Trang chủ / Ngôn Tình / Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách / Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 1 0 : Mộng cũ nặng nề
Chương 10 : Mộng cũ nng n

Lúc đUeưa mọi ngườUi v, tôi hổn hểsgsn vọt tới phòng Dip Chính Thầsgsn, hiên ngang lm lit đobi v hướng bàn anh, va đDoGUng va vỗ bàn.

"Dip Chính Thầsgsn, anh có ý tứW gì?"

Anh không nhanh không chm viết nốt bảGUn báo cáo dở dang, khép lạrWi máy tính, ngẩUng đDoGu lên, na cổ áo sơ mi lộ ra đGUườMJyng cong tuyt đHsnẹp của cổ cùng xương quai xanh...

"Em tới giúp anh trảbi giườeng chiếu sao?" truyn đSBaược lấZHZy t website tung hoanh

Tôi nháy mắyut, ngp đxBHUby ảDoo não, ngây ngốc mà đDoWng yên một chỗ, đNpã quên mấyoMt thao thao bấyut tuyt nói câu sau.

Anh đxBHobng lên, đMJyi tng bước v phía tôi, tôi bước lui v phía sau mãi đAvến lúc da lưng vào tườAvng, không còn đNGườRyYng thối lui. Tay trái anh chống ở trên tườvvlng, tay phảHAqi cầNpm của tôi ít tóc, vuốt ve trên ngón tay."Em hỏi anh hôm nay có ý tứDo gì sao?"

Tôi mờnSS mịbt gt đGUAvu.
Đúng, là muốn hϩ cái này.

"Anh nói như vy trước mt nhiu ngườEi... , bọn họ v sau thấdUy em thế nào nha?" Tôi không tin đDoồ ngữNp khí a! Tôi rõ ràng theo kế hoạZHZch là phảrGNi rống to .

Anh dùng ngữU đUeiu đYPFiểbn hình hoa hoa công t nói."Anh muốn đUbgdU tấSODt cảnSS mọi ngườHAqi biết, em là của anh..."

"Em không phảAvi. Em lầlxRn trước đWã nói rấoSt rõ ràng: em không nghĩAE thay đWổi hin trạyung."

"Hin tạGqi không phảoSi, chm rãi sẽ là." Anh cườGqi, thp phầNGn gian trá."TạoSi đHAqây lúc này, anh đDoương nhiên sẽ không đyoMUb nam nhân khác nhớ thương em."

"Nhưng là... Trên đrWAEa cầNGu nữsrN nhân tốt nhiu đSBaến như vy, anh vì cái gì lạdUi nhớ thương em?"

"Bởi vì, anh cầgdUn một ngườvvli nấrWu cơm, git giũ cho anh, trảYPFi giườZHZng chiếu, chăn màn, còn không cầUn đBbGòi báo đyuáp."

"Anh không cầxBHn..." Tôi va đWSODnh nói anh không cầAEn phí tâm cơ như vy, anh cắNpt đUoSt lờoSi tôi.

"Có thểyoM ngủ cùng, anh thấJEy cũng rấUt tốt ."

Tr bỏ Dip Chính ThầgdUn, tuyt đZHZối không có nam nhân nào có thểU đAEem lờvvli nói vô sỉlxR như vy nói ra mồm hợp lý hợp tình.

Tôi toàn thân phát sốt, ít nhấUbt năm mươi đGộ.

"Muộn như vy đsgsến chỗ anh làm gì, em không có ý là..." Anh nhìn chằyum chằSODm vào môi tôi, mt dầPhn đsrNSBa sát vào.

Tôi thấHAqt kinh đxBHBbGy anh ra."Đã khuya, em đHsni v trước !"

ChạxBHy ra phòng của anh, tôi nga mt lên trờSODi thở dài. Vì cái gì sát phòng tôi lạoi có một con sắRyYc lang như vy!

ThầAvn pht a, cứlxRu cứxBHu tôi đGqi!
***

TrảsrNi qua một buổi tối t vấen lương tâm, tôi quyết đbRyYnh cùng anh bảyoMo trì khoảoSng cách, kiên quyết không thểW đZHZBbG cho sắsrNc lang này tng chút một ăn mòn phòng tuyến kiên cườrGNng của mình.

Hôm nay không có tiết, tôi ở phòng nghiên cứGqu quan sát quy phạGUm thc nghim, cùng phó giáo sư thảoSo lun một chút kế hoạdUch nghiên cứHAqu tiếp theo.

Vốn đBMrrGNnh đobi đxBHến phòng nuôi vi khuẩNGn nhìn xem tế bào tôi nuôi thế nào. Đi tới ca, lạSODi thấOWy tấrWm lưng kia... QuầUbn áo trắSODng như tuyết, thanh dt như mây bay.

Một bóng ngườGUi hơi nghiêng, lộ ra mt mày ôn nhun như ngọc.

Lòng một trn loạnSSn quý.

Mỗi khi Dip Chính ThầOWn mc vào áo choàng trắsrNng, mang theo cuốn sách, anh đHsnột nhiên biến thành một ngườNpi khác, trong ánh mắvvlt không còn có khinh mạbn, toàn bộ đrWu là đRyYối với cho sinh mnh quý trọng cùng nghiêm cẩaAon.

Đối mt với anh như vy, có đJEôi khi, tôi sẽ có loạGUi ảlxRo giác: đvvlây mới chân chính là anh...

Đi đBMrến trước ca, tôi vụng trộm xuyên qua lớp ca sổ thủy tinh nhìn anh, chóp mũi không đYPFGU ý đGã đUeụng vào thủy tinh mát lạnSSnh.

Nguyên lai Dip Chính ThầUn hướng dn một sinh viên mới tới như thế nào đGUb làm giảdUi phu hạSODn chế sinh sảHsnn cho chuột bạHAqch, cắDot bỏ noãn sào. Con dao mổ trong tay anh, nhẹ lay đEộng, tỏa ra ánh sáng màu bạBbGc.

Tôi lầgdUn đoUu tiên phát hin mùi máu tươi tràn ngp khi làm thủ thut cũng sẽ là đoUec ý như thế.

Phu thut chấAEm dứsrNt, anh đrGNổi kim khâu, linh hoạGUt mà khâu lạnSSi ming vết thương nhỏ cho con chuột bạEch. Làm xong hết thảoby, anh đoem băng gạUbc quấbn ngay ngắGUn, mm nhẹ mà đSODt ở trên ngườaAoi con chuột, trong ánh mắEt toát ra thương tiếc cùng áy náy...

Cái ánh mắsgst này làm cho tinh thầbn tôi hoảoSng hốt tht lâu, đxBHến khi Dip Chính ThầHAqn đaAoi ra, tôi cũng không biết.

"Nha đMbUbu? Em như thế nào ở chỗ này?" Anh có chút kinh ngạHsnc, cởi cái găng tay, tháo xuống khẩgdUu trang màu trắoSng.

Cái đbộng tác này a... Tht s khiêu chiến tôi sứec chống c mấlxRu chốt.

"Nhìn xem anh có bao nhiêu tàn nhn!" Tôi tht sâu lắGqc đAEvvlu, cố đdUem chôn nội tâm rung đqrộng ở tht sâu. "Ai! Anh không chỉnSS có thích tàn phá không biết bao cô gái, ngay cảAE một con chuột cái cũng ra tay! Nam nhân mà giống như anh không có thuốc nào cứHsnu đJEược! Không có thuốc nào cứAEu đHsnược!"

Dip Chính ThầSBan nở nụ cườsrNi, lấUey tay chỉHAq đrGNiểPhm đPhiểPhm cái trán của tôi."Nha đqrsrNu, em có thểW vũ nhục nhân cách của anh, đW nghịMb không cầGqn vũ nhục hành vi chứec nghip của anh. Anh là một thầoby thuốc, phi thườsrNng có chứWc nghip đsrNBbGo đAvZHZc."

"Dip thầsrNy thuốc, tôi không quấAvy rầGUy ngài trịYPF bnh cứWu ngườWi, mờEi!" Tôi làm một tư thế mờUi, ý bảGUo anh có thểAE muốn làm gì thì làm, không cầen cùng chỗ này nói chuyn phiếm với tôi.

Dip Chính ThầrGNn nhìn xem đDoồng hồ."ThờWi gian không sai bit lắbm, đNGồng thờsgsi ăn cơm trưa đZHZi."

"Tốt!" Tôi thc vô tội mà nhìn anh."Em hẹn TầWn Tuyết."

"Kia quên đUbi! Anh quay v phòng nghiên cứdUu uống cà phê."

...

"Uống cà phê đWối dạSOD dày không tốt!" Tôi âm thầaAom thở dài, hn chính mình không nên trông nom vic sống chết của anh, cố tình nhịOWn không đYPFược quan tâm anh."Quên đGi, em mang cp lồng đdUlxR ở tủ lạBMrnh phòng nghiên cứobu tầaAong hai, anh cầUbm lấby mà ăn."

Ánh mắobt của anh toát ra vui sướng sáng bóng."Vy còn em?"

"Em không muốn ăn cơm tha, đsrNi căng tin ăn đrGNUbi tic!"

"CảSBam tạYPF!"
...

Một mình ngồi ở góc căn tin, trước mt bày một chén mì, tôi trong đsrNMJyu buồn bc uống một hớp, vô cùng hoài nim buổi sáng hôm nay lúc năm giờrW ngủ dy làm đYPFu hũ ma bà cùng cung bảyoMo kê đBbGinh...

Ai! Nhưng có thểlxR trách ai, còn không phảDoi chính mình thấMJyp kém, không chống lạrWi đAvược "SắUbc đGqẹp" mê hoc!

Tôi oán hn mà há ming ăn mấlxRy miếng mì, đnSSt ở ming, đDoem nó trở thành ngườNpi vô lương nào đsgsó mà dùng sứoc nhấGm nuốt.

Ming mắGng: “Dip Chính ThầlxRn đGqáng, Dip Chính Thầbn vô sỉsgs, Dip Chính ThầMbn hoa tâm.... Toàn bộ bịYPF tôi ăn nát, nuốt vào trong bụng."

Một cái cp lồng màu hồng nhạHAqt đHAqt ở trước mắsgst tôi, như thế nào thấdUy rấBbGt quen mắot nha?

Tiếp theo một ngườqri nhìn càng quen mắNpt ngồi ở trước mt tôi."Ăn của em có một cạGp lồng mà thôi, không cầUen đSODem anh ăn nát, nuốt vào bụng đPhi?"

Ming tôi phun cảob mì ra.

Anh chm rảUbi rót cho tôi một chén nước.

Tôi vội vã uống một hớp lớn."Sao anh lạWi tới đyuây?"

"TầoSn Tuyết va tìm anh."

"Ân?" Tôi sng sốt: "Cô ấBMry tìm anh làm gì?"

Anh không trảoS lờJEi mà nói."Đợi lát nữyoMa đDoi, anh đMbi mua đNGFJi tic cho em ăn."

Không bao lâu, món tôi thích nhấGqt: chân gà nướng, cá nướng, cơm thịJEt bò, còn có thọ tư đsrNgdUy cảoS một bàn.

Anh cườHsni sờNp sờUb đqrrWu tôi."Ngoan, t t ăn, chm rãi ăn, chm rãi mắHsnng! Coi chng nghẹn!"

ThầUen pht a, ngươi đYPFang ngủ sao?
***

Buổi chiu tan tiết, tôi trc tiếp đyoMi ca hàng tin lợi làm thêm, hôm nay phảsrNi liên tục làm sáu tiếng, trảAE nợ ngày hôm qua nghỉsgs.

Rốt cục làm đGUến khuya, khi kim đEồng hồ chỉvvl hướng mườSBai một giờnSS năm mươi lăm phút.

ChỉlxR còn năm phút đWồng hồ cuối cùng, nhớ tới chính mình lát nữoba kéo lê hai chân mỏi nhđGơn quay v chỗ ở, tôi thấOWy tht không tình nguyn tiếp tục làm liên tục sáu giờrGN.

Bốn lon bia mt trờUei đrWt trên bàn thu ngân, tôi buông buông cổ tay, lộ vẻ l phép tươi cườSBai với khách hàng: "Hoan nghênh quý khách."

Đến khi nhìn thấUby khuôn mt nam nhân đDorGNu tuấyoMn lãng, ý cườHAqi trên khuôn mt của tôi càng nở ra vô hạAEn."Sư huynh? !"

Tôi sớm đoem vic bảZHZo trì khoảUng cách bay lên đUến chín tầyung mây.

"Anh va vn đsrNi ngang qua, thấby hơi khát nước." Anh thanh toán, thun tay mở ra một lon, da lưng vào quầHsny bên cạAvnh uống một ngụm, tỏ vẻ chính mình quảNG tht rấFJt là khát nước."Em mấYPFy giờxBH tan tầUbm?"

"MườMbi hai giờoS." Lúc này, Lý KhảHAqi nhn ca đHsni tới, nhìn thoáng qua Dip Chính ThầdUn, trong mắobt không che dấWu chút toát ra ý không đAvợi thấqry.

Dip Chính ThầgdUn làm bộ như không có thấDoy, tiếp tục cùng tôi nói chuyn: "Trùng hợp như thế? Anh tin đSODườong đnSSưa em trở v."

"Cám ơn!" Tôi theo tủ quầMJyy lấUey ra con gà nướng anh va nhìn, dùng túi đAvóng gói, giao cho anh: "Em làm, cầAvm mà nếm th!"

Anh không khách sáo với tôi, tiếp nhn, rồi đxBHi ra ngoài.

Tôi vào phía sau thay đUeổi quầoSn áo, buông tóc đlxRi ra khỏi ca hàng tin lợi.

Anh ngồi ở chiếc xe thểZHZ thao màu xanh ngọc, hướng v phía tôi ngoắGc ngoắMJyc tay.

"LạlxRi đaAoổi xe?"

"Ừ! Ngày đnSSó em nói xe của anh rấNpt xấdUu, anh trở v càng xem càng thấBMry nó xấBMru."

"ChỉsrN tìm lấEy cớ lãng phí."
Anh không cho là đSBaúng mà nhíu mày.

Trên đAvườaAong xe không nhiu lắPhm, anh lái tht s chm.

Tôi cuộn mình ngồi trên ghế da tht thoảdUi mái, đFJqrng suốt sáu giờNG chân va tê va mỏi, mà ra ngay cảsgs khí lc nhẹ đobu không có, nhắUem mắsrNt lạDoi, nhớ…quá hô hấUep trên ngườUi anh nhẹ nhàng mà khoan khoái vịxBH bạsrNc hà, đnSSDoc ý ngủ trong chốc lát.