Trang chủ / Ngôn Tình / Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách / Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề
Chương 10 : Mộng cũ nng n

Lúc đGưa mọi ngườgNGi v, tôi hổn hểDKn vọt tới phòng Dip Chính ThầzGn, hiên ngang lm lit đzGi v hướng bàn anh, va đjgRRczng va vỗ bàn.

"Dip Chính ThầbMn, anh có ý tứd gì?"

Anh không nhanh không chm viết nốt bảcdYn báo cáo dở dang, khép lạzHIi máy tính, ngẩRGng đOROzLVu lên, na cổ áo sơ mi lộ ra đHlườRkDng cong tuyt đbMẹp của cổ cùng xương quai xanh...

"Em tới giúp anh trảVOVi giườNng chiếu sao?"

Tôi nháy mắRczt, ngp đvhRCGRy ảdPo não, ngây ngốc mà đDzwAsng yên một chỗ, đOzjã quên mấMbFt thao thao bấMt tuyt nói câu sau.

Anh đOzjEMZng lên, đLMi tng bước v phía tôi, tôi bước lui v phía sau mãi đGến lúc da lưng vào tườIGng, không còn đGEvườAsng thối lui. Tay trái anh chống ở trên tườVOVng, tay phảEMZi cầHlm của tôi ít tóc, vuốt ve trên ngón tay."Em hỏi anh hôm nay có ý tứIG gì sao?"

Tôi mờEMZ mịcdYt gt đcdYOROu.
Đúng, là muốn hϩ cái này.

"Anh nói như vy trước mt nhiu ngườVSi... , bọn họ v sau thấly em thế nào nha?" Tôi không tin đZAHồ ngữHl khí a! Tôi rõ ràng theo kế hoạXch là phảZAHi rống to .

Anh dùng ngữRG đzGiu đGEviểRDWn hình hoa hoa công t nói."Anh muốn đGEvbM tấkDHt cảvhR mọi ngườbMi biết, em là của anh..."

"Em không phảdPi. Em lầrNn trước đHlã nói rấDKt rõ ràng: em không nghĩZAH thay đDKổi hin trạXng."

"Hin tạRkDi không phảFXi, chm rãi sẽ là." Anh cườFXi, thp phầAsn gian trá."TạDKi đAsây lúc này, anh đRczương nhiên sẽ không đRczYi nam nhân khác nhớ thương em."

"Nhưng là... Trên đkDHWYa cầGEvu nữAs nhân tốt nhiu đjgRến như vy, anh vì cái gì lạWYi nhớ thương em?"

"Bởi vì, anh cầHln một ngườrNi nấHHu cơm, git giũ cho anh, trảMbFi giườYing chiếu, chăn màn, còn không cầbMn đVSòi báo đMáp."

"Anh không cầNn..." Tôi va đVSYnh nói anh không cầYin phí tâm cơ như vy, anh cắdPt đdPGdt lờGEvi tôi.

"Có thểIG ngủ cùng, anh thấHly cũng rấbMt tốt ."

Tr bỏ Dip Chính ThầSn, tuyt đHtối không có nam nhân nào có thểzLV đMbFem lờcdYi nói vô sỉCGR như vy nói ra mồm hợp lý hợp tình.

Tôi toàn thân phát sốt, ít nhấit năm mươi đDzwộ.

"Muộn như vy đrNến chỗ anh làm gì, em không có ý là..." Anh nhìn chằRDWm chằHHm vào môi tôi, mt dầzGn đlkDH sát vào.

Tôi thấbMt kinh đbMVSy anh ra."Đã khuya, em đZAHi v trước !"

ChạdPy ra phòng của anh, tôi nga mt lên trờAsi thở dài. Vì cái gì sát phòng tôi lạDXi có một con sắVOVc lang như vy!

ThầCGRn pht a, cứHHu cứlu tôi đVOVi!
***

TrảgNGi qua một buổi tối t vấDzwn lương tâm, tôi quyết đLMinh cùng anh bảYio trì khoảFXng cách, kiên quyết không thểP đLMLM cho sắHlc lang này tng chút một ăn mòn phòng tuyến kiên cườNng của mình.

Hôm nay không có tiết, tôi ở phòng nghiên cứWYu quan sát quy phạrNm thc nghim, cùng phó giáo sư thảHHo lun một chút kế hoạOzjch nghiên cứYiu tiếp theo.

Vốn đHlRcznh đOzji đGEvến phòng nuôi vi khuẩWYn nhìn xem tế bào tôi nuôi thế nào. Đi tới ca, lạXi thấdPy tấCGRm lưng kia... QuầXn áo trắgNGng như tuyết, thanh dt như mây bay.

Một bóng ngườHHi hơi nghiêng, lộ ra mt mày ôn nhun như ngọc.

Lòng một trn loạwZn quý.

Mỗi khi Dip Chính ThầkDHn mc vào áo choàng trắlng, mang theo cuốn sách, anh đYột nhiên biến thành một ngườZAHi khác, trong ánh mắzLVt không còn có khinh mạrNn, toàn bộ đlu là đIGối với cho sinh mnh quý trọng cùng nghiêm cẩHln.

Đối mt với anh như vy, có đDzwôi khi, tôi sẽ có loạzGi ảIGo giác: đRkDây mới chân chính là anh...

Đi đAsến trước ca, tôi vụng trộm xuyên qua lớp ca sổ thủy tinh nhìn anh, chóp mũi không đAsGd ý điã điụng vào thủy tinh mát lạRGnh.

Nguyên lai Dip Chính ThầDzwn hướng dn một sinh viên mới tới như thế nào đRkDzG làm giảii phu hạHtn chế sinh sảMbFn cho chuột bạjgRch, cắRGt bỏ noãn sào. Con dao mổ trong tay anh, nhẹ lay đFXộng, tỏa ra ánh sáng màu bạEMZc.

Tôi lầRczn đzLVRkDu tiên phát hin mùi máu tươi tràn ngp khi làm thủ thut cũng sẽ là đDKlc ý như thế.

Phu thut chấdm dứcdYt, anh đrNổi kim khâu, linh hoạFXt mà khâu lạGEvi ming vết thương nhỏ cho con chuột bạPch. Làm xong hết thảiy, anh đRczem băng gạcdYc quấQQCn ngay ngắzHIn, mm nhẹ mà đGdt ở trên ngườrNi con chuột, trong ánh mắGEvt toát ra thương tiếc cùng áy náy...

Cái ánh mắMbFt này làm cho tinh thầrNn tôi hoảOROng hốt tht lâu, đOROến khi Dip Chính ThầCGRn đYi ra, tôi cũng không biết.

"Nha đRDWRkDu? Em như thế nào ở chỗ này?" Anh có chút kinh ngạXc, cởi cái găng tay, tháo xuống khẩrNu trang màu trắVOVng.

Cái đCGRộng tác này a... Tht s khiêu chiến tôi sứzHIc chống c mấRczu chốt.

"Nhìn xem anh có bao nhiêu tàn nhn!" Tôi tht sâu lắhxc đMPu, cố đLMem chôn nội tâm rung đYiộng ở tht sâu. "Ai! Anh không chỉS có thích tàn phá không biết bao cô gái, ngay cảHH một con chuột cái cũng ra tay! Nam nhân mà giống như anh không có thuốc nào cứPu đMược! Không có thuốc nào cứWYu đzGược!"

Dip Chính ThầNn nở nụ cườFXi, lấIGy tay chỉRG điiểrNm đdPiểQQCm cái trán của tôi."Nha đwZZAHu, em có thểDX vũ nhục nhân cách của anh, đvhR nghịRG không cầMn vũ nhục hành vi chứdc nghip của anh. Anh là một thầdy thuốc, phi thườcdYng có chứZAHc nghip đrNZAHo đhxOzjc."

"Dip thầEMZy thuốc, tôi không quấbMy rầRDWy ngài trịQQC bnh cứjgRu ngườLMi, mờGi!" Tôi làm một tư thế mờRkDi, ý bảdPo anh có thểFX muốn làm gì thì làm, không cầdPn cùng chỗ này nói chuyn phiếm với tôi.

Dip Chính ThầFXn nhìn xem đzHIồng hồ."ThờzLVi gian không sai bit lắzHIm, đVOVồng thờHti ăn cơm trưa đYii."

"Tốt!" Tôi thc vô tội mà nhìn anh."Em hẹn TầWYn Tuyết."

"Kia quên đLMi! Anh quay v phòng nghiên cứMbFu uống cà phê."

...

"Uống cà phê đXối dạvhR dày không tốt!" Tôi âm thầHlm thở dài, hn chính mình không nên trông nom vic sống chết của anh, cố tình nhịGEvn không đDXược quan tâm anh."Quên đGi, em mang cp lồng đPHH ở tủ lạSnh phòng nghiên cứGdu tầdPng hai, anh cầbMm lấSy mà ăn."

Ánh mắAst của anh toát ra vui sướng sáng bóng."Vy còn em?"

"Em không muốn ăn cơm tha, đXi căng tin ăn đShxi tic!"

"CảGm tạkDH!"
...

Một mình ngồi ở góc căn tin, trước mt bày một chén mì, tôi trong đMLMu buồn bc uống một hớp, vô cùng hoài nim buổi sáng hôm nay lúc năm giờORO ngủ dy làm đIGu hũ ma bà cùng cung bảYio kê đzHIinh...

Ai! Nhưng có thểGd trách ai, còn không phảMi chính mình thấdPp kém, không chống lạDzwi đFXược "SắHtc đHlẹp" mê hoc!

Tôi oán hn mà há ming ăn mấIGy miếng mì, đDzwt ở ming, đHtem nó trở thành ngườMbFi vô lương nào đió mà dùng sứRGc nhấVOVm nuốt. đHtọc truyn mới nhấYit tạzGi tung hoanh . com

Ming mắwZng: “Dip Chính ThầVSn đCGRáng, Dip Chính ThầPn vô sỉhx, Dip Chính ThầkDHn hoa tâm.... Toàn bộ bịkDH tôi ăn nát, nuốt vào trong bụng."

Một cái cp lồng màu hồng nhạGdt đRGt ở trước mắit tôi, như thế nào thấYiy rấRczt quen mắYit nha?

Tiếp theo một ngườbMi nhìn càng quen mắrNt ngồi ở trước mt tôi."Ăn của em có một cạGdp lồng mà thôi, không cầPn đGem anh ăn nát, nuốt vào bụng đzLVi?"

Ming tôi phun cảFX mì ra.

Anh chm rảdi rót cho tôi một chén nước.

Tôi vội vã uống một hớp lớn."Sao anh lạDzwi tới đRGây?"

"TầGdn Tuyết va tìm anh."

"Ân?" Tôi sng sốt: "Cô ấRGy tìm anh làm gì?"

Anh không trảvhR lờRGi mà nói."Đợi lát nữMa đgNGi, anh đNi mua đdPVSi tic cho em ăn."

Không bao lâu, món tôi thích nhấGEvt: chân gà nướng, cá nướng, cơm thịMt bò, còn có thọ tư đXDKy cảRkD một bàn.

Anh cườRDWi sờHH sờDX đZAHYiu tôi."Ngoan, t t ăn, chm rãi ăn, chm rãi mắYing! Coi chng nghẹn!"

ThầAsn pht a, ngươi đVOVang ngủ sao?
***

Buổi chiu tan tiết, tôi trc tiếp đRGi ca hàng tin lợi làm thêm, hôm nay phảvhRi liên tục làm sáu tiếng, trảwZ nợ ngày hôm qua nghỉrN.

Rốt cục làm đDKến khuya, khi kim đGồng hồ chỉVOV hướng mườcdYi một giờwZ năm mươi lăm phút.

ChỉvhR còn năm phút đzGồng hồ cuối cùng, nhớ tới chính mình lát nữQQCa kéo lê hai chân mỏi nhđGdơn quay v chỗ ở, tôi thấWYy tht không tình nguyn tiếp tục làm liên tục sáu giờgNG.

Bốn lon bia mt trờzLVi đDXt trên bàn thu ngân, tôi buông buông cổ tay, lộ vẻ l phép tươi cườii với khách hàng: "Hoan nghênh quý khách."

Đến khi nhìn thấRDWy khuôn mt nam nhân đzLVzHIu tuấDXn lãng, ý cườOzji trên khuôn mt của tôi càng nở ra vô hạzGn."Sư huynh? !"

Tôi sớm đMbFem vic bảcdYo trì khoảcdYng cách bay lên đlến chín tầvhRng mây.

"Anh va vn đGEvi ngang qua, thấcdYy hơi khát nước." Anh thanh toán, thun tay mở ra một lon, da lưng vào quầVSy bên cạNnh uống một ngụm, tỏ vẻ chính mình quảG tht rấwZt là khát nước."Em mấgNGy giờdP tan tầAsm?"

"MườGi hai giờbM." Lúc này, Lý KhảHHi nhn ca đOROi tới, nhìn thoáng qua Dip Chính ThầDKn, trong mắHHt không che dấSu chút toát ra ý không đlợi thấZAHy.

Dip Chính ThầDXn làm bộ như không có thấNy, tiếp tục cùng tôi nói chuyn: "Trùng hợp như thế? Anh tin đGEvườbMng đFXưa em trở v."

"Cám ơn!" Tôi theo tủ quầHHy lấDzwy ra con gà nướng anh va nhìn, dùng túi đMbFóng gói, giao cho anh: "Em làm, cầkDHm mà nếm th!"

Anh không khách sáo với tôi, tiếp nhn, rồi đGi ra ngoài.

Tôi vào phía sau thay đvhRổi quầcdYn áo, buông tóc đcdYi ra khỏi ca hàng tin lợi.

Anh ngồi ở chiếc xe thểDzw thao màu xanh ngọc, hướng v phía tôi ngoắHtc ngoắHlc tay.

"LạrNi đEMZổi xe?"

"Ừ! Ngày đXó em nói xe của anh rấRczt xấXu, anh trở v càng xem càng thấHHy nó xấkDHu."

"ChỉRG tìm lấYiy cớ lãng phí."
Anh không cho là đGúng mà nhíu mày.

Trên đRkDườGEvng xe không nhiu lắIGm, anh lái tht s chm.

Tôi cuộn mình ngồi trên ghế da tht thoảOROi mái, đjgRRGng suốt sáu giờN chân va tê va mỏi, mà ra ngay cảLM khí lc nhẹ đAsu không có, nhắhxm mắdt lạFXi, nhớ…quá hô hấRDWp trên ngườOzji anh nhẹ nhàng mà khoan khoái vịdP bạOzjc hà, đNEMZc ý ngủ trong chốc lát.