Trang chủ / Ngôn Tình / Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách / Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề
Chương 10 : Mộng cũ nng n

Lúc đyoưa mọi ngườHbi v, tôi hổn hểTin vọt tới phòng Dip Chính ThầHn, hiên ngang lm lit đSGEi v hướng bàn anh, va đHbMBng va vỗ bàn.

"Dip Chính ThầcMBn, anh có ý tứSt gì?"

Anh không nhanh không chm viết nốt bảon báo cáo dở dang, khép lạXSi máy tính, ngẩyong đoBu lên, na cổ áo sơ mi lộ ra đEXườvWng cong tuyt đpGTẹp của cổ cùng xương quai xanh...

"Em tới giúp anh trảUUi giườyong chiếu sao?"

Tôi nháy mắQrt, ngp đlkliy ảBDpo não, ngây ngốc mà đkawcMBng yên một chỗ, đkawã quên mấtt thao thao bấEMgt tuyt nói câu sau.

Anh đpHbng lên, đui tng bước v phía tôi, tôi bước lui v phía sau mãi điến lúc da lưng vào tườgpng, không còn đbườtbSng thối lui. Tay trái anh chống ở trên tườMGSng, tay phảSGEi cầQrm của tôi ít tóc, vuốt ve trên ngón tay."Em hỏi anh hôm nay có ý tứBDp gì sao?"

Tôi mờlkl mịyot gt đBlklu.
Đúng, là muốn hϩ cái này.

"Anh nói như vy trước mt nhiu ngườHi... , bọn họ v sau thấujy em thế nào nha?" Tôi không tin đpồ ngữGNl khí a! Tôi rõ ràng theo kế hoạXSch là phảywi rống to .

Anh dùng ngữu đywiu đtiểcn hình hoa hoa công t nói."Anh muốn đuHMB tấpGTt cảS mọi ngườDuyi biết, em là của anh..."

"Em không phảmtIi. Em lầCDn trước đlklã nói rấUUt rõ ràng: em không nghĩS thay đUUổi hin trạyong."

"Hin tạpi không phảNAQi, chm rãi sẽ là." Anh cườWci, thp phầwpmn gian trá."Tạci đlXvây lúc này, anh đujương nhiên sẽ không đuAe nam nhân khác nhớ thương em."

"Nhưng là... Trên đHbtbSa cầEMgu nữrS nhân tốt nhiu đGuến như vy, anh vì cái gì lạywi nhớ thương em?"

"Bởi vì, anh cầHbn một ngườii nấywu cơm, git giũ cho anh, trảlXvi giườbng chiếu, chăn màn, còn không cầAen đvWòi báo đvWáp."

"Anh không cầGin..." Tôi va đQrXSnh nói anh không cầNAQn phí tâm cơ như vy, anh cắGit đTilXvt lờti tôi.

"Có thểGNl ngủ cùng, anh thấcy cũng rấGNlt tốt ."

Tr bỏ Dip Chính ThầpUCn, tuyt đcối không có nam nhân nào có thểUU đQrem lờIryi nói vô sỉmtI như vy nói ra mồm hợp lý hợp tình.

Tôi toàn thân phát sốt, ít nhấStt năm mươi đGuộ.

"Muộn như vy đIryến chỗ anh làm gì, em không có ý là..." Anh nhìn chằGNlm chằSuWm vào môi tôi, mt dầMBn đbDuy sát vào.

Tôi thấBDpt kinh đEMgtbSy anh ra."Đã khuya, em đkawi v trước !"

Chạkawy ra phòng của anh, tôi nga mt lên trờrSi thở dài. Vì cái gì sát phòng tôi lạui có một con sắtc lang như vy!

ThầpGTn pht a, cứlXvu cứBDpu tôi đQri!
***

TrảMGSi qua một buổi tối t vấkawn lương tâm, tôi quyết đSGEvvcnh cùng anh bảHo trì khoảGing cách, kiên quyết không thểTi đHHb cho sắvWc lang này tng chút một ăn mòn phòng tuyến kiên cườGing của mình.

Hôm nay không có tiết, tôi ở phòng nghiên cứtbSu quan sát quy phạDuym thc nghim, cùng phó giáo sư thảDuyo lun một chút kế hoạaESch nghiên cứMBu tiếp theo.

Vốn đGupnh đgpi đkawến phòng nuôi vi khuẩpn nhìn xem tế bào tôi nuôi thế nào. Đi tới ca, lạci thấQry tấcm lưng kia... Quầkawn áo trắpng như tuyết, thanh dt như mây bay.

Một bóng ngườGNli hơi nghiêng, lộ ra mt mày ôn nhun như ngọc.

Lòng một trn loạCDn quý.

Mỗi khi Dip Chính ThầMGSn mc vào áo choàng trắSng, mang theo cuốn sách, anh đHột nhiên biến thành một ngườvvci khác, trong ánh mắSt không còn có khinh mạBDpn, toàn bộ đDuyu là đNAQối với cho sinh mnh quý trọng cùng nghiêm cẩtbSn.

Đối mt với anh như vy, có đoôi khi, tôi sẽ có loạAei ảWco giác: đUUây mới chân chính là anh...

Đi đoến trước ca, tôi vụng trộm xuyên qua lớp ca sổ thủy tinh nhìn anh, chóp mũi không đrSGNl ý đrSã đNAQụng vào thủy tinh mát lạujnh.

Nguyên lai Dip Chính ThầGun hướng dn một sinh viên mới tới như thế nào đGNlvW làm giảoi phu hạpn chế sinh sảWcn cho chuột bạaESch, cắStt bỏ noãn sào. Con dao mổ trong tay anh, nhẹ lay đGNlộng, tỏa ra ánh sáng màu bạSuWc.

Tôi lầNAQn đBDpIryu tiên phát hin mùi máu tươi tràn ngp khi làm thủ thut cũng sẽ là đgpyoc ý như thế.

Phu thut chấuHm dứIryt, anh đHổi kim khâu, linh hoạut mà khâu lạpUCi ming vết thương nhỏ cho con chuột bạGNlch. Làm xong hết thảBDpy, anh đGuem băng gạMBc quấin ngay ngắHbn, mm nhẹ mà đGNlt ở trên ngườBDpi con chuột, trong ánh mắrSt toát ra thương tiếc cùng áy náy...

Cái ánh mắBDpt này làm cho tinh thầHn tôi hoảSng hốt tht lâu, đSGEến khi Dip Chính ThầQrn đAei ra, tôi cũng không biết.

"Nha đujpUCu? Em như thế nào ở chỗ này?" Anh có chút kinh ngạUUc, cởi cái găng tay, tháo xuống khẩHbu trang màu trắGung.

Cái đlklộng tác này a... Tht s khiêu chiến tôi sứAec chống c mấpu chốt.

"Nhìn xem anh có bao nhiêu tàn nhn!" Tôi tht sâu lắic đTitu, cố đDuyem chôn nội tâm rung đBDpộng ở tht sâu. "Ai! Anh không chỉQr có thích tàn phá không biết bao cô gái, ngay cảTi một con chuột cái cũng ra tay! Nam nhân mà giống như anh không có thuốc nào cứcu đMGSược! Không có thuốc nào cứuu đpUCược!"

Dip Chính Thầon nở nụ cườbi, lấaESy tay chỉIry đuHiểTim đuiểcm cái trán của tôi."Nha đIryDuyu, em có thểb vũ nhục nhân cách của anh, đkaw nghịCD không cầwpmn vũ nhục hành vi chứEMgc nghip của anh. Anh là một thầCDy thuốc, phi thườlklng có chứyoc nghip đTipUCo đyoBc."

"Dip thầcMBy thuốc, tôi không quấrSy rầby ngài trịvvc bnh cứBDpu ngườSuWi, mờrSi!" Tôi làm một tư thế mờtbSi, ý bảpo anh có thểyo muốn làm gì thì làm, không cầkawn cùng chỗ này nói chuyn phiếm với tôi.

Dip Chính ThầSuWn nhìn xem đDuyồng hồ."ThờIryi gian không sai bit lắDuym, điồng thờlkli ăn cơm trưa đGNli."

"Tốt!" Tôi thc vô tội mà nhìn anh."Em hẹn Tầun Tuyết."

"Kia quên đii! Anh quay v phòng nghiên cứAeu uống cà phê."

...

"Uống cà phê đgpối dạgp dày không tốt!" Tôi âm thầStm thở dài, hn chính mình không nên trông nom vic sống chết của anh, cố tình nhịywn không đuHược quan tâm anh."Quên đHbi, em mang cp lồng đCDyo ở tủ lạbnh phòng nghiên cứrSu tầAeng hai, anh cầBm lấkawy mà ăn."

Ánh mắUUt của anh toát ra vui sướng sáng bóng."Vy còn em?"

"Em không muốn ăn cơm tha, đpUCi căng tin ăn đtoi tic!"

"CảStm tạuj!"
...

Một mình ngồi ở góc căn tin, trước mt bày một chén mì, tôi trong đuHou buồn bc uống một hớp, vô cùng hoài nim buổi sáng hôm nay lúc năm giờGu ngủ dy làm đpu hũ ma bà cùng cung bảuHo kê đwpminh...

Ai! Nhưng có thểb trách ai, còn không phảBi chính mình thấcp kém, không chống lạlkli đGNlược "SắGuc đujẹp" mê hoc!

Tôi oán hn mà há ming ăn mấaESy miếng mì, đSGEt ở ming, điem nó trở thành ngườGii vô lương nào đlkló mà dùng sứXSc nhấvvcm nuốt.

Ming mắGing: “Dip Chính ThầHbn đDuyáng, Dip Chính Thầlkln vô sỉgp, Dip Chính ThầIryn hoa tâm.... Toàn bộ bịwpm tôi ăn nát, nuốt vào trong bụng."

Một cái cp lồng màu hồng nhạHt đtt ở trước mắpUCt tôi, như thế nào thấGiy rấpUCt quen mắStt nha?

Tiếp theo một ngườgpi nhìn càng quen mắMBt ngồi ở trước mt tôi."Ăn của em có một cạup lồng mà thôi, không cầlkln đywem anh ăn nát, nuốt vào bụng đHi?"

Ming tôi phun cảEMg mì ra.

Anh chm rảBi rót cho tôi một chén nước.

Tôi vội vã uống một hớp lớn."Sao anh lạTii tới đtbSây?"

"TầtbSn Tuyết va tìm anh."

"Ân?" Tôi sng sốt: "Cô ấBy tìm anh làm gì?"

Anh không trảS lờvvci mà nói."Đợi lát nữSta đcMBi, anh đvvci mua đpDuyi tic cho em ăn."

Không bao lâu, món tôi thích nhấWct: chân gà nướng, cá nướng, cơm thịIryt bò, còn có thọ tư đmtITiy cảt một bàn.

Anh cườci sờyo sờGu đwpmpGTu tôi."Ngoan, t t ăn, chm rãi ăn, chm rãi mắlXvng! Coi chng nghẹn!"

ThầQrn pht a, ngươi đSang ngủ sao?
***

Buổi chiu tan tiết, tôi trc tiếp đgpi ca hàng tin lợi làm thêm, hôm nay phảEMgi liên tục làm sáu tiếng, trảMGS nợ ngày hôm qua nghỉH.

Rốt cục làm đGiến khuya, khi kim đSồng hồ chỉQr hướng mườUUi một giờUU năm mươi lăm phút.

ChỉtbS còn năm phút đaESồng hồ cuối cùng, nhớ tới chính mình lát nữNAQa kéo lê hai chân mỏi nhđvvcơn quay v chỗ ở, tôi thấoy tht không tình nguyn tiếp tục làm liên tục sáu giờGu.

Bốn lon bia mt trờDuyi đWct trên bàn thu ngân, tôi buông buông cổ tay, lộ vẻ l phép tươi cườbi với khách hàng: "Hoan nghênh quý khách."

Đến khi nhìn thấSty khuôn mt nam nhân đpgpu tuấvWn lãng, ý cườpUCi trên khuôn mt của tôi càng nở ra vô hạEMgn."Sư huynh? !"

Tôi sớm đuem vic bảQro trì khoảAeng cách bay lên đBDpến chín tầMBng mây.

"Anh va vn đwpmi ngang qua, thấXSy hơi khát nước." Anh thanh toán, thun tay mở ra một lon, da lưng vào quầyoy bên cạGinh uống một ngụm, tỏ vẻ chính mình quảpGT tht rấot là khát nước."Em mấmtIy giờp tan tầTim?"

"Mườwpmi hai giờkaw." Lúc này, Lý KhảGii nhn ca đvWi tới, nhìn thoáng qua Dip Chính Thầon, trong mắTit không che dấpGTu chút toát ra ý không đTiợi thấHby.

Dip Chính Thầin làm bộ như không có thấwpmy, tiếp tục cùng tôi nói chuyn: "Trùng hợp như thế? Anh tin đgpườpng đuHưa em trở v."

"Cám ơn!" Tôi theo tủ quầSy lấty ra con gà nướng anh va nhìn, dùng túi đGuóng gói, giao cho anh: "Em làm, cầBDpm mà nếm th!"

Anh không khách sáo với tôi, tiếp nhn, rồi đkawi ra ngoài.

Tôi vào phía sau thay đpổi quầkawn áo, buông tóc đEXi ra khỏi ca hàng tin lợi.

Anh ngồi ở chiếc xe thểmtI thao màu xanh ngọc, hướng v phía tôi ngoắrSc ngoắpUCc tay.

"LạQri đvWổi xe?"

"Ừ! Ngày đEXó em nói xe của anh rấgpt xấtbSu, anh trở v càng xem càng thấlXvy nó xấHu."

"ChỉGNl tìm lấlkly cớ lãng phí."
Anh không cho là đgpúng mà nhíu mày.

Trên đoườGung xe không nhiu lắHbm, anh lái tht s chm.

Tôi cuộn mình ngồi trên ghế da tht thoảGNli mái, đStong suốt sáu giờpGT chân va tê va mỏi, mà ra ngay cảNAQ khí lc nhẹ đBDpu không có, nhắpm mắut lạcMBi, nhớ…quá hô hấbp trên ngườuji anh nhẹ nhàng mà khoan khoái vịmtI bạIryc hà, đyolklc ý ngủ trong chốc lát.