Trang chủ / Tiên Hiệp / Hoa Sơn Tiên Môn / Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 3 06: Ngày thứ bảy(thượng)

 Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 306: Ngày thứu bảxBXy(thượng)


Nguồn: Vipvandan
Sưu tầtim: tunghoanh.com

Dịoch: Nhóm dịBtch black

<< CảYYm ơn bạun "kevotam" đuã ủng hộ >>

Bốn Trườnng Sinh Quải màu đYYỏ, hai TrườJKTng Sinh QuảBt màu cam, một Trườung Sinh Quảrtt màu vàng, một TrườsYYng Sinh QuảHOs màu xanh, một Trườung Sinh QuảJKT màu lam, một Trườdvng Sinh Quảu màu tím, tổng cộng mườKui viên Trườting Sinh Quảu, nhưng còn thiếu TrườXNng Sinh Quải màu chàm, nếu không thì có thểbbJ gom đrttủ bảOnYy sắAOc TrườYXng Sinh Quảo rồi, đxJrến trườxBXng sinh kỳ không khó khăn.

Trong Trườting Sinh Động bảAOy ngày trước mỗi một ngày sẽ mọc Trườung Sinh Quảti màu sắPAc khác nhau, mọi ngườUi đRPu đFYVi tìm TrườXng Sinh Quải.

BảRPy ngày qua đfxai còn chưa thểu ra khỏi Trườung Sinh Động, phảXi lạrtti bên trong ba ngày.

Ba ngày này trong TrườbBng Sinh Động sẽ không sảtin xuấxJrt ra cái gì, kết quảPn là mọi ngườbbJi cướp bọc TrườsYYng Sinh Quảu.

Ba ngày cuối cùng có một số ngườapHi không đpTdược đdvến TrườYung Sinh QuảxJr, thế là kêu bạun bè đui khắUp nơi cướp git.

Có một số ngườYXi có TrườxBXng Sinh QuảFYV mà thc lc yếu thì tìm chỗ trốn. Trườting Sinh Động rộng lớn như vy, muốn tìm một chỗ trốn không phảVIi chuyn khó, xác suấbbJt bịrER phát hin không cao.

Còn có một số ngườKui có Trườing Sinh QuảXN trong tay, thc lc cao đapHương nhiên là phảFfFi đArFi cướp càng nhiu TrườXNng Sinh QuảEn.

Còn có một số ngườpTdi chng nhữKung cướp TrườArFng Sinh QuảHOs mà còn muốn cướp cái khác.

Dù sao ba ngày cuối so với bảxnVy ngày trước còn hỗn loạxBXn hơn nhiu.

Còn v Lục Nguyên bây giờu đPAang làm cái gì?

NgườHOsi khác đrERi cướp thì sao mình không cướp? Dù sao mình còn thiếu TrườKung Sinh QuảnAX màu chàm. Đương nhiên ngũ đYYArFi tiên môn đapHồng khí liên chi, không tốt xuống tay với đHOsồng đoArFo tu tiên giảbbJ. Tuy nhiên, chng phảXNi chỗ này còn yêu ma sao? Nhiu yêu ma như thế mình cầPAn gì đXAPi tìm tu tiên giảbB khác?

Cái gọi là tài cao gan to, trảYYi qua cuộc chiến cướp TrườbbJng Sinh QuảX màu tím không lâu, Lục Nguyên hng hc khí phách.

Hắun hớp ngụm rượu, đJKTYung trước đTuã có một yêu ma.

Yêu ma cao chng một trượng, đJpYuu mọc sng dài cong lượn, lưng cõng thanh loan đtuao, loạYYi này chắXAPc tên là Dương Giác Ma, xem như loạPni yêu ma hiếm hoi trong thế giới dưới đKuVxbt. Xem pháp lc con yêu này thì chắYXc là na bước trườYXng sinh kỳ.

Lục Nguyên vỗ tay một cái, nhảrERy xuống cây.

- Xin chào, ngươi đJpến đXAPúng rồi, trên ngườrERi của ngươi có TrườYung Sinh QuảxBX không? Nếu có thì ta cảHOsm ơn.

Lục Nguyên va đuáp xuống đisYYt ở trước mt yêu ma, hắYXn tươi cườXNi, nụ cườnAXi rấpTdt thân thin.

- Đúng rồi, không sai, ta chính là cướp.

Lục Nguyên cườOnYi đBtến ôn hòa.

Đối din Lục Nguyên, Dương Giác Ma thì cc kỳ chấin kinh!

Nó, Dương Giác Ma! Một trong thế giới dưới đvxBXt, yêu ma na bước trườrERng sinh kỳ, ở dưới đPnXAPt luôn là tung hoành vô đEnJpch, coi như bên nhân loạYui na bước trườPnng sinh kỳ cũng chỉTo đoánh ngang tay với nó, chưa bao giờFfF nghĩbbJ tới có kẻ cướp trên đPnnAXu mình. Bây giờrtt, nhân loạPAi tu sĩVxb trẻ tuổi này muốn trấnAXn lột mình? Điu này khiến Dương Giác Ma khá là kinh ngạFfFc, nghi ngờu mình bịi chứpTdng tinh thầPnn thác loạxnVn.

Vt máu xẹt qua, Dương Giác Ma thở hồng hộc, mới rồi nó suýt chết, nó rốt cuộc hiểtiu không phảOnYi mình bịYY chứOnYng tinh thầHOsn thác loạfxan mà là đUụng phảoi một cườYXng giảFYV thc lc trên cảPn na bước trườting sinh kỳ. Trong quá trình va rồi, mới chiến đbbJtuu thì mình đuã rơi vào thế yếu, thm chí đrERArFnh đonu đdvôi sng dê cc kỳ quý giá có thểbB thi triểYun ra pháp thut cũng bịu cắPAt đrERit.

Cuối cùng nó phảRPi ném ra TrườTong Sinh Quảv lạoi thi triểtun Thiên Ma Huyết Độn mới may mắTun nht cái mạArFng. Trong yêu ma dưới đnfxat có môn Thiên Ma Huyết Độn có thểEn tạTom thờYui tăng tốc đHOsộ chạdvy trốn đHOsến cc hạOnYn.

Tuy nhiên, sau khi dùng Thiên Ma Huyết Độn sẽ đnsYYi thương nguyên khí, vài năm sau mới bồi bổ lạui đxJrược. Thế giới dưới đRPit vô cùng nguy hiểim, cho nên bình thườFYVng không hay dùng Thiên Ma Huyết Độn. Tuy nhiên hết cách rồi, đVxbụng phảui Lục Nguyên mà không s dụng Thiên Ma Huyết Độn thì đuúng là muốn chết, bây giờJKT phảnAXi kiếm chỗ an toàn thôi.

Dương Giác Ma thở hồng hộc, một bóng ngườHOsi lắdvc lư sau lưng nó. Dương Giác Ma chợt phát hin nhưng đtiã muộn, một lưỡi đEnao đUen nhánh đrttâm vào ngườFfFi nó.

Dương Giác Ma quay đviu lạxnVi thấVxby là một yêu ma na bước trườEnng sinh kỳ, hỏi:

- TạFYVi sao?

Cùng là na bước trườVIng sinh kỳ Đao Nan La không nhanh không chm nói:

- Ngươi ở giữFfFa Thánh Đế và Thánh Hoàng làm song mt gián đYuip đArFã lâu, nay thế giới dưới đrERrERt có biến hóa lớn, tấHOst nhiên ngươi phảRPi chết rồi. xem tạapHi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Cùng lúc đió, nó nhẹ rút ra đFfFao nhn đxBXen nhánh, trong lờXXxi nói dườrERng như ám chỉFfF cái gì.

Dương Giác Ma con mắUt tan rã, nhưng nắum đuược chút tình báo. Nghe giọng đYXiu của Đao Nan La. Nó biết sắup xảAOy ra vic lớn, thế giới dưới điTot sắHOsp có biến đToổi lớn! Đáng tiếc, nó còn đYYinh tạFYVi đYXây tăng lên trườArFng sinh kỳ, sau đArFó đYXược ích lợi t vic thế giới dưới đrttTot biến đrttổi, đpTdáng tiếc.

Hai ngày sau, Lục Nguyên đrERi khắxBXp nơi tìm yêu ma. Nhưng TrườYXng Sinh ĐVIo QuảOnY vô cùng rộng lớn, muốn ở bên trong đuụng tới yêu ma không phảXNi chuyn d dàng. Hai ngày qua hắYun gp phảui mấXy yêu ma, cướp đsYYược vài viên TrườArFng Sinh Quảrtt, đrERã có đToược Trườdvng Sinh QuảapH màu chàm rồi, coi như gom đTuủ bảYUy sắxBXc TrườFfFng Sinh QuảU.

ThờbBi gian cũng va lúc, nên đJKTi truyn tống trn tp hợp, nếu ở lạrERi trong điộng thì phảHOsi chờHOs ba mươi năm sau lầvn thứU hai đrERộng mở ra.

Lục Nguyên ng kiếm phi hành rấKut nhanh đuến truyn tống trn.

Lúc này chỗ này đJpã sớm tụ tp đOnYJpy ngườArFi, mọi ngườArFi đTuang thảuo lun tin tứYUc, ví dụ ai đvược nhiu ít TrườYYng Sinh QuảX, ai bấFYVt hạfxanh chết, các loạxBXi tin tứbBc không ngng lan truyn. Trong mấXAPy tin tứapHc thì tin chết chóc và tin đbBược đFYVến Trườing Sinh QuảHOs màu tím là chấrttn đtuộng ngươi nhấsYYt.

Bây giờXXx là thái bình thịRPnh thế, tu tiên giới có ngườEni chết không phảArFi vic bình thườFYVng mà là vic rấEnt lớn. Có ngườui chết thì đEnương nhiên phảni bàn tán chút.

TrườPnng Sinh QuảAO màu tím chính là có tác dụng lớn nhấKut trong bảxnVy sắic TrườpTdng Sinh QuảEn, tấVxbt nhiên khiến ngườJpi chú ý.

- Nghe nói Hoa Sơn tiên môn na bước trườnng sinh kỳ kiếm tông Dip TầFYVn đxnVược một TrườnAXng Sinh QuảxnV màu tím.

- Võ Đang tiên môn na bước trườvng sinh kỳ MạPnc Ly cũng đFfFược một TrườUng Sinh QuảxJr màu tím.

QuảXN nhiên, hai TrườTung Sinh Quảfxa màu tím bịU hai tu tiên giảRP tiên môn cườYYng đfxaxJri nhấJpt cướp đrtti, không có bấsYYt cứPn ngoài ý muốn.

- Đúng rồi, nghe nói TrườxnVng Sinh QuảAO màu tím cuối cùng không nằxBXm trong tay yêu ma mà rơi vào tay tu sĩXAP nhân loạUi chúng ta.

- A, còn có vic này?

- Ta nghe nói là Hoa Sơn Lục Nguyên, đYXúng rồi, là cấtup đTo t duy nhấAOt đXAPó trong bầFYVy hai trăm yêu ma cướp đni TrườHOsng Sinh Quảu màu tím cuối cùng.

- Cái gì? Chuyn này sao có thểxBX!?

- Đúng vy, trong yêu ma còn có mấxnVy na bước trườHOsng sinh kỳ, đbbJi chng khác nào tìm chết.

- Nhưng nghe nói đsYYúng là có vic này. LầYXn này yêu ma lỗ to, hai TrườapHng Sinh QuảJp màu tím rơi vào Hoa Sơn, một rơi vào Võ Đang, không có yêu ma nào có đvược.

- Một ngườJKTi đVIPnch hai trăm yêu ma ư, có tht không vy?

Có ngườYYi chính mắdvt trông thấiy lp tứYXc khng đpTdJpnh bảHOso:

- NhảRPm nhí, ta tn mắFfFt thấArFy.

Khi Lục Nguyên đtuến thì mọi ngườFfFi đYYang hăng hái bàn tán, giờYY thấEny chính chủ đArFến thì đEnu nhìn qua.

Phương Thanh Chính cùng là tu tiên giảVxb BắXAPc phong bước tới hỏi:

- Lục sư đdvit, nghe nói ngươi một ngườrERi đnAXuch hai trăm yêu ma, có tht không?

Phương Thanh Chính hỏi câu này tấdvt cảbB ngườKui đxBXu nìn qua, vãnh tai nghe Lục Nguyên đXAPáp thế nào.

Lục Nguyên đVxbáp:

- Có thì cũng có, nhưng khi đEnó hai trăm yêu ma chia hai phái, kết quảv ta ở bên trong nht của thôi. Nếu hai trăm yêu ma không chia hai phái, ta đtii chỉTo có chết.

LờToi này dấRPy lên tiếng hút khí, không ngờYU là s tht.

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 18/02/2014

  Zhangyushan

  Truyen nay doc nhu tieu ngao giang ho y

 • Gửi lúc 1:00 Ngày 30/12/2013

  tienyo12x

  sao may' chuong nay' đọc nhàm thế ad?

 • Gửi lúc 19:53 Ngày 05/12/2013

  acme124

  còn tí nữa mà ad

 • Gửi lúc 13:35 Ngày 19/11/2013

  nhdu82

  Lau ra qua ad oi

 • Gửi lúc 12:29 Ngày 17/11/2013

  tuancon95

  đang hay thì đứt dây đàn