Trang chủ / Kiếm Hiệp / Kiếm Đạo Độc Tôn / Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 249 : Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ)
Kiếm Đkczo Độc Tôn
Tác giảvEB: Kiếm Du Thái Hư
-----oo0oo-----

Chương 249: MiểGqu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạaD)

Nhóm dịFYch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.eu
CV + Edit Text: Ba Thp Ngũ


- Ha ha!
DườQvQng như nghe đPMược chuyn buồn cườEKti nhấzt thế gian, TấxSt Mc nga mt lên trờsCi cườPMi lớn, sắEYac mt chợt biến lạSEHnh:
- Được lắPMm, ta muốn xem ngươi dùng mấAay chiêu đSmánh bạvvEi ta đHây? Nhưng mà trước đSó, ta d đzHstHnh dùng mườYi chiêu đmánh bạRbi ngươi, không biết ngươi chuẩTGPn bịzx tâm lý chưa?

- PhầEKtn thắCng lạHFvi gia tăng một chút rồi.
Cao Phong đFYáp.

- Cuồng vọng!

TấEBt Mc nổi gin, Linh Giới TrữvPa Vt chợt lóe, một thanh kiếm xuấHt hin trên tay, cổ tay run lên, kiếm bộc phát ra hơn một nghìn kiếm quang, mỗi kiếm quang đzxu mang theo hỏa hồng chi ý, phong tỏa không gian xung quanh Cao Phong, muốn một kiếm đFYánh bạvEBi hắxSn.

- XuấaRFt hin rồi, là kiếm pháp của TấzHst Mc, Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm!

- Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm là đBxEcka cấxSp cao giai kiếm pháp, dưới một kiếm, kiếm quang như la cháy lan ra đaồng cổ, bao trùm phạkczm vịSEH cc lớn, ít có khảraS năng né tránh, mà một khi không né tránh đEKtược, tấOryt nhiên phảaDi đFzDối mt với lc đvvEsC kích cườNzng đbzxi, liên miên không dứDFt.

Bên tai nghe nghịS lun của các tuyểyNNn thủ, Dip TrầAan sờa cằFzDm, hàng loạrt đAa tđvvEây xuấzHst ra kiếm pháp đTGPu là phẩRbm cấzHsp đAasCa cấzp cao giai, trước tiên chiếm ưu thế tuyt đFYyNNi, nếu như hắxSn đaRFoán không sai, uy lc Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm không chỉQvQ có vy, lợi hạNzi hn là chiêu phía sau, loạvvEi ý cảYnh la cháy đSEHồng cỏ này thc s tương đSEHối đSáng sợ, đSEHương nhiên, đHiu tiên quyết là TấzBt Mc phảFzDi lĩvEBnh ngộ đPMược ý cảOrynh Tinh Hỏa Liu Nguyên Kiếm, bằvEBng không lợi hạPni nữaDa thì cũng chỉb là uy lc đCơn thuầzBn mà thôi.

- Xem ngươi chạay đsCi đSâu!
TấKrt Mc cc kỳ t tin với Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, hắzn tin rằPMng Cao Phong tuyt đzxối không tránh đBxEược một chiêu, mà một khi không tránh đraSược, ác mộng sẽ bắEYat đtHHbu.

Cao Phong đzxúng là không tránh thoát một kiếm này, vì thế hắzn không la chọn chạSEHy trốn mà là đTGPón vô số kiếm quang vọt tới, trong tay đaDồng dạrng xuấvEBt hin một thanh kiếm, một thanh kiếm ngân quang lp lòe, kiếm dài bốn xích một tấYc, rộng ba chỉz, theo cánh tay hắkczn huy đSmộng, một đFYoàn kiếm quang ngân bạGqch phiêu hốt bấaDt đFzDvEBnh, bay trên hư không, chỉyNN nghe phốc phốc một tiếng, kiếm quang hỏa nhit ở trên không trung bịzB đzHsánh tan, bắHn ra hàng ngàn tia la, đGqẹp đYẽ không gì sánh đKrược.

- Cái gì? Phá thủng?

TấraSt Mc không tin đzxược vào hai mắQvQt mình, một kiếm này tuy chỉEYa là thứaRFc đyNNEBu của Tinh Hỏa Liu Nguyên, nhưng trong võ giảzx cùng cấraSp, còn chưa có ngườHi nào có thểAa phá vỡ, Cao Phong vọt tới, hắrn còn đFzDang cao hứyNNng, bởi vì kiếm quang này không phảHi kiếm quang phổ thông, mà là kiếm quang bạCo tạckc, giống như hỏa dim bùng nổ, nếu mấPny trăm kiếm quang bùng nổ, hộ thểaRF chân khí có mạvPanh mẽ cũng không chống nổi.

Trong tuyểzn thủ d thi dưới đaDài, chỉHb có Dip TrầtHn liếc mắzxt nhìn ra hư thc.

- Hoàn toàn nhìn thấFYu nhược đzxiểPnm qu tích của kiếm quang, lợi dụng lc chấNYn đaDộng, t bên trong làm tan rã lc bạaDo tạEYac của kiếm quang, thủ đYoạFYn như vy không phảFzDi kẻ bình thườBng làm nổi.
Một màn nhanh như đPnin bịPn kiếm quang bắCn ra che mắEYat, nhưng mà Dip TrầNYn nhãn lc lợi hạkczi, chỉvPa cầzn t cảanh tượng kiếm quang tan vỡ lin có thểEB thấry đzược cách Cao Phong phá vỡ kiếm quang.

- Lợi hạQvQi, chiêu thứr nhấNYt của TấGqt Mc bịaD phá rồi.

- Quá ngạBxEc nhiên nha! LầKrn này Tim Long BảxSng thế nào lòi ra toàn hạEYang biến thái thế, Cao Phong này t trước đHFvến giờa ta còn chưa thấEKty hắSn.

ĐEBi bộ phn ngườcki không nhìn ra huyn ảBxEo bên trong, nhưng không ngăn cảDFn đBxEến vic đckánh giá s lợi hạNYi của Cao Phong, vốn tưởng là cuộc chiến một phía, ai ngờz cục din ngang nhau, nhấSmt thờEKti cảxS đEzOám hứYkTng thú, con mắFYt không chớp nhìn lên trên đSEHài.

- Tinh Hỏa hoàn!
TấKrt Mc dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi lão làng, tâm tình rấckt nhanh đmiu chỉHbnh, đtHvEBu ngón chân đaRFiểzBm mt đKrSt, thân thểTTS lướt lên cao, một kiếm chém tới, hỏa dim kiếm quang dưới tác dụng của quán tính, trên hư không vòng tròn, biến thành một hỏa hoàn nóng cháy, nhằTTSm phía Cao Phong cuốn tới.

- Ồ, thc s coi thườvPang hắHn rồi.
Đáy mắQvQt Cao Phong co rút, hắBxEn t nhiên nhìn ra lợi hạSmi của hỏa hoàn, không phảHFvi là kiếm quang đFYơn thuầzn, hỏa hoàn này là kiếm quang biến thành, muốn một kiếm đzHsánh tan, rấckt khó khăn, hơi chút sơ sẩDFy sẽ bịPn bạPMo tạHbc đxSánh thương, cái đEYaược không bù nổi cái mấckt.

- Đã vy, cứvPang đsCối cứTTSng đAai!

Ngân sắEYac trườCng kiếm chỉTTS nghiêng mt đmkczt, cánh tay phảvvEi Cao Phong bỗng nhiên xuấYkTt hin tng đHzHso khói xám, khói xám như nấaDm mọc lên, dườrng như không có nhit đyNNộ như hỏa dim.

- Kiếm bạTGPo!
Chân phảDFi bước tới trước, Cao Phong huy kiếm chém v phía bầEYau trờbi.

Vù........

Tiếng gào thét thảxSm thiết vang lên, theo một kiếm của Cao Phong đYánh ra, hỏa hoàn nóng cháy toàn bộ bịEYa thổi tắvvEt, kiếm phong màu xám thng tắxSp hướng Tấmt Mc đSEHánh tới, thế không thểY đvPaỡ.

- Cao Phong thắang!
Nhìn tới đaRFây, Dip trầQvQn lắEKtc đbcku, TấxSt Mc mc dù lợi hạNYi, đDFáng tiếc không nắSm giữEYa tinh túy của Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, ý cảKrnh còn chưa lĩNYnh ngộ, bằEKtng không Cao Phong không có khảEYa năng phá kiếm đbơn giảkczn như vy, nếu đOryổi thành hắtHn thi triểBxEn Tinh Hỏa Liu Nguyên kiếm, CườNYng giảHb Tinh Cc CảRbnh bình thườSEHng cũng đHbng mong dùng k xảcko phá chiêu.

Như Dip TrầxSn d liu, TấvEBt Mc thấAat bạHbi, thua trên tay Cao Phong, không bằzng nói thua chính trên tay mình, ngay t đsCHu hắGqn đxSã coi thườsCng Cao Phong, không có xuấbt ra toàn bộ thc lc cùng với tâm lý coi trọng đEBối thủ, đEzOợi khi hắmn phảEBn ứGqng cục din đPMã mấaDt khống chế rồi.

Đánh bạKri TấEzOt Mc, danh tiếng Cao Phong như diu gp gió, không ngườri nào so sánh đzược danh tiếng của hắPMn trong tổ ba.

Tuyểzxn thủ d thi tổ khác cũng không rảEzOnh quan tâm tới Cao Phong, không phảBi là bên họ không có cao thủ trẻ tuổi, mà là ngược lạRbi, bởi vì bên họ cao thủ quá lợi hạFYi, có thểr dùng câu không h lo lắSEHng lọt vào vòng sau đtHS hình dung, dùng mắTGPt thườvPang cũng có thểb đYoán đFYược kết quảGq, mà loạraSi thc lc ngang tầkczm như TấsCt Mc và Cao Phong này, trong cuộc so tài khác cũng không phát sinh vài lầPMn.

- Cao Phong kia tht lợi hạvvEi, hơn nữvvEa vn khí cũng tốt, đaFYng ở tổ ba không h có cao thủ.

- m! Trong mườHi hai tổ, có năm tổ đvvEược gọi là t vong tiểraSu tổ, cao thủ đaRFông đTTScko, tổ ba là an toàn nhấzHst, tuyểraSn thủ d thi bên trong có hi vọng tấRbn cấsCp nhấNzt.

- Dù thế nào thì thc lc bảvPan thân mới là quan trọng, vòng đEBPMu loạPni đmmu tiên mỗi tổ sẽ có mườaDi hai ngườvEBi tấEzOn cấraSp, sau đkczó hai tổ hợp một, bắNzt đOrySmu vòng hai, khi đEzOó la chọn mườPni hai ngườtHi t hai bốn ngườvEBi.

- Có thểHb trổ hết tài năng trong tiểmu tổ không ai không có tuyt chiêu áp hòm, ta có thểDF tưởng tượng ra giai đSoạNzn hai sẽ tàn khốc cỡ nào rồi, mỗi tràng đckPMu đTGPu không chút d dàng nào.

Tim Long Bảzxng một trn tiếp một trn bắSEHt đEzOFYu, cuối cùng kết thúc, tốc đzxộ rấFYt nhanh, không ít trn trong vòng dưới mườHi chiêu đtHã hạzx gục đYkTối thủ, còn có ngườzi thng thắFzDn chịRbu thua, đQvQương nhiên, loạvPai tình huống này cũng là xác xuấYt nhỏ, đNYGqi bộ phn đzu phảvPai trên dưới trăm chiêu mới có thểEB phân thắPMng bạsCi.
Trn đPMyNNu của mình đrã xong, Dip TrầaDn thỉAanh thoảSng chú ý mấGqy ngườKri quen, như TraSnh, Chu Mai và Lâm Kỳ.

TKrnh đzúng là không cầPnn ai lo lắaRFng, đtHến bây giờOry, còn chưa ai trụ đAaược trên mườFYi chiêu dưới tay nàng, nàng như là chiến nữck thờraSi thượng cổ, đOryộng tác nhanh nhẹn, lc đyNNmo cc mạkcznh, mỗi chiêu đSEHu ẩvEBn chứvPaa ý cảHbnh thiên quân vạvEBn mã, khiến cho đvPaối thủ sinh lòng run sợ.

Tình hình tiếp tục như vy chng ba bốn vòng so đSmaRFu, rốt cuộc có ngườaRFi la chọn chịraSu thua, nhưng lạYkTi là cao thủ trẻ tuổi không nổi danh, đaDối với nhữbng ngườOryi này, không ai toát ra thầFYn sắvvEc khinh bỉFzD, TvvEnh cườzBng đPMHi ai cũng nhìn thấyNNy, huống hồ khiến họ đzau đHFvNYu chính là chiêu thứvEBc của TBxEnh phạraSm vi rấQvQt rộng, thích buộc đSEHối thủ cứDFng đRbối cứzBng, tiếp đvPaó luân phiên liu mạang, mạzBnh mẽ khiến mọi ngườaRFi không chịRbu nổi, xương cốt cơ bắNYp đGqu đQvQau nhứCc, khó tránh khỏi ảmnh hưởng đsCến nhữRbng cuộc chiến sau này, khiến họ bấxSt ngờYkT chính là, vóc ngườai mảSmnh khảPMnh, thân hình yểau đziu TEzOnh vn mt không đYkTỏ, hô hấmp không nhanh, dườEzOng như chiến đEYaYkTu lúc trước chỉHb là gió thoảKrng.

So với TDFnh, Chu Mai yếu hơn nhiu lắHFvm, bốn vòng bỉraS tái, nàng thua hai trn, thắBxEng hai trn, rút cuộc đOryđOryiu kin.

Thua hai trn cũng không thểNY trách nàng, đraSối thủ của nàng thc lc cao hơn không chỉB một bc, cho dù phát huy võ k nhuầSn nhuyn cũng không thủ thắAang nổi. V phầaDn hai trn thắYng rấAat không thoảaRFi mái, trn đYkTmu là hơn hai trăm hip cuối cùng dùng trí tu đKránh bạTTSi đraSối thủ, trn thứzx hai có thểPM nói là thc lc ngang nhau, nhưng mà Chu Mai yếu hơn đYối phương một bc, cuộc chiến bắAat đBzBu, vn ngang tài ngang sứHc, đaến hip thứvvE hơn bốn trăm thì Chu Mai nắAam đzxược sơ hở của đaối thủ, phảNzn kích sấDFm sét, giành đraSược thượng phong, cuối cùng đBxEKrt thắDFng lợi.

Không thểr không nói, trên phương din đGq t, hin tạBi Bắkczc Tuyết Sơn trang đyNNã hoàn toán chiến thắNzng PhỉEYa Thúy cốc, lun số lượng, PhỉEzO Thúy cốc chỉz có một ngườSmi là PhỉH Thúy công t có tư cách tham gia đvvEQvQu loạSi, Cơ Tuyết NhạSEHn và Liu Vô Tướng đckã bịaD loạyNNi ở Long môn tam quan, mà BắEYac Tuyết Sơn trang tham gia thi đmFzDu hai ngườFYi, phân bit là BắHFvc Tuyết công t Tô Văn và BắxSc Tuyết khoái đBao Lâm Kỳ, lun chấEBt lượng, Tô Văn hơn Trang PhỉHFv một chút, nhưng Lâm Kỳ mc k phương din nào xem ra cũng đvPau hơn Trang Phỉa.

Vòng bốn Tim Long Bảmng, Tô Văn và Trang PhỉDF ngang nhau, thua một thắRbng một, v phầFYn Lâm Kỳ thì d dàng hơn nhiu, không có phát huy toàn bộ thc lc, dưới tình huống liên tục chiến thắtHng bốn tràng, nếu không có gì bấOryt ngờvvE xảsCy ra, vòng loạEzOi đYkTGqu tiên hn là thun lợi thăng cấraSp.

Cuối cùng là đOryYi đQvQ t Nam La Tông Tầzxn Vũ Liên, thc lc của nàng không thểzx khinh thườFzDng, tu luyn thiên nhấPnt thành thủy quyết, bí quyết cấSp cao, bốn trn đGqánh thua một trn, thắHFvng ba, cũng đađFzDiu kin tấFzDn cấyNNp.

- LầTGPn này không chỉHFv có Tim Long BảQvQng toàn thịFzDnh, mà cũng là thờvvEi kỳ thịRbnh của cao thủ trẻ tuổi Thiên Phong quốc ta a!
Trên thính phòng số một, La Hành Lit cảzm khái nói.

ĐGqi trưởng lão gt đSKru:
- Không nói Trang PhỉOry và Tô Văn hai cao thủ lâu đHFvxSi, TGqnh, Chu Mai, Tầckn Vũ Liên cùng với Lâm Kỳ đPnu rấkczt giỏi a, hơn nữvvEa Dip TrầzHsn thiên tài yêu nghit, có thểvEB nói là Thiên Phong quốc gp đBược thờEYai kỳ toàn thịFzDnh ngàn năm a.

- Trong bảSmy ngườHFvi, Dip TrầvEBn không tính, còn sáu ngườGqi kia, ngươi cho rằSEHng ai có khảNY năng lớn hơn?

ĐvPai trưởng lão trầSmm ngâm nói:
- Đbu tiên là TFzDnh, sau đSó là Lâm Kỳ, nhữCng ngườFYi khác thc lc không khác bit lắTTSm.

-Ta cũng nghĩYkT thế, tht là mỏi mắTGPt mong chờB a!

- Ồ! Dip TrầaRFn đaánh rồi kia.

Hai ngườBxEi ngng bàn lun, ánh mắEKtt nhìn v phía võ đBxEài tổ ba.

Trên lun võ đRbài.

Dip TrầBxEn đyNNSmng cách xa đEBối thủ năm mươi mét, mà đCối thủ của hắSEHn không phảaRFi ai khác chính là đaDKri đNY t Thiên Ưng bảNzo Nguyên Hoành Ưng.

- Dip TrầyNNn, đSng tưởng tu vi cao hơn ta một giai, là có thểzx d dàng chiến thắBng ta, Tim Long BảYkTng lầFYn này, ta đmã chuẩkczn bịzx không ít tuyt chiêu.
Nguyên Hoành Ưng thp phầEBn kiêng kỵ Dip TrầBxEn, nếu như tuyểzHsn thủ khác, hắzHsn sẽ không tốn nước bọt, nói chuyn mình chuẩBxEn bịBxE tuyt chiêu cho đkczối phương, nhưng đmối mt với Dip TrầvEBn, Nguyên Hoành Ưng không dám có chút sơ sẩtHy, hắaRFn mong đBxEối phương biết mình có tuyt chiêu mà tâm lý ảEBnh hưởng, chiến đEzOCu lóng ngóng.

Dip TrầvEBn cườSEHi thầOrym, tâm tư Nguyên Hoành Ưng hắckn sao lạBi không hiểOryu, đHFvương nhiên, loạBi tiểDFu xảyNNo này tuy đHơn giảOryn, nhưng cc kỳ thc dụng đzxáng tiếc s dụng sai đEKtối tượng.

- Được rồi, nói nhiu như vy làm gì, cuộc chiến sẽ kết thúc rấCt nhanh, ra tay đKri!
Dip TrầBn quyết đvEBsCnh tốc chiến tốc thắSmng, hắCn thc s không có hứTGPng thú dây dưa với Nguyên Hoành Ưng, bởi vì đzHsối phương và hắYn căn bảzn không phảNzi một cấEBp bc.

- Ngươi!
Nguyên Hoành Ưng sắPMc mt đsCỏ lên, ngữaRF khí của Dip TrầHbn khiến hắEBn nổi gin lôi đzxình, Nguyên Hoành Ưng hắzn không ngờAa bịKr kẻ khác coi thườOryng?

- Ma Ưng Thiên HạHb, bắOryt lấYkTy cho ta!

Nổi gin gầYm lên một tiếng, chân khí Nguyên Hoành Ưng vn chuyểFzDn tới cc hạCn, ám thanh sắmc chân khí như hùng ưng dang cánh t ngườEYai hắckn tỏa ra, sau đCó biến thành một cái ưng trảraSo lớn không gì sánh đEzOược phá không bắmn tới, tỏa ra khí tứTTSc tà ác thượng cổ mênh mông.

Vù!

Kiếm quang chợt lóe, chân khí ưng trảAao bịzB nghin nát, Dip TrầPMn tng bước đGqi tới cạEKtnh Nguyên Hoành Ưng.

- Ghê Tởm.

Nguyên Hoành Ưng cảHb kinh, tuy rằxSng hắAan biết tuyt chiêu Ma Ưng Thiên Hạz không thểBxE ngăn trở Dip TrầHbn phảGqn kích nhưng trong nháy mắvEBt bịkcz đDFánh tan vn ngoài d liu của hắRbn, trái tim kịaDch lit nảNzy lên, Nguyên Hoành Ưng có chút hoảaRFng hốt, nhưng mà thấraSy Dip TrầEzOn tng bước đCi tới, hoảSEHng hốt thay thế bằzHsng la gin, thc s quá kiêu ngạxSo, xem ta hạSm ngươi như thế nào!

- Ma Ưng Hiểckn Hình quyn!

Chân phảyNNi bước tới một bước, Nguyên Hoành Ưng nắvEBm hai tay, đkczánh ra một luồng chân khí ám thanh sắYkTc dùng lộ tuyến cc kỳ quỷ dịY quấTGPn trên quyn phong, sau một khắzc, tiếng ưng gào vang, một con phi ưng dầvPan hiểbn lộ ra, lúc trước Nguyên Hoành Ưng đFYánh ra ưng trảvPao, hin tạSEHi toàn bộ Ma Ưng đzBu đEzOược hin hình, uy lc gia tăng không phảHFvi chỉb hai lầTTSn, ít nhấEzOt cũng ngoài năm lầNzn, khó trách hắxSn có đzHsiểHbm tin tưởng.

- Xem ngườHbi tránh thế nào...
Nguyên Hoành Ưng chưa kịEYap nói xong, thầkczn tình cứraSng đCKr, trong tầaDm mắGqt hắTGPn, ma ưng cuồng bạvEBo không gì sánh đbược chưa triểBn khai đOryược hai cánh đGqã bịS Dip TrầaDn một kiếm chém thành hai đBxEoạzHsn, hóa thành hư vô, kiếm quang chói mắTTSt che khuấBxEt tầEzOm nhìn, cái gì cũng không nhìn thấEzOy.

Bang!

Hộ thểEB chân khí bịaD nghin nát, Nguyên Hoành Ưng bắHFvn ra ngoài, thân thểKr đSEHp lên quang mạEBc thanh sắAac.

Một kiếm miểaDu sát!

 • Gửi lúc 16:51 Ngày 09/06/2014

  vandoc

  sao lau the ma van 1k3 the admin

 • Gửi lúc 21:31 Ngày 16/05/2014

  vandoc

  cmn con co vai chuong nua thi up lun de ad. lau vai~ cc

 • Gửi lúc 15:19 Ngày 13/05/2014

  truonggiang

  Đoi mãi mà amin mai ko dịch tiếp chờ đợi lâu thất vong quá

 • Gửi lúc 7:17 Ngày 09/05/2014

  babykenta.vo@fb

  Sao up Cham vay ad

 • Gửi lúc 13:19 Ngày 06/05/2014

  vandoc

  up típ đê!!