Trang chủ / Tiên Hiệp / Hoa Sơn Tiên Môn / Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

 Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 306: Ngày thứRpY bảvly(thượng)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầFQm: tunghoanh.com

DịFch: Nhóm dịUch black

<< Cảuibm ơn bạuibn "kevotam" đWã ủng hộ >>

Bốn TrườlUng Sinh Quảgl màu đvlỏ, hai TrườTng Sinh Quảo màu cam, một TrườTng Sinh QuảqFv màu vàng, một TrườDqNng Sinh Quảfod màu xanh, một TrườlUng Sinh QuảpMD màu lam, một TrườNqng Sinh QuảFQ màu tím, tổng cộng mườCNpi viên TrườqFvng Sinh QuảbfW, nhưng còn thiếu TrườRpYng Sinh Quảfod màu chàm, nếu không thì có thểuNg gom đpZủ bảBZy sắbfWc Trườvlng Sinh QuảglL rồi, đCNpến trườdfng sinh kỳ không khó khăn.

Trong TrườdTng Sinh Động bảDqNy ngày trước mỗi một ngày sẽ mọc TrườOWng Sinh Quảja màu sắpMDc khác nhau, mọi ngườli đqpXu đpMDi tìm Trườfodng Sinh Quảja.

BảNuy ngày qua đfodi còn chưa thểF ra khỏi TrườMRCng Sinh Động, phảWi lạFi bên trong ba ngày.

Ba ngày này trong TrườDng Sinh Động sẽ không sảDn xuấFQt ra cái gì, kết quảNq là mọi ngườjai cướp bọc Trườdfng Sinh QuảF.

Ba ngày cuối cùng có một số ngườpZi không đBZược đfến TrườXqEng Sinh QuảD, thế là kêu bạpjn bè đNPni khắpjp nơi cướp git.

Có một số ngườRpYi có Trườjang Sinh QuảqY mà thc lc yếu thì tìm chỗ trốn. Trườong Sinh Động rộng lớn như vy, muốn tìm một chỗ trốn không phảmpmi chuyn khó, xác suấft bịgl phát hin không cao.

Còn có một số ngườWi có TrườqYng Sinh QuảglL trong tay, thc lc cao đpjương nhiên là phảZi đuibi cướp càng nhiu TrườqFvng Sinh QuảOW.

Còn có một số ngườgLi chng nhữiBgng cướp Trườfng Sinh QuảBZ mà còn muốn cướp cái khác.

Dù sao ba ngày cuối so với bảpuuy ngày trước còn hỗn loạiBgn hơn nhiu.

Còn v Lục Nguyên bây giờLo đvlang làm cái gì?

NgườOWi khác điBgi cướp thì sao mình không cướp? Dù sao mình còn thiếu TrườXqEng Sinh Quảja màu chàm. Đương nhiên ngũ đuibLDi tiên môn đLoồng khí liên chi, không tốt xuống tay với đDồng đZlo tu tiên giảvl. Tuy nhiên, chng phảgli chỗ này còn yêu ma sao? Nhiu yêu ma như thế mình cầZn gì đqYi tìm tu tiên giảja khác?

Cái gọi là tài cao gan to, trảBZi qua cuộc chiến cướp TrườqpXng Sinh QuảpZ màu tím không lâu, Lục Nguyên hng hc khí phách.

HắEgjn hớp ngụm rượu, đNqPRng trước đLDã có một yêu ma.

Yêu ma cao chng một trượng, đoWdOu mọc sng dài cong lượn, lưng cõng thanh loan đjaao, loạTi này chắJJqc tên là Dương Giác Ma, xem như loạoi yêu ma hiếm hoi trong thế giới dưới đWdOWdOt. Xem pháp lc con yêu này thì chắMRCc là na bước trườgLng sinh kỳ.

Lục Nguyên vỗ tay một cái, nhảXqEy xuống cây.

- Xin chào, ngươi đuNgến đlUúng rồi, trên ngườNui của ngươi có TrườRng Sinh Quảmpm không? Nếu có thì ta cảWdOm ơn.

Lục Nguyên va đPRáp xuống điBgvlt ở trước mt yêu ma, hắpjn tươi cườXqEi, nụ cườfi rấJJqt thân thin.

- Đúng rồi, không sai, ta chính là cướp.

Lục Nguyên cườMRCi đglLến ôn hòa.

Đối din Lục Nguyên, Dương Giác Ma thì cc kỳ chấRn kinh!

Nó, Dương Giác Ma! Một trong thế giới dưới đpZdft, yêu ma na bước trườNPnng sinh kỳ, ở dưới điBgot luôn là tung hoành vô đUlUch, coi như bên nhân loạPRi na bước trườXqEng sinh kỳ cũng chỉgl đpZánh ngang tay với nó, chưa bao giờR nghĩgL tới có kẻ cướp trên đNqLou mình. Bây giờdf, nhân loạZi tu sĩLo trẻ tuổi này muốn trấgLn lột mình? Điu này khiến Dương Giác Ma khá là kinh ngạOWc, nghi ngờbfW mình bịlU chứFQng tinh thầpjn thác loạJJqn.

Vt máu xẹt qua, Dương Giác Ma thở hồng hộc, mới rồi nó suýt chết, nó rốt cuộc hiểBZu không phảqFvi mình bịEgj chứPRng tinh thầEgjn thác loạbfWn mà là đRụng phảfi một cườXqEng giảlU thc lc trên cảWdO na bước trườglng sinh kỳ. Trong quá trình va rồi, mới chiến đRpYXqEu thì mình đMRCã rơi vào thế yếu, thm chí đuibPRnh đTEgju đbfWôi sng dê cc kỳ quý giá có thểZ thi triểTn ra pháp thut cũng bịU cắMRCt đCNpglLt.

Cuối cùng nó phảTi ném ra TrườiBgng Sinh QuảNq lạqpXi thi triểDqNn Thiên Ma Huyết Độn mới may mắTn nht cái mạpjng. Trong yêu ma dưới đdTuNgt có môn Thiên Ma Huyết Độn có thểR tạNPnm thờCNpi tăng tốc đTộ chạiBgy trốn đlUến cc hạBZn.

Tuy nhiên, sau khi dùng Thiên Ma Huyết Độn sẽ đuibRpYi thương nguyên khí, vài năm sau mới bồi bổ lạfodi đBZược. Thế giới dưới đnFpuut vô cùng nguy hiểqFvm, cho nên bình thườMRCng không hay dùng Thiên Ma Huyết Độn. Tuy nhiên hết cách rồi, đRpYụng phảTi Lục Nguyên mà không s dụng Thiên Ma Huyết Độn thì đqpXúng là muốn chết, bây giờvl phảvli kiếm chỗ an toàn thôi.

Dương Giác Ma thở hồng hộc, một bóng ngườNqi lắdTc lư sau lưng nó. Dương Giác Ma chợt phát hin nhưng đnFã muộn, một lưỡi đEgjao đFen nhánh đBZâm vào ngườqFvi nó.

Dương Giác Ma quay đLDou lạdfi thấgly là một yêu ma na bước trườlng sinh kỳ, hỏi:

- TạNui sao?

Cùng là na bước trườXqEng sinh kỳ Đao Nan La không nhanh không chm nói:

- Ngươi ở giữEgja Thánh Đế và Thánh Hoàng làm song mt gián đOWip đglLã lâu, nay thế giới dưới đYeEgjt có biến hóa lớn, tấqpXt nhiên ngươi phảdfi chết rồi.

Cùng lúc đqYó, nó nhẹ rút ra đZao nhn đfoden nhánh, trong lờDqNi nói dườfodng như ám chỉF cái gì.

Dương Giác Ma con mắWt tan rã, nhưng nắCNpm đglược chút tình báo. Nghe giọng đYeiu của Đao Nan La. Nó biết sắpuup xảglLy ra vic lớn, thế giới dưới đfodpMDt sắpuup có biến đqYổi lớn! Đáng tiếc, nó còn đFiBgnh tạOWi đLoây tăng lên trườFQng sinh kỳ, sau đFQó đlược ích lợi t vic thế giới dưới đvlLDt biến đpZổi, đDqNáng tiếc. truyn đRược lấRy t website tung hoanh

Hai ngày sau, Lục Nguyên đqpXi khắPRp nơi tìm yêu ma. Nhưng TrườnFng Sinh Đpjo QuảWdO vô cùng rộng lớn, muốn ở bên trong đqpXụng tới yêu ma không phảLoi chuyn d dàng. Hai ngày qua hắiBgn gp phảglLi mấglLy yêu ma, cướp đqpXược vài viên TrườqYng Sinh QuảXqE, đgLã có đlUược TrườFng Sinh QuảOW màu chàm rồi, coi như gom đuNgủ bảdTy sắNqc TrườCNpng Sinh QuảqFv.

Thờpuui gian cũng va lúc, nên đWdOi truyn tống trn tp hợp, nếu ở lạPRi trong đuNgộng thì phảZi chờBZ ba mươi năm sau lầbfWn thứvl hai đEgjộng mở ra.

Lục Nguyên ng kiếm phi hành rấpuut nhanh đFQến truyn tống trn.

Lúc này chỗ này đBZã sớm tụ tp đqYoy ngườNui, mọi ngườDi đDqNang thảpjo lun tin tứnFc, ví dụ ai đjaược nhiu ít TrườRpYng Sinh QuảZ, ai bấWt hạpjnh chết, các loạdfi tin tứEgjc không ngng lan truyn. Trong mấpMDy tin tứFQc thì tin chết chóc và tin đWdOược đPRến TrườlUng Sinh QuảXqE màu tím là chấBZn đFộng ngươi nhấWt.

Bây giờU là thái bình thịlUnh thế, tu tiên giới có ngườWi chết không phảEgji vic bình thườTng mà là vic rấRpYt lớn. Có ngườqFvi chết thì đbfWương nhiên phảZi bàn tán chút.

TrườNqng Sinh Quảgl màu tím chính là có tác dụng lớn nhấLot trong bảgly sắpjc TrườpZng Sinh QuảMRC, tấiBgt nhiên khiến ngườEgji chú ý.

- Nghe nói Hoa Sơn tiên môn na bước trườfng sinh kỳ kiếm tông Dip TầbfWn đLDược một TrườuNgng Sinh QuảLo màu tím.

- Võ Đang tiên môn na bước trườRpYng sinh kỳ MạNPnc Ly cũng đZược một TrườPRng Sinh QuảDqN màu tím.

QuảJJq nhiên, hai TrườXqEng Sinh QuảFQ màu tím bịl hai tu tiên giảT tiên môn cườCNpng đLDbfWi nhấCNpt cướp đDqNi, không có bấNPnt cứf ngoài ý muốn.

- Đúng rồi, nghe nói Trườfng Sinh QuảPR màu tím cuối cùng không nằdfm trong tay yêu ma mà rơi vào tay tu sĩFQ nhân loạFi chúng ta.

- A, còn có vic này?

- Ta nghe nói là Hoa Sơn Lục Nguyên, đqpXúng rồi, là cấqpXp đlU t duy nhấNut đglLó trong bầEgjy hai trăm yêu ma cướp đuibi Trườmpmng Sinh QuảNPn màu tím cuối cùng.

- Cái gì? Chuyn này sao có thểZ!?

- Đúng vy, trong yêu ma còn có mấEgjy na bước trườuibng sinh kỳ, đLoi chng khác nào tìm chết.

- Nhưng nghe nói đNuúng là có vic này. Lầon này yêu ma lỗ to, hai TrườOWng Sinh Quảja màu tím rơi vào Hoa Sơn, một rơi vào Võ Đang, không có yêu ma nào có đBZược.

- Một ngườUi đqpXRpYch hai trăm yêu ma ư, có tht không vy?

Có ngườNqi chính mắRpYt trông thấlUy lp tứfodc khng đFQRnh bảCNpo:

- NhảlUm nhí, ta tn mắnFt thấZy.

Khi Lục Nguyên đpMDến thì mọi ngườiBgi đMRCang hăng hái bàn tán, giờU thấWy chính chủ đYeến thì đfu nhìn qua.

Phương Thanh Chính cùng là tu tiên giảuNg BắLoc phong bước tới hỏi:

- Lục sư đFit, nghe nói ngươi một ngườuNgi đNuNqch hai trăm yêu ma, có tht không?

Phương Thanh Chính hỏi câu này tấqpXt cảlU ngườpji đPRu nìn qua, vãnh tai nghe Lục Nguyên đlUáp thế nào.

Lục Nguyên đYeáp:

- Có thì cũng có, nhưng khi đfó hai trăm yêu ma chia hai phái, kết quảW ta ở bên trong nht của thôi. Nếu hai trăm yêu ma không chia hai phái, ta đvli chỉPR có chết.

Lờoi này dấpuuy lên tiếng hút khí, không ngờqFv là s tht.

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 18/02/2014

  Zhangyushan

  Truyen nay doc nhu tieu ngao giang ho y

 • Gửi lúc 1:00 Ngày 30/12/2013

  tienyo12x

  sao may' chuong nay' đọc nhàm thế ad?

 • Gửi lúc 19:53 Ngày 05/12/2013

  acme124

  còn tí nữa mà ad

 • Gửi lúc 13:35 Ngày 19/11/2013

  nhdu82

  Lau ra qua ad oi

 • Gửi lúc 12:29 Ngày 17/11/2013

  tuancon95

  đang hay thì đứt dây đàn

banner