Trang chủ / Tiên Hiệp / Hoa Sơn Tiên Môn / Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

 Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 306: Ngày thứl bảOLky(thượng)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầOm: tunghoanh.com

DịOch: Nhóm dịEch black

<< CảLwKm ơn bạJJn "kevotam" đjkã ủng hộ >>

Bốn TrườOng Sinh QuảTE màu đLwKỏ, hai TrườLwKng Sinh QuảDrp màu cam, một TrườyOng Sinh QuảLLD màu vàng, một TrườRTjng Sinh QuảaO màu xanh, một Trườbyjng Sinh QuảpnA màu lam, một TrườOLkng Sinh QuảOLk màu tím, tổng cộng mườTai viên TrườRTjng Sinh QuảLa, nhưng còn thiếu TrườzkBng Sinh QuảJ màu chàm, nếu không thì có thểHLH gom đRủ bảzJy sắGc TrườOLkng Sinh QuảrOz rồi, đbyjến trườzkBng sinh kỳ không khó khăn.

Trong Trườlng Sinh Động bảzJy ngày trước mỗi một ngày sẽ mọc TrườnEAng Sinh Quảkg màu sắTEc khác nhau, mọi ngườMWRi đWnbu đQQsi tìm Trườkong Sinh QuảaO.

BảKTfy ngày qua đTEi còn chưa thểE ra khỏi Trườkgng Sinh Động, phảjki lạjDi bên trong ba ngày.

Ba ngày này trong TrườFvng Sinh Động sẽ không sảrOzn xuấOGt ra cái gì, kết quảfO là mọi ngườDRi cướp bọc TrườTEng Sinh QuảwJF.

Ba ngày cuối cùng có một số ngườaOi không đzkBược đWnbến TrườJng Sinh QuảJ, thế là kêu bạLLDn bè đli khắkgp nơi cướp git.

Có một số ngườyOi có TrườLwKng Sinh QuảDrp mà thc lc yếu thì tìm chỗ trốn. TrườJng Sinh Động rộng lớn như vy, muốn tìm một chỗ trốn không phảkoi chuyn khó, xác suấLat bịTE phát hin không cao.

Còn có một số ngườJi có TrườRTjng Sinh QuảOLk trong tay, thc lc cao đJJương nhiên là phảTai đOi cướp càng nhiu TrườnEAng Sinh Quảkg.

Còn có một số ngườJJi chng nhữOng cướp TrườJng Sinh QuảUl mà còn muốn cướp cái khác.

Dù sao ba ngày cuối so với bảGy ngày trước còn hỗn loạHLHn hơn nhiu.

Còn v Lục Nguyên bây giờbyj đkoang làm cái gì?

NgườBki khác đpnAi cướp thì sao mình không cướp? Dù sao mình còn thiếu TrườMWRng Sinh QuảaO màu chàm. Đương nhiên ngũ đORi tiên môn đOLkồng khí liên chi, không tốt xuống tay với đTaồng đzJLao tu tiên giảkg. Tuy nhiên, chng phảDRi chỗ này còn yêu ma sao? Nhiu yêu ma như thế mình cầvn gì đTEi tìm tu tiên giảJJ khác?

Cái gọi là tài cao gan to, trảyOi qua cuộc chiến cướp TrườOGng Sinh QuảwJF màu tím không lâu, Lục Nguyên hng hc khí phách.

HắOLkn hớp ngụm rượu, đAUaOGng trước đLaã có một yêu ma.

Yêu ma cao chng một trượng, đHLHMWRu mọc sng dài cong lượn, lưng cõng thanh loan đJao, loạyOi này chắvc tên là Dương Giác Ma, xem như loạECi yêu ma hiếm hoi trong thế giới dưới đUlMWRt. Xem pháp lc con yêu này thì chắbyjc là na bước trườjDng sinh kỳ.

Lục Nguyên vỗ tay một cái, nhảTay xuống cây.

- Xin chào, ngươi đAOzến đTEúng rồi, trên ngườRi của ngươi có TrườnRAng Sinh Quảt không? Nếu có thì ta cảBkm ơn.

Lục Nguyên va đAUaáp xuống đbyjFvt ở trước mt yêu ma, hắtn tươi cườKTfi, nụ cườBki rấHLHt thân thin. nguồn tunghoanh.com

- Đúng rồi, không sai, ta chính là cướp.

Lục Nguyên cườkgi đMWRến ôn hòa.

Đối din Lục Nguyên, Dương Giác Ma thì cc kỳ chấGn kinh!

Nó, Dương Giác Ma! Một trong thế giới dưới đECUlt, yêu ma na bước trườDrpng sinh kỳ, ở dưới đJJLat luôn là tung hoành vô đOLkWnbch, coi như bên nhân loạvi na bước trườKTfng sinh kỳ cũng chỉQQs đQQsánh ngang tay với nó, chưa bao giờv nghĩpnA tới có kẻ cướp trên đOyOu mình. Bây giờTa, nhân loạwJFi tu sĩkg trẻ tuổi này muốn trấMWRn lột mình? Điu này khiến Dương Giác Ma khá là kinh ngạQQsc, nghi ngờOG mình bịLa chứfOng tinh thầDrpn thác loạOn.

Vt máu xẹt qua, Dương Giác Ma thở hồng hộc, mới rồi nó suýt chết, nó rốt cuộc hiểAOzu không phảvi mình bịko chứLang tinh thầBkn thác loạJn mà là đECụng phảsMAi một cườAtng giảMWR thc lc trên cảl na bước trườBkng sinh kỳ. Trong quá trình va rồi, mới chiến đvHLHu thì mình đsMAã rơi vào thế yếu, thm chí đnRAKTfnh đwJFpnAu đAtôi sng dê cc kỳ quý giá có thểAOz thi triểLan ra pháp thut cũng bịG cắJt đLwKpnAt.

Cuối cùng nó phảEi ném ra Trườbyjng Sinh QuảRTj lạnEAi thi triểGn Thiên Ma Huyết Độn mới may mắAdn nht cái mạGng. Trong yêu ma dưới đnRATat có môn Thiên Ma Huyết Độn có thểaO tạAdm thờAti tăng tốc đFvộ chạOy trốn đpnAến cc hạQQsn.

Tuy nhiên, sau khi dùng Thiên Ma Huyết Độn sẽ đEJi thương nguyên khí, vài năm sau mới bồi bổ lạTEi đjDược. Thế giới dưới đrOzOLkt vô cùng nguy hiểkom, cho nên bình thườRng không hay dùng Thiên Ma Huyết Độn. Tuy nhiên hết cách rồi, đBkụng phảTai Lục Nguyên mà không s dụng Thiên Ma Huyết Độn thì đTaúng là muốn chết, bây giờLLD phảkgi kiếm chỗ an toàn thôi.

Dương Giác Ma thở hồng hộc, một bóng ngườJJi lắnRAc lư sau lưng nó. Dương Giác Ma chợt phát hin nhưng đlã muộn, một lưỡi đzJao đAten nhánh đLLDâm vào ngườLai nó.

Dương Giác Ma quay đLwKUlu lạAOzi thấQQsy là một yêu ma na bước trườrOzng sinh kỳ, hỏi:

- TạHLHi sao?

Cùng là na bước trườbyjng sinh kỳ Đao Nan La không nhanh không chm nói:

- Ngươi ở giữjDa Thánh Đế và Thánh Hoàng làm song mt gián đJJip đnRAã lâu, nay thế giới dưới đAUaKTft có biến hóa lớn, tấAtt nhiên ngươi phảAUai chết rồi.

Cùng lúc đló, nó nhẹ rút ra đDRao nhn đUlen nhánh, trong lờLwKi nói dườAOzng như ám chỉKTf cái gì.

Dương Giác Ma con mắUlt tan rã, nhưng nắnEAm đRTjược chút tình báo. Nghe giọng đGiu của Đao Nan La. Nó biết sắlp xảJJy ra vic lớn, thế giới dưới đJJvt sắECp có biến đRTjổi lớn! Đáng tiếc, nó còn đBkOnh tạBki đAtây tăng lên trườvng sinh kỳ, sau đAUaó đFvược ích lợi t vic thế giới dưới đWnbUlt biến đyOổi, đTEáng tiếc.

Hai ngày sau, Lục Nguyên đRi khắMWRp nơi tìm yêu ma. Nhưng TrườOng Sinh Đjko QuảaO vô cùng rộng lớn, muốn ở bên trong đvụng tới yêu ma không phảaOi chuyn d dàng. Hai ngày qua hắBkn gp phảOi mấMWRy yêu ma, cướp đlược vài viên TrườEng Sinh QuảrOz, đOGã có đlược TrườnRAng Sinh QuảO màu chàm rồi, coi như gom đWnbủ bảrOzy sắBkc TrườDRng Sinh QuảE.

ThờLai gian cũng va lúc, nên đLLDi truyn tống trn tp hợp, nếu ở lạOi trong đTEộng thì phảAOzi chờUl ba mươi năm sau lầHLHn thứko hai đwJFộng mở ra.

Lục Nguyên ng kiếm phi hành rấAdt nhanh đJến truyn tống trn.

Lúc này chỗ này đMWRã sớm tụ tp đHLHDRy ngườKTfi, mọi ngườFvi đKTfang thảlo lun tin tứfOc, ví dụ ai đOLkược nhiu ít TrườBkng Sinh QuảDrp, ai bấUlt hạAUanh chết, các loạwJFi tin tứjDc không ngng lan truyn. Trong mấJJy tin tứUlc thì tin chết chóc và tin đOược đHLHến TrườOng Sinh Quảko màu tím là chấMWRn đAtộng ngươi nhấyOt.

Bây giờAOz là thái bình thịECnh thế, tu tiên giới có ngườkgi chết không phảKTfi vic bình thườlng mà là vic rấQQst lớn. Có ngườjDi chết thì đJương nhiên phảzJi bàn tán chút.

TrườnRAng Sinh QuảUl màu tím chính là có tác dụng lớn nhấTat trong bảGy sắrOzc TrườRng Sinh QuảEC, tấfOt nhiên khiến ngườOi chú ý.

- Nghe nói Hoa Sơn tiên môn na bước trườvng sinh kỳ kiếm tông Dip TầAUan đzkBược một TrườLwKng Sinh QuảnEA màu tím.

- Võ Đang tiên môn na bước trườECng sinh kỳ Mạtc Ly cũng đTEược một TrườrOzng Sinh Quảbyj màu tím.

QuảKTf nhiên, hai TrườRTjng Sinh QuảzkB màu tím bịzkB hai tu tiên giảLwK tiên môn cườOng đDrpkgi nhấEt cướp đpnAi, không có bấLwKt cứfO ngoài ý muốn.

- Đúng rồi, nghe nói TrườzJng Sinh QuảLa màu tím cuối cùng không nằbyjm trong tay yêu ma mà rơi vào tay tu sĩLwK nhân loạHLHi chúng ta.

- A, còn có vic này?

- Ta nghe nói là Hoa Sơn Lục Nguyên, đwJFúng rồi, là cấbyjp đfO t duy nhấtt đkgó trong bầOLky hai trăm yêu ma cướp đTEi Trườlng Sinh QuảE màu tím cuối cùng.

- Cái gì? Chuyn này sao có thểv!?

- Đúng vy, trong yêu ma còn có mấpnAy na bước trườAtng sinh kỳ, đnEAi chng khác nào tìm chết.

- Nhưng nghe nói đkgúng là có vic này. Lầjkn này yêu ma lỗ to, hai Trườkong Sinh QuảKTf màu tím rơi vào Hoa Sơn, một rơi vào Võ Đang, không có yêu ma nào có đMWRược.

- Một ngườLai đJJDrpch hai trăm yêu ma ư, có tht không vy?

Có ngườyOi chính mắRTjt trông thấaOy lp tứkoc khng đrOzrOznh bảOLko:

- NhảLwKm nhí, ta tn mắWnbt thấDRy.

Khi Lục Nguyên đBkến thì mọi ngườOi đsMAang hăng hái bàn tán, giờLwK thấAty chính chủ đDrpến thì đOu nhìn qua.

Phương Thanh Chính cùng là tu tiên giảDR BắTac phong bước tới hỏi:

- Lục sư đzkBit, nghe nói ngươi một ngườwJFi đEBkch hai trăm yêu ma, có tht không?

Phương Thanh Chính hỏi câu này tấRt cảpnA ngườHLHi đAUau nìn qua, vãnh tai nghe Lục Nguyên đyOáp thế nào.

Lục Nguyên đLwKáp:

- Có thì cũng có, nhưng khi đzkBó hai trăm yêu ma chia hai phái, kết quảBk ta ở bên trong nht của thôi. Nếu hai trăm yêu ma không chia hai phái, ta đTEi chỉv có chết.

LờAOzi này dấOGy lên tiếng hút khí, không ngờrOz là s tht.

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 18/02/2014

  Zhangyushan

  Truyen nay doc nhu tieu ngao giang ho y

 • Gửi lúc 1:00 Ngày 30/12/2013

  tienyo12x

  sao may' chuong nay' đọc nhàm thế ad?

 • Gửi lúc 19:53 Ngày 05/12/2013

  acme124

  còn tí nữa mà ad

 • Gửi lúc 13:35 Ngày 19/11/2013

  nhdu82

  Lau ra qua ad oi

 • Gửi lúc 12:29 Ngày 17/11/2013

  tuancon95

  đang hay thì đứt dây đàn