Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)
Kiếm ĐxRo Độc Tôn
Tác giảiYK: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 249: MiểjAgu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạuR)

Nhóm dịTch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.eu
CV + Edit Text: Ba Thp Ngũ


- Ha ha!
DườTUjng như nghe đDiược chuyn buồn cườrIli nhấUt thế gian, TấHRt Mc nga mt lên trờjAgi cườgOi lớn, sắfpc mt chợt biến lạSUnh:
- Được lắgRZm, ta muốn xem ngươi dùng mấgRZy chiêu đfpánh bạGJi ta đrIlây? Nhưng mà trước đljó, ta d đzfpnh dùng mườTi chiêu đjánh bạOyi ngươi, không biết ngươi chuẩyn bịU tâm lý chưa?

- PhầTUjn thắtMng lạTToi gia tăng một chút rồi.
Cao Phong đgRZáp.

- Cuồng vọng!

TấPvrt Mc nổi gin, Linh Giới TrữOy Vt chợt lóe, một thanh kiếm xuấsgvt hin trên tay, cổ tay run lên, kiếm bộc phát ra hơn một nghìn kiếm quang, mỗi kiếm quang đPvru mang theo hỏa hồng chi ý, phong tỏa không gian xung quanh Cao Phong, muốn một kiếm đtMánh bạDi hắcPrn. truyn copy t tunghoanh.com

- XuấrIlt hin rồi, là kiếm pháp của TấPvrt Mc, Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm!

- Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm là đITrIla cấALp cao giai kiếm pháp, dưới một kiếm, kiếm quang như la cháy lan ra đDiồng cổ, bao trùm phạuRm vịXPt cc lớn, ít có khảHR năng né tránh, mà một khi không né tránh đoiTược, tấZqt nhiên phảgRZi đrRối mt với lc đZqR kích cườjAgng đSUHRi, liên miên không dứoiTt.

Bên tai nghe nghịZq lun của các tuyểRn thủ, Dip TrầYrXn sờfp cằuRm, hàng loạRt đtM tđDây xuấAt ra kiếm pháp đUDxu là phẩoiTm cấPWp đRRa cấALp cao giai, trước tiên chiếm ưu thế tuyt đzfuRi, nếu như hắYrXn đvSroán không sai, uy lc Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm không chỉzf có vy, lợi hạuRi hn là chiêu phía sau, loạWcWi ý cảzfnh la cháy đALồng cỏ này thc s tương đOyối đvOláng sợ, đtMương nhiên, đzfiu tiên quyết là TấruOt Mc phảtMi lĩcPrnh ngộ đHRược ý cảZqnh Tinh Hỏa Liu Nguyên Kiếm, bằfpng không lợi hạUDxi nữXPta thì cũng chỉrR là uy lc đTUjơn thuầXPtn mà thôi.

- Xem ngươi chạrmsy đGJi đyâu!
TấcPrt Mc cc kỳ t tin với Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, hắuRn tin rằrIlng Cao Phong tuyt điYKối không tránh đZqược một chiêu, mà một khi không tránh đPvrược, ác mộng sẽ bắgOt đrmsqu.

Cao Phong đvSrúng là không tránh thoát một kiếm này, vì thế hắoiTn không la chọn chạtMy trốn mà là đAón vô số kiếm quang vọt tới, trong tay đgRZồng dạAng xuấPvrt hin một thanh kiếm, một thanh kiếm ngân quang lp lòe, kiếm dài bốn xích một tấALc, rộng ba chỉGJ, theo cánh tay hắUn huy điYKộng, một đrmsoàn kiếm quang ngân bạHRch phiêu hốt bấKGzt đUrIlnh, bay trên hư không, chỉTUj nghe phốc phốc một tiếng, kiếm quang hỏa nhit ở trên không trung bịiYK đmfMánh tan, bắjAgn ra hàng ngàn tia la, đzfẹp đpẽ không gì sánh đRược.

- Cái gì? Phá thủng?

TấYrXt Mc không tin đruOược vào hai mắPWt mình, một kiếm này tuy chỉruO là thứljc đcPrRu của Tinh Hỏa Liu Nguyên, nhưng trong võ giảzf cùng cấvOlp, còn chưa có ngườDi nào có thểrIl phá vỡ, Cao Phong vọt tới, hắiYKn còn đyang cao hứgRZng, bởi vì kiếm quang này không phảpi kiếm quang phổ thông, mà là kiếm quang bạRo tạjAgc, giống như hỏa dim bùng nổ, nếu mấRy trăm kiếm quang bùng nổ, hộ thểrms chân khí có mạsgvnh mẽ cũng không chống nổi.

Trong tuyểALn thủ d thi dưới đUDxài, chỉGJ có Dip TrầvSrn liếc mắqt nhìn ra hư thc.

- Hoàn toàn nhìn thấsgvu nhược đOAiểPvrm qu tích của kiếm quang, lợi dụng lc chấzfn đrIlộng, t bên trong làm tan rã lc bạHRo tạRc của kiếm quang, thủ đrRoạrIln như vy không phảTUji kẻ bình thườOAng làm nổi.
Một màn nhanh như đjin bịPvr kiếm quang bắRn ra che mắDt, nhưng mà Dip TrầITn nhãn lc lợi hạyi, chỉrR cầuRn t cảcPrnh tượng kiếm quang tan vỡ lin có thểIT thấDy đUDxược cách Cao Phong phá vỡ kiếm quang.

- Lợi hạuRi, chiêu thứzf nhấPvrt của TấvOlt Mc bịcPr phá rồi.

- Quá ngạgOc nhiên nha! LầuRn này Tim Long BảvSrng thế nào lòi ra toàn hạPWng biến thái thế, Cao Phong này t trước đPvrến giờfp ta còn chưa thấZqy hắoiTn. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

ĐRi bộ phn ngườYrXi không nhìn ra huyn ảlDo bên trong, nhưng không ngăn cảKGzn đSUến vic đuRánh giá s lợi hạTi của Cao Phong, vốn tưởng là cuộc chiến một phía, ai ngờIT cục din ngang nhau, nhấUt thờWcWi cảp đSUám hứPvrng thú, con mắyt không chớp nhìn lên trên đjài.

- Tinh Hỏa hoàn!
TấiYKt Mc dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi lão làng, tâm tình rấKGzt nhanh đOyiu chỉrIlnh, đsgvvOlu ngón chân đYrXiểAm mt đPvrGJt, thân thểTUj lướt lên cao, một kiếm chém tới, hỏa dim kiếm quang dưới tác dụng của quán tính, trên hư không vòng tròn, biến thành một hỏa hoàn nóng cháy, nhằRm phía Cao Phong cuốn tới.

- Ồ, thc s coi thườITng hắqn rồi.
Đáy mắWcWt Cao Phong co rút, hắqn t nhiên nhìn ra lợi hạlji của hỏa hoàn, không phảTUji là kiếm quang đzfơn thuầPWn, hỏa hoàn này là kiếm quang biến thành, muốn một kiếm đgRZánh tan, rấDit khó khăn, hơi chút sơ sẩDiy sẽ bịOA bạGJo tạlDc đDiánh thương, cái đKGzược không bù nổi cái mấHRt.

- Đã vy, cứXPtng đOyối cứjng đGJi!

Ngân sắjAgc trườPWng kiếm chỉAL nghiêng mt đvOlrRt, cánh tay phảGJi Cao Phong bỗng nhiên xuấRt hin tng đyKGzo khói xám, khói xám như nấtMm mọc lên, dườRng như không có nhit đxRộ như hỏa dim.

- Kiếm bạsgvo!
Chân phảYrXi bước tới trước, Cao Phong huy kiếm chém v phía bầju trờRi.

Vù........

Tiếng gào thét thảuRm thiết vang lên, theo một kiếm của Cao Phong đOAánh ra, hỏa hoàn nóng cháy toàn bộ bịA thổi tắsgvt, kiếm phong màu xám thng tắYrXp hướng TấDit Mc đrIlánh tới, thế không thểWcW đzfỡ.

- Cao Phong thắljng!
Nhìn tới đSUây, Dip trầpn lắgRZc đDiTu, TấvOlt Mc mc dù lợi hạgOi, đTUjáng tiếc không nắlDm giữUDx tinh túy của Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, ý cảgOnh còn chưa lĩjAgnh ngộ, bằcPrng không Cao Phong không có khảcPr năng phá kiếm đSUơn giảfpn như vy, nếu đqổi thành hắrRn thi triểvOln Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, Cườqng giảR Tinh Cc CảSUnh bình thườfpng cũng đfpng mong dùng k xảPvro phá chiêu.

Như Dip TrầXPtn d liu, TấgRZt Mc thấrRt bạrRi, thua trên tay Cao Phong, không bằxRng nói thua chính trên tay mình, ngay t đrmsYrXu hắPWn đDiã coi thườYrXng Cao Phong, không có xuấoiTt ra toàn bộ thc lc cùng với tâm lý coi trọng đOyối thủ, đcPrợi khi hắWcWn phảXPtn ứSUng cục din đruOã mấjt khống chế rồi.

Đánh bạmfMi TấKGzt Mc, danh tiếng Cao Phong như diu gp gió, không ngườsgvi nào so sánh đDược danh tiếng của hắzfn trong tổ ba.

Tuyểqn thủ d thi tổ khác cũng không rảynh quan tâm tới Cao Phong, không phảcPri là bên họ không có cao thủ trẻ tuổi, mà là ngược lạoiTi, bởi vì bên họ cao thủ quá lợi hạji, có thểXPt dùng câu không h lo lắjng lọt vào vòng sau đOAIT hình dung, dùng mắsgvt thườoiTng cũng có thểvOl đuRoán đpược kết quảp, mà loạsgvi thc lc ngang tầSUm như TấYrXt Mc và Cao Phong này, trong cuộc so tài khác cũng không phát sinh vài lầZqn.

- Cao Phong kia tht lợi hạDii, hơn nữtMa vn khí cũng tốt, đtMSUng ở tổ ba không h có cao thủ.

- m! Trong mườzfi hai tổ, có năm tổ đoiTược gọi là t vong tiểALu tổ, cao thủ đtMông đyiYKo, tổ ba là an toàn nhấvSrt, tuyểpn thủ d thi bên trong có hi vọng tấOAn cấRp nhấYrXt.

- Dù thế nào thì thc lc bảiYKn thân mới là quan trọng, vòng đrIlAu loạKGzi đpSUu tiên mỗi tổ sẽ có mườruOi hai ngườuRi tấRn cấPvrp, sau đgOó hai tổ hợp một, bắlDt đMyTUju vòng hai, khi đZqó la chọn mườjAgi hai ngườRi t hai bốn ngườRi.

- Có thểR trổ hết tài năng trong tiểITu tổ không ai không có tuyt chiêu áp hòm, ta có thểtM tưởng tượng ra giai đWcWoạxRn hai sẽ tàn khốc cỡ nào rồi, mỗi tràng đmfMUu đOyu không chút d dàng nào.

Tim Long BảjAgng một trn tiếp một trn bắiYKt đgOITu, cuối cùng kết thúc, tốc đzfộ rấTUjt nhanh, không ít trn trong vòng dưới mườfpi chiêu đOAã hạvSr gục đYrXối thủ, còn có ngườyi thng thắxRn chịlDu thua, đpương nhiên, loạlji tình huống này cũng là xác xuấTUjt nhỏ, đgRZYrXi bộ phn đqu phảvOli trên dưới trăm chiêu mới có thểR phân thắXPtng bạOAi.
Trn đlDjAgu của mình đGJã xong, Dip TrầDn thỉTUjnh thoảiYKng chú ý mấrIly ngườxRi quen, như Tsgvnh, Chu Mai và Lâm Kỳ.

Tljnh điYKúng là không cầAn ai lo lắsgvng, đMyến bây giờR, còn chưa ai trụ đvOlược trên mườgOi chiêu dưới tay nàng, nàng như là chiến nữcPr thờDi thượng cổ, đSUộng tác nhanh nhẹn, lc đljZqo cc mạDnh, mỗi chiêu đyu ẩgRZn chứRa ý cảTTonh thiên quân vạAn mã, khiến cho đMyối thủ sinh lòng run sợ.

Tình hình tiếp tục như vy chng ba bốn vòng so đSUoiTu, rốt cuộc có ngườTi la chọn chịOAu thua, nhưng lạYrXi là cao thủ trẻ tuổi không nổi danh, đxRối với nhữTng ngườyi này, không ai toát ra thầruOn sắgRZc khinh bỉoiT, TrIlnh cườITng đITXPti ai cũng nhìn thấjy, huống hồ khiến họ đpau đjrIlu chính là chiêu thứyc của TYrXnh phạALm vi rấPvrt rộng, thích buộc đfpối thủ cứPvrng đXPtối cứljng, tiếp đYrXó luân phiên liu mạTUjng, mạMynh mẽ khiến mọi ngườrmsi không chịvOlu nổi, xương cốt cơ bắUDxp đTUju đcPrau nhứyc, khó tránh khỏi ảqnh hưởng điYKến nhữTng cuộc chiến sau này, khiến họ bấWcWt ngờTUj chính là, vóc ngườOyi mảrmsnh khảqnh, thân hình yểjAgu đSUiu Tzfnh vn mt không đPvrỏ, hô hấXPtp không nhanh, dườgOng như chiến đGJiYKu lúc trước chỉjAg là gió thoảruOng.

So với TZqnh, Chu Mai yếu hơn nhiu lắALm, bốn vòng bỉTUj tái, nàng thua hai trn, thắtMng hai trn, rút cuộc đoiTđSUiu kin.

Thua hai trn cũng không thểMy trách nàng, đzfối thủ của nàng thc lc cao hơn không chỉoiT một bc, cho dù phát huy võ k nhuầyn nhuyn cũng không thủ thắYrXng nổi. V phầcPrn hai trn thắTng rấDt không thoảITi mái, trn đAWcWu là hơn hai trăm hip cuối cùng dùng trí tu đuRánh bạAi đljối thủ, trn thứTUj hai có thểR nói là thc lc ngang nhau, nhưng mà Chu Mai yếu hơn đXPtối phương một bc, cuộc chiến bắiYKt đljlDu, vn ngang tài ngang sứAc, đvOlến hip thứOA hơn bốn trăm thì Chu Mai nắtMm đRược sơ hở của đUDxối thủ, phảrIln kích sấXPtm sét, giành đjAgược thượng phong, cuối cùng đtMALt thắWcWng lợi.

Không thểKGz không nói, trên phương din đHR t, hin tạtMi BắPWc Tuyết Sơn trang điYKã hoàn toán chiến thắzfng PhỉAL Thúy cốc, lun số lượng, Phỉrms Thúy cốc chỉmfM có một ngườrmsi là PhỉZq Thúy công t có tư cách tham gia đsgvxRu loạYrXi, Cơ Tuyết Nhạfpn và Liu Vô Tướng đzfã bịD loạUi ở Long môn tam quan, mà BắruOc Tuyết Sơn trang tham gia thi đRjAgu hai ngườrIli, phân bit là BắtMc Tuyết công t Tô Văn và BắUc Tuyết khoái đjao Lâm Kỳ, lun chấlDt lượng, Tô Văn hơn Trang PhỉruO một chút, nhưng Lâm Kỳ mc k phương din nào xem ra cũng đMyu hơn Trang PhỉZq.

Vòng bốn Tim Long Bảljng, Tô Văn và Trang Phỉy ngang nhau, thua một thắALng một, v phầfpn Lâm Kỳ thì d dàng hơn nhiu, không có phát huy toàn bộ thc lc, dưới tình huống liên tục chiến thắALng bốn tràng, nếu không có gì bấKGzt ngờOy xảDy ra, vòng loạrIli đYrXtMu tiên hn là thun lợi thăng cấgRZp.

Cuối cùng là đoiTOyi đlD t Nam La Tông TầTUjn Vũ Liên, thc lc của nàng không thểHR khinh thườMyng, tu luyn thiên nhấITt thành thủy quyết, bí quyết cấzfp cao, bốn trn đZqánh thua một trn, thắgOng ba, cũng đrmsđXPtiu kin tấDin cấjAgp.

- LầrRn này không chỉA có Tim Long BảUDxng toàn thịgOnh, mà cũng là thờzfi kỳ thịMynh của cao thủ trẻ tuổi Thiên Phong quốc ta a!
Trên thính phòng số một, La Hành Lit cảzfm khái nói.

ĐcPri trưởng lão gt đDijAgu:
- Không nói Trang PhỉA và Tô Văn hai cao thủ lâu đPWfpi, TWcWnh, Chu Mai, TầjAgn Vũ Liên cùng với Lâm Kỳ đruOu rấRt giỏi a, hơn nữGJa Dip TrầTn thiên tài yêu nghit, có thểsgv nói là Thiên Phong quốc gp đzfược thờTi kỳ toàn thịmfMnh ngàn năm a.

- Trong bảrmsy ngườxRi, Dip TrầRn không tính, còn sáu ngườRi kia, ngươi cho rằITng ai có khảYrX năng lớn hơn?

ĐPWi trưởng lão trầWcWm ngâm nói:
- ĐtMu tiên là TWcWnh, sau đPvró là Lâm Kỳ, nhữljng ngườvSri khác thc lc không khác bit lắTm.

-Ta cũng nghĩZq thế, tht là mỏi mắMyt mong chờoiT a!

- Ồ! Dip TrầHRn đtMánh rồi kia.

Hai ngườOAi ngng bàn lun, ánh mắqt nhìn v phía võ đUài tổ ba.

Trên lun võ đrRài.

Dip TrầxRn đoiTvOlng cách xa đSUối thủ năm mươi mét, mà đyối thủ của hắTn không phảmfMi ai khác chính là đDruOi đPvr t Thiên Ưng bảpo Nguyên Hoành Ưng.

- Dip TrầKGzn, đfpng tưởng tu vi cao hơn ta một giai, là có thểGJ d dàng chiến thắljng ta, Tim Long Bảsgvng lầqn này, ta đDã chuẩmfMn bịp không ít tuyt chiêu.
Nguyên Hoành Ưng thp phầZqn kiêng kỵ Dip TrầxRn, nếu như tuyểiYKn thủ khác, hắKGzn sẽ không tốn nước bọt, nói chuyn mình chuẩsgvn bịIT tuyt chiêu cho đDối phương, nhưng đPWối mt với Dip TrầZqn, Nguyên Hoành Ưng không dám có chút sơ sẩWcWy, hắDin mong đTUjối phương biết mình có tuyt chiêu mà tâm lý ảjAgnh hưởng, chiến đyrRu lóng ngóng.

Dip TrầITn cườuRi thầrmsm, tâm tư Nguyên Hoành Ưng hắALn sao lạDii không hiểju, đrIlương nhiên, loạAi tiểOAu xảcPro này tuy đTToơn giảiYKn, nhưng cc kỳ thc dụng đuRáng tiếc s dụng sai đlDối tượng.

- Được rồi, nói nhiu như vy làm gì, cuộc chiến sẽ kết thúc rấvOlt nhanh, ra tay đXPti!
Dip TrầPWn quyết đlDOAnh tốc chiến tốc thắYrXng, hắiYKn thc s không có hứTng thú dây dưa với Nguyên Hoành Ưng, bởi vì đDiối phương và hắgRZn căn bảtMn không phảsgvi một cấITp bc.

- Ngươi!
Nguyên Hoành Ưng sắRc mt đYrXỏ lên, ngữmfM khí của Dip TrầDin khiến hắruOn nổi gin lôi đZqình, Nguyên Hoành Ưng hắPWn không ngờUDx bịiYK kẻ khác coi thườOyng?

- Ma Ưng Thiên HạDi, bắpt lấITy cho ta!

Nổi gin gầTm lên một tiếng, chân khí Nguyên Hoành Ưng vn chuyểPvrn tới cc hạDin, ám thanh sắKGzc chân khí như hùng ưng dang cánh t ngườvOli hắjn tỏa ra, sau đTUjó biến thành một cái ưng trảrIlo lớn không gì sánh đpược phá không bắOAn tới, tỏa ra khí tứWcWc tà ác thượng cổ mênh mông.

Vù!

Kiếm quang chợt lóe, chân khí ưng trảrIlo bịGJ nghin nát, Dip TrầvSrn tng bước đrIli tới cạITnh Nguyên Hoành Ưng.

- Ghê Tởm.

Nguyên Hoành Ưng cảj kinh, tuy rằOAng hắSUn biết tuyt chiêu Ma Ưng Thiên HạUDx không thểrR ngăn trở Dip TrầjAgn phảtMn kích nhưng trong nháy mắmfMt bịzf đrIlánh tan vn ngoài d liu của hắgOn, trái tim kịYrXch lit nảuRy lên, Nguyên Hoành Ưng có chút hoảrRng hốt, nhưng mà thấzfy Dip TrầcPrn tng bước đzfi tới, hoảpng hốt thay thế bằOAng la gin, thc s quá kiêu ngạOAo, xem ta hạmfM ngươi như thế nào!

- Ma Ưng Hiểrmsn Hình quyn!

Chân phảUDxi bước tới một bước, Nguyên Hoành Ưng nắqm hai tay, đoiTánh ra một luồng chân khí ám thanh sắAc dùng lộ tuyến cc kỳ quỷ dịcPr quấxRn trên quyn phong, sau một khắOAc, tiếng ưng gào vang, một con phi ưng dầjn hiểrRn lộ ra, lúc trước Nguyên Hoành Ưng đqánh ra ưng trảxRo, hin tạrIli toàn bộ Ma Ưng đHRu đWcWược hin hình, uy lc gia tăng không phảxRi chỉuR hai lầPWn, ít nhấTUjt cũng ngoài năm lầSUn, khó trách hắtMn có đrIliểTm tin tưởng.

- Xem ngườjAgi tránh thế nào...
Nguyên Hoành Ưng chưa kịGJp nói xong, thầcPrn tình cứfpng đOyXPt, trong tầrRm mắRt hắgOn, ma ưng cuồng bạYrXo không gì sánh đPvrược chưa triểITn khai đtMược hai cánh đvSrã bịzf Dip TrầYrXn một kiếm chém thành hai đmfMoạWcWn, hóa thành hư vô, kiếm quang chói mắtMt che khuấXPtt tầDm nhìn, cái gì cũng không nhìn thấOAy.

Bang!

Hộ thểTUj chân khí bịiYK nghin nát, Nguyên Hoành Ưng bắzfn ra ngoài, thân thểYrX đWcWp lên quang mạoiTc thanh sắjc.

Một kiếm miểvSru sát!

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!