Trang chủ / Tiên Hiệp / Hoa Sơn Tiên Môn / Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

 Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 306: Ngày thứU bảffVy(thượng)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầrYm: tunghoanh.com

DịUch: Nhóm dịSch black

<< Cảqlum ơn bạGovn "kevotam" đUã ủng hộ >>

Bốn TrườzFng Sinh QuảVGt màu đryỏ, hai Trườcoing Sinh Quảzgh màu cam, một Trườndbng Sinh Quảcoi màu vàng, một TrườdSng Sinh Quảou màu xanh, một TrườvHzng Sinh Quảndb màu lam, một TrườJUHng Sinh QuảB màu tím, tổng cộng mườlupi viên Trườyng Sinh QuảlK, nhưng còn thiếu Trườzghng Sinh Quảpb màu chàm, nếu không thì có thểLmr gom đhUủ bảtncy sắJUHc Trườhng Sinh QuảrY rồi, đndbến trườorfng sinh kỳ không khó khăn.

Trong Trườyng Sinh Động bảLmry ngày trước mỗi một ngày sẽ mọc Trườhng Sinh QuảbB màu sắgc khác nhau, mọi ngườrYi đUBu đLmri tìm Trườorfng Sinh QuảvHz.

Bảlupy ngày qua đrYi còn chưa thểg ra khỏi TrườuMIng Sinh Động, phảmDi lạmDi bên trong ba ngày.

Ba ngày này trong TrườUBng Sinh Động sẽ không sảffVn xuấgt ra cái gì, kết quảiy là mọi ngườHJi cướp bọc Trườqlung Sinh QuảVGt.

Ba ngày cuối cùng có một số ngườgi không đyược đHJến Trườqlung Sinh QuảVJc, thế là kêu bạzghn bè đoui khắVGtp nơi cướp git.

Có một số ngườhi có Trườdng Sinh Quảg mà thc lc yếu thì tìm chỗ trốn. Trườyng Sinh Động rộng lớn như vy, muốn tìm một chỗ trốn không phảlupi chuyn khó, xác suấmDt bịtnc phát hin không cao.

Còn có một số ngườLmri có TrườJUHng Sinh QuảrY trong tay, thc lc cao đdSương nhiên là phảVGti đhi cướp càng nhiu Trườpbng Sinh QuảUB.

Còn có một số ngườKVKi chng nhữGovng cướp TrườYng Sinh Quảou mà còn muốn cướp cái khác.

Dù sao ba ngày cuối so với bảpby ngày trước còn hỗn loạfhn hơn nhiu.

Còn v Lục Nguyên bây giờrY đyang làm cái gì?

NgườrYi khác đyi cướp thì sao mình không cướp? Dù sao mình còn thiếu TrườHdng Sinh Quảry màu chàm. Đương nhiên ngũ đJUHhi tiên môn đpbồng khí liên chi, không tốt xuống tay với đdYồng đHJdSo tu tiên giảU. Tuy nhiên, chng phảRqLi chỗ này còn yêu ma sao? Nhiu yêu ma như thế mình cầMan gì đlKi tìm tu tiên giảF khác?

Cái gọi là tài cao gan to, trảmDi qua cuộc chiến cướp Trườpbng Sinh Quảmg màu tím không lâu, Lục Nguyên hng hc khí phách.

HắGovn hớp ngụm rượu, đUiyng trước đdSã có một yêu ma.

Yêu ma cao chng một trượng, đrYvHzu mọc sng dài cong lượn, lưng cõng thanh loan đHldao, loạYi này chắLmrc tên là Dương Giác Ma, xem như loạhUi yêu ma hiếm hoi trong thế giới dưới đFHldt. Xem pháp lc con yêu này thì chắzghc là na bước trườczHng sinh kỳ.

Lục Nguyên vỗ tay một cái, nhảHldy xuống cây.

- Xin chào, ngươi đorfến đhúng rồi, trên ngườUBi của ngươi có TrườczHng Sinh QuảbB không? Nếu có thì ta cảzFm ơn.

Lục Nguyên va đryáp xuống đgfht ở trước mt yêu ma, hắJUHn tươi cườzFi, nụ cườubi rấubt thân thin.

- Đúng rồi, không sai, ta chính là cướp.

Lục Nguyên cườmgi đHdến ôn hòa.

Đối din Lục Nguyên, Dương Giác Ma thì cc kỳ chấhUn kinh!

Nó, Dương Giác Ma! Một trong thế giới dưới đvHzzght, yêu ma na bước trườzghng sinh kỳ, ở dưới đuborft luôn là tung hoành vô đubUch, coi như bên nhân loạzFi na bước trườhUng sinh kỳ cũng chỉdY đBánh ngang tay với nó, chưa bao giờmD nghĩqlu tới có kẻ cướp trên đdYqluu mình. Bây giờub, nhân loạubi tu sĩhU trẻ tuổi này muốn trấoun lột mình? Điu này khiến Dương Giác Ma khá là kinh ngạUc, nghi ngờffV mình bịU chứndbng tinh thầKn thác loạBn.

Vt máu xẹt qua, Dương Giác Ma thở hồng hộc, mới rồi nó suýt chết, nó rốt cuộc hiểmDu không phảuMIi mình bịcoi chứzFng tinh thầVGtn thác loạqlun mà là đRqLụng phảorfi một cườmgng giảffV thc lc trên cảry na bước trườqlung sinh kỳ. Trong quá trình va rồi, mới chiến đffVmgu thì mình đYã rơi vào thế yếu, thm chí đuMItncnh đgczHu đcoiôi sng dê cc kỳ quý giá có thểuMI thi triểHldn ra pháp thut cũng bịd cắrYt đKdt.

Cuối cùng nó phảubi ném ra TrườIZng Sinh QuảKVK lạvHzi thi triểubn Thiên Ma Huyết Độn mới may mắoun nht cái mạuMIng. Trong yêu ma dưới đtncqlut có môn Thiên Ma Huyết Độn có thểmg tạdSm thờGovi tăng tốc đndbộ chạrYy trốn đYến cc hạdn.

Tuy nhiên, sau khi dùng Thiên Ma Huyết Độn sẽ đcoiuMIi thương nguyên khí, vài năm sau mới bồi bổ lạlKi đKược. Thế giới dưới đLmrmDt vô cùng nguy hiểndbm, cho nên bình thườpbng không hay dùng Thiên Ma Huyết Độn. Tuy nhiên hết cách rồi, đqluụng phảSi Lục Nguyên mà không s dụng Thiên Ma Huyết Độn thì đUBúng là muốn chết, bây giờY phảryi kiếm chỗ an toàn thôi.

Dương Giác Ma thở hồng hộc, một bóng ngườLmri lắmDc lư sau lưng nó. Dương Giác Ma chợt phát hin nhưng đbBã muộn, một lưỡi đHdao đpben nhánh đUBâm vào ngườdYi nó.

Dương Giác Ma quay đqluSu lạVGti thấrYy là một yêu ma na bước trườYng sinh kỳ, hỏi:

- TạdYi sao?

Cùng là na bước trườubng sinh kỳ Đao Nan La không nhanh không chm nói:

- Ngươi ở giữdYa Thánh Đế và Thánh Hoàng làm song mt gián đpbip đYã lâu, nay thế giới dưới đKVKndbt có biến hóa lớn, tấIZt nhiên ngươi phảmgi chết rồi.

Cùng lúc đSó, nó nhẹ rút ra đouao nhn đzghen nhánh, trong lờlKi nói dườubng như ám chỉhU cái gì.

Dương Giác Ma con mắndbt tan rã, nhưng nắMam đuMIược chút tình báo. Nghe giọng đUBiu của Đao Nan La. Nó biết sắmDp xảiyy ra vic lớn, thế giới dưới đHldHldt sắtncp có biến đKVKổi lớn! Đáng tiếc, nó còn đyorfnh tạyi đLmrây tăng lên trườHldng sinh kỳ, sau đHdó điyược ích lợi t vic thế giới dưới đrYpbt biến đBổi, đdáng tiếc.

Hai ngày sau, Lục Nguyên điyi khắhUp nơi tìm yêu ma. Nhưng TrườRqLng Sinh ĐJUHo Quảfh vô cùng rộng lớn, muốn ở bên trong đdYụng tới yêu ma không phảKVKi chuyn d dàng. Hai ngày qua hắzFn gp phảubi mấcoiy yêu ma, cướp đouược vài viên Trườcoing Sinh QuảY, đRqLã có đHdược TrườffVng Sinh QuảVGt màu chàm rồi, coi như gom đqluủ bảbBy sắGovc Trườgng Sinh QuảdY.

Thờoui gian cũng va lúc, nên đdYi truyn tống trn tp hợp, nếu ở lạBi trong đqluộng thì phảuMIi chờmg ba mươi năm sau lầzghn thứHd hai đVGtộng mở ra.

Lục Nguyên ng kiếm phi hành rấVRVt nhanh đgến truyn tống trn.

Lúc này chỗ này đSã sớm tụ tp đHldiyy ngườdi, mọi ngườmgi đmDang thảcoio lun tin tứHdc, ví dụ ai đvHzược nhiu ít TrườHldng Sinh QuảKVK, ai bấBt hạuMInh chết, các loạKVKi tin tứUBc không ngng lan truyn. Trong mấdy tin tứKVKc thì tin chết chóc và tin đFược đczHến Trườndbng Sinh QuảzF màu tím là chấubn đndbộng ngươi nhấlupt. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Bây giờUB là thái bình thịdYnh thế, tu tiên giới có ngườSi chết không phảndbi vic bình thườLmrng mà là vic rấndbt lớn. Có ngườVGti chết thì đvHzương nhiên phảdSi bàn tán chút.

Trườmgng Sinh QuảHJ màu tím chính là có tác dụng lớn nhấmDt trong bảFy sắczHc TrườRqLng Sinh QuảczH, tấzFt nhiên khiến ngườHdi chú ý.

- Nghe nói Hoa Sơn tiên môn na bước trườmDng sinh kỳ kiếm tông Dip TầlKn điyược một Trườmgng Sinh QuảbB màu tím.

- Võ Đang tiên môn na bước trườhUng sinh kỳ MạvHzc Ly cũng đFược một TrườHJng Sinh QuảGov màu tím.

QuảLmr nhiên, hai TrườUBng Sinh QuảbB màu tím bịVRV hai tu tiên giảmD tiên môn cườJUHng đhVJci nhấfht cướp đJUHi, không có bấyt cứHd ngoài ý muốn.

- Đúng rồi, nghe nói TrườvHzng Sinh QuảKVK màu tím cuối cùng không nằUm trong tay yêu ma mà rơi vào tay tu sĩg nhân loạorfi chúng ta.

- A, còn có vic này?

- Ta nghe nói là Hoa Sơn Lục Nguyên, đhUúng rồi, là cấHJp đU t duy nhấczHt đBó trong bầtncy hai trăm yêu ma cướp đorfi TrườUBng Sinh Quảry màu tím cuối cùng.

- Cái gì? Chuyn này sao có thểuMI!?

- Đúng vy, trong yêu ma còn có mấFy na bước trườcoing sinh kỳ, đdYi chng khác nào tìm chết.

- Nhưng nghe nói đdúng là có vic này. LầKn này yêu ma lỗ to, hai Trườhng Sinh QuảUB màu tím rơi vào Hoa Sơn, một rơi vào Võ Đang, không có yêu ma nào có đcoiược.

- Một ngườFi đhUdSch hai trăm yêu ma ư, có tht không vy?

Có ngườJUHi chính mắzght trông thấpby lp tứgc khng đVGtdSnh bảHdo:

- NhảLmrm nhí, ta tn mắvHzt thấgy.

Khi Lục Nguyên đubến thì mọi ngườfhi đSang hăng hái bàn tán, giờbB thấzghy chính chủ đKVKến thì đzghu nhìn qua.

Phương Thanh Chính cùng là tu tiên giảg Bắiyc phong bước tới hỏi:

- Lục sư đIZit, nghe nói ngươi một ngườpbi đKhUch hai trăm yêu ma, có tht không?

Phương Thanh Chính hỏi câu này tấczHt cảzgh ngườoui đJUHu nìn qua, vãnh tai nghe Lục Nguyên đHdáp thế nào.

Lục Nguyên đdYáp:

- Có thì cũng có, nhưng khi đbBó hai trăm yêu ma chia hai phái, kết quảVJc ta ở bên trong nht của thôi. Nếu hai trăm yêu ma không chia hai phái, ta đUi chỉczH có chết.

Lờdi này dấdSy lên tiếng hút khí, không ngờHJ là s tht.

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 18/02/2014

  Zhangyushan

  Truyen nay doc nhu tieu ngao giang ho y

 • Gửi lúc 1:00 Ngày 30/12/2013

  tienyo12x

  sao may' chuong nay' đọc nhàm thế ad?

 • Gửi lúc 19:53 Ngày 05/12/2013

  acme124

  còn tí nữa mà ad

 • Gửi lúc 13:35 Ngày 19/11/2013

  nhdu82

  Lau ra qua ad oi

 • Gửi lúc 12:29 Ngày 17/11/2013

  tuancon95

  đang hay thì đứt dây đàn