Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)
Kiếm Đbbo Độc Tôn
Tác giảGq: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 249: MiểJu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạhv)

Nhóm dịfGch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.eu
CV + Edit Text: Ba Thp Ngũ


- Ha ha!
Dườznong như nghe đoabược chuyn buồn cườSyi nhấght thế gian, TấnUGt Mc nga mt lên trờQLQi cườpi lớn, sắhc mt chợt biến lạQKnh:
- Được lắnSm, ta muốn xem ngươi dùng mấNYWy chiêu đcánh bạNJi ta đUggây? Nhưng mà trước đGqó, ta d đGMSgnhnh dùng mườUggi chiêu đUggánh bạnSi ngươi, không biết ngươi chuẩabfn bịhv tâm lý chưa?

- PhầvNvn thắabfng lạabfi gia tăng một chút rồi.
Cao Phong đabfáp.

- Cuồng vọng!

TấnSt Mc nổi gin, Linh Giới TrữJ Vt chợt lóe, một thanh kiếm xuấQLQt hin trên tay, cổ tay run lên, kiếm bộc phát ra hơn một nghìn kiếm quang, mỗi kiếm quang đhvu mang theo hỏa hồng chi ý, phong tỏa không gian xung quanh Cao Phong, muốn một kiếm đgJSánh bạYgQi hắKn.

- XuấfGt hin rồi, là kiếm pháp của Tấznot Mc, Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm!

- Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm là đsOha cấMwp cao giai kiếm pháp, dưới một kiếm, kiếm quang như la cháy lan ra đNcồng cổ, bao trùm phạhvm vịLp cc lớn, ít có khảgnh năng né tránh, mà một khi không né tránh điaược, tấQLQt nhiên phảhi đWOMối mt với lc đbisggs kích cườhng đGqNJi, liên miên không dứaYt.

Bên tai nghe nghịbb lun của các tuyểoabn thủ, Dip TrầgOan sờaY cằGqm, hàng loạKt đYgQ tđGqây xuấznot ra kiếm pháp điYGu là phẩPm cấsYp đMgiiaa cấnSp cao giai, trước tiên chiếm ưu thế tuyt đsii, nếu như hắUggn đnUGoán không sai, uy lc Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm không chỉUgg có vy, lợi hạgJSi hn là chiêu phía sau, loạpi ý cảbbnh la cháy đgOaồng cỏ này thc s tương đhvối đNJáng sợ, đcương nhiên, đWOMiu tiên quyết là TấNct Mc phảUggi lĩNJnh ngộ đbisược ý cảabfnh Tinh Hỏa Liu Nguyên Kiếm, bằMging không lợi hạii nữGqa thì cũng chỉsY là uy lc đOuNơn thuầqn mà thôi.

- Xem ngươi chạoaby đYgQi đJâu!
TấSst Mc cc kỳ t tin với Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, hắhvn tin rằYng Cao Phong tuyt đabfối không tránh đOuNược một chiêu, mà một khi không tránh đWOMược, ác mộng sẽ bắgOat điYGNYWu.

Cao Phong đghúng là không tránh thoát một kiếm này, vì thế hắMgin không la chọn chạGqy trốn mà là đsón vô số kiếm quang vọt tới, trong tay đvNvồng dạWOMng xuấggst hin một thanh kiếm, một thanh kiếm ngân quang lp lòe, kiếm dài bốn xích một tấQLQc, rộng ba chỉGMS, theo cánh tay hắQKn huy đnSộng, một điaoàn kiếm quang ngân bạGqch phiêu hốt bấznot đnSSsnh, bay trên hư không, chỉWOM nghe phốc phốc một tiếng, kiếm quang hỏa nhit ở trên không trung bịbis đGqánh tan, bắPn ra hàng ngàn tia la, đSsẹp đqẽ không gì sánh đhược.

- Cái gì? Phá thủng?

TấWOMt Mc không tin đNcược vào hai mắfGt mình, một kiếm này tuy chỉNJ là thứQKc đfGYiu của Tinh Hỏa Liu Nguyên, nhưng trong võ giảLp cùng cấsYp, còn chưa có ngườuPi nào có thểbis phá vỡ, Cao Phong vọt tới, hắbbn còn đSsang cao hứsng, bởi vì kiếm quang này không phảbbi kiếm quang phổ thông, mà là kiếm quang bạOho tạQKc, giống như hỏa dim bùng nổ, nếu mấYiy trăm kiếm quang bùng nổ, hộ thểYi chân khí có mạghnh mẽ cũng không chống nổi.

Trong tuyểYn thủ d thi dưới đMwài, chỉggs có Dip TrầnSn liếc mắbist nhìn ra hư thc.

- Hoàn toàn nhìn thấoabu nhược đoabiểsYm qu tích của kiếm quang, lợi dụng lc chấSSzn đgOaộng, t bên trong làm tan rã lc bạiYGo tạNYWc của kiếm quang, thủ đbboạKn như vy không phảKi kẻ bình thườznong làm nổi.
Một màn nhanh như đgJSin bịYi kiếm quang bắGqn ra che mắsYt, nhưng mà Dip TrầMgin nhãn lc lợi hạGMSi, chỉYgQ cầnSn t cảnSnh tượng kiếm quang tan vỡ lin có thểsY thấoaby điược cách Cao Phong phá vỡ kiếm quang.

- Lợi hạJi, chiêu thứP nhấYt của TấiYGt Mc bịh phá rồi.

- Quá ngạUggc nhiên nha! LầOuNn này Tim Long Bảqng thế nào lòi ra toàn hạoabng biến thái thế, Cao Phong này t trước đQLQến giờp ta còn chưa thấznoy hắhn.

ĐfGi bộ phn ngườuPi không nhìn ra huyn ảho bên trong, nhưng không ngăn cảqn đcến vic đhánh giá s lợi hạSsi của Cao Phong, vốn tưởng là cuộc chiến một phía, ai ngờaY cục din ngang nhau, nhấYt thờGqi cảgh đNYWám hứoabng thú, con mắznot không chớp nhìn lên trên đYiài.

- Tinh Hỏa hoàn!
Tấggst Mc dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi lão làng, tâm tình rấMwt nhanh đGMSiu chỉabfnh, đoabggsu ngón chân đYiiểWOMm mt đOhgJSt, thân thểOh lướt lên cao, một kiếm chém tới, hỏa dim kiếm quang dưới tác dụng của quán tính, trên hư không vòng tròn, biến thành một hỏa hoàn nóng cháy, nhằGqm phía Cao Phong cuốn tới.

- Ồ, thc s coi thườPng hắYn rồi.
Đáy mắsYt Cao Phong co rút, hắian t nhiên nhìn ra lợi hạiYGi của hỏa hoàn, không phảJi là kiếm quang đsơn thuầQLQn, hỏa hoàn này là kiếm quang biến thành, muốn một kiếm đhánh tan, rấabft khó khăn, hơi chút sơ sẩiay sẽ bịOuN bạSso tạggsc đgnhánh thương, cái đNYWược không bù nổi cái mấMwt.

- Đã vy, cứQKng đvNvối cứfGng đabfi!

Ngân sắKc trườYing kiếm chỉzno nghiêng mt điUggt, cánh tay phảfGi Cao Phong bỗng nhiên xuấuPt hin tng đNJgOao khói xám, khói xám như nấiam mọc lên, dườYing như không có nhit đcộ như hỏa dim.

- Kiếm bạho!
Chân phảgnhi bước tới trước, Cao Phong huy kiếm chém v phía bầNYWu trờvNvi.

Vù........

Tiếng gào thét thảGMSm thiết vang lên, theo một kiếm của Cao Phong đYánh ra, hỏa hoàn nóng cháy toàn bộ bịNJ thổi tắst, kiếm phong màu xám thng tắNcp hướng TấNct Mc đfGánh tới, thế không thểsY đfGỡ.

- Cao Phong thắing!
Nhìn tới đgnhây, Dip trầsYn lắgOac đYisYu, Tấpt Mc mc dù lợi hạbisi, điaáng tiếc không nắaYm giữfG tinh túy của Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, ý cảKnh còn chưa lĩYnh ngộ, bằuPng không Cao Phong không có khảia năng phá kiếm đNcơn giảLpn như vy, nếu đggsổi thành hắuPn thi triểvNvn Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, CườgJSng giảiYG Tinh Cc Cảgnhnh bình thườqng cũng đgJSng mong dùng k xảNYWo phá chiêu.

Như Dip TrầvNvn d liu, TấSyt Mc thấaYt bạNJi, thua trên tay Cao Phong, không bằOhng nói thua chính trên tay mình, ngay t đGquPu hắpn đaYã coi thườGqng Cao Phong, không có xuấWOMt ra toàn bộ thc lc cùng với tâm lý coi trọng đQLQối thủ, đsYợi khi hắin phảYn ứNcng cục din đNJã mấOht khống chế rồi.

Đánh bạOhi TấNJt Mc, danh tiếng Cao Phong như diu gp gió, không ngườYgQi nào so sánh đMwược danh tiếng của hắgnhn trong tổ ba.

TuyểOuNn thủ d thi tổ khác cũng không rảuPnh quan tâm tới Cao Phong, không phảWOMi là bên họ không có cao thủ trẻ tuổi, mà là ngược lạgnhi, bởi vì bên họ cao thủ quá lợi hạaYi, có thểbb dùng câu không h lo lắnSng lọt vào vòng sau đQLQP hình dung, dùng mắgOat thườgJSng cũng có thểabf đsYoán đhvược kết quảc, mà loạGqi thc lc ngang tầabfm như TấOht Mc và Cao Phong này, trong cuộc so tài khác cũng không phát sinh vài lầfGn.

- Cao Phong kia tht lợi hạpi, hơn nữNYWa vn khí cũng tốt, đWOMhvng ở tổ ba không h có cao thủ.

- m! Trong mườqi hai tổ, có năm tổ đPược gọi là t vong tiểqu tổ, cao thủ đSyông đbbco, tổ ba là an toàn nhấqt, tuyểNJn thủ d thi bên trong có hi vọng tấvNvn cấoabp nhấLpt.

- Dù thế nào thì thc lc bảnSn thân mới là quan trọng, vòng đGMSfGu loạpi đSssYu tiên mỗi tổ sẽ có mườPi hai ngườaYi tấbisn cấYgQp, sau đfGó hai tổ hợp một, bắvNvt đGqSyu vòng hai, khi đMgió la chọn mườbisi hai ngườsi t hai bốn ngườiai.

- Có thểP trổ hết tài năng trong tiểsYu tổ không ai không có tuyt chiêu áp hòm, ta có thểOh tưởng tượng ra giai đqoạin hai sẽ tàn khốc cỡ nào rồi, mỗi tràng đUggYiu đfGu không chút d dàng nào.

Tim Long BảsYng một trn tiếp một trn bắqt đghuPu, cuối cùng kết thúc, tốc đYgQộ rấNct nhanh, không ít trn trong vòng dưới mườKi chiêu đznoã hạOuN gục đGqối thủ, còn có ngườci thng thắggsn chịgJSu thua, đsYương nhiên, loạYgQi tình huống này cũng là xác xuấvNvt nhỏ, đGqpi bộ phn đuPu phảqi trên dưới trăm chiêu mới có thểOuN phân thắYng bạUggi.
Trn đYOhu của mình đaYã xong, Dip Trầznon thỉhnh thoảWOMng chú ý mấNcy ngườuPi quen, như TPnh, Chu Mai và Lâm Kỳ.

Tgnhnh đhvúng là không cầoabn ai lo lắznong, đGqến bây giờWOM, còn chưa ai trụ đbbược trên mườiYGi chiêu dưới tay nàng, nàng như là chiến nữhv thờgJSi thượng cổ, đsYộng tác nhanh nhẹn, lc đaYiYGo cc mạWOMnh, mỗi chiêu đUggu ẩKn chứgJSa ý cảNcnh thiên quân vạin mã, khiến cho đbisối thủ sinh lòng run sợ.

Tình hình tiếp tục như vy chng ba bốn vòng so đOhqu, rốt cuộc có ngườSsi la chọn chịgJSu thua, nhưng lạabfi là cao thủ trẻ tuổi không nổi danh, đNcối với nhữghng ngườOuNi này, không ai toát ra thầPn sắnUGc khinh bỉMgi, Tbisnh cườPng đKKi ai cũng nhìn thấggsy, huống hồ khiến họ điau đNJpu chính là chiêu thứYic của TfGnh phạnSm vi rấSyt rộng, thích buộc đznoối thủ cứfGng đaYối cứgnhng, tiếp đSsó luân phiên liu mạfGng, mạgJSnh mẽ khiến mọi ngườgJSi không chịhvu nổi, xương cốt cơ bắSSzp đQLQu đMwau nhứhc, khó tránh khỏi ảSsnh hưởng đgOaến nhữGqng cuộc chiến sau này, khiến họ bấst ngờgJS chính là, vóc ngườuPi mảOuNnh khảiYGnh, thân hình yểfGu đgnhiu Tbisnh vn mt không đYỏ, hô hấYip không nhanh, dườYng như chiến đggsGqu lúc trước chỉhv là gió thoảhng.

So với TQLQnh, Chu Mai yếu hơn nhiu lắJm, bốn vòng bỉOh tái, nàng thua hai trn, thắNYWng hai trn, rút cuộc đgJSđabfiu kin.

Thua hai trn cũng không thểbis trách nàng, đWOMối thủ của nàng thc lc cao hơn không chỉsY một bc, cho dù phát huy võ k nhuầhvn nhuyn cũng không thủ thắPng nổi. V phầgOan hai trn thắbisng rấSyt không thoảQKi mái, trn điaLpu là hơn hai trăm hip cuối cùng dùng trí tu đoabánh bạSsi đPối thủ, trn thứOuN hai có thểGq nói là thc lc ngang nhau, nhưng mà Chu Mai yếu hơn đYối phương một bc, cuộc chiến bắOuNt đNYWnUGu, vn ngang tài ngang sứJc, đvNvến hip thứbis hơn bốn trăm thì Chu Mai nắGMSm đqược sơ hở của đNJối thủ, phảUggn kích sấbbm sét, giành đMgiược thượng phong, cuối cùng đuPMwt thắbbng lợi.

Không thểnUG không nói, trên phương din đgOa t, hin tạSyi BắuPc Tuyết Sơn trang đSSzã hoàn toán chiến thắgJSng PhỉP Thúy cốc, lun số lượng, PhỉOh Thúy cốc chỉP có một ngườMgii là Phỉhv Thúy công t có tư cách tham gia đNJnSu loạPi, Cơ Tuyết NhạgJSn và Liu Vô Tướng đYã bịc loạsYi ở Long môn tam quan, mà BắgOac Tuyết Sơn trang tham gia thi đYiuPu hai ngườOhi, phân bit là BắaYc Tuyết công t Tô Văn và BắSsc Tuyết khoái đGqao Lâm Kỳ, lun chấNYWt lượng, Tô Văn hơn Trang PhỉK một chút, nhưng Lâm Kỳ mc k phương din nào xem ra cũng đuPu hơn Trang PhỉNc.

Vòng bốn Tim Long BảLpng, Tô Văn và Trang Phỉh ngang nhau, thua một thắKng một, v phầNcn Lâm Kỳ thì d dàng hơn nhiu, không có phát huy toàn bộ thc lc, dưới tình huống liên tục chiến thắbisng bốn tràng, nếu không có gì bấvNvt ngờSy xảKy ra, vòng loạabfi đJLpu tiên hn là thun lợi thăng cấGMSp.

Cuối cùng là đUggqi đnUG t Nam La Tông TầNYWn Vũ Liên, thc lc của nàng không thểbis khinh thườghng, tu luyn thiên nhấggst thành thủy quyết, bí quyết cấghp cao, bốn trn đhánh thua một trn, thắMwng ba, cũng đnSđiiu kin tấpn cấpp.

- LầSyn này không chỉp có Tim Long BảgJSng toàn thịhnh, mà cũng là thờPi kỳ thịiYGnh của cao thủ trẻ tuổi Thiên Phong quốc ta a!
Trên thính phòng số một, La Hành Lit cảnSm khái nói.

Đhi trưởng lão gt đUggSyu:
- Không nói Trang PhỉYgQ và Tô Văn hai cao thủ lâu đNJiai, TaYnh, Chu Mai, Tầpn Vũ Liên cùng với Lâm Kỳ đgOau rấUggt giỏi a, hơn nữMgia Dip TrầOuNn thiên tài yêu nghit, có thểnUG nói là Thiên Phong quốc gp đWOMược thờJi kỳ toàn thịaYnh ngàn năm a.

- Trong bảPy ngườpi, Dip Trầqn không tính, còn sáu ngườhvi kia, ngươi cho rằgnhng ai có khảsY năng lớn hơn?

ĐLpi trưởng lão trầiam ngâm nói:
- Đabfu tiên là TNJnh, sau đuPó là Lâm Kỳ, nhữhng ngườSsi khác thc lc không khác bit lắMgim.

-Ta cũng nghĩLp thế, tht là mỏi mắght mong chờoab a!

- Ồ! Dip TrầOhn đJánh rồi kia.

Hai ngườbisi ngng bàn lun, ánh mắggst nhìn v phía võ đznoài tổ ba.

Trên lun võ đznoài.

Dip Trầgnhn đQLQnSng cách xa đghối thủ năm mươi mét, mà đabfối thủ của hắGqn không phảggsi ai khác chính là đghsYi đQK t Thiên Ưng bảSso Nguyên Hoành Ưng.

- Dip TrầsYn, đOhng tưởng tu vi cao hơn ta một giai, là có thểsY d dàng chiến thắWOMng ta, Tim Long BảfGng lầGqn này, ta đhã chuẩbbn bịNc không ít tuyt chiêu.
Nguyên Hoành Ưng thp phầYgQn kiêng kỵ Dip TrầOhn, nếu như tuyểnSn thủ khác, hắGMSn sẽ không tốn nước bọt, nói chuyn mình chuẩabfn bịzno tuyt chiêu cho đJối phương, nhưng đWOMối mt với Dip TrầSsn, Nguyên Hoành Ưng không dám có chút sơ sẩWOMy, hắLpn mong đNJối phương biết mình có tuyt chiêu mà tâm lý ảJnh hưởng, chiến đsgJSu lóng ngóng.

Dip TrầLpn cườWOMi thầNcm, tâm tư Nguyên Hoành Ưng hắKn sao lạKi không hiểgnhu, đYiương nhiên, loạggsi tiểnUGu xảabfo này tuy đnUGơn giảsn, nhưng cc kỳ thc dụng đoabáng tiếc s dụng sai đYgQối tượng.

- Được rồi, nói nhiu như vy làm gì, cuộc chiến sẽ kết thúc rấoabt nhanh, ra tay đabfi!
Dip TrầSyn quyết đPghnh tốc chiến tốc thắghng, hắhn thc s không có hứnSng thú dây dưa với Nguyên Hoành Ưng, bởi vì đqối phương và hắgnhn căn bảLpn không phảSsi một cấNYWp bc.

- Ngươi!
Nguyên Hoành Ưng sắvNvc mt đgnhỏ lên, ngữfG khí của Dip TrầOhn khiến hắabfn nổi gin lôi đnUGình, Nguyên Hoành Ưng hắuPn không ngờsY bịNc kẻ khác coi thườsng?

- Ma Ưng Thiên HạP, bắaYt lấaYy cho ta!

Nổi gin gầnSm lên một tiếng, chân khí Nguyên Hoành Ưng vn chuyểin tới cc hạhn, ám thanh sắSyc chân khí như hùng ưng dang cánh t ngườQLQi hắcn tỏa ra, sau đKó biến thành một cái ưng trảSyo lớn không gì sánh đbbược phá không bắsYn tới, tỏa ra khí tứKc tà ác thượng cổ mênh mông.

Vù!

Kiếm quang chợt lóe, chân khí ưng trảOuNo bịWOM nghin nát, Dip TrầiYGn tng bước đqi tới cạbbnh Nguyên Hoành Ưng.

- Ghê Tởm.

Nguyên Hoành Ưng cảGMS kinh, tuy rằSyng hắnSn biết tuyt chiêu Ma Ưng Thiên HạMgi không thểP ngăn trở Dip Trầpn phảYgQn kích nhưng trong nháy mắGMSt bịMw đQLQánh tan vn ngoài d liu của hắsYn, trái tim kịsYch lit nảYy lên, Nguyên Hoành Ưng có chút hoảPng hốt, nhưng mà thấMgiy Dip Trầbbn tng bước đOhi tới, hoảbbng hốt thay thế bằNYWng la gin, thc s quá kiêu ngạqo, xem ta hạc ngươi như thế nào!

- Ma Ưng Hiểbbn Hình quyn!

Chân phảQLQi bước tới một bước, Nguyên Hoành Ưng nắznom hai tay, đMgiánh ra một luồng chân khí ám thanh sắYgQc dùng lộ tuyến cc kỳ quỷ dịi quấOuNn trên quyn phong, sau một khắiac, tiếng ưng gào vang, một con phi ưng dầbbn hiểqn lộ ra, lúc trước Nguyên Hoành Ưng đsYánh ra ưng trảSyo, hin tạznoi toàn bộ Ma Ưng đGMSu đoabược hin hình, uy lc gia tăng không phảYgQi chỉp hai lầPn, ít nhấznot cũng ngoài năm lầMwn, khó trách hắYgQn có đghiểbbm tin tưởng.

- Xem ngườaYi tránh thế nào...
Nguyên Hoành Ưng chưa kịNYWp nói xong, thầgOan tình cứGqng đoabSSz, trong tầQKm mắNYWt hắznon, ma ưng cuồng bạOho không gì sánh đPược chưa triểNJn khai điược hai cánh đznoã bịuP Dip TrầOhn một kiếm chém thành hai đgnhoạQLQn, hóa thành hư vô, kiếm quang chói mắuPt che khuấNYWt tầOuNm nhìn, cái gì cũng không nhìn thấhvy.

Bang!

Hộ thểp chân khí bịuP nghin nát, Nguyên Hoành Ưng bắMwn ra ngoài, thân thểSs đfGp lên quang mạbisc thanh sắnSc.

Một kiếm miểcu sát!

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!