Trang chủ / Tiên Hiệp / Hoa Sơn Tiên Môn / Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

 Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 306: Ngày thứnl bảHjoy(thượng)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầLHIm: tunghoanh.com

DịDACch: Nhóm dịpBch black

<< CảCzm ơn bạHn "kevotam" đDACã ủng hộ >>

Bốn TrườAPng Sinh QuảHjo màu đyỏ, hai TrườHUng Sinh QuảH màu cam, một Trườhtng Sinh QuảMZH màu vàng, một TrườzPng Sinh QuảzY màu xanh, một TrườpBng Sinh QuảBDE màu lam, một Trườvkng Sinh Quảav màu tím, tổng cộng mườWHi viên TrườzPng Sinh QuảEO, nhưng còn thiếu TrườHng Sinh QuảDy màu chàm, nếu không thì có thểlQ gom đjyaủ bảlQy sắyc TrườOng Sinh QuảGEz rồi, đEOến trườGEzng sinh kỳ không khó khăn.

Trong Trườying Sinh Động bảQIly ngày trước mỗi một ngày sẽ mọc Trườvkng Sinh QuảxSB màu sắDACc khác nhau, mọi ngườxSBi đhtu đzDqi tìm Trườavng Sinh Quảk.

BảIQxy ngày qua đIQxi còn chưa thểv ra khỏi TrườHng Sinh Động, phảQIli lạSlWi bên trong ba ngày.

Ba ngày này trong Trườvng Sinh Động sẽ không sảGEzn xuấQt ra cái gì, kết quảAP là mọi ngườvki cướp bọc TrườBDEng Sinh Quảv.

Ba ngày cuối cùng có một số ngườvi không đyiược đavến TrườDyng Sinh QuảEO, thế là kêu bạDyn bè đCzi khắZOp nơi cướp git.

Có một số ngườQIli có Trườkng Sinh QuảQ mà thc lc yếu thì tìm chỗ trốn. TrườNLNng Sinh Động rộng lớn như vy, muốn tìm một chỗ trốn không phảxSBi chuyn khó, xác suấlt bịSlW phát hin không cao.

Còn có một số ngườii có TrườBng Sinh QuảzY trong tay, thc lc cao đNLNương nhiên là phảQQi đjyai cướp càng nhiu TrườBng Sinh QuảYIh.

Còn có một số ngườnli chng nhữhtng cướp TrườAPng Sinh Quảovp mà còn muốn cướp cái khác.

Dù sao ba ngày cuối so với bảhty ngày trước còn hỗn loạHUn hơn nhiu.

Còn v Lục Nguyên bây giờO đYIhang làm cái gì?

NgườuzUi khác đYIhi cướp thì sao mình không cướp? Dù sao mình còn thiếu TrườzDqng Sinh QuảId màu chàm. Đương nhiên ngũ điWHi tiên môn đBồng khí liên chi, không tốt xuống tay với đMZHồng đQQEOo tu tiên giảQQ. Tuy nhiên, chng phảUWi chỗ này còn yêu ma sao? Nhiu yêu ma như thế mình cầIzn gì đBi tìm tu tiên giảUW khác?

Cái gọi là tài cao gan to, trảxSBi qua cuộc chiến cướp TrườEOng Sinh QuảO màu tím không lâu, Lục Nguyên hng hc khí phách.

HắGEzn hớp ngụm rượu, đDACEOng trước đuzUã có một yêu ma.

Yêu ma cao chng một trượng, đIdEquu mọc sng dài cong lượn, lưng cõng thanh loan đzPao, loạAPi này chắlQc tên là Dương Giác Ma, xem như loạvki yêu ma hiếm hoi trong thế giới dưới đDySlWt. Xem pháp lc con yêu này thì chắIdc là na bước trườCzng sinh kỳ.

Lục Nguyên vỗ tay một cái, nhảiy xuống cây.

- Xin chào, ngươi đnlến đdúng rồi, trên ngườqzQi của ngươi có Trườovpng Sinh QuảIQx không? Nếu có thì ta cảQIlm ơn.

Lục Nguyên va đovpáp xuống đOUWt ở trước mt yêu ma, hắCzn tươi cườQi, nụ cườzYi rấZOt thân thin.

- Đúng rồi, không sai, ta chính là cướp.

Lục Nguyên cườYIhi đBDEến ôn hòa.

Đối din Lục Nguyên, Dương Giác Ma thì cc kỳ chấQn kinh!

Nó, Dương Giác Ma! Một trong thế giới dưới đYIhIQxt, yêu ma na bước trườying sinh kỳ, ở dưới đylQt luôn là tung hoành vô đIdvch, coi như bên nhân loạavi na bước trườavng sinh kỳ cũng chỉqYM đHjoánh ngang tay với nó, chưa bao giờovp nghĩZO tới có kẻ cướp trên đUWDyu mình. Bây giờl, nhân loạAPi tu sĩk trẻ tuổi này muốn trấyin lột mình? Điu này khiến Dương Giác Ma khá là kinh ngạzYc, nghi ngờlQ mình bịIz chứEOng tinh thầEqun thác loạnln.

Vt máu xẹt qua, Dương Giác Ma thở hồng hộc, mới rồi nó suýt chết, nó rốt cuộc hiểqYMu không phảzYi mình bịxSB chứing tinh thầQQn thác loạMZHn mà là đEquụng phảBDEi một cườing giảk thc lc trên cảzDq na bước trườWHng sinh kỳ. Trong quá trình va rồi, mới chiến điHu thì mình đzDqã rơi vào thế yếu, thm chí đQQvnh đzDqTTGu đdôi sng dê cc kỳ quý giá có thểB thi triểqYMn ra pháp thut cũng bịDAC cắMZHt đDyQQt.

Cuối cùng nó phảZOi ném ra TrườLHIng Sinh Quảv lạyii thi triểkn Thiên Ma Huyết Độn mới may mắdn nht cái mạNLNng. Trong yêu ma dưới đnlhtt có môn Thiên Ma Huyết Độn có thểqYM tạLHIm thờdi tăng tốc đovpộ chạzPy trốn đhtến cc hạOn.

Tuy nhiên, sau khi dùng Thiên Ma Huyết Độn sẽ đpBDyi thương nguyên khí, vài năm sau mới bồi bổ lạhti đvược. Thế giới dưới đhtGEzt vô cùng nguy hiểuzUm, cho nên bình thườlng không hay dùng Thiên Ma Huyết Độn. Tuy nhiên hết cách rồi, đdụng phảZOi Lục Nguyên mà không s dụng Thiên Ma Huyết Độn thì đEOúng là muốn chết, bây giờk phảIQxi kiếm chỗ an toàn thôi.

Dương Giác Ma thở hồng hộc, một bóng ngườxSBi lắWHc lư sau lưng nó. Dương Giác Ma chợt phát hin nhưng đNLNã muộn, một lưỡi đHUao đYIhen nhánh đkâm vào ngườQIli nó.

Dương Giác Ma quay đzDqLHIu lạYIhi thấOy là một yêu ma na bước trườzDqng sinh kỳ, hỏi:

- Tạyii sao?

Cùng là na bước trườWHng sinh kỳ Đao Nan La không nhanh không chm nói:

- Ngươi ở giữCza Thánh Đế và Thánh Hoàng làm song mt gián đZOip đZOã lâu, nay thế giới dưới đavUWt có biến hóa lớn, tấQQt nhiên ngươi phảUWi chết rồi.

Cùng lúc đEquó, nó nhẹ rút ra đBao nhn đBDEen nhánh, trong lờHUi nói dườlng như ám chỉuzU cái gì.

Dương Giác Ma con mắyit tan rã, nhưng nắGEzm đhtược chút tình báo. Nghe giọng đovpiu của Đao Nan La. Nó biết sắZOp xảDACy ra vic lớn, thế giới dưới đAPovpt sắSlWp có biến đBDEổi lớn! Đáng tiếc, nó còn đMZHxSBnh tạZOi đqzQây tăng lên trườnlng sinh kỳ, sau đZOó đyược ích lợi t vic thế giới dưới đzDqqzQt biến đzPổi, đQQáng tiếc.

Hai ngày sau, Lục Nguyên đNLNi khắQIlp nơi tìm yêu ma. Nhưng Trườavng Sinh ĐzPo QuảDy vô cùng rộng lớn, muốn ở bên trong đDACụng tới yêu ma không phảWHi chuyn d dàng. Hai ngày qua hắnln gp phảQi mấvy yêu ma, cướp đWHược vài viên TrườzPng Sinh QuảpB, đvã có đAPược TrườzDqng Sinh QuảAP màu chàm rồi, coi như gom điủ bảavy sắWHc TrườDACng Sinh Quảovp.

ThờNLNi gian cũng va lúc, nên đhti truyn tống trn tp hợp, nếu ở lạjyai trong đGEzộng thì phảIdi chờpB ba mươi năm sau lầYIhn thứjya hai đzPộng mở ra.

Lục Nguyên ng kiếm phi hành rấkt nhanh đEOến truyn tống trn.

Lúc này chỗ này đEOã sớm tụ tp đIdTTGy ngườuzUi, mọi ngườCzi đovpang thảBDEo lun tin tứNLNc, ví dụ ai đQIlược nhiu ít TrườBDEng Sinh Quảd, ai bấQIlt hạIznh chết, các loạMZHi tin tứYIhc không ngng lan truyn. Trong mấAPy tin tứEOc thì tin chết chóc và tin đzPược đCzến Trườhtng Sinh Quảnl màu tím là chấin đBDEộng ngươi nhấit.

Bây giờav là thái bình thịpBnh thế, tu tiên giới có ngườQi chết không phảLHIi vic bình thườlng mà là vic rấuzUt lớn. Có ngườEqui chết thì đzPương nhiên phảAPi bàn tán chút.

TrườlQng Sinh Quải màu tím chính là có tác dụng lớn nhấBDEt trong bảQQy sắHUc Trườovpng Sinh Quảy, tấlt nhiên khiến ngườCzi chú ý.

- Nghe nói Hoa Sơn tiên môn na bước trườkng sinh kỳ kiếm tông Dip TầHn đavược một TrườYIhng Sinh QuảB màu tím.

- Võ Đang tiên môn na bước trườSlWng sinh kỳ MạIdc Ly cũng đLHIược một TrườxSBng Sinh Quảyi màu tím.

QuảlQ nhiên, hai Trườjyang Sinh QuảCz màu tím bịQQ hai tu tiên giảxSB tiên môn cườEqung đyiQQi nhấjyat cướp đzDqi, không có bấhtt cứB ngoài ý muốn.

- Đúng rồi, nghe nói TrườzYng Sinh QuảIQx màu tím cuối cùng không nằzDqm trong tay yêu ma mà rơi vào tay tu sĩyi nhân loạTTGi chúng ta.

- A, còn có vic này?

- Ta nghe nói là Hoa Sơn Lục Nguyên, đGEzúng rồi, là cấavp đHU t duy nhấBt đqzQó trong bầWHy hai trăm yêu ma cướp đyi TrườGEzng Sinh QuảUW màu tím cuối cùng.

- Cái gì? Chuyn này sao có thểqzQ!?

- Đúng vy, trong yêu ma còn có mấWHy na bước trườkng sinh kỳ, đii chng khác nào tìm chết.

- Nhưng nghe nói đZOúng là có vic này. LầHUn này yêu ma lỗ to, hai TrườzPng Sinh Quảovp màu tím rơi vào Hoa Sơn, một rơi vào Võ Đang, không có yêu ma nào có đIQxược.

- Một ngườQi đovpvkch hai trăm yêu ma ư, có tht không vy?

Có ngườBDEi chính mắAPt trông thấYIhy lp tứovpc khng đBlQnh bảNLNo:

- NhảzDqm nhí, ta tn mắpBt thấUWy.

Khi Lục Nguyên đzDqến thì mọi ngườjyai đHUang hăng hái bàn tán, giờMZH thấSlWy chính chủ đnlến thì đUWu nhìn qua.

Phương Thanh Chính cùng là tu tiên giảvk Bắdc phong bước tới hỏi:

- Lục sư đLHIit, nghe nói ngươi một ngườli đdEOch hai trăm yêu ma, có tht không?

Phương Thanh Chính hỏi câu này tấIzt cảZO ngườQIli đnlu nìn qua, vãnh tai nghe Lục Nguyên đNLNáp thế nào.

Lục Nguyên đMZHáp:

- Có thì cũng có, nhưng khi đNLNó hai trăm yêu ma chia hai phái, kết quảzP ta ở bên trong nht của thôi. Nếu hai trăm yêu ma không chia hai phái, ta đHUi chỉYIh có chết.

LờzPi này dấzPy lên tiếng hút khí, không ngờDAC là s tht.

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 18/02/2014

  Zhangyushan

  Truyen nay doc nhu tieu ngao giang ho y

 • Gửi lúc 1:00 Ngày 30/12/2013

  tienyo12x

  sao may' chuong nay' đọc nhàm thế ad?

 • Gửi lúc 19:53 Ngày 05/12/2013

  acme124

  còn tí nữa mà ad

 • Gửi lúc 13:35 Ngày 19/11/2013

  nhdu82

  Lau ra qua ad oi

 • Gửi lúc 12:29 Ngày 17/11/2013

  tuancon95

  đang hay thì đứt dây đàn