Trang chủ / Quân Sự / Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt / Chương 1 01 :Điểm Vi đấu Từ Hoàng

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 1 01 :Điểm Vi đấu Từ Hoàng
HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giảh: TịWDch MịfUch Kiếm Khách


QuyểfUn 2: Bát Bách Lưu KhấWDu khởi lang yên

Chương 101 :ĐiểYm Vi đFnlakfu T Hoàng


DịGch:B_Q_T

Nguồn: Sưu tầLm“Ai ui, mẹ ơi"

Trương Nhượng nhô lên khỏithành lầwu, nhìn chung quanh một cái, bịkB cảDlUnh trước mắYt làm cho sợ run lên vội nhắRYDm mắht rụt trở v, sắlTc mt vốn hồng nhun trong khoảSLrnh khắOc đuqkã trắSLrng bch ra. Đám hoạQLn quan như Triu Trung, HạWD UẩDlUn và Trương Nhượng đWDu là đnám nhát gan, nhấnYt là Tống ĐiểEyn càng bịqy làm cho sợ đWDến cứttng ngườfUi, ngay cảFnl nói cũng không nên lờOUfi .

Bọn hoạNn quan này bấWDt học vô thut, chỉRYD lo lấZOZy lòng Hán Linh đGế, da va s cưng chiu của Hán Linh đZOZế ở trong triu tác oai tác quái, lúc giết hạni ngườYi khác ánh mắakft cũng không nháy một cái nhưng hin tạlNi đhPTến lúc gp nạFWQn, lp tứDlUc mm như bún. Bọn họ chưa tng gp qua cảlTnh tượng kinh khủng như thế. Hàng ngàn vạOUfn cỗ thi thểakf ngoài thành trong khoảNnh khắJoac hù dọa khiến bọn họ sợ mấFnlt mt.

Ngay cảO quan quân tinh nhu nhấOUft đSFFế quốc ĐPgi Hán cũng đqVu kết thúc như thế!

"Sao, làm sao bây giờQL?" Tống ĐiểWDn lắSLrp bắKPnp hỏi: “Chúng mà kéo vào thành LạSFFc Dương, ta… chúng ta chỉG sợ cũng… cũng sẽ biến thành một cỗ thi thểQL, ách…"

"Câm cái mồm chó của ngươi lạZOZi"

Túc Thạakfc không vui hét lên, cắwt đTwFWQt lờgi của Tống ĐiểkBn. Trong các Thp thườlTng thịSFF cũng chỉG có Túc Thạhc còn có thểnY min cưỡng bảPgo trì trấSLrn đnYttnh, tay cầRYDm bảSLro kiếm đRYDYng nghiêm trên thành lâu. Dù sao hắnYn năm đuqkó đakfã tng truy đZOZuổi Tào Tiết, tru sát lão ĐkBi tướng quân Đu Vũ, hay tng gp qua một ít tràng din chiến tranh tàn khốc nên cũng không bịen mấqyy ngàn cỗ thi thểnY ngoài thành nọ hù dọa.

"Đây chỉSLrđDlUe dọa thôi, tc khấnYu càng làm như vy, lạYi càng nói rõ bọn họ sẽ không công thành, Lạenc Dương sẽ vn bình yên.

Triu Trung quay lưng v phía ngoài thành, sắuqkc mt tái nhợt. Hàng ngàn thi thểDlU quan quân ngoài thành khiến hắQLn hoảKPnng sợ, run giọng nói: "Nhưng đNtt tc khấYu cứkB ung dung đeni lạDlUi ngoài thành như vy cũng không phảUMi là chuyn hay. Nên nghĩZOZ bin pháp đlNem bọn hung thầOn ác sát này đUKSuổi đDi, bằTwng không, đkBang đSFFêm ngủ cũng bịhPT kinh sợ, không cách nào sống đSFFược".

Trương Nhượng hít vào một hơi, thấenp giọng nói: "Đây là vn la gạOUft Hoàng thượng, nếu là đOUfPg Hoàng thượng biết đSLrược toàn quân quân đlNội trung ương đSFFã bịLO tiêu dit, tc khấakfu nay đFnlã vây khốn thành LạFWQc Dương thì còn không biết có chuyn gì xảhPTy ra nữPga. Nếu Hoàng thượng có …, ách, không biết làm sao bây giờRRW?"

Túc ThạNc cau mày nói: "Hay ra lnh cho BảUMo Hồng, Phùng Phương ( Tây Viên bát giáo úy) dn tân quân Tây Viên tấKPnn công đhPTuổi tc khấLu đSFFi?"

Trương Nhượng bấbSt mãn nói: "Tân quân Tây Viên. Ngươi nhìn một đgám tân binh này, chỉRYD sợ va thấPGy đLOám tc khấUKSu hung thầoVun ác sát này, ngay cảakf đkgao cũng giơ không nổi, không cầTwn ngườPGi ta tới giết, chính mình đFWQã rối loạZOZn trước."

Túc ThạoVuc đnYưa mắOt nhìn lạUKSi. Quảqy tht thấkgy sĩTw tốt canh giữL ở thành trên lầYbEu đuqku có vẻ sợ hãi, dù sao chỉqVđenám tân binh mc dù lúc thao din cũng ra dáng lắLOm nhưng nếu tht gp gỡ tc khấZOZu hung thầhPTn ác sát, có lẽ là lp tứUMc quay đKPnTwu bỏ chạSLry.

Trương Nhượng thở dài, nói: "Hay thôi đGi. Đng ở chỗ này chờWJR đttợi nữYbEa, quay lạZOZi chỗ Hoàng thượng đOUfi kẻo ngài không thấSFFy chúng ta lạWDi hỏi giờkg hãy nghĩN xem nên báo cáo lạEyi với Hoàng thượng thế nào, ài ~~ "

Ngoài thành, đWJRlNi doanh của Mã Dược.

Bùi Nguyên Thiu thầSFFn sắqyc nghiêm trang nhìn Mã Dược nói: "Bá T. Làm như vy có phảSFFi là có chút hơi quá hay không? VạEyn nhấttt quan quân trong thành bịWD dọa, cho là vô vọng cầSLru sinh. Khi đGó rấSFFt có thểqV như chó cùng giứnYt du mà ngoan cườuqkng kháng c. Rốt cuộc, cứPg như vy nếu phảlTi công phá thành Lạhc Dương, chúng ta cũng phảRYDi trảY giá không nhỏ đRYDâu".

Công phá thành LạZOZc Dương. Mã Dược bĩenu môi, khóe ming hin lên một tia cườKPni tà ác, ánh mắqVt âm lãnh thảoVun nhiên nhìn lướt ra ngoài ca doanh trạni. Nhìn thành LạUKSc Dương hùng vĩfU xa xa qua hàng rào công s.

Quách Đồ thoáng nhìn Mã Dược một cái rồi nói với Bùi Nguyên Thiu: "Bùi đYbENu lĩPgnh. Coi như dân chúng bên trong thành như thú cùng muốn đLOánh, coi như quan quân bên trong thành đkBánh nhưng nhữFWQng quan nhân, quý nhân cũng không muốn đqyánh, bởi vì như vy thứbS nhấFnlt là rấnt có thểqy có ngọc thạLOch câu phầakfn, hắlNc hắWDc..."

Có tiếng bước chân nng n vang lên, nhân ảRYDnh QuảSLrn Hợi trông như thiết tháp t ngoài trướng ngang nhiên tiến thng vào.

"Bá T, ta trở v."

"Ừ." Mã Dược gt đEyPgu, hỏi, "Có tin tứYbEc ba lộ đrhfUi quân cầWDn vương t Hoằnng Nông, Hà Đông, Hà Nội không?"

QuảSFFn Hợi ngưng giọng nói: "Thưa ĐoVui thủ lĩFWQnh, thái thú HoằlNng Nông Trương Tểakf, Thái Thú Hà Đông Dương Phụng dn theo hai ngàn quân đnYã vào tới Thằgng Trì. ĐSFFi tướng tiên phong T Hoảgng suấbSt lĩYnh tám trăm quân đDã vào tới Tân An, DĩD Đông. Thái Thú Hà Nội Vương Khuông suấht lĩLOnh ba ngàn quân đWJRã qua bờfU nam sông Hoàng Hà vào tới Bình Âm. Hai lộ đQLlTi quân cùng tiến vào, hai ngày sau có thểnY hội sư dưới chân thành LạLOc Dương".

Mã Dược ánh mắnt thoáng chốc giống như đkBao, nhìn vào bảSFFn đUKSồ, lãnh đVqtlNm nói: "Quan quân trung ương đYã bịUM tiêu dit, nếu có thểfhS kích phá thêm ba lộ đTwnYi quân cầUMn vương HoằWJRng Nông, Hà Đông, Hà Nội, thế cục LạDc Dương tấnt nhiên la đDlUổ thêm dầPgu, đakfến lúc đOó Thp thườSLrng thịEy muốn giấfUu diếm sợ cũng không giấJoau diếm đfUược. ChỉlN cầfUn Hán Linh đPGế biết đrhược vic này, hắDlUc hắwc… đGeni thế có thểakf thành!"

Quách ĐđQLi tới tới trước mt Mã Dược thấfUp giọng nói: "ĐOi đqyUMu lĩDnh. Ba lộ đDfhSi quân cầSFFn vương có chng bảUMy ngàn ngườgi, có nên kích phá trước một lộ trong đGó không?"

Mã Dược thầrhn sắUKSc ngưng trọng gt đYbEDlUu, trầFWQm giọng nói: "Bùi Nguyên Thiu, Liêu Hóa nghe lnh!"
xem tạZOZi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Bùi Nguyên Thiu, Liêu Hóa tiến lên trước một bước, dõng dạWJRc nói: "Có mt."

"LĩkBnh một ngàn quân, lưu thủ đakfKPni doanh."

"Tuân mnh."

"Chu Thương nghe lnh."

Chu Thương cũng tiến lên trước một bước, trầhm giọng nói: "Có mt."

"Lp tứbSc chạDlUy đOUfến Hổ Lao quan, lnh cho Cao Thun suấUMt quân đuqkến LạTwc Dương hội hợp. Hổ Lao quan đakfã không cầJoan thủ nữYa!"

"Tuân mnh."

"À! ?"

Quách Đồ nghe vy ánh mắDlUt chợt lóe, chợt như có đttiu ngộ ra gt đRRWWDu.

"QuảFWQn Hợi."

QuảOn Hợi t trong trướng chạPgy ra, lạkBnh lùng nói: “Có mt"

Mã Dược lãnh đOUfQLm nói: "KhẩUMn cấLOp đbSiểGm một ngàn tinh kỵ, theo bổn đgkBi đYenu lĩqynh đrhánh vào Tân An, Thằakfng Trì, kích phá lưỡng đlTtto vin quân của Trương TểEy, Dương Phụng!"

"Tuân lnh."

"HứEya Ch."

Hổ si hét lớn một tiếng, cũng tiến lên một bước, đlNWDng nghiêm sau Bùi Nguyên Thiu, QuảfhSn Hợi dõng dạuqkc nói: "Có mt."

"Suấrht lĩJoanh một trăm trọng giáp thiết kỵ làm tiên phong, đFnli trước mở đPgườQLng!"

"Tuân lnh!"

Chỉtt chốc lát sau lúc, trong quân doanh tc khấFnlu tiếng còi lnh liên tục cấQLt lên. Một đhPTội tiếp một đFWQội kỵ binh lưu khấPGu theo đVqtGu lĩWJRnh ra khỏi doanh trạrhi. Binh s mc phi giáp, lắlTp yên nga, rút mã đUMao ra khỏi vỏ, đnYút đqyOUfu thương vào bao, quân doanh vốn yên tĩKPnnh chỉbS một thoáng sau đwã ầRRWm tiếng nga hí ngườni kêu, một mảDnh bốc lên.

GiảfhS Hủ t trong doanh trướng thò na cái đgJoau ra, thấOUfy kỵ binh lưu khấWJRu hùng dũng mãnh lit xuấFnlt doanh như thủy triu thì không khỏi va sợ va nghi hoc, khẩNn trương quay vào trướng hỏi Lưu Nghiên: "Lưu tiểfUu thư, đkBuqki quân của Mã đPGfUi đPGYu lĩfUnh sao lạLi xuấLOt đSLrộng toàn bộ như vy, chng lẽ không sợ quan quân thành LạJoac Dương tha dịQLp tới tấNn công ư?"

“Sẽ không đOUfâu." Lưu Nghiên cườtti nhạgt, đLOáp, "Mã Dược nói, quan quân thành Lạrhc Dương sớm đPgã bịDlU hù dọa vỡ mt, bọn họ không dám ra khỏi thành tp kích đDâu .

"Ách "

GiảD Hủ hít tht sâu một hơi, không khỏi nhíu cht màylạDlUi.

"Nói nữLOa, nếu như quan quân trong thành có ra khỏi thành tp kích doanh trạYbEi thì cũng không sợ."

"Ồ?"

GiảL Hủ nghe vy thì thầWJRn sắUMc chấkgn đYộng.

Lưu Nghiên cườRYDi nhạttt nói: "Bởi vì đDUMi doanh còn có đYbEDlUu lĩfhSnh Liêu Hóa và một ngàn tinh binh trấkBn thủ. Na tháng trước ở TrườPgng xã đWJRánh một trn, Liêu Hóa đPghPTu lĩSFFnh tng suấqyt lĩFnlnh bốn ngàn tàn binh, ngạennh chiến ngăn trở tam lộ quan quân tinh nhu của Chu TuyểQLn, Hoàng Phủ Tung, Tào Tháo mãnh công hai ngày. Một ngàn tinh binh này đttu là lão binh ác chiến còn sống, nào có sợ tân binh Tây Viên chưa tng ra chiến trườJoang của thành LạhPTc Dương?"

"Cái này".

Giảakf Hủ đZOZưa tay vuốt chòm râu, im lng.

...

Phía tây cách Lạakfc Dương năm mươi dm, trên quan đFnlSFFo quang đQLãng có một đDlUội quan quân áo giáp uy nghiêm. Đây chính là HoằlTng Nông Thái Thú Trương TểlT, Hà Đông Thái Thú Dương Phụng tiếp lnh thiên t không dám chm tr, đJoaiu tinh binh trong qun đJoaến cầUMn vương. Hai đFWQQLo đNJoai quân đJoaến ThiểTwm Huyn thì hợp lạLi, thng tiến Thằnng Trì, Tân An, đqyi một mạfhSch đbSến thắLOng LạfUc Dương.

"Báo".

Một con thám mã t tin phương khẩSFFn cấkBp chạrhy đKPnến, trên quan đRYDDlUo bụi mù cuồn cuộn. Dương Phụng đwang giục nga chm rãi đNi thảPgn nhiên giơ tay phảbSi lên cao, tên quan quân truyn lnh đWDi sau hắKPnn vội chạSFFy v phía sau. Hiu lnh dng quân vang lên thê lương.

"Dng lạRRWi, toàn quân ngng tiến"

Đuqki quân đbSang hành quân đUKSột nhiên dng lạRYDi, bốn ngàn tướng sĩg đakfNng nghiêm trên quan đhPTQLo, tạEyo thành một mảNnh đnYen đwc, hoàn toàn không có một tiếng đfhSộng, không khí đoVuọng lạQLi thành một mảqynh rng thương biểkgn kích.

"Báo".

"BẩYbEm đfUEyi nhân, phía trước phát hin đFWQSFFi đPgội kỵ quân của tc khấGu!"

Dương Phụng cùng Trương TểFnl bên cạbSnh liếc nhìn nhau một cái, ngưng giọng hỏi: "Có bao nhiêu nhân mã?"

"Chng hơn một ngàn quân kỵ!"

"Hơn một ngàn quân kỵ!" Dương Phụng thầRYDn sắSFFc thoáng chốc trở nên ngưng trọng, ánh mắhPTt nhìn HoằOUfng Nông Thái Thú Trương TểUM bên cạQLnh, hỏi: "Trương đPgnYi nhân, ý ngươi như thế nào?"

Trương TểfU cùng Dương Phụng giống nhau đEyu xuấfhSt thân t quân ngũ, cũng tng thuộc biên chế quan quân Lương Châu, biết rõ lợi thế của quân kỵ tấDn công trên bình nguyên mà bấQLt lợi cho quân phòng ng, nên trầuqkm giọng nói: "Kỵ binh hành đgộng nhanh chóng, tới lui như gió, chi bằlTng tìm nơi hiểDm yếu đkBUKS cố thủ, nếu tc khấYbEu công tới, khiến chúng mấoVut đKPni lợi thế chiến mã, phá gic d như trở bàn tay."

Dương Phụng nhìn hai bên tảVqt hữfhSu phát giác bên trái có một tòa núi nhỏ, ngó thấSFFy một bên quan đlTtto thế bằrhng phng. Ba mt khác cao chót vót khó đlTi, bấakft lợi cho kỵ binh tấRYDn công, bèn nhìn Trương TểRYD nói: "Không bằLng lên núi cố thủ?"

Trương TểkB nói: "Dương đJoauqki nhân nói hợp ý ta".

Dương, Trương hai đnfhSo quân đSFFội va mới vữOng chân trên ngọn núi nhỏ, phía trước đYã vang lên một trn tiếng còi dài vang ra rấWDt xa. Một mây đNen dày đrhc bay trên không trung, che mờrh cảhPT ánh mt trờJoai, thiên đhuqka trong khoảFnlnh khắYbEc trở nên âm u, sát khí thê lương thoáng cái đlTã tràn ngp vô tn nơi hoang dã.

Dương Phụng đKPnttng nghiêm trên đuqkOUfnh núi, tay che mắfUt ngắPgm chân trờDi phía đoVuông, đqyôi mắqyt mịVqt mịqV thảSLrn nhiên mở ra, trong hai con ngươi đrhen nhánh toát ra hai đWDVqto lãnh dim sắkBc bén, nhìn Trương Tển bên cạLnh nói: "Trương đkgakfi nhân, tc khấDlUu tới rồi "

"Ừ! ?"

Trương TểZOZ thầakfn sắkBc khẽ đLộng, quay đenfUu v phía chân trờqyi đDlUUKSng đVqtông nhìn lạLOi, cảEy vùng sơn cước vô tn kéo dài đYbEến tn chân núi. Trên vùng đnYUKSt hoang dã đDlUhy một màu xanh lục, ở nơi rấuqkt xa căng mắfUt khó khăn lắqym mới nhìn thấlTy có một đnYWJRo hắTwc tuyến nhàn nhạLt đhang hướng tới bên này chm rãi chuyểfUn đgộng, chỉOUf trong vài nhịWDp hô hấNp đVqtGo hắfhSc tuyến nọ đhã to lên rấqVt nhiu và cũng hướng v hai cánh kéo dài ra.

Dương Phụng ánh mắTwt lạQLnh lẽo, trầQLm giọng nói: "T HoảWDng đFWQâu ?"

"Có mạfhSt tướng!"

Một viên võ tướng hét lớn, hiên ngang bước ra, đkBRRWng nghiêm trước mt Dương Phụng. ChỉLO thấqyy một thân thân cao tám thước, lưng hùm vai gấWJRu. mc cẩbSm bào, thp phầlNn uy vũ!

Dương Phụng trầLm giọng nói: "Bày trn, chuẩkBn bịqy nghênh đPgnYch!"

"Tuân lnh!"

T HoảVqtng hiên ngang ôm quyn vái chào, xoay ngườSLri đDlUi luôn.

"Ngang ngang "

"Ô ô "

Tiếng còi lnh thoáng chốc cấWDt lên, đSLrược nghe còi lnh, quan quân trên núi bắkgt đhwu nhanh chóng kết trn, trọng binh đNem trọng xa đuqklNy lên sườhPTn núi, quay lạQLi đrhoVuu đYbEuôi tương liên, khó khăn lắOm mới kết thành thành lũy tạVqtm thờhPTi. Quan quân bộ tốt đEylNng sau thành lũy tạDm va lp xong, kết thành bộ binh trn nghiêm cẩgn, đqVem trườPGng thương sắRRWc bén xuyên qua khe hở giữUMa các xe lộ ra, tạkgo thành một bứrhc tườLOng kiên cố.

Sau trn đFWQlNa trườakfng thương là một loạOUft đSFFao thun thủ cầUMm đhFnli thun mc trọng giáp, phía sau cùng là đnám cung tin thủ ánh mắGt lạFWQnh lùng.

Quan quân trên núi va mới nhóm trn xong, đkgLOo hắkBc tuyến phía xa xa mới còn nhìn thấLy nhàn nhạJoat, trong khoảoVunh khắVqtc đfUã phân tán thành một đWJRội thiết kỵ đhiên cuồng chạqVy đgến. Vó nga cuồng loạYn vô tình nn lên mt đakfPGt đoVuYbEy màu xanh, cỏ nát bắPgn tung tóe, mưa bay đfUGy trờOUfi, bờDlUm chiến mã phiêu đWDãng theo gió ta như một trn ba đOào (sóng lớn), mãnh lit mênh mông cuồn cuộn mà tiến.

Con ngươi T HoảFnlng thoáng chốc co rút lạWDi, gắYbEt gao nhìn kỵ trn tc khấFWQu trước mt chằqym chằGm, nhấlNt là cây huyết sắQLc đnwi kỳ đfhSang đDón gió bay phầakfn pht.

...

Trên quan đRRWqyo t Lương Huyn v LạfUc Dương. Bốn cỗ xe nga hoa l đWJRang chm rãi di chuyểWDn, trên xe nga nạEym vàng khảLm ngân, lấtty ngọc thạPgch làm trang sứVqtc. Trên xe đYbEiêu khắEyc đWDồ văn thảKPni phượng tườQLng thụy. BạqVt căng bốn đWJRu là màu vàng sáng. Theo lut ĐqVi hán, chỉSFF có con cháu hoàng thấGt mới có thểfU s dụng quy cách xe như thế.

CảFnl đkBoàn xe và nga thong dong đVqti.

Hơn mườSLri tên Kim ngô v ngẩZOZng đUKSuqku ưỡn ngc, thân mc phi phong (áo khoác) màu vàng đhi hai bên xe bảFnlo v. Trên mũ giáp có đWDính một chùm tua đRYDỏ phấDlUp phới, rấOt là uy vũ.

Trong xe nga đuqkột nhiên vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Hai ngón tay ta hai viên ngọc nhẹ nhành thò ra vén một góc màn xe ra. Tên thống lĩqynh Kim ngô v đSFFi theo không nhịFWQn đSFFược khẽ liếc mắSLrt một cái, một bóng ngườni xinh đkgẹp mm mạLOi, má lúm đTwồng tin yêu kiu thoáng chốc hin lên. Trái tim viên Kim ngộ v nhảoVuy lên kịnch lit, sau khi sng sốt chốc lát thì nhanh chóng rờGi ánh mắOt giục nga tránh ra, không dám nhìn thêm cái nữZOZa.

"Hi hi ~ "

Trong xe nga vang lên một tiếng cườakfi duyên thanh thúy. Mép rèm xe lạVqti rơi xuống.

"ĐLi nhân, trên núi phía trước có ngườgi ."

Một thanh âm cảQLnh giác đVqtột nhiên vang lên khiến tên Thống lĩfhSnh Kim Ngô V, hắWJRn hít tht sâu một hơi, cố gắqyng ép trái tim đrhang nhảDlUy loạhPTn xuống, ngẩhPTng đttWDu nhìn lạNi. Phía trước khoảWDng ngàn bước có một tòa núi nhỏ, trên núi có một kỵ sĩZOZ đakfYbEng đkgó như quỷ mịSFF, ta như một đSFFYu ác lang nguy hiểkBm, cảVqt ngườeni lóe ra khí tứZOZc âm lãnh. Ta hồ là biết đbSược đNã bịD phát hin, tên kỵ sĩkg kia chợt lóe lên đlNã ẩfhSn vào sau lưng núi biến mấPGt không thấny nữUKSa.

"ĐfUi nhân, có phảtti mã tc hay không?"

Thống lĩTwnh Kim Ngô V khẽ nhíu mày, lạDlUnh lùng nói: "Nơi đSFFây cách LạJoac Dương không đttnYy trăm dm, là kinh kỳ dưới chân thiên t, sao lạFWQi có mã tc xuấUKSt hin? NgườUMi chớ đVqta nghi. Đoàn xe tiếp tục đeni tới, trờnYi đVqtã tối rồi, cầRRWn phảkBi chạqyy v LạhPTc Dương ngay, nếu như làm ảbSnh hưởng đenến hành trình của Công chúa, thì ai chịUMu trách nhim!"

"Tuân lnh!"

...

Phía tây Lạnc Dương năm mươi dm.

"Hu ~ "
truyn copy t tunghoanh.com
Mã Dược nhẹ nhàng dng chiến mã lạRYDi, cánh tay phảDlUi thảwn nhiên giơ lên cao, ĐiểZOZn Vi đhi sát theo sau, trong tay cầUMm cây huyết sắLc đakffUi kỳ nọ hướng lên không trung nng n phấWDt một cái. Tiếng còi lnh thê lương trầRRWm thấhp thoáng chốc hướng tiêu cấYbEt lên, kỵ binh lưu khấWDu đnang mãnh lit chạWJRy phía trước rối rít chạkgy chm lạNi đfhSồng thờwi chm rãi triểoVun khai tảGn ra hai cánh, rốt cục dàn trn trước tòa núi nhỏ tầgm một mũi tên.

Trên tòa núi nhỏ, mấSLry trăm cái chiến xa nng bày ngang sườkgn núi, tạgo thành một chướng ngạOi khiến kỵ binh khó có thểEy vượt qua. GiữSLra mỗi hai cái chiến xa có cha lạfhSi chỗ cho bộ binh ra vào, giữJoaa các khe hở lộ ra trườGng thương sắLc bén rm rạVqtp, tạqyo thành khu rng thương đLNy khí tứrhc t vong.

Sau thế trn trọng xa thấDlUp thoáng bóng tinh kỳ, thương kích như rng, một đkgội quan quân uy nghiêm đlNbSng đkBen đYc.

ThấUMy quân trn của quan quân sâm nghiêm như thế, Mã Dược khẽ nhíu mày, trong con ngươi thoáng xẹt qua một tia băng hàn. Nhìn đUKSội quan quân kia có chút không đOUfơn giảYbEn.

"Ngang ~~ "

"Ô ~~ "

Trên núi đLOột nhiên có tiếng còi hiu trỗi lên, một số trọng xa đPgược dờlNi đUMi tạqyo thành một con đRRWườlNng, một viên trẻ tướng trẻ mt như bạfUch ngọc, đnYbSnh đKPnYbEu đPGội t kim trùng thiên quan, tay cầlNm một cây lạenn ngân thương xông thng xuống chân núi hung hăng git dây cương thắfUng nga, chiến mã nhấRYDt thờLi hí dài một tiếng cảnY ngườlTi dng lên, có ý thịlT uy.

Trong quan quân nhấEyt thờwi vang lên tiếng ủng hộ đeniếc tai nhứWDc óc.

"Tây lương Trương Tú ở chỗ này, nghịQLch tc Mã Dược mau tới nhn chết!"

Quảuqkng Hợi thốt nhiên gin dữtt, cầGm Lưu tinh chùy trong tay vung lên, hướng Mã Dược nói: "Bá T, đhPTtt ta đJoai giết ngườnYi này ."

Mã Dược gt đqySLru, QuảTwng Hợi thoáng chốc ánh mắkBt nổi lên hung l, hai chân hung hăng huých vào bụng ngữUKSa, tuấkBn mã đnlNt Tây Vc ngẩuqkng đttFWQu hí dài một tiếng, bốn vó vung lên cao.

"Cáp ~ "

"Hàng xích ~ "

"Hô phốc ~ "

Trong tiếng thở dốc trầlNm trọng, cánh mũi chiến mã thở php phồng.

"Cáp ~ "

"Hô lỗ lỗ ~ "

Trong tiếng thở thô trọng, thiết đTw lướt qua, hấlTt tung bùn và cỏ nát, tốc đDlUộ cc nhanh khiến cho bờnYm chiến mã bay lên phầuqkn pht, trông giống như hùng sư.

"Cáp ~ "

"Toa ~ "

QuảDng Hợi hét lớn một tiếng, thiết tí huy vũ, nắSLrm chắttc Lưu tinh chùy trong tay thảOn nhiên vung lên. Hàn mang màu đenen lóe lên, Lưu tinh chùy trầoVum trọng lấEyy QuảnYng Hợi làm trung tâm gào thét, thiết chùy sắOc bén rít lên xé rách không khí. Lưu tinh chùy phát ra trn trn tiếng rít chói tai, không khí chung quanh cũng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng.

"Cáp ~ "

ThấOUfy thanh thế của QuảWJRng Hợi khiếp ngườRYDi như thế. Trương Tú không sợ hãi, vung thương lên nghênh tiếp, trong khoảQLnh khắPgc đgó hai chiến mã cũng vọt qua nhau.

"Hô ~ "

"Đương"

Trong khoảuqknh khắNc đttin quang hỏa thạSLrch hai con chiến mã đrhã vọt qua cạlNnh nhau, QuảRRWng Hợi giục nga lao ra hơn mườlNi bước khó khăn lắZOZm mới kìm đUKSược cương, quay đSFFbSu lạSFFi chỉPG thấlNy Trương Tú đttang ôm ngân thương thua chạLy lên núi. Tuy mới chỉlT giao đYUKSi một hip nhưng Trương Tú đUMã bịfU QuảZOZng Hợi một chùy vô cùng bén nhọn đqVánh vỡ hổ khẩrhu (cổ tay), buồn bc thấakfy không đPGhch lạtti chịuqku thua chạnYy quay v.

"ThấWJRt phu muốn chạSLry ư. Lưu lạni tính mnh cho ta "

QuảJoang Hợi không d dang buông tha , hét lớn một tiếng, giục nga vội đKPnuổi theo.

"Tc khấakfu đWJRng vội càn rỡ, có mỗ tới!"

Quảwng Hợi đPgang giục nga đGuổi theo bỗng nghe trên núi vang lên một tiếng hét như sấTwm, khiến cho màng nhĩw rung lên đwau nhói. QuảWDng Hợi ánh mắLt nhấTwt thờoVui ngưng trọng kìm nga cảnY kinh ngẩVqtng đhPTuqku nhìn lên. Một viên ĐJoai tướng t trên đYbEang phi nhanh xuống. Thiết đRYD vút lên, nga hí ngườJoai rống, phủ nhn sắOUfc bén phá không chém thng vào mt QuảUMng Hợi.

QuảPGng Hợi vội vàng cúi đuqkLu, khó khăn lắlTm mới né đZOZược, dng nga quay đnYYu lạYbEi lạhnh lùng nói: "NgườLOi là ai?"

"Mỗ là Hà Đông T Hoảttng. "

Nói đPgoạTwn T HoảfUng lin giục nga lao tới, hàn quang lóe ra. Trong tay cầlTm khai sơn đNLOi phủ toàn lc chém tới.

"Nha hống ~ "

QuảQLng Hợi hét to một tiếng, Lưu tinh chùy vung lên đRYDánh tới, T HoảhPTng vung Khai sơn phủ lên, bóng phủ màu đNen cùng ánh bạDc chói mắlTt của chùy thoáng chốc hòa vào một chỗ. Tia la văng tóe ra khắPgp nơi, tiếng kim thiết va chạPgm kịQLch lit thoáng chốc vang lên không ngng. Khai sơn phủ của T HoảlNng bịQL chn lạWJRi nhưng Lưu tinh chùy trong tay Quảttng Hợi bắhPTn ngược trở v với tốc đRYDộ càng thêm kinh khủng, thm chí khiến cảnY ngườtti QuảVqtng Hợi t trên lưng nga bịZOZ hấnt bắPGn ra, bay trên không trung mấlTy trượng rồi mới "bộp" một tiếng, té rớt trên mt đlTYt.

QuảRYDng Hợi mt mũi đPgwy bụi lồm cồm bò dy, bên tai chợt vang lên tiếng vó nga kịench lit, cảFnl kinh quay đFWQPGu thì thấfUy T HoảYbEng đFnlã giục nga giết tới. Khai sơn phủ nng n rít gió lạSFFnh như băng trảenm xuống.

"Ngao ~~ "

QuảWJRng Hợi tru lên như sói một tiếng, thân hình như thiết tháp đnột nhiên đFnlakfng bt dy. Hai chân cườDlUng tráng dùng sứkBc đTwOy một cái, cảKPn ngườDlUi giống như con đakfDi xà dán mt xuống đbSSFFt trườakfn đtti mấSFFy trượng, khó khăn lắPGm mới tránh khỏi. Nhưng cũng không đOợi cho hắSLrn bò dy, T HoảPgng lạWJRi giục nga lao tới, muốn lấqVy tánh mạDng QuảRYDng Hợi.

"Sa ~ "

Khai sơn phủ của T HoảFnlng lạQLi trảOUfm xuống, chém thng vào gáy QuảWJRng Hợi. QuảWDng Hợi tránh cũng không thểL tránh đenược lin tru lên như sói một tiếng. hoành thân đGem xích sắht che trên đYbEYbEnh đgNu, ý muốn ngạKPnnh tiếp một phủ có thểJoa khai sơn phá thạEych của T HoảoVung! Con ngươi của T HoảVqtng thoáng chốc lạRRWnh lẽo, khóe ming khẽ lộ ra một tia cườZOZi lạRYDnh như băng, tht là châu chấUKSu đSFFá xe, có thểFnl nói là t chuốc lấlTy dit vong.

"Hưu ~ "

Khai sơn phủ trầSLrm trọng sắJoap bổ trúng ót QuảlNng Hợi thì bên tai T HoảKPnng đttột nhiên vang lên một tiếng rít gió khá lớn, hình như có tiếng tên bắZOZn nhanh tới!

"Ừ! ?"

T HoảPGng đttột nhiên quay đEyPgu nhìn lạbSi, chỉfhS thấTwy một đPGNo huyết sắqyc tàn ảDlUnh đDlUẹp mắFWQt bắrhn nhanh tới, thanh thế mãnh lit, hàn mang chói mắfUt, sát ý lóe ra lạlNnh như băng đnYâm thng vào vùng bụng yếu hạRYDi của T HoảEyng! Nếu hắwn cứYbE một búa chém vỡ đqyZOZu Quảhng Hợi thì T HoảfUng cũng khó tránh đEyược bịuqk lợi mâu xuyên thân!

"Hây ~ "

T HoảRYDng bắkBt buộc phảYi thu một búa đrhang bổ v phía QuảGng Hợi đqVón lấRYDy đoVuUKSo huyết sắPGc tàn ảakfnh đuqkang bắQLn nhanh tới.

"Hảuqk "

T HoảoVung cảNm thấkgy hổ khẩPgu chợt tê rầlNn, đZOZVqto huyết sắkBc tàn ảnYnh bắgn nhanh tới chợt hin rõ, trong khoảoVunh khắLc trước mắlTt huyết sắqyc tràn ngp, chính là cây huyết sắlNc đRYDlNi kỳ nọ! Con ngươi T HoảnYng thoáng chốc co rút lạtti, cách xa như thế mà có thểOUf đqyem đhUMi kỳ nng n như thế làm ám khí đTwánh tới, cái này phảkgi cầNn sứWJRc mạlTnh đKPnáng sợ như thế nào?

"Oa nha nha, Lão T ĐiểTwn Vi cũng tới đPgây".

Một tiếng hét như sấqym truyn đnYến, T HoảOUfng thắOUfng nga quay đSLrkgu lạRRWi, chỉQL thấZOZy một con chiến mã t trong trn doanh tc khấnYu chạVqty ra. Trên lưng nga là một đJoaPGi hán ngạRYDo ngh, tướng mạOUfo giống như l quỷ, trên ngườYbEi quấuqkn vảuqki thô, chỉqy đFnlrh lộ ra cánh tay, phía trên gân xanh nổi cuồn cuộn, tay cầkgm hai cây đVqtDlUi thiết kích vung lên, xuấTwt ra quang mang màu đLOen, thoáng nhìn trông như hai cái càng của c hạNt (bò cạOUfp)!

"Cáp ~ "

T HoảhPTng hét lớn một tiếng giục nga đFnlón đYbEánh, ở trong con ngươi sát cơ vô tn thiêu đWDốt, du khí của đttuqkch nhân đgang còn sắkgc bén, phảkgi trảQLm Đuqki tướng trước trn tin đnrh hạqy khí thế đLOối phương!

...

"Ô ô "

Tiếng còi hiu trên sườhPTn núi vang lên liên tiếp, Thống lĩPGnh Kim Ngô V thầgn sắfUc lạNnh lẽo rút bảtto kiếm, giục nga tiến lên phía trước, lạKPnnh lùng nói: "Bày trn bảDo v Công Chúa".

Hơn mườeni tên Kim Ngô V và hơn trăm tên qun quốc binh đDlUi theo hộ tống lp tứZOZc nhóm thành phòng ng trn hình tròn, đqVem xe nga hào hoa bao bọc ở giữKPna.

"Cách đSLruqkt đakfJoat "

Tiếng vó nga rộn rã t sườhPTn núi bên trái vang lên, thoáng chốc hấkgp dn s chú ý của tấhPTt cảWD quan quân, mọi ngườoVui đnYưa mắFnlt nhìn lạFWQi, chỉen thấhy một con chiến mã như quỷ mịrh t sườZOZn núi phía sau xông ra. Trông ta như một con ác lang âm hiểUMm, đnYWDng nghiêm trên sườhPTn núi dùng ánh mắbSt âm lãnh đTwánh giá xe nga và quan quân hộ v trên quan đPGno.

Lúc này sát khí chợt lan ra bao trùm thiên đLOOa .

"Cách đLrht đhPTEyt "

Tiếng vó nga dồn dp lạPGi vang lên, lạbSi có ba kỵ s t sườFnln núi phía sau xông ra, tụ tp ở phía sau tên kỵ sĩSLr kia, ngay sau đVqtó lạhPTi có sáu kỵ sĩSFF, mườSFFi tám kỵ sĩFnl rồi hơn trăm kỵ sĩbS t phía bên phảWDi, phía trước, phía sau, vô số kỵ binh ta như u linh t bốn phương tám hướng xông ra. Đem xe nga và quan quân hộ v vây ở giữWDa.

Trúng mai phục !

Thống lĩfUnh Kim Ngô V ánh mắDt lạRYDnh như băng. Không nghĩKPn tới giữoVua chốn kinh kỳ, dưới chân thiên t lạgi tht s có mã tc xuấLt hin. CầFnln phảEyi đUKSem chuyn này bẩbSm báo với Ti đoVuãi giáo úy Viên Thiu đOUfVqti nhân! Đáng thương cho viên Thống lĩQLnh Kim Ngô V, tháng trước phụng mnh Hán Linh đQLế đlNi Kinh Châu đJoaón Ích Dương Công Chúa Lưu Minh hồi kinh thăm cha mẹ nên hoàn toàn không biết sau khi hắkgn rờfhSi, LạhPTc Dương đWDã sớm xảSLry ra thay đnYổi ngấRYDt trờDlUi.

TấFnlm rèm xe nga lạRYDi đqVược vén lên, Ích Dương Công Chúa Lưu Minh tóc đenen như mun, da trắenng như tuyết nhô ra, giương đQLôi mắkBt đlNẹp ngưng thầPGn nhìn vóc ngườrhi khôi vĩrh của Thống lĩwnh Kim Ngô V trước xe nga, cấoVut giọng thanh thúy hỏi: "Lý Tướng quân, xảRYDy ra chuyn gì sao?"

Thống lĩEynh Kim Ngô V hít sâu một hơi khẩOUfu khí trầlNm giọng nói: "Công Chúa đDlUin hạD, chúng ta sợ là gp phin phứQLc!"

"Hô lỗ lỗ ~~ "

"Hí lut lut ~~ "

Sau hai hip, ĐiểGn Vi, T HoảFnlng vốn đDlUu giết ngườlNi thành tính, buông thảbS tính tình, phóng tâm chiến đPgOUfu cùng nhau. Hai con chiến mã di chuyểGn thành vòng, đttWJRi phủ hàn dim cùng thiết kích u mang bay múa, tới lui liên hồi, quan quân trên núi và tc binh dưới chân núi đYu ngng thở, nhìn ngây dạLi .
```~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đang"

Thiết kích bên tay trái ĐiểlTn Vi phi trảnm tới hung hăng đnYánh lên lưng chiếc khai sơn phủ T HoảRYDng đtteo trên lưng. Hỏa la bắqVn tung tóe, khai sơn phủ của T Hoảakfng trong khoảnnh khắlTc bịL đhhPTy ra. Không môn trước ngc mở rộng, trong khoảSLrng khắfhSc đnYó thiết kích trong tay phảFWQi ĐiểLn Vi như mang theo hắOc dim tà bắenn thng tới ngc T Hoảkgng.

T HoảhPTng sợ đhến vỡ mt hung hăng thắhng cương nga, vội rút ngay thiết thai cung đweo bên hông ra hung hăng đkgp tới đYbETwi thiết kích đfUang tà tà bay tới.

"Phốc"

"RắFnlc rắWDc "

Thiết thai cung gãy lìa, đoVubSi thiết kích dư thế vn còn, sau khi cht đLOwt thiết thai cung của T HoảDlUng thì vn tiếp tục lạkgnh như băng xẹt qua ngc T Hoảuqkng. T HoảUMng chỉD cảfhSm thấSFFy ngc mát lạlTnh, cảqV kinh cúi đkBGu, chỉkB thấkgy dây lng bên hông gãy lìa, thiết giáp trên ngườhPTi cũng bịbS cắDlUt đlNwt tng mảYbEnh, ngay cảOUf quầttn áo trong ngườEyi cũng bịakf mũi kích sắOUfc bén xé rách.

"Giá "

T HoảoVung không dám tái chiến, giục nga chạSFFy đfhSi.

"T t hẵQLng đni, tiếp lão t một kích nữYbEa".

ĐiểYbEn Vi không tha vung đlTWJRi thiết kích đWJRuổi theo không thôi, khó khăn lắfhSm mới đlNuổi theo tới dưới chân núi, mắlTt thấhy chuẩQLn bịVqt đLOuổi kịTwp, đPGang muốn nhấNt kích kết quảG tánh mạWJRng T HoảSLrng thì trên núi có tiếng hiu lnh vang lên, cung tên bắOUfn xuống như mưa rơi, ĐiểYn Vi vội vung song kích gạNt tên, muốn đPGuổi theo tiếp thì T HoảOUfng đLOã sớm quay v trên núi.

ĐiểEyn Vi bấJoat đYRRWc dĩD, đfUành v trn.

"Hô ~ "

Mã Dược âm lãnh nhìn quan quân trên núi một cái, vung tay lên, trầPgm giọng nói: "Rút lui, quay v Lạkgc Dương ~ "

Quan quân bằPGng vào đuqknYa lợi tạDo thành kiến trúc phòng ng chắqyc chắQLn. Chiến ky đFWQã mấfhSt đZOZi ưu thế, Tám trăm lưu khấfhSu một khi mấVqtt đLi lợi thế của kỵ binh, ưu thế v binh lc của quan quân lin hin ra rõ ràng, nếu tùy tin phát khởi cườWDng công, khó tránh khỏi bịWD chiết kích trầakfm sa (thấYbEt bạJoai toàn din)!

"Ô ô ô ~~ "

Tiếng còi hiu trầSLrm thấOp thê lương vang lên, thiết kỵ lưu khấoVuu đPgang đDoVung như rng chợt gào thét mà đfhSi. ChỉoVu trong chốc lát công phu đuqkã biến mấkgt khỏi tầFnlm nhìn của quan quân, chỉZOZ còn nghe thấhy tiếng vó nga sắQLt long long vang trong tai quan quân mãi không thôi.

"Hô ~ "

T HoảoVung đUKSến lúc này mới thở phào một cái.

Dương Phụng ân cầSFFn nhìn T HoảfUng, trầQLm giọng hỏi: "Công Minh, có vic gì hay không?"

T HoảqVng đRYDqVng dy chắenp tay nghiêm mt nói: "Đa tạkg đFWQbSi nhân quan tâm. MạDlUt tướng không sao".

Trương TểWD thấEyy thanh thế của Tám trăm lưu khấWJRu như thế thì trong bụng đbSã có ý muốn lui binh. HắYbEn th dò xét hỏi Dương Phụng: "Dương đDlUkgi nhân, sĩqV khí quân Mã Dược đfUang thịfUnh, quân ta khó có thểen ngăn cảOn, thủ hạD của hắQLn lạLi dũng mãnh, không ngườSFFi nào đfhSlTch lạqyi, vội vàng cũng khó thành vic, chi bằbSng dn quân quay v?"

Dương Phụng cau mày không vui nói: "Trương đUMqVi nhân sao lạPgi nói lờKPni ấWJRy? Ta và ngươi đkBu là thầDlUn t Đqyi Hán. Ăn lộc vua thì phảWJRi làm vic cho vua. Hôm nay thiên t gp nạSLrn, há có thểVqt bó tay bàng quan ? Làm thân thầLn t sao có thểL như vy đenược, sau này ông đSLrng nhắEyc lạYi chuyn này nữhPTa."

Trương Tển thầenn sắhc khó x min cưỡng cườEyi nói: "Nói đttùa, đfhSây chỉRRW là nói đfUùa thôi, Dương đNgi nhân chớ cho là tht"

...

"Giết ~ "

"Ngao ô ~~ "

Bùi Nguyên Thiu hét lớn một tiếng, trườakfng đOUfao trong tay chỉWJR v phía trước, giống như bầSFFy sói chờw đkBợi con mồi. Khinh kỵ của lưu khấrhu ở trên sườnYn núi thoáng chốc gào thét xông xuống, tiếng vó sắRYDt cuồng loạFnln đQLPGp lên mt đnYht khô ráo, cuốn lên bụi đoVuKPnt cuồn cuộn, bụi đuqkUMt bay đqVOUfy trờkBi, khinh kỵ lưu khấttu t bốn phương tám hướng nhằoVum quan quân trên quan đRRWDo cuốn tới.