Trang chủ / Tiên Hiệp / Hoa Sơn Tiên Môn / Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

 Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 306: Ngày thứva bảORy(thượng)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầIm: tunghoanh.com

Dịsch: Nhóm dịtvch black

<< CảORm ơn bạJIGn "kevotam" đjã ủng hộ >>

Bốn TrườUng Sinh Quảva màu đIUỏ, hai Trườmng Sinh Quảtv màu cam, một TrườDRng Sinh QuảE màu vàng, một TrườEng Sinh Quảjj màu xanh, một TrườkLkng Sinh QuảimA màu lam, một TrườplYng Sinh QuảaE màu tím, tổng cộng mườimAi viên TrườqLng Sinh QuảimA, nhưng còn thiếu TrườWAng Sinh Quảfvt màu chàm, nếu không thì có thểESB gom đplYủ bảUy sắjjc TrườUng Sinh QuảkT rồi, đGpến trườlSJng sinh kỳ không khó khăn.

Trong TrườIng Sinh Động bảfvty ngày trước mỗi một ngày sẽ mọc Trườkvang Sinh QuảWA màu sắLojc khác nhau, mọi ngườSifi đjju đAEi tìm TrườnRng Sinh QuảU.

BảIQy ngày qua đUi còn chưa thểkva ra khỏi TrườWAng Sinh Động, phảIUi lạqLi bên trong ba ngày.

Ba ngày này trong Trườsng Sinh Động sẽ không sảDRn xuấmgt ra cái gì, kết quảIQ là mọi ngườYPOi cướp bọc Trườtvng Sinh QuảU.

Ba ngày cuối cùng có một số ngườjji không đoIược đJIGến TrườUsng Sinh QuảplY, thế là kêu bạOmnn bè đaWAi khắWAp nơi cướp git.

Có một số ngườORi có Trườkvang Sinh Quảs mà thc lc yếu thì tìm chỗ trốn. TrườaWAng Sinh Động rộng lớn như vy, muốn tìm một chỗ trốn không phảlSJi chuyn khó, xác suấJNJt bịvTv phát hin không cao.

Còn có một số ngườAi có Trườmng Sinh Quảc trong tay, thc lc cao đYPOương nhiên là phảWAi đEi cướp càng nhiu TrườvTvng Sinh Quảjj. đtvọc truyn mới nhấJNJt tạAEi tung hoanh . com

Còn có một số ngườfvti chng nhữSifng cướp TrườkTng Sinh QuảimA mà còn muốn cướp cái khác.

Dù sao ba ngày cuối so với bảBUIy ngày trước còn hỗn loạAEn hơn nhiu.

Còn v Lục Nguyên bây giờm đLojang làm cái gì?

NgườUsi khác đYPOi cướp thì sao mình không cướp? Dù sao mình còn thiếu TrườkTng Sinh QuảvTv màu chàm. Đương nhiên ngũ đnREi tiên môn đDRồng khí liên chi, không tốt xuống tay với đLojồng đplYtvo tu tiên giảAm. Tuy nhiên, chng phảmi chỗ này còn yêu ma sao? Nhiu yêu ma như thế mình cầvcn gì đWAi tìm tu tiên giảPOD khác?

Cái gọi là tài cao gan to, trảIi qua cuộc chiến cướp TrườNEkng Sinh QuảT màu tím không lâu, Lục Nguyên hng hc khí phách.

HắlSJn hớp ngụm rượu, đaWAAmng trước đESBã có một yêu ma.

Yêu ma cao chng một trượng, đplYplYu mọc sng dài cong lượn, lưng cõng thanh loan đimAao, loạkvai này chắqLc tên là Dương Giác Ma, xem như loạplYi yêu ma hiếm hoi trong thế giới dưới đkLkLt. Xem pháp lc con yêu này thì chắESBc là na bước trườmng sinh kỳ.

Lục Nguyên vỗ tay một cái, nhảjjy xuống cây.

- Xin chào, ngươi đvaến đUúng rồi, trên ngườDRi của ngươi có Trườjng Sinh Quảfvt không? Nếu có thì ta cảWAm ơn.

Lục Nguyên va đSifáp xuống đjjst ở trước mt yêu ma, hắlSJn tươi cườYPOi, nụ cườkvai rấUt thân thin.

- Đúng rồi, không sai, ta chính là cướp.

Lục Nguyên cườSaqi đoIến ôn hòa.

Đối din Lục Nguyên, Dương Giác Ma thì cc kỳ chấYPOn kinh!

Nó, Dương Giác Ma! Một trong thế giới dưới đJNJfvtt, yêu ma na bước trườYPOng sinh kỳ, ở dưới đTNEkt luôn là tung hoành vô đLojBUIch, coi như bên nhân loạLoji na bước trườmgng sinh kỳ cũng chỉplY đSifánh ngang tay với nó, chưa bao giờc nghĩI tới có kẻ cướp trên đmgkTu mình. Bây giờoI, nhân loạjji tu sĩE trẻ tuổi này muốn trấLn lột mình? Điu này khiến Dương Giác Ma khá là kinh ngạORc, nghi ngờNEk mình bịmQ chứlSJng tinh thầSifn thác loạORn.

Vt máu xẹt qua, Dương Giác Ma thở hồng hộc, mới rồi nó suýt chết, nó rốt cuộc hiểkvau không phảAmi mình bịaWA chứAng tinh thầmQn thác loạsn mà là đkvaụng phảSaqi một cườcng giảaWA thc lc trên cảm na bước trườIQng sinh kỳ. Trong quá trình va rồi, mới chiến đvcUu thì mình đORã rơi vào thế yếu, thm chí đEaEnh đSaqvTvu đAôi sng dê cc kỳ quý giá có thểPOD thi triểORn ra pháp thut cũng bịE cắaWAt đjvct.

Cuối cùng nó phảAEi ném ra Trườfvtng Sinh QuảT lạPODi thi triểESBn Thiên Ma Huyết Độn mới may mắORn nht cái mạORng. Trong yêu ma dưới đvcIt có môn Thiên Ma Huyết Độn có thểfvt tạYPOm thờsi tăng tốc đplYộ chạDRy trốn đOmnến cc hạAn.

Tuy nhiên, sau khi dùng Thiên Ma Huyết Độn sẽ đaWAfvti thương nguyên khí, vài năm sau mới bồi bổ lạaWAi đUsược. Thế giới dưới đaWAWAt vô cùng nguy hiểLojm, cho nên bình thườmgng không hay dùng Thiên Ma Huyết Độn. Tuy nhiên hết cách rồi, đAEụng phảESBi Lục Nguyên mà không s dụng Thiên Ma Huyết Độn thì đPODúng là muốn chết, bây giờs phảESBi kiếm chỗ an toàn thôi.

Dương Giác Ma thở hồng hộc, một bóng ngườlSJi lắEc lư sau lưng nó. Dương Giác Ma chợt phát hin nhưng đvTvã muộn, một lưỡi đJIGao đYPOen nhánh đNEkâm vào ngườjji nó.

Dương Giác Ma quay đmgIQu lạWAi thấaWAy là một yêu ma na bước trườoIng sinh kỳ, hỏi:

- TạmQi sao?

Cùng là na bước trườsng sinh kỳ Đao Nan La không nhanh không chm nói:

- Ngươi ở giữPODa Thánh Đế và Thánh Hoàng làm song mt gián đIQip đmã lâu, nay thế giới dưới đIQSift có biến hóa lớn, tấUt nhiên ngươi phảOmni chết rồi.

Cùng lúc đJIGó, nó nhẹ rút ra đaWAao nhn đAEen nhánh, trong lờNEki nói dườIUng như ám chỉU cái gì.

Dương Giác Ma con mắIt tan rã, nhưng nắoIm đAEược chút tình báo. Nghe giọng đvciu của Đao Nan La. Nó biết sắAp xảaWAy ra vic lớn, thế giới dưới đEplYt sắUsp có biến đORổi lớn! Đáng tiếc, nó còn đmgNEknh tạqLi đvaây tăng lên trườvang sinh kỳ, sau đmQó đLược ích lợi t vic thế giới dưới đORplYt biến đAmổi, đjjáng tiếc.

Hai ngày sau, Lục Nguyên đaWAi khắUsp nơi tìm yêu ma. Nhưng TrườAmng Sinh ĐAEo Quảj vô cùng rộng lớn, muốn ở bên trong đJIGụng tới yêu ma không phảIi chuyn d dàng. Hai ngày qua hắtvn gp phảmgi mấplYy yêu ma, cướp đfvtược vài viên TrườvTvng Sinh QuảkLk, đnRã có đEược Trườvang Sinh QuảnR màu chàm rồi, coi như gom đPODủ bảkLky sắORc TrườAng Sinh Quảm.

ThờUi gian cũng va lúc, nên đqLi truyn tống trn tp hợp, nếu ở lạsi trong đPODộng thì phảaWAi chờAE ba mươi năm sau lầEn thứimA hai đPODộng mở ra.

Lục Nguyên ng kiếm phi hành rấlSJt nhanh đTến truyn tống trn.

Lúc này chỗ này đmã sớm tụ tp đUkLky ngườWAi, mọi ngườORi đWAang thảkTo lun tin tứmgc, ví dụ ai đkvaược nhiu ít TrườOmnng Sinh QuảnR, ai bấfvtt hạtvnh chết, các loạOmni tin tứWAc không ngng lan truyn. Trong mấTy tin tứvac thì tin chết chóc và tin đvcược đGpến TrườYPOng Sinh QuảE màu tím là chấjn đsộng ngươi nhấYPOt.

Bây giờnR là thái bình thịqLnh thế, tu tiên giới có ngườLi chết không phảJIGi vic bình thườtvng mà là vic rấUst lớn. Có ngườESBi chết thì đPODương nhiên phảvTvi bàn tán chút.

TrườWAng Sinh Quảj màu tím chính là có tác dụng lớn nhấtvt trong bảSify sắJNJc Trườvcng Sinh QuảBUI, tấjt nhiên khiến ngườSifi chú ý.

- Nghe nói Hoa Sơn tiên môn na bước trườJNJng sinh kỳ kiếm tông Dip TầAn đAEược một Trườuupng Sinh QuảkT màu tím.

- Võ Đang tiên môn na bước trườvang sinh kỳ Mạkvac Ly cũng đSifược một TrườAng Sinh QuảnR màu tím.

QuảU nhiên, hai Trườvcng Sinh QuảaWA màu tím bịJIG hai tu tiên giảOmn tiên môn cườfvtng đvaORi nhấlSJt cướp đmgi, không có bấPODt cứtv ngoài ý muốn.

- Đúng rồi, nghe nói Trườmng Sinh QuảplY màu tím cuối cùng không nằjjm trong tay yêu ma mà rơi vào tay tu sĩT nhân loạplYi chúng ta.

- A, còn có vic này?

- Ta nghe nói là Hoa Sơn Lục Nguyên, đoIúng rồi, là cấNEkp đkva t duy nhấLt đORó trong bầIy hai trăm yêu ma cướp đNEki TrườAmng Sinh QuảAm màu tím cuối cùng. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

- Cái gì? Chuyn này sao có thểT!?

- Đúng vy, trong yêu ma còn có mấvcy na bước trườORng sinh kỳ, đUi chng khác nào tìm chết.

- Nhưng nghe nói đmgúng là có vic này. Lầvan này yêu ma lỗ to, hai TrườUsng Sinh QuảYPO màu tím rơi vào Hoa Sơn, một rơi vào Võ Đang, không có yêu ma nào có đORược.

- Một ngườIUi đDRqLch hai trăm yêu ma ư, có tht không vy?

Có ngườUsi chính mắvct trông thấOmny lp tứaEc khng đAmjjnh bảmgo:

- NhảlSJm nhí, ta tn mắDRt thấIQy.

Khi Lục Nguyên đkTến thì mọi ngườIUi đplYang hăng hái bàn tán, giờkva thấIUy chính chủ đAmến thì đJNJu nhìn qua.

Phương Thanh Chính cùng là tu tiên giảGp BắmQc phong bước tới hỏi:

- Lục sư đGpit, nghe nói ngươi một ngườji đNEkfvtch hai trăm yêu ma, có tht không?

Phương Thanh Chính hỏi câu này tấnRt cảBUI ngườaWAi đqLu nìn qua, vãnh tai nghe Lục Nguyên đnRáp thế nào.

Lục Nguyên đIQáp:

- Có thì cũng có, nhưng khi đjó hai trăm yêu ma chia hai phái, kết quảc ta ở bên trong nht của thôi. Nếu hai trăm yêu ma không chia hai phái, ta đaEi chỉtv có chết.

LờJNJi này dấDRy lên tiếng hút khí, không ngờBUI là s tht.

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 18/02/2014

  Zhangyushan

  Truyen nay doc nhu tieu ngao giang ho y

 • Gửi lúc 1:00 Ngày 30/12/2013

  tienyo12x

  sao may' chuong nay' đọc nhàm thế ad?

 • Gửi lúc 19:53 Ngày 05/12/2013

  acme124

  còn tí nữa mà ad

 • Gửi lúc 13:35 Ngày 19/11/2013

  nhdu82

  Lau ra qua ad oi

 • Gửi lúc 12:29 Ngày 17/11/2013

  tuancon95

  đang hay thì đứt dây đàn