Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)
Kiếm ĐmQo Độc Tôn
Tác giảSk: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 249: MiểwmSu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạFr)

Nhóm dịjch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.eu
CV + Edit Text: Ba Thp Ngũ


- Ha ha!
Dườkng như nghe đuIGược chuyn buồn cườODGi nhấQt thế gian, Tấgzgt Mc nga mt lên trờQi cườvi lớn, sắDrc mt chợt biến lạknh:
- Được lắmwom, ta muốn xem ngươi dùng mấgzgy chiêu đmmánh bạCji ta đzlmây? Nhưng mà trước đpó, ta d đPPpnh dùng mườDoii chiêu đtEYánh bạlOti ngươi, không biết ngươi chuẩDJn bịQ tâm lý chưa?

- Phầkn thắIOqng lạoZi gia tăng một chút rồi.
Cao Phong đQáp.

- Cuồng vọng!

TấYpt Mc nổi gin, Linh Giới Trữzlm Vt chợt lóe, một thanh kiếm xuấNst hin trên tay, cổ tay run lên, kiếm bộc phát ra hơn một nghìn kiếm quang, mỗi kiếm quang đuIGu mang theo hỏa hồng chi ý, phong tỏa không gian xung quanh Cao Phong, muốn một kiếm đgzgánh bạCji hắDQGn.

- XuấYpt hin rồi, là kiếm pháp của TấvTt Mc, Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm!

- Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm là đvTSka cấDJp cao giai kiếm pháp, dưới một kiếm, kiếm quang như la cháy lan ra đvTồng cổ, bao trùm phạNDpm vịp cc lớn, ít có khảYp năng né tránh, mà một khi không né tránh đAuNược, tấDrt nhiên phảCji đoDDối mt với lc đmFr kích cườdAng đgDri, liên miên không dứgzgt.

Bên tai nghe nghịZ lun của các tuyểkn thủ, Dip TrầmQn sờlOt cằkm, hàng loạwmSt đuIG tđPây xuấoZt ra kiếm pháp đNsu là phẩPm cấPp đvOPCa cấoZp cao giai, trước tiên chiếm ưu thế tuyt đGfmmi, nếu như hắmQn đjoán không sai, uy lc Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm không chỉk có vy, lợi hạQi hn là chiêu phía sau, loạji ý cảAuNnh la cháy đYpồng cỏ này thc s tương đDoiối đgzgáng sợ, đgương nhiên, đGDDiu tiên quyết là TấDoit Mc phảDbi lĩuIGnh ngộ đgzgược ý cảmmnh Tinh Hỏa Liu Nguyên Kiếm, bằZng không lợi hạGDDi nữmQa thì cũng chỉmQ là uy lc đAuNơn thuầlOtn mà thôi.

- Xem ngươi chạjy đtEYi đGfâu!
TấDrt Mc cc kỳ t tin với Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, hắDoin tin rằmmng Cao Phong tuyt đDrối không tránh đjược một chiêu, mà một khi không tránh đzlmược, ác mộng sẽ bắAuNt đYpvTu.

Cao Phong đOPCúng là không tránh thoát một kiếm này, vì thế hắEEAn không la chọn chạgy trốn mà là đDFCón vô số kiếm quang vọt tới, trong tay đmmồng dạgng xuấmmt hin một thanh kiếm, một thanh kiếm ngân quang lp lòe, kiếm dài bốn xích một tấNsc, rộng ba chỉp, theo cánh tay hắAuNn huy đOPCộng, một đqNvoàn kiếm quang ngân bạNsch phiêu hốt bấFrt đwmSQnh, bay trên hư không, chỉU nghe phốc phốc một tiếng, kiếm quang hỏa nhit ở trên không trung bịmQ đvTánh tan, bắtEYn ra hàng ngàn tia la, đpẹp đGDDẽ không gì sánh đijược.

- Cái gì? Phá thủng?

TấPt Mc không tin đGDDược vào hai mắIOqt mình, một kiếm này tuy chỉg là thứSkc đEEAQu của Tinh Hỏa Liu Nguyên, nhưng trong võ giảDQG cùng cấFrp, còn chưa có ngườOui nào có thểGDD phá vỡ, Cao Phong vọt tới, hắgzgn còn đDbang cao hứoDDng, bởi vì kiếm quang này không phảmQi kiếm quang phổ thông, mà là kiếm quang bạDoio tạZc, giống như hỏa dim bùng nổ, nếu mấOuy trăm kiếm quang bùng nổ, hộ thểDJ chân khí có mạYpnh mẽ cũng không chống nổi.

Trong tuyểDJn thủ d thi dưới đoDDài, chỉGv có Dip TrầDJn liếc mắvt nhìn ra hư thc.

- Hoàn toàn nhìn thấNDpu nhược đEEAiểOum qu tích của kiếm quang, lợi dụng lc chấpn đpOdộng, t bên trong làm tan rã lc bạzlmo tạzlmc của kiếm quang, thủ đlOtoạDQGn như vy không phảdAi kẻ bình thườDFCng làm nổi.
Một màn nhanh như đAuNin bịEEA kiếm quang bắSkn ra che mắmQt, nhưng mà Dip TrầlOtn nhãn lc lợi hạDoii, chỉDb cầmmn t cảCUnh tượng kiếm quang tan vỡ lin có thểvT thấDQGy đCjược cách Cao Phong phá vỡ kiếm quang.

- Lợi hạpOdi, chiêu thứgzg nhấDrt của TấtEYt Mc bịU phá rồi.

- Quá ngạDrc nhiên nha! LầYpn này Tim Long BảZng thế nào lòi ra toàn hạQng biến thái thế, Cao Phong này t trước đpến giờvT ta còn chưa thấuIGy hắzlmn.

ĐSki bộ phn ngườgi không nhìn ra huyn ảDoio bên trong, nhưng không ngăn cảGDDn đQến vic đwmSánh giá s lợi hạoDDi của Cao Phong, vốn tưởng là cuộc chiến một phía, ai ngờoDD cục din ngang nhau, nhấjt thờki cảQ đPPám hứGDDng thú, con mắdAt không chớp nhìn lên trên đGvài.

- Tinh Hỏa hoàn!
TấDJt Mc dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi lão làng, tâm tình rấDJt nhanh đGDDiu chỉzlmnh, đmQOuu ngón chân đZiểGfm mt đDrODGt, thân thểvT lướt lên cao, một kiếm chém tới, hỏa dim kiếm quang dưới tác dụng của quán tính, trên hư không vòng tròn, biến thành một hỏa hoàn nóng cháy, nhằDJm phía Cao Phong cuốn tới.

- Ồ, thc s coi thườIOqng hắuIGn rồi.
Đáy mắIOqt Cao Phong co rút, hắmn t nhiên nhìn ra lợi hạuIGi của hỏa hoàn, không phảDQGi là kiếm quang đmwoơn thuầmwon, hỏa hoàn này là kiếm quang biến thành, muốn một kiếm đPánh tan, rấSkt khó khăn, hơi chút sơ sẩQy sẽ bịmm bạmo tạOPCc đPánh thương, cái đDbược không bù nổi cái mấEEAt.

- Đã vy, cứgng đSkối cứDrng đIOqi!

Ngân sắzlmc trườOPCng kiếm chỉmwo nghiêng mt đEgOPCt, cánh tay phảFri Cao Phong bỗng nhiên xuấYpt hin tng đQijo khói xám, khói xám như nấOPCm mọc lên, dườFrng như không có nhit đEgộ như hỏa dim.

- Kiếm bạODGo!
Chân phảpOdi bước tới trước, Cao Phong huy kiếm chém v phía bầDFCu trờUi.

Vù........

Tiếng gào thét thảqNvm thiết vang lên, theo một kiếm của Cao Phong đmmánh ra, hỏa hoàn nóng cháy toàn bộ bịZ thổi tắPt, kiếm phong màu xám thng tắGfp hướng TấYpt Mc đmQánh tới, thế không thểv đCUỡ.

- Cao Phong thắkng!
Nhìn tới đwmSây, Dip trầAuNn lắpOdc đzlmQu, TấwmSt Mc mc dù lợi hạDFCi, đIOqáng tiếc không nắvm giữNs tinh túy của Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, ý cảQnh còn chưa lĩpnh ngộ, bằPPng không Cao Phong không có khảEg năng phá kiếm đpOdơn giảGDDn như vy, nếu đAuNổi thành hắPPn thi triểmmn Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, CườoZng giảmm Tinh Cc CảdAnh bình thườIOqng cũng đGDDng mong dùng k xảDoio phá chiêu.

Như Dip TrầCjn d liu, TấDQGt Mc thấQt bạmwoi, thua trên tay Cao Phong, không bằYpng nói thua chính trên tay mình, ngay t đoDDmu hắpOdn đmmã coi thườIOqng Cao Phong, không có xuấPt ra toàn bộ thc lc cùng với tâm lý coi trọng đODGối thủ, đSkợi khi hắlOtn phảOPCn ứOung cục din đmwoã mấgt khống chế rồi.

Đánh bạCji TấNDpt Mc, danh tiếng Cao Phong như diu gp gió, không ngườOPCi nào so sánh đDJược danh tiếng của hắYpn trong tổ ba.

Tuyểijn thủ d thi tổ khác cũng không rảFrnh quan tâm tới Cao Phong, không phảoDDi là bên họ không có cao thủ trẻ tuổi, mà là ngược lạAuNi, bởi vì bên họ cao thủ quá lợi hạFri, có thểgzg dùng câu không h lo lắYpng lọt vào vòng sau đDblOt hình dung, dùng mắjt thườmQng cũng có thểOPC đEgoán đGDDược kết quảNs, mà loạIOqi thc lc ngang tầNDpm như TấoZt Mc và Cao Phong này, trong cuộc so tài khác cũng không phát sinh vài lầjn.

- Cao Phong kia tht lợi hạYpi, hơn nữtEYa vn khí cũng tốt, đIOqOPCng ở tổ ba không h có cao thủ.

- m! Trong mườNDpi hai tổ, có năm tổ đQược gọi là t vong tiểpOdu tổ, cao thủ đmwoông đAuNlOto, tổ ba là an toàn nhấDrt, tuyểoZn thủ d thi bên trong có hi vọng tấzlmn cấGDDp nhấAuNt.

- Dù thế nào thì thc lc bảQn thân mới là quan trọng, vòng đGvGvu loạzlmi đmpOdu tiên mỗi tổ sẽ có mườNDpi hai ngườIOqi tấOun cấDrp, sau đOuó hai tổ hợp một, bắgzgt đEEAPPu vòng hai, khi đpOdó la chọn mườlOti hai ngườIOqi t hai bốn ngườmQi. truyn copy t tunghoanh.com

- Có thểdA trổ hết tài năng trong tiểju tổ không ai không có tuyt chiêu áp hòm, ta có thểlOt tưởng tượng ra giai đSkoạODGn hai sẽ tàn khốc cỡ nào rồi, mỗi tràng đUPu đoDDu không chút d dàng nào.

Tim Long BảDrng một trn tiếp một trn bắDQGt đtEYmwou, cuối cùng kết thúc, tốc đPPộ rấwmSt nhanh, không ít trn trong vòng dưới mườDJi chiêu đSkã hạvT gục đmối thủ, còn có ngườuIGi thng thắjn chịCju thua, đlOtương nhiên, loạODGi tình huống này cũng là xác xuấQt nhỏ, đQDoii bộ phn đju phảEgi trên dưới trăm chiêu mới có thểlOt phân thắtEYng bạGDDi.
Trn đvGDDu của mình đNsã xong, Dip TrầZn thỉmmnh thoảNsng chú ý mấNsy ngườvTi quen, như TCjnh, Chu Mai và Lâm Kỳ.

TYpnh đmmúng là không cầNDpn ai lo lắZng, đqNvến bây giờDr, còn chưa ai trụ đvược trên mườvi chiêu dưới tay nàng, nàng như là chiến nữk thờOui thượng cổ, đjộng tác nhanh nhẹn, lc đoZCjo cc mạIOqnh, mỗi chiêu đpOdu ẩDrn chứIOqa ý cảpnh thiên quân vạCUn mã, khiến cho đmQối thủ sinh lòng run sợ.

Tình hình tiếp tục như vy chng ba bốn vòng so đGDDzlmu, rốt cuộc có ngườDri la chọn chịDbu thua, nhưng lạEgi là cao thủ trẻ tuổi không nổi danh, đjối với nhữQng ngườpOdi này, không ai toát ra thầAuNn sắtEYc khinh bỉDQG, TFrnh cườOung đzlmgzgi ai cũng nhìn thấDQGy, huống hồ khiến họ đQau đNsvu chính là chiêu thứDQGc của Tmwonh phạOum vi rấpOdt rộng, thích buộc đoDDối thủ cứdAng đzlmối cứFrng, tiếp đUó luân phiên liu mạmQng, mạSknh mẽ khiến mọi ngườSki không chịSku nổi, xương cốt cơ bắuIGp đmQu đDbau nhứgzgc, khó tránh khỏi ảDrnh hưởng đmến nhữQng cuộc chiến sau này, khiến họ bấzlmt ngờEEA chính là, vóc ngườODGi mảGvnh khảDQGnh, thân hình yểDbu đDQGiu TGfnh vn mt không đpỏ, hô hấmQp không nhanh, dườFrng như chiến đIOqDru lúc trước chỉmm là gió thoảDQGng.

So với TEEAnh, Chu Mai yếu hơn nhiu lắDQGm, bốn vòng bỉm tái, nàng thua hai trn, thắGvng hai trn, rút cuộc đijđDriu kin.

Thua hai trn cũng không thểqNv trách nàng, đDJối thủ của nàng thc lc cao hơn không chỉvT một bc, cho dù phát huy võ k nhuầNsn nhuyn cũng không thủ thắoZng nổi. V phầDbn hai trn thắOung rấdAt không thoảDQGi mái, trn đvGDDu là hơn hai trăm hip cuối cùng dùng trí tu đODGánh bạCUi đSkối thủ, trn thứoDD hai có thểGDD nói là thc lc ngang nhau, nhưng mà Chu Mai yếu hơn đPPối phương một bc, cuộc chiến bắDJt đYplOtu, vn ngang tài ngang sứEgc, đmmến hip thứmQ hơn bốn trăm thì Chu Mai nắDFCm đoZược sơ hở của đDJối thủ, phảkn kích sấkm sét, giành đdAược thượng phong, cuối cùng đjzlmt thắmQng lợi.

Không thểij không nói, trên phương din đCU t, hin tạGfi BắAuNc Tuyết Sơn trang đmQã hoàn toán chiến thắqNvng PhỉCU Thúy cốc, lun số lượng, PhỉIOq Thúy cốc chỉGv có một ngườmwoi là PhỉCj Thúy công t có tư cách tham gia đQmu loạmmi, Cơ Tuyết NhạQn và Liu Vô Tướng đZã bịvT loạSki ở Long môn tam quan, mà BắPc Tuyết Sơn trang tham gia thi đpOdCju hai ngườDoii, phân bit là BắDbc Tuyết công t Tô Văn và BắmQc Tuyết khoái đAuNao Lâm Kỳ, lun chấwmSt lượng, Tô Văn hơn Trang PhỉDJ một chút, nhưng Lâm Kỳ mc k phương din nào xem ra cũng đoDDu hơn Trang PhỉoDD.

Vòng bốn Tim Long BảAuNng, Tô Văn và Trang PhỉQ ngang nhau, thua một thắgng một, v phầOun Lâm Kỳ thì d dàng hơn nhiu, không có phát huy toàn bộ thc lc, dưới tình huống liên tục chiến thắkng bốn tràng, nếu không có gì bấdAt ngờqNv xảSky ra, vòng loạpOdi đGvCUu tiên hn là thun lợi thăng cấCjp.

Cuối cùng là đjQi đNDp t Nam La Tông Tầmn Vũ Liên, thc lc của nàng không thểODG khinh thườijng, tu luyn thiên nhấDrt thành thủy quyết, bí quyết cấpp cao, bốn trn đtEYánh thua một trn, thắNDpng ba, cũng đDFCđPPiu kin tấijn cấjp.

- LầFrn này không chỉDr có Tim Long BảNDpng toàn thịPnh, mà cũng là thờAuNi kỳ thịDJnh của cao thủ trẻ tuổi Thiên Phong quốc ta a!
Trên thính phòng số một, La Hành Lit cảGvm khái nói.

Đki trưởng lão gt đgDoiu:
- Không nói Trang PhỉSk và Tô Văn hai cao thủ lâu đNDpwmSi, Tmwonh, Chu Mai, Tầvn Vũ Liên cùng với Lâm Kỳ đOuu rấDoit giỏi a, hơn nữga Dip TrầDQGn thiên tài yêu nghit, có thểAuN nói là Thiên Phong quốc gp đmmược thờSki kỳ toàn thịPPnh ngàn năm a.

- Trong bảQy ngườUi, Dip TrầDrn không tính, còn sáu ngườji kia, ngươi cho rằCjng ai có khảoDD năng lớn hơn?

Đvi trưởng lão trầijm ngâm nói:
- ĐuIGu tiên là TNsnh, sau đQó là Lâm Kỳ, nhữmQng ngườwmSi khác thc lc không khác bit lắGDDm.

-Ta cũng nghĩk thế, tht là mỏi mắDFCt mong chờm a!

- Ồ! Dip TrầGDDn đmwoánh rồi kia.

Hai ngườvi ngng bàn lun, ánh mắNst nhìn v phía võ đqNvài tổ ba.

Trên lun võ đgài.

Dip TrầGvn đgwmSng cách xa đDJối thủ năm mươi mét, mà đCjối thủ của hắEEAn không phảvTi ai khác chính là đdAPi đgzg t Thiên Ưng bảZo Nguyên Hoành Ưng.

- Dip TrầuIGn, đoDDng tưởng tu vi cao hơn ta một giai, là có thểoDD d dàng chiến thắDJng ta, Tim Long BảdAng lầGDDn này, ta đYpã chuẩZn bịmwo không ít tuyt chiêu.
Nguyên Hoành Ưng thp phầSkn kiêng kỵ Dip TrầSkn, nếu như tuyểgn thủ khác, hắGDDn sẽ không tốn nước bọt, nói chuyn mình chuẩjn bịCj tuyt chiêu cho đCjối phương, nhưng đDFCối mt với Dip TrầuIGn, Nguyên Hoành Ưng không dám có chút sơ sẩzlmy, hắPPn mong đDQGối phương biết mình có tuyt chiêu mà tâm lý ảIOqnh hưởng, chiến đoZCUu lóng ngóng.

Dip TrầoZn cườoDDi thầpOdm, tâm tư Nguyên Hoành Ưng hắPPn sao lạCji không hiểCUu, đPương nhiên, loạvi tiểCju xảwmSo này tuy đqNvơn giảODGn, nhưng cc kỳ thc dụng đjáng tiếc s dụng sai đijối tượng.

- Được rồi, nói nhiu như vy làm gì, cuộc chiến sẽ kết thúc rấZt nhanh, ra tay đji!
Dip TrầSkn quyết đlOtOunh tốc chiến tốc thắdAng, hắDJn thc s không có hứSkng thú dây dưa với Nguyên Hoành Ưng, bởi vì đOuối phương và hắCjn căn bảzlmn không phảji một cấZp bc.

- Ngươi!
Nguyên Hoành Ưng sắmwoc mt đmQỏ lên, ngữDb khí của Dip TrầZn khiến hắoDDn nổi gin lôi đvình, Nguyên Hoành Ưng hắCjn không ngờuIG bịZ kẻ khác coi thườijng?

- Ma Ưng Thiên Hạmwo, bắFrt lấIOqy cho ta!

Nổi gin gầEgm lên một tiếng, chân khí Nguyên Hoành Ưng vn chuyểDoin tới cc hạDJn, ám thanh sắwmSc chân khí như hùng ưng dang cánh t ngườgi hắIOqn tỏa ra, sau đpó biến thành một cái ưng trảGfo lớn không gì sánh đZược phá không bắijn tới, tỏa ra khí tứmmc tà ác thượng cổ mênh mông.

Vù!

Kiếm quang chợt lóe, chân khí ưng trảDoio bịoZ nghin nát, Dip TrầODGn tng bước đDJi tới cạdAnh Nguyên Hoành Ưng.

- Ghê Tởm.

Nguyên Hoành Ưng cảm kinh, tuy rằoDDng hắEEAn biết tuyt chiêu Ma Ưng Thiên HạqNv không thểOPC ngăn trở Dip Trầijn phảgzgn kích nhưng trong nháy mắNDpt bịP đFránh tan vn ngoài d liu của hắGvn, trái tim kịGfch lit nảUy lên, Nguyên Hoành Ưng có chút hoảGDDng hốt, nhưng mà thấCUy Dip TrầUn tng bước đUi tới, hoảmmng hốt thay thế bằOPCng la gin, thc s quá kiêu ngạvo, xem ta hạSk ngươi như thế nào!

- Ma Ưng HiểGvn Hình quyn!

Chân phảvi bước tới một bước, Nguyên Hoành Ưng nắgzgm hai tay, đEgánh ra một luồng chân khí ám thanh sắEEAc dùng lộ tuyến cc kỳ quỷ dịEEA quấCUn trên quyn phong, sau một khắZc, tiếng ưng gào vang, một con phi ưng dầuIGn hiểDrn lộ ra, lúc trước Nguyên Hoành Ưng đgzgánh ra ưng trảoDDo, hin tạCUi toàn bộ Ma Ưng đSku đqNvược hin hình, uy lc gia tăng không phảDFCi chỉj hai lầvTn, ít nhấIOqt cũng ngoài năm lầkn, khó trách hắDoin có đCjiểSkm tin tưởng.

- Xem ngườPPi tránh thế nào...
Nguyên Hoành Ưng chưa kịNDpp nói xong, thầYpn tình cứFrng đmwoDb, trong tầCjm mắOPCt hắPPn, ma ưng cuồng bạEgo không gì sánh đmQược chưa triểzlmn khai đCjược hai cánh đgã bịmm Dip Trầpn một kiếm chém thành hai đjoạgn, hóa thành hư vô, kiếm quang chói mắODGt che khuấpt tầgm nhìn, cái gì cũng không nhìn thấmwoy.

Bang!

Hộ thểGf chân khí bịFr nghin nát, Nguyên Hoành Ưng bắFrn ra ngoài, thân thểDJ đkp lên quang mạCjc thanh sắoZc.

Một kiếm miểDFCu sát!

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!