Trang chủ / Ngôn Tình / Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách / Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề
Chương 10 : Mộng cũ nng n

Lúc đMgwưa mọi ngườLTmi v, tôi hổn hểmHhn vọt tới phòng Dip Chính ThầTyn, hiên ngang lm lit đKWmi v hướng bàn anh, va đdshvng va vỗ bàn.

"Dip Chính Thầrmn, anh có ý tứbP gì?"

Anh không nhanh không chm viết nốt bảOn báo cáo dở dang, khép lạbi máy tính, ngẩzDng đmHhtmBu lên, na cổ áo sơ mi lộ ra đDườwBng cong tuyt đWbdẹp của cổ cùng xương quai xanh... xem chương mới tạIxi tunghoanh(.)com

"Em tới giúp anh trảthGi giườGSSng chiếu sao?"

Tôi nháy mắwBt, ngp đHDmHhy ảTabo não, ngây ngốc mà đatGSSng yên một chỗ, đLã quên mấthGt thao thao bấYqt tuyt nói câu sau.

Anh đSDetKng lên, đkkCi tng bước v phía tôi, tôi bước lui v phía sau mãi đxến lúc da lưng vào tườyng, không còn đatườAOng thối lui. Tay trái anh chống ở trên tườxng, tay phảthGi cầhvm của tôi ít tóc, vuốt ve trên ngón tay."Em hỏi anh hôm nay có ý tứkkC gì sao?"

Tôi mờAO mịzDt gt đmHhtkru.
Đúng, là muốn hϩ cái này.

"Anh nói như vy trước mt nhiu ngườgOi... , bọn họ v sau thấhITy em thế nào nha?" Tôi không tin đwzYồ ngữPte khí a! Tôi rõ ràng theo kế hoạAOch là phảtmBi rống to .

Anh dùng ngữAO đwBiu đTyiểSan hình hoa hoa công t nói."Anh muốn đdsat tấMgwt cảL mọi ngườLTmi biết, em là của anh..."

"Em không phảthGi. Em lầPten trước đwzYã nói rấwBt rõ ràng: em không nghĩYq thay đBLổi hin trạsng."

"Hin tạTabi không phảbi, chm rãi sẽ là." Anh cườhvi, thp phầyn gian trá."TạthGi đOây lúc này, anh đkPương nhiên sẽ không đPtea nam nhân khác nhớ thương em."

"Nhưng là... Trên đBLPtea cầObu nữSD nhân tốt nhiu đAwtến như vy, anh vì cái gì lạrbi nhớ thương em?" truyn đSaược lấOy t website tung hoanh

"Bởi vì, anh cầthGn một ngườbPi nấCcLu cơm, git giũ cho anh, trảPtei giườDng chiếu, chăn màn, còn không cầTyn đyòi báo đmOAáp."

"Anh không cầatn..." Tôi va đbPzDnh nói anh không cầObn phí tâm cơ như vy, anh cắkkCt đYqmOAt lờSai tôi.

"Có thểtkr ngủ cùng, anh thấmOAy cũng rấst tốt ."

Tr bỏ Dip Chính ThầKWmn, tuyt đbối không có nam nhân nào có thểAwt đmOAem lờWbdi nói vô sỉYq như vy nói ra mồm hợp lý hợp tình.

Tôi toàn thân phát sốt, ít nhấat năm mươi đmHhộ.

"Muộn như vy đbPến chỗ anh làm gì, em không có ý là..." Anh nhìn chằHDm chằam vào môi tôi, mt dầthGn đbtkr sát vào.

Tôi thấetKt kinh đtkrbPy anh ra."Đã khuya, em đwBi v trước !"

ChạAOy ra phòng của anh, tôi nga mt lên trờYPYi thở dài. Vì cái gì sát phòng tôi lạmOi có một con sắBLc lang như vy!

Thầbn pht a, cứkPu cứOu tôi đsi!
***

TrảbPi qua một buổi tối t vấhvn lương tâm, tôi quyết đOmOAnh cùng anh bảWbdo trì khoảetKng cách, kiên quyết không thểb đgOmO cho sắTyc lang này tng chút một ăn mòn phòng tuyến kiên cườzDng của mình.

Hôm nay không có tiết, tôi ở phòng nghiên cứthGu quan sát quy phạLm thc nghim, cùng phó giáo sư thảYPYo lun một chút kế hoạMgwch nghiên cứau tiếp theo.

Vốn đBLYqnh đDi đOến phòng nuôi vi khuẩPten nhìn xem tế bào tôi nuôi thế nào. Đi tới ca, lạgOi thấgOy tấAwtm lưng kia... Quầbn áo trắmOAng như tuyết, thanh dt như mây bay.

Một bóng ngườcAMi hơi nghiêng, lộ ra mt mày ôn nhun như ngọc.

Lòng một trn loạan quý.

Mỗi khi Dip Chính ThầgOn mc vào áo choàng trắtmBng, mang theo cuốn sách, anh đPteột nhiên biến thành một ngườkPi khác, trong ánh mắhvt không còn có khinh mạcAMn, toàn bộ đwBu là đcAMối với cho sinh mnh quý trọng cùng nghiêm cẩAwtn.

Đối mt với anh như vy, có đSDôi khi, tôi sẽ có loạtmBi ảyo giác: đGSSây mới chân chính là anh...

Đi đetKến trước ca, tôi vụng trộm xuyên qua lớp ca sổ thủy tinh nhìn anh, chóp mũi không đIxO ý đsã đxụng vào thủy tinh mát lạrmnh.

Nguyên lai Dip Chính ThầGSSn hướng dn một sinh viên mới tới như thế nào đmOAGSS làm giảsi phu hạObn chế sinh sảSan cho chuột bạtkrch, cắetKt bỏ noãn sào. Con dao mổ trong tay anh, nhẹ lay đxộng, tỏa ra ánh sáng màu bạMgwc.

Tôi lầHDn đLkPu tiên phát hin mùi máu tươi tràn ngp khi làm thủ thut cũng sẽ là đzDkkCc ý như thế.

Phu thut chấTym dứSDt, anh đOổi kim khâu, linh hoạWbdt mà khâu lạMgwi ming vết thương nhỏ cho con chuột bạcAMch. Làm xong hết thảkPy, anh đgOem băng gạLTmc quấMgwn ngay ngắOn, mm nhẹ mà đAwtt ở trên ngườhITi con chuột, trong ánh mắLTmt toát ra thương tiếc cùng áy náy...

Cái ánh mắgOt này làm cho tinh thầgOn tôi hoảkPng hốt tht lâu, đLTmến khi Dip Chính ThầhITn đKWmi ra, tôi cũng không biết.

"Nha đkPwBu? Em như thế nào ở chỗ này?" Anh có chút kinh ngạmHhc, cởi cái găng tay, tháo xuống khẩHDu trang màu trắtmBng.

Cái đtmBộng tác này a... Tht s khiêu chiến tôi sứTyc chống c mấSDu chốt.

"Nhìn xem anh có bao nhiêu tàn nhn!" Tôi tht sâu lắzDc đKWmmOu, cố đAwtem chôn nội tâm rung đOộng ở tht sâu. "Ai! Anh không chỉCcL có thích tàn phá không biết bao cô gái, ngay cảhIT một con chuột cái cũng ra tay! Nam nhân mà giống như anh không có thuốc nào cứCcLu đKWmược! Không có thuốc nào cứSau đMgwược!"

Dip Chính ThầLn nở nụ cườObi, lấetKy tay chỉIx đLTmiểhITm đPteiểatm cái trán của tôi."Nha đYqzDu, em có thểzD vũ nhục nhân cách của anh, đCcL nghịrm không cầSan vũ nhục hành vi chứcAMc nghip của anh. Anh là một thầLTmy thuốc, phi thườTabng có chứBLc nghip đTabSao đMgwthGc."

"Dip thầthGy thuốc, tôi không quấxy rầgOy ngài trịGSS bnh cứGSSu ngườYPYi, mờyi!" Tôi làm một tư thế mờxi, ý bảTabo anh có thểhv muốn làm gì thì làm, không cầSan cùng chỗ này nói chuyn phiếm với tôi.

Dip Chính ThầYPYn nhìn xem đBLồng hồ."Thờai gian không sai bit lắcAMm, đgOồng thờAOi ăn cơm trưa đetKi."

"Tốt!" Tôi thc vô tội mà nhìn anh."Em hẹn TầhITn Tuyết."

"Kia quên đsi! Anh quay v phòng nghiên cứmHhu uống cà phê."

...

"Uống cà phê đBLối dạds dày không tốt!" Tôi âm thầdsm thở dài, hn chính mình không nên trông nom vic sống chết của anh, cố tình nhịbPn không đgOược quan tâm anh."Quên đdsi, em mang cp lồng đDTab ở tủ lạmOAnh phòng nghiên cứhITu tầrbng hai, anh cầsm lấTaby mà ăn."

Ánh mắYqt của anh toát ra vui sướng sáng bóng."Vy còn em?"

"Em không muốn ăn cơm tha, đrmi căng tin ăn đdsyi tic!"

"CảmOm tạb!"
...

Một mình ngồi ở góc căn tin, trước mt bày một chén mì, tôi trong đtmBBLu buồn bc uống một hớp, vô cùng hoài nim buổi sáng hôm nay lúc năm giờkkC ngủ dy làm đLTmu hũ ma bà cùng cung bảcAMo kê đsinh...

Ai! Nhưng có thểa trách ai, còn không phảkPi chính mình thấrbp kém, không chống lạyi đLTmược "SắgOc đwBẹp" mê hoc!

Tôi oán hn mà há ming ăn mấTyy miếng mì, đetKt ở ming, đbem nó trở thành ngườai vô lương nào đtkró mà dùng sứAwtc nhấSam nuốt.

Ming mắhvng: “Dip Chính Thầatn đmOáng, Dip Chính ThầmOAn vô sỉLTm, Dip Chính ThầLTmn hoa tâm.... Toàn bộ bịgO tôi ăn nát, nuốt vào trong bụng."

Một cái cp lồng màu hồng nhạtkrt đAOt ở trước mắmHht tôi, như thế nào thấmHhy rấhvt quen mắetKt nha?

Tiếp theo một ngườthGi nhìn càng quen mắrmt ngồi ở trước mt tôi."Ăn của em có một cạObp lồng mà thôi, không cầTabn đHDem anh ăn nát, nuốt vào bụng đObi?"

Ming tôi phun cảmOA mì ra.

Anh chm rảDi rót cho tôi một chén nước.

Tôi vội vã uống một hớp lớn."Sao anh lạGSSi tới đHDây?"

"TầTabn Tuyết va tìm anh."

"Ân?" Tôi sng sốt: "Cô ấAwty tìm anh làm gì?"

Anh không trảAO lờgOi mà nói."Đợi lát nữba đBLi, anh đgOi mua đthGmHhi tic cho em ăn."

Không bao lâu, món tôi thích nhấSat: chân gà nướng, cá nướng, cơm thịmHht bò, còn có thọ tư đkPhvy cảwB một bàn.

Anh cườrmi sờkP sờrm đTyTyu tôi."Ngoan, t t ăn, chm rãi ăn, chm rãi mắSang! Coi chng nghẹn!"

ThầOn pht a, ngươi đsang ngủ sao?
***

Buổi chiu tan tiết, tôi trc tiếp đAOi ca hàng tin lợi làm thêm, hôm nay phảgOi liên tục làm sáu tiếng, trảBL nợ ngày hôm qua nghỉBL.

Rốt cục làm đwBến khuya, khi kim đwBồng hồ chỉMgw hướng mườAwti một giờSa năm mươi lăm phút.

ChỉwzY còn năm phút đzDồng hồ cuối cùng, nhớ tới chính mình lát nữetKa kéo lê hai chân mỏi nhđtkrơn quay v chỗ ở, tôi thấHDy tht không tình nguyn tiếp tục làm liên tục sáu giờwB.

Bốn lon bia mt trờPtei đwzYt trên bàn thu ngân, tôi buông buông cổ tay, lộ vẻ l phép tươi cườbi với khách hàng: "Hoan nghênh quý khách."

Đến khi nhìn thấPtey khuôn mt nam nhân đYPYOu tuấSDn lãng, ý cườrmi trên khuôn mt của tôi càng nở ra vô hạxn."Sư huynh? !"

Tôi sớm đkPem vic bảYPYo trì khoảyng cách bay lên đMgwến chín tầgOng mây.

"Anh va vn đTabi ngang qua, thấmHhy hơi khát nước." Anh thanh toán, thun tay mở ra một lon, da lưng vào quầBLy bên cạAOnh uống một ngụm, tỏ vẻ chính mình quảCcL tht rấPtet là khát nước."Em mấTaby giờHD tan tầmOm?"

"MườTyi hai giờkP." Lúc này, Lý KhảgOi nhn ca đOi tới, nhìn thoáng qua Dip Chính ThầLTmn, trong mắthGt không che dấBLu chút toát ra ý không đbợi thấDy.

Dip Chính ThầmOAn làm bộ như không có thấKWmy, tiếp tục cùng tôi nói chuyn: "Trùng hợp như thế? Anh tin đgOườbPng đgOưa em trở v."

"Cám ơn!" Tôi theo tủ quầtmBy lấkPy ra con gà nướng anh va nhìn, dùng túi đhvóng gói, giao cho anh: "Em làm, cầhITm mà nếm th!"

Anh không khách sáo với tôi, tiếp nhn, rồi đkkCi ra ngoài.

Tôi vào phía sau thay đetKổi quầOn áo, buông tóc đbi ra khỏi ca hàng tin lợi.

Anh ngồi ở chiếc xe thểzD thao màu xanh ngọc, hướng v phía tôi ngoắYPYc ngoắLc tay.

"LạMgwi đTyổi xe?"

"Ừ! Ngày đtmBó em nói xe của anh rấAwtt xấau, anh trở v càng xem càng thấYPYy nó xấGSSu."

"ChỉIx tìm lấLy cớ lãng phí."
Anh không cho là đyúng mà nhíu mày.

Trên đsườgOng xe không nhiu lắbPm, anh lái tht s chm.

Tôi cuộn mình ngồi trên ghế da tht thoảOi mái, đbPOng suốt sáu giờetK chân va tê va mỏi, mà ra ngay cảb khí lc nhẹ đkPu không có, nhắLm mắkPt lạmHhi, nhớ…quá hô hấHDp trên ngườSDi anh nhẹ nhàng mà khoan khoái vịD bạLc hà, đGSSSDc ý ngủ trong chốc lát.