Trang chủ / Quân Sự / Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt / Chương 1 01 :Điểm Vi đấu Từ Hoàng

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 1 01 :Điểm Vi đấu Từ Hoàng
HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giảsn: TịNkEch MịXch Kiếm Khách


QuyểTSNn 2: Bát Bách Lưu KhấIiau khởi lang yên

Chương 101 :ĐiểKiim Vi đxifru T Hoàng


DịDRpch:B_Q_T

Nguồn: Sưu tầTSNm“Ai ui, mẹ ơi"

Trương Nhượng nhô lên khỏithành lầnhu, nhìn chung quanh một cái, bịYf cảSBonh trước mắXt làm cho sợ run lên vội nhắkAm mắrt rụt trở v, sắFrIc mt vốn hồng nhun trong khoảYsfnh khắaIc đDRpã trắrxhng bch ra. Đám hoạYsfn quan như Triu Trung, Hạxi UẩaIn và Trương Nhượng đQu là đxám nhát gan, nhấTSNt là Tống ĐiểIian càng bịYsf làm cho sợ đXến cứknng ngườsi, ngay cảYsf nói cũng không nên lờkAi .

Bọn hoạisn quan này bấist học vô thut, chỉIia lo lấJVJy lòng Hán Linh đnế, da va s cưng chiu của Hán Linh đthế ở trong triu tác oai tác quái, lúc giết hạkni ngườFxi khác ánh mắKiit cũng không nháy một cái nhưng hin tạnhi điBiến lúc gp nạNkEn, lp tứEwc mm như bún. Bọn họ chưa tng gp qua cảwnh tượng kinh khủng như thế. Hàng ngàn vạFxn cỗ thi thểty ngoài thành trong khoảiBinh khắpkHc hù dọa khiến bọn họ sợ mấsGt mt.

Ngay cảiBi quan quân tinh nhu nhấBtxt đthế quốc ĐiBii Hán cũng điBiu kết thúc như thế!

"Sao, làm sao bây giờBtx?" Tống ĐiểDRpn lắDRpp bắsnp hỏi: “Chúng mà kéo vào thành Lạxc Dương, ta… chúng ta chỉHK sợ cũng… cũng sẽ biến thành một cỗ thi thểRYn, ách…"

"Câm cái mồm chó của ngươi lạisi"

Túc Thạnhc không vui hét lên, cắJVJt đxiAt lờtyi của Tống Điểhxn. Trong các Thp thườisng thịBtx cũng chỉxi có Túc ThạVTkc còn có thểI min cưỡng bảVTko trì trấisn đTSNwnh, tay cầnhm bảicso kiếm điBisng nghiêm trên thành lâu. Dù sao hắaIn năm đTSNó đicsã tng truy đIiauổi Tào Tiết, tru sát lão ĐFrIi tướng quân Đu Vũ, hay tng gp qua một ít tràng din chiến tranh tàn khốc nên cũng không bịr mấBtxy ngàn cỗ thi thểkn ngoài thành nọ hù dọa.

"Đây chỉwđaIe dọa thôi, tc khấRRu càng làm như vy, lạfri càng nói rõ bọn họ sẽ không công thành, LạAc Dương sẽ vn bình yên.

Triu Trung quay lưng v phía ngoài thành, sắFrIc mt tái nhợt. Hàng ngàn thi thểw quan quân ngoài thành khiến hắHKn hoảTSNng sợ, run giọng nói: "Nhưng đXx tc khấknu cứFrI ung dung đsGi lạXi ngoài thành như vy cũng không phảIiai là chuyn hay. Nên nghĩnh bin pháp đSBoem bọn hung thầTTKn ác sát này đruổi đtyi, bằJVJng không, đkAang đNkEêm ngủ cũng bịn kinh sợ, không cách nào sống đBtxược".

Trương Nhượng hít vào một hơi, thấHKp giọng nói: "Đây là vn la gạhxt Hoàng thượng, nếu là đoQiDf Hoàng thượng biết đsGược toàn quân quân đRRội trung ương đfrã bịA tiêu dit, tc khấftRu nay đKiiã vây khốn thành LạpkHc Dương thì còn không biết có chuyn gì xảsy ra nữFxa. Nếu Hoàng thượng có …, ách, không biết làm sao bây giờhx?"

Túc ThạFxc cau mày nói: "Hay ra lnh cho Bảxo Hồng, Phùng Phương ( Tây Viên bát giáo úy) dn tân quân Tây Viên tấknn công đtyuổi tc khấsu đrxhi?"

Trương Nhượng bấaIt mãn nói: "Tân quân Tây Viên. Ngươi nhìn một đIám tân binh này, chỉJVJ sợ va thấkYFy đhxám tc khấknu hung thầhxn ác sát này, ngay cảRYn đAao cũng giơ không nổi, không cầQn ngườcni ta tới giết, chính mình đthã rối loạEwn trước."

Túc ThạRYnc đYfưa mắHKt nhìn lạsi. QuảRYn tht thấRYny sĩKii tốt canh giữnh ở thành trên lầXu đYsfu có vẻ sợ hãi, dù sao chỉiBiđpkHám tân binh mc dù lúc thao din cũng ra dáng lắrxhm nhưng nếu tht gp gỡ tc khấpkHu hung thầSBon ác sát, có lẽ là lp tứkYFc quay đxrxhu bỏ chạhxy.

Trương Nhượng thở dài, nói: "Hay thôi đBXi. Đng ở chỗ này chờr đnhợi nữiBia, quay lạEwi chỗ Hoàng thượng đIiai kẻo ngài không thấBXy chúng ta lạthi hỏi giờnh hãy nghĩI xem nên báo cáo lạRYni với Hoàng thượng thế nào, ài ~~ "

Ngoài thành, đSBoxi doanh của Mã Dược.

Bùi Nguyên Thiu thầQn sắFxc nghiêm trang nhìn Mã Dược nói: "Bá T. Làm như vy có phảnhi là có chút hơi quá hay không? Vạhxn nhấYsft quan quân trong thành bịRR dọa, cho là vô vọng cầfru sinh. Khi đKiió rấIiat có thểFx như chó cùng giứist du mà ngoan cườxng kháng c. Rốt cuộc, cứFx như vy nếu phảicsi công phá thành LạBtxc Dương, chúng ta cũng phảDRpi trảkn giá không nhỏ đDRpâu".

Công phá thành LạEwc Dương. Mã Dược bĩIu môi, khóe ming hin lên một tia cườEwi tà ác, ánh mắwt âm lãnh thảDRpn nhiên nhìn lướt ra ngoài ca doanh trạni. Nhìn thành LạNkEc Dương hùng vĩX xa xa qua hàng rào công s.

Quách Đồ thoáng nhìn Mã Dược một cái rồi nói với Bùi Nguyên Thiu: "Bùi đBtxAu lĩNkEnh. Coi như dân chúng bên trong thành như thú cùng muốn đránh, coi như quan quân bên trong thành đftRánh nhưng nhữtyng quan nhân, quý nhân cũng không muốn đFxánh, bởi vì như vy thứis nhấQt là rấknt có thểNkE có ngọc thạkYFch câu phầxn, hắisc hắIiac..."

Có tiếng bước chân nng n vang lên, nhân ảRRnh QuảXn Hợi trông như thiết tháp t ngoài trướng ngang nhiên tiến thng vào.

"Bá T, ta trở v."

"Ừ." Mã Dược gt đnhicsu, hỏi, "Có tin tứDRpc ba lộ đsnsni quân cầRYnn vương t HoằBXng Nông, Hà Đông, Hà Nội không?"

QuảFxn Hợi ngưng giọng nói: "Thưa Đxi thủ lĩFrInh, thái thú HoằXng Nông Trương Tểth, Thái Thú Hà Đông Dương Phụng dn theo hai ngàn quân đpkHã vào tới Thằcnng Trì. ĐAi tướng tiên phong T HoảIng suấknt lĩnhnh tám trăm quân đNkEã vào tới Tân An, DĩRR Đông. Thái Thú Hà Nội Vương Khuông suấxt lĩnhnh ba ngàn quân đpkHã qua bờFx nam sông Hoàng Hà vào tới Bình Âm. Hai lộ điDfXi quân cùng tiến vào, hai ngày sau có thểNkE hội sư dưới chân thành Lạicsc Dương".

Mã Dược ánh mắpkHt thoáng chốc giống như đknao, nhìn vào bảftRn đnồ, lãnh đKiiNkEm nói: "Quan quân trung ương đYfã bịhx tiêu dit, nếu có thểFx kích phá thêm ba lộ đxaIi quân cầsn vương HoằVTkng Nông, Hà Đông, Hà Nội, thế cục LạoQc Dương tấftRt nhiên la đxổ thêm dầAu, đFrIến lúc đEwó Thp thườJVJng thịIia muốn giấFrIu diếm sợ cũng không giấtyu diếm đnược. Chỉrxh cầRYnn Hán Linh đYsfế biết đrược vic này, hắkYFc hắDRpc… đXri thế có thểA thành!"

Quách Đđicsi tới tới trước mt Mã Dược thấYfp giọng nói: "ĐVTki điDfRYnu lĩTTKnh. Ba lộ đxKiii quân cầwn vương có chng bảRYny ngàn ngườri, có nên kích phá trước một lộ trong điBió không?"

Mã Dược thầhxn sắFrIc ngưng trọng gt đYfYsfu, trầSBom giọng nói: "Bùi Nguyên Thiu, Liêu Hóa nghe lnh!"

Bùi Nguyên Thiu, Liêu Hóa tiến lên trước một bước, dõng dạisc nói: "Có mt."
nguồn tunghoanh.com
"LĩRYnnh một ngàn quân, lưu thủ đFrIVTki doanh."

"Tuân mnh."

"Chu Thương nghe lnh."

Chu Thương cũng tiến lên trước một bước, trầxm giọng nói: "Có mt."

"Lp tứBXc chạBtxy đxiến Hổ Lao quan, lnh cho Cao Thun suấwt quân đBXến Lạknc Dương hội hợp. Hổ Lao quan đxã không cầkYFn thủ nữoQa!"

"Tuân mnh."

"À! ?"

Quách Đồ nghe vy ánh mắcnt chợt lóe, chợt như có đRYniu ngộ ra gt đJVJJVJu.

"Quảsn Hợi."

QuảDRpn Hợi t trong trướng chạKiiy ra, lạaInh lùng nói: “Có mt"

Mã Dược lãnh đnhcnm nói: "Khẩxin cấhxp đwiểrxhm một ngàn tinh kỵ, theo bổn đicscni đknftRu lĩRRnh đIánh vào Tân An, ThằftRng Trì, kích phá lưỡng đFxYsfo vin quân của Trương TểQ, Dương Phụng!"

"Tuân lnh."

"HứRRa Ch."

Hổ si hét lớn một tiếng, cũng tiến lên một bước, đNkEYfng nghiêm sau Bùi Nguyên Thiu, QuảYfn Hợi dõng dạRRc nói: "Có mt."

"SuấkAt lĩTSNnh một trăm trọng giáp thiết kỵ làm tiên phong, đnhi trước mở đkYFườfrng!"

"Tuân lnh!"

ChỉTSN chốc lát sau lúc, trong quân doanh tc khấsu tiếng còi lnh liên tục cấiBit lên. Một đsội tiếp một đnhội kỵ binh lưu khấxu theo đJVJkYFu lĩpkHnh ra khỏi doanh trạcni. Binh s mc phi giáp, lắXp yên nga, rút mã đDRpao ra khỏi vỏ, đTSNút đTSNYsfu thương vào bao, quân doanh vốn yên tĩDRpnh chỉEw một thoáng sau đcnã ầnhm tiếng nga hí ngườNkEi kêu, một mảoQnh bốc lên.

Giảkn Hủ t trong doanh trướng thò na cái đEwTSNu ra, thấXy kỵ binh lưu khấftRu hùng dũng mãnh lit xuấkAt doanh như thủy triu thì không khỏi va sợ va nghi hoc, khẩBXn trương quay vào trướng hỏi Lưu Nghiên: "Lưu tiểaIu thư, đFxEwi quân của Mã đoQTSNi đYsfSBou lĩsGnh sao lạIi xuấRRt đrxhộng toàn bộ như vy, chng lẽ không sợ quan quân thành Lạxc Dương tha dịrxhp tới tấIian công ư?"

“Sẽ không đknâu." Lưu Nghiên cườQi nhạIt, đJVJáp, "Mã Dược nói, quan quân thành LạYsfc Dương sớm đYsfã bịBX hù dọa vỡ mt, bọn họ không dám ra khỏi thành tp kích đAâu .

"Ách "

Giảcn Hủ hít tht sâu một hơi, không khỏi nhíu cht màylạsi.

"Nói nữfra, nếu như quan quân trong thành có ra khỏi thành tp kích doanh trạicsi thì cũng không sợ."

"Ồ?"

GiảiDf Hủ nghe vy thì thầxn sắwc chấTTKn đYsfộng.

Lưu Nghiên cườIiai nhạpkHt nói: "Bởi vì đTTKkAi doanh còn có đxiHKu lĩSBonh Liêu Hóa và một ngàn tinh binh trấxn thủ. Na tháng trước ở Trườsng xã đfránh một trn, Liêu Hóa đBXIiau lĩYsfnh tng suấSBot lĩthnh bốn ngàn tàn binh, ngạoQnh chiến ngăn trở tam lộ quan quân tinh nhu của Chu TuyểkAn, Hoàng Phủ Tung, Tào Tháo mãnh công hai ngày. Một ngàn tinh binh này đRYnu là lão binh ác chiến còn sống, nào có sợ tân binh Tây Viên chưa tng ra chiến trườisng của thành Lạxc Dương?"

"Cái này".

GiảsG Hủ đcnưa tay vuốt chòm râu, im lng.

...

Phía tây cách Lạxc Dương năm mươi dm, trên quan đYsfkYFo quang đsnãng có một đnhội quan quân áo giáp uy nghiêm. Đây chính là Hoằfrng Nông Thái Thú Trương TểRYn, Hà Đông Thái Thú Dương Phụng tiếp lnh thiên t không dám chm tr, đAiu tinh binh trong qun đRYnến cầiDfn vương. Hai đYfso đSBoEwi quân đkYFến ThiểIm Huyn thì hợp lạFxi, thng tiến ThằiDfng Trì, Tân An, đthi một mạftRch đfrến thắsGng Lạsnc Dương.

"Báo".

Một con thám mã t tin phương khẩAn cấsp chạEwy đnhến, trên quan đsDRpo bụi mù cuồn cuộn. Dương Phụng đYfang giục nga chm rãi đAi thảnhn nhiên giơ tay phảaIi lên cao, tên quan quân truyn lnh đisi sau hắTSNn vội chạDRpy v phía sau. Hiu lnh dng quân vang lên thê lương.

"Dng lạkni, toàn quân ngng tiến"

ĐFrIi quân đnhang hành quân đrxhột nhiên dng lạiDfi, bốn ngàn tướng sĩBX đTTKfrng nghiêm trên quan đEwnho, tạxo thành một mảJVJnh đxen đRRc, hoàn toàn không có một tiếng đcnộng, không khí đtyọng lạpkHi thành một mảxinh rng thương biểBtxn kích.

"Báo".

"Bẩism điDfKiii nhân, phía trước phát hin đsEwi đthội kỵ quân của tc khấsu!"

Dương Phụng cùng Trương TểFx bên cạnnh liếc nhìn nhau một cái, ngưng giọng hỏi: "Có bao nhiêu nhân mã?"

"Chng hơn một ngàn quân kỵ!"

"Hơn một ngàn quân kỵ!" Dương Phụng thầRRn sắxc thoáng chốc trở nên ngưng trọng, ánh mắhxt nhìn Hoằnhng Nông Thái Thú Trương TểRR bên cạKiinh, hỏi: "Trương đrsni nhân, ý ngươi như thế nào?"

Trương Tểr cùng Dương Phụng giống nhau đxu xuấHKt thân t quân ngũ, cũng tng thuộc biên chế quan quân Lương Châu, biết rõ lợi thế của quân kỵ tấDRpn công trên bình nguyên mà bấnt lợi cho quân phòng ng, nên trầDRpm giọng nói: "Kỵ binh hành đftRộng nhanh chóng, tới lui như gió, chi bằAng tìm nơi hiểrm yếu đxics cố thủ, nếu tc khấIu công tới, khiến chúng mấist đoQi lợi thế chiến mã, phá gic d như trở bàn tay."

Dương Phụng nhìn hai bên tảx hữrxhu phát giác bên trái có một tòa núi nhỏ, ngó thấxiy một bên quan đXiDfo thế bằisng phng. Ba mt khác cao chót vót khó đsGi, bấxt lợi cho kỵ binh tấsnn công, bèn nhìn Trương Tểth nói: "Không bằisng lên núi cố thủ?"

Trương TểkA nói: "Dương đIiaNkEi nhân nói hợp ý ta".

Dương, Trương hai đYfxo quân điBiội va mới vữXng chân trên ngọn núi nhỏ, phía trước đnã vang lên một trn tiếng còi dài vang ra rấBXt xa. Một mây đsnen dày đNkEc bay trên không trung, che mờRR cảcn ánh mt trờaIi, thiên đpkHRYna trong khoảisnh khắtyc trở nên âm u, sát khí thê lương thoáng cái đftRã tràn ngp vô tn nơi hoang dã.

Dương Phụng đRRicsng nghiêm trên đrsnnh núi, tay che mắrxht ngắBtxm chân trờKiii phía đrông, đthôi mắYsft mịnh mịDRp thảsnn nhiên mở ra, trong hai con ngươi đxen nhánh toát ra hai đxoQo lãnh dim sắrxhc bén, nhìn Trương Tểnh bên cạEwnh nói: "Trương đTSNkAi nhân, tc khấVTku tới rồi "

"Ừ! ?"

Trương Tểxi thầnn sắnhc khẽ đFxộng, quay đaIFxu v phía chân trờicsi đhxFxng đpkHông nhìn lạisi, cảEw vùng sơn cước vô tn kéo dài đEwến tn chân núi. Trên vùng đisSBot hoang dã đIAy một màu xanh lục, ở nơi rấxt xa căng mắnht khó khăn lắJVJm mới nhìn thấSBoy có một đisKiio hắVTkc tuyến nhàn nhạYsft đRYnang hướng tới bên này chm rãi chuyểTTKn đXộng, chỉrxh trong vài nhịTTKp hô hấisp đfrkno hắSBoc tuyến nọ điDfã to lên rấxt nhiu và cũng hướng v hai cánh kéo dài ra.

Dương Phụng ánh mắIiat lạicsnh lẽo, trầrxhm giọng nói: "T HoảJVJng đnâu ?"

"Có mạIt tướng!"

Một viên võ tướng hét lớn, hiên ngang bước ra, đTSNcnng nghiêm trước mt Dương Phụng. Chỉw thấrxhy một thân thân cao tám thước, lưng hùm vai gấthu. mc cẩIm bào, thp phầsn uy vũ!

Dương Phụng trầiDfm giọng nói: "Bày trn, chuẩIn bịx nghênh đftRAch!"

"Tuân lnh!"

T HoảKiing hiên ngang ôm quyn vái chào, xoay ngườkYFi đoQi luôn.

"Ngang ngang "

"Ô ô "

Tiếng còi lnh thoáng chốc cấaIt lên, điDfược nghe còi lnh, quan quân trên núi bắoQt đDRpYfu nhanh chóng kết trn, trọng binh đFxem trọng xa đYfRRy lên sườrxhn núi, quay lạxii đaIiDfu đicsuôi tương liên, khó khăn lắDRpm mới kết thành thành lũy tạicsm thờsni. Quan quân bộ tốt đftRHKng sau thành lũy tạFxm va lp xong, kết thành bộ binh trn nghiêm cẩBtxn, đicsem trườXng thương sắhxc bén xuyên qua khe hở giữxa các xe lộ ra, tạHKo thành một bứknc tườwng kiên cố.

Sau trn đNkEBXa trườAng thương là một loạsnt đnao thun thủ cầism đIiBii thun mc trọng giáp, phía sau cùng là đicsám cung tin thủ ánh mắBtxt lạEwnh lùng.

Quan quân trên núi va mới nhóm trn xong, đcnsno hắiDfc tuyến phía xa xa mới còn nhìn thấthy nhàn nhạnht, trong khoảQnh khắcnc đDRpã phân tán thành một đaIội thiết kỵ đSBoiên cuồng chạkny đBtxến. Vó nga cuồng loạwn vô tình nn lên mt đfrwt đAkAy màu xanh, cỏ nát bắnn tung tóe, mưa bay đsnXy trờisi, bờiBim chiến mã phiêu đsGãng theo gió ta như một trn ba đTSNào (sóng lớn), mãnh lit mênh mông cuồn cuộn mà tiến.

Con ngươi T HoảFxng thoáng chốc co rút lạxii, gắIt gao nhìn kỵ trn tc khấnhu trước mt chằaIm chằTSNm, nhấftRt là cây huyết sắxic đKiiiBii kỳ đHKang đftRón gió bay phầAn pht.

...

Trên quan đkYFTTKo t Lương Huyn v Lạnhc Dương. Bốn cỗ xe nga hoa l đoQang chm rãi di chuyểYsfn, trên xe nga nạIm vàng khảwm ngân, lấicsy ngọc thạiBich làm trang sứFrIc. Trên xe điDfiêu khắAc đAồ văn thảVTki phượng tườkAng thụy. Bạxt căng bốn đpkHu là màu vàng sáng. Theo lut Đsni hán, chỉX có con cháu hoàng thấQt mới có thểics s dụng quy cách xe như thế.

CảSBo đxoàn xe và nga thong dong đaIi.

Hơn mườtyi tên Kim ngô v ngẩBXng đhxicsu ưỡn ngc, thân mc phi phong (áo khoác) màu vàng đcni hai bên xe bảso v. Trên mũ giáp có đrính một chùm tua đthỏ phấnp phới, rấcnt là uy vũ.

Trong xe nga đwột nhiên vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Hai ngón tay ta hai viên ngọc nhẹ nhành thò ra vén một góc màn xe ra. Tên thống lĩknnh Kim ngô v điDfi theo không nhịYsfn đYsfược khẽ liếc mắxt một cái, một bóng ngườpkHi xinh đTSNẹp mm mạFrIi, má lúm đhxồng tin yêu kiu thoáng chốc hin lên. Trái tim viên Kim ngộ v nhảaIy lên kịnhch lit, sau khi sng sốt chốc lát thì nhanh chóng rờsi ánh mắAt giục nga tránh ra, không dám nhìn thêm cái nữTSNa.

"Hi hi ~ "

Trong xe nga vang lên một tiếng cườIiai duyên thanh thúy. Mép rèm xe lạBXi rơi xuống.

"ĐsGi nhân, trên núi phía trước có ngườcni ."

Một thanh âm cảiBinh giác đnhột nhiên vang lên khiến tên Thống lĩcnnh Kim Ngô V, hắpkHn hít tht sâu một hơi, cố gắsng ép trái tim đRRang nhảiDfy loạkAn xuống, ngẩisng đHKNkEu nhìn lạIi. Phía trước khoảsng ngàn bước có một tòa núi nhỏ, trên núi có một kỵ sĩkA đsRYnng đtyó như quỷ mịrxh, ta như một đFrIYsfu ác lang nguy hiểKiim, cảaI ngườtyi lóe ra khí tứicsc âm lãnh. Ta hồ là biết đYfược đIiaã bịRYn phát hin, tên kỵ sĩVTk kia chợt lóe lên đRYnã ẩiBin vào sau lưng núi biến mấnt không thấsny nữBXa.

"ĐEwi nhân, có phảiDfi mã tc hay không?"

Thống lĩftRnh Kim Ngô V khẽ nhíu mày, lạTTKnh lùng nói: "Nơi đKiiây cách Lạsc Dương không đYsfthy trăm dm, là kinh kỳ dưới chân thiên t, sao lạiBii có mã tc xuấXt hin? Ngườxi chớ điBia nghi. Đoàn xe tiếp tục đIiai tới, trờFxi đknã tối rồi, cầaIn phảFxi chạsGy v LạTTKc Dương ngay, nếu như làm ảknnh hưởng đcnến hành trình của Công chúa, thì ai chịxiu trách nhim!"

"Tuân lnh!"

...

Phía tây Lạhxc Dương năm mươi dm.

"Hu ~ "

Mã Dược nhẹ nhàng dng chiến mã lạEwi, cánh tay phảQi thảisn nhiên giơ lên cao, ĐiểHKn Vi đKiii sát theo sau, trong tay cầiDfm cây huyết sắJVJc đisaIi kỳ nọ hướng lên không trung nng n phấhxt một cái. Tiếng còi lnh thê lương trầnhm thấcnp thoáng chốc hướng tiêu cấQt lên, kỵ binh lưu khấiDfu đDRpang mãnh lit chạcny phía trước rối rít chạYsfy chm lạBXi đBXồng thờYsfi chm rãi triểTTKn khai tảIn ra hai cánh, rốt cục dàn trn trước tòa núi nhỏ tầwm một mũi tên.

Trên tòa núi nhỏ, mấisy trăm cái chiến xa nng bày ngang sườnhn núi, tạkno thành một chướng ngạri khiến kỵ binh khó có thểx vượt qua. GiữiBia mỗi hai cái chiến xa có cha lạkni chỗ cho bộ binh ra vào, giữJVJa các khe hở lộ ra trườisng thương sắthc bén rm rạRYnp, tạiso thành khu rng thương đkYFsGy khí tứaIc t vong.

Sau thế trn trọng xa thấDRpp thoáng bóng tinh kỳ, thương kích như rng, một đtyội quan quân uy nghiêm đTSNiBing đSBoen đrc.

ThấKiiy quân trn của quan quân sâm nghiêm như thế, Mã Dược khẽ nhíu mày, trong con ngươi thoáng xẹt qua một tia băng hàn. Nhìn đaIội quan quân kia có chút không đftRơn giảpkHn.

"Ngang ~~ "

"Ô ~~ "

Trên núi đsnột nhiên có tiếng còi hiu trỗi lên, một số trọng xa đhxược dờBXi đtyi tạiBio thành một con đxiườicsng, một viên trẻ tướng trẻ mt như bạnch ngọc, đxkAnh đBXJVJu đIội t kim trùng thiên quan, tay cầTSNm một cây lạxn ngân thương xông thng xuống chân núi hung hăng git dây cương thắiDfng nga, chiến mã nhấFxt thờkYFi hí dài một tiếng cảFx ngườsi dng lên, có ý thịIia uy.

Trong quan quân nhấSBot thờicsi vang lên tiếng ủng hộ đEwiếc tai nhứtyc óc.

"Tây lương Trương Tú ở chỗ này, nghịpkHch tc Mã Dược mau tới nhn chết!"

QuảftRng Hợi thốt nhiên gin dữkA, cầsm Lưu tinh chùy trong tay vung lên, hướng Mã Dược nói: "Bá T, đYfVTk ta đkAi giết ngườfri này ."

Mã Dược gt đFxoQu, Quảrng Hợi thoáng chốc ánh mắQt nổi lên hung l, hai chân hung hăng huých vào bụng ngữsna, tuấQn mã đrNkEt Tây Vc ngẩVTkng đoQIiau hí dài một tiếng, bốn vó vung lên cao.

"Cáp ~ "

"Hàng xích ~ "

"Hô phốc ~ "

Trong tiếng thở dốc trầiBim trọng, cánh mũi chiến mã thở php phồng.

"Cáp ~ "

"Hô lỗ lỗ ~ "

Trong tiếng thở thô trọng, thiết đDRp lướt qua, hấTTKt tung bùn và cỏ nát, tốc đhxộ cc nhanh khiến cho bờsnm chiến mã bay lên phầpkHn pht, trông giống như hùng sư.

"Cáp ~ "

"Toa ~ "

Quảhxng Hợi hét lớn một tiếng, thiết tí huy vũ, nắthm chắQc Lưu tinh chùy trong tay thảNkEn nhiên vung lên. Hàn mang màu đsnen lóe lên, Lưu tinh chùy trầnhm trọng lấRYny QuảIng Hợi làm trung tâm gào thét, thiết chùy sắEwc bén rít lên xé rách không khí. Lưu tinh chùy phát ra trn trn tiếng rít chói tai, không khí chung quanh cũng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng.

"Cáp ~ "

ThấIiay thanh thế của Quảicsng Hợi khiếp ngườkYFi như thế. Trương Tú không sợ hãi, vung thương lên nghênh tiếp, trong khoảIianh khắsGc đBtxó hai chiến mã cũng vọt qua nhau.

"Hô ~ "

"Đương"

Trong khoảiBinh khắwc đrxhin quang hỏa thạhxch hai con chiến mã đBXã vọt qua cạYfnh nhau, QuảFxng Hợi giục nga lao ra hơn mườEwi bước khó khăn lắiDfm mới kìm đHKược cương, quay đwTSNu lạwi chỉA thấxy Trương Tú đTSNang ôm ngân thương thua chạXy lên núi. Tuy mới chỉI giao đoQRYni một hip nhưng Trương Tú đthã bịkn Quảrxhng Hợi một chùy vô cùng bén nhọn đicsánh vỡ hổ khẩAu (cổ tay), buồn bc thấoQy không điBisGch lạTTKi chịSBou thua chạcny quay v.

"Thấhxt phu muốn chạJVJy ư. Lưu lạxii tính mnh cho ta "

QuảEwng Hợi không d dang buông tha , hét lớn một tiếng, giục nga vội đFxuổi theo.

"Tc khấcnu đJVJng vội càn rỡ, có mỗ tới!"

QuảIng Hợi đsang giục nga đruổi theo bỗng nghe trên núi vang lên một tiếng hét như sấBtxm, khiến cho màng nhĩn rung lên đxau nhói. QuảiBing Hợi ánh mắcnt nhấEwt thờiBii ngưng trọng kìm nga cảA kinh ngẩYfng đoQxu nhìn lên. Một viên ĐYfi tướng t trên đSBoang phi nhanh xuống. Thiết đx vút lên, nga hí ngườIi rống, phủ nhn sắYfc bén phá không chém thng vào mt QuảYfng Hợi.

Quảicsng Hợi vội vàng cúi đrru, khó khăn lắiDfm mới né đxiược, dng nga quay đoQpkHu lạiDfi lạBXnh lùng nói: "NgườYfi là ai?"

"Mỗ là Hà Đông T HoảDRpng. "

Nói đIoạiDfn T Hoảrxhng lin giục nga lao tới, hàn quang lóe ra. Trong tay cầicsm khai sơn đoQIi phủ toàn lc chém tới.

"Nha hống ~ "

QuảEwng Hợi hét to một tiếng, Lưu tinh chùy vung lên đknánh tới, T HoảftRng vung Khai sơn phủ lên, bóng phủ màu đEwen cùng ánh bạDRpc chói mắEwt của chùy thoáng chốc hòa vào một chỗ. Tia la văng tóe ra khắaIp nơi, tiếng kim thiết va chạkYFm kịAch lit thoáng chốc vang lên không ngng. Khai sơn phủ của T HoảQng bịkn chn lạiDfi nhưng Lưu tinh chùy trong tay QuảKiing Hợi bắxn ngược trở v với tốc đTTKộ càng thêm kinh khủng, thm chí khiến cảA ngườsGi Quảhxng Hợi t trên lưng nga bịis hấHKt bắRYnn ra, bay trên không trung mấEwy trượng rồi mới "bộp" một tiếng, té rớt trên mt điBiEwt.

Quảfrng Hợi mt mũi đthJVJy bụi lồm cồm bò dy, bên tai chợt vang lên tiếng vó nga kịhxch lit, cảIia kinh quay đNkEisu thì thấxiy T Hoảnhng đaIã giục nga giết tới. Khai sơn phủ nng n rít gió lạDRpnh như băng trảcnm xuống.

"Ngao ~~ "

QuảRYnng Hợi tru lên như sói một tiếng, thân hình như thiết tháp đXột nhiên đHKSBong bt dy. Hai chân cườHKng tráng dùng sứnhc đSBoSBoy một cái, cảkYF ngườAi giống như con đTSNsni xà dán mt xuống đKiiknt trườcnn đwi mấVTky trượng, khó khăn lắFxm mới tránh khỏi. Nhưng cũng không đTSNợi cho hắnhn bò dy, T HoảAng lạJVJi giục nga lao tới, muốn lấrxhy tánh mạDRpng QuảIiang Hợi.

"Sa ~ "

Khai sơn phủ của T HoảNkEng lạKiii trảpkHm xuống, chém thng vào gáy QuảFxng Hợi. QuảiBing Hợi tránh cũng không thểEw tránh đfrược lin tru lên như sói một tiếng. hoành thân đrem xích sắiBit che trên đBtxrnh đicsftRu, ý muốn ngạxnh tiếp một phủ có thểx khai sơn phá thạsGch của T HoảIiang! Con ngươi của T HoảBtxng thoáng chốc lạXnh lẽo, khóe ming khẽ lộ ra một tia cườFrIi lạYsfnh như băng, tht là châu chấicsu đSBoá xe, có thểBtx nói là t chuốc lấVTky dit vong.

"Hưu ~ "

Khai sơn phủ trầEwm trọng sắYfp bổ trúng ót Quảwng Hợi thì bên tai T HoảsGng đBtxột nhiên vang lên một tiếng rít gió khá lớn, hình như có tiếng tên bắFxn nhanh tới!

"Ừ! ?"

T Hoảxing đknột nhiên quay đXBtxu nhìn lạiDfi, chỉRR thấfry một đTSNxo huyết sắrc tàn ảoQnh đxẹp mắIt bắYfn nhanh tới, thanh thế mãnh lit, hàn mang chói mắftRt, sát ý lóe ra lạFrInh như băng đsâm thng vào vùng bụng yếu hạNkEi của T HoảDRpng! Nếu hắfrn cứftR một búa chém vỡ đBXicsu QuảVTkng Hợi thì T Hoảisng cũng khó tránh đFxược bịQ lợi mâu xuyên thân!

"Hây ~ "

T HoảIiang bắkYFt buộc phảFrIi thu một búa đnhang bổ v phía QuảkYFng Hợi đpkHón lấRRy đftRNkEo huyết sắwc tàn ảicsnh đRRang bắsGn nhanh tới.

"Hảx "

T HoảsGng cảkAm thấTTKy hổ khẩrxhu chợt tê rầEwn, đKiioQo huyết sắDRpc tàn ảiBinh bắYfn nhanh tới chợt hin rõ, trong khoảVTknh khắQc trước mắtht huyết sắkYFc tràn ngp, chính là cây huyết sắFxc đkAXi kỳ nọ! Con ngươi T HoảRYnng thoáng chốc co rút lạDRpi, cách xa như thế mà có thểsG đDRpem đknkYFi kỳ nng n như thế làm ám khí đxánh tới, cái này phảiBii cầiBin sứEwc mạknnh đYfáng sợ như thế nào?

"Oa nha nha, Lão T Điểisn Vi cũng tới đsây".

Một tiếng hét như sấknm truyn đhxến, T HoảBtxng thắnng nga quay đxiFxu lạaIi, chỉx thấBtxy một con chiến mã t trong trn doanh tc khấsGu chạsGy ra. Trên lưng nga là một đfrsi hán ngạsno ngh, tướng mạrxho giống như l quỷ, trên ngườicsi quấQn vảIi thô, chỉrxh đfrn lộ ra cánh tay, phía trên gân xanh nổi cuồn cuộn, tay cầFxm hai cây đTSNcni thiết kích vung lên, xuấJVJt ra quang mang màu đpkHen, thoáng nhìn trông như hai cái càng của c hạnht (bò cạsp)!

"Cáp ~ "

T Hoảhxng hét lớn một tiếng giục nga đXón đkAánh, ở trong con ngươi sát cơ vô tn thiêu đwốt, du khí của đRYnSBoch nhân đFrIang còn sắYsfc bén, phảQi trảkAm ĐFxi tướng trước trn tin đsGis hạYf khí thế đisối phương!

...

"Ô ô "

Tiếng còi hiu trên sườSBon núi vang lên liên tiếp, Thống lĩYsfnh Kim Ngô V thầrn sắiDfc lạFrInh lẽo rút bảiBio kiếm, giục nga tiến lên phía trước, lạkAnh lùng nói: "Bày trn bảaIo v Công Chúa".

Hơn mườFrIi tên Kim Ngô V và hơn trăm tên qun quốc binh đIiai theo hộ tống lp tứoQc nhóm thành phòng ng trn hình tròn, đrem xe nga hào hoa bao bọc ở giữHKa. xem chương mới tạBtxi tunghoanh(.)com

"Cách đknrxht điBikYFt "

Tiếng vó nga rộn rã t sườSBon núi bên trái vang lên, thoáng chốc hấEwp dn s chú ý của tấoQt cảnh quan quân, mọi ngườfri đVTkưa mắBXt nhìn lạnhi, chỉsG thấthy một con chiến mã như quỷ mịYf t sườnn núi phía sau xông ra. Trông ta như một con ác lang âm hiểXm, đtyAng nghiêm trên sườQn núi dùng ánh mắiBit âm lãnh điBiánh giá xe nga và quan quân hộ v trên quan đJVJNkEo.

Lúc này sát khí chợt lan ra bao trùm thiên đpkHQa .

"Cách điBiftRt đnhrxht "

Tiếng vó nga dồn dp lạYfi vang lên, lạDRpi có ba kỵ s t sườHKn núi phía sau xông ra, tụ tp ở phía sau tên kỵ sĩX kia, ngay sau đFrIó lạFxi có sáu kỵ sĩYsf, mườIi tám kỵ sĩx rồi hơn trăm kỵ sĩty t phía bên phảxi, phía trước, phía sau, vô số kỵ binh ta như u linh t bốn phương tám hướng xông ra. Đem xe nga và quan quân hộ v vây ở giữDRpa.

Trúng mai phục !

Thống lĩSBonh Kim Ngô V ánh mắsnt lạVTknh như băng. Không nghĩQ tới giữNkEa chốn kinh kỳ, dưới chân thiên t lạri tht s có mã tc xuấRRt hin. CầAn phảRYni đAem chuyn này bẩAm báo với Ti đFrIãi giáo úy Viên Thiu đRYnEwi nhân! Đáng thương cho viên Thống lĩJVJnh Kim Ngô V, tháng trước phụng mnh Hán Linh đhxế đxi Kinh Châu đFxón Ích Dương Công Chúa Lưu Minh hồi kinh thăm cha mẹ nên hoàn toàn không biết sau khi hắisn rờsi, Lạsc Dương đcnã sớm xảrxhy ra thay đIổi ngấcnt trờoQi.

TấQm rèm xe nga lạxii đRYnược vén lên, Ích Dương Công Chúa Lưu Minh tóc đIen như mun, da trắnhng như tuyết nhô ra, giương đkYFôi mắNkEt đsẹp ngưng thầkYFn nhìn vóc ngườxi khôi vĩEw của Thống lĩHKnh Kim Ngô V trước xe nga, cấkYFt giọng thanh thúy hỏi: "Lý Tướng quân, xảkny ra chuyn gì sao?"

Thống lĩHKnh Kim Ngô V hít sâu một hơi khẩsu khí trầxm giọng nói: "Công Chúa đQin hạX, chúng ta sợ là gp phin phứftRc!"

"Hô lỗ lỗ ~~ "

"Hí lut lut ~~ "

Sau hai hip, ĐiểkAn Vi, T Hoảxng vốn điBiu giết ngườoQi thành tính, buông thảhx tính tình, phóng tâm chiến đQoQu cùng nhau. Hai con chiến mã di chuyểYfn thành vòng, đpkHIiai phủ hàn dim cùng thiết kích u mang bay múa, tới lui liên hồi, quan quân trên núi và tc binh dưới chân núi đnhu ngng thở, nhìn ngây dạDRpi .
```~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đang"

Thiết kích bên tay trái ĐiểJVJn Vi phi trảcnm tới hung hăng đicsánh lên lưng chiếc khai sơn phủ T Hoảxng đTSNeo trên lưng. Hỏa la bắnhn tung tóe, khai sơn phủ của T Hoảhxng trong khoảicsnh khắpkHc bịkn đnhxy ra. Không môn trước ngc mở rộng, trong khoảisng khắTSNc đsó thiết kích trong tay phảRRi ĐiểpkHn Vi như mang theo hắYfc dim tà bắTTKn thng tới ngc T HoảXng.

T HoảkAng sợ đQến vỡ mt hung hăng thắwng cương nga, vội rút ngay thiết thai cung đftReo bên hông ra hung hăng đaIp tới đXicsi thiết kích đKiiang tà tà bay tới.

"Phốc"

"Rắxic rắicsc "

Thiết thai cung gãy lìa, đoQRYni thiết kích dư thế vn còn, sau khi cht đnhJVJt thiết thai cung của T HoảaIng thì vn tiếp tục lạsnnh như băng xẹt qua ngc T HoảHKng. T HoảJVJng chỉaI cảFrIm thấYsfy ngc mát lạxnh, cảkn kinh cúi đHKxu, chỉis thấwy dây lng bên hông gãy lìa, thiết giáp trên ngườQi cũng bịTTK cắist đnwt tng mảVTknh, ngay cảI quầYfn áo trong ngườFxi cũng bịI mũi kích sắftRc bén xé rách.

"Giá "

T Hoảknng không dám tái chiến, giục nga chạYfy đJVJi.

"T t hẵIiang đaIi, tiếp lão t một kích nữwa".

Điểhxn Vi không tha vung điDfxii thiết kích đXuổi theo không thôi, khó khăn lắiBim mới đnuổi theo tới dưới chân núi, mắsGt thấNkEy chuẩsGn bịRR đkYFuổi kịkYFp, đsGang muốn nhấBtxt kích kết quảrxh tánh mạHKng T Hoảhxng thì trên núi có tiếng hiu lnh vang lên, cung tên bắTTKn xuống như mưa rơi, ĐiểNkEn Vi vội vung song kích gạxt tên, muốn đknuổi theo tiếp thì T Hoảknng đSBoã sớm quay v trên núi.

Điểsn Vi bấYft đicsYsfc dĩI, đHKành v trn.

"Hô ~ "

Mã Dược âm lãnh nhìn quan quân trên núi một cái, vung tay lên, trầcnm giọng nói: "Rút lui, quay v LạVTkc Dương ~ "

Quan quân bằRYnng vào đcnra lợi tạAo thành kiến trúc phòng ng chắXc chắknn. Chiến ky đxã mấcnt đkni ưu thế, Tám trăm lưu khấcnu một khi mấxt đIiai lợi thế của kỵ binh, ưu thế v binh lc của quan quân lin hin ra rõ ràng, nếu tùy tin phát khởi cườthng công, khó tránh khỏi bịsn chiết kích trầknm sa (thấhxt bạDRpi toàn din)!

"Ô ô ô ~~ "

Tiếng còi hiu trầfrm thấisp thê lương vang lên, thiết kỵ lưu khấftRu đQang đIxng như rng chợt gào thét mà đicsi. Chỉics trong chốc lát công phu đsGã biến mấiDft khỏi tầJVJm nhìn của quan quân, chỉn còn nghe thấRYny tiếng vó nga sắSBot long long vang trong tai quan quân mãi không thôi.

"Hô ~ "

T Hoảxng đsnến lúc này mới thở phào một cái.

Dương Phụng ân cầRYnn nhìn T HoảYsfng, trầiBim giọng hỏi: "Công Minh, có vic gì hay không?"

T HoảEwng đsnYsfng dy chắIp tay nghiêm mt nói: "Đa tạNkE đEwIiai nhân quan tâm. Mạrxht tướng không sao".

Trương TểNkE thấYsfy thanh thế của Tám trăm lưu khấRYnu như thế thì trong bụng đJVJã có ý muốn lui binh. HắKiin th dò xét hỏi Dương Phụng: "Dương đTTKtyi nhân, sĩkn khí quân Mã Dược đtyang thịaInh, quân ta khó có thểYsf ngăn cảRYnn, thủ hạYf của hắoQn lạiDfi dũng mãnh, không ngườpkHi nào đNkEBtxch lạsi, vội vàng cũng khó thành vic, chi bằsng dn quân quay v?"

Dương Phụng cau mày không vui nói: "Trương điDfTSNi nhân sao lạTSNi nói lờAi ấBtxy? Ta và ngươi đYsfu là thầpkHn t Đnhi Hán. Ăn lộc vua thì phảEwi làm vic cho vua. Hôm nay thiên t gp nạrxhn, há có thểth bó tay bàng quan ? Làm thân thầIian t sao có thểkYF như vy đpkHược, sau này ông đYfng nhắNkEc lạIi chuyn này nữYfa."

Trương TểJVJ thầicsn sắRYnc khó x min cưỡng cườftRi nói: "Nói đQùa, đsây chỉI là nói đxùa thôi, Dương đHKpkHi nhân chớ cho là tht"

...

"Giết ~ "

"Ngao ô ~~ "

Bùi Nguyên Thiu hét lớn một tiếng, trườpkHng đRRao trong tay chỉrxh v phía trước, giống như bầIy sói chờx đFxợi con mồi. Khinh kỵ của lưu khấYsfu ở trên sườcnn núi thoáng chốc gào thét xông xuống, tiếng vó sắTSNt cuồng loạxn đftRNkEp lên mt đwtht khô ráo, cuốn lên bụi đcnIt cuồn cuộn, bụi đcnrt bay đtyicsy trờsi, khinh kỵ lưu khấsGu t bốn phương tám hướng nhằHKm quan quân trên quan đEwBtxo cuốn tới.