Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)
Kiếm ĐVo Độc Tôn
Tác giảU: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 249: MiểJFu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạWEC)

Nhóm dịhAch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.eu
CV + Edit Text: Ba Thp Ngũ


- Ha ha!
Dườhbng như nghe đbNhược chuyn buồn cườinri nhấWECt thế gian, Tấhhft Mc nga mt lên trờbNhi cườEyi lớn, sắzgc mt chợt biến lạhbnh:
- Được lắMbsm, ta muốn xem ngươi dùng mấUy chiêu đEBánh bạrbHi ta đhAây? Nhưng mà trước đJFó, ta d đFEynh dùng mườWMmi chiêu đBVánh bạWMmi ngươi, không biết ngươi chuẩAn bịnh tâm lý chưa?

- Phầetn thắrbHng lạNsi gia tăng một chút rồi.
Cao Phong đsVáp.

- Cuồng vọng!

TấcLit Mc nổi gin, Linh Giới Trữdzs Vt chợt lóe, một thanh kiếm xuấinrt hin trên tay, cổ tay run lên, kiếm bộc phát ra hơn một nghìn kiếm quang, mỗi kiếm quang đqUu mang theo hỏa hồng chi ý, phong tỏa không gian xung quanh Cao Phong, muốn một kiếm đsydánh bạsydi hắrbHn.

- XuấUt hin rồi, là kiếm pháp của Tấinrt Mc, Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm!

- Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm là đetPYa cấrbHp cao giai kiếm pháp, dưới một kiếm, kiếm quang như la cháy lan ra đMbsồng cổ, bao trùm phạZUm vịLeq cc lớn, ít có khảcLi năng né tránh, mà một khi không né tránh đZUược, tấMbst nhiên phảnhi điFMối mt với lc đzgiFM kích cườHOng đYinri, liên miên không dứZUt.

Bên tai nghe nghịhb lun của các tuyểCBn thủ, Dip Trầnhn sờFB cằzgm, hàng loạett đWU tđZUây xuấst ra kiếm pháp đBVu là phẩEym cấZUp đshba cấHOp cao giai, trước tiên chiếm ưu thế tuyt đhbdzsi, nếu như hắRWRn đrbHoán không sai, uy lc Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm không chỉBV có vy, lợi hạBVi hn là chiêu phía sau, loạRWRi ý cảinrnh la cháy đMbsồng cỏ này thc s tương đUối đhbáng sợ, đOương nhiên, đRWRiu tiên quyết là Tấinrt Mc phảFi lĩYnh ngộ đMsược ý cảNsnh Tinh Hỏa Liu Nguyên Kiếm, bằUng không lợi hạrPi nữhhfa thì cũng chỉY là uy lc đNsơn thuầetn mà thôi.

- Xem ngươi chạinry đrbHi đhAâu!
TấCBt Mc cc kỳ t tin với Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, hắJFn tin rằLeqng Cao Phong tuyt đWUối không tránh đEyược một chiêu, mà một khi không tránh đPYược, ác mộng sẽ bắFBt đOLequ.

Cao Phong đMbsúng là không tránh thoát một kiếm này, vì thế hắygWn không la chọn chạinry trốn mà là đIrRón vô số kiếm quang vọt tới, trong tay đhAồng dạrPng xuấAt hin một thanh kiếm, một thanh kiếm ngân quang lp lòe, kiếm dài bốn xích một tấsc, rộng ba chỉB, theo cánh tay hắWUn huy đYộng, một đetoàn kiếm quang ngân bạIrRch phiêu hốt bấzgt đMbshbnh, bay trên hư không, chỉMbs nghe phốc phốc một tiếng, kiếm quang hỏa nhit ở trên không trung bịY đbNhánh tan, bắLeqn ra hàng ngàn tia la, đqUẹp đqUẽ không gì sánh đMsược.

- Cái gì? Phá thủng?

Tấbt Mc không tin đYược vào hai mắcLit mình, một kiếm này tuy chỉsyd là thứOc đIrRFBu của Tinh Hỏa Liu Nguyên, nhưng trong võ giảqU cùng cấAp, còn chưa có ngườPYi nào có thểZU phá vỡ, Cao Phong vọt tới, hắgEWn còn đIrRang cao hứPYng, bởi vì kiếm quang này không phảsi kiếm quang phổ thông, mà là kiếm quang bạLeqo tạsc, giống như hỏa dim bùng nổ, nếu mấMsy trăm kiếm quang bùng nổ, hộ thểNs chân khí có mạbnh mẽ cũng không chống nổi.

Trong tuyểbn thủ d thi dưới đLeqài, chỉMbs có Dip Trầnhn liếc mắWMmt nhìn ra hư thc.

- Hoàn toàn nhìn thấRZBu nhược đRWRiểHOm qu tích của kiếm quang, lợi dụng lc chấsPJn đsydộng, t bên trong làm tan rã lc bạso tạZUc của kiếm quang, thủ đsydoạUn như vy không phảbi kẻ bình thườAng làm nổi.
Một màn nhanh như đsPJin bịdzs kiếm quang bắWMmn ra che mắbNht, nhưng mà Dip Trầnhn nhãn lc lợi hạRZBi, chỉqU cầhhfn t cảinrnh tượng kiếm quang tan vỡ lin có thểU thấsy đmiIược cách Cao Phong phá vỡ kiếm quang.

- Lợi hạMbsi, chiêu thứEy nhấsydt của Tấbt Mc bịMbs phá rồi.

- Quá ngạrbHc nhiên nha! LầWECn này Tim Long BảZUng thế nào lòi ra toàn hạcLing biến thái thế, Cao Phong này t trước đYến giờsyd ta còn chưa thấcLiy hắEyn.

ĐygWi bộ phn ngườFi không nhìn ra huyn ảFo bên trong, nhưng không ngăn cảZUn đbến vic đhbánh giá s lợi hạhhfi của Cao Phong, vốn tưởng là cuộc chiến một phía, ai ngờEy cục din ngang nhau, nhấRWRt thờrPi cảEB đrbHám hứNsng thú, con mắVt không chớp nhìn lên trên đBVài.

- Tinh Hỏa hoàn!
TấBt Mc dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi lão làng, tâm tình rấst nhanh đAiu chỉWMmnh, đygWfscu ngón chân đMbsiểIrRm mt đrPAt, thân thểBV lướt lên cao, một kiếm chém tới, hỏa dim kiếm quang dưới tác dụng của quán tính, trên hư không vòng tròn, biến thành một hỏa hoàn nóng cháy, nhằOm phía Cao Phong cuốn tới.

- Ồ, thc s coi thườsydng hắAn rồi.
Đáy mắEBt Cao Phong co rút, hắrPn t nhiên nhìn ra lợi hạMsi của hỏa hoàn, không phảmiIi là kiếm quang đsơn thuầBn, hỏa hoàn này là kiếm quang biến thành, muốn một kiếm đetánh tan, rấBVt khó khăn, hơi chút sơ sẩdzsy sẽ bịqU bạqUo tạhbc đhAánh thương, cái đhbược không bù nổi cái mấFt.

- Đã vy, cứsng đhAối cứMbsng đygWi!

Ngân sắnhc trườMbsng kiếm chỉHO nghiêng mt đhbzgt, cánh tay phảgEWi Cao Phong bỗng nhiên xuấcLit hin tng đgEWIrRo khói xám, khói xám như nấqUm mọc lên, dườEyng như không có nhit đRZBộ như hỏa dim.

- Kiếm bạWMmo!
Chân phảUi bước tới trước, Cao Phong huy kiếm chém v phía bầnhu trờWMmi.

Vù........

Tiếng gào thét thảmiIm thiết vang lên, theo một kiếm của Cao Phong đBánh ra, hỏa hoàn nóng cháy toàn bộ bịfsc thổi tắBt, kiếm phong màu xám thng tắfscp hướng Tấhhft Mc đgEWánh tới, thế không thểb đJFỡ.

- Cao Phong thắRWRng!
Nhìn tới đcLiây, Dip trầAn lắAc đCBsu, TấsVt Mc mc dù lợi hạbi, đEBáng tiếc không nắFBm giữmiI tinh túy của Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, ý cảCBnh còn chưa lĩZUnh ngộ, bằmiIng không Cao Phong không có khảnh năng phá kiếm đhhfơn giảsPJn như vy, nếu đVổi thành hắrbHn thi triểVn Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, CườBVng giảJF Tinh Cc Cảetnh bình thườMbsng cũng đfscng mong dùng k xảHOo phá chiêu.

Như Dip TrầFn d liu, TấgEWt Mc thấgEWt bạHOi, thua trên tay Cao Phong, không bằFng nói thua chính trên tay mình, ngay t đRZBnhu hắetn đsydã coi thườgEWng Cao Phong, không có xuấAt ra toàn bộ thc lc cùng với tâm lý coi trọng đetối thủ, đetợi khi hắsn phảRZBn ứAng cục din đWECã mấMst khống chế rồi.

Đánh bạcLii TấhAt Mc, danh tiếng Cao Phong như diu gp gió, không ngườWUi nào so sánh đsVược danh tiếng của hắetn trong tổ ba.

TuyểLeqn thủ d thi tổ khác cũng không rảVnh quan tâm tới Cao Phong, không phảYi là bên họ không có cao thủ trẻ tuổi, mà là ngược lạCBi, bởi vì bên họ cao thủ quá lợi hạsi, có thểMs dùng câu không h lo lắOng lọt vào vòng sau đMsZU hình dung, dùng mắsPJt thườHOng cũng có thểinr đYoán đnhược kết quảinr, mà loạMbsi thc lc ngang tầhAm như Tấzgt Mc và Cao Phong này, trong cuộc so tài khác cũng không phát sinh vài lầsn.

- Cao Phong kia tht lợi hạEyi, hơn nữsVa vn khí cũng tốt, đVqUng ở tổ ba không h có cao thủ.

- m! Trong mườCBi hai tổ, có năm tổ đzgược gọi là t vong tiểZUu tổ, cao thủ đYông đWECWECo, tổ ba là an toàn nhấnht, tuyểPYn thủ d thi bên trong có hi vọng tấhAn cấYp nhấygWt.

- Dù thế nào thì thc lc bảRWRn thân mới là quan trọng, vòng đHONsu loạMsi đCBJFu tiên mỗi tổ sẽ có mườsVi hai ngườRZBi tấLeqn cấZUp, sau đRZBó hai tổ hợp một, bắbt đRWRWUu vòng hai, khi đPYó la chọn mườinri hai ngườmiIi t hai bốn ngườrPi.

- Có thểrP trổ hết tài năng trong tiểetu tổ không ai không có tuyt chiêu áp hòm, ta có thểhb tưởng tượng ra giai đygWoạrPn hai sẽ tàn khốc cỡ nào rồi, mỗi tràng đmiIhbu đfscu không chút d dàng nào.

Tim Long Bảsng một trn tiếp một trn bắVt đHOfscu, cuối cùng kết thúc, tốc đsộ rấVt nhanh, không ít trn trong vòng dưới mườVi chiêu đUã hạJF gục đBối thủ, còn có ngườsydi thng thắYn chịNsu thua, đBVương nhiên, loạVi tình huống này cũng là xác xuấWUt nhỏ, đzgZUi bộ phn đCBu phảhhfi trên dưới trăm chiêu mới có thểMbs phân thắrPng bạinri.
Trn đsPJrbHu của mình đbNhã xong, Dip TrầMbsn thỉsVnh thoảNsng chú ý mấinry ngườUi quen, như TIrRnh, Chu Mai và Lâm Kỳ.

TUnh đhhfúng là không cầsVn ai lo lắrbHng, đAến bây giờqU, còn chưa ai trụ đWUược trên mườVi chiêu dưới tay nàng, nàng như là chiến nữmiI thờnhi thượng cổ, đEBộng tác nhanh nhẹn, lc đbMbso cc mạgEWnh, mỗi chiêu đIrRu ẩBn chứHOa ý cảinrnh thiên quân vạhbn mã, khiến cho đIrRối thủ sinh lòng run sợ.

Tình hình tiếp tục như vy chng ba bốn vòng so đBiFMu, rốt cuộc có ngườNsi la chọn chịJFu thua, nhưng lạCBi là cao thủ trẻ tuổi không nổi danh, đcLiối với nhữsPJng ngườLeqi này, không ai toát ra thầFn sắWMmc khinh bỉzg, TiFMnh cườFBng đVhbi ai cũng nhìn thấby, huống hồ khiến họ đRWRau đgEWrbHu chính là chiêu thứdzsc của TWMmnh phạNsm vi rấIrRt rộng, thích buộc đygWối thủ cứgEWng đBVối cứWECng, tiếp đsó luân phiên liu mạNsng, mạsydnh mẽ khiến mọi ngườWMmi không chịUu nổi, xương cốt cơ bắzgp đetu đVau nhứbc, khó tránh khỏi ảWECnh hưởng đdzsến nhữcLing cuộc chiến sau này, khiến họ bấfsct ngờfsc chính là, vóc ngườsi mảUnh khảbNhnh, thân hình yểrbHu đRWRiu TAnh vn mt không đPYỏ, hô hấWMmp không nhanh, dườLeqng như chiến đIrRZUu lúc trước chỉV là gió thoảVng.

So với Thbnh, Chu Mai yếu hơn nhiu lắsm, bốn vòng bỉsV tái, nàng thua hai trn, thắZUng hai trn, rút cuộc đBđzgiu kin.

Thua hai trn cũng không thểA trách nàng, đLeqối thủ của nàng thc lc cao hơn không chỉhA một bc, cho dù phát huy võ k nhuầNsn nhuyn cũng không thủ thắhbng nổi. V phầgEWn hai trn thắiFMng rấinrt không thoảWECi mái, trn đZUzgu là hơn hai trăm hip cuối cùng dùng trí tu đFBánh bạfsci đzgối thủ, trn thứF hai có thểPY nói là thc lc ngang nhau, nhưng mà Chu Mai yếu hơn đJFối phương một bc, cuộc chiến bắbNht đRWRzgu, vn ngang tài ngang sứcLic, đygWến hip thứRWR hơn bốn trăm thì Chu Mai nắAm điFMược sơ hở của đsối thủ, phảUn kích sấMbsm sét, giành đJFược thượng phong, cuối cùng đbNhsPJt thắfscng lợi.

Không thểs không nói, trên phương din đfsc t, hin tạsPJi BắMsc Tuyết Sơn trang đWECã hoàn toán chiến thắgEWng PhỉLeq Thúy cốc, lun số lượng, PhỉMs Thúy cốc chỉs có một ngườWMmi là PhỉqU Thúy công t có tư cách tham gia đinrFBu loạsi, Cơ Tuyết NhạFBn và Liu Vô Tướng đMsã bịB loạIrRi ở Long môn tam quan, mà BắFc Tuyết Sơn trang tham gia thi đbNhgEWu hai ngườJFi, phân bit là BắAc Tuyết công t Tô Văn và BắOc Tuyết khoái đJFao Lâm Kỳ, lun chấRZBt lượng, Tô Văn hơn Trang PhỉV một chút, nhưng Lâm Kỳ mc k phương din nào xem ra cũng đhAu hơn Trang PhỉWU.

Vòng bốn Tim Long BảiFMng, Tô Văn và Trang PhỉF ngang nhau, thua một thắsng một, v phầfscn Lâm Kỳ thì d dàng hơn nhiu, không có phát huy toàn bộ thc lc, dưới tình huống liên tục chiến thắsPJng bốn tràng, nếu không có gì bấJFt ngờIrR xảUy ra, vòng loạinri đBVAu tiên hn là thun lợi thăng cấRZBp.

Cuối cùng là đIrRiFMi đsyd t Nam La Tông TầEBn Vũ Liên, thc lc của nàng không thểU khinh thườYng, tu luyn thiên nhấEBt thành thủy quyết, bí quyết cấWMmp cao, bốn trn đWMmánh thua một trn, thắetng ba, cũng đJFđetiu kin tấWECn cấEyp.

- Lầnhn này không chỉLeq có Tim Long BảUng toàn thịgEWnh, mà cũng là thờsi kỳ thịqUnh của cao thủ trẻ tuổi Thiên Phong quốc ta a!
Trên thính phòng số một, La Hành Lit cảbm khái nói.

Đsydi trưởng lão gt đhbbNhu:
- Không nói Trang PhỉB và Tô Văn hai cao thủ lâu đOIrRi, TbNhnh, Chu Mai, TầWMmn Vũ Liên cùng với Lâm Kỳ đWECu rấsPJt giỏi a, hơn nữCBa Dip TrầWMmn thiên tài yêu nghit, có thểqU nói là Thiên Phong quốc gp đsược thờygWi kỳ toàn thịmiInh ngàn năm a.

- Trong bảBVy ngườPYi, Dip TrầMbsn không tính, còn sáu ngườWMmi kia, ngươi cho rằHOng ai có khảzg năng lớn hơn?

ĐWUi trưởng lão trầnhm ngâm nói:
- ĐHOu tiên là TsPJnh, sau đMbsó là Lâm Kỳ, nhữsydng ngườUi khác thc lc không khác bit lắVm.

-Ta cũng nghĩdzs thế, tht là mỏi mắqUt mong chờnh a!

- Ồ! Dip Trầhbn đZUánh rồi kia.

Hai ngườhhfi ngng bàn lun, ánh mắCBt nhìn v phía võ đetài tổ ba.

Trên lun võ đUài.

Dip Trầhbn đsPJfscng cách xa đZUối thủ năm mươi mét, mà đbNhối thủ của hắcLin không phảEyi ai khác chính là đinrAi đinr t Thiên Ưng bảgEWo Nguyên Hoành Ưng.

- Dip TrầJFn, đWMmng tưởng tu vi cao hơn ta một giai, là có thểRWR d dàng chiến thắMbsng ta, Tim Long Bảsng lầetn này, ta đLeqã chuẩsVn bịPY không ít tuyt chiêu.
Nguyên Hoành Ưng thp phầBn kiêng kỵ Dip TrầsPJn, nếu như tuyểmiIn thủ khác, hắIrRn sẽ không tốn nước bọt, nói chuyn mình chuẩMsn bịRZB tuyt chiêu cho đbối phương, nhưng đUối mt với Dip Trầnhn, Nguyên Hoành Ưng không dám có chút sơ sẩhby, hắAn mong đCBối phương biết mình có tuyt chiêu mà tâm lý ảWUnh hưởng, chiến điFMMbsu lóng ngóng.

Dip TrầcLin cườqUi thầfscm, tâm tư Nguyên Hoành Ưng hắYn sao lạygWi không hiểhhfu, đAương nhiên, loạfsci tiểWUu xảOo này tuy đPYơn giảYn, nhưng cc kỳ thc dụng đAáng tiếc s dụng sai đWMmối tượng.

- Được rồi, nói nhiu như vy làm gì, cuộc chiến sẽ kết thúc rấUt nhanh, ra tay đUi!
Dip Trầetn quyết đrPgEWnh tốc chiến tốc thắNsng, hắNsn thc s không có hứLeqng thú dây dưa với Nguyên Hoành Ưng, bởi vì đbối phương và hắsVn căn bảsVn không phảNsi một cấIrRp bc.

- Ngươi!
Nguyên Hoành Ưng sắOc mt đPYỏ lên, ngữJF khí của Dip Trầsn khiến hắPYn nổi gin lôi đWMmình, Nguyên Hoành Ưng hắFn không ngờO bịU kẻ khác coi thườEyng?

- Ma Ưng Thiên HạWU, bắRZBt lấBy cho ta!

Nổi gin gầRZBm lên một tiếng, chân khí Nguyên Hoành Ưng vn chuyểEyn tới cc hạbNhn, ám thanh sắsVc chân khí như hùng ưng dang cánh t ngườYi hắVn tỏa ra, sau đIrRó biến thành một cái ưng trảWUo lớn không gì sánh đrPược phá không bắrbHn tới, tỏa ra khí tứsc tà ác thượng cổ mênh mông.

Vù!

Kiếm quang chợt lóe, chân khí ưng trảbNho bịiFM nghin nát, Dip TrầCBn tng bước đhAi tới cạMbsnh Nguyên Hoành Ưng.

- Ghê Tởm.

Nguyên Hoành Ưng cảdzs kinh, tuy rằCBng hắqUn biết tuyt chiêu Ma Ưng Thiên HạMbs không thểY ngăn trở Dip TrầUn phảsn kích nhưng trong nháy mắWECt bịqU đRWRánh tan vn ngoài d liu của hắWMmn, trái tim kịetch lit nảIrRy lên, Nguyên Hoành Ưng có chút hoảEBng hốt, nhưng mà thấhby Dip Trầsn tng bước đPYi tới, hoảrPng hốt thay thế bằgEWng la gin, thc s quá kiêu ngạygWo, xem ta hạMbs ngươi như thế nào!

- Ma Ưng HiểMsn Hình quyn!

Chân phảgEWi bước tới một bước, Nguyên Hoành Ưng nắbNhm hai tay, đNsánh ra một luồng chân khí ám thanh sắsc dùng lộ tuyến cc kỳ quỷ dịrbH quấAn trên quyn phong, sau một khắbNhc, tiếng ưng gào vang, một con phi ưng dầLeqn hiểsPJn lộ ra, lúc trước Nguyên Hoành Ưng đWECánh ra ưng trảHOo, hin tạCBi toàn bộ Ma Ưng đMsu đbược hin hình, uy lc gia tăng không phảRWRi chỉmiI hai lầNsn, ít nhấMbst cũng ngoài năm lầinrn, khó trách hắsydn có đCBiểBm tin tưởng.

- Xem ngườzgi tránh thế nào...
Nguyên Hoành Ưng chưa kịEyp nói xong, thầAn tình cứsVng đWMmet, trong tầhhfm mắZUt hắzgn, ma ưng cuồng bạbNho không gì sánh đsược chưa triểWECn khai đhbược hai cánh đBVã bịJF Dip TrầiFMn một kiếm chém thành hai đCBoạBVn, hóa thành hư vô, kiếm quang chói mắRZBt che khuấqUt tầUm nhìn, cái gì cũng không nhìn thấfscy.

Bang!

Hộ thểEB chân khí bịiFM nghin nát, Nguyên Hoành Ưng bắBVn ra ngoài, thân thểdzs đMbsp lên quang mạBVc thanh sắinrc.

Một kiếm miểnhu sát!

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!

banner