjJao Lâm Kỳ, lun chấWt lượng, Tô Văn hơn Trang PhỉH một chút, nhưng Lâm Kỳ mc k phương din nào xem ra cũng đju hơn Trang PhỉiSi.

Vòng bốn Tim Long BảYypng, Tô Văn và Trang PhỉwP ngang nhau, thua một thắkhng một, v phầudn Lâm Kỳ thì d dàng hơn nhiu, không có phát huy toàn bộ thc lc, dưới tình huống liên tục chiến thắnAUng bốn tràng, nếu không có gì bấnSt ngờFj xảNfhy ra, vòng loạnui đUlhwFu tiên hn là thun lợi thăng cấFlnp.

Cuối cùng là đkWnsi đL t Nam La Tông Tầkhn Vũ Liên, thc lc của nàng không thểaFw khinh thườdrNng, tu luyn thiên nhấLt thành thủy quyết, bí quyết cấrOJp cao, bốn trn đliánh thua một trn, thắkWng ba, cũng đbađygUiu kin tấdrNn cấhwFp.

- LầNfhn này không chỉa có Tim Long BảkWng toàn thịrOJnh, mà cũng là thờwLi kỳ thịWnh của cao thủ trẻ tuổi Thiên Phong quốc ta a!
Trên thính phòng số một, La Hành Lit cảlm khái nói.

ĐHHli trưởng lão gt đnSLu:
- Không nói Trang Phỉli và Tô Văn hai cao thủ lâu đnAUATwi, TwLnh, Chu Mai, Tầjn Vũ Liên cùng với Lâm Kỳ đdrNu rấWt giỏi a, hơn nữwLa Dip TrầSYdn thiên tài yêu nghit, có thểnu nói là Thiên Phong quốc gp đNfhược thờhwFi kỳ toàn thịeQnh ngàn năm a.

- Trong bảnAUy ngườlii, Dip TrầnAUn không tính, còn sáu ngườwPi kia, ngươi cho rằwenng ai có khảgd năng lớn hơn?

ĐUli trưởng lão trầam ngâm nói:
- Đgdu tiên là TkWnh, sau đHHló là Lâm Kỳ, nhữling ngườwFki khác thc lc không khác bit lắwFkm. truyn copy t tunghoanh.com

-Ta cũng nghĩygU thế, tht là mỏi mắYypt mong chờnS a!

- Ồ! Dip TrầHn đJHánh rồi kia.

Hai ngườpyni ngng bàn lun, ánh mắhwFt nhìn v phía võ điSiài tổ ba.

Trên lun võ điSiài.

Dip TrầyFn đudSYdng cách xa đTjwối thủ năm mươi mét, mà đHối thủ của hắrOJn không phảudi ai khác chính là đFji đFl t Thiên Ưng bảao Nguyên Hoành Ưng.

- Dip TrầYypn, đlnang tưởng tu vi cao hơn ta một giai, là có thểiSi d dàng chiến thắHng ta, Tim Long BảkWng lầkhn này, ta đUOuã chuẩYypn bịj không ít tuyt chiêu.
Nguyên Hoành Ưng thp phầln kiêng kỵ Dip TrầYypn, nếu như tuyểwFkn thủ khác, hắban sẽ không tốn nước bọt, nói chuyn mình chuẩSYdn bịUl tuyt chiêu cho đkhối phương, nhưng đpynối mt với Dip TrầFjn, Nguyên Hoành Ưng không dám có chút sơ sẩfaky, hắOjn mong đFlối phương biết mình có tuyt chiêu mà tâm lý ảiSinh hưởng, chiến đHHlwenu lóng ngóng.

Dip TrầwPn cườFlni thầnum, tâm tư Nguyên Hoành Ưng hắeQn sao lạFji không hiểiSiu, đliương nhiên, loạai tiểFlu xảYypo này tuy đnAUơn giảLn, nhưng cc kỳ thc dụng đFláng tiếc s dụng sai đUOuối tượng.

- Được rồi, nói nhiu như vy làm gì, cuộc chiến sẽ kết thúc rấnSt nhanh, ra tay đwLi!
Dip TrầWn quyết đnsWnh tốc chiến tốc thắang, hắdrNn thc s không có hứwLng thú dây dưa với Nguyên Hoành Ưng, bởi vì đwLối phương và hắLn căn bảSn không phảli một cấyFp bc.

- Ngươi!
Nguyên Hoành Ưng sắdc mt đOjỏ lên, ngữj khí của Dip Trầpynn khiến hắFjn nổi gin lôi đaình, Nguyên Hoành Ưng hắudn không ngờkW bịiSi kẻ khác coi thườSng?

- Ma Ưng Thiên HạYyp, bắYypt lấkWy cho ta!

Nổi gin gầlm lên một tiếng, chân khí Nguyên Hoành Ưng vn chuyểwPn tới cc hạfakn, ám thanh sắjJc chân khí như hùng ưng dang cánh t ngườWi hắkWn tỏa ra, sau đeQó biến thành một cái ưng trảlo lớn không gì sánh đaược phá không bắwFkn tới, tỏa ra khí tứfakc tà ác thượng cổ mênh mông.

Vù!

Kiếm quang chợt lóe, chân khí ưng trảFjo bịW nghin nát, Dip TrầwLn tng bước đFlni tới cạYypnh Nguyên Hoành Ưng.

- Ghê Tởm.

Nguyên Hoành Ưng cảFl kinh, tuy rằjJng hắYypn biết tuyt chiêu Ma Ưng Thiên HạUOu không thểJH ngăn trở Dip TrầygUn phảkhn kích nhưng trong nháy mắlt bịlna đwFkánh tan vn ngoài d liu của hắWn, trái tim kịrOJch lit nảliy lên, Nguyên Hoành Ưng có chút hoảrOJng hốt, nhưng mà thấHHly Dip TrầFlnn tng bước đnui tới, hoảFlnng hốt thay thế bằjJng la gin, thc s quá kiêu ngạeQo, xem ta hạud ngươi như thế nào!

- Ma Ưng HiểnAUn Hình quyn!

Chân phảUOui bước tới một bước, Nguyên Hoành Ưng nắjm hai tay, đyFánh ra một luồng chân khí ám thanh sắFjc dùng lộ tuyến cc kỳ quỷ dịNfh quấlin trên quyn phong, sau một khắnuc, tiếng ưng gào vang, một con phi ưng dầYypn hiểSn lộ ra, lúc trước Nguyên Hoành Ưng đrOJánh ra ưng trảSYdo, hin tạFlni toàn bộ Ma Ưng đnSu đTjwược hin hình, uy lc gia tăng không phảUli chỉS hai lầiSin, ít nhấpynt cũng ngoài năm lầyFn, khó trách hắlnan có đYypiểATwm tin tưởng.

- Xem ngườiSii tránh thế nào...
Nguyên Hoành Ưng chưa kịSYdp nói xong, thầln tình cứdng đlnaJH, trong tầUOum mắfakt hắban, ma ưng cuồng bạYypo không gì sánh đrOJược chưa triểwLn khai đrOJược hai cánh điSiã bịSYd Dip Trầfakn một kiếm chém thành hai đdrNoạnAUn, hóa thành hư vô, kiếm quang chói mắpynt che khuấFt tầjm nhìn, cái gì cũng không nhìn thấkhy. xem chương mới tạnui tunghoanh(.)com

Bang!

Hộ thểwFk chân khí bịnS nghin nát, Nguyên Hoành Ưng bắFjn ra ngoài, thân thểUOu đlp lên quang mạLc thanh sắOjc.

Một kiếm miểgdu sát!

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!