Trang chủ / Tiên Hiệp / Hoa Sơn Tiên Môn / Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)
truyn đMKược lấnvCy t website tung hoanh
 Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 306: Ngày thứupV bảERiy(thượng)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầPm: tunghoanh.com

Dịixch: Nhóm dịakch black

<< CảRPm ơn bạpYAn "kevotam" đbxxã ủng hộ >>

Bốn TrườnvCng Sinh Quảxgi màu đKVỏ, hai Trườnng Sinh Quảxgi màu cam, một TrườMKng Sinh Quảpup màu vàng, một Trườnng Sinh QuảQK màu xanh, một TrườioAng Sinh QuảdKB màu lam, một Trườakng Sinh Quảxgi màu tím, tổng cộng mườpupi viên Trườbxxng Sinh Quảod, nhưng còn thiếu TrườKng Sinh QuảXn màu chàm, nếu không thì có thểpup gom đwanủ bảARXy sắbxxc TrườYQMng Sinh QuảKV rồi, đxJaến trườxJang sinh kỳ không khó khăn.

Trong Trườwanng Sinh Động bảEBy ngày trước mỗi một ngày sẽ mọc TrườJJng Sinh QuảbbE màu sắPc khác nhau, mọi ngườxgii đYQMu đxJai tìm TrườioAng Sinh QuảBK.

BảupVy ngày qua đxJai còn chưa thểEB ra khỏi TrườERing Sinh Động, phảni lạiLi bên trong ba ngày.

Ba ngày này trong TrườEKng Sinh Động sẽ không sảakn xuấZt ra cái gì, kết quảKV là mọi ngườnvCi cướp bọc TrườZng Sinh QuảVr.

Ba ngày cuối cùng có một số ngườxJai không đKược đRCến Trườwanng Sinh QuảKV, thế là kêu bạRCn bè đdKBi khắixp nơi cướp git.

Có một số ngườZi có TrườEBng Sinh QuảxJa mà thc lc yếu thì tìm chỗ trốn. Trườxbwng Sinh Động rộng lớn như vy, muốn tìm một chỗ trốn không phảioAi chuyn khó, xác suấRCt bịVr phát hin không cao.

Còn có một số ngườaki có TrườJJng Sinh QuảYQM trong tay, thc lc cao đERiương nhiên là phảxJai đdKBi cướp càng nhiu TrườKVng Sinh QuảAG.

Còn có một số ngườioAi chng nhữPng cướp TrườiLng Sinh QuảBK mà còn muốn cướp cái khác.

Dù sao ba ngày cuối so với bảbxxy ngày trước còn hỗn loạKn hơn nhiu.

Còn v Lục Nguyên bây giờJJ đRPang làm cái gì?

NgườARXi khác đbbEi cướp thì sao mình không cướp? Dù sao mình còn thiếu TrườERing Sinh QuảV màu chàm. Đương nhiên ngũ đMKVici tiên môn đBKồng khí liên chi, không tốt xuống tay với đEBồng đpBXEBo tu tiên giảpYA. Tuy nhiên, chng phảKVi chỗ này còn yêu ma sao? Nhiu yêu ma như thế mình cầKn gì đARXi tìm tu tiên giảVr khác?

Cái gọi là tài cao gan to, trảbxxi qua cuộc chiến cướp Trườxging Sinh Quảod màu tím không lâu, Lục Nguyên hng hc khí phách.

HắRCn hớp ngụm rượu, đupVKng trước đpupã có một yêu ma.

Yêu ma cao chng một trượng, đKVVu mọc sng dài cong lượn, lưng cõng thanh loan đakao, loạCAi này chắGc tên là Dương Giác Ma, xem như loạZi yêu ma hiếm hoi trong thế giới dưới đxgiRCt. Xem pháp lc con yêu này thì chắARXc là na bước trườPng sinh kỳ.

Lục Nguyên vỗ tay một cái, nhảMKy xuống cây.

- Xin chào, ngươi đxbwến đupVúng rồi, trên ngườKi của ngươi có TrườgFng Sinh QuảioA không? Nếu có thì ta cảxgim ơn.

Lục Nguyên va đKáp xuống đKXnt ở trước mt yêu ma, hắJJn tươi cườttxi, nụ cườJJi rấaVEt thân thin.

- Đúng rồi, không sai, ta chính là cướp.

Lục Nguyên cườQKi đixến ôn hòa.

Đối din Lục Nguyên, Dương Giác Ma thì cc kỳ chấYQMn kinh!

Nó, Dương Giác Ma! Một trong thế giới dưới điLiLt, yêu ma na bước trườxging sinh kỳ, ở dưới đVrxgit luôn là tung hoành vô đbbEPch, coi như bên nhân loạXni na bước trườZng sinh kỳ cũng chỉEB đKánh ngang tay với nó, chưa bao giờBK nghĩRC tới có kẻ cướp trên đcpdpupu mình. Bây giờCA, nhân loạxJai tu sĩK trẻ tuổi này muốn trấRCn lột mình? Điu này khiến Dương Giác Ma khá là kinh ngạpBXc, nghi ngờiL mình bịgF chứixng tinh thầVrn thác loạRCn.

Vt máu xẹt qua, Dương Giác Ma thở hồng hộc, mới rồi nó suýt chết, nó rốt cuộc hiểwanu không phảAGi mình bịupV chứAGng tinh thầPn thác loạiLn mà là đakụng phảJJi một cườbbEng giảB thc lc trên cảARX na bước trườpupng sinh kỳ. Trong quá trình va rồi, mới chiến đnvCGu thì mình đKã rơi vào thế yếu, thm chí đaVEKnh đVicvbu đttxôi sng dê cc kỳ quý giá có thểVr thi triểVicn ra pháp thut cũng bịBK cắXZt đodxgit.

Cuối cùng nó phảAGi ném ra TrườGng Sinh Quảxgi lạioAi thi triểbbEn Thiên Ma Huyết Độn mới may mắVicn nht cái mạbxxng. Trong yêu ma dưới đKixt có môn Thiên Ma Huyết Độn có thểQK tạXnm thờxgii tăng tốc đdộ chạpBXy trốn đVicến cc hạXZn.

Tuy nhiên, sau khi dùng Thiên Ma Huyết Độn sẽ đERipBXi thương nguyên khí, vài năm sau mới bồi bổ lạEKi đQKược. Thế giới dưới đBKARXt vô cùng nguy hiểbxxm, cho nên bình thườvbng không hay dùng Thiên Ma Huyết Độn. Tuy nhiên hết cách rồi, đupVụng phảVici Lục Nguyên mà không s dụng Thiên Ma Huyết Độn thì đakúng là muốn chết, bây giờCA phảaVEi kiếm chỗ an toàn thôi.

Dương Giác Ma thở hồng hộc, một bóng ngườKi lắixc lư sau lưng nó. Dương Giác Ma chợt phát hin nhưng đCAã muộn, một lưỡi đVao đERien nhánh đpYAâm vào ngườpBXi nó.

Dương Giác Ma quay đgFKu lạxbwi thấPy là một yêu ma na bước trườXZng sinh kỳ, hỏi:

- TạKi sao?

Cùng là na bước trườZng sinh kỳ Đao Nan La không nhanh không chm nói:

- Ngươi ở giữYQMa Thánh Đế và Thánh Hoàng làm song mt gián đEBip đodã lâu, nay thế giới dưới đwanEKt có biến hóa lớn, tấXnt nhiên ngươi phảMKi chết rồi.

Cùng lúc đGó, nó nhẹ rút ra đxJaao nhn đERien nhánh, trong lờbxxi nói dườAGng như ám chỉQK cái gì.

Dương Giác Ma con mắdt tan rã, nhưng nắKm điLược chút tình báo. Nghe giọng đJJiu của Đao Nan La. Nó biết sắVrp xảJJy ra vic lớn, thế giới dưới đRPAGt sắCAp có biến đwanổi lớn! Đáng tiếc, nó còn đKAGnh tạQKi đakây tăng lên trườpYAng sinh kỳ, sau đKó đakược ích lợi t vic thế giới dưới đupVPt biến đQKổi, đJJáng tiếc.

Hai ngày sau, Lục Nguyên đupVi khắupVp nơi tìm yêu ma. Nhưng TrườCAng Sinh Đwano QuảpBX vô cùng rộng lớn, muốn ở bên trong đEBụng tới yêu ma không phảodi chuyn d dàng. Hai ngày qua hắJJn gp phảQKi mấZy yêu ma, cướp đARXược vài viên TrườMKng Sinh QuảBK, đZã có đVược Trườpupng Sinh QuảV màu chàm rồi, coi như gom đKủ bảvby sắioAc TrườEKng Sinh QuảK.

Thờpupi gian cũng va lúc, nên đRPi truyn tống trn tp hợp, nếu ở lạaki trong đvbộng thì phảaVEi chờix ba mươi năm sau lầodn thứAG hai đVrộng mở ra.

Lục Nguyên ng kiếm phi hành rấnvCt nhanh đodến truyn tống trn.

Lúc này chỗ này đXnã sớm tụ tp đpYAPy ngườBi, mọi ngườEBi đvbang thảYQMo lun tin tứxJac, ví dụ ai đEBược nhiu ít Trườnng Sinh QuảVr, ai bấKt hạpYAnh chết, các loạVri tin tứpYAc không ngng lan truyn. Trong mấbbEy tin tứKc thì tin chết chóc và tin đCAược đJJến Trườdng Sinh QuảpYA màu tím là chấxgin đpBXộng ngươi nhấixt.

Bây giờbbE là thái bình thịxJanh thế, tu tiên giới có ngườRCi chết không phảxJai vic bình thườnng mà là vic rấaVEt lớn. Có ngườpBXi chết thì đMKương nhiên phảKi bàn tán chút.

TrườKng Sinh Quảxbw màu tím chính là có tác dụng lớn nhấxbwt trong bảVicy sắKc TrườioAng Sinh QuảV, tấbbEt nhiên khiến ngườEBi chú ý.

- Nghe nói Hoa Sơn tiên môn na bước trườKVng sinh kỳ kiếm tông Dip Tầakn đpBXược một TrườERing Sinh QuảpYA màu tím.

- Võ Đang tiên môn na bước trườpupng sinh kỳ Mạxgic Ly cũng đwanược một TrườAGng Sinh Quảcpd màu tím.

Quảcpd nhiên, hai TrườARXng Sinh QuảpYA màu tím bịxbw hai tu tiên giảcpd tiên môn cườixng đBKpupi nhấaVEt cướp đpYAi, không có bấEBt cứP ngoài ý muốn.

- Đúng rồi, nghe nói TrườEKng Sinh QuảG màu tím cuối cùng không nằwanm trong tay yêu ma mà rơi vào tay tu sĩxgi nhân loạQKi chúng ta.

- A, còn có vic này?

- Ta nghe nói là Hoa Sơn Lục Nguyên, đcpdúng rồi, là cấixp đioA t duy nhấBKt đttxó trong bầERiy hai trăm yêu ma cướp đpupi TrườYQMng Sinh QuảiL màu tím cuối cùng.

- Cái gì? Chuyn này sao có thểvb!?

- Đúng vy, trong yêu ma còn có mấpupy na bước trườodng sinh kỳ, đCAi chng khác nào tìm chết.

- Nhưng nghe nói đKúng là có vic này. LầbbEn này yêu ma lỗ to, hai TrườZng Sinh QuảJJ màu tím rơi vào Hoa Sơn, một rơi vào Võ Đang, không có yêu ma nào có đbbEược.

- Một ngườJJi đnZch hai trăm yêu ma ư, có tht không vy?

Có ngườKi chính mắVict trông thấdy lp tứKVc khng đXndKBnh bảako:

- NhảZm nhí, ta tn mắVt thấEBy.

Khi Lục Nguyên đBKến thì mọi ngườKi đEBang hăng hái bàn tán, giờCA thấpBXy chính chủ đwanến thì đaku nhìn qua.

Phương Thanh Chính cùng là tu tiên giảXn BắnvCc phong bước tới hỏi:

- Lục sư đdit, nghe nói ngươi một ngườXZi đaVEiLch hai trăm yêu ma, có tht không?

Phương Thanh Chính hỏi câu này tấxbwt cảioA ngườiLi đbbEu nìn qua, vãnh tai nghe Lục Nguyên đdKBáp thế nào.

Lục Nguyên đBáp:

- Có thì cũng có, nhưng khi đGó hai trăm yêu ma chia hai phái, kết quảVic ta ở bên trong nht của thôi. Nếu hai trăm yêu ma không chia hai phái, ta đni chỉXn có chết.

Lờaki này dấixy lên tiếng hút khí, không ngờARX là s tht.

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 18/02/2014

  Zhangyushan

  Truyen nay doc nhu tieu ngao giang ho y

 • Gửi lúc 1:00 Ngày 30/12/2013

  tienyo12x

  sao may' chuong nay' đọc nhàm thế ad?

 • Gửi lúc 19:53 Ngày 05/12/2013

  acme124

  còn tí nữa mà ad

 • Gửi lúc 13:35 Ngày 19/11/2013

  nhdu82

  Lau ra qua ad oi

 • Gửi lúc 12:29 Ngày 17/11/2013

  tuancon95

  đang hay thì đứt dây đàn