Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)
Kiếm ĐFo Độc Tôn
Tác giảCtb: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 249: MiểJSGu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạYG)

Nhóm dịpEch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.eu
CV + Edit Text: Ba Thp Ngũ


- Ha ha!
DườQyng như nghe đgQBược chuyn buồn cườli nhấRct thế gian, Tấlt Mc nga mt lên trờmti cườYGi lớn, sắcc mt chợt biến lạtnh:
- Được lắqym, ta muốn xem ngươi dùng mấnqmy chiêu đjTánh bạTti ta đcây? Nhưng mà trước đMó, ta d đpECtbnh dùng mườtVoi chiêu đcánh bạLJgi ngươi, không biết ngươi chuẩTn bịmt tâm lý chưa?

- PhầtVon thắgQBng lạoYTi gia tăng một chút rồi.
Cao Phong đtáp.

- Cuồng vọng!

Tấplt Mc nổi gin, Linh Giới Trữoi Vt chợt lóe, một thanh kiếm xuấMt hin trên tay, cổ tay run lên, kiếm bộc phát ra hơn một nghìn kiếm quang, mỗi kiếm quang đTu mang theo hỏa hồng chi ý, phong tỏa không gian xung quanh Cao Phong, muốn một kiếm đBqBánh bạbpMi hắqCDn.

- Xuấsut hin rồi, là kiếm pháp của TấTtt Mc, Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm!

- Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm là đmtoia cấGp cao giai kiếm pháp, dưới một kiếm, kiếm quang như la cháy lan ra đpEồng cổ, bao trùm phạLJgm vịRJp cc lớn, ít có khảQy năng né tránh, mà một khi không né tránh đqyược, tấtVot nhiên phảTNmi đtối mt với lc đtggj kích cườmrng đJWsui, liên miên không dứoYTt.

Bên tai nghe nghịgQB lun của các tuyểpln thủ, Dip TrầpEn sờT cằtm, hàng loạbpMt đT tđMFây xuấcLnt ra kiếm pháp đgQBu là phẩcLnm cấNcmp đMnqma cấQyp cao giai, trước tiên chiếm ưu thế tuyt đFoYTi, nếu như hắtVon đDoToán không sai, uy lc Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm không chỉJSG có vy, lợi hạCtbi hn là chiêu phía sau, loạYGi ý cảDoTnh la cháy đhồng cỏ này thc s tương đCtbối đFáng sợ, đoYTương nhiên, đmtiu tiên quyết là TấpEt Mc phảRci lĩpEnh ngộ đRcược ý cảpEnh Tinh Hỏa Liu Nguyên Kiếm, bằCtbng không lợi hạTNmi nữpEa thì cũng chỉnqm là uy lc đMơn thuầGn mà thôi. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

- Xem ngươi chạcy đLJgi đjTâu!
Tấoit Mc cc kỳ t tin với Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, hắjcOn tin rằmtng Cao Phong tuyt đgQBối không tránh đBqBược một chiêu, mà một khi không tránh đpEược, ác mộng sẽ bắBpt đmbjTtu.

Cao Phong đocúng là không tránh thoát một kiếm này, vì thế hắoin không la chọn chạbhy trốn mà là đJSGón vô số kiếm quang vọt tới, trong tay đQyồng dạGng xuấLJgt hin một thanh kiếm, một thanh kiếm ngân quang lp lòe, kiếm dài bốn xích một tấocc, rộng ba chỉbh, theo cánh tay hắOdRn huy đtộng, một đjcOoàn kiếm quang ngân bạBpch phiêu hốt bấLJgt đDoTmtnh, bay trên hư không, chỉsu nghe phốc phốc một tiếng, kiếm quang hỏa nhit ở trên không trung bịh đRcánh tan, bắoin ra hàng ngàn tia la, đtẹp đMẽ không gì sánh đjcOược.

- Cái gì? Phá thủng?

Tấlt Mc không tin đBqBược vào hai mắbht mình, một kiếm này tuy chỉTt là thứplc đMFhu của Tinh Hỏa Liu Nguyên, nhưng trong võ giảBp cùng cấmbjp, còn chưa có ngườNcmi nào có thểjT phá vỡ, Cao Phong vọt tới, hắcn còn đqyang cao hứcLnng, bởi vì kiếm quang này không phảjTi kiếm quang phổ thông, mà là kiếm quang bạVMo tạcLnc, giống như hỏa dim bùng nổ, nếu mấply trăm kiếm quang bùng nổ, hộ thểTNm chân khí có mạNcmnh mẽ cũng không chống nổi.

Trong tuyểgQBn thủ d thi dưới đmbjài, chỉbpM có Dip Trầnqmn liếc mắoit nhìn ra hư thc.

- Hoàn toàn nhìn thấJSGu nhược đBpiểFm qu tích của kiếm quang, lợi dụng lc chấjcOn đggjộng, t bên trong làm tan rã lc bạbpMo tạocc của kiếm quang, thủ đmtoạNcmn như vy không phảmbji kẻ bình thườjcOng làm nổi.
Một màn nhanh như đcin bịdso kiếm quang bắJWn ra che mắVMt, nhưng mà Dip TrầTn nhãn lc lợi hạmbji, chỉcLn cầOdRn t cảQynh tượng kiếm quang tan vỡ lin có thểJSG thấjTy đmrược cách Cao Phong phá vỡ kiếm quang.

- Lợi hạLJgi, chiêu thức nhấoct của TấoYTt Mc bịoc phá rồi.

- Quá ngạTtc nhiên nha! LầoYTn này Tim Long Bảplng thế nào lòi ra toàn hạGng biến thái thế, Cao Phong này t trước đVMến giờmbj ta còn chưa thấdsoy hắocn.

ĐBpi bộ phn ngườti không nhìn ra huyn ảho bên trong, nhưng không ngăn cảQyn đpEến vic đocánh giá s lợi hạqCDi của Cao Phong, vốn tưởng là cuộc chiến một phía, ai ngờl cục din ngang nhau, nhấFt thờSAi cảh đcám hứcng thú, con mắGBt không chớp nhìn lên trên đmrài.

- Tinh Hỏa hoàn!
Tấdsot Mc dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi lão làng, tâm tình rấpEt nhanh đmtiu chỉcLnnh, đtsuu ngón chân đciểJSGm mt đgQBTtt, thân thểVM lướt lên cao, một kiếm chém tới, hỏa dim kiếm quang dưới tác dụng của quán tính, trên hư không vòng tròn, biến thành một hỏa hoàn nóng cháy, nhằRJpm phía Cao Phong cuốn tới.

- Ồ, thc s coi thườcng hắBpn rồi.
Đáy mắJWt Cao Phong co rút, hắDoTn t nhiên nhìn ra lợi hạFi của hỏa hoàn, không phảci là kiếm quang đTtơn thuầNcmn, hỏa hoàn này là kiếm quang biến thành, muốn một kiếm đpEánh tan, rấCtbt khó khăn, hơi chút sơ sẩqCDy sẽ bịbpM bạoco tạOdRc đBqBánh thương, cái đOdRược không bù nổi cái mấtt.

- Đã vy, cứplng đmbjối cứCtbng đJSGi!

Ngân sắRJpc trườplng kiếm chỉSA nghiêng mt đbhct, cánh tay phảggji Cao Phong bỗng nhiên xuấjcOt hin tng đjcOFo khói xám, khói xám như nấBpm mọc lên, dườCtbng như không có nhit đLJgộ như hỏa dim.

- Kiếm bạCtbo!
Chân phảJWi bước tới trước, Cao Phong huy kiếm chém v phía bầBqBu trờsui.

Vù........

Tiếng gào thét thảlm thiết vang lên, theo một kiếm của Cao Phong đlánh ra, hỏa hoàn nóng cháy toàn bộ bịjcO thổi tắJWt, kiếm phong màu xám thng tắNcmp hướng TấCtbt Mc đbhánh tới, thế không thểDoT đpEỡ.

- Cao Phong thắmbjng!
Nhìn tới đmrây, Dip trầqyn lắqCDc đhJWu, Tấoct Mc mc dù lợi hạmti, đoiáng tiếc không nắocm giữsu tinh túy của Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, ý cảVMnh còn chưa lĩocnh ngộ, bằbpMng không Cao Phong không có khảLJg năng phá kiếm đlơn giảtn như vy, nếu đhổi thành hắpEn thi triểGBn Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, CườRJpng giảqCD Tinh Cc Cảbhnh bình thườcng cũng đoing mong dùng k xảqyo phá chiêu.

Như Dip TrầNcmn d liu, TấTNmt Mc thấoct bạqCDi, thua trên tay Cao Phong, không bằtng nói thua chính trên tay mình, ngay t đtDoTu hắMFn đcLnã coi thườplng Cao Phong, không có xuấoYTt ra toàn bộ thc lc cùng với tâm lý coi trọng đBqBối thủ, đsuợi khi hắmtn phảYGn ứLJgng cục din đGBã mấSAt khống chế rồi.

Đánh bạQyi TấoYTt Mc, danh tiếng Cao Phong như diu gp gió, không ngườBpi nào so sánh đoYTược danh tiếng của hắtVon trong tổ ba.

Tuyểtn thủ d thi tổ khác cũng không rảbhnh quan tâm tới Cao Phong, không phảoii là bên họ không có cao thủ trẻ tuổi, mà là ngược lạpEi, bởi vì bên họ cao thủ quá lợi hạjTi, có thểdso dùng câu không h lo lắtng lọt vào vòng sau đLJgoi hình dung, dùng mắCtbt thườTng cũng có thểRc đgQBoán đmbjược kết quảJW, mà loạmti thc lc ngang tầbhm như Tấtt Mc và Cao Phong này, trong cuộc so tài khác cũng không phát sinh vài lầgQBn.

- Cao Phong kia tht lợi hạoYTi, hơn nữta vn khí cũng tốt, đGBDoTng ở tổ ba không h có cao thủ.

- m! Trong mườFi hai tổ, có năm tổ đgQBược gọi là t vong tiểNcmu tổ, cao thủ đgQBông đcRco, tổ ba là an toàn nhấbht, tuyểtn thủ d thi bên trong có hi vọng tấhn cấtp nhấCtbt.

- Dù thế nào thì thc lc bảbhn thân mới là quan trọng, vòng đYGTu loạTi đSATNmu tiên mỗi tổ sẽ có mườJWi hai ngườLJgi tấjTn cấsup, sau đDoTó hai tổ hợp một, bắnqmt đNcmBqBu vòng hai, khi đJSGó la chọn mườti hai ngườcLni t hai bốn ngườRci.

- Có thểqy trổ hết tài năng trong tiểjTu tổ không ai không có tuyt chiêu áp hòm, ta có thểTt tưởng tượng ra giai đtVooạnqmn hai sẽ tàn khốc cỡ nào rồi, mỗi tràng đcmbju đjcOu không chút d dàng nào.

Tim Long BảcLnng một trn tiếp một trn bắjTt đcdsou, cuối cùng kết thúc, tốc đggjộ rấOdRt nhanh, không ít trn trong vòng dưới mườqyi chiêu đNcmã hạDoT gục đoYTối thủ, còn có ngườhi thng thắqyn chịbhu thua, đbpMương nhiên, loạmri tình huống này cũng là xác xuấRJpt nhỏ, đSAci bộ phn đhu phảqCDi trên dưới trăm chiêu mới có thểt phân thắocng bạNcmi.
Trn đTNmQyu của mình đFã xong, Dip TrầOdRn thỉgQBnh thoảOdRng chú ý mấtVoy ngườRJpi quen, như TtVonh, Chu Mai và Lâm Kỳ.

Tlnh đsuúng là không cầTNmn ai lo lắoYTng, đRcến bây giờt, còn chưa ai trụ đsuược trên mườmti chiêu dưới tay nàng, nàng như là chiến nữRc thờci thượng cổ, đmrộng tác nhanh nhẹn, lc đTGo cc mạRcnh, mỗi chiêu đLJgu ẩqyn chứOdRa ý cảTtnh thiên quân vạtVon mã, khiến cho đTtối thủ sinh lòng run sợ.

Tình hình tiếp tục như vy chng ba bốn vòng so đlGBu, rốt cuộc có ngườSAi la chọn chịMu thua, nhưng lạti là cao thủ trẻ tuổi không nổi danh, đGối với nhữSAng ngườcLni này, không ai toát ra thầYGn sắjcOc khinh bỉJW, TVMnh cườoYTng đTNmbhi ai cũng nhìn thấbpMy, huống hồ khiến họ đJWau đbpMVMu chính là chiêu thứSAc của TcLnnh phạbpMm vi rấOdRt rộng, thích buộc đTối thủ cứcng đmbjối cứYGng, tiếp đOdRó luân phiên liu mạGng, mạdsonh mẽ khiến mọi ngườmti không chịtVou nổi, xương cốt cơ bắoYTp đBpu đqyau nhứNcmc, khó tránh khỏi ảcnh hưởng đDoTến nhữNcmng cuộc chiến sau này, khiến họ bấTt ngờQy chính là, vóc ngườNcmi mảTtnh khảVMnh, thân hình yểlu đqyiu TpEnh vn mt không đcLnỏ, hô hấGp không nhanh, dườMng như chiến đsuGBu lúc trước chỉcLn là gió thoảSAng.

So với TRcnh, Chu Mai yếu hơn nhiu lắRJpm, bốn vòng bỉmr tái, nàng thua hai trn, thắQyng hai trn, rút cuộc đBqBđhiu kin.

Thua hai trn cũng không thểmt trách nàng, đcLnối thủ của nàng thc lc cao hơn không chỉqy một bc, cho dù phát huy võ k nhuầdson nhuyn cũng không thủ thắGBng nổi. V phầcLnn hai trn thắmbjng rấtt không thoảci mái, trn đoigQBu là hơn hai trăm hip cuối cùng dùng trí tu đmbjánh bạSAi đCtbối thủ, trn thứdso hai có thểoYT nói là thc lc ngang nhau, nhưng mà Chu Mai yếu hơn đBqBối phương một bc, cuộc chiến bắmbjt đcMu, vn ngang tài ngang sứLJgc, đmtến hip thứtVo hơn bốn trăm thì Chu Mai nắhm đsuược sơ hở của đhối thủ, phảtn kích sấtVom sét, giành đTNmược thượng phong, cuối cùng đJSGYGt thắbhng lợi.

Không thểmr không nói, trên phương din đbh t, hin tạci BắRcc Tuyết Sơn trang đQyã hoàn toán chiến thắsung PhỉDoT Thúy cốc, lun số lượng, PhỉTt Thúy cốc chỉmt có một ngườti là PhỉQy Thúy công t có tư cách tham gia đOdRCtbu loạsui, Cơ Tuyết NhạFn và Liu Vô Tướng đtVoã bịpE loạtVoi ở Long môn tam quan, mà BắbpMc Tuyết Sơn trang tham gia thi đcTNmu hai ngườTti, phân bit là BắTc Tuyết công t Tô Văn và BắYGc Tuyết khoái đQyao Lâm Kỳ, lun chấmbjt lượng, Tô Văn hơn Trang Phỉmt một chút, nhưng Lâm Kỳ mc k phương din nào xem ra cũng đmru hơn Trang PhỉTNm.

Vòng bốn Tim Long BảjTng, Tô Văn và Trang Phỉnqm ngang nhau, thua một thắbpMng một, v phầMFn Lâm Kỳ thì d dàng hơn nhiu, không có phát huy toàn bộ thc lc, dưới tình huống liên tục chiến thắnqmng bốn tràng, nếu không có gì bấVMt ngờt xảYGy ra, vòng loạVMi đdsoTNmu tiên hn là thun lợi thăng cấMp.

Cuối cùng là đtVoMFi đcLn t Nam La Tông TầTtn Vũ Liên, thc lc của nàng không thểc khinh thườBpng, tu luyn thiên nhấGt thành thủy quyết, bí quyết cấGp cao, bốn trn đMFánh thua một trn, thắplng ba, cũng đpEđjcOiu kin tấTtn cấQyp.

- LầTtn này không chỉRJp có Tim Long Bảsung toàn thịqynh, mà cũng là thờci kỳ thịLJgnh của cao thủ trẻ tuổi Thiên Phong quốc ta a!
Trên thính phòng số một, La Hành Lit cảVMm khái nói.

ĐOdRi trưởng lão gt đNcmTu:
- Không nói Trang PhỉGB và Tô Văn hai cao thủ lâu đJWQyi, Tqynh, Chu Mai, Tầpln Vũ Liên cùng với Lâm Kỳ đMFu rấlt giỏi a, hơn nữqya Dip TrầVMn thiên tài yêu nghit, có thểmbj nói là Thiên Phong quốc gp đMFược thờOdRi kỳ toàn thịFnh ngàn năm a.

- Trong bảqyy ngườMFi, Dip Trầcn không tính, còn sáu ngườOdRi kia, ngươi cho rằTtng ai có khảoi năng lớn hơn?

ĐNcmi trưởng lão trầmrm ngâm nói:
- Đbhu tiên là TMFnh, sau đló là Lâm Kỳ, nhữmtng ngườpli khác thc lc không khác bit lắTm.

-Ta cũng nghĩoYT thế, tht là mỏi mắMt mong chờJW a!

- Ồ! Dip TrầDoTn đoYTánh rồi kia.

Hai ngườhi ngng bàn lun, ánh mắRJpt nhìn v phía võ đTtài tổ ba.

Trên lun võ đjcOài.

Dip TrầQyn đsutng cách xa đmtối thủ năm mươi mét, mà đNcmối thủ của hắoYTn không phảpEi ai khác chính là đMFYGi đM t Thiên Ưng bảplo Nguyên Hoành Ưng.

- Dip Trầpln, đRcng tưởng tu vi cao hơn ta một giai, là có thểYG d dàng chiến thắJWng ta, Tim Long Bảcng lầdson này, ta đYGã chuẩcn bịG không ít tuyt chiêu.
Nguyên Hoành Ưng thp phầsun kiêng kỵ Dip TrầVMn, nếu như tuyểmrn thủ khác, hắSAn sẽ không tốn nước bọt, nói chuyn mình chuẩoYTn bịjcO tuyt chiêu cho đOdRối phương, nhưng đMFối mt với Dip Trầqyn, Nguyên Hoành Ưng không dám có chút sơ sẩGy, hắtn mong đplối phương biết mình có tuyt chiêu mà tâm lý ảQynh hưởng, chiến đVMplu lóng ngóng.

Dip Trầln cườCtbi thầgQBm, tâm tư Nguyên Hoành Ưng hắmrn sao lạBpi không hiểpEu, đTtương nhiên, loạci tiểlu xảYGo này tuy đTNmơn giảmbjn, nhưng cc kỳ thc dụng đJWáng tiếc s dụng sai đmbjối tượng.

- Được rồi, nói nhiu như vy làm gì, cuộc chiến sẽ kết thúc rấBpt nhanh, ra tay đQyi!
Dip TrầpEn quyết đbhFnh tốc chiến tốc thắbhng, hắpEn thc s không có hứRJpng thú dây dưa với Nguyên Hoành Ưng, bởi vì đJWối phương và hắJWn căn bảNcmn không phảoci một cấmtp bc.

- Ngươi!
Nguyên Hoành Ưng sắFc mt đplỏ lên, ngữGB khí của Dip Trầcn khiến hắcLnn nổi gin lôi đVMình, Nguyên Hoành Ưng hắCtbn không ngờoc bịMF kẻ khác coi thườGng?

- Ma Ưng Thiên HạRc, bắBqBt lấTy cho ta!

Nổi gin gầoYTm lên một tiếng, chân khí Nguyên Hoành Ưng vn chuyểMFn tới cc hạcn, ám thanh sắBqBc chân khí như hùng ưng dang cánh t ngườqCDi hắln tỏa ra, sau đTtó biến thành một cái ưng trảJWo lớn không gì sánh đJSGược phá không bắQyn tới, tỏa ra khí tứJWc tà ác thượng cổ mênh mông.

Vù!

Kiếm quang chợt lóe, chân khí ưng trảlo bịmt nghin nát, Dip TrầDoTn tng bước đqCDi tới cạnqmnh Nguyên Hoành Ưng.

- Ghê Tởm.

Nguyên Hoành Ưng cảTt kinh, tuy rằLJgng hắMFn biết tuyt chiêu Ma Ưng Thiên HạqCD không thểpl ngăn trở Dip TrầRcn phảtVon kích nhưng trong nháy mắFt bịTt đbhánh tan vn ngoài d liu của hắocn, trái tim kịMFch lit nảdsoy lên, Nguyên Hoành Ưng có chút hoảhng hốt, nhưng mà thấly Dip TrầOdRn tng bước đBqBi tới, hoảqyng hốt thay thế bằQyng la gin, thc s quá kiêu ngạRJpo, xem ta hạRJp ngươi như thế nào!

- Ma Ưng HiểJSGn Hình quyn!

Chân phảci bước tới một bước, Nguyên Hoành Ưng nắRcm hai tay, đGBánh ra một luồng chân khí ám thanh sắqCDc dùng lộ tuyến cc kỳ quỷ dịc quấLJgn trên quyn phong, sau một khắMc, tiếng ưng gào vang, một con phi ưng dầOdRn hiểbhn lộ ra, lúc trước Nguyên Hoành Ưng đcLnánh ra ưng trảQyo, hin tạli toàn bộ Ma Ưng đCtbu đJWược hin hình, uy lc gia tăng không phảSAi chỉjcO hai lầTn, ít nhấTt cũng ngoài năm lầmtn, khó trách hắRJpn có đmtiểdsom tin tưởng.

- Xem ngườdsoi tránh thế nào...
Nguyên Hoành Ưng chưa kịJWp nói xong, thầFn tình cứFng đoYTqCD, trong tầOdRm mắht hắpln, ma ưng cuồng bạoYTo không gì sánh đYGược chưa triểmbjn khai đcLnược hai cánh đTNmã bịRJp Dip TrầRJpn một kiếm chém thành hai đFoạoin, hóa thành hư vô, kiếm quang chói mắbht che khuấCtbt tầtm nhìn, cái gì cũng không nhìn thấJWy.

Bang!

Hộ thểmr chân khí bịF nghin nát, Nguyên Hoành Ưng bắYGn ra ngoài, thân thểc đBqBp lên quang mạmbjc thanh sắjcOc.

Một kiếm miểpEu sát! xem tạqyi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!