Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)
Kiếm ĐGPvo Độc Tôn
Tác giảJWL: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 249: MiểhTu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạhW) đqyọc truyn mới nhấhWt tạPKi tung hoanh . com

Nhóm dịWch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.eu
CV + Edit Text: Ba Thp Ngũ


- Ha ha!
Dườpng như nghe đhTược chuyn buồn cườJWLi nhấcFt thế gian, TấWdt Mc nga mt lên trờLi cườhSi lớn, sắJWLc mt chợt biến lạLpnh:
- Được lắpm, ta muốn xem ngươi dùng mấJWLy chiêu đTPbánh bạGDGi ta đfqsây? Nhưng mà trước đhSó, ta d đTPbpacnh dùng mườXzpi chiêu đWJánh bạnqi ngươi, không biết ngươi chuẩcln bịPK tâm lý chưa?

- PhầSn thắznNng lạvmi gia tăng một chút rồi.
Cao Phong đyáp.

- Cuồng vọng!

TấNst Mc nổi gin, Linh Giới TrữNs Vt chợt lóe, một thanh kiếm xuấqyt hin trên tay, cổ tay run lên, kiếm bộc phát ra hơn một nghìn kiếm quang, mỗi kiếm quang đLpu mang theo hỏa hồng chi ý, phong tỏa không gian xung quanh Cao Phong, muốn một kiếm đJánh bạJWLi hắsJan.

- Xuấpact hin rồi, là kiếm pháp của TấsLt Mc, Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm!

- Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm là đLpTa cấhTp cao giai kiếm pháp, dưới một kiếm, kiếm quang như la cháy lan ra đLồng cổ, bao trùm phạDhfm vịhTi cc lớn, ít có khảhT năng né tránh, mà một khi không né tránh đpược, tấhTit nhiên phảfqsi đKối mt với lc đuriCp kích cườzzPng đKWcPni, liên miên không dứpt.

Bên tai nghe nghịpac lun của các tuyểWn thủ, Dip TrầGPvn sờy cằnqm, hàng loạhWt đW tđNsây xuấWt ra kiếm pháp đyu là phẩNsm cấIp đqyPKa cấpacp cao giai, trước tiên chiếm ưu thế tuyt đpJi, nếu như hắznNn đqyoán không sai, uy lc Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm không chỉNs có vy, lợi hạWi hn là chiêu phía sau, loạJWLi ý cảiCnh la cháy đqhhồng cỏ này thc s tương đPftối đKWcáng sợ, đLpương nhiên, đznNiu tiên quyết là TấTt Mc phảiCqi lĩKnh ngộ đqhhược ý cảInh Tinh Hỏa Liu Nguyên Kiếm, bằKWcng không lợi hạJWLi nữhTa thì cũng chỉGDG là uy lc đGDGơn thuầzzPn mà thôi.

- Xem ngươi chạTPby đrai đfXGâu!
TấfXGt Mc cc kỳ t tin với Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, hắcFn tin rằGPvng Cao Phong tuyt đsLối không tránh đcFược một chiêu, mà một khi không tránh đfqsược, ác mộng sẽ bắbIt đSbIu.

Cao Phong đTPbúng là không tránh thoát một kiếm này, vì thế hắXzpn không la chọn chạXzpy trốn mà là đqyón vô số kiếm quang vọt tới, trong tay đpacồng dạpng xuấhTit hin một thanh kiếm, một thanh kiếm ngân quang lp lòe, kiếm dài bốn xích một tấhTic, rộng ba chỉXzp, theo cánh tay hắpacn huy đraộng, một đXzpoàn kiếm quang ngân bạSch phiêu hốt bấPftt đbIPftnh, bay trên hư không, chỉiCq nghe phốc phốc một tiếng, kiếm quang hỏa nhit ở trên không trung bịTPb đTánh tan, bắfXGn ra hàng ngàn tia la, đsLẹp đJẽ không gì sánh đLpược.

- Cái gì? Phá thủng?

TấTPbt Mc không tin đbIược vào hai mắLt mình, một kiếm này tuy chỉW là thứPftc đTsJau của Tinh Hỏa Liu Nguyên, nhưng trong võ giảuri cùng cấLpp, còn chưa có ngườtuKi nào có thểLp phá vỡ, Cao Phong vọt tới, hắpn còn đznNang cao hứrang, bởi vì kiếm quang này không phảpaci kiếm quang phổ thông, mà là kiếm quang bạLo tạSc, giống như hỏa dim bùng nổ, nếu mấnqy trăm kiếm quang bùng nổ, hộ thểsJa chân khí có mạiCnh mẽ cũng không chống nổi.

Trong tuyểhTn thủ d thi dưới đraài, chỉDhf có Dip TrầWJn liếc mắpact nhìn ra hư thc.

- Hoàn toàn nhìn thấGDGu nhược đWdiểSm qu tích của kiếm quang, lợi dụng lc chấvmn đznNộng, t bên trong làm tan rã lc bạfqso tạWJc của kiếm quang, thủ đNsoạnqn như vy không phảhWi kẻ bình thườTng làm nổi.
Một màn nhanh như đSin bịWJ kiếm quang bắhTn ra che mắKWct, nhưng mà Dip TrầiCn nhãn lc lợi hạhWi, chỉGDG cầhTin t cảsJanh tượng kiếm quang tan vỡ lin có thểy thấiCqy đPftược cách Cao Phong phá vỡ kiếm quang.

- Lợi hạTPbi, chiêu thứGDG nhấurit của TấWdt Mc bịPK phá rồi.

- Quá ngạbIc nhiên nha! Lầpn này Tim Long BảKng thế nào lòi ra toàn hạPftng biến thái thế, Cao Phong này t trước đasWến giờWd ta còn chưa thấNsy hắLn.

ĐtuKi bộ phn ngườpi không nhìn ra huyn ảiCo bên trong, nhưng không ngăn cảhWn đWdến vic đyánh giá s lợi hạNsi của Cao Phong, vốn tưởng là cuộc chiến một phía, ai ngờCp cục din ngang nhau, nhấhSt thờfqsi cảasW đhTiám hứDhfng thú, con mắqyt không chớp nhìn lên trên đpacài.

- Tinh Hỏa hoàn!
Tấurit Mc dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi lão làng, tâm tình rấpact nhanh đpaciu chỉDhfnh, đKpacu ngón chân đNsiểnqm mt đhWXzpt, thân thểtuK lướt lên cao, một kiếm chém tới, hỏa dim kiếm quang dưới tác dụng của quán tính, trên hư không vòng tròn, biến thành một hỏa hoàn nóng cháy, nhằnqm phía Cao Phong cuốn tới.

- Ồ, thc s coi thườLng hắhSn rồi.
Đáy mắiCqt Cao Phong co rút, hắcFn t nhiên nhìn ra lợi hạWi của hỏa hoàn, không phảKi là kiếm quang điCqơn thuầJn, hỏa hoàn này là kiếm quang biến thành, muốn một kiếm đhTiánh tan, rấCpt khó khăn, hơi chút sơ sẩLy sẽ bịT bạbIo tạiCc điCánh thương, cái đpược không bù nổi cái mấurit.

- Đã vy, cứbIng đDhfối cứKng đWi!

Ngân sắDhfc trườvmng kiếm chỉfXG nghiêng mt đsLPnt, cánh tay phảhTi Cao Phong bỗng nhiên xuấCpt hin tng đaSqyo khói xám, khói xám như nấCpm mọc lên, dườiCng như không có nhit đpộ như hỏa dim.

- Kiếm bạaSo!
Chân phảurii bước tới trước, Cao Phong huy kiếm chém v phía bầfqsu trờLpi.

Vù........

Tiếng gào thét thảKm thiết vang lên, theo một kiếm của Cao Phong đNsánh ra, hỏa hoàn nóng cháy toàn bộ bịaS thổi tắTt, kiếm phong màu xám thng tắsLp hướng Tấvmt Mc đhSánh tới, thế không thểhTi đhWỡ.

- Cao Phong thắhTing!
Nhìn tới đclây, Dip trầJWLn lắbIc đtuKJu, TấWt Mc mc dù lợi hạpi, đKáng tiếc không nắhSm giữJ tinh túy của Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, ý cảiCnh còn chưa lĩiCqnh ngộ, bằGPvng không Cao Phong không có khảhS năng phá kiếm đhTiơn giảWJn như vy, nếu đJWLổi thành hắPKn thi triểTn Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, CườNsng giảfqs Tinh Cc CảLpnh bình thườhSng cũng đvmng mong dùng k xảWJo phá chiêu.

Như Dip TrầhTin d liu, TấWdt Mc thấyt bạrai, thua trên tay Cao Phong, không bằpng nói thua chính trên tay mình, ngay t điCfXGu hắhSn đTã coi thườtuKng Cao Phong, không có xuấXzpt ra toàn bộ thc lc cùng với tâm lý coi trọng đPKối thủ, đLợi khi hắqhhn phảsJan ứJWLng cục din đhTiã mấCpt khống chế rồi.

Đánh bạnqi TấznNt Mc, danh tiếng Cao Phong như diu gp gió, không ngườCpi nào so sánh đvmược danh tiếng của hắPftn trong tổ ba.

TuyểcFn thủ d thi tổ khác cũng không rảpnh quan tâm tới Cao Phong, không phảNsi là bên họ không có cao thủ trẻ tuổi, mà là ngược lạrai, bởi vì bên họ cao thủ quá lợi hạcFi, có thểzzP dùng câu không h lo lắWJng lọt vào vòng sau đhTip hình dung, dùng mắWt thườsJang cũng có thểK đPKoán đLược kết quảCp, mà loạsLi thc lc ngang tầram như TấsJat Mc và Cao Phong này, trong cuộc so tài khác cũng không phát sinh vài lầznNn.

- Cao Phong kia tht lợi hạPni, hơn nữqya vn khí cũng tốt, đvmKng ở tổ ba không h có cao thủ.

- m! Trong mườznNi hai tổ, có năm tổ đclược gọi là t vong tiểCpu tổ, cao thủ đvmông đaSCpo, tổ ba là an toàn nhấsJat, tuyểhSn thủ d thi bên trong có hi vọng tấiCn cấsJap nhấiCt.

- Dù thế nào thì thc lc bảNsn thân mới là quan trọng, vòng đIrau loạJi đGDGznNu tiên mỗi tổ sẽ có mườPni hai ngườIi tấhTin cấJWLp, sau đKWcó hai tổ hợp một, bắaSt đNsaSu vòng hai, khi đaSó la chọn mườiCqi hai ngườqyi t hai bốn ngườhSi.

- Có thểiC trổ hết tài năng trong tiểhWu tổ không ai không có tuyt chiêu áp hòm, ta có thểGPv tưởng tượng ra giai đvmoạTn hai sẽ tàn khốc cỡ nào rồi, mỗi tràng đqyhTiu đfqsu không chút d dàng nào.

Tim Long BảhTng một trn tiếp một trn bắLt đTPbfXGu, cuối cùng kết thúc, tốc đhWộ rấWJt nhanh, không ít trn trong vòng dưới mườcli chiêu đhWã hạWJ gục đPftối thủ, còn có ngườJi thng thắbIn chịsJau thua, đGDGương nhiên, loạPfti tình huống này cũng là xác xuấLpt nhỏ, đLpyi bộ phn đqyu phảbIi trên dưới trăm chiêu mới có thểiC phân thắhSng bạWJi.
Trn đasWasWu của mình đraã xong, Dip TrầSn thỉpnh thoảqhhng chú ý mấKy ngườaSi quen, như TJnh, Chu Mai và Lâm Kỳ.

TLnh đfqsúng là không cầsLn ai lo lắqhhng, đclến bây giờS, còn chưa ai trụ đDhfược trên mườWdi chiêu dưới tay nàng, nàng như là chiến nữLp thờvmi thượng cổ, đyộng tác nhanh nhẹn, lc đuriznNo cc mạurinh, mỗi chiêu đLu ẩGDGn chứKa ý cảpacnh thiên quân vạasWn mã, khiến cho đTPbối thủ sinh lòng run sợ.

Tình hình tiếp tục như vy chng ba bốn vòng so đtuKsLu, rốt cuộc có ngườfqsi la chọn chịSu thua, nhưng lạsLi là cao thủ trẻ tuổi không nổi danh, điCối với nhữWng ngườbIi này, không ai toát ra thầsJan sắWc khinh bỉW, TLpnh cườclng đcFsJai ai cũng nhìn thấasWy, huống hồ khiến họ đasWau đznNhTiu chính là chiêu thứpc của Tpnh phạsJam vi rấPKt rộng, thích buộc đpacối thủ cứhWng đbIối cứKWcng, tiếp đLó luân phiên liu mạSng, mạTnh mẽ khiến mọi ngườhTi không chịPKu nổi, xương cốt cơ bắvmp đKWcu đKWcau nhứfXGc, khó tránh khỏi ảJWLnh hưởng đNsến nhữznNng cuộc chiến sau này, khiến họ bấGDGt ngờGPv chính là, vóc ngườqhhi mảiCqnh khảPftnh, thân hình yểWJu điCiu Tqhhnh vn mt không đLỏ, hô hấiCp không nhanh, dườznNng như chiến đLpiCu lúc trước chỉS là gió thoảfXGng.

So với TPftnh, Chu Mai yếu hơn nhiu lắym, bốn vòng bỉsJa tái, nàng thua hai trn, thắCpng hai trn, rút cuộc đpđpiu kin.

Thua hai trn cũng không thểsL trách nàng, đuriối thủ của nàng thc lc cao hơn không chỉvm một bc, cho dù phát huy võ k nhuầqhhn nhuyn cũng không thủ thắfqsng nổi. V phầXzpn hai trn thắasWng rấiCqt không thoảpaci mái, trn đWdTPbu là hơn hai trăm hip cuối cùng dùng trí tu đnqánh bạWdi đLối thủ, trn thứPK hai có thểfqs nói là thc lc ngang nhau, nhưng mà Chu Mai yếu hơn điCối phương một bc, cuộc chiến bắGPvt đpacIu, vn ngang tài ngang sứLc, đPftến hip thứGDG hơn bốn trăm thì Chu Mai nắiCm đNsược sơ hở của đcFối thủ, phảurin kích sấznNm sét, giành đPnược thượng phong, cuối cùng đqyasWt thắiCng lợi.

Không thểcF không nói, trên phương din đhW t, hin tạPni BắfXGc Tuyết Sơn trang đhWã hoàn toán chiến thắsJang PhỉPn Thúy cốc, lun số lượng, PhỉbI Thúy cốc chỉPn có một ngườpi là PhỉW Thúy công t có tư cách tham gia đhSGDGu loạiCi, Cơ Tuyết NhạJWLn và Liu Vô Tướng đtuKã bịPn loạJi ở Long môn tam quan, mà Bắfqsc Tuyết Sơn trang tham gia thi đTPbCpu hai ngườhSi, phân bit là BắLc Tuyết công t Tô Văn và Bắqyc Tuyết khoái đIao Lâm Kỳ, lun chấPKt lượng, Tô Văn hơn Trang PhỉW một chút, nhưng Lâm Kỳ mc k phương din nào xem ra cũng đIu hơn Trang Phỉqhh.

Vòng bốn Tim Long Bảvmng, Tô Văn và Trang PhỉcF ngang nhau, thua một thắpacng một, v phầasWn Lâm Kỳ thì d dàng hơn nhiu, không có phát huy toàn bộ thc lc, dưới tình huống liên tục chiến thắhWng bốn tràng, nếu không có gì bấJt ngờDhf xảnqy ra, vòng loạiCi đXzpCpu tiên hn là thun lợi thăng cấhSp.

Cuối cùng là đDhfzzPi đT t Nam La Tông TầznNn Vũ Liên, thc lc của nàng không thểaS khinh thườhTng, tu luyn thiên nhấfXGt thành thủy quyết, bí quyết cấDhfp cao, bốn trn đqyánh thua một trn, thắPnng ba, cũng đLđasWiu kin tấasWn cấXzpp.

- LầasWn này không chỉDhf có Tim Long BảXzpng toàn thịpacnh, mà cũng là thờbIi kỳ thịurinh của cao thủ trẻ tuổi Thiên Phong quốc ta a!
Trên thính phòng số một, La Hành Lit cảDhfm khái nói.

ĐGDGi trưởng lão gt đqhhbIu:
- Không nói Trang PhỉbI và Tô Văn hai cao thủ lâu điCqiCqi, Tqhhnh, Chu Mai, TầSn Vũ Liên cùng với Lâm Kỳ đpu rấGPvt giỏi a, hơn nữWda Dip TrầaSn thiên tài yêu nghit, có thểWd nói là Thiên Phong quốc gp đasWược thờasWi kỳ toàn thịSnh ngàn năm a.

- Trong bảcFy ngườKi, Dip TrầznNn không tính, còn sáu ngườGPvi kia, ngươi cho rằNsng ai có khảcl năng lớn hơn?

Đvmi trưởng lão trầsJam ngâm nói:
- ĐhTiu tiên là TInh, sau đNsó là Lâm Kỳ, nhữGDGng ngườWdi khác thc lc không khác bit lắKm.

-Ta cũng nghĩvm thế, tht là mỏi mắsJat mong chờWd a!

- Ồ! Dip Trầfqsn đWJánh rồi kia.

Hai ngườPKi ngng bàn lun, ánh mắiCt nhìn v phía võ đLpài tổ ba.

Trên lun võ đhTiài.

Dip Trầqyn đTLpng cách xa đPftối thủ năm mươi mét, mà đXzpối thủ của hắLn không phảGDGi ai khác chính là đpacpi đPft t Thiên Ưng bảXzpo Nguyên Hoành Ưng.

- Dip TrầfXGn, đLpng tưởng tu vi cao hơn ta một giai, là có thểznN d dàng chiến thắLpng ta, Tim Long BảhTing lầWJn này, ta đuriã chuẩhWn bịW không ít tuyt chiêu.
Nguyên Hoành Ưng thp phầXzpn kiêng kỵ Dip TrầJn, nếu như tuyểWJn thủ khác, hắWJn sẽ không tốn nước bọt, nói chuyn mình chuẩpn bịhT tuyt chiêu cho đPftối phương, nhưng đclối mt với Dip TrầbIn, Nguyên Hoành Ưng không dám có chút sơ sẩqhhy, hắqyn mong đsJaối phương biết mình có tuyt chiêu mà tâm lý ảynh hưởng, chiến đLpyu lóng ngóng.

Dip TrầTn cườWdi thầtuKm, tâm tư Nguyên Hoành Ưng hắurin sao lạpaci không hiểhTu, đNsương nhiên, loạpi tiểWu xảsLo này tuy điCơn giảbIn, nhưng cc kỳ thc dụng đCpáng tiếc s dụng sai đJối tượng.

- Được rồi, nói nhiu như vy làm gì, cuộc chiến sẽ kết thúc rấPftt nhanh, ra tay đWi!
Dip TrầsJan quyết đhSpnh tốc chiến tốc thắtuKng, hắJWLn thc s không có hứPnng thú dây dưa với Nguyên Hoành Ưng, bởi vì đqhhối phương và hắhSn căn bảGPvn không phảJWLi một cấclp bc.

- Ngươi!
Nguyên Hoành Ưng sắvmc mt điCỏ lên, ngữXzp khí của Dip Trầpacn khiến hắWn nổi gin lôi đuriình, Nguyên Hoành Ưng hắcln không ngờJ bịfqs kẻ khác coi thườcFng?

- Ma Ưng Thiên Hạqhh, bắznNt lấTy cho ta! truyn copy t tunghoanh.com

Nổi gin gầpm lên một tiếng, chân khí Nguyên Hoành Ưng vn chuyểiCqn tới cc hạTn, ám thanh sắiCc chân khí như hùng ưng dang cánh t ngườyi hắran tỏa ra, sau đNsó biến thành một cái ưng trảhSo lớn không gì sánh điCqược phá không bắhTin tới, tỏa ra khí tứXzpc tà ác thượng cổ mênh mông.

Vù!

Kiếm quang chợt lóe, chân khí ưng trảsJao bịCp nghin nát, Dip Trầpacn tng bước đsJai tới cạsLnh Nguyên Hoành Ưng.

- Ghê Tởm.

Nguyên Hoành Ưng cảhT kinh, tuy rằpng hắiCqn biết tuyt chiêu Ma Ưng Thiên Hạcl không thểKWc ngăn trở Dip TrầiCqn phảznNn kích nhưng trong nháy mắXzpt bịKWc đfqsánh tan vn ngoài d liu của hắJWLn, trái tim kịWdch lit nảhSy lên, Nguyên Hoành Ưng có chút hoảpng hốt, nhưng mà thấPKy Dip TrầsLn tng bước đqhhi tới, hoảhWng hốt thay thế bằJWLng la gin, thc s quá kiêu ngạXzpo, xem ta hạPft ngươi như thế nào!

- Ma Ưng HiểWdn Hình quyn!

Chân phảvmi bước tới một bước, Nguyên Hoành Ưng nắznNm hai tay, đIánh ra một luồng chân khí ám thanh sắTc dùng lộ tuyến cc kỳ quỷ dịfqs quấaSn trên quyn phong, sau một khắzzPc, tiếng ưng gào vang, một con phi ưng dầvmn hiểqhhn lộ ra, lúc trước Nguyên Hoành Ưng đasWánh ra ưng trảaSo, hin tạrai toàn bộ Ma Ưng đIu đLược hin hình, uy lc gia tăng không phảhTi chỉhT hai lầsLn, ít nhấGDGt cũng ngoài năm lầurin, khó trách hắGDGn có đcFiểnqm tin tưởng.

- Xem ngườPni tránh thế nào...
Nguyên Hoành Ưng chưa kịWJp nói xong, thầLpn tình cứTng đyaS, trong tầGPvm mắznNt hắpacn, ma ưng cuồng bạhSo không gì sánh đqhhược chưa triểDhfn khai đKWcược hai cánh đLpã bịWd Dip TrầsLn một kiếm chém thành hai đurioạcFn, hóa thành hư vô, kiếm quang chói mắpt che khuấqhht tầKm nhìn, cái gì cũng không nhìn thấhWy.

Bang!

Hộ thểhT chân khí bịI nghin nát, Nguyên Hoành Ưng bắCpn ra ngoài, thân thểqy đJWLp lên quang mạiCc thanh sắJc.

Một kiếm miểznNu sát!

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!