Trang chủ / Ngôn Tình / Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách / Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề
Chương 10 : Mộng cũ nng n

Lúc đWwưa mọi ngườwLi v, tôi hổn hểfn vọt tới phòng Dip Chính ThầwLn, hiên ngang lm lit đDTi v hướng bàn anh, va đPmgBwSng va vỗ bàn.

"Dip Chính ThầItsn, anh có ý tứdc gì?"

Anh không nhanh không chm viết nốt bảRjn báo cáo dở dang, khép lạwLi máy tính, ngẩsNxng đfPau lên, na cổ áo sơ mi lộ ra đmhWườfng cong tuyt đhEẹp của cổ cùng xương quai xanh...

"Em tới giúp anh trảfi giườFHmng chiếu sao?"

Tôi nháy mắSIt, ngp đmfwLy ảlOBo não, ngây ngốc mà đNfvng yên một chỗ, đrlPã quên mấxt thao thao bấRjt tuyt nói câu sau.

Anh đooTBng lên, đtPTi tng bước v phía tôi, tôi bước lui v phía sau mãi đfến lúc da lưng vào tườqPTng, không còn đPFFườWwng thối lui. Tay trái anh chống ở trên tườPmgng, tay phảTfi cầNfm của tôi ít tóc, vuốt ve trên ngón tay."Em hỏi anh hôm nay có ý tứqPT gì sao?"

Tôi mờPa mịZt gt đVqVxxu.
Đúng, là muốn hϩ cái này.

"Anh nói như vy trước mt nhiu ngườhEi... , bọn họ v sau thấCoy em thế nào nha?" Tôi không tin đVqVồ ngữRj khí a! Tôi rõ ràng theo kế hoạVqVch là phảsNxi rống to .

Anh dùng ngữWOF đToIiu đlAiểoTBn hình hoa hoa công t nói."Anh muốn đFCPWw tấwdlt cảtPT mọi ngườjPi biết, em là của anh..."

"Em không phảjPi. Em lầxxn trước đwLã nói rấmft rõ ràng: em không nghĩf thay đPổi hin trạPang."

"Hin tạPai không phảfi, chm rãi sẽ là." Anh cườFCPi, thp phầSIn gian trá."TạZi đxây lúc này, anh đlAương nhiên sẽ không đmhWRj nam nhân khác nhớ thương em."

"Nhưng là... Trên đomfa cầToIu nữv nhân tốt nhiu đfến như vy, anh vì cái gì lạvi nhớ thương em?"

"Bởi vì, anh cầCon một ngườSIi nấWOFu cơm, git giũ cho anh, trảDTi giườCong chiếu, chăn màn, còn không cầtPTn đSIòi báo đBváp."

"Anh không cầoTBn..." Tôi va đSIjPnh nói anh không cầDTn phí tâm cơ như vy, anh cắmhWt đsNxmft lờlOBi tôi.

"Có thểLLr ngủ cùng, anh thấPy cũng rấSIt tốt ."

Tr bỏ Dip Chính ThầFSn, tuyt đBvối không có nam nhân nào có thểDT đwLem lờxxi nói vô sỉDT như vy nói ra mồm hợp lý hợp tình.

Tôi toàn thân phát sốt, ít nhấFSt năm mươi đNfộ.

"Muộn như vy đaến chỗ anh làm gì, em không có ý là..." Anh nhìn chằwdlm chằqPTm vào môi tôi, mt dầon đWwxx sát vào.

Tôi thấxt kinh đWOFjPy anh ra."Đã khuya, em đmhWi v trước !"

ChạlAy ra phòng của anh, tôi nga mt lên trờSIi thở dài. Vì cái gì sát phòng tôi lạDTi có một con sắPFFc lang như vy!

ThầlAn pht a, cứTZu cứItsu tôi đWwi!
***

TrảDTi qua một buổi tối t vấTZn lương tâm, tôi quyết đfOWwnh cùng anh bảTZo trì khoảPang cách, kiên quyết không thểWw đhDT cho sắDTc lang này tng chút một ăn mòn phòng tuyến kiên cườTZng của mình.

Hôm nay không có tiết, tôi ở phòng nghiên cứou quan sát quy phạlOBm thc nghim, cùng phó giáo sư thảwdlo lun một chút kế hoạfch nghiên cứqPTu tiếp theo.

Vốn đToItPTnh đhEi đlOBến phòng nuôi vi khuẩSIn nhìn xem tế bào tôi nuôi thế nào. Đi tới ca, lạqPTi thấPFFy tấBvm lưng kia... QuầjPn áo trắBvng như tuyết, thanh dt như mây bay.

Một bóng ngườSIi hơi nghiêng, lộ ra mt mày ôn nhun như ngọc.

Lòng một trn loạHhn quý.

Mỗi khi Dip Chính ThầVqVn mc vào áo choàng trắTfng, mang theo cuốn sách, anh đZột nhiên biến thành một ngườfi khác, trong ánh mắWOFt không còn có khinh mạHhn, toàn bộ đWOFu là đBwSối với cho sinh mnh quý trọng cùng nghiêm cẩPFFn.

Đối mt với anh như vy, có đmhWôi khi, tôi sẽ có loạTfi ảxxo giác: đFHmây mới chân chính là anh...

Đi đtPTến trước ca, tôi vụng trộm xuyên qua lớp ca sổ thủy tinh nhìn anh, chóp mũi không đHhlOB ý đqPTã đlOBụng vào thủy tinh mát lạlAnh.

Nguyên lai Dip Chính ThầWwn hướng dn một sinh viên mới tới như thế nào đtPTtPT làm giảPFFi phu hạtPTn chế sinh sảan cho chuột bạItsch, cắlOBt bỏ noãn sào. Con dao mổ trong tay anh, nhẹ lay đPmgộng, tỏa ra ánh sáng màu bạToIc.

Tôi lầxxn đxdcu tiên phát hin mùi máu tươi tràn ngp khi làm thủ thut cũng sẽ là đPCoc ý như thế.

Phu thut chấFHmm dứOGt, anh đhổi kim khâu, linh hoạRjt mà khâu lạWOFi ming vết thương nhỏ cho con chuột bạdcch. Làm xong hết thảmfy, anh đWOFem băng gạgDRc quấDTn ngay ngắlAn, mm nhẹ mà đmft ở trên ngườmfi con chuột, trong ánh mắwLt toát ra thương tiếc cùng áy náy...

Cái ánh mắhEt này làm cho tinh thầWwn tôi hoảmhWng hốt tht lâu, đwLến khi Dip Chính Thầvn đOGi ra, tôi cũng không biết.

"Nha đBvFCPu? Em như thế nào ở chỗ này?" Anh có chút kinh ngạwLc, cởi cái găng tay, tháo xuống khẩItsu trang màu trắmfng.

Cái đoTBộng tác này a... Tht s khiêu chiến tôi sứWwc chống c mấToIu chốt.

"Nhìn xem anh có bao nhiêu tàn nhn!" Tôi tht sâu lắwdlc đhExu, cố đjPem chôn nội tâm rung đoTBộng ở tht sâu. "Ai! Anh không chỉOG có thích tàn phá không biết bao cô gái, ngay cảCo một con chuột cái cũng ra tay! Nam nhân mà giống như anh không có thuốc nào cứwLu đoược! Không có thuốc nào cứBvu đZược!"

Dip Chính ThầFHmn nở nụ cườhEi, lấLLry tay chỉDT đfiểOGm đBwSiểrlPm cái trán của tôi."Nha đwdltPTu, em có thểBv vũ nhục nhân cách của anh, đPa nghịZ không cầTZn vũ nhục hành vi chứgDRc nghip của anh. Anh là một thầxy thuốc, phi thườCong có chứmfc nghip đvxo đfWOFc."

"Dip thầvy thuốc, tôi không quấBvy rầmfy ngài trịSI bnh cứoTBu ngườTZi, mờBvi!" Tôi làm một tư thế mờOGi, ý bảrlPo anh có thểmf muốn làm gì thì làm, không cầWOFn cùng chỗ này nói chuyn phiếm với tôi.

Dip Chính ThầHhn nhìn xem đWOFồng hồ."ThờOGi gian không sai bit lắoTBm, đmhWồng thờZi ăn cơm trưa đToIi."

"Tốt!" Tôi thc vô tội mà nhìn anh."Em hẹn TầqPTn Tuyết."

"Kia quên đxxi! Anh quay v phòng nghiên cứWwu uống cà phê."

...

"Uống cà phê đVqVối dạf dày không tốt!" Tôi âm thầhEm thở dài, hn chính mình không nên trông nom vic sống chết của anh, cố tình nhịFCPn không đBwSược quan tâm anh."Quên đai, em mang cp lồng đDTwdl ở tủ lạNfnh phòng nghiên cứau tầrlPng hai, anh cầToIm lấZy mà ăn."

Ánh mắsNxt của anh toát ra vui sướng sáng bóng."Vy còn em?"

"Em không muốn ăn cơm tha, đmhWi căng tin ăn đTfmfi tic!"

"Cảom tạFHm!"
...

Một mình ngồi ở góc căn tin, trước mt bày một chén mì, tôi trong đwLlOBu buồn bc uống một hớp, vô cùng hoài nim buổi sáng hôm nay lúc năm giờDT ngủ dy làm đTfu hũ ma bà cùng cung bảOGo kê đxinh...

Ai! Nhưng có thểmhW trách ai, còn không phảItsi chính mình thấBwSp kém, không chống lạdci đFCPược "SắHhc đqPTẹp" mê hoc! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Tôi oán hn mà há ming ăn mấLLry miếng mì, đPt ở ming, đPaem nó trở thành ngườgDRi vô lương nào đFHmó mà dùng sứTZc nhấOWwm nuốt.

Ming mắwLng: “Dip Chính ThầrlPn đfáng, Dip Chính ThầHhn vô sỉFCP, Dip Chính ThầtPTn hoa tâm.... Toàn bộ bịmhW tôi ăn nát, nuốt vào trong bụng."

Một cái cp lồng màu hồng nhạPmgt đqPTt ở trước mắZt tôi, như thế nào thấPy rấhEt quen mắWOFt nha?

Tiếp theo một ngườfi nhìn càng quen mắOGt ngồi ở trước mt tôi."Ăn của em có một cạfp lồng mà thôi, không cầsNxn đBvem anh ăn nát, nuốt vào bụng đOGi?"

Ming tôi phun cảBv mì ra.

Anh chm rảhEi rót cho tôi một chén nước.

Tôi vội vã uống một hớp lớn."Sao anh lạCoi tới đgDRây?"

"TầtPTn Tuyết va tìm anh."

"Ân?" Tôi sng sốt: "Cô ấay tìm anh làm gì?"

Anh không trảP lờNfi mà nói."Đợi lát nữfa đgDRi, anh đHhi mua đlOBToIi tic cho em ăn."

Không bao lâu, món tôi thích nhấBvt: chân gà nướng, cá nướng, cơm thịft bò, còn có thọ tư đPmgPay cảhE một bàn.

Anh cườhEi sờIts sờDT đOGwdlu tôi."Ngoan, t t ăn, chm rãi ăn, chm rãi mắmfng! Coi chng nghẹn!"

Thầxxn pht a, ngươi đVqVang ngủ sao?
***

Buổi chiu tan tiết, tôi trc tiếp đWOFi ca hàng tin lợi làm thêm, hôm nay phảoi liên tục làm sáu tiếng, trảoTB nợ ngày hôm qua nghỉNf.

Rốt cục làm đVqVến khuya, khi kim đrlPồng hồ chỉIts hướng mườWOFi một giờLLr năm mươi lăm phút.

ChỉsNx còn năm phút đjPồng hồ cuối cùng, nhớ tới chính mình lát nữxxa kéo lê hai chân mỏi nhđBwSơn quay v chỗ ở, tôi thấItsy tht không tình nguyn tiếp tục làm liên tục sáu giờhE.

Bốn lon bia mt trờxxi đCot trên bàn thu ngân, tôi buông buông cổ tay, lộ vẻ l phép tươi cườCoi với khách hàng: "Hoan nghênh quý khách."

Đến khi nhìn thấhEy khuôn mt nam nhân đRjFHmu tuấFCPn lãng, ý cườFCPi trên khuôn mt của tôi càng nở ra vô hạItsn."Sư huynh? !"

Tôi sớm đdcem vic bảxxo trì khoảmfng cách bay lên đqPTến chín tầBwSng mây.

"Anh va vn đDTi ngang qua, thấOGy hơi khát nước." Anh thanh toán, thun tay mở ra một lon, da lưng vào quầdcy bên cạFCPnh uống một ngụm, tỏ vẻ chính mình quảmhW tht rấjPt là khát nước."Em mấDTy giờSI tan tầItsm?"

"MườoTBi hai giờPmg." Lúc này, Lý KhảjPi nhn ca đmfi tới, nhìn thoáng qua Dip Chính ThầBwSn, trong mắgDRt không che dấsNxu chút toát ra ý không đNfợi thấlAy.

Dip Chính ThầOWwn làm bộ như không có thấOGy, tiếp tục cùng tôi nói chuyn: "Trùng hợp như thế? Anh tin đoTBườLLrng đOWwưa em trở v."

"Cám ơn!" Tôi theo tủ quầfy lấmhWy ra con gà nướng anh va nhìn, dùng túi đhEóng gói, giao cho anh: "Em làm, cầTfm mà nếm th!"

Anh không khách sáo với tôi, tiếp nhn, rồi đCoi ra ngoài.

Tôi vào phía sau thay đSIổi quầmhWn áo, buông tóc đItsi ra khỏi ca hàng tin lợi.

Anh ngồi ở chiếc xe thểZ thao màu xanh ngọc, hướng v phía tôi ngoắwLc ngoắWOFc tay.

"LạZi đWwổi xe?"

"Ừ! Ngày đrlPó em nói xe của anh rấHht xấvu, anh trở v càng xem càng thấPay nó xấfu."

"ChỉrlP tìm lấTfy cớ lãng phí."
Anh không cho là đNfúng mà nhíu mày.

Trên đmfườxxng xe không nhiu lắDTm, anh lái tht s chm.

Tôi cuộn mình ngồi trên ghế da tht thoảZi mái, đOGItsng suốt sáu giờHh chân va tê va mỏi, mà ra ngay cảf khí lc nhẹ đlOBu không có, nhắWwm mắZt lạxi, nhớ…quá hô hấRjp trên ngườmhWi anh nhẹ nhàng mà khoan khoái vịjP bạtPTc hà, đPFFqPTc ý ngủ trong chốc lát.

banner