Trang chủ / Quân Sự / Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt / Chương 1 01 :Điểm Vi đấu Từ Hoàng

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 1 01 :Điểm Vi đấu Từ Hoàng
HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT

Tác giảRl: TịAch MịrSBch Kiếm Khách


QuyểaRMn 2: Bát Bách Lưu KhấAu khởi lang yên

Chương 101 :ĐiểGAm Vi đHtXUu T Hoàng


DịCtgch:B_Q_T

Nguồn: Sưu tầPrm“Ai ui, mẹ ơi"

Trương Nhượng nhô lên khỏithành lầZu, nhìn chung quanh một cái, bịMW cảunh trước mắhYt làm cho sợ run lên vội nhắtcm mắct rụt trở v, sắtc mt vốn hồng nhun trong khoảNZnh khắGpac đENã trắZng bch ra. Đám hoạhVrn quan như Triu Trung, HạPr Uẩcn và Trương Nhượng đNZu là đUVTám nhát gan, nhấghjt là Tống ĐiểMPn càng bịxAX làm cho sợ đVến cứNeXng ngườti, ngay cảTu nói cũng không nên lờjPui .

Bọn hoạMPn quan này bấgTt học vô thut, chỉMP lo lấGNGy lòng Hán Linh đeUGế, da va s cưng chiu của Hán Linh đrSBế ở trong triu tác oai tác quái, lúc giết hạvUi ngườGpai khác ánh mắAt cũng không nháy một cái nhưng hin tạCtgi đSdến lúc gp nạugGn, lp tứXDc mm như bún. Bọn họ chưa tng gp qua cảugGnh tượng kinh khủng như thế. Hàng ngàn vạUn cỗ thi thểdNH ngoài thành trong khoảtcnh khắrSBc hù dọa khiến bọn họ sợ mấtct mt.

Ngay cảT quan quân tinh nhu nhấHtt đvUế quốc ĐTui Hán cũng đgTu kết thúc như thế!

"Sao, làm sao bây giờugG?" Tống ĐiểGAn lắcp bắGNGp hỏi: “Chúng mà kéo vào thành LạhYc Dương, ta… chúng ta chỉghj sợ cũng… cũng sẽ biến thành một cỗ thi thểjPu, ách…"

"Câm cái mồm chó của ngươi lạPri"

Túc ThạUVTc không vui hét lên, cắVt đDuht lờRli của Tống Điểun. Trong các Thp thườAng thịoxd cũng chỉpME có Túc ThạVc còn có thểNeX min cưỡng bảMWo trì trấtn đHtTunh, tay cầBgm bảxAXo kiếm đdNHxAXng nghiêm trên thành lâu. Dù sao hắVfhn năm đTuó đoxdã tng truy đVVuổi Tào Tiết, tru sát lão Đtci tướng quân Đu Vũ, hay tng gp qua một ít tràng din chiến tranh tàn khốc nên cũng không bịT mấTuy ngàn cỗ thi thểD ngoài thành nọ hù dọa.

"Đây chỉdNHđNZe dọa thôi, tc khấaRMu càng làm như vy, lạTui càng nói rõ bọn họ sẽ không công thành, LạMPc Dương sẽ vn bình yên.

Triu Trung quay lưng v phía ngoài thành, sắXCoc mt tái nhợt. Hàng ngàn thi thểpME quan quân ngoài thành khiến hắGXvn hoảGAng sợ, run giọng nói: "Nhưng đRlU tc khấNZu cứgT ung dung đNZi lạffui ngoài thành như vy cũng không phảHti là chuyn hay. Nên nghĩU bin pháp đfRem bọn hung thầBgn ác sát này đBguổi đHti, bằugGng không, đXUang đghjêm ngủ cũng bịrSB kinh sợ, không cách nào sống đUVTược".

Trương Nhượng hít vào một hơi, thấup giọng nói: "Đây là vn la gạaRMt Hoàng thượng, nếu là đHtrSB Hoàng thượng biết đcược toàn quân quân đaRMội trung ương đVfhã bịugG tiêu dit, tc khấxAXu nay đNZã vây khốn thành Lạuc Dương thì còn không biết có chuyn gì xảcy ra nữGXva. Nếu Hoàng thượng có …, ách, không biết làm sao bây giờU?"

Túc Thạuc cau mày nói: "Hay ra lnh cho BảMPo Hồng, Phùng Phương ( Tây Viên bát giáo úy) dn tân quân Tây Viên tấffun công đNeXuổi tc khấVu đVi?"

Trương Nhượng bấCtgt mãn nói: "Tân quân Tây Viên. Ngươi nhìn một đPrám tân binh này, chỉXCo sợ va thấGXvy đghjám tc khấvUu hung thầfRn ác sát này, ngay cảMW đXUao cũng giơ không nổi, không cầNeXn ngườCtgi ta tới giết, chính mình đtã rối loạpMEn trước."

Túc ThạeUGc đrSBưa mắPrt nhìn lạZi. QuảTu tht thấGpay sĩugG tốt canh giữxAX ở thành trên lầtu đpMEu có vẻ sợ hãi, dù sao chỉUđVVám tân binh mc dù lúc thao din cũng ra dáng lắMWm nhưng nếu tht gp gỡ tc khấgTu hung thầPrn ác sát, có lẽ là lp tứGAc quay đGXvAu bỏ chạuhy.

Trương Nhượng thở dài, nói: "Hay thôi đUi. Đng ở chỗ này chờHt đjPuợi nữGpaa, quay lạZi chỗ Hoàng thượng đoxdi kẻo ngài không thấGAy chúng ta lạNZi hỏi giờhY hãy nghĩD xem nên báo cáo lạVfhi với Hoàng thượng thế nào, ài ~~ "

Ngoài thành, đuhDi doanh của Mã Dược.

Bùi Nguyên Thiu thầtn sắjPuc nghiêm trang nhìn Mã Dược nói: "Bá T. Làm như vy có phảTui là có chút hơi quá hay không? VạaRMn nhấSdt quan quân trong thành bịXD dọa, cho là vô vọng cầGXvu sinh. Khi đjPuó rấct có thểA như chó cùng giứvUt du mà ngoan cườCtgng kháng c. Rốt cuộc, cứV như vy nếu phảuhi công phá thành LạrSBc Dương, chúng ta cũng phảGXvi trảT giá không nhỏ đhYâu".

Công phá thành LạVfhc Dương. Mã Dược bĩGNGu môi, khóe ming hin lên một tia cườtci tà ác, ánh mắVVt âm lãnh thảtn nhiên nhìn lướt ra ngoài ca doanh trạXUi. Nhìn thành LạeUGc Dương hùng vĩNZ xa xa qua hàng rào công s.

Quách Đồ thoáng nhìn Mã Dược một cái rồi nói với Bùi Nguyên Thiu: "Bùi đaRMZu lĩAnh. Coi như dân chúng bên trong thành như thú cùng muốn đcánh, coi như quan quân bên trong thành đghjánh nhưng nhữNZng quan nhân, quý nhân cũng không muốn đRlánh, bởi vì như vy thứhVr nhấVt là rấAt có thểuh có ngọc thạvUch câu phầoxdn, hắpMEc hắBgc..."

Có tiếng bước chân nng n vang lên, nhân ảpMEnh QuảZn Hợi trông như thiết tháp t ngoài trướng ngang nhiên tiến thng vào.

"Bá T, ta trở v."

"Ừ." Mã Dược gt đGpahVru, hỏi, "Có tin tứNeXc ba lộ đAUi quân cầXDn vương t HoằXCong Nông, Hà Đông, Hà Nội không?"

QuảPrn Hợi ngưng giọng nói: "Thưa Đuhi thủ lĩdNHnh, thái thú HoằgTng Nông Trương Tểtc, Thái Thú Hà Đông Dương Phụng dn theo hai ngàn quân đfRã vào tới ThằGpang Trì. ĐZi tướng tiên phong T HoảGNGng suấDt lĩhYnh tám trăm quân đaRMã vào tới Tân An, DĩU Đông. Thái Thú Hà Nội Vương Khuông suấXUt lĩHtnh ba ngàn quân đoxdã qua bờeUG nam sông Hoàng Hà vào tới Bình Âm. Hai lộ đGpaeUGi quân cùng tiến vào, hai ngày sau có thểNeX hội sư dưới chân thành LạrSBc Dương".

Mã Dược ánh mắeUGt thoáng chốc giống như đhYao, nhìn vào bảdNHn đVồ, lãnh đAMPm nói: "Quan quân trung ương đRlã bịEN tiêu dit, nếu có thểgT kích phá thêm ba lộ đMPNeXi quân cầZn vương HoằfRng Nông, Hà Đông, Hà Nội, thế cục LạDc Dương tấtt nhiên la đGNGổ thêm dầhYu, đDến lúc đaRMó Thp thườHtng thịugG muốn giấVu diếm sợ cũng không giấZu diếm đUược. Chỉghj cầXCon Hán Linh đugGế biết đfRược vic này, hắfRc hắDc… đUGpai thế có thểRl thành!"

Quách ĐđugGi tới tới trước mt Mã Dược thấuhp giọng nói: "Đui đffuffuu lĩUVTnh. Ba lộ đXDMWi quân cầeUGn vương có chng bảugGy ngàn ngườGAi, có nên kích phá trước một lộ trong đhVró không?"

Mã Dược thầVn sắPrc ngưng trọng gt đoxdjPuu, trầdNHm giọng nói: "Bùi Nguyên Thiu, Liêu Hóa nghe lnh!"

Bùi Nguyên Thiu, Liêu Hóa tiến lên trước một bước, dõng dạhVrc nói: "Có mt."

"Lĩtcnh một ngàn quân, lưu thủ đdNHMWi doanh."

"Tuân mnh."

"Chu Thương nghe lnh."

Chu Thương cũng tiến lên trước một bước, trầENm giọng nói: "Có mt."

"Lp tứNZc chạaRMy đRlến Hổ Lao quan, lnh cho Cao Thun suấPrt quân đUến LạGAc Dương hội hợp. Hổ Lao quan đhVrã không cầXUn thủ nữBga!"

"Tuân mnh."

"À! ?"

Quách Đồ nghe vy ánh mắTut chợt lóe, chợt như có đgTiu ngộ ra gt đuZu.

"QuảENn Hợi."

QuảvUn Hợi t trong trướng chạfRy ra, lạgTnh lùng nói: “Có mt"

Mã Dược lãnh đMPUVTm nói: "KhẩSdn cấBgp đXUiểMWm một ngàn tinh kỵ, theo bổn đUVTGpai đXCoENu lĩTunh đGNGánh vào Tân An, ThằSdng Trì, kích phá lưỡng đpMEto vin quân của Trương TểU, Dương Phụng!"

"Tuân lnh."

"HứaRMa Ch."

Hổ si hét lớn một tiếng, cũng tiến lên một bước, đUVTcng nghiêm sau Bùi Nguyên Thiu, QuảDn Hợi dõng dạUc nói: "Có mt."

"SuấTt lĩrSBnh một trăm trọng giáp thiết kỵ làm tiên phong, đvUi trước mở đAườGpang!"

"Tuân lnh!"

ChỉU chốc lát sau lúc, trong quân doanh tc khấDu tiếng còi lnh liên tục cấct lên. Một đxAXội tiếp một đTội kỵ binh lưu khấTuu theo đGAXCou lĩghjnh ra khỏi doanh trạVVi. Binh s mc phi giáp, lắgTp yên nga, rút mã đRlao ra khỏi vỏ, đENút đCtguu thương vào bao, quân doanh vốn yên tĩugGnh chỉt một thoáng sau đENã ầBgm tiếng nga hí ngườUVTi kêu, một mảtnh bốc lên.

GiảV Hủ t trong doanh trướng thò na cái đUZu ra, thấcy kỵ binh lưu khấuhu hùng dũng mãnh lit xuấVfht doanh như thủy triu thì không khỏi va sợ va nghi hoc, khẩUVTn trương quay vào trướng hỏi Lưu Nghiên: "Lưu tiểBgu thư, đgTXUi quân của Mã đGXvBgi đXURlu lĩeUGnh sao lạTui xuấgTt đGAộng toàn bộ như vy, chng lẽ không sợ quan quân thành LạVVc Dương tha dịSdp tới tấXCon công ư?"

“Sẽ không đUVTâu." Lưu Nghiên cườGXvi nhạZt, đvUáp, "Mã Dược nói, quan quân thành LạMPc Dương sớm đMWã bịTu hù dọa vỡ mt, bọn họ không dám ra khỏi thành tp kích đTâu .

"Ách "

GiảTu Hủ hít tht sâu một hơi, không khỏi nhíu cht màylạgTi.

"Nói nữdNHa, nếu như quan quân trong thành có ra khỏi thành tp kích doanh trạugGi thì cũng không sợ."

"Ồ?"

GiảrSB Hủ nghe vy thì thầoxdn sắfRc chấTn đGAộng.

Lưu Nghiên cườui nhạUVTt nói: "Bởi vì đVVpMEi doanh còn có đghjugGu lĩcnh Liêu Hóa và một ngàn tinh binh trấfRn thủ. Na tháng trước ở TrườVng xã đVfhánh một trn, Liêu Hóa đSdUu lĩfRnh tng suấdNHt lĩffunh bốn ngàn tàn binh, ngạUVTnh chiến ngăn trở tam lộ quan quân tinh nhu của Chu TuyểTn, Hoàng Phủ Tung, Tào Tháo mãnh công hai ngày. Một ngàn tinh binh này đAu là lão binh ác chiến còn sống, nào có sợ tân binh Tây Viên chưa tng ra chiến trườDng của thành LạugGc Dương?"

"Cái này".

GiảGpa Hủ đNZưa tay vuốt chòm râu, im lng.

...

Phía tây cách LạjPuc Dương năm mươi dm, trên quan đNZtco quang đgTãng có một đNeXội quan quân áo giáp uy nghiêm. Đây chính là HoằUng Nông Thái Thú Trương TểVfh, Hà Đông Thái Thú Dương Phụng tiếp lnh thiên t không dám chm tr, đVViu tinh binh trong qun đGAến cầuhn vương. Hai đeUGXUo đENUVTi quân đUến ThiểXUm Huyn thì hợp lạXDi, thng tiến Thằuhng Trì, Tân An, đvUi một mạjPuch đghjến thắMWng LạXCoc Dương.

"Báo".

Một con thám mã t tin phương khẩMPn cấENp chạZy đUến, trên quan đMWAo bụi mù cuồn cuộn. Dương Phụng đENang giục nga chm rãi đpMEi thảGNGn nhiên giơ tay phảAi lên cao, tên quan quân truyn lnh đVVi sau hắrSBn vội chạVVy v phía sau. Hiu lnh dng quân vang lên thê lương.

"Dng lạpMEi, toàn quân ngng tiến"

ĐNZi quân đxAXang hành quân đSdột nhiên dng lạeUGi, bốn ngàn tướng sĩXCo đGpaoxdng nghiêm trên quan đPrNeXo, tạxAXo thành một mảVfhnh đten đGNGc, hoàn toàn không có một tiếng đhVrộng, không khí đuhọng lạhVri thành một mảVVnh rng thương biểPrn kích.

"Báo".

"BẩTm đUXCoi nhân, phía trước phát hin đVVfRi đNZội kỵ quân của tc khấcu!"

Dương Phụng cùng Trương Tểtc bên cạuhnh liếc nhìn nhau một cái, ngưng giọng hỏi: "Có bao nhiêu nhân mã?"

"Chng hơn một ngàn quân kỵ!"

"Hơn một ngàn quân kỵ!" Dương Phụng thầSdn sắMPc thoáng chốc trở nên ngưng trọng, ánh mắut nhìn HoằBgng Nông Thái Thú Trương TểT bên cạjPunh, hỏi: "Trương đZGXvi nhân, ý ngươi như thế nào?"

Trương TểGA cùng Dương Phụng giống nhau đTu xuấdNHt thân t quân ngũ, cũng tng thuộc biên chế quan quân Lương Châu, biết rõ lợi thế của quân kỵ tấoxdn công trên bình nguyên mà bấGXvt lợi cho quân phòng ng, nên trầghjm giọng nói: "Kỵ binh hành đhYộng nhanh chóng, tới lui như gió, chi bằHtng tìm nơi hiểhYm yếu đvUHt cố thủ, nếu tc khấGXvu công tới, khiến chúng mấMPt đTui lợi thế chiến mã, phá gic d như trở bàn tay."

Dương Phụng nhìn hai bên tảXD hữTu phát giác bên trái có một tòa núi nhỏ, ngó thấhYy một bên quan đXUTuo thế bằHtng phng. Ba mt khác cao chót vót khó đAi, bấBgt lợi cho kỵ binh tấBgn công, bèn nhìn Trương TểpME nói: "Không bằUng lên núi cố thủ?"

Trương TểdNH nói: "Dương đNeXZi nhân nói hợp ý ta".

Dương, Trương hai đXCoMPo quân đZội va mới vữhYng chân trên ngọn núi nhỏ, phía trước đtã vang lên một trn tiếng còi dài vang ra rấpMEt xa. Một mây đuhen dày đhYc bay trên không trung, che mờoxd cảGNG ánh mt trờXDi, thiên đNeXGAa trong khoảMWnh khắXDc trở nên âm u, sát khí thê lương thoáng cái đuã tràn ngp vô tn nơi hoang dã.

Dương Phụng đVhVrng nghiêm trên đaRMPrnh núi, tay che mắXCot ngắZm chân trờAi phía đhVrông, đXCoôi mắugGt mịGA mịEN thảZn nhiên mở ra, trong hai con ngươi đcen nhánh toát ra hai đhVroxdo lãnh dim sắhYc bén, nhìn Trương Tểuh bên cạjPunh nói: "Trương đaRMUi nhân, tc khấvUu tới rồi "

"Ừ! ?"

Trương TểU thầTun sắCtgc khẽ đuộng, quay đxAXGAu v phía chân trờUVTi đffuXUng đUông nhìn lạNeXi, cảhY vùng sơn cước vô tn kéo dài đtcến tn chân núi. Trên vùng đNZUVTt hoang dã đGpaRly một màu xanh lục, ở nơi rấut xa căng mắXUt khó khăn lắoxdm mới nhìn thấhVry có một đGXvghjo hắBgc tuyến nhàn nhạRlt đtcang hướng tới bên này chm rãi chuyểENn đeUGộng, chỉNeX trong vài nhịVVp hô hấfRp đugGrSBo hắUVTc tuyến nọ đuã to lên rấVt nhiu và cũng hướng v hai cánh kéo dài ra.

Dương Phụng ánh mắENt lạTunh lẽo, trầum giọng nói: "T Hoảffung đugGâu ?"

"Có mạXUt tướng!"

Một viên võ tướng hét lớn, hiên ngang bước ra, đffuGNGng nghiêm trước mt Dương Phụng. ChỉhVr thấHty một thân thân cao tám thước, lưng hùm vai gấuu. mc cẩghjm bào, thp phầhYn uy vũ!

Dương Phụng trầfRm giọng nói: "Bày trn, chuẩrSBn bịA nghênh đTVVch!"

"Tuân lnh!"

T HoảvUng hiên ngang ôm quyn vái chào, xoay ngườBgi đGNGi luôn.

"Ngang ngang "

"Ô ô "

Tiếng còi lnh thoáng chốc cấugGt lên, đugGược nghe còi lnh, quan quân trên núi bắTut đXCohVru nhanh chóng kết trn, trọng binh đcem trọng xa đuhGpay lên sườpMEn núi, quay lạfRi đSdGXvu đdNHuôi tương liên, khó khăn lắhVrm mới kết thành thành lũy tạTum thờRli. Quan quân bộ tốt đGApMEng sau thành lũy tạTm va lp xong, kết thành bộ binh trn nghiêm cẩtn, đENem trườeUGng thương sắugGc bén xuyên qua khe hở giữgTa các xe lộ ra, tạgTo thành một bứRlc tườXDng kiên cố.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Sau trn đTua trườrSBng thương là một loạRlt đBgao thun thủ cầBgm đXUXUi thun mc trọng giáp, phía sau cùng là đTám cung tin thủ ánh mắugGt lạPrnh lùng.

Quan quân trên núi va mới nhóm trn xong, đjPuENo hắUVTc tuyến phía xa xa mới còn nhìn thấMWy nhàn nhạvUt, trong khoảXDnh khắTuc đjPuã phân tán thành một đgTội thiết kỵ đoxdiên cuồng chạGpay đZến. Vó nga cuồng loạENn vô tình nn lên mt đDuht đaRMoxdy màu xanh, cỏ nát bắXCon tung tóe, mưa bay đgTxAXy trờui, bờTum chiến mã phiêu đcãng theo gió ta như một trn ba đHtào (sóng lớn), mãnh lit mênh mông cuồn cuộn mà tiến.

Con ngươi T Hoảoxdng thoáng chốc co rút lạDi, gắXUt gao nhìn kỵ trn tc khấUu trước mt chằZm chằhVrm, nhấNZt là cây huyết sắdNHc đGAGAi kỳ đDang đhVrón gió bay phầUn pht.

...

Trên quan đGAugGo t Lương Huyn v LạfRc Dương. Bốn cỗ xe nga hoa l đjPuang chm rãi di chuyểtn, trên xe nga nạXDm vàng khảNeXm ngân, lấtcy ngọc thạVfhch làm trang sứAc. Trên xe đgTiêu khắfRc đghjồ văn thảuhi phượng tườUng thụy. Bạtt căng bốn đugGu là màu vàng sáng. Theo lut ĐaRMi hán, chỉMP có con cháu hoàng thấfRt mới có thểU s dụng quy cách xe như thế.

CảEN đDoàn xe và nga thong dong đVfhi.

Hơn mườUi tên Kim ngô v ngẩpMEng đvUBgu ưỡn ngc, thân mc phi phong (áo khoác) màu vàng đjPui hai bên xe bảSdo v. Trên mũ giáp có đUính một chùm tua đffuỏ phấZp phới, rấGXvt là uy vũ.

Trong xe nga đVột nhiên vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Hai ngón tay ta hai viên ngọc nhẹ nhành thò ra vén một góc màn xe ra. Tên thống lĩUVTnh Kim ngô v đci theo không nhịTn đAược khẽ liếc mắct một cái, một bóng ngườhYi xinh đXCoẹp mm mạCtgi, má lúm đGAồng tin yêu kiu thoáng chốc hin lên. Trái tim viên Kim ngộ v nhảNZy lên kịhVrch lit, sau khi sng sốt chốc lát thì nhanh chóng rờXUi ánh mắGAt giục nga tránh ra, không dám nhìn thêm cái nữhYa.

"Hi hi ~ "

Trong xe nga vang lên một tiếng cườghji duyên thanh thúy. Mép rèm xe lạti rơi xuống.

"ĐVVi nhân, trên núi phía trước có ngườCtgi ."

Một thanh âm cảPrnh giác đZột nhiên vang lên khiến tên Thống lĩUnh Kim Ngô V, hắGXvn hít tht sâu một hơi, cố gắNZng ép trái tim đMPang nhảGXvy loạtn xuống, ngẩvUng đtcENu nhìn lạti. Phía trước khoảUVTng ngàn bước có một tòa núi nhỏ, trên núi có một kỵ sĩHt đTcng đuó như quỷ mịhY, ta như một đaRMZu ác lang nguy hiểghjm, cảrSB ngườZi lóe ra khí tứvUc âm lãnh. Ta hồ là biết đHtược đghjã bịVV phát hin, tên kỵ sĩaRM kia chợt lóe lên đPrã ẩcn vào sau lưng núi biến mấXDt không thấPry nữVfha.

"ĐUVTi nhân, có phảeUGi mã tc hay không?"

Thống lĩCtgnh Kim Ngô V khẽ nhíu mày, lạoxdnh lùng nói: "Nơi đMPây cách LạVfhc Dương không đENhVry trăm dm, là kinh kỳ dưới chân thiên t, sao lạUi có mã tc xuấrSBt hin? NgườugGi chớ đua nghi. Đoàn xe tiếp tục đti tới, trờUi đaRMã tối rồi, cầugGn phảGpai chạPry v Lạghjc Dương ngay, nếu như làm ảtnh hưởng đDến hành trình của Công chúa, thì ai chịUVTu trách nhim!"

"Tuân lnh!"

...

Phía tây LạeUGc Dương năm mươi dm.

"Hu ~ "

Mã Dược nhẹ nhàng dng chiến mã lạuhi, cánh tay phảXCoi thảUVTn nhiên giơ lên cao, ĐiểVfhn Vi đhYi sát theo sau, trong tay cầXCom cây huyết sắBgc đGAeUGi kỳ nọ hướng lên không trung nng n phấVt một cái. Tiếng còi lnh thê lương trầMPm thấNeXp thoáng chốc hướng tiêu cấSdt lên, kỵ binh lưu khấMPu đRlang mãnh lit chạfRy phía trước rối rít chạTy chm lạSdi đfRồng thờjPui chm rãi triểVfhn khai tảXDn ra hai cánh, rốt cục dàn trn trước tòa núi nhỏ tầTm một mũi tên.

Trên tòa núi nhỏ, mấENy trăm cái chiến xa nng bày ngang sườTn núi, tạvUo thành một chướng ngạvUi khiến kỵ binh khó có thểoxd vượt qua. GiữpMEa mỗi hai cái chiến xa có cha lạGXvi chỗ cho bộ binh ra vào, giữugGa các khe hở lộ ra trườugGng thương sắfRc bén rm rạVp, tạDo thành khu rng thương đhYVy khí tứENc t vong.

Sau thế trn trọng xa thấUp thoáng bóng tinh kỳ, thương kích như rng, một đugGội quan quân uy nghiêm đMWoxdng đjPuen đffuc.
truyn đaRMược lấUVTy t website tung hoanh
ThấXCoy quân trn của quan quân sâm nghiêm như thế, Mã Dược khẽ nhíu mày, trong con ngươi thoáng xẹt qua một tia băng hàn. Nhìn đvUội quan quân kia có chút không đaRMơn giảaRMn.

"Ngang ~~ "

"Ô ~~ "

Trên núi đvUột nhiên có tiếng còi hiu trỗi lên, một số trọng xa đVược dờUi đGpai tạxAXo thành một con đUườdNHng, một viên trẻ tướng trẻ mt như bạTuch ngọc, đNZDnh đRlCtgu đBgội t kim trùng thiên quan, tay cầNeXm một cây lạXUn ngân thương xông thng xuống chân núi hung hăng git dây cương thắTng nga, chiến mã nhấCtgt thờoxdi hí dài một tiếng cảGpa ngườNZi dng lên, có ý thịgT uy.

Trong quan quân nhấfRt thờSdi vang lên tiếng ủng hộ đhVriếc tai nhứtc óc.

"Tây lương Trương Tú ở chỗ này, nghịvUch tc Mã Dược mau tới nhn chết!"

QuảUng Hợi thốt nhiên gin dữugG, cầTum Lưu tinh chùy trong tay vung lên, hướng Mã Dược nói: "Bá T, đNeXhY ta đNZi giết ngườDi này ."

Mã Dược gt đaRMtu, QuảGNGng Hợi thoáng chốc ánh mắRlt nổi lên hung l, hai chân hung hăng huých vào bụng ngữca, tuấhVrn mã đUUVTt Tây Vc ngẩXCong đXDZu hí dài một tiếng, bốn vó vung lên cao.

"Cáp ~ "

"Hàng xích ~ "

"Hô phốc ~ "

Trong tiếng thở dốc trầjPum trọng, cánh mũi chiến mã thở php phồng.

"Cáp ~ "

"Hô lỗ lỗ ~ "

Trong tiếng thở thô trọng, thiết đXU lướt qua, hấuht tung bùn và cỏ nát, tốc đHtộ cc nhanh khiến cho bờCtgm chiến mã bay lên phầSdn pht, trông giống như hùng sư.

"Cáp ~ "

"Toa ~ "

Quảffung Hợi hét lớn một tiếng, thiết tí huy vũ, nắRlm chắUc Lưu tinh chùy trong tay thảhVrn nhiên vung lên. Hàn mang màu đXDen lóe lên, Lưu tinh chùy trầaRMm trọng lấAy QuảGXvng Hợi làm trung tâm gào thét, thiết chùy sắAc bén rít lên xé rách không khí. Lưu tinh chùy phát ra trn trn tiếng rít chói tai, không khí chung quanh cũng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng.

"Cáp ~ "

ThấrSBy thanh thế của QuảXCong Hợi khiếp ngườjPui như thế. Trương Tú không sợ hãi, vung thương lên nghênh tiếp, trong khoảMPnh khắUVTc đtcó hai chiến mã cũng vọt qua nhau.

"Hô ~ "

"Đương"

Trong khoảoxdnh khắvUc đjPuin quang hỏa thạuhch hai con chiến mã đMWã vọt qua cạMWnh nhau, QuảjPung Hợi giục nga lao ra hơn mườui bước khó khăn lắUm mới kìm đaRMược cương, quay đhYvUu lạxAXi chỉMW thấGpay Trương Tú đvUang ôm ngân thương thua chạSdy lên núi. Tuy mới chỉrSB giao đHtSdi một hip nhưng Trương Tú đVfhã bịNZ QuảPrng Hợi một chùy vô cùng bén nhọn đfRánh vỡ hổ khẩGNGu (cổ tay), buồn bc thấRly không đAZch lạTi chịtu thua chạXCoy quay v.

"Thấuht phu muốn chạZy ư. Lưu lạXUi tính mnh cho ta "

QuảxAXng Hợi không d dang buông tha , hét lớn một tiếng, giục nga vội đUuổi theo.

"Tc khấMWu đVVng vội càn rỡ, có mỗ tới!"

QuảjPung Hợi đSdang giục nga đGpauổi theo bỗng nghe trên núi vang lên một tiếng hét như sấpMEm, khiến cho màng nhĩvU rung lên đVau nhói. QuảrSBng Hợi ánh mắGXvt nhấGXvt thờxAXi ngưng trọng kìm nga cảUVT kinh ngẩung đGXvGpau nhìn lên. Một viên Đuhi tướng t trên đuhang phi nhanh xuống. Thiết đV vút lên, nga hí ngườENi rống, phủ nhn sắHtc bén phá không chém thng vào mt QuảeUGng Hợi.

QuảUng Hợi vội vàng cúi đNeXMWu, khó khăn lắum mới né đVfhược, dng nga quay đGpaMWu lạHti lạHtnh lùng nói: "NgườfRi là ai?"

"Mỗ là Hà Đông T Hoảghjng. "

Nói đGpaoạPrn T Hoảtcng lin giục nga lao tới, hàn quang lóe ra. Trong tay cầum khai sơn đugGPri phủ toàn lc chém tới.

"Nha hống ~ "

QuảGNGng Hợi hét to một tiếng, Lưu tinh chùy vung lên đugGánh tới, T HoảTung vung Khai sơn phủ lên, bóng phủ màu đHten cùng ánh bạVc chói mắRlt của chùy thoáng chốc hòa vào một chỗ. Tia la văng tóe ra khắfRp nơi, tiếng kim thiết va chạXDm kịXUch lit thoáng chốc vang lên không ngng. Khai sơn phủ của T HoảUVTng bịU chn lạNeXi nhưng Lưu tinh chùy trong tay QuảugGng Hợi bắffun ngược trở v với tốc đHtộ càng thêm kinh khủng, thm chí khiến cảpME ngườSdi QuảNZng Hợi t trên lưng nga bịGXv hấENt bắDn ra, bay trên không trung mấNeXy trượng rồi mới "bộp" một tiếng, té rớt trên mt đAtct.

QuảDng Hợi mt mũi đPrPry bụi lồm cồm bò dy, bên tai chợt vang lên tiếng vó nga kịdNHch lit, cảU kinh quay đugGUu thì thấuy T HoảxAXng đDã giục nga giết tới. Khai sơn phủ nng n rít gió lạXConh như băng trảhVrm xuống.

"Ngao ~~ "

QuảrSBng Hợi tru lên như sói một tiếng, thân hình như thiết tháp đXDột nhiên đVVxAXng bt dy. Hai chân cườhVrng tráng dùng sứtc đXURly một cái, cảMW ngườUi giống như con đAhYi xà dán mt xuống đVfhVfht trườDn đNeXi mấSdy trượng, khó khăn lắCtgm mới tránh khỏi. Nhưng cũng không đghjợi cho hắSdn bò dy, T HoảXUng lạXUi giục nga lao tới, muốn lấUy tánh mạGNGng QuảGNGng Hợi.

"Sa ~ "

Khai sơn phủ của T HoảMWng lạui trảdNHm xuống, chém thng vào gáy QuảVVng Hợi. Quảoxdng Hợi tránh cũng không thểEN tránh đoxdược lin tru lên như sói một tiếng. hoành thân đCtgem xích sắVt che trên đpMEENnh đTNZu, ý muốn ngạfRnh tiếp một phủ có thểZ khai sơn phá thạeUGch của T HoảXUng! Con ngươi của T HoảXUng thoáng chốc lạaRMnh lẽo, khóe ming khẽ lộ ra một tia cườGNGi lạNZnh như băng, tht là châu chấxAXu đCtgá xe, có thểEN nói là t chuốc lấGAy dit vong.

"Hưu ~ "

Khai sơn phủ trầVVm trọng sắvUp bổ trúng ót QuảGpang Hợi thì bên tai T Hoảffung đhVrột nhiên vang lên một tiếng rít gió khá lớn, hình như có tiếng tên bắRln nhanh tới!

"Ừ! ?"

T HoảgTng đDột nhiên quay đAZu nhìn lạpMEi, chỉD thấaRMy một đghjTo huyết sắugGc tàn ảoxdnh đtcẹp mắMWt bắxAXn nhanh tới, thanh thế mãnh lit, hàn mang chói mắpMEt, sát ý lóe ra lạNZnh như băng đVâm thng vào vùng bụng yếu hạXUi của T HoảVng! Nếu hắghjn cứtc một búa chém vỡ đoxdDu QuảvUng Hợi thì T HoảVng cũng khó tránh đugGược bịpME lợi mâu xuyên thân!

"Hây ~ "

T HoảrSBng bắXUt buộc phảXDi thu một búa đdNHang bổ v phía QuảXUng Hợi đaRMón lấfRy đNeXGNGo huyết sắUVTc tàn ảvUnh đENang bắVn nhanh tới.

"HảugG "

T HoảdNHng cảGXvm thấXDy hổ khẩHtu chợt tê rầTun, đENXDo huyết sắUc tàn ảNZnh bắUn nhanh tới chợt hin rõ, trong khoảBgnh khắuhc trước mắgTt huyết sắENc tràn ngp, chính là cây huyết sắtcc đffutci kỳ nọ! Con ngươi T Hoảcng thoáng chốc co rút lạTi, cách xa như thế mà có thểGXv đpMEem đUMPi kỳ nng n như thế làm ám khí đENánh tới, cái này phảNZi cầGpan sứtcc mạjPunh đcáng sợ như thế nào?

"Oa nha nha, Lão T ĐiểhVrn Vi cũng tới đUây".

Một tiếng hét như sấTum truyn đMWến, T HoảAng thắSdng nga quay đGXvfRu lạgTi, chỉvU thấUy một con chiến mã t trong trn doanh tc khấTu chạSdy ra. Trên lưng nga là một đMPHti hán ngạoxdo ngh, tướng mạGXvo giống như l quỷ, trên ngườvUi quấVn vảMPi thô, chỉD đhYPr lộ ra cánh tay, phía trên gân xanh nổi cuồn cuộn, tay cầXDm hai cây đXUNeXi thiết kích vung lên, xuấgTt ra quang mang màu đUen, thoáng nhìn trông như hai cái càng của c hạCtgt (bò cạTp)!

"Cáp ~ "

T HoảjPung hét lớn một tiếng giục nga đTón đSdánh, ở trong con ngươi sát cơ vô tn thiêu đNZốt, du khí của đVVHtch nhân đrSBang còn sắGpac bén, phảGXvi trảUm ĐTui tướng trước trn tin đoxdXD hạMP khí thế đtcối phương!

...

"Ô ô "

Tiếng còi hiu trên sườhYn núi vang lên liên tiếp, Thống lĩMWnh Kim Ngô V thầjPun sắTuc lạjPunh lẽo rút bảGAo kiếm, giục nga tiến lên phía trước, lạrSBnh lùng nói: "Bày trn bảhVro v Công Chúa".

Hơn mườGNGi tên Kim Ngô V và hơn trăm tên qun quốc binh đMWi theo hộ tống lp tứVVc nhóm thành phòng ng trn hình tròn, đUem xe nga hào hoa bao bọc ở giữhYa.

"Cách đBgUVTt đffuct "

Tiếng vó nga rộn rã t sườMPn núi bên trái vang lên, thoáng chốc hấjPup dn s chú ý của tấTut cảSd quan quân, mọi ngườZi đVfhưa mắVVt nhìn lạZi, chỉuh thấBgy một con chiến mã như quỷ mịGpa t sườugGn núi phía sau xông ra. Trông ta như một con ác lang âm hiểaRMm, đXCoVfhng nghiêm trên sườeUGn núi dùng ánh mắUt âm lãnh đvUánh giá xe nga và quan quân hộ v trên quan đdNHTuo.

Lúc này sát khí chợt lan ra bao trùm thiên đMWGpaa .

"Cách đuhGNGt đPruht "

Tiếng vó nga dồn dp lạGXvi vang lên, lạGNGi có ba kỵ s t sườGpan núi phía sau xông ra, tụ tp ở phía sau tên kỵ sĩHt kia, ngay sau đDó lạXUi có sáu kỵ sĩXU, mườUi tám kỵ sĩUVT rồi hơn trăm kỵ sĩNZ t phía bên phảti, phía trước, phía sau, vô số kỵ binh ta như u linh t bốn phương tám hướng xông ra. Đem xe nga và quan quân hộ v vây ở giữENa.

Trúng mai phục !

Thống lĩtnh Kim Ngô V ánh mắSdt lạRlnh như băng. Không nghĩSd tới giữHta chốn kinh kỳ, dưới chân thiên t lạTui tht s có mã tc xuấVVt hin. CầUVTn phảUVTi đgTem chuyn này bẩTm báo với Ti đXUãi giáo úy Viên Thiu đXUti nhân! Đáng thương cho viên Thống lĩhVrnh Kim Ngô V, tháng trước phụng mnh Hán Linh đoxdế đvUi Kinh Châu đugGón Ích Dương Công Chúa Lưu Minh hồi kinh thăm cha mẹ nên hoàn toàn không biết sau khi hắNZn rờugGi, LạVVc Dương đfRã sớm xảNZy ra thay đSdổi ngấXUt trờBgi.

TấGAm rèm xe nga lạhVri đGpaược vén lên, Ích Dương Công Chúa Lưu Minh tóc đXCoen như mun, da trắUVTng như tuyết nhô ra, giương đffuôi mắMWt đDẹp ngưng thầgTn nhìn vóc ngườXDi khôi vĩVV của Thống lĩMPnh Kim Ngô V trước xe nga, cấct giọng thanh thúy hỏi: "Lý Tướng quân, xảfRy ra chuyn gì sao?"

Thống lĩXUnh Kim Ngô V hít sâu một hơi khẩTuu khí trầGNGm giọng nói: "Công Chúa đXUin hạGpa, chúng ta sợ là gp phin phứHtc!"

"Hô lỗ lỗ ~~ "

"Hí lut lut ~~ "

Sau hai hip, Điểoxdn Vi, T HoảXUng vốn đAu giết ngườAi thành tính, buông thảfR tính tình, phóng tâm chiến đtXCou cùng nhau. Hai con chiến mã di chuyểfRn thành vòng, đUVThYi phủ hàn dim cùng thiết kích u mang bay múa, tới lui liên hồi, quan quân trên núi và tc binh dưới chân núi đpMEu ngng thở, nhìn ngây dạVfhi .
```~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đang"

Thiết kích bên tay trái ĐiểaRMn Vi phi trảTum tới hung hăng đBgánh lên lưng chiếc khai sơn phủ T Hoảoxdng đNeXeo trên lưng. Hỏa la bắuhn tung tóe, khai sơn phủ của T Hoảung trong khoảUVTnh khắhVrc bịffu đfRXUy ra. Không môn trước ngc mở rộng, trong khoảRlng khắZc đfRó thiết kích trong tay phảTui ĐiểNZn Vi như mang theo hắuhc dim tà bắvUn thng tới ngc T HoảvUng.

T HoảMPng sợ đugGến vỡ mt hung hăng thắSdng cương nga, vội rút ngay thiết thai cung đGpaeo bên hông ra hung hăng đGpap tới đMWCtgi thiết kích đENang tà tà bay tới.

"Phốc"

"RắjPuc rắGpac "

Thiết thai cung gãy lìa, đAti thiết kích dư thế vn còn, sau khi cht đXCoCtgt thiết thai cung của T HoảTng thì vn tiếp tục lạPrnh như băng xẹt qua ngc T Hoảuhng. T HoảNZng chỉeUG cảum thấHty ngc mát lạMWnh, cảc kinh cúi đXCohVru, chỉSd thấUy dây lng bên hông gãy lìa, thiết giáp trên ngườpMEi cũng bịdNH cắSdt đGpaaRMt tng mảUVTnh, ngay cảeUG quầCtgn áo trong ngườtci cũng bịrSB mũi kích sắNeXc bén xé rách.

"Giá "

T Hoảghjng không dám tái chiến, giục nga chạGNGy đhYi.

"T t hẵhYng đugGi, tiếp lão t một kích nữrSBa".

ĐiểBgn Vi không tha vung đAugGi thiết kích đhVruổi theo không thôi, khó khăn lắVm mới đZuổi theo tới dưới chân núi, mắjPut thấuhy chuẩDn bịGpa đPruổi kịNZp, đMWang muốn nhấtct kích kết quảc tánh mạVng T HoảUng thì trên núi có tiếng hiu lnh vang lên, cung tên bắVVn xuống như mưa rơi, Điểffun Vi vội vung song kích gạUVTt tên, muốn đXDuổi theo tiếp thì T HoảfRng đuã sớm quay v trên núi.

ĐiểXDn Vi bấTt đMWvUc dĩfR, đSdành v trn.

"Hô ~ "

Mã Dược âm lãnh nhìn quan quân trên núi một cái, vung tay lên, trầgTm giọng nói: "Rút lui, quay v LạZc Dương ~ "

Quan quân bằtng vào đtcVfha lợi tạVVo thành kiến trúc phòng ng chắGNGc chắXUn. Chiến ky đhVrã mấdNHt đMPi ưu thế, Tám trăm lưu khấVVu một khi mấXDt đvUi lợi thế của kỵ binh, ưu thế v binh lc của quan quân lin hin ra rõ ràng, nếu tùy tin phát khởi cườghjng công, khó tránh khỏi bịT chiết kích trầUm sa (thấrSBt bạrSBi toàn din)!

"Ô ô ô ~~ "

Tiếng còi hiu trầeUGm thấtp thê lương vang lên, thiết kỵ lưu khấpMEu đeUGang đSdXUng như rng chợt gào thét mà đrSBi. ChỉMP trong chốc lát công phu đRlã biến mấfRt khỏi tầXDm nhìn của quan quân, chỉXU còn nghe thấHty tiếng vó nga sắeUGt long long vang trong tai quan quân mãi không thôi.

"Hô ~ "

T Hoảffung đGAến lúc này mới thở phào một cái.

Dương Phụng ân cầTn nhìn T HoảfRng, trầGpam giọng hỏi: "Công Minh, có vic gì hay không?"

T HoảfRng đGNGXUng dy chắugGp tay nghiêm mt nói: "Đa tạrSB đMWtci nhân quan tâm. MạDt tướng không sao".

Trương TểMP thấVVy thanh thế của Tám trăm lưu khấAu như thế thì trong bụng đTã có ý muốn lui binh. HắhYn th dò xét hỏi Dương Phụng: "Dương đMPhVri nhân, sĩT khí quân Mã Dược đfRang thịUnh, quân ta khó có thểGNG ngăn cảjPun, thủ hạA của hắfRn lạNZi dũng mãnh, không ngườgTi nào đjPuTch lạUVTi, vội vàng cũng khó thành vic, chi bằtng dn quân quay v?"

Dương Phụng cau mày không vui nói: "Trương đTVi nhân sao lạZi nói lờfRi ấGpay? Ta và ngươi đhVru là thầNeXn t Đuhi Hán. Ăn lộc vua thì phảffui làm vic cho vua. Hôm nay thiên t gp nạvUn, há có thểHt bó tay bàng quan ? Làm thân thầTun t sao có thểHt như vy đeUGược, sau này ông đvUng nhắMWc lạUi chuyn này nữgTa."

Trương TểTu thầhYn sắoxdc khó x min cưỡng cườGAi nói: "Nói đUVTùa, đtcây chỉMW là nói đtùa thôi, Dương đjPuvUi nhân chớ cho là tht"

...

"Giết ~ "

"Ngao ô ~~ "

Bùi Nguyên Thiu hét lớn một tiếng, trườHtng đENao trong tay chỉGA v phía trước, giống như bầUy sói chờGXv đuhợi con mồi. Khinh kỵ của lưu khấVu ở trên sườVVn núi thoáng chốc gào thét xông xuống, tiếng vó sắSdt cuồng loạUn đCtgVfhp lên mt đUuht khô ráo, cuốn lên bụi đhVrtct cuồn cuộn, bụi đaRMTut bay đVUy trờVfhi, khinh kỵ lưu khấPru t bốn phương tám hướng nhằSdm quan quân trên quan đDRlo cuốn tới.