Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)
Kiếm ĐHOo Độc Tôn
Tác giảFN: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 249: MiểLkzu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạVNq)

Nhóm dịFKch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.eu
CV + Edit Text: Ba Thp Ngũ


- Ha ha!
Dườktng như nghe đOược chuyn buồn cườaZZi nhấlLDt thế gian, TấFSt Mc nga mt lên trờzRi cườEVi lớn, sắjEzc mt chợt biến lạFNnh:
- Được lắHOm, ta muốn xem ngươi dùng mấry chiêu đBAánh bạTVTi ta đFKây? Nhưng mà trước đzRó, ta d đcFKnh dùng mườDxoi chiêu đLkzánh bạkdSi ngươi, không biết ngươi chuẩjEzn bịxr tâm lý chưa? xem tạZdi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- PhầQdjn thắsHhng lạFKi gia tăng một chút rồi.
Cao Phong đVNqáp.

- Cuồng vọng!

TấTVTt Mc nổi gin, Linh Giới TrữJn Vt chợt lóe, một thanh kiếm xuấzJt hin trên tay, cổ tay run lên, kiếm bộc phát ra hơn một nghìn kiếm quang, mỗi kiếm quang đktu mang theo hỏa hồng chi ý, phong tỏa không gian xung quanh Cao Phong, muốn một kiếm đLkzánh bạxJFi hắVn.

- XuấQdjt hin rồi, là kiếm pháp của TấVt Mc, Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm!

- Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm là đZGkta cấjEzp cao giai kiếm pháp, dưới một kiếm, kiếm quang như la cháy lan ra đKồng cổ, bao trùm phạkdSm vịr cc lớn, ít có khảEV năng né tránh, mà một khi không né tránh đqaQược, tấxJFt nhiên phảci đdNBối mt với lc đLkzHO kích cườFNng đnNi, liên miên không dứSzZt.

Bên tai nghe nghịkt lun của các tuyểrn thủ, Dip TrầFSn sờqU cằEVm, hàng loạNt đsHh tđOây xuấdNBt ra kiếm pháp đqaQu là phẩrm cấAp đVxkQdja cấnp cao giai, trước tiên chiếm ưu thế tuyt đNXfi, nếu như hắQdjn đxroán không sai, uy lc Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm không chỉO có vy, lợi hạFSi hn là chiêu phía sau, loạJni ý cảjEznh la cháy đKồng cỏ này thc s tương đTVTối đkáng sợ, đFSương nhiên, đlLDiu tiên quyết là Tấzkt Mc phảaZZi lĩHOnh ngộ đVNqược ý cảknh Tinh Hỏa Liu Nguyên Kiếm, bằnng không lợi hạEVi nữTVTa thì cũng chỉdNB là uy lc đdqiơn thuầTVTn mà thôi.

- Xem ngươi chạxry đSzZi đAâu!
TấZdt Mc cc kỳ t tin với Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, hắKn tin rằqaQng Cao Phong tuyt đxJFối không tránh đsHhược một chiêu, mà một khi không tránh đjEzược, ác mộng sẽ bắxlat đDxoVu.

Cao Phong đFKúng là không tránh thoát một kiếm này, vì thế hắxlan không la chọn chạFKy trốn mà là đFKón vô số kiếm quang vọt tới, trong tay đzkồng dạZcng xuấGt hin một thanh kiếm, một thanh kiếm ngân quang lp lòe, kiếm dài bốn xích một tấaZZc, rộng ba chỉsHh, theo cánh tay hắktn huy đdqiộng, một điFoàn kiếm quang ngân bạKch phiêu hốt bấLkzt đFSTVTnh, bay trên hư không, chỉn nghe phốc phốc một tiếng, kiếm quang hỏa nhit ở trên không trung bịTVT đNsxánh tan, bắzRn ra hàng ngàn tia la, đzJẹp đhrẽ không gì sánh đKược.

- Cái gì? Phá thủng?

TấKt Mc không tin đJnược vào hai mắBAt mình, một kiếm này tuy chỉZd là thứKc đxlaOu của Tinh Hỏa Liu Nguyên, nhưng trong võ giảSzZ cùng cấlLDp, còn chưa có ngườsHhi nào có thểO phá vỡ, Cao Phong vọt tới, hắqaQn còn đKang cao hứkng, bởi vì kiếm quang này không phảLkzi kiếm quang phổ thông, mà là kiếm quang bạlLDo tạDxoc, giống như hỏa dim bùng nổ, nếu mấXfy trăm kiếm quang bùng nổ, hộ thểVNq chân khí có mạnnh mẽ cũng không chống nổi.

Trong tuyểFSn thủ d thi dưới đKài, chỉG có Dip TrầZcn liếc mắrt nhìn ra hư thc.

- Hoàn toàn nhìn thấzRu nhược đQdjiểlLDm qu tích của kiếm quang, lợi dụng lc chấZcn đAộng, t bên trong làm tan rã lc bạkto tạZGc của kiếm quang, thủ đdNBoạVn như vy không phảxlai kẻ bình thườGng làm nổi.
Một màn nhanh như đzkin bịQdj kiếm quang bắozn ra che mắLkzt, nhưng mà Dip TrầNsxn nhãn lc lợi hạHOi, chỉsHh cầxlan t cảktnh tượng kiếm quang tan vỡ lin có thểXf thấKy đzRược cách Cao Phong phá vỡ kiếm quang.

- Lợi hạXfi, chiêu thứzR nhấLkzt của TấGt Mc bịN phá rồi.

- Quá ngạkc nhiên nha! Lầktn này Tim Long BảVNqng thế nào lòi ra toàn hạFKng biến thái thế, Cao Phong này t trước đxlaến giờSzZ ta còn chưa thấry hắZdn.

ĐZdi bộ phn ngườNi không nhìn ra huyn ảXfo bên trong, nhưng không ngăn cảzJn đxlaến vic đnánh giá s lợi hạni của Cao Phong, vốn tưởng là cuộc chiến một phía, ai ngờNsx cục din ngang nhau, nhấVNqt thờqUi cảXf đAám hứGng thú, con mắEVt không chớp nhìn lên trên đzRài.

- Tinh Hỏa hoàn!
TấjEzt Mc dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi lão làng, tâm tình rấdqit nhanh đXfiu chỉFNnh, đkdSSzZu ngón chân đciểVm mt đHOrt, thân thểQdj lướt lên cao, một kiếm chém tới, hỏa dim kiếm quang dưới tác dụng của quán tính, trên hư không vòng tròn, biến thành một hỏa hoàn nóng cháy, nhằVm phía Cao Phong cuốn tới.

- Ồ, thc s coi thườiFng hắcn rồi.
Đáy mắrt Cao Phong co rút, hắVxkn t nhiên nhìn ra lợi hạVxki của hỏa hoàn, không phảJni là kiếm quang đZdơn thuầFNn, hỏa hoàn này là kiếm quang biến thành, muốn một kiếm đjEzánh tan, rấGt khó khăn, hơi chút sơ sẩVy sẽ bịHO bạko tạZGc đHOánh thương, cái đdqiược không bù nổi cái mấFNt.

- Đã vy, cứOng đxJFối cứkdSng đHOi!

Ngân sắjEzc trườNng kiếm chỉaZZ nghiêng mt đZddqit, cánh tay phảhri Cao Phong bỗng nhiên xuấqUt hin tng đZGXfo khói xám, khói xám như nấaFXm mọc lên, dườsHhng như không có nhit đEVộ như hỏa dim.

- Kiếm bạHOo!
Chân phảVxki bước tới trước, Cao Phong huy kiếm chém v phía bầOu trờAi.

Vù........

Tiếng gào thét thảhrm thiết vang lên, theo một kiếm của Cao Phong đxlaánh ra, hỏa hoàn nóng cháy toàn bộ bịZc thổi tắktt, kiếm phong màu xám thng tắJnp hướng TấLkzt Mc đhránh tới, thế không thểFN đNỡ.

- Cao Phong thắAng!
Nhìn tới đFSây, Dip trầFNn lắVxkc đOdNBu, TấxJFt Mc mc dù lợi hạFNi, đaFXáng tiếc không nắNsxm giữdNB tinh túy của Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, ý cảGnh còn chưa lĩdNBnh ngộ, bằFSng không Cao Phong không có khảdNB năng phá kiếm đNơn giảaZZn như vy, nếu đsHhổi thành hắVNqn thi triểZdn Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, CườlLDng giảc Tinh Cc CảFNnh bình thườdNBng cũng đnng mong dùng k xảFSo phá chiêu.

Như Dip TrầFNn d liu, Tấnt Mc thấJnt bạdqii, thua trên tay Cao Phong, không bằlLDng nói thua chính trên tay mình, ngay t đXfLkzu hắzRn đQdjã coi thườXfng Cao Phong, không có xuấct ra toàn bộ thc lc cùng với tâm lý coi trọng đjEzối thủ, đVNqợi khi hắiFn phảlLDn ứozng cục din đaFXã mấzRt khống chế rồi.

Đánh bạHOi TấdNBt Mc, danh tiếng Cao Phong như diu gp gió, không ngườLkzi nào so sánh đqUược danh tiếng của hắFSn trong tổ ba.

Tuyểrn thủ d thi tổ khác cũng không rảXfnh quan tâm tới Cao Phong, không phảni là bên họ không có cao thủ trẻ tuổi, mà là ngược lạSzZi, bởi vì bên họ cao thủ quá lợi hạFKi, có thểN dùng câu không h lo lắHOng lọt vào vòng sau đJnZd hình dung, dùng mắVNqt thườKng cũng có thểG đZGoán đcược kết quảqaQ, mà loạZGi thc lc ngang tầKm như TấVxkt Mc và Cao Phong này, trong cuộc so tài khác cũng không phát sinh vài lầzJn.

- Cao Phong kia tht lợi hạjjVi, hơn nữZda vn khí cũng tốt, đNozng ở tổ ba không h có cao thủ.

- m! Trong mườiFi hai tổ, có năm tổ đnược gọi là t vong tiểTVTu tổ, cao thủ đktông đhrqaQo, tổ ba là an toàn nhấEVt, tuyểZcn thủ d thi bên trong có hi vọng tấozn cấVxkp nhấrt.

- Dù thế nào thì thc lc bảzkn thân mới là quan trọng, vòng đzRAu loạHOi đxJFxJFu tiên mỗi tổ sẽ có mườFSi hai ngườNsxi tấNn cấhrp, sau đqUó hai tổ hợp một, bắLkzt đABAu vòng hai, khi đktó la chọn mườaFXi hai ngườdqii t hai bốn ngườGi.

- Có thểVNq trổ hết tài năng trong tiểZGu tổ không ai không có tuyt chiêu áp hòm, ta có thển tưởng tượng ra giai đroạZcn hai sẽ tàn khốc cỡ nào rồi, mỗi tràng đaZZiFu đsHhu không chút d dàng nào.

Tim Long BảKng một trn tiếp một trn bắlLDt đaZZFNu, cuối cùng kết thúc, tốc đaFXộ rấEVt nhanh, không ít trn trong vòng dưới mườiFi chiêu đKã hạJn gục đGối thủ, còn có ngườDxoi thng thắozn chịhru thua, đSzZương nhiên, loạVxki tình huống này cũng là xác xuấozt nhỏ, đdNBQdji bộ phn đru phảLkzi trên dưới trăm chiêu mới có thểO phân thắqUng bạFSi.
Trn đhrTVTu của mình đZdã xong, Dip TrầJnn thỉzRnh thoảdqing chú ý mấGy ngườkti quen, như TNsxnh, Chu Mai và Lâm Kỳ.

TVxknh điFúng là không cầNsxn ai lo lắQdjng, đVxkến bây giờLkz, còn chưa ai trụ đqaQược trên mườZGi chiêu dưới tay nàng, nàng như là chiến nữTVT thờFNi thượng cổ, đxJFộng tác nhanh nhẹn, lc đQdjxro cc mạVnh, mỗi chiêu đaFXu ẩdNBn chứjEza ý cảEVnh thiên quân vạhrn mã, khiến cho đZGối thủ sinh lòng run sợ.

Tình hình tiếp tục như vy chng ba bốn vòng so đdNBzJu, rốt cuộc có ngườEVi la chọn chịzJu thua, nhưng lạVNqi là cao thủ trẻ tuổi không nổi danh, đktối với nhữkdSng ngườdNBi này, không ai toát ra thầQdjn sắjjVc khinh bỉzR, TVnh cườzRng đOZci ai cũng nhìn thấZGy, huống hồ khiến họ đOau đVLkzu chính là chiêu thứZdc của TsHhnh phạFSm vi rấFNt rộng, thích buộc đAối thủ cứXfng đDxoối cứNsxng, tiếp đFKó luân phiên liu mạOng, mạkdSnh mẽ khiến mọi ngườOi không chịnu nổi, xương cốt cơ bắDxop đxlau đNsxau nhứLkzc, khó tránh khỏi ảFSnh hưởng đxlaến nhữVxkng cuộc chiến sau này, khiến họ bấVNqt ngờxJF chính là, vóc ngườFKi mảEVnh khảOnh, thân hình yểFSu đEViu TFSnh vn mt không đzRỏ, hô hấBAp không nhanh, dườLkzng như chiến đqaQkdSu lúc trước chỉG là gió thoảkdSng.

So với TJnnh, Chu Mai yếu hơn nhiu lắSzZm, bốn vòng bỉJn tái, nàng thua hai trn, thắTVTng hai trn, rút cuộc đqaQđHOiu kin.

Thua hai trn cũng không thểsHh trách nàng, đKối thủ của nàng thc lc cao hơn không chỉLkz một bc, cho dù phát huy võ k nhuầEVn nhuyn cũng không thủ thắAng nổi. V phầaZZn hai trn thắzkng rấozt không thoảDxoi mái, trn đzRaFXu là hơn hai trăm hip cuối cùng dùng trí tu điFánh bạLkzi đTVTối thủ, trn thứNsx hai có thểoz nói là thc lc ngang nhau, nhưng mà Chu Mai yếu hơn đsHhối phương một bc, cuộc chiến bắZdt đqUdqiu, vn ngang tài ngang sứSzZc, điFến hip thứxr hơn bốn trăm thì Chu Mai nắsHhm đqaQược sơ hở của đGối thủ, phảNn kích sấsHhm sét, giành đxJFược thượng phong, cuối cùng đjEzFSt thắHOng lợi.

Không thểsHh không nói, trên phương din đK t, hin tạDxoi BắFKc Tuyết Sơn trang đZdã hoàn toán chiến thắiFng PhỉaZZ Thúy cốc, lun số lượng, PhỉHO Thúy cốc chỉK có một ngườjEzi là PhỉLkz Thúy công t có tư cách tham gia đaFXzRu loạdNBi, Cơ Tuyết NhạVn và Liu Vô Tướng đjjVã bịO loạni ở Long môn tam quan, mà BắaFXc Tuyết Sơn trang tham gia thi đSzZXfu hai ngườLkzi, phân bit là BắGc Tuyết công t Tô Văn và BắKc Tuyết khoái đVxkao Lâm Kỳ, lun chấZdt lượng, Tô Văn hơn Trang Phỉn một chút, nhưng Lâm Kỳ mc k phương din nào xem ra cũng đBAu hơn Trang Phỉc.

Vòng bốn Tim Long BảFKng, Tô Văn và Trang PhỉzJ ngang nhau, thua một thắEVng một, v phầJnn Lâm Kỳ thì d dàng hơn nhiu, không có phát huy toàn bộ thc lc, dưới tình huống liên tục chiến thắdNBng bốn tràng, nếu không có gì bấHOt ngờN xảdNBy ra, vòng loạVi đsHhaFXu tiên hn là thun lợi thăng cấzRp.

Cuối cùng là đzJEVi đZc t Nam La Tông TầsHhn Vũ Liên, thc lc của nàng không thểsHh khinh thườFSng, tu luyn thiên nhấaFXt thành thủy quyết, bí quyết cấxlap cao, bốn trn đozánh thua một trn, thắFNng ba, cũng đDxođkiu kin tấNn cấNsxp.

- LầsHhn này không chỉV có Tim Long Bảxlang toàn thịdqinh, mà cũng là thờNsxi kỳ thịEVnh của cao thủ trẻ tuổi Thiên Phong quốc ta a!
Trên thính phòng số một, La Hành Lit cảiFm khái nói.

Đhri trưởng lão gt đQdjqaQu:
- Không nói Trang PhỉaFX và Tô Văn hai cao thủ lâu đxrXfi, TNsxnh, Chu Mai, Tầxlan Vũ Liên cùng với Lâm Kỳ đJnu rấHOt giỏi a, hơn nữZGa Dip TrầFNn thiên tài yêu nghit, có thểVNq nói là Thiên Phong quốc gp đaFXược thờTVTi kỳ toàn thịqaQnh ngàn năm a.

- Trong bảVNqy ngườiFi, Dip TrầLkzn không tính, còn sáu ngườHOi kia, ngươi cho rằozng ai có khảk năng lớn hơn?

ĐFNi trưởng lão trầSzZm ngâm nói:
- ĐaZZu tiên là TZGnh, sau đxlaó là Lâm Kỳ, nhữJnng ngườBAi khác thc lc không khác bit lắqUm.

-Ta cũng nghĩVNq thế, tht là mỏi mắqUt mong chờN a!

- Ồ! Dip Trầktn đhránh rồi kia.

Hai ngườlLDi ngng bàn lun, ánh mắLkzt nhìn v phía võ đaZZài tổ ba.

Trên lun võ đktài.

Dip TrầGn đdNBQdjng cách xa đDxoối thủ năm mươi mét, mà đDxoối thủ của hắGn không phảdqii ai khác chính là đhrjEzi đFK t Thiên Ưng bảEVo Nguyên Hoành Ưng.

- Dip TrầKn, đVxkng tưởng tu vi cao hơn ta một giai, là có thểG d dàng chiến thắSzZng ta, Tim Long BảAng lầXfn này, ta đVxkã chuẩTVTn bịTVT không ít tuyt chiêu.
Nguyên Hoành Ưng thp phầBAn kiêng kỵ Dip TrầsHhn, nếu như tuyểXfn thủ khác, hắZcn sẽ không tốn nước bọt, nói chuyn mình chuẩqaQn bịVxk tuyt chiêu cho đTVTối phương, nhưng đsHhối mt với Dip TrầdNBn, Nguyên Hoành Ưng không dám có chút sơ sẩZdy, hắxrn mong đdNBối phương biết mình có tuyt chiêu mà tâm lý ảktnh hưởng, chiến đzJru lóng ngóng.

Dip Trầhrn cườKi thầxJFm, tâm tư Nguyên Hoành Ưng hắFNn sao lạVxki không hiểFNu, đxJFương nhiên, loạjjVi tiểqUu xảSzZo này tuy đaFXơn giảdqin, nhưng cc kỳ thc dụng đDxoáng tiếc s dụng sai đZcối tượng.

- Được rồi, nói nhiu như vy làm gì, cuộc chiến sẽ kết thúc rấFKt nhanh, ra tay đVxki!
Dip TrầBAn quyết đQdjsHhnh tốc chiến tốc thắFKng, hắnn thc s không có hứTVTng thú dây dưa với Nguyên Hoành Ưng, bởi vì đkdSối phương và hắjEzn căn bảrn không phảhri một cấsHhp bc.

- Ngươi!
Nguyên Hoành Ưng sắqUc mt đkỏ lên, ngữJn khí của Dip TrầaFXn khiến hắsHhn nổi gin lôi đLkzình, Nguyên Hoành Ưng hắzJn không ngờHO bịNsx kẻ khác coi thườdqing?

- Ma Ưng Thiên HạkdS, bắaZZt lấVxky cho ta!

Nổi gin gầxrm lên một tiếng, chân khí Nguyên Hoành Ưng vn chuyểVxkn tới cc hạBAn, ám thanh sắFNc chân khí như hùng ưng dang cánh t ngườBAi hắVNqn tỏa ra, sau đnó biến thành một cái ưng trảjEzo lớn không gì sánh đsHhược phá không bắVxkn tới, tỏa ra khí tứjEzc tà ác thượng cổ mênh mông.

Vù!

Kiếm quang chợt lóe, chân khí ưng trảqUo bịxla nghin nát, Dip Trầzkn tng bước đxJFi tới cạzRnh Nguyên Hoành Ưng.

- Ghê Tởm.

Nguyên Hoành Ưng cảjEz kinh, tuy rằVng hắxJFn biết tuyt chiêu Ma Ưng Thiên HạZc không thểBA ngăn trở Dip TrầsHhn phảzJn kích nhưng trong nháy mắFSt bịsHh đZcánh tan vn ngoài d liu của hắnn, trái tim kịJnch lit nảjEzy lên, Nguyên Hoành Ưng có chút hoảSzZng hốt, nhưng mà thấXfy Dip TrầVn tng bước đTVTi tới, hoảaFXng hốt thay thế bằzRng la gin, thc s quá kiêu ngạFKo, xem ta hạn ngươi như thế nào!

- Ma Ưng HiểFSn Hình quyn!

Chân phảxJFi bước tới một bước, Nguyên Hoành Ưng nắkm hai tay, đVxkánh ra một luồng chân khí ám thanh sắBAc dùng lộ tuyến cc kỳ quỷ dịdqi quấkdSn trên quyn phong, sau một khắkc, tiếng ưng gào vang, một con phi ưng dầdNBn hiểTVTn lộ ra, lúc trước Nguyên Hoành Ưng đsHhánh ra ưng trảNsxo, hin tạlLDi toàn bộ Ma Ưng đcu đLkzược hin hình, uy lc gia tăng không phảZci chỉA hai lầEVn, ít nhấhrt cũng ngoài năm lầktn, khó trách hắFNn có đaZZiểFKm tin tưởng.

- Xem ngườxJFi tránh thế nào...
Nguyên Hoành Ưng chưa kịaFXp nói xong, thầTVTn tình cứTVTng đZdJn, trong tầzkm mắiFt hắjjVn, ma ưng cuồng bạLkzo không gì sánh đzRược chưa triểxJFn khai đKược hai cánh đFSã bịXf Dip Trầzkn một kiếm chém thành hai đqUoạjEzn, hóa thành hư vô, kiếm quang chói mắct che khuấnt tầEVm nhìn, cái gì cũng không nhìn thấiFy.

Bang!

Hộ thểaFX chân khí bịxr nghin nát, Nguyên Hoành Ưng bắkdSn ra ngoài, thân thểLkz đzkp lên quang mạFSc thanh sắcc.

Một kiếm miểNsxu sát!

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!