Trang chủ / Tiên Hiệp / Hoa Sơn Tiên Môn / Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

 Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 306: Ngày thứDVB bảSdfy(thượng)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầFNDm: tunghoanh.com

DịQch: Nhóm dịVrch black

<< CảHLm ơn bạLVn "kevotam" đEubã ủng hộ >>

Bốn TrườfONng Sinh QuảqKF màu đboaỏ, hai TrườTng Sinh QuảuaI màu cam, một TrườqJng Sinh QuảK màu vàng, một TrườAQng Sinh Quảfb màu xanh, một TrườXzng Sinh QuảoS màu lam, một TrườQng Sinh QuảPh màu tím, tổng cộng mườKZci viên Trườboang Sinh QuảuaI, nhưng còn thiếu TrườKng Sinh Quảboa màu chàm, nếu không thì có thểS gom đVrủ bảkXy sắfONc TrườfONng Sinh QuảEub rồi, đEubến trườNng sinh kỳ không khó khăn.

Trong TrườLVng Sinh Động bảHLy ngày trước mỗi một ngày sẽ mọc TrườiOng Sinh QuảS màu sắwVic khác nhau, mọi ngườAQi đNPHu đfONi tìm TrườAQng Sinh Quảboa.

BảqJy ngày qua đyYyi còn chưa thểXz ra khỏi TrườZSwng Sinh Động, phảroi lạSdfi bên trong ba ngày.

Ba ngày này trong TrườNNng Sinh Động sẽ không sảQn xuấkXt ra cái gì, kết quảHL là mọi ngườkXi cướp bọc TrườyYyng Sinh QuảpO.

Ba ngày cuối cùng có một số ngườSi không đBtược đSdfến TrườKZcng Sinh QuảLV, thế là kêu bạfbn bè đXzi khắTp nơi cướp git.

Có một số ngườdYi có TrườVdng Sinh QuảZSw mà thc lc yếu thì tìm chỗ trốn. TrườaTng Sinh Động rộng lớn như vy, muốn tìm một chỗ trốn không phảSi chuyn khó, xác suấwVit bịYEN phát hin không cao.

Còn có một số ngườPhi có TrườaTng Sinh QuảT trong tay, thc lc cao đpOương nhiên là phảBti đLVi cướp càng nhiu TrườLVng Sinh QuảuXq.

Còn có một số ngườuXqi chng nhữdYng cướp TrườFNDng Sinh QuảIAL mà còn muốn cướp cái khác.

Dù sao ba ngày cuối so với bảJy ngày trước còn hỗn loạSn hơn nhiu.

Còn v Lục Nguyên bây giờXz đLVang làm cái gì?

NgườaKri khác đTi cướp thì sao mình không cướp? Dù sao mình còn thiếu Trườckpng Sinh QuảKZc màu chàm. Đương nhiên ngũ đJfONi tiên môn đQồng khí liên chi, không tốt xuống tay với đuXqồng đIALSo tu tiên giảBt. Tuy nhiên, chng phảNNqi chỗ này còn yêu ma sao? Nhiu yêu ma như thế mình cầNPHn gì đboai tìm tu tiên giảfON khác?

Cái gọi là tài cao gan to, trảXzi qua cuộc chiến cướp TrườoSng Sinh QuảfON màu tím không lâu, Lục Nguyên hng hc khí phách.

HắdYn hớp ngụm rượu, đwViNNng trước đAQã có một yêu ma.

Yêu ma cao chng một trượng, đkXOSu mọc sng dài cong lượn, lưng cõng thanh loan đYENao, loạNNi này chắckpc tên là Dương Giác Ma, xem như loạNi yêu ma hiếm hoi trong thế giới dưới đBtBtt. Xem pháp lc con yêu này thì chắqJc là na bước trườBtng sinh kỳ.

Lục Nguyên vỗ tay một cái, nhảqKFy xuống cây.

- Xin chào, ngươi đLVến đSúng rồi, trên ngườLVi của ngươi có TrườLVng Sinh QuảV không? Nếu có thì ta cảLVm ơn.

Lục Nguyên va đKZcáp xuống đckpHLt ở trước mt yêu ma, hắVdn tươi cườOSi, nụ cườNNi rấKZct thân thin.

- Đúng rồi, không sai, ta chính là cướp.

Lục Nguyên cườiOi đVrến ôn hòa.

Đối din Lục Nguyên, Dương Giác Ma thì cc kỳ chấKn kinh!

Nó, Dương Giác Ma! Một trong thế giới dưới đuaIkXt, yêu ma na bước trườHLng sinh kỳ, ở dưới đKMKt luôn là tung hoành vô đVdKZcch, coi như bên nhân loạMKi na bước trườEubng sinh kỳ cũng chỉS đckpánh ngang tay với nó, chưa bao giờBt nghĩFND tới có kẻ cướp trên đuXqYENu mình. Bây giờFND, nhân loạuaIi tu sĩSdf trẻ tuổi này muốn trấIALn lột mình? Điu này khiến Dương Giác Ma khá là kinh ngạzc, nghi ngờNfu mình bịLV chứKng tinh thầNNn thác loạuXqn.

Vt máu xẹt qua, Dương Giác Ma thở hồng hộc, mới rồi nó suýt chết, nó rốt cuộc hiểIALu không phảfbi mình bịpO chứNPHng tinh thầSdfn thác loạQn mà là đaKrụng phảFNDi một cườKZcng giảwVi thc lc trên cảS na bước trườqKFng sinh kỳ. Trong quá trình va rồi, mới chiến đaTSdfu thì mình đFNDã rơi vào thế yếu, thm chí đVrkXnh đKIALu đXzôi sng dê cc kỳ quý giá có thểZSw thi triểboan ra pháp thut cũng bịT cắzt đKrot.

Cuối cùng nó phảkXi ném ra TrườaKrng Sinh QuảNfu lạkXi thi triểkXn Thiên Ma Huyết Độn mới may mắron nht cái mạfONng. Trong yêu ma dưới đropOt có môn Thiên Ma Huyết Độn có thểEub tạNm thờNfui tăng tốc đMKộ chạaKry trốn đHLến cc hạyYyn.

Tuy nhiên, sau khi dùng Thiên Ma Huyết Độn sẽ đKMKi thương nguyên khí, vài năm sau mới bồi bổ lạXzi đoSược. Thế giới dưới đFNDuaIt vô cùng nguy hiểZSwm, cho nên bình thườuaIng không hay dùng Thiên Ma Huyết Độn. Tuy nhiên hết cách rồi, đNfuụng phảoSi Lục Nguyên mà không s dụng Thiên Ma Huyết Độn thì điOúng là muốn chết, bây giờuaI phảNNi kiếm chỗ an toàn thôi.

Dương Giác Ma thở hồng hộc, một bóng ngườqJi lắNfuc lư sau lưng nó. Dương Giác Ma chợt phát hin nhưng đZSwã muộn, một lưỡi đJao đqJen nhánh đoâm vào ngườYENi nó.

Dương Giác Ma quay đNPHZSwu lạZSwi thấFNDy là một yêu ma na bước trườTng sinh kỳ, hỏi:

- Tạfbi sao?

Cùng là na bước trườdYng sinh kỳ Đao Nan La không nhanh không chm nói:

- Ngươi ở giữAQa Thánh Đế và Thánh Hoàng làm song mt gián đckpip đkXã lâu, nay thế giới dưới đEubfONt có biến hóa lớn, tấNfut nhiên ngươi phảwVii chết rồi.

Cùng lúc đIALó, nó nhẹ rút ra đSao nhn đwVien nhánh, trong lờPhi nói dườPhng như ám chỉaT cái gì.

Dương Giác Ma con mắrot tan rã, nhưng nắYENm đdYược chút tình báo. Nghe giọng đNPHiu của Đao Nan La. Nó biết sắYENp xảckpy ra vic lớn, thế giới dưới đMKEubt sắckpp có biến đaTổi lớn! Đáng tiếc, nó còn đBtHLnh tạBti đNNây tăng lên trườVrng sinh kỳ, sau đboaó đYENược ích lợi t vic thế giới dưới đXzkXt biến đTổi, đNNqáng tiếc.

Hai ngày sau, Lục Nguyên đSi khắTp nơi tìm yêu ma. Nhưng TrườaTng Sinh ĐSdfo QuảMK vô cùng rộng lớn, muốn ở bên trong đNNụng tới yêu ma không phảuaIi chuyn d dàng. Hai ngày qua hắKZcn gp phảKZci mấLVy yêu ma, cướp đAQược vài viên TrườVdng Sinh QuảV, đFNDã có đdYược TrườVng Sinh QuảK màu chàm rồi, coi như gom đLVủ bảIALy sắyYyc TrườLVng Sinh QuảEub.

ThờNi gian cũng va lúc, nên đEubi truyn tống trn tp hợp, nếu ở lạFNDi trong đSộng thì phảZSwi chờMK ba mươi năm sau lầNNn thứVr hai đyYyộng mở ra.

Lục Nguyên ng kiếm phi hành rấPht nhanh đSến truyn tống trn.

Lúc này chỗ này đboaã sớm tụ tp đSNNy ngườaKri, mọi ngườNNi đyYyang thảYENo lun tin tứQc, ví dụ ai đaTược nhiu ít TrườaTng Sinh QuảYEN, ai bấVrt hạEubnh chết, các loạoi tin tứXzc không ngng lan truyn. Trong mấAQy tin tứdYc thì tin chết chóc và tin đJược đTến TrườKZcng Sinh QuảqJ màu tím là chấaTn đroộng ngươi nhấNPHt.

Bây giờqJ là thái bình thịJnh thế, tu tiên giới có ngườAQi chết không phảFNDi vic bình thườzng mà là vic rấDVBt lớn. Có ngườdYi chết thì đJương nhiên phảJi bàn tán chút.

TrườQng Sinh QuảNPH màu tím chính là có tác dụng lớn nhấboat trong bảEuby sắboac TrườFNDng Sinh QuảJ, tấkXt nhiên khiến ngườKZci chú ý. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

- Nghe nói Hoa Sơn tiên môn na bước trườuXqng sinh kỳ kiếm tông Dip TầIALn đPhược một TrườHLng Sinh QuảyYy màu tím.

- Võ Đang tiên môn na bước trườckpng sinh kỳ Mạboac Ly cũng đNược một TrườXzng Sinh QuảKZc màu tím.

QuảFND nhiên, hai TrườoSng Sinh QuảdY màu tím bịqJ hai tu tiên giảckp tiên môn cườYENng đXzPhi nhấaKrt cướp đkXi, không có bấEubt cứV ngoài ý muốn.

- Đúng rồi, nghe nói TrườuaIng Sinh QuảNN màu tím cuối cùng không nằYENm trong tay yêu ma mà rơi vào tay tu sĩuaI nhân loạQi chúng ta.

- A, còn có vic này?

- Ta nghe nói là Hoa Sơn Lục Nguyên, đJúng rồi, là cấuaIp đDVB t duy nhấckpt đEubó trong bầqJy hai trăm yêu ma cướp đqJi TrườNNng Sinh QuảT màu tím cuối cùng.

- Cái gì? Chuyn này sao có thểo!?

- Đúng vy, trong yêu ma còn có mấoy na bước trườwVing sinh kỳ, đoSi chng khác nào tìm chết.

- Nhưng nghe nói đckpúng là có vic này. LầpOn này yêu ma lỗ to, hai TrườOSng Sinh QuảOS màu tím rơi vào Hoa Sơn, một rơi vào Võ Đang, không có yêu ma nào có đFNDược.

- Một ngườLVi đPhqJch hai trăm yêu ma ư, có tht không vy?

Có ngườVdi chính mắrot trông thấqKFy lp tứZSwc khng đfbkXnh bảJo:

- NhảIALm nhí, ta tn mắNt thấkXy.

Khi Lục Nguyên đNến thì mọi ngườkXi đVang hăng hái bàn tán, giờOS thấHLy chính chủ đMKến thì đuaIu nhìn qua.

Phương Thanh Chính cùng là tu tiên giảPh BắMKc phong bước tới hỏi:

- Lục sư đLVit, nghe nói ngươi một ngườuXqi đdYAQch hai trăm yêu ma, có tht không?

Phương Thanh Chính hỏi câu này tấboat cảS ngườzi đqJu nìn qua, vãnh tai nghe Lục Nguyên đNáp thế nào.

Lục Nguyên đroáp:

- Có thì cũng có, nhưng khi đBtó hai trăm yêu ma chia hai phái, kết quảV ta ở bên trong nht của thôi. Nếu hai trăm yêu ma không chia hai phái, ta đckpi chỉaKr có chết.

LờQi này dấckpy lên tiếng hút khí, không ngờHL là s tht.

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 18/02/2014

  Zhangyushan

  Truyen nay doc nhu tieu ngao giang ho y

 • Gửi lúc 1:00 Ngày 30/12/2013

  tienyo12x

  sao may' chuong nay' đọc nhàm thế ad?

 • Gửi lúc 19:53 Ngày 05/12/2013

  acme124

  còn tí nữa mà ad

 • Gửi lúc 13:35 Ngày 19/11/2013

  nhdu82

  Lau ra qua ad oi

 • Gửi lúc 12:29 Ngày 17/11/2013

  tuancon95

  đang hay thì đứt dây đàn